Page 1


Ole Gjems-Onstad (red.)

Skattelovsamlingen 2017/18 28. utgave

Gyldendal Juridisk


© Gyldendal Juridisk 2018 ISBN 978-82-05-51284-9 ISBN 978-82-05-51285-6 (studentutgave)

Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Sats: Type-it AS, Trondheim Trykk: St. Michel Print Oy, Finland 2018


FORORD À jour med kunngjøringer i Norsk Lovtidend frem til 23 januar 2018 Denne utgaven av Skattelovsamlingen er søkt holdt à jour frem til alle stortingsvedtak, lover og forskrifter kunngjort i Norsk Lovtidend senest 23 januar 2018. Nytt i 28 utgave Den gamle folkeregisterloven 1970 er tatt ut siden den nye folkeregisterloven 2016 trådte i kraft 1 okt 2017. Den tilhørende folkeregisterforskriften er inntatt. I år er noteapparatet til de enkelte paragrafer søkt modernisert. Endringshistorikk for den enkelte paragraf er generert ut fra Rettsdatas base, men ikke lenger tilbake enn 1998. Videre er det til hver enkelt paragraf lagt inn referanser til høyesterettsdommer. Det er bare tatt med rettspraksis om de aktuelle lovbestemmelser i gjeldende lover, ikke rettspraksis som gjelder tilsvarende paragrafer i tidligere lover. Det er til denne utgaven utarbeidet et mer utførlig kronologisk hovedregister (s XIII flg) og et alfabetisk lovregister (s XIX). Takk Redaksjonen takker for nyttige henvendelser fra brukere om forbedringer. Redaksjonsrådet for denne utgaven er advokat Sverre E Koch, kemner Astri Marija Rosenqvist og avdelingsdirektør Knut Erik Omholt. Redaktøren er ansvarlig for utvalget av materialet og redaksjonelle kommentarer med bistand fra forlaget. Det meste av rettsstoffet er hentet fra Rettsdata, der Terje Brånå har stått for tilretteleggelsen i samarbeid med bokens ombrekker Type-it, ved Arild Bekkadal. Det er nedlagt betydelig arbeid for å unngå feil, men både forlag og redaktør fraskriver seg ansvaret for slike. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding til Gyldendal Juridisk, Postboks 6730 St Olavs pl, 0130 Oslo, gro.gjestrud@gyldendal.no, eller til redaktøren, professor dr juris Ole GjemsOnstad, Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo, e-post ole.gjems-onstad@bi.no. 26 januar 2018 Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Ole Gjems-Onstad

Gyldendal Juridisk Gro Trude Gjestrud


Brukerveiledning

V

Brukerveiledning Endringer Lover og forskrifter er som utgangspunkt inntatt slik de gjelder for 2018. Noen bestemmelser er endret med virkning for 2018. Ved lover med sentral skatterettslig betydning gjengis da først de aktuelle bestemmelser slik de gjelder for 2017, og deretter endringene for 2018 markert med et gråtoneraster. Kronologisk rekkefølge Lovene er inntatt kronologisk. Enkelte unntak gjelder mindre endrings- og tilleggslover, som er inntatt umiddelbart etter hovedloven. Etter hver enkelt lovtekst er alle relevante forskrifter til loven gjengitt, også disse kronologisk. Lover med tilhørende forskrifter innledes med en egen innholdsfortegnelse. Denne innholdsfortegnelsen gir sidehenvisninger til lovteksten og til den enkelte forskrift. Der angis også forskrifter som ikke er medtatt. Tilleggslover under hovedloven Tilleggslover er vanligvis tatt med under selve hovedloven til emnet. Der satellittloven har vunnet en viss hevd som selvstendig lovgivning, er overskriftene til loven også gjengitt i den «riktige» kronologiske rekkefølge – med nærmere henvisning til det sted hvor selve teksten er å finne i Skattelovsamlingen. Kronologisk forskriftsregister og hjemmelsregister For å gjøre det enkelt å finne frem til aktuelle forskrifter har innholdsfortegnelsen ved hver lov normalt to forskriftsregistre: ett kronologisk register og ett hjemmelsregister. Ved skatteloven er det i margen angitt med FSFIN eller FSSD dersom det er gitt forskrifter til den enkelte paragraf. Vet man hvilken paragraf i loven som har gitt hjemmel for forskriften, kan det være naturlig å se i hjemmelsregisteret. Er man usikker på om et forhold er regulert i forskrifter, er det ofte greiest å søke i det kronologiske registeret. Kjenner man datoen for en forskrift, kan man benytte det kronologiske hovedregisteret som er inntatt innledningsvis etter bokens innholdsfortegnelse. Alle skatte- og avgiftslover og de aller fleste tilknyttede forskrifter er tatt med. Vi har imidlertid utelatt enkelte forskrifter som er uaktuelle, selv om de ikke er formelt opphevet. Forskrifter som bare delegerer kompetanse til å gi forskrifter eller treffe enkeltvedtak, er stort sett ikke tatt med, men er innarbeidet i notene til de relevante lovparagrafer. Enkelte forskrifter er gitt med hjemmel i flere lover. Da har vi nøyd oss med gjengivelse av teksten ett sted, men vanligvis med henvisninger i innholdsfortegnelsen til de andre lovene. Regnskaps-, revisjons-, registrerings- og selskapsregler Brukeren av skattelover har behov for å kjenne regnskaps-, revisjons-, selskaps- og registreringslovgivningen. Aksjelovene, selskapsloven, samvirkeloven, foretaksregisterloven, foretaksnavneloven, regnskapsførerloven, enhetsregisterloven, regnskapsloven og revisorloven er inntatt i fulltekst med aktuelle forskrifter. Internasjonalt materiale – EØS- og EU-regler Skatteretten er gjenstand for en sterk internasjonalisering. Det er ikke mulig i denne samling å innta alle skatteavtaler. Men i praksis er særlig de multinasjonale nordiske avtaler relevante.


VI

Brukerveiledning

Undervisningsmessig er spesielt dobbeltbeskatningsavtalene så vidt ensartet at kjennskap til én gir et godt grunnlag for å forstå andre. De mest sentrale avtaler mellom de nordiske land, samt en oversikt over hvilke land Norge har skatteavtaler med, er tatt med i et eget kapittel i boken. Skatte- og avgiftstabeller Et eget kapittel gjengir skatte- og avgiftsvedtak for 2017 og 2018, etterfulgt av en oversikt over konsumprisindeksen siden 1924 som mulig hjelp ved verdioverslag mv, og en tabell over utviklingen av Folketrygdens grunnbeløp.


Innholdsfortegnelse

VII

Innholdsfortegnelse Kongeriket Norges Grunnlov.............................................................................................

1

Lov 21.07.1894 nr. 5 om delvis Omordning af det civile Embedsværk........................

19

Lov 17.07.1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard ....................................................................................................

21

Lov 21.02.1930 om skifte (skifteloven)..............................................................................

23

Lov 19.05.1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) ................................................ Forskrifter til særavgiftsloven...............................................................................................

39 41

Lov 19.06.1947 nr. 5 om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v .........................................................................................................................................

77

Lov 28.07.1949 nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv. (dobbeltbeskatningsavtaleloven) ........................................................................................

79

Lov 28.03.1958 nr. 4 om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v .........................................................................................................................................

81

Lov 19.06.1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven) .................................................................................. Forskrifter til motorkjøretøy- og båtavgiftsloven .................................................................

83 85

Lov 22.06.1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) .................................................................................................... Forskrifter til sivilombudsmannsloven..................................................................................

89 93

Lov 19.06.1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)...................

97

Lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)........... Forskrifter til forvaltningsloven ............................................................................................

111 127

Lov 03.03.1972 nr. 5 om arv m.m. (arvelova) .................................................................. Forskrifter til arvelova ..........................................................................................................

141 155

Lov 06.06.1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).......... Forskrifter til eigedomsskattelova.........................................................................................

157 168

Lov 13.06.1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Forskrifter til petroleumsskatteloven ....................................................................................

175 182

Lov 12.12.1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven).............................. Forskrifter til dokumentavgiftsloven .....................................................................................

199 203


VIII

Innholdsfortegnelse

Lov 17.12.1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) Forskrifter til forsinkelsesrenteloven ....................................................................................

205 209

Lov 18.05.1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) ..........................

213

Lov 17.12.1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven) .................................................. Forskrifter til rettsgebyrloven ...............................................................................................

219 227

Lov 08.06.1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)................

231

Lov 21.06.1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) ................... Forskrifter til foretaksregisterloven ......................................................................................

251 262

Lov 21.06.1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) ....................................................................................................

269

Lov 21.06.1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)...................................................................................................................... Forskrifter til selskapsloven ..................................................................................................

275 292

Lov 29.04.1988 nr. 21 om ferie (ferieloven)......................................................................

299

Lov 21.12.1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen ............................................................................................................. Forskrifter til CO2-avgiftsloven ............................................................................................

307 310

Lov 17.07.1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)........................................................................................................... Forskrifter til gjeldsordningsloven........................................................................................

321 333

Lov 18.06.1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) .. Forskrifter til regnskapsførerloven .......................................................................................

335 339

Lov 03.06.1994 nr. 15 om enhetsregisteret .......................................................................

345

Lov 22.12.1995 nr. 85 om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven) .......................................................................................................................

357

Lov 29.11.1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) .............................. Forskrifter til svalbardskatteloven ........................................................................................

359 364

Lov 29.11.1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven).............................................................................................................. Forskrifter til Jan Mayen-skatteloven...................................................................................

369 369

Lov 13.12.1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven) ................................................................................................................ Forskrifter til artistskatteloven..............................................................................................

371 374

Lov 28.02.1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).................................................. Forskrifter til folketrygdloven ...............................................................................................

379 484


Innholdsfortegnelse

IX

Lov 06.06.1997 nr. 35 om Oppgaveregisteret ...................................................................

533

Lov 13.06.1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven).................................................... Forskrifter til aksjeloven .......................................................................................................

539 588

Lov 13.06.1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) ........................ Forskrifter til allmennaksjeloven ..........................................................................................

603 655

Lov 17.07.1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)....................................... Forskrifter til regnskapsloven ...............................................................................................

661 686

Lov 15.01.1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)........................................ Forskrifter til revisorloven ....................................................................................................

703 716

Lov 26.03.1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)............................. Forskrifter til skatteloven ......................................................................................................

723 826

Lov 21.05.1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) ...........................................................................................................

937

Lov 15.06.2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) ........................................................ Forskrifter til stiftelsesloven..................................................................................................

953 966

Lov 12.12.2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv (merverdiavgiftskompensasjonsloven).......................................... Forskrifter til merverdiavgiftskompensasjonsloven ..............................................................

969 973

Lov 12.12.2003 nr. 109 om heleide dattersamvirkeforetak ............................................

975

Lov 28.05.2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)......................................... Forskrifter til valutaregisterloven .........................................................................................

977 980

Lov 19.11.2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) .................................................. Forskrifter til bokføringsloven ..............................................................................................

985 990

Lov 01.04.2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS–avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE–loven)........................ 1017 Forskrifter til SE-loven.......................................................................................................... 1036 Lov 17.06.2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) .......................................................................................................... 1043 Forskrifter til skattebetalingsloven ....................................................................................... 1070 Lov 21.12.2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP–loven)......................... 1115 Forskrifter til OTP-loven ...................................................................................................... 1119 Lov 19.05.2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 1123 Forskrifter til offentleglova ................................................................................................... 1131 Lov 30.06.2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) 1137 Forskrifter til SCE-loven....................................................................................................... 1138


X

Innholdsfortegnelse

Lov 29.06.2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kap. 1–2.......... 1139 Lov 29.06.2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) ........................................... 1145 Lov 29.06.2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet ............................................ 1169 Forskrifter til frivillighetsregisterloven................................................................................. 1173 Lov 21.12.2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).................................................. 1185 Forskrifter til tolloven ........................................................................................................... 1216 Lov 27.06.2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning .................................................. 1287 Lov 06.03.2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) .............................................................................................................. 1295 Forskrifter til hvitvaskingsloven............................................................................................ 1304 Lov 19.06.2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)................................. 1311 Forskrifter til merverdiavgiftsloven ...................................................................................... 1337 Lov 28.05.2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven).............................................................................................................. 1367 Forskrifter til politiregisterloven........................................................................................... 1381 Lov 16.03.2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg........................................ 1383 Forskrifter til kommunale vass- og avløpsanlegg ................................................................ 1386 Lov 22.06.2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) ...................................................................... 1389 Forskrifter til a-opplysningsloven......................................................................................... 1393 Lov 11.01.2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)..................................... 1397 Forskrifter til SI-loven........................................................................................................... 1400 Lov 22.05.2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM-loven) .......................................................................................................................... 1405 Forskrifter til NIM-loven....................................................................................................... 1408 Lov 19.06.2015 nr. 58 om krav til kassasystem (kassasystemlova) ............................... 1411 Forskrifter til kassasystemlova.............................................................................................. 1414 Lov 27.05.2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) ......................... 1419 Forskrifter til skatteforvaltningsloven................................................................................... 1447 Lov 09.12.2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven) ................................... 1495 Forskrifter til folkeregisterloven ........................................................................................... 1502


Innholdsfortegnelse

Internasjonale avtaler ......................................................................................................... Overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue ................................................................................................. OECD Model convention with respect to taxes on income and on capital ........................ Avtale mellom de nordiske land om bistand i skattesaker ................................................... Overenskomst om oppkreving og overføring av skatt (Trekkavtalen).................................. Overenskomst i henhold til artikkel 20 i avtalen av 7. desember 1989 mellom de nordiske land om bistand i skattesaker (Gjennomføringsavtalen)...................................................... Overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av arv og gaver.................................................. Overenskomst av 01.11.2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering............................................................................................................... Nordisk konvensjon om trygd (2012).................................................................................... Forskrift 22.06.2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen.... Lov 27.11.1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) .................................. Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) ......................... Lov 14.12.2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)......................................................................................................... Vedlegg XXII til EØS-avtalen art. 77 inkluderer rådsforordning 2137/85 om europeiske økonomiske foretaksgrupper i EØS-avtalen.......................................................................... Europarådskonvensjon om gjensidig administrativ bistand i skattesaker ........................... Skatteavtaler mellom Norge og andre stater ........................................................................ Oversikt over kildesatser på dividender ut fra Norge..........................................................

XI

1515 1517 1536 1548 1553 1556 1560 1560 1562 1565 1565 1566

1586 1587 1587 1596 1603

Skatte- og avgiftsvedtak 2017 ............................................................................................ 1607 Skatte- og avgiftsvedtak 2018 ............................................................................................ 1661 Skattetrekket i 2018 – satser for trekkpliktige naturalytelser mv ........................................ 1697 Folketrygdens grunnbeløp 1967–2017............................................................................... 1700 Konsumprisindeksen 1924–2017 ........................................................................................ 1701

Gjems-Onstad - Skattelovsamlingen 2017-18  

Gyldendal Juridisk 2018

Gjems-Onstad - Skattelovsamlingen 2017-18  

Gyldendal Juridisk 2018