Page 9

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

de la cessió de l'actiu cedit ,l'anterior redacció de la norma aplicava una exempció del 50% sobre els ingressos procedents d'aquest. Aquesta exempció serà aplicable als actius que es generin en l'entitat cedent de forma substancial i per als supòsits de transmissió dels actius intangibles. En tot cas, la seva aplicabilitat queda sotmesa a una sèrie de requisits d'obligat compliment. D) Incentius fiscals per la creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat: Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 1 de gener de 2013, aquesta deducció en la quota íntegra puja de 6.000 a 9.000 euros per cada persona / any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediatament anterior. Aquesta deducció és de 12.000 euros si el treballador té una discapacitat superior al 65 per cent. Desapareix l'exigència que per al càlcul de l’ increment de la plantilla mitja es computaran, exclusivament, els treballadors minusvàlids / any amb contracte indefinit que desenvolupin jornada completa, en els termes que disposa la normativa laboral.

2.4

Modificacions en l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

A) Incentius fiscals en l' IRPF per a inversions en empreses de nova o recent creació:

A.1. D'una banda, s'estableix una nova deducció en la quota estatal de l' IRPF del 20% de les quantitats satisfetes en adquirir accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima d'aquesta deducció serà de 50.000 euros anuals. Requisits: La societat (SA, SRL, SAL SRLL), no podrà ser cotitzada, ni tenir per activitat la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari. Haurà d’exercir una activitat econòmica, que compti amb mitjans personals i materials. Els fons propis de la societat no podran ser superiors a 400.000 Euros en el moment el qual el contribuent adquireix les accions o participacions.

9

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement