Page 1

Peter Plant Ingrid Bårdsdatter Bakke Arvid Ellingsen Harald Groven Erik Hagaseth Haug Kjartan Skogly Kversøy Lars Gunnar Lingås Mona C. Mathisen

Ronald G. Sultana Geir Syvertsen

Boka gir en bred tilnærming til karriereveiledning, og søker å skape refleksjon og utvikling hos leserne. Her kommer stemmer fra ulike aktører fram. Boka har tre deler: • Karriereveiledningsperspektiver og samfunnsutvikling gir innsikt om ulike spenninger og utfordringer karriereveiledning kan møte i et samfunns- og individperspektiv. • Organiseringa av karriereveiledning drøfter ulike organiseringsformer innenfor karriereveiledningsfeltet, både på system- og individnivå. • Individuelle veiledningsoverveielser løfter frem noen utvalgte perspektiver på utøvelsen av karriereveiledning i den brede forståelse av karriere.

Boka henvender seg til personer som arbeider med karriereveiledning, studenter i karriereveiledning og personer i forvaltingen og politikere.

KARRIEREVEILEDNING

Kirsten Marie Norendal

Karriereveiledning framstår i dag både som et politisk redskap og en individuell velferdstjeneste, og skal være et gode for samfunnet og individet. Dette dobbelte perspektivet skaper både spenninger og muligheter for et ungt fagfelt. Selve begrepet karriere vekker også ulike assosiasjoner i befolkningen. Har alle en karriere?

Kjærgård • Plant (red.)

Roger Kjærgård

Del 1 Karriereveiledningsperspektiver og samfunnsutvikling 1 Karriereveiledning i spenningsfeltet mellom samfunnsmessige- og individuelle behov 2 Prekaritet, innsparinger og samfunnskontrakt i en flytende verden: karriereveiledning i balansen mellom borger og stat 3 Veisøkeren som mål eller middel for andre mål? Et kritisk blikk på karriereveiledningens instrumentalistiske forutsetninger 4 Vi vil gjerne bli hørt, men er det noen som hører? Brukernes stemme i karriereveiledning 5 Norsk karrierekompetanse – karriereferdigheter med kulturell bagasje

Roger Kjærgård • Peter Plant (red.)

KARRIEREVEILEDNING for individ og samfunn

Del 2 Organiseringa av karriereveiledning 6 Digital karriereveiledning i Norge: Brukerne på nett, veilederne på kontor 7 Karriereveiledning og arbeidsmarkedet 8 Partnerskap: hva – hvorfor – hvordan? 9 Et innovasjonsteoretisk blikk på kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester – med særlig vekt på spredningsfasen og betydningen av brukerinvolvering Del 3 Individuelle veiledningsoverveielser 10 Life Design i Norge – en vei til meningsskaping for individet 11 Like som veileder like – karriereveiledning mellom mennesker i samme situasjon 12 Arbeid, kall og karriereveiledning i det 21. århundre


karriereveiledning

Karriereveiledning.indd 1

21.03.2018 08:52:24


Karriereveiledning.indd 2

21.03.2018 08:52:24


roger kjĂŚrgĂĽrd og peter plant (red.)

karriereveiledning for individ og samfunn

Karriereveiledning.indd 3

21.03.2018 08:52:24


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-49884-6 Omslagsfoto: © Sergei Chekman / gettyimages Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Layout: Laboremus Oslo AS Sats: have a book Brødtekst: Minion 10/14,5 pkt Papir: 90 g Amber graphic Trykk: Dimograf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Karriereveiledning.indd 4

21.03.2018 08:52:24


Innhold

innledning 

.................................................................................... 

11

Roger Kjærgård og Peter Plant Bokens mål og målgrupper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bokens inndeling og oppbygning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 1  Karriereveiledningsperspektiver og samfunnsutvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 2  Organisering av karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 3  Individuelle veiledningsoverveielser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Har alle en karriere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11 12 12 13 15 16

del 1  karriereveiledningsperspektiver og samfunnsutvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

17

kapittel 1  karriereveiledning i spenningsfeltet mellom samfunnsmessige- og individuelle behov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18

Roger Kjærgård Governmentality og praksisregimeanalyse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriereveiledning som et politisk redskap og en individuell service  . . . . . . . . . .   Det tilpassede og harmoniske subjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Velferdsstat og vitenskapelig ekspertise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Differensialpsykologiske strømninger og karriereteoretisk ekspansjon  . . . . . .   Det nyttige og moralske subjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Det autonome og ferdighetsorienterte subjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Det økonomiske subjektet i et livslangt perspektiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karrierelæring og kompetansesubjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriereveiledning i spenningsfeltet mellom samfunnsmessige og individuelle behov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Karriereveiledning.indd 5

19 19 20 22 23 25 27 30 31 33

21.03.2018 08:52:24


6

innhold

kapittel 2  prekaritet, innsparinger og samfunnskontrakt i en flytende verden: karriereveiledning i balansen mellom borger og stat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

38

Ronald G. Sultana Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Diskurser om karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Livet i en flytende verden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva skal vi gjøre?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

39 39 42 46 49

kapittel 3  veisøkeren som mål eller middel for andre mål? et kritisk blikk på karriereveiledningens instrumentalistiske forutsetninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

53

Lars Gunnar Lingås Metodologisk inngang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Instrumentalistisk tenkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriereveiledningens plass mellom nytte og selverkjennelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Læringssynets betydning i karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Instrumentalistiske tradisjoner i karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kvantitet eller kvalitet i kunnskapsgrunnlaget?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

54 54 58 59 60 62

kapittel 4  vi vil gjerne bli hørt, men er det noen som hører? brukernes stemme i karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

74

Peter Plant Politisk kontekst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Behov og stemmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Forskningsmetode og taksonomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nasjonale resultater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sammenlikninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avstanden mellom retorikk og realiteter: drøfting og konklusjoner  . . . . . . . . . .  

75 77 78 80 83 85

kapittel 5  norsk karrierekompetanse – karriereferdigheter med kulturell bagasje 

88

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ingrid Bårdsdatter Bakke Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88 Det individualiserende karriereprosjektet – den eneste måten å leve på?  . . .   89 Karriere og karriereferdighetsperspektivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

Karriereveiledning.indd 6

21.03.2018 08:52:24


innhold

7

Kultur som kontekst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   95 Den protestantiske arbeidsetikken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96 Fellesskapets historie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97 Industrialisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98 En for alle …  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99 ... Alle for en?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   103 Let’s make karriere greit igjen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

del 2  organiseringa av karriereveiledning 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

111

kapittel 6  digital karriereveiledning i norge: brukerne på nett, veilederne på kontor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

112

Harald Groven og Mona C. Mathisen Digital karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Befolkningen digital – veiledningen analog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriere på sosiale medier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Erfaringer med e-veiledning i Norden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Internasjonale erfaringer for digital karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Forslag til norsk modell for karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Anbefalingene fra ekspertutvalget  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Digitalt kompetanseløft for veiledere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Den perfekte stormen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

112 114 114 117 125 127 130 136 137

kapittel 7  karriereveiledning og arbeidsmarkedet 

139

. . . . . . .  

Arvid Ellingsen Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 1 – kjennetegn ved arbeidsmarkedet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ulike arbeidsmarkeder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Arbeidskraftundersøkelsen og andre kjennetegn ved arbeidsmarkedet  . . .   Sysselsettingen blant unge menn synker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mot et todelt arbeidsmarked  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 2 – endringskreftene i arbeidsmarkedet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Utdanningssystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Læring i arbeidslivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 3 – Hvor informasjon om arbeidsmarkedet finnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kompetansebehovsutvalget  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fremtidig kompetansebehov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Del 4 – arbeidsliv i endring og omstilling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Omstilling i arbeidslivet – digitalisering, automatisering og ny teknologi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Karriereveiledning.indd 7

139 140 141 142 144 144 145 145 146 147 149 149 152 152

21.03.2018 08:52:25


8

innhold

NHO remiks – det nye arbeidslivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Utenforskap, lav utdanning og ufaglært  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Om omstillingsproblemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Utenforskap: Automatisering truer faglært arbeidskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Partssamarbeid og kompetanseutvikling på arbeidsplassen  . . . . . . . . . . . . . . . .   Kompetansetillitsvalgte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kartlegging av kompetanse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Realkompetanse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Samarbeid med partene er godt forankret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Partene har et sterkt engasjement for karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

153 154 154 155 155 156 156 157 157 157 159 159

kapittel 8  partnerskap partnerskap: hva – hvorfor – hvordan? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

163

Geir Syvertsen Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Partnerskap for karriereveiledning: Hva er det, og hvorfor har vi det?  . . . .   Om partnerskap som samarbeidsform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Om partnerskap som politisk styringsform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Partnerskap i praksis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Om partnerskapets taksonomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Framvekst og utvikling av partnerskap for karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Om partnerskap og NOU 2016: 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Erfaringer fra Østfold fylke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Partnerskap bidrar til helhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

163 164 166 167 168 169 171 175 176 180

kapittel 9  et innovasjonsteoretisk blikk på kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester – med særlig vekt på spredningsfasen og betydningen av brukerinvolvering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

184

Erik Hagaseth Haug Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Innovasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Innovasjon i offentlig sektor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Etableringen av utdanningsvalg – en innovativ prosess?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Brukernes stemme i innovativ utvikling – en manglende brikke i puslespillet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Involvering av elever i utvikling av utdanningsvalg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Karriereveiledning.indd 8

185 186 186 187 193 197 199

21.03.2018 08:52:25


innhold

del 3  individuelle veiledningsoverveielser 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

205

kapittel 10  life design i norge – en vei til meningsskaping for individet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

206

Kirsten Marie Norendal Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avgrensning og begrepsavklaring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva er Life Design?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Utviklingen av karriereteoretiske paradigmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kjennetegn ved det tredje paradigmet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Life Design som teori og metodikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Selv og karriere skapt gjennom språk og relasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Life Design Counseling med Career Construction Interview  . . . . . . . . . . . . . . .   Forutsetninger og utfordringer ved bruk av Life Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Individets karriereutfordring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Individets alder og refleksjonsnivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvorfor spørsmål om barndomsminner?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriereveiledning eller terapi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva med samfunnsperspektivet og sosial kontekst?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Life Design og norsk karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvilken kompetanse kreves av Life Design-karriereveiledere?  . . . . . . . . . . . . .   Kompetanseheving og videreutvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

206 207 208 208 210 211 212 212 215 215 216 217 218 219 221 221 223 224

kapittel 11  like som veileder like – karriereveiledning mellom mennesker i samme situasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

229

Kjartan Skogly Kversøy Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Historien om et utviklingsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Data og analyse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Etikk og relevans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Noen inspirasjonskilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvordan ligner veiledning daglig samtale?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å lære å stille visse spørsmål på en systematisk måte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Undring og anerkjennelse gjennom spørsmål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva vil det si å forstå?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Potensielle effekter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Medborgerskap og livsmestring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

230 232 234 236 237 239 241 242 242 244 245

Karriereveiledning.indd 9

9

21.03.2018 08:52:25


10

innhold

kapittel 12  arbeid, kall og karriereveiledning i det 21. århundre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

250

Roger Kjærgård Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Neoklassiske forståelser av arbeid og kall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Arbeid og det religiøst forankrede kall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Den moderne arbeidslivsdiskurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karrierebegrepet i forandring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Den moderne forståelsen av kall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriereveiledning med vekt på mening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Arbeid, kall og karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

251 252 252 254 255 258 259 261 263 265

etterord 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

270

Peter Plant Prekær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Career guidance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   For alle?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kompromiss og balanse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Regnbuen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Konklusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lenker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

270 271 272 273 274 275 276

om forfatterne 

277

Karriereveiledning.indd 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

21.03.2018 08:52:25

Kjærgård, Plant - Karriereveiledning for individ og samfunn  

Gyldendal Akademisk 2018

Kjærgård, Plant - Karriereveiledning for individ og samfunn  

Gyldendal Akademisk 2018