Page 1

buurtkrant van het A-Kwartier jaargang 32 nummer 1 2016

krant

Veel plannen na het einde van de raamprostitutie De geschiedenis van mijn huis: de Westersingelflat Stedenbouwkundige Remko Veenstra 1


Belangrijke adressen/telefoonnummers: Politie: 0900-8844 Meldpunt overlast: 050 5875885 brugt.aanen@groningen.politie.nl Wijkpost Binnenstad voor klachten over uw woonomgeving: 050 3678910 A-krant: De A-krant is een uitgave van buurtvereniging ‘Het A-Kwartier’ en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 2000 exemplaren. Bij een teveel aan kopij kan de redactie besluiten de kopij verkort, niet of pas in een volgend nummer te plaatsen. Ingezonden brieven worden niet anoniem geplaatst en de schrijver/ster is verantwoordelijk voor de inhoud. Banknummer buurtvereniging: NL33 INGB 0005 031 398 t.n.v. Buurtvereniging Het A-Kwartier Buurtpand de Oude Drogisterij: Lage der A 4: Hans Imelman, 050 3125020 Hier is elke laatste zondag van de maand de Buurtborrel van 16.00-18.00 uur Website Buurtvereniging: www.a-kwartier.nl Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en activiteiten, meldt u dan aan voor het A-mailbulletin. Stuur een mail naar hetakwartier@gmail.com o.v.v. ‘aanmelding A-mail bulletin’. Post voor Het A-Kwartier en voor de A-krant kunt u sturen naar: Westerbinnensingel 49 9718 BS Groningen e-mail: hetakwartier@gmail.com Bestuur buurtvereniging Het A-Kwartier: Esther Klaver (voorzitter) Gerrit de Goede (penningmeester) Henk Cuperus (secretaris) Fleur Woudstra (activiteiten) Gerard Gosen Denies Margry

De grenzen van Het A-Kwartier

aeklaver@gmail.com g_de_goede@hotmail.com henkcuperus1949@gmail.com fleurwoudstra@gmail.com gerardgosen@hotmail.com d.margry@gmail.com 2


van de redactie Het zal u niet verbazen dat het grootste gedeelte van deze A-krant gevuld is met berichtgeving over de nieuwe invulling die het A-Kwartier te wachten staat na het verdwijnen van de raamprostitutie. Er wordt intensief overlegd en men maakt enthousiast plannen om te komen tot een voor alle partijen bevredigende uitwerking. Op dinsdag 16 februari werd door de gemeente in de persoon van wethouder Roeland van der Schaaf officieel het begin van de aanstaande transformatie ingeluid. Een aantal betrokkenen en deelnemers aan het overleg komt aan het woord: de stedenbouwkundige, de bewoner/ondernemer, de huiseigenaar en natuurlijk vindt u hier de visie van het bestuur van de buurtvereniging. Ook onze artistieke medewerkers geven hun kijk op de veranderingen: kunstenaar en galeriehoudster Erika Stulp fantaseert in haar schilderijen over het nieuwe A-Kwartier en dichter Sacha Landkroon staat stil bij de nu al bijna vergeten buurtbezoeker: de hoerenloper, die in de toekomst de bevrediging van zijn begeerte elders moet gaan zoeken. En uiteraard heeft onze columnist Bob van Dijk zijn eigen(wijze) mening over de plannenmakerij. Het A-Kwartier blijft zich maar uitbreiden. Werden een paar maanden geleden nog aan de zuid-oostkant een aantal straten toegevoegd aan de wijk, nu weten ook de bewoners van de Muurstraat en de Boteringeplaats zich door een buurtvereniging vertegenwoordigd. Het kaartje links laat de nieuwe grenzen zien. Grote winkelketens storten tegenwoordig als kaartenhuizen in elkaar, maar voor de kleinere, gespecialiseerde winkels lijken er nog voldoende mogelijkheden. Een nieuwe modewinkel aan de Pottebakkersrijge en de groei van koffiezaak Doppio in de Brugstraat illustreren dat.

colofon

Wij wensen u veel leesplezier. (Han Santing) Redactie: Denies Margry, Henk Cuperus, Bob van Dijk, Francis van Dijk, Han Santing: vormgeving, foto’s & eindredactie Kopij voor A-krant 2016|2 inzenden vóór 15 mei 2016 3

Medewerkers aan dit nummer: Remko Veenstra, Gerard Gosen, Jan van der Molen, Esther Klaver, Albertien van Dijk, Fleur Woudstra, Sacha Landkroon, Erika Stulp (illustraties) Drukwerk: Drukkerij De Marge, Groningen


“We willen het beste halen uit de bewoners, eigenaren en ondernemers�

Plannenmaker stedenbouwkundige Remko Veenstra Tekst: Henk Cuperus 4


Remko Veenstra is met zijn collega Guust Baartmans vanuit de gemeente Groningen nauw betrokken bij de herinrichting en ontwikkeling van het A-Kwartier en dan met name de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. Nu, na de verdwijning van de prostitutie, zal er heel wat veranderen en daarmee hopelijk verbeteren. Een goede gelegenheid voor een interview. “Ik ben in 1956 geboren in Amsterdam. Na in Den Haag en Leiderdorp gewoond te hebben woon ik al 26 jaar in Oegstgeest. Toen ik nog maar drie jaar was nam mijn opa me, trots als hij was op zijn kleinzoon, al mee de steigers op. Mijn opa, derde generatie uit een echt metselaarsgeslacht, liet me al vroeg kennis maken met de vele fraaie Amsterdamse metselwerkgevels. Na de middelbare school in Leiden heb ik eerst de HTS gedaan en daarna aan de faculteit bouwkunde van de TH Delft (tegenwoordig TU Delft), architectuur en stedenbouwkunde gestudeerd. Toen al vond ik het belangrijk om met de samenhang van mens-economie-leefomgeving bezig te zijn, want het gaat mij om veel dan alleen maar gebouwen. Tijdens mijn studie had ik al een eigen ontwerpbureau (wat in die tijd heel gangbaar was), waardoor ik al vroeg veel ervaring opdeed. Direct na mijn afstuderen in november 1987 (dat was op een vrijdag) werd ik gebeld door het architectenbureau Bakema Zavrel Architecten of ik de maandag daarop hen ‘uit de brand’ kon helpen. En een dag later werd ik gevraagd voor een (deeltijd-)baan als extern deskundige bij bewonersorganisatie ReVa in Den Haag die ruim 30.000 inwoners uit twee Haagse wijken vertegenwoordigde. Van organisaties als deze heb ik veel geleerd over het werken met bewoners en andere belanghebbenden: hoe zij gezamenlijk kunnen komen tot een visie over hoe het moet gaan worden. In 1990 ben ik samen met twee collega’s in Den Haag een eigen bureau begonnen dat zich alleen maar bezighield met binnenstedelijk werk, dus geen Vinex-zaken, maar met hoe je de stad vitaal maakt en houdt. Het ging om renovatie, herstructureren, wijken versterken en verval keren. Met het erbij betrekken van bewoners en ondernemers. Dit bureau is opgegaan in een groter bureau (KOW Architectuur en Stedenbouw), waar wij de ‘poot’ herstructurering en herontwikkeling voor onze rekening namen. Vanaf het najaar van 2011 heb ik het

Remko Veenstra met projectleider Guust Baartmans tijdens een drukbezochte informatieavond in Het Heerenhuis op 19 januari 2016.

5


stedenbouwkundige bureau Urban Opportunities. (www.urbanopp.nl). Dit bureau beoogt mens, economie en leefomgeving te verbinden door in te spelen op situatie, actualiteit en veranderbaarheid; het maakt deel uit van een collectief van ontwerpbureaus. Toen duidelijk werd dat de prostitutie uit het A-Kwartier zou verdwijnen heeft de gemeente Groningen mij en collega Guust Baartmans gevraagd als externe deskundigen voor het project Toekomstvisie A+Kwartier. De opdracht werd geformuleerd als “het aan de slag gaan met bewoners, eigenaren en ondernemers om zo te komen tot een ‘gedragen’ toekomstvisie.” Omdat de gemeente zelf vooral een aansturende rol heeft in het proces (zo gaat zij bijvoorbeeld geen panden opkopen, maar hooguit met zgn. ‘aanjaagpremies’ en investeringen in de openbare ruimte de veranderingen stimuleren) is het perspectief voor de Hoekstraat e.o. alleen mogelijk als de meerderheid van de deelnemende partijen die visie steunt. We kunnen er mooie, groene leefstraten van maken. Ook andere aspecten als de bereikbaarheid zijn belangrijk. Hier valt nog een hele slag te maken: te denken valt aan andere auto’s voor de bevoorrading, zoals elektrische voertuigen. De buurt zou graag zien dat de al aanwezige kleinschalige bedrijvigheid zich versterkt. Op dit moment willen we initiatieven stimuleren. Hoe we dat precies gaan doen zal de praktijk uitwijzen. We zullen flexibel moeten zijn. In elk geval willen we de buurt stimulansen bie-

De culinaire cadeaushop Grote Kromme Elleboog 8 telefoon 050 31 88 451 www.leuklekker.nl

Onderduikersstraat 1 (Thetra) 9727 CD Groningen 050 - 526 31 10 mislah@mb-skincare.nl www.mb-skincare.nl

6


den zodat mensen willen investeren. We willen ook uitzonderlijke dingen doen, bijvoorbeeld markeringspunten of een follie realiseren. Dat zijn leuke, gekke, rare dingen, die geen functie hebben, maar de aandacht trekken. Hiermee kunnen we het A-Kwartier sterker op de kaart zetten. Zo is de beroemdste brug van Rotterdam, de Zwaan, duurder uitgevallen dan een standaardbrug, maar dat geld is terugverdiend met de enorme aandacht waarop iedereen trots is. Zoiets hebben wij in Groningen ook nodig. Critici vrezen de doorslaggevende rol van huiseigenaren maar onder deze eigenaren heb je twee categorieën. Zij die ‘snel’ en zij die ‘traag’ geld willen verdienen. Zij die snel geld willen verdienen vertrekken op een gegeven ogenblik vanzelf. Doordat de prostitutie niet meer mogelijk is en woningen kleiner dan 50 m² ook niet meer mogen, houdt het gewoon op. Hun drang naar geld beweegt hen hun heil ergens anders te zoeken. Dan blijft de tweede groep eigenaren over. Die ziet in dat de verandering op termijn juist gunstig is voor de portemonnee. Je ziet nu al dat het werkt. Van ervaringen elders (zoals in Deventer) weten we dat vastgoed en traag geld het uiteindelijk winnen. Het gaat allemaal niet zonder slag of stoot. Lastig maar zeker mogelijk. De rol van de bewoners, de ondernemers en in Groningen zeker ook van de universiteit is daarbij een belangrijke schakel. Op een informatieavond over de visie sprak ik een makelaar die razend enthousiast was. Hij zei dat deze visie het juiste middel is om het geld aan te trekken dat nodig is voor de verandering”.

7


van het bestuur Op 24 februari heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie voor het A-Kwartier vastgesteld. Het vertrek van de ‘dames van plezier’ begin dit jaar, heeft een groeiende belangstelling voor de buurt met zich meegebracht. Bewoners en gemeente hebben de handen ineen geslagen en een visie ontwikkeld die zich richt op het noordwestelijke deel van de binnenstad: van de Noorderhaven en Lopende Diep tot aan de Vismarkt en de Brugstraat. Van de Hoge der A tot aan de Oude Boteringestraat, uitgezonderd het gebied dat ligt tussen Zwanestraat, Stoeldraaierstraat, Vismarkt en de Guldenstraat. De focus ligt in eerste instantie op een kleiner gebied. In dit gebied liggen de Derde, Vierde en Vijfde Drift, de Vishoek, de Hoekstraat, de Muurstraat en de Visserstraat. Hier is werk aan de winkel vanwege de leegstand van prostitutiepanden. Dinsdag 16 februari gaf wethouder Roeland van der Schaaf op feestelijke wijze het startschot voor de Met het uitrollen van een spandoek boven de Muurverbouw van het eerste pand (de voormalige seks- straat gaf wethouder Van der Schaaf onder grote belangstelling het startsein voor het Nieuwe A-Kwartier. shop in de Muurstraat). Tegelijkertijd zijn we ook bezig met een vertaling van de visie naar concrete uitwerkingen voor de rest van genoemd gebied. Zo zijn er tijdens een avondje ‘Ontwerpcafé’ door bewoners ideeën gegenereerd voor bijvoorbeeld De Laan. Deze lopen uiteen van een speelplaats voor kinderen (achter de Harmonie) tot een workout buitenplaats voor sportieve stadjers (op diezelfde plek). Van brede gele bestrating, tot betere verhouding tussen stoep en straat. Van meer groen tot meer zitplekjes voor student en stadjer. Met deze ideeën gaan de ambtenaren aan de slag. 9


Naast de uitwerking van de Toekomstvisie A-Kwartier, zijn we ook nog steeds nauw betrokken bij de planontwikkeling m.b.t. de Brugstraat, A-Straat en Westerhaven. Op 24 februari heeft de gemeenteraad ook de Binnenstadsvisie vastgesteld. De ambities waren om dit jaar al met de uitvoering te starten, maar dat lijkt iets te optimistisch: het tijdelijke ontwerpcafé heeft zoveel ideeën gegenereerd, dat alternatieve scenario’s voor fietsers en autobezitters op dit moment nog worden onderzocht. Een goede voorbereiding is het halve werk! Wordt vervolgd dus. Jammer dat e.e.a. niet gereed is voor de opening van de Primart. We zullen zien hoe die toeloop straks zijn weg vindt... U merkt het al: er gebeurt heel veel. Bent u minder actief betrokken, dan raden we u aan zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de diverse bijeenkomsten die de gemeente organiseert om u bij te praten. Wij houden u op de hoogte via Facebook, Twitter en het A-mail bulletin!

H

oewel het houten bordje bij de ingang van de winkel met de geweldige zin “Gesloten s’ maandagsmorgens tot 1 uur” er nog hangt, wordt aan de met papier geblindeerde etalageruiten wel duidelijk dat de sluiting van de Tabaksspeciaalzaak aan de AKerkhof 31 heel wat definitiever is. En dat klopt: eigenaar Robert Heikoop (42) houdt het voor gezien. Begin dit jaar kwam er een einde aan de bijna 100-jarige tabakstraditie van de winkel. De winstmarge op de rookwaren (en met name de sigaretten) werd dermate klein dat Robert het niet meer kon bolwerken. 24 Jaar heeft hij in de markante zaak op de hoek met de A-kerkstraat gewerkt, eerst als bedrijfsleider en vanaf 2000 als eigenaar. Hij heeft het nog geprobeerd door het assortiment uit te breiden met waterpijpen, snoep en alle mogelijke loten, maar het mocht niet baten. Verstokte en incidentele A-Kwartierrokers zullen het in de toekomst zonder zijn onwaarschijnlijke watervalpraat en idem vingervlugheid bij het afrekenen moeten stellen. Zij zullen tevreden moeten zijn met het bescheiden aanbod en het obligate “fijne dag verder” aan de rokersbalie van de Albert Heijn in plaats van de steevaste begroeting: “Ha, buurman/buurvrouw” voor Roberts vaste klanten die bij hun aankoop ook ‘en passant’ nog even werden getrakteerd op nieuwtjes over de ontwikkelingen in de buurt (en vooral Roberts visie daarop). Maar voor de echte fans is er goed nieuws: vlak voor het ter perse gaan van deze A-krant vernamen we dat Robert een niet te weigeren aanbod heeft gekregen om te komen werken bij sigarenwinkel Homan aan het Zuiderdiep en dus weer live te zien is. (Han Santing) 10


IN HET A-KWARTIER tekst: Francis van Dijk Dagelijks zijn vele honderden Groningers als vrijwilliger bezig. Dat doen ze omdat ze iets zinvols willen bijdragen aan de samenleving, een paar uurtjes over hebben of gewoon omdat ze het leuk vinden. In de rubriek ‘Vrijwilliger in het A-Kwartier’ ontmoeten we elke keer een buurtgenoot die zich voor het goede doel inzet. Deze keer aandacht voor Albertien van Dijk. Albertien woont al jaren aan de Reitdiepskade aan boord van het schip De Jozephina. Vrijwilligerswerk doet ze al een hele tijd; zo was ze zes jaar voorzitter van het Woonschepen Comité Groningen en sinds 2014 werkt ze als vrijwilliger voor Humanitas Groningen. “Ik begon er als vluchtelingencoach, maakte mensen met een status (formeel erkende en toegelaten vluchtelingen) wegwijs in onze samenleving. Ik legde o.a. uit welke regels er nageleefd moeten worden en hielp met het vele papierwerk dat daaraan vastzit.” Vluchtelingen coachen is heel dankbaar werk, maar kost veel doorzettingsvermogen en veel tijd. Toen Albertien mantelzorger werd voor een familielid, had ze te weinig tijd om nog als coach te blijven werken. “Nu zet ik me in als vrijwilliger voor De Opstap, een kleinschalig logeerhuis in oprichting waar mensen kunnen herstellen na een ziekte of een operatie of anderszins kunnen bijkomen.” “De Opstap richt zich op mensen die wel zelfredzaam zijn maar niet of nauwelijks een eigen zorgnetwerk hebben”, legt Albertien uit. “Of voor de mensen waar mantelzorgers intensief en langdurig voor Albertien van Dijk tijdens een vergadering voor de zorgen. Als zij in De Opstap logeren, krijgt totstandkoming van logeerhuis De Opstap de mantelzorger een poosje rust.” Het beoogde Logeerhuis wordt gerund door vrijwilligers en zal een laagdrempelige, gezellige plek worden (voorlopig denkt men aan 5 kamers voor 5 gasten). Albertien: “Je herinnert je vast nog wel dat gevoel van ‘uit logeren gaan’ bij een oom en tante of bij opa en oma; die huiselijke sfeer moet er zijn.” 11


De vrijwilligers van De Opstap hebben al veel bereikt: er is een bestuur, er zijn enthousiaste vrijwilligers die ideeën uitwerken en de gemeente is bereid gevonden het plan de eerste jaren mede te financieren. Het doel is om medio dit jaar de eerste gasten te verwelkomen. Maar, er is één belangrijke maar: er is nog geen pand! “Daarom wil ik hier namens De Opstap graag een oproep doen”, zegt Albertien. “Weet je een huisvestingsmogelijkheid, of ken je iemand die ons misschien kan helpen in het A-Kwartier of daarbuiten, laat het ons dan weten.” Dus, beste buurtgenoten, houdt uw ogen en oren open en laat van u horen. Wilt u meer weten kijk dan op de site: www.deopstap.wordpress.com

Galerie Erika Stulp Oude Kijk in ‘t Jatstraat 62 geopend: donderdag, vrijdag, zaterdag: 14.00 - 17.00 eerste zondag van de maand: 14.00 - 17.00 050 318 4651 / 06 361 67 86 www.erikastulp.nl erikastulp@live.nl

12


Belofte maakt schuld Bob van Dijk et lijkt wel op die slogan van de schoonmaakmiddelenfabrikant: “HG doet wat het belooft!”. Inderdaad hebben gemeente en seksboeren gedaan wat ze beloofden: per één januari is het rode-lampen-areaal grondig schoongemaakt en veranderd in een stil en unheimlich gebied. Maar daar komt verandering in volgens de gemeente! In januari kregen we tijdens een informatieavond een fantastische visie op dit stukje binnenstad gepresenteerd. “Er komt diversiteit en levendigheid, een mix van bewoners, een groene leefstraat met eigentijdse bedrijvigheid en ambachtelijke start-ups (‘ambachten zijn hip’). Een ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen en te verblijven. Er wordt historisch gewoond en gewerkt. ‘Vooral geen studenten’ belooft men. En als je aan genoemde voorwaarden voldoet krijg je ook nog eens subsidie” [einde quotes]. Dit onderdeel van het A-Kwartier krijgt zelfs een eigen naam, gelijk een bloedgroep: het A+ Kwartier. Er wordt gesproken over een A-Kwartiermeester, en “we zijn samen op weg naar triple A” zoals prijkt op de omslag van het uitgereikte kwaliteitsdrukwerk. Op 16 februari pleegde de wethouder de openingshandeling in de Muurstraat, gevolgd door een borrel. Bij beide viel een persoon in felrood jasje op. Deze reikte aan wie het maar wilde visitekaartjes uit en maakte zich kenbaar als opkoper van reeds twee pandjes aan de Vishoek, hopelijk nog door vele te volgen zoals hij zei. Zou hij er gaan wonen, groene ambachtelijke bedrijvigheid ontplooien of iets anders conform de triple A-alliantie? En dan per pand die forse subsidie ontvangen? Buurtbewoners, blijft alert. Voor we het weten staan er alleen maar weer fietsen in een niet-groene omgeving. En ontmoet niemand elkaar. Gemeente: doe wat u belooft. Triple A, een topbeoordeling. Maar het kan ook omslaan naar ‘All Against Authority’ (een Amerikaanse punkband)! 13


de geschiedenis van mijn huis

Westersingelflat Reitdiepskade/Westersingel Tekst: Bob van Dijk 14


Ik ben op bezoek bij Jan van der Molen (76) op de derde verdieping van de Westersingelflat, Groningens eerste flatgebouw anno 1950. Fraai uitzicht over Reitdiep en Noorderhaven. Hij woont er met zijn vrouw tot volle tevredenheid alweer 21 jaar. Voorheen administrateur van de VvE en nu penningmeester, maar vooral nestor en historisch-geïnteresseerd: twee dagen per week is hij vrijwilliger bij de Groninger Archieven. Hij doet mij de geschiedenis van de locatie uit de doeken. Maar allereerst moeten we een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen. Deze flat heet NIET ‘Plantsoenflat’ zoals abusievelijk ooit in de wereld is gebracht. Van 1875-1878 werden de stadsvestingwallen en de Cranepoort gesloopt waardoor stadsuitbreiding mogelijk werd. Bij de veiling van de geslechte gronden kwamen 8 bouwpercelen in de verkoop; waar later de panden Reitdiepskade 6 en 7 zouden verrijzen was het grootste perceel. Hierop werden twee symmetrisch gebouwde huizen in één villa gebouwd door architect K. Hoekzema, met de typisch ‘gelobde’ vensterbanken in de woonvertrekken. Twee professoren waren de eerste bewoners: op nr.6 Floris de Boer, hoogleraar ‘hogere stelkunde’ Links: de Westersingelflat in het midden van de jaren ‘50 (lees: wiskunde) en op nummer 7 PhiBoven: de Reitdiepskade en de Plantsoenbrug ca. 1900. Goed lip Ursul Boissevain, hoogleraar oude is te zien dat de stad achter de Westersingel ophield. Onder: gezicht op de Reitdiepskade in 1936 met op de hoek de geschiedenis, die in 1899 verhuisde symmetrische villa die gevormd werd door twee woonhuizen. naar ‘De Drie Vlasblommen’ aan de (foto’s: collectie Harm Renkema, mits anders vermeld) Hoge der A 7. Deze twee panden werden op 20 november 1940 per abuis gebombardeerd door de Engelsen; in huis nummer 6 komt daarbij Alide Adriani, die bij haar tante logeert, om het leven. Beide huizen worden in 1941 gesloopt. Het Rijk keert na de oorlog ƒ6000,- resp. ƒ8500,- als oorlogsschade uit aan nr.7 resp. nr.6 (dat had de grootste tuin). Na enig geharrewar gaven B&W op 31 mei 1949 toestemming tot een wereld15


Verlengde Visserstraat 3 | 9718 JA Groningen | T : 050 - 311 52 90 F : 050 - 589 29 25 | E : info@teunbosma.nl | www.teunbosma.nl

DESIGN MEUBELEN VERLENGDE VISSCHERSTRAAT 1 9718 JA GRONINGEN TELEFOON 050 - 314 36 22 MOBIEL 06 - 30 899 191 INFO@HOEKJEGRONINGEN.NL

WWW.HOEKJEGRONINGEN.NL


primeur in Stad: een flatgebouw à la USA! Architect F(rans) Klein -ook bekend van o.m. Hotel Helvetia (nu ING) aan het Hereplein, het flatje aan de oostkant van de Ossenmarkt, de Gorechtflat en de Wielewaalflat- tekende ervoor en Willem Bakker H(otze)Zn realiseerde het geheel, waarbij de huurders allen Boven: de hoek van de Reitdiepskade en de Westersingel vanaf de Plantsoenbrug ca. 1902 voorfinancierden met een bedrag Links: architect Frans Klein (1907 - 1973) foto: Kleinarch van ƒ6000,- voor de lagere verdieOnder: hedendaags beeld van de Westersingelflat met de ‘nieuwe’ Plantsoenbrug van architect Bouma uit 1937 pingen en ƒ4000/5000,- voor de (foto: Jeroen Hillenga, www.flickr.com/jhillenga) hogere. Op de begane grond kwamen 5 bedrijfsruimten met erboven 17 appartementen, huurprijzen van 51 tot 66 gulden per maand (de vloeroppervlakte varieert van 95 tot 123 m²). De bouwprijs was begroot op ƒ350.000,- maar kwam uit op ƒ480.000,-. Bouwanekdote: de opzichter van bouwer Steenhuis & Schuitema vond tijdens de bouw een gouden ketting in de grond, ongetwijfeld restant van de bombardementen. De ketting bevindt zich nu ergens in Australië ... Na 1½ jaar bouwen betrokken op 1 december 1950 de eerste bewoners hun nouveauté. Een “droomuitzicht vanaf het dakterras richting Paterswoldsemeer”, zo loofde de pers (het terras is inmiddels na tweemaal afwaaien verwijderd). Zelfs de aanvankelijk sceptisch-afwijzende wethouder mw. Aarsen-Jansen besloot in 1958 alsnog een flat te betrekken om zich “op stand te begeven”. Weliswaar “mocht men geen kippen, duiven en konijnen houden” (en later ook geen honden en katten), “mocht er geen hout gehakt worden op de balkons” (de appartementen hadden kolengestookte cv waar 17


ook hout in kon), “mocht de lift niet gebruikt worden voor kolentransport”, was er op de bovenste etage weinig waterdruk en moest een hydrofoor uitkomst brengen, en “moest het uithangen van kleeden en waschgoed tot een uiterste beperkt worden”: het deerde de beter gesitueerde Groninger van de vijftiger jaren niet. This was the place to be! Als eigenaar van het geheel fungeerden wisselende pensioenfondsen met welluidende scheepsgerelateerde namen als Stichting Pensioenfonds NV Koninklijke PakketvaartMij. en Stichting Pensioenfonds Koninklijke NedLloyd Groep Rotterdam, welke laatste uiteindelijk besloot tot afstoting van de huurpanden en ze in de verkoop deed via een splitsingsakte in 1978. Niettemin bleef in ieder geval een der oudste bewoners (de inmiddels overleden Gerda Bakker) tot het laatst in deze eeuw nog gewoon huren. De Westersingelflat geniet sinds 2005 de status van ‘Gemeentelijk Monument’ en mag zich sinds kort qua onderhoud ook nog geholpen voelen door de ‘Monumentenwacht’. Een komende klus lijkt het schilderwerk te worden. Men zou dat in oorspronkelijke staat (groene kozijnen) willen terugbrengen. Maar dan moet de gemeente wel willen meewerken, en dat valt tegenwoordig niet mee. Zo mocht een fraai naambord ‘Westersingelflat’ (om verwarring met de Westerflat aan de Friesestraatweg te voorkomen) beslist niet buiten op de gevel komen... De replica van het gestolen stadswapen dat tegenwoordig de entree van de En over uiterlijkheden van de woontoren gesproken: beWestersingelflat siert. roemd is het wapenschild boven de hoofdingang (zie foto). Zó beroemd dat -waarschijnlijk studenten- het als eenaprilgrap in 2012 hebben weggenomen teneinde het als Groningens symbool te ruilen voor het Friese wapen uit Leeuwarden. Het laatste mislukte. Maar het Westersingelflatschild kwam nooit weerom. Er zit nu een replica met extra zware borging boven de ingang. Beroemde Groningers in de flat? Jazeker: Egge Knol, dé producent van Groninger koek! Wij kennen nu kleinzoon Egge als conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum. En dan nu de klapper van het verhaal. Huisdeur Reitdiepskade 6 bestaat in het echt, hoewel het bijbehorende pand gebombardeerd werd door de Britten met brisantbommen. Het is een nepdeur, die in het niets eindigt binnen de muren van de tandtechnici van GTL, het Gronings Tandtechnisch Laboratorium op de begane grond, een tiental hardwerkende fijne buren. Gooi er geen post door de brievenbus! 18


dichter bij toen sacha landkroon

foto: Siebrand H. Wiegman www.jouwstad.eu

en borst nog maar eens zoekt - hij weigert

Porno Keesie betrapt

hou van jou te horen, daar rond die donkere hoek waar Gronings al lang geen voertaal meer is.

Regen laat de stenen glimmen. Een fiets beweegt.

Voort glijdt een krom en ongecontroleerd verlangen

Vanzelf? De handkar werd te vaak gereden.

gezien te worden maar juist ook niet. Je vindt

Verdwaald tegen de gevels en puien ruist

je kracht weerspiegeld in de ogen van Bulgaarse

een vlaag van Blonde Greet en Blauwe Leo

Lola of Poolse Svetlana, je mag je boosheid

wie weet of die jaren wel degelijk hebben bestaan? met krachtige stoten lozen. Er komen voetbalgeluiden uit warme kamers

Zij sprakeloos, alleen haar adem getuigt

waar studentendames zich laven aan heerlijke

van leven. Ze ligt op haar rug en is het geweten

heren. Pizza komt hier alleen nog per scooter.

van de hele stad maar zonder het te weten.

Tussen duizend uitgespuugde kauwgombuiltjes

Hij trekt zijn jas weer aan en sluit de deur. Verhip

sluipt Kees - het lege blanke heerschap dat tegen

daar probeert een collega zijn ogen nog tijdig

de snijdende wind in, de warmte van buurt

te sluiten. Te laat. We weten iets van hem. 19


Een nieuwe toekomst

Tekst: Gerard Gosen 20


Gerard Gosen is niet alleen bestuurslid van buurtvereniging Het A-Kwartier maar ook sinds decennia bewoner van en ondernemer in de Hoekstraat. Het verdwijnen van de raamprostitutie en met name de overlast die daar direct en indirect uit voortvloeide, was een langgekoesterde wens van hem. En nu is dat een feit. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Een persoonlijke visie. 1 januari j.l was het dan zover: géén prostitutie meer in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. We wisten al jaren dat dit moment zou komen, maar als het dan zover is, blijk je er toch niet echt een voorstelling van gehad te hebben. Mijn straat ademt een aangename rust…. Nu besef je des te meer hoe ernstig de permanente overlast in feite was. We waren er door afgestompt en negeerden het. Nu geen stilletjes sluipende mannen meer. Géén luidkeels schreeuwende, elkaar aanmoedigende ‘kerels’ om de stoute schoenen uit te trekken. Géén met subwoofers uitgeruste auto’s die ‘s nachts om vier uur de geluidsinstallatie op volle sterkte zetten om zo de aandacht van de meisjes te trekken. En zelfs de drugsdealers zijn grotendeels verdwenen. Ook de eigenaren van de panden wisten al jaren dat dit ogenblik zou komen. Op een enkeling na Pagina links en boven: verlaten peeskamertjes blijkt hun ondernemersblik niet verder te reiken in de Hoekstraat. dan wat ze al deden. Gezien de goudmijn die de prostitutie is geweest voor de pandeigenaren, misschien ook wel begrijpelijk. Nieuwe plannen moeten er nog komen. De bewoners hebben de wens geuit om van de buurt een aantrekkelijke woon- en werkplek te maken. Wonen voor een divers samengesteld publiek en werken vooral voor kleinschalige ondernemers. Een beter evenwicht vraagt wel om een versterking van jonge starters, jonge gezinnen, en ouderen. Voor de sociale cohesie van een buurt is bewoning door mensen met een langer tijdsperspectief dan enkele jaren van groot belang. De gemeente heeft die wens gehonoreerd door een bestemmingsplan aan te nemen, gericht op de drie straten. Om te verhinderen dat er alleen maar studenten komen heeft men een minimum aantal vierkante meters (50) als uitgangspunt genomen voor de nieuw te bouwen appartementen. In overleg met bestaande of nieuwe marktpartijen wordt zo tot een nieuwe invulling van de buurt gekomen. Dit wordt aangemoedigd door het beschikbaar stellen van subsidies (‘Stimuleringsregeling’) door de gemeente. 21


De bewoners brainstormen al enkele maanden over een nieuw aanzicht van de buurt. Een eerste aanzet daartoe werd gegeven met de Let’s Gro manifestatie. Met een wandeling door de buurt en plannen voor de bouw van appartementen in de voormalige seksshop. Op een viertal garagedeuren werd een tijdelijke versiering d.m.v. posters aangebracht. Helaas bleek de kwaliteit van de posters onvoldoende, waardoor het wel heel erg tijdelijk was. Naar een meer definitieve verfraaiing wordt gezocht in samenwerking met de Klassieke Academie, die zelf in het A-Kwartier gehuisvest is. Gedacht wordt aan historische thema’s die het havenkarakter van de buurt zullen benadrukken. Verder willen we de buurt verfraaien met groen en bankjes. We denken aan een speelplek. In de Laan. Voor kinderen of volwassen, dat valt te bezien. Nadruk ligt op genoemde drie straten, maar het perspectief reikt verder. Genoemde straten moeten onderdeel worden van een aantrekkelijke wandelroute van de Ossenmarkt naar het Scheepvaartmuseum. Het eerste groen heeft zijn plek al gevonden. Het komende voorjaar volgt er meer, want ook voor de herinrichting is er budget beschikbaar. Het hele proces van herinrichting van de buurt tot 2019 is in detail te bekijken op de website van de gemeente: www.gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-A-Kwartier Wil je zelf actief meedoen stuur dan een mailtje aan hetakwartier@gmail.com

Recent is er ook een boek gemaakt over het opheffen van de prostitutie in het A-Kwartier. Het betreft een 2ejaarswerkstuk van 3 studenten grafische vormgeving van Academie Minerva. Het is een impressionistische schets gebaseerd op vier elementen: lovende en kritische stukjes over de seksuele vaardigheden van onze voormalige buurtgenotes geschreven door hoerenlopers, een schets van de uiteenlopende criminele activiteiten die er in onze buurt plaatsvonden aan de hand van stukjes uit de krant, mooie rood getinte foto’s en enkele gesprekken met bewoners. Het boek is op dit moment (nog) niet te koop omdat een kleine oplage erg duur is. Mocht er veel belangstelling zijn dan gaan de studenten onderzoeken of het mogelijk is om het boek toch te laten drukken. Wie dat wil kan contact opnemen met Jochem Koopman, Janneke Hoek en Hylkje Kroon via koopmanjochem@gmail.com 23


Huiseigenaar in de nieuwe Vishoek

Tekst: Han Santing /Esther Klaver

E

en paar weken geleden loop ik met mijn camera door de stille straten van onze verlaten rosse buurt. Ik heb wat sfeeropnames gemaakt van de verlaten panden en de etalages waar details nog her en der wijzen op de voormalige werkzaamheden. Teruglopend door de Vishoek zie ik een wat oudere heer in een rode jas staan die mij glimlachend en verwachtingsvol aankijkt. “Ah, daar bent u dan”, spreekt hij mij aan alsof hij al een kwartier op me staat te wachten. Ik antwoord dat ik het prettig vind om zo vriendelijk begroet te worden, maar dat ik toch denk dat hij zich vergist want wij hebben écht geen afspraak. Hij blijkt me inderdaad verwisseld te hebben met iemand anders, maar we raken ondanks dat toch aan de praat. We stellen ons aan elkaar voor en ik blijk tegenover meneer Huizing te staan. Aaldert Huizing. Mede-eigenaar van het familiebedrijf Hopi Bon (Papiaments voor ‘heel goed’) dat huizen, kamers en appartementen aankoopt en verhuurt. Hij vertelt me dat hij de twee huisjes waar we voor staan onlangs heeft gekocht en eigenlijk nog wel meer leegstaande pandjes in de buurt zou willen kopen. Mijn interesse is gewekt. “En wat bent u van plan met deze huisjes?’, vraag ik. “Daar gaan we mooie woninkjes van maken”, is zijn antwoord. Ik bekijk de huisjes: klein, één 24


verdieping en daarboven een zoldertje met een schuin dak en dat is het dan wel. Veel authentieks of charmants kan ik er niet aan ontdekken of het moet de plek zijn waar ze staan. Niet bepaald iets waar de doorsnee vastgoedondernemer de eurotekens bij voor de ogen komen. Ik vertel hem dat ik meewerk aan de buurtkrant die ditmaal natuurlijk veel aandacht aan de toekomst van deze straatjes gaat besteden. Veel meningen komen daar aan bod, maar van de huiseigenaren horen we eigenlijk niet zoveel. Of hij zin heeft om daar eens over te praten. Dat is geen probleem en zo zitten we een week later gevieren om de tafel voor een gesprek: vader en zoon (Harold) Huizing, buurtverenigingsvoorzitter Esther Klaver en ik.

25

foto: Siebrand H. Wiegman www.jouwstad.eu

De heren Huizing blijken twee aimabele heren die desgevraagd toegeven er niet vies van te zijn geld te maken op de woningmarkt. Dat is tenslotte hun ‘core business’. De twee woningen in de Vishoek hebben ze echter meer om sentimentele redenen gekocht dan om de te verwachten winstmarges. Platgooien en er een groot nieuw appartementencomplex neerzetten, is dan ook niet de intentie. En (klein)dochterlief gaat binnenkort in Groningen studeren en moet ook een woninkje hebben. Dat gaat zo te horen wel goedkomen. Aaldert (67) is lang geleden het familiebedrijf in Groningen gestart met de aankoop van een studentenwoning in de Radijsstraat; hij woont nog steeds in Groningen en is in het bedrijf de man van de contacten. Zoon Harold (43) doet met zijn vrouw de financiële en organisatorische kant, is in de stad opgegroeid, heeft hier International Business Studies gestudeerd, maar woont inmidLinks: Aaldert Huizing voor zijn nieuw verworven huizen in de Vishoek dels met zijn gezin in DoetinBoven: dezelfde huisjes in 2013 chem want Hopi Bon (www. hopibon.nl) richt zich niet alleen op het noorden van het land, maar is ook actief in Arnhem en omgeving. De heren vinden het prachtig om te horen hoe bewoners samenwerken met de gemeente om de buurt een nieuw elan te geven en zijn eigenlijk verbaasd dat zij niet uitgenodigd worden om aan te schuiven bij dat overleg want ze zijn graag bereid daar ook een bijdrage aan te leveren. Zo hebben we er binnen een uur een nieuw lid voor de A+werkgroep annex donateur voor de buurtvereniging bij! We zijn benieuwd of het de heren lukt nog meer panden te verwerven in de buurt en zien uit naar de housewarming. Welkom in de buurt!


Edwin Silver Oude Kijk in ‘t Jatstraat 53a Groningen 06-20 68 76 92


K

offie is ‘hot’, koffie is ‘in’. En dan hebben we het niet over het klassieke bakkie troost aan de bar; nee, de consument van vandaag doet het niet voor minder dan een espresso macchiato, een cappuccino of een vanilla latte. En dan uiteraard gemaakt van een exquise melange van vers gemalen hoogwaardige bonen. De thuiszetter met zijn Nespresso of Senseo is de risee geworden van de ware gebruiker die voor veel geld een flitsend apparaat van Italiaanse origine heeft aangeschaft dat het halve aanrecht vult. Hoe populair het moderne koffiedrinken geworden is blijkt wel uit de ernorme groei van het aantal gelegenheden waar men hiervoor terecht kan. Een van de bekendste en meest geroemde en bekroonde is zonder twijfel Doppio Espresso aan de Brugstraat dat onlangs zijn capaciteit aanzienlijk uitbreidde door de aanpalende zieltogende herenkledingwinkel Style Rinket (een begrip voor oudere Groningers, maar voor de toevallige passant hooguit bekend onder de naam ‘Bijna alle pakken ¤150,-’) over te nemen en de nieuw verworven ruimte nu deelt met Dimagini, een luxe-zaak voor tassen, schoenen en accessoires. Doppio is een doorslaand succes: begonnen in 2007 met 1 vestiging in Groningen is het concept van oprichter Peter van Eijl nu uitgegroeid tot een franchise-keten met 28 vestigingen door heel Nederland en de rek is er nog lang niet uit: het streven is om in 2020 op 60 zaken te zitten. Het geheim? Bedrijfsleider Jordy Snuverink (31) -foto links- noemt het De 3 M’s, een kwalitatief hoogstaande combinatie van drie ingrediënten: de Machine (en natuurlijk de maler), de Melange (een doordachte mix van Arabia- en Robustabonen) en niet te vergeten: de Man, want de ‘barista’ (de koffiemaker) moet wel de nodige knowhow in huis hebben. Maar hoewel koffie het belangrijkste product is bij Doppio kun je er zeven dagen per week van 8 tot 7 ook terecht voor een ontbijt, een lunch of gewoon voor een lekker broodje dat volgens de kaart ‘modern met een klassieke twist’ is. Dat de formule aanslaat blijkt wel uit het grote aantal bezoekers waardoor de zaak eigenlijk te klein werd. De ‘oude’ Doppio kon al dagelijks rekenen op zo’n 400 klanten (zaterdags meer dan 1000), in de nieuwe zijn er nu 80 zitplaatsen bijgekomen. Maar aan de bron van het succes ligt toch de letterlijke betekenis van het Italiaanse woord Doppio zijnde ’dubbel’. Kenners weten dat de ‘klassieke’ espresso niet veel meer is dan een bodempje straffe koffie in een miniatuur kopje. Bestel je bij Doppio een espresso, krijg je de dubbele hoeveelheid. We blijven toch Nederlanders. (Han Santing)

Meer dan troost alleen

27


Zwanestraat 24  

     

050 5535844          

 www.kaaskopgroningen.nl  

         

 

EETCAFÉ HAVENZICHT Dagschotels v.a. € 7,50 tot € 15,00 Keuken open: 17.00 tot 21.00 uur Lage der A 37 Groningen 050 - 3126621 / 06 23140333 cafehavenzicht@ziggo.nl www.havenzichtgroningen.nl


activiteiten buurtvereniging • Palmzondag 20 maart 16.00-18.00 uur : Lenteborrel in de Oude Drogisterij • Zondag 24 april 16.00-18.00 uur : Indiase Buurtborrel in de Oude Drogisterij met Indiase hapjes en drankjes begeleid door een boeiend verhaal van onze bijna-buurtgenoot uit India, Vivek. • Zondag 29 mei 13.30 uur: Fietsen met Henk (vervalt bij regen) Start en finish: Lage der A 4 16.00-18.00 uur : Buurtborrel in de Oude Drogisterij Ja hoor, op de laatste zondag, tevens de laatste dag van januari was er de op Amerikaanse leest geschoeide buurtborrel. Onze Amerikaanse buurtgenote Gabrielle Owen, alweer ruim tien jaar in het A-Kwartier woonachtig, had voor de invulling gezorgd. De tafels waren voorzien van USA-vlaggetjes, er waren hapjes zoals hotdogs. (waarom die ‘hete hond’ genoemd worden is een compleet raadsel. De vorm doet in het geheel niet aan honden denken en ik kan gelukkig niet beoordelen of ze smaken naar gebakken hond. Chinezen of Vietnamezen misschien?) En natuurlijk was er Amerikaans bier, dus Budweiser. Er bestaat een Angelsaksische uitdrukking, luidend ‘Sadder, but wiser’, nogal eens geslaakt na een deprimerende, maar leerzame ervaring, en vaak verbasterd tot ‘Sadder, Budweiser’, waarmee gezegd wil worden dat in tijden van tegenslag de drank ons troost biedt, een diepe wijsheid, die men niet vaak genoeg kan concretiseren! De hoofdmoot was natuurlijk de diavoorstelling waarop Gabrielle ons vergastte. Daarin liet ze ons zien hoe Amerika geografisch in elkaar zit en wat de Amerikaanse keuken inhoudt. Heel interessant, alhoewel ik van die Amerikaanse keuken weinig onthouden heb door het geheel ontbreken van culinaire voelsprieten. Je kunt nog beter aan een kakkerlak uitleggen hoe kernfusie werkt. Het lag dus niet aan Gabrielle en de andere aanwezigen (ruim twintig!) hebben er wel degelijk veel van opgestoken en ook nog eens genoten van hete honden en Amerikaans bier.De Amerikaanse bubo was dus een groot succes dankzij Gabrielle en de Budweiser. Misschien tijd voor een nieuwe wijsheid: ‘Zatter, Budweiser!’ (Henk Cuperus) 29


Kunstenaar en galeriehoudster Erika Stulp fantaseert over het nieuwe A-Kwartier De tentoonstelling ‘Veranderende Stad’ is nog t/m 30 maart te zien in galerie Erika Stulp Oude Kijk in ‘t Jatstraat 62 www.erikastulp.nl


H

et heeft een jaartje geduurd, maar nu is dan toch de verbouw van Pottebakkersrijge 5/6 (bijna) klaar. Met zijn vier verdiepingen en strakke vorm is het gebouw -waar eerder rechts het depot en de lijstenmakerij van Jan Best en links kapsalon Miranda (en daarna korstondig ‘Groninger Uitjes’) waren gevestigd- toch een vreemde eend in de bijt. Werd bij de verbouw in 2011 van het grijze buurhuis (nummer 7, links van het nieuwe pand) nog een poging gedaan een historiserende, 19e eeuwse invulling te geven aan het uiterlijk, hier is daar duidelijk niet voor gekozen en hebben de architectenbureaus UCArchitects en Prast & Hooft in opdracht van de firma Beauvast een no-nonsense gebouw neergezet met een gevel gespeend van alle toeters en bellen. Opmerkelijk is wel de toekomstige invulling: op de begane grond opent begin april de exclusieve damesmodezaak Woman By Earn, een concept van Erna Mostert, haar deuren en op de drie verdiepingen worden luxueuze, gemeubileerde kamers gerealiseerd. (HanSanting)

www.margovandersluis.nl

Vismarkt 33 Groningen (boven DA drogisterij) 06 5757 9694 www.maibeauty.nl

31


www.sksg.nl

De allerbeste kinderopvang.

SKSG laat kinderen zichzelf zijn. Kinderopvang is samenspel. Tussen u en onze mensen, de school en de samenleving. Verantwoorde en veilige kinderopvang met aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Daar bent u naar op zoek. Vertrouwd en bij u in de buurt. Loop gerust eens bij ons binnen of bel voor een vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90 SKSG Hummelhuis (0-4 jaar) Spilsluizen 3, 050 313 19 62 Gastouderopvang (0-13 jaar) 050 317 13 91

SKSG Kastanjeplein (0-13 jaar) + de enige Peuterspeelzaal in het centrum Nieuwstad 12, 050 313 98 28

Uw kind in vertrouwde handen Heresingel 10, 9711 ES Groningen t 050 317 13 90 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


V

eel buurtgenoten zullen verwonderd opgekeken hebben toen begin februari een ponton met daarop een grote shovel aanlegde aan de kade van de Hoge der A en de mannen van Vegter Waterbouw begonnen met het graven van een brede sleuf langs de rand van de kademuur. Want was men daar niet al in 2013 bezig geweest toen de Visserbrug en directe omgeving werden aangepakt compleet met een stalen damwand in het water langs de kade? En moesten we hieruit concluderen dat de werkzaamheden van toen als prutswerk kunnen worden gekwalificeerd? Dat blijken wij toch verkeerd te zien, zo vertelt mij namens de gemeente Jan Pestoor. Het werk is een voortzetting van wat aan de kade in 2013 is ingezet maar toen moest worden gestaakt omdat in dat jaar de nationale intocht van Sinterklaas in Groningen plaatsvond en men voor het oog van gans tv-kijkend Nederland geen bouwput in beeld wenste. En het is gewoon onderdeel van het veel grotere plan om in de hele stad het achterstallig onderhoud van de kademuren aan te pakken zoals recentelijk aan de Noorderhaven en de Kleine der A. Toch moet Pestoor toegeven dat de situatie de laatste jaren onverwacht snel is verslechterd en dat dat wellicht toch met het intrillen van de stalen wand in 2013 te maken heeft. “De kade is aan de wandel�, noemt hij het en dan ook niet gering. Tot 15 cm is gemeten. Reden om nu fors in te grijpen: in het bedreigde deel wordt een reeks stalen ankers geplaatst die het verval moet tegengaan en er samen met een ingebracht metalen frame voor moet zorgen dat de kade aldaar niet in het water van de A verdwijnt. Prettige bijkomstigheid van de werkzaamheden is dat de omheining van de plek des onheils op een vrolijkgekleurde en oer-(FC-)Groningse wijze beschilderd is door leerlingen van de Leon van Gelderschool o.l.v. hun kunstdocent Elroy Gramsbergen. Kunst- & herstelwerk naast elkaar. Een combinatie het A-Kwartier waardig. (Han Santing)

Werk aan de kade

33


A-krantpuzzel De kerstpuzzel bleek moeilijk. Uit de weinige inzenders trok de redactie als winnaar de heer Ab Mulder uit de Reitemakersrijge, die vermeldde dat-ie het een hele leuke puzzel vond, waarvoor dank. De boekenbon ad ¤15,00 van Kunst & Vliegwerk komt naar je toe, Ab! Ditmaal een heel makkelijk vraagstuk dan maar. Waar staat deze prachtige voordeur in onze wijk? Dat moet te doen zijn. Mail zo exact mogelijk de locatie naar badijk@ gmail.com en doe dat vóór 15 april. (De bewoners van dit huis zijn helaas uitgesloten van deelname) Oplossing kerstpuzzel: ‘Oudejaarsconference’, gevormd uit de letters drOppie-dUckfaceDamien-smExy-Joegopimp-tinderellAsyndroom-meerkAtten-mokRo-periScopen-Chartbuster-smOmbie-nikNikken-Fishgape-flEnzen-dRonie-diddE-knijpkaNjers-chiChick-vloggEn.

Tegen Tegeninlevering inleveringvan vandeze dezeadvertentie advertentie10% 10%korting korting

koffieenlunchlokaal.nl koffieenlunchlokaal.nl

A-straat 14 9718 CR Groningen 050 3601718

34


Word ook lid van Het A-Kwartier Veel mensen denken dat ze lid zijn van de buurtvereniging omdat ze de A-krant ontvangen. Dat is een misverstand. Lid zijn alleen degenen die zich ook daadwerkelijk aangemeld hebben en contributie betalen. Omdat de gemeente de komende jaren flink gaat bezuinigen is het van groot belang dat Het A-Kwartier zo veel mogelijk leden heeft. Behalve financieel heeft dat ook andere voordelen: een sterkere gesprekspartner in het overleg met derden en voor een veilige en gezellige buurt. En -mooi meegenomen- nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk de speciale A-Kwartier verjaardagskalender.

Hierbij geef ik mij op als lid van buurtvereniging Het A-Kwartier Naam: .................................................................. Adres:

..................................................................

Postcode: …………...........

E-mail: .................................................................. Contributie: ¤ 12,50 eenpersoonshuishouden ¤ 17,50 huishouden van 2 of meer personen (omcirkelen wat gewenst is; niet direct betalen, u krijgt een acceptgiro) Deze strook kunt u in de bus doen bij Henk Cuperus, Westerbinnensingel 49 of e-mail uw gegevens naar hetakwartier@gmail.com o.v.v. ‘Lidmaatschap A-Kwartier’


36

Profile for Han Santing grafische vormgeving/fotografie

A-krant maart 2016  

Maart-editie van de A-krant, wijkorgaan van het A-Kwartier in Groningen

A-krant maart 2016  

Maart-editie van de A-krant, wijkorgaan van het A-Kwartier in Groningen

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded