Page 1


aksel hatland, stein kuhnle og tor inge romøren (red.)

den norske velferdsstaten 5. utgave


Forord

Dette er den femte utgaven av Den norske velferdsstaten. Den første ble gitt ut i 1994 ved avslutningen av Velferdsstatsprogrammet i Norges forskningsråd. Lederen for programstyret, Haktor Helland, tok initiativet til at vi tre som hadde vært forskningsledere på programmet, burde skrive en bok sammen. Uten hans engasjement hadde ikke boken sett dagens lys. Vi fikk gleden av å se den brukt som lærebok ved universiteter og høgskoler, og den kom i nye utgaver i 1996, 2001 og 2011. Vi takker også Ådne Cappelen og Einar Bowitz, som bidro helt fra starten av med et eget kapittel om velferdsstatens økonomiske grunnlag, et arbeid som Cappelen har videreført alene fra og med fjerde utgave. Siden da har vi i tillegg hatt hjelp av ytterligere tre medarbeidere. Vi takker Nanna Kildal, Tord Skogedal Lindén og Rune Ervik for at de stilte opp på våre premisser og har gitt oss kompetent hjelp siden. Fjerde utgave, som kom i 2011, var en dyptgripende revisjon. Et nytt kapittel om innvandring og velferd ble føyd til, og de gamle var til dels helt nyskrevne. Det samme kan sies om denne femte utgaven. Den inneholder et nytt kapittel om velferdsstatens framtid, og vi har oppdatert stoffet på bakgrunn av nyere faglitteratur, tatt hensyn til nye forhold innenfor velferdsstatens ytelser og tjenester, lovverk og politikk – og har ajourført sammenlikningene av Norge med andre land i Europa. Dette siste stoffet er nå fordelt på to kapitler. Vi har lagt vekt på at boken likevel ikke skulle bli større. Vi tror at et begrenset omfang har bidratt til dens nytteverdi for både studenter og lærere. I forlaget var Helge Vold vår første redaktør. Han var en mild og energisk pådriver som bidro til å løfte nivået på våre utkast og sørge for at de ble publiseringsverdige. Senere har forlagsredaktør Vibeke Høegh-Omdal overtatt stafettpinnen, og hun har 5


forord

hele tiden siden funnet den balansen mellom oppmuntringer og tålmodighet som skulle til for at vi hver gang kom i mål med arbeidet vårt. Uten forlagets innsats hadde det bare blitt en førsteutgave av denne boken. Det fortjener derfor både vår og lesernes takk. Oslo/Bergen/Stavern i mars 2018 Aksel Hatland, Stein Kuhnle og Tor Inge Romøren

6


Innholdsoversikt

kapittel 1  velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv 

�������������   15

Stein Kuhnle og Nanna Kildal

kapittel 2  velferdsstatens politiske grunnlag 

�������������������������   41

Stein Kuhnle og Rune Ervik

kapittel 3  velferdsstatens økonomiske grunnlag 

������������������   70

Ådne Cappelen

kapittel 4  trygd og arbeid 

���������������������������������������������������������������������   97

Aksel Hatland

kapittel 5  familien og velferdsstaten 

�������������������������������������������   130

Aksel Hatland

kapittel 6  spesialisthelsetjenesten: sykehus og psykisk helsevern  �������������������������������������������������������������  

149

Tor Inge Romøren

kapittel 7  helse- og omsorgstjenesten i kommunene 

�����������   178

Tor Inge Romøren

kapittel 8  funksjonshemmede 

�����������������������������������������������������������   202

Tor Inge Romøren

kapittel 9  velferdspolitikk og innvandring 

�����������������������������   226

Aksel Hatland

7


innholdsoversikt

kapittel 10  norge – et annerledesland?  

�������������������������������������   245

Stein Kuhnle og Tord Skogedal Lindén

kapittel 11  velferdspolitikk i eu og dens konsekvenser for norge  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  

262

Stein Kuhnle og Tord Skogedal Lindén

kapittel 12  velferdsstatens framtid 

�����������������������������������������������   278

Aksel Hatland

om forfatterne  stikkord 

8

�������������������������������������������������������������������������������������������   289

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������   291


Innholdsfortegnelse

kapittel 1  velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv 

�������������   15

Stein Kuhnle og Nanna Kildal Politisk og institusjonelt utgangspunkt  �������������������������������������������������������������������   Strukturer, aktører og velferdsstatens utforming  ���������������������������������������������������   Konsolidering og utvidelse av statlig velferdsansvar  �����������������������������������������������   Visjoner, virkelighet og kritikkutsatthet  �����������������������������������������������������������������   Moralsk kritikk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������   Ideologisk kritikk  �����������������������������������������������������������������������������������������������   Byråkratisk kritikk  ���������������������������������������������������������������������������������������������   Økonomisk kritikk  ���������������������������������������������������������������������������������������������   Et nytt verdigrunnlag for velferdsstaten?  ���������������������������������������������������������������   Referanser  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 2  velferdsstatens politiske grunnlag 

15 18 22 27 28 29 30 31 32 36

�������������������������   41

Stein Kuhnle og Rune Ervik Vedvarende støtte til velferdsstaten  �����������������������������������������������������������������������   Aldring og generasjonskonflikter?  ���������������������������������������������������������������������������   Holdninger til offentlige satsinger på ulike samfunnsområder  �������������������������������   Oppfatninger om misbruk av trygdeytelser, svart arbeid og skatteunndragelser  ���   Hvem bør levere velferdstjenester?  �������������������������������������������������������������������������   Prioritering av velferdsoppgaver og støtte til omfordelingspolitikk  �����������������������   Velferdsstaten – i særlig grad et kvinneanliggende?  �����������������������������������������������   Frivillig arbeid  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tillit  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Norske velferdsholdninger i komparativt lys  �����������������������������������������������������������   Mer overnasjonal velferdspolitikk?  �������������������������������������������������������������������������   Velferdsstat og migrasjon  ���������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

42 43 46 47 49 50 52 53 55 57 59 60 63 65

9


innholdsfortegnelse

kapittel 3  velferdsstatens økonomiske grunnlag 

������������������   70

Ådne Cappelen Innledning  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Historisk utvikling i velferdsstatens utgifter  �����������������������������������������������������������   Offentlige utgifter til helse- og sosialformål  �����������������������������������������������������   Overføringer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������   Folketrygdens grunnbeløp og trygdeutgiftene  �������������������������������������������������   Et tilbakeblikk på offentlige utredninger  �����������������������������������������������������������   Befolkningsutviklingens betydning for velferdsstaten  ���������������������������������������������   Utviklingen i framtidige pensjonsytelser – hvor stor blir «byrden»?  �����������������������   Finansieringsbehovet for velferdstjenester  �������������������������������������������������������������   Insentivproblemer og velferdsstatens finansiering  �������������������������������������������������   Skatter og effektivitet  ���������������������������������������������������������������������������������������   Reduserer folketrygden husholdningenes sparing?  �������������������������������������������   Insentiveffekter av trygdesystemet  �������������������������������������������������������������������   Avslutning  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 4  trygd og arbeid 

70 71 73 75 77 80 83 85 87 88 88 90 92 93 95

���������������������������������������������������������������������   97

Aksel Hatland Trygdenes plass i forsørgelsen  ���������������������������������������������������������������������������������   Trygdenes hovedfunksjoner  �����������������������������������������������������������������������������������   Historiske føringer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Sysselsetting og arbeidslinje  �����������������������������������������������������������������������������������  Sysselsettingen over tid  ������������������������������������������������������������������������������������  Arbeidslinjen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Arbeidsledighet og dagpenger  �������������������������������������������������������������������������������  Sykdom og uførhet  ������������������������������������������������������������������������������������������������  Rettighetene  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Vekst og forbruk  ����������������������������������������������������������������������������������������������  Forklaringer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Politiske styringsforsøk  ������������������������������������������������������������������������������������  Tiltak for redusert sykefravær  ��������������������������������������������������������������������������  Tiltak for redusert uføretrygding  ����������������������������������������������������������������������  Uføres levekår  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Alderspensjon  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  Modernisert folketrygd  ������������������������������������������������������������������������������������  Tjenestepensjoner og AFP  ��������������������������������������������������������������������������������  Sosialhjelp  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nav-reformen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

10

97 98 100 102 104 105 106 107 108 109 111 114 114 116 118 118 120 122 123 125


innholdsfortegnelse Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  126 Referanser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  127

kapittel 5  familien og velferdsstaten 

�������������������������������������������   130

Aksel Hatland Familieendringer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Tradisjonelle elementer i familiepolitikken  ������������������������������������������������������������  Etterlatte  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Enslige forsørgere  ��������������������������������������������������������������������������������������������  Barnetrygd  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  Politikk for den likestilte familien  ��������������������������������������������������������������������������  Barnehager og andre tjenester  ������������������������������������������������������������������������  Foreldrepenger  ������������������������������������������������������������������������������������������������  Striden om kontantstøtten  ������������������������������������������������������������������������������������  Penger eller tjenester?  ��������������������������������������������������������������������������������������������  Sysselsetting og tidsklemme  ����������������������������������������������������������������������������������  Familiepolitikk og fruktbarhet  ��������������������������������������������������������������������������������  Fattigdom i barnefamilier  ��������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

131 134 134 135 137 138 138 140 141 143 144 144 145 146 147

kapittel 6  spesialisthelsetjenesten: sykehus og psykisk helsevern  �������������������������������������������������������������  

149

Tor Inge Romøren Innledning  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Utvikling og forandring: fire hovedtrekk  ����������������������������������������������������������  Sykehusvesenet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sykehusenes funksjonsmåte  ����������������������������������������������������������������������������  Prioritering av helsetjenester  ����������������������������������������������������������������������������  Ventelister og ventetid  ������������������������������������������������������������������������������������  Norsk helsevesen i internasjonalt lys  ����������������������������������������������������������������  Helsevesenet i massemediene  ��������������������������������������������������������������������������  Effektivitet og kostnadskontroll  �����������������������������������������������������������������������  Helseforetaksreformen  ������������������������������������������������������������������������������������  Administrasjon og styring av sykehus  ��������������������������������������������������������������  Organisering av sykehus etter foretaksreformen  ����������������������������������������������  Endringer i sykehusenes struktur og funksjon  ��������������������������������������������������  Konsekvenser av helseforetaksreformen  ����������������������������������������������������������  Samhandlingsreformen  ������������������������������������������������������������������������������������  Vurdering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

149 151 154 155 157 158 159 160 161 162 163 163 164 165 167 167

11


innholdsfortegnelse Psykisk helsevern  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Psykiske lidelser  ������������������������������������������������������������������������������������������������  Psykisk helsevern i Norge  ��������������������������������������������������������������������������������  Avinstitusjonaliseringen av psykisk helsevern  ��������������������������������������������������  Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2008  ������������������������������������������  Barn og ungdom  ����������������������������������������������������������������������������������������������  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  ��������������������������������������������������������������  Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 7  helse- og omsorgstjenesten i kommunene 

168 168 169 170 171 172 173 173 174

�����������   178

Tor Inge Romøren Primærhelsetjenesten  ��������������������������������������������������������������������������������������������  Organisering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Privatpraktiserende  ������������������������������������������������������������������������������������������  Allmennlegetjenesten  ��������������������������������������������������������������������������������������  Fastlegeordningen  ��������������������������������������������������������������������������������������������  Omsorgstjenesten  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Fra institusjonsbasert eldreomsorg til hjemmebaserte omsorgstjenester for alle  ����������������������������������������������������������������������������������  En ny tjenestestruktur  ��������������������������������������������������������������������������������������  Omsorgsboliger  ������������������������������������������������������������������������������������������������  Sykehjem  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nye grupper av tjenestemottakere  ������������������������������������������������������������������  Samhandlingsreformen  ������������������������������������������������������������������������������������������  Utkontraktering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Uformell omsorg  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Framtidsutsikter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 8  funksjonshemmede 

179 179 180 181 182 183 186 187 188 190 190 191 193 195 197 198

�����������������������������������������������������������   202

Tor Inge Romøren Hvor mange er funksjonshemmet?  ������������������������������������������������������������������������  Årsaker og former  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Ulike grupper  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Integrering og normalisering  ����������������������������������������������������������������������������������  Organisering og identitet  ��������������������������������������������������������������������������������������  Funksjonshemmede som tjenestemottakere  ����������������������������������������������������������  Funksjonshemmedes levekår  ����������������������������������������������������������������������������������  Fra velferdspolitikk til reguleringspolitikk og antidiskriminering  ���������������������������� 

12

204 206 208 210 211 213 215 216


innholdsfortegnelse HVPU-reformen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Før og nå for personer med utviklingshemning  ������������������������������������������������  Velferdskommune og velferdsstat – en samlet avslutning for kapitlene 6–8  ��������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 9  velferdspolitikk og innvandring 

218 219 221 223

�����������������������������   226

Aksel Hatland Hvem er innvandrerne?  ������������������������������������������������������������������������������������������  Innvandringspolitikken  ������������������������������������������������������������������������������������������  Holdninger til innvandring  ��������������������������������������������������������������������������������������  Multikulturalisme eller assimilering?  ����������������������������������������������������������������������  Velferdspolitikken for innvandrere  ������������������������������������������������������������������������  Sosial dumping  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Særordninger for innvandrere  ��������������������������������������������������������������������������������  Forbruk av stønader  ����������������������������������������������������������������������������������������������  Arbeidsdeltakelse  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Svekker innvandringen oppslutningen om velferdspolitikken?  ������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 10  norge – et annerledesland?  

227 227 233 234 236 238 238 240 241 242 243

�������������������������������������   245

Stein Kuhnle og Tord Skogedal Lindén Den norske velferdsstaten i europeisk perspektiv  ��������������������������������������������������  Omfang av velferdsordninger  ��������������������������������������������������������������������������������  Innhold i velferdsordninger  ������������������������������������������������������������������������������������  Sykepenger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Arbeidsledighetstrygd  ��������������������������������������������������������������������������������������  Alderspensjon  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Barnetrygd  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  Fødselspermisjon  ����������������������������������������������������������������������������������������������  Barnehage  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

245 248 250 251 251 254 255 258 259 260 260

kapittel 11  velferdspolitikk i eu og dens konsekvenser for norge  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  

262

Stein Kuhnle og Tord Skogedal Lindén Bakgrunn  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  EU og nasjonalstatenes velferdspolitikk  ����������������������������������������������������������������  Kort om de ulike påvirkningsmekanismene  ������������������������������������������������������  Mer velferdspolitikk på europeisk nivå?  ���������������������������������������������������������������� 

263 264 265 269

13


innholdsfortegnelse Konsekvenser av EU/EØS for norsk velferdspolitikk  ����������������������������������������������  Nye utfordringer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 12  velferdsstatens framtid 

270 273 274 275

�����������������������������������������������   278

Aksel Hatland Et historisk eksperiment  ����������������������������������������������������������������������������������������  En ny befolkning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Et nytt arbeidsliv  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Globalisering – et kappløp mot bunnen?  ���������������������������������������������������������������  Svikter oppslutningen?  ������������������������������������������������������������������������������������������  Evner velferdsstaten å fornye seg?  ��������������������������������������������������������������������������  Blir velferdsstaten for dyr?  ��������������������������������������������������������������������������������������  De politiske strategiene  ������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

om forfatterne  stikkord 

14

278 279 282 283 284 285 286 287 288

�������������������������������������������������������������������������������������������   289

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������   291

Hatland mfl. - Den norske velferdsstaten  

Gyldendal Akademisk 2018

Hatland mfl. - Den norske velferdsstaten  

Gyldendal Akademisk 2018