SL Østjylland - Generalforsamlingshæfte 2021

Page 1

DEN 12. OKTOBER 2021

GENERALFORSAMLING

2021


INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3

2

Tidsplan, indkomne forslag og dagsorden

4

Forretningsorden

5

Regnskab 2020 og Budgetforslag 2022

6

Skriftlig beretning 2021

9

Politiske indsatsområder 2021-2023

13

Præsentation af kandidater

16

Tilmelding

44

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND


KÆRE MEDLEM Vi er i efteråret i et ulige år, og derfor har vi som altid generalforsamling med valg. Fuldstændig som det plejer. Heldigvis. Plejer har ellers været langt væk den seneste tid. Coronaen har vendt op og ned på alting. Både på socialpædagogiske arbejdspladser og for os på kredskontoret og i forhold til, hvad vi forventede skulle fylde i vores arbejde. Vi har i nuværende periode fortsat arbejdet med medlemsinvolvering. Vi har blandt andet interviewet 27 medlemmer for at høre, hvad de mener, vi som fagforening skal fokusere på. Det har været særdeles interessant at høre betragtningerne. Sammen med vores august-tour rundt i kredsen, som vi kaldte Byt en holdning, er vores politiske indsatsområder 2021-2023 støbt af de fælles samtaler, vi har haft. Tak til alle jer, der har givet input. Jeg ser som altid frem til årets generalforsamling. Det er noget ganske specielt, at vi sammen kæmper for

vores sag, nemlig gode arbejdsforhold for alle medlemmer og bedre forhold for de mennesker, vi arbejder for og med. Vores kamp har sit udspring i et demokratisk fundament. Jeg vil gerne opfordre alle til at møde op den 12. oktober. Lad os drøfte fagets udvikling, arbejdsvilkår og kredsens arbejde. Vi bliver kun stærkere, når vi har stort engagement. Endelig vil jeg gerne slå et slag for de mange kandidater, der gerne vil bruge tid og kræfter for vores fælles fagforening. Læs om dem her i hæftet. Tak for, at I stiller op. Vi ses den 12. oktober. VENLIG HILSEN GERT LANDERGREN DUE KREDSFORMAND

GENERALFORSAMLING

3


TIDSPLAN OG DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2021 TIDSPLAN

INDKOMNE FORSLAG

DAGSORDEN

Kl. 15.00 – 16.00 Indskrivning

Forslag til minimumsdagsorden for generalforsamlingen 2022

1. Valg af dirigenter

Kl. 16.00 – 18.00 Generalforsamling

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen v/ kredsformand Gert Landergren Due

Kl. 18.00 – 19.00 Spisning

Jævnfør Socialpædagogernes vedtægter § 11 stk. 5 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen i 2022 afvikles med følgende dagsorden:

2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referenter

Kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling

4. Valg af stemmetællere 5. Kredsbestyrelsens beretning

1. Valg af dirigenter

6. Kredsens regnskab 2020

2. Godkendelse af forretningsorden

7. Indkomne forslag

3. Valg af referenter

8. Politiske indsatsområder 2021-2023

4. Valg af stemmetællere 5. Kredsens regnskab 2021

9. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte

6. Indkomne forslag

10. Kredsens budget 2022

7. Kredsens budget 2023

11. Valg

8. Eventuelt

a) Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem b) 3 hovedbestyrelsesmedlemmer c) Faglige sekretærer d) Kredskasserer e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – forslag skal anføres forslagsstillerens navn og cpr.nr.

4

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

f)

Kongresdelegerede og suppleanter for disse

g) Kritisk revisor og suppleant for denne


FORRETNINGSORDEN FOR AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND 1. Generalforsamlingen åbnes af en repræsentant fra bestyrelsen. Denne repræsentant leder valget af dirigenten. 2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens indvarsling og beslutningsdygtighed, jvf. vedtægternes § 11 stk. 2 og stk. 6. 3. Der vælges et stemmeudvalg på mindst 6 personer, der ikke er kandidater til det efterfølgende valg, samt mindst 1 referent. 4. Dirigenten oplæser dagsordenen, der mindst skal indeholde de i vedtægterne nævnte punkter. 5. Dirigenten kan foreslå en tidsplan. 6. Under debatten af dagsordenens punkter får medlemmerne ordet i den rækkefølge, de skriftligt indtegner sig hos dirigenten, der tydeligt skal annoncere talerens navn. 7. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.

12. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. 13. I tilfælde af stemmelighed ved en sags afgørelse opretholdes den bestående tilstand. 14. Hvis der foreligger 2 forslag om samme emne, skal det mindst vidtgående forslag sættes under afstemning først. 15. Ændringsforslag til stillet forslag skal fremsættes forinden vedtaget afslutning. Ændringsforslaget sættes under afstemning forinden det forslag, hvortil det er stillet. 16. Forslagsstilleren kan få ordet som sidste taler.

18. Valg af kongresdelegerede foregår jvf. vedtægternes § 11, stk. 7 og § 15, stk. 2. Hovedbestyrelsen har dispenseret fra stk. 7, hvor der er angivet, at valg foregår skriftligt, dispensationen er givet til, at valget foregår ved elektronisk stemmeafgivelse. 19. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses ved nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten. 20. Eventuelt forslag om ny dirigent sættes straks under afstemning, der ledes af formanden. 21. Referenten fører beslutningsprotokol, som underskrives af dirigenten.

17. Valg til bestyrelsen foregår i 5 omgange, jvf. vedtægternes § 11, stk. 7 og § 12, stk. 5. Hovedbestyrelsen har dispenseret fra stk. 7, hvor der er angivet, at valg foregår skriftligt, dispensationen er givet til, at valget foregår ved elektronisk stemmeafgivelse.

8. Taleren må nøje holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger. 9. Ethvert medlem har ret til mundtligt at stille forslag om indskrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes under afstemning. 10. Dirigenten kan bryde de indtegnede taleres rækkefølge for en ”kort bemærkning”, såfremt et medlem anmoder herom. Denne bemærkning må dog kun være af oplysende art for selve sagens betydning.

!

11. Forlanger nogen ordet til forretningsordenen, skal det opgives til hvilket punkt på denne, vedkommende ønsker ordet.

GENERALFORSAMLING

5


REGNSKAB 2020 OG BUDGETFORSLAG 2022 FOR SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND AKTIVITETSOMRÅDE

REGNSKAB 2020

BUDGET 2020

REGULERET BUDGET 2020

BUDGET 2021

BUDGET­ FORSLAG 2022

INDTÆGTER OG TILSKUD Kredstilskud

10.561.000

10.500.000

10.500.000

10.709.000

10.800.000

Grundtilskud

648.000

648.000

648.000

653.000

653.000

1.402.400

1.325.000

1.325.000

1.397.000

1.397.000

638.000

678.000

678.000

453.000

227.000

44.078

0

0

0

0

-

0

0

0

0

13.293.478

13.151.000

13.151.000

13.212.000

13.077.000

Løn- og ansættelsesforhold

200.057

200.000

200.000

240.000

240.000

TR møder m.v.

150.962

925.000

925.000

740.000

790.000

Arbejdspladsforhold i øvrigt

14.755

55.000

55.000

290.000

290.000

Fag og uddannelse

15.454

40.000

40.000

17.000

55.000

Informationsvirksomhed

67.699

200.000

200.000

12.000

12.000

Akutfond Særlige projekttilskud Projekt Dimitentindsatsen Renter INDTÆGTER I ALT FAGLIGE OMKOSTNINGER

Projekter

635.420

938.000

938.000

500.000

227.000

1.084.347

2.358.000

2.358.000

1.799.000

1.614.000

76.741

175.000

175.000

115.000

175.000

123.172

230.000

230.000

220.000

220.000

33.616

100.000

100.000

105.000

130.000

206.511

225.000

225.000

236.000

216.000

18.930

25.000

25.000

25.000

25.000

Medlemsaktiviteter

314.609

230.000

230.000

230.000

230.000

ORGANISATORISK OMRÅDE I ALT

773.579

985.000

985.000

931.000

996.000

Husleje og lokaleudgifter

940.445

955.000

955.000

905.000

999.000

Kontordrift i øvrigt

358.221

467.000

467.000

304.000

366.000

FAGLIGT OMRÅDE I ALT ORGANISATORISK OMRÅDE Generalforsamling og kongres Kredsbestyrelse og politisk ledelse Udvalg Samarbejde andre organisationer Repræsentation og tilskud

DRIFT KREDSKONTOR

Afskrivninger

0

0

0

0

0

1.298.666

1.422.000

1.422.000

1.209.000

1.365.000

10.165.278

9.602.617

10.258.205

10.014.856

10.120.209

406.050

50.000

50.000

70.000

50.000

LØNNINGER I ALT

10.571.328

9.652.617

10.308.205

10.084.856

10.170.209

UDGIFTER I ALT

13.727.920

14.417.617

15.073.205

14.023.856

14.145.209

-434.442

-1.266.617

-1.922.205

-811.856

-1.068.209

DRIFT KREDSKONTOR I ALT LØNNINGER Lønninger Regulering ferieforpligtelse

ÅRETS DRIFTSRESULTAT STATUS

ULTIMO 2020

Overført primo

4.669.663

Årets resultat

-434.442

AKKUMULERET OVERSKUD ULTIMO

6

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

4.235.221


KR.

GENERALFORSAMLING

7


8

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND


SKRIFTLIG BERETNING 2021 På generalforsamlingen i 2019 blev vi enige om at arbejde videre med kongresbeslutningen ”Vi er Socialpædagogerne.” For os i kredsen er tilgangen nærmest en selvfølge; Medlemmerne fortæller om ønsker og behov, og så omsætter kredsen det til virkelighed. Vi vedtog i 2019 tre indsatser under ”Vi er Socialpædagogerne.” De blev blandt andet til via medlemsworkshoppen, hvor vi sammen med 40 medlemmer drøftede, hvad vi skulle arbejde med de næste år.

KREDSEN UD PÅ ARBEJDSPLADSEN På medlemsworkshoppen i 2019 var der et ønske om, at vi politisk valgte kom mere ud på arbejdspladserne. Vi syntes, det var en rigtig god idé, og det gør vi stadig. Vi har derfor siden arbejdet med at finde frem til en form, som ideen passer i. Der er derfor blevet forberedt otte forskellige oplæg, som vi gerne vil holde ude på arbejdspladserne. De otte oplæg har følgende temaer: 1. Hvad er din kernefaglighed?

Det var:

2. Vi er Socialpædagogerne

Kredsen ud på arbejdspladsen

Kommunikation, der virker

3. Hvordan forbedrer vi kommunikationen og kulturen på arbejdspladsen?

Faglige fællesskaber

4. OK-aftaler – hvad står der i overenskomsten, og hvad betyder det for mig? 5. Fleksibilitet – er det altid et gode? 6. Personlige holdninger og professionel etik 7. Balancen mellem vores arbejdsvilkår og at levere faglighed 8. Besparelser – hvad kan vi gøre i fællesskab? Formålet med dialogmøderne er at åbne for en fælles dialog. På grund af corona har vi hidtil kun haft mulighed for at holde to oplæg. Men vi er mere end klar på at komme afsted. Man kan sige, vi står og sparker i startboksen - I skal bare vifte med flaget. KOMMUNIKATION, DER VIRKER I 2019 fik vi en øjenåbner på vores medlemsworkshop. Talen var klar, vi var ikke synlige nok for jer medlemmer. Og tak for det input, for kun med klare udmeldinger fra medlemmerne kan kredsens arbejde forbedres.

Derfor besluttede vi os for at lave en analyse af vores kommunikationskanaler, og det medførte blandt andet, at vi i april 2020 ansatte en politisk konsulent i en midlertidig projektstilling. Vi ønskede at blive endnu mere offensive i debatindlæg, at styrke vores kommunikation på Facebook, og i det hele taget strukturere vores kommunikationsindsats. For jer, der følger os på Facebook, så har I måske lagt mærke til, at vi blandt andet er begyndt at lave små film. Det er typisk, når der er politiske emner, som kredsen har en stærk holdning til. Filmene har den store fordel, at de kommer ud til flere personer – det skyldes også, at I er gode til at dele dem. Corona fik os også sidste år til at tænke nyt i forhold til tilbud til medlemmer. Som mange andre har vi også overgivet os til digitale møder. Vi har derfor holdt virtuelle temaeftermiddage, hvor vi blandt andet har haft oplæg med Svend Brinkmann og Peter Øvig Knudsen. Man skulle selv sørge for kaffen, og der var i pausen ikke mulighed for at møde tidligere kolleger, men vi oplevede alligevel, at i en tid, hvor det sociale samvær var sat på pause, gav de spændende oplæg rigtig god mening, selv om det var på distancen. Vi prøvede også for første gang at holde en virtuel generalforsamling i 2020. Det var vist det, man kan kalde et nødvendigt onde, for vi savnede i den grad de levende samtaler og de faglige drøftelser, vi er så gode til, når vi ses. FAGLIGE FÆLLESSKABER Den tredje indsats, vi vedtog under ”Vi er Socialpædagogerne”, var faglige fællesskaber. Der var et ønske om at facilitere faglige fællesskaber, så faget kunne komme i fokus. Vi havde forestillet os at arbejde med et koncept for, hvordan vi sammen kunne øge vores faglige viden, men corona satte desværre en stopper for den udvikling.

GENERALFORSAMLING

9


Derfor vil vi arbejde videre med at skabe faglige fællesskaber i den næste generalforsamlingsperiode. Vi er sikker på, at det er en god idé, og det flugter også med det samlede forbunds fokus på faglighed, for faglighed forandrer liv.

organiseringsarbejdet. Tillidsrepræsentanterne er et af hovedelementerne i at få flere kolleger med i fællesskabet, for tillidsrepræsentanterne er Socialpædagogernes direkte bindeled mellem potentielle medlemmer og fagforeningen.

Vi vil gerne her fremhæve to initiativer, som vi ser store perspektiver i. Der har været afholdt en række møder om henholdsvis psykiatriplanen og udviklingen af voksenhandicapområdet, hvor medlemmer fra kreds Østjylland deltog. Vi henvendte os til henholdsvis folketingsmedlem Camilla Fabricius og 2. forbundsnæstformand Verne Pedersen, fordi vi havde et ønske om at få hverdagens eksperter med ind i det politiske rum. Vi fik så samtidig mulighed for at høre om de politiske processer, og om hvordan det politiske maskinrum fungerer.

ARBEJDSMILJØ- OG ARBEJDS­ MILJØREPRÆSENTANTER Arbejdsmiljøet på arbejdspladserne er afgørende for medlemmerne, og kredsen arbejder løbende på at byde ind, hvor det er muligt. Kredsen har haft et særligt projekt om arbejdsmiljø, der løb

VI KAN SE STORE MULIGHEDER I AT INDDRAGE JER MEDLEMMER I ENDNU HØJERE GRAD, NÅR DER UDVIKLES POLITIK.

Vi kan se store muligheder i at inddrage jer medlemmer i endnu højere grad, når der udvikles politik. Det er jer, der har ekspertisen og kan se, om de kloge tanker, der er udviklet ved skrivebordet, kan bruges i virkeligheden. Så tak til deltagerne for at indgå i dette arbejde, og vi arbejder for, at der kommer endnu mere af dette fremover. DEN ORGANISERENDE TILLIDS­ REPRÆSENTANT I 2020 afholdte vi et TR-døgn. 76 tillidsrepræsentanter var samlet for at arbejde for en endnu bedre organisering på vores område. Døgnet gav os alle mange gode input. Der blev blandt andet givet gode råd til, hvordan man konkret som tillidsrepræsentant kan arbejde for en højere organisering på arbejdspladsen. Det var blandt andet ved brug af små præsentationsfilm, nyhedsbreve og den organiserende samtale. Alt i alt gav kurset en fælles forståelsesramme for, hvad man kan gøre som tillidsrepræsentant i

fra 2017 til 2020. Formålet med projektet var at skabe en stærkere tilknytning mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og kredsen samt at fremme samarbejdet i trioen. I projektperioden har der blandt andet været afholdt 60 inspira­ tionsoplæg på arbejdspladser, hvor fokus har været arbejdsmiljø. Der har også været en række forskellige tiltag for at styrke samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne. Projektets gode resultater betyder, at vi fortsætter med at afholde inspirationsoplæg. Tre af temaerne fra inspirationsoplæggene bliver en del af oplæggene under Kredsen ud på arbejdspladsen. Derudover fortsætter temaeftermiddagene for arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor der også bliver mulighed for at netværke, så de gode ideer ikke strander på de enkelte arbejdspladser. Vi har også arbejdet med det, vi kalder den forstærkede trio. Når trio-samarbejdet ikke virker optimalt, og arbejdspladsen er endt i en blindgyde, har vi gode erfaringer med at byde ind med den forstærkede trio. Den forstærkede trio betyder, at tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, den lokale


leder og dennes overordnede samt kredsen træder ind i et samarbejde i en afgrænset tidsperiode. POLITISK INTERESSEVARETAGELSE På trods af at corona har fyldt meget det seneste halvandet år, er politikkernes kreativitet i besparelser stadig intakt. Vi har derfor arbejdet intenst på at varetage vores medlemmers interesser, for der er i høj grad brug for, at vi søger indflydelse. Det gør vi blandt andet ved at mødes med politikere, skrive debatindlæg og understøtte tillidsvalgte i alle positioner i deres arbejde. Vi kigger med glæde frem mod kommunal- og regionsrådsvalget. Vi ser valget som en oplagt mulighed for at påvirke beslutningstagerne i valgkampen. Socialområdet har brug for stærke stemmer, som taler deres sag. Det er der ikke mange, der gør. Der er brug for, at fokus retter sig mod voksenhandicapområdet, anbringelsesområdet, psykiatri og andre områder, hvor samfundets svageste står i en ulige kamp i disse år. Vi har og vil fortsat arbejde for, at socialområdet får et tiltrængt budgetløft i de enkelte kommuner. Derudover har vi i kredsen vedtaget tre generelle løsninger, som vi politisk arbejder for, at kommunerne tager til sig. Det er følgende: •

Arbejdsgiverne igangsætter et uddannelsesløft for uuddannede medarbejdere via meritpædagoguddannelsen Arbejdsgiverne tilbyder alle deltidsansatte muligheden for at gå op på fuldtid Arbejdsgiverne udbyder uddannelsesstillinger

Disse løsninger vil medvirke til at højne kvaliteten, give bedre rekrutteringsmuligheder samt forbedre arbejdsmiljøet. Vi har det seneste stykke tid været engageret i forholdene på især voksenhandicapområdet. Konsekvenserne af mange kommuners be­sparelser på området ses i diverse

tilsyn, hvor kommunerne får anmærkninger, og senest har Aarhus Kommune været nødt til at lukke et botilbud efter kraftig kritik fra tilsynet. Vi byder altid ind med konstruktive forslag, når der er udfordringer. Sidste år udarbejdede vi blandt andet en genopretningsplan til voksenhandicapområdet i Aarhus Kommune. Den blev sendt til alle byrådets medlemmer, og den har givet anledning til flere møder med politikere. Vi er glade for, at de anerkender vores konstruktive tilgang, og at der også er partier, der nu vil samme retning, som vi ønsker. Problemerne på voksenhandicapområdet omhandler i den grad manglende ressourcer, og så er der mange steder en udfordring med, at der mangler uddannet personale. En undersøgelse viser, at det kun er 49 procent af alle ansatte på voksenområdet, der er uddannede socialpædagoger i ni ud af kredsens ti kommuner (Samsø Kommune er under diskretionsgrænsen). Det er som om, at forvaltningerne ikke anerkender, at der primært bør arbejde socialpædagoger på socialpædagogiske arbejdspladser. Faglighedsdiskussionen omhandler ikke kun voksenhandicap. Også på psykiatriområdet bliver fagligheden udfordret. Blandt andet i Favrskov Kommune og i Randers Kommune, hvor socialpædagogisk personale bliver erstattet af peer-medarbejdere. Det vil sige personer, der har personlige erfaringer med eksempelvis misbrug eller psykiatri. De har blot et kort kursus som fagligt bagtæppe. Vi synes, det er en spændende og ikke ny tanke at få peer-medarbejdere med ind i det sociale arbejde, men de skal være et supplement og ikke en erstatning for uddannede socialpædagoger.

KUN 5 UD AF 10 ANSATTE PÅ SOCIALPÆDAGOGISKE TILBUD ER I DAG UDDANNEDE SOCIALPÆDAGOGER!

GENERALFORSAMLING

11


OK21

TJENESTEMANDSREFORM

I foråret 2021 blev OK21 stemt hjem.

Ikke alle forbund stemte ja til overenskomsten. Sygeplejerskerne stemte nej, og de gik dermed i strejke i sommer. Samtidig er der endelig en reel, bred debat omkring tjenestemandsreformen fra 1969, og de problemer den medførte omkring lav løn inden for kvindefagene. Vi støtter klart op om, at politikerne endelig gør noget ved de ulogiske forskelle, der er mellem mandefag og kvindefag. Og derfor bakker vi op om den lønkomite, der er foreslået. Socialpædagogerne Østjylland har blandt andet bakket op om kampen ved at holde tale til en af demonstrationerne for ændringer af tjenestemandsreformen.

Det er ikke en hemmelighed, at vi som forbund inden forhandlingerne arbejdede for en et-årig overenskomstaftale. Det var vi i kreds Østjylland helt enig i. En et-årig overenskomstaftale ville have givet os et bedre grundlag for at forhandle, idet coronausikkerhederne ville være væk, for det er svært at forhandle midt under en pandemi. Ændringer af overenskomstperioden krævede enighed i Forhandlingsfællesskabet, hvilket der ikke var, da der var fagforbund, der ønskede at fastholde perioden. Forhandlingerne blev vanskelige, og det store mål for os var, at reallønnen som minimum blev sikret. Det gjorde den heldigvis. Man kan sige, resultatet blev bedre end frygtet og dårligere end håbet. Og det viser meget godt, hvordan en forhandling er kompromisets kunst. Til afstemningen var der et flertal af medlemmerne, der sagde ja til resultatet. I kreds Østjylland stemte 86,8 procent ja til resultatet, og stemmeprocenten lå samlet på 55 procent.

En samlet fagbevægelse ser gerne, at eventuelle tiltag bliver gjort med respekt for den danske model. Derfor skal politiske lønforbedringer fordeles via trepartsforhandlinger. Det er den bedste måde at sikre, at der fortsat er respekt for den danske model. SAMARBEJDE MED KREDS MIDTOG VESTJYLLAND Socialpædagogerne Østjylland har indgået et formaliseret samarbejde med Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland. Udgangspunktet for kredssamarbejdet er at kunne tilbyde en endnu bedre fagforening til medlemmerne. Begge kredse løser flere af de samme opgaver, og det er her, de to kredse kan høste frugterne af samarbejdet. Det drejer sig primært om løsning af administrative opgaver, samarbejde om arrangementer og om bedre tilgængelighed for medlemmerne.

SOCIALPÆDAGOGERNE REPRÆSEN­ TERER FAMILIEPLEJERNE I august kom der endelig klarhed på den grænsesag, der har været mellem Socialpædagogerne og Serviceforbundet. Grænsenævnet under Fagbevægelsens Hovedorganisation afgjorde, at det er Socialpædagogerne, der har retten til at organisere familieplejerne. Det er positivt, at sagen endelig er afgjort. Nu er det tydeligt for KL, at det er Socialpædagogerne, der er den legitime forhandlingspart. Afgørelsen er derfor et stort skridt på vejen i arbejdet for at skabe bedre vilkår for familieplejerne. EN SAMLET STUDIEINDSATS OG LOKALT DIMITTENDPROJEKT På generalforsamlingen i 2019 præsenterede vi et dimittendprojekt, hvor vi sammen med andre kredse og BUPL skulle styrke relationen mellem de studerende og fagforeningerne. Desværre sandede projektet til, da BUPL trak sig. Men de studerende er stadig et fokuspunkt for os, og derfor har vi løftet kredsens dimittendindsats. Vi har skruet betydeligt op for indsatsen og kontakten til pædagogstuderende. Det har blandt andet været i form af oplæg, derudover er vi til stede, når der er vejlederarrangement, og når de

ENDNU BEDRE FAGFORENING TIL MEDLEMMERNE.

86,8 %

55 %

De to kredse vil stadig være selvstændige kredse for at sikre nærhed og den bedste service til medlemmerne. For hver kreds kender de lokale forhold og arbejdsmarked bedst, og den lokale demokratiske forankring er vigtig for medlemmerne og bestyrelserne. Det formaliserede samarbejde er vedtaget af begge kredsbestyrelser.

studerende skal vælge specialiseringsretning. Vi ser indsatsen som det ekstra krydderi på den buffet af læring, de studerende står over for. Og heldigvis oplever vi, at både uddannelsesstederne og de studerende gerne vil kontakten med os. Vi er overbeviste om, at denne tidlige kontakt er vigtig for organiseringsgraden i fremtiden.


POLITISKE INDSATSOMRÅDER 2021-2023 GENERALFORSAMLING

13


VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE ”Vi er socialpædagogerne” har siden 2018 været kredsens lokale projekt. Essensen i projektet er, at det er medlemmerne, der byder ind med ideer, mens kredsen står for udførelsen. I den seneste periode har vi helt i tråd med ”Vi er socialpædagogerne” spurgt jer medlemmer ved flere lejligheder. Senest ved Byt en holdning-rundturen, hvor vi fik mange gode input. Vi er blandt andet på baggrund af de input samt fokusgruppeinterviews med 27 medlemmer nået frem til følgende politiske indsatsområder for den næste periode.

MEDLEMSINVOLVERING 2.0

FAGLIGE FÆLLESSKABER

Socialpædagogerne Østjylland er medlemmernes fagforening. Vi skal derfor fortsætte med at udvikle medlemsinvolverende tiltag. Det kan være store arrangementer, små arrangementer, faggruppearrangementer, digitale arrangementer mv. Der er mange muligheder. I kølvandet på corona kommer der givetvis til at ske forandringer i måden, hvorpå vi mødes. Der kan være gode innovative løsninger, men det er også vigtigt at fastholde, at der er situationer, hvor det fysiske møde bibringer så meget mere end et digitalt møde.

Corona gjorde det desværre umuligt at facilitere faglige fællesskaber, som ellers var et vedtaget politisk indsatsområde i 2019. Men ideen er stadig god, så derfor arbejdes der videre med den, så der kan blive skabt fællesskaber, hvor faglighed er temaet. Der er i den grad brug for, at den faglige fane holdes højt i disse år, hvor vi oplever et stadigt stigende pres fra andre faggrupper og dermed andre fagligheder på vores område.

I den kommende periode udarbejdes nye former for medlemsinvolvering, så Socialpædagogerne Østjylland fortsætter med at have føling med medlemmernes arbejdsforhold. TÆTTERE PÅ ARBEJDSPLADSERNE Der er flere medlemmer, der ønsker, at kredsen kommer tættere på de lokale forhold. Altså tættere på de enkelte arbejdspladser og dermed medlemmernes arbejdsforhold. Der er ingen tvivl om, at den lokale tillidsrepræsentant er et vigtigt bindeled her, og i langt de fleste situationer vil det også være den lokale tillidsrepræsentant, der som medlemmernes repræsentant har den direkte kontakt med ledelsen, hvis der er udfordringer.

KREDSEN UD PÅ ARBEJDSPLADSEN Der har været et ønske om, at kredsen er mere synlig på arbejdspladserne. Det er en god idé, at vi tillidsvalgte på kredskontoret er mere til stede på arbejdspladserne, og vi arbejdede allerede for det efter generalforsamlingen i 2019. Coronaen satte imidlertid en stopper for de fysiske møder på arbejdspladserne, og derfor ønsker vi at arbejde videre med dette indsatsområde. Vi har under corona udarbejdet otte oplæg, som vi tilbyder at holde. Oplæggene danner grobund for en fælles dialog.

PÅ BESØG PÅ 100 ARBEJDSPLADSER I LØBET AF DE NÆSTE TO ÅR.

I den kommende periode skal der udvikles ideer til, hvordan kredsen kan komme tættere på arbejdspladserne. Det kan være ved at se på, hvordan de lokale økonomiske forhold påvirker arbejdsmiljøet, det kan være i form af, at kredskontorets faglige konsulenter tjekker løn og ansættelsesvilkår eller ved at drøfte ledernes vilkår for ledelse. Hvordan formen for initiativet skal være, bliver der arbejdet videre med i den næste periode.

14

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

Vi har et mål om at komme på besøg på 100 arbejdspladser i løbet af de næste to år. Så vi håber, at I vil invitere os ud til jer. Vi kommer selvfølgelig også ud på arbejdspladserne som vanligt, hvis der er emner, som ikke indgår i Kredsen ud på arbejdspladsen, I gerne vil drøfte med os.


POLITISK INTERESSEVARETAGELSE Socialområdet er under pres. Kommunerne bør prioritere socialområdet, så borgerne får den indsats, de har behov for. Socialpædagogerne Østjylland ønsker og arbejder for, at kommunerne løfter området med flere ressourcer, så budgetterne matcher det reelle behov, der er på området.

Udover at vi arbejder for, at der tilføres reelle budgetløft på socialområdet, arbejder Socialpædagogerne Østjylland fortsat for tre løsninger, som sikrer, at der enten bliver ansat flere socialpædagoger, eller at socialpædagoger får forbedret deres arbejdsvilkår på arbejdspladsen.

Socialpædagogiske arbejdspladser bør have en klar overvægt af socialpædagoger, der kan sikre kvalitet, faglighed og stabilitet for borgerne. På tilbud til voksne med særlige behov i kreds Østjylland er 49 procent af de ansatte uddannede socialpædagoger. Dette tal er alt for lavt, og vi vil derfor arbejde for, at der fremover arbejder flere socialpædagoger på socialpædagogiske arbejdspladser.

De tre løsninger er, at arbejdsgiverne igangsætter uddannelsesløft af uuddannede medarbejdere via meritpædagoguddannelsen, alle deltidsansatte tilbydes fuldtidsstillinger, samt at arbejdsgiverne udbyder uddannelsesstillinger.

ARBEJDSMILJØ Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at den socialpædagogiske faglighed kan udfolde sig til gavn for mennesker med behov for særlig støtte. Det gode arbejdsmiljø er afgørende for, at det enkelte medlem hver dag er i stand til at udføre socialpædagogiske arbejdsopgaver med kvalitet. Vi vil arbejde for at styrke fokus på det enkelte medlems mulighed for at være medskaber af det gode arbejdsmiljø, hvad enten man er leder, tillidsvalgt eller medarbejder. Det vil blandt andet ske ved kredsens tilbud om særlige oplæg om arbejdsmiljø jf. Kredsen ud på arbejdspladsen og via udvikling af tilbud til arbejdsmiljørepræsentanter.

GENERALFORSAMLING

15


PRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL POSTERNE TIL POSTERNE SOM KREDSFORMAND, HOVEDBESTYREL­ SESMEDLEM, FAGLIGE SEKRETÆRER OG KASSERER HAR FØLGENDE MEDDELT DERES KANDIDATUR:

TIL POSTERNE SOM KONGRESDELEGEREDE HAR FØGENDE MEDDELT, AT DE GENOPSTILLER: (kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

Gert Landergren Due Genopstiller til posten som kredsformand samt til hovedbestyrelsen

Charlotte Hammer Pedersen

Dorte Liisberg

Mette Marhauer Genopstiller til posten som hoved­bestyrelsesmedlem og faglig sekretær og opstiller som kasserer

Joy McPhillips Sørensen

June Eichmüller

Sara Ellesøe Hansen Genopstiller til posten som faglig sekretær

Lone Beider Olesen

Mia van de Sande

Anders Ransby - genopstiller til hovedbestyrelsen •

Ole Knudsen

Yasmeen Hollesen - opstiller til hovedbestyrelsen

FØLGENDE HAR MEDDELT DERES KANDIDATUR TIL KONGRESDELEGATIONEN:

TIL POSTERNE SOM ØVRIGE BESTYRELSES-OG KONGRESDELEGATIONSMEDLEMMER HAR FØLGENDE MEDDELT, AT DE GENOPSTILLER:

(kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

(kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

Eva Borring

Dorte Maarslet Kristensen

Ingrid Folkmann Jensen

Dorthe Mortensen

Katrine Illum Frichke

Erik Borring

Lars Thomsen

Monica Taasti

Marianne Fog

Peder Appel Würtz

Marianne Ronja Johnsen

Sidsel Malling Laursen

Stine Olsen

Thue Sylvestersen

Tina Hansen

Trine Dahl Sørensen

Waldemar-Jakub Sawicki

FØLGENDE HAR MEDDELT DERES KANDIDATUR TIL BESTYRELSEN OG KONGRESDELEGATIONEN: (kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn) •

Ann Minet Andersen

Mette Sig Jeppesen

Morten Schubert

Ole Bramsen

Trine Holm Mikkelsen

KRITISK REVISOR: •

16

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

Charlotte Hammer Pedersen genopstiller som kritisk revisor


GENERALFORSAMLING

17


GERT LANDERGREN DUE GENOPSTILLER SOM FORMAND FOR SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND Mit navn er Gert Landergren Due. Jeg har været formand for Socialpædagogerne Østjylland i syv år, og inden det var jeg frikøbt som faglig sekretær i kredsen i syv år. Jeg blev uddannet pædagog i 1997, og min faglige baggrund som socialpædagog er primært i Center for misbrugsbehandling i Aarhus Kommune, hvor jeg var tillidsrepræsentant og senere fællestillidsrepræsentant i Aarhus Kommune.

Jeg vil som kredsformand stå i spidsen for, at vi fortsætter med at udvikle medlemmernes fagforening. Alle medlemmers fagforening. Det er vigtigt, at vi fortsætter med de gode medlemsinddragende initiativer, vi har taget de seneste år. Medlemsworkshops, fokusgruppeinterviews og senest besøg i kredsens ti kommuner, hvor vi medbragte is, og I kom med jeres uforbeholdne meninger. Resultatet af de gode drøftelser er afspejlet i kredsens fremtidige arbejde, som er beskrevet i de politiske indsatsområder. Den vej skal vi fortsætte ad. Demokratiets vej kan vi kalde det. For selv om det måske lyder højtflyvende, så er det netop demokratiet, der er rygraden i en fagforening. Medlemmernes ønsker og holdninger er kompasset, der viser retningen for foreningen, og så er det bestyrelsen og de frikøbte, der skal sørge for, at vi kommer derhen. Som kredsformand er jeg meget optaget af de arbejdsforhold, der er på de socialpædagogiske arbejdspladser. Der er i disse år et hårdt pres på socialområdet. Færre penge og nye effektiviseringer er hverdag på mange arbejds-

18

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

pladser. Jeg ønsker, at vi som forening fortsætter med at være aktive i debatter og i den politiske interessevaretagelse. Vi forsøger at præge politikken i vores retning, det gælder både på politisk niveau og på embedsmandsniveau. Vi er en seriøs og konstruktiv samarbejdspartner, der gerne bidrager med løsninger. Og vi er der også, når arbejdsgiverne gennemfører uhensigtsmæssige beslutninger. Politikerne skal vide, at besparelser og manglende tilførsel af midler har konsekvenser. Både for borgere og for medarbejdere. Jeg er stolt over, at vi har en forening, der fungerer godt. Samarbejdet i bestyrelsen og kongresdelegationen er velfungerende, og de interne drøftelser bidrager til, at vi har en stærk sammenhængskraft i foreningen. Kredskontorets medarbejdere rådgiver og hjælper, når medlemmerne har behov, vi politisk valgte reagerer, når kommuner og region opfører sig uhensigtsmæssigt, og endelig giver vi vores østjyske holdninger til kende i samarbejdet med de øvrige kredse og forbundet. Vi skal fortsætte ad denne vej.


METTE MARHAUER GENOPSTILLER TIL POSTEN SOM HOVEDBESTYRELSESMEDLEM, FAGLIG SEKRETÆR OG KASSERER Mit navn er Mette Marhauer. Jeg blev uddannet socialpædagog i 1993. Inden jeg begyndte som faglig sekretær i 2015, havde jeg været medlem af bestyrelsen i Socialpædagogerne Østjylland i 6 år og været tillidsrepræsentant i 17 år. Jeg har tidligere blandt andet arbejdet med domfældte og med udsatte børn og unge.

Jeg ville ønske, at der ikke stadig var behov for fokus på et presset arbejdsmiljø på de socialpædagogiske arbejdspladser. Men virkeligheden er, at presset på arbejdspladserne er enormt højt. Der er for ringe ressourcer og mange opgaver, der ikke relaterer direkte til kerneopgaven. Jeg ser det som en af vores vigtigste indsatser, at vi fortsætter med at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for vores medlemmer. Det betyder blandt andet, at den enkelte får mulighed for at kunne tilegne sig de rette kompetencer, at trivslen tager afsæt i ordentlige vilkår og arbejdsplaner, og at den socialpædagogiske faglighed sættes højt. En anden af mine mærkesager er at fokusere på flerfaglighed, der virker. Det betyder, at der ikke skal ansættes andre fagligheder, hvis ikke det giver mening i forhold til opgaven, der skal udføres. Ofte har der forud for disse ansættelser ikke været en snak om nødvendige kompetencer i medarbejdergruppen. Flere af jer oplever, at socialpædagoger bliver erstattet af sundhedsfagligt personale. Det er

essentielt, at arbejdspladserne her ikke lader sig overrumple af de krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed stiller på bostederne. Hvis man blot erstatter én faglighed med en anden uden at have set på, hvordan man flerfagligt løser opgaverne, er der ingen, der vinder noget. Jeg er optaget af et godt og konstruktivt samarbejde med de andre fagforeninger. Disse forbindelser sikrer vores organisation indflydelse og gavner vores medlemmer. Samarbejdet med de tillidsvalgte er vigtigt for, at jeg kan udføre mit arbejde. De bidrager med viden fra arbejdspladserne og fra MED-samarbejdet. Det gør dem til vigtige aktører for, at jeg er klædt på til at handle strategisk og rettidigt. De har den naturlige adgang til kommunikationen med deres kolleger, og de er fagforeningens spydspidser, når det handler om blandt andet synlighed og organisering. Med disse ord håber jeg at få mandat til at fortsætte som faglig sekretær.

GENERALFORSAMLING

19


SARA HELLESØE HANSEN GENOPSTILLER SOM FAGLIG SEKRETÆR Mit navn er Sara Ellesøe Hansen. Jeg blev uddannet som socialpædagog fra Jysk Pædagogsemina­ rium i Randers i 2005. Inden jeg blev valgt som faglig sekretær i 2019, havde jeg arbejdet 14 år som socialpædagog, tillidsrepræsentant, koordinator og afdelingsleder i Syddjurs Kommune. Da jeg var fungerende tillidsrepræsentant, sad jeg også i TR-udvalget i Socialpædagogerne Østjylland.

De seneste to år som faglig sekretær har givet mig lyst til at fortsætte indsatsen for at bidrage effektivt til sammenhængskraft og udvikling af Socialpædagogerne Østjylland. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan skabe gode rammer for socialpædagoger, så arbejdsmiljøet bliver styrket ude i de enkelte enheder, kommuner og region. Alt sammen til gavn for medlemmer og for borgere med særlige behov. Arbejdsmiljøet er blandt andet presset på grund af rekrutteringsudfordringer. Og det skal løses, for socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Derfor skal vi arbejde for at løse rekrutteringsudfordringerne på arbejdspladserne, så vores medlemmer kan udføre den faglighed, der er behov for. Evalueringen af pædagoguddannelsen optager mig særligt. Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse, og derfor er der behov for, at der bliver skruet op for det faglige fokus i forhold til specialiseringsdelen. Jeg ønsker fortsat at arbejde aktivt med, hvordan vi får udviklet pædagoguddannelsen,

20

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

så vi får mere af den socialpædagogiske faglighed ind på uddannelserne. Det er også vigtigt, at vi fortsat dyrker det samarbejde, som vi har oparbejdet på de forskellige uddannelsessteder i kredsens geografiske område de seneste to år. Vi er til stede på uddannelsesstederne, for det er vigtigt, at de studerende så tidligt som muligt får kendskab til de muligheder og goder, der er ved at være medlem af vores forening. Et godt samarbejde med vores tillidsrepræsentanter i kommunerne og regionen er et vigtigt element i mit arbejde. Det er blandt andet gennem dette samarbejde, at jeg får viden omkring, hvad der rører sig på arbejdspladsen og i MED-samarbejdet. Desuden er det også vigtigt, at vi lokalt fortsat arbejder på at styrke trio-samarbejdet. Idet det er et vigtigt og givtigt redskab, når samarbejdet sander til. Jeg ønsker at bidrage til, at vi fortsat skal være et stærkt og attraktivt fagforbund, der kan tiltrække og fastholde medlemmer både i dag og i fremtiden.


ANDERS RANSBY GENOPSTILLER TIL HOVEDBESTYRELSEN OG BESTYRELSEN Jeg er 57 år, uddannet socialpædagog i 1998. Blev valgt til bestyrelsen samme år – udtrådte i 2003, stillede op og blev valgt igen i 2007. Kongresdelegeret siden 1998.

Hovedbestyrelsesmedlem siden 2013. Tillidsrepræsentant i CFM Syd. Er af Socialpædagogerne udpeget til LMU, Drift MED og HMU i Aarhus Kommune. Vi, som faglig organisation, er til for medlemmerne – og for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. For at gøre det bedst muligt skal vi fortsætte den udvikling, der sætter vores fag, vores faglighed og vores arbejdsmiljø på dagsordenen. Vi skal have løn- og ansættelsesvilkår, som matcher vores faglighed og indsats. Det er også en af grundstenene til at fastholde den faglige kvalitet. Vi skal arbejde stenhårdt med en endnu større grad af synlighed på, at det skal være uddannede socialpædagoger, der ansættes på socialpædagogiske tilbud/ arbejdspladser.

Som HB og bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at vi udvikler og implementerer de beslutninger, som blev besluttet på den virtuelle kongres i 2020, samt de politiske indsatsområder vi har fremlagt til vedtagelse på generalforsamlingen. Det er helt grundlæggende for mig, at arbejdet med de beslutninger også er en del af mit valggrundlag. For mig er de værdier, spilleregler og kulturer, fagbevægelsen bygger på også en integreret del af mit virke. Vi kan alle lidt – men sammen er vi stærke. Derfor ser jeg også frem til det opgør/oprør, vi skal have med den tåbelige tjenestemandsreform fra 1969. Sidst og ikke mindst, så vil jeg gøre mit til, at vi fastholder og videreudvikler på den konstruktive og respektfulde måde, vi samarbejder på i bestyrelsen, kongresdelegationen, samt i samspillet med kredskontoret og de ansatte.

GENERALFORSAMLING

21


YASMEEN HOLLESEN GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN OG STILLER OP TIL HOVEDBESTYRELSEN Jeg hedder Yasmeen Hollesen og har siden 2009 siddet i kredsbestyrelsen og deltaget i det faglige arbejde. Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder som § 85 bostøtte i Horsens Kommune.

22

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

Vi er en faglig organisation, der er til for medlemmerne. Vi skal arbejde for gode løn- og arbejdsvilkår på de socialpædagogiske arbejdspladser. Vi oplever, at de socialpædagogiske arbejdspladser presses af økonomien i kommuner og regionen, og det kræver et stort arbejde af de faglige organisationer, de tillidsvalgte og de ansatte at arbejde med at sikre ordentlige arbejdsforhold og gode tilbud til borgerne. Vi skal fortsætte arbejdet for en retfærdig socialpolitik. Der bliver lavet et stort socialpolitisk arbejde både lokalt og fra forbundet.

Kreds Østjylland har et stærkt hold af ansatte og frikøbte, og jeg har energi til fortsat at være en del af kredsbestyrelsen, men også til at være med i arbejdet i hovedbestyrelsen. Vi skal fortsætte det gode arbejde, der har sit udgangspunkt i kongresbeslutningerne og de politiske indsatsområder. Vi skal fortsat arbejde for medlemsinddragelse både lokalt og på forbundsniveau. Vi skal være nysgerrige på, hvad medlemmerne ønsker af deres faglige organisation, og hvad de har brug for.


KANDIDATER TIL KREDSBESTYRELSEN GENERALFORSAMLING

23


DORTE MAARSLET KRISTENSEN GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN Aktivitetshuset Havkærparken, Aarhus Kommune Vi kender alle til presset på arbejdspladserne, på vores arbejdsvilkår, på mulighederne for at udøve faget, for at udvikle faget, fastholde det gode arbejdsmiljø og for at have tiden til fællesskabet. Som fagforening spiller vi en vigtig rolle ind i dette. Vi skal holde til at være socialpædagoger i mange år, fordi vi brænder for faget, og fordi der i høj grad er brug for os derude – vi bidrager med stor værdi for borgerne på hele vores område. Det kan vi kun, hvis vi har et stærkt fællesskab i vores fagforening, et fællesskab som giver os styrken og opbakningen, når vi selv henvender os, men som også er til stede i de sammenhænge, hvor

vores sag skal tales, hvor vores vilkår skal sikres, hvor aftaler indgås, og der, hvor det sikres, at de efterleves. Sådan er det i kreds Østjylland, og sådan skal det fortsat være. Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, fordi jeg gerne vil stille mig til rådighed ind i dette arbejde. Jeg vil gerne aktivt bidrage med mine kompetencer og ressourcer ind i vores fagforening i den kommende periode til gavn for et stærkt fællesskab, som udvikler sig i tæt kontakt og dialog med medlemmerne og den virkelighed, som vi står i ude på arbejdspladserne.

DORTHE MORTENSEN GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN Jeg arbejder med voksne udviklingshæmmede i Støttecenteret ved Bostederne Skanderborg og sidder i OMU i Skanderborg Kommune. Jeg har fra oktober 2018 deltaget i bestyrelsesarbejdet ved Socialpædagogerne Østjylland. Jeg vil meget gerne fortsætte dette arbejde og stiller derfor op til kredsbestyrelsen. For mig er høj faglighed på vores arbejdspladser et must, det er vigtigt, at vi prioriterer faglige kompetencer, at fagligheden og fagfagligheden hele tiden er i fokus og i udvikling. Jeg oplever, at vores fag og faglighed er under pres. Sundhed er blevet en dominerende faktor i vores hverdag,

24

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

vi skal være skarpe på at udfolde og fastholde socialpædagogikken i vores virke som socialpædagoger. Vi skal fortsat have opmærksomhed på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, udvikle og styrke trio. Der bliver talt meget om ligeløn og ligeløn for sammenlignelige uddannelser, og det skal vi gøre noget ved. Det er uanstændigt at fastholde socialpædagogerne i en forældet reform, vi skal arbejde benhårdt på at få et nutidigt system, der er med til at værdsætte socialpædagogerne og det uvurderlige arbejde, vi gør hver dag. Vi skal kunne tiltrække unge til vores uddannelse og til vores arbejdspladser, og det tænker jeg, at vi gør med høj faglighed og en anstændig løn.


ERIK BORRING GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN Mestringsvejleder, Aarhus Kommune ”Erik, du er som en af de gamle sure mænd fra Muppet show” Det blev jeg kaldt af en bestyrelseskollega engang!

Vi skal kigge fremad, men bruge vores erfaringer til at gøre tingene bedre. Mit fokus er:

Gammel, tja, mener stadig, jeg har ungdommens vovemod og lyst til det nye.

Faglighed, rette kompetencer til opgaven

Sur, på ingen måde, konstruktiv kritisk og tydelig.

TR og AMR

Ordnede løn- og ansættelsesforhold

Samarbejde i FH og andre relevante fora

Være konstruktiv og positiv

Og med de ord vil jeg gerne genopstille til bestyrelsen i Socialpædagogerne Østjylland for yderligere to år. Vil gerne holde fokus på fagforeningen og være med til at skabe de rammer, så vi medlemmer føler, vi har en fagforening, som støtter os og træder til, når der er behov for det – både som arbejdsplads og som enkelt medlem.

Jeg håber, du vil stemme på mig.

MONICA TAASTI GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN Jeg hedder Monica Taasti og har arbejdet som socialpædagog på Sølund i Skanderborg nu i 16 år, og siden 2006 har jeg været tillidsrepræsentant. Siden 2018 har jeg været en del af dimittendteamet i Socialpædagogerne. Vi holder oplæg for dimittenderne omkring, hvad fagforeningen kan tilbyde. Det er vigtigt, at vi som fagforening er synlige på uddannelsesstederne – for at påvirke fagligheden omkring specialområdet og for at fortælle vigtigheden af at være faglig organiseret. I 2019 afsluttede jeg den Fagpolitiske uddannelse, og herigennem fik jeg øjnene op for vigtigheden af at kunne italesætte den socialpædagogiske faglighed – overfor kolleger, ledere og højere oppe i systemet.

Jeg vil arbejde for, at der kommer mere faglighed på de socialpædagogiske arbejdspladser. Det er vigtigt, at de mennesker, vi arbejder for og med, får den rette ekspertise og faglige omsorg. Samtidig er jeg sikker på, at høj faglighed er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Medlemmerne af Socialpædagogerne skal føle sig set og hørt, og medlemmerne skal kunne identificere sig med de tiltag, fagforeningen prioriterer. Vi skal være en synlig fagforening, der markerer os både fagligt og politisk. Jeg vil rigtig gerne bidrage til det fagpolitiske arbejde i Socialpædagogerne, derfor genopstiller jeg både til bestyrelsen og kongressen.

GENERALFORSAMLING

25


PEDER APPEL WÜRTZ GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland Uddannet pædagog i 2000, Master Degree, DPU 2015 TR med stor erfaring i MED-arbejdet. Næstformand i vores lokale LMU. Udpeget af Socialpædagogerne Østjylland til regionens Hoved-MED og næstformand i samme udvalg. OMRÅDER, SOM OPTAGER MIG: Tillidsrepræsentanten: TR er central i Socialpædagogerne. Derfor er uddannelse og sparring vigtigt, så tillidsrepræsentanter kan praktisere det fagpolitiske arbejde. Det er vigtigt, at TR får den viden og de kompetencer, der er nødvendige, for at de kan udføre deres hverv som fagforeningen på arbejdspladsen.

26

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

MED: Er omdrejningspunktet for den gode arbejdsplads. Det er gennem MED-arbejdet, at vi skal skabe sammenhængskraft til gavn for alle socialpædagoger, brugere og samfund. I en tid med mange forandringer og omlægninger, hvor fagligheden er under pres, vil jeg gennem mit arbejde i HMU have fokus på udviklingen indenfor psykiatrien. Her bliver det centralt med en sammenhængende indsats på tværs af region og kommune. Der er brug for en holistisk forståelse af borgeren på tværs af fag, organisationer og sektorer. Det stiller krav til øget samarbejde og dialog mellem region og kommune. Jeg vil arbejde for fokus på kvalitet med udgangspunkt i faglighed og brugerinddragelse, hvilket kalder på de socialpædagogiske kompetencer, førend borgerne oplever en psykiatri på patientens præmisser.


GENERALFORSAMLING

27


ANN MINET ANDERSEN OPSTILLER TIL BESTYRELSEN Jeg hedder Ann Minet Andersen, jeg er 43 år, og så er jeg fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Landsbyen Sølund. Jeg opstiller til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at tegne fremtiden for socialpædagogerne. Jeg har 15 års erfaring som socialpædagog og sidder til dagligt i både LMU, OMU og HMU i Skanderborg Kommune. Vi har en vigtig opgave i at tydeliggøre socialpædagogernes faglighed og vores store arbejde med og omkring de mennesker, vi kommer i berøring med gennem vores arbejde. At være talerør og kæmpe for bedre vilkår bl.a. ind i et politisk system, som jeg qua mine poster i MED-systemet er kommet tættere på.

Hvilket jeg ser som en klar fordel i forhold til arbejdet ind i vores bestyrelse – at få linket tingene sammen. Vi skal i bestyrelsen tydeliggøre socialpædagogernes arbejdsmiljø og de udfordringer, der ligger der. Tage initiativer og iværksætte projekter, der sætter dette i fokus. En anden udfordring, der kalder på fortsat fokus, er optaget på seminarierne og selve kvaliteten af den nuværende pædagoguddannelse. Jeg vil være med til at arbejde for en god uddannelse, de unge har lyst til at tage, så vi – også i fremtiden – kan få gode og kvalificerede kolleger.

METTE SIG JEPPESEN OPSTILLER TIL BESTYRELSEN Jeg stiller op, fordi jeg ved, jeg kan bidrage med en stærk faglig bagage.

positivt med min viden og kompetencer og dermed tydeligt præge og markere os i debatten som kreds.

Mit fokus er på ordentlighed i et langt arbejdsliv – ordentlighed i dialogen med arbejdsgiver omkring arbejdsmiljø, samt når vi vil tale om vilkår, ligeløn, en ordentlig løn. Realistiske tilbud til vores seniorer, der giver dem mulighed for det lange arbejdsliv og et generelt fokus på livsfaser.

41 år

Gift og har 2 skønne unger

Bosat i Horsens

Socialpædagog i 15 år, ansat ved Specialområde Autisme (Region Midtjylland) i forskellige afdelinger i Hedensted

Tillidsrepræsentant i 5 år

Næstformand i LMU

HMU-repræsentant, social­ området, Region Midtjylland

Jeg har i den seneste periode været valgt som kongresdelegeret.

Jeg engagerer mig, fordi vil jeg være med til at præge de fremtidige visioner samt socialpædagogernes faglige profil. Det er med ambition og ønske om, at det er kerneopgaven og dermed de pædagogiske medarbejdere og arbejdspladserne, der er i fokus, når der debatteres. Da jeg er tæt på kerneopgaven og de udfordringer og problemstillinger, socialpædagoger møder i hverdagen, vil jeg kunne bidrage 28

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND


MORTEN SCHUBERT OPSTILLER TIL BESTYRELSEN Jeg arbejder som pædagog på Uldum Bofællesskab i Hedensted Kommune, hvilket jeg har gjort i 4 år. Derudover er jeg også TR gennem de seneste 2 år, samt medlem af Lokal-MED og Voksenhandicaps Funktions-MED i Hedensted Kommune. Min motivation for at stille op til bestyrelsen er, at jeg finder fagforeningsarbejdet både vigtigt og interessant. Jeg er meget optaget af at sikre ordentlige arbejdsvilkår både lokalt, men også på et mere overordnet plan. Her syntes jeg, Socialpædagogerne gør et godt stykke arbejde, hvilket jeg gerne vil bidrage med.

Yderligere mener jeg, det er vigtigt med et fortsat fokus på det fagpolitiske, som blandt andet omhandler ordentlige arbejdsforhold og graden af uddannede medarbejdere på de enkelte enheder. Men også det faglige indhold vi som fagforening kan tilbyde. Fx nogle af de faglige temaer kredsen tilbyder at komme rundt i kommunerne med oplæg omkring. Her kan vi som fagforening virkelig give medlemmerne ”noget for pengene”, hvilket jeg oplever bliver efterspurgt i højere og højere grad.

OLE BRAMSEN OPSTILLER TIL BESTYRELSEN En del år troede jeg, at det mindst krævede en TR-post at nærme sig kredsens arbejde. Når jeg deltog i vores lokale generalforsamlinger, mødte jeg næsten kun tillidsvalgte. På Fagpolitisk Uddannelse i 2019 opdagede jeg, at der er rigeligt plads til ikke-organisationsindrullede medlemmer fra ”gulvet”. Det førte hurtigt til plads i Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser og kongresdelegation 2019. Den vigtige erfaring bærer jeg med mig, når initiativerne i ”Vi er Socialpædagogerne” skal udvikles, så vores kreds og forbund kan blive endnu mere synlig, relevant og tilgængelig for medlemmerne.

Det samme gælder for de vilkår, vi har på arbejdspladserne og på uddannelsen. Vi samarbejder med flere faggrupper, og vi skal være med til at definere det tværfaglige arbejde med en stærk faglig fortælling og det rum, vi kan praktisere i. Min lille nichekæphest: Det tværsektorielle samarbejde mellem hospitals- og socialpsykiatrien halter på flere niveauer. Socialpædagoger møder borgerne i begge sektorer og kan være med til at sikre et frugtbart borgernært samarbejde. Det kræver dog, at vi nedbryder nogle gensidige fordomme, og at vi sammen får indsigt i hinandens rammer og vilkår. Det er en lang, men vigtig proces!

Vores faglighed kræver fortløbende udvikling, synliggørelse og pleje.

GENERALFORSAMLING

29


TRINE HOLM MIKKELSEN OPSTILLER TIL BESTYRELSEN Jeg hedder Trine Holm Mikkelsen, 44 år, og arbejder under Center for Social Rehabilitering, § 85, i Syddjurs Kommune. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2008 og sidder med i kommunens tre MED-niveauer. Jeg vil gerne stille mig til rådighed i den kommende periode for kredsbestyrelsen. Jeg har været en del af kongresdelegationen siden 2014 og herigennem fået interesse i at stille op til bestyrelsen. Jeg vil gerne fortsætte med at være deltagende i det fælles arbejde, der er med til at sikre gode løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne på de socialpædagogiske arbejdspladser. Dialogen om, hvordan vi som fagforening sikrer, at medlemmerne på

30

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

arbejdspladserne har de bedst mulige betingelser for at udøve et godt arbejde for de borgere, vi arbejder med, ser jeg som både vigtig og nødvendig. Og samtidig være undersøgende på, hvilke ønsker og behov medlemmerne har til Socialpædagogerne som fagforening. Jeg er særligt optaget af at være med til at holde opmærksomheden rettet mod, hvordan vi i Socialpædagogerne sikrer, at arbejdsgivers ønske om fleksibilitet spiller bedst sammen med arbejdstidsregler, arbejdsvilkår, faglighed og arbejdsmiljø. Vi må ikke gå på kompromis med muligheden for høj faglighed i opgaveløsningen, og vi må ikke holde op med at insistere på at have gode arbejdsvilkår og et godt og sikkert arbejdsmiljø.


KANDIDATER TIL KONGRESDELEGATIONEN GENERALFORSAMLING

31


CHARLOTTE HAMMER PEDERSEN GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg har tidligere været en del af kredsbestyrelsen, i forrige periode valgte jeg at stille mit kandidatur til rådighed for kongresdelegationen, hvilket jeg hermed vælger at gøre igen. Jeg er stolt af at være med i en løsningsorienteret fagforening og er langt fra færdig med det fagpolitiske arbejde. Jeg er 50 og har arbejdet som socialpædagog indenfor voksenhandicapområdet i mere end 25 år. Jeg arbejder ved Voksenhandicap i Favrskov Kommune og har siden 2006 været tillidsrepræsentant. Det sociale område har længe været udsat for stort pres, der er fortsat masser af arbejde, der skal gøres, så vi sikrer, at vores medlemmers faglighed får den plads, den fortjener og som er nødvendig!

Et godt arbejdsmiljø skal der arbejdes for og værnes om. Projektet ”Sammen om det gode arbejdsmiljø” er derfor en vigtig del af det fortsatte arbejde. For at komme tættere på medlemmerne har kongressen igangsat medlemsprojektet ”Vi er Socialpædagogerne”. Jeg vil arbejde for, at vi bibeholder og udvikler dette fokus. Det fagpolitiske arbejde skal give god mening og kunne mærkes på vores mangfoldige arbejdsområde, både på de socialpædagogiske arbejdspladser vi kender og dem, der kommer til. Kongressen er stedet, hvor jeg fortsat kan have indflydelse på Socialpædagogernes fremadrettede arbejde, og jeg håber, jeg får lov!

DORTE LIISBERG GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Uddannet pædagog fra Ranum Statsseminarium 2008. Under uddannelse til fagpolitisk ambassadør – hvilket stadig er blevet mere relevant. Det fagpolitiske arbejde har min store interesse, hvilket falder godt i tråd med at opstille som kongresdelegeret. Her kan jeg få indflydelse på, hvordan vores faglige organisation udvikler sig i fremtiden. Arbejder som socialpædagog på den lukkede almen psykiatriske afdeling på Horsens Sygehus. Som socialpædagoger ansat på en almen psykiatrisk afdeling er vi i proces med at oprette et netværk på tværs i

32

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

Region Midtjylland, hvor vi bl.a. kan bruge hinanden til faglig sparring, være nysgerrige på, hvad vi kan byde ind med af socialpædagogik, og hvad vores rolle kan være blandt sundhedsfagligt personale. Og at vi er i løbende dialog med Socialpædagogerne om, hvad den socialpædagogiske faglighed dækker, hvordan vi løbende opkvalificeres til at varetage flere opgaver – til gavn for kerneopgaven. Solidaritet med hinanden – jo mere vi står sammen – jo stærkere er vi.


JOY MCPHILLIPS SØRENSEN GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg genopstiller som kongresdelegeret, og det gør jeg, fordi det er et vigtigt fagpolitisk organ, som jeg fortsat gerne vil være en del af. Særligt de to kongresdokumenter, der blev vedtaget i 2020 – ”Vi er Socialpædagogerne” og ”Sammen former vi det gode arbejdsmiljø” – er jeg fagligt stolt over, jeg har kunnet sætte mit fingeraftryk på. Dokumenterne sætter fokus på vores faglighed og sikkerhed, og jeg mener, at de vil bidrage til at styrke følelsen af, at vi med stolthed kan sige, vi er en del af et professionelt fagligt fællesskab.

Om mig? Jeg har været ansat i Favrskov Socialpsykiatri i 20 år og har ca. 35 års erfaring med socialpædagogiske opgaver. Jeg har af flere omgange været tillidsrepræsentant med alt, hvad det kan indebære – LMU, SMU, HMU mm. Jeg kommer oprindeligt fra England – men takket være dobbeltstatsborgerskab behøver jeg ikke at bekymre mig om Brexit!:) Jeg er gift og har to halvvoksne børn, som begge bor i KBH. Jeg håber, at I vil have lyst til at stemme på mig endnu en gang.

JUNE EICHMÜLLER GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN STU-Favrskov, Favrskov Kommune Uddannet: Pædagog, Jydsk Pædagog Seminarium, 2003 Tillidshverv: Tillidsrepræsentant i perioden 2015-2021 for et varierende antal afdelinger og medlemmer, samt medlem af flere MED-udvalg. TR-suppleant fra 2021. Arbejdsmiljørepræsentant i perioden 2015-2017. Som medlem af kongresdelegationen vil mine primære fokusområder være at: •

Styrke det gode arbejdsmiljø, da dette danner grundlaget for at udføre et godt stykke socialpædagogisk arbejde.

Have opmærksomhed og parathed til at agere på udviklingen i den offentlige økonomiske situation, da denne har direkte indflydelse på vores arbejdsvilkår og kernefaglighed.

Gøre fagforeningen mere nærværende for det enkelte medlem – på tværs af kredsene, da jeg oplever, at en del medlemmer ikke finder det fagpolitiske relevant i deres daglige virke.

Jeg synes, det er relevant og interessant at følge med i, hvad der sker i Socialpædagogerne, samt være med der, hvor diskussionerne og debatterne finder sted. GENERALFORSAMLING

33


LONE BEIDER OLESEN GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Skovlund Bo- og Aktivitetscenter, BCN Aarhus Kommune Jeg genopstiller til kongresdelegationen, fordi jeg ønsker at være med til at påvirke det fremtidige arbejde i Socialpædagogerne.

graver ned i dette arbejde, så finder vi måske nogle af de grunde til vores udfordringer vedr. rekruttering både til arbejdspladserne og seminarierne.

Noget af det, der optager mig lige nu, er at være nysgerrig på årsagen til, at vi ikke kan tiltrække faguddannet personale til især voksenhandicap, og hvorfor færre ønsker at blive pædagog. Vi har i den grad brug for kvalificerede kolleger.

Vi skal være med til at lave de langtidsholdbare løsninger, konstant påvirke det politiske system og være synlige i pressen. Det gør Socialpædagogerne både i kommunerne, regionerne og på landsplan.

”Sammen former vi det gode arbejdsmiljø 2020-2022” er overskriften for det, vi især skal arbejde med i denne kongresperiode. Jeg tænker, at når vi

Jeg håber, at jeg får lov til fortsat at være med til dette arbejde.

MIA VAN DE SANDE GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Ørum bo- og aktivitetscenter, Norddjurs Kommune Hej, jeg hedder Mia van de Sande og er uddannet socialpædagog fra 1992. Jeg har primært gennem årene arbejdet på døgntilbud og i feltet med voksenhandicap. Det er en bred vifte af målgrupper, men for tiden arbejder jeg på en afdeling med borgere, der er anbragt med dom. Jeg har været tillidsrepræsentant i 4 år, men har også erfaring fra ledelse og AMR-arbejdet. Jeg stiller op som kongresdelegeret, da jeg synes, de seneste par år har været spændende at være med til at sætte sine aftryk på forskellige fagpolitiske emner, samt få sin og medlemmernes stemme og mening med på den politiske og faglige dagsorden. Også i kongresdelegationen har det været en aktiv og stærk oplevelse at kunne samarbejde i dialog

34

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

og fællesskab omkring de emner, der optager os gennem Socialpædagogerne. Det store arbejdsmiljøemne optager mig meget – både lokalt, men også bredt ud i et samfundsperspektiv. Jeg er optaget af at gøre vores fag og professionalisme synlig i den daglige samfundsdebat, da vi er med til at gøre en stor forskel for mennesker, der står i forvejen svagt. Vi skal frem og vise, vi kan, og vi skal værdisætte vores fag med faglighed og kvalitet og synliggøre vores praksis i den daglige debat. Håber på en stemme, så vil jeg give den en skalle to år mere og være aktivt deltagende i debatten og samtidig bringe meninger og stemmer frem og ind i den faglige udvikling.


OLE KNUDSEN GENOPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg er uddannet pædagog i 1999 og har arbejdet som socialpædagog siden. Først i Aarhus Amt, derefter i Favrskov Kommune og i de seneste år i Aarhus Kommune. Jeg er derfor helt med på, at kreds Østjylland er meget mere end Aarhus Kommune. Som kongresdelegeret vil jeg arbejde for at repræsentere hele kreds Østjylland. Som tillidsrepræsentant gennem de seneste ca. 10 år for ca. 50 medlemmer har jeg meget fokus på arbejdstidsaftalerne og overenskomsten, hvilket jeg også mener er et naturligt sted for Socialpædagogerne at have et fokus. Men også, at vi som fagforening gør meget for at hjælpe de enkelte medlemmer, der er kommet i klemme.

Derudover er jeg glad for at være medlem af en fagforening, der er med til at sætte dagsordenen i den offentlige debat. Hvis jeg bliver valgt som delegeret, vil jeg gøre mit til, at Socialpædagogerne også i den kommende 2 års periode sætter relevante emner på den offentlige dagsorden. Jeg har været valgt til delegationen 2 gange. Med håbet om også at komme til at gøre en forskel på den kommende kongres. Derfor stiller jeg op til valget af kongresdelegerede.

GENERALFORSAMLING

35


36

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND


EVA CHARLOTTE BORRING OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Mit navn er Eva Charlotte Borring, jeg arbejder som socialpædagog på Egebækken (Center for specialpædagogiske børnetilbud), Aarhus Kommune. “En fagforening bruger man, når man har problemer med sin løn” Jeg oplever ofte, at de nye generationer af socialpædagoger er uvidende, når det handler om, hvad man kan bruge sin fagforening til. Kan man ikke bare nøjes med at være medlem af en a-kasse? Generalforsamling a’ hva’ for noget? Mit fokus er de nye generationer af socialpædagoger – dem, der skal være

med til at føre fagets forening videre – med engagement og viden, glæde og solidaritet. Jeg tænker stadig, der hviler en kæmpe opgave på vores skuldre i forhold til at videreformidle, hvad fagforeningen er, hvad vi kan bruge den til, hvad vi kan gøre for den. Det holder aldrig op med at være vigtigt, ej heller relevant at forholde sig til sit fag og til sin fagforening. Med dette in mente stiller jeg op til kongresdelegationen ved generalforsamlingen 12. oktober 2021.

INGRID FOLKMANN JENSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg hedder Ingrid, er 43 år, og jeg har arbejdet som socialpædagog i Landsbyen Sølund, siden jeg blev uddannet i 2010. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2013 og tog i 2019 diplomuddannelsen i praktikvejledning. Jeg vil gerne udvide min fagpolitiske horisont og blive en del af kongressen og sætte mit præg på Socialpædagogernes profil. At arbejde med voksne udviklingshæmmede finder jeg helt særligt givende og interessant. Det er aldrig kedeligt! Som TR samarbejder jeg med min leder, også som en del af trioen (TR, leder og AMR) og i fx ansættelsesudvalg.

Jeg har et lokalt netværk af tillidsrepræsentanter, hvor alt fra både de større pædagogiske linjer til de mere tekniske dele af overenskomst og arbejdstidsregler løftes ind. I rollen som vejleder går jeg foran, ved siden af eller bagved den studerende og guider videre i en læringsproces. De forskellige platforme har med tiden gjort det tydeligt for mig, hvor vigtigt det er altid at have fokus på kommunikation og formidling; det er, når vi diskuterer, sparrer og reflekterer, fagligheden bliver sat i spil og gjort stærkere. Vi skal turde stå ved vores faglige styrke, som de stolte socialpædagoger vi er. Især når vi også står over for et stigende rekrutteringsproblem.

GENERALFORSAMLING

37


KATRINE ILLUM FRICHKE OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg hedder Katrine Illum Frichke, er 43 år, jeg arbejder i socialpsykiatrien på Ungetilbuddet Carma i Hammel. Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant siden 2018. Jeg ønsker at stille op som kandidat til kongresdelegationen, fordi jeg vil sætte det psykiske arbejdsmiljø på den fagpolitiske dagsorden. Jeg er meget optaget af arbejdsmiljøet – og særdeles det psykiske arbejdsmiljø – som jeg mener er vigtigt at have fokus på, da vi er en faggruppe, der i høj grad bruger os selv i vores fag. Vi skal kunne holde til vores arbejde, og samtidig skal vi bibeholde værdien i at bruge vores føleapparat i arbejdet.

Vores sårbarhed og fejlantagelser er noget, vi trygt skal kunne tale med hinanden om, så vi opnår en psykologisk tryghed. Jeg tror på, at hvis vi formår at skabe den tryghed, vil vi kunne udvikle en høj faglig kultur – til gavn for arbejdsmiljøet. Anerkendelse af vores fag brænder jeg meget for. Jeg vil gerne arbejde for, at vi socialpædagoger bliver bedre til at sætte ord på vores faglighed. Det vil være mig en ære, hvis jeg fik muligheden for at sætte mit præg på socialpædagogernes psykiske arbejdsmiljø.

LARS THOMSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Mit navn er Lars Thomsen, jeg har været socialpædagog i 19 år og arbejder indenfor socialpsykiatrien i Randers Kommune. Gennem mit TR-hverv og min plads i bl.a. hoved-MED udvalget i Randers er jeg tæt på min fagforening. Jeg har tidligere været kongresdelegeret og vil gerne lægge noget energi i på denne måde også at arbejde for det, der ligger ud over vores egen kreds. Det er vigtigt, at vi medlemmer bidrager til de politiske beslutninger og valg på kongressen, som også har betydning for det arbejde, der udvikles og fokuseres på lokalt i kreds Østjylland.

38

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

I mit daglige arbejde møder jeg hele tiden de mennesker, der har så hårdt brug for vores faglighed og dermed indirekte også er afhængige af, at vi har nogle vilkår, så vi kan være den bedste støtte for dem. De vilkår er jeg optaget af – og at vilkårene mange steder på det socialpædagogiske område bliver ringere og ringere har min særlige bevågenhed. Med disse ord ønsker jeg at stille mit kandidatur til rådighed som kongresdelegeret.


MARIANNE FOG OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Mit hjerte banker for de svage, være talerør og handlekraft for dem, som er udfordret i at udtrykke og udrette medog selvbestemmelse, livskvalitet og et meningsfuldt liv. Alle har drømme, håb og meninger, brug for motivation og hjælp. ”Vær ligeglad med, hvad andre siger, ha’ det godt, gør dét, der gør dig glad.” Sådan sagde min far, det ønsker jeg for alle. Jeg er 46 år, uddannet socialpædagog i 2007 og har altid arbejdet med mennesker. Jeg har siddet i lokalråd, bestyrelser, flere år som formand, elevrådsformand i skole/gymnasium samt aktiv i ungdomspolitik. Er tillidsrepræsentant for Socialpædagogerne gennem 13 år på Tagdækkervej, SOH/Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland,

praktikvejleder, næstformand i LMU, og senest udpeget til HMU. Jeg er til stede i nuet og skarp til at forberede, gennemføre og afslutte. Arbejder koncentreret, er løsningsorienteret, har overskud og overblik, og en positiv tilgang til livet. Det vil jeg arbejde for, at det også gælder vores fagforening. Allerede i dag er det omdrejningspunktet for Socialpædagogerne, og jeg mener, at vi skal fortsætte ud ad den vej. Med plads i kongresdelegationen vil jeg være talerør for ’Et godt liv’ og i fællesskab skabe realistiske og troværdige retningslinjer og indsatsområder, fagpolitisk, socialpædagogisk som personligt. Det optager mig og er min motivation for at opstille.

MARIANNE RONJA JOHNSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg har været socialpædagog i godt 20 år, de første 9 år på et bosted på Sjælland og de seneste 11 år i Boenhed 40, Landsbyen Sølund. Jeg har været TR på min nuværende arbejdsplads i godt 10 år. Jeg brænder for arbejdet med voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Mit arbejde som TR har været spændende og alsidigt, hvor jeg har nydt at have indflydelse på min arbejdsplads gennem TRIO-arbejdet og pladsen i ansættelsesudvalget. Jeg er i år indtrådt i LMU som barselsvikar for et af de faste medlemmer.

Nu tænker jeg, at tiden er inde til at prøve kræfter med kongresarbejdet og derved være med til at påvirke i forhold til, hvor Socialpædagogerne skal have fokus og bevæge sig hen. Jeg er af natur nysgerrig, idérig, lydhør og samarbejdsvillig. Jeg brænder for Socialpædagogerne og fagbevægelsen og har i mange år kørt min stille protest over for Krifa, som får en finger, hver gang jeg kører forbi – og det er hverken en lillefinger eller en tommeltot. Nu håber jeg på jeres stemme, så jeg kan prøve kræfter med nogle nye og spændende opgaver i forbindelse med kongressen.

Jeg kæmper for Socialpædagogernes synlighed på arbejdspladsen og nyder det gode samarbejde, jeg har med mine 2 AMR’er.

GENERALFORSAMLING

39


SIDSEL MALLING LAURSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Jeg hedder Sidsel Malling Laursen, jeg er 35 år gammel og bor på Djursland. Jeg er uddannet socialpædagog på Peter Sabroe i 2014. Jeg arbejder som socialpædagog på Bo- og Aktivitetstilbuddet Marie Magdalene i Syddjurs Kommune, hvor jeg er valgt som AMR. Jeg oplever, at trio-samarbejdet ofte bliver glemt i en travl hverdag. I dette samarbejde er der mulighed for at tale om udfordringer i den pædagogiske hverdag og sammen finde løsninger, der sikrer bedre arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø. Hvis dette ikke sikres og er tydeligt, kan det blive svært at opnå vores kerneopgaver for de mennesker, vi arbejder for og sammen med.

En anden ting, jeg er meget optaget af, er, hvordan vi får de nyuddannede og unge socialpædagoger til at forstå og opleve vigtigheden af at være medlem af Socialpædagogerne. Jeg mener, det er vigtigt, at vi som fagforening arbejder med dette og finder forskellige løsninger, så der kommer flere medlemmer, og vi står stærkere sammen. Jeg ser en stor vigtighed i, at Socialpædagogerne får/fortsætter med et godt samarbejde med pædagoguddannelserne, da tidlig dialog med de studerende må være vejen frem til oplevelse, forståelse og vigtigheden af Socialpædagogerne. Jeg ”kæmpede kampen” på seminariet, hvor jeg var aktiv i PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning).

STINE OLSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Stine Olsen, 45 år. Jeg arbejder som familiebehandler i Tidlig Indsats, Småbørnsstedet, Aarhus Kommune. Tidligere har jeg arbejdet 15 år både inden for voksen- og børnehandicapområdet i henholdsvis Aarhus og Randers, hvor jeg har fungeret som både AMR og TR. Jeg stiller op til kongresdelegationen, fordi jeg brænder for den fagpolitiske udvikling og Socialpædagogerne Østjyllands fremtidige fagpolitiske profil. Jeg er stolt af at være en del af en demokratisk organisation, hvor hvert et medlem har mulighed for indflydelse. ”Den, der kender dit fag, kan tale din sag!” Med mit kandidatur vil jeg have fokus på: •

40

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

At fortsætte det store fokus på arbejdsmiljøet i bred forstand – fra forråelse til forståelse.

Fortsat faglig opkvalificering og kompetenceudvikling – fra studerende til ”erfaren rotte i faget”.

At nå så mange medlemmer som muligt – jo flere der bidrager ind i de demokratiske processer, jo bedre og mere kvalificerede beslutninger.

Synlighed i den offentlige debat – Hvem er vi? ”Vi er Socialpædagogerne!”.

Forøgelse af medlemstal – jo flere vi er til at løfte, jo stærkere bliver vi.

Jeg tilslutter mig, hvad KE Løgstrup beskriver i den etiske fordring; Vi er udleveret til hinanden og kan derfor også kun få gode liv, hvis vi tager ansvar og bruger vores magt forsvarligt.


THUE SYLVESTERSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Socialpædagog, tillidsrepræsentant på Gårdene i Paderup, SUA Region Midtjylland. Jeg har arbejdet 14 år i en § 108 institution primært med domsanbragte udviklingshæmmede. Jeg har oplevet store forandringer og en konstant udvikling af vores område. Flere tværfaglige kollegaer er kommet til. Det har været udfordrende, men samtidig berigende. Faglig diskussion har skabt en anden og ny dynamik. Jeg tror på dialog og samarbejde på tværs af fag, synlig ledelse, en stærk trio og et levende LMU, hvor demokratiske værdier styrkes til gavn for arbejdsplads, borger og ikke mindst medlem.

Jeg har stor opmærksomhed på antal pædagoger på arbejdspladsen og vigtigheden af konstruktiv sparring. Jeg oplever desværre flere kolleger, som vælger organisering andet sted eller helt vælger den fra. Jeg kan være bekymret for, at den pædagogiske faglighed mindskes, og historisk solidaritet forsvinder eller glemmes. Jeg tror på et stærkt fællesskab, hvor der løftes i flok, men samtidig muligheden for individuel udvikling, så nysgerrighed og humanistisk menneskesyn bevares.

Fokuspunkter: •

Fokus på tillid/dialog

Fokus på vores fag

Fokus på rekruttering/fastholdelse

Fokus på overenskomst/ arbejdstidsregler

TINA HANSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Mit navn er Tina Hansen, og jeg har de seneste 11 år arbejdet i socialpsykiatrien som bostøtte i Syddjurs Kommune. Efter 1,5 år blev jeg opfordret til at stille op som AMR, blev valgt, og er det fortsat i dag, hvilket er en vigtig del af mit arbejdsliv. Jeg sidder også som AMR i OmrådeMED, da jeg ønsker at involvere mig, arbejde på tværs og påvirke beslutningerne. Jeg opstiller til kongresdelegationen for at lære nyt, deltage i debatten og være med til at udvikle ideer og sætte skibe i søen.

Socialpædagogerne Østjylland har gennem nogle år prioriteret at opkvalificere AMR’erne igennem infomøder, temadage samt ansat en konsulent, hvilket er fantastisk! Da den ekstra indsats er stoppet, vil jeg arbejde for at gentænke en plan, som fortsat kan berige arbejdspladsen og samarbejdet med TR og leder. Jeg vil bruge kræfter på, at fagforeningen er vedkommende og har noget at tilbyde alle medlemmer, så de oplever at få “noget for pengene” og få de ikke-organiserede til at melde sig ind i Socialpædagogerne Østjylland.

Mine fokusområder er arbejdsmiljø, faglighed og ordentlighed – det konstruktive samarbejde på tværs, så vi kan støtte de borgere, som har brug for os nu og i fremtiden.

GENERALFORSAMLING

41


TRINE DAHL SØRENSEN OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Syd Jeg hedder Trine, 30 år. Jeg arbejder som socialpædagog på et botilbud for unge med nedsat funktionsevne i Randers, hvor jeg også er TR. Som delegeret i kongressen vil det give mig mulighed for at sætte mit præg på socialpædagogers rammer og vilkår. Jeg brænder for arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Hvordan fagforeningen sikrer gode betingelser og vilkår for medlemmerne ”på gulvet”. Jeg vil arbejde for, at vi forebygger sygdom og nedslidning. Samfundspresset, hvor socialpædagoger får flere opgaver, øgede mængder dokumentation, mindre tid til borgere, færre ressourcer, der gør, at flere bliver stresssygemeldte. Hvordan søger vi at skabe balance mellem ovenstående pres og trivsel hos socialpædagoger?

Jeg vil være med til at sikre, at fagligheden på de socialpædagogiske bosteder er høj, for det er via vores faglighed, at vi kan kalde os socialpædagoger, stå stærkere og gøre en forskel hos borgere og kolleger. Det er vigtigt, at vi arbejder for en løbende udvikling af vores faglighed, så vi kan være dygtige socialpædagoger for borgerne og forebygge forråelse. Jeg vil være medvirkende til at skabe et tæt samarbejde mellem fagforening og praksis, hvor der er synlighed, tillid og tryghed i arbejdet mellem fagforening og medlem. Gennem det fagpolitiske arbejde vil jeg tale det socialpædagogiske fag op og råbe politikerne op.

WALDEMAR SAWICKI OPSTILLER TIL KONGRESDELEGATIONEN Forebyggelse & Rusmidler, Odder Kommune Jeg vil gerne være med til at have indflydelse og skabe forandring. Som TR og 25 år i specialområdet både som leder, ufaglært og socialpædagog er det vigtigt for mig at have indflydelse på mit fag og være med til at styrke arbejdsforhold og skabe en høj faglighed. Erfaring fra arbejdet med mennesker i svære situationer, fanget af kriminalitet og rusmidler, anbragte børn og hjemløse, har vist mig, at hvis disse mennesker mødes med respekt og ordentlighed af en socialpædagog med faglig integritet, kan rigtigt meget lykkes. Samarbejdet med civilsamfundet, hvor socialpædagogens faglighed er med til at skabe bro til gode varige samarbejdsløsninger for borgere i

42

SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

marginaliserede og udsatte positioner, tror jeg, er en af vejene til et liv med mere livskvalitet og en del af fællesskabet. Dette kræver en god og solid socialpædagogisk helhedsorienteret uddannelse. Jeg vil som kongresdelegeret arbejde for at præge den socialpædagogiske uddannelse, så socialpædagoger får den anerkendelse, de bør. Jeg vil arbejde på at præge, at flere studerende melder sig i den socialpædagogiske tjeneste og deltager i kampen for at løfte den enorme ansvars- og dilemmafyldte verden på en diplomatisk og etisk forsvarlig måde. Det kræver en god uddannelse og flere kollegaer, hvilket vil være mit faglige fokus.


GENERALFORSAMLING

43


TILMELDING TIL SPISNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. OKTOBER 2021 Deltagelse i spisningen er gratis.

TILMELDINGSFRIST Hurtigst muligt og senest tirsdag den 28. september på kredsens hjemmeside under ’Arrangementer’.