SL Storkøbenhavn - Generalforsamlingshæfte 2021

Page 1

GENERALFORSAMLING 2021


INDHOLDSFORTEGNELSE BESTYRELSENS BERETNING 2019-2021 3 FOKUSOMRÅDER

6

INDSATSOMRÅDER 12 SOCIALE AKTIVITETER – VIRTUELLE OG FYSISKE 21 FAGFORENING CLASSIC 22

2

SOCIALPÆDAGOGERNE STORKØBENHAVN


GENERALFORSAMLING

3


BESTYRELSENS BERETNING 2019-2021 4

SOCIALPÆDAGOGERNE

En beretning for kredsbestyrelsens arbejde siden generalforsamlingen i 2019 vil naturligvis være præget af, at corona pandemien på mange måder har påvirket og udfordret alle dele af det danske samfund. Således også hele det socialpædagogiske arbejdsområde, hvor hverdagen blev forandret for både borgere og socialpædagoger, da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020. Det medførte en række udfordringer og omstillinger, som har præget hverdagen langt ind i 2021.

Nedlukninger og forholdsregler for at undgå smitte blev en del af hverdagen alle steder. På kredskontoret har vi i flere perioder været lukket (næsten) helt ned og opgaverne er i stort omfang blevet varetaget fra medarbejdernes og politikernes arbejdsstationer i eget hjem. Vi har i hele perioden tilstræbt, at være til rådighed for medlemmerne på telefon og via digitale løsninger og mange forhandlinger er blevet gennemført i rum og under forhold, som vi ikke tidligere har haft erfaringer med. Nedlukningen og de – i perioder stramme restriktioner har også betydet, at en lang række af de arrangementer vi normalvis afvikler er blevet aflyst, udskudt eller ændret til virtuelle møder.


Omdrejningspunktet for kredsens indsatser i 2021 er kongresbeslutningsdokumenterne ”Vi er Socialpædagogerne” og ”Sammen skaber vi det gode arbejdsmiljø”. De to dokumenter blev vedtaget på den virtuelle kongres den 11. november 2020. Dokumenterne skal sikre, at vi kommer tættere på medlemmerne og skaber nærværende og involverende arrangementer og aktiviteter og, at vi fastholder fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø på alle socialpædagogiske arbejdspladser. Socialpædagogerne arbejder vi med organisering, fordi en stærk medlemstilslutning skaber et stærkere fællesskab og en stærkere politisk stemme – både på landsplan i Forbundets arbejde og lokalt, når vi arbejder med politikudvikling i kredsens kommuner, i regionen og på de statslige arbejdspladser. Fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer står derfor også højt på listen over opmærksomhedspunkter vi arbejder med. Kredsbestyrelsen har for denne valgperiode formuleret en række fokus- og indsatsområder, som pejlemærker for det politiske arbejde i kredsen. Arbejdet med fokus- og indsatsområderne drøftes og planlægges i en række udvalg, som er nedsat under kredsbestyrelsen. Vi har 5 udvalg, som hver især arbejder med følgende temaer:

Udvalgene er åbne for de af kredsens medlemmer, som måtte have interesse i at deltage i kredsens arbejde. Denne beretning vil tage afsæt i de enkelte fokus- og indsatsområder og det arbejde der er foregået i de forskellige udvalg.

Tekstafsnit skrevet i kursiv er kredsbestyrelsens bud på hvad der skal indgå i det fremtidige arbejde.

Overenskomst, Arbejdspladsen, Fagets udvikling, Kommunikation og Ligestilling.

GENERALFORSAMLING

5


ARBEJDSMILJØ

FOKUSOMRÅDER

Da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020 og da det stod klart, at vi som samfund stod over for en alvorlig krise, blev det også meget hurtigt tydeligt, at vi på det socialpædagogiske arbejdsområde stod overfor udfordringer som vi aldrig før havde stået overfor.

6

SOCIALPÆDAGOGERNE

Fra den ene dag til den anden, skulle der tænkes anderledes på alle arbejdsområder og tages helt nye forholdsregler omkring hygiejne, afstand og udluftning. I den første hektiske tid, var ”kampen” om værnemidler et stort tema, som skabte frustration og vi fik mange henvendelser fra medlemmer som havde brug for opbakning i den svære situation. Reaktionerne fra mange af de medlemmer vi var i kontakt med, var præget af angst og bekymring for at skulle arbejde i et potentielt smittet miljø og rigtig mange steder, var man overladt til sig selv, i forhold til at skulle organisere hverdagen og opgaverne. Det blev tydeligt, at det specialiserede socialområde - heller ikke i forhold til en pandemi - er det område som først kommer i myndighedernes fokus. Det står også helt klart nu, at vi som faggruppe er blandt dem som går allerforrest. Vi skabte ro og tryghed for mennesker, som havde svært ved at forstå det der var blevet den nye samfundsorden. Kongresbeslutningen om at sætte fokus på arbejdsmiljøet, er en dagsorden som vi helt naturligt arbejder med her i kredsen. Vi er i gang med en 3-årig forløbsundersøgelse, som alle kredsens medlemmer er blevet inviteret til at deltage i.

Undervejs i projektet er der udarbejdet delrapporter og skrevet artikler, som har givet os konkret viden og nye indsigter i medlemmernes arbejdsmiljø. Det er vores forhåbning at vi, når projektet afsluttes i 2022, vil kunne bidrage til at anvise nye perspektiver og løsningsforslag til arbejdsmiljømæssige udfordringer. Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra september 2020 har


både været behandlet på et virtuelt TR/ AMR-møde i foråret 21 og igen på fysisk møde i starten af september. Målsætningen har været, at klæde tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på, til at forstå indholdet i bekendtgørelsen, samt give input til, hvordan bekendtgørelsen kan gøres operationel, på den enkelte arbejdsplads. Et nyt medlemstilbud har set dagens lys, idet vi på landsplan nu tilbyder stressvejledning til medlemmer, som har brug for en afklarende samtale i forhold til deres arbejdssituation. To af kredsens faglige konsulenter har fået et kompetenceløft til at kunne varetage opgaven og det er vores opfattelse, at tilbuddet er blevet taget godt imod.

Arbejdet med at sætte fokus på arbejdsmiljø føres på flere planer og den 28. oktober sættes psykisk arbejdsmiljø i højrisikojob på dagsordenen ved en konference på Christiansborg.

3-års spørgeskemaet i vores forskningsprojekt er ude blandt medlemmerne i skrivende stund og vi skal arbejde for at rigtig mange medlemmer vælger at deltage i undersøgelsen.

Her er kredsen repræsenteret med et case eksempel og flere deltagere.

Konsekvenserne og de erfaringer der er opnået fra corona perioden skal vi samle og tage med i et fremadrettet arbejdsmiljø perspektiv, således at de gode erfaringer bliver fastholdt og videreført.

I den kommende generalforsamlingsperiode skal vi fortsat have fokus på arbejdsmiljø og understøtte arbejdet med at sikre det gode arbejdsmiljø på alle kredsens arbejdspladser.

GENERALFORSAMLING

7


FAGET OG SOCIALPÆDAGOGISK FAGLIGHED Socialpædagogikken er under pres. Det ser vi når sundhedsparadigmet, med dets fokus på patientsikkerhed og sygdomsforebyggelse, udfordrer og – på nogle områder – tilsidesætter det socialpædagogiske relationsarbejde med mennesker i sårbare positioner.

Samtidig ser vi mere og mere, hvordan der er udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til det socialpædagogiske område. Særligt på døgntilbud indenfor voksenhandicapområdet giver det problemer, men på andre ansættelsesområder oplever vi også, at det kan være svært at få ansat uddannede pædagoger i stillingerne. Udvalg for fagets udvikling (i daglig tale kaldet UFFU) beskæftiger sig med faget og den socialpædagogiske faglighed. Udvalget arbejder med pædagoguddannelsen og de pædagogstuderens vilkår. Der planlægges arrangementer og aktiviteter som knytter an til kongresdokumentet ”Vi er socialpædagogerne”.

Udvalgets arbejde har været hårdt ramt af Corona, da en stor del af opgaverne er, at planlægge temadage, arrangementer og at være fysisk til stede på både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Disse blev planlagt i stort omfang i 2020, men næsten udelukkende med aflysninger eller udskydelser til følge. Efterfølgende har vi måttet tilpasse os virkeligheden og har i foråret 2021 afholdt flere virtuelle faglige temamøder om bl.a. krisens psykologi i forbindelse med Corona og Socialpædagogisk fagidentitet. ”Socialpædagogernes Dag” er en tilbagevendende konference, som gennemføres hvert år lige omkring den 2. oktober, som jo er socialpædagogernes internationale dag. I 2020 blev konferencen aflyst, men her i 2021 blev der planlagt en fysisk konference, som er gennemført den 1. oktober. I efteråret 2019 gennemførte vi ”Pædagogisk Folkemøde” i samarbejde med kollegerne fra BUPL Storkøbenhavn. Her åbnede hele huset på Lindevænget i Ballerup til en fag-fest, hvor der blev sat fokus på alle dele af det pædagogiske og det socialpædagogiske arbejde. Dels gennem workshops og korte oplæg og dels ved tre hovedoplæg. Arrangement sluttede med fællesspisning og underholdning ved Annika Aakjær. I 2020 blev arrangementet aflyst og erstattet af et arrangement, hvor rapperen Per Vers startede dagen med en rundtur til fire arbejdspladser. Herefter lavede vi en livesending på Facebook om aftenen, hvor Per Vers rappede over dagens indtryk og oplevelser.

8

SOCIALPÆDAGOGERNE STORKØBENHAVN


I år kan vi igen være sammen i Ballerup og har planlagt det pædagogiske Folkemøde til torsdag den 11. november. UFFU har også beskæftiget sig med evaluering af pædagoguddannelsen. Vi har belyst og italesat de udfordringer vi oplever og har bragt dem ind i Socialpædagogernes centrale uddannelsesudvalg, som arbejder tæt sammen med ministeriet omkring pædagoguddannelsen.

PÆDAGOGISK FOLKEMØDE I BALLERUP D. 11. NOVEMBER

Lokalt har vi et tæt samarbejde med Campus Carlsberg. Vi er til stede i de dele af uddannelsesforløbet, hvor det er relevant (specialiseringsvalg, praktikforberedelse og studiedag, konkrete undervisnings indlæg og i forbindelse med dimission). Vi afholder også, i samarbejde med kollegerne i Kreds Nordsjælland, en årlig konference for specialiseringen ”Social og Special”. På nationalt plan har Forbundet arbejdet med en Kvalitetsdagsorden, hvor der er formuleret politiske krav til en højere grad af uddannede socialpædagoger på arbejdsområderne, samt italesat udfordringer i forhold til rekruttering, hvilket vi oplever som et stigende problem på flere ansættelsesområder.

I den næste periode kommer vi i kredsen til at understøtte kvalitetsdagsordenen. Både i vores politiske arbejde i kommunerne og i forhold til de samarbejdsindsatser vi har med Københavns Professionshøjskole.

GENERALFORSAMLING

9


OVERENSKOMSTFORNYELSER PÅ DET PRIVATE OG DET OFFENTLIGE OMRÅDE Kredsens overenskomstudvalg har i perioden arbejdet med at skabe synlighed og medinddragelse omkring overenskomstfornyelserne på både det private og det offentlige område – OK-21. Tilbage i 2020 arbejdede vi med fornyelsen af de private overenskomster og herefter blev fokus rettet mod OK-21. Der har til begge overenskomstforhandlinger været afholdt medlemsmøder for at indsamle krav fra medlemmerne.

10

Efterfølgende er kravene blevet forelagt generalforsamlingen til godkendelse, hvorefter de er sendt videre til behandling på forbundsniveau. OK udvalget har været med til at planlægge møder for både medlemmer og tillidsvalgte. Her har vi gennemgået resultaterne i de forhandlede aftaler. Vi har afholdt virtuelle møder, vi har udsendt nyhedsbreve og vi har også, på en lidt utraditionel måde, formidlet resultaterne ved et virtuelt OK Banko spil.

SOCIALPÆDAGOGERNE STORKØBENHAVN

I forlængelse af de indgåede overenskomster arbejder vi nu med implementering og formidling af elementerne i de nye overenskomster.


SYNLIGHED OG KOMMUNIKATION Kommunikationsudvalget arbejder på at skabe synlighed omkring de mange aktiviteter der foregår i kredsen. Synlighed har vi primært skabt gennem vores Facebook side, hvor vi både viser billeder fra arrangementer i kredsen og billeder på de mange politiske aktiviteter vi er en del af. I forbindelse med vores politiske aktivisme, har vi fået produceret flere T-shirts, som på forskellig vis kommunikere og signalere politiske budskaber.

I september måned kom vi på Instagram og målsætningen i den kommende periode er, at vi skal skabe endnu mere synlighed og kommunikation på flere kanaler. – Vi har Fokus på det forestående kommune- og regionsrådsvalg den 16. november, hvor vi skal sætte aftryk på de politiske dagsordner og debatter.

Dette er i høj grad med til at give os synlighed når vi ”er på gaden”. Vi har de sidste tre år haft en Facebook-julekalender, som har fået god opmærksomhed. Både sidste år og i år producerede vi en 1. maj hilsen på video, som blev formidlet på Facebook. Dette har vi også fået mange gode tilkendegivelser omkring.

GENERALFORSAMLING

11


OVERENSKOMSTOMRÅDET

INDSATSOMRÅDER

Udover arbejdet omkring OK-20 og OK-21 har OK udvalget i perioden udarbejdet en vejledning til TR som støtte til de lokale lønforhandlinger, både før, under og efter forhandlingen. Vi har fået gode tilbagemeldinger fra de tillidsrepræsentanter der har anvendt den og har en opgave foran os i at synliggøre den yderligere, så flere får gavn af den.

12

SOCIALPÆDAGOGERNE

Overenskomstudvalget skal – også i den kommende periode – følge udviklingen omkring overenskomstforhold. Det gælder både på det private og det offentlige område, hvor de problemstillinger vi møder skal diskuteres og behandles. Samtidig pågår der et

Vi har også arbejdet med gennemsyn af de værktøjer vi har til kredsens tillidsrepræsentanter og har i den forbindelse revideret vores lønstrategi. Af principielle sager der har været drøftet kan nævnes, grænseaftalen på omsorgs- og pædagogmedhjælperområdet, De gule forretningers adgang til forhandling på SL’s område, Fortolkningsuenigheder i opholdsoverenskomsten med Dansk Erhverv og PFF ansattes muligheder for selv at kunne vælge fagforening. Flere af disse punkter er blevet dagsordensat, i det centrale OK- udvalg.

arbejde frem mod de kommende overenskomstfornyelser, hvor vi skal være klar til at medtage de erfaringer vi gør os i formuleringerne af nye krav.


Der har i perioden været en del arbejde omkring det private område. Vi har tegnet både virksomhedsoverenskomster samt forhandlet lokalaftaler de steder som har meldt sig ind i Dansk Erhverv og derfor pr. automatik skal følge opholdsoverenskomsten. Området er i vækst og vi skal arbejde på at indgå overenskomster på de private tilbud, så medlemmer på dette område føler sig set og hørt. Bestyrelsen arbejder på at lave et princippapir, som kan bruges når der indgås nye overenskomster i kredsen på det private område.

Pt. gennemføres der en kampagne på det private område, hvor medarbejdere tilbydes et billigt prøvemedlemsskab af Socialpædagogerne. Dette for at gøre os synlige overfor potentielle medlemmer, men også for at gøre os mere synlige på området.

GENERALFORSAMLING

13


STUDERENDE PÅ KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE / CAMPUS CARLSBERG OG FORHOLD OMKRING PRAKTIK Kontakten til de studerende – og dermed potentielt kommende kolleger er vigtig. Derfor arbejder vi tæt sammen med Campus Carlsberg, hvor vi blandt andet bliver inddraget i forbindelse med de studerendes praktik og deltager på studiedage i forbindelse med indkald. Derudover tilbyder vi os i undervisningen, dels med kredsens faglighedsværktøjskasse, dels med et oplæg om etik i socialpædagogisk arbejde. Fremadrettet ønsker bestyrelsen, at vi bliver mere synlige overfor de studerende

på pædagoguddannelse og vi har derfor besluttet, at vi i dette studieår intensiverer vores tilstedeværelse på Campus Carlsberg, således at Socialpædagogerne ugentlig vil være til stede, for at rådgive de studerende om rettigheder, vilkår mm. Det er vores forhåbning med denne indsats, at de studerende allerede tidligt i deres uddannelsesforløb får et bedre kendskab til ”spillereglerne” omkring den danske model, og dermed en forståelse som på sigt giver en større tilknytning til fagbevægelsen.

Kontakten til de studerende er et vigtigt indsatsområde, som vi fortsat skal have opmærksomhed på. Vi skal hele tiden være i dialog med PLS om de erfaringer de gør sig og vi skal selv stille skarpt på at sikre, at både tillidsvalgte, ledere og praktikvejledere er klædt godt på til at varetage opgaverne omkring det at have studerende på arbejdspladsen. Konkret vil vi arbejde på at skabe et forum for videndeling og kvalificering af opgaven som praktikvejleder.

14

SOCIALPÆDAGOGERNE STORKØBENHAVN


ARBEJDSPLADSENS FORHOLD OG ORGANISERING (TRIO, TR, AMR, MED/SU) Kredsens arbejdspladser er omdrejningspunkt for en meget stor del af kredsens aktivitet.

Der iværksættes en række initiativer og kampagner hen over året, som bidrager til at sætte fokus på betydningen af medlemskab af en rigtig fagforening, samt hvilke fordele der er forbundet med at være medlem.

GODE ARBEJDSPLADSER OG ET GODT ARBEJDSMILJØ. Dialog og samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og de lokale ledere er et vigtigt element i at understøtte arbejdet med at skabe gode arbejdspladser og sikre et godt arbejdsmiljø. Arbejdspladsudvalget arbejder med at planlægge mødekalender og sikre at der kommer relevant indhold på både TR- og AMR møder, ligesom udvalget har fokus på det vigtige arbejde i MED strukturen.

Konkret har vi i perioden arbejdet med et projekt omkring ”onboarding”, som handler om hvordan vi får budt nye medlemmer velkommen i fællesskabet og fastholder dem som medlemmer. Der er blevet afviklet centrale kampagner fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (”Er du OK”) om både ferieforhold og løn og senest har der kørt en kampagne som har henvendt sig til ”de unge” for at give dem bedre kendskab til fagbevægelse og tillidsrepræsentantens rolle.

Det er en stående opgave for udvalget at fastlægge årsplan og indhold på møder for de tillidsvalgte. Udvalget ønsker at kunne tilbyde en bred palet af tilbud, som imødekommer ønsker og behov for opkvalificering. Vi vil i det kommende år afprøve en workshop model, hvor vi udbyder undervisning i konkrete temaer, målrettet både TR og AMR. Vi vil også afsøge mulighederne for at gennemføre et ”TR døgn” for kredsens tillidsrepræsentanter.

I kølvandet på forbundets fokus på organisering har vi også i kredsen stor opmærksomhed på organiseringsarbejdet.

GENERALFORSAMLING

15


LEDERNES POSITION OG ORGANISERING Socialpædagogiske ledere har en særlig position i fagforeningen! Det er vigtigt for arbejdsområdet at det ledelsesmæssigt bliver drevet og udviklet i et socialpædagogisk perspektiv. MEN det giver udfordringer. Ledelse i en moderne organisation er mangefacetteret og stiller store krav på alle ledelsesniveauer. Derfor efterspørger lederne også, at vi som fagforening har et perspektiv på deres udfordringer og position og at vi formår at fremstå som en professionel interessevaretager for dem. Vi har i den forgange periode arbejdet med ledernes forhold gennem den lokale ledersektion. Her sidder en bestyrelse med otte ledere, som sammen med kredsformanden og den faglige konsulent på lederområdet, udvikler initiativer overfor ledergruppen. Det manifesterede sig i et tilbud om lederfagligt netværk, som blev startet inden corona. Netværket kom godt fra start, men blev desværre ”lagt ned”, da restriktionerne forhindrede møder i en lang periode. Netværket blev understøttet af en ekstern konsulent, som både inddrog lederfaglige oplæg og deltagernes personlige temaer i netværksmøderne. Efterfølgende blev der i foråret 2021 afholdt en temadag om ”samtalekapital” med konsulenten og senest har vi gennemført en runde til de fleste kommuner (og regionen), hvor vi har afviklet ½-dags

16

SOCIALPÆDAGOGERNE

workshop for lederne med fokus på det personlige lederskab. På møderne har vi også afsat tid til dialog omkring ledernes ansættelsesforhold og udfordringer og vi har diskuteret, hvordan vi som fagforening kan understøtte lederne i forhold til deres lønforhold og arbejdsmiljø.

Indsatserne på lederområdet udspringer af det dokument som lederne selv beslutter på deres landsmøde og kredsens arbejde vil komme til at tage afsæt i de beslutninger og prioriteringer som kommer der fra.


LIGESTILLING Kredsens ligestillingsudvalg har igennem de sidste 2 år arbejdet med at sætte øget fokus på diversitet og mangfoldighed i Socialpædagogerne Storkøbenhavn. Det har udmøntet sig i, at vi har forsøgt at undersøgelse hvilke barrierer der kan opleves i forhold til at sidde i kongresdelegation, bestyrelse mm. Dette har ligeledes været drøftet flere gange i bestyrelsen, hvor vi både har diskuteret kønskvoter, etnicitet, aldersspredning og hvordan vi motiverer flere til at blive engageret i det politiske arbejde i kredsen. Vi har været nysgerrige på hvordan vi kan få bragt de interne diskussioner mere i spil blandt alle medlemmer i kredsen, da vi ønsker en repræsentation som afspejler og rummer mangfoldighed og diversitet. Ligestillingsudvalget har arbejdet med kredsens synlighed i forhold til ligestilling generelt. Vi har manifesteret

kvindernes internationale kampdag. I 2020 med fysisk arrangement ved Christiansborg og i 2021 med en virtuel markering. Derudover har vi sørget for, at Socialpædagogerne blev repræsenteret ved Pride Week 2021. Vi har fået sat ligestilling på dagsordenen til ”Pædagogisk Folkemøde” den 16. november og vi har inspireret BUPL Storkøbenhavn til at lave et ligestillingsudvalg som den første BUPL-fagforening. Vi samarbejder med BUPL og har arrangeret et fælles møde med folketingets ligestillingsudvalg på Christiansborg i efteråret 2021. Ligestillingsudvalget har som alle andre været ”ramt” af Corona og måtte derfor aflyse et spændende arrangement på Folkemødet 2020 på Bornholm, som vi havde planlagt i samarbejde med andre københavnske fagforeninger.

Ligestillingsudvalget skal fremadrettet fastholde fokus på de vigtige dagsordner omkring ligestilling, diversitet og mangfoldighed. Deltagelsen i årets Pride Week var præget af de begrænsninger som corona lagde ned over gennemførelsen, men fremadrettet skal vi arbejde for at inkludere flere medlemmer. Erfaringerne fra deltagelse i Pride Week skal evalueres og den kommende kredsbestyrelse skal diskutere og følge op på den nye viden fra konferencen om diskrimination på arbejdsmarkedet. Vi skal fremadrettet have større fokus på inklusion på arbejdsmarkedet for minoriteter.

GENERALFORSAMLING

17


POLITIK OG SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER I Socialpædagogerne Storkøbenhavn går vi aktivt ind i den faglige kamp for at sikre ordentlige arbejdsforhold for alle lønmodtagere i Danmark. Samarbejdet forgår formelt gennem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), hvor vi er en del af sektionen FH Hovedstaden og en række lokaludvalg. Her arbejder vi kommunalt og regionalt på de overordnede politiske dagsordner som er sat i FH centralt. Et andet formelt samarbejdsregi er bygget op omkring MED struktur, hvor vi er godt repræsenteret i de fleste kommuner og i regionen. Vi har gennem de sidste mange år samarbejdet politisk på tværs af offentlige og private fagforeninger, hvor det giver mening. Vi har deltaget i flere demonstrationer og aktiviteter i kampen for ordnede arbejdsforhold og for overenskomst. F.eks. i forbindelse med 3F’s kamp for overenskomst i Tivoli Foodhall, hvor flere restauratører efterfølgende tegnede overenskomst og ved ZOO, hvor en tillidsrepræsentant blev fyret og ZOO kom til at betale en erstatning. Med vores faglige kolleger diskuterer vi sikring af et godt arbejdsmiljø, pensionsalder, dagpengedækning og andre politiske dagsordner.

18

SOCIALPÆDAGOGERNE

Vi ønsker et reguleret og mangfoldigt arbejdsmarked for alle. ”Skulder ved skulder” initiativet, som udsprang af OK-18, har vist, at solidaritet og sammenhold forsat skaber de bedste resultater. Vi har taget aktivt del i kampen for ligeløn og opgøret med tjenestemandreformen fra 1969, som sætter rammen for lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked. Vi har været en meget synlig del af ”Tjenestemands tirsdage”, som i foråret var ugentlige markeringer foran Christiansborg. Disse skulle understøtte kravet til politikerne om at der skal findes en løsning på ulighed i løn og at de i Folketinget har en afgørende rolle at spille, i målet om at finde løsninger.


Sygeplejerskernes nej til OK21 og efterfølgende strejke har vist, at både lønforhold og arbejdsforhold i al almindelighed er under al kritik. Sygeplejerskerne stod alene med deres nej, da jo stort set alle andre forbund havde fået et massivt JA fra medlemmerne til resultaterne i OK21. Det skabte en situation, hvor DSR kom til at stå alene og hvor det var umuligt for andre forbund at gå ind og støtte op. Ikke desto mindre valgt vi her i kredsen at give vores støtte til de strejkende kolleger, ved at deltage i en række af de støttedemonstrationer og happenings der blev gennemført under konflikten.

Diskussionerne i kølvandet på OK21 viser hvordan ”den danske model” er under pres – og ikke rigtigt fungerer – på det offentlige område og vi kommer helt sikkert til at skulle forhold os til løn- og arbejdsforhold i den kommende periode. – Derfor vil vi også følge udviklingen omkring ligelønskomiteens arbejde tæt og løbende vurdere hvordan vi skal agere i forløbet.

Det gælder også i vores samarbejde med de private fagforeninger, hvor dagsordner omkring udlicitering, social dumping og manglende eller dårlige overenskomstforhold vil kalde på sammenhold og fælles kamp om at opnå bedre vilkår.

GENERALFORSAMLING

19


VELFÆRDSPOLITIK Bestyrelsens baggrund for at have velfærdspolitik som indsatsområde er, at socialpolitik og velfærdspolitik, i vores perspektiv, er to alen ud af samme stykke.

til landsdebatten og ved at indgå aktivt i de politiske diskussioner. Også på kredsniveau skal vi bidrage til at få sat socialpolitik højt på den politiske dagsorden. Det gør vi både i samarbejde med TR og leder gruppen, når vi indsamler konkrete eksempler på hvor der er plads til forbedring og i vores politiske dialoger med kommunalpolitiske udvalgsformænd og borgmestre.

ANSTÆNDIGE FORHOLD FOR SÅRBARE OG HANDICAPPEDE MENNESKER. Det er derfor en naturlig del at kredsens politisk arbejde, at sikre, at en aktiv og fremsynet socialpolitik bidrager til at skabe anstændige forhold for sårbare og handicappede mennesker. Det formulere vi på forbundsniveau gennem en række fagpolitiske indspil

20

– Et særligt fokusområde lige nu er kommunal- og regionsrådsvalget, hvor vi gennem en række dialogmøder, på forskellig vis forsøger at påvirke kandidater til at tage den socialpolitiske dagsorden til sig, som et vigtigt fokus for deres politiske arbejde.

SOCIALPÆDAGOGERNE STORKØBENHAVN

Mange af bestyrelsens Fokus- og indsatsområder er elementer i den samlede kamp for at sikre et velfærdssamfund, hvor det specialiserede socialområde har en naturlig og fremtrædende plads. Derfor vil velfærdspolitik som altid stå helt centralt i kredsbestyrelsens fokus.


Da kredsbestyrelsen arbejdede med en konkret plan for det fremtidige arbejde tilbage i efteråret 2019, havde vi mange forslag og ideer til forskelligrettede aktiviteter, som skulle give medlemmerne muligheder for at møde deres fagforening i mere uformelle og uforpligtende rammer.

SOCIALE AKTIVITETER – VIRTUELLE OG FYSISKE

Corona spændte ben for de fysiske aktiviteter. Til gengæld fik vi stor succes med at afholde virtuelle bankospil.

I den kommende periode vil bestyrelsen arbejde på at udvikle nye og anderledes måder for medlemmerne at kunne møde sin fagforening på. Vi har en række ideer til aktiviteter, med både fagligt og socialt islæt, som vi håber, vil være attraktive og vil kunne samle medlemmer.

Genåbningsbar med Sebastian Dorset, blev ikke det store tilløbsstykke som vi havde håbet på, men vi tror på ideen og kommer til at følge op på, hvordan vi skal tilrette arrangementer, så det bliver attraktivt at deltage.

GENERALFORSAMLING

21


FAGFORENING CLASSIC 22

SOCIALPÆDAGOGERNE

Nu har kredsbestyrelsen, på de foregående sider, beskrevet mange af de temaer vi er optaget af. Og måske sidder du nu tilbage som medlem og tænker; - nå, er det sådan en forening jeg er medlem af! Vi tænker, at det er vigtigt, at vi fremstår tydelige omkring det politiske fokus vi har, men vi skal også være en nærværende fagforening for dig. - En fagforening, hvor vi skal sikre højt serviceniveau og god rådgivning om konkrete spørgsmål og sager. Vi skal sikre dine løn- og ansættelsesvilkår, vi skal have fokus på dit arbejdsmiljø og vi skal stå klar, når

arbejdspladsmæssige forhold kræver vores tilstedeværelse. Vi vil rigtig gerne ud at møde, og komme i dialog med, medlemmerne på arbejdspladsbesøg, men det ikke har været muligt længe. Det håber vi bliver muligt nu hvor alle restriktioner er ophævet og der forhåbentlig igen bliver plads til den form for aktivitet. Som en konsekvens af medlemsundersøgelsen i 2019, hvor vi ikke scorede højt på vores tilgængelighed, har vi udvidet vores åbningstid på telefonen og dermed givet bedre mulighed for at komme i direkte kontakt med kredskontoret.


GENERALFORSAMLING OG BESTYRELSENS ARBEJDE Det er bestyrelsens opgave at sikre, at vi gennem året holder os ”på sporet” i forhold til de beslutninger der er truffet på generalforsamlingen og på kongressen. Beskrivelsen af fokus- og indsatsområder er bestyrelsens styringsværktøj og det er ud fra de besluttede temaer vi bygger vores arbejde op.

Med denne beretning håber vi i bestyrelsen på at have givet et billede af det vigtige arbejde vi laver og som er grundlag for at være medlem i en god fagforening.

VI HÅBER AT DU ER BLEVET INSPIRERET TIL AT BLANDE DIG I VORES ARBEJDE

Vi håber at du er blevet inspireret til at blande dig i vores arbejde. – Du kan stille op til valgte poster, bestyrelse eller kongresdelegation på generalforsamlingen, - hvilket vi opfordrer til. Men du kan også ”bare” møde op på generalforsamlingen og give dine meninger til kende eller du kan vælge at deltage i noget af det udvalgsarbejde, som vi inviterer alle medlemmer til at blive en del af.

I 2020 gennemførte vi virtuel generalforsamling, hvilket ikke var optimalt, men i og med at det var en generalforsamling med minimumsdagsorden var der ikke lagt op til de store politiske diskussioner. På generalforsamlingen diskuterede vi forslagene til de to kongresdokumenter, som forelå og som vi efterfølgende besluttede på en virtuel kongres. De to dokumenter danner grundlag for en del af de konkrete indsatser vi har arbejdet med i kredsen. På en temakonference i slutningen af august 2021 arbejdede vi videre med konkrete indsatser på forbundsniveau og vi er blev inspireret af de andre kredse til, hvordan vi kan indtænke nye initiativer i vores bestræbelse på at blive en endnu bedre fagforening.

GENERALFORSAMLING

23Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.