A-krant december 2013

Page 1

buurtkrant van het A-Kwartier jaargang 29 nummer 4 2013

krant

... .

Afscheid van banketbakker Timmerman Mijn huis: pakhuis London

foto: Han Santing

De zevende editie van Winterwelvaart Kinderkerstpuzzel

1


Belangrijke adressen/telefoonnummers: Politie: 0900-8844 Meldpunt overlast: 5875885 brugt.aanen@groningen.politie.nl Wijkpost Binnenstad voor klachten over uw woonomgeving: 3678910 Huisvuil en Oud Papier: zie de Afvalwijzer op de site van de gemeente: www.gemeente.groningen.nl/restafval/afvalwijzer Groot afval op afroep: 3671000. A-krant: De A-krant is een uitgave van buurtvereniging ‘Het A-Kwartier’ en verschijnt 4x per jaar in een oplage van ruim 1700 exemplaren. Bij een teveel aan kopij kan de redactie besluiten de kopij verkort, niet of pas in een volgend nummer te plaatsen. Ingezonden brieven worden niet anoniem geplaatst en de schrijver/ster is verantwoordelijk voor de inhoud. Bestuur buurtvereniging Het A-Kwartier: Esther Klaver (voorzitter) 06 46133635 Henk Cuperus (secretaris) 3181363 Sjoerd Stienstra (penningmeester) 3114770 Fleur Woudstra (activiteiten) 5892320 Gerard Gosen 06 44454668 Denies Margry 06 34852291

aeklaver@gmail.com henkcuperus@tele2.nl sjoerdstienstra1946@gmail.com fleurwoudstra@gmail.com gerardgosen@hotmail.com d.margry@gmail.com

Buurtpand de Oude Drogisterij: Lage der A 4: Hans Imelman, 3125020 website: www.a-kwartier.nl Hier is elke laatste zondag van de maand de Buurtborrel van 16.00-18.00 uur. Post voor Het A-Kwartier en voor de A-krant kunt u sturen naar: Visserstraat 10a, 9712 CV Groningen. e-mail: hetakwartier@gmail.com Wilt u het A-Mail bulletin ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan: amailbulletin@gmail.com


van de redactie De Kerst-editie van de A-krant en de laatste van jaargang 29. Dat betekent dat volgend jaar de A-krant zijn dertigste jaar in gaat. We nemen afscheid van Ger Euwals als medewerker. Ger is een man van het eerste uur; hij stond aan de wieg van deze buurtkrant, maar nu vindt hij het mooi geweest. Bestuur en redactie danken hem voor zijn goede werk. 2013 was voor de buurtvereniging een bewogen jaar; de overlast van dealers nam dusdanige vormen aan dat hard ingrijpen noodzakelijk werd. Er was sprake van cameratoezicht, preventief fouilleren en een tijdlang hadden we zelfs een politiepost in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat. Maatregelen die hun vruchten afwierpen: de overlast is beduidend afgenomen. Het gebied rond de Hoekstraat en de Oude Kijk is nog steeds niet het meest genoeglijke stukje Groningen, maar het gaat steeds beter en niet in het minst dankzij de inspanningen van onze buurtvereniging. In dit nummer veel lezenswaardigs: een gesprek met Henk Timmerman, banketbakker in ruste, een kijkje in studentenhuis London, een vooruitblik op de 7e Winterwelvaart, veel Allerlei uit de Buurt en een prachtige kinderkerstpuzzel. Verder verslagen van diverse buurtactiviteiten. Sacha Landkroon maakte een gedicht bij een foto uit 1952 van 3 broers Burgstra (uit een gezin van 10 kinderen) in de Speldemakersgang en Bob van Dijk keek kritisch naar de Sinterklaasintocht. Rest ons u prettige feestdagen en een goede winter toe te wensen en winterhaters moeten maar zo denken: na 21 december worden de dagen weer langer...

....

inhoud Van de redactie 3 Bestuursberichten 5 Activiteiten buurtvereniging 7 Bob’s column 9 Interview Henk Timmerman 11 Boottocht naar Garnwerd 15 Mijn huis: Pakhuis London 17 Kinderkerstpuzzel 20

3

Wijnproeverij 23 Dichter bij toen 25 Sinterklaas in het buurtpand 27 Allerlei uit de buurt 28 Aan tafel bij Louis XV 35 Tuinieren in de binnenstad 37 Winterwelvaart 2013 38 Colofon 38...

van het bestuur Precies zoals toegezegd was op 1 november de reconstructie van de Visserbrug voltooid, net op tijd om te kunnen schitteren in de tv-uitzending van de landelijke intocht van Sinterklaas in Groningen. Toch bijzonder, dat we ons er op dergelijke momenten echt van bewust zijn, dat juist die prachtige historische gevels rond de Diepenring -samen met de A-kerk- onze Groninger kroonjuwelen blijken te zijn van (inter)nationale toeristische waarde. En gek, dat de gemeente er maar niet toe kan komen, ons ook economisch zo waardevolle cultureel erfgoed zó te beschermen, dat er klip en klaar in de nieuwe bestemmingsplannen vast komt te liggen, dat ze nooit gesloopt mogen worden! De gemeentelijke visie op de Diepenring ‘De Parels en de Ketting’ blijkt nog altijd actueel. Nu maar hopen, dat het nieuwe college deze visie samen met de nieuw te kiezen gemeenteraad na 19 maart 2014 voor onze buurt weer constructief oppakt. In het A-kwartier zijn de grootste overlastgevers/dealers tijdelijk van de straat, waarmee het een stuk rustiger lijkt. Twee drugsdealers zitten vast, een derde moet voorkomen. Kleine drugsrunners worden minder vaak aangetroffen en de politie blijft onverminderd monitoren. Blijf overlast dus melden! De gemeenteraad heeft onze buurt voor 1 jaar aangewezen tot veiligheidsrisicogebied, maar alleen bij acute wapengevaarlijkheid. En dan nog een update van alle op handen zijnde werkzaamheden in de buurt: • De betrokken aannemer wordt vanwege het niet goed afronden van zijn werkzaamheden aan de trottoirbestrating door de gemeente aangesproken op het opknappen van de resterende sleuf aan de Reitdiepskade. • Aan de Kleine der A worden binnenkort vier bomen herplant. • De hoekconstructie bij de Lage der A/ A-straat: wordt hersteld zodat auto’s, fietsers en hulpverleningsdiensten er beter langs kunnen. Een verkeerskundige bekijkt het plan eerst. • Aan de Hoge der A wordt de verbrande boom vervangen en wordt er samen met omwonenden rond de Visbanken bekeken, of er op het pleintje meer kan worden gedaan met groen, rekening houdend met ruimte voor kleinschalige evenementen. • In de Hoekstraat wordt bekeken of alle paaltjes c.q. driehoeken weer terugge-

5


plaatst kunnen worden om eindelijk weer van het eeuwig rondrijdende prostitutieverkeer af te zijn. • Onlangs vond de 1ste editie van het binnenstadsfestival ‘Let’s Gro’ plaats, over de gezamenlijke visie op de toekomst van de stad. Mooie filmpjes van diverse binnenstadshuizen en hun bewoners zijn nog te bekijken op de webstie: www.letsgro.nl/programs/de-nieuwe-binnenstadsburger. Uit de discussies kwam telkens de nadrukkelijke vraag van serieuze belangstellenden van buiten de stad naar voren om in de toekomst de Groninger binnenstad net zo te behandelen als alle andere stadswijken. Juist ook binnen en rond de Diepenring om zo de diversiteit van bewoning te kunnen gaan versterken. Ook wij zelf vragen al heel lang aan de gemeente om dezelfde normen te gaan hanteren voor jongerenhuisvesting als in alle andere wijken, om zo de toestroom van geïnteresseerde 40-plussers en die van jonge gezinnen te kunnen faciliteren. Deze nieuwe bewoners kunnen zorgen voor die forse economisch impuls, die de Groninger binnenstad nu juist zo nodig heeft. Vooral omdat deze vaak kapitaalkrachtiger permanente bewoners bereid zijn flink te investeren in hun woning en hun directe woonomgeving. En dát zou de winkeliers en de huidige bewoners van het A-kwartier enorm ten goede komen! Omdat wellicht vanaf 2016 de Hoekstraat eindelijk weer helemaal een echte woonstraat kan gaan worden (de uitspraak van de rechtzaak Music versus de gemeente over deze kwestie wordt half januari 2014 verwacht), zou juist deze nieuwe groep geïnteresseerden zich daar wel eens kunnen gaan vestigen, in plaats van dat de binnenstad wordt overgenomen via ongewenste (jongeren)woningsplitsing door projectontwikkelaars. Oudere bewoners worden hierdoor uit onze buurt verjaagd en de leefbaarheid komt nog meer onder druk te staan. Een goede mix van eigenaren en huurders van alle leeftijden is ook bij ons in het A-kwartier dringend gewenst. Enfin: op naar de winter. Met onze eigen A-kwartier aftrap richting Europese verkiezingen. Onze buurt nodigt alle buitenlandse inwoners van het A-Kwartier uit om zijn of haar geboorteland te introduceren tijdens één van de buurtborrels van 2014.

6


...

activiteiten buurtvereniging Fleur Woudstra 20, 21 en 22 december:

Winterwelvaart (zie elders in deze editie)

Zondag 5 januari 2014 16.00 - 18.00 uur: de traditionele Nieuwjaarsvisite van het A-Kwartier in de Oude Drogisterij met lekkere Nieuwjaarshapjes en -drankjes voor iedereen uit het A-Kwartier. Zondag 26 januari 16.00 -18.00 uur: Italiaanse Buurtborrel in la Farmacia Vecchia (Oude Drogisterij) met Italiaanse lekkernijen en boeiende info over Italië van onze buurtgenote Nicoletta Garberoglio. Zondag 23 februari 16.00 -18.00 uur: Bingo & Snert Buurtborrel in de Oude Drogisterij met voor alle buurtbewoners (ook voor nietleden) vanaf 16.30 uur een heuse BINGO o.l.v. de beroemde Bingo Bazen Henk & Hans met veel plezier en mooie prijzen. Inzet € 1,- per Bingo ronde. Met aansluitend (alleen bij voorintekening) om 18.00 uur een bord heerlijke erwtensoep (worst apart) voor iedereen die zich hiervoor van tevoren opgeeft via hetakwartier@gmail.com. Kosten per bord € 2,50 voor leden (of mensen met een geldige collegekaart) en € 3,50 voor niet-leden van de buurtvereniging. Donderdag 27 maart 20.00 uur: Algemene Leden Vergadering voor alle leden van Buurtvereniging Het A-Kwartier met aansluitend (ook voor niet leden) vanaf 21.00 uur een inspirerend verhaal van Harald Hilbrants die een onderzoek deed naar de overlast en maatschappelijke participatie van studenten in Groningen, met de titel: ‘Student in de Groningse buurt’.

7


Zondag 30 maart 16.00 -18.00 uur: Griekse Buurtborrel in de Αρχαίο Φαρμακείο (Oude Drogisterij) met Griekse lekkernijen en boeiende info over Griekenland van onze voormalig- en nu aangrenzend buurtgenote Efi Gkoumassi. Woensdagmiddag 16 april 14.00 - 16.00 uur: Paaseieren verven in de voogdenkamer van het Lamme Huininge Gasthuis, A-Kerkstraat 22, voor de kinderen uit de buurt. Bijdrage per kind € 2,-. Opgave vóór 10 april via hetakwartier@gmail.com

va

ar

t

Paasmaandag 21 april 14.00 - 16.00 uur: Paaseieren Speurtocht in de mooie tuin van het Lamme Huininge Gasthuis, A-Kerkstraat 22, voor de kinderen uit de buurt. Bijdrage per kind € 2,-. Opgave vóór 16 april via hetakwartier@gmail.com. 16.00-18.00 uur: De speciale April/Paasborrel met spetterende eiertik wedstrijd in onze Oude Drogisterij.

in

te

rw

el

Hoge der A 20e

de

ns

W

9712 AD Groningen

oo

k

tij

050 3120895

margovandersluis@ziggo.nl www.margovandersluis.nl

8


Enkelband Bob van Dijk

A

En toen de intocht eenmaal kwam, lag één schip voorop met het sinterklaasliedjeszingend shantykoor. Gevolgd door een tv-geregisseerde lange spatie waarna pats-boemineens Sinterklaas pontificaal als een pontifex op de boeg van -toegegeven: een uiterst imposante- stoomboot té onverwacht zijn intocht deed. Niks geen leuke opbouw en spanningsboog meer. Gevolgd door wederom de verplichte spatie waarna alsnog het leuke andere watervertier dat eigenlijk voorop had gehoord. En nog een boot waarop een fanfarekorps dat slechts Rosamunde en ragtime-blues kon vertolken, zonder enige relatie met Sint-Nicolaas. Bewoners werden geacht na 10 uur thuis te blijven; bezoek mocht er niet meer bijkomen. Tenzij je misschien een polsbandje had. “Polsbandje”? Hoe kwam je eraan? Niemand die het wist. En stel dát je zo’n discoding gehad zou hebben, dan nog mocht je je stek niet meer verlaten om nog snel even bij Appie die vergeten speculaasjes te halen. Hoe een toegangverruimend polsbandje tot een beknellende enkelband kon worden... Ook zo’n zin volgend jaar in een ouderwetsche intocht? Maar op tv was het allemaal rozengeur & maneschijn, toch? Echt wel!

foto: Han Santing

ls bewoner van Reitdiepskade, Hoge & Lage der A nodig je elk jaar vrienden met vooral veel kinderen uit voor de invaart van Sint Nicolaas. Je gaat gezellig allemaal op een schip of aan de kade kijken naar de bonte tocht van schepen en pieremachochels met allerhande vertier zoals springpieten en blaaspoepen met sinterklaasliedjes. Na deze gezellige opwarmer als intro kijken de koters reikhalzend uit naar het laatste schip dat als apotheose ons de Heilige Baas brengt. Een beproefde formule met 100% tevredenheidsgarantie. Hoe anders was het dit jaar, strak geregisseerd in ’s Lands Belang. Alsof er een bom was gevallen op straat, zó leeg waren de kades eerst, en afgezet met massieve plaatstalen dranghekken met minuscule gaatjes waar geen kind doorheen kon kijken. Unheimisch straatbeeld.


De karakteristieke reuzenmoorkop boven de winkel is verdwenen. Na veertig jaar behoort een gerenommeerde en bijzondere zaak in het A-Kwartier tot het verleden: banketbakkerij Timmerman aan de Westersingel sloot 9 november. Henk en Carla gaan andere dingen doen.

Ik ben in 1943 in Harkstede geboren en via Franeker kwam ik in Leeuwarden terecht. Daar heb ik toelatingsexamen voor de HBS gedaan, maar ik wilde eigenlijk kok worden. Daar was ik nog te jong voor en ik mocht dus nog niet werken en zeker niet ‘s avonds. Op aanraden van de chef-kok van het Oranje Hotel in Leeuwarden (‘n goede kok is altijd eerst banketbakker geweest!) ben ik naar de Bakkersvakschool gegaan. Het is duidelijk dat ik hiervan geen spijt heb gekregen. Na een jaar in Leeuwarden te hebben gewerkt werd ik aangenomen bij Banketbakkerij Hartsema tegenover de Harmonie in Groningen. Tegelijk deed ik die periode een opleiding aan de bakkersvakschool van meneer Bakker (!) in de Pelsterstraat, in het pand waar nu een andere opleiding, namelijk Luzac, zit. Daarna heb ik 24 maanden dienstplicht vervuld bij de Marine. Die dienstplicht zou wat mij betreft weer terug mogen komen, niet om oorlog te voeren, maar om wat meer saamhorigheid te krijgen in de huidige maatschappij. Ik heb qua werkkringen het nodige achter de rug: in Amsterdam bij verschillende banketbakkerijen, van 1963 tot 1968 bij de HollandAmerika Lijn gevaren als banketbakker (daar werkten ± 30 koks, zeven banketbakkers en 4 broodbakkers en de nodige slagers. Dat allemaal voor 1000 passagiers en 800 bemanningsleden). Dat was stevig aanpoten, zeven dagen per week van zes uur ‘s morgens tot elf uur ‘s avonds, met minimale pauze. Vervolgens getrouwd met Carla op 6 december 1968. Samen weer naar Amsterdam. Daar bij diverse banketbakkerijen en restaurants gewerkt, veel ervaring opgedaan en in de avonduren de vakleraar-opleiding voor banketbakken gevolgd. In ‘73 zijn we in Groningen begonnen, op de zestiende juli bij wat toen nog bakkerij de Haan was (voorheen bakkerij Merema). De Haan kwam vanuit de St.Jansstraat in verband met de bouw van het nieuwe

10


Van moorkop naar kapitein Rob banketbakker Timmerman stopt

foto en interview: Henk Cuperus 11


www.sksg.nl

De allerbeste kinderopvang.

SKSG laat kinderen zichzelf zijn. Kinderopvang is samenspel. Tussen u en onze mensen, de school en de samenleving. Verantwoorde en veilige kinderopvang met aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Daar bent u naar op zoek. Vertrouwd en bij u in de buurt. Loop gerust eens bij ons binnen of bel voor een vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90 SKSG Hummelhuis (0-4 jaar) Spilsluizen 3, 050 313 19 62 Gastouderopvang (0-13 jaar) 050 317 13 91

SKSG Kastanjeplein (0-13 jaar) + de enige Peuterspeelzaal in het centrum Nieuwstad 12, 050 313 98 28

Uw kind in vertrouwde handen Heresingel 10, 9711 ES Groningen t 050 317 13 90 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Provinciehuis. De dochter van de familie Merema heeft later weer bij ons gewerkt. Na de invoering van het verkeerscirculatieplan, dat heel veel veranderingen met zich mee bracht in de stad, hebben we banketbakkerij Kloosterhuis in de Nieuwe Ebbingestraat overgenomen. Later kwamen er nog meer vestigingen bij: 2 konditoreien (een op het A-Kerkhof/hoek Lutkenieuwstraat en een in Haren), Over Haren gesproken: toen daar in 1990 de landelijke Koninginnedag gevierd werd hebben wij voor koningin Beatrix de desserts bij de lunch mogen verzorgen. We hebben grote klanten gehad, waaronder de PTT-borg, het UMCG en de Gasunie, waarvoor wij ook diverse internationale leveringen hebben gedaan. Op hoogtijdagen werkten er maar liefst veertig mensen bij ons bedrijf!

foto: Peter wassing

Nu zijn we 71 en 66 jaar, dus tijd om het wat kalmer aan te doen. We nemen dus ook wat meer tijd voor onze hobby’s: ik verzamel Kapitein Rob boekjes, werken van de Groningse Ploegkunstenaar Riekele Prins (1905-1954), die het Groninger landschap vaak heeft getekend en geschilderd en ik verzamel ook kikkers van allerlei materiaal, zoals prins Bernhard olifantjes verzamelde. Carla beschildert porselein en is daarnaast ook al ruim 20 jaar ambtenaar van de burgerlijke stand en daar heeft ze het ook druk mee. Wij hebben twee zoons, die geen culinaire dingen doen, behalve thuis en af en toe hielpen ze bij grote drukte in onze zaak. En we zijn gezegend met twee kleinzoons, een denker (Dante) en een sporter (Jonah), en aan hen gaan we de komende tijd ook wat meer aandacht besteden.�

13


Kunstproeverij

Erika Stulp

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 62

open op afspraak: 050 3184651 06 36167686

www.erikastulp.nl


Met de Leviathan naar Garnwerd

Henk Cuperus

foto: Marjolein de Goede

Zondag 15 september was het weer zo ver: de jaarlijkse boottocht met de Leviathan van Gerrit en Marjolein naar Garnwerd! Zaterdag was het nog slecht weer met ‘s avonds zelfs regen, maar zondag was het op een enkel spatje na goed weer en kwam de zon zelfs tevoorschijn. De onvolprezen Hans Imelman bracht met zijn fiets met aanhanger grote thermoskannen koffie en heet water aan boord en toen konden we vertrekken. Bij de Plantsoenbrug vond een booteigenaar het even nodig om grote wolken dieselgas over onze boot te blazen, maar verder was de tocht in een ander en beter opzicht adembenemend: het is altijd weer heel bijzonder om het Groninger landschap vanaf het water te zien. Vanaf de dijken langs het Reitdiep kijken de koeien en schapen belangstellend, maar waarschijnlijk zonder veel begrip naar ons en wij kijken met hopelijk iets meer begrip terug. Het schutten in de sluis bij de kruising met het van Starkenborghkanaal is altijd weer een belevenis en het van boord gaan in Garnwerd ook. Daar bleek zelfs dat de uitspanning van Ad Nooren afgebroken was! Geen nood, want op het terras van Hammingh kun je nog steeds heerlijk zitten, eten en drinken, eventueel na een wandeling door Garnwerd met zijn prachtige straatjes en huizen. Zoals altijd was de catering aan boord in de veilige handen van Sieger en Ilja, dus dat kon niet mis gaan. Een mooie traditie, deze boottocht!

15


Mijn huis in het A-kwartier: Pakhuis London

16


Groningen is volgens velen dé studentenstad van Nederland. Niet te groot, niet te klein, gezellig en er is altijd wat te doen. Als je dan ook nog eens hartje stad woont, prachtig aan de gracht en op luttele minuten lopen van de universiteit zit je als student helemaal gebeiteld. Een kijkje achter de karakteristieke witte puntgevel van pakhuis London aan de Hoge der A

foto’s: Stichting Ruimzicht

Marieke van Lingen & Hilde Boekeloo Het allerleukste studentenhuis van het A-kwartier, en natuurlijk van Groningen, en eigenlijk ook van heel Nederland, treft u aan de Hoge der A 21. Dit vijftiende-eeuwse pakhuis is te herkennen aan zijn prachtige witte gevel en groene details. Bij de voordeur, zijn in de drempel ornamenten uit 1728 te vinden en boven de deur pronken de letters ‘LONDON’. Waar het vroeger nog functioneerde als graanopslagplaats, zijn hier nu een twaalftal studenten opgeslagen. Omdat de maximale verblijftijd van studenten in dit huis drie jaar is, is er veel roulatie in de populatie. Hierdoor is de groepsdynamiek altijd verschillend. Hoewel de studenten komen en gaan blijven er geregeld eigendommen achter. Zo slingeren er in de woonkamer nog vakantiekaarten van drie generaties geleden en verzamelen we in een van de zeven wc’s al jaren lege toiletrollen. Huize London werd aan het begin van de achttiende eeuw verbouwd van graanpakhuis tot woonhuis, vermoedelijk in opdracht van de familie Marinus. In 1980 werd het pand gekocht door stichting Ruimzicht die het liet restaureren en er twaalf studentenkamers in maakte. Het pakhuis bestaat uit vier verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de woonkamer, keuken en fietsenstalling. Op elke verdieping hierboven bevinden zich vier studentenkamers. Helemaal bovenin is een rommelzolder

17


te vinden waar onder andere zwartepiet- en sinterklaasuitrustingen liggen opgeborgen. Stichting Ruimzicht is een christelijke organisatie die zich van origine bezighoudt met het huisvesten van theologiestudenten in de steden Utrecht, Amsterdam, Leiden en Groningen. Tegenwoordig zijn alle studenten met enige affiniteit met de christelijke traditie hier welkom. Onder het motto studeren, wonen en bezinnen kunnen studenten in een van de door hen beheerde convivia terecht. Het woord convivium betekent letterlijk tafelgezelschap. Een huis dus waar de tafel centraal staat, vriendschap en gezelligheid gedeeld wordt en er ruimte is voor een goed gesprek. In een convivium leven studenten niet naast, maar met elkaar. Dit samenleven uit zich ook buiten de muren van het huis. Studenten worden uitgedaagd om vrijwilligerswerk te doen en op deze manier actief te participeren en zorg te dragen voor de ander. Zo zijn bewoners van Pakhuis London actief als taalmaatje bij stichting Humanitas, als beddenrijder in het UMCG, als jeugdleider bij Rocksolid of als koffieschenker bij het Leger des Heils. Pakhuis London staat onder vele studenten bekend als een gezellige plek waar vaak mensen in de woonkamer te vinden zijn. Hier kun je altijd terecht voor een kop koffie of een biertje. Op woensdagavond zijn er echter alleen huisgenoten welkom, dan vieren we namelijk onze wekelijkse huisavond. Deze avond begint met een gezamenlijke maaltijd en aansluitend ondernemen we verdiepende en ontspannende activiteiten. Zo leren we elkaar en het huis beter kennen. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld in ons huis in het donker omgekeerd verstoppertje gedaan. Ook kijken we samen wel eens een documentaire of organiseren we een zes-gangendiner op de verschillende gangetjes van ons huis.

18


In ons pakhuis houden we erg van elkaar en van tradities. Zo organiseren we onder andere een huisontbijt in pyjama als er iemand jarig is, een kerstdiner met oud-huisbewoners en jaarlijks een uit- en thuisblijfweekend. Hoewel we een van de weinige studentenhuizen zijn uit de buurt voelen we ons hier erg thuis en vinden we het belangrijk om een beetje aansluiting met de mede-buurtbewoners te zoeken. Daarom hebben we afgelopen jaar op een van onze huisavonden een buurtborrel georganiseerd waarop alle bewoners van de Hoge en Lage der A waren uitgenodigd. Momenteel doet ons intercomsysteem het niet, maar u mag altijd aanbellen.

Klaverjasclub zoekt leden Onze klaverjasclub (geen naam) komt elke vrijdag van 14:00 uur tot 16:30 uur bij elkaar in de barzaal van buurthuis ‘De Holm’ aan de Folkingestraat 9b en kan best nog wat nieuwe leden gebruiken. Wij spelen het spel serieus maar bij ons is de gezelligheid altijd nog belangrijker dan ‘spelen met het mes op tafel’. Meer informatie en/of aanmelden bij mevrouw G. Bakema (050 - 3130933)

19


De noodkreet van de vorige keer heeft geholpen: wel 15 inzendingen ditmaal. De oplossing: De Sigaar - Miss Blanche - Mulder - Pintelier - Sleutel - Wolthoorn. Samen werd dat ‘simpel’ hetgeen eigenlijk al cadeau werd gegeven. Winnares is geworden: Jacqueline Mulder uit de Lutkenieuwstraat. Gefeliciteerd! De cadeaubon van Kunst & Vliegwerk komt naar je toe. De kerstpuzzel is deze keer speciaal voor de jonge lezertjes van de A-krant. Puzzelaars t/m 12 jaar mogen meedoen. Vul in elk hokje van de trappuzzel de letter of het woord in dat bij de omschrijving past. Voeg bij elke volgende trap een extra letter toe. De letters in de gekleurde vakjes vormen samen twee woorden die met oud & nieuw te maken hebben. Onder de bomen staan hokjes waar je de letters kunt invullen. Stuur de twee woorden -voor 1 februarinaar de redactie van de A-krant: hetakwartier@gmail.com en maak kans op een (kinder-)boekenbon van € 10,Boom Links:

Boom Rechts:

1. Medeklinker 2. Plus 3. Lichaamsdeel 4. Dapper 5. Eten bereiden 6. Aantrekken 7. ‘Kerstkip’

1. Klinker 2. Voorzetsel 3. Supergoed! 4. Brieven & kaarten 5. Trottoir 6. Aanplakbiljet 7. Lady GagaEETCAFÉ HAVENZICHT Dagschotels v.a. € 7,50 tot € 15,00 Keuken open: 17.00 tot 21.00 uur Lage der A 37 Groningen 050 - 3126621 / 06 23140333 cafehavenzicht@ziggo.nl www.havenzichtgroningen.nl


Enrico schenkt in

Marion de Jonge

Op zondag 17 november was weer de jaarlijkse A-kwartier wijnproeverij met Enrico Haima. Jullie hebben wat gemist, hoor. Het was alweer de zesde keer en met groot enthousiasme werd al geroepen dat we de tien zeker gaan volmaken... De tafel zat vol en het was weer erg gezellig. Maar hard werken was het wél, vond ik. Om 14.00 uur al aan de drank is zeker niet mijn gewoonte. Gelukkig waren er crachoirs waarin we de wijn weer konden uitspugen. Sjoerd, die van zichzelf zei dat hij tot ordinair zijn geneigd is (nooit wat van gemerkt, hoor), kreeg een eigen spuugbak. We begonnen rustig met een frisse, bloemige Chileense wijn en een wat vollere Spaanse wijn, een Muscat. Wist je dat de wijngaarden daar in Chili veel hoger gelegen zijn dan in Europa en dat er weinig parasieten in de wijngaarden voorkomen? De druifluis die in de 19e eeuw veel schade aanrichtte in de Europese wijngaarden is daar nooit geweest. Bij de door Enrico zelf gemaakte maki sushi smaakten beide wijnen heel goed. Ik vond zelf die eerste wijn, een Viognier, er het lekkerst bij. In de volgende ronde stonden twee lichtere rode Italiaanse wijnen naast elkaar. Een Pinot Nero (nee, heeft niks te maken met die Romeinse keizer) en een Toscaanse Cabernet Sauvignon/ Sangiovese. Die laatste vond ik wat te zwaar bij het heerlijke vegetarische winterstoofpotje. Maar die Pinot nero paste er prima bij. Ger was heel enthousiast over het stoofpotje. Het recept voor de stoof was van de beroemde kok Ottolenghi. Je kent dat geweldige vegakookboek Plenty van hem wel, toch? Ik kan het recept wel voor je kopiëren als je wilt. Daarna kwam het serieuzere werk. Dat zou jullie ook zeker aangesproken hebben... Een Médoc uit 2010, heel lekker, maar werd ruim overtroffen door de Chileense topwijn Catena Zapata 2008. Ook in Argentinië liggen de wijngaarden nogal hoog en ze hebben daar

23


veel zon, dus dan krijg je stevige wijn. Die familie Catena is uit Italië vertrokken toen de verwoestende druifluis in Europa de boel op stelten zette. En daar hebben ze wel goed aan gedaan. Wat een heerlijke wijn, zeg! Wel even sparen voor de kerst, want het was een prijzige wijn: 53 euro geef je niet zo maar aan een fles wijn uit, nietwaar? In de volgende ronde lieten we de wijn achter ons. We begonnen deze dessertronde met wat zoetigs, een Bushmills Honey. Het mag geen echte whisky heten omdat het alcoholpercentage ‘maar’ 35% is en geen 40%, maar lekker was het wel, vonden velen. En vervolgens leerden we het verschil tussen Ierse whiskey en Schotse whisky: in Ierland stoppen ze het kiemproces van de mout met warme lucht en de Schotten doen dat met turfrook, en dat proef je. Zeker in die rokerige Talisker van het Isle of Skye. Mij wat te heftig hoor. Doe mij dan maar die andere whisky, Dalwhinnie, een Highlandwhisky, wat milder. Volgens sommigen een dameswhisky, maar wat is daar op tegen?

foto: Henk Cuperus

Wij zijn de volgende keer weer van de partij. Jullie ook?

24


foto: Piet Boonstra, Beeldbank Groningen

dichter bij toen

De eerste dag

De adem van de heer fluistert weer een nazaat leven in – laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet – en in de lappen waar het kraamvocht nog aan kleeft wordt met bleke waas langzaam een weg naar verlichting

zichtbaar. De vroedvrouw kwam en spoelt met struise handgebaren barenssappen uit de lakens, wringt de zaken aldus danig uit. Broeders Burgstra gaan naar buiten. Wijde broeken krullen om hun knieën en zolang er hier

de wind van wederopbouw waait, de wereld draaien blijft, zijn zij tezamen als een entiteit die sterker blijkt dan schepper en creatie samen. Zolang er wasgoed aan lijnen wappert op maandag, gaan zij dagelijks een groots

en meeslepend avontuur tegemoet, blijft Pieter de kleinste maar zijn zij gelijk in hun zucht naar verhalen die ‘s avonds of later verhaald kunnen worden. Zolang zij de armen om elkaar kunnen draaien, zal geen gang ooit te smal zijn

weten zij zeker dat ze zelfs vanavond snert in hun borden vinden zullen, dat er, behoudens inhoud van luiers, morgen maar weinig anders ruikt. En terwijl het nieuwe broertje huilt, ademen de jongens elkaars geuren van gisteren in.

sacha landkroonH O O G B E ZO EK

Denies Margry

“Zoooo, wat veel kinderen zijn hier Piet!” zei Sinterklaas toen hij op zondag 24 november de Oude Drogisterij binnenstapte. “Hoeveel kinderen zijn hier wel niet?” “Honderd!!” klonk er vanuit de zaal achter een van de vele camera’s. Sint reageerde meteen, en streng: “U weet wel dat u niet mag jokken, meneer?” Maar wát waren het veel kinderen, wel 23! Zoveel hadden we er hier in de wijk in jaren niet gezien. En ze kregen allemaal een kadootje van Sint en Piet. Maar dat kregen ze pas nadat alle kinderen bij Sint (al dan niet op schoot) waren geweest voor een persoonlijk gesprekje en ‘Meneer Hans’ (Imelman) in het zonnetje was gezet. En hoewel er soms wat tranen vloeiden, zongen bijna alle kinderen een liedje voor Sint. Dat het repertoire niet veel verder kwam dan ‘Sinterklaas kapoentje’ vond de Sint helefoto: Han Santing maal niet erg. Na een uurtje waren Sint en Piet weer vertrokken. Er werd geveegd. De tafels werden in Buurtborrel-opstelling gezet. Er was wat tijd om enthousiast te reageren of te mopperen op het ontvangen kadootje... Of op het niet ontvangen kadootje! (De Inpakpiet was iets vergeten! Heeft nu een kindje twee cadeaus??) In een hoek lag een klein Pietenmutsje: een vergeten kadootje van een baby. Even leek het er op dat er niemand meer kwam voor de Buurtborrel… Maar toen liep de Oude Drogisterij langzaam maar zeker vol, kreeg Robert het druk met inschenken, en werd het weer een gezellige laatste Buurtborrel van 2013!

27


allerlei uit de buurt

foto’s: Henk Cuperus

Een ander begin van de rubriek Allerlei uit de Buurt dan u van ons gewend bent. Een eerste en ereplek voor Ger Euwals, de man die zol ang deze rubriek verzorgde, maar er nu mee stopt. Tijdens de ALV van 31 oktober heeft het bestuur Ger daarom in het zonnetje gezet. Hij is de afgelopen drie decennia in diverse rollen actief geweest binnen de buurtvereniging: niet alleen als redactielid van de A-krant, maar ook als bestuurslid en archivaris heeft Ger vanaf het eerste uur de gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de buurtvereniging meegemaakt en zich daar vanuit grote betrokkenheid hard voor gemaakt. Hij kan (helaas) bevestigen dat de reden voor het ontstaan van de buurtvereniging (de overlast van prostitutiebezoekers en de drugsoverlast), nog steeds actueel is. Naast actief in diverse rollen te zijn geweest, was en is Ger ook enthousiast deelnemer aan de diverse buurtactiviteiten: of het nu gaat om een buurtborrel of pret op het ijs, Ger is vaak van de partij! Na deze lange staat van dienst, maakt Ger plaats voor een nieuwe generatie buurtgenoten en terecht, want wie zich zo lang op zoveel fronten met hart en ziel heeft ingezet, komt in aanmerking voor welverdiende rust. Om dat laatste te onderstrepen, heeft het bestuur Ger, namens alle buurtgenoten, een paar mooie boeken cadeau gedaan. We willen Ger bedanken voor zijn toewijding en inzet en hopen dat er af en toe nog een stukje van zijn hand in de A-krant verschijnt.

Veel winkeliers hebben het geprobeerd, maar er leek geen zegen op te rusten. Nu echter lijkt de voormalige winkel in manufacturen van de gebroeders A. & G. Hinrichs aan de A-straat een kansrijke ondernemer te hebben gevonden. In het hoekpand is sinds 24 oktober De Roemer, wijnen en gedistilleerd gevestigd. Eigenaren Jurjen Smeenk en Fleur Pool zijn jong maar ambitieus. En Jurjen weet waar hij het over heeft als nazaat van de sinds 26 jaar in Vries gevestigde familieslijterij De Roemer. Je kunt in de A-straat terecht voor een keur aan dranken, maar daarnaast organiseert het duo proeverijen en workshops.

28


‘Breien is chocolade voor de geest’. Een uitspraak van Janeth Boers, eigenaar van breiwinkel het Achterpand aan de Lage der A. En dat er veel chocoladeliefhebbers bestaan werd eens te meer duidelijk tijdens de Brei- en Haakdagen die op 11 en 12 oktober in de A-kerk werden gehouden. Breien en haken is allang niet meer suf. ‘Het hipste event van Nederland’ noemt de organisatie het zelf. Dat was te merken tijdens de goedbezochte manifestatie en ook het Achterpand ervaart het dagelijks. In de A-kerk waren stands, workshops en was werk te zien van van kunstenaars die specifiek met deze technieken werken. Het Achterpand was verantwoordelijk voor de Wildbreisels, de textiele tegenhanger van de graffiti, die door de hele stad waren aangebracht. Zo had het Peerd van Ome Loeks een trui gekregen en waren de zuilen van de galerij in de Brugstraat ingepakt met vrolijk gekleurde breisels. Helaas was hen geen lang leven beschoren.Binnen een paar uur was het grootste deel alweer verdwenen. Gejat.

29

foto: Han Santing

foto’s: Han Santing

Lange rijen zenuwachtige kinderen en hun ouders verzamelden zich aan de Munnikeholm om een kijkje te kunnen nemen in de slaapkamer van Sinterklaas onderin de toren van de A-kerk. Na de intocht op 16 november werd de kerk omgedoopt tot het Huis van Sinterklaas. De Goedheiligman had natuurlijk een hele drukke agenda met veel bezoeken in het land. Daarom was hij er overdag zelf niet maar zijn Pieten deden hun uiterste best om van de kinderbezoekjes een echte belevenis te maken.foto: Bob van Dijk

foto: Henk Landkroon

Elke 1e zondag van de maand wordt er in onze buurt een biologische markt georganiseerd rondom de A-kerk. Er staan verschillende biologische standhouders die biologisch voedsel, maar ook non-food producten verkopen. Daarnaast staan er organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. De biologische markt wordt georganiseerd door Sam Events 4 U. De markt is open van 11 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s middags. In de eerste helft van 2014 is de (gratis) markt te bezoeken op zondag 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni.

Na een paar maanden van reparatie werd op 1 november de vernieuwde Visserbrug weer geopend en kon de houten noodbrug voor fietsers en wandelaars terug in de stalling. Op 26 september leek het allemaal even helemaal fout te gaan toen een kraan op de werkboot Dynamo het begaf, knakte en omviel. Er vielen gelukkig geen gewonden en ook de brug bleef onbeschadigd. De Visserbrug blijft na de opknapbeurt gesloten voor grote trucks met oplegger: voertuigen langer dan 15 meter mogen geen gebruik meer maken van de brug. Dat heeft het college van B&W besloten. Voor café De Sleutel betekent de heropening van de brug wel het einde van het tijdelijke terras. Maar goed dat het winter is. O ja, en nou de glasbak nog terug...

foto: Han Santing

En dan ging na meer dan 15 jaar het metalen rolluik voor de voormalige schoenenwinkel van Torenbeek onder de galerij in de Brugstraat weer omhoog en kregen we even weer een blik op de klassieke inloopetalage. Dat was van korte duur want in no time werden dit en het ernaast gelegen winkelpand grondig verbouwd. Herenkledingzaak (Old) Vic verhuisde van de overkant naar het Torenbeekpand, maar ook dat blijkt van

31


Verlengde Visserstraat 3 | 9718 JA Groningen | T : 050 - 311 52 90 F : 050 - 589 29 25 | E : info@teunbosma.nl | www.teunbosma.nl

TE HUUR Op Schiermonnikoog, het mooiste plekje van Nederland Genieten en relaxen in appartement ‘Schier’ aan de Badweg, op 50 meter van het strand. Vanuit uw woon- en slaapkamer heeft u een riant uitzicht over de zee, de duinen en het strand. U ziet de zeehondjes liggen! Het appartement bevindt zich op de 1e verdieping van het gemoderniseerde Noderstraun-complex. Behalve het unieke uitzicht is er ook een romantische open haard, de inrichting is gerieflijk en sfeervol en van alle gemakken voorzien (ook wifi). Kijk voor meer informatie, mogelijkheden voor reserveren en prijzen op onze website: www.appartement-schiermonnikoog.nl


korte duur: inmiddels hangen de opheffingsuitverkoopaffiches er in de etalage. Per februari bestaat Vic aan de Brugstraat niet meer. Het rolluik kan weer naar beneden.

foto: Han Santing

Het Scheepvaartmuseum opent volgend jaar in het voormalige pomphuis aan de Kleine der A een brasserie met een terras aan het water. Het museum is al langere tijd eigenaar van het pand en wil er naast horeca ook een deel van haar collectie in gaan onderbrengen De directie moet nog wel even tot overeenstemming komen met de huidige huurder van de bovenverdieping, maar met de brasserie op de begane grond wordt op korte termijn al begonnen. Het terras zal moeten wachten tot de restauratie van de oude kademuren gereed is. De uitbreiding van het scheepvaartmuseum is een langgekoesterde wens. Het gaat goed met het museum: elk jaar trekt het meer bezoekers. In 2012 waren dat er 28.000, zesduizend meer dan het jaar daarvoor.

Op 6 september overleed Piet Mulder, in het Akwartier en wijde omtrek beter bekend als Piet de Melkboer. Samen met zijn vrouw Artje (Atsie) bezorgde hij melk aan huis in hun fameuze melkkarretje. Het was een hartelijk en bijzonder stel. Beide harde O ogenblik dat ik ze op zag dagen, werkers, maar eigenlijk deed Atsie het meeste werk. waar ik met zoveel smart naar had gesmacht: Piet nam vooral de sociale kant voor zijn rekening. de Muldertjes die mij van nieuwe kracht Altijd in voor een praatje en een grap. En dan was en onontbeerlijk tegengif voorzagen! Atsie alweer een halve straat verder. Piet deed ‘s Maar mevrouw Mulder sloot het magazijn ochtends alle grote leveranties terwijl Atsie met een en Piet komt niet meer in de dranklokalen; enorme sleutelbos de bestellingen thuis bezorgde bij nu moet ik voortaan zelf mijn melk gaan halen de klanten die niet thuis foto: Frank Straatemeier in zo’n eng filiaal van Albert Heijn, waren. In 1995 stopten en altijd boter bij de vis betalen, ze met het werk en or en het zal nooit meer zoals vroeger zijn. ganiseerde een aantal Groningse coryfeeën Jean Pierre Rawie een receptie in de Martinikerk die zeer druk bezocht werd. Vanwege hun verdiensten kreeg het echtpaar bij die gelegenheid samen een koninklijke onderscheiding. Dichter Jean Pierre Rawie schreef speciaal voor hen een gedicht dat we hier graag nog eens willen laten lezen. Melkboer Piet Mulder werd 82 jaar. Hoe dikwijls heb ik, na een wilde nacht waarin ik meer dronk dan ik kon verdragen, niet zitten wachten op de witte wagen die de verlossing uit mijn lijden bracht!

33


Op 4 november werd het alweer 5de Grootscheeps Scheepsdictee aan boord van de ‘Jozephina’ gegeven. Gastspreker Max van den Berg bleek op het laatste moment helaas verhinderd vanwege het Meijer-rapport over de aardgasschokken, een breed geaccepteerd excuus. Volgend jaar opnieuw proberen die man. The dicteetor Bob van Dijk himself nam hem waar. Het dictee werd vanwege het jubileum herhaald in Herberg ‘In de Valk’ te Middelstum, met Meindert Schollema als presentator, burgemeester van Pekela en geboren schoolmeester/cabaretier. Beide locaties waren stampvol, de eindresultaten gelijkluidend, het fanatisme op het schip te fors, het plezier in de herberg zeer aanstekelijk. Voor herhaling vatbaar! Te huur van buurtgenoot: fijn huis (op 1000 m hoogte in de Alpen) voor 4-5 personen in het Frans-talige deel van Zwitserland. Uitstekend bereikbaar per auto en trein. Gratis skibus voor de deur & zomers met eigen zwembad. info: 06 289 22 477

34

foto: Han Santing

Meer nieuws over de Kleine der A. Op nr. 1 en 1b wil de firma Beauvast, in de buurt bekend van o.a. het Miss Blanche shortstay hotel aan de Hoge der A, een nieuwe uitbreiding van het hotel realiseren. Het huidige pand (nr. 1) dat nu al dichtgespijkerd is, wordt binnenkort gesloopt en gaat plaats maken voor een vijfhoog pand met appartementen op de verdiepingen en een doorgang op de begane grond naar het bedrijfspand Brugstraat 28 waar voorheen een tijdje de kledingzaak van Vic zat. Het kleinere perceel 1b wordt de nieuwe toegang tot het appartementengedeelte. Architect van het nieuwe complex is bureau de Zwarte Hond. Omwonenden zijn niet allemaal even gelukkig met de sloop en de komst van de nieuwbouw, maar tot nu toe zijn alle protesten ongegrond verklaard door de gemeente.


aan tafel bij:

louis XV

...

Ook in deze A-krant een recept uit de keuken van een van de restaurants die deelnamen aan de Culinaire Zwerftocht. Deze keer uit de cuisine van Louis XV een heerlijk kersttoetje: brownies met chocoladecrême.

foto: Han Santing

Louis XV Oude Kijk in ’t Jatstraat 47 9712 EC Groningen 050 311 69 51 Dagelijks geopend vanaf 17:00 uur. Vrijdag en zaterdag vanaf 16:00 uur. www.louisxv.nl

Recept uur Brow nie met wi tte chocola Louis XV decrême en kr okante hazelnoten . Ingrediënten Br ownie: 130 gr melkchoco 120 gr roomboter lade 20 gr bloem 50 gr cacaopoe 160 gr bruine ba der sterdsuiker 2 eieren Bereidingswijze: • Smelt de choc • Roer de suike olade en de boter au bain-ma rie r • Vouw het eim en de eieren tot een glad ge en goed gemend gsel door de chocolade/boter heel. is totdat het • Voeg de bloem en cacao toe aa mengsel n het chocolade /boter/ei- • Afbakken in een voorverwar mde oven van 20 minu ten (a 160 fh net niet gaar ankelijk van de dikte) tot de º ongeveer Brownie is. Laat de brownie afkoelen in de koelkast. Voor de toplaag va n wi tte chocola ingrediënten: wi de en krokante tte hazelnoot. 80 gr wi tte choc chocoladecrême ola de 40 ml room 60 gr hazelnoten • plet de haze lno • rooster de ge ten zodat ze niet te klein wo rden. plette hazelnoten goudgeel zijn. in een koekenpa n tot ze • laat op laag vu chocolade same ur in een pan met een dikke • laat het meng n met de room smelten tot 50 bodem de wi tte se º. • verdeel de wi l iets afkoelen. tte • strooi de gero chocoladecrême over de af ge os • verdeel de br terde hazelnoten over de br koelde brownie. ow ownie met een • serveer met warm mes in mo nie bv. een bol str acciatella-ijs en oie en gelijke stukken. evt. warme kers en.

35Tuinieren in de binnenstad

Karin Sijbring

We hebben een heerlijke tuin, midden in het A-kwartier, maar ik wilde er wat aan veranderen. Toen las ik over de cursus Natuurrijk Tuinieren Groningen West. In die cursus zou aandacht worden besteed aan het ontwerpen van je eigen tuinplan. Ik dacht: “Doen!” Dat bleek een beste beslissing. We begonnen met ontwerpen. Hoe doe je dat, waar let je precies op? Het leuke is dat alle deelnemers eigen wensen en doelen hebben voor hun tuin, volkstuin of balkon. Terwijl cursusleider Rixt Langeveld tips en trucs met de deelnemers deelt, wisselt iedereen ook onderling ervaringen en ideeën uit.

Rixt Langeveld foto: Henk Langeveld

Maar dat is niet het enige, ik ben werkelijk elke keer verrast wat er allemaal aan de orde komt en hoeveel ik leer. Bij ons in de tuin leeft al jaren een solitair bijenvolkje, komen er soms steenmarters langs, vliegen er ’s avonds vleermuizen rond en wonen er een roodborstje en een merelpaar. Verder zien we er vlinders, muisjes, een egel, kikkers en diverse vogels. Ik had ze allemaal al jaren gespot, maar nu weet ik waarom ze bij ons in de tuin komen en hoe ik ze kan behouden. We hoorden ook allerlei zaken waar de gemeente mee te maken krijgt. Wist je dat: • er wel eens dode reeën de stad binnendrijven via het Noord-Willemskanaal? En hoe de gemeente probeert te voorkomen dat die in het water terechtkomen? • er her en der kikkeroversteekplaatsen zijn en hoe die eruitzien? • groene daken en zonnepanelen heel goed samen gaan? • moestuinieren helemaal in is? • we met z’n allen te veel terrasoppervlakte maken in onze tuinen en dat dat nadelige gevolgen heeft voor de afvoer van het regenwater? Ik wist het niet! De cursus is nog in volle gang. Er staat nog een excursie op het programma, de stadsecoloog komt op bezoek en we zijn natuurlijk allemaal druk met onze tuinplannen. Een aanrader! informatie: de Korenbloem, Winsum www.dekorenbloemtuinen.nl De cursus (6 avonden plus 2 excursies) begint op 20 februari. Opgave mogelijk tot 1 februari via de site of telefonisch: Rixt Langeveld, 06 132 56 244


Medewerkers aan dit nummer: Jean Pierre Rawie, Fleur Woudstra, Marieke van Lingen, Hilde Boekeloo, Karin Sijbring, Marion de Jonge, Sacha Landkroon, Carlien Dubben (illustraties) Drukwerk: drukwerk Max, Duiven

Redactie: Gea Scheperkeuter, Denies Margry, Henk Cuperus, Bob van Dijk, Han Santing (vormgeving & eindredactie) Kopij voor A-krant 2014-1 inzenden v贸贸r 28 februari 2014

38

foto: Han Santing

colofon

Alweer de zevende editie van Winterwelvaart, het succesvolle samenwerkingsverband tussen het Noordelijk Scheepvaartmuseum, de vereniging Historische Zeilvaart en buurtvereniging Het A-Kwartier op 20, 21 en 22 december aan de Hoge en Lage der A, Noorderhaven, Pottebakkersrijge en Reitdiepskade. Net als eerder is er weer van alles te doen: je kunt op de kade en in de historische schepen komen kijken naar intieme concerten, voorstellingen, po毛zie en exposities of meedoen aan proeverijen, spelletjes en kinderactiviteiten. Ook in het Noordelijk Scheepvaartmuseum en op de Kerstmarkt is voor jong en oud van alles te beleven. En natuurlijk is er dit jaar weer de Kunstroute, waaraan vele kunstenaars rondom de A meedoen. En (bijna) alles is gratis toegankelijk. Voor het volledige programma kijkt u op: www.winterwelvaart.nl/programma/ Een paar opmerkelijke zaken daaruit: nieuw dit jaar is bijdrage van de stichting Ge茂ntegreerde Visserij, een werkgroep van kustvissers. Aan de Lage der A liggen een garnalenkotter en een mosselschuit. De Kunstroute omvat een hommage aan Jo van Dijk aan de Lage der A 29, de voormalige galerie Mangelgang en tot zijn dood in 2000 het woonhuis/atelier van Jo van Dijk waar veel van zijn werk te zien is. Wijkgenoot Pieter Bootsma (nomen est omen) geeft rondleidingen door onze buurt waar hij veel, zo niet alles van weet. En wilt u even uitblazen, kom dan een heerlijk stukje taart eten in het buurtpand de Oude Drogisterij.


Word ook lid van Het A-Kwartier Veel mensen denken dat ze lid zijn van de buurtvereniging omdat ze de A-krant ontvangen. Dat is een misverstand. Lid zijn alleen degenen die zich ook daadwerkelijk aangemeld hebben en contributie betalen. Omdat de gemeente de komende jaren flink gaat bezuinigen is het van groot belang dat Het A-Kwartier zo veel mogelijk leden heeft. Behalve financieel heeft dat ook andere voordelen: een sterkere gesprekspartner in het overleg met derden en een veilige en gezellige buurt. Hierbij geef ik mij op als lid van buurtvereniging Het A-Kwartier Naam: .................................................................. Adres:

..................................................................

Postcode: …………...........

E-mail: .................................................................. Contributie: € 10,- eenpersoonshuishouden € 15,- huishouden van 2 of meer personen (omcirkelen wat gewenst is; niet direct betalen, u krijgt een acceptgiro) Deze strook kunt u in de bus doen bij A-Kerkstraat 22-5, of e-mail uw gegevens naar de penningmeester: sjoerdstienstra@home.nl


Pizzeria Ristorante

Napoli A-straat 9 9718 CP Groningen tel. (050) 314 49 91 www.napoligroningen.nl Dagelijks geopend van: 16.00 uur tot 23.00 uur (ook op zon- en feestdagen) 40