Александр Михайлович Майоров. "Вторжение. Чехословакия, 1968"

Page 1,801/0 ;05 .6392 76/:5-3 4-4 .<392

;OFCMFF HGOFUFMHF
ZZc /1'- ev *+ d~â{ávâäáÑvñ }vÜ~àì :KAEHLHOA :FEOAVJN [ ÅÑ~y{ ÜäwÇ~Åäïâàñ ãÖâÖyávã~~ ~} Ç~éÑÖyÖ váå~xv Y' e' evÄÖáÖxv R_hmoma Ijdip_lco Rgt_hjmagv

ev *+ [âÖá|{Ñ~{' p{åÖàÇÖxvÅ~ñ% *2/1' jx~z{â{Çìàâxv ÅÖ&

ÉvÑzváÉv' & e'3 Rhávxv é{ÇÖx{ÅvS% *221' & ,.) à' !~ÇÇ'" YxâÖá ávààÅv}íxv{â Ö àÖwíâ~ñå *2/1 yÖzv% ÅÖâÖáí{ Üá{zè{àâ& xÖxvÇ~ xâÖá|{Ñ~ï jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ ~ xÖÄàÅ àÖï}Ñ~ÅÖx ÜÖ [vá& èvxàÅÖÉä ]ÖyÖxÖáä Ñv â{áá~âÖá~ï p{åÖàÇÖxvÅ~~' eÑÖy~{ ãvÅâí% Üá~xÖz~Éí{ x ÅÑ~y{% ÜäwÇ~Åäïâàñ xÜ{áxí{' [xÖzñâàñ x ~àâÖá~Öyáv& ã~é{àÅ~Ä ÖwÖáÖâ ãávyÉ{Ñâí ÜÖzÇ~ÑÑíå zÖÑ{à{Ñ~Ä x \{Ñ{ávÇìÑíÄ èâvw' hÖzáÖwÑÖàâ~ ÖÜ{ávç~~ xâÖá|{Ñ~ñ zvïâàñ Ñv ãÖÑ{ åvávÅâ{& á~àâ~Å ÜÖÇ~â~é{àÅ~å ~ xÖ{ÑÑíå z{ñâ{Ç{Ä p{åÖàÇÖxvÅ~~ ~ jÖx{â& àÅÖyÖ jÖï}v' cÑ~yv vzá{àÖxvÑv xà{É% ÅâÖ ~Ñâ{á{àä{âàñ ~àâÖá~{Ä iÖàà~~ ~ àÖ& wíâ~ñÉ~% Üá~x{zè~É~ Å ávàÜvzä àÖç~vÇ~àâ~é{àÅÖyÖ wÇÖÅv x [Öà& âÖéÑÖÄ ^xáÖÜ{'

;A7= .&00*+&))1+&P evÄÖáÖx Y' e'% *221 P [{závèÅÖ [' m'% *221 P näzÖ|{àâx{ÑÑÖ{ ÖãÖáÉÇ{Ñ~{% ~}zvâ{ÇìàâxÖ Rhávxv é{ÇÖx{ÅvS% *221


Wmcdoe_lgd

\dY[Y * *+ vÜá{Çñ *2/1 yÖzv' `xÖÑÖÅ ~} èâvwv ÖÅáäyv''' [ käÇìé~ÑàÅÖÉ yváÑ~}ÖÑ{' g áÖÇ~ váÉ~Ä x [ÖÖáä|{ÑÑíå j~Çvå jjji' cvÅ Üá{ÖzÖÇ{âì cváÜvâí5 aàâÖá~é{àÅ~{ vÑvÇÖy~~' cvzáí ,1&Ä váÉ~~' f{ wÖy~ yÖáèÅ~ Öw|~yvïâ' R[Çâvxv&///S T ÅÖz zìñxÖÇìàÅÖÄ }vâ{~' há{zÜ~àvÑÖ xíÄâ~ x }vÜvàÑí{ ávÄÖÑí àÖàá{zÖâÖé{Ñ~ñ' R\Çñz~ Ñv `vÜvz ~ Ñ{ ÖâxÇ{ÅvÄàñS' [ Ö|~zvÑ~~ à~yÑvÇv ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1 \dY[Y + Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). k_h$g}l{ '/,. bmc_!% p{åÖàÇÖxvÅ~ñ% d~wvxàÅ~Ä xÖ{ÑÑíÄ ÜÖÇ~yÖÑ' hÖzyÖâÖxÅv Å äé{Ñ~ñÉ RqäÉvxvS' há~wíâ~{ uÅäwÖxàÅÖyÖ' \xÖ}zì ÜáÖyávÉÉí T R[í||{ÑÑvñ }{ÉÇñS' ká{wäïâàñ Öwë{Åâ~xÑÖàâì ~ âÖéÑÖàâì zÖÑ{à{Ñ~Ä''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',, \dY[Y , [Ñ{èÑññ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅvñ ÖwàâvÑÖxÅv' gâávwÖâÅv ãáÖÑâÖxÖÄ ÑvàâäÜvâ{ÇìÑÖÄ ÖÜ{ávç~~ Ñv â{áá~âÖá~~ p{åÖàÇÖxvÅ~~' aàâ~ÑÑÖ{ ÜÖÇÖ|{Ñ~{ z{Ç x pfY' Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). g}l{ '/,. bmc_!% +&Ä `vÜvzÑíÄ ãáÖÑâ äàâäÜv{â RÜáÖâ~xÑ~ÅäS' há{}~z{Ñâ Öç{Ñ~xv{â ÜáÖ~àåÖzñê{{' `vÉíà{Ç ~ á{vÇìÑÖàâì'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-/ \dY[Y Ru T ÅvÜ~âvÑ% yÖàÜÖz~Ñ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~ÅS' [àâá{év é{á{} +. Ç{â' [ÖÖáä|{Ñ~{ ~ ÅÖÉvÑz~áí' RháÖâ~xÑ~ÅS áx{âàñ Å hávy{' lâáÖ Ñv ÜÖÇ~yÖÑ{' dïzx~Å jxÖwÖzv' [ÖàÜÖÉ~ÑvÑ~{ Ö w{ÇÖé{åvå' ,++&Ä ÜÖÇÅ ÜÖÅv}íxv{â% ÅvÅ ÑvzÖ xÖ{xvâì' ZvÇ{â' mäáè{â' gç{ÑÅv T E'&F% Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). g}l{$g}j{ '/,. bmc_!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-, \dY[Y . u àâvávïàì wíâì x{|Ç~xíÉ' Z{}z{Çì{ ~ wäâíÇÅv Ü~xv' f{äáñz~çv' pâÖ xÖ{ÑÑÖÉä é{ÇÖx{Åä ~ x zäáÑÖÉ àÑ{ Ñ{ Üá~àÑ~âàñ' eÖÄ zÖÅÇvz y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâä [vÇÖ' [ÖÜáÖàí Ö ÑvÑ{à{Ñ~~ vâÖÉÑíå äzváÖx' iv}wÖá äé{Ñ~Ä RqäÉvxvS - ~ïÇñ *2/1 yÖzv' _{àâÅvñ ÜÖÇ{É~Åv' há{zäÜá{|z{Ñ~{ há{}~z{Ñâv jxÖwÖzí' iv}yÖxÖá ä àvÉÖxváv' R[âÖáÖÄ [{Ñyá~~ ÖÑ~ }z{àì Ñ{ zÖ|zäâàñ S ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *))

.


\dY[Y / lé{Ñ~ñ }vÅÖÑé{Ñí% xÖÄàÅv Öàâvïâàñ x pjji' h{áxÖ{ äÑ~|{Ñ~{' p{åÖàÇÖxvçÅ~Ä e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí w{àà~Ç{Ñ' RháÖ~àè{àâx~{ x ÜÖ{}z{S' f{ÖwåÖz~ÉÖ â{áÜ{Ñ~{' iv}x{zÅv wÖ{É' [~}~â x{|Ç~xÖàâ~' jvâ~àãvÅç~ñ àÖàâÖñÇvàì' há~yÇvè{Ñ~{ RÑv z~àÅä}~ïS' Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). g}j{ '/,. bmc_!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %' ( ' \dY[Y 0 * vxyäàâv *2/1 yÖzv' jÖï}Ñ~Å~% àÖï}Ñ~éÅ~''' Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). g}j{ '/,. bmc_!% eÖñ Ü{áxvñ xàâá{év à Zá{|Ñ{xíÉ }v zxv yÖzv zÖ xâÖá|{Ñ~ñ' fv}Ñvé{Ñ ÑÖxíÄ ÅÖÉvÑzäïê~Ä [ÖàâÖéÑíÉ xÖ{ÑÑíÉ ÖÅáäyÖÉ pjji' ]Öx{á~â{ÇìÑíÄ áv}yÖxÖá' [Ñ{}vÜÑíÄ Üá~Åv} Ö xíåÖz{ xÖÄàÅ ~} jÇÖxvÅ~~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*-, \dY[Y 1 ,1&ñ váÉ~ñ3 åÖ}ñÄàâxÖ ~ wáv}zí äÜávxÇ{Ñ~ñ' ká{wÖxvÑ~{ & ÜÖàâÖñÑÑÖ ÑvåÖz~âìàñ xwÇ~}~ àxÖ{yÖ ch' gâàé{â xá{É{Ñ~ ÜÖè{Ç Ñv évàí' ** vxyäàâv% xí}Öx Å e~Ñ~àâáä ÖwÖáÖÑí' Rp{åÖàÇÖxvçÅvñ váÉ~ñ àÖÜáÖâ~xÇ{Ñ~ñ Ñ{ ÖÅv|{âS' Z{à{zv à Zá{|Ñ{xíÉ ~ jäàÇÖxíÉ' f{Ö|~zvÑÑÖ{ ÜÖáäé{Ñ~{ T xàâá{â~âìàñ à h{áxíÉ à{Åá{âvá{É oc hgih''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *01 \dY[Y 2 ZÖÇìèvñ ~yáv ÑvÅvÑäÑ{ áv}xñ}Å~' jvÉÖÇ{â Ç{â~â Ñv cè~xä' i{}~z{Ñç~ñ ÜÖz [váèvxÖÄ' nÖáÖèvñ Éä}íÅv% Åávà~xí{ |{Ñê~Ñí''' \ÖÉäÇÅv wÇvyÖzvá~â É{Ññ }v w{à{zä ''''''''''''''''''''''' *20 \dY[Y *) *1 vxyäàâv *2/1 yÖzv% e~Ñ~àâ{áàâxÖ ÖwÖáÖÑí jjji' \ÖâÖxÑÖàâì Å xÖÄÑ{' [á{Éñ ~ à~yÑvÇ RpS ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''+*\dY[Y ** ]áä}ìñ&ÜáÖâ~xÑ~Å~' +) vxyäàâv% ++ évàv *. É~Ñäâ% à~yÑvÇ R[Çâvxv&///S' [âÖá|{Ñ~{' h{áxvñ àÉ{áâì' R[ízx~|{Ñ~{ ~z{â ÑÖáÉvÇìÑÖS' fÖéÑí{ }vÇÜí x cÖè~ç{' hÇÖåvñ xàâá{év x ká{Ñé~Ñ{' Tsgug_j{l_~ nmfgug~ Rmpiaz gf pq_q{g# mnr`jgima_llmh a b_fdqd EUo_ac_F (( _abrpq_ '/,. bmc_!% hÖ}ÖáÑvñ Åváâ~Ñv' ,1&ñ váÉ~ñ ÖxÇvz{Çv }ÖÑÖÄ Öâx{âàâx{ÑÑÖàâ~' Wagcdqdj{pqa_ p vdtmpjma_uimh pqmomlz% a}z{á|Å~ áìñÑÖÄ ~àÜÖÇÑ~â{ÇìÑÖàâ~' Rp{àâì Üávç~S' hÖàâízÑvñ ~Ñàç{Ñ~áÖxÅv' Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). _abrpq '/,. bmc_!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''++2 &


\dY[Y *+ eÖâÖá xÖ{ÑÑÖÄ Évè~Ñí Öàâv{âàñ xÅÇïé{ÑÑíÉ' Pf cmldpdlgh imk_lc_ok_$). pdlq~`o{ '/,. bmc_!% jÖx{êvÑ~{ x d{yÑ~ç{ *+ ÖÅâñwáñ' \{Ñ{ávÇí T }v ÜáÖzÖÇ|{Ñ~{ |{àâÅÖyÖ zvxÇ{Ñ~ñ Ñv pjji' ]áäyÖ{ ÉÑ{Ñ~{' e{Ññ ÖÜñâì xí}íxvïâ x eÖàÅxä' e~Ñ~àâá àÖÖwêv{â ÉÑ{ Ö àÖ}zvÑ~~ o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ ~ ÉÖ{É ÑÖxÖÉ Ñv}Ñvé{Ñ~~' [àâá{év ~ w{à{zv à Zá{|Ñ{xíÉ' R]äÉvÇ~ xx{z{É zx{&âá~ z~x~}~~% v xÖâ éâÖ ÜÖÇäé~ÇÖàì'''S cvÅ Ñv}ÑvévÇ~ Ñv xíàÖÅ~{ ÅÖÉvÑzÑí{ zÖÇ|ÑÖàâ~ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +/, \dY[Y *, ]xvzçvâì Üñâì z~x~}~Ä xíxÖzñâàñ ~} pjji' fvè~å yváÑ~}ÖÑÖx Öàâv{âàñ 00' RjäÉ{Ä ÜáÖÄâ~ É{zÑí{ âáäwíS' Kzpqrnjdlgd l_ f_pdc_lgg Kmdllmbm pmadq_ * lm~`o~ '/,. bmc_% fv Üá~{É{ x hÖàÖÇìàâx{ jjji' Pf cmldpdlgh Qmk_lcr}xdbm [LK0 `dpdc_ p bj_fr l_ bj_f p I% Mr`vdimk ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+10 \dY[Y *h{á{zvév é{åÖàÇÖxvçÅ~å Öwë{ÅâÖx àÖx{âàÅÖÉä ÅÖÉvÑzÖxvÑ~ï' eÖ~ ÖâÑÖè{Ñ~ñ à ÜÖàÇÖÉ p{áxÖÑ{ÑÅÖ' dïwÖxÑíÄ áÖÉvÑ àÖx{âàÅÖyÖ ÜÖÇÅÖxÑ~Åv ~ é{èàÅÖÄ àâ{ÑÖyávã~àâÅ~ ~} vÜÜvávâv Y' ]äwé{Åv' Pf cmldpdlgh Qmk_lcr}xdbm [LK0 apqodv_ p Udoazk pdiodq_odk [Q QUW L% Lrp_imk ( cdi_`o~ '/,. bmc_% Jdpdc_ p Uodcpdc_qdjdk Uo_agqdj{pqa_ \WWV T% \dolgimk , cdi_`o~ '/,. bmc_% cÖÑã~z{Ñç~vÇìÑvñ xàâá{év \á{éÅÖ ~ jxÖwÖzí x háv|àÅÖÉ \ávz{' R[àó }{ÉÑÖ{ wäz{â x }{ÉÇ{'''S ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',*, \dY[Y *. Pf cmldpdlgh Qmk_lcr}xdbm [LK0 apqodv_ à Uodfgcdlqmk \WWV d' Wam`mcmh% hÇvÑ Rj{áíÄ ñàâá{wS' fÖxíÄ *2/2 yÖz T xàâá{év ÜÖz }x{}zvÉ~'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,/


Глава 1 12 апреля 1968 года. Звонок из штаба округа... В Тульчинском гарнизоне. О роли армий в Вооруженных Силах СССР. Как преодолеть Карпаты? Исторические аналогии. Кадры 38-й армии. Не боги горшки обжигают. «Влтава-666» код дьявольской затеи. Предписано выйти в запасные районы сосредоточения. «Гляди на Запад и не отвлекайся». В ожидании сигнала

В августе 1968 года чехословацкие события потрясли весь мир. К сожалению, насколько мне известно, они не нашли полного и всестороннего освещения ни на Западе, ни в России. А ведь 1968 год во многом определил даль­ нейшие события в нашей стране. Что аукнулось в 68-м, откликнулось позже на рубеже 80-х — 90-х годов, приве­ ло к разрушению великого государства и всей системы его союзнических отношений. В то прекрасное весеннее утро мне, командарму-38, позвонил Командующий войсками Прикарпатского воен­ ного округа генерал-полковник Василий Зиновьевич Би­ сярин... Накануне в Хмельницком были определены задачи, связанные с проведением мною очередной проверки бое­ вой и политической подготовки частей и подразделений 17-й Гвардейской мотострелковой дивизии (ею командо­ вал генерал-майор Будаковский Петр Данилович). С не­ большой оперативной группой я выехал на машинах в Тульчинский гарнизон, где располагались ракетный ди­ визион, мотострелковый и артиллерийский полки на­ званной дивизии. 8


Завершался зимний период обучения. Наступила по­ ра подведения итогов и выставления оценок за боевую и политическую подготовку. Иными словами, должны были оцениваться состояние частей и соединений и весь комп­ лекс деятельности их командиров, штабов и политработ­ ников. Командира 17-й Гвардейской мотострелковой диви­ зии и основных офицеров штаба я просил остаться в шта­ бе дивизии и под руководством первого заместителя начштаба армии генерал-майора Юрчика Семена Ивановича провести, каждому самостоятельно, тактическую летуч­ ку, а затем и поработать с полками на Хмельницком учеб­ ном центре — выполнить упражнения стрельб по огневой подготовке, по вождению боевых машин и танков. Для работы в Тульчинском гарнизоне я взял с собой заместителя по боевой подготовке генерал-майора Тукее­ ва Ивана Олзоевича. Еще со времени совместной службы на Дальнем Востоке я привык учитывать в своих оценках его суждения, полагаться на его опыт и острый глаз. Со мной поехали заместитель начальника оператив­ ного отдела армии подполковник Шевцов и старший офицер этого же оперативного отдела штаба майор Бру­ ниниекс. 38-я армия, которой я командовал уже два года, раз­ мещалась на территории семи областей западной и цент­ ральной Украины. Это значит 700 — 750 километров с за­ пада на восток и 300 — 350 километров с севера на юг. При таких расстояниях управление армией требовало хоро­ шей организации и серьезных усилий. Гарнизон Тульчи­ на являлся самым восточным гарнизоном армии, поэтому в завершение зимнего периода обучения я и уделил ему особое внимание — организовал проверку двух полков и ракетного дивизиона 17-й Гвардейской мотострелковой дивизии. 9


h{á{z xí{}zÖÉ ~} nÉ{ÇìÑ~çÅÖyÖ x käÇìé~Ñ é{á{} [~ÑÑ~çä ZáäÑ~Ñ~{Åà àÜáÖà~Ç3 T hÖîzîÉ ç~x~Ç~}ÖxvÑÑÖ5 T [ àÖx{áè{Ñàâx{ xÇvz{ñ áäààÅ~É ñ}íÅÖÉ% ÖÑ yÖxÖá~Ç à {àâ{àâx{ÑÑíÉ zÇñ Çvâíèv vÅç{ÑâÖÉ3 { ÜáÖ~}ÑÖà~Ç ÅvÅ î' T ]v% aÇÉvá% ÜÖ{z{É ç~x~Ç~}ÖxvÑÑÖ' sâÖ wíÇÖ Ñvè{ ÅÖzÖxÖ{ àÇÖxÖ' [Öâ éâÖ ÖÑÖ Ö}ÑvévÇÖ' ZÖÇìè~{ ávààâÖñÑ~ñ Üá{ÖzÖÇ{xvïâàñ Ñ{Ç{yÅÖ' ^àÇ~ x àä& âÅ~ ÜáÖ{åvâì ,.) ~ wÖÇ{{ Å~ÇÖÉ{âáÖx% Ñ{ xíåÖzñ ~} Év& è~Ñí% âÖ Å ÅÖÑçä ÜÖ{}zÅ~ à~ÇìÑÖ äàâvÑ{èì ~ xáñz Ç~ wä& z{èì àÜÖàÖw{Ñ ÑvÜáñ|{ÑÑÖ ÜÖávwÖâvâì' Y ÉÖ~É Üávx~& ÇÖÉ ñxÇñÇÖàì3 {|{É{àñéÑÖ åÖâñ wí àäâÅ~ ávwÖâvâì x Åv|& zÖÉ ÜÖÇÅä váÉ~~ T xà{ äx~z{âì% xà{ äàÇíèvâì ~ Ç~éÑÖ Öç{Ñ~âì àÖàâÖñÑ~{ ~ z{Äàâx~ñ ÜÖÇÅv% {yÖ ÅÖÉvÑz~áv ~ ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå {Éä Öã~ç{áÖx ~ à{á|vÑâÖx' hÖîâÖÉä% éâÖ& wí àÖåávÑñâì ávwÖâÖàÜÖàÖwÑÖàâì ÜÖàÇ{ zÇ~â{ÇìÑÖÄ {}& zí% ñ ~ xíávwÖâvÇ âvÅÖÄ THCHKHGNCAMMWI àÜÖàÖw Ü{á{& zx~|{Ñ~ñ3 Öz~Ñ évà {åvâì Ñv ÉvÅà~ÉvÇìÑÖÄ àÅÖáÖàâ~ T ÜÖ â{É äÅáv~ÑàÅ~É zÖáÖyvÉ ÉÖ|ÑÖ wíÇÖ w{} ÖÜvà{Ñ~ñ z{á|vâì Ñv R[ÖÇy{S zÖ 2)T*)) Å~ÇÖÉ{âáÖx x évà T ~ }v& â{É x â{é{Ñ~{ z{àñâ~ É~Ñäâ ~zâ~ îÑ{áy~éÑíÉ èvyÖÉ xzÖÇì èÖàà{ !Évè~Ñí Üá~ îâÖÉ {zäâ àÇ{zÖÉ"' kvÅ äzvxv& ÇÖàì Ñ{ âÖÇìÅÖ ÜÖzz{á|~xvâì åÖáÖèäï ã~}~é{àÅäï ãÖáÉä% ÑÖ ~ àÖåávÑñâì ñàÑÖàâì ÉíàÇ~ !~}x{àâÑÖ% éâÖ Üá~ åÖzìw{ åÖáÖèÖ zäÉv{âàñ"' háÖ{åvâì |{ Ñ{àÅÖÇìÅÖ àÖâ{Ñ Å~ÇÖÉ{âáÖx% Ñ{ xíåÖzñ ~} Évè~Ñí% Ö}ÑvévÇÖ ÅvÅÖ{&Ñ~& ÅvÅÖ{% ÑÖ äâÖÉÇ{Ñ~{' kvÅÖÄ àÜÖàÖw Éí à aÇÉváÖÉ Ñv}í& xvÇ~ xváxváàÅ~É' ]{Ñì *+ vÜá{Çñ *2/1 yÖzv }vÜÖÉÑ~Çàñ ÉÑ{ àx{âÇíÉ ~ àÖÇÑ{éÑíÉ' e{|zä îâ~É zÑ{É ~ +* vxyäàâv *2/1 yÖzv% ÅvÅ ÖÅv}vÇÖàì ÜÖ}zÑ{{% wíÇv Ñ{ÜÖàá{zàâx{ÑÑvñ àxñ}ì' fÖ âÖy& zv Öw îâÖÉ {ê{ Ñ~ÅâÖ Ñ{ zÖyvzíxvÇàñ' *)


— Неподалеку от Винницы, в селе Вишня, похоронен великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, — доложил мне Бруниниекс. — Заедем туда, а? Я и не знал об этом и охотно принял предложение. Пирогов умер в 1881 году. Следуя завещанию, его же­ на предала тело бальзамированию. Построила неболь­ шую часовенку, в ней установила в полутора-двух метрах от поверхности небольшой саркофаг, в котором и захоро­ нила. А спустя некоторое время благодарные почитатели таланта Пирогова построили рядом с часовней музей с ог­ ромной библиотекой, наполненной книгами, которые принадлежали Пирогову. Там же, в музее, разместили все его многочисленные награды, полученные из рук россий­ ских императоров и других царственных и важных особ, российских и заграничных. Напомню, что Пирогов — родоначальник полевой хи­ рургии в Российской армии, и его способы операций ста­ ли достоянием медицины и других зарубежных армий. Музей заинтересовал меня не только как место, непо­ средственно связанное с историей нашей армии. В те го­ ды в обществе немало дискутировали о роли личности в истории. Интерес к этой проблеме проявлялся не только в среде гражданской интеллигенции, но и в военных кру­ гах. В академиях и училищах офицеры обсуждали: лич­ ность ли предопределяет события, влияет на формирова­ ние той или иной общественной атмосферы или, наобо­ рот, события и обстоятельства влияют на формирование личности и ее действия?.. После осмотра достопримечательностей мы расписа­ лись в книге посетителей и продолжили свой путь в Тульчинский гарнизон. Однако по пути заехали еще и в музей Суворова. И здесь мы освежили в памяти некоторые весьма примеча­ тельные сведения. После славных дел в войне с Турцией Александр Васильевич Суворов провел жесточайшую 11


кампанию в Польше по подавлению польского нацио­ нального восстания. В нашей историографии — и дорево­ люционной, и советской — этот факт стыдливо замалчи­ вался. Но ведь именно за подавление польского восста­ ния, цель которого состояла в избавлении Польши от рос­ сийского ига, Екатерина Великая присвоила ему воин­ ское звание генерал-фельдмаршала. Овладев Варшавой, Суворов донес, как обычно, кратко и эффектно: «Госуда­ рыня! Варшава наша! Ура! Генерал Суворов». Царица на­ чертала ответ: «Ура, фельдмаршал Суворов». А если взглянуть еще на несколько лет раньше, то мы увидим, что Александр Васильевич явился одним из тех, кто жестоко подавил восстание под руководством Емель­ яна Пугачева. Именно по приказу Суворова подполков­ ник Михельсон добивал остатки повстанцев Пугачева и схватил самого главного бунтаря, преданного своими помощниками-старшинами. Ну а в 1797 году, когда только воцарился на престол сын Екатерины Великой Павел I, Суворов командовал войсками на юге. Его главная квартира находилась в Туль­ чине, где он и писал знаменитую книгу «Наука побеж­ дать». Здесь он почувствовал неприязнь Павла, стал от­ крыто высказывать ехидные реплики о муштре и немет­ чине, вводившихся тогда в Русской армии. Это, конечно же, дошло до царя. Последовал строжайший указ: строп­ тивого фельдмаршала Суворова из Русской армии спи­ сать в отставку и сослать в имение Кончанское. А ведь Суворов всю жизнь радел за монархию и всем своим служением способствовал ее укреплению... Одна­ ко, что же — остался непонятым? Вряд ли... Просто в ко­ торый раз его величеству Провидению было угодно посвоему трактовать роль личности в истории... Я размышлял об этом, рассматривая экспонаты музея: вот сабля Суворова, вот его камзол, а вот рукопись «Нау­ ки побеждать» с известными каждому школьнику афо­ 12


ризмами, вроде: пуля дура, штык молодец; надо воевать не числом, а умением; тяжело в учении — легко в бою... Мне, как военному профессионалу, к тому времени отслужившему 28 лет, все это было интересно. Да я и обя­ зан был по своему положению знать историю не только Российской армии, но и вообще историю войн, чтобы хоть какую-то крупицу универсального опыта использо­ вать в своей практике командарма. Тяжело в учении — легко в бою?.. Не уверен. Точнее сказать, уверен в обратном. В бою легко не бывает. В бою всегда тяжело, страшно и неимоверно трудно найти единственно верный путь к победе. Ну а что касается во­ евать не числом, а умением, — тут не поспоришь. Верно и сегодня! Об этом размышляли мы с Илмаром, пока ходили по музею Суворова в Тульчине. С приходом Гречко на пост Министра обороны в Во­ оруженных Силах Советского Союза особая роль стала отводиться армиям — общевойсковым, танковым, воз­ душным, ПВО, эскадрам военно-морского флота. Вероят­ но, это было обусловлено и субъективным фактором. Ан­ дрей Антонович Гречко с середины 1941 года и до конца Великой Отечественной войны последовательно коман­ довал пятью армиями. И закончил войну командующим Первой Гвардейской армией. Имея огромный довоенный и военный опыт, министр Гречко, на мой взгляд, правиль­ но соотносил степень ответственности командующего оперативно-стратегическим объединением (округ, груп­ па войск) со степенью ответственности командующего оперативным объединением (армия). В обязанности ко­ мандующих войсками военных округов и групп войск входили задачи военно-политические. Командующие — особенно приграничными округами и группами войск — как правило, входили в ЦК КПСС, являлись депутатами, 13


á{èvÇ~ ÜÖÇ~â~é{àÅ~{ }vzvé~ à áäÅÖxÖzàâxÖÉ jjji ~ àÖ& ï}Ñíå á{àÜäwÇ~Å' gÑ~ âvÅ|{ Ñ{àÇ~ Öâx{âàâx{ÑÑÖàâì }v ÖwäàâáÖÄàâxÖ xÖÄàÅ% Öw{àÜ{é{Ñ~{ ~å xÖÖáä|{Ñ~{É ~ â{å& Ñ~ÅÖÄ% âíÇÖxÖ{ Öw{àÜ{é{Ñ~{% ÉÖw~Ç~}vç~ÖÑÑäï ~ ÖÜ{áv& â~xÑäï ÜÖzyÖâÖxÅä% äÜávxÇ{Ñ~{ xÖÄàÅvÉ~ Ñv ÖÜ{ávâ~xÑÖ& àâávâ{y~é{àÅ~å ÑvÜávxÇ{Ñ~ñå% v x yáäÜÜvå xÖÄàÅ ~ Üá~& yávÑ~éÑíå ÖÅáäyvå% xåÖzñê~å x àÖàâvx gáyvÑ~}vç~~ [vá& èvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv% ~ }v x}v~ÉÖz{Äàâx~{ à áäÅÖxÖzàâxÖÉ àÖï}Ñíå váÉ~Ä' sâÖ wíÇ~% ÅvÅ Üávx~ÇÖ% Çïz~ åÖáÖèÖ ÜÖzyÖâÖxÇ{ÑÑí{% ÜáÖàÇä|~xè~{ x váÉ~~ ~ Ñv ãÇÖâ{ Ñ{ É{Ñ{{ ,. Ç{â% äévàâÑ~Å~ [{Ç~ÅÖÄ gâ{é{àâx{ÑÑÖÄ xÖÄÑí' Y xÖâ Öâ ÅÖÉvÑzäïê~å váÉ~ñÉ~ É~Ñ~àâá âá{wÖxvÇ Öw{àÜ{é{Ñ~ñ xÖ xx{á{ÑÑíå ~É àÖ{z~Ñ{Ñ~ñå xíàÖévÄè{Ä wÖ{xÖÄ yÖâÖxÑÖàâ~' kvÅâ~é{àÅ~{ äé{Ñ~ñ à wÖ{xÖÄ àâá{ÇìwÖÄ% äÜávxÇ{Ñ~{ z~x~}~ñÉ~ Ñv ÖÜ{ávç~ÖÑÑÖÉ ÑvÜávxÇ{Ñ~~% ÖyÑ{xvñ ÜÖz& yÖâÖxÅv% xíàÖÅvñ ÅÇvààÑÖàâì xÖ|z{Ñ~ñ âvÑÅÖx ~ wÖ{xíå Évè~Ñ% àÜÖàÖwÑÖàâì x ÅávâévÄè{{ xá{Éñ ÖáyvÑ~}Öxvâì ~ ÜáÖx{àâ~ wÖÄ x Évàèâvw{ Ñ{àÅÖÇìÅ~å z~x~}~Ä% åÖáÖèÖ ÖwÖáäzÖxvÑÑí{ ÜÖÇ~yÖÑí% àâá{Çìw~êv% âvÑÅÖzáÖÉí à àÖ& xá{É{ÑÑÖÄ vxâÖÉvâ~}vç~{Ä äÜávxÇ{Ñ~ñ T xà{ îâÖ xåÖz~& ÇÖ x Åáäy Öwñ}vÑÑÖàâ{Ä ÅÖÉvÑzváÉv% Öã~ç{áÖx T ÑvévÇì& Ñ~ÅÖx áÖzÖx xÖÄàÅ ~ àÇä|w äÜávxÇ{Ñ~ñ váÉ~~ ~ x ç{ÇÖÉ èâvwv váÉ~~' c ÅÖÑçä /)&å yÖzÖx [ÖÖáä|{ÑÑí{ j~Çí jjji ~É{Ç~ +) xÖ{ÑÑíå ÖÅáäyÖx ~ yáäÜÜ xÖÄàÅ' [ ~å àÖàâvx{ Ñvàé~âí& xvÇÖàì ++ Öwê{xÖÄàÅÖxí{ ~ âvÑÅÖxí{ váÉ~~' já{zÑ~Ä xÖ}ávàâ ÅÖÉvÑzváÉÖx T -. T -1 Ç{â% x xÖÄÑä ÖÑ~ ÅÖÉvÑzÖ& xvÇ~ áÖâvÉ~% îàÅvzáÖÑvÉ~% wvâvÇìÖÑvÉ~% á{|{ ÜÖÇÅvÉ~' eÑÖy~{ ~} Ñ~å Ñv à{w{ ~àÜíâvÇ~ xàï Üá{Ç{àâì wÖñ T ~ ÑvàâäÜÇ{Ñ~ñ% ~ ÖâàâäÜÇ{Ñ~ñ% ~ xíåÖzv ~} ÖÅáä|{Ñ~ñ% }Ñv& Ç~% éâÖ âvÅÖ{ wÖÄ x yÖáÖz{% yz{ Öå ÅvÅ âñ|{ÇÖ závâìàñ à xávyÖÉ' aÉ{Ç~ wÖ{xÖÄ ÖÜíâ ãÖáà~áÖxvÑ~ñ xÖzÑíå Üá{& yávz' Y ÜÖàÇ{ xÖÄÑí% ÖÅÖÑé~x vÅvz{É~~% ÜáÖèÇ~ âáäzÑíÄ Üäâì àâvÑÖxÇ{Ñ~ñ váÉ{ÄàÅÖyÖ Öã~ç{áv3 ÅÖÉvÑz~áv ÜÖÇÅv *-


(3 — 5 лет), командира дивизии (4 — 5 лет), начальника шта­ ба или первого заместителя командарма, и лишь после 25 — 27 лет службы получали всю полноту ответственно­ сти за воспитание, обучение и подготовку к войне опера­ тивного объединения — общевойсковой или танковой армии. Для военного читателя это, может быть, и не ново. А для остальных эти сведения могут оказаться полезны­ ми, особенно при поиске ответа на вопрос: почему наша армия теперь, в конце 90-х годов, вызывает столь проти­ воречивые и сомнительные оценки на свой счет? Итак, командующие армиями — как в группах войск, то есть за рубежом, так и на территории Советского Сою­ за — обладали огромной властью в воспитании и обуче­ нии войск. Но и ответственность они несли огромную: не только перед командующими войсками округов и групп войск, но и лично перед Министром обороны за положе­ ние дел во вверенной им армии. Однако вернемся в Тульчин. С этим городом связана история еще одной личности — Пестеля, руководителя Южного общества будущих декабристов. Аристократ, об­ разованнейший человек, он, как и многие другие передо­ вые офицеры того времени, ставил перед собой цель лик­ видации монархии, принятия конституции и приближе­ ния России к народовластию. Пестель не участвовал в вы­ ступлении декабристов. Он был арестован 13 декабря по приказу начальника главного штаба Российской армии фельдмаршала Дибича. Но, как один из ведущих, ярых и агрессивных декабристов, Пестель был приговорен к смертной казни и в составе пятерых руководителей вос­ стания декабристов повешен. Музея Пестеля в Тульчине нет, но Россия его помнит. Яркое солнце пригревает травку. Весна берет свое. Я сижу на первом этаже пункта управления учебного цент15


ра, внимательно наблюдаю за стрельбами и вновь пере­ живаю впечатления вчерашнего дня, связанные с посе­ щением памятных мест, особенно музея Суворова. Ведь именно здесь, на этом самом поле, под Тульчином, он про­ водил свои знаменитые экзерсисы. Вспоминаются строки Алексея Николаевича Некрасова: «Артикул ружьем выкидывал, Так, что весь домишко вздрагивал...»

А теперь вот по двенадцати дорожкам, смена за сме­ ной, движутся бойцы — из автоматического оружия, из пулеметов, из гранатометов они поражают цели, и стро­ гий глаз Ивана Олзоевича Тукеева не пропускает ни ма­ лейшей оплошности со стороны офицера ли, сержанта ли, солдата... Настроен я был вполне благодушно. Видел, что стрельба идет организованно и оценка ожидается выше удовлетворительной, ближе к хорошей. Зазвонил полевой телефон ЗАС (засекречивающей аппаратуры связи). Бруниниекс взял трубку, приложил ее к уху и тут же доложил мне: — Командующий войсками округа. Разговор с Бисяриным оказался коротким: — Здравствуйте, Александр Михайлович! Вам необ­ ходимо не позже 16 часов, в крайнем случае не позже 17, прибыть ко мне. Вы слышите меня? —Так точно! — Жду! Часы показывали без пятнадцати девять. — Илмар, нам во Львове быть не позже 16. Поедем двумя машинами. Посчитай время на маршрут и опреде­ ли порядок езды. — Есть! Поэдэм цивилизованно? — Как всегда. 16


háÖåÇvzÑíÄ ~ Ñ{àÅÖÇìÅÖ xàâá{xÖ|{ÑÑíÄ âÖÑ ÅÖÉvÑ& zäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ ÖÅáäyv É{Ññ ÑvàâÖáÖ|~Ç' pâÖ wí îâÖ ÉÖyÇÖ Ö}Ñvévâì5 !iÖÇì Ç~éÑÖàâ~ x ~àâÖá~~ É{Ññ wÖÇìè{ Ñ{ }vÑ~ÉvÇv% ÅvÅ ~ Ñ{ }vÑ~ÉvÇ~ Éä}{ÄÑí{ xÜ{évâÇ{Ñ~ñ' a }v á{}äÇìâvâí àâá{Çìwí ñ ä|{ wíÇ àÜÖÅÖ{Ñ'" h{áxvñ zÖyvzÅv3 yáñz{â ~ÑàÜ{Åç~ñ' hÖîâÖÉä ~ ÅÖ& ÉvÑzäïê~Ä xàâá{xÖ|{Ñ' [âÖávñ zÖyvzÅv3 éâÖ&Ñ~wäzì Åv& àvïê{{àñ É{Ññ Ç~éÑÖ5 cvzáÖxÖ{ Ñv}Ñvé{Ñ~{5 fÖ ÜÖé{& Éä âvÅvñ àáÖéÑÖàâì5 [{zì ÅÖÉvÑzäïê~Ä }Ñv{â% éâÖ ñ Ñv& åÖ|äàì Ñv ávààâÖñÑ~~ -.) Å~ÇÖÉ{âáÖx Öâ dìxÖxv' ]v ~ áv}x{ Ñ{Çì}ñ àÖÖwê~âì Ö ÑÖxÖÉ Ñv}Ñvé{Ñ~~ ÜÖ â{Ç{ãÖ& Ñä5 Y {àÇ~ îâÖ àxñ}vÑÖ à ^y~ÜâÖÉ5 g âvÅ~å x{êvå ~ xÜáñÉì ÜÖ â{Ç{ãÖÑä Ñ{ xà{yzv xà{ ÉÖ|ÑÖ àÅv}vâì' ![ ^y~Üâ{ ñ àÇä|~Ç zxv yÖzv Ñv}vz% xÖ}yÇvxÇñÇ âvÉ yáäÜÜä àÖx{âÑ~ÅÖx T y{Ñ{ávÇÖx ~ Öã~ç{áÖx Üá~ y{Ñèâvw{% yÇvxÑíå ~ ç{ÑâávÇìÑíå äÜávxÇ{Ñ~ñå {y~Ü{âàÅÖÄ váÉ~~ ~ wíÇ ÖâÖ}xvÑ Öââäzv ÜÖ àÖàâÖñÑ~ï }zÖáÖxìñ |{Ñí% YÑÑí [và~Çì{xÑí% x vÜá{Ç{ *2// yÖzv'" [ *2/0 yÖzä {y~Ü{âàÅvñ váÉ~ñ ÜÖâ{áÜ{Çv ÜÖ}ÖáÑÖ{ ÜÖ& áv|{Ñ~{' kvÑÅÖxí{ wá~yvzí ~}áv~ÇìâñÑ ÑvåÖz~Ç~àì x 0) T 1) Å~ÇÖÉ{âávå Öâ cv~áv' a% ñ zäÉvï% âÖÇìÅÖ á{è~& â{ÇìÑÖ{ xÉ{èvâ{ÇìàâxÖ jjji Üá{zÖâxávâ~ÇÖ y~w{Çì ^y~Üâv' hÖàÇ{ Ü{á{yÖxÖáÖx áäÅÖxÖz~â{Ç{Ä jjji ~ jqY wíÇv äàâvÑÖxÇ{Ñv z{ÉváÅvç~ÖÑÑvñ Ç~Ñ~ñ É{|zä xÖïï& ê~É~ a}áv~Ç{É ~ ^y~ÜâÖÉ ÜÖ jäîçÅÖÉä ÅvÑvÇä' Y j~ÑvÄ& àÅ~Ä ÜÖÇäÖàâáÖx ÜÖÇÑÖàâìï ÖàâvÇàñ x áäÅvå a}áv~Çñ' eí Ñ{ ÉÖyÇ~ àÉ~á~âìàñ à ÜÖáv|{Ñ~{É cv~áv' hÖîâÖ& Éä ÜÖÇÑÖàâìï xÖàÜÖÇÑ~Ç~ ÜÖâ{áñÑÑí{ {y~ÜâñÑvÉ~ â{å& Ñ~Åä ~ xÖÖáä|{Ñ~ñ' a x ÅÖâÖáíÄ áv} há~Ññâí É{áí Å äà~Ç{Ñ~ï wÖ{àÜÖàÖwÑÖàâ~ {y~Ü{âàÅÖÄ váÉ~~% ÉvÅà~ÉvÇì& ÑÖ äx{Ç~é{ÑÖ é~àÇÖ Ñvè~å àÜ{ç~vÇ~àâÖx% àÖ}zvÑ wÖÇìèÖÄ vÜÜvávâ àÖx{âÑ~ÅÖx xÖ yÇvx{ à wíxè~É ÅÖÉvÑzäïê~É xÖÄàÅvÉ~ há~ÅváÜvâàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv dvê{ÑÅÖ h{& âáÖÉ f~ÅÖÇv{x~é{É''' *0


Н-да... Неизвестность хуже дурной вести. Неприятно заныло сердце. — Товарищ командующий, выезжать надо не позже 10.30. Тогда успеем к 16 часам, — доложил Бруниниекс. — Хорошо. Едем двумя машинами, чтобы с гаранти­ ей. Оставив за себя генерал-майора Тукеева, в 10.30 мы с Илмаром Яновичем выехали на двух машинах и направи­ лись во Львов через Винницу и Тернополь. Ровно в 16.00 я в кабинете командующего войсками округа. Закрыл за собой дверь и доложил: —Генерал-лейтенант Майоров. — И увидел, как стре­ мительно и, мне показалось, несколько нервозно и суетно трое генерал-полковников встали из-за стола. Происходя­ щее мне показалось странным и непонятным. Похоже, речь действительно пойдет о моей судьбе. А присутствие в кабинете Начальника Главного оперативного управле­ ния Генштаба генерал-полковника Михаила Ивановича Повалия мне подсказало: Египет! Однако наступила какая-то неестественно настора­ живающая пауза. Первым начал член Военного совета округа Мальцев. Кивнув в мою сторону, он сказал: — Ну вот, он готов к бою! — И, подав мне руку, доба­ вил: — В сапогах, при ремне. — И опять несколько мгно­ вений без слов, что лишь прибавило мне тревожного ожи­ дания. Я заметил неодобрительный и долгий взгляд, брошен­ ный командующим на Мальцева. Но, сдержанный и кор­ ректный, Василий Зиновьевич лишь обратился ко мне: — Здравствуй! — и, пожав руку, взял меня под локоть и подвел к генерал-полковнику Повалию. — Вы знаете, кто он? —Так точно! 18


T kÖyzv àÇäèvÄâ{ {yÖ xÑ~Évâ{ÇìÑÖ' T ^àâì Y x yÖÇÖx{ ÉÖÇÑ~{Ä3 ^y~Ü{â käzv T xÖ{xvâì''' e~åv~Ç axvÑÖx~é Ñ{âÖáÖÜÇ~xÖ ~ }Ñvé~â{ÇìÑÖ ÜÖÅv& }vÇ áäÅÖÄ Ñv ÅÖÑâÖáÅä' fv {{ ÑvÅÇÖÑÑÖÄ ÜÖx{áåÑÖàâ~ Ç{|vÇv Åváâv% v Ñvz Ñ{Ä% Ñv àâ{Ñ{ åÉäáÖ x~à{Ç~ zx{ Ñ{ }v||{ÑÑí{ ÇvÉÜí&wáv T x Åvw~Ñ{â{ wíÇÖ zÖxÖÇìÑÖ àx{âÇÖ' eí ÜÖzÖèÇ~ Å ÅÖÑâÖáÅ{% ~ hÖxvÇ~Ä xà{ |{ xÅÇïé~Ç ÇvÉÜí' cváâv Ç{|vÇv âíÇìÑÖÄ àâÖáÖÑÖÄ Åx{á& åä' gÑ Ü{á{x{áÑäÇ {{ ~ â~åÖ% ÉñyÅÖ àÅv}vÇ3 T p~âvÄ ~ }vÜÖÉ~ÑvÄ''' `vÜ~àíxvâì Ñ~é{yÖ Ñ{Çì}ñ' u% ÅvÅ ~ xàñÅ~Ä xÖ{ÑÑíÄ ÜáÖã{àà~ÖÑvÇ% Üá~xíÅ Ñ~é{& Éä Ñ{ äz~xÇñâìàñ3 ÉvÇÖ Ç~ váÉ{ÄàÅvñ àÇä|wv Üá~xÑÖà~â áv}Ç~éÑíå ~}É{Ñ{Ñ~Ä x ÖwàâvÑÖxÅä' fvzÖ âÖÇìÅÖ ÉvÅà~& ÉvÇìÑÖ àÖàá{zÖâÖé~âì xÑ~ÉvÑ~{% äåxvâ~âì yÇvxÑÖ{ ~ àÜÖ& ÅÖÄÑÖ% Ñ{ ávàâ{áñxè~àì% Üá~Ññâì á{è{Ñ~{' h{á{zÖ ÉÑÖÄ Ç{|vÇv Åváâv Évàèâvwv *3.)) ))) !âÖ {àâì Öz~Ñ àvÑâ~É{âá Ñv Åváâ{ àÖÖâx{âàâxä{â Üñâ~ Å~ÇÖÉ{âávÉ Ñv É{àâÑÖàâ~"' u ÜáÖé{Ç ÅáäÜÑÖ ÑvÜ~àvÑÑÖ{3 Rcváâv TÜá~Åv}'''S a zvÇ{{% Ñ~|{ }vyÖÇÖxÅv% âvÅ|{ âäèìï% ÑÖ É{ÇÅ~É ÅvÇÇ~& yávã~é{àÅ~É ÜÖé{áÅÖÉ wíÇÖ ÑvÜ~àvÑÖ3 R'''Ñv xâÖá|{Ñ~{ ,1&Ä váÉ~~ !x àÅÖwÅvå wíÇ ÖÜá{z{Ç{Ñ {{ àÖàâvx" x pjji à ç{Çìï ÜÖzvxÇ{Ñ~ñ% v Üá~ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ ~ äÑ~éâÖ|{Ñ~ñ ÅÖÑâáá{xÖÇïç~~ Ñv {{ â{áá~âÖá~~S' ]vÇ{{ ÉÖÄ x}yÇñz àåxvâ~Ç ÜäÑÅâ~áÑäï ÜÖÇäzäyä É{|zä eÖávxàÅv&gàâáv& xÖÄ ~ ZáÑÖ ~ ÑvzÜ~àì3 Rc ~àåÖzä ]'S mÇv|ÖÅ% Ñv ÅÖâÖáÖÉ ÖwÖ}Ñvé{ÑÖ ,1&Y% áv}x{xvÇàñ x yÖáÖz{ ká{Ñé~Ñ x jÇÖxv& Å~~' a ÑvzÜ~àì3 Rcp $ */&*1S' [Ñ~}ä ä Öwá{}v Åváâí ñ ÜáÖé{Ç3 Re~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí eváèvÇ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v \á{éÅÖS' a {yÖ ÜÖzÜ~àì' [âÖ& ávñ ÜÖzÜ~àì3 Rfvé' \{Ñèâvwv [j jjji eváèvÇ jÖx{â& àÅÖyÖ jÖï}v e' `våváÖxS' [ Ñ~|Ñ{É Ç{xÖÉ äyÇä àâÖÇwçÖÉ ~ âvÅ|{ âäèìï ÑvÜ~& àvÑÖ3 *2


RaàÜÖÇÑ{ÑÖ x {z~Ñàâx{ÑÑÖÉ îÅ}{ÉÜÇñá{' aàÜÖÇÑ~Ç hÖxvÇ~Ä e' a' ** vÜá{Çñ *2/1 yS' [âÖá|{Ñ~{ T îâÖ àÇÖxÖ ÜáÖÑ}~ÇÖ ÉÑ{ yÖÇÖxä' `Ñv& é~â T xÖÄÑv' hÖxvÇ~Ä ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv évàí ~ }vé{É&âÖ àÅv}vÇ3 Rp~& âvÄ&é~âvÄS' & u |{ îâ~É ~ }vÑ~Évïàì' & p{á{} âá~zçvâì É~Ñäâ ñ äÇ{âvï' kñ|{ÇÖ{ ÉÖÇévÑ~{ Üá{áxvÇ ^xzÖÅ~É ^yÖáÖx~é evÇì& ç{x3 & há{zàâÖ~â wÖÇìèvñ Üváâ~ÄÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅvñ ávwÖâv' fvzÖ ÜÖàâvx~âì x ~}x{àâÑÖàâì éÇ{Ñv [Ö{ÑàÖx{âv% ÑvévÇìÑ~& Åv ÜÖÇ~âÖâz{Çv váÉ~~ ~ îÑ{áy~éÑÖ x{àâ~ îâä ávwÖâä' & sâÖyÖ&âÖ% ^xzÖÅ~É ^yÖáÖx~é% z{Çvâì ÅvÅ áv} ~ Ñ{Çì}ñ' & cvÅ îâÖ Ñ{Çì}ñ5 & yÖáñéÖ àÜáÖà~Ç evÇìç{x' & eí |{ Ñ{ ÉÖ|{É àÅáíxvâì Öâ Üváâ~~ }vzvé~% ÅÖâÖáí{ wäz{â á{èvâì váÉ~ñ' eÖw~Ç~}vç~ñ Ç~éÑÖyÖ àÖàâvxv [à{ ÑvzÖ z{Çvâì }vwÇvyÖxá{É{ÑÑÖ''' & ^xzÖÅ~É ^yÖáÖx~é% T â~åÖ Ü{á{w~Ç {yÖ hÖxvÇ~Ä% & à{yÖzÑñ x z{àñâì évàÖx e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí Üá~ ÉÑ{ zÖÅÇv& zíxvÇ d{ÖÑ~zä aÇì~éä xÖâ îâä Åváâä''' u àÉÖâáï Ñv hÖxvÇ~ñ T éâÖ ÖÑ zvÇìè{ àÅv|{â5 [~|ä% ÖÑ ÜÖzw~áv{â Åv|zÖ{ àÇÖxÖ% éâÖwí ÖÑÖ }xäévÇÖ äw{z~â{Çì& ÑÖ ~ Ñ{ w~ÇÖ ÜÖ vxâÖá~â{âä evÇìç{xv' & fvzÖ ÜÖÇvyvâì% ~ záäy~{ Åváâí% e~åv~Ç axvÑÖ& x~é5'' T àÜáÖà~Ç ÅÖÉvÑzäïê~Ä Z~àñá~Ñ' & ]v% [và~Ç~Ä `~ÑÖxì{x~é% xí Üávxí' kvÅ xÖâ% d{ÖÑ~z aÇì~é% & ÜáÖzÖÇ|vÇ hÖxvÇ~Ä% & Üá~Åv}vÇ É~Ñ~àâáä3 îâÖ% T ÖÑ ÜÖàâäévÇ ÜvÇìç{É ÜÖ Åváâ{% x ÜÖÇÑÖÉ Öwë{É{ zÖÇ|{Ñ }Ñvâì âÖÇìÅÖ ~àÜÖÇÑ~â{Çì% & ~ ÖÑ Å~xÑäÇ x ÉÖï àâÖáÖÑä3 T [Öâ ÖÑ' a Ñ~ÅâÖ ÅáÖÉ{ Ñ{yÖ & Y Éí à ÅÖÉvÑzäïê~É5 T Ñ{ äÑ~ÉvÇàñ evÇìç{x' T eí éâÖ% àâÖáÖÑÑ~{ Ç~çv5 +)


T f{â% Ñ{ àâÖáÖÑÑ~{' gw îâÖÉ âÖ|{ zvÇ äÅv}vÑ~{ d{Ö& Ñ~z aÇì~é É~Ñ~àâáä3 ÅÖÉvÑzäïê{yÖ ~ éÇ{Ñv [Ö{ÑÑÖyÖ àÖ& x{âv ÖÅáäyv ~ yáäÜÜí xÖÄàÅ Ö}ÑvÅÖÉ~âì' a Ñ{ wÖÇ{{ âÖyÖ' T fä% îâÖ Éí ÜÖàÉÖâá~É' u ÜÖ}xÖÑï YÑzá{ï YÑâÖÑÖ& x~éä% T ä|{ wÖÇ{{ á{}ÅÖ% ÜáÖzÖÇ|vñ ÑvàâäÜvâì Ñv hÖxv& Ç~ñ% xàÅá~ÅÑäÇ evÇìç{x' T f{ àÖx{âäï îâÖyÖ z{Çvâì' [àñÅ~{ áv}yÖxÖáí ÜÖ â{& Ç{ãÖÑä% ávz~Ö ~Ç~ Ü{á{Ü~àÅv ÜÖ îâÖÉä z{Çä% T ~ ÖÑ ÖÜñâì ÜÖàâäévÇ ÜvÇìç{É ÜÖ Åváâ{% T Åvâ{yÖá~é{àÅ~ }vÜá{ê{Ñ% d{ÖÑ~zÖÉ aÇì~éÖÉ' gÜñâì âñyÖàâÑvñ Üvä}v' u ÑvàâÖáÖ|{ÑÑÖ àÇäèvï Ü{á{& ÜvÇÅä É{|zä evÇìç{xíÉ ~ hÖxvÇ~{É' Z~àñá~Ñ àÖàá{zÖ& âÖé{ÑÑÖ ÉÖÇé~â' hÖxvÇ~Ä% ÜÖÅvèÇñx x áäÅä% Üá{áxvÇ ÉÖÇ& évÑ~{3 T kÖÇìÅÖ zÇñ xvà àÖÖwêvï3 x ÅÖÑç{ w{à{zí d{ÖÑ~z aÇì~é àÅv}vÇ É~Ñ~àâáä3 8MEOFI" DNQNCXP[ J BNKXVFLR$ =N" EAPQ 9ND" NBNIEFQP[ BFG YQNDN$ Z~àñá~Ñ ÜÖzx{Ç ~âÖy3 T nxvâ~â yÇvyÖÇ~âì% ^xzÖÅ~É ^yÖáÖx~é' T a% Öwávêv& ñàì Å hÖxvÇ~ï3 T eí ÜÖÑ~Év{É% Ö é{É ~z{â á{éì' kvÉ% Ñv& x{áåä% }Ñvïâ% éâÖ ~ ÅvÅ z{Çvâì' a â{Ü{áì% ä|{ àâáÖyÖ ÜÖàÉÖâá{x ÉÑ{ x yÇv}v% [và~Ç~Ä `~ÑÖxì{x~é zÖwvx~Ç3 T `vxâáv îâä Åváâä% ÖÜ{évâvÑÑäï ÉÖ{Ä Ü{évâìï% xvÉ Üá~x{}äâ x èâvw' [ xvè{É Üá~àäâàâx~~ }vÇÖ|vâ x xvè à{Äã' [à{ xvè~ z{Äàâx~ñ% xà{ z{Çv% xà{ ÉíàÇ~ à à{yÖ évàv ÑvÜávxÇñÄâ{ Ñv xíÜÖÇÑ{Ñ~{ skgb }vzvé~' hÖz ÇïwíÉ x~zÖÉ T RÖ|~zv{âàñ ~ÑàÜ{Åç~ñS''' RÜÖzyÖâÖxÅv Å äé{Ñ~& ñÉS''' ~ âvÅ zvÇ{{' eí zÖÇ|Ñí âÖéÑÖ xíÜÖÇÑ~âì äÅv}vÑ~{ d{ÖÑ~zv aÇì~év' a Üá~Åv} e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí' T ^àâì' T [ÖÜáÖàí5 T ÉñyÅÖ ~ ä|{ ÅvÅ wí ÜÖ&|~â{ÄàÅ~% à äÇíwÅÖÄ% ÜáÖzÖÇ|~Ç Z~àñá~Ñ' T cvÅ~{ |{ ÉÖyäâ wíâì xÖÜáÖàí% [và~Ç~Ä `~ÑÖxì{& x~é5 [à{ ñàÑÖ' Zäzä yÖâÖx~âìàñ' +*


Видя мое состояние, и, наверное, понимая, что надо меня как-то приободрить, командующий, хитро улыб­ нувшись и подавая мне руку на прощание, по-доброму сказал: — Можно тебе позавидовать, Александр Михайло­ вич, идешь в первом стратегическом эшелоне. Слова Бисярина прозвучали немного странно и инт­ ригующе. Позднее только мне стало ясно, что именно подразумевалось под этими словами... Дескать: иди — за тобой и с тобой соседи — такая мощь! Предстояло готовиться к самому худшему... Началу войны?.. У выхода из кабинета меня ожидал Бруниниекс. Мы молча взглянули друг на друга. Я жестко выдавил: — Едем. — В Тульчин? — Да какой Тульчин? В Ивано-Франковск, — отре­ зал я. В машине я мог все спокойно обдумать. Карта-приказ... Такая форма приказа редко применя­ ется при постановке определенной и строго ограничен­ ной боевой задачи. К ней прибегают, когда нужно в крат­ кой и в то же время исчерпывающей форме поставить за­ дачу в условиях нехватки времени на организацию боя — как правило, в тактическом звене, в исключительных слу­ чаях — в оперативном звене. Но ведь эта карта-приказ и, вероятно, другие подобные карты-приказы, как я понял со слов Повалия, докладывались Генеральному секрета­ рю ЦК КПСС Брежневу Министром обороны Гречко. У этих-то лиц (Брежнева и Гречко), я полагаю, достаточно времени для разработки и постановки задачи какому-то командующему армией. Что-то я не вполне понимал... Возможно, субъективный фактор был решающим: карта22


Üá~Åv} ÅvÅ ãÖáÉv Üá~Åv}v Ñv wÖÄ évàâÖ Üá~É{ÑñÇvàì x ÜÖzx~|Ñíå xÖÄàÅvå T ÅÖÑÑ~ç{% É{åvÑ~}~áÖxvÑÑíå xÖÄ& àÅvå' I x{zì É~Ñ~àâá&âÖ x ÜáÖèÇÖÉ T Ç~åÖÄ ÅvxvÇ{á~àâ''' fä% îâÖ àÇ~èÅÖÉ ÜÖx{áåÑÖàâÑíÄ váyäÉ{Ñâ' eÖ|{â wíâì% îâv Åváâv&Üá~Åv} zÖÇ|Ñv ÑvyÇñzÑÖ ÜÖÅv& }vâì ÅÖÉvÑzváÉä ÖàÖwÖ{ àÖz{á|vÑ~{ Üá{zàâÖñê{Ä }vzv& é~ T xâÖá|{Ñ~{5 kvÅ àÅv}vâì% ÜáÖàâávÑàâx{ÑÑÖ5'' [ÜÖÇÑ{ x{áÖñâÑÖ' fÖ ~ îâÖ xáñz Ç~ ñxÇñ{âàñ Üá~é~ÑÖÄ âvÅÖÄ ÜÖàÜ{èÑÖàâ~ x zÖx{z{Ñ~~ }vzvé zÖ ÅÖÉvÑzváÉÖx' a ñ Üá{zàâvx~Ç% ÅvÅ hÖxvÇ~Ä Üá~É{áÑÖ ÜÖ âvÅÖÄ |{ ÜáÖç{& zäá{ xáäév{â ÜÖzÖwÑí{ Åváâí&Üá~Åv}í ~ Ñ{ÅÖâÖáíÉ záä& y~É ÅÖÉvÑzváÉvÉ T ~} \áäÜÜí àÖx{âàÅ~å xÖÄàÅ x \{áÉv& Ñ~~% t|ÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ x [{Ñyá~~ ~% ÜÖ|vÇäÄ% j{x{á& ÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ x hÖÇìè{' fÖ ÅvÅ îâÖ ÜÖÑñâì3 Ö}ÑvÅÖÉ~âìàñ à ÜÖàâvÑÖxÅÖÄ àâÖÇì Öâx{âàâx{ÑÑÖÄ }vzvé~ ÉÑ{ áv}á{è~Ç~ àÇÖxÑÖ ~}&ÜÖz ÜÖ& Çí% àâáÖyÖ ÖyávÑ~é~x% zÖ âá~zçvâ~ É~Ñäâ% xá{Éñ zÇñ }vÜÖ& É~ÑvÑ~ñ z{âvÇ{Ä Åváâí5 ká{xÖ|Ñí{ ÉíàÇ~ ÖxÇvz{Ç~ ÉÑÖï' I x äèvå }xäévÇ yÖÇÖà hÖxvÇ~ñ% Ü{á{zvïê{yÖ àÇÖxv Zá{|Ñ{xv3 R'''zvàâ ZÖy% ÖwÖÄz{âàñ w{} îâÖyÖS' o{Çì wíÇv ÜÖàâvxÇ{Ñv ÅÖÑÅá{âÑÖ T ÜÖzvx~âì ~Ç~ äÑ~éâÖ|~âì ÅÖÑâáá{xÖÇïç~ï x pjji' ]Çñ îâÖyÖ wíÇv ÖÜ& á{z{Ç{Ñv }ÖÑv Öâx{âàâx{ÑÑÖàâ~ ,1&Ä váÉ~~' gÑv xÅÇïévÇv Üñâì ÖwÇvàâ{Ä3 j{x{áÖ&eÖávxàÅäï% t|ÑÖ&eÖávxàÅäï ~ âá~ ÖwÇvàâ~ jÇÖxvÅ~~3 [ÖàâÖéÑÖ&jÇÖxvçÅäï% já{zÑ{& jÇÖxvçÅäï ~ `vÜvzÑÖ&jÇÖxvçÅäï ~} xà{å z{àñâ~ ÖwÇvà& â{Ä p{åÖàÇÖxvÅ~~' ]Çñ á{è{Ñ~ñ îâÖÄ }vzvé~ xíz{ÇñÇ~àì à~Çí ~ àá{zàâxv3 +-&ñ% ,)&ñ% -1&ñ% *+1&ñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxí{ z~x~}~~% *.&ñ ~ ,*&ñ âvÑÅÖxí{ z~x~}~~ ~ *+&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ ZÖÇ& yváàÅÖÄ ÑváÖzÑÖÄ váÉ~~' hÖ àÜ~Ñ{ ÜáÖw{|vÇ ÉÖáÖ}' [{zì ~} îâÖyÖ àÖàâvxv âÖÇìÅÖ +-&ñ _{Ç{}Ñvñ jvÉváÖ&lÇìñÑÖxàÅvñ ~ *+1&ñ z~x~& +,


зии входили в состав моей армии. А остальные? 30-я мсд и 15-я тд дислоцировались в Белорусском военном окру­ ге, а 48-я мсд в Одесском военном округе. А 12-й мсп во­ обще в Болгарии. Как же мне их собрать в единый кулак и вовремя вывести в зону ответственности армии на тер­ риторию ЧССР? При этом нельзя было исключать и воз­ можной большой войны. Но Генштаб все предусмотрит, я был уверен, своевременно выведет в нужные районы и подчиняемые мне дивизии, и болгарский полк. Я вспомнил о времени на выполнение задачи. График был жестким. Выйти на рубеж Моравска-Острава — Брно означало преодолеть расстояние в 500 — 550 километров к исходу Д, то есть к исходу 24 часов после начала движе­ ния. А командный пункт (КП) армии, он на карте-приказе был обозначен флажком в Тренчине (западная Словакия), я должен иметь через 16— 18 часов. То есть преодолеть за 16—18 часов расстояние в 400 — 500 километров. Конечно, дороги в Чехословакии приличные. Но сквозных маршрутов только два. Северный: Михаловцы — Моравска-Острава и южный: Кошице — Брно. Это объективное обстоятельство позволяет иметь в первом эшелоне армии максимум две дивизии. Но ведь главные силы армии — в других округах. Им надо будет преодолевать Карпаты!.. Карпаты всегда являлись важным рубежом для Рос­ сийской империи. Они и защищали юго-западные терри­ тории России от воинственной Австро-Венгрии, но и тре­ бовали особых усилий при переходе войск Российской империи к действиям на западном и юго-западном напра­ влениях в Европе. В полосе действий Прикарпатского военного округа (при его выдвижении на Запад и юго-запад) есть всего че­ тыре проходимых перевала. Каждый из них высотой 1100—1200 метров над уровнем моря. Два перевала — 24


Средне-Верецкий и Ужокский — за 100— 150-летнюю ис­ торию были освоены и преодолевались российскими и советскими войсками несколько раз — без боев и с боя­ ми. А два других перевала, и на картах-то почти не обо­ значенные, служили тропами для контрабандистов или цыган-конокрадов (о чем красочно повествовал Алексей Максимович Горький в «Старухе Изергиль»). Итак, в распоряжении армии будет только два перева­ ла, думал я, не очень оборудованных, но все же пригод­ ных для преодоления Карпат войсками армии. 1848 год. Трещит по швам Австро-Венгрия. В Венгрии бушует национально-освободительное восстание под ру­ ководством Кошута и Петефи. Молодой император Авст­ ро-Венгрии Франц-Иосиф умоляет российского импера­ тора Николая I помочь подавить этот мятеж, спасти импе­ рию. Николай отправляет 200-тысячную армию через Карпаты под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича Ивана Федоровича. За несколько недель Россий­ ская армия не только преодолела Карпаты, но и разгроми­ ла повстанцев, тем самым спасла Австро-Венгерскую им­ перию от развала. Подходит эта задача к моей задаче? Вряд ли. Другие времена, другие песни. Ну а позже? Конец 1914 — начало 1915 года. При том же, но уже дряхлом монархе Франце-Иосифе АвстроВенгрия вторглась, как союзница Германии, на террито­ рию Российской империи в Галицию в районе Ужгород — Станислав (ныне Ивано-Франковск) — Тернополь. Гри­ маса истории: в 1848 году Николай I спас империю моло­ дого императора Австро-Венгрии, а в 1914 году ФранцИосиф пошел войной на правнука своего спасителя рус­ ского царя Николая II. В конце 1914 года принятыми мерами юго-западного фронта России полуторамиллионная австрийская армия была разгромлена. А вот Карпаты по Ужокскому перева25


ks qslek opendnker| rnk|jn cemep`k Pnpmhknb Q`bp Kenp$ chebhw% Tm b{bek qbn~ dhbhgh~ q rÄfekeixhlh anÄlh b p`inm Kslemme# ond Rhu`knbv`lh% Ndeq| dhbhghÄ a{k` p`gcpnlkem`% H Q`bp Kenpchebhw ono`k j `bqrphiv`l b okem% X|ts [epr onap`k a{%%% ]rn rnfe me ondundhr% Rmncn cepnhweqjncn# ` hqund oew`kem% S` upem` lme r`jhe `m`kn$ chh %% Sn o`lÄr| m`qed`er0 wrn gm`~# wrn onlm~ E bqe lne%%% Pnmev '/** E m`w`kn '/*+ cnd`%%% *$i Yjp`hmqjhi tpnmr bn bg`hlndeiqrbhh q '$l Yjp`hmqjhl tpnmrnl opnbndhr rÄfekeixs~ P`po`rqjn$Lsjkhmqjs~ noep`$ vh~% J ck`bmni cpsoohpnbje bniqj }rni noep`vhh deiqr$ bnb`kh0 qop`b` '$Ä Kb`pdeiqj`Ä `plhÄ ond jnl`mdnb`mhel cemep`k$onkjnbmhj` Kpewjn HmdpeÄ Hmrnmnbhw`# qkeb` E ).$Ä `plhÄ ond jnl`mdnb`mhel cemep`k$keirem`mr` Rnq$ j`kemjn Phphkk` Welemnbhw`% H lefds mhlh# j`j a{ m` nqrphe noep`vhh# bek anh weunqknb`vjhi jnposq ond jn$ l`mdnb`mhel cemep`k` Q~dbhj` Wbnand{% Pnposq bneb`k opejp`qmn# q }mrsgh`glnl# qrpelhkqÄ j`j lnfmn qjnpee opnpb`r|qÄ m` pndms~ gelk~ b Wknb`jh~ h [euh~% Sn bed| '$i Kb`pdeiqjni `plhh h ).$i `plhh h `pleiqjnls jnposqs weunqknb`jnb rncd` opnrhbnqrnÄk bp`c E melev$ j`Ä `plhÄ# w`qrh bemcepqjni `plhh%%% ToÄr| `m`knchÄ me ondundhr H bnr '/+, cnd% J Jemcphh# j`j l{ rncd` b{p`f`$ khq|# E lÄref% Pnmrppebnk~vhÄ# ee anebhjh# ak`cnqknb$ kemm{e j`pdhm`knl Rhmvemrh h ond psjnbndqrbnl jmÄgÄ ]qrepc`gh# g`ub`rhb bk`qr| b Isd`oexre h b pÄde dpschu cnpndnb# aeqony`dmn qr`kh bex`r| jnllsmhqrnb# oped$ qr`bhrekei bemcepqjni m`pndmni bk`qrh# onrpeanb`kh hg$ cm`mhÄ nqnancn `pleiqjncn jnposq` Wnberqjncn Wn~g` hg Jemcphh h b{und` Jemcepqjni S`pndmni Veqosakhjh hg J`px`bqjncn Lncnbnp`% !#


).$Ä `plhÄ qnbleqrmn q qnedhmemhÄlh h w`qrÄlh Tr$ dek|mni leu`mhghpnb`mmni `plhh nqsyeqrbhkh q repph$ rnphh Vsl{mhh brnpfemhe E bnr rsr# onf`ksi# ondnider }rnr replhm E b Jemcepqjs~ S`pndms~ Veqosakhjs% S`$ xh bniqj` p`gcpnlhkh lÄref h ophbekh j bk`qrh op`bh$ rek|qrbn m`pndmncn dnbephÄ bn ck`be q _mnxel P`d`pnl% Kemep`k Q`yemjn ophbeg P`d`p` hg r~p|l{ m` apnme$ rp`mqonprepe opÄln b o`pk`lemr% X`l$rn h a{k sg`jnmem !jnmewmn# q m`xei onlny|~" ond `okndhqlemr{ mnb{i psjnbndhrek| Jemcphh%%% X`j# b p`gl{xkemhÄu n brnpfemhh h qbÄg`mm{u q mhl hqrnphweqjhu `m`knchÄu# Ä bzeu`k b Ob`mn$Zp`mjnbqj% Jeqemmhi Äqm{i g`j`r opedbey`k unpnxs~ oncnds% Jpe$ lemh E (( w`q`% _ opha{k b xr`a `plhh% J j`ahmere jp`$ qnb`k`q| m` qreme pek|etm`Ä j`pr` ^cn$N`o`dmncn re`rp` bnemm{u deiqrbhi% Tm` qknbmn l`cmhrnl ophrÄchb`k` j qeae lni bgckÄd% _ m`xek Xpemwhm% Jnr nm E nazejr lne$ cn bmhl`mhÄ# bnr nm E cnpndhxjn b N`o`dmni Wknb`jhh# b jnrnpnl p`qonknfhrqÄ# bnglnfmn qjnpn# lni jnl`mdm{i osmjr% J dpscni qrp`me E lni jnl`mdm{i osmjr J j`jni naqr`mnbje ophderqÄ jnl`mdnb`r|# j`jhe ophj`g{ nrd`$ b`r|# qeiw`q }rncn me gm`er d`fe cnqond| Inc% Unkjh%%% dh$ bhghh%%% `plhÄ%%% P`jhlh a{ mh a{kh hu deiqrbhÄ# qeiw`q j mhl# rn eqr| j k~a{l bnglnfm{l deiqrbhÄl# m`dn cnrn$ bhr|qÄ# ophwel dek`r| }rn qjp{rmn# mhjnls me d`b`Ä onbn$ d` dnc`d{b`r|qÄ n opedqrnÄyel brnpfemhh% Yop`bkemhe `plhei% N` db` cnd` jnl`mdnb`mhÄ e~ lme sd`knq| b{p`anr`r| bg`hlmne onmhl`mhe q ondwhmemm{$ lh% Xnk|jn lemÄ aeqonjnhr bnglnfm{i sund S`w`k|mhj` xr`a` `plhh cemep`k$l`inp` Xnsg`jnb` MbcemhÄ Hkej$ q`mdpnbhw` m` dnkfmnqr| jnl`md`pl` ($i r`mjnbni b Kpsoos qnberqjhu bniqj b Kepl`mhh !KWJK"% H m`w`k|mhj` noep`rhbmncn nrdek` `plhh cemep`k$l`inp` Knpw`jnb` J`qhkhÄ Hkejq`mdpnbhw` opnw`r m` dnkfmnqr| jnl`mdhp` !$


'-$i Kb`pdeiqjni lnrnqrpekjnbni dhbhghh bleqrn ceme$ p`k` Isd`jnbqjncn% ]rh db` weknbej` E lnh op`b`Ä h ke$ b`Ä psjh% Ou sund eqreqrbemmn sqknfmhr bnglnfmnqrh sop`bkemhÄ `plhei% Ppnle rncn# med`bmn bleqrn lnecn oepbncn g`leqrhrekÄ cemep`k` Xp`oegmhjnb` opha{k ce$ mep`k$l`inp r`mjnb{u bniqj V{a|Äjnb Rhu`hk Zednpn$ bhw0 nm eye me bpnq nqmnb`rek|mn b onknfemhe dek h onj` me lnc a{r| lme m`defmni nonpni% Ss d` k`dmn Se anch cnpxjh nafhc`~r% S`bepmne# ophder dnqrnim`Ä qlem` h Xnsg`jnbs# h Knpw`jnbs% _ onmh$ l`k# wrn b sqknbhÄu brnpfemhÄ b [WWV m` gm`whrek|m{e p`qqrnÄmhÄ nqna`Ä pnk| ophm`dkefhr qbÄghqr`l b sop`b$ kemhh `plhei% N` ')&$i nrdek|m{i onkj qbÄgh !noq" ond jn$ l`mdnb`mhel onkjnbmhj` Pphbhvjncn Mthl` Ok|hw` Ä a{k qonjnem% Sn noÄr|$r`jh m`dn# nwebhdmn# m` nwepedm{u jnl`mdmn$xr`am{u rpemhpnbj`u qn qpedqrb`lh qbÄgh# me p`qjp{b`Ä qsrh pe`k|mni g`d`wh# cnrnbhr| onkj j sop`bke$ mh~ bniqj`lh b cnpmn$keqhqrni leqrmnqrh q w`qrÄlh h qn$ edhmemhÄlh m` gm`whrek|mnl sd`kemhh nr PU `plhh%%% N`brp` Ä hgknfs oeped jnl`mdnb`mhel `plhh rpean$ b`mhÄ# qbÄg`mm{e q ondcnrnbjni bniqj j opedqrnÄyei b jnmve `opekÄ E m`w`ke l`Ä hmqoejvhh `plhh Rhmhqrpnl nanpnm{% ]rn asder bonkme qnkhdm{l ophjp{rhel% Tmn d`qr bnglnfmnqr| swhr| bniqj` q l`jqhl`k|mni nrberqr$ bemmnqr|~ g` pegsk|r`r{ b anebni h onkhrhweqjni ondcn$ rnbje% OmqoejvhÄ b rn bpelÄ nak`d`k` hqjk~whrek|mni lnmnonkhei m` b{qnw`ixs~ rpeanb`rek|mnqr| h feqr$ jnqr| b nvemje pegsk|r`rnb b{swjh bniqj% Unkswhr| nr hmqoejvhh nvemjs Csdnbkerbnphrek|mnD E b veknl# bni$ qj`l `plhh# ÄbkÄknq| deknl b{qnjni weqrh% Ss# ` eqkh b qnqr`be `plhh j`j`Ä$rn dhbhghÄ onksw`k` nvemjs Cunpn$ xnD# rn n dek`u }rni dhbhghh h khwmn n ee jnl`mdhpe qr`$ mnbhknq| hgbeqrmn d`fe Rhmhqrps nanpnm{% !%


Jrnp{l ophjp{rhel lnck` a{r| ondcnrnbj` sop`bke$ mhÄ `plhh h mejnrnp{u ee qnedhmemhi h w`qrei j ank|$ xhl jnl`mdmn$xr`am{l swemhÄl# hkh l`mebp`l bniqj# hkh swemhÄl q sw`qrhel bniqj qrp`m J`px`bqjncn Lncn$ bnp`% ]rn rnfe b{ckÄdekn saedhrek|mn h me lnckn b{gb`r| j`jncn$khan mednonmhl`mhÄ% H b veknl# j`jhe a{ mh a{kh ophjp{rhÄ# m`dn onb{x`r| rpeanb`rek|mnqr| h opnteq$ qhnm`khgl%%% Yrpnl ') `opekÄ jn lme opha{k onpswemev IhqÄphm` q ank|xhl o`jernl# g`qspcswemm{l oÄr|~ oew`rÄlh# ` m` khvebni qrnpnme o`jer` a{kn jpsomn m`wepr`mn0 CJqjp{r| on qhcm`ks Jkr`b`$,,, D% Xph xeqrepjh%%% L|Äbnk|qjne whqkn% Prn ophdsl`k }rnr qhcm`k1 [rn asder q `plhei# qn qrp`mni# jncd` ophder w`q ecn hqonkmhr|1 Or`j# o`jer E b qeite# ` Ä# j`j cnbnphrqÄ# nrm{me ng`d`wem% + l`Ä Ä onkswhk hg Kemxr`a` xhtpnrekecp`lls ond cphtnl CqephÄ PD !rn eqr| khwmn" q onlerjni0 CjnohÄ jn$ l`mds~yels bniqj`lh UphjJTD% J xhtpnbje jnl`md`pls$). opedohq{b`knq|0 sop`b$ kemhe h bniqj` `plhh ophbeqrh b onb{xemms~ anebs~ cnrnbmnqr| h b mnwmne bpelÄ b{beqrh b g`o`qm{e p`inm{ qnqpednrnwemhÄ% WnedhmemhÄ h w`qrh qnjp`yemmncn qn$ qr`b` j R$+ !rn eqr| g` werbepn qsrnj lnahkhg`vhh" oph$ beqrh b qnqrnÄmhe onkmni anebni cnrnbmnqrh% (*$~ lnrn$ qrpekjnbs~ dhbhgh~ j - l`Ä hler| m` swemhÄu m` repph$ rnphh USV ~cn$bnqrnwmee Pp`jnb`# cde nm` onqrsohr !bpelemmn" b p`qonpÄfemhe jnl`mds~yecn \kemqjhl bnemm{l njpscnl% Yop`bkemhe `plhh j srps - l`Ä hler| b - jhknlerp`u qebepn$bnqrnwmee Yfcnpnd`% LkÄ npc`mh$ g`vhh nrlnahkhgnb`mhÄ qnedhmemhi h w`qrei qnjp`yem$ mncn qnqr`b` b g`o`qmnl p`inme hler| noep`rhbms~ !&


cpsoos bn ck`be q oepb{l g`leqrhrekel jnl`mds~yecn `plhei% ]rn b{ckÄdekn opÄl{l opndnkfemhel g`d`wh# onqr`$ bkemmni lme# jnl`md`pls$).# j`prni$ophj`gnl '( `opekÄ '/,. cnd`% Tdm`jn on$opefmels b lnel p`qonpÄfemhh dkÄ b{onkmemhÄ g`d`wh on qhcm`ks CJkr`b`$,,,D a{kn rnk|jn sop`bkemhe `plhei q w`qrÄlh anebncn h l`reph`k|mncn naeqoewemhÄ h '(.$Ä lnrnqrpekjnb`Ä dhbhghÄ b p`inme Yfcnpnd` E Rsj`webn EIepecnbn# rn eqr| m` g`o`de# g` P`po`r`lh% Ss unr| }rn$rn unpnxn% T dhbhghÄu# jnrnp{e lnckh bnirh b qnqr`b `plhh hg Ieknpsqqjncn bnemmncn njpsc` !IJT" h Tdeqqjncn bnemmn$ cn njpsc` !TdJT"# ` r`jfe n '($l lnrnqrpekjnbnl onkjs Inkc`pqjni m`pndmni `plhh b xhtpnbje mh qknb` me qj`$ g`mn% _ onk`c`k# wrn sfe qkednb`kn a{ lemÄ hmtnplhpn$ b`r| na }rhu dhbhghÄu h onkjs ISH# jncd` h cde nmh bni$ dsr b lne ondwhmemhe% Ss d`# bhdmn# me m`qr`kn bpelÄ% Kemxr`as bhdmee%%% _ dnknfhk IhqÄphms n onkswemmni g`d`we# me j`q`$ Äq| ee qndepf`mhÄ# r`j j`j gm`k0 jnohÄ }rni xhtpnbjh opedm`gm`w`k`q| h els% Tm lÄcjn nrberhk !asdswh m` cp`$ fd`mje gelkelepnl# weknbejnl nr ophpnd{ dnap{l# J`$ qhkhi Nhmnb|ebhw b `plhh r`j h me m`fhk Cqr`k|mncn cn$ knq`D"0 E Leiqrbsi% [rn j`q`erqÄ R$+# Ä V{a|Äjnbs onlncs% H r{ ckÄdh m` N`o`d% Xnk|jn m` N`o`d% Se nrbkej`iqÄ% E Wo`qhan% Uphlepmn njnkn '& w`qnb - `opekÄ lni oepednbni jn$ l`mdm{i osmjr m`undhkqÄ g` P`po`r`lh# b - jhknlerp`u qebepn$bnqrnwmee Yfcnpnd`% Jnemm{l k~dÄl me wsfd` qemrhlemr`k|mnqr|0 Ä b{$ ap`k leqrn dkÄ qbnecn `brnasq` b remh ncpnlmncn dsa`% Q~ani bnem`w`k|mhj# ohxsyhi lels`p{# bqecd` nr{yer b o`lÄrh qbni dsa E leqrn p`gl{xkemhi oeped pex`~$ yhl anel% O opnhqundhr }rn onrnls# wrn l{# bnk|mn hkh "


mebnk|mn# w`qrn ondqngm`rek|mn# ophlepÄel m` qeaÄ na$ p`g jmÄgÄ Inkjnmqjncn# l{ k~ahl opedqr`bkÄr| qeaÄ h jp`qhbee# h ak`cnpndmee# wel l{ eqr| m` q`lnl deke% L` opnqrhrqÄ h lme }r` qk`anqr|%%% S`de~q|# ndm`jn# wrn# oepekhqr{b`Ä qrp`mhv{ }rni jmhch# whr`rek| saedhrqÄ0 Ä ophxek j mels m` hqonbed|% O g` jp`qhbnqr|~ mejnrnp{u der`kei Ä me qjpn~ op`bdhb{e t`jr{ weunqknb`vjni dp`l{ '/,. cnd`% Or`j# nrq~d`# hg lnecn `brnasq` m` PU `plhh# lme opedqrnÄkn sop`bkÄr| e~ h nfhd`r| qjnpncn E reoep| }rn sfe Äqmn E qhcm`k` CJkr`b`$,,,D% T b{onkmemhh onqr`bkemmni g`d`wh Ä dnknfhk jn$ l`mds~yels% Tm# j lnels sdhbkemh~# mepbmn oepeahk lemÄ0 E Lnknfh nan bqel khwmn S`w`k|mhjs Kemep`k|mncn xr`a`% Pnl`md`pl`l me r`j$rn sf w`qrn ophundhrqÄ dnjk`$ d{b`r| q`lnls S`w`k|mhjs Kemep`k|mncn xr`a`% Lekn nr$ berqrbemmne0 khxmhu qknb b dnjk`de a{r| me dnkfmn# oph }rnl q`ln qndepf`mhe dnkfmn a{r| saedhrek|m{l# el$ jhl h jp`rjhl% _ m`ap`k mnlep SK\ on J[% E Wksx`~ N`u`pnb# E b rpsaje opngbsw`kn0 CW`u`$ pnbD% Y R`rbeÄ J`qhk|ebhw` a{k` r`j`Ä nqnaemmnqr|0 gbnm$ jhe qnck`qm{e nm opnhgmnqhk ophcksxemmn0 CgD opebp`$ y`knq| b CqD# CdD b CrD h r`j d`kee% Uph nap`yemhh j qnae$ qedmhj`l p`mcnl onmhfe N`u`pnb onk|gnb`kqÄ qknbnl CcnksawhjD# mn m` dpscnl jnmve opnbnd` qk{x`knq|0 Cjn$ ksowhj%%%D _ jnpnrjn dnknfhk n b{onkmemhh g`d`wh on xhtpnbje% E Pnksowhj# qo`qhan g` dnjk`d% Wjnpn s reaÄ asdsr cnqrh% Uphmhl`i% Kde hl fhr|# nopedekhl l{% UnmÄk1 E X`j rnwmn E nrwej`mhk Ä% "


T [Öâ ~ åÖáÖèÖ' `Ñvé~â% zÖyÖxÖá~Ç~àì'

jÅÖáÖ{ Üá~wíâ~{ yÖàâ{Ä Ö}ÑvévÇÖ% éâÖ x ÉÖ{ ávàÜÖ& áñ|{Ñ~{ ÜÖàâäÜñâ àÖ{z~Ñ{Ñ~ñ ~} Z[g% gz[g ~ ÜÖÇÅ ~} ZÖÇyvá~~' `Ñvé~â% ÖwàâvÑÖxÅv x p{åÖàÇÖxvÅ~~ ÖàÇÖ|Ññ& {âàñ' hÖåÖ|{% MAEN DNQNCHQXP[ J BNKXVFLR$


Lj_a_ ( @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) UJR"QdVc $*() MWNJ # V_ohkeh\Zdbx! Kb[Z\kdbc \h_gguc

iheb]hg# Oh^]hlh\dZ d mq_gbxf ?WmfZ\Z@# Ojb[ulb_ Ydm[h\kdh]h# Daha^v ijh]jZffu " ?Cu``_ggZx a_fex@# Rj_[mwlkx h[t_dlb\ghklv b lhqghklv ^hg_k_gbc

;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#& ?4<!;L@K "'%& 7A84

T ÉÄÄÑsvÑÉÑsyy É Å|q~Ä} {Ä}q~u~Ä%äÑqr~çá Öâv~yz qÇ}yz ÉÑÇq~ TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq *( }që$ (. y )( yê~ë É&t& rç| ÄÉÖãvÉÑs|v~ ÅvÇváÄu tÄÉÖuqÇÉÑsv~~Äz tÇq~yàç s ÇqzÄ~v tÄÇÄuq ewtÄÇÄuq âqÉÑë}y Ésëxy y ÅÄ|vsç} ÖÅÇqs|v~yv} qÇ}yy$ q Ñq{wv äÑqrq}y y ÅÄuÇqx% uv|v~yë}y ~v{ÄÑÄÇçá ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz&

E'''G

aÇvuÉÑqsyÑv|y âváÄÉ|Äsqà{Äz ÉÑÄÇÄ~ç Äâv~é ÉÄwq|v|y$ âÑÄ ÅvÇváÄu tÄÉÖuqÇÉÑsv~~Äz tÇq~yàç sÄy~q}y cÄsvÑÉ{Äz RÇ}yy ÅÇÄyÉáÄuyÑ s ~vr|qtÄ% ÅÇyëÑ~çá ÅÄtÄu~çá ÖÉ|Äsyëá !sÄ sÑÄÇÄz ÅÄ|Äsy% ~v u~ë )(&'- äv| ÅÇÄ|ys~Äz uÄwué$ q s }Ä}v~Ñ ÅvÇváÄuq tÄÉÖuqÇÉÑsv~~Äz tÇq~yàç É (0&+' y uÄ )+&'' rÖävsq|q tÇÄxq"& aÇvuÉÑqsyÑv|y âváÄ% É|Äsqà{Äz ÉÑÄÇÄ~ç sçÉ{qxq|y Ñq{wv ÉÄwq|v~yv$ âÑÄ }Ä}v~Ñ ÅvÇváÄuq tÄÉÖuqÇÉÑsv~~Äz tÇq~yàç y} ÉÑq| yxsvÉÑv~ rÖ{sq|é~Ä xq ÅÄ|ÑÄÇqMusq âqÉq& _vÉ}ÄÑÇë ~q èÑÄ$ ÅÇvuÉÑqsyÑv|y ÇqzÄ~q ^yáq|Äsàç y tÄÇÄuq \Ääyàv$ ÅÇyrçs ~q }yÑy~t$

+ O_i% (+/

,,


rç|y Çquç ÅÇysvÑÉÑsÄsqÑé ~q âváÄÉ|Äsqà{Äz xv}|v ÉÄsvÑÉ{yá uÇÖxvz y rÇqÑévs&

E'''G aÇy ÅÇÄáÄwuv~yy {Ä|Ä~~ ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ âvÇvx ]yÅÑÄsÉ{y%^y{|Öä ~qÉv|v~yv uÄÉÑqÑÄâ~Ä ÑvÅ|Ä y É àsvÑq}y sÉÑÇvâq|Ä ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs&

E''' G SÄ|vv ÄÑ{ÇÄsv~~ç}y y ÅÄ|vx~ç}y É ÑÄâ{y xÇv~yë yxÖâv~yë ~qÉÑÇÄv~yz y }~v~yz âváÄÉ|Ä% sqà{yá uÇÖxvz$ ~q ~qä sxt|ëu$ ës|ëêÑÉë ~v }qÉÉÄsçv sÉÑÇvây$ q ÄÑuv|é~çv rvÉvuç y|y sÉÑÇvây ÄÑ~ÄÉyÑv|é~Ä ~vrÄ|éäyá tÇÖÅÅ |êuvz& iváÄÉ|Äsqà{yv ÑÄsqÇyãy ÄáÄÑ~vv uv|ëÑÉë ÉsÄy} }~v~yv} Ä ÅÄ|Äwv~yy s ÉÑÇq~v y ÅqÇÑyy s rÄ|vv Öx{Ä} {ÇÖtÖ |yà& aÄ ÅÇvusqÇyÑv|é~ç} uq~~ç} {Ä}q~uÄsq~yë y ÅÄ|yÑÇqrÄÑ~y{Äs ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz qÇ}yy$ ÅÇyrçsäyá s iccb ~q Öâv~yë$ ~y{q{yá {Ä~Ü|y{% ÑÄs$ ÅÇÄsÄ{qàyz$ É|Öâqvs ~v~ÄÇ}q|é~çá sxqy}Ä% ÄÑ~Ääv~yz É }vÉÑ~ç} ~qÉv|v~yv} y uÇÖtyá ÄÑÇy% àqÑv|é~çá ës|v~yz ~v ÄÑ}vâv~Ä& aÇvuÉÑqsyÑv|y ÅqÇÑyz~çá$ ÄrãvÉÑsv~~çá ÄÇtq% ~yxqàyz$ tv~vÇq|ç y ÄÜyàvÇç i_R !iváÄÉ|Äsqà{Äz ~qÇÄu~Äz qÇ}yy& M P_^# s uÄsvÇyÑv|é~çá rvÉvuqá ÄÑ}vâqêÑ$ âÑÄ ÅÄ|yÑyâvÉ{që ÄrÉÑq~Äs{q ~q ÑvÇ% ÇyÑÄÇyy c|Äsq{yy y ^ÄÇqsyy s ~qÉÑÄëãvv sÇv}ë uÄÉÑqÑÄâ~Ä ÉÑqry|é~q& aqÇÑÄÇtq~yxqàyy ës|ëêÑÉë svuÖãvz Éy|Äz s èÑyá Är|qÉÑëá y sÄÉÅyÑçsqêÑ ÑÇÖuëãyáÉë s uÖáv t|ÖrÄ{Äz Éy}ÅqÑyy { cÄsvÑ% É{Ä}Ö cÄêxÖ&

E'''G ^~Ätyv É|Äsqà{yv ÑÄsqÇyãy ÄÑ}vâqêÑ$ âÑÄ

,-


~qàyÄ~q|é~çz sÄÅÇÄÉ ës|ëvÑÉë s ~qÉÑÄëãvv sÇv% }ë ~qyrÄ|vv ÄÉÑÇç}& Svx vtÄ Çväv~yë ÅÄ|yÑyâv% É{që ÄrÉÑq~Äs{q s c|Äsq{yy }ÄwvÑ ÄÉ|Äw~yÑéÉë y ÅÄÉ|ÖwyÑé ÅÇvu|ÄtÄ} u|ë ÅÇqsçá Éy| s ~qt~v% Ñq~yy y Çqxwytq~yy sxqy}~ÄtÄ ~vuÄsvÇyë }vwuÖ É|Äsq{q}y y âváq}y$ âÑÄ ÄÑÇyàqÑv|é~Ä ÅÄs|yëvÑ ~q ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÅÄ|Äwv~yv s ÉÑÇq~v s àv|Ä}&

E'''G Zx sçÉ{qxçsq~yz ~v{ÄÑÄÇçá ÅqÇÑyz~çá ÇqrÄÑ% ~y{Äs }Äw~Ä Éuv|qÑé sçsÄu Ä É|Äw~Äz ÄrÉÑq~Äs% {v s {ÄÇÅÖÉv ÄÜyàvÇÄs ^y~yÉÑvÇÉÑsq tÄÉrvxÄ% ÅqÉ~ÄÉÑy iccb& _qÅÇy}vÇ$ Év{ÇvÑqÇé Är|qÉÑ~ÄtÄ {Ä}yÑvÑq ÅqÇÑyy ÅÄ ÅÇÄ}çä|v~~ÄÉÑy cÇvu~vsÄ% ÉÑÄâ~Äz Är|qÉÑy ÉsëxçsqvÑ èÑÄ ~v ÑÄ|é{Ä É ÅÄ% |yÑyâvÉ{Äz ÄrÉÑq~Äs{Äz s ÉÑÇq~v$ ~Ä$ t|qs~ç} ÄrÇqxÄ}$ É |yâ~ç}y {qâvÉÑsq}y ^y~yÉÑÇq tÄÉ% rvxÄÅqÉ~ÄÉÑy aqs|q& cv{ÇvÑqÇé xqësy|1 KnÑÄ ÉÑqÇçz uÖÇq{& `~ ~yâvtÄ ~v ÅÄ~y}qvÑ s ÅÄ|yÑy% {v$ Ñv} rÄ|vv ÉÄsvÇäv~~Ä ~v ÅÄ~y}qvÑ ÇÄ|y y x~qâv~yë \Ä}yÑvÑq tÄÉrvxÄÅqÉ~ÄÉÑy& SvxuvzÉÑsÖ% vÑ& p uÖ}qê$ s r|ywqzävv sÇv}ë ~q É}v~Ö v}Ö ÅÇyuvÑ {ÑÄ%ÑÄ uÇÖtÄzL&

E'''G jyÇÄ{Äv Ärãv~yv ÖâqÉÑ~y{Äs Öâv~yë É ÅÇvu% ÉÑqsyÑv|ë}y ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq Är|qÉÑvz y ÇqzÄ~Äs$ É ÑÇÖuëãy}yÉë y sÄy~q}y i_R ÅÄ|ÄwyÑv|é~Ä É{q% xçsqvÑÉë ~q ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÄrÉÑq~Äs{v s Ñvá Är|qÉÑëá$ tuv ÅÇÄáÄuëÑ \je !{Ä}q~u~Ä%äÑqr~çv Öâv~yë& M P_^&"& _q ~qä sxt|ëu$ É|vuÖvÑ ÉâyÑqÑé uÄÅÖÉÑy}ç} }~v~yv$ âÑÄ ÅÇvrçsq~yv ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy Är|qÉÑvz iccb sçxçsqvÑ %!

,.


ÖsvÇv~~ÄÉÑé Ö ÅqÇÑyz~ÄtÄ$ ÄrãvÉÑsv~~ÄtÄ y qÇ}vzÉ{ÄtÄ q{Ñysq s ÉsÄv} ÅÄ|Äwv~yy&

E

G

3 3 3

c|vuÖvÑ ÄÑ}vÑyÑé$ âÑÄ sÉv sÉÑÇvây s ~qÉv% |v~~çá ÅÖ~{Ñqá$ tÄÇÄuqá y sÄy~É{yá âqÉÑëá ÅÇÄyÉáÄuy|y y ÅÇÄyÉáÄuëÑ ÅÄ ÅÇÄÉérq} y y~yày% qÑysv ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq }vÉÑ~çá ÅqÇÑyz% ~çá ÄÇtq~yxqàyz y ÅÇvuÉÑqsyÑv|vz sÄy~É{yá âq% ÉÑvz i_R&

++ ~ïÑñ *2/1 yÖzv' cÖÉvÑzÑíÄ ÜäÑÅâ ÉÖ{Ä ,1&Ä vá& É~~ T Ñv d~wvxàÅÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{ !~Ç~% ÅvÅ {yÖ }z{àì Ñv}íxvïâ% d~wvxàÅÖÉ xÖ{ÑÑÖÉ ÜÖÇ~yÖÑ{"' jäzñ ÜÖ àÖàâÖ& ñÑ~ï ÜÖÇ~yÖÑv% ÑÖáÉvÇìÑíå }vÑñâ~Ä }z{àì Ñ{ ÜáÖxÖz~Ç~ yÖzv zxv&âá~' f~ àâá{Çìw% Ñ~ xÖ|z{Ñ~ñ wÖ{xíå Évè~Ñ ~ âvÑÅÖx% Ñ~ ãÖáà~áÖxvÑ~ñ ~àÅäààâx{ÑÑÖÄ xÖzÑÖÄ Üá{yáv& zí''' ivz~vÇìÑí{ ~ áÖÅvzÑí{ zÖáÖy~ ~ zÖáÖ|Å~ áv}Éíâí% }vÜäê{Ñí% vàãvÇìâ zvxÑÖ Ñ{ ÖwÑÖxÇñÇàñ% ÜáÖáÖà âávxÖÄ ~ ÅäàâváÑ~ÅÖÉ' \Öàäzváàâxä â{Ü{áì Ñ{ zÖ váÉ~~' hÖ àâávÑ{ yäÇñïâ ÑÖ& xí{ x{âáí' [ p{å~~ T ÑvàâáÖ{Ñ~ñ Ç~w{ávÇ~}vç~~% x jÇÖ& xvÅ~~ T ã{z{ávÇ~}vç~~' fä v ÜÖÇÅ~% wvâvÇìÖÑí% z~x~}~& ÖÑí pfY ÜáÖéÑÖ ÖwÖàÑÖxvÇ~àì x zÖwáÖâÑíå Å~áÜ~éÑíå Åv}váÉvå xÖ{ÑÑíå yÖáÖzÅÖx% ÜÖàâáÖ{ÑÑíå {ê{ Üá~ ev& á~~ k{á{}~~ x DC;;; x{Å{% ~ Ñ{ âÖáÖÜñâàñ xíåÖz~âì x ÜÖÇ{ ÜÖz ÑvàâÖñê~{ x{â{á ~ Ñ{ÜÖyÖzä' hÖÇ~yÖÑ ávàÜÖÇÖ|{Ñ Üá~É{áÑÖ x ,) T -) Å~ÇÖÉ{âávå ïyÖ&}vÜvzÑ{{ gÇÖÉÖäçv% ~Ç~% ÅvÅ {yÖ Ñv}íxvÇ~ x YxàâáÖ& [{Ñy{áàÅÖÄ ~ÉÜ{á~~% gÇìÉïçv' k{áá~âÖá~ï ÜÖÇ~yÖÑv ÉÖ|ÑÖ Üá{zàâvx~âì x x~z{ ÜáñÉÖäyÖÇìÑ~Åv' e{àâÑÖàâì àÇ{yÅv xàåÖÇÉÇ{Ñv% ÜÖáÖàÇv ÅäàâváÑ~ÅÖÉ% z{á{xìñÉ~ !{Ç~% xñ}í% zäwí% á{|{ w{á{}v ~ àÖàÑv"' hÖÇ~yÖÑ âñÑ{âàñ à à{x{& áÖ&xÖàâÖÅv Ñv ïyÖ&}vÜvz ~} j{x{áÑÖÄ eÖávx~~ x p{å~ï ~ }vÑ~Év{â x è~á~Ñä Å~ÇÖÉ{âáÖx +. T ,)% v x zÇ~Ñä T -) T .)' ),


aÉ{ÑÑÖ }z{àì x *1). yÖzä xÖ~Ñí ÅÑñ}ñ h{âáv Zvyávâ~ÖÑv x{Ç~ |{àâÖÅ~Ä wÖÄ à ÅÖÑÑ~ç{Ä eïávâv ~ Ü{åÖâÖÄ ]vxä% Ñvà{zvxè~å Ñv áäààÅ~Ä váì{áyváz' aÉ{ÑÑÖ }z{àì ÅvÜ~âvÑ käè~Ñ àÖ àxÖ{Ä wvâvá{{Ä ÖâévñÑÑÖ závÇàñ à ãávÑçä}ÖÉ''' ch váÉ~~% évàâ~ wÖ{xÖyÖ ~ Évâ{á~vÇìÑÖyÖ Öw{àÜ{é{& Ñ~ñ% äÜávxÇ{Ñ~{ ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ z~x~}~~ ~ {{ ,++&Ä ÉÖâÖ& àâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ% äà~Ç{ÑÑíÄ zxäÉñ váâz~x~}~ÖÑvÉ~% àÖ& àá{zÖâÖé~Ç~àì% ÜÖ ÜÇvÑä \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv% Ñv d~wvx& àÅÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{' aÉ Üá{zàâÖñÇÖ äévàâxÖxvâì x ÅÖ& ÉvÑzÑÖ&èâvwÑíå äé{Ñ~ñå xÉ{àâ{ à é{åÖàÇÖxvçÅ~É~ ~ ÜÖÇìàÅ~É~ àÖï}Ñ~ÅvÉ~ ÜÖ [váèvxàÅÖÉä ]ÖyÖxÖáä' lé{& Ñ~ñ ÜÖÇäé~Ç~ ÅÖzÖxÖ{ Ñv~É{ÑÖxvÑ~{ RqäÉvxvS' ]Çñ ÜáÖx{áÅ~ ÖÜ{ávâ~xÑÖ&âvÅâ~é{àÅ~å ávàé{âÖx% z{Ä& àâx~Ä évàâ{Ä ~ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~Ä Å äé{Ñ~ñÉ Üá~xÇ{ÅvÇ~àì ~} ,1&Ä váÉ~~3 äÜávxÇ{Ñ~{ ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ z~x~}~~% {{ ,++&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ ~ +-&ñ _{Ç{}Ñvñ jvÉváÖ&lÇìñÑÖx& àÅvñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ z~x~}~ñ x ÜÖÇÑÖÉ àÖàâvx{' sâv z~x~& }~ñ ÜÖ&Üá{|Ñ{Éä wíÇv àÖàá{zÖâÖé{Ñv x Ç{àvå ïyÖ&xÖàâÖé& Ñ{{ cávÅÖxv ~ à{x{áÑ{{ eÖávxàÅv&gàâávxí% yz{ ÖÑv ~ yÖ& âÖx~Çvàì Å äé{Ñ~ñÉ RqäÉvxvS x àÖàâvx{ ÖzÑÖÄ ~} váÉ~Ä [ÖÄàÅv hÖÇìàÅÖyÖ' hÖÇìàÅÖÄ váÉ~{Ä xÖ xá{Éñ äé{Ñ~Ä wä& z{â ÅÖÉvÑzÖxvâì y{Ñ{ávÇ wáÖÑ~ mÇÖá~vÑ j~x~çÅ~Ä% à Ñ~É ÉÑ{ ~ Üá~z{âàñ x}v~ÉÖz{ÄàâxÖxvâì' fvÅvÑäÑ{ ÉvÑ{xáÖx ÜÖ}xÖÑ~Ç `våváÖx' T cÖÇäÜé~Å% xÖâ ~ zÖ|zvÇàñ äé{Ñ~Ä' [íxÖz~ ÖáyvÑ~& }ÖxvÑÑÖ äÜávxÇ{Ñ~{ váÉ~~ ~ xà{% éâÖ ÖÜá{z{Ç{ÑÖ Ñvè{Ä z~á{Åâ~xÖÄ' a ~É{Ä x x~zä3 âvÉ% x p{åÖàÇÖxvÅ~~% ÑvzÖ xà{ x~z{âì% xà{ àÇíèvâì% xà{ }Ñvâì ~ àÖ àxÖ~É~ xíxÖzvÉ~ ÉÑ{ zÖÑÖà~âì' jÇíè~èì% ÅÖÇäÜé~Å% zÖÑÖà~âì T ÉÑ{' eí à É~& Ñ~àâáÖÉ wäz{É xÑ~Évâ{ÇìÑÖ é~âvâì âxÖ~ zÖÅÇvzí' a aÑ& àâvÑç~ñ# wäz{â é~âvâì% T ÜÖàÇ{zÑ~{ àÇÖxv ÜáÖ}xäévÇ~ # kvÅ x àá{z{ ÑÖÉ{ÑÅÇvâäáí Ñv}íxvÇ~ oc chjj% ÜÖzáv}ä& É{xvñ Üá~ îâÖÉ àvÉíÄ x{áå Üváâ~ÄÑÖÄ ~{áváå~~' T >OHL$ OFE$ ,0


âx{á|{ záäy~å% âvÅ% éâÖwí zÖ É{Ññ zÖèÇv xàñ Öâx{âàâx{Ñ& ÑÖàâì ÜÖáäé{Ñ~ñ' T cÖÇäÜé~Å% ÜÖÑñÇ% Ö é{É ñ yÖxÖáï5 T kvÅ âÖéÑÖ T fä xÖâ ~ àÇvxv ZÖyä' cv|zíÄ áv}% ÜÖyÖxÖá~x à `våváÖxíÉ% ñ ~àÜíâíxvÇ Å Ñ{Éä xà{ xÖ}ávàâvïê{{ äxv|{Ñ~{' evâx{Ä [và~Çì{x~é äÉ{Ç x ÜáÖàâíå àÇÖxvå ÖwëñàÑ~âì àxÖ{Éä ÜÖzé~Ñ{ÑÑÖÉä àäê{àâxÖ z{Çv ~ ÖàâáÖâä Öâx{âàâx{ÑÑÖàâ~ }v xíÜÖÇÑ{Ñ~{ îâÖyÖ z{Çv' jáv}ä |{ ÜÖàÇ{ àÖàá{zÖâÖé{Ñ~ñ ch Ñv d~wvxàÅÖÉ ç{Ñâá{% *.T*/ ~ïÑñ% ñ Üá~Åv}vÇ y{Ñ{ávÇä käÅ{{xä ÑvÄâ~ ÑvévÇìÑ~Åv äé{wÑÖyÖ ç{Ñâáv ~ ÜÖÜáÖà~âì {yÖ Üá~wíâì ÅÖ ÉÑ{' k{É xá{É{Ñ{É ñ àÅÇÖÑ~Çàñ Ñvz wäÉvyvÉ~ ~ éâÖ&âÖ }v& Ü~àíxvÇ' fv Üá~wÇ~|{Ñ~{ èvyÖx Ñ{ Öwávâ~Ç Ñ~ÅvÅÖyÖ xÑ~ÉvÑ~ñ% ÅvÅ Ñ{ Öwávâ~Ç ~ Ñv Üá{zàâvxÇ{Ñ~{3 T hÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å h~è~è' T ]v&v% Üá~åÖz~âàñ Ü~àvâì% T Öâx{â~Ç ñ% Ñ{ ávààÇí& èvx àÇÖxv RÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~ÅS% ~ àâvxñ Ñv wäÉvy{ âÖéÅä' hÖzÑñx yÖÇÖxä% äx~z{Ç x zx{áñå käÅ{{xv% àâÖñxè{yÖ ÜÖ}vz~ é{åÖàÇÖxvçÅÖyÖ Öã~ç{áv' u ÜÖÑñÇ% éâÖ ÜáÖ~}ÖèÇÖ Ñ{zÖáv}äÉ{Ñ~{% ÑÖ x îâÖâ ÉÖÉ{Ñâ Üá~wíxè~Ä Üá{zàâv& x~Çàñ ÉÑ{ }vÑÖxÖ3 T hÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å h~è~è% T ~% äÇíwÑäxè~àì% ÜáÖ& zÖÇ|~Ç3 T Z{} ÉñyÅÖyÖ }ÑvÅv% àÖzáäy y{Ñ{ávÇ' eñyÅ~Ä ïÉÖá é{åv àáv}ä xí}xvÇ à~ÉÜvâ~ï Å îâÖÉä é{ÇÖx{Åä' eí Üá~x{âÇ~xÖ ÜÖ|vÇ~ záäy záäyä áäÅ~' T jÉÖ|{â{ Ç~% àÖzáäy ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å% Üá{zàâvx~âì ÉÑ{ àå{Éä ~Ç~ ÜÇvÑ äé{wÑÖyÖ ç{Ñâáv5 eí äévàâxä{É x äé{Ñ~ñå' [Ö}ÉÖ|ÑÖ% Ñv ÜÖÇ~yÖÑ{ wäz{â z{ÄàâxÖxvâì ÜÖÇÅ ~Ç~ Ñ{àÅÖÇìÅÖ wvâvÇìÖÑÖx jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~' [ yÇv}vå é{åv É{ÇìÅÑäÇÖ Ñ{zÖäÉ{Ñ~{' T jÖzáäy y{Ñ{ávÇ% ÅvÅÖÄ ÜÇvÑ5 cvÅ~{ äé{Ñ~ñ5 [í x~& z~â{% x ÅvÅÖÉ àÖàâÖñÑ~~ }z{àì xà{ ÑvåÖz~âàñ''' ,1


T ]vxÑÖ }z{àì Ñ{ wíÇÖ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~Ä pfY5 T \Özv ÜÖÇâÖáv&zxv' [ ÜáÖèÇÖÉ yÖzä% Üávxzv% wíÇ~ wvâvÇìÖÑí ~} o{ÑâávÇìÑÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv' ]v âÖÇìÅÖ ÖÑ~ xà{ xá{Éñ zÑ{É }vyÖávÇ~% v x{é{áÖÉ Ü~xÖ Ü~Ç~ zv èÜ{ÅvéÅ~ ÜÖz|vá~xvÇ~' a} gÇÖÉÖäçv ~ háÖàâ{{xv z{& xäèÅ~ Üá~{}|vÇ~' h{Ç~ Ü{àÑ~% âvÑç{xvÇ~ âvÑçí''' [{à{& ÇÖ }z{àì wíÇÖ''' T ]v|{ Ñ{ àâá{ÇñÇ~5 T àÜáÖà~Ç ñ' T jâá{ÇñÇ~% T ÖÑ Öâx{Ç yÇv}v% T Ñv Ü~xÖ' T kÖ {àâì ÅvÅ5 T Y âvÅ' ^àÇ~ àÑváñzÖÉ ÜÖÜvÇ x ç{Çì% ÜÖÇäévÄ wäâíÇÅä Ü~x{éÅv' Y {àÇ~ àâá{ÇñÇ% ÑÖ ÜáÖÉv}vÇ% à â{wñ âá~ wäâíÇÅ~' T a ÜÖÇäévÇÖàì5 T f{â''' jâá{Çñâì&âÖ áv}äé~Ç~àì''' âvÅ éâÖ% àÖzáäy y{Ñ{& ávÇ% ~ ñ% ~ ÉÖñ ÜÖÇ~yÖÑÑvñ ÅÖÉvÑzv zvxÑÖ à~z~É w{} z{Çv' [à{% éâÖ ñ ä}ÑvÇ Öâ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv% xÖàÜá~Ñ~Évâì ~Ñv& é{ ÅvÅ ~}z{xvâ{ÇìàâxÖ Ñvz ávâÑíÉ zÖÇyÖÉ ~ ávâÑÖÄ àÇä|& wÖÄ ñ Ñ{ ÉÖy' c x{é{áä h~è~è xà{&âvÅ~ Üá~Ñ{à ÉÑ{ ÜÇvÑ ÜÖÇ~yÖÑv' [ â{é{Ñ~{ àäâÖÅ Éí xâáÖ{É T à käÅ{{xíÉ ~ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~& ÅÖÉ T áv}ë{}|vÇ~ ÜÖ â{áá~âÖá~~ äé{wÑÖyÖ ç{Ñâáv ~ ~}ä& évÇ~ É{àâÑÖàâì' p{É à{âÖxvâì ~ àÖÅáäèvâìàñ T Çäéè{ yÖ& âÖx~âìàñ Å ÜÖÇÅÖxíÉ äé{Ñ~ñÉ x âÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ{% ÅÖâÖávñ {àâì' [{zì àÅÖáÖ àïzv ÉÖ|{â Üá~wíâì äà~Ç{ÑÑíÄ ,++&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ% Ñ{ ~àÅÇïé{ÑÖ% éâÖ ~ wÖ{xí{ àâá{Çìwí Üá~z{âàñ ÜáÖxÖz~âì' cváâ~Ñv Üá{zàâvxvÇv Ñ{x{à{Çvñ' kvÑÅÖxvñ z~á{Åâá~& àv ~ àâá{Çìw~ê{ }váÖàÇ~% xÖzÖzáÖÉ T xíàÖå' kÖÇìÅÖ ÜáÖéÑí{ ÖàÑÖxvÑ~ñ è{àâ~ àÉÖâáÖxíå xíè{Å% âÖ|{ äâÖ& Üvïê~{ x âávx{% zv ÜÖÇÖàvâí{ èÇvywväÉí à ÅávàÑíÉ~ ÑvzÜ~àñÉ~ Rhg`gi S !éâÖ Ö}Ñvév{â RxÑ~ÉvÑ~{ S" ÑvÜÖ& É~ÑvÇ~ Ö z{Äàâx~â{ÇìÑÖÉ Ñv}Ñvé{Ñ~~ îâÖÄ â{áá~âÖá~~' [ âÖâ z{Ñì ñ Ö|~zvÇ Üá~wíâ~ñ Ñv ÅÖÉvÑzÑíÄ ÜäÑÅâ váÉ~~ \ÇvxÅÖÉv gwë{z~Ñ{ÑÑíÉ~ xÖÖáä|{ÑÑíÉ~ à~ÇvÉ~ ,2


[váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv% Ü{áxÖyÖ }vÉ{àâ~â{Çñ e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí jjji% eváèvÇv jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v a' a' uÅä& wÖxàÅÖyÖ' aÉ{ÑÑÖ ÖÑ wäz{â áäÅÖxÖz~âì ÅÖÉvÑzÑÖ&èâvw& ÑíÉ~ äé{Ñ~ñÉ~ RqäÉvxvS Ñv â{áá~âÖá~~ pjji' `vwÇvyÖxá{É{ÑÑÖ x *.) T +)) É{âávå Öâ wÖÇìèÖÄ èâvw& ÑÖÄ ÜvÇvâÅ~ Éí ÜÖzyÖâÖx~Ç~ ÜÇÖêvzÅä zÇñ ÜÖàvzÅ~ x{á& âÖÇ{âv% ÜáÖâávàà~áÖxvÇ~ ~ ÜÖàíÜvÇ~ yávx~{É zÖáÖ|Åä% x{zäêäï Å èâvwä' [{áâÖÇ{â Üá~Ç{â{Ç áÖxÑÖ x *) évàÖx' j uÅäwÖxàÅ~É wíÇ âÖÇìÅÖ {yÖ ÜÖáäé{Ñ{ç & Ñ{xíàÖÅÖyÖ áÖàâv% èäàâáíÄ ~ ÖàâáÖyÇv}íÄ ÜÖÇÅÖxÑ~Å' `v ÜÖàÇ{zÑ~{ zxv yÖzv ÉÑ{ Ñ{ÖzÑÖÅávâÑÖ zÖxÖz~ÇÖàì xàâá{évâìàñ à axvÑÖÉ ayÑvâì{x~é{É ~ zÖÅÇvzíxvâì {Éä Ç~éÑÖ' sâÖ wíÇ ./&Ç{âÑ~Ä é{ÇÖx{Å ÉÖyäé{yÖ àÇÖ|{Ñ~ñ' [ àxñ}~ à {yÖ ÖwÇ~ÅÖÉ xàÜÖÉ~ÑvÇ~àì àÇÖxv n{É~Ñyäîñ3 Rl Éä|é~Ñí zÖÇ|ÑÖ wíâì xà{yÖ ÉÑÖyÖS' iÖàâ ÜÖz zxv É{âáv% è~áÖÅ~{ ÜÇ{é~% à~ÇìÑí{ áäÅ~ ~ T ÖâÅáíâÖ{ Ç~çÖ' \Çv}v {yÖ á{zÅÖ xíÅv}íxvÇ~ äÑíÑ~{' [ [{Ç~Åäï gâ{é{àâx{Ñ& Ñäï xÖÄÑä ÅÖÉvÑzÖxvÇ âvÑÅÖxíÉ wvâvÇìÖÑÖÉ% âvÑÅÖxíÉ ÜÖÇÅÖÉ% âvÑÅÖxÖÄ wá~yvzÖÄ' [ ,, yÖzv àâvÇ y{Ñ{ávÇÖÉ âvÑ& ÅÖxíå xÖÄàÅ ~ }vÉ{àâ~â{Ç{É ÅÖÉvÑz~áv âvÑÅÖxÖyÖ ÅÖáÜä& àv' gÑ T zxv|zí \{áÖÄ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v' [ âä xÖÄÑä Ñv âvÅ~å ÅÖÉvÑz~ávå&y{áÖñå àÖ}zvxvÇàñ ~ z{á|vÇàñ âvÅâ~é{& àÅ~Ä äàÜ{å x wÖï ~ ÖÜ{ávç~~' hÖàÇ{ xÖÄÑí axvÑ ayÑvâì{x~é ÜáÖè{Ç Üäâì àâvÑÖxÇ{& Ñ~ñ ÅÖÉvÑz~áv% ÅÖÉvÑzäïê{yÖ x É~áÑÖ{ xá{Éñ' gÑ% äà& Ü{èÑÖ ÖÅÖÑé~x YÅvz{É~ï \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv% zÖàâ~y x{áè~Ñí xÇvàâ~ x [ÖÖáä|{ÑÑíå j~Çvå jjji% àâvÇ \Çvx& ÑÖÅÖÉvÑzäïê~É gwë{z~Ñ{ÑÑíÉ~ xÖÖáä|{ÑÑíÉ~ à~Çv& É~ àâávÑ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv' hÖ}zÖáÖxvxè~àì àÖ ÉÑÖÄ% axvÑ ayÑvâì{x~é ÖwáÖÑ~Ç3 T gw|~xv{èì É{àâÑÖàâì% ÅÖÉvÑzváÉ% àâvÇÖ wíâì5 T há~åÖz~âàñ îâÖ z{Çvâì% âÖxvá~ê ÉváèvÇ' -)


T ]{ÇvÄ z{ÇvÄ% T ÜáÖwäáévÇ axvÑ ayÑvâì{x~é ~ zÖwv& x~Ç% ÜáÖx{zñ á{wáÖÉ ÜávxÖÄ ÇvzÖÑ~ ÜÖ yÖáÇä3 T [{}z{ z{Ç T xÖ f{xÜáÖxÖáÖâ [ èâvwÑÖÄ ÜvÇvâÅ{ Ñvà wíÇÖ Ñ{ÉÑÖyÖ' uÅäwÖxàÅ~Ä à~& z{Ç }v àâÖÇÖÉ ~} ÜÖåÖzÑÖÄ èâvwÑÖÄ É{w{Ç~' jÇ{xv Öâ Ñ{yÖ à~z{Ç ñ' `v âÖáçvÉ~ îâÖyÖ àâÖÇv àÜávxv Öâ uÅäwÖxàÅÖyÖ T éÇ{Ñ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv% ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âÖâz{Çv váÉ~~ y{Ñ{& ávÇ&ÉvÄÖá `ÖÇÖâÖx j{É{Ñ e~âáÖãvÑÖx~é' jÇ{xv Öâ É{Ññ% âÖ|{ }v âÖáçÖÉ% T ~àÜÖÇÑñïê~Ä Öwñ}vÑÑÖàâ~ ÑvévÇìÑ~Åv èâvwv váÉ~~ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá táé~Å j{É{Ñ axvÑÖx~é' sâÖ% âvÅ àÅv}vâì% Üá{}~z~äÉ àÖx{êvÑ~ñ' Y väz~âÖá~ï Üá{zàâvx& ÇñÇ~ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá käÅ{{x axvÑ gÇ}Ö{x~é !ÉÖÄ }vÉ{àâ~& â{Çì ÜÖ wÖ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ{"% ÅÖÉvÑz~á ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ z~x~& }~~ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá âvÑÅÖxíå xÖÄàÅ táÅÖx YÇ{Åà{Ä hvxÇÖ& x~é ~ ÅÖÉvÑz~á ,++&yÖ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖyÖ ÜÖÇÅv ,*&Ä âvÑÅÖ& xÖÄ z~x~}~~ ÜÖÇÅÖxÑ~Å `äw{ÑÅÖ axvÑ gàâvÜÖx~é' jÇ{xv Öâ É{Ññ% ä àâ{Ñí ÜvÇvâÅ~% }v àâÖÇ~ÅÖÉ zÇñ â{Ç{& ãÖÑÖx à~z{Ç~ ÉvÄÖá ZáäÑ~Ñ~{Åà ~ ÜÖáäé{Ñ{ç ÉváèvÇv uÅäwÖxàÅÖyÖ' jÜávxv ~ àÇ{xv Öâ Üá{}~z~äÉv Ñv É{âvÇÇ~& é{àÅ~å áv}zx~|Ñíå àâÖÄÅvå x~à{ÇÖ ÉÑÖ|{àâxÖ Åváâ áv}& Ç~éÑÖyÖ âÖÜÖyávã~é{àÅÖyÖ Évàèâvwv ~ àå{É' T ]{ÇÖx ÉÑÖyÖ% T ÜáÖàâ{çÅ~ àÅv}vÇ axvÑ ayÑvâì{& x~é% T v xá{É{Ñ~ à yäÇìÅ~Ñ ÑÖà' fvéÑ{É% ÜÖ|vÇäÄ' gÑ Öwávâ~Çàñ ÅÖ ÉÑ{3 T jÇíèì% ÅÖÉvÑzváÉ% T à RqäÉvxÖÄS&âÖ Éí àÜáv& x~Éàñ5 T a ÜÖx{áÑäÇ yÖÇÖxä Å x~àñê{Ä Åváâ{ à ÖwàâvÑÖx& ÅÖÄ Ñv è{àâì évàÖx +0 ~ïÑñ' T \ÖâÖx~Éàñ à{áì{}ÑÖ% âÖxvá~ê eváèvÇ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v' uÅäwÖxàÅ~Ä zÖàâvÇ É{Ññ áäÅÖÄ ~ ÜÖåÇÖÜvÇ ÜÖ ÜÇ{éä' T `Ñvï&}Ñvï' jÅv|~% ÅâÖ yÖâÖx~â ~ ÜáÖxÖz~â äé{Ñ~ñ ÜÖÇÅv à wÖ{xÖÄ àâá{ÇìwÖÄ5 gÑ ÖÜñâì x}yÇñÑäÇ Ñv Åváâä% Ñv àå{Éí ~ âvwÇ~çí% Öâáv& |vïê~{ }vÉíà{Ç ÜÖÇÅÖxÖyÖ äé{Ñ~ñ Ñv d~wvxàÅÖÉ äé{w& ÑÖÉ ç{Ñâá{' -*


T \{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá käÅ{{x% T ÜÖzÑñÇàñ ~ zÖÇÖ|~Ç axvÑ gÇ}Ö{x~é' T u yÖâÖxÇï îâ~ äé{Ñ~ñ ~ Öâx{évï }v ~å ÜáÖx{z{Ñ~{ ÜÖ Üá~Åv}ä ÅÖÉvÑzváÉv YÇ{ÅàvÑzáv e~åvÄ& ÇÖx~év' T Y ÅâÖ% àÇíèì% ÅÖÉvÑz~á ÜÖÇÅv5 cvÅ äÅÖÇÖâíÄ x ñyÖz~çä% xàÅÖé~Ç axvÑ gàâvÜÖx~é3 T cÖÉvÑz~á ,++&yÖ ÜÖÇÅv ÜÖÇÅÖxÑ~Å `äw{ÑÅÖ T e&ÉÉ% T ÜáÖ~}Ñ{à uÅäwÖxàÅ~Ä' T `Ñvé~â% `äw{Ñ& ÅÖ''' qvÑÖxÑíÄ âÖxvá~ê' T kvÅ âÖéÑÖ% åÖåÖÇ ñ uÅäwÖxàÅÖÉä% ÜÖåÖ|{% Ñ{ ÜÖÑávx~Çàñ ÑvàâáÖÄ `äw{Ñ& ÅÖ% ~ ÖÑ ÜÖÜávx~Ç {yÖ3 T fä&Ñä gâÑíÑ{ âí T àÖzáäy ÜÖÇÅÖxÑ~Å [à{ Éí âäâ â{Ü{áì T àÖzáäy~''' dvzÑÖ% }vzvéä }Ñv{èì5 T kvÅ âÖéÑÖ uÅäwÖxàÅ~Ä ÜÖÉÖâvÇ yÖÇÖxÖÄ3 T f{â% Ñ{ xà{ âí }Ñv{èì' u zÖÇ|óÑ xvÉ àÅv}vâì% éâÖ Ñv äé{Ñ~~ ÜÖÇÅv wäz{â àvÉ há{}~z{Ñâ' \{Ñ{ávÇ váÉ~~ dïzx~Å axvÑÖx~é jxÖwÖzv' a záäy~{ y{Ñ{ávÇí% é{å~ ~ àÇÖxvÅ~' `v}xÖÑ~Ç vÜÜvávâ [p' ZáäÑ~Ñ~{Åà x}ñÇ âáäwÅä ~% xàÅÖé~x àÖ àâäÇv% xÖ xà{ yÇv}v yÇñzñ Ñv uÅäwÖxàÅÖyÖ% Öwávâ~Çàñ Å Ñ{Éä3 T kÖxvá~ê ÉváèvÇ''' T e~Ñ~àâá5 T àÜáÖà~Ç uÅäwÖxàÅ~Ä' T kvÅ âÖéÑÖ eváèvÇ ÜÖzÖè{Ç Å vÜÜvávâä3 T uÅäwÖxàÅ~Ä''' ]v% YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é% ñ ä Ñ{yÖ' hÖ& ÑñÇ' hÖàâvávïàì äyÖxÖá~âì há{}~z{Ñâv'''' p{á{} ,) É~Ñäâ xíÇ{âvï Å Ñ{Éä x hávyä' hÖÑñÇ' kvÅ ~ Ñv}Öx{É3 R[í|& |{ÑÑvñ }{ÉÇñS' gÑ vÅÅäávâÑÖ ÜÖÇÖ|~Ç âáäwÅä vÜÜvávâv ~ Öwávâ~Çàñ Å ÑvÉ3 T u zÖÇ|óÑ xvÉ àÅv}vâì3 yxÖ}zì xà{å Ñvè~å äà~Ç~Ä% àÇíèì% ~ âxÖ~å ÖàÖwÖ% ÜÖÇÅÖxÑ~Å% îâÖ äé{Ñ~{ R[í||{Ñ& Ñvñ }{ÉÇñS T a ä|{ àÜÖÅÖÄÑÖ ~ Öwíz{ÑÑÖ% éâÖ wÖÇ{{ -+


Üá~xíéÑÖ àÖé{âvÇÖàì à ÖwÇ~ÅÖÉ ÉváèvÇv% ÜáÖ~}Ñ{à% Öw& ávêvñàì ÅÖ ÉÑ{3 T Z~àñá~Ñä Üá~Åv|ä3 ÜÖÉÖéì â{w{ ~àâá{w~â{ÇñÉ~& wÖÉwváz~áÖxê~ÅvÉ~ ~ wÖ{xíÉ~ x{áâÖÇ{âvÉ~% à ÜÖzàÅÖ& ÅÖÉ à vîáÖzáÖÉv gÇÖÉÖäç' a zÖxÖÇìÑíÄ ÜáÖz{ÇvÑÑÖÄ ávwÖâÖÄ Ñv îâÖÉ ÅÖáÖâÅÖÉ ~ z~ÑvÉ~éÑÖÉ àÖx{êvÑ~~% ÖÑ éäâì ávààÇvw~Çàñ ~ ÜÖzíâÖ& |~Ç3 T fä xÖâ% àâvÇÖ wíâì% xà{ ~ á{è~Ç~' uÅäwÖxàÅ~Ä ÜÖzÑñÇ äÅv}vâ{ÇìÑíÄ ÜvÇ{ç ~ Öwávâ~Çàñ Ñv}~zvâ{ÇìÑÖ ÅÖ xà{É3 T [à{ x~z{âì% xà{ àÇíèvâì% xà{ }Ñvâì a ÖwÖ xà{É zÖ& ÑÖà~âì T gÑ Öwx{Ç xà{å x}yÇñzÖÉ ~ zÖwvx~Ç% àÇÖxÑÖ yáÖ& ÉíåÑäÇ3 T ZÇ~|{ wíâì Å váÉ~~ c pfY [íz{á|vÇ Üvä}ä% éâÖwí zÖ xà{å zÖèÇÖ àÅv}vÑÑÖ{' hÖ& âÖÉ äÉ~áÖâxÖá{ÑÑÖ ÜÖâñÑäÇàñ ~ àxÖwÖzÑÖ% ÜÖ&|~â{ÄàÅ~ zÖwvx~Ç3 T nÖáÖèÖ âäâ ä xvà% zv ÑvzÖ Ç{â{âì Å há{}~z{Ñâä' gÑ ÜÖzÑñÇàñ àÖ àâäÇv' eí% {àâ{àâx{ÑÑÖ% âÖ|{' T fv xà{ äé{Ñ~{% xÅÇïévñ''' ÅvÅ {yÖ''' ãäáè{â% ÖâxÖ& z~âàñ âá~ évàv' ]vÉ ÅÖÉvÑzä \ÖÇìzw{áyä% T ÖÑ Å~xÑäÇ x àâÖáÖÑä àxÖ{yÖ ÜÖáäé{Ñçv% T ÖáyvÑ~}Öxvâì îâÖâ ãäá& è{â' T gÑ å~âáÖ ÜÖyÇñz{Ç Ñv `äw{ÑÅÖ3 T jÇíèì% ÅÖÉÜÖÇ& Åv% z{á|~ åxÖàâ âáäwÖÄ' fv â{wñ wäz{â yÇñz{âì xàñ ^xáÖÜv' hÖ Üäâ~ Å x{áâÖÇ{âä uÅäwÖxàÅ~Ä% àÇÖxÑÖ |{Çvñ ÜÖz& wÖzá~âì É{Ññ% àÅv}vÇ3 T \ÖâÖxìàñ Å zÖÅÇvzä w{} èÜváyvÇÅ~' Y âÖ âvÉ ä Ñ~å''' xíÄzäâ ~ zÖÇzÖÑñâ% ~ zÖÇzÖÑñâ ÜÖ wäÉv|Å{''' zäáì àxÖï Üáñéäâ' T c zÖÅÇvzä ñ xà{yzv yÖâÖxÇïàì àvÉ' T dvzÑÖ% Ñ{ Öw~|vÄàñ' l x{áâÖÇ{âv ÖÑ ÜÖzvÇ ÉÑ{ áäÅä3 T fä% wíxvÄ' [{é{áÖÉ âÖyÖ |{ zÑñ ÉÑ{ ÜÖ}xÖÑ~Ç ÅÖÉvÑzäïê~Ä xÖÄàÅvÉ~ Z~àñá~Ñ ~ àÖÖwê~Ç% éâÖ ÅÖÉvÑzäïê{Éä xÖ}& -,


]lqfgb Yiea^b OiacYihYkjcg\g DN Fmaeg[l ]Yft f^gZ# ng]aet^ lcY`Yfax$ ? RYc pkg" ]^bjk[lb ? gZg]ixwr^ ]gZY[ad Cajxiaf$ RYc iY`[a[Ydaju jgZtkax hgjd^ hgdlp^fax efgw cYi# kt#hiacY`Y [g Ku[g[^ %& Yhi^dx$ MYjkig^fa^ eg^ jkYfg# [adgju [j^ Zgd^^ ghkaeajkapfte$ NhYj^fax g [g`eg_# fge gjkig]iYeYkapfge iY`[akaa gkg][a\Ydaju" [g [j^e pl[jk[g[YdYju hgjd^]g[Yk^dufgjku a k[^i]gjku fYq^\g [tjq^\g hgdakap^jcg\g a [g^ffg\g ilcg[g]jk[Y$ Mg [j^#kYca hgdfg\g jhgcgbjk[ax fY ]lq^ f^ Ztdg$ S e^fx h^i^] \dY`Yea ? `Yhljk^fa^ fY KaZY[jcge lp^Zfge o^fki^ a iYjjcY` fYpYdufacY vkg\g o^fkiY$$$ Lt l_^ ae^da ]gjkYkgpfg gZqaiflw a iY`fggZiY`# flw afmgieYoaw g hgdg_^faa ]^d [ jkiYf^" \]^ ]^bjk[a# k^dufg `dgZfg a hgjd^]g[Yk^dufg qdY gZiYZgkcY p^ng[ a jdg[Ycg[ [ ]ln^ =daZ^iYda`Yoaa>" =]^egciYka`Yoaa> a =m^]^iYda`Yoaa>$ QkiYfY" cYc x kg\]Y ]leYd" hgjk^h^ffg lng]adY a`#hg] [daxfax a]^b jgoaYda`eY" _^dYx hiaZda# `akujx c Z^i^\Ye cYhakYda`eY$ Mg hgcY f^ [ hgdfgb e^i^ fYe Ztdg xjfg ? hgp^el [j^ vkg higajng]ak ae^ffg [ U^# ngjdg[Ycaa* E]^ cgifa vkg\g `dY* IkYc" [ Zda_Ybq^^ [i^ex ef^ hi^]jkgxdg" [g#h^i[tn" lpYjk[g[Yku [ lp^faa =VleY[Y> ? [ igda cgeYf]lwr^\g Yiea^b [ jgjkY[^ &#\g HYhY]fg\g migfkY &#\g HT! a" [g# [kgitn" hg]\gkg[aku a hig[^jka lp^fa^ =Dt__^ffYx `^e# dx> j Zg^[gb jki^duZgb '&&#\g egkgjki^dcg[g\g hgdcY '%#b kYfcg[gb ]a[a`aa ? fY vkge lp^faa Zl]^k hiajlkjk[g[Yku Oi^`a]^fk UQQP$ Qd^]g[Ydg hgefaku a g f^lcgjfak^dufge ki^Zg[Y# faa( =[j^ `fYku" [j^ jdtqYku" [j^ [a]^ku a gZg [j^e ]gc# dY]t[Yku [ E^fqkYZ>$ I cgf^pfg" Ztku Zda_^ c UMB$ Wkg g`fYpYdg jkig\g^ jgZdw]^fa^ gZs^cka[fgjka hia gjkig# k^ a kgpfgjka fYZdw]^fab$ Wkg g`fYpYdg f^j^fa^ gk[^k#


jk[^ffgjka `Y j[ga [t[g]t a `Y j[gb YfYda`$ D^]u ega ]g# f^j^fax j jYegb j[^_^b a ]gjkg[^ifgb afmgieYoa^b Zl# ]lk dg_akujx f^ kgducg fY jkgd LafajkiY gZgigft" fg a ilcg[g]ak^dx IfjkYfoaa$ Og`]fg fgpuw" d^_Y fY ]a[Yf^ [ Y[kgZlj^" x h^i^Za# iYd [ jg`fYfaa jgZtkax eafl[q^\g ]fx$ NZiY` XclZg[# jcg\g kg a ]^dg [g`facYd h^i^] \dY`Yea$ I[Yf#\giY nak^i$ Wkg gf higjkYpcge v]Ycae hiaca]t# [Y^kjx( jdg[^pca [jxca^ higa`fgjak" [ig]^( =jdtqu>" =Zt# [Yb>" =]gd_yf [Ye jcY`Yku>$$$ JY_lrYxjx higjkgkY afgb iY` iY`gil_YdY jgZ^j^]facY" hiaklhdxdY ^\g Z]ak^dufgjku" [t`t[YdY fY higjkt^" gkcig[^fft^ a hgigb iajcg[Yfft^ jl_]^fax ? [gk klk#kg XclZg[jcab a l`fY[Yd [jw =]liu> hg]paf^ffg\g a l_^ ]^dYd j[ga [t[g]t$ X" cYc a ]il\a^ ega kg[Yiara" `fYd gZ vkgb p^ik^ eYiqYdY$ I [jxcab iY` hgjd^ ^\g [a`akg[ et jl]ada#ix]ada g kge" cgel pkg k^h^iu j[^# kak( hggri^fa^ da" hgiaoYfa^ da" gkjkY[cY ada h^i^[g] fY fg[g^ e^jkg" kl]Y" \]^ ^r^ LYcYi k^dxk f^ \gfxd$$$ N]af a` Y[kgiak^kf^bqan [g^fftn k^gi^kacg[ facg# dY^[jcgb [g^ffgb YcY]^eaa higm^jjgi Ggeafa kYc nY# iYck^ia`g[Yd hgdcg[g]oY( gf ]gd_^f gZdY]Yku `]gig[u^e a ma`ap^jcgb [tfgjda[gjkuw( jadufgb [gd^b a _^jkcae nYiYck^ige) Z^`lhi^pfte egiYdufte gZdacge$ I ae^ku hg`fYfax$ RYcae" fY egb [`\dx]" Ztd XclZg[jcab$


/1-.- # Cg_rgxx \h_ggh"iheblbq_kdZx h[klZgh\dZ# NljZ[hldZ njhglh\hc gZklmiZl_evghc hi_jZpbb gZ l_jjblhjbb V_ohkeh\Zdbb# Iklbggh_ iheh`_gb_ ^_e \ VMA# @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) QdVc $*() MWNJ # &"c HZiZ^guc njhgl mklmiZ_l ?ijhlb\gbdm@# Oj_ab^_gl hp_gb\Z_l ijhbkoh^xs__# HZfuk_e b j_Zevghklv

[ /)&{ yÖzí x [ÖÖáä|{ÑÑíåj~Çvå jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v ~Ñâ{Ñà~xÑÖ áv}ávwvâíxvÇvàì ~ xÑ{záñÇvàì x ÜávÅâ~Åä Öwäé{Ñ~ñ xÖÄàÅ â{Öá~ñ âvÅ Ñv}íxv{ÉÖÄ àâávâ{y~é{àÅÖÄ ÖÜ{ávç~~ Ñv â{vâá{ xÖÄÑí' sâv â{Öá~ñ äé~âíxvÇv ÖÜíâ [{Ç~ÅÖÄ gâ{é{àâx{ÑÑÖÄ xÖÄÑí ~ wv}~áÖxvÇvàì Ñv àÖxá{& É{ÑÑÖÉ àÖàâÖñÑ~~ xÖÖáä|{ÑÑíå à~Ç yÖàäzváàâxv' ]äÉvï% Ñ~ ÖzÑv ÖwÇvàâì é{ÇÖx{é{àÅÖÄ z{ñâ{ÇìÑÖàâ~% Ñ~ Öz~Ñ ~Ñàâ~âäâ yÖàäzváàâxv âvÅ Ñ{ }vx~àñâ Öâ ÜÖÇ~â~Å~% îÅÖÑÖÉ~Å~% áv}x~â~ñ ÜáÖ~}xÖz~â{ÇìÑíå à~Ç% ÅäÇìâäáí% Öwáv}ÖxvÑ~ñ ~ ÇïzàÅ~å á{}{áxÖx% ÅvÅ xÖÖáä|{ÑÑí{ à~& Çí' gÑ~ Üá~}xvÑí Öw{á{yvâì |~}Ñì yÖàäzváàâxv ~ ÑváÖzv Öâ xÖ}ÉÖ|Ñíå ÜÖàñyvâ{Çìàâx ~}xÑ{' nÖâì îâÖ ~ ÜáÖÜ~àÑvñ ~àâ~Ñv% ÑÖ ÖÑv Ñ{á{zÅÖ ÜÖzx{áyv{âàñ àÖÉÑ{Ñ~ï3 Çïz~ Ñ{ ÜÖÑ~Évïâ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ ÖyáÖÉÑíå }vâávâ Ñv àÖz{á|v& Ñ~{ xÖÖáä|{ÑÑíå à~Ç' fvÜáñ|{ÑÑvñ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅvñ ÖwàâvÑÖxÅv /)&å yÖzÖx âá{wÖxvÇv Öâ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v àÖz{á|vÑ~ñ ÉÑÖyÖ& É~ÇÇ~ÖÑÑíå váÉ~~% ãÇÖâv ~ vx~vç~~% åÖáÖè{yÖ ~å Évâ{& á~vÇìÑÖ&â{åÑ~é{àÅÖyÖ Öw{àÜ{é{Ñ~ñ' kávy~é{àÅ~{ àÖwíâ~ñ x [{Ñyá~~ x *2./ yÖzä% áv}á{è{& Ñ~{ T Ñv yávÑ~ xÖÄÑí T cvá~wàÅÖyÖ Åá~}~àv% Öàâá{Äèvñ ÑvÜáñ|{ÑÑÖàâì Ñv yávÑ~ç{ mi\ ~ \]i Ü{á{z zÑ{É RaÅàS x *2/* T *2/+ yÖzvå T xà{ îâ~ àÖwíâ~ñ z{ÇvÇ~ x{áÖñâÑíÉ -/


ÑvévÇÖ âá{âì{Ä É~áÖxÖÄ xÖÄÑí' gyÇñzíxvñàì Ñv}vz% ÜÖÑ~& Év{èì% éâÖ xÖ ÉÑÖyÖÉ ~Ñ~ç~vâÖáÖÉ% z{âÖÑvâÖáÖÉ ~Ç~% ÅvÅ ávÑìè{ ä Ñvà yÖxÖá~Ç~ x ÖâÑÖè{Ñ~~ vÉ{á~ÅvÑàÅ~å ~ÉÜ{& á~vÇ~àâÖx% ÜÖz|~yvâ{Ç{É xíàâäÜvÇÖ Ñvè{ ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{ áäÅÖxÖzàâxÖ xÖ yÇvx{ à ÉvÇÖÖwáv}ÖxvÑÑíÉ ~ ÜÖâÖÉä Ñ{& Üá{zàÅv}ä{ÉíÉ f' j' náäê{xíÉ' j Üá~åÖzÖÉ Å áäÅÖxÖzàâxä Üváâ~~ ~ yÖàäzváàâxv d' a' Zá{|Ñ{xv% é{ÇÖx{Åv zÖàâvâÖéÑÖ äávxÑÖx{è{ÑÑÖyÖ% à wÖÇìè~É ÜÖÇ~â~é{àÅ~É ~ xÖ{ÑÑíÉ ÖÜíâÖÉ% ÜÖñx~Çvàì Ñvz{|zv Ñv äá{yäÇ~áÖxvÑ~{ ~ ÖàÇvwÇ{Ñ~{ É{|zäÑváÖzÑÖÄ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ~ ~ àÖ}zvÑ~{ àâvw~ÇìÑíå% åÖâñ wí ÑÖáÉvÇìÑíå xÑ{èÑ~å äàÇÖx~Ä zÇñ áv}x~â~ñ Ñvè{& yÖ yÖàäzváàâxv' gzÑvÅÖ àvÉv ÖwàâvÑÖxÅv x É~á{ ÖàâvxvÇvàì ÑvÜáñ|{ÑÑÖÄ3 Ñv xÖàâÖÅ{ T ÖwÖàâá{ÑÑí{ ÖâÑÖè{Ñ~ñ jjji à c~âv{É% Ñv }vÜvz{ T ÅÖÑãáÖÑâvç~ñ É{|zä fYkg ~ [váèvxàÅ~É ]ÖyÖxÖáÖÉ% xÖ ÉÑÖy~å záäy~å á{y~ÖÑvå T Ñ{àâvw~ÇìÑÖàâì x àâávÑvå Râá{âì{yÖ É~ávS' [ îâ~å äàÇÖx~& ñå Ñvè{ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{ áäÅÖxÖzàâxÖ% ~ Üá{|z{ xà{& yÖ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí i' u' evÇ~ÑÖxàÅ~Ä% \{Ñèâvw% yÇvxÑÖ& ÅÖÉvÑzäïê~{ x~zvÉ~ xÖÖáä|{ÑÑíå à~Ç ~ ~å yÇvxÑí{ èâvwí% xÖ{ÑÑí{ vÅvz{É~~ áv}ávwvâíxvÇ~ ~ xÑ{záñÇ~ x ÜávÅâ~Åä Öwäé{Ñ~ñ xÖÄàÅ x{z{Ñ~{ wÖ{xíå z{Äàâx~Ä à Üá~& É{Ñ{Ñ~{É% ÅvÅ âÖyzv yÖxÖá~Ç~% vâÖÉÑÖyÖ Öáä|~ñ' fYkg% ÖwÇvzvñ }Ñvé~â{ÇìÑíÉ }vÜvàÖÉ vâÖÉÑÖyÖ Öáä|~ñ% âvÅ|{ ÖwäévÇv xÖÄàÅv Å z{Äàâx~ñÉ à {yÖ Üá~É{Ñ{Ñ~{É' c~âvÄ% ~É{ñ ÖâÅáÖx{ÑÑí{ â{áá~âÖá~vÇìÑí{ Üá~âñ}v& Ñ~ñ Å jÖx{âàÅÖÉä jÖï}ä% âÖ|{ àÖx{áè{ÑàâxÖxvÇ àxÖ{ vâÖÉÑÖ{ Öáä|~{ ~ yÖâÖx~Ç xÖÄàÅv Å z{Äàâx~ñÉ à {yÖ Üá~& É{Ñ{Ñ~{É' sâ~ ávààä|z{Ñ~ñ ÉÖyäâ ÜÖÅv}vâìàñ Ñ{Ñä|ÑíÉ~% äàâv& á{xè~É~% àäwë{Åâ~xÑíÉ~ !îzvÅ~É~ RàÖx{â~}ÉvÉ~S"% ÑÖ ÉÑ{ åÖâ{ÇÖàì wí ÜÖÉÖéì é~âvâ{Çï ÜÖÑñâì âä xÑ{èÑïï Öw& àâvÑÖxÅä% x ÅÖâÖáÖÄ yÖâÖx~Ç~àì ~ ÜáÖxÖz~Ç~àì Ñv â{áá~& âÖá~~ pjji äé{Ñ~ñ RqäÉvxvS' -0


[ ávÉÅvå àâávâ{y~é{àÅÖÄ ÖÜ{ávç~~ Ñv â{vâá{ xÖÄÑí ÖàÖw{ÑÑÖ xà{àâÖáÖÑÑ{ ~ ÜÖÇÑÖ wíÇv áv}ávwÖâvÑv â{Öá~ñ ãáÖÑâÖxÖÄ ÖÜ{ávç~~ T ÑvàâäÜvâ{ÇìÑÖÄ% ÖwÖáÖÑ~â{Çì& ÑÖÄ% ÜáÖâ~xÖz{àvÑâÑÖÄ xÖ x}v~ÉÖz{Äàâx~~ à ãÇÖâÖÉ% xÖ& {ÑÑÖ&xÖ}zäèÑíÉ~ à~ÇvÉ~% ÜáÖâ~xÖxÖ}zäèÑÖÄ ÖwÖáÖÑÖÄ% à xíàvzÅÖÄ ~ xíwáÖàÅÖÄ ÖÜ{ávâ~xÑíå ~ âvÅâ~é{àÅ~å xÖ}& zäèÑíå z{àvÑâÖx x äàÇÖx~ñå Üá~É{Ñ{Ñ~ñ vâÖÉÑÖyÖ Öáä& |~ñ !~Ç~ x{áÖñâÑÖàâ~ {yÖ Üá~É{Ñ{Ñ~ñ" ~Ç~ x ÖwíéÑíå äà& ÇÖx~ñå !âÖ {àâì w{} Üá~É{Ñ{Ñ~ñ vâÖÉÑÖyÖ Öáä|~ñ"' [ /)&yÖzí Ñv ]vÇìÑ{É [ÖàâÖÅ{ wíÇ~ ÜáÖx{z{Ñí zxv àâávâ{y~é{àÅ~å äé{Ñ~ñ' [ *2/0 yÖzä% à Üá~åÖzÖÉ \á{éÅÖ Ñv ÜÖàâ e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí% à äé{âÖÉ ÖwÖàâá{ÑÑÖÄ xÖ{Ñ& ÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ~ x ^xáÖÜ{% ÅáäÜÑÖ{ àâávâ{& y~é{àÅÖ{ äé{Ñ~{ à äévàâ~{É ÖyáÖÉÑÖyÖ ÅÖÇ~é{àâxv xÖÄàÅ wíÇÖ ÜáÖx{z{ÑÖ ~ x ^xáÖÜ{ÄàÅÖÄ évàâ~ jjji T Ñv lÅáv& ~Ñ{' lé{Ñ~{É Üá{zäàÉvâá~xvÇvàì ÖâávwÖâÅv ãáÖÑâÖxÖÄ ÑvàâäÜvâ{ÇìÑÖÄ ÖÜ{ávç~~ à ávàé{âÖÉ xÖ}ÉÖ|ÑÖyÖ Üá~É{& Ñ{Ñ~ñ vâÖÉÑÖyÖ Öáä|~ñ' lÜávxÇ{Ñ~{ Z{ÇÖáäààÅÖyÖ xÖ{Ñ& ÑÖyÖ ÖÅáäyv z{ÄàâxÖxvÇÖ Ñv Ñ{É x ÜÖÇÑÖÉ àÖàâvx{ x áÖÇ~ ãáÖÑâÖxÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ' kvÅ|{ x ÜÖÇÑÖÉ àÖàâvx{ äévàâxÖ& xvÇ~3 +1&ñ váÉ~ñ% xÖ}zäèÑÖ&z{àvÑâÑvñ z~x~}~ñ ~% ÅáÖÉ{ âÖyÖ% Üñâì äÜávxÇ{Ñ~Ä váÉ~Ä àÖÅávê{ÑÑÖyÖ àÖàâvxv% âÖÇì& ÅÖ à ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~ñÉ~ wÖ{xÖyÖ ~ Évâ{á~vÇìÑÖyÖ Öw{àÜ{é{& Ñ~ñ' lé{Ñ~ñÉ~ áäÅÖxÖz~Ç e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí% eváèvÇ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v \á{éÅÖ' eÑ{ à{Äévà Ñ{â Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ ÖÜ~àíxvâì }vÉíà{Ç ~ åÖz xà{yÖ äé{Ñ~ñ ~ {yÖ á{}äÇìâvâí' gâÉ{éä âÖÇìÅÖ âá~ xv|Ñíå ÖwàâÖñâ{Çìàâxv' h{áxÖ{' [ åÖz{ äé{Ñ~Ä âvÑÅÖxvñ z~x~}~ñ x ÜÖÇÑÖÉ àÖ& àâvx{ !,,) âvÑÅÖx" ãÖáà~áÖxvÇv à åÖzä ]Ñ{Üá x {yÖ àá{z& Ñ{É â{é{Ñ~~% yz{ è~á~Ñv á{Å~ zÖàâ~yvÇv -.) T .)) É{âáÖx% v yÇäw~Ñv T âá{å&é{âíá{å É{âáÖx' kvÅÖ{ Üá{zÜá~Ñ~Év& ÇÖàì xÜ{áxí{ x xÖÖáä|{ÑÑíå à~Çvå' -1


[âÖáÖ{' há~ xíwáÖàÅ{ xÖ}zäèÑÖ&z{àvÑâÑÖÄ z~x~}~~ !x ÜÖÇÑÖÉ àÖàâvx{" xÜ{áxí{ Ñv Üvávèïâvå z{àvÑâ~áÖxvÇ~àì âá~ wÖ{xí{ Évè~Ñí z{àvÑâÑ~ÅÖx !Ze]" à îÅ~Üv|vÉ~' a âá{âì{' fv xà{å ÖàÑÖxÑíå îâvÜvå äé{Ñ~ñ T xxÖz vá& É~~ x àáv|{Ñ~{4 ãÖáà~áÖxvÑ~{ âvÑÅÖxÖÄ z~x~}~{Ä ]Ñ{Ü& áv ÜÖ zÑä4 xíàvzÅv xÖ}zäèÑÖyÖ z{àvÑâv T ~ Ñv ÜÖzx{z{& Ñ~~ ~âÖyÖx îâÖyÖ äé{Ñ~ñ x c~{x{ Üá~àäâàâxÖxvÇ~ áäÅÖxÖ& z~â{Ç~ Üváâ~~ ~ yÖàäzváàâxv d{ÖÑ~z aÇì~é Zá{|Ñ{x% f~& ÅÖÇvÄ [~ÅâÖáÖx~é hÖzyÖáÑíÄ% YÇ{Åà{Ä f~ÅÖÇv{x~é cÖ& àíy~Ñ ~ É~Ñ~àâáí ÖwÖáÖÑí àâávÑ g[]' háÖx{z{Ñ~{É îâÖyÖ ÅáäÜÑ{Äè{yÖ x É~áÑÖ{ xá{Éñ àâávâ{y~é{àÅÖyÖ äé{Ñ~ñ% Ñv ÉÖÄ x}yÇñz !âÖyzvèÑ~Ä x}yÇñz ÅÖÉvÑzváÉv"% áäÅÖxÖzàâxÖ àâávÑí á{èvÇÖ áñz xv|Ñíå }v& zvé xÑäâá{ÑÑ{yÖ ~% Ñ{ Öè~wäàì% É~áÖxÖyÖ }Ñvé{Ñ~ñ' [Ö&Ü{áxíå% wíÇv ÜáÖz{ÉÖÑàâá~áÖxvÑv xíàÖévÄèvñ ÉÖêì yáäÜÜ~áÖxÅ~ xÖÄàÅ% Üá~Ñ~Évxè~å äévàâ~{ x äé{Ñ~& ñå% T zÇñ àxÖ{Ä àâávÑí% zÇñ É~Ñ~àâáÖx ÖwÖáÖÑí g[j []% zv ~ é{á{} Ü{évâì% â{Ç{x~z{Ñ~{ ~ vy{Ñâäáä !wíÇv zvÑv áv& }äÉÑvñ äâ{éÅv ~ÑãÖáÉvç~~" zÇñ fYkg ~ záäy~å Ñvè~å ÜÖâ{Ñç~vÇìÑíå ÜáÖâ~xÑ~ÅÖx% ÜÖàâÖñÑÑÖ Öç{Ñ~xvïê~å wÖ{xäï ÉÖêì [ÖÖáä|{ÑÑíå j~Ç Ñvè{yÖ yÖàäzváàâxv' [Ö&xâÖáíå% zvÑv ÜÖÇ~â~é{àÅvñ ~ xÖ{ÑÑÖ&àâávâ{y~é{& àÅvñ äàâvÑÖxÅv3 ÅvÅ ÑvzÖ ~ ÅvÅ zÖÇ|Ñí% Öwñ}vÑí xà{ xÖ& {ÑÑí{ áäÅÖxÖz~â{Ç~ Ñvè{Ä àâávÑí ~ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖ& xÖáv yÖâÖx~âì xÖÖáä|{ÑÑí{ à~Çí Ñv àÇäévÄ ÑvévÇv ~ x{& z{Ñ~ñ xÖÄÑí' gàÖw{ÑÑÖ âêvâ{ÇìÑÖ wíÇv ÖÜáÖwÖxvÑv ~ ÜáÖx{á{Ñv â{Öá~ñ ÜÇvÑ~áÖxvÑ~ñ ÜÖzyÖâÖxÅ~ ~ x{z{Ñ~ñ ã á Ö Ñ â Ö x Ö Ä ÑvàâäÜvâ{ÇìÑÖÄ ÖÜ{ávç~~' a x&âá{âì~å% xÖ xá{Éñ äé{Ñ~ñ Ñvè{ ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{ ~ yÖ& àäzváàâx{ÑÑÖ{ áäÅÖxÖzàâxÖ !v îâÖ åÖáÖè~Ä Üá~É{á zÇñ áäÅÖxÖz~â{Ç{Ä àÖï}Ñíå à ÑvÉ~ yÖàäzváàâx" ÜÖÅv}vÇÖ }v& wÖâÇ~xÖ{ ÖâÑÖè{Ñ~{ Å váÉ~~% x{áä x Ñ{{' kÖyzv% Ñv âÖá|{àâx{ÑÑÖÉ Öw{z{ ÜÖ àÇäévï }vx{áè{Ñ~ñ äé{Ñ~ñ% Öâ Üá{zàâvx~â{Ç{Ä áäÅÖxÖzàâxv àâávÑ g[] xíàâä& Ü~Ç e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí pjji y{Ñ{ávÇ váÉ~~ dÖÉàÅ~Ä' gÑ -2


yÖxÖá~Ç Ö xíàÖÅÖÉ äáÖxÑ{ ÜÖzyÖâÖxÅ~ xx{á{ÑÑÖÄ {Éä vá& É~~' e{Ñ{{ é{É é{á{} yÖz Éí àÉÖyÇ~ äw{z~âìàñ x RÖwë{Å& â~xÑÖàâ~S îâÖyÖ âÖá|{àâx{ÑÑÖyÖ ~ Öâx{âàâx{ÑÑÖyÖ }vñxÇ{& Ñ~ñ dÖÉàÅÖyÖ' Y ÜÖ ~áÖÑ~~ àäzìwí dÖÉàÅÖÉä Ñ{zÖÇyÖ ÜÖà& Ç{ îâÖyÖ xíàâäÜÇ{Ñ~ñ Üá~èÇÖàì Öàâvxvâìàñ e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖÑí' gÑ ~ fvévÇìÑ~Å \{Ñèâvwv pfY y{Ñ{ávÇ váÉ~~ i~â{á| ÜÖàÇ{ z{ÅvwáìàÅÖyÖ *2/0 yÖzv T ñÑxváàÅÖyÖ *2/1 yÖzv ÜÇ{ÑäÉv oc chp% ÅÖyzv wíÇ ~}yÑvÑ àÖ xà{å ÜÖàâÖx fÖ& xÖâÑíÄ% âvÅ|{ wíÇ~ ÖâÜávxÇ{Ñí x ÖâàâvxÅä' e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖÑí pjji àâvÇ âÖyzvèÑ~Ä ÑvévÇìÑ~Å âíÇv pfY àÇÖ& xvÅ y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å eváâ~Ñ ]}äá' j ~àâ~ÑÑíÉ ÜÖÇÖ|{Ñ~{É z{Ç x pfY Éí ÜÖ}ÑvÅÖÉ~& Ç~àì x åÖz{ ÜáÖxÖz~Éíå äé{Ñ~Ä RqäÉvxvS' ;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#& ;L@K "'%& 7A84

E'''G )+ yê~ë (0-/ tÄuq s (-&'' tÇÖÅÅq sÄy~Äs% Ñq~{yÉÑÄs s {Ä|yâvÉÑsv *' âv|Äsv{ sÄ t|qsv É ~qâq|é~y{Ä} ÅÄ|yÑÄÑuv|q ÅÄ|{Äs~y{Ä} ivÇ{qÉÄ% sç} R& R& y ~qâq|é~y{Ä} ÄÑuv|v~yë ÅÇÄÅqtq~uç y qtyÑqàyy ÅÄ|yÑÄÑuv|q qÇ}yy ÅÄuÅÄ|{Äs~y{Ä} \çuç}qvsç} ÅÄÉvÑy|q Ñq~{Äsçz ÅÄ|{ i_R `|Ä}Ä% Öà{ÄtÄ tqÇ~yxÄ~q& _qäyá sÄv~~ÄÉ|Öwqãyá sÉÑÇv% Ñy|y {Ä}q~uyÇ ÅÄ|{q }qzÄÇ ]yxq| !~qx~qâv~~çz ~q èÑÖ uÄ|w~ÄÉÑé ÑÇy }vÉëàq ~qxqu"$ sÉv vtÄ xq}vÉÑyÑv|y& T áÄuv ÅÄÉvãv~yë rç|q ÄÉ}ÄÑÇv~q Öâvr~Ä%}qÑvÇyq|é~që rqxq$ ÅÇÄsvuv~q sÉÑÇvâq É |yâ~ç} ÉÄÉÑqsÄ}$ ÅÄ{qxq~ {Ä~àvÇÑ áÖuÄwvÉÑsv~% ~Äz Éq}ÄuvëÑv|é~ÄÉÑy& aÄ uÄ{|quÖ ÅÄuÅÄ|{Äs~y%

.)


{q \çuç}qvsq$ sÉÑÇvâq uÄ|w~ç} ÄrÇqxÄ} ~v rç% |q ÅÄutÄÑÄs|v~q& ` ÅÇvuÅÄ|qtqv}Äz sÉÑÇvâv s ÅÄ|{Ö Öx~q|y Ä{Ä|Ä 99 âqÉÄs& ` ÅÄÇëu{v ÄÇtq% ~yxqàyy sÉÑÇvây ~qâq|é~y{ ÅÄ|yÑÄÑuv|q {ÄÇÅÖÉq i_R {Ä}q~uyÇÖ ÅÄ|{q ~yâvtÄ ~v ÄÑsvÑy|$ ÑÄ|é% {Ä É{qxq|1 KaÇyvuÖÑ tÄÉÑy$ uvÇwy ÖáÄ sÄÉ% ÑÇÄL&

E'''G T ÇqÉÅÄ|Äwv~yy tÄÇÄu{q$ äÑqrq y wy|çá ÅÄ% }vãv~yz ~vÑ ÅÄÇÑÇvÑÄs ÇÖ{ÄsÄuyÑv|vz ÅqÇÑyy y ÅÇqsyÑv|éÉÑsq$ |ÄxÖ~tÄs y Å|q{qÑÄs Är Ö{ÇvÅ% |v~yy ÉÄsvÑÉ{Ä%âváÄÉ|Äsqà{Äz uÇÖwrç y rÄvsÄ} ÉÄuÇÖwvÉÑsv qÇ}yz ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{yá ÉÑÇq~& T}v% ÉÑÄ ~yá ~q ÉÑv~qá ÅÄ}vãv~yz$ s {|qÉÉqá y {qry~vÑqá sçsväv~ç àsvÑ~çv ÇvÅÇÄuÖ{àyy É {qÇÑy~ áÖuÄw~y{Äs @9?%@9@ sv{Äs&

E ''' G )+ yê~ë (0-/ t& {qÅyÑq~ Zsq~Äs a& f& ~qáÄ% uy|Éë ~q sÄv~~Ä} qèÇÄuÇÄ}v$ Äwyuqë ÅÇy|vÑq {Ä}q~uÖêãvtÄ qÇ}yvz& \ ~v}Ö ÅÄuÄäv| ÅÄ|{Äs~y{ i_R {Ä}q~uyÇ qsyqàyÄ~~Äz uysyxyy !Üq}y|yê vtÄ {qÅyÑq~ ~v xqÅÄ}~y|"$ ÑvÅ|Ä ÅÄxuÄÇÄsq|Éë& T èÑÄ sÇv}ë ~qu qèÇÄuÇÄ}Ä} ÅÇÄ|vÑv|y Éq}Ä|vÑç ^ZU%)( É ÄÅÄx~qsqÑv|é~ç}y x~q{q}y i_R& aÄ|% {Äs~y{ Äâv~é áÄÇÄäÄ tÄsÄÇy| Ä yá rÄvsçá {qâv% ÉÑsqá y ÉÄsvÑÉ{yá |êuëá$ ÉÄxuqsäyá èÑy áÄÇÄ% äyv rÄvsçv }qäy~ç& c tÄÇvâéê ÅÄuv|y|Éë$ âÑÄ s h\ \ai ~vÑ ÉÄt|qÉyë$ ÇÖtq| vsÇvvs$ }y~yÉÑÇq ÉÄàyq|é~ÄtÄ ÄrvÉÅvâv~yë iccb$ {q{ ÄÑåës|v~~ÄtÄ ÅÇÄÑys~y{q uÇÖwrç }vwuÖ ~qäy}y ~qÇÄuq}y& T rvÉvuv sçÉ{qxq| }~v~yv$ âÑÄ rÖuvÑ |Öâäv$ ÉÅÄ{Äz~vv$ vÉ|y ~q ~v{ÄÑÄÇÄv sÇv}ë ÉÄsvÑÉ{yv

.*


sÄzÉ{q ÄÉÑq~ÖÑÉë ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb& Vq|éäv tÄsÄÇy| Ä ÑÄ}$ âÑÄ ~qÇÄu y iváÄÉ|Äsqà{që ~q% ÇÄu~që qÇ}yë ~v uÄÅÖÉÑëÑ$ âÑÄrç {ÑÄ%ÑÄ ÇqxÄ% Çsq| uÇÖwrÖ }vwuÖ ~qäy}y ~qÇÄuq}y& avÇvu Ärv% uÄ} { {qÅyÑq~Ö ÅÄuÄä|y usq ÅÄuÅÄ|{Äs~y{q$ {Ä% }q~uyÇ qsyqàyÄ~~ÄtÄ ÅÄ|{q y vtÄ xq}vÉÑyÑv|é ÅÄ ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz âqÉÑy& `~y ÉÄÄrãy|y$ âÑÄ wuÖÑ ~qäÖ qsyqàyÄ~~Öê âqÉÑé { Évrv ~q qèÇÄuÇÄ}& gÄÇÄäÄ ÄÑxçsq|yÉé Ä rÄvsçá {qâvÉÑsqá Éq}Ä|v% ÑÄs& `âv~é ÑvÅ|Ä ÄÑxçsq|yÉé Ä ~qäyá |vÑây{qá$ {ÄÑÄÇçv Ö ~yá rqxyÇÄsq|yÉé s (0-- t&$ sÄ sÇv% }ë Öâv~yz KT|ÑqsqL&

E'''G T ÅÄ|{Ö Ésëxy sÄ sÉvá |v~{Ä}~qÑqá y {ÄÇy% uÄÇqá ~vÑ ~y{q{Äz ~qt|ëu~Äz qtyÑqàyy$ y}vvÑÉë ÑÄ|é{Ä usq |ÄxÖ~tq KVq xuÇqsÉÑsÖvÑ ÉÄsvÑÉ{Ä% âváÄÉ|Äsqà{që uÇÖwrq L$ Éuv|q~~çv ÅvÇvu ~qäy} ÅÇyvxuÄ}& T ÑÄ wv sÇv}ë s {qxqÇ}qá$ ~qu {ÇÄ% sqÑë}y ÉÄ|uqÑ syÉëÑ sçÇvx{y ÅÄ|ÖtÄ|çá wv~ãy~ yx Çqx|yâ~çá y||êÉÑÇyÇÄsq~~çá wÖÇ~q|Äs& aÄ xqës|v~yê {Ä}q~uyÇq ÅÄ|{q Ésëxy$ ~vÉ}ÄÑÇë ~q ÑÄ$ âÑÄ ÅÄ|{ ~qáÄuyÑÉë s ~vÅÄÉÇvuÉÑsv~~Ä} ÅÄuây~v~yy ^y~yÉÑvÇÉÑsq ÄrÄÇÄ~ç iccb$ É ë~sq% Çë }vÉëàq ~v ÅÄ|Öâq| ~y{q{yá ÅÇy{qxÄs y Ö{q% xq~yz$ y ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ ÅÄ|{q uvzÉÑsÖvÑ ÅÄ ÉsÄvz y~yàyqÑysv&

E'''G TÄ sÇv}ë sÉÑÇvâ }~Ätyv ÄÜyàvÇç i_R sçÉ{q% xçsqêÑ ~vuÄsÄ|éÉÑsÄ Ñv}$ âÑÄ Äâv~é }q|Ä {Ä~% Ñq{ÑÄs y sxqy}~çá ÅÄÉvãv~yz }vwuÖ sÄv~~ÄÉ|Ö% wqãy}y i_R y cccb& `uy~ ÉÑqÇäyz ÄÜyàvÇ ÉvÑÄ% sq| ~q ÑÄ$ âÑÄ vtÄ uÄâé$ ÅvÇvÅyÉçsqëÉé É ÉÄ%

.+


svÑÉ{Äz ÅÄuÇÖtÄz s Ñvâv~yv usÖá |vÑ$ ~v }ÄwvÑ ÅÄ|ÖâyÑé syxÖ ~q såvxu s cccb y ÅÄèÑÄ}Ö Ä~ sç~Öwuv~ ÄÑÅÇqsyÑé vv ~q {q~y{Ö|ç s otÄÉ|q% syê& TÄ sÇv}ë ÅÄÉvãv~yë sÄv~~Ä%Çv}Ä~Ñ~ÄtÄ xqsÄuq y~wv~vÇ~Äz Ñvá~y{y ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y xqsÄ% uq % ÄÜyàvÇç xquqsq|y sÄÅÇÄÉç Ñq{ÄtÄ áqÇq{Ñv% Çq1 KT âv} xq{|êâqêÑÉë Ääyr{y gÇÖãvsq3L$ K ' {Ö|éÑv cÑq|y~qL$ K` àv|ëá y ÉÖã~ÄÉÑy ÉÄ% svÑÉ{Äz è{Ä~Ä}yâvÉ{Äz ÇvÜÄÇ}çL&

E''' G Z}vêÑÉë sçÉ{qxçsq~yë Ä ~vuÄsÄ|éÉÑsv ~qàyÄ% ~q|é~Äz ÅÄ|yÑy{Äz& dq{$ Év{ÇvÑqÇé b\ \ai t& ]yÅÑÄs%^y{Ä|qä xqësy|$ âÑÄ {sq|yÜyàyÇÄsq~~çz ÇqrÄâyz É|Äsq{ ÅÄ|ÖâqvÑ ~q -'' {ÇÄ~ }v~éäv Ñq{ÄtÄ wv ÇqrÄâvtÄ âváq&

E''' G ^ç ÉâyÑqv}$ âÑÄ sÉÑÇvây É {Ä||v{Ñysq}y ÅÇvuÅÇyëÑyz$ É ÇÖ{ÄsÄuyÑv|ë}y }vÉÑ~çá ÅqÇÑyz% ~çá y tÄÉÖuqÇÉÑsv~~çá ÄÇtq~Äs$ sÄv~~ÄÉ|Öwqãy% }y i_R uqêÑ sÄx}Äw~ÄÉÑé rÄ|vv t|ÖrÄ{Ä y sÉv% ÉÑÄÇÄ~~v yxÖâqÑé ~qÉÑÇÄv~yë Çqx|yâ~çá {qÑvtÄ% Çyz ~qÉv|v~yë$ ÅÄ|yÑyâvÉ{Öê ÄrÉÑq~Äs{Ö$ s Çqz% Ä~qá uyÉ|Ä{qàyy âqÉÑvz qÇ}yy&

E'''G UÄsÄÇë Ä KÅÇÄàvÉÉv uv}Ä{ÇqÑyxqàyyL$ ~qâq|é~y{ ÅÄ|yÑÄÑuv|q {ÄÇÅÖÉq sçÉ{qxq| }çÉ|é Ä ÑÄ}$ âÑÄ ÇqxsyÑyv KÉsÄrÄuç {ÇyÑy{yL xqä|Ä É|yä{Ä} uq|v{Ä& Wv yÉÅÄ|éxÖêÑ ~vuÄrÇÄwv|qÑv|y ÅÇÄÑys ÅqÇÑyy$ ÅÄuÇçsqêÑ vv qsÑÄÇyÑvÑ s àv% |Ä}& Vv|Ä uÄä|Ä uÄ ÑÄtÄ$ âÑÄ ~v{ÄÑÄÇçv ÅvÇ% syâ~çv ÅqÇÑyz~çv ÄÇtq~yxqàyy ~v ÅÄuây~ëêÑÉë sçävÉÑÄëãy} ÅÄ|yÑÄÇtq~q}& \ ÅÇy}vÇÖ$ U|qsae

.,


i_R y ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ ÅÄ|yÑÄÇtq~Äs Çväy|y sçusy% ~ÖÑé uv|vtqÑÄ} Éåvxuq {q~uyuqÑÖÇÖ ~qâq|é~y{q a` {ÄÇÅÖÉq ÑÄs& ^qáqâv{q& ++ ÅqÇÑÄÇtq~yxqàyy ÅÄuuvÇwq|y vtÄ$ q sÄÉv}é ÄÑ{qxq|yÉé& ^ÄÑysy% ÇÖêÑ Ñv}$ âÑÄ rÖuÖÑ sçusytqÑé ÉsÄy {q~uyuqÑÖ% Çç& `{qxq|yÉé ~vyxrÇq~~ç}y ~q Éåvxu ^y~yÉÑÇ ÄrÄÇÄ~ç i_R$ ~qâq|é~y{ U|qsae !\ÇvxÑÖ{ ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{ äÜávxÇ{Ñ~{' M P_^# y Uv~äÑqrq& _q sÄÅÇÄÉ$ ÅÄâv}Ö yá ~v yxrÇq|y$ Ñ&Ñ& ^qáqâv{ y ]q||Ä ÄÑsvÑy|y1 KaÄ ~qäv}Ö }~v~yê$ yá xqrq||ÄÑyÇÄsq|y ÅÄÑÄ}Ö$ âÑÄ usÄv yx ~yá ës|ëêÑÉë É|Äsq{q}y$ q s ^y~yÉÑvÇÉÑsv ÄrÄÇÄ~ç i_R % xqÉy|yv âváÄsL&

E'''G WÉ|y )+&-&-/ t& sÉÑÇvâq ~qäyá sÄy~Äs%Ñq~% {yÉÑÄs É |yâ~ç} ÉÄÉÑqsÄ} ** ÑÅ i_R rç|q ~vÉ{Ä|é{Ä ~qÑë~ÖÑÄz$ ÉÄxuqsq|ÄÉé sÅvâqÑ|v~yv$ âÑÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ ÅÄ|{q ~v áÄÑv|Ä uÄÅÖÉÑyÑé sçÉÑÖÅ|v~yë ~qäyá ÄÜyàvÇÄs ÅvÇvu |yâ~ç} ÉÄÉÑqsÄ} ÅÄ|{q$ ÑÄ s *) rÇytquv$ sáÄuëãvz s ÉÄÉÑqs uÄÇÄw~ÄMÉÑÇÄyÑv|é~ÄtÄ {ÄÇÅÖÉq i_R$ ~qr|êuq|qÉé ÉÄsvÇäv~~Ä y~që ÄrÉÑq~Äs{q& Sç|y rvÉvuç É Çqx|yâ~ç}y {qÑvtÄÇyë}y sÄv~~ÄÉ|Öwq% ãyá$ y sÉv Ä~y sçÇqwq|y t|ÖrÄ{Öê |êrÄsé y Ösqwv~yv { ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë} cÄsvÑÉ{Äz RÇ}yy$ {Ä sÉv}Ö ÉÄsvÑÉ{Ä}Ö ~qÇÄuÖ&

E'''G T}vÉÑv É Ñv} ÅÄÉÑÖÅqêÑ uq~~çv Ä ÅÇÄës|v~y% ëá Üq{ÑÄs ~vuÇÖwv|êr~ÄÉÑy ÅÄ ÄÑ~Ääv~yê { ÉÄ% svÑÉ{y} sÄy~q} ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÄÑuv|é~çá sÄv~~Ä% É|Öwqãyá i_R& ]yâ~çz ÉÄÉÑqs - }ÉÇ !}ÄÑÄÉÑÇv|{Ä% sÄz ÇÄÑç& M P_^# )+&-&-/ t&$ ~qáÄuëÉé ~q ÅÄ|y%

.-


tÄ~v$ É|çäq| sç{Çy{y É ÅÇÄáÄuëãvz }qäy~ç sÄy~Äs i_R1 KYv}|ë{y$ ÖryÇqzÑvÉé ÄÑÉêuqL& 1 O O O 2

`uy~ yx ÄÜyàvÇÄs tqÇ~yxÄ~q t& UÇquvà sçÇq% xy| rvÉÅÄ{ÄzÉÑsÄ xq ÑÄ$ âÑÄ xq ÅÄÉ|vu~vv sÇv}ë ÅÄâÑÄsçv ÄÑÅÇqs|v~yë tÇqwuq~ iváÄÉ|Äsq% {yy sÄxsÇqãqêÑÉë yx cÄsvÑÉ{ÄtÄ cÄêxq& `ÉÄrv~% ~Ä èÑÄ ÉÑq|Ä xq}vÑ~Ä$ {q{ xqësy| Ä~$ É }që (0-/ tÄuq& `~ ÇqÉÉ{qxq|$ âÑÄ vtÄ uÄâé svuvÑ ÅvÇvÅyÉ{Ö É ÅÄuÇÖtq}y%Äu~Ä{|qÉÉ~yàq}y$ ÅÇÄwy% sqêãy}y s cccb$ otÄÉ|qsyy y uÇÖtyá ÉÑÇq~qá& `~q Är}v~ysq|qÉé ÅyÉé}q}y$ ÄÑ{ÇçÑ{q}y$ }qÇ{q% }y& T }qv É&t& vtÄ uÄâé ÅÄÉ|q|q ~vrÄ|éäÖê ÅÄÉç|Äâ{Ö ÉsÄvz xqÄâ~Ä x~q{Ä}Äz ÅÄuÇÖtv s ^Ä% É{sÖ$ y èÑq ÅÄÉç|{q uÄ quÇvÉqÑq ~v uÄä|q& Sç|q sÄxsÇqãv~q s iccb& dq{Äv ÅÄ|Äwv~yv$ ÅÄuâvÇ{~Ö| Ä~$ ~v ës|ëvÑÉë vuy~yâ~ç} Üq{ÑÄ}&

E''' G cvtÄu~ë ÉÄÉÑÄë|qÉé sÉÑÇvâq â|v~Äs TÄv~~ÄtÄ ÉÄsvÑq qÇ}yy$ {Ä}q~uyÇÄs y ~qâq|é~y{Äs ÅÄ|yÑ% ÄÑuv|Äs uysyxyz É {Ä}q~uÄsq~yv} {ÄÇÅÖÉq y tÄÇÄuÉ{y}y s|qÉÑë}y `|Ä}ÄÖàq$ è{É{ÖÇÉyy ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs ~q ÇquyÄxqsÄu y äÄ{Ä|qu~Öê ÜqrÇy{Ö èÑÄtÄ tÄÇÄuq&

E'''G TÄ sÇv}ë sÉÑÇvâ s tÄÇÄuÉ{Ä} y ÇqzÄ~~Ä} cÄsvÑqá$ s äÑqrv {ÄÇÅÖÉq$ q Ñq{wv ÅÇy ÅÄÉvãv% ~yy {ÄÄÅvÇqÑysq As É& TvÇÄsq~çB ÉÄsvÑÉ{yv tv~vÇq|ç y ÄÜyàvÇç sv|y y~uysyuÖq|é~çv rvÉvuç É tÄÇÄuÉ{y}y y ÇqzÄ~~ç}y ÇÖ{ÄsÄuyÑv|ë}y$ tv~vÇq|q}y y ÄÜyàvÇq}y i_R& aÇvwuv sÉvtÄ ~vÄráÄuy}Ä ÄÑ}vÑyÑé$ âÑÄ }~Ätyv âváÄÉ|Äsqà{yv

..


ÑÄsqÇyãy yx ÅqÇÑyz~ÄtÄ y ÄrãvÉÑsv~~ÄtÄ q{Ñy% sq$ {Ä}q~uyÇç y ÅÄ|yÑÇqrÄÑ~y{y i_R ÄáÄÑ~Ä y É rÄ|éäy} wv|q~yv} yuÖÑ ~q y~uysyuÖq|é~çv rvÉvuç y sÉÑÇvây$ q Ñq{wv ~q rvÉvuç s Öx{Ä} {ÇÖtÖ& iÖsÉÑsÖvÑÉë$ âÑÄ y} áÄâvÑÉë ÅÄuv|yÑéÉë É ÉÄsvÑÉ{y}y |êué}y Ä ~qrÄ|vsäv}$ Ä ÅÄ|Äwv~yy s ÉÑÇq~v y ÅqÇÑyy&

E'''G iváÄÉ|Äsqà{yv ÑÄsqÇyãy ÄÑ}vâq|y$ âÑÄ vuy~ÉÑsÄ ÅqÇÑyy ÉÑÇquqvÑ sÄ }~ÄtÄ} ÄÑ ~vÅÄ|% ~Äàv~~ÄÉÑy vv ÇëuÄs$ ÄÑ Å|ÄáÄz ÇqrÄÑç É {Ä}}Ö~yÉÑq}y& Z$ uvzÉÑsyÑv|é~Ä$ É èÑy} }Äw~Ä ÉÄt|qÉyÑéÉë& _q xqsÄuv Kcyt}q ]ÖÑy~L s t& `|Ä}ÄÖà , ÑçÉëâ ÇqrÄâyá$ yx ~yá rÄ|vv ÑçÉëây {Ä}}Ö~yÉÑÄs$ Ñ&v& {qwuçz âvÑsvÇÑçz ÇqrÄâyz M {Ä}}Ö~yÉÑ& `u~q{Ä ÇÖ{ÄsÄuëãvz ÇÄ|y ÅqÇÑyz~Äz ÄÇtq~yxqàyy ~q ÅÇvuÅÇyëÑyy ~v âÖs% ÉÑsÖvÑÉë& _q xqsÄuv ÉÄsvÇäv~~Ä ~vÑ ÅqÇÑyz~çá |ÄxÖ~tÄs$ ÅÄÇÑÇvÑÄs ÇÖ{ÄsÄuyÑv|vz ÅqÇÑyy$ {Çqz~v Å|ÄáÄ s àv|Ä} ÅÄÉÑqs|v~q ÅqÇÑyz~që ÅÇÄÅqtq~uq& bqrÄâyv {Ä}}Ö~yÉÑÄs ~v x~qêÑ& dÄ wv Éq}Äv ÄÑ}vâqvÑÉë s Äu~Ä} Ñq~{ÄsÄ} ÅÄ|{Ö$ s {ÄÄÅvÇqÑysv èÑÄtÄ ÇqzÄ~q$ {ÄÑÄÇçv ÅÄÉvÑy|y ~qäy uv|vtqàyy& bëuÄsçv {Ä}}Ö~yÉÑç {Çqz~v }q|Ä y~ÑvÇvÉÖêÑÉë ÅÄ|yÑyâvÉ{y}y ÉÄrç% Ñyë}y s ÉÑÇq~v& Zá sÄ|~ÖvÑ ÅÇvwuv sÉvtÄ |yâ~Äv r|qtÄÅÄ|Öâyv !|yâ~çv }qäy~ç$ ÅÄvxu{y s ÄÑÅÖÉ{ xq tÇq~yàÖ y Ñ&u&"&

A&&&B

` ÉÄêxv âváÄÉ|Äsqà{Äz }Ä|Äuvwy ÑÄs& ^Öáq É{qxq|$ âÑÄ xq ÅÄÉ|vu~yv tÄuç ÇÄ|é vtÄ Éy|é~Ä ÖÅq|q$ âyÉ|v~~ÄÉÑé ÉÄ{ÇqÑy|qÉé$ ÇqrÄÑq ÅÄ ÅÄ%

./


|yÑyâvÉ{Ä}Ö sÄÉÅyÑq~yê ÖáÖuäy|qÉé$ ÉÄrÇq~yz ~v ÅÇÄsÄuëÑ& T ÉÄêxv ÉÖãvÉÑsÖêÑ ÄÇtq~yxqàyy ÅÄ y~ÑvÇvÉq} !ÑÖÇyÉÑÉ{yv$ ÉÅÄÇÑys~çv y uÇ&"& _qäq }Ä|Äuvwé rÄ|éäv Ös|v{qvÑÉë Ñq~àq}y$ ÇvÉ% ÑÄÇq~q}y$ {qÜv y ~v |êryÑ yxÖâqÑé ÄrãvÉÑsv~% ~çv ~qÖ{y$ ÄÉÄrv~~Ä }qÇ{Éyx}M|v~y~yx}& T ~qäyá sÖxqá$ tÄsÄÇyÑ ÑÄs& ^Öáq$ Äâv~é }~ÄtÄ Öâv~çá$ ÅÇvÅÄuqsqÑv|vz É q~ÑyÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{y}y sxt|ëuq}y$ Ä~y rÄ|éäv sÉvtÄ }ÖÑëÑ sÄuÖ$ y$ { ÉÄwq|v~yê$ xq ~y}y yuÖÑ ÉÑÖuv~Ñç& _vÇvu{y É|Öâqy$ {Ätuq ÉÑÖuv~Ñç ÄÑÇyàqÑv|é~Ä s|yëêÑ ~q ÇqrÄâÖê y Év|éÉ{Öê }Ä|Äuvwé&

E'''G T ÄÜyàyq|é~Äz Çvây {Ä}q~uyÇ {ÄÇÅÖÉq tv~v% Çq|%}qzÄÇ ]q||Ä É{qxq|$ âÑÄ Ä~y ÉÅÇqsëÑÉë É Ñv}y$ {ÑÄ ÅÄÅçÑqvÑÉë sçÉÑÖÅyÑé ÅÇÄÑys ÉÑÇÄ% yÑv|éÉÑsq ÉÄàyq|yx}q s iccb$ Ñq{yá ~v Ñq{ Öw }~ÄtÄ& T |yâ~Äz wv rvÉvuv É ÅÄ|{Äs~y{Ä} cÅyÇy~ç} Ä~ sçÉ{qxq| ÄxqrÄâv~~ÄÉÑé ÅÄ|Äwv~yv} uv| s ÉÑÇq~v& U|qs~Äv M ÄÑÉÖÑÉÑsyv vuy~ÉÑsq s h\ \ai$ ÅÇvuÉÑÄyÑ vãv Éy|é~që rÄÇérq$ ÄÉÄrv~~Ä ~q Éåvxuv \ai& Yq}vÉÑyÑv|é {Ä}q~uyÇq {ÄÇÅÖÉq tv~vÇq| \Çyâsq|Öäy s |yâ~Äz rvÉvuv sçÉ{qxq| ÉsÄv }~v~yv Ä Ñëwv|Ä} ÅÄ|Äwv~yy s ÉÑÇq~v$ Ä ÑÄ}$ âÑÄ ÅÇvuÉÑÄyÑ svÉÑy rÄ|éäÖê rÄÇérÖ$ âÑÄ s ÅqÇÑyy ~vÑ vuy~ÉÑsq&

E''' G _qâq|é~y{ tÄÇÄuÉ{ÄtÄ ÄÑuv|q ^TV t& `|Ä}ÄÖà Ñ& jv}vâ{Ä fÇq~Ñyäv{$ {ÄÑÄÇçz rÄ|vv )' |vÑ ÇqrÄÑqvÑ s èÑyá ÄÇtq~qá$ Äuy~ tÄu Öây|Éë s ^ÄÉ{sv$ s rvÉvuv sçÉ{qxq| ÄxqrÄâv~~ÄÉÑé ÅÄ|Äwv~yv} s ÉÑÇq~v$ s ÄÇtq~qá rvxÄÅqÉ~ÄÉÑy&

.0


_q sÄÅÇÄÉ ÅÄ|{Äs~y{q cÅyÇy~q$ âÑÄ ÉvzâqÉ ÅÇvuÉÑqs|ëvÑ ~qyrÄ|éäÖê ÄÅqÉ~ÄÉÑé u|ë \ai y âváÄÉ|Äsqà{ÄtÄ ~qÇÄuq$ Ñ& jv}vâ{Ä ÄÑsvÑy|1 KaÇqsçv Éy|ç$ ÉÄàyq|yÉÑç ~q Éåvxuv ÅqÇÑyy }ÄtÖÑ ÅÄ|ÖâyÑé rÄ|éäy~ÉÑsÄ tÄ|ÄÉÄs$ ÅÄÉÑq% syÑé Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq ÅqÇÑyy ÉsÄyá |êuvz y ÄÑÄÇsqÑé iccb ÄÑ ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{ÄtÄ |qtvÇë$ ÅÄsvÉÑy vv ÅÄ y~Ä}Ö ÅÖÑyL& _q sÄÅÇÄÉ$ {q{ ÇqÉàv~ysqvÑÉë ÅÇyáÄu cÄsvÑ% É{Äz RÇ}yy ~q Öâv~yë s iccb$ ÑÄs& jv}vâ{Ä xqësy|$ âÑÄ èÑÄ Ä{qxq|Ä rÄ|éäÖê ÅÄuuvÇw{Ö sÉv} uÇÖxéë} cÄsvÑÉ{ÄtÄ cÄêxq$ âvÉÑ~ç} {Ä}}Ö% ~yÉÑq}$ ÅqÇÑyz~Ä}Ö q{ÑysÖ&

E''' G T rvÉvuv ÅvÇvsÄuây{q ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÄÑuv|q qÇ}yy {qÅyÑq~q TÄ|Ääy~q ^& ^& É xÄÄÑvá~y{Ä} {ÄÄÅvÇqÑysq É& TvÇÄsq~ç ÅÄÉ|vu~yz xqësy|$ âÑÄ Çq~éäv !ÅÇy UÄÑsq|éuv y _ÄsÄÑ~Ä}" s TeYqá ÅÇvy}ÖãvÉÑsv~~Ä ÄrÖâq|yÉé uvÑy {Ä}}Ö~yÉÑÄs$ q uÇÖty} Äâv~é ÑÇÖu~Ä rç|Ä ÅÄÉÑÖÅyÑé& nÑÄ ës|ëvÑÉë Äu~Äz yx ÅÇyây~ ÑÄtÄ$ âÑÄ }~Ätyv ÉÑÖuv~Ñç sçÉÑÖÅqêÑ ÅÇÄÑys ÅÄ|yÑy{y \ai& aÄ ÄÑ~Ääv~yê { hyÉqÇwÖ xÄÄÑvá~y{ sçÇqxy|Éë$ âÑÄ âväÉ{që uyÅ|Ä}qÑyë ÅÄ|Öây|q ÄÑ q{quv}y{q \Ä~ÉÑq~Ñy~Äsq !y}vvÑÉë s syuÖ ÉÑqÑéë \Ä~ÉÑq~% Ñy~Äsq s tqxvÑv KaÇqsuqL" ÅÄ|yÑyâvÉ{Öê ÅÄãv% ây~Ö& `~ xqësy|$ âÑÄ hyÉqÇw Éy|é~çz Üy|ÄÉÄÜ$ ÑvÄÇvÑy{$ |êry}và }Ä|Äuvwy y âÑÄ s iccb ÉvzâqÉ ~vÑ uÇÖtÄtÄ Ñq{ÄtÄ ÑvÄÇvÑy{q& Vqwv s }yÇv ÅÄÉ|v ]v~y~q ~vÑ Ñq{ÄtÄ ÑvÄÇvÑy{q$ {q{ hyÉqÇw& dv} rÄ|vv$ tÄsÄÇy| Ä~$ {q{ }Ät|q tq% xvÑq KaÇqsuqL ~qÅvâqÑqÑé èÑÖ ÉÑqÑéê& TÄÄrãv$

.1


É{qxq| Ä~$ s sqäyá tqxvÑqá ~v ÉÄsÉv} ÅÇqsy|é% ~Ä ÅyävÑÉë Ä ~qäv} ÅÇÄàvÉÉv sÄxÇÄwuv~yë& T áÄuv rvÉvu }ç sÉv rÄ|éäv Örvwuqv}Éë s ÑÄ}$ âÑÄ ÄÉ~Äs~që }qÉÉq ÅqÇÑyz~ÄtÄ q{Ñysq$ ÉÑÄëãqë Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq s ÇqzÄ~qá$ Är|qÉÑëá$ ~q ÅÇvuÅÇyëÑyëá$ áÄÇÄäÄ ÇqxryÇqvÑÉë s ÅÄ|yÑy% âvÉ{yá sÄÅÇÄÉqá y$ s ÄÉ~Äs~Ä}$ ÅÇqsy|é~Ä Äàv~ysqvÑ É|ÄwysäÖêÉë ÅÄ|yÑyâvÉ{Öê ÄrÉÑq~Äs{Ö s ÉÑÇq~v& TÉÑÇvây É ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë}y Çqx|yâ~çá {qÑvtÄÇyz ÅqÇÑyz~ÄtÄ q{Ñysq$ ÄÉÄrv~~Ä |yâ~çv rvÉvuç$ uqêÑ sÄx}Äw~ÄÉÑé rÄ|vv t|ÖrÄ{Ä y sÉvÉÑÄÇÄ~~v yxÖâqÑé ~qÉÑÇÄv~yë |êuvz$ ÅÄ|yÑy% âvÉ{Öê ÄrÉÑq~Äs{Ö s ÇqzÄ~qá uyÉ|Ä{qàyy âqÉÑvz qÇ}yy&

E'''G )- yê~ë (0-/ tÄuq tÇÖÅÅq ÄÜyàvÇÄs ÅÄÉvÑy|q ÇquyÄxqsÄu KdvÉ|qL$ ÅysÄsqÇv~~çz y {Ä~ÉvÇs~çz xqsÄuç s t& `|Ä}ÄÖà& _q sÉvá ÅÇvuÅÇyëÑyëá ÉÄsvÑÉ{yá ÄÜyàvÇÄs y ÉÄ|uqÑ ÇquÖä~Ä ÅÇysvÑÉÑ% sÄsq|y ÅÇvuÉÑqsyÑv|y qu}y~yÉÑÇqàyy y ÇqrÄâyv ÅÇvuÅÇyëÑyz&

E ''' G T rvÉvuqá xqÑÇqtysq|yÉé y sÄÅÇÄÉç$ Ésë% xq~~çv É }vwuÖ~qÇÄu~ç} ÅÄ|Äwv~yv} ÇvÉÅÖr|y% {y& T âqÉÑ~ÄÉÑy$ ÅÇvuÉÑqsyÑv|é ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÄÑuv|q ^ÄÇqsyy !âvÅ s Öá~y~ÑvÇ{' M P_^# ! tÄsÄÇë Är ÄÅqÉ~ÄÉÑy u|ë iccb ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç fbU$ ÄÑ}v% Ñy|$ âÑÄ Ö ~yá$ s ÇqzÄ~v cÖuvÑ$ wysvÑ }~ÄtÄ ~v}và{yá tÇqwuq~ y ~v|éxë ÄÑÇyàqÑé ÑÄtÄ$ âÑÄ Ä~y y}vêÑ ÄÅÇvuv|v~~çv ÅÇqsq$ áÄÑë èÑÄÑ Çqz% Ä~ ës|ëvÑÉë yÉ{Ä~~Ä âváÄÉ|Äsqà{Äz ÑvÇÇyÑÄÇyM

.2


IM! >HQDNR RQ UNDKDO ZVR ^VRV TDMRQ STIH UVDFO`IV LK UIE` HO` CAA@ 3S`VW_ NRORQQW4! ?TIHUVDFLVIO] CIXRUORFDYNRM DTPLL SRHSRO NRFQLN 9ODHLPLT 7OLU]NR GRFRT` R STREOIPDX CIXRUORFDNLL UNDKDO ZVR B; ;?C STLODGDIV PQRGR WULOLM ZVRE\ REIUSIZLV] TWNRFRH`[W_ TRO] SDTVLL! =R F SRUOIHQII FTIP` WULOLORU] URSTRVLFOIQLI RSSRKLYLL RUREIQQR F OLYI QI5 KTIO\X UORIF LQVIOOLGIQYLL F UVTDQI REUVD QRFND UORJQD` L NRGHD ARFIVUND` 7TPL` QDXR HLVU` QD VITTLVRTLL CAA@ QDP GRTDKHR USRNRMQII!

" # =INRVRT\I FRSTRU\ SRORJIQL` F C=7 9UVTIZL U OLZQ\P URUVDFRP L NRPDQHRFDQLIP ZDUVIM L URIHLQIQLM QRULOL NDN STDFLOR RZIQ] HTWJIUVFIQQ\M XDTDNVIT KD LUNO_ZIQLIP FUVTIZL F FITVROIVQRP SRONW FRIQQR VTDQUSRTV QRM HLFLKLL 99A F G! >ORPRWY! >ZIQ] VISO\PL E\OL FUVTIZL F #" LQJIQITQR PRUVRFRM ETLGDHI L RVHIO]QRP SRONW UF`KL <LQLUVITUVFD QDYLR QDO]QRM RERTRQ\! 9 ^VRP SRONW KDPIUVLVIO] NRPDQHLTD SR SROLVLZIUNRM ZDUVL SRHSRONRFQLN ?! 8IQLHLNV KDPIUVLVIO] NRPDQHLTD SR DFVR UOWJEI SRHSRONRFQLN 9! @RQ L HTWGLI WEIJHIQQR GRFRTLOL ZVR F SRONW SRHHITJLFDIVU` F\URND` ERIFD` GRVRFQRUV] NTISND` HLUYLSOLQD D NRPDQHRFDQLI SROND QI SRKFROLV STDF\P FK`V] FITX! ?RHSRONRFQLN ?! 8IQLHLNV KD`FLO$ 3:UOL

!


ÅÄ~quÄryÑÉë$ }ç ÅÇy}v} sÉv }vÇç u|ë ÇqxtÇÄ}q Çvq{àyy sÅ|ÄÑé uÄ ÅÇy}v~v~yë ÄÇÖwyë& T èÑÄz rÄÇérv }ç sÉvtuq ÖsvÇv~ç s ÅÄ}Äãy cÄsvÑÉ{Äz RÇ}yyL& T}vÉÑv É Ñv}$ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ ÅÄ|{q Ésëxy sçÇqwq|Ä ÉsÄv rvÉÅÄ{ÄzÉÑsÄ ~v{Ä~{ÇvÑ~ÄÉÑéê y É|qrÄÉÑéê ^y~yÉÑvÇÉÑsq ÄrÄÇÄ~ç& c ( ë~sqÇë (0-/ t& s ÅÄ|{ ~v ÅÇyrç|Ä ~y Äu~ÄtÄ uyÇv{Ñys% ~ÄtÄ Ö{qxq~yë y|y ÇqxåëÉ~v~yë ÅÄ ÅÇy~àyÅyq|é% ~ç} sÄÅÇÄÉq}& \q{ xqësy| ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ Sv~y% uy{Ñ$ {qwuçz Çqx y} yx }y~yÉÑvÇÉÑsq ÄÑsvâqêÑ1 KTç {Ä}}Ö~yÉÑç$ uÖ}qzÑv Éq}y y uv|qzÑvL& aÄ ~qäy} ~qr|êuv~yë}$ ÅÇÄàvÉÉ Ñ&~& Kuv}Ä% {ÇqÑyxqàyyL ÄÑÇyàqÑv|é~Ä ÄÑÇqxy|Éë ~q ÉÄÉÑÄë% ~yy uv| s Çëuv âqÉÑvz i_R& nÑÄ ÅÄuÑsvÇwuqvÑÉë ÅÄÉvãv~yv} svÇÑÄ|vÑ~ÄtÄ ÅÄ|{q `|Ä}ÄÖà{Äz qsyq% uysyxyy !{Ä}q~uyÇ ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ c|qÅ~yâ{q"& ^~Ätyv ÄÜyàvÇç èÑÄz âqÉÑy ÅÄ~y}qêÑ ÅÄu Kuv}Ä% {ÇqÑyxqàyvzL sÄx}Äw~ÄÉÑé tÄsÄÇyÑé y ÅyÉqÑé KâÑÄ áÄâväéL& \Ä}q~uyÇ ÅÄ|{q ÉÖã~ÄÉÑé ÅÇÄyÉ% áÄuëãyá ÉÄrçÑyz ÄråëÉ~y| Ñq{1 KaÄÉ|v (0+/ tÄ% uq s iccb rç|q ÖÉÑq~Äs|v~q uy{ÑqÑÖÇq ÅÇÄ|vÑq% ÇyqÑq& _qÇÄu ÅÄ~ë| vv {q{ ÄÑÉÖÑÉÑsyv uv}Ä{Çq% Ñyy& nÑÄ ÅÇÄuÄ|wq|ÄÉé É|yä{Ä} uÄ|tÄ y ÑvÅvÇé uv}Ä{ÇqÑyë s~Äsé sÄÉÉÑq~Äs|v~qL& SÄ|éäy~ÉÑsÄ ÄÜyàvÇÄs$ É {ÄÑÄÇç}y rvÉvuÄsq|y ~qäy ÑÄsqÇy% ãy$ sçÇqxy|y ÖuÄs|vÑsÄÇv~yv Kuv}Ä{ÇqÑyâvÉ{y}yL yx}v~v~yë}y s ÉÑÇq~v& _v{ÄÑÄÇçv yx ~yá ÅçÑq% |yÉé ÅÇy}v~yÑé èÑÖ Kuv}Ä{ÇqÑyêL$ xquqsqë É|vuÖêãyv ÅÇÄsÄ{qàyÄ~~çv sÄÅÇÄÉç1 KaÄâv}Ö s cÄsvÑÉ{Ä} cÄêxv ~v ÅÄ{qxçsqêÑ xqÅÖÉ{y ÉÄsvÑÉ{yá {ÄÉ}yâvÉ{yá Çq{vÑ$ {q{ èÑÄ uv|qvÑÉë

,'


s cjR3L$ KaÄâv}Ö s ÉÄsvÑÉ{Äz ÅvâqÑy xqÅÇvãv~Ä ÅyÉqÑé ÅÇqsuÖ Ä tyrv|y UqtqÇy~q3L y Ñ&Å& aÇÄàvÉÉ Ñ& ~& Kuv}Ä{ÇqÑyxqàyyL s èÑÄ} ÅÄ|% {Ö ÅÇysv| { ÖáÖuäv~yê ÉÄÉÑÄë~yë sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç& \Ä}q~uyÇ ÅÄ|{q ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ c|qÅ% ~yâ{q xqësy|$ âÑÄ u|ë ~vtÄ ~v sqw~q uyÉàyÅ|y% ~q s {qxqÇ}v$ t|qs~Äv M {q{ |vÑqêÑ |vÑây{y& aÇv~vrÇvwv~yv { ÖÉÑqs~Ä}Ö sÄy~É{Ä}Ö ÅÄÇëu{Ö ÅÇÄës|ëvÑÉë sÄ }~Ätyá svãqá& cÄ|uqÑç ÅÇy ÅÄës|v~yy {Ä}q~uyÇq ÅÄ|{q ~v sÉÑqêÑ$ âvÉÑé ÄÑuqêÑ ~vÄáÄÑ~Ä y ~vrÇvw~Ä& aÄ|yÑyâvÉ{Äz ~qt|ëu~Äz qtyÑqàyy s ÅÄ|{Ö ~vÑ& R s {qry~vÑv {Ä}q~uyÇq ÅÄ|{q syÉyÑ ÜÄÑÄtÇqÜyë Är~qwv~~Äz wv~ãy~ç& aÄuÄr~çv ÜÄÑÄtÇqÜyy syÉëÑ s K{|ÖrÄs% ~qáL y {qxqÇ}qá& SÄ|éäy~ÉÑsÄ ÄÜyàvÇÄs sÄ sÇv}ë ~qävz sÉÑÇvây sçÇqwq|y ÉsÄv ~vuÄsÄ|éÉÑ% sÄ Ñv}$ âÑÄ ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ iccb s ÉsÄv sÇv}ë Çväy|Ä ÉÄxuqsqÑé ~ÄsÖê qÇ}yê ~q ÄÅçÑv cÄsvÑ% É{yá TÄÄÇÖwv~~çá cy|& nÑÄ ~vuÄsÄ|éÉÑsÄ Ä~y sçÇqxy|y s sÄÅÇÄÉqá1 KaÄâv}Ö }ç ÄrÖâqv}Éë ÅÄ ÉÄsvÑÉ{y} ÖÉÑqsq} y ~qÉÑqs|v~yë}3 V|ë âvtÄ s i_R ssv|y ÅÄtÄ~ç$ ÅÄáÄwyv ~q ÅÄtÄ~ç cÄsvÑÉ{Äz RÇ}yy3L \Ä}q~uyÇ y ÄÜyàvÇç ÅÄ|{q ÄÑ{ÇçÑÄ sç% É{qxçsq|y ÉsÄv ~vuÄsÄ|éÉÑsÄ ~qáÄuëãy}yÉë ~q sÄÄÇÖwv~yy Ö ~yá svÇÑÄ|vÑq}y ^Z%+ {q{ ÖÉÑq% Çvsäy}y$ ÅÄ yá É|Äsq}$ y áÖuäy}y$ âv} svÇÑÄ% |vÑç cjR& _q ~qä sxt|ëu$ s ÅÄ|{Ö É|Äwy|qÉé {Çqz~v ~vxuÄÇÄsqë ÄrÉÑq~Äs{q$ ÉÄxuq~q qÑ}ÄÉÜv% Çq Äx|Är|v~~ÄÉÑy y ~vuÄsÄ|éÉÑsq&

E ''' G TÄ sÇv}ë sÉÑÇvâ ~q} ~vÉ{Ä|é{Ä Çqx rç|y ÅÄÉÑqs|v~ç sÄÅÇÄÉç1 Kc{ÄÇÄ |y sç ÅÄ{y~vÑv

/+


iváÄÉ|Äsq{yê3L _q sÄv~~Ä%Çv}Ä~Ñ~Ä} xqsÄuv s t& `|Ä}ÄÖà ÅÇy èÑÄ} uÄrqsy|y1 K^ç Öx~q|y$ âÑÄ s Év~ÑërÇv }vÉëàv rÖuÖÑ ~Äsçv Öâv~yë ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb$ sÄx}Äw~Ä É~Äsq É sq}y sÉÑÇvÑy}ÉëL& dq{y} ÄrÇqxÄ}$ }ç ÉâyÑqv}$ âÑÄ ÅÄ|Äwv~yv s Çqx|yâ~çá âqÉÑëá i_R ~vÄuy~q{ÄsÄv$ ÅÇÄàvÉÉ Kuv}Ä{ÇqÑyxqàyyL Ä{qxçsqvÑ ÄÑÇyàqÑv|é~Äv s|yë% ~yv ~q ÉÄÉÑÄë~yv rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy s Ñvá âqÉ% Ñëá$ tuv {Ä}q~uyÇç y ÅÄ|yÑÇqrÄÑ~y{y ~v svuÖÑ ~qÉÑÄzâysÖê y ÅÄsÉvu~vs~Öê rÄÇérÖ xq ÄÉÖãvÉÑ% s|v~yv }qÇ{ÉyÉÑÉ{Ä%|v~y~É{ÄtÄ Öâv~yë ÅÄ sÄv~% ~ç} sÄÅÇÄÉq}&

E''' G ^~ÄtÄ |yâ~çá rvÉvu rç|Ä ÅÇÄsvuv~Ä É ~q% âq|é~y{Ä} ÅÄ|yÑÄÑuv|q ÅÄuÅÄ|{Äs~y{Ä} \Çywv{Ä}& `~ â|v~ rêÇÄ Çqz{Ä}q& _qâq|é~y{Ä} ÅÄ|yÑyâv% É{ÄtÄ ÄÑuv|q ÇqrÄÑqvÑ usq tÄuq& TÄ sÇv}ë sÄz% ~ç ÅÄ|ÑÄÇq tÄuq Éyuv| s {Ä~àv~ÑÇqàyÄ~~çá |qtvÇëá& iv|Äsv{ ÑsvÇuçá ÅqÇÑyz~çá Örvwuv~yz& bqxtÄsÄÇ É ~y} ~ÄÉy| ÄÑ{ÇÄsv~~çz áqÇq{ÑvÇ&

E'''G T ÄÑ~Ääv~yy qÇ}yy ÑÄs& \Çywv{ ÉâyÑqvÑ$ âÑÄ$ syuy}Ä$ ~Öw~Ä ÉÄ{ÇqÑyÑé âqÉÑé É{quÇÄsq~% ~çá uysyxyz$ âÑÄrç ÖuÄs|vÑsÄÇyÑé ÑÇvrÄsq~yë ~qÇÄuq !Ä~ sçÇqxy|Éë1 K{Öâ{y ~qÇÄuqL"& `rvÉ% ÅÄ{Äv~ rÄvsÄz y ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÅÄutÄÑÄs{Äz qÇ}yy sÄÄrãv y uysyxyy s âqÉÑ~ÄÉÑy& T uysyxyy uÄ ÅÄÉ|vu~vtÄ sÇv}v~y |yâ~çz ÉÄÉÑqs ~v sçáÄ% uyÑ yx ÇqÉÅÄ|Äwv~yë sÄv~~çá tÄÇÄu{Äs& WtÄ ~v sçÅÖÉ{qêÑ ~q ÅÄ|ytÄ~ç y ÉÑÇv|éryãq$ ÅÄÉ{Ä|é{Ö rç|Ä ÇqxåëÉ~v~Ä$ âÑÄ èÑÄ$ }Ä|$ ÅÄs|yëvÑ ~q

/,


uv}Ä{ÇqÑyâvÉ{Äv Çväv~yv sÄÅÇÄÉÄs s ÉÑÇq~v& `u~q{Ä Ä~ ÉâyÑqvÑ ~v ÉÄsÉv} ÅÄ~ëÑ~ç} Çväv~yv ^y~yÉÑvÇÉÑsq ÄrÄÇÄ~ç sçsvÉÑy 0MÄ }ÉÅ !ÉÖâÖ& àâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ' M P_^# yá uysyxyy$ ÇqÉÅÄ|Äwv~~çz s t& Y~Äz}Ä ~q tÇq~yàv É RsÉÑÇyvz$ ~q ÅÄ|ytÄ~ s }vÉÑvâ{Ä ]yrqsq& nÑÄÑ ÅÄ|{ s ~qâq|v ÜvsÇq|ë ÅÇÄsv| ÅÄ|{Äsçv Ñq{ÑyâvÉ{yv Öâv~yë& _Öwuç sç% sÄuyÑé vtÄ ~q ÅÄ|ytÄ~ ~v rç|Ä$ ~Ä s Ésëxy É ~qäy} ÅÇyvxuÄ} Éêuq èÑÄÑ ÅÄ|{ )' yê~ë ÇqÉ% ÅÄ|Äwy|y s ]yrqsv& `~ Ö{qxq| uq|vv$ âÑÄ áÄuëÑ É|Öáy$ âÑÄ uysyxyy$ ÇqÉÅÄ|Äwv~~çv ~q ÑvÇÇyÑÄ% Çyy c|Äsq{yy$ rÖuÖÑ ÉÄ{ÇqãqÑé y|y ÇqÉÜÄÇ}yÇÄ% sçsqÑé y xq}v~ëÑé uysyxyë}y yx iváyy& TÉv} âqÉÑë} Äråës|v~q ÅÄ|~që rÄvsqë tÄÑÄs~ÄÉÑé& T {Ä~àv rvÉvuç ÑÄs& \Çywv{ ÅÄr|qtÄuqÇy| ~qÉ xq ÅÇyvxu y É{qxq|$ âÑÄ y} {Çqz~v ~vÄráÄ% uy}q ÉÄsvÑÉ{që ÅÄuuvÇw{q$ ~vÅ|ÄáÄ rç|Ä rç$ vÉ|y rç Ä~q sçÇqxy|qÉé s ÅÇyÉÖÑÉÑsyy cÄsvÑ% É{Äz RÇ}yy& nÑÄ ÅÄxsÄ|y|Ä rç âväÉ{y} {Ä}}Ö~y% ÉÑq} rçÉÑÇÄ ÄÅÇqsyÑéÉë ÄÑ ÖuqÇq Çvq{àyy y rç% ÉÑÇvv$ É}v|vv ÅvÇvzÑy s ~qÉÑÖÅ|v~yv& `~ Éây% ÑqvÑ$ âÑÄ rvx Ñq{Äz q{Ñys~Äz ÅÄuuvÇw{y iccb }~ÄtÄv ÅÄÑvÇëvÑ& T ÄÑ~Ääv~yy Évrë Ä~ É{qxq|$ âÑÄ v}Ö ÑvÅvÇé ÑvÇëÑé ~vâvtÄ& Tyuy}Ä$ vtÄ$ {q{ q{Ñys~ÄtÄ ÉÑÄÇÄ~~y{q cccb y ~v ÉÄt|qÉ~ÄtÄ É ÇëuÄ} ÅÄ|Äwv~yz h\ \ai$ s r|ywqzävv sÇv}ë }ÄtÖÑ É~ëÑé É uÄ|w~ÄÉÑy ~qâq|é~y{q ÅÄ|yÑÄÑuv% |q uysyxyy&

E'''G )0 yê~ë É&t& tÇÖÅÅq ~qäyá ÄÜyàvÇÄs$ ÉvÇ% wq~ÑÄs y ÉÄ|uqÑ$ sÄxt|qs|ëv}që ÅÄ|{Äs~y{Ä} jqä{Äsç} T& U&$ ÅÄÉvÑy|q Ñq~{Äsçz ÅÄ|{$ ÇqÉ%

/-


ÅÄ|Äwv~~çz s t& jÖ}ÅvÇ{$ s ('' {} ÄÑ ~qävtÄ |qtvÇë& \Ä}q~uyÇ ÅÄ|{q % ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ ZÄxvÜ Sy|và{yz$ xq}& {Ä}q~uyÇq ÅÄ ÅÄ|yÑâqÉÑy % ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ Uqv{ ^yÇÄÉ|qs& aÄ ÅÇyvxuÖ s ÅÄ|{ ÉÇqxÖ wv ÉÄsvÇäy|y ÅÄvxu{Ö ~q ÉÑv{Ä|é~çz xqsÄu$ ÅÄÉ|v ÅÄÉvÑy|y ÇqzÄ~~Äv ÄrãvÉÑsÄ ÉÄsvÑÉ{Ä%âváÄÉ|Äsqà{Äz uÇÖwrç$ rÄ|éäÖê âqÉÑé sÇv}v~y rç|y s ÅÄ|{Ö$ sÉÑÇvâq|yÉé y rvÉvuÄsq% |y É ÄÜyàvÇq}y$ ÉvÇwq~Ñq}y y ÉÄ|uqÑq}y& TÉÑÇvâq|y ~qäyá sÄy~Äs svxuv ÇquÖä~Ä$ uÄrÇÄ% wv|qÑv|é~Ä& SvÉvuç ÅÇÄáÄuy|y s ÑÄsqÇyãvÉ{Äz$ ~vÅÇy~Öwuv~~Äz ÄrÉÑq~Äs{v& iváÄÉ|Äsqà{yv ÑÄsqÇyãy ÄuÄrÇëêÑ ÅÄ|Äwv~yv$ ÅÇy {ÄÑÄÇÄ} }Äw~Ä tÄsÄÇyÑé sÉv âÑÄ áÄâväé y ~v rÄyäéÉë$ âÑÄ Ñvrë&&&!Äuy~ ÄÜyàvÇ ÅÇÄsv| Åq|éàv} ÅÄ tÄÇ|Ö"& VÄ ÅÄÉ|vu~yá yx}v~v~yz s ÉÑÇq~v$ ÅÄ yá É|Äsq}$ h\ \ai {Ä}q~uÄsq|$ ~v rç|Ä ~y{q{Äz uv}Ä{ÇqÑyy y ÉsÄrÄuç }~v~yz& K^ç ~v uÄ|w~ç rç|y ÇqÉÉÖwuqÑé$ q ÑÄ|é{Ä sçÅÄ|~ëÑé Ö{qxq~yë$ {q{ ÉÄ|uqÑçL$ % xqësy| xq}vÉÑyÑv|é ÅÇvuÉvuqÑv|ë ÅqÇÑ{Ä}q ÅÄ|{q }qzÄÇ SÄuç}yÇ Uvz{É& T rvÉvuqá ÅÄÉÑÄë~~Ä ÅÄuâvÇ{y% sq|y sqw~ÄÉÑé uÇÖwrç É cÄsvÑÉ{y} cÄêxÄ} y ~qäyá qÇ}yz$ s ÑÄ wv sÇv}ë tÄsÄÇy|y$ âÑÄ vÉÑé Üq{ÑÄÇç$ {ÄÑÄÇçv ÄÑÇyàqÑv|é~Ä É{qxçsqêÑÉë ~q Ö{ÇvÅ|v~yy èÑÄz uÇÖwrç& \ èÑy} Üq{ÑÄÇq} ÄÑ~Ä% ÉëÑÉë$ ÅÄ yá }~v~yê$ ~vÇqs~ÄÅÇqs~që ÑÄÇtÄs|ë É cccb$ ÅÇy {ÄÑÄÇÄz iccb Ä{qxçsqvÑÉë s ÅÇÄyt% Ççä~Ä} ÅÄ|Äwv~yy$ y xqÅÇvãv~yv y} !iccb" ÑÄÇtÄsqÑé É YqÅquÄ}& aÄuÅÄ|{Äs~y{ Uqv{ É{qxq|$ âÑÄ Ä~y }Ät|y rç uÄÇÄwv ÅÇÄuqsqÑé ) O_i% (+/

/.


}qäy~ç YqÅquÖ$ âv} cÄsvÑÉ{Ä}Ö cÄêxÖ& T èÑÄ} sy~ÄsqÑç$ }Ä|$ cÄsvÑÉ{yz cÄêx y cnT&

E'''G `uy~ ÑÄsqÇyã yx ÄrãvÉÑsq âváÄÉ|Äsqà{Ä%ÉÄ% svÑÉ{Äz uÇÖwrç$ {Ä}}Ö~yÉÑ$ áÄÇÄäÄ s|quvêãyz ÇÖÉÉ{y} ëxç{Ä}$ vwvu~vs~Ä âyÑqêãyz ~qäÖ tqxv% ÑÖ KaÇqsuqL$ É{qxq| s rvÉvuv$ âÑÄ âváÄÉ|Äsqà% {yz ~qÇÄu }~ÄtÄtÄ ~v x~qvÑ Ä ÅÄ|Äwv~yy s ÉÑÇq~v$ vtÄ ~v y~ÜÄÇ}yÇÖêÑ ÅÇqsuysÄ y âÑÄ Ä~ sÄ sÉv} ÉÄt|qÉv~ É ÉÄsvÑÉ{y}y ÑÄsqÇyãq}y y ~v Çqxuv|ëvÑ ÑÄâ{Ö xÇv~yë {Ä}}Ö~yÉÑÄs ÅÄ|{q& aÇvuÉvuqÑv|é èÑÄtÄ ÄrãvÉÑsq !s ÅqÇÑyy Ä~ Ä{Ä|Ä +' |vÑ" ÉâyÑqvÑ$ âÑÄ \ai y ÇqrÄâyz {|qÉÉ iccb ~v uÄÅÖÉÑëÑ$ âÑÄrç ÉÄàyq|yx} rç| ÅÄÉÑqs|v~ ÅÄu ÖtÇÄxÖ& Z xqësy|1 K_Ö$ q vÉ|y âÑÄ É|ÖâyÑÉë ÄÅqÉ~Äv$ ÄrÇqÑy}Éë { sq} xq ÅÄ}ÄãéêL&

E'''G " & # % $ &

(& aÄ ÖÑsvÇwuv~yê âváÄÉ|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz$ xq}vÑ~Äz ÉÑqry|yxqàyy s ÉÑÇq~v$ ÅqÇÑyy y qÇ}yy ~v ~qÉÑÖÅy|Ä& )& `ÑÉÖÑÉÑsÄsq|Ä y uÄ Éyá ÅÄÇ ÄÑÉÖÑÉÑsÖvÑ uÄ|w~që yuvÄ|ÄtyâvÉ{që ÇqrÄÑq s ÅqÇÑyy y qÇ}yy& _vÑ ÅÄsÉvu~vs~Äz Äråv{Ñys~Äz ÅqÇÑyz~Äz y~ÜÄÇ}qàyy$ âÑÄ ÅÇysÄuyÑ { uvxy~ÜÄÇ}qàyy { quÇÄs$ y$ {q{ É|vuÉÑsyv$ Ä~y ÅvÇvÉÑq|y sçÉÑÖ% ÅqÑé ÅvÇvu ~qÇÄuÄ}$ ÄÑÇçsqêÑÉë ÄÑ ~vtÄ& *& bvq{àyë sÉv}y ÜÄÇ}q}y y }vÑÄuq}y ÅçÑq% vÑÉë ~qÉÑÖÅqÑé$ q s ÅqÇÑyz~Ä} ÇÖ{ÄsÄuÉÑsv ~q }vÉÑqá y s qÇ}yy ~vÑ É{Ä|Äâv~~ÄÉÑy$ vuy~ÉÑsq$

//


ÅÇqsy|é~ÄtÄ ÅÄ~y}q~yë àv|vz y xquqâ$ âÑÄ ÉÄx% uqvÑ r|qtÄÅÇyëÑ~Öê ÅÄâsÖ u|ë yuvÄ|ÄtyâvÉ{ÄtÄ sÄxuvzÉÑsyë Çvq{àyy ~q }qÉÉç&

+2 ~ïÑñ *2/1 yÖzv x èâvw{ áäÅÖxÖzàâxv x ÜÖà{ÇÅ{ e~& ÇÖx~ç{% éâÖ x +) T +. Å~ÇÖÉ{âávå Öâ eÇvzv ZÖÇ{àÇvx ~ x -) Å~ÇÖÉ{âávå à{x{áÖ&ïyÖ&}vÜvzÑ{{ hávy~% àÖàâÖñÇÖàì }v& àÇäè~xvÑ~{ áäÅÖxÖzàâxv +&yÖ `vÜvzÑÖyÖ ãáÖÑâv !+&yÖ `m"' e~ÇÖx~ç{ T xÖ{ÑÑíÄ yÖáÖzÖÅ% ÜÖàâáÖ{ÑÑíÄ x ,)&{ yÖzí pfY' `z{àì ~ Ñ{ÜÖzvÇ{Åä Öâàïzv Ñv äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{ e~ÉÖÑì x ,2 T -)&å yÖzvå yÖâÖx~Ç xÖÄàÅv zÇñ xâÖá|{Ñ~ñ x Yãá~Åä Ñ{É{çÅ~Ä y{Ñ{ávÇ sáÑ~Ñ iÖÉÉ{Çì' !aÑâ{á{àÑÖ% ÅvÅÖ{ àÖwíâ~{ Ñ~ xÖ}ìÉ{èì% xàïzä ~àâÖá~é{àÅ~{ vààÖç~& vç~~'''" fv }vàÇäè~xvÑ~{ wíÇ~ Üá~yÇvè{Ñí âá~ z{Äàâxäï& ê~å ÅÖÉvÑzváÉv îâÖyÖ ãáÖÑâv ~} pfY% v âvÅ|{ àÖà{z àÜávxv ~} *&yÖ `m ÅÖÉvÑzváÉ *&Ä âvÑÅÖxÖÄ y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{& ÑvÑâ cÖ|vÑÖx c' \'% ñ !ÅÖÉvÑzváÉ&,1" ~ Üá{zàâvx~â{Çì Öâ [ÖÄàÅv hÖÇìàÅÖyÖ y{Ñ{ávÇ wáÖÑ~ mÇÖá~vÑ j~x~çÅ~Ä T ÅÖÉvÑzäïê~Ä qÇ{ÑàÅ~É xÖ{ÑÑíÉ ÖÅáäyÖÉ4 ~} tyÖ&`v& ÜvzÑÖyÖ ãáÖÑâv T àÖà{z àÇ{xv T y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å háÖxvÇÖx cÖÑàâvÑâ~Ñ axvÑÖx~é ~ Üá{zàâvx~â{Çì àâvx& Å~ T y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å qÅvzÖx axvÑ f~ÅÖÇv{x~é !ÅÖ& ÉvÑzäïê~Ä j\["' `vàÇäè~xvÑ~{ ÜáÖxÖz~Ç \ÇvxÅÖÉ g[j [] ÉváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä ~ fvévÇìÑ~Å èâvwv g[j [] y{Ñ{& ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx' [ zÇ~ÑÑÖÉ ä}ÅÖÉ }vÇ{% w~âÅÖÉ Ñvw~âÖÉ y{Ñ{ávÇvÉ~% Öã~ç{ávÉ~ pfY ~ Üá~yÇvè{ÑÑíÉ~ àÖx{âàÅ~É~ ~ ÜÖÇì& àÅ~É~ xÖ{ÑÑíÉ~% ~z{â }vàÇäè~xvÑ~{ áäÅÖxÖzàâxv +&yÖ `vÜvzÑÖyÖ ãáÖÑâv' [à{ zÖÅÇvzíxvïâ Ñv áäààÅÖÉ ñ}íÅ{' a ÑvzÖ ÖâÉ{â~âì% é{å~ ~ àÇÖxvÅ~ ~É xÇvz{ïâ åÖáÖèÖ% x{zì wÖÇìè~ÑàâxÖ ~} Ñ~å ÖÅÖÑé~Ç~ ÖzÑä ~ zv|{ zx{ vÅvz{É~~ x jÖx{âàÅÖÉ jÖï}{ !v Öâ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ váÉ~{Ä ~ xíè{% f"

%&


ÅvÅ Üávx~ÇÖ% }vÅvÑé~xvÇ~ vÅvz{É~ï \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv [j jjji"' päxàâxä{âàñ xÑäâá{ÑÑ{{ ÑvÜáñ|{Ñ~{ áäÅÖxÖzàâxv äé{Ñ~ñÉ~ ~ áäÅÖxÖzàâxv ãáÖÑâÖÉ' há~é~Ñv îâÖÉä Ñ{ xÜÖÇÑ{ ñàÑv' a}x{àâÑÖ âÖÇìÅÖ% éâÖ +0 ~ïÑñ Ñv ]ÖäÜÖxàÅÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{ ÜáÖ~}ÖèÇÖ Ñ{éâÖ Ñ{ÖwíéÑÖ{' ivààÅv}í& xvïâ% éâÖ àvÉ há{}~z{Ñâ ÜáÖáÖÑ~Ç âvÉ âá~ àÇÖxv3 Rjâíz& ÑÖ ÉÑ{% àâízÑÖS' l|{ é{âx{áâíÄ évà w{} Ü{á{áíxv à~z~É ~ àÇäèv{É àxÖ~å ÅÖÇÇ{y' u àÉÖâáï Ñv há{}~z{Ñâv' [ {yÖ yÇv}vå T Ö}vwÖé{ÑÑÖàâì ~% ÜÖåÖ|{% áv}ÖéváÖxvÑ~{ àÖz{á|vÑ~{É xíàâäÜÇ{Ñ~Ä' há{zÇÖ|{Ñ~ñ Ñv wÖÄ ~ ÖÜ{ávç~ï zÖÅÇvz& é~Å~ ~}Çvyvïâ ÉÑÖyÖàÇÖxÑÖ ~ Ñ{xÑñâÑÖ3 Öàâv{âàñ Ñ{ñà& ÑíÉ T âÖ Ç~ ÑvzÖ ÜÖ&ÑvàâÖñê{Éä xÖ{xvâì à xávyÖÉ% âÖ Ç~ ÖwÖáÖÑñâìàñ% ÜÖàâÖñÑÑÖ ÖâåÖzñ Ñv xÖàâÖÅ''' jxÖwÖzv T wÖ{xÖÄ y{Ñ{ávÇ' [ xÖÄÑä ÖÑ ÅÖÉvÑzÖxvÇ ÅÖáÜäàÖÉ' hÖ}zÑ{{ àâvÇ e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖÑí pjji% xÖ}& yÇvxÇñÇ ~ xÖ{ÑÑäï vÅvz{É~ï pfY' jäzìwv ÖwÖèÇvàì à Ñ~É àxÖ{ÑávxÑÖ3 à ÜÖ}ÖáÖÉ äxÖÇ{ÑÑíÄ ~} váÉ~~ T ÅvÅ Ñvç~ÖÑvÇ~àâ à wäá|äv}ÑíÉ~ x}yÇñzvÉ~% T ÖÑ àé{âÖxÖz~Ç x cáÖÉ{á|~è{% Ñv àxÖ{Ä áÖz~Ñ{' Y âvÉ% x cáÖÉ{á|~è{% x *2-- yÖzä Ñ{É{çÅ~{ ãvè~àâí% ä}Ñvx% éâÖ y{Ñ{ávÇ jxÖwÖzv xÖï{â ÜáÖâ~x \{áÉvÑ~~ x jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~% Åv}Ñ~Ç~ {yÖ àíÑv' a éâÖ äz~x~â{ÇìÑÖ% ÅÖyzv jxÖwÖzv ÖÅv}vÇàñ x ÖÜvÇ{% Ñ~ náäê{x% }Ñvxè~Ä {yÖ Ç~éÑÖ {ê{ à xÖÄÑí% Ñ~ záäy~{ ÜÖÇ~â~Å~ Ñ{ ÖwÉÖÇx~Ç~àì zv|{ àÇÖxÖÉ x {yÖ }vê~âä% àÖy& Çvà~Ç~àì à é{åÖàÇÖxvçÅ~É~ Åvyîw~àâvÉ~' \{Ñ{ávÇ váÉ~~ jxÖwÖzv wíÇ àÇÖÉÇ{Ñ% äÑ~|{Ñ% Öw{àé{ê{Ñ' Y xÖâ â{Ü{áì% x xÖ}ávàâ{ 0, Ç{â% ÖÑ há{}~z{Ñâ% [{áåÖxÑíÄ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑ& zäïê~Ä''' gÑ xÑ~Évâ{ÇìÑÖ àÇäèv{â% Ñ{ ÜáÖÜäàÅvñ Ñ~ àÇÖxv% àÇÖxÑÖ ~ê{â åÖâì ÅvÅÖ{&âÖ äâ{è{Ñ~{ àxÖ~É ÉíàÇñÉ' fÖ Ñ{ ÑvåÖz~â' /1


`vàÇäè~xvÑ~{ áäÅÖxÖzàâxv +&yÖ `m T Ñ{ ÜáÖàâÖ xÖ& {ÑÑÖ{ É{áÖÜá~ñâ~{% ÑÖ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{% É{|àÖï}& Ñ~é{àÅÖ{' jÖwíâ~ñ Ñv äé{Ñ~~ áv}x~xvÇ~àì âvÅ' RháÖâ~xÑ~ÅS !`vÜvzÑí{"% \áäÜÜv váÉ~Ä Ro{ÑâáS !*1 T+) z~x~}~Ä" Üá~ ÜÖzz{á|Å{ +&yÖ gwë{z~Ñ{ÑÑÖyÖ âvÅâ~é{àÅÖyÖ vx~vç~ÖÑ& ÑÖyÖ ÅÖÉvÑzÖxvÑ~ñ !gkYc" T *0))T *1)) wÖ{xíå àvÉÖÇ{& âÖx% ÜáÖáxvx ÖwÖáÖÑä váÉ~Ä Ü{áxÖyÖ ÖÜ{ávâ~xÑÖyÖ îè{& ÇÖÑv [ÖàâÖéÑíå T +&yÖ `m !pfY"% áv}x~xv{â ÑvàâäÜÇ{Ñ~{ à~ÇvÉ~ Üñâ~&è{àâ~ z~x~}~Ä x ÑvÜávxÇ{Ñ~~ hávy~' `v ÜáÖè{zè~{ âáÖ{ àäâÖÅ àáv|{Ñ~ñ Ñ~ ÖzÑÖÄ ÅÖÑâá& vâvÅ~ x âvÅâ~é{àÅÖÄ ÖwÖáÖÑ{% Ñ~ ÖzÑÖyÖ ÅÖÑâáäzváv x ÖÜ{ávâ~xÑÖ&âvÅâ~é{àÅÖÄ ÖwÖáÖÑ{ ÅÖÉvÑzváÉí [ÖàâÖé& Ñíå !*&ñ váÉ~ñ y{Ñ{ávÇv [{à{Çí ~ -&ñ váÉ~ñ y{Ñ{ávÇv h{â& á|~Çv" Ñ{ ÜáÖx{Ç~' Y ÅÖÉvÑzäïê~Ä ãáÖÑâÖÉ y{Ñ{ávÇ [v& ÇÖ îâÖyÖ Öâ Ñ~å ~ Ñ{ âá{wÖxvÇ' kÖ {àâì x{Çvàì Üvàà~xÑvñ ÖwÖáÖÑv% yz{ ÅÖÉvÑzváÉí h{áxÖÄ ~ p{âx{áâÖÄ váÉ~Ä ~ x ç{ÇÖÉ ãáÖÑâ ÖâzvÇ~ ~Ñ~ç~vâ~xä ÑvàâäÜvïê{Éä ÜáÖâ~x& Ñ~Åä' Y â{Ü{áì% ÜÖ àÖàâÖñÑ~ï Ñv +2 ~ïÑñ% ÜÖÇÖ|{Ñ~{ âvÅÖ& xÖ3 ÜáÖâ~xÑ~Å x ÖzÑÖÉ&zxäå Ü{á{åÖzvå Öâ xÖ}ÉÖ|ÑÖyÖ áä& w{|v xxÖzv x àáv|{Ñ~{ ~ äzváv Ñv hávyä ávàÜÖÇvyv{â {ê{ zxäÉñ váÉ{ÄàÅ~É~ ÅÖáÜäàvÉ~ mi\' sâ~ zxv ÅÖáÜäàv àÜÖ& àÖwÑí% áv}x~x äàÜ{å Ü{áxÖyÖ îè{ÇÖÑv \áäÜÜí váÉ~Ä Ro{ÑâáS% à åÖzä ÖxÇvz{âì hávyÖÄ' hÖÇÖ|{Ñ~{ xÖÄàÅ +&yÖ `m x îâÖÉ àÇäév{ ÖÅv|{âàñ ÅvâvàâáÖã~é{àÅ~É' Y àâávÑv% ÜÖâ{áñx àâÖÇ~çä% xáñz Ç~ àÜÖàÖwÑv wäz{â ÜáÖzÖÇ|vâì xÖÄ& Ñä' jÅv|äâàñ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅ~{ Ñ{äáñz~çí% ~ ÜvÑ~Åv% ~ âáv& z~ç~ÖÑÑvñ zÇñ é{åÖx ~ àÇÖxvÅÖx äàâäÜé~xÖàâì Ü{á{z à~Çì& ÑíÉ' fä|Ñí á{è~â{ÇìÑí{ ~ zv|{ àx{áåÑvÜáñ|{ÑÑí{ É{& áí áäÅÖxÖzàâxv +&yÖ `m [ÖàâÖéÑíå% éâÖwí Ñ{ zÖÜäàâ~âì îâÖÄ ÅvâvàâáÖãí' l ÅÖÉvÑzäïê{yÖ +&yÖ `m x ÖzÑÖÉ Ü{á{& åÖz{ !~ îâÖ Üá{zÜÖéâ~â{ÇìÑ{{% é{É ä ÜáÖâ~xÑ~Åv" Öâ xÖ}& ÉÖ|ÑÖyÖ áäw{|v xxÖzv x àáv|{Ñ~{ {àâì á{}{áxÑvñ váÉ~ñ é{âíá{åz~x~}~ÖÑÑÖyÖ àÖàâvxv !~yávïê~Ä T ÅÖÉvÑzváÉ jvÉäîÇ cÖzvÄ" ~ ÖzÑv z~x~}~ñ xÖ xâÖáÖÉ îè{ÇÖÑ{ -&Ä vá& /2


É~~' sâÖ àx{|~{ à~Çí% Üá{zàâvxÇñïê~{ ÉÖêÑíÄ ÅäÇvÅ' cÖÉvÑzäïê{Éä +&É `m ~ Ñä|ÑÖ îâ~É~ à~ÇvÉ~ äÉ{ÇÖ ávà& ÜÖáñz~âìàñ' a yÇvxÑíÄ xÖÜáÖà% éâÖ ÑvåÖz~âàñ à{Äévà x ç{Ñâá{ xÑ~ÉvÑ~ñ uÅäwÖxàÅÖyÖ% cv}vÅÖxv% ]}äáv% T ÖwÖáÖ& Ññâìàñ îâ~É~ à~ÇvÉ~ !Üñâì z~x~}~Ä " ~Ç~ ÑvÑÖà~âì xàâá{é& ÑíÄ äzvá% äÜá{z~x ÜáÖâ~xÑ~Åv x {yÖ áv}x{áâíxvÑ~~% éâÖ& wí áv}yáÖÉ~âì {yÖ Ñv Éváè{5 cvÅ Ñ~ ÜÖzÜávxÇñïâ zÖÅÇvz ãáÖÑâÖxÖyÖ áäÅÖxÖzàâxv !Ñvéèâvwv y{Ñ{ávÇv iäàÖxv% ÅÖÉãáÖÑâÖÉ y{Ñ{ávÇv [vÇÖ"% ÅvÅ Ñ~ ÜÖzâvÇÅ~xvïâ {yÖ Å á{è~â{ÇìÑíÉ z{Äàâx~ñÉ% éâÖ& wí Öw{àÜ{é~âì Ü{á{ÇÖÉ x ÖwàâvÑÖxÅ{% T Ñä Ñ~ÅvÅ Ñ{ äzv& {âàñ îâÖ Ñ~ cv}vÅÖxä% Ñ~ uÅäwÖxàÅÖÉä' Y x{zì âÖÇìÅÖ âv& ÅÖ{ áv}x~â~{ ÖÜ{ávç~~ Öw{àÜ{é~â ÅÖ + T- ~ïÇñ Ñ{ÖwåÖ& z~Éí{ äàÇÖx~ñ zÇñ Ü{á{åÖzv x ÅÖÑâáÑvàâäÜÇ{Ñ~{ xÖÄàÅ há~ÅváÜvâàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv !ÜÖ äé{Ñ~ñÉ ,&yÖ `vÜvz& ÑÖyÖ ãáÖÑâv"' sâÖ ä|{ ÉÖñ ,1&ñ váÉ~ñ% Ü{á{zÖxí{ ÜÖÇÅ~ ÅÖâÖáÖÄ àÖàá{zÖâÖé{Ñí Ñv d~wvxàÅÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{' u }vÉ{â~Ç% ÅvÅ ÖwÉ{ÑñÇ~àì x}yÇñzvÉ~ [vÇÖ ~ ]}äá' cÖÉãáÖÑâÖÉ ñxÑÖ x~z~â x É~Ñ~àâá{ àxÖ{yÖ àÖï}Ñ~Åv% ÜÖ& îâÖÉä ~ Ñ{ |{Çv{â ÜÖÑ~Évâì ÑvxÖzñê~å xÖÜáÖàÖx áäÅÖ& xÖzàâxv äé{Ñ~ñÉ~ Ö Ü{á{åÖz{ Å vÅâ~xÑíÉ z{Äàâx~ñÉ' l axvÑv ayÑvâì{x~év }våÖz~Ç~ |{ÇxvÅ~ Ñv Ç~ç{' gÑÖ âÖ ÅávàÑ{ÇÖ% âÖ wÇ{zÑ{ÇÖ' e~åv~Ç aÇì~é cv}vÅÖx% ~}&}v zÇ~ÑÑíå äàÖx ÜÖåÖ|~Ä Ñv ÉÖá|v% âÖ|{ Ñvé~Ñv{â Ñ{áxÑ~& évâì' fä v uÅäwÖxàÅ~Ä% ÜÖx{áÑäxè~àì Å há{}~z{Ñâä ~ z{& Ç~ÅvâÑÖ ÑvyÑäx àxÖï ÉÖyäéäï yÖÇÖxä x {yÖ àâÖáÖÑä% â~åÖ éâÖ&âÖ {Éä yÖxÖá~â' kÖâ ÉÖÇév Å~xv{â' eÑ{% ÖâÅáÖx{ÑÑÖ yÖxÖáñ% ÖàâÖé{áâ{Çv îâv âñyÖÉÖâ~Ñv' ^|ä ÜÖÑñâÑÖ3 }v âvÅÖÄ Ç~Ñ~{Ä é{åÖàÇÖxvçÅ~å xÖ{ÑvévÇì& Ñ~ÅÖx ÅáÖ{âàñ Ñ{éâÖ wÖÇìè{{% é{É ÜáÖàâÖ Ñ{ÜáÖã{àà~Ö& ÑvÇ~}É' gzÑvÅÖ Ñ~ uÅäwÖxàÅ~Ä% Ñ~ áäÅÖxÖzàâxÖ +&yÖ `m% Ñ~ â{É wÖÇ{{ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí ]}äá x ÖâÅáíâäï Ñ{ }v& âávy~xvïâ àÅÖÇì}Åäï zÇñ àÖï}Ñ~ÅÖx â{Éä' Y há{}~z{Ñâ xà{ ÉÖÇé~â ~ àÇäèv{â îâä á{}~ÑÖxäï yÖxÖá~ÇìÑï' 0)


hvÉñâì Öâwávàíxv{â É{Ññ x zvÇ{Å~Ä *2-, yÖz% ÜÖz nváìÅÖx% Å z{á{xÑ{ jÖÅÖÇÖxÖ' eváâ É{àñç' [Ü{á{z~ àÑ{|Ñvñ ávxÑ~Ñv' [{é{á{{â ~ ÜÖzÉÖáv|~xv{â' u Ñv ÅÖÉvÑzÑÖ&ÑvwÇïzvâ{ÇìÑÖÉ ÜäÑÅâ{ ÅÖÉvÑz~áv é{åÖàÇÖxvçÅÖyÖ wvâvÇìÖÑv ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv jxÖwÖzí''' T jâvÇÖ wíâì% xà{ ÖwÖáÖÑv ~ ÖwÖáÖÑv T yáÖÉÖxÖÄ yÖ& ÇÖà uÅäwÖxàÅÖyÖ x{áÑäÇ É{Ññ x }vÇ }và{zvÑ~ñ' T kvÅ âÖéÑÖ% àÖzáäy Évá{èvÇ% ÖwÖáÖÑÅv% T Öâx{â~Ç [vÇÖ' u ä|{ ÜÖzÉ{â~Ç3 é{å~ ~ àÇÖxvÅ~% |{Çvñ àz{Çvâì ÖàÖ& wíÄ vÅç{Ñâ Ñv àÇÖx{% ÜáÖ~}ÑÖàñâ {yÖ ÜÖáÖÄ x äÉ{Ñìè~& â{ÇìÑÖÄ ãÖáÉ{' T jÇíèì% ÅÖÉãáÖÑâÖÉ% T Ñ{ àz{á|vÇàñ axvÑ ay& Ñvâì{x~é% T â{wñ wìïâ ~ wìïâ ~ ÜÇvÅvâì Ñ{ zvïâ T kvÅ âÖéÑÖ' gwàâvÑÖxÅv% T ~ [vÇÖ ÜÖzw~áv{â Ñä|& ÑÖ{ à~ÇìÑÖ{ àÇÖxÖ3 T âñ|{Ç{ÑìÅvñ' T kñ|&{&{Ç{ÑìÅvñ T Ü{á{záv}Ñ~Ç {yÖ \ÇvxÅÖÉ' a ÜáÖzÖÇ|~Ç ä|{ ä x~àñê{Ä Ñv àâÖÄÅ{ Åváâí3 T háÖâ~x& Ñ~Å ä hávy~ jÇíèì% ä hávy~ [ ÜÖzz{á|Åä [vÇÖ xàâäÜ~Çàñ ]}äá3 T [ -*&É Ñ{É{ç x w~ÑÖÅÇì x~z{Ç cá{ÉÇì% àÖzáäy Évá{& èvÇ' uÅäwÖxàÅ~Ä àâ{áÜ{Ç% Ñ{ x}ÖáxvÇàñ% ÜÖzäÉvÇ à{ÅäÑzä ~ Üvá~áÖxvÇ3 T sâÖ x{áÑÖ' a Éí ÜÖÉÑ~É àÇÖxv R[{Ç~Åv iÖàà~ñ% ÑÖ ÖâàâäÜvâì Ñ{Åäzv T ÜÖ}vz~ eÖàÅxvS' fÖ Éí&âÖ T závÇ~àì fvàâäÜvÇ~ '' aÑÖyzv% Üávxzv% ~ w{yvÇ~ ÅvÅ }vÄçí' fÖ xàï& zä w~Ç~ Z~Ç~ îâÖyÖ ÜáÖÅÇñâÖyÖ ãvè~àâv '' T a% ÜÖÉ{zÇ~x% åÉäáÖ ~ }ÇÖ xíÅá~ÅÑäÇ3 T pâÖ ÑvzÖ z{Çvâì â{Ü{áì áäÅÖ& xÖzàâxä +&É `m5 T a% Üá~zvx yÖÇÖàä Ñ{ÉÑÖyÖ ~áÖÑ~~% ÉÖ& |{â wíâì zv|{ ~}z{xÅ~% zÖwvx~Ç3 T [Öâ x é{É xÖÜáÖà f~ÅâÖ ~} áäÅÖxÖzàâxv +&É `vÜvzÑíÉ ãáÖÑâÖÉ ![ÖàâÖé& Ñíå" Ñv îâ~ àÇÖxv uÅäwÖxàÅÖyÖ Ñ{ Öâx{â~Ç% ÜÖåÖ|{ Üá~Ññx 0*


~å àÅÖá{{ }v è{ÅàÜ~áÖxàÅ~Ä xÖÜáÖà% Ñ{|{Ç~ }v |{àâÅÖ{ âá{wÖxvÑ~{ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäïê{yÖ% ÅÖâÖáíÄ |z{â Öâx{âv' [Öçvá~Çvàì }x{Ññêvñ â~è~Ñv' ZÇ{zÑíÄ ~ ä|{ }ÇÖÄ uÅäwÖxàÅ~Ä Öwávâ~Çàñ Å há{}~z{Ñâä3 T jÖzáäy há{}~z{Ñâ% zvxvÄâ{ àz{Çv{É Ü{á{áíx zÖ +, évàÖx' Y }vâ{É ÜÖàÇäèv{É áäÅÖxÖzàâxÖ ãáÖÑâÖÉ {ê{ áv}5 päxàâxÖxvÇÖàì% ÅvÅ uÅäwÖxàÅ~Ä äà~Ç~{É xÖÇ~ àz{á|~& xv{â àxÖ~ îÉÖç~~' T ]v&zv% ÅÖÑ{éÑÖ% T ÜáÖ~}Ñ{à jxÖwÖzv Ü{áxí{ àÇÖ& xv }v xà{ xá{Éñ ávwÖâí \ÇvxÅÖÉv g[j [] à áäÅÖxÖzàâxÖÉ +&yÖ `m' `vâ{É ÖÑ% àÇÖxÑÖ Ü{á{zäÉvÇ% ÜÖzÑñÇ Ç{xäï áäÅä ~ â~& åÖ àÅv}vÇ3 T háÖèä à~z{âì''' kÖxvá~ê Évá{èvÇ T Öwávâ~Çàñ ÖÑ Å uÅäwÖxàÅÖÉä' T ]Ö}xÖÇìâ{ Ñ{àÅÖÇìÅÖ àÇÖx' T hÖ|vÇäÄàâv% ÜÖ|vÇäÄàâv% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' dïzx~Å axvÑÖx~é% Ñ{ xàâvxvñ à Åá{àÇv% Öé{Ñì â~åÖ% ÅvÅ wí xàÜÖÉ~Ñvñ Ö é{É&âÖ àÖÅáÖx{ÑÑÖÉ% ÜÖx{Ç âvÅÖÄ áv}& yÖxÖá3 T cÖyzv ÅÖáÜäà% ÅÖâÖáíÉ ñ ÅÖÉvÑzÖxvÇ% xÖ{xvÇ ÉvÇÖ& vÅâ~xÑÖ% Ñ{ zÖàâ~yvÇ á{}äÇìâvâÖx% Évá{èvÇ axvÑ cÖÑ{x Ñv}íxvÇ É{Ññ RàÖzáäy jxÖwÖzvS% RàÖzáäy ÅÖÉvÑz~á ÅÖá& ÜäàvS' T a% Ñ{ÉÑÖyÖ Ö|~xÇññàì% zÖwvx~Ç3 T Y ÅÖyzv x cváÜvâàÅÖ&]äÅÇ~ÑàÅÖÄ ÖÜ{ávç~~ ÅÖáÜäà á{}xÖ ÜÖè{Ç xÜ{á{z% àÖzáäy Évá{èvÇ cÖÑ{x Ñv}íxvÇ É{Ññ RâÖxvá~ê jxÖwÖzvS% RâÖxvá~ê ÅÖÉvÑz~á ÅÖáÜäàvS' \ÖÇÖà {yÖ éäâì záÖyÑäÇ% ~ yÇv}v }v~àÅá~Ç~àì' T fä% v ÅÖyzv ÅÖáÜäà âÖÜâvÇàñ% T ~ ÖÑ áäÅvÉ~ ÜÖàâä& évÇ ÜÖ àâÖÇä% T Ñv É{àâ{ ~Ç~ ÖâàâäÜvÇ% wíÇÖ ~ âvÅÖ{% Év& á{èvÇ cÖÑ{x yáÖ}ÑÖ ÖÅÇ~ÅvÇ É{Ññ3 RyÖàÜÖz~Ñ jxÖwÖzvS% RyÖàÜÖz~Ñ ÅÖÉvÑz~á ÅÖáÜäàvS' kvÅ wíÇÖ x âä xÖÄÑä' T gÑ ÜÖzÑñÇàñ àÖ àâäÇv' T fv îâÖÉ äé{Ñ~~ xí âÖÜé~â{àì ~ w{& |~â{' f~ yÖàÜÖzvÉ~% Ñ~ ä| â{É wÖÇ{{ âÖxvá~êvÉ~ ñ xvà Ñv}íxvâì Ñ{ wäzä' qx{ÄÅ~ xí fv Ñ{àÅÖÇìÅÖ ÉyÑÖx{Ñ~Ä xÖçvá~Çvàì â~è~Ñv' 0+


hÖzÑñÇàñ uÅäwÖxàÅ~Ä' T jÖzáäy há{}~z{Ñâ% T ÖÑ yÖxÖá~Ç ÉñyÅÖ ~ ÜÖzé{áÅ& ÑäâÖ äxv|~â{ÇìÑÖ% T ÜÖÉÖ|{É% ~àÜávx~É hÖ}xÖÇìâ{ Ü{& á{áíx' cÖ ÉÑ{ ÜÖzÖè{Ç ÅÖÉvÑzäïê~Ä qÇ{ÑàÅ~É xÖ{ÑÑíÉ ÖÅáäyÖÉ x hÖÇìè{ ~ Üá{zàâvx~Çàñ3 T \{Ñ{ávÇ wáÖÑ~ j~x~çÅ~Ä' T a âäâ |{ zÖwvx~Ç àxÖ{ ~Éñ% zvxvñ ÜÖÑñâì% éâÖ Üá{zÜÖé~âv{â Ñ{ãÖáÉvÇìÑÖ{ Öwê{& Ñ~{' T mÇÖá~vÑ' gÑ wíÇ Öz{â x ãÖáÉä àx{âÇÖyÖ åvÅ~% à vÅà{ÇìwvÑâvÉ~% Üá~ á{ÉÑ{ ~ x àvÜÖyvå' `v àâ{ÅÇvÉ~ ÖéÅÖx T yÇv}v% à ñxÑÖÄ à~ÉÜvâ~{Ä àÉÖâá{xè~{ Ñv É{Ññ' eí ÜÖzvÇ~ záäy záäyä áäÅ~% ~ ñ âÖ|{ Üá{zàâvx~Çàñ3 T \{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ evÄÖáÖx' YÇ{ÅàvÑzá' eí àáv}ä ÜÖéäxàâxÖxvÇ~ záäy Å záäyä Üá~ñâ{ÇìàÅÖ{ ávàÜÖÇÖ|{Ñ~{' j~x~çÅ~Ä }vzvÇ ÉÑ{ xÖÜáÖà% ñxÑÖ Ñvx{ñÑÑíÄ âÖÇìÅÖ éâÖ äàÇíèvÑÑíÉ~ àÇÖxvÉ~ há{}~z{Ñâv3 T qx{ÄÅ~ àzvzäâ hávyä% v5 T \ÇvxÅÖÉ Ñ{ zvàâ' T [ ÜÖÇ~â~Åä á{è~Ç~ ÜÖ~yávâì' a Üá~ îâÖÉ ÜÖ}Öáñâ há{}~z{Ñâv' d~w{ávÇ~}vç~ñ hávxÖ |{% Éí àÇvxñÑ{ T wÖÇâÇ~xí{''' T hÖÅv Ñ{ Üá~Ü{é{â ~}x{àâÑÖ{ É{àâÖ' T YÇ{ÅàvÑzá% v _{Ç{}Ñvñ z~x~}~ñ ä y{Ñ{ávÇv uèÅ~& Ñv T xÖ j~x~çÅ~Ä Ñ{ |vÇ{Ç îÜ~â{âÖx ~ |{àâÖx% z{Çñàì àxÖ~É~ xÖàâÖáyvÉ~ Öâ }ÑvÅÖÉàâxv à _{Ç{}ÑÖÄ z~x~}~{Ä' `vÅÖÑ& é~Ç ÖÑ àxÖ~ ÅÖÉÜÇ~É{Ñâí àÇÖxvÉ~% àÅÖá{{ Üá~É{Ñ~ÉíÉ~ Å ~àÅäààâxä% é{É Å xÖ{ÑÑÖÉä z{Çä3 T ]~x~}~ñ ~}ñ&ñêÑvñ T jÜvà~wÖ' u ávz îâÖ àÇíèvâì' T ]Ö xàâá{é~% T ~ j~x~çÅ~Ä% Ñvâá{Ñ~áÖxvÑÑÖ ê{ÇÅ& Ñäx ÅvwÇäÅvÉ~% ÖâÖè{Ç' 0,


u ÜÖzäÉvÇ% éâÖ ÜÖ}ÑvÅÖÉ~Çàñ à Ñ{}väáñzÑíÉ é{ÇÖx{& ÅÖÉ% àäzñ ÜÖ xà{Éä% àÉ{ÇíÉ ~ äÉÑíÉ' k{É xá{É{Ñ{É y{Ñ{ávÇí ~ Öã~ç{áí pfY% ÜÖÑäá~x yÖ& ÇÖxí% É{zÇ{ÑÑÖ ávàåÖz~Ç~àì ÜÖ àxÖ~É ávwÖé~É Åvw~Ñ{âvÉ' cÖ ÉÑ{ Üá~wÇ~}~Çàñ ÅÖÉvÑzäïê~Ä i{}{áxÑÖÄ váÉ~{Ä3 T fv}zvá% àÖzáäy evÄÖáÖx T fv}zvá% àÖzáäy cÖzvÄ' T [í ä}ÑvÇ~ É{Ññ% zv5 \{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ ÑváÖzÑÖÄ váÉ~~ xí& yÇñz{Ç ÜÖzâñÑäâíÉ ~ Åávà~xíÉ% Üá~ á{ÉÑ{% wáïÅ~ }vÜáv& xÇ{Ñí x xíàÖÅ~{ wÖâ~ÑÅ~' hÖåÖ|{% ÖÑ ÑvÉ{á{xvÇàñ Ö é{É& âÖ ÜÖyÖxÖá~âì àÖ ÉÑÖÄ% ÑÖ Ñ{ äàÜ{Ç àÅv}vâì ~ Ñ{àÅÖÇìÅ~å àÇÖx% ÅvÅ ÜÖzÖè{zè~Ä ÜÖÇÅÖxÑ~Å pfY ~}x~Ñ~Çàñ% éâÖ Üá{áíxv{â Ñvè áv}yÖxÖá% ~ Öwávâ~Çàñ Å cÖzvï3 T [và xí}íxv{â há{}~z{Ñâ' eÑ{ Ñä|ÑÖ wíÇÖ }vÄâ~ Å uÅäwÖxàÅÖÉä% éâÖwí ÜÖÇä& é~âì àÖyÇvà~{ Ñv xá{Éñ RpS ÜÖÇÅÖxÖyÖ äé{Ñ~ñ à ,++&É ÉÖ& âÖàâá{ÇÅÖxíÉ ÜÖÇÅÖÉ Ñv }vxâáv% ,) ~ïÑñ' uÅäwÖxàÅ~Ä à~z{Ç }v àâÖÇÖÉ ÅvÅ é{áÑíÄ äâ{à' ^àÇ~ wí îâÖ wíÇ~ Ñ{ y{Ñ{ávÇí ~ Öã~ç{áí àÖï}ÑÖÄ váÉ~~% zv Ñ{ x Üá~àäâàâx~~ há{}~z{Ñâv% zv Ñ{ Ñv â{áá~âÖá~~ àÖï}ÑÖyÖ yÖàäzváàâxv% ä| ÖÑ wí zvÇ xÖÇï àxÖ{Éä yÑ{xä' fÖ âäâ ÑvzÖ wíÇÖ z{á|vâì à{wñ x áäÅvå% wíâì ~ xÖ~ÑÖÉ% ~ z~ÜÇÖÉvâÖÉ ÖzÑÖxá{É{ÑÑÖ' T pâÖ â{w{% ÅÖÉvÑzváÉ5 T [á{Éñ RpS Ñv }vxâáv' T cÖyzv Üá{zÇvyv{èì5 T hñâì évàÖx äâáv' T jÇíèì% ÅÖÉvÑzváÉ% âí Ñ{ âÖyÖ5 T f{â% Ñ{ âÖyÖ uÅäwÖxàÅ~Ä àÉñyé~Çàñ3 T p{å~ ~ àÇÖxvÅ~ Çïwñâ ÜÖàÜvâì' T gÑ~ ávÑÖ ÇÖ|vâàñ ~ ávÑÖ xàâvïâ' Y xà{ xÖÄÑí Ñv& é~ÑvÇ~àì à ávààx{âÖÉ% axvÑ ayÑvâì{x~é' 0-


T [Ö àÅÖÇìÅÖ wíâì Ñv c h 5 ' T [ -',)' T Zäz{É% T Öâx{â~Ç ÖÑ Ñ{ áv}zäÉíxvñ' jâÖÇìÅÖ Ç{â É~ÑäÇÖ% àâÖÇìÅÖ yáÖ} ÖâèäÉ{ÇÖ''' hÖáÖÄ Åv|{âàñ3 zv wíÇÖ Ç~ xà{ îâÖ x z{Äàâx~â{ÇìÑÖàâ~5 fÖ àÅxÖ}ì zíÉÅä xá{É{Ñ~ â{ Öwáv}í% â{ yÖÇÖàv ÜáÖáíxvïâàñ àÇ~èÅÖÉ ñxàâx{ÑÑÖ x ÉÖï ÜvÉñâì' a% Åv|{âàñ% xÖâ ÖÑ~ }z{àì% áñzÖÉ T ~ dïzx~Å jxÖwÖzv% ~ eváèvÇ uÅäwÖx& àÅ~Ä''' d~èì áäÅä ÜáÖâñÑ~ T ~ ÜÖéäxàâxä{èì }ÑvÅÖÉÖ{ ÜÖ|vâ~{''' Y x{zì ÖÑ~ ~ ÉÑÖy~{ záäy~{% Ö ÅÖÉ ~z{â á{éì x îâÖÄ ÅÑ~y{% ä|{ Öwá{Ç~ ÜÖàÇ{zÑ{{ Üá~àâvÑ~ê{' [{éÑvñ ÜvÉñâì ~É ~ T ÜÖÅÖÄ' [{áâÖÇ{â äÑÖà~Ç É{Ññ Ñv d~wvxä' cvÅ~É~ wí ÇÖñÇìÑíÉ~ Ñ~ wíÇ~ àÖï}Ñ~Å~% ~å xÖ{ÑÑÖ& ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ äàâvÑÖxÅÖÄ xà{yzv ñxÇñ{âàñ Öw{àÜ{é{Ñ~{ àÖwàâx{ÑÑíå ~Ñâ{á{àÖx' ]Çñ p{åÖàÇÖxvÅ~~% x àÇäév{ xâÖá|{Ñ~ñ ÜáÖâ~xÑ~Åv% yÇvxÑÖ{ T ÅvÅ ÉÖ|ÑÖ àÅÖá{{ xâñ& Ñäâì x xÖÄÑä àxÖ{yÖ àÖï}Ñ~Åv jjji à {yÖ ÉÖyäé~É~ xÖÖ& áä|{ÑÑíÉ~ à~ÇvÉ~% v àxÖï váÉ~ï T w{á{éì' gwÖáÖÑñâì& àñ ~ Ñ{ á~àÅÖxvâì T xÖâ Åá{zÖ p{åÖàÇÖxvçÅ~å xÖÖáä|{Ñ& Ñíå à~Ç' l jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v wíÇv ~Ñvñ äàâvÑÖxÅv T }vàâv& x~âì váÉ~ï pjji závâìàñ vÅâ~xÑÖ' gÑv Üá~}xvÑv Öw{àÜ{& é~âì äàÇÖx~ñ zÇñ xízx~|{Ñ~ñ ÉÖêÑíå yáäÜÜ~áÖxÖÅ ~} jjji% ÅÖâÖáí{% àâäÜ~x Ñv â{áá~âÖá~ï p{åÖàÇÖxvÅ~~% ÉÖyÇ~ wí Ü{á{Äâ~ x ÅÖÑâáÑvàâäÜÇ{Ñ~{ zÇñ áv}yáÖÉv xâÖáyÑäxè{yÖàñ Ñv â{áá~âÖá~ï pjji ÜáÖâ~xÑ~Åv' [ îâÖÉ ~ àÖàâÖñÇ zÇñ Ñvà ÖàÖwíÄ àÉíàÇ äé{Ñ~Ä Rqä& ÉvxvS T é{âÅÖ Öâá{Ü{â~áÖxvâì xÖ}Çvyv{Éí{ Ñv Åv|zäï ~} àâÖáÖÑ áÖÇ~' gzÑvÅÖ áäÅÖxÖzàâxÖ +&É `m ÜÖÅv}vÇÖ% éâÖ àxÖï áÖÇì ÖÑÖ ÜÖÑ~Év{â ÜÖ&àxÖ{Éä'''


/5232 $ ?Y % dZiblZg! ]hkih^bg ih^ihedh\gbd@# Cklj_qZ q_j_a &) e_l# Chhjm`_gb_ b dhfZg^bju# ?Ojhlb\gbd@ j\_lkx d OjZ]_# Sljh gZ iheb]hg_# Kw^\bd Q\h[h^Z# ChkihfbgZgb_ h [_ehq_oZo# '&&"c ihed ihdZau\Z_l! dZd gZ^h \h_\Zlv# Tmjr_l# Np_gdZ " ?%$@# @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) QdVc"QdTc $*() MWNJ

cÖáÖâÅv ~ âá{xÖ|Ñv ÑÖéì Ü{á{z wÖ{É' kvÅ xÖàÜá~Ñ~& Évïâ {{ xà{% ÅÖÉä àä|z{ÑÖ ~zâ~ äâáÖÉ x vâvÅä Ç~wÖ z{á& |vâì x ÖwÖáÖÑ{ áäw{|' cvÜ~âvÑ käè~Ñ yz{&âÖ }z{àì% Ñv d~wvx{% ÜÖz gÇìÉïç{É% âÖ|{ ÜáÖx{Ç àxÖï âá{xÖ|Ñäï ~ w{ààÖÑÑäï ÑÖéì x Üá{zx~z{Ñ~~ |{àâÖÅÖyÖ äâá{ÑÑ{yÖ wÖñ à ÅÖÑÑ~ç{Ä eïávâv ~ Ü{åÖâÖÄ ]vxä' jÖåávÑññ zäè{xÑäï äàâÖÄé~xÖàâì% ÖÑ ÜÖÅäá~xvÇ RÅÖ}ìï ÑÖ|ÅäS' Y xÖâ ÅÖÉvÑ& z~á ÜÖÇÅv YÑzá{Ä ZÖÇÅÖÑàÅ~Ä ÜáÖx{Ç ÑÖéì ÑvÅvÑäÑ{ ZÖ& áÖz~ÑàÅÖyÖ àáv|{Ñ~ñ x ã~ÇÖàÖãàÅÖÄ w{à{z{ à hì{áÖÉ Z{}äåÖxíÉ% {ê{ Ñ{ }Ñvñ% éâÖ îâv ÑÖéì ÜÖàÇ{zÑññ x {yÖ xÖ& {ÑÑÖÄ |~}Ñ~''' [ *2-, yÖzä ÜÖz nváìÅÖxÖÉ% ä z{á{xÑ~ jÖÅÖÇÖxÖ% ÉÑ{% ÅÖÉvÑz~áä *+&yÖ Öâz{ÇìÑÖyÖ \xváz{ÄàÅÖyÖ ÅvxvÇ{á~ÄàÅÖ& yÖ àvÜ{áÑÖyÖ îàÅvzáÖÑv ÜÖ Üá~Åv}ä ÅÖÉvÑz~áv 1&Ä \xvá& z{ÄàÅÖÄ ÅvxvÇ{á~ÄàÅÖÄ Åv}véì{Ä z~x~}~~ x{Ç{ÑÖ wíÇÖ Üá~Åáíxvâì Ç{xíÄ ãÇvÑy Öâz{ÇìÑÖyÖ wvâvÇìÖÑv é{åÖàÇÖ& xvÅÖx' ZvâvÇìÖÑÖÉ ÅÖÉvÑzÖxvÇ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å dïzx~Å jxÖwÖzv' l Ñvà Ñ{ wíÇÖ xÖ}ÉÖ|ÑÖàâ~ zÇñ ã~ÇÖàÖãàÅ~å áv}zäÉ~Ä ~ â{É wÖÇ{{ áv}yÖxÖáÖx' hÖÉÑï Ç~èì ÅÖáÖâÅ~Ä z~vÇÖy É{|zä jxÖwÖzÖÄ ~ ÉÑÖÄ3 T jÖzáäy ÉvÄÖá T u T ÅvÜ~âvÑ% yÖàÜÖz~Ñ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å' mvÉ~Ç~ñ evÄÖáÖx' 0/


T ]Öwá{% zÖwá{% T äÇíwÑäÇàñ é{å' T käâ% T ÖÑ ÜÖÅv& }vÇ Ñv Åváâ{% T ÖÅÖÜvÄàñ' há~ÅáÖÄ ÖyÑ{É ÉÖÄ Ç{xíÄ ãÇvÑy' h{á{z ãáÖÑâÖÉ% xÖâ âäâ% T ÖÑ ÖÜñâì ÜÖÅv}vÇ Ñv Åváâ{% T ÑvwáÖàvÄ É~Ñí' T jz{Çvï' kv ÅÖáÖâÅvñ ÑÖéì ÜáÖèÇv x ÑvÜáñ|{ÑÑíå âáäzvå ~ }v& wÖâvå' lâáÖÉ *, Éváâv ÜÖ àÑ{|ÑÖÄ ávxÑ~Ñ{ Ñv Ñvà zx~Ñä& Ç~àì z{àñâì âvÑÅÖx à Ü{åÖâÖÄ ~} z~x~}~~ Re{áâxvñ yÖÇÖ& xvS x{áÉvåâv' ZÖÄ zÇ~Çàñ x{àì z{Ñì' fv É~ÑÑÖÉ ÜÖÇ{ ÜÖ& zÖáxvÇÖàì é{âíá{ âvÑÅv' háÖâ~xÖâvÑÅÖxí{ ÜäèÅ~&àÖáÖ& ÅvÜñâÅ~ wvâvÇìÖÑv ÜÖzw~Ç~ {ê{ âá~ âvÑÅv' c x{é{áä ÜÖ& zÖèÇv Ü{åÖâv' u àzvÇ {Ä ÖwÖáÖÑä ~ ávàÜáÖêvÇàñ à ÜÖzÜÖÇ& ÅÖxÑ~ÅÖÉ jxÖwÖzÖÄ' câÖ wí ÉÖy ÜÖzäÉvâì% éâÖ é{á{} +. Ç{â ÉÑ{% â{Ü{áì ä|{ ÅÖÉvÑzváÉä% à ávÑÑ{yÖ äâáv Üá{zàâÖ~â z{ÉÖÑàâá~áÖxvâì wÖÄ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖyÖ ÜÖÇÅv jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ há{}~z{Ñâä pjji dïzx~Åä jxÖwÖz{% xíàè{Éä y{Ñ{ávÇ~â{âä p{åÖàÇÖ& xvÅ~~ Ñv â{áá~âÖá~~ ~å àâávÑí' fvx{áÑÖ{% ÜÖ|~ÇÖÄ há{& }~z{Ñâ }vwíÇ Ö âÖÉ wÖ{' [{zì àÅÖÇìÅÖ {Éä T à wvâvÇìÖÑÖÉ% wá~yvzÖÄ% váÉ{ÄàÅ~É ÅÖáÜäàÖÉ% ÅÖâÖáíÉ~ ÖÑ ÅÖÉvÑzÖ& xvÇ%T Üá~èÇÖàì x{àâ~ wÖ{x a Ñv â{áá~âÖá~~ jjji% xÖ x}v~ÉÖz{Äàâx~~ à ÅÖÉvÑz~ávÉ~ jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~% ~ Ñv àxÖ{Ä áÖz~Ñ{' fÖ ñ&âÖ Ö zvxÑ{Ä xàâá{é{ Ñ{ }vwíÇ cvÅ àé~âvïâ Ñ{ÅÖâÖáí{ ~ààÇ{zÖxvâ{Ç~ xÖ{ÑÑÖ&~àâÖ& á~é{àÅ~å ÜáÖwÇ{É% xÖÖáä|{Ñ~ñ Üá{â{áÜ{xvïâ Üá~Ñç~Ü~& vÇìÑí{ ~}É{Ñ{Ñ~ñ x â{é{Ñ~{ |~}Ñ~ zxäå ÜÖÅÖÇ{Ñ~Ä' aå äwÖÄÑvñ à~Çv xÖ}ávàâv{â x z{àñâì áv}% v ã~}~é{àÅ~{ ~ îÉÖç~ÖÑvÇìÑí{ Ñvyáä}Å~ Ñv àÖÇzvâ% à{á|vÑâÖx ~ Öã~ç{& áÖx äx{Ç~é~xvïâàñ x zxv&âá~ áv}v' hÖzÖwÑí{ Öç{ÑÅ~ àé~& âvïâàñ àÜávx{zÇ~xíÉ~ zÇñ Ü{á~Özv à ÑvévÇv ÑvÜÖÇ{ÖÑÖx& àÅ~å xÖÄÑ' \ÇvzÅÖàâxÖÇìÑí{ áä|ìñ''' gáäz~ñ% àâá{Çñï& ê~{ ñzávÉ~''' Y ÜÖâÖÉ àâá{É~â{ÇìÑÖ ÜÖñxÇñïâàñ Ñvá{}& Ñí{ ~ }váñ|v{Éí{ à Évyv}~Ñv èâäç{áí ~ x~ÑâÖxÅ~% yvä& 00


w~çí% ÉÖáâ~áí''' ÜäèÅ~% àâá{Çñïê~{ àÑváñzÖÉ''' wáÖÑ{& ÑÖàÑíÄ ãÇÖâ Ñv ÜváÖxÖÉ zx~yvâ{Ç{''' Y x ÑvévÇ{ DD x{Åv% x áäààÅÖ&ñÜÖÑàÅäï xÖÄÑä ~ ÖàÖw{ÑÑÖ x Ü{áxäï É~áÖxäï xÖÄÑä% ÜÖñx~ÇÖàì vxâÖÉvâ~é{àÅÖ{ Öáä|~{ T ÜäÇ{É{âí''' v xàÅÖá{ ÑvévÇ~ wíàâáÖ äÉÑÖ|vâìàñ âvÑÅÖxí{ àÖ{z~Ñ{Ñ~ñ% v x Ñ{w{ T z~á~|vwÇ~ ~ àvÉÖÇ{âí' k{É xá{É{Ñ{É x ÖÅ{v& Ñ{ xà{ wÖÇìè{ yÖàÜÖzàâxÖxvÇ~ ÜÖzxÖzÑí{ ÇÖzÅ~''' lwÖÄ& Ñvñ% äÑ~éâÖ|vïêvñ à~Çv xÖÖáä|{Ñ~Ä àâá{É~â{ÇìÑÖ áÖà& Çv% v Çïz~ T ÖÑ~ ÖàâvxvÇ~àì xà{ â{É~ |{3 Ö zxäå áäÅvå% Ö zxäå ÑÖyvå% Ö yÖÇÖx{ ~ à{ázç{''' j ÅÖÑçv .)&å ~ x /)&{ yÖzí% ÅÖyzv Ñv xÖÖáä|{Ñ~{ x{áÖ& ñâÑíå ÜáÖâ~xÖàâÖñê~å ÜáÖâ~xÑ~ÅÖx wíÇÖ Üá~ÑñâÖ Öáä& |~{ ÉvààÖxÖyÖ äÑ~éâÖ|{Ñ~ñ T vâÖÉÑÖ{ Öáä|~{ ~ {yÖ äwÖÄÑvñ à~Çv ÖâÑÖà~â{ÇìÑÖ ÜÖÅv}vâ{Ç{Ä xá{É{Ñ Ü{áxÖÄ É~áÖxÖÄ xÖÄÑí xÖ}áÖàÇv x *))) ~ wÖÇ{{ áv}% yäw~â{ÇìÑí{ Ñvyáä}Å~ Ç{yÇ~ ~ Ñv ÅÖÉvÑzÑíÄ àÖàâvx% ÅÖâÖáíÄ% ÜÖ àvÉÖ& Éä àxÖ{Éä Üá{zÑv}Ñvé{Ñ~ï% zÖÇ|{Ñ yÖâÖx~âì ~ ÜáÖxÖz~âì wÖ{xí{ z{Äàâx~ñ' a {àÇ~ käè~Ñ ÉÖy ÜÖ}xÖÇ~âì à{w{ ÜÖÅäá~âì% v ZÖÇÅÖÑ& àÅ~Ä ã~ÇÖàÖãàÅ~ ÜÖw{à{zÖxvâì% âÖ ÑíÑ{èÑ~É ÅÖÉvÑz~& ávÉ T Ñ{ zÖ âÖyÖ nÖâñ% ÅÖÑ{éÑÖ% }v ÑÖéì ÖÑ~ ~ ÑvÅäáñâàñ zÖ Özäá~% ~ Åá{ÜÅ~É~ àÇÖx{éÅvÉ~ Ü{á{Å~Ñäâàñ% ÑÖ àÖàâÖ& ñÑ~{ àâá{ààv% x ÅÖâÖáÖÉ ÖÑ~ Üá{wíxvïâ ÑíÑé{% Ñ{ ~z{â Ñ~ x ÅvÅÖ{ àávxÑ{Ñ~{ à â{É àÖàâÖñÑ~{É âá{xÖ|ÑÖyÖ Ö|~zv& Ñ~ñ% x ÅÖâÖáÖÉ Üá{wíxvÇ~ ÅÖÉvÑz~áí Üá{|Ñ~å xá{É{Ñ' jÜ{ç~vÇ~àâí äâx{á|zvïâ% éâÖ àÖxá{É{ÑÑíÄ ÅÖÉvÑ& z~á ÜÖÇÅv xÖ xá{Éñ ÖáyvÑ~}vç~~ ~ ÜáÖx{z{Ñ~ñ wÖñ ~àÜí& âíxv{â âvÅÖ{ zäè{xÑÖ{% äÉàâx{ÑÑÖ{ ~ ã~}~é{àÅÖ{ ÑvÜáñ& |{Ñ~{% ÅÖâÖáÖ{ xÖÖwê{ Ñ{àÖÜÖàâvx~ÉÖ à Ñvyáä}ÅÖÄ Ñv âv& ÅÖyÖ |{ ÅÖÉvÑz~áv ÑvévÇv ÜáÖèÇÖyÖ x{Åv' kvÅ éâÖ Éí {ê{ ÜÖàÉÖâá{Ç~ wí% ÅvÅ àÜávx~Çàñ wí ÅÑñ}ì ZÖÇÅÖÑàÅ~Ä à }v& zvé{Ä% ÅÖâÖávñ àâÖ~â Ü{á{z axvÑÖÉ `äw{ÑÅÖ' d{â * . T * 0 Ñv}vz ñ ÅÖÉvÑzÖxvÇ Ñv ]vÇìÑ{É [ÖàâÖÅ{ ÜÖÇÅÖÉ !x â{é{Ñ~{ é{âíá{å Ç{â" ~ }Ñvï% ÅvÅÖxÖ yÖâÖx~âì ÜÖÇÅ Å äé{Ñ~ñÉ à wÖ{xÖÄ àâá{ÇìwÖÄ' hÖ àäê{àâxä îâÖ âÖâ 01


|{ wÖÄ% âÖÇìÅÖ Ñ{ à |~xíÉ ÜáÖâ~xÑ~ÅÖÉ% v à É~è{ÑñÉ~% ~É~â~áäïê~É~ {yÖ3 ~ Ü{åÖâä% ~ váâ~ÇÇ{á~ï% ~ âvÑÅ~ x z~ÑvÉ~Å{ wÖñ' `äw{ÑÅÖ ~ Üá{zàâÖ~â âvÅÖÄ wÖÄ' e~è{Ñ~ wäzäâ zx~yvâìàñ ~ ÜÖ ãáÖÑâä% ~ ~} yÇäw~Ñí Å Ü{á{zÑ{Éä Åávï% ~ ÑvåÖz~âìàñ x àâvâ~éÑÖÉ ÜÖÇÖ|{Ñ~~% RÜáÖéÑÖ }v& Ñ~Évñ äz{á|~xv{Éí{ áäw{|~S' Y ä| käÅ{{x ÜÖàâvávÇàñ% ÅvÅ ÉÑ{ zÖÇÖ|~Ç~% àÖ}zvâì àÇÖ|Ñäï É~è{ÑÑäï ÖwàâvÑÖxÅä x ÜÖÇÖà{ ÑvàâäÜÇ{Ñ~ñ ,++&yÖ ÜÖÇÅv' hÖ w{àÜáÖxÖzÑÖÉä â{Ç{yávãä% ÅÖâÖáíÄ% {àâ{àâx{ÑÑÖ% z{Äàâxä{â ~ x xÖÄàÅvå% ÉÑ{ zÖÑ{àÇ~% éâÖ +0 ~ïÑñ Ñv ]Ö& äÜÖxàÅÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{ x ÜÖÇÖà{ ÖwÖáÖÑí Ü{áxÖÄ vá& É~~ +&yÖ `m !ÅÖÉvÑzváÉ y{Ñ{ávÇ [{à{Çí" ÜáÖ~}Öè{Ç Ñ{& Üá~ñâÑíÄ îÜ~}Öz' há{}~z{Ñâ pjji% Öw~|{ÑÑÖ ~ ÖàÅÖáw& Ç{ÑÑÖ ÖwáÖÑ~x3 RjâízÑÖ ÉÑ{% àâízÑÖS% ä|{ é{á{} *. É~& Ñäâ ÜÖàÇ{ Üá~wíâ~ñ ä{åvÇ% Ñ~ à Å{É Ñ{ ÜÖÜáÖêvxè~àì''' qâvw áäÅÖxÖzàâxv RqäÉvxÖÄS Åvâ{yÖá~é{àÅ~ }vÜá{â~Ç zvxvâì ~ÑãÖáÉvç~ï Öw îâÖÉ îÜ~}Öz{ x èâvwí ~ xÖÄàÅv% x âÖÉ é~àÇ{% ÅÖÑ{éÑÖ% ~ ÉÑ{' \ÇvxÅÖÉ uÅäwÖxàÅ~Ä âÖ|{ wí& àâáÖ ä{åvÇ x *&ï âvÑÅÖxäï váÉ~ï y{Ñ{ávÇv cÖ|vÑÖxv% yz{ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv YwzäÇv{xv ÜáÖ& xÖz~Ç ÅÖÑâávâvÅä ÜÖ xÅÇ~Ñ~xè{Éäàñ x ÖwÖáÖÑä ÜáÖâ~x& Ñ~Åä' Y éâÖ ÜáÖ~}ÖèÇÖ zvÇìè{ T Ñ{~}x{àâÑÖ' f{àÉÖâáñ Ñv zvxÇ{Ñ~{ èâvwv áäÅÖxÖzàâxv äé{Ñ~ñÉ~ ~ Ç~éÑÖ \ÇvxÅÖÉv uÅäwÖxàÅÖyÖ !ÜÖàâÖñÑÑÖ zvxvÇ~àì àÖÖâ& x{âàâxäïê~{ xxÖzÑí{ ÜÖ ÖwàâvÑÖxÅ{"% áäÅÖxÖzàâxä +&yÖ `vÜvzÑÖyÖ ãáÖÑâv !ÅÖÉvÑzäïê~Ä ãáÖÑâÖÉ y{Ñ{ávÇ&Ç{Ä& â{ÑvÑâ [và~Çì [vÇÖ ~ fq y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ cvá{Ç iä& àÖx" âvÅ ~ Ñ{ äzvÇÖàì vÅâ~x~}~áÖxvâì àáv|{Ñ~{% á{è~âì& àñ Ñv xxÖz x z{Äàâx~{ i{}{áxÑÖÄ váÉ~~ jvÉäîÇv cÖzvñ% ÑvÑ{àâ~ {ï ÅÖÑâáäzvá x ÑvÜávxÇ{Ñ~~ evá~vÑàÅ{&dv}Ñ{' i{}{áxÑÖÄ váÉ~~ xà{&âvÅ~ wíÇv ÖÜá{z{Ç{Ñv Üvàà~xÑvñ }v& zvév ÖwÖáÖÑv' uÅäwÖxàÅ~Ä ~ cv}vÅÖx îâ~É wíÇ~ ÅávÄÑ{ Ñ{zÖxÖÇìÑí' Y há{}~z{Ñâ jxÖwÖzv% }Ñvïê~Ä ÜávÅâ~Åä 02


x{z{Ñ~ñ wÖ{xíå z{Äàâx~Ä ÜÖ àÖwàâx{ÑÑÖÉä xÖ{ÑÑÖÉä ÖÜíâä% â{É wÖÇ{{ Üá{wíxvÇ x ÖyÖáé{Ñ~~ ~ áv}záv|{Ñ~~ Ñv áäÅÖxÖzàâxÖ +&yÖ `m' gÑ% ÜÖåÖ|{% Ñ{ äàÉÖâá{Ç }v ÜáÖ~à& åÖzñê~É Üá{zÑvÉ{á{ÑÑíå z{Äàâx~Ä ÑíÑ{èÑ{yÖ váÉ{Ä& àÅÖyÖ áäÅÖxÖzàâxv' f{ äx~z{Ç âvÄÑí{ Üáä|~Ñí ~ äÉíàÇí ~å z{Äàâx~Ä' kvÅ wíxv{â3 ÜÖáñzÖéÑíÄ é{ÇÖx{Å Ñ{ x~z~â ÅÖxváÑíå ~Ñâá~y àxÖ~å ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå' Y ÜáÖâ~xÑ~Å% ÜÖ åÖzä äé{Ñ~Ä ÜÖzâñy~xvñ á{}{áxí% áv}x~xvÇ a áv}x~xvÇ ÑvàâäÜÇ{Ñ~{ Ñv Üáv|àÅÖÉ ÑvÜávxÇ{& Ñ~~% xzvxÇ~xvñ àxÖ~ xÖÄàÅv% ÅÇ~Ñ }v ÅÇ~ÑÖÉ% x ÖwÖáÖÑä i{}{áxÑÖÄ váÉ~~' fv à{zìÉÖÄ z{Ñì àáv|{Ñ~ñ !]&0" áäÅÖxÖz~â{Ç~ äé{Ñ~ñ wíÇ~ xíÑä|z{Ñí ÜÖzé~Ñ~âì 1&ï !,1&ï" váÉ~ï ÅÖÉvÑzäï& ê{Éä +&É `m' `vzvév àâvx~Çvàì âvÅ3 1&Ä váÉ~~ xÉ{àâ{ à év& àâìï à~Ç i{}{áxÑÖÄ váÉ~~ ÑvÑ{àâ~ äzvá ~} ávÄÖÑv ïyÖ& }vÜvzÑ{{ yÖáÖzv hávyv !d~z~ç{% Z{áÖäÑ% ivÅÖxÑ~Å" x Ñv& ÜávxÇ{Ñ~~ evá~vÑàÅ{&dv}Ñ{ ~ zvÇ{{ Ñv n{w% éâÖwí }våxv& â~âì âvÉ ÜáÖåÖzí é{á{} iäzÑí{ yÖáí' kÖÇìÅÖ âvÅ ÉÖ|ÑÖ wíÇÖ ~}w{|vâì áv}x~â~ñ ÜáÖáíxv xÖÄàÅ ÜáÖâ~xÑ~Åv x }v& ÜvzÑÖÉ ÑvÜávxÇ{Ñ~~ ~ }våxvâv ~É hávy~' sâ~É äzváÖÉ Üá{zÖÜá{z{ÇñÇàñ äàÜ{èÑíÄ xxÖz x àáv& |{Ñ~{ ,&yÖ `vÜvzÑÖyÖ ãáÖÑâv !,&yÖ `m" ![ÖàâÖéÑíå"' ]Ö zxäå évàÖx ÑÖé~ ñ à y{Ñ{ávÇvÉ~ táé~ÅÖÉ ~ Yx{áì& ñÑÖxíÉ% ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~ÅÖÉ q{xçÖxíÉ% ÉvÄÖáÖÉ ZáäÑ~Ñ~& {ÅàÖÉ ~% Üá~ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~% xí}íxvñ Å à{w{ x vxâÖwäà Ñv& évÇìÑ~Åv h[g% ÜÖÉÖêÑ~Åv ÜÖ vx~vç~~ ~ záäy~å ÑvévÇì& Ñ~ÅÖx àÇä|w ~ Öâz{ÇÖx% âáäz~Çàñ Ñvz xíávwÖâÅÖÄ á{è{& Ñ~ñ ÜÖ ÖwàâvÑÖxÅ{ Ñv ]&0' [ zxv évàv ñ Üá~ÑñÇ åÖÇÖzÑíÄ zäè% xíÜ~Ç àâvÅvÑ Åá{ÜÅÖyÖ évñ ~ Üá~àâäÜ~Ç Å }vàÇäè~& xvÑ~ï ÜÖ â{Ç{ãÖÑä y{Ñ{ávÇÖx käÅ{{xv ~ táÅÖxv Ö yÖâÖx& ÑÖàâ~ ,++&yÖ ÉàÜ Å äé{Ñ~ñÉ R[í||{ÑÑvñ }{ÉÇñS !ÅvÅ àÖ& àâvxÑÖÄ évàâ~ äé{Ñ~Ä RqäÉvxvS"' 1)


gÅÖÇÖ âá{å évàÖx fvévÇìÑ~Å èâvwv áäÅÖxÖzàâxv y{Ñ{& ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx xíè{Ç Ñv É{Ññ ÜÖ [p' h{áxÖ{% Ö é{É ÖÑ É{Ññ ~ÑãÖáÉ~áÖxvÇ3 x âá~ ÜñâÑvzçvâì !É{àâÑÖ{ xá{Éñ% x eÖàÅx{ T Üñâì ÜñâÑvzçvâì" à vîáÖzáÖÉv e~ÇÖx~ç{ Ñv d~& wvxä zxäÉñ x{áâÖÇ{âvÉ~ xíÇ{âvïâ há{}~z{Ñâ pjji jxÖ& wÖzv à xíàè~É xÖ{ÑÑíÉ áäÅÖxÖzàâxÖÉ ~ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzä& ïê~Ä g[j [] ÉváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä' a xâÖáÖ{3 ÉÑ{ wíâì x yÖâÖxÑÖàâ~ , ~ïÇñ x e~ÇÖx~ç{ zÖÇÖ|~âì á{è{Ñ~{ ÜÖ Öw& àâvÑÖxÅ{ ]&0' aâvÅ% ÑÖéì Ñv ~àåÖz{% ÖwàâvÑÖxÅv ÜáÖñàÑ~Çvàì' eÑÖï ÖâzvÑí ÜÖàÇ{zÑ~{ ávàÜÖáñ|{Ñ~ñ T xà{É% ÅÖÉä ÜÖÇÖ|{& ÑÖ% }vÑñâì àxÖ~ É{àâv Ñv xíèÅ{ ~ ÖÅÖÇÖ Ñ{{' f~ÅvÅ~å ÜÖ& ñàÑ{Ñ~Ä% ÅáÖÉ{ à{É~É~ÑäâÑÖyÖ zÖÅÇvzv y{Ñ{ávÇv käÅ{{xv !Ñv ÉvÅ{â{ xÖ}Ç{ xíèÅ~" ÜÖ ÖwàâvÑÖxÅ{ Ñv à{yÖzÑñ% Ñv -',)% wíâì Ñ{ zÖÇ|ÑÖ' iÖxÑÖ x é{âíá{ âá~zçvâì zxv x{áâÖÇ{âv Öz~Ñ }v záäy~É Üá~}{ÉÇ~Ç~àì ÖÅÖÇÖ àÉÖâáÖxÖÄ xíèÅ~' h{áxíÉ ~} x{áâÖ& Ç{âv xíè{Ç há{}~z{Ñâ jxÖwÖzv' gÑ wíÇ x ãÖáÉ{% Üá~ á{ÉÑ{% x wáïÅvå w{} ÇvÉÜvà% }vÜávxÇ{ÑÑíå x âñ|{Çí{ wÖ& â~ÑÅ~ à âÖÇàâÖÄ ÜÖzÖèxÖÄ ~ xíàÖÅ~É~ ÅávyvÉ~' u äàÜ{Ç }vÉ{â~âì% éâÖ ãÖáÉv çx{âv åvÅ~ É{èÅÖxvâÖ à~z{Çv Ñv ~à& åäzvxè{Ä ~ àäâäÇÖxvâÖÄ ã~yäá{% åÖâñ ÖÑ ~ àâá{É~Çàñ xí& Üávx~âì àxÖï àäâäÇÖàâì' kÖyzv ä jÖÅÖÇÖxv ÖÑ wíÇ Öz{â x Öxé~ÑÑíÄ w{ÇíÄ ÜÖÇä& èäwÖÅ% Ü{á{ÜÖñàvÑ Åá{àâ&ÑvÅá{àâ ÜÖáâäÜ{{Ä à É{âvÇÇ~& é{àÅÖÄ Üáñ|ÅÖÄ% ávàÜ{áâÖÄ ÇvÜvÉ~ Évàvá~ÅÖxàÅÖyÖ Çìxv !y{áw p{åÖàÇÖxvÅ~~"' fv yÖÇÖx{ ç~y{ÄÅÖxvñ èvÜÅv à zÇ~Ñ& ÑíÉ~ äèvÉ~ !Ñ{ áäààÅvñ"% v ~}&ÜÖz ÜÖÇäèäwÅv x~zÑí wí& Ç~ xvâÑí{ váÉ{ÄàÅ~{ wáïÅ~% }vÜávxÇ{ÑÑí{% ÅvÅ ~ à{Äévà% x âÖÇàâí{ Ñv ÅväéäÅ{ wÖâ~ÑÅ~ à xíàÖÅ~É~ ÅávyvÉ~% âêv& â{ÇìÑÖ }vèÑäáÖxvÑÑí{ Åáäé{ÑíÉ~ á{É{èÅvÉ~' gwx{â& á{ÑÑÖ{ Ç~çÖ wíÇÖ ÜäÑçÖxíÉ% Ñv yáäz~ x~à{Ç RhhqS% v Ñv ÜávxÖÉ w{zá{ ÅÖwäáv à RkkS' gÑ ÜÖÅv}vÇàñ ÉÑ{ âÖyzv åáv& wáíÉ xÖ~ÑÖÉ' 1*


`v há{}~z{ÑâÖÉ xíèÇ~ âvÅ|{ Öz{âí{ x ÜÖÇ{xäï ãÖá& Éä pfY ~ Üá~ á{ÉÑñå% e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí ]}äá% ÅÖÉvÑzäï& ê~Ä +&É `m [vÇÖ% }vÉ{àâ~â{Çì É~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí ÜÖ wÖ{& xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ{ qvz{Å% âá~ ÅÖÉvÑzváÉv3 [{à{Çí !*Y"% h{â& á|~ÇÖ !-Y" ~ cÖzvÄ !i{}{áxÑvñ váÉ~ñ"% v âvÅ|{ ÑvévÇìÑ~Å ÅvÑç{Çñá~~ há{}~z{Ñâv x }xvÑ~~ y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâv' eváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä wíÇ x ÜÖxà{zÑ{xÑÖÄ zÇñ àâáÖñ ãÖáÉ{ Üá~ á{ÉÑ{ ~ x àvÜÖyvå' fv yáäz~ {yÖ ÜÖ}xñÅ~xvÇ~ zx{ }ÖÇÖâí{ }x{}zí ~ ÅávàÖxvÇvàì è~áÖÅvñ Öáz{ÑàÅvñ ÜÇvÑÅv' hÖàÇ{ ÉÖ{yÖ zÖÅÇvzv há{}~z{Ñâä uÅäwÖxàÅ~Ä Öw& áÖÑ~Ç3 T [{z~ Ñv àÉÖâáÖxäï xíèÅä' a Å~xÅÖÉ yÖÇÖxí ~ x}yÇñzÖÉ x àâÖáÖÑä há{}~z{Ñâv ÅvÅ wí Üá~Åv}vÇ3 ÖÜ{ÅvÄ% wäzì xÑ~Évâ{Ç{Ñ' há~ñâÑÖ{% àÇ{yÅv wÖzáñê{{ ÜáÖåÇvzÑÖ{ äâáÖ' fv xÖà& âÖÅ{ ä|{ ÜáÖw~xvïâàñ Çäé~ àÖÇÑçv' eí Ñv xíèÅ{% ÑvÅáí& âÖÄ wÖÇìè~É â{ÑâÖÉ' hÖ xà{Éä Ü{á~É{âáä xÑäâá~ Ñ{{ ÜÖ& Ç{xvñ É{w{Çì% Ñv ÅÖâÖáÖÄ Åváâí% w~ÑÖÅÇ~% ÅvávÑzvè~% Çä& Üí% ~}É{á~â{Ç~% v É{|zä àâÖÇvÉ~ T àâ{á{Öâáäwí' j}vz~% x äyÇä â{Ç{ãÖÑí% yz{ Üá~ÉÖàâ~Ç~àì ZáäÑ~Ñ~{Åà ~ ÜÖáä& é{Ñ{ç uÅäwÖxàÅÖyÖ% Öwv Ñ{ àxÖzñâ yÇv} à ÑvévÇìàâxv' \{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá käÅ{{x Ñvé~Ñv{â zÖÅÇvz Ö xÖ}ÉÖ|Ñíå z{Äàâx~ñå ,++&yÖ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖyÖ ÜÖÇÅv' u àâÖï ÖÅÖÇÖ há{}~z{Ñâv ~ ÑvwÇïzvï }v Ñ~É' jxÖwÖzv yÇñz~â Ñv käÅ{& {xv ~% ÜÖåÖ|{% zäÉv{â Ö é{É&âÖ àxÖ{É' axvÑ gÇ}Ö{x~é T Éä|~Å ÖàÖwÖyÖ àÅÇvzv' cá{ÜÅ~Ä ~ ÅÖá{ÑvàâíÄ% à wÖÇìèÖÄ ÅáäyÇÖÄ yÖÇÖxÖÄ% zäwÇ{ÑÖÄ ÅÖá~é& Ñ{xÖÄ ÅÖ|{Ä% ä}Å~É~ yÇv}vÉ~ ~ è~áÖÅ~É~ àÅäÇvÉ~% ÖÑ xíz{ÇñÇàñ àá{z~ záäy~å ä|{ ÖzÑÖÄ àxÖ{Ä xÑ{èÑÖàâìï' fÖ â{% ÅâÖ ávwÖâvÇ à Ñ~É áñzÖÉ% }ÑvÇ~ ~ ç{Ñ~Ç~ {yÖ ÅvÅ é{& ÇÖx{Åv âáäzÖÇïw~xÖyÖ% zÖwáÖyÖ% äÉÑÖyÖ ~ x{áÑÖyÖ x záä|& w{' u ÖâÑÖà~Çàñ Å Ñ{Éä à wÖÇìèÖÄ à~ÉÜvâ~{Ä ~ zv|{ Çï& wÖxìï' a ÜÖîâÖÉä á{xÑ~xÖ àÇ{z~Ç }v {yÖ zÖÅÇvzÖÉ ~ Ñ{ É{& 1+


Ñ{{ xÑ~Évâ{ÇìÑÖ T }v â{É% ÅvÅ àÇäèv{â käÅ{{xv há{}~& z{Ñâ pjji' Y jxÖwÖzv éäâì àÅÇÖÑ~Ç ÅÖ ÉÑ{ yÖÇÖxä ~ â~åÖ àÜáÖà~Ç3 T gÑ ÉÖÑyÖÇ5 T Zäáñâ' gÑ ~} Zäáñâ~~' sâÖ x `vwvÄÅvÇì{% àÖzáäy há{}~z{Ñâ% lÇvÑ&lzî''' fvx{áÑÖ{% éâÖ&âÖ è{x{ÇìÑäÇÖàì x ÜvÉñâ~ há{}~z{Ñâv3 zvÇ{ÅÖÄ }~ÉÖÄ *2*1(*2 yÖzv ÖÑ% ÜÖáäé~Å jxÖwÖzv% ÅÖÉvÑ& zÖxvÇ Ü{åÖâÑÖÄ áÖâÖÄ x àÖàâvx{ é{åÖàÇÖxvçÅÖyÖ váÉ{Ä& àÅÖyÖ ÅÖáÜäàv% ÜÖzÑñxè{yÖ Éñâ{|' Z{ÇÖé{å~% ÅvÅ ~å âÖyzv Ñv}íxvÇ~% }våxvâ~Ç~ |{Ç{}Ñäï zÖáÖyä Öâ cv}vÑ~ zÖ [Çv& z~xÖàâÖÅv ~ ÜÖâá{wÖxvÇ~ Öâ jÖx{âàÅÖÄ xÇvàâ~ w{àÜá{Üñâ& àâx{ÑÑÖyÖ ~å xí{}zv é{á{} [Çvz~xÖàâÖÅ Ñv áÖz~Ñä' [}v& É{Ñ ÖÑ~ wíÇ~ yÖâÖxí Öâzvâì ÅávàÑíÉ xÖÄàÅvÉ vá{àâÖxvÑ& ÑÖyÖ ~É~ vzÉ~ávÇv YÇ{ÅàvÑzáv [và~Çì{x~év cÖÇévÅv' jÖ& x{âàÅÖ{ Üávx~â{ÇìàâxÖ äzÖxÇ{âxÖá~ÇÖ ~å âá{wÖxvÑ~ñ' cÖÇévÅ x gÉàÅ{ wíÇ ávààâá{ÇñÑ pc% v é{åÖàÇÖxvçÅ~Ä ÅÖá& Üäà îè{ÇÖÑ }v îè{ÇÖÑÖÉ% ÜváÖåÖz }v ÜváÖåÖzÖÉ äåÖz~Ç ÜÖ àäè{ ~ ÉÖá{É Ñv `vÜvz''' [{áÖñâÑÖ% x îâä É~Ñäâä jxÖwÖzv xàÜÖÉÑ~Ç ÉÖÇÖ& zÖàâì''' jäáÖxvñ }~Év% âá{àÅäé~{ ÉÖáÖ}í yáv|zvÑàÅÖÄ xÖÄÑí x iÖàà~~ ~ Ñ{ñàÑÖàâì àxÖ{Ä |~}Ñ~ Ñv éä|w~Ñ{''' [~|ä% åÉäá~âàñ ~ åÉäá~âàñ Ç~çÖ àâváÖyÖ xÖ~Ñv' Y z{Äàâ& x~â{ÇìÑÖ% Ö é{É zäÉv{â ÖÑ à{Äévà5 `vâáäw~Ç~ yÖáÑ~àâí3 RjÇäèvÄâ{ xà{ S ~ àáv}ä xàÇ{z }v Ü{áxíÉ à~yÑvÇÖÉ T xâÖáÖÄ3 RhÖÜvz~&ÜÖÜvz~S' eí xà{ Üá~ÖàvÑ~Ç~àì' gwåÖzñ xíèÅä àÇ{xv ~ àÜávxv% zx{ é{âx{áÅ~ ea\&+* Ñv Ñ~}ÅÖÄ xíàÖâ{ ÜáÖÇ{â{Ç~ Ñvz Ü{á{zÑ~É Åáv{É RÜáÖ& â~xÑ~ÅvS ~ x è{àâ~ T xÖàìÉ~ Å~ÇÖÉ{âávå Öâ Ñvà ÑvÑ{àÇ~ wÖÉwÖxÖ&èâäáÉÖxÖÄ äzvá' [}yÇñÑäx Ñv yávã~Å ÖyÑ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ~% áv}x{áÑäâíÄ Ñv àâÖÇ~Å{% ñ äw{z~Çàñ% éâÖ xà{ ~z{â ÜÖ ÜÇvÑä' jÇ{xv Öâ Ñvà à há{}~z{ÑâÖÉ% ÜÖâ{àÑ~x àxÖ& {Ä ÉÖyäé{Ä ã~yäáÖÄ yáäÜÜä é{åÖàÇÖxvçÅ~å y{Ñ{ávÇÖx% àâÖ~â uÅäwÖxàÅ~Ä' Ru zÖÇ|óÑ xvÉ àÅv}vâì'''S T zÖÑÖà~âàñ 1,


zÖ É{Ññ% ÑÖ âäâ yáÖåÖâ ÖyÑ{xÖyÖ ÑvÇ{âv ~ áv}áíxí àÑváñ& zÖx }vyÇäèvïâ xà{ àÇÖxv' gâx{âÑíÄ ÖyÖÑì ÜáÖâ~xÑ~Åv Åávà~xÖ ~ xÜÖÇÑ{ ÜávxzÖÜÖzÖwÑÖ ~É~â~áä{âàñ ÜÖñxÇñï& ê~É~àñ ~ zx~|äê~É~àñ É~è{ÑñÉ~' fv évàvå -'.+' u ÜÖàÉÖâá{Ç {ê{ áv} Ñv yávã~Å ~ Öwáv& â~Çàñ Å há{}~z{Ñâä% éâÖwí Üá~xÇ{éì {yÖ xÑ~ÉvÑ~{ Å è{à& â~ áÖâÑíÉ ÅÖÇÖÑÑvÉ% zx~yvxè~Éàñ Å xíèÅ{' [ Åv|zÖÄ ÅÖ& ÇÖÑÑ{ ÜÖ 2 T * ) Zki&/)&hZ% x yÖÇÖx{ Åv|zÖÄ ~} îâ~å ÅÖ& ÇÖÑÑ èÇ~ ÜÖ âá~ âvÑÅv' [à{ îâÖ zx~yvÇÖàì ÜÖ ãáÖÑâä x - T . Å~ÇÖÉ{âáÖx' Y x Ñ{w{ àÑÖxv xÖàìÉ{áÅv ~àâá{w~â{Ç{Ä&wÖÉ& wváz~áÖxê~ÅÖx' hÖéâ~ Ñv wá{ïê{Ä xíàÖâ{ ÖÑ~ ÑvÑÖàñâ wÖÉwÖxÖ&èâäáÉÖxí{ äzváí x yÇäw~Ñ{ ÖwÖáÖÑí RÜáÖâ~x& Ñ~ÅvS' hÖÇÅ áv}x{áâíxv{âàñ x wÖ{xÖÄ ÜÖáñzÖÅ' ]x{ z{àñâ& Å~ T ÖzÑv }v ÖzÑÖÄ T ÜÖ Ü{á{zÑ{Éä Åávï RÜáÖâ~xÑ~ÅvS wìïâ wÖ{xí{ x{áâÖÇ{âí' cÖàÉí àäÇâvÑÖx% ÜáÖÑ~}vÑÑí{ ÖyÑ{ÑÑíÉ~ ÅÇ~ÑìñÉ~% Ü{á{ÅáíÇ~ {yÖ Ü{á{zÑ~Ä ÅávÄ ÖwÖ& áÖÑí' [Öâ ÖÑv T Rxí||{ÑÑvñ }{ÉÇñS a îâÖ T äé{wÑíÄ wÖÄ '' hÖ ÅávàÖâ{ ñ ÉÖyä àávxÑ~âì {yÖ''' áv}x{ éâÖ à wvÇ{âÖÉ pâÖwí xà{ âvÅ ÜÖÇäévÇÖàì% Ñ{Öw& åÖz~Éí zÖÇy~{ ~ ÑvÜáñ|{ÑÑí{ }vÑñâ~ñ% ÅáÖÜÖâÇ~xvñ äé{& wv ~ âá{Ñ~áÖxÅ~% âá{Ñ~áÖxÅ~% âá{Ñ~áÖxÅ~ x ÜÖÇ{' jÅÖÇìÅÖ Çïwx~ ~ Ñ{Ñvx~àâ~% àÅÖÇìÅÖ |~}Ñ~ ~ àÉ{áâ~ x îâÖÉ àÜ{ÅâvÅÇ{ hÖÅv yáÖåÖéäâ ÜäèÅ~ T Éä}í ÉÖÇévâ' hÖé{Éä5 fv& x{áÑÖ{% ÜÖâÖÉä% éâÖ Éä}í T }vÉ~ávïâ% }vxÖáÖ|{ÑÑí{ îâ~É }á{Ç~ê{É' fvwÇïzvñ xízx~|{Ñ~{ ÜÖÇÅv `äw{ÑÅÖ% ñ ~àÜíâíxvÇ Üá~Ç~x ávzÖàâ~' [à{ z{ÄàâxÖxvÇ~ àÇv|{ÑÑÖ ~ à~ÑåáÖÑÑÖ% ÜÖzÖwÑÖ åÖáÖèÖ Ñvâá{Ñ~áÖxvÑÑÖÉä {z~ÑÖÉä É{åvÑ~}Éä' iÖxÑÖ x .')) T xá{Éñ RpS T xà{ ÜÖyÇÖê{ÑÖ ÖyÑ{É' Yâv& Åv }vx{áè{Ñv' ]Ö Ñvà zÖÑÖà~âàñ ávàÅvâ~àâÖ{ Räá&v&v S' [ /'*. Éí Ü{á{{åvÇ~ Ñv xâÖáäï xíèÅä% ÖâÅäzv âvÅ|{ ÑvwÇïzvÇ~ }v ÜÖÇ{É wÖñ% yz{ z{ÄàâxÖxvÇ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ wvâvÇìÖÑ xâÖáÖyÖ îè{ÇÖÑv T x áÖâÑíå ÅÖÇÖÑÑvå Üá~ ÜÖz& z{á|Å{ âvÑÅÖx ÜÖàÇ{ ÉÖêÑÖyÖ zxäåÉ~ÑäâÑÖyÖ ÖyÑ{xÖyÖ 1-


ÑvÇ{âv ~ äzváÖx vx~vç~~ ~ x{áâÖÇ{âÖx zxäå îàÅvzá~Ç~Ä ÜÖ z{àñâì wÖ{xíå x{áâÖÇ{âÖx ÜÖ á{}{áxä RÜáÖâ~xÑ~ÅvS' a }z{àì xà{ ÜáÖåÖz~ÇÖ ÜÖ ÜÇvÑä% ÅvÅ ~ Üá{zäàÉvâá~xvÇÖàì' fvÉ Üá{zàâÖñÇÖ Ü{á{{åvâì ~ Ñv âá{âìï RâÖéÅäS% x wÖÇìèäï ÜvÇvâÅä% yz{ àâvávÑ~ñÉ~ xÖ{ÑâÖáyv wíÇ ÜÖzyÖâÖ& xÇ{Ñ àâÖÇ% ÅvÅ ä Ñvà âÖyzv yÖxÖá~Ç~% Rv&Çñ ãäáè{âS' hÖàÇ{ ÑvÜáñ|{ÑÑÖÄ ÑÖé~% ÜÖàÇ{ äé{wÑíå wÖ{x zÇñ xà{å Ü{á{Åäà~âì wíÇÖ z{ÇÖÉ àÖx{áè{ÑÑÖ Ñ{ÖwåÖz~ÉíÉ ~ Üá~ñâÑíÉ' gzÑvÅÖ uÅäwÖxàÅ~Ä Ñ{ Ñvàâv~xvÇ Ñv ÖÜáÖÅ~& zíxvÑ~~ áïÉÖÅ ~ ÜáÖ~}Ñ{à{Ñ~~ âÖàâÖx' gÑ Ñ{ àâvávÇàñ Öwávêvâì Ñv à{wñ xÑ~ÉvÑ~{% ÜÖÑ~Évñ% éâÖ }z{àì ÑvåÖzñâ& àñ há{}~z{Ñâ pjji ~ éÇ{Ñí áäÅÖxÖzàâxv pfY' fv }vxâ& ávÅ{ ñ ÑvåÖz~Çàñ% ÖÜñâì ÜÖ }ÑvÅä uÅäwÖxàÅÖyÖ% áñzÖÉ à há{}~z{ÑâÖÉ' eÑ{ åÖâ{ÇÖàì äàÇíèvâì {yÖ Öç{ÑÅä xà{Éä äx~z{ÑÑÖÉä' [{zì Ñ{é{yÖ àÅáíxvâì% ~ ñ ÜÖzx{á|{Ñ xÖ~Ñ& àÅÖÉä é{àâÖÇïw~ï' fÖ ÖÑ Ñ{ âÖáÖÜ~Çàñ à ÜÖåxvÇÖÄ àÖ& x{âàÅ~É âÖxvá~êvÉ% v Üá{|z{ Öwávâ~Çàñ Å àxÖ{Éä ÅÖÉvÑ& zváÉä&-3 T háÖx{z{â{ âvÅ5 \{Ñ{ávÇ h{âá|~ÇÖ% yÇñzñ Ñv há{}~z{Ñâv% Ñ{àÉ{ÇÖ ÜáÖwÖáÉÖâvÇ3 T f{ ÉÖ|{É% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' T hÖé{Éä5 T â~åÖ àÜáÖà~Ç dïzx~Å axvÑÖx~é' T e~â~Ñy~% Ç~w{ávÇ~}vç~ñ''' há{}~z{Ñâ Ü{á{w~Ç3 T e{èvïâ5 T ]v% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' T Y xí }vÜá{â~â{' T f{ ÉÖ|{É% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' hÖ xà{Ä àâávÑ{ É~& â~Ñyäïâ' jxÖwÖzv åÉäá~âàñ% x~z~ÉÖ åÖé{â àÅv}vâì3 RcvÅ îâÖ% Ñ{ ÉÖ|{â{5S a Öwávêv{âàñ Å ÅÖÉvÑzäïê{Éä i{}{áxÑÖÄ vá& É~{Ä3 T Y xí éâÖ àÅv|{â{% àÖzáäy cÖzvÄ5 T f{ ÜáÖx{z{É% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' 1.


T kÖ|{ Ç~w{ávÇ~}vç~ñ5 aÇ~ T z{ÉÖÅávâ~}vç~ñ5 T m{z{ávÇ~}vç~ñ% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' kÖyzv jxÖwÖzv Öwávâ~Çàñ Å y{Ñ{ávÇä qvz{Åä% }vÉ{à& â~â{Çï É~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí ÜÖ wÖ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ{' T ^|{Ç~ wäzäâ âÖÜÇ~xÖ% wÖ{Üá~Üvàí% z{Ñìy~''' T áÖw& ÅÖ Öâx{â~Ç âÖâ' u ÜÖéäxàâxÖxvÇ Ñ{ÇÖxÅÖàâì Öâ Üá~àäâàâx~ñ Üá~ âvÅÖÄ w{à{z{' _vÇÅÖ wíÇÖ Ñ{ àâÖÇìÅÖ y{Ñ{ávÇÖx% àÅÖÇìÅÖ àvÉÖ& yÖ há{}~z{Ñâv T x{zì Üá{|z{ xà{yÖ ~É{ÑÑÖ ÖÑ% yÇvxv yÖ& àäzváàâxv% ÖÅv}vÇàñ x äÑ~|{ÑÑÖÉ ÜÖÇÖ|{Ñ~~''' Y uÅäwÖx& àÅ~Ä% àâÖñê~Ä áñzÖÉ à ÑvÉ~% ÉÖÇé~â% Ñ{ xÉ{è~xv{âàñ' há{}~z{Ñâ z{ÉÖÑàâávâ~xÑÖ Ñ{ Öwávêv{âàñ Å ÅÖÉvÑ& zváÉä&* y{Ñ{ávÇä [{à{Çí' aÉ{ÑÑÖ ä [{à{Çí Üá~àäâàâxÖ& xvÇ jxÖwÖzv +0 ~ïÑñ Ñv ÜÖÇÅÖxÖÉ äé{Ñ~~' Y há{}~z{Ñâ ÜáÖzÖÇ|v{â Üíâvâì àxÖ~å ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå3 T jÖzáäy É~Ñ~àâá Y éâÖ xí ÜÖÅv|{â{ àÖï}Ñ~ÅvÉ5 ]}äá ñxÑÖ Ñ{ yÖâÖx Å Öâx{âä Ñv âvÅÖÄ xÖÜáÖà' gzÑvÅÖ Ñ{ ávàâ{áñÇàñ3 T eí ÜÖÅv|{É% àÖzáäy há{}~z{Ñâ% áv}x{áâíxvÑ~{ åÇ{wÖ}vxÖzv x ÜÖÇ{xíå äàÇÖx~ñå' T ]v éâÖ xí yÖxÖá~â{5 f{ä|{Ç~5 [ yÇv}vå uÅäwÖxàÅÖyÖ T äÇíwÅv' Y há{}~z{Ñâ ÜáÖzÖÇ& |v{â3 T a yz{ |{ ÜáÖ~}ÖÄz{â îâÖ xv|ÑÖ{ àÖwíâ~{% àÖzáäy É~Ñ~àâá5 ]}äá% Ñ{ ÜÖÑ~Évñ zÖ à~å ÜÖá àxÖ{Ä ÖÜÇÖèÑÖàâ~% ÜáÖ& zÖÇ|vÇ3 T hÖz p{èàÅ{&Zäz{{x~ç{' há{}~z{Ñâ {zxv }vÉ{âÑÖ àÅá~x~Ç yäwí3 T l| Ñ{ âvÉ Ç~% yz{ x ,2*&É ÜÖÇÅä àÇä|~Ç aÖ}{ã qx{ÄÅ5 ]}äá xà{ ÜÖÑñÇ ~ ÜáÖÉÖÇévÇ' Y há{}~z{Ñâ yÖáìÅÖ ~ yáäwÖxvâÖ ÜáÖ~}Ñ{à3 T eváâ~Ñ% âí |{ xÖ{xvÇ''' cvÅ ÉÖyÇÖ àÇäé~âìàñ% éâÖ Éí âvÅ~É~ xÖâ àâvÇ~% v5 1/


\äwí {yÖ záÖ|vÇ~' [à{ ÉÖÇévÇ~' jxÖwÖzv ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T ]v% eváâ~Ñ% ÜÖÅv|~''' ÜÖ xà{Ä ãÖáÉ{ ÜÖÅv|~ àÖï}& Ñ~ÅvÉ% ÅvÅ é{å~ ~ àÇÖxvÅ~ Ñv xÖ{ÑÑíå ÉvÑ{xávå äévâàñ åÇ{w Ñv yÖxÑÖ Ü{á{xÖz~âì' T gÑ àÖÅáäè{ÑÑÖ ÜÖÅvévÇ yÖ& ÇÖxÖÄ3 T så% xí '' [ÖèÇ~ y{Ñ{ávÇí käÅ{{x% táÅÖx% ÜÖÇÅÖxÑ~Å `äw{ÑÅÖ ~ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å h~è~è' T kÖxvá~ê há{}~z{Ñâ p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ jÖç~vÇ~àâ~& é{àÅÖÄ i{àÜäwÇ~Å~ T yáÖÉÅÖ }vyÖáâvÑ~Ç käÅ{{x' há{}~z{Ñâ x{|Ç~xÖ ÉvåÑäÇ áäÅÖï3 T háÖèä% zÖÅÇvzíxvÄâ{' T ,++&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ }vzvéä xíÜÖÇÑ~Ç' RháÖâ~xÑ~ÅS äÑ~éâÖ|{Ñ' [à{ ç{Ç~ ÜÖáv|{Ñí Ñv 2. ÜáÖ& ç{ÑâÖx' [Öâ ä| z{Äàâx~â{ÇìÑÖ% Rxí||{ÑÑvñ }{ÉÇñS% âvÅ~{ ÜÖ& Åv}vâ{Ç~ Ñ{ évàâÖ zÖàâ~yvïâàñ' T iv}á{è~â{ ÜÖÇäé~âì Öç{ÑÅä ÜÖÇÅä% T ÜáÖzÖÇ|vÇ käÅ{{x' ]Ö à~å ÜÖá ÉÖÇévxè~Ä uÅäwÖxàÅ~Ä }vyÖxÖá~Ç3 T jÖzáäy há{}~z{Ñâ% ñ zÖÇ|óÑ àÅv}vâì% ÜÖÇÅ z{ÄàâxÖ& xvÇ Ñ{ÜÇÖåÖ' j xvè{yÖ áv}á{è{Ñ~ñ Öwëñx~É Öç{ÑÅä R-S' T cvÅ Ré{âíá{S5 T dïzx~Å axvÑÖx~é xíáv}~Ç Ñ{& Üá~ÅáíâÖ{ äz~xÇ{Ñ~{ ~% ÜÖzÑñx zx{ áäÅ~ à ávàâÖÜíá{Ñ& ÑíÉ~ U ÜvÇìçvÉ~% àÅv}vÇ3 T R]{àñâìS R]{àñâìS% àÖzáäy uÅäwÖxàÅ~Ä R]{àñâìS uÅäwÖxàÅ~Ä&âÖ àé~âvÇ ÜÖ Ñvè{Ä Üñâ~wvÇÇìÑÖÄ à~àâ{& É{' Y jxÖwÖzv% ÜÖáv|{ÑÑíÄ xà{É äx~z{ÑÑíÉ ~ á{}äÇìâv& âvÉ~ äé{Ñ~ñ% xíàÅv}vÇ àxÖï Öç{ÑÅä ÜÖ é{åÖàÇÖxvçÅÖÄ z{& àñâ~wvÇÇìÑÖÄ à~àâ{É{' T jâvÇÖ wíâì% Öç{ÑÅv T Rz{àñâìS' jÇíèì% ÅÖÉÜÖÇÅv% Rz{àñâìS a käÅ{{x% Ñvwávxè~àì àÉ{ÇÖàâ~% ÜáÖzÖÇ|~Ç zÖÅÇvz3 T jÖzáäy há{}~z{Ñâ ZÖÇìèvñ }vàÇäyv x á{}äÇìâvâ{ äé{Ñ~Ä Üá~ÑvzÇ{|~â ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åä h~è~èä' [à{ É~& è{ÑÑÖ{ ÜÖÇ{% v xíàâvxÇ{ÑÖ wíÇÖ ÜÖÇâÖáí âíàñé~ É~è{& 10


Ñ{Ä% àávwÖâvÇÖ w{}ÖâÅv}ÑÖ3 ~ ÜÖñxÇñïê~{àñ% ~ zx~|äê~& {àñ ç{Ç~% ~ ~É~âvç~ñ ÖyÑñ''' d~çÖ há{}~z{Ñâv }vàx{â~ÇÖàì' ^Éä àâvÇÖ Üá~ñâÑÖ3 åÖâì éâÖ&âÖ x pfY ÜÖ&Üá{|Ñ{Éä äÉ{ïâ z{Çvâì åÖáÖèÖ' käÅ{{x ÜáÖzÖÇ|vÇ3 T gÑ ÜÖÉÖy xíÜÖÇÑ~âì ÜÖàâvxÇ{ÑÑäï }vzvéä% T ~ {ê{ áv} Å~xÑäÇ x àâÖáÖÑä h~è~èv' jÇÖxv îâ~% àäzñ ÜÖ xà{Éä% Ç{yÇ~ wvÇì}vÉÖÉ Ñv à{ázç{ há{}~z{Ñâv ~ àÉñyé~Ç~ âÖâ yÖáìÅ~Ä áv}yÖxÖá% ÅÖâÖáíÄ wíÇ ä Ñ{yÖ àÖ àxÖ~É~ ÜÖzé~Ñ{ÑÑíÉ~' p{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ É~Ñäâ há{}~z{Ñâ ~ éÇ{Ñí áäÅÖxÖz& àâxv pfY äÇ{â{Ç~ x e~ÇÖx~ç{' uÅäwÖxàÅ~Ä% ä x{áâÖÇ{âv x}ñx É{Ññ ÜÖz ÇÖÅÖâì% xízv& x~Ç3 T [{áÑ{Éàñ Ñv É~ÑäâÅä' [ ÜvÇvâÅ{ Ñvà Ö|~zvÇ~ `ÖÇÖâÖx% käÅ{{x% Yx{áìñÑÖx% táÅÖx% `äw{ÑÅÖ% h~è~è% ZáäÑ~Ñ~{Åà' uÅäwÖxàÅ~Ä% ÜÖ& àÉÖâá{x Ñv xà{å ÜÖx{áå yÖÇÖx% wíàâáÖ x}ñx Ç{xÖÄ áäÅÖÄ wÖÇìèÖÄ åáäàâvÇìÑíÄ ãä|{á ~ Öwávâ~Çàñ Å `ÖÇÖâÖxä3 T jÇíèì% ÅÖÉ~ààvá% ÑvÜÖÇÑ~ îâä ORLJR$ T cÖÑìñÅÖÉ% âÖxvá~ê ÉváèvÇ5 T [Ö&Ö&Ö&zÅÖÄ `ÖÇÖâÖx wíàâáÖ ~àÜÖÇÑ~Ç ÜáÖàìwä uÅäwÖxàÅÖyÖ' ká{& Éñ ÅáäÜÑíÉ~ yÇÖâÅvÉ~ ÉváèvÇ Öàäè~Ç ãä|{á% }vÅäà~Ç àÖÇ{ÑíÉ ÖyäáçÖÉ ~ ÅáñÅÑäÇ3 T nÖáÖèÖ âäâ ä xvà% ÑÖ ÑvzÖ Ç{â{âì x e~ÇÖx~ç{' q~áÖÅ~É wíàâáíÉ èvyÖÉ ÖÑ ÑvÜávx~Çàñ Å x{áâÖÇ{âä' T fä éâÖ |% àÜvà~wÖ }v åÇ{w&àÖÇì' a }v zÖwáÖ{ z{ÇÖ wÇvyÖzváï' eí à `ÖÇÖâÖxíÉ ÅÖ}íáÑäÇ~' uÅäwÖxàÅ~Ä ÜÖ|vÇ ÑvÉ áäÅ~ ~ é{á{} àâäÜ{ÑìÅä èvyÑäÇ x x{áâÖÇ{â'

11


;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#& ;L@K!;L>K "'%& 7A84

E'''G _q `|Ä}ÄÖà{Äz ÅqÇÑyz~Äz {Ä~ÜvÇv~àyy$ ÅÄ ÉÄÄrãv~yê ÅÄ|{Äs~y{q csÄrÄuç$ sçÉÑÖÅy| }y~yÉÑÇ y~ÄÉÑÇq~~çá uv| iccb ZÇwy Uqv{$ {ÄÑÄÇçz ÉÄÄr% ãy|$ âÑÄ {Ä}q~u~Ä%äÑqr~çv Öâv~yë ÉÑÇq~ % Öâq% ÉÑ~yà TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq xq{Ä~ây|yÉé y TÄÄÇÖwv~~çv cy|ç cccb s r|ywqzäyv u~y sÄxsÇq% ãqêÑÉë s cÄsvÑÉ{yz cÄêx&

E'''G aÄ|yÑyâvÉ{që ÄrÉÑq~Äs{q s iváÄÉ|Äsqà{Äz cÄàyq|yÉÑyâvÉ{Äz bvÉÅÖr|y{v ÅÄ%ÅÇvw~v}Ö ÄÉÑq% vÑÉë ÄÉÑÇÄz y ~qÅÇëwv~~Äz& _q ~qä sxt|ëu$ s ÉÑÇq~v yuvÑ ÅÄ|ëÇyxqàyë Éy|& jyÇÄ{yv ~qÇÄu~çv }qÉÉç ÅÄ{q vãv ÉÑÄëÑ$ {q{ ÅÇqsy|Ä$ s ÉÑÄÇÄ~v$ q \Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{që ÅqÇÑyë iccb ~vuÄÉÑqÑÄâ~Ä yá yÉÅÄ|éxÖvÑ u|ë rÄÇérç y ÇqxtÇÄ}q ÅÇqsçá Éy|&

E'''G aÄ|yÑyâvÉ{që ÄrÉÑq~Äs{q s ÉÑÇq~v ÄÉÑqvÑÉë É|Äw~Äz$ ~qÅÇëwv~~Äz y sÄ }~ÄtÄ} ÅÇÄÑysÄÇvây% sÄz& U|qs~Äz ÄÑÇyàqÑv|é~Äz ÄÉÄrv~~ÄÉÑéê èÑÄz ÄrÉÑq~Äs{y ës|ëvÑÉë É~ywv~yv ÇÖ{ÄsÄuëãvz ÇÄ|y \ai& _vÉ}ÄÑÇë ~q Çëu xqës|v~yz Ä ÉÑqry|yxqàyy ÅÄ|Äwv~yë s ÉÑÇq~v$ }ç ÉâyÑqv}$ âÑÄ Ñq{Äz ÉÑqry|yxqàyy ~vÑ y ÉÄrçÑyë s iccb ÇqxsysqêÑÉë ~v s ÅÄ|éxÖ \ai y ÅvÇvuÄsçá Éy|& T ÄÜyàyq|é% ~çá sÉÑÇvâqá ÑÄ~ xquqêÑ ~v ÅqÇÑyz~çv ÇÖ{ÄsÄ% uyÑv|y$ q$ {q{ ÅÇqsy|Ä$ qu}y~yÉÑÇqàyë ÅÇvu% ÅÇyëÑyz y ÖâÇvwuv~yz& cÄxuqvÑÉë sÅvâqÑ|v~yv$

12


âÑÄ ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y ÅqÇÑyz~çá ÄÇtq~yxqàyz ÄÑÉÑÇq% ~ëêÑÉë ÄÑ sÉÑÇvâ É ÉÄsvÑÉ{y}y ÑÄsqÇyãq}y y|y yxrvtqêÑ yá Éq}y& dq{$ ~q {ÇÖÅ~vzäyá xqsÄuqá K_Äsqë UÖÑqL y KdqÑÇq \ÄÅävs~yàvL rvÉvuÖ É ~q}y sv|y xq}vÉÑyÑv|y uyÇv{ÑÄÇÄs èÑyá ÅÇvu% ÅÇyëÑyz&

E'''G `ÑÉÖÑÉÑsyv q{Ñys~ÄÉÑy s uvëÑv|é~ÄÉÑy \ai$ É~ywv~yv vv qsÑÄÇyÑvÑq ÅÇysv|y { ÅqÉÉys~ÄÉÑy ÄÑuv|é~çá É|Ävs ÑÇÖuëãyáÉë$ ÅÄës|v~yê Ö ~yá âÖsÉÑsq ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ rvxÇqx|yâyë& T ÇqxtÄsÄÇv É ~qäy}y ÑÄsqÇyãq}y }~Ätyv ÇqrÄâyv y É|Öwqãyv ~q ÅvÇsÄv }vÉÑÄ sçÅëâysqêÑ è{Ä~Ä}yâvÉ{yv y rçÑÄsçv sÄÅÇÄÉç& Zá ÄÉÄrÄ ~v rvÉÅÄ{ÄyÑ ÅÄ|y% ÑyâvÉ{Äv ÅÄ|Äwv~yv s ÉÑÇq~v$ ÇqxsvÇ~ÖsäqëÉë ÄÉÑÇqë {|qÉÉÄsqë rÄÇérq& aÇqsçv Ö}v|Ä yÉÅÄ|é% xÖêÑ èÑÄ ÅÄ|Äwv~yv& ^qÉÉÄsçv ÉÇvuÉÑsq sÄxuvzÉÑsyë Ä{qxq|yÉé s ÇÖ{qá q~Ñy{Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{yá è|v}v~ÑÄs& dq{$ s }Ä|Äuvw~Äz tqxvÑv K^|quq fÇÄ~ÑqL y ÅÇÄÜÉÄ% êx~Äz KaÇqàvL ). yê~ë É&t& rç|q ÄÅÖr|y{Äsq~q ÉÑqÑéë KVsv ÑçÉëây É|ÄsL$ s {ÄÑÄÇÄz ~qÉv|v~yv ÄÑ{ÇçÑÄ ÅÇyxçsqêÑ { sçÉÑÖÅ|v~yë} ÅÇÄÑys {Ä}}Ö~yÉÑÄs& _v{ÄÑÄÇçv âváÄÉ|Äsqà{yv ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y ÄÑ{ÇÄ% sv~~Ä ÅÇyx~qêÑ$ âÑÄ yá sçÉÑÖÅ|v~yë ~q}~ÄtÄ É|qrvv$ âv} ÉÑqÑéy y sçÉÑÖÅ|v~yë ÄÇtq~yxqÑÄÇq {|Örq rvÉÅqÇÑyz~çá q{ÑysyÉÑÄs Zsq~q csvÑq{q& ^~ÄtÄ ÇqÉÉÖwuv~yz$ uv{|qÇqàyz y xqës|v~yz$ ÅÄu}v~ëêãyá q{Ñys~Öê rÄÇérÖ ÅÇÄÑys Çvq{àyy& SÖuÖây É|qrÄ y~ÜÄÇ}yÇÄsq~~ç} Ä ÅÄ|Äwv~yy s ÅqÇÑyy$ Çëu {Ä}}Ö~yÉÑÄs ~vuÄÄàv~ysqvÑ sÄx}Äw%

90 /&


~ÄÉÑé {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyy s ÉÑÇq~v& `ÅqÉ~ÄÉÑé èÑÄ% tÄ xqr|Öwuv~yë ÅÄuÑsvÇwuqvÑÉë ÑÇvsÄw~ç}y ÉÄrç% Ñyë}y& T t& SÇ~Ä s ÅÄÉ|vu~yv u~y Är~qÇÖwv~ç |yÉÑÄs{y É|vuÖêãvtÄ ÉÄuvÇwq~yë1 KUÄÉÅÄuÉÑsÄ rÄ|éävsyx}q xq{q~âysqvÑÉë$ ÅÖ|v}vÑ s {qwuÄ} Ä{~v$ q ÄÇÖwyë u|ë Ö~yâÑÄwv~yë {Ä}}Ö~yÉÑÄs ásqÑyÑ ~q sÉváL& )/ yê~ë É&t& ÅÇy ÅÄÉvãv~yy ~qäy}y ÑÄsqÇyãq}y {ÇÖÅ~vzävtÄ }vÑq||ÖÇtyâvÉ{Ä% tÄ xqsÄuq Kdäy~vàL sçësy|ÄÉé$ âÑÄ ÇqrÄâyv Äu~ÄtÄ yx àváÄs )- yê~ë ÅÇv{ÇqÑy|y ÇqrÄÑÖ y sçÉÑqsy|y ÑÇvrÄsq~yë Ä ÅÄsçäv~yy xqÇÅ|qÑç ~q (, ÅÇÄàv~ÑÄs&

E''' G TÄ sÇv}ë }~ÄtÄâyÉ|v~~çá sÉÑÇvâ ÄÑ}vâqvÑÉë ~v{ÄÑÄÇqë ~qÉÑÄÇÄwv~~ÄÉÑé$ ÅqÉÉys~ÄÉÑé y rvx% Çqx|yâyv { ÉÄsvÑÉ{y} |êuë}& Wv ~qr|êuqvÑÉë ÅÇvw~vz ÑvÅ|ÄÑç y ÅqÜÄÉq uÇÖwrç& _v{ÄÑÄÇçv âváÄÉ|Äsqà{yv ÇqrÄâyv uqwv ÄÑ{qxçsq|yÉé ÜÄÑÄ% tÇqÜyÇÄsqÑéÉë É ÉÄsvÑÉ{y}y sÄy~q}y$ âÑÄ s ÅÇÄä|çv tÄuç ~y{Ätuq ~v ~qr|êuq|ÄÉé& _qäv ÅÇvrçsq~yv ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb y {Ä~% Ñq{Ñç É ~qÉv|v~yv}$ ÅÄ ÄÑxçsq} âváÄÉ|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz$ ÇqÉàv~ysqêÑÉë ÅÄ|ÄwyÑv|é~Ä& ^~Ätyv yx ~yá ÉsëxçsqêÑ ~qáÄwuv~yv ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ É sÄx}Äw~ÄÉÑéê rÄ|vv rçÉÑÇÄz ÉÑqry|yxqàyy ÅÄ|Äwv~yë s ÉÑÇq~v y ÖÅÇÄâv~yë ÅÄxyàyz {Ä}}Ö% ~yÉÑÄs&

E''' G dq{y} ÄrÇqxÄ}$ ~q ÅvÇsçz Å|q~ sçusytqêÑÉë ~v ÅÄ|yÑyâvÉ{yv$ q è{Ä~Ä}yâvÉ{yv }ÄÑysç& aÄ% sçäv~yv xqÇÅ|qÑç ÄÑuv|é~çá {qÑvtÄÇyz ÇqrÄâyá xq (0-. tÄu# ~q +$, ÅÇÄàv~Ñq ÉÄxuqvÑ ÖuÄr~Öê

2*


ÄrÉÑq~Äs{Ö u|ë ÅÇqsçá s rÄÇérv ÅÇÄÑys \ai xq Äs|quv~yv ÇqrÄây}y }qÉÉq}y&

E O O O G `Ñuv|é~çv ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y sçÉ{qxçsqêÑ ~vuÄ% sÄ|éÉÑsÄ yxuv|yë}y ÉÄsvÑÉ{yá ÅÇvuÅÇyëÑyz$ Äu~ÄsÇv}v~~Ä sÄÉásq|ëêÑ ÄrÄÇÖuÄsq~yv xqsÄuÄs xqÅqu~ÄvsÇÄÅvzÉ{yá ÉÑÇq~& aÇy ÄÉ}ÄÑÇv xqsÄuq K_Äsqë UÖÑqL sÉëâvÉ{y ÅÇvsÄx~ÄÉy|qÉé Ñvá~y{q }vÑq||ÖÇtyâvÉ{yá xqsÄuÄs fbU$ cjR y sçÇqwq|qÉé ~vÖuÄs|vÑsÄÇv~~ÄÉÑé ÅÄuÄr~ç} ÄrÄÇÖuÄsq~yv} ~q âvÇvÅÄsvà{Ä} y uÇÖtyá {Ä}ry~qÑqá cccb&

E''' G T qÇ}yy ÅÇy~ywv~q ÅqÇÑyz~Ä%ÅÄ|yÑyâvÉ{që y yuvÄ|ÄtyâvÉ{që ÇqrÄÑq& dq{$ ÅÇy{ÇçsqëÉé |ÄxÖ~% tÄ} Kuv}Ä{ÇqÑyxqàyyL$ ÉÄ|uqÑç ** Ñq~{ÄsÄtÄ ÅÄ|{q sç~vÉ|y Çväv~yv ÅÇÄsÄuyÑé s}vÉÑÄ usÖá ÅÄ|yÑxq~ëÑyz s ~vuv|ê Äu~Ä& _q rÖuÖãyz tÄu ÅÇÄtÇq}}q ÅÄ|yÑxq~ëÑyz ÉÄ{ÇqãqvÑÉë ~q *+ âq% Éq$ q }qÇ{ÉyÉÑÉ{Ä%|v~y~É{që ÅÄutÄÑÄs{q % ~q (' âqÉÄs& T àv|Ä} ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq iváÄ% É|Äsqà{Äz ~qÇÄu~Äz qÇ}yy ~qr|êuqvÑÉë t|ÖrÄ{Äv âÖsÉÑsÄ Ösqwv~yë y Éy}ÅqÑyy { ÉÄsvÑÉ{y} sÄy% ~q}& `u~q{Ä sÉÑÇvâq|yÉé ÄÑuv|é~çv ÅÇÄës|v~yë ~vuÇÖwv|êryë y {ÇyÑyâvÉ{ÄtÄ ÄÑ~Ääv~yë { ÉÄ% svÑÉ{y} sÄy~q} y ÅÄÇëu{q}$ ÖÉÑq~Äs|v~~ç} s cÄsvÑÉ{yá TÄÄÇÖwv~~çá cy|qá& aÄuÄr~çv ÅÇÄës|v% ~yë ~qr|êuq|yÉé ÅÇy ÅÄÉvãv~yy ~qävz uv|vtqày% vz qsyqÑÇq~ÉÅÄÇÑ~ÄtÄ ÅÄ|{q s tÄÇÄuv `|Ä}ÄÖàv& A&&&B + y , yê|ë ÉÄÉÑÄë|yÉé sÉÑÇvây ÄÜyàvÇÄs qÇ% }yy É ÇqrÄây}y y ÇÖ{ÄsÄuëãy} ÉÄÉÑqsÄ} äsvz~Äz /( 92


ÜqrÇy{y tÄÇÄuq aÇÄÉÑvvs ow~Ä%^ÄÇqsÉ{Äz Är|qÉÑy y sÄv~~Ä%Çv}Ä~Ñ~ÄtÄ xqsÄuq s tÄÇÄuv jÑvÇ~% rvÇt&

E O O GO T Äu~Ä} yx àváÄs { uv|vtqàyy ÅÄuÄäv| ÅÄwy% |Äz ÇqrÄâyz$ {ÄÑÄÇçz É{qxq|$ âÑÄ Ä~ ës|ëvÑÉë {Ä}}Ö~yÉÑÄ} É (0)+ tÄuq y âÑÄ Ä~y$ ÅÄwy|çv ÇqrÄâyv$ vãv ÅÄ}~ëãyv rÖÇwÖqx~çv ÅÄÇëu{y$ ~v uÄÅÖÉÑëÑ ÖÑÇqÑç ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{yá xqsÄvsq% ~yz& WÉ|y ~Öw~Ä rÖuvÑ$ ÑÄ sçÉÑÖÅëÑ É ÄÇÖwyv} s ÇÖ{qá& WtÄ É|Äsq q{Ñys~Ä ÅÄuuvÇwq|q tÇÖÅÅq ÇqrÄâyá àváq s )'%), âv|Äsv{$ Ä{ÇÖwysäqë ~qäyá sÄv~~ÄÉ|Öwqãyá& aÄÉ|v ÄÉ}ÄÑÇq ÜqrÇy{y ÉÄÉÑÄë|qÉé rvÉvuq É ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ}$ ~q {ÄÑÄÇÄz ÅÇyÉÖÑÉÑsÄsq|y Év{ÇvÑqÇé aÇÄÉÑvvsÉ{ÄtÄ b\ \ai ÅÄ ÅÇÄ}çä|v~% ~ÄÉÑy ÑÄs& YqsÄÇq|$ uyÇv{ÑÄÇ ÜqrÇy{y ÑÄs& p~ jqÇçz$ ÅÇvuÉvuqÑv|é ÅqÇÑ{Ä}q ÑÄs& b& dyáyz$ xq}& ÅÇvuÉvuqÑv|ë ÅqÇÑ{Ä}q ÑÄs& jvsq{Äsq$ ÅÇvuÉvuqÑv|é ÅqÇÑ{Ä}q ÑÄs& aÄÇq{$ uv|vtqÑ @9? Éåvxuq \ai avÑÇ \|qtq$ ~qâq|é~y{ ÅÄ|yÑÄÑ% uv|q sÄxuÖä~Ä%uvÉq~Ñ~Äz rÇytquç ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ p& ^ÖÉy| y ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ i_R ÑÄs& f& TÄ{qâ&

EOOOG T |yâ~Äz rvÉvuv É ÅÄuÅÄ|{Äs~y{Ä} \ÄÇ~yv~{Ä ~qâq|é~y{ ÅÄ|yÑÄÑuv|q qsyquvÉq~Ñ~Äz rÇytquç Ñ& p& ^ÖÉy| É{qxq|$ âÑÄ ÉÑqÑéë KVsv ÑçÉëây É|ÄsL % ~v uv|Ä {Ä}}Ö~yÉÑÄs y ÇqrÄâyá& ^~Ätyv yx Ñvá$ {ÑÄ ÅÄuÅyÉq| èÑÄ ÄrÇqãv~yv$ uq|v{y ÄÑ ÅÄ|yÑy{y& `Çtq~yxqÑÄÇÄ} èÑÄtÄ ÄrÇqãv~yë ës|ë% vÑÉë ÅyÉqÑv|é TqàÖ|y{& RÇ}yë ÄÑÇyàqÑv|é~Ä ÄÑ~ÄÉyÑÉë { èÑÄ}Ö ÄrÇqãv~yê y ~v ÅÄuuvÇwysqvÑ

/) 93


vtÄ& dq{yv wv sxt|ëuç sçÉ{qxq|q y ÑÄs& jvsq% {Äsq& `u~q{Ä Ä~q É{qxq|q$ âÑÄ ÅqÇÑÄÇtq~yxqàyë ~v svuvÑ ~y{q{Äz ÇqrÄÑç ÅÄ ÇqxÄr|qâv~yê vtÄ q~ÑyÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{Äz ÉÖã~ÄÉÑy$ Ñq{ {q{ Ä~Ä ~vÄÅqÉ~Ä&

E'''G dÄsqÇyãy YqsÄÇq| y a& \|qtq xqësy|y$ âÑÄ ÇqzÄ~~që {Ä~ÜvÇv~àyë ÅÇÄä|q ÄÇtq~yxÄsq~~Ä$ É áÄÇÄävz {ÇyÑy{Äz& dÄsqÇyã YqsÄÇq| xqësy|$ âÑÄ b\ ÄrÉÖwuq| ÉÑqÑéê KVsv ÑçÉëây É|ÄsL& T ÉsÄv} Çväv~yy â|v~ç b\ É ÇëuÄ} ÅÄ|Äwv~yz ÉÑqÑéy ÉÄt|qÉy|yÉé& `u~q{Ä b\ ÄÑÇyàqÑv|é~Ä ÄÑ~ÄÉyÑÉë { ÅÇyxçsÖ qsÑÄÇÄs { xqrqÉÑÄs{q} y uv}Ä~ÉÑÇqàyë}& `~ ÄÑ}vÑy|$ âÑÄ ÅqÇÑyz~që ÄÇ% tq~yxqàyë ~q äsvz~Äz ÜqrÇy{v Éy|é~që y Ösv% Çv~~Ä uvÇwyÑ ~yÑé ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq s ÉsÄyá ÇÖ{qá& dÄsqÇyã \|qtq ÅÄ|ÄwyÑv|é~Ä ÄÑxçsqvÑÉë Ä VÖr% âv{v& ` c}Ç{ÄsÉ{Ä} tÄsÄÇyÑ$ âÑÄ èÑÄ áyÑÇqë |yÉq& KhyÉqÇw y UÖÉq{ s ÉsÄv sÇv}ë sçusytq|y ÅÇvu|Äwv~yv Ä ~vÄráÄuy}ÄÉÑy y}vÑé s ÉÑÇq~v ÄÅÅÄxyàyÄ~~çv ÅqÇÑyy {q{ ÅÇyx~q{ Éq}Äz sçÉÄ% {Äz$ ÅÄ yá }~v~yê$ uv}Ä{ÇqÑyy& cvzâqÉ Ä~y èÑÖ }çÉ|é ~v ÅÄuâvÇ{ysqêÑ& _Ä$ % tÄsÄÇyÑ \|qtq$ % ë ÅÄ}~ê yá sçÉÑÖÅ|v~yë y Ö }v~ë { ~y} uÄsvÇyë ~vÑ& p rÖuÖ ~q Éåvxuv tÄ|ÄÉÄsqÑé ÅÇÄÑys ~yáL&

E'''G _qäy ÑÄsqÇyãy ÉÅÇÄÉy|y$ {q{ ÇqÉàv~ysqêÑ âväÉ{yv ÑÄsqÇyãy sÄx}Äw~ÄÉÑy ÑÄtÄ$ âÑÄ s É|Ä% wysävzÉë ÄrÉÑq~Äs{v ÉsvÇt~ÖÑqë s (0+/ t& rÖÇ% wÖqxyë }ÄwvÑ ÄuvÇwqÑé svÇá y ÅÄsvÇ~vÑ ÉÑÇq~Ö ÅÄ {qÅyÑq|yÉÑyâvÉ{Ä}Ö ÅÖÑy& TÉv ÅÇyÉÖÑÉÑsÖêãyv ~q rvÉvuv âväÉ{yv ÑÄsqÇyãy ÅÄuÑsvÇuy|y$ âÑÄ s

294


ÉÑÇq~v vÉÑé Çvq{àyÄ~~çv è|v}v~Ñç$ {ÄÑÄÇçv ÉÑÇv}ëÑÉë |y{syuyÇÄsqÑé xqsÄvsq~yë ÉÄàyq|yx}q& R xqÑv} xqësy|y$ âÑÄ vÉ|y Çvq{àyë ~qâ~vÑ {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyÄ~~çz }ëÑvw$ ÑÄ Ä~y ÄrÇqÑëÑÉë xq ÅÄ}Äãéê { ÉsÄy} uÇÖxéë}$ { cÄsvÑÉ{Ä}Ö cÄêxÖ&

E O O O G TÄ sÇv}ë sÉÑÇvâ {Ä}q~uyÇç }vÉÑ~çá ÄÑÇëuÄs ÇqrÄâvz }y|yàyy$ {q{ ~q} {qwvÑÉë$ ÅvÇvÄàv~y% sqêÑ ÉsÄy sÄx}Äw~ÄÉÑy s rÄÇérv ÅÇÄÑys Çvq{% àyy& dq{$ ~qâq|é~y{ Äu~ÄtÄ yx ÄÑÇëuÄs ÑÄs& UÄÇâyàv xqësy|$ âÑÄ vtÄ ÄÑÇëu y}vvÑ ~vÄráÄuy% }Äv {Ä|yâvÉÑsÄ ÄÇÖwyë y |êuvz u|ë ÇqxtÇÄ}q |êrÄtÄ sçÉÑÖÅ|v~yë ÅÇqsçá& `u~q{Ä s ÅÄÉ|vuÖê% ãv} yx rvÉvu É |vzÑv~q~ÑÄ} }y|yàyy [Ää{Äz !â|v~ \ai"$ ÇqrÄây}y xqsÄuq sçëÉ~y|ÄÉé$ âÑÄ ~y{ÑÄ Är èÑÄ} ÄÑÇëuv y vtÄ ~qâq|é~y{v ~yâvtÄ ~v É|çäq|&

EO O O G _q sÄÅÇÄÉ K\q{ ÄÑ~ÄÉëÑÉë sÄy~ç i_R { cÄ% svÑÉ{Ä}Ö cÄêxÖ y ~ç~vä~v}Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÖ cccb y iccb3L {Ä}q~uyÇ {ÄÇÅÖÉq ÄÑsvÑy|$ âÑÄ ÅÇy}vÇ~Ä .' âváÄÉ|Äsqà{yá sÄv~~ÄÉ|Öwqãyá ~qsvÇ~ë{q xq uÇÖwrÖ É cccb y sÉv Ä~y ÅÄuuvÇwysqêÑ ~ç~vä~vv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ iccb y \ai& TÄÅÇv{y èÑÄ}Ö }~v~yê tv~vÇq| \Çyâsq|Öäy xqësy|$ âÑÄ Ñq{yá |êuvz ~qÉâyÑçsqvÑÉë ~v rÄ|vv ,' & R vÉ|y ÄÉ|Äw~yÑ% Éë ÄrÉÑq~Äs{q$ ÑÄ ~v yÉ{|êâv~q sÄx}Äw~ÄÉÑé sçÉÑÖÅ|v~yz ÅÇÄÑys ÉÄsvÑÉ{yá ÑÄsqÇyãvz ~v ÑÄ|é{Ä ÄÑuv|é~çá sÄy~Äs i_R$ ~Ä y àv|çá ÅÄu% Çqxuv|v~yz& `ÉÄrv~~Ä ~vr|qtÄÅÄ|Öâ~Ä s ~v{ÄÑÄ% Ççá âqÉÑëá sÄv~~Ä%sÄxuÖä~çá Éy| i_R&

E'''G /+ 95


T áÄuv sÉÑÇvây tv~vÇq|%}qzÄÇ ]q||Ä |êrvx~Ä ÅÇvu|qtq| ÉsÄy ÖÉ|Öty y ÅÄ}Äãé ~qäy} âqÉÑë} y äÑqrq}& aÇy èÑÄ} Ä~ uqsq| ~v{ÄÑÄÇçv Çv{Ä}v~% uqàyy y ÄÑ{ÇÄsv~~Ä ÉÄâÖsÉÑsÄsq| ~q} s Çväv~yy Çëuq É|Äw~çá sÄÅÇÄÉÄs ÅÇy ~qáÄwuv~yy ~q ÑvÇ% ÇyÑÄÇyy iccb&

E''' G Z}vêÑÉë ÅvÇsçv Üq{Ñç rvÉÅÄ{ÄzÉÑsq ÄÑuv|é% ~çá âváÄÉ|Äsqà{yá ÄÜyàvÇÄs sÄx}Äw~ç} yÉáÄuÄ} ~ç~vä~yá ÉÄrçÑyz s iváÄÉ|Äsq{yy s ÅÄ|éxÖ Çvq{àyÄ~~çá Éy|& dq{$ s rvÉvuv É }qzÄÇÄ} XÖâ% {Äsç} ÑÇy âváÄÉ|Äsqà{yá ÄÜyàvÇq !ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ y usq }qzÄÇq$ Üq}y|yy {ÄÑÄÇçá ~v rç|y ÖÉÑq~Ä% s|v~ç" xquq|y v}Ö É|vuÖêãyz sÄÅÇÄÉ1 KaÇy}yÑv |y sç ~qÉ s cÄsvÑÉ{yz cÄêx s É|Öâqv$ vÉ|y ÉÄrçÑyë s iccb rÖuÖÑ y uq|éäv ÇqxsysqÑéÉë s ÄÑÇyàqÑv|é~Öê ÉÑÄÇÄ~Ö3L aÇy sÉÑÇvâqá É ÄÜy% àvÇq}y i_R }~Ätyv yx ~yá sçÇqwq|y ÉsÄv rvÉÅÄ% {ÄzÉÑsÄ Åquv~yv} uyÉàyÅ|y~ç ÉÇvuy ÇëuÄsÄtÄ y ÉvÇwq~ÑÉ{ÄtÄ ÉÄÉÑqsq s ÅÄÉ|vu~vv sÇv}ë& aÄ yá }~v~yê$ }~Ätyv sÄv~~ÄÉ|Öwqãyv ÅÄu s|yë% ~yv} Ñq{ ~qxçsqv}Äz uv}Ä{ÇqÑyxqàyy ÑÇvrÖêÑ yx}v~v~yë ÅÄÇëu{q É|Öwrç s qÇ}yy y ÄÉ|qr|v~yë ÉÑÇÄtÄÉÑy ÖÉÑqs~çá ÅÄ|Äwv~yz& dq{y} ÄrÇqxÄ}$ ÅÄ ~qäv}Ö }~v~yê$ ÉÄÉÑÄë~yv }~Ätyá âqÉÑvz y ÉÄvuy~v~yz i_R ~v ÉÄÄÑsvÑÉÑ% sÖvÑ É|Äw~ÄÉÑy ÉÄsÇv}v~~Äz }vwuÖ~qÇÄu~Äz Är% ÉÑq~Äs{y y ÄÉÑÇÄ}Ö s~ÖÑÇyÅÄ|yÑyâvÉ{Ä}Ö ÅÄ|Äwv% ~yê s iccb&

E'''G 0 yê|ë É&t& ÄÜyàvÇ ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÖÅÇqs|v% ~yë TÄÉÑÄâ~ÄtÄ sÄv~~ÄtÄ Ä{ÇÖtq ÅÄuÅÄ|{Äs~y{

2/ 96


_vuÄ}q ÅÇÄy~ÜÄÇ}yÇÄsq| ~qäyá ÑÄsqÇyãvz$ âÑÄ s ~v{ÄÑÄÇçá ÇqzÄ~qá xq ÅÄÉ|vu~vv sÇv}ë Çvx{Ä q{ÑysyxyÇÄsq|y ÉsÄê uvëÑv|é~ÄÉÑé ÉÄàyq|yÉÑyâv% É{që y ~qÇÄu~që ÅqÇÑyy&

E'''G aÇy ÄrÉÖwuv~yy É âváÄÉ|Äsqà{y}y ÑÄsqÇyãq}y sÄÅÇÄÉÄs Ä ÇÄ|y TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq s Ö{ÇvÅ% |v~yy }yÇq s WsÇÄÅv rÄ|éäy~ÉÑsÄ yx ~yá ÄuÄr% ÇyÑv|é~Ä ÄÑxçsq|yÉé Ä {Ä}q~u~Ä%äÑqr~çá Öâv~yëá ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb& AJJJB dÄs& hqtv| ÉÄÄrãy|$ âÑÄ { ~v}Ö ÄrÇqãq|yÉé ÄÑuv|é~çv ÇqrÄâyv ÉÄ É|vuÖêãy}y sÄÅÇÄÉq}y1 s tqxvÑv KbÖuv aÇqsÄL tv~vÇq|%}qzÄÇ ivÅyà{yz vãv * yê|ë ÉÄÄrãy|$ âÑÄ âvÇvx )%* u~ë cÄsvÑÉ{që RÇ}yë ÅÄ{y~vÑ iváÄÉ|Äsq{yê$ ~Ä èÑÄ ÉÄÄrãv~yv ÅÄ{q ~v ÄÉÖãv% ÉÑs|v~Ä& `Ñuv|é~çv âváy !yá ~v}~ÄtÄ" sçÉ{qxç% sqêÑ ÄÅqÉv~yë$ âÑÄ xquvÇw{q ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iváÄÉ|Äsq{yy ÅÄÉ|v Öâv~yz ÅÇvÉ|vuÖvÑ àv|é svÇ~ÖÑé ÉÑqÇÄv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ { s|qÉÑy& (' yê|ë É&t& { }qzÄÇÖ RsvÑyÉÄsÖ s Év|v \Ä|qÇÄs ÅÄuÄäv| ÅÄwy|Äz âväÉ{yz {ÇvÉÑéë~y~ y É{qxq| v}Ö$ âÑÄ ÅÄ ÇquyÄ Ä~ É|çäq| xqës|v~yv ~v{ÄÑÄÇçá wyÑv|vz iccb1 K\q{ uÄ|tÄ ÇÖÉÉ{yv rÖuÖÑ ä|ëÑéÉë ÅÄ iváÄÉ|Äsq{yy3L cq} {ÇvÉÑéë% ~y~ sçÉ{qxq|Éë ÅÇÄÑys ÖáÄuq ÉÄsvÑÉ{yá âqÉÑvz É ÑvÇÇyÑÄÇyy iváÄÉ|Äsqà{Äz ÇvÉÅÖr|y{y& dq{y} ÄrÇqxÄ}$ ÅÄ ~qäv}Ö }~v~yê$ q~ÑyÉÄày% q|yÉÑyâvÉ{yv Éy|ç s iccb rÄ|éäÄv s~y}q~yv Öuv|ëêÑ ÉvzâqÉ sÄÅÇÄÉÖ ÅÄutÄÑÄs{y { (+%}Ö ÉåvxuÖ \ai$ ÄrvÉÅvâv~yê }q{Éy}q|é~ÄtÄ {Ä|yâv% ÉÑsq ÉsÄyá ÅÇvuÉÑqsyÑv|vz ~q èÑÄ} Éåvxuv&

20 97 - `vÅ' (+/


99 yê|ë tÇÖÅÅq ÄÜyàvÇÄs ÅÄÉvÑy|q uysvÇÉy% Ä~~Ä%ÇqxsvuçsqÑv|é~çz ÅÄ|{ ^y~yÉÑvÇÉÑsq ÄrÄÇÄ% ~ç iccb s t& UÄ|väÄs ow~ÄM^ÄÇqsÉ{Äz Är|qÉÑy y ÄrÖs~Öê ÜqrÇy{Ö KcsyÑL s t& UÄÑsq|éuÄsv& AJJJB aÇÄÅqtq~uyÉÑ ÅÄ|{q }qzÄÇ T& jvz{ ÇqÉ% É{qxq|$ âÑÄ Ö ~yá s usÖá ÇÄÑqá rç|y ÅÄÅçÑ{y ÉÄryÇqÑé ÅÄuÅyÉy ÅÄu ÄrÇqãv~yv} K)''' É|ÄsL& `~y ÉÄrÇq|y |yâ~çz ÉÄÉÑqs$ ÇqxåëÉ~y|y v}Ö ÉÖÑé ÉÑqÑéy$ y |yâ~çz ÉÄÉÑqs ÄÑ{qxq|Éë vv ÅÄuuvÇwqÑé$ áÄÑë s ÉÑqÑév$ {q{ xqësy| jvz{$ vÉÑé y ÅÄ|ÄwyÑv|é~çv }Ä}v~Ñç& dÄs& jvz{ ÇqÉ% É{qxq|$ âÑÄ ÉÇvuy ~v{ÄÑÄÇÄz âqÉÑy ÄÜyàvÇÄs y ÉÄ|uqÑ vÉÑé ~vuÄÖ}v~yv ÅÄ ÅÄsÄuÖ ÅÇvrçsq~yë ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iváÄÉ|Äsq{yy& Z vÉ|y sç ÄÉÑq~vÑvÉé xuvÉé$ ÑÄ èÑÄ rÖuvÑ Å|Ä% áÄ& _qÇÄu ÅÄz}vÑ èÑÄ Ñq{$ âÑÄ sç áÄÑyÑv svÇ% ~ÖÑé ÅÇvw~yá ÇÖ{ÄsÄuyÑv|vz& ^ç )* tÄuq Éq}y ÄáÇq~ë|y ÉsÄy tÇq~yàç y sÅÇvué ÉÖ}vv} yá ÄáÇq~ëÑé& ^ç rÖuv} svÇ~ç TqÇäqsÉ{Ä}Ö VÄtÄsÄ% ÇÖ& _Ä ~Öw~Ä$ âÑÄrç s ÄÑ~Ääv~yëá }vwuÖ ~q}y rç|Ä uÄsvÇyv&

E'''G _qäy} ÄÜyàvÇq} rç|q ÅÇvuÄÉÑqs|v~q sÄx}Äw% ~ÄÉÑé ÅÄrvÉvuÄsqÑé É ÉÄ|uqÑq}y$ ÉvÇwq~Ñq}y y ÄÜyàvÇq}y usÖá ÇÄÑ&

E'''G T xq{|êâv~yv rvÉvuç ~qäy ÄÜyàvÇç ÅÄÅÇÄÉy|y âváÄÉ|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz xquqsqÑé sÄÅÇÄÉç& cv{ÇvÑqÇé ÅqÇÑ{Ä}q ÑÄs& jÖ}rvÇq É{qxq|1 KWÉ|y tÄsÄÇyÑé ÄÑ{ÇÄsv~~Ä$ ÑÄ ~qÉ sÄ|~ÖvÑ Äuy~ sÄÅÇÄÉ& ^ç âyÑq|y ÄÑsvÑç tv~vÇq|q ivÅyà{ÄtÄ Ä ÑÄ}$ âÑÄ sÉv sÄzÉ{q ÅÄ{y~ÖÑ iccb s r|ywqzäyv

21 98


)M* u~ë ÅÄÉ|v Ä{Ä~âq~yë Öâv~yz& ^~Ätyv y~ÑvÇv% ÉÖêÑÉë$ ÅÄâv}Ö ÉÄsvÑÉ{yv sÄzÉ{q ~qáÄuëÑÉë xuvÉé& `ÉÄrv~~Ä y~Ñv||ytv~àyë$ ~Ä vÉÑé y ÄÑuv|é~çv ÇqrÄâyv& e ~qÉ uÄÉÑqÑÄâ~Ä Éy|$ âÑÄrç xqãyãqÑé xqsÄvsq~yë ÉÄàyq|yx}q& ^ç ~v ÅÇÄÑys uÇÖwrç É cÄsvÑÉ{y} cÄêxÄ}$ ~Ä }ç ~v áÄÑy}$ âÑÄrç ÄÉÑq~Äsy|Éë ÅÇÄàvÉÉ uv}Ä{ÇqÑyxqàyy& c s~ÖÑÇv~~y} sÇqtÄ} }ç ÉÅÇqsy}Éë Éq}y& _Ö q vÉ|y ÅÇyuvÑÉë svÉÑy rÄÇérÖ É s~vä~y}y sÇqtq}y$ ÑÄ vÉÑé TqÇäqsÉ{yz VÄtÄsÄÇ y }vwuÖ aÇqtÄz y ^ÄÉ{sÄz vÉÑé ÅÇë}që Ñv|vÜÄ~~që Ésëxé& ^ç sqÉ ÅÄxÄsv}$ sç ÅÇyuvÑvL&

99


/5232 %

u klZjZwkv [ulv \_`eb\uf# B_a^_ev_ b [mluedZ ib\Z# M_mjx^bpZ# Vlh \h_gghfm q_eh\_dm b \ ^mjghf kg_ g_ ijbkgblkx# Lhc ^hdeZ^ ]_g_jZe"e_cl_gZglm CZeh# Chijhku h gZg_k_gbb Zlhfguo m^Zjh\# PZa[hj mq_gbc ?WmfZ\Z@ ( bwex %,*+ ]h^Z# G_kldZx ihe_fbdZ# Oj_^mij_`^_gb_ Oj_ab^_glZ Q\h[h^u# PZa]h\hj m kZfh\ZjZ# ?Clhjhc C_g]jbb hgb a^_kv g_ ^h`^mlkx @

y{Ñ{ávÇvÉ~ táé~ÅÖÉ% Yx{áìñÑÖxíÉ ~ ÉvÄÖáÖÉ ZáäÑ~Ñ~{ÅàÖÉ ñ Ç{éä Ñv xàâá{éä à ÅÖÉvÑzäïê~É i{}{áx& ÑÖÄ váÉ~{Ä pfY y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáÖÉ jvÉäîÇ{É cÖzv{É' cÖÉvÑz~á x{áâÖÇ{âv }vÅÇvzíxv{â ä|{ é{âx{áâíÄ Åáäy Ñvz ÜÖÇ~yÖÑÖÉ e~ÉÖÑì x ÜÖ~àÅ{ ÜÇÖêvzÅ~ zÇñ Üá~}{ÉÇ{Ñ~ñ' cÖÑ{éÑÖ% Éí ávààé~âíxvÇ~% éâÖ ÜÖ âá{wÖxvÑ~ñÉ xÖ{ÑÑÖÄ îâ~Å~ ~ îÇ{É{ÑâváÑÖÄ váÉ{ÄàÅÖÄ ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖàâ~ ÜÖ& àvzÖéÑvñ ÜÇÖêvzÅv wäz{â ÜÖzyÖâÖxÇ{Ñv' fÖ Öè~wÇ~àì' cÖÉvÑz~á zÖÇÖ|~Ç3 RgwÖáäzÖxvÑÑÖÄ ÜÇÖêvzÅ~ Ñ{â% wäzä Üá~}{ÉÇñâìàñ Ñv ÜÖÇñÑäS' ^ê{ à xÖ}zäåv Éí äx~z{Ç~ Ñv ÜÖÇñÑ{ yáäÜÜä ~} *)T *+ é{ÇÖx{Å% àäzñ ÜÖ xà{Éä% àÖÇzvâ ~ à{á|vÑâÖx pfY' d{|v ~ à~zñ Ñv âávx{% ÖÑ~ à ~Ñâ{á{àÖÉ ÑvwÇïzvÇ~ }v Åáä|{Ñ~{É Ñvè{yÖ x{áâÖÇ{âv' eí xíèÇ~ ~} x{áâÖÇ{âv' c ÑvÉ Üá~wÇ~}~Çàñ Ñ{Üá~Ñä& |z{ÑÑÖÄ ÜÖåÖzÅÖÄ âÖ Ç~ àÖÇzvâ% âÖ Ç~ à{á|vÑâ T x wáï& Åvå% w{} âä|äáÅ~ ~ wÖà~ÅÖÉ% à wäâíÇÅÖÄ x áäÅ{' T fv}zvá% àÖzáäy' T fv}zvá% àÖzáäy% T Öâx{évï ñ' T ]Öwá{ Ü~x{éÅÖ' ]vï' a Ü{á{z ÉÖ~É ÑÖàÖÉ ÖÅv}vÇvàì Ñ{zÖÜ~âvñ wäâíÇÅv' kvÅÖyÖ àÖ ÉÑÖÄ {ê{ Ñ{ àÇäévÇÖàì''' Q

! 100


T h{Ä% àÖzáäy% Ü{Ä' sâÖ RwäzxváS T ~ ÖÑ ávzÖàâÑÖ ÜÖâáñà wäâíÇÅÖÄ' [Öâ â{w{% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% ~ RwÇ~|{ Å váÉ~~S' så% Ñ{ x~z~â â{wñ uÅäwÖxàÅ~Ä% v âÖ wí RÜÖávzÖxvÇàñS âvÅÖÄ wÇ~}Öàâ~''' eÑ{% ÅÖÉvÑzváÉä jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~% ÅvÅÖÄ&âÖ ÜÖÇäyÖÇíÄ }vàávÑ{ç àä{â x ÑÖà Ñ{zÖÜ~âäï wäâíÇÅä '' fvàÅÖÇìÅÖ ÉÖy x{|Ç~xÖ ñ ÜáÖç{z~Ç3 T ZÇvyÖzváï' fÖ ÖÑ Ñ{ äÑ~ÉvÇàñ3 T ]Öwá{ Ü~x{éÅÖ' ]Öwá{' T a% |vzÑÖ zÖÜ~x ~} yÖá& ÇíèÅv% wáÖà~Ç wäâíÇÅä Ñv âávxä' T \z{ y{Ñ{ávÇ cÖzvÄ5 T àÜáÖà~Ç ñ àÖÇzvâv' gÑ àÑvévÇv ÜÖÅvévÇ yÖÇÖxÖÄ% ÉÖÇ% Ñ{ x{zvï% ÑÖ% àÇÖx& ÑÖ ÖÜÖÉÑ~xè~àì ~ ÖwáÖÑ~x3 ReÖÉ{ÑâS% Åá~ÅÑäÇ x àâÖáÖ& Ñä3 RaxvÑÅÖ S gâ yáäÜÜÅ~ Öâz{Ç~Çàñ ÖÜáñâÑÖ Öz{âíÄ xÖ~Ñ ~ wíàâáÖ }vèvyvÇ Å ÑvÉ' hÖzÖÄzñ% zÖÇÖ|~Ç3 T cÖÉvÑz~á Öâz{Ç{Ñ~ñ axvÑÅÖ T gÑ yÖxÖá~Ç w{} vÅ& ç{Ñâv Ñv é~àâÖ áäààÅÖÉ ñ}íÅ{' eÖ{ áv}záv|{Ñ~{ ÑvévÇÖ äàÜÖÅv~xvâìàñ' T háÖxÖz~% ÜÖ|vÇäÄàâv% Å y{Ñ{ávÇä cÖzvï' T ^àâì ÜáÖxÖz~âì Å y{Ñ{ávÇä cÖzvï' T Y âí åÖáÖèÖ yÖxÖá~èì ÜÖ&áäààÅ~' [{áÖñâÑÖ% ñ zÖÜäàâ~Ç Ñ{ÅÖâÖáäï w{àâvÅâÑÖàâì% Öwáv& â~xè~àì Å Ñ{Éä Ñv RâíS' fÖ x Ñvè{Ä váÉ{ÄàÅÖÄ àá{z{ îâÖ Ñ{ àé~âv{âàñ }v}ÖáÑíÉ% â{É wÖÇ{{ éâÖ ñ x zxv áv}v àâváè{ axvÑÅÖ' a xà{ |{ à Ñ{}ÑvÅÖÉíÉ é{ÇÖx{ÅÖÉ ÑvzÖ wí Öwáv& êvâìàñ vÅÅäávâÑ{{' tÑÖèv% ÖzÑvÅÖ% Ñ{ Öw~z{Çàñ% ~ Éí áv}yÖxÖá~Ç~àì' gÅv}vÇÖàì% éâÖ Öâ{ç ä axvÑÅÖ àÇÖxvÅ% v Évâì T áäààÅvñ% ávwÖâv{â äé~â{ÇìÑ~ç{Ä áäààÅÖyÖ ñ}íÅv x ÖzÑÖÄ ~} èÅÖÇ x cÖè~ç{% ÖâÅäzv axvÑÅÖ ~ Üá~}xvÇàñ Ñv váÉ{ÄàÅäï àÇä|wä' T Y é{É xí }z{àì }vÑ~Év{â{àì5 T ÑvÉ{á{ÑÑÖ Ñ{Üá~& Ñä|z{ÑÑíÉ âÖÑÖÉ ÜÖ~Ñâ{á{àÖxvÇàñ ñ' !101 !


T ]v Ñ~é{É' `vyÖáv{É% ~ÑÖyzv Ü~xÖ Üì{É' gã~ç{áí x Åváâí ~yávïâ ~ âÖ|{ Ü~xÖ Üìïâ' T fÖ xí |{ Ñv äé{Ñ~ñå' T Y''' kÖ ávÑìè{ wíÇ~ äé{Ñ~ñ' Y à{Äévà w{}z{Çì{' eí ÜÖzÖèÇ~ Å wÖÇìèÖÉä z~}{ÇìÑÖÉä vxâÖwäàä RqÅÖ& zvS' fvz Ñ~É âÖáévÇ èâíáì à âá{åçx{âÑíÉ èâvÑzváâÖÉ3 }Ñvé~â% âäâ ÑvévÇìàâxÖ' ]x{áì vxâÖwäàv ÖâÅáíâv' iñzÖÉ Ñ~ÅvÅÖÄ ÖåávÑí' p{á{} zx{áì ñ äx~z{Ç3 }v àâÖÇÖÉ% ÖwÇÖÅÖ& â~xè~àì Ñv áäÅä% x Ñvâ{ÇìÑÖÄ ÉñâÖÄ áäwvå{% x wáïÅvå ~ wÖà~ÅÖÉ% à~z{Ç é{ÇÖx{Å' ZÖy ÉÖÄ% zv îâÖ |{ cÖzvÄ% ÅÖÉvÑ& zäïê~Ä váÉ~{Ä gÑ% Öé{x~zÑÖ% Ñ{ àÇíèvÇ% ÅvÅ Éí ÜÖzÖèÇ~ Å vxâÖwäàä' a âÖÇìÅÖ ÅÖyzv ñ ÜáÖ~}Ñ{à3 R\{Ñ{ávÇ cÖzvÄ S% xàâá{Ü{ÑäÇ& àñ% ávàâ{áñÑÑÖ xàâvÇ ~ xíàÅÖé~Ç ~} vxâÖwäàv3 T a}x~Ñ~â{''' a}x~Ñ~â{''' cÖzvÄ xíyÇñz{Ç Ñ{áñèÇ~xÖ% wíÇ Ñ{wá~â% ~}Éñâ% àÇÖx& ÑÖ {yÖ xàï ÑÖéì |{xvÇv ÅÖáÖxv% v ÜÖz äâáÖ T xíÜÇïÑäÇv' \{Ñ{ávÇ ñxÑÖ ~àÜíâíxvÇ àâíz ~ Ñ{ÇÖxÅÖàâì' fÖ ñ&âÖ Üá~wíÇ àïzv zÇñ àáÖéÑÖyÖ á{è{Ñ~ñ xv|Ñíå }vzvé ÜÖ äé{Ñ~ñÉ% v Ñ{ zÇñ xíáv|{Ñ~ñ àÖéäxàâx~ñ ÜÖÉñâÖ& Éä T ÖâÑïzì Ñ{ x wÖñå T y{Ñ{ávÇä' táé~Å% Yx{áìñÑÖx ~ ZáäÑ~Ñ~{Åà à ÜÖÑ~ÉvÑ~{É ÖâÖ& èÇ~ x àâÖáÖÑä' axvÑÅÖ ÅvÅ x{âáÖÉ àzäÇÖ' u àâvávÇàñ àÖ& åávÑñâì åÇvzÑÖÅáÖx~{' T fä éâÖ |% Üá~yÇvèvÄ x vxâÖwäà% ÅÖÉvÑzváÉ' T háÖèä% àÖzáäy' [ vxâÖwäà{ Ñv àâÖÇ{% Ñv wÖÅä Ç{|vÇ~ zx{ Üä}vâíå wä& âíÇÅ~ ~}&ÜÖz àÇ~xÖx~çí% âá{âìñ àâÖñÇv Ñvévâvñ' eÑÖyÖ âvá{ÇÖÅ à Ñ{zÖ{z{ÑÑÖÄ Ü~ê{Ä' jäzñ ÜÖ âvÅÖÉä ÑvâïáÉÖá& âä% ÅÖáÖâÅvñ Ç{âÑññ ÑÖéì x îâÖÉ vxâÖwäà{ ÜáÖèÇv }v âñ|{& ÇÖÄ w{à{zÖÄ ~ áv}ÉíèÇ{Ñ~ñÉ~ Ö àäzìwvå áÖz~Ñí% {{ vá& É~~ ~ yáv|zvÑàÅÖÉ Üá{zÑv}Ñvé{Ñ~~ Åv|zÖyÖ ~} Üá~àäâ& àâxÖxvxè~å' ! " 102


jâávÑÑÖ''' [{zì ÅÖÉvÑzváÉä }vávÑ{{ àÖÖwê~Ç~ Ö ÉÖ& {É Üá~wíâ~~ à y{Ñ{ávÇvÉ~ Öá~{Ñâ~áÖxÖéÑÖ x * ) T * * év& àÖx äâáv zÇñ àÖyÇvàÖxvÑ~ñ x}v~ÉÖz{Äàâx~ñ ÉÖ{Ä ,1&Ä vá& É~~ à {yÖ i{}{áxÑÖÄ váÉ~{Ä' fvÉ Üá{zàâÖñÇÖ áv}yáÖÉ~âì xízx~yvïê~{àñ !ÜÖ }vÉíàÇä äé{Ñ~Ä" á{}{áxí RÜáÖâ~x& Ñ~ÅvS ~ ÑvÑ{àâ~ äzvá x ÑvÜávxÇ{Ñ~~ evá~vÑàÅ{&dv}Ñ{ ~ zvÇ{{ Ñv n{wàÅ~Ä ÜáÖåÖz x iäzÑíå yÖávå' a ÖàÖw{ÑÑÖ wí& ÇÖ xv|ÑíÉ ~ ÅávÄÑ{ Ñ{ÖwåÖz~ÉíÉ àÖyÇvàÖxvâì% äâÖéÑ~âì ~ á{è~âì3 yz{% ÅÖyzv ~ ÜÖ ÅvÅ~É Öwë{ÅâvÉ ÑvÑÖà~âì ÜÖ ÜáÖâ~xÑ~Åä Ñvè~ vâÖÉÑí{ äzváí' Y ÖÅv}vÇvàì xÖâ âvÅvñ Ñ{äáñz~çv''' a xà{&âvÅ~ ÑvzÖ á{èvâì' u w{áä ~Ñ~ç~vâ~xä x àxÖ~ áä& Å~% ÑÖ cÖzvÄ''' w{á{â x áäÅ~ Ñvévâäï wäâíÇÅä àÇ~xÖx~çí' fvÇ~xv{â ãä|{áí ~ Üá{zÇvyv{â ÉÑ{ ÜÖéâ~ âvÅ |{% ÅvÅ àÖÇzvâ ä x{áâÖÇ{âv% Ü~âì xÉ{àâ{ à Ñ~É' T jvÉäîÇ j{Äévà *)',)' hÖÇévàv x âxÖ{É ávàÜÖáñ|{& Ñ~~' há~Åv|~ xà{ îâÖ äwávâì' há~x{z~ à{wñ x ÜÖáñzÖÅ' `vÅv|~ Åá{ÜÅÖyÖ évï' a Éí à âÖwÖÄ wäz{É á{èvâì Öé{Ñì xv|Ñí{ z{Çv' [{zì ÑvÉ |{ T xÖ{xvâì xÉ{àâ{' T Y Ü~âì5 eÑ{ åÖé{âàñ ÜÇïÑäâì ~ äÄâ~% Öàâvx~x îâÖyÖ Ñ{wá~âÖ& yÖ% ÜÖÇäáv}z{âÖyÖ ÅÖÉvÑzváÉv Ñv{z~Ñ{ à {yÖ àÖx{àâìï3 Üäàâì ÜìñÑàâxä{â à àÖávâÑ~éÅvÉ~' fÖ Ñ{Çì}ñ' T jz{ÇvÄ% ÜÖ|vÇäÄàâv% âÖ% éâÖ ñ ÜáÖèä' hÖåÖ|{% zÖ Ñ{yÖ àâvÇ zÖåÖz~âì ÉÖÄ ÑvàâáÖÄ' T jz{Çvï% àÖzáäy' u àÖ àxÖ~É~ âÖxvá~êvÉ~ xíè{Ç ~} vxâÖwäàv' fvàâáÖ& {Ñ~{ wíÇÖ ÜÖzvxÇ{ÑÑíÉ% ÅvÅ {àÇ~ wí Éí wíÇ~ x é{É&âÖ x~ÑÖxvâí''' a îâÖ T ÑvÅvÑäÑ{ á{èvïê~å z{Äàâx~Ä% ÅÖyzv zÇñ àÜv& à{Ñ~ñ xà{Ä yáäÜÜ~áÖxÅ~ p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ váÉ~~ xxÖz~âàñ x àáv|{Ñ~{ ,1&ñ váÉ~ñ àÖï}ÑÖyÖ yÖàäzváàâxv !hÖ}|{ ñ ä}Ñvï Üá~é~Ñä îâÖÄ w{ààÖÑÑÖÄ ~ ÜìñÑÖÄ ÑÖé~ y{Ñ{ávÇv cÖzvñ'" *), 103


p{á{} ÜÖÇévàv x vxâÖwäà{ ÅÖÉvÑzváÉv cÖzvñ ÑvÉ~ wí& Çv ÖÜá{z{Ç{Ñv }vzvév ÑvévÇìÑ~Åä èâvwv váÉ~~ y{Ñ{ávÇä hÖè~Åä3 Öw{àÜ{é~âì xxÖz x àáv|{Ñ~{ ,1&Ä váÉ~~ âvÅ~É Öwáv}ÖÉ% éâÖwí îâÖ x ÉvÅà~ÉvÇìÑÖÄ àâ{Ü{Ñ~ àÖÖâx{âàâxÖ& xvÇÖ ÖwàâvÑÖxÅ{% àÇÖ|~xè{Äàñ Ñv ãáÖÑâ{' gàÖw{ÑÑÖ xv|ÑÖ ÖÜá{z{Ç~âì xá{Éñ ~ Öwë{Åâí zÇñ ÑvÑ{à{Ñ~ñ vâÖÉ& Ñíå äzváÖx Üá~ xxÖz{ x àáv|{Ñ~{ îâÖÄ váÉ~~' eí ÖàâvÇ~àì à cÖzv{É x vxâÖwäà{ xzxÖ{É' Y y{Ñ{ávÇí táé~Å !fq ,1&Ä váÉ~~"% Yx{áìñÑÖx !ÑvévÇìÑ~Å ávÅ{â& Ñíå xÖÄàÅ ~ váâ~ÇÇ{á~~ ,1&Ä váÉ~~"% ÉvÄÖá ZáäÑ~Ñ~{Åà ~ ÑvévÇìÑ~Å èâvwv i{}{áxÑÖÄ váÉ~~ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá hÖè~Å äèÇ~ x wÖÇìèäï ÜvÇvâÅä àÖyÇvàÖxíxvâì ~ á{èvâì ÖÜá{z{& Ç{ÑÑí{ ÉÑÖï ~ cÖzv{É }vzvé~' gÜáñâÑÖ Öz{âíÄ àÖÇzvâ% x w{ÇÖÉ ÅÖÇÜvÅ{ ~ x w{ÇÖÄ ÑvÅávåÉvÇ{ÑÑÖÄ âä|äáÅ{% Üá~& Ñ{à Ñv ÜÖzÑÖà{ Åá{ÜÅ~Ä évÄ% ãáäÅâí% ÅÖÑã{âí ~ zv|{ ÜÇÖèÅä É{zv' T fä xÖâ% â{Ü{áì Éí xíÜì{É' T u x~|ä% cÖzvÄ àâváv& {âàñ Üá{ÖzÖÇ{âì àxÖ{ äÑ~|{ÑÑÖ{ àÖàâÖñÑ~{ ~ ~ê{â àÇÖxv zÇñ ~}x~Ñ{Ñ~ñ' gÑ% ÅvÅ&âÖ åÉíÅÑäx% ÜáÖzÖÇ|v{â3 T a}x~& Ñ~% YÇ{ÅàvÑzá' a}x~Ñ~% ÑÖéì wíÇv âáäzÑÖÄ ~ á{èvïê{Ä' T i{èvÇ~3 xÖ{xvâì ~Ç~ àzvxvâìàñ5 T Y&v% xà{ Ç{â~â x âváâváváí T f{ x{áï' [à{ x{áÑ{âàñ Ñv Åáäy~ àxÖñ' eí |{ T xÉ{àâ{' a xà{ Ü{á{|~x{É' Y5 T jâvávñàì ÑvÜávx~âì w{à{& zä x Ñä|ÑÖ{ ÉÑ{ áäàÇÖ% ñ àÜáÖà~Ç3 T jÅv|~ ÉÑ{ Çäéè{% jvÉäîÇ% ñ åÖéä }Ñvâì ÜÖzáÖwÑÖàâ~% éâÖ ÜáÖ~}ÖèÇÖ +0 ~ï& Ññ Ñv ]ÖäÜÖxàÅÖÉ ÜÖÇ~yÖÑ{5 pâÖ âvÅ ávààâáÖ~ÇÖ xvè{yÖ há{}~z{Ñâv5 a cÖzvÄ ávààÅv}vÇ ÉÑ{ àÇ{zäïê{{' +- ~Ç~ +. ~ïÑñ ÅÖÉvÑz~á *+&Ä Ü{åÖâÑÖÄ z~x~}~~ *&Ä váÉ~~ ÜÖÇäé~Ç ÜvÅ{â ÜÖ äé{Ñ~ï RqäÉvxvS' [ îâÖÉ ÜvÅ{â{ wíÇÖ ávàÜÖáñ|{Ñ~{ há{}~z{Ñâv à yá~ãÖÉ RàÖx{áè{ÑÑÖ à{Åá{âÑÖS% x ÅÖâÖáÖÉ yÖxÖá~ÇÖàì3 ÜÖzÑñâì âvÅÖÄ&âÖ ÜÖÇÅ ÜÖ wÖ{xÖÄ âá{xÖy{% xízvâì Ñv áäÅ~ wÖ{Üá~Üvàí% ÜáÖzÖ& xÖÇìàâx~{ Ñv Üñâì àäâÖÅ ~ ÜÖÇÅä Å 1 évàvÉ +0 ~ïÑñ }vÑñâì *)104


ÖwÖáÖÑä Ñv ]ÖäÜÖxàÅÖÉ ÜÖÇ~yÖÑ{% ãáÖÑâÖÉ Ñv }vÜvz x yÖ& âÖxÑÖàâ~ à îâÖyÖ xá{É{Ñ~ Öâáv}~âì vâvÅä RÜáÖâ~xÑ~ÅvS' cÖÉvÑz~á z~x~}~~% ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âÖâz{Çv% ÑvévÇìÑ~Å èâvwv àäz~Ç~&áñz~Ç~3 ÅvÅ wíâì5 cÖÉvÑz~á z~x~}~~ ÜÖ âá{wÖxvÑ~ï ÑvévÇìÑ~Åv ÜÖÇ~âÖâz{Çv Ñ{ zÖÇÖ|~Ç ÅÖÉvÑ& zváÉä y{Ñ{ávÇä [{à{Çí Ö ÜÖÇäé{ÑÑÖÄ }vzvé{% ÜÖÇvyvñ% éâÖ îâÖ RÜÖ äé{Ñ~ïS% ~Ç~% ÅvÅ yÖxÖáñâ z{â~% ÜÖÑváÖèÅä' Y }Ñvé~â% Ñ{ ÑvzÖ xíxÖz~âì ÜÖÇÅ ~} Åv}váÉ% v ÜÖàâvxÇ{ÑÑäï }vzvéä T á{è~âì Ñv âÖÜÖyávã~é{àÅÖÄ Åváâ{' fvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âÖâz{Çv ÜÖ}xÖÑ~Ç x hávyä% xíè{Ç Ñv cá~y{Çñ% ÜáÖà~Ç {yÖ àÖx{âv3 éâÖ z{Çvâì5 kÖâ Öâx{â~Ç3 R]{ÄàâxäÄ% ~àåÖzñ ~} Öwê{Ä ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ~S' kvÅ ÜáÖèÇÖ x àÜÖávå zxÖ{ àäâÖÅ' fÖ ÅÖÉvÑz~á z~x~}~~ xà{&âvÅ~ xíx{Ç ÜÖÇÅ x äÅv}vÑÑíÄ ávÄÖÑ' iv}w~Ç ÜvÇvâÖéÑíÄ Çvy{áì' gzÑvÅÖ Ñ~& ÅvÅÖÄ ÖwÖáÖÑí Ñ{ ÖáyvÑ~}ÖxíxvÇ ~ Ñ{ }vÑ~ÉvÇ' T a xÖâ âäâ ÑvévÇÖàì àvÉÖ{ àâávèÑÖ{''' fv ávààx{â{ +0&yÖ é~àÇv há{}~z{Ñâ x y{Ñ{ávÇìàÅÖÄ ãÖáÉ{% eváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä% ÅÖÉãáÖÑâÖÉ [vÇÖ% ÅÖÉvÑzváÉí h{âá|~ÇÖ% [{à{Çí% ñ% É~Ñ~àâá ]}äá ~ {yÖ }vÉ{àâ~â{Çì ÜÖ wÖ{xÖÄ ÜÖz& yÖâÖxÅ{ qvz{Å x à{Éì äâáv zxäÉñ x{áâÖÇ{âvÉ~ Üá~}{ÉÇ~& Ç~àì x ávàÜÖÇÖ|{Ñ~~ ÜÖÇÅv *+&Ä z~x~}~~' iÖxÑÖ x xÖ& à{Éì há{}~z{Ñâ Öwëñx~Ç ÜÖÇÅä wÖ{xäï âá{xÖyä à }vzvé{Ä }vÑñâì ÖwÖáÖÑä ~ Öâáv}~âì vâvÅä xávyv' a é{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ É~Ñäâ Ü{á{z ÖÜá{z{Ç{ÑÑíÉ ÜÖÇÅä ãáÖÑâÖÉ ÜÖzÑñÇvàì àâá{Çìwv''' `vzx~yvÇ~àì xzÖÇì ãáÖÑâv ~ ~} yÇäw~Ñí É~è{& Ñ~% ~É~â~áäñ vâvÅä RÜáÖâ~xÑ~ÅvS' f~ ÅÖÉvÑz~á ÜÖÇÅv% Ñ~ ÅÖÉwvâí Ñ{ }ÑvÇ~% éâÖ z{Çvâì' gwÖáÖÑí Ñ{ wíÇÖ' T cÖzvÄ àÖÅáäè{ÑÑÖ zÖwvx~Ç3 T fvx{áÑÖ{% ,) T -) ÜáÖç{ÑâÖx Ç~é& ÑÖyÖ àÖàâvxv ÜÖÇÅv wíÇ~ w{} Öáä|~ñ''' há{}~z{Ñâ T wÇ{& z{Ñ ÅvÅ ÜÖÇÖâÑÖ% yäwí záÖ|vâ''' kÖÇìÅÖ ~ àäÉ{Ç xíÉÖÇ& x~âì3 RjâízÑÖ ÉÑ{% àâízÑÖ S j{Ç x x{áâÖÇ{â ~ äÇ{â{Ç% Ñ~ à Å{É Ñ{ ÜÖÜáÖêvxè~àì' f&zv' kvÅÖ{ xÖ{ÑÑÖÉä é{ÇÖx{Åä x zäáÑÖÉ àÑ{ Ñ{ Üá~& àÑ~âàñ' u Üá{zàâvx~Ç à{w{ uÅäwÖxàÅÖyÖ x âÖâ ÉÖÉ{Ñâ ~ xÖ& Öwáv}~Ç% ÅvÅ~{ àÇÖxv {zxv Ñ{ àáíxvÇ~àì âÖyzv à {yÖ ñ}íÅv *). 105


x vzá{à *+&Ä z~x~}~~ àÖï}Ñ~éÅÖx''' Y ÅvÅÖxÖ wíÇÖ há{}~& z{Ñâä5 ]v {ê{ x Üá~àäâàâx~~ eváèvÇv jÖx{âàÅÖÄ Yá& É~~5 T Y {àÇ~ há{}~z{Ñâ àïzv Üá~Ç{â~â Å â{w{5 cÖzvÄ ÜÖÑñÇ ÉÖÄ {å~zÑíÄ xÖÜáÖà' T f{ Üá~Ç{â~â' gÑ ä|{ ÜÖÑñÇ% zÖ ÅvÅÖyÖ àÖàâÖñÑ~ñ zÖèÇv Ñvèv váÉ~ñ x åÖz{ z{ÉÖÅávâ~}vç~~% Ç~w{ávÇ~}v& ç~~ ~ ã{z{ávÇ~}vç~~''' eÑ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% cÖzvÄ Ñ{ á{èv{âàñ àÅv}vâì ÉÑ{ {ê{ ÅÖ{&éâÖ' l Ñ{yÖ Ç~èì xíáxvÇÖàì3 T ]áäy~{ }vévàâ~Ç~ ÅÖ ÉÑ{' u Ñ{ àâvÇ ÇïwÖÜíâàâxÖxvâì% ÜÖÑ~Évñ% éâÖ cÖzvÄ àvÉ% àÅv}vx RvS% ávÑÖ ~Ç~ ÜÖ}zÑÖ àÅv|{â ~ RwS' gÑ wíÇ Ñv ÜÖÇ& Üäâ~ Å ÖâÅáÖx{Ñ~ï% ÑÖ àÉÖÇévÇ' Y ñ% éâÖwí Ñ{ zvx~âì Ñv {yÖ àvÉÖÇïw~{% àâvÇ xí|~zvâì' p{á{} zxv évàv Éí% á{è~x ~ àÖyÇvàÖxvx xà{ }vzvé~% àxñ}vÑÑí{ à xxÖzÖÉ váÉ~~ x àáv|{Ñ~{% äÇ{â{Ç~ x èâvw áä& ÅÖxÖzàâxv x e~ÇÖx~ç{' iÖxÑÖ x *1 évàÖx ñ àÖ àxÖ{Ä yáäÜÜÖÄ x Üá~àäâàâx~~ ÅÖ& ÉvÑzváÉÖx [{à{Çí% h{âá|~ÇÖ ~ cÖzvñ zÖÅÇvzíxvÇ á{è{& Ñ~{ Ñv xxÖz x àáv|{Ñ~{ váÉ~~ ÅÖÉvÑzäïê{Éä ãáÖÑâÖÉ y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâä [vÇÖ' há~ }vàÇäè~xvÑ~~ Üá~àäâàâxÖ& xvÇ~ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí ]}äá% v âvÅ|{ eváèvÇ uÅäwÖx& àÅ~Ä ~ y{Ñ{ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx' c zÖÅÇvzä Éí wíÇ~ åÖáÖ& èÖ ÜÖzyÖâÖxÇ{Ñí% ~ x ç{ÇÖÉ zÖÅÇvz ÜáÖè{Ç yÇvzÅÖ' cÖ& ÉvÑzäïê~Ä ãáÖÑâÖÉ á{è{Ñ~{ äâx{áz~Ç% ~ ñ wíÇ yÖâÖx àx{áÑäâì Åváâí ~ Ç{â{âì Å à{w{ Ñv d~wvxä' fÖ Ñ{Ö|~zvÑ& ÑÖ ]}äá Öwávâ~Çàñ Å uÅäwÖxàÅÖÉä3 T jÖzáäy Évá{èvÇ% áv}á{è~â{ Ñ{àÅÖÇìÅÖ xÖÜáÖàÖx ÅÖÉvÑzváÉä' uÅäwÖxàÅ~Ä Å~xÑäÇ yÖÇÖxÖÄ' T hÖ|vÇäÄàâv' T jÖzáäy ÅÖÉvÑzváÉ% vâÖÉÑí{ äzváí ÑvÑÖà~âì wäz{& â{5 T àÜáÖà~Ç e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí% àâvávñàì Åv}vâìàñ z{& Ç~ÅvâÑíÉ' *)/ 106


T ]v% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% ÜÇvÑ~áä{É' T a ñ Ñv}xvÇ ÅÖ& Ç~é{àâxÖ vâÖÉÑíå äzváÖx x ÜÖÇÖà{ xxÖzv x àáv|{Ñ~{ vá& É~~ ÜÖ Öwë{ÅâvÉ RÜáÖâ~xÑ~ÅvS' T fÖ âvÉ% àÖzáäy ÅÖÉvÑzváÉ% yáv|zvÑàÅÖ{ Ñvà{Ç{Ñ~{' cvÅ Éí wäz{É îâÖ ávààÉvâá~xvâì5 u äÇvxÇ~xvï ÜÖzxÖå x xÖÜáÖà{ ]}äáv ~ Öâx{évï3 T lzváí ÑvÑÖà~É% àÖzáäy É~Ñ~àâá% ÜÖ ÅÖÉvÑzÑíÉ ÜäÑÅâvÉ% àá{zàâxvÉ vâÖÉÑÖyÖ ÑvÜvz{Ñ~ñ RÜáÖâ~xÑ~ÅvS% {yÖ âvÑÅÖxíÉ yáäÜÜ~áÖxÅvÉ% v Ñ{ ÜÖ É{àâÑÖÉä Ñvà{Ç{& Ñ~ï' T fÖ x{zì âvÉ Çïz~''' k{áá~âÖá~ñ àÖï}ÑÖÄ àâáv& Ñí''' T ÅÇÖÑ~â ÖÜñâì àxÖ{ ]}äá' T sâÖ Ñ{yäÉvÑÑÖ% T ÜáÖ& ç{z~Ç ÖÑ àÅxÖ}ì }äwí àxÖÄ yÇvxÑíÄ váyäÉ{Ñâ' u éäxàâxäï Ñvâñ|{Ñ~{ àÖwàâx{ÑÑíå Ñ{áxÖx' T jÖzáäy É~Ñ~àâá% xÖÄÑv xÖÖwê{ Ñ{yäÉvÑÑv' gÑ É{Ññ Ü{á{w~xv{â3 T [í wäz{â{ á{èvâì% Åäzv ~ ÅÖyzv ÑvÑÖà~âì äzváí5 u àÉÖâáï Ñv uÅäwÖxàÅÖyÖ' gÑ åÉäá~âàñ% Ñv Ç~ç{ {yÖ }våÖz~Ç~ |{ÇxvÅ~' T f{â% Ñ{ ñ wäzä á{èvâì% T ÜÖéâ~ z{á}ÅÖ Öâx{â~Ç ñ' T u Ç~èì ÜÇvÑ~áäï% yz{ ~ ÅÖyzv ~å ÑvÑÖà~âì''' T Y ÅâÖ |{5 T {å~zÑÖ ÜáÖzÖÇ|v{â ]}äá' T câÖ zvàâ ÅÖÉvÑzä Ñv îâ~ äzváí5 câÖ5 a âäâ ñ àÇíèä âx{ázíÄ yÖÇÖà axvÑv ayÑvâì{x~év3 T u zÖÇ|óÑ xvÉ àÅv}vâì% àÖzáäy É~Ñ~àâá% îâÖ wäz{â á{èvâì ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{ áäÅÖxÖzàâxÖ' T a wÖÇ{{ ÉñyÅÖ3 T Y Éí à xvÉ~% àâvÇÖ wíâì% ~àÜÖÇÑ~â{Ç~' a ÖÑ% T ÉváèvÇ ÜÖ& Åv}vÇ Ñv É{Ññ% T âÖ|{ ~àÜÖÇÑ~â{Çì ~ zÖÅÇvzíxv{â% ÅvÅ ~àÜÖÇÑ~â{Çì% àâvÇÖ wíâì' fv îâÖÉ ~ }vÅÖÑé~Çàñ ÉÖÄ zÖÅÇvz' - ~ïÇñ *2/1 yÖzv x 2 évàÖx äâáv ÑvévÇàñ áv}wÖá äé{Ñ~Ä RqäÉvxvS' jâ{Ñí ÅÖÑã{á{Ñç&}vÇv }vx{è{Ñí ÅváâvÉ~% âvwÇ~çvÉ~% àå{ÉvÉ~' fv Ñ~å T ~àåÖzÑvñ ÖwàâvÑÖxÅv3 Öw& àâvÑÖxÅv Ü{á{z äé{Ñ~ñÉ~4 z~ÑvÉ~Åv àÖwíâ~Ä RÑvévÇv '&107


xÖÄÑíS% âÖ {àâì xâÖá|{Ñ~ñ yáäÜÜí váÉ~Ä Ro{ÑâáS x p{& åÖàÇÖxvÅ~ï ~ Öâáv|{Ñ~{ îâÖyÖ xâÖá|{Ñ~ñ xÖÄàÅvÉ~ +&yÖ `vÜvzÑÖyÖ ãáÖÑâv [ÖàâÖéÑíå !pfY"' `z{àì Ñv îâ~å Åvá& âvå% âvwÇ~çvå% àå{Évå Öâáv|{Ñv Ç~èì évàâì zÖÅâá~Ñí àâávÑ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv% ~ ÖàÖw{ÑÑÖ T á{vÇìÑvñ ÜávÅâ~Åv ÜÖzyÖâÖxÅ~% ÖáyvÑ~}vç~~ ~ ÜáÖx{z{Ñ~ñ ãáÖÑâÖ& xÖÄ ÖÜ{ávç~~ T xÑvévÇ{ ÖwÖáÖÑ~â{ÇìÑÖÄ% v }vâ{É ~ Ü{á{& åÖzñê{Ä x ÅÖÑâáÑvàâäÜvâ{ÇìÑäï' gwê~Ä ÑvàâáÖÄ àÖwávxè~åàñ Öã~ç{áÖx ~ y{Ñ{ávÇÖx âv& ÅÖx3 äé{Ñ~ñ ÜÖzyÖâÖxÇ{Ñí% ÖáyvÑ~}ÖxvÑí ~ ÜáÖx{z{Ñí åÖ& áÖèÖ' gé{x~zÑv x îâÖÉ áÖÇì \ÇvxÅÖÉv gwë{z~Ñ{ÑÑíÉ~ xÖ& Öáä|{ÑÑíÉ~ à~ÇvÉ~ eváèvÇv jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v uÅäwÖx& àÅÖyÖ ~ {yÖ fvévÇìÑ~Åv èâvwv y{Ñ{ávÇv váÉ~~ cv}vÅÖxv' `v àâÖÇÖÉ Üá{}~z~äÉv à~zñâ há{}~z{Ñâ pjji jxÖwÖ& zv% ÉváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä% y{Ñ{ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx% e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí pjji ]}äá' jÜávxv ~ àÇ{xv Öâ Ñ~å zxÖ{ èâvâ& àÅ~å% àÇ{xv Öâ ç{Ñâáv é{ÇÖx{Å% ÜÖzàâá~|{ÑÑíÄ ÜÖz wÖw& á~Åv% à Ñ{áxÑíÉ â~ÅÖÉ Ñv Ç~ç{% T Üá{zà{zvâ{Çì fvç~Ö& ÑvÇìÑÖyÖ àÖwávÑ~ñ pjji aÖ}{ã jÉáÅÖxàÅ~Ä' ^yÖ áäÅ~% ÜÖÇÖ|{ÑÑí{ Ñv àâÖÇ% ÜÖàâÖñÑÑÖ x zx~|{Ñ~~ ~ xízvïâ% Öé{x~zÑÖ% {yÖ zÖàâvâÖéÑÖ Ñ{áxÖ}Ñäï Ñvâäáä' u àÉÖâáï Ñv {yÖ Ç~çÖ ~ ÉÑ{ Åv|{âàñ% éâÖ {yÖ yÇv}v Ñ{ ÉÖyäâ Ñ~ Ñv é{É àÖàá{zÖâÖé~âìàñ4 ÖÑ~% ÅvÅ% xÜáÖé{É% ~ xàñ {yÖ Ñvâäáv% Ñv& åÖzñâàñ x ÅÖÑxäÇìà~xÑÖÉ zx~|{Ñ~~' u ÑvàÇíèvÑ Ö Ñ{É ÅvÅ Öw ÖzÑÖÉ ~} ~z{ÖÇÖyÖx z{ÅvwáìàÅÖyÖ&ñÑxváàÅÖyÖ ÜÇ{& ÑäÉv ~ é{ÇÖx{Å{% àíyávxè{É á{èvïêäï áÖÇì x àÉ{ê{& Ñ~~ YÑâÖÑ~Ñv fÖxÖâÑÖyÖ' gzÑvÅÖ x~|ä {yÖ xÜ{áxí{' hÖ}|{ ñ äàÇíèvÇ Öâ Ñ{yÖ âvÅäï ~áÖÑ~éÑäï á{ÜÇ~Åä3 T ]Ö ,1&yÖ yÖzv É{Ññ Ü{á{z Åv|zíÉ Üáv}zÑ~ÅÖÉ àâáv& Ñí ÜáñâvÇv x ÅvâvÇv|Åä xÇvàâì evàvá~Åv' [ Ü{á~Öz xÖÄÑí }v ÉÑÖÄ ÖåÖâ~Ç~àì Ñ{Éçí' Y à -1&yÖ yÖzv ÉÖ~ zÖáÖy~{ ÅÖÉ& ÉäÑ~àâí x ÜÖáñzÅ{ ÜáÖã~ÇvÅâ~Å~ Ü{á{z Åv|zíÉ~ á{xÖ& Çïç~ÖÑÑíÉ~ âÖá|{àâxvÉ~ âÖ|{ àv|vÇ~ É{Ññ x ch`' a xí }Ñv{â{% ÜÖé{Éä5 hÖâÖÉä éâÖ ñ T ÜÖÇ~â~é{àÅ~Ä wÖá{ç *)1 108


àÖ xàñÅ~É Ñvà~Ç~{É T ~ ÖÑ ÉÑÖyÖ}Ñvé~â{ÇìÑÖ ÜÖzÑñÇ äÅv}vâ{ÇìÑíÄ ÜvÇ{ç' a z{Äàâx~â{ÇìÑÖ% Ç{âÖÉ *2/1 yÖzv jÉáÅÖxàÅ~Ä wíÇ Öz& Ñ~É ~} â{å x~zÑíå z{ñâ{Ç{Ä p{åÖàÇÖxvÅ~~% ÅÖâÖáí{ wäzÖ& áv|~Ç~ Öwê{àâx{ÑÑÖ{ ÉÑ{Ñ~{' jxÖ~É xÑ{èÑ~É x~zÖÉ ~ â{ÉÜ{ávÉ{ÑâÖÉ ÖÑ ÑvÜÖÉ~ÑvÇ ÉÑ{ c{á{ÑàÅÖyÖ !âvÅÖyÖ% ÅvÅ~É ñ }ÑvÇ {yÖ ÜÖ ÜÖáâá{âvÉ"' Y xÖâ záäyÖÄ èâvâàÅ~Ä T cá~y{Çì' gÑ âx{ázÖ% ÜÖéâ~ ÉÖÑäÉ{ÑâvÇìÑÖ à~z~â Ñv àâäÇ{ }v záäy~É Åáv{É àâÖÇv' ZÖÇìèÖÄ ÇÖw% Üá~ÅáíâíÄ á{zÅ~É~ ÅäáévxíÉ~ é{áÑíÉ~ xÖÇÖàvÉ~% ÜáÖéÑÖ ÜÖàv|{ÑÑvñ yÖÇÖxv% wäávxñê~Ä àÖàá{& zÖâÖé{ÑÑíÄ x}yÇñz' ![{áÖñâÑÖ% {yÖ xÑ{èÑ~Ä ÖwÇ~Å ~ åváv& Åâ{á wíÇ~ ÅvÅ&âÖ àxñ}vÑí à {yÖ àÜ{ç~vÇìÑÖàâìï xávév&y~& Ñ{ÅÖÇÖyv T âÖÑÅvñ ~ Öâx{âàâx{ÑÑvñ ÜáÖã{àà~ñ "' u }Ñvï% éâÖ x Üá{}~z~äÉ{ oc chp à ÉÑ{Ñ~{É cá~y{Çñ àé~âvïâàñ% x évàâÑÖàâ~ ~ àvÉ ]äwé{Å' eÑ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% éâÖ îâ~É zxäÉ èâvâàÅ~É ÜÖÇ~â~ÅvÉ wíÇÖ Ñ{ xÜÖÇÑ{ äïâÑÖ àá{z~ àâÖÇì xíàÖÅ~å xÖ{ÑvévÇìÑ~& ÅÖx''' iv}wÖá ÖâÅáíÇ ÉváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä' T jÖzáäy há{}~z{Ñâ% ÜÖ}xÖÇìâ{ Ñvévâì áv}wÖá' dïzx~Å axvÑÖx~é% xíyÇñz{xè~Ä x âÖâ z{Ñì ÉÖÇÖ|{ àxÖ~å Ç{â% zÖwáÖ|{Çvâ{ÇìÑÖ Å~xÑäÇ3 T hÖ|vÇäÄàâv' hÖ|vÇäÄàâv% àÖzáäy Évá{èvÇ' uÅäwÖxàÅ~Ä ÅvèÇñÑäÇ ~ âx{ázíÉ yÖÇÖàÖÉ Öwëñx~Ç3 T [íàâäÜv{â% àâvÇÖ wíâì% fvévÇìÑ~Å èâvwv áäÅÖxÖz& àâxv y{Ñ{ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx e~åv~Ç aÇì~é' a Åv|zíÄ à~zñê~Ä Ñv áv}wÖá{% v Ñvà wíÇÖ% Öé{x~zÑÖ% é{ÇÖx{Å 0) T 1) y{Ñ{ávÇ~â{âv pfY ~ äévàâÑ~ÅÖx Öâ jjji% hfi% [fi ~ èâvwv áäÅÖxÖzàâxv% àáv}ä |{ wíÇ ÖâwáÖè{Ñ Ñv ~àåÖzÑí{ ÜÖ}~ç~~% âÖ {àâì x zxvzçvâí{ é~àÇv ~ïÑñ% Å ÑvévÇä äé{Ñ~Ä' iÖxÑíÉ% åÖáÖèÖ ÜÖàâvxÇ{ÑÑíÉ yÖÇÖàÖÉ y{Ñ{ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx xâÖÇÅÖxíxv{â xíàÖÅÖÉä àÖwávÑ~ï% éâÖ ç{Ç~% ÜÖ& àâvxÇ{ÑÑí{ Ü{á{z äé{Ñ~ñÉ~ RqäÉvxvS% zÖàâ~yÑäâí% àÇÖ|& *)2 109


Ñ{Äè~{ }vzvé~ á{è{Ñí ~% àÇ{zÖxvâ{ÇìÑÖ% zvÑÑÖ{ äé{Ñ~{ ÜáÖx{z{ÑÖ à wÖÇìèÖÄ ÜÖÇì}ÖÄ zÇñ àâávÑ [váèvxàÅÖyÖ ]Ö& yÖxÖáv' f~ Öz~Ñ ÉäàÅäÇ Ñv Ç~ç{ cv}vÅÖxv Ñ{ záÖyÑäÇ% ÅÖyzv ÖÑ ñxÑÖ Åá~x~Ç zäèÖÄ% xÖ}xíèvñ x Öç{ÑÅvå z{Äàâxäïê~{ xÖÄàÅv% èâvwí% ÅÖÉvÑz~áÖx&ÅÖÉvÑzäïê~å' pâÖ ÜÖz{Çv& {èì5 [{zì îâÖâ áv}wÖá ~ {yÖ% cv}vÅÖxv% zÖÅÇvz T É{áÖÜá~& ñâ~{ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{' a z~ÜÇÖÉvâ~é{àÅ~Ä vÅç{Ñâ }z{àì T Ñ{ ÜÖàÇ{zÑ~Ä' gÑ Üá~}xvÑ àyÇvz~âì% ÖÅáäyÇ~âì Öàâ& áí{ äyÇí% zvwí Ñ~ÅÖÉä Ñ{ Öàâvx~âì ÜÖxÖzÖx zÇñ àÖÉÑ{Ñ~Ä x ç{Ç{àÖÖwáv}ÑÖàâ~ âvÅ~å äé{Ñ~Ä T â{É wÖÇ{{% ÅÖyzv á{éì ~z{â Ö àÖï}ÑÖÉ yÖàäzváàâx{% p{åÖàÇÖxvÅ~~% RÖàx{|v{ÉÖÄS x{âávÉ~ Ç~w{ávÇ~}vç~~ ~ z{ÉÖÅávâ~}vç~~' ]äÉvï% ~ uÅäwÖxàÅ~Ä% ~ cv}vÅÖx xà{ ÜáÖzäÉvÇ~ ~ ~}& wávÇ~ ÖÜâ~ÉvÇìÑíÄ xvá~vÑâ zÖÅÇvzv' cÖÑ{éÑÖ |{% zÖÅÇvz àvÑÅç~ÖÑ~áÖxvÑ aÑàâvÑç~{Ä' [ Ñ{É xà{ ÜáÖzäÉvÑÖ% éâÖwí ÅvÅ&âÖ äàÜÖÅÖ~âì% àÉñyé~âì Ñ{& Üá~ñ}Ñì Ñ{ÅÖâÖáÖÄ évàâ~ áäÅÖxÖzàâxv chp ~ ÖàÖw{ÑÑÖ ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñç~~ Å Üá~àäâàâx~ï àÖx{âàÅ~å xÖÄàÅ x p{åÖ& àÇÖxvÅ~~' fv Ü{á{áíx{ xà{ ÖwÇ{yé{ÑÑÖ x}zÖåÑäÇ~' [à{&âvÅ~ Üá~ñâÑÖ% ÅÖyzv Ñv xíàÖÅÖÉ àÖwávÑ~~ â{wñ åxvÇñâ% v Ñ{ Åá~â~Åäïâ' há~ñâÑÖ% éâÖ xà{ ÜÖ}vz~% â{Ü{áì ÉÖ|ÑÖ Ñ{& ÉÑÖyÖ ávààÇvw~âìàñ' k{É wÖÇ{{ Ü{á{z Öw{zÖÉ% ÅÖâÖáíÄ zv& {â e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí pjji eváâ~Ñ ]}äá ÜÖ àÇäévï ÖÅÖÑ& évÑ~ñ äé{Ñ~Ä' [à{ Åäáñâ T zíÉ ÅÖáÖÉíàÇÖÉ% áv}yÖxvá~& xvïâ yáÖÉé{ ÖwíéÑÖyÖ% ÅâÖ&âÖ zv|{ âávx~â vÑ{ÅzÖâí' fÖ à{ázç{ ÉÖ{ éä{â% éâÖ ÖwíÅÑÖx{ÑÑÖÄ âávÜ{}ÖÄ z{ÇÖ Ñ{ ÖyávÑ~é~âàñ' uÅäwÖxàÅ~Ä àz{ÇvÇ ÉÑ{ }ÑvÅ ÜÖzÖÄâ~' T jÇíèì% ÅÖÉvÑzváÉ% Ñv Öw{z{ âÖÇÅÑ~ Ñ{wÖÇìèäï á{éì' T ^àâì' kÖÇÅÑä' T `v àâÖÇÖÉ Ñv É{Ññ ÜÖyÇñzíxvÄ% ñ Å~xÑä T ÅÖyzv' T a ÖÑ ÖâÖè{Ç Å há{}~z{Ñâä' !! 110


fvÅÖÑ{ç xà{ ávàà{Ç~àì }v àâÖÇÖÉ' T jÖzáäy~% ÜáÖèä xÑ~ÉvÑ~ñ T ]}äá ÜÖx{áÑäÇàñ ~ ÑvÅÇÖÑ~Ç yÖÇÖxä Å há{}~z{Ñâä3 T hÖ}xÖÇìâ{% àÖzáäy há{& }~z{Ñâ% Üá~x{âàâxÖxvâì Ñv Öw{z{ äévàâÑ~ÅÖx äé{Ñ~ñ Rqä& ÉvxvS ~ Üá{zÇÖ|~âì Ü{áxíÄ âÖàâ }v äàÜ{èÑÖ{ }vx{áè{& Ñ~{ îâ~å äé{Ñ~Ä' jÖzáäy Évá{èvÇ% T ÖÑ ÜÖx{áÑäÇàñ Å uÅäwÖxàÅÖÉä% T Éí àz{Çv{É Ñ{ÖwåÖz~Éí{ xíxÖzí' u ä|{ zÖÇÖ|~Ç àÖzáäyä há{}~z{Ñâä% Ñvè{Éä àÇvxÑÖÉä wÖ{xÖÉä y{Ñ{ávÇä váÉ~~% éâÖ Éí åÖáÖè{ÑìÅÖ ÑvÉ{â~É zvÇìÑ{Ä& è~{ É{áÖÜá~ñâ~ñ% åÖáÖè{ÑìÅÖ {ê{ ÜÖávwÖâv{É% äà~Ç~É wÖ{àÜÖàÖwÑÖàâì váÉ~~% ~ ÜÖ&Üá{|Ñ{Éä pfY wäz{â Ñvz{|& Ñ{ÑìÅÖÄ ÖÜÖáÖÄ% }x{ÑÖÉ x Öwê{Ä ç{Ü~ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖ& xÖáv' u ÜÖÇvyvï% Éí xà{% àÖzáäy~% }vàÇä|~Ç~% éâÖwí xí& Ü~âì xÖâ îâä Ü{áxäï áïÉÅä }v zvÇìÑ{Äè~{ äàÜ{å~% T à å~âáÖÄ äàÉ{èÅÖÄ }vÅÖÑé~Ç ]}äá' j~z{xè~Ä àÇ{xv Öâ É{Ññ ÅÖÉvÑzäïê~Ä qÇ{ÑàÅ~É xÖ{ÑÑíÉ ÖÅáäyÖÉ hfi y{Ñ{ávÇ wáÖÑ~ mÇÖá~vÑ j~x~ç& Å~Ä ÅÖàÑäÇàñ ÉÖ{Ä áäÅ~ ~ â~åÖ ÜáÖ~}Ñ{à3 T ZÖÇâÇ~xíÄ qx{ÄÅ''' kvÅ xíÜì{É% YÇ{ÅàvÑzá' eí éÖÅÑäÇ~àì% ~ ñ xíÜ~Ç Ñv à{Ä áv} zÖ zÑv' fvàâäÜ~Çv wÖÇ{{ Ñ{Üá~Ñä|z{ÑÑvñ É~Ñäâv' `v Ñvè~& É~ àÜ~ÑvÉ~ åÖz~Ç~ áÖàÇí{ x w{Çíå âä|äáÅvå ~ w{Çíå ÅÖÇÜvÅvå é{åÖàÇÖxvçÅ~{ ÜváÑ~% x{áÖñâÑÖ àÖÇzvâí% ~ ÜÖ& ÜÖÇÑñÇ~ Ñvè~ âvá{ÇÅ~' hÖzÑñÇàñ [và~Çì [vÇÖ ~ Öwávâ~Çàñ Å há{}~z{Ñâä3 T hÖ}xÖÇìâ{5 jxÖwÖzv àÜÖÅÖÄÑÖ àÅv}vÇ% Öwávêvñàì ÅÖ xà{É3 T jÖzáäy~% Öw{z x{z{â É~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí% ä Ñ{yÖ ~ ÜáÖà~â{ ÜÖ}xÖÇ{Ñ~ñ' ]}äá wÇvyÖzváàâx{ÑÑÖ Å~xÑäx há{}~z{Ñâä% áv}á{è~Ç xíàâäÜ~âì [vÇÖ' T jÖzáäy há{}~z{Ñâ% àÖzáäy Évá{èvÇ% àÖzáäy É~& Ñ~àâá% ñ à yÖázÖàâìï zÖÅÇvzíxvï% xà{ ÉÖ~ ÜÖzé~Ñ{ÑÑí{ ávzí wíÇ~ äévàâxÖxvâì x îâÖÉ âáäzÑ{ÑìÅÖÉ äé{Ñ~~' gw& àâvÑÖxÖéÅv Ñv Ñ{É wíÇv àÇÖ|Ñ{ÑìÅvñ' a Üá~åÖz~ÇÖàì ÑvÉ !!! 111


ÜÖáÖÄ Ñ{Ç{yÅÖ' fÖ ñ }vx{áñï xvà% àÖzáäy há{}~z{Ñâ% xvà% àÖzáäy Évá{èvÇ% xvà% àÖzáäy É~Ñ~àâá% éâÖ Éí wäz{É ávwÖ& âvâì% äÜÖáÑÖ }vÑ~Évâìàñ% éâÖwí Ñv àÇ{zäïê~å äé{Ñ~ñå''' T Y éâÖ% {ê{ wäzäâ äé{Ñ~ñ5 T jÉáÅÖxàÅ~Ä àÇÖxÑÖ wáÖà~Ç ê{ÜÖâì Ü{áçä à àÖÇìï x àÇvzÅÖxvâíÄ àäÜ% ÅÖâÖáíÄ âvÅ àâvávâ{ÇìÑÖ áv}Ç~xvÇ ÜÖ Ñvè~É âvá{ÇÅvÉ y{Ñ{ávÇ [v& ÇÖ' hávxzv% Ñ~ÅâÖ Ñ{ ÜÖÜ{áåÑäÇàñ' háÖàâÖ äàâvÑÖx~Çvàì â~è~Ñv' ^{ Ñváäè~Ç cv}vÅÖx3 T eÖ|{â% ~ wäzäâ''' eí xà{ ÜÖz ZÖyÖÉ åÖz~É% àÖzáäy jÉáÅÖxàÅ~Ä' T Y Ñvà Öw îâÖÉ àÜáÖàñâ5 T Ñ{ äÑ~ÉvÇàñ jÉáÅÖx& àÅ~Ä' k{Ü{áì ä|{ uÅäwÖxàÅ~Ä ÜÖx{áÑäÇ yÖÇÖxä Å xÖÜáÖèv& ïê{Éä ~ Öâx{â~Ç3 T jÜáÖàñâ% àâvÇÖ wíâì' jÜáÖàñâ% àÖzáäy jÉáÅÖxàÅ~Ä' [vÇÖ ÜÖéäxàâxÖxvÇ% éâÖ ÉÖ|ÑÖ }vÅÖÑé~âì àxÖÄ âÖàâ3 T `v xà{å äévàâÑ~ÅÖx äé{Ñ~Ä% }v Ñvè~ Öwê~{ äàÜ{å~ láv cÖÑ{éÑÖ% Ñ~ÅâÖ Ñ{ ÜÖzz{á|vÇ îâÖ Rláv S ÑÖ xíÜ~âì T xíÜ~Ç~ ~ }vÅäà~Ç~ à äzÖxÖÇìàâx~{É' gw{z ÜáÖzÖÇ|v{âàñ% ñ ÜÖàÉvâá~xvï Ñv uÅäwÖxàÅÖyÖ' k{É xá{É{Ñ{É xàâv{â à~z{xè~Ä ÑvÜáÖâ~x É{Ññ cÖzvÄ3 T hÖ}xÖÇìâ{% àÖzáäy há{}~z{Ñâ' jxÖwÖzv Å~xv{â Ñv ]}äáv T hÖ}xÖÇñï% T ÖâÅÇ~Åv{âàñ ]}äá' T jÖzáäy~% ñ Ñv îâ~å äé{Ñ~ñå x~z{Ç% ÅvÅ Ñ{ ÑvzÖ ~ ÅvÅ ÑvzÖ xÖ{xvâì' u xÖàå~ê{Ñ äé{Ñ~{É à wÖ{xÖÄ àâá{ÇìwÖÄ ÉÖ& âÖàâá{ÇÅÖxÖyÖ ÜÖÇÅv jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ Ñv d~wvxàÅÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{' a Öw{êvï% àÖzáäy É~Ñ~àâá% àÖzáäy há{& }~z{Ñâ% àÖzáäy Évá{èvÇ% âvÅ~É |{ Öwáv}ÖÉ Öwäévâì ÜÖÇÅ~ ~ x [ÖàâÖéÑÖÉ xÖ{ÑÑÖÉ ÖÅáäy{' há{zÇvyvï âÖàâ }v wäzä& ê{{ p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ ÑváÖzÑÖÄ váÉ~~' [àÅÖá{ ÜÖzÑñÇàñ j~x~çÅ~Ä' !!" 112


T jÖzáäy~% hvÑÖx{% âÖxvá~ê~' [à{ åÖáÖèÖ% éâÖ ÜáÖ& èÇÖ' Y éâÖ wíÇÖ ÜÇÖåÖ% äàâávÑ~É' u âvÅ ~ zÖÇÖ|ä àxÖ{Éä É~Ñ~àâáä ÖwÖáÖÑí' nÖéä xíáv}~âì Üá~}Ñvâ{ÇìÑÖàâì ÜÖÇìàÅÖÄ àâÖáÖÑí }v zÖwáÖ{ ÖâÑÖè{Ñ~{ Å ÑvÉ% ÜÖÇñÅvÉ' eí wäz{É xà{yzv yÖâÖxí Öâáv}~âì ÇïwÖyÖ xávyv' [ â{àÑÖÉ {z~Ñàâx{ àâávÑ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv' `v [váèvxàÅ~Ä ]ÖyÖxÖá T zÖ zÑv a ÖÑ Ü{áxíÄ Ç~åÖ ÖÜáÖÅ~ÑäÇ áïÉÅä' [à{ {yÖ záä|ÑÖ ÜÖzz{á|vÇ~' a âäâ ÅvÅ ä|vÇ{ÑÑíÄ xàÅÖé~Ç jÉáÅÖxàÅ~Ä' T jÖzáäy~% ñ ÅvÅ Üá{zà{zvâ{Çì fvç~ÖÑvÇìÑÖyÖ àÖwáv& Ñ~ñ p{åÖàÇÖxvçÅÖyÖ yÖàäzváàâxv% ÜÖ àxÖ{Éä ÜÖÇÖ|{Ñ~ï Öwñ}vÑ wíâì ÜÖÇ~â~ÅÖÉ% }vê~êvïê~É ~Ñâ{á{àí ÑváÖzÖx ÉÖ{Ä àâávÑí% ~å É~áÑäï àévàâÇ~xäï |~}Ñì% ~å zÖàâvâÖÅ% ~å àxÖwÖzä% ~å x{Ç~ÅÖ{ zÖàâ~|{Ñ~{ T z{ÉÖÅávâ~ï' hÖx& âÖáñï3 ñ T ÜÖÇ~â~Å ~ xàï àxÖï |~}Ñì ÜÖàxñâ~Ç ÜÖÇ~â~& é{àÅÖÄ wÖáìw{% ÜÖzé{áÅ~xvï T ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ' Y }z{àì% T ~ ÖÑ ÜÖx{áÑäÇàñ Å há{}~z{Ñâä% T âÖÇìÅÖ É~Ç~âvá~àâàÅ~{ Üá~}íxí% âÖÇìÅÖ ÜÖzyÖâÖxÅv Å xÖÄÑ{' j{Äévà x ÉÖ{Ä àâáv& Ñ{ ~zäâ x{Ç~Å~{ ÜáÖç{ààí z{ÉÖÅávâ~}vç~~% Ç~w{ávÇ~}v& ç~~' T \ÖÇÖà {yÖ }v}x{Ñ{Ç3 T az{â ÜÖÇ~â~é{àÅvñ wÖáìwv }v ÜÖàâáÖ{Ñ~{ àÖç~vÇ~}Év à é{ÇÖx{é{àÅ~É Ç~çÖÉ' [Öâ }v îâÖ% w{} xÖ{ÑÑíå Üá~}íxÖx% w{} É~Ç~âvá~}Év% }v ÜÖÇ~â~& é{àÅÖ{ xÖàÜ~âvÑ~{ ÉÖ{yÖ ÑváÖzv ñ ~ Üá{zÇvyvï âÖàâ jÉáÅÖxàÅ~Ä xíÜ~Ç% xíÜ~Ç~ ~ ÖàâvÇìÑí{% ÑÖ w{} ÖàÖwÖ záä|ÑÖyÖ îÑâä}~v}Év3 x ÅÖÑç{ ÅÖÑçÖx% ÜÖé{Éä Ñ{ äxv|~âì ÉÑ{Ñ~{ àÖâávÜ{}Ñ~Åv5 lxv|~âì&âÖ äxv|~Ç~% ÑÖ ~ ÖâÜÖ& x{zì ÑvzÖ zvâì' u îâÖ ÜÖÑñÇ ÜÖ Öwávê{ÑÑÖÉä ÅÖ ÉÑ{ x}yÇñ& zä uÅäwÖxàÅÖyÖ' T mÇÖá~vÑ% ÉÖÄ é{á{z% T è{ÜÑäÇ ñ àxÖ{Éä ÜÖÇìàÅÖ& Éä âÖxvá~êä' T ]v åávÑ~â â{wñ evâÅv [ÖàÅv% T àÅÖáÖyÖxÖáÅÖÄ ÜáÖè{ÜâvÇ mÇÖá~vÑ' * 113 *,


Ife]oef if OdhbfZib`d dr Yrc` Z hX_erm Z]ifZrm bXj][fh`vm" Mf \fc^efij` = fe d]ev df[ ghfijf idvjs" Kf gf kY]^\]e`vd = Zhv\ c`" G Zfj v = i pXpbfa eX[fcf( = Mf_Zfcsj] if\hk[ Mh]_`\]ej = Zi]!jXb` fYhXj`c! iv v b OZfYf\]" = DX!\X if\hk[ []e]hXc = bXb Yk\jf fYf\hvv d]ev fjZ]j`c Ju\Z`b GZXefZ`o" = Of\hk[ OdhbfZib`a hX_h]p`j] ZXd _X\Xjs Zfghfi" I df]dk k\`Zc]e`u OdhbfZib`a ZijXc `_!_X ijfcX" = DX!\X v [fjfZ fjZ]j`js = fe icfZef gf\evc _XYhX! cf" = Br Zi][\X fj\XZXc` gh`fh`j]j gfc`j`o]ibfa Yfhs! Y] eX\ Zf]eerd` d]hXd`) = DX `d]eef jXb" W = ghfj`Ze`b Zf]eef[f eXi`c`v" = Eq] f\`e Zfghfi""" = OckpXu ZXi" = K]hZr ][f okZijZfZXcfis jf^] Yr! c` eXghv^]er ef fe mfhfpf ZcX\]c ifYfa" = Br gfde`j] & dXv #'%& [f\X) = DX gfdeu if\hk[ []e]hXc" Ujf \]es eXoXcX ZfiijX! e`v Z MhX[] ghfj`Z e]d]nbfa fbbkgXn``" = G v gfdeu & dXv""" G Zfj j]g]hs ickpXv ZXp` icfZX ghfj`Z d`c`jXh`_dX v Zigfde`c FeX]j] ojf) = K!e] \f[X\rZXuis if\hk[ []e]hXc" = W Zigfde`c ZXp [fcfi bfjfhra icrpXc jf[\X Z dX] %&![f" Le gfmf^] eXoXc gfe`dXjs bk\X v bcfeu" Kf \]h! ^Xciv dfcf\nfd jXbfa Zr\]h^b] df^ef gf_XZ`\fZXjs" = Of\hk[ OdhbfZib`a Z]\s tjf ZXp [fcfi _ZkoXc gf ghX^ibfdk hX\`f" B]\s tjf Zr gh`_rZXc` fbX_Xjs gfdfqs ghX^ibfdk ZfiijXe`u" ;OLO!OLO MhX[X [`Ye]j Mfdf! [`j] Mfdf[`j] < MhXZ\X [fcfi ZXp _ZkoXc jf[\X Yfc]] Z_ZfcefZXeef o]d i]aoXi" K] jXb c`) W kig]ZXu fYZ]ij` Z_[cv\fd i`\vq`m" WbkYfZib`a e]! gf\Z`^]e jfcsbf ^]cZXb` eX c`n] mf\vj""" IX_XbfZ eX! bhko`ZX]j eX gXc]n iZfa dfh^fZra ki D_kh = hX_\ZX`! ##%


ZX]jiv( eX osu ijfhfek ZijXjs) Ih`[]cs idfjh`j eX d]ev _cf ` bfcuo]" @ OZfYf\] gfmf^] ehXZ`jiv dfv c`e`v" = Br df^]j] de] fjZ]j`js( jf Yrc ZXp [fcfi) = DX tjf v ghfi`c f gfdfq` = Z ][f [fcfi] _X_ZkoX! c` Xbj]hib`] efjb`" = DX Ujf Yrc dfa [fcfi" = Pf YrcX ZfaeX = ^]ijbf Zr\XZ`c Ih`[]cs" = C`Y! cX ijhXeX" G fe = Ih`[]cs gfbX_Xc eX OdhbfZibf[f = Yrc f\e`d `_ Xbj`Zerm koXije`bfZ jf[f ZfiijXe`v" P]g]hs d]ev XjXbfZXc` fYX" = DX kZX^X]dra Ih`[]cs pcX ZfaeX" BfiijXe`] Z MhX[] Yrcf fYh]o]ef eX [`Y]cs" G fY tjfd Zi] _eXc`" G Zr = jf^]" = W k^] okZijZfZXc ojf eXo`eXu `_c`pe] [fhv! o`jsiv" G ijXhXciv bXb df[ i\]h^`ZXjs i]Yv" = OjXc`e Yhfi`c jh` lhfejX eX gfdfqs ZfiijXZp`d ghX^XeXd" Ph` lhfejX G v if iZf`d tibX\hfefd `_!gf\ Ahef = o]! h]_ H`[cXZk ` A]e]pfZ = ibXbXc eX MhX[k" DX jfcsbf eX bfevm _X jXebXd` e] ghfijf k[eXjsiv""" Le` bfe]oef gh`! pc` g]hZrd`""" @ Zf]ZXjs de] gh`pcfis u^e]] MhX[` Z c]iXm i [hkgg`hfZbfa l]cs\dXhpXcX T]he]hX ` iZfcfoX! d`!ZcXifZnXd` \f #$ dXv""" G Zfj k d]ev d]\Xcs _X fiZfYf! ^\]e`] MhX[` = v jbekc gXcsn]d Z gcXebk eX [hk\`" = G v ]a [fh^kis ` e] mfok ojfYr Zi] gfZjfh`cfis ]q] hX_ N`dcve] [fZfh`c`( ;Rfo]ps d`hX = [fjfZsiv b Zfae]<" Kf Ih`[]cs gXh`hfZXc( = O]aoXi tjX dXbi`dX e]kd]ijeX" @m Zfj bXb" = @ gh`_rZ Qko`bX( ;Ju\` Yk\sj] Y\`j]cser < jf^] e]kd]ij]e) = Kf tjf lXcsi`l`bXn`v = S]cfZ]b i g]jc]a eX p]] e] df^]j c[Xjs" IijXj` Vc`ki Qko`b Yrc e] jfcsbf gftjfd ` g`iXj]c]d ef ` gf! c`j`bfd" L\eXbf [Xkc]aj]hX C]a\h`mX fe ke`ojf^`c l`! _`o]ib` ojfYr igXij` cuY`dku ZXd` MhX[k" PXb dfa jfij gh]ZhXj`civ Z Zrijkgc]e`] bfjfhf[f Z]hfvjef ^\Xc` ` OdhbfZib`a ` Ih`[]cs" DkdXu ojf ##&


~É{ÑÑÖ }z{àì% Ñv Üá{zàâvx~â{ÇìÑÖÉ Öw{z{% ÖÑ~ ~ àÖw~áv& Ç~àì zvâì wÖÄ jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ ~ àÖï}Ñ~ÅvÉ ÜÖ [váèvx& àÅÖÉä ]ÖyÖxÖáä' eÑ{ ÜáÖàâÖ xíÜvÇÖ z{á|vâì äzvá' [àâvÇ cá~y{Çì' T nÖéä }vzvâì ÜáñÉÖÄ xÖÜáÖà y{Ñ{ávÇä' [í Ñv äé{Ñ~& ñå vâÖÉÑÖ{ Öáä|~{ Üá~É{ÑñÇ~5 jâvávÑ~ñ àÖwÇïzvâì ÜáÖâÖÅÖÇìÑäï x{|Ç~xÖàâì ~ zv& |{ ÉíàÇ~ Öw îâÖÉ T zvxÑÖ ÖâwáÖè{Ñí' T ^àÇ~ wí xí% äxv|v{ÉíÄ cá~y{Çì% xÑ~Évâ{ÇìÑÖ àÇä& èvÇ~ zÖÅÇvz y{Ñ{ávÇv váÉ~~ cv}vÅÖxv% âÖ''' T u àÇäèvÇ% T Ü{á{w~Ç ÖÑ É{Ññ ~ äâÖéÑ~Ç3 T hÇvÑ~& áÖxvÇ~ Üá~É{Ñ~âì5 T ]v% ÜÇvÑ~áÖxvÇ~' T a Üá~É{Ñ~Ç~ wí5 T ]v% {àÇ~ wí ÜÖàâäÜ~Ç Üá~Åv}' ]}äá }v{á}vÇ Ñv àâäÇ{% ~ ñ xàÜÖÉÑ~Ç Ö {yÖ Ñ{zvxÑ~å xÖ& ÜáÖàvå% }vzvÑÑíå ÉÑ{ ÖâÑÖà~â{ÇìÑÖ Üá~É{Ñ{Ñ~ñ vâÖÉÑÖ& yÖ Öáä|~ñ' T fÖ xí Üá~É{Ñ~Ç~ wí îâÖ Öáä|~{ x ÉÖ{Ä àâávÑ{5 T yáÖÉé{ ÖwíéÑÖyÖ àÜáÖà~Ç cá~y{Çì' T hÖ ÉÖ~É é{åvÉ ~ àÇÖxvÅvÉ5 a âäâ xà{ xá{Éñ ÉÖÇévxè~Ä há{}~z{Ñâ T Ö% ZÖy ÉÖÄ T àâäÅÑäÇ ÅäÇvÅÖÉ ÜÖ àâÖÇä ~ yáÖÉÅÖ àÅv}vÇ3 T ]ÖxÖÇìÑÖ z~àÅä}~~ !gÑ ~É{ÑÑÖ âvÅ àÅv}vÇ% ÜÖ& é{èàÅ~'" fvàâäÜ~Çv â~è~Ñv' T ]ÖxÖÇìÑÖ% T ä|{ â~åÖ ÜáÖ~}Ñ{à jxÖwÖzv' u à{Ç' cá~y{Çì ~ jÉáÅÖxàÅ~Ä âÖ|{ à~z{Ç~' Y j~x~ç& Å~Ä ÑvÅÇÖÑ~Ç ÅÖ ÉÑ{ yÖÇÖxä ~ è{ÜÑäÇ3 T cá~y{Çï ÑvzÖ Ñ{ ÜÖÇ~â~ÅÖÄ }vÑ~Évâìàñ% v x Ü'''{ Ü~Ñç{âÖÉ ÅÖxíáñâìàñ' há{}~z{Ñâ xàâvÇ% ~ âÖ% éâÖ ÖÑ àÅv}vÇ x âä É~Ñäâä% ÉÖ|& ÑÖ àé~âvâì xÖ ÉÑÖyÖÉ ÖÜá{z{Çñïê~É zÇñ zvÇìÑ{Äè{yÖ áv}x~â~ñ àÖwíâ~Ä x p{åÖàÇÖxvÅ~~' **/ 116


T u àâváíÄ é{ÇÖx{Å' a ñ Ñv xà{% éâÖ à{Äévà ÜáÖ~àåÖ& z~â% yÇñ|ä yÇv}vÉ~ ÜáÖèÇÖyÖ' u ÜáÖè{Ç Ñ{ ÖzÑä xÖÄÑä' a xà{yzv ÖàâvxvÇàñ àíÑÖÉ àxÖ{Ä àâávÑí' a yÖxÖáï à{Äévà Ñ{ ÅvÅ {{ há{}~z{Ñâ% v ÅvÅ {{ yáv|zvÑ~Ñ' ]v% ñ âÖ|{ àâÖáÖÑ& Ñ~Å É~áv' fÖ Ñ{ É~áv% ÅÖâÖáíÄ ÑvÉ Ñvxñ}vÇ~ x ,1&É yÖzä' kÖyzv +) ÜáÖç{ÑâÖx â{áá~âÖá~~ ÉÖ{Ä áÖz~Ñí ÖâÖèÇÖ ãv& è~àâàÅÖÄ \{áÉvÑ~~% åÖáâ~àâàÅÖÄ [{Ñyá~~ ~ ÜvÑàÅÖÄ hÖÇìè{' kÖyzv ~} ÉÖ{Ä àâávÑí xíáxvÇ~ ÜÖéâ~ âá~ É~ÇÇ~& ÖÑv ÉÖ~å yáv|zvÑ' Y é{á{} ÜÖÇâÖáv yÖzv }{ÉÇï ÉÖ{Ä áÖz~& Ñí âÖÜâvÇ ãvè~àâàÅ~Ä àvÜÖy' a âÖÇìÅÖ ÜÖâÖÉ% ÜÖàÇ{ è{à& â~ Ç{â xÖÄÑí% wÇvyÖzváñ jÖx{âàÅÖÉä jÖï}ä% xÖâ {Éä T ÖÑ ÜÖÅv}vÇ ÜvÇìç{É x ÉÖï àâÖáÖÑä% T ~ ÉÑÖy~É ~ ÉÑÖy~É y{& áÖñÉ cávàÑÖÄ YáÉ~~ àâvÇÖ xÖ}ÉÖ|ÑíÉ ÑvÉ |~âì àÜÖÅÖÄ& ÑÖ' \ÖàÜÖzv jÉáÅÖxàÅ~Ä ~ cá~y{Çì !ÖÑ âvÅ ~ Ñv}xvÇ ~å3 yÖàÜÖzv"% âá~àâv âíàñé àÖx{âàÅ~å xÖ~ÑÖx ÜÖÅÖñâàñ x }{É& Ç{ p{åÖàÇÖxvÅ~~' Y Éí }z{àì äàâáv~xv{É z~àÅä}~~ Ñv â{& Éä3 ÑvzÖ äé~âìàñ xÖ{xvâì ~Ç~ Ñ{ ÑvzÖ' Y éâÖwí xÖ{xvâì åÖ& áÖèÖ% ñ xÖ}ìÉä ~ ÜÖÜáÖèä àÖzáäyv YÑz|{ñ ~ àÖzáäyv d{Ö& Ñ~zv Öàâvx~âì x p{åÖàÇÖxvÅ~~ {yÖ váÉ~ï% T ÖÑ ÖÜñâì ÜÖ& Åv}vÇ ÜvÇìç{É x ÉÖï àâÖáÖÑä% T éâÖwí äé~âì xvà% é{å~ ~ àÇÖxvÅ~% ÅvÅ ÑvzÖ xÖ{xvâì' jÉáÅÖxàÅ~Ä x}ÖáxvÇàñ3 T s âÖ wäz{â Ñ{ÅÖÑàâ~âäç~ÖÑÑÖ fv éâÖ jxÖwÖzv àÜÖÅÖÄÑÖ Öâx{â~Ç3 T `vâÖ Ñvz{|ÑÖ' a Ñ{ wäz{â àâávåv ÜÖâ{áñâì àxÖwÖzä% Ñ{}vx~à~ÉÖàâì ~ Ñvèä â{áá~âÖá~ï' a âäâ dïzx~Å axvÑÖx~é àâvÇ xàÜÖÉ~Ñvâì% ÅvÅ ÖÑ x -,&É yÖzä ÜÖz nváìÅÖxÖÉ ä z{á{xÑ~ jÖÅÖÇÖxÖ xÖ{xvÇ ÜáÖâ~x Re{áâxÖÄ yÖÇÖxíS x{áÉvåâv' d{xíÄ ãÇvÑy {yÖ wvâvÇìÖÑv wíÇ ÖâÅáíâ' a jxÖwÖzv ÜÖÜáÖà~Ç ÅÖÉvÑz~áv Åv}véì{Ä z~& x~}~~% âÖ|{ âvÉ xÖ{xvxè{Ä% Üá~àÇvâì Üá~Åáíâ~{ Ñv îâÖâ ãÇvÑy' a Å Ñ{Éä à Åv}vÅvÉ~ Üá~wíÇ ÖÑ% T âá{â~Ä áv} há{& }~z{Ñâ ÜvÇìç{É ÜÖÅv}vÇ Ñv É{Ññ% T ÉÖÇÖzÖÄ ÉvÄÖá''' T kvÅ ÖÑ Åv}vÅ5 T cá~y{Çì Ü{á{w~Ç há{}~z{Ñâv' !!& 117


T ]v% ÖÑ xÖ{xvÇ x Åv}véì{Ä z~x~}~~% T ÜáÖzÖÇ|vÇ jxÖwÖzv' [ àÖ}ÑvÑ~~ {xáÖÜ{Äç{x {ê{ àÖ xá{É{Ñ ÑvÜÖÇ{ÖÑÖx& àÅ~å xÖÄÑ Öwáv} Åv}vÅÖx vààÖç~~áÖxvÇàñ à ÅávÄÑ{Ä |{à& âÖÅÖàâìï' l| âvÅ ÜÖàâvávÇvàì ÜáÖÜvyvÑz~àâàÅvñ Évè~Ñv' [Öâ cá~y{Çì ~ xÖàÅÇ~ÅÑäÇ% éäâì Ç~ Ñ{ à ä|vàÖÉ x yÖÇÖà{3 RgÑ T Åv}vÅ5S T fÖ Öw{z {àâì Öw{z% T àÅv}vÇ jxÖwÖzv' T u Üá{zÇv& yvï âÖàâ }v ÖÅÖÑévÑ~{ äé{Ñ~Ä' ZÇvyÖzváï axvÑv ayÑvâì{& x~év% e~åv~Çv aÇì~év }v ÖyáÖÉÑäï ávwÖâä% ÜáÖx{z{ÑÑäï Ñv îâ~å äé{Ñ~ñå% ~ ÜáÖèä zÖÇÖ|~âì àÖzáäyä d{ÖÑ~zä ~ àÖ& záäyä YÑz|{ï3 ñ% ÅvÅ [{áåÖxÑíÄ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäïê~Ä% àz{Çvï Ñ{ÖwåÖz~Éí{ xíxÖzí ~ p{åÖàÇÖxvçÅvñ ÑváÖzÑvñ váÉ~ñ wäz{â wÖ{yÖâÖxv ~ wÖ{àÜÖàÖwÑv' fä v z~àÅä}~{Ä% T ÖÑ ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv cá~y{Çñ ~ jÉáÅÖxàÅÖyÖ% T Éí }vÄÉ{Éàñ% ÅvÅ ÖwíéÑÖ% ä à{wñ Ñv }và{zvÑ~~ há{}~z~äÉv' há{zÇvyvï xíÜ~âì }v ÖÅÖÑévÑ~{ äé{Ñ~Ä% }v zvÇìÑ{Äè~Ä âáäz% }v [vá& èvxàÅ~Ä ]ÖyÖxÖá% }v É~á x Ñvè{Ä àâávÑ{ fv îâÖÉ Öw{z ~ }vÅÖÑé~Çàñ' p{á{} Üváä évàÖx% ÅÖyzv äévàâÑ~Å~ áv}wÖáv áv}ë{åv& Ç~àì ~ áv}Ç{â{Ç~àì ÜÖ àxÖ~É yÖáÖzvÉ ~ yváÑ~}ÖÑvÉ% ñ Ñv& Üávx~Çàñ Å uÅäwÖxàÅÖÉä% éâÖwí ÜÖÇäé~âì Öá~{Ñâ~áÖxÅä ~Ç~ äÅv}vÑ~ñ Ñv Üá{zÉ{â zvÇìÑ{Äè~å z{Äàâx~Ä' T gwv }z{àì% |zäâ xvà% T zÖÇÖ|~Ç ÜÖáäé{Ñ{ç uÅäwÖx& àÅÖyÖ' [ ÅÖÉÑvâ{ àâÖñÇ wÖÇìèÖÄ ÅáäyÇíÄ àâÖÇ% ÑvÅáíâíÄ àÅvâ{áâìï' fv àâÖÇ{ x{z{áÑíÄ àvÉÖxvá% zÇ~ÑÑíÄ èÑäá âñÑäÇàñ Öâ Ñ{yÖ zÖ áÖ}{âÅ~ x àâ{Ñ{' iñzÖÉ à àvÉÖxváÖÉ wÖÇìèvñ àvåváÑvñ yÖÇÖxv à ÑvzÅÖÇÖâíÉ x{áåÖÉ ~ âäâ |{ T àvåváÑí{ ê~Üçí' \Öáv àäè{Å Ñv wÖÇìèÖÉ wÇïz{% xvá{Ñì{ x xv}vå ~ áÖ}{âÅ~ à ÉvÇ{ÑìÅ~É~ ÇÖ|ÅvÉ~' ZÖÇì& èÖÄ }vxváÑÖÄ ãváãÖáÖxíÄ évÄÑ~Å à ÉvzÖÑÑvÉ~' cv}vÅÖx à~z{Ç }v àâÖÇÖÉ w{} âä|äáÅ~ ~ w{} yvÇàâäÅv% à w{ÇíÉ xvã{ÇìÑíÉ ÜÖÇÖâ{Ñç{É Ñv ÜÇ{é{ ~ à äzÖxÖÇìàâ& x~{É Ü~Ç évÄ ~} wÇïzçv% âÖ ~ z{ÇÖ ÉvÅvñ x Ñ{yÖ ÅäàÖÅ àv& **1 118


åváv ~ ÖâÅäàíxvñ Öâ Ñ{yÖ' uÅäwÖxàÅ~Ä xíÉ{á~xvÇ ÅÖÉÑv& âä èvyvÉ~ ~% ÜÖyÇñzíxvñ Ñv cv}vÅÖxv% ÉÖÇév àÖÖwáv|vÇ% x{áÖñâÑÖ ~âÖ|~Ç3 xà{ Ç~ àz{ÇvÇ âvÅ% ÅvÅ x{Ç{Çv aÑàâvÑ& ç~ñ5 T \{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ evÄÖáÖx% T Öâé{ÅvÑ~Ç ñ' T jâvÇÖ wíâì% àvz~àì% ÅÖÉvÑzváÉ' h{Ä évÄ% {àÇ~ âvÉ {ê{ éâÖ&Ñ~wäzì ÖàâvÇÖàì% T ÖÑ ÜÖyÇñz{Ç Ñv cv}vÅÖxv% ÅÖ& âÖáíÄ xíâ~ávÇ xàÜÖâ{xè{{ Ç~çÖ' T l Ñvà Ñv [ÖÇÖyÖzé~Ñ{% âÖxvá~ê \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäï& ê~Ä !ÖÑ ñxÑÖ åÖâ{Ç Ñv}xvâì uÅäwÖxàÅÖyÖ [vÑ{Ä% ÑÖ x ÉÖ{É Üá~àäâàâx~~ Ñ{ àâvÇ"% yÖxÖáñâ3 RpvÄ Ñ{ xÖzÅv% ÉÑÖyÖ Ñ{ xíÜì{èìS' T gÑ ÜÖàâvx~Ç Üäàâäï évèÅä Ñv wÇïzç{ xx{áå zÑÖÉ% ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv É{Ññ ~ ÖÜñâì Öwávâ~Çàñ Å uÅäwÖxàÅÖ& Éä3 T Y xà{ ÜÖÇäé~ÇÖàì âvÅ% ÅvÅ âí ~ }vzäÉvÇ% âÖxvá~ê \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäïê~Ä' cÖÉvÑzváÉ&âÖ Ñ{ àáÖw{Ç''' dvzÑÖ% ÜÖÄzä&Åv ñ è~ãáÖxÅä ÜÖzyÖâÖxÇï åÖ}ñ~Ñä' T hÖÅá{Üé{ àÉvàâ{á~ T hv} x Üv} T Öâx{â~Ç cv}vÅÖx' T Y âÖ }vzäÉvÇ~ âäâ Ç~w{&Çv''' T d~w{ávÇ~}vç~ï% T ÜÖzàÅv}vÇ cv}vÅÖx' T [Öâ&xÖâ' Y Ñv àvÉÖÉ&âÖ z{Ç{ T éâÖwí x}Öáxvâì [vá& èvxàÅ~Ä ]ÖyÖxÖá [Öâ ~É T ~ ÖÑ yáÖåÑäÇ ÅäÇvé~ê{É ÜÖ àâÖÇä% zv âvÅ% éâÖ évèÅ~ Ñv àâÖÇ{ }v}x{Ñ{Ç~' T fÖ ä Ñ~å Ñ{ÉvÇvñ à~Çv% axvÑ ayÑvâì{x~é' T cvÅvñ {ê{ à~Çv5 T jÇÖxÖ' ivz~Ö' k{Ç{x~z{Ñ~{' \v}{âí' T hÖÉÖÇévÇ ~ zÖwvx~Ç3 T l x{ÑyáÖx âÖ|{ à îâÖyÖ Ñvé~ÑvÇÖàì' Y ÅÖÑé~& ÇÖàì â{É% éâÖ ÅÖÉÉäÑ~àâÖx x{èvÇ~ Ñv ãÖÑváñå' fä% v âäâ xàñ Ñvz{|zv Ñv há{}~z{Ñâv' lÉ{Ñ% Éäzá' T jâvá âÖÇìÅÖ' iv}w{y ÅÖáÖâÅ~Ä% T àÖÅáäèvÇàñ uÅä& wÖxàÅ~Ä' T Y há{}~z{Ñâä ~ Ñ{}vé{É x zÇ~Ñä Üáíyvâì' T l|{ Öz{âíÄ ÜÖ ãÖáÉ{% cv}vÅÖx zÖxÖÇìÑÖ ÖyÇñz{Ç à{wñ x }{áÅv& ÇÖ' T dvzÑÖ% ÜÖÄzä z{ÇvÉ~ }vÑ~Évâìàñ' a ÖÑ ÜÖ|vÇ ÉÑ{ Ñv ÜáÖêvÑ~{ áäÅä' **2 119


iv}yÖxÖá% àx~z{â{Ç{É ÅÖâÖáÖyÖ ñ àâvÇ% ÜÖáv}~Ç É{Ññ âÖÄ ÜáÖàâÖâÖÄ% à ÅÖâÖáÖÄ ÖwávêvÇàñ cv}vÅÖx Å uÅäwÖx& àÅÖÉä' axvÑ&yÖáv xà{yzv ÜáÖ~}xÖz~Ç Ñv É{Ññ xÜ{évâÇ{Ñ~{ é{ÇÖx{Åv% à ÅÖâÖáíÉ ÉÖ|ÑÖ áv}yÖxvá~xvâì% âÖÇìÅÖ yÇñzñ àÑ~}ä xx{áå% ~ Öwávêvâìàñ Å Ñ{Éä ÉÖ|ÑÖ âÖÇìÅÖ ÜÖéâ~& â{ÇìÑÖ ~ Ñ~ÅÖyzv T Ñv ávxÑíå' Y âäâ T âvÅvñ ÜáÖàâÖâv Öâ& ÑÖè{Ñ~Ä T jÇíèì% ÅÖÉvÑzváÉ% ñ à{yÖzÑñ àÖ àxÖ~É èâvwÖÉ äÇ{& âvï' evâx{Ä Üá~Åv|{â â{w{% éâÖ z{Çvâì zvÇìè{' \{Ñèâvwä x~zÑ{{' T päxàâxÖxvÇÖàì% éâÖ uÅäwÖxàÅ~Ä ÜÖÅv ~ àvÉ Ñ{ xÜÖÇÑ{ ÖÜá{z{Ç{ÑÑÖ }Ñv{â% éâÖ Ñä|ÑÖ z{Çvâì' gzÑvÅÖ xÖÜáÖàÖx ñ% ÅvÅ ÖwíéÑÖ% Ñ{ }vzvï3 éâÖ ÑvzÖ T àÅv|äâ% éâÖ Ñ{ ñàÑÖ T àvÉ zÖzäÉvï' T gzÑÖ àÅv|ä â{w{3 Ñ{ z{á|~ àxÖ{ xÖÄàÅÖ ávàâÖÜíá& ÅÖÄ% T ÖÑ áv}x{Ç ÜvÇìçí' T Y z{á|~ xÖâ âvÅ% T ~ ÖÑ àÖ& wávÇ ÜvÇìçí x ÖyáÖÉÑíÄ ÅäÇvÅ ~ ÜÖxÖz~Ç ~É Ü{á{zÖ ÉÑÖÄ' T d~w{&áv&Ç~&}vç~ñ5 fä&Ñä''' kÖÇìÅÖ xâÖáÖÄ [{Ñ& yá~~ ÖÑ~ }z{àì Ñ{ zÖ|zäâàñ Y âí T z{á|~àì wÇ~|{ Å p{& åÖàÇÖxvçÅÖÄ váÉ~~' gÑ Åá{ÜÅÖ à|vÇ É{Ññ x Öwëñâ~ñå% ÅÖàâ~ ÉÖ~ }vâá{êv& Ç~' T fä% wíxvÄ' ^}|vÄ à ZÖyÖÉ' eí àxÖ{ z{ÇÖ àz{ÇvÇ~' k{Ü{áì Üäàâì ÜÖÇ~â~Å~ ~ z~ÜÇÖÉvâí ÜÖávwÖâvïâ' jâäÜvÄ


/5232 & Sq_gbx aZdhgq_gu! \hckdZ hklZwlkx \ VQQP# O_j\h_ mgb`_gb_# V_ohkeh\Zpdbc Lbgbklj h[hjhgu [_kkbe_g# ?Ojhbkr_kl\b_ \ ih_a^_@# M_h[oh^bfh l_ji_gb_# PZa\_^dZ [h_f# Cbabl \_`eb\hklb# QZlbknZdpbx khklhxeZkv# Ojb]eZr_gb_ ?gZ ^bkdmabw@# @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) QdTc $*() MWNJ

hÖàÇ{ }vx{áè{Ñ~ñ äé{Ñ~Ä àâvÇv éäxàâxÖxvâìàñ Ñ{ÖÜ& á{z{Ç{ÑÑÖàâì x Üá{wíxvÑ~~ Ñvè~å xÖÄàÅ Ñv â{áá~âÖá~~ p{åÖàÇÖxvÅ~~' aÑâä~ç~ñ ÉÑ{ ÜÖzàÅv}íxvÇv% éâÖ ä áäÅÖ& xÖzàâxv pjji ~ jjji ÜÖÅv Ñ{â ñàÑíå zÖyÖxÖá{ÑÑÖàâ{Ä Ö àÖxÉ{àâÑíå z{Äàâx~ñå x wÇ~|vÄè{{ xá{Éñ' fÖ ÉÖ{&âÖ z{& ÇÖ T xà{yzv Öàâvxvâìàñ x yÖâÖxÑÖàâ~ Å á{è{Ñ~ï Çïwíå Ñ{Ö|~zvÑÑíå }vzvé àá{zàâxvÉ~ xx{á{ÑÑÖyÖ ÉÑ{ Ñ{wÖÇì& èÖyÖ xÖÄàÅv' p{åÖàÇÖxvÅ~ñ T Üá{ÅávàÑvñ àâávÑv' a ÅÇ~Évâ% ~ Üá~& áÖzv% ~ vàãvÇìâ~áÖxvÑÑí{ zÖáÖy~''' p{å~ ~ àÇÖxvÅ~ à àv& ÉÖyÖ ávÑÑ{yÖ äâáv xàâvïâ Å àâvÑÅvÉ Ñv }vxÖzvå ~Ç~ xíåÖ& zñâ ávwÖâvâì x ÜÖÇ{' [à{ ÖâÇv|{ÑÑÖ% áv}É{á{ÑÑÖ ~ ávzä{â éä|{àâávÑçv' Y w{}ÖÜvàÑÖàâì îâÖÄ àâávÑí Ñvz{|ÑÖ Öåáv& Ññ{â [váèvxàÅ~Ä ]ÖyÖxÖá' gêäê{Ñ~{ Ñ{ÅÖÇ{w~ÉÖàâ~% ÜáÖéÑÖàâ~% wÇvyÖÜá~ñâÑÖyÖ áv}x~â~ñ ÜÖ ~}x{àâÑÖÉä xà{É RÉvy~àâávÇìÑÖÉä Üäâ~ àÖç~vÇ~àâ~é{àÅÖyÖ áv}x~â~ñS T îâÖ Öêäê{Ñ~{ àÖ}zvxvÇÖ x zäè{ âÖâ îÉÖç~ÖÑvÇìÑíÄ ãÖÑ% Ñv ÅÖâÖáÖÉ |~Ç~ ÉíàÇ~ ÜávÅâ~é{àÅÖyÖ àxÖÄàâxv% àxñ}vÑ& Ñí{ à Åv|zÖzÑ{xÑíÉ~ }vwÖâvÉ~ xÖ{ÑvévÇìÑ~Åv' [à{ wíÇÖ wí åÖáÖèÖ x ç{ÜÖéÅ{ ÉÖ~å Öêäê{Ñ~Ä ~ áv}ÉíèÇ{Ñ~Ä% {àÇ~ wí Ñ{ ÖâàäâàâxÖxvÇÖ x Ñ{Ä ÖzÑÖ }x{ÑÖ T ÑÖáÉvÇìÑvñ Ñvz{|Ñvñ wÖ{yÖâÖxvñ p{åÖàÇÖxvçÅvñ váÉ~ñ ÅvÅ {àâ{àâ& x{ÑÑíÄ ~ÑàâáäÉ{Ñâ zÇñ ÜáÖx{z{Ñ~ñ ÜÖÇ~â~Å~ záä|{àâ& *+*


x{ÑÑÖyÖ ÑvÉ àÖï}ÑÖyÖ ~% ÅvÅ âÖyzv yÖxÖá~Ç~% wávâàÅÖyÖ yÖàäzváàâxv' iv}ÉíèÇññ Öw váÉ~~% ñ Ñ{ }vwíxvÇ ~ Ö âÖÉ% éâÖ ÖÑv T àá{} Öwê{àâxv''' u xíè{Ç ~} x{áâÖÇ{âv Ñv ÜÇÖêvzÅ{ ch váÉ~~ ~ âäâ% ÑvÅÖÑ{ç% ÜÖéäxàâxÖxvÇ äàâvÇÖàâì ~ zv|{ Ü{á{äâÖÉÇ{Ñ~{ xà{É~ Üá{zè{àâxäïê~É~ àÖwíâ~ñÉ~' hÖ|{ÇvÇ âÖxvá~& êvÉ àÜÖÅÖÄÑÖÄ ÑÖé~ ~ ÖàâvÇàñ Öz~Ñ% x Üá{zxÅäè{Ñ~~% éâÖ à{Äévà&âÖ àÉÖyä àÜÖÅÖÄÑÖ ÖwzäÉvâì ~ àxÖ~ z{Äàâx~ñ% ~ z{Äàâx~ñ àxÖ~å ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå Ñv wÇ~|vÄè{{ xá{Éñ' fÖ y{& Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá \á{w{ÑÑ~ÅÖx ÜÖÜáÖà~Ç áv}á{è{Ñ~ñ Öàâvâì& àñ% ÖÑ wíÇ ñxÑÖ é{É&âÖ Ö}vwÖé{Ñ' T f{ åÖâ{Ç xvÉ Üá~ xà{å zÖÅÇvzíxvâì x x{áâÖÇ{â{% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é' T jÇäèvï xvà% YÇ{ÅàvÑzá axvÑÖx~é' T j{yÖzÑñ ~} gÇÖÉÖäçv x{áÑäÇàñ ÑvévÇìÑ~Å èâvwv âíÇv váÉ~~ ÜÖÇÅÖxÑ~Å dñåÖx~é' gÑ zÖÇÖ|~Ç% éâÖ à äâáv ÜñâÖyÖ é~àÇv gÇÖÉÖäçÅvñ âÖáyÖxvñ ÜvÇvâv xÖ{ÑâÖáyv àÑñ& Çv Ñvà à zÖxÖÇìàâx~ñ' T `Ñvé~â% Ü{á{Äz{É Ñv ÅÖÑà{áxí5 T xÖ ÉÑ{ xàÅ~Ü{ÇÖ áv}záv|{Ñ~{' T kÖxvá~ê ÅÖÉvÑzváÉ T ÖÑ ñxÑÖ ÜíâvÇàñ É{Ññ äà& ÜÖÅÖ~âì' T u x{zì ~} yá{w{ÑàÅ~å Åv}vÅÖx% à k{á{Åv% à àv& Éíå {yÖ ÜÖáÖyÖx' cvÅ ~å Üá{ÖzÖÇ{xvâì T }Ñvï''' l Ñvà àâv& Ñ~éÑ~Å~ ~} x{Åä yÖxvá~xvÇ~3 Raz{èì Å záäyä Ñv ÜÖàâÖÄ% }ÑvÄ3 záä|wv&záä|wÖÄ% v âvwvé~èÅÖ xáÖ}ìS' T fä ~ éâÖ5 T az{èì Ñv Ñ{z{Çï% }vÜvàvÄ åváé à{w{ ~ ÅÖáÉ zÇñ ÅÖ& Ññ Ñv É{àñç' aÉ{Ä èvèÅä xÖàâáäï% x~Ñâä âÖéÑäï% Ü~Åä zÇ~ÑÑäï% yÖÇÖxä ñàÑäï% yÇv} }ÖáÅ~Ä' T a éâÖ |{5 T hÖÅv xí àâávâ{y~{Ä }vÑ~ÉvÇ~àì% ñ àÖàá{zÖâÖé~Ç Ñv d~wvx{ Öâz{Ç{Ñ~{ Ü{á{zÖxÖÄ wv}í âíÇv ~} `vÅváÜvâìñ' hñâì }vÜávxÖÅ yÖáïé{yÖ% Üñâì wÖ{ÅÖÉÜÇ{ÅâÖx zÇñ xà{å x~& zÖx Öáä|~ñ% É{àñéÑíÄ }vÜvà ÜáÖzÖxÖÇìàâx~ñ' f~ Ö ÅvÅ~å *++


ÅÖÑà{áxvå á{é~ wíâì Ñ{ ÉÖ|{â' Y Ö ÉÖÇÖÅ{% ÖxÖêvå% ãáä& Åâvå ñ zÖyÖxÖá~Çàñ à wÇ~}Ç{|vê~É~ ÅÖÖÜ{ávâ~xvÉ~' eÖÄ ÖÜíâÑíÄ ÜÖÉÖêÑ~Å àâváè{ É{Ññ Ç{â Ñv à{Éì& xÖà{Éì' [ îâÖÄ zÖÇ|ÑÖàâ~ àÇä|~â ä|{ à è{àâíÉ ÅÖÉvÑ& zváÉÖÉ' [ Üñâìz{àñâ è{àâÖÉ yÖzä% âvÅ|{ }vÉ{àâ~â{Ç{É ÅÖÉvÑzváÉv ÜÖ âíÇä% åÖz~Ç x [{Ñyá~ï' Y xÖâ à{Äévà% á{& è~x âáñåÑäâì àâvá~ÑÖÄ% äé~âàñ }vÖéÑÖ x YÅvz{É~~ ~É' máäÑ}{' T `vé{É â{w{ îâÖ% YÇ{ÅàvÑzá axvÑÖx~é5 T àÜáÖà~Ç ñ {yÖ ÖzÑv|zí ÜáÖ äé{wä' Y ÖÑ Öâx{â~Ç3 T fvzÖ{ÇÖ Åv|zíÄ áv} Üá~ vââ{àâvç~~ Öâx{évâì Ñv xÖÜáÖà Öw Öwáv}ÖxvÑ~~ T RÑ{}vÅÖÑé{ÑÑÖ{ xíàè{{S' [Öâ ~ àâvávïàì''' T hÖèÇ~ }vxâáv dñåÖx~év x gÇÖÉÖäç' häàâì äâÖéÑ~â% ÅâÖ ÖâzvÇ Üá~Åv} Ö àâÖÇì àáÖéÑÖÉ àÑñâ~~ Ñvà à ç{ÑâávÇ~& }ÖxvÑÑÖyÖ zÖxÖÇìàâx~ñ' T ^àâì' T Y â{Ü{áì T Öâzíåvâì' nÖâ{ÇÖàì ÜÖzíèvâì xÖ}zäåÖÉ% ÑÖ x{â{á äà~Ç~Çàñ% v xÉ{àâ{ à Ñ~É ~ zÖ|zì T ÖÑ~ }vàâvx~Ç~ É{Ññ äÅáíâìàñ x vxâÖwäà{' \ÖxÖáñâ% ávzÖàâì Öwê{Ñ~ñ T yÇvxÑÖ{ x é{ÇÖx{é{àÅÖÄ |~}Ñ~' cv|{âàñ% ñ é~âvÇ Öw îâÖÉ ä sÅ}ïÜ{á~' eÑ{ }vÜÖÉ& Ñ~Ç~àì àÇÖxv Ö âÖÉ% éâÖ Ñ~ wÖyvâàâxÖ% Ñ~ ÜÖÜäÇñáÑÖàâì% Ñ~ zÖÇyÖÇ{â~{% Ñ~ zv|{ |{ÑàÅvñ ÇïwÖxì Ñ{ zvïâ âÖyÖ ÑvàÇv& |z{Ñ~ñ |~}Ñìï% ÅÖâÖáÖ{ zv{â Öwê{Ñ~{' jÖ}ÑvÑ~{ ~ zäèv Ü{á{ÜÖÇÑñÇ~àì xÜ{évâÇ{Ñ~ñÉ~ É~& Ñäxè{Ä Ñ{z{Ç~''' [ àxÖ~å z{Äàâx~ñå é{ÇÖx{Å% ÅvÅ Üávx~ÇÖ% Ñ{ àxÖwÖz{Ñ' gÑ zäÉv{â% éâÖ àvÉ Üá~Ñ~Év{â xà{ á{è{Ñ~ñ ~ àvÉ ~å xí& *+,


ÜÖÇÑñ{â' Y x z{Äàâx~â{ÇìÑÖàâ~ xà{ }vx~à~â Öâ ÖwàâÖñ& â{Çìàâx ~ Öâ Çïz{Ä% ÅÖâÖáí{ {yÖ ÖÅáä|vïâ% xÖ}z{Äàâxäñ Ñv {yÖ äÉ ~ zäè{xÑÖ{ àÖàâÖñÑ~{' hÖâÖÉ% ÅÖyzv àâávàâ~ háv|àÅÖÄ x{àÑí ÜÖäâ~åÑäâ% ñ Öç{Ñï ÅvÅ ÜÖzváÖÅ àäzìwí äévàâ~{ x àÖwíâ~ñå âÖyÖ xá{& É{Ñ~' j{Äévà ñ Ñ{ yÖxÖáï% àÅÖÇì Üávx{zÑÖ ~Çì Ñ{Üávx{z& ÑÖ z{ÄàâxÖxvÇ~ äévàâÑ~Å~ â{å àÖwíâ~Ä% ñ Ç~èì yÖxÖáï Ö Üá~évàâÑÖàâ~ Å Ñ~É' aÉ{ÑÑÖ wÇvyÖzváñ îâÖÄ Üá~évàâÑÖ& àâ~ ñ ~ ÜÖ}ÑvÅÖÉ~Çàñ àÖ àâÖÇìÅ~É~ ~Ñâ{á{àÑíÉ~ ÇïzìÉ~% ÖwêvÇàñ à Ñ~É~% ~ }v îâÖ wÇvyÖzvá{Ñ àäzìw{' jxÖwÖzv% jÉáÅÖxàÅ~Ä% cá~y{Çì% ]}äá% cÖzvÄ% j~x~ç& Å~Ä% uÅäwÖxàÅ~Ä% cv}vÅÖx% xíàè{{ xÖ{ÑÑÖ{ áäÅÖxÖzàâxÖ pfY% ÉÖ~ ÜÖÉÖêÑ~Å~ ~ zv|{ âÖâ àÖÇzvâ à ÜÖévâÖÄ wäâíÇ& ÅÖÄ Ü~xv T xà{ ÖÑ~ Üá{zàâvïâ à{yÖzÑñ x ÉÖ{Ä ÜvÉñâ~ ÅvÅ Ç~çv ~àâÖá~é{àÅ~{% x{áè~xè~{ wÖÇìè~{ ~ ÉvÇí{ z{Çv x é{åÖàÇÖxvçÅÖÄ závÉ{' d{|v Ñv z~xvÑ{ x vxâÖwäà{% ÜÖz wvávwvÑñê~Ä ÜÖ Åáí& è{ zÖ|zì ~ ÜÖz zvÇ{Å~{ ávàÅvâí yáÖÉv ñ áv}ÉíèÇñÇ Ö ÜáÖè{zè~å zÑñå äé{Ñ~Ä' jâvávÇàñ ~}xÇ{éì ~} Ñ~å ÜÖÇ{}& Ñí{ zÇñ à{wñ ÖÜíâ ~ }ÑvÑ~ñ% Åá~â~é{àÅ~ Öç{Ñ~âì xÖ}ÉÖ|& Ñí{ Ñ{âÖéÑÖàâ~ x ÉÖ{É àÖwàâx{ÑÑÖÉ ÜÖx{z{Ñ~~ Ñv îâ~å äé{Ñ~ñå' `v}xÖÑ~Ç [p' T cÖÇäÜé~Å% zÖwáÖÄ ÑÖé~' jÜ~èì% éâÖ Ç~5 T f{ àÜÇï' jÇäèvï xvà% evâx{Ä [và~Çì{x~é' u ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv évàí' ]xv évàv ÜÖ É{àâÑÖÉä' Y ÜÖ eÖ& àÅx{ T é{âíá{' T axvÑ&yÖáv zÖÇÖ|~Ç3 É~Ñ~àâá xà{ ÖzÖwá~Ç' aÑàâvÑ& ç~ñ âÖ|{ zÖxÖÇìÑv' T a% ÜÖÅvèÇñx% ÜáÖzÖÇ|vÇ3 T k{& Ü{áì% ÅÖÇäÜé~Å% xv|ÑÖ wíâì âvÉ% Ñv d~wvx{% ÅÖÇäÜé~Å' p~àÇv zÖ xÖàìÉÖyÖ T z{àñâÖyÖ' T hÖÑñÇ' T hÖz ká{Ñé~Ñ ãÇv|ÖÅ ÜÖàâvxì *+ T *-&yÖ' hÖwäzì Ñv [vy{% ÜÖÅäÜvÄàñ' a |z~ äÅv}vÑ~Ä' _{Çvï äzvé~' *+-


iv}yÖxÖá à `våváÖxíÉ Ñ{ xÑ{à ñàÑÖàâ~ x ÜÖÇÖ|{Ñ~{' u Ç~èì ÜÖÑñÇ% éâÖ váÉ~ï Üá~z{âàñ âñÑäâì Ñv à{wñ% âÖ {àâì% ÑvåÖzñàì xÉ{àâ{ àÖ àxÖ~É ÅÖÉvÑzÑíÉ ÜäÑÅâÖÉ zvÇ{ÅÖ xÜ{á{z~ váÉ~~% áäÅÖxÖz~âì {{ xízx~|{Ñ~{É RÑv à{wñS' [ xÖà{Éì évàÖx äâáv x wÖÇìèÖÄ ÜvÇvâÅ{ ñ ÜáÖxÖz~Ç }v& àÇäè~xvÑ~{ !ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå ÉÑ{ ~ Öàâvxè~åàñ ÜÖàÇ{ äé{& Ñ~Ä" äÜávxÇ{Ñ~ñ ,1&Ä váÉ~~% äÜávxÇ{Ñ~ñ ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ z~x~}~~ ~ âá{å ÜÖÇÅÖx !ÅáÖÉ{ ,++&yÖ ÉàÜ ÜÖÇÅÖxÑ~Åv `ä& w{ÑÅÖ ~ *,)&yÖ ÖÜà ÜÖÇÅÖxÑ~Åv cá~x~çÅÖyÖ% x ÉÖ{ ÜÖzé~& Ñ{Ñ~{ ÜÖàÇ{ RqäÉvxíS wíÇ Ü{á{zvÑ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÄ ÜÖÇÅ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv YwzäÇv{xv ~} *&Ä âvÑÅÖxÖÄ váÉ~~"' h{áxíÉ zÖÇ|{Ñ wíÇ zÖÅÇvzíxvâì ÅÖÉvÑz~á ,*&Ä âvÑ& ÅÖxÖÄ z~x~}~~ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá âvÑÅÖxíå xÖÄàÅ tá& ÅÖx Y' h' gzÑvÅÖ Ñ{ äàÜ{Ç Ñvévâì% ÅvÅ àÑváä|~ zÖÑ{àÇÖàì yáÖÉÅÖ{ àÅvÑz~áÖxvÑ~{3 T ]Ö&ÉÖÄ ]Ö&ÉÖÄ ]Ö&ÉÖÄ u ÜÖÜáÖà~Ç käÅ{{xv ~ ZáäÑ~Ñ~{Åàv xíñàÑ~âì% x é{É z{ÇÖ' gzÑvÅÖ ~ ÜÖàÇ{ ~å äåÖzv àÅvÑz~áÖxvÑ~{ ÜáÖzÖÇ|v& ÇÖàì' eí xà{ xíèÇ~ ~} ÜvÇvâÅ~ ~ äx~z{Ç~3 Ü{á{z èÇvywv& äÉÖÉ àâÖñÇ~ zxv ÖâÅáíâíå ÜÖÇäyáä}Öxíå Räv}~ÅvS' e{|& zä Ñ~É~% ÜÖzÑñâÖ{ Ñv zxäå è{àâvå% ÅÖÇíåvÇÖàì Ñv x{âáä wÖÇìèÖ{ ÅávàÑÖ{ ÜÖÇÖâÑ~ê{ à É{âáÖxíÉ~ w{ÇíÉ~ wäÅxv& É~3 R]ÖÉÖÄ S fv Åv|zÖÉ vxâÖÉÖw~Ç{ à~z{ÇÖ xÖ& à{Éì&z{àñâì àÖÇzvâ x äÑ~ãÖáÉ{% x ÉvÇ~ÑÖxíå w{á{âvå% ~ ÖÑ~% ÜÖzÑñx vxâÖÉvâí cvÇvèÑ~ÅÖxv xx{áå ~ ÜÖâáñàvñ ~É~% yÖáÇvÑ~Ç~ xÖ xàï ÉÖêì àÖÇzvâàÅ~å yÇÖâÖÅ3 R]ÖÉÖÄ S gÅÖÇÖ èÇvywväÉv% ÜÖ Öw{ àâÖáÖÑí zÖáÖ|Å~% àâÖñÇ~ ávàâ{áñxè~{àñ ÉÖ~ zxv àÖÇzvâv% v Å Ñ~É âÖáÖÜÅÖ ä|{ w{& |vÇ ÅÖÉ{ÑzvÑâ èâvwv váÉ~~ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å iíàâ{x YÇ{Å& à{Ä f~ÅÖÇv{x~é' u ~ ÉÖ~ y{Ñ{ávÇí ~ Öã~ç{áí àâÖñÇ~ ÜÖâáñà{ÑÑí{' eí Ñ{ }ÑvÇ~% éâÖ z{Çvâì x îâÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ{% ~ éäxàâxÖxvÇ~ à{wñ Ñ{Üá~ñâÑÖ ~ äÑ~|{ÑÑÖ' e~Ñäâ Üñâì zÇ~Çvàì îâv z{ÉÖÑàâávç~ñ' evè~Ñí áv}& x{áÑäÇ~àì ~ ä{åvÇ~' kvÅ Éí àâÖÇÅÑäÇ~àì à Ü{áxíÉ ÖâÅáí& *+.


qm ao_ecd`lzk cdhpqagdk nomqga l_p l_ vdtmpjma_uimh qdoogqmogg$ ^ nogi_f_j rpgjgq{ mto_lr" nogadpqg a nmo~cmi amm# oredlgd g qdtlgir" i_o_rj{lzk pqmomedazt nmpqma az# c_a_q{ `mdnogn_pz" a pjrv_d l_n_cdlg~ E mqioza_q{ mbml{" mcl_im pqombm pm`j}c_q{ nog |qmk qod`ma_lg~ rp# q_a_0 l_ i_ecmk nmpqr" a pdiodqd gjg a pmpq_ad n_qorj~ m`~f_qdj{lm gkdq{ pq_owgk msgudo_$ L_$$$ Imj{wgd#qm cdj_ kz cdj_q{ k_pqdo_" lm i q_igk ldnodcagcdllzk m`pqm~qdj{pqa_k `za_dk ld bmqmaz$ H egfl{ nmcpi_fza_dq/ kdjigd ldnog~qlmpqg nm mclmh ld nogtmc~q$ T_i_lrld l_p pl~jg p cmamj{pqag~$ Xdbmcl~ E agfgqdoz gf (,#h pndu`ogb_cz nmqod`ma_jg rtmc_ cm# kmh$$$ \qm `rcdq c_j{wd1 J &' v_pma l_c imk_lclzk nrliqmk _okgg g o_pnmjm# edlgdk nmjima Or`dlim" H`crj_da_" Qogaguimbm f_ior# egjg qog adoqmjdq_ SP#- \TH$ J qdvdlgd &* E '% kglrq mlg i_i `rcqm rqmvl~jg/ kz dxd qrq gjg l_vgl_dk pamo_# vga_q{p~1 H dxd vdodf n_or v_pma alma{ nogdt_jg Cr_fgigD" g pmjc_qz a k_jglmazt `dodq_t p _aqmk_q_kg Q_j_wlgima_ g p io_plzk nmjmqlgxdk CLmkmh D mn~q{ f_bmoj_lgjg r wj_b`_rk_$ Y_i nomcmje_jmp{ a qdvdlgd apdbm cl~/ ioregjg ado# qmjdqz" iogv_jg pmjc_qz$$$ Uqiomadllm bmamo~" ~ ld po_fr mnodcdjgjp~ a pamgt cdhpqag~t$ Q imlur cl~ apd ed nmfamlgj nm J\ Sglgpqor m`momlz Lfror" cmjmegj m nomgpwdcwdk g nmnompgj nogl~q{ kdoz$ Tm Lfro mqadqgj/ E ^ ld gkd} no_a_ |qmbm cdj_q{$ E Q_i q_i" qma_ogx kglgpqo1 ]qm ed a_wg nmcvgldl# lzd gf \TH$ Pf pndu`ogb_cz g adoqmjdqlmbm nmji_$ &'+


E ]qg amglz aznmjl~}q ri_f_lgd pmcorb_ Xkoima# pimbm g pmcorb_ Qogbdj~$ E Tm az ed Sglgpqo m`momlz E Xmcorb imk_lc_ok" ~ pme_jd}" vqm q_i cdj_dqp~" lm nmkmv{ ld kmbr$$$ Smedqd m`o_qgq{p~ f_ nmkmx{} i Vod# fgcdlqr$ T_ |qmk o_fbmamo g f_imlvgjp~$ Qmldvlm" r kdl~ ld `zjm lgi_igt no_a" c_ g lgi_imh amfkmelmpqg nm |qmkr" i_f_jmp{ `z" nrpq~wlmkr cdjr m`# o_x_q{p~ i Vodfgcdlqr \XXW$ Vogwjmp{ nombjmqgq{ bmo{ir} ngj}j}$ H i advdor kld cmpq_agjg nogjmedlgd i CRgqdo_olg HgpqzD g ndodamc mclmh gf nr`jgi_ugh" pcdj_llzh l_# v_j{lgimk pdc{kmbm mqcdjdlg~ nmjgqmqcdj_ _okgg nmc# nmjimalgimk Yo_tqdl`dobmk ^imamk Xdkdlmagvdk$ O_bmjmami nr`jgi_ugg bj_pgj/ CH vqm crk_dq \dt1D Xjmam C\dtD" l_ngp_llmd p f_bj_almh `riaz" nmco_frkda_# jm" mvdagclm" i_ecmbm vdt_$ P E qdipq$ Ldjm nomgptmcgq a irnd edjdflmcmomelmbm a_bml_$ J ldk pgc~q vdqzod vdjm# adi_/ kmjmc_~ cdagu_ a pnmoqgalmh smokd" kgjmagcl_~ g pqomhl_~" l_nomqga ldd kmjmc~x_~p~ p nzwlzk `}pqmk c_k_$ W~cmk p ldh \dt podclgt jdq" _ l_nomqga \dt_" qm dpq{ o~cmk p cdagudh" iorbjmjguzh krevgl_ a smokd i_ngq_l_ Xmadqpimh Hokgg$ L_jdd nm qdipqr/ ldmegc_llm a irnd pq_# lmagqp~ qdklm E nmdfc amwdj a qrlldj{$ Yrq ed o_fc_jgp{ pk_vlzh nmudjrh g famli_~ nmxdvgl_$$$ Vmdfc aztmcgq gf qrlldj~$ Smjmc_~ cdagu_ crk_dq/ g vdbm |qm kmoc_pqzh l_# wdj a ldh tmomwdbm1 ^ kmjmed" g ml ed `jged im kld pg# cgq$ H nzwlmqdj_~ o_pprec_dq i_i gpqgll_~ kmo_jgpqi_# i_qmjgvi_/ i_i_~ azpmi_~ lo_apqadllmpq{ r l_wdh kmjmcd# eg T_cm ed q_i mqcdj_q{ |qmbm l_t_j_$ Vmcdjmk dkr$ H i_# ngq_l" fjmh g o_fco_edllzh" bmamogq pd`d/ CVomij~qzh vdt Xmoa_j nmudjrh$ H nm kmocd nmjrvgj ~$$$D P c_jdd iornlm/ CH vqm crk_dq \dt1D Vmpjd |qmbm amnomp_ vgq_qdj{ pkmqogq l_ i_oqglir" bcd gfm`o_edlz bdomg |qmbm p}edq_" &',


g agcgq dxd o_f nmc i_oqglimh qmq ed amnomp/ CH vqm crk_# dq \dt1D P m`o_xdlgd i vgq_qdj}/ CO_ qmvlzh g jrvwgh mqadq `rcdq azc_l ngi_lqlzh nogf$ Ncdk a_wgt mqadqma$ Vomcmjedlgd pjdcrdqD$ E H cdhpqagqdj{lm" vqm crk_dq vdt1 E pno_wga_} ~ r Yo_tqdl`dob_$ E L_ re l_adol~i_ vqm#lg`rc{ n_impqlmd$ Jdc{ ld nompqm q_i pgcgq a irnd i_ngq_l Xmadqpimh Hokgg$ Zqomk pjdcr}xdbm cl~" omalm a ampdk{" no~km#q_ig p ldkduimh qmvlmpq{}" nm~agjgp{ k_jglmazd `dodqz g f_# qd~jg pamh w_`_w$ Yrq rkdpqlm apnmklgq{" vqm a sdao_jd &.)- bmc_ Qjdkdlq Kmqa_j{c azpqrngj p nogfzamk/ CX Xm# adqpigk Xm}fmk E l_ advlzd aodkdl_ D Ximj{ cmjbm nomcjgjgp{ |qg advlzd aodkdl_" qdndo{ pq_lmagjmp{ mvd# agclzk$ Ojmpq{ apign_j_ am kld ld l_ wrqir" g ~ djd pcdo# ega_j pd`~ mq i_imbm#lg`rc{ mqadq_ |qgk `dpvglpqar}# xgk kmjmcvgi_k$ Tm E azcdoei_ Jzcdoei_" imk_l# c_ok J &% v_pma Yo_tqdl`dob nogldp kld CUjmkmruid Tm# aglzD p iornlzk f_bmjmaimk l_ ndoamh pqo_lgud CXmadq# pigd amhpi_ mpq_}qp~ a \dtmpjma_igg$ H rvdlg~ mimlvd# lz$ Vmvdkr mlg ld gcrq cmkmh1D H vrq{ lged cm`_ajdlm/ Cnmpkmqog g nomvgq_h l_ vdqadoqmh pqo_lgudD$ Yo_tqdl# `dob ndodamcgq/ CSgjrwi_ Q$ pm`go_j_ bog`z l_ Rg`_a# pimk nmjgbmld$ T_ ldd l_n_jg qog pmadqpigt amgl_" gf`g# jg dd g gfl_pgjma_jg$ Jo_v rpq_lmagj/ mcgl pmjc_q `mjdl bmlmoddh" aqmomh gkdj awdh" _ qodqgh pqo_c_dq dxd i_# imh#qm f_o_flmh `mjdfl{}$ Sgjrwi_ Q$ m`o_qgj_p{ a Ujmkmruir} amdllr} nomiro_qror$ Ydndo{ gxrq |qgt ldbmc~da#pmjc_q$ Vmpqo_c_aw_~ bmpngq_jgfgoma_l_$ Jmq nmvdkr pmadqpigd amhpi_ ld rtmc~q gf \dtmpjma_iggD$ ^ mudndldj$ ^al_~ bor`_~ s_j{pgsgi_ug~ o_ppvgqz# a_j_p{ l_ l_galmbm m`za_qdj~" vqm`z azfa_q{ a ldk ldl_# agpq{ i l_k" pmadqpigk j}c~k$ &'-


E Mfe_hqd a Ujmkmru$ Vrpq{ nmdcdq g nmjimalgi S_# iogcgl Hjdip_lco J_pgj{dagv f_kdpqgqdj{ l_v_j{lgi_ VU _okgg! a amdllr} nomiro_qror$ Jpd nomado{qd g rqmv# lgqd$ Mpjg |qmbm ld `zjm" odc_iug~ cmjel_ c_q{ mnomado# edlgd$ T_cm g a Smpiar cmjmegq{" nmcrk_j ~$ Jdp{ cdl{ nom# cmje_jmp{ qm ed p_kmd/ m`jdq adoqmjdq_kg l_wdbm o_pnm# jmedlg~" _ vdodf i_eczd qog v_p_ nm~aj~j_p{ o_fa~fl_~ Ctmoma_~ i_ndjj_D g bmoj_lgj_ CLmkmh D H i advdor r kd# l~ l_ pqmjd jde_jm lmamd nogjmedlgd i CRgqdo_olg Rgp# qzD$ X qdk ed qdipqmk" p qdk ed ogprlimk" p qdk ed amn# ompmk$ P p glsmok_ugdh m qmk" vqm klmbgd vgq_qdjg nodc# jmegjg pamh mqadq$ Wdc_iug~ azcdjgj_ q_imh mqadq/ CVrpq{ pimodd nmb_pldq padq$ ^ dxd o_f nmudjr} pd`~ a orir g pydfer nm qmjpqmh kmocd |qmbm kmlbmj_D$ P c_jdd" i_i azamc mq odc_iugg/ amq q_i cmjedl cr# k_q{ i_eczh \dt$ J kmdh bmjmad ld rij_cza_jmp{ |qm gfmxodllmd gfcd# a_qdj{pqam$ ^ azlrecdl `zj nogfl_q{" vqm gcdmjmbg [Q QV\ Qogbdj{" [gp_oe" Sjzl_oe af~jgp{ f_ m`o_`mqir l_pdjdlg~ apdo{df" amf`rec_~ ldl_agpq{ i Xmadqpimh Ho# kgg$ ^ nmfamlgj a Smpiar T_v_j{lgir Kdlwq_`_ g cmjm# egj m nomgpwdpqag~t nmpjdclgt cldh" rlgfgqdj{lzt g mpimo`gqdj{lzt cj~ l_p" ~alm l_no_ajdllzt l_ azq_jig# a_lgd l_p gf \XXW$ O_t_oma" mcl_im" azjgj l_ kdl~ rw_q tmjmclmh amcz/ E Qmjrnvgi" r qd`~ vqm" c_kpigd ldoaz1 Sld ld nmlo_agj_p{ dbm odnjgi_" g ~ nmpq_o_jp~ ade# jgam mqadqgq{/ E ^ apd kmbr pqdondq{" qma_ogx k_ow_j" lm ld rlged# lgd$ P o_cg vdbm1 E H o_cg bmprc_opqa_ l_wdbm" imjrnvgi$ Vml~j1 E Y_i qmvlm$$$ E azc_agj ~$ E Tr amq g nomcmje_h qdondq{$ ! $%&

!"

&'.


kvÅ ÜáÖzÖÇ|vÇÖàì {|{zÑ{xÑÖ' fvè~ Ñ{áxí% ÜÖzÖwÑÖ ÑvâñÑäâíÉ àâáäÑvÉ% Åv}vÇÖàì% xÖâ&xÖâ ÇÖÜÑäâ' pâÖ |{ Åv& àv{âàñ àÇäévñ% Ö ÅÖâÖáÖÉ ávààÅv}íxvÇÖàì x yv}{â{% âÖ Ñ~& ÅvÅÖÄ e~ÇäèÅ~ c'% áv}äÉ{{âàñ% Ñ{ wíÇÖ% ÅvÅ Ñ{ wíÇÖ ~ {{ xàâá{é~ à àÖÇzvâvÉ~' a% ÅÖÑ{éÑÖ% x RgÇÖÉÖäçÅ~å fÖx~& ÑvåS ÜÖñx~ÇÖàì ÖÜáÖx{á|{Ñ~{' fÖ ÅvÅÖ{ fv Ü{áxÖÄ àâáv& Ñ~ç{ ÜÖz áäwá~ÅÖÄ R[ ÜÖàÇ{zÑ~Ä évàS ÅáäÜÑíÉ~ wäÅxvÉ~ ÑvÜ{évâvÇ~3 Rlé{Ñ~{ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv }vÅÖÑé{ÑÖ% àÖx{âàÅ~{ xÖÄàÅv ÜÖ&Üá{|Ñ{Éä ÑvåÖzñâàñ x p{åÖàÇÖxv& Å~~' hÖé{Éä5S a ÖâàíÇÅv3 RjÉ' àâá' +S' Y Ñv xâÖáÖÄ àâáv& Ñ~ç{ T â{Åàâ Öw ~}Ñvà~ÇÖxvÑ~~ e~ÇäèÅ~ c'% ÜÖxâÖá{Ñ& ÑíÄ x ÜÖÇÑÖÉ Öwë{É{' [ ÅÖÑç{ ÖâàíÇÅv3 RjÉ' àâá' -S' fv é{âx{áâÖÄ àâávÑ~ç{ Ü{â~âÖÉ3 R[à{% éâÖ àÇäé~ÇÖàì à e~& ÇäèÅÖÄ c'% {ê{ ÜáÖx{áñ{âàñ% ÜÖÅv îâ~å âáÖ~å àÖÇzvâ&Ñv& à~ÇìÑ~ÅÖx Ñ{ ÑvèÇ~' e~ÇäèÅv c' Åäzv&âÖ ä{åvÇv% ãvÅâí wäzäâ Ü{á{ÜáÖx{áñâìàñS' [{é{áÖÉ% x{áÑäxè~àì ~} gÇÖÉÖäçv% ÜÖÇÅÖxÑ~Å dñåÖ& x~é zÖÇÖ|~Ç ÉÑ{% éâÖ âÖáyÖxvñ ÜvÇvâv àÑñÇv Ñvà à ç{Ñâáv& Ç~}ÖxvÑÑÖyÖ zÖxÖÇìàâx~ñ ÜÖ Ç~éÑÖÉä Üá~Åv}ä cá~y{Çñ' gÜñâì cá~y{Çì [àïzä cá~y{Çì' a x wÖÇìèÖÄ ÜÖÇ~â~& Å{% ~ x xÖ{ÑÑÖÄ ÜÖÇ~â~Å{' a x áv}|~yvÑ~~ Ñ{Ñvx~àâ~ Å ÑvÉ T xàïzä ÖÑ ÜÖàÜ{xv{â' [{áÖñâÑÖ% ÉÑÖyÖ{ {Éä ÜÖáäé{& ÑÖ ~ zÖ}xÖÇ{ÑÖ' c{É5 câÖ àâÖ~â }v {yÖ àÜ~ÑÖÄ% {àÇ~ ÖÑ ÜÖ& }xÖÇñ{â à{w{ z{ÄàâxÖxvâì àâÖÇì àÉ{ÇÖ% z{á}ÅÖ% ÑvåvÇìÑÖ5 c ~àåÖzä *+ ~ïÇñ% ÅvÅ ~ wíÇÖ Üá~Åv}vÑÖ fvévÇìÑ~ÅÖÉ \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv% ch ,1&Ä váÉ~~% äÜávxÇ{Ñ~{ ,* &Ä âvÑ& ÅÖxÖÄ z~x~}~~% v âvÅ|{ ÜÖÇÅ~ `äw{ÑÅÖ% YwzäÇv{xv ~ cá~& x~çÅÖyÖ àÖàá{zÖâÖé~Ç~àì x . T *) Å~ÇÖÉ{âávå à{x{áÖ&xÖà& âÖéÑ{{ ká{Ñé~Ñv% x zÖÇ~Ñ{ á{Å~ [vy' u âvÅ|{ Üá~Åv}vÇ ~É ÖwÖáäzÖxvâì x ÜÖÇ{xÖÉ ÖâÑÖè{Ñ~~ ávÄÖÑí àÖàá{zÖâÖé{& Ñ~ñ à xíàâvxÇ{Ñ~{É äà~Ç{ÑÑÖyÖ ÖåávÑ{Ñ~ñ% ÖàÖw{ÑÑÖ x ÑÖéÑÖ{ xá{Éñ' [{zì ÜÖ&Üá{|Ñ{Éä x~}~â{áí ~} ,0&Ä àÜ{ç& wá~yvzí ÜáÖzÖÇ|vÇ~ Ñvx{êvâì Ñvà% Üávxzv â{Ü{áì ä|{ à Ü{á~Öz~éÑÖàâìï - T . évàÖx' a x{áâÖÇ{âí ÜÖ âá~&é{âíá{ !# 130


áv}v x àäâÅ~ àÖx{áèvÇ~ ÖwÇ{âí Ñvè~å xÖÄàÅ xÖ xá{Éñ Ü{& á{zx~|{Ñ~ñ ~Ç~ x ávÄÖÑvå àÖàá{zÖâÖé{Ñ~ñ' ká{Ñé~Ñ''' sâÖ Ñv}xvÑ~{ ÉÑ{ åÖáÖèÖ }vÜÖÉÑ~ÇÖàì {ê{ à *+ vÜá{Çñ' Y á{Åv [vy }ÑvÅÖÉv {ê{ à vÜá{Çñ *2-.&yÖ' kÖyzv ï|Ñ{{ ká{Ñé~Ñv% Å~ÇÖÉ{âávå x .) T /)% yz{&âÖ x ávÄ& ÖÑ{ f~âáv% ñ à *+&É Öâz{ÇìÑíÉ \xváz{ÄàÅ~É àvÜ{áÑíÉ Åv& xvÇ{á~ÄàÅ~É îàÅvzáÖÑÖÉ ãÖáà~áÖxvÇ îâä á{Åä' hÖ&x{& à{ÑÑ{Éä ÜÖÇÑÖxÖzÑíÄ [vy ~É{Ç% ÜÖÉ~ÉÖ ÖàÑÖxÑÖyÖ áäàÇv% {ê{ zxv áäÅvxv' Y ä É{Ññ ÜávÅâ~é{àÅ~ Ñ{ wíÇÖ Ñ~ÅvÅ~å Ü{á{ÜávxÖéÑíå àá{zàâx% Ç~èì âvw{ÇìÑí{ ÜáÖá{}~Ñ{ÑÑí{ É{èÅ~ aÖÇè~Ñv' [Öâ îâ~&âÖ É{èÅ~ Éí Ñvw~Ç~ àÖÇÖÉÖÄ% à{ÑÖÉ% àx{Ç~ ~å x ÜÇÖâí&ÜÇÖâ~Å~ T ~ Ç~åÖ Ñv âÖâ }vÜvz& ÑíÄ w{á{y `våxvâ~x ÜÇvçzváÉ% îàÅvzáÖÑ ÖÅÖÜvÇàñ' p{âí& á{ áv}v x âÖâ z{Ñì Öâw~xvÇ~ Éí ñáÖàâÑí{ vâvÅ~ ä|{ zÖàâv& âÖéÑÖ ÜÖâá{ÜvÑÑíå Ñ{É{çÅ~å ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~Ä' cÖÉvÑz~á ávàé{âv hki !ÜáÖâ~xÖâvÑÅÖxíå áä|{Ä" à{á|vÑâ o{z{Ñ& |vÜÖx \vÉwv ZvzÉv{x~é% ÅÖÉàÖáy îàÅvzáÖÑv% ÜÖzw~Ç âá~ Ñ{É{çÅ~å wáÖÑ{âávÑàÜÖáâ{áv' fvà àÜvàÇÖ Öâ áv}yáÖÉv ~ y~w{Ç~ ÜÖñxÇ{Ñ~{ x{é{áÖÉ *+ vÜá{Çñ îàÅvzáÖÑÖx +2&yÖ \xváz{ÄàÅÖyÖ ÅvxvÇ{á~ÄàÅÖyÖ ÜÖÇÅv ÜÖz ÅÖÉvÑzÖxvÑ~{É ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv j~ÉwäåÖxàÅÖyÖ' eÖÄ îàÅvzáÖÑ% ÜÖâ{áñx x wÖï *+ é{ÇÖx{Å äw~âíÉ~% xíè{Ç ~} wÖñ% äÑÖàñ à àÖwÖÄ {ê{ *1 ávÑ{Ñíå yxváz{Äç{x' [ÖàÜÖÉ~ÑvÑ~ñ áv}w{á{z~Ç~ ÉÑ{ ÜvÉñâì''' jÜäàâñ +. Ç{â ÉÖÄ záäy YÇ{ÅàvÑzá k{á{Ñâì{x~é YÇâäÑ~Ñ% ÑvévÇì& Ñ~Å \ÇvxÑÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ ÅvzáÖx e~Ñ~àâ{áàâxv ÖwÖáÖÑí% ÜÖÅv|{â ÉÑ{ zÖx{á~â{ÇìÑÖ àâávÑ~çí ~} ÉÖ{yÖ Ç~éÑÖyÖ z{Çv T Üá{zàâvxÇ{Ñ~{ É{Ññ Å }xvÑ~ï \{áÖñ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v }v âÖ ãÖáà~áÖxvÑ~{ [vyv' [ ÜäÑÅâ{ RàÖç~vÇìÑÖ{ ÜáÖ~àåÖ|z{Ñ~{S ÑvyávzÑÖyÖ Ç~àâv% yz{ ÑvÜ{évâvÑÖ3 R~} ÅäÇvÅÖxS% ñ äx~z{Ç |~áÑäï ÅávàÑäï é{áâä' Y Ñv ÜÖàÇ{z& Ñ{Ä àâávÑ~ç{ Üá{zàâvxÇ{Ñ~ñ x Ç{xÖÉ äyÇä îâ~É |{ Åávà& ÑíÉ ÅvávÑzvèÖÉ ÑvÜ~àvÑÖ3 RÜÜÅ e~áÖè~ÑS ~ áÖàÜ~àì' hÖzÜÖÇÅÖxÑ~Å e~áÖè~Ñ ñxÇñÇàñ âÖyzv ÑvévÇìÑ~ÅÖÉ ÖàÖ& +"

*,* 131


wÖyÖ Öâz{Çv je^iq 1&Ä \xváz{ÄàÅÖÄ ÅvxvÇ{á~ÄàÅÖÄ Åv& }véì{Ä z~x~}~~' fv Ü{áxÖÄ àâávÑ~ç{ Ñv~àÅÖàÖÅ x x{áå& Ñ{É äyÇä Ñ{áxÑíÉ äyÇÖxvâíÉ ÜÖé{áÅÖÉ3 RÖáz' YÇ{ÅàvÑzáv f{xàÅÖyÖS ~ áÖàÜ~àì ÅÖÉvÑzäïê{yÖ *&Ä \xváz{ÄàÅÖÄ ÅÖÑÑÖ&É{åvÑ~}~áÖxvÑÑÖÄ yáäÜÜÖÄ +&yÖ lÅáv~ÑàÅÖyÖ ãáÖÑâv3 RhÇ~{xS' a xÖâ â{Ü{áì ñ% ÅÖÉvÑzváÉ&,1% àÖàá{zÖâÖé~Ç àxÖÄ ch x zÖÇ~Ñ{ á{Å~ [vy% wÇ~} ká{Ñé~Ñv% ÅÖâÖáíÄ x ÇïwÖ{ xá{& Éñ% ÜÖ à~yÑvÇä% ñ zÖÇ|{Ñ }vÑñâì ~ Öââäzv% ÅÖÉvÑzäñ ,1&Ä váÉ~{Ä% xíÜÖÇÑñâì Åváâä&Üá~Åv} Öâ *+ vÜá{Çñ' pâÖ&âÖ évàâÖ xàâá{év{âàñ ÉÑ{ é~àÇÖ *+' e~àâ~Åv5 mv& âvÇ~}É5 [Öâ ~ xé{áv T ñ àÖàá{zÖâÖé~Ç àxÖÄ ÅÖÉvÑzÑíÄ ÜäÑÅâ ÜÖz ká{Ñé~ÑÖÉ *+ ~ïÇñ' ivÑÑ{{ äâáÖ Ñvz [vyÖÉ' eñyÅÖ Ñvx~àv{â à~}íÄ âäÉvÑ% xÖzv x á{Å{ |{Çâv ~ ÉäâÑv% x{áÖñâÑÖ x ~àâÖÅvå% x evÇíå kvâávå% Ñ{àÅÖÇìÅÖ àäâÖÅ èÇ~ ÜáÖÇ~xÑí{ zÖ|z~' háÖåÇvz& ÑÖ' fv xÖàâÖÅ{ ä|{ wáí}ÑäÇ~ Ü{áxí{ Çäé~ àÖÇÑçv' [ âv& Å~{ É~Ñäâí åÖáÖèÖ zäÉv{âàñ% ÖàÖw{ÑÑÖ% ÅÖyzv âí Öz~Ñ' Y ÜÖzäÉvâì ä|{ {àâì Ñvz é{É3 zxv É{àñçv x p{åÖàÇÖxvÅ~~''' RcâÖ Ñ{ ~ê{â záä}{Ä% âÖâ yÖâÖx~â à{w{ xávyÖxS% T yÖ& xÖá~Ç qÖâv iäàâvx{Ç~' [Öâ Éí â{Ü{áì ~ ~ê{É à{w{ záä& }{Ä% âÖéÑ{{% Üíâv{Éàñ äz{á|vâì ~å x Ñvè~å àâvÇìÑíå Öwëñâ~ñå' ]v âvÅ Åá{ÜÅÖ ~å ÖwÑ~Év{É% éâÖ ÖÑ~% ÜÖåÖ|{% w{} äÉv Öâ Ñvè{Ä Çïwx~ Å Ñ~É' [àó wÇvyÖzváñâ Ñvà ~ àÇv& xñâ3 R]ÖÉÖÄ S u xàÜÖÉÑ~Ç àÇÖxv `våváÖxv3 Rk{áÜ~% ÅÖÇäÜé~Å% ávz~ yÖàäzváàâxvS' k{áÜÇï''' Reí àxÖ{ z{ÇÖ àz{ÇvÇ~'''S T xàÜÖÉÑ~Ç~àì ÉÑ{ ~ àÇÖxv uÅäwÖxàÅÖyÖ' fÖ xà{ Ç~ Éí àz{ÇvÇ~5 Y ÅvÅ |{ Åváâv&Üá~Åv} Öâ *+ vÜá{Çñ5 eÑ{% ÅÖÉvÑzäï& ê{Éä váÉ~{Ä% ÜÖÅv Ñ{ xà{ ñàÑÖ3 Ç~Ñ~ñ z{Äàâx~ñ yz{&âÖ ÜÖ& à{á{z~Ñ{ áx{âàñ''' *,+


kvÅ% x áv}ÉíèÇ{Ñ~ñå% ÜáÖyäÇ~xvñàì Ñvz á{ÅÖÄ% ñ äx~& z{Ç% éâÖ ÉÑ{ Ñvxàâá{éä àÜ{èvâ ÉÖÄ vzëïâvÑâ ÅvÜ~âvÑ axvÑÖx ~ ÉvÄÖá ZáäÑ~Ñ~{Åà' gÑ~ àÇ{yÅv ávààâáÖ{Ñí3 RäÇ~}ÑäÇS ÅÖÉvÑzváÉ ~ Ñ{ ÜÖàâvx~Ç ~å x ~}x{àâÑÖàâì' T pâÖ% ÜáÖ}{xvÇ~ àxÖ{yÖ ÅÖÉvÑzváÉv5 T kvÅ âÖéÑÖ% x~ÑÖxvâí% T Öâx{â~Ç vzëïâvÑâ' ZáäÑ~Ñ~{Åà ÉÖÇé~â' gÑ àÇÖxv ÜÖÑvÜávàÑä Ñ{ àÅv|{â' câÖ&âÖ ~} Éäzá{çÖx }vÉ{â~Ç3 éâÖwí Ñväé~âìàñ yÖxÖá~âì% é{ÇÖx{Åä Ñä|{Ñ yÖz' Y éâÖwí Ñväé~âìàñ ÉÖÇévâì T ÜÖáÖÄ ~ è{àâ~z{àñâ~ Ñ{ åxvâv{â' ZáäÑ~Ñ~{Åàä zvÇ{ÅÖ zÖ /)% ÑÖ ÉÖÇévâì ÖÑ ä|{ Ñväé~Çàñ' T h{âá m~Ç~ÜÜÖx~é há~yÖâÖxì% ÜÖ|vÇäÄàâv% zäè% v Å à{É~ évàvÉ Åá{ÜÅ~Ä évÄ ~ Ü{é{Ñì{ à ãáäÅâvÉ~ Ñv }vxâ& ávÅ% T ÜÖÜáÖà~Ç ñ àxÖ{yÖ vzëïâvÑâv' T Y Éí à aÇÉváÖÉ ÜÖåÖz~É% ÜÖzäÉv{É''' T aÇÉvá% àÅv|~% ÅvÅÖ{ ~} àÖwíâ~Ä }v xá{Éñ zxäåÉ{& àñéÑÖyÖ Ñvè{yÖ Üá{wíxvÑ~ñ x p{åÖàÇÖxvÅ~~ ñxÇñ{âàñ% Ñv âxÖÄ x}yÇñz% àvÉíÉ yÇvxÑíÉ' ZáäÑ~Ñ~{Åà Öâx{â~Ç Ñ{ àáv}ä' T ]äÉvï% yÇvxÑÖ{ àÖàâÖ~â x âÖÉ% éâÖ Éí ÜáÖx{Ç~ áv}& x{zÅä wÖ{É x Évàèâvw{ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv' evÄÖá äzvá~Ç x z{àñâÅä u âÖ|{ âvÅ zäÉvÇ3 áv}x{zÅv ÖwàâvÑÖxÅ~ x àvÉÖÉ è~áÖÅÖÉ àÉíàÇ{ îâÖyÖ àÇÖxv T z{Ä& àâx~â{ÇìÑÖ yÇvxÑÖ{' [à{ ÖàâvÇìÑÖ{ T z{âvÇ~ ~ å~âáÖàÜÇ{& â{Ñ~ñ ÖwàâÖñâ{Çìàâx' käÉvÑ Ñvz á{ÅÖÄ àâvÇ ávàà{~xvâìàñ% ~ Éí x{áÑäÇ~àì Ñv ch' iÖxÑÖ x à{Éì évàÖx äâáv !x z{xñâì ÜÖ eÖàÅx{" ÜÖ [p Ñv É{Ññ xíè{Ç uÅäwÖxàÅ~Ä3 T jÇíèì% ÅÖÉvÑzváÉ% }závxàâxäÄ' T `závx~ñ |{Çvï% âÖxvá~ê ÉváèvÇ' u ÅÖáÖâÅÖ zÖÇÖ|~Ç ÖÜ{ávâ~xÑäï ÖwàâvÑÖxÅä' T nÖáÖèÖ' cá{Üé{ z{á|~ zá{xÅÖ àxÖ{yÖ ãÇvyv' Zäzì xÑ~Évâ{ÇìÑ{Ä% ÅÖÉvÑzváÉ' a wÇ~|{ Å váÉ~~ *,,


gÑ yÖxÖá~Ç% áv}äÉ{{âàñ% Ö p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ váÉ~~' [{zì yÇvxÑvñ yáäÜÜ~áÖxÅv ÉÖ{Ä% ,1&Ä váÉ~~ àÖàá{zÖâÖé{& Ñv Ñv iÖz~Ñ{% x àÖâÑñå Å~ÇÖÉ{âávå Öâàïzv' dvzÑÖ% wÇ~|{ âvÅ wÇ~|{' ]{ÇÖ {àâì z{ÇÖ' k{áÜ~% ÅÖÉvÑzváÉ' eÖ{ äÉ~áÖâxÖá{ÑÑÖ{% ÜÖéâ~ wÇvyÖzäèÑÖ{ ÑvàâáÖ{Ñ~{ ÜÖàÇ{ ÜáÖyäÇÅ~ ÅvÅ x{âáÖÉ àzäÇÖ' pâÖwí ~àÅÇïé~âì xàñ& Å~{ àÖÉÑ{Ñ~ñ Ö xÖ}ÉÖ|ÑÖÉ Üá{zàâÖñxè{É áv}x~â~~ àÖ& wíâ~Ä% ñ á{è~Ç ÜÖ}xÖÑ~âì ÅÖÉvÑzäïê{Éä xÖÄàÅvÉ~ há~& ÅváÜvâàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv Z~àñá~Ñä ~% éâÖ Ñv}íxv{âàñ% ÜáÖ}ÖÑz~áÖxvâì ÜÖéxä% ÜÖ~Ñâ{á{àÖxvâìàñ3 Ñ{ ÜÖáv Ç~ ÉÑ{ xÖ}xávêvâìàñ zÖÉÖÄ ÜÖz l|yÖáÖz ~ eäÅvé{xÖ5 Z~àñá~Ñ% ÅÖÑ{éÑÖ% ÜÖÑ~ÉvÇ% éâÖ ~É{ÑÑÖ É{Ññ ~Ñâ{á{àä{â% ~ w{} Öw~ÑñÅÖx ÖÜá{z{Ç{ÑÑÖ Öâx{â~Ç3 Rf{ àÜ{è~% ÅÖÉvÑzváÉ% zÖÉÖÄ' `z{àì ä Ñvà xà{ x ÜÖáñzÅ{S' a% x{áÖñâÑÖ% vÅÅäávâÑÖ ÜÖzw~ávñ àÇÖxv% zÖwvx~Ç3 T cÖÉÜÇ{Åâ âxÖÄ x ÜÖÇÑÖÉ àÖàâvx{ Ñv É{àâvå' Y Éí |z{É ~ |z{É''' [Öâ ~ x{àì áv}yÖxÖá' u ÜÖÇÖ|~Ç âáäwÅä' cváâv&Üá~Åv}% }vÜ{évâÇ{ÑÑvñ x ÉÖ{Ä ÜvÉñâ~ àÖ xà{É~ {{ Öwñ}vâ{ÇìÑíÉ~ ~ àâáÖy~É~ ÖwÖ}Ñvé{Ñ~ñÉ~% Ñvé~ÑvÇv àÑÖxv Ö|~xvâì% Ñv& ÜÖÇÑñâìàñ àÖz{á|vÑ~{É% zv|{ zíåvÑ~{É T âÖéÑ{{% }vÜv& åÖÉ àÖÇñáÅ~ ~ xíÅá~ÅvÉ~ ÜÖåÖzÑíå ÅÖÉvÑz' kÖÇìÅÖ wí w{} ÅáÖx~''' kÖÇìÅÖ wí w{} ÅáÖx~''' ]{àñâíÄ évà xá{É{Ñ~' jâávÑÑÖ% éâÖ x~}~â{áí x ÉvÇ~& ÑÖxíå w{á{âvå Ñ{ ÜÖñxÇñïâàñ' ]v|{ àÅäéÑÖxvâÖ w{} Ñ~å ~ w{} x{áâÖÇ{âÖx''' T `závx~ñ |{Çvï% àÖzáäy YÇ{ÅàvÑzá% T x ÖâÅáíâÖÄ zx{á~ ñ äx~z{Ç àâÖñê{yÖ x ãÖáÉ{ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv jvÉäî& Çv cÖzvñ% ÑvévÇìÑ~Åv ÜÖÇ~âäÜávxÇ{Ñ~ñ [ÖàâÖéÑÖyÖ xÖ{Ñ& ÑÖyÖ ÖÅáäyv p{åÖàÇÖxvÅ~~% ~ áñzÖÉ à Ñ~É y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv `ÖÇÖâÖxv j{É{Ñv e~âáÖãvÑÖx~év% éÇ{Ñv [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{& âv% ÑvévÇìÑ~Åv ÜÖÇ~âÖâz{Çv ÉÖ{Ä ,1&Ä váÉ~~' T `závx~ñ |{Çvï% àÖzáäy jvÉäîÇ' T `våÖz~â{ x vxâÖ& wäà% Üá{zÇÖ|~Ç ñ ÖwÖ~É' ')* 134


T j é{É ÜÖ|vÇÖxvÇ% àÖzáäy5 T [í ÑvåÖz~â{àì Ñv â{áá~âÖá~~ [ÖàâÖéÑÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv''' jé~âvÄâ{ îâÖ x~}~âÖÉ x{|Ç~xÖàâ~' hávxzv% ~ z{ÇÖ {àâì''' T gÑ âx{ázÖ ÜÖàÉÖâá{Ç ÉÑ{ x yÇv}v ~ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T [Ö{ÑÑíÄ àÖx{â ÖÅáäyv% ká{Ñé~ÑàÅ~Ä ávÄÅÖÉ chp ~ yÖáàÖx{â ÜáÖàñâ xvà% éÇ{ÑÖx [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv váÉ~~ ~ záäy~å y{Ñ{ávÇÖx ~ Öã~ç{áÖx Üá~wíâì */ ~ïÇñ x ÜÖÑ{z~& ÇÖÅ Ñv z~àÅä}~ï% T ÖÑ åÖâì ~ åÖáÖèÖ xÇvz{Ç áäààÅ~É ñ}íÅÖÉ% ÑÖ îâ~ àÇÖxv ÜáÖ~}Ñ{à ~É{ÑÑÖ âvÅ' T eí% àÇÖxvÅ~% T Ñ{ àÖxà{É ÅvÅ é{å~''' T ÜáÖzÖÇ|~Ç ÖÑ% wäzâÖ àÖw~ávñàì zvâì ÉÑ{ ÅvÅ~{&âÖ ÖwëñàÑ{Ñ~ñ''' fÖ âäâ&âÖ Ñvà ~ Üá{áxvÇ~ yÖÇÖàv àÑváä|~3 T ]Ö&ÉÖÄ ]Ö&ÉÖÄ ]Ö&ÉÖÄ T Y Ñvz ch váÉ~~ }vyáÖ& åÖâvÇ~ x{áâÖÇ{âí% {zxv Ñ{ }vz{xvñ x{áåäèÅ~ z{á{xì{x' l É{Ññ% Üá~}Ñvïàì% Öâ à{ázçv ÖâÇ{yÇÖ3 ÑvzÖ |{% ÅvÅ xÖ& xá{Éñ&âÖ eÑ{ ~ ÖwëñàÑñâì Ñ~é{yÖ Ñ{ Üá~z{âàñ zÖáÖyÖÉä àÖzáäyä' eí wíàâáÖ xíèÇ~ ~} vxâÖwäàÖx' u xÜ{á{z~% v cÖzvÄ ~ `ÖÇÖâÖx T }v ÉÑÖÄ' [~z~É% ÅvÅ ä èÇvywväÉv% yz{ àâÖñâ Ñv ÖåávÑ{ é{âíá{ xÖ~Ñv à Öã~ç{áÖÉ jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~% yÖá& ÇvÑñâ ÉvÇ~ÑÖxí{ w{á{âí' u àÉÖâáï Ñv cÖzvñ' gÑ wÇ{z{Ñ ~% Åv|{âàñ% Ñ{ ÜÖÑ~Év{â% x é{É z{ÇÖ' u ÑvÉ{á{ÑÑÖ ÉÖÇéä% zvxvñ xÖ}ÉÖ|ÑÖàâì {Éä àvÉÖÉä ÜÖzäÉvâì Ö ÜáÖ~àåÖzñ& ê{É' gÑ wíàâáíÉ~ èvyvÉ~% v ÜÖâÖÉ ÜÖéâ~ w{yÖÉ% v }v Ñ~É ~ `ÖÇÖâÖx áxvÑäÇ~àì Å èÇvywväÉä' Y x{áâÖÇ{âí% Åáä|v% yÇäè~Ç~ xíÅá~Å~ R]ÖÉÖÄ S u% Ñ{ àÅáÖï% àÖ }ÇÖávzàâxÖÉ ÑvwÇïzvÇ% ÅvÅ ä èÇvywvä& Év% áv}Évå~xvñ áäÅvÉ~% éâÖ&âÖ Åá~évÇ cÖzvÄ' fä&Ñä% ÜÖ& àÉÖâá~É% ÅvÅ âí àÜávx~èìàñ' p{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ É~Ñäâ x~}~â{áí Öâë{åvÇ~% v cÖzvÄ ~ `ÖÇÖâÖx ÜÖzÖèÇ~ ÅÖ ÉÑ{' `ÇÖávzàâxÖ xÖ ÉÑ{ äÇ{yÇÖàì' [{àì xÑ{èÑ~Ä x~z cÖzvñ xí}íxvÇ àÅÖá{{ àÖéäxàâx~{3 ÖÑ wíÇ wÇ{z{Ñ% yäwí {yÖ záÖ|vÇ~% ÖÑ Ñ{ }ÑvÇ% éâÖ ~ ÅvÅ {Éä yÖxÖá~âì ~ z{Çvâì' fÖ xà{ |{ xíÉÖÇx~Ç3 *,. 135


7 @UM YZbLUV""" DVLX[K 9SMRYHULX dZP WXV]JVYZb DTXRVJYRPQ P ?XPKMSc ]VZfZ YLMSHZc UHY JXHKHTP" 7 BU WVYZMWMUUV [YWVRHPJHSYf P KVJVXPS JYM ZJMXNM& 7 G UM LVW[a[ dZVKV IVSc`M" G ZMWMXc NM WVSM_[ R CXMOPLMUZ[ P VIY[N[ Y UPT dZVZ PU^PLMUZ" CXVYZP OH JYM dZV 9SMRYHULX 7 J KVSVYM MKV YSb`HSPYc [TVSfeaPM UVZRP" FZV f TVK VZJMZPZc' =H WXV`ML`[e UMLMSe Tb YZVSc! RV UH]SMIHSPYc WVOVXH > TUM ]VZMSVYc _ZVIb TVQ KVYZc ZVNM YLMSHS ]VXV`PQ KSVZVR PO ZVQ NM _H`P WVOVXH P [UPNMUPf" CVdZVT[ f UM YZHS MT[ WVTVKHZc [ZM`PZMSc! UbT PSP WXPTPXfeaPT YSVJVT" 7 G SM_[ J CXHK[ R CXMOPLMUZ[" 7 > [TVSff& 7 CXV! `[ JHY #%!KV IbZc J EXMU_PUM UH LPYR[OPP""" B_MUc WXV`[" G WXVLVSNHe LMXNHZc WH[O[" 9 =VSVZVJ 7 U[ WXfTV UMLMXNHUPM [ _MSVJMRH 7 Y KVZVJUVYZce VZIHXHIHUPS& 7 CVYZHXHMTYf" :[LMT" AV ?VLHQ YTMRU[S RZV OLMYc YZHX`PQ P WVZVT[ VIXH! ZPSYf MaM XHO UV [NM J [WVX RV TUM& 7 :[LMZM YVLX[K 9SMRYHULX' 7 CVL dZVZ `HIH` M]HZc J EXMU_PU' 9' ?VLHQ [JMXPS& 7 AMZ!UMZ ;YM I[LMZ ]VXV`V 7 CVYTVZXPT""" CVL[THMT""" 7 [RSVUfeYc f VWfZc!ZH! RP VZ WXfTVKV VZJMZH P WVLHe MT[ X[R[& 7 <MSHe [LH_P J CXHKM" BYZHJ`PYc UHMLPUM Y =VSVZVJbT f JbXHOPS MT[ YJVM UM[LVJVScYZJPM" 7 9 _ZV ZHRVM f YRHOHS' 7 CVI[Lc VLPU" CVL[THQ TVNMZ IbZc P LVQLMZ" 7 A[ OUHMZM""" 7 =UHe 7 f VIVXJHS MKV P WVJMXU[J`PYc UHWXHJPS! Yf R HJZVI[Y[" ?VUM_UV f IbS KVZVJ WVM]HZc J EXMU_PU" EMT IVSMM _ZV YHZPY\HR^Pf YVYZVfSHYc" > MaM f OUHS _ZV XHOLXHNM! #$%


Ñ~{ ~ }ÇÖàâì T ÜÇÖå~{ àÖx{âé~Å~' kvÅ éâÖ ÑvzÖ Öàâíâì% xà{ àÜÖÅÖÄÑÖ ÜáÖzäÉvâì' fÖ''' {àÇ~ {ê{ åÖâì áv} åÖâì Öz~Ñ xíÅá~Å R]ÖÉÖÄ S áv}zvàâàñ wÇ~} Ñvè{yÖ ávàÜÖÇÖ|{& Ñ~ñ T zäzÅ~ f~ x ÅvÅÖÄ ká{Ñé~Ñ ñ Ñ{ ÜÖ{zä' c àévàâìï% xà{ ÖwÖèÇÖàì' */ ~ïÇñ Éí à `ÖÇÖâÖxíÉ Üá~wíÇ~ x ká{Ñé~Ñ MA EHPJR# GHZ$ ;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#& ;L>K "'%& 7A84

(- yê|ë É&t& s t& dÇv~ây~ ÉÄÉÑÄë|qÉé sÉÑÇvâq É {Ä}q~uÄsq~yv} TÄÉÑÄâ~ÄtÄ sÄv~~ÄtÄ Ä{ÇÖtq i_R y ÇÖ{ÄsÄuyÑv|ë}y ÅqÇÑyz~çá y }vÉÑ% ~çá ÄÇtq~Äs s|qÉÑy& _q sÉÑÇvâv ÅÇyÉÖÑÉÑsÄsq|y {Ä}q~uÖêãyz Ä{ÇÖtÄ} tv~vÇq|%|vzÑv~q~Ñ Tq|vä$ â|v~ TÄv~~ÄtÄ ÉÄsvÑq ~qâq|é~y{ ÅÄ|yÑÖÅÇqs|v% ~yë tv~vÇq|%}qzÄÇ \Äuqz$ ~qâq|é~y{ äÑqrq Ä{ÇÖtq tv~vÇq|%}qzÄÇ aÄäy{$ xq}& ~qâq|é~y{q ÄÉÄrÄtÄ ÄÑuv|q Ä{ÇÖtq ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ \qÇq~uq$ sÄv~{Ä} ÇqzÄ~q ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ aÇÄ{ÄÅ$ ÅvÇsçz Év{ÇvÑqÇé b\ \ai Ñ& dÖÇâv{& AJJJB aÄ ~qäv}Ö sÅvâqÑ|v~yê$ tv~vÇq|%|vzÑv~q~Ñ Tq|vä$ tv~vÇq|%}qzÄÇ \Äuqz ÅÇqsy|é~Ä Äàv~ysqêÑ ÉÄxuqsävvÉë ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÅÄ|Äwv~yv s iccb y i_R$ ÅÇvuq~ç yuvë} }qÇ{Éyx}q%|v~y~yx}q$ ÉÑÇÄy% Ñv|éÉÑsÖ ÉÄàyq|yx}q& `~y ÑsvÇuÄ ÉÑÄëÑ ~q ÅÄxyàyëá ~vÄráÄuy}ÄÉÑy Ö{ÇvÅ|v~yë uÇÖwrç É cÄsvÑÉ{y} cÄêxÄ} y uÇÖty}y ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{y% }y ÉÑÇq~q}y$ ÄÑ{ÇçÑÄ y âyÉÑÄÉvÇuvâ~Ä sçÇqwq|y Éy}ÅqÑyy { ÉÄsvÑÉ{Ä}Ö ~qÇÄuÖ y vtÄ sÄy~q}&

*,0


dÄsqÇyãy sçÇqwq|y ÉvÇévx~Öê ÄxqrÄâv~~ÄÉÑé sÄv~~Ä%ÅÄ|yÑyâvÉ{y} ÅÄ|Äwv~yv} s iccb& dÄsqÇyã Tq|vä s rvÉvuv É ~q}y uq| É|vuÖêãÖê Äàv~{Ö ÉÄxuqsävzÉë ÄrÉÑq~Äs{y1 ÉÄrçÑyë s iváÄÉ|Äsq{yy ÇqxsysqêÑÉë sÅÇqsÄ$ q vÉ|y Ñq{ rÖuvÑ ÅÇÄuÄ|% wqÑéÉë$ ÑÄ Éåvxu }ÄwvÑ sÄÄrãv ~v ÉÄÉÑÄëÑéÉë& WÉ|y wv Éåvxu y ÉÄÉÑÄyÑÉë$ ÑÄ ~q ~v} }ÄtÖÑ ÅÄrvuyÑé ÅÇqsçv Éy|ç& iÑÄrç ÅÇvuÄÑsÇqÑyÑé èÑÄ$ ~quÄ ÅÇvuÅÇy~ëÑé Éq}çv ~qÉÑÄzâysçv }vÇç { ÄxuÄÇÄs|v~yê s~ÖÑÇyÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÄrÉÑq~Äs{y s ÉÑÇq~v& dÄs& \Äuqz ÅÄuÑsvÇuy|$ âÑÄ aÇqwÉ{që$ a|éxv~éÉ{që y cvsvÇÄ%^ÄÇqsÉ{që ÅqÇÑyz~çv ÄÇtq% ~yxqàyy$ ÅÄÉç|qêãyv ~q Éåvxu ÅÇy}vÇ~Ä ÅÄ|Äsy% ~Ö vtÄ uv|vtqÑÄs$ ÅÇvuÉÑqs|ëêÑ yx Évrë ÄÇtq% ~yxqàyy$ tuv ÅÇqsçv }ÄtÖÑ sxëÑé svÇá& Uv~vÇq|ç Tq|vä y \Äuqz ÄÑ}vÑy|y q{Ñysyxq% àyê ÅÇqsçá$ q~ÑyÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{yá Éy|$ {ÄÑÄÇçv$ ÅÇy{ÇçsqëÉé uv}qtÄtyvz$ ÅçÑqêÑÉë ÅvÇvÑë~ÖÑé ~q ÉsÄê ÉÑÄÇÄ~Ö }qÉÉç {Ä}}Ö~yÉÑÄs y rvÉÅqÇ% Ñyz~çá& V|ë sçÅÄ|~v~yë èÑÄz xquqây Ä~y yÉÅÄ|éxÖêÑ É|vuÖêãyz ÑvxyÉ1 K\ai ~q ë~sqÇÉ{Ä} a|v~Ö}v Çväy|q sÄÅÇÄÉ ÑÄ|é{Ä Ä {quÇqá$ q ÅÇÄàvÉÉ Kuv}Ä{ÇqÑyxqàyyL ~qâq|y Ä~y y âqÉÑé ÅÇÄtÇvÉÉys~Äz y~Ñv||ytv~àyy& aÄ }~v~yê \Äuqë$ uvëÑv|é~ÄÉÑéê ÅÇqsçá s ÅqÇÑyy ÇÖ{ÄsÄuëÑ jy{$ hyÉqÇw$ \Çytv|é y$ sÄx}Äw~Ä$ ÅÇÄÜvÉÉÄÇ UÄ|éu% äÑê{vÇ& dq{$ jy{ xqësy|$ âÑÄ Ö VÖrâv{q y}vvÑ% Éë ÅÄÉ|vu~yz äq~É ÄÉÑqÑéÉë Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq$ vÉ|y Ä~ ÅÄuuvÇwyÑ yá uvëÑv|é~ÄÉÑé& SÄ|éäyv ~quvwuç Ä~y sÄx|qtq|y ~q ÉÄxuq~~çz iväÉ{yz {Ä}yÑvÑ h\$ sÄ t|qsv {ÄÑÄÇÄtÄ Å|q~yÇÄsq|y

*,1


RQTUCEKU_ ;UV BKMC! ;GPCMQ JGQSQE^H TKN^ RCS UKK THMSHUCSHO `UQFQ MQOKUHUC KJDSCNK 6PGSV! =CJEHSU^ECb CPUKTQYKCNKTUKZHTMVa GHbUHN_ PQTU_ NKGHS^ RSCE^X RQ JCbENHPKa 7QGCb RSHTNHGVaU TEQK NKZP^H MQS^TUP^H YHNK& ;UC BKM TUCU_ RSHGTHGCUHNHO RSCEKUHN_TUEC C @KTCSI RHSE^O THMSHUCSHO @7 7<A! :HTOQUSb PC QTUSVa QDTUCPQEMV BKM E^HXCN E 8QPGQP GNb RQNVZHPKb VZHPQL TUHRHPK C @KTCSI PQZCOK RSQRCGCHU V UHNHEKJQSQE R^UCbT_ RHSHUbPVU_ PC TEQa TUQSQPV PHJSHNVa OQNQGHI_ K KPUHNNKFHPYKa! :C PC[K PHQGPQMSCUP^H EQRSQT^ Q RSKZKPCX RCTTKEPQTUK OPQFKX ZNHPQE RCSUKK ZHXQTNQECYMKH UQECSK\K QD]bTPKNK ZUQ EKPQEPKMQO `UQFQ bE NbaUTb TKTUHOC K OHUQG^ RSQ[NQFQ SVMQEQGTUEC K MVN_U NKZPQTUK :QEQUPQFQ! 9CNHL[Cb RQR^UMC MSKUKMK GHbUHN_PQTUK @7 EQ FNCEH T :QEQUP^O PHOHGNHPPQ RSKEQGKNC M OCTTQE^O SHRSHTTKbO! ?QN_MQ KJ CPUKWC[KTUTMKX QSFCPKJCYKL THLZCT PCGQ SHCDKNKUKSQECU_ QMQNQ $" U^TbZ PHEKPPQ QTVIGHPP^X MQOOVPKTUQE! >HMSHUCS_ SCLMQOC UQE! ?VSZHM RSKEHN GCP P^H& KJ THNC 9KCEC D^NQ CSHTUQECPQ $" D^E[KX RCSUKJCP MQUQS^X RQ TVGV RSKFQEQSKNK M #%$ FQGCO UaS_O^! 37QOOVPKTU^ QUE^MNK QUMSQEHPPQ E^TMCJ^ECU_ TEQK O^TNK! <Q`UQOV UQ HGKPTUEQ RCSUKK Q MQUQSQO OPQFQ FQEQSKNQT_ E RSQ[NQO D^NQ RQMCJP^O! >V\HTUEQECNQ NK[_ HGKPTUEQ TUSCXC4!


\Äuqz sçÉ{qxq| ÉsÄv }~v~yv$ âÑÄ rvx âyÉÑ{y ÅqÇÑyy ~v ÄrÄzÑyÉé& aÇqsçv Éy|ç Ö}v|Ä yÉÅÄ|éxÖêÑ yuvÄ|ÄtyâvÉ{yv ÉÇvuÉÑsq sÄxuvzÉÑsyë1 ÅvâqÑé$ ÇquyÄ y Ñv|vsy% uv~yv& dÄs& \Äuqz âyÉÑÄÉvÇuvâ~Ä ÇqÉÉ{qxq| Ä ÑÄ}$ {q{ wÖÇ~q|yÉÑç ÅÄusvÇtqêÑ vtÄ äv|é}Äsq~yê y {ÇyÑy{v ÅÄÉ|v sçÉÑÖÅ|v~yë s _qàyÄ~q|é~Ä} ÉÄrÇq~yy ÅÇy ÄrÉÖwuv~yy ÅÇÄv{Ñq xq{Ä~q Är ÄÑ}v~v àv~xÖÇç& T ÉsÄv} sçÉÑÖÅ|v~yy Ä~ ÄÉÖuy| ÉÑqÑéê KVsv ÑçÉëây É|ÄsL {q{ {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyÄ~% ~çz uÄ{Ö}v~Ñ& T}vÉÑv É èÑy} Ä~ s~vÉ ÅÇvu|Äwv% ~yv Ä ~vÄráÄuy}ÄÉÑy ÅÄutÄÑÄs{y y ÅÇy~ëÑyë xq{Ä~q Ä ÉsÄrÄuv tÇqwuq~& `r èÑÄ} ~y s Äu~Äz yx tqxvÑ ~yâvtÄ ~v Ö{qxçsq|ÄÉé& dÄs& \Äuqz ÅÄ{qxq| ~yx{yz }ÄÇq|é~çz Är|y{ Äu~Äz yx Éq}çá }Äu~çá ÅÇvuÉÑqsyÑv|é~yà ÅvâqÑy y ÇquyÄ % a|qs% {ÄsÄz& `Ñvà vv rç| s|quv|éàv} ~vrÄ|éäÄtÄ ÅÇvu% ÅÇyëÑyë$ Ä~q âvÑçÇv Çqxq sçáÄuy|q xq}Öw$ Çqxry|q ÅëÑé Év}vz& Z ÅÄuÄr~çv |êuy sçÉÑÖÅqêÑ É ~qÅqu{q}y ~q âvÉÑ~çá {Ä}}Ö~yÉÑÄs& \Ätuq \Äuqz uÄry|Éë ÅÇqsq sçÉÑÖÅyÑé ÅÄ Ñv|vsyuv~yê u|ë ÄÑsvÑq ~q {ÇyÑy{Ö s ÉsÄz quÇvÉ$ ÑÄ v}Ö rç|Ä ÄÑsvuv~Ä sÇv}ë ÅÄÉ|v )*&*'& T quÇvÉ \Äuqë ÅÄÉÑÖÅy|y ÉÄÑ~y ÅyÉv}$ ÉÇvuy ~yá rÄ|éäÄv {Ä|y% âvÉÑsÄ q~Ä~y}~çá$ t|qs~ç} ÄrÇqxÄ} yx âväÉ{yá Är|qÉÑvz$ É ÖtÇÄxÄz ÜyxyâvÉ{Äz ÇqÉÅÇqsç É ~y} y vtÄ Év}évz& T}vÉÑv É Ñv}$ s Çëuv ÅyÉv}$ ÄÉÄrv~~Ä yx c|Äsq{yy$ sçÇqwqvÑÉë ÅÄuuvÇw{q vtÄ sçÉÑÖÅ|v~yë& SÄ|éäy~ÉÑsÄ âváÄÉ|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz Ö{qxç% sq|y Ä ÅÇvwuvsÇv}v~~Äz ÄÑ}v~v àv~xÖÇç y sçÇq% wq|y ÉÄwq|v~yv Är ÄÑÉÖÑÉÑsyy {Ä~ÑÇÄ|ë ÉÄ ÉÑÄ%

*-)


ÇÄ~ç ÅqÇÑyy xq uvëÑv|é~ÄÉÑéê Çqx|yâ~çá ÄÇtq% ~Äs yuvÄ|ÄtyâvÉ{ÄtÄ sÄxuvzÉÑsyë& TçáÄu yx èÑÄtÄ ÅÄ|Äwv~yë ÑÄs& \Äuqz y$ ÅÄ vtÄ É|Äsq}$ ÑÄs& T& Sy|ë{ syuëÑ ÑÄ|é{Ä s ÇväyÑv|é~çá }v% Çqá h\ ÅqÇÑyy& dÄs& \Äuqz Äx~q{Ä}y| ~qÉ É Ñv{ÉÑÄ} vtÄ xqÅyÉ{y$ ÅvÇvuq~~Äz y} 99 yê|ë É&t& ÑÄs& Sy|ë{Ö u|ë ÄrÉÖwuv~yë s aÇvxyuyÖ}v h\ \ai& T èÑÄz xqÅyÉ{v Ä~ ÉÑqsyÑ É|vuÖêãyv sÄÅÇÄÉç1 (& \q{Äs áqÇq{ÑvÇ ÉÄsÇv}v~~Äz ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÉyÑÖqàyy3 \ {q{y} ÅÄÉ|vuÉÑsyë} }ÄwvÑ ÅÇysvÉÑy uq|é~vzävv vv ÄrÄÉÑÇv~yv3 eÉÑq~ÄsyÑv ÑÄâ~Ä$ q ~v usÖÉ}çÉ|v~~Ä$ s {q{Ä} ~qÅÇqs|v~yy yuvÑ uv}Ä{ÇqÑyâvÉ{yz ÅÇÄàvÉÉ$ âÑÄ }ç áÄÑy} y ÅÇÄ% Ñys âvtÄ }ç rÄÇv}Éë3 )& \ÑÄ ÇÖ{ÄsÄuyÑ uv}Ä{ÇqÑyâvÉ{y} ÅÇÄàvÉ% ÉÄ}$ {q{Äsq ÇÄ|é {Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{Äz ÅqÇÑyy s ~v}3 T âv} sçÇqwqvÑÉë ÇÖ{ÄsÄuëãqë ÇÄ|é {Ä}}Ö% ~yÉÑyâvÉ{Äz ÅqÇÑyy s ÉÑÇq~v3 \q{ ÉÄâvÑqvÑÉë uv}Ä{ÇqÑyâvÉ{yz ÅÇÄàvÉÉ y uv}Ä{ÇqÑyâvÉ{yz àv~% ÑÇq|yx}3 e ÇqrÄÑ~y{Äs ÅvâqÑy y uÇÖtyá }qÉÉÄ% sçá ÉÇvuÉÑs yuvÄ|ÄtyâvÉ{ÄtÄ sÄxuvzÉÑsyë ÉÖãv% ÉÑsÖvÑ }~v~yv$ âÑÄ s ë~sqÇv ÅqÇÑyë Çväy|q sÄ% ÅÇÄÉ Ä {quÇqá$ q ÅÇÄàvÉÉ uv}Ä{ÇqÑyxqàyy ~qâq% |y Ä~y y âqÉÑé ÅÇÄtÇvÉÉys~Äz y~Ñv||ytv~àyy& *& \q{Äsq Üq{ÑyâvÉ{që ÇÄ|é ÇqrÄâvtÄ {|qÉÉq s ÉÄsÇv}v~~Äz ÅÄ|yÑy{v3 aÄâv}Ö ÑÄ|é{Ä y~Ñv|% |ytv~àyë y}vvÑ sÄx}Äw~ÄÉÑé s Äu~ÄÉÑÄÇÄ~~v} ÅÄÇëu{v ÉÑqsyÑé sqw~çv ÅÄ|yÑyâvÉ{yv sÄÅÇÄÉç3 +& Z}vvÑ |y ÅqÇÑyë s|qÉÑé ~qu ÉÇvuÉÑsq}y }qÉÉÄsÄz ÅÇÄÅqtq~uç3 WÉ|y uq$ ÑÄ âÑÄ s ~yá ÅÇÄyÉáÄuyÑ$ sçÇqwqêÑ |y Ä~y ~qäÖ ÄÜyàyq|é~Öê

*-*


ÅÄ|yÑy{Ö3 WÉ|y ~vÑ$ ÑÄ {q{Öê ÅÄ|yÑy{Ö Ä~y sv% uÖÑ3 ,& aÄâv}Ö ÑvÇÅy}q q~ÑyÉÄsvÑÉ{që {q}Åq~yë s uvëÑv|é~ÄÉÑy ÉÇvuÉÑs }qÉÉÄsÄz ÅÇÄÅqtq~uç3 Vvz% ÉÑsÖvÑ |y ~q ÅÇq{Ñy{v |ÄxÖ~t1 Kc cÄsvÑÉ{y} cÄêxÄ} ~q svâ~çv sÇv}v~q L3


/5232 ' % Z\]mklZ %,*+ ]h^Z# Qhwagbdb! khwagbqdb### @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) QdTc $*() MWNJ #

Lhx i_j\Zx \klj_qZ k Bj_`g_\uf aZ ^\Z ]h^Z ^h \lhj`_gbx# MZagZq_g gh\uc dhfZg^mwsbc Chklhqguf \h_gguf hdjm]hf VQQP# Eh\_jbl_evguc jZa]h\hj# Cg_aZiguc ijbdZa h \uoh^_ \hckd ba Qeh\Zdbb

häàâì é~âvâ{Çì Ñ{ ÜÖzx{áyv{â àÖÉÑ{Ñ~ï ~}Çvyv{Éí{ ÉÑÖï ãvÅâí x évàâ~% Åvàvïê{Äàñ xá{É{Ñ~ ~ É{àâv àÖwí& â~Ä' ^ê{ âÖyzv% x zÑ~ é{åÖàÇÖxvçÅÖÄ závÉí% ñ ÜÖÑ~ÉvÇ% éâÖ ÜvÉñâì åáäÜÅv% ÅvÅ wÖy{ÉàÅ~Ä åáäàâvÇì% }vÜ{évâÇ{Ñ& Ñí{ {ï ãvÅâí ÉÖyäâ àÖ xá{É{Ñ{É áv}w~âìàñ xzá{w{}y~ Ö àâ~å~ï [á{É{Ñ~' a âÖyzv Ñ{âÖéÑÖ xÖààâvÑÖxÇ{ÑÑí{ Å{É& âÖ àÖwíâ~ñ Öâáv}ñâ ÜáÖèÇäï z{Äàâx~â{ÇìÑÖàâì x ~àÅv& |{ÑÑÖÉ x~z{' [à{% Ö é{É ñ à{Äévà ÜÖx{àâxäï% ~É{{â zÖÅä& É{ÑâvÇìÑÖ{ ÜÖzâx{á|z{Ñ~{' eÑÖï àâáÖyÖ á{y~àâá~áÖxv& Ç~àì xà{ àÅÖÇì&Ñ~wäzì }Ñvé~â{ÇìÑí{ ãvÅâí ~ âêvâ{ÇìÑÖ àÖåávÑñÇ~àì }vÜ~àvÑÑí{ àx{z{Ñ~ñ' a îâ~ }vÜ~à~ à{Äévà Ñv ÉÖ{É ávwÖé{É àâÖÇ{% ÖÑ~ ÜÖÉÖyvïâ ÉÑ{ xÖààÖ}zvxvâì Åváâ~Ñä wíÇÖyÖ' j{yÖzÑñ * vxyäàâv *2/1 yÖzv' u à ÅÖÉvÑzÑíÉ ÜäÑÅâÖÉ váÉ~~% äÜávxÇ{Ñ~{É ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ z~x~}~~ ~ âá{Éñ ÜÖÇ& ÅvÉ~ ÜÖ&Üá{|Ñ{Éä ÑvåÖ|äàì x ávÄÖÑ{ yÖáÖzÅv _~Ç~Ñv% éâÖ x ç{ÑâávÇìÑÖÄ évàâ~ jÇÖxvÅ~~% Ñv w{á{yä á{Å~ [vy' hÖàÇ{ zÖÅÇvzv cÖzvñ há{}~z{Ñâä jxÖwÖz{ Ö áv}xñ}Ñíå z{Äàâx~ñå xÖ{ÑÑÖàÇä|vê~å pjji x ÖâÑÖè{Ñ~~ Ñ{wÖÇì& èÖÄ yáäÜÜ~áÖxÅ~ xÖÄàÅ ,1&Ä váÉ~~ w{àÜÖáñzÅ~ ä Ñvè{yÖ ch ~ x ávÄÖÑvå àÖàá{zÖâÖé{Ñ~ñ xÖÄàÅ Üá{Åávâ~Ç~àì' fÖ }vâÖ ÜáÖzÖÇ|vÇÖ Ñvávàâvâì ~ è~á~âìàñ zvxÇ{Ñ~{ x àá{z& '*) 143


àâxvå ÉvààÖxÖÄ ~ÑãÖáÉvç~~' a x â{Ç{x~}~ÖÑÑíå Ü{á{zv& évå% ~ x yv}{âÑíå àâvâìñå T ÅvÅ x àâÖÇ~ç{% âvÅ ~ x ÖwÇvà& âñå% zv|{ ávÄÖÑvå T ÉÑÖ|~Ç~àì ÑvÜvzÅ~ Ñv jÖx{âàÅ~Ä jÖï}% Ñv [váèvxàÅ~Ä ]ÖyÖxÖá% Ñv îÅÖÑÖÉ~é{àÅäï ÜÖÇ~& â~Åä jjji x ÖâÑÖè{Ñ~~ p{åÖàÇÖxvÅ~~' \ÖxÖá~ÇÖàì% éâÖ ÖÑv Üá{Üñâàâxä{â ~àâ~ÑÑÖÉä ÜáÖçx{âvÑ~ï é{åÖx ~ àÇÖxv& ÅÖx' fv îÅávÑvå â{Ç{x~}ÖáÖx ÜÖàâÖñÑÑÖ É{ÇìÅvÇ gâv q~Å% âxÖá{ç îÅÖÑÖÉ~é{àÅÖÄ ÜÖÇ~â~Å~ Üávx~â{Çìàâxv p{áÑ~Åv' YÅâ~xÑÖ ~àÜÖÇì}ÖxvÇ~ îã~á jÉáÅÖxàÅ~Ä% cá~y{Çì% o~àvá|% eÇíÑvá|% zv|{ ÑvévÇìÑ~Å \ÇvxÑÖyÖ ÜÖÇ~â~é{& àÅÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ pfY y{Ñ{ávÇ Z{zá|~å% àäÉwäáÑíÄ ÜÖ& Ç~â~Å% z{ÉvyÖy ~ yáäw~ñÑ' aå z{ÉvyÖy~ñ xÖàÜá~Ñ~ÉvÇvàì é{åvÉ~ ~ àÇÖxvÅvÉ~ ÅvÅ ÜáÖâÖá{Ñ~{ Üäâ~ Å ~àâ~ÑÑÖÄ àxÖ& wÖz{% Å }ÖÇÖâÖÄ |~}Ñ~ x Ñ{}vx~à~ÉÖÄ àâávÑ{''' [àñ îâv ÜáÖÜvyvÑz~àâàÅvñ% xáv|z{wÑvñ jjji ~ g[] ÅvÉÜvÑ~ñ ñxÑÖ ÑvÜávxÇñÇvàì ~} ÅvÅÖyÖ&âÖ ÖzÑÖyÖ ç{Ñâáv' Y Ç~z{á àâávÑí ]äwé{Å ~ há{zà{zvâ{Çì Üávx~â{Çìàâxv p{áÑ~Å Ñ~ÅvÅ îâÖÉä Ñ{ ÜáÖâ~xÖz{ÄàâxÖxvÇ~' Zíâì ÉÖ|{â% ~å äàâáv~xvÇÖ âvÅÖ{ ÜÖÇÖ|{Ñ~{5 jÖï}Ñ~Å~''' jÖï}Ñ~éÅ~''' iäààÅ~Ä ~ÉÜ{ávâÖá YÇ{ÅàvÑzá ;;;% àÇvxÑíÄ áÖàà~Ä& àÅ~Ä É~áÖâxÖá{ç ÅÖÑçv D;D x{Åv% Ö àÖï}Ñ~Åvå yÖxÖá~Ç âvÅ3 T l iÖàà~~% ä É{Ññ zxv x{áÑíå àÖï}Ñ~Åv T váÉ~ñ ~ ãÇÖâ' [ /)&å yÖzvå ÜáÖèÇÖyÖ àâÖÇ{â~ñ ÜÖ~àÅ àÖï}Ñ~Åv âvÅ|{ }vwÖâ~Ç Ñvà% iÖàà~ï' a x{zì â{Ü{áì% x ÅÖÑç{ /)&å yÖzÖx zxvzçvâÖyÖ àâÖÇ{â~ñ% zäÉvÇ ñ âÖyzv% âÖ|{ á{éì ~z{â Ö yÇvx& ÑÖÉ3 Ö àÖï}Ñ~Åvå' [ ÜáÖèÇí{ xá{É{Ñv ä iÖàà~~ xà{yzv wí& Ç~ àÖï}Ñ~Å~% ÑÖ évê{ xà{yÖ ÖÑ~ ñxÇñÇ~àì ÑÖÉ~ÑvÇìÑíÉ~% âvÄÑÖ ~Ç~ xÖÖwê{ ÖâÅáíâÖ Üá{zvxvÇ~ ~Ñâ{á{àí iÖàà~~' kÖÇìÅÖ x }ÖÇÖâäï ÜÖáä T ÖÑv zÇ~Çvàì é{âx{áâì x{Åv T iÖà& à~ñ% Öàâvxvñàì zv|{ x Öz~ÑÖé{àâx{% àäÉ{Çv ÜÖàÇ{ ÜÖ}ÖáÑÖ& yÖ ÜÖáv|{Ñ~ñ x cáíÉàÅÖÄ xÖÄÑ{ àÖàá{zÖâÖé~âìàñ ~ é{á{} '** 144


+) Ç{â xíÄâ~ ÜÖw{z~â{ÇìÑ~ç{Ä x xÖÄÑ{ à gââÖÉvÑàÅÖÄ ~É& Ü{á~{Ä' ]v {ê{ ~ x wÖáìw{ à âvÄÑíÉ~ ÅÖ}ÑñÉ~ Z{áÇ~Ñv% [{& Ñí% dÖÑzÖÑv% hvá~|v ~ zv|{ i~Év' fÖ îâÖ wíÇ x{Å äÉÑ{Ä& è{Ä âáÖÄÅ~3 YÇ{ÅàvÑzáv ;;% ÅvÑçÇ{áv ~ É~Ñ~àâáv ~ÑÖàâávÑ& Ñíå z{Ç \ÖáévÅÖxv YÇ{ÅàvÑzáv e~åvÄÇÖx~év ~ xÖ{ÑÑÖyÖ É~Ñ~àâáv y{Ñ{ávÇv e~Çïâ~Ñv ]É~âá~ñ YÇ{Åà{{x~év' sâÖ wíÇ~ Öwáv}ÖxvÑÑ{Äè~{ yÖàäzváàâx{ÑÑí{ Çïz~ iÖàà~~' ]ÖÇyÖ îâv âáÖÄÅv }vÜáñyvÇvàì fÖ }vâÖ ÜÖâÖÉ ÅvÅ àâá{É~& â{ÇìÑÖ Ñ{àÇvàì Å ÜÖw{z{ Ñvz xà{É~ xávyvÉ~' cÖÑ{éÑÖ% x wÖÇìèÖÄ ÜÖÇ~â~Å{ àÇÖ|ÑÖ ÜáÖxÖz~âì vÑvÇÖy~~% v ÜÖáÖÄ% x{áÖñâÑÖ% ~ Öè~wÖéÑÖ' gzÑvÅÖ }Ñvâì ~àâÖá~ï ÑvzÖ Öwñ}v& â{ÇìÑÖ% ÖàÖw{ÑÑÖ ãvÅâí wÖÇìèÖÄ ÜÖÇ~â~Å~' fvzÖ }Ñvâì ~à& âÖá~ï x}v~ÉÖÖâÑÖè{Ñ~Ä à àÖï}Ñ~ÅvÉ~ ~ xávyvÉ~' sâÖ Öwñ}vâ{ÇìÑÖ{ äàÇÖx~{ zÇñ áäÅÖxÖz~â{Çñ yÖàäzváàâxv' eÑ{ wíÇÖ ~}x{àâÑÖ% éâÖ áäÅÖxÖzàâxÖ pjji ÑvàâÖÄ& é~xÖ ÜáÖà~ÇÖ ÖáyvÑ~}Öxvâì zxäàâÖáÖÑÑïï xàâá{éä à áä& ÅÖxÖzàâxÖÉ chjj Ñv â{áá~âÖá~~ pjji' g|~zvÇÖàì äévàâ~{ hÖÇ~âwïáÖ oc chjj x ÜÖÇÑÖÉ àÖàâvx{ xÖ yÇvx{ à d' a' Zá{|Ñ{xíÉ' a xÖâ â{Ü{áì +1 ~ïÇñ ~zäâ Ü{á{yÖxÖ& áí x p~{áÑ{&Ñvz&k~àÖÄ' eí Ñ{ }ÑvÇ~ ÜÖzáÖwÑÖàâ{Ä Ö ÜáÖåÖ|z{Ñ~~ îâÖÄ xàâá{é~% Ö á{è{Ñ~ñå% ÅÖâÖáí{ Ñv Ñ{Ä Üá~Ñ~ÉvÇ~àì' fÖ âÖ% éâÖ ÜáÖ~àåÖz~ÇÖ x àâávÑ{% ÑvÉ wíÇÖ zÖÜÖzÇ~ÑÑÖ ~}x{àâ& ÑÖ' eí ÖêäêvÇ~ Ñvávàâvxèäï vÑâ~Üvâ~ï% zv|{ xáv|& z{wÑÖàâì àÖ àâÖáÖÑí àá{zàâx ÉvààÖxÖÄ ~ÑãÖáÉvç~~' gÑ~ àÖÖwêvÇ~% éâÖ x àá{z{ ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñç~~% Ñv }vxÖzvå ~ ãvw& á~Åvå% x xÖÖáä|{ÑÑíå à~Çvå ávàâ{â Ñ{Üá~ñ}Ñ{ÑÑÖ{% Üá{& }á~â{ÇìÑÖ{ ÖâÑÖè{Ñ~{ Å jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~' a ñ% ÅvÅ ÅÖ& ÉvÑzváÉ% zÖÅÇvzíxvÇ Öw îâÖÉ x àxÖ~å zÖÑ{à{Ñ~ñå Ñv ~Éñ fvévÇìÑ~Åv \{Ñèâvwv x eÖàÅxä'

145 '*+


;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#& ;L>K "'%& 7A84

Z~ÜÄÇ}yÇÖê Ä É|Äw~ÄÉÑy ÄrÉÑq~Äs{y s qÇ}yy$ ÄÉÄrv~~Ä s sçÉäyá sÄv~~Ä%Öâvr~çá xqsvuv~yëá$ aT` y TTc& cÖãvÉÑsÖêÑ sxt|ëuç$ âÑÄ Çqx|yâ~çv sÄv~~Ä% ÅÄ|yÑyâvÉ{yv ~qÅÇqs|v~yë s~ÖÑÇy ÅqÇÑyy y s~v vv ÅçÑqêÑÉë yÉÅÄ|éxÄsqÑé s {ÄÇçÉÑ~çá àv|ëá âvÉÑ~ÄÉÑé y âv|ÄsvâvÉ{yv {qâvÉÑsq VÖrâv{q& aÇvsÇqÑy|y vtÄ s äyÇ}Ö$ xq {ÄÑÄÇÄz ÅçÑqêÑÉë ÅÇÄsÄuyÑé ÉsÄê ÅÄ|yÑy{Ö& TçÉ{qxçsqvÑÉë ~vÖuÄs% |vÑsÄÇv~yv vtÄ ~vuÄÉÑqÑÄâ~Ä ÅÇy~àyÅyq|é~Äz Äàv~{Äz sqw~çá sÄÅÇÄÉÄs ÉÄsÇv}v~~Äz ÅÄ|yÑy{y& dÄs& \Äuqz ÄÑsvÑ ~q ÉsÄê xqÅyÉ{Ö ÅÄ{q ~v ÅÄ|Öây|& cÄ ÉÑÄÇÄ~ç âváÄÉ|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz$ ÄÉÄ% rv~~Ä ÅvÇsÄtÄ Év{ÇvÑqÇë b\ \ai ÑÄs& dÖÇâv{q$ uqsq|qÉé sçÉÄ{që Äàv~{q |yâ~ç} {qâvÉÑsq} R& VÖrâv{q& T {Ä~àv rvÉvuç ÑÄs& dÖÇâv{ ÄrÇq% Ñy|Éë É ÅÇÄÉérÄz1 KaÇÄäÖ ÉÄsvÑÉ{yá ÑÄsqÇyãvz ÅvÇvuqÑé ÉsÄy} ÇÖ{ÄsÄuyÑv|ë} Ä ~vÄráÄuy}ÄÉÑy ÅÄuuvÇwqÑé R& VÖrâv{q ÄÜyàyq|é~Ä$ ÅÇvwuv sÉv% tÄ s ÅvâqÑy y s ÅqÇÑyz~çá uÄ{Ö}v~Ñqá& dq{që ÅÄuuvÇw{q ÅÄ}ÄwvÑ VÖrâv{Ö s rÄÇérv ÅÇÄÑys ÅÇqsçá Éy|& c|Äsq{y y âváy áÄÇÄäÄ x~qêÑ ÉsÄ% vtÄ ÅvÇsÄtÄ Év{ÇvÑqÇë& `~ (+ |vÑ wy| s cccb& e VÖrâv{q ÅvÇvu _ÄsÄÑ~ç} Äu~Ä rÄ|éäÄv ÅÇvy}Ö% ãvÉÑsÄ1 Ä~ Ö}~çz {Ä}}Ö~yÉÑ É sçÉÄ{y}y }ÄÇq|é% ~ç}y {qâvÉÑsq}y& _ÄsÄÑ~çz èÑy} ~v Är|quq|L& cv{ÇvÑqÇé b\ ~vÉ{Ä|é{Ä Çqx ÅÄuâvÇ{ysq| ÉsÄê uÇÖwrÖ É VÖrâv{Ä} !R& VÖrâv{ ÇÄuy|Éë s

*-/ 146


dÇv~ây~É{Ä} ÇqzÄ~v" y ÉÄwq|v~yv$ âÑÄ ~v{ÄÑÄ% Ççv sçÉÑÖÅ|v~yë VÖrâv{q ~v ÅÖr|y{ÖêÑÉë s ÉÄ% svÑÉ{Äz ÅvâqÑy& TÄx}Äw~Ä$ sÉÑÇvâq y Ö{qxq~~që ÅÇÄÉérq ~v ës|ëêÑÉë É|Öâqz~ç}y& Tyuy}Ä$ ÅÇÄÉérq sçÉ{qxq~q ÅÄ ÉÄsvÑÖ ÑÄs& VÖrâv{q$ É {ÄÑÄÇç}$ {q{ sçëÉ~y|ÄÉé$ ÑÄs& dÖÇâv{ âqÉÑÄ sÉÑÇvâqvÑÉë& dÄs& \Äuqz sçÉ{qxq| ÉsÄv }~v~yv Ä c}Ç{Äs% É{Ä}& nÑÄÑ ÅÄ|yÑyâvÉ{yz uvëÑv|é ~v y}vvÑ ~vÄráÄuy}çá uq~~çá u|ë ÑÄtÄ$ âÑÄrç ÉÑqÑé sÄ t|qsv ÅqÇÑyy y|y ÉÑÇq~ç& `ÑÇyàqÑv|é~Ä ÄÑÄxsq|Éë Ä uvëÑv|é~ÄÉÑy c}Ç{ÄsÉ{ÄtÄ (%z Év{% ÇvÑqÇé ^qÇÑy~É{ÄtÄ b\ \ac R& Vqä{Ä sÄ sÇv}ë rvÉvuç É tÇÖÅÅÄz ~qäyá ÄÜyàvÇÄs& SÄ|éäÄv s~y}q~yv sÄ sÇv}ë rvÉvuç rç|Ä Öuv% |v~Ä TqÇäqsÉ{Ä}Ö ÉÄsvãq~yê ÇÖ{ÄsÄuyÑv|vz \Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{yá ÅqÇÑyz y ÅÇqsyÑv|éÉÑs ÉÄàyq% |yÉÑyâvÉ{yá ÉÑÇq~& _q} rç|Ä xqâyÑq~Ä ÅyÉé}Ä aÇvxyuyÖ}q h\ \ai$ ~qÅÇqs|v~~Äv s quÇvÉ h\ \acc& dv{ÉÑ èÑÄtÄ ÅyÉé}q$ ÅvÇvsvuv~~çz ~q} tv~vÇq|%}qzÄÇÄ} aÄäy{Ä}$ s {ÇqÑ{Ä} yx|Äwv~yy ÉsÄuyÑÉë { É|vuÖêãv}Ö1 ^ç ~v áÄÑy} ÅqÉÉys~Ä ÄwyuqÑé uq|é~vzävtÄ ÇqxsyÑyë ÉÄrçÑyz& aÄèÑÄ}Ö ÅÇvu|qtqv} ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë} ,%Ñy \Ä}}Ö~yÉÑyâv% É{yá ÅqÇÑyz s TqÇäqsv ÅÇy~ëÑé É|vuÖêãvv Çväv% ~yv 1 % xq{Ä~âyÑé ÉÄsvãq~yv ,%Ñy \Ä}}Ö~yÉÑyâv% É{yá ÅqÇÑyz rvx sçsÄuÄs Ä ÅÄ|Äwv~yy s iccb& ^ç s~ÄÉy} ÅÇvu|Äwv~yv sÉÑÇvÑyÑéÉë É uv|vtqày% vz \acc s t& \Ääyàv ÉvtÄu~ë svâvÇÄ} y|y ~q É|vuÖêãyz uv~é y sçuv|ëv} u|ë èÑÄz sÉÑÇvây

*-0 147


É|vuÖêãyá ÑÄsqÇyãvz1 csÄrÄuq$ VÖrâv{$ ivÇ~y{$ c}Ç{ÄsÉ{yz$ ]v~qÇÑ y Sy|ë{2 % Äu~ÄsÇv}v~~Ä uv|vtqàyë \ai ÉÄt|qÉ~q s Ñvâv~yv (+ u~vz y|y rÄ|vv ÅÄxu~vtÄ ÉÇÄ{q ÅÇy~ëÑé ÖâqÉÑyv s ÉÄs}vÉÑ~Ä} ÉÄsvãq~yy rÇqÑ% É{yá {Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{yá ÅqÇÑyz& V|ë ÅÄutÄÑÄs{y vtÄ ÅÇÄsvÉÑy usÖÉÑÄÇÄ~~yv {Ä~ÉÖ|éÑqàyy& ^ç xq usÖÉÑÄÇÄ~~yv ÅvÇvtÄsÄÇç$ ~Ä vÉ|y ÉÄsvãq~yv rÇqÑÉ{yá {Ä}ÅqÇÑyz ÅÇy~vÉvÑ ÅÄ|éxÖ$ ÑÄ }ç ÅÇy}v} s ~v} ÖâqÉÑyv& Uv~vÇq|%|vzÑv~q~Ñ Tq|vä ÄråëÉ~y| ÅÇyây~ç ÄÑ{qxq âváÄÉ|Äsqà{ÄtÄ ÇÖ{Ä% sÄuÉÑsq ÄÑ ÖâqÉÑyë s TqÇäqsÉ{Ä} ÉÄsvãq~yy âÇvx}vÇ~Äz q}ryàyvz& Vq|vv Ä~ uÄrqsy|$ âÑÄ s ÅÄ|yÑy{v ~v uÄ|w~Ä rçÑé q}ryàyy$ ~Öw~Ä yÉáÄuyÑé yx Çvq|é~Äz Äàv~{y ÉÄÄÑ~Ääv~yë Éy|& K_vÖwv|y s aÇqtv uÖ}qêÑ$ âÑÄ vÉ|y Çvq{àyë ÅÄrvuyÑ$ ÑÄ Ä~y ÄÉÑq~ÖÑÉë Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq3 Zá É}vÑÖÑ sÉvá& _vÖwv|y Ä~y uÖ}qêÑ$ âÑÄ cccb$ aÄ|éäq y uÇÖtyv ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{yv ÉÑÇq~ç xqáÄÑëÑ ÅÄÑvÇëÑé iváÄÉ|Äsq{yê3 ^ç$ sÄv~~çv$ ÅÇv{ÇqÉ~Ä ÅÄ~y}qv}$ ÄÑ{Öuq ÅÇyuvÑ { ~q} ÅÄ}Äãé$ y ÖsvÇv~ç s èÑÄz ÅÄ}ÄãyL& cv{ÇvÑqÇé b\ \ai ÑÄs& dÖÇâv{ ÉâyÑqvÑ$ âÑÄ VÖrâv{ y ivÇ~y{ ~v rç|y ÅÄutÄÑÄs|v~ç { TqÇ% äqsÉ{Äz sÉÑÇvâv y rÄë|yÉé Çvx{Äz {ÇyÑy{y ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÇÖ{ÄsÄuyÑv|vz ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{yá ÉÑÇq~& TÉv âváÄÉ|Äsqà{yv ÑÄsqÇyãy sçÇqwq|y rÄ|éäÄv wv|q~yv$ âÑÄrç sÉÑÇvâq uv|vtqàyz \acc y \ai ÄrëxqÑv|é~Ä ÉÄÉÑÄë|qÉé& T Ésëxy É èÑy} tv~v% Çq|%}qzÄÇ \Äuqz ÉâyÑqvÑ$ âÑÄ ÅÇÄsvuv~yv Ñq{Äz sÉÑÇvây uÄ|w~Ä sçryÑé yx ÇÖ{ Çvq{àyy sÉë{Öê sÄx}Äw~ÄÉÑé Ärsy~v~yë cccb sÄ s}väqÑv|éÉÑsv s

148 *-1


uv|q iváÄÉ|Äsq{yy& T}vÉÑv É Ñv}$ s {Ä}}ê~y{v Är èÑÄz sÉÑÇvâv$ ÅÄ vtÄ }~v~yê$ ~quÄ ÅÄuâvÇ{% ~ÖÑé$ âÑÄ cccb sÉvtuq Ä{qwvÑ ÅÇy ~vÄráÄuy}Ä% ÉÑy rÇqÑÉ{Öê ÅÄ}Äãé y ÅÄuuvÇw{Ö âváÄÉ|Äsqà{Ä% }Ö ~qÇÄuÖ& TÄ sÇv}ë sÉÑÇvây rç|y xqÑÇÄ~ÖÑç ~v{ÄÑÄÇçv sÄÅÇÄÉç ÅÄ|Äwv~yë s i_R& iváÄÉ|Äsqà{yv tv~v% Çq|ç ÅÄuÑsvÇuy|y$ âÑÄ ~q sÉvqÇ}vzÉ{Äz ÅqÇÑyz% ~Äz {Ä~ÜvÇv~àyy ~vuÄÉÑqÑÄâ~Äv s~y}q~yv rç|Ä Öuv|v~Ä uq|é~vzäv}Ö ÅÄsçäv~yê rÄvsÄz tÄÑÄs~Ä% ÉÑy sÄzÉ{& Uv~vÇq| \Äuqz Ö{qxq|$ âÑÄ rçsäyz ^y~yÉÑÇ ÄrÄÇÄ~ç ]Ä}É{yz y ~qâq|é~y{ Uv~äÑqrq bçÑyÇw ~vÅÇqsy|é~Ä y~ÜÄÇ}yÇÄsq|y h\ \ai Ä ÉÄ% ÉÑÄë~yy rÄvtÄÑÄs~ÄÉÑy âqÉÑvz y ÉÄvuy~v~yz& R ÅÄ|Äwv~yv s âqÉÑëá Ñëwv|Äv& aÇyxçs~ÄtÄ {Ä~% Ñy~tv~Ñq ~v ásqÑqvÑ& T qÇÑÅÄ|{Ö TÄÉÑÄâ~ÄtÄ sÄv~~ÄtÄ Ä{ÇÖtq$ ~qÅÇy}vÇ$ ÅÄ äÑqÑÖ (+) âv|Ä% sv{q& nÑÄtÄ {Ä|yâvÉÑsq |êuvz ~v ásqÑqvÑ ~q usv É}v~ç {qÇqÖ|q& `ÜyàvÇç xqâqÉÑÖê sçÅÄ|~ëêÑ Ärëxq~~ÄÉÑy ÇëuÄsçá& dÄs& \Äuqz ÉâyÑqvÑ$ âÑÄ qÇ}yê ~vÄráÄuy}Ä ÉÄ{ÇqÑyÑé& `~ sçÉ{qxq| Ñq{wv ÉsÄv |yâ~Äv }~v~yv Är ÄÑuv|é~çá ÇÖ{ÄsÄuyÑv% |ëá& _ÄsÄtÄ ~qâq|é~y{q U|qsae i_R tv~vÇq|% }qzÄÇq SvuÇwyáq Ä~ áqÇq{ÑvÇyxÖvÑ {q{ âv|Äsv% {q$ áÄÇÄäÄ ÄÑ~ÄÉëãvtÄÉë { cÄsvÑÉ{Ä}Ö cÄêxÖ y ÉÅÄÉÄr~ÄtÄ ÅÄsvÉÑy rÄÇérÖ ÅÇÄÑys ÅÇqsçá è|v% }v~ÑÄs& aÄ áqÇq{ÑvÇÖ ÉsÄyá uvzÉÑsyz }ÄwvÑ rçÑé Çvx{y}& aÄ sÄÅÇÄÉÖ vtÄ KÖâqÉÑyëL s {|Örv K)*(L \Äuqz ÉÄÄrãy|$ âÑÄ èÑÄ uv|q|ÄÉé É vtÄ svuÄ}q y ÉÄt|qÉyë u|ë ÅÄ|Öâv~yë y~ÜÄÇ}qàyy Ä uvëÑv|é~ÄÉÑy èÑÄtÄ {|Örq& aÄÉ|v ÑÇváÇqxÄsÄtÄ ÅÄÉvãv~yë xqÉvuq~yz tv~vÇq|%}qzÄÇ SvuÇwyá rç|

*-2 149


KÇqxÄr|qâv~L y yÉ{|êâv~& T}vÉÑv É Ñv} u|ë Ä{qxq~yë ÅÄ}Äãy SvuÇwyáÖ ÅÇy~ëÑÄ ÅÇvusqÇy% Ñv|é~Äv Çväv~yv Ä sÄx}Äw~Ä} ~qx~qâv~yy ÅvÇsç} vtÄ xq}vÉÑyÑv|v} ÅÄ|{Äs~y{q j}yÑ{v$ ~ç~vä~vtÄ sÄv~{Ä}q s t& SÇqÑyÉ|qsv& R tv~vÇq|%}qzÄÇ Uvz~v ë{Ärç rÖuvÑ ÅvÇvsvuv~ ~qâq|é~y{Ä} Çqx% svuçsqÑv|é~ÄtÄ ÖÅÇqs|v~yë& aÄ|{Äs~y{ j}yÑ{v$ Éç~ rçsävtÄ ÅÇvuÉvuqÑv|ë h\ \ac$ áqÇq{ÑvÇyxÖ% vÑÉë ÅÄ|ÄwyÑv|é~Ä& `u~ÄsÇv}v~~Ä ÉÄÄrãy|$ âÑÄ ~q uÄ|w~ÄÉÑé ~qâq|é~y{q U|qsae ~q}vâq|yÉé Ñq{wv tv~vÇq| ^qáqâ$ {ÄÑÄÇÄtÄ Ä~ ÄáqÇq{ÑvÇy% xÄsq| {q{ ÑÇÖÉ|ysÄtÄ âv|Äsv{q$ y ÅÄ|{Äs~y{ Syxv{$ ~qÉÑÄzâysÄ ÅÄuuvÇwq~~çz tv~vÇq|Ä} aÇá|y{Ä}& aÇá|y{$ ÅÄ }~v~yê tv~vÇq|q \Äuqë$ ~v ÅÇy~àyÅyq|é~çz âv|Äsv{& Tyuy}Ä$ yãvÑ ÅÖÑy Ér|ywv~yë É KÅÇqsç}yL y s |êrÄz }Ä}v~Ñ }ÄwvÑ ÅvÇvzÑy { ~y}$ vÉ|y Ä~y Ö{ÇvÅëÑ ÉsÄy ÅÄxyàyy& TÄ sÇv}ë TÉvqÇ}vzÉ{Äz ÅqÇÑyz~Äz {Ä~ÜvÇv~% àyy tv~vÇq|%}qzÄÇ \Äuqz s rvÉvuv É ivÇ~y{Ä} y VxÖÇÄ} É{qxq|$ âÑÄ vÉ|y s iváyy ~v ÉÅÇqsëÑÉë É Çvq{àyvz$ ÑÄ ÅÇÄÑys ~vv sçÉÑÖÅyÑ TÄÉÑÄâ~çz sÄv~~çz Ä{ÇÖt& R vÉ|y ~v ásqÑyÑ Éy| Ä{ÇÖtq$ ÑÄ Ä~ rÖuvÑ ÇvtÖ|yÇÄsqÑé }qÇäÇÖÑç u|ë ÉÄsvÑ% É{yá sÄzÉ{ ÄÑ âváÄÉ|Äsqà{Ä%ÉÄsvÑÉ{Äz tÇq~yàç uÄ aÇqty& aÄ èÑÄ}Ö wv sÄÅÇÄÉÖ tv~vÇq|%|vzÑv% ~q~Ñ Tq|vä xqësy|1 KWÉ|y ÅÄÑÇvrÖvÑÉë$ ÑÄ ë Éq} ~q }qäy~v rÖuÖ ÇvtÖ|yÇÄsqÑé }qÇäÇÖÑç u|ë ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{L& _vÄráÄuy}Ä xq}vÑyÑé$ âÑÄ ÅqÇÑyz~çv y }vÉÑ% ~çv ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y$ ÑÇÖuëãyvÉë c|Äsq{yy sçÉ{qxç% sq|y ÄuÄrÇv~yv ~qáÄwuv~yê ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb sÄ sÇv}ë \je y ÅÄÉ|v Öâv~yë&

*.)


_qÅÇy}vÇ$ sÄv~{Ä} dÇv~ây~É{ÄtÄ ÇqzÄ~q ÅÄuÅÄ|% {Äs~y{ aÇÄ{ÄÅ ÅÇë}Ä xqësy|$ âÑÄ É|Äsq{y % ~v âváy y Ä~y É ÖuÄsÄ|éÉÑsyv} ÅÇvuÄÉÑqsëÑ {qxqÇ% }ç u|ë Çqx}vãv~yë ÉÄsvÑÉ{yá âqÉÑvz& Uv~vÇq|% |vzÑv~q~Ñ Tq|vä sçÉ{qxq| ÅÄwv|q~yv Ä ~ÄsÄz sÉÑÇvâv É TÄv~~ç} ÉÄsvÑÄ} qÇ}yy&

# # # aÄ|yÑy{ÄM}ÄÇq|é~Äv ÉÄÉÑÄë~yv |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑq% sq âqÉÑvz y ÅÄuÇqxuv|v~yz qÇ}yy xuÄÇÄsÄv& cÄÉÑÄë~yv sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç ÖuÄs|vÑsÄÇyÑv|é% ~Äv& Yq yÉÑv{äyv ÉÖÑ{y ÅÇÄyÉävÉÑsyz ~vÑ& TÄ sÉvá âqÉÑëá ÅÇÄuÄ|wqvÑÉë yxÖâv~yv aÄÉÑq~Ä% s|v~yë a|v~Ö}q h\ \acc y ayÉé}q uv|vtqàyz {Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{yá y ÇqrÄâyá ÅqÇÑyz ÉÄàyq|yÉÑy% âvÉ{yá ÉÑÇq~$ quÇvÉÄsq~~ÄtÄ h\ \ai$ q Ñq{wv ÅvÇvuÄsÄz ÉÑqÑéy tqxvÑç KaÇqsuqL % K\ÇvÅyÑé ÅÄxyàyy ÉÄàyq|yx}q y }yÇqL& c èÑÄz àv|éê ÅÇÄsvuv~ç ÅÄ|yÑyâvÉ{yv y~ÜÄÇ}qàyy$ usÖáâqÉÄsçv ÅÄ|yÑyâvÉ{yv xq~ëÑyë& T âqÉÑëá Ésëxy rÄ|éäÄv s~y}q~yv Öuv|ëvÑÉë âvÑ{Äz ÇqrÄÑv ÅÄ ÄrvÉÅvâv~yê rvÉÅvÇvrÄz~Äz y ÖÉÑÄzâysÄz Ésëxy É âqÉÑë}y y ÉÄvuy~v~yë}y qÇ}yy& T ÅÄ|{Ö Ésëxy ÅÇÄsvuv~Ä ÉÄsvãq~yv ~qâq|é~y{Äs ÇquyÄÉÑq~àyz$ ÄrvÉÅvâysqêãyá Ésëxé É ÅÄ|{q}y$ ~qáÄuëãy}yÉë ~q }qÇäv& eÉy|v~Ä uvwÖÇÉÑsÄ ÄÜyàvÇÄs ~q ÇquyÄÉÑq~àyëá& A&&&BÇÖ{ÄsÄuëãyz ÉÄÉÑqs i_R ÅÇÄës|ëvÑ ÅÄ% sçäv~~çz y~ÑvÇvÉ { usywv~yê ~qäyá âqÉÑvz& aÄuÅÄ|{Äs~y{ i_R n}y|é ^yÉÑÇy{$ ÉÄÅÇÄsÄwuqêãyz }ÄÑÄÉÑÇv|{Äsçz ÅÄ|{$ ÉÄÄrãy|$ âÑÄ {Ä}q~uÄsq~yv

*.*


Öây|yãq t& Xy|y~q ÉÅÇqäysq|Ä Ö ~vtÄ$ É{Ä|é{Ä Ñq~{Äs$ ÄÇÖuyz y |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq s ÉÄsvÑÉ{Äz âqÉÑy& aÇvuÉÑqsyÑv|é TÄÉÑÄâ~ÄtÄ Ä{ÇÖtq y~ÑvÇv% ÉÄsq|Éë É|vuÖêãy}y sÄÅÇÄÉq}y1 % ÅÄâv}Ö ~qÇÖäv~ tÇqÜy{ usywv~yë y âqÉÑé ÄÉÑq~Äs|v~q ~v Ñq}$ tuv vz ÄÅÇvuv|v~Ä3 % {Ätuq âqÉÑé ~qâ~vÑ usywv~yv3 % vÉ|y ~Öw~q ÅÄ}Äãé s Çv}Ä~Ñv Ñvá~y{y$ }ç ÅÇyä|v} Çv}Ä~Ñ~çv ÉÇvuÉÑsq& `Ñ~Ääv~yv }vÉÑ~ÄtÄ ~qÉv|v~yë { ÉÄsvÑÉ{y} sÄy~q} s àv|Ä} uÄrÇÄwv|qÑv|é~Äv& i|v~ _qàyÄ% ~q|é~ÄtÄ ÉÄrÇq~yë iccb y â|v~ h\ \ai$ ÅÇvuÉv% uqÑv|é ~qàyÄ~q|é~ÄtÄ {Ä}yÑvÑq t& Xy|y~q avÇ% {Äsyâ xqësy|1 KTqÉ$ syuy}Ä$ Çq~éäv ÉÅÇqäysq% |y$ ÅÄâv}Ö sç ~v ÖvxwqvÑv& p xquqê sq} uÇÖtÄz sÄÅÇÄÉ1 xqâv} sç ÖvxwqvÑv3 Tqäq ÅÄ}Äãé ~q} ~Öw~qL& XyÑv|é aÇyà{ÄÇq$ 0,$ ÇqzÄ~q ^qÇÑy~$ ÅÇÄvxwqë ~q qsÑÄ}Äry|v }y}Ä ÄÜyàvÇÄs ÅÄ|{q$ rÇÄÉy| y} Åqâ{Ö ÉytqÇvÑ$ ~q {ÄÑÄÇÄz ~quÅyÉé É|vuÖêãvtÄ ÉÄuvÇwq~yë1 KcÄt|qÉ~ç É ÅyÉé}Ä} rÇqÑÉ{yá ÅqÇÑyz& ^ÄwvÑv ~quvëÑéÉë$ ÉÇvuy É|Äsq{Äs sÉvtuq ~qzuvÑv vuy~Ä}çä|v~~y{ÄsL& aÄuÅyÉé ~vÇqxrÄÇâysq&

# # # )' yê|ë (0-/ tÄuq Ä{Ä|Ä )'&'' É qsÑÄÉÑÇquç W%/, s ÇqzÄ~v t& Xy|y~q ÅÇÄyxsvuv~q Éåv}{q {y~Ä{q}vÇÄz y ÜÄÑÄqÅÅqÇqÑÄ} {Ä|Ä~~ç qsÑÄ}qäy~ y rÄvsÄz Ñvá~y{y& aÇy~ëÑç}y }vÇq}y rç|q xq% uvÇwq~q qsÑÄ}qäy~q U%Rb%//0$ s {ÄÑÄÇÄz ~qáÄ% uy|yÉé {ÄÇÇvÉÅÄ~uv~Ñ Ñv|vsyxyÄ~~Äz {Ä}Åq~yy

*.+


K\Ä|Ö}ryë SÇÄu{qÉÑy~tL ey|éë} ^q{|Ä{|y~$ ÄÅv% ÇqÑÄÇ UvÇáqÇu jsqÇà{ÄÅÜ % tÇqwuq~v fbU$ ÅÇÄ% wysqêãyv s t& fÇq~{ÜÖÇÑ%~q%^qz~v$ xsÖ{ÄÄÅvÇq% ÑÄÇ jvÇyu UvÇà}q~$ tÇqwuq~y~ fbU$ ÅÇÄwysqêãyz s tÄÇÄuv SÄ~~& YquvÇwq~yv ÅÇÄyxsv|y ÅÄuÅÄ|% {Äs~y{ i_R fyÑâq SqÇÑÖäv{$ }qzÄÇ i_R SÇvu~Ñ% ãq{ y }|quäyz |vzÑv~q~Ñ }y|yàyy iccb T& `Çq% svà s ÅÇyÉÖÑÉÑsyy ÅÄ|{Äs~y{Äs YÖrv~{Ä y cÅÄ% Çç~éy~q$ ÅÄuÅÄ|{Äs~y{q jÖä{Äsq y ÄÅvÇÖÅÄ|~Ä}Ä% âv~~ÄtÄ ÄÉÄrÄtÄ ÄÑuv|q ÉÑqÇävtÄ |vzÑv~q~Ñq cqsâv~{Ä& YquvÇwq~~çv y~ÄÉÑÇq~àç rç|y uÄÉÑqs% |v~ç s ÇqzÄ~~Äv ÄÑuv|v~yv }y|yàyy t& Xy|y~q& TÄ sÉvá âqÉÑëá yuvÑ ÅÄutÄÑÄs{q { ÅÇÄsvuv% ~yê ÅqÇÑyz~çá ÉÄrÇq~yz É ÅÄsvÉÑ{Äz u~ë1 K`r yÑÄtqá yê|éÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q h\ \accL& cvtÄu~ë ÉÄÉÑÄë|qÉé sÉÑÇvâq y rvÉvuq â|v~q TÄv~~ÄtÄ ÉÄsvÑq YÄ|ÄÑÄsq y ÅÄ|{Äs~y{q cÅyÇy~q É ÅvÇsç} Év{ÇvÑqÇv} `|Ä}ÄÖà{ÄtÄ b\ \ai$ Öâq% ÉÑ~y{Ä} ÅÄÉ|vu~vtÄ a|v~Ö}q h\ \ai ^yÇÄÉ|qsÄ} iqÅ{Äz& (0 yê|ë (0-/ t& s ÇqÉÅÄ|Äwv~yv ÉÄvuy~v~yë tv~vÇq|q oÇ{Äsq R& a& ÅÇyrç|q uv|vtqàyë xqsÄ% uq ÅÄ Çv}Ä~ÑÖ è|v{ÑÇÄsÄxÄs s {Ä|yâvÉÑsv () âv|Äsv{ sÄ t|qsv É uyÇv{ÑÄÇÄ} xqsÄuq Ñ& VÖäq~Ä} iqÑ|qty& T áÄuv rvÉvuç$ ÅÇÄÑv{qsävz s uÄrÇÄwv|qÑv|é~Äz ÄrÉÑq~Äs{v$ ÅÇvuÉÑqsyÑv|y xqsÄuq xqësy|y$ âÑÄ Ä~y ÅÇyrç|y sçÇqxyÑé ÉsÄv Ösqwv~yv ÉÄsvÑÉ{y} sÄy~q}$ ÅÄÅÇysvÑÉÑsÄsqÑé yá y ÅÄr|qtÄuqÇyÑé cÄsvÑÉ{Öê RÇ}yê xq rÄvsÖê ÅÄ}Äãé s ÄÉsÄrÄwuv~yy yá ÇÄuy~ç ÄÑ Üqäyx}q&

E'''G \Ätuq sÉÑÇvâq É èÑy}y ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë}y xqM

*.,


{Ä~ây|qÉé$ s ÇqÉÅÄ|Äwv~yv âqÉÑy ÅÇyrç|q uv|v% tqàyë ÄÑ }vÉÑ~çá ÄÇtq~Äs t& ^qÇÑy~ sÄ t|qsv É R& aqs|Äsyâv}$ ÅÇvuÉvuqÑv|v} yÉÅÄ|{Ä}q$ uvÅÖ% ÑqÑÄ} _qàyÄ~q|é~ÄtÄ ÉÄrÇq~yë& R& aqs|Äsyâ ÇqÉÉ{qxq| Ä ÉÄÉÑÄësäv}Éë ~q u~ëá s t& aÇqtv ÉÄsvãq~yy ÅÇvuÉvuqÑv|vz tÄÇÄu% É{yá$ ÇqzÄ~~çá y Är|qÉÑ~çá ÉÄsvÑÄs$ ~q {ÄÑÄ% ÇÄ} É uÄ{|quÄ} sçÉÑÖÅy| Ñ& ivÇ~y{& T áÄuv ÉÄ% svãq~yë sÄx~y{ sÄÅÇÄÉ Ä ~vxuÄÇÄsçá ÄÑ~Ääv~yëá { ÉÄsvÑÉ{y} sÄy~É{y} âqÉÑë} s ~v{ÄÑÄÇçá }vÉ% Ñqá$ ÅÄÉ|v âvtÄ rç|q ÅÇy~ëÑq ÇvxÄ|êàyë ÉÅvày% q|é~Ä ÅÄ èÑÄ}Ö sÄÅÇÄÉÖ$ s {ÄÑÄÇÄz xqÅyÉq~Ä1 KWÉ|y ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iváyy ÑëtÄÑëÑÉë ÅÇvrçsq% ~yv} ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~É{yá âqÉÑvz$ ÑÄ ÅÇÄÉy} Åv% ÇvsvÉÑy yá s c|Äsq{yê$ Ñq} Ä~y ~v rÖuÖÑ }v% äqÑé$ q }ç rÖuv} ÉÅÄ{Äz~Ä ÉÅqÑéL& nÑÄÑ ÅÖ~{Ñ rç| sÉÑÇvâv~ qÅ|ÄuyÉ}v~Ñq}y$ vtÄ Ñq{wv ÅÄu% uvÇwq|y ~v{ÄÑÄÇçv ÅÇvuÉÑqsyÑv|y yx ^ÄÇqsyy& `u~q{Ä ÉÑÇq~~ç} ës|ëvÑÉë ÑÄ ÄrÉÑÄëÑv|éÉÑsÄ$ âÑÄ Ä ÅÇÄsvuv~~Ä} ÉÄsvãq~yy y ÅÇy~ëÑÄ} Çväv% ~yy Ä ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~É{yá âqÉÑëá uÄ ÉvtÄ sÇv% }v~y s ÅvâqÑy ~yâvtÄ ~v ÉÄÄrãq|ÄÉé& eâqÉÑ~y{ uv|vtqàyy ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ [& ivÇÑy{ xqësy|$ âÑÄ Ä~ ~v ÉÄt|qÉv~ É Ñv}y$ {ÑÄ ÉÑÇv% }yÑÉë ÄÑuv|yÑé ÅqÇÑyz~çv ÄÇtq~yxqàyy ÄÑ ÅÄ|y% ÑÄÇtq~Äs s iváÄÉ|Äsqà{Äz qÇ}yy& aÄ vtÄ }~v% ~yê$ ÅÇyÉÖÑÉÑsyv ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ÉÑqry|yxyÇÖvÑ ÅÄ|Äwv~yv s ÉÑÇq~v$ vÉ|y wv Ä~y ÖzuÖÑ$ ÑÄ Är% ÉÑq~Äs{q ÄÉ|Äw~yÑÉë& nÑÖ }çÉ|é ÅÄuuvÇwq|y y uÇÖtyv â|v~ç uv|vtqàyy& aÄ ÅÄsÄuÖ ÉÄÄrãv~yë (0 yê|ë s tqxvÑv KaÇqàvL Ä sÄÉé}y ÅqÇqäêÑ~çá }vä{qá É ÄÇÖwyv} q}vÇy{q~É{ÄtÄ ÅÇÄyxsÄuÉÑsq$

*.154


~qzuv~~çá ÅÄu aÇqtÄz s ÇqzÄ~v cÄ{Ä|ÄsÄ$ ÅÇq% sçv ~q}v{qêÑ$ ~v uv|Ä |y èÑÄ ÇÖ{ cÄsvÑÉ{Äz qÇ}yy$ ÅÇvuÅÇy~ëÑÄv É àv|éê {Ä}ÅÇÄ}vÑqàyy y ÄrÄÉÑÇv~yë sxqy}ÄÄÑ~Ääv~yz s ÉÑÇq~v& `u~ÄsÇv}v~~Ä ~qr|êuqvÑÉë q{Ñysyxqàyë ÉrÄÇq y~ÜÄÇ}qàyy$ Ésëxq~~Äz É ÅÇvrçsq~yv} ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iváÄÉ|Äsq{yy& TvâvÇÄ} )' yê|ë Ö ÇqÉÅÄ|Äwv~yë Äu~ÄtÄ yx }ÄÑÄÉÑÇv|{Ä% sçá rqÑq|éÄ~Äs ÅÇy ÉÄuvzÉÑsyy ÄÜyàvÇÄs i_R rç|y xquvÇwq~ç * âv|Äsv{q$ ÅÄuåváqsäyá ~q qs% ÑÄ}qäy~v É xqÅqu~ÄtvÇ}q~É{y} ~Ä}vÇÄ} f%Rb%//0$ ÅÇÄyxsÄuysäyv xsÖ{ÄxqÅyÉé y Éåv}{y ~qäyá {Ä% |Ä~~ ÜÄÑÄqÅÅqÇqÑq}y y {y~Ä{q}vÇÄz& cÇvuy ~yá1 Ty|éë} [ÄxvÜ ]qÖt|y~$ tÇqwuq~y~ cjR % ÇvÅÄÇ% ÑvÇ {Ä}Åq~yy hSc _éêÉ !_ÄsÄÉÑy"$ _éê%[ÄÇ{$ UvÇáqÇu jsqÇà{ÄÅÜ % {y~ÄÄÅvÇqÑÄÇ yx fbU$ UvÇ}q~ SvÇ~u % xsÖ{ÄÄÅvÇqÑÄÇ yx fbU& TyxyÑ~Öê {qÇÑÄâ{Ö y ÇqxÇväv~yv ~q ÜÄÑÄtÇqÜyÇÄsq~yv y} sçuq| uyÇv{ÑÄÇ iväÉ{ÄtÄ Ñv|vsyuv~yë WÇsy~ Tv|uq& _q }vÉÑÄ xquvÇwq~yë rç|y sçxsq~ç ÅÇvu% ÉÑqsyÑv|y tÄÉrvxÄÅqÉ~ÄÉÑy iccb y ÉÄÄrãv~Ä Är èÑÄ} s aÇqtÖ& YquvÇwq~~çv ÄÑ{qxq|yÉé ÄÑuqÑé xqÉ~ëÑçv Å|v~{y& Zx aÇqty ÅÄÉ|vuÄsq|Ä Ö{qxq~yv q{Ñ ~v ÉÄÉÑqs|ëÑé$ yxsy~yÑéÉë y ÄÑÅÖÉÑyÑé xquvÇwq~~çá& aÇÄãqëÉé$ q}vÇy{q~và É{qxq| ~qäy} ÄÜyàvÇq}1 KTç áÄÇÄäyv ÅqÇ~y y uv|q|y ÉsÄv uv|Ä$ q ë ÉsÄv uv|Ä Éuv|q|L& )) yê|ë (0-/ t& T âqÉÑëá y ÅÄuÇqxuv|v~yëá qÇ}yy ÅÇÄuÄ|wqvÑ ÅÇÄsÄuyÑéÉë ÇqrÄÑq ÅÄ ÅÄuuvÇwq~yê sçÉÄ{Äz rÄ% vsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy$ ÅÄsçäv~yê ruyÑv|é~ÄÉÑy y Ö{M

'++ 155


ÇvÅ|v~yê sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç& \Ä}q~uyÇç$ ÅÄ|y% ÑÄÇtq~ç$ ÅqÇÑyz~çv y {Ä}ÉÄ}Ä|éÉ{yv ÄÇtq~yxqàyy ÅÖÑv} {Ä||v{Ñys~ÄtÄ ÅÇÄÉ|Öäysq~yë ÇquyÄÅvÇv% uqâ$ ÅÇÄsvuv~yë ÅÄ|yÑyâvÉ{yá y~ÜÄÇ}qàyz ÄÇtq% ~yxÄsq|y uÄsvuv~yv uÄ |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq Çvuq{% àyÄ~~Äz ÉÑqÑéy tqxvÑç KaÇqsuqL ÅÄ ÅÄsÄuÖ KÑÄâ{y xÇv~yë aÇvxyuyÖ}q h\ \aiL& c ÄÜyàvÇq}y âqÉÑvz ÅÇÄsvuv~Ä ÉÄsvãq~yv$ ~q {ÄÑÄÇÄ} rç|Ä ÄrÇqãv~Ä s~y}q~yv {Ä}q~uyÇÄs y ÅÄ|yÑÇqrÄÑ~y{Äs ÅÄ t|ÖrÄ{Ä}Ö ÇqxåëÉ~v~yê }qÑv% Çyq|Äs y Çväv~yz yê|éÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q h\ \acc$ ÅÄÉÑqs|v~ç xquqây ÅÄ ÖÉy|v~yê ÅqÇÑyz~Ä%ÅÄ|yÑy% âvÉ{Äz ÇqrÄÑç$ ~qÅÇqs|v~~Äz ~q uq|é~vzävv ÅÄsçäv~yv ruyÑv|é~ÄÉÑy y rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy sÄzÉ{$ ~q ÖÉy|v~yv yuvÄ|ÄtyâvÉ{Äz ÇqrÄÑç ÉÇvuy |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq& TÄv~~ÄÉ|Öwqãyv$ ÅÇyxsq~~çv yx xqÅqÉq$ ÅÇÄ% uÄ|wqêÑ xquqsqÑé sÄÅÇÄÉç$ {Ätuq yá ÄÑÅÖÉÑëÑ uÄ}Äz$ rvÉÅÄ{ÄëÑÉë$ âÑÄ Ä~y ~yâvtÄ ~v x~qêÑ Ä ÉsÄyá Év}éëá$ ~v y}vêÑ sÄx}Äw~ÄÉÑy ÅÄ|ÖâqÑé ÅyÉé}q yx uÄ}q& cÇvuy ÄÑuv|é~çá sÄv~~ÄÉ|Öwq% ãyá y}vêÑ }vÉÑÄ ÄÑÇyàqÑv|é~çv sçÉ{qxçsq~yë s Ésëxy É u|yÑv|é~ç} ÅÇvrçsq~yv} ~qäyá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iváÄÉ|Äsq{yy y ~vëÉ~ÄÉÑéê ÄrÉÑq~Äs{y& T àv|Ä} ÅÄ|yÑy{Ä%}ÄÇq|é~Äv ÉÄÉÑÄë~yv |yâ% ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq xuÄÇÄsÄv$ ÉÄÉÑÄë~yv sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç ÖuÄs|vÑsÄÇyÑv|é~Äv& Yq yÉÑv{äyv ÉÖÑ{y ÅÇÄyÉävÉÑsyz ~vÑ& ))&.&-/ t& ÅÇy}vÇ~Ä s (.&'' ~q ÑvÇÇyÑÄÇyê äÑqrq qÇ}yy ÅÇyrç|q tÇÖÅÅq ÄÜyàvÇÄs i_R sÄ t|qsv É tv~vÇq|Ä} S|qtÖÑÄ}$ xq}vÉÑyÑv|v}

156 *./


~qâq|é~y{q ÖÅÇqs|v~yë cÖáÄÅÖÑ~çá sÄzÉ{ ^y~y% ÉÑvÇÉÑsq ~qàyÄ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç$ {ÄÑÄÇqë ÄÑ y}v~y ^y~yÉÑÇq ÄrÄÇÄ~ç ÅÄÉÑqsy|q ÅvÇvu ~q}y s ÄÜyàyq|é~Ä} ÅÄÇëu{v É|vuÖêãyv sÄÅÇÄÉç1 (& U|qs{Ä} ^qÇäq| p{ÖrÄsÉ{yz Çq~vv xqësy| ^_`$ âÑÄ )( yê|ë É&t& rÖuvÑ xq{Ä~âv~ sçsÄu sÉvá sÄzÉ{ É ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb& dÄsqÇyã p{ÖrÄs% É{yz ÄäyrÉë y|y vÉÑé uÇÖtqë ÅÇyây~q3 cvtÄu~ë ))&.$ q sÄzÉ{q vãv ~v sçsvuv~ç& )& WÉ|y sç ÄÉÑqvÑvÉé$ ÑÄ {q{Äsç sqäy uq|é% ~vzäyv Å|q~ç3 *& WÉ|y sqäy sÄzÉ{q rÖuÖÑ ÅÇÄuÄ|wqÑé ÉÑÄ% ëÑé Ö ~qÉ$ ÑÄ âÑÄ ~Öw~Ä u|ë ÄrvÉÅvâv~yë sÄzÉ{3 +& WÉÑé |y ~vÄráÄuy}ÄÉÑé ÉÄxuqÑé ÄÅvÇqÑys% ~Öê tÇÖÅÅÖ ÄÑ i_R u|ë ÄrvÉÅvâv~yë sqäyá sÄzÉ{3 `ÑsvÑç ~q èÑy sÄÅÇÄÉç ÅÇÄÉy|y ÉÄÄrãyÑé ~v% xq}vu|yÑv|é~Ä& Uv~vÇq| S|qtÖÑ s ÅÇyÉÖÑÉÑsyy uÇÖtyá âváÄ% É|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz s rvÉvuv É â|v~Ä} TÄv~~Ä% tÄ ÉÄsvÑq qÇ}yy AYÄ|ÄÑÄsç}B xqësy|1 K_q} ~v% ÅÄ~ëÑ~Ä u|yÑv|é~Äv y rvÉàv|é~Äv ÅÇvrçsq~yv ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb& nÑÄ ÑÄ|é% {Ä ÄÉ|Äw~ëvÑ ~qäÖ uÇÖwrÖ y ~qäy sxqy}ÄÄÑ~Ääv% ~yë& _qÇÄuÖ iváÄÉ|Äsq{yy ÑÇÖu~Ä ÄråëÉ~yÑé sqäÖ xquvÇw{Ö s ~qävz ÉÑÇq~v& ^y~yÉÑvÇÉÑsÖ ~qàyÄ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç ÅÇyáÄuyÑÉë ÅÇyuÖ}çsqÑé Çqx|yâ~çv ÅÇyây~ç$ âÑÄrç ÄråëÉ~yÑé {ÄÇÇvÉÅÄ~% uv~Ñq} É|ÄwysäÖêÉë ÄrÉÑq~Äs{Ö ÅÄÉ|v Öâv~yz NjÖ}qsqOL& Vq|vv Ä~ tÄsÄÇy| Ä ÑÄ}$ âÑÄ s cÄsvÑÉ{Ä} cÄêxv ~vÅÇqsy|é~Ä Äàv~ysqêÑ ÉÄrçÑyë$

157 %)+


RSQKTXQGa\KH E @??>! PHQTPQECUHN^PQ GHNC`U PCIKO PC PC[V TUSCPV! ZUQ QDTUCPQEMC E @??> PH RSHGTUCENaHU THS^HJPQL VFSQJ] GNa TQYKCNK" TUKZHTMKX JCEQHECPKL K GSVID] T DSCUTMKO ?QEHUTMKO ?Q`JQO! ZUQ ZHXK K TNQECMK " _UQ PH RQNaMK K PH PHOY]# <PK RSHGCP] PCEHZPQ TQEHUTMKO GSVJ^aO# ;CIKO ?QEHUTMQFQ ?Q`JC PH RSKPHTHU RQN^J]# <P OQIHU QUUQNMPVU^ QU ???> @HXQTNQECMK`# 7] OQIHUH RQUHSaU^ EHSPQFQ GSV" FC! MCM _UQ D]NQ E TEQH ESHOa T BFQTNCEKHL# ?HLZCT PCGQ GCU^ EQJOQIPQTU^ SCJQDSCU^Ta EQ ETHO TCOQOV ZHXQTNQECYMQOV PCSQGV K HFQ :QO" OVPKTUKZHTMQL RCSUKK# <RCTHPKa JC UaIHN]H RQTNHGTUEKa E TEaJK T QDQTUSHPKHO EJCKOQQUPQ[HPKL OHIGV PC[KOK TUSCPCOK E]TMCJ]EC`U K GSVFKH EQHPPQTNVIC\KH @HXQTNQECYMQL PCSQGPQL CSOKK#

K`Na T#F# E SCTRQNQIHPKH

OQUQTUSHNMQEQFQ RQNMC KJ TQHGKPHPKa FHPHSCNC BSMQEC 5#=# RSKD]NK K JCaEKNK Q IHNCPKK QU" MSQEHPPQ RQFQEQSKU^ Q TNQIKE[HLTa QDTUCPQEMH E 7665 GB<;I<H E<F<K?GB<C?< EF?9M:L?J! C8>M:8NHGO

IK8GHC?A? 9<G<;M G GD:<HGAD@ GHDFDCM( ;8B<< GB<;I<H ?>" BD=<C?< GD;<F=8C?O 9<G<;M# 4 #%$ +###, @HXQTNQECYMKH UQECSK\K RQGZHSMPVNK! ZUQ RQNQIHPKH E ?NQECMKK E YHNQO NVZ[H! ZHO E @HXKK# AUQOV UCMIH TRQTQDTUEVHU UEHSG]L MVST 7CTKNa 6KNaMC! MQUQS]L KOHHU UHRHS^ CMUKEPV`

$%& 158


RQGGHSIMV TQ TUQSQP] FHPHSCN"OCLQSC ?# :Q" GCa " MQOCPGV`\HFQ 7QTUQZP]O 7<#

+###, 7 XQGH DHTHG] ZHXQTNQECYMKH UQECSK\K E]TMCJCNK O]TN^ Q UQO! ZUQ E RSQYHTTH 1GHOQ" MSCUKJCYKK2 K 1NKDHSCNKJCYKK2 RSHIPKL RCSUKL" P]L K FQTVGCSTUEHPP]L CRRCSCU QMCJCNTa E JPC" ZKUHN^PQL TUHRHPK SCJSV[HP! HFQ CEUQSKUHU RQGQSECP# ?V\HTUEHPP]O RSHRaUTUEKHO PC RVUK M SH[HPK` OPQFKX RSQDNHO aENaHUTa PCYKQPC" NKJO! RQSQGKE[KL RSQUKEQSHZKa OHIGV ZHXCOK K TNQECMCOK# 1?HLZCT O] GQDKECHOTa! " JCaEKN U# =HSMQEKZ! " WHGHSCYKK GNa TNQECMQE# ;CT RVFC`U UHO! ZUQ! GQDKE[KT^ TEQHFQ! O] DVGHO NK[HP] WKPCPTKSQECPKa KJ =SCFK# :Q O] QU TEQKX USHDQECPKL PH QUTUVRKO# 9TNK IH E @HXKK RQDHGaU RSCE]H TKN]! UQ O] RQLGHO PC SCJS]E T ZHXCOK K DVGHO RSQTKU^ V ECT RQGGHSIMK GNa TQJGCPKa TEQHFQ ?NQECYMQFQ TQYKCNKTUKZHTMQFQ FQTVGCSTUEC2#

+###, @HXQTNQECYMKH UQECSK\K EQ ESHOa DHTHG] RQGZHSMPVNK! ZUQ @??> PVIGCHUTa E SCJPQQDSCJ" PQL RQOQ\K ???># 6HJ UCMQL RQOQ\K PCO PH RQ" DHGKU^# 6]NQ D] QZHP^ XQSQ[Q! HTNK D] ETUSH" UKNKT^ VOP]H N`GK 6SHIPHE! 8VDZHM K GSVFKH K GQFQEQSKNKT^# 9TNK IH RVUHO RHSHFQEQSQE VT" RHX PH DVGHU GQTUKFPVU! UQFGC DVGHU PHQDXQGK" OC EQHPPCa RQOQ\^! DHJ MQUQSQL PCO PH QGQNHU^ SHCMYK`# ?HLZCT VTNQEKa RQMC PH TQJSHNK GNa EQHPPQL RQGGHSIMK# 8C K QD\HTUEHPPQH OPHPKH @??> M UCMQL RQGGHSIMH PH RQGFQUQENHPQ#

$%' 159


;OMW?[PY Q!Q! ;DOIMAGU 9GVI?O G 9?JGI F?ADOGJG UQM I ===< G =MADQPIMH 6OKGG MQLM P[QP[ P BJR@MIMH @J?BMC?OLMPQYZ G A PJRU?D LDM@SMCGKMPQG L?CDZQP[ L? L?VR NMKMWY! $% GZJ[ #(&' B! 7 U?PQ[S G NMCO?FCDJDLG[S ?OKGG F? GPQDI VGD PRQIG NOMGPVDPQAGH LDQ! ;MJGQGIM KMO?JYLMD PMPQM[LGD JGULMBM PMPQ?A? FCMOMAMD! 8MK?LCGOX NMJGQO?@MQLGIG N?OQGHLXD G IMKPMKMJYPIGD MO B?LGF?TGG NOMAMC[Q ?IQGALRZ O?@MQR NM KM@GJG F?TGG JGULMBM PMPQ?A? L? NMCCDOE?LGD NMPQM[L LMH @MDAMH BMQMALMPQG NMAXVDLGD @CGQDJYLMPQG G RIODNJDLGD AMGLPIMH CGPTGNJGLX! = L?U?JYLGI?KG MQCDJMA OMCMA AMHPI G PJRE@ NMJDAMBM RNO?AJDLG[ ?OKGG PDBMCL[ NOM ADCDLM PMADW?LGD L? IMQMOMK NMPQ?AJDLX F?C? UG NM RPGJDLGZ AMPNGQ?QDJYLMH O?@MQX P JGULXK PMPQ?AMK NMAXVDLGZ @CGQDJYLMPQG G PMSO?LDLGZ AMDLLMH Q?HLX!

! $# GZJ[ P!B! BORNN? AMGLMA MI?F?J? NMKMWY UDSMPJMA?TIGK QMA?OGW?K A PN?PDLGG @?VDLLMBM IO?L? IMQMOXH A ODFRJYQ?QD CMOMELMBM NOMGP VDPQAG[ PMVDJ P CMOMBG G F?AGP L?C %" KDQOM AXK M@OXAMK! 9DPQLXD MOB?LX G AMGLPIGD U?PQG >:6 NXQ?AVGDP[ NOGL[QY KDOX MI?F?JGPY @DPPGJYLXKG UQM JG@M PCDJ?QY Q?I I?I ADP IO?L? PMPQ?AJ[J @MJDD %" QMLL ? B?@?OGQX GPIJZUGQDJYLM BOMKMFCIGD! =QMGKMPQY IO?L? # KJL! IOML! >DSMPJMA?TIGD QMA?OGWG M@O?QG JGPY F? NMKMWYZ I PMADQPIGK AMGL?K IMQMOXD ! 160


ÅÇÄësys t|ÖrÄ{yv x~q~yë ÉsÄvz Ñvá~y{y$ Éuv|q% |y ÑÄâ~vzäyz ÇqÉâvÑ sÉvz ÇqrÄÑç y ÅÇy~ë|y }vÇç { ÉÅqÉv~yê {Çq~q& aÇy èÑÄ} ÅÄ{qxq|y }ÖwvÉÑsÄ$ É}v|ÄÉÑé y ÇväyÑv|é~ÄÉÑé& Yq ÇqrÄ% ÑÄz ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs ~qr|êuq|y ~v }v~vv )''' âváÄs$ É|Äsq{Äs y ÑÖÇyÉÑÄs& bqrÄÑq sv|qÉé s Ñvâv~yv )$,%* âqÉÄs& aÄâÑy svÉé áÄu ÉÅqÉv~yë {Çq~q rç| ÄÑÉ~ëÑ ~q {y~Ä|v~ÑÖ ÄÅvÇq% ÑÄÇÄ} qÇ}vzÉ{ÄtÄ Ñv|vsyuv~yë iccb& `ÉÄrÄ ÄÑ|yây|yÉé s Çväv~yy Ö{qxq~~Äz xquq% ây ÅÄuÅÄ|{Äs~y{y jvsâv~{Ä$ \qÅÖÉÑë~$ ÉÑ& |vz% Ñv~q~Ñ ]ëäv~{Ä$ ÉÑqÇäy~q ÉsvÇáÉÇÄâ~Äz É|Öwrç aqÅ|y~$ }|& ÉvÇwq~Ñ Tq||yÖ|y~$ ÇëuÄsçv Rtvvs$ aÄsÇqwy{$ R}Ä~Äs& iváÄÉ|Äsqà{yv ÑÄsqÇyãy tÄÇë% âÄ r|qtÄuqÇy|y ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs xq ÉÅqÉv~yv uÄÇÄtÄÉÑÄëãvtÄ rqäv~~ÄtÄ {Çq~q&

! ! # ), yê|ë (0-/ t& Yq yÉÑv{äyv ÉÖÑ{y s âqÉÑëá qÇ}yy ÅÇÄyÉävÉÑsyz ~v ÅÇÄyxÄä|Ä& aÄ|yÑy{Ä%}Ä% Çq|é~Äv ÉÄÉÑÄë~yv |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq xuÄÇÄsÄv& cÄ|uqÑç$ ÉvÇwq~Ñç y ÄÜyàvÇç ÅÇÄës|ëêÑ âÖsÉÑsÄ sçÉÄ{Äz ÄÑsvÑÉÑsv~~ÄÉÑy xq sçÅÄ|~v~yv ÅÄÉÑqs% |v~~çá xquqâ$ ÅÇqsy|é~Äv ÅÄ~y}q~yv Ñvá ÉÄrç% Ñyz$ {ÄÑÄÇçv ÅÇÄyÉáÄuëÑ s iccb& WÜÇvzÑÄÇ ÄÇ{r SqÑÖÇy~$ ÑÇvÑévtÄ tÄuq É|Öwrç$ xqësy|$ ~qÅÇy% }vÇ$ âÑÄ ÅÄ Å|q~Ö Ä~ uÄ|wv~ ÖsÄ|yÑéÉë yx ÇëuÄs cÄsvÑÉ{Äz RÇ}yy s yê~v& _Ä ÄrÉÑq~Äs{q É|Äwy|qÉé Ñq{$ âÑÄ$ syuy}Ä$ É{ÄÇÄ ~v ÅÇyuvÑÉë ÖsÄ|yÑéÉë& UÄÑÄs É|ÖwyÑé ÉÑÄ|é{Ä$ É{Ä|é{Ä ~Öw~Ä u|ë bÄuy~ç& & 024 "%)

(-( 161


%

&

Od[^X`S W[ggXcX`i[caUS``Sr cSTaeS d cSZ" ^[j`n_[ ]SeXVac[r_[ UaX``ad^fYSl[h! Ua[`aU" dbXi[S^[deaU# D^SU`aX U`[_S`[X dadcXWaeaj[US" Xedr `S jXe]a_ Unba^`X`[[ gf`]i[a`S^o`nh aTr" ZS``adeX\! baWWXcYS`[[ TaXUa\ eXh`[][ [ acf" Y[r U badear``a\ TaXUa\ VaeaU`ade[# FS UcX_r bcXTnUS`[r `S eXcc[eac[[ QNNM WX" ^XVSi[[ jSdeX\ [ daXW[`X`[\ Sc_[[ Ta^XX ($"e[ cSZ UdecXjS^[do d ]a^^X]e[US_[ ZSUaWaU [ ]aabXcSe[UaU! cf]aUaW[eX^r_[ _Xde`nh bSce[\" `nh [ VadfWScdeUX``nh acVS`aU! Ua[`S_[ QJB 6###7# La ba^fjX``n_ WS``n_! ac[X`e[caUaj`a &)"&* [q^r d# V# U cS\a`X V# ISce[` bcXWba^S" VSXedr bc[Tne[X VX`XcS^"ba^]aU`[]S EZfcS r]aTn `S Unbfd]`a\ UXjXc ]fcdS`eaU Sce[^^Xc[\d]aVa fj[^[lS# JS ba^[Va` H[TSUS bc[Tn^ _aeadecX^]aUn\ ba^] QJB#

&* [q^r %,)+ V# C jSderh Sc_[[ ZS [deX]k[X dfe][ bca[dkX" deU[\ `X d^fj[^ado# La^[e[]a@_acS^o`aX dadear" `[X ^[j`aVa dadeSUS ZWacaUaX# Ga_S`W[cn! ba^[eacVS`n! bSce[\`nX [ ]a_da" _a^od][X acVS`[ZSi[[ bcaWa^YSqe bcaUaW[eo S]e[U`fq SV[eSi[a``a"bcabSVS`W[ded]fq cSTaef ba cSZmrd`X`[q [ WaUXWX`[q Wa ^[j`aVa dadeSUS LadeS`aU^X`[r [q^od]aVa %,)+ V# L^X`f_S

!$"


PG GLNN! _SeXc[S^aU! abfT^[]aUS``nh U VSZXeSh >LcSUWS?! >GcSd`Sr FUXZWS?! ]SdSql[hdr ba^aYX" `[r U QXhad^aUS][[ [ GLQ#

%

&

&* [q^r d#V# j^X` CaX``aVa daUXeS `SjS^o" `[] ba^[e[jXd]aVa aeWX^S Sc_[[ VX`XcS^"_S\ac Fa^aeaU N# I# [ ZS_Xde[eX^o ]a_S`W[cS W[U[Z[[ ba^]aU`[] LSU^aU N# E# UdecXe[^[do d ]a_S`W[" ca_ K^a_afi]aVa WacaY`a"deca[eX^o`aVa ]acbfdS VX`XcS^"_S\aca_ HS^^a! j^X`a_ Tqca D^SULO QJB! `SjS^o`[]a_ ba^[e[jXd]aVa aeWX^S ]acbfdS ba^]aU`[]a_ R# IShSjX]a_ [ ]a_S`W[ca_ K^a_a" fi]a\ SU[Si[a``a\ UaX``a"ecS`dbace`a\ W[U[Z[[ ba^]aU`[]a_ N# Da_a^a\#

%

&

Cnd]SZnUSr _`X`[X a bXjSe[ dai[S^[de[jX" d][h decS`! `Sk[ daTXdXW`[][ adaTa UaZ_flS" ^[do deSeor_[ a ba^aYX`[[ U QNNM U Ta^VScd][h VSZXeSh# DX`XcS^"_S\acS HS^^a! ba^]aU`[]aU IS" hSjX]S [ Da_a^f UZUa^`aUS^a daaTlX`[X a ea_! jea %+ Vcfbb daUXed][h efc[deaU TXZ bcXWfbcX" YWX`[r ae]SZS^[do bc[XhSeo U QNNM# QXhad^a" USi][X eaUSc[l[ dj[eSqe! jea baWaT`nh gS]eaU Ua UZS[_aae`akX`[rh _XYWf `Sk[_[ decS`S_[ `X Wa^Y`a Tneo! [ pea ajX`o `SdeacSY[USXe UXdo jXhad^aUSi][\ `ScaW# &*#* d#V# VSZXeS >MfWX LcSUa? daaTl[^S! jea U cXZf^oeSeX ae]SZS daUXed][h efc[deaU QXhad^aUS][[ `S`XdX` flXcT `S df__f Ta^XX ($$ end# ]ca`#

%

&

&, [q^r %,)+ V# C '#$$ &,#*#)+ V# GL dadcXWaeaj[^dr- ( ]_

!$#


êtÄ%sÄÉÑÄâ~vv Xy|y~q$ âqÉÑy qÇ}yy / {} sÄÉ% ÑÄâ~vv TÇÖÑ{y y xqÅqu~vv bÄw~Äs& ^qÇä ÉÄsvÇ% äv~ rvx tÇÖrçá ~qÇÖäv~yz sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç y ÅÇÄyÉävÉÑsyz& ^vÉÑ~çv wyÑv|y |Äë|é~Ä ÄÑ~ÄÉëÑÉë { ÉÄsvÑ% É{y} sÄy~q}$ ÄÉÄrv~~Ä ÅÄwy|çv |êuy& dq{$ q{% Ñys y wyÑv|y Év|q aÇqäq|Äsyàç ÅÇyrç|y s }ÉÅ$ âÑÄrç ÅÇÄsÄuyÑé ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs& T rvÉvuv É ÄÜyàvÇq}y Ä~y sçÉ{qxçsq|y ÉÄwq|v~yv ÄÑåvxuÄ} âqÉÑy$ sçÇqwq|y rvÉÅÄ{ÄzÉÑsÄ ÅÄ ÅÄsÄuÖ ÉÄx% uqsävtÄÉë ÅÄ|Äwv~yë s iccb& _qâq|é~y{ y ÄÜyàvÇç ^qÇÑy~É{ÄtÄ qÇÑy||v% ÇyzÉ{ÄtÄ Öây|yãq ÅÇë}Ä xqësy|y1 KYÇë sç ÖáÄ% uyÑv$ rvx sqÉ ~q} ~v ÄrÄzÑyÉéL& ^Ä|Äuçv wv |êuy svuÖÑ Évrë ÉuvÇwq~~Ä& TÄ sÇv}ë ÉÄsvÇäv% ~yë }qÇäq rç| É|Öâqz$ {Ätuq ÑÇÄv ê~Äävz ~q Çqxsy|{v uÄÇÄt Éuv|q|y xqtÇqwuv~yv É Ñv}$ âÑÄrç {Ä|Ä~~ç ÉÄsvÑÉ{yá }qäy~ ~qÅÇqsyÑé ÅÄ |Äw~Ä}Ö }qÇäÇÖÑÖ& *' yê|ë (0-/ t& ). yê|ë É&t& tÇÖÅÅq ÄÜyàvÇÄs ÅÄ|vsÄtÄ ÖÅÇqs|v~yë sÄ t|qsv É ~qâq|é~y{Ä} bTyR ÅÄ|% {Äs~y{Ä} _vÅ|êvsç} ÖâqÉÑsÄsq|q s ÑÄÇwvÉÑsqá$ ÅÄÉsëãv~~çá sçÅÖÉ{Ö ÄÜyàvÇÄs ^qÇÑy~É{ÄtÄ sçÉävtÄ qÇÑÖây|yãq !~qâq|é~y{ Öây|yãq ÅÄ|{Äs% ~y{ cÑqÇçz"& TÉvtÄ sçÅÖãv~ç ,( ÅÄÇÖây{ y +( ÅÇqÅÄÇãy{&

E'''G iváÄÉ|Äsqà{yv ÄÜyàvÇç ~v ÅÇÄës|ë|y q{Ñys% ~ÄÉÑy y y~yàyqÑysç svuv~yë ÇqxtÄsÄÇq ~q ÅÄ|y% ÑyâvÉ{yv Ñv}ç& T Öây|yãv ~qäy ÄÜyàvÇç ~qr|ê%

*/-


uq|y sçÉÄ{Öê ÄÇtq~yxÄsq~~ÄÉÑé y uyÉàyÅ|y~yÇÄ% sq~~ÄÉÑé |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq$ vtÄ Ö}v~yv s|quvÑé ÄÇÖwyv}& T ÇqÉÅÄ|Äwv~yv }ÉÅ ~q u~ëá ÅÇyrç|y wyÑv|y t& Xy|y~q ^qÇyë p{ÖrÄsyâvsq$ o|yÖÉ aq|q~$ R~uÇvz aÇÄâ{q$ ÄÇtq~yxqÑÄÇç ÄrãvÉÑsq âváÄ% É|Äsqà{Ä%ÉÄsvÑÉ{Äz uÇÖwrç$ {ÄÑÄÇçv ÅÇy~vÉ|y yxsy~v~yv xq q~ÑyÉÄsvÑÉ{Öê ÉÑqÑéê KcÄsvÑÉ{yz sÄv~~çz |qtvÇé Ö t& Xy|y~qL$ ÄÅÖr|y{Äsq~~Öê s ÇqzÄ~~Äz tqxvÑv Khv|éL ),&.&-/ t& aÇy èÑÄ} ÉÄÄrãy|y$ âÑÄ {q{ ÉÑqÇçv {Ä}}Ö~yÉÑç Ä~y xqë% sy|y ÉsÄz ÅÇÄÑvÉÑ s ÇqzÄ~~çz {Ä}yÑvÑ ÅqÇÑyy y ÅÄÑÇvrÄsq|y$ âÑÄrç sÅÇvué ÅÄuÄr~çv ÉÑqÑéy ~v ÅvâqÑq|yÉé& Zx|qtqv} ÉÄuvÇwq~yv ÉÑqÑéy& KT ÅÄÉ|vu~yv u~y { t& Xy|y~q ÅÄuÄä|y ÉÄsvÑÉ{yv sÄzÉ{q$ ÖâqÉÑsÄsqsäyv s Öâv~yy KjÖ}qsqL$ {ÄÑÄÇçv sÄÄ% ÇÖwv~ç ÄÑ qsÑÄ}qÑq uÄ }q|çá Çq{vÑ !qsÑÄÇç ÉÑqÑéy ]êrq jÇq}v{ y ^yÇÄ SÇÄâ{Ä$ syuy}Ä$ ÅÇy~ë|y {Ä}Å|v{Ñ {Ä|vz~ÄtÄ }váq~yxyÇÄsq~~ÄtÄ }ÄÉÑq xq ÅÖÉ{Äsçv ÖÉÑq~Äs{y"& Zá }qäy~ç }väq% êÑ usywv~yê ~qäyá qsÑÄrÖÉÄs& cÄ|uqÑç ÉÄ äÑç% {q}y ~q qsÑÄ}qÑqá ÄÉÑq~qs|ysqêÑ }qäy~ç$ xqÅy% ÉçsqêÑ ~Ä}vÇq ÅÄuÄxÇyÑv|é~çá qsÑÄ}Äry|vz& )' yê|ë É&t& xquvÇwq|y q}vÇy{q~É{ÄtÄ ÇvÅÄÇÑv% Çq y usÖá vtÄ {Ä||vt yx fbU$ ~Ä ÅÄ ÇqÉÅÄÇëwv% ~yê yx t& aÇqty Ä~y rç|y ÄÉsÄrÄwuv~ç& T t& Xy|y~q ÉÑq|y ÅÄës|ëÑéÉë sÄÄÇÖwv~~çv ÉÄ|% uqÑç$ y èÑÄ ÅÖtqvÑ ~qäyá tÇqwuq~& ^ç áÄÑv|y rç x~qÑé1 Kc{Ä|é{Ä Ä~y rÖuÖÑ ÑÖÑ ÉÑÄëÑé3L _Ä ~q èÑÄÑ sÄÅÇÄÉ ~y{ÑÄ M ÄÑ }vÉÑ~ÄtÄ ÅÇÄÜÉÄêxq uÄ ^` iccb % ~q} uqÑé ÄÑsvÑq ~v }Ät& Yq{ÖÅ{q

*/.


y}y ÅÇÄuÖ{ÑÄs ÉsyuvÑv|éÉÑsÖvÑ Ä yá ~q}vÇv~yy ÉÑÄëÑé xuvÉé uÄ|tÄ& nÑÄ$ vÉÑvÉÑsv~~Ä$ rvÉÅÄ% {ÄyÑ ~qäyá |êuvzL& aÄ|yÑy{ÄM}ÄÇq|é~Äv ÉÄÉÑÄë~yv |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑq% sq M xuÄÇÄsÄv& T}vÉÑv É Ñv} É|vuÖvÑ ÄÑ}vÑyÑé$ âÑÄ s Ñvâv~yv ÅÄÉ|vu~yá usÖá ~vuv|é yuÖÑ ~v% ÅÇvÇçs~çv uÄwuy& cÄ|uqÑç y ÄÜyàvÇç ÅÇÄ}Ä{|y y ~v y}vêÑ sÄx}Äw~ÄÉÑy ÅÇÄÉÖäyÑé ÄrÖsé y Är}Ö~% uyÇÄsq~yv& cÇvuy ÄÅÇvuv|v~~Äz âqÉÑy |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq$ ÄÉÄrv~~Ä ÉÑqÇäyá sÄxÇqÉÑÄs$ ÅÇyxsq~% ~çá yx xqÅqÉq$ Ösv|yây|ÄÉé {Ä|yâvÉÑsÄ xqrÄ|v% sq~yz y ~vxuÄÇÄsçá ~qÉÑÇÄv~yz& TçÉ{qxçsqêÑÉë ~vxuÄÇÄsçv ~qÉÑÇÄv~yë s Ésëxy É Ñv}$ âÑÄ u|y% Ñv|é~Äv sÇv}ë |êuy ~v ÅÄ|ÖâqêÑ ÅyÉv}$ ÄÑÉÖÑ% ÉÑsÖêÑ Ö ÄÜyàvÇÄs ÅqÅyÇÄÉç$ y}vêÑÉë uÇÖtyv }qÑvÇyq|é~çv xqÑÇÖu~v~yë& _q}y ÅÇy~y}qêÑÉë }vÇç ÅÄ Ö|Öâäv~yê rçÑÄsçá ÖÉ|Äsyz |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq&

# # # ( qstÖÉÑq (0-/ t& aÇÄuÄ|wqêÑÉë {Ä~Ñq{Ñç ÉÄsvÑÉ{yá sÄy~Äs$ t|qs~ç} ÄrÇqxÄ} ÄÜyàvÇÉ{ÄtÄ ÉÄÉÑqsq$ É }vÉÑ% ~ç} ~qÉv|v~yv}& `âv~é ÑvÅ|Ä y ÉvÇuvâ~Ä sÉÑÇv% Ñy|y |yâ~çz ÉÄÉÑqs }ÉÅ wyÑv|y ~qÉv|v~~çá ÅÖ~% {ÑÄs SyÑâq y avÑÇÄsyàç& cÑyáyz~Ä sÄx~y{ {Ä~% àvÇÑ$ s {ÄÑÄÇÄ} ÅÇy~ë|y ÖâqÉÑyv ), âv|Äsv{ âváÄÉ|Äsqà{yá uÇÖxvz& ^vÉÑ~çv wyÑv|y ÉÄs}vÉÑ~Ä É ÉÄsvÑÉ{y}y sÄy~q}y Åv|y ÉÄsvÑÉ{yv$ Ö{Çqy~% É{yv y É|Äsqà{yv ÅvÉ~y& T rvÉvuv É ~qäy}y ÄÜyàvÇq}y ÅÇvuÉvuqÑv|é

*//


ÇqzyÉÅÄ|{Ä}q t& Xy|y~q R~ÑÄ~ avÇ{Äsyâ xqësy|$ âÑÄ ÑÄ|é{Ä cÄsvÑÉ{yz cÄêx }ÄwvÑ Ñq{ rvÉ{ÄÇç% ÉÑ~Ä Ä{qxçsqÑé ÅÄ}Äãé âváÄÉ|Äsqà{Ä}Ö ~qÇÄuÖ % xq xÄ|ÄÑÄ Ö \q~quç ÅÄ{ÖÅqÑé á|vr y s Ñëwv|Öê tÄuy~Ö ÅÄÉÑqs|ëÑé s iccb& K^ç s ~vÖÇÄwqz~çv tÄuç ÅÄ|tÄuq vuy} ÇÖÉÉ{yz á|vrL& `~ sçÉ{qxq| Ñq{wv }çÉ|é Ä ÑÄ}$ âÑÄ s É|Öâqv q{Ñys~çá uvz% ÉÑsyz Çvq{àyy ~vÄráÄuy}Ä ÖrvÇvâé ÄÑ ÇqÉÅÇqsç Év}éy âvÉÑ~çá {Ä}}Ö~yÉÑÄs$ Ñq{yá {q{ Ñ&Ñ& Sy% |ë{$ \Äuqz y uÇ& *( yê|ë É&t& ÄÜyàvÇç ÅÄ|vsÄtÄ ÖÅÇqs|v~yë ÅÄÉvÑy|y }Öxvz UvÇÄë cÄsvÑÉ{ÄtÄ cÄêxq p~q _q% |vÅ{y s t& Xy|y~q& `Çtq~yxqÑÄÇ èÑÄtÄ }Öxvë ^qÇyë p{ÖrÄsyâvsq É (0*+ t& q{Ñys~çz â|v~ ÄrãvÉÑsq ÉÄsvÑÉ{Ä%âváÄÉ|Äsqà{Äz uÇÖwrç& cvzâqÉ ÇqrÄÑqvÑ ÖâyÑv|é~yàvz ÇÖÉÉ{ÄtÄ ëxç{q y sÉv ÉsÄrÄu~Äv sÇv}ë ÅÄÉsëãqvÑ ÅÇÄÅqtq~uv uÇÖwrç É cccb$ É|qs~çá ÑÇquyàyz p& _q|vÅ{y& nÑÄ % Å|q% }v~~çz ÅÇÄÅqtq~uyÉÑ yuvz ÅÇÄ|vÑqÇÉ{ÄtÄ y~ÑvÇ% ~qàyÄ~q|yx}q& _q sÉvá èÑqwqá ä{Ä|ç$ tuv ÉÄxuq~ ^Öxvz$ syÉëÑ |ÄxÖ~ty Kc cÄsvÑÉ{y} cÄêxÄ} ~q svâ~çv sÇv}v~q L ~q ÇÖÉÉ{Ä} y É|Äsqà{Ä} ëxç{qá$ ÅÄÇÑÇvÑç UvÇÄvs cÄsvÑÉ{ÄtÄ cÄêxq$ }~ÄtÄâyÉ|v~% ~çv ÅÄuqÇ{y yx sÉvá ÇvÉÅÖr|y{ cccb&

E'''G T èÑÄÑ wv uv~é ÉÄÉÑÄë|qÉé sÉÑÇvâq tv~vÇq|q YÄ|ÄÑÄsq c& ^& y ÅÄ|{Äs~y{q cÅyÇy~q Z& _& É ~qâq|é~y{Ä} ÄÑuv|q \US t& ^qÇÑy~ y Év{ÇvÑqÇv} ÅqÇÑ{Ä}q qÇÑÖây|yãq$ ~qáÄuëãvtÄÉë s èÑÄ} tÄ% ÇÄuv$ ÅÄuÅÄ|{Äs~y{Ä} TqäqÑ{Äz& TÉÑÇvâq ÉÄÉÑÄë% |qÉé ÅÄ y~yàyqÑysv âváÄÉ|Äsqà{yá ÑÄsqÇyãvz&

*/0


T rvÉvuv Ä~y sçÉ{qxq|y ~vÖsvÇv~~ÄÉÑé s ÅÄ|Ä% wyÑv|é~çá ÇvxÖ|éÑqÑqá ÅvÇvtÄsÄÇÄs$ ÅÇÄáÄuëãyá s iyvÇ~v%~qu%dyÉÄz& cÄÉÇvuÄÑÄâv~yv ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ ~q tÇq~yàv É iváÄÉ|Äsq{yvz$ q Ñq{wv u|yÑv|é~Äv yá ÅÇvrçsq~yv ~q ÑvÇÇyÑÄÇyy iccb$ ÅÄ yá xqës|v~yê$ sçxçsqvÑ ÄÑÇyàqÑv|é~Öê Çvq{% àyê uqwv Ö Ñvá wyÑv|vz tÄÇÄuq$ {ÄÑÄÇçv Çq~vv rç|y ~qÉÑÇÄv~ç |Äë|é~Ä { ÉÄsvÑÉ{y} sÄy~q}& \Ä}q~uyÇ ÉÄvuy~v~yë tv~vÇq| pä{y~ ÅÇÄy~% ÜÄÇ}yÇÄsq| ~qÉ$ âÑÄ yx uÄÉÑÄsvÇ~çá yÉÑÄâ~y{Äs v}Ö ÉÑq|Ä yxsvÉÑ~Ä1 % c}Ç{ÄsÉ{yz y ivÇ~y{ ÅÇy ÖrçÑyy ~q ÉÄsv% ãq~yv É ÅqÇÑyz~Äz uv|vtqàyvz \acc uq|y ÇqÉÅÄ% Çëwv~yv !s âqÉÑ~ÄÉÑy$ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÖ `ÉÑÇqsÉ{Äz Är|qÉÑy" tÄÑÄsyÑé ~qÉv|v~yv { ÅÇÄsvuv~yê }y% Ñy~tÄs y uv}Ä~ÉÑÇqàyz s ÅÄuuvÇw{Ö |y~yy ~q uv}Ä{ÇqÑyxqàyê s ÉÑÇq~v y uÄsvÇyë { ÅÇqsy% Ñv|éÉÑsÖ ivÇ~y{q y ÅÄ ÄÅÇvuv|v~~Ä}Ö Éyt~q|Ö yá ÅÇÄsÄuyÑé& % aqÇÑyz~çv y tÄÉÖuqÇÉÑsv~~çv ÄÇtq~ç ÅçÑq% êÑÉë ÅÄu syuÄ} ÅÇÄsvuv~yë xq}v~ç ÄÇÖwyë ÉÑq% Ççá ÄrÇqxàÄs ~q ~Äsçv ÄÑÄrÇqÑé ÄÇÖwyv Ö ÇqrÄ% âyá xqsÄuÄs$ ÜqrÇy{ y ÅÇÄ}çä|v~~çá ÅÇvuÅÇy% ëÑyz& i|v~ç ÇqrÄâvz }y|yàyy ÄÇÖwyv ~v ÄÑuq|y y xqësy|y$ âÑÄ ÄÑuquÖÑ vtÄ |yäé ÑÄtuq$ {Ätuq ÅÄ|ÖâqÑ ~ÄsÄv& % T tÄÇÄuv `ÉÑÇqsv s ÇqzÄ~v ÇqÉÅÄ|Äwv~yë Är|qÉÑ~çá ÖâÇvwuv~yz *( yê|ë É&t& ssvuv~Ä ÅqÑÇÖ|yÇÄsq~yv sÄv~~çá ~qÇëuÄs É ÅÇÄsvÇ{Äz uÄ{Ö}v~ÑÄs& _q uÄÇÄtqá % ÅqÇ~Äv ÅqÑÇÖ|yÇÄsq% ~yv sÄÄÇÖwv~~Äz }y|yàyy& Uv~vÇq| pä{y~ uÄ|Äwy| Ñq{wv áqÇq{ÑvÇyÉÑy{Ö

*/1


~q ~v{ÄÑÄÇçá ÇÖ{ÄsÄuëãyá ÇqrÄÑ~y{Äs t& `ÉÑÇq% sç1 % Yq~y}qêãyz s ~qÉÑÄëãvv sÇv}ë ÅÄÉÑ ÅvÇsÄ% tÄ Év{ÇvÑqÇë Är{Ä}q ÅqÇÑyy \Äsq|éây{ ÄÑ~ÄÉyÑ% Éë { {qÑvtÄÇyy {Ä|vr|êãyáÉë& % dÇvÑyz Év{ÇvÑqÇé Är{Ä}q YÖÉ{q ÄÑ{ÇçÑÄ ÅÇÄës|ëvÑ ~vuÄsÄ|éÉÑsÄ ÅÄxyàyvz h\ \ai s ~q% ÉÑÄëãvv sÇv}ë& % cv{ÇvÑqÇé Är{Ä}q ÅÄ ÅÇÄÅqtq~uv _v}àvsq % ëÇçz ÉÑÄÇÄ~~y{ ÅÄ|yÑy{y Kuv}Ä{ÇqÑyxqàyyL y ÄÑÇyàqÑv|é~Ä ~qÉÑÇÄv~q ÅÇÄÑys cccb& % Yq}& Çvuq{ÑÄÇq tqxvÑç K_Äsq csÄrÄuqL \Öryâv{ ~qÉÑÇÄv~ q~ÑyÉÄsvÑÉ{y& % Yq}& ~qâq|é~y{q ^TV cvsvÇÄ%^ÄÇqsÉ{Äz Är|qÉÑy ÅÄuÅÄ|{Äs~y{ aÄÉÅyäy| s )'%á âyÉ|qá yê|ë É&t& ÖsÄ|v~ yx ÄÇtq~Äs$ Ärsy~v~ s ~qÇÖ% äv~yy ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{Äz xq{Ä~~ÄÉÑy& T vtÄ xqãyÑÖ sçÉÑÖÅy| rçsäyz ÅvÇsçz Év{ÇvÑqÇé Är{Ä}q Tq|v~y{& T t& `ÉÑÇqsv y}vêÑÉë É|vuÖêãyv ÅÄ|yÑyâv% É{yv {|Örç sÇqwuvr~ÄtÄ q~ÑyÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{ÄtÄ ~qÅÇqs|v~yë2 % \|Ör K)*(L$ {|Ör K.''L& % \|Ör Kj|v~É{yz ÄrrÄzL$ ÇÖ{ÄsÄuyÑv|ë}y {ÄÑÄÇÄtÄ ës|ëêÑÉë T& \Äsq|é y R& j}yuÑ$ ÑvÉ~Ä Ésëxq~~çv É xqÅqu~ÄtvÇ}q~É{Äz Çqxsvu{Äz& T Är|qÉÑy sÉvtÄ y}vvÑÉë ),'' âv|Äsv{ ÇqrÄâvz }y|yàyy& aÄ|yÑy{Ä%}ÄÇq|é~Äv ÉÄÉÑÄë~yv |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑq% sq âqÉÑvz qÇ}yy xuÄÇÄsÄv& TÄy~É{që uyÉàyÅ|y% ~q % ÖuÄs|vÑsÄÇyÑv|é~që&

*/2


cÖÑ{éÑÖ% á{}äÇìâvâ x{zè~åàñ x â{ zÑ~ Ü{á{yÖxÖáÖx Ñv xíàè{É äáÖxÑ{ xÖ ÉÑÖyÖÉ }vx~à{Ç Öâ ÉäzáÖàâ~ ~ ÜáÖ}Öá& Ç~xÖàâ~ Ü{áxíå Ç~ç T Zá{|Ñ{xv ~ ]äwé{Åv' j ]äwé{ÅÖÉ ñ {ê{ Ñ{ wíÇ }ÑvÅÖÉ Ç~éÑÖ ~ Ñ{ ÉÖy Üá{zàâvx~âì {yÖ ÅvÅ ÜÖÇ~â~Åv ~ é{ÇÖx{Åv' Y xÖâ à d{ÖÑ~zÖÉ aÇì~éÖÉ ÉÑ{ ä|{ ÜÖàévàâÇ~x~ÇÖàì xàâá{évâìàñ' '''[ Év{ *2// yÖzv% ñ x{áÑäÇàñ ~} ^y~Üâv% yz{ wíÇ àâvá& è~É yáäÜÜí y{Ñ{ávÇÖx ~ Öã~ç{áÖx Üá~ \{Ñ{ávÇìÑÖÉ èâv& w{% \ÇvxÑíå ~ o{ÑâávÇìÑíå äÜávxÇ{Ñ~ñå ^y~Ü{âàÅÖÄ vá& É~~' h{á{z ÜÖÇäé{Ñ~{É ÑÖxÖyÖ Ñv}Ñvé{Ñ~ñ Ñv zÖÇ|ÑÖàâì ÅÖÉvÑzváÉv&,1 ñ T àÖx{áè{ÑÑÖ Ñ{Ö|~zvÑÑÖ T wíÇ Üá~& yÇvè{Ñ Ñv w{à{zä Å \{Ñ{ávÇìÑÖÉä à{Åá{âváï' fv âá{â~Ä îâv| }zvÑ~ñ oc ñ ÜÖzÑ~ÉvÇàñ àâá{É~â{ÇìÑÖ% Ü{á{èvy~& xvñ é{á{} zx{ àâäÜ{ÑìÅ~3 ã~}~é{àÅÖÄ Ñvyáä}ÅÖÄ ñ àâvávÇ& àñ äâ~åÖÉ~á~âì àxÖ{ xÖÇÑ{Ñ~{3 âäâ Ñ{é{yÖ äz~xÇñâìàñ% x{zì àvÉ áäÅÖxÖz~â{Çì yÖàäzváàâxv Üá~}xvÇ Üá{z àxÖ~ àx{âÇí Öé~ É{Ññ T ÜáÖàâÖyÖ ÅÖÉvÑzváÉv kÖ wíÇ }vÜÖÉ~& Ñvïê~Äàñ ÉÖÉ{Ñâ3 xà{ xÖàÜá~Ñ~ÉvÇÖàì ÉÑÖï Üá~ÜÖzÑñ& âÖ ~ âÖá|{àâx{ÑÑÖ' cvÅ à{Äévà x~|ä3 àâ{á~ÇìÑvñ é~àâÖâv ÅÖá~zÖáv% ÑvÅávåÉvÇ{ÑÑí{ zÖ yÖÇäw~}Ñí }vÑvx{àÅ~ Ñv ÖÅÑvå% âÖÇàâíÄ ÉvÇ~ÑÖxíÄ ÅÖx{á Ñv ÜÖÇä% xíàÖÅ~{ ÜÖâÖÇ& Å~ T xà{ ÜÖyáä|{ÑÖ x vwàÖÇïâÑäï z{xàâx{ÑÑäï â~è~Ñä a àvÉÖyÖ d{ÖÑ~zv aÇì~év ñ äx~z{Ç Åávà~xíÉ% ÜÖÇÑíÉ à~Ç ~ zÖwáÖ|{Çvâ{ÇìÑÖàâ~' u ÅÖáÖâÅÖ zÖÇÖ|~Ç Ö xÖ{ÑÑÖ& ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ{ x ^y~Üâ{' Zá{|Ñ{x àÜáÖà~Ç3 T Y à fvà{áÖÉ xí xàâá{évÇ~àì5 ]ÖÅÇvzíxvÇ~ {Éä5 T kvÅ âÖéÑÖ T xíÜvÇ~Ç ñ' Y ÖÑ% äÇíwvñàì% ÜáÖzÖÇ|vÇ3 T f{ ÜÖÉÑ~â{% ÅvÅ~{ ä Ñ{yÖ x Åvw~Ñ{â{ ÜÖáâá{âí x~& àñâ5 eÑ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% éâÖ àâäÇ ÜÖzÖ ÉÑÖÄ ÅvéÑäÇàñ3 ÜÖé{Éä {yÖ îâÖ ~Ñâ{á{àä{â5 '-& 170


B Najid` Lgxds" ^j `^jlra o P\mal\ iamfjgxfj f\]d# ianj^. homogxh\imfde" ]o``demfde" a^ljkaemfde$ B G a^ljkaemfjh/ Iw q\ida o hai{ kalaq^\ndgj$ Pj Flabia^ b`\g jn^a# n\" d {" mj]l\^tdmx" mf\c\g. B Uj^\ldu \ Tn\gdi\$$$ d Hdngal\$ Flabia^ mkjfjeij l\mfoldg md_\lano d _go]jfj c\n{# iogm{. B Pd j`di `dkgjh\n j] ynjh hia ia `jfg\`w ^\g$ B L mj^altaiij hjgidaijmij hai{{ naho l\c_j^jl\" kjf\c\g i\ f\lno#]g\ifj^fo" gab\^toz i\ mnjga kala` idh$ [ o^d# `ag. f\ln\ `dmgjf\rdd (-#e \lhdd$ B Zno \lhdz { qjljtj ci\g kj M\lk\nmfj#Iofgdi# mfje jkal\rdd ^j ^lah{ ^jeiw $ Tg\^i\{ \lhd{$$$ E ^ *+#h _j`o ji\ qj`dg\ ^ Fo`\katn$ L m samnxz ^w kjgidg\ c\`\# so$ Po" \ nakalx B `lo_da ^lahai\$$$ B L jsaix mnlj_j. B Odidmnl Sj`dji [fj^ga^ds kljmdn i\ci\sdnx ^\m fjh\i# `\lhjh#(-$ Wainl\gxiw e Mjhdnan ia ^jcl\b\an$ B L oba `j^aldnagxiw h njijh. B Q`ij mf\bo. i\`j kjmh\nld^\nx nakalx ma^aliaa$ P\ Rl\_o$ L" kj ^jchjbijmnd" dhanx ]jgxta `locae ^ Xaqjmgj^\rfje \lhdd$ B Haimaf jk{nx c\n{iogm{ d m o`j^jgxmn^dah ^w komndg `w h$ B Znj iobij `g{ k\lndd$ Ow kjklju \gdmx$ I\#\$ Najid`o Lgxdso ia jnf\batx ^ kjgdndsamfje kljidr\nagxijmnd" l\c`ohw ^\g { nj_`\" md`{ ^ \^nj]oma iakj`\gafo jn mgj^\rfj_j _jlj`\ Jdgdi\$ E ^ ^jkljma Flabia^\ j kjlnlan\q {^ij kljmh\nld^\g\mx a_j njif\{ d h{_f\{ qdnljmnx. klj^alf\ hai{ i\ kl\^`d^jmnx" mha# gjmnx" \ hjban ]w nx" d i\ i\]gz `\nagxijmnx$ Qsa^d`ij" ynj ]w gj `g{ ia_j ^\biw h kala` nah" f\f kldi{nx jfjis\# nagxija lataida j i\ci\saidd hai{ fjh\i`\lhjh#(-$ L ^jn" kw n\{mx kla`mn\^dnx ma]a qj` ^mnlasd ^ Xdal# ia#i\`#Udmje" { ^d`ag ynj_j sagj^af\ kj#klabiaho d ho`# lw h" d j]\{nagxiw h$ J\gx njgxfj" snj ian ^hamna m idh & ,&


id Hljhwfj" id Hlasfj B jid ia sgaiw Rjgdn]zlj$ J\gx" kjnjho snj ^iatizz kjgdndfo gosta ^ma_j ^al# tdnx ^nljah" ^mkjhdi\g\mx hia dmnjldsamf\{ \i\gj_d{. W\lx" Hjls\fj^ d Odgzndi$ Haial\g Mj`\e kld]wg ^ l\mkjgjbaida MR \lhdd m `^oh{ f\kdn\i\hd XPE$ G lof\q o idq B nld fjlcdiw. m r^an\hd" plofn\hd d kjg`zbdije ]onwgjf$ B Tj`lo_ _aial\g#gaenai\in" B cwsij d l\`jmnij kljdciam Mj`\e" B mj`lo_ Egafm\i`l Rla`mn\^g{zmx. fjh\i`ozude Gjmnjsiwh ^jaiiwh jflo_jh XTTS _aia# l\g#gaenai\in T\hoyg Mj`\e [ ^mfjsdg mj mnog\" hw j]i{gdmx d l\mragj^\gdmx$ B E ynj ^ hjz d n^jz samnx" Egafm\i`l" B d ji kj^al# iogm{ f f\kdn\i\h m fjlcdi\hd$ B Rjc`l\^g{z na]{" T\hoyg" m ^wmjfje `jgbijmnxz T ^wmjfdh c^\idah B Ow aua l\c j]i{gdmx$ [ ^wc^\g \`vzn\in\ d Floididafm\ d kldf\c\g. B W^anw" k{nx ]onwgjf mgd^j^drw d plofnw jniamd# na ^ mnjgj^oz$ Romnx _aial\gw d jpdralw ^wkxzn c\ ij# ^j_j fjh\i`ozua_j" kljdc^a`aiij_j ^ jsala`ija ^jdi# mfja c^\ida$ E i\h kl{hj c`amx" i\ kjqj`ijh mnjga" kj`_j# nj^xna ga_fde c\^nl\f$ B E kdnx/ B ^chjgdgm{ Mj`\e$ B Uw kae$ E { kj`idho c\ na]{ ]jf\g d kjl\`ozmx c\ na]{$ Po" `oh\z" ma_j`i{#nj { oci\z n^jd mjflj^aiiwa hwmgd$ Uw ^a`x d kj_j^jldnx j sah#nj kldaq\g" ia n\f gd/ Mj`\e ]wg ^ qjljtah i\mnljaidd d ^ a_j ]jgxtdq _g\c\q" kjqjbdq i\ h\mgdiw" { sdn\g ^kjgia on^al`dnagxiwe jn# ^an i\ hje ia kljdciamaiiwe ^jkljm$ Q`i\fj { kla`kjsd# n\z malxacij l\c_j^\ld^\nx m nlac^whd gz`xhd" kjnjho d jnkl\^dg ]jgxtoz s\mnx ]onwgjf ^ mnjgj^oz$ B M\f bd^anm{#hjbanm{" T\hoyg/ B kjdinalamj^\g# m{ {$ ! 172


B L ia kgjqj" d ia qjljtj$ B L" kj`oh\^" mkljmdg. B E ^w nakalx h\ltdloana `iah/ B I\" kjmga`ide h\lt dc#kj` Ulaisdi\ mz `\ f Jd# gdi\ hw mj^altdgd `iah$ Znj ^alij$ E `agj ]w gj n\f$ ' , dz g{ kj KET i\ hai{ ^w tag _aia# l\g#kjgfj^idf Rj^\gde Odq\dg L^\ij^ds njn m\hw e" snj & ' \klag{ ^j Nx^j^a ci\fjhdg hai{ m f\lnje#kldf\# cjh i\ ^njlbaida!$ Qi kala`\g. @Odidmnl kldf\c\g `iah" mgw tdtx" `iah" m kami{hd d l\c^alionw hd ci\ha# i\hd" f\f hjbij jl_\idcj^\iiaa" mj^altdnx & ' % B& )% # fdgjhanlj^w e h\lt ^ l\eji Jdgdi\$ U\h jbd`\nx `\gx# iaetdq of\c\ideA$ Pj T\hoygo Mj`\z { mjj]u dg gdtx mga`oz u aa. B E `iah#nj h\ltdlj^\nx o`j]iaa$ B L" c\flw ^ yno naho" klj`jgbdg. B E mf\bd#f\" mj`lo_" kjsaho n\f jc# gj]gaiw i\ i\m i\s\gxidfd kjgdnjn`agj^ ^ `d^dcd{q" fjlkom\q" \lhd{q" `\ d ^w ta/ Mj`\e kj^lahaidg" ^alj{nij l\c`ohw ^\{ i\` njsij# mnxz jn^an\" ^a`x ji d m\h au a iamfjgxfj `iae i\c\` {^# g{gm{ i\s\gxidfjh kjgdnokl\^gaid{ jflo_\$ Uah ^lahaiah mal^dlj^\gd mnjg$ Oje _jmnx ^c{g ^ lo# fd ]onw gfo mgd^j^drw d" ^abgd^j mkljmd^ o hai{ kjc^j# gaid{" i\gdg kj lz hfa$ Ow sjfiogdmx$ Qi ^w kdg$ [ kld# _o]dg$ K\fomdgd mgd^\hd d gdtx nj_`\ ji hia jn^andg. B Gma i\s\gxidfd kjgdnjn`agj^ kljtgd bamnfoz B f\f ]w ynj mf\c\nx/ B magafrdz $ Qid kljtgd dimnlof# n\b o dc^amniw q na]a" Egafm\i`l" _jmkj` Mld_ag{" Wdm\lb\" Ogw i\lb\$ Lh ]w gj mnlj_j jkla`agaij" f\foz dhaiij gdidz klj^j`dnx ^ ^jemf\q kala` osaid{hd @Y o# h\^\A" `\ d kjmga$ B Pj f\f ba f ynjho jnijmdnm{ Odidmnl j]jljiw Icol/ B Xnj Icol/ Qi B ^dij_l\`i\{ gjc\$ Uo`\ fgjidnm{" jnfo`\ m^andn$ E { ^jn B ^w mnj{g" B m iamflw ^\ahje _jl# & ,(


`jmnxz mf\c\g Mj`\e$ B P\ kjgd_jia Odhjix ^ hjah \^# nj]oma mj hije jsaix malxacij l\c_j^\ld^\gd$ Oai{ d o]ab`\gd" hia d gxmndgd" d ko_\gd hai{" d o_ljb\gd$$$ Uw " kjidh\atx" T\t\" hia o_ljb\gd$$$ Qmj]aiij ynjn do`ae Mld_agx$ T^jgjsx$$$ I\ d ynd ia_j`{d#saqd Wdm\lb d Ogw # i\lb$ Qid hai{ kj`fok\gd $$ B M\fdh ba ynj j]l\cjh/ B [ kjgos\z `jgbijmnx i\s\gxidf\ Hg\^ij_j kjgdnd# samfj_j okl\^gaid{ XPE d B kla`mn\^x ma]a B klj# `jgb\z klj^j`dnx magafrdz kjgdnjl_\ij^" fjinll\c^a`# fd" nld]oi\g\ d kljfol\nolw ^j ^mae \lhdd kj dq of\cfa$ Rjidh\atx" f saho mfgji{gd hai{ B mgj^\f\" _aial\# g\ B ynd cgj`ad/ B Rjidh\z $ L snj ba `\gxta/ B [ ^w _i\g dq dc \^nj]om\ S\mql\]ldgm{ d kjmg\g dq$$$ B ji ^w h\naldgm{" of\c\^" kj f\fjho dhaiij \`la# mo$ B E kjnjh" kjnjh$$$ { mj cg\ kj#m^dimfd i\kdgm{$ Po \ nw " fj_`\ kldaq\g" kj``alb\g hai{" ia jkjcjldg" qjnx d ia ci\g nj_`\" ^ sah kldsdi\ hja_j n\fj_j mjmnj{id{$ Tk\md]j na]a$$$ B N\`ij" ia f\cidmx$ Uakalx hia `aemn^dnagxij ^ma mn\gj {mij$ B Po n\f ^jn" kjynjho hai{ d o]l\gd m `jgbijmnd$ B Xnj ci\sdn o]l\gd/ Uw ba ^w `^dion i\ ]jgaa ^w mj# foz `jgbijmnx$ B Vjlh\gxij B n\f$ Pj _g\^iw hd gz `xhd ^ \lhdd maes\m mn\gd i\s\gxidfd kjgdnjl_\ij^$ B T\hoyg" \ f\f i\ ynj mhjnldn Rlacd`ain/ Hjmnx m\h i\gdg ma]a lz hfo" ^w kdg" i\gdg au a" njba ^w kdg d klj`jgb\g. B Rlacd`ain B i\t Fj_$ E \kjmnjgj^#nj o ia_j d ian$ Ulo`ij aho$ Rj` ^gd{idah ^w kdnj_j hje _jmnx mn\ij^dgm{ ^ma ]j# gaa mgj^jjqjngd^w h$ Gkljsah" ^jchjbij" ji d qdnldg$ & ,)


T YÇ{ÅàvÑzá% }vÜÖÉÑ~3 Éí àÇÖxvÅ~ T Ñ{ àÖxà{É ÅvÅ é{å~' s âÖ zvxÑññ ~àâÖá~ñ' [vÉ àÇ{zä{â {{ äé~âíxvâì' a c ÖzvÄ Üá~yÇvà~Ç É{Ññ x ÅávâÅ~Ä ~àâÖá~é{àÅ~Ä îÅà& Åäáà' [ â{é{Ñ~{ ÉÑÖy~å àâÖÇ{â~Ä àÇÖxvÅ~% x ÖâÇ~é~{ Öâ záä& y~å ÑváÖzÖx% Ñvà{Çñxè~å îâ~ }{ÉÇ~ YxàâáÖ&[{Ñy{áàÅÖÄ ~ÉÜ{á~~% ÖàâvxvÇ~àì x ÖàÑÖxÑÖÉ Ñv }vzxÖáÅvå ÜÖÇ~â~é{& àÅÖÄ ~ îÅÖÑÖÉ~é{àÅÖÄ |~}Ñ~' YxàâáÖ&[{Ñy{áàÅvñ ~ÉÜ{& á~ñ wíÇv x{Ç~Åvñ% ÑÖ ÇÖàÅäâÑvñ' [ Ñ{Ä yÖàÜÖzàâxÖxvÇv vx& àâá~ÄàÅvñ vá~àâÖÅávâ~ñ% \ vwàwäáy~' ] áäyÖÄ x{âxìï Üávx& Ç{Ñ~ñ wíÇ~ Évzìñáí T xÖ~Ñí% àÇä|vÅ~&é~ÑÖxÑ~Å~% }{É& Ç{xÇvz{Çìçí' ká{âì{ àÖàÇÖx~{ T }{ÉÇ{z{Çìçí&Üvåvá~% àâ{ÅÇÖzäxí% É{âvÇÇäáy~ ~ Évàâ{áÖxí{&àvÜÖ|Ñ~Å~% ~% yÇvxÑÖ{% ÉÑÖyÖé~àÇ{ÑÑí{ É{ÇÅ~{ ~ àá{zÑ~{ é~ÑÖxÑ~Å~ T îâÖ é{å~' Y ÜÖâÖÉ T Ñ~|{ ~ Ñ~|{3 ÉÖávxí% à{áwí% àÇÖx{Ñ& çí ~ âÖÇìÅÖ ÜÖâÖÉ T àÇÖxvÅ~' Y ñ àÇÖxvÅ' f vÉ ÖâxÖz~Çvàì áÖÇì Ç{àÖáäwÖx% ÜÇÖâÖyÖÑÖx% Ñä v Ñv ïy{ T x~ÑÖyávzvá{Ä' f ~|{ Ñvà wíÇ~ âÖÇìÅÖ çíyvÑ{' a å äàâáv~xvÇv xÖÇìÑvñ |~}Ñì ~ ÅÖÑÖÅávzàâxÖ' a ~äz{~ T âÖ|{ Ñ~|{% ÑÖ ÖÑ~ xÇv& z{Ç~ wvÑÅvÉ~ ~ ÜÖÇäévÇ~ wÖÇìè~{ zÖåÖzí' a ÉÜ{á~ñ ávà& ÜvÇvàì% v é{å~ ~ àÇÖxvÅ~ ÖÅv}vÇ~àì x ÖzÑÖÄ ÅÖè{ÇÅ{' f Ö é{åÖx ~ wÖÇìè{% ÖÑ~ ~ å~âá{{% v àÇÖxvÅ~ ÅvÅ wíÇ~% âvÅ ~ ÖàâvÇ~àì Ç{àÖáäwvÉ~% ÜÇÖâÖyÖÑvÉ~ ~ wvâávÅvÉ~' g Ñ xíÜ~Ç {ê{ zx{ áïÉÅ~' T e ÖÄ z{z wíÇ ÜÇÖâÖyÖÑÖÉ' a Öâ{ç T ÜÇÖâÖyÖÑÖÉ' a ñ zÖ *1 Ç{â áäw~Ç Ç{à x x{áåÖxìñå k~àí ~ àÜÇvxÇñÇ {yÖ ÜÇÖ& âvÉ~ xÑ~} Å ÉvzìñávÉ zÖ j ÖÇìÑÖÅv' Y xÖâ â{Ü{áì T x yÖÇÖ& à{ {yÖ ÜÖàÇíèvÇvàì âê{àÇvxÑvñ ÑÖâÅv T ñ ÅÖÉvÑzäïê~Ä' f Ö% ÜÖÑ~Év{èì% ñ xà{ ávxÑÖ éäxàâxäï3 ÉÖ{ ÜÖÇÖ|{Ñ~{ x îâÖÉ yÖàäzváàâx{ T Ñ~|{% é{É ä ÇïwÖyÖ é{åv' s âÖ ÑvzÖ xvÉ }Ñvâì ~ ÜÖÑ~Évâì''' j {Äévà xíÜÇíÇ Ñv àvÉíÄ x{áå àÇÖxvÅ j vèv ] äwé{Å' f Ö ÖÑ% T c ÖzvÄ ÜÖÉ{èÅvÇ% ÜÖzw~& ávñ x{áÑÖ{ àÇÖxÖ% T Åváâ~ÑÅv' a îâä Åváâ~ÑÅä áv}á~àÖ& xíxvïâ ÜÖ àxÖ{Éä äàÉÖâá{Ñ~ï j ÉáÅÖxàÅ~Ä% c á~y{Çì ~ *0.


p{áÑ~Å' Y x{zì ~ àá{z~ àÇÖxvÅÖx {àâì äÉÑí{ ~ zvÇìÑÖx~z& Ñí{ Çïz~''' T k vÅ Ñv}Öx~ ~å' T d {Ñváâ' Z~ÇñÅ' g àÖw{ÑÑÖ }vÜÖÉÑ~ T \ äàâvx \ äàvÅ' u àz{ÇvÇ }váäwÅä x ÜvÉñâ~3 }Ñvé~â% \ äàâvx \ äàvÅ' Y c Ö& zvÄ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T g Ñ y{áÖÄ j ÇÖxvçÅÖyÖ Ñvç~ÖÑvÇìÑÖyÖ xÖààâvÑ~ñ x *2-- yÖzä' ZÖá{ç }v àÜávx{zÇ~xÖàâì ~ ávxÑÖÜávx~{ à é{& åvÉ~' ] {àñâì Ç{â Öâà~z{Ç x âïáìÉ{' g Ñ T ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñâ' l Ñ{yÖ à{Äévà ÖyáÖÉÑvñ ÜÖÜäÇñáÑÖàâì x j ÇÖxvÅ~~ ~''' Év&v& vÇ{ÑìÅvñ&ÉvÇ{ÑìÅvñ zÖÇ|ÑÖàâì x Üávx~â{Çìàâx{ p{áÑ~& Åv T }vÉ{àâ~â{Çì Üá{Éì{áv ÜÖ yÖàäzváàâx{ÑÑíÉ Üá~& áÖzÑíÉ á{àäáàvÉ' [Öâ {àÇ~ wí \ äàvÅv àÑvévÇv ~}wávâì Ç~z{áÖÉ x Závâ~àÇvxä% v ÜÖâÖÉ''' `xÖÑÖÅ [p áv}zvÇàñ ~} vxâÖwäàv ~ Ñ{ zvÇ ÑvÉ zÖyÖxÖ& á~âì' u ~}x~Ñ~Çàñ ~ ÑvÜávx~Çàñ Å vÜÜvávâä' \ ÖÇÖà `våváÖxv }xäévÇ âx{ázÖ% ÑÖ x}xÖÇÑÖxvÑÑÖ% ~ ÜÖ& îâÖÉä ÖàÖw{ÑÑÖàâ~ {yÖ xíyÖxÖáv wíÇ~ ÖàÖw{ÑÑÖ }vÉ{âÑí3 T c ÖÇäÜé~Å% àÇäèvÄ ãÑ~Évâ{ÇìÑÖ' j vãâáv Å äâáä éâÖÜí â{Üñ ã{âáÖÉ àâäÇÖ ~à j ÇÖãvÅ~~5 hÖÑñÇ5 m {âáÖÉ àâäÇÖ T c ÅvÅÖÉä xá{É{Ñ~% e vâx{Ä [và~Çì{x~é5 T c xÖàìÉ~ évàvÉ' u wíàâáÖ Üá~Å~ÑäÇ3 Öâ _ ~Ç~Ñv zÖ yávÑ~çí âá~ àÖâÑ~ Å~ÇÖÉ{âáÖx' Y à äé{âÖÉ Åá~x~}Ñí Éváèáäâv àÇ{zÖxvÑ~ñ xÖÄàÅ T wÖÇ{{ ,. ) Å~ÇÖÉ{âáÖx' kñ|{ÇíÄ àäâÖéÑíÄ Ü{á{& åÖz' T c xÖàìÉ~ ÜÖ e ÖàÅx{ ~Ç~ ÜÖ&É{àâÑÖÉä5 T k í é{yÖ âÖáyä{èìàñ5 c vÅvñ áv}Ñ~çv5 T iv}Ñ~çv x zxäå évàvå% e vâx{Ä [và~Çì{x~é' T f ä% àé~âvÄ% éâÖ xíâÖáyÖxvÇ' kvÅ% }Ñvé~â% }vxâáv% xâÖáÖyÖ vxyäàâv% x z{àñâì évàÖx ÜÖ e ÖàÅx{ ñ ä|{ wäzä Ñv àâváÖÉ É{àâ{ Ñ{ÜÖzvÇ{Åä Öâ l |yÖ& áÖzv' Zäzä zíèvâì% zvÄ&âÖ ZÖy% váÖÉvâÖÉ Ç~àâxí àâváÖyÖ zäwv''' *0/


u x{áÑäÇàñ Å c Özvï3 T h á~Åv}vÑÖ xíÄâ~ ~} p{åÖàÇÖxvÅ~~ }vxâáv Å äâáä' T ] v|{ âvÅ5'' u xí}xvÇ ZáäÑ~Ñ~{Åàv% Üá{zàâvx~Ç {yÖ c Özvï3 T [Öâ% j vÉäîÇ% îâÖâ ÉvÄÖá T ÉÖ{ zÖx{á{ÑÑÖ{ Ç~çÖ' ^ Éä ÉÖ|{èì x{á~âì% ÅvÅ x{á~èì à{w{' a ÇÉvá% ê{ÇÅÑäx ÅvwÇäÅvÉ~% Üá{zàâvx~Çàñ' T h ÖÑñâÑÖ% YÇ{ÅàvÑzá' ] vxvÄ xíÜì{É' T ] vxvÄ' e í éÖÅÑäÇ~àì' g Ñ xíÜ~Ç% ÑÖ ñ Ç~èì Üá~yäw~Ç' c ÖzvÄ Üá~àâvÇìÑÖ ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv É{Ññ% Åv}vÇÖàì ÖwzäÉíxvñ Åv& Å~{&âÖ Öé{Ñì xv|Ñí{ zÇñ Ñ{yÖ àÇÖxv' [íz{á|vx Üvä}ä% âvÅ% éâÖwí xà{% éâÖ ÖÑ ÑvÉ{á{xvÇàñ àÅv}vâì% Ç{yÇÖ wí yÇäwÖÅÖÄ }váäwÅÖÄ ä É{Ññ x ÜvÉñâ~% ÖÑ ÜáÖ~}Ñ{à3 T ^ àÇ~ ÜÖâá{wä{âàñ% YÇ{ÅàvÑzá% ñ Ç~éÑÖ% }v áäÇ{É% wä& zä á{yäÇ~áÖxvâì xxÖz xÖÄàÅ xvè{Ä váÉ~~ ~ ÜáÖåÖ|z{Ñ~{ {{ é{á{} xàï j ÇÖxvÅ~ï''' zÖ àvÉÖÄ hávy~' hÖx{áì''' T [{áï' e í ÖwÑñÇ~àì ~ ávàç{ÇÖxvÇ~àì' Y áñzÖÉ à ÑvÉ~% àÇÖxÑÖ àÖÇñÑÖÄ àâÖÇw% Ñ~ áv}ä Ñ{ è{& ÇÖåÑäxè~àì ~ Ñ{ ÉÖáyÑäx yÇv}ÖÉ% àâÖñÇ ÉvÄÖá ZáäÑ~Ñ~{Åà' e í xÖ}xávêv{Éàñ zÖÉÖÄ'


/5232 ( '+"x Zjfbx- ohaxckl\h b [jZa^u mijZ\e_gbx# Rj_[h\Zgb_ " ihklhxggh gZoh^blvkx \[ebab k\h_]h JO# Nlkq_l \j_f_gb ihr_e gZ qZku# %% Z\]mklZ! \uah\ d Lbgbkljm h[hjhgu# ?V_ohkeh\ZpdZx Zjfbx khijhlb\e_gbx g_ hdZ`_l@# B_k_^Z k Bj_`g_\uf b Qmkeh\uf# M_h`b^Zggh_ ihjmq_gb_ % \klj_lblvkx k O_j\uf k_dj_lZj_f UJ ONPO

a xÖâ ÉÖÄ vxâÖwäà Ñv Üá{|Ñ{É É{àâ{% ÜÖz zäwÖÉ' g â& àïzv ñ ä{åvÇ x Év{% zxv à ÜÖÇÖx~ÑÖÄ É{àñçv Ñv}vz' kÖyzv x{âx~ àâváÖyÖ z{á{xv% {ê{ Ñ{ Öwá{É{Ñ{ÑÑí{ Ç~àâxÖÄ% âñ& ÑäÇ~àì Å Ñ{wä' j {Äévà ÅáÖÑv âñ|{Çv ~ è{Ç{àâ yäàâÖÄ Ç~& àâxí Ñvx{xv{â àÜÖÅÖÄàâx~{' hÖàÇ{ Üá~wíâ~ñ ÅÖÉvÑzÑÖyÖ ÜäÑÅâv ÜÖz l |yÖáÖz ñ zÖÇÖ|~Ç f vévÇìÑ~Åä \ {Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv Ö ÜÖÇÑÖÉ xíxÖ& z{ ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå ÉÑ{ xÖÄàÅ ~} p{åÖàÇÖxvÅ~~' `våváÖx Öâ& x{â~Ç Ñ{ÉÑÖyÖàÇÖxÑÖ3 T k{Ü{áì% ÅÖÇäÜé~Å% ÖàÑÖxvâ{ÇìÑÖ Öàxv~xvÄ åÖ}ñÄ& àâxÖ' hÖ {yÖ yÖÇÖàä ñ ÜÖÑñÇ% éâÖ ä \ {Ñèâvwv åxvâv{â }vwÖâ ~ àvÉÖ{ àxÖ{xá{É{ÑÑÖ{% é{É ñ ÉÖy wí â{Ü{áì }vÑñâìàñ% T Öàxv~xvâì åÖ}ñÄàâxÖ' Y âvÉ ä|% YÇ{ÅàvÑzá e ~åvÄÇÖx~é% ÜÖÑ~ÉvÄ ÅvÅ åÖé{èì3 àÅÖáÖ Ç~ xâÖá|{Ñ~{ ~Ç~ Ñ{ àÅÖáÖ T áäÅÖxÖzàâxÖ àâávÑí }vÑñâÖ îâ~É xÖÜáÖàÖÉ% ~ Ñ{ÅÖyzv ÑvÉ âäâ à âÖwÖÄ zÖÇyÖ áv}yÖxvá~xvâì' c ÖÑ{éÑÖ% xà{å îâ~å àÇÖx `våváÖx Ñ{ ÜáÖ~}Ñ{à% ÑÖ Ö}vwÖé{ÑÑÖàâì ~ Ñ{ÅÖâÖávñ Ñ{á& xÖ}ÑÖàâì x {yÖ yÖÇÖà{ ÜÖzâx{á|zvÇ~3 ÑvÜáñ|{Ñ~{ àÖåáv& Ññ{âàñ' e Ñ{ ÖàâvxvÇÖàì zÖyvzíxvâìàñ% éâÖ Ü{á{yÖxÖáí x p~{áÑ{&Ñvz&k~àÖÄ Ñ{ Üá~x{Ç~ Å àÉñyé{Ñ~ï Åá~}~àv% Ñv& }á{xvxè{yÖ x ÜÖàÇ{zÑ~{ É{àñçí' *01


pâÖ }Ñvé~â Öàxv~xvâì åÖ}ñÄàâxÖ5 s âÖ T x}ñâì x àxÖ~ áäÅ~ âx{ázÖ{ äÜávxÇ{Ñ~{ ~É' Y zÇñ ÑvévÇv ÑvzÖ ñàÑÖ Üá{z& àâvx~âì Évàèâvwí îâÖyÖ RåÖ}ñÄàâxvS' [ `vÅváÜvâì{% âÖ {àâì }v l |ÖÅàÅ~É ~ [{á{çÅ~É Ü{á{& xvÇvÉ~% x Ç{àvå }vÜvzÑíå Üá{zyÖá~Ä c váÜvâ% àÖàá{zÖâÖé{& Ñí zx{ z~x~}~~' s âÖ ,*&ñ âvÑÅÖxvñ ~ *+1&ñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖ& xvñ' ,*&Ä ÅÖÉvÑzä{â y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá âvÑÅÖxíå xÖÄàÅ YÇ{Å& à{Ä hvxÇÖx~é t áÅÖx' ^ yÖ àÖ{z~Ñ{Ñ~{ ÜÖ Åváâ{&Üá~Åv}ä Ñvç{Ç{ÑÖ Ñv z{Äàâx~ñ x ÑvÜávxÇ{Ñ~~ e ~åvÇÖxçí T ká{Ñ& é~Ñ T g ÇÖÉÖäç% âÖ {àâì ÜÖ à{x{áÑÖÉä àÅxÖ}ÑÖÉä Éváèáä& âä é{á{} j ÇÖxvÅ~ï ~ e Öávx~ï' *+1&Ä z~x~}~{Ä ÅÖÉvÑzä& {â y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá m {zÖâ m ~Ç~ÜÜÖx~é c á~xzv' ^ Ä Üá{zàâÖ& ~â z{ÄàâxÖxvâì ÜÖ ï|ÑÖÉä àÅxÖ}ÑÖÉä Éváèáäâä é{á{} j ÇÖxvÅ~ï x ÑvÜávxÇ{Ñ~~ c Öè~ç{ T ZvÑàÅv&Z~àâá~& ç{ T Závâ~àÇvxv' u åÖáÖèÖ }Ñvï îâ~ àÖ{z~Ñ{Ñ~ñ ~ ~å ÅÖ& ÉvÑz~áÖx% ÖÑ~ àÜÖàÖwÑí xíÜÖÇÑ~âì Çïwäï àvÉäï àÇÖ|& Ñäï }vzvéä' hÖÅv x p{åÖàÇÖxvÅ~~ ÜáÖxÖz~Ç~àì äé{Ñ~ñ Rq äÉvxvS% \ {Ñ{ávÇìÑíÄ èâvw àÖàá{zÖâÖé~Ç xÖàâÖéÑ{{ Ü{á{xvÇÖx% âÖ {àâì x há~ÅváÜvâì{% *. &ï âvÑÅÖxäï z~x~}~ï ~} Z{ÇÖáäà& àÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv !ÅÖÉz~x y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá YÇ{ÅàvÑzá YÇ{ÅàvÑzáÖx~é `vÄç{x" T vÅÅäávâ Rx }vâíÇÖÅS ,*&Ä âvÑ& ÅÖxÖÄ z~x~}~~' Y àÇ{xv T âÖ {àâì Rx }vâíÇÖÅS *+1&Ä z~x~& }~~ T áv}É{ê{Ñv ,)&ñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ z~x~}~ñ âvÅ|{ ~} Z{ÇÖáäààÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv !{{ ÅÖÉz~x T y{Ñ{ávÇ&ÉvÄ& Öá e vÇÖã{{x"' s â~ zx{ z~x~}~~% ÜÖ }vÉíàÇä \ {Ñèâvwv% àÖàâvxÇñïâ xâÖáÖÄ ÖÜ{ávâ~xÑíÄ îè{ÇÖÑ ÉÖ{Ä váÉ~~' Y x âá{âì{É ÖÜ{ávâ~xÑÖÉ îè{ÇÖÑ{% ä|{ ÜÖéâ~ x \ vÇ~& ç~~% ÑÖ âÖ|{ x há~ÅváÜvâì{% àÖàá{zÖâÖé{Ñv -1&ñ ÉÖâÖ& àâá{ÇÅÖxvñ z~x~}~ñ ~} g z{ààÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv !ÅÖÉ& z~x y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá YÇ{Åà{Ä a xvÑÖx~é \ äàìÅÖx"' u ÜÖÉÑï% éâÖ ÜÖ Rc váâ{&Üá~Åv}ä Ñv xâÖá|{Ñ~{S Öâ *+ vÜá{Çñ Üá{z& äàÉvâá~xvÇÖàì xÅÇïé{Ñ~{ x àÖàâvx váÉ~~ âvÅ|{ ~ +-&Ä _ {Ç{}ÑÖÄ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~% ÅÖâÖávñ x ÑvàâÖñ& *02


}lm prpiqv srnd urutihrvr{iqd f oiudy uifitqii Trtdf# und#Vuvtdfd qd vittlvrtll WUX nrphlf giqitdo#pdmrt Mtlgrtlm Wivtrfl{ c|nlq!$ J sr ulgqdow qd fvrtjiqli frmun qd vittlvrtlÉ _iyruorfdnll f uruvdf dtpll hroj# qd frmvl i}i l '*)#Ñ prvruvtionrfdÑ hlflklÑ lk bjqrm gtwssÄ frmun LiqgtlÑ!$ Vhqdnr re Çvrm hlflkll w piqÑ srnd qi eÄor srhtreqrm lqxrtpdzll" ndn l r &'#p prvr# uvtionrfrp sronw Krogdtunrm qdtrhqrm dtpll rq vdnji sitihdfdouÑ f pri srh{lqiqli!$ Zdnlp retdkrp" srh prlp nrpdqhrfdqlip rndkÄfdoduÅ gtwssltrfnd re}im {luoiqqruvÅÉ hr ,* F -% vÄuÑ{ {ior# fin ol{qrgr uruvdfd$ Ud frrtwjiqll Çvrgr frmund qdyrhl# oluÅ &+%% F &+*% vdqnrf l *%% F +%% erifÄy pd|lq siyrvÄ" '"* F '"+ vÄuÑ{l etrqivtdqusrtvitrf tdkol{qrm prhlxl# ndzll l hiuÑvnl vÄuÑ{ dtvlooitlmunly rtwhlm" kiqlvqr# tdnivqÄy nrpsoinurf d re rgtrpqrp nrol{iuvfi dfvr# vtdqusrtvqrm viyqlnl tdkqrgr qdkqd{iqlÑ Ñ l qi grfrtÉ!$ LuÑ Çvd dtpdhd kdvdloduÅ" kdpdunltrfdoduÅ f grvrfqruvl n fÄsroqiqlÉ oÉergr kdhdqlÑ" srow{iqli nrvrtrgr prgor sruoihrfdvÅ eik stihfdtlvioÅqrgr stihwstijhiqlÑ$ VufdlfdÑ yrkÑmuvfr" Ñ prvdouÑ sr urihlqiqlÑp l {du# vÑp" sitihflgdÑuÅ vr qd fitvroivi" vr qd DLrogiE" vr qd etrqivtdqusrtviti$ c srqlpdo l vr" {vr u nrpdqhdtpd ql# nvr qi uqlpdo rvfivuvfiqqruvl l kd srorjiqli hio f hl# flklÑy (-#m dtpll" qi fyrhÑ}ly f gtwssltrfnw fvrtji# qlÑ l rvprelolkrfdqqÄy l stlfihiqqÄy f uruvrÑqli sr# fÄ|iqqrm erifrm grvrfqruvl f tdmrqdy/ -&#Ñ dtvlooitlmundÑ hlflklÑ nrphlf sronrfqln Mti# eiqÉn! G tdmrq Llqrgtdhrfr0 Kitigrfr0 ]ruv0 ,%#Ñ prvruvtionrfdÑ hlflklÑ nrphlf giqitdo#pdmrt KdÉtd! G f oiudy fruvr{qii l Égr#fruvr{qii Rfdqr# \tdqnrfund l f tdmrqi SrorpÄÑ0 &,#Ñ MfdthimundÑ prvruvtionrfdÑ hlflklÑ nrphlf gi# qitdo#pdmrt Kwhdnrfunlm! urutihrvr{iqd Égr#fruvr{qii ]pioÅqlznrgr l f tdmrqi ZwoÅ{lqd$ &-%


Tri rureri fqlpdqli fÄkÄfdod erigrvrfqruvÅ &-*#m tdnivqrm etlgdhÄ X#(%%!" hluorzltrfdqqrm f uvdtlqqÄy finrfrm str{qruvl sruvtrmndy likwlvunrgr nrtswud f ]Ätrfi nrpetlg sronrfqln Lronrf!" d vdnji kiqlvqr# tdnivqrm etlgdhÄ f YfdoÑfi nrpetlg sronrfqln `iuvd# nrf! l rvhioÅqrgr vÑjiordtvlooitlmunrgr srond" uruti# hrvr{iqqrgr f Zwtnw nrpdqhlt srond i}i ur ftipiq Li# olnrm Vvi{iuvfiqqrm frmqÄ sronrfqln Ztduurtwe!$ avd kiqlvqr#tdnivqr#dtvlooitlmundÑ gtwssltrfnd uruvdfoÑ# od ruqrfw rgqifrm pr}l dtpll$ L vrv prpiqv" nrghd Ñ qdyrhlouÑ f YfdoÑfi G strfi# tÑo himuvflÑ sr erifrm vtifrgi hfwy kiqlvqr#tdnivqÄy hlflklrqrf" G piqÑ sr QJY tdkÄundo Tlydlo Rfdqrfl{ Wrfdolm$ Rk#kd soryrm uoÄ|lpruvl Ñ u vtwhrp vroÅnr tduuoÄ|do/ D$$$tdusrtÑjiqli Tlqluvtd rertrqÄ G sr# uvrÑqqr qdyrhlvÅuÑ feolkl ufrigr SWE$ avrv kfrqrn srhvfithlo" {vr qdstÑjiqqruvÅ urytdqÑ# ivuÑ l frkprjqÄ oÉeÄi lkpiqiqlÑ f reuvdqrfni$ Xdusr# tÑjiqli plqluvtd vdnji qdfior piqÑ qd pÄuoÅ" {vr hoÑ srikhrn f frmund ow{|i fuigr qdstdfoÑvÅ ufrly kdpiuvl# vioim" d udprpw G hitjdvÅ wstdfoiqli dtplim qd nr# pdqhqrp swqnvi dtpll$ Vvu{iv ftipiql visitÅ qdhr fiuvl qi f uwvndy d f {d# udy$ L fruntiuiqÅi && dfgwuvd" f srohiqÅ" pqi srkfrqlo sr L_ Ud{doÅqln MiqitdoÅqrgr |vded Qdydtrf/ G Srows{ln" viei kdfvtd f . {durf qdhr eÄvÅ w plql# uvtd$ G OuvÅ$ G Yow|dm hdoÅ|i$ WtihsrodgdivuÑ vfrÑ fuvti{d f Rq# uvdqzll u sitfÄp olzrp$ WrqÑo" r nrp Ñ grfrtÉ1 &-&


G Zdn vr{qr$ Ur" Tdvfim LduloÅifl{" Ñ f xrtpi hoÑ uvtrÑ$ Wtl tipqi l f udsrgdy$ Sdn eÄvÅ" iuol stlhivuÑ qd udpÄm#vr fity1$$ G ZieÑ qi srorqik vdqzifdvÅ stlgod|dÉv$ G R tik# nr/ G Qqd{lv" kdfvtd f hifÑvÅ G w plqluvtd$ Nr uflhdqlÑ$ V fÄkrfi f Trunfw Ñ hrorjlo nrpdqhwÉ}ipw frmund# pl rntwgd giqitdow LdulolÉ QlqrfÅifl{w KluÑtlqw$ G L vfrip tdusrtÑjiqll qd eoljdm|li hfri#vtri uwvrn f Twnd{ifr friqqÄm dÇtrhtrp$ G #$% fÄhioÑiv# uÑ udproiv Jq#')$ Miqitdo Oxlprf Oxlprf J$ U$ G nr# pdqhwÉ}lm frkhw|qrm dtplim$ G #$% kdhd{w srow{lo$ Nimuvfwm" Joinudqht Tlydmorfl{$ PiodÉ wusiyd L fruntiuiqÅi f -$(% Ñ wji eÄo f stlipqrm Tlqluvtd rertrqÄ$ NijwtqÄm dh~Évdqv plqluvtd srstrulo qipqrgr sr# hrjhdvÅ l srÑuqlo/ G Zdp Ud{doÅqln Miq|vded$ [ piqÑ srÑfloruÅ qiunroÅnr plqwv" {vreÄ i}i tdk ur# etdvÅuÑ u pÄuoÑpl$ Srpdqhdtp hoÑ ol{qrm eiuihÄ u pl# qluvtrp fÄkÄfdivuÑ qi {duvr$ Svr uowjlo" vrv kqdiv" {vr fÄkrf n fÄ|iuvrÑ}ipw stÑprpw qd{doÅqlnw G prpiqv rvfivuvfiqqÄm$ Ytdkw yr{ivuÑ rhitqwvÅ glpqduvitnw" strfitlvÅ swgrflzÄ" qdvitivÅ hr eoiund udsrgl" hd l fr# oruÄ stlgodhlvÅ" iuol vrsrt}dvuÑ$$$ S plqluvtw $$ ^iori ureÄvli avr qÄq{i ndn#vr fui lkpioÅ{dor/ l sryrhnd" l rudqluvruvÅ qÄqi|qly friqd{doÅqlnrf stlretiol nd# nli#vr gtdjhdqunli {itvÄ" {vr" ureuvfiqqr" l rvtdjdiv tdkpÄfdqli friqqÄy vtdhlzlm" d fpiuvi u Çvlp l lu{ik# qrfiqli friqqrgr uvloÑ G rurergr wfdjlvioÅqrgr rvqr# |iqlÑ htwg n htwgw" nrttinvqruvl qi vroÅnr utihl ufrly uruowjlfzif" qr l f {duvqrm l sweol{qrm jlkql$$$ DV hwpÄ" hwpÄ" olyr pqi u fdplE F stl|ol qd wp uor# fd Zdtdud `if{iqnr$ &-'


]x{áì ÖâxÖá~Çvàì% ~ ~} Åvw~Ñ{âv àâá{É~â{ÇìÑÖ xíè{Ç `våváÖx' u xíÜáñÉ~Çàñ% ÅvÅ èâíÅ% ~% Ñ{ äàÜ{x Üá{zàâv& x~âìàñ% äàÇíèvÇ3 T az~% ÅÖÇäÜé~Å% âvÑçäÄ ÜÖÇÖÑ{}' e~Ñ~àâá â{wñ |z{â' YzëïâvÑâ% ÖâÅáíx Ü{á{zÖ ÉÑÖÄ zx{áì% Üá~yÇvà~Ç Å É~Ñ~àâáä' u Ñ{ è~wÅÖ àÉ{ÇÖ èvyÑäÇ x {yÖ Åvw~Ñ{â' [ wÖÇì& èÖÉ Åvw~Ñ{â{ äx~z{Ç3 YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é \á{éÅÖ w{} âä& |äáÅ~% x ãÖáÉ{ÑÑÖÄ áäwvèÅ{ ~ wáïÅvå ÑvxíÜäàÅ !v ñ&âÖ wíÇ x àvÜÖyvå ~ Üá~ á{ÉÑ{" àâÖñÇ ä àxÖ{yÖ ávwÖé{yÖ àâÖÇv% éâÖ&âÖ ÖwzäÉíxvñ' u Ñ{ äàÜ{Ç yváÅÑäâì3 RkÖxvá~ê e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí S% ÅvÅ YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é% Ç{yÅ~É èvyÖÉ ÜáÖÄzñ ÜÖÇÖx~Ñä Åvw~Ñ{âv% ÜÖ}zÖáÖxvÇàñ3 T `závxàâxäÄâ{% ÅÖÉvÑzváÉ T gÑ x}ñÇ É{Ññ ÜÖz ÇÖ& ÅÖâì ~ ÜÖx{Ç Å àâÖÇä ä Ç{xÖÄ àâ{Ñí Åvw~Ñ{âv' hÖéâ~ xàï xÖÄÑä \á{éÅÖ ÅÖÉvÑzÖxvÇ váÉ~{Ä !ÜÖàÇ{& zÖxvâ{ÇìÑÖ é{âíáìÉñ"% v x É~áÑÖ{ xá{Éñ% ÜáÖÄzñ àvÉí{ Öâx{âàâx{ÑÑí{ zÖÇ|ÑÖàâ~ x [ÖÖáä|{ÑÑíå j~Çvå T ÅÖ& ÉvÑzäïê~Ä xÖÄàÅvÉ~ c~{xàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv% \Çvx& ÅÖÉ \j[\% h{áxíÄ }vÉ{àâ~â{Çì É~Ñ~àâáv% ÖÑ |{ ~ \Çvx& ÅÖÉ g[j []% v â{Ü{áì ä|{ ~ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí% T ÜÖ& Üá{|Ñ{Éä à wÖÇìè~É äxv|{Ñ~{É ÖâÑÖà~Çàñ Å zÖÇ|ÑÖàâ~ ÅÖÉvÑzváÉv ~ Å àvÉ~É ÅÖÉvÑzäïê~É' [ Åvw~Ñ{â{ É~Ñ~àâáv ñ ÑvåÖz~Çàñ xÜ{áxí{% zv ~ xÖÖw& ê{ Ñ{ÜÖàá{zàâx{ÑÑÖ ÖwêvÇàñ à YÑzá{{É YÑâÖÑÖx~é{É âÖ& |{ x Ü{áxíÄ áv}' sâÖ wíÇ àâáÖÄÑíÄ xíàÖÅÖyÖ áÖàâv é{ÇÖ& x{Å' ^yÖ xÖÇÑ~àâí{ xÖÇÖàí yäàâÖ à{á{wá~Ç~àì' cvÅ ~àâ~Ñ& ÑíÄ ÅvxvÇ{á~àâ% Ñ{àÉÖâáñ Ñv xíàÖÅÖ{ àÇä|{wÑÖ{ ÜÖÇÖ& |{Ñ~{ ~ ÜÖÇÑíÄ Évâ{á~vÇìÑíÄ zÖàâvâÖÅ% ÖÑ wíÇ ÜÖzâñ& Ñäâ% w{} |~xÖâv !àâÖÇì Üá~xíéÑÖyÖ zÇñ àvÑÖxÑíå ÖàÖw"' hÖåÖzÅv T Ç{yÅvñ' Y yÖÇÖà T ÑvàâÖÇìÅÖ â~å% éâÖ }vàâvx& ÇñÇ ÇïwÖyÖ ÜÖzé~Ñ{ÑÑÖyÖ ÑvÜáñyvâì xÑ~ÉvÑ~{ ~ àÇäå% éâÖwí% Ñ{ zvÄ&âÖ ZÖy% ÜáÖÜäàâ~âì åÖâñ wí {z~ÑÖ{ {yÖ àÇÖ& xÖ ~Ç~% â{É wÖÇ{{% äÅv}vÑ~{' *1,


u x ÜáÖèÇÖÉ âÖ|{ ÅvxvÇ{á~àâ' a }ÑvÇ3 éâÖwí z{á|vâì x áäÅvå îàÅvzáÖÑ ~Ç~ ÅvxvÇ{á~ÄàÅ~Ä ÜÖÇÅ% Ñä|Ñí wíÇ~ Ñ{ âÖÇìÅÖ äÉ% xÇvz{Ñ~{ z|~y~âÖxÅÖÄ ~Ç~ xÖÇìâ~|~áÖx& ÅÖÄ% ÑÖ ~ }íéÑíÄ yÖÇÖà' [{zì ÅvxvÇ{á~ÄàÅ~{ ÇÖèvz~ T v Éí yÖxÖá~Ç~ RÅÖÑàÅ~Ä àÖàâvxS TxÖàÜá~Ñ~ÉvÇ~ Ñ{ åä|{ xàvzÑ~ÅÖx yÖÇÖà ÅÖÉvÑz~áÖx' e~Ñ~àâá à{Ç }v àâÖÇ% ÜÖÅv}vx ÉÑ{ É{àâÖ àÇ{xv Öâ à{wñ' u }vÉ{â~Ç% éâÖ w{}íÉñÑÑíÄ ÜvÇ{ç Ñv {yÖ ÜávxÖÄ áäÅ{ Ñ{ ày~wvÇàñ% x{áÖñâÑÖ Öâ ávÑ{Ñ~ñ' T ]ÖÇÖ|~â{ xíxÖzí Ö xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ Öwàâv& ÑÖxÅ{ x p{åÖàÇÖxvÅ~~' T a âx{á|{% ÑÖ â~åÖ3 T [vè{% ÅÖ& ÉvÑzváÉ% Ç~éÑÖ{ ÉÑ{Ñ~{' fv zÖÅÇvz% T ÖÑ ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv évàí% T ,) É~Ñäâ' u à|vÇàñ% Åv|{âàñ% ÅvÅ vâÖÉÑÖ{ ñzáÖ' `v ÜÖÇévàv zÖÇÖ& |~âì âÖ% Ö é{É ñ ÉÖy wí yÖxÖá~âì évàvÉ~''' gzÑvÅÖ ,) É~& Ñäâ T âÖ|{ xá{Éñ fvx{áÑÖ{% Ñ{ Åv|zÖÉä ÅÖÉvÑzváÉä É~Ñ~àâá äz{Çñ{â àâÖÇìÅÖ xÑ~ÉvÑ~ñ' \á{éÅÖ àÇäèvÇ É{Ññ% Ñ{ Ü{á{w~xvñ' u zv|{ äàÖÉÑ~Çàñ3 v xÜÖÇÑ{ Ç~ åÖáÖè ÉÖÄ zÖÅÇvz% wíâì ÉÖ|{â% YÑzá{Ä YÑâÖ& ÑÖx~é Ñ{ Ü{á{w~xv{â É{Ññ ~} z{Ç~ÅvâÑÖàâ~5 cÖyzv ñ àâvÇ yÖxÖá~âì Ö à{Ç{Åç~~ x pfY% ÜáÖxÖz~ÉÖÄ cá~y{Ç{É% o~àvá|{É ~ eÇíÑvá|{É% Ö ãÖáà~áÖxvÑÑÖÉ áv}ÇÖ|{Ñ~~ váÉ~~% É~Ñ~àâá% ÑvåÉäá~xè~àì ~ É{ÇìÅÖÉ x}yÇñÑäx Ñv évàí% â~åÖ àÜáÖà~Ç3 T [ ÑvàâÖñê{{ xá{Éñ''' T ÜÖåÖ|{% ÖÑ x}x{è~xvÇ àxÖ~ àÇÖxv3 ÑvzÖ Ç~ xà{ yÖxÖá~âì ÅÖÉvÑzváÉä5 T x àÇäév{ xxÖ& zv x p{åÖàÇÖxvÅ~ï xÖÄàÅ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv% ÖÅv|{â Ç~ pfY àÖÜáÖâ~xÇ{Ñ~{5 T gÑ àz{ÇvÇ ÖàÖwíÄ vÅç{Ñâ Ñv ÜÖàÇ{zÑ{É àÇÖx{' f{ ÖzÑä ÑÖéì ÜáÖxÖáÖévÇàñ ñ Ñv àxÖ{É z~xvÑ{ x èâvw& ÑÖÉ vxâÖwäà{% éâÖwí ~ àvÉÖÉä à{w{ Öâx{â~âì Ñv îâÖâ xÖÜ& áÖà' a xÖâ Üá~èÇv É~Ñäâv% ÅÖyzv Ñv àÖÉÑ{Ñ~ñ wÖÇìè{ xá{& É{Ñ~ Ñ{ ÖàâvxvÇÖàì' *1-


T gáyvÑ~}ÖxvÑÑÖyÖ àÖÜáÖâ~xÇ{Ñ~ñ Ñ{ ÖÅv|{â' Yá& É~ñ z{ÉÖávÇ~}ÖxvÑv' eÖyäâ wíâì Öâz{ÇìÑí{ àâíéÅ~ à ÜáÖxÖÅvâÖávÉ~ ~ ãvÑvâ~ÅvÉ~% à wÖ{x~ÅvÉ~% }vàÇvÑÑíÉ~ ~ xÑ{zá{ÑÑíÉ~ à `vÜvzv' T kx{ázÖ x îâÖÉ äx{á{Ñ% ÅÖÉvÑzváÉ5 T kvÅ âÖéÑÖ% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' T a ñ zÖwvx~Ç3 T [á{Éñ à{Äévà ávwÖâv{â Ñv Üávxíå' e~Ñ~àâá {ê{ áv} x}yÇñÑäÇ Ñv évàí' T ]ÖàâvâÖéÑÖ' jÜvà~wÖ' hvä}v ÜÖÅv}vÇvàì ÉÑ{ àÇ~èÅÖÉ zÖÇyÖÄ' u zv|{ äàÜ{Ç ÜÖéäxàâxÖxvâì Ñ{ÅÖâÖáäï ávàâ{áñÑÑÖàâì ~ }vzvâì à{w{ xÖÜáÖà3 éâÖ |{ É{Ññ â{Ü{áì Ö|~zv{â5 e~Ñ~àâá x}ñÇ âáäw& Åä }{Ç{ÑÖyÖ â{Ç{ãÖÑv% àâÖñxè{yÖ àÜávxv Öâ Ñ{yÖ% ~ âvÅ |{ â~åÖ ÜáÖ~}Ñ{à3 T d{Ññ% }závxàâxäÄ' T `závxàâxäÄ% YÑzá{Ä% T äàÇíèvÇ ñ wvà~àâíÄ yÖÇÖà x âáäwÅ{' @AL T evÄÖáÖx ä É{Ññ' T há~àíÇvÄ {yÖ ÅÖ ÉÑ{' T Y ÉÑ{ ÅvÅ wíâì% d{ÖÑ~z aÇì~é5 T u w{á{yä xá{Éñ xÖ{ÑÑÖyÖ É~Ñ~àâáv' sâ~ àÇÖxv Ç~èì äÅá{Ü~Ç~ ÉÖ~ Öêäê{Ñ~ñ3 ÑvÜáñ|{Ñ& ÑÖàâì àÖåávÑñ{âàñ% xÖ}ÉÖ|ÑÖ ÑvévÇÖ xÖ{ÑÑíå z{Äàâx~Ä' T jÜvà~wÖ% d{ÖÑ~z aÇì~é% T â~åÖ ~ äxv|~â{ÇìÑÖ Öâ& x{â~Ç É~Ñ~àâá' hÖzÑñxè~àì àÖ àâäÇv% YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é ÜÖzÖè{Ç ÅÖ ÉÑ{% x}ñÇ }v ÜäyÖx~çä âä|äáÅ~ ~% yÇñzñ àx{áåä% !vÉ{á~& ÅvÑçí Ñ{ }áñ zvÇ~ {Éä ÜáÖ}x~ê{ RàâáväàS"% ÜÖ&zÖwáÖÉä ÑvÜäâàâxÖxvÇ3 T [và ÜáÖxÖzñâ Å \{Ñ{ávÇìÑÖÉä à{Åá{âváï oc chjj d{ÖÑ~zä aÇì~éä Zá{|Ñ{xä' [à{% éâÖ ÉÑ{ zÖÇÖ|~Ç~% wÖÇ{{ à|vâÖ ~ {ÉÅÖ zÖÇÖ|~â{ {Éä' T ^àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' *1.


[ Üá~{ÉÑÖÄ É~Ñ~àâáv {yÖ z{|äáÑíÄ vzëïâvÑâ xáäé~Ç ÉÑ{ wÖÇìèÖÄ ÖÜ{évâvÑÑíÄ ÅÖÑx{áâ à ÑvzÜ~àìï3 R]Çñ Ç~é& ÑÖyÖ Ö}ÑvÅÖÉÇ{Ñ~ñ y{Ñ{ávÇä evÄÖáÖxä Y' e' hÖ ÜáÖéâ{& Ñ~~ äÑ~éâÖ|~âìS' [ Évè~Ñ{ ñ xàÅáíÇ ÜvÅ{â' ]x{ àâávÑ~çí Ü{évâÑÖyÖ â{Åàâv3 Rivz~ÖÜ{á{åxvâ x{êvÑ~ñ Ñv p{åÖàÇÖxvÅ~ï Riv& z~Ö jxÖwÖzv S }v * T *) vxyäàâv *2/1 yÖzvS' [ â{Åàâ{ yÖxÖ& á~ÇÖàì Ö âÖÉ% àÖx{âàÅ~{ xÖ{ÑÑÖàÇä|vê~{% zÖÜäàÅvxè~{ w{àé~Ñàâxv ~ åäÇ~yvÑàÅ~{ z{Äàâx~ñ Ñv â{áá~âÖá~~ p{åÖ& àÇÖxvÅ~~% ÑvÅÖÑ{ç&âÖ ~}yÑvÑí ~} àâávÑí ÜÖz äÇïÇïÅvÑì{ ~ àx~àâ é{åÖx ~ àÇÖxvÅÖx' ]äwé{Å Öz{á|vÇ ÜÖw{zä x p~{á& Ñ{&Ñvz&k~àÖÄ' p{åÖàÇÖxvÅ~ñ wäz{â àxÖwÖzÑÖÄ' gÑv xíÄ& z{â ~} [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv% âñ|Å~É wá{É{Ñ{É zvxñê{& yÖ Ñv àâávÑä' [ÖÄàÅv fYkg% ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑí{% Öwäé{ÑÑí{ ~ åÖáÖèÖ ÖàÑvê{ÑÑí{% yÖâÖxñâàñ Å wÖÇìè~É à{ÑâñwáìàÅ~É ÉvÑ{x& ávÉ Ñv â{áá~âÖá~~ mi\ xwÇ~}~ é{åÖàÇÖxvçÅ~å yávÑ~ç' [ ÉvÑ{xávå Üá~Éäâ äévàâ~{ ÖÅÖÇÖ zxäå z{àñâÅÖx z~x~}~Ä% x âÖÉ é~àÇ{ 1+&ñ ~ *)*&ñ xÖ}zäèÑÖ&z{àvÑâÑí{' f{ ÜÖ|{Çvx& è~Ä wíâì Ñv}xvÑÑíÉ ~àâÖéÑ~Å x èâvwÑíå Åáäyvå fYkg àÖÖwê~Ç% éâÖ vâÖÉÑvñ âá~vzv jqY ~ [{Ç~ÅÖwá~âvÑ~~ âvÅ|{ wäz{â }vz{ÄàâxÖxvÑv x îâ~å ÉvÑ{xávå''' ]vxvÇvàì âvÅ|{ ~ÑãÖáÉvç~ñ Öw ÖwÖàâá{Ñ~~ ÜáÖâ~xÖ& á{é~Ä É{|zä jjji ~ c~âv{É Ñv ]vÇìÑ{É [ÖàâÖÅ{' cfi âá{wä{â xÖ}xávê{Ñ~ñ ÖàâáÖxÖx% ávÑ{{ Üá~ÑvzÇ{|vxè~å c~âvï% ~ Ñ{ÅÖâÖáíå ávÄÖÑÖx há~ÉÖáàÅÖyÖ ~ nvwváÖx& àÅÖyÖ Åáv{x ~ YÉäáàÅÖÄ ÖwÇvàâ~' [~z~ÉÖ% cá{ÉÇï Üá~& z{âàñ Öâx{évâì }v àxÖ~ }våxvâÑ~é{àÅ~{ z{Äàâx~ñ' [ â{Åàâ{ yÖxÖá~ÇÖàì ~ Ö âÖÉ% éâÖ eÖàÅxv xíÜÇvâ~â ÅÖÉÜ{Ñàvç~ï yv}ÖÉ ~ Ñ{ãâìï }v äê{áw% ÑvÑ{à{ÑÑíÄ p{& åÖàÇÖxvÅ~~ xÖ xá{Éñ äé{Ñ~Ä RqäÉvxvS' [ àÖÖâx{âàâx~~ à âá{wÖxvÑ~{É ]äwé{Åv% xíàÅv}vÑÑíÉ àÖx{âàÅÖÉä áäÅÖxÖz& àâxä% YÇ{ÅàvÑzá evÄÖáÖx wäz{â àÑñâ à zÖÇ|ÑÖàâ~ ~ Öâ& ÜávxÇ{Ñ Ñv cÖÇíÉä }v xà{ àÖz{ñÑÑÖ{ ~É x p{åÖàÇÖxvÅ~~' RhÖ|{Çv{É {Éä âvÉ zÖÇyÖyÖ Üá{wíxvÑ~ñS' 186 *1/


^àâ{àâx{ÑÑÖ% x îâÖÉ ávz~ÖÜ{á{åxvâ{ ÉvÇ{ÑìÅvñ Üávx& zv àÖà{zàâxÖxvÇv à ÖyáÖÉÑÖÄ éäèìï' fÖ Ö}ÑvÅÖÉ~âìàñ ~ à â{É ~ à záäy~É T wíÇÖ ÜÖÇ{}ÑÖ% ÖàÖw{ÑÑÖ â{Ü{áì% ÅÖyzv Ö áv}x~â~~ à~âävç~~ ÑvzÖ }Ñvâì xÖ xà{å ÜÖzáÖwÑÖàâñå' evè~Ñv ä|{ ÜÖzë{}|vÇv Å cá{ÉÇï% ÅÖyzv ñ ÜÖÇÖ|~Ç ÜáÖé~âvÑÑíÄ â{Åàâ x ÜvÜÅä !éâÖwí% ÅvÅ ~ âá{wÖxvÇÖàì% äÑ~éâÖ|~âì {yÖ Üá~ Ü{áxÖÄ xÖ}ÉÖ|ÑÖàâ~"' fvàâáÖ{Ñ~{ ÉÖ{ wíÇÖ ~àÜÖáé{ÑÖ' f{áxí x}x~Ñé{Ñí% à{ázç{ äévê{ÑÑÖ w~ÇÖàì' cv}vÇÖàì% ÅâÖ&âÖ àÜ{ç~vÇìÑÖ ~àÜíâíxv{â É{Ññ Ñv ÜáÖéÑÖàâì' cÖÉä&âÖ x{zì Üá~èÇv x yÖÇÖxä ÉíàÇì Ü{á{zvâì ÉÑ{ ÜvÅ{â ~} \ÇvxÑÖyÖ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ Ñ{ÜÖ& àá{zàâx{ÑÑÖ É{|zä xàâá{évÉ~ à É~Ñ~àâáÖÉ ~ \{Ñ{ávÇì& ÑíÉ à{Åá{âvá{É5 aÇ~ îâÖ ÜáÖàâÖ àÇäévÄÑÖàâì5 kvÅ |{% ÅvÅ ~ zxv yÖzv Ñv}vz% ñ ÜÖzÑ~ÉvÇàñ Ñv âá{â~Ä îâv| }zvÑ~ñ o{ÑâávÇìÑÖyÖ cÖÉ~â{âv% Ü{á{èvy~xvñ é{á{} zx{ àâäÜ{ÑìÅ~% àâvávñàì âvÅ~É àÜÖàÖwÖÉ T é{á{} ã~}~é{& àÅÖ{ äà~Ç~{ T äâ~åÖÉ~á~âì xÖÇÑ{Ñ~{' gÑÖ ÖxÇvz{ÇÖ ÉÑÖï à âÖÄ àvÉÖÄ É~Ñäâí% ÅvÅ É~Ñ~àâá Üá~Åv}vÇ ÉÑ{ Üá~wíâì Ñv zÖÅÇvz Å \{Ñ{ávÇìÑÖÉä à{Åá{âváï' a {ê{ îâv }ÇÖÅÖ}Ñ{ÑÑvñ wäÉvyv R]Çñ Ç~éÑÖyÖ Ö}ÑvÅÖÉÇ{Ñ~ñS àÖx& à{É xíx{Çv É{Ññ ~} ávxÑÖx{à~ñ' fÖ z{ÇÖ T~ ÅvÅÖ{ T Üá{|z{ xà{yÖ' fvzÖ Üá~x{àâ~ ÉíàÇ~ x ÜÖáñzÖÅ ~ wíâì yÖ& âÖxíÉ Å zÖÅÇvzä' cvÅ ~ x ÜáÖèÇíÄ áv}% x ÅÖá~zÖá{ Ñv âá{âì{É îâv|{ çv& á~Ç~ àâ{á~ÇìÑvñ é~àâÖâv ~ â~è~Ñv% }vê~êvxè~{ Åvw~& Ñ{âÑäï ávwÖâä Üváâ~ÄÑíå vÜÜvávâé~ÅÖx' há~ ÉÖ{É ÜÖñxÇ{Ñ~~ x ÜáÖàâÖáÑÖÄ Üá~{ÉÑÖÄ ~}&}v àâÖÇv wíàâáÖ ÜÖzÑñÇàñ é{ÇÖx{Å àá{zÑ{yÖ áÖàâv% Öé{x~zÑÖ ÜÖÉÖêÑ~Å \{Ñà{Åv' `vé{àvÑÑí{ Ñv}vz xÖÇÖàí' ]Ç~ÑÑí{% ÅvÅ ÉÑ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% áäÅ~ !ÖÑ~ Ç~èì ÜÖzé{áÅ~xvÇ~ Üá~& xíéÑíÄ ÜÖxà{zÑ{xÑíÄ ÑvÅÇÖÑ xÜ{á{z {yÖ â{Çv"' cvÅ ñ ÜÖ}zÑ{{ ä}ÑvÇ% îâÖ wíÇ ZÇvâÖx' !'& 187


5 <KWGIXYIZPYL 7RLQXGTKW @O\GPRUIO^! BWU_Z SO TZYU^QZ UHUMKGYb 5 O UT TGVWGIORXe I QGHOTLY Q 8WLM TLIZ! @TL VWLKUXYGIORGXb IUNSUMTUXYb UXSUYWLYbXe! 9KURb XYLT GQQZWGYTU O QWGXOIU XYUeRO VURZSeJQOL XYZRbe! 9 UK TUS ON ZJRUI 5 KIZ\SLYWUIaL TGVURbTaL ^GXa ZXVLI_OL UYHOYb UKOTTGK]GYb ZKGWUI I YUY XGSaP SUSLTY QUJKG e IU_LR I VWOLSTZd! 7 I ZJRZ TGVWUYOI ^GXUI IUNIa_GRXe TG YZSHL XLP[ UQWG_LTTaP VUK ]ILY XYLTa VWOLSTUP! 9TL_Tee ^GXYb XYURG VUSU`TOQG :LTXLQG HaRG UJUWUML TG TLIaXUQOS HGWbLW^OQUS ILWUeYTU XYLWLJZ`OS UY VU XYUWUTTO\ JRGN XLQWLYa RLMG`O\ TG XYURL KUQZSLTYUI! F UMOKGR XYUe KLWMG I WZQG\ ^LWTZd QUMGTZd VGVQZ X YOXTLTUP SUTUJWGSSUP 37! @! @GPUWUI4! 9LWTZRXe VUSU`TOQ! 5 7RLQXGTKW @O\GPRUIO^ IGX MKZY! <TG^OY :LTLWGRbTaP XLQWLYGWb TL UKOT SLRbQTZRU I JURUIL! 5 7 VGVU^QZ SUMTU UXYGIOYb O VURUMOYb IUY XdKG 5 UT VUQGNGR TG XIUP XYUR! DGQ YGQ NTG^OY ^LQOXYXQGe UXYUWUMTUXYb!!! ;G O KUQ RGKaIGYb OKO QUSGTKGWS HLN _VGWJGRQO ^YUHa QGQ JU IUWOYXe KZWb YIUe HaRG IOKTG! BUSU`TOQ UYIUWOR STL VLWIZd KILWb VWLKUXYGIOI IUNSUMTUXYb XGSUSZ UYQWaYb IYUWZd! C YL\ VUW QGQ e IVLWIaL VUHaIGR I cYUS QGHOTLYL I TLS SGRU ^YU ONSLTORUXb! 7 ?LUTOK =RbO^ STL VUQGNG RUXb TLSTUJU WGXVURTLR! AZ O YU^LTUJU QUWGHLRbTUJU _YZWIGRG XRUITU XTeYUJU XU XWLKTLILQUIUJU XZKTG TG XYURL :LTXLQG VWU_RaP WGN TL HaRU! F TG^GR KUQRGKaIGYb VWOJUYUIOI_OXb \WGHWU Na^TaS JURUXUS VLWL^OXROYb IXL YOYZRa \UNeOTG QGHOTLYG$ 5 DUIGWO` :LTLWGRbTaP XLQWLYGWb E> >BCC 9LW \UITaP :RGITUQU!!! "##


Zá{|Ñ{x% wíàâáÖ xàâvx% è~áÖÅ~É èvyÖÉ ÜÖè{Ç ÉÑ{ Ñvxàâá{éä ~ zÖwáÖ|{Çvâ{ÇìÑÖ Üá{áxvÇ3 T \{Ñ{ávÇìÑíÄ à{Åá{âváì T ~ îâÖyÖ zÖàâvâÖéÑÖ% ÅÖ& ÉvÑzváÉ' jäàÇÖx% à~z{xè~Ä àÇ{xv ä Üá~àâvxÑÖyÖ àâÖÇv% Ç~èì x ÜÖÇ&ÖwÖáÖâv ÜÖx{áÑäÇàñ ÅÖ ÉÑ{ ~% àÉ{á~x É{Ññ ÅÖÇïé~É x}yÇñzÖÉ% ÖàâvÇàñ à~z{âì }v àâÖÇÖÉ' h{á{z Ñ~É Ñv àâÖÇ{ Ç{& |vÇv ávàÅáíâvñ â{âávzì wÖÇìèÖyÖ ãÖáÉvâv' d{ÖÑ~z aÇì~é x}ñÇ É{Ññ }v ÜávxÖ{ ÜÇ{éÖ ~% Öwávêvñàì Å jäàÇÖxä% x{à{ÇÖ ÜáÖ~}Ñ{à3 T [Öâ% àÉÖâá~% e~èv% ÅvÅvñ Åávà~xvñ ãÖáÉv x Ñvè~å xÖÖáä|{ÑÑíå à~Çvå' T a ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T d{â *)T*+ Ñv}vz Ñvè~ ÉváèvÇí äyÖxÖá~Ç~ e~Å~âä xx{àâ~ zÇñ Ñ~å ~ y{Ñ{& ávÇÖx èâvÑí&ÅvávÑzvè~ Ñv xíÜäàÅ' ]{àÅvâì% xà{ ç~x~Ç~& }ÖxvÑÑí{ váÉ~~ âvÅ Öz{âí' Y Ñv ÑÖy~ ÜÖÇäwÖâ~ÑÅ~' sâÖ Üá~ Ñvè{Ä&âÖ yáñ}~ê~''' päzvé{àâxÖ Öé{á{zÑÖ{ jäàÇÖx% x{áÖñâÑÖ åÖáÖèÖ }Ñvñ åvávÅâ{á ~ îÉÖç~Ö& ÑvÇìÑí{ àâáäÑÅ~ Zá{|Ñ{xv% â{áÜ{Ç~xÖ ÉÖÇévÇ' Y \{Ñà{Å% äÇíwvñàì% ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T fv àvÉÖÉ z{Ç{% Ñvè~ x{Ç~Å~{ ÜÖÇÅÖxÖzçí x Åvw~& Ñ{âvå Ñv|~Ç~ èâvwÑí{ yáäz~% T ~ ÖÑ áäÅvÉ~ ÖxvÇìÑÖ ÖÜ~àvÇ zx~|{Ñ~{ ä àxÖ{yÖ |~xÖâv' T aÉ% x~z~â{ Ç~% àâv& ÇÖ âáäzÑÖ Ñvz{xvâì àvÜÖy~' a äw{z~Ç~ Ñvè{yÖ éäzvÅv xx{& àâ~ wáïÅ~&ÅvávÑzvè~' hÖåÖ|{% Zá{|Ñ{x àâvávÇàñ àÖ}zvâì ÖwàâvÑÖxÅä ÜáÖ& àâÖâí ~ zÖx{á~â{ÇìÑÖàâ~% éâÖwí ÅÖÉvÑzváÉ ÜÖéäxàâxÖxvÇ à{wñ ávxÑíÉ àá{z~ ávxÑíå ~ wíÇ ÖâÅáÖx{ÑÑíÉ zÖ zÖÑíè& Åv''' f{ àÑ~Évñ áäÅ~ à ÉÖ{yÖ ÜÇ{év% ÖÑ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T Y {ê{ ñ Çïw~Ç É~Çïâ~ÑàÅäï y~ÉÑvàâ{áÅä' s&îå% ÜÖzâñÑ{èì îâÖ É{àâÖ% T ÖÑ ÜÖåÇÖÜvÇ à{wñ ÜÖ |~xÖâä% T éäxàâxä{èì à{wñ ÉÖÇÖ|{ Ç{â Ñv '''zçvâì' a zäÉv{èì% Ñ{& ÜÇÖåÖ wí ~ zÖ z{xé~Ñ àw{yvâì' T [ ÜÖàÇ{zÑ{É àÇÖx{ àÇäå äÇÖx~Ç ÉvÇÖáäààÅÖ{ RyîS' T ]vxÑÖ îâÖ wíÇÖ''' *12


d{ÖÑ~z aÇì~é x{|Ç~xÖ ÜÖzâÖÇÅÑäÇ É{Ññ Å àâäÇä Ñv& ÜáÖâ~x jäàÇÖxv ~ àÅv}vÇ3 T jvz~àì% ÅÖÉvÑzváÉ% ÑvàäÜáÖâ~x e~åv~Çv YÑzá{{& x~év' ]Ç~ÑÑíÄ âÖÑÅ~Ä åáñê{xvâíÄ ÑÖà% ä}ÅÖ{ à{áÖyÖ çx{âv Ç~çÖ% ÅvÅ wäzâÖ ÖwâñÑäâÖ{ Ü{áyvÉ{ÑâÖÉ% ~% ÅvÅ ÉÑ{ ÜÖÅv& }vÇÖàì% Ñ{wá{|ÑÖ àÜäàÅvïêvñàñ Ñv ÇÖw Üáñzì xÖÇÖà% wÖÇìè~{ áÖyÖxí{ ÖéÅ~% ~}&ÜÖz âÖÇàâíå àâ{ÅÖÇ ÅÖâÖáíå É{Ññ wäávx~â àâvÇìÑÖÄ x}yÇñz yÇvxÑÖyÖ ~z{ÖÇÖyv Üváâ~~' ]Ç~ÑÑí{ àÇÖxÑÖ ~} xÖàÅv ÜvÇìçí à à~Ñ{xvâíÉ~ ÑÖyâñÉ~ ç{ÜÅÖ z{á|vâ àâvÑzváâÑäï èvá~ÅÖxäï áäéÅä T yÖâÖx& ÑÖàâì }vÜ~àíxvâì' jäàÇÖx }vyÖxÖá~Ç% ~ ñ xÜ{áxí{ äàÇí& èvÇ {yÖ Ñ{ ÜÖ&Éä|àÅ~ xíàÖÅ~Ä yÖÇÖà3 T Y Éí à ÅÖÉvÑzváÉÖÉ }{ÉÇñÅ~' [ÖÇ|vÑ{' T g&Öz~ÑvÅÖ&ÖxÖ Ö&Öwv Ö&ÖÅv{â{% T ÜÖzzáv}Ñ~Ç Zá{|& Ñ{x ~% zÖxÖÇìÑíÄ àxÖ{Ä èäâÅÖÄ% ávààÉ{ñÇàñ' ]ÖàâvÇ ~} ÜvéÅ~ à~yvá{âä% vÅÅäávâÑÖ xàâvx~Ç {{ x ÉäÑzèâäÅ ~ }vÅä& á~Ç' Y jäàÇÖx ÖyÖáÖè~Ç É{Ññ xÖÜáÖàÖÉ3 T [ hÖÅäáÇ{{ zvxÑÖ wíÇ~5 !sâÖ à{ÇÖ% yz{ ñ áÖz~Çàñ'" `{ÉÇñÅ% ÜÖzÖwÑÖ Üá~Ç{|ÑÖÉä äé{Ñ~Åä ÉvÅ~vx{ÇÇ~{x& àÅÖÄ èÅÖÇí% ÑvÜÖÉ~ÑvÇ àÖw{à{zÑ~Åä Ö âÖÉ% é{yÖ âÖâ ÅvÅ áv} ~ Ñ{ åÖâ{Ç àÇíèvâì' a ñ ÜÖÑñÇ3 jäàÇÖx Ñvz{ñÇàñ xx{& àâ~ É{Ññ x Ñ{ÅÖâÖáäï ávàâ{áñÑÑÖàâì% v }Ñvé~â% àz{Çvâì wÖÇ{{ äÜávxÇñ{ÉíÉ''' sâv ÉíàÇì âÖÇìÅÖ äàÜ{Çv É{ÇìÅÑäâì x ÉÖ{Ä yÖÇÖx{% ÅvÅ ä|{ ÑvzÖ wíÇÖ Öâx{évâì' a ñ Ñ{ }vÉ{è& ÅvÇàñ3 T j â{å ÜÖá Ñ~ áv}ä Ñ{ wíÇ' T Y x Üváâ~~ à ÅvÅÖyÖ xí yÖzv% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖ& x~é5 kvÅ âí |{ }Ñv{èì% à ÅvÅÖyÖ yÖzv ñ x Üváâ~~% ÜÖzäÉvÇ ñ% ÑÖ Öâx{â~Ç% ÅvÅ ~ ÜÖzÖwvÇÖ% ÅÖáá{ÅâÑÖ3 T j àÖáÖÅ xâÖáÖyÖ% e~åv~Ç YÑzá{{x~é' Zá{|Ñ{x% àÇvzÅÖ }vâñy~xvñàì% ÜáÖzÖÇ|vÇ Åäá~âì ~ x{áâ{Ç x áäÅ{ àÜ~é{éÑíÄ ÅÖáÖwÖÅ' %,$ 190


6 8 HWGY :OQYUW MOI' 6 VWUKURMGR DZXRUI! 6 9WGY VUJOH I GVWLRL $% JU! CWO INeYOO :LTa 6 e ZML UYIL^GR WUITU VWLUKURLI TLZILWLTTUXYb! DVGXOHU ?LUTOKZ =RbO^Z UT VWLWIGR cYUY TLVWOeY TaP KRe SLTe KUVWUX& 6 CU_ZYQUIGRO O YWLHG VWG]ZIGYO! 6 9WLMTLI JReKe TG SLTe XYWUJU XVWUXOR& 6 DQURbQU IWLSLTO Ia HaRO I EL\UXRUIGQOO 8RLQXGTKW @O\GPRUIO^' 6 CU^YO YWO SLXe]G ?LUTOK =RbO^! 6 @TUJUL IOKLRO STUJUL XRa_GRO STUJUL ZNTGRO TL YGQ RO ' 6 CU IUNSUMTUXYO 6 UYILYOR e XVUQUPTU! 8 JURUX ;LTXLQG XYGTUIORXe IXL YILWML VU\UML UT VL WL\UKOR Q JRGITUSZ& 6 >GQ Ia U]LTOIGLYL HULXVUXUHTUXYb O HULJUYUI TUXYb EL\UXRUIG]QUP GWSOO' F ^ZYb VUSLKROR VUTOSGe ^YU [UWSZROWUIGYb XIUO XRUIG TGKU QWGPTL UYILYXYILTTU! 6 8WSOe VU^YO KIG JUKG TL NGTOSGLYXe KLRUS ?LUTOK =RbO^! CUROJUTa Z^LHTaL ]LTYWa XYWLRbHO`G TL YURbQU YWGIUP TU KGML QZXYGWTOQUS ZXVLRO NGWGXYO! AG_ :LW\UITaP ;RGITUQUSGTKZd`OP ITOSGYLRbTU XRZ_GR UYHWUXOI TLKGITLL KUHWUKZ_OL! 6 <U #" 6 $" VWU]LTYUI RO^TUJU XUXYGIG LMLXZYU^TU TG\UKOYXe I XGSUIURbTUP UYRZ^QL NG VWLKLRGSO QGNGWS! :UUWZMLTOL O YL\TOQG TL UHXRZMOIGdYXe! :OMZ 9WLMTLI \SZWOYXe! DZXRUI TGXYUWUMLTTaS INJReKUS HZWGIOY SLTe I YU IWLSe QGQ LJU VGRb]a VU\U ML XGSUXYUeYLRbTU IUKeY WZ^QUP VU HZSGJL! 6 CURQO O KOIONOO ?LUTOK =RbO^ I TGXYUe`LL IWL Se TG SUP INJReK UJWGTO^LTTU HULXVUXUHTa!!! BT VLWLHOIGLY SLTe XVWG_OIGe& 6 >YU WGNRGJGLY GWSOd' 6 8WSOd WGNRGJGdY TG^GRbTOQO VUROYUWJGTUI! DZXRUI INKWUJTZI SUSLTYGRbTU UYWLGJOWUIGR& 191


T [í Ñ{ Öè~wv{â{àì% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é5 T f{â% Ñ{ Öè~wvïàì% e~åv~Ç YÑzá{{x~é' a ñ zÖxÖÇìÑÖ ÜáÖàâávÑÑÖ% åÖâñ% ÉÖ|{â wíâì% ~ àw~xé~& xÖ ~ yÖáñéÖ% zÖÇÖ|~Ç Ö âÖÄ à { Ç { Å ç ~ ~ % ÅÖâÖávñ x{z{âàñ x pfY ÜÖz áäÅÖxÖzàâxÖÉ cá~y{Çñ% o~àvá|v% eÇíÑvá|v' d{ÖÑ~z aÇì~é% Ü{á{w~x É{Ññ% wáÖà~Ç á{ÜÇ~Åä jäàÇÖxä3 T ^Ü~è{xä àÅÖÇìÅÖ áv} yÖxÖá~Ç3 wäzì xÑ~Évâ{ÇìÑ{{ Å ÑvévÇìÑ~ÅvÉ ÜÖÇ~âÖáyvÑÖx àÖï}Ñ~ÅÖx' jäàÇÖx% wíàâáÖ z{Çvñ ÅvÅ~{&âÖ ÜÖÉ{âÅ~ x â{âávz~% àÅv}vÇ3 T ]v&zv% d{ÖÑ~z aÇì~é% Üá~É{É É{áí' fÖ Zá{|Ñ{x áv}záv|{ÑÑÖ ÜáÖzÖÇ|vÇ3 T [Öâ ~ zÖàÇä|~Ç~àì3 ÅÖÉ~ààváí áv}Çvyvïâ váÉ~ï' fvàâäÜ~Çv yÑ{âäêvñ Üvä}v' Zá{|Ñ{x ÜáÖzÖÇ|vÇ Ñ{áxÑÖ Åäá~âì' jäàÇÖx% ä|{ Ñ{ yÇñzñ Ñv É{Ññ% z{ÇvÇ ÜÖÉ{âÅ~ x â{âávz~' Y ñ à~z{Ç% àÇÖxÑÖ ÜáÖyÇÖâ~x váè~Ñ% Ñ{ }Ñvñ% é{yÖ |{ ÉÑ{ Ö|~zvâì zvÇìè{' u Ñ{ ~àÅÇïévÇ% éâÖ zÖÅÇvz ÉÖy zvâì ÖàÑÖxvÑ~ñ ÉÖ~É àÖw{à{zÑ~ÅvÉ ÜÖ&~ÑÖÉä x}yÇñÑäâì Ñv áv}x~â~{ à~âävç~~ x p{åÖàÇÖxvÅ~~% Ñ{|{Ç~ ÖÑ~ îâÖ z{ÇvÇ~ Üá~ àÖyÇvàÖxvÑ~~ ~ xíávwÖâÅ{ àÖxÉ{àâÑÖÄ ÜÖ}~ç~~ à áäÅÖxÖzàâxÖÉ pjji x p~{áÑ{&Ñvz&k~àÖÄ' d{ÖÑ~z aÇì~é xàâvÇ ~% ÜáÖzÖÇ|vñ Åäá~âì ~ yÇñzñ Ñv É{Ññ x äÜÖá% }vzvÇ àÖx{áè{ÑÑÖ Ñ{Ö|~zvÑÑíÄ xÖÜáÖà3 T Y ÅvÅ xí x~z~â{ áv}x~â~{ àÖwíâ~Ä x p{åÖàÇÖxv& Å~~5 ZÖy ÉÖÄ% x{zì îâÖ Ñ{ ÉÖñ ÅÖÉÜ{â{Ñç~ñ' ]v% ÜÖ|vÇäÄ% ñ ~ Ñ{ xí}á{Ç {ê{ zÇñ âvÅÖyÖ vÑvÇ~}v ~ âvÅ~å xíxÖzÖx' fÖ xÖÜáÖà&âÖ }vzvÑ% ~ Öâ É{Ññ |zäâ Öâx{âv' u àÖwávÇàñ à ÉíàÇñÉ~ ~ àÑvévÇv áÖwÅÖ% v ÜÖâÖÉ xà{ äx{á{ÑÑ{{ ÑvévÇ Öâx{évâì3 T p{á{} É{àñç&zxv pfY wäz{â ÜÖÇÑÖàâìï áv}ÇÖ|{Ñv' jâvávÑ~ñÉ~ âáÖÄÅ~ cá~y{Çñ% eÇíÑvá|v% o~àvá|v' a Ñv& évÇìÑ~ÅvÉ~ ÜÖÇ~âÖáyvÑÖx' *2+


Y' e' evÄÖáÖx% Öà{Ñì *2/1 yÖzv Kijdhi_ (+/


fv äé{Ñ~ñå x pjji


hÖÇ~yÖÑ


\{Ñ{ávÇ evÄÖáÖx ~ xÖ~Ñí p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ ÑváÖzÑÖÄ váÉ~~ Ñv ÜÖÇ~yÖÑ{ dì{èâì xÖ xá{Éñ äé{Ñ~Ä% Ñ{}vzÖÇyÖ zÖ xâÖá|{Ñ~ñ


cÖÉvÑzäïê~Ä xÖÄàÅvÉ~ há~ÅváÜvâàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv y{Ñ{ávÇ& ÜÖÇÅÖxÑ~Å Z~àñá~Ñ [' `' x Éä}{{ ,1&Ä váÉ~~ x axvÑÖ&mávÑÅÖxàÅ{' iñzÖÉ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá `ÖÇÖâÖx j' e'% ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âÖâz{Çv ,1&Ä váÉ~~


YÇ{ÅàvÑzá evÄÖáÖx à eváâ~ÑÖÉ ]}äáÖÉ ~ YÇ{Åà{{É ^Ü~è{xíÉ


h{áxÖ{ Öã~ç~vÇìÑÖ{ ÜÖà{ê{Ñ~{ áäÅÖxÖz~â{ÇñÉ~ pjji o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ% 0 Évñ *2/2 y'


( ( )80;47 ( + +-3787. 2 * ) ,-.57.9423 . /-8621760 +257.2:0


Y' e' evÄÖáÖx ~ Y' f' cÖàíy~Ñ ÜÖàÇ{ ÜÖzÜ~àvÑ~ñ ]ÖyÖxÖáv É{|zä jjji ~ pjji */ ÖÅâñwáñ *2/1 y'


15CE;@ .:FC ,>9=D5@8C 15<ACA7 0K87;= 47A6A85 ; -FDE57 -FD5= @5 =A@G9CE9


, 15<ACA7 7A 7C9?L BC;9?5 7 2ADA>JDE79 4443 4>975 8AHJ BC9:;89@E5 47A6A8I + /AL


6 HMEFD 3C=;FD ?9 HJIB@ <F :IFG>=E@P 0FD9E<@G I9EBF:FA GFIM =L= E= ?E9C KIF ><=I =;F E9 HC=<JOL@A <=EN


, 2 29AFGF: @ 1 / -G=>E=: :F :G=DP F<EF;F @? :@?@IF: .=E=G9CNEF;F H=BG=I9GP 70 0466 : 8665


)*/:49 ' 602080 * ,*1-39 .578+


jäàÇÖx ÖÜñâì ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv É{Ññ ñxÑÖ Ñ{ÖzÖwá~â{Çì& ÑÖ' u ~yávÇ à ÖyÑ{É' fÖ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T fvà{Ç{Ñ~{ yÖáÖzÖx% ÖàÖw{ÑÑÖ ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñç~ñ% Üá~& x~Ç{y~áÖxvÑÑíÄ ávwÖé~Ä ÅÇvàà% é~ÑÖxÑ~Å~ vzÉ~Ñ~àâáv& ç~Ä áv}Ñíå äáÖxÑ{Ä T xà{ ÖÑ~ ÜÖzx{áyvïâàñ ÜÖàÇ{zÖxv& â{ÇìÑÖÉä ÖwÖÇxvÑ~xvÑ~ï' [ Ñ~å áv}|~yvïâ Ñ{Ñvx~àâì Å jÖx{âàÅÖÉä jÖï}ä ~ [váèvxàÅÖÉä ]ÖyÖxÖáä' u àz{ÇvÇ Ü{á{zíèÅä% v x yÖÇÖx{ É{ÇìÅÑäÇÖ3 R[à{ Ç~ âvÅ5 hávx Ç~ ñ5 f{ àÇ~èÅÖÉ Ç~ á{}ÅÖ5S d{ÖÑ~z aÇì~é% x~z~ÉÖ äÇÖx~x ÉÖï Ñ{äx{á{ÑÑÖàâì% x é{É&âÖ ~ ÜÖzwÖzá~Ç% ~ ÜÖzâÖÇÅÑäÇ É{Ññ3 T háÖzÖÇ|vÄâ{' háÖzÖÇ|vÄâ{% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖ& x~é' eí xvà àÇäèv{É' Y% wíÇv Ñ{ wíÇv% ~ ñ xíÜvÇ~Ç âÖ% éâÖ zvxÑÖ x{áâ{ÇÖàì x yÖÇÖx{3 T [ ÖzÑÖ Üá{ÅávàÑÖ{ äâáÖ% d{ÖÑ~z aÇì~é% ÜÖz pÖÜÖÉ% eäÅvé{xÖ% l|yÖáÖzÖÉ ÉÖyäâ wíâì xíwáÖè{Ñí 1+&ñ ~ *)*&ñ xÖ}zäèÑÖ&z{àvÑâÑí{ z~x~}~~ xÖÄàÅ fYkg' Y é{á{} xàï p{å~ï ~ jÇÖxvÅ~ï Ñv ÉvÅà~ÉvÇìÑíå àÅÖáÖàâñå ÜÖÄzäâ Å Ñ~É Ñv àÖ{z~Ñ{Ñ~{ ÜñâíÄ ~ à{zìÉÖÄ váÉ{ÄàÅ~{ ÅÖáÜäàv jqY !v îâÖ 2 T * * z~x~}~Ä" ~ Ü{áxíÄ ~ xâÖáÖÄ váÉ{ÄàÅ~{ ÅÖáÜäàv mi\% îâÖ âÖ|{ 2 T * * z~x~}~Ä' fvÉ ~}x{àâÑÖ3 Év& Ñ{xáí xÖÄàÅ fYkg ÑvÉ{é{Ñí Ñv ÑvévÇÖ à{Ñâñwáñ''' Zá{|Ñ{x ~ jäàÇÖx Ü{á{yÇñÑäÇ~àì' Y ñ ÜáÖzÖÇ|vï á{& }vâì3 T Y x ÑÖéì Ü{á{z xíwáÖàÅÖÄ xÖ}zäèÑíå z{àvÑâÖx wä& z{â àãÖáÉ~áÖxvÑÖ Évá~ÖÑ{âÖéÑÖ{ Üávx~â{ÇìàâxÖ p{åÖ& àÇÖxvÅ~~' gÑÖ Öwëñx~â Ö Ñ{ÄâávÇ~â{â{% Ö xíåÖz{ ~} [vá& èvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv% Öwávâ~âàñ à ÜáÖàìwÖÄ Å fYkg T }v& ê~â~âì àâávÑä Öâ àÖx{âàÅÖyÖ xâÖá|{Ñ~ñ' u ÜÖÉ{zÇ~Ç' T jÇäèv{É% àÇäèv{É% ÅÖÉvÑzváÉ% T ÖÜñâì ÜÖzwÖzá~Ç É{Ññ Zá{|Ñ{x' T p{åÖàÇÖxvÅ~ñ ÉÖ|{â wíâì ÜÖâ{áñÑv' aÇ~ wÖÇìèvñ xÖÄÑv''' - O_i% (+/

%,' 193


@HYZ[WPSH LVSKHf ZfNMSHf WH[OH! @[NUH IbSH RHRHf ZV XHOXfLRH! 8XMNUMJ UHNHS UH RUVWR[ J YZVSM! 9V`SH LM J[`RH Y WVLUVYVT P _HQUbT YMXJPOVT! ?b JYM ZXVM WXV LVSNHSP TVS_HZc! 7 RVKLH V\P^PHUZRH Jb`SH >MVUPL ;ScP_ [NM TMUMM LVIXVNMSHZMScUV _MT WXMNLM YZXVKV KSfLf UH TMUf YWXVYPS% 5 9HT ZHR LVRSHLbJHZc JMSMS TPUPYZX :XM_RV H& 5 @MZ >MVUPL ;ScP_! G LVRSHLbJHS YJVP [IMNLMUPf YJVQ JOKSfL UH JVOTVNUVM XHOJPZPM YVIbZPQ! 8XMNUMJ UMYRVScRV XHO _PXRU[S YWP_RVQ WV RVXVIRM YWP_RH XHOKVXMSHYc UM YXHO[! BHYR[XPJ YPKHXMZ[ P KS[IV RV OHZfU[J`PYc VU JbW[YZPS LbT P VIXHZPSYf [NM YWV RVQUV R C[YSVJ[ WVRHObJHf UH TMUf% 5 7 VU YSVJV J YSVJV LVSVNPS ZV V _MT TUM UM XHO LV RSHLbJHS 7ULXMQ! C[YSVJ WXV^MLPS% 5 ;LMP VJSHLMJHeZ JVMUUbTP RHLXHTP >MVUPL ;ScP_! 5 9VZ ZVScRV XM`HZc JYe dZ[ _M]VYSVJH^R[e RHZHJH YPe WXPLMZYf UHT WVSPZPRHT!!! C[YSVJ MKV WVLLMXNHS% 5 AVL[THMT P XM`PT >MVUPL ;ScP_! @H ZV MYZc D= AVSPZIeXV P :MUMXHScUbQ YMRXMZHXc 5 Y WVL_MXRU[ZbT [JHNMUPMT WXV^MLPS TVQ OMTSfR! 7 8XMNUMJ WXVLVSNHS% 5 @HOVJPZM RVTHULHXT UMYRVScRP] HJZVXPZMZUb] ZVJHXPaMQ J EM]PP P CSVJHRPP! 5 9 EM]PP 7SVPO ;ULXH >eIVTPX FZXV[KHS =VSc LMX! C[YSVJ OHYZXV_PS J YJVMQ ZMZXHLP! 5 9 CSVJHRPP <VOM\ >MUHXZ 9HYPS 8PSfR P WXMNLM JYMKV :[YZHJ :[YHR! 5 7 AXMOPLMUZ >eLJPR ;JHUVJP_& G WVJZVXPS 8XMNUMJ[ YSVJH [YSb`HUUbM VZ =VLHf 5 WXV 8VKH IMO HWVYZVSVJ! "$#


= ? KS_R_UQ aV\YTY_XV^) H^ RQ`cYbc) = T\QS^jZ YUV_\_T `QacYY XQbcQ\ ]V^n SaQb`\_e cQ[Y] S_`a_b_]! = GVc FYeQY\ ?^UaVVSYg _^ _gVSYU^_ QcVYbc! G_ TV^VaQ\ Qa]YY KS_R_UQ S cVgV^YV USV^QUfQcY \Vc Rj\ _c bcaQ^V^ _c Qa]YY Y _c dgQbcYn S `_\YcYgVb[_Z WYX^Y! C S lc_] b]jb\V ]_W^_ b[QXQck _cbcQ\ _c WYX^Y!!! = O\Q [\Qbb_SQn R_akRQ = `VaVRY\ Kdb\_S! = ? d ^VV WVbc_[YV XQ[_^j! = M_cV\_bk Rj ]^V \dghV `_^nck cV`VaVh^YV XQ[_ ^j! AVUk KS_R_UQ bcQ\ ^Q] cV`Vak ^dWV^) IaQSY\k^_ \Y n `_^Y]Qm) = KS_R_UQ ^dWV^ `QacYY c_SQaYi FQZ_a_S! = GV UQSY ^Q [_]Q^UQa]Q FYeQY\ ?^UaVVSYg! = C dWV _RaQiQnbk [_ ]^V @aVW^VS b`a_bY\( = ? gc_ WV ^Q U_ UV\Qck gc_Rj ^V `_cVanck NVe_b\_SQ[Ym) Gd dW ^Vc cdc Sj ]V^n ^V `_Z]QVcV! D _cSVcd ^Q cQ[_Z S_`a_b n ^V T_c_S Y RaQck ^Q bVRn SQhY XQR_cj ^V RdUd! Abn[ bSVag_[ X^QZ bS_Z hVbc_[! = EV_^YU C\kYg n dSVaV^ gc_ Sj Y I_\YcRma_ ^QZ UVcV _`cY]Q\k^_V aVhV^YV! ? A__adWV^^jV KY\j Sj`_\ ^nc \mR_Z `aY[QX Y aVhQc \mRdm `_bcQS\V^^dm XQUQgd! Ldc Ra_bYS SXT\nU ^Q bc_\ BV^bV[Q = `_gV]d c_ n ^V bUV\Q\ lc_T_ aQ^khV SYUY]_ SbV cQ[Y ^V bgYcQ\ U\n bVRn cQ[cYg^j] aQbb]QcaYSQck gdWYV Rd]QTY RVX `aYT\QhV ^Yn = n dSYUV\ [Qacd R\Q^[_S[d b ^QU`Ybkm( ;Bad``Y a_S[Q $& Z Qa]YY Y VV XQUQgY<! Pa[_ SjgVagV^^jV [aQb ^jV bcaV\j _R_X^QgQ\Y lcY XQUQgY! D_^Vg^_ lc_c U_[d ]V^c Y]V\ `an]dm bSnXk b [Qac_Z `aY[QX_] _c "# Q`aV\n! JQXT_S_a `_e_WV XQ[_^gY\bn! @aVW^VS b]_caV\ ^Q Kdb\_SQ! L_c ^Q[\_^Y\ T_\_Sd b\_S^_ `_UcSVaWUQn b_T\Q bYV b gV] c_ _ gV] _^Y XQaQ^VV U_T_S_aY\Ybk! D_ ]^V _RaQcY\bn @aVW^VS( = KVT_U^n Sj U_\W^j Rjck ^Q SbcaVgV d c_SQaYiQ A\QUYb\QSQ B_]d\[Y! AbV c_ gc_ ^Q] U_[\QUjSQ\Y = ^Y "'%


é{yÖ Ñ{ ''' T ~ ÖÑ ÜÖxÖz~Ç ÜvÇìç{É ~} àâÖáÖÑí x àâÖáÖ& Ñä% T Ñ{ äâv~xvÄâ{' hÖÑñÇ~% ÅÖÉvÑzváÉ5 T kvÅ âÖéÑÖ% ÜÖÑñÇ' Y jäàÇÖx Üá~wvx~Ç% àx{áÇñ É{Ññ yÇv}vÉ~3 T [í àÉ{ÇíÄ é{ÇÖx{Å' fÖ ÅÖyzv wäz{â{ à âÖxvá~ê{É \ÖÉäÇÅÖÄ ÖâÅáÖx{ÑÑÖ áv}yÖxvá~xvâì% àÖåávÑñÄâ{ ÖàâÖ& áÖ|ÑÖàâì' kÖxvá~ê \ÖÉäÇÅv x{àìÉv ÜáÖÑ~çvâ{Ç{Ñ% T ÖÑ ÅvèÇñÑäÇ x ÅäÇvÅ% T zv ~ }vÜ~àíxvïêvñ â{åÑ~Åv ä Ñ~å ÖâÉ{ÑÑvñ''' [Öâ â{w{ ~ ÖâÑÖè{Ñ~ñ à àÖï}Ñ~ÅvÉ~% ÜÖzäÉvÇ ñ' Zá{|Ñ{x ~ jäàÇÖx xàâvÇ~' T Y xà{&âvÅ~ åÖáÖèv ãÖáÉv Ñvè{Ä váÉ~~' nÖáÖ& èv% T }vÉ{â~Ç Ñv ÜáÖêvÑ~{ Zá{|Ñ{x' T ]v% T xñÇÖ ÜÖzz{á|vÇ jäàÇÖx' cvÅ xí|vâíÄ Ç~ÉÖÑ ñ ÖÅv}vÇàñ x Üá~{ÉÑÖÄ' `v}x{Ñ{Ç }xÖÑÖÅ ~ ZÇvâÖx äàâá{É~Çàñ Å åÖ}ñ~Ñä' pvàí ÖâÉ{á~Ç~ Öz~Ñ äzvá T évà zÑñ' `Ñvé~â% xàñ w{à{zv zÇ~Çvàì zxv évàv' eÑ{ Ñ{ â{áÜ{ÇÖàì ÜÖÅ~Ñäâì Üá~{ÉÑäï' fÖ àÇ{zÖxvÇÖ zÖ& |zvâìàñ ÜÖÉÖêÑ~Åv' Y ÖÑ xà{ Ñ{ xíåÖz~Ç Öâ \{Ñà{Åv' fvÅÖÑ{ç% x{áÑäxè~àì% ZÇvâÖx àÖÖwê~Ç% éâÖ Zá{|Ñ{x äzÖxÇ{âxÖá{Ñ w{à{zÖÄ' a zÖwvx~Ç3 T e~Ñ~àâá YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é ÜáÖà~Ç Å Ñ{Éä Ñ{ }v{}& |vâì' j pÅvÇÖxàÅÖyÖ vîáÖzáÖÉv ~zâ~ ÜáñÉÖ Ñv xÖ{ÑÑíÄ vîáÖzáÖÉ cè~xv j{x{áÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ' kvÉ xvà xàâá{& âñâ Üá{zàâvx~â{Ç~ hfi' [ zvÇìÑ{Äè{É z{ÄàâxäÄâ{ ÜÖ ÜÇv& Ñä ÜÖÇìàÅÖyÖ áäÅÖxÖzàâxv' _{Çvï äàÜ{åv% YÇ{ÅàvÑzá e~& åvÄÇÖx~é' u ÜÖx{áÑäÇàñ wíÇÖ äåÖz~âì' T Y ÜvÜÖéÅä Ñ{ }vwäzìâ{% âÖxvá~ê ÅÖÉvÑzäïê~Ä'


/5232 ) ;YVgcKi SN[K XKUKX^XP [KRMiRUS! GKWYVP] VP]S] XK AcSM^! FPRSOPXaSi ZYO <K[cKMYT! HY[YcKi W^RfUK U[K\SMfP QPXdSXf!!! =YW^VUK LVKNYOK[S] WPXi RK LP\PO^

l ÜÖzë{}zv }zvÑ~ñ oc àâÖñÇv RpvÄÅvS' ]{|äáÑíÄ vzëïâvÑâ e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí zÖÇÖ|~Ç% éâÖ àÖÜáÖxÖz~â É{Ññ zÖ vîáÖzáÖÉv pÅvÇÖxàÅ~Ä' kvÅÖ{ xÑ~ÉvÑ~{ YÑzá{ñ YÑâÖÑÖx~év ÉÑ{ wíÇÖ Üá~ñâ& ÑÖ' gzÑvÅÖ ÖÑÖ Ö}ÑvévÇÖ ~ Ñ{éâÖ wÖÇìè{{% é{É ÜáÖàâÖ }ÑvÅ x{|Ç~xÖàâ~' gâÑíÑ{ ñ ÜÖéäxàâxÖxvÇ à{wñ xÅÇïé{Ñ& ÑíÉ x wÖÇìèäï ~yáä xÖÅáäy p{åÖàÇÖxvÅ~~' cÖÑ{éÑÖ% ñ Ñ{ Üá{äx{Ç~é~xvÇ âÖyzv àxÖ{Ä áÖÇ~ x îâÖÄ ~yá{3 àÖÇzvâ zÖÇ& |{Ñ }Ñvâì àxÖ{ É{àâÖ' a xà{ |{ x à~Çä àÇÖ|~xè~åàñ Öw& àâÖñâ{Çìàâx à ÉÖ{yÖ ÜÖàâv ÅÖÉvÑzváÉv wíÇÖ x~zÑÖ ÅÖ{& éâÖ xv|ÑÖ{' [{zì x Ü{á~Öz ÜÖzyÖâÖxÅ~ Å xâÖá|{Ñ~ï ñ wíÇ ÖzÑ~É ~} â{å Ñ{ÉÑÖy~å xÖ{ÑvévÇìÑ~ÅÖx% ÅÖâÖáíÉ Üá{z& àâÖñÇÖ z{ÄàâxÖxvâì x àÖÖâx{âàâx~~ à ÅváâÖÄ&Üá~Åv}ÖÉ Öâ *+ vÜá{Çñ *2/1 yÖzv' f{ áv} ~ Ñ{ zxv xàÜÖÉ~ÑvÇ~àì ÉÑ{ àÇÖxv% àÅv}vÑÑí{ Z~àñá~ÑíÉ3 ReÖ|ÑÖ ÜÖ}vx~zÖxvâì% ~z{èì x Ü{áxÖÉ àâávâ{y~é{àÅÖÉ îè{ÇÖÑ{ S sâÖ Ö}ÑvévÇÖ% éâÖ ÉÑ{ ÖÅv}vÑv é{àâì wíâì ÖzÑÖÄ ~} á{èvïê~å ã~yäá àá{z~ z{Äàâxäïê~å Ñv àç{Ñ{ â{vâáv xÖ{ÑÑíå z{Äàâx~Ä' iv}äÉ{{âàñ% á{éì èÇv Ñ{ âÖÇìÅÖ ÖwÖ ÉÑ{ ÅvÅ Ç~éÑÖàâ~% v x ç{ÇÖÉ Öw váÉ~~% ÅÖâÖáÖÄ ñ ÅÖÉvÑzÖxvÇ% Ö âÖÄ áÖÇ~% ÅÖâÖ& áäï ÉÖñ ,1&ñ váÉ~ñ Üá~}xvÑv wíÇv àíyávâì Üá~ xâÖá|{& Ñ~~ x p{åÖàÇÖxvÅ~ï' fÖ xÖâ }vé{É ÉÖÄ }{ÉÇñÅ jäàÇÖx }vzvxvÇ àâÖÇì Ñ{Üá~& ñâÑí{ zÇñ É{Ññ xÖÜáÖàí5 ]v {ê{ à âvÅ~É ÜÖzâ{ÅàâÖÉ% éâÖ ÜÖz ÇÖ|{éÅÖÄ åÖÇÖz{ÇÖ''' '/197


d~Éä}~Ñ ÉñyÅÖ Åvâ~Ç ÜÖ èÖàà{% v åÖÇÖzÑíÄ x}yÇñz ~ à{áÖ{ Ç~çÖ jäàÇÖxv àÑÖxv ~ àÑÖxv xÖ}Ñ~ÅvÇ~ Ü{á{zÖ ÉÑÖÄ' kìãä âí p&é{áâ xÖ}ìÉ~ u éäâì Ñ{ àÜÇïÑäÇ Öâ îâÖ& yÖ xÖàÜÖÉ~ÑvÑ~ñ% ÑÖ É~Ñ~àâ{áàÅvñ RpvÄÅvS T Ñ{ É{àâÖ zÇñ ÜÇ{xÅÖx' f{ä|{Ç~ ÉÑ{ âvÅ xàï |~}Ñì ~ wäzäâ ÑvÜÖÉ~& Ñvâì Ö ÉÖ{É ÜáÖ~àåÖ|z{Ñ~~% Ö âÖÉ% éâÖ Öâ{ç ÉÖÄ wíÇ RÅä& ÇvÅÖÉS ~ éâÖ x +2&É yÖzä à{Éìï ávàÅäÇvé~Ç~ ~ xíàÇvÇ~ x xÖÇÖyÖzàÅäï âvÄyä5'' e{Ññ ~ÑÖyzv ÜÖà{êvÇÖ äw{|z{& Ñ~{ T ÅÖÑ{éÑÖ% ä|{ }vzÑ~É é~àÇÖÉ% ÜÖàÇ{ xÖÄÑí% T éâÖ xÖ{xvâì&âÖ ÉÑ{ Ñä|ÑÖ wíÇÖ }v Üñâ{áíå3 }v à{wñ% }v Öâçv ~ }v âáÖ~å é{Å~àâÖx% ÅÖâÖáí{ wz~â{ÇìÑÖ àÇ{z~Ç~ }v z{Äàâ& x~ñÉ~ Ç{Äâ{ÑvÑâv% àâváè{yÖ Ç{Äâ{ÑvÑâv% ÅvÜ~âvÑv% v }v& â{É ~ ÉvÄÖáv3 Öz~Ñ T à ÜávxÖyÖ ãÇvÑyv% záäyÖÄ T à Ç{xÖ& yÖ% v âá{â~Ä T à}vz~ !Ñ{ àÜ{á{z~ |{3 âvÉ äw~xvïâ " [Öâ ~ vîáÖzáÖÉ pÅvÇÖxàÅ~Ä' fv Ç{âÑÖÉ ÜÖÇ{ áñzÖÉ à YÑ&+- x ÖzÑä è{á{Ñyä xíàâáÖ~Ç~àì Çvâíè ÉvÄÖá ZáäÑ~& Ñ~{Åà aÇÉvá uÑÖx~é% ÉÖÄ vzëïâvÑâ ÅÖÉ~ ÅvÜ~âvÑ axvÑÖx h{âá m~Ç~ÜÜÖx~é% v É{|zä Ñ~É~ ÅÖÉvÑz~á ÅÖávwÇñ yáä& }~Ñ àâváè~Ä Ç{Äâ{ÑvÑâ hvÑçäÇvñ iÖw{áâ \{áÖÑâì{x~é' T [íÇ{â áv}á{è{Ñ% T zÖÇÖ|~Ç ÅÖÉvÑz~á' T YîáÖ& záÖÉ ÜÖàvzÅ~ cè~xv' `vÜvàÑí{ T ZízyÖê ~ [áÖçÇvx' [ äÉ{ ñ ÖâÉ{â~Ç3 x ZízyÖê~ èâvw hÖÉÖáàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖ& yÖ ÖÅáäyv' [Ö [áÖçÇvx{ èâvw qÇ{ÑàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv !~É ÅÖÉvÑzä{â y{Ñ{ávÇ wáÖÑ~ mÇÖá~vÑ j~x~çÅ~Ä% }ÑvÅÖ& ÉíÄ ÉÑ{ ÜÖ äé{Ñ~ñÉ RqäÉvxvS"' T hÖ ÅÖÑñÉ T ÜÖ àâváÖÄ ÅvxvÇ{á~ÄàÅÖÄ Üá~xíéÅ{ àÅÖÉvÑzÖxvÇ ñ% Ñ{ àÅáíxvñ ávzÖàâÑÖyÖ xÖ}wä|z{Ñ~ñ3 xà{& âvÅ~ Üá{zàâÖñÇÖ xíÜÖÇÑ~âì Öâx{âàâx{ÑÑäï ~ Ñ{ÖwíévÄÑÖ xv|Ñäï }vzvéä' [ àvÉÖÇ{â{ ñ ÜÖÜáÖà~Ç ZáäÑ~Ñ~{Åàv zÖÇÖ|~âì Öwàâv& ÑÖxÅä ÜÖ váÉ~~' a} {yÖ zÖÅÇvzv ñ äñàÑ~Ç3 x xÖÄàÅvå% z~à& ÇÖç~áÖxvÑÑíå x `vÅváÜvâì{ ~ há~ÅváÜvâì{% xà{ ÑÖáÉvÇì& ÑÖ ~ ~z{â% ÅvÅ ~ }vx{z{ÑÖ% ÜÖ ÜÇvÑä |~}Ñì xíåÖzÑÖyÖ zÑñ' [ *+1&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~ ~ ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ z~x~}~~ *21 198


ÖàÖwÖ{ xÑ~ÉvÑ~{ äz{Çñ{âàñ xíÜÖÇÑ{Ñ~ï ÉÖ{yÖ Üá~Åv}v3 äÅÖÉÜÇ{ÅâÖxvâì Åv|zíÄ âvÑÅ ~ Åv|zäï Zeh zxäÉñ ÅÇvààÑíÉ~ É{åvÑ~ÅvÉ~&xÖz~â{ÇñÉ~% v Zki&/)&hZ T zxä& Éñ ÅÇvààÑíÉ~ xÖz~â{ÇñÉ~% àÜÖàÖwÑíÉ~ w{} Ü{á{ÑvÜáñ& |{Ñ~ñ àÖx{áè~âì }v àäâÅ~ .)) T /))&Å~ÇÖÉ{âáÖxíÄ Éváè' `v âá~ É{àñçv à â{å ÜÖá% ÅvÅ ñ ÖâzvÇ îâÖâ Üá~Åv}% ä|{ ÉÑÖ& yÖ{ wíÇÖ àz{ÇvÑÖ% ÅÖÉvÑz~áí zÖÅÇvzíxvÇ~% éâÖ äÅÖÉÜÇ{& ÅâÖxvÑ~{ îÅ~Üv|{Ä }vx{áèv{âàñ' Y ÉÖÄ }vÉ{àâ~â{Çì ÜÖ wÖ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ{ y{Ñ{ávÇ käÅ{{x axvÑ gÇ}Ö{x~é àÖxÉ{& àâÑÖ à ÑvévÇìÑ~ÅvÉ~ wáÖÑ{âvÑÅÖxÖÄ ~ vxâÖâávÑàÜÖáâÑÖÄ àÇä|w váÉ~~ zÖâÖèÑÖ ~ àâáÖyÖ zÖx{z{â îâÖ á{è{Ñ~{ zÖ ÜÖÇÑÖyÖ xíÜÖÇÑ{Ñ~ñ' ZáäÑ~Ñ~{Åà âvÅ|{ zÖÇÖ|~Ç% éâÖ }v zxv évàv zÖ Ñvè{yÖ xíÇ{âv à vîáÖzáÖÉv pÅvÇÖxàÅ~Ä äwíÇ~ eváèvÇ jÖx{âàÅÖ& yÖ jÖï}v uÅäwÖxàÅ~Ä T Ñv vîáÖzáÖÉ [ïÑàzÖáã x \j[\% y{Ñ{ávÇ váÉ~~ hvxÇÖxàÅ~Ä T Ñv vîáÖzáÖÉ cè~xv x j\[% y{Ñ{ávÇ váÉ~~ cv}vÅÖx T Ñv vîáÖzáÖÉ ZäzvÜ{èâ x t\[ ~ y{Ñ{ávÇ váÉ~~ jÖÅÖÇÖx T Ñv vîáÖzáÖÉ jÖã~ñ x ZÖÇyvá~ï' sâv ~ÑãÖáÉvç~ñ Üá~wvx~Çv ÉÑ{ Év|ÖáÑÖyÖ ÑvàâáÖ{& Ñ~ñ3 ñ ÜÖéäxàâxÖxvÇ à{wñ xÅÇïé{ÑÑíÉ x wÖÇìèäï xÖ{ÑÑÖ& ÜÖÇ~â~é{àÅäï ~yáä à äévàâ~{É xíàè{yÖ xÖ{ÑÑÖyÖ áäÅÖ& xÖzàâxv' hÖÑñâÑÖ% éâÖ â{Ü{áì Ñv xíåÖzÑí{ zÑ~ ä|{ Ñ~ÅâÖ Ñ{ ÖwávêvÇ xÑ~ÉvÑ~ñ T z{ÇÖ x àâávÑvå [váèvxàÅÖyÖ ]Ö& yÖxÖáv ñxÑÖ èÇÖ Å ÖÜá{z{Ç{ÑÑÖÄ áv}xñ}Å{% Å Üá~Ññâ~ï ÅvÅÖyÖ&âÖ xv|ÑÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ á{è{Ñ~ñ% Ñ{àÉÖâáñ Ñv vÅâ~x& Ñí{ ÜÖÇ~â~é{àÅ~{ ÅÖÑàäÇìâvç~~ Ç~z{áÖx îâ~å àâávÑ ~ xàâá{é~ à áäÅÖxÖzàâxÖÉ p{åÖàÇÖxvÅ~~ !x p~{áÑ{&Ñvz&k~& àÖÄ ~ x Závâ~àÇvx{ à +0 ~ïÇñ ÜÖ , vxyäàâv à'y'"' jvÉÖÇ{â ÑvwávÇ xíàÖâä% ÉÖâÖáí áÖxÑÖ yäz{Ç~' Y Ñ{ }våxvâ~Ç Ç~ aÇÉvá à àÖwÖÄ x é{ÉÖzvÑé~Å É{Éäváí p{á& é~ÇÇñ5 hÖàÇ{zÑ{{ xá{Éñ ñ Ü{á{é~âíxvÇ ~å à ÖàÖwíÉ ~Ñ& â{á{àÖÉ% v ÉÖ~É zÖwáÖxÖÇìÑíÉ ÅÑ~yÖÑÖè{Ä wíÇ aÇÉvá uÑÖx~é' T kvÅ âÖéÑÖ% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% x}ñÇ' *22 199


T fvÄz~% ÜÖ|vÇäÄàâv% âÖ É{àâÖ% yz{ ÖÜ~àvÑÖ }vx{áè{& Ñ~{ ÜÖzyÖâÖxÅ~ ÖÜ{ávç~~ Rgx{áÇÖázS''' e{Ññ ÖàÖwÖ ~Ñâ{& á{àä{â xíàvzÅv 1+&Ä ~ *)*&Ä xÖ}zäèÑÖ&z{àvÑâÑíå z~x~& }~Ä yáäÜÜí váÉ~Ä gÉváv ZáîzÇ~' a {ê{ T z{Äàâx~ñ ÜñâÖ& yÖ ~ à{zìÉÖyÖ váÉ{ÄàÅ~å ÅÖáÜäàÖx îâÖÄ yáäÜÜí !âvÅ|{ ñx& Çñxè~åàñ â{Ü{áì àÖàâvxÑÖÄ évàâìï yáäÜÜ~áÖxÅ~ fYkg"' eÑ{ xà{yzv Ñávx~ÇÖàì T ~ ñ àé~âvÇ îâÖ Ñ{ÖwåÖz~& ÉíÉ T ~}äévâì z{Äàâx~ñ Ñvè{yÖ x{áÖñâÑÖyÖ ÜáÖâ~xÑ~Åv ÜÖ Évâ{á~vÇvÉ% ÖâÑÖàñê~Éàñ ÅÖ xâÖáÖÄ É~áÖxÖÄ xÖÄÑ{' kvÅ wíÇÖ xÖ xá{Éñ äé{wí x vÅvz{É~ñå% zv ~ x Ü{á~Öz ÜÖ& xà{zÑ{xÑÖÄ váÉ{ÄàÅÖÄ àÇä|wí' aàâÖá~ñ xÖ{ÑÑíå ÖÜ{áv& ç~Ä zvxvÇv wÖyvâäï Ü~êä zÇñ áv}ÉíèÇ{Ñ~Ä x àxñ}~ à xÖ}& ÉÖ|ÑíÉ~ wÖ{xíÉ~ z{Äàâx~ñÉ~ T ä|{ Ñ{ É{|zä àÖï}Ñ~& ÅvÉ~% ÅvÅÖxíÉ~ Éí ñxÇñÇ~àì Üá{|z{ x xÖÄÑ{ ÜáÖâ~x \~â& Ç{áv% v É{|zä ÜáÖâ~xÑ~ÅvÉ~&vÑâvyÖÑ~àâvÉ~' a x àxÖ~å zÖÅÇvzvå xíàè{Éä áäÅÖxÖzàâxä x eÖàÅx{ ñ àâvávÇàñ Üá~& É{Ññâì ~É{xè~Äàñ x ÉÖ{Ä yÖÇÖx{ wvyv| }ÑvÑ~Ä' [Ö xá{Éñ ÜÖÇ{âv }våÖâ{ÇÖàì {ê{ áv}ÖÅ ÜáÖx{á~âì Ñ{& ÅÖâÖáí{ àxÖ~ àÖÖwáv|{Ñ~ñ' gzÑvÅÖ àÖàá{zÖâÖé~âìàñ Ñv ávàÅáíâíå ÜÖ ÉÖ{Ä ÜáÖàìw{ àâávÑ~çvå Ñ{ äzvÇÖàì' \ÖÇÖ& xÖÄ xÇvz{Ç~ âÖÇìÅÖ éâÖ Ñv|~âí{ xÜ{évâÇ{Ñ~ñ' jvÉÖÇ{â è{Ç Ñv cè~xä' sâÖ Ö}ÑvévÇÖ% éâÖ xàâá{év à h{áxíÉ à{Åá{âvá{É oc hgih% ÜÖ xà{Ä x{áÖñâÑÖàâ~% àÖ& àâÖ~âàñ x d{yÑ~ç{% x èâvw{ j{x{áÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ' aÑv& é{ àïzv Ç{â{âì wíÇÖ wí Ñ{}vé{É' fv }{ÉÇ{% ÅÖyzv Éí ÜÖzáäÇ~Ç~ Å àâÖñÑÅ{% v ZáäÑ~Ñ~{Åà à vzëïâvÑâÖÉ ÖâÅáíÇ~ zx{áì ~ xíwáÖà~Ç~ àåÖzÑ~% ñ äx~z{Ç àâÖñxè~å x É{âá{ Öâ âávÜv xíàÖÅÖyÖ ~ áäÉñÑÖyÖ ÜÖÇÅÖxÑ~& Åv [ÖÄàÅv hÖÇìàÅÖyÖ Üá~ vÅà{ÇìwvÑâvå ~ x wáïÅvå Ñvxí& ÜäàÅ' Y }v Ñ~É ÖzÑÖè{á{ÑÖ|ÑíÄ àâáÖÄ% Ñv ÜávxÖÉ ãÇvÑy{ ÅÖâÖáÖyÖ âvÅÖÄ |{ xíàÖÅ~Ä ÜÖáäéÑ~Å T âÖ|{ Üá~ vÅà{Çì& wvÑâvå% ÑÖ ÖÑ~ ä Ñ{yÖ wíÇ~ ÜÖâÖÑìè{' Y Ç{x{{ Öâ ÜÖáäéÑ~& Åv àâÖñÇ~ âá~ Åávàvxçv |ÖÇÑ{|v !àÖÇzvâv"' [ÖñÅ~ àÉÖâá{& Ç~àì Öwáv}çÖxÖ3 xà{ ÖwÉäÑz~áÖxvÑ~{ åÖáÖèÖ ÜÖzÖyÑvÑÖ ~ zv|{ âÖÑÅ~{ vÅà{ÇìwvÑâí !èÑäáÅ~" Ñv ÜvávzÑÖÄ àÖÇzvâ& &$$ 200


àÅÖÄ ãÖáÉ{ Ñ{ xíyÇñz{Ç~ É{Ñ{{ zÖàâÖÄÑÖ% é{É ÑvévÇìàâ& x{ÑÑí{ ä ÜÖÇÅÖxÑ~Åv ~ ÅÖÉvÑz~áàÅ~{ ä ÜÖáäéÑ~Åv' fÖ àÖx{áè{ÑÑÖ zÇñ É{Ññ Ñ{Ö|~zvÑÑíÉ wíÇÖ x~z{âì Ñv yÖÇÖxvå xàâá{évxè~å Ñvà Ñ{ ãäáv|Å~% v ÅÖÑã{z{ávâÅ~''' f{ÜÖzvÇ{Åä àâÖñÇ~ zxv w{|{xíå RÖÜ{ÇñS% ÖâÅáíâí{ zx{áçí Åv|zÖyÖ ~} Ñ~å ÅváväÇ~Ç~ ÜÖ |ÖÇÑ{|ä !ä|{ x ãÖáÉ{ zÇñ àâáÖñ% w{} vÅà{ÇìwvÑâÖx"' [àï îâä Åváâ~Ñä ñ àåxvâ~Ç x ÅvÅäï&âÖ zÖÇï à{ÅäÑzí ~% Ñ{ äàÜ{x {ê{ ÅvÅ àÇ{zä{â Öç{Ñ~âì {{ ~ ÖàÉíàÇ~âì% äàÇí& èvÇ é{âÅ~Ä zÖÅÇvz3 T hvÑ y{Ñ{ávÇ% ÜÖÇÅÖxÑ~Å hè~àâàÅ~Ä' há~Åv}vÑÖ zÖàâvx~âì xvà ÜvÑä à{Åá{âváï [Çvz~àÇvxä \ÖÉäÇÅ{' !aÉ{ÑÑÖ âvÅ3 Ñ{ RàÖÜáÖxÖz~âìS% v RzÖàâvx~âì ÜvÑäS'" T nÖáÖèÖ% T Öâx{â~Ç ñ' T [ d{yÑ~çä5 T f{â% ÜvÑ y{Ñ{ávÇ' ZÇ~} [váèvxí' T cvÅ [váèvxí5 T äz~x~Çàñ ñ' T ]v% zv ZÇ~} [váèvxí' fä éâÖ |% x éä|ÖÄ ÉÖÑvàâíáì àÖ àxÖ~É äàâvxÖÉ Ñ{ åÖ& zñâ' [váèvxv âvÅ [váèvxv' käzv Ü~Ç~âì% Üá~Å~ÑäÇ ñ% ÖÅÖÇÖ Üñâ~àÖâ Å~ÇÖÉ{âáÖx' pâÖ }v ~Ñâá~yv5 jâávÑÑÖ% ÖzÑvÅÖ''' T aÇÉvá% ÜÖ{z{èì àÖ ÉÑÖÄ% T ~ ñ ÜÖÅv}vÇ Ñv }vzÑ{{ à~z{Ñì{ x vxâÖÉÖw~Ç{' fÖ ÜÖÇÅÖxÑ~Å É{Ññ ÜÖÜávx~Ç3 T hvÑ y{Ñ{ávÇ% xí ÜÖ{z{â{ Öz~Ñ' [vè~ âÖxvá~ê~ ÜÖ& zÖ|zäâ xvà }z{àì' [Ö z{Çv '' fä% wávâìñ&ÜÖÇñÅ~% à xvÉ~ Ñ{ àÖàÅäé~èìàñ' ]{Çvâì Ñ{é{yÖ% ñ x{|Ç~xÖ àÖyÇvà~Çàñ' hvÑçäÇv{ Üá~Åv}vÇ zvâì }vñxÅä Ñv xíÇ{â x eäÅvé{xÖ x ÇïwÖ{ xá{Éñ àäâÖÅ ~ Üá~ ÇïwÖÄ ÜÖyÖz{' T Y â í % aÇÉvá% wz~ gwv âÖxvá~êv ÜÖÜáÖêvÇ~àì àÖ ÉÑÖÄ% ñxÑÖ áv}ÖéváÖ& xvÑÑí{ Ñ{Ö|~zvÑÑíÉ~ zÇñ Ñvà xà{å ÖwàâÖñâ{ÇìàâxvÉ~' [ yÖÇÖxÑÖÄ RÖÜ{ÇìS à{Ç~3 Ñv ÅÖÉvÑz~áàÅÖÉ É{àâ{ ÜÖÇ& ÅÖxÑ~Å hè~àâàÅ~Ä% ñ T Ñv }vzÑ{É à~z{Ñ~~ àÜávxv% v àÇ{& xv Öâ É{Ññ T |ÖÇÑ{| à vxâÖÉvâÖÉ cvÇvèÑ~ÅÖxv' gâ |ÖÇ& 201

+)*


Ñ{|v áv}~ÇÖ âvwvÅÖÉ ~ ÜÖâÖÉ' [ vxâÖÉvè~Ñ{ âvÅÖ{ àÖà{z& àâxÖ Ñ{ Üá~wvxÇñÇÖ ÅÖÉãÖáâv' aâvÅ% Éí zx~ÑäÇ~àì x àâÖáÖÑä [váèvxí% ÑÖ x ÅvÅÖ{ ~É{ÑÑÖ É{àâÖ T Ñv}xvÑ~ñ Ñ~ÅâÖ Ñ{ ÜáÖ~}Ñ{à' háÖ{åvâì Üá{zàâÖñÇÖ wÖÇ{{ é{âíá{åàÖâ Å~ÇÖÉ{âáÖx% îâÖ }Ñvé~â év& àÖx Üñâì x Üäâ~' f~é{yÖ à{w{ ÜáÖyäÇÖéÅv''' u Ñv Ç{yÅÖxíå Évè~Ñvå âvÅ {}z~âì Ñ{ ÇïwÇï' l É{Ññ T àxÖ~ Üávx~Çv' Y îâv {}zv Ñvx{áÑñÅv wäz{â RxváxváàÅÖÄS' hávxzv% RÖÜ{ÇìS T vxâÖÉÖw~Çì åÖáÖè~Ä% RÇ{yÖÅ Ñv ÑÖyäS% ÑÖ ä| îâÖâ váÖÉvâ x àvÇÖÑ{''' h{á{zÖ ÉÑÖÄ% Ñv Ü{á{zÑ{É à~z{Ñ~~ T hè~àâàÅ~Ä x ÅÖÑã{z{ávâÅ{' ivààÅv|ä â{Ü{áì% ÜÖé{Éä É{Ññ äz~x~Ç îâÖâ yÖÇÖxÑÖÄ äwÖá' _váÅÖ{ Ç{âÖ -,&yÖ Ñv jÉÖÇ{Ñê~Ñ{ Åvâ~ÇÖàì Å zÖ|z& Ç~xÖÄ Öà{Ñ~' `vÜvzÑíÄ ãáÖÑâ ÜÖzyÖâÖx~Ç ~ ÜáÖxÖz~Ç Ñv& àâäÜvâ{ÇìÑäï ÖÜ{ávç~ï' fv ÑvÜávxÇ{Ñ~~ yÇvxÑÖyÖ äzv& áv T É{àâ{éÅÖ d{Ñ~ÑÖ Ñv yÖáÖz qÅÇÖ T ÜáÖáíxvÇ ÖwÖáÖ& Ñä Ñ{Éç{x *&Ä váÉ{ÄàÅ~Ä ÅÖáÜäà [ÖÄàÅv hÖÇìàÅÖyÖ% ÅÖâÖ& áíÉ ÅÖÉvÑzÖxvÇ y{Ñ{ávÇ Z{áÇ~Ñy' fvèv 1&ñ \xváz{ÄàÅvñ ÅvxvÇ{á~ÄàÅvñ z~x~}~ñ ~ x{àì /&Ä \xváz{ÄàÅ~Ä ÅvxvÇ{& á~ÄàÅ~Ä ÅÖáÜäà% ÅvÅ ÜÇvÑ~áÖxvÇÖàì% ÜÖàÇ{ ÜáÖáíxv ÖwÖ& áÖÑí ÜáÖâ~xÑ~Åv ÜÖÇñÅvÉ~ zÖÇ|Ñí wíÇ~ xÖÄâ~ x ÜáÖáíx ~% z{á}ÅÖ áxvÑäxè~àì Å ]Ñ{Üáä% ãÖáà~áÖxvâì {yÖ ~ }våxv& â~âì Ñv }vÜvzÑÖÉ w{á{yä ÖÜ{ávâ~xÑíÄ ÜÇvçzváÉ' fÖ ÜÇvÑí ÖàâvÇ~àì ÜÇvÑvÉ~' p{âx{áÖ àäâÖÅ ÜáÖáíxvÇ ÖwÖáÖÑä Ñ{Éç{x ÅÖáÜäà Z{áÇ~Ñyv% v ÜáÖáxvâì Ñ{ àÉÖy' f{Éçí% x~z~ÉÖ% áv}yvzvÇ~% éâÖ Ü{á{z Ñ~É~ xÜ{áxí{ Ñv àÖ& x{âàÅÖ&y{áÉvÑàÅÖÉ ãáÖÑâ{ xÖïïâ ÜÖÇñÅ~% ~% äÉ{ÇÖ àÖ}& zvx ÉÖêÑäï yáäÜÜ~áÖxÅä vx~vç~~ Ñv îâÖÉ äévàâÅ{ ãáÖÑ& âv% wäÅxvÇìÑÖ ~}ÉÖÇÖâ~Ç~ ÜÖÇÅ~ *&yÖ Yc' cÖáÜäà }v é{âx{& áÖ àäâÖÅ wÖ{x% ÜÖÑ{àñ zÖ -) ÜáÖç{ÑâÖx ÜÖâ{áì x Ç~éÑÖÉ àÖ& àâvx{ ~ â{åÑ~Å{% wíÇ xíx{z{Ñ ~} wÖñ x á{}{áx ãáÖÑâv' u% x âÖ xá{Éñ ÅÖÉvÑz~á îàÅvzáÖÑv% x~z{Ç ~ Ü{á{|~xvÇ îâä âávy{z~ï''' j â{å ÜÖá ~ }vÜÖÉÑ~Ç~àì ÉÑ{ îâ~ ÅÖÑã{z{& ávâÅ~''' Y Ñv äé{Ñ~~ RqäÉvxvS ÜÖÇñÅ~ wíÇ~ x ãäáv|Åvå +)+


Ñvè{yÖ àÖx{âàÅÖyÖ !áÖàà~ÄàÅÖyÖ" Öwáv}çv' Zíâì ÉÖ|{â% ÜÖÇÅÖxÑ~Å hè~àâàÅ~Ä% {yÖ ÜÖáäéÑ~Å ~ {yÖ |ÖÇÑ{|~ ~} ÅvÅÖyÖ&âÖ ~ÑÖyÖ% àÜ{ç~vÇìÑÖyÖ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~ñ5 fv}xvÑ~{ RÅÖÑã{z{ávâÅvS ÜÖñx~ÇÖàì x DC;;; x{Å{ ÅvÅ ÜáÖ~}xÖzÑÖ{ Öâ ~É{Ñ~ èÇñå{âàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖ&ÖàxÖwÖz~â{Çì& ÑÖyÖ Öwë{z~Ñ{Ñ~ñ ÅÖÑã{z{ávâÖx ZváàÅ~å% wÖáÖxè~åàñ ÜáÖâ~x áv}z{ÇÖx hÖÇìè~ ~ ÑÖà~xè~å âvÅäï ãäáv|Åä' i{éì hÖàÜÖÇ~âv% àé~âvÇ~ ÖÑ~% zÖÇ|Ñv ávàè~áñâìàñ Öâ ÉÖáñ ~ zÖ ÉÖáñ !RÖâ ÉÖ|v ~ zÖ ÉÖ|vS" ~ Öâ xÖàâÖÅv zÖ }vÜvzv !RÖâ xÖàåÖzv zÖ }våÖzvS"' a xà{ wäzäê~{ ÅÖáÖÇ~ hÖÇìè~ xÖ{xv& Ç~ }v îâÖ T Öâ RÉÖ|v zÖ ÉÖ|v ~ Öâ xÖàåÖzv zÖ }våÖzv'''S Zí& xvÇ~ |{àâÖÅÖ w~âí' fÖ ~ àÖà{zñÉ ÖÑ~ Üá~ÑÖà~Ç~ Ñ{ÉvÇÖ yÖáñ ~ w{z' ká~|zí ÅáÖÉàvÇ~ ~ z{Ç~Ç~ hÖÇìèä àÖà{zÑ~{ z{á|v& xí' a Ç~èì x *2-.&É jâvÇ~Ñ x hÖâàzvÉ{ !y{Ñ~vÇìÑÖ% ÜÖ Üá~}ÑvÑ~ï àvÉÖyÖ p{áé~ÇÇñ" àäÉ{Ç ÖâàâÖñâì ~ ä}vÅÖÑ~âì ~àâ~ÑÑí{ yávÑ~çí hÖÇìàÅÖyÖ yÖàäzváàâxv''' [ÜáÖé{É% ÅvÅÖ{ }Ñvé{Ñ~{ ~É{{â îâv RÉ{ÇÖéìS5 iv}x{ éâÖ ÖâxÇ{ÅÇv É{Ññ Öâ z~àÅÖÉãÖáâv xíÑä|z{ÑÑÖÄ ÜÖ{}zÅ~' `vÅvÑé~xv{âàñ xÖàÅá{àÑíÄ z{Ñì' fÖáÉvÇìÑí{ Çïz~ yÖâÖxñâàñ Å ávwÖé{Ä Ñ{z{Ç{% Üìïâ évÄ% àÉÖâáñâ â{Ç{x~}Öá' Y ñ Ü~Çï ~ Ü~Çï x RÖÜ{Ç{S âäzv&Ñ{&}Ñvï&Åäzv''' `v xàï zÖáÖyä Éí àz{ÇvÇ~ Ç~èì ÖzÑä ÖàâvÑÖxÅä É~Ñäâ Ñv ÜñâÑvzçvâì% éâÖwí àÑñâì ÑvÜáñ|{Ñ~{% ~ àÑÖxv àâá{É~& â{ÇìÑÖ zx~ÑäÇ~àì Ñv à{x{áÖ&xÖàâÖÅ' u áv}yÇñzíxvï z{á{& x{ÑàÅ~{ Ü{Ä}v|~ ~ Åá{àâìñÑàÅ~{ ÜÖàâáÖÄÅ~ à é{á{Ü~é& ÑíÉ~ ÅáíèvÉ~% ÜÖÇñ% àvzí ~ ÖyÖáÖzí' aÑâ{á{àÑÖ% éâÖ wÖÇìè~ÑàâxÖ åÖ}ñÄàâx x hÖÇìè{ T évàâÑí{% ~ ÖÑ~ x{zì Öw{àÜ{é~xvïâ Ñvà{Ç{Ñ~{ Ñ{zÖáÖy~É ÜáÖzÖxÖÇìàâx~{É''' dvzÑÖ% Ñ{ ÉÖ{ îâÖ z{ÇÖ T áv}w~ávâìàñ x ÜÇïàvå ~ É~Ñäàvå ÅÖÇÇ{Åâ~x~}vç~~ ~ évàâÑÖyÖ à{ÅâÖáv' _~xäâ à{w{ T ~ Üä& àÅvÄ |~xäâ% ÅvÅ åÖâñâ' [ ÜÖÇÖx~Ñ{ z{àñâÖyÖ% ÅÖyzv à xÖàâÖÅv Ñvé~ÑvÇv Ñvzx~& yvâìàñ â{ÉÑÖâv% Éí àx{áÑäÇ~ à ÖàÑÖxÑÖÄ Évy~àâávÇ~ "203 #


dÖz}ì T [váèvxv ~% ÜáÖ{åvx Üváä Å~ÇÖÉ{âáÖx% ÖàâvÑÖx~& Ç~àì ä wÖÇìèÖyÖ ÖàÖwÑñÅv' ká{åÉ{âáÖxíÄ w{âÖÑÑíÄ }v& wÖá ÖÅáä|vÇ {yÖ àÖ xà{å àâÖáÖÑ ~% ÑvàÅÖÇìÅÖ ÉÖ|ÑÖ wíÇÖ àäz~âì Öâ xÖáÖâ% ÜÖ Ü{á~É{âáä ÖÑ Öwáv}ÖxíxvÇ Åxvzávâ' hÖ äyÇvÉ xÖ}xíèvÇ~àì xíèÅ~% Ñv Åv|zÖÄ wíÇ }vÉ{â{Ñ ÜáÖ|{ÅâÖá' hÖ x{áåÑ{Ä ÅáÖÉÅ{ }vwÖáv x~zÑ{Çvàì ÅÖÇï& évñ ÜáÖxÖÇÖÅv% àäzñ ÜÖ áÖÇ~ÅvÉ ~}ÖÇñâÖáÖx% ÜÖ Ñ{Ä wíÇ ÜáÖÜäê{Ñ âÖÅ' hÖÇÅÖxÑ~Å wíàâáÖ xíè{Ç ~} Évè~Ñí% äàÇä|Ç~xÖ Öâ& ÅáíÇ ÉÑ{ zx{áì ~% ê{ÇÅÑäx ÅvwÇäÅvÉ~% zÖÇÖ|~Ç3 T eí }z{àì% ÜvÑ y{Ñ{ávÇ hÖâÖÉ ÖÑ ÜÖzÖè{Ç Å ÅvÇ~âÅ{% Üá~xíéÑÖ Ñv|vÇ Ñv Åv& Åäï&âÖ àÜáñâvÑÑäï ÅÑÖÜÅä% ~ ÅvÇ~âÅv ÖâxÖá~Çvàì' T háÖè{ wváz}Ö% ÜvÑ{ y{Ñ{ávÇ{' u% àz{Çvx Ñ{àÅÖÇìÅÖ èvyÖx xÖ zxÖá% ÖáÖw{Ç ~ ÖàâvÑÖ& x~Çàñ3 àÜávxv ~ àÇ{xv% Öê{â~Ññàì% à~z{Ç~ ~ }ÇÖ áíévÇ~ zxv xÖÇÅÖzvxv' hè~àâàÅ~Ä â~åÖ% ÅvÅ àxÖÄ% ÅvÅ åÖ}ñ~Ñ% ÜáÖ& wÖáÉÖâvÇ ~É éâÖ&âÖ% ~ ÖÑ~ äàÜÖÅÖ~Ç~àì' ]ÖÉ wíÇ zÖwáÖâÑíÄ% àâvá~ÑÑÖÄ ÜÖàâáÖÄÅ~% à âÖÇàâí& É~ àâ{ÑvÉ~% ÜÖz |{Ç{}ÑÖÄ Åáíè{Ä ~ Öz{âíÄ x à{áäï ç{& É{ÑâÑäï èäwä' jäzñ ÜÖ xà{Éä% ÖÑ Üá{zÑv}ÑvévÇàñ zÇñ ÅÖÑã~z{Ñç~vÇìÑíå xàâá{é% Ü{á{yÖxÖáÖx ~''' Öâzíåv' fv âá{âì{É îâv|{ zÖÉv àx{â~Ç~àì Ñ{àÅÖÇìÅÖ ÖÅÖÑ' ]áäy~{ ÖÅÑv wíÇ~ â{ÉÑí% xÖ xàñÅÖÉ àÇäév{ T }vyÖáÖ|{& Ñí àâvxÑñÉ~' eí ÜÖzÑñÇ~àì Ñv âá{â~Ä îâv|' [ wÖÇìèÖÄ ÅÖÉÑvâ{% Öé{x~zÑÖ Üá~{ÉÑÖÄ% yÖá{Ç ñáÅ~Ä àx{â' ^zxv Éí xÖèÇ~% zx{áì à ÜáÖâ~xÖÜÖÇÖ|ÑÖÄ àâÖáÖÑí ávàÜvåÑäÇvàì ~ T Ö% Üá~ñâÑvñ Ñ{Ö|~zvÑÑÖàâì T Öââäzv àâá{É~â{ÇìÑÖ xíè{Ç mÇÖá~vÑ j~x~çÅ~Ä' [ â{ |{ zx{á~ wíàâáÖ ïáÅÑäÇ ÜÖÇ& ÅÖxÑ~Å hè~àâàÅ~Ä' T YÇ{ÅàvÑzá T mÇÖá~vÑ eí â{ÜÇÖ ÖwÑñÇ~àì' +)-


eÑ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% éâÖ j~x~çÅ~Ä wíÇ xÖ}wä|z{Ñ' eÖ& |{â wíâì% ÜÖzäÉvÇ ñ% Ñ{Ö|~zvÑÑvñ Ñvèv xàâá{év âvÅ ávzÖ& àâÑÖ {yÖ x}xÖÇÑÖxvÇv5 e{ÇìÅÑäÇÖ x yÖÇÖx{3 Ñ{â% Ñ{ âÖ' sâÖâ xÖ~Ñ äÉ{{â xÇvz{âì àÖwÖÄ !ñ xàÜÖÉÑ~Ç {yÖ ÜÖx{z{Ñ~{ xÖ xá{Éñ äé{Ñ~Ä RqäÉvxvS"' `Ñvé~â% éâÖ&âÖ záäyÖ{' fv& x{áÑÖ{% Üá~é~Ñv âvÉ% }v zx{áìï' T ]{á|~ ÖwÖáÖÑä% YÇ{ÅàvÑzá% T Üá{áxvÇ ÉÖ~ ÉíàÇ~ j~x~çÅ~Ä' a éäâì â~è{ zÖwvx~Ç% Å~xÑäx Ñv zx{áì3 T gÑ vyá{àà~x{Ñ' T a {ê{ â~è{3 T a å~â{á% ÅvÅ wváà' T ZÇvyÖzváï% mÇÖá~vÑ' kv~Ñàâx{ÑÑÖ ~ ~Ñâá~yäïê{ }xäévÇÖ Üá{zÖàâ{á{|{& Ñ~{ j~x~çÅÖyÖ' Y ÖÑ ÜáÖyÖxÖá~Ç3 T ]v åávÑ~â â{wñ% YÇ{ÅàvÑzá% evâÅv ZÖàÅv' T jÜvà~wÖ% mÇÖá~vÑ' j~x~çÅ~Ä xíè{Ç ~} Üá~{ÉÑÖÄ' gâÅáíÇvàì zx{áì' T háÖè{ wváz}Ö% ÜvÑ{ y{Ñ{ávÇ{% T Üá~yÇvà~Ç É{Ññ hè~àâàÅ~Ä' [àÜÖÉÑ~âì ÑvàâvxÇ{Ñ~{ zá{xÑ~å á~ÉÇñÑ3 Üá{|z{% é{É xÖÄâ~% ÜÖzäÉvÄ% ÅvÅ xíÄâ~% T ñ Ñ{ äàÜ{Ç' gyáÖÉÑäï ÅxvzávâÑäï ÅÖÉÑvâä Öàx{êvÇ~ Ñvàâ{ÑÑí{ wáv x x~z{ x~ÑÖyávzÑíå yáÖ}z{Ä' dïàâáv ÜÖz ÜÖâÖÇÅÖÉ ~àÅá~Çvàì åáäàâvÇ{É% ÑÖ Ñ{ yÖá{Çv' [ ÅÖÉÑvâ{ ÉñyÅÖ }xä& évÇv Éä}íÅv% x{áÖñâÑÖ qÖÜ{Ñ' hÖàá{z~Ñ{ àâÖñÇ zÇ~ÑÑíÄ ÖxvÇìÑíÄ àâÖÇ% v x zvÇìÑ{É äyÇä ÅÖÉÑvâí ñ }vÉ{â~Ç é{ÇÖx{Åv% ÅÖâÖáíÄ% Åv}vÇÖàì% àvÉ wíÇ }véváÖxvÑ áÖÉvÑâ~éÑÖÄ vâÉÖàã{áÖÄ ~ Éä}íÅÖÄ' fÖ xÖâ ÖÑ âáÖÑäÇàñ à É{àâv ~ ÜÖè{Ç ÉÑ{ Ñvxàâá{éä' sâÖ wíÇ \ÖÉäÇÅv T ÇÖwvàâíÄ% àÖ àÇ{yÅv Üá~ÅáíâÖÄ xÖÇÖ& àvÉ~ Çíà~ÑÖÄ% à é{âÅÖ Öé{áé{ÑÑíÉ~ ÉÖÇÖzíÉ~% Ñ{ ÜÖ xÖ}& ávàâä% yÇv}vÉ~% x Üváâ~ÅäÇñáÑÖÉ ÜÇvâì{ zÇñ Öâzíåv3 ÇvÅÖ& xíå ÖàâáÖÑÖàíå ÜÖÇäwÖâ~ÑÅvå% ÅÖá~éÑ{xíå x ÜÖÇÖàÅä wáïÅvå% zÖÉvèÑ{Ä àx{âÇÖ&ÅÖá~éÑ{xÖÄ âä|äáÅ{% Öâz{ÇvÑ& ÑÖÄ â{ÉÑÖ&ÅÖá~éÑ{xíÉ~ |yäâvÉ~ ~ Öz{âÖÄ Ñv ávààâ{yÑä& âäï Åá{ÉÖxäï áäwvèÅä' +).


>ZX_WVL NXQ]^Z [\TNQ^]^NTi VLV!^Z YLTO\LYYZ [\ZTS! YQ]( 9 E [LY OQYQ\LW N [ZWYZU MZQNZU LX_YTaTT) K YL[\iO]i" >ZX_WVL NZSXZRYZ ^LV T YQ N][ZXYTN [ZPL^f XYQ \_! V_ VLV!^Z [Z!LV^Q\]VT TSZM\LSTW OW_MZVTU \QNQ\LY] T ][\Z]TW( 9 FZbQX_ MQS ]LMWT) EY ]LXZPZNZWfYZ Z^]^_[TW YL PNL cLOL ZRTPLi Z^NQ! ^L" >ZX_WVL YL[ZXYTW XYQ N ^_ ]QV_YP_ VZ^L VZ^Z\eU TO! \Li ] Xecfh _[TNLQ^]i ]NZQU NWL]^fh" D_ SL XecV_!^Z i N\iP WT ]ZUP_""" 9 JLcV_ i Z^aQ[TW QdQ N ]Z\ZV [i^ZX OZP_ ^ZNL\Td FQ\NeU ]QV\Q^L\f" GWQP_hdTU NZ[\Z] [Z`ZRQ MeW _RQ SLOZ^ZNWQY( 9 ; [LY OQYQ\LW 9 VLSLV) 9 K \_]]VTU" =ZWRLYTY" ; NZQNLW PQU]^NT^QWfYZ N VL! NLWQ\TU]VZU VLSLbfQU PTNTSTT" 9 =Z^ VLV""" 9 ZY YL YQ]VZWfVZ ]QV_YP SLP_XLW]i" 9 ALSLVT YQ \LS ^Z[^LWT SQXWh XZQU ]^\LYe" 9 @ [ZWf]VTQ _WLYe PZ CZ]VNe PZ`ZPTWT 9 Z^[L\T! \ZNLW i" EPYLVZ MQ]QP_ YLPZ MeWZ VLV!^Z ]VWQTNL^f T YQ ZMiSL^QWfYZ [Z ]aQYL\Th `ZSiTYL" K NQPf ]hPL YQ YL [Z! VWZY [\TQ`LW" FZg^ZX_ ] [ZPZMLhdQU NQRWTNZU PQWTVL^! YZ]^fh [ZSNZWTW ]QMQ YL[ZXYT^f( 9 ; ^Q[Q\f!^Z Xe 9 ]Z! hSYTVT [Z =L\cLN]VZX_ ?ZOZNZ\_" C_SeVL [\ZPZWRLWL WT^f]i ]Z N]Q` ]^Z\ZY" 9 GZNXQ]^YZ ] [ZWiVLXT N ^_ NZUY_ NZQNLWT [LY OQ! YQ\LW) @ PWi g^ZOZ i ^ZRQ [LY XQWfVY_WZ N OZWZNQ" DZ i ^LV! ^TbYZ Z^NQ^TW" 9 =ZQNLW YL GXZWQYdTYQ N &%!X" 9 I XQ]^QbVL BQYTYZ) 9 HLV ^ZbYZ" 9 E!Z ^Z NQWfVL ^\LOQPTi""" <QWfVL "" A\ZXQcYeU LP $#'


a ñ ä|{ yÖâÖx wíÇ ÜáÖàâ~âì {yÖ àÜ{à~xÖàâì ~ ÜáÖzä& ÉvÑÑäï ~yáä àÖ ÉÑÖÄ T x{zì ÖÑ ÜÖwíxvÇ x âvÅÖÄ ÉñàÖáäw& Å{% Ñv Åávï vzv''' \ÖÉäÇÅv ÖwÖè{Ç àâÖÇ% Üá~wÇ~}~Çàñ ÅÖ ÉÑ{ ~ â~åÖ àÅv& }vÇ3 T [ èâvw{ Z{áÇ~Ñyv wíÇ Ñ{É{çÅ~Ä vy{Ñâ' hÖîâÖÉä Ñ{ xà{ ä Ñvà âvÉ ÜÖÇäévÇÖàì% ÅvÅ Éí åÖâ{Ç~% T ÖÑ x{áÑäÇàñ Ñv Üá{|Ñ{{ É{àâÖ ~ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T hÖ}|{ eí à Ñ~É áv}Ö& wávÇ~àì''' T \ÖÉäÇÅv ÜáÖé{áâ~Ç x xÖ}zäå{ ÅÖàÖÄ Åá{àâ' cv}vÇÖàì% åÖ}ñ~Ñ ÜÖàâ{Ü{ÑÑÖ Üá~wÇ~|v{âàñ Å yÇvx& ÑÖÄ â{É{ áv}yÖxÖáv' Y ÉÑ{ xàÜÖÉÑ~ÇÖàì ÑvÜäâàâx{ÑÑÖ{ Üá{zÖàâ{á{|{Ñ~{ j~x~çÅÖyÖ' gâÅáíÇvàì zx{áì% ~ ÖzÑv }v ÖzÑÖÄ% ÜÖåÖ|~{ ÅvÅ zx{ ÅvÜÇ~ xÖzí% Åv|zvñ à Ñ{wÖÇìè~É ÜÖzÑÖàÖÉ x áäÅ{% xÖèÇ~ zx{ ÉÖÇÖzí{ ÜÖÇìÅ~' gzÑv ÜÖzÖèÇv Å [Çvz~àÇvxä \ÖÉäÇ& Å{% xâÖávñ ÅÖ ÉÑ{' hÖÇìÅv îÇ{yvÑâÑÖ ~àÜÖÇÑ~Çv ÅÑ~Åà{Ñ ~% É~ÇÖ äÇíwvñàì% ÜáÖ|äáévÇv3 T háÖè{ wváz}Ö% ÜvÑ{ y{Ñ{ávÇ{' fv ÜÖzÑÖà{ Ç{|vÇ~ zx{ àâÖÜÅ~ w{Çíå àvÇã{âÖÅ' [ Öz& ÑÖÄ T xÇv|Ñí{ àvÇã{âÅ~% ÜvåÑäê~{ ÇvxvÑzÖÄ' [ záä& yÖÄ T àäå~{% éâÖwí xíâ{á{âì Ç~çÖ ~ áäÅ~ ÜÖàÇ{ xÇv|Ñíå' j äzÖxÖÇìàâx~{É Öàx{|vñàì% ñ äàÜ{Ç ávààÉÖâá{âì ÜÖÇìÅä' RgÑv àâáÖÄÑv ~ xíàÖÅvS T xàÜÖÉÑ~ÇÖàì ~} ZÇÖÅv' \ÖÉäÇÅv â{É xá{É{Ñ{É Üá{zàâvx~Ç ÉÑ{ {{3 T hvÑ~ ZáÖÑ~àÇvxv' gzÑvÅÖ ÜvÑ~ ÜÖàÉ{Çv xÖ}áv}~âì3 T u ÜvÑ~ \{Ç{Ñv% ÜvÑ{ à{Åá{âv|{% T ~ x ÜÖzâx{á|z{& Ñ~{ àxÖ~å àÇÖx ÖÑv Ç{yÅÖ Öâx{áÑäÇv xÖáÖâ wÇä}Å~ ~ ÜÖÅv& }vÇv áÖz~ÑÅä Ñv è{{' T eÖñ É{âÅv% ÜvÑ{ à{Åá{âv|{% xí |{ }Ñv{â{''' T a% àÑÖxv É~ÇÖ Üá~à{x% ÜáÖxÖáÅÖxvÇv3 T u ÜvÑ~ \{Ç{Ñv' u x{áÑäÇ àvÇã{âÅ~' ZáÖÑ~àÇvxv ~ \{Ç{Ñv% ÜÖÅvé~xvñ w{závÉ~% äzvÇ~Ç~àì' 207 &$+


kvÅ&âvÅ''' fä ~ z{Çv' hÖzÖwÑÖyÖ ñ Ñ{ Ö|~zvÇ' fÖ â{& Ü{áì ñ ä|{ wíÇ yÖâÖx Å ÇïwíÉ Ñ{Ö|~zvÑÑÖàâñÉ x îâÖÄ àâávÑÑÖÄ ÅÖÉÑvâ{% yz{ âvÅ ÖéváÖxvâ{ÇìÑÖ }xäévÇv Éä}íÅv' u ÜáÖzÖÇ|vÇ Üá~xíÅvâì Å ÖwàâvÑÖxÅ{' hÖyvè{ÑÑvñ Çïàâáv''' cvâÖÇ~é{àÅ~{ Åá{àâí% xâ~àÑ{ÑÑí{ x Åv|zäï àâ{Ñä''' T hvÑ y{Ñ{ávÇ [ xÖÄÑä xí xÖ{xvÇ~ x hÖÇìàç{5 T ]v% x ïyÖ&xÖàâÖéÑíå }{ÉÇñå3 _{èäx% kváÑÖw|{y% jvÑzÖÉ~á' j îàÅvzáÖÑÖÉ zÖè{Ç zÖ [~àÇí' fÖ ãÖáà~áÖ& xvâì {{ ÉÑ{ wíÇÖ Ñ{ ÜÖz à~Çä' T Y ÅvÅ zÖÇyÖ xí wíÇ~ x p{åÖàÇÖxvÅ~~5 T [ âä xÖÄÑä ~Ç~ â{Ü{áì5 T k{Ü{áì% â{Ü{áì''' T äâÖéÑ~Ç ÖÑ' gzÑvÅÖ xÖèÇ~ \{Ç{Ñv ~ ZáÖÑ~àÇvxv ~ àâvÇ~ à{áx~áÖ& xvâì àâÖÇ' \ÖÉäÇÅv àÇ{z~Ç }v ~å zx~|{Ñ~ñÉ~% ÜÖzÖwÑÖ àâáÖyÖÉä zxÖá{çÅÖÉä' fv àâÖÇ{ xÖ}Ñ~ÅÇ~% à~ÉÉ{âá~éÑÖ ÜÖàâvxÇ{Ñ& Ñí{% áïÉÅv xÖzÅ~% áïÉÅv x~àÅ~% áïÉÅv ÅÖÑìñÅv% wÖÇì& èÖÄ ãä|{á à ÅávàÑíÉ x~ÑÖÉ% wÖÇìèÖÄ ãä|{á à w{ÇíÉ x~ÑÖÉ% wÖÇìèÖÄ ãä|{á à É~Ñ{ávÇìÑÖÄ xÖzÖÄ' [ ç{Ñâá{ àâÖÇv T ÖyáÖÉÑÖ{ wÇïzÖ à àvÑzx~évÉ~ ~ Ñ{àÅÖÇìÅÖ é~à& âíå âvá{ÇÖÅ' \ÖÉäÇÅv Üá~yÇvà~Ç É{Ññ Å ÖxvÇìÑÖÉä àâÖÇä ~ ÜÖÅv}vÇ É{àâÖ ÑvÜáÖâ~x à{wñ3 T [~}vx~' cÖyzv ñ ÖâÖzx~yvÇ àâäÇ% éâÖwí à{àâì% âÖ ÜÖéäxàâxÖxvÇ% ÅvÅ Å ÉÖ{Ä ÜávxÖÄ ÑÖy{ wäzâÖ wí Ñ{évñÑÑÖ Üá~ÅÖàÑäÇvàì à~ÇìÑvñ |{ÑàÅvñ ÑÖyv' Y ÉÖï áäÅä Ü{á{åxvâ~Ç~ zÇ~ÑÑí{ yÖáñé~{ |{ÑàÅ~{ ÜvÇìçí3 z{àÅvâì% Ñ{ âáäz~â{àì% ñ àvÉv îâÖ àz{Çvï' u ÜÖwÇvyÖzvá~Ç ÜvÑ~ \{Ç{Ñä% àz{Çvx x~z% éâÖ Ñ~é{yÖ Ñ{ }vÉ{â~Ç' \{Ç{Ñv ~ ZáÖÑ~àÇvxv% ÉñyÅÖ àâäÜvñ xíàÖÅ~É~ ÅvwÇäÅvÉ~ ÜÖ ÅÖxáä% wíàâáÖ äzvÇ~Ç~àì' `v àâÖÇÖÉ äà~Ç~ÇÖàì Öêäê{Ñ~{% éâÖ ñ ÑvåÖ|äàì x ç{Ñ& âá{ ÖáÅ{àâáv' [~z~ÉÖ% x îâÖÄ Ñ{}á~ÉÖÄ âÖéÅ{ ÖzÑÖxá{& +)1


WPXXY \`YOSVS\f M\P RM^UYMeP MYVXe SR \U[e]e` \]P[PY! _YXSbP\US` OSXKWSUYM" >YW^VUK MRiM [hWU^ MYOUS UY[Y]UY Z[YSRXP\& 9 @K M\][Pb^" Ce XP bYUX^VS\f& \]YV LeV cS[YU XY ZYOXiVS XK! M\][Pb^ O[^N O[^N^ [hWUS" EX MeZSV K i Z[SN^LSV" 9 AX\][^UaSS ZYV^bSVS ZKX NPXP[KV' 9 ?K ZYV^bSV ]YMK[Sd FP[MeT \PU[P]K[f" 9 DP ZS]f' 9 <e]f \ MKWS Y]U[YMPXXeW S Y]MPbK]f XK M\P MKWS RKOKXXeP MYZ[Y\e" EX ^UYVYV WPXi& 9 BKRKUS QP Zfh]" 9 HY UKRKUS" ; i 9 UYWKXOK[W GYMP]\UYT ;[WSS ]Y! MK[Sd FP[MeT \PU[P]K[f" IP[] MYRfWS XP OVi ]YNY QP Z[SNVK\SV YX WPXi b]YLe Y UKRKaUS` YLebKi` LP\POYMK]f FYVfUS ZYOKVS Y\XYMXYP LVhOY" @KZK` LS_c]PU\K Z[YL^OSV MY WXP ]KUYT KZZP]S] b]Y i Z[SXiV 7\][K]PNSbP! \UYP [PcPXSP8 9 \XKbKVK XPWXYNY ZYP\]f K ZY]YW ^Q Z[YOYVQK]f LP\PO^" =\UY[P `YRiSX ^QP MZYVXP Y_SaSKVfXY \Z[Y\SV& 9 IP`Y\VYMKaUKi K[WSi OK\] XKW LYT' 9 BYW^ ' 9 =YT\UKW =K[cKM\UYNY ?YNYMY[K P\VS We MYTOPW M IP`Y\VYMKUSh' =KcP WXPXSP ZKX NPXP[KV' =Y] \ g]YNY S XKOY LeVY XKbSXK]f" J XP \]KV ]Y[YZS]f! \i \ Y]MP]YW" F[YWYUX^V N^Le \KV_P]UYT S Z[SNY]YMSV\i NYMY[S]f \ ]YVUYW S [K\\]KXYMUYT" CXP `Y]PVY\f b]YLe OY >YW^VUS OYcVY M ZYVXYT WP[P ]Y Y bPW L^OP] NYMY[S]f NPXP[KV GYMP]\UYT ;[WSS" J OYUVKOeMKV PW^ Z[SWP[XY ]Y QP \KWYP b]Y OYUVKOe! MKV M CY\UMP" ; UYNOK YZS\eMKi \Y\]YiXSP IP`Y\VYMKa! UYT K[WSS OYcPV OY gZSRYOK XK ?Y^ZYM\UYW ^bPLXYW " %&' !#

$#%


gV^caV Y XQT_S_aY\ _ IaVXYUV^cV JS_R_UV" A_]d\[Q RVb# gVaV]_^^_ `VaVRY\ ]V^o) ; H^ WV Uaof\kZ bcQaY[ ; IaVXYUV^c ; hV\_SV[ ]dUakZ Y cSVaUkZ S bS_Yf aViV^Yof" ; S_XaQXY\ o$ ; EQ[Qo ]dUa_bcl* EQ[Qo cSVaU_bcl* @\Qbgm SQ\oVcbo ^Q d\YgV" Q JS_R_UQ VV ^V `_U^Y]QVc" ^V RVaVc S bS_Y ad# [Y S\Qbgl ; H^ USV^QUgQcl \Vc Rk\ _cbcaQ^V^^k] _c `_\YcYhV# b[_Z WYX^Y" _c Qa]YY$ A_]d\[Q SX_aSQ\bo) ; K_ UV\Q JcQ\Y^Q ; b[QXQ\ _^ b fQaQ[cVa^k] `_\lb[Y] dUQaV^YV] ^QU " ! Oc_ Rk\_ dWV `_b\V VT_ b]VacY$ ; @bV aQS^_ VT_" JcQ\Y^Q D ^VaS^_" ^V `aYT\QbYS ]V^o" Sk`Y\ SYb[Y$ ; L_a_iQo ]dXk[Q H`db ^n]Va_ _^ ^QXSQ\ `a_YX# SVUV^YV!" Vb\Y ^V _iYRQnbl$ ; D `_b]_caV\ ^Q ]V^o cQ[" [Q[ Vb\Y Rk WUQ\ _c ]V^o `_UcSVaWUV^Yo) `aQSY\l^kZ \Y ^_]Va _`dbQ _^ ^QXSQ\$ FQ\_ c_T_" hc_ SbVZ mc_Z _RbcQ^_S[_Z ^Q ]V^o UQ# SYil" cQ[ VjV Y `_X^Q^Yo]Y S ]dXk[V aViY\ UQSYcl Qa# ]VZb[_T_ TV^VaQ\Q* ; G_]VaQ _`dbQ ^V X^Qn$$$ G_ ]dXk[Q UVZbcSYcV\l^_ `aV[aQb^Qo$ ; BQ#UQ$$$ Ia_U_\WQZcV" `_WQ\dZbcQ$ C^QhYc" R_Vb`_# b_R^_bcl NVf_b\_SQg[_Z Qa]YY SkXkSQVc b_]^V^Yo*$$ ; @ Qa]YY `a_SVUV^Q WVbc[Qo bV\V[gYo$$$ D o U_\_WY\ A_]d\[V _ aQX\_WV^YY ^QhQ\l^Y[_S `_# \Yc_aTQ^_S" aQR_c^Y[_S caYRd^Q\_S Y `a_[daQcdak" _ c_Z a_\Y" [_c_adn `_b\VU_SQcV\l^_ SVUdc S NG> EaYTV\l" MYbQaW Y F\k^QaW$ A_]d\[Q Sb`kf^d\) ; C^QhYc" Qa]Yn aQX\QTQnc [_]YbbQak Ibo [aVS '&%


; BQ" mc_ cQ[$$$ G_ [dUQ R_\VV _`Qb^k] oS\oVcbo Uad# T_V) hVaVX ]Vbog#UadT_Z `aQSkV `_\^_bcln _S\QUVnc SbVZ bYcdQgYVZ S bcaQ^V Y c_TUQ$$$ ; Nc_ c_TUQ*$$ ; K_TUQ S_Zb[Q G>KH RVb`aV`ocbcSV^^_ S_ZUdc ^Q cVaaYc_aYn NVf_b\_SQ[YY$$$ ; ?aQS_ ?aQS_" `Q^ TV^VaQ\ ; Y _^ cVQcaQ\l^_ XQQ`# \_UYa_SQ\$ @ [_]^Qcd bcaV]YcV\l^_ SRVWQ\Y SXS_\^_SQ^^kV ?a_^Yb\QSQ Y AV\V^Q Y `a_S_a[_SQ\Y) ; M_ fgVhV" `Q^V bV[aVcQWV* ; M_ fgVhV" `Q^V TV^VaQ\V* D XQbck\Y S _WYUQ^YY$ A_]d\[Q RVbgVaV]_^^_ `_[QXQ\ Y] ^Q USVal$ D _^Y cY# f_ Ski\Y$ ; NV]d Sk _RaQU_SQ\Ybl" c_SQaYj IVaSkZ bV[aV# cQal* ; ]_V ^VU_d]V^YV Rk\_ S`_\^V Yb[aV^^Y]$ ; P S S_bc_aTV _c SQiVZ ]kb\Y$ FVbog ^QXQU" S @Qa# iQSV" o T_S_aY\ ?aVW^VSd _R mc_]$ KaVR_SQ\ ^V _`_XUQcl b SS_U_] S_Zb[$ KQ[ \Y mc_ Rk\_ S UVZbcSYcV\l^_bcY* F^V cadU^_ `a_# SVaYcl$ G_ S cd ]Y^dcd o `_hdSbcS_SQ\" hc_ A_]d\[Q `_SV# UQ\ _ c_]" _ hV] ]^V" S_X]_W^_" Y ^V b\VU_SQ\_ X^Qcl$ ; > ?aVW^VS U_ bYf `_a ; [Q[ mc_ d SQb" d adbb[Yf" ; SbV XQ`aoTQVc Y XQ`aoTQVc$$$ ; G_ Sk WV X^QVcV" c_SQaYj IVaSkZ bV[aVcQal" b [Q# [_Z b[_a_bcln adbb[YV VXUoc `_b\V c_T_" [Q[ f_a_iV^l[_ Y ^Vc_a_`\YS_ XQ`aoTdc$ ; BQ#UQ" ; baQXd b_T\QbY\bo A_]d\[Q$ IaYi\_ SaV]o UVbVacQ$ P SXT\o^d\ ^Q hQbk) ''$(%$ @_i\Y ?a_^Yb\QSQ Y AV\V^Q Y `aY^Vb\Y ^Q] ]_a_WV# ^_V Y [_eV$ AV\V^Q _`ocl [Q[ Rk ^VSX^QhQZ [_b^d\Qbl bS_# Y]Y T_aohY]Y `Q\lgQ]Y ]_VZ ad[Y Y SbV SaV]o _RS_a_# WYcV\l^_ d\kRQ\Qbl$ '&&


eí {Ç~ ÉÖáÖ|{ÑÖ{ ~ ÉÖÇévÇ~' hvÑ~ â{áÜ{Ç~xÖ àâÖñ& Ç~ }v Ñvè~É~ àÜ~ÑvÉ~' T jâá{ÉìñÑÑäï% ÜvÑ ÅÖÉvÑzváÉ eí ÜÖzÑñÇ~ ÜÖ áïÉÅ{ ~ Öwv xíÜ~Ç~' ]Ö zÑv' T ZávxÖ ZávxÖ% ÜvÑ y{Ñ{ávÇ \ÖÉäÇÅv ÜÖzÑñÇàñ% ~ ñ xàÇ{z }v Ñ~É' gÑ ÜÖzÖè{Ç ÅÖ ÉÑ{ ~ ÜÖwÇvyÖzvá~Ç }v w{à{zä' hÖÖw{& êvÇ% éâÖ àÖÖwê~â Ö Ñ{Ä Zá{|Ñ{xä' u âvÅ|{ ÜÖwÇvyÖzvá~Ç {yÖ' cÖyzv Éí xàâvÇ~ ~}&}v àâÖÇv% ñ àÑÖxv äx~z{Ç Ü{á{z àÖ& wÖÄ àâáÖyÖyÖ ~ }vwÖâÇ~xÖyÖ zxÖá{çÅÖyÖ' j äÇíwÅÖÄ ÖÑ ÜáÖ~}Ñ{à3 T [á{Éñ% ÜvÑ y{Ñ{ávÇ% ÜÖ}zÑ{{' ]ÖÉ wÖÇìèÖÄ% ÅÖÉÑvâ ÉÑÖyÖ' ^àâì yz{ áv}É{àâ~âìàñ' hÖáv wí ~ ÖâzÖåÑäâì' Y Üv& Ñ~ \{Ç{Ñv àÖ}zvàâ xvÉ Ñ{ÖwåÖz~Éí{ äàÇÖx~ñ Öâzíåv' hvÑ~ \{Ç{Ñv% àâÖñ áñzÖÉ àÖ ÉÑÖÄ% É~ÇÖ ~ }vyvzÖéÑÖ äÇíwvÇvàì ~ Üá~à{Çv x yÇäwÖÅÖÉ á{x{ávÑà{''' T jÜvà~wÖ% âÖxvá~ê h{áxíÄ à{Åá{âváì' ]{Ç ÉÑÖyÖ' fvzÖ àáÖéÑÖ xÖ}xávêvâìàñ' Zäzä xvÉ Üá~}Ñvâ{Ç{Ñ% {àÇ~ É{Ññ àâÖÇì |{ wíàâáÖ% ÅvÅ ~ àïzv% zÖàâvxñâ Ñv vîáÖzáÖÉ' T fä éâÖ |{% xÖÇìÑÖÉä xÖÇñ% v Åà{Ñz}ä T w{}wávéÑvñ |~}Ñì' h{á{z â{É ÅvÅ ÜÖÜáÖêvâìàñ% \ÖÉäÇÅv% àÇÖxÑÖ ÖÜávx& zíxvñàì% àÅv}vÇ3 T a}x~Ñ~% ÜvÑ y{Ñ{ávÇ% éâÖ àvÉÖÇ{â ÜÖàvz~Ç~ âvÅ zv& Ç{ÅÖ Ñv xÖ{ÑÑíÄ vîáÖzáÖÉ' T gÑ Ü{á{è{Ç Ñv RâíS' T eÑ{ Ñ{ åÖâ{ÇÖàì% éâÖwí Ö Ñvè{Ä xàâá{é{ }ÑvÇ~ ~Ç~ zÖyv& zíxvÇ~àì ÜÖàâÖáÖÑÑ~{' Y âÖ Üá~Ç{â{Ç wí âí x [váèvxä T ÅÖyÖ âäâ âÖÇìÅÖ Ñ{â gàÖw{ÑÑÖ |äáÑvÇ~àâí T xà{ áv}Ñï& åvÇ~ wí ~ ávàâáäw~Ç~ wí''' kvÅ éâÖ% ~}x~Ñ~ }v Ñ{äzÖwàâxÖ' fv zxÖá{ ÉÑ{ Üá{zàâvx~Çàñ {ê{ Öz~Ñ T ä|{ záä& yÖÄ T RÜÖÇÅÖxÑ~Å hè~àâàÅ~ÄS' l Ñ~å âäâ ñxÑÖ ÜÖz Öz& Ñ~É ~É{Ñ{É Ñ{àÅÖÇìÅÖ é{ÇÖx{Å ávwÖâvïâ' +*+


hÖáäéÑ~Å ~ |ÖÇÑ{|~ xíàâáÖ~Ç~àì% ÅvÅ ÜÖÇÖ|{ÑÖ ÜÖ ÜáÖâÖÅÖÇä% ÖÅÖÇÖ zxäå RÖÜ{Ç{ÄS' [ àxÖ~å zÑ{xÑ~Åvå ]É~âá~Ä YÇ{Åà{{x~é e~Çïâ~Ñ Üá~xÖz~â zÖàâÖx{áÑíÄ ãvÅâ3 Ü{á{z zÖwáÖxÖÇìÑíÉ äåÖ& zÖÉ ~} |~}Ñ~ yÖázíÄ ~ àvÉÖxÇïwÇ{ÑÑíÄ àvÉÖz{á|{ç iÖàà~ÄàÅÖÄ ~ÉÜ{á~~ f~ÅÖÇvÄ ; !ÖÑ ÜÖÅÖÑé~Ç à àÖwÖÄ% Ñ{ Ü{á{|~x ÜÖ}Öáv ÜáÖ~yáíèv à vÑyÇÖ&ãávÑÅÖ&âäá{çÅÖÄ ÅÖ& vÇ~ç~{Ä *1.-T *1./ yÖzÖx" x Ñv}~zvÑ~{ àxÖ{Éä àâváè{Éä àíÑä% wäzäê{Éä ~ÉÜ{ávâÖáä YÇ{ÅàvÑzáä ;;% àÅv}vÇ3 xà{ ÉÖ|{èì z{Çvâì ÜÖ&àxÖ{Éä4 ÖzÑÖ ÜáÖèä T Ñ{ zvxvÄ xÖÇï ÜÖÇñÅvÉ' gÑ~ Ñ{ zÖáÖàÇ~ zÖ îâÖyÖ''' jâvÇ~Ñ x *2-. yÖzä x hÖâàzvÉ{% Ü{á{å~âá~x% xíâÖáyÖ& xvÇ ä àÖï}Ñ~ÅÖx&ÜÖw{z~â{Ç{Ä îâä xÖÇï ÜÖÇñÅvÉ' ZÖÇ{{ âÖyÖ% ávàè~á~Ç zÖxÖ{ÑÑí{ yávÑ~çí hÖÇìè~ Ñv à{x{áÖ& xÖàâÖÅ{% ïy{ ~ ÖàÖw{ÑÑÖ Ñv }vÜvz{' a yvávÑâ~ñ îâÖÉä T âÖ {àâì àÖåávÑ{Ñ~ï ç{ÇÖàâÑÖàâ~ ~ Ñ{z{Ç~ÉÖàâ~ hfi% àÖ}& zvÑÑÖÄ ÜÖ ~Ñ~ç~vâ~x{ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v% T [váèvxàÅ~Ä ]ÖyÖxÖá' [váèvxàÅ~Ä [{zì yÖázíÄ èÇñåâ~é }Ñv{â ÖwÖ xà{É îâÖÉ Y x zäè{ ä Ñ{yÖ âvÅ ~ Ç{}{â Ñváä|ä àÅáíâvñ Ñ{& Üá~ñ}Ñì !{àÇ~ Ñ{ wÖÇìè{" Å iÖàà~~% zv ~ Ñ{àÅáíxv{Évñ Ñ{& Ñvx~àâì Å jâvÇ~Ñä''' `v Üñâì évàÖx {}zí ñ Ñ~ Ö é{É wÖÇ{{ Ñ{ zäÉvÇ% Ü{á{yáä& |{ÑÑíÄ xÜ{évâÇ{Ñ~ñÉ~ îâÖyÖ xÖàÅá{àÑÖyÖ zÑñ ** vxyäàâv *2/1 yÖzv' ivààx{âvÇÖ% ÅÖyzv Éí Ñv zxäå Évè~Ñvå ÜÖzë{åvÇ~ Å àvÉÖÇ{âä' k{Ü{áì T Ñv eäÅvé{xÖ'


/5232 ! %+ Z\]mklZ %,*+ ]h^Z! Lbgbkl_jkl\h h[hjhgu QQQP# Dhlh\ghklv d \hcg_# Cj_fx b kb]gZe ?V@

[ àÇ{zäïê{{ xÖàÅá{à{Ñì{% *1 vxyäàâv *2/1 yÖzv% ñ àÑÖ& xv wíÇ x eÖàÅx{' ^ê{ ÑvÅvÑäÑ{% x é{âx{áy% }vÅÖÑé~x ávwÖâä x ,+0&É ÉÖ& âÖàâá{ÇÅÖxÖÉ ÜÖÇÅä *+1&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~% ñ à y{Ñ{ávÇÖÉ cá~xzÖÄ ~ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~ÅÖÉ ^ÇwvÅ~z}{% ÅÖÉvÑ& z~áÖÉ îâÖyÖ ÜÖÇÅv% v âvÅ|{ ÉvÄÖáÖÉ ZáäÑ~Ñ~{ÅàÖÉ à~z{& Ç~ ä ÅÖàâáv Ñv ÜÖÇñÑÅ{% {Ç~ èvèÇíÅ ~ }vÜ~xvÇ~ wÖá|ÖÉ~' `vàÅá~Ü{Ç }äÉÉ{á ÜÖÇ{xÖyÖ â{Ç{ãÖÑv' aÇÉvá% ÅvÅ Öwíé& ÑÖ% x}ñÇ âáäwÅä% ÜÖàÇäèvÇ ~ Ü{á{zvÇ {{ ÉÑ{3 T \{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å hÖxvÇ~Ä' jÇíè~ÉÖàâì wíÇv Ñ{xv|Ñvñ% ÑÖ ñ xà{&âvÅ~ ÜÖÑñÇ% éâÖ Ñ{ ÜÖ}|{ 1 évàÖx äâáv *1 vxyäàâv ÉÑ{ ÑvzÇ{|~â wíâì ä e~& Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí' a e~åv~Ç axvÑÖx~é zÖwvx~Ç3 T aÉ{Ä% ÅÖÉvÑzváÉ% Ñ{ÖwåÖz~Éí{ àÜávxÅ~ ÜÖ åÖ}ñÄ& àâxä' ]Ö àx~zvÑ~ñ fv xâÖáÖÉ îâv|{ e~Ñ~àâ{áàâxv ÖwÖáÖÑí !îâÖ }zvÑ~{ ä Ñvà Ñv}íxvÇ~ zÖÉÖÉ ÑÖÉ{á Öz~Ñ" ä Évàà~xÑíå zx{á{Ä àâÖñÇ~ zxv ÜÖÇÅÖxÑ~Åv Üá~ á{ÉÑñå% x àvÜÖyvå ~ Üá~ Öáä& |~~' fv âäÉwÖéÅ{ ä zx{á{Ä Ç{|vÇ wÖÇìèÖÄ Ç~àâ xvâÉvÑv% x ÜávxÖÉ x{áåÑ{É äyÇä ÅÖâÖáÖyÖ ñ äx~z{Ç àz{ÇvÑÑäï Öâ áäÅ~ ÑvzÜ~àì3 RjÖx{áè{ÑÑÖ à{Åá{âÑÖ' gàÖwÖÄ xv|ÑÖ& àâ~S' [ Ç{xÖÉ x{áåÑ{É äyÇä3 Rlâx{á|zvï' e~Ñ~àâá ÖwÖáÖ& Ñí jjji Y' \á{éÅÖ' *0 vxyäàâv *2/1 y'S' fv Ç~àâ{ Öâé{âÇ~& xÖ xíá~àÖxíxvÇvàì y{áwÖxvñ Ü{évâì e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí' [x{áåä% x ç{Ñâá{% âvÅ|{ Åávà~xíÉ ÅvÇÇ~yávã~é{àÅ~É ÜÖ& é{áÅÖÉ3 RjÜ~àÖÅ Üá~àäâàâxäïê~å Ñv àÖx{êvÑ~~ ä e~Ñ~& àâáv ÖwÖáÖÑí *1')1'/1 y'S' +*214


[Ñ~}ä àâÖñÇv ÜÖzÜ~àì fvévÇìÑ~Åv \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv [j jjji eváèvÇv jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v `våváÖxv ~ y{áwÖ& xvñ Ü{évâì \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv' jÇ{xv xÑ~}ä xvâÉvÑv% ÅvÅ ~ ÜÖÇÖ|{ÑÖ% àÅáÖÉÑÖ }Ñvé~ÇÖàì3 RaàÜ' x {z~Ñàâx' îÅ}' aàÜ' y{Ñ'&ÉvÄÖá h{áç{x Y' a'S' ]v îâÖ | ÉÖÄ àÖÅäáàÑ~Å ÜÖ xÖ{Ñ& ÑÖÄ vÅvz{É~~ ~É' e' [' máäÑ}{% Éí äé~Ç~àì à Ñ~É xÉ{àâ{ x *2-1T *2.* yÖzvå' fÖ YÇ{è~ h{áç{xv% áv}äÉ{{âàñ% àá{z~ àÖwávxè~åàñ x ÅÖá~zÖá{ xÖ{ÑvévÇìÑ~ÅÖx Ñ{ wíÇÖ' h{áxíÉ x àÜ~àÅ{ }Ñvé~Çàñ \ÇvxÅÖÉ g[j [] eváèvÇ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v uÅäwÖxàÅ~Ä axvÑ ayÑvâì{x~é' *.&É wíÇ ÅÖÉvÑzváÉ *&Ä âvÑÅÖxÖÄ váÉ~~ y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ âvÑÅÖ& xíå xÖÄàÅ cÖ|vÑÖx cÖÑàâvÑâ~Ñ \á~yÖáì{x~é' */&É T ÅÖ& ÉvÑzváÉ +)&Ä Öwê{xÖÄàÅÖxÖÄ váÉ~~ y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ âvÑÅÖxíå xÖÄàÅ [{Ç~éÅÖ axvÑ d{ÖÑâì{x~é% v ñ% ÅÖÉvÑzváÉ& ,1% x àÜ~àÅ{ wíÇ ÜÖàÇ{zÑ~É' eí% âáÖ{ ÅÖÉvÑzváÉÖx% zvxÑÖ }Ñvxè~{ záäy záäyv% àâÖñÇ~ x àâÖáÖÑÅ{% ÖwÉ{Ñ~xvÇ~àì Ñ~& é{yÖ Ñ{ }Ñvévê~É~ àÇÖxvÉ~ T Ö ÜÖyÖz{% Ö à{Éìñå T ~ ÜÖ& yÇñzíxvÇ~ ÜÖ àâÖáÖÑvÉ% âÖ ~ z{ÇÖ }zÖáÖxvñàì à záäy~É~ xí& àè~É~ xÖ{ÑvévÇìÑ~ÅvÉ~' `z{àì% x è~áÖÅÖÉ zÇ~ÑÑÖÉ ÅÖá~& zÖá{% ÜáÖåv|~xvÇ~àì Öz{âí{ x ãÖáÉä zÇñ àâáÖñ T Üá~ á{É& Ñ{ ~ x àvÜÖyvå T \ÇvxÅÖÉ [[j \ÇvxÑíÄ ÉváèvÇ vx~vç~~ [{áè~Ñ~Ñ cÖÑàâvÑâ~Ñ YÑzá{{x~é% \ÇvxÅÖÉ i[jf eváèvÇ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v cáíÇÖx f~ÅÖÇvÄ axvÑÖx~é% \ÇvxÅÖÉ [em YzÉ~ávÇ ãÇÖâv jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v \ÖáèÅÖx j{áy{Ä \{Öáy~{x~é' hÖ É{á{ âÖyÖ ÅvÅ Üá~wíxvÇ~ äévàâÑ~Å~ àÖx{êvÑ~ñ% Åv|zíÄ ávàÜ~àíxvÇàñ ÑvÜáÖâ~x àxÖ{Ä ãvÉ~Ç~~ x àÜ~àÅ{% éâÖ Ç{|vÇ Ñv âäÉwÖéÅ{' f{áxí ÉÖ~ wíÇ~ ÑvÜáñ|{Ñí' u zÖyvzíxvÇàñ Öw ÖyáÖÉ& ÑÖÄ xv|ÑÖàâ~ ÜáÖ~àåÖz~xè{yÖ% åÖâì ~ Ñ{ }ÑvÇ ÅÖÑÅá{âÑÖ% Ö é{É ÜÖÄz{â á{éì' [ 1'.) x ÅÖá~zÖá{ ÜÖñx~Çàñ `våváÖx' hÖxvÇ~Ä àÅÖÉvÑzÖxvÇ3 R[Ñ~ÉvÑ~{ S% ~ xà{ ÜÖx{áÑä& Ç~àì Ç~çÖÉ Å fvévÇìÑ~Åä \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv' `vâ{É x ÅÖ& á~zÖá{ ÜÖñx~Çàñ uÅäwÖxàÅ~Ä% v }v Ñ~É T \ÇvxÅÖÉ \áäÜÜí 215 ('+


jÖx{âàÅ~å xÖÄàÅ x \{áÉvÑ~~ y{Ñ{ávÇ váÉ~~ cÖè{xÖÄ' hÖ& âÖÉ xÖèÇ~ ÅÖÉvÑzäïê~Ä t|ÑÖÄ yáäÜÜÖÄ xÖÄàÅ !z~àÇÖ& ç~áÖxvxè{Äàñ x [{Ñyá~~" y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å háÖxvÇÖx cÖÑàâvÑâ~Ñ axvÑÖx~é% ÅÖÉvÑzäïê~Ä j{x{áÑÖÄ yáäÜÜÖÄ xÖÄàÅ !x hÖÇìè{" y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å qÅvzÖx axvÑ f~ÅÖ& Çv{x~é% ÅÖÉvÑzäïê~Ä [][ y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å eváy{ÇÖx [và~Ç~Ä m~Ç~ÜÜÖx~é' gâàâvx Öâ Ñ~å Ñv Ñ{àÅÖÇìÅÖ èvyÖx% ÜÖñx~Çàñ ~ fvévÇìÑ~Å \ÇvxÑÖyÖ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ äÜávxÇ{& Ñ~ñ y{Ñ{ávÇ váÉ~~ ^Ü~è{x YÇ{Åà{Ä YÇ{Åà{{x~é' `våváÖx Öwávâ~Çàñ Å àâÖñxè~É ä zx{á{Ä ~ âäÉwÖéÅ~ zxäÉ ÜÖÇÅÖxÑ~ÅvÉ3 T gâÅáíxvÄâ{' evàà~xÑvñ zäwÖxvñ zx{áì% Öw~âvñ àx{áåä ~ àÑ~}ä Ñv& é~ê{ÑÑÖÄ zÖ wÇ{àÅv É{zìï% ÖâxÖá~Çvàì' jâ{Ü{ÑÑÖ% äxv& |~â{ÇìÑÖ ÜáÖÜäàÅvñ záäy záäyv xÜ{á{z~ à{wñ% Éí xÖèÇ~ x }vÇ' f{àÉÖâáñ Ñv àx{âÇíÄ z{Ñì }v ÖÅÑvÉ~% ÜÖÉ{ê{Ñ~{ ñá& ÅÖ Öàx{êvÇÖàì Ñvàâ{ÑÑíÉ~ wáv x ãÖáÉ{ zäwÖxíå |{Çä& z{Ä ~ âá{Éñ Évàà~xÑíÉ~ ÇïàâávÉ~' [ }vÇ{ çvá~Çv ÜáÖåÇvzv3 x âá{å ~} Üñâ~ xíàÖÅ~å ÖÅÖÑ wíÇ~ äàâvÑÖxÇ{Ñí ÅÖÑz~ç~ÖÑ{áí' Y àvÉ~ ÖÅÑv% Öz{âí{ x }{Ç{Ñí{ ÜÖáâì{áí à }ÖÇÖâ~àâíÉ~ y{áwvÉ~ ~ w{Çí{ }vÑv& x{àÅ~% Üá~zvxvÇ~ }vÇä zÖÜÖÇÑ~â{ÇìÑäï àâáÖyÖàâì' käâ Ñ{ wíÇÖ Ñ~ÅvÅ~å ÜÖáâá{âÖx' d~èì x Ç{xÖÉ äyÇä Ñv Évàà~xÑÖÄ zäwÖxÖÄ ÜÖzàâvxÅ{ àâÖñÇ wïàâ y{Ñ{ávÇ~àà~Éä& àv Y' [' jäxÖáÖxv' Y x ÜáÖâ~xÖÜÖÇÖ|ÑÖÉ äyÇä ÅávàÖxvÇàñ ÖyáÖÉÑíÄ yÇÖwäà' ]xv àâÖÇv Öwáv}ÖxíxvÇ~ wÖÇìèäï wäÅ& xä RkS' `v àâÖÇÖÉ zÇñ Üá{}~z~äÉv àâÖñÇ~ Üñâì àâäÇì{x à xíàÖÅÖÄ àÜ~ÑÅÖÄ% Öw~âí{ ÅÖ|{Ä' já{zÑ~Ä àâäÇ ñxÑÖ Üá{zÑv}ÑvévÇàñ zÇñ É~Ñ~àâáv T ÖÑ xíz{ÇñÇàñ xíàÖâÖÄ àÜ~ÑÅ~' fvz àâÖÇÖÉ Üá{}~z~äÉv Ñv àâ{Ñ{ x~à{Ç wÖÇìèÖÄ áäÇÖÑ T x{áÖñâÑÖ% âÖÜÖyávã~é{àÅvñ Åváâv% ÅÖâÖávñ ~ wä& z{â áv}x{áÑäâv Ñv àÖx{êvÑ~~' j Öw{~å àâÖáÖÑ Üá~àâvxÑÖ& yÖ àâÖÇv àâÖñÇÖ ÜÖ è{àâì àâäÇì{x ~ Öz~Ñ x âÖáç{ T Öé{x~z& ÑÖ% zÇñ É{Ññ% âvÅ ÅvÅ x àÜ~àÅ{ ñ wíÇ ÜÖàÇ{zÑ~É' +*/ 216


iÖxÑÖ x z{xñâì xà{ }vÑñÇ~ àxÖ~ É{àâv ~ ávàÅáíÇ~ áv& wÖé~{ â{âávz~' hÖx{áå â{âávz{Ä Ç{yÇ~ ÖéÅ~' a âÖÇìÅÖ Ü{& á{z uÅäwÖxàÅ~É Ñ{ wíÇÖ Ñ~ â{âávz~% Ñ~ ÖéÅÖx' ]{xñâì évàÖx' e~Ñ~àâáv xà{ Ñ{â' gwíéÑÖ x âvÅÖÉ Ö|~zvÑ~~ Çïz~ ÜÖ}xÖÇñïâ à{w{% åÖâñ wí à àÖà{zÖÉ% Åv& ÅÖÄ&Ñ~wäzì áv}yÖxÖá' fÖ âäâ xà{ ÉÖÇévÇ~' eÑ{ xàÜÖÉÑ~ÇÖàì% ÅvÅ Éí Ç{â{Ç~ ~} cè~xí' f{wÖ èâÖáÉ~ÇÖ% àvÉÖÇ{â wáÖàvÇÖ ÅvÅ Üäè~ÑÅä% x äèvå ÇÖÉ~ÇÖ ~ }x{Ñ{ÇÖ''' ~ âäâ zÖ É{Ññ zÖèÇÖ3 x{zì îâÖ wíÇÖ *+&{ é~àÇÖ' cvÅÖ{&âÖ Ñvxv|z{Ñ~{' gÑÖ Üá{àÇ{zä{â É{Ññ x ÜÖàÇ{zÑ{{ xá{Éñ x Ñv~wÖÇ{{ Öâx{âàâx{ÑÑí{ ÉÖÉ{Ñâí' evàà~xÑvñ zx{áì â~åÖ ÖâxÖá~Çvàì' [Öè{Ç e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí' a âäâ |{ áv}zvÇvàì yáÖÉÅvñ ÅÖÉvÑzv3 T kÖxvá~ê~ Öã~ç{áí T ^{ ÜÖzvÇ ÉváèvÇ `våváÖx' !já{z~ Üá~àäâàâxäïê~å Ñ{ wíÇÖ Ñ~ ÖzÑÖyÖ Öã~ç{áv% ÑÖ âvÅ ä| }vx{z{ÑÖ ÜÖ äàâvxä xÑäâá{ÑÑ{Ä àÇä|wí ~ ÜÖ àâáÖ& {xÖÉä äàâvxä [ÖÖáä|{ÑÑíå j~Ç'" u àâÖñÇ x âá{å&é{âíá{å É{âávå Öâ ÜáÖåÖz~xè{yÖ É~ÉÖ É{Ññ x }vÇ \á{éÅÖ ~ x~z{Ç {yÖ ÖàäÑäxè{{àñ% w{} áäÉñÑçv% Ç~çÖ% xñÇÖ ÖÜäê{ÑÑäï Üávxäï áäÅä% x ÅÖâÖáÖÄ ÖÑ z{á|vÇ ávwÖéäï wÖÇìèÖyÖ ãÖáÉvâv â{âávzì x ÅávàÑÖÉ Ü{á{ÜÇ{â{% àá{zÑ~Ä ÜvÇ{ç É{|zä àâávÑ~çvÉ~% v Ñ{ày~wvïê~Äàñ w{& }íÉñÑÑíÄ T Ñ{äÅÇï|{ âÖáévÇ Ñv ÅÖáÅ{ â{âávz~' e~& Ñ~àâá àÜÖÅÖÄÑÖ ÜáÖè{Ç Å àâÖÇä Üá{}~z~äÉv' eí xà{ àâÖ& ñÇ~% ÅvÅ yÖxÖá~âàñ% ÜáÖyÇÖâ~x váè~Ñ ~ Ñ{ àxÖzñ yÇv} à Ç~& çv É~Ñ~àâáv' gÑ ÖâÖzx~ÑäÇ Öâ àâÖÇv àxÖÄ àâäÇ% â~åÖ% zv|{ â~è{ ÖwíéÑÖyÖ% ÜáÖ~}Ñ{à3 Rjvz~â{àìS' [à{ à{Ç~' fvz{Ç~ ÖéÅ~' e~Ñ~àâá ÜÖzÑñÇàñ ~ â~åÖ Öwávâ~Çàñ Å àÖwávxè~Éàñ3 T pâÖ&Ç~wÖ }vÜ~àíxvâì T }vÜá{êvï' k{âávz~ }vÅáíÇ~àì' géÅ~ Ç{yÇ~ Ñv àxÖ~ Üá{|Ñ~{ É{àâv' &%+ 217


R^bpYj# cg\]Y w haql uka jkigca# gjkYdgjt [ _a[sn daqt kia p^dg[^cY# cgkgis^ hgefwk kgk ]^ft% Wkg NYi$ qYd Rg[^kjcg\g Rgv`Y Rgcgdg[ R^i\^b M^gfa]g[ap fs$ f^ ^el +* d^k!# \^f^iYd Yieaa PY[dg[jcab K[Yf Gia\git$ ^[ap ^el +, d^k! a w ef^ **!% V^i^` f^jcgdtcg e\fg[^fab# cg\]Y jgZiY[qa^jw [fg[t hgdfgjktv jcgfo^fkiaig[Yda j[g^ [faeYfa^ fY eafajki^# gf hig]gd_adA X kgdtcg pkg [^ifldjw j `Yj^]Yfaw PgdakZvig% A Nafajki [s]^i_Yd hYl`l- A Piafwkg i^q^fa^ fY [[g] [gbjc jkiYf FYiqY[jcg\g Hg\g[giY [ V^ngjdg[Ycav% A Of hgegdpYd ^r^ cYcg^$kg e\fg[^fa^# [jeYkia[Ywjt [ da$ oY hiajlkjk[lvran% A Wkg i^q^fa^ Zl]^k gjlr^jk[d^$ fg# ]Y_^ ^jda gfg hia[^]^k c ki^kt^b eaig[gb [gbf^% LY_]g^ jdg[g eafajkiY hg]gZfg egdgkl iY`e^i^ffg Zadg hg \gdg[^% SYca^ eaflks a h^i^_a[Yvkjw gjgZ^ffg gZgjki^ffg# a f^ `YZs[Yvkjw facg\]Y% A JY ajcdvp^fa^e Qlesfaa A gfY f^ [ jp^k klk gf j]^dYd gjgZg^ l]Yi^fa^!# A [j^ ]Yda jg\dYja^ fY ukl Yc$ oav% PiY[]Y# Xfgq LY]Yi gcgfpYk^dtfg^ i^q^fa^ a`dg$ _ak `Y[kiY lkige# [ hgf^]^dtfac% T f^\g ae^vkjw f^cgkg$ is^ gjdg_f^faw j pd^fYea PgdakZvig% FYdtk^i TdtZ$ iank a Nafajki gZgigfs GHQ hg]\gkg[ada hwkt ]a[a`ab ]dw [[g]Y [ VRRQ% Pgdakap^jca ukg k^h^it hgcY f^o^d^$ jggZiY`fg% R^bpYj f^ ),$b \g]% Pia f^gZng]aegjka es a an hg]cdvpae% Gi^pcg hgegdpYd ^r^ f^efg\g# ]Y[Yw [g`eg_fgjkt cY$ _]gel gjg`fYkt kgdtcg pkg ljdsqYffg^% JYk^e gf hig]gd$ _adA D k^h^it w hgjdlqYv# cYc [s \gkg[s c [shgdf^fav ukgb `Y]Ypa% JYnYig[# hg[^ifl[qajt c jk^f^# fY_Yd fY cYclv$kg cfghcl# a j[^inl e^]d^ffg ghljkadYjt g\igefYw kghg\iY$ map^jcYw cYikY j [s]^d^ffsea \iYfaoYea V^ngjdg[Y$ caa# j cilhfg gke^p^ffsea fY f^b q^jktv \gig]Yea ! 218


VRRQ- Si^fpaf# EiYkajdY[Y# NgiY[jcY$OjkiY[Y# Eifg# PiY\Y# Pdt`^ft% Nafajki hgki^Zg[YdA LgeYf]Yie h^i[gb kYfcg[gb A G^f^iYd$d^bk^fYfk kYfcg[sn [gbjc Lg_Yfg[ A Hgdg_ak^% A Dieaw# kg[Yiar eafajki# `Y]Ypl \gkg[Y [shgdfakt% A Ugigqg% GdY[fg^ [faeYfa^# kg[Yiar Lg_Yfg[# A jki^eak^dtfg^ [s][a_^fa^ Yieaa j j^[^iY fY v\% V^$ ksitew ]a[a`awea gr^kaftk^jt fY JYhY]%%% H[^ ]a[a`aa ae^kt [ i^`^i[^% LP A Pdt`^ft% Lgf^pfg _^# [ d^jYn% Jg$ fY gk[^kjk[^ffgjka Yieaa A kia j^[^ig$`YhY]fs^ a `Y$ hY]fs^ gZdYjka V^ngjdg[Ycaa% A Ijkt# kg[Yiar eafajki# A gkp^cYfad Lg_Yfg[% Of hig]gd_Yd jkgwkt# Y eafajki gZiYkadjw c jd^]lv$ r^el [g^fYpYdtfaclA LgeYf]Yie ][Y]oYkgb A G^f^iYd$d^bk^fYfk kYfcg[sn [gbjc F^dapcg% A Hgdg_ak^% A Dieaw hg]\gkg[d^fY c [shgdf^fav hgjkY[d^ffgb [Yea `Y]Ypa% A Ugigqg% LgeYf]Yie# p^i^` '&A'( pYjg[ hgjd^ ?V@ g]fgb# Y dlpq^ ][lew ]a[a`awea [Ye jd^]l^k jg^]afaktjw j [g`]lqfg$]^jYfkfgb ]a[a`a^b [ iYbgf^ Yuig]igeY Ql$ `af^ v\g$`YhY]f^^ PiY\a% A Ijkt# A gkp^cYfad F^dapcg% F ukgk ege^fk cgeYf]lvrab FHF# \^f^iYd$hgdcg[fac NYi\^dg[# f^ [j^\]Y le^vrab jg[dY]Ykt jg j[gae k^eh^$ iYe^fkge# [shYdadA Sg[Yiar eafajki# [g`]lqfg$]^jYfkfYw ]a[a`aw [g[i^ew%%% A jdg[Y# hgng_^# f^ hgjh^[Yda `Y [g`Zl_]^f$ fgb esjdtv ]^jYfkfacY# A [j^ [ ]i^Z^`\a iY`f^j^e c p^ikg[gb eYk^ia%%% Gi^pcg `YeYnYd fY f^\g ilcgb- ]^jcYkt# hg\g]a% (', 219


E Nm`}" q`dhreq{$ E O no~r{ nap`rhkq~ j Jekhw# jn/ E Nnm` nrberqrbemmnqrh `plhh/ qebepm`~ h vemr# p`k{m`~ nak`qrh \eunqknb`jhh$ PT hler{ b p`inme `|pn# dpnl` Usghme$ E Mqr{ E nrberhk Jekhwjn h rnfe nqr`kq~ qrn~r{$ E Pnl`md`pl#(-$ E Kemep`k#keirem`mr Q`inpnb$ E Lnknfhre$ E Hplh~ ondcnrnbkem` j bzonkmemh} anebni g`d`wh" rnb`phy lhmhqrp$ Saeqoewem` o~r{} g`op`bj`lh cnp}# wecn" o~r{} anejnlokejr`lh$ Wpeuleq~wmzl g`o`qnl opndnbnk{qrbh~" bnnpsfemhel" reumhjni h khwmzl qnqr`# bnl sjnlokejrnb`m` m` .+ opnvemrnb$ E Znpnxn$ Kk`bmne" jnl`md`pl" E g` ') w`q` onqke C\D nbk`der{ gnmni nrberqrbemmnqrh/ Vebepmni h ^fmni Qnp`bhei h bqei Vknb`jhei$ PT hler{ wepeg &+ w`qnb" kswxe wepeg &) b Wpemwhme" b xr`ae Jnqrnwmncn bnemmncn njpsc` \eunqknb`jhh$ X b`q fe r`l unpnxhi qndpsc" jn# l`mds}yhi bniqj`lh$ E W`j rnwmn" rnb`phy lhmhqrp$ E Rs bnr q mhl h naeqoew{re qonjniqrbhe b b`xei gn# me nrberqrbemmnqrh E bqe#r`jh onkcnqsd`pqrb`$ E Mqr{" rnb`phy lhmhqrp" E h ~ rnfe nqr`kq~ qrn~r{$ E H reoep{ ~ nap`y`}q{ jn bqel$ E Kpewjn no~r{ bz# depf`k o`sgs/ E Kk`bmne/ b oepbze rpne Eo~repn qsrnj onqke C\D ~" Kemep`k{mzi xr`a h bqe bz p`anr`el m` mhu E nm onj`g`k m` rpeu qrn~bxhu jnl`md`plnb$ E Sr qrpelhrek{mzu deiqrbhi hu `plhi g`bhqhr" j`j bz onmh# l`ere" qkhxjnl lmncne$ Jnglnfmn" qsd{a` Mbpnoz$ H gm`# whr" h lhpnbni p`qjk`d qhk$ Tnlnkw`k h lhknqrhbn opnhgmeq/ E V`dhreq{" jnl`md`plz$ E Kk`bjnl UJVR U`jermze bniqj` qrp`rechweqjncn m`gm`wemh~$ E #%$ E Q`px`k Vnberqjncn Vn}g` Ppzknb$ ''%


Rhjnk`i Ob`mnbhw E db`fdz Kepni Vnberqjncn Vn}# g`$ Mls +* ker$ J bnims jnl`mdnb`k `plhei" onqke bnimz jn# l`mdnb`k onqkednb`rek{mn werzp{l~ jpsomzlh bnemmzlh njpsc`lh$ ]rn b ecn `rreqr`vhh Qhmhqrp nanpnmz U$ _$ Q`# khmnbqjhi qdek`k hgbeqrms} g`ohq{/ CHj`delhi me jnmw`k0 h b sweae b mhu me msfd`erq~/ r`k`mrkhb nr ophpndzD$ E Lnknfhre" E rhun ophj`g`k Kpewjn$ E Lefspmze qhkz h qpedqrb` UJVR m`und~rq~ b we# rzpeulhmsrmni cnrnbmnqrh j deiqrbh~l$ Jq~ cpsoohpnb# j`" rnb`phy lhmhqrp" b qsrnwmni cnrnbmnqrh h sop`bk~e# l` q lnecn jnl`mdmncn osmjr` h q jnl`mdmzu osmjrnb Jepunbmncn Kk`bmnjnl`mds}yecn$ E Xrbepfd`}$ V`dhreq{$ Kk`bjnl JJV$ E Kk`bmzi l`px`k `bh`vhh Jepxhmhm$ ]rn ecn" Jepxhmhm`" kerwhj`#`qq`" Vr`khm db`fdz qmhl`k q bzqnjhu dnkfmnqrei b JJV h db`fdz onqke |rn# cn m`gm`w`k m` ankee bzqnjhe dnkfmnqrh" bjk}w`~ h dnkfmnqr{ Kk`bjnl` JJV$ Mls sfe ond qel{deq~r$ Sm qrpnem h ondr~msr$ E Sdm` rper{ bqei anebni `bh`vhh m`undhrq~ b werz# peulhmsrmni cnrnbmnqrh j anebzl deiqrbh~l$ Lefspmze qhkz h qpedqrb` E |jho`fh anebzu q`lnkernb E b dbsu# lhmsrmni cnrnbmnqrh j bzkers$ Jq~ aneb`~ `bh`vh~ E b qsrnwmni anebni cnrnbmnqrh$ H q ophlememhel `rnlmncn npsfh~ E b dbsuw`qnbni cnrnbmnqrh j bzkers$ Pnl`md# mzi osmjr p`gbepmsr$ E Xrbepfd`}$ V`dhreq{$ O lhmhqrp nap`rhkq~ j qkeds}yels ck`bjnls/ E Kk`bjnl JQY$ E Hdlhp`k tknr` Vnberqjncn Vn}g` Knpxjnb$ Hdlhp`k E k}ahlev bqeu lnp~jnb ]rn nm ~bk~kq~ hdenkncnl qngd`mh~ lncswecn ondbndmncn p`jernmnqmncn tknr`" jnrnpzi g`m~k cnqondqrbs}yhe onghvhh bn bqeu nje`m`u$ Sm r`jfe hdenknc qrpnhrek{qrb` jpeiqepnb# `bh`mnqveb$ Knpxjnb E db`fdz Kepni Vnberqjncn Vn}# ''&


g`$ J Jnnpsfemmzu Vhk`u bqe gm`kh na nqnanl sb`femhh" d`fe k}abh Kpewjn j Kk`bjnls JQY$ E Lnknfhre" Vepcei Kenpchebhw$ E Lnjk`dzb`}/ beq{ Jnemmn#lnpqjni tknr m`undhrq~ b onbzxemmni anebni cnrnbmnqrh$ Hrnlmze ondbndmze jpeiqep` p`gbepmsrz m` anebzu onghvh~u$ Jnemmn#lnp# qj`~ `bh`vh~ b cnrnbmnqrh wepeg db` w`q` j bzkers dk~ bz# onkmemh~ anebzu g`d`w$ Jq~ cpsoohpnbj` j ophlememh} `rnlmncn npsfh~ cnrnb` qn qpnj`lh wepeg ' E ) lhmsrz j osqjs onqke onkswemh~ qhcm`k`$ E Xrbepfd`}$ V`dhreq{$ Kk`bjnl bniqj`lh TJS qrp`mz$ E Q`px`k Vnberqjncn Vn}g` I`rhvjhi$ ]rnr cpsgmzi" nrm}d{ me q dfemrk{lemqjhlh l`mep`lh weknbej g`onlmhkq~ melmnchl qbhderek~l `pe# qr` Ieph~ m` g`qed`mhh Tpeghdhsl` [P PTVV b &.*( cn# ds qknb`lh/ CJqr`m{" lp`g{" rz `peqrnb`mD$ Tnrnl I`rhv# jhi &% ker jnl`mdnb`k Qnqjnbqjhl njpscnl TJS" g`rel qksfhk oepbzl g`leqrhrekel R`w`k{mhj` Kemxr`a` h bnr reoep{ E sfe meqjnk{jn ker E Kk`bjnl TJS qrp`mz$ E Lnjk`dzb`}/ bniqj` m`und~rq~ b onbzxemmni ane# bni cnrnbmnqrh" rper{ gemhrmn#p`jermzu qhk h qpedqrb h `bh`vhh b cnrnbmnqrh mnlep ndhm$ P nrp`femh} bngdsx# mn#jnqlhweqjhu qpedqrb bqe bniqj` cnrnbz$ Jniqj` p`m# mecn nam`psfemh~ deiqrbs}r b pefhle onqrn~mmni ane# bni cnrnbmnqrh$ Pnl`mdmzi osmjr p`gbepmsr$ Jniqj` so# p`bk~elz$ E Xrbepfd`}$ V`dhreq{$ Pnl`mds}yhi JLJ$ E Kemep`k#onkjnbmhj Q`pceknb$ L`" |rn rnr Q`pceknb" jnrnpzi b +,#l bn bpel~ l`meb# pnb m` Xjp`hme onqk`k qbnecn qzm` boepbze boepbze ! b phqjnb`mmzi |jqoephlemr E b IQL o`p`x}rmzl qonqn# anl bzapnqhr{q~ hg q`lnker`$ \hr`rek{" bdsl`iq~/ nrev onqzk`er qzm` m` qleprek{mzi phqj p`dh hqozr`mh~ mn# bncn qpedqrb` bedemh~ anebzu deiqrbhi$ Q`pceknb E ce# '''


áÖÄ xÖÄÑí% ÅáäâÖÄ% z{á}Å~Ä% évàâÖ Ñ{xíz{á|vÑÑíÄ y{Ñ{& ávÇ' hÖ}zÑ{{% ÅÖyzv {Éä% âñ|{ÇÖwÖÇìÑÖÉä% àâávzvxè{Éä Ñ{~}Ç{é~ÉÖÄ wÖÇ{}Ñìï% àâvÇÖ àÇ~èÅÖÉ âáäzÑÖ% àâvá~Å zÖwáÖxÖÇìÑÖ äè{Ç ~} |~}Ñ~' Y {yÖ àíÑ% ~àÜíâvxè~Ä xí& wáÖàÅä x wÖ{xÖÄ z{àvÑâÑÖÄ Évè~Ñ{ à îÅ~Üv|{É Ñv Üváv& èïâ{ ~} àvÉÖÇ{âv% é{á{} ,) Ç{â wíÇ äzÖàâÖ{Ñ }xvÑ~ñ \{& áÖñ iÖàà~~' T kÖxvá~ê É~Ñ~àâá% xà{ à{Éì z~x~}~Ä yÖâÖxí áv}Ñ{& àâ~ x ÅÇÖéìñ ÇïwÖyÖ ÜáÖâ~xÑ~Åv '' T jÜÖÅÖÄÑÖ% y{Ñ{ávÇ' cÖÑÅá{âÑÖ Ö 21&Ä z~x~}~~' T ]ÖÅÇvzíxvï' j xÖ{ÑÑÖ&âávÑàÜÖáâÑÖÄ vx~vç~{Ä xà{ àÖyÇvàÖxvÑÖ' ]~x~}~ñ yÖâÖxv Å xíàvzÅ{ ÜvávèïâÑíÉ àÜÖàÖwÖÉ ÜÖàÇ{ ÜÖÇäé{Ñ~ñ à~yÑvÇv Ñ{ wÖÇ{{ ÅvÅ é{á{} zxv évàv' T lâx{á|zvï' jvz~â{àì' \ÇvxÅÖÉ \j[\' T \{Ñ{ávÇ váÉ~~ cÖè{xÖÄ' ]xv|zí \{áÖÄ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v h{âá c~á~ÇÇÖx~é cÖè{xÖÄ àÇä|~Ç x àxÖ{ xá{Éñ x ÖzÑÖÉ ÅvxvÇ{á~ÄàÅÖÉ ÜÖÇÅä à \á{éÅÖ% ~ xà{ }ÑvÇ~ Öw ~å záä|{àÅ~å ÖâÑÖè{Ñ~ñå' fÖ äxv|vÇ~ cÖè{xÖyÖ ~ }v záäyÖ{' [ .0&É yÖzä ÖÑ ÖzÑÖ& }ÑvéÑÖ xíàâäÜ~Ç Ñv àÖwávÑ~~ ÜváâvÅâ~xv àxÖ{yÖ ÖÅáäyv ÜáÖâ~x f' j' náäê{xv ~ á{è{Ñ~ñ hÇ{ÑäÉv oc chjj Ö àÑñâ~~ \' c' _äÅÖxv àÖ xà{å ÜÖàâÖx' kÖyzv ÖÑ àÉ{ÇÖ }vñ& x~Ç3 Reí Ü{á{|~Ç~ xÖÄÑä' h{á{|~x{É ~ îâÖS' [ âÖ xá{Éñ }v âvÅ~{ àÇÖxv Ñ{ ÜáÖêvÇ~% ~ {yÖ ÉÖyÇ~ äwávâì à zÖÇ|ÑÖ& àâ~ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ j~w~áàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáä& yv' fÖ h' c' cÖè{xÖÄ ÜÖÇì}ÖxvÇàñ ~}x{àâÑÖàâìï ~ zÖwáÖÄ á{Üäâvç~{Ä x [ÖÖáä|{ÑÑíå j~Çvå àâávÑí% ~ àÑñâì âvÅÖyÖ xÖ{ÑvévÇìÑ~Åv à zÖÇ|ÑÖàâ~ Ñ~ÅâÖ Ñ{ á{è~Çàñ' j â{å ÜÖá {yÖ vxâÖá~â{â% ÅÖÑ{éÑÖ% {ê{ à~ÇìÑ{{ xíáÖà' T ]ÖÅÇvzíxvï' [ÖÄàÅv yáäÜÜí yÖâÖxí Å z{Äàâx~ñÉ ÜÖ xvè{Éä ÜÇvÑä RYxyäàâ /1S' !jÖz{á|vÑ~{ îâÖyÖ ÜÇvÑv Ñv zvÑÑÖÉ àÖx{êvÑ~~ Ñ{ ávàÅáíxvÇÖàì' g Ñ{É }ÑvÇ~ âÖÇì& ÅÖ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí% fvévÇìÑ~Å \{Ñèâvwv ~ \ÇvxÅÖÉ \j[\' sâÖ wíÇ ÜÇvÑ% ÖâÑÖàñê~Äàñ Å áv}x~â~ï Ñv~åäzè{& ++,


Va USc[S`eS! ea Xdem Ua\`l# ? #$% Mf`]el fbcSU^X`[o WX\deUfne! ]a_S`Wfnk[X Sc_[o_[ [ ]a_S`W[cl W[U[" Z[\! [g jeSTl dUa[ ZSWSi[ Z`Sne# %"o eS`]aUSo [ &$"o aT" kXUa\d]aUSo Sc_[[ dbadaT`l Ulba^`[em badeSU^X``fn US_[ ZSWSif# ? MXec J[c[^^aU[i! bcXWfd_aec[eX UdX! ieaTl `Sd `X ZSdeS^[ UcSdb^ag Ua\d]S KAOL# ? Fdem! eaUSc[k _[`[dec# ? Ja_S`Wfnk[\ RY`a\ Vcfbba\ Ua\d] [ ]a_S`Wfn" k[\ NXUXc`a\ Vcfbba\ Ua\d]! Wa^aY[eX! ? dcSZf ] aTa[_ aTcSe[^do _[`[dec# ? DX`XcS^"ba^]aU`[] McaUS^aU# IZ Vcfbbl WX\deUf" ne WUX W[U[Z[[# LW`S [Z `[g ? &)("o ? U cS\a`X Bc`a bX" cXWSXedo U dadeSU '*"\ Sc_[[# MadeSU^X``lX US_[ ZSWSi[ TfWfe Ulba^`X`l# McaUS^aU U %+(' VaWf! ]a_S`Wfo ]acbfda_ U NbSdd]" EX_o`d]a\ abXcSh[[! ZSWSif `X Ulba^`[^# Gf]aU! WX^So cSZVca_`l\ cSZTac abXcSh[[ [ d`[_So iXcXZ aW`aVa d Wa^Y`ade[! XW]a dbcad[^ McaUS^aUS, =JS]a\ WfcS] bcXW" deSU^o^ eXTo ] DXcan-> A McaUS^aU ba^fi[^ ZUS`[X DX" cao ZS Ta[ `S PS^g[`"Da^X# =Cl bcXWdeSU^o^[! eaUSc[k _ScjS^###> McaUS^aU eaVWS U Wa^Y`ade[ adeS^do# ? DX`XcS^"ba^]aU`[] Q]SWaU! ? Wa^aY[^ ]a_S`Wf" nk[\ NXUXc`a\ Vcfbba\ Ua\d]! ? QeST Vcfbbl VaeaU ] WacSZUXcelUS`[n U Vcfbbf Sc_[\ =NXUXc># N baWi[`X`[" X_ USjX_f ZS_Xde[eX^n VX`XcS^f Sc_[[ eaUSc[kf MSU" ^aUd]a_f# IUS` K[]a^SXU[i Q]SWaU ? deScX\j[\ eS`][de# FkX U %+'* VaWf a`! ]a_S`Wfo eS`]aUl_ UZUaWa_ U Taog f aZXcS PSdS`! WXcZ]a UlcUS^do `S dab]f HSaZXc`fn! ZSgUSiX`" `fn oba`hS_[! ZS iea [ Tl^ `SVcSYWX` acWX`a_ =JcSd`So HUXZWS># C Ua\`f Q]SWaU ]a_S`WaUS^ eS`]aUl_ ba^]a_# Ca UcX_o JSc[Td]aVa ]c[Z[dS d^fY[^ `S JfTX UaX``l_ daUXe`[]a_ U DcfbbX D^SU`aVa UaX``aVa daUXe`[]S VX`X" &&(


ávÇv váÉ~~ h Ç~{xv' a xÖâ ä|{ é{âx{áâíÄ yÖz q ÅvzÖx ÅÖ& ÉvÑzä{â j\[ ' T nÖáÖèÖ% T ÖzÖwá~Ç \á{éÅÖ ~ zÖwvx~Ç3 T ] äÉvï% x ] &+% Ñ{ ÜÖ}|{ ] &, % èâvw yáäÜÜí% a xvÑ \á~yÖáì{x~é !ÖÑ Öw& ávâ~Çàñ Å h vxÇÖxàÅÖÉä"% ~É{âì x e ~ÇÖx~çvå ÜÖz h ávyÖÄ' T ^ àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' T f vévÇìÑ~Å \ÇvxÑÖyÖ ÖÜ{ávâ~xÑÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ' T \{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å h ÖxvÇ~Ä' ] ÖÅÇvzíxvï' c váâí& Üá~Åv}í zÖx{z{Ñí zÖ xà{å ÅÖÉvÑz~áÖx z~x~}~Ä ~ ÅÖÉvÑ& zäïê~å váÉ~ñÉ~% z{Äàâxäïê~å x Ü{áxÖÉ àâávâ{y~é{& àÅÖÉ îè{ÇÖÑ{' T a % éäâì âv~Ñàâx{ÑÑÖ% zÖwvx~Ç3 T ] Çñ Öà& âvÇìÑíå% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% âÖ|{ xà{ ÜÖzyÖâÖxÇ{ÑÖ' \á{éÅÖ zvÇ ÜÖÑñâì |{àâÖÉ3 åÖáÖèÖ% àvz~â{àì' T e vâx{Ä [ và~Çì{x~é% T \á{éÅÖ Öwávâ~Çàñ Å `våváÖ& xä' T pâÖ xí zÖÜÖÇÑ~â{5 T c ÖÉvÑzÑí{ ÜäÑÅâí [ {áåÖxÑÖyÖ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäï& ê{yÖ T Ñv}{ÉÑíÄ% ÜÖz}{ÉÑíÄ ~ xÖ}zäèÑíÄ T áv}x{áÑä& âí''' \ÖáèÅÖx wíàâáÖ ÜÖzÑñÇàñ ~ zÖwvx~Ç Å àÇÖxvÉ f véy{Ñ& èâvwv3 T h á~ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ ~ ÑvzxÖzÑíÄ% ~ ÜÖzxÖzÑíÄ% âÖ& xvá~ê É~Ñ~àâá% âÖ|{ yÖâÖxí zÇñ ávwÖâí [ {áåÖxÑÖyÖ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäïê{yÖ' `våváÖx ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T lÜávxÇ{Ñ~{ [ ÖÖáä|{ÑÑíÉ~ j~ÇvÉ~ ÉÑÖyÖÅávâÑÖ zäwÇ~áÖxvÑÖ' j \{ÑèâvwvÉ~ àâávÑ [ váèvxàÅÖyÖ ] ÖyÖxÖ& áv xà{ àÖyÇvàÖxvÑÖ' a xvÑ a yÑvâì{x~é zÖwvx~Ç3 T ] v&zv% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' [ à{ àÖyÇvàÖxvÑÖ' uÅäwÖxàÅ~Ä ~ `våváÖx à{Ç~ Ñv àxÖ~ É{àâv' Y \á{éÅÖ Öwávâ~Çàñ Å ^ Ü~è{xä3 T YÇ{Åà{Ä YÇ{Åà{{x~é' T l|{ wíÇÖ x~zÑÖ% éâÖ É~& Ñ~àâá zÖxÖÇ{Ñ åÖzÖÉ zÖÅÇvzv' T kí&âÖ éâÖ ÉÖÇé~èì5 ^ Ü~è{x xàâvÇ ~ àÅv}vÇ3 ++.


T YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é% ÜÖ äÅv}vÑ~ï \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ à{Å& á{âváñ o c c h jj d {ÖÑ~zv a Çì~év Z á{|Ñ{xv ÜáÖx{z{Ñv wÖÇìèvñ Üváâ~ÄÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅvñ ávwÖâv' f vàâáÖÄ x [ Ö& Öáä|{ÑÑíå j~Çvå wÖ{xÖÄ' ^ àâì ÜÖÇÑvñ äx{á{ÑÑÖàâì% éâÖ }vzvév wäz{â äàÜ{èÑÖ xíÜÖÇÑ{Ñv' T jÜvà~wÖ' a ÜÖàÇ{zÑ{{' T \á{éÅÖ% Åv|{âàñ% zv|{ xÖ}xíà~Ç yÖÇÖà' T \ÖâÖxÑÖàâì Å xxÖzä xÖÄàÅ T +) vxyäàâv' g wëñxÇñï R pS !Ü{á{åÖz yávÑ~çí pjji" T +, évàv +) vx& yäàâv' ] {Ñì xxÖzv xÖÄàÅ T +* vxyäàâv *2/1 yÖzv' j~yÑvÇ R pS T R [ Çâvxv&///S' d ~çv xÖ{ÑvévÇìÑ~ÅÖx x }vÇ{% Åv}vÇÖàì% ÜÖàäáÖx{Ç~' T c ÖÉvÑzváÉí T e ~Ñ~àâá Öwávâ~Çàñ Å ÑvÉ' e í xàâvÇ~' T g yÖÑì ÖâÅáíxvâì âÖÇìÅÖ à ÉÖ{yÖ áv}á{è{Ñ~ñ' T ^ àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% T Öâx{â~Ç~ Éí x âá~ yÖÇÖ& àv' Y \á{éÅÖ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T `vzvé~ zÖ ÅÖÉvÑz~áÖx z~x~}~Ä ~ Ü{á{zÖxíå ÜÖÇ& ÅÖx ÖÜ{ávâ~xÑÖyÖ ÜÖåÖzÑÖyÖ ÜÖàâáÖ{Ñ~ñ váÉ~Ä zÖx{àâ~ *2 vxyäàâv' ] Çñ xà{å ÖàâvÇìÑíå ÜÖÇÅÖx T +) vxyäàâv' T ^ àâì T àÑÖxv Öâx{â~Ç~ Éí xâáÖ{É' e ~Ñ~àâá Öwávâ~Çàñ Å `våváÖxä3 T e vâx{Ä [ và~Çì{x~é' g Ü{ávâ~xÑí{ yáäÜÜí zÇñ ÅÖÑ& âáÖÇñ x ~å váÉ~~ Ñ{ ÜÖàíÇvâì' T a % ÜÖÅv}íxvñ Ñv Ñvà3 T g Ñ~ yÖÇÖxÖÄ Öâx{évïâ }v xíÜÖÇÑ{Ñ~{ wÖ{xÖÄ }vzvé~ àxÖ& {Ä váÉ~~' T ^ àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% T ÖÜñâì àÅv}vÇ~ Éí' `våváÖx Öâx{â~Ç3 T Z äz{â ~àÜÖÇÑ{ÑÖ' h ÖåÖ|{% f véy{Ñèâvwv àÅá{Üñ à{ázç{ àÖyÇvà~Çàñ à äÅv}vÑ~{É É~Ñ~àâáv' T jÖx{êvÑ~{ }vÅÖÑé{ÑÖ' \á{éÅÖ }vÅáíÇ àxÖï â{âávzì' u ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv évàí3 2 évàÖx -, É~Ñäâí' [ à{ É{áÖÜá~& ñâ~{ }vÑñÇÖ É{Ñìè{ évàv' kÖéÑ{{% -, É~Ñäâí' ++/


J ZYTWKV MRNViO JU^LYM\UYNY% OP\UK]f RKTOS ]e WXP XPYL`YOSW" ;\P OMSX^VS\f U OMP[S" @ MO[^N U]Y!]Y ][YX^V WPXi RK ZVPbY" J YLP[X^V\i S ^MSOPV AK[NPVYMK" 8 B^ b]Y ZYXiV EKcK& 8 FKU ]YbXY ;K\SVST HSVSZZYMSb" 8 : b]Y ZYXiV& 8 Y\UVKLSV\i MYRO^cXeT OP\KX]XSU" 8 =PT\]MYMK]f XKOY [PcS]PVfXY S ]MP[OY ^Z[KMVi]f MYT\UKWS" 8 >""]f XKOY S _KWSVSh XP \Z[KcSMK]f 8 MY] b]Y XK! OY J Y\]YVLPXPV" ; ]KUYP M[PWi 8 S ]KUYT aSXSRW SR ^\] Z[Y\VKMVPXXYNY NP[Yi MYTXe" ; Z[SPWXYT JU^LYM\UYNY i YQSOKV XPOYVNY" CX MYcPV S ZYQKM WXP [^U^ Z[SNVK\SV U \PLP M UKLSXP]" 8 EVecf UYWKXOK[W OPVK!]Y UKUYMe""" 8 =K ]YMK[Sd WK[cKV" =PVK \VYQXeP" 8 Fe ^ <YW^VUS!]Y LeV& 8 FKU ]YbXY" ; Z[YcVYP MY\U[P\PXfP" ; UKUYW!]Y RKNK! OYbXYW OYWP" 8 CX Z[Yd^ZeMKV ]PLi& 8 BP XK ]YNY YX XK[MKV\i b]YL WPXi Z[Yd^ZeMK]f" 8 ?XKh RXKh" IMKVh" Ae YLK ZY]YZ]KVS\f ZYWYVbKVS" @MKX @NXK]fPMSb ZY! OYcPV U N[K_SX^ MRiV \ ZYOXY\K \]KUKX S ZP[PMP[X^M PNY ZY\]KMSV XK \]YV" 8 Ae M\P 8 ]KW MX^][S 8 YX ZYUKRKV ZKVfaPW XK \]KUKX" 8 GbS]eMKT g]Y UYWKXOK[W" FPLP OYVNY QS]f S \V^QS]f" DYWXS XKcPNY L[K]K N^Li] ][S LPOe8 MYOUK b^QSP LKLe S \YL\]MPXXKi O^[f" 8 BY Z[YZYMPOXSUYW!]Y @MKX @NXK]fPMSb Le]f VPN! bP bPW \Mi]eW" 8 Fe g]Y U bPW^& 8 =K ]KU U \VYM^ Z[ScVY\f" ##$


T f ä ÇvzÑÖ% Å àÇÖxä âvÅ Å àÇÖxä''' kí ÉÑ{ Çäéè{ xÖâ éâÖ àÅv|~3 ÅvÅ Ñvàé{â ÖâÅáíâ~ñ ÖyÑñ% v5 jÇíèvÇ% éâÖ É~& Ñ~àâá àÅv}vÇ5 kÖÇìÅÖ à {yÖ áv}á{è{Ñ~ñ' T jÇíèvÇ' u Öw îâÖÉ ÜÖzäÉvï% âÖxvá~ê ÉváèvÇ' T [ Ö&xÖ h ÖzäÉvÄ% ÅÖÉvÑzváÉ''' f ä éâÖ |{% wíxvÄ ] Ö xàâá{é~ e Ñ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% ÖÑ åÖé{â É{Ññ ÖwÑñâì' f Ö% x~z~ÉÖ% Ü{á{zäÉvÇ' c é{Éä Ç~èÑ~{ àvÑâ~É{Ñâí5 ^ ê{ ~ xÜáñÉì ÑvÅÇ~é{É wÖÇìèäï w{zä' Y âvÅ T ÑÖáÉvÇìÑÖ{ ávààâvxv& Ñ~{ Öw{êv{â ÑÖáÉvÇìÑäï åÖáÖèäï xàâá{éä' [ Öâ âÖÇìÅÖ T ÅÖyzv5


/5232 !! Ejmavx"ijhlb\gbdb# &$ Z\]mklZ! && qZkZ %) fbgml! kb]gZe ?CelZ\Z"***@# Clhj`_gb_# O_j\Zx kf_jlv# ?Cu^\b`_gb_ b^_l ghjfZevgh@# Mhqgu_ aZeiu \ Jhrbp_# OehoZx \klj_qZ \ Rj_gqbg_# D]Q_QJTcVJe XWPQ_Qe CWZSLb QP Z[J[cQ! WX\KTQSWLJVVWR L MJPO[O 9EYJLNJ: %% JLM\Z[J $*() MWNJ #

OhahjgZx dZjlbgZ# '+"x Zjfbx h\eZ^_eZ ahghc hl\_lkl\_gghklb# GLQNO[OTcZ[LJ Z `O^WZTWLJ_SWR Z[WYWVb# Ia^_j`db jvxghc bkihegbl_evghklb# ?V_klv ijZpb@# Ohklu^gZx bgkp_gbjh\dZ# @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) JLM\Z[ $*() MWNJ

a âvÅ% *1 vxyäàâv xà{ ÖÜá{z{Ç~ÇÖàì' [ Ö{ÑÑvñ Évè~Ñv wíÇv }vÜäê{Ñv' R kÖéÅv xÖ}xávâvS ÖàâvÇvàì ÜÖ}vz~' [ Ö}ÉÖ|ÑÖ wíÇÖ Ç~èì zx~|{Ñ~{ xÜ{á{z' a ÖÑÖ ÑvévÇÖàì' k~å~Ä yÖÇÖà e ~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí \á{éÅÖ xÑÖxì ~ xÑÖxì }xäévÇ x ÉÖ{Ä yÖÇÖx{3 R sâÖ wäz{â Öàäê{àâxÇ{ÑÖ% zv|{ {à& Ç~ ÑvéÑ{âàñ âá{âìñ É~áÖxvñ xÖÄÑvS' [ *1-1 yÖzä% }v *+) Ç{â zÖ ÖÜ~àíxv{Éíå àÖwíâ~Ä% âÖÇì& ÅÖ éâÖ xàâäÜ~xè~Ä Ñv âáÖÑ YxàâáÖ&[ {Ñy{áàÅÖÄ ~ÉÜ{á~~ \vwàwäáyÖx *1&Ç{âÑ~Ä m ávÑç&a Öà~ã% x~zñ w{àÜÖáñzÅ~ x [ {Ñ{ ~ wäÑâ x [ {Ñyá~~ !ç{Çì T Öâz{Ç{Ñ~{ Öâ YxàâáÖ&[ {Ñ& yá~~ x àvÉÖàâÖñâ{ÇìÑÖ{ [ {Ñy{áàÅÖ{ yÖàäzváàâxÖ"% àÇ{}ÑÖ ÜáÖà~Ç f ~ÅÖÇvñ ; !x àxÖ{ xá{Éñ ÑvÜäyvÑÑÖyÖ xíàâäÜÇ{Ñ~& {É z{Åvwá~àâÖx" ÜÖÉÖéì {Éä% m ávÑçä&a Öà~ãä% äz{á|vâì& àñ Ñv âáÖÑ{ ~ ÜÖzvx~âì àÉäâä' ] xäåàÖââíàñéÑvñ iÖàà~Ä& àÅvñ váÉ~ñ ÜÖz ÅÖÉvÑzÖxvÑ~{É y{Ñ{ávÇ&ã{ÇìzÉváèvÇv h vàÅ{x~év ÜÖèÇv x Üá~zäÑvÄàÅ~{ }{ÉÇ~ ~ xíÜÖÇÑ~Çv }v& zvéä% ÜÖàâvxÇ{ÑÑäï çvá{É' ++2


kvÅ zxv ~ÉÜ{ávâÖáv Öw{àÜ{é~xvÇ~ àÖåávÑ{Ñ~{ ~ äÜáÖ& é{Ñ~{ àxÖ~å ~ÉÜ{á~Ä' jÖï}ÑÖ{ x}v~ÉÖz{Äàâx~{ ÜáÖâ~x Ñváäè~â{Çñ xÑäâá{ÑÑ{yÖ àÜÖÅÖÄàâx~ñ x ÖzÑÖÉ ~} àÖï}& Ñíå yÖàäzváàâx T }vÅÖÑÖÉ{áÑÖ{ z{Äàâx~{ x É~á{ âÖyzvè& Ñ{Ä ÜÖÇ~â~Å~ ~ z~ÜÇÖÉvâ~~' Y éâÖ ÜáÖ~àåÖz~â x *2/1 yÖzä5 kÖ |{ àvÉÖ{3 x{Ç~Åvñ z{á|vxv xxÖzÖÉ àxÖ~å ~ àÖï}Ñ~é{àÅ~å xÖÄàÅ àâá{É~âàñ äw{á{éì àxÖ{yÖ àÖï}Ñ~Åv Öâ w{àÜÖáñzÅÖx ~ àÉäâí' cÖÑ{éÑÖ% ÉÖ|ÑÖ àÖyÇvèvâìàñ à âvÅÖÄ vÑvÇÖy~{Ä% ÉÖ|& ÑÖ Ñ{ àÖyÇvèvâìàñ''' gzÑÖ Öé{x~zÑÖ3 àá{zàâxv ÖyÑ{xÖyÖ xÖ}z{Äàâx~ñ Ñv ÜáÖâ~xÑ~Åv x ÜáÖèÇÖÉ x{Å{ ~ ÑíÑ{ àäê{& àâx{ÑÑÖ áv}Ç~éÑí' a x ÉÖ{É àÖ}ÑvÑ~~% ÅáÖÉ{ ÜáÖâ~xÖá{& é~xíå ~àâÖá~é{àÅ~å á{É~Ñ~àç{Ñç~Ä% ÜÖzÖwÑÖ }vÑÖ}{% à~z{Ç {ê{ Öz~Ñ Öwáv}3 }v||{ÑÑvñ àÜ~éÅv x áäÅvå ÅÖÉvÑ& zváÉv% Öâ ÅÖâÖáÖÄ ÉÖ|{â xàÜíåÑäâì wÖ&ÖÇìèÖÄ ÖyÖÑì''' RgyÖÑì ÖâÅáíxvâì âÖÇìÅÖ à ÉÖ{yÖ áv}á{è{Ñ~ñS% T àÅv}vÇ ÑvÉ É~Ñ~àâá' pâÖ Ö}ÑvévÇ~ îâ~ àÇÖxv5 [{áÖñâ& ÑÖàâì ÖÅv}vÑ~ñ xÖÖáä|{ÑÑÖyÖ àÖÜáÖâ~xÇ{Ñ~ñ Ñvè~É xÖÄàÅvÉ5 fÖ ñ îâÖ ÜÖÇÑÖàâìï ~àÅÇïévÇ% Ö é{É% àÖwàâx{Ñ& ÑÖ% ~ zÖÅÇvzíxvÇ x eÖàÅx{ Ñv àvÉÖÉ xíàÖÅÖÉ äáÖxÑ{' a xà{&âvÅ~ ~} äàâ É~Ñ~àâáv âvÅ~{ àÇÖxv Ñ{ ÉÖyäâ wíâì àÇä& évÄÑíÉ~' `Ñvé~â% zv|{ Ñ{àÉÖâáñ Ñv Öâàäâàâx~{ ñxÑÖÄ x{& áÖñâÑÖàâ~ ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖyÖ àÖÜáÖâ~xÇ{Ñ~ñ% ÉÖyäâ xÖ}& Ñ~ÅÑäâì ÖwàâÖñâ{Çìàâxv% Üá~ ÅÖâÖáíå ÖâÅáíâ~{ ÖyÑñ Öà& âvÑ{âàñ {z~Ñàâx{ÑÑíÉ àá{zàâxÖÉ xÖ}z{Äàâx~ñ Ñv''' a ñ ÜÖzäÉvÇ3 RÑv ÜáÖâ~xÑ~ÅvS' ZÖy ÉÖÄ% îâÖ ÅÖyÖ |{ ñ ávààÉv& âá~xvï ÅvÅ ÜáÖâ~xÑ~Åv5 RjÖzáäyÖxS àxÖ~å% à Å{É Ñ{zvx& ÑÖ äévàâxÖxvÇ x àÖxÉ{àâÑíå äé{Ñ~ñå5 u ÜáÖzÖÇ|vÇ zäÉvâì Öw RÖâÅáíâ~~ ÖyÑñS' k{vâá xÖ}& ÉÖ|Ñíå z{Äàâx~Ä xÖÄàÅ ávàÅ~ÑäÇàñ Ñv 1)) Å~ÇÖÉ{âáÖx à }vÜvzv Ñv xÖàâÖÅ ~ Ñv ,)) T -)) Å~ÇÖÉ{âáÖx à à{x{áv Ñv ïy' câÖ |{ ~ yz{ àäÉ{{â ÑvÄâ~ É~Ñ~àâáv \á{éÅÖ xÖ xá{Éñ Öàä& ê{àâxÇ{Ñ~ñ ÖÜ{ávç~~% éâÖwí ~àÜáÖà~âì àÖ~}xÖÇ{Ñ~ñ Öâ& Åáíâì ÖyÖÑì ÜÖ vâvÅäïê{Éä Ñ{Üá~ñâ{Çï5 [ÖÜáÖà% ÅÖÑ{é& "# 230


ÑÖ% á~âÖá~é{àÅ~Ä' hÖîâÖÉä ñ àz{ÇvÇ xíxÖz% éâÖ }v z~ÜÇÖ& Évâ~éÑÖÄ ãÖáÉäÇ~áÖxÅÖÄ É~Ñ~àâáv Ñv àvÉÖÉ z{Ç{ àÇ{zÖ& xvÇÖ ÜÖÑ~Évâì Üá~Åv}vÑ~{ z{ÄàâxÖxvâì àvÉÖàâÖñâ{ÇìÑÖ ~ Öâx{âàâx{ÑÑÖ T ~É{ÑÑÖ Öâx{âàâx{ÑÑÖ T ÅvÅ {àÇ~ wí îâÖ }vávÑ{{ wíÇÖ àÖyÇvàÖxvÑÖ à àvÉ~É e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖÑí' kÖyzv% ÜÖàÇ{ àÖx{êvÑ~ñ% Ñ{ }áñ |{ uÅäwÖxàÅ~Ä àÜáÖà~Ç É{Ññ3 éâÖ ñ zäÉvï Öw ÖâÅáíâ~~ ÖyÑñ5 u Öâx{â~Ç äÅÇÖÑé~xÖ' jÇ{zäñ Ñvè{Ä váÉ{ÄàÅÖÄ îâ~Å{ !zv ~ ÖwíéÑÖÄ é{ÇÖx{é{àÅÖÄ îâ~Å{"% Ñ{Çì}ñ Ü{á{ÅÇvzí& xvâì Ñv éä|~{ ÜÇ{é~ àxÖï Öâx{âàâx{ÑÑÖàâì4 x{zì ÖzÖwá~& â{ÇìÑÖ{ àÇÖxÖ uÅäwÖxàÅÖyÖ x âÖâ ÉÖÉ{Ñâ Ö}ÑvévÇÖ wí zÇñ É{Ññ ~ÑzäÇìy{Ñç~ï Ñv ÖâÅáíâ~{ ÖyÑñ x Åá~â~é{àÅÖÄ à~& âävç~~3 z{àÅvâì% axvÑ&yÖáv wíÇ àÖyÇvà{Ñ''' f{â ä|% Ñ{ Ñv& zÖ Ñ~ÅÖyÖ ÜÖzàâvxÇñâì' [Ö{xvâì âvÅ xÖ{xvâì% ~ ä| {àÇ~ Öâ& x{évâì% âvÅ Öâx{évâì àvÉÖÉä' [ àâá{É~â{ÇìÑÖ ÜáÖÇ{â{xè~{ zxv zÑñ ñ zÖx{Ç àxÖ{ á{& è{Ñ~{ zÖ ÅÖÉvÑz~áÖx z~x~}~Ä Ü{áxÖyÖ ÖÜ{ávâ~xÑÖyÖ îè{ÇÖÑv váÉ~~ T y{Ñ{ávÇÖx táÅÖxv ~ cá~xzí ~ ÅÖÉvÑ& z~áÖx Ü{á{zÖxíå ÖâáñzÖx îâ~å z~x~}~Ä T ÜÖÇÅÖxÑ~Åv jäzváÅ~Ñv ~ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv ^ÇwvÅ~z}{% v âvÅ|{ y{Ñ{ávÇv käÅ{{xv ~ ÅÖÉvÑz~áv ÖàÖwÖyÖ Öâáñzv ÉvÄÖáv ZáäÑ~Ñ~{Å& àv% ~zäê{yÖ ÜÖ ÜávxÖÉä Éváèáäâä% ~ ÅÖÉvÑz~áÖx áÖâ% àÖ& àâvxÇñïê~å îâÖâ Öâáñz3 âvÑÅÖxÖÄ T ÅvÜ~âvÑv cÖázvàv% ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ !z{àvÑâ" T ÅvÜ~âvÑv j~zÖáÖxv' [ îâÖÉ ÖàÖwÖÉ Öâáñz{ ~É Üá{zàâÖñÇÖ àâá{É~â{ÇìÑÖ ÜáÖzx~yvâìàñ Ñv ká{Ñé~Ñ' u x}ñÇ Ñv à{wñ Öâx{âàâx{ÑÑÖàâì ~ Üá~Åv}vÇ îâ~É ÅÖÉvÑz~ávÉ Ñv xíàâá{Ç Öâx{évâì }vÇÜÖÉ' [ â{ zÑ~ ñ ÜáÖxÖz~Ç Ñv àxÖ{É ch ä|{ Ñ{ évàí% v âÖÇì& ÅÖ É~Ñäâí' cäzv wÖÇ{{ xv|ÑíÉ ñxÇñÇÖàì Öwê{Ñ~{ à Öã~& ç{ávÉ~ ÜÖÇÅÖx ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ ~ *+1&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~& x~}~Ä T ~É Üá{zàâÖñÇÖ z{ÄàâxÖxvâì x Ü{áxÖÉ îè{ÇÖÑ{ ÖÜ{ávâ~xÑÖyÖ ÜÖåÖzÑÖyÖ ÜÖàâáÖ{Ñ~ñ váÉ~~' cÖÉz~xí Öâ& Ç~éÑÖ àÖ}ÑvxvÇ~% éâÖ âÖÇìÅÖ àâá{É~â{ÇìÑíÄ áíxÖÅ Ñv }v& Üvz% àäâÖéÑÖ{ Üá{ÖzÖÇ{Ñ~{ ÜÖéâ~ .)) Å~ÇÖÉ{âáÖx% xíåÖz îâ~å z~x~}~Ä Ñvxàâá{éä +-&Ä _{Ç{}ÑÖÄ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ +,* 231


z~x~}~~ x ávÄÖÑ{ gàâávxv ~ +.-&Ä Éàz x ávÄÖÑ{ ZáÑÖ ~ xíåÖz ÉÖ{yÖ hch !Ü{á{zÖxÖyÖ ÅÖÉvÑzÑÖyÖ ÜäÑÅâv" é{á{} *+T*- évàÖx x ká{Ñé~Ñ T âÖÇìÅÖ âvÅÖÄ îÑ{áy~éÑíÄ% àâá{É~â{ÇìÑíÄ ~ xÉ{àâ{ à â{É Ñ{Ö|~zvÑÑíÄ áíxÖÅ ÜÖ}& xÖÇ~â ~}w{|vâì ÅáÖxÖÜáÖÇ~â~ñ' fÖ éâÖ wäz{â zvÇìè{% ÅÖyzv Éí }vÄÉ{É àxÖ~ áäw{|~ ~% éâÖ Ñv}íxv{âàñ% RÖÅÖÜv{ÉàñS5 gáyvÑ~}ÖxvÑÑÖyÖ àÖÜáÖâ~& xÇ{Ñ~ñ Ñ{ wäz{â T xÜÖÇÑ{ x{áÖñâÑÖ' gzÑvÅÖ Ñ{ xí}Öx{â Ç~ Ñvè{ Üá~àäâàâx~{ àÉäâä àá{z~ Ñvà{Ç{Ñ~ñ5 [à{&âvÅ~ éä|ÖÄ àvÜÖy''' [{é{áÖÉ *1 vxyäàâv% ÅÖyzv ñ x{áÑäÇàñ ~} eÖàÅxí% ÅÖ ÉÑ{ x vxâÖwäà }vè{Ç T Ñ{Ö|~zvÑÑÖ% w{} Üá~yÇvè{Ñ~ñ T ÑvévÇìÑ~Å ÖàÖwÖyÖ Öâz{Çv váÉ~~ ÜÖÇÅÖxÑ~Å jÜ~á~Ñ' lxv& |~â{ÇìÑÖ ÜÖ}zÖáÖxvÇàñ ~% àÇvêvxÖ äÇíwvñàì% àÅv}vÇ3 T YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% xvÉ Üá~x{â Öâ tá~ñ [Çv& z~É~áÖx~év' T Y îâÖ ÅâÖ5 jÜ~á~Ñ äz~xÇ{ÑÑÖ T z{àÅvâì% ÅvÅ |{ xí Ñ{ }Ñv{& â{5 T ÜÖñàÑ~Ç3 T YÑzáÖÜÖx% há{zà{zvâ{Çì c\Z Üá~ jÖx{â{ e~Ñ~àâ& áÖx jjji' T Y&v''' jÜvà~wÖ' T eÑ{ Üá~Åv}vÑÖ xvÉ zÖÇÖ|~âì3 }v xvÉ~ ÖåÖâñâàñ }v& ÜvzÑí{ àÜ{çàÇä|wí' T Y îâÖ {ê{ à ÅvÅÖÄ àâvâ~5 T kvÅ xí |{ T ÅÖÉvÑzváÉ' Y Å âvÅ~É ÇïzñÉ Üá~ ÜÖ& zÖwÑíå ÖwàâÖñâ{Çìàâxvå ÖàÖwÖ{ xÑ~ÉvÑ~{''' hÖîâÖÉä à ÜÖÇäé{Ñ~{É à~yÑvÇv ÉÑ{ Üá~Åv}vÑÖ ÑvåÖz~âìàñ Ñ{ÖâÇäé& ÑÖ áñzÖÉ à xvÉ~' Y ÜÖÉ~ÉÖ váÉ{ÄàÅÖÄ ÖåávÑí ä xvà wäz{â Üá~Åáíâ~{ zxäå ÉÖ~å yÖÇÖxÖá{}Öx' sâÖyÖ {ê{ Ñ{ åxvâvÇÖ' Zz~Ç~ wí% ÅvÅ ÖwíéÑÖ% âvÄÑÖ3 àÇ{xv% àÜávxv% à}vz~''' kvÅ Ñ{â% {ê{ ~ Üá~àâvxÇñïâ zxäå yÖ& ÇÖxÖá{}Öx''' 232 "#"


T kvÅ éâÖ | ÉÑ{ â{Ü{áì ~ zÖ x{âáä Ñ{Çì}ñ wäz{â àåÖ& z~âì w{} ÖåávÑí5 T áv}záv|{ÑÑÖ àÜáÖà~Ç ñ' T YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% T àÉäâ~Çàñ jÜ~á~Ñ% T xà{ wäz{â x ÜÖáñzÅ{''' há~ xà{É ÉÖ{É Ñ{Üá~ñ}Ñ{ÑÑÖÉ ÖâÑÖè{Ñ~~ Å yîw~& àâvÉ àäzìwv ávàÜÖáñz~Çvàì âvÅ% éâÖ ~É{ÑÑÖ ÖÑ% jÜ~á~Ñ% xàÅÖá{ ÜÖàÇ{ îâÖyÖ áv}yÖxÖáv ~ àÜvà{â ÉÑ{ |~}Ñì' fÖ Ñ{ wäzä }vw{yvâì xÜ{á{z' [Ö xâÖáÑ~Å +) vxyäàâv xÖ xâÖáÖÄ ÜÖÇÖx~Ñ{ zÑñ áv}áv& }~Çvàì yáÖ}v' \áÖÉ ~ ÉÖÇÑ~~ ÑvÜÖÉ~ÑvÇ~ ÅvÑÖÑvzä% v àÜÇÖèÑÖÄ Ç~x{Ñì Ñ~}x{áyvÇàñ à Ñ{w{à% äàâáv~xvñ ÑvÉ xà{& Öwêäï wÖÇìèäï ÜÖÉíxÅä Ü{á{z zvÇìÑ{Ä zÖáÖyÖÄ' eÖñ ÖÜ{ávâ~xÑvñ yáäÜÜv !Ü{á{zÖxÖÄ ÅÖÉvÑzÑíÄ ÜäÑÅâ" T ñ Ñv R[ÖÇy{S à zxäÉñ ávz~àâvÉ~% âá~ Zeh ~ âá~ Zki&/)&hZ à Ñ{wÖÇìèÖÄ yáäÜÜÖÄ Öã~ç{áÖx èâvwv váÉ~~ !àá{z~ ÅÖâÖáíå jÜ~á~Ñ àÖ àxÖ~É~ yÖÇÖxÖá{}vÉ~" T wíÇv ÜÖzâñÑäâv Å }vàâvx{ }v l|yÖáÖzÖÉ' hÖwÇ~}Öàâ~ ávàÜÖÇv& yvÇàñ ÖàÖwíÄ Öâáñz% ÅÖâÖáíÄ xÖ}yÇvxÇñÇ ÉvÄÖá ZáäÑ~Ñ~& {Åà3 âvÑÅÖxvñ áÖâv ÅvÜ~âvÑv cÖázvàv ~ z{àvÑâ Ñv Ñ{Ä T ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ áÖâv ÅvÜ~âvÑv j~zÖáÖxv' eí |zvÇ~ à~yÑvÇv' j~yÑvÇ ÜÖàâäÜ~Ç x ++ évàv *. É~Ñäâ +) vxyäàâv' hÖ ávç~~ é{âÅÖ ~ ñàÑÖ ÜáÖ}xäévÇÖ3 R[Çâvxv&///S' d~x{Ñì ÜáÖzÖÇ|vÇàñ% v ávàÅvâí yáÖÉv }vyÇäèvÇ~ á{x ÉÖâÖáÖx' u Ñ{}vÉ{âÑÖ zÇñ záäy~å Ü{á{Åá{àâ~Çàñ ~ àÅÖÉvÑzÖxvÇ ZáäÑ~Ñ~{Åàä3 T j ZÖyÖÉ fv ká{Ñé~Ñ hÖ xâÖáÖÄ ávz~ÖàâvÑç~~ Öz~Ñ }v záäy~É ÜÖàÇ{zÖxvÇ~ zÖÅÇvzí ÅÖÉvÑz~áÖx z~x~}~Ä à ÜÖzâx{á|z{Ñ~{É Ö ÜÖÇä& é{Ñ~~ à~yÑvÇv' [Öâ ~ y{Ñ{ávÇ käÅ{{x% ä|{ yÖâÖxíÄ zx~& Ñäâìàñ ÜÖ Ç{xÖÉä Éváèáäâä Ñv cÖè~ç{ T ZáÑÖ% âÖ|{ zÖ& "## 233


zÖ|~Ç3 Rj~yÑvÇ ÜÖÇäé{Ñ' j~yÑvÇ ÜÖÇäé{Ñ' [íÜÖÇÑñ{É' [íÜÖÇÑñ{ÉS' ]Ö|zì ÜáÖzÖÇ|vÇ èäÉ{âì x Ç~àâx{' fÖ ñ àÇíèvÇ âÖÇì& ÅÖ áÖÅÖâ âvÑÅÖxíå zx~yvâ{Ç{Ä zv éäxàâxÖxvÇ% ÅvÅ äévê{Ñ& ÑÖ wì{âàñ ÉÖ{ à{ázç{' Y é{åÖàÇÖxvçÅvñ }vàâvxv% Ñ~é{yÖ Ñ{ ÜÖzÖ}á{xvñ% Ñ{àÇv àxÖï àÇä|wä x ÖwíéÑÖÉ á{|~É{3 évàâí{ äé{Ñ~ñ ~ Ü{á{& zx~|{Ñ~ñ xÖÄàÅ Ñv â{áá~âÖá~ñå Öw{~å àÖï}Ñíå àâávÑ Üá~äé~Ç~ ÜÖyávÑ~éÑ~ÅÖx Ñ{ w{àÜÖÅÖ~âìàñ3 x{zì àÖï}Ñ~& Å~ Ñ{ z{á|vâ ÅvÉÑñ }v Üv}äåÖÄ''' hÖ}vz~ Ü{áxí{ +)) Å~ÇÖÉ{âáÖx' u àÖ àxÖ{Ä ÖÜ{ávâ~x& ÑÖÄ yáäÜÜÖÄ Ñv R[ÖÇy{S ÖàâvÑÖx~Çàñ Ñv ÖwÖé~Ñ{ èÖàà{ Ü{á{z âá{Éñ âvÑÅvÉ~ k&.. ~} àÖàâvxv áv}x{zíxvâ{ÇìÑÖyÖ zÖ}Öáv àÜ{çÖâáñzv ÜÖz ÅÖÉvÑzÖÄ ZáäÑ~Ñ~{Åàv' \z{&âÖ áñ& zÖÉ yÖáÖz~èÅÖ hÖÜávz' käâ ~ àÇ{zä{â Ü{á{x{àâ~ zíåvÑ~{' a T àâá{ÇÅ~ évàÖx' o{ÑâávÇìÑÖ{xáÖÜ{ÄàÅÖ{ xá{Éñ''' [ eÖàÅx{ T /% v }z{àì T - évàv äâáv' gàâvxè~àì x Évè~Ñ{% ñ ÖâÅáíÇ zx{áçä' hÖzÖèÇ~ }vÉ& ÑvévÇìÑ~Åv ÖÜ{ávâ~xÑÖyÖ Öâz{Çv èâvwv váÉ~~ ÜÖzÜÖÇÅÖx& Ñ~Å q{xçÖx ~ jÜ~á~Ñ àÖ àxÖ~É~ yÖÇÖxÖá{}vÉ~' fvz Ñv& è~É~ yÖÇÖxvÉ~ âvávåâ{Ç x{áâÖÇ{â' u Üá~Åv}vÇ q{xçÖxä ä}Ñvâì Üá~é~Ñä ÖàâvÑÖxÅ~ âvÑÅÖx' f{ äàÜ{Ç ñ }vÅÖÑé~âì ãáv}ä% ÅvÅ jÜ~á~Ñ ç{ÜÅÖ àåxvâ~Ç É{Ññ }v ÜÇ{éÖ ~ á{}ÅÖ xíÅ~ÑäÇ ~} Évè~Ñí' `vzÑññ Ç{xvñ évàâì R[ÖÇy~S à åvávÅ& â{áÑíÉ É{âvÇÇ~é{àÅ~É åáäàâÖÉ ÖÅv}vÇvàì áv}zvxÇ{ÑÑÖÄ xÑ{}vÜÑÖ âáÖÑäxè~Éàñ à É{àâv âvÑÅÖÉ' [Öz~â{Çì ~ áv& z~àâ% à~z{xè~{ xÜ{á{z~% äàÜ{Ç~ xíàÅÖé~âì% v ÉÇvzè~Ä à{á|vÑâ !{àÇ~ Ñ{ Öè~wvïàì% ÖÑ wíÇ ÉÖ~É â{}ÅÖÄ% âÖ|{ YÇ{ÅàvÑzá"% à~z{xè~Ä áñzÖÉ àÖ ÉÑÖÄ àÇ{xv% ÜÖy~w''' jÜ~á~Ñ ~ {yÖ Çïz~ àåxvâ~Ç~àì }v Öáä|~{' T gâàâvx~âì T Åá~ÅÑäÇ ñ' hÖz ÅÖÇ{ÑÅvÉ~ ä É{Ññ záÖ|vÇÖ3 Ñ{Ç{ÜÖàâì âvÅÖÄ y~& w{Ç~ Ñ~é{É Ñ{ ÉÖyÇv wíâì ÖÜávxzvÑÑv% ÖÑv Ñ{ Üá{zäàÉvâ& á~xvÇvàì ~ ÉÖ~É~ ÜÖåÖzÑíÉ~ ÜÇvÑvÉ~' 234 +,-


T pâÖ | xí% àxÖÇÖé~% z{Çv{â{5 T }vÖávÇ ñ Ñv ÅÖÉvÑ& z~áv âvÑÅv ~ É{åvÑ~Åv&xÖz~â{Çñ% ä|{ àÜáíyÑäxè~å Ñv }{& ÉÇï' T fvÉ ÑvzÖ Ñv ká{Ñé~Ñ''' evÄÖáÖx Üá~Åv}vÇ''' T ñx& ÑÖ ávàâ{áñÑÑÖ ÖÜávxzíxvÇ~àì wÖÄçí' T kvÅ ñ ~ {àâì evÄÖáÖx T eí Ñ{ ä}ÑvÇ~ xvà% âÖxvá~ê y{Ñ{ávÇ''' cÖÑ{éÑÖ% âvÑÅ~àâí Ñ{ x~z{Ç~ É{Ññ Üá{|z{ x âvÑÅÖ& xÖÉ ÅÖÉw~Ñ{}ÖÑ{% â{É wÖÇ{{ ñ à~z{Ç x Évè~Ñ{' há~é~Ñv |{ ph àÖàâÖñÇv% x{áÖñâÑÖ% x âÖÉ% éâÖ Ñv É{àâÖ ÖzÑÖyÖ É{& åvÑ~Åv&xÖz~â{Çñ à{Ç {yÖ àÉ{Ñê~Å' Y Üá{zè{àâx{ÑÑ~Å Öà& âvx~Ç âvÑÅ Ñ{ âÖÇìÅÖ Ñv âÖáÉÖ}{% ÑÖ ~ Ñv Ü{áxÖÄ àÅÖáÖàâ~' gâ ÑvÅÖÜÇ{ÑÑÖÄ }v xá{Éñ Éváèv äàâvÇÖàâ~ ÖÑ% Öé{x~zÑÖ% }vwíÇ àÅv}vâì Öw îâÖÉ zäwÇ{áä% ~ âÖâ% }vxÖzñ zx~yvâ{Çì% Ç~èì àÑñÇ Évè~Ñä à âÖáÉÖ}v' [Öâ ÖÑv ~ ÜáíyÑäÇv Ñv R[ÖÇ& yäS' jÇ{zàâx~{ ÜÖzâx{áz~â ~Ç~ ÖÜáÖx{áyÑ{â îâÖ ÉÖ{ Üá{z& ÜÖÇÖ|{Ñ~{''' fÖ ÅvÅ wí âÖ Ñ~ wíÇÖ% ÜÖy~w Ñvè wÖ{ç' jÜ~á~Ñ wíÇ yÖâÖx vá{àâÖxvâì âvÑÅ~àâÖx' u Ñ{ àâvÇ zv& xvâì âvÅÖÄ ÅÖÉvÑzí' kávy~é{àÅvñ Ñ{Ç{ÜÖàâì5 cÖÑ{éÑÖ fÖ àÅÖÇìÅÖ ~å ÉÖ|{â {ê{ àÇäé~âìàñ% ÅÖyzv xà{ ÜáÖ~àåÖzñ& ê{{ àÖÜáñ|{ÑÖ à zx~|{Ñ~{É y~yvÑâàÅÖÄ xÖ{ÑÑÖÄ Évè~& Ñí T ávàâvÜâíxvïê{Ä% àÉ~Ñvïê{Ä% ÇÖÉvïê{Ä Ñv àxÖ{É Üäâ~ ÉÑÖyÖ{% éâÖ ÉÖyÇÖ wí |~âì kvÅ wíÇ ÖâÅáíâ àé{â Ñvè~É ÜÖâ{áñÉ x p{åÖàÇÖxvÅ~~ x vxyäàâ{ *2/1 yÖzv' iv}x{zzÖ}Öá äè{Ç Ñv ká{Ñé~Ñ' cÖ ÉÑ{ ÜÖzw{|vÇ y{Ñ{ávÇ táé~Å% Üá~Ç{â{xè~Ä Ñv x{áâÖÇ{â{' [ áäÅ{ ÖÑ z{á|vÇ Åváâä3 T [ízx~|{Ñ~{ ~z{â ÑÖáÉvÇìÑÖ% T zÖÇÖ|~Ç ÖÑ' T gÅÖÇÖ zxäå évàÖx ÑÖé~ x cÖè~ç{ ^ÇwvÅ~z}{ x{Ç wÖÄ''' ]vÇ Ñ{àÅÖÇìÅÖ }vÇÜÖx ~} Zeh' u ÜÖàâvávÇàñ àÖåávÑ~âì åÇvzÑÖÅáÖx~{3 +,. 235


5 >TLNDK\FD^ NRPDQHLTDP HLFLKLM WUNRTLV] RTGD! QLKRFDQQRI HFLJIQLI" 9RFIHLVI PRM STLNDK 5 SRVTIER! FDO _ RV BTZLND" =Q WOIVIO QD FITVROIVI D _ SITIUIO QD 7A? L SR[IO QD ATIQZLQ" >TLPITQR F #$ ZDURF PIUVQRGR FTIPIQL 7TWQLQLINU HRORJLO SR TDYLL% 3C F ATIQZLQI" C F ATIQZLQI" 8UVTI! ZD 5 SORXD_" 8UVTIZD 5 SORXD_" :HW FDU" :HW FDU4" 8\XRHLV <RHDM QI UVDO TIGWOLTRFDV] HFLJIQLI QD! [LX FRMUN STL FFRHI LX F @ORFDNL^" ; FUVTIVLO QDU SOR! XR""" #%'('&)$' -0(1(%*3,%4 .-'(1(4 +-/)&2 08 BC2CI9 ,/2G9C2 B?E92<98=2 4HBF9: 9>C7A>2E9?>2<I>H: 6?<5- ?@D3<9;?42>>?: 4 5287C7 ,1A2462- "" 245DBC2 !%#$ 5?62

'27GI?@DQ< ? :EHJ;7GHI9<DDQ< ;<UI<B? 6<KEHBE97LAE@ 4EL?7B?HI?M<HAE@ 3<HFJ8B?A? E8G7I?B?HR A 4E9<IHAECJ 4ET >J ? ;GJ:?C HET>DQC :EHJ;7GHI97C H FGEHR8E@ E8 EA7>7D?? 8G7IHAECJ M<KEHBE97LAECJ D7GE;J D<EIBE=DE@ FECEO? 9ABT M7U FECEOR 9EEGJ=<DDQC? H?B7C?! *G7IHA7U ;GJ=87 ? 8E<9E@ HET> C<=;J 4E9<IHA?C 4ET >EC ? 6<KEHBE97A?<@ 8QB? >7AG<FB<DQ -E:E9EGEC E ;GJ=8< 9>7?CDE@ FECEO? ? FEHB<9E<DDEC HEIGJ;D?M<HI9< >7ABT M<DDQC <O< 9 "&$# :E;J ? FGE;B<DDQC 9 "&%# :E;J! +<GDQ< SIECJ -E:E9EGJ D7N? :EHJ;7GHI97 D7N? F7GI?? ? D7GE;Q 9 HBJM7< J:GE>Q 8<>EF7HDEHI? D7N?K :G7D?L J:GE>Q ;<BJ HE L?7B?>C7 E8U>7DQ FG?@I? D7 FECEOR ;GJ: ;GJ:J! + EI9<I D7 HE>;7D?< 7:G<HH?9DE:E 8BEA7 0)51 9 AEIEGQ@ 9ENB7 G<97DN?HIHA7U /7F7;D7U ,<GC7D?U GU; HEL?7B?HI?M< HA?K HIG7D .9GEFQ E8P<;?D?BHU 9 +7GN79HAEC -E:E9EG< HI79 N<C D<FG<E;EB?CQC 87GR<GEC ;BU 9H<K I<K AIE FEFQI7BHU 8Q

236 !


badrV`feo `S _[c! `S dai[S^[de[jXd][X ZSUaXUS`[r `Sk[h `S" caWaU# Lacaka [ZUXde`a! jea f HHHG [ NXhad^aUS][[ cSZ`aX Vadf" WScdeUX``aX fdeca\deUa! Ua _`aVa_ cSZ^[j`n gac_n cXkX`[r `Si[a`S^o`aVa UabcadS! `XaW[`S]aUnX d[deX_n fbcSU^X`[r `ScaW`n_ haZr\deUa_# Fa"cSZ`a_f cXkSqedr [ _`aV[X WcfV[X Uabcadn ba^[e[jXd]a\! p]a`a_[jXd]a\ [ ]f^oefc`a\ Y[Z`[ `S" k[h `ScaWaU# GSZU[e[X NXhad^aUS][[ ]S] dai[S^[de[jXd]aVa VadfWScde" US! cSZU[e[X XX VadfWScdeUX``ade[! XX p]a`a_[][ [ ]f^oefcn! cSZU[e[X XX Aa__f`[de[jXd]a\ bSce[[ bcaeX]S^a [ bcaeX]SXe U gac_Sh! aecSYSql[h adaTX``ade[ decS`n! XX ecSW[i[[! XX dbXi[g[]f Ua UdXh ae`akX`[rh# 8 cSZVaUacn a 5`SUrZnUS`[[6 jXhS_ [ d^aUS]S_ ]S]a\"ea 5daUXed]a\ _aWX^[ dai[S^[Z_S6 bcXWdeSU^rqe daTa\ `X jea [`aX! ]S] Z^a`S_XcX``fq! bcaUa]S" i[a``fq ^aYo! cSdbcadecS`rX_fq UcSYWXT`n_[ p^X_X`eS_[ d iX^oq baWacUSeo TcSed]fq WcfYTf! dUrZnUSqlfq `Sk[ decS" `n! `Sk[ bSce[[ [ `Sk[ `ScaWn# Fa daUXed]a"jXhad^aUSi]a_f <aVaUacf `Sk[ decS`n bc[" `r^[ `S dXTr aTrZSeX^odeUS " aTmXW[`reo dUa[ fd[^[r [ eXd`aX daecfW`[jXdeUa U aTXdbXjX`[[ dUaX\ TXZabSd`ade[! TXZabSd" `ade[ WcfV[h VadfWScdeU dai[S^[de[jXd]aVa daWcfYXdeUS# Re[ aTrZSeX^odeUS U_XdeX d aTrZSeX^odeUS_[ WcfV[h dai[S^[de[" jXd][h VadfWScdeU ba WUfdeaca``[_ WaVaUacS_ [ ba :SckSU" d]a_f <aVaUacf dadeSU^rqe bcaj`fq ad`aUf! `SWXY`a aTXdbX" j[USqlfq TXZabSd`adeo ]SYWa_f [Z XX fjSde`[]aU# HecS`n " fjSde`[in <aVaUacS UZS[_`a bc[`r^[ eacYXde" UX``aX aTrZSeX^odeUa " VcfWoq deareo `S ZSl[eX ZSUaXUS`[\ dai[S^[Z_S! `S ZSl[eX [h VcS`[i [ `S ZSl[eX _[cS U =UcabX# HaUXed][\ HaqZ dear^ [ dea[e ZS ea! jeaTn pe[ aTrZSeX^o" deUS dUrea Unba^`r^[do UdX_[ fjSde`[]S_[ WaVaUacaU! ea^o]a eS][_ bfeX_ _aY`a VScS`e[caUSeo TXZabSd`adeo ]SYWaVa [Z `[h# HHHG Wa d[h bac dj[eS^! jea eS]aX YX ae`akX`[X ] dUa[_ aTrZSeX^odeUS_ ba daaeUXedeUfql[_ WaVaUacS_ bcarU^rXe [ NXhad^aUS][r#

"#& 237


EW`S]a U bad^XW`XX UcX_r bcarU[^[do abcXWX^X``nX eX`WX`i[[ U aT^Sde[ U`Xk`X\ ba^[e[][ NXhad^aUS][[! ada" TX``a U WX^Sh =Ucabn! ]aeacnX UnZnUSqe dXcoXZ`nX abSdX" `[r# Re[ eX`WX`i[[ bcarU^rqedr `X ea^o]a U Undefb^X`[rh jX" had^aUSi]a\ bXjSe[! U bXcXWSjSh cSW[a [ eX^XU[WX`[r! `a [ U cXjSh `X]aeacnh ag[i[S^o`nh WXreX^X\# : jSde`ade[! a`[ Wa" Ua^o`a abcXWX^X``a Tn^[ bcaWX_a`dec[caUS`n U ZSrU^X`[rh _[`[decS [`adecS``nh WX^ ?# ;SX]S# GXjo [WXe aT fjSde[Uk[h" dr bc[ZnUSh ] bXcXd_aecf jXhad^aUSi]a\ U`Xk`X\ ba^[e[][# HXcoXZ`fq aZSTajX``adeo UnZUS^[ barU[Uk[Xdr U haWX bad^XW`[h daTne[\ Undefb^X`[r `X]aeacnh WXreX^X\ NXhad^a" US][[ ba UabcadS_ XX ae`akX`[\ d >SbSW`a\ ;Xc_S`[X\# NXhad^aUSi][_ cf]aUaW[eX^r_ Tn^a [ZUXde`a! jea >SbSW" `Sr ;Xc_S`[r `X bc[Z`SXe [ `X daT[cSXedr bc[Z`SUSeo fdeS`a" U^X``nh U =UcabX VcS`[i! U ea_ j[d^X _XYWf ;<G [ KG;! jea a`S bcaWa^YSXe ecXTaUSeo bc[Z`S`[r ZS `X\ bcSUS UndefbSeo 5ae [_X`[ UdXh `X_iXU6! jea a`S ba"bcXY`X_f UnWU[VSXe bc[erZS" `[r `S >SbSW`n\ 9Xc^[` [ fdecS[USXe eS_ UdrjXd][X bcaUa]S" i[[! jea bcSU[eX^odeUa KG; Wa d[h bac `X ZSrU[^a a dUaX_ ba^" `a_ ae]SZX ae WadefbS ] rWXc`a_f acfY[q! `X ZSrU[^a a ea_! jea _q`hX`d][\ WaVaUac `XWX\deU[eX^X` d dS_aVa `SjS^S# IX_ `X _X`XX U NXhad^aUS][[ barU[^[do Undefb^X`[r! `S" iX^X``nX `S dT^[YX`[X d >SbSW`a\ ;Xc_S`[X\! `S fd[^X`[X dUrZX\ d `X\# <X^a WahaW[^a Wa eaVa! jea ae [_X`[ bcSU[eX^o" deUS NXhad^aUS][[ ag[i[S^o`a ZSrU^r^ado! jea ba^[e[]S NHHG U XUcabX\d][h WX^Sh Wa^Y`S Ua _`aVa_ abcXWX^reodr eX_ gS]ea_! jea NXhad^aUS][r `ShaW[edr _XYWf HaUXed][_ Ha" qZa_ [ >SbSW`a\ ;Xc_S`[X\# ETcSlSqe `S dXTr U`[_S`[X gS]en `XWabfde[_aVa ae`a" kX`[r ] aTrZSeX^odeUS_ NXhad^aUS][[! UneX]Sql[_ [Z :Sc" kSUd]aVa <aVaUacS! U dUrZ[ d `XWSU`a bcaUXWX``n_[ `S jXha" d^aUSi]a\ eXcc[eac[[ UaX``a"keST`n_[ fjX`[r_[ decS` :Sc" kSUd]aVa <aVaUacS# Fcae[U bcXTnUS`[r `S eXcc[eac[[ NXha" d^aUS][[ Ua[`d][h jSdeX\ dai[S^[de[jXd][h decS`! UUXWX``nh `S bXc[aW bcaUXWX`[r UaX``a"keST`nh fjX`[\! Tn^S cSZUXc"

+,1 238


`feS `XWcfYXdeUX``Sr ]S_bS`[r# FcXTnUS`[X daUXed][h Ua[`" d][h ]a`e[`VX`eaU [ZaTcSYS^ado S`e[dai[S^[de[jXd][_[ [ bcSUn_[ d[^S_[ ]S] a]]fbSi[r jXhad^aUSi]a\ eXcc[eac[[# GSZUX pea bahaYX `S fUSYX`[X daqZ`[jXd][h aTrZSeX^odeU ba :SckSUd]a_f <aVaUacf. DXe# Rea Ta^okX bahaYX `S decX_^X" `[X `S bcS]e[]X ZSecfW`[eo gf`]i[a`[caUS`[X UaX``aVa _XhS" `[Z_S EcVS`[ZSi[[ :SckSUd]aVa <aVaUacS# IS] `X _aYXe ba" defbSeo deaca`S! ]aeacSr dj[eSXedr d bc[`ren_[ Xq `S dXTr daqZ`[jXd][_[ aTrZSeX^odeUS_[# IS] _aYXe WX\deUaUSeo dea" ca`S! ]aeacSr bcX`XTcXVSXe pe[_[ aTrZSeX^odeUS_[# JjSde`[" ][ :SckSUd]aVa <aVaUacS `X _aV^[ `X WX^Seo [Z peaVa daaeUXe" deUfql[h UnUaWaU# E dXcoXZ`ade[ d^aY[UkXVadr U decS`X ba^aYX`[r! a `XaT" haW[_ade[ `Xae^aY`nh _Xc ba bcXdXjX`[q WXreX^o`ade[ UcS" YWXT`nh d[^ adaTX``a rc]a dU[WXeX^odeUaUS^ gS]e bfT^[]S" i[[ [ k[ca]a\ bcabSVS`Wn ae]caUX``a ]a`eccXUa^qi[a``a\ b^Segac_n " aTcSlX`[r 5<UX endrj[ d^aU6# Reae Wa]f_X`e! `SbcSU^X``n\ bcr_a bcae[U AFN! daWXcY[e ae]cnen\ bc[ZnU ] TacoTX bcae[U ]a`de[efi[a``a\ U^Sde[# E` Tn^ k[ca]a [d" ba^oZaUS` W^r aTmXW[`X`[r UdXh `XWaUa^o`nh dai[S^[de[jX" d][_ decaX_! d^fY[^ W^r `[h bcaVcS__a\ WX\deU[r# DX^oZr `X aTcSe[eo U`[_S`[r `S ea! jea SUeacn pea\ UcSYWXT`a\ b^Se" gac_n fVcaYS^[ bc[_X`X`[X_ acfY[r W^r ZSl[en dUaX\ ba" Z[i[[# Ee]cneaX Undefb^X`[X pe[h d[^ " aTcSlX`[X 5<UX en" drj[ d^aU6 " WSUS^a ba^`aX ad`aUS`[X W^r cXk[eX^o`nh WX\" deU[\ bcae[U `[h bc[ abacX `S d[^n bSce[[ [ cSTajXVa ]^SddS# Da `[jXVa eS]aVa! jea _aY`a Tn^a Tn `SZUSeo aebaca_ ]a`ec" cXUa^qi[a``n_ d[^S_! `X bad^XWaUS^a# HaZWS^Sdo Se_adgXcS! daUXckX``a `Xbc[X_^X_Sr W^r da" i[S^[de[jXd][h decS`# : pea\ aTdeS`aU]X `fY`a Tn^a WX\deUa" USeo! [ WX\deUaUSeo iX^XfdecX_^X``a [ cXk[eX^o`a! `X eXcrr UcX_X`[# ?_X``a bapea_f HaUXed][\ HaqZ [ WcfV[X dai[S^[" de[jXd][X VadfWScdeUS cXk[^[ fWaU^XeUac[eo bcadoTf bSc" e[\`nh VadfWScdeUX``nh WXreX^X\ NHHG aT a]SZS`[[ TcSed]a" &', 239


_f jXhad^aUSi]a_f `ScaWf `Xae^aY`a\ ba_al[! U]^qjSr ba" _alo UaacfYX``n_[ d[^S_[6#

gcgdg *- évàÖx ÜÖ É{àâÑÖÉä xá{É{Ñ~ ñ à ÖÜ{ávâ~xÑÖÄ yáäÜÜÖÄ !Ü{á{zÖxÖÄ ÅÖÉvÑzÑíÄ ÜäÑÅâ T hch" xë{åvÇ x ká{Ñé~Ñ ~% ÜÖzë{}|vñ Å èâvwä [ÖàâÖéÑÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅ& áäyv pfY% äx~z{Ç% éâÖ z{àñâì Ñvè~å âvÑÅÖx ÖÅáä|~Ç~ ÜÖ Ü{á~É{âáä }zvÑ~{ èâvwv' l xÖáÖâ àâÖñÇ~ é{âx{áÖ évàÖ& xíå T zxÖ{ Ñvè~å vxâÖÉvâé~ÅÖx ~} áÖâí ÅvÜ~âvÑv j~zÖ& áÖxv ~ zxÖ{ w{}Öáä|Ñíå àÖÇzvâ pfY' ZáäÑ~Ñ~{Åà ÉÑ{ zÖ& ÇÖ|~Ç3 T \{Ñ{ávÇ cÖzvÄ Åá~évÇ ~ âá{wÖxvÇ3 RgÅÅäÜvÑâ '' jâá{ÇñÄ '' [í ÜÖw{z~Ç~ ''S jÖ ÉÑÖÄ wíÇÖ zxv vxâÖÉvâé~& Åv% ~ ñ àÅv}vÇ cÖzvï% éâÖ ñ Öâ y{Ñ{ávÇv evÄÖáÖxv' Y ÖÑ ~ {yÖ }vÉ{àâ~â{Ç~ hÖè~Å ~ eÖåvé{Å xàâvÇ~ ä àâ{Ñí ~% ávà& Å~Ñäx áäÅ~% Åá~évÇ~3 Rjâá{ÇñÄ% ÖÅÅäÜvÑâ S [ âvÅÖ{ âáäzÑÖ wíÇÖ ÜÖx{á~âì' cváâ~Ñv Üá{zàâvxvÇv âávy~é{àÅÖÄ T zÇñ Ñvè~å àÖï}Ñ~ÅÖx% v zÇñ Ñvà''' é{yÖ ä| âäâ àÇÖxv ÜÖzw~ávâì T ÜáÖàâÖ&ÑvÜáÖàâÖ ÜÖ}ÖáÑÖÄ'

há{zàâÖñÇv xàâá{év à cÖzv{É' eí à ZáäÑ~Ñ~{ÅàÖÉ ~ jÜ~á~ÑíÉ% Öàâvx~x ÖåávÑä x Üá~{ÉÑÖÄ% ÑvÜávx~Ç~àì x {yÖ Åvw~Ñ{â' [ÖèÇ~' u àÅv}vÇ3 T fv}zvá% àÖzáäy~' gâx{âv Ñ{ ÜÖàÇ{zÖxvÇÖ' ]v% x~z~ÉÖ% závÉí ~ âávy{z~~ yÖàäzváàâx Ñv~wÖÇ{{ ÜÖÇÑÖ ávàÅáíxvïâàñ x ~å Çïzñå% ~ ÖàÖw{ÑÑÖ ÑvyÇñzÑÖ îâÖ ÜáÖñxÇñ{âàñ x à~ÇìÑíå Ç~éÑÖàâñå% àâÖñê~å zÖàâvâÖéÑÖ xíàÖÅÖ x ÅvÅÖÄ&Ç~wÖ ÖwÇvàâ~ é{ÇÖx{é{àÅÖÄ z{ñâ{ÇìÑÖàâ~' RcâÖ Éí â{Ü{áì5 T ÜÖzäÉvÇ ñ3 T Zíxè~{ záä}ìñ5 Y Ñí& Ñ{'''S sâÖâ ÉÖÉ{Ñâ x Åvw~Ñ{â{ cÖzvñ zÖÇyÖ&zÖÇyÖ wäz{â ÅáÖxÖâÖé~âì ä É{Ññ x à{ázç{% w{á{z~âì zäèä ~ âá{xÖ|~âì àÖ}ÑvÑ~{''' fvzÖ wíÇÖ ÅvÅ&âÖ xíåÖz~âì ~} îâÖÄ âáäzÑÖÄ à~âävç~~' a ñ èvyÑäÇ xÜ{á{z Å cÖzvï% {ê{ Ñ{ }Ñvñ âx{á& +-) 240


zÖ% éâÖ ÑvÉ{á{Ñ yÖxÖá~âì ~ z{Çvâì' [~|ä3 cÖzvÄ Ñ{ àÇ~è& ÅÖÉ âx{ázÖÄ ÜÖåÖzÅÖÄ Üá~wÇ~|v{âàñ ÅÖ ÉÑ{% {yÖ xÇv|Ñí{ yÇv}v ÜÖÇÑí äÅÖáv' gÑ ÜÖzÖè{Ç% ÖÜäàâ~Ç ÉÑ{ yÖÇÖxä Ñv yáäzì ~% àÖÅáäè{ÑÑÖ áízvñ% ÜáÖè{ÜâvÇ3 T `vé{É xí îâÖ àz{ÇvÇ~% YÇ{ÅàvÑzá5'' gâévñÑ~ï {yÖ Ñ{ wíÇÖ Üá{z{Çv% ÅvÅ {àÇ~ wí ÖÑ ÖÅv}vÇ& àñ Üá{zvÑÑíÉ àvÉíÉ x{áÑíÉ záäyÖÉ' T cvÅ }vé{É5 T u Évâ{áÑÖ xíáäyvÇàñ' T kí |{ àvÉ îâÖyÖ åÖâ{Ç gw{êvÇ á{yäÇ~áÖxvâì Öâ yávÑ~çí zÖ hávy~ '' Y â{Ü{áì T åÑíé{èì5 T u á{è~Ç Ü{á{åxvâ~âì ~Ñ~ç~vâ~& xä x îâÖÉ z~vÇÖy{' T u zäÉvÇ% îâÖyÖ Ñ{ àÇäé~âàñ''' T fä Ñ~ åá{Ñv à{w{ '' dvzÑÖ''' éâÖ âí zäÉvÇ T ä|{ z{& ÇÖ ÜáÖèÇÖ{' u T xíÜÖÇÑñï Üá~Åv}' T a% ÖâàâávÑ~x {yÖ Öâ à{wñ% ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T eÑ{ }z{àì ÖÜá{z{Ç{Ñ hch' gâx{z~% ÜÖ|vÇäÄàâv% Ñ{àÅÖÇìÅÖ ÅÖÉÑvâ ÑvÉ zÇñ ávwÖâí' c ÉÖ{Éä äz~xÇ{Ñ~ï% cÖzvÄ wíàâáÖ Öâx{â~Ç3 T ^àâì T fä xÖâ ~ åÖáÖèÖ' a zvxvÄ&Åv â{Ü{áì Öwv Ñ{ÉÑÖyÖ Öà& âíÑ{É' \Ñ{x ~ áv}záv|{Ñ~{ T ÜÇÖå~{ àÖx{âé~Å~' u% jÜ~á~Ñ ~ ZáäÑ~Ñ~{Åà xíèÇ~ ~} Åvw~Ñ{âv' f{ zvÄ ÉÑ{ ZÖy {ê{ áv} Ü{á{|~âì âvÅÖ{''' [àÅÖá{ ÉÖÄ hch áv}É{àâ~Çàñ x ÖzÑÖÉ ~} ÅáíÇì{x -&îâv|ÑÖyÖ }zvÑ~ñ èâvwv ÖÅáäyv' ch váÉ~~ àÖàá{zÖâÖ& é~Çàñ Ñv w{á{yä á{Å~ [vy% âvÉ |{% yz{ ÖÑ ÑvåÖz~Çàñ x ~ï& Ç{ ~ Åäzv ÅÖ ÉÑ{ Üá~{}|vÇ y{Ñ{ávÇ cÖzvÄ' c +- évàvÉ váÉ~ñ ÖxÇvz{Çv xà{Ä }ÖÑÖÄ Öâx{âàâx{ÑÑÖ& àâ~' a ÉÑ{ zÖÇÖ|~Ç~3 ÅÖÉvÑz~á +-&Ä Éàz ~} ávÄÖÑv ïyÖ&}vÜvzÑ{{ gàâávxv% ÅÖÉz~x *+1&Ä Éàz ~} ávÄÖÑv ï|Ñ{{ gÇÖÉÖäç% ÅÖÉz~x ,*&Ä âz ~} ávÄÖÑv ï|Ñ{{ ZáäÑâvÇì% ÅÖÉz~x +.-&Ä Éàz ~} ávÄÖÑv ïyÖ&}vÜvzÑ{{ ZáÑÖ% - O_i% (+/

+-* 241


ÅÖÉz~x -1&Ä Éàz ~} ávÄÖÑv à{x{áÖ&xÖàâÖéÑ{{ fÖxv e~âv% ÅÖÉz~x ,)&Ä Éàz ~} ávÄÖÑv ï|Ñ{{ `xÖÇ{Ñ% ÅÖÉz~x *.&Ä âz ~} ávÄÖÑv ï|Ñ{{ e~ÇÖx~çí% ÅÖÉvÑz~á *+&yÖ ÉàÜ ZfY ~} ávÄÖÑv à{x{áÑ{{ ZvÑàÅv& Z~àâá~çv' ]~x~}~~ ~ ÜÖÇÅ~ îâ~å z~x~}~Ä Üá~xÖzñâ à{wñ x ÜÖáñ& zÖÅ ÜÖàÇ{ ~}Ñäá~â{ÇìÑÖyÖ Éváèv T v ÅÖ{&yz{% yÇvxÑíÉ Öwáv}ÖÉ x wÖÇìè~å yÖáÖzvå T cÖè~ç{% ZáÑÖ% gÇÖÉÖäç% gàâávxv ~ Ñ{ÅÖâÖáíå záäy~å% T ~ ÜÖàÇ{ wÖ{xíå àâíé{Å4 }vÜávxÇñïâ â{åÑ~Åä yÖáïé~É% ÖwàÇä|~xvïâ {{% v Ç~éÑíÄ àÖàâvx yÖâÖxñâ Å xíÜÖÇÑ{Ñ~ï zvÇìÑ{Äè~å }vzvé x }ÖÑvå Öâx{âàâx{ÑÑÖàâ~' ivÑÖ äâáÖÉ ++ vxyäàâv ñ zÖÇÖ|~Ç ÜÖ ávç~~ ÑvévÇìÑ~Åä \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv ~ \ÇvxÅÖÉä g[] Ö xíÜÖÇÑ{Ñ~~ ,1&Ä váÉ~{Ä ÜÖàâvxÇ{ÑÑÖÄ }vzvé~' T há~xÖz~% ÅÖÇäÜé~Å% z~x~}~~ x ÜÖáñzÖÅ' lâÖéÑ~ ÜÖ& â{á~ x |~xÖÄ à~Ç{ ~ â{åÑ~Å{' ]ÖÇÖ|~' Y eváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä% ÅvÅ ÖwíéÑÖ% ÖàÖwÖ ÜÖzé{áÅ& ÑäÇ3 T Zäzì wÇ~|{ Å ÅÖÉvÑzäïê{Éä cÖzvï' i{èvÄ à Ñ~É xà{ ÜÖ&åÖáÖè{Éä' hÖ&åÖáÖè{Éä''' j Ñ~É&âÖ ñ ÜÖàâvávïàì ÑvÄâ~ ÅvÅÖ{& âÖ ÖÜávxzvÑ~{ Ñvè~É z{Äàâx~ñÉ% àÑ~}~âì {yÖ îÉÖç~Ö& ÑvÇìÑíÄ Ñvzáíx% ÜÖÉÖéì {Éä ÖàÖ}Ñvâì xxÖz Ñvè~å xÖÄàÅ ÅvÅ ÅávÄÑïï% ÑÖ Ñ{Öâxávâ~Éäï Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâì''' Y xÖâ éâÖ âxÖá~âàñ x àâávÑ{5 pâÖ x hávy{5 [ ÉÖ{É Ç~éÑÖÉ váå~x{ xÉ{àâ{ à äÑ~ÅvÇìÑíÉ~ îÅ}{ÉÜ& ÇñávÉ~ ÉÖ~å zÖÑ{à{Ñ~Ä% }vÜ~à{Ä ÅÖÑã~z{Ñç~vÇìÑíå w{& à{z% ~ÑãÖáÉvç~ÖÑÑíÉ~ àÜávxÅvÉ~ T xà{ îâÖ Ü{á{ÜÇ{â{& ÑÖ x Öz~ÑÑvzçvâì âÖÉÖx ~ àÖàâvxÇñ{â ÖÅÖÇÖ é{âíá{å âíàñé àâávÑ~ç Évè~ÑÖÜ~àÑÖyÖ â{Åàâv é{á{} Öz~Ñ ~Ñâ{áxvÇ T àÖåávÑ~Çvàì {ê{ ÖzÑv äÑ~ÅvÇìÑvñ ÅÑ~yv' sâÖ T -)) àâáv& +-+ 242


;7C :1E7;<=7?;<3< @58?@1 ;1 >A??8<: H6F85! /1 @7@A9G ;<: 97?@5 6;1D7@?H% DHLMDMNM DLMIKDD P=H LAGR JK=BLFDO @HAE $#!$& =>?NLM= #(%' ?I@= @a]f_X`ek" NhXT`k\ _SeXc[S^ ! ea^l]a W^o U`fecX``X\ baecXT`ade[" DZWS`a U dX`eoTcX #(%' VaWS" IeUXe `S Uabcad) hea YX eaVWS eUac[^adl U decS`X _aY`a U `X]aeaca\ _XcX bahXcb`fel [Z _SeXc[S^aU mea\ ]`[V[" = ^fhi[_ :fhXT`k_ _S! eXc[S^a_; dXVaW`o _aYXe d^fY[el dba]a\`k\ S`S^[Z bca[diXWiXVa" Jfdel fYX [_Xnj[Xdo [d! d^XWaUS`[o a UeacYX`[[ U PXgad^aUS][n TfWfe Waba^`X`k bcSUW[Uk_[ dU[WXeX^ldeUS_[ fhSde`[! ]aU eXg daTke[\""" IW`S]a Uae h[eSeX^l bXcXW eaTa\ Y[UkX deca][ [deac[[ `Sb[dS``kX hXgS_[ [ d^aUS]S_[ eaVWS U W`[ UeacYX`[o"

KNCQHR > HIPR LI >MIKHDF= H= LKA@N >a Ueac`[] UXhXca_ cSTae`[][ bcSYd]aVa Kf! Zk`ld]aVa SmcabaceS `[hXVa `X baWaZcXUSo 05B<?9<21C81H 18145:7H ;1A8! . "$#

"$# 243


{q{ sÉvtuq$ ÅÇyÉÑÖÅy|y { sçÅÄ|~v~yê ÉsÄyá Ärçâ~çá Ärëxq~~ÄÉÑvz& avÇsqë ~vÄwyuq~~ÄÉÑé Äwyuq|q yá Ä{Ä|Ä )' âqÉ& *' }y~&$ {Ätuq ~q qèÇÄuÇÄ}v ÅÇyxv}|y|Éë s~vÇvzÉÄsçz Éq}Ä|vÑ$ ÅÇyrçsäyz yx ^`c\Tl& ivÇvx âqÉ ÅÇyxv}|y|Éë vãv Äuy~ s~vÇvzÉÄsçz ÉÄsvÑÉ{yz Éq}Ä|vÑ$ ~q èÑÄÑ Çqx yx ]mT`TR& cÅÖÉÑë *' }y~ÖÑ èÑÄÑ Éq% }Ä|vÑ Ö|vÑv| ë{Ärç ÄrÇqÑ~Ä sÄ ]mT`T& nÑÄ rç|Ä s ~qâq|v Äuy~~quàqÑÄtÄ& c èÑÄtÄ }Ä}v~Ñq y ÅÄâÑy uÄ ÅÄ|Ö~Äây s qèÇÄÅÄÇÑÖ sÄàqÇy|ÄÉé ÉÅÄ% {ÄzÉÑsyv& aÄÉ|v ÅÄ|Ö~Äây ~v{yv ~qu}v~~çv tÄÉ% ÅÄuq ÅÄ Ñv|vÜÄ~Ö xqësy|y uyÉÅvÑâvÇÖ qèÇÄÅÄÇ% Ñq$ âÑÄ qèÇÄÅÄÇÑ ~v uÄ|wv~ ÅÇy~y}qÑé y É ~vtÄ ~v uÄ|w~ç sç|vÑqÑé ~y{q{yv Éq}Ä|vÑç$ áÄÑë s èÑÄ sÇv}ë Äwyuq|ÄÉé ÅÇyrçÑyv Éq}Ä|vÑÄs yx otÄÉ|qsyy y SÄ|tqÇyy& T èÑÄ sÇv}ë { xuq~yê qèÇÄÅÄÇÑq ÉÑq|y ÉåvxwqÑéÉë }q|Äxq}vÑ~çv tÄÉÅÄ% uq s äÑqÑÉ{Ä}$ q s xuq~yy qèÇÄÅÄÇÑq s ÉÄÅÇÄ% sÄwuv~yy ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë ÉÄsvÑÉ{ÄtÄ RèÇÄÜ|ÄÑq ÅÄësy|Éë ÉÄsvÑÉ{yz ÅÄ|{Äs~y{& _y{ÑÄ yx ÇqrÄÑ~y{Äs qèÇÄÅÄÇÑq y yx âyÉ|q y~ÄÉÑÇq~~çá ÅqÉÉqwyÇÄs ~v ÄrÇqãq| ~q ÅÄ|{Äs% ~y{q$ ÇÄs~Ä {q{ y ~q tÄÉÅÄu s äÑqÑÉ{Ä}$ ÄÉÄ% rÄtÄ s~y}q~yë& TÉv ÅÇÄuÄ|wq|y xq~y}qÑéÉë ÉsÄ% y} uv|Ä}& _Ä ~v uÄ|tÄ& TÉ{ÄÇv ÅÄÉ|v ÅÄ|Äsy~ç sÑÄÇÄtÄ ~q qèÇÄuÇÄ} Év|y usq ÅvÇsçá ÄtÇÄ}~çá Éq}Ä|vÑq É ÉÄsvÑÉ{y}y ÄÅÄx~qsqÑv|é~ç}y x~q{q% }y& Zx ~yá á|ç~Ö|Ä ~vÉ{Ä|é{Ä uvÉëÑ{Äs sÄÄÇÖ% wv~~çá ÉÄsvÑÉ{yá ÉÄ|uqÑ& `~y ÉÇqxÖ wv Ä{ÇÖwy% |y t|qs~Äv xuq~yv qèÇÄÅÄÇÑq y âvÇvx ÄÑuv|é~çv áÄuç ÉÑq|y ÅÇÄ~y{qÑé s xuq~yv& `ÑÉêuq Ä~y ~v% }vu|v~~Ä ~qâq|y sçtÄ~ëÑé ~qÇÖwÖ y ÉÄÉÇvuÄ%

+-244


_[dUOM_h \R]RQ TQMZURY \R]^[ZMX Mi][\[]_M U [SUQMOeUb \M^^MSU][O ^]RQU ZUb NgX [QUZ MZP" XUdMZUZ # ;[XheUZ^_O` UT ZUb QMSR ZR NgX[ \[TO[XRZ[ \[X`deR [QR_h^k U TMbOM_U_h ^O[U ORfU# HZM]`SU! \R]RQ TQMZURY ZM^ ]MTQRXUXU' [_QRXhZ[ Y`SdUZ ZM^ [^_MOUXU ^ZM]`SU U [_" QRXhZ[ SRZfUZ! W[_[]gY ]MT]ReUXU ^R^_h O TMXR [SUQMZUk# F]UNXUTU_RXhZ[ \[^XR \[X`dM^[O[P[ [SUQMZUk O _RdRZUR i_[P[ \[X`dM^M _MW SR! WMW U \]U TMZk_UU TQMZUk! [QUZ TM Q]`PUY ^ YUZ`_ZgYU UZ_R]OMXMYU \]UTRYXkXU^h ^MY[XR_g O TMX [SUQMZUk O\`^_UXU U ZM^! Y`SdUZ# @QR^h! ^]RQU e`YM \]UTRYXkjfUb^k U OgXR_M" jfUb ^MY[XR_[O! ^]RQU P][b[_M \][RTSMjfUb _MZW[O U N][ZR_]MZ^\[]_R][O! ZM^! ZR^Y[_]k ZM O^R \][_R^_g U ZRO[TY[SZ[^_h ^OkTM_h^k \[ _R" XRa[Z`! TM^_MOUXU SQM_h \]UNXUTU_RXhZ[ Q[ \[" X[OUZg eR^_[P[# < i_[ O]RYk \]UNgX ^[OR_^WUV YMV[]! TMkOUOeUV ]MN[_ZUWMY Mi][\[]_M! \M^^M" SU]MY U XjQkY! W[_[]gR! \[Q[NZ[ YZR! ^X`dMVZ[ ZMb[QUXU^h O Mi][\[]_`! d_[ [ZU Y[P`_ [_\]MO" Xk_h^k Q[Y[V# B[PQM Yg \[UZ_R]R^[OMXU^h! ZM WMW[Y _]MZ^\[]_R Y[SZ[ `RbM_h! YMV[] [_OR_UX' 7\ReW[Y8#

B:B ;LC :G>HIE<:D EC=G?AJ K>GDAB BMW ^[[NfUXU ]MN[_ZUWU \]RTUQU`YM \]MOU" _RXh^_OM! O & dM^M `_]M %$ MOP`^_M O WMZcRXk" ]Uj \]RQ^RQM_RXk \]MOU_RXh^_OM \][ZUWXU ^[OR_"

245 !


ha_\ fWgWosi_hiq" Ah\l gWXeid_aeY dWle[_Yo_l! ht Y aWdm\btg__ ed_ fehiWY_b_ a hi\d\ _ Yq! Y\b_ #" TDOLGI?" CYW[mWir c_dji hfjhit fg\[h\[Wi\bs fgWY_! i\brhiYW fe^Yed_b ?b\ahWd[g CR@TDI" Md lei\b ZeYeg_ir h #" TDOLGIMK de gWXeid_a c_d_hi\g! hiYW haW^Wb ?" CR@TDIR nie h TDOLGIMK ed fe! ZeYeg_ir d\ hce]\i i"a" \Ze jY\b_" OWXeid_a c_d_hi\ghiYW ZeYeg_b fe i\b\kedj fe[ dW[^egec Ye\ddql" ?" CR@TDI haW^Wb nie \Ze [\bW d\ iWa_\ j] fbel_\ _ nieXq gWXeid_a_ [\g]Wb_hr" Ah\ ^[Wd_\ fg\^_[_jcW fgWY_i\brhiYW Xqbe ^W! dtie Ye`haWc_ W \Ze gWXeid_a_ _di\gd_geYWdq [e $) nWheY" Peb[Wiq febdehirs gW^becWb_ i\! b\keddq` aeccjiWieg he Yh\c_ YW]dqc_ b_d_tc_"

GF PMM@UDLGH M NMJMEDLGG A NO?BD %$ ?ABRPQ? A ' nWhW &# c_dji a ^[Wd_s SI INT fe[p\^! ]Wsi heY\iha_\ iWda_ _ Xged\igWdhfegi\gq" A fWhcjgde it]\bjs i\cdeij YqfgqZ_YWsi heY\iha_\ heb[Wiq" NebjnWsi fg_aW^q _ eagj]Wsi ^[Wd_\" Pigetiht fg_Xb_^_i\brde dW %# c\igeY [gjZ ei [gjZW h WYiecWiWc_" Ne[le]j a e[decj _^ d_l+ <Kq XgWirt fe igj[j" V n\oha_` n\beY\a"""= Ne[X\ZW\i ek_m\g _ eiZedt\i c\dt" <L_ h a\c d\ ZeYeg_ir = ! ag_n_i dW heb[WiW" T\g\^ c_! djij _[j a [gjZecj+ <A $*'( Ze[j cq Yhig\nWb_ _ fg_Y\ihiYeYWb_ heY\iha_\ Ye`haW Y NO?BD Y cW\"""= <L_ h a\c d\ gW^ZeYWg_YWir = ! hbqoj

! 246


cdsgp c_e]_# Oc`YUg bUfgUW`sZg bU aZbs ceh[]Z ] cgXcbsZg aZbs* :?hYZa fgeZ`sgp;# @ qgc WeZ" as dcYnZ\[Urg ]\ gZabcgo WfZ bcWoZ ] bcWoZ gUb_]#

! @ (#%'# Ac`cWU gUb_cWc^ _c`cbbo fcWZgf_]i Wc^f_ dcYcl`U bU V`]\_cZ eUffgcsb]Z _ \YUb]r QZicf`cWUj_cXc eUY]c W MN>AC"@FKLAN>B>P#

!

@ (#&' kZicf`cWUj_cZ eUY]c cVnsW`sZg* Wc" ]bf_]Z kUfg] c__hdUbgcW de]V`][Urgfs _ \YUb]r eUY]cWZmUb]s ] WZYhg cXcbp# @ \YUb]Z dcdU`c bZf_c`p_c fbUesYcW# QZicf`cWUj_cZ eUY]c de]\o" WUZg! kgcVo `rY] WfghdU`] W dZeZXcWceo f fc`" YUgUa]# Tgc bUlZ ZY]bfgWZbbcZ ceh[]Z#

!

)#$'# @ofghd`Zb]Z MeZ\]YZbgU NZfdhV`]_] I# O@L?LBR! dZeZYUbbcZ kZicf`cWUj_]a eUY]c# BcecX]Z fcXeU[YUbZ! W dcf`ZYbZZ WeZas Wc\" b]_`c W bUlZ^ fgeUbZ f`c[bcZ dc`c[Zb]Z# @ bU" fgcsmZZ WeZas s bZ acXh WUa eUff_U\Ugp Vc`ZZ dcYecVbc# EYZfp! _U_ ] W YehX]i aUgZe]U`Ui ]\ _b]X] :OCJS MN>DOHFP BKCG###;! gZ_fg de]" WcY]gfs VZ\ fg]`]fg]kZf_c^ deUW_]! W gckbca fccgWZgfgW]] f aUl]bcd]fboa ce]X]bU`ca bU ehff_ca s\o_Z# " NZY# HU_ MeZ\]YZbg QZicf`c" WUj_c^ Ocj]U`]fg]kZf_c^ NZfdhV`]_]! s cVeUmU" rfp _ WUa f dc`bc^ cgWZgfgWZbbcfgpr! _cgcehr bU aZbs Wc\`c[]` WZfp bUl bUecY de] ]\VeUb]] aZbs MeZ\]YZbgca! ] ckZbp WUf declh! kgcVo Wo decsW]`] V`UXceU\ha]Z ] fcV`rYU`] dcesYc_# Lfc\bUWUs fWcr XeU[YUbf_hr cgWZgfgWZbbcfgp

! 247


U O UZ_R]R^Mb ZMeRV ]R^\`NXUWU ZR Q[\`^_U_R! d_[Ng QRX[ Q[eX[ W ZR\]RQOUQRZZgY QRV^_OUjY# I Q[^_[UZ^_O[Y U QU^cU\XUZ[V! W[_[]gR Og QR" Y[Z^_]U][OMXU O \][eRQeUR QZU! \[Q[SQU_R \]RQ\]UZj_Uj QMXhZRVeUb eMP[O W[Z^_U_`cU[ZZgb []PMZ[O ]R^\`NXUWU# 8G]McR9! &! ^\RcUMXhZgV Og\`^W! &%# )# () P#

F GFCF@?EAA < GH;=? UT ^OUQR_RXh^_O [dROUQcRO 8F_ XiQRV! ^_[X\UOeUb^j ZM <McXMO^W[V \X[" fMQU! Yg `TZMXU! d_[ ZM ZMNR]RSZ[V \R]RQ KB BGL ^_]RXjXU# Dg Ng^_][ \[RbMXU O N[XhZUc` ZM J]MZ_UeW`# < \]URYZ[V Q[ ^Ub \[] XRSMX NRT ^[TZMZUj Y[" X[Q[V dRX[ORW O \UQSMWR! W[_[]gV Q[ ^Ub \[] ZR NgX [\[TZMZ! ^ \][^_]RXRZZ[V P[X[O[V# G[ ^X[OMY O]MdM! RP[ ^[^_[jZUR NgX[ NRTZMQRSZgY# >]`P[V ]MZRZgV! WMW TZMdU_^j O TM\U^jb O]MdM! NgX ]MZRZ ^[OR_^WUY ^[XQM_[Y O '#%$ `_]M# ?P[ ]MZRZUR \][^_]RX \XRdM ZR [dRZh ^R]hRTZ[R#

# $ >[b[QU_ Q[ _[P[! d_[ ]M^\][^_]MZjR_^j ZR" \]MOQUOMj UZa[]YMcUj# G[ Q[][PR W \[YRfRZUi ]MQU[ORfMZUj Yg [^_MZ[OUXU O[QU_RXj ^W[][V \[Y[fU# FZ ZMY ^[[NfUX! d_[ [WW`\McU[ZZgR O[V^WM ZR \][\`^WMi_ ZUW`QM ^MZU_M]ZgR YMeUZg U WMW N`Q_[ _MWSR ^_]RXji_ \[ ZMeUY O]MdMY#

!" 248


^ç {q{ Çqx ~qáÄuy}Éë sÄx|v rÄ|é~yàç ~q fÇq~% Ñyä{Ö$ ~Ä ~y{q{Äz ÉÑÇv|érç ÅÄ ~qäy} sÇqâq} ~v rç|ÄL& Kp ÉÑÄë| ~q Äu~Äz yx Ö|yà$ {Ätuq yx ÉÄsvÑ% É{ÄtÄ rÇÄ~vÑÇq~ÉÅÄÇÑvÇq sçÉÑÇv|y| {qÅyÑq~& nÑÄ rç|q {Ä}q~uq u|ë ÉÄ|uqÑ É ÄÉÑq|é~çá rÇÄ~v% ÑÇq~ÉÅÄÇÑvÇÄs$ âÑÄrç {q{ sqÇsqÇç ÄrÉÑÇv|ysqÑé y uÄ ÑÄtÄ ÄrÉÑÇv|ë~~çv uÄ}q ~q Ty~ÄtÇquqá& p ÉÑÄë| s ÅëÑy }vÑÇqá ÄÑ ÉÑÇv|ëêãyá ÉÄ|uqÑ y }ÄtÖ É{qxqÑé$ ~v x~që ÅÄ|Äwv~yë ÅÇy ~v}và{Äz Ä{{ÖÅqàyy$ âÑÄ èÑÄ sçxsq|Ä Ö }v~ë ~vÅÇyëÑ~çv âÖsÉÑsq& p É}ÄÑÇv| ~q Örvtqêãyá y Åquqêãyá ÉÑqÇçá |êuvzL& KT /&+,& T ÑÄ sÇv}ë$ {Ätuq }ç É|Öäqv} Çq% uyÄ y É}ÄÑÇy} Ñv|vÅvÇvuqây$ ÅÄu Ä{~q}y ~qävz Çvuq{àyy ÅÇÄáÄuëÑ ÑÄ|Åç ÅÇqwq~ É âváÄÉ|Äsqà% {y}y tÄÉÖuqÇÉÑsv~~ç}y Ü|qtq}y y É{q~uyÇÖêÑ1 Kc|qsq VeSiW\eL& _q uÇÖtÄz ÉÑÄÇÄ~v ÅÇÄvxwqêÑ ÉÄsvÑÉ{yv Ñq~{y$ sÉÑÇvâqv}çv ÉsyÉÑÄ} y {Ö|q% {q}y ÅÇqwq~& ]êuy ~q Ö|yàqá Å|qâÖÑ& nÑÄ Éàv% ~ç$ ÅÄáÄwyv ~q ÉÄrçÑyë (, }qÇÑq (0*0 tÄuqL& K0 âqÉÄs& Tqà|qsÉ{që Å|Äãqué& RsÑÄ}qäy~ç$ váqsäyv ~q cÑqÇÄ}vÉÑÉ{Öê Å|Äãqué$ sÄxsÇqãqêÑÉë ~q Tqà|qsÉ{Öê Å|Äãqué& c qsÑÄ}qäy~ {ÇyâqÑ1 KbÖÉÉ{yv$ ÖryÇqzÑvÉé uÄ}Äz L ^ç sçä|y ÄÅëÑé ~q Ö|yàç$ âÑÄrç ÄÅëÑé ÄâÖ% ÑyÑéÉë ÅÄu Ät~v} ÉÄsvÑÉ{yá qsÑÄ}qÑÄs& avÇvu ÅÄ}vãv~yv} ÇquyÄ Ä{{ÖÅqàyÄ~~çz Ñq~{ Çqxuqsy| tÇÖxÄsÖê qsÑÄ}qäy~Ö$ {ÄÑÄÇqë ÉÄÉÑqs|ë|q âqÉÑé rqÇÇy{quç& `Ñ ÖuqÇq sÄx~y{ ÄtÄ~é$ {ÄÑÄÇçz Äá% sqÑy| ~v ÑÄ|é{Ä qsÑÄ}qäy~Ö$ ~Ä y Ñq~{L& ((&*'& iváÄÉ|Äsqà{Äv ÇquyÄ1 eÑÇÄ} )(&/&-/

249 "$(


xqÉvuq| h\ \Ä}}Ö~yÉÑyâvÉ{Äz ÅqÇÑyy y sçÇqrÄ% Ñq| xqës|v~yv ÅÄ ÅÄsÄuÖ ÅÄ|Äwv~yë& WVZ_cdTW__`W bWjW_ZW % TlT`V T`[c\ KaÇvxyuyÖ} h\ \ai ~q ÉsÄv} s~vÄâvÇvu~Ä} xqÉvuq~yy ÄrÉÖwuq| ÉvÇévx~Äv ÅÄ|Äwv~yv$ {ÄÑÄ% ÇÄv sÄx~y{|Ä ÅÇy Ä{{ÖÅqàyy ÑvÇÇyÑÄÇyy iváÄ% É|Äsq{yy ÉÄêx~ç}y sÄzÉ{q}y TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄ% Çq& aÇvxyuyÖ} {Ä~ÉÑqÑyÇÄsq|$ âÑÄ ~y Äuy~ {Ä~% ÉÑyÑÖàyÄ~~çz ÄÇtq~ iccb ~v ÅÇÄÉy| ~y{ÄtÄ yx ÖâqÉÑ~y{Äs TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq Ä ÅÄuÄr~Ä} sÄv~~Ä} s}väqÑv|éÉÑsv& V|ë Ñq{ÄtÄ s}väqÑv|éÉÑ% sq ~v rç|y uq~ç$ ÄÉÄrv~~Ä ÅÄÉ|v ÅvÇvtÄsÄÇÄs s iZWb_W%~qu%dZc`[ y SbRdZc]RTW$ ~y{q{yv ÅÇvuÅÄ% Éç|{yL& KaÄ|qtqv}$ âÑÄ ~y{q{Äv {Ä||qrÄÇqàyÄ~yÉÑÉ{Äv ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ ~v ÉÖ}vvÑ ÖrvuyÑé âváÄÉ|Äsqà{yz ~qÇÄu$ âÑÄ ÉÄàyq|yx} }Äw~Ä ÉÑÇÄyÑé ÅÄu äÑç{q% }y ÉÄêx~çá y rÇqÑÉ{yá qÇ}yz& dq{Äv ÅÇqsyÑv|é% ÉÑsÄ !uqwv vÉ|y rç Ä~Ä y ÉÜÄÇ}yÇÄsq|ÄÉé" âvä% É{yz ~qÇÄu rÖuvÑ ~v~qsyuvÑé$ y Ä~Ä rÖuvÑ yxÄ% |yÇÄsq~~ç}$ ÅÄu ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ} Ñq{ÄtÄ ÅÇqsyÑv|é% ÉÑsq iváÄÉ|Äsq{yë ÉÑq~vÑ Äâv~é É|qrç} èsv~Ä} TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇqL& KZÉÑÄÇyë ÄÉÖuyÑ èÑÖ Ä{{ÖÅqàyê& _qäv ÉÅÇq% svu|ysÄv uv|Ä$ {q{ èÑÄ rç|Ä Öwv }~ÄtÄ Çqx s yÉÑÄÇyy ~qävtÄ ~qÇÄuq$ ÅÄrvuyÑL& !KcsÄrÄu~v É|ÄsÄL$ ))&/&-/ t&"

+.) 250


c äâáä +, vxyäàâv à ÉÖ~É hch wíÇv ä|{ äàâvÑÖxÇ{Ñv àxñ}ì [p' a Ü{áxíÄ }xÖÑÖÅ âäâ |{ áv}zvÇàñ Öâ `våváÖxv3 T cÖÇäÜé~Å' `vé{É àÑ~Év{èì à{Åá{âvá{Ä ávÄÅÖÉÖx chp5 [ i{ÉÖxàÅv&jÖwÖâ{5 iÖ|Ññx{5 ivààÇ{zäÄ% Üá{Åáv& â~' a zÖÇÖ|~' u Üá~yÇvà~Ç y{Ñ{ávÇv `ÖÇÖâÖxv' ivààÅv}vÇ {Éä Ö }xÖÑ& Å{ fvévÇìÑ~Åv \{Ñèâvwv ~ ÜÖÜáÖà~Ç3 T ivààÇ{zäÄâ{ ~ zÖÇÖ|~â{' T hÖé{Éä ñ5 T hÖâÖÉä éâÖ îâÖ T Öé{Ñì Öâx{âàâx{ÑÑÖ' `ÖÇÖâÖx% x~z~ÉÖ% ÜÖÑñÇ% éâÖ ÑvzÖ xà{&âvÅ~ Ç{â{âì ~Ç~ xí{}|vâì Ñv É{àâÖ àÖwíâ~ñ' T nÖáÖèÖ' T ]ÖÇÖ|~â{ ÉÑ{' ZÇ~|{ Å x{é{áä `ÖÇÖâÖx ÜÖ `Yj xíè{Ç Ñv É{Ññ3 T aÑãÖáÉ~áäï '' T ]ÖÅÇvzíxvÄâ{ gÅv}vÇÖàì% éâÖ z{Äàâx~â{ÇìÑÖ à{Åá{âvá~ ávÄÅÖÉÖx x iÖ|Ññx{ ~ i{ÉvxàÅv&jÖwÖâ{ wíÇ~ àÑñâí à zÖÇ|ÑÖàâ~ Ü{áxíÉ }vÉ{àâ~â{Ç{É ÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ há~Å[g y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâÖÉ gwvâäáÖxíÉ \'a' käâ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖ ÜÖñàÑ~âì' fv àÖx{êvÑ~~ *1 vxyäàâv ä É~Ñ~àâáv ÅÖÉvÑzäïê~Ä há~ÅváÜvâàÅ~É xÖ{ÑÑíÉ ÖÅáä& yÖÉ Z~àñá~Ñ Ñ{ Üá~àäâàâxÖxvÇ' a zÖ Ñ{yÖ ÜÖé{Éä&âÖ Ñ{ zÖèÇÖ äÅv}vÑ~{ É~Ñ~àâáv Ñ{ ÜÖàíÇvâì x váÉ~~ ÖÜ{áyáäÜ& Üí zÇñ ÅÖÑâáÖÇñ ~ ÜÖÉÖê~' Y y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ gwvâä& áÖx% ÖÜíâÑíÄ xÖ{ÑÑíÄ% äévàâÑ~Å x{Ñy{áàÅ~å àÖwíâ~Ä% àâÖáÖÑÑ~Å á{è~â{ÇìÑíå z{Äàâx~Ä% ÑvévÇ x âíÇä ,1&Ä vá& É~~ vÅâ~xÑÖ äàâávÑñâì ÅÖÑâáá{xÖÇïç~ÖÑÑÖ ÑvàâáÖ{Ñ& Ñíå à{Åá{âvá{Ä ávÄÅÖÉÖx' [íàÇäèvx `ÖÇÖâÖxv% ñ ÜÖ}xÖÑ~Ç `våváÖxä ~ zÖÇÖ|~Ç àäâì z{Çv' [ Öâx{â äàÇíèvÇ âá~ àÇÖxv3 T qâÖÜ ã{âáÖÉ àâäÇÖ [à{ ÜÖÑñâÑÖ3 ÖÜ{áyáäÜÜä gwvâäáÖxv Ñ{É{zÇ{ÑÑÖ äw& ávâì ~} jÇÖxvÅ~~' +.* 251


kvÅ% ~}z{á|Å~ áìñÑÖÄ ~àÜÖÇÑ~â{ÇìÑÖàâ~ Ñ{ÅÖâÖáíå xÖ{ÑvévÇìÑ~ÅÖx àâvÑÖx~Ç~àì Öé{x~zÑí ä|{ x Ü{áxí{ zÑ~ Ñvè{Ä ~Ñâ{áÑvç~ÖÑvÇìÑÖÄ ÜÖÉÖê~ ÜÖ }vê~â{ àÖç~vÇ~}& Év x pjji' ivÑÖ äâáÖÉ +- vxyäàâv Ñ{Ö|~zvÑÑÖ zÇñ É{Ññ% {ê{ ÅÖ& yzv ñ év{xÑ~évÇ% ÖâÅáíÇvàì zx{áì Åvw~Ñ{âv ~ áÖwÅÖ xÖè{Ç cÖzvÄ' eÑ{ ÜÖÅv}vÇÖàì% ÖÑ àâvÇ Ñ~|{ áÖàâÖÉ ~ {yÖ Öwíé& ÑÖ àâáÖÄÑvñ ã~yäáv ÖàäÑäÇvàì' T p{àâì Üávç~% YÇ{ÅàvÑzá' T gÑ Ñvè{Ç% ÜÖ|vÇäÄ% Ñv~wÖÇ{{ äw{z~â{ÇìÑÖ{ Üá~x{âàâx~{3 âvÅ yÖxÖáñâ záäy záäyä Üá~ xàâá{é{ éÇ{Ñí chp' a cÖzvÄ% x{áÖñâÑÖ% åÖâ{Ç àÅv}vâì îâ~É~ àÇÖxvÉ~% éâÖ ä Ñvà à Ñ~É ÉÑÖyÖ Öwê{yÖ% Éí Öwv T ÅÖÉÉäÑ~àâí' u wíàâáÖ ÜÖè{Ç {Éä Ñvxàâá{éä' eí ÖwÑñÇ~àì' T háÖàâ~% YÇ{ÅàvÑzá% ñ âÖyzv wíÇ záñÑÑÖÄ' T kí É{Ññ ÜáÖàâ~% jvÉäîÇ% ñ xíÜÖÇÑñÇ Üá~Åv}' sâ~ zx{ ãáv}í% àÅv}vÑÑí{ záäy záäyä% ÜÖåÖ|{% x{áÑä& Ç~ ÑvÉ Üá{|Ñ{{ x}v~ÉÑÖ{ ÜÖÑ~ÉvÑ~{ ~ zv|{ ávàÜÖÇÖ|{& Ñ~{ záäy Å záäyä' u Üá~Åv}vÇ Üá~Ñ{àâ~ évï' T Y ÉÖ|ÑÖ àÇ~xÖx~çí5 T f{â% jvÉäîÇ jÇ~xÖx~çv wäz{â ÜÖâÖÉ% ÅÖyzv }z{àì ä xvà ÜÖw{z~â àÖç~vÇ~}É' Z{à{zv ÜÖÑvévÇä èÇv âáäzÑÖ' eí ñxÑÖ ÜáÖêäÜíxvÇ~ záäy záäyv' fÖ ÜÖâÖÉ ÖâÖyá{Ç~àì ~ yÖxÖá~Ç~ wÖÇ{{ ÖâÅáÖ& x{ÑÑÖ' T YÇ{ÅàvÑzá% xé{áv É{Ññ xí}íxvÇ \äàâvx \äàvÅ' gÑ äàâáÖ~Ç ÉÑ{''' T jvÉäîÇ ÜÖxÖz~Ç áäÅÖÄ Ñvz yÖÇÖxÖÄ'''T cvÅ îâÖ ÜÖ&áäààÅ~5 T \ÖÇÖxÖÉÖÄÅä5 T [Öâ ~É{ÑÑÖ' lÜá{ÅvÇ% éâÖ ÜÇÖåÖÑìÅÖ ~zäâ z{Çv x ÖÅ& áäy{' [á{}vÇ åÖáÖè{ÑìÅÖ''' `Ñvé~â% xÑ{èÑññ à~Çv% âÖ {àâì àvÉ \äàâvx \äàvÅ% ÜÖÉÖy àÅÖáÖÉä xí}zÖáÖxÇ{Ñ~ï cÖzvñ' f{ÜÇÖåÖÑìÅÖ' +.+ 252


G] _`^T^[VX[( : APRb`P a H`UWXTU]b^\ ?caPZ [UbXb R E^aZRc# H`X \]U ^] WR^]X[ @Wc`c# J`UQ^RP[ ^b ]US^ ^abPRPbkan XabX]" ]j\ a[^RPZ^\# FU MRUYZ^\# @Wc` b^VU _^[UbXb ]P _U`U" S^R^`j R E^aZRc# JPZ! W]PgXb! X ]P @Wc`P ^ZPWjRPUban ]U^Qe^TX\^U TP" R[U]XU# Nb^ e^`^h^### >UgU`^\ $& "S^ \]U _^WR^]X[ ?[PRZ^\ ?`c__j P`\XY 8IURU`9 HPR[^RaZXY US^ hbPQ Z lb^\c R`U\U]X cVU _U" `U\UabX[an XW DUS]XfU R SP`]XW^] EX[^RXfU # >ja[chPR \^Y Z`PbZXY T^Z[PT ^Q ^QabP]^RZU! HPR[^RaZXY aZPWP[( : FPT^ `Paab`U[nbk b`^Xe W[^ab]je Z^]b``UR^[mfX" ^]U`^R# : B ZPZ"b^ ]UUabUabRU]]^ eXeXZ]c[ R b`cQZc# O ^_UhX[# : >j ]U _^ PT`Uac! b^RP`Xi ?[PRZ^\# : H^ PT`Uac! =[UZaP]T` EXePY[^RXg# H^ PT`Uac# : O ]U _^]X\Pm lb^S^ \^SX[k]^S^ m\^`P! BRP] ?`X" S^`kURXg# : = bj _^Y\X! Z^\P]TP`\# > Gab`PRU RU`e^R^Tnb _`P" RjU# FU\f^RP! aUZ`UbP`k ^QZ^\P CHL _^ XTU^[^SXX! Cc" QXgUZ! UU a_^T`cg]jY! S[PR]jY `UTPZb^` SPWUbj 8Gab`PR" aZU F^RX]j9! FU[U_ZP! dU[kUb^]Xab XW lb^Y SPWUbj### FU RaU _^ZP XTUb S[PTZ^! Z^\P]TP`\# @cQgUZP X Z^\_P]Xm _^T KVS^`^T^\ R ZPbP[PVZc _^aPTX[X# =bj ZPZcm"b^ Z^]" b`c VP[UUhk# C^`^gU! Uabk _`XZPW B]abP]fXX# E^U cTXR[U]XU _U`U`^a[^ R cVPa# O Qj[ _^b`naU] lbX\ ]U^Qjg]j\ WPTP]XU\ ?[PRZ^\P# HPR[^RaZ^S^ n W]P[ TPR]^! cRPVP[ US^ X fU]X[# > Qjb]^abk US^ Z^\P]Tcmi X\ R^YaZP\X H`XR^[VaZ^S^ R^U]]^S^ ^Z`cSP n a[cVX[ _U`" Rj\ WP\UabXbU[U\ ]PgP[k]XZP hbPQP lb^S^ ^Z`cSP# > >^" ^`cVU]]je IX[Pe ^] Qj[ XWRUabU] ]U b^[kZ^ ZPZ ^Q`PW^" RP]]jY X Z^\_UbU]b]jY a_UfXP[Xab# E]^SXU W]P[X US^ X ZPZ gU[^RUZP X]bU[[XSU]b]^S^ n Qj aZPWP[! X]bU[[XSU]bP bc`SU]URaZ^S^ bX_P( X R `UZc ]U ab^[Z]Ub! ]^ X b^]ci US^ ]U a_PaUb # C^`^gU S^R^`n! ca[jhPbk ^b ]US^ _`^ X]afU]X" $' % 253


áÖxÅä ávààâá{Çv wíÇÖ z{ÇÖÉ ~} áñzv xÖÑ xíåÖzñê~É' f{ }áñ yÖxÖáñâ3 à{Ñâ~É{ÑâvÇìÑí{ ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñâí wíxvïâ Ñ{& Üá{zàÅv}ä{ÉÖ |{àâÖÅ~''' fÖ aÑàâvÑç~ñ5 câÖ |{ âvÉ ÉÖy âvÅÖ{ Üá~zäÉvâì5 lyv& zíxv{âàñ ÜÖé{áÅ ÉÖ{yÖ }{ÉÇñÅv' fä% ~{}ä~â''' u ÜáÖñx~Ç àÇvwÖàâì' a xíÜÖÇÑ~Ç îâÖ |äâÅÖ{ ~ w{}& Ñávxàâx{ÑÑÖ{ ávàÜÖáñ|{Ñ~{' cÖÉvÑz~áä +-&Ä _{Ç{}ÑÖÄ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~ y{Ñ{ávÇä uèÅ~Ñä \' h' ñ Üá~Åv}vÇ3 x}ñâì ÜÖz vá{àâ f{ÉçÖ& xä% cäw~é{Åv% f{Ç{ÜÅä ~ x àÖÜáÖxÖ|z{Ñ~~ ÖåávÑí ÜÖz ÅÖ& ÉvÑzÖÄ ÑvévÇìÑ~Åv ÜÖÇ~âÖâz{Çv z~x~}~~ ÜÖÇÅÖxÑ~Åv cÖ& ÉváÖxv% ÜÖàvz~x ~å x }vÅáíâíÄ Zki ÑÖéìï% Å äâáä% Ñ~yz{ Ñ{ ÖàâvÑvxÇ~xvñàì% zÖàâvx~âì ÅÖ ÉÑ{ x ká{Ñé~Ñ' lâáÖÉ +. vxyäàâv% ÅÖyzv ä É{Ññ x Åvw~Ñ{â{ à~z{Ç~ y{& Ñ{ávÇí `ÖÇÖâÖx ~ käÅ{{x% ÖâÅáíÇvàì zx{áì ~ xÖèÇ~ ÜÖÇ& ÅÖxÑ~Å cÖÉváÖx ~ âáÖ{ vá{àâÖxvÑÑíå x àÖÜáÖxÖ|z{Ñ~~ zxäå vxâÖÉvâé~ÅÖx' cÖÉváÖx zÖÇÖ|~Ç3 T kÖxvá~ê ÅÖÉvÑzäïê~Ä% xvè Üá~Åv} xíÜÖÇÑ{Ñ' Yá{àâÖxvÑÑí{ zÖàâvxÇ{Ñí' u àz{ÇvÇ }ÑvÅ cÖÉváÖxä% éâÖwí ÖÑ à{Ç% v vxâÖÉvâé~ÅvÉ ÜÖÅv}vÇ Ñv zx{áì' káÖ{ vá{àâÖxvÑÑíå% ÅvÅ ÜÖ ÅÖÉvÑz{% ÜáÖâñÑäÇ~ áäÅ~ zÇñ ÜÖ|vâ~ñ3 z{àÅvâì% ÜÖé{Éä wí ~ Ñ{ ÜÖ}zÖáÖxvâìàñ' u ä|{ xÖè{Ç x Ñ{àxÖÄàâx{ÑÑäï ÉÑ{ áÖÇì ~ zv|{ xàâvâì Ñ{ àÖ~}xÖÇ~Ç' hÖÅv}vÇ ~É |{àâÖÉ3 ÖâÖÄz~â{ Ñv Ñ{àÅÖÇìÅÖ èvyÖx Ñv}vz' h{áxí{ ÉÖ~ àÇÖxv wíÇ~ âvÅÖxí3 T eÑ{ Üá~Åv}vÑÖ xvà Åv}Ñ~âì' ivààâá{Çñâì ~Ç~ ÜÖx{& à~âì% T ñ xíz{á|vÇ Üvä}ä% T îâÖ ÖÑ á{è~â% T ~ ñ ÜÖÅv}vÇ Ñv cÖÉváÖxv' Yá{àâÖxvÑÑí{ ÉÖÇévÇ~' [{á~Ç~ ÖÑ~ âÖyzv x àÅÖáäï àÉ{áâì ~Ç~ Ñ{â T Ñ{ w{áäàì à{Äévà àäz~âì' T u Üá~ÑñÇ á{è{Ñ~{3 {àÇ~ xí ~àÜÖÇÑ~â{ ÉÖÄ Üá~Åv} ~ Ñ{ wäz{â{ }vÑ~Évâìàñ T Ñ~ äàâÑÖ% Ñ~ Ü{évâÑÖ T ÜáÖÜv& (+* 254


yvÑzÖÄ ÅÖÑâáá{xÖÇïç~~ ~ xÖ}wä|zvâì Ñ{Ñvx~àâì Å ÑvÉ% Å jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ ~ jÖx{âàÅÖÉä jÖï}ä% âÖ ñ xvà ÜÖÉ~Çäï' Yá{àâÖxvÑÑí{% àÅÇÖÑ~x yÖÇÖxí% àâÖñÇ~ wÇ{zÑ{{ w{ÇÖ& yÖ ÜÖÇÖâÑv' cv}vÇÖàì% ÑÖy~ ~å xÖâ&xÖâ ÜÖzÅÖàñâàñ' `ÖÇÖâÖx% käÅ{{x ~ cÖÉváÖx ÉÖÇévÇ~% x~z~ÉÖ Ñ~é{yÖ Ñ{ ÜÖÑ~Évñ x àäâ~ îâÖyÖ yáñ}ÑÖyÖ àÜ{ÅâvÅÇñ' T eÖyä àÅv}vâì% T ÜáÖzÖÇ|vÇ ñ ~}z{xvâìàñ Ñvz vá{& àâÖxvÑÑíÉ~% T xvèv Öé{á{zÑÖàâì ÖÜá{z{Ç{Ñv' T u {ê{ xíz{á|vÇ Üvä}ä' T cäw~é{Å äÉá{â Ü{áxíÉ''' f{Ç{ÜÅv ÜÖ& àÇ{zä{â }v Ñ~É''' Y }vâ{É ~ ÉvzvÉ Üá~àÖ{z~Ñ~âàñ''' k{Ü{áì% ÖyÇñzíxvñàì Ñv}vz% zv|{ âáäzÑÖ ÜÖx{á~âì% éâÖ xà{ îâÖ ÜáÖ~àåÖz~ÇÖ x Åvw~Ñ{â{ ÅÖÉvÑzváÉv jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ ~ éâÖ â{É ÅÖÉvÑzváÉÖÉ wíÇ ñ% {ê{ |~xäê~Ä ÑíÑ{ Ñv àx{â{ àâvá~Å' hÖàÇ{ zÖÇyÖyÖ ÉÖÇévÑ~ñ }vyÖxÖá~Ç cäw~é{Å' f{âÖáÖ& ÜÇ~xÖ% }v~Åvñàì3 T jÖzáäy evÄÖáÖx% Éí xà{ xíÜÖÇÑ~É''' Ü{évâvâì wä& z{É âÖ% éâÖ âÖÇìÅÖ ÜáÖx{á~â ~ áv}á{è~â àÖzáäy% T ~ ÖÑ ÜÖ& Åv}vÇ Ñv cÖÉváÖxv' f{ÉçÖxv zÖwvx~Çv3 T ]v% â{Ü{áì ñ ÜÖÑñÇv% éâÖ âvÅÖ{ àÖç~vÇ~}É''' [í ÑvÉ xà{ ñàÑÖ áv}ëñàÑ~Ç~' jÖç~vÇ~}É T îâÖ ÅÖÑâáÖÇì''' T ~ ÖÑv ~áÖÑ~éÑÖ äÇíwÑäÇvàì' T Y xí éâÖ àÅv|{â{% f{Ç{ÜÅv5 T f{ wäzä wÖÇìè{ Ñ~é{yÖ Ü~àvâì' u àÖ xà{É àÖyÇvà{Ñ''' T hÖÇÅÖxÑ~Å cÖÉváÖx% ÖàxÖwÖz~â{ ~å ~}&ÜÖz vá{àâv' häàâì xÖ}xávêvïâàñ Å à{w{ zÖÉÖÄ' gÑ~ â{Ü{áì T Ñvè~ záä}ìñ' T ^àâì% âÖxvá~ê ÅÖÉvÑzäïê~Ä' !hÖâÖÉ aÇÉvá ávààÅv}vÇ ÉÑ{% éâÖ% ÅÖyzv ÖÑ~ xíèÇ~ ~} Åvw~Ñ{âv% f{ÉçÖxv àÖÖwê~Çv àxÖ~É âÖxvá~êvÉ3 RevÄÖ& áÖxv ~ `ÖÇÖâÖxv ñ àáv}ä ä}ÑvÇv' fÖ ÖâÅäzv îâÖâ âÖÇàâÖÉÖá& zíÄ y{Ñ{ávÇ&Å~âv{ç x}ñÇàñ5''S sâÖ ÖÑv Ö käÅ{{x{'" ^àÇ~ xí |~xí% ÜvÑ~ f{ÉçÖxv% ÜvÑ cäw~é{Å ~ ÜvÑ f{& Ç{ÜÅv% Üäàâì }vÜÖ}zvÇÖ% é{á{} âá~zçvâì Ç{â% ñ% àâváíÄ é{& +.. 255


ÇÖx{Å% ÜáÖèä ä xvà ÜáÖê{Ñ~ñ }v âä zäè{xÑäï âávxÉä% ÅÖ& âÖáäï xvÉ ÑvÑ{à' [ âÖâ z{Ñì ñ ÜvÇ âvÅ Ñ~}ÅÖ% ÅvÅ Ñ{ àÇ{zÖ& xvÇÖ wí Üvzvâì äxv|vïê{Éä à{wñ y{Ñ{ávÇä' ]v ~ xÖÖw& ê{ T é{ÇÖx{Åä' háÖàâ~â{ É{Ññ' c ÅÖÑçä vxyäàâv Ñvè~ évàâ~ ~ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~ñ wÖÇ{{ ~Ç~ É{Ñ{{ ÖwäàâáÖ~Ç~ àxÖ~ yváÑ~}ÖÑí' há~x{Ç~ x ÜÖáñ& zÖÅ Ç~éÑíÄ àÖàâvx' fvÇvz~Ç~ àÇä|wä ~ zv|{ }vÑñÇ~àì wÖ& {xÖÄ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅÖÄ' fv~wÖÇ{{ wÇvyÖÜá~ñâ& ÑíÉ wíÇÖ ÜÖÇÖ|{Ñ~{ x jÇÖxvÅ~~% yz{ àÖàá{zÖâÖé~Çvàì x à{É~ yváÑ~}ÖÑvå ,)&ñ \xváz{ÄàÅvñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ z~x~& }~ñ !â{Ü{áì ÜÖz ÅÖÉvÑzÖxvÑ~{É y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv YwÖÇ~Ñ& àv [~ÅâÖáv uÅÖxÇ{x~év' gÑ àÉ{Ñ~Ç x îâÖÄ zÖÇ|ÑÖàâ~ y{& Ñ{ávÇv evÇÖã{{xv% ÜÖÇäé~xè{yÖ Ñv}Ñvé{Ñ~{ x Öz~Ñ ~} xÖàâÖéÑíå ÖÅáäyÖx jjji"' cÖÑ{éÑÖ% îâÖÉä àÜÖàÖwàâxÖxvÇ~ Ç~éÑÖ{ xÑ~ÉvÑ~{ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅvñ äàâvÑÖxÅv \äàâvxv \äàvÅv% Ñ{zvxÑÖ ~}wávÑ& ÑÖyÖ h{áxíÉ à{Åá{âvá{É oc ch jÇÖxvÅ~~% Ñv àÖâáäzÑ~& é{àâxÖ' kvÅäï äàâvÑÖxÅä% x{áÖñâÑÖ% ~ ÜÖÇäé~Ç ÅÖÉvÑzäï& ê~Ä xÖÄàÅvÉ~ [ÖàâÖéÑÖyÖ ÖÅáäyv y{Ñ{ávÇ cÖzvÄ' jÇÖ|Ñ{{ ÖwàâÖñÇ~ z{Çv à ávàÅxváâ~áÖxvÑ~{É ~ Öwäàâ& áÖÄàâxÖÉ Ñvè~å xÖÄàÅ x j{x{áÑÖÄ ~ t|ÑÖÄ eÖávx~~ ~ x ç{ÑâávÇìÑÖÄ ÖwÇvàâ~ p{å~~'

&)* 256


;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#&

^Z_Zcdbe `S`b`_l c`oYR ccb ^RbjR]e c`TWdc\`U` c`oYR ÑÄs& UbWi\` R& R& U]RT\`^e T``beXW__l^Z cZ]R^Z cdbR_ TRbjRTc\`U` V`U`T`bR ^RbjR]e c`TWdc\`U` c`oYR ÑÄs& p\eS`Tc\`^e Z& Z& U]RT\`^e Ubeaa`[ KcWTWbL UW_WbR]e Rb^ZZ ÑÄs& aRT]`Tc\`^e Z& Z& aÄ|yÑyâvÉ{që ÄrÉÑq~Äs{q s c|Äsq{yy y cvsv% ÇÄ%TÄÉÑÄâ~Äz ^ÄÇqsyy iccb ÅÄ%ÅÇvw~v}Ö ÄÉÑqvÑÉë É|Äw~Äz$ ~vÖÉÑÄzâysÄz y ÅÇÄÑysÄÇvâysÄz& T ÅÄ% uqs|ëêãv} rÄ|éäy~ÉÑsv {ÇÖÅ~çá tÄÇÄuÄs !`ÉÑÇq% sq$ `|Ä}ÄÖà$ Sq~É{q%SçÉÑÇyàq$ \Ääyàv y }~Ätyá uÇÖtyá" ÅÇqsçv Éy|ç$ ÅÇvwuv sÉvtÄ s |yàv ÇÖ% {ÄsÄuÉÑsq Är|qÉÑ~çá y ÇqzÄ~~çá {Ä}yÑvÑÄs ÅqÇ% Ñyy$ q Ñq{wv ÅÇvuÉÑqsyÑv|vz ÑsÄÇâvÉ{Äz y~Ñv|% |ytv~àyy y ÇqrÄÑ~y{Äs y~ÜÄÇ}qàyy$ ÉÑqÇqêÑÉë ÖuvÇwqÑé ÉsÄy ÅÄxyàyy y ÅÇvuÅÇy~y}qêÑ Çväy% Ñv|é~çv }vÇç u|ë uyÉ{ÇvuyÑqàyy ÄÜyàyq|é~Ä ÅÇy~ëÑÄtÄ ^ÄÉ{ÄsÉ{ÄtÄ {Ä}}ê~y{v& jyÇÄ{yv É|Äy ~qÉv|v~yë ~q Évrv ~v ÅÄâÖsÉÑ% sÄsq|y Çvx{ÄtÄ yx}v~v~yë ÅÄ|yÑy{y s ÉÑÄÇÄ~Ö Ér|ywv~yë É cÄsvÑÉ{y} cÄêxÄ} ÅÄÉ|v ÄÅÖr|y{Ä% sq~yë \Ä}}ê~y{v& aÇqsçv$ ÅÄuÄtÇvsqë ~qàyÄ~q|é% ~çv âÖsÉÑsq ~vuÄrÇÄwv|qÑv|é~ÄÉÑy$ {ÄÑÄÇçv sçM

+.0 257


xsq~ç ssÄuÄ} ÉÄêx~çá sÄzÉ{ ~q ÑvÇÇyÑÄÇyê iccb$ ÉÑÇv}ëÑÉë ÉÄáÇq~yÑé xq ÉÄrÄz ÇÖ{ÄsÄuÉÑ% sÄ }qÉÉq}y ~q }vÉÑqá& nÑÄ ÖÉÖtÖr|ëvÑÉë y Ñv}$ âÑÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ àv~ÑÇq !VeSiW\$ iWb_Z\$ c^b\`Tc\Z[" ÉsÄy xqës|v~yë Éuv|q|Ä svÉé}q ÅÇÄr|v}qÑyâ~ç}y y ~v{Ä~{ÇvÑ~ç}y$ uÄ ~qÉÑÄëãvtÄ sÇv}v~y àv~ÑÇÄ} ~v ÅÇvuÅÇy~ëÑÄ ÇväyÑv|é~çá }vÇ ÅÄ rÄÇérv É {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyvz& aÄ|Äwv~yv ÖÉÖtÖr|ëvÑÉë vãv y Ñv}$ âÑÄ ÅÄuqs|ëêãvv rÄ|é% äy~ÉÑsÄ ÇqrÄÑ~y{Äs tÄÉrvxÄÅqÉ~ÄÉÑy ~q }vÉÑqá ÅÇq{ÑyâvÉ{y sÉÑq|Ä ~q ÉÑÄÇÄ~Ö Çvq{àyy y|y$ sçwyuqë rÄ|vv |Öâäyá sÇv}v~$ ÄÑÄä|Ä ÄÑ ÅÄ|y% ÑyâvÉ{Äz wyx~y ÉÑÇq~ç& T {Ä~ÑÇÄ|yÇÖv}Äz ÅÄ|ÄÉv */ RÇ}yy ÉÇvuy ÇÖ% {ÄsÄuÉÑsq TÄÉÑÄâ~ÄtÄ sÄv~~ÄtÄ Ä{ÇÖtq$ ÉÄvuy~v% ~yz y âqÉÑvz yuvÑ rÇÄwv~yv& _qyrÄ|vv Çvq{ày% Ä~~Ä ~qÉÑÇÄv~~ç}y sçÉÑÖÅqêÑ ÉÄvuy~v~yë y âqÉ% Ñy TTc !tqÇ~yxÄ~ç qèÇÄuÇÄ}Äs abjWb`T$ ^`j% _`T"2 TVT1 ), surÇ % ab`cdWWT$ . suÅ % U`]W% j`T2 aT`1 .. xrÇ % `cdbRTR2 ~v{ÄÑÄÇçv ÉÄvuy% ~v~yë cÖáÄÅÖÑ~çá sÄzÉ{1 (+ Ñu % abWj`T$ * }Éu % \b`^WbXZX& `u~q{Ä TÄv~~çz ÉÄsvÑ TÄÉÑÄâ% ~ÄtÄ sÄv~~ÄtÄ Ä{ÇÖtq )0 qstÖÉÑq ÅÇy~ë| ÅÄÉÑq% ~Äs|v~yv Ä ÅÄuuvÇw{v Ñ&Ñ& cT`S`Vl y VYebR s ÇÖ{ÄsÄuÉÑsv TÄÄÇÖwv~~ç}y Éy|q}y& \Ä}q~uÖêãyz TT` tv~vÇq|%|vzÑv~q~Ñ \`VR[ s ~qÉÑÄëãvv sÇv}ë uÇq}qÑyâvÉ{y ÅvÇvwysqvÑ É|ÄwysäÖêÉë ÉyÑÖqàyê$ s àv|Ä} ÉÄáÇq~ëvÑ ÅÄsy~Äsv~yv ÅÄuây~v~~çá v}Ö sÄzÉ{ y ës|ëvÑÉë ÅÇÄÑys~y{Ä} è{ÉÑÇv}yx}q ÅÇq% sçá& T ÇqrÄÑv É Ñ& \`VRW^ ~vÄráÄuy}q ÇqxÖ}% ~që$ tyr{që y ÑsvÇuqë ÅÄ|yÑy{q É Ñv}$ âÑÄrç

+.1 258


Ä~ Ä{qxq|Éë ÅÄÉ|vuÄsqÑv|é~ç} ÉÑÄÇÄ~~y{Ä} âváÄ% É|Äsqà{Ä%ÉÄsvÑÉ{Äz uÇÖwrç& c|vuÖvÑ ÄÑ}vÑyÑé {q{ {ÇÖÅ~Äv ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÉÄrçÑyv u|ë c|Äsq{yy % ÅÇÄsvuv~yv Éåvxuq \ac s SÇqÑyÉ|qsv$ ~vÅÇyx~q~yv èÑy} ÉåvxuÄ} Ñq{ ~qxçsqv}ÄtÄ @9? Éåvxuq \ai y yxrÇq~yv h\ \ac sÄ t|qsv É Ñ& UecR\`^& aÇq{ÑyâvÉ{y ~qáÄuëÉé ÑÇy }vÉëàq s iccb y xq~y}qëÉé yxÖâv~yv} ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz y sÄv~~Äz ÄrÉÑq~Äs{y s ÉÑÇq~v$ ÉâyÑqê ~vÄráÄuy}ç} uÄ|Ä% wyÑé É|vuÖêãvv1 9& aÄ|yÑyâvÉ{Öê ÉÑqry|yxqàyê s iccb É|vuÖ% vÑ yÉ{qÑé âvÇvx ÉÑqry|yxqàyê y ~qÅÇqs|v~yv ÅÄ ÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{Ä}Ö ÅÖÑy c|Äsq{yy y ^ÄÇqsyy& nÑÄ }Äw~Ä uÄÉÑyt~ÖÑé$ vÉ|y É}Äwv} ÅÄ|yÑyâvÉ{y ÑÄ~{Ä s|yëÑé ~q h\ \ac y |yâ~Ä Ñ& UecR\R$ ÇÖ% {ÄsÄuÉÑsÄ TT` y |yâ~Ä Ñ& \`VRp$ ~q ÅvÇsçá Év% {ÇvÑqÇvz ÅqÇÑyy1 `cdbRTR % Ñ& \`TR]miZ\R$ SR_c\R%SlcdbZhR % Ñ& dpX\Zg$ \`jZhW % Ñ& \`c% dW]p_c\`U`& T èÑyá ÄÇtq~qá u|ë ÇqrÄÑç ~vÅÄ% ÉÇvuÉÑsv~~Ä É Ö{qxq~~ç}y sçäv ÑÄsqÇyãq}y ~v% ÄráÄuy}Ä y}vÑé ÄÑsvÑÉÑsv~~çá ÇqrÄÑ~y{Äs h\ \acc y|y h\ \ae& c|vuÖvÑ ÖâyÑçsqÑé$ âÑÄ ÅÄuqs|ëêãvv rÄ|é% äy~ÉÑsÄ É|Äsq{Äs y ~qÉv|v~yë ^ÄÇqsyy rÄ|vv uÇÖwv|êr~ç { cccb$ âv} rç|y { âváq} uÄ )( qs% tÖÉÑq É& t&$ y vÉ|y ~qävz ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÇqrÄ% ÑÄz ÖuqÉÑÉë É~ëÑé tÄÇvâé y ÄryuÖ$ sçxsq~~çv ssÄuÄ} ÉÄêx~çá sÄzÉ{$ ÑÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ Är|qÉÑvz y ÇqzÄ~Äs$ q xqÑv} y ~qÉv|v~yv rçÉÑÇvv$ ~vwv% |y s iváyy$ É ~qävz ÅÄ}Äãéê ÇqÉÅÇqsyÑÉë É ÅÇqsç}y Éy|q}y& _q ÅvÇsçá ÅÄÇqá ~vÄráÄuy}Ä (+/ 259


ÄÉÄrv~~Ä Éy|é~Äv ~qäv s|yë~yv ~q Ñ& UecR\R y {Ä}sÄzÉ{q}y TT` tv~vÇq|q \`VRp& )& bqzÄ~ç `cdbRTR$ yÉ{A|êâqëB Sb_`$ SbRdZ% c]RTR$ \`jZhW É àv|éê rÄ|vv ÄÅvÇqÑys~ÄtÄ Çv% äv~yë ÉÑqry|yxqàyy sÄv~~Äz y ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz Är% ÉÑq~Äs{y àv|vÉÄÄrÇqx~Ä {Ä~ÑÇÄ|yÇÄsqÑé Äu~Äz sÄy~É{Äz y~ÉÑq~àyvz& nÑÄ ÅÄxsÄ|yÑ$ É Äu~Äz ÉÑÄÇÄ~ç$ rÄ|vv ÄÅvÇqÑys~Ä y Äu~ÄÄrÇqx~Ä sç% ÅÄ|~ëÑé Tqäy ÅÇy{qxç$ É uÇÖtÄz % y}vÑé rÄ|vv ÑvÉ~çv ÅÄ|yÑyâvÉ{yv y sÄv~~çv {Ä~Ñq{Ñç É h\ \ac y {Ä}q~uÖêãy} sÄzÉ{q}y TÄÉÑÄâ~ÄtÄ sÄ% v~~ÄtÄ Ä{ÇÖtq& T ~qÉÑÄëãvv wv sÇv}ë s èÑÄ} ÇqzÄ~v ÉÄÉÇvuÄÑÄâv~ç */ RÇ}yë$ ),+ }Éu oUT y / }Éu T_b& \Ä}q~uÖêãyz y {Ä}q~uyÇç ÅÄ|ÖâqêÑ ÇqÉÅÄÇë% wv~yë yx ÑÇvá y~ÉÑq~àyz y ~v s ÉÄÉÑÄë~yy uÄÉ% ÑqÑÄâ~Ä ÅÄ|~Ä$ {qwuçz s ÄÑuv|é~ÄÉÑy$ ÇväqÑé ÅÄ|yÑyâvÉ{yv y sÄv~~çv {Ä~Ñq{Ñç É h\ \ac y TÄÉÑÄâ~ç} sÄv~~ç} Ä{ÇÖtÄ}& c|vuÖvÑ Ñq{wv ÉâyÑqÑéÉë É yÉÑÄÇyâvÉ{y É|Ä% wysävzÉë ~v{ÄÑÄÇÄz ~vÅÇyëx~éê É|Äsq{Äs { sv~tÇq}& _qÉv|v~yv c|Äsq{yy rçÉÑÇvv ÅÄz}vÑ ÅÇvrçsq~yv ~q yá ÑvÇÇyÑÄÇyy ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{$ ~vwv|y sÄzÉ{ T_b& nÑÄ }Äw~Ä É}ëtâyÑé ÅÄuây% ~v~yv} / }Éu T_R {Ä}q~uÖêãv}Ö */ RÇ}yvz$ {q{ èÑÄ Öuqâ~Ä Éuv|q~Ä s ÄÑ~Ääv~yy () }ÉÅ S_R& Xv|qÑv|é~Ä ÇqzÄ~ `cdbRTR$ yÉ{A|êâqëB Sb_`$ SbRdZc]RTR$ \`jZhW {Ä~ÑÇÄ|yÇÄsqÑé */ RÇ}yvz s ÉÄÉÑqsv1 )/ q{ !*' }Éu$ () }ÉÅ S_R$ / }Éu T_b"$ )+$ ),+ }Éu y *( Ñu& \a y}vÑé M dbW_M iZ_$ a\a % SbRdZc]RTR& *& T ÅÇvu|qtqv}Ä} ÇqzÄ~v s r|ywqzäyv usq%

+/) 260


ÑÇy u~ë ÅÄ ~qävz y~yàyqÑysv$ ~Ä ÅÄ uÄtÄsÄ% Çv~~ÄÉÑy É h\ \ac$ É Ñ& UecR\`^ y {Ä}q~uÖêãy} TÄÉÑÄâ~ç} sÄv~~ç} Ä{ÇÖtÄ} tv~vÇq|Ä} \`VRW^ sÉv ÉÄêx~çv sÄzÉ{q sçsvÉÑy yx {ÇÖÅ~çá tÄÇÄuÄs y ÇqÉÅÄ|ÄwyÑé |qtvÇv} s ÅÄÉÑÄë~~Äz tÄÑÄs~ÄÉÑy { uvzÉÑsyë} ÅÄ xqÅ|q~yÇÄsq~~ç} Äråv{Ñq}& `É% ÑqsyÑé ÅÇÄâ~Öê sÄv~~Öê ÄáÇq~Ö ~q sÉvá qèÇÄ% uÇÄ}qá$ ÉÑqÇÑÄsçá ÅÄxyàyëá YbT$ \a aT`$ váà{& ~q|qá y {ÇÖÅ~çá É{|quqá É sÄÄÇÖwv~yv}$ rÄv% ÅÇyÅqÉq}y y Uc^& aÄ uÄtÄsÄÇv~~ÄÉÑy É Ñ&Ñ& Ue% cR\`^ y \`VRW^ ÅÇy h\ \ac$ s äÑqrqá Ä{ÇÖtq$ {ÄÇÅÖÉq$ uysyxyz$ ÅÄ|{Äs y}vÑé ~vrÄ|éäyv ÄÅv% ÇqÑys~çv tÇÖÅÅç ÉÄ ÉÇvuÉÑsq}y Ésëxy u|ë ÄÉÖ% ãvÉÑs|v~yë {Ä~Ñq{ÑÄs$ ÅÇq{ÑyâvÉ{ÄtÄ yxÖâv~yë ÄrÉÑq~Äs{y y ÄÅvÇqÑys~ÄtÄ ÇvqtyÇÄsq~yë ~q áÄu ÉÄrçÑyz& +& c àv|éê ~vuÄÅÖãv~yë ÅvÇvrÄvs s ÅÇÄyx% sÄuÉÑsv c|Äsq{yy y ^ÄÇqsyy àv|vÉÄÄrÇqx~Ä s SÇqÑyÉ|qsÖ y uÇÖtyv {ÇÖÅ~çv ÅÇÄ}çä|v~~çv àv~% ÑÇç ~qÅÇqsyÑé ÄÑsvÑÉÑsv~~çá ÇqrÄÑ~y{Äs cnT& WÉÑé uq~~çv$ âÑÄ ~q }~Ätyá {ÇÖÅ~çá ÅÇvuÅÇy% ëÑyëá ~q yÉáÄuv ÉçÇév$ q sçÅÖÉ{qv}që ÅÇÄuÖ{% àyë$ t|qs~ç} ÄrÇqxÄ} ÅÇvu~qx~qâv~~që s ÉÄàyq% |yÉÑyâvÉ{yv ÉÑÇq~ç$ xqÑÄsqÇysqvÑ É{|quç y |v% wyÑ rvx ÉrçÑq& nÑy} xqÑÇÖu~v~yv} }ÄtÖÑ sÄÉ% ÅÄ|éxÄsqÑéÉë ÅÇqsçv$ yÉÑÄ|{ÄsqÑé s ~Öw~Ä} y} ~qÅÇqs|v~yy$ sçxsqÑé ~vuÄsÄ|éÉÑsÄ$ rvÉÅÄÇëu{y y Äx|Är|v~yv ÅÇÄÑys ÉÄêx~çá sÄzÉ{& bväys Ñq% {y} ÄrÇqxÄ} y è{Ä~Ä}yâvÉ{Öê ÉÑÄÇÄ~Ö s c|Äsq% {yy y ^ÄÇqsyy$ }Äw~Ä rçÉÑÇvv s|yëÑé s ~Öw~Ä} ~qÅÇqs|v~yy ~q àv~ÑÇq|é~Äv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ iccb& ,& T àv|Ä} ÅÇÄsÄuë tyr{Öê ÅÄ|yÑy{Ö { ÅÄ|y% &*% 261


ÑyâvÉ{Ä}Ö y sÄv~~Ä}Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÖ iccb$ ÉâyÑqê àv|vÉÄÄrÇqx~ç} ÅÇvu|ÄwyÑé s r|ywqzävv sÇv}ë s {qwuÄz Är|qÉÑy ÅÇÄsvÉÑy yxÄ|ëàyê !qÇvÉÑ" ~qy% rÄ|vv q{Ñys~çá {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyÄ~vÇÄs yx âyÉ|q ÇÖ{ÄsÄuëãvtÄ ÉÄÉÑqsq& _v Éuv|qs èÑÄtÄ$ rÖuvÑ Äâv~é É|Äw~Ä y u|yÑv|é~Ä svÉÑy ÅÇÄàvÉÉ ÄxuÄÇÄ% s|v~yë äyÇÄ{yá É|Ävs ~qÉv|v~yë$ yrÄ ÇëuÄsÄz ÇqrÄâyz$ {Ä|áÄx~y{$ y~Ñv||ytv~Ñ ~q }vÉÑqá sy% uëÑ$ âÑÄ {q{ uÄ )( qstÖÉÑq$ Ñq{ y ÅÄÉ|v ÅÇy% ~ëÑyë \Ä}}ê~y{v Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq s àv~ÑÇv c|Äsq% {yy$ Är|qÉÑëá$ ÇqzÄ~qá ÉÑÄëÑ Ñv wv ÇÖ{ÄsÄuyÑv% |y$ q ÅÄèÑÄ}Ö ÑÇÖu~Ä ÄÑ ~yá ÄwyuqÑé yx}v~v~yë ÅÄ|yÑy{y y ÅÇÄsvuv~yë {Ä~{ÇvÑ~çá }vÇÄÅÇyëÑyz& R& ^R[`b`T ì /'- *'&/&-/ tÄuq

aâvÅ% x eÖàÅx{ ÜáÖzÖÇ|vïâàñ ~Ñâ{Ñà~xÑí{ Ü{á{yÖxÖ& áí Ñvè{yÖ yÖàäzváàâx{ÑÑÖyÖ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ áäÅÖxÖzàâxv à ÜÖÇ~â~é{àÅ~É ~ yÖàäzváàâx{ÑÑíÉ áäÅÖxÖzàâxÖÉ pjji xÖ yÇvx{ à d' jxÖwÖzÖÄ' Y }z{àì% x pjji% x ÉÖ{Ä ,1&Ä vá& É~~% T àxÖ~ }vwÖâí ~ ÖyáÖÉÑvñ Ñvyáä}Åv Ñv xà{å% Öâ àÖÇzv& âv zÖ ÅÖÉvÑzváÉv'


U|qsq () CY]Y[ MYPXXYT WKcSXf Y\]KP]\i MUVhbPXXfW! @P NWVOZOVQR SWUJVNJYUJ"&) ZOV[eKYc $*() MWNJ # GYMPdKXSP M BPNXSaP "# YU]iL[i!

=PXP[KVf RK Z[YOYVQPXSP QP\]UYNY OKMVPXSi XK JGGF! >[^NYP WXPXSP! CPXi YZi]g MfRfMKh] M CY\UM^! CSXS\][ \YYLdKP] WXP Y \YROKXSS IPX][KVgXYT N[^ZZf MYT\U S WYPW XYMYW XKRXKbPXSS! <\][PbK S LP\POK \ ;[PQXPMfW! 7>^WKVS MMPOPW OMP ][S OSMSRSS K MY] b]Y ZYV^bSVY\g!!!8 AKU XKRXKbKVS XK Mf\YUSP UYWKXOXfP OYVQXY\]S

hÖéâ~ zxv É{àñçv xÖÄàÅv [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv !jÖ& x{âàÅÖyÖ jÖï}v% hfi% [fi ~ ZÖÇyvá~~" ÑvåÖzñâàñ x p{åÖ& àÇÖxvÅ~~' Y x ïyÖ&}vÜvzÑÖÄ évàâ~ \]i% ÅvÅ ÉÑ{ ~}x{àâÑÖ ~} ~ÑãÖáÉvç~~ èâvwv \áäÜÜí váÉ~Ä Rj{x{áS% àÖàá{zÖâÖ& é{Ñí Üñâì ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíå ~ âvÑÅÖxíå z~x~}~Ä fvç~Ö& ÑvÇìÑÖÄ váÉ~~ \]i' gÑ~ ÑvåÖzñâàñ x ÜÖÇÑÖÄ wÖ{xÖÄ yÖ& âÖxÑÖàâ~ ~ ÜÖ Üá~Åv}ä ÅÖÉvÑzÖxvÑ~ñ gwë{z~Ñ{ÑÑíÉ~ xÖÖáä|{ÑÑíÉ~ à~ÇvÉ~ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv ÉÖyäâ Ñv& évâì xízx~|{Ñ~{ Ñv é{åÖàÇÖxvçÅäï â{áá~âÖá~ï' [à{ Üá~yávÑ~éÑí{ ÖÅáäyv jjji% âÖ {àâì Ü{áxíÄ àâáv& â{y~é{àÅ~Ä îè{ÇÖÑ zÇñ x{z{Ñ~ñ wÖÇìèÖÄ xÖÄÑí T d{Ñ& [g% há~w[g% Z[g% há~Å[g% gz[g ~ c[g T v îâÖ zÖ 1.T*)) åÖáÖèÖ ÜÖzyÖâÖxÇ{ÑÑíå z~x~}~Ä% ÖàÑvê{ÑÑíå àÖxá{É{ÑÑíÉ~ â{åÑ~ÅÖÄ ~ xÖÖáä|{Ñ~{É% Üá{wíxvïâ x ÜÖxíè{ÑÑÖÄ wÖ{xÖÄ yÖâÖxÑÖàâ~' [ÖÄàÅv ÑvåÖzñâàñ x É{à& âvå ÜÖàâÖñÑÑÖÄ z~àÇÖÅvç~~ Ç~wÖ x }vÜvàÑíå ávÄÖÑvå àÖ& àá{zÖâÖé{Ñ~ñ% ~} ÅÖâÖáíå xÖ}ÉÖ|ÑÖ xízx~|{Ñ~{ z~x~& }~Ä T w{} zÖÜÖÇÑ~â{ÇìÑíå É{áÖÜá~ñâ~Ä T zÇñ x{z{Ñ~ñ wÖ{xíå z{Äàâx~Ä' (,) 263


[ hÖÇìè{% \]i% [{Ñyá~~ ~ ZÖÇyvá~~ á{è{Ñ~{É Üávx~& â{Çìàâx îâ~å yÖàäzváàâx ~ \{Ñ{ávÇìÑíå èâvwÖx xÖÄàÅv âvÅ|{ Üá~x{z{Ñí x ÜÖxíè{ÑÑäï wÖ{xäï yÖâÖxÑÖàâì T x Öwê{Ä àÇÖ|ÑÖàâ~ 0) T 1) z~x~}~Ä' [à{yÖ x gáyvÑ~}vç~~ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv x àÖàâÖñ& Ñ~{ ÜÖxíè{ÑÑÖÄ wÖ{xÖÄ yÖâÖxÑÖàâ~ wíÇÖ Üá~x{z{ÑÖ zÖ +)) z~x~}~Ä' a yÇvxÑÖ{ T àâávâ{y~é{àÅ~{ à~Çí vâÖÉÑÖyÖ ÑvÜvz{Ñ~ñ !x â{áÉ~ÑÖÇÖy~~ âÖyÖ xá{É{Ñ~"% ÑvåÖzñàì x xí& àÖévÄè{Ä àâ{Ü{Ñ~ wÖ{xÖÄ yÖâÖxÑÖàâ~% wíÇ~ àÜÖàÖwÑí äÑ~éâÖ|~âì Çïwí{ yáäÜÜ~áÖxÅ~ xÖÄàÅ ÜáÖâ~xÑ~Åv% {yÖ xÖ{ÑÑÖ&ÜáÖÉíèÇ{ÑÑí{ Öwë{Åâí% àâávâ{y~é{àÅ~{ á{}{á& xí% ÜäÑÅâí äÜávxÇ{Ñ~ñ yÖàäzváàâx ~ ~å xÖÖáä|{ÑÑíå à~Ç' e~á àâÖñÇ Ñv yávÑ~ xÖÄÑí% ~ Ç~èì yÇäwÖÅÖ ÜáÖzä& ÉvÑÑí{% àÅáíâÑÖ ÜÖzyÖâÖxÇ{ÑÑí{ ~ àâá{É~â{ÇìÑÖ Üá{z& Üá~Ññâí{ z{Äàâx~ñ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv à ç{Çìï àÖ& åávÑ~âì p{åÖàÇÖxvÅ~ï x àÖàâvx{ àÖç~vÇ~àâ~é{àÅÖyÖ àÖ& záä|{àâxv% Ñ{ ÜÖ}xÖÇ~âì {Ä xíÄâ~ ~} g[] !éâÖ zvxvÇÖ wí xÖ}ÉÖ|ÑÖàâì xÖÄàÅvÉ fYkg xâÖáyÑäâìàñ Ñv {{ â{áá~âÖ& á~ï" ~àÅÇïé~Ç~ ÑvévÇÖ âá{âì{Ä É~áÖxÖÄ xÖÄÑí' cÖÑ{é& ÑÖ% îâÖ x}yÇñz à ÜÖ}~ç~~ é~àâÖ xÖ{ÑÑíå äàÇÖx~Ä âÖyÖ xá{& É{Ñ~ ~ xÖ}ÉÖ|ÑÖyÖ áv}x~â~ñ àÖwíâ~Ä' ZíÇ~ ~ záäy~{ ãv& ÅâÖáí% àz{á|~xvïê~{ ÑvévÇÖ É~áÖxÖÄ xÖÄÑí' há{|z{ xà{yÖ T ÜÖÇ~â~é{àÅ~{% îÅÖÑÖÉ~é{àÅ~{' iäÅÖxÖz~â{Ç~ ÜáÖâ~xÖàâÖñxè~å záäy záäyä ÅÖvÇ~ç~Ä T fYkg ~ g[] T ÜáÖñx~Ç~ ÉäzáÖàâì ~ zvÇìÑÖx~zÑÖàâì ~ Ñ{ ÜÖèÇ~ Ñv zvÇì& Ñ{Äè{{ ÖwÖàâá{Ñ~{ à~âävç~~ x o{ÑâávÇìÑÖÄ ^xáÖÜ{' cvÅ ñ ä|{ àÅv}vÇ% iäw~ÅÖÑ wíÇ Ü{á{Äz{Ñ +* vxyäàâv' [ p{åÖàÇÖxvÅ~ï xÖèÇÖ x Ü{áxí{ ]&* T ]&, zÖ +) ~ÑÖàâávÑ& Ñíå z~x~}~Ä% x ÜÖàÇ{zäïê~{ ]&-T ]&. {ê{ *) z~x~}~Ä' gÜ{ávç~ñ wíÇv Öàäê{àâxÇ{Ñv T x àâávâ{y~é{àÅÖÉ àÉíà& Ç{ T ÖzÑ~É áíxÅÖÉ% z{á}ÅÖ ~ ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖ' fvàâäÜ~ÇÖ xá{Éñ áäâ~ÑÑÖÄ ávwÖâí% ÜÖxà{zÑ{xÑÖÄ àÇä|wí ~ x{z{Ñ~ñ váÉ{ÄàÅ~å z{Ç' +/264


eí T èâvw% ÜÖÇ~âÖâz{Ç váÉ~~ ~ ñ% ÅÖÉvÑzváÉ% ávàÜÖ& ÇvyvÇ~ ~ {|{zÑ{xÑÖ ~É{Ç~ ÖyáÖÉÑäï zÖàâÖx{áÑäï ~ÑãÖá& Évç~ï Ö àÇÖ|Ñ{Äè{Ä xÑäâá~ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ{ x Åv|zÖÄ ÖwÇvàâ~% ávÄÖÑ{% yz{ ÑvåÖz~Ç~àì évàâ~ ~ ÜÖzáv}z{& Ç{Ñ~ñ váÉ~~' fvè{ Üá~àäâàâx~{ xÖàÜá~Ñ~ÉvÇÖàì ÅvÅ ÖàÖ& wÖ Ñ{|{Çvâ{ÇìÑÖ{ x ÅáäÜÑíå yÖáÖzvå ~ ávÄÖÑÑíå ç{Ñâávå j{x{áÑÖÄ ~ t|ÑÖÄ eÖávx~~' hÖ ~ÑãÖáÉvç~~ ~} ÜÖÇ~â& Öâz{ÇÖx *&Ä âvÑÅÖxÖÄ ~ +)&Ä Öwê{xÖÄàÅÖxÖÄ váÉ~Ä% ÖàÖ& w{ÑÑÖ àÇÖ|ÑÖ àÅÇvzíxvÇvàì ÖwàâvÑÖxÅv x ÖwÇvàâÑíå ~ ávÄÖÑÑíå yÖáÖzvå o{ÑâávÇìÑÖÄ ~ `vÜvzÑÖÄ p{å~~' ZÖÇ{{ àÜÖÅÖÄÑvñ ~ zÖàâvâÖéÑÖ Üá~{ÉÇ{Évñ zÇñ Ñvà ÖwàâvÑÖxÅv ÖâÉ{évÇvàì x jÇÖxvÅ~~' gÜá{z{Ç{ÑÑäï áÖÇì x îâÖÉ ~yávÇ h{áxíÄ à{Åá{âváì chj \äàâvx \äàvÅ% v ÜÖz {yÖ xÇ~ñÑ~{É ~ oc ÅÖÉÜváâ~~ jÇÖxvÅ~~' dÖñÇìÑÖ z{á|vÇ~ à{wñ ~ ÅÖ& ÉvÑzäïê~Ä xÖÄàÅvÉ~ [ÖàâÖéÑÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv y{Ñ{& ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ j' cÖzvÄ àÖ àxÖ~É èâvwÖÉ ~ ÜÖÇ~âäÜávxÇ{& Ñ~{É' gzÑvÅÖ ~ x jÇÖxvÅ~~ ÜÖé~xvâì Ñv Çvxávå Ñ{ Üá~åÖz~& ÇÖàì' ;: 8A@9D9@;< =A?4@84C?4!#&

(+ Év~ÑërÇë (0-/ tÄuq& T ÇqzÄ~qá$ {Ä~ÑÇÄ|yÇÖv}çá ÉÄvuy~v~yë}y qÇ% }yy$ ÅÄ|yÑyâvÉ{që ÄrÉÑq~Äs{q ÉÑq~ÄsyÑÉë áÖwv y É|Äw~vv& _y{q{yá ÅÇyx~q{Äs { Ö|Öâäv~yê ~v ÄÑ}vâqvÑÉë& iqÉÑy i_R sÉv uq|éäv É{qÑçsqêÑÉë sÅÇqsÄ& c {qwuç} u~v} ÖÉy|ysqvÑÉë ÄrÇqrÄÑ{q |yâ~ÄtÄ ÉÄ% ÉÑqsq ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÄÜyàvÇÄs äÑqrq TÄÉÑÄâ~ÄtÄ T` y ÅÇvuÉÑqsyÑv|vz ^y~yÉÑvÇÉÑsq ÄrÄÇÄ~ç ÅÇÄÑys ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{& \Ä~Ñq{Ñç É {Ä}q~uÄsq~yv} âq% ÉÑvz ÜÄÇ}q|é~Ä ÅÄuuvÇwysqêÑÉë& _Ä Ä~y ~ÄÉëÑ

+/. 265


ÄÜyàyq|é~çz áqÇq{ÑvÇ& _y{q{ÄtÄ ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ Ér|ywv~yë y Ö|Öâäv~yë sxqy}ÄÄÑ~Ääv~yz É âqÉ% Ñë}y i_R ~vÑ& TÉv âvÑâv ÉÑq~ÄsyÑÉë |y~yë ~q ÉÅ|Ää~Äv xqÅÇvãv~yv ÄÜyàvÇq} y ÉÄ|uqÑq} Är% ãqÑéÉë É ÉÄsvÑÉ{y}y sÄv~~ÄÉ|Öwqãy}y& ) * (0 Év~ÑërÇë sÄ sÇv}ë ÅÇvrçsq~yë s +0 qÅ i_R ~qâq|é~y{ Çq{vÑ~çá sÄzÉ{ y qÇÑy||vÇyy Ä{% ÇÖtq ÅÄ|{Äs~y{ jÇq~{ xqësy|1 K^vwuÖ iccb y cccb y}vêÑÉë Çqx~Ät|qÉyë ~v ÑÄ|é{Ä ÅÄ|yÑyâv% É{ÄtÄ$ ~Ä y è{Ä~Ä}yâvÉ{ÄtÄ áqÇq{ÑvÇq& cÄêx~çv sÄzÉ{q ssvuv~ç y xqásqâv~Ä ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ ÉÇv% u~vsv{Äsç} }vÑÄuÄ}& _q} áÄÑv|y ~qsëxqÑé _Ä% sÄÑ~ÄtÄ& T (0*/ t& uqwv ~v}àç ÄÑ~ÄÉy|yÉé { ~q} rÄ|vv Ñq{Ñyâ~Ä$ âv} ÉÄsvÑÉ{yv tv~vÇq|ç y ÄÜyàvÇçL& \Ä}q~uyÇç Çëuq âqÉÑvz i_R ~q ÅÇvu|Äwv~yv Ä ÉÄÑÇÖu~yâvÉÑsv xqës|ëêÑ$ âÑÄ Ä~y ÅÄ|Öây|y ÉsvÇáÖ ÖÉÑ~çv Ö{qxq~yë sÄxuvÇwysqÑéÉë ÄÑ äy% ÇÄ{yá {Ä~Ñq{ÑÄs& _qâq|é~y{ tqÇ~yxÄ~q t& UÇq% ~yàv ÅÄ|{Äs~y{ ]Ö{qâÄ É{qxq|$ âÑÄ tv~vÇq|% |vzÑv~q~Ñ S|q{y~É{yz {qÑvtÄÇyâvÉ{y xqÅÇvÑy| sÉÑÖÅqÑé s {Ä~Ñq{Ñç É ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë}y ÉÄsvÑ% É{yá sÄzÉ{& `Ñ}vâqêÑÉë Üq{Ñç ÅÇvÉ|vuÄsq~yë y xqÅÖtysq~yë ÄÜyàvÇÄs$ {ÄÑÄÇçv |Äë|é~Ä ÄÑ~ÄÉëÑ% Éë { ~q}& \Ä}q~uyÇ (+ Ñu ÅÄ|{Äs~y{ p{Öä y ~q% âq|é~y{ ÅÄ|yÑÄÑuv|q ÅÄ|{Äs~y{ UÄäq~q ~vÄu~Ä% {ÇqÑ~Ä ÖÅÇv{q|y {Ä}q~uyÇq -* }ÉÅ ÅÄuÅÄ|{Äs~y% {q ^yqÇÑqä xq ÅÄuuvÇwq~yv uÇÖwvÉÑsv~~çá ÄÑ~Ä% äv~yz É ~qäy}y ÄÜyàvÇq}y& ^yqÇÑqä ÅÄ|ÖâqvÑ ÅÇÄsÄ{qàyÄ~~çv q~Ä~y}~çv ÅyÉé}q É ÖtÇÄxÄz +// 266


ÇqÉÅÇqsç É ~y}& aÄuÄr~çv ÅyÉé}q ÅÄ|ÖâqvÑ Ñq{% wv {Ä}q~uyÇ (' ÄÇr èÑÄz uysyxyy& Zx ÖÉÑ~Äz y~ÜÄÇ}qàyy ÄÜyàvÇq äÑqrq TÄÉÑÄâ% ~ÄtÄ Ä{ÇÖtq ~q} ÉÑq|Ä yxsvÉÑ~Ä$ âÑÄ s âqÉÑëá i_R yuvÑ ÄrÉÖwuv~yv uyÇv{Ñysç y|y y~ÉÑÇÖ{àyy U|qs~ÄtÄ ÅÄ|yÑÖÅÇqs|v~yë i_R$ s {ÄÑÄÇÄz ÄÅÇv% uv|v~ç ÜÄÇ}ç$ }vÑÄuç y uq~ç Çv{Ä}v~uqàyy ÅÄ sÄÅÇÄÉq} ÄrÇqrÄÑ{y |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq ÅÇÄÑys ÉÄ% svÑÉ{yá sÄzÉ{& 99 Év~ÑërÇë ÅÇvuÉÑqsyÑv|é U|qs~ÄtÄ ÅÄ|yÑÖÅÇqs|v~yë i_R ÅÄx~q{Ä}y| ÄÜyàv% ÇÄs tqÇ~yxÄ~q t& UÇq~yàv É ÅyÉé}Ä} h\ \acc u|ë h\ \ai& aÄ xqës|v~yê èÑÄtÄ ÅÇvuÉÑqsyÑv|ë$ VÖrâv{ ÅyÉé}Ä ÄÑ â|v~Äs h\ \ai ÉsÄvsÇv}v~~Ä ~v uÄsv|$ ÉÄÉ|qsäyÉé ~q ÄÑÉÖÑÉÑsyv sÇv}v~y& aÇÄuÄ|wqvÑÉë ÅÄutÄÑÄs{q -* }ÉÅ !t& ^yáq% |Äsàç" { ÅÇÄsvuv~yê {q{yá%ÑÄ }vÇÄÅÇyëÑyz& aÄ% syuy}Ä}Ö$ Ä~y áÄÑëÑ ÅÇÄsvÉÑy ÇqxsvÇÑçsq~yv ÅÄ|{q y ÅÇÄsvÇyÑé$ {q{që rÖuvÑ Çvq{àyë É ~q% ävz ÉÑÄÇÄ~ç& aÄÉÑÄë~~Äv s~y}q~yv Uv~vÇq|é~çz äÑqr Öuv|ëvÑ . suÅ& ^ç ÉâyÑqv}$ âÑÄ ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y Är|qÉÑ~çá$ ÇqzÄ~~çá y tÄÇÄuÉ{yá ÅqÇÑyz~çá y tÄÉÖuqÇÉÑ% sv~~çá ÄÇtq~Äs ÅÄ%ÅÇvw~v}Ö ës|ëêÑÉë ÄÉ~Äs~ç}y ÖâqÉÑ~y{q}y y ÄÇtq~yxqÑÄÇq}y {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyÄ~% ~çá sçÉÑÖÅ|v~yz ÅÇqsçá s ÅvâqÑy& Z uÄ Ñvá ÅÄÇ$ ÅÄ{q èÑy ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y rÖuÖÑ ÄÉÑqsqÑéÉë ~q ÉsÄyá ÅÄÉÑqá$ ÑÇÖu~Ä ÇqÉÉâyÑçsqÑé ~q Ö|Öâ% äv~yv ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÄrÉÑq~Äs{y s iccb&

*+ ÖÅâñwáñ ñ wíÇ àáÖéÑÖ xí}xvÑ Ñv àÖx{êvÑ~{ x d{y& Ñ~çä' kvÉ ÜÖÅv {ê{ ÖàâvxvÇvàì évàâì èâvwv j{x{áÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ' [ Ñ{wÖÇìèÖÉ ÅÖÑã{á{Ñç&}vÇ{ à ÜÖáâá{âv& +/0 267


XT EL\V]L! DQYTYL T >\QRYQNL SL ]^ZWZX [\QSTPT_XL ]T" PQWT XTYT]^\ @\QbVZ! ][\LNL ; QOZ [Q\NeU SLXQ]^T^QWf KV_MZN]VTU! ]WQNL ; YLbLWfYTV @WLN[_\L B[TcQN# CLR" PZX_ TS [\TMeNcT` ; L YL] MeWZ PQNi^f bQWZNQV ; MeW [\QPYLSYLbQY Z^PQWfYeU ]^ZW! [Z`ZRTU YL cVZWfY_h [L\^_# CZOPL Xe SLYiWT ]NZT XQ]^L T ZM\L^TWT NYTXLYTQ V XT" YT]^\_! ZY [\ZTSYQ] ]NZTX! VLV ZMebYZ! ^T`TX OZWZ]ZX* ; J^Z M_PQX PQWL^f+ @\QbVZ NecQW TS"SL ]^ZWL T! SL]_Y_N MZWfcTQ [LWfae N MZVZNeQ VL\XLYe ^_R_\VT! [ZPZcQW V G# C# CZcQNZX_! @WLNVZX_ @H?@# ; HW_cLh! GQ^\ CT\TWWZNTb CZcQNZU! N [\ZcWZX XZU VZXLYPL\X N ALWfYQNZ]^Zb" YZX NZQYYZX ZV\_OQ! bQWZNQV RQ]^VTU! ^NQ\PeU! VLSLWZ]f! YQXYZOZ YQ\NYTbLQ^# FZ OZWZ] QOZ SN_bT^ _NQ\QYYZ* ; IZNL\Td XTYT]^\! YQZM`ZPTXZ ]Z`\LYT^f N]h O\_[[T\ZNV_ NZU]V ?L\cLN]VZOZ AZOZNZ\L! _RQ]^ZbT^f \QRTX [\QMeNLYTi NZU]V T NQ]^T MZWQQ RQ]^V_h WTYTh YLcQOZ NWTiYTi N Z^YZcQYTT g^T` cNQUVZN# =\Q]^ZNe" NL^f T`! ]LRL^f N VL^LWLRVT T ^LV PLWQQ# ETYT]^\ cLOY_W N[\LNZ! NZ[\Z]T^QWfYZ VTNY_W CZ" RLYZN_! VZXLYPL\X_ [Q\NZU ^LYVZNZU* ; ?LcQ XYQYTQ+ ; IZNL\Td XTYT]^\! i [ZWYZ]^fh ]ZOWL]QY ] @WLNVZ" XZX @H?@# ETYT]^\ ]PQWLW QdQ ZPTY cLO N[\LNZ T Z]^LYZNTW]i [Q\QP ?QWTbVZ! VZXLYPL\XZX"&$# ; ?e+ ; ILV ^ZbYZ* PQWL^f ^Z! b^Z [\QPWLOLQ^ @WLNVZX CZcQ" NZU# ETYT]^\ NLWfiRYZ [\ZcQW XQRP_ ]^ZWZX [\QSTPT_" XL T ]TPidTXT N [Q\NZX \iP_# K! VZXLYPL\X"')! VLV T YL ]ZNQdLYTT %) LNO_]^L _ XT" YT]^\L! N ][T]VL` MeW [Z]WQPYTX# ILV _R [ZNQWZ]f! b^Z N &() 268


ÜÖzÖwÑíå àÇäévñå Ü{áàÖÑvÇìÑíÄ àÜ~àÖÅ àÖàâvxÇñÇàñ ÜÖ ÜÖáñzÅä ÑÖÉ{áÖx àÖ{z~Ñ{Ñ~Ä% v ÉÖñ ,1&ñ váÉ~ñ xà{yzv wí& Çv x ÅÖÑç{% }v ÉÑÖÄ àÇ{zÖxvÇ âÖÇìÅÖ ÅÖÉvÑzváÉ&,2% ÑÖ {yÖ àÖ{z~Ñ{Ñ~{ z~àÇÖç~áÖxvÇÖàì x `vwvÄÅvÇì{'" hÖÅv zÖ É{& Ññ zÖèÇv Öé{á{zì% ñ äàÜ{Ç ÜÖzäÉvâì3 RaÑâ{á{àÑÖ% z{Äàâ& x~â{ÇìÑÖ Ç~ ÖzÑv|zí àÇäé~âàñ% éâÖ% ÅvÅ Ü~àvÑÖ x Z~wÇ~~% ÜÖàÇ{zÑ~{ àâvÑäâ Ü{áxíÉ~5S Y É~Ñ~àâá Öwávâ~Çàñ Å ÅÖÉvÑzäïê{Éä xÖÄàÅvÉ~ há~wvÇâ~ÄàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv y{Ñ{ávÇä váÉ~~ n{âvyä& áÖxä \{Öáy~ï axvÑÖx~éä' a} àÖàâvxv îâÖyÖ ÖÅáäyv x pjji wíÇv xx{z{Ñv **&ñ váÉ~ñ !. z~x~}~Ä"''' n{âvyäáÖx x à{á{& z~Ñ{ ,)&å yÖzÖx wíÇ ÅÖÉvÑz~áÖÉ váâ~ÇÇ{á~ÄàÅÖyÖ ÜÖÇÅv Ñv ]vÇìÑ{É [ÖàâÖÅ{' gzÑv|zí% x ÖâÜäàÅ{% äxÇ{Å }v àÖwÖÄ ~xvÑÖxàÅäï âÅvé~åä [vÇï% ÅÖâÖávñ% àâvx n{âvyäáÖxÖÄ% xíàâäÜ~Çv à Üá~}íxÖÉ3 R]{xäèÅ~% Üá~{}|vÄâ{ Ñv ]vÇì& Ñ~Ä [ÖàâÖÅ' `z{àì âvÅ ÉÑÖyÖ åÖáÖè~å |{Ñ~åÖx S sâÖâ Üá~}íx ÜÖzz{á|vÇ Ç~éÑÖ âÖxvá~ê jâvÇ~Ñ' a xÖ}Ñ~ÅÇÖ å{âvyäáÖxàÅÖ{ zx~|{Ñ~{3 z{xäèÅ~ ÖzÑv }v ÖzÑÖÄ z{àñâÅv& É~ Üá~{}|vÇ~ Ñv ]vÇìÑ~Ä [ÖàâÖÅ% xÇïwÇñÇ~àì x ÅávàÑíå ÅÖÉvÑz~áÖx ~ àâvÑÖx~Ç~àì ~å |{ÑvÉ~''' Y x xÖÄÑä \{Öá& y~Ä axvÑÖx~é ÅÖÉvÑzÖxvÇ z~x~}~{Ä% wíÇ ÑvévÇìÑ~ÅÖÉ èâvwv váÉ~~% ÅÖÉvÑz~áÖÉ ÅÖáÜäàv x váÉ~~ ÅÖÉvÑzváÉv \á{éÅÖ' [Öâ ÜÖîâÖÉä ~ yÖxÖá~Ç ÖÑ à É~Ñ~àâáÖÉ wÖÇ{{ ávà& ÅÖxvÑÑÖ% é{É ÖàâvÇìÑí{3 T hÖÑ~Év{èì% YÑzá{Ä% ä Ñvà x gà{â~~ {àâì }vÅÖÑ% Ñv& Ü~àvÑÑíÄ Ñv àvwÇ{ Åv|zÖyÖ Öà{â~Ñv3 RZ{} Ñä|zí Ñ{ xí& Ñ~ÉvÄ% w{} é{àâ~ T Ñ{ xÅÇvzíxvÄS' [íàÖÅ~Ä ~ åäzÖêvxíÄ% à ÅáïéÅÖxvâíÉ ÑÖàÖÉ% n{âv& yäáÖx xíyÇñz{Ç àâváè{ É~Ñ~àâáv' fÖ xà{ {ê{ ñàâá{w~Çàñ% é{áÑ~Ç ÜÖá{z{xè~{ Ü{áìñ''' T `Ñvé~â% xÖ{xvâì5 fÖ à Å{É% \{Öáy~Ä5 T jÖ xà{É~% ÅâÖ ÜáÖâ~x hÖÅv Ñ{ äw{z~Éàñ% éâÖ îâv àâávÑv |~x{â x àÖç~vÇ~}É{' a {àÇ~ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖ% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% xxÖz~ {ê{ xÖÄàÅv' \á{éÅÖ Ñ~é{yÖ Ñ{ àÅv}vÇ' +/2 269


T Y xí éâÖ zäÉv{â{% T Öwávâ~Çàñ ÖÑ Å ÅÖÉvÑzäïê{& Éä **&Ä váÉ~{Ä ~} há~w[g y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâä fväÉ{Ñ& ÅÖ' T u àÖyÇvà{Ñ àÖ àxÖ~É ÅÖÉvÑzäïê~É' [ÖÇÑ{Ñ~{ ÖxÇvz{xvÇÖ ÉÑÖï xà{ wÖÇìè{3 ñ Ñ{ ÉÖy àÖy& Çvà~âìàñ àÖ àxÖ~É~ âÖxvá~êvÉ~' [Ö}ÉÖ|ÑÖ% Ñ{ ÖwÖèÇÖàì âÖyzv x ÉÖ{Ä yÖÇÖx{ ~ w{} Åváì{á~àâàÅ~å ÉíàÇ~è{Å' gz& ÑvÅÖ ~ }ÑvÑ~ñ% ÜÖÇäé{ÑÑí{ }v zÖÇy~{ É{àñçí% ÜáÖx{z{Ñ& Ñí{ x p{åÖàÇÖxvÅ~~% ÜÖzàÅv}íxvÇ~ ÖÜá{z{Ç{ÑÑí{ xíxÖ& zí' kvÅ éâÖ% {àÇ~ ÅÖÇÇ{y~ ~ àÖéÇ~ É{Ññ Ñ{ àÇ~èÅÖÉ àÅáÖÉ& ÑíÉ% â{É Ñ{ É{Ñ{{ ñ ~àÅá{ÑÑÖ Ñ{ ÉÖy àÖyÇvà~âìàñ Ñ~ à cÖ& è{xíÉ% Ñ~ à n{âvyäáÖxíÉ' Y ÅÖyzv ñ äàÇíèvÇ% éâÖ ~É xâÖ& áñâ ~ y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å~ háÖxvÇÖx ~ qÅvzÖx% ~ \ÇvxÅÖÉ yáäÜÜí váÉ~Ä Rj{x{áS y{Ñ{ávÇ váÉ~~ hvxÇÖxàÅ~Ä% âäâ ñ ÖÅÖÑévâ{ÇìÑÖ ÖÜá{z{Ç~Çàñ' T Y xí% ÅÖÉvÑzváÉ5 T Öwávâ~Çàñ ÅÖ ÉÑ{ É~Ñ~àâá' T ]ÖÅÇvzíxvï àxÖ{ Ç~éÑÖ{ ÉÑ{Ñ~{' T jÇäèvï' T fvèä à~Çä Éí ä|{ ÜÖÅv}vÇ~% ÅÖyzv àâá{É~â{ÇìÑÖ xx{Ç~ xÖÄàÅv x pjji' k{É àvÉíÉ Éí àäÉ{Ç~ àÖåávÑ~âì p{åÖàÇÖxvÅ~ï x àÖàâvx{ àÖç~vÇ~àâ~é{àÅÖyÖ àÖzáä|{àâ& xv' a â{Ü{áì% Ñv ÉÖÄ x}yÇñz% xv|ÑÖ Ñ{ Ñvávê~xvâì ÅÖÇ~é{& àâxÖ xÖÄàÅ% v ÜÖ}vwÖâ~âìàñ Öw ~å Åvé{àâx{ ~ ÖáyvÑ~}ÖxvÑ& ÑÖàâ~' T pâÖ Üá{zÇvyv{èì% ÅÖÉvÑzváÉ5 T [ p{åÖàÇÖxvÅ~~ Öàâvx~âì \áäÜÜä xÖÄàÅ Ç~èì x àÖ& àâvx{ . T0 z~x~}~Ä' gáyvÑ~}vç~ÖÑÑÖ% ÜÖÇvyvï% îâÖ ÉÖ|{â xíyÇñz{âì âvÅ3 lÜávxÇ{Ñ~{ \áäÜÜí% váÉ{ÄàÅ~Ä ÅÖáÜäà x àÖàâvx{ âá{å z~x~}~Ä ~ zx{&âá~ Öâz{ÇìÑí{ z~x~}~~ yáäÜ& ÜÖxÖyÖ ÜÖzé~Ñ{Ñ~ñ' aÉ{âì âvÅ|{ wÖ{àÜÖàÖwÑäï% àÉ{èvÑ& Ñäï vx~vç~ÖÑÑäï yáäÜÜ~áÖxÅä' gÜá{z{Ç~âì Ñ{ÖwåÖz~& ÉÖ{ ÅÖÇ~é{àâxÖ évàâ{Ä ~ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~Ä wÖ{xÖyÖ% âíÇÖxÖ& yÖ ~ â{åÑ~é{àÅÖyÖ Öw{àÜ{é{Ñ~ñ xÖÄàÅ yáäÜÜí' +0) 270


u% É{ÇìÅÖÉ x}yÇñÑäx Ñv uÅäwÖxàÅÖyÖ% }vÉ{â~Ç% éâÖ x îâÖâ ÉÖÉ{Ñâ ÖÑ àÇ{yÅv Å~xv{â yÖÇÖxÖÄ% àÇÖxÑÖ àÖyÇvèvñàì àÖ ÉÑÖÄ' ZäzâÖ }vÅäà~x äz~Çv% ñ ÜáÖzÖÇ|vÇ3 T hÖÇvyvï% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% éâÖ +- T +. z~x~}~Ä x wÇ~|vÄè~{ 1 T * ) àäâÖÅ ÑvzÖ xíx{àâ~ ~} p{åÖàÇÖxvÅ~~''' fvàâäÜ~Çv yÑ{âäêvñ â~è~Ñv' [à{ yÇñz{Ç~ Ñv É{Ññ% ~ ñ éäxàâxÖxvÇ à{wñ àÇÖxÑÖ yÖÇíÄ Ñv àç{Ñ{' e~Ñ~àâá ÜÖzÖè{Ç Å àâÖÇä Üá{}~z~äÉv' T YÇ{Åà{Ä% v éâÖ ñ â{w{ yÖxÖá~Ç5 T Öwávâ~Çàñ ÖÑ Å ^Ü~è{xä' f{ Ö|~zvñ% ÖzÑvÅÖ% {yÖ Öâx{âv% Öwávâ~Çàñ ÅÖ xà{É3 T jÖx{êvÑ~{ }vÅÖÑé{ÑÖ' gÑÖ ÜáÖzÖÇ|vÇÖàì xà{yÖ `` É~Ñäâí' l|{ É{Ñ{{ ãÖáÉvÇìÑíÉ âÖÑÖÉ É~Ñ~àâá zÖwvx~Ç3 T eÖ|{â{ xÖ}xávêvâìàñ x xÖÄàÅv' háÖêvñàì àÖ àxÖ~É~ ÅÖÇÇ{yvÉ~% ñ ÜÖéäxàâxÖxvÇ ~å Ç{yÅÖ{ Öâéä|z{Ñ~{ ~ {zxv }vÉ{âÑäï åÖÇÖzÑÖàâì ÅÖ ÉÑ{' p{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ É~Ñäâ ñ Ç{â{Ç Ñv x{áâÖÇ{â{ ~} d{yÑ~& çí x ká{Ñé~Ñ' fvÅvÇ{ÑÑÖàâì xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ~ ÜáÖ& zÖÇ|vÇv éäxàâxÖxvâìàñ' hávxí{ vÅâ~xÑÖ ávwÖâvÇ~ x [ÖÖ& áä|{ÑÑíå à~Çvå pjji% ÖàÖw{ÑÑÖ x [[j% h[g% à ÅvzávÉ~ ÜÖÇ~âÖâz{ÇÖx ~ x ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ vÅvz{É~~' fvé~àâÖ ~à& ÅÇïévâì ÉíàÇì Ö xÖ}ÉÖ|ÑÖ yÖâÖx~xè{Éàñ á{xvÑè{ Ñ{ àÇ{zÖxvÇÖ% v }Ñvé~â% ÑvzÖ wíÇÖ Öàâvxvâìàñ x ÜÖÇÑÖÄ yÖâÖx& ÑÖàâ~ Å Ñ{Ö|~zvÑÑÖÉä ÖwÖàâá{Ñ~ï ÖwàâvÑÖxÅ~ x àâávÑ{' p~àÇv *0 ~Ç~ *1 ÖÅâñwáñ Éí à cÖzv{É ~ YwÖÇ~ÑàÖÉ !ÅÖÉz~xÖÉ&,)" xíÇ{â{Ç~ Ñv ÖÅáä|ÑÖÄ äé{wÑíÄ ç{Ñâá dì{èâì x jÇÖxvÅ~~' !fvzÖ àÅv}vâì% éâÖ Å îâÖÉä xá{É{Ñ~ Ñvè~ ÖâÑÖè{Ñ~ñ à cÖzv{É ÜÖÇÑÖàâìï xÖèÇ~ x ÑÖáÉvÇì& ÑÖ{ áäàÇÖ% wäzâÖ ~ Ñ{ wíÇÖ âÖyÖ vxyäàâÖxàÅÖyÖ zÑñ'" fv îâÖÉ äé{wÑÖÉ ç{Ñâá{% T ÅÖÑ{éÑÖ% x ÜvÇvâÖéÑÖÉ yÖáÖzÅ{% ÜÖÇ{xíÉ Çvy{á{É T wíÇ~ àÖàá{zÖâÖé{Ñí âvÑÅÖxíÄ ÜÖÇÅ ~ Öâz{ÇìÑÖ âvÑÅÖxíÄ wvâvÇìÖÑ ,)&Ä \xváz{ÄàÅÖÄ ÉÖâÖ& +0* 271


àâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~' gÑ~ ÑvåÖz~Ç~àì xzvÇ~ Öâ èâvwv z~& x~}~~ ~ Öâ Ñvà{Ç{ÑÑíå ÜäÑÅâÖx ~ âá{wÖxvÇ~ ÖàÖwÖyÖ xÑ~& ÉvÑ~ñ ~ ÖàÖwÖÄ }vwÖâí' há{|z{ xà{yÖ% Ñä|ÑÖ wíÇÖ Öw{à& Ü{é~âì ÑÖáÉvÇìÑÖ{ áv}É{ê{Ñ~{ Ç~éÑÖyÖ àÖàâvxv ÜÖÇÅv ~ Öâz{ÇìÑÖyÖ wvâvÇìÖÑv' jÇ{zÖxvÇÖ âvÅ|{ ÜÖwÇ~|{ ÜÖ}Ñv& ÅÖÉ~âìàñ à ÜÖÇÖ|{Ñ~{É àvÉÖyÖ äé{wÑÖyÖ ç{Ñâáv dì{èâì% ÅÖâÖáíÄ% ÅvÅ ~ xà{ äé{wÑí{ ç{Ñâáí pfY% c îâÖÉä xá{É{& Ñ~ wíÇ }vwáÖè{Ñ ~ w{}z{ÄàâxÖxvÇ' [É{àâ{ à â{É ÉÑ{ åÖâ{& ÇÖàì xàâá{â~âìàñ ~ à àíÑÖÉ gÇ{yÖÉ% àâváè~É Ç{Äâ{ÑvÑ& âÖÉ% ÅÖâÖáíÄ x âÖ xá{Éñ ÅÖÉvÑzÖxvÇ âvÑÅÖxÖÄ áÖâÖÄ x Öâ& z{ÇìÑÖÉ âvÑÅÖxÖÉ wvâvÇìÖÑ{ ä ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv h~ÅvÇÖxv' cÖzvÄ àÖÖwê~Ç% éâÖ xé{áv {Éä }xÖÑ~Ç \äàâvx \äàvÅ ~ ÜÖâá{wÖxvÇ3 RfvzÖ ÜÖÉÖéì Ñvè~É záä}ìñÉ ~} aáÅäâàÅÖ& h~ÑàÅÖÄ z~x~}~~ ÖwäàâáÖ~âìàñ ~ ÑÖáÉvÇìÑÖ àÇä|~âìS' sâv z~x~}~ñ z~àÇÖç~áÖxvÇvàì x jÇÖxvÅ~~ x à{É~ yváÑ~}Ö& Ñvå' gâ YwÖÇ~Ñàv ñ ä}ÑvÇ% éâÖ z{Äàâx~â{ÇìÑÖ àÇÖxvÅ~ ~} É{àâÑíå ÅÖÖÜ{ávâ~xÖx Üá~xÖ}ñâ x ÜÖÇÅ~ ÖxÖê~% ãáäÅâí% ÉÖÇÖÅÖ ~ Üá{ÜÖzÑÖàñâ îâÖ àÖÇzvâvÉ x Åvé{àâx{ zváv ~ ÅvÅ }ÑvÅ äxv|{Ñ~ñ' T f{ àÇ{zä{â îâ~É }ÇÖäÜÖâá{wÇñâì' eí xà{É åÖáÖèÖ Öw{àÜ{é{Ñí% T àÅv}vÇ ñ YwÖÇ~Ñàä' T Y xÖâ yz{ ÉÖ|ÑÖ ÜÖ& ÉÖéì3 ÉÖàâ Öâá{ÉÖÑâ~áÖxvâì% áv}w~âäï zÖáÖyä xÖààâvÑÖ& x~âì% v Üá~ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ ~ äáÖ|vÄ à ÜÖÇ{Ä àÖwávâì T xÖâ îâÖ% ÜÖ|vÇäÄàâv% z{ÇvÄâ{' `vxâávÅvñ% Éí ÜáÖzÖÇ|vÇ~ ávààä|zvâì Öw ÖwäàâáÖÄ& àâx{ ,)&Ä z~x~}~~' `v}xÖÑ~Ç â{Ç{ãÖÑ `Yj% ~ ñ äàÇíèvÇ yÖÇÖà `våváÖxv3 T cÖÇäÜé~Å% â{w{ ÑíÑé{ àáÖéÑÖ wíâì x eÖàÅx{' f{ ÜÖ}zÑ{{ *1 évàÖx' T u x ÜÖÇ{xÖÄ ãÖáÉ{% âÖxvá~ê ÉváèvÇ T gâévñÑ~ï ÉÖ{Éä Ñ{ wíÇÖ Üá{z{Çv3 zv éâÖ |{ îâÖ }v {zá{Ñv Évâì5'' gÜñâì x eÖàÅxä% ÖÜñâì Å xíàÖÅÖÉä ÑvévÇìàâxä ~ ÖÜñâì x âvÅÖÉ x~z{ T cÖÇäÜé~Å% ñ â{w{ ä|{ ÖwëñàÑñÇ3 x eÖàÅxä Üá~yÇv& èvïâ Ñ{ Ñv ÜÖÇÖÑ{}''' ]Ö àx~zvÑ~ñ' +0+ 272


[ *0 évàÖx ñ ä|{ wíÇ x Üá~{ÉÑÖÄ É~Ñ~àâáv' _zvâì Ñ{ Üá~èÇÖàì% x Åvw~Ñ{â Üá~yÇvà~Ç~ àáv}ä |{' u xà{yzv äz~xÇñÇàñ z{Ç~ÅvâÑÖàâ~ ~ Üá{zäÜá{z~â{Çì& ÑÖàâ~ YÑzá{ñ YÑâÖÑÖx~év' a Ñv à{Ä áv} ÖÑ ÜÖzâx{áz~Ç àxÖï ÅäÇìâäáä xÖ x}v~ÉÖÖâÑÖè{Ñ~ñå à ÜÖzé~Ñ{ÑÑíÉ~ ~ äxv|{Ñ~{ Å Ñ~É' gÑ xàâá{â~Ç É{Ññ Ñv à{á{z~Ñ{ Åvw~Ñ{âv ~% ÜÖ}zÖáÖxvxè~àì% x}ñÇ }v áäÅä% ÜÖzx{Ç Å Öâz{ÇìÑÖ àâÖñ& ê{Éä àâÖÇä% àvÉ à{Ç }v {yÖ âÖá{ç% v É{Ññ ÜÖàvz~Ç àÇ{xv Öâ à{wñ' a w{} ÜáÖÉ{zÇ{Ñ~ñ àÜáÖà~Ç3 T [í }Ñv{â{% éâÖ Ñv}Ñvé{Ñí Ñv zÖÇ|ÑÖàâì Ü{áxÖyÖ }v& É{àâ~â{Çñ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ eÖàÅÖxàÅÖyÖ xÖ{Ñ& ÑÖyÖ ÖÅáäyv5 g àäê{àâxÖxvÑ~~ âvÅÖyÖ Üá~Åv}v% ÜÖ àÇäåvÉ% ÉÑ{ wí& ÇÖ ~}x{àâÑÖ' gzÑvÅÖ Öã~ç~vÇìÑÖ ÉÑ{ Ñ~ÅâÖ Öw îâÖÉ Ñ{ ÖwëñxÇñÇ' u âvÅ ~ Öâx{â~Ç YÑzá{ï YÑâÖÑÖx~éä' gÑ x}ñÇ Ç{|vxè~Ä Ü{á{z Ñ~É Ç~àâ wäÉvy~ à ÑvÜ{évâvÑÑíÉ â{Å& àâÖÉ% Ü{á{x{áÑäx {yÖ% ÜÖÇÖ|~Ç Ñv àâÖÇ ~ àÅv}vÇ3 T [Öâ ~ ñ ÖwëñxÇñâì Ñ{ wäzä' T `vâ{É% ÜÖàÇ{ Üvä}í% ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T [ pjji àÖ}zv{âàñ o{ÑâávÇìÑvñ yáäÜÜv xÖÄàÅ' u âÖÇìÅÖ éâÖ áv}yÖxvá~xvÇ à d{ÖÑ~zÖÉ aÇì~éÖÉ% ~ Éí ÜáÖà~É xvà Üá~Ññâì ÅÖÉvÑzÖxvÑ~{ îâÖÄ yáäÜÜÖÄ' f{Ö|~zvÑÑvñ ÑÖxÖàâì É{Ññ Üá~ñâÑÖ Öè{ÇÖÉ~Çv' u xàÅÖé~Ç àÖ àâäÇv ~% Öâ xÖÇÑ{Ñ~ñ Ñvx{áÑÖ{% yáÖÉÅÖ xíÜv& Ç~Ç3 T ^àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá T jvz~â{àì' h{á{Äz{É Å z{Çä' a} ÅÖyÖ àÖ}zvz~É äÜáv& xÇ{Ñ~{ \áäÜÜí5 T ]äÉvï% Ñv zx{ âá{â~ T ~} äÜávxÇ{Ñ~ñ ,1&Ä váÉ~~' T hávx~ÇìÑÖ' T cÖyÖ Ñv}Ñvé~É ÑvévÇìÑ~ÅÖÉ èâvwv5 T ]äÉvï% y{Ñ{ávÇv táé~Åv' T Y ÅâÖ ÖÑ5 T h{áxíÄ }vÉ{àâ~â{Çì ÑvévÇìÑ~Åv èâvwv váÉ~~' u {yÖ }Ñvï åÖáÖèÖ% Éí àávwÖâvÇ~àì' '& O_i% (+/

+0, 273


T f{ ÉÑÖyÖ Ç~ wäz{â zÇñ Ñ{yÖ5 T }vàÖÉÑ{xvÇàñ É~& Ñ~àâá' u Öâx{â~Ç% éâÖ Ñ{â' !a Öè~wàñ3 x àvÉÖ{ àÇÖ|ÑÖ{ xá{Éñ àâvÑÖxÇ{Ñ~ñ \áäÜÜí% é{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ Ñ{z{Çì ÜÖàÇ{ {yÖ Ñv& }Ñvé{Ñ~ñ Ñv zÖÇ|ÑÖàâì% y{Ñ{ávÇ táé~Å àvÉ% Üávx~ÇìÑÖ Öç{Ñ~x àxÖ~ xÖ}ÉÖ|ÑÖàâ~% ÑvÜ~àvÇ ávÜÖáâ Ñv ÉÖ{ ~Éñ à ÜáÖàìwÖÄ ÜáÖà~âì É~Ñ~àâáv Öw ÖàxÖwÖ|z{Ñ~~ {yÖ Öâ zÖÇ|& ÑÖàâ~% âvÅ ÅvÅ ÖÑ à Ñ{Ä Ñ{ àÜávxÇñ{âàñ' táé~Å xàÅÖá{ wíÇ Ñv}Ñvé{Ñ àâváè~É Üá{ÜÖzvxvâ{Ç{É x vÅvz{É~ï \{Ñèâvwv' [ àxñ}~ à ÖàxÖwÖz~xè{Äàñ zÖÇ|ÑÖàâìï ä É{Ññ àÑÖxv wíÇ áv}yÖxÖá à É~Ñ~àâáÖÉ% ÖÑ àÜáÖà~Ç3 RcÖyÖ wäz{É Ñv}Ñv& évâì5S fÖ â{Ü{áì ä| ñ Ñ{ ÅÇïÑäÇ Ñv îâä ÉÖáÉíèÅä3 RZäzä zÖxÖÇ{Ñ â{É% ÅÖyÖ xí Ñv}Ñvé~â{% âÖxvá~ê É~Ñ~àâáS' [ ÅÖÑ& ç{ ÑÖñwáñ ÑvévÇìÑ~ÅÖÉ èâvwv o\[ wíÇ Ñv}Ñvé{Ñ y{Ñ{ávÇ& ÉvÄÖá ivz}~{xàÅ~Ä ~} \j[\% ÖÜíâÑíÄ ~ yávÉÖâÑíÄ èâv& w~àâ'" fÖ x{áÑäàì Å z~vÇÖyä3 T pâÖ àÅv|{â{ Ö éÇ{Ñ{ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv5 T u }Ñvï xà{ {yÖ Ñ{zÖàâvâÅ~' T ivwÖâvâì Ñ{ É{èv{â5 T u îâÖyÖ Ñ{ zÖÜäàÅvï' T hÖzäÉvÄâ{% ÜÖàÖx{âäÄâ{àì à ^Ü~è{xíÉ% àâÖ~â Ç~ {yÖ Ñv}Ñvévâì' a Ç{yÅ~Ä Üá~ñâÑíÄ }xÖÑÖÅ% àÇÖxÑÖ à{á{wáñÑíÄ }xäÅ ÅÖÇÖÅÖÇìé~Åv% Üá{áxvÇ Ñvè áv}yÖxÖá' T jÇäèvï% d{ÖÑ~z aÇì~é''' gÑ ä É{Ññ% ~ ÖÑ àÖyÇvà{Ñ' T há~àíÇvÄ {yÖ ÅÖ ÉÑ{% T ávààÇíèvÇ ñ yÖÇÖà Zá{|& Ñ{xv' iv}yÖxÖá }vÅÖÑé~Çàñ% ~ \á{éÅÖ Öwávâ~Çàñ ÅÖ ÉÑ{3 T hÖàÇ{ zÖÅÇvzv d{ÖÑ~zv aÇì~éä Ç{â~â{ x e~ÇÖx~ç{' T ^àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' gé{á{zÑÖÄ z{|äáÑíÄ vzëïâvÑâ É~Ñ~àâáv Ñv RpvÄÅ{S Üá~x{} É{Ññ x cá{ÉÇì' fv îâÖÉ ÅÖáÖâÅÖÉ Üäâ~% ÅÖÑ{éÑÖ |{% xÖ}Ñ~ÅvÇ~ ÖwáíxÖéÑí{ ~ ÅÖáÖâÅ~{ ÉíàÇ~% àxñ}vÑÑí{ +0274


à Üá{wíxvÑ~{É x eÖàÅx{% xàâá{é{Ä à e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖ& Ñí' fÖ x âÖ |{ xá{Éñ ÉÖÄ |~}Ñ{ÑÑíÄ ÖÜíâ% zv ~ Ñ{ÜÇÖåÖ{ }ÑvÑ~{ ~àâÖá~~ xÑäâá{ÑÑ{ É{Ññ Ñvàâáv~xvÇ~ Ñv ÉíàÇì3 záäy ÉÖÄ% Ñ{ ávzäÄàñ wíàâáÖÉä xÖ}ÉÖ|ÑÖÉä xÖ}xíè{Ñ~ï ~ Üá~wÇ~|{Ñ~ï Å àÖÇÑçä% ÅÖâÖáÖ{ âvÅ évàâÖ% ÖàÖw{ÑÑÖ ä xÖ{ÑÑíå% Öw|~yv{â ÅáíÇíèÅ~' [x{áå ÜÖzÑ~Évâìàñ âáäzÑÖ' fÖ ~}x{àâÑÖ% éâÖ Üvzvâì à xíàÖâí T Öå% ÅvÅ wÖÇìÑÖ% ÜÖáÖÄ zv|{ ~ àÉ{áâ{ÇìÑÖ''' cvÅ àÇÖ|~âàñ ÉÖñ zvÇìÑ{Äèvñ àäzìwv5'' \Öz{Ñ Ç~ ñ ÅÖ xà{Éä% Ñv éâÖ É{Ññ wÇvyÖàÇÖxÇñ{â ~ ÖÜá{z{Çñ{â É~Ñ~àâá5 Y xÖâ â{Ü{áì ñ ä|{ ~zä Å \{Ñà{Åä% Ü{áxÖÉä Ç~çä yÖàäzváàâxv''' fv à{Ä áv} ñ ÜÖzÑ~ÉvÇàñ Ñv âá{â~Ä îâv| }zvÑ~ñ oc ä|{ w{} Üá{|Ñ{yÖ xÖÇÑ{Ñ~ñ' gzÑvÅÖ zäÉvÇ Ö xÖ}ÉÖ|ÑÖÄ xàâá{é{ à jäàÇÖxíÉ T ÅvÅ îâÖ ÜáÖ~}ÖèÇÖ x ÜáÖèÇíÄ áv}% T ~ îâÖ ÉÑ{ wíÇÖ Ñ{Üá~ñâÑÖ' a xàÜÖÉ~ÑvÇàñ Ñ{ âÖÇìÅÖ âÖâ xÖÜáÖà3 zvxÑÖ Ç~ ñ wíÇ x hÖÅäáÇ{{5 k{Ü{áì ÉÑ{ ä|{ wíÇÖ zÖÜÖzÇ~ÑÑÖ ~}x{àâÑÖ% éâÖ }xÖÑÖÅ ~} aÑàâvÑç~~ y{Ñ{ávÇä váÉ~~ hvxÇÖxàÅÖÉä à äÅv}vÑ~{É äàâáÖ~âì yáñ}& ÑíÄ àÜ{ÅâvÅÇì à ~É~âvç~{Ä ávààâá{Çv wíÇ Öâ jäàÇÖxv' há~ áv}yÖxÖá{ ñ ÉÖy Ñ{ àz{á|vâìàñ% xàÜíÇ~âì% z{á}ÅÖ {Éä Öâx{â~âì' Y îâÖ ÉÖyÇÖ ÜÖàÇä|~âì Üá~é~ÑÖÄ Ñ{|{Çv& â{ÇìÑíå zÇñ É{Ññ ÖàÇÖ|Ñ{Ñ~Ä x ÜáÖzÖÇ|{Ñ~~ ÉÖ{Ä àÇä|wí' gwÉ{Ññxè~àì àÖ ÉÑÖÄ Üá~x{âàâx~{É% ZÇvâÖx xÖè{Ç x Åvw~Ñ{â Zá{|Ñ{xv ~ àáv}ä |{ x{áÑäÇàñ% Üá{zÇÖ|~x ÉÑ{ }vÄâ~' u ÜÖÜíâvÇàñ wíÇÖ ÜÖÇÖ|~âì àxÖï ÜvÜÅä {Éä Ñv àâÖÇ !ÅvÅ x ÜáÖèÇíÄ áv}"% ÑÖ ÖÑ zvÇ ÉÑ{ ÜÖÑñâì% éâÖ wäÉv& y~ Üá~yÖzñâàñ% ÅÖ{&éâÖ% x~z~ÉÖ% Üá~z{âàñ ~ }vÜ~àvâì' d{ÖÑ~z aÇì~é wíÇ Öz~Ñ' T kÖxvá~ê \{Ñ{ávÇìÑíÄ à{Åá{âváì''' T ÑvévÇ ñ zÖÅ& Çvzíxvâì' fÖ Zá{|Ñ{x ÉñyÅÖ Ü{á{w~Ç3 T `závx~ñ |{Çvï% âÖxvá~ê ÅÖÉvÑzváÉ T `závx~ñ |{Çvï% d{ÖÑ~z aÇì~é' *)#

&+) 275


CdX_ dUa[_ U[Wa_ [ YXdeS_[ BcXY`XUf fWSUS^adn da# ZWSen aTdeS`aU]f WaTcaYX^SeX^n`ade[" cSd]cXbalX``a# de[" eS]" jeaTm ^pTa\ XVa daTXdXW`[] jfUdeUaUS^ dXTq cSU`m_ U W[S^aVX d `[_$ > A jea oea ZS gac_S, Lcak^m\ cSZ Um Tm^[ U Wcf# Va\$ > Rea ba^XUSq gac_S W^q fjX`[\ [ WX\deU[\ U ba^X$ > PWaT`Sq, > E^q Z[_m > WS" S ^Xea_$$$ d^aU`a U bSc`[]X aT^[US# Xkndq baea_$ > Kh" fY oe[ [`eX`WS`em UmWf_Spe" > `XWaUa^n`a bcaUacjS^ a`$ > CmWf_Spe jXce#eX jea JX Zcq NfUacaU VaUSc[US^+ [h `SWa jXcXZ aW`aVa$$$ F" d^XV]S baWeS^][USq _X`q" a` ba]SZS^ _`X _Xdea ZS dea^a_ VWX U bcak^m\ cSZ d[WX^ Nfd^aU!$ BcXY`XU" UZqU da dUaXVa dea^S ]Scef#T^S`]aU]f" dX^ `Sbcae[U _X`q$ GSceS Tm^S baUXc`feS ZSVa^aU]a_ ] DX`# dX]f" `a q ^XV]a bcajX^ Ta^nka\ ZSVa^aUa]+ <Dcfbb[caU]S Ua\d] KCN CE Dcfbbm Sc_[\ <NXUXc= U QNNM=$ Cae efe# ea q [ fU[WX^" d]a^n b^ae`a `Skb[VaUS`S dapZ`Sq `S_ decS`S jfY[_[ Ua\d]S_[$ > Ef_S^[" UUXWX_ WUX#ec[ W[U[Z[[" S Uae jea ba^fj[# ^adn$$$ > a` ba]SZS^ V^SZS_[ `S ]Scef$ N^aUS oe[ ba]SZS^[dn _`X decS``m_[$ CXWn XlX %% Sb# cX^q" ]aVWS I[`[dec aTaca`m Wa]^SWmUS^ HXa`[Wf F^n[# jf ]Scef#bc[]SZ `S UeacYX`[X U QXhad^aUS][p" ^[kn _`X" ]a_S`WSc_f#'*" oea\ ]Scea\#bc[]SZa_ abcXWX^q^adn UUXde[ dX_n > dX_n > W[U[Z[\$ PYX %& SbcX^q U ]ST[`X# eX ]a_S`WfplXVa Ua\d]S_[ Lc[]ScbSed]aVa UaX``aVa a]cfVS q Tm^ ag[i[S^n`a bca[`gac_[caUS` aT oea_$ OS] jea YX" DX`dX] h[ec[e" ^f]SU[e, F^[ ZSTm^, NUa[h da_`X`[\ q `[]S] `X Um]SZS^" [ baea_f BcXY# `XU ]S] `[ U jX_ `X TmUS^a bcaWa^YS^+ > N]SY[eX ae]caUX``a" ecfW`a Tm^a ZSWSjf Umba^# `qen, &)( 276


T eí wíÇ~ åÖáÖèÖ ÜÖzyÖâÖxÇ{Ñí% d{ÖÑ~z aÇì~é' T sâÖ x{áÑÖ' Y xÖâ zvÇìè{&âÖ éâÖ5 a ávàÅäá~xvñ à~yvá{âä% ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T k{Ü{áì% zäÉvï% Ñ{ ÅÖÇ~é{àâxÖ xÖÄàÅ% v ~å Åvé{àâxÖ wäz{â ÖÜá{z{Çñâì ÖwàâvÑÖxÅä x p{åÖàÇÖxvÅ~~% ÖâÑÖè{Ñ~{ Å ÑvÉ é{åÖx ~ àÇÖxvÅÖx' u ÜÖzäÉvÇ% éâÖ É~Ñ~àâá x âÖéÑÖàâ~ Ü{á{zvÇ \{Ñà{Åä ÉÖ~ àÇÖxv ~ ÉíàÇ{ÑÑÖ }v îâÖ ÜÖwÇvyÖzvá~Ç YÑzá{ñ YÑâÖ& ÑÖx~év' Zá{|Ñ{x Ü{á{à{Ç }v àxÖÄ àâÖÇ' T `v Åv|zäï âáäwä% }v Åv|zíÄ Å~ÇÖÉ{âá |{Ç{}Ñíå zÖáÖy ~ èÖàà{% }v Åv|zäï ÜÖàvzÅä àvÉÖÇ{âv Ñv vîáÖ& záÖÉ T }v xà{ T âvÉ% x p{åÖàÇÖxvÅ~~% Éí zÖÇ|Ñí ÜÇvâ~âì }ÖÇÖâÖÉ' aÇ~ Ñ{ãâìï ~ yv}ÖÉ' T a ÅvÅ wí áv}ëñàÑññ ÉÑ{% ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T Y xÖÄàÅv fYkg% áv}É{ê{ÑÑí{ x záäy~å àâávÑvå% ÜÖÇÑÖàâìï ÑvåÖzñâàñ Ñv àÖz{á|vÑ~~ îâ~å àâávÑ' aå ÅÖáÉñâ ~ Öz{xvïâ% zv|{ ÖÅÇvz àÖz{á|vÑ~ñ xízvïâ T Ç~èì wí îâ~ xÖÄàÅv ÖàâvxvÇ~àì x ~å àâávÑvå''' Zá{|Ñ{x Ñv É~Ñäâä }vzäÉvÇàñ' hÖâÖÉ ä|{ àâáÖy~É z{& ÇÖxíÉ âÖÑÖÉ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí Üá{zàâvx~Ç xvà Ñv zÖÇ|ÑÖàâì ÅÖÉvÑzäïê{yÖ o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜÖÄ xÖÄàÅ x p{åÖàÇÖxv& Å~~' o{ÑâávÇìÑíÄ cÖÉ~â{â ÜÖzz{á|~xv{â îâÖ Üá{zÇÖ|{& Ñ~{' Y ÅvÅ xí Ñv îâÖ àÉÖâá~â{5 T }vzvxvñ xÖÜáÖà% ÖÑ Éñy& ÅÖ äÇíwÑäÇàñ' T ZÇvyÖzváï }v zÖx{á~{% d{ÖÑ~z aÇì~é% T Öâé{Åv& Ñ~Ç ñ' ]vÇìÑ{Äè~Ä áv}yÖxÖá àxÖz~Çàñ Å àÖx{âvÉ ~ á{ÅÖÉ{Ñ& zvç~ñÉ% ÅÖâÖáí{ \{Ñ{ávÇìÑíÄ à{Åá{âváì àé~âvÇ Ñ{ÖwåÖ& z~ÉíÉ ÉÑ{ xíàÅv}vâì' T eí T x{Ç~Åvñ z{á|vxv% àÖç~vÇ~àâ~é{àÅvñ' p{åÖ& àÇÖxvÅ~ñ T Ñ{wÖÇìèvñ àâávÑv% Ñvèv àÖï}Ñ~çv ~ âÖ|{ àÖ& ç~vÇ~àâ~é{àÅvñ' gâÑÖè{Ñ~{ Ñvè{ Å îâÖÄ àâávÑ{ zÖÇ|ÑÖ wíâì zÖwáÖ{% }vwÖâÇ~xÖ{' T a äw{z~â{ÇìÑíÉ áÖxÑíÉ yÖ& ÇÖàÖÉ d{ÖÑ~z aÇì~é ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T cvÅ Å áÖzÑÖÉä ~ wÇ~}& +00 277


ÅÖÉä é{ÇÖx{Åä' T gÑ }vâñÑäÇàñ à~yvá{âÖÄ' T aàâÖá~{Ä ÑvÉ Üá{zÖÜá{z{Ç{ÑÖ wíâì xÉ{àâ{ T ~ ÜÖ Öwê{àâx{ÑÑÖÉä àâáÖï% ~ ÜÖ àÇvxñÑàÅÖÄ ÅáÖx~' Zá{|Ñ{x á{ÅÖÉ{ÑzÖxvÇ ÉÑ{ ÜÖzz{á|~xvâì ÅvÅ ÉÖ|ÑÖ wÖÇ{{ wÇ~}Å~{ ÖâÑÖè{Ñ~ñ àÖ jxÖwÖzÖÄ% xÖÄâ~ Å Ñ{Éä x zÖ& x{á~{ ~ ÜÖzáä|~âìàñ% ÜÖÉÖyvâì {Éä àÖx{âÖÉ x á{è{Ñ~~ xÖ& ÜáÖàÖx% àxñ}vÑÑíå à áäÅÖxÖzàâxÖÉ p{åÖàÇÖxvçÅÖÄ ÑváÖz& ÑÖÄ váÉ~{Ä' \ÖxÖá~Ç ÖÑ ~ Ö Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ RzÖ|~ÉvâìS e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí ]}äáv% ÅÖyzv âÖâ ÅÖÇ{wÇ{âàñ% Ö â{àÑÖÉ àÖâáäzÑ~é{àâx{ à ÅÖÉvÑzäïê~É~ ÖÅáäyÖx' eÑ{ âvÅ|{ }v& ÜÖÉÑ~ÇÖàì wÇvyÖávàÜÖÇÖ|{Ñ~{ Zá{|Ñ{xv Å \äàâvxä \äàv& Åä% ÅÖâÖáíÄ% ÜÖ àÇÖxvÉ \{Ñà{Åv% ÜÖÑñÇ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâì xxÖ& zv xÖÄàÅ x p{åÖàÇÖxvÅ~ï zÇñ }vê~âí àÖç~vÇ~}Év' gç{Ñ~xvñ ÖàÑÖxÑíå z{ñâ{Ç{Ä Üváâ~~ ~ Üávx~â{Çìàâxv pjji% Zá{|Ñ{x ÜÖéâ~ Ñ{ äÜÖÉ~ÑvÇ ]äwé{Åv% p{áÑ~Åv% ÑÖ ñ}x~â{ÇìÑÖ åvávÅâ{á~}ÖxvÇ jÉáÅÖxàÅÖyÖ ~ cá~y{Çñ' jÇäèvñ% ñ z{ÇvÇ ÜÖÉ{âÅ~ x â{âávz~' Y d{ÖÑ~z aÇì~é áv}ëñàÑñÇ3 T [ÖÄàÅv \áäÜÜí ÜÖ zÖyÖxÖáä wäzäâ áv}É{êvâìàñ xá{É{ÑÑÖ' fÖ Ñ{zváÖÉ |{ yÖxÖáñâ3 Ñ{â Ñ~é{yÖ wÖÇ{{ ÜÖ& àâÖñÑÑÖyÖ% é{É xá{É{ÑÑÖ{' i{éì ~z{â% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄ& ÇÖx~é% Ñ{ Ö É{àñçvå T Ö yÖzvå''' _~âì y{Ñ{ávÇvÉ ~ Öã~ç{& ávÉ x p{åÖàÇÖxvÅ~~ Üá~z{âàñ ÜÖÅv w{} à{É{Ä' cxváâ~á zÇñ Ñ~å% ÅvÅ xí ÜÖÑ~Év{â{% Ñ~ÅâÖ ÜÖÅv Ñ{ ÜÖàâáÖ~Ç T Ñ~ Ç{xí{% Ñ~ Üávxí{' ]v ~ ÖwàâvÑÖxÅv ÜÖÅv Ñ{ xÜÖÇÑ{ àâvw~& Ç~}~áÖxvÇvàì''' cÖÑÅá{âÑí{ xÖÜáÖàí ÖwäàâáÖÄàâxv xÖÄàÅ% ~å àÑvw|{Ñ~ñ ~ â{Åäê{Ä ÜÖxà{zÑ{xÑÖÄ ávwÖâí% ñ äx{á{Ñ% xí á{è~â{ à e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖÑí' Y ÉÑ{ Öàâv{âàñ ÜÖwÇvyÖzvá~âì xvà }v zÖàâÖÄÑÖ{ á{è{Ñ~{ }vzvé~ ~ ÜÖ|{& Çvâì ~ zvÇìè{ Öàâvxvâìàñ Ñv xíàÖâ{' gÑ ÜÖzÖè{Ç ÅÖ ÉÑ{ ~% {ê{ áv} ÖàÉÖâá{x à yÖÇÖxí zÖ ÑÖy% äàÉ{åÑäÇàñ3 T Y xà{&âvÅ~ É~Çïâ~ÑàÅvñ y~ÉÑvàâ{áÅv wíÇv Çäéè{' a îÑ{áy~éÑíÉ |{àâÖÉ ÜÖzvÇ ÉÑ{ áäÅä3 +01 278


5 <X [LRNJWRg" \XLJZRb TXVJWN]fbRS FOW\ZJUdWXS MZ]YYXS LXS[T$ 5 <X [LRNJWRg" @OXWRN >UdR`$ I [\ZOUXS LcUO\OU RQ OMX TJKRWO\J$ 9UJ\XL [VOWRU VOWg R \]\ PO LOZW]U[g L YZROVW]f$ 5 CXQNZJLUgf" 8UOT[JWNZ AR^JSUXLR`" [ WJQWJ`OWR# OV$ =OUJf LJV L[OMX NXKZXMX I [OU L 3GJST]4 R YXO^JU WJ GTJUXL[TRS JeZXNZXV$ E]\" YXPJU]S" ]VO[\WX TXZX\TX ZJ[[TJQJ\d" TJTXS Kc# UJ YZX_ON]ZJ WJQWJ`OWRg WJ Lc[XTRO TXVJWNWcO NXUPWX# [\R L \X LZOVg$ ARWR[\Z XKXZXWc YZON[\JLUgU TJWNRNJ\J WJ NXUP# WX[\d TXVJWN]fbOMX ;Z]YYXS LXS[T URKX TXVJWN]fbOMX LXS[TJVR LXOWWXMX XTZ]MJ L X\NOU JNVRWR[\ZJ\RLWc^ XZ# MJWXL F? ?CDD$ : VXO LZOVg e\X\ X\NOU LXQMUJLUgU [RV# YJ\R`WcS R RW\OUURMOW\WcS YXPRUXS MOWOZJU#YXUTXL# WRT 5 L[OMNJ L a\J\[TXV 5 DJLRWTRW BRTXUJS >LJWX# LR`$! H\X\ X\NOU L[O[\XZXWWO 5 YXUR\R`O[TR" YX TXVYO# \OW\WX[\R" VXZJUdWcV TJ`O[\LJV" [X[\XgWRf QNXZXLdg R VWXMRV NZ]MRV TXVYXWOW\JV TJWNRNJ\J RQ]`JU OMX R YZR YXUXPR\OUdWXS X_OWTO YZON[\JLUgU NXT]VOW\c WJ LcNLR# POWRO DOTZO\JZRJ\] F? ?CDD" MNO \JTPO XYZONOUOWWXO LZOVg [OTZO\JZR F? RQ]`JUR" X_OWRLJUR NX[\XRW[\LJ RUR WONX[\J\TR TJWNRNJ\J$ > O[UR ZOaJUR YXUXPR\OUdWX" \X YZON[\JLUgUR WJ ]\LOZPNOWRO CXUR\KfZX F?$ > ObO ZJQ LO[d e\X\ YZX_O[[ YXL\XZgU[g L CXUR\KfZX$ CZR YXUXPR# \OUdWXV ZOaOWRR YZRWRVJUX[d YX[\JWXLUOWRO CXUR\Kf# ZX X WJQWJ`OWRR TJWNRNJ\J WJ NXUPWX[\d$ CX[UO e\XMX" XYRZJg[d WJ YX[\JWXLUOWRO CXUR\KfZX F?" 5 LX\ LONd" `OZ\ LXQdVR" TJT KcUX 5 DXLO\ ARWR[\ZXL \XUdTX QJ YXNYR[df YOZLXMX UR_J RQNJLJU YX[\JWXLUOWRO X WJQWJ`O# WRR WJ NXUPWX[\d e\XMX TJWNRNJ\J$ > \XUdTX YX[UO L[OMX e\XMX ARWR[\Z XKXZXWc RQNJLJU YZRTJQ X WJQWJ`OWRR \X# MX RUR RWXMX MOWOZJUJ TXVJWN]fbRV MZ]YYXS LXS[T URKX 279 !


ÅÖÉvÑzäïê~É xÖÄàÅvÉ~ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv' Y ~å wíÇÖ T ÖÅáäyÖx ~ yáäÜÜ xÖÄàÅ T Ñv -%.&É~ÇÇ~ÖÑÑäï váÉ~ï T ++' a} Ñ~å zxv ÖÅáäyv h[g T eÖàÅÖxàÅ~Ä ~ ZvÅ~ÑàÅ~Ä' sâ~ xÖ{ÑÑí{ ÖáyvÑ~}vç~~ ÖâÑÖà~Ç~àì Å ÖÜ{ávâ~xÑÖ&àâávâ{y~& é{àÅ~É Öwë{z~Ñ{Ñ~ñÉ zÇñ á{è{Ñ~ñ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅ~å }vzvé Ñv âÖÉ ~Ç~ ~ÑÖÉ ÖÜ{ávç~ÖÑÑÖ&àâávâ{y~é{àÅÖÉ Ñv& ÜávxÇ{Ñ~~' cÖÉvÑzäïê~å îâ~É~ Öwë{z~Ñ{Ñ~ñÉ~ x âä ÜÖ& áä \{Ñ{ávÇìÑíÄ à{Åá{âváì ~% ÅÖÑ{éÑÖ% xà{ éÇ{Ñí hÖÇ~â& wïáÖ Ü{áàÖÑvÇìÑÖ }ÑvÇ~% äxv|~â{ÇìÑÖ Å Ñ~É ÖâÑÖà~Ç~àì% ÖÜ{ÅvÇ~% Ñä ~ àâáÖyÖ yÇñz{Ç~ }v ~å z{ÇvÉ~ ~ ÉÖávÇìÑÖ&ÜÖ& Ç~â~é{àÅ~É ÖwÇ~ÅÖÉ' há~ âvÅÖÄ à~àâ{É{ ÖâwÖáv T àÑvévÇv á{è{âÖ% }vâ{É à~âÖ T Öè~wÅ~% ÅvÅ Üávx~ÇÖ% Ñ{ àÇäévÇ~àì' [ àxñ}~ à îâ~É ÉÑ{ xàÜÖÉ~Ñv{âàñ Öz~Ñ áv}yÖxÖá à y{& Ñ{ávÇÖÉ váÉ~~ e~åv~ÇÖÉ aÇì~é{É cv}vÅÖxíÉ% éìï àÜÖ& àÖwÑÖàâì zvxvâì âÖéÑí{ åvávÅâ{á~àâ~Å~ ÇïzñÉ ~ Öç{ÑÅ~ àÖwíâ~ñÉ ñ xíàÖÅÖ ç{Ñ~Ç' cvÅ&âÖ x É~Ñäâä }vâ~èìñ Ñv äé{Ñ~ñå RqäÉvxvS ñ àÜáÖà~Ç {yÖ3 ÅvÅvñ zÖÇ|ÑÖàâì x xÖÖ& áä|{ÑÑíå à~Çvå àvÉvñ åÖáÖèvñ5 gÑ% ÜÖyÇv|~xvñ àxÖ~ zÇ~ÑÑí{ ÉÖá|Öxí{ äàí% Öâx{& â~Ç3 T eäzá{ÑíÄ xÖÜáÖà }vzv{èì% jvèv''' [à{ ÜáñÉí{ zÖÇ|ÑÖàâ~ T ÅÖÉvÑz~á ÜÖÇÅv% z~x~}~~% ÅÖáÜäàv% ÅÖÉvÑ& zváÉ T xv|Ñí{' fÖ àvÉvñ xv|Ñvñ% àvÉvñ àvÉÖàâÖñâ{Çì& Ñvñ T îâÖ zÖÇ|ÑÖàâì ÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ ÖÅáäyv' Y ÅÖÉvÑzäïê~Ä xÖÄàÅvÉ~ yáäÜÜÖÄ }v yávÑ~ç{Ä T îâÖ {ê{ ÅÖÉvÑzäïê~Ä à Ü{áé~ÑÅÖÄ' háÖåÖ|z{Ñ~{ ÜÖ îâÖÄ Üáñ& ÉÖÄ Ç~Ñ~~% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% ñxÇñ{âàñ Ñ{}íwÇ{& ÉíÉ }vÅÖÑÖÉ zÇñ váÉ~~% zÇñ yÖàäzváàâxv' ^|{Ç~ Ñv zÖÇ|& ÑÖàâ~ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ ÖÅv|{âàñ é{ÇÖx{Å% ÜÖÜvx& è~Ä Ñvx{áå x ÖwåÖz îâÖyÖ }vÅÖÑv% âÖ ~ zÇñ váÉ~~% ~ zÇñ yÖ& àäzváàâxv îâÖ ÜÖy~w{ÇìÑÖ' T hÖé{Éä5 T kÖÇÅäï3 éâÖwí àâvâì ÑvàâÖñê~É ÅÖÉvÑz~áÖÉ ÜÖÇ& Åv% ÑvzÖ yÖz% ÅÖÉvÑzäñ ÜÖÇÅÖÉ% ávàâ~ zÖ ÜÖÇÅv' fv xâÖáÖÉ +1) 280


yÖzä ÜÖÇÅ ~ ÅÖÉvÑz~á ÜÖÇÅv xÉ{àâ{ ávàâäâ' a âÖÇìÅÖ Ñv âá{âì{É ~ é{âx{áâÖÉ yÖzvå ÅÖÉvÑz~á ÜÖÇÅv% v âvÅ|{ ÅÖÉ& z~x ~ ÅÖÉÅÖá ÉÖyäâ ÜÖ&ÑvàâÖñê{Éä áäÅÖxÖz~âì T âÖ {àâì Öw{àÜ{é~xvâì x{àì ÜáÖç{àà ÜÖzyÖâÖxÅ~ T ÜÖzé~Ñ{ÑÑíÉ~ xÖÄàÅvÉ~' [Öâ ~ àâvÇ âávy{z~{Ä ÜáÖ~}xÖÇ {|Öxç{x x *2,0 T *2,2 yÖzvå' gÑ~ ávààâá{ÇñÇ~ }vÅÖÑ {àâ{àâx{ÑÑÖyÖ áÖàâv ÅvzáÖx x váÉ~~' hÖâÖÉä ~ ÜÖâ{áñÇ~ Éí x xÖÄÑä àâÖÇìÅÖ É~ÇÇ~ÖÑÖx é{ÇÖx{Å '' a Ñ{ zvÄ ZÖy% {àÇ~ ÜÖzÖwÑÖ{ ÜÖxâÖá~âàñ YáÉ~{Ä zÖÇ|Ñí ÅÖÉvÑzÖxvâì ÖÜíâÑí{% }á{& Çí{ Éä|~Å~' f{ ÉÖÇÖÅÖàÖàí% RîÅàâ{áÑÖÉS ÜáÖàÅÖé~xè~{ àäáÖxäï èÅÖÇä ÅÖÉvÑz~áàÅÖÄ |~}Ñ~' ^ê{ ñ àÜáÖà~Ç {yÖ ÜáÖ zÖÇ|ÑÖàâì É~Ñ~àâáv' T s&î% jvèv% îâÖ }x{}zv' gÑv xíàÖÅÖ&xíàÖÅÖ x Ñ{w{''' pâÖ&âÖ âÖÉ~â{ÇìÑÖ à|vÇÖàì âÖyzv x ÉÖ{Ä yáäz~' [íàÖ& âv T ÉvÑ~Çv ~''' ÜäâvÇv' u ÖâxÇ{Åàñ Öâ ÜÖx{àâxÖxvÑ~ñ' cvÅ wí âÖ Ñ~ wíÇÖ% àÇä|wv ÉÖñ èÇv x àÖyÇvà~~ à ÖàÑÖxÑíÉ }vÅÖÑÖÉ% Ö ÅÖâÖ& áÖÉ yÖxÖá~Ç cv}vÅÖx' cvÅ zvÇìè{ àÇÖ|~âàñ5 fv âÖ xÖÇñ àäzìwí''' hÖzë{åvx Ñv RpvÄÅ{S Å YÑ&+- ~ ÜÖwÇvyÖzvá~x Öé{á{z& ÑÖyÖ vzëïâvÑâv e~ÑÖwÖáÖÑí% ñ }vè{Ç x àvÉÖÇ{â' kvÉ% Å ÉÖ{Éä äz~xÇ{Ñ~ï% ÑvåÖz~Çàñ y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å däÅv& è~Ñ h{âá k~ÉÖã{{x~é T Ü{áxíÄ }vÉ{àâ~â{Çì ÑvévÇìÑ~& Åv \ÇvxÑÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ ÅvzáÖx e~ÑÖwÖáÖÑí% v x Ñ{zvÇ{& ÅÖÉ ÜáÖèÇÖÉ éÇ{Ñ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv% ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âäÜ& ávxÇ{Ñ~ñ há~Å[g' `ÑvÅÖÉíÄ {|~Å Üá~é{àÅ~% ÅávàÑÖê{& ÅÖ{ Ç~çÖ ~ xà{yzvèÑññ äÇíwÅv' [É{àâ{ à Ñ~É ÜÖÇÅÖxÑ~Å% âÖ|{% Öé{x~zÑÖ% ~} \lcv' däÅvè~Ñ àÖÖwê~Ç% éâÖ É~Ñ~àâá Üá~Åv}vÇ ÑvÉ Ñ{É{z& Ç{ÑÑÖ á{è~âì z{ÇÖ à Ñv}Ñvé{Ñ~{É {yÖ ÑÖÉ{ÑÅÇvâäáí x \áäÜÜ{ xÖÄàÅ' [Öâ îâÖ ÖÜ{ávâ~xÑÖàâì fä% àÜvà~wÖ% âÖxv& á~ê É~Ñ~àâá fvÉ ÜÖâá{wÖxvÇÖàì Ñ{ wÖÇ{{ ÜÖÇäâÖáv&zxäå évàÖx% éâÖ& wí ÜÖ èâvâÑÖ&zÖÇ|ÑÖàâÑÖÉä ávàÜ~àvÑ~ï% ÅÖâÖáÖ{ ~É{& +1* 281


ÇÖàì ä däÅvè~Ñv% ávààÉÖâá{âì ~ Üá{zàâvx~âì Ñv äâx{á|z{& Ñ~{ É~Ñ~àâáä Ñv}Ñvé{Ñ~{ Ñv ÖàÑÖxÑí{ zÖÇ|ÑÖàâ~3 cÖÉvÑz~áÖÉ +1&yÖ váÉ{ÄàÅÖyÖ ÅÖáÜäàv ñ Üá{zÇÖ|~Ç Ñv}Ñvé~âì y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv cá~xzä m{zÖâv m~Ç~ÜÜÖx~év% v }vÉ{àâ~â{ÇñÉ~ ÅÖÉÅÖáv däÅvè~Ñ Üá{zÇÖ|~Ç Ñv}Ñvé~âì y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv Z{Ç~ÅÖxv ~ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv qxváçv' h{áxíÉ }vÉ{àâ~â{Ç{É ÅÖÉvÑzäïê{yÖ o\[ däÅvè~Ñ Ñv}xvÇ y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâv d~âÖxç{xv ]É~âá~ñ axvÑÖx~& év ~} ][[g' f{ àâÖÇì wíàâáÖ äÜávx~Ç~àì Éí à Ñv}Ñvé{Ñ~{É zxäå ç{ÑâávÇìÑíå ÅvÑz~zvâäá T táé~Åv ~ `ÖÇÖâÖxv' g Ü{á& xÖÉ É{Ññ É~Ñ~àâá Üá{zäÜá{|zvÇ% ñ ÑvàâÖñÇ Ñv àxÖ{É ~% ÅvÅ xíñàÑ~ÇÖàì ÜÖ}|{% Öè~wàñ' pâÖ Åvàv{âàñ xâÖáÖyÖ% âäâ ä|{ àvÉ däÅvè~Ñ É{Ññ àÜáÖà~Ç3 T pâÖ wäz{É z{Çvâì5 ^Ü~è{x ÜÖÇvyv{âàñ Ñv xvè{ ÉÑ{& Ñ~{% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é' [Ü{áxí{ ÉÑ{ Üá~èÇÖàì äévàâxÖxvâì x Öwàä|z{Ñ~~ Üá{zÑv}Ñvé{Ñ~ñ ~ zvÇìÑ{Äè{Ä àÇä|wí `ÖÇÖâÖxv {ê{ zxv yÖzv Ñv}vz' a â{Ü{áì àvÉÖ àÖwÖï xàÜÇíÇ x ÜvÉñâ~ áv}yÖxÖá x Åvw~Ñ{â{ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ há~Å[g Ç{âÖÉ *2// yÖzv' gÅáä& yÖÉ âÖyzv ÅÖÉvÑzÖxvÇ y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Å dvê{ÑÅÖ h'f' eÖÄ Üá{zè{àâx{ÑÑ~Å à zÖÇ|ÑÖàâ~ wíÇ àÑñâ% ~ Üá{zàâvx& ÇñÇàñ ñ ÅÖÉvÑzäïê{Éä x àxñ}~ à Ñv}Ñvé{Ñ~{É É{Ññ Ñv zÖÇ|ÑÖàâì ÅÖÉvÑzváÉv&,1' kÖyzv dvê{ÑÅÖ ÉÑ{ á{}ÅÖ ~ âx{ázÖ àÅv}vÇ3 T `ÖÇÖâÖxv âÖ|{ äw{á{É' u% ÖàÖwÖ Ñ{ }vzäÉíxvñàì% Öâx{â~Ç3 T ^àÇ~ ÉÖ|ÑÖ% ÜáÖèä îâÖyÖ Ñ{ z{Çvâì' lÇäéè~É ávwÖ& âä' ]äÉvï% xà{ wäz{â ÑÖáÉvÇìÑÖ' [ Åvw~Ñ{â{ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ ÑvåÖz~Çàñ ^xzÖÅ~É ^yÖáÖ& x~é evÇìç{x% éÇ{Ñ [Ö{ÑàÖx{âv% ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âäÜávxÇ{& Ñ~ñ ÖÅáäyv' a ÖÑ É{Ññ ÜÖzz{á|vÇ3 T fvzÖ àÖyÇvà~âìàñ à ÅÖÉvÑzváÉÖÉ% âÖxvá~ê ÅÖÉvÑ& zäïê~Ä' u ÅÖáÖâÅÖ ÜÖx{zvÇ Öw îâÖÉ däÅvè~Ñä +1+ 282


T `Ñvï% }Ñvï ÖwÖ xà{É îâÖÉ% T ÜáÖÉÖÇx~Ç ÖÑ% xí& àÇäèvx ÉÖÄ Ñ{ Öé{Ñì&âÖ Ç{àâÑíÄ Öâ}íx Ö éÇ{Ñ{ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv% ÑvévÇìÑ~Å{ ÜÖÇ~âÖz{Çv váÉ~~' T a% ÜÖzäÉvx% zÖ& wvx~Ç3 T ]ÖÜäàâ~É% `ÖÇÖâÖxv Ñ{ äâx{áz~É% T ÖÑ ñxÑÖ ÜÖzw~ávÇ váyäÉ{Ñâí x {yÖ }vê~âä% T Ñv}Ñvé~É }á{ÇÖyÖ% zäwÇ{ÑÖyÖ% Åå{&Åå{''' à ÜáÖèÇíÉ~ }vàÇäyvÉ~% à vxâÖá~â{& âÖÉ''' Åå{ Åå{''' ~ ÑvéÑ{â ÖÑ ÜvÜvåä }vÇvÉíxvâì3 ÉÖÇ% ñ àvÉ à äàvÉ~% Åå{&Åå{''' Y â{w{ \áäÜÜä ÑvzÖ Öwäàâáv~xvâì% Åá{& Ü~âì {{ wÖ{àÜÖàÖwÑÖàâì% v Ñ{ ÖâÑÖè{Ñ~ñ à Ñ~É xíñà& Ññâì' T a ÜÖàÇ{ zÖÇyÖÄ Üvä}í ÜáÖç{z~Ç3 T Y Ñ{zÖàâvâÅ~ `ÖÇÖâÖxv âí ä|{ }Ñv{èì% yz{ ÑvzÖ T Üá~|É{èì {yÖ' T a ÖÜñâì å~âáÖ3 T YxâÖá~â{â&âÖ ä â{wñ xÖÑ ÅvÅÖÄ hÖzäÉvÄ% x}x{àì xà{ îâÖ% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é' u à~|ä ~ ÉÖÇéä% ÖwzäÉíxvñ àÅv}vÑÑÖ{ däÅvè~ÑíÉ' Y ÖÑ% ÅvÅ wí zÖ|~Évñ É{Ññ% wáÖàv{â% ÜÖ|vÇäÄ% àvÉíÄ à{áì& {}ÑíÄ váyäÉ{Ñâ3 T f{ záv}Ñ~ yäà{Ä% àÜÖÅÖÄÑ{Ä wäz{â x wäzäê{É T ~ x âxÖ{É Ç~éÑÖÉ z{Ç{' ]v ~ x àÇä|w{' käâ&âÖ ñ ~ zvÇ àÇvw~Ñä' däÅvè~Ñ T ~}Öêá{ÑÑíÄ Åvz& áÖx~Å% é~ÑÖxÑ~Å ~ ÖÜíâÑíÄ x ÜáÖèÇÖÉ ÜÖÇ~âávwÖâÑ~Å T Ü{á{~yávÇ É{Ññ' `Ñvñ xà{ Ñ{zÖàâvâÅ~ ~ vÉw~ç~Ö}ÑÖàâì `ÖÇÖâÖxv% v yÇvxÑÖ{% Öâàäâàâx~{ zÖÇ|ÑÖyÖ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~& é{àÅÖyÖ Öwáv}ÖxvÑ~ñ% ñ xà{ |{ zvÇ àÖyÇvà~{ Ñv {yÖ Ñv}Ñv& é{Ñ~{ éÇ{ÑÖÉ [Ö{ÑàÖx{âv% ÑvévÇìÑ~ÅÖÉ hÖÇ~âäÜávxÇ{& Ñ~ñ \áäÜÜí' a `ÖÇÖâÖxv Öàâvx~Ç~ x zÖÇ|ÑÖàâ~' fÖ ÜÖxà{& zÑ{xÑvñ àÇä|wv ~ x}v~ÉÖÖâÑÖè{Ñ~ñ à Ñ~É Ñ{ áv} }vàâvx& ÇñÇ~ É{Ññ à àÖ|vÇ{Ñ~{É xàÜÖÉ~Ñvâì Ö ÉÖ{É åÖzvâvÄàâx{ }v Ñ{yÖ' hÖ}|{ ñ zvÇ àÖyÇvà~{ Ñv Üá{zàâvxÇ{Ñ~{ `ÖÇÖâÖxv Å }xvÑ~ï y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖáv' Y ÖÑ ~ Ñ{ ÜÖzäÉvÇ% x~z~ÉÖ% àÖ& x{áè{ÑàâxÖxvâì àxÖÄ åvávÅâ{á ~ àÖwÇïzvâì ÑÖáÉä x}v~& ÉÖÖâÑÖè{Ñ~Ä à ÅÖÉvÑzäïê~É váÉ~{Ä' pâÖ wíÇÖ% âÖ wíÇÖ''' ]v ÜÖ}xÖÇ~â ÉÑ{ }z{àì é~âvâ{Çì àz{Çvâì Ñ{wÖÇìèÖÄ îÅàÅäáà x ~àâÖá~ï' +1, 283


hÖzvxÇñïê{{ wÖÇìè~ÑàâxÖ% {àÇ~ Ñ{ xà{ wÖÄçí% ÖàÖ& w{ÑÑÖ ÜÖÇ~âávwÖâÑ~Å~ ivwÖé{&Åá{àâìñÑàÅÖÄ cávàÑÖÄ YáÉ~~% zv ~ jÖx{âàÅÖÄ YáÉ~~ wíÇ~ äw{|z{Ñí% éâÖ ÅÖ& É~ààváí xÖ}Ñ~ÅÇ~ x yáv|zvÑàÅäï xÖÄÑä T zÇñ ÉÖávÇìÑÖ& yÖ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ äÅá{ÜÇ{Ñ~ñ âÖÇìÅÖ&âÖÇìÅÖ àãÖáÉ~áÖ& xvÑÑíå évàâ{Ä ~ àÖ{z~Ñ{Ñ~Ä ~} Ç~éÑÖyÖ àÖàâvxv áv}ÇÖ& |~xè{Äàñ çváàÅÖÄ váÉ~~' ]ÖÇyÖ{ xá{Éñ àé~âvÇÖàì% éâÖ ~É{ÑÑÖ ÅÖÉ~ààváí àÖ}zvÇ~ wÖ{àÜÖàÖwÑäï cávàÑäï Yá& É~ï% ÅÖâÖávñ áv}yáÖÉ~Çv xà{å ~Ñâ{áx{ÑâÖx' pvàâÖ% ÖàÖw{ÑÑÖ x ,)&{ yÖzí% zv ~ ÜÖ}|{% wíâÖxvÇ yÇvx& ÑíÄ váyäÉ{Ñâ ÜÖÇ~âávwÖâÑ~Åv% ÖàÖw{ÑÑÖ x zÖÇ|ÑÖàâ~ ÜÖÇÅÖxÖyÖ ÅÖÉ~ààváv ~ xíè{3 Ru T Üá{zàâvx~â{Çì Üváâ~~ ~ Üávx~â{ÇìàâxvS' fv îâÖ äÉÑí{ ÅávàÑí{ ÅÖÉvÑz~áí Öâ& x{évÇ~3 RY ñ éâÖ% àÖwvéì{ äåÖ5S !cÖÑ{éÑÖ% ÅávàÑí{ ÅÖÉvÑ& z~áí äÜÖâá{wÇñÇ~ wÖÇ{{ yáäwÖ{ xíáv|{Ñ~{'" cÖÉvÑz~áí àâváÖÄ ÅvzáÖxÖÄ váÉ~~% zÖá{xÖÇïç~ÖÑÑÖÄ }vÅxvàÅ~ ÜÖ& wv~xvÇ~àì ÅÖÉ~ààváÖx% xíÑä|z{Ñí wíÇ~ â{áÜ{âì ~å zäáì ~ Ñ{x{|{àâxÖ x xÖ{ÑÑÖÉ z{Ç{' hÖàÇ{ {|Öxê~Ñí ~ ÉvÅà~ÉvÇìÑÖyÖ Öâàâá{Çv ÅÖÉvÑz& ÑÖyÖ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ àÖàâvxv àx{áåä zÖÑ~}ä x iccY ÉvÇÖ ÖàâvÇÖàì ÑvàâÖñê~å }vÅvÇ{ÑÑíå ÅÖÉ~ààváÖx' Y x *2-+ T ÑvévÇ{ *2-, yÖzv à ç{Çìï äÅá{ÜÇ{Ñ~ñ {z~ÑÖÑvévÇ~ñ Ç~Å& x~z~áÖxvÇ~ ~Ñàâ~âäâ ÅÖÉ~ààváÖx x iccY' c îâÖÉä xá{É{& Ñ~ ÖÑ~ xíáÖz~Ç~àì x vÉw~ç~Ö}Ñíå É{åÇ~àÖx% }vÜÖáÖ|& ç{x% êvz{ÑÅÖ ~ ~É ÜÖzÖwÑíå% É{èvÇ~% ÜäâvÇ~àì ÜÖz ÑÖyv& É~ ä ÅÖÉvÑz~áÖx xà{å àâ{Ü{Ñ{Ä' fÖ ÅÖÉ~ààváí ÜÖñx~Ç~àì xÜ{áxí{ Ñ{ ä Ñvà% v xÖ mávÑ& ç~~ wÖÇ{{ é{É }v àâÖ Ç{â zÖ Ñvè{Ä yáv|zvÑàÅÖÄ xÖÄÑí' kÖyzv á{àÜäwÇ~ÅvÑàÅvñ váÉ~ñ ãávÑçä}Öx ÜÖz ÅÖÉvÑzÖxv& Ñ~{É ZÖÑvÜváâv yáÖÉ~Çv ~âvÇìñÑàÅ~{ ÅÑñ|{àâxv% wávÇv à Ñ~å ÖyáÖÉÑäï ÅÖÑâá~wäç~ï ~ ÖâÜávxÇñÇv x ávàÜÖáñ|{& Ñ~{ z~á{ÅâÖá~~' Y z~á{ÅâÖá~ñ% éâÖwí ÅÖÑâáÖÇ~áÖxvâì ÜÖÇäé{Ñ~{ ÅÖÑâá~wäç~~ ZÖÑvÜváâÖÉ% ÑvÜávx~Çv x {yÖ vá& É~ï ÅÖÉ~ààváÖx' +1284


I_XU^VV a_bbYZb[_V `aQSYcV\mbcS_ S_ T\QSV b DVaV^# b[Y]" hc_Rl [Q[#c_ b_faQ^Ycm R_Vb`_b_R^_bcm aQXSQ\YSQ# njVZbo ^Q ea_^cQf Jdbb[_Z Qa]YY" cQ[WV SSV\_ Y^bcY# cdc [_]YbbQa_S S _b^_S^_] YX b_gYQ\#aVS_\ngY_^Va_S" ^Q`aY]Va baVUY bQ]lf YXSVbc^lf [_]YbbQa_S c_T_ SaV# ]V^Y Rl\ X^Q]V^YclZ Q`_\_TVc cVaa_aQ ?_aYb KQSY^[_S$ H^ oS\o\bo [_]YbbQa_] bQ]_T_ [ad`^_T_ BQ`QU^_T_ ea_^cQ J_bbYY" UQ VjV Y `_]_j^Y[_] S_V^^_T_ Y S_V^^_# ]_ab[_T_ ]Y^YbcaQ `_ `_\YcYhVb[_Z hQbcY!$ LQ[ hc_ Ybc_# aYo [_]YbbQa_S UQS^oo$$$ CcQ[" ^Q B_\_c_SQ o UQ\ b_T\QbYV$ C b ^Y] ]^V `aYi\_bm b\dWYcm hVclaV T_UQ" c_ Vbcm SbV SaV]o `aVRlSQ^Yo S U_\W^_bcY [_]Q^UdnjVT_ NA@$ P VjV aQX `_R\QT_UQaY\ IVcaQ LY]_eVVSYhQ XQ _`VaQ# cYS^_V aViV^YV S aQbbcQ^_S[V [QUa_S$ Ed[QiY^ Y `_\# [_S^Y[ ^Q :OQZ[V; dRl\Y S F_b[Sd$ < C\]Qa" TUV cl cQ]) < BUVbm o$ < I_XUaQS\on b `aYbS_V^YV] S_Y^b[_T_ XSQ^Yo `_U# `_\[_S^Y[Q$ < K\dWd K_SVcb[_]d K_nXd < J_RVac" Q cl TUV) < P XUVbm" < _cSVcY\ IQ^gd\Qo$ < > cVRo b [Q`YcQ^_] < K\dWd K_SVcb[_]d K_nXd < M ^Qb d SbVf aQU_bcm < G_ _ bVRV o `a_]_\hQ\( `aY# [QXQ FY^YbcaQ _R_a_^l `_[Q ^Vc$ < > cV`Vam Sl`mV] `_ bcQ[Q^d$$$ [aV`[_T_ hQn$ < C b ]_a_WV^l]" < U_RQSY\ QUkncQ^c$ < C < S `dcm$ GQ FY\_SYgV < `aY[QXQ\ o$ KQ]_\Vc ca_^d\bo$ GQRaQ\ b[_a_bcm" SX\VcV\ Y `_iV\ SSVaf$ @bV] bS_Y] bdjVbcS_] o hdSbcS_SQ\" [Q[ SaV]o b`aVbb_SlSQVcbo( S ^V] d]VjQ\_bm bc_\m[_" b[_\m[_" `_ %'& 285


ÖwíÅÑÖx{ÑÑíÉ ÉÖ~É Üá{zàâvxÇ{Ñ~ñÉ% Ñ{ ÉÖyÇÖ xÉ{& àâ~âìàñ' u àÑÖxv ÜÖÜáÖà~Ç ä aÇÉváv É{Éäváí p{áé~ÇÇñ' Zíâì ÉÖ|{â% x Ñ~å% ÅÖàx{ÑÑÖ ~Ç~ ÜáñÉÖ% ñ ÑvÄzä Öâx{â Ñv xÖÜ& áÖà3 ÅvÅ ~} ÖzÑ~å àäâÖÅ àz{Çvâì zxv ávwÖé~å zÑñ5 lé~âìàñ Ñ~yz{ ~ Ñ~ÅÖyzv Ñ{ ÜÖ}zÑÖ'''


Lj_a_ ') >MKOaK]g Zi]g OSMSRST MfMYOi]\i SR JGGF! DKcS` NK[XSRYXYM Y\]KP]\i %%! 7G^WPT Z[YT]S WPOXfP ][^Lf8! =bZ[\XTOVQO VJ PJZONJVQQ =WOVVWMW ZWLO[J ' VWeKYe $*() MWNJ# DK Z[SPWP M EY\YVg\]MP GGGF! @P NWVOZOVQR SWUJVN\daOMW H>=+ KOZONJ Z MTJP\ VJ MTJP Z ;# ?\K`OSWU

[ RpvÄÅ{S Ñv }vzÑ{É à~z{Ñ~~ àÇ{xv Öâ É{Ññ à~z~â ÉÖÄ }vÉ{àâ~â{Çì ÜÖ wÖ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ{ y{Ñ{ávÇ&ÉvÄÖá käÅ{{x axvÑ gÇ}Ö{x~é' jÜ{á{z~ áñzÖÉ à xÖz~â{Ç{É Ñv ÅÖÉvÑz~áàÅÖÉ É{àâ{ ÉÖÄ ÑÖxíÄ vzëïâvÑâ àâváè~Ä Ç{Ä& â{ÑvÑâ hÖÇñÅÖx j{áy{Ä ZÖá~àÖx~é' há{|Ñ~Ä vzëïâvÑâ ÅvÜ~âvÑ axvÑÖx h{âá m~Ç~ÜÜÖx~é ÜÖ àÖàâÖñÑ~ï }zÖáÖ& xìñ à{Éì~ ~ ÜÖ {yÖ Ç~éÑÖÄ ÜáÖàìw{ ÖâÅÖÉvÑz~áÖxvÑ x jÖ& x{âàÅ~Ä jÖï} x c~{xàÅ~Ä xÖ{ÑÑíÄ ÖÅáäy' [Öz~â{Çì RpvÄÅ~S ÉÇvzè~Ä à{á|vÑâ e~ÅÖÇÅv cÖÑÖÑéäÅ x{}{â Ñvà ~} e~ÇÖx~ç% yz{ áv}É{êv{âàñ èâvw o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ% Ñv Üá~{É Å ÜÖàÇä jjji ÜÖ àÇäévï .*&Ä yÖzÖxê~& Ñí [{Ç~ÅÖÄ gÅâñwáìàÅÖÄ á{xÖÇïç~~' `v RpvÄÅÖÄS Ñv è{àâ~ R[ÖÇyvåS àÇ{zäïâ y{Ñ{ávÇí äÜávxÇ{Ñ~ñ \áäÜÜí ~ ÅÖÉvÑz~áí z~x~}~Ä' sâÖ Ñvè Ü{áxíÄ Öã~ç~vÇìÑíÄ Rxí& åÖz x àx{âS T x{zì Ñv Üá~{É Üá~yÇvè{Ñí Üváâ~ÄÑí{ ~ yÖ& àäzváàâx{ÑÑí{ áäÅÖxÖz~â{Ç~ pjji% ÜÖàÇí záäy~å àâávÑ% xÖ{ÑÑí{ vââvè{' hÖ ÜáÖàìw{ Ñvè{yÖ ÜÖàÇv ~ ÜÖ àxÖ~É àÖ& Öwáv|{Ñ~ñÉ ñ ÜáÖ~ÑàâáäÅâ~áÖxvÇ ÉÖ~å âÖxvá~ê{Ä Ü{& á{z xí{}zÖÉ Ö Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ x{àâ~ à{wñ àÅáÖÉÑÖ% wÖÇì& è{ àÇäèvâì% É{Ñìè{ yÖxÖá~âì T ÅÖáÖé{% àâvávâìàñ Ñ{ záv}Ñ~âì yäà{Ä' +. ÖÅâñwáñ T v Å îâÖÉä xá{É{Ñ~ ch ,1&Ä váÉ~~ ä|{ Ü{á{É{àâ~Çàñ x e~ÇÖx~ç{ ÜÖz ÅáíÇÖ \ÇvxÅÖÉv \áäÜÜí +10 287


5DNKNY6 LNVNYITI IYUQQ BIKTWKZSWLW UVN XWPKWVQT @Q! VQZ[Y WJWYWVc% 7 BWPMYIKTgf" CNaNVQN BWTQ[JfYW Q XWZ[IVWKTN! VQN DWKN[I UQVQZ[YWK ZWZ[WgTWZd" FNV[YITdVIg LY\XXI KWRZS \PISWVNVI" ;c VIPVI`NVc NN SWUIVM\fbQU" ;ZN LN! VNYITc Q W]Q_NYc UWNR VWUNVSTI[\Yc SW[WYc^ Kc XYNMZ[IKTgTQ VI UWN \[KNYOMNVQN UVWf \[KNYOMNVc" BWZTNMWKITI VNJWTdaIg XI\PI W`NKQMVW UQVQZ[Y MI! KIT UVN KWPUWOVWZ[d W[KN[Q[d" > g YIP\UNN[Zg KcXITQT% 7 DT\O\ DWKN[ZSWU\ DWfP\ :TILWMIYf KIZ [WKIYQb UQVQZ[Y g ZMNTIf KZN""" 7 =VIf!PVIf [Y\MQ[NZd" ; MNSIJYN J\M\ K <Y\XXN" 9 `NYNP Xg[NYW Z\[WS XWZTN XWPMYIKTNVQg UQVQZ[YI VI ONTNPVWMWYWOV\f Z[IV_Qf @QTWKQ_N VI XTI[]WYUN XYQJcTI IK[WUIaQVI 5GIRSI6 7 VWKNVdSIg [WTdSW `[W ZWaNMaIg Z SWVKNRNYI Q ZXN_QITdVW MWKNMNVVIg MW KcZW! SWLW [N^VQ`NZSWLW ZWZ[WgVQg" 9K[WUWJQTd XYNMVIPVI`IT! Zg SIS ZT\ONJVcR MTg SWUIVM\fbNLW F<;" H YIZ_NVQT e[W SIS PVIS KVQUIVQg @QVQZ[YI WJWYWVc" <YN`SW Z ZIUWLW VI`ITI ZWPMIVQg F<; Z ZQUXI[QNR Q XYQZ[YIZ[QNU W[VWZQTZg S <Y\XXN K XWZTNM\fbNU NON! LWMVW [YQ!`N[cYN YIPI XWZNbIT NN XYWgKTgg Z[YWLWZ[d Q PIJW[\" AI UNVg SIS SWUIVM\fbNLW Q VI KZN^ LNVNYITWK Q W]Q_NYWK e[W VITILITW WZWJ\f W[KN[Z[KNVVWZ[d PI ZWZ[W! gVQN `IZ[NR Q ZWNMQVNVQR" EWTdSW g XWTWOQT [Y\JS\ ;G SIS ZVWKI YIPMITZg PKW! VWS% 7 ?WT\X`QS V\ KW[ Q W[[IV_NKIT XWTWVNP" ENXNYd Kc! JQYIR MY\LWR [IVN_" <Y\XXI KWRZS MI NbN K [ISWR `NY[W! KWR WJZ[IVWKSN A\ MI VN JWLQ LWYaSQ WJOQLIf[ BWPMYI! KTgf H XWXc[ITZg W[JTILWMIYQ[d @I[KNg ;IZQTdNKQ`I PI NLW PIJW[\ Q XWPMYIKTNVQg VW [WTdSW \ZXNT ZSIPI[d% 5DXI! ZQJW [WKIYQb UIYaIT 6 SIS WV UNVg XNYNJQT% #$$ 288


T [ wÇ~|vÄè~{ xÖà{Éì Tz{àñâì àäâÖÅ hvxÇÖxàÅ~Ä ~ zxvzçvâì Üñâì {z~Ñ~ç T ÜÖÑ~Év{èì% ÅvÅ~å5'' T kvÅ âÖéÑÖ '' T '''zÖÇ|Ñí äwíâì x àxÖ~ àâávÑí' hÖÉÖy~% ÅÖÇäÜé~Å% x ÖáyvÑ~}vç~~' `Ñv{èì é{É' ]Ö àx~zvÑ~ñ ]v% xíx{àâ~ }v ÜÖÇâÖáí Ñ{z{Ç~ zxvzçvâì Üñâì z~x~}~Ä ~} àâávÑí% yz{ {ê{ wäèäïâ àâávàâ~% Ñ{ âvÅ&âÖ Ç{yÅÖ' fÖ }Ñvñ ~àâÖá~ï xÖ{ÑÑíå Ü{á{xÖ}ÖÅ Ñvè{yÖ áÖàà~ÄàÅÖyÖ [gjg% ñ Ñ{ àÖÉÑ{xvÇàñ% éâÖ âvÅÖ{ }vzvÑ~{ ÑvÉ ÜÖz à~Çä' [{zì x *2). yÖzä [Ö{ÑÑí{ àÖÖwê{Ñ~ñ iäààÅÖÄ váÉ~~ ÜÖ Üá~Åv}ä Üá{Éì{á&É~Ñ~àâáv j' t' [~ââ{ àÉÖyÇ~ }v è{àâì Ñ{z{Çì xíx{àâ~ ÜÖÇäâÖáv É~ÇÇ~ÖÑÑäï váÉ~ï à ÉvÑì& é|äáàÅ~å ÜÖÇ{Ä T ÜÖ ÖzÑÖÅÖÇ{ÄÑÖÄ âávÑàà~w~áàÅÖÄ zÖ& áÖy{ T x ç{Ñâá iÖàà~~' kÖyzv x ÜáÖÉíèÇ{ÑÑíå ç{Ñâávå àâávÑí wäè{xvÇv á{xÖÇïç~ñ% v çváï ~ [~ââ{ Ñ{ÖwåÖz~Éí wíÇ~ xÖÄàÅv% éâÖwí {{ ÜÖzvx~âì''' \{Ñ{ávÇ Öâ ~ÑãvÑâ{á~~ d~Ñ{x~é% àÉ{Ñ~xè~Ä y{Ñ{ávÇv cäáÖÜvâÅ~Ñv% àÑñâÖyÖ à zÖÇ|ÑÖàâ~ \ÇvxÑÖÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ iÖàà~~ x xÖÄ& Ñ{ à uÜÖÑ~{Ä% ÖÜá{z{Ç~Ç }vzvéä3 x}ñâì |{Ç{}Ñäï zÖáÖyä Öâ cñåâí zÖ eÖàÅxí Rx àxÖ~ áäÅ~S' a xÖâ Ñv xà{å ÅáäÜÑíå |{Ç{}ÑÖzÖáÖ|Ñíå àâvÑç~ñå ÖÅv}vÇ~àì Åv}véì~ x}xÖzí ~ àÖâÑ~ ÜÖz ÅÖÉvÑzÖxvÑ~{É åÖáäÑ|~å ~ {àväÇÖx% ÅÖâÖáí{ é{âÅÖ ÖÜá{z{ÇñÇ~% ÅÖÑâáÖÇ~áÖxvÇ~% RâÖÇÅvÇ~S xÖ~ÑàÅ~{ îè{ÇÖÑí ÜÖ äàâvÑÖxÇ{ÑÑÖÉä yávã~Åä' Y xÖâ xâÖáÖÄ Üá~É{á' jáv}ä |{ ÜÖàÇ{ ÖÅÖÑévÑ~ñ [{Ç~ÅÖÄ gâ{é{àâx{ÑÑÖÄ xÖÄÑí ÜÖ á{è{Ñ~ï yÇvx yÖàäzváàâx vÑâ~y~âÇ{áÖxàÅÖÄ ÅÖ& vÇ~ç~~ x hÖâàzvÉ{ à `vÜvzv Ñv [ÖàâÖÅ T ~ âÖ|{ }v Üñâì& è{àâì Ñ{z{Çì T wíÇv Ü{á{wáÖè{Ñv zxäåÉ~ÇÇ~ÖÑÑvñ vá& É~ñ à â{åÑ~ÅÖÄ ~ xÖÖáä|{Ñ~{É' a âá~ àÖx{âàÅ~å ãáÖÑâv wÇ{àâñê{ xíÜÖÇÑ~Ç~ }vzvéä ÜÖ áv}yáÖÉä xÖÄàÅ ~ÉÜ{áv& âÖáàÅÖÄ uÜÖÑ~~ Ñv ]vÇìÑ{É [ÖàâÖÅ{''' [íxÖz +. z~x~}~Ä T àÖx{âàÅ~å% ÜÖÇìàÅ~å% x{Ñy{á& àÅ~å xÖÄàÅ ~ *+ ÉàÜ ZfY Üá~ xíàÖévÄè{Ä ÖáyvÑ~}vç~~ äÜávxÇ{Ñ~ñ \áäÜÜí váÉ~Ä Rj{x{áS% ávàâÖáÖÜÑÖàâ~ ~ ~à& (./ 289


ÜÖÇÑ~â{ÇìÑÖàâ~ ÖáyvÑÖx [gjg wíÇ xíÜÖÇÑ{Ñ Å , ÑÖñw& áñ' j - ÑÖñwáñ x ÉÖ{É ávàÜÖáñ|{Ñ~~ ÖàâvxvÇvàì yáäÜÜ~& áÖxÅv é~àÇ{ÑÑÖàâìï zÖ **. âíàñé é{ÇÖx{Å' [Öâ {{ àÖàâvx3 lÜávxÇ{Ñ~{ o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ !o\["% e~ÇÖ& x~ç{4 lÜávxÇ{Ñ~{ +1&yÖ váÉ{ÄàÅÖyÖ ÅÖáÜäàv T gÇÖÉÖäç !x {yÖ àÖàâvx xÖèÇ~3 ,*&ñ âvÑÅÖxvñ z~x~}~ñ àÖ èâvwÖÉ z~x~& }~~ x ZáäÑâvÇ{% -1&ñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ z~x~}~ñ àÖ èâvwÖÉ x fÖxv&e~âv ~ ,)&ñ \xváz{ÄàÅvñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ z~x~}~ñ àÖ èâvwÖÉ x `xÖÇ{Ñ{"4 zx{ z~x~}~~ Ñ{ÜÖàá{zàâx{ÑÑÖ yáäÜÜÖxÖyÖ ÜÖzé~Ñ{& Ñ~ñ !âÖ {àâì ÜÖzé~Ñ{ÑÑíå ÅÖÉvÑzäïê{Éä \áäÜÜí"4 *1&ñ \xváz{ÄàÅvñ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxvñ z~x~}~ñ àÖ èâvwÖÉ x eÇvzv&ZÖÇ{àÇvx !îâv z~x~}~ñ Ü{á{zvÑv ~} àÖàâvxv **&Ä váÉ~~ há~wvÇâ~ÄàÅÖyÖ xÖ{ÑÑÖyÖ ÖÅáäyv% xx{z{ÑÑÖÄ x p{& åÖàÇÖxvÅ~ï x ]&- T ]&."4 *.&ñ âvÑÅÖxvñ z~x~}~ñ àÖ èâvwÖÉ x e~ÇÖx~ç{4 *,*&ñ Öâz{ÇìÑvñ àÉ{èvÑÑvñ vx~vç~ÖÑÑvñ z~x~}~ñ àÖ èâvwÖÉ x ávÄÖÑ{ vîáÖzáÖÉv e~ÇÖx~ç{' p{âíá{ {{ ÜÖÇÅv !~àâá{w~â{Ç{Ä ~ ~àâá{w~â{Ç{Ä&wÖÉwváz~áÖxê~ÅÖx% v âvÅ& |{ x{áâÖÇ{âÑíÄ Öâáñz" z~àÇÖç~áÖxvÇ~àì Ñv â{áá~âÖá~~ ç{ÑâávÇìÑíå ÖwÇvàâ{Ä p{å~~ ~ ç{ÑâávÇìÑÖÄ évàâ~ jÇÖxv& Å~~' [ wÇ~|vÄè~{ Ñ{z{Ç~ x àÖàâvx \áäÜÜí zÖÇ|Ñv xÖÄâ~ *1.&ñ ávÅ{âÑvñ wá~yvzv ~} níáÖxv !há~ÅváÜvâàÅ~Ä xÖ{Ñ& ÑíÄ ÖÅáäy" ~ wÖÇìèÖÄ ÅÖÉÜÇ{Åâ évàâ{Ä ~ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~Ä wÖ{xÖyÖ% âíÇÖxÖyÖ ~ â{åÑ~é{àÅÖyÖ Öw{àÜ{é{Ñ~ñ \áäÜÜí' gwêvñ é~àÇ{ÑÑÖàâì xÖÄàÅ \áäÜÜí àÖyÇvàÑÖ zÖyÖxÖáä Öâ */ ÖÅâñwáñ *2/1 yÖzv Ö xá{É{ÑÑÖÉ Üá{wíxvÑ~~ x pjji zÖÇ|Ñv àÖàâvxÇñâì Ñ{ wÖÇ{{ *,) âíàñé é{ÇÖx{Å' [Öâ îâÖâ àÖàâvx xÖÄàÅ ÑvzÖ yávÉÖâÑÖ ÜÖ àÖyÇvàÖxv& Ñ~ï à p{åÖàÇÖxvçÅ~É y{Ñ{ávÇìÑíÉ èâvwÖÉ% e~Ñ~àâáÖÉ ÖwÖáÖÑí pjji ~ hávx~â{ÇìàâxÖÉ áv}É{àâ~âì% ÖwäàâáÖ& ~âì ~ à îâ~É~ xÖÄàÅvÉ~ Üá~àâäÜ~âì Å ÜÇvÑÖxÖÄ äé{w{' Y îâÖ x{zì 00 yváÑ~}ÖÑÖx a ÑvzÖ âÖáÖÜ~âìàñ T zÖ ÑvàâäÜ& +2) 290


Ç{Ñ~ñ }~Éí' [à{ xÖÄàÅv T ÖÜá{z{Ç~âì ÜÖz Åáíèä% v wÖ{& xäï â{åÑ~Åä ~ xÖÖáä|{Ñ~ñ T ÜÖàâvx~âì åÖâñ wí x ÜÖÇ{& xí{ ÜváÅ~ àÖ àâáÖyÖÄ à~àâ{ÉÖÄ ÖwàÇä|~xvÑ~ñ% ÖåávÑí ~ xíåÖzv ~} ÜváÅÖx' Y {ê{ T äé{wÑí{ ç{Ñâáí T âvÑÅÖzáÖ& Éí% âvÑÅÖxí{ z~á{Åâá~àí% ÖyÑ{xí{ yÖáÖzÅ~% àâá{Çìw~& êv% xÖzÖzáÖÉí% äé{wÑí{ ÜÖÇñ% x{áâÖÇ{âÑí{ ÜÇÖêvzÅ~ T xà{ îâÖ ÑvzÖ äàÜ{âì àÖ}zvâì Å ÑvévÇä äé{wÑÖyÖ yÖzv T zÖ * ñÑxváñ *2/2 yÖzv% âÖ {àâì xà{yÖ }v zxv É{àñçv' Y éâÖ {ê{ ÑvzÖ zÇñ |~}Ñ~ xÖÄàÅ5 nÇ{wÖ}vxÖzí% wvÑ~% Évyv}~Ñí% ÅÇäwí Öã~ç{áàÅÖyÖ àÖàâvxv% v x Ü{áàÜ{Åâ~x{ ~ |~Çì{ zÇñ Öã~ç{áàÅ~å à{É{Ä T v îâÖ +. T ,) âíàñé Åxvá& â~á' [à{ îâÖ ÇÖ|~ÇÖàì Ñv âÖÇìÅÖ éâÖ àãÖáÉ~áÖxvÑÑäï \áäÜÜä xÖÄàÅ Ñv â{áá~âÖá~~ àâávÑí% Ñvà{Ç{Ñ~{ ÅÖâÖáÖÄ w{} ÖàÖwÖÄ à~ÉÜvâ~~ ÖâÑÖà~ÇÖàì Å Ñvè{Éä Üá~àäâàâx~ï' - ÑÖñwáñ ÖwÖ xà{É îâÖÉ è{Ç áv}yÖxÖá Ñv }và{zvÑ~~ [Ö& {ÑÑÖyÖ àÖx{âv \áäÜÜí' [Öâ àâ{ÑÖyávÉÉv ÉÖ{yÖ xíàâäÜÇ{& Ñ~ñ% ÖÑv zv{â Üá{zàâvxÇ{Ñ~{ Ö âÖÉ% ÅvÅ~{ }vzvé~ àâÖñÇ~ Ü{á{z xÖÄàÅvÉ~ ÜÖàÇ{ ~å xxÖzv x p{åÖàÇÖxvÅ~ï' ]ÖÇ|ÑÖ wíâì% ~Ñâ{á{àÑv à{yÖzÑñ ~ ãáv}{ÖÇÖy~ñ Üá~Åv}v&xíàâäÜ& Ç{Ñ~ñ âÖyÖ xá{É{Ñ~''' 6JDEFB>9@;9 @4 :4D984@;; 6A9@@A7A DA69E4 H76 $ @AM5CM "'%& 7A84

e ~qÉ ÉvtÄu~ë ÅvÇsÄv xqÉvuq~yv TÄv~~ÄtÄ ÉÄsvÑq hv~ÑÇq|é~Äz tÇÖÅÅç sÄzÉ{$ y ÅvÇsçz sÄ% ÅÇÄÉ ÅÄÉsëãqv} Çväv~yê xquqâ Ö|Öâäv~yë rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy& `ÅvÇqÑys~Ä%ÉÑÇqÑvtyâvÉ{Äv ÅÄ|Äwv~yv hUT ÄrëxçsqvÑ sÉvá ~qÉ ÅvÇvÄÉ}çÉ|yÑé sÄÅÇÄÉç rÄv% tÄÑÄs~ÄÉÑy$ ~qzÑy sxqy}ÄÅÄ~y}q~yv y sçÇqrÄÑqÑé

+2* 291


vuy~Öê u|ë sÉvá$ ÅÇqsy|é~Öê |y~yê ÅÄ ÅÄuuvÇ% wq~yê sçÉÄ{Äz rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy sÄzÉ{ UÇÖÅÅç& aÇy Çväv~yy èÑyá xquqâ yÉáÄuyÑé1 (& Zx ÅÄ|Äwv~yë hv~ÑÇq|é~Äz tÇÖÅÅç sÄzÉ{& Z}vÑé s syuÖ$ âÑÄ svÇÄëÑ~ç} ÅÄÑv~àyq|é~ç} ÅÇÄÑys~y{Ä} rÖuÖÑ sÄzÉ{q _Rd`$ vtÄ àv~ÑÇq|é% ~që tÇÖÅÅq qÇ}yz& nÑÄ ÄrëxçsqvÑ ÄÉÄrÄ t|ÖrÄ{Ä yxÖâqÑé y x~qÑé èÑÖ tÇÖÅÅyÇÄs{Ö y ~qáÄuyÑéÉë s ÅÄÉÑÄë~~Äz rÄvtÄÑÄs~ÄÉÑy& )& aÄÉ{Ä|é{Ö sÄzÉ{q UÇÖÅÅç ÅÄ VÄtÄsÄÇÖ ~q% áÄuëÑÉë s iccb u|ë sçÅÄ|~v~yë sÄx|Äwv~~çá ~q ~yá ÅqÇÑyvz y ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ} xquqâ ÅÄ ÄrvÉÅv% âv~yê rvxÄÅqÉ~ÄÉÑy cccb y uÇÖtyá ÉÄàyq|yÉÑy% âvÉ{yá ÉÑÇq~$ ~vÄráÄuy}Ä ÖâyÑçsqÑé ÅÄ|yÑyâv% É{Öê ÄrÉÑq~Äs{Ö y ÉyÑÖqàyê s ÉÑÇq~v ÅÇvrçsq% ~yë& Z}vÑé s syuÖ$ âÑÄ ÅÇqsçv Éy|ç rvx rÄë ~v ÅÄ{y~ÖÑ ÅÄ|yÑyâvÉ{Öê qÇv~Ö& _quÄ y { èÑÄ}Ö rçÑé sÉvÉÑÄÇÄ~~v tÄÑÄsç}y$ ~Ä ~v uqÑé Évrë ÉÅÇÄsÄàyÇÄsqÑé& aÇÄës|ëÑé }q{Éy}q|é~Öê ruy% Ñv|é~ÄÉÑé$ ~v uÄÅÖÉ{qÑé ~y }q|vzävz rvÉÅvâ~Ä% ÉÑy& TçÉÄ{Ä uvÇwqÑé âvÉÑé y uÄÉÑÄy~ÉÑsÄ ÉÄ% svÑÉ{ÄtÄ sÄy~q$ Ö{ÇvÅ|ëÑé uÇÖwrÖ É âváÄÉ|Ä% sqà{y} ~qÇÄuÄ}$ rvxÖÅÇvâ~Ä sçÅÄ|~ëÑé ÉsÄz uÄ|t ÅvÇvu bÄuy~Äz& *& cÑÇÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄsqÑéÉë uÄ{Ö}v~Ñq}y$ {ÄÑÄÇçv rÖuÖÑ sÇÖâv~ç ÅÄ rÄvtÄÑÄs~ÄÉÑy& `rãy% }y ~qÅÇqs|v~yë}y y xquqâq}y ÅÄ ÅÄsçäv~yê rÄv% tÄÑÄs~ÄÉÑy ~q r|ywqzäyv )%* }vÉëàq ÉâyÑqÑé1 q" ÉÄsvÇäv~ÉÑsÄsq~yv ÖÅÇqs|v~yë& `rvÉÅvâyÑé ÅÇÄáÄwuv~yv Éyt~q|q xq )M* }y~ÖÑç& VÄ -&(( sÉv} x~qÑé {Ä~{ÇvÑ~çv xquqây& \ ('&(( ÇqxÇq% rÄÑqÑé Å|q~ ÑÇv~yÇÄsÄ{ y ÅÇÄsvÇÄ{2 &,& 292


r" sÉv} {Ä}q~uyÇq} y äÑqrq} Éq}Äv ÅÇy% ÉÑq|é~Äv s~y}q~yv Öuv|ëÑé sÄÅÇÄÉÖ Ö{Ä}Å|v{ÑÄ% sq~yë |yâ~ç} ÉÄÉÑqsÄ}$ sÄÄÇÖwv~yv} y Ñvá~y% {Äz& e{Ä}Å|v{ÑÄsq~~ÄÉÑé |yâ~ç} ÉÄÉÑqsÄ} uÄ|w~q ÉÄÉÑqs|ëÑé s ~ÄërÇv 0'%0) $ s uv{qrÇv 0/%(') & Z}vÑé ('' Ö{Ä}Å|v{ÑÄsq~~ÄÉÑé Ñq~{Ä% sçá$ }ÄÑÄÉÑÇv|{Äsçá ÇÄÑ$ qÇÑuysyxyÄ~Äs y rq% ÑqÇvz& aÄuÇqxuv|v~yë ÄrvÉÅvâv~yë % ~q ., $ Ñç|q % ~q ,' & esÄ|é~v~yv |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq ÅÇyxçsq (0-- tÄuq ÅÇÄyxsvÉÑy É (. ÅÄ ), uv{q% rÇë$ ~v Çq~éäv& \ '(&',&-0 t& sÄ sÉvá ÑÅ y Ñr y}vÑé -' xqÅqÉ~çá }váq~y{Äs%sÄuyÑv|vz$ q { (&((&-0 t& y}vÑé ('' & dÄ wv Éq}Äv u|ë Ñëtq% âvz& T {qwuÄ} ÅÄ|{Ö { '(&',&-0 t& y}vÑé *' xqÅqÉ~çá sÄuyÑv|vz& _qâq|é~y{Ö äÑqrq UÇÖÅÅç { (,&((&-/ t& ÅÄutÄÑÄsyÑé ÇqÉâvÑ ~q{ÄÅ|v~yë Çv% xvÇsÄs2 s" ~qÉÑÄzâysÄ ÇqrÄÑqÑé ~qu ÅÄsçäv~yv} {q% âvÉÑsq rÄvsÄz ÅÄutÄÑÄs{y y ÅÄ|vsÄz sçÖâ{y |yâ~ÄtÄ ÉÄÉÑqsq& `ÉÄrÄv s~y}q~yv s ÉyÉÑv}v rÄvsÄz ÅÄutÄÑÄs{y Öuv|ëÑé Ät~vsÄz$ Ñq{Ñyâv% É{Äz$ ÉÅvàyq|é~Äz$ sÄwuv~yê$ Ñq{ÑyâvÉ{y} Öâv% ~yë} É rÄvsÄz ÉÑÇv|érÄz2 t" ÅvÇvsÄu Ñvá~y{y ~q ÄÉv~~v%xy}~êê è{É% Å|ÖqÑqàyê xqsvÇäyÑé { (,&((&-/ t& avÇvÄrÄÇÖ% uÄsqÑé ÅqÇ{y uÄ )'&()& gÇq~yÑé sÄÄÇÖwv~yv y rÄvÅÇyÅqÉç s ÉÑÇÄtÄ} ÉÄÄÑsvÑÉÑsyy É ÑÇvrÄsq% ~yë}y ÅÇy{qxq ^y~yÉÑÇq ÄrÄÇÄ~ç cÄêxq ccb& _vÄráÄuy}Ä ÅÇy~ëÑé }vÇç { Ö|Öâäv~yê ÅqÇ% Ñyz~Ä%ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz ÇqrÄÑç& TÄÉÅyÑçsqÑé |yâ~çz ÉÄÉÑqs s uÖáv rvxxqsvÑ~Äz ÅÇvuq~~ÄÉÑy bÄuy~v$ svÇ~ÄÉÑy ÅÇyÉëtv& aÄsçäqÑé ruyÑv|é~ÄÉÑé y ÄÑM

+2, 293


svÑÉÑsv~~ÄÉÑé {qwuÄtÄ sÄv~~ÄÉ|ÖwqãvtÄ xq sç% ÅÄ|~v~yv ÉsÄvtÄ É|Öwvr~ÄtÄ uÄ|tq& bväyÑv|é~Ä rÄÇÄÑéÉë É }q|vzäy}y ÅÇÄës|v~yë}y rvÉÅvâ~ÄÉÑy& `Çtq~yxÄsqÑé Çvwy} ÅÇÄÅÖÉ{Äs$ sÉv Çvt|q}v~Ñy% ÇÄsqÑé& TÉê ÅqÇÑyz~ÄMÅÄ|yÑyâvÉ{Öê ÇqrÄÑÖ ~q% ÅÇqsyÑé ~q Ö{ÇvÅ|v~yv sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç$ ÄÇtq~yxÄsq~~ÄÉÑy y ÖÉÑqs~ÄtÄ ÅÄÇëu{q& TÄv~~çz ÉÄsvÑ rÖuvÑ Öuv|ëÑé ÅÄÉÑÄë~~Äv y ~vÄÉ|qr~Äv s~y}q~yv sÄÅÇÄÉq} ÄrvÉÅvâv~yë ÅÄ% ÉÑÄë~~Äz rÄvtÄÑÄs~ÄÉÑy ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz UÇÖÅÅç&

`rÉÖwuqv}çz sÄÅÇÄÉ Ä }qÑvÇyq|é~Ä%rçÑÄsÄ} ÄrvÉÅvâv~yy y ÖÉÑÇÄzÉÑsv sÄzÉ{ y}vvÑ ÄtÇÄ}~Äv x~qâv~yv u|ë ÖÉÅvä~ÄtÄ Çväv~yë sÉvá ÄÉÑq|é~çá xquqâ& aÄèÑÄ}Ö ~vÄráÄuy}Ä sçÇqrÄÑqÑé y ÄÅÇv% uv|yÑé vuy~çv sxt|ëuç s èÑÄ} sqw~Ä} uv|v& \Ä~{ÇvÑ~ç}y xquqâq}y ~q r|ywqzäyz ÅvÇyÄu ës|ëêÑÉë1 (& aÄ|~ÄÉÑéê ÄÑÇv}Ä~ÑyÇÄsqÑé sçuv|v~~çz {qxqÇ}v~~çz$ wy|Äz y É{|quÉ{Äz ÜÄ~uç& )& YqsvÇäyÑé ÇqxsvÇÑçsq~yv âqÉÑvz y ÅÄu% Çqxuv|v~yz Ñç|q UÇÖÅÅç& *& YqsvÇäyÑé Ö{Ä}Å|v{ÑÄsq~yv É{|quÄs& +& Yq|ÄwyÑé xqÅqÉç uÄ ( uv{qrÇë ~q *'%+' ÉÖÑÄ{$ uÄ ( ë~sqÇë M ~q ) }vÉëàq& VÄsvÉÑy xqÅqÉ áÄuq uÄ /''%(''' {}& ,& aÄÅÄ|~yÑé sÉv ÅÄusyw~çv xqÅqÉç$ uÄsvÉÑy yá uÄ ~ÄÇ}& -& `rvÉÅvâyÑé |yâ~çz ÉÄÉÑqs sÉv} ÅÄ|Äwv~%

(/* 294


~ç} ÅÄ ~ÄÇ}q} u|ë sÄzÉ{$ ~qáÄuëãyáÉë xq tÇq% ~yàvz& .& `rvÉÅvâyÑé É~qrwv~yv sÉv}y ÉÑÇÄz}qÑvÇy% q|q}y& /& _q|quyÑé ÄÅvÇqÑys~çv y }vwtqÇ~yxÄ~~çv ÅvÇvsÄx{y& 0& `rvÉÅvâyÑé ÖÉÑÄzâysÄv ÖÅÇqs|v~yv ÄÇtq% ~Äs Ñç|q& Z}vÑé ÉÑÇÄz~Öê ÉyÉÑv}Ö& gÄÇÄäÄ ÄÇ% tq~yxÄsqÑé }vuyày~É{Äv ÄrvÉÅvâv~yv& ('& VÄ )' uv{qrÇë É& t& ÇqxsvÇ~ÖÑé sÉê Éy% ÉÑv}Ö }vuÄrÉ|Öwysq~yë& ((& `Çtq~yxÄsqÑé y ~q|quyÑé sxqy}ÄuvzÉÑsyv É Ñç|Ä} i_R& `ÉÄrÄv s~y}q~yv % ÄrvÉÅvâv~yê w& u& ÅvÇvsÄxÄ{ tÇÖxÄs& ()& T Ñvâv~yv sÉvtÄ tÄuq ÅÄsçäqÑé rÄvtÄ% ÑÄs~ÄÉÑé Ñç|q& ZxçÉ{ysqÑé ÅÖÑy ÅÄ Ö|Öâäv~yê rçÑq& SçÑé tÄÑÄsç}y { ÅÇyv}Ö y Çqx}vãv~yê sÄ sÑÄÇÄz ÅÄ|Äsy~v (0-0 tÄuq Év}vz ÄÜyàvÇÉ{ÄtÄ ÉÄÉÑqsq& (*& `u~Äz yx t|qs~çá xquqâ ÉâyÑqÑé xqsvÇ% äv~yv ÉÑÇÄyÑv|éÉÑsq {qxqÇ} y ÄrãvwyÑyz& \Ä% }q~uyÇq} ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz sxëÑé ÉÑÇÄyÑv|é% ÉÑsÄ ÅÄu ÉsÄz |yâ~çz {Ä~ÑÇÄ|é& bqx s ÅëÑé u~vz uÄ{|quçsqÑé Ä áÄuv ÇqrÄÑ$ q Äuy~ Çqx s uvÉëÑé u~vz {Ä}q~uÖêãyz ÅÇÄsvÇëvÑ |yâ~Ä& `É~Äs~çv ÇÖrvwy ÇqrÄÑ1 % { *' ~ÄërÇë % sÉv sÄxsvÉÑy ÅÄu {ÇçäÖ2 % { )' uv{qrÇë % xqsvÇäyÑé sÉv s~ÖÑÇv~~vv ÄrÄÇÖuÄsq~yv& (+& cÄxuqÑé ÄrÇqxàÄsçv sÄv~~çv tÄÇÄu{y& Z}vÑé s {qwuÄz uysyxyy (%) Ñq{yá tÄÇÄu{q& UÄÇÄu{y uÄ|w~ç sçtÄu~Ä$ s |ÖâäÖê ÉÑÄÇÄ~Ö ÄÑ% (/+ 295


|yâqÑéÉë ÄÑ sÄv~~çá tÄÇÄu{Äs i_R& aÄuuvÇwy% sqÑé ÖÉÑqs~Äz s~ÖÑÇv~~yz ÅÄÇëuÄ{ s tÄÇÄu{qá& dÇvrÖê ÄÑ sÉvá {Ä}q~uyÇÄs y ~qâq|é~y{Äs Öuv|ëÑé ÅÄÉÑÄë~~Äv y ÅÇyÉÑq|é~Äv s~y}q~yv sÄ% ÅÇÄÉq} }qÑvÇyq|é~Ä%rçÑÄsÄtÄ ÄrvÉÅvâv~yë |yâ~Ä% tÄ ÉÄÉÑqsq& T Çväv~yy xquqâ ÅÄ }qÑvÇyq|é~Ä}Ö ÄrvÉÅvâv~yê sÄzÉ{ É|vuÖvÑ ÅÄÉÑÄë~~Ä ÅÄsçäqÑé |yâ~Öê ÄÑsvÑÉÑsv~~ÄÉÑé ~qâq|é~y{Äs Ñç|Äs ÉÄ% vuy~v~yz y âqÉÑvz&

gàâáÖàÇÖxí yÖxÖáñâ ~} ÖÜíâv z~ÜÇÖÉvâ~é{àÅ~å ~ ÜÖ& Ç~â~é{àÅ~å ÖâÑÖè{Ñ~Ä% éâÖ áäààÅ~{ àxÖ~ xv|Ñí{ z{Çv á{èvïâ Ñv ÖåÖâ{% ã~ÑÑí x àväÑ{% wÖÇyváí }v àâvÅvÑÖÉ x~& Ñv ~ ÜÖz yvwáÖxàÅ~{ vÑ{ÅzÖâí% Ñ{Éçí }v Åáä|ÅÖÄ Ü~xv% x{Ñyáí ÜÖz àÖÇÑç{É ZvÇvâÖÑv% v xÖâ é{å~ T åÖâì ÜÖz Ü~xÖ% åÖâì ÜÖz x~ÑÖ% åÖâì x wvÑ{% åÖâì Ñv ÖåÖâ{ T xà{ Ñ~ÅvÅ Ñ~& é{yÖ á{è~âì Ñ{ ÉÖyäâ% Ç~èì z~àÅäâ~áäïâ ~ z~àÅäâ~áäïâ' gé{x~zÑÖ% îâ~å Rz~àÅä}~ÄS Ñ{ ~}w{|vâì ~ Ñv Üá~{É{ ä ÜÖàÇv' jâvÇÖ wíâì% ÑvzÖ z{á|vâì äèÅ~ Ñv ÉvÅäèÅ{' fvÅvÑäÑ{% / ÑÖñwáñ ÜÖ [p Ñv É{Ññ xíè{Ç ÜÖáäé{Ñ{ç ÉváèvÇv uÅäwÖxàÅÖyÖ ~ zÖÇÖ|~Ç% éâÖ é{á{} évà âá~zçvâì ÉváèvÇ Üá~wäz{â àvÉÖÇ{âÖÉ x e~ÇÖx~ç{' [àâá{évâì T ÉÑ{ ÖzÑÖÉä' hÖé{âÑÖyÖ ÅváväÇv Ñ{ xíàâvxÇñâì% ÅÖxáÖxíå zÖáÖ|{Å Ñ{ xíàâ~Çvâì' iÖxÑÖ x äàâvÑÖxÇ{ÑÑÖ{ xá{Éñ ñ wíÇ Ñv vîáÖzáÖÉ{% ~ ÅÖyzv kä&*,- ÖàâvÑÖx~Çàñ% ñ xÖè{Ç x àvÇÖÑ àvÉÖÇ{âv' hÖ}zÖáÖxvxè~àì% uÅäwÖxàÅ~Ä Üá{zÇÖ|~Ç ÉÑ{ à{àâì ~ Üá~Åv}vÇ àxÖ{Éä ÜÖáäé{Ñçä ÜÖzvâì RÑvÜ{áàâÅ~S' T l Ñvà {àâì É~Ñäâ z{àñâì% ÅÖÉvÑzäïê~Ä' nÖéä â{wñ ÜÖ}závx~âì ~ ÜÖåxvÇ~âì' qäàâáíÄ ÜÖÇÅÖxÑ~Å wíàâáÖ Ñv ÜÖzÑÖà{ Üá~Ñ{à zx{ ÉvÇ{ÑìÅ~{ áïÉÅ~ à xÖzÅÖÄ' (/, 296


T `Ñvï% Ñ{ Çïw~èì' ]v ~ ÉÑ{ é{á{} zxv évàv wíâì ä \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ''' âvÅ éâÖ ÖwÖÄz{Éàñ ÑvÜ{áàâÅvÉ~' T gÑ x}ñÇ ÅáÖåÖâÑíÄ àÖàäz x àxÖï áäé~êä3 T `v xà{% éâÖ àz{ÇvÑÖ pÖÅÑäxè~àì% Éí xíÜ~Ç~ ÖzÑ~É yÇÖâÅÖÉ zÖ zÑv' jâÖÜÅv xÖzÅ~% x~z~ÉÖ% ÜÖÅv}vÇvàì axvÑä&yÖá{ áÖà~Ñ& ÅÖÄ' T dvzÑÖ% zÖwvx~É x àÇ{zäïê~Ä áv}' Y â{Ü{áì àÇäèvÄ' háÖwÖ~Ñv x [váèvxàÅÖÉ ]ÖyÖxÖá{ }vzáv{Ñv' j{Äévà% àÇíèì% ÅÖÉvÑzäïê~Ä% â{w{ xÖâ éâÖ ÑvzÖ ~É{âì x x~zä' h{á& xÖ{% wäzì wÇ~|{ Å pfY' [âÖáÖ{% ÜÖzz{á|~ há{}~z{Ñâv' jä& É{Ä xÖÄâ~ Å Ñ{Éä x zÖx{á~{' ká{âì{% àávwÖâvÄàñ à ÜÖàÇÖÉ' sâÖ x{Ç~ÅÖ{ z{ÇÖ% àÇíèì% ÅÖÉvÑzäïê~Ä% zÇñ â{wñ' gÑ ÖâÅ~ÑäÇàñ x Åá{àÇ{ ~ áv}zäÉé~xÖ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T eí äÉ{{É ÜáÖåÖz~âì ÖyÖÑì ~ xÖzä''' Y É{zÑí{ âáä& wí ÜáÖÄâ~ T ÜÖáÖÄ |~zÅÖxvâí' kí ä| T àÉÖy~' háÖÄz~' \áäÜÜv Ñv x}Ç{â{% â{w{ vÜÇÖz~áäïâ' [Öâ îâÖ ~ {àâì É{z& Ñí{ âáäwí' kvÅ éâÖ T ÜáÖÄz~ é{á{} Ñ~å' f{ zvÄ yÖÇÖx{ }vÅáä|~âìàñ' k{w{ {ê{ zÖÇyÖ àÇä|~âì''' fä% wíxvÄ T a ÖÑ% ÖwÇvÜ~x É{Ññ àxÖ~É~ áäé~êvÉ~% w{á{|ÑÖ ÜÖzâÖÇÅ& ÑäÇ Å xíåÖzä' hÖ zÖáÖy{ x ÜÖàÖÇìàâxÖ É{Ññ Ñv}ÖÄÇ~xÖ âá{xÖ|~Çv ÖzÑv Ñ{Üá~ñâÑvñ ÉíàÇì3 `ÖÇÖâÖx xÉ{àâÖ âÖyÖ% éâÖwí {åvâì à ÑvÉ~ x ÖzÑÖÄ ÅÖÇÖÑÑ{% é~ÑÑÖ ~ ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖ% w{} ÉÖ{& yÖ ÜÖ}xÖÇ{Ñ~ñ äàÅvÅvÇ ávÑìè{' f{ â{áÜ~âàñ {Éä% ÖåÖâv ÜÖÅv}vâìàñ3 x{zì ÖÑ â{Ü{áì éÇ{Ñ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv% ÑvévÇì& Ñ~Å ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ \áäÜÜí R[~zÑÖ% Ñ{ x ÅÖÑñ ÅÖáÉS% T É{ÇìÅÑäÇv ä É{Ññ x yÖÇÖx{ ÅvxvÇ{á~ÄàÅvñ Üá~& àÅv}Åv' Y xà{&âvÅ~ {yÖ% `ÖÇÖâÖxv% ÑvzÖ ÜáÖäé~âì áv} ~ Ñv& xà{yzv% ÑvzÖ% éâÖwí ÖÑ x ÅÖÑç{ ÅÖÑçÖx }ÑvÇ àxÖ{ É{àâÖ ~ Ñ{ ÜÖzé{áÅ~xvÇ àxÖï ÅvÅäï&âÖ ÖàÖw{ÑÑÖàâì ~ Ñ{}vx~à~& ÉÖàâì x \áäÜÜ{ xÖÄàÅ' a ñ âÖyzv á{è~Ç3 Ñ~ áv}ä ! " âí% éÇ{Ñ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv% Ñ{ wäz{èì àÖ ÉÑÖÄ Ñ~ Ñv Üá~{É{% Ñ~ Ñv w{à{z{ ä xíàè~å áäÅÖxÖz~â{Ç{Ä yÖàäzváàâxv% ä ÜÖàÇv4 xà{ "(& 297


xv|Ñ{Äè~{ }vzvé~ ñ á{èvÇ ~ wäzä á{èvâì à Ñ~É~ Öz~Ñ Ñv Öz~Ñ' [íàÅÖéÅ~ ÉÑ{ Ñ{ Ñä|Ñí' kvÅ ~ wíÇÖ xà{ é{âíá{ yÖ& zv% ÜÖÅv ñ wíÇ ÅÖÉvÑzäïê~É o\[' e~Ñ~àâá }ÑvÇ Ö Ñvè~å x}v~ÉÖÖâÑÖè{Ñ~ñå' fÖ ÉÖÇ& évÇ' Y ÑvévÇìÑ~Å \ÇvxÑÖyÖ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ äÜávxÇ{Ñ~ñ ^Ü~è{x xà{yzv ~ xÖ xà{É ÜÖzz{á|~xvÇ e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖ& Ñí ~ ÅÖÉvÑzäïê~å xÖÄàÅvÉ~' eí ÜÖzë{åvÇ~ Å ÜÖàÖÇìàâxä jjji' gÑÖ áv}É{êvÇÖàì x àâváÖÉ% Åávà~xÖÉ zxÖáç{% Ñ{wáÖàÅÖyÖ x~zv% ÑÖ ~àÜÖÇ& Ñ{ÑÑÖyÖ zÖàâÖ~Ñàâxv' ZÇvyÖáÖzàâxÖ îâÖÉä }zvÑ~ï Üá~zv& xvÇ ávàÅ~Ñäxè~Äàñ ä {yÖ àâ{Ñ ÜváÅ' gyávzv ÜÖàÖÇìàâxv àÖÖâx{âàâxÖxvÇv ÖwÇ~Åä }zvÑ~ñ T ÖÑv wíÇv àÖÇ~zÑÖÄ ~ ÜÖzé{áÅ~xvÇv xv|ÑÖàâì ÖÅáä|{ÑÑÖyÖ {ï àÖÖáä|{Ñ~ñ' [ âÖâ x{é{á ä ÜÖàÖÇìàâxv% ä {yÖ }vÅáíâíå xÖáÖâ âÖÇÜ~& ÇÖàì ÉÑÖyÖ ÑváÖzä% x ÖàÑÖxÑÖÉ ÉÖÇÖz{|ì' eí ñxÑÖ àÇí& èvÇ~ èäÉ ~ Åá~Å~ ~ Öâé{âÇ~xÖ áv}Ç~évÇ~ àÇÖxv RÖÅÅä& ÜvÑâí% zÖÉÖÄS' cÖyzv ÉÖñ Évè~Ñv ÜÖzë{åvÇv Å xÖáÖâvÉ% ÖÑ~ ÖâÅáí& Ç~àì ~ Ñvà ÜáÖÜäàâ~Ç~ !âÖÇìÅÖ RpvÄÅäS"' u }vÉ{â~Ç% éâÖ Öàx{ê{Ñ~{ Ñv â{áá~âÖá~~ Ñvè{yÖ z~ÜÇÖÉvâ~é{àÅÖyÖ Üá{zàâvx~â{Çìàâxv âäàÅÇÖ{% ÑvÜáñ|{Ñ~{ x ÇvÉÜvå àÅvé{â% ~ Öâ îâÖyÖ Öwê{{ Öêäê{Ñ~{ Ñ{àâvw~ÇìÑÖàâ~ ~ Ñ{áxÖ}ÑÖ& àâ~ âÖÇìÅÖ äà~Ç~xvÇÖàì' l zx{á{Ä ÜÖàÖÇìàâxv É{Ññ ~ y{Ñ{ávÇv käÅ{{xv xàâá{â~Ç axvÑ axvÑÖx~é lzvÇìçÖx !zÖÅâÖá ÑväÅ% yäÉvÑ~âvá~Ä% ÜÖÇ~& â~é{àÅ~Ä àÖx{âÑ~Å ÜÖàÇv% âÖ {àâì ÜávÅâ~é{àÅ~ {yÖ }vÉ{àâ~& â{Çì' T 8CQ$ $ sâÖ wíÇ xíàÖÅ~Ä% àäâäÇÖxvâíÄ à Üá{ÅávàÑÖÄ è{x{ÇïáÖÄ ~ ÖâÅáíâíÉ Ç~çÖÉ é{ÇÖx{Å' iñzÖÉ à Ñ~É àâÖñÇ YÇ{ÅàvÑzá j{áy{{x~é r{wÇvÅÖx T ÜÖÇÅÖxÑ~Å% \{áÖÄ jÖ& x{âàÅÖyÖ jÖï}v' há~ xxÖz{ xÖÄàÅ x pjji ÖÑ ÅÖÉvÑzÖxvÇ ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíÉ ÜÖÇÅÖÉ Ñv Zeh' r{wÇvÅÖx wíÇ ä|{ x Üv& ávzÑÖ&xíåÖzÑÖÄ ãÖáÉ{ T x w{ÇÖÄ áäwvèÅ{ ~ ÉäÑz~á{ ÉÖá& àÅÖÄ xÖÇÑí% x wáïÅvå ÑvxíÜäàÅ' cávà~x !fä ÅvÅ wíÇÖ aÇÖÑÅ{ x Ñ{yÖ Ñ{ xÇïw~âìàñ fÖ Öw îâÖÉ T éäâì ÜÖ}|{'" +21 298


Щеблаков по должности официально являлся представите­ лем Центральной группы войск в Праге и возглавлял не­ большое подразделение (до ста человек) в столице. Чехи называли его комендантом Праги. Кстати, в Братиславе та­ кие же обязанности исполнял полковник В. Ф. Якимов (ко­ торый при вводе войск был командиром артполка.) Удальцов сказал мне: — Президент Людвик Свобода в отпуске. Все руко­ водство партии и государства в сборе. В залах посольства полно желающих поздравить вас с 51-й годовщиной Ок­ тября. На втором этаже, как и положено по протоколу, встре­ чали посол СССР С.В. Червоненко, его супруга Людмила Сергеевна, военный атташе генерал-майор И. И. Скрипко и его супруга. Поздравив взаимно друг друга с праздни­ ком, а меня еще со сформированием Группы и назначени­ ем ее командующим, Червоненко сказал Удальцову: — Проводите командующего в ту комнату. Золотову скажите, чтобы меньше топтался в зале, пусть тоже идет в ту комнату. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как передо мной оказался высокий и стройный с румяным лицом и светло-рыжеватыми волосами человек в штатском. Он представился: — Геноссе Майоров! Я посол Кроликовски. — И он, подав для приветствия руку, добавил: — Поздравляю! — Спасибо, товарищ посол. — Геноссе Вальтер Ульбрихт и геноссе генерал Гоф­ ман бил готовы пьять, — и он растопырил пальцы правой руки, — пьять дивизион хотел ввести сюда. Честно скажу, мне не очень приятно было слышать это не нужное для меня признание посла, и я, насколько мог, тактично его прервал: — Геноссе посол, политика выше желаний. —Яволь, яволь, геноссе. 299


А потом почти шепотом и наклоняясь к моему уху он тихо спросил, показывая глазами на Тукеева: — Он китаец, вы помирились? — Это мой заместитель по боевой подготовке генерал Тукеев. Он бурят. Кроликовски схватился за голову и воскликнул: «Майн гот! Какой мой оплошность!» Пройдя несколько шагов в направлении той комна­ ты, я увидел улыбающегося Золотова, которого под руку почему-то вел маленького роста человек восточного типа. Удальцов тихо мне шепнул: «Посол Монголии. Говорит по-русски. Порядочный прохвост». Посол обратился ко мне с какой-то тарабарщиной, из которой у меня в голове осталось: «Турды-бурды Няма, шурды-курды Майоров». —Товарищ посол, говорите по-русски, — попросил я его. Он, помедлив, вымолвил по-русски: — Мы говорим, что думаем. — Говорите, я слушаю. — Мы особое мнение имеем по вводу войск в Чехо­ словакию. — Свое мнение или китайское? — Свое, свое. Я показал на генерала Тукеева и добавил: — Вот он — ваш исторический земляк. Расскажите ему о вашем особом мнении. И послушайте, что он на это вам скажет. — Александр Михайлович, надо поласковее, — попы­ тался тихо подсказать мне Золотов. — Вы и ласкайте его. У меня на это времени нет. И же­ лания. И уже, когда отошли от Тукеева и монгольского посла, Удальцов зафиксировал: 300


T hávx~ÇìÑÖ àz{ÇvÇ ÅÖÉvÑzäïê~Ä' häàâì Ñ{ Ç{}{â à îâ~É ÖàÖwíÉ ÉÑ{Ñ~{É' j ávàÜáÖàâ{áâíÉ~ zÇñ Öwëñâ~ñ áäÅvÉ~ ÅÖ ÉÑ{ ÜÖzÖ& è{Ç ]}äá' T jÖzáäy ÅÖÉvÑzäïê~Ä% ÜÖ}závxÇñï% ÜÖ}závxÇñï T jÜvà~wÖ% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá% àÜvà~wÖ' T há{}~z{Ñâ ÉÑ{ Üá~Åv}vÇ åÖáÖè{ÑìÅÖ ÖáyvÑ~}Öxvâì Ü{á{zvéä yváÑ~}ÖÑÖx pfY o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜ{' R]v% Üávx wíÇ cÖzvÄ3 ]}äá T x~ÑÖyávzÑvñ ÇÖ}~Ñv% âä& zv ÅÇÖÑ~âàñ% ÖâÅäzv àx{â~âS% T ÜÖzäÉvÇ ñ' ]}äá ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T `vxâáv% àÖzáäy ÅÖÉvÑzäïê~Ä% ÉÖÄ }vÉ{àâ~â{Çì ÜÖ àâáÖ~â{Çìàâxä ~ ávàÅxváâ~áÖxvÑ~ï xÖÄàÅ ~ ÉÖÄ }vÉ{àâ~& â{Çì ÜÖ âíÇä ~ Ü{áxíÄ }vÉ{àâ~â{Çì ÑvévÇìÑ~Åv \{Ñ{ávÇì& ÑÖyÖ èâvwv y{Ñ{ávÇ cÖéäáv Üá~{zäâ Å xvÉ' gÑ~ àÖyÇvàäïâ Üá~{É&Ü{á{zvéä Åv}váÉ{ÑÑÖyÖ ãÖÑzv x yváÑ~}ÖÑvå zÇñ yáäÜÜí' !e~á â{à{Ñ j cÖéäáÖÄ ñ äé~Çàñ x eÖàÅx{ x *2/* T*2/, yÖzvå " T jÜvà~wÖ% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' [ ÅÖÉÑvâ{% Åäzv Ñvà Üá~yÇvà~Ç p{áxÖÑ{ÑÅÖ% Öàx{ê{& Ñ~{ wíÇÖ% ÅvÅ ~ x{}z{% Ñ{ ñáÅ~É' Y yäàâÖÄ âvwvéÑíÄ zíÉ âÖÇìÅÖ Üá~wvxÇñÇ àäÉávéÑÖàâ~' k{É Ñ{ É{Ñ{{ àá{z~ yÖà& â{Ä çvá~Çv vâÉÖàã{áv Ö|~xÇ{ÑÑÖÄ Üá~ÜÖzÑñâÖàâ~' há~& àäâàâxäïê~{ Ñ{áxÑÖ w{à{zÖxvÇ~ ~ ÉÑÖyÖ |{àâ~ÅäÇ~áÖxv& Ç~' käâ ~ ÜÖÇ~â~é{àÅ~{% ~ yÖàäzváàâx{ÑÑí{ z{ñâ{Ç~ p{åÖ& àÇÖxvÅ~~ T ~ Ç{xí{% ~ Üávxí{% ~ âxÖáçí&xzÖåÑÖx~â{Ç~ háv|àÅÖÄ x{àÑí% ~ {{ ÉÖy~Çìê~Å~' ]äwé{Å% aÑzáv% d{& Ñváâ% cÖÇìz{á% qx{àâÅv% Z~ÇñÅ% i~yÖ% h~Ç{á% cvÜ{Å% uÅ{è% qâáÖäyvÇ% eÇíÑvá|% o~àvá|% \äàvÅ% Z~áw~á{Å''' käâ ~ Ñvè~ Öã~ç~vÇìÑí{ Ç~çv' [à{Öwê{{ xÑ~ÉvÑ~{ Üá~& âñy~xvÇ Å à{w{ xíàÖÅ~Ä à{zÖÄ ~ ä}ÅÖÜÇ{é~Ä é{ÇÖx{Å T }v& É{àâ~â{Çì É~Ñ~àâáv ~ÑÖàâávÑÑíå z{Ç jjji [và~Ç~Ä [v& à~Çì{x~é cä}Ñ{çÖx' ,)* 301


T \ÖàÜÖz~Ñ evÄÖáÖx T h{á{zÖ ÉÑÖÄ àâÖñÇ bÖ}{ã jÉáÅÖxàÅ~Ä' j{zÖÄ wÖwá~Å% Ñ{áx~é{àÅÖ{ Ç~çÖ ~ Ñ{àÜÖ& ÅÖÄÑí{ áäÅ~''' T hÖé{Éä RyÖàÜÖz~ÑS5 T kvÅ x{zì Ñv äÇ~ç{&âÖ Åá~évâ RÖÅÅäÜvÑâ evÄÖáÖxS' u yÖâÖx wíÇ x}Öáxvâìàñ% ÑÖ Üá{ÅávàÑÖ ÜÖÑ~ÉvÇ% éâÖ ÑvåÖ|äàì x ÜÖàÖÇìàâx{ Ñv z~ÜÇÖÉvâ~é{àÅÖÉ Üá~{É{% yz{ yáäwÖàâì ~ åvÉàâxÖ Ñ{zÖÜäàâ~Éí' k{É Ñ{ É{Ñ{{ ñ Öâx{â~Ç3 T kvÅ Åá~évâ Ñv äÇ~ç{ z{wÖè~áí' Y xí |{ ÜÖÇ~â~Å% aÖ}{ã jÉáÅÖxàÅ~Ä' hÖÇ~â~é{àÅ~Ä z{ñâ{Çì' T [Öâ ñ ~ åÖéä à xvÉ~ yÖxÖá~âì Ö ÜÖÇ~â~Å{' g ÜÖÇ~â~& é{àÅ~å z{Äàâx~ñå% T ÖÑ yÖá{Ç |{ÇvÑ~{É ~zâ~ Ñv É{Ññ x wÖÄ' u {yÖ Öàâäz~Ç3 T [Öâ Ü{á{z xvÉ~ ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ äÜávxÇ{& Ñ~ñ \áäÜÜí% T ñ ÜÖÅv}vÇ Ñv `ÖÇÖâÖxv' fÖ âÖâ Ñ{ Üá{É~ÑäÇ É{Ññ ÖÜñâì&âvÅ~ ÜÖzÜávx~âì3 T u éÇ{Ñ [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv \áäÜÜí''' T gÑ% áv}äÉ{{âàñ% ~ éÇ{Ñ''' T ÑvÉ{á{ÑÑÖ ÜÖÉ{èÅvx à{ÅäÑzä% ñ }vÅÖÑé~Ç3 T [Ö{ÑÑÖyÖ àÖx{âv' kvÅ éâÖ xvÉ {àâì à Å{É x{àâ~ w{à{zä Ñv ÜÖÇ~â~é{àÅ~{ â{Éí' Y ñ x{zì ÅÖÉvÑ& zäïê~Ä' u wÖÇìè{ ÜÖ vzÉ~Ñ~àâávâ~xÑÖÄ évàâ~''' a% Ñ{ äàÜ{x }vÅÖÑé~âì ÉíàÇì% ñ äàÇíèvÇ yáÖÉÅ~{ àÇÖxv3 T jÖzáäy~ jÖzáäy~ hÖ}Öá hÖ}Öá sâÖ wíÇ sÉ~Çì i~yÖ% éÇ{Ñ há{}~z~äÉv oc ÅÖÉÜváâ~~ jÇÖxvÅ~~% éÇ{Ñ há{}~z~äÉv oc chp' !há~ îâÖÉ ÖÑ ÖàâvÇ& àñ É{âvÇÇäáyÖÉ Ñv cÖè~çÅÖÉ É{âvÇÇäáy~é{àÅÖÉ ÅÖÉw~& Ñvâ{ ~% Åàâvâ~ àÅv}vâì% wíÇ {z~Ñàâx{ÑÑíÉ çíyvÑÖÉ x áä& ÅÖxÖzàâx{ pjji'" T hÖ}Öá% ÜÖ}Öá% àÖzáäy~' evÇ{ÑìÅvñ z~àÅä}~ñ' T gÑ zÖ|zvÇàñ xà{Öwê{yÖ xÑ~ÉvÑ~ñ' T k{Ü{áì x p{åÖàÇÖxv& Å~~% ÅvÅ yÖxÖá~â Ñvè há{}~z{Ñâ jxÖwÖzv% âÖÇìÅÖ wÖÇâvïâ ~ wÖÇâvïâ' ZÖÇâvïâ ~ wÖÇâvïâ' gâ é{åÖx âÖÇìÅÖ ~ àÇí& è~èì3 Rz{ÉÖÅávâ~}vç~ñ% Ç~w{ávÇ~}vç~ñS4 Öâ àÇÖxvÅÖx3 Rã{z{ávÇ~}vç~ñS''' u àÜávè~xvï xvà xà{å% Öâx{âìâ{3 v àÖ& )&( 302


ç~vÇ~}É ÅâÖ wäz{â àâáÖ~âì x pjji5 T [à{ ÉÖÇévâ' T oí& yvÑ{ àÖç~vÇ~}É wäzäâ àâáÖ~âì5 Y5 sâv á{ÜÇ~Åv i~yÖ wíÇv xÖàÜá~Ññâv Üá~àäâàâxäïê~& É~ ÜÖ&áv}ÑÖÉä3 Å{É&âÖ à ïÉÖáÖÉ% Å{É&âÖ à Ñ{zÖäÉ{Ñ~{É ~ ÑvàâÖáÖ|{ÑÑÖàâìï% v Å{É&âÖ à yáäàâìï''' Y ÉÑ{ xàÜÖÉÑ~Çàñ áv}yÖxÖá à ÜÖÇÅÖxÑ~ÅÖÉ cá~x~ç& Å~É% {ê{ x ká{Ñé~Ñ{% x àvÉí{ Ü{áxí{ zÑ~ xxÖzv xÖÄàÅ x p{åÖàÇÖxvÅ~ï% é~àÇv +, ~Ç~ +- vxyäàâv' ^ã~É aÇì~é% ÅÖ& ÉvÑz~á *,)&yÖ Öâz{ÇìÑÖyÖ ÜÖÇÅv àxñ}~ váÉ~~% Üá~è{Ç zÖ& ÇÖ|~âì ÉÑ{% éâÖ â{ÇÖ ÜÖy~wè{yÖ +* vxyäàâv x ÉÖ{Ä R[ÖÇy{S ÉÇvzè{yÖ à{á|vÑâv àxñ}~àâv àÖ xà{É~ Ñ{ÖwåÖz~ÉíÉ~ zÖ& ÅäÉ{ÑâvÉ~% x Öç~ÑÅÖxvÑÑÖÉ yáÖwä ~ x àÖÜáÖxÖ|z{Ñ~~ Öã~ç{áv T }vÉ{àâ~â{Çñ ÅÖÉvÑz~áv wvâvÇìÖÑv ÜÖ ÜÖÇ~â& évàâ~ T ~ àÖÇzvâv ÖâÜávxÇ{ÑÖ Ñv áÖz~Ñä% x axvÑÖxàÅäï ÖwÇvàâì' u ÜÖwÇvyÖzvá~Ç cá~x~çÅÖyÖ ~ ÜÖ~Ñâ{á{àÖxvÇàñ3 Ñ{â Ç~ ÜáÖàìw ~Ç~ xÖÜáÖàÖx5 cá~x~çÅ~Ä å~âáÖ ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv É{Ññ' T ^àâì ÖzÑÖ Ñ{ÖwíéÑÖ{ z{ÇÖ''' [í }Ñv{â{% éâÖ ÜÖÇÅÖ& xí{ àxñ}~àâí z{|äáñâ Üá~ hch váÉ~~' aå é{ÇÖx{Å .)' gÑ~ ÅÖáÉñâàñ ~} ÜÖåÖzÑÖÄ ÅäåÑ~' lâáÖÉ ++ vxyäàâv% ÅÖyzv Üá~x{}Ç~ }vxâávÅ% ÜÖåÖzÑäï ÅäåÑï ÅvÅ àvávÑév ÖwÇ{Ü~Ç~ wÖàí{ ÜÖÇäyÖÇí{ çíyvÑñâv ~ àâvÇ~ xíÜávè~xvâì {zä' l ÜÖxváv ÖàâvxvÇvàì Åvèv x ÅÖâÇ{% ~ ÖÑ ÑvÅÖáÉ~Ç {ï Ñ{& |zvÑÑíå yÖàâ{Ä% v ÜÖâÖÉ {ê{ ~ évï ~É ÑvÇ~Ç' !j +* vxyä& àâv *2/1 yÖzv hávx~â{ÇìàâxÖ jjji äà~Ç~ÇÖ àÖÇzvâàÅ~Ä ávç~ÖÑ% zÖwvx~x x Ñ{yÖ .) yávÉÉÖx ÉvàÇv% +)) yávÉÉÖx Éñ& àv ~ +)) yávÉÉÖx w{ÇÖyÖ åÇ{wv' kvÅ~É Öwáv}ÖÉ% àäâÖéÑvñ ÑÖáÉv ÜáÖzäÅâÖx àÖàâvxÇñÇv -/)) ÅvÇÖá~Ä' cÖÑ{éÑÖ% àÖÇ& zvâí wíÇ~ àíâí&Üá{àíâí ~ çíyvÑñâ ÉÖ|ÑÖ wíÇÖ ÜÖz& ÅváÉÇ~xvâì'" c cá~x~çÅÖÉä% ÅvÅ ÖÑ ávààÅv}íxvÇ% ÜÖzÖè{Ç Åäáév& xíÄ à{zÖÄ çíyvÑ T Åávà~xíÄ% xíàÖÅ~Ä% x x{Ç~ÅÖÇ{ÜÑÖÄ è~áÖÅÖÜÖÇÖÄ }{Ç{ÑÖÄ èÇñÜ{% à ÅáäÜÑÖÄ }ÖÇÖâÖÄ à{áìyÖÄ x äå{% x áäwvå{ ÑvávàÜvèÅä ~ ÜÖx{áå Ñ{{ x é{áÑÖÄ ÜÇ~àÖ& 303 ,),


xÖÄ |~Ç{âÅ{% x wváåvâÑíå èâvÑvå% }vÜávxÇ{ÑÑíå x ÇvÅ~& áÖxvÑÑí{% yváÉÖèÅÖÄ àvÜÖy~' T e~Ç&é{ÇÖx{Å% T Öwávâ~Çàñ Üá~è{Ç{ç Å cá~x~çÅÖ& Éä' T [~|ä âí åÖáÖè~Ä Ñvév&vÇÑ~Å' Y ñ T wváÖÑ ~}&ÜÖz l|&yÖáÖzv' eÖ~ xÇvz{Ñ~ñ T xàñ jÇÖxvÅ~ñ' \Çñz~% ÅvÅ áÖ& ÉvÑñâv Åvèä äÜÇ{âvïâ''' azä }v âÖwÖÄ ÜÖ ÜñâvÉ xà{É âvwÖ& áÖÉ' jÅv|~% ÅÖyzv zvèì ÅÖÉvÑzä yávw~âì5 cá~x~çÅ~Ä wíÇ Öèvávè{Ñ' T cÖÉvÑzí âvÅÖÄ Ñ{ wäz{â' iÖÉvÑñâ ÜÖzÅÖáÉ~É' Y yávw~âì T Üá~Åv}v Ñ{ wäz{â' T s&î% éäxvé{&évxxvé{ T a% å~âáÖ àx{áÅvñ äyÖÇìÑí& É~ yÇv}~êvÉ~% çíyvÑàÅ~Ä wváÖÑ àÅv}vÇ3 T fÖ x{zì yÖxÖ& áñâ% éâÖ Üá~ àÖç~vÇ~}É{% É~Ç&é{ÇÖx{Å% xà{ áÖ&Ö&ÖxÑí' kvÅ zvxvÄ&zvxvÄ ÅÖÉvÑzä% Ñvév&vÇÑ~Å gwáv} çíyvÑàÅÖyÖ wváÖÑv ~ xàñ îâv ÅÖáÖâÅvñ ~àâÖá~ñ à çíyvÑñâvÉ~ Ç~èì Ñv à{ÅäÑzä É{ÇìÅÑäÇ~ x ÉÖ{Ä yÖÇÖx{' Y x ÜÖÇä}vâ{ÉÑ{ÑÑÖÄ !Öâ ÑvÅäá{ÑÑÖyÖ âvwvéÑÖyÖ zíÉv ~ àÇvwÖyÖ Öàx{ê{Ñ~ñ" ÅÖÉÑvâ{ ÜáÖzÖÇ|vÇvàì |váÅvñ Rz~à& Åä}~ñS é{åÖx ~ àÇÖxvÅÖx''' ;: 8A@9D9@;< =A?4@8FLI97A H76

E 9=H=<= H F=G:PC H=AG=I8G=C MA AFN 8# <J9N=AEC

. ~ÄërÇë (0-/ t& ~q ÅÇyv}v Ö ÅÄÉ|q cccb s iccb ÑÄs& ivÇsÄ~v~{Ä c& T& ÅÄ É|Öâqê ,(%z tÄuÄsãy~ç Tv|y{Äz `{ÑërÇéÉ{Äz ÉÄàyq|y% ÉÑyâvÉ{Äz ÇvsÄ|êàyy y}v| rÄ|vv âv} )$,%âqÉÄ% sÖê ~vÅÇvÇçs~Öê$ rvx s}väqÑv|éÉÑsq uÇÖtyá uÄsvÇyÑv|é~Öê rvÉvuÖ É avÇsç} Év{ÇvÑqÇv} h\ \ai R& VÖrâv{Ä}& Zx|qtqê ÉÖÑé uv|q1

,)304


cyuë xq {ÇÖt|ç} ÉÑÄ|Ä} s {Ä}~qÑv ÅÇqsy% Ñv|éÉÑsq }vwuÖ Ñ&Ñ& UÖÉq{Ä} y fvÇ|y~tvÇÄ}$ ë ÄrÇqÑy| s~y}q~yv ~q ÅÇyÉÑq|é~Öê xqy~ÑvÇvÉÄsq~% ~ÄÉÑé }~Äê ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç R& VÖrâv{q& TÄÉÅÄ|éxÄ% sqsäyÉé ÑÄÉÑÄ} ÅvÇsÄtÄ xq}vÉÑyÑv|ë ^y~yÉÑÇq y~ÄÉÑÇq~~çá uv| cccb T& \Öx~vàÄsq s âvÉÑé R& VÖrâv{q$ ë ÅÄuÄäv| { ÅÄÉ|vu~v}Ö y ÅÄxuÇqsy| vtÄ É ~qäy} Ärãy} ÅÇqxu~y{Ä} y ÅÄwv|q| v}Ö uÄrÇÄtÄ xuÄÇÄséë& T ÄÑsvÑ ~q èÑÄ R& VÖrâv{ ÅÇvu|Äwy| }~v ÉvÉÑé ÇëuÄ} É ~y}$ xqësys1 Kfq% }y|yê ë sqäÖ É|çäq| ~vÄu~Ä{ÇqÑ~Ä$ ~Ä rvÉvuÄ% sqÑé rÖuv} sÅvÇsçvL& aÄr|qtÄuqÇys vtÄ xq s~y% }q~yv$ y âÑÄrç ÅÄsvÉÑy ÇqxtÄsÄÇ s ~Öw~Ä} }~v ~qÅÇqs|v~yy$ ë v}Ö É{qxq|1 KR|v{Éq~uÇ cÑvÅq% ~Äsyâ$ ÅÄ sÄx}Äw~ÄÉÑy ë Äâv~é s~y}qÑv|é~Ä É|Öäqê y âyÑqê sqäy sçÉÑÖÅ|v~yë y }v~ë ÅÄÇq% wqvÑ s ~yá ~q|yâyv |Äty{y$ É Äu~Äz ÉÑÄÇÄ~ç$ q É uÇÖtÄz % ~vxqsvÇäv~~që {Ä~àÄs{qL& VÖrâv{ ÄÑsvÑy|1 KR sç áÄÑyÑv$ âÑÄrç {Ä~àÄs{q rç|q ÑÄ|é{Ä ÅÇyëÑ~Äz3L % K_vÑ$ R|v{Éq~uÇ cÑvÅq~Ä% syâ& T ÅÄ|yÑy{v ~v sÉvtuq rçsqvÑ sÉv ÅÇyëÑ% ~Äv& _Ä ÅÄ|yÑy{q rÖuvÑ ~qÉÑÄëãvz ÅÄ|yÑy{Äz s ÑÄ} É|Öâqv$ vÉ|y Ä~q ÉÄÄÑsvÑÉÑsÖvÑ Äråv{Ñys% ~ç} ÖÉ|Äsyë}L& ^~v uÖ}qvÑÉë$ É èÑÄtÄ }Ä}v~Ñq R& VÖrâv{ ~qâq| ÄÑ{ÇÄsv~~Ä sçÉ{qxçsqÑé }~v Çëu }çÉ|vz& TÄ%ÅvÇsçá$ ÅÄÉÑqsy| }~v ÖÉ|Äsyv rçÑé É ~y} ÄÑ{ÇÄsv~~ç}$ y vÉ|y É âv} ë ~v ÉÄt|qÉv~$ ÅÇë% }Ä v}Ö sçÉ{qxçsqÑé& YqsvÇy| s ÉsÄvz ÅÇë}ÄÑv y ÄÑ{ÇÄsv~~ÄÉÑy& c ~v{ÄÑÄÇç} ÇqxuÇqwv~yv} Ä~ ÉvÑÄsq| ~q Å|ÄáÖê y~ÜÄÇ}qàyê ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÄÑ% uv|é~çá |yà aÄ|yÑrêÇÄ h\ \acc Ä ~v} {q{ ÇÖ{Ä% '' O_i% (+/

,). 305


sÄuyÑv|v \ai& K^v~ë Éuv|q|y ÇvsyxyÄ~yÉÑÄ}& bqxsv }Äw~Ä }~v s Ñq{yá ÖÉ|Äsyëá ÇÖ{ÄsÄuyÑé ÅqÇÑyvz3 p ~v q|rq~và$ ~v {yÑqvà y ~v dyÑÄ& ^v~ë ÅÄxÄÇëÑ ÅvÇvu aÄ|yÑrêÇÄ h\ \acc& aÄu~y% }yÑv sÉv ÅÇÄÑÄ{Ä|ç$ sÉv }Äy sçÉ{qxçsq~yë& bqxsv vÉÑé tuv ÄÑáÄu ÄÑ y~ÑvÇ~qàyÄ~q|yx}q$ ÄÑ cÄsvÑÉ{ÄtÄ cÄêxq$ ÄÑ ÄrëxqÑv|éÉÑs ÅÄ TqÇäqs% É{Ä}Ö VÄtÄsÄÇÖ3 nÑÄtÄ ~vÑ& \ÑÄ ÄÉÖwuqvÑ ÇÖ}ç~ xq yá ÅÄÅçÑ{Ö ÄÑÄzÑy ÄÑ TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq3 \ÑÄ ~v ÅÇyx~qvÑ dyÑÄ3 p& Y~qvÑv |y sç$ âÑÄ ë ÑÇywuç ~v ÅÇy~ë| dyÑÄ s ~qäÖ ÉÑÇq~Ö3 avÇsçz Çqx % s }qv y|y yê~v$ {Ätuq Ä~ Öwv rç| s sq% tÄ~v$ ë ÄÑ{qxq|Éë ÅÇy~ëÑé vtÄ& TÑÄÇÄz Çqx % s yê~v y|y yê|v$ {Ätuq Ä~ rç| ~q qèÇÄuÇÄ}v s Sv|tÇquv& p ÄÑ{qxq|Éë ÅÇy~ëÑé vtÄ& dÇvÑyz Çqx % ÅÄÉ|v qstÖÉÑÄsÉ{yá ÉÄrçÑyz& Tç x~qvÑv Är èÑÄ}L& _q sÉv èÑy sçÉ{qxçsq~yë R& VÖrâv{q ë xq}v% Ñy|$ âÑÄ ë xq~y}qêÉé t|qs~ç} ÄrÇqxÄ} sÄv~~ç}y sÄÅÇÄÉq}y y ÑÄ~{ÄÉÑy rÄ|éäÄz ÅÄ|yÑy{y }~v ~vyxsvÉÑ~ç& _Ä vÉ|y èÑÄ Ñq{$ ÑÄ ÅÄâv}Ö wv s iváÄÉ|Äsq{yy ~v x~qêÑ Är èÑÄ}3 `~ ÄÑsvÑy|1 KY~qêÑ& Z Ö sqÉ x~qêÑ& p |yâ~Ä Är èÑÄ} tÄsÄ% Çy| ]vÄ~yuÖ Z|éyâÖ& Z }v~ë s èÑÄ} sÄÅÇÄÉv sç uÄ|w~ç ÅÄuuvÇwqÑé& T ÑÄ wv sÇv}ë ÇvsyxyÄ~yÉÑq dyÑÄ sç sÉÑÇvâqvÑv É ÇqÉÅÇÄÉÑvÇÑç}y ÄråëÑyë% }y& aÄâv}Ö Ñq{3 ^v~ë Ärsy~ëêÑ s }vu|yÑv|é~Ä% ÉÑy$ ~vÇväyÑv|é~ÄÉÑy s sçÅÄ|~v~yy ^ÄÉ{ÄsÉ{yá y uÇÖtyá ÉÄt|qäv~yz& p x~qê$ ÄrÄ }~v tÄsÄÇëÑ {q{ Ä rvxsÄ|é~Ä} âv|Äsv{v$ ~Ä {Ä}Ö èÑÄ sçtÄu% ~Ä3 c }v~ë ÑÇvrÖêÑ$ âÑÄrç ë xq )%+ }vÉëàq Åv% ÇvsvÇ~Ö| ÉÑÇq~Ö y sçÅÇqsy| sÉv Ääyr{y& p x~qê '$* 306


èÑy Ääyr{y y sçÅÇqs|ëê& ZÉÑÄÇyë ÄÅÇqsuqvÑ }Äy uvzÉÑsyëL& _q èÑÄ ë xq}vÑy|1 KR|v{Éq~uÇ cÑv% Åq~Äsyâ$ ÅÄ|yÑyâvÉ{yv ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y ÄÅÇvuv|ëêÑ ÉsÄy uvzÉÑsyë y uvzÉÑsyë }qÉÉ ~v ÑÄ|é{Ä u|ë yÉÑÄÇyy$ ~Ä âÑÄrç wysÖãyv ÉvtÄu~ë |êuy ~q Év% rv r|qtÄÑsÄÇ~Ä ÄãÖãq|y èÑÖ ÅÄ|yÑy{ÖL& R& VÖrâv{1 KTÄÑ s èÑÄ} y ÉÖÑé }Ävz ÅÄ|yÑy% {y& UÄ}Ö|{q ~v xq Äuy~ tÄu ÉÑq| UÄ}Ö|{Äz$ {q{ ÑvÅvÇé& Tç ÅÄ}~yÑv (0,. tÄu$ {q{ ÄÑ~ÄÉy|qÉé sqäq ÅqÇÑyz~që ÅvâqÑé y ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ { UÄ}Ö|% {v& e UÄ}Ö|{y ÑÄwv äqÑ{Äv ÅÄ|Äwv~yv rç|Ä& _Ä Ä~ Äs|quv| ÉÄrçÑyë}y& _Ä ÖâÑyÑv % Ä~ ÅÄ|ë{ y y}v| uv|Ä É ÅÄ|ë{q}y& p % É|Äsq{& _vÉ{Ä|é{Ä }vÉëàvs âváy sÄÄrãv }v~ë ~v ÅÇyx~qsq|y& Z èÑÄ ë uÄ|wv~ rç| ÖâyÑçsqÑé y ÉvzâqÉ ÖâyÑçsqê& Tç$ sÄv~~çv$ yxÖâqvÑv ÅÇÄÑys~y{Äs y ÇqÉÉÑq~Äs{Ö Éy| y ~q~ÄÉyÑv ÖuqÇ Ñq{$ tuv sçtÄu~Ä y {Ätuq sçtÄu~Ä& dq{wv y s ÅÄ|yÑy{v& VqzÑv sÇv}ë$ ë sÉv Éuv|qê& p % {Öx~và$ }Ä|ÄÑÄrÄvà& TväqzÑv }v~ë xq ÇvrÇÄ$ ~Ä ë ~v ÅÇvuq} cÄsvÑÉ{yz cÄêx$ y~ÑvÇ~qàyÄ~q|yx}$ TqÇäqsÉ{yz VÄtÄsÄÇL& iÖsÉÑsÖë$ âÑÄ R& VÖrâv{ syuyÑ sÄ }~v âv|Ä% sv{q$ {ÄÑÄÇÄ}Ö }Äw~Ä sÉv sçÉ{qxqÑé$ y âÑÄrç èÑy sçÉ{qxçsq~yë rç|y ~qyrÄ|vv ÄÑ{ÇÄsv~~ç}y$ ë v}Ö É{qxq|1 KR|v{Éq~uÇ cÑvÅq~Äsyâ$ ÉsÄy} ÑÄsqÇyãq} ÅÄ É|Öwrv ë sÉvtuq tÄsÄÇê1 NavÇsçz Év{ÇvÑqÇé h\ \ai y|y uvzÉÑsyÑv|é~Ä ÅÄ|yÑy{$ y|y âÑÄ%ÑÄ ~v uÄtÄsqÇysqvÑOL& aÄÉ|v èÑÄz ÜÇq% xç R& VÖrâv{ ÉÑq| rÄ|vv ÄÑ{ÇÄsv~v~ y sÉê rv% ÉvuÖ t|qs~ç} ÄrÇqxÄ} sv| Éq}& KaÄÉ}ÄÑÇyÑv$ {ÑÄ }v~ë Ä{ÇÖwqvÑ& _q {ÄtÄ ë }ÄtÖ ÅÄ|ÄwyÑéÉë3 WÉ|y rç sç x~q|y$ {q{ }~v

,)0 307


ÑÇÖu~Ä& Yq ÅÄÉ|vu~yv +M, }vÉëàvs ë |ÄwÖÉé ÉÅqÑé s + âqÉq ÖÑÇq y sÉÑqê s Év}é âqÉÄs& dq{ vwvu~vs~Ä$ ÉyÉÑv}qÑyâvÉ{y& ` Évrv ë ~v uÖ}qê& ZÉÑÄÇyë ÅÄ{qwvÑ$ {ÑÄ ÅÇqs& _q ÅÇvuÉÑÄëãv} a|v~Ö}v (+ ~ÄërÇë É& t& ë sçÉÑÖÅ|ê Çvx{Ä& p ÑÄ|é{Ä âÑÄ xq{Ä~ây| uÄ{|qu sâvÇ~vL& p ÉÅÇÄÉy| ~vÄÜyàyq|é~Ä y uÄsvÇyÑv|é~Ä Ä ÅÇÄuÄ|wyÑv|é~ÄÉÑy uÄ{|quq y vtÄ ÉÄuvÇwq~yy& iqÉq ~q âvÑçÇv3 R VÖrâv{ ÄÑsvÑy|1 KaÄ|ÑÄÇq âqÉq& T ÅvÇsÄz âqÉÑy uÄ{|quq uq~q ÄÑÅÄsvué q~ÑyÉÄàyq|yÉÑyâvÉ{y} tÇÖÅÅyÇÄs{q}$ Ñvâv~yë}& TÄ sÑÄÇÄz M t|qs~Äz âqÉÑy M ÅvÇÉÅv{Ñysç ~q rÖuÖãvv& ^ç rÖuv} ÅÇÄuÄ|wqÑé ÅÄÉ|vë~sqÇÉ{Öê ÅÄ|yÑy{Ö$ ~Ä ÄtÇq~yây} ÅÇqsçv Éy|ç t|qs~ç} ÄrÇqxÄ} s yÉÅÄ|éxÄsq~yy ÉÇvuÉÑs }qÉÉÄsÄz y~% ÜÄÇ}qàyyL& % R ~v ÄÑÅÖt~vÑv ÄÑ Évrë y~Ñv||ytv~àyê3 % Vqwv vÉ|y èÑÄ rÖuvÑ y Ñq{& M ^ÄwvÑ rçÑé$ ~v ÉÑÄyÑ Ñq{ Çvx{Ä s èÑÄz ÄrÉÑq~Äs{v3 M Z}v~~Ä ÉÑÄyÑ$ ÅÄÑÄ}Ö âÑÄ Ä~y xqä|y É|yä% {Ä} uq|v{Ä$ ë ÉÑq~Äs|êÉé ÄÇÖuyv} s yá ÇÖ{qá& T èÑÄ sÇv}ë { VÖrâv{Ö ÅÄuÄäv| âvá$ y VÖr% âv{$ ÅÄsvÇ~Ös tÄ|ÄsÖ { èÑÄ}Ö âváÖ$ âÑÄ%ÑÄ s Çvx{Äz ÜÄÇ}v y tÇÄ}{Ä ~qâq| v}Ö tÄsÄÇyÑé& cÅÇqsq ÄÑ R& VÖrâv{q ÅÄuÉv| ÅÄÉÄ| ÑÄs& ivÇsÄ% ~v~{Ä c& T& aÄÉ|v ~vÅÇÄuÄ|wyÑv|é~ÄtÄ y è~vÇ% tyâ~ÄtÄ ÇqxtÄsÄÇq }vwuÖ VÖrâv{Ä} y âváÄ} !{Ä% ÑÄÇçz Ä{qxq|Éë xq}& xqs& ÄÇtÄÑuv|Ä} h\ \ai" VÖrâv{$ ÄrÇqãqëÉé {Ä }~v$ É{qxq|1 KTÄÑ É}ÄÑ% ÇyÑv !ÉÄâ~Ä$ }qÑvÇ~Ä sçÇÖtq|Éë"$ èÑÄÑ ÑyÅ$ syuë$ âÑÄ ë svuÖ rvÉvuÖ É sq}y$ ÅÇyäv| }v~ë

,)1 308


É{Ä}ÅÇÄ}vÑyÇÄsqÑé& e ~qÉ vÉÑé Çväv~yv ÅÄÉ|qÑé ~q Éåvxu a`ba uv|vtqàyê& cq} ë ~v }ÄtÖ sÄx% t|qsyÑé èÑÖ uv|vtqàyê$ y Är èÑÄ} ÉvtÄu~ë ë tÄsÄÇy| É ]vÄ~yuÄ} Z|éyâÄ}& R Ä~$ xq}& xqs& ÄÇtÄÑuv|Ä}$ s sqäv} ÅÇyÉÖÑÉÑsyy$ s ÅÇyÉÖÑÉÑ% syy ÅÄÉ|q ÉÑqÇqvÑÉë }v~ë ÖrvuyÑé$ âÑÄ Ö }v~ë vÉÑé }~v~yv ~v ÅÄÉç|qÑé sÄÄrãv uv|vtqàyê& TÄÑ ÅÄÅÇÄrÖz É Ñq{y}y !ÄÅëÑé sçÇÖtq|Éë }qÑvÇ~Ä" ÇqrÄÑqÑéL& KR ÅÄâv}Ö rç uvzÉÑsyÑv|é~Ä sq} ~v sÄxt|qsyÑé uv|vtqàyê ~q Éåvxu a`ba3L % KnÑÄ ÉvzâqÉ uv|qÑé ~v|éxë& e ~yá Éåvxu (( ~ÄërÇë É& t&$ Ö ~qÉ a|v~Ö} (+ ~ÄërÇë É& t& WÉ|y ë ÅvÇv~vÉÖ a|v~Ö} y ÅÄvuÖ s TqÇäqsÖ$ ~q a|v~Ö}v h\ \ai É{qwÖÑ$ âÑÄ sÉv ÑÄ$ âÑÄ rÖuvÑ tÄsÄÇyÑé VÖrâv{$ Ä~ rÖuvÑ tÄsÄÇyÑé ~v ÉsÄy }çÉ|y$ q ÅÄ Ö{qx{v ^ÄÉ{sç y TqÇäqsç& dq{ Äâv~é É|Äw~Ä& p áÄâÖ ~q a|v~Ö}v sçÉÑÖÅyÑé Çvx{Ä& R }v~ë sÉv sÇv}ë ÉâyÑqêÑ ÇvsyxyÄ~yÉÑÄ}& bqxsv }Äw~Ä ÉÄt% |qÉyÑéÉë É Ñq{Äz y~ÜÄÇ}qàyvz y Äàv~{Äz3L `ÅqÉqëÉé$ âÑÄ }Äë u|yÑv|é~që rvÉvuq É R& VÖrâv{Ä} }ÄwvÑ sçxsqÑé ~vÅÇqsy|é~çv ÑÄ|{y$ ë ÑÇywuç ÅçÑq|Éë ÄÑr|qtÄuqÇyÑé xq rvÉvuÖ avÇsÄ% tÄ Év{ÇvÑqÇë h\ \ai R& VÖrâv{q y xqsvÇäyÑé ÇqxtÄsÄÇ y ÑÇywuç É|çäq| ~qÉÑÄëÑv|é~çv sÄxÇq% wv~yë& p ÅÄ~ë|$ âÑÄ R& VÖrâv{Ö ~vÄráÄuy}Ä sç% É{qxqÑéÉë$ É Ñv}$ Äâvsyu~Ä$ âÑÄrç èÑÄ ÉÑq|Ä uÄÉÑÄë~yv} ~qävtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq& T áÄuv sÉvz rvÉvuç R& VÖrâv{ ÉÑqÇq|Éë ÅÄu% âvÇ{~ÖÑé Ösqwv~yv y ÅÇvuq~~ÄÉÑé cÄsvÑÉ{Ä}Ö cÄêxÖ y s }Äv} |yàv TÄÄÇÖwv~~ç} cy|q}& KUÄsÄ% ÇëÑ$ âÑÄ sÉv }Äy sçÉÑÖÅ|v~yë ÅÄÉ|v )( qstÖÉÑq É& t& ~ÄÉëÑ ÄÑÑv~Ä{ Äryuç& _vÑ M ë ÅÄ|yÑy{ y

,)2 309


ÉÑÄê sçäv èÑÄtÄ& Z ÑÄtuq$ s h\ \ai$ y ~q qè% ÇÄuÇÄ}v s ^Ö{qâvsÄ$ y s ^ÄÉ{sv ë uy{ÑÄsq| ÅÄ% svuv~yv {qwuÄ}Ö â|v~Ö ~qävz uv|vtqàyy& ZÉÑÄ% Çyë ÄÅÇqsuqvÑ }v~ëL& Z ÄÅëÑé ÇqxuÇqwyÑv|é~Ä ÅÄsv| ÇqxtÄsÄÇ Ä ~vsvÇ~Äz$ ÅÇvusxëÑÄz y~ÜÄÇ% }qàyy& p xq}vÑy|$ s áÄuv ~qävz rvÉvuç { ~q} ÑÇywuç ÅÄuÉqwysq|Éë ÅÄÉÄ| c& T& ivÇsÄ~v~{Ä& aÄÉ|v )M* ÜÇqx É ÑÄs& ivÇsÄ~v~{Ä R& VÖrâv{ ÅÇÄuÄ|wq| ÇqxtÄsÄÇ ÉÄ }~Äz$ q ÅÄÉÄ| ÖáÄuy| rvÉvuÄsqÑé É uÇÖty}y ÑÄsqÇyãq}y& TÄ sÑÄÇÄz ÅÄ|Äsy~v rvÉvuç { ~q} ÅÄuÉv|q vtÄ ÉÖÅÇÖtq M R& Z& VÖrâv{$ {ÄÑÄÇÄz Ä~ }v~ë ÅÇvuÉÑqsy|& cÖÅÇÖtq VÖrâv{q s ÇqxtÄsÄÇ ~v s}väysq|qÉé$ q ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç VÖrâv{q âÖsÉÑsÄsq% |ÄÉé { ~vz t|ÖrÄâqzävv Ösqwv~yv y ÅÄâÑv~yv& aÄ{qxçsqë ~q ÉÖÅÇÖtÖ$ VÖrâv{ É{qxq|1 K^ç Äâv~é Çvu{Ä É ~vz syuy}Éë& TÄÑ Öwv ÅÄ|tÄuq Ö ~qÉ yx uÇÖxvz ~y{ÑÄ ~v rç| uÄ}q$ q svué èÑÄ ~vÄráÄuy}ÄL& ^~v ÅÄ{qxq|ÄÉé$ {q{ rç ÅÄÉ|v èÑÄtÄ ~v ÅÄÉ% |vuÄsq|Ä ÅÇysqÑ~Äv ÅÇyt|qäv~yv$ y$ ÅÄ~y}që$ âÑÄ èÑÄ ÅÇvwuvsÇv}v~~Ä$ ë ÅÄÉÑqÇq|Éë ÉsvÉÑy ÇqxtÄsÄÇ ~q uÇÖtÖê Ñv}Ö& avÇvu {Ä~àÄ} rvÉvuç Ö }v~ë s Çê}{v ÄÉÑqsq|ÄÉé ~vÉ{Ä|é{Ä t|ÄÑ{Äs sy~q$ q Ö R& VÖrâv{q Çê}{q rç|q ÅÖÉÑÄz& `~$ sxës }Äê ÇÖ{Ö É ÜÖwvÇÄ}$ É{qxq|1 KbqxÄ|év} ÅÄÅÄ|q} s x~q{ uÇÖwrç y ÄÑ{ÇÄsv~~ÄÉÑy s rÖuÖ% ãv}L& TÄ%sÑÄÇçá$ ë ÅÇvu|Äwy| R& VÖrâv{Ö y uÇÖty} ÇÖ{ÄsÄuyÑv|ë} ÅÇqsyÑv|éÉÑsq ÅÄÉvÑyÑé Äuy~ yx tqÇ~yxÄ~Äs UÇÖÅÅç& R& VÖrâv{ uq| ÉÄt|qÉyv& TÇv}ë rÖuvÑ ÖÉÑq~Äs|v~Ä uÄÅÄ|~yÑv|é~Ä$ ~Ä ÅÄM

,*) 310


v|v a|v~Ö}q h\ \ai y ÅÇyvxuq yx ÄÑÅÖÉ{q aÇv% xyuv~Ñq& T xq{|êâv~yv rvÉvuç R& VÖrâv{ vãv Çqx ÅÄuâvÇ{~Ö|$ âÑÄ vtÄ Äâv~é ÑÇvsÄwyÑ y ÄtÄÇâqvÑ ~vÅÇqsy|é~që y~ÄÜÇ}qàyë Ä ~v} y âÑÄ Ä~ áÄÑv| sÄ }~v syuvÑé ÄÑ{ÇÄsv~~ÄtÄ uÇÖtq1 K_q} É sq}y ÅÇyuvÑÉë ÇqrÄÑqÑé }ÄwvÑ$ }vÉëà$ ÅÄ|tÄuq$ q }ÄwvÑ$ y tÄuç& aÄèÑÄ}Ö ~q} ~Öw~Ä rçÑé ÄÑ{ÇÄsv~~ç}yL& VÄÅÄ|~yÑv|é~çv uq~~çv yx ÇqxtÄsÄÇq É ÑÄs& UÖÉq{Ä}& p ÉÅÇÄÉy|1 Kiv} Ñq{ ÄÅvâq|v~ ÅÇvuÉv% uqÑv|é ÅÇqsyÑv|éÉÑsq3L % KR$ Ñq} ~vrÄ|éäyv rvxÄrÇqxyë s aÇqtv$ áÖ|ytq~ëÑ ê~àç& aÇy{qxq|y yá ÇqxÄt~qÑéL y$ ÅÄ{qxçsqë ~q ÑÄs& ivÇ~y{q$ uÄrqsy|1 ?Q ~y} ÄrÄ sÉv} }Äw~Ä uÄtÄsÄÇyÑéÉë& R sÄÑ É uÇÖty}y ~v ÖuqvÑÉëL& !T èÑÄ sÇv}ë É ivÇ~y{Ä} Éyuv| R& VÖrâv{&" dÄs& UÖÉq{ ÅÇyt|qÉy| }v~ë ÅÄÉvÑyÑé vtÄ s SÇqÑyÉ|qsv s |êrÄv sÇv}ë uÄ y|y ÅÄÉ|v a|v~Ö% }q& TçÇqxy| ÖsvÇv~~ÄÉÑé$ âÑÄ s ÇqrÄÑv Ö ~qÉ É ~y} y É uÇÖty}y ÉÄsvÑÉ{y}y tv~vÇq|q}y rÖuvÑ ÅÄ|~çz {Ä~Ñq{Ñ& T áÄuv ÅÇyv}q Ö ÅÄÉ|q cccb ÑÄs& ivÇsÄ~v~{Ä c& T& â|v~ TÄv~~ÄtÄ ÉÄsvÑq % ~qâq|é~y{ ÅÄ|yÑÖÅÇqs|v~yë UÇÖÅÅç sÄzÉ{ c& ^& YÄ|ÄÑÄs y}v| u|yÑv|é~çv rvÉvuç É Ñ&Ñ& c}Ç{ÄsÉ{y} y Z~uÇÄz& cÄuvÇwq~yv ÇqxtÄsÄÇq rÖuvÑ uÄ|Äwv~Ä ÅÄxwv& c}Ç{ÄsÉ{yz }v~ë ÅÇyt|qÉy| s r|ywqzäyv u~y ~q ÅÇyv} { Évrv s _qàyÄ~q|é~Äv ÉÄrÇq~yv& R ÑÄs& Z~uÇq uq| ÉÄt|qÉyv ÅÄÉ|v a|v~Ö}q ÅÄÉv% ÑyÑé tqÇ~yxÄ~ ^y|Äsyàv& dÄs& ivÇ~y{ Ñq{wv ÅÄuÑsvÇuy| ÉÄt|qÉyv ÅÄÉvÑyÑé tqÇ~yxÄ~ ^y|Äsyàv ÅÄ sÄxsÇqãv~yy aÇvxyuv~Ñq yx ÄÑÅÖÉ{q&

,** 311


T àv|Ä} ÅÇyv} Ö ÅÄÉ|q cccb ÑÄs& ivÇsÄ~v~{Ä ÅÇÄäv| Äâv~é ÄÇtq~yxÄsq~~Ä$ s ÑvÅ|Äz uÇÖwv% É{Äz ÄrÉÑq~Äs{v& `u~q{Ä ës~Ä âÖsÉÑsÖvÑÉë ~v% {ÄÑÄÇqë áÄ|Äu~ÄÉÑé ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÑÄs& VÖrâv{q y uÇÖtyá ÇÖ{ÄsÄuyÑv|vz { ÑÄs& ivÇsÄ~v~{Ä c& T& TÉv ÅÇyÉÖÑÉÑsÖêãyv ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y \ai y ÅÇqsy% Ñv|éÉÑsq rç|y s~y}qÑv|é~ç { tv~vÇq|q} y ÄÜy% àvÇq} hv~ÑÇq|é~Äz tÇÖÅÅç sÄzÉ{& VÄ{|quçsqë sçävyx|Äwv~~Äv$ ÅÇÄäÖ ÄÅÇvuv|yÑé ÄÉ~Äs~Äv ÉÄuvÇwq~yv |y~yy }ÄvtÄ ÅÄsvuv~yë$ ÄÉÄrv~~Ä s ÄÑ~Ääv~yy avÇsÄtÄ Év{ÇvÑqÇë h\ \ai R& VÖrâv{q&


/5232 !$ EP[POKbK bP`Y\VYMKaUS` YLePU]YM \YMP]\UYW^ UYWKXOYMKXSh! CYS Y]XYcPXSi \ ZY\VYW JP[MYXPXUY! BhLYMXfT [YWKX \YMP]\UYNY ZYVUYMXSUK S bPc\UYT \]PXYN[K_S\]US SR KZZK[K]K :! >^LbPUK! @P NWVOZOVQR SWUJVN\daOMW H>=+ LZ[YO`J Z EOYLbU ZOSYO[JYOU HA AEG ># >\ZJSWU % NOSJKYe $*() MWNJ# <OZONJ Z EYONZONJ[OTOU EYJLQ[OTcZ[LJ IGGF D# IOYVQSWU ( NOSJKYe $*() MWNJ# AYX_SOPXaSKVgXKi M\][PbK =[PbUY

S GMYLYOf M E[KQ\UYW =[KOP! 7<\j RPWXYP L^OP] M RPWVP!!!8

j *)T*+ ÑÖñwáñ x àÖÖâx{âàâx~~ à äÅv}vÑ~{É há{}~& z{Ñâv jxÖwÖzí e~Ñ~àâáä ÖwÖáÖÑí ]}äáä T Öw äàÅÖá{& Ñ~~ Ü{á{zvé~ xÖ{ÑÑíå yÖáÖzÅÖx ~ äé{wÑíå ÜÖÇ{Ä o{Ñâ& ávÇìÑÖÄ yáäÜÜ{ xÖÄàÅ T ÑvévÇvàì ~Ñâ{Ñà~xÑvñ% åÖâñ ~ à xíyÖzÖÄ zÇñ é{åÖàÇÖxvçÅÖÄ àâÖáÖÑí% Ü{á{zvév ãÖÑzÖx ~ Öwë{ÅâÖx zÇñ áv}É{ê{Ñ~ñ% ÖwäàâáÖÄàâxv ~ ÑvévÇv wÖ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ~ àÖ{z~Ñ{Ñ~Ä ~ évàâ{Ä \áäÜÜí' sâÖÉä àÜÖàÖw& àâxÖxvÇÖ ~ Ñv}Ñvé{Ñ~{ Öâx{âàâx{ÑÑíÉ }v Üá~{É&Ü{á{zvéä àÖ àâÖáÖÑí hávx~â{Çìàâxv pjji mávÑâ~è{Åv \vÉÖä}v% }vÉ{àâ~â{Çñ há{zà{zvâ{Çñ Üávx~â{Çìàâxv àâávÑí% v ~} \áäÜÜí T Ü{áxÖyÖ }vÉ{àâ~â{Çñ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ xÖÄàÅvÉ~ \áäÜÜí y{Ñ{ávÇv d~âÖxç{xv ]É~âá~ñ axvÑÖx~év' jÖx{â e~Ñ~àâáÖx jjji Ñv}Ñvé~Ç {yÖ Üá{zàâvx~â{Ç{É àÖx{â& àÅ~å xÖÄàÅ zÇñ x}v~ÉÖz{Äàâx~ñ à hávx~â{ÇìàâxÖÉ pjji' p{åÖàÇÖxvçÅvñ àâÖáÖÑv% ÅÖÑ{éÑÖ |{% àâvávÇvàì Ü{á{& zvâì x ávàÜÖáñ|{Ñ~{ \áäÜÜí Ñ{ }vÜäê{ÑÑí{ x ÜáÖèÇÖÉ xÖ{ÑÑí{ yÖáÖzÅ~ !Åv}váÉ{ÑÑíÄ ~ àÅÇvzàÅÖÄ ãÖÑzí% ÜÖ& #!# 313


àâáÖ{ÑÑí{ {ê{ xÖ xá{É{Ñv YxàâáÖ&[{Ñy{áàÅÖÄ ~ÉÜ{á~~ Ü{á~Özv evá~~ k{á{}~~"' \áäwÖ yÖxÖáñ% ÑvÉ àâvávÇ~àì xàäé~âì Öwx{âèvÇí{% ÜÖÇäáv}áäè{ÑÑí{ ~ zvxÑíÉ&zvxÑÖ Ñ{ ~àÜÖÇì}ä{Éí{ pfY ãÖÑzí% ÜÖàâáÖÄÅ~% }váÖàè~{ âáv& xÖÄ ~ ÅäàâváÑ~ÅÖÉ äé{wÑí{ ÜÖÇñ ~ äé{wÑí{ ç{Ñâáí' u Üí& âvÇàñ zÖÇÖ|~âì Öw îâÖÉ fvévÇìÑ~Åä \{Ñ{ávÇìÑÖyÖ èâvwv ÉváèvÇä `våváÖxä e' ['% ÑÖ ÖÑ ÖÜäàâ~Ç É{Ññ Ñv yá{èÑäï }{ÉÇï3 T cÖÇäÜé~Å% zvá{ÑÖÉä ÅÖÑï x }äwí Ñ{ àÉÖâáñâ' hÖÇä& évÄ éâÖ {àâì' hÖ z~àÇÖÅvç~~% ÖÜá{z{Ç{ÑÑÖÄ \{ÑèâvwÖÉ% zÇñ xÖÄàÅ \áäÜÜí ÖÜá{z{ÇñÇÖàì 00 yváÑ~}ÖÑÖx !ávÄÖÑÖx" áv}É{ê{& Ñ~ñ xÖÄàÅ' a} Ñ~å à{Éì yváÑ~}ÖÑÖx T x jÇÖxvÅ~~% v 0) T x eÖávx~~ ~ x ç{ÑâávÇìÑíå ÖwÇvàâñå p{å~~' [ âá{å à{x{& áÖ&}vÜvzÑíå ~ }vÜvzÑíå ÖwÇvàâñå p{å~~ yváÑ~}ÖÑÖx àÖ& x{âàÅ~å xÖÄàÅ Ñ{ wíÇÖ' fÖ ~ x eÖávx~~% ~ x ç{ÑâávÇìÑÖÄ p{å~~% ~ x jÇÖxvÅ~~ áv}É{ê{Ñ~{ xÖÄàÅ ÖÜá{z{ÇñÇÖàì yÇvxÑíÉ Öwáv}ÖÉ Ñv ÜÖÇ~yÖÑvå !d~wvxv% e~ÉÖÑì% eÇvzv& ZÖÇ{àÇvx% e~ÇÖx~ç{% dì{èâì" ~ x àávxÑ~â{ÇìÑÖ Ñ{wÖÇì& è~å !ávÄÖÑÑíå" yÖáÖzvå ~Ç~ Ñvà{Ç{ÑÑíå ÜäÑÅâvå' k{Ü{áì wíÇÖ ñàÑÖ% éâÖ o{ÑâávÇìÑvñ yáäÜÜv xÖÄàÅ% ÅvÅ xÖ{ÑÑÖ&àâávâ{y~é{àÅÖ{ Öwë{z~Ñ{Ñ~{% zÖÇ|Ñv á{èvâì }v& zvé~ Ñ{ âÖÇìÅÖ àvÉÖàâÖñâ{ÇìÑÖ% ÑÖ ~ xÖ x}v~ÉÖz{Äàâx~~ à pfY ~ à äé{âÖÉ âá{wÖxvÑ~Ä ]ÖyÖxÖáv Öâ */ ÖÅâñwáñ !{yÖ ÜÖzÜ~àvÇ~ Üá{zà{zvâ{Ç~ hávx~â{Çìàâx jÖx{âàÅÖyÖ jÖï& }v ~ p{åÖàÇÖxvÅ~~"' c ÅÖÑçä ÖÅâñwáñ îÅàÜ{áâí ~ vÑvÇ~â~Å~ fYkg Üá~& èÇ~ Å Ñ{äâ{è~â{ÇìÑíÉ zÇñ Ñ~å xíxÖzvÉ3 ÖÑ~ ÖâÉ{évÇ~% éâÖ àÖ}zvÑ~{ o{ÑâávÇìÑÖÄ yáäÜÜí xÖÄàÅ x p{åÖàÇÖxvÅ~~ á{}ÅÖ àÑ~|v{â àâávâ{y~é{àÅ~{ xÖ}ÉÖ|ÑÖàâ~ yáäÜÜ~áÖx& Å~ xÖÄàÅ fYkg% zvxvñ xÖ}ÉÖ|ÑÖàâì g[j [] xí~yávâì , T - àäâÖÅ zÇñ áv}x{áâíxvÑ~ñ àxÖ~å xÖÄàÅ ~ äÜá{|z{Ñ~ñ x ÑvévÇ{ wÖ{xíå z{Äàâx~Ä x xíyÖzÑíå zÇñ Ñ~å äàÇÖx~ñå' Y îâÖ% z{àÅvâì% ÉÖ|{â Üá~x{àâ~ Å àâá{É~â{ÇìÑÖÉä xíåÖzä xÖÄàÅ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv Ñv . T/&{ àäâÅ~ xÖÄÑí Å ,*314


i{ÄÑä ~ {yÖ ãÖáà~áÖxvÑ~ï' há~é~Ñv âvÅÖyÖ ÜÖÇÖ|{Ñ~ñ% ÜÖ ÉÑ{Ñ~ï îÅàÜ{áâÖx ~ vÑvÇ~â~ÅÖx fYkg% ÅáíÇvàì x ÜáÖ& àé{âvå ÜÖÇ~â~ÅÖx% ÅÖâÖáí{ Ñ{zÖàâvâÖéÑÖ îÑ{áy~éÑÖ àÖ}& zvxvÇ~ Üñâäï ÅÖÇÖÑÑä x p{åÖàÇÖxvÅ~~% éâÖwí áv}xvÇ~âì yÖàäzváàâx{ÑÑí{ ~Ñàâ~âäâí pjji ~ váÉ~ï' hÖÇ~â~é{& àÅvñ ÖÜÜÖ}~ç~ñ x àâávÑ{ ÜáÖñxÇñÇv âáäàÖàâì Üá~ àÖ}zv& Ñ~~ RÜávx~â{Çìàâxv ÑváÖzÑÖyÖ zÖx{á~ñS' kvÅÖ{ Üávx~& â{ÇìàâxÖ% ÅvÅ Ö|~zvÇÖàì% }vñx~ÇÖ wí Ö xíåÖz{ p{åÖàÇÖxv& Å~~ ~} [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv' uxÑíÉ wíÇ ~ ÜáÖàé{â àÖ àáÖÅvÉ~ ÜáÖx{z{Ñ~ñ wÖÇìè~å ÉvÑ{xáÖx xwÇ~}~ yávÑ~ç pjji' fvzÖ wíÇÖ ~å ÜáÖxÖz~âì x ÑvévÇ{ vxyäàâv% v Ñ{ Öâ& âñy~xvâì Ñv à{Ñâñwáì' kÖyzv wí '' fÖ á{è~â{ÇìÑí{ áäÅÖxÖz~â{Ç~ jjji ~ ~å àÖï}Ñ~Å~ äÜá{z~Ç~ ÜÖÇ~â~ÅÖx jqY ~ ~å àÖï}Ñ~ÅÖx' Y xÖÖáä|{Ñ& Ñí{ à~Çí [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv Évàâ{áàÅ~ xíÜÖÇÑ~Ç~ ÖÜá{z{Ç{ÑÑäï ~É }vzvéä3 ÖzÑ~É áíxÅÖÉ% àâá{É~â{ÇìÑÖ ~ ÜávÅâ~é{àÅ~ w{} ÜÖâ{áì xx{Ç~ xÖÄàÅv x p{åÖàÇÖxvÅ~ï' u Ñ~ Ñv É~Ñäâä Ñ{ }vwíxvÇ% éâÖ ãÇvy ÉÖ{yÖ yÖàäzváàâ& xv ÑvåÖz~âàñ x áäÅvå ÜÖàÇv% ~É{ÑÑÖ ÖÑ Öâx{év{â }z{àì }v ÜáÖxÖz~Éäï eÖàÅxÖÄ ÜÖÇ~â~Åä ÖâÑÖà~â{ÇìÑÖ p{åÖàÇÖ& xvÅ~~' g ÜáÖwÇ{Évå% àxñ}vÑÑíå à xíÜÖÇÑ{Ñ~{É ÜÖÇÖ|{Ñ~Ä ]ÖyÖxÖáv% ÉÑ{ Üá{zàâÖñÇÖ ÜÖyÖxÖá~âì à ÜÖàÇÖÉ p{áxÖ& Ñ{ÑÅÖ' jâ{ÜvÑ [và~Çì{x~é xàâá{â~Ç É{Ññ x zx{áñå' [íàÖÅ~Ä ~ äÇíwé~xíÄ% à ÉñyÅ~É äÅáv~ÑàÅ~É yÖxÖáÖÉ% ÖÑ xí}íxvÇ Å à{w{ à~ÉÜvâ~ï% äxv|{Ñ~{ ~ ávàÜÖÇvyvÇ Å zÖx{á~â{Çì& ÑíÉ ÖâÑÖè{Ñ~ñÉ' hÖ Öwáv}ÖxvÑ~ï ÖÑ ~àâÖá~Å% ÅvÑz~zvâ ÑväÅ% Ñv Üváâ~ÄÑÖÄ ávwÖâ{ ÑvåÖz~Çàñ zvxÑÖ% wíÇ zv|{ à{& Åá{âvá{É oc cÖÉÜváâ~~ lÅáv~Ñí ÜÖ ~z{ÖÇÖy~~ !~É{ÑÑÖ x îâÖÄ zÖÇ|ÑÖàâ~ {yÖ åÖáÖèÖ }ÑvÇ Zá{|Ñ{x% x âÖ xá{Éñ à{Åá{âváì ÖwÅÖÉv Üváâ~~ x ]Ñ{ÜáÖÜ{âáÖxàÅ{"' `vâ{É jâ{& ÜvÑ [và~Çì{x~é wíÇ ÖâÅÖÉvÑz~áÖxvÑ x cfi ÜÖàÇÖÉ jjji% v Öââäzv T Ü{á{x{z{Ñ x hávyä' dÖy~Åv ~ ÑïvÑàí ,*. 315


âvÅÖyÖ ÅvzáÖxÖyÖ ÜáÖzx~|{Ñ~ñ ÉÑ{ Ñ{}ÑvÅÖÉí% zv ñ ~ Ñ{ ~Ñâ{á{àÖxvÇàñ ~É~' ]Çñ É{Ññ xv|ÑíÉ wíÇÖ âÖ% éâÖ àÖ jâ{& ÜvÑÖÉ [và~Çì{x~é{É Éí ÜÖÇvz~Ç~' Y }Ñvé~â% ÉÖyÇ~ ávà& àé~âíxvâì Ñv ÜÖÉÖêì záäy záäyv' Zäzäé~ ÖâÅáÖx{ÑÑíÉ à ÜÖàÇÖÉ% ñ ávààé~âíxvÇ Ñv x}v& ~ÉÑÖàâì' a jâ{ÜvÑ [và~Çì{x~é z{Äàâx~â{ÇìÑÖ wíÇ àÖ ÉÑÖÄ ÖâÅáÖx{Ñ{Ñ' eí zÖyÖxÖá~Ç~àì xàâá{évâìàñ Ñ{ É{& Ñ{{ zxäå áv} x É{àñç ä Ñ{yÖ x ÜÖàÖÇìàâx{ ~ ÖwÉ{Ñ~xvâìàñ ÉÑ{Ñ~ñÉ~ ~ ~ÑãÖáÉvç~{Ä w{} ÅvÅÖyÖ&Ç~wÖ ãÖáÉvÇìÑÖyÖ áv}yávÑ~é{Ñ~ñ àã{á Ñvè{yÖ xÑ~ÉvÑ~ñ ~ xÇ~ñÑ~ñ' ]Çñ É{Ññ Üá{|z{ xà{yÖ wíÇÖ xv|ÑíÉ }ÑvÅÖÉ~âìàñ à ÜÖàÖÇì& àÅ~É~ Öç{ÑÅvÉ~ ÜÖÇÖ|{Ñ~ñ z{Ç x pfY ~ é{á{} ÜÖàÇv% ~É{ïê{yÖ ÜÖàâÖñÑÑíÄ ÅÖÑâvÅâ à xíàè~É áäÅÖxÖzàâxÖÉ pjji% ÖÅv}íxvâì ÜÖà~ÇìÑÖ{ à~àâ{Évâ~é{àÅÖ{ xÇ~ñÑ~{ Ñv àÖàâÖñÑ~{ ~ wÖ{xäï yÖâÖxÑÖàâì [ÖÖáä|{ÑÑíå à~Ç p{åÖ& àÇÖxvÅ~~' ]Çñ jÖx{âàÅÖyÖ jÖï}v wíÇÖ xv|ÑíÉ% éâÖwí p{åÖàÇÖxvçÅvñ váÉ~ñ ÉÖyÇv îãã{Åâ~xÑÖ ÜáÖâ~xÖàâÖñâì xÖÄàÅvÉ x{áÖñâÑÖyÖ ÜáÖâ~xÑ~Åv T fYkg' Y éâÖ Åvàv{âàñ ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ Ñ{àâvw~ÇìÑÖàâ~ x Üváâ~~% x yÖàäzváàâx{Ñ& ÑÖÉ vÜÜvávâ{% wáÖ|{Ñ~ñ x äÉvå ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñç~~% ÜÖ}~ç~~ jea T xà{ îâÖ wíÇÖ Ñ{ àâÖÇìÅÖ ÉÖ{Ä }vwÖâÖÄ% àÅÖÇìÅÖ }vwÖâÖÄ ÜÖàÖÇìàâxv' jâ{ÜvÑ [và~Çì{x~é% ÖzÑvÅÖ% ÜÖÑ~& ÉvÇ% éâÖ Ñ~ÅvÅvñ ~ÑãÖáÉvç~ñ ÜÖàÖÇìàÅ~å ávwÖâÑ~ÅÖx Ñ{ ÉÖ|{â wíâì àâÖÇì ÜÖÇÑÖÄ% àÅÖÇì ÜÖÇÑÖÄ ñxÇñ{âàñ ~ÑãÖá& Évç~ñ% ÜÖÇäév{Évñ äÜávxÇ{Ñ~{É o\[ ~} à{É~z{àñâ~ à{É~ yváÑ~}ÖÑÖx ÜÖ xà{Ä àâávÑ{' nÖâ{ÇÖàì ÉÑ{ âÖyzv ávààÅv}vâì ÜÖàÇä Öw ÖzÑÖÉ ê{ÅÖâ& Ç~xÖÉ ãvÅâ{% ÑÖ ñ ÜÖzäÉvÇ% éâÖ Çäéè{ Ñ{ wäzä {yÖ x îâÖ xÜäâíxvâì''' cÖÑ{éÑÖ% â{É àvÉíÉ ñ Ñváäè~Ç Öw{â x}v~É& ÑÖÄ ÖâÅáÖx{ÑÑÖàâ~' k{Ü{áì% ÖzÑvÅÖ% Üá~èÇÖ xá{Éñ ávààÅv}vâì''' `v zx{ Ñ{z{Ç~ zÖ ÉÖ{Ä xàâá{é~ à ÜÖàÇÖÉ ÅÖ ÉÑ{ x Åvw~& Ñ{â x e~ÇÖx~ç{ xÖè{Ç% ÜÖÑäá~x yÖÇÖxä% ÜÖÇÅÖxÑ~Å Y' j' r{wÇvÅÖx' ,*/ 316


T kÖxvá~ê ÅÖÉvÑzäïê~Ä u ÜáÖx~Ñ~Çàñ''' \ÖâÖx ÜÖ& Ñ{àâ~ ÑvÅv}vÑ~{' T `v éâÖ | â{wñ ÑvÅv}íxvâì5 hÖâÖÜâvxè~àì Ñv É{àâ{ ~ ÜÖÅávàÑ{x zÖ äè{Ä% r{wÇv& ÅÖx Üá~}ÑvÇàñ3 T [ É{Ññ xÇïw~Çvàì é{èÅv''' T fä ~ éâÖ5 T gÑv''' z{|äáÑvñ à{Åá{âváì&àâ{ÑÖyávã~àâÅv ä ]äw& é{Åv' ZÖy ÉÖÄ sâÖyÖ ÉÑ{ {ê{ Ñ{ åxvâvÇÖ' fÖ ñ àz{á|vÇàñ ~ Ñ{ àâvÇ àÖÅáäèvâìàñ xàÇäå' T kí&âÖ åÖâì {{ Çïw~èì5 T kvÅ âÖéÑÖ% T àÇÖxÑÖ xíàâá{Ç~Ç r{wÇvÅÖx' T fä ~ }v éâÖ |{ ÉÑ{ â{wñ ÑvÅv}íxvâì5 käâ ÖÑ ÉÑ{ ~ àÅv}vÇ àvÉÖ{ yÇvxÑÖ{' aÇÖÑÅv !Ñv}Öx{É âvÅ à{Åá{âváñ&àâ{ÑÖyávã~àâÅä" á{yäÇñáÑÖ% é{á{} zxv zÑñ Ñv âá{â~Ä% x{z{â }vÜ~àì ~ z{Çv{â ávàè~ãáÖxÅä }và{zvÑ~Ä% w{à{z% áv}yÖxÖáÖx x há{}~z~äÉ{ oc chp' cvÅ Üávx~ÇÖ% }vÜ~àì x{z{âàñ x Åvw~Ñ{â{ ]äwé{Åv' q{ã zÖ|~zv{âàñ ávà& è~ãáÖxÅ~% ÅÖâÖáäï {Éä ÖwíéÑÖ Üá~ÑÖàñâ zvÇ{ÅÖ }v ÜÖÇ& ÑÖéì% Üáñé{â àâ{ÑÖyávÉÉí x à{Äã ~ ä{}|v{â ~} oc' Y aÇÖÑÅv% ÜÖÅ~zvñ }zvÑ~{ oc xàÇ{z }v ]äwé{ÅÖÉ% wíàâá{Ñì& ÅÖ ÑvÜávxÇñ{âàñ ÜáñÉ{åÖÑìÅÖ ÜÖz Öz{ñÇÖ Å r{wÇvÅÖxä' T gÑv ÇÖÜÖé{â ÉÑ{ Ö xà{å áv}yÖxÖávå ~ á{è{Ñ~ñå x Åvw~Ñ{â{ ]äwé{Åv' T ^yÖ yÖÇÖà â{Ü{áì }v}xäévÇ ÅvÅ ÜÖÅv& ñÑ~{3 T u Ñ{ ÜáÖà~Ç {{ Öw îâÖÉ% âÖxvá~ê ÅÖÉvÑzäïê~Ä' gÑv àvÉv''' r{wÇvÅÖxv ñ% áv}äÉ{{âàñ ÑvÅv}íxvâì Ñ{ àâvÇ' gÑ ÜÖ& Çäé~Ç Öâ É{Ññ ÖâÜäê{Ñ~{ àxÖ~å yá{åÖx% v ñ Öâ Ñ{yÖ T Ñv& z{|ÑíÄ ~àâÖéÑ~Å ~ÑãÖáÉvç~~' cÖÑ{éÑÖ% àÖÉÑ~â{ÇìÑÖ{ îâÖ z{Çìç{ wíÇÖ xÑ{ ÅÖz{Åàv ÉÖ{Ä ÉÖávÇ~' fä zv ZÖy ÜáÖ& àâ~â T ÖÑÖ x{zì Ñ{ {z~Ñàâx{ÑÑÖ{% }v éâÖ ÉÑ{ Üá{zàâÖ~â ÜÖÅvñâìàñ Ñv âÖÉ àx{â{''' [Öâ Öw îâÖÉ îÜ~}Öz{ ñ ~ Ñ{ àâvÇ ávààÅv}íxvâì ÜÖàÇä' [à{&âvÅ~ x {yÖ áäÅvå ãÇvy jjji% ~ ÖÑ Ñ{ zÖÇ|{Ñ wíâì )'317


àÉñâ ~Ç~ }vÉvávÑ váÉ{ÄàÅÖÄ |~â{Äê~ÑÖÄ' a ÅÖyzv ñ ~à& ÜávxÑÖ z{Ç~Çàñ à ÜÖàÇÖÉ ~ÑãÖáÉvç~{Ä% ÜÖÇäé{ÑÑÖÄ Öâ r{wÇvÅÖxv% âÖ Ç~èì ààíÇvÇàñ Ñv àxÖ~ Ñvz{|Ñí{ ~àâÖéÑ~& Å~' hÖ}zÑ{{% x Éváâ{% ÅÖyzv ]äwé{Å wíÇ ÖâàâávÑ{Ñ Öâ xÇv& àâ~% Ü{á{àâvÇ z{ÄàâxÖxvâì ~ ÅvÑvÇ ~ÑãÖáÉvç~~% RÅÖÑâáÖ& Ç~áä{ÉíÄS ÜÖÇÅÖxÑ~ÅÖÉ r{wÇvÅÖxíÉ' cváì{áv îâÖyÖ Öã~ç{áv xàÅÖá{ Üá{â{áÜ{Çv Ñ{ÅÖâÖáí{ ~}É{Ñ{Ñ~ñ3 ÜÖ& Ç~âáäÅ `ÖÇÖâÖx ä}ÑvÇ&âvÅ~ Ö {yÖ ÜÖåÖ|z{Ñ~ñå' há~zñ ÅÖ ÉÑ{ x Åvw~Ñ{â xÉ{àâ{ à ÖàÖw~àâÖÉ jÜ~á~ÑíÉ% `ÖÇÖâÖx }v& x{Ç áv}yÖxÖá Ö Ñ~}ÅÖÉ ÉÖávÇìÑÖÉ ÖwÇ~Å{ r{wÇvÅÖxv' !jÜ~á~Ñ% Üávxzv% à~z{Ç ÉÖÇév% Ç~èì Üíåâ{Ç'" [íàÇäèvx `ÖÇÖâÖxv% ñ }ÇÖ ÜÖàÇvÇ {yÖ àë{}z~âì''' x cvávyvÑzä '' gzÑv& ÅÖ r{wÇvÅÖxv ÑvzÖ wíÇÖ xíáäévâì' u åÖzvâvÄàâxÖxvÇ Ö {yÖ Ñv}Ñvé{Ñ~~ Ñv wÖÇ{{ xíàÖÅäï zÖÇ|ÑÖàâì à ÖâÅÖÉvÑ& z~áÖxvÑ~{É ~} p{åÖàÇÖxvÅ~~' cvÅ }Ñvâì% ä| Ñ{ áv}áäè~Ç Ç~ ñ âÖyzv ÇïwÖxì É{|zä áäààÅ~É Öã~ç{áÖÉ YÇ{ÅàvÑzáÖÉ j{áy{{x~é{É r{wÇvÅÖxíÉ ~ é{èàÅÖÄ z{xäèÅÖÄ aÇÖÑ& ÅÖÄ5 ^àÇ~ âí |~x% záä|~ê{% ÜáÖàâ~% éâÖ ÖâÅáíxvï âxÖï âvÄÑä' hÖàÇ{ xàâá{é~ à ÜÖàÇÖÉ ñ xíÇ{â{Ç x jÇÖxvÅ~ï% yz{ Ñv& z{ñÇàñ xàâá{â~âìàñ à \äàvÅÖÉ ~ cÖzv{É' ;: 8A@9D9@;< =A?4@8FLI97A H76

:HIG=N8 H F=G:PC H=AG=I8G=C MA AFH IE:8G?O=C ;# ;JH8AEC

TÑÄÇÄtÄ uv{qrÇë ÅÄ }Ävz y~yàyqÑysv ÉÄÉÑÄë% |qÉé sÉÑÇvâq Äuy~ ~q Äuy~ É avÇsç} Év{ÇvÑqÇv} h\ c|Äsq{yy ÑÄs& UÖÉq{Ä}& `É~Äs~Äv ÉÄuvÇwq~yv rvÉvuç ÉsÄuy|ÄÉé { ÅÄ|Äwv~yê uv| s i_R& ^~Äê

,*1 318


y~ÜÄÇ}yÇÄsq~ ÑÄs& UÖÉq{ Ä ~v{ÄÑÄÇçá Ñv~vsçá ÉÑÄÇÄ~qá ÅÄ|yÑy{ÄM}ÄÇq|é~ÄtÄ ÉÄÉÑÄë~yë i_R$ Ä ~vuÄÉÑqÑ{qá s rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy$ rÄvsÄz y ÅÄ% |yÑyâvÉ{Äz ÅÄutÄÑÄs{v$ Ä É~ywv~yy sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç$ q Ñq{wv Ä }~Ätyá ~q} yxsvÉÑ~çá É|Öâqëá ÅqàyÜyx}q y ÄÑuv|é~çá É|Öâqëá ÅÄÇq% wv~âvÉÑsq y ÅÄÅçÑÄ{ uvxvÇÑyÇÉÑsq& Sç| ÅÇysv% uv~ Çëu ÅÇy}vÇÄs$ ÅÄuÑsvÇwuqêãyá$ âÑÄ s ~v{Ä% ÑÄÇçá âqÉÑëá y ÉÄvuy~v~yëá i_R ÅÇqsç} Öuq|ÄÉé É{|Ä~yÑé ~q ÉsÄê ÉÑÄÇÄ~Ö }~Ätyá ÄÜyàvÇÄs$ ÉvÇwq~ÑÄs y ÄÉÄrv~~Ä ÇëuÄsÄz ÉÄÉÑqs ÅÇyxçsq (0-/ tÄuq& dÄsqÇyãÖ UÖÉq{Ö ÅÇy}vÇq}y ÅÄuÑsvÇwuv~Ä$ âÑÄ xq ÅÄÉ|vu~vv sÇv}ë s ÉÄÉÑqsv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq sÄÄÇÖwv~~çá Éy| i_R ÅÇÄës|ëvÑÉë Ñv~uv~àyë sçzÑy yx%ÅÄu {Ä~ÑÇÄ|ë h\ \ai y ÅÇqsyÑv|éÉÑsq& c uÇÖtÄz ÉÑÄÇÄ~ç$ sÉv rÄ|vv ÄÅÇvuv|v~~Ä sçÇq% wqvÑÉë ÉÑÇv}|v~yv ÅÇqsçá$ ÄÉÄrv~~Ä y~Ñv||ytv~% àyy$ svÉÑy ÅÄuÇçs~Öê ÇqrÄÑÖ ÉÇvuy âqÉÑvz y ÉÄvuy~v~yz i_R& T}vÉÑv É Ñv} ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ ÉÑÇq~ç y ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ$ xq~ëÑÄv t|qs~ç} ÄrÇq% xÄ} ÇqxÇväv~yv} sÄÅÇÄÉÄs s~ÖÑÇyÅÄ|yÑyâvÉ{Äz rÄÇérç$ xq ÅÄÉ|vu~yv }vÉëàç ës~Ä ÄÉ|qry|y ÉsÄv s~y}q~yv y s|yë~yv ~q sÄÄÇÖwv~~çv Éy|ç ÉÑÇq~ç& ^~Ätyv sÄÅÇÄÉç ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄu% ÉÑsq qÇ}yvz$ {quÇÄsçv sÄÅÇÄÉç$ sÄÅÇÄÉç rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy y ÄÇtq~yxqàyÄ~~Äz ÉÑÇÖ{ÑÖÇç s Éq% }Ä} äyÇÄ{Ä} Å|q~v$ }qÑvÇyq|é~Ä%rçÑÄsÄz ÄrvÉÅv% âv~~ÄÉÑy ÄÜyàvÇÉ{ÄtÄ ÉÄÉÑqsq u|yÑv|é~Äv sÇv}ë ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ} ÉÑÇq~ç ~v ÇqxÇväq|yÉé& dq{y} Är% ÇqxÄ}$ ÖÑÇqâysq|qÉé ÅvÇÉÅv{Ñysq É|Öwrç s sÄÄ%

,*2 319


ÇÖwv~~çá Éy|qá y ÅÄÉÑvÅv~~Ä Åquq|q yá ÅÄÅÖ% |ëÇ~ÄÉÑé& R ÖâyÑçsqë ~vÖÉÑÄzâysÄv ÅÄ|Äwv~yv s àv|Ä} s ÉÑÇq~v$ sÄÄÇÖwv~~çv Éy|ç }ÄtÖÑ Ä{q% xqÑéÉë qÇv~Äz ÅÄ|yÑyâvÉ{Äz rÄÇérç& Z vÉ|y ÅÄ% |yÑyâvÉ{Äv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ iccb y ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ s Éq}Äv r|ywqzävv sÇv}ë ~v xqz}ÖÑÉë sÄÅÇÄÉq}y ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq y ÇqxÇväv~yë Çëuq ÅÇÄr|v} s sÄÄÇÖwv~~çá Éy|qá$ i_R ~v s ÅÄ|~Äz }vÇv }ÄwvÑ sçÅÄ|~yÑé ÉsÄê ÇÄ|é$ {ÄÑÄÇqë vz ÄÑsvuv~q TqÇäqsÉ{y} VÄtÄsÄÇÄ}& dÄsqÇyã UÖÉq{ ÅÇyx~q|$ âÑÄ$ uvzÉÑsyÑv|é~Ä$ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ \ai y ÅÇqsyÑv|éÉÑsÄ$ xq~ëÑçv ÅÄ% |yÑyâvÉ{Äz rÄÇérÄz s~ÖÑÇy ÅqÇÑyy$ sçÅÖÉÑy|y yx ÉsÄyá ÇÖ{ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ sÄÄÇÖwv~~ç}y Éy|q}y& dÄs& UÖÉq{ xqësy|$ âÑÄ y Ä~ {q{ ÇÖ{ÄsÄuyÑv|é \ac ÉÄsvÇäv~~Ä ~v xq~y}q|Éë sÄv~~ç}y sÄÅÇÄÉq% }y s Éq}Ä} äyÇÄ{Ä} Å|q~v y uqwv ÅÇq{ÑyâvÉ{y ~v ÅÄÉvÑy| ~y Äu~ÄtÄ äÑqrq ÉÄvuy~v~yë y âqÉ% Ñy$ ÇqÉÅÄ|Äwv~~ÄtÄ s c|Äsq{yy& dÄs& UÖÉq{ ÅÇÄësy| yÉ{|êâyÑv|é~Öê xqy~ÑvÇvÉÄsq~~ÄÉÑé { ÅÄÉÑq~Äs{v uq~~ÄtÄ sÄÅÇÄÉq$ ÅÄ~y}që sqw~ÄÉÑé y ~vÄÑ|Äw~ÄÉÑé vtÄ Çväv~yë& `~ }v~ë xqsvÇy|$ âÑÄ s r|ywqzävv sÇv}ë rÖuvÑ y~yàyqÑÄÇÄ} ÅÄ% ÉÑq~Äs{y sÄÅÇÄÉq Ä sÄÄÇÖwv~~çá Éy|qá ÉÑÇq~ç ~q yÉÅÄ|{Ä}v aÇvxyuyÖ}q \ai& `u~ÄsÇv}v~~Ä ÑÄs& UÖÉq{ ÅÇÄÉy| }v~ë ~v ÅÄxwv 0%(' uv{qrÇë ÄrÄ sÉv} ÅÇÄy~ÜÄÇ}yÇÄsqÑé ÑÄs& ivÇ~y{q y ÅÄ sÄxsÇqãv~yy yx ÄÑÅÖÉ{q aÇvxyuv~Ñq ÇvÉÅÖr|y{y ÑÄs& csÄrÄuÖ& T xq{|êâv~yv rvÉvuç ÑÄs& UÖÉq{ vãv Çqx xq% svÇy|$ âÑÄ Ä~ ÉÄ ÉsÄvz ÉÑÄÇÄ~ç Öuv|yÑ uÄ|w~Äv s~y}q~yv sÄÄÇÖwv~~ç} Éy|q} ÉÑÇq~ç {q{ â|v~ )(& 320


yÉÅÄ|{Ä}q aÇvxyuyÖ}q \ai y {Ä~{ÇvÑ~Ä TÄÉÑÄâ% ~Ä}Ö sÄv~~Ä}Ö Ä{ÇÖtÖ M {q{ ÅvÇsçz Év{ÇvÑqÇé h\ \a c|Äsq{yy& TÄ sÑÄÇÄz ÅÄ|Äsy~v u~ë ë ~q~vÉ syxyÑ ÅÇvu% ÉvuqÑv|ê _qàyÄ~q|é~ÄtÄ ÉÄrÇq~yë ÑÄs& \|Ä{ÄâÖ&

p{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ zÑ{Ä ñ ÜÖà{â~Ç há{zà{zvâ{Çñ hávx~& â{Çìàâxv pjji' -+&Ç{âÑ~Ä% ÜÖzx~|ÑíÄ ~ Öwvñâ{ÇìÑíÄ é{& ÇÖx{Å à äÉÑíÉ~ yÇv}vÉ~ ~ ÇíàíÉ é{á{ÜÖÉ ÜáÖ~}x{Ç Ñv É{Ññ Üá~ñâÑÖ{ xÜ{évâÇ{Ñ~{' ;: 8A@9D9@;< =A?4@8FLI97A H76

9=H=<8 H FG=<H=<8I=B=C FG8:?I=BQHI:8 NHHG E# N=GD?AEC

cÄt|qÉ~Ä ÅÇvusqÇyÑv|é~Äz uÄtÄsÄÇv~~ÄÉÑy s ÅvÇsÄz ÅÄ|Äsy~v u~ë - uv{qrÇë É& t& s aÇqtv$ s xuq~yy ÅÇqsyÑv|éÉÑsq$ ÉÄÉÑÄë|qÉé usÖáâqÉÄ% sqë$ Äuy~ ~q Äuy~$ sÉÑÇvâq É ÑÄs& ivÇ~y{Ä}& U|qs~që Ñv}q rvÉvuç ÉsÄuy|qÉé { ~vr|qtÄÅÄ% |Öâ~Ä}Ö ÅÄ|Äwv~yê uv| s i_R& T Éq}Ä} ~qâq|v rvÉvuç ë ÅÄÉÑqsy| s yxsvÉÑ~ÄÉÑé ÑÄs& ivÇ~y{q$ âÑÄ sçÉ{qxçsqê }~v~yv Ä ÅÄ|Äwv~yy uv| s i_R$ ÄÅyÇqëÉé ~q Üq{Ñç$ ~q |yâ~çv ~qr|êuv~yë y uÄ% {|quç }Äyá ÅÄuây~v~~çá$ ~Ä ~y{Äy} ÄrÇqxÄ} ~v sçÇqwqê ÄÜyàyq|é~Äz ÅÄxyàyy cÄsvÑÉ{ÄtÄ ÅÇqsy% Ñv|éÉÑsq& ^Äë y~ÜÄÇ}qàyë y}vvÑ àv|é ÅÄÉÑqsyÑé s yxsvÉÑ~ÄÉÑé aÇvuÉvuqÑv|ë aÇqsyÑv|éÉÑsq iccb Ä }~Ätyá Ñv~vsçá ÉÑÄÇÄ~qá s ~qÉÑÄëãvv sÇv}ë s i_R$ {ÄÑÄÇçv ÅÄ Çqx|yâ~ç} ÅÇyây~q}$ sÄx}Äw~Ä$ v}Ö ~vyxsvÉÑ~ç& `u~ÄsÇv}v~~Ä sçÇqxy| }~v~yv

,+* 321


ÑÄs& ivÇ~y{Ö$ âÑÄ {q{ sÄv~~çz y {Ä}q~uÖêãyz hUT y {q{ {Ä}}Ö~yÉÑ ~v }ÄtÖ ÅÇÄzÑy }y}Ä$ {Ä% tuq s i_R$ ÖâqÉÑ~yàv ÉÑÇq~ TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄ% sÄÇq$ }~Ätyv sÄÅÇÄÉç ÉsÄvsÇv}v~~Ä ~v ÇväqêÑÉë y|y ÇväqêÑÉë s ÅÇÄÑysÄÇvâyy TqÇäqsÉ{Ä}Ö y ^Ä% É{ÄsÉ{Ä}Ö VÄtÄsÄÇq}& eáÖuäv~yv ÅÄ|Äwv~yë uv| s i_R }~Äê uÄ|Äwv% ~Ä ÅÄ É|vuÖêãy} Çqxuv|q}1 (& `É|qr|v~yv$ q xq ÅÄÉ|vu~yv }vÉëàç y ÄÑ% ÉÖÑÉÑsyv ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç h\ \ai$ vtÄ aÇvxyuyÖ}q y yÉÅÄ|{Ä}q sÄÄÇÖwv~% ~ç}y Éy|q}y ÉÑÇq~ç& )& _vÑsvÇuÄv$ ~vÄÇtq~yxÄsq~~Äv y rvÉÅvÇ% ÉÅv{Ñys~Äv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ sÄÄÇÖwv~~ç}y Éy|q}y ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ^y~yÉÑvÇÉÑsq ~qàyÄ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç$ y ÅÇvwuv sÉvtÄ ÑÄs& VxÖÇq& *& eÉy|v~yv ÅÇqsçá è|v}v~ÑÄs y yá ÉÑÇv}|v% ~yv s qÇ}yy$ y ÅÇvwuv sÉvtÄ s ÇÖ{ÄsÄuÉÑsv i_R !ÇqxsvuçsqÑv|é~Äv$ t|qs~Äv ÄÅvÇqÑys~Äv ÖÅÇqs% |v~yv$ {q~àv|ëÇyë ^y~yÉÑÇq ÄrÄÇÄ~ç$ TTc$ aT`$ TÄv~~Ä%ÅÄ|yÑyâvÉ{që q{quv}yë$ ÄÑuv|ç U|qs~ÄtÄ ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÖÅÇqs|v~yë"$ q Ñq{wv sÄ }~Ätyá ÉÄvuy~v~yëá y âqÉÑëá ~q }vÉÑqá sçsvÉÑy sÄÄÇÖ% wv~~çv Éy|ç yx%ÅÄu {Ä~ÑÇÄ|ë h\ \ai y ÅÇqsy% Ñv|éÉÑsq& aÄÅçÑ{q rÄz{ÄÑyÇÄsqÑé Çväv~yë ~Ä% ërÇéÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q h\ \ai& +& aÄsÉv}vÉÑ~Äv É~ywv~yv ÅqÇÑÅÄ|yÑÇqrÄÑç s ÉÄvuy~v~yëá y âqÉÑëá$ âÑÄ ÅÇë}Ä svuvÑ { Çvx% {Ä}Ö ÖáÖuäv~yê sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç$ ~vÅÄsy~Ä% sv~yê y ÉÄxuqvÑ ÖÉ|Äsyë ÅÇqsç} è|v}v~Ñq} u|ë ÇqrÄÑç s qÇ}yy& ,& Yq}vÑ~Äv É~ywv~yv rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy ÉÄ% )(( 322


vuy~v~yz y âqÉÑvz i_R& SvxÇqx|yâ~Äv ÄÑ~Ääv~yv ÅÄuqs|ëêãvtÄ rÄ|éäy~ÉÑsq ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq ÉÄvuy~v% ~yz y âqÉÑvz { ÖÇÄs~ê rÄvsÄz ÅÄutÄÑÄs{y& R sÄ }~Ätyá É|Öâqëá ~q|yâyv Äâ{ÄsÑyÇqÑv|éÉÑsq y ÅÄ{qx~Äv r|qtÄÅÄ|Öâyv É rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑéê y rÄvsÄz ÅÄutÄÑÄs{Äz& -& _q|yâyv s ÉÄvuy~v~yëá y âqÉÑëá$ ÄÉÄrv~% ~Ä s ÉÇvuv ÄÜyàvÇÉ{ÄtÄ ÉÄÉÑqsq TTc y aT`$ ÖÅqu~yâvÉ{yá$ ÅqàyÜyÉÑÉ{yá y uqwv yx}v~âvÉ{yá ~qÉÑÇÄv~yz& Z}vêÑÉë Üq{Ñç$ {Ätuq }~Ätyv ÄÜy% àvÇç âqÉÑvz TTc y aT` sçÉ{qxçsqêÑ }~v~yv Ä sÄx}Äw~ÄÉÑy ÄÇtq~yxÄsq~~ÄtÄ ÅvÇv|vÑq s bÖ}ç% ~yê$ otÄÉ|qsyê y|y fbU& .& eâqÉÑysäyvÉë É|Öâqy sÄ }~Ätyá ÉÄvuy~v% ~yëá y âqÉÑëá áyãv~yë ÄÇÖwyë y rÄvÅÇyÅqÉÄs y ÅÄÅçÑ{y xqáÄÇÄ~v~yë yá s Ñqz~y{qá& /& aÄÅçÑ{y ÅÇqsçá$ ÄÉÄrv~~Ä y~Ñv||ytv~àyy y ÉÑÖuv~ÑÄs$ q Ñq{wv ÉÑÄëãyá s ÇÖ{ÄsÄuÉÑsv tÄÉÖuqÇÉÑsq y ÅqÇÑyy !c}Ç{ÄsÉ{yz$ jÅqâv{"$ svÉÑy yuvÄ|ÄtyâvÉ{Öê ÄrÇqrÄÑ{Ö s qÇ}yy É ës% ~çá {Ä~ÑÇÇvsÄ|êàyÄ~~çá ÅÄxyàyz s ÇqxÇvx Çväv% ~yë ~ÄërÇéÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q h\ \ai y uÄtÄsÄÇq ÄÑ (- Ä{ÑërÇë É& t& 0& _qyrÄ|vv Çvq{àyÄ~~ç}y$ ÅÇqsç}y$ s ~q% ÉÑÄëãvv sÇv}ë s i_R ës|ëêÑÉë Év{ÇvÑqÇy ÅqÇÑ% {Ä}Äs$ xq}vÉÑyÑv|y {Ä}q~uyÇÄs ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz ÅÄ ÅÄ|yÑâqÉÑy$ ÄÜyàvÇç {Ä~ÑÇÇqxsvu{y$ }~Ätyv yx ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq ^y~yÉÑvÇÉÑsq ~qàyÄ~q|é% ~Äz ÄrÄÇÄ~ç$ {ÄÑÄÇçv yuvz~Ä$ q vÉÑé ÄÅqÉv~yë$ âÑÄ y ÄÇtq~yxqàyÄ~~Ä É}ç{qêÑÉë É |yuvÇq}y ÅÇqsçá$ ÄÉÑqêãyáÉë ÅÄ%ÅÇvw~v}Ö Ö ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq s h\ \ai y ÅÇqsyÑv|éÉÑsv& TÉv èÑÄ$ s}vÉÑv )() 323


sxëÑÄv$ sçxçsqvÑ ÉvÇévx~Äv ÄÅqÉv~yv$ âÑÄ vÉ|y s r|ywqzävv sÇv}ë ~v rÖuvÑ ÇväyÑv|é~ç} ÄrÇq% xÄ} Ö|Öâäv~Ä ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ i_R$ Ä~q ~v É}ÄwvÑ sçÅÄ|~yÑé ÄÑsvuv~~Öê vz ÇÄ|é TqÇäqsÉ{y} VÄtÄsÄÇÄ} {q{ qÇ}yë ÉÄàyq|yÉÑyâv% É{ÄtÄ tÄÉÖuqÇÉÑsq& dÄs& ivÇ~y{$ sçÉ|Öäqs y }~ÄtÄ xqÅyÉqs s r|Ä{~ÄÑ$ É{qxq|1 KRÇ}yë Ö ~qÉ xqÅÖãv~q& R ~q} uÄ{|quçsqêÑ$ âÑÄ sÉv r|qtÄÅÄ|Öâ~Ä$ y }ç svÇy}$ q ~quÄ ÅÇy~y}qÑé ÉÇÄâ~çv }vÇç$ ~Ä {q% {yv3L _q sÄÅÇÄÉ ÑÄs& ivÇ~y{q ë ÄÑsvÑy|1 KTç% ÅÇqs|v~yv uv| s i_R ÑÇvrÖvÑ ÉvÇévx~Äz ÅÄ|yÑy% âvÉ{Äz ÇqrÄÑç& ^~v ÑÇÖu~Ä sq} âÑÄ%|yrÄ ÅÇvu% |ÄwyÑé$ Ñq{ {q{ sç {q{ aÇvuÉvuqÑv|é ÅÇqsy% Ñv|éÉÑsq Éq}y èÑÄÑ sÄÅÇÄÉ uÄ|w~ç ÇväqÑé& `u% ~q{Ä yx ÄÅçÑq ÉÑÇÄyÑv|éÉÑsq \ÇqÉ~Äz RÇ}yy }ÄtÖ ÉÄÉ|qÑéÉë ~q Äuy~ }Ä}v~Ñ& T (0))%)* tÄ% uqá ÅvÇvu \ÇqÉ~Äz RÇ}yvz sÉ{ÄÇv ÅÄÉ|v tÇqw% uq~É{Äz sÄz~ç ÉÑÄë|Ä Äâv~é }~ÄtÄ É|Äw~çá ÅÇÄ% r|v}& Zá ~Öw~Ä rç|Ä ÇväqÑé& R ÑÄtuqä~yz ÅÇvu% ÉvuqÑv|é ÇvssÄv~ÉÄsvÑq dÇÄà{yz Ö}çä|v~~Ä ÑÄÇ% }Äxy| ÇqxÇväv~yv èÑyá ÅÇÄr|v} y ÅçÑq|Éë \ÇqÉ% ~Öê RÇ}yê Éuv|qÑé ÉsÄvz sÄÑây~Äz y ÄÑÄÇsqÑé vv ÄÑ ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç aÄ|yÑrêÇÄ h\ T\a!r"& aÄ|yÑrêÇÄ ~qx~qây|Ä qs% ÑÄÇyÑvÑ~Öê {Ä}yÉÉyê sÄ t|qsv É ÄÅçÑ~ç} {Ä}}Ö% ~yÉÑÄ}M|v~y~àv} UÖÉvsç} c& Z& nÑq {Ä}yÉÉyë Äråv{Ñys~Ä Äàv~y|q ÅÄ|Äwv~yv uv|$ ÅÇvu|Äwy|q ÅvÇÉÅv{ÑysÖ uq|é~vzävtÄ ÉÑÇÄyÑv|éÉÑsq \ÇqÉ~Äz RÇ}yy& dÇÄà{yz rç| É}vãv~& _qÇ{Ä}Ä} ÄrÄÇÄ~ç rç| ~qx~qâv~ ^& T& fÇÖ~xv$ {ÄÑÄÇçz ÅÄ ÅÄÇÖâv% ~yê aÄ|yÑrêÇÄ h\ s (0)+M), tÄuqá ÅÇÄsv| Çv%

,+324


ÜÄÇ}Ö$ ~qÅÇqs|v~~Öê ~q Ö{ÇvÅ|v~yv ÄrÄÇÄ~ÄÉÅÄ% ÉÄr~ÄÉÑy \ÇqÉ~Äz RÇ}yyL& aÄ~ës }Äê }çÉ|é$ ÑÄs& ivÇ~y{ ÉÅÇÄÉy|2 K\ÑÄ$ ÅÄ%sqäv}Ö$ }ÄwvÑ sÄxt|qsyÑé èÑÖ {Ä}yÉ% Éyê3 aÇvxyuv~Ñ3L& p ÄÑsvÑy|1 K]Öâäv$ vÉ|y { èÑÄ}Ö uv|Ö aÇvxyuv~Ñ ~v rÖuvÑ ÅÄu{|êâv~$ áÄÑë Ä~ uÄ|wv~ x~qÑé ÄrÄ sÉv} Äråv{Ñys~Ä y ÉsÄv% sÇv}v~~Ä& VÖ}qê$ rç|Ä rç ~vÅ|ÄáÄ èÑÄ uv|Ä ÅÄ% ÇÖâyÑé ÑÄs& jÑÇÄÖtq|Ö$ q ÄÑ c|Äsq{yy % ÑÄs& UÖÉq{Ö& `ÉÑq|é~Äz ÉÄÉÑqs % ÅqÇÑyz~çv y sÄv~% ~çv ÇqrÄÑ~y{y àv~ÑÇq y É }vÉÑL& dÄs& ivÇ~y{ É èÑy} ÉÄt|qÉy|Éë y xqsvÇy|$ âÑÄ Ä~ Är èÑÄ} }v% ÇÄÅÇyëÑyy y ÉÄÉÑqsv {Ä}yÉÉyy uÄ|ÄwyÑ ÉvtÄu~ë wv aÇvxyuv~ÑÖ& dÄs& ivÇ~y{ ÉÅÇÄÉy|2 K\ÑÄ }Ä% wvÑ xq}v~yÑé VxÖÇq ~q ÅÄÉÑÖ ^y~yÉÑÇq ~qàyÄ% ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç3L p ÄÑsvÑy|1 KUv~vÇq| ^ÖáqL& dÄs& ivÇ~y{ ~q èÑÄ xq}vÑy|1 KnÑÄ }Äë N|Ä% äquéOL& dÄs& ivÇ~y{ ÄrvÉÅÄ{Äv~ ÅÄurÄÇÄ} ~q uÄ|w% ~ÄÉÑé tÄÉÖuqÇÉÑsv~~ÄtÄ Év{ÇvÑqÇë _qàyÄ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç& `~ sç~qäysqvÑ }~v~yv ÅÇvu|ÄwyÑé aÇv% xyuv~ÑÖ ~q èÑÄÑ ÅÄÉÑ Äu~ÄtÄ yá ÑÇÄyá1 tv~vÇq% |q j}Ä|éuvÉq !{q~uyuqÑÖÇq ës~Ä ~vwv|qÑv|é~që$ ÅÇqsçz$ y}vvÑ ÅÇÄâ~çv Ésëxy É ÉyÄ~yÉÑq}y"2 tv~vÇq|q SvuÇwyáq !É ÉÄáÇq~v~yv} xq ~y} ÅÄÉÑq ~qâq|é~y{q U|qs~ÄtÄ ÅÄ|yÑÖÅÇqs|v~yë"2 tv~vÇq|q VxÖÇq !ÄÉsÄrÄuys ÅÄâvÑ~Ä vtÄ ÄÑ ÅÄÉÑq ^y~yÉÑ% Çq ÄrÄÇÄ~ç"& T {Ä~àv rvÉvuç ÑÄs& ivÇ~y{ vãv Çqx sçÇqxy| ÉÄwq|v~yv$ âÑÄ ÄrÉÑq~Äs{q s i_R Äâv~é É|Äw~që$ q Ö ~vtÄ {q{ Ö aÇvuÉvuqÑv|ë ÅÇqsyÑv|éÉÑsq uÄ èÑÄtÄ ~v uÄáÄuy|y ÇÖ{y& p ÉÅÇÄÉy|1 K\Ätuq sç ÅÄÉ|vu~yz Çqx rç|y ~qC ÅqÇ% '&) 325


Ñyz~Äz {Ä~ÜvÇv~àyy$ ÅqÇÑq{Ñysv y|y ÅÄ|yÑÉÄrÇq% ~yy s sÄv~~Ä} Ä{ÇÖtv y|y s Äu~Äz yx sÄy~É{yá âqÉÑvz3L % K)*%)+ yê~ë É& t& s SÇqÑyÉ|qsv ~q TÉvqÇ}vzÉ{Äz ÅqÇÑ{Ä~ÜvÇv~àyyL& _q èÑÄ ë xq}v% Ñy|1 KR c}Ç{ÄsÉ{yz ÑÄ|é{Ä ÅÄÉ|v ~ÄërÇéÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q Öwv sçÉÑÖÅq| s ÅëÑy y|y ävÉÑy âqÉÑëá y ÉÄvuy~v~yëá i_R&&&L % KnÑÄÑ âvÇÑ svxuv ÖÉ% ÅvsqvÑL& T xq{|êâv~yv ÑÄs& ivÇ~y{ sçÇqxy| vãv ~v% É{Ä|é{Ä }çÉ|vz& (& KaÄ%ÅÇvw~v}Ö s ÅqÇÑyy É|Äw~Ä& \Ä }~v ÉvtÄu~ë ÅÇyäv| ÑÄs& jÑÇÄÖtq| y tÄsÄÇyÑ$ âÑÄ ~qÉ 0 Év{ÇvÑqÇvz& TÄÉv}é áÄÇÄäyá$ Äuy~ jÅq% âv{ % ÅÇqsçz& _Ä }ç ~v ÇqrÄÑqv}& _q}y ~v ÇÖ% {ÄsÄuyÑ ÅvÇsçz& ^ç ~v ÅÇÄsÄuy} s wyx~é Çväv% ~yë ~ÄërÇéÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q h\ \aiL& dÄs& ivÇ~y{ }~v xqësy|$ âÑÄ Ä~ ÉvzâqÉ yuvÑ ~q sÉÑÇvâÖ É aÇvxyuv~ÑÄ} y rÖuvÑ ÅÇÄÉyÑé ÑÄs& csÄrÄuÖ$ âÑÄrç Ä~ sçxsq| { Évrv VÖrâv{q y s {qÑvtÄÇy% âvÉ{Äz ÜÄÇ}v ÅÇvu|Äwy| ~qâqÑé sçÅÄ|~v~yv Çv% äv~yë ~ÄërÇéÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q& `u~ÄsÇv}v~~Ä ÑÄs& ivÇ~y{ ÅÇÄÉy| }v~ë rçÑé tÄÑÄsç} 0 y|y (' uv{qrÇë É& t& !ÅÄ sÄxsÇqãv~yy yá yx \yvsq" ÅÄÉvÑyÑé aÇvxyuv~Ñq iccb ÑÄs& csÄrÄuÖ y ÅÇÄ% y~ÜÄÇ}yÇÄsqÑé vtÄ Ä ÅÄ|Äwv~yy uv| s i_R& iÑÄ {qÉqvÑÉë ÑÄs& jÑÇÄÖtq|q$ ÑÄ Ä~ vtÄ ÅÇÄy~ÜÄÇ% }yÇÖvÑ Éq}& dq{y} ÄrÇqxÄ}$ ÅÄ xqës|v~yê ÑÄs& ivÇ~y{q$ ~q r|ywqzäv} xqÉvuq~yy yÉÅÄ|{Ä}q aÇvxyuyÖ}q h\ \ai Ä~$ aÇvxyuv~Ñ$ ÑÄs& UÖÉq{$ ÑÄs& jÑÇÄ% Ötq| uÄ|w~ç sçÉÑÖÅyÑé É xqës|v~yv} Ä ~vr|qtÄ% ÅÄ|Öâ~Ä} ÅÄ|Äwv~yy uv| s i_R y ÅÄÑÇvrÖêÑ ÉÄx%

,+/ 326


uqÑé ÅqÇÑyz~Öê {Ä}yÉÉyê ~q Éq}Ä} sçÉÄ{Ä} ÖÇÄs~v ÅÄ yxÖâv~yê uv| s i_R& dÄs& ivÇ~y{ }v~ë y~ÜÄÇ}yÇÄsq|$ âÑÄ aÇvxy% uv~Ñ$ Ä~$ q Ñq{wv uÇÖtyv ÇÖ{ÄsÄuyÑv|y h\ \ai ÅÄÉ|v a|v~Ö}q sÄ sÑÄÇÄz ÅÄ|Äsy~v uv{qrÇë É& t& ÅÄÉvÑëÑ tqÇ~yxÄ~ ^y|Äsyàv& 99& aÇÄÉérq ÑÄs& ivÇ~y{q ^y~yÉÑÇÖ ÄrÄÇÄ~ç ^qÇäq|Ö cÄsvÑÉ{ÄtÄ cÄêxq ÑÄs& UÇvâ{Ä R& R&1 ÅÄxsÄ~yÑé ^y~yÉÑÇÖ ~qàyÄ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç VxÖÇÖ y ÇqxåëÉ~yÑé v}Ö$ âÑÄrç VxÖÇ ~v sçÉÑÖÅq| É ÅÇvu|Äwv~yv} Ä ÅÄuây~v~yy sÄv~~Äz {Ä~ÑÇÇqxsvu% {y ÑÄ|é{Ä ^y~yÉÑÇÖ ~qàyÄ~q|é~Äz ÄrÄÇÄ~ç& dÄs& ivÇ~y{ ÉâyÑqvÑ àv|vÉÄÄrÇqx~ç} sÄv~~Öê {Ä~ÑÇÇqxsvu{Ö ÅÄuây~yÑé ^y~yÉÑvÇÉÑsÖ s~ÖÑÇv~% ~yá uv|$ ÄÉÑqsys xq ~vz ÜÖ~{àyy ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÄÇtq~q& KgÄÇÄäÄ rç|Ä rç Éuv|qÑé Ñq{$ {q{ èÑÄ Éuv|q~Ä Ö sqÉ& e sqÉ sÉv xq}ç{qvÑÉë ~q ÑÄs& R~uÇÄÅÄsvL& 999& T {Ä~àv rvÉvuç ÑÄs& ivÇ~y{ ~q }Äy uÄ% sÄuç ÉÄt|qÉy|Éë1 (& `ÉÑqsyÑé ÅëÑé äÑqÑ~çá {Ä}v~uqÑÖÇ !eÉÑy% ~q%]qrv$ UÇquvà%\Çq|Äsv$ Uqs|yâ{Ös%SÇÄu$ dÇv~% ây~$ Sq~É{q%SçÉÑÇyàq"& )& e|ÖâäyÑé Çqx}vãv~yv ÅÇvuÉÑqsyÑv|éÉÑsq ÉÄsvÑÉ{ÄtÄ sÄv~~ÄtÄ {Ä}q~uÄsq~yë s aÇqtv$ sç% uv|ys u|ë èÑÄtÄ xuq~yv É *'%*, {Ä}~qÑq}y& *& aÄ|ÄwyÑv|é~Ä ÇväyÑé !âvÇvx ÑÄsqÇyãq Uq% }ÄÖxq" s r|ywqzävv sÇv}ë Çqx}vãv~yv bab s iväÉ{v%SÖuyvsyàv& TÉë rvÉvuq ÅÇÄáÄuy|q ÄÑ{ÇÄsv~~Ä$ É ës~Äz xqy~ÑvÇvÉÄsq~~ÄÉÑéê ÅÄÉÑq~Äs{Äz sÄÅÇÄÉq ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÑÄs& ivÇ~y{q& ` ÉÄuvÇwq~yy rvÉvuç ~q

,+0 327


встрече с товарищем Черником я проинформиро­ вал 6 декабря с. г. посла СССР в ЧССР тов. Червоненко С. В .

Командиры соединений и частей продолжали прини­ мать казармы и другие объекты. А я, встретившись с Гуса­ ком и Черником, видел перед собой перспективу встречи с Президентом Свободой. И вдруг 11 декабря вечером по ВЧ мне позвонил Ми­ хаил Иванович Повалий. — Завтра в 11 часов по московскому времени на аэро­ дром Миловице прибудет министр. Ни почетного караула, ни парадных дорожек. На аэродроме быть тебе одному. — Чехословацкая сторона знает? — Знает. Ни о чем не беспокойся. На всякий случай я кроме «Чайки» (в которой сам и ехал) направил на аэродром еще две служебные «Волги». В назначенное время 12 декабря Ту-134 приземлился на аэродроме Миловице. Из самолета вышли Гречко и Епишев. Мы обменялись рукопожатием. Министр без це­ ремоний и улыбок деловито спросил: — Сколько времени ехать до Пражского Кремля к Президенту? — Минут 50 — 60, товарищ министр. — Успеем к 10 часам? —Так точно. — Едем, Алексей, — он обратился к Епишеву. В «Чайке» я сидел на месте командира, впереди. За моей спиной, дыша мне в затылок, восседал Министр обо­ роны, а слева от него начальник Главпура. Две «Волги», которые я предусмотрительно взял с со­ бой на аэродром, следовали за нами с нашими адъютанта­ ми. Весь путь мы молчали. Очевидно, министр готовился 328


Å à{áì{}ÑÖÉä ~ Ñ{ Öé{Ñì&âÖ Üá~ñâÑÖÉä zÇñ Ñ{yÖ áv}yÖxÖáä à há{}~z{ÑâÖÉ' há~{åvÇ~ xÖxá{Éñ' fvà xàâá{â~Ç ÑvévÇìÑ~Å ÅvÑç{Çñ& á~~ há{}~z{Ñâv y{Ñ{ávÇ&Ç{Äâ{ÑvÑâ häzÇvÅ ~ zÖÇÖ|~Ç% éâÖ yÇvxv yÖàäzváàâxv Ö|~zv{â Ñvà' eí xÖèÇ~ x ÖyáÖÉÑíÄ àx{âÇíÄ }vÇ' há{}~z{Ñâ wíÇ x ãÖáÉ{ y{Ñ{ávÇv váÉ~~' YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é ~ há{}~z{Ñâ É{zÇ{ÑÑÖ ~ ÉÖÇév èÇ~ záäy záäyä Ñvxàâá{éä' eí à ^Ü~è{& xíÉ ÖâàâvÇ~ Öâ \á{éÅÖ Ñv Ñ{àÅÖÇìÅÖ èvyÖx' \á{éÅÖ ~ jxÖwÖzv ÖwÑñÇ~àì ~ ÉÖÇév }vÉ{áÇ~ Ñv Ñ{& àÅÖÇìÅÖ ÉyÑÖx{Ñ~Ä' cv}vÇÖàì% É{|zä îâ~É~ ÇïzìÉ~ }vxñ& }vÇàñ ÅvÅÖÄ&âÖ w{}ÉÖÇxÑíÄ ~ âvÄÑíÄ zÇñ É{Ññ à ^Ü~è{& xíÉ áv}yÖxÖá% Ö àÖz{á|vÑ~~ ÅÖâÖáÖyÖ ñ ÉÖy âÖÇìÅÖ zÖyv& zíxvâìàñ' R T l| ÜáÖàâ~% dïzx~Å axvÑÖx~é% éâÖ âvÅ xà{ ÜÖÇäé~& ÇÖàì' T ]v% YÑz|{Ä% ÜÖÇäé~ÇÖàì ÜÇÖåÖÑìÅÖ' T u xíÜÖÇÑñÇ Üá~Åv}' T kvÅ&âÖ ÖÑÖ âvÅ% zv x{zì ÉÖyÇÖ ÜáÖÇ~âìàñ ÉÑÖyÖ ÅáÖ& x~''' T eí x{á~Ç~% éâÖ âí% wÇvyÖzváñ àxÖ{Ä ÉäzáÖàâ~% Ñ{ zÖÜäàâ~èì ÅáÖxÖÜáÖÇ~â~ñS' cÖyzv Öwv àâváíå xÖ~Ñv áv}|vÇ~ Öwëñâ~ñ% yÇv}v ~å wíÇ~ xÇv|Ñí' jxÖ{yÖ É~Ñ~àâáv ñ x~z{Ç x âvÅÖÉ àÖàâÖñÑ~~ Ü{áxíÄ ~ ÜÖàÇ{zÑ~Ä áv} x |~}Ñ~' há{}~z{Ñâ ÜÖ}zÖáÖxvÇàñ ~ à ÑvÉ~% Åv|zÖÉä ÜÖ|vx áä& Åä% ~ Üá~yÇvà~Ç xà{å }v ÅáäyÇíÄ ~ÑÅáäàâ~áÖxvÑÑíÄ àâÖÇ% àâÖñxè~Ä x àâÖáÖÑ{ Öâ wÖÇìè~å ÖÅÖÑ' häzÇvÅ ~ z{xäèÅv x ãÖáÉ{ Üá{}~z{ÑâàÅÖÄ ÖwàÇäy~ wíàâáÖ ÜÖàâvx~Ç~ Ñv àâÖÇ évÄÑíÄ à{áx~} ~ é{âíá{ áïÉÅ~' T jÖzáäy há{}~z{Ñâ% T Öwávâ~Çàñ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí Å jxÖwÖz{% T ñ Üá~Ç{â{Ç Å xvÉ% éâÖwí Ü{á{zvâì àvÉí{ â{& ÜÇí{ Üá~x{âàâx~ñ ~ ÜÖ|{ÇvÑ~ñ zÖwáÖyÖ }zÖáÖxìñ Öâ d{Ö& Ñ~zv aÇì~év Zá{|Ñ{xv' '&, 329


T jÜvà~wÖ% àÖzáäy YÑz|{Ä' u Öé{Ñì ç{Ñï zÖwáÖ{ Öâ& ÑÖè{Ñ~{ d{ÖÑ~zv aÇì~év ÅÖ ÉÑ{' [Ö xá{Éñ îâÖÄ xàâá{é~ ÉÑ{ ÜÖàâ{Ü{ÑÑÖ ÜáÖñàÑ~Çvàì Üá~é~Ñv x~}~âv e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí' gÑ Üá~wíÇ x hávyä% éâÖwí àÉñyé~âì yÖá{éì Ü{á{|~xvÑ~Ä% Öåxvâ~xè~å há{}~& z{Ñâv x á{}äÇìâvâ{ xxÖzv àÖï}Ñíå xÖÄàÅ x p{åÖàÇÖxvÅ~ï' iv}yÖxÖá ÑÖà~Ç àx{âàÅ~Ä åvávÅâ{á' gÑ Ñ{ ÅvàvÇàñ ÅÖÑ& Åá{âÑÖ Ñ{zvxÑ~å àÖwíâ~Ä ~ ÜáÖ~àåÖzñê{yÖ x ÑvàâÖñê~Ä ÉÖÉ{Ñâ' [{â{ávÑí% ÜÖ å~âáÖÉä àç{Ñvá~ï É~Ñ~àâáv% zv|{ Üá{zvÇ~àì xÖàÜÖÉ~ÑvÑ~ñÉ' T gzÑv|zí x Zä}äÇäÅ{% T ávààÅv}vÇ há{}~z{Ñâ% T ÑvévÇìÑ~Å àÖx{âàÅÖyÖ ÖàÖwÖyÖ Öâz{Çv åÖâ{Ç ÑvÜÖ~âì É{Ññ zÖÜìñÑv3 z{àÅvâì% ÜìñÑíÄ xíwÖÇâvï {Éä âÖ% Ö é{É âá{}xíÄ ÜáÖÉÖÇévÇ wí' Y ñ Ñ{Üìïê~Ä% Ö é{É ~ àÅv}vÇ ÖàÖw~àâä' kÖ& yzv ÖÑ Üá{zÇÖ|~Ç âÖàâ }v âÖxvá~êv jâvÇ~Ñv' a }Ñv{â{% éâÖ ÉÑ{ Üá~èÇÖàì Öâx{â~âì5 pâÖ {àÇ~ ñ xíÜìï% âÖ wäzä ÅvÅ àx~Ñìñ' Y âÖxvá~êä jâvÇ~Ñä âvÅÖ{ ÉÖ{ ÜÖx{z{Ñ~{ Ñvx{á& ÑñÅv Ñ{ ÜÖÑávx~âàñ' käâ ÖàÖw~àâ Öâ É{Ññ ~ ÖâàâvÇ% T ~ jxÖwÖzv ÜÖ&àâvá~ÅÖxàÅ~ }vàÉ{ñÇàñ' Y \á{éÅÖ ÑvÜÖÉÑ~Ç wíxè{Éä ÅÖÉvÑz~áä váÉ{ÄàÅÖyÖ ÅÖáÜäàv% ÅvÅ ÖÑ~ ÜÖÜvÇ~ x cváÜvâvå ÜÖz wÖÉw{|Åä ~ éäâì Ñ{ ÜÖy~wÇ~' hÖz{Ç~Çàñ àxÖ~É~ xÖàÜÖÉ~ÑvÑ~ñÉ~ ~ ^Ü~& è{x' Y ñ à~z{Ç ~ xÑ~ÉvÇ3 ÅÖyzv {ê{ Üá{zàâvx~âàñ àÇäévÄ Ñv âvÅÖÄ xàâá{é{ ÜÖÜá~àäâàâxÖxvâì' [á{Éñ Öâ xá{É{Ñ~ }v& åÖz~Ç häzÇvÅ à Öã~ç~vÑâÅÖÄ% éâÖwí zÖÇ~âì évï ~ ÅÖÑìñ& Åä' gzÑvÅÖ áïÉÅ~ àâÖñÇ~ Ñ{âáÖÑäâíÉ~' u áv}yÇñzíxvÇ }vÇ' [íàÖÅ~Ä ÜÖâÖÇÖÅ à âá{Éñ Çïàâáv& É~% ÑvÜáÖâ~x ÖÅÖÑ àâvá~ÑÑíÄ zÖáÖyÖÄ yÖw{Ç{Ñ' fv Ñ{É }Çí{ ÅÖàÖyÇv}í{ âvâváÖ&ÉÖÑyÖÇí vâvÅäïâ à Ü~ÅvÉ~ ÑvÜ{& á{x{à áíçvá{Ä x Çvâvå ~ èÇ{Évå% }vê~êvïê~å ÑvÜäyvÑ& Ñíå ~ àÅäé{ÑÑíå x yáäÜÜÅä |{Ñê~Ñ' Y ÜÇ{é~ ä |{Ñê~Ñ ÖyÖÇ{Ñí% yáäz~ Üá~ÖâÅáíâí% ~ Üá~é{àÅ~ ä Ñ~å xíàÖÅ~{% v ÜÇvâìñ zÇ~ÑÑí{''' há{zvÑìñ àâvá~Ñí à{zÖÄ''' aÑâ{á{àÑÖ% ÑvÜvz~ à{Äévà ÅÖàÖyÇv}í{ Ñv é{èàÅ~å |{Ñê~Ñ% }vê~â~Ç~ wí ~å zÖwáí{ ~ åávwáí{ áíçvá~&àÖzáäy~5'' ,,) 330


Y há{}~z{Ñâ% ÅvÅ wí }vyÇñÑäx x ~àâÖá~ï% xízvÇ àxÖï ~àâÖá~é{àÅäï Ñ{Üá~ñ}Ñì Å Ñ{ÉçvÉ' T ]vxÑ{ÑìÅÖ îâÖ wíÇÖ''' fv w{á{yvå dvwí !âvÅ é{å~ Ñv}íxvïâ sÇìwä T ?FE'" |~Ç~ Ñvè~ Üá{zÅ~ ÜÖÇvwàÅ~{ é{å~' p{å~% àÖzáäy YÑz|{Ä fv i{ÄÑ{ hÖâÖÉ x{Å{ x D;C TDC Üàí&áíçvá~ ~å xà{å ÜÖá{è~Ç~''' u ÜÖÑ~ÉvÇ% éâÖ jxÖwÖzv ávààÅv}vÇ \á{éÅÖ Ö ÜÖÇvwàÅ~å é{åvå à äÉíàÇÖÉ' ]{àÅvâì% ÜÇÖåÖ% ÅÖÑ{éÑÖ% éâÖ xx{Ç~ xÖÄ& àÅv' fÖ {àÇ~ wí {ê{ ~ Ñ{Éç{x Üäàâ~Ç~% wíÇÖ wí {ê{ åä|{' ivàé{â d{ÖÑ~zv aÇì~év% ÜÖÇ~â~Åv ~ Üà~åÖÇÖyv% wíÇ vÜâ{ÅváàÅ~ âÖé{Ñ3 âÖÇìÅÖ àâváíÄ% ÉäzáíÄ ~ ~}ávÑ{ÑÑíÄ x àÖxÉ{àâÑíå wÖñå cváÜvâàÅÖ&]äÅÇ~ÑàÅÖÄ w~âxí ÉváèvÇ \á{éÅÖ% äÉÑ~çv% àÜÖÅÖÄÑíÄ é{ÇÖx{Å ~ záäy% ÉÖy ÖÅÖÑév& â{ÇìÑÖ àÑñâì à ÜÖ|~ÇÖyÖ xÖ~Ñv&y{áÖñ T é{åv jxÖwÖzí T yÖá{éì Öw~zí ~ Ü{á{|~xvÑ~Ä% Üá~é~Ñ{ÑÑíå xâÖá|{Ñ~{É xÖÄàÅ x {yÖ àâávÑä ÜÖz ÅÖÉvÑzÖxvÑ~{É àÖzáäyv \á{éÅÖ' a YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é% ÅvÅ ñ ÜÖâÖÉ Öç{Ñ~Ç ÜÖ ÜÖx{z{& Ñ~ï há{}~z{Ñâv Ñv xàâá{évå à Ñ~É% Évàâ{áàÅ~ ÜáÖx{Ç îâÖâ áväâ ~ wÇ{àâñê{ xíÜÖÇÑ~Ç ~àÅÇïé~â{ÇìÑÖ z{Ç~Åvâ& ÑÖ{ ÜÖáäé{Ñ~{ å~âá{çv&ÜÖÇ~â~Åv Zá{|Ñ{xv' `v xà{ xá{Éñ w{à{zí ñ Ñ{ ÜáÖ~}Ñ{à Ñ~ ÖzÑÖyÖ àÇÖxv' a âÖÇìÅÖ é{á{} Üváä évàÖx% ÅÖyzv àâvÇ~ ÜáÖêvâìàñ% É~Ñ~àâá Öwávâ~Çàñ ÅÖ ÉÑ{3 T [à{% Ö é{É há{}~z{Ñâ àÖzáäy dïzx~Å axvÑÖx~é ÜÖ& ÜáÖà~â% ÑvzÖ Ñ{}vÉ{zÇ~â{ÇìÑÖ xíÜÖÇÑñâì' T ^àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' cÖÑìñÅä âvÅ Ñ~ÅâÖ ~ Ñ{ xíÜ~Ç' fv ÜáÖêvÑ~{ há{}~& z{Ñâ ~ e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí àÑÖxv Åá{ÜÅÖ ÖwÑñÇ~àì' Y ÑvÉ à ^Ü~è{xíÉ jxÖwÖzv ÜáÖâñÑäÇ ÅÖàâ~àâäï ~ àäåäï áäÅä' kÖÇìÅÖ x Üäâ~% ÅÖyzv Éí ä|{ ~}áñzÑÖ Öâë{åvÇ~ Öâ Üá{& }~z{ÑâàÅÖyÖ zxÖáçv% YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é }vyÖxÖá~Ç àÖ ÉÑÖÄ Ö ÜÖÇÖ|{Ñ~~ z{Ç x \áäÜÜ{% Ö wÖ{xÖÄ ÜÖzyÖâÖxÅ{% Öw Öwäàâ& áÖÄàâx{ Ç~éÑÖyÖ àÖàâvxv' Y Ü{á{z vîáÖzáÖÉÖÉ àÜáÖà~Ç3 T jÅÖÇìÅÖ é{ÇÖx{Å ~} \áäÜÜí Üá{zàâvx~Ç~ Å Ñvyáv& zvÉ }v y{áÖÄàÅ~{ z{Çv5 ,,* 331


T gÅÖÇÖ ÜÖÇäâÖáv âíàñé~% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá' T lzxÖÄâ{ îâä é~àÇ{ÑÑÖàâì' T a wÖÇ{{ àäåÖ3 T f{ àÅäÜ~àì Ñv Ñvyávzí% ÅÖÉvÑzäïê~Ä% Ñ{ àÅäÜ~àì T ^àâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá eí ÜÖzë{åvÇ~ Å àvÉÖÇ{âä' e~Ñ~àâá xíè{Ç ~} Évè~& Ñí ~ Üá~Åv}vÇ ÑvÅáíâì àâÖÇ Å évï% zÖwvx~x% ÜÖÅv}íxvñ Ñv É{Ññ3 T gÑ |{ Ñ{ Üá~yÇvèv{â x \áäÜÜä' \ÖàÜÖz~% zv éâÖ |{ îâÖ ñ x àvÉÖÉ&âÖ z{Ç{ '' T kÖxvá~ê É~Ñ~àâá% áv}á{è~â{ Üá~yÇvà~âì''' ^Ü~è{x xíáäé~Ç3 T fä&Ñä% É~Ñ~àâá ÜÖèäâ~Ç' T hÖèäâ~Ç&ÜÖèäâ~Ç% T äàÜÖÅÖ~Ç É{Ññ ä|{ àvÉ \á{é& ÅÖ% x~z~ÉÖ ÜÖÑñx% éâÖ âvÅ ÅÖÉvÑzäïê{yÖ ÉÖ|ÑÖ ~ zÖ ÅÖÑ& závèÅ~ zÖx{àâ~' T `vÄz{É&Åv Çäéè{ x àvÉÖÇ{â' cÖÑ{éÑÖ% àvÇÖÑ kä&*,- Ñ{ àávxÑ~âì à zxÖáçÖÉ há{}~& z{Ñâv% ÑÖ yÇvxÑí{ ÉíàÇ~ ä É{Ññ wíÇ~ Ñ{ Öw îâÖÉ' [Öâ äÇ{& â~â à{Äévà YÑzá{Ä YÑâÖÑÖx~é% áñzÖÉ à ÅÖâÖáíÉ à{wñ éäx& àâxä{èì ÅvÅ }v ÅvÉ{ÑÑÖÄ àâ{ÑÖÄ% T ~ éâÖ z{Çvâì zvÇìè{5 pâÖ Ö|~zv{â xà{å Ñvà% Öàâvïê~åàñ }z{àì5 pâÖ Ö|~zv{â É{Ññ5 hÖzvÇ~ évÄ% ÅÖÑã{âí% Ü{àÖéÑíÄ âÖáâ' \á{éÅÖ% Éí }ÑvÇ~ îâÖ% wíÇ Ñ{ Üá~x{á{zÇ~x x {z{% Ñ{ ÜvzÖÅ ~ zÖ áÖàÅÖ& è~% ÑÖ Üá~ xà{Ä àxÖ{Ä àÅáÖÉÑÖàâ~ Çïw~Ç ~}íàÅvÑÑÖàâì' cvÅ é{ÇÖx{Å Ñ{Üìïê~Ä% ÖÑ Üá{zÜÖé~âvÇ àÇvzÅÖ{ ~ ÉÖÇÖé& ÑÖ{% ÜÖâÖÉä ÑvÉ ÜÖzvÇ~ Å évï {ê{ ~ àÇ~xÖéÑÖ{ ÉÖáÖ|{& ÑÖ{' T fä éâÖ |{% T àÅv}vÇ ÖÑ à Ç{yÅÖÄ Ü{évÇìï x yÖÇÖ& à{' T [à{ }{ÉÑÖ{ wäz{â x }{ÉÇ{''' T ]v ä|''' T x}zÖåÑäÇ ^Ü~è{x' T Y ÉÖÇxv wäz{â yäÇñâì ÜÖ àx{âä' a Ç{â é{á{} *)T*. áv}Ñí{ Ü~àvÅ~ àâÖÇìÅÖ ÑvxÖáÖâñâ ÜáÖ Ñvè{ xá{Éñ '' eí% YÇ{Åà{Ä% Ñv ÜÖÅÖÇ{Ñ~{ àâváè{ {yÖ% T ÖÑ Å~xÑäÇ Ñv É{& Ññ' T a x{zì Ñ~ â{w{% Ñ~ â{É wÖÇ{{ ÉÑ{ Ñ{ àä|z{ÑÖ Üávxzä ávààÅv}vâì Ö âÖÉ% ÅvÅ xà{ wíÇÖ' ))( 332


^Ü~è{x ÜÖÖàâÖáÖ|Ñ~évÇ3 T Y ÑvzÖ Ç~ îâÖ z{Çvâì% âÖxvá~ê É~Ñ~àâá5 T fvzÖ' d{â é{á{} +. T ,) Üá~z{â xá{Éñ ávààÅv}vâì Ö Ñvè{É é{åÖàÇÖxvçÅÖÉ ÜÖåÖz{' nÖÇÖzÖÅ ÜáÖw{|vÇ ä É{Ññ ÜÖ àÜ~Ñ{' cv}vÇÖàì% àâvá~& Å~ xÖâ à{Äévà zÖx{áñâ ÉÑ{ ÅvÅäï&âÖ Ñ{ÖwíéÑäï âvÄÑä' Y \á{éÅÖ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T d{ÖÑ~z aÇì~é Ñ{ ÑvÉ{á{Ñ wíÇ xxÖz~âì xÖÄàÅv' hÖ ÉÑÖy~É Üá~é~ÑvÉ' käâ ~ x{Ñy{áàÅ~{ àÖwíâ~ñ' gÑ~ àx{|~ x ÜvÉñâ~' a á~àÅ áv}xñ}íxvÑ~ñ wÖÇìèÖÄ xÖÄÑí''' T ^yÖ yÖÇÖà àâvÇ âx{á|{3 T fÖ Ñ{Çì}ñ ÑvÉ wíÇÖ â{áñâì p{åÖàÇÖ& xvÅ~ï Y Å xxÖzä xÖÄàÅ {yÖ ÜÖzâvÇÅ~xvÇ~ Ñ{ âÖÇìÅÖ àÖwí& â~ñ xÑäâá~ pjji' d{ÖÑ~zv aÇì~év âÖáÖÜ~Ç~ Åv|zÖzÑ{x& ÑÖ ~ lÇìwá~åâ% ~ \ÖÉäÇÅv% ~ _~xÅÖx' ]v ~ cvzvá' a Ñvè~ ñàâá{wí x hÖÇ~âwïáÖ T q{Ç{àâ% hÖzyÖáÑíÄ% ev}äáÖx% q{Ç{Ü~Ñ''' [à{ ÖÑ~ âá{wÖxvÇ~ xxÖzv xÖÄàÅ x pjji' d{Ö& Ñ~z aÇì~é àÖÜáÖâ~xÇñÇàñ''' zÖ ÜÖàÇ{zÑ{yÖ' hÖzäÉvx% \á{éÅÖ ÜáÖzÖÇ|~Ç3 T [ vÜá{Ç{ àâvÇÖ ñàÑÖ% éâÖ z{Çv ~zäâ Å åäzè{Éä' d{Ö& Ñ~z aÇì~é Üá~Åv}vÇ ÉÑ{ ÜáÖ~}x{àâ~ Ñ{ÖwåÖz~Éí{ ÜÖz& àé{âí ~ zvâì àxÖ~ àÖÖwáv|{Ñ~ñ Ñv àÇäévÄ xxÖzv' Y x hÖ& Ç~âwïáÖ xà{ z{wvâ~áÖxvÇ~3 xxÖz~âì T Ñ{ xxÖz~âì' kÖÇìÅÖ x vxyäàâ{% é~àÇv *.T *0&yÖ% á{è~Ç~3 xxÖz~âì' a àÅÖÇìÅÖ âí zäÉv{èì% ÅÖÉvÑzäïê~Ä5 u ÉÖÇéä% Ñ{ }Ñvñ% éâÖ Öâx{â~âì É~Ñ~àâáä' T ]x{&âá~ z~x~}~~ u àÇäèvï% }vâv~x zíåvÑ~{' T Y ä É{Ññ&âÖ ÜÖ zÖyÖxÖá{ÑÑÖàâ~ à d{ÖÑ~zÖÉ aÇì~& éÖÉ ÜÖzyÖâÖxÇ{ÑÖ +) z~x~}~Ä x Ü{áxÖÉ àâávâ{y~é{àÅÖÉ îè{ÇÖÑ{' a {ê{ z{àñâì xÖ xâÖáÖÉ àâávâ{y~é{àÅÖÉ îè{ÇÖ& Ñ{' fä% ÉÑ{ zÖÇyÖ Üá~èÇÖàì zÖÅv}íxvâì3 âÖxvá~ê~ éÇ{Ñí hÖÇ~âwïáÖ% á{è~â{ ÜÖÇ~â~é{àÅ~ T xxÖz~âì Y àÅÖÇìÅÖ ~ ÅvÅ T }v îâÖ Üäàâì Ñ{àäâ Öâx{âàâx{ÑÑÖàâì e~Ñ~àâá ÖwÖ& áÖÑí ~ \{Ñ{ávÇìÑíÄ èâvw' T \á{éÅÖ äÇíwÑäÇàñ3 T d{Ö& Ñ~z&âÖ aÇì~é Öw îâÖÉ zvxÑÖ }ÑvÇ' gÑ% Ü{á{å~âá~x yáv|& ,,, 333


zvÑàÅ~å éÇ{ÑÖx hÖÇ~âwïáÖ% É{Ññ âx{ázÖ ÜÖzz{á|vÇ' u ÜÖÇäé~Ç àxÖwÖzä z{Äàâx~Ä''' Y ÉÑ{ xàÜÖÉÑ~Çàñ x âä É~Ñäâä áv}yÖxÖá à Zá{|Ñ{xíÉ% ÅvÅ ÖÑ âÖyzv å~âá{çÅ~ zÖ}~áÖxvÇ ÉÑ{ ~ÑãÖáÉvç~ï3 ÉÖÇ% àÖw~ávÇ~àì&âÖ xxÖz~âì zx{&âá~ z~x~}~~' Y ÜÖÇäé~ÇÖàì&âÖ xÖâ ÅvÅ''' e~Ñ~àâá ÜÖàÉÖâá{Ç Ñv évàí' T eÑ{ ÜÖáv' T fv [ïÑàzÖáã5 T àÜáÖà~Ç ^Ü~è{x' T ]v' c h{âáä c~á~ÇÇÖx~éä' a% ÜÖ|vx ÉÑ{ áäÅä% zÖwvx~Ç3 T `Ñvï% âáäzÑÖ' fÖ z{ÇÖ ÑvzÖ z{Çvâì' eí ÜÖÜávêvÇ~àì% ~ ñ xíè{Ç ~} àvÉÖÇ{âv' hÖàÇ{ âÖyÖ ÅvÅ x Ñ{w{ ávàâvñÇv âÖéÅv àvÉÖÇ{âv% ñ {ê{ zÖÇyÖ àâÖñÇ Ñv vîáÖzáÖÉ{' Rd{â é{á{} +. T ,) Üá~z{â xá{& Éñ ávààÅv}vâì Ö Ñvè{É é{åÖàÇÖxvçÅÖÉ ÜÖåÖz{S''' a xÖâ îâÖ xá{Éñ Üá~èÇÖ' a ÅÑ~yv% é~âvâ{Çì% Ü{á{z âÖwÖÄ' hÖÅv ñ Ü~àvÇ {{% xá{Éñ äxÇ{ÅÇÖ x àxÖÄ x{éÑíÄ ÜÖâÖÅ {ê{ ÖzÑÖyÖ äévàâÑ~Åv â{å àÖwíâ~Ä' F +1 ã{xávÇñ *221 yÖzv äÉ{á y{Ñ{ávÇ váÉ~~ m{zÖâ m~Ç~ÜÜÖx~é cá~xzv' sâÖyÖ xÖ~Ñv&x{â{ávÑv ñ }ÑvÇ wÖ& Ç{{ -. Ç{â% ~% ÅÖÑ{éÑÖ% {yÖ àÉ{áâì T wÖÇìèÖÄ äzvá zÇñ É{Ññ' m{zÖâ m~Ç~ÜÜÖx~é xàï àxÖï |~}Ñì ÖâzvÇ àÇä|{& Ñ~ï gâ{é{àâxä' làÅÖá{ÑÑíÄ Åäáà xÖ{ÑÑÖyÖ äé~Ç~êv''' ZÖ{xí{ z{Äàâ& x~ñ Ñv ãáÖÑâ{''' hÖàÇ{ xÖÄÑí T [Ö{ÑÑvñ vÅvz{É~ñ ~É' máäÑ}{' j ÑvévÇv Üñâ~z{àñâíå yÖzÖx T ÅÖÉvÑz~á wvâvÇì& ÖÑv% ÅÖÉvÑz~á ÜÖÇÅv T Ñv ]vÇìÑ{É [ÖàâÖÅ{% ä àvÉÖyÖ k~& åÖyÖ ÖÅ{vÑv' `vâ{É ÑvévÇìÑ~Å ÜÖÇ~âÖâz{Çv ~ ÅÖÉvÑz~á z~& x~}~~ Ñv cvÉévâÅ{' hÖ}zÑ{{ àÇäèvâ{Çì YÅvz{É~~ \{Ñ{& ))* 334


ávÇìÑÖyÖ èâvwv' [Ö xá{Éñ é{åÖàÇÖxvçÅ~å àÖwíâ~Ä T zÖ xxÖzv xÖÄàÅ x pjji ~ xÖ xá{Éñ xâÖá|{Ñ~ñ T ÅÖÉvÑz~á *+1&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~% v }vâ{É x â{é{Ñ~{ âá{å Ç{â T ÅÖÉvÑz~á +1&yÖ váÉ{ÄàÅÖyÖ ÅÖáÜäàv x p{åÖàÇÖxv& Å~~' j îâÖÄ zÖÇ|ÑÖàâ~ {yÖ Ñv}Ñvé~Ç~ ÅÖÉvÑzäïê~É ,2&Ä váÉ~{Ä x `vwvÄÅvÇì{' hÖâÖÉ ÖÑ T ÅÖÉvÑzäïê~Ä t|ÑÖÄ yáäÜÜÖÄ xÖÄàÅ x [{Ñyá~~' a àÑÖxv% ä|{ }á{ÇíÉ ÖÜíâÑíÉ y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~ÅÖÉ% àÇä|~â x `vwvÄÅvÇì{ x zÖÇ|ÑÖàâ~ Ü{áxÖyÖ }vÉ{àâ~â{Çñ \ÇvxÅÖÉv xÖÄàÅ ]vÇìÑ{yÖ [ÖàâÖÅv x lÇvÑ&lzî' `vâ{É T cÖÉvÑzäïê~Ä t\[ x [{Ñyá~~' hÖâÖÉ T \ÇvxÑíÄ xÖ{ÑÑíÄ àÖx{âÑ~Å xÖ [ì{âÑvÉ{''' [{áÑäxè~àì ~} [ì{âÑvÉv% m{zÖâ m~Ç~ÜÜÖx~é àÇä|~Ç \ÇvxÑíÉ xÖ{ÑÑíÉ àÖx{âÑ~ÅÖÉ [váèvxàÅÖyÖ ]ÖyÖxÖáv x [fi' `vâ{É ÖÑ ÜÖÇä& év{â Ñv}Ñvé{Ñ~{ Ñv zÖÇ|ÑÖàâì fvévÇìÑ~Åv }ÑvÉ{Ñ~âíå ~ ÜáÖàÇvxÇ{ÑÑíå ÅäáàÖx ÜÖ Ü{á{ÜÖzyÖâÖxÅ{ Öã~ç{áàÅÖyÖ àÖàâvxv R[íàâá{ÇS x jÖÇÑ{éÑÖyÖáàÅ{' kvÅ% x ÅÖÑç{ |~}& Ñ~% ä|{ à ~}ÑÖè{ÑÑíÉ à{ázç{É àÇvw{ïê~É~ ÑÖyvÉ~ ÖÑ xàâvÇ Ñv àâÖÇ~éÑíÄ ÜváÅ{â' [ ÜÖàÇ{zÑ~{ yÖzí m{zÖâ m~& Ç~ÜÜÖx~é ÑvåÖz~Çàñ x ÖâàâvxÅ{' eí ÜÖåÖáÖÑ~Ç~ àxÖ{yÖ wÖ{xÖyÖ záäyv Ñv káÖ{ÅäáÖx& àÅÖÉ ÅÇvzw~ê{ x eÖàÅx{' kvÉ |{ ñ ÜÖzÖè{Ç ~ àÅÖáwÑÖ ÜÖ& ÉÖÇévÇ ä ÉÖy~Çí y{Ñ{ávÇ&ÜÖÇÅÖxÑ~Åv YwÖÇ~Ñàv [~ÅâÖáv uÅÖxÇ{x~év% âÖ|{ x{â{ávÑv â{å závÉvâ~éÑíå àÖwíâ~Ä x p{åÖàÇÖxvÅ~~% äè{zè{yÖ ~} |~}Ñ~ x *220 yÖzä' _~}Ñì ÅÖáÖâÅv''' a Åv|zíÄ ~} Ñvà ÜáÖ|~xv{â {{ ÜÖ&àxÖ{Éä' Y x ÅÖÑç{ {{ T xÖàÜÖÉ~ÑvÑ~ñ% évê{ xà{yÖ âñ|{Çí{% ÖwÖ xà{É% éâÖ wíÇÖ x Ñ{Ä ~ éâÖ Öàâv{âàñ Öâ Ñvà ÜÖÇ{}ÑÖyÖ zÇñ ÜÖâÖÉ& ÅÖx' sâÖ ä|{ ÖÑ~% ÜÖâÖÉÅ~% xíÑ{àäâ ÑvÉ x{áz~Åâ''' jäÉ{& ïâ Ç~ T ÜÖ Üávxz{ ~ àÜávx{zÇ~xÖàâ~5''


/1-.- !% @P NWVOZOVQR SWUJVN\daOMW H>=+ LZ[YO`J Z EYOPQNOV[WU IGGF B# GLWKWNWR# EVKX 7GP[fT

i\][PL8! DYMfT "'$' NYO M\][PbK ZYO RMPROKWS

;: 8A@9D9@;< =A?4@8FLI97A H76

:HIG=N8 H FG=>?<=DIEC NHHG B# H:E9E<E@

T ÉÄÄÑsvÑÉÑsyy É ÅÇvusqÇyÑv|é~Äz uÄtÄsÄ% Çv~~ÄÉÑéê (/ uv{qrÇë (0-/ tÄuq s aÇqtv$ s aÇqwÉ{Ä} \Çv}|v$ y}v| usÖáâqÉÄsÖê sÉÑÇvâÖ É aÇvxyuv~ÑÄ} iccb ]& csÄrÄuÄz& _q sÉÑÇvâv ÅÇy% ÉÖÑÉÑsÄsq| ~qâq|é~y{ {q~àv|ëÇyy aÇvxyuv~Ñq Ñ& aÖu|q{$ {ÄÑÄÇçz sv| xqÅyÉé rvÉvuç y Ä{qxç% sq| ~v{ÄÑÄÇÖê ÅÄ}Äãé s ÅvÇvsÄuv& `É~Äs~Äv ÉÄ% uvÇwq~yv rvÉvuç ÉsÄuy|ÄÉé { ~vr|qtÄÅÄ|ÖâÄ}Ö ÅÄ|Äwv~yê uv| s i_R& ^~Äê aÇvxyuv~ÑÖ iccb uÄ|Äwv~Ä1 (& Yq ÅÄÉ|vu~vv sÇv}ë ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÅÄ|yÑyâv% É{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq iccb É~ywv~Ä s~y}q~yv { sÄ% ÅÇÄÉq} sÄv~~ÄtÄ ÉÑÇÄyÑv|éÉÑsq y ÄÉÄrv~~Ä ÅÄ% |yÑyâvÉ{ÄtÄ sÄÉÅyÑq~yë s uÖáv |êrsy y Ösqwv% ~yë { qÇ}yë} ÉÑÇq~ TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq& )& cÇvuy ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq i_R y}vvÑÉë ës~Äv ~v% ÄuÄrÇv~yv Çväv~yz ~ÄërÇéÉ{ÄtÄ a|v~Ö}q h\ \ai y ÅÇq{ÑyâvÉ{y ~v ÅÇvuÅÇy~y}qvÑÉë ~y{q{yá }vÇ { ~ÄÇ}q|yxqàyy ÅÄ|Äwv~yë s i_R& *& Yq ÅÄÉ|vu~vv sÇv}ë xq}vÑ~Ä ÄÉ|qr|v~Ä s~y}q~yv { sÄÅÇÄÉq} rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy$ rÄvsÄz ''* 336


ÅÄutÄÑÄs{y$ Ö{ÇvÅ|v~yê sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq i_R y }~Ätyá {Ä}q~uyÇÄs ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz& +& TÄ }~Ätyá ÉÄvuy~v~yëá y âqÉÑëá i_R y}v% êÑ }vÉÑÄ ÖÅqu~yâvÉ{yv ~qÉÑÇÄv~yë$ y}vêÑÉë É|Öâqy uvxvÇÑyÇÉÑsq$ sç~qäysqêÑÉë ~qÉÑÇÄv~yë ÅvÇv|vÑq y ÅvÇváÄuq àv|ç}y ÅÄuÇqxuv|v~yë}y y âqÉÑë}y s bÖ}ç~yê$ otÄÉ|qsyê y|y fbU& Z}vvÑÉë }~ÄtÄ É|Öâqvs áyãv~yë ÄÇÖwyë y rÄvÅÇyÅqÉÄs y yá xqáÄÇÄ~v~yë s Ñqz~y{qá& ,& ^~Ätyv ÅÇy}vÇç ÅÄuÑsvÇwuqêÑ$ âÑÄ ÅÇqsçv q{ÑysyxyÇÄsq|y ÉsÄê ÇqrÄÑÖ ÉÇvuy ÉÄvuy~v~yz y âqÉÑvz i_R$ ÄÉÄrv~~Ä ÉÇvuy ÅÄ|yÑÉÄÉÑqsq$ }Ä% |Äuçá ÄÜyàvÇÄs y ~ÄsÄrÇq~àvs ÅÇyxçsq (0-/ tÄ% uq& _vÄu~Ä{ÇqÑ~çv sçÉÑÖÅ|v~yë c}Ç{ÄsÉ{ÄtÄ s ÉÄvuy~v~yëá y âqÉÑëá ÖÉy|ysqêÑ ~q|yâyv ÅÇqsçá Éy| s qÇ}yy y Üq{ÑyâvÉ{y ÜÄÇ}yÇÖêÑ }~v~yv ~v% ÅÇyx~q~yë ÅÇvrçsq~yë ÉÄsvÑÉ{yá sÄzÉ{ s iccb y uÄtÄsÄÇq ÄÑ (- Ä{ÑërÇë É& t& -& _vÉ}ÄÑÇë ~q ~q|yâyv ÅÇy{qxq aÇvxyuv~Ñq Är ÖÉÑq~Äs|v~yy ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ {Ä~Ñq{Ñq i_R É ÉÄvuy~v~yë}y y âqÉÑë}y cÄsvÑÉ{yá TÄÄÇÖwv~~çá cy|$ ÅÇq{ÑyâvÉ{y èÑÄ ~v ÄÉÖãvÉÑs|ëvÑÉë& SÄ|vv ÑÄtÄ$ ÅÄuqs|ëêãvv rÄ|éäy~ÉÑsÄ {Ä}q~uyÇÄs ÉÄ% vuy~v~yz y âqÉÑvz y ÄÉÄrv~~Ä ÅÄ|yÑÉÄÉÑqs Ö{% |Ä~ëêÑÉë ÄÑ {Ä~Ñq{ÑÄs$ yxrvtqêÑ sÉÑÇvâ y uv% |qêÑ sÉv sÄx}Äw~Äv$ âÑÄrç ~v xq}vâqÑé ~qävtÄ ÅÇvrçsq~yë s iccb& .& Z}vvÑÉë Çëu É|Öâqvs ÅÇë}çá sÇqwuvr~çá sçÅquÄs ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÄÜyàvÇÄs$ ÉvÇwq~ÑÄs y ÉÄ|% uqÑ i_R ÅÄ ÄÑ~Ääv~yê { ÉÄsvÑÉ{y} sÄv~~ÄÉ|Öwq% ãy}& && >S]# &),

''+ 337


TÉv sçävyx|Äwv~~Äv rç|Ä ÅÄuÑsvÇwuv~Ä ÅÇy% }vÇq}y y Üq{Ñq}y& aÇvxyuv~Ñ rç| Äâv~é sÉÑÇv% sÄwv~ y ÅÇy{qxq| ~qâq|é~y{Ö {q~àv|ëÇyy s èÑÄ} ÇqxÄrÇqÑéÉë& aÇy èÑÄ} uÄrqsy|1 Kp ÅÄvuÖ ~v% Äwyuq~~Ä s Äu~Ö%usv âqÉÑy y sÄ sÉv} Çqxrv% ÇÖÉéL& p ~q èÑÄ xq}vÑy|1 KVÖ}qvÑÉë$ s ~qÉÑÄë% ãvv sÇv}ë ~vÄráÄuy}Ä t|qs~Äv s~y}q~yv ÉÄÉÇv% uÄÑÄâyÑé ~q ÅÄ|yÑyâvÉ{Ä} sÄxuvzÉÑsyy yÉÅÄ|{Ä}q \ai s sÄÄÇÖwv~~çá Éy|qáL& aÇvxyuv~Ñ ÄÑsvÑy|1 K^ç y èÑÄ Çväy}& VÖrâv{ sxë| ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ qÇ% }yvz {q{ ÅvÇsçz Év{ÇvÑqÇé ~q Évrë& R }ç v}Ö s ÅÄ}Äãé uquy} tv~vÇq|qL& p vãv Çqx ÅÄÅçÑq|Éë ÖÉy|yÑé }çÉ|é$ âÑÄ ~Öw~q Äråv{Ñys~që Äàv~{q ÅÇvwuv sÉvtÄ ÅÄ|yÑy% âvÉ{ÄtÄ ÉÄÉÑÄë~yë i_R ÉÄ ÉÑÄÇÄ~ç ÅÄ|yÑyâvÉ{Ä% tÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq h\ \ai& aÇvxyuv~Ñ ÄÑsvÑy|$ âÑÄ èÑy} s qÇ}yy xq~y}qvÑÉë ~qâq|é~y{ U|qs~ÄtÄ ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÖÅÇqs|v~yë SvuÇwyá$ q Ä~ tÇÖr& iÑÄ Ö sqÉ s cÄsvÑÉ{Ä} cÄêxv ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÇÖ% {ÄsÄuÉÑsÄ qÇ}yvz áÄÇÄäÄ ÄÉÖãvÉÑs|ëvÑ ÑÄsqÇyã WÅyävs& aÇy èÑÄ} aÇvxyuv~Ñ uÄrqsy|1 K^v~ë VxÖÇ ÅÇÄÉyÑ SvuÇwyáq ÖrÇqÑé& `~ tÇÖrçzL& T ÄÑ~Ääv~yy sçÉÑÖÅ|v~yz s qÇ}yy c}Ç{ÄsÉ{yz xq% }vÑy|1 Kp$ ivÇ~y{$ VÖrâv{$ UÖÉq{ ~v Çv{Ä}v~% uÄsq|y sçÉÑÖÅqÑé v}Ö s qÇ}yy& ^ç v}Ö Çv{Ä}v~% uÖv} ÅÄváqÑé s ^ÄÉ{sÖ y Ñq} ÄrÄ sÉv} ÄråëÉ% ~yÑéÉëL& p ÖÑÄâ~y|1 KnÑÄ ÑÄsqÇyã c}Ç{ÄsÉ{yz áÄâvÑ ÅÄváqÑé s ^ÄÉ{sÖ3L % K_vÑ$ }ç v}Ö Çv{Ä% }v~uÖv}L& aÇvxyuv~Ñ y~ÜÄÇ}yÇÄsq| }v~ë$ âÑÄ ~vuqs~Ä v}Ö ~qâq|é~y{ Uv~äÑqrq i_R ÑÄs& bÖÉÄs uÄ{|q% uçsq| Ä r|qtÄÅÄ|Öâ~Ä} uv|v s sÄzÉ{qá& _Ä ÅÄÉ%

)). 338


|v }ÄvtÄ uÄ{|quq aÇvxyuv~Ñ$ {q{ Ä~ sçÇqxy|Éë$ ÅÄvuvÑ s Äu~Ö%usv âqÉÑy y sÉv ÖÑÄâ~yÑ ~q }vÉ% Ñv& bqÉÉÖwuv~yë aÇvxyuv~Ñq Ä sÄz~qá1 Kp ~v sv% Çê$ âÑÄ rÖuvÑ }yÇÄsqë sÄz~q& ]Ä{q|é~çv sÄz~ç }ÄtÖÑ rçÑé& T ~yá }ç rÖuv} s}vÉÑv É cÄsvÑÉ{Äz RÇ}yvzL& Wãv Çqx ÅçÑq|Éë s èÑÄÑ }Ä}v~Ñ ÄrÇqÑyÑé s~y}q~yv aÇvxyuv~Ñq ~q Çväv~yv ÅÇq{ÑyâvÉ{yá sÄÅÇÄÉÄs rÄvsÄz tÄÑÄs~ÄÉÑy$ rÄvsÄz ÅÄutÄÑÄs{y y Ö{ÇvÅ|v~yë sÄy~É{Äz uyÉàyÅ|y~ç s i_R& aÇv% xyuv~Ñ ÄÑsvÑy|$ âÑÄ u~ë âvÇvx ÑÇy%âvÑçÇv sçz% uvÑ ~q ÇqrÄÑÖ ^y~yÉÑÇ ÄrÄÇÄ~ç VxÖÇ& aÄ& É|Äsq} aÇvxyuv~Ñq$ Äâv~é áÄÇÄäyz ÅÄ|yÑy{$ ÅqÑÇyÄÑ$ Ä~ v}Ö svÇyÑ$ y s qÇ}yy uÄ|wv~ rçÑé ÅÄÇëuÄ{& Z uq|vv Äâv~é }~ÄtÄ ásq|vr~ÄtÄ sçÉ{qxq| s qu% ÇvÉ VxÖÇq& aÄÉ|vuÖêãyz ÇqxtÄsÄÇ {qÉq|Éë yÉÑÄ% Çyy sxqy}ÄÄÑ~Ääv~yz iccb y cccb$ ÅÄ|Äwv~yë uv| s \yÑqv$ ÄrÉÑq~Äs{y s dÖÇàyy$ y ÅÄâÑy ~v xqÑÇqtysq|Éë sÄÅÇÄÉ Ä ~qÅÇëwv~~ÄÉÑy s WsÇÄÅv& ^Äy |yâ~çv sçsÄuç1 (& aÄ sÄÅÇÄÉq} ~vr|qtÄÅÄ|Öâ~ÄtÄ ÅÄ|Äwv~yë uv| s i_R Ö }v~ë rç|Ä ÑÇy rvÉvuç !É Ñ&Ñ& UÖ% Éq{Ä}$ ivÇ~y{Ä} y aÇvxyuv~ÑÄ} iccb"& `u~q{Ä ë ÉâyÑqê$ âÑÄ s r|ywqzävv sÇv}ë ÅÄ|yÑyâvÉ{që ÄrÉÑq~Äs{q s i_R sÇëu |y Ö|ÖâäyÑÉë& T ~qÉÑÄë% ãvv sÇv}ë i_R ÉÑq~ÄsyÑÉë sÉv rÄ|vv y rÄ|vv Çvq{àyÄ~~Äz Éy|Äz& Zuvz~ç} suÄá~ÄsyÑv|v} ÅÇq% sçá Éy| s qÇ}yy ës|ëvÑÉë U|qs~Äv ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÖÅÇqs|v~yv i_R !rvx SvuÇwyáq" y TÄv~~Ä%ÅÄ|y% ÑyâvÉ{që q{quv}yë& aÄ|yÑÄÇtq~ç s Ä{ÇÖtqá y ÉÄvuy~v~yëá #s ÅÄuqs|ëêãv} rÄ|éäy~ÉÑsv ës|ëêÑÉë

##( 339


ÄÅÄÇÄz ÅÇqsçá s qÇ}yy& `~y ÉÄxuqêÑ ÅÄ|yÑyâv% É{Öê ÄrÉÑq~Äs{Ö$ yÉ{|êâqêãÖê Ér|ywv~yv y {Ä~% Ñq{Ñç }vwuÖ i_R y ~qäy}y ÉÄvuy~v~yë}y y âqÉ% Ñë}y& )& WÉ|y ÅÄ|yÑyâvÉ{Äv ÇÖ{ÄsÄuÉÑsÄ iccb {ÄÇv~~ç} ÄrÇqxÄ} ~v xqz}vÑÉë ÅÄ|Äwv~yv} uv| s i_R$ ÑÄ sÄÄÇÖwv~~çv Éy|ç ÇvÉÅÖr|y{y sÉv rÄ|éäv rÖuÖÑ ÖáÄuyÑé sÅÇqsÄ y ÖÑÇqÑëÑ ÉsÄê ÇÄ|é {q{ qÇ}yë ÉÑÇq~ TqÇäqsÉ{ÄtÄ VÄtÄsÄÇq& dÇÖu ~Ä ÇqÉÉâyÑçsqÑé ~q uvzÉÑsyv ÉÄÉvuq !i_R"$ vÉ|y Ñq} s ÅÄuqs|ëêãv} rÄ|éäy~ÉÑsv sÄÉÅyÑçsq% êÑÉë sÇqwuvr~çv ÄÑ~Ääv~yë y|y ~vÅÇyëx~é { cÄsvÑÉ{y} TÄÄÇÖwv~~ç} cy|q}& *& aÇvxyuv~Ñ iccb ]& csÄrÄuq$ rvxÖÉ|Äs~Ä$ ës|ëvÑÉë t|ÖrÄ{y} ÅqÑÇyÄÑÄ} ÉsÄvz bÄuy~ç y âv|Äsv{Ä}$ yÉ{Çv~~v |êrëãy} cÄsvÑÉ{yz cÄêx y vtÄ TÄÄÇÖwv~~çv cy|ç& `u~q{Ä vtÄ ÄÑÄÇsq~~ÄÉÑé ÄÑ ÅÇq{ÑyâvÉ{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq qÇ}yvz$ ~vÑÄâ~që$ q ÅÄÇÄz xqsvuÄ}Ä |Äw~që y~ÜÄÇ}qàyë A~qÅÇqs|ëv}që v}ÖB$ q Ñq{wv y ÅÇv{|Ä~~çz sÄxÇqÉÑ xqÑÇÖu~ëêÑ ÅÇy~ëÑyv ÇväyÑv|é~çá }vÇ ÅÄ ~qsvuv~yê ÅÄÇëu{q s sÄÄÇÖwv~~çá Éy|qá& c|vuÖvÑ ÄÑ}vÑyÑé$ âÑÄ y vtÄ ÅÄ~y}q~yv ÅÄ|yÑyâvÉ{ÄtÄ ÇÖ{ÄsÄuÉÑsq sÄÄÇÖwv~~ç}y Éy|q}y ~v s ÅÄ|~Äz }vÇv ÄÑsvâqvÑ ~qÉÑÄëãy} xquqâq}& WtÄ âÇvx}vÇ~Äv uÄsvÇyv { ^y~yÉÑÇÖ VxÖÇÖ ~v ës|ëvÑÉë ÄÅÇqsuq~~ç} y ~v sçÑv{qvÑ yx ÅÄ|Äwv% ~yë uv|$ âÑÄ Ñq{wv uÄ|w~Ä sçxsqÑé ÄÉÄrÄv rvÉÅÄ{ÄzÉÑsÄ& TÄ sÇv}ë rvÉvuç É }Ävz ÉÑÄÇÄ~ç rç|Ä Ä{qxq% ~Ä aÇvxyuv~ÑÖ t|ÖrÄ{Äv Ösqwv~yv y Ñq{Ñ& T {Ä~àv rvÉvuç aÇvxyuv~Ñ yxåësy| wv|q~yv s

,-) 340


ë~sqÇv }vÉëàv !{Ätuq ÇväqÑ sÉv s~ÖÑÇv~~yv sÄÅÇÄÉç" ÅÄÉvÑyÑé Äuy~ yx tqÇ~yxÄ~Äs hUT& ` ÉÄuvÇwq~yy rvÉvuç É aÇvxyuv~ÑÄ} ]& csÄ% rÄuq ÅÇÄy~ÜÄÇ}yÇÄsq~ ÅÄÉÄ| cccb s iccb ÑÄs& ivÇsÄ~v~{Ä c& T&

[ ÑÖñwá{ Tz{Åvwá{ Ñv ÉÖÄ àâÖÇ xà{ évê{ àâvÇ~ ÇÖ& |~âìàñ âá{xÖ|Ñí{ zÖÑ{à{Ñ~ñ qâvwv% ÜÖÇ~âäÜávxÇ{Ñ~ñ \áäÜÜí' [ Ñ~å yÖxÖá~ÇÖàì Ö âÖÉ% éâÖ Üávxí{ à~Çí ÑvÉ{á{& Ñí Üá~äáÖé~âì Å iÖ|z{àâxä ~ xàâá{é{ fÖxÖyÖ yÖzv ÅáäÜ& ÑÖ{ vÑâ~àÖx{âàÅÖ{ É{áÖÜá~ñâ~{' hÖzyÖâÖx~â{ÇìÑäï áv& wÖâä ÖÑ~ x{zäâ x ÜáÖãàÖï}vå% àá{z~ ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñç~~% x Öâ& z{ÇìÑíå évàâñå h[g ~ [[j% x ÜÖÇ~âÖâz{Çvå váÉ~~ ~ ÜáÖ& Åäávâäá{ pfY% x [Ö{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ vÅvz{É~~ ~É' \Öâ& xvÇìzv' aÑãÖáÉvç~ñ âvÅ|{ ÜÖàâäÜvÇv ~ é{á{} ÑvévÇìÑ~Åv ÖàÖwÖyÖ Öâz{Çv \áäÜÜí ÜÖÇÅÖxÑ~Åv jÜ~á~Ñv' cÖàx{ÑÑí{ ÜÖzâx{á|z{Ñ~ñ ñ ~É{Ç ~ Öâ Üá{zàâvx~â{Çñ àÖx{âàÅÖyÖ ÅÖ& ÉvÑzÖxvÑ~ñ x hávy{ ÜÖÇÅÖxÑ~Åv r{wÇvÅÖxv' fv àÇäévÄ âvÅÖyÖ É{áÖÜá~ñâ~ñ ÑvÉ àÇ{zÖxvÇÖ xíávwÖ& âvâì Üá{x{Ñâ~xÑí{ É{áí' u zvÇ ÜÖáäé{Ñ~{ àxÖ{Éä èâvwä% ~ x à{á{z~Ñ{ ÑÖñwáñ Ñv àx{â ÜÖñx~Çàñ ÜÇvÑ Rj{áíÄ ñàâá{wS' gÑ Üá{zäàÉvâá~& xvÇ% x àÇäév{ ÖwÖàâá{Ñ~ñ ÖwàâvÑÖxÅ~% Üá~x{z{Ñ~{ xÖÄàÅ x ÜÖxíè{ÑÑäï wÖ{xäï yÖâÖxÑÖàâì ~ Öàäê{àâxÇ{Ñ~{ ÖzÑÖyÖ ~} zxäå xvá~vÑâÖx z{Äàâx~Ä' h{áxíÄ Üá{zäàÉvâá~xvÇ xx{z{Ñ~{ *1 T +) ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxíå ~ âvÑÅÖxíå wvâvÇìÖÑÖx x ÅáäÜÑí{ yÖáÖzv àâávÑí% x âÖÉ é~àÇ{ x hávyä% gàâávxä% ZáÑÖ% Závâ~àÇvxä% cÖè~ç{% gÇÖÉÖäç% eÇvzä&ZÖÇ{àÇvx% làâ~&Ñvz&dvwÖÄ' sâ~ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~ñ zÖÇ|Ñí wíÇ~ Ü{á{& zx~yvâìàñ ÜÖ äÇ~çvÉ yÖáÖzÖx% z{ÉÖÑàâá~áäñ àxÖï yÖâÖx& ÑÖàâì T x àÇäév{ Ñ{ÖwåÖz~ÉÖàâ~ T Üá~w{yÑäâì Å á{è~& â{ÇìÑíÉ z{Äàâx~ñÉ' k{É xá{É{Ñ{É yÇvxÑí{ à~Çí \áäÜÜí ,-* 341


ÑvåÖzñâàñ x ÜÖxíè{ÑÑÖÄ wÖ{xÖÄ yÖâÖxÑÖàâ~ ~ Ö|~zvïâ Üá~Åv}v' hÖ xâÖáÖÉä xvá~vÑâä ÜÇvÑ~áÖxvÇÖàì âvÅ|{ xx{àâ~ Ñv& }xvÑÑí{ wvâvÇìÖÑí x ÅáäÜÑí{ yÖáÖzv% ÖzÑvÅÖ â{É xá{É{& Ñ{É yÇvxÑí{ à~Çí \áäÜÜí wÇÖÅ~áäïâ wÇ~}Ç{|vê~{ yvá& Ñ~}ÖÑí pfY ~ z{ÉÖÑàâá~áäïâ yÖâÖxÑÖàâì áv}Öáä|~âì évàâ~ ~ ÜÖzáv}z{Ç{Ñ~ñ pfY x àÇäév{ ÖÅv}vÑ~ñ ~É~ àÖÜáÖ& â~xÇ{Ñ~ñ' hÇvÑ Rj{áíÄ ñàâá{wS ~É{Ç ÖàÖwÖ{ xÖ{ÑÑÖ&ÜÖÇ~â~é{& àÅÖ{ }Ñvé{Ñ~{% ~ Üá~x{àâ~ {yÖ x z{Äàâx~{ ÉÖ|ÑÖ wíÇÖ Ç~èì à ÖzÖwá{Ñ~ñ fvévÇìÑ~Åv \{Ñèâvwv ~Ç~ e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖÑí' [ +)&å é~àÇvå ÑÖñwáñ ñ zÖÇÖ|~Ç Ö }vx{áè{Ñ~~ áv}áv& wÖâÅ~ ÜÇvÑv fvévÇìÑ~Åä \{Ñèâvwv' `våváÖx Öw{êvÇ ÜÖ& }xÖÑ~âì x{é{áÖÉ ~ àÖÖwê~âì Öw Öç{ÑÅ{ ÉÖ{yÖ ÜÇvÑv' kvÅ ÖÑÖ ~ ÜáÖ~}ÖèÇÖ' T cÖÇäÜé~Å% åÖ}ñ~Ñ ÖzÖwáñ{â âxÖÄ ÜÇvÑ Rj{áíÄ ÅÖá& èäÑS' T Ruàâá{wS% evâx{Ä [và~Çì{x~é' T fä% ä Ñvà Ñv [ÖÇy{ ñàâá{wv }Öxäâ ÅÖáèäÑÖÉ' `vwíÇ% éâÖ Ç~% xÖÇ|vÑ~Ñ5'' dvzÑÖ% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é''' T ÖÑ x}zÖåÑäÇ% xíz{á|vx Üvä}ä% T ñ xÖâ Ö é{É zäÉvï3 âí% ÅÖ& ÇäÜé~Å% åÖz~èì ÜÖ Ç{}x~ï ÑÖ|v' jÉÖâá~% ÖàâäÜ~èìàñ T {xÑäåÖÉ àâvÑ{èì''' aâvÅ% z{ÄàâxÖxvâì ÜÖ ÜÇvÑä Rj{áíÄ ñàâá{wS Üá{zàâÖ& ñÇÖ x xíàè{Ä É{á{ ÖàâÖáÖ|ÑÖ ~ Üá{zäàÉÖâá~â{ÇìÑÖ' sâÖ T ÜÖÑñâÑÖ' f{ÜÖÑñâÑÖ záäyÖ{3 ÜÖé{Éä Ñv ÜáÖè{zè~å xàâá{évå à \äàâvxÖÉ \äàvÅÖÉ% à gÇzá|~åÖÉ p{áÑ~ÅÖÉ ~ zv|{ à há{}~z{ÑâÖÉ dïzx~ÅÖÉ jxÖwÖzÖÄ Ñ~ÅâÖ ~} Ñ~å ~ àÇÖxÖÉ Ñ{ ÖwÉÖÇx~Çàñ Ö xÖ}ÉÖ|ÑÖÉ á{}ÅÖÉ ÖwÖàâá{Ñ~~ ÖwàâvÑÖxÅ~ x àâávÑ{' [{zì wíÇÖ Öé{x~zÑÖ% éâÖ ÜÖÇ~â~é{& àÅ~{ àâávàâ~ wäè{xvÇ~ ~ x há{}~z~äÉ{ oc chp% ~ x Öw& ÅÖÉvå% Ñv Üá{zÜá~ñâ~ñå% x àá{z{ ~Ñâ{ÇÇ~y{Ñç~~''' já{zàâ& xv ÉvààÖxÖÄ ~ÑãÖáÉvç~~ T x áäÅvå Üávxíå Ç~z{áÖx% äáÖ& ,-+ 342


x{Ñì ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖàâ~ ~ wÖ{yÖâÖxÑÖàâ~ pfY T àÑ~|v{â& àñ' kÖ {àâì â{Ñz{Ñç~~ ñàÑí ÅvÅ wÖ|~Ä z{Ñì' a wíÇÖ wí ÑÖáÉvÇìÑíÉ äàÇíèvâì àÖÖwáv|{Ñ~ñ Ñv îâÖâ àé{â Öâ áäÅÖ& xÖz~â{Ç{Ä yÖàäzváàâxv xÖ xá{Éñ á{yäÇñáÑíå ÅÖÑâvÅâÖx à Ñ~É~' gzÑvÅÖ Ñvx{áåä ÉÖÇévÇ~' [Ö xàñÅÖÉ àÇäév{% Üá~ xàâá{évå àÖ ÉÑÖÄ' pâÖ îâÖ T w{àÜ{éÑÖàâì5 f{ x{áï gâÖáxvÑÑÖàâì Öâ |~}Ñ~ x àâávÑ{% x Üváâ~~5 [Ö}ÉÖ|ÑÖ' fÖ Ñ~é{É Ñ{Çì}ñ ÖwëñàÑ~âì ~å ÉÖÇévÑ~{''' k{É xá{É{Ñ{É âá{xÖ|Ñvñ ~ÑãÖáÉvç~ñ ÜáÖzÖÇ|vÇv ÜÖàâäÜvâì Öâ ÅÖÉvÑz~áÖx àÖ{z~Ñ{Ñ~Ä' ]v ~ ÜÖàÖÇ jâ{ÜvÑ [và~Çì{x~é p{áxÖÑ{ÑÅÖ% à ÅÖâÖáíÉ Éí á{yäÇñáÑÖ xàâá{& évÇ~àì% ~ÑãÖáÉ~áÖxvÇ É{Ññ Ö âÖÉ |{ àvÉÖÉ' [ âá{âì{Ä z{Åvz{ z{Åvwáñ ñ ä|{ wíÇ âx{ázÖ äx{á{Ñ% éâÖ xÖÄàÅv \áäÜÜí åäzÖ&w{zÑÖ% ÑÖ zÖàâvâÖéÑÖ ÖáyvÑ~}Ö& xvÑÑÖ ÖÜá{z{Çñâàñ% áv}É{àâñâàñ ~ ÖwäàâáÖñâàñ x Öâx{z{Ñ& Ñíå ~É xÖ{ÑÑíå yÖáÖzÅvå ~ Ñv äé{wÑíå ç{Ñâávå ~ wäzäâ yÖâÖxí àÖ + ñÑxváñ *2/2 yÖzv ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖ Ñvévâì wÖ{& xäï ÜÖzyÖâÖxÅä' lÜávxÇ{Ñ~{ yáäÜÜí xÖ yÇvx{ à ÉÖ~É~ }v& É{àâ~â{ÇñÉ~ T zv ~ àvÉ ñ ÜÖzÅÇïé~Çàñ Å îâÖÉä T ávwÖâv& Ç~ ÜÖàÇ{zÖxvâ{ÇìÑÖ x ,*&Ä âvÑÅÖxÖÄ ~ -1&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖ& xÖÄ z~x~}~ñå ÜÖ ÖÅv}vÑ~ï ÜÖÉÖê~ x ÜÖzyÖâÖxÅ{ îâ~å z~& x~}~Ä Å ÖáyvÑ~}ÖxvÑÑÖÉä ÑvévÇä ÑÖxÖyÖ äé{wÑÖyÖ yÖzv' ,) z{Åvwáñ ñ zÖxÖÇìÑÖ ÜÖ}zÑÖ x{áÑäÇàñ x e~ÇÖx~ç{ ~} -1&Ä ÉÖâÖàâá{ÇÅÖxÖÄ z~x~}~~ y{Ñ{ávÇv \äàìÅÖxv Y' a' `vàÇäèvx zÖÅÇvz ÑvévÇìÑ~Åv èâvwv \áäÜÜí y{Ñ{ávÇ&ÉvÄ& Öáv ivz}~{xàÅÖyÖ j' a' Ö ÜÖÇÑÖÄ yÖâÖxÑÖàâ~ xÖÄàÅ Å ÑÖxÖ& Éä äé{wÑÖÉä yÖzä% ñ äè{Ç ÖÅÖÇÖ ÜÖÇäÑÖé~ Ñv àxÖï åÖÇÖ& àâñçÅäï Åxváâ~áä' fvàâäÜvÇ ÜÖàÇ{zÑ~Ä z{Ñì *2/1 yÖzv' [ - évàv äâáv É{Ññ áv}wäz~Ç }xÖÑÖÅ [p' T ]ÖÅÇvzíxvï% jÜ~á~Ñ' fv *) évàÖx Ñv}Ñvé{Ñv Öwê{& yÖàäzváàâx{ÑÑvñ ÜÖÇ~â~é{àÅvñ àâvéÅv' j~yÑvÇ T á{x yäz& ÅÖx' )*) 343


T gwÖ|z~% axvÑ f~ÅÖÇv{x~é''' ]vÄ ÜáÖàÑäâìàñ''' jx{z{Ñ~ñ zÖàâÖx{áÑí5 T kvÅ âÖéÑÖ' hÖzâx{á|zvïâàñ ~} Ñ{àÅÖÇìÅ~å ~àâÖé& Ñ~ÅÖx' T háÖx{áì {ê{ áv}' ]ÖÇÖ|~ é{á{} *) É~Ñäâ' u àxñ}vÇàñ à ivz}~{xàÅ~É ~ zvÇ ÅÖÉvÑzä3 {Éä ~ xà{É ÉÖ~É }vÉ{àâ~â{ÇñÉ Üá~wíâì ÅÖ ÉÑ{ x Åvw~Ñ{â Å Üñâ~ év& àvÉ' hÖxâÖáÑÖ ÜÖ}xÖÑ~Ç jÜ~á~Ñ3 T kÖxvá~ê ÅÖÉvÑzäïê~Ä `v zÖàâÖx{áÑÖàâì zÖÇÖ& |{ÑÑÖÄ xvÉ ~ÑãÖáÉvç~~ Öâx{évï yÖÇÖxÖÄ''' T az~ ÅÖ ÉÑ{ x Åvw~Ñ{â% T ~ ñ ÜÖÇÖ|~Ç âáäwÅä' j{áíÄ ñàâá{w''' j{áíÄ ñàâá{w''' hâ~çv&âÖ T ÖÑv Ç{âv& {â' Y ÉÑ{ T ÜÖ }{ÉÇ{ åÖz~âì' kÖéÑ{{% ÜÖ Ç{}x~ï ÑÖ|v''' háñÉÖ åÖâì w{á~ ~ }vÅäá~xvÄ ]v âÖÇìÅÖ ñ Ñ{ Åäáï''' gyÇñzíxvñàì Ñv}vz% ñ ~àÜíâíxvï âá{Ü{âÑÖ{ xÖÇÑ{& Ñ~{3 xÖÖwáv|{Ñ~{ ~ à{yÖzÑñ á~àä{â Åváâ~Ñí xÖ}ÉÖ|ÑÖyÖ áv}x~â~ñ àÖwíâ~Ä x âÖâ z{Ñì' fÖ äâáÖÉ ,* z{Åvwáñ *2/1 yÖ& zv xÖÇÑÖxvâìàñ wíÇÖ Ñ{ÅÖyzv' ká{wÖxvÇ~àì wíàâáí{ ~ á{& è~â{ÇìÑí{ z{Äàâx~ñ' [ é{âíá{ évàv âá~zçvâì É~Ñäâ ÜÖ É{àâÑÖÉä xá{É{Ñ~ ñ ÜÖ àÜ{çÅÖÉÉäâvâÖáä [p xíè{Ç Ñv zvéä e~Ñ~àâáv ÖwÖáÖ& Ñí \á{éÅÖ' cÖáÖâÅÖ zÖÇÖ|~Ç {Éä Ö ÜÖÇäé{ÑÑíå ÉÑÖï àx{z{Ñ~ñå ~ ÑvÉ{é{ÑÑÖÄ Ñv *) évàÖx xà{Öwê{Ä ÜÖÇ~â~é{& àÅÖÄ àâvéÅ{ x pjji' T kÖxvá~ê e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí T ñ ÜáÖ~}ÑÖà~Ç Åv|& zÖ{ àÇÖxÖ âx{ázÖ ~ ÜÖzé{áÅÑäâÖ Öã~ç~vÇìÑÖ' T iv}á{è~& â{ xx{àâ~ x z{Äàâx~{ ÜÇvÑ Rj{áíÄ ñàâá{wS T xvá~vÑâ Ü{á& xíÄ' T iv}á{èvï% T É~Ñ~àâá Öâx{â~Ç Ñ{}vÉ{zÇ~â{ÇìÑÖ' [ âÖâ É~y ñ {ê{ áv} xÖàå~â~Çàñ Éä|{àâxÖÉ ~ ÜÖáñzÖé& ÑÖàâìï àxÖ{yÖ É~Ñ~àâáv3 ÜÖÇÑvñ x{áv àxÖ{Éä ÜÖzé~Ñ{Ñ& ÑÖÉä% áv}z{Ç{Ñ~{ à Ñ~É Öâx{âàâx{ÑÑÖàâ~ x ~àÅÇïé~â{Çì& ÑÖ âáäzÑÖÄ% àÇÖ|ÑÖÄ% Ñ{ñàÑÖÄ ÖwàâvÑÖxÅ{3 Üá~ îâÖÉ \á{é& )** 344


ÅÖ ÑvåÖz~Çàñ Ñv ávààâÖñÑ~~ +.)) Å~ÇÖÉ{âáÖx Öâ àxÖ{yÖ ÜÖzé~Ñ{ÑÑÖyÖ' [ Üñâì äâáv ñ ÖâzvÇ Üá~Åv} ÅÖÉvÑz~ávÉ àÖ{z~Ñ{Ñ~Ä3 Üá~àâäÜ~âì Å xíÜÖÇÑ{Ñ~ï ÜÇvÑv Rj{áíÄ ñàâá{wS T xv& á~vÑâ Ü{áxíÄ à 1 évàÖx ,* z{Åvwáñ' u ÖÜá{z{Ç~Ç }vzvé~ ~ ÉÖ~É }vÉ{àâ~â{ÇñÉ' \{Ñ{ávÇä d~âÖxç{xä T Ç~éÑÖ ÜáÖ~ÑãÖáÉ~áÖxvâì }vÉ{àâ~â{Çñ Üá{zà{zvâ{Çñ hávx~â{Çìàâxv pjji \vÉÖä}v Ö Ñvè~å É{& áÖÜá~ñâ~ñå' pÇ{Ñä [Ö{ÑàÖx{âv% ÑvévÇìÑ~Åä ÜÖÇ~âäÜávx& Ç{Ñ~ñ `ÖÇÖâÖxä Öw îâÖÉ |{ ÜáÖ~ÑãÖáÉ~áÖxvâì oc chp% |{Çvâ{ÇìÑÖ Ç~éÑÖ qâáÖäyvÇv' \{Ñ{ávÇä käÅ{{xä wíâì x hávy{ ä ÜÖÇÅÖxÑ~Åv r{wÇvÅÖxv% Üá~x{àâ~ {yÖ ÜÖzáv}z{& Ç{Ñ~ñ x ÜÖÇÑäï wÖ{xäï yÖâÖxÑÖàâì ~ zÖÅÇvzíxvâì ÉÑ{ Öw ÖwàâvÑÖxÅ{ x hávy{' \{Ñ{ávÇä ivz}~{xàÅÖÉä ÜÖàâÖñÑÑÖ ÅÖÑâáÖÇ~áÖxvâì ~ ÜÖzz{á|~xvâì àxñ}ì é{á{} ÅÖÉvÑz~áÖx z~x~}~Ä ~ ÅÖÉvÑz~áv ÅÖáÜäàv à wvâvÇìÖÑvÉ~ x yÖáÖzvå' u Ö áv}x~â~~ àÖwíâ~Ä ~ÑãÖáÉ~áäï ÜÖàÇv ~ fvévÇìÑ~Åv \{Ñèâvwv' [à{ áv}ë{åvÇ~àì xíÜÖÇÑñâì ÜÖàâvxÇ{ÑÑí{ }vzvé~' [ z{xñâì évàÖx ñ ÜÖ [p àxñ}vÇàñ à ÜÖàÇÖÉ' gÑ àÖÖwê~Ç% éâÖ eÖàÅxv ä|{ ÜáÖ~ÑãÖáÉ~áÖxvÇv {yÖ Ö ÜáÖ~àåÖzñê{É' jâ{ÜvÑ [và~Çì{x~é àÅv}vÇ ÉÑ{% éâÖ ~ à{Åá{âváì oc chjj cÖÑàâvÑâ~Ñ m{zÖáÖx~é cvâäè{x% ÑvåÖzñê~Äàñ x zvÑÑíÄ ÉÖÉ{Ñâ áñzÖÉ à Ñ~É% x Åäáà{ ÜáÖ~àåÖzñê{yÖ' hÖàÇ{ áv}& yÖxÖáv à ÜÖàÇÖÉ ñ àxñ}vÇàñ à fvévÇìÑ~ÅÖÉ \{Ñèâvwv% zÖ& ÇÖ|~Ç {Éä Ö ÜÖàÇ{zÑ~å á{è{Ñ~ñå' T [à{ }Ñvï% ÅÖÇäÜé~Å' háÖzÖÇ|vÄ àÇ{z~âì }v Öwàâv& ÑÖxÅÖÄ' ]ÖÅÇvzíxvÄ' [Öâ&xÖâ ÑvàâäÜ~â *) évàÖx äâáv''' cÖÑ{éÑÖ% yÖâÖx~âìàñ ÑvzÖ wíÇÖ Å åäzè{Éä' fÖ xà{ |{% }Ñvñ âáäàÇ~xí{ ÜÖxvzÅ~ Üávxíå% v âvÅ|{ é{áâí åvávÅâ{áv é{åÖx ~ àÇÖxvÅÖx !~å yÖxÖáÇ~xÖàâì ~ Ñ{á{è~â{ÇìÑÖàâì"% ñ wíÇ äx{á{Ñ% éâÖ Ñvè~ Üá{x{Ñâ~xÑí{ É{áí ~ z{ÉÖÑàâáv& '() 345


ç~ñ à~Çí îãã{Åâ~xÑÖ Öàâäzñâ Çïwí{ àvÉí{ ávz~ÅvÇìÑí{ ~å ÑvÉ{á{Ñ~ñ' [à{ ÖàâvÑ{âàñ x Üá{z{Çvå Rz~àÅä}~ÄS''' fÖ''' Ñ{ zvÄ ZÖy''' [ *) évàÖx Ñ~ÅvÅ~å âá{xÖ|Ñíå àÖÖwê{Ñ~Ä Ñ{ ÜÖàÇ{& zÖxvÇÖ' c *) évàvÉ ,) É~ÑäâvÉ àâvÇÖ ñàÑÖ% éâÖ àÜÖÅÖÄàâ& x~{ ÜÖxàïzä àÖåávÑñ{âàñ' hÖàÖx{âÖxvxè~àì à ÑvévÇìÑ~ÅÖÉ èâvwv% ñ Ñ{ Üá~Åv& }vÇ xíxÖz~âì wvâvÇìÖÑí ~} yÖáÖzÖx% v ~å ÅÖÉvÑz~ávÉ ÜÖ& àÖx{âÖxvÇ Ü{á~Öz~é{àÅ~ Ü{á{zx~yvâìàñ ÜÖ äÇ~çvÉ yÖáÖ& zÖx% z{ÉÖÑàâá~áÖxvâì âvÉ àxÖ{ Üá~àäâàâx~{' [à{ àx{âÇÖ{ xá{Éñ àäâÖÅ T v îâÖ wÖÇ{{ xÖàìÉ~ év& àÖx T ÜáÖèÇÖ ÖâÑÖà~â{ÇìÑÖ àÜÖÅÖÄÑÖ' ZvâvÇìÖÑí wíÇ~ äÜávxÇñ{Éí% ÅÖÉvÑz~áí z~x~}~Ä% ÅÖÉÅÖáÜäàv ÑvåÖz~& Ç~àì Ñv àxÖ~å ÅÖÉvÑzÑíå ÜäÑÅâvå% v yÇvxÑí{ à~Çí \áäÜ& Üí Üá{wíxvÇ~ x ÜÖàâÖñÑÑÖÄ ÜÖxíè{ÑÑÖÄ wÖ{xÖÄ yÖâÖx& ÑÖàâ~ Å xíÜÖÇÑ{Ñ~ï ÜÇvÑv Rj{áíÄ ñàâá{wS T xvá~vÑâ xâÖáÖÄ' u äâÖéÑ~Ç y{Ñ{ávÇä ivz}~{xàÅÖÉä% éâÖ Ö xíxÖz{ wv& âvÇìÖÑÖx ~} yÖáÖzÖx á{èä äâáÖÉ * ñÑxváñ *2/2 yÖzv' há~É{áÑÖ ÖÅÖÇÖ +) évàÖx !v îâÖ ÜÖ eÖàÅx{ ++ évàv" x{& é{áv ñ }vàÇäèvÇ zÖÅÇvzí ÅÖÉvÑz~áÖx àÖ{z~Ñ{Ñ~Ä Ö xí& ÜÖÇÑ{Ñ~~ ~É~ ÜÖàâvxÇ{ÑÑÖÄ }vzvé~' iv}zvÇàñ }xÖÑÖÅ [p' T \ÖxÖá~â \á{éÅÖ' u ~} Åvw~Ñ{âv d{ÖÑ~zv aÇì~év' ]ÖÇÖ|~â{ ÖwàâvÑÖxÅä' u àÖwávÇàñ à ÉíàÇñÉ~ ~% àâvávñàì wíâì ÉvÅà~ÉvÇìÑÖ âÖéÑíÉ x àxÖ~å ãÖáÉäÇ~áÖxÅvå% zÖÇÖ|~Ç3 T gwàâvÑÖxÅv ÅÖÑâáÖÇ~áä{âàñ' `vzvév ÜÖ ÜÇvÑä Rj{& áíÄ ñàâá{wS xvá~vÑâ Ü{áxíÄ T ÜÖÇÑÖàâìï xíÜÖÇÑ{Ñv' fvàâäÜ~Çv Üvä}v' u Üá~Å~ÑäÇ3 Öé{x~zÑÖ% É~Ñ~àâá zÖÅÇvzíxv{â d{ÖÑ~zä aÇì~éä Ö àÖz{á|vÑ~~ ÉÖ{yÖ zÖÅÇvzv' T h{á{zvï âáäwÅä d{ÖÑ~zä aÇì~éä' eí ÖwÉ{ÑñÇ~àì Üá~x{âàâx~ñÉ~% ~ \{Ñà{Å àÅv}vÇ3 ,-/ 346


T o{ÑâávÇìÑíÄ cÖÉ~â{â wÇvyÖzvá~â \áäÜÜä xÖÄàÅ ~ xvà Ç~éÑÖ }v wz~â{ÇìÑÖ{ Ñ{à{Ñ~{ àÇä|wí' gwëñx~â{ wÇv& yÖzváÑÖàâì xà{É xÖÄàÅvÉ }v xíÜÖÇÑ{Ñ~{ wÖ{xÖÄ }vzvé~' Y xvà Ç~éÑÖ% YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% ~ xà{å xvè~å ÜÖzé~& Ñ{ÑÑíå ÜÖ}závxÇñï à fÖxíÉ *2/2 yÖzÖÉ' [{áï% ÖÑ wäz{â Çäéè{% é{É yÖz É~Ñäxè~Ä' T jÜvà~wÖ% d{ÖÑ~z aÇì~é' T ]Ö àx~zvÑ~ñ' [ Åvw~Ñ{â{ ä É{Ññ wíÇÖ ÜáÖåÇvzÑÖ% v àÜ~Ñv ÜÖÅáíÇvàì ÜÖâÖÉ' kÖÇìÅÖ â{Ü{áì% ÜÖàÇ{ áv}yÖxÖáv à É~Ñ~àâáÖÉ ~ \{Ñà{ÅÖÉ% ñ x ÜÖÇÑÖÄ É{á{ ÜÖÑñÇ% Ñv ÅvÅÖÄ èvy á{è~Çàñ à{yÖzÑñ àÜÖ}vávÑÅä''' cvÅ wí âÖéÑÖ Éí Ñ~ Öç{Ñ~xvÇ~ Öw& àâvÑÖxÅä% xà{yzv {àâì ÜáÖç{Ñâ á~àÅv3 v xzáäy Ñ{ xà{ äéâ{& ÑÖ% xzáäy é{yÖ&âÖ Éí Ñ{ }Ñv{É5 a âÖyzv áv}x~â~{ àÖwíâ~Ä ÉÖ|{â ÜÖÄâ~ ÜÖ&záäyÖÉä''' a ÅâÖ zvàâ yvávÑâ~ï% éâÖ Ñ{ wä& z{â ÜáÖÇ~âv ÅáÖxì5 ^ê{ Ñv âÖÄ% wÖÇìèÖÄ xÖÄÑ{ T [{Ç~ÅÖÄ gâ{é{àâx{Ñ& ÑÖÄ T ñ Ñ{ÖzÑÖÅávâÑÖ äw{|zvÇàñ% éâÖ àâávèÑÖ wíxv{â Ñ{ x wÖï% Ñ{ âÖyzv% ÅÖyzv àÉ{áâ~ yÇñz~èì x yÇv}v% v ÜÖâÖÉ% ÅÖ& yzv wÖÄ }vÅÖÑé{Ñ% ÅvÅ yÖxÖá~âàñ% R}vzÑ~É äÉÖÉS' kvÅ ~ â{& Ü{áì% ÖÅÖÇÖ +* évàv ÜÖ É{àâÑÖÉä xá{É{Ñ~ ,* z{Åvwáñ% ÅÖ& yzv% ÜÖåÖ|{% Åá~}~à É~ÑÖxvÇ% ÉÑ{ àâvÇÖ àâávèÑÖ âÖyÖ% éâÖ ÉÖyÇÖ ÜáÖ~}ÖÄâ~''' `vÅvÑé~xvÇàñ Üá{zÑÖxÖyÖzÑ~Ä z{Ñì' `vÅvÑé~xvÇàñ ~ yÖz' kvÅ~{ É~Ñäâí xà{yzv åÖé{âàñ à Å{É&âÖ áv}z{Ç~âì' u x}ñÇ à àÖwÖÄ ÜÖzÜÖÇÅÖxÑ~Åv ZáäÑ~Ñ~{Åàv% äà~Ç{ÑÑäï Öå& ávÑä ~ ÜÖ{åvÇ Å ÜÖàÇä' fvÅvÑäÑ{ ÖÑ Üá~yÇvèvÇ É{Ññ Ñv ÑÖxÖyÖzÑ~Ä ä|~Ñ' pvàí ÜÖÅv}íxvÇ~ ÖÅÖÇÖ +*',) ÜÖ É{àâ& ÑÖÉä xá{É{Ñ~' f{ äàÜ{Ç~ Éí Öâë{åvâì ~ Üñâ~ Å~ÇÖÉ{âáÖx Öâ e~ÇÖx~ç% ÅvÅ ä É{Ññ x Évè~Ñ{ }và~yÑvÇ~Ç vÜÜvávâ [p' `xÖÑ~Ç ÉváèvÇ uÅäwÖxàÅ~Ä' gÑ ÖzÖwá~â{ÇìÑÖ Öç{Ñ~Ç ÉÖ~ z{Äàâx~ñ ~ ÜÖ}závx~Ç à fÖxíÉ yÖzÖÉ' p{á{} Ñ{àÅÖÇìÅÖ É~Ñäâ ÜÖ}xÖÑ~Ç ÜÖ}závx~âì É{Ññ ~ ÉváèvÇ `våváÖx' gÑ âÖ|{ àÅv}vÇ ÉÑ{ Ñ{àÅÖÇìÅÖ ÖzÖwá~& ,-0 347


â{ÇìÑíå àÇÖx% }vÉ{â~x% éâÖ Ñv âvÅÖ{ á{èvïâàñ âÖÇìÅÖ áv} x |~}Ñ~' a ÜÖàÖx{âÖxvÇ z{á|vâì ÅÖáèäÑv x áäÅvå' hÖ}xÖÑ~Ç ~ ^Ü~è{x' gÑ% ÅvÅ xà{yzv% ÉñyÅÖ% ÜÖ&zÖwáÖ& Éä ÜÖyÖxÖá~Ç Ö âÖÉ Ö à{É% ÜÖ}závx~Ç à fÖxíÉ yÖzÖÉ% àÜáÖ& à~Ç Ö }zÖáÖxì{% x Öwê{É% ÜÖzwÖzá~Ç ~ ÜÖÉÖy àÑñâì àâá{àà ÜÖàÇ{zÑ~å zÑ{Ä' l ÜÖàÇv x hávy{ ÑvåÖz~Çàñ cvâäè{x' u à p{áxÖÑ{ÑÅÖ w{à{zÖxvÇ É~Ñäâ âá~zçvâì' iv}yÖxÖá wíÇ zÖàâvâÖéÑÖ Ñ{á& xÑíÉ ~ àxÖz~Çàñ Å Öwàä|z{Ñ~ï3 ÅvÅ ÉÖyÇÖ àÇäé~âìàñ% éâÖ áäÅÖxÖzàâxÖ pjji T ÜÖÇ~â~é{àÅÖ{% yÖàäzváàâx{ÑÑÖ{% xÖ& {ÑÑÖ{ T Ñ{ }ÑvÇÖ% Ñ{ Üá{zxÖàå~â~ÇÖ x{áÖñâÑÖàâì Öwê{yÖ& àäzváàâx{ÑÑÖÄ ÜÖÇ~â~é{àÅÖÄ àâvéÅ~5 `v xá{Éñ Ñvè{Ä w{à{zí cvâäè{x Ñ{ ÜáÖáÖÑ~Ç Ñ~ àÇÖ& xv' kÖÇìÅÖ àÇäèvÇ' hÖzÖèÇv dïzÉ~Çv j{áy{{xÑv% àäÜáäyv ÜÖàÇv' T YÇ{ÅàvÑzá e~åvÄÇÖx~é% ÅvÅ xvÉ }z{àì w{} à{Éì~5 fvx{áÑÖ{% âáäzÑÖ ~ àÅäéÑÖ5 T ^àÇ~ wí ÉÑ{ ÖzÑÖÉä% dïzÉ~Çv j{áy{{xÑv' [à{ y{Ñ{& ávÇí ~ Öã~ç{áí |~xäâ w{} à{É{Ä' cvÅ y{ÖÇÖy~ x îÅàÜ{z~& ç~~' [àâá{évâì fÖxíÄ yÖz x ÜÖàÖÇìàâx{ ñ Ñ{ ÖàâvÇàñ' ivà& ÜáÖêvxè~àì à ÜÖàÇÖÉ% {yÖ |{ÑÖÄ ~ cvâäè{xíÉ% ñ ä{åvÇ x e~ÇÖx~ç{' kvÅ x zÖáÖy{ ÜÖz Üáv|àÅ~É }x{}zÑíÉ Ñ{wÖÉ ñ xàâá{& â~Ç fÖxíÄ *2/2 yÖz' gwàâvÑÖxÅv x p{åÖàÇÖxvÅ~~ àâvÇv ÜÖàâ{Ü{ÑÑÖ äÇäé& èvâìàñ Ç~èì à à{á{z~Ñí *2/2 yÖzv% ÅÖyzv à Ñvè{Ä ÜÖÉÖ& êìï wíÇv ÜáÖx{z{Ñv á{è~â{ÇìÑvñ á{ÖáyvÑ~}vç~ñ oc chp ~ hávx~â{Çìàâxv pjji' Y ÉÑ{ xÖÇ{ï xíàè{yÖ ÜÖÇ~â~é{àÅÖyÖ ~ xÖ{ÑÑÖyÖ áä& ÅÖxÖzàâxv àâávÑí Üá~èÇÖàì {ê{ wÖÇ{{ âá{å à ÜÖÇÖx~ÑÖÄ Ç{â ÅÖÉvÑzÖxvâì o\[' a Ç~èì x ÑvévÇ{ vxyäàâv *20+ yÖzv ñ wíÇ xí}xvÑ x eÖàÅxä' e~Ñ~àâá ÖwÖáÖÑí ÉváèvÇ \á{éÅÖ% ,-1 348


радушно встретив меня в своем кабинете, поблагодарил за службу. А затем доложил по телефону Генсеку: — Леонид Ильич, он у меня. — И, выслушав ответ Брежнева, обратился ко мне. — Поздравляю. А с чем — объявит Генеральный секретарь ЦК. Доброжелательная атмосфера и на этот раз царила в кабинете Леонида Ильича Брежнева. Внимательно, не пе­ ребивая, он выслушал мой доклад с оценками положения в Чехословакии и ЧНА. — Спасибо за информацию. — Он выдержал паузу и продолжил. — Благодарю за службу в ЧССР. Дело сдела­ но — пора и возвращаться в Союз... Наконец-то домой, на Родину! — молнией мелькнуло в голове. Но не успел я до конца ощутить радость возвращения, как Брежнев сказал: — Поздравляю с назначением на должность Команду­ ющего войсками Прибалтийского военного округа. Он встал, подошел ко мне и жестко произнес: — В Прибалтике должно быть спокойно. Помолчав, строго добавил: — Центральный Комитет уверен, что Вы оправдаете доверие партии и правительства и на этом высоком посту. Войсками ПрибВО я командовал до 1980 года. О том, как драматично и интересно шла служба в теперь уже бывших советских республиках, я расскажу — также опираясь на память и документы — в следующей книге. Апрель 1998 года, Москва.


Издательство благодарит за содействие при работе над книгой: Нэнси Аккерман Петра Черемушкина Андрея Шарого

Александр Михайлович Майоров Вторжение. Чехословакия, 1968 Свидетельства командарма Ответственный за выпуск И. И. Зайцев Художник В. Е. Тё Корректор Л. Ф. Крылова Технический редактор Н. С. Котовщикова ЛР № 064208 от 15.08.1995. Подписано в печать 01.07.98. Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ № 259 Издательство «Права человека», 119847. Москва. Зубовский бульвар, 17 Отпечатано в АООТ «Политех-4» 129110. Москва, ул. Б. Переяславская. 46


В издательстве «Права человека» скоро увидит свет второе издание книги А. М. Майорова «Правда об Афганской войне» с репродукциями подлинных рабочих карт боевых операций.

ПРАВДА ОБ АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ Майоров

СВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТНИКА


С вопросами и предложениями просим обращаться в издательство «Права человека»

адрес: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 17, офис 30

телефон (факс): (095) 246-97-20

адрес для почтовых отправлений: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 207

электронная почта: e-mail: hrpubl@glasnet.ru
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.