A-krant september 2015

Page 1

buurtkrant van het A-Kwartier jaargang 31 nummer 3 | 2015

krant

1985 30 jaar A-Kwartier 2015

Terugkijken op het jubileum Nieuwe Buren: het A-Kwartier uitgebreid De ambtenaren van de vernieuwing Meer speelruimte voor kinderen 1


Belangrijke adressen/telefoonnummers: Politie: 0900-8844 Meldpunt overlast: 050 5875885 brugt.aanen@groningen.politie.nl Wijkpost Binnenstad voor klachten over uw woonomgeving: 050 3678910 Huisvuil en Oud Papier: zie de Afvalwijzer: www.gemeente.groningen.nl/restafval/afvalwijzer Groot afval op afroep: 050 3671000. A-krant: De A-krant is een uitgave van buurtvereniging ‘Het A-Kwartier’ en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 2000 exemplaren. Bij een teveel aan kopij kan de redactie besluiten de kopij verkort, niet of pas in een volgend nummer te plaatsen. Ingezonden brieven worden niet anoniem geplaatst en de schrijver/ster is verantwoordelijk voor de inhoud. Banknummer buurtvereniging: NL33 INGB 0005 031 398 t.n.v. Buurtvereniging Het A-Kwartier Buurtpand de Oude Drogisterij: Lage der A 4: Hans Imelman, 050 3125020 Hier is elke laatste zondag van de maand de Buurtborrel van 16.00-18.00 uur Website Buurtvereniging: www.A-Kwartier.nl Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en activiteiten, meldt u dan aan voor het A-mailbulletin. Stuur een mail naar hetakwartier@gmail.com o.v.v. ‘aanmelding A-mail bulletin’. Post voor Het A-Kwartier en voor de A-krant kunt u sturen naar: Visserstraat 50 9712 CX Groningen e-mail: hetakwartier@gmail.com Bestuur buurtvereniging Het A-Kwartier: Esther Klaver (voorzitter) 06 46133635 Gerrit de Goede (penningmeester) 3185765 Henk Cuperus (secretaris) 3181363 Fleur Woudstra (activiteiten) 5892320 Gerard Gosen 06 44454668 Denies Margry 06 37468217

aeklaver@gmail.com g_de_goede@hotmail.com henkcuperus@tele2.nl fleurwoudstra@gmail.com gerardgosen@hotmail.com d.margry@gmail.com

Omslagfoto: ‘Cupcakes versieren’, Zomerwelvaart 2015


van de redactie

colofon

• Van twee markante buurtgenoten moest het A-Kwartier deze zomer afscheid nemen. Koos Huizenga: schilder, zanger en horecaman par exellence overleed op 5 juli. Koos was al geruime tijd ernstig ziek. Familie en vrienden namen afscheid van hem in een volle A-kerk. En op 15 mei stierf onze eigen, geliefde penningmeester Sjoerd Stienstra op pas 69-jarige leeftijd. In deze A-krant worden zij beiden gememoreerd. Zij zullen gemist worden. • In deze september-editie uiteraard een verslag van het 30-jarig jubileum dat in het laaste weekend van mei werd gevierd met een symposium, een receptie, een diner, een feest en een speciale A-Kwartierkunstroute. Organisator Fleur Woudstra kan tevreden terugkijken op een geslaagd festijn. • Het A-Kwartier is op verzoek van omwonenden met een aantal straten uitgebreid. Nieuwsgierig als de redactie is, gaan we de komende tijd aandacht schenken aan onze Nieuwe Buren. We maken ook kennis met Gerrit de Goede, onze nieuwe penningmeester die de taken van Sjoerd gaat overnemen. • Veel feesten, markten en evenementen deze zomer in de stad en in onze wijk. Je vraagt je wel eens af of het plafond onderhand niet bereikt is, maar gezellig is het natuurlijk wel. Zomerwelvaart en het Grachtenfestijn zijn twee kansrijke nieuwkomers. • Verder in deze A-krant o.m. een kijkje in het Linhoffgasthuis, Liesbeth Weusten organiseert activiteiten voor kinderen, een portret van de twee ambtenaren die de belangrijke veranderingen die de buurt te wachten staan begeleiden, de Geschiedenis van mijn Huis, de puzzel en column van Bob en een mooi, geëngageerd gedicht van Sacha Landkroon. • Tenslotte een oproep: draagt u het A-Kwartier een warm hart toe en heeft u prettige journalistieke ambities, meldt u dan aan als redactielid van de A-Krant. U bent van harte welkom! Bent u geen schrijver, maar wilt u toch iets voor de A-krant betekenen, dan kunt u misschien helpen bij de distributie. Bel dan even met Wilbert Wolthers: (06) 30 34 66 13. Redactie: Denies Margry, Henk Cuperus, Bob van Dijk, Han Santing: vormgeving, foto’s (mits anders vermeld) & eindredactie

Medewerkers aan dit nummer:

Kopij voor A-krant 2015|4 inzenden vóór 15 november 2015

Drukwerk: Drukkerij De Marge, Groningen

Josien Niebuur, Gerrit de Goede, Geert-Jan Laan, Liesbeth Weusten, Fleur Woudstra, Sacha Landkroon

3


Kunstproeverij

Erika Stulp

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 62

open op afspraak: 050 3184651 06 36167686

www.erikastulp.nl


activiteiten buurtvereniging • Zondag 27 september 13.30: Fietsen met Henk (alleen bij mooi weer). Start: Lage der A 4 16.00-18.00 uur : Kunst Buurtborrel in de Oude Drogisterij, waarbij je tussendoor even kunt gaan kijken naar de buurtkunst op en bij het Sledemennerplein. Zie pagina 21. • Donderdag 8 oktober 20.00-21.00 uur: Algemene Ledenvergadering in de Oude Drogisterij, Lage der A 4 met aansluitend vanaf 21.15 uur een verrassend programma waarbij ook niet-leden welkom zijn. Meer informatie daarover via de a-mail. • Zondag 25 oktober 16.00-18.00 uur : Buurtborrel in de Oude Drogisterij • Zondag 22 november Vanaf 16.00 uur: Buurt Borrel in de Oude Drogisterij Daarvoor van 13.30-15.45 uur, eveneens in de Oude Drogisterij:

DeWijnproeverij

Wijnspecialist Enrico van Gall&Gall komt weer voor Het A-Kwartier een speciaal op de feestdagen afgestemde wijnproeverij houden. Deelnemers krijgen die middag van Enrico interessante informatie over de ter plekke te proeven wijnen gecombineerd met daarbij passende verrassingshapjes. De wijnproeverij is uitsluitend toegankelijk voor diegenen die zich vóór 10 november per e-mail bij hetakwartier@gmail.com hebben aangemeld èn daarbij ook meteen hebben betaald. Kosten: ¤18 p.p. voor leden of donateurs van de buurtvereniging of studenten met een geldige collegekaart, ¤23 voor niet-leden. Deelname op volgorde van betaling op NL33 INGB 0005 031 398 t.n.v. Buurtvereniging Het A-Kwartier, onder vermelding van ‘Wijnproeverij’. Helaas kunnen wij u niet terugbetalen indien u onverhoopt niet verschijnt.

5


Jaap Bakker

congiërge van het Linhoffgasthuis

“Zelfs de brandtrap is mooi” Denies Margry

6


“T

ropische temperaturen! Blijf kalm en drink veel water”, staat er op het whiteboard als ik tijdens de hittegolf het gasthuis van de Maria Elisabeth Linhoffstichting aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat 61 binnenkom. Het is warm, en de bewoners van dit hofje zullen het advies van Jaap Bakker, de conciërge, vast ter harte nemen. Gelukkig is het in de dienstwoning, waar Jaap met zijn vrouw Hilda woont, aangenaam koel. Het echtpaar woont er sinds 2009. Daarvoor kwam Jaap als postbode al vaak in het Hofje en zag hij hoe mooi en fijn het er wonen is. Toen mevrouw Boven, de vorige conciërge, met pensioen ging, was hij blij dat deze hem wilde voordragen als opvolger. En nu loopt hij trots en fluitend rond in wat hij “het mooiste hofje uit de omgeving” noemt. Het Gasthuis is gesticht door Joseph Linhoff, die een parapluwinkel had aan de oostkant van de Grote Markt vlakbij de Poelestraat op de plek Boven: Deel van het ‘klassieke’ Linhoffgasthuis waar later juwelier Oosterhof lange Onder: De parapluzaak van Linhoff aan de oostzijde van de Grote Markt tijd gevestigd was. Zelf vind ik de anekdote over de katholieke heer Linhoff heel leuk: Linhoff had bepaald dat vrouwen van alle kerkelijke stromingen onderdak konden krijgen. De kritiek die dat teweegbracht pareerde hij door op te merken dat hij zijn paraplu’s toch ook niet alleen aan katholieken had verkocht. In 1957 is het gasthuis in gebruik genomen door ‘behoeftige en ongetrouwde vrouwen’. Omdat de heer Linhoff toen al was overleden, werd de stichting genoemd naar zijn zuster Maria Elisabeth. In de gang is nog een marmeren plaat te zien waarin een fraaie tekst is gebeiteld: “Uit eenzaamheid en rouw door Linhoff’s zorg ontheven, vinde hier menig vrouw een nieuw en rustig leven.” Nou, is dat niet mooi? Bij de keuze voor nieuwe bewoners ligt de voorkeur nog steeds bij vrouwen, maar echt moeilijk doet het hedendaagse bestuur daar niet meer over. Er 7


wonen nu ook stellen. Veel verloop is er niet in het Hofje. Nieuwe bewoners vinden bij hun entree bijna allemaal dat het huisje te klein is voor al hun spulletjes. Maar als ze er eenmaal zitten willen ze niet meer weg. Wekelijks is er een gezamenlijke koffieochtend en eens per twee weken wordt er gesjoeld in de sociëteit-ruimte. Op dit moment wonen er 34 mensen die tussen de 60 en 96 jaar oud zijn. Jaap (58 jaar) werkt er officieel op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, maar hij dient ook 5 nachten per week aanwezig te zijn. Dat is dus eigenlijk een soort tropenrooster, maar dan het hele jaar door. Elke morgen is hij bezig met alle klusjes die zich zoal voordoen op en rond het hofje: maaien, vegen, reparaties, storingen oplossen etc. Maar in de praktijk is hij er 24 uur per dag mee bezig. Elke klus duurt veel langer dan hij er eigenlijk voor zou inplannen, want hij wordt vaak onderbroken door de bewoners. Die hebben behoefte aan een praatje, nodigen hem op de koffie en willen dat hij tussendoor nog even een ander klusje uitvoert. Binnen de muren van het Hofje heerst een veilig gevoel, al berust dat niet altijd op waarheid: enige tijd geleden hebben criminelen het hek gesaboteerd (ze stopten een stuk papier in het slot) en kwamen ’s Boven: Blik vanuit de nieuwbouw van het Linhoff-gasthuis waarbij de verbindende houten avonds naar binnen. Gelukkig had Jaap het snel in de luchtbruggen goed te zien zijn Onder: De nieuwbouw van het Linhoffgasthuis in gaten. Er werden camera’s opgehangen en sindsdien de Muurstraat. Het hogere witte pand was ooit is er geen overlast meer. bar De Coaster Rechts: De voorgevel van het gasthuis staat nog Over het onderhoud aan het gasthuis is Jaap heel testeeds in de steigers vreden. De verbouwing in de Kijk in ’t Jatstraat en de nieuwbouw aan de Muurstraat (het werk van ‘huisarchitect’ Pim Benus) zijn nu bijna klaar, al staat de voorgevel nog steeds in de steigers. Dat kan ook nog wel even duren, want er ging wat mis met de beoogde gevelbekleding. De nieuwbouw (in de Muurstaat goed te zien) en de verbouw van het ‘oude’ gedeelte van het gasthuis is behoorlijk ingrijpend geweest. 8


De oorspronkelijke 16 huisjes zijn gerenoveerd en sommigen zijn vergroot door van twee een te maken. Inclusief de nieuwbouw zijn er nu zijn er 31 huisjes. Het hele verbouwingsproces is nu 4 jaar bezig. Jaap hoopt dat het niet lang meer gaat duren en dat het hierna weer rustig wordt in het hofje. Als ik aan Jaap vraag wat hij het leukst vindt aan het gasthuis is hij meteen duidelijk: “Ik prijs me gelukkig dat ik mag werken en wonen in dit mooie hofje. Soms kijk ik naar buiten en denk: zelfs de brandtrap is mooi.� Je kunt het hofje ook zelf gaan bekijken. Meld je even bij Jaap, dan laat hij je vast de mooiste plekjes zien. Zoals de houten luchtbruggen, of de gemeenschappelijke ruimte en de nieuwe verdieping boven op de oude huisjes.

9


Koos Huizenga 1942 - 2015 Geert-Jan Laan 10


I

n vergelijking tot veel Groninger stad- en leeftijdgenoten heb ik Koos Huizenga, eerst op latere leeftijd leren kennen. De onlangs overleden markante uitbater van De Sleutel en medebewoner van het A-Kwartier trof ik voor het eerst in 1996. Ik was net -opnieuw vrijgezel- verhuisd van het landelijke Steenbergen onder de rook van Roden- naar een appartement op de Grote Markt in Groningen. In die mooie Drentse dreven, had ik vastgesteld dat ik toch een stadsmens ben. En Groningen is een overzichtelijke, echte stad. Het zal in ons tweede gesprek in De Sleutel zijn geweest dat we elkaar wat beter leerden kennen. In de Wolthoorn had ik natuurlijk al iets over hem gehoord. De vele kroegen die hij tot grote bloei had gebracht, maar ook over zijn vrolijke optredens voor Radio Noord en op vele andere podia. Ik vertelde hem dat ik als jong journalist in Rotterdam ook wel had opgetreden, maar vooral veel cabaretteksten had geschreven. Hij vroeg: ”Voor wie dan wel?” Ik noemde een paar radio- en TV programma’s en voegde daar aan toe: ”En natuurlijk tijdens zijn vrij korte Rotterdamse periode voor Tom Manders, Dorus...” Verder kwam ik niet. Een verse pils klapte op de bar. ”Mijn grote favoriet. Ik heb niet voor niets mijn dochter Dorus genoemd.” Ik was binnen. Koos met feestpet t.g.v. zijn 100e radio-uitzending voor de RONO in 1988

Wat later. Toen ik op verzoek van de dichter, woordkunstenaar en leraar Driek van Wissen toetrad tot het nog steeds bestaande herengezelschap ‘De Dikkensclub’ was Koos daar natuurlijk al vele jaren ook lid van. In die tijd vonden de maandelijkse bijeenkomsten nog plaats in een huiskamercafé in het Noord Groningse gehucht Westerwijtwerd. Voor een voormalige randstedeling zoals ik ook een geheel nieuwe ervaring. Met Koos kon je over zeer uiteenlopende zaken grondig van gedachten wisselen. Niet alleen over de koffer op zolder met wel honderd liedjes die hij samen met Wouter de Koning had opgenomen. Maar ook waarom hij zelf elke maandag De Sleutel een grondige poetsbeurt gaf: “Dan hoef ik mij niet te ergeren wanneer hoekjes en gaatjes worden over geslagen”. Als mannen die al jaren hun eigen was verzorgden konden we ook rustig ruim een half uur discussiëren over de vraag in hoeverre de bonte was en de witte was gescheiden moest 11


worden. In het Nieuwsblad van het Noorden van 14 februari 2001 vertelde hij waarom hij had gekozen voor de naam ‘Sociëteit De Sleutel’: “Om de hoerenlopers van de Vishoek af te schrikken.” Dat was het jaar dat hij 59 zou worden. Hij werd ook wat meer filosofisch getuige de uitspraak: “Geluk wordt in de loop der jaren steeds kleiner. En dus kostbaarder”. In de inmiddels tot Dagblad van het Noorden omgedoopte editie van 14 juli 2007 vertelde hij verslaggever Menno Hoexum naar aanleiding van de verkoop van De Sleutel: “Ik was geen kroegbaas, maar een kastelein.” Hij had zelfs een eigen rijmpje gemaakt, “waar Driek van Wissen van zal gruwen”:

Het is drommels mooi geweest Van de mensen hield ik het meest De fles terug in de geest De schilder op weg naar zijn leest Het is niet alle dagen feest.

Hij verhuisde, De Sleutel in de oorspronkelijke staat achterlatend, naar een wonderlijk huis aan de Kleine der A. Omringd door talloze persoonlijke herinneringen en niet te vergeten een groep bijzonder trouwe vrienden en vriendinnen. Opnieuw drukte hij zijn keurmerk op twee nieuwe zaken in het A-Kwartier toen eigenaar Wijnand van Smeden hem betrok bij het ontwerp en de inrichting van ‘De Sigaar’ en ‘Miss Blanche’, opnieuw bijgestaan door de beeldend kunstenares Olga Wiese. Zelf had ik de indruk dat Koos na de verkoop van De Sleutel wat beter in zijn vel stak en het leven, hoewel hij wist dat het einde nabij was, wat vrolijker bezag. De uitvaart in een bomvolle Der A kerk was indrukwekkend niet in de laatste plaats door de toespraken van dochter Dorus Huizenga en Ton van Vliet. Er was ook klassieke muziek, Koos zelf en natuurlijk nog een liedje van ...Dorus. Het A-Kwartier verliest een bijzondere, uiterst creatieve en markante kunstenaar die op zijn eigen eigenzinnige manier een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en uitstraling van wat toch het mooiste dorp binnen de stad Groningen is geworden.

12


van het bestuur We beginnen deze bestuursberichten met een speciaal welkom aan de bewoners van de Westerkluft! Op verzoek van de gemeente en enkele bewoners uit de Westerkluft, wordt onze buurtvereniging namelijk uitgebreid met de buurt die deze bijzondere (en onbekende) naam draagt. De Westerkluft omvat de Brugstraat, de Kleine der A, de Museumbrug, de Museumstraat, de Zuiderkuipen, Munnikeholm, Schuitemakersstraat en Reitemakersrijge. Door de Westerkluft op te nemen in het gebied dat de bewonersvereniging vertegenwoordigt, kunnen ook die bewoners rekenen op behartiging van hun belangen bij de verschillende overlegpartners (gemeente, politie, bureau overlast, woningcorporatie, ondernemersverenigingen, etc). Het aantal bewoners van onze wijk stijgt daardoor met ongeveer 385 tot plusminus 3300 en het aantal adressen neemt toe met bijna tweehonderd. De grenzen van het A-Kwartier zijn daarmee als volgt: Noorderhaven ZZ, Oude Kijk in ‘t Jatstraat en Stoeldraaierstraat beide zijden, A-kerkhof NZ, Munnekeholm WZ, Reitemakersrijge, Museumstraat, Museumbrug, Westerkade noord- en oostzijde, Westersingel OZ en de Reitdiepskade. Om het gebied ‘sluitend’ te maken: de Zuiderkuipen (achter Academie Minerva), een stukje Praediniussingel NZ en de kop van de Ganzevoortsingel NZ. Op bijgaand kaartje wordt alles wat wat duidelijker. De bewoners van de Westerkluft hebben al kennis kunnen maken met de A-krant via het jubileumnummer en sommigen zijn al vaste lezers. Voor de nieuwkomers: de A-krant zal voortaan, 4 keer per jaar, bij u thuis worden bezorgd. Daarnaast staan ook onze buurtactiviteiten (zoals de buurtborrel in De Oude Drogisterij op elke laatste zondag van de maand) voor u open. Graag roepen we de bewoners van de Westerkluft op lid te worden van de buurtvereniging: hoe meer leden, hoe sterker we staan. De afgelopen dertig jaar hebben we als buurtvereniging veel bereikt en ook de komende jaren staan er een paar belangrijke ontwikkelingen op de agenda die uw en onze aandacht vragen. 13


Onlangs werd de binnenstadsvisie ‘Bestemming Binnenstad’ gepresenteerd. Een belangrijk document dat gaat over de toekomst van de binnenstad. Voor onze buurt betekent dit dat de bussen uit de hoek Munnekeholm/Brugstraat verdwijnen. In de A-krant van mei kon u daar al het nodige over lezen. De Brugstraat, A-straat (tot aan de Westerkade) en de Westerkade worden ‘verblijfsgebied’ waar voetgangers en fietsers het primaat krijgen en rekening moeten houden met elkaar (vergelijkbaar met de Folkingestraat). De dichtstbijzijnde bushalte komt op de Westerhaven/Hoendiepskade. De buurtvereniging is nauw betrokken bij het overleg met de wethouders en ondernemers en staat achter de voorgestelde plannen. Dit neemt niet weg dat u uw inspraakreactie tot uiterlijk 21 september 2015 kunt sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, afdeling projectmanagement, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Tijdens de inspraak-periode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan via de website www.groningen.nl/binnenstad door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder Binnenstadsvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Op de website kan de Binnenstadsvisie ook worden ingezien en gedownload: http://gemeente.groningen.nl/binnenstad/binnenstadsvisie-bestemming-binnenstad Bericht voor de leden van buurtvereniging Het A-Kwartier Het bestuur van de buurtvereniging is bezig de ledenadministratie te digitaliseren. Daarvoor gaat papieren post zoveel mogelijk vervangen worden door communicatie per e-mail. Denk onder meer aan contributienota’s, uitnodigingen, enzovoort. We hebben daarvoor de e-mail adressen nodig, die zijn in onze huidige papieren kaartenbak niet vermeld. Wilt u daarom als u lid bent een mailtje sturen aan: hetakwartier@gmail.com met als onderwerp/titel: lidmaatschap A-Kwartier. De inhoud van de mail kan zijn: “Ik ben lid”. Daarnaast graag de naam en het adres, vaak zijn deze ook niet helemaal correct meer. We zullen u een antwoord sturen als uw gegevens verwerkt zijn. Bij voorbaat dank; voor u wellicht een kleine moeite, voor ons een groot plezier. Op dinsdagavond 25 augustus vond op uitnodiging van de gemeente een buurtbijeenkomst plaats in De Sleutel over de aanpak van het gebied Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat na het verdwijnen van de prostitutie per 1 januari a.s. De vierde bijeenkomst alweer, inclusief een gezamenlijke wandeling door de buurt op 18 juni. De grote opkomst (ca 70 bewoners) leverde wederom nieuwe enthousiaste en inspirerende ideeën op die de projectleiders van de gemeente gebruiken bij de verdere planvorming. Zo hebben de bewoners de gemeente verzocht om het tegengaan van drugsoverlast ook na 1 januari voort 14


te zetten en zijn enkele bewoners meteen een ‘flower-power’ whatsapp-groep gestart om gezamenlijk te beginnen met het lichten van straattegels en het aanplanten van groen. De plannen die worden voorbereid beslaan een groter gebied dan de genoemde drie straten, het gaat namelijk ook om de Noorderhaven, het Lopende Diep, de Visserstraat, de Hoge der A en het universiteitscomplex tot aan de Uurwerkersgang. Op het ogenblik worden er op de Noorderhaven nieuwe huis- aan huis kolkaansluitingen op het riool gemaakt. In aansluiting hierop zal waarschijnlijk ook een start worden gemaakt met verbetering van de Diepenring. Het voornemen van de gemeente is om de rijbaan te versmallen, de stoep te verbreden en meer ruimte te creëren voor fietsers.

Boven: Stedenbouwkundige Remco Veenstra presenteert voor een volle bovenzaal van De Sleutel ideeën voor een nieuwe invulling van het gebied rond de Hoekstraat Onder: Werkzaamheden aan de Noorderhaven Zuidzijde

Dat de Zorg is veranderd zal u niet zijn ontgaan. Op 1 januari 2015 zijn veel taken van het Rijk en de provincie naar de gemeente overgeheveld. Dit is gebeurd om de Zorg duidelijker, eenvoudiger en goedkoper te maken én om zaken dichter bij burgers in de buurt te organiseren. In elke buurt komt een WIJ-team (voorheen noemde men dit een ‘Sociaal Team’). In de WIJ-teams werken medewerkers van verschillende organisaties en de gemeente met elkaar samen onder de naam ‘WIJ Groningen’. U kunt daar terecht voor al uw hulp- en ondersteuningsvragen. Onlangs heeft het bestuur kennis gemaakt met Julia da Lima; zij coördineert het WIJ-team Schilderswijk/Centrum. De medewerkers van het team zullen vanaf 1 september actief in de buurt participeren om te onderzoeken wie hulp nodig heeft en of er ondersteuningsvragen zijn waar zij bij kunnen helpen. Voor meer informatie zie www.wij.groningen.nl of bel met 050 367 49 91. 15


Zwanestraat 24

050 5535844

www.kaaskopgroningen.nl

Hoge der A 20e 9712 AD Groningen 050 3120895

margovandersluis@ziggo.nl www.margovandersluis.nl


dichter bij toen sacha landkroon

Gezonken schepen Reitdiepskade, mei 1945 (collectie: Harm Renkema)

Diep gezonken Stel je leven zinkt in de haven en na de laatste lading kogels kun je vanuit je ruim nog net je pop voorbij zien drijven. Stel je zwemt bent de weg kwijt en sindsdien ook vergeten

op instorten staat. Stel vandaag is de bliksem naamloos, de donder niet langer de stem van de goden maar het daveren van donker geklede massa’s, ideeën die tempels opblazen.

dat vrijheid een kleurige vlag in de wind is een vrouw die zelf weer melk kan kopen: geluk hier nog geen woord onder druk is. Dat een reeks keurig geplande niet lukrake

Een been boven water een hoofd in de verte. Geluk is in het duister in de buidel tasten de weg waar geen wegen meer zijn kwijt en uiteindelijk maar op hoop van zegen

gebeurtenissen vrijheid hebben laten lukken. Men kan hier in de smeulende resten zien wat er stuk is en dromen van opbouw. De vijand is één ontluisterde sluipschutter

de sok met spaargeld legen; vrouw en kind (of twee) in hevig overbelaste armen houden de schouders eronder je leven in handen van anderen. De vijand is geen ontluisterde

op een dak maar ook niet meer dan dat een bekende die voor het laatst stuiptrekt zich omdraait en aftaait naar zijn tijdloze rijk in het oosten dat ook al een poosje

sluipschutter maar de uitwas van iets dat ontstond in hoofden met weinig verstand. Je leven of dood in de sterren geschreven. Stel je bent drie. Je spoelt aan op een strand. 17


Het Gebiedsteam Joke Sissing & Ron Torenbosch

Henk Cuperus 18


Stadsdeelcoördinatoren (SDC’s) of Gebiedsteamsecretarissen (GTS’en). Had u daar ooit van gehoord? Wat kunnen dat voor merkwaardige diersoorten zijn? Weest u gerust, het zijn normale en zelfs heel aardige mensen. Daarnaast zijn het ambtenaren van de Gemeente Groningen (van de voormalige dienst RO/EZ oftewel: Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken). Er zijn vijf stadsdeelcoördinatoren in de stad. Ron Torenbosch (51 en geboren in Meppel) is degene waar wij in het A-Kwartier mee hebben te maken. Joke Sissing (56, geboren in Groningen) is de stadsdeel-/gebiedsteamsecretaris. Samen zijn zij voor onze wijk het gezicht van het zgn. Gebiedsteam dat ook wijkwethouder Joost van Keulen ondersteunt voor het Centrum waar het A-Kwartier onderdeel van is. Voor alle duidelijkheid: Centrum omvat naast het A-Kwartier ook de Hortusbuurt-Ebbingekwartier, Binnenstad-Oost en het stationsgebied. Hoe word je lid van een Gebiedsteam? Joke heeft de juridisch-economische kant van de HEAO gedaan en Ron heeft privaatrecht gestudeerd. Allebei hebben ze bij diverse afdelingen van de gemeente Groningen gewerkt en nu zijn ze dus gebiedsteamsecretaris resp. stadsdeelcoördinator voor o.m. het A-Kwartier. “Er zijn vijf stadsdelen, te weten noord, oost, zuid, west en centrum, elk met een coördinator. Onze hoofdtaak is het aanspreekpunt zijn voor bewoners, ondernemers en organisaties in de richting van de gemeente. De SDC kan dan zaken zelf of in samenwerking met andere diensten oplossen. Wij houden ons bezig met zaken op het gebied van veiligheid, welzijn, onderhoud en leefbaarheid. We hebben ook een aanjaagfunctie ten opzichte van de politiek, namelijk deze attent maken op zaken die aandacht verdienen. In de praktijk komt dit voor het A-Kwartier erop neer dat wij eens per drie maanden met de buurt overleggen, waarbij ook

Boven: Met geïnteresseerden op een wandeling door de wijk Onder: Impressie van een auto- en busloze Munnikeholm zoals in de inspraaknota Bestemming Binnenstad wordt voorgesteld

19


altijd vertegenwoordigers van het meldpunt overlast, de politie en de woningcorporaties in onze wijk aanwezig zijn. Jaren geleden, toen er nog veel meer overlast was door tippelaarsters, de rondjesrijdende klandizie en de junks en dealers die overal op hinderlijke wijze rondhingen, overlegden we nog elke maand. Ook doorgaande autoroutes (in die tijd kon je van het Emmaviaduct rechtstreeks via de Munnekeholm en de Lutkenieuwstraat naar de Noorderhaven!) waren een bron van overlast. Door intensieve samenwerking met andere instanties, de bewoners en uiteraard de politiek werden die problemen goeddeels opgelost en kon de vergaderfrequentie teruggebracht worden naar eens per drie maanden. Een prima resultaat! Het resultaat ook van onze functie als procesbegeleider, het erop toezien dat zaken worden aangepakt en doorgezet. Nu zijn we zover dat in januari 2016 de raamprostitutie uit het A-Kwartier zal verdwijnen. De overlast was groot, we hebben dat in kaart gebracht en dan is de volgende stap hoe dat gebiedje daarna zal worden ingericht. Dat is een heel groot en gecompliceerd proces, dat wij in samenwerking met vele andere partijen gaan begeleiden. Of wat te denken van het busvrij en autoluw maken van een aantal straten in het A-Kwartier? Ook daarin heeft het Gebiedsteam een belangrijke stimulerende en coÜrdinerende taak. Wij willen altijd open en bereikbaar zijn, dienstbaar ook aan de samenleving, anders ben je niet geschikt voor dit werk en je moet van mensen houden en in ze geïnteresseerd zijn. Een wat lastig kantje van dit werk is de soms lastige belangenafweging tussen allerlei groeperingen in de wijk, maar ook wel eens tussen bewoners onderling en natuurlijk wat politiek mogelijk is. Maar als ambtenaar moet je wel accepteren dat de politiek uiteindelijk beslist, anders is daar het gat van de deur!�

20


Zondagmiddag 27 september vindt er in het A-Kwartier op verschillende locaties een kunstevenement plaats voor kinderen. Tijdens workshops krijgen zij de mogelijkheid om zelf kunst te maken onder begeleiding van een echte kunstenaar woonachtig of werkzaam in de binnenstad. Op de speelplek Sledemennerplein -die binnenkort helemaal wordt aangepakt- kunnen kinderen de hele middag gezamenlijk een muurschildering maken. Aan het eind van de middag tonen alle kinderen de eigengemaakte kunstwerken en wordt de muurschildering opgeleverd als begin van de eerste vernieuwing van de speelplek.

workshops: 12.00 - 13.00 inschrijving Sledemennerplein 13.00 - 14.00: 1e workshop 14.30 - 15.30: 2e workshop 16.00 - 17.00: presentatie kunstwerken en muzikale afsluiting locaties: Sledemennerplein: muurschildering Hoge der A/Visserbrug: Geertje van der Zijpp Boteringeplaats: Ineke Nienhuis Harmonieplein: Erika Stulp Turftorenstraat/De Laan: Trijntje Stelma Westerhavenpark: Harry Arling De Oude Drogisterij: buurtborrel vanaf 17.00 uur facebook.com/uitdekunstdoen email: uitdekunstdoen@gmail.com

Liesbeth Weusten (links met dochters Femke en Mari en buurman Ben), inwoner van de Westerhavenstraat, moeder en organisator hoopt dat er veel kinderen meedoen. Ze wil met het evenement zorgen dat er nieuwe ontmoetingen ontstaan met buurtgenoten. Daarnaast is het natuurlijk gezond in de buitenlucht en wordt de creativiteit van kinderen gestimuleerd. De binnenstad is voor haar een levendige, gezellige buurt om in te wonen tussen de bezoekers, kunstenaars en andere ondernemers. Nieuwe buurtbewoners en nieuwe ontmoetingen zorgen er misschien wel voor dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Zelf zou ze het bijvoorbeeld leuk vinden dat er een vast moment komt om elkaar bij de vernieuwde speelplek te ontmoeten en kinderen samen te laten spelen. Iedereen is welkom om te komen kijken.

21RECTIFICATIE

Mijn naam is Gerrit de Goede, de nieuwe penningmeester in het bestuur van de buurtvereniging het A-Kwartier. Opvolger van de helaas onlangs overleden beminnelijke Sjoerd Stienstra. Hij heeft aan mij het stokje overgedragen, bijna letterlijk. De overdracht betrof namelijk niet een (kerf)stok maar onder veel meer, een grote papieren kaartenbak, een soort caroussel: de ledenadministratie van het A-Kwartier. Ik dacht meteen: oeps! Dit wordt digitaliseren. En daar ben ik dan ook meteen mee gestart. Ik werd door ons medebestuurslid Fleur Woudstra gevraagd toen we elkaar op de fiets ontmoetten op de Lage der A. Nog voor ze haar zin had afgemaakt zei ik al: ja. Het grappige was dat ik meende dat haar vraag de organisatie van onze jaarlijkse bootocht betrof, maar dat bleek niet het geval te zijn: ze vroeg me voor het Bestuur. Dus zei ik op twee vragen: ja. Mijn beroep is leraar. Wiskunde en Natuurkunde in het Voortgezet Onderwijs. Onlangs moest ik wegens het bereiken van de pensioenleeftijd officieel stoppen. Met heel veel liefde heb ik altijd les gegeven, en... het gaat nog steeds door: op dit moment geef ik lessen op het Parcivalcollege. Daarnaast ben ik schipper op de Leviathan, een oud Gronings zeilend vrachtschip. Het schip ligt in de Noorderhaven. Velen kennen het vanwege de jaarlijkse buurt-boottocht, ik noemde het al. Velen kennen Marjolein als de (schippers-) vrouw, daarnaast Sieger (15) en Ilja (12): onze kinderen. We hebben een soort samengestelde woning: ons schip en daarbij een flatje aan de Westerbinnensingel. Een bijzondere combinatie die ons heel goed bevalt, vooral ‘s zomers natuurlijk als we uitvaren en ‘de hele wereld’ onze tuin is. Al eerder zat ik in het Bestuur van het A-Kwartier en ook nu vind ik het leuk en uitdagend om de buurtvereniging mede vorm te geven. In de kappersspecial in ons maartnummer hebben we onjuiste informatie gegeven over Paruccies Hairstyling aan de Grote Kromme Elleboog. In tegenstelling tot wat wij meldden behoren kinderen niet tot de specifieke doelgroep. Speciaal aan deze salon is de aanwezigheid van een schoonheidsspecialiste. Ook is er geen sprake van samenwerking met De Barbershop aan de Westersingel. Ook in het interview met Paul de Boer in het mei-nummer zitten een paar foutjes: het is niet waar dat de Benzinebar op 1 januari 2016 sluit. Paul gaat nadenken over al dan niet doorgaan of om eventueel een andere koers te gaan varen. Hij woonde in 1972 niet in de Hoekstraat nr. 18, maar op 14. De Benzinebar is nooit dicht geweest. Ook niet tijdens de drugsoverlast 14 jaar geleden. Wel is het zo dat vanaf die periode Paul niet meer boven de bar woonde. Onze excuses.

23


bob van dijk de geschiedenis van mijn huis

De Jozephina

Reitdiepskade 1001

foto’s: Bob van Dijk

ns huis is een schip. Een schip met een feestelijk tintje, want het bestaat dit jaar op de kop af 100 jaar. Op de mooiste plek van Groningen aan de Reitdiepskade, bij de ingang van de Noorderhaven, met het meest gefotografeerde uitzicht, ligt de ex-vrachtvaarder ‘w.s. Jozephina’. Op een zogenoemde vaste ligplaats aan de Reitdiepskade, met het typerende lange woonschiphuisnummer 1001. ‘Vaste ligplaats’ betekent een overdraagbare ligplaatsvergunning en voorzieningen als water, gas (en centrale verwarming), CAI en sinds kort ook rioolaansluiting, maar ook 24


de toekenning van WOZ-waarde, leidend tot Roerend Zaak Belasting. Net als een huis dus, echter drijvend en ongevoelig voor aardschokken. Vanaf 1987 ligt het schip op zijn (‘een schip’ is mannelijk i.t.t. wat men meestal veronderstelt ) huidige plek, maar na een rijke beroeps- en burgerhistorie. Het schip is gebouwd in 1915, dat is zeker. Over de werf is er geen duidelijkheid: ‘Feyenoord’ in Rotterdam of ‘Vrijenban’ te Delft. Het is gebouwd als scheepstype IJsselkast, een zeilvrachtschip met één mast, een rivierenschip, met een lengte van 28,35 meter, breedte 5,95 meter en waterverplaatsing 199,885 kubieke meter. De oorspronkelijke naam was ‘WILLEM’, een mannelijke naam dus, vrij ongebruikelijk voor een schip. Vanaf 1928 ligt de historie beter vast. De NV Mij. tot Verkoop van Waalsteen geeft het schip als thuishavenplaats Wijk bij Duurstede. We zien in de overdrachtsakte dat het inmiddels verlengd is naar 31,75 meter waardoor het tonnage ook veranderde naar 210,191. Stalen schepen werden vaker verlengd of verkort destijds. Vanaf dat moment wordt vaak gedacht dat de Jozephina een Friese maatkast is, specifiek gebouwd op de maten van de Friese sluizen in Staveren en Lemmer. En inderdaad lijkt-ie daar sprekend op. In 1935 wordt de Willem, nog steeds niet gemotoriseerd, voor ƒ 1.400 verkocht aan schipper Johannes Jansen te Wijk bij Duurstede en blijft lang in de familie totdat de schipper in 1968 overlijdt en het schip verkocht wordt aan schipper Harm Hoeve uit Amsterdam. Het wordt herdoopt tot ‘ANPI’ en krijgt een Mercedes-Benz 3-cilindermotor van 90 pk. Vier jaar later neemt zoon Hendrik het schip over en hij zal de laatste beroepsschipper zijn; het cementpoeder dat hij vervoerde troffen wij bij restauratie nog tegen de wanden aan. Hendrik woont nu in Groningen aan de wal en is regelmatig als vrijwilliger aan te treffen achter de bar van ‘De Witte Zwaan’, recreatieschip voor oud-schippers en afgemeerd in het Eemskanaal bij de Praxis, tegenover de Tasmantoren. Inmiddels is er een grotere motor in geplaatst: een Glöckner-Deutz 6-cilinder 116 pk, bijgenaamd ‘nazimotor’ omdat de Duitsers dit soort motoren overal voor gebruikten: voor tractoren, legertanks en schepen. In 1978 begint het tweede leven van het schip: Pieter en Jozephina de Blécourt-de Jong gaan het ruim bewoonbaar maken nadat ze de ANPI herdoopt hebben in de huidige naam ‘Jozephina’. Het schip komt achtereenvolgens te liggen aan de Noorderhaven t/o 26, Praediniussingel t/o 7, Wilhelminakade t/o 4 en sinds 1987 Reitdiepskade t/o 4. In 1982 wordt hun dochter op het schip geboren. Pieter de Blécourt heeft inmiddels met enkele anderen een timmerbedrijf op het schip ingericht onder de naam vof ‘OPA’, hetgeen tot de dag van 25vandaag resulteert in de aanwezigheid van krachtige 400 Volt stroom. Handig. Er volgen drie andere eigenaren totdat wij in 1999 door een toeval op het schip stuiten: op zoek naar een woning in het A-Kwartier ten tijde van hoogconjunctuur (hoge prijzen en zó verkocht) besloten wij, getipt door een collega, het schip als tijdelijke alternatieve woonruimte voor ons en onze zoon & dochter, 2 honden en 2 poezen, te kopen. Wij ‘hebben tenslotte iets met water’, hebben altijd gezeild en gevaren, maar nooit op zo’n groot formaat. Tijdelijk werd definitief, zo heerlijk vinden we het wonen op het water, midden in de stad en toch ook erbuiten. Na twee jaar ‘leenden’ we het schip uit aan onze studerende kinderen en gingen zelf wonen op een tjalk en later op een moderner schip waarmede we leerden varen, alle papieren haalden en ‘de wereldzeeën’ gingen bevaren tot aan de Oostzee toe. In 2006 kregen we weer de beschikking over ons ‘studentenschip’ en startten we een grootscheepse verbouwing, nadat we eerst advies hadden gevraagd aan vrienden en familie hoe we het schip zouden indelen teneinde er, behalve een woonruimte, ook een theaterachtige omgeving te kunnen creëren. We wisten inmiddels dat we een moeilijke keuze moesten maken: òf varen, òf wonen en werken, en Boven: De Jozephina gestript in Delfzijl (2006) kozen voor het laatste. Onder: Harpconcert aan boord van de Jozephina (2015) We gingen tekenen, geholpen door onze TU-Delft-dochter, terwijl onderhand in een half jaar tijd op de werf in Delfzijl het gehele schip compleet werd gestript, ontdaan van defecte motor en aandrijving, keerkoppeling et cetera. Tien ton afval, waaronder de betonnen vloer van de roef. Gestript tot op de ‘kattensporen’, de dwarsspanten die om de 50 cm op het bodemvlak liggen. Houten dekluiken (lekten enorm) vervangen door stalen dekplaten, maar wel verantwoord in de zeeg van het schip gebogen. Modern geïsoleerd met opgespoten milieuvriendelijke kunststof en in de tweecomponentenlak afgelakt voeren we terug naar de Reitdiepskade. Aldaar kwam Tom van der Linden in beeld, onze goede vriend en uitstekend scheepstimmerman/meubelma27


Altijd wat te doen

meer foto’s zien van zomerwelvaart? kijk dan op: https://www.flickr.com/photos/hansanting/sets/72157656006091510

Het blijft gezellig in het A-Kwartier en zeker op en langs het water. De 28e augustus is een traditie, Winterwelvaart is inmiddels een geworden, maar daar blijft het niet bij. Op 12 en 13 september een heus Grachtenfestijn en op 25 en 26 juli vond de eerste versie van Zomerwelvaart plaats (inderdaad: het zusje van de winterse variant) en het was leuk, leerzaam en vooral reuze gezellig ondanks de stortbuien die af en toe neerdaalden. Veel diverse kramen aan de Hoge der A, creatieve activiteiten voor kinderen op de Kleine der A en in het Scheepvaartmuseum, maar de grote publiekstrekkers waren natuurlijk de schepen waar binnen en buiten op vele manieren het verhaal verteld werd van het Stadskanaal dat 250 jaar geleden werd gegraven zodat de stad kon profiteren van de turf. En een maand later onder een stralend zonnetje de 28e augustus met in onze wijk braderiĂŤn, de tradtionele drakenbootraces (kan de stem van die presentator ook iets minder extatisch?), de boeken- & platenmarkt en op het Harmonieplein veel drukbezochte activiteiten voor de kinderen, muziek en toneel. Wat een stad hebben we toch. (HS)


ker. Zijn werkplaats vlak om de hoek in de Sledemennerstraat kwam uitstekend van pas. Wij waren ‘compromisloos’ bezig in zijn woorden, en het klikte enorm tussen ons drieën. Vloeren, wanden, deuren, technische installatie, zware afvalwaterpomp: alles volgde ruim voor de winter en begin 2007 konden we zeggen dat we voor 80% klaar waren. Klaar voor de eerste voorstelling aan boord voor publiek: singer-songwriter Tiedo en Tommy Ebben waren onze eerste gasten, en velen volgden. Boekpresentaties, tentoonstellingen en accordeonworkshops met 15 accordeonisten vonden hun weg. En sinds 8 jaar vinden er zes fotoworkshops in voor- en najaar plaats. Een begrip sinds 2009 is het jaarlijks Grootscheeps Scheepsdictee in november, een ouderwets maar komisch-bedoeld schrijfdictee, met bekende presentators als Driek van Wissen (hij bedacht de werktitel), Koos Huizenga, Gelly Talsma en Max van den Berg. Kortom: de Willem-Anpi-Jozephina is aan een nieuw creatief leven begonnen. En wij? Wij hopen er, samen met anderen, nog heel lang van te genieten.

EETCAFÉ HAVENZICHT Dagschotels v.a. € 7,50 tot € 15,00 Keuken open: 17.00 tot 21.00 uur Lage der A 37 Groningen 050 - 3126621 / 06 23140333 cafehavenzicht@ziggo.nl www.havenzichtgroningen.nl

29


Nieuwe Buren

Josien Niebuur 30


T

oen ik werd gevraagd een bijdrage te leveren voor de rubriek ‘Nieuwe Buren’ in de A-Krant, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik woon alweer zo’n 15 jaar met mijn vriend en twee katten met veel plezier aan de Hoge der A, werk 200 meter verderop aan de Praediniussingel bij Academie Minerva en heet ook nog eens Niebuur van achternaam. Kan ik niet weigeren. Omdat het A-Kwartier een beetje is uitgebreid mag het ‘Oude Museum’ aan de Praediniussingel (in de Minerva-wandelgangen het Praedinius-gebouw genoemd) zich nu ook tot het A-Kwartier rekenen. In het monumentale pand van de Groninger architect C.H. Peters (ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het voormalige postkantoor aan de Munnikeholm) zat vanaf de bouw in 1894 tot 1995 het Groninger Museum en daarna van 1995 tot 2007 het Natuurmuseum. Op dit moment is het deel van Academie Minerva Beeldende Kunst & Vormgeving en is ook het Frank Mohr Instituut erin ondergebracht. Het Frank Mohr Instituut verzorgt twee voortgezette kunstopleidingen: MADTech (Media, Art & Design) en Schilderkunst (Painting). Net als Minerva is het Instituut onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een prachtige plek om te werken; los van de leuke baan heb ik ook hier -net als thuis- weer een prachtig uitzicht op het water. Zelf loop ik al een tijdje rond op Academie Minerva. Ik ben er in 2001 afgestudeerd in de richting Media. Daarna heb ik in 2004 mijn master Interactive Media & Environments (nu MADTech) behaald aan het Frank Mohr Instituut. Uiteindelijke heb ik in 2006 een baan gekregen bij Academie Minerva als Instructeur op de mediawerkplaats. Die biedt studenten ondersteuning op het gebied van computers en video in de breedste zin van het woord. De werkplaats beheert de computers en audiovisuele middelen in de leslokalen, maar ook de animatie- en videostudio en de werkplekken voor videomontage. Voor het maken van installaties met sensoren en microprocessoren en ondersteuning bij het bouwen van apps kun je ook in deze werkplaats terecht. Een prachtige uitdagende baan waarin ik afwisselend les geef, studenten begeleid bij het technisch realiseren van interactieve en nieuwe media (kunst)projecten en daarnaast samen met twee collega’s de werkplaats Media run. Naast het werk bij Minerva ben ik beeldend kunstenaar en ook al heeft mijn kunstenaarspraktijk een tijdje stil gestaan, vorig jaar heb ik die weer nieuw leven in geblazen. Ik ben met een idee voor een nieuwe installatie naar Banff in Canada afgereisd om daar een tijdje 31


Verlengde Visserstraat 3 | 9718 JA Groningen | T : 050 - 311 52 90 F : 050 - 589 29 25 | E : info@teunbosma.nl | www.teunbosma.nl

Stoeldraaierstraat 11 9712 BT Groningen tel. 050 - 313 07 96 www.lighthouse-groningen.nl

DESIGN MEUBELEN VERLENGDE VISSCHERSTRAAT 1 9718 JA GRONINGEN TELEFOON 050 - 314 36 22 MOBIEL 06 - 30 899 191 INFO@HOEKJEGRONINGEN.NL

WWW.HOEKJEGRONINGEN.NL

32


als ‘artist in residence’ te verblijven, een tijdelijke werk- en verblijfsaccomodatie voor kunstenaars. Mijn werk bestaat meestal uit installaties die interactief, kinetisch of computer gerelateerd zijn. Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen die onze maatschappij vormgeven. De installatie, getiteld #FEEDME, die ik in Banff heb uitgewerkt, is een interactieve installatie die continu wordt gevoed door social media, meer specifiek de #hashtags uit een live feed van twitter berichten. Ik zoek hierbij naar specifieke woorden, in dit geval woorden over voedsel. Iedere keer als de software zo’n specifieke #hashtag detecteert wordt er een motortje aangestuurd die de installatie/ constructie fysiek een stukje optilt. De installatie groeit letterlijk door data. Data waar wij aan mee produceren en waar we onszelf voortdurend mee voeden en in kunnen verliezen. Voor wie een keer wil gaan kijken in het gebouw van Academie Minerva aan de Praediniussingel: er zijn regelmatig tentoonstellingen in het gebouw die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Vismarkt 33 Groningen (boven DA drogisterij) 06 5757 9694 www.maibeauty.nl

33


Edwin Silver Oude Kijk in ‘t Jatstraat 53a Groningen 06-20 68 76 92


tekst: Henk Cuperus Op woensdag 20 mei wachtte ons de droeve plicht aanwezig te zijn bij de uitvaart van onze penningmeester Sjoerd Stienstra. Sjoerd overleed aan uitgezaaide slokdarmkanker. Op het moment van ontdekking was het voor een behandeling al te laat en kon Sjoerd niets anders meer doen dan zich proberen voor te bereiden op het onvermijdelijke einde. Heel wrang en onverteerbaar, want Sjoerd was nog maar 69 jaar en hij genoot volop van het leven. Een heel veelzijdig leven: in de vorige buurtkrant hebt u kunnen lezen wat hij allemaal heeft gedaan en meegemaakt, zowel op persoonlijk als op beroepsmatig gebied. Ook als bewoner van het A-Kwartier was hij actief, als gast op de buurtborrels en alle andere activiteiten zoals de fietstochten en de laatste vier jaar als penningmeester. Hij was geen koploper op technologisch gebied: hij hield de ledenadministratie bij op kaartjes, voor elk lid een apart kaartje, waarop hij met stempels of in een microscopisch en kriebelig handschrift bijhield of het betreffende lid betaald had en zo ja, wanneer. Zijn beroemde fotocollages maakte hij met een toestel dat nog rolletjes bevatte, maar mooi dat ze waren! Maar Sjoerd was vooral een lieve, warme en hartelijke man, die bij elke bijeenkomst wel kwam aanzetten met koekjes en gebak. Bij zijn uitvaart in de Pepergasthuiskerk werd daar ook door alle sprekers de nadruk op gelegd. Toch was Sjoerd geen doetje: als het op principes aankwam, bijvoorbeeld de financiĂŤn van het A-Kwartier, ging hij voor niets en niemand opzij. Sjoerd is begraven in zijn geboortegrond in Friesland. 35


www.sksg.nl

De allerbeste kinderopvang.

SKSG laat kinderen zichzelf zijn. Kinderopvang is samenspel. Tussen u en onze mensen, de school en de samenleving. Verantwoorde en veilige kinderopvang met aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Daar bent u naar op zoek. Vertrouwd en bij u in de buurt. Loop gerust eens bij ons binnen of bel voor een vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90 SKSG Hummelhuis (0-4 jaar) Spilsluizen 3, 050 313 19 62 Gastouderopvang (0-13 jaar) 050 317 13 91

SKSG Kastanjeplein (0-13 jaar) + de enige Peuterspeelzaal in het centrum Nieuwstad 12, 050 313 98 28

Uw kind in vertrouwde handen Heresingel 10, 9711 ES Groningen t 050 317 13 90 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Kruisgraffiti Bob van Dijk

ij ons aan de kade staat zo’n ecologische greenwheelauto die helemaal niet ecologisch is want evengoed vervuilend. Maar dat terzijde. Hij, de groenerik die uiterlijk rood is, heeft in principe een vast plekje, aangegeven door een nauwelijks meer leesbaar bord. Nou staat-ie daar zo vaak vóór dat bord geparkeerd dat iedereen meent dat het zo hoort. Totdat ik daar een discussie over kreeg met een bevriende kadedominee die mij wist te vertellen dat het ANWB-gesponsorde karretje (inmiddels uitgegroeid tot een heuse bestel van van drie kuub) pas ná het speciale P-bord moest staan. Alle geboden tellen immers pas nadat ze opgeschreven of uitgesproken zijn. Ik liet me overtuigen want dominee; het is immers zijn vak. Maar dat terzijde.

Uw columnist kan inmiddels uit eigen ervaring meedelen dat het aanbrengen van 20 meter lengte kruis met slijtvaste latex slechts ¤ 12,95 aan verf kost. Laat de gemeente mij maar inhuren voor hetzelfde bedrag. Mag ze het verschil met die twee mille in de kas storten van de buurtvereniging. Overigens is die ¤ 12,95 exclusief rollertje, bakje en afplakband. Maar dat terzijde. 37

foto: Bob van Dijk

De inmiddels toch nog geraadpleegde burgerlijke gemeente bevestigde wat mij door de kerkelijke gemeente al was gepredikt. En dat er voor alle duidelijkheid binnenkort een wit kruis op de bestemde plek zou verschijnen. Ik vernam eveneens de kosten: ¤ 2.000,00 ... Halleluja! Laat Groningen alsjeblieft een voorbeeld nemen aan de Britten: die leggen geen peperdure rotondes aan voor een of twee ton (zo duur zijn die heuvels), maar schilderen gewoon midden op het kruispunt met witte verf een stip met cirkel eromheen. En het werkt!


Op vrijdag 29 mei organiseerde onze buurtvereniging Het A-Kwartier samen met de Stichting Drugs Beleid in het der Aa-Theater een goed bezocht symposium onder de titel: 30 Jaar Drugs en Overlast in het Groningse A-Kwartier: Tijd voor Verandering. Het symposium werd geopend door burgemeester Peter den Oudsten, die op zeer betrokken wijze uitleg gaf over de huidige aanpak van overlast en de voornemens van de gemeente na de verplaatsing van de prostitutie uit de wijk. Vervolgens gingen o.l.v. spreekstalmeester, voormalig leeuwentemmer en raadsgriffier Dick Vrieling buurtbewoners, politieagenten en hulpverleners in gesprek over de door Jacco Snippe van bureau INTRAVAL gepresenteerde onderzoeksresultaten over drugsoverlast in Nederland en het A-Kwartier. Wij buurtbewoners namen het op voor de prostituees die in onze ogen schandalig hoge huren voor de peeskamertjes moeten betalen. We vroegen ons af of daaraan landelijk niet iets gedaan kan worden. We wensten ons niet neer te leggen bij het antwoord ‘nee’, en stemden massaal voor en als dat zogenaamd ‘niet kan’, dit dan maar mogelijk moet worden gemaakt. Per slot van rekening geven onze landswetten toch de uitdrukking van de wil van de inwoners van het land weer . Ook later op de middag bleek andermaal deze houding van de A-

38


Kwartierders die zich niet zomaar neerleggen bij wat niet zou kunnen. Zo ging van driekwart van de ruim 60 aanwezigen de handen omhoog voor het niet alleen reguleren van softdrugs maar ook van harddrugs. Buurtgenoot en professor Jan Brouwer van de RuG maakte in zijn humoristische column duidelijk, dat hiervoor veel meer mogelijkheden zijn dan vaak wordt gedacht. Ook wilden de buurtbewoners van wijkwethouder Joost van Keulen meer duidelijkheid over wat er met de vrijkomende panden in de Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat gaat gebeuren. De wethouder gaf aan dat hierover en over andere zaken ten aanzien van de toekomst van de buurt de komende maanden door de gemeente verder wordt overlegd met alle buurtbewoners die hierbij betrokken willen worden. Veel sympathie van de buurt kregen ook de door Martinus (Stichting Drugs Beleid) gepresenteerde ideeën die deels voortkomen uit de cliëntenbeweging van de verslavingszorg, waarbij de verslaafden zelf oog hebben voor de eigen mogelijkheden voor het vernieuwen van zorg en welzijn. Het symposium liep naadloos over in de druk bezochte jubileums receptie, die aansluitend aan de bar van het gezellige der AaTheater plaats vond en waarbij wethouder Van Keulen uit handen van waarnemend voorzitter Gerard Gosen feestelijk het eerste exemplaar van de speciale A-Kwartier-verjaardagskalender kreeg overhandigd. De volgende dag zat de hele buurt heerlijk te schransen tijdens het gezellige jubileumdiner in het der Aa-Theater. De voor- en nagerechten waren helemaal zelf gemaakt door diverse buurtkokkinnen die er wat van konden, gezien het enthousiasme waarmee de feestgasten aten! Tijdens de maaltijd kon worden genoten van de speciaal door Gerard en Norbert geselecteerde wijnen en het werd bijzonder gezellig. Aansluitend trad Harrie Niehof solo op en met zijn mooie Groningse liederen trof hij menig dinergast direct in het hart. Daarna bleef het die avond nog lang feest onder de klanken van Los Hermanos……De speciale A-Kwartier Jubileum Kunstroute was natuurlijk het extra toefje slagroom op het feestweekend en werd zeer goed bezocht. Hartelijk dank aan iedereen die zo geweldig meewerkte om van dit ‘30 jaar A-Kwartier’ iets onvergetelijks te maken! 39

Links (van boven naar beneden): Fleur Woudstra met burgemeester Den Oudsten (foto: Henk Cuperus) Professor Jan Brouwer (foto: Fleur Woudstra) Dagvoorzitter Dick Vrieling wordt bedankt door organisator Fleur Woudstra (foto: Henk Cuperus) Geïnteresseerd gehoor bij het symposium (foto: Henk Cuperus) Deze pagina: Wethouder Van Keulen ontvangt van Gerard Gosen de 1e A-Kwartierverjaardagskalender (foto: Henk Cuperus) Muziek van Harrie Niehof en Los Hermanos (foto’s Henk Cuperus) Gasten aan het feestdiner (foto’s: René Axel Schlotz)


Er kwamen lekker veel inzendingen van weer veel nieuwe inzenders op de jubileumpuzzel. De winnaars van de eenmalige jubileumprijs (boekenbon ad ¤ 30 bij ‘Kunst&Vliegwerk’) zijn Henk & Hanneke Landkroon. Proficiat! De oplossing van de vorige puzzel luidde: ‘drugsoverlast’ gevormd uit de woorden: eenenDertigen -vieR - halfUurtje - dertigjariGe oorlog - jezuS - nikOn - volVo -jarendErtighuis - baRneveld - griekenLand - pArel - op zijn elfendertigSt - uTrecht. De nieuwe opgave is een hommage aan onze illustere, onlangs overleden buurtgenoot Koos Huizenga. Alle vragen hebben op hem betrekking. In de geel gekleurde hokjes staat van onder naar boven de naam van het radioprogramma dat Koos jarenlang verzorgde voor de RONO. Stuur de naam van dit programma PLUS het antwoord op vraag 1 vóór 15 november naar: badijk@gmail.com en maak kans op de K&V-boekenbon van ¤ 15. 1 zingendezaagster die wand- en plafondschilderingen voor Koos maakte in zijn etablissementen 2 nieuwste loot in de rij van door-Koos-geïnspireerde verblijfsgelegenheden, gelegen tegenover een voormalige drogisterij; ondanks de naam mag je binnen niet paffen 3 ‘s lands beroemdste cabaretier kwam regelmatig bij Koos in de soos 4 zangstem waar Koos beroemd mee werd 5 bruine nering van Koos in de Turftorenstraat waarvan hij de naam behield en er slechts een kleine toevoeging aan gaf 6 de oorspronkelijke functie van Koos’ laatste horecaonderneming (zie 12) 7 dit zou voor Koos opgericht mogen worden ter herinnering (niet ‘standbeeld’ maar ...) 8 ook ‘s vaderlands beroemde dichter deed wat numero 3 deed 9 Koos haatte het woord ‘kroeg’ en gaf zijn laatste uitbating (zie 12) een chiquere uitstraling met dit licht-archaïsche woord 10 het oorspronkelijke beroep van Koos 11 Koos’ successtory in drie delen op De Grote Markt 12 hier werd hij helemaal beroemd, recht tegenover collega Havenzicht; zijn laatste werkstee 12 een van Koos’ eerste projecten, niet De Waalse Dwerg maar ...

40


41


Speciaal voor het 30-jarig A-Kwartier maakten twee Groninger kunstenaars een jubileumprent. Geertje van der Zijpp maakte ‘Maanlicht over Groningen’, een kleurige, dromerige blik op de stad vanuit haar atelier in het Werkmanhuis aan de Lage der A, Frits Casparie een grote expressionistische linoleumsnede waarin op een collage-achtige manier delen van de Hoge en de Lage der A vanuit verschillende standpunten worden bekeken en tot een nieuw geheel samenkomen. Twee heel verschillende kunstwerken, maar beide met een hoog A-Kwartier gehalte. De prenten zijn in een gelimiteerde oplage van 30 exemplaren gemaakt en zijn genummerd en gesigneerd. De prijs per prent is in dit jubileumjaar ¤ 70,Boven: Geertje van der Zijpp: ‘Maanlicht over Groningen’ Wilt u in het bezit komen van een van de twee kunst(giclee 29 x 39 cm) Onder: Frits Casparie: ‘Stadsgezicht’ werken (of beide), neemt u dan rechtstreeks contact (linoleumdruk 55 x 85 cm) op met de kunstenaars: • Geertje van der Zijpp: sales@thelastbuscards.com • Frits Casparie: fritscasparie@hotmail.com Inlijsten kan met 15% korting bij alle vier lijstenmakers die onze wijk kent: Bleeker, Beikes & Van Vliet, Ongering en Bossina. Wilt u de prenten ‘in het echt’ zien dan kan dat; de giclee van Geertje hangt in de etalage van lijstenmakerij Bleeker aan de Lage der A, de linoleumsnede van Frits Casparie is te zien bij Ongering in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat.

42


Word ook lid van Het A-Kwartier Veel mensen denken dat ze lid zijn van de buurtvereniging omdat ze de A-krant ontvangen. Dat is een misverstand. Lid zijn alleen degenen die zich ook daadwerkelijk aangemeld hebben en contributie betalen. Omdat de gemeente de komende jaren flink gaat bezuinigen is het van groot belang dat Het A-Kwartier zo veel mogelijk leden heeft. Behalve financieel heeft dat ook andere voordelen: een sterkere gesprekspartner in het overleg met derden en voor een veilige en gezellige buurt. En -mooi meegenomen- nieuwe leden krijgen als welkomsgeschenk de speciale A-Kwartier verjaardagskalender. Hierbij geef ik mij op als lid van buurtvereniging Het A-Kwartier Naam: .................................................................. Adres:

..................................................................

Postcode: …………...........

E-mail: .................................................................. Contributie: € 12,50 eenpersoonshuishouden € 17,50 huishouden van 2 of meer personen

1985 30 jaar A-Kwartier 2015

(omcirkelen wat gewenst is; niet direct betalen, u krijgt een acceptgiro) Deze strook kunt u in de bus doen bij Denies Margry, Visserstraat 50 of e-mail uw gegevens naar hetakwartier@gmail.com o.v.v. ‘Lidmaatschap A-Kwartier’


44