Page 1

OSIJEK PRORAÄŒUN U MALOM 2020.


R I J E Č G R A D O N AČ E L N I K A

IVAN VRKIĆ, dipl. iur.

Stvorili smo novi trend, stalni rast proračuna Dragi sugrađani, Naš gradski proračun za 2020. ponovo je značajno veći nego što je bio prošle godine i drago mi je što mogu konstatirati kako je to sad već jedan vrlo ozbiljan trend - taj osječki kontinuitet rasta proračuna. Najvažniji generator tog neprestanog rasta je paralelni rad na sve većem broju značajnih i vrijednih komunalnih projekata, a novac za njihovu realizaciju uspješno apsorbiramo iz različitih sustava državnih pomoći, fondova Europske unije, kredita i vlastitih prihoda.

Svi gradski odjeli trude se ostvarivati konkretne učinke kroz, da pojednostavim, tri paralelno tekuće i dobro usklađene gradske politike: nastavljanje trenda povećanja zapošljavanja, povećanje kvalitete života građana i stalno inzistiranje za postizanjem dugoročnih ušteda. Ulaganja u infrastrukturu Tvrđe i u razvoj osječkog IT parka izravno stvaraju preduvjete za generiranje novih radnih mjesta u turističkoj djelatnosti i u budućoj informatičkoj industriji, kao najbrže rastućoj upravo u Osijeku.


PROČELJA

Posebno se dodatno zalažemo za obnovu pročelja zgrada koje nisu zaštićeni spomenici kulturne baštine i za to smo predvidjeli novac.

LIFTOVI

U proračunu za 2020. ima novca i za ugradnju liftova u zgradama koje ih nemaju. I po potrebi ćemo ta sredstva povećavati. Investicija u gradsku stanogradnju utječe na smanjenje socijalne nejednakosti i povećanje ukupnih životnih standarda građana, jednako kao što investicija u produžetak Kanižlićeve ulice podiže prometne standarde. I konačno, velika ulaganja u kupalište Copacabana i energetsku obnovu osnovnih škola i dječjih vrtića dugoročno nam omogućuju značajne uštede u troškovima koje danas imamo kod održavanja i režijskih troškova za te objekte. Uostalom, prolistajte Proračun u malom 2020., pa se i osobno uvjerite.

NAJZNAČAJNIJE INVESTICIJE Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe IT Park Centar za posjetitelje Objekti komunalnog otpada (deponije, reciklažna dvorišta, Sortirnica) Stanogradnja Izgradnja prometnica Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića Industrijska zona Nemetin Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata Kulturni centar

URAVNOTEŽENO

Trošimo samo onoliko koliko imamo, odnosno onoliko koliko možemo. Zadužujemo se iznimno oprezno i na vrijeme otplaćujemo sve obveze. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 3


UVOD Što je proračun? Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci, te utvrđuju rashodi i izdatci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

IZMJENE I DOPUNE

Proračun se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine, što se naziva izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće. Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Što je proračun u malom? Proračun u malom sažetak je proračuna Grada Osijeka. U osnovnim crtama, proračun u malom, pojašnjava planove i aktivnosti Grada. Cilj je približiti gradske financije građanima Osijeka i što bolje ih upoznati s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje Grada jednostavnim i sažetim pregledom na jednom mjestu. Ujedno, njegovim izdavanjem jedinica lokalne samouprave simbolizira i svoje zauzimanje za transparentnost. Proračun Grada Osijeka za 2020. usvojen je na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 29. studenog 2019.

Temeljne informacije o proračunu Grada Osijeka mogu se dobiti na: www.osijek.hr i www.cistracun.net


➤ VIZIJA Raduje me što smo i ove godine uspjeli oblikovati proračun koji u svim segmentima društvenog i gospodarskog života nedvojbeno dokazuje da Osijek naprosto ide dalje. Korak po korak, vizionarski i rezolutno, Grad se razvija u smjeru stvaranja što boljih uvjeta za generacije koje će ga nastaviti graditi. BORIS PILIŽOTA zamjenik gradonačelnika

➤ ODGOVORNO Osječki je proračun dobro utegnut kompromis između potreba i želja građana, koje neprestano osluškujemo, i stvaranja realnih temelja za potencijale grada u budućnosti, o kojima je nužno baš sada voditi računa. Iskreno vjerujem da smo taj posao obavili baš onako kako treba, odgovorno. ŽANA GAMOŠ zamjenica gradonačelnika OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 5


DAVID KRMPOTIĆ pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu

Proračun je svake godine sve veći Trend rasta proračuna vidljiv je već u 2019. a isti će se nastaviti i u 2020. Očekujemo snažan rast Proračuna u 2020. dijelom generiran provedbom kapitalnih projekata za koja sredstva osiguravamo iz EU i nacionalnih fondova, a dijelom metodološkom izmjenom uslijed koje su svi troškovi zaposlenih u osnovnim školama sastavni dio Proračuna Grada Osijeka. Očekivanja su da najavljene izmjene poreznih zakona neće imati značajniji utjecaj na daljnji rast proračunskih prihoda i uredno izvršavanje proračunskih obveza. I nadalje nam je naglasak na politici opreznog zaduživanja i učinkovitoj naplati.


K A K O P U N I M O P R O R A Č U N? Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primitci pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Proračun Grada Osijeka utvrđen je u iznosu od

812.800.000 kn Proračun bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Osijeka utvrđen je u iznosu 617.230.388 kn. U Proračunu su iskazani cjelokupni prihodi i rashodi proračunskih korisnika Grada Osijeka, dok je u prethodnim godinama bilo propisano da se rashodi za plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih škola iskazuju po stvarnim troškovima u Državnom proračunu, odnosno u proračunu nadležnog ministarstva. Navedena izmjena prouzročila je rast Proračuna u

iznosu od skoro 130 milijuna kn. Prihodi i primitci planirani su u iznosu od 810.364.803 kn, preneseni višak prihoda iz 2019. za pokriće rashoda 2020. (Grad Osijek) planiran je u iznosu od 1.000.000 kn te preneseni višak prihoda iz 2019. za pokriće rashoda 2020. (proračunski korisnici) u iznosu od 1.435.197 kn. Rashodi i izdatci planirani su u iznosu od 810.650.000 kn te je pokriće manjka prihoda (proračunski korisnici) planirano u iznosu od 2.150.000 kn.

PRIHODI IZ KOJIH SE PUNI PRORAČUN - ZNAČAJNIJI Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

292.157.632

Porez i prirez na dohodak

249.803.755

Komunalna naknada

56.100.000

Komunalni doprinos

22.000.000

Porez na promet nekretnina

18.000.000

Prihodi od prodaje - građevinsko zemljište (prodaja i zamjena)

6.800.000

Prihodi od zakupa poslovnih objekata-poslovni prostor

6.300.000

Prihodi od prodaje - stambeni objekti

4.650.000

Prihodi od spomeničke rente

3.150.000

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

3.000.000

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 7


K A K O T R O Š I M O P R O R AČ U N? Grad Osijek u 2020. planira proračunske rashode i izdatke u iznosu 812.800.000 kn Sredstva se u proračunu osiguravaju upravnim odjelima, unutarnjoj reviziji i uredima te proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti: • J avna profesionalna vatrogasna postrojba •D ječji vrtić Osijek •O snovne škole na području Grada Osijeka •D ječje kazalište Branka Mihaljevića •H rvatsko narodno kazalište u Osijeku •G radske galerije Osijek •A gencija za obnovu osječke Tvrđe •K ulturni centar Osijek ZNATNO POVEĆANJE Ukupan iznos proračuna u odnosu na prethodnu godinu veći je za 35,60%, odnosno 213.400.000 kn.

RASHODI I IZDATCI PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. Rashodi za zaposlene

263.550.059

Kapitalna ulaganja

213.055.685

Materijalni rashodi

164.981.014

Ostali rashodi

58.817.850

Subvencije

57.369.880

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

24.821.000

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

15.720.000

Financijski rashodi

6.317.512

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

6.017.000

Ukupno

810.650.000


U R E D G R A DA

10.918.000 kn Ured Grada je stručna služba Gradskoga vijeća i Gradonačelnika. U Uredu Grada obavljaju se pravni i opći poslovi za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i njihova radna tijela, poslovi iz djelokruga radno-pravnih odnosa i opći poslovi te pružanje informatičkih usluga za potrebe gradske uprave. Skrbi se o ostvarivanju prava nacionalnih manjina te projektima udruga građana. ➤ DOBRA DOGAĐANJA U godini koja je pred nama Grad Osijek će biti epicentar dobrih događanja namijenjenih sugrađanima i sve većem broju gostiju. U zadnje dvije godine bilježimo dvoznamenkasto postotno povećanje broja dolazaka u Osijek, a taj ćemo trend još bolje pratiti ovim proračunom. ŽELJKO LONČAR pročelnik Ureda gradonačelnika UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO Predstavnička tijela, političke stranke, savjet mladih

2.707.000

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

355.000

Razvoj civilnog društva

210.000 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 9


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

K O M U N A L N O G O S P O DA R S T V O

83.971.946 kn U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, održavanja lokalne/komunalne infrastrukture, koordinacije komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka, vatrogasna djelatnost kao i poslovi u svezi s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO Održavanje komunalne infrastrukture

30.728.000

Prometnice i promet

23.580.000

Djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti Vatrogasna zaštita, financiranje djelatnosti DVD-a Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka BEZ POVEĆANJA SUBVENCIJA U odnosu na prethodnu godinu nema povećanja ukupnog iznosa subvencija za trgovačka društva. VEĆI POREZNI PRIHODI Porezni prihodi su 270,9 milijuna kn što je 11,5 milijuna više nego za 2019.

9.781.000 2.500.000 16.709.946

Kreditno zaduživanje U 2020. planirano je novo kreditno zaduživanje Grada u iznosu od 91,5 milijuna kn, koje će se realizirati kroz tri godine. Od toga će se u 2020. povući 49,6 milijuna kn. 24,3 milijuna kn je planirano povlačenje kredita ugovorenih u 2018. i 2019. a 10,0 milijuna kratkoročno zaduživanje (ukupno 83,9 milijuna kn).


G O S P O DA R S T V O

44.321.280 kn Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove vezane uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, raspolaganja poljoprivredenim zemljištem u vlasništvu države i poticanja razvoja poljoprivrede, procjenu štete od elementarnih nepogoda. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO Jačanje konkurentnosti poduzetnika

4.845.000

Potpore i sufinanciranje projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu

8.605.000

Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

28.595.000 1.172.680

➤ POTICAJI Obzirom na veliki interes osječkih poduzetnika za potporama na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, gdje smo po Javnim pozivima u 2019. imali preko 300 prijava, u proračunu za 2020. osigurano je 7.000.000,00 kn za nastavak projekta poticanja razvoja poduzetništva i poticanja zapošljavanja. TOMISLAV KROLO pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 11

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Poslovi u djelatnosti poljoprivrede


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

D R U Š T V E N E D J E L AT N O S T I

331.239.554 kn Obavljaju se stručni poslovi u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima skrbi o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, športa i tehničke kulture. Grad vodi računa o redovnom funkcioniranju osječkih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, ostalih obrazovnih institucija, kulturnih institucija i ustanova kao i športskih organizacija, saveza i klubova. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO PREDŠKOLSKI ODGOJ Dječji vrtić Osijek KULTURA Kazališta Galerije Kulturni centar OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA Osnovne škole ŠPORT Športski objekti d.o.o.

61.391.285 60.516.285 46.981.080 39.437.080 915.000 1.347.000 182.953.629 176.075.479 39.328.500 20.165.000

* Kod navedenih ustanovaproračunskih korisnika u prikazanim podacima sadržani su i rashodi koji se financiraju iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

➤ ATRAKTIVNO Osječko ljeto kulture, najveća kulturna manifestacija u Osijeku i cijeloj istočnoj Hrvatskoj, sljedeće godine slavi 20. godina postojanja. Grad Osijek postat će najatraktivnija kulturna pozornica za umjetnička uprizorenja na kojoj će se okupiti neki od najznačajnijih umjetnika današnjice, kao i odabrana imena koja su kreirala dva desetljeća povijesti ove manifestacije. DRAŽEN ALERIĆ pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti


N A J Z N AČ A J N I J I P R O J E K T I U 2020.

Reciklažna dvorišta

Sanacija odlagališta · Sarvaš 1.920.000 kn · Lončarica Velika 6.300.000 kn · Nemetin 30.520.000 kn

Grad Osijek ima tri reciklažna dvorišta (Jug, Gornji Grad i Retfala) i jedno mobilno, a spremna je i dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u Donjem gradu.

Čist grad naš ponOS Kampanja izobrazno-informativnih aktivnosti o kružnom gospodarstvu, smanjenju nastanka otpada, korisnosti ponovne upotrebe predmeta, kompostiranja, recikliranja te o vrijednosti otpada kao sirovine.

539.425 kn 38.740.000 kn ZA 13 MJESECI Odlagalište Nemetin će u roku od 13 mjeseci biti sanirano i zatvoreno.

1.765.000 kn STANDARD Dostižemo europski standard o 60% odvojeno prikupljenog otpada.

SMANJITI OTPAD Projekt se provodi u cilju educiranja građana o održivom gospodarenju otpadom.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 13


Pomoćnici u nastavi Grad Osijek će ove školske godine iz EU projekta “Osigurajmo im jednakost” zaposliti 61 asistenta za 72 učenika, a kroz projekt “ADHD” dodatnih 87 asistenata za 87 učenika.

Izgradnja i rekonstrukcija škola · OŠ Briješće 1.120.043 kn · OŠ Mladost 4.700.000 kn

Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića Nakon obnove bit će ostvarene sljedeće energetske uštede: · DV Potočnica 72% · DV Latica 64% · OŠ Mladost 53% · OŠ Vijenac 58%

5.820.043 kn 2.818.383 kn

JEDNAKI UVJETI Pomoćnik u nastavi omogućuje jednake uvjete obrazovanja neposrednom podrškom.

18.185.401 kn STANDARD Obje će škole dobiti nove učionice, kabinete, sanitarne čvorove... Stvara se viši pedagoški standard i podiže kvaliteta života cijelih obitelji.

OKRUŽENJE Osječka djece uče, igraju se i istražuju u objektima koji su ugodni i osiguravaju zdravo okruženje.


N A J Z N AČ A J N I J I P R O J E K T I U 2020.

Razvoj Tvrđe Predviđena je obnova kompletne infrastrukture u osječkoj povijesnoj gradskoj jezgri, sanitarne odvodnje i kanalizacije, DTK i vodovodne mreže, te nova javna rasvjeta i novo popločenje.

Centar za posjetitelje Tvrđa Regionalni prijemni info-turistički centar koji će sadržajno pridonijeti prepoznatljivosti Tvrđe i Osijeka bit će dovršen u sljedeće dvije godine.

ITU Tehnička pomoć U svrhu jačanja i potpore za provedbu i praćenje ITU mehanizma na području urbane aglomeracije Osijek na raspolaganju su nepovratna sredstva iz EU fondova – Tehnička pomoć.

2.176.500 kn 21.045.000 kn

VRIJEDNOST Projekt je vrijedan je 90 milijuna kuna (od toga 64,5 milijuna kuna iz EU fondova).

3.034.000 kn PROJEKT Ukupna vrijednost projekta je 17,3 milijuna kuna, od toga je 12,9 milijuna kuna EU sredstva.

OMJER Tehnička pomoć je u omjeru 85 posto EU i 15 posto gradovi.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 15


E-mobilnost Sustav dijeljenih 175 bicikala (50 električnih i 125 mehaničkih) i pametnog upravljanja prometom. Po gradu će biti izgrađeno 25 samoposlužnih stanica za odlaganje i preuzimanje bicikala.

8.121.000 kn

SOLARNO Energija za rad samoposlužnih stanica dolaziti iz solarnih elektrana na stanicama.

Biciklističke staze Rekonstrukcijom se planira obnoviti ukupno 3,6 kilometara biciklističke staze, od čega 1,6 kilometara prema Tenji i dva kilometra prema Bilju.

IT park Osijek Cilj je na jednom mjestu okupiti IT tvrtke i na taj način stvoriti preduvjete za povoljniju poduzetničku klimu. Pravo građenja u parku imat će tvrtke s minimalno 15 zaposlenika.

3.345.000 kn 14.012.264 kn OSIGURANO Vrijednost je 3,9 milijuna kuna ukupno, osigurano je iz EU sredstava.

PROJEKT Ukupna vrijednost projekta je 36,8 milijuna kuna, a Grad će izdvojiti nešto više od 6 milijuna kuna (85% osigurano je iz ITU mehanizma).


N A J Z N AČ A J N I J I P R O J E K T I U 2020.

GReENERGY HR-SR290 Energetska učinkovitost i stvaranje uvjeta za kvalitetniji život u urbanim sredinama kroz proces ozelenjavanja gradova, u ovom slučaju bliskih prekograničnih partnera Osijeka i Novog Sada.

2.768.500 kn

SREDNJIKA Obnova zgrade Srednjoškolskog igrališta (dobiva zeleni krov i sunčanu elektranu).

I-SHARE (LIFE program) Glavni cilj projekta, vezan uz okoliš, je smanjenje količine štetnih emisijskih čestica, posebno PM10 i NO2, odnosno smanjenje emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa.

AERIAL UPTAKE PGI05906 Utjecaj na javnu politiku koja se odnosi na upotrebu bespilotnih letjelica i to putem prijenosa znanja, razmjene dobrih praksi i iskustava između različitih europskih zemalja.

1.097.400 kn 538.500 kn ELEKTRIČNA VOZILA U Osijek je već stiglo osam električnih vozila kroz sustave dijeljenih vozila.

INOVACIJE Projekt želi poboljšati politike isporuke inovacija.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 17


Industrijska zona Nemetin Izgradnja oborinske odvodnje unutar zone. Ukupna vrijednost projekta je 20,2 milijuna kuna.

Izgradnja kolektora oborinske odvodnje Pampas Izgradnja cjevovoda oborinske odvodnje područja Pampas je preduvjet daljnje urbanizacije i podizanja standarda komunalne infrastrukture.

Izgradnja krematorija U objektu na Centralnom groblju bit će instalirana najmodernija tehnologija s najvišim ekološkim standardima za novu pogrebnu uslugu.

1.750.000 kn 13.100.000 kn

OPREMLJENO Potpuno infrastrukturno opremljna zona na raspolaganju je potencijalnim investitorima.

3.550.000 kn SUSTAV Precizno uređen sustav, temeljen na velikom kapacitetu za prihvat vode, jamči da neće biti problema u slučajevima velikih kiša:

KREMACIJE U zadnjih nekoliko godina značajno je povećan broj upita građana za uslugom kremacije. Istodobno, to je i europski trend.


N A J Z N AČ A J N I J I P R O J E K T I U 2020.

Izgradnja prometnica Stanogradnja Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje višestambene zgrade za potrebe realizacije Programa stjecanja stanova.

Izgradnja produžetka Kanižlićeve, odnosno pristupne ceste za I. gimnaziju i novi stadion (15.000.000 kn), izgradnja prometnice uz Svilajsku (450.000 kn), izgradnja spojne ceste za Hitnu pomoć (2.000.000 kn) i druga prometna infrastruktura (100.000 kn).

Kulturni centar Osijek Privođenje sadržaja namjeni i opremanje prostora. Temelj za koncept kulturne ponude koja postaje sastavni dio dnevnog života grada.

21.550.000 kn 13.000.000 kn

TRI GODINE Ukupna vrijednost projekta kroz tri godine je 34 milijuna kuna.

13.000.000 kn KRUŽNI TOKOVI Planirana je i izgradnja kružih tokova na Zelenom polju i u Josipovcu, ukupne vrijednosti 4 milijuna kuna.

PROSTOR Osijek dobiva reprezentativan prostor za kulturne projekte.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 19


N A J Z N AČ A J N I J I P R O J E K T I U 2020.

Škole jednakih mogućnosti Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata · Copacabana 7.500.000 kn · Pampas i dvorana Gradski vrt 2.700.000 kn

Omogućena je besplatna prehrana za 911 učenika i učenica osječkih osnovnih škola koji su u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta za ovu godinu se u cijelosti financira EU sredstvima.

Osječko ljeto kulture Najveća kulturna manifestacija u Osijeku i cijeloj istočnoj Hrvatskoj tijekom ljeta građanima nudi kvalitetne kulturne programe, s ciljem oživljavanja grada.

839.560 kn 10.200.000 kn

TEMELJITO Ukupna vrijednost investicije u Copacabanu je 15 milijuna kuna

1.200.000 kn KONTINUITET Projekt se provodi četvrtu školsku godinu za redom.

PROGRAM Produkcije iz područja kazališne, glazbene i koncertne, likovne, književne, plesne, filmske i novomedijskih umjetnosti.


PROGRAMI EUROPSKE UNIJE

74.983.109 kn U Upravnom odjelu za programe Europske unije obavljaju se stručni i drugi poslovi neposredno vezani uz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata za korištenje sredstava iz nacionalnih fondova, Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja. Obavljaju se poslovi praćenja te se predlažu aktivnosti sukladno utvrđenim tematskim ciljevima EU radi strateškog planiranja na razini Grada Osijeka i sustava gradskih tvrtki i ustanova s ciljem partnerskog povezivanja, planiranja, pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za Grad Osijek. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO 645.000

EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji

5.419.600

Integrirana teritorijalna ulaganja - ITU

49.234.764

Industrijska zona Nemetin

13.100.000

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

2.585.245

➤ KAPITALNO U 2020. nastavljamo kapitalne investicije u gospodarskoj infrastrukturi i gradskoj mobilnosti, te započinjemo najveći infrastrukturni zahvat na vrijednom području osječke Tvrđe. Odjel provodi projekte vrijedne preko 268 milijuna kuna te ima ishođene građevinske dozvole za projekte vrijedne preko 300 milijuna kuna. KORNELIJA MLINAREVIĆ pročelnica Upravnog odjela za programe Europske unije OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 21

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Pripreme projekata


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

S O C I J A L N A Z A Š T I TA, U M I R O V L J E N I C I I Z D R AV S T V O

23.101.560 kn Sustavno se radi na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika, pronatalitetne politike na području Grada, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti, te zdravstvene zaštite životinja i biljaka. Također se obavljaju i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, soci- 800.000 kn jalno-humanitarnih djelatnosti i dodatno je osigurano za božićnice i uskrsnice za umirovljenike udruga osoba s invaliditetom. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO Prevencija i zaštita zdravlja, promidžba zdravstvenih aktivnosti

5.829.000

Socijalna zaštita stanovništva

6.973.000

Skrb o starim i nemoćnim osobama

4.380.000

Skrb o djeci

2.849.560

Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu

3.060.000

➤ ŠIRINA Program socijalne skrbi Grada Osijeka usmjeren je osnovno prema ublažavanju siromaštva i socijalne isključenosti. Borbu protiv siromaštva smatra investicijom, a ne potrošnjom. I upravo to pokazuje širinu socijalnog programa i naše opredjeljenje da građanima pružimo stupanj socijalne zaštite značajno iznad državnog minimalnog standarda. ROMANO KRSTIĆ pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo


G O S P O DA R E N J E I M O V I N O M

13.208.000 kn U Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi, poslovi po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva, provođenje postupaka radi sufinanciranja obnove kulturnih dobara na području Grada, postupanje po zahtjevima radi korištenja prava prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO Upravljanje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada

6.050.000

Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada

3.075.800

Upravljanje stanovima u vlasništvu Grada

1.405.000 982.200

Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada

1.695.000

➤ BOLJI UVJETI U 2020. nastavljamo s raspolaganjem i upravljanjem građevinskim zemljištem u smjeru poticanja pozitivne poduzetničke klime u Gradu i izgradnje objekata gospodarske namjene. Započinjemo s planovima za izgradnju stanova za socijalno ugrožene građane te povećavamo ulaganja u obnovu gradskih stanova i poslovnih prostora radi poboljšanja uvjeta i kvalitete stanovanja i uvjeta poslovanja. HRVOJE KUČAN pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 23

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Pravni poslovi Grada


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

GRADITELJST VO

141.464.869 kn U Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi gradnje u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture, uvažavajući rastuće standarde zaštite okoliša i održivog gospodarenja energijom i otpadom. UZ REDOVITE RASHODE, U 2020. FINANCIRAMO Izgradnja prometnica

21.550.000

Izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina

3.670.000

Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta

1.350.000

Izgradnja infrastrukture – objekti komunalnog otpada Izgradnja školskih prostora

39.619.425 5.820.043

Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića

18.185.401

Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

10.230.000

Kulturni centar Osijek

13.000.000

Izgradnja krematorija

3.550.000

Izgradnja kolektora oborinske odvodnje Pampas

1.750.000

Ulaganja u kulturna dobra u vlasništvu drugih subjekata na području Grada Osijeka

2.530.000

Stanogradnja

13.000.000

Zaštita okoliša

4.560.000 POREZNE MJERE ZA MLADE Učinci poreznih mjera vezanih za mlađe od 25, odnosno 30 godina moći će se utvrditi tek 2021. Za njih nisu osigurane kompenzacijske mjere.


Otplate kredita Ukupne planirane otplate po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima Grada iznose 46,4 milijuna kn.

Ukupni dug Očekivani iznos ukupnog duga Grada Osijeka na kraju 2020. po kreditima i danim jamstvima i suglasnostima je 249,1 milijun kn.

Manjak kazališta ➤ RAST Gradogradnja Osijeka 2020. raste za investicije vrijedne 141,5 milijuna kuna. Gradnja i energetska obnova javnih zgrada iznosi 56, stanogradnja 13 milijuna. Gradi se 38 milijuna vrijedna prometna i komunalna infrastruktura, a za sanaciju i zaštitu okoliša izdvaja 34,5 milijuna kuna. LJILJANA BELAJDŽIĆ pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

U 2020. Grad će iz proračuna pokriti manjak HNK od 1,0 milijun kn, Osječko-baranjska županija 600.000,00 kn i HNK iz vlastitih prihoda 450.000,00 kn. Dječje kazalište planirani manjak od 100.000,00 kn pokrit će iz vlastitih prihoda

Veći materijalni rashodi Materijalni rashodi veći su za 2,8 milijuna kn. Povećanje od 3,2 milijuna kn odnosi se na prijevoz za zaposlene u osnovnim školama dok su ostale stavke na razini 2019. ili manje.

Koeficijent zaduženosti Zaduženost Grada, mjerena koeficijentom zaduženosti, procjenjuje se u 2020. na 13,0%., a u 2022. od 15,0 do 15,5 %. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 25Komunalna naknada i doprinos Komunalna naknada je na razini 2019. (56,1 milijun kn), a komunalni doprinos 22,0 milijuna kn (od čega se 15,0 milijuna kn očekuje od sportskog kampa Škole nogometa NK Osijek i I. gimnazije).

Veći rashodi poslovanja Rashodi poslovanja veći su za 131,9 milijuna kn. Najviše rastu rashodi za zaposlene 134,8 milijuna kn od čega osnovne škole 127,2 milijuna kn, Dječji vrtić Osijek 5,5 milijuna kn, Gradska uprava 1,0 milijun kn dok se povećanje od 1,1 milijun kn odnosi na ostale proračunske korisnike.

VEĆI PRORAČUN Proračun za 2020. iznosi 812,8 milijuna kn što je 213,4 milijuna više u odnosu na Rebalans II Proračuna za 2019.

1,0

milijun kuna za obnovu liftova i pročelja na zgradama koje nisu zaštićeno spomenici kulturne baštine

RAST I PAD Raste prihod od poreza na dohodak, a smanjuje se prihod od poreza na promet nekretnina (s 20,5 na 18,0 milijuna). OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 27


SUBVENCIJE Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih dobara i usluga. PLANIRANE SUBVENCIJE U 2020. Subvencije GPP d.o.o.

22.100.000

Subvencija Športski objekti d.o.o.

20.165.000

Poticanje zapošljavanja

4.500.000

Subvencija Unikom d.o.o. (Zoo vrt)

3.600.000

Poticanje razvoja poduzetništva

2.500.000

Subvencije UKOP d.o.o.

1.275.000

Subvencija Zračnoj luci Osijek d.o.o.

1.000.000

Subvencija Osječkom sajmu d.o.o.

725.000

Subvencija poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o.

450.000

Potpore u poljoprivredi

300.000

Subvencije kamate po poduzetničkim kreditima

300.000

Subvencije iz EU sredstava (prijenos)

146.200

Obnovljivi izvori energije d.o.o.

90.000

Sufinanciranje programa Tehnologijsko-razvojnog centra

90.000

Sufinanciranje kamata u poljoprivredi

39.680

Prijenosi za konferencije o poduzetničkim inkubatorima

35.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - Pokroviteljstvo manifestacija

30.000

Programska djelatnost u kulturi - trgovačka društva UKUPNO

24.000 57.369.880

PRIJENOS VIŠKA Planirani prijenos viška prihoda Grada iz 2019. je 1,0 milijun kn.

NAJVEĆE POVEĆANJE Pomoći iz državnog proračuna za rashode za zaposlene u osnovnim školama iznose 130,7 milijuna kn.


OSIJEK - PRORAÄŒUN U MALOM 2020. I 29


N A U S LU Z I G R A ĐA N I MA

Odgoda plaćanja

Otpis duga

Gradonačelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog iznosa do 1.000.000 kuna, a Upravni odjel za financije i nabavu pojedinačnog iznosa do 50.000 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom Vlade RH i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Osijeka.

Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja pojedinačnog iznosa do 1.000.000 kuna za pravnu osobu i do 100.000 kuna za fizičku osobu, a Upravni odjel za financije i nabavu može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje pojedinačnog iznosa potraživanja do 50.000 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom Vlade RH i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Osijeka.


PLAĆANJE BEZ NAKNADE

Plaćanje gradskih računa bez naknade do 31.3.2020. na ugovorenim uplatnim mjestima Hrvatske pošte, Fine, Tiska, Konzuma i Privredne banke Zagreb.

DOSTUPNIJE

Građanima se osigurava znatno dostupnije, brže i jednostavnije podmirivanje obveza na što više uplatnih mjesta bez plaćanja naknade, što je posebno značajno za najugroženije kategorije stanovništva: umirovljenike, socijalno ugrožene obitelji i blokirane građane.

IZRAVNO TEREĆENJE

Dodatni način plaćanja usluga za građane bez naknade od 01.04.2020. – SEPA izravno terećenje.

AVANSI

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka roba i usluga, osim uz suglasnost Gradonačelnika.

NAMJENE

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

ROKOVI ODGODE PLAĆANJA

Plaćanje duga se može odgoditi za najviše jedan mjesec, a obročna otplata duga se može odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2020. I 31


Što se radi? Gdje se radi? Zašto se to radi? Koliko to košta? Čist račun - Osječki proračun

www.cistracun.net

JAVNI NADZOR

Građani ovdje mogu nadzirati svoju gradsku blagajnu i pratiti argumente svih korisnika proračuna koji tijekom godine objašnjavaju na što su potrošili naš zajednički novac.

ULAZ I IZLAZ NOVCA

Iz mjeseca u mjesec pratimo intenzitet kojim se proračun puni te, na drugoj strani, pratimo na što se točno taj novac troši.

ULAGANJA U KVARTOVE

Ovdje se građani mogu informirati o izvršenju prioriteta i kapitalnih investicija u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

IZDAVAČ: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek; GRADONAČELNIK: Ivan Vrkić, dipl.iur.; ZAMJENICI GRADONAČELNIKA: mr.sc BORIS PILIŽOTA mag.oec. i ŽANA GAMOŠ mag.iur.; PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: dr.sc. ŽELJKO POŽEGA; PRIPREMA MATERIJALA: Upravni odjel za financije i nabavu, Odsjek za računovodstvo i proračun, pročelnik David Krmpotić; KONTAKT: 031 229 229, info@osijek.hr, www.osijek.hr, www.cistracun.net; IZVRŠNA PRODUKCIJA: Kulen vizija NASLOVNICA: Grb Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije kao detalj na pročelju današnje zgrade Županijskog suda u Osijeku (nekad Palače kraljevskog sudbenog stola) u Europskoj aveniji 7


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.