Page 1

Torsdag den 1. marts 2018

Nr. 43 • 3. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn Det skal være mere sikkert for børnene at krydse Støberigade, hvor Skolen i Sydhavnen har facade lige ud til vejen. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.

Få nu vandtrykket op Læs lederen side 2

Dyst om badezoner

Læs side 4

Skoleveje ved havnefronten er med i første pulje til forbedret sikkerhed Af Kim Reich Meyers i Blox

Side 6

Velsmagende Nordhavn Side 8-9

Skolen i Sydhavnen har en fantastisk beliggenhed på Teglholmen, men det betyder også, at mange børn skal krydse Støberigade, der er en hovedfærdselsåre på øen. Derfor bliver der nu taget skridt til at sikre skolevejen med en helle, så det bliver mere trygt at krydse vejen. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en bruttoliste over mulige forbedringer af sikkerheden ved skolevejene forskellige steder

i Københavns Kommune. Tre projekter omfatter to skoler langs havnefronten - det ene ved Skolen i Sydhavnen og de to andre i tilknytning til Skolen på Islands Brygge. Disse tre projekter foreslås nu realiseret som de første ud af den pulje på 10 millioner kroner, som er afsat til sikre skoleveje. På Bryggen er det de to kryds på Artillerivej ved henholdsvis Axel Heides Gade og Rundholdtsvej, der sammen med Støberivej skal behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde på tirsdag den 6. marts.

Krydset ved Axel Heides Gade har været et problembarn igennem længere tid. Artillerivej passeres dagligt af 13.000 biler samt mange fodgængere og cyklister, hvoraf en del kommer fra henholdsvis Bryggebroen og Amager Fælled. Der har været fremsat ønske om en lysregulering, men forslaget er nu at ombygge krydset, så det bliver mere tydeligt, hvor man skal vente og hvor man skal krydse, når der er ophold i trafikken. Planen er bl.a. at lade Axel Heides Gades indretning som boulevard fortsætte helt frem til krydset - i lighed med løs-

UDSALG UDSALG

Forrygende. Smager af cali2015 Pinot Noir fornisk sol og sommer. Errazurriz, Chile. Saftig frugt og varme toner i duft og smag. Lækker frugtig vin Thfra e real en afdeal. vores bedste

Panthella MINI Krom

leverandører. pr. fl. 100,-

parkeringsspor og sideheller, som visuelt vil indsnævre kørebanen. Det er tiltag, der erfaringsmæssigt får billisterne til at sætte farten ned, da det bliver tydeligt, at man er på vej ind i et byområde. Samtidig skal de nye sideheller forbedre krydsningsmulighederne og oversigtsforholdene. Bliver de tre projekter vedtaget, kan arbejdet sættes i gang til april, men først forventes afsluttet i juni 2019. Der er afsat fem millioner kroner, hvoraf hovedparten går til omlægningerne ved Axel Heides Gade.

UDSALG UDSALG

NYHED

Normalpris Normalpris: 125,-

Designer: Verner Panton

Nu pr. fl:

79,-

3.995,-

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver

Nu 21.995,-

28.200,-

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016 Stof i mange farver 28.200,-

Nu 21.995,-

Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016

Operamenu + kaffe + båd-shuttle t/r til Operaen kr. 465 33 74 14 44 · info@salt.dk · www.salt.dk

Fra ’landevej’ til byvej Længere sydpå ligger krydset ved Rundholtsvej, hvor mange skolebørn krydser Artillerivej for at køre via Fælleden til Skolen på Islands Brygge. Bilernes hastighed er høj på dette sted, da vejens udformning har karakter af en landevej. For at dæmpe hastigheden foreslås det at ændre Artillerivejs forløb med

ÅRETS STJERNEVIN Rebel Canyon Zinfandel 2016 Family Collection

SEJL DIREKTE IND I MUSIKKEN

ningen i den anden ende af gaden ved Islands Brygge, som ifølge det oplyste, opleves som værende langt mere tryg og hvor trafikafviklingen er bedre.

Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14

Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk


4 2 2

Fredag den 2016 Torsdag den23. 1.september marts 2018

Fredag den 23.23. september 2016 Fredag den september 2016 Fredag den 23. september 2016

Kalk og Soveby vandtryk leder

LEDER

Københavnerdialog om begrænset Pirathavn uden tilladelse

debat biltrafik i Middelalderbyen til efteråret

Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København Af Teknikog K

Af Jesper Schou Hansen

Det selskab, der leverer til København, hedder Hofor. En Kommuneplaner og vand lokalplaner kan være altafgørensammentrækning af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. de for, hvordan fremtidens nye boligkvarterer tager sig Det kommunerne Brøndby, Dragør, TeglHerlev, ud.erHvad enten detAlbertslund, er Refshaleøen, Sydhavnen, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk, der er med i holmen, København, Havneholmen eller Islands Brygge Syd. selskabet, der borgere også stårvilforgerne spildevandsafledning, fjernvarme, De fleste bo i et område, hvor bolibygas ogblandet fjernkøling ogerhverv opfører og vindmøller. ger er med butikker, så man får en Dem skrev om iden sidste af Havnefronten – og nu levende by –viuden veludgave at mærke er for støjende. giverHvis vi dem enerturentreprenør igen. man i opgangstider, hvor man I den seneste nemlig været i vælten.i erIkke kan sælge alt,tid så har harselskabet man knap så stor interesse mindst at Uddannelsesog og Forskningsminister Søren hverv efter og butikker. Det er kort godt en langt bedre Pind slog et slag højere vandtryk – ogselvom aktualiseret, da det forretning i atfor sælge boliger. Også boligerne blev Hofors direktør havde brugt firmaets kreditkort skalkendt, væreat i stueplan. til atPolitikerne købe drikkevarer i en stripklub i Las Vegas. på Københavns Rådhus – primært i Teknikog Miljøudvalget – har imidlertid glimrende muI forrige udgave skrev undertegnede en Leder om de mange, ligheder forproblemer at sikre, at nyevandtrykket. boligområder bygget som oplever med Jeg bliver skal love for, at med bådefikerhverv, butikker den Leder folk op af stolen. og boliger. DenHavnefronten overordnede Kommuneplan 2015 fastlægger Som kunne afdække, så blev vandtrykket for deratskal være hvad. århvilke tilbageområder, sat ned for spare på Co2 udledningen. Godt nok Brygge Syd er i den nuværendeaflokalplan komIslands det meste af besparelsen på udskiftning pumper -etog område med både af boliger, erhvervEn ogindrømmelse butikker. Men da ikke på nedsættelse vandtrykket. Hofor politikerne selv kom medvedtog i avisen.Kommuneplan 2015 skiftede området karakter kunikke at være Alligevel vil til Hofor sætteboliger trykketogopbutikker. igen. Det vil ikke Derfor kan den gruppe af borgere, øjeblikket have nogen større effekt – mener de. Overforder detistår bare brumarkerer sig i forbindelse med en detkæmpe tillæg forringelse, til lokalpla-da gernes oplevelser. Mange oplevede nen, satte som vandtrykket politikerne snart behandle, få nogHofor ned – skal og har man førstgodt oplevet et lavt le problemer mednærmest at insistere erhvervsdelen. vandtryk, hvor man ikkepå længere kan tage et anstænseraltså detikke ud meget med butikker eldigtAnderledes brusebad, såpositivt giver man for Hofors– bortler publikumsorienteret erhverv, som vandtryk. kommunen så forklaringer, om det ikke skyldes det lavere mundret ynder at kalde det. Her politikerne nemlig Det er ren og skær stædighed, at har Hofor ikke for længst har mulighed for at bestemme, at der skal være butikker. sat det op igen. Lad dog for pokker forbrugerne få deres vanddet udkast som foreløbig kun er behandlet af AmatrykI tilbage. ger – og altså endnu nået po-sig UdVest over Lokaludvalg det manglende vandtryk, så harikke folker henvendt litikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning om alt for meget kalk i vandet. Jeg kæmper selv for at holde baimidlertid skrevet, at der ”kan” være Deendda har deværelse, elkedel og vandhaner fri for kalkbutikker. – og vi har ikke skrevet, at der ”skal” være butikker. vores eget ekstra anlæg i ejendommen, der reducerer kalken Det vil få afgørende betydning for hvorvidt, der i vandet. kommer butikker eller ej. I den lokalplan, der dækker Hofor har faktisk en plan for at reducere kalken i vandet naboområdet, stod der også ”kan”, og der, hvor gaden med en tredjedel. Og den er startet. Men kom nu op i gear var udlagt til at være områdets butiksstrøg, findes en Hofor. I årevis har det været muligt at reducere mængden af enkelt forkølet Netto-butik. kalk i vandet – til glæde for alle. I stedet for at komme ud af Det er Pension Danmark, der har købt området, og starthullerne, så har man lavet så langsom en udrulningsplan, som ønsker et tillæg til lokalplanen. De har altså købt at man næsten falder i søvn. Få nu fart på. området vel vidende, at de ifølge den eksisterende loNu har jeg aldrig været den, der bare har siddet på sidelinjen kalplan var tvunget til at lave butikker. Det har de naog brokket mig. Der skal handles – problemerne skal løses. turligvis regnet ind i deres omkostninger, og derfor er Derfor har jeg sagt ja tak til at stille op som forbrugerrepræder da heller ikke nogen argumenter for at lade Pensisentant til Hofors bestyrelse. on Danmark få bare skyggen af mulighed for at droppe Det betyder, at du kan gå ind på hjemmesiden www.hoforbutikkerne til fordel for boliger. Men mindre man altså valg.dk mig, hvis du gerne vil have en lokal, der ønskerogatstemme lave enpå soveby. har tænkt sig både at arbejde for højere vandtryk og mindre kalk i vandet. Du har to stemmer – og den anden kunne jeg foreslå, at du brugte på Hanne Dahlerup. Jesper Schou Hansen

Broen

Miljøborgmester Ninna Jeg har med Hedeager Olseninteresse (Enh) læst

om Pirathavnen i Erdkehlgraven i sidste nummer af Efter sommerferien får TekHavnefronten. Der blev i sin nikog Miljøudvalget prætid lavet mange indsigelser senteret en række scenafra forskellige interessegruprier for, hvordan man kan per, f.eks. Kulturarvsstyrelbegrænse biltrafikken i Midsen, Dansk Naturfrednings delalderbyen for at mindske Forening, Christianshavns risikoen for terrorangreb. Og Lokaludvalg osv. tilDer efteråret får københavnervar mange gode bene mulighed for at komme grundelser i indsigelserne, med deres input. som ikke handlede om en I november afsatte kamp mellem de2017 velbjergede et flertal i Teknikog med attraktive grunde Miljøog de udvalget knap to uforskyldmillioner stakkels forfulgte, kroner til at undersøge mute hjemløse. ligheden for ati begrænse bilProblemet Erdkehlgratrafikken i Middelalderbyen ven er ikke en for eller imod for mindske sag. at Det handler risikoen ikke om,for at terrorangreb. Forvaltningen nogen har ret til at være der, har orienteret mensnu andre ikke harudvalget den ret. om, man forventer kunDet at handler om lige at adgang ne præsentere politikerne for til de danske kyster med lige en række udvalgte scenarier ret og pligt for alle, herunder efter sommerferien. hensyntagen til vores fælles Scenarierne vil også danne natur og forhistoriske minudgangspunkt for den offentder. lige dialog, der følger efterErdkehlgraven har i været året, rig på hvor fugle, københavnerne ænder, svaner kan deresmere. input. m.m.komme - det ermed den ikke Politikerne vil efter sommeErdkehlgraven har haft den ren tage stilling til, med hvordan smukkeste kystlinie rørdialogprocessen siv og lignende – præcis det har skal den forløbe. For mig som teknikikke mere. ogErdkehlgraven miljøborgmester det har er altid vigtigt at få københavnernes haft flydende affald på grund af sammenhængen med Købesyv med i processen. benhavns Havn, med en løsNår vi arbejder Mender aldrig ning, kansåfå meget så storsom ind-i dag. flydelse på indretningen af Hvorfor? byen og dermed hverdagen kehl – et gammelt tysk forErd både beboere, erhvervsliv militærudtryk bagsiden af og besøgende for i og omkring en jordvold i et fæstningsanMiddelalderbyen, så skal vi læg. københavnerne Heraf navnet Erdkehlgive muliggraven. Det gamle på kajanlæg hed for at komme banen, langs kysten ved Refshalevej inden vi træffer en endelig er efterhånden heltGrundnedpolitisk beslutning. brudt, og materialet brugt læggende handler deter om at til blandt andet hvor bygning af finde en løsning, vi føltømmerflåder og lignende. ger anbefalingerne fra PET ogHvorfor? Københavns Politi, og Så vi handler det pludseligt hvor samtidig holder fokus om, at nogen tiltager på, hvad det er for en sig by, en vi ret, som andre ikke har.

ønsker København skal være. For mig er det en åben, leDesuden har Pirathavnen vende og inviterende by, hvor det utilsigtede problem indvi kan føle os trygge. bygget, at den tiltrækker alt Siden december 2016 har for mange ukontrollerede Københavns bymidte på aninitiativer. Stik imod mynbefaling fra PET og Købendighedernes ønsker og gælhavns Politi været præget af dende lovgivning. hastighedsdæmpende forDer findes ingen alleanstaltninger, der skal bemandsret, og det er ikke tilgrænse risikoen og minimere ladt at ligge for svaj langs skader ved terrorangreb med kysten i længere tid uden tilanvendelse af køretøj. Mange ladelse fra Kystdirektoratet. af de hastighedsdæmpende Hvis man skulle tale om en foranstaltninger allemandsret, så er må etableret det væireMiddelalderbyen, hvor de alles lige ret og adgang til bl.a. bliver som barkysten. Den oplevet er så midlertidigt rierer sat ud af af cyklister kraft her.og gående. På den baggrund beslutteHvis overskriften ”Chride et flertal i Teknikog Milstianias flydende forhave..” jøudvalget sidste hvorfor år at sætte står til troende, ligpenge af til at undersøge, ger bådende så ikke nede ved hvilken effektBådelaugs og konsekvenChristianias andre ser det vil have,afhvis man sikbåde i bunden Erdkehlgrarer Middelalderbyen bedre ven? Eller handler det i virkeved at begrænse biltrafikken ligheden om, at Christiania i området. igen udvider deres område, Analyserne udmens de holder tager deres egne gangspunkt i tre indre farvande fri forskellige for tilflytgeografiske afgrænsninger af tere? Middelalderbyen, og skal helt grundlæggende afdække, hvilke konsekvenser og muligheder det giver, hvis man etablerer en perimetersikring fx i form af permanente hæve-sænke pullerter omkring området. Analyserne skal blandt andet undersøge, hvordan det vil påvirke strømmen af cyklister, gående og anden trafik i området samt parkering og byrum både inden for og uden for Middelalderbyen. Analysen skal også fokusere på, hvilken type biltrafik udover udrykningskøretøjer, handicapkørsel etc., der skal have adgang til området og endelig kortlægge placering, antal og udformning af portene. Forvaltningen vil undervejs i analysearbejdet inddrage viden og ønsker fra en

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu Redaktion:red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu Redaktion:

kr@havne-fronten.dk XXX

Deadline:Tirsdag Onsdagkl. klokken i ligeHavnefronten uger. Havnefronten udkommer næste Deadline: 10 i lige10uger. udkommer næste gang gang den fredag den 7. oktober. den 8. marts 2018.02.27

Ansvarshavende redaktør Annonceansvarlig Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378

Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 jsh@havne-fronten.dk ann@havnefronten.nu

Annonceansvarlig Hans Bak – tlf: 6035 4501. Kommerciel chef Administration hans.bak@havne-fronten.dk adm@havnefronten.nu Annoncetelefon: 42 42 14 91 Paul Kreisby columnist - tlf: 29404504 English pk@havne-fronten.dk Carole Christensen ccn@havnefronten.nu Administration adm@havne-fronten.dk

Grafiker Grafiker

Mette Agner Clausen Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com lay@havnefronten.nu

Skribenter Skribenter Jesper Schou Hansen, Kim Reich, Anita Frank Goth, JesperBækgaard, Schou Hansen, MikkelNeringa Bækgaard, Mikkel Keri Bloomfield, Zilinskaite, Jarltoft, og OleErnst MortenPoulsen Nygård, Sanne F. Freja Anton Czajkowski Heyran, Karsten Nissen Pedersen og Elin Tabitha Hansen.

Kontortid:Mandag–fredag Mandag–fredagklokken klokken9–16. 9–16. Kontortid:

Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri Holbæk. i Holbæk. Tryk:

Udgiver: Udgiver:Medieselskabet MedieselskabetHavnefronten. Havnefronten. Bladetpåtager påtagersigsig intet erstatningsansvar som følge trykfejl i annonBladet intet erstatningsansvar som følge af af trykfejl i annoncer og tekst for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering Havnefrontenstekst tekst annoncer ikketilladt. tilladt. afafHavnefrontens ogogannoncer ererikke Oplag:18.029 15.468eksemplarer eksemplarerfordelt fordelt Sluseholmen • Teglholmen Oplag: påpåSluseholmen • Teglholmen •• Havneholmen• •Kalvebod KalvebodBrygge Brygge••Toldbod Toldbod••Islands IslandsBrygge Brygge•• ChristiHavneholmen Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. anshavn • Holmen • Refshaleøen

Distribution: Distribution hverdag 14.i dag lige uger. Udebliver Distribution:FK PostNord hver 14. lige iuger. Udebliver avisenavisen skal du skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk. skrive til: manglendeavis@havnefronten.nu.

www.havnefronten.nu •• red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu www.havnefronten.nu

Afsnittet om Kronebåde viser med stor tydelighed, at Pirathavnen og Erdkehlgraven er endt som losseplads for andre havnes uønskede både. Det er en trist udvikling. Undertegnede var med til at etablere Schifters Bådelaug i 2003, og det er korrekt, at vi gennem Kystdirektoratet opnåede tilladelse til vores lille marina fra ca. 17 instanser. Vi fik mange råd og meget vejledning fra KDI og Københavns Kommune. Vi måtte deponere et større pengebeløb til KDI, som sikring for betaling af oprydning, hvis vi en dag forlader området. I tillæg hertil betaler vi et større beløb i årlig leje af den grund, vi bruger. Alligevel er vi underlagt allemandsretten, hvilket vil sige, at vores område skal være offentligt tilgængeligt, og vi har forpligtet os til at vedligeholde grunden. Detsom inderække nøgleaktører fx

bar i foråret 2016, at vi måtte betale for bortskaffelse af et vrag fra Pirathavnen, som var ”landet” på vores side. Som naboer lægger vi mærke til de forandringer, der dagligt sker i Pirathavnen, og det er ikke uden bekymring, at vi observerer myndighedernes magtesløshed. Vi taler her om den danske stat, om Miljø- og Fødevareministeriet, om Københavns Kommune og så videre. Et er sikkert – opgaven bliver kun større og større, dyrere og dyrere for de danske skatteydere. Ryd op mens tid er og indgå så nogle aftaler med dem, der gerne vil være med. Det behøver ikke at være lige og velfriseret – det skal bare være under kontrol og indeholde et minimum af respekt for omgivelserne.

go boat

Havnefrontens redaktion Havnefrontens redaktion Redaktør Ansvarshavende Kim Reich – tlf: 5050 2016redaktør

debat

Indre By Lokaludvalg, foreninger i indre by og forskellige interesseorganisationer. På baggrund af den offentlige dialog i efteråret og eventuelle supplerende analyser, forventer forvaltningen at kunne fremlægge to til tre løsningsforslag til endelig

politisk behandling medio 2019. Det er i sidste ende København Politi og PET, der skal vurdere, hvor mange hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er brug for, hvis biltrafikken i Middelalderbyen begrænses.

Sikkerhed og dialog om Middelalderbyen • Betonklodserne blev sat op i december 2016 efter anbefaling fra PET og Københavns Politi. • I løbet af 2017 har Københavns Kommune forskønnet og udskifte betonklodserne med enten plantekummer eller granitblokke, mens de resterende betonklodser er blevet malet eller beklædt. • Middelalderbyen ligger højt i PET’s risikovurdering på grund af de mange fodgængere. • I efteråret kommer en offentlig dialogproces, hvor københavnerne kan bidrage med deres input. • Forslagene skal til politisk behandling i 2019. Arkivfoto: Ernst Poulsen

VilBliv duHavnefrontens være journalist nyeHavnefronten? korrekturlæser for

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en Måske har du enlokalavis, journalist i maven? læseværdig der kommer rundt i hjørSå høre vi gerne fra dig. nerne i vores lokalområde – og også gerne bag facaden, såarbejder vores for læsere lidt klogere. Havnefronten at løftekan den blive borgerdrevne lokaljournalistik gennem et stærkt lokalforankret redaktionelt Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor miljø. søger vi en om dansk (eller flere), somblåpåelUanset du erkorrekturlæser studerende eller pensionist, rød eller frivillig basis vil hjælpe os med at læse korrektur ler blot brænder for at skrive: Vil du være med til at forankre Danmarks nye Vi lokalavis i ditløbende område? historierne Er du frisk på at på avisen. sender tillevere, dig hvad der svarer til et manuskriptark om måneden med nyhe– i takt med de bliver færdige. der og input - mod at vi hjælper dig med tekst og redigering, og Men der mest pres på tirsdag og onsdag i de optager dig ier vores korps af frivillige skribenter? uger vi udkommer. Har du kun begrænset tid, så Vi søger skribenter frivilligfra basis, gerne vil hjælpe os hører vipågerne dig der alligevel. med at afsøge hele vores udgivelsesområde for nyheder og godeErhistorier - storefor somdig, små.såErsend du godt i det område, det noget oskendt en email på hvor du bor elleradm@havnefronten.nu brænder du for et særligt emne, så skriv til os på adm@havne-fronten.dk Med venlig hilsen Redaktionen


Torsdag den 1. marts 2018

Skift banken ud med personlig rådgivning og fair gebyrer

Fælleskassen er et kundeejet pengeinstitut, der vægter grønne initiativer og social ansvarlighed højere end indtjening. Her på havnefronten har vi finansieret CPH Village, så studerende kan få udsigt og tag over hovedet. Løbende støtter vi projekter, der tænker lokalt, socialt, grønt eller ansvarligt, i stedet for at stoppe pengene i aktionærers lommer, ligesom bankerne. Vil du slippe for telefonkøer og callcentre, så skift til os og få direkte adgang til din personlige rådgiver. Det er både gratis og nemmere end du tror at skifte banken ud. Vi klarer nemlig alt papirarbejdet for dig, det manglede da bare!

boat opslag

Ring og hør mere på 35 39 45 40 eller kig forbi faelleskassen.dk

Vores erfarne boligrådgivere kan hjælpe dig med: Finansiering af ejerbolig, andelsbolig, fritidsbolig mm. Boligsalg, låneomlægning, forældrekøb Modernisering, til- og ombygning

Vi har lån, der dækker alle behov: Realkredit lån med fast eller varialbel rente Afdragsfrihed eller lån med renteloft. Fleksible lån hvor du kan skifte mellem afdrag og afdragsfrihed FællesFremtid – unikke løsninger til unge

3


4 4

Fredag den 2016 Torsdag den23. 1.september marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Forslag til badezone deler vandene Af Kim Reich Både Refshaleøen og Islands Brygge er i spil til at få en ny badezone ved havnefronten. Høringsfristen for begge projekter er den 2. marts, hvorefter Københavns Kommune skal beslutte hvilket af de to forslag, der skal sættes i værk. Det skrev vi om i Havnefronten nr. 41 og dengang var der på kommunens høringsportal allerede flere begejstrede kommentarer til forslaget om at etablere en sydlig badezone ved adressen Islands Brygge 38. Det er her den store, nye ejendom ”HavneBryggen Polaris” ligger og dette forslag støtter sig til, at den nordlige del af Bryggen allerede er præget af livet ved vandet, mens byen i syd er under udvikling. Hernede vil en badezone kunne imødekomme befolkningstilvæksten og det medfølgende behov for kul-

tur- og fritidsfaciliteter i bydelen. Flere beboere i ejendommen, der får det evt. kommende anlæg som nærmeste nabo, vender sig imidlertid imod planerne, der i øvrigt kræver den lokale grundejerforenings tilsagn: ”Nej tak! Vores lejlighed vender ud mod vandet og vi vil ikke hverken forstyrres eller have al den uro og støj, der følger med en svømmezone. Vi oplevede i den lejlighed på Islands Brygge, hvor vi boede tidligere, at der var alt for megen høj musik, drikkeri, grillfester og alt mulig andet, så - nej tak”, skriver en borger på høringsportalen. Brug pengene et andet sted En anden borger i ejendommen er enig: ”Nej tak til en unødvendig badezone. Der er etableret bystrand mindre end 500 meter væk. Mon ikke

pengene kunne bruges bedre et andet sted?” Men der er også flere positive kommentarer, som vi altså kunne notere sidst. ”Vi kan fuldt ud støtte etableringen af en badezone ved Islands Brygge 38, som vil gøre det muligt for de lokale beboere langt bedre at udnytte havnen som et rekreativt fællesareal. Det er vigtigt, at badebroen først og fremmest inviterer til, at voksne og børn på vandsiden hurtigt og nemt kan komme til at bade i havnen, mens der bør være gode muligheder for at forældre og andre kan slå sig ned langs havnekanten. Da der er Det er her, foran den store ejendom, at den nye badezone kan være på vej. I baggrunden Bryggebroen. tale om en mindre, lokal ba- Foto: Elin Tabitha Hansen / Havnefronten. dezone, ser vi ingen grund til, at der skal etableres midlertiBegge projekter er i hø- placeringer hver især byder HavneBryggen Polaris, som digt toilet, som alene vil være ring, selvom der kun er afsat på nogle udfordringer blandt er grundejeren i området. fordyrende og komplicere en midler til en af zonerne. Det andet omkring tilretning En evt. kajaknedgang kræver vellykket æstetisk udform- skyldes, at Kultur- og Fritids- af lokalplaner og for Bryg- medfinansiering fra ejerforning af badebroen”, hedder forvaltningen har valgt at gå gens vedkommende altså et eningen eller grundejerne. det i et indlæg. med livrem og seler, da de to tilsagn fra Ejerforeningen

go boat

Blandet modtagelse af busforslag Af Kim Reich Udover at det vil være slut med direkte bus mellem Christianshavn og Middelalderbyen, når Metro Cityringen åbner i 2019, vil den vestlige del af Amager også miste en hurtig og nem forbindelse

videre ud på øen. Hvor man i dag har buslinjerne 350S og 2A med højst fem minutter mellem busserne med forbindelse til Amagerbrogade, vil Christianshavn fremover kun skulle betjenes af buslinje 31, der har 15 minutter mellem afgangene, i myldretiden

12 minutter og om aftenen 20 minutter. Og det vil være en voldsom forringelse af busbetjeningen for christianshavnerne, mener Christianshavns Lokaludvalg, der har holdt borgermøde om sagen og spurgt borgerpanelet.

Nordatlantiske

FILMDAGE

Unikke filmoplevelser fra Færøerne, Grønland og Island, tilsat oplæg og instruktørsamtaler

1. — 8. marts 2018 på nordatlantens brygge Torsdag 1. marts kl. 20

Søndag 4. marts kl. 17

UNDER THE TREE

DREAMS BY THE SEA

Ny islandsk tragikomedie

Ny og rørende færøsk spillefilm

Fredag 2. marts kl. 16.45

Mandag 5. marts kl. 20

KITCHEN SINK REVOLUTION

SPARROWS

Islandsk dokumentar om kvindekamp

Islandsk coming-of-age-film

Fredag 2. marts kl. 20

Tirsdag 6. marts kl. 16:30

IN THE LAND OF OUR SHADOWS

VINTERBRØDRE + ATELIER

Grønlandsk nervepirrende fantasyfilm

Dansk-islandske film med oplæg

Lørdag 3. marts kl. 14

Tirsdag 6. marts kl. 20

FÆRØSKE KORTFILMPERLER

NUUMMIOQ

Nye kortfilm med oplæg og debat

Grønlands mest berømmede spillefilm

Lørdag 3. marts kl. 17

Onsdag 7. marts kl. 20

GRØNLANDSKE KORTFILMPERLER

VOKSNE MENNESKER

Nye kortfilm med oplæg og debat

Dagur Káris danske filmperle

Søndag 4. marts kl. 14

Torsdag 8. marts kl. 20

MOVIE DAYS

PIGEN GOGO

Islandsk film om barndom i 60’erne

Ballings islandske film fra 1962 med oplæg

Filminfo og billetsalg via www.nordatlantens.dk/filmdage

PS. fra borgerpanelet på Christianshavn: Halvdelen af brugerne af Havnebussen ved ikke rigtig, hvornår den sejler, men de fleste ved hvor stoppestederne er. Foto: Vigdis Winther / Havnefronten. ”Der er masser af christianshavnere, der bruger Amager og især Amagerbrogade som deres indkøbssted og stedet for deres frisør, læge og tandlæge. Her ligger i øvrigt også vores centrale postpakkemodtagelsessted, så et af lokaludvalgets ønsker må klart være at få sat frekvensen på buslinje 31 op”, hedder det i høringssvaret fra lokaludvalget til Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Kan metroen holde til presset? Amager Vest Lokaludvalg tænker, at der vil være hyppigere skift i den offentlige transport, når Metro Cityringen åbner. Man er betænkelige ved om metroen kan håndtere de mange, nye rejsende og understreger, at det er busserne, der binder de lokale områder sammen. Islands Brygges Lokalråd bemærker, at der bør tages

særlig hensyn til beboerne i den sydlige del af Bryggen, ligesom der bør tages hånd om de dårligt gående, ældre borgere i den gamle bydel og beboerne i de beskyttede ældreboliger i Leifsgade. ”Lokalrådet har ønsket en fremtidig busrute Københavns Hovedbanegård – Islands Brygge Syd t/r med stop ved Metrostationen. Forslaget om de nye buslinjer vil medvirke til at binde Bryggens sydlige, nye bydel sammen med den nordlige, gamle bydel og vil gøre det nemmere at komme til skoler, institutioner, forretninger mv. uden brug af bil”, hedder det i høringssvaret fra Islands Brygges Lokaludvalg. 12 - 14 % af de adspurgte i borgerpanelet på Christianshavn benytter 350S en gang om ugen eller mere mod Nørreport eller mod Amager, mens hovedparten altså gør det sjældnere. Her er konklusionen, at buslinjen er vigtig for mange, da de med mellemrum benytter den for at komme til læge, tandlæge på indkøb, i kolonihaven osv.

Fælledvenner søger skribenter og fotografer Amager Fælleds Venner følger området tæt på Facebook og i mange andre sammenhænge, men nu skal der også udarbejdes en guide om fælleden. Seks af fælledvennerne har allerede meldt sig som medforfattere og flere skribenter søges. Guiden skal formidle fæl-

ledens historie, liv og betydning for København og byens borgere. Alle typer af skribenter inklusive børn i alle aldre inviteres med om bord - bl.a. med emner som fredningshistorikken, Ørestadsloven og det juridiske forhold til By & Havn (nok ikke for børn, red.) samt ikke

mindst anekdoter og fortællinger omkring området dengang og nu. Også fotografer er velkomne. Vil man støtte det frivillige projekt kan man skrive til Lone Lauritzen på lola@ amagerfaelled.dk. KR


Torsdag den 1. marts 2018

5

Ny skole uden p-pladser vækker bekymring Af Jesper Schou Hansen Hverken personalet eller brugerne af den kommende Ny Islands Brygges skole skal regne med kunne parkere bilen ved skolen. Der bliver nemlig kun 14 p-pladser, og i stedet henviser man til Skolen på Islands Brygge – som er moderskolen – 1,1 kilometer væk. Det er Teknik- og Miljøudvalget der, forud for borgermødet mandag den 12.marts 2018 kl. 19-21 i Njalsgade 13, har haft sagen på dagsordenen. Her har udvalget ikke fundet det nødvendigt, at have flere p-pladserne med i lokalplansforslaget. Hverken Venstre eller Konservative fra det borgerlige mindretal på rådhuset, er begejstrede. “Det virker helt hul i hovedet at bygge en skole, hvor der hverken er tilstrækkelige parkeringsmuligheder for medarbejdere eller forældre, der skal hente og bringe

deres børn. For dem er en parkeringsplads en kilometer væk simpelthen ikke en holdbar løsning. Det virker mere og mere som om, at Socialdemokraterne og det røde flertal vil gøre alt i deres magt for, at bilerne skal holdes ude af byen - også selvom det betyder, at helt normale menneskers hverdag skal besværliggøres. Det er en skam!”, siger Caroline Stage, politisk ordfører for Venstre til Havnefronten. Modstand Samme holdning har den konservative Jakob Næsager. ”Området er i forvejen hårdt presset på parkering. Derfor foreslog vi, at der bygges ekstra parkeringspladser ved den nye skole. Så kan de bruges af skolen i dagtimerne, og af beboerne i aften- og nattetimerne”, siger Jakob Næsager, der understreger, at partiet glæder sig til, at den nye skole på Islands Brygge står færdig – og i øvrigt kun

Ny skole på Islands Brygge bliver med kun 14 p-pladser. Langt fra nok mener kritikerne. Illustration: CF Møller.

boat opslag har roser til den funktionelle arkitektur. ”Det betyder også meget

for os, at lokale foreninger og grupper kan bruge skolen uden for skoletid, så skolen

kommer alle lokale til glæde og gavn”, siger altså Jakob Næsager (Kons.).

Ny skole er en udbygning Den nye skole på Artillerivej opføres som en udbygning af Skolen på Islands Brygge længere inde ad Artillerivej. Udbygningen sker – ifølge forvaltningen - ved, at den eksisterende skole på Artillerivej 57 bliver bygget om til at kunne rumme syv spor fra 0-5. klasse, og så bliver der opført en ny syvsporet udskolingsbygning for 6.-9. klassetrin med plads til knap 800 elever samt en ny idrætshal. Tilbygningen til udskolingen skal ligge på hjørnet af Artillerivej og Drechselsgade og skal være klar til skolestart i 2020. Når der skal vedtages en ny lokalplan, så er det fordi byggeriet er ikke muligt indenfor den gældende lokalplan. Forslaget lægger blandt andet op til, at der bliver etableret tagterrasser med opholds- og idrætsarealer - samt brede trappeforløb, der også kan bruges til ophold. Hensigten er, at skolen og idrætshallen også kan bruges efter skoletid.

Meet “The Tired Man” and other Danish design classics for sale

Works by Danish design icons such as Flemming Lassen, Vilhelm Lauritzen, Salto and “PH” are up for sale at Bruun Rasmussen Auctioneers in Bredgade next week. The auction which will focus on the early period of Danish Modernism presents a series of exceptional and rare designs from the 1930s and takes place in on 7-8 March. ””Danish Modern” usually refers to the golden age of Danish design between 1949 - 1970, but at this year’s first auction in Copenhagen we will go a little further back in time to the 1930s and to the earliest period within Danish Modernism, to see how it played out within furniture, lamps and decorative art”, says Peter Kjelgaard, head of the design department at Bruun Rasmussen. At the time the Danish designers followed international events closely, where the experiences from World War I manifested themselves du-

ring the following decades in a desire to reform society and create a better way of life for everyone. With Bauhaus as a standard-bearer, new concepts for urban development, housing and furniture design were produced to match the requirements of modern life. In Denmark the radical ideas of international Modernism were rarely expressed in their purest form. For the Danish architects it was paramount that the focus on form, function and new materials did not obstruct the human aspect or the fine craftsmanship. The first Danish attempts to interpret the international Modernism in the 1930s had therefore a more soft and humanistic idiom than the international iterations. A peculiar coincidence is that a number of the highlights were all designed around 1935. One of the period’s greatest classics is Frits Henningsen’s high-back wing chair, while the foresighted architect

Flemming Lassen is responsible for two of the auction’s upholstered furniture pieces from the same year in the shape of ”The Tired Man” easy chair and a sofa. These furniture pieces were produced by the cabinetmakers A.J. Iversen and Jacob Kjær and appear with their original upholstery. Vilhelm Lauritzen is represented with a one-of-a-kind sofa and chair from 1934. The chair is estimated to be sold for DKK 400,000 600,000 (€ 53,500-80,500).

Salto’s Sublime Stoneware 1935 is also the year a grey stoneware jar came to life. The jar was designed by one of the true masters of Danish decorative art, Axel Salto, whose goal it was “to create in the spirit of nature”. The jar belongs among his fluted patterns and is modelled with branches, fruit and leaves, which together with the crackled glaze provide the most beautiful, organic expression.

HavnensFodterapi.dk

Behandling – velvære – forebyggelse

With the architect and social critic Poul Henningsen, also known as “PH”, comes a rare pendant in frosted glass and painted with an Art Deco-

looking decoration of red and green spirals. Designed by the master himself between 1918 - 1932, world famous Georg Jensen is represented with a

pitcher, different sizes of the famous tazza with grapes, wine bottle coasters and a pair of large candlesticks. KR

Nyd vores populære og saftige burger hos Café Nöa`h - Islands Brygges nye lokale mødested Café Nöa`h ligger unikt placeret i et nyt område på Islands Brygge ved den nye strand! Havnevigen, lige ved vandkanten og den nye smukke Nyd din morgenmad/weekendsandstrand og det rolige vand.– Nyd det ! brunch, frokost eller aftensmad - lavet fra bunden af friske råvarer - i de skønne omgivelser inden- eller udendørs!

Udover fodterapi: Sportsskader, indlæg og massage. Statsautoriseret fodterapeut Rikke G.F. Carlsson Tjek hjemmesiden og book online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106, 1552 København V

Viggo Kampmanns Plads 5 København S Tlf. +45 5365 4010 Mail: info@nöah.dk

Åbningstider Mandag Lukket Tirsdag - Fredag 11.00 - 21.00 Lørdag 10.00 - 21.00 Søndag 10.00 - 20.00


4 6

Fredag den 2016 Torsdag den23. 1.september marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Meyers sætter sig på havnefronten Skuespilhusets madleverandør rykker ind i BLOX med nyt madkoncept. Af Kim Reich Meyers Contract Catering, der i forvejen har sat sig tungt på driften af Det Kongelige Teaters restauranter, barer og caféer i Operaen, Skuespilhuset og på Gamle Scene, har fået kontrakten på at udvikle og drive restauranten i BLOX under navnet BLOX EATS. Restauranten, der breder sig over to etager og får udeservering på Bryghuspladsen, skal betjene såvel medarbejdere som gæster. Den forventes at åbne til maj. ”Med BLOX EATS udvikler vi et helt nyt og unikt spisekoncept, som ikke er set før i Danmark. I stueetagens café bliver det muligt at købe lette måltider og drikkevarer, som man kan tage med sig og nyde ved sin arbejdsplads eller langs kajen. På førstesalen planlægger vi flere forskellige madstationer, som vil variere over ugen og året. Det bliver uformel mad fra forskellige verdenskøkkener med fokus på smag, fantasi og bæredygtighed. Vi synes, at et unikt hus som BLOX fortjener et unikt madkoncept, og vi glæ-

Det første spadestik på bryghusgrunden var en folkefest, hvor en gammel øltønde kom til ære og værdighed igen. Foto: Rune Evensen der os meget til at byde både husets brugere, gæster og Københavnerne velkommen”, siger Adam Usman, salgs- og markedschef i Meyers Contract Catering. Fra bryg til BLOX Bryghusgrunden, hvor BLOX ligger, har navn efter Kongens Bryghus, der i flere hundrede år har været et must blandt folk med hang til god smag

og gode traditioner. Kendere viger således ikke fra KB’s juleøl til risengrøden og frem til 1923 lå bryggeriet på grunden. Brygningen kom for alvor i gang i 1772 og man holdt ved på stedet i 150 år, mens selve bryghuset gik til grunde ved en brand i 1960. Siden 2014 har en lang række institutioner samarbejdet om at udvikle Slotsholmen og det omkringliggende

Hjørnet af BLOX, hvor restauranten rykker ind - og ud på pladsen foran. Pressefoto: byområde til Københavns Kulturkvarter. Blandt dem er Dansk Arkitektur Center, der flytter ind i BLOX, og Realdania By & Byg, der købte grunden i 2005 og har stået for byggeriet. Målet har været at skabe ikke bare en bygning af høj arkitektonisk kvalitet, men også en destination på havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant, hvor folk mødes, bor og arbejder. Bygnin-

gen skal bl.a. danne rammen om arkitekturcentrets udstillinger og aktiviteter, ligesom BLOXHUB bliver et tværfagligt inspirationsmiljø for bæredygtig byudvikling. Om BLOX så også vil blive hyldet af folket som et godt glas øl, må tiden vise. Det er et omstridt byggeri - rost af mange og kritiseret af flere, men som foredragsholder og bykritiker Peter Olesen har udtrykt i Berlingske Tidende,

så bliver det en lysende perle i byen. Bygningskomplekset er tegnet af den verdensberømte hollandske tegnestue OMA under ledelse af partner og direktør Ellen van Loon. OMA, der er grundlagt af hollandske Rem Koolhaas, er blandt de ledende internationale tegnestuer, når det drejer sig om at forene teoretisk praksis med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur.

go boat

150 kW ladestander i Nordhavn Politikerne på Christiansborg har mildt sagt et ambivalent forhold til elbiler, men det forhindrer ikke at infrastrukturen er ved at komme på plads. Således er Danmarks hurtigste ladestander netop åbnet i Nordhavn. Den ligger i P-hus Lüders i Helsinkigade 30 i Århusgadekvarteret og er på 150 kW. ”Nordhavn er fremtidens bæredygtige bydel, og den nye, hurtige el-tankstation ser vi fra vores side som et naturligt tilbud til bydelens bilister. Vores målsætning er i det hele taget, at Nordhavn skal være stedet, hvor fremtidens energirigtige løsninger udvikles, afprøves og imple-

menteres”, siger udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn. El-tankstationen er opsat i samarbejde med CleanCharge Solutions ApS. Foruden den nye, hurtige ladestander på 150 kW er der allerede en 50 kW, og to 22 kW ladestandere i P-huset. Den nye stander kan anvendes af forskellige biltyper og det er muligt at tanke strøm til en køretur på 100 km på blot 8 minutter - fremfor de en til to timer, som det tager på en almindelig ladestander. Resultatet af grønt partnerskab Samarbejdet mellem By &

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Havn og CleanCharge er kommet i stand i kraft af partnerskabet EnergyLab Nordhavn, der består af 12 af Danmarks førende offentlige og private aktører inden for bæredygtig energi og bymiljøer. Foruden selve opladningsfunktionen er el-tankstationen indrettet således, at By & Havn og Clean Charge får adgang til forbrugsdata og kendskab til det behov, der er for elopladning i en ny bydel som Nordhavn, hvor kollektiv transport ellers er tænkt som den bærende del af bydelens infrastruktur bl.a. med den kommende metro.

Det går ned og op med afgifterne, når det gælder elbiler, men det tager fremover kun otte minutter at tanke strøm til en tur på 100 kilometer ude i Nordhavn. Pressefoto: CleanCharge Solutions ApS.

Alt malerarbejde udføres til kvalitetsbevidste & konkurrencedygtige priser. Gulvafslibning med lakering/ oliering/ ludbehandling Gratis & uforpligtende tilbud

36 77 77 00

info@malerfirmaet-egholm.dk • www.malerfirmaet-egholm.dk D A N S K E M A L E R M E S T R E • D i n g a r a n t i f o r k va l i t e t

Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

[kykkelikyyy] It isn't that difficult.

Learn Danish

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

English: Cock-a-doodle-doo Spanish: Kikiriki French: Cocorico Korean: Ko-ki-oh Japanese: Kok-e-kok-ko

at IA Language School

Free lessons Leifsgade 3 - 2300 København S - Telefon: 8838 8083

IA Sprog / Vibevej 9-11 / 2400 Copenhagen NV Ph +45 3888 3233 / info@iasprog.dk / www.iasprog.dk


Torsdag den 1. marts 2018

7

Rusland henter inspiration hos arkitektfirma på Refshaleøen Af Kim Reich Det daværende Sovjetunionen var i sin tid en rigtig god kunde hos Burmeister & Wain skibsværft på Refshaleøen, og meget tyder på, at russerne ikke har glemt, at der er gode idéer at hente i området. Juul | Frost Arkitekter A/S, som har domicil i B & W’s gamle administrationsbygning på Refshalevej, har nemlig fået en central rolle i et gigantisk boligprogram, der skal forbedre bolig- og livskvaliteten for 25 millioner russere. Programmet omfatter ikke mindre end 800 millioner m2 og skal være færdigt i 2025. Og det er ikke kun de rå rammer, som opdragsgiverne i Rusland lægger vægt på. Der skal nemlig gøres en særlig indsats for at forbedre beboernes livskvalitet. Derfor er den danske tegnestue blevet bedt om at bidrage til, hvordan boliger og byer kan designes og udvikles, så de får en positiv virkning for beboernes liv. ”Mange russere er fascineret af den nordiske arkitektur og levevis, men da russerne har et langt stærkere og mere traditionelt familieliv end skandinaverne, skal fremtidens boliger give plads til det. Derfor må den nordiske model og tilgang til boligmiljøetKøbenhavn tilpasses den rus55-57 siske kultur”,Torvegade siger partner i ar-

besparelser i byggeriet, hvorfor Helle Juul med udgangspunkt i firmaets egne idéer og projekter var blevet bedt om at belyse, hvordan boligernes design påvirker beboernes liv og sundhed. Hvad er de danske erfaringer? Hvad er forskellen på dansk og russisk arkitektur, og hvilke tendenser får størst betydning for boligbyggeriet og urbaniseringen? Børn i Byen er klar til at feste. Det er Caroline Meldgaard med det ekstra store smil i midten. ”Rusland vil gerne lære af anBag invitationen til det dandre”, siger founding partner Helle ske arkitektfirma står det rus- Pressefoto. Juul, der netop har været i Sochi siske institut Strelka KB, der for at deltage i en paneldebat idéudvikler kulturelle og fysiske om fremtidens boliger i Rusland. landskaber i de russiske byer. Pressefoto: JFA. ifølge instituttet skal byerne udkitektfirmaet Helle Juul. vikles ved at satse på den menHun har netop været jury- neskelige kapital, som Strelka medlem i Moskva ved en in- udtrykker det, og ved at skabe ternational konkurrence for nye standarder for det offentlige Islands Brygge har stået fad- sted for børnefamilier, hvor jeg har arbejdet som informaudvikling af nye boligkoncepter, rum i et samspil med områdets der til mangt og meget gen- der god plads til børn”, fortæl- tionsarkitekt, kunne jeg pludligesom hun i sidste uge præ- beboere. Relationen mellem nem årene. Det var også her, at ler Caroline Meldgaard, der er selig se sitet for mig”, fortæller senterede et oplæg til fremti- boliger og byens rum er en af familieguiden på nettet, Børn direktør for Børn i Byen. hun. dens beboelser på baggrund af kernekompetencerne hos Juul | i Byen, for alvor lærte at gå. I Caroline Meldgaard, der er Sitet, der også er kendt fra tegnestuens erfaringer med mo- Frost Arkitekter. år kan guiden, der viser vej til mor til to, var på barsel med TV2 Lorry og P4, hvor Caderne boligbyggeri og tidligere ”Som danske arkitekter har gode tilbud, gode oplevelser sit første barn, da hun følte, at roline Meldgaard guider til opgaver i Rusland. Det var ved vi længe arbejdet med at skabe og steder at besøge fejre 10 års der manglede et sted eller et forældreoplevelser, dækker vækst- og økonomikonferencen bedre boliger til fornuftige pri- jubilæum. medie, der kunne vise vej til såvel kultur- og naturoplevel”Russian Investment Forum” i ser og byggerier, som almin”Børn i Byens rejse startede byens bedste kvalitetsoplevel- ser som ferier, shopping, reSochi, hvor russiske og uden- delige mennesker har råd til at i høj grad på Bryggen. Vi holdt ser med børn. stauranter og caféer, babyudlandske investorer samt beslut- bo i. Men vi er også vant til at nogle af vores allerførste ar”Jeg vidste, at der foregik en styr, tips og tendenser i tiden. ningstagere inklusive flere mini- arbejde med relationen mel- rangementer i Kulturhuset Is- masse fede ting i København, Og for at fejre jubilæet byder stre var samlet. lem boligkvalitet og kvaliteten i lands Brygge. Samtidig har vi men jeg kunne ikke overskue, Børn i Byen alle byens børn og rummet omkring boligen og det løbende samarbejdet med en hvordan jeg fandt de gode op- voksne på gratis Hansens is i København Næstved København Næstved Trivsel frem for billigt er noget, som russerne er ved at masse lokale om deres mange, levelser. Jeg har tidligere boet gården til deres hus på VesterTorvegade 55-57 Merkurvej 3 Torvegade 55-57 Merkurvej 3 Næstved København Næstved Det nye boligprogram gør op få øjnene op for”, forklarer Helle fantastiske børneaktiviteter. i USA, hvor jeg selv brugte brogade 69A den 8. marts kl. Tlf. 32 57 28 14 Tlf. 32 57 28 14 Tlf. 55 77 49 49 Tlf. 55 77 49 49 Merkurvej 3 Torvegade 55-57 Merkurvej 3 med mange års fokusering på Juul til Havnefronten. Det er et hyggeligt og vigtigt brugergenererede sites, og da 15 - 17. KR

Børnefamiliernes guide runder 10 år

boat opslag stergaard

Møbler Vestergaard Møbler VestergaardVestergaard Møbler Vestergaard Møbler

døbler

Tlf. 32 57 28 14

-57 4

Vestergaard Møbler

Lyngby Næstved Jernbanepladsen Merkurvej 3 19-23 Tlf. 45 8755 5477 0449 49 Tlf.

Tlf. 55 Tlf. 77 49 3249 57 28 14 Lyngby København Jernbanepladsen Holbæk Lyngby Torvegade 55-5719-23 Tlf.Jernbanepladsen 45 32 87 5428 0414 Tåstruphøj 4657 19-23 Tlf. Tlf. 59 Tlf. 45 45 4545 87 54 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23 Tlf. 45 87 54 04

Holbæk Tåstruphøj 46 Tlf. 59 45 45 45

sen 19-23 4

LIMITED EDITIONS ÆGGET TM & SVANENTM

Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Lyngby Næstved Tåstruphøj Jernbanepladsen 19-23 Holbæk346 Merkurvej Tlf. 59 45 49 4549 Tlf. 454645 87 54 04 Tlf.Tåstruphøj 55 77 Tlf. 59 45 45 45

Holbæk Tåstruphøj 46 Tlf. 59 45 45 45

Valg til HOFOR Vands bestyrelser

Holbæk Tåstruphøj 46 Tlf. 59 45 45 45

I marts skal der vælges forbrugerrepræsentanter til HOFOR vands bestyrelser. Derfor kan du som beboer stemme på op til to kandidater.

øbler Vestergaard MøblerVestergaard Møbler Vestergaard Møbler VestergaardVestergaard Møbler Møbler Møbler

Vestergaard Møbler

Møbler

København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Jeg hedder Jesper Schou Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Hansen og jeg stiller op un0414 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 4532 8757 5428 0414 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 København Torvegade 55-57, Tlf. 28 der overskriften: Vandtrykket Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04København Næstved Merkurvej55-57, 3, Tlf. 55 32 77Tlf. 4928 4914 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, 45 87 54 04 87 54 04 Torvegade Tlf. 57 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Oplev Arne Jacobsens tidløse designs i det naturlige, smukke PURE læder og en base belagt med 23 karat guld.

skal op, kalkindholdet skal Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 skal være

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf.45 4545 8745 54 04 ned - 49 og servicen Næstved 3, Tlf. 4945 HolbækMerkurvej Tåstruphøj 46,55 Tlf.7759 45 45 bedre. Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vidste du, at vandtrykket godt kan sættes op - men at HOFOR bare har fravalgt det? Eller at man kan reducere kalken i vandet til en tredjedel og spare tonsvis af vaskepulver - men at HOFOR stadig ikke har fået det rullet ud?

Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler gaardVestergaard Møbler Vestergaard Møbler

Meget kan blive bedre i HOFOR. Det er jeg garanten for. Du kan allerede nu stemme på mig. Det gør du på www.hoforvalg.dk

28 14 Lyngby København Jernbanepladsen Torvegade19-23, 55-57,Tlf. Tlf.45 3287 5754 2804 14 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Tlf. 4514 87 54 04LyngbyNæstved Merkurvej19-23, 3, Tlf.Tlf. 55 77 57 28 Jernbanepladsen 45 49 87 49 54 04

Tlf. 32 57 28 14

Husk duMerkurvej stemme på TO kandidater. kan Lyngby NæstvedJernbanepladsen Merkurvej 3, Tlf.19-23, 55 77 49 Tlf.4945 87 54Holbæk 04 Tåstruphøj Næstved 46,kan Tlf. 59 45 3, 45 Tlf.45 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46,Jeg Tlf. 59 45 45 45pege Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 Hanne Dahlerup som et andet godt forslag. Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 55 45 77 45 49 45 49 Næstved Merkurvej 3, Tlf. Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

www.vester-moebler.dk


4 8

Fredag den 2016 Torsdag den23. 1.september marts 2018

Fredag den 23. september 2016

go boat

Velsmagende ud plads til alle

Rammerne er spektakulære på Restaurant Silo i Nordhavn. Helt oppe 1000 kvadratmeter restaurant og bar, der sætter stemningen mere à la rammer er her plads til alle. Tekst: Mikkel Bækgaard, Foto: Mikkel Bækgaard og Robin Skjoldborg Det er noget temmelig udansk over Restaurant Silo. Restauranten i toppen af den ombyggede DLG-silo i Nordhavn ligner ikke nogen traditionel Københavner-restaurant. Slet ikke, når man går hen til døren i bunden af huset, som fører direkte ind i en elevator. Her er der kun én knap, hele vejen op til toppen - helt op til 17. etage, hvor dørene glider til side og afslører 1000 kvadratmeter topmoderne og stilfuldt indrettet restaurant og bar. Her er der designmøbler, kunst på væggene og travlt på en sær afslappet måde. En enkelt gæst sidder i baren med sin computer. Forretningsfolk trykker hånd og er på vej ned. Og et blandet selskab viser, at her

er plads til alle aldre. Her er snakkende og livligt. Og så er der udsigten. Vinduer fra gulv til loft hele vejen rundt overlader intet til fantasien. Heroppe er der udsigt over hele København: Østpå over Øresund og Amager. Sydpå over resten af Nordhavn og Indre By. Vestpå over Østerbro og Ørstedsværket. Og nordpå ud over containerterminalen, Strand­vejen og kysten. “I godt vejr kan man faktisk se Kronborg oppe i Helsingør herfra”, fortæller Michael Rønnebæk-Rørth, som tager imod og viser rundt, da vi tager turen til tops - desværre på en grå og ret tåget dag. Festligt i weekenden Michael Rønnebæk-Rørth er sammen med sin køkkenchef Denny Vangsted indehaver af restauranten, der siden november har budt gæster velkommen i

de øvre luftlag. “Da jeg hørte om, at der heroppe i toppen af den her tidligere silo skulle ligge restaurant, måtte jeg bare byde ind. Det er en fantastisk bygning og beliggenhed, og heldigvis var det os, der kom med det bedste koncept, så vi vandt opgaven med at etablere og drive restaurant heroppe. De kunne godt lide, at vi ville lave en restaurant uden begrænsninger, og som ikke bare skulle være et dyrt gourmettempel med menuer til mange tusinde kroner”, forklarer han.

For på trods af, at der under restauranten ligger nogle af Københavns dyreste lejligheder - nogle af dem i 30-millionerkroners-klassen - er Restaurant Silo hverken dyr eller for de få, slår Michael Rønnebæk-Rørth fast: “Vi har lavet et sted, hvor der er plads til alle. Man kan komme her med sin computer, sidde i baren og bare bestille en sodavand. Og man kan komme og få den store menu med vin og det hele, hvis man er til det. Vi har også en del pensionistklubber, der

Restaurant Silo I toppen af den tidligere DLG-silo i Nordhavn ligger Restaurant Silo, der udover velsmagende mad og cocktails til fornuftige priser byder på byens måske mest spektakulære udsigt både til frokost og til aften. Bag restauranten står restauratør Michael Rønnebæk-Rørth, som tidligere har drevet Restaurant Kofoed og Restaurant Hummer. www.restaurantsilo.dk


Torsdag den 1. marts 2018

boat opslag

dsigt med

på 17. sal med udsigt over hele byen ligger hele a New York end København. Men trods de eksklusive kommer for at få kaffe og kage, ligesom vi har rigtigt mange forretningsfrokoster - især fra shippingfirmaerne, der ligger i nærheden”. Og netop bredden er vigtig for Michael Rønnebæk-Rørth og Restaurant Silo. For med 1000 kvadratmeter fordelt på to store restaurantlokaler i henholdsvis nord- og sydenden af huset og en stor bar i midten, skal der mange folk igennem. Det giver rum for mange forskellige oplevelser - fra den intime parmiddag med udsigt over solnedgangen til festlige cocktails og gang-igaden. “Især i weekenden kan der godt blive rigtigt festligt inde i baren. Så har vi oplevet, at folk begynder at danse. Der kommer også mange for bare at drikke cocktails, og vi har da også en del kendte, der kommer

for at blive set her”, siger indehaveren. Hva’ drikker Mølr? Prismæssigt ligger Restaurant Silo i det solide mellemlege, hvor mindre retter koster omkring 150 kroner, mens hovedretter koster omkring 220. En fireretters menu koster 455. “Vi har alt fra løgtærte til caviar på menukortet, så også her er der plads til alle”, forklarer Michael Rønnebæk-Rørth. På madfronten har restauranten ingen dogmer for de enkle, men alligevel velsmagende retter. Det er klassiske dyder, som køkkenchef Denny Vangsted har med sig i bagagen fra kokkejobs på blandt andet Kong Hans og nu hedengangne Ensemble - men også hans erfaring fra mere eksperimenterende steder som legendariske The Fat Duck giver plads

til legesyge. Således er der masser af klassisk velsmag på menukortet, hvor der både er plads til det helt subtile - som i en ret med kammusling og glaskål - og til intense smagsbomber. Sidstnævnte kommer f.eks. til udtryk i et stykke spansk ibérico-gris serveret med grøn karry og asiatisk bok choy. Og så er man glade for ‘øller’ på Restaurant Silo. Eller rettere: Man er glad for udråbet ‘Hva’ drikker Mølr?’, som bryder væggen i baren. Det var nemlig det, der stod med kæmpe store bogstaver på toppen af siloen, indtil ombygningen gik i gang. “Det synes vi altså er ret sjovt - især fordi siloen hos mange bare var kendt som ‘hva drikker mølr’bygningen”, siger Michael Rønnebæk-Rørth.

9


denden 23. september 2016 4 10 Fredag Torsdag 1. marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Digital kunst i kæmpeformat på storskærm i Sydhavnen Et af danmarkshistoriens største digitale kunstværker vil i den kommende måned sætte sit tydelige præg på Aalborg Universitets campus i Sydhavn. Værket er et samarbejde mellem universitetet og kunstneren Lotte Rose Kjær Skau. Værket ”Park_Etc.” skal ifølge kunstneren ses som en dialog mellem det virtuelle og det organiske - skabt ved at indfange overflader af indre organer, håndflader samt metaller brugt til fremstilling af hardware. Fladerne er indsat i programmer, hvor de modelleres efter algoritmer, som forholder sig til hinanden ved skiftevis at dominere, vokse, afvige og kapitulere. Værket er et sammensurium af abstrakte bløde former, hvis automatiserede bevægelser langsomt morfer sig ind og ud af hinanden. “Jeg søger efter plads til abstrakte tanker i vores digitale AAU CPH viser værket ”Park_ Etc.” på en 35 m2 stor LEDskærm, som er vertikalt placeret på universitetets ydermur, pegende op mod en uendelig himmel og synlig fra Sydhavnsgade. Pressefoto.

mbi-

og frit

verden. Jeg er interesseret i måden, hvorpå rum, tid og kropslighed udfordres og udvikles. Værket undersøger berøringer mellem mennesket, maskinen og den digitale uendelighed. Det sætter spørgsmål ved, hvem der rører hvad, hvilket bliver både et konkret og følelsesbetonet spørgsmål”, siger Lotte Rose Kjær Skau om sit værk. En spændende idé Aalborg Universitet er stærke på det digitale og på lysdesign. Derfor var der ingen tøven hos campuschef på AAU CPH, Martin Vive Ivø, da Lotte Rose Kjær Skau henvendte sig for at lave et værk specifikt til universitetets storskærm. ”Hendes værk spiller ind i et interessant krydsfelt, hvor kunsten møder den digitale teknologi og giver nogle nye muligheder for den menneskelige oplevelse. Vi føler os beslægtede med hendes tilgang til teknologien, som er nytænkende og tværfaglig – egenskaber, som vi også lægger stor vægt på i vores uddannelser. Så det var en rigtig spændende ide, som vi gerne ville prøve af. Vi har i forvejen

go boat Lotte Rose Kjær Skau har en MA i lydkunst fra London College of Communication og har tidligere haft soloudstillinger på IMT London og Felt Galleri i Bergen. I 2014 modtog hun juryprisen på Charlottenborgs Forårsudstilling for video- og lydværket ”How To Get Somewhere”. Pressefoto.

en del kunst på campus, og på vores gangbro over vandet eksperimenterer vi med lysdesign, men det er første gang at vi udstiller et kunstværk på vores storskærm. Vi håber, at alle vil nyde synet af det digi-

tale gavlmaleri i den kommende måned, både studerende, ansatte og vores naboer i Sydhavnen”, siger Martin Vive Ivø. Værket vises tre gange en time hver dag fra kl. 9 - 10, kl. 16 - 17 og kl. 20 - 21.

Høje besøgstal på Glyptoteket

Eventkalender

Det kan du opleve i havnen. Alle arrangementer har offentlig adgang og er gratis at deltage i. 24/2-10/3: Udstillingen Tømmergravens historie i billeder Få en fornemmelse af hvilke store og små forandringer denne del af Sydhavnen har gennemgået – både på ganske få år og i mere end 30 år ved denne retrospektive fotoudstillingen i Sydhavnen, som åbnes i forbindelse med Husbådforeningens 32 års jubilæum. Tid: Kl. 11. Udstillingen kan ses til den 10/3. Sted: Skibbroen, 2450 København SV. Arrangør: Husbådforeningen Skibbroen. 6/3 & 13/3: Debatsauna Johan Borups Højskole inviterer til debatsauna. Hvor vi både får varmen og debatterer aktuelle emner. Når sveden begynder at dryppe, hopper man ud, fylder en spand med kanalens kolde, dejlige vand, hælder det ud over sig, hopper tilbage i varmen og til den glødende debat. Selve aktiviteten varer ca. 50 minutter. Husk tilmelding hos: julie@borups.dk Tid: kl. 19-22 Sted: Johan Borups Højskole, Frederiksholm Kanal 24, 1220 Kbh K.

Arrangør: Johan Borups Højskole Tilmelding: julie@borups.dk 18/3 Græskar båds dyst Lav en græskarbåd, og søsæt den i Københavns Havn. Du er hermed inviteret til en lærerig familiedag med workshop og storytelling i et lille lavvandet hjørne af havnen. Her kan du bygge en båd i en trælignende græskarsort. Vi leger os frem og bruger naturlige materialer. Tid: kl. 10-13 Sted: Christianshavns Voldgade 43, 1424 Kbh K. Arrangør: Clorofille Alle aktiviteter er støttet af Kulturhavn365. Læs mere på www.kulturhavn365.dk

Det går godt for museerne og kulturinstitutionerne langs havnefronten. Målt på antallet af besøgende var Glyptoteket således i 2017 Danmarks tredje største kunstmuseum. Hele 410.160 gæster valgte at lægge vejen forbi og det er det næsthøjeste besøgstal nogensinde i museets historie kun overgået af 421.012 i 2011. Glyptotekets direktør, Christine Buhl Andersen, glæder sig over de høje besøgstal, der blandt andet er genereret af efterårets store særudstilling ”Farao. Magtens ansigt”. Alene i december besøgte knap en tredjedel af museets gæster udstillingen. ”Stærke og godt formidlede særudstillinger spiller en meget stor rolle i forhold til at gøre et museumsbesøg relevant og spændende for publikum. De kan sætte nye vinkler på verden og f.eks. sætte kendte samlinger i spil med indlån og interessante formidlingsgreb. Dertil kommer at Ægyptens oldtid og mytologi fascinerer mange, samt at ”Farao. Magtens ansigt” har haft helt exceptionelle indlån fra bl.a. USA. Endelig har vi haft en øget opmærksomhed på formidlingen i udstillingen, så gæsterne på tværs af alder og viden alle kan få en

Ny Carlsberg Glyptoteks vinterhave er en attraktion i sig selv. Foto: Kim Nilsson. interessant oplevelse”, siger Christine Buhl Andersen. Hun tilføjer, at museet i de kommende år vil have et øget fokus på at skabe udstillinger og formidling, der henvender sig relevant og levende til nutidens mangfoldige publikum. Allerede fra den 14.

marts kan man se udstillingen ”Beriget og Beruset. Forsvundne skatte i Romerriget” og til efteråret står den på fransk kunst, når Glyptoteket åbner dørene for Danmarks første store udstilling med værker af Odilon Redon. KR


Torsdag den 1. marts 2018

11

tilbUd, SPAR, 25-50% BAL A NCE

Den komfortable fornemmelse

JENSENBalance Ambassadør dream er en elegant serie i åndbare Luksus elevationsseng, med flexsible Aloy fjedre. og allergivenlige Softline 3 latex topmadras, flere farver naturmaterialer. og 3 hårdheder. Excl. Ben og gavl. Serien er med sine luksuriøse 120x200 cm. Før 27.199.NU 15.199.- til dig, pocket-fjedre skræddersyet 160/180x200 cm. Før 35.520.NU 25.998.der ønsker en komfort, under din naturlatex madras. Du får samtidig uovertruffen støtte af 7 komfortzoner, der sikrer, at madrassen naturligt former sig efter din krop – hele natten igennem.

det naturlige valg

Søndags3.E marts B A Låbent ANC 10.00-15.00 Rente og C O N T I N E N TA L gebyrfrit over INTRODUKTIONSPRIS 12-24-36 mdr. 180x200

18.998. Spar 25% på alt Tempur hele uge 9 NU

0% ÅOP PRIS FRA

boat opslag Vejl.pris

29.248,-

SPAR 10.250,-

Naturlige materialer

Åndbar

INTRODUKTIONSPRIS ER EKSKL. BEN

Rentefrit over 36 mdr.

7 komfortAllergivenlig års garanti Gælder ikke i forvejen nedsatte15 vare, kan zoner ikke kombineres med andre rabatter

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 833,-

0% Se dunlopillo.dk for specifikationer. Fasthed: medium, fast, xfast. Farve: ÅOP Sort ”clima” stof samt stone og antrazit. Harmoni Elevationsløsning Elevation i særklasse med skøn liggekomfort. 18 cm madras i naturlatex med 7 komfortzoner. Inkl. Dunlopillo White eller Black top i 8 cm. Lydsvag elevation med 39 lameller og stærk motor. Trådløsfjernbetjening. Vælg mellem 3 farver og 3 hårdheder. Ekskl. Ben 160/180x200 cm Før: 47.094.- Nu: 29.998.180x210 cm Før: 51.744.- Nu: 32.998.-

458 ,-

Natura Boxmadras Denne elegante og enkle boxmadras leveres i sort. Vendbare natura latex madras på 16 cm og har 7 komfortzoner. Der er integreret lynlås, så latexkernen kan vendes så levetiden forlænges. I bunden er der monteret 5 cm latex, der sikrer en optimal trykfordeling og øget liggekomfort. Vælg mellem Medium, fast og x-fast. Ekskl. ben 120/140x200 cm Før: 18.373.- Nu: 11.998.160/180x200 cm Før: 24.597.- Nu: 14.998.180x210 cm Før: 27.147.- Nu: 16.498.-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 638,-

Natura Elevationsløsning Stilrent design med ren komfort og gennemtænkt teknik. 16 cm madras i naturlatex med 7 komfortzoner. Inkl. Dunlopillo White eller Black top i 8 cm. Lydsvag elevation med 39 lameller og stærk motor. Polstret i sort og med trådløsfjernbetjening. Vælg mellem Medium, fast og x-fast. Ekskl. ben 120/140x200 cm Før: 37.494.- Nu: 17.998.160/180x200 cm Før: 37.494.- Nu: 22.998.180x210 cm Før: 41.544.- Nu: 25.498.-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 138,-

Dunlopillo madras 70/80/85/90 x 200 Før 7.799,- NU 4.998,120/140 x 200 x 200 Før 11.699,- NU 6.998,-

Name It. Kontinental

Dansk produceret, kontinental seng. 5-Zonet pocket fjedre, komplet incl. 40 m.m. tyk latex top madras, og runde stålben 140 x 200 cm. Før 9.893,- NU. 4.945,180 x 200 cm. før 13.290,- NU. 6.645,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 185,-

Rentefrit over 36 mdr.

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 69,-

Dunlopillo Basic topmadrasser 70/80/90 x 200 før 3.749,- NU 2.498,120/140 x 200 før 5.624,- NU 3.498,-

ÅOP 0% 277,-

U. Q. Elevation Elevationsbund med 28 lameller. 12 cm høj ramme, trådløs fjernbetjening. Zoneinddelt 5 zonet pocket fjedre madras. Lækker topmadras med 40 mm latex. Hårdhed: medium eller fast. Ekskl. Ben. 80/90x200 cm Før.8.248.- Nu. 5.498.120x200 cm Før. 11.496.- Nu. 7.498.140x200 cm Før. 13.494.- Nu. 8.498.160/180x200 cm Før. 16.496.- Nu. 9.998.-

Rentefrit over 36 mdr.

SUPREME Pocket Elevationsseng Fås i flere farver, hårdheder og størrelser. Ekskl. Ben og gavl 120 x 200 cm. vejl. 20.998,- NU 10.999,140 x 200 cm. vejl 23.498,- NU 11.999,160/180 x 200 cm. 25.398,- NU 14.998,-

ÅOP 0% 92,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 416,-

Rentefrit over 36 mdr.

Verona sovesofa ÅOP 0% Lille fiks sovesofa, monteret med kraftig tæt vævet møbelstof. Praktisk 291,magasin. 168 cm. lang. Sovemål: 140 x 200 cm. Vælg mellem farve: Sort, Lilla, Jensen Diplomat Boxmadras dob. fjedret box madras med topmadras. Excl.ben excl.gavl mørkegrå eller Brun. Fås i andre farver til normalpris. 80/90 x 200 cm. Før 9.280 NU. 6.999,Normalpris 4.998,- NU: 3.298.105 x 210 cm Før 11.520,- NU. 8.499,120/140 x 200 Før 14080,- NU 10.499,-

Se mange flere tilbud på www.delfinsengecenter.dk Solrød Center 42 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 2300 København S. Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 2100 København Ø. Tlf. 33 32 55 72

Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15) Åbent første søndag i mdr. 10.00 - 15.00


denden 23. september 2016 4 12 Fredag Torsdag 1. marts 2018

Fredag den 23. september 2016

KØB EN EL-CYKEL DER VIRKER

Over 15.000 har købt en Elvira Madigan hos Cykelland.

Se de mange gode anmeldelser på TRuSTPILOT

ForuDBEsTILLInG TIL LEVErInG I APrIL

Bedst i test 4 4 Bedste køb i test for atforetrukne få plads 4 til nye sendinger med cykler! Hjemmeplejens 4 Gennemtestet kvalitet 4 Kendt fra TV 4 Elvira Madigan 3 års batterigaranti 4 semi wAve Dansk Design semi wAve 4 3 uafhængige bremser El Madigan White Horse El-racer Elvira madigan classic Elvira madigan alu-shopper 4 100% køreklar 9.999,BEGrÆnsET 9.999,12.999,L A T n A Kan repareres overalt i DK 4 * 4 bedste el-cykel køb! Vidanmarks har alle reservedele

vi rydder lAgeret

8 gear. 36 Volt Før 16.999,-

NU

Vi er eksperter i EL-cykler

UNiTED FiXiE CYKEL Vælg mellem 5 forskellige. Super topkvalitet. Fuld alu. Før 4.499,NU

1.999,Køb din næste EL-cykel på

nettet. Cykelland leverer over UNiTED FELiPEfor Flatkr. bar299,racer hele Danmark

3.499,-

5 forskellige. Super topkvalitet. vi får cyklerne leveret i conFuld alu. NU tainere direkte fra fabrik til Før 5.999,-

vores lager. det giver os branchens laveste omkostninger, således at vi kan levere dig høj kvalitet til lav pris. og din cykel bliver samlet af en rigtig cykelmekaniker. Claus Bavnild

United Børnecykler

7 gear. 36 Volt og 10 Amp. Før 15.999,NU

go boat 7 gear. Krankboksmotor. 36 Volt og 10 Amp. Før 19.999,- NU

du kan også købe din elcykel på telefon eller online. se det store udvalg på www.cykelland.com

MTB FULL SUSPENSiON

9,-

9 .9 5 1 . r k . s d .u jl e V

3.999,Elvira Madigan V-model - 7 Shimano gear Nexus 1.999,med fodbremse og 2 håndbremser - 2018 Model 5.999,UNiTED Command FX77 - M. hydrauliske skivebremser. Før 5.999,- NU UNiTED Miami FX07 - Med skivebremser. Før 3.799,- NU UNiTED Radiant - Med skivebremser. Før 11.999,- NU

250 watt lydløs motor - 36 volt batteri 13 Amp. = 481 Watt-timer og TAiL med WALK MTB HARD FUNKTION. Med lukket kædkasse. Stor kurv. Dobb.bundede fælge.

-20% 9.999,-

Vejl. uds. kr. 15.999,00 Alle 2013 racercykler

Forudbestillingspris

Stort udvalg af dameracere

UNiTED Fortress XC77 M. hydrauliske skivebremser. Før 5.299,NU

3.799,-

UNiTED Dominate - Med skivebremser. Før 5.799,-

NU

2.999,-

UNiTED Miami XC73 - Med skivebremser. Før 3.799,-

NU

1.999,-

Du skal ikke Prøv at køre på Med i cyklens pris får betale ekstra for det søNdAgsdu en godkendt lås, lys EL-cyklen i din CYKEL store 481 TØJ Watt og for og bag. Værdi 13 Amp. Lithium Ion 11-16 hverdag - Gratis 699,-i åbent 79,kr. 600,- Du kommer meget batteri evt. fragt 14Kom dage minus længere pr. opladning UdvAlg Ned og se det store stort udvalg i alle størrelser f.eks. 12” Før 1.299,NU KUN

til hele familien DECykler KaN IKKE SLå OS I EL

Good buy Cycles * www.cykelland.com altid billige cykler • www.cykelland.com

f.eks.

CYKELHANDSKER Før 229,NU

KøbeNhAvN: KØBENhaVN: Hvidovrevej 90, Rødovre 90, rødovre Hvidovrevej (lige overfor Hvidovre Station) Tlf. 36 70 54 44-1 (lige overfor Hvidovre Station) rosKilde: tlf. 36 70 54 44 Københavnsvej 71, Roskilde GODe pArKerINGSFOrhOLD Tlf. 36 70 54 44-2

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

forbehold for trykfejl og udsolgte varer!

Danmarks hurtigste El-cykel

Havnefronten 20180301  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Tors...

Havnefronten 20180301  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Tors...

Advertisement