__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

buurtkrant van het A-Kwartier

krant

jaargang 33 nummer 2 2017

Bussen verdwijnen uit het A-Kwartier Professor-officier Jan Brouwer De Lutkenieuwstraat klein maar divers


Politie: 0900-8844 Meldpunt overlast: 050 5875885 brugt.aanen@groningen.politie.nl Wijkpost Binnenstad voor klachten over uw woonomgeving: 050 3678910 A-krant: De A-krant is een uitgave van buurtvereniging ‘Het A-Kwartier’ in Groningen en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 2200 exemplaren. Bij een teveel aan kopij kan de redactie besluiten de kopij verkort, niet of pas in een volgend nummer te plaatsen. Ingezonden brieven worden niet anoniem geplaatst en de schrijver/ster is verantwoordelijk voor de inhoud. Banknummer buurtvereniging: NL33 INGB 0005 031 398 t.n.v. Buurtvereniging Het A-Kwartier Buurtpand de Oude Drogisterij: Lage der A 4: Hans Imelman, 050 3125020 Hier is elke laatste zondag van de maand de Buurtborrel van 16.00-18.00 uur Website Buurtvereniging: www.a-kwartier.nl Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en activiteiten, meldt u dan aan voor het A-mailbulletin. Stuur een mail naar hetakwartier@gmail.com o.v.v. ‘aanmelding A-mail bulletin’. Post voor Het A-Kwartier en de A-krant kunt u sturen naar: Westerbinnensingel 49 9718 BS Groningen e-mail: hetakwartier@gmail.com Bestuur buurtvereniging Het A-Kwartier: Esther Klaver (voorzitter) Henk Cuperus (secretaris) Fleur Woudstra (activiteiten) Gerrit de Goede (penningmeester) Denies Margry Trinet Holtslag

06 - 46 13 36 35 06 - 30 60 89 29 06 - 28 92 24 77

Verspreiding van de A-krant: Wilbert Wolthers: 06 - 30 34 66 13 mail: wilbertwolthers@hotmail.com Hier kunt u zich ook aanmelden als u mee wilt helpen de A-krant te bezorgen.


van de redactie In de zomer is het rustig in de Stad, zou je denken. Toch is er voldoende stof om deze Akrant weer mee te vullen. Zo is buurtgenoot Prof.mr.dr. Jan Brouwer afgelopen april onderscheiden met een lintje! En wel Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat is wel een gesprek met hem waard. En er zijn veel zomerse activiteiten zoals eind juli ZomerWelvaart en natuurlijk op 28 augustus Bommen Berend. Dat Gronings Ontzet wordt dit jaar opnieuw tot leven gebracht middels een zgn. 're-enactment', met echte namaaksoldaten en een straatbeeld anno 1672. Maar er wordt ook druk gewerkt aan de voormalige hoerenstraatjes en -panden. Vastgoedontwikkelaar Henk Smit is eigenaar geworden van twee voormalige pandjes en schetst in deze A-krant zijn ideeën. En dan gaat het binnenkort toch echt gebeuren: de bussen verdwijnen uit het A-Kwartier en de grote herinrichting gaat beginnen. Aan de kop van de A-weg wordt druk gewerkt aan de nieuwe Centrumhalte-West die binnenkort klaar moet zijn. Om het afscheid van de bussen door de buurt passend te vieren is er een groots gezamenlijk ontbijt gepland midden op het wegdek van de Brugstraat. Zie pagina 17. Verder aandacht voor de Lutkenieuwstraat, de Klassieke Academie aan de A-Kerkhof en voor twee nieuwe winkels in onze wijk (voor koffie en voor wol). Stadshistoricus Beno Hofman gaat een boek maken over de Hoge der A. De voorbereidingen zijn in volle gang en eind 2017 moet het klaar zijn. Het wordt een boek waarin de geschiedenis en de huidige invulling van elk huis apart belicht worden. Natuurlijk vindt u ook in deze editie onze bekende rubrieken zoals de column van Bob van Dijk, het gedicht van Sacha Landkroon, een kort -licht melancholiek- verhaal van Tjitske Zuiderbaan en een kleurige illustratie van Erika Stulp. Ook een afscheid, want de puzzel verdwijnt met stille trom. Genoeg te lezen dus en als het weer een beetje meewerkt zorgt dat vast voor veel zonnig leesplezier. Wij wensen u een fijne zomer.

colofon

• Omslagfoto: een bus door de Brugstraat, binnenkort verleden tijd... Medewerkers aan dit nummer: Francis van Dijk, Henk Z. Smit, Els Nauta, Dina Beukema, Esther Klaver, Fleur Woudstra, Kim Alders, Tim Smit Sacha Landkroon, Tineke Plagmeijer Erika Stulp, Christophe de Jongh Drukwerk: Drukkerij De Marge, Groningen

Redactie: Denies Margry, Henk Cuperus, Bob van Dijk (eindredactie a.i.), Anja de Boer,Tjitske Zuiderbaan. Han Santing: vormgeving & foto’s (tenzij anders vermeld) Kopij voor A-krant 2017|3 inzenden vóór 15 augustus 2017 3


foto: RUG

Jan Brouwer, professor/officier


Ons A-Kwartier is een Officier in de Orde van Oranje Nassau rijker. Hoogleraar bestuursrecht Jan Brouwer is de gelukkige, reden te over voor een interview met Henk Cuperus. Professor Brouwer: "Ik ben in 1951 geboren in Oosterbeek, een prachtig plaatsje vlakbij Arnhem. Ik ben de jongste van vijf, allen jongens. Helaas is mijn vader acht maanden voor mijn geboorte met zijn motor verongelukt. Mijn moeder was op dat moment dus een maand zwanger van mij. Gelukkig was ze een sterke en optimistische vrouw en ze is gaan studeren. Ze is zelfs nog rectrix geworden van een middelbare school. In Groningen ben ik geschiedenis (kandidaats gehaald) en rechten gaan studeren. Ik heb in Frankrijk aan de Sorbonne Universiteit gestudeerd en ben daar ook nog profvolleyballer geweest. Ik heb mijn vrouw Jacqueline zelfs op een volleybalwedstrijd ontmoet (het was op een zeventiende mei) en we zijn dan ook op een (andere) zeventiende mei getrouwd. We hebben drie zonen, prima jongens! In mijn vrije tijd doe ik aan tennis en ik zit op een leesclub waar we fictie lezen, elke maand een boek. Ik ben gepromoveerd op de verhoudingen tussen nationaal en internationaal recht. Bestuursrecht is mijn specialiteit. Bestuursrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen burger en overheid. Ik houd me in dat vakgebied sterk bezig met het openbare orderecht en dan gaat het om zaken die vaak in de publiciteit komen, zoals cameratoezicht, motorclubs en preventief fouilleren. Je kunt je indenken dat de vraag hoever de overheid hierin mag gaan vaak aan de orde is, ook in het A-kwartier, denk bijvoorbeeld aan het cameratoezicht in de voormalige rosse buurt. Het instellen hiervan heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want het ging om de afweging van de veiligheid en openbare orde tegen de aantasting van de privĂŠ-sfeer van de bevolking en over de vraag wie dat mocht beslissen: de burgemeester of de burgemeester slechts met toestemming van de gemeenteraad. Ik vind het heel belangrijk dat de universiteit zich bezighoudt met maatschappelijke problemen, zoals de aardbevingen in Groningen. Als de overheid zich niet houdt aan haar eigen regels kom ik in opstand. Zo hebben we in april een interdisciplinair congres van wetenschappers, o.a. technici en juristen, gehouden over deze ellende. We waren het erover eens dat de zogenaamde contourlijnen, die de grenzen van het bevingsgebied aangeven, te strak getrokken zijn, zodat het getroffen gebied kleiner lijkt dan het werkelijk is. Ook de schadeafhandeling gaat veel te traag en te benepen. Wij hebben dit duidelijk naar voren gebracht en toen Hans Alders, het hoofd schadeafhandeling, vertrok schoof hij met zijn rug naar mij toegekeerd langs mij heen in plaats van mij aan te kijken. Dat zegt genoeg. 5


Waarom die onderscheiding? Helemaal precies weet je het nooit, je wordt voorgedragen door allerlei mensen en instanties, maar belangrijk is mijn inzet om het recht te verbinden met mensen en maatschappelijke zaken, zoals dus de aardbevingen. Ik wil het recht vertalen in voor iedereen begrijpelijke taal door middel van voorbeelden en actuele zaken en daar hoort bij dat ik opensta voor publiciteit om juridische zaken uit te leggen. Onderzoek omzetten naar de praktijk (valorisatie) is daarbij onmisbaar. Het fascinerende van het recht is dat het (als het goed is) rechtvaardigheid wil scheppen, het woord zegt het al. Dat kan slechts met een goede belangenafweging van alle aspecten. Het recht staat dan in dienst van het bereiken van een betere samenleving. Nederland is wat dat betreft op de goede weg, want ons bestuursrecht is goed en wordt steeds beter. Bepaalde aspecten van ons recht worden zelfs door andere landen overgenomen, zoals door Rusland. In het algemeen wonen we natuurlijk in een heel prettig land, en het gaat steeds beter. Kijk naar het milieu, dat vroeger ronduit smerig was en het aantal verkeersdoden, ruim drieduizend in 1972 en zo'n achthonderd nu, terwijl er nu veel meer gereden wordt. Hierbij speelt het recht ook een grote rol, denk aan dwingende normen op milieu- en verkeersgebied.Als je over de wereld reist merk je wel hoe goed wij het hier hebben. Niet voor niets is zo'n 85% van de Nederlanders tevreden met haar/zijn bestaan. Dezelfde 85% vindt dat het slecht met Nederland gaat. Dat is tegenstrijdig en het wordt waarschijnlijk veroorzaakt omdat er vooral slecht nieuws in de publiciteit komt: goed nieuws is geen nieuws, maar het is er wel. Ook met het A-Kwartier gaat het steeds beter: de tippel- en raamprostitutie is verdwenen, dus de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat gaan er enorm op vooruit en doorgaand verkeer (de Visserstraat, waar wij wonen, was vroeger een racebaan) is er ook niet meer. Kortom, reden genoeg voor optimisme!

6


• Het WIJ-team Schilderswijk/Centrum heeft een belevingsonderzoek uitgevoerd in de Sledemennerstraat e.o. Dit initiatief ter verbetering van het woon- en leefklimaat tussen studentenbewoners en hun naaste buren heeft als doel de onderlinge betrokkenheid van de bewoners te vergroten, zodat de ervaren overlast wordt verminderd en er een betere verstandhouding ontstaat. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de bewoners het woongenot beoordelen met gemiddeld een 7.7. Een presentatie van de onderzoeksresultaten is, via de buurtvereniging of het Wij-team (Oosterstraat 48-2), op verzoek verkrijgbaar. • Zoals u weet, krijgt de binnenstad van Groningen de komende jaren een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar. Het eerste project dat wordt uitgevoerd in het kader van de Binnenstadvisie gaat over de aanleg van de nieuwe busroute Westerhaven-Eeldersingel - Zuiderdiep - Hoofdstation. Op de kop van de Westerhaven/Aweg wordt daarvoor een nieuwe centrumhalte gerealiseerd. • Het definitief inrichtingsplan voor het project Bussen over West is vorig jaar door het college van B&W vastgesteld. Dit voorjaar hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden op de Westerhaven en omgeving. Op 18 april 2017 zijn de feitelijke werkzaamheden van start gegaan. KWS Infra uit Leek voert deze werkzaamheden uit. Naar verwachting worden de

Boven: plankaart van de herinrichting. De gele gebieden worden busvrij en worden 'verblijfsgebied' voor fietsers en voetgangers. De bestrating wordt aangepast. Onder: impressie van de herinrichting gezien vanuit de Astraat, richting Brugstraat. (illustraties: Gemeente Groningen)

7


werkzaamheden deze zomer afgerond. B&W stemden op 23 mei in met het conceptinrichtingsplan voor de Westelijke binnenstad. Als de gemeenteraad ook instemt met genoemd plan, begint de gemeente in september met het herinrichten van de A-straat. In het voorjaar van 2018 volgen de Brugstraat en Munnekeholm. In deze straten komt op verzoek van ondernemers en bewoners meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook ontstaan stadspleinen bij de A-kerk en Munnekeholm en mogelijk wordt zelfs de Hoge der Aa voor fietsers weer comfortabel ingericht. De gemeente maakt na het raadsbesluit een definitief ontwerp. • Blij zijn we met het bericht dat de gemeente het pandjesbazen moeilijker maakt om in het centrum te bouwen. Afgegeven ongebruikte bouwvergunningen die nog volgens het oude bestemmingsplan zijn goedgekeurd zijn inmiddels opnieuw beoordeeld. Van de 53 ongebruikte vergunningen van voor 2015 voldeden er 24 niet aan het huidige bestemmingsplan en die wil de gemeente intrekken. Het gaat met name om het uitbouwen en optoppen van panden. Ook om het volbouwen van binnenplaatsen. In de toekomst wil wethouder Van der Schaaf vaker proberen oude vergunningen in te trekken als ze niet langer voldoen aan nieuwe eisen. • In de Vishoek/Muurstraat is de voorgenomen herbestrating aangevangen. Het is één van de initiatieven, naast de geveltuintjes, om dit deel van het A-Kwartier weer aantrekkelijk te maken. Ter inspiratie komt de werkgroep 16 juni met een boekwerkje genaamd ‘Samen A-Kwaliteit Maken’ waarin buurtbewoners ideeën krijgen aangereikt voor de wijze waarop zij samen de sfeer en uitstraling van de straten vorm kunnen geven. De werkgroep A+Kwartier probeert hiermee een keuze voor passende en samenhangende accessoires makkelijk te maken, zonder elkaar daarbij verplichtingen op te leggen. We hopen op veel enthousiaste (re)acties! Kijk voor dit boekje en meer informatie over de toekomst van het A-Kwartier ook eens op de website www.gemeente.groningen.nl/ toekomstvisie-a-kwartier. Op deze gemeentelijke projectwebsite voor het A-kwartier vindt u onder andere (een verwijzing naar) de visie, de berichten uit het A-kwartier, het bestemmingsplan en ontwerpen/verbeeldingen. • Tot slot: ons is gebleken dat veel bewoners de weg naar de gemeente niet goed weten te vinden. Klachten over afval, overlast, vergunningen blijven daardoor (te lang) liggen. De meest eenvoudige ingang is het Klantencontactcentrum (KCC). Het KCC is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14050 en via het emailadres info@groningen.nl. 8


George Clooney Bob van Dijk e koffietentjes in onze wijk kruipen als champignons uit de aarde. Allemaal "een beleving", sommige zelfs met een dagelijks wisselende filosofische boodschap ('Vergeet niet te lachen vandaag, meneer Rawie!'). En ook allemaal quasi-Italiaans; zelfs Starbucks doet er aan mee met zijn variant frappuccino waar geen greintje caffè italiano in zit; een slimme marketingtruc. Desgevraagd aan Doppio in de Brugstraat naar de komst van weer zo'n Italiaan er tegenover, Nespresso, weerlegt de impresario dezes het concurrentiegevaar: "Niks Italiaans aan." Uw columnist ervoer anders: hij trof bij de inrichting van de George Clooneytent nota bene twee rasechte Italiaanse bouwvakkers; "No parlo Inglese, scusi". Een RareKiek in Het Dagblad, de inhoud ervan uw columnist (laten we hem vanaf nu 'c' noemen) niet onbekend, beschreef het voorval. In weerwil van het gelikte imago is het gemak en vooral de smaak van die Nespressocupjes vele malen smakelijker dan Senseopadjes, naar uw c's mening. Reden waarom hij als numero noventa e nove (99; red.) het aandurfde om twee uur in een oer-Hollandse rij te vertoeven bij de opening van Noord-Nederlands eerste Nespresso-experience centre. De eerste 100 zouden een felbegeerde kist met alle 36 smaakjes krijgen, 35 teveel voor uw c. maar alla. Die kist vindt wel een bazinnetje. Na een uur, hoe Italiaans, stagneerde de rij een wijle. "Koffiepauze!", ginnegapte een lotgenoot. "Caffè sospeso" (uitgestelde koffie) grapte uw c. literairverantwoord terug. Maar de koffie-met-geschenken, hoe Douwe-Egberts-achtig, liet zich uiteindelijk goed smaken. A presto! (Caffè sospeso: Men bestelt in een Italiaanse koffietent een extra koffie, bedoeld voor een -anonieme- arme sloeber die zich mogelijk later aandient. Hoe sociaal!)

9


Erika Stulp: Noorderhaven (2017) Werk van Erika Stulp is te zien in haar galerie in de Oude Kijk in 't Jatstraat 62.

11


Vischhoek 7 Een prachtig lelijk pandje Tekst: Henk Z. Smit Sinds kort ben ik eigenaar van twee pandjes in de Vischhoek: nummer 7 en nummer 9. Ik kocht de ex-peeskamertjes met de bedoeling er twee woonhuizen van te maken (of twee maal een bed and breakfast); hiertoe heb ik een vergunning aangevraagd bij de gemeente. In afwachting van de beslissing heb ik de dichtgetimmerde panden open laten maken, van binnen opgeruimd en geveltuintjes aangelegd. Met name het huisje op nummer 7 (rechts op de illustratie) spreekt enorm tot mijn verbeelding. Het is gebouwd op een klein stukje braakliggend terrein na de sloop van een krotwoning in 1984. De bouwstijl is puur functioneel: er zijn ramen waarachter prostituees konden plaatsnemen en er is een zolder met ruimte voor bedden. Verder is er architectonisch minimale aandacht aan besteed met als resultaat, ik kan het niet anders zeggen, een ‘zeer lelijk pandje’. In eerste instantie ben ik plannen gaan maken op papier om het pandje mooier te maken. Dat lukte maar matig. Na een bezoek aan de Groninger archieven en het lezen van de toekomstvisie m.b.t. het A-Kwartier, wist ik waarom: het is een uitgesproken modern monument van de recente prostitutiegeschiedenis! Het moet helemaal niet mooier worden gemaakt, het moet juist in al zijn lelijkheid blijven wat het is! Ik dacht: ik hang een bordje op de gevel met daarin het verhaal gegraveerd over de korte maar roerige geschiedenis van het pandje. Maar realiseerde me vervolgens dat dat nog niet zo simpel is. Want wélk verhaal vertel je 12


dan? Wie laat je aan het woord? De prostituee? De souteneur? De klant? Gelukkig wees mijn architect me erop dat het een hoekpand is. Dat geeft de mogelijkheid om in elk geval al twee kanten van het verhaal te belichten. Mijn enthousiasme werd nog groter toen ik een boek kocht over de gevelstenen van Hans ’t Mannetje; prachtige hedendaagse uitvoeringen van een oud fenomeen. Op deze manier zou ik de geschiedenis kunnen vertellen in beeld, zonder tekst. Maar dan nog. Wat moeten de gevelstenen dan uitbeelden? Geld? Vrouwen? Lichtzinnigheid? De zonnige of juist de zondige kant van de prostitutie? Wie wil met me meedenken? begane grond en verdieping Vischhoek 7 en 9 (illustraties: Henk Smit)

Henk Z. Smit is vastgoedbelegger met een fascinatie voor bijzondere panden in de stad Groningen en het A-kwartier in het bijzonder. Hij onderschrijft de doelstelling van het opknappen van dit monumentale stadsdeel van harte en is bereid daarin te investeren. Naast Vischhoek 7 en 9 bezit hij in het A-Kwartier ook Turftorenstraat 22. Zelf woont hij 'aangrenzend' het A-Kwartier: in de Oranjewijk. Zie ook www.zzz.nl

DESIGN MEUBELEN VERLENGDE VISSCHERSTRAAT 1 9718 JA GRONINGEN TELEFOON 050 - 314 36 22 MOBIEL 06 - 30 899 191 INFO@HOEKJEGRONINGEN.NL

WWW.HOEKJEGRONINGEN.NL

13


Kleine Kromme Elleboog 4 Tekst: Kim Alders


de geschiedenis van mijn huis Kim Alders bewoont een huis-met-historie aan de Kleine Kromme Elleboog 4. Een huis waar je vaak langs loopt maar het niet opmerkt… Opgeschreven door de bewoonster Kim zelve.

M

ijn liefde voor dit huis begon toen ik het voor het eerst zag: de oude balken in de woonkamer. Bijna 4 meter boven de vloer. De grote ramen aan de voorkant, de ruwheid van de zolder, de eindeloze mogelijkheden. En het balkon op het zuiden. Ik kon het huis helemaal niet betalen, maar ik werd er zo verliefd op, dat ik het niet meer uit mijn hoofd kon zetten. De toenmalige eigenaren vonden het mooi dat ik een mail gestuurd had naar de makelaar met de vraag of hij het wilde doorsturen. Ik beschreef daarin hoe ik mezelf op de vloer zag liggen en naar de balken kijken en hoe gelukkig ik ervan zou worden. En dat ik het geld niet had. We zijn toch gekomen tot een prijs die ik betalen kon. “Het pand Kleine Kromme Elleboog 4 is een eenlaags diephuis met een zadeldak met wolfseind (schuin aflopend).” Zo begint de Cultuurhistorische bouwkundige inventarisatie van de gemeente Groningen met betrekking tot mijn huis. “Het pand is waarschijnlijk in de 16e eeuw gebouwd” gaat het verder. Dat klinkt vrij gewoon, zou je zeggen. Een zin met een onderwerp, een gezegde en een bijwoordelijke bepaling. Maar die bijwoordelijke bepaling, daar staat toch echt wel wat. De zestiende eeuw. Dat is de tijd van Karel de Vijfde. De periode waarvan we van de middeleeuwen overgingen naar de Nieuwe Tijd. De tijd van de beeldenstorm. Daar staat dat mijn huisje al vijfhonderd jaar bestaat. Maar wat is het bouwjaar van het huis precies, wilt u misschien weten. Dat is 1555, stelt men in het rapport. Dat wordt afgelezen aan “het baksteenformaat en de tienlagenmaat van de westgevel, de zware eikenhouten balklaag boven de begane grond en eikenhouten kapconstructie”. Ik las over een plattegrond van Groningen uit de 17e eeuw. De vogelvluchtkaart van Haubois uit 1637, waarop alle huizen afzonderlijk zijn getekend. Ik ben gaan zoeken, en jawel! Mijn huisje staat Detail kaart van Haubois. In de cirkel Kleine Kromme er ook op! Op de plattegrond is het huis nog langer. Een meter Elleboog 4. De diagonale lijn boven is de Oude Kijk in 't of vijf scheelt het denk ik wel. Dat gedeelte is nu onderdeel van Jatstraat. het pand aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat nummer 10. Het is niet duidelijk wanneer dit gebeurd is, maar zeker vóór 1830, zo blijkt uit de kadastrale minuut. De kaart hangt bij mij aan de muur. In die bijna vijfhonderd jaar is er natuurlijk heel veel 15


gebeurd in en rond het huis. Wie er die eerste paar honderd jaar gebruik gemaakt heeft van dit huis en op welke manier weet ik niet. Pas rond de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw heb ik wat informatie. Vermoedelijk heeft Mattheus Walles, van beroep beeldhouwer en architect, rond deze tijd in dit huis gewoond. Deze man had zijn werkplaats waarschijnlijk aan de overkant van de straat, waar een groot deel van de vorige eeuw cafĂŠs hebben gezeten. Denk aan de Twee Paaltjes, het Paard van Troje en JazzcafĂŠ Alto (recent gesloten; red.). Hij was getrouwd en kreeg 6 kinderen. Een van zijn zonen, Jurjen Walles, heeft vanaf 1830 samen met zijn vrouw en zijn steeds groter wordende gezin -ze kregen zeventien kinderen- in zijn ouderlijk huis gewoond. Het is me onduidelijk of de vader, moeder of andere gezinsleden van Jurjen er ook nog woonden. Jurjen was organist bij de A-kerk. Hij is overleden in 1854. Ergens tussen het vertrek van de familie Walles en 1909 is het pand verdeeld in twee woningen, een bovenBoven: Kim met een van haar 3 katten woning en een benedenwoning. In de benedenwoning op de werk-/slaapzolder. waren een voorkamer en een achterkamer aanwezig. De Onder: De schouw in de 4 meter hoge achterkamer was gelijk de keuken. In beide kamers zaten woonkamer op de begane grond. bedsteden. De keukendeur die uitkomt op het plaatsje was toen al aanwezig, zij het in een andere vorm. Het zou goed kunnen dat de keuken en de woonkamer twee zelfstandige woningen waren. Op de bovenverdieping was een voorkamer met schouw en bedsteden. Verder was er een smalle achterkamer en een overloop. In 1909 werd van het pand aan nummer 4 weer een enkele woning gemaakt met een voorkamer, een tussenkamer en een keuken beneden. Boven zijn toen twee slaapkamers gemaakt en veel bergruimte. Twee jaar geleden kocht ik het. Ik verbaasde me erover dat er honderd jaar geleden nog drie woningen in hebben gezeten. Het is maar 75 m2. Drie woningen. Daar woonden misschien wel 15 mensen. En al die kamers die erin gemaakt zijn! Ja, ik snap dat dat werkt als je er met meer mensen woont, maar ik heb meteen in het eerste weekeind dat ik de sleutel had, de muren boven weggebroken. In de jaren 60, na een dikke vijftig jaar, werd het pand gebruikt als opslagruimte. Alle tus16


senwanden op de begane grond en de bovenverdieping werden verwijderd -ook de schouw werd gesloopt. Het pand werd ongeveer 25 jaar gebruikt als pakhuis. Want in 1986 heeft stichting Stadsherstel het huis gerehabiliteerd. Ik heb twee jaar gedacht dat de schouw authentiek was, uit 1850. Maar dat is dus niet zo. En de deuren zijn ook niet al vanaf 1920 in dit huis aanwezig. Ach, dat geeft ook niet. Ik ben dol op mijn huis. Beneden heb ik nu een gang met terrazzo vloer, een badkamer en een woonkamer met open keuken van 4 x 8. Boven een ruimte van 5 x 7 en een balkon. Mijn huis is aan drie kanten vrijstaand en aan de achterkant grenst het aan een atelier waar bijna nooit iemand is. Deze zomer komt er een glazen wand aan de achterkant in. Ik ben hier gelukkig.

Busje komt niet meer... Brugstraat, Munnekeholm en A-straat gaan op de schop en worden autoluw en busvrij. U kunt er meer over vinden op www.gemeente.groningen.nl Na jaren wensen en hopen is het nu zover! Op 2 september a.s. rijden er voor het laatst bussen door de Brugstraat, Munnekeholm en de A-straat. Dat is reden voor een feestje, nietwaar? Het lijkt ons als ondernemers-en bewonersvereniging leuk om deze mijlpaal gezamenlijk te vieren. Organisator Tineke Plagmeijer van Broodje van Eigen Deeg, Brugstraat 11 nodigt u uit om dit feit op ludieke wijze te vieren! We zouden het prachtig vinden als buurtgenoten op zondag 17 september samen met ons, de bussen ‘uit willen zwaaien’. Dit willen we doen door gezamenlijk te ontbijten, op de plek waar de bussen eens reden: midden op straat in de Brugstraat. U bent van harte welkom. We gaan om 10:00 uur aan tafel. Omdat het wel handig is om te weten hoeveel mensen er komen, willen we vragen om u op te geven. Dit kan door een mail te sturen naar: verenigingwesterkwartier@gmail.com Vermeld hierbij met hoeveel personen u aan wilt schuiven. Opgeven kan tot en met 13 augustus. We hopen dat u erbij bent 17 september. Tot dan! 17


Het Lutkenieuwstraatje mag dan wel lutje (= klein), kort en krom zijn, het is een heel spannend straatje vol verhalen en altijd reuring. Buurtbewoner Christophe de Jongh, gaat al ruim 25 jaar vanuit zijn achteruitgang linksom of rechtsom door de Luttekenieuw. Voor de buurtkrant dook hij in het heden en verleden en ging voor het laatste nieuws links en rechts bij de deuren langs.

Welke Groninger heeft nog nooit gehoord van het Lutkenieuwstraatje? Dat handige afsnijweggetje? Stond daar vroeger niet Het Tehuis? Die straat met al die wilde nieuwbouw? Jazeker, die straat met de rooilijnen die naar voor en achter springen. De Lutkenieuwstraat was rond 800 - 1000 jaar na onze jaartelling nog een zandpad met een paar boerderijen, onderdeel van een esdorp op het einde van de Hondsrug. In 1448, toen het esdorp tot de stad was geworden, werd de straat voor het eerst onder de naam Lutkenieuwstraat in de boeken vermeld. Het was en is nog steeds een handige en veelgebruikte noord-zuidverbinding tussen de Munnekeholm en de Noorderhaven. In het begin van de 20e eeuw ontstond het plan om de straat met 6 meter te verbreden. Dit is nu nog heel goed te zien bij de nummers 5-7 waar de Foto Academie tot voor kort zat. In de jaren 60 presenteerde Het plan Goudappel (1967); in rood: het tracee door de Lutde gemeente een kenieuwstraat. In de cirkel de plan om een grote brug over de Noorderhaven. 18


doorgaande (vierbaans-)route te maken van de Munnekeholm tot en met een brug over de ingang van de Noorderhaven, het zgn. plan Goudappel. Door protesten van bewoners is dat ingrijpende en dure plan in 1969 geschrapt. De Lutkenieuw is waarschijnlijk altijd al een veelkleurig straatje geweest met een mengeling van wonen, ambachten, vermaak en zelfs sport! Bij de sloop van het Tehuis is een kaatsbaan uit de 15e eeuw gevonden. Dit beroemde en beruchte Tehuis is in 1889 gebouwd voor de opvang voor christelijke (vrijgezelle) soldaten en jongemannen. Het Tehuis was vanaf de jaren zestig tot begin deze eeuw een druk bezocht zalencentrum. Wie kent het niet van rij-examens of tentamens? En vergeet niet de heftige politieke debatten met o.a. Marcus Bakker, Hans Wiegel, Joop den Uyl en Wim Kok als sprekers. Schuin tegenover het Tehuis heb je de Kuipersplaats. Het naambordje hangt er nog, maar de Lutkenieuw heeft alle huisnummers van deze plaats ingepikt. Vroeger werden hier tonnen gekuipt met stalen ringbanden. Eind vorige eeuw zat daar decennialang de beroemde Piet de Melkboer met zijn mobiele melkwagen waarmee hij met zijn vrouw Atti de hele binnenstad van melk voorzag. Piet deed vooral de acquisitie, liefst met een borreltje erbij... Zijn vrouw deed de rest. Bij hun afscheid hebben de buurt en de vaste klanten het

echtpaar verrast met een groots banket op de Kuipersplaats. Na het vertrek van Piet kwam er veel reuring in zijn straatje. Sloop, nieuwbouw, nieuwe bedrijven. Ga maar eens kijken en begin bij het A-Kerkhof. Je komt werkelijk de meest uiteenlopende panden en bewoners en gebruikers tegen. Op no. 1 de smalle brillenwinkel van vastgoedbaron Hoogakker met daarbovenop een prachtig trijshuisje en een dakgoot die nu al meer dan 10 jaar lekt. Daartegenover op de hoek het fraaie winkel-woonpand van Jantje de Boer, ook geen kleine jongen. Nu zie je die smile van George Clooney en zijn nieuwe Nespressowinkel en -proeverij. Loop je verder dan zie je ineens een diepgelegen pui. Daar stonden tot voor kort de frisse jonge gasten van Tommorowmen te tafelvoetballen. Nu is het de zij-ingang van de vrolijke kledingzaak Suitable die eerst in de Poelestraat zat. Daarnaast drie piepkleine woonhuisjes. Zat daar ergens die koelkast met 2kg drugs waar het Dagblad in januari over schreef? En wat gebeurt er nu? Zie ik daar onze marktknopenman Bakema een van zijn pandjes met vier, vijf, zes man optoppen? Op de gemeente-app Alert 050 is geen aanvraag te vinden‌.

Linksboven: suikerzakje van zalencentrum Het Tehuis Onder: Piet en Atti Mulder, eind jaren 70 (Gron. Arch.)

19


Tegenover Bakema zie je een modern vaal wit mini-torentje van architect Tony Fretton met een verrassing: als je goed kijkt zie je een knappe kopie van een prachtige 17e eeuwse houten kastenwand. Dit pand is onderdeel van het architectuurproject Blue Moon in 2002. Daarnaast de voormalige Foto Academie, nu een International Student House met 15 kamers. Een fraai jaren dertig bedrijfspand met stalen kozijnen. En dan, vers van de pers: prominent naar voren op de plaats van een versleten pakhuis, een gloednieuw vijfhoog woongebouw met 20 studio’s. Opdrachtgever is de omstreden ontwikkelaar Joshua Camera met zijn bedrijf Villa Forte. Omstreden in onze straat vanwege de enorme hoogte en vanwege het ontbreken van een goed bereikbare fietsenstalling. Heeft Joshua per ongeluk een fietsenstalling omgebouwd tot studio? Maar het is geen lawaaierig studentenpand geworden. In de mini-studio’s wonen rustige jongeren. Geen mooie baksteen, dode voegen, maar wel een fraai gebogen zinken dak in Parijse stijl. Schuin aan de overkant op Kuipersplaats 14 staat de ijsfabriek van Winters IJs. Rinus Winters (foto) vertelt me dat zijn opa Roelf daar in 1923 is gestart met zijn IJsfabriek De Vooruitgang. Voorin bij de ingang hadden ze een verplaatsbare inpandige ijssalon met statafels waar je ijs kon opeten. Want ijs eten op straat, dat deed je toen

niet. Ze hadden 5 ijswagens in de stad. Iedere september stopte de oude Winters met ijsmaken en runde hij een klein café

in het hoekpand op nummer 14. Met Heineken bier uit de opslag verderop op nummer 40. Toen Heineken weg ging huurde pa het pakhuis met zijn één meter (!) dikke muren voor de stalling van zijn ijswagens. Rinus herinnert zich dat ze bovenin een disco hadden gemaakt. Niemand kon hen horen. Rinus (1950) en zijn vrouw Tonny gaan binnenkort stoppen met hun 2 ijskramen op de Grote Markt. Hij heeft nog geen opvolger omdat hij zijn standplaats en goodwill van de gemeente niet mag doorverkopen. Daar heb je dan je hele leven hard voor gewerkt! In de Kuipersplaats zie je verderop mode20


koning Androesja Vermaning vaak tevreden een saffie roken bij de achteringang van zijn zaak aan de Brugstraat. Ook kom ik regelmatig Piet Sebens, Joost Doornik of Peter Durieux tegen die op nr. 18 hun atelier hebben. Tot in de jaren 90 zat in dat huis de Evangelische Gemeente 'De Deur'. Verderop de achteringangen van panden aan de Hoge der A van de B&B De Drie Vlasbloemen van de Familie De Jongh, en vlak daarnaast de autodoorgang waar onze bekende buurtgenoten Wijnand van Smeden en Jurjen van der Meer hun fraaie bolides in- en uitmanoeuvreren. Op de hoek staan twee opvallende nieuwbouwpanden van architect Pim Benus. Het markante pand no. 30 heeft Pim in 1994 zelf ontwikkeld en ontworpen op de rommelige parkeerplaats. Een voor die tijd uniek zelfbouwexperiment op een moeilijke binnenstadslocatie. Knap gedaan Pim! Ernaast op nr. 28 zie je een grappig nieuw woonhuis met dieprode baksteen zonder voegen en een vrolijk krom dak. Ook ontworpen door Pim in opdracht van Beauvast van Wijnand van Smeden. Wat maakt die Kuipersplaats, dat minipleintje nu zo bijzonder? Niet de panden. Is het dat ondode zijstraatje als je door de Lutkenieuw loopt? Of de doorkijk naar de binnentuinen van de Hoge der A en de verlichte mastpunt van charterschip de Mars? Naast Pim staan 4 klassieke hofjeshuizen. Twee van de huisjes zijn 3 jaar geleden bijna bedolven onder een vallende 150-jarige reuzeneik. De boom raakte gelukkig niemand en belandde bovenop de pianokruk vlak naast een kostbare vleugel. De huisjes staan nu weer vredig en fris in de rij.

Verderop op no. 40 de voormalige Heineken Bier opslag. Je ziet de letters HB boven gegraveerd in de sluitsteen bij de hijsbalk. Na de ijsfamilie Winters kwam daar ouwejongere Harm te wonen die er klooide met motoren en ook een dans- en zuipkeet Ă la de Benzinebar begon. Nu staat het fraaie pand er leeg en verloren bij. Eigenaar Jurjen

Pagina links: De kop van de Lutkenieuwstraat met Blue Moonpand van Tony Fretton, de voormalige Fotoacademie en links het inmiddels afgebroken pakhuis op nr. 9 (inzet:) Het nieuwe wooncomplex op nr. 9 voor jongeren Boven: De IJssalon op de Kuipersplaats nr. 14 ca. 1930 Midden: Woonhuis/atelier van architect Pim Benus Onder: Advertentie voor Heineken's Bier in het ijspakhuis op Lutkenieuwstraat 40 (NvhN 16-1-1915)

21


van der Meer heeft nog geen concrete plannen. Een disco voor oudere jongeren? Daar pal tegenover de zwaarbevochten maar uiteindelijk bijzonder mooie nieuwe Agaathhof, met zijn scheve rooilijn, verhoogde binnenhof en woningen rondom, ontworpen door De Zwarte Hond. Zojuist eervol bekroond met de landelijke BNA Architectuurprijs. Een heel bijzondere prestatie. Naast het Bierpakhuis verspringt de rooilijn weer naar achteren. Je ziet daar 2 klassieke garages. Dan plotseling versmalt ons straatje zich tot een smalle steeg met aan de westkant het stokoude rijksmonument ‘Het Ommelander Wapen’. Al decennia een rustig gemengd studentenhuis met de grappige naam Huize Brouwerij. Misschien een ode aan de eigenaar? Niet minder fraai is het markante winkel-woonpand waar tot voor kort de B&B Pican Suite zat (foto rechts). De bewoners Minke en Sebastiaan, onlangs getrouwd achter de toog van café De Wolthoorn, gaan een nieuw restaurant beginnen als opvolgers van Jean-Michel Hengge van Muller in de Kromme Elleboog.

In het smalle stukje vind je op nr. 31 nog een piepklein kantoor waar jarenlang 4-6 man van CHADD tientallen hardleerse jongeren online achter hun broek zaten. Loop vervolgens eens een stukje De Laan in en draai je om. Je ziet dan de wonderlijk zachtgebogen steeg met de statige A-Kerk op de achtergrond. Misschien wel het mooiste straatje van Groningen!

In memoriam: de A-Krantpuzzel

Er zijn trouwe inzenders van de puzzel. Er zijn gelegenheidsinzenders. Dank aan allen. Maar het totaal aantal inzendingen rechtvaardigt niet om er mee door te gaan, ondanks d e niet te versmaden prijs van een Kunst&Vliegwerk-boekenbon ad ¤15,00. We gaan ermee stoppen dus. Misschien incidenteel, bijvoorbeeld met Kerst, komt er nog een puzzel en dan een om thuis op de bank op te lossen. De laatste winnares van afgelopen puzzel (oplossing: de horizontale fallus aan het studentenhuis in de Apoortenmolendrift) is -na lang zoeken, fietsen en wandelen zoals ze schreef- gewonnen door A-Kwartier-wijkgenote Hanneke Kluin-Nelemans. Proficiat! De prijs wordt je met genoegen persoonlijk thuis uitgereikt door uw A-Krantpuzzelma- ker-in-ruste, Bob van Dijk. 22


dichter bij toen | sacha landkroon

ca. 1968 (foto: collectie Harm Renkema)

…maar nog niet helemaal, helemaal!

En altijd is er eentje die moet plassen, kotsen de peuter die moet poepen of een kerel die roept dat hij zijn paspoort is vergeten. Naast hem de onvermijdelijke aanjager, de vrouw die met de zang begint, het kind dat jankt omdat zijn linkerenkel knelt en zwelt terwijl we nog maar halverwege zijn. Sommigen hebben voor de zestigste keer een potje met vet op de tafel gezet en een ander plet zijn kauwgom, plakt het onder de stoel van die oma die nog ruikt naar de rookworst.

Sommigen staan in gedachten al met een fakkel in de hand de mergelgrotten te verkennen en anderen lanterfanten tussen tulpen en narcissen in, onder de molen in Lisse. Wat was reizen voor hen die lange haren kamden, vrije liefde bedreven eigenlijk? Zonder airco of wifi, rijdt Adrie de chauffeur langs zwart-witte wegen. Liever had hij zich in een rode Mustang naar Californië begeven maar een verre droom daar kun je niet van leven. Soms rijden hele kleuterklassen mee naar ‘t hagelnieuwe Ponypark Slagharen, of lallen lieden zich een weg naar Holland; de huishoudbeurs, of erger nog, de wallen!

De DAF met de windhond rolt voort over ‘s heren wegen; de weekendtas mee, want met de touringcar beweeg je je niet wekelijks. Links is de horizon leeg, verwachtingen rechts vol anticipatie op dat wat gaat komen. Iemand spuugt in een puutje. En buschauffeur Adrie zingt: “bel 29-41-2 en neem je oude moeder mee” 23


Wolwinkel Juffrouw Lanterfant

O

Tekst: Denies Margry

nze wijk heeft er sinds begin dit jaar een bijzondere wolwinkel bij: Juffrouw Lanterfant. Men kan in het 'oude sigarenpandje' aan de A-kerkhof 31 terecht voor alle soorten wol, om mee te breien en te haken. Maar bovenal: bijzondere wol, waar je hart harder van gaat kloppen. “Onze winkel is gevuld met prachtige merken! Erika Night Studio Linen en Gossypium Cotton hebben prachtige tinten. We verkopen ook haar British Blue Wool en haar Maxi Wool. Maar liefst 40 kleuren in Shetlandwool van Karen Noe. Luxe breipakketten van Artyarns”, aldus de trotse eigenaresse. Hieronder het verhaal over het in vervulling gaan van een lang gekoesterde droom. • Met heel veel trots kan ik nu zeggen, zo'n winkel heb ik!

Corien Bischoff is moeder van drie kinderen (15, 14 en 1) en werkte tot voor kort in de zaak van haar man. "Ik werkte er met veel plezier en had leuke collega's, maar ergens knaagde het. Mijn droom was een eigen winkel met wol. En niet zomaar wol, maar bijzondere wol. Wol waar je hart sneller van gaat kloppen, waar je mee in je handen blijft lopen omdat het zo zacht is, wol die eerst nog een week op tafel ligt om bewonderd te worden. Wol waarmee je maar niet kunt besluiten welk patroon het waardig is. Maar ook wol die op een eerlijke en diervriendelijke manier verkregen is. Kwalitatief goed, zodat het een erfstuk wordt. Zo'n winkel wilde ik graag. En met heel veel trots kan ik nu zeggen, zo'n winkel heb ik! In hartje Groningen, in een van de oudste pandjes van de stad. Een prachtig mooi monumentaal winkeltje uit de 17de eeuw (sommigen zeggen zelfs 15de eeuw!). Toen ik ervoor stond wist


ik gewoon: "Hier komt mijn wolwinkel!" En zo gebeurde het. Dat klinkt nu erg simpel, maar er heeft heel wat moeten gebeuren! Het pand aan het A-Kerkhof, dat de afgelopen 100 jaar een sigarenwinkel is geweest, had veel achterstallig onderhoud. Ik ben zeer trots op de timmermannen die mijn droom vorm hebben gegeven, op mijn man die in mij gelooft en dankbaar voor Martine van 'omstebeurt' die met me meedenkt, me ondersteunt en aanvult. Het eindresultaat is een combinatie van stijlen: Jugendstil, Vintage en Industrieel.” • Kopietjes voor een duppie

"Op mijn zesde leerde ik breien van mijn oma. Of eigenlijk eerst vingerhaken. Iedere woensdag paste ze op mij en mijn broer. Mijn broer vluchtte de garage in met opa om te knutselen en ik plofte op de bank naast oma en haar breiwerkjes. Ik vond het best lastig om te leren, weet ik nog. Mijn oma is rechtshandig en ik ben links. Ik breide voor mijn Barbies en poppen kleertjes (lees: lapjes). Wij kregen trouwens ook nog breiles op school in de eerste klas. Helaas gebeurt dat nu niet meer in Nederland. Mijn moeder breide ook veel. Voornamelijk voor mij en mijn broer. Veel van mijn lievelingstruien waren gebreid door mijn moeder. De restjes wol verdwenen dan naar mijn kamer. Ik kan wel zeggen dat het handwerken met de paplepel is ingegoten. Tijdens mijn puberjaren ben ik niet zo fanatiek geweest. Dat begon weer een beetje te komen op het moment dat ik mijn oudste dochter kreeg. Langzamerhand heb ik het breien en haken weer opgepakt. We hadden in die tijd nog geen Ravelry (tegenwoordig vind je alles op Internet) en dus ging ik naar de bibliotheek voor patronen of steken die ik niet begreep. Ik maakte daar kopietjes van voor 10 cent." • Oogstrelend

Maar het belangrijkste is natuurlijk de inhoud! De winkel is gevuld met prachtige merken zoals van Erika Night, Karen Noe en Artyarns. Ze heeft wol in prachtige poederige tinten, maar liefst 40 kleuren Shetlandwol en verschillende luxe breipakketten. Corien heeft een aantal garens waarin kraaltjes zijn mee gesponnen, waardoor de draad een zeer luxe uitstraling krijgt. Zelf grijpt ze altijd weer naar groen: “Het groen van Cowgirl Blues en The Fibre Company streelt mijn oog! En al die prachtige garens en materialen zijn niet alleen in de winkel, maar ook online verkrijgbaar”, voegt ze er trots aan toe, want de webwinkel: www.juffrouwlanterfant.nl is sinds februari online. 25


oe zat het ook weer met Groningens Ontzet op 28 augustus, beter bekend als 'Bommen Berend'? U kunt dat allemaal aan den lijve gaan ervaren tijdens een zogenoemde re-enactment van het roemruchte beleg in 1672. Tim Smit, voorzitter van Stichting Vestingdagen Noord Nederland, nodigt u van harte uit voor dit unieke spektakel rond het Scheepvaartmuseum. Het stadse spektakel dat zijn weerga nauwelijks kent en waarbij de geuren en kleuren van 1672 tot uiting komen in een originele setting. De nagebootste 'Vestingdag Groningen’ moet vooral een kijkje in het jaartal 1672 opleveren. Het evenement vindt dit jaar voor het eerst plaats en doorloopt de groeimogelijkheden voor de komende jaren. De grote finale is in 2022, want dan is het 350 jaar geleden dat het Ontzet plaatsvond en Joost van den Vondel een lofdicht over ons schreef. De impuls die van het evenement uitgaat sluit aan bij de almaar groeiende interesse in de geschiedenis om ons heen. Het tweedaagse evenement waarbij wordt stilgestaan bij het unieke feit dat twee Duitse edelen tegenover elkaar stonden in Groningen zal worden georganiseerd in samenwerking met de vereniging voor Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, de Stichting Vestingdagen Noord Nederland en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De historische Groningse roots zullen worden aangesproken en benadrukt om het voor de bezoekers duidelijk te maken waarom Bommen Berend tot op de dag van vandaag gevierd wordt. Het evenement speelt zich af in de dagen voor de Bommen Berend viering. Want wil de

26


tt n. n.

overwinning gevierd, dan moet eerst de slag gewonnen worden. Het prachtige visitekaartje dat n, n, de Groningers destijds afgaven, ht, ht, met daarop trots en daadkracht, dewordt natuurlijk met alle vriendedeld. lijkheid en veiligheid uitgedeeld. d. an De historische binnenplaats van an het Noordelijk Scheepvaartmuu-Tim Smit bij de buste van Rabenhaubt (foto: Duncan Wijting) Organisator Tim Smit de buste vanals Rabenhaubt Organisator (foto: Duncan Wijting) Organisator seum zalTim ditSmit jaarbijdienstdoen ls s kampementsplaats en de spelen zich af op de Kleine der A en de Reitemakersviteiten spelen zich af op de Kleine iteiten spelen zich deractiviteiten A en de Reitemakersrijge. De locatie voor het volgende jaar zal elders in Stad zijn. Het evenement zal beginnen nde jaar zal elders in Stad zijn. nde jaar zal elders op zaterdagavond rond 17.00 uur en zal doorlopen tot zondag 16.00 zaterdagavond rond rond 17.00u en zal doorpp zaterdagavond uur. Opkampement zaterdag wordt het kampement geplaatst en kunnen de aterdag wordt wordt het kampement geplaatst aterdag het bezoekers in gesprek komen sprek komen komen met met nabootsers nabootsers van het met nabootsers van het jaartal 1672. Dit sprek jaar zijn de de mannen en vrouwen annen en en vrouwen vrouwen van annen Compagnie te van de Compagnie te Voet uitgekozen debootsen. stadse compagnie na te bootsen. Zij zijn er voor de burgers der compagnie om na te te bootsen. Zij zijn er voor compagnie na sterke Stad Groningen en vertellen in geuren en kleuren sterke verhaoningen en vertellen vertellen in geuren en kleuren ningen en len. De zondag erop kunnen de bezoekers genieten van het exerceren, op kunnen kunnen de de bezoekers bezoekers genieten genieten van van het het op de uitbetaling van soldij, het koken, de kraampjes, wachtlopen en wat soldij, het koken, koken, de kraampjes, kraampjes, wachtlooldij, het de wachtlodies meer zij. Een bijzonder evenement, waarbij zowel jong als oud aan als zijnoud trekken kan trekken komen. Als bijna onneembare veste is Groningen arbij zowel jong jong aan zijn zijn rbij zowel als oud aan trekken dit weekend op haar best!op bare veste veste is is Groningen Groningen dit dit weekend weekend bare op De afgelopen jaren konden bezoekers al genieten van levende geschiedenis in bijvoorbeeld Noordhorn (slag om het Westerkwartier), in Zoutzoekers al al genieten genieten van van levende levende geschiedegeschiedezoekers kamp (Slag om Zoutkamp) en Bourtange (Slag om Bourtange). In 2007 (slag om om het het Westerkwartier), Westerkwartier), in in Zoutkamp Zoutkamp (slag werd er in Groningen een musical uitgevoerd met als titel: Bommen ange (Slag om Bourtange). In 2007 werd nge (Slag omBerend. Bourtange). In 2007 Vandaar dat dewerd stad met een evenement met nabootsers niet tgevoerd met met als als titel: Bommen Bommen Berend. tgevoerd achtertitel: kan blijven. DitBerend. evenement verankert, samen met de Vestingdag evenement met nabootsers nabootsers niet niet achter achter kan kan venement met Groningen, de historie van Groningen. ert, samen met de Vestingdag Groningen, ert, samen met de Vestingdag Halverwege juni is Groningen, de buste van de verdediger van de stad, Carl Rabenhaubt, herplaatst zodat onze held weer fier door de Herestraat zuidan de verdediger verdediger van van de de stad, stad, Carl RabenRabenn de waarts kan kijken Carl richting Haren. De Stichting Vestingdagen doet een held weer fier fieroproep door de de Herestraat zuidwaarts kan kijken eld weer door zuidwaarts aanHerestraat alle mensen die op dekan eenkijken of andere manier willen bijdragen aan het welslagen stingdagen doet een oproep aan alle mensen die opmelden. de een een Bij interesse kunt u zich aanmelden via de stingdagen van doetdeeen oproep aan alle mensen dieteop de Vestingdag Groningen om zich gen aan het welslagen van de Vestingdag Groningen om zichde Compagnie te Voet kunt u terecht op gen aan het welslagen van de Vestingdag Groningen omover zich website www.svnn.eu. Voor meer informatie u zich zich aanmelden aanmelden via de de website website www.svnn.eu. www.svnn.eu. Voor meeris gebruikt is met goedkeuring afkomstig van via meer haar facebookpagina. De foto die in Voor dit artikel te Voet kunt u terecht op haar facebookpagina. De foto die in in te Voet kuntde u terecht op haar facebookpagina. De foto die Compagnie te Voet. oedkeuring afkomstig van de Compagnie te Voet. edkeuring afkomstig van dezaterdag Compagnie Voet.- 22.00 uur en zondag 27/8 10.00 - 16.00 uur • Data: 26/8te17.00 17.00 22.00 uur en zondag 27/8 10.00 16.00 uur uur 17.00 - 22.00 uur en zondag 27/8 10.00 - 16.00 27


V

oedsel smaakt beter wanneer het met liefde is gekweekt en bereid. Tenminste, dat denk ik. Na 25 jaar als kok te hebben gewerkt meen ik in restaurants te kunnen proeven of de kok er zijn hart in heeft gestopt. Als de liefde in het eten ontbreekt, is het geen pretje om mij als tafeldame te hebben. Ik beneem mijn tafelgezelschap de eetlust en het bedienend personeel krijgt mijn ongezouten mening voorgeschoteld. Op de Ommelander Markt aan het Harmonieplein koop ik graag regionale rabarber en ander lekkers. Die bewuste zaterdag staat er een getimmerd loket voor de buste van Aletta Jacobs. Achteloos loop ik er langs wanneer er plotseling uit het loket klinkt: 'Wat staat die kleur jou mooi.' Verrast kijk ik om en zie de vrouw achter de stem. De ex van mijn ex.

Het complimentenloket Tekst: Tjitske Zuiderbaan

In een niet eens zo ver verleden hielden we van dezelfde man. Meer hadden we niet gemeen. 'Dank je.' Ik kijk naar mijn korenblauwe T-shirt. Die kleur staat me inderdaad mooi. 'Wat sta jij hier te doen?' vraag ik in eerste instantie uit beleefdheid, op de ex van je ex zit je niet te wachten. 'Ik geef complimenten. Dit is het complimentenloket van straattheatergroep Auth&Tiek. Daar zit ik bij.' 'Wat grappig, jij ziet er ook goed uit trouwens,' antwoord ik gemeend. Ze heeft haar haar laten groeien, het maakt haar vrouwelijker. 'Ik mis hem nog steeds,' overvalt ze me. 'Ik ook,' antwoord ik beschroomd. We beëindigden allebei de relatie met Kristopher, om dezelfde reden. Alleen volgde ik haar op en trouwde zelfs met Kris. 'Ik heb er zo’n spijt van dat ik hem heb laten gaan,' vervolgt de Complimenteuse. 'Nu zou ik er geen moeite mee hebben, ik zou zo weer met hem gaan samenwonen. Na hem heb ik nooit weer zo van iemand gehouden.' Het wordt een feest van herkenning daar op de streekmarkt. Mij verging het net zo. Spijt als haren op mijn hoofd dat ik die aimabele, creatieve kok uit The Bronx, uit mijn leven en uit Nederland heb laten vertrekken. Van hem leerde ik respect te hebben voor voedsel. Hij liet me proeven hoe liefde smaakt. De ex en ik blijken ineens wel heel veel gemeen te hebben. Ook zij fantaseert er over om zich in Amerika bij hem te voegen. 'Hij heeft een nieuwe vriendin,' help ik haar uit de droom, maar verzwijg mijn primaire reactie op dit voor hem zo goede nieuws. Ondanks de door mij geïntieerde scheiding leefde ik tien jaar lang in de veronderstelling dat wij ooit weer samen zouden zijn. Dat hij gepensioneerd terug zou komen naar Nederland, of ik naar Amerika zou emigreren. Mijn ideaalbeeld viel aan diggelen toen hij mij stralend vertelde dat na tien zwarte jaren zijn schedel was opengebarsten om eindelijk de zon weer toe te laten. In love! 'Ik ga even boodschappen doen,' zeg ik tegen de ex in haar hok. Ter afscheid zoen ik haar op de mond. Een gebaar dat mezelf verrast, zulke dikke vriendinnen zijn we niet. Sterker nog, we hebben elkaar in geen jaren gezien. Wil ik door die kus onze verbondenheid soms bezegelen? Vertwijfeld ga ik op zoek naar met liefde geteelde rabarber. 29


Loudspeaker Systems *DUFAY *DES PREZ *OCKEGHEM Bass Reflex with Field Coil units DC supply and FCCSS technology

LIMM Acoustics - Handmade High Fidelity Herman Siersema Lage der A 9B 9718 BJ, Groningen By appointment - Op afspraak sier12@xs4all.nl


activiteiten buurtvereniging

foto: Bernd Stalman

• Zondag 10 september: Boottocht over het Reitdiep Onze jaarlijkse boottocht over het Reitdiep is dit jaar op zondag 10 september, dus de tweede zondag van de maand. Ontvangst aan boord van de Leviathan om 10.00 uur. Opstappen: steiger Zernikebrug (Prof. Wilkensweg), parkeren kan bij P+R Zernike. Retour om ongeveer 17.00 uur. Leden betalen ¤5, introducees ¤7,50. Opgave voor 3 september via de e-mail: hetakwartier@gmail.com onder vermelding van 'boottocht', naam en aantal deelnemers. De capaciteit is beperkt, dus meld je gauw aan om van een plekje verzekerd te zijn! Degenen die zich aanmelden ontvangen een bevestiging en het definitieve programma. • Zondag 17 september: Buurtontbijt in een busvrije Brugstraat zie elders in deze A-krant voor details en opgave. • In juli en augustus vinden onze buurtborrels elke laatste zondag van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur plaats op het terras van De Sigaar aan het Hoge der A. • Zondag 24 september: Fietsen met Henk (gaat niet door bij regen) Vertrek 13.30 uur vanaf Lage der A 4. Aansluitend buurtborrel van 16.00 - 18.00 uur in De Oude Drogisterij 31


De culinaire cadeaushop Grote Kromme Elleboog 8 telefoon 050 31 88 451 www.leuklekker.nl

EETCAFÉ HAVENZICHT Dagschotels v.a. € 7,50 tot € 15,00 Keuken open: 17.00 tot 21.00 uur Lage der A 37 Groningen 050 - 3126621 / 06 23140333 cafehavenzicht@ziggo.nl www.havenzichtgroningen.nl


De Hoge der A krijgt een boek! Stadshistoricus Beno Hofman heeft het initiatief genomen een boek te maken over de Hoge der A. Van alle panden zoekt hij momenteel de geschiedenis uit, met zowel aandacht voor de bouwhistorie en architectuur, als voor de bewoners en bedrijven. Het boek zal tenminste 160 pagina’s dik worden, waarbij ongeveer de helft van de beschikbare ruimte wordt gevuld met tekst en de andere helft met illustraties. Hij schrijft het samen met zijn vaste co-auteur Kirsten Otten en het wordt vormgegeven door z’n neef Elzo Hofman. Het ligt in de bedoeling dat het boek eind dit jaar of begin 2018 verschijnt. Het boek krijgt drie algemene hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk -‘Groningen aan de A’gaat over het ontstaan van de stad en de betekenis van de A daarbij, de hoge en de lage oevers, later kades, van de A. Het tweede hoofdstuk wordt gewijd aan de directe omgeving, waarvan de geschiedenis uiteraard verbonden is met die van de Hoge der A zelf. Hierbij gaat het om straten als de Lage en Kleine der A, Pottebakkersrijge, Hoek van Ameland, Reitdiepskade, De Laan en de Lutkenieuwstraat. Hoofdstuk 3 behandelt de ontwikkelingen van de Hoge der A door de eeuwen heen. Hierin onder andere aandacht voor de achteruitgang in de loop van de twintigste eeuw, na eeuwen van bloei, en het herstel van de laatste dertig jaar. Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door verhalen per pand. De huidige tijd krijgt aandacht door interieurfoto’s en interviews met mensen die door wonen of werken verbonden zijn met de Hoge der A. Naast de recente foto’s worden oude foto’s, kaarten en historische afbeeldingen als illustratiemateriaal gebruikt. De hoeveelheid beschikbaar materiaal is enorm, waaronder ook veel nooit eerder gepubliceerd beeld. Verder zal er door het hele boek heen, in de vorm van kaders en spreads, aandacht worden besteed aan het toeristisch aspect van de Hoge der A (o.a. vanaf het water - rondvaart, WinterWelvaart - en de horeca). Tekst: Christophe de Jongh

Voor de uitgave van het boek is in februari de Stichting Boek Hoge der A opgericht. De Stichting heeft alle betrokken eigenaren en bedrijven aangeschreven. Ook zijn diverse Fondsen benaderd. De Stichting heeft inmiddels ¾ van het budget aan toezeggingen binnen! Binnenkort start de derde wervingsronde. Het boek komt eind 2017 uit en zal in de boekhandel los worden verkocht voor ¤25,-. Heeft u bijzondere foto’s, verhalen of historische informatie over het wonen, leven en werken op het Hoge der A? Neem dan contact op met contact@benohofman.nl of 06 52 66 56 64. Wilt u een bijdrage verlenen en intekenen op 5 of meer boeken? Neem dan contact op met de Stichting p/a cdejongh@home.nl 06 55 73 23 66 33


De Drie Dames Els Nauta woont al haar hele leven in de Visscherstraat. Samen met Francis van Dijk en Dina Beukema wandelt zij door haar verleden. In de vorige editie van de A-krant kon u met de dames kennismaken; dit is het tweede deel: Tijd van Wederopbouw.

foto: Piet Boonstra, 1952 (coll. RHC Groninger Archieven)

Als naoorlogse jeugd zijn wij opgegroeid en opgevoed met verhalen over de oorlog en de belevenissen van de bewoners van de straat in die tijd… Schuilen tijdens een bombardement samen met buren, baby’s op de arm en alle kroost mee, in de bakkerij van Staghouwer op nr.26 achter de stalen oven. Verhalen van oudere broers en zussen over het eten van die vieze bloembollen die een tijd op de kachel in de huiskamer moesten staan sudderen zodat het hele huis er naar stonk. Hun angst als er een vliegtuig laag kwam overvliegen. En: “Eet je bord leeg, in de oorlog gingen kindjes in Holland dood van de honger en hadden we niet zoveel op tafel”. Eten, ook al lustte je het niet, want het was bij niemand een vetpot. Wel fijn waren de vele puinhopen als speelterrein met grote groepen kinderen. Met mijn leeftijdgenoten heb ik daar mooie herinneringen aan, door de gangetjes van de ruines en ‘kletspoten’ halen in ondergel0pen kelders. De Stoeldraaierstraat en Grote Markt, heerlijk! Iedereen was bezig met de wederopbouw; de saamhorigheid was door de oorlogsbelevenissen groot en buren hielpen elkaar waar maar kon. Als je uit je kleren of schoenen was gegroeid, als er ergens een ruit kapot was of als er simpelweg geen koffie of suiker meer in huis was, dan werd er onderling geruild. Met schoenmaker Koetse naar de grossier om schoenen te kopen, dan zorgde mijn vader voor een extra raam in zijn winkel voor meer licht en de deur van de kruidenier werd gerepareerd in ruil voor etenswaren. Iedere winkelier had een boekje waar de niet betaalde boodschappen in werden opgeschreven. Wachtend voor de toonbank van de slager, zei hij: "Ga eerst maar naar huis en laat je vader de rekening maar betalen". Maar er was geen betaald werk. 34


Dat was dus geen leuke slager. Er was altijd wel iemand met grotere kinderen waar we dan de kleren van kregen en die van ons gingen weer naar het kleinere grut ergens in de straat; moeders zaten steeds maar kleding te verstellen. Mijn zussen en ik hebben jasjes uit de overgordijnen van de achterkamer gedragen. Verduisteren hoefde toch niet meer. Tegenover ons in de Visscherstraat woonde een familie met een pianozaak. Wij werden als kinderen vaak naar de overkant gestuurd met een briefje in een envelopje en kwamen dan met geld in het envelopje terug; zo’n envelopje ging vaak over en weer. De winters waren toen strenger. Als de straat vol aangekoekte sneeuw lag, werd er na werktijd door alle mannen sneeuw gebikt en in een door de gemeente beschikbaar gestelde vuilniskiepwagen geschept. De inhoud werd dan keer op keer in het Loopende Diep gestort. Het haalde ieder jaar het Nieuwsblad van het Noorden, met een foto. Op de berg sneeuw in het Loopende Diep haalden wij gevaarlijke toeren uit. We klommen naar omlaag tot het water en omhoog tot de rand: het werd steeds gladder en spannender. Lammeginus van de kroeg voorin de straat spon er goed garen bij, want na de klus had iedere man een excuus om daar na te borrelen. Maar als tegenwicht hadden de vrouwen van de Visscherstraatvereniging 'Onder Ons' (hoe origineel) hun eigen hoogtepunt: het jaarlijkse 'Dagje uit met de Leekster Tram' (zie foto). De mannen hadden het overigens knap moeilijk met dat jaarlijkse uitstapje: wie past er op de kinderen, wie schenkt nou koffie in, en wie smeert de boterhammen die mee moeten naar het werk. In die tijd konden mannen en vaders dat nog niet, dus het was een hele gebeurtenis en veel gezamenlijk geregel om dat voor elkaar te krijgen. In de jaren vijftig/zestig was er vrijwel om het andere huis een winkel of bedrijfje van een kleine middenstander. Van veel soorten winkels waren er twee (of zelfs drie) en die hadden het beide goed of even slecht. Een tijd van hulp geven en steun bij elkaar zoeken om het te redden. En als het weer eens moeilijk was gezamenlijk troost zoeken in een borreltje. De kroeg van Lammeginus, de slijterij van Groenier en de bar 'Het Land van Belofte' in de Vischhoek hadden dan ook geen last van krimp. Herenkapper Scholten lustte ook graag een slok; dat het daarna levensgevaarlijk was 35


om door hem geschoren of geknipt te worden is eens gebleken. De klanten van kapper Kruizinga (vader en zoon), achter in de straat schrokken zich een ongeluk toen iemand met wapperende kapmantel zich naar binnen stortte, roepend: “Help mie, help mie, hij gait mie bijna vermoord'n.” Hij was ontsnapt aan kapper Scholten die slingerend om zich heen met een scheermes in de hand even niet keek. Maar kapper Willie Scholten had toch wel veel klandizie, want achter in de kapperszaak was een wachthoek waar de mannen en jongens maar al te graag rustig zaten te wachten tot ze aan de beurt waren. Daar lagen bladen die het ‘daglicht niet mochten zien’, zoals De Lach en nog erger, zo is me door een jeugdvriendje verteld. Ja, daar wisten wij meisjes natuurlijk niets van: dat hoorden we pas jaren later. Zo wisten we ook nooit wat 'oeren' waren in de Vischhoek en Hoekstraat. In De Laan woonde ook een 'oer'. Wat er mee was wisten we niet, maar dat er iets niet deugde, ja dat snapten we wel. Daarom gooiden we als we kattenkwaad uithaalden hondenkeutels bij de dame in kwestie door de brievenbus. Er werd ons natuurlijk niet verteld dat het woord 'hoeren' was en als we ernaar vroegen kregen we een draai om de oren en dan wisten we: geen verdere vragen. De prostitutie heeft lang stand gehouden, maar vanaf 1 januari 2016 zijn de rode lichten in het A-Kwartier gedoofd, de wereld van de 'oeren' was echter allang verdwenen.

Vismarkt 33 Groningen (boven DA drogisterij) 06 5757 9694 www.maibeauty.nl

36


Edwin Silver • Oude Kijk in ‘t Jatstraat 53a • 9712EC Groningen • 06-20 68 76 92


www.sksg.nl

De allerbeste kinderopvang.

SKSG laat kinderen zichzelf zijn. Kinderopvang is samenspel. Tussen u en onze mensen, de school en de samenleving. Verantwoorde en veilige kinderopvang met aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Daar bent u naar op zoek. Vertrouwd en bij u in de buurt. Loop gerust eens bij ons binnen of bel voor een vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90 SKSG Hummelhuis (0-4 jaar) Spilsluizen 3, 050 313 19 62 Gastouderopvang (0-13 jaar) 050 317 13 91

SKSG Kastanjeplein (0-13 jaar) + de enige Peuterspeelzaal in het centrum Nieuwstad 12, 050 313 98 28

Uw kind in vertrouwde handen Heresingel 10, 9711 ES Groningen t 050 317 13 90 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


academie voor beeldende kunst Tekst: Tjitske Zuiderbaan Dat je er kunt leren schilderen volgens oude, klassieke technieken, zie je er van de buitenkant niet aan af. De verdiepingen boven boekhandel Van der Velde en Wereldburgers op het A-kerkhof herbergen De Klassieke Academie, een private kunstacademie. Tom Hageman ontdekte het gat in de markt dat Minerva had geslagen. Deze kunstvakopleiding was volledig overgegaan op het onderwijzen van conceptuele kunst. Vol overgave sprong Tom in 2005 in dit gat en richtte de Klassieke Academie op. "In de jaren ’50 werd in de Westerse wereld de Klassieke opleiding overboord gezet. Individuele ontplooing werd het doel en vakkennis zou die alleen maar in de weg staan. Tijdens een massale beeldenstorm verdwenen de gipsafgietsels, die jarenlang als studieobject hadden gediend, met tientallen tegelijk in de container. Dat het Klassieke kunstonderwijs teloor ging zag ik al jaren met lede ogen aan. Vandaar mijn initiatief. De laatste jaren zien we gelukkig een revival van de Klassieke kunst." "Hier leer je wat je moet weten als je verder wilt komen in de kunst. Heel interessant en zinvol!" Aldus Mitzy Renooy, Links: Tom Hageman Boven: Werk van Mitzy Renooy tijdens de eindexamenkandidaat. eindexamenexpositie in Pictura Als beroepsopleiding is de Klassieke Academie voor Onder: Schilderklas in de academie (foto: Klassieke Academie, Groningen) beeldende kunst in Groningen uniek in Nederland en ver daarbuiten. Waar het regulier kunstonderwijs zich de afgelopen halve eeuw toespitste op de ontwikkeling van gevoel, ideevorming en artistiek inzicht, is bij de Klassieke Academie het ambachtelijk vakmanschap juist het primaire leerdoel, het artistiek inzicht en de expressie komen daarna. Of zoals Nick Willems (alumnus 2016) het verwoordt: "Je moet qua technieken een basis hebben. Aan andere kunstacademies, zoals die waarop ik eerst zat in Zwolle, wordt 39


er veel meer aan zelfontplooiing gedaan. Hier gaat het vooral om de basis." Sinds 2005 leidt de academie kunstenaars op in een langdurige, rijke Nederlandse traditie met ruimte voor eigentijdse opvattingen en ideeën. De opleiding bestaat uit een eenjarige Basisscholing (facultatief), een driejarige Vakscholing en een tweejarige Masterscholing. Ook kun je er (professionele) deelstudies volgen. En elke zomer wordt er een zomeracademie georganiseerd voor de ambitieuze amateurs onder ons. Hindrik Tolsma (alumnus 2016) is erg blij met zijn keuze voor de Klassieke Academie. "Ik ben hier naartoe gegaan om de technieken te leren. De docenten weten waar ze het over hebben en geven dat door." Wat hij ook fijn vindt, is dat er een opbouw in de opleiding zit: "Eerst leer je tekenen, later pas schilderen. In het begin is dat frustrerend, maar het geeft je wel goed toepasbare bagage mee, die je later weer kunt gebruiken." Door de sterke concentratie van klassiek werkende kunstenaars in het noorden van Nederland beschikt de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst over een groot aantal gerenommeerde kunstenaars/docenten. Je leert dus van de Meester! Enkele roemruchte Noordelijke kunstenaars verbonden hun ervaring en kennis aan de academie, onder wie Henk Helmantel, Matthijs Röling, maar ook de in Amsterdam gevestigde Sam Drukker. Dat er behoefte is aan klassiek kunstonderwijs blijkt wel uit de ruim 100 alumni die de academie tot nu toe heeft voortgebracht. Zij doen het over het algemeen goed. Zo deed Martin Huitsing bijvoorbeeld met succes mee met het tv-programma 'Sterren op het Doek'. Bijna elke keer wanneer er een alumnus meedeed van de Klassieke Academie werd zijn of haar werk door de geportretteerde BN’er mee naar huis genomen. Mieke Heitling studeert dit jaar af als beeldhouwster (foto onder). Ze kijkt met warme gevoelens terug op haar tijd bij de Klassieke Academie. "Als docent (Mieke is zelf muziekdocent; red.) lette ik natuurlijk erg op de docenten. Hun enorme bevlogenheid heeft me geraakt. Echt de passie van iedereen. We hebben zo veel in onze gereedschapskist meegekregen. Een enorm solide basis. Wat ik anders zou doen als docent? De studenten eerder in de studie loslaten en zelf laten denken. Dat doe je nu pas in het vierde en vijfde jaar."


De inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten. Er staan verschillende eetkraampjes en foodtrucks waar je terecht kunt voor allerlei heerlijkheden: van schepijs en cupcakes tot heerlijke brownies. Meer zin in iets hartigs? Thaise hapjes, sushi of streetfood vindt u er ook. Bij een festival hoort muziek. Nieuw dit jaar: er is een echt podium waar de leukste, hipste en beste bandjes uit stad en provincie optreden. Net als tijdens Winterwelvaart is er op verschillende locaties aan de Hoge der A en de Noorderhaven werk te zien van kunstenaars die wonen en werken in het A-kwartier en van een aantal gastexposanten.

De Hoge en Lage der A vormen van 28 t/m 30 juli 2017 in Groningen het decor van het maritieme zomerfestival ZomerWelVaart. Deze dagen liggen veel historische schepen afgemeerd aan de kades van Hoge en Lage der A en zijn dan open voor publiek. Net als bij de, inmiddels traditie geworden WinterWelvaart, is er ook aan wal van alles te doen. Zo staan de kades vol met kraampjes van de Zeldzaam Mooie Markt, u raadt het al: hier kunt u terecht voor allerlei unieke, originele en handgemaakte spullen. ZomerWelvaart is een festival voor het hele gezin, dus ook voor de kinderen valt er van alles te beleven, van knutselen of zelf vers vruchtensap maken tot suppen- op een supboard door het water van de A peddelen, kortom voor elk wat wils.

Het programma is nog niet helemaal rond, maar op www.zomerwelvaart.nl is al informatie te vinden. Kijk regelmatig op de site of op de Facebookpagina van Zomerwelvaart om op de hoogte te zijn en te blijven.

41


Nippon in Grunn Tekst: Bob van Dijk

Bij binnenkomst uiteraard een glaasje sake, uitspraak sĂĄkee, ook wel rijstwijn genoemd met 12-14% alcohol, tegen een gesubsidieerd zacht prijsje (dat zich overigens helaas omgekeerd evenredig verhield tot de prijs van de overige consumpties, bestuur!). En aan het eind van de rit heerlijke, hoe kan het ook anders, sushi's. Tussendoor nog een minimini-modeshowtje waarbij een schitterend modern soort Japans mantelpakje geshowd werd, evenals speciale kleurrijke doeken die met een simpele knooptechniek om te vormen zijn tot damestasje of schoudertas. Allemaal uiteraard verkrijgbaar bij die aardige Sachiko van 'Batsu'. Het talrijke publiek in De Oude Drogisterij heeft intens genoten van de ontvangst en het verhaal. Op z'n Japans: handjes vouwen allemaal en buigen (ojigi genoemd) naar Sachiko, Kazue en Annelou. Dank jullie wel! 42

foto: Henk Cuperus

Zeg je kersenbloesem, sushi en rijzende zon, dan is het thema van de maart-buurtborrel voor ieder wel duidelijk. We kregen in een overvolle Oude Drogisterij binnen twintig minuten een opvallend interessante en volledige schets van historie en cultuur van het Japanse Rijk voorgeschoteld door ex-buurtbewoonster Annelou Nauta en Sachiko Graft van de Japanse winkel "BATSU" aan de Pottebakkersrijge. De moeder van Sachiko, Kazue Nakae (foto rechts), mocht de gehele voordracht op waarheid toetsen en de vader van Annelou, buurtbewoner Hubert Nauta, vulde uit eigen ervaring een en ander aan. Annelou verdient een dikke pluim voor haar ongedwongen en to-the-point vertelstijl. Wist u bijvoorbeeld dat vroeger de handelsrelaties van Japan met alle landen verbroken werden behalve met Nederland omdat wij slechts handel dreven en niet een christelijk geloof opdrongen zoals bijvoorbeeld de Portugezen wel deden? En wist u dat er meerdere geloven vreedzaam naast elkaar beleden worden, vaak ook in een en dezelfde persoon? Veelal gaat het om het shintoĂŻsme (waarbij de natuurgeesten en voorouders centraal staan) en het boeddhisme.


Word ook lid van Buurtvereniging Het A-Kwartier en beslis mee over uw wijk

Contributie: ¤ 12,50 voor een eenpersoonshuishouden ¤ 17,50 voor een huishouden van 2 of meer personen

E-mail uw gegevens (naam, adres en postcode) naar: hetakwartier@gmail.com o.v.v. ‘Lidmaatschap A-Kwartier’

Nieuwe leden krijgen als welkomsgeschenk de A-Kwartierverjaardagskalender

Galerie Erika Stulp Oude Kijk in ‘t Jatstraat 62

geopend: donderdag, vrijdag, zaterdag: 14.00 - 17.00 eerste zondag van de maand: 14.00 - 17.00 050 318 4651 / 06 361 67 86 www.erikastulp.nl erikastulp@live.nl

www.margovandersluis.nl


Profile for Han Santing grafische vormgeving/fotografie

A-krant zomer 2017  

De A-krant is het wijkorgaan van het A-Kwartier in Groningen

A-krant zomer 2017  

De A-krant is het wijkorgaan van het A-Kwartier in Groningen

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded