Page 1

Å R S B E R E T N I N G

2013

BERGEN AERO KLUBB | ORG. NR. 991.417.273 | WWW.BAK.NO


Innhold:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014

Styrets rapport

side 3

Selvassuransefond

side 4

Rapport fra skolesjef

side 5

Rapport fra flytryggingsleder side 5 Rapport fra flygesjef

side 6

Rapport fra opptur

side 6

Rapport fra teknisk

side 7

Rapport fra Mikro

side 8

Rapport fra Dugnadsansvarlig side 8 Rapport fra Hangaransvarlig side 8 Rapport fra Infoteamet

side 9

Resultatregnskap

side 10

Balanse

side 12

Flyregnskap

side 14

Oversikt over flytimer

side 14

Noter

side 17

Vedtekter selvassuransefond side 18 Forslag fra valgkomiteen

side 20

Forslag fra styret

side 20

2

Årsmøte for Bergen Aero Klubb finner sted i BAKs klubbhus torsdag 27. mars kl 19.00. Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretærer, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding. 5. Behandle regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta budsjett. 9. Behandle organisasjonsplan. 10. Valg. Etter ordinært Årsmøte innkalles det til Årsmøte i selvassuransefondet. Saksliste Selvassuransefondet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Behandle fondets årsmelding. Behandle fondets regnskap i revidert stand. Behandle innkomne forslag og saker. Fastsette medlemskontingent. Foreta følgende valg:

2 0

Medlem velges på Årsmøtet for 1 år Selvassuransefondets styre er:

Leder: Leder BAK - velges på BAK’s Årsmøte. Styremedlem: BAK sin oppnevnte flytryggingsleder Medlem: Velges på Årsmøtet for 1 år

Hovedtall fra driftsregnskapet 2013 Inntekter Fly

Utgifter 1 557 053

Kontingenter

127 430

Klubbdrift

209 941

Momsrefusjon

109 633

Dugnadsinnbetalt Sum inntekter

Fly Klubbdrift

1 501 930 309 925

34 000 2 038 057

Klubbhus

sum utgifter

1 811 855 297 358

Finanskostnader Renter

36 443

Avdrag lån LNBTT Sum

44 466 117 924

2 074 500

2 271 603

Bergen Aero Klubbs Infogruppe er ansvarlig for utgivelse av årsrapporten. Grafisk design og utarbeidelse: Gunnar van der Meeren. Foto omslag: ©Lise Berge


STYRETS ÅRSRAPPORT FOR BAK 2013 Bergen Aero Klubb, stiftet 22.november 1932 - (BAK) er tilsluttet Norges Luftsportsforbund (NLF). Medlems fordeling for motor og mikro er slik : familiemedlem 3 , junior 19, pensjonist 32, senior 188 , støttemedlem 7, ungdom 3 - tilsammen 252 medlemmer. 120 er aktive piloter. Medlemstallet er stabilt. Styret i BAK for 2013 har bestått av : Jan Starheim (formann ) Trond Johannessen (nestformann) Eilif Andersen (styremedlem ) Claudia Kruber(styremedlem ) Svein Ove Nygård (styremedlem ) Andreas C Haaland (varamedlem ) Bergen Aero Klubb har i 2013 foretatt et historisk stort løft - klubbhus fornyelse. En gledelig og positiv tilvekst for flymiljøet som vi er stolt over. Klubbhus saken har generelt preget klubbens drift i 2013. Det har gjennom året vært et godt arbeidsmiljø i styret som har avholdt 8 møter etter fast agenda. Gruppeledere har delvis vært invitert. Det har vært positivt samarbeid med NLF, Avinor, teknisk verksted, Statoil og øvrige samarbeidspartnere. Medlemmene har utvist positiv holdning til klubbens drift. Flytryggingsleder er fast representant i sikkerhetsutvalg for Flesland flyplass og Sørstokken. Det ble på slutten av 2013 oppnevnt ny flytryggingsleder og nyopprettet leder som flyoperativ, flygesjef stiling utgår ifølge NLF.

1 3

Det har ikke vært uhell eller skader i løpet av 2013. Dette er meget gledelig. Klubben har i 2013 motorfly, akrofly og mikro aktivitet -også med utsjekk og skoling. Teoriundervisning ble i løpet av 2013 startet opp igjen etter tidligere mønster - ledere her har vært Odin Sætre og Are Stangeland. 9 elever deltar. Det er ikke rappotert at vår aktivitet har utslipp til det ytre miljø på Flesland. Informasjon til medlemmer er gitt via hjemmeside, e-post og i en utgave av BAK bakside. Internasjonalt , nasjonalt og ikke minst lokalt i BAK er GA flyging på sterk tilbakegang. Statistikken viser 1216 flytimer mot 1378 i 2012, 1995 i året 2011, 1584 i 2010, og 1996 flytimer i 2009. Det foreligger mange vurderinger til årsaker. Styret har drøftet situasjonen og det ble opprettet et utvalg som fortløpende vurderer flypark anbefalinger i BAK. Dette emne vil bli proritert. Det skjer mye og stadig nye løsninger fremsettes internasjonalt såvel for flymaskiner som med fuel. Klubbens økonomiske drift og rutiner er god. Det er i driftsregnskapet bokført kr.297.358,- i fornyelse av klubbhuset. Driftsresultatet før finanskostnader er underdekning kr. 132.614,77

Ekstraordinært Årsmøte ble holdt 27.06.2013 etter forslag fra Styret. Årsak - klubbhuset. Det ble vedtatt og overta 10 brakker med total kostnadsramme kr. 900.000,med økonomisk fordeling fra Selvassuransefond og BAK drift. Anleggsperioden medførte noe forandringer byggningsmessig. Budsjettet ble nøyaktig holdt. Fra selvasssuransefond kr. 602 642,- og som nevnt kr.297.358,over driftaregnskapet. Ivar Henriksen ble av styret oppnevnt som ansvarshavende for prosessen. Ansvar for teknisk utforming og designet den ytre fasade var Morten Straume. Ivar Henriksen har også stått for interiør og all nytt inventar som er ført over balansen med kr. 37.123,68. Styret har forhandlet med Avinor vedrørende parkeringsplass. BAK har avtale om 20 plasser og kostnader for dette er fordelt på flykonti/drift. Plassene er merket på ny opparbeidet område. BAK har inngått avtale med Avinor om fornyelse av IDkortet. BAK medlemmer betaler en årlig avgift på ID kortet. Belastning er i 2013 tatt inn i driftsregnskapet -belastes flykonti. ID og P-plass kostnader er påtenkt ilagt ny beregning for kontingent fra og med 2015. PFT er gjennomført som planlagt. Mange medlemmer deltar på navigasjonskonkurranser som øker både sosialt miljø og flyferdigheter for våre piloter. BAK deltok på QBE rally, Norgesmessterskap, Verdensmesterskap i presisjonsflyging Bautsen, Tyskland og i europamesterskap i Rallyflyging i Dubnica, Slovakia. I Verdensmesterskap i Bautsen konkurerte Kurt Norevik og Odin Sæthre. I europamesterskap i Dubnica deltok Petters Strømme og kurt Norevik. BAK er blitt veldig aktiv i navigasjonskurranser. Om ikke alt dette var nok så vil BAK i 2014 øke aktiviteten i navigasjonsflyging. Kurt Norevik/BAK er ansvarlig for å arrangere norgesmesterskap på Vestlandet/Sørstokken. Mikroflygruppen i BAK ble opprettet i 2009. I 2013 består gruppen av 32 medlemmer som benytter innleiet Ikarus C42, LN-YIG som totalt har fløyet 168 timer i 2013. Dermed er LN.YIG på 19 plass av tilsammen 349 fly i Norge. Medlemmer i gruppen deltok i lokale navigasjons mesterskap i Norge og norgesmesterskap og europamesterskap i Slovakia hvor Morten og Tuva Straume deltok. Flytiden til Kamenice Cirouchou tok 11 timer med LN-YIG ! Mikroflysertifikatet krever at det avlegges teoretisk og praktisk prøve. Kurs til Mikroflyteori kan taes i BAK sammen med motorflygere. For å ta hele praktiske opplæring har BAK mikro en avtale med Stord Mikroflyklubb og den praktiske delen kan fordeles på våre to klubber. Akro gruppen har vært ledet av Ivar Henriksen og har sitt eget styre/ Årsmøte. Gruppen blir drevet meget seriøst , og er med å skape et allsidig flott fly miljø i BAK. To medlemmer deltok i norgesmesterskap i akroflyging, i Valdres . Videre har 16 medlemmer utsjekk på halehjul, 4 har utsjekk på Akro og 8 er i gang med akro-programmet ved utgangen i 2013 Flyparken har i 2013 vært med to fly i klubbens eie, LNBTT og LN-BTS. 4 fly har vært innleiet : LN-SVO, LN-BGQ,

3


LN-DAG, LN-LN-YIG - hertil kommer akro flyet LN-SDB som drives av Akro gruppen . Tidligere styrebesluttning tilsier at vi skal tilstrebe oss på å ha en flysammensettning på to fly av typen Piper og to av Cessna. I lys av dette mener styret at klubben er godt tjent med dagens tilgang på fly. LN-BTT er også gjort tilgjengelig som skolefly. Når det gjelder den tekniske oppfølgning på flyene, er styret meget godt fornøyd. Teknisk team og fly eierne har gjort en flott jobb gjennom hele året. Avinor innførte 21.november 2013 krav om fligtplan på all VFR trafikk. Dette var vi forberedt på, og det har vært holdt kurs og møter for å tilfredstille kravet. Info teamet har arbeidet med nye IT løsninger. Dertil er gruppen ansvarlig for klubbkvelder og i 2013 har vi bla. hatt foredrag av flyplass sjef på Sørstokken, Jan Myklebust og Kent Sviggum fra Tårnet / Flesland.

at det booking kan kun skje dersom flykonto saldo er i pluss. Betaling kortleser vil bli innstalert. Særskilte omtaler av de enkelte grupper som bl.a. Opptur og flykorps - henvises til detalj oppsett. Fly aktiviteten har i 2013 vært noe svak blant annet grunnet værforhold. Administrasjon og drifts aktiviteten har tilgjengjeld vært usedvanlig aktiv. Vi takker våre instruktører,gruppeledere og medlemmer for et godt samarbeid og positiv innstilling for klubbens virksomhet i 2013. Flesland, februar 2014 Styret i BAK

På slutten av 2013 ble det bestemt å skifte ut KDS systemet med nytt opplegg MyWeb logg. Nils-Ove Jacobsen og Ove Bråten er ansvarlig for dette. Iverksettelse i løpet av 2014 etter en innføring/instruksjons kveld. Det nye vil bla. medføre

BAK SELVASSURANSEFOND 2013 4

2 0

Det er i 2013 ikke innkommet henvendelser eller krav til Selvassuransefondet. Tilførte midler til fondet for 2013 er på NOK 30 000,- og renter på NOK 17 328,Fondets minste kapital skal være NOK 250.000,-

Ekstraordinært Årsmøte 27.6.2013 fattet vedtak om nytt klubbhus og finansieringsplan med inntil kr. 800.000,fra selvassuransefondet. Det ble benyttet kr. 602.642,Regnskapet for selvassuransefondet føres av regnskapsfører for BAK og revideres av BAK revisorer. Antall medlemmer i 2013 : 120 medlemmer Årskontingent i 2013: kr.250,- pr. medlem Årskontingenten for 2014 fastsettes av Årsmøtet i fondet. BAK Selvassuransefond 2013 Saldo pr 01.01.2013

690 636,28

Innbet kontingent i 2013

30 750,00

Renteinntekter

17 328,93

Tilskudd fra BAK

15 000,00

Innbetalt andel Acro/lån

125 000,00

Sum

878 715,21

Utbetalt lån til BAK/klubbhus

602 642,50

Bank saldo pr 31.12.2013

276 072,71

Rest lån Acro

125 000,00

Balanse

401 072,71

Forslag fra styret: Generalforsamlingen i BAK anmodes om å søke Generalforsamlingen i selvassuransefond i BAK om at beløpet som er benyttet til klubbhuset kr. 602.642,- i 2013 blir ført som driftsomkostning og dermed ikke som gjeld til BAK fra og med 2015 regnskapet


SKOLESJEFENS ÅRSRAPPORT I 2013 har kun 3 stk fått sin “First Solo” og 4 stk kan vifte med nye PPL-A, EASA-sertifikater, og disse varer livet ut. GRATULERER! 5 stk har tatt Mørkeutsjekk. Den drastiske tilbakegangen av elever som vi har fått i BAK er også å se i andre klubber, årsakene er komplekse og ukjente. Pr i dag har hver instruktør bare en elev hver. Vi har så smått begynt med klasseundervisning igjen etter 3 ganger BT- annonser om infomøter. Det møtte 5 stk på hvert av infomøtene og det endte opp med en klasse på 5-6 elever. Imidlertid har tallet øket til 10-12 stk, en blanding av fix- ving, helikopter og mikro. FORNYELSE: Mange glemmer å fornye og siden EASA-sert ikke skal fornyes er det nå bare tre forskjellige datoer å huske på,

nemlig legesert, språkprøven og rettighetene. De fleste tror at det er den siste måneden før utløpsdato en skal fornye rettighetene, det er feil. Har du 12 timer f.eks. 11 måneder før utløpsdato kan du fornye etter 12-timers regelen og fly i nesten tre år uten å tenke på fornyelse. KLUBB PFT: Det står dårlig til for mange som flyr lite, særlig landing og spesielt i sidevind. De fleste uhell/havarier er ifbm landing. Ta det alvorlig når du skal fly den årlige sjekken med instruktør og tren landinger. Fly til Sola en dag det er 10-15 kts nordavind og bruk Ø-W banen for sidevindstrening - det er mitt ønske!

Med vennlig hilsen Bjarne

RAPPORT FRA FLYTRYGGINGSLEDER

1 3

Aktiviteten fra tidligere fagleder har vært noe redusert i 2013 av kapasitetsmessige årsaker. Dette var varslet allerede i begynnelsen av året. Jeg takker Bjart Kvaleid for 10 års virke i denne viktige rollen. EASA-reglene vil påvirke våre interne rutiner. Regelverket for å bli godkjent ATO – Approved Training Organization – fordrer tilpasning på intern rapportering og kontroll. Flytryggingsleder har en viktig rolle sammen med de andre faglederne for å få dette på plass. Vi som piloter er vant til strenge regler og sjekklister, og noen ganger har vi lyst å stritte imot nye regler. Regelverket som omgir oss er ment å gi oss trygghet og passe på at vi bidrar til trygghet hver gang vi setter oss i et fly. Lufttrafikken vil bare øke og setter sikkerheten på prøve både for oss som driver privatflyging og for dem som driver kommersiell flyging. Derfor strengere regler hvert år. Vi kan være stolt av at vi har rettigheter til å drive våre flygeaktiviteter i en storby og hele året rundt. Enkelte kan tenke at et flysertifikat er uoppnåelig og skulle gjerne ønske å være en av oss. Aktuelle nyheter i 2013 for oss som har Flesland som base: - Flesland skulle få C-luftrom, men iverksettelsen er utsatt. - Krav om slot-tid er fjernet. - Krav om reiseplan er blitt innført. - Krav om radiosamband før taxing til fuel-pumpe. - EASA regler ble innført 7. juni. - I klubbkveld 24. april ble det gitt informasjon om EASA-regler. NLF/Motorflyseksjonen avholdt fagseminar 9. og 10. november for samtlige flyklubber. Av utvidete krav som ble grundig gjennomgått kan nevnes «Hendelsesrapportering internt og eksternt» og «Risikoanalyse». Flytryggingsleder og Operativ Leder må samarbeide tett fremover for å foredle pilotenes gode egenskaper.

Vi ønsker at våre flyopplevelser ikke skal overskygges av vanskelige regler og skal ivareta en fin kombinasjon av sikkerhet og moro i luften. I samarbeid med Operativ leder vil det bli avholdt regelmessige temamøter. Vi har laget forslag til årshjul: - «Sesongklar» (april) - Regeloppdatering nærmeste flyplasser, taxe- og utflygingsfeil - «Planlegging langtur» (juni) - Flygeplaner, fremmede landingsplasser, venneflyging - «Erfaringer» (september) - Vindforhold, landingsrunder, radio, instrumenter - «Vinterflyging» (november) - Kaldstart, vær, ising, glatt rullebane Rollen som flytryggingsleder er inspirerende og interessant. Undertegnede har god grunn til å ta kontakt med den enkelte piloten. Oppmuntre og veilede! Noen piloter er meget kompetente og andre er usikre. De av oss som er meget kompetente må hjelpe og støtte dem som er usikre! På den måten blir vi et godt team av piloter i BAK. Flytryggingslederen har lov til å være snill, men kan ikke tillate operasjoner som setter sikkerheten i fare. Det gjelder både vurdering av flymateriell og pilot. Sammen med Operativ leder og andre fagledere ønsker vi at flymateriellet til enhver tid skal tilfredsstille krav til sikkerhet samt å formidle viktig informasjon. Men: Du som pilot har alltid ansvaret. Følg med på våre nettsider fremover. Jeg vil sørge for å legge ut lenker til viktige oppdateringer vedrørende operasjoner på de flyplasser vi har i nærområdet samt havarirapporter som relateres til operasjoner med flytyper lignende våre. Ha et godt flygeår i 2014!

Torbjørn Haaland Flytryggingsleder

5


RAPPORT FRA FLYGESJEF BAK fløy sannsynligvis betydelig mindre i 2013 enn i 2012, med 1381 timer, eller i 2011, med 1995 timer. Den nedgangen vi har hatt både sammenlignet med i fjor og tidligere år skal jeg ikke tallfeste, - styret har sikkert en oversikt i sin rapport. På mange måter er det nå viktigst å se fremover. Det skjer mye på flyfronten og det åpner seg nye muligheter for våre medlemmer. Avgifter og byråkrati bremser oss, men det finns lyspunkter. For de som vil ha nye utfordringer vil vi i 2014 kunne ha muligheter til å ta et betydelig enklere instrumentbevis enn det vi hittil har slitt med. Teoripensumet er mer enn halvert, og fagemner som er unødvendige for vår type flyging er tatt bort. Som et alternativ til vårt sertifikat (PPL) vil vi nå kunne fly med LAPL, - Light Aircraft Pilot Licence. Fornyelse og legepapirer blir enklere og vi kan fortsatt fly luftfartøy lettere enn 2000 kg og vi kan ta med inntil 3 passasjerer. Altså stort sett det samme som vi tidligere har gjort. For de som begynner på en utdannelse er flykravet 30 timer mot 45 til PPL. Og så har vi fortsatt Micro som jeg tror vil vokse videre.

6

Jeg har flere ganger gjort styret oppmerksom på at funksjonen Flygesjef ikke lenger passer inn i klubbdrift. Her ligger BAK ikke lenger på etterskudd, vi har fått en Operativ leder. Det er gledelig og vi må være takknemlig for at mangeårig medlem Øyvind Bratshaug har tatt på seg oppgaven. Han har bred flyerfaring – også kommersielt, og vil bli en verdifull ressurs hos oss. Men han greier seg ikke alene, alle medlemmer, og i særlig grad styret og fagpersonell må støtte og hjelpe han i henhold til den krevende instruksen han skal operere etter.

Instruksen i den gamle Klubbhåndboken sier at flygesjef skal være ansvarlig for at flygingen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser, at instrukser blir overholdt, at kontrollsystemer blir oppdatert – herunder kartotekkort og rettigheter, at publikasjoner blir ajourført, at flygerne holder en tilfredsstillende standard, osv..etter. Mye av dette gjelder også nå for Operativ leder. Jeg tror ikke vi kan regne med noen hjelp fra NLF, der er det mye prat og lite ull. Altså må klubben selv lage grunnlag for driften. Vi får hjelp fra andre klubber. Sola og Bardufoss har laget gode klubbhåndbøker og nå har nettopp Bodø Flyklubb lagt ut en veldig solid Klubbhåndbok som vi kan kopiere. På årsmøtet i forfjor kom det frem at kartotekkortene var uønsket blant medlemmene. Det er ingen overraskelse at det i en stor klubb vil være medlemmer som ikke liker å bli kontrollert og holdt under oppsikt, men vi er nødt til å hjelpe hverandre og også ”passe litt på” hverandre på en positiv måte. Vår kjære og superaktive skolesjef, Bjarne, ble beklageligvis syk i vinter. Vi håper og tror at han vil være tilbake i miljøet på en eller annen måte for skolevirksomheten står ovenfor betydelig utfordringer. Det blir ingen utdanning etter april 2015 hvis vi ikke har fått på plass en godkjent skolestruktur. Også her er det full forvirring sentralt i NLF. Hvordan den fremtidige ATO skal organiseres vet ingen så langt.

2 0

En av flere oppgaver for det nye styret blir å lage en administrasjonsform hvor drift og kontroll blir satt i et system med vedtatte instrukser. Vi har stor muligheter; - et praktfullt klubbhus, - godt og variert flymateriell, - god hangar, - og ikke minst mange entusiaster i klubben, - alt dette betyr at vi skal greie oss godt i tiden som kommer. Knut Helbekkmo, flygesjef (for siste gang)

OPPTUR I 2013 gjennomførte vi 12 flygninger under prosjekt OPPTUR. De fleste var i samarbeid med Kreftforeningen, men vi hadde også gleden av å ha andre ungdommer med behov for en avveksling med oss på tur. Vi fortsetter samarbeidet med Kreftforeningen og vi venter nå på første navnelisten for 2014. I tillegg har vi andre henvendelser som kan medføre både aktivitetsdag og muligheter for enda mer PR for klubben. Vi kommer tilbake med info gjennom vanlige kanaler så snant ting er avklart her. For øvrig var det jo artig sist sommer å ha NRK Hordaland (Vestlandsrevyen ) med på tur :) Sponsorinntektene har vist en liten nedgang, men vi håper å ha nok midler til å gjennomføre turer for alle vi får ønsker fra! Men, som alltid: Hvis noen har muligheter til å finne sponsorer er vi glade for det ! Bjørn Bull Wingaard


RAPPORT FRA TEKNISK Vedlikehold av BAK`s fly har også i 2013 blitt administrert og utført av klubbens Tekniske Team (TT) som gjennom året har bestått av: Petter Strømme, Arild Skaatun, Thor Larsen (teknisk leder), Kurt Norevik, Martin Skaatun, Knut J. Haaland og Hans J. Listerud Formål til Teknisk Team: - Drive effektivt vedlikehold og reparasjoner av klubbens fly etter til en hver tid gjeldene regler fastsatt av myndighetene. - Sørge for at BAK til enhver tid benytter det beste alternativet for reparasjon og vedlikehold, basert på økonomi, leveringstid og pålitelighet. - Utføre 50timer ettersyn og lett vedlikehold med eget personell. I løpet av året har TT: - Avholdt møter med verksted. - Holdt løpende kontakt med verkstedsinstans. - Holdt løpende kontakt med NLF CAMO - Utført 50 timer ettersyn med eget personell. - Samarbeidet tett med eierne av BAK`s innleide fly - Holdt styret v/ formann oppdatert om status på flyene

1 3

Også i 2013 har vi tatt alle 50 timers vedlikehold selv. Vedlikehold utover 50 timer har blitt utført av Hans J. Listerud på Flesland, og vi har ikke hatt behov for å benytte andre verksteder. Imidlertid holder teknisk leder kontakt med Flyteknisk på Notodden i tilfelle det skulle bli nødvendig å benytte en JAR145 godkjent organisasjon. Fremdeles er det er ingen utvikling med hensyn til flyverksteder på vestlandet, så vi forventer å følge samme opplegg videre. På våre innleide fly (BGQ, SVO og DAG) står eierne fremdeles for vedlikeholdet, og de har valgt forskjellige løsninger for ettersyn. Selv om klubben eier andeler i LN-SDB er den også å anse som innleid i denne sammenheng. LN-YIG vedlikeholdes etter regler som gjelder for mikrofly. I all hovedsak har Petter Strømme stått for vedlikeholdet av YIG. Gjennom året har medlemmer av TT samarbeidet godt med dugnads og hangar ansvarlige, og vi TT prøver å delta på dugnader som arrangeres. I år som i fjor takker vi for innsatsen til hangar og dugnads ansvarlige. Fremdeles har teknisk leder mange reisedøgn, og av denne grunn har teknisk leder ikke hatt anledning til å delta på styremøter i 2013 heller. Dette er selvsagt beklagelig, men samarbeidet med styret har etter undertegnedes mening likevel fungert bra. I 2013 har vi nok en gang blitt spart for store hendelser men har hatt noen driftsavbrudd. LN-BTT hadde en periode med ladeproblemer. Etter å ha prøvd forskjellige løsninger ble vi nødt til å bytte alternator. LN-BGQ har hatt et langt avbrudd i forbindelse med motoroverhaling og oppussing av maskinen. Flyet er nå tilbake i klubbdrift og i meget god stad. Problemene med punkteringer kom tilbake også våren 2013 Problemet ble igjen tatt opp med Avinor. Til tross for at taksebaner har blitt rengjort med magnetlist ligger det igjen ståltråder etter børstene som brukes til snørydding og disse kommer gjerne frem en tid etter at snøen har forsvunnet.

Driftsmessig i klubben har vi hatt en stor utfordring og noen små gjennom 2013. Fremdeles sliter vi med at vi ikke får beskjed i god tid før flyene går ut på tid, men stort sett har vi klart oss uten avbrudd. Vi merker oss også at enkelte fører reisedagbøkene feil når det gjelder snag. Blant annet har anmerkninger blitt ført direkte til hold item list. Dette vil teknisk leder ta opp ved en passende anledning. Årets største utfordring var at luftdyktighetsbeviset forsvant fra sin faste plass i LN-DAG. Beviset ble senere funnet om bord i flyet, men på et helt annet sted enn der det skulle være. Følgelig ble flyet operert uten at fartøysjefene hadde gjort rede for at alle påkrevde dokumenter var om bord. Teknisk leder meldte dokumentet tapt til luftfartstilsynet, og rapporterte senere at dokumentet var kommet til rette. Til dags dato har ikke dette fått noen konsekvenser for flygerne eller klubben, men luftfartstilsynet har opprettet sak på forholdet. Fortsatt har alle medlemmene i TT relativt mye å gjøre i sine respektive jobber. Konsekvensen av dette er at det fra tid til annen kan være vanskelig å få gjennomført forefallende jobber i klubben og at vi dessverre ikke er så synlige i klubben som vi skulle ønske. Selv om vi gjerne skulle ønske det annerledes, ser 2014 ut til å bringe med seg mer av det samme. Delvis av denne grunn bad teknisk leder om avløsning mot slutten av 2012, men omstendigheter rundt driften av klubben har gjort avløsning vanskelig. Imidlertid er det fortsatt et ønske at styret finner en ny teknisk leder. Det har tidligere blitt nevnt at motoren på LN-BTT snart ville nå TBO. Pr. i dag har motoren passert 2000 timer. Vi vil fly motoren til 2400 timer og sette inn en fabrikkoverhalt motor da. Medio januar 2014 er det ca 300 timer igjen, noe som skulle tilsi motorbytte til høsten. 2014 bringer også endringer i klubbens vedlikeholdsregime. Som kjent har vi de siste årene vedlikeholdt flyene i det som kalles ”kontrollert miljø”, underlagt NLF CAMO. Vi går nå over til ”ukontrollert miljø”. CAMO vil nå kun stå for oppdatering av vedlikeholdsprogram og gangtider samt fysisk inspeksjon, mens teknisk leder vil bli ansvarlig for alt annet. I ukontrollert miljø er ARC kun gyldig i ett år, og følgelig vil CAMO inspisere både fly og dokumenter årlig. I store trekk er dette et steg tilbake til ordningen som gjaldt før vi fikk CAMO.

Teknisk team takker alle for samarbeidet gjennom 2013

7


RAPPORT FRA MIKROFLYGRUPPEN Mikroflygruppen i BAK har blitt opprettet i 2009 og kan nå feire sitt 4 års jublieet. I 2013 består Mikroflygruppen av 32 medlemmer som disponerte en Ikarus C42, LN-YIG. Denne har totalt fløyet ca. 115 timer i 2013. Dermed er LN-YIG på 19. plass av tilsammen 349 fly i Norge. Gruppens aktive deltok i lokale navigasjonsmesterskaper i Norge, i selve Norgesmesterskap og i Europamesterskap i Slovakia. På Europamesterskap i Kamenice nad Cirouchou, Slovakia deltok Morten og Tuva Straume. Flytid fra Bergen til Kamenice nad Cirouchou i Slovakia var på ca. 11 timer med LN-YIG. For å tar Mikroflysertifikat må det avlegges en teoretisk og en praktisk del. Kurs til Mikroflyteori kan tas i Bergen Aeroklubb sammen med kurset for Motorflyger. For å tar hele praktiske opplæring har BAK Mikro en avtalet med Stord Mikroflyklubb og den praktiske delen kan fordeles på de to klubber.

RAPPORT FRA DUGNADSANSVARLIG I 2013 ble det gjennomført 1 dugnad av den tradisjonelle arten, og det var gledelig godt oppmøte av gamle og nye medlemmer. I tillegg ble det praktisert langt over gjennomsnitt solid dugnadsånd i sammenheng med bygging av det nye, flotte klubbhuset BAK nå har fått. Det står stor respekt av den innsatsen noen ildsjeler har ilagt dette prosjektet. En stor takk til dem, og til medlemmer som gjennom dugnader har bidratt til BAKs ve og vel.

2 0

2014 er godt i gang. Målet for året er en nødvendig økt aktivitet for å ivareta klubbens flypark, hangar og klubbhus. Jeg ser frem til nye dugnader, der tidligere deltakere og nye, stiller til noe jobb og mye sosialt samvær.

8

Mette Lise Rusten Dugnadsansvarlig BAK

RAPPORT FRA HANGARANSVARLIG Overtok vervet som hangaransvarlig fra Jan Starheim høsten 2013. Det ble i tiden rett etter dette igangsatt en ryddeaksjon i hangaren av styret, noe som gav gode resultater. Mye boss ble kjørt bort, og det så med ett mye bedre ut. Organiserte også slått av ugresset mellom hangar og gjerde, da mye av dette nesten var 2 meter høyt. Jeg har prøvd noen ganger og stake opp dreneringene på begge sidene av portene for og unngå det vannet som til tider trenger inn med portene. Dette må vi finne en løsning på, for og hindre denne vanndammen på gulvet. Det vil på en av dugnadene fremover bli arrangert med lån av lift, slik at vi kan bytte lysrør, og ta en inspeksjon av tak og konstruksjon i samme sleng. Den generelle tilstanden på hangaren er bra. Liten påminnelse! Dersom man skrur eller driver med andre ting i hangaren som kan føre til at spisse gjenstander blir liggende igjen på gulvet, så vennligst dobbelsjekk området før du forlater det. Finner til stadighet skruer, streng og lignende som lett kan føre til en unødvendig og kjedelig punktering. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på eller har gode forslag! Håper og møte mange, ofte i klubben i løpet av 2014! Kjetil Dalseid Hangaransvarlig


RAPPORT FRA INFOTEAMET Infoteamet har i 2013 hatt et lavt aktivitetsnivå. Teamet manglet ledelse, og arbeidsoppgaver ble utført tilfeldig. På oppfordring fra styret i BAK, ble teamet samlet og reorganisert på høsten. Teamet ble også tilført 2 nye medlemmer, mens ett teammedlem valgte å tre av. Takk til Are R. Stangeland for god innsats. Infoteamet består i dag av følgende medlemmer, som har hovedansvar på følgende områder: Gunnar van der Meeren (Leder) Christopher Donné (Redaktør BAKsiden) Kristian Barek (Fellesmail) (NY) Espen Søderstrøm (Sosiale medier) (NY) Sindre Gusdal (Web) Infoteamet har utgitt ett nummer av BAKsiden, samt vært ansvarlig for den trykte versjonen av årsberetningen i 2013. I høst har teamet hatt 2 møter, hvor det ene dreide seg om reorganisering og struktur, og det andre om utvikling av nye websider. Nye websider er en prioritert oppgave for teamet, og vi er ved utgangen av 2013 godt i gang med dette arbeidet. Dagens web er utdatert, og det er viktig å få laget nye sider som er bedre tilpasset brukerene. Her er det en del utfordringer, så teamet jobber grundig og målrettet. I 2014 vil informasjon i større grad bli distribuert via digitale medier enn tidligere. Dette er utfordringer som teamet ser frem til. Fremtiden til den trykte versjonen av BAKsiden er noe usikker, og det blir opp til styret å avgjøre om denne skal fortsette i 2014.

1 3

Infoteamet har i dag ressurssterke personer på mange felter, noe som vil komme godt med når teamet står foran utfordringene i 2014. Gunnar van der Meeren (Leder Infoteamet)

9


BERGEN AERO KLUBB Resultat pr. 31.12.2013 sammenlignet med fjoråret Kontonr

Budsjett 2014

2013

2012

DRIFTSINNTEKTER 3100

Inntekter LN-SVO

324 000

-202 310,00

-214 745,00

3101

Inntekter LN-BTT

452 000

-406 750,00

-353 938,00

3102

Inntekter LN.BGQ

421 000

-212 281,00

-491 703,00

3104

Inntekter LN-DAG fra 2011

486 000

-379 657,00

-330 216,00

3106

Inntekter LN-BTS

421 000

-356 055,00

-317 735,00

3107

Inntekter LN-YIG

164 000

-129 228,00

-165 384,00

3110

Kontingenter (NLF)

130 000

-127 430,00

-119 400,00

3111

Innt.stevner/arr

0,00

-6 525,00

3114

Innt hangarleie

108 000

-96 000,00

-87 000,00

3115

Innt teorikurs

80 000

-103 995,00

-17 592,60

3116

Innt bak-shop

3117

Innbet Utviklingsorientert Ungdomsmidler

3118

Inntekt flykorps

3119

9 000

-9 857,00

-6 716,85

15 000

-5 859,00

-12 365,00

-4 160,00

-15 115,00

Innbet ID-kort/Parkering

52 000

-23 580,00

0,00

3122

Dugnadspenger

40 000

-36 300,00

-40 400,00

3123

Sponsorinnt

20 000

-6 000,00

-23 207,41

3124

Innbet momsrefusjon

100 000

-109 633,00

-94 398,00

3125

Innbet fra Norsk Tipping

3126

Inntekter Opptur SUM DRIFTSINNTEKTER

10

-12 190,23

0,00

10 000

-8 000,00

-29 600,00

2 832,000

-2 229 285,23

-2 326 040,86

4000

Driftsutg LN-SVO

120 000

115 885,40

99 346,48

4003

Driftsutg LN-BTS

150 000

119 351,50

106 919,75

4004

Leie LN-YIG

130 000

118 300,00

134 550,00

4008

Motorfond LN-BTT

23 745,00

23 815,00

4013

Motorfond LN-BTS

22 554,00

21 820,00

4014

Årskort LN-YIG

3 760,40

0,00

4016

Fuelkjøp LN-SVO

120 000

82 362,87

87 645,17

4017

Fuelkjøp LN-BGQ

160 000

65 236,04

156 656,63

4019

Fuelkjøp LN-BTS

160 000

97 130,07

92 959,52

4020

Teknisk drift/lager

40 000

42 910,00

37 096,40

4022

Startavg/gebyr DAG

13 000

8 862,50

12 497,50

4024

Startavg/gebyr LN-BTS

13 000

12 622,90

12 487,50

4025

Hangarleie LN-BTT

12 000

12 000,00

12 000,00

4026

Hangarleie LN-BTS

12 000

12 000,00

12 000,00

4027

Hangarleie LN-BGQ

12 000

12 000,00

12 000,00

4028

Hangarleie LN-DAG

12 000

12 000,00

12 000,00

4029

Hangarleie LN-SVO

12 000

12 000,00

12 000,00

4033

Forsikring LN-BTT

64 000

63 005,00

58 493,00

4036

Hangarleie LN-YIG

12 000

12 000,00

12 000,00

4040

Driftsutg/leie LN-DAG

212 000

211 850,40

170 581,73

4043

Fuel LN-DAG

180 000

104 751,76

110 908,80

4046

Leie LN-BGQ

195 000

155 267,17

255 000,00

4048

Forsikring LN-BTS

21 000

20 473,00

18 841,00

4049

Fuel LN-BTT N 099

160 000

127 152,33

131 787,99

4050

Varekjøp bak-shop

0

6 024,90

16 318,20


Kontonr 4100

Driftsutg LN-BTT

4101

Startavgift/gebyr LN-BTT

4200

Opptur - utgifter

Budsjett 2014

2013

2012

380 000

135 610,75

177 440,98

15 000

14 015,40

13 860,00

5 000

17 505,00

14 395,00

1 640 376,39

1 825 420,65

6200

Sum kostnader fly Leie tomt

40 000

39 960,00

39 960,00

6202

Strøm

31 000

31 147,80

22 665,58

6300

Dugnadspenger

5 000

2 400,00

3 960,00

6490

Annen leiekostnad

11 276,25

0,00

6500

Inventar/Verktøy

20 000

46 038,00

10 248,50

6600

Vedlikehold hangar

10 000

1 600,00

58 329,53

6601

Vedlikehold klubbhus

5 000

298 463,50

1 091,00

6602

Vedlikehold uteanlegg

749,00

0,00

6700

Teknisk kurs

3 798,00

0,00

6701

Flykorps utgifter

5 000

17 245,00

19 850,00

6703

Flytrygging

10 000

0,00

15 000,00

6706

Instruktørsertifikat/årlig utsjekk instr

15 000

0,00

7 500,00

6710

Regnskap

57 000

55 875,00

53 250,00

6800

Kontorrekvisita

10 000

1 507,73

6 392,84

6801

Utgifter bak-siden

14 842,94

5 280,33

6803

Utgifter teorikurs

60 000

42 243,00

18 404,00

6804

Abonnement aip/airfield

10 000

7 578,74

7 922,17

6805

Klubbhus rekvisita

20 000

2 834,00

293,80

6806

Renhold klubbhus

30 000

3 787,70

4 321,60

6807

Bak- årsmøte utgifter

20 000

23 658,55

21 616,00

6808

Tidsskrifter/video/nrk/my web

35 000

2 920,56

3 079,30

6900

Telefon

15 000

14 956,91

14 268,70

6901

Porto

1 000

1 385,00

992,00

7100

Møter/reiser

25 000

35 301,71

771,73

7101

Stevner/arrangement

10 000

11 376,77

12 365,00

7300

Reklame/annonser

15 000

11 899,75

15 937,75

7510

Forsikr.hus/hang.løsøre

25 000

23 213,00

14 535,00

7701

Diverse kostnader/uforuts

30 000

14 536,70

34 047,67

7780

Bankgebyrer

1 000

928,00

494,00

52 000

721 523,61

392 576,50

2 767 ,000

2 361 900,00

2 217 997,15

132 614,77

-108 043,71

Renteinntekter

-36 443,28

-21 960,00

Sum

Sum Andre driftskostnader/ID/P-plass SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINASNINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 8010 8100 8150

-36 443,28

-21 960,00

Renter lån

44 466,66

59 956,92

Sum

44 466,66

59 956,92

Andre rentekostnader

792,44

4,54

Sum

792,44

4,54

8 815,82

38 001,46

141 430,59

-70 042,25

SUM NETTO FINANSPOSTER RESULTAT

11


BERGEN AERO KLUBB Balanse pr 31.12.2013 Kontonr

Tekst

Inngående balanse

Bevegelse

Utgående balanse

Eiendeler ANLEGGSMIDLER 1102

Klubbhus BAK

0,00

602 642,00

602 642,00

1225

Andeler i Acrofly LN-SDB

150 000,00

-25 000,00

125 000,00

1242

Eiendel LN-BTT

765 020,00

-117 925,00

647 095,00

SUM ANLEGGSMIDLER

915 020,00

459 717,00

1 374 737,00

Varebeholdning bak-shop

8 300,00

1 490,00

9 790,00

Sum Varer

8 300,00

1 490,00

9 790,00

-141 633,57

200 184,63

58 551,06

OMLØPSMIDLER 1400

1500

Medlemsfordringer

1502

Andre kortsiktige/SDB Fuel Hangarleie Sum Kundefordringer

1702

Forskbet. vedr leie BGQ Sum Andre fordringer SUM FORDRINGER

12

0,00

31 064,45

31 064,45

-141 633,57

231 249,08

89 615,51

0,00

207 192,00

207 192,00

0,00

207 192,00

207 192,00

-141 633,57

438 441,08

296 807,51

690 136,10

-592 638,83

97 497,27

-6,31

0,00

-6,31

1910

Driftskto 5253.05.05855

1920

Spareb.Vest 3625.09.03795 driftsk

1921

Selvass kto 5253.09.55745

690 636,28

-414 566,78

276 069,50

1922

Vedlikeh 5253.09.55729

121 355,45

-118 737,83

2 617,62

1924

Bank Flykort 5253.09.55737

503 473,62

84 474,20

587 947,82

1925

Hangarfond 5253.09.55710

148 944,82

-145 729,83

3 214,99

1926

DNB Bank 0520 39 50936

37 123,68

-37 123,68

0,00

Sum Bankinnskudd og kontanter

2 191 663,64

-1 224 322,75

967 340,89

SUM OMLØPSMIDLER

2 058 330,07

-784 391,67

1 273 938,40

SUM EIENDELER

2 973 350,07

-324 674,67

2 648 675,40


Kontonr

Tekst

Inngående balanse

Bevegelse

Utgående balanse

Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL 2000

Egenkapital

-313 334,85

-17 511,49

-330 846,34

2002

Flykort

-503 000,00

-195 000,00

-698 000,00

Sum innskutt egenkapital

-816 334,85

-212 511,49

-1 028 846,34

2050

Selvass.fond

-940 636,28

571 892,00

-368 744,28

2051

Hangarfond

-78 662,17

78 662,17

0,00

2052

Motorfond fly Sum Annen egenkapital Overført resultat

-10 475,32

10 475,32

0,00

-1 029 773,77

661 029,49

-368 744,28

0,00

141 430,59

141 430,59

Sum opptjent egenkapital

-1 029 773,77

802 460,08

-227 313,69

SUM EGENKAPITAL

-1 846 108,62

589 948,59

-1 256 160,03

-765 019,62

117 924,94

-647 094,68

0,00

-602 642,00

-602 642,00

Sum lån

-765 019,62

-484 717,06

-1 249 736,68

Sum langsiktig gjeld

-765 019,62

-484 717,06

-1 249 736,68

Leverandørgjeld

-23 205,33

-26 152,16

-49 357,49

Sum Leverandørgjeld

-23 205,33

-26 152,16

-49 357,49

0,00

-45 000,00

-45 000,00

GJELD 2209

Lån SG Finans Nr 17-10161

2212

Lån fra selvass.fond

2400 2970

Forskuddsbet inntekt teorikurs

2990

Annen korts.gjeld

-339 016,50

290 595,30

-48 421,20

Sum Annen kortsiktig gjeld

-339 016,50

245 595,30

-93 421,20

Sum kortsiktig gjeld

-362 221,83

219 443,14

-142 778,69

SUM GJELD

-1 127 241,45

-265 273,92

-1 392 515,37

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-2 973 350,07

324 674,67

-2 648 675,40

13


Flyregnskap LN-SVO Kontonr

2012

2013

Budsjett 2014

-214 745,00

202 310,00

-324 000,00

-214 745,00

202 310,00

-324 000,00

DRIFTSINNTEKTER 3100

Inntekter LN-SVO SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER

4000

Driftsutg LN-SVO

99 346,48

115 885,00

120 000,00

4016

Fuelkjøp LN-SVO

87 645,17

82 368,00

120 000,00

4029

Hangarleie LN-SVO

12 000,00

12 000,00

12 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

198 991,65

210 248,00

252 000,00

DRIFTSRESULTAT

-15 753,35

7 938,00

-72 000,00

2012

2013

Budsjett 2014

Flyregnskap LN-BTT Kontonr DRIFTSINNTEKTER 3101

Inntekter LN-BTT SUM DRIFTSINNTEKTER

14

-353 938,00

406 750,00

-452 000,00

-353 938,00

406 750,00

-452 000,00

DRIFTSKOSTNADER 4008

Motorfond LN-BTT

23 815,00

23 745,00

0

4025

Hangarleie LN-BTT

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4033

Forsikring LN-BTT

58 493,00

63 005,00

64 000,00

4049

Fuel LN-BTT N 099

131 787,99

127 152,00

160 000,00

4100

Driftsutg LN-BTT

177 440,98

135 610,00

380 000,00

4101

Startavgift/gebyr LN-BTT SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

13 860,00

14 015,00

15 000,00

417 396,97

375 527,00

631 000,00

63 458,97

31 223,00

179 000,00


Flyregnskap LN-BGQ Kontonr

2012

2013

Budsjett 2014

-491 703,00

212 281,00

-421 000,00

-491 703,00

212 281,00

-421 000,00

156 656,63

65 236,00

160 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

255 000,00

155 267,00

195 000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER

423 656,63

232 503,00

367 000,00

DRIFTSRESULTAT

-68 046,37

20 222,00

-54 000,00

2012

2013

Budsjett 2014

DRIFTSINNTEKTER 3102

Inntekter LN.BGQ SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER

4017

Fuelkjøp LN-BGQ N302

4027

Hangarleie LN-BGQ

4046

Driftsutg/leie LN-BGQ

Flyregnskap LN-DAG Kontonr DRIFTSINNTEKTER 3104

Inntekter LN-DAG SUM DRIFTSINNTEKTER

-330 216,00

-379 657,00

-486 000,00

-330 216,00

-379 657,00

-486 000,00

15

DRIFTSKOSTNADER 4022

Startavg/gebyr DAG

12 497,50

8 862,00

13 000,00

4028

Hangarleie LN-DAG

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4040

Driftsutg LN-DAG

170 581,73

211 850,00

212 000,00

4043

Fuel LN-DAG

110 908,80

104 751,00

180 000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER

305 988,03

337 463,00

417 000,00

DRIFTSRESULTAT

-24 227,97

42 194,00

-69 000,00


Flyregnskap LN-BTS Kontonr

2012

2013

Budsjett 2014

-317 735,00

-356 055,00

-421 000,00

-317 735,00

-356 055,00

-421 000,00

DRIFTSINNTEKTER 3106

Inntekter LN-BTS SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER

4003

Driftsutg LN-BTS

106 919,75

119 351,00

150 000,00

4013

Motorfond LN-BTS

21 820,00

22 554,00

0

4019

Fuelkjøp LN-BTS N 241

92 959,52

97 130,00

160 000,00

4024

Startavg/gebyr LN-BTS

12 487,50

12 623,00

13 000,00

4026

Hangarleie LN-BTS

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4048

Forsikring LN-BTS

18 841,00

20 473,00

21 000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER

265 027,77

284 131,00

356 000,00

DRIFTSRESULTAT

-52 707,23

71 924,00

-65 000,00

2012

2013

Budsjett 2014

Flyregnskap LN-YIG Kontonr

16

Tekst DRIFTSINNTEKTER

3107

Inntekter LN-YIG

-165 384,00

-129 228,00

-164 000

-165 384,00

-129 228,00

-164 000

134 550,00

122 060,00

130 000

12 000,00

12 000,00

12 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

146 550,00

134 060,00

142 000

DRIFTSRESULTAT

-18 834,00

4 832,00

-22 000

SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER 4004

Driftsutg/ leie LN-YIG

4036

Hangarleie LN-YIG

OVERSIKT OVER FLYTIMER OG TIMEPRISER 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Timer

Timepris

Timer

Timepris

Timer

Timepris

Timer

Timepris

Timer

Timepris

Timer

Timepris

LN-BTS

588

1056

334

1116

311

1260

218

1500

226

1620

260

1620

LN-BTT

429

1296

474

1356

395

1440

238

1680

238

1740

260

1740

LN-MTC

549

1154

134

1206

164

1116

416

1260

147

1500

155

1620

200

1620

194

708

123

736

206

796

168

820

200

820

284

1116

440

1260

339

1500

180

1620

260

1620

310

1260

230

1500

250

1620

300

1620

LN-SVO LN-YIG

168

LN-BGQ

650

LN-DAG SUM

1996

1584

1995

1378

1217

1480


NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapet er ført iht regnskapsprinsipper angitt i:”Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité”. Note 1: Det er i 2013 fløyet 1216 timer. Note 2 - konto 3124: Momsrefusjon er tildelt Norges Idretsforbund og fordeling til NLF og deretter videre til klubbnivå. Refusjonen er basert på klubbenes driftskostnader. Refusjon for 2013 er: NOK 109 633,Note 3: BAK eier LN-BTT og LN-BTS. I driftsåret 2013 er LN-BGQ, LN-SVO, LN-DAG og LN-YIG leiet inn. Note 4 - konto 1924: Det ble på årsmøtet i 2009 vedtatt å innføre flykort med kr 2000,- i belastning til piloter med bevegelser i løpet av året. Ordningen trådte i kraft andre halvår 2009 og derfor er kr 587 947,- innført i balansen og beholdning på egen konto. Jfr konto 1924. Note 5 - konto 1242: Iflg regnskapsforskrifter fra NIF skal kun anleggsmidler med gjeld oppføres i balansen. Dette er LN BTT som har restgjeld på 647 094,-. Antatt salgsverdi er 1 000 000,-. Til informasjon har vi satt opp flyparken til Bergen Aero Klubb. Klubben eier følgende fly:

Type

Årsmodell

Totaltid (t)

Antatt salgsverdi

Forsikringsverdi

LN-BTT

Cessna 172

2007

1901

1 000 000

2 000 000

LN-BTS

Piper PA28

1979

5730

400 000

400 000

Andre eiendeler: Klubbhus og Hangar, antatt salgsverdi 1 900 000. Begge er fullverdiforsikret. Inventar og løsløre er nøyaktig nedtegnet pr 31.12.2013. Selvassuransefondets midler er BAK’s eiendom, men har eget regnskap som behandles på eget Årsmøte. Note 6 - konto 3123: Sponsorinntekt: NOK 6 000,- og kr 12 190,- fra grasrotandel Norsk Tipping.

17


VEDTEKTER BAK SELVASSURANSEFONDET Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 06/12-2012. Endringer: Erstatter Vedtekter for BAK’s Selvassuransefond fra 7/3-1991 med endring 10/3-1993. § 1 Formål Selvassuransefondets formål er å helt eller delvis dekke den til enhver tids gjeldende sats for egenandel for skader påført fly som eies eller opereres av BAK. Flyeiere som leier plass i BAK’s hangar er medlem av selvassuransefondet, men kun for skader i hangar og plass foran hangar begrenset til BAK’s egenandel. Selvassuransefondet er BAK’s eiendom, forvaltes av et eget valgt Styre og skal som minimum ha en kapital på NOK 250 000. Fondets midler skal dekke fondsmedlemmenes refusjonsrettigheter for egenandel. § 2 Styre Selvassuransefondets styre er: Leder: Leder BAK - velges på BAK’s Årsmøte. Styremedlem: BAK sin oppnevnte flytryggingsleder Medlem: Velges på Årsmøtet for 1 år Fondet ledes og forpliktes av styret, som er fondets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal

18

2 0

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 2. Påse at fondets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet. Styret skal videre påse at fondet har en tilfredsstillende organisering av regnskapsfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 3. Styret behandler og avgjør, etter mottatt skriftlig skademelding med refusjonskrav fra skadevolder, krav om utbetaling av egenandel ved skadetilfeller innenfor fondets virkeområde etter følgende retningslinjer: • Fondet dekker kun medlemmers egenandelansvar etter vurdering av skadevolders aktsomhet. Ved forsett eller grov uaktsomhet dekkes ikke krav. • Fondet kan dekke inntil den til en hver tid gjeldende egenandel. • Unnlatt rapportering av skadeforhold til BAK styre og eventuelt Luftfartstilsynet kan føre til tap av medlemskap i fondet i 1 år. • Fondets frie egenkapital kan, mot betryggende pantesikkerhet, utlånes til BAK for investering i fly eller varige anlegg. Styret er vedtaksført når 2 styremedlemmer er til stede. Styret skal etterstrebe omforente beslutninger. Ved uenighet er styreleders stemme avgjørende. Fondets regnskaper revideres av BAK sine valgte revisorer. Styret trer sammen etter behov. § 3 Medlemskap Piloter blir automatisk medlem i Selvassuransefondet ved første flytime. Medlemskapsperioden følger kalenderåret. Medlemskapet betinger at piloter oppfyller alle relevante krav for å være fartøysjef/elev/instruktør. For eiere av fly som har avtale om Hangarplass i BAK’s hangar, inntrer medlemskap når gyldig avtale med BAK er inngått. § 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet eller av styret ved fullmakt fra årsmøtet og belastes ved første flytime. § 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett på Årsmøtet må man ha leiet fly hos BAK i det året årsmøtet avholdes for, eller ha leieavtale med BAK om hangarplass. § 6 Inhabilitet Styremedlemmer er inhabil etter de i NIF/ NLF sammenheng til enhver tid gjeldende habilitetsregler.


§ 7 Årsmøtet Årsmøtet er fondets øverste organ og avholdes vanligvis sammen med BAK’s årsmøte, men ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom minimum 20 medlemmer krever dette. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det ved godkjenning av saklisten. § 8 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). § 9 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Behandle fondets årsmelding. Behandle fondets regnskap i revidert stand. Behandle innkomne forslag og saker. Fastsette medlemskontingent. Foreta følgende valg:

1 3

Medlem velges på Årsmøtet for 1 år etter innstilling fra BAK’s valgkommite. § 10 Ekstraordinært årsmøte i fondet Ekstraordinært årsmøte i fondet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: a) b) c) d)

Vedtak på årsmøte i fondet. Vedtak i styret i fondet Vedtak i Styret til BAK Skriftlig krav fra 20 av medlemmene.

Saksliste skal følge innkallingen. Nødvendige saksdokumenter kan ettersendes dog senest 1 uke før møtet. § 11 Lovendring (21) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i fondet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 12 Oppløsning (22) Oppløsning av fondet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller midlene BAK.

19


INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Styret Funksjon

Navn

Valgperiode Årsklasse

Merknader

Formann

Eilif Andersen

1 år

2014 - 2015

Nyvalg, tidligere styremedlem

Nestformann

Andreas Haaland

1 år

2014 - 2015

Nyvalg, tidligere styremedlem

Styremedlem

Hans-Jacob Engeberg

1 år

2014 - 2015

Nyvalg vakanse, (normalt valgt for 2 år)

Styremedlem

Svein Ove Nygaard

2 år

2013 - 2015

Ikke på valg

Styremedlem

Claudia Kruber

2 år

2014 - 2016

Gjenvalg

Varamedlem

Kjetil Dalseid

1 år

2014 - 2015

Nyvalg

Revisor

Egil Sagstad

1 år

2014 - 2015

Nyvalg

Revisor

Leiv I. Prestegård

1 år

2014 - 2015

Nyvalg

Revisorer

Valgkomitéen foreslår at styret gis fullmakt til å utnevne dem som skal representere klubben eksternt.

Selvassuransefondet Styremedlem

Charles Breidvik

1 år

2014 - 2015

Gjenvalg

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE Kurt Norevik og Ove Braaten ønsker å tre ut. De øvrige tar gjenvalg. For nye medlemer til valgkomitéen foreslår styret Trond Johannessen (som ikke ønsker gjenvalg i styret) og Ivar Kjeldner.

FORSLAG FRA STYRET Generalforsamlingen i BAK anmodes om å søke Generalforsamlingen i selvassuransefond i BAK om at beløpet som er benyttet til klubbhuset kr. 602 642,- i 2013 blir ført som driftsomkostning og dermed ikke som gjeld til BAK fra og med 2015 regnskapet Styret i BAK søker Generalforsamlingen på Årsmøtet 27.mars 2014 om å få benytte Flykort midler til å slette rest lån LN-BTT kr. 647 095,- Årlige omkostninger for lånet er: avdrag kr. 117 924,- renter 44 466,- sum kr.162 390,Styret har på grunnlag av BAK drift funnet det riktig at alle medlemmer må ta del i klubbens økonomiske drift. Det er nedtegnet avtaler som forplikter. Styret ønsker også at alle tidligere drifts relaterte kostnader blir tatt med i en ny kontingent vurdering. Dette er: avtale inngått med Avinor tomteleie, ID kort og P-plass, vaskebyrå kostnad /klubbhus, forretningsfører, dugnadsavgift - total sum kr 225 000,- Dette beløp deles på 249 medlemmer = kr. 903 i økning for: junior (19) pensjonist (32) senior (188) støttemedlem (7) Forslag fra Styret til Generalforsamlingen på årsmøtet 27. mars 2014 Kontingent med virkning f.o.m. 2015 2015

2014

2013

2012

2011

2010

320

320

310

300

290

280

Junior (19)

1 223

320

310

300

290

290

Pensjonist (32)

1 248

345

335

325

315

280

Senior (188)

1 488

585

575

550

525

500

Støttemedlem (7)

1 143

240

230

220

210

200

150

120

110

100

90

80

Familiemedlem (3)

Ungdom (3)

I parentes er angitt antall medlemmer / motor / mikro

BERGEN AERO KLUBB | ORG. NR. 991.417.273 | WWW.BAK.NO

Bak rapport 2013(v1)  
Bak rapport 2013(v1)  

2013 Annual report for Bergen Aero Klubb

Advertisement