Page 1

CIRCULAR 23/2013

SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ(II) -Novetats Mercantils i Fiscals -

Resum de les novetats mercantils i fiscals introduïdes per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, publicada en el BOE del passat 28 de setembre.

Gros & Monserrat Àrea Mercantil i Fiscal Manresa, octubre de 2013 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

Contingut 1

2

NOVETATS MERCANTILS .................................................................................... 3 1.1

L'Emprenedor de Responsabilitat Limitada. ...........................................................3

1.2

Societat Limitada de Formació successiva (SLDS)....................................................4

1.3

La Miniempresa. ...................................................................................................4

1.4

Punts d'Atenció a l'emprenedor. ...........................................................................4

1.5

Acords extrajudicials de pagaments.......................................................................5

NOVETATS FISCALS ............................................................................................ 5 2.1

Nou règim especial de l' IVA. Criteri de caixa..........................................................5

2.2

Impost General Indirecte Canari. ...........................................................................7

2.3

Modificacions en l' Impost sobre Societats.............................................................7

2.4

Modificacions en l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. .......................9

2


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) (Novetats Mercantils i Fiscals) La Llei 14/2013, de 27 de setembre, "de suport als emprenedors i la seva internacionalització", publicada al BOE el passat 28 de setembre, introdueix importants novetats legislatives, amb incidència en diversos àmbits del nostre ordenament jurídic. A continuació, s'exposen les principals modificacions en matèria mercantil i tributària.

1 1.1

NOVETATS MERCANTILS L'Emprenedor de Responsabilitat Limitada.

Fins a l'entrada en vigor d'aquesta norma, totes les persones físiques que desenvolupaven una activitat econòmica de manera individual o mitjançant societats civils responien (a diferència de les societats mercantils) dels seus deutes amb la totalitat dels seus béns. La introducció de la nova figura de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada permet que els emprenedors, persones físiques, que optin per això puguin limitar la seva responsabilitat pels deutes que siguin causa de l'exercici de la seva activitat, de manera que tindran protegida de responsabilitat el seu habitatge habitual, sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros, valorada segons la normativa d'ITP-AJD (si es troba en poblacions de més 1 milió d'habitants, aquest import es multiplicarà per 1,5) Per a això, hauran de fer constar la seva situació en full obert en el Registre Mercantil, indicant l'immoble que quedarà protegit. També, es farà constar en el Registre de la Propietat en què consta inscrit el esmenat immoble. Així mateix, estaran obligats a presentar comptes anuals en el registre mercantil i, fins i tot, sotmetre a auditoria en els supòsits previstos per les societats unipersonals de responsabilitat limitada, per als subjectes en estimació objectiva o "mòduls", s'està preparant un reglament amb un model estandarditzat de Comptes Anuals, més simplificat. La presentació fora de termini d'aquestes Comptes Anuals implicarà la privació temporal de la limitació de responsabilitat des de la finalització del termini legal fins a la seva presentació. A més, hauran de fer constar en tots els seus documents la seva condició d'emprenedors de responsabilitat limitada, mitjançant el seu nom seguit de l'acrònim "ERL". Aquesta limitació de responsabilitat no serà efectiva respecte dels deutes de dret públic, ni dels deutes contrets abans d'adquirir la condició de responsable limitat.

3


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

1.2

Societat Limitada de Formació successiva (SLDS).

Es podrà constituir una societat limitada sense necessitat d'aportar 3.000 euros de capital mínim que estableix la Llei de societats de capital, i els socis podran anar aportant aquest capital de forma progressiva. El seu règim serà el propi de les societats limitades. No obstant això, fins que no arribi als 3.000 euros de capital mínim, li seran d'aplicació les següents obligacions: a) Almenys el 20 per cent del benefici de l'exercici es destinarà a la Reserva Legal. b) Un cop cobertes les atencions legals o estatutàries, només es poden repartir dividends als socis si el valor del patrimoni net no resulti inferior al 60 per cent del capital legal mínim. c) La suma anual de les retribucions satisfetes als socis i administradors per l'exercici dels seus càrrecs no podrà excedir del 20 per cent del patrimoni net de l'exercici corresponent, al marge la retribució que els pugui correspondre com a treballador per compte d’ altri de la societat o mitjançant de la prestació de serveis professionals que la pròpia societat concerti amb aquests socis i administradors. d) En cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni social és insuficient per atendre les obligacions, els socis i administradors respondran solidàriament del desemborsament del capital mínim legal. e) Els estatuts han de deixar constància expressa d'aquest règim de formació successiva.

1.3

La Miniempresa.

Es tracta d'una empresa d'estudiants, la durada coincideix amb el curs escolar, al final del qual, haurà de liquidar-se. Té una finalitat pedagògica i tindrà obligacions fiscals i comptables. S'habilitarà un registre en què s'han d'inscriure per poder realitzar transaccions econòmiques i monetàries, emetre factures i obrir comptes bancaris.

1.4

Punts d'Atenció a l'emprenedor.

S'obriran centres destinats a agilitzar la creació d'empreses i unificar les múltiples finestretes que existeixen avui en dia.

4


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

1.5

Acords extrajudicials de pagaments.

Per a l'empresari que es trobi en situació d'insolvència, es permet un mecanisme de negociació extrajudicial de deutes empresarials, ja siguin persones físiques o jurídiques, similar als existents en altres països . El deutor sol · licitarà un nomenament d'un mediador concursal. Si no s'aconsegueix acord o hi ha incompliment, aquest procediment serveix de trànsit al concurs.

2 2.1

NOVETATS FISCALS Nou règim especial de l' IVA. Criteri de caixa.

A) Característiques: Es tracta d'un nou règim especial voluntari consistent en que, amb efectes a partir de l'1 gener 2014: L'IVA es meritarà en el moment del cobrament total o parcial del preu rebut pel lliurament del bé o prestació del servei. En el cas de no haver-se produït el cobrament, la meritació es produirà el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell de la realització de l'operació. La repercussió té lloc en el moment d'expedir i lliurar la factura, però entenent-se produïda en el moment de la meritació de l'operació. El dret a la deducció de les quotes suportades neix en el moment del pagament total o parcial del preu, degudament acreditat. En el cas de no haver-se produït el pagament, el dret a la deducció neix el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell de la realització de l'operació. El dret a la deducció s'ha d'exercitar en la declaració-liquidació relativa al període de liquidació en què ha nascut el dret a la deducció o en successives sempre que no hagin transcorregut 4 anys des del naixement del dret. Passat aquest termini sense haver-se exercit el dret a la deducció, prescriu. Tot i que els receptors dels béns o serveis no estiguin acollit en aquest règim especial, sempre que siguin destinataris d'operacions incloses en ell, el dret a la deducció de les quotes suportades es produirà en el moment del pagament total o parcial del preu de les operacions o, en cas de no haver-se produït aquest, el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell de la realització de l'operació.

5


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

B) Requisits:

Podran aplicar el criteri de caixa els subjectes passius de l 'IVA , quan el volum d'operacions durant l'any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 euros i la quantia de cobraments en efectiu respecte d'un mateix destinatari no superi el màxim que s'establirà mitjançant reglament, l'actual projecte de Reial Decret preveu, llevat posterior modificació, una xifra de 100.000 euros. A l'efecte de computar el volum d'operacions, si l'activitat s'hagués iniciat al llarg de l'any natural anterior, la xifra s'ha d'elevar a l'any complet i, si s'hagués iniciat l'any en curs, podrà optar lliurement per aquest règim. Una vegada que s'opta per aquest règim, la seva aplicació es perllongarà anualment, llevat que es superin els límits exposats o es renunciï a aquest, la renúncia tindrà una validesa mínima de tres anys. En cas d'exclusió o renúncia del règim especial, les seves normes seguiran aplicant-se respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència. Per conèixer les obligacions formals dels subjectes passius que optin per aquest règim, haurem d'esperar al desenvolupament reglamentari que s'està elaborant actualment.

C) Operacions excloses: Les acollides als règims: simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca; del recàrrec d'equivalència; de l'or d'inversió, l'aplicable als serveis prestats per via electrònica i del grup d'entitats. Els lliuraments de béns exemptes :exportacions de béns, operacions assimilades a les exportacions, zones franques, dipòsits francs, règims duaners i fiscals, lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre. -

Aquelles en què sigui aplicable la inversió del subjecte passiu.

-

Les adquisicions intracomunitàries de béns.

-

Les importacions i operacions assimilades a les importacions.

-

L'autoconsum de béns i les operacions assimilades a les prestacions de serveis.

6


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

D) Supòsits de concurs de creditors i de modificació de base imposable per crèdits incobrables: En aquests casos, l' import de les quotes repercutides i el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades es produeix: a) En cas de crèdits incobrables: en la data de modificació de la base imposable. b) En cas de concurs de creditors: en la data de l'Acte declaratiu del concurs.

2.2

Impost General Indirecte Canari.

També amb efectes a partir d'1 de gener de 2014, es crea en règim especial de meritació en l' IGIC per criteri de caixa, amb una regulació paral·lela a la de l' IVA.

2.3

Modificacions en l' Impost sobre Societats.

A) Deducció per inversió de beneficis:

Es tracta d'una nova deducció en la quota íntegra de l' impost, destinada a empreses de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 10 milions d'euros), per als beneficis socials generats en els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2013. Aquesta deducció, que s'aplicarà sobre els beneficis de l'exercici, sense incloure la comptabilització de l' impost, que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, serà: del 10% per a les entitats de reduïda dimensió que tributen per l'escala prevista per a ells continguda en l'article 114 del TRLIS. del 5% per a les entitats que de reduïda dimensió que apliquin el tipus reduït per manteniment o creació d'ocupació. Els elements adquirits hauran de romandre en funcionament en el patrimoni de l'entitat, excepte pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seva vida útil, si aquesta fos inferior. La societat que apliqui aquesta deducció ha de dotar una reserva per inversions amb càrrec als beneficis de l'exercici objecte d'inversió, per un import igual a la base de deducció, que serà indisponible en tant que els elements patrimonials en què es realitzi la inversió romanguin en l'entitat. 7


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

La deducció exposada és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, i amb la Reserva per a inversions a Canàries regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries. B) Millora de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació Tecnològica: Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2013, es podrà optar per aplicar aquesta deducció sense cap límit en la quota íntegra de l' impost, si bé amb una taxa de descompte del 20% sobre els percentatges de deducció que regula la norma. En el cas que la quota no fos suficient per cobrir aquest import, l'entitat podrà sol · licitar, en la pròpia autoliquidació, el seu abonament a l'AEAT, en concepte de "devolució derivada de la normativa de cada tribut". L' import de la deducció o devolució abonada no podrà superar conjuntament el milió d'euros anuals en el cas d'activitats d'innovació tecnològica o els 3 milions d'euros per a activitats d'R + D, aplicant-se els dos límits a tot el grup mercantil en cas de grups de societats. La seva aplicació queda condicionada al compliment d'una sèrie de requisits legals, entre els quals destaquem la necessitat que hagi transcorregut, almenys, un any des de la conclusió del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que aquesta s'hagués aplicat. També cal que la plantilla mitjana o, alternativament, la plantilla mitjana adscrita a aquestes activitats no es redueixin fins als 24 mesos següents a la finalització del període impositiu, corresponent a la declaració on es faci l'aplicació o abonament. D'altra banda, caldrà destinar un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a despeses d'investigació i desenvolupament o inversions en elements de l'immobilitzat material o actiu intangible exclusivament afectes a activitats de recerca i desenvolupament,exclosos els immobles, en els 24 mesos següents a la finalització del període impositiu, en la declaració on es faci la corresponent aplicació o abonament. També serà necessari comptar amb un informe motivat sobre la qualificació de l'activitat com R + D + I o un acord previ de valoració de les despeses i inversions corresponents a aquestes activitats. C) Modificació del règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius Intangibles: Per a la cessió d'actius que es realitzin des del passat 29 de setembre, l' incentiu fiscal (conegut com Patent Box) consistirà en una exempció del 60% sobre l' import de les rendes procedents

8


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

de la cessió de l'actiu cedit ,l'anterior redacció de la norma aplicava una exempció del 50% sobre els ingressos procedents d'aquest. Aquesta exempció serà aplicable als actius que es generin en l'entitat cedent de forma substancial i per als supòsits de transmissió dels actius intangibles. En tot cas, la seva aplicabilitat queda sotmesa a una sèrie de requisits d'obligat compliment. D) Incentius fiscals per la creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat: Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 1 de gener de 2013, aquesta deducció en la quota íntegra puja de 6.000 a 9.000 euros per cada persona / any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediatament anterior. Aquesta deducció és de 12.000 euros si el treballador té una discapacitat superior al 65 per cent. Desapareix l'exigència que per al càlcul de l’ increment de la plantilla mitja es computaran, exclusivament, els treballadors minusvàlids / any amb contracte indefinit que desenvolupin jornada completa, en els termes que disposa la normativa laboral.

2.4

Modificacions en l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

A) Incentius fiscals en l' IRPF per a inversions en empreses de nova o recent creació:

A.1. D'una banda, s'estableix una nova deducció en la quota estatal de l' IRPF del 20% de les quantitats satisfetes en adquirir accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima d'aquesta deducció serà de 50.000 euros anuals. Requisits: La societat (SA, SRL, SAL SRLL), no podrà ser cotitzada, ni tenir per activitat la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari. Haurà d’exercir una activitat econòmica, que compti amb mitjans personals i materials. Els fons propis de la societat no podran ser superiors a 400.000 Euros en el moment el qual el contribuent adquireix les accions o participacions.

9


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

- Les accions o participacions s’hauran d'adquirir en el moment de la constitució de la societat o dins dels tres anys següents, mitjançant augment de capital. Haurà de tenir-les en el seu patrimoni durant més de 3 anys i no més de 12 anys. La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixi el seu cònjuge o qualsevol persona unitat al contribuent per parentiu, línia recta o col · lateral, no podrà ser superior al 40%. La societat de la qual se subscriuen les accions o participacions no pot exercir la mateixa activitat que venia desenvolupant el subjecte passiu mitjançant una altra titularitat.

A.2. D'altra banda, els guanys patrimonials que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de les accions o participacions que hagin donat lloc a la deducció exposada en el subapartat anterior (A.1.), estaran exemptes quan, entre altres requisits, el import obtingut es reinverteix íntegrament en l'adquisició d'altres accions o participacions que compleixin els mateixos requisits, si només es reinverteix part de l' import obtingut, únicament estarà exempta la part proporcional de l' expressat guany.

B) Incentius fiscals per inversió en beneficis: Es tracta d'una deducció -paral·lela a l' exposada en relació a l' Impost sobre Societats- que podran aplicar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques sobre els seus rendiments nets en el període impositiu en què inverteixin aquests rendiments en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a les seves activitats econòmiques. La deducció consistirà en un 10% de la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui als rendiments invertits. Aquest percentatge es reduirà al 5% si el contribuent ha aplicat la reducció per inici d'una activitat o la reducció per manteniment o creació d'ocupació, o quan es tracti de rendes obtingudes a Ceuta o Melilla i hagués aplicat la deducció per rendes obtingudes en aquestes Ciutats L' import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en què es van obtenir els rendiments nets.

10


CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

Àrea Mercantil Àrea Fiscal

Barcelona Pau Claris 172, 2n-1a 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

Madrid Carlos Maurrás,9 28036 Madrid +34 912783194

info@grosmonserrat.com www.grosmonserrat.com

11

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement