Page 1

Pedagogikk Katalog 2012

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 1

16.03.12 08.48


Kontaktinformasjon Pedagogikk Kjell Aakerøe Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Tlf: 22 99 04 41 Anders Einseth Redaktør anders.einseth@gyldendal.no Tlf: 22 99 05 15 Tor Tangen Redaktør tor.tangen@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 99 Helle Borchgrevink Markedskonsulent helle.borchgrevink@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 15

Denne katalogen presenterer de nyeste titlene innenfor fagområdet. På www.gyldendal.no/akademisk finner du samlet oversikt over nye og eldre titler.

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 2

16.03.12 08.48


Førskolelærerutdanning

Leif Askland, Svein Ole Sataøen

Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst

At personalet har evne til kontakt med barn, er et grunnleggende kriterium når en vurderer barnehagens kvalitet. Førskolelæreren skal ikke bare ha god innsikt i egen kontaktevne, hun eller han har også et ansvar for å følge opp de øvrige ansattes kontaktkompetanse. I Kontakt med barn blir utfordringer førskolelærere møter i arbeidet med barn, drøftet inngående. Tema som kontakt, omsorg, læring, gruppe–individ og observasjon er sentrale. Boka stimulerer til refleksjon knyttet til førskolelærerstudentens relasjon til enkeltbarn og barnegrupper. Slik refleksjon fremmer læring og utvikling av det å kunne forholde seg til barn, oppdragelse og læring på en profesjonell måte. I den nye utgaven av boka er særlig områdene lek, likestilling og et ressursorientert syn på barn forsterket.

ISBN: 978–82–05–38687–7

ISBN: 978–82–05–41633–8

2. utg. 2009 • 231 s. • Pris: 395,-

2. utg. 2011 • 230 s. • Pris: 386,-

3

www.gyldendal.no/akademisk

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 3

Kontakt med barn Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon

Førskolelærerutdanning

Fagfolks måte å forstå barns utvikling på har endret seg mye de seinere årene. Leif Askland og Svein Ole Sataøen viser her hvordan nye perspektiver og teorier om barns utvikling kan nyttes i arbeidet med barn i barnehage og skole i dag. De legger stor vekt på at pedagoger må ha en fortolkende tilnærming til det enkelte barnet. Boka gir en grunnleggende innføring i barns utvikling og deres samspill med omgivelsene. Stoffet er organisert etter livstema som representerer de store menneskelige utfordringene barn møter gjennom oppveksten sin. De aktuelle livstemaene å forstå omverdenen, å oppleve seg selv som selv og å være i samspill med andre blir grundig behandlet og satt inn i en pedagogisk kontekst.

Leif Askland

16.03.12 08.48


Emilie Kinge

Tverretatlig samarbeid omkring barn. En kilde til styrke og håp? • Hvordan kan et nært tverretatlig samarbeid gi barn og deres foreldre/familier hjelp og støtte i tråd med deres ønsker og behov? • Hva hindrer og hva fremmer et godt tverretatlig samarbeid? • Hvordan kan den enkeltes kompetanse brukes inn i det tverretatlige samarbeidet til beste for barn og foreldre? Denne boken tar for seg mange av problemstillingene som reiser seg når flere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livs-

situasjoner. Boken beskriver hvordan fagfeltet kan utvikle og bedre sin dialogiske kompetanse slik at deltagerne i samarbeidet får brukt sin faglige kompetanse på en best mulig måte. Den viser også hvordan dialogen som samtaleform kan benyttes i tider med anstrengt kommunikasjon som konfliktløsningsstrategi. Kinge benytter foreldres historier og deres erfaringer fra tverretatlig samarbeid. Det gjør boken praksisnær og anvendelig både i utdanning/videreutdanning og i praktisk arbeid.

4 ISBN: 978–82–05–41537–9 • 1. utg. 2012 • 266 s. • Pris: 368,-

Førskolelærerutdanning

Øyvind Kvello

Barn i risiko Skadelige omsorgssituasjoner Hva er det som skaper resiliens hos noen barn, mens andre utvikler psykiske lidelser? Denne boken handler om barn som er utsatt for omsorgssvikt, mishandling, overgrep og utnyttelse, og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. På grunnlag av aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofaktorer som påvirker barns livskvalitet og omsorgssituasjon. Kvellos mal for barnevernsutredningen er revidert i samsvar

med barnevernets behov og ønsker. Ved å benytte mange eksempler knyttes den teoretiske kunnskapen til den praktiske utredningen. Boken presenterer konkrete sjekklister og gir forslag til tiltak som kan hjelpe barnet til å komme i en bedre omsorgssituasjon.

ISBN: 978–82–05–40017–7 • 1. utg. 2010 • 442 s. • Pris: 520,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 4

16.03.12 08.48


Øyvind Kvello (red.)

Øyvind Kvello (red.)

Øyvind Kvello (red.)

Oppvekst

Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen

Barnas barnehage 2

Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø

Hvordan kan barnehager gi barn en trygg og stimulerende hverdag og samtidig ta hensyn til alle målsettinger, rammer og føringer de er pålagt? Boken viser hvordan barnehagen i samsvar med lovverket, dagsaktuell kunnskap og forskning kan utvikle og legge til rette for en praksis som gir barnet trygghet og stimulans. Rammeplan for barnehagen (2006), barnehageloven og sentrale stortingsmeldinger er viktige referanser gjennom hele boken. Noen av perspektivene som drøftes i boken, er: • kvalitet i barnehagen • læring i barnehagen • organisering i barnehagen • ledelse i barnehagen • dokumentasjon i barnehagen • barns medvirkning i barnehagen • foreldresamarbeid i barnehagen • overgangen fra barnehage til skole

Ved å sette kvalitet i fokus kan barnehageansatte gi barn i barnehagen en sterk og positiv utvikling. Denne boken tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved kvaliteten på barnehagens praksis. Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan det enkelte barns utvikling henger sammen med kvaliteten på innholdet og praksisen i barnehagen. Noen av temaene som blir belyst, er • personlighetsutvikling • språkutvikling • utviklingsstøttende samspill • utvikling av motoriske ferdigheter • betydningen av risikofylt lek • sosialisering • sosial kompetanse • mangfold og inkludering • foreldresamarbeid Boken inngår i serien Barnas barnehage.

Boken inngår i serien Barnas barnehage.

ISBN: 978–82–05–38051–6

ISBN: 978–82–05–39976–1

ISBN: 978–82–05–39973–0

1. utg. 2008 • 549 s. • Pris: 572,-

1. utg. 2010 • 359 s. • Pris: 482,-

1. utg. 2010 • 360 s. • Pris: 492,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 5

5

www.gyldendal.no/akademisk

Boken henvender seg til alle utdanninger som er opptatt av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, blant annet grunnskolelærer-, førskolelærer-, barnevernspedagogog sosionomutdanning.

Barnas barnehage 1

Førskolelærerutdanning

Denne boken gir en unik tverrfaglig forståelse av oppvekst. Her belyser ledende fagfolk innen pedagogikk, sosialfag, jus, psykologi og psykiatri spørsmål som • Hvor sterk påvirkning har foreldre, barnehage og skole på barn og unges utvikling? • Hvilke lover, politiske ideer og føringer regulerer barn og unges oppvekst? • Hvor god er den psykiske helsen til barn og unge? • Hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn og unge som utsettes for mishandling, overgrep, traumer, kriser og omsorgssvikt? • Hvor godt lykkes vi med integrering av funksjonshemmede, minoritetsspråklige, innvandrere og flyktninger?

Barn i utvikling

16.03.12 08.48


Lærerutdanning

Ellen Beate Hansen Sandseter, Trond Løge Hagen, Thomas Moser (red.)

Kroppslighet i barnehagen Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse Barnas barnehage 3 6

Førskolelærerutdanning

Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen. Hvilken betydning har barns kroppslighet for omsorg, oppdragelse, lek, læring, utvikling og dannelse i barnehagen? Hvordan kan barnehagen legge til rette for utviklende og stimulerende bevegelseslek for barna – ute, inne, ved vann, vinter, sommer, høst og vår? Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan barns fysiske utfoldelse og kroppslighet er knyttet til barnets utvikling. Boken er aktuell for for ansatte i barnehagen og for faget Fysisk fostring i førskolelærerutdanningen, og andre studieretninger med fokus på barns bevegelse, helse og utvikling. Boken inngår i serien Barnas barnehage og har eget fagnettsted: www.gyldendal. no/kroppslighet-i-barnehagen

ISBN: 978–82–05–39772–9 1. utg. 2010 • 440 s. • Pris: 515,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 6

16.03.12 08.48


Jostein Alberti-Espenes

Krenkelse i skolen – mobbingens bakteppe

I mange år har mobbing i skolen fått stor oppmerksomhet. Likevel, tross mobbeforskning og antimobbeprogrammer og -kampanjer, avtar ikke problemet. Forfatteren anbefaler å legge vekk disse programmene og i stedet satse på den eksisterende pedagogiske kompetansen i skolene. Forfatteren lanserer krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen, fordi dette begrepet ivaretar elevenes egne opplevelse og gjør det enklere å forstå det sosiale samspillet

og de verktøyene som fremmer og hemmer konflikter. Han viser at denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering. Forfatteren argumenterer også for at en krenkelsestilnærming er mer i overensstemmelse med opplæringslovens kapittel 9A enn det de tradisjonelle antimobbeprogrammene er.

7 ISBN: 978–82–05–41904–9 • 1.utg. 2012 • 192 s. • Pris: 368,-

Lærerutdanning

Magdalena Hernes og Kenneth Larsen

Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi Historien om Birk viser hvordan tett samarbeid mellom foreldrene og hjelpeapparatet kan foregå for å legge til rette for effektiv læring. Den viser også at barn med autisme kan nå langt om de får tidlig og riktig hjelp. Den nære koblingen mellom en mors beskrivelse og de faglige forklaringene gir boken et helhetspreg som både foreldre og fagfolk vil ha nytte av, ikke minst for å gi retning for samarbeidet.

ISBN: 978–82–05–42278–0 • 1. utg. 2012 • 214 s. • Pris: 348,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 7

www.gyldendal.no/akademisk

Dette er boken om Birk. Da han var nærmere to år, fikk han diagnosen autisme. Da startet en lang vei med læring og hardt arbeid for ham og familien – et arbeid som har båret frukter ved at Birk i dag går i vanlig klasse i barneskolen. Boken er skrevet av Birks mor og spesialpedagog Kenneth Larsen, som har ledet arbeidet med opplæringen. Opplæringen bygde på tidlig intervensjon med anvendt atferdsanalyse, som gjennom forskning har vist seg å være den best egnede formen for opplæring av barn med autisme.

16.03.12 08.48


Nina B.J. Berg

Trygve Bergem

Føre var!

Læreren i etikkens motlys. 2. utgave

Forebyggende psykisk helsearbeid i skolen

8

Lærerutdanning

God psykisk helse er elevers viktigste læreforutsetning. Svikter den, påvirker det både elevers evne til læring og hvordan de fungerer sosialt. De negative historiene begynner gjerne tidlig – i førskole- og skolealder. Nina B.J. Berg diskuterer derfor følgende spørsmål: Hvorfor har ikke disse barna blitt sett? Hvorfor ble det ikke satt inn nødvendig hjelp på et tidligere tidspunkt? Forfatteren klargjør hvilket ansvar skolen som system har for disse elevene. Ny helselovgivning gir skolen et klart medansvar for det forebyggende psykiske helsearbeidet. Skolen må derfor vurdere sin virksomhet i et helhetlig psykisk helseperspektiv. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere og skoleledere. Andre som er opptatt av forebyggende psykisk helsearbeid, vil også ha nytte av denne boka.

Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis Utfordringen for læreren som profesjonell kunnskapsformidler, veileder og oppdrager består i å sette gode og varige spor etter seg! Læreres yrkesetiske bevissthet og kompetanse utfordres både av lærestoffet som skal formidles, og i samspillet med elever, foreldre og kolleger. For å oppnå den tilliten de er avhengige av, må lærerne vise at de stiller strenge krav til egen yrkesutøvelse. Forfatteren mener yrkesetisk kompetanse er en sentral del av lærernes profesjonalitet, og han drøfter hvordan denne kompetansen kan bygges opp, styrkes og opprettholdes. Boka henvender seg til pedagogikk- og lærerstudenter ved universiteter og høgskoler. Den er også nyttig for praktiserende lærere som ønsker å styrke sin pedagogiske kompetanse.

Cato R.P. Bjørndal

Det vurderende øyet Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning

Når pedagoger og lærere ønsker å utvikle sin egen praksis, reiser noen viktige spørsmål seg: • Hvor godt overblikk har jeg over hva som skjer i praksis? • Hvor godt ser jeg elevene, studentene eller andre lærende? • Hvor godt ser jeg min egen undervisning eller veiledning? Forfatteren gir en grundig innføring i observasjon. Han redegjør blant annet for bruk av loggskriving, intervju og spørreskjema. Han omtaler også viktige avveiinger i valg av metoder samt hvordan man beveger seg fra informasjon innsamlet gjennom observasjon og andre kilder til analyse og konstruktiv vurdering. Det vurderende øyet inneholder mange praktiske eksempler på observasjons- og vurderingsarbeid. Her fins også øvings- og refleksjonsoppgaver.

ISBN: 978–82–05–42276–6

ISBN: 978–82–05–41681–9

ISBN: 978–82–05–41942–1

1. utg. 2012 • 172 s. • Pris: 348,-

2. utg. 2011 • 223 s. • Pris: 330,-

2. utg. 2011 • 148 s. • Pris: 310,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 8

16.03.12 08.48


Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)

Lisbeth Brevik og Ann Elisabeth Gunnulfsen

Tilpasset opplæring

Lærerarbeid for tilpasset opplæring

Les mindre – forstå mer!

– intensjoner og skoleutvikling

– tilrettelegging for læring og utvikling

Om du er lærer i skolen eller lærerstudent, vil didaktiske refleksjoner alltid være en del av ditt arbeid. Didaktikk handler om undervisningens hva, hvordan og hvorfor. I hvilken grad klarer du å motivere og engasjere elevgruppen du har foran deg? Når og hvordan vet du at læring finner sted? Hva skal til for at elevene leser fagtekster for å lære? Boka tar utgangspunkt i observasjoner fra lese- og læringsprosesser på 1. til 7. trinn. Den er bygd opp med bilder og tips som veileder deg til en variert og spennende læringspraksis i skolen. I boka finner du også forslag til undervisningsopplegg i blant annet dybdelesing, skumming og skanning for enkeltstående leseøkter og lengre læringsperioder.

ISBN: 978–82–05–38043–1

ISBN: 978–82–05–41160–9

ISBN: 978–82–05–41536–2

1. utg. 2008 • 232 s. • Pris: 383,-

1. utg. 2011 • 250 s. • Pris: 388,-

1. utg. 2011 • 258 s. • Pris: 378,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 9

9

www.gyldendal.no/akademisk

Hvilken betydning har tilpasset opplæring for elevers læring og utvikling? Det er dette spørsmålet som reises i denne boka. Spørsmålet belyses først ut fra skolens overordnede intensjoner. Her står skolekultur og teamarbeid sentralt, men også hvordan spesialundervisning, elevsamtaler og elevvurdering kan brukes for å fremme tilpasset opplæring. Bokas andre svar på dette spørsmålet er knyttet til elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter. Her tas temaer som læringsstrategier, sosial kompetanse, tilpasset opplæring i norsk, matematikk og bruk av IKT opp. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning samt skoleledere og lærere.

Lærerutdanning

Fellesskolens store dilemma i dag er å forene hensyn til enhet og forskjellighet, til fellesskap og mangfold. Hvordan disse utfordringene mestres, vil påvirke den offentlige skolens framtidige status og stilling. Det henger sammen med at foreldre ikke først og fremst er opptatt av hvor god skolen generelt er, men av hvor god de opplever at den lokale skolen er for deres barn. Skolens utfordring blir å utvikle et fellesskap der lærere greier å møte den enkelte elev i mangfoldet av elever. Boka setter søkelyset på dette ved å belyse sentrale intensjoner for tilpasset opplæring, som danning, fellesskolen, elevvurdering og spesialundervisning. Her drøftes også skoleutvikling som virkemiddel for å realisere intensjonene om tilpasset opplæring. Særlig innovasjon, lærerrollen, skoleledelse og aksjonslæring vies oppmerksomhet.

Strategier for lesing av fagtekster 1.–7. trinn

16.03.12 08.48


Erling Lars Dale

Stephen Dobson og Astrid Birgitte Eggen

Utdanningsvitenskap og pedagogikk

Vurdering, prinsipper og praksis Nye perspektiver på elevog læringsvurdering

10

Lærerutdanning 101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 10

Utdanningstilbudet i pedagogikkfaget og pedagogisk vitenskap er i forandring. Forskningsbasert praksis vektlegges både i utdanningspolitiske reformer og tiltak og i pedagogisk praksis på ulike nivåer i det norske utdanningssystemet. Forfatteren tar utgangspunkt i relasjonen mellom utdanningsvitenskapelig kunnskap og refleksjon over utøvelsen av pedagogisk praksis. Bokens historiske innhold aktualiseres i dagens samfunn, hvor utdanningsforskning er mer etterspurt enn tidligere. Utdanningsvitenskap og pedagogikk omhandler temaer som kunnskapsakkumulasjon og kunnskapsdeling i utdanningssystemet, dannelse i lærerutdanningen, kompetanseoppnåelse i grunnopplæringen og klasseromsforskning.

Vurdering er et viktig pedagogisk verktøy alle lærere må kunne bruke for å fremme elevenes læring. Bokas hensikt er å utvikle leserens kunnskap om vurdering, både teoretisk og praktisk. Vurderingskompetanse er grunnleggende for utvikling av gode vurderingskulturer. Temaer som blir tatt opp i boka, er blant annet • teori om vurdering og vurderingsprinsipper • hensikten med ulike former for vurdering • valg mellom vurderingsformer • fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere • ideologiske og politiske debatter Forfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering.

ISBN: 978–82–05–40024–5

ISBN: 978–82–05–39173–4

1. utg. 2011 • 340 s. • Pris: 468,-

1. utg. 2009 • 311 s. • Pris: 445,-

16.03.12 08.48


Britt Ulstrup Engelsen

Kan læring planlegges?

Morten Fastvold

Morten Fastvold

Kritisk tenkning

Supplementsbok til Kritisk tenkning

Sokratisk samtaleledelse i skolen

Med eksempler og øvelser

Dette er en supplementsbok til Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen. Mens hovedboka omhandler grunnleggende elementer i filosofiske gruppesamtaler på alle klassetrinn samt noen grep for samtaleledelse, rommer supplementsboka eksempler og øvelser til ytterligere hjelp. Den viser også at filosofiske spørsmål springer ut av levd liv, og derfor er noe som angår oss alle. Med utgangspunkt i filosofisk samtaleledelse stiller Morten Fastvold her små og store spørsmål som egner seg i undervisningen: • Hvor fort går tiden når den står stille? • Kan vi respektere en som er svakere enn oss? • Er universet uendelig? • Har dyrene sjel? Filosofisk samtaleledelse er et pedagogisk redskap som bør finnes i enhver lærers verktøykasse.

ISBN: 978–82–05–42277–3

ISBN: 978–82–05–39174–1

ISBN: 978–82–05–41532–4

6. utg. 2012 • 300 s. • Pris: 415,-

1. utg. 2009 • 267 s. • Pris: 398,-

1. utg. 2011 • 138 s. • Pris: 230,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 11

11

www.gyldendal.no/akademisk

I skolens nye formålsparagraf og i læringsplakaten står det at elevene skal lære å tenke kritisk. Men hva vil det si å tenke kritisk? Og på hvilken måte kan lærere undervise i kritisk tenkning? Denne boka tar sikte på å besvare begge deler. Forfatteren presenterer noen grunnleggende grep for sokratisk samtaleledelse som egner seg for alle klassetrinn, og som kan brukes i de fleste fag. Ved hjelp av slike grep vil lærere flest kunne gjøre en gruppesamtale filosofisk interessant. Målgruppen for boka er lærere og lærerstudenter som ønsker å drive samtalebasert filosofiundervisning i grunnskolen og i videregående skole.

Lærerutdanning

Kan læring planlegges? gir teoretisk bakgrunnskunnskap for arbeid med læreplaner i norsk grunnopplæring. Fremstillingen er fylt med konkrete henvisninger til LK06, Læreplan for Kunnskapsløftet, og gjør leseren kjent med denne læreplanen. Denne 6. utgaven omfatter nyere læreplanteoretiske aspekter og perspektiver, og den tar opp de siste årenes utdanningspolitiske dokumenter og andre bøker med tilknytning til LK06. Det er lagt opp til at man kan jobbe aktivt med læreplanen samtidig som man leser boken. Boken har drøftingsoppgaver knyttet til ulike sider ved læreplanproblematikken både i den løpende teksten og som avslutning på hvert kapittel.

16.03.12 08.48


Gunnar Grepperud og Siw Skrøvset

Egil Hartberg, Stephen Dobson og Lillian Gran

Åsmund Hennig

Undervisningslære

Feedback i skolen

Effektive lesere snakker sammen

Eksempler, ideer og refleksjoner

Innføring i litterære samtaler

12

Lærerutdanning

«Åh, om hun bare hadde vært litt flinkere til å lære fra seg!» sukker mange elever iblant. I denne boka får lærere hjelp til akkurat det. Gjennom råd og tips, basert på praktiske erfaringer og pedagogisk teori, viser forfatterne hvordan leseren kan utvikle sine undervisningsferdigheter. Boka er lettlest, litt humoristisk, og det er lett å kjenne seg igjen både som elev og som lærer. Boka styrker sammenhengen mellom teori og praksis i lærerutdanningen. Den er primært skrevet til studenter i grunnskolelærerutdanningen, men også praksisveiledere vil ha nytte av den i sitt arbeid. Lærere vil bli inspirert og finne nye ideer når de leser denne boka.

Undervisningskvalitet handler mye om hvordan læreren kommuniserer, og ulike former for feedback utgjør en stor del av denne kommunikasjonen. Det er derfor avgjørende for elevenes kompetanseutvikling at læreren gir feedback på en måte som er både læringsfremmende og anerkjennende. Denne boken gir leseren et kunnskapsgrunnlag som utfordrer tradisjonell vurderingspraksis, og stiller opp en modell som legger til rette for læringsfremmende og anerkjennende feedback. Teorien sorteres etter innhold, tidspunkt og rollefordeling i feedback. Boken har konkrete eksempler på feedbackformer som knyttes til faglig læring i det korte, mellomlange og lange tidsspennet. Eksemplene framstår ikke som ferdige oppskrifter, men søker å motivere til videre læringsrefleksjon hos leseren som skal forberede eller forbedre egen eller andres bruk av faglig feedback.

Hva er egentlig litterære samtaler, og hvordan skal de føres? Hvilken glede og nytte kan vi ha av litterære samtaler i klasserommet? Hvordan kan vi tilpasse litterære samtaler til ulike typer elever? Denne boka forklarer hvilke sosiale og dialogiske perspektiver som ligger til grunn for litterære samtaler som tenkning og metode på alle trinn i grunnskolen. Elever liker å snakke sammen, og elever liker å snakke om det de har lest. Strukturerte og gjennomtenkte litterære samtaler som er grunnlagt på klare litteraturdidaktiske prinsipper, gir slike samtaler retning og mening. Samtidig er litterære samtaler fleksible og kan tilpasses ulike typer elever. Effektive lesere snakker sammen presenterer en rekke forskjellige samtaleformer som bør kunne passe for like mange forskjellige elever.

ISBN: 978–82–05–42285–8

ISBN: 978–82–05–41533–1

ISBN: 978–82–05–42385–5

1. utg. 2012 • 290 s. • Pris: 425,-

1. utg. 2012 • ca. 150 s. • Pris kommer

1. utg. 2012 • ca. 300 s. • Pris: 415,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 12

16.03.12 08.48


Åsmund Hennig

Hilde Hiim og Else Hippe

Sissel Holten

Litterær forståelse

Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere

Trygg klasseledelse

Lærerens viktigste oppgave er å legge til rette for læring. Så hvordan kan undervisningen i yrkesfag gjennomføres slik at elevene lærer best mulig? Og hvordan kan elevene få medinnflytelse i læringsarbeidet? Denne boka presenterer en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et bevisst og reflektert forhold til utdanning, undervisning og læring. Elevenes læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering er hovedbegreper i modellen. Gjennom systematisk didaktisk analyse og refleksjon over utdanningsarbeid kan lærerstudenter og lærere oppnå pedagogisk utviklingskompetanse og profesjonalitet. Den nye utgaven av Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere fokuserer på utfordringer i Kunnskapsløftet. Boka henvender seg til studenter i yrkesfaglærerutdanningen og andre som arbeider med yrkesrelatert utdanning i skole og arbeidsliv.

Denne boken tar for seg hvilke elementer det er gunstig å fokusere på for å fremme relasjonen mellom læreren og den enkelte elev og relasjonen mellom læreren og klassen. Den gode relasjonen mellom lærer og elever er avgjørende for at læreren skal nå frem til elevene med undervisningen, og viser seg å gi et godt grunnlag for arbeidsro og bedre konsentrasjon i klasserommet. Boken tar for seg teori rundt relasjonens betydning i læring og gir en enkel innføring i Marte Meo-metoden. Forfatteren gir flere beskrivende eksempler fra skolehverdagen som kan gi gjenkjenning og grunnlag for refleksjon hos alle som arbeider i skolen, enten med undervisning eller med veiledning.

Litteraturdidaktiske utfordringer i gamle og nye medier

ISBN: 978–82–05–39163–5

ISBN: 978–82–05–41534–8

3. utg. 2009 • 214 s. Pris: 362,-

1. utg. 2011 • 216 s. • Pris: 368,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 13

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN: 978–82–05–38265–7 1. utg. 2010 • 285 s. • Pris: 415,-

13

Lærerutdanning

Hva er målene for litteraturundervisningen i skolen? Hvorfor ønsker vi å gjøre elevene til gode lesere? Hvordan kan elevene bygge litterær kompetanse? Hva er egentlig litterær kompetanse? Denne boken er bygget opp i tre deler: Del I dreier seg om det å lese litteratur som fenomen, lesingens verdi og barn og unges leseutvikling. Del II skisserer en litteraturdidaktikk for i dag og i morgen, med vekt på elevene som engasjerte, effektive og bevisste lesere, sosiokulturelle forhold, leselyst og tekstvalg og utviklingen av teksttyper og medier. Del III presenterer aktuelle tilnærminger til undervisningen, slik som litterære samtaler, forholdet mellom lesing og skriving, bruk av drama, osv. Vurdering blir også drøftet.

– I dialog med elevene

16.03.12 08.48


Torleiv Høien og Ingvar Lundberg

Knud Illeris

Dysleksi

Læring

Fra teori til praksis

14

Lærerutdanning

Dysleksi. Fra teori til praksis kom første gang ut i 1991. Denne 5. utgaven har gjennomgått en omfattende revisjon, men har beholdt samme struktur og kapittelinndeling som tidligere utgaver. Boken formidler de siste års utvikling innenfor dysleksiforskningen og presenterer resultater fra norsk og internasjonal forskning på årsaker til dysleksi og hvilke pedagogiske tiltak som viser seg å gi best effekt. I tillegg gir denne utgaven innsikt i og informasjon om dysleksi blant minoritetsspråklige elever og voksne. Nyere pedagogisk og psykologisk forskning har gitt oss et mer nyansert bilde av hva dysleksi er. Avansert medisinsk teknologi gir mulighet for å kartlegge hjernen i funksjon, og molekylærgenetisk forskning har gitt mer kunnskap om forholdet mellom arv og dysleksi.

Eva Johannessen, Erling Kokkersvold og Liv Vedeler

Rådgivning Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis

Læring gir en innføring i både tradisjonell og ny læringsforskning. Boken tar opp de grunnleggende spørsmål om læringens prosesser og dimensjoner, forskjellige læringstyper og hinder for læring. Videre omtales emner som er sentrale for en helhetlig læringsforståelse, blant annet hjerneforskning, selvforståelse, motivasjon, kompetanseutvikling, intelligens, læringsstil, kjønn, alder, undervisningsformer, utdanningspolitikk, nettbasert læring og læring i arbeidslivet. Boken kom første gang ut på dansk i 2006 og foreligger nå i norsk utgave. Knud Illeris er professor i livslang læring ved Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i pedagogisk rådgivning, tas også opp. Det faglige perspektivet er det eksistensielle, det økologiske og det kommunikasjonsteoretiske. Forfatterne legger vekt på å vise sammenhengen mellom verdisyn, teori og valg av metoder i praktisk rådgivningsarbeid og gir en oppdatert presentasjon av det aktuelle lov- og regelverket i tilknytning til tverretatlig samarbeid. Boka henvender seg til studenter og praktiserende rådgivere i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kompetansesentre og spesialpedagogiske fagteam. De som arbeider med rådgivning innenfor helse, omsorg og velferd, vil også ha nytte av Rådgivning.

ISBN: 978–82–05–42266–7

ISBN: 978–82–05–42267–4

ISBN: 978–82–05–40056–6

5. utg. 2012 • 368 s. • Pris: 520,-

1. utg. (norsk) 2012 • 350 s. • Pris: 498,-

3. utg. 2010 • 323 s. • Pris: 430,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 14

16.03.12 08.48


Thorbjørn J. Karlsen (red.)

Veiledning under nye vilkår Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 15

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN: 978–82–05–41535–5 1. utg. 2011 • 238 s. • Pris: 348,-

15

Lærerutdanning

Veiledning er prosesser der det skapende står i sentrum, både i mennesket, mellom mennesker og i organisasjoner. I del I av denne boka blir leseren kjent med tema som omhandler møtet mellom veileder og den som veiledes. I del II settes veiledning inn i det senmoderne samfunnets rammer, der etikk og kompetanse er sentrale områder for diskusjon. Veiledning og kollektive prosesser vektlegges i del III, der læring i skole og barnehage som profesjoner diskuteres i ulike sammenhenger. Boka er sentral i debatten om veileders ansvar og kompetanse i veiledning, og om den forståelse og praksis som kan tillegges veiledning både i utdanning og i yrke. Veiledning under nye vilkår henvender seg til alle som har interesse for veiledning gjennom utdanning og forskning.

16.03.12 08.48


Lars Gunnar Lingås

Solveig-Alma Halaas Lyster

Kitt Lyngsnes og Marit Rismark

Etikk for pedagoger

Å lære å lese og skrive – individ i kontekst

Didaktisk arbeid

Denne boka viser hvordan lese- og skriveopplæringen best kan tilrettelegges for en optimal utvikling i de første skoleårene. Den gir innsikt i kunnskap fra de siste års forskning om barns lese- og skriveutvikling, og den er revidert i forhold til dagens læreplan. Denne nye utgaven retter mer oppmerksomhet mot grammatisk/morfologisk kunnskap, ordforråd og leseforståelsesutvikling enn tidligere. Lyster viser hvordan språklig kompetanse påvirker barns lese- og skriveutvikling. Hun er også opptatt av at barn møter skolen med ulike individuelle ferdigheter, og hun drøfter elevenes behov ut fra motivasjonelle faktorer, selvbilde og læringsmiljø. Boka henvender seg til studenter i grunnskolelærerutdanningen, lærere på de første trinnene og spesialpedagoger.

Forfatterne retter her oppmerksomheten mot opplæring i dagens samfunn. De viser hva som kjennetegner vår tid og vår tids pedagogiske tenkning, og de gir leseren solid innsikt i Kunnskapsløftet. Boka er forskningsbasert, og forfatterne er opptatt av å vise hvordan innsikt om læring og didaktikk kan bli praktisk anvendbar i skolen. De viser hvordan lærere kan utforme en praksis i tråd med prioriteringer i læreplaner og nyere kunnskap om pedagogisk virksomhet. På denne måten blir boka et redskap for den enkelte til å utvikle seg som lærer i dagens skole.

Kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring

16

Lærerutdanning

Denne boka gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole. Forfatteren legger spesielt vekt på den diskursetiske tilnærmingen som samsvarer med yrkesgruppas tradisjon for å utvikle fagets verdigrunnlag og for å møte yrkesetiske utfordringer gjennom refleksjon. Han tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk og forholdet mellom menneskesyn, barnesyn og etikk. Verdigrunnlaget i pedagogikken vies stor plass, med mange eksempler på etiske utfordringer og dilemmaer i pedagogers arbeid og med en refleksjonsmodell som kan styrke pedagogenes evne til å utøve sitt yrke på en etisk forsvarlig måte. Boka henvender seg til studenter i alle lærerutdanningene. Den egner seg også godt som fagbok for yrkesutøvere som vil forbedre og fornye sitt daglige virke.

ISBN: 978–82–05–40049–8

ISBN: 978–82–05–40050–4

ISBN: 978–82–05–37162–0

1. utg. 2011 • ca. 192 s. • Pris: 290,-

2. utg. 2011 • 190 s. • Pris: 348,-

2. utg. 2007 • 201 s. • Pris: 370,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 16

16.03.12 08.48


Berit Molander, Inger Lise Skauge

Lese Lære Lykkes

Åshild Næss

Terje Ogden

Global grammatikk

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

Språktypologi for språklærere

Gjennom eksempler fra språk fra hele verden forklarer boka hvordan og hvorfor grammatikken i ulike språk kan variere, men også hva språk har til felles.

Boka tar for seg hva atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn og unge er, og hvilke muligheter en har i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for alle elever – også de vanskelige. Sosial kompetanse går som en rød tråd gjennom boka, enten det dreier seg om læreres kompetanse i undervisnings- og læringsledelse, elevers sosiale og skolefaglige kompetanse eller foreldres oppdragelseskompetanse. Boka presenterer et alternativt perspektiv på elevproblemer i skolen og viser hvordan en kan styrke elevenes selvregulering gjennom sosial læring og positiv atferdsstøtte. Boka henvender seg i første rekke til lærere og andre ansatte i skolen og til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi, men også andre yrkesgrupper og foreldre som ønsker å holde seg oppdatert, vil finne mye interessant og praktisk anvendbart her.

ISBN: 978–82–05–38058–5

ISBN: 978–82–05–40193–8

ISBN: 978–82–05–39176–5

1. utg. 2009 • 308 s. • Pris: 452,-

1. utg. 2011 • 250 s. • Pris: 395,-

2. utg. 2009 • 300 s. • Pris: 441,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 17

17

www.gyldendal.no/akademisk

Global grammatikk er en bok om grammatikk – ikke som lister av bøyingsformer og unntak, men som et unikt fenomen som forteller noe om hvordan mennesker oppfatter og tenker om verden omkring seg. Boka tar sikte på å gi lærere i språk – både norsk og fremmedspråk – redskaper til å forstå og forklare grammatikk fra et funksjonelt perspektiv: • Hva er egentlig grammatiske kategorier, og hvor kommer de fra? • Hvordan kan man sammenligne ulike språk, og hva finner man ut ved å foreta slike sammenligninger? • Hvordan kan det språklige mangfoldet blant elevene i klasserommet tas i bruk i undervisningen?

Lærerutdanning

Lese Lære Lykkes dekker leseopplæring og det flerkulturelle aspektet i rammeplanen for allmennlærerutdanningen. Boken gir eksempler og svar på mange av de spørsmålene skolen stiller: Hvordan kan vi dra nytte av elevenes bakgrunn, deres kunnskaper og erfaringer i opplæringen? Hvordan kan vi få elevenes egne erfaringer til å bli et godt grunnlag for læring av norske ord og nye begreper? Boken drøfter og anbefaler metoder som kan brukes i ulike faser av leseopplæringen. Den gir eksempler på og forslag til arbeidsmåter og ulike læringsarenaer i leseopplæringen. Kartlegging av lese- og språkferdigheter og organiseringen av opplæringen er også tema som tas opp. Boken er aktuell for studenter ved grunnskolelærerutdanningene og for lærere i praksisfeltet.

16.03.12 08.48


Lisbeth Iglum Rønhovde

Anne-Lise Rygvold og Terje Ogden (red.)

Geir Salvesen og Jon Helge Sætre

... og noen går det trill rundt for!

Innføring i spesialpedagogikk

Allmenn musikkundervisning – perspektiver på praksis

Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis 18

Lærerutdanning

Tenåringers reaksjoner og handlinger påvirker daglig lærere, foreldre og andre som på nært hold får oppleve ungdomshjernens modning og utvikling. Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-ogdal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Konklusjoner i nyere forskning på tenåringshjernen gir et viktig og spennende utgangspunkt for problemstillinger som • Hvordan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst? • Hvordan hente frem det beste i den enkelte tenåring? • Hvordan få ungdom som trøbler, til å ta ut mer av sitt positive potensial? Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden, at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen «Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!»

Det spesialpedagogiske praksisfeltet kjennetegnes av mangfold og fleksibilitet. Det betyr at det må være mange valgmuligheter når en skal utforme tilbud til elever med særlige behov. Det er ikke bare et spørsmål om å gi hjelp til enkeltelever, men også om å arbeide for å utvikle den ordinære undervisningen og læringsmiljøet i en inkluderende skole. Mens spesialpedagogisk praksis tidligere var knyttet til egne skoler, klasser, grupper eller timer, handler det i dag mer om opplæringstilbudets kvalitet, relativt uavhengig av hvor dette tilbudet gis. Denne boka gir en solid og oppdatert innføring i spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og videregående skole, og den retter seg særlig til studenter i disse utdanningene.

Nye læreplaner, ny teknologi, nye aktører og framveksten av et flerkulturelt samfunn fører til nye muligheter også for musikkundervisningen. Kapitlene i denne boka dekker et vidt spekter av temaer, formidlet gjennom eksempler, oppgaver og intervjuer som er relevante for musikklærerens arbeid. Forfatterne representerer ulike musikksyn og -tradisjoner og understreker nødvendigheten av å reflektere over egen praksis. Koblingen mellom teori og praksis, refleksjon og eksempler vil gi næring til god undervisningspraksis. Boka består av tre deler: I første del fokuseres det på musikkopplevelse, estetikk og læring, læreplan, vurdering og mangfold. I den andre delen drøfter forfatterne hvordan det kan jobbes med ulike sjangre som folkemusikk, jazz, klassisk, pop og rock i musikkundervisningen. Bokens siste del er viet praktisk arbeid med sang, spill, dans, lytting, komponering og IKT.

ISBN: 978–82–05–39571–8

ISBN: 978–82–05–36118–8

ISBN: 978–82–05–40014–6

1. utg. 2010 • 244 s. Pris: 368,-

4. utg. 2008 • 414 s. • Pris: 519,-

1. utg. 2010 • 304 s. • Pris: 452,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 18

16.03.12 08.48


Trude Slemmen

Kari Spernes

Vurdering for læring i klasserommet

Den flerkulturelle skolen i bevegelse Teoretiske og praktiske perspektiver

Vurdering for læring handler om at lærere og elever bruker vurdering som redskap til å justere opplæringen underveis. Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er, og hvor de skal, i sin læringsprosess. Boken gir en teoretisk innføring i hvordan man kan tilrettelegge for dette i praksis. Den introduserer ti veiledende prinsipper for hvordan vurdering kan brukes som et redskap for læring. Prinsippene tar utgangspunkt i internasjonal forskning på feltet, og i boken illustreres de med praktiske eksempler fra klasserommet. Prinsippene og innholdet i boken møter de krav som stilles til underveisvurdering i Kunnskapsløftet. Boken henvender seg til lærere i grunnskolen, studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.

Hvordan kan du som lærer forstå og på en anerkjennende måte møte elever og foreldre med ulik kulturell bakgrunn? Hvordan kan du legge til rette for at alle elevene i klassen skal oppleve likeverd? Hva gjør du for at alle foreldrene skal oppleve møtet med skolen meningsfullt, slik at de deltar i samarbeidet? Forfatteren forsøker her å gi svar på disse og lignende problemstillinger og gir et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet. Boka gir innhold til begreper som «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i Kunnskapsløftet og viser konkret hva det kan innebære at elever og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i skolen. Boka er beregnet på studenter ved grunnskolelærerutdanningene.

ISBN: 978–82–05–40616–2

ISBN: 978–82–05–42259–9

2. utg. 2010 • 192 s. • Pris: 341,-

1. utg. 2012 • 260 s. • Pris: 378,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 19

16.03.12 08.48


20

Ingjerd Traavik

Leif-André Trøhaugen

Liselott Assarsson Aarsand, Erna Håland, Christin Tønseth og Sigvart Tøsse (red.)

Voksne, læring og kompetanse

Lærerutdanning

På liv og død

Retorikk som pedagogikk

Tabu i bildeboka. Analyser og refleksjoner

– å lykkes som lærer

Bildeboka er en viktig sjanger i grunnskolen. I På liv og død. Tabu i bildeboka presenterer forfatteren analyser av bildebøker og setter dem inn i en samfunnsmessig sammenheng. I sine analyser og tolkninger bruker hun hjelpedisipliner som feministisk litteraturteori, sosiologiske innfallsvinkler og psykoanalytisk lesemåte. Boka gir kunnskap om og innfallsvinkler til bildeboka som en sjanger med mange lag. Traavik tar opp tema som er relevante i de fleste fag i Kunnskapsløftet og i de nye lærerutdanningene. Bøkene hun analyserer, kan åpne for diskusjoner og legge grunnlag for videre arbeid med bildeanalyse og taburelatert tematikk på alle trinn i grunnskolen.

I denne boka tar Leif-André Trøhaugen for seg hvordan relasjonen mellom lærer og elev blir til. Han viser også hvordan læreren kan bruke retorikkens tre overtalelsesmidler − ethos, pathos og logos − for å fremstå som troverdig og for å gjøre undervisningen god. Boka bygger på intervjuer av elever og observasjon av dyktige lærere, noe som gjør boka både praksisnær og instruktiv. «I Trøhaugens arbeid har min undervisning blitt systematisk vurdert, og funnene samsvarer godt med min følelse av hva som fungerer. Jeg opplever analysene som meget praksisnære og relevante. De sier noe vesentlig om hva som skal til for å lykkes som lærer. [...] Retorikken sier dessuten noe mer generelt og allmenngyldig om hva som skal til for å lykkes, og har dermed en tolkning av hva det vil si å være menneske. Vi lærere er jo også mennesker, vi tør ikke bare alltid å innrømme det». («Fredrik», observert lærer)

Denne boka diskuterer hvordan ulike dimensjoner ved læring og kompetanse kommer til syne, og hvordan læring og kompetanse forhandles og utvikles i de ulike sammenhenger der voksne deltar. Kompetanse blir betegnet som kunnskaper og ferdigheter som kan bidra til å håndtere og løse problemer, utføre arbeidsoppgaver og produsere verdier. Ut fra et livslangt læringsperspektiv har man imidlertid i den senere tid sett behovet for et mer utvidet kompetansebegrep. Voksnes kompetanse blir ut ifra et slikt perspektiv noe som omfatter både faglige, sosiale og personlige dimensjoner, og som er knyttet til aktiviteter, kontekster og relasjoner. Forfatterne retter et kritisk blikk mot hva som faktisk regnes som kompetanse, og hvem som betraktes som mer kompetent enn andre, i ulike situasjoner og kontekster.

ISBN: 978–82–05–42258–2

ISBN: 978–82–05–41159–3

ISBN: 978–82–05–41680–2

1. utg. 2012 • 196 s. • Pris: 315,-

1. utg. 2011 • 146 s. • Pris: 298,-

1. utg. 2011 • 266 s. • Pris: 356,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 20

16.03.12 08.48


Tall og tanke

Carl Angell, Eirik Grude Flekkøy og Jostein Riiser Kristiansen

Fysikk for lærere Naturfag i grunnskolelærerutdanningen 5.−10. trinn

• Hvor langt er det til stjernene? • Hvorfor kan insekter, men ikke vi, gå på vannet? • Er noen snøkrystaller helt like? • Er det farger utenfor dem vi ser i regnbuen? • Kunne kjempene i Gullivers reiser reist seg på to bein og gått oppreist? Dette er spørsmål som barn gjerne undrer seg over. Forfatterne gir her så konkrete svar som mulig, for å vekke kunnskapsglede og økt nysgjerrighet hos eleven. Intensjonen med boka er at elevenes første møte med fysikken skal være stimulerende og undringsfremmende. Den matematiske naturbeskrivelsen som de fleste forbinder med fysikk, kan komme seinere. Hvert kapittel avsluttes med en didaktisk diskusjon og forslag til eksempler og demonstrasjoner.

ISBN: 978–82–05–37170–5

ISBN: 978–82–05–39688–3

1. utg. 2010 • 368 s. • Pris: 524,-

1. utg. 2011 • 204 s. • Pris: 485,-

21

www.gyldendal.no/akademisk

Hvordan kan lærere støtte opp om og øke elevenes matematiske forståelse og kompetanse? Hvordan kan matematikkundervisningen bidra til å skape gode læreprosesser? Forfatterne skriver her om matematikken, elevene og undervisningen. De viser hvordan lærere kan inspirere, motivere, utfordre og støtte elevene. Forskning om matematikk, barns læring og undervisning ligger til grunn for innholdet, men fremstillingen er først og fremst praksisbasert. Beskrivelser, analyser og diskusjoner springer ut fra klasserommets praksis, konkrete eksempler og undervisningssituasjoner. Forfatterne gir forslag til undervisningsaktiviteter og spørsmål til diskusjon med elevene. Med grundig teoretisk forankring og gode praktiske eksempler er dette en viktig bok for studenter i lærerutdanning og lærere som vil bidra til å utvikle elevenes matematikkunnskap og gi barna et positivt møte med matematikkfaget.

Naturfag og matematikk i lærerutdanning

Naturfag og matematikk i lærerutdanning 101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 21

Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Ida Heiberg Solem

16.03.12 08.48


Merete Hannisdal og Vivi Ringnes

22

John Magne Grindeland, Ragnhild Lyngved og Cato Tandberg

Svein Sjøberg

Naturfag som allmenndannelse

Naturfag og matematikk i lærerutdanning

Kjemi for lærere

Biologi for lærere

Naturfag i grunnskolelærerutdanningen

Naturfag i grunnskolelærerutdanningen 5.–10. trinn

Kjemi for lærere er skrevet for kjemiundervisning i grunnskolelærerutdanningen. Boken henvender seg også til naturfaglærere som ønsker å styrke sin kjemikompetanse. Bokens innhold følger Nasjonale retningslinjer for naturfag 5.–10. trinn (2010) og de konkretiseringer som er gitt av Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning. Denne boken omhandler kjemidelen av naturfaget. I Kjemi for lærere er den grunnleggende kjemien knyttet opp mot dagliglivets kjemi, og det er gitt tips av praktisk og fagdidaktisk art. Boken er rikt illustrert, og hvert kapittel avsluttes med oppgaver med fasit. Boken har eget fagnettsted. Det følger innloggingskode med boken.

Bokas innhold følger Nasjonale retningslinjer for naturfag 5.–10. trinn (2010) samt læreplanen for grunnskolen. Noen temaer, som bioteknologi og plantekunnskap, er gitt større vekt enn retningslinjene synes å gjøre. Boka er først og fremst en biologifaglig bok. Sentrale emner som biologisk mangfold, genetikk og menneskekroppen er grundig behandlet. Den gir et solid faglig grunnlag for undervisning i grunnskolen og for diskusjon av biologi og biologididaktiske emner blant studenter, lærere og elever. Biologi er praktisk og aktivitetsbasert, og viktige sider ved det å være lærer i naturfag eller biologi må derfor læres i interaksjon med andre i praktiske øvelser, på ekskursjoner og i diskusjoner. Sentrale biologididaktiske temaer behandles i teksten og i form av oppgaver til hvert kapittel.

Naturfag som allmenndannelse er blitt et standardverk ikke bare i Norge, men også i Danmark og Sverige. • Hva er naturvitenskap? • Hvilken betydning har naturfag som allmenndannelse i dagens skole og samfunn? • Hvordan skal man forholde seg kritisk til media og interessegrupper som både bruker og misbruker forskning og vitenskap i sine forsøk på å fremme spesielle interesser? Naturfagene er viktige! Ikke bare som nyttefag, men som kultur- og dannelsesfag, og som ballast for å kunne fungere i er moderne samfunn. Denne 3. utgaven av boka er gjennomgående revidert. Blant annet har det samfunnsmessige perspektivet og ungdommens verdier, erfaringer og interesser både for skole, miljø og naturfag fått en bred plass. Boka gir også en interessant presentasjon av nyere teori og forskning om barns og unges læring.

ISBN: 978–82–05–39690–6

ISBN: 978–82–05–39689–0

ISBN: 978–82–05–37644–1

1. utg. 2011 • 324 s. • Pris: 585,-

1. utg. 2012 • 470 s. • Pris: 685,-

3. utg. 2009 • 430 s. • Pris: 525,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 22

16.03.12 08.48


Andreas Wahl

Nært – sært – spektakulært -63 naturfaglige triks og eksperimenter

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 23

www.gyldendal.no/akademisk w www ww w ww w. gy g y ld l de d e nd n da nda d a l.n ll..n . n o /akadem kademisk sk

ISBN: 978–82–05–40055–9 1. utg. 2010 • 140 s. • Pris: 263,-

23 23

Naturfag Na N Nat attur a urrffag urf agog gmat ma m matematikk a attema ema em matik ttiik ikki kilæ llærerutdanning ærer rre errutd e utttd u da an ann nn nning iin ng ng

Vi mennesker har alltid utforsket våre omgivelser. Det ligger dypt i oss. Denne boka lar deg utforske. Ikke på et laboratorium, men hjemme på kjøkkenbenken, i garasjen, i hagen eller andre steder. Det handler om å utforske verden rundt oss. Sammen. Boka inneholder 63 engasjerende og underholdende eksperimenter med gjenstander du omgås til daglig. Her er også forklaringer på hva som skjer. La deg overraske, og overrask andre. Eksperimentene kan gjøres alene, men sammen med andre blir det dobbelt så gøy. Da har du også noen å skylde på hvis det går galt. Lykke til!

16.03.12 08.48


Skoleutvikling

24

Skoleutvikling 101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 24

Ulf Blossing, Torgeir Nyen, Åsa Söderström og Anna Hagen Tønder

Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness  og Yngve Lindvig

Utvikling av skoler

Entusiasme for endring

Prosesser, roller og forbedringshistorie

En håndbok for skoleledere

Det arbeides mye med å utvikle skoler på ulike måter slik at de skal lykkes bedre med de utviklingsarbeidene de går i gang med. Denne boka trekker fram de siste tiårenes sentrale utdanningspolitiske ideer og viser ulike måter å nærme seg kunnskapssamfunnets utfordringer på ved også å skjele til andre land, særlig Sverige. En skoles forbedringshistorie og kvaliteten på prosessene og rollene ved skolen spiller en stor rolle for utviklingsarbeidet. I sine empiriske studier har forfatterne funnet seks ulike tilnærmingsmåter for endring. De forklarer hva som kjennetegner hver av dem, hvilke styrker de har, og hvilke særlige utfordringer de byr på. Dette gjør boka praksisnær og spennende. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere, rektorer og andre som er opptatt av skoleutvikling.

Denne boken beskriver hva som konkret må gjøres på den enkelte skole for å lykkes i endringsarbeidet. Måten et prosjekt drives på, er avgjørende for om man får til varige endringer. Boken inneholder verktøy og eksempler på hvordan man kan lykkes med å definere, prøve ut og evaluere et prosjekt slik at driften kan forbedres og visjonen nås. Målgruppen for boken er skoleledere og andre som arbeider med utviklingsarbeid og endringsprosesser i skolen. Den kan leses i sin helhet eller brukes som oppslagsverk basert på hvor den enkelte skole står i sin utviklingsprosess. Rådene og eksemplene som benyttes i boken, er utledet fra relevant forskning og basert på erfaringer fra skoleutviklingsarbeid.

ISBN: 978–82–05–40672–8

ISBN: 978–82–05–40019–1

1. utg. 2012 • ca. 150 s. • Pris kommer

1. utg. 2011 • 192 s. • Pris: 349,-

16.03.12 08.48


Andy Hargreaves og Dennis Shirley

Halvor Bjørnsrud

Ola Erstad og Trond Eiliv Hauge (red.)

Den fjerde vei

Skoleutvikling

En inspirerende fremtid for skolereform

Tre reformer for en lærende skole

Skoleutvikling og digitale medier – Kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring Forfatterne drøfter her hvordan skolen som organisasjon kan omstille seg og utnytte digitale teknologiers og mediers potensial for å fremme barn og unges læring og utvikling, blant annet ved å skape nye former for læring. De fremhever at om en skal lykkes med slik omstilling, må en rette oppmerksomheten mot mangfoldet, egenarten og kompleksiteten ved disse teknologiene og mediene og mot skolen som organisasjon. Boken løfter erfaringene med IKT inn mot teorier og forskning som utfordrer eksisterende måter å tenke skoleutvikling på. Boken henvender seg til studenter og lærere i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning og til skoleledere og andre som er opptatt av digitale medier, utdanning og skoleutvikling.

ISBN: 978–82–05–42489–0

ISBN: 978–82–05–39167–3

ISBN: 978–82–05–36115–7

1 utg. 2012 • ca 150 s. • Pris: 349.-

1. utg. 2009 • 218 s. Pris: 315,-

1. utg. 2011 • Ca. 250 s. • Pris: 375,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 25

25

www.gyldendal.no/akademisk

Skoleutvikling innebærer læring og endring for skoleledere og lærere − for å tilrettelegge for stadig bedre tilpasset opplæring. Halvor Bjørnsrud trekker her fram ulike sider ved de tre siste læreplanreformene og drøfter realiteter i skolen. Oppmerksomheten er særlig rettet mot reformenes intensjoner om lærersamarbeid og tilpasset opplæring. Forfatteren mener at lærerfellesskapet er en viktig arena for å skape en bedre skole for elevene, gjennom inkludering og læring av grunnleggende ferdigheter. Han vektlegger også at skoler har ulik kultur og lærere ulik kompetanse og erfaringer. Skoleutvikling innebærer derfor å legge vekt på den enkelte lærers kunnskap og pedagogiske skjønn for å fremme fellesskapets læring.

Skoleutvikling

I denne boken hevdes det at vi har nådd et historisk veiskille. Forfatterne mener at de gamle veiene ikke duger mer, og at noen av dem direkte har ødelagt for oss. Den fjerde veien handler hverken om å la de tusen blomster blomstre eller å detaljstyre småting. Derimot er den en demokratisk og faglig vei til reform som bygger fra bunnen av, styrer ovenfra og skaffer støtte og påtrykk fra sidene. Her formulerer og etterstreber lærerne høye krav og felles målsetninger, og de lærer kontinuerlig av sine nettverk, erfaringer og hverandre. I Den fjerde vei staker Hargreaves og Shirley ut en ny kurs med nye muligheter for bærekraftig utvikling i skolen.

16.03.12 08.48


Dette vet vi om ...

Geir Haugsbakk

Digital skole på sviktende grunn – om nye muligheter og dilemmaer

26

Skoleutvikling

Resultatene av de store satsningene på IKT i norsk skole svarer sjelden til de ambisiøse målene i planene. Det har i liten grad redusert optimismen i nye planer, viser Geir Haugsbakk i denne boka. Han peker på at visjonen om den digitale skolen bygger på et snevert teknologisyn der IKT bidrar til forenkling og effektivisering, og der et ensidig elev- og læringsperspektiv framheves. Lærerne og de didaktiske refleksjonene «forsvinner». En ser det også i språkbruken: Før ble den nye teknologien omtalt som undervisningshjelpemiddel, nå snakker en om læringsverktøy. Forfatteren drøfter hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for en mer konstruktiv og inkluderende tilnærming til ny teknologi i skolen. Boka henvender seg til lærere og studenter i lærerutdanning og pedagogikk, og til alle dem som er interessert i pedagogisk bruk av IKT i norsk skole.

ISBN: 978–82–05–40048–1 1. utg. 2010 • 196 s. • Pris: 325,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 26

16.03.12 08.48


Lars Qvortrup

Å skape gode relasjoner i skolen

Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet

Skoleledelse

Elever som har en positiv relasjon til læreren, blir motivert til å yte en god arbeidsinnsats, samtidig som de vil ha bedre forutsetninger for å utvikle en god selvoppfatning i skolen. Dette heftet tar for seg hvor betydningsfulle relasjonene mellom lærere og elever er, og det gir gode beskrivelser av hvordan læreren kan videreutvikle sine relasjoner til elevene.

Anerkjennelse, oppmuntring, ros og positive tilbakemeldinger er noe alle har behov for. Det styrker vår oppfattelse og forståelse av oss selv, og det fremmer vår motivasjon og arbeidsinnsats. Dette heftet tar for seg hvor viktig det er at ros gis på en god, målrettet og virkningsfull måte. Det beskrives også hvorfor regler er nødvendige for et godt læringsmiljø.

Dette heftet diskuterer hva god skoleledelse er, og gir veiledning om hvilken lederatferd som er med på å fremme elevenes læringsutbytte.

ISBN: 978–82–05–42310–7

ISBN: 978–82–05–42312–1

ISBN: 978–82–05–42309–1

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 27

27

www.gyldendal.no/akademisk

Arne Tveit

Dette vet vi om ...

Anne Linder

16.03.12 08.48


28

Dette vet vi om ...

Thomas Nordahl mfl

Thomas Nordahl

Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen

Vurderingspraksis

Klasseledelse

Utviklingsarbeid og endringsprosesser

Heftet presenterer grunnleggende tilnærminger til å vurdere elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Det vektlegges hvordan vurdering bør forstås i skolen, og det gis en mer detaljert framstilling av hvordan en hensiktsmessig vurderingspraksis kan gjennomføres.

Dette heftet understreker at det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, framstår som tydelige voksenpersoner, og de motiverer elevene til god arbeidsinnsats.

I alt endringsarbeid er en tydelig og støttende ledelse viktig. Ledelsen må holde fokus, etterspørre resultater og løpende følge opp prosessen for at endringsarbeidet skal lykkes. Heftet henvender seg til de aktørene på skolen som arbeider med å administrere og organisere endringsprosessene.

ISBN: 978–82–05–42307–7

ISBN: 978–82–05–42313–8

ISBN: 978–82–05–42314–5

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 28

16.03.12 08.48


Thomas Nordahl

Thomas Nordahl og Ole Hansen (red.)

Motivasjon og mestring

Pedagogisk analyse

Dette vet vi om ...

I dette heftet presenteres viktige former for motivasjon, forskningsresultater om hva som motiverer skoleelever, teorier om motivasjon, og de pedagogiske følger forskningen og teoriene har for skolen.

Heftet presenterer en modell for analyse av pedagogiske utfordringer som lærere og skoleledere kan møte i forhold til enkeltelever, grupper eller klasser av elever og på skolenivå. Modellen er en systematisk måte å analysere utfordringer på for å komme fram til hensiktsmessige tiltak i den pedagogiske praksisen.

Pakke på 8 hefter – inkluderer alle «Dette vet vi om»-heftene.

ISBN: 978–82–05–42311–4

ISBN: 978–82–05–42308–4

ISBN: 978–82–05–42583–5

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

1. utg. 2012 • Pris: 179,-

1. utg. 2012 • Pris: 1050,-

www.gyldendal.no/akademisk

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 29

29

Dette vet vi om ...

Terje Manger

16.03.12 08.48


Tverrfaglig Guro Øiestad

Solfrid Raknes

Selvfølelsen hos barn og unge

Psykologisk førstehjelp Barn

30

Tverrfaglig 101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 30

Det er relasjonen til foreldre og andre voksne som bygger barns selvfølelse, ikke teknikker for barneoppdragelse. Barn har behov for kloke, sterke og snille voksne som kan gi beskyttelse og trøst og oppmuntre til selvstendig bevegelse ut i verden. Barnets selvfølelse bygges i samvær med bevisste voksne som er tydelige med seg selv og sensitive på barnets sammensatte behov, slik at det får hjelp til å bli kjent med seg selv og trygg samme med andre. Men viktigst av alt: Barn behøver voksne som er villige til å være i utvikling, fordi ingen alltid er kloke, sterke og snille. Her får du ingen ferdige oppskrifter, men med utgangspunkt i utviklingspsykologi, hjerneforskning og tilknytningsteori får du noen lett anvendelige råd som kan hjelpe deg å bygge en robust og god selvfølelse hos barn.

Her finnes verktøy som kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn, enkle oppgaver og arbeidsark, og to figurer som inspirerer til lek og kreativitet. Alle barn opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil bidra til mer glede, mestring og trygghet. Å vite hva man føler - og hvor sterkt - er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette skrinet er å hjelpe barn til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Bruk av denne pakken vil kunne gjøre barn og deres foreldre bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner, og virke forebyggende i forhold til utvikling av psykiske lidelser.

ISBN: 978–82–05–40746–6

ISBN: 978–82–05–40002–3

1. utg. 2011 • 328 s. • Pris: 325,-

1. utg. 2010 • 64 s. • Pris: 459,-

16.03.12 08.48


Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp

Resiliens

Flerstemt veiledning

Ungdom

Risiko og sunn utvikling

En verktøyspakke som kan hjelpe ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy som kan brukes når tankene er vanskelige og følelsene sterke: en flott illustrert bok med tekster rettet mot ungdom, enkle oppgaver og arbeidsark som kan lastes ned fra internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet. All ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter vil kunne bidra til at de opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de derfor kan styre unna mange vansker.

Møte med risiko og en oppvekst under vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av problemer. Denne boken retter oppmerksomheten nettopp mot de barna som i møte med risiko viser en god utvikling. Det er dette som kalles resiliens. Gjennom å identifisere de prosessene som leder til sunn utvikling, skapes nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak overfor barn som befinner seg i risikosituasjoner. Slik gir boken et nytt, ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. Resiliens er skrevet for barnevernspedagoger, psykologer, sosionomer og andre som arbeider med barn, unge og familier i risiko.

Forfatterne problematiserer vedtatte sannheter og gjeldende praksis og tar opp viktige tema som gjelder alle profesjoner. Det stilles spørsmål om veilederrollen har blitt overbelastet med oppgaver, og om det er behov for et sorteringsarbeid. Ser vi konturene av en ny veilederrolle under utvikling? Flerstemt veiledning inneholder norske og internasjonale bidrag fra områdene psykisk helse, pedagogikk, organisasjon og ledelse, forskning og filosofi.

ISBN: 978–82–05–40003–0

ISBN: 978–82–05–39066–9

ISBN: 978–82–05–42389–3

1. utg. 2010 • 64 s. • Pris: 459,-

2. utg. 2010 • 197 s. • Pris: 359,-

1. utg. 2012 • 380 s. • Pris: 499,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 31

31

www.gyldendal.no/akademisk

Asbjørn K. Ulvestad og Freja U. Kärki (red.)

Tverrfaglig

Anne Inger Helmen Borg

16.03.12 08.48


Ketil Eide (red.)

32

Kari Berg og Ragnhild Collin-Hansen

Per Jensen og Inger Ulleberg

Tverrfaglig

Barn på flukt

Opplæringsomsorg

Mellom ordene

Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

-Utfordringer for skole og barnevern

Kommunikasjon i profesjonell praksis

Enslige mindreårige flyktninger er en sårbar gruppe; de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, de har opplevd tap og sorg og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til. Enslige mindreårige flyktninger er både vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og i en risikosituasjon. De kjenner ikke språket og kulturen, de skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner, og de skal skape nye sosiale nettverk. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Boken spenner fra de store linjene om internasjonal asylpolitikk og historiske perspektiver, til det lokale omsorgsarbeidet i kommunene og de individuelle livshistoriene.

Boken handler om de rettslige rammene og de pedagogiske utfordringene ved opplæringen for utsatte barn og unge. Barn i utvikling og vekst trenger stabile, trygge og tilgjengelige voksne som kan verne, bekrefte, støtte og inspirere. Forskningen viser for eksempel at foreldrene har en helt avgjørende betydning for barns skolegang, og barn som er plassert av barnevernet, har vist seg å komme dårligere ut på skolen. Barn som er under barnevernets omsorg, er derfor avhengige av at profesjonelle voksne overtar foreldrenes ansvar for opplæringsomsorgen. Dette er utgangspunktet for denne boken. Gjennom eksempler presenterer forfatterne egnede redskaper til å forstå og handle overfor utsatte barn og unge, og inviterer leseren til en dialog om hvordan skole og barnevern kan gjøre hverandre gode.

Mellom ordene handler om møtene mellom profesjonsutøvere og brukere av tjenester. Det finnes mange forskjellige profesjoner med mange ulike oppgaver i helse- og sosialfeltet og i pedagogisk virksomhet. En fellesnevner for å utvikle en profesjonell praksis er å utvikle gode relasjoner og å snakke med mennesker på gode og hjelpsomme måter. I dette profesjonelle arbeidet står samtalen sentralt − samtaler med brukere, klienter og pasienter, samtaler med barn og deres foresatte og samtaler mellom fagfolk og kollegaer. Del 1 introduserer et grunnleggende kommunikasjonsperspektiv. Del 2 fordyper seg i systemisk kommunikasjonsteori og går i dybden på begreper utviklet av Gregory Bateson. Del 3 har fokus på profesjonell praksis.

ISBN: 978–82–05–40601–8

ISBN: 978–82–05–41227–9

ISBN: 978–82–05–39738–5

356 s. • Pris: 499,-

272 s. • Pris: 325,-

342 s. • Pris: 499,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 32

16.03.12 08.48


Kari Killén

Profesjonell utvikling og faglig veiledning

Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sajjad

Anne Kirsti Ruud

Profesjonell veiledning er nødvendig for alle yrkesgrupper som arbeider med mellommenneskelige forhold. Veiledning er nødvendig for å sikre brukeren, klienten, pasienten, eleven eller pårørende en faglig etisk forsvarlig behandling. Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen samt ulike veiledningsmetoder. Profesjonell utvikling og faglig veiledning bygger på Killéns tidligere utgivelse Faglig veiledning. Forfatteren legger denne gangen større vekt på barneperspektivet, på tilknytningsteori og på relasjonskompetanse. Boken bygger også på forfatterens arbeid med metodeutvikling i samarbeid med de ulike profesjonene som boken henvender seg til. 

Hva er etnisitet og nasjonalisme? Hvordan kan myndigheter, skole og helsevesen kommunisere bedre med innvandrere? Hva betyr familien for innvandrere, og hvordan oppfattes helse og sykdom? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Hvordan kan likeverd mellom innvandrere og nordmenn oppnås? Dette er noen av spørsmålene som tas opp i denne boken, der temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter.

Både helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten, førskolelærere og lærere møter barn og unge i utfordrende livssituasjoner, som skilsmisse, dødsfall, sykehusinnleggelse, flytting i fosterhjem og andre livsendringer. Denne boken beskriver ulike samtalesituasjoner med barn i slike situasjoner. Tre sentrale prinsipper fremheves som en rettesnor i samtalene: å bidra til å skape mening for barnet, å la det beholde sin verdighet i samtaler med voksne – og å gi barnet anerkjennelse for hvordan det presenterer seg selv og sin historie. De mange eksemplene fra samtaler med barn og unge gjør kunnskapen praktisk og lett tilgjengelig. Boken henvender seg til fagpersoner og til studenter innen pedagogikk, psykologi og helse- og sosialfag.

ISBN: 978–82–05–42515–6

ISBN: 978–82–05–41223–1

ISBN: 978–82–05–39133–8

276 s. • Pris: 385,-

5. utg. • 276 s. • Pris: 415,-

1. utg. 2011 • 180 s. • Pris: 275,-

– et fellesfaglig perspektiv

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 33

33

www.gyldendal.no/akademisk

Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner

Tverrfaglig

Kulturforskjeller i praksis Perspektiver på det flerkulturelle Norge

16.03.12 08.48


Backlist

34

Tverrfaglig

Halvor Nordby

Bjørn Eriksen

Etiske dilemmaer i helseog omsorgsarbeid

Rektors styringsrett

I motsetning til bøker som presenterer abstrakt etisk teori og deretter diskuterer teorienes anvendelse, begynner Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid i den andre enden. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske teorier og distinksjoner der de fremstår som relevante. Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid gir deg bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken. Den henvender seg til alle som er interessert i å forstå hvordan etiske utfordringer oppstår i profesjonsarbeid med mennesker. Boken er spesielt egnet i helse- og omsorgsfaglige grunnutdanninger, i etter- og videreutdanningskurs og som et grunnlag for diskusjon i praksisfeltet.

Skolesektoren er blant samfunnets viktigste områder, det er her fellesskapets fremtid blir forvaltet. Til tross for dette har sektoren kun i begrenset omfang blitt underlagt arbeidsrettslig forskning. En rektor har ikke bare ansvaret for elevene ved skolen; rektor har også det arbeidsrettslige ansvaret for lærerne. Denne boken inneholder en nærmere beskrivelse av rektors styringsrett og styringsplikt. En rektor skal lede, fordele og kontrollere arbeidet samt bestemme når, hvor og av hvem arbeidet skal gjøres. Denne retten og plikten innebærer å anvende reglene om fortrinnsrett, ansettelser, stillingsvern og nedbemanning blant lærere. Boken gir en beskrivelse av gjeldende rett innenfor disse områdene, og sammenholder dette med hvordan reglene fungerer i praksis. Blant annet blir begrepene best kvalifisert ved ansettelser og saklig grunn ved oppsigelse omfattende beskrevet.

ISBN: 978–82–05–41949–0

ISBN: 978–82–05–41098–5

1. utg. 2012 • 208 s. • Pris: 299,-

1. utg. 2012 • 288 s. • Pris: 390,-

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 34

16.03.12 08.48


Andre viktige bøker for førskolelærerutdanning, les mer om disse på gyldendal.no/gyldendal-akademisk

Andre viktige bøker for lærerutdanning, les mer om disse på gyldendal.no/gyldendal-akademisk

Tor Egil Bagøien og Rune Storli Lag en naturlekeplass

Oddbjørn Evenshaug og Dag Hallen Barne- og ungdomspsykologi

ISBN: 978–82–05–30027–9

ISBN: 978–82–41–71098–8

Kari Lamer Du og jeg og vi to! Om å fremme barns sosiale kompetanse

Nina B.J. Berg Elev og menneske

Sol Lyster Språkrelaterte lærevansker hos barn og ungdom ISBN: 978–82–00–21525–7

Thomas Nordahl og Terje Overland Individuelle opplæringsplaner ISBN: 978–82–41–70802–2

ISBN: 978–82–05–34238–5

ISBN: 978–82–00–22878–3

Kari Lamer Du og jeg og vi to! Et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling ISBN: 978–82–00–22879–0

Lisbeth Iglum Rønhovde Kan de ikke bare ta seg sammen ISBN: 978–82–05–32992–8

Paulo Freire De undertryktes pedagogikk ISBN: 978–82–41–71013–1

Tron Inglar Lærer og veileder

Andre viktige bøker for naturfag og matematikk, les mer om de på gyldendal.no/gyldendal-akademisk

ISBN: 978–82–00–22930–8

Kari Lamer Du og jeg og Truls og Trine

Stina Johansson Rundt i naturen 1 ISBN: 978–82–417–0529–8

ISBN: 978–82–05–30437–6

Gunilla Lindqvist Lekens muligheter ISBN: 978–82–41–70830–5

Eva Nordland Gruppen som redskap for læring

Stina Johansson Rundt i naturen 2

35

Backlist

ISBN: 978–82–00–22880–6

Erling Kokkersvold og Heidi Mjelve Mellom oss

ISBN: 978–82–417–0592–2

ISBN: 987–82 417–70773–5

Emilie Kinge Barnesamtaler ISBN: 978–82–05–36116–4

Terje Ogden Kvalitetsskolen

Hans Solerød Mennesker og ressurser ISBN: 978–82–05–30347–8

ISBN: 978–82–05–32919–5

Emilie Kinge Hvor er hjelpen når den trengs? ISBN: 978–82–05–37171–2

Svaberg og Wille La stå!

ISBN: 978–82–05–30438–3

Svein Østerud Enter ISBN: 978–82–05–39656–2

Henning Rye Barn med spesielle behov ISBN: 978–82–05–37675–5

Bente Gjærum og Bjørn Ellertsen Hjerne og atferd ISBN: 978–82–05–30434–5

Lars Smith og Stein Erik Ulvund Spedbarnsalderen ISBN: 978–82–00–12898–4

101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 35

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN: 978–82–05–39180–2

Henning Rye Tidlig hjelp til bedre samspill

16.03.12 08.48


101987 GRMAR Katalog 2012 Pedagogikk 12-100-003 1201.indd 36

Telefon: +47 22 03 43 00 www.gyldendal.no/akademisk

12-100-003

Gyldendal Akademisk, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

16.03.12 08.48

Pedagogikk 2012  
Pedagogikk 2012  

Denne katalogen presenterer de nyeste titlene innenfor fagområdet pedagogikk.