Page 1

U MALOM

RORAÄŒUN

OPSIJEK 2017.


RIJEČ GRADONAČELNIKA IVAN VRKIĆ, dipl. iur.

Građani će ovdje prepoznati svoje prijedloge Dragi sugrađani! Osijek je čvrsto usidren u prestižnoj kategoriji najtransparentnijih jedinica lokalne samouprave. Državna revizija je naše poslovanje ocijenila besprijekornim, a time se uistinu rijetki mogu pohvaliti. Ipak, odlučili smo Proračun za 2017. oblikovati na demokratičniji način: slušajući sugestije, želje i prijedloge građana, posebice izjašnjavanja u anketama objavljenim na mrežnim stranicama Grada. U tom pogledu presudno su nam pomogla Vaša stajališta izražena na stranici www.cistracun.net i pripadajući komentari na društvenim mrežama. Jezgrovita brošura koju upravo držite u rukama, dat će vam uvid u niz važnih programa i novih vrijednih projeka-

ta koji su našli svoje zasluženo mjesto u Proračunu. Osim toga, skrenut će Vam pozornost na detalje u Programu prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti, na investicije iz područja urbanizma, graditeljstva, komunalno-stambenog gospodarstva i zaštite okoliša, te na znatno povećana izdvajanja za socijalnu skrb građana. Proračun u malom Grada Osijeka za 2017. potanje pojašnjava kako ćemo tijekom 2017. trošiti naš zajednički, osječki novac. Mnogobrojni će Osječani prepoznati svoje prijedloge, svoj osobni doprinos u kreiranju ovoga dokumenta. Usuđujem se reći, upravo ta demokratična dimenzija, najveća je vrijednost Proračuna Grada Osijeka za 2017. Uvjeren sam da ćete to prepoznati i ubuduće se još više uključiti u zajedničko vođenje našeg Osijeka.


Socijalna skrb Tijekom 2016. prema Zakonu o socijalnoj skrbi trebali smo izdvojiti 5 milijuna kuna za različite kategorije potrebitih sugrađana, a izdvojeno je više od 25 milijuna kuna. Tijekom 2017. zadržat ćemo sve dosadašnje oblike pomoći i socijalnih usluga te uvesti niz novih. Poduzetništvo Temeljem javnih poziva tijekom 2017. godine, poticat ćemo razvoj poduzetništva s milijun kuna. U poduzetništvo te programe i projekate EU, uložit ćemo 12 milijuna kuna više nego 2016. Prosvjeta, kultura i sport Čak 10 milijuna kuna više nego prethodne godine ulažemo u prosvjetu, kulturu i sport. Samo za produženi boravak u 17 osnovnih škola izdvojit ćemo 1,3 milijuna kuna.

10

milijuna kuna za prioritete mjesnih odbora i gradskih četvrti, od toga 40% za jačanje utjecaja građana u odlučivanju o konkretnim aktivnostima

3,1

milijun kuna za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciji energetski učinkovite javne rasvjete

2,25

milijuna kuna za sufinanciranje uređenja šetnice uz desnu obalu Drave (ukupna projektantska vrijednost je oko 30 milijuna kuna) OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 3


UVOD Što je proračun? Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

IZMJENE I DOPUNE

Proračun se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine, što se naziva izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće. Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Što je proračun u malom? Proračun u malom sažetak je proračuna Grada Osijeka. On pojašnjava planove i aktivnosti Grada. Cilj je približiti gradske financije građanima i što bolje ih upoznati s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje Grada jednostavnim i sažetim pregledom na jednom mjestu. Ujedno, njegovim izdavanjem jedinica lokalne samouprave simbolizira i svoje zauzimanje za transparentnost. Proračun Grada Osijeka za 2017. usvojen je na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 12. listopada 2016.

Cjelovite informacije o proračunu mogu se saznati na: www.osijek.hr i www.cistracun.net


KAKO PUNIMO PRORAČUN? Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primitci pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Proračun Grada Osijeka utvrđen je u iznosu od

487.300.000 kn Prihodi i primitci planirani su u iznosu od 490.719.315,00 kn, pokriće manjka Grada Osijeka iz ranijih godina planirano je u iznosu od 5.000.000,00 kn, a preneseni višak proračunskih korisnika 1.580.685,00 kn. U odnosu na 2016. prihodi/primitci veći su za 37.564.500,00 kn od čega se 28.680.842,00 kn odnosi na Grad Osijek, a 8.883.658,00 na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. PRIHODI IZ KOJIH SE PUNI PRORAČUN - VAŽNIJI Porez i prirez na dohodak

207.876.832

Pomoći iz inozemstva i ostalih proračuna

78.892.249

Komunalna naknada

44.062.000

Porez na promet nekretnina

13.500.000

Komunalni doprinos

10.845.000

Prihodi od zakupa poslovnih objekata - poslovni prostor

8.166.000

Prihodi od prodaje - stambeni objekti

5.383.054

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

3.550.000

Prihodi od spomeničke rente

3.200.000

Prihodi od prodaje - poslovni objekti

3.000.000

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog

8.316.570

projekt Pomoćnici u nastavi

1.923.807

kontrola i suzbijanje komaraca

1.000.000 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 5


KAKO PUNIMO PRORAČUN?

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA Rekonstrukcija Trpimirove ulice sa raskrižjima

7.000.000

Za sanaciju odlagališta

4.912.500

Dječji vrtić Ribica, Sarvaš

1.000.000

POMOĆI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog

6.000.000

Kontrola i suzbijanje komaraca

1.000.000

Infrastruktura Sveučilište - Campus

500.000

POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE) Održavanje nerazvrstanih cesta

4.500.000


➔ Daljnji razvoj manifestacija koje privlače mlade u Osijek, poput Pannonian Challengea, ove ćemo godine podržati snažnije no ikada, dok s partnerima iz okruženja radimo na pokretanju novih projekata u istom sektoru u želji da Osijek pozicioniramo kao destinaciju turizma za mlade. Ta nastojanja unaprijedit će i infrastrukturni projekt uređenja hostela u zgradi “Stare pekare” u Tvrđi. VLADIMIR HAM, zamjenik gradonačelnika ➔ U korist kvalitetnije budućnosti građana, težimo vraćanju održivog grada. DENIS AMBRUŠ, zamjenik gradonačelnika OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 7


DAVID KRMPOTIĆ pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu

Porezni prihodi su najznačajniji izvor financiranja

Planiranje i donošenje proračuna proces je koji se odvija u uvjetima rastućih proračunskih potreba i ograničenih proračunskih prihoda. Porezni prihodi najznačajniji su izvor financiranja jedi-

nica lokalne samouprave. Vjerujemo da će unatoč najavljenoj poreznoj reformi, ovi prihodi u 2017. ostati stabilni i osiguravati zadovoljenje iz proračuna financiranih javnih potreba građana našega grada. Grad značajna sredstva izdvaja za otplatu dugoročnih kredita kojima su financirane investicije u ranijim godinama kao i za otplatu temeljem danih jamstava trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada i ustanovama kojima je osnivač. U 2017. otplate glavnice i kamata po kreditima Grada planirane su sa 20,8 milijuna kuna dok su otplate po danim jamstvima planirane 27,2 milijuna kuna.

KREDIT Opći prihodi proračuna nisu dovoljni za financiranje svih planiranih investicija u 2017. , pa smo se odlučili, sukladno zakonskim propisima, dugoročno zadužiti u iznosu od 19 milijuna kuna za financiranje izgradnje nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza, izgradnju školskog prostora, uređenje industrijskih zona, sufinanciranje EU projekata i dr.


KAKO TROŠIMO PRORAČUN? Grad Osijek u 2017. godini planira proračunske rashode i izdatke u iznosu

487.300.000 kn Sredstva se u proračunu osiguravaju uredu Grada, unutarnjoj reviziji, upravnim odjelima te proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti: Javna profesionalna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Osijek, osnovne škole, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, HNK u Osijeku i Gradske galerije.

VEĆI PRORAČUN Ukupan iznos proračuna u odnosu na prethodnu godinu veći je za 8,35%, odnosno 37.564.500 kn.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017. Materijalni rashodi

127.780.912

Rashodi za zaposlene

111.431.499

Kapitalna ulaganja

83.217.848

Ostali rashodi

54.867.490

Subvencije

43.669.000

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

36.503.000

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

14.831.600

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

7.740.000

Financijski rashodi

7.258.651 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 9


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

URED GRADA

19.677.432 kn

Ured Grada je stručna služba Gradskoga vijeća i gradonačelnika. U Uredu Grada obavljaju se i poslovi zastupanja Grada pred nadležnim sudovima; poslovi iz djelokruga radno-pravnih odnosa i opći poslovi; poslovi u svezi prava na pristup informacijama te predstavki i pritužbi građana. Skrbi se o ostvarivanju prava nacionalnih manjina te projektima udruga građana. U 2017. GODINI FINANCIRAMO: Financiranje rada članova Gradskog vijeća, radnih tijela i upravnih vijeća ustanova te političkih stranaka i vijećnika s kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću

2.210.000

Financiranje lokalnih izbora

2.200.000

Zastupanje Grada Osijeka

404.980

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

305.000

Sufinanciranje projekata i programa udruga u području zaštite ljudskih i manjinskih prava te demokratizacije i razvoja civilnih prava

40.000


JADRANKA NIKOLOV tajnica grada

Osigurana su sredstva za lokalne izbore U svibnju 2017. održat će se redovni izbori za vijećnike Gradskoga vijeća Grada Osijeka te za gradonačelnika i njegove zamjenike. Sukladno Zakonu o lokalnim izborima sredstva za provedbu lokalnih izbora osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka.

U Uredu Grada od veljače 2014. ustrojen je Odsjek za zastupanje Grada što je umanjilo troškove plaćanje usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja Grada za oko 1.500.000,00 kuna godišnje (u 2013. utrošeno 2.080.863,66 kn te je plan za 2017. 404.980,00 kn).

MILENA KORDI voditelj Unutarnje revizije grada

Unutarnja revizija pruža  gradonačelniku,  gradskim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima  u nadležnosti Grada Osijeka pomoć u jačanju kapaciteta za upravljanje lokalnim  razvojem  i povećanju dostupnosti i kvalitete javnih usluga. To čini uz učinkovito i ekonomično upravljanje proračunskim sredstvima i imovinom kroz obavljanje revizija svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa  prema Godiš-

njem planu rada za 2017. Taj plan donosi gradonačelnik, a unutarnja revizija na temelju objektivnih dokaza daje neovisno, stručno mišljenje o sustavima unutarnjih kontrola u tijelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u nadležnosti Grada Osijeka. Na taj način stručnim  i pravovremenim preporukama  doprinosi zakonitom, učinkovitom i djelotvornom poslovanju  i ekonomičnom korištenju raspoloživih resursa. 

OBJEKTIVNI DOKAZI Unutarnja revizija na temelju objektivnih dokaza daje neovisno, stručno mišljenje o sustavima unutarnjih kontrola u tijelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u nadležnosti Grada. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 11

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Zakonito, učinkovito i ekonomično poslovanje


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNOSTAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU

136.962.531 kn

Obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, vatrogasne djelatnosti, izgradnje i održavanja lokalne/ komunalne infrastrukture, upravljanje komunalnom imovinom, koordinacije komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i upravljanje stambenim objektima u vlasništvu Grada Osijeka. U 2017. GODINI FINANCIRAMO: Izgradnja komunalne infrastrukture

38.697.500

Održavanje komunalne infrastrukture

38.430.730

Proračunski korisnik Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka - rashodi za redovnu djelatnost

15.193.671

Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti

10.000.000

Stanogradnja i visokogradnja

6.900.000

Adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika

6.530.000

Uređenje građevinskih zemljišta za izgradnju

2.380.000

Vatrogasna zaštita

1.885.000

Stambena djelatnost

1.650.000

Projekti, studije i edukacije

1.629.000

Gospodarenje otpadom i hortikultura

640.000


LJILJANA BELAJDŽIĆ pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

10,5 milijuna kuna više Za realizaciju projekata urbanizma, graditeljstva, komunalno-stambenog gospodarstva, zaštite okoliša te mjesne samouprave planira se u 2017. čak 10,5 milijuna kuna više u odnosu na 2016.

PROMET

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

9.000.000,00 kn - rekonstrukcija Trpimirove ulice sa raskrižjima (kružnim tokovima Divaltova/ Drinska) uz sufinanciranje Hrvatskih cesta 3.000.000,00 kn - nastavak izgradnje biciklističkih staza 1.600.000,00 kn - izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju, I. faza priključak 1.500.000,00 kn - izgradnja osiguranja pružnog prijelaza – Bistrička, I. faza OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 13


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

LJILJANA BELAJDŽIĆ pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalnostambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

DJECA I STANOVANJE 2.900.000,00 kn - završetak izgradnje i opremanje Dječjeg vrtića “Ribica” Sarvaš 200.000,00 kn - projektna dokumentacija Dječjeg vrtića u Višnjevcu 4.000.000,00 kn - kupnja stanova za stambeno zbrinjavanje s Liste kandidata za dodjelu gradskih stanova 2.550.000,00 kn - rekonstrukcija gradskih pročelja i zgrada

KVALITETA ŽIVOTA 1.000.000,00 kn - Zelene ulice, Briješće 500.000,00 kn - izgradnja komunalne infrastrukture (Trebižatska ulica u Industrijskoj četvrti i Poštansko naselje u Višnjevcu) 200.000,00 kn – nastavak izgradnje Društvenog doma u Brijestu 3.100.000,00 kn - izgradnja i rekonstrukcija energetski efikasne javne rasvjete


KOMUNALNI STANDARDI

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

2.250.000,00 kn - za drugu dionicu šetnice (Donji grad) osječke “Promenade” koja će povezati Donji i Gornji grad, u skopu uređenja desne obale Drave uz sufinanciranje Hrvatskih voda 2.000.000,00 kn - izgradnja i uređenje trga uz Paviljon Gradski vrt 1.000.000,00 kn - infrastruktura sveučilišnog Campusa, III. faza 1.000.000,00 kn - zacjevljenje kanala Crni fok u Višnjevcu (Dubrovačka ulica) uz sufinanciranje Hrvatskih voda

POVEĆANJE U odnosu na prethodnu godinu, u proračunu je planirano 4 milijuna kuna više za dodatno održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture na područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 15


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

161.814.095 kn Obavljaju se stručni poslovi u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima skrbi o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, športa i tehničke kulture. Grad vodi računa o redovnom funkcioniranju osječkih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, ostalih obrazovnih institucija, kulturnih institucija i ustanova kao i športskih organizacija, saveza i klubova. U 2017. GODINI FINANCIRAMO: PREDŠKOLSKI ODGOJ

47.770.030

Dječji vrtić Osijek

46.973.360

KULTURA I TEHNIČKA KULTURA Kazališta Galerije OBRAZOVANJE Osnovne škole ŠPORT Športski objekti d.o.o.

39.939.530 35.129.530 640.000 33.704.158 29.808.190 31.154.000 16.330.000

Kod navedenih ustanova – proračunskih korisnika u prikazanim podacima sadržani su i rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda istih.


DRAŽEN ALERIĆ pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Nastavak svih aktivnosti i radova Upravni odjel za društvene djelatnosti i u 2017. planira, na zadovoljavajući način, ostvariti javne potrebe u odgoju i obrazovanju, kulturi te sportu. Sve se postojeće aktivnosti i radovi nastavljaju, a prvi ćemo put pokrenuti neke projekte koji bi trebali pospješiti razinu kvalitete života naših sugrađana, posebno onih najmlađih. U sportu pokrećemo projekt organiziranog prijevoza djece sportaša, dakle mlađih dobnih kategorija klubova, na službene uta-

kmice izvan Osijeka. Za tu je svrhu u proračunu planirano 800.000,00 kn. Također, prvi ćemo put financirati rad školskih sportskih društava s planiranih 100.000,00 kn te pokrećemo Olimpijski program za čije je aktivnosti planirano 100.000,00 kn. Kulturni događaji u Osijeku, sljedeće godine bit će bogatiji za koncertni program Osječke glazbene srijede u novom ruhu i, vjerujemo, još izdašnije i kvalitetnije Osječko ljeto kulture.

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

CENTAR IZVRSNOSTI Projekt je namijenjen darovitim učenicima osnovnih škola koji bi, u dodatnom radu sa stručnim osobama, trebali još više razviti svoje trenutne potencijale. Planiran je iznos od 500.000 kn. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 17


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

26.624.200 kn

Sustavno se radi na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, obavlja poslove za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti, te zdravstvene zaštite životinja i biljaka. Također se obavljaju i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, socijalno-humanitarnih djelatnosti i udruga osoba s invaliditetom. U 2017. GODINI FINANCIRAMO: POMOĆI (STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA, OBITELJIMA I DJECI, RODITELJIMA)

6.825.000

Uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene

3.000.000

Pomoć roditeljima za novorođenu djecu

2.100.000

POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DRUGO

6.620.000

Kontrola i suzbijanje komaraca

4.200.000

Poslovi deratizacije

1.900.000

SKRB IZNAD REDOVNOG SOCIJALNOG PROGRAMA I POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA Podmirenje troškova stanovanja socijalno ugorženih obitelji POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI “OSIJEK ZDRAVI GRAD”, POTPORE I DONACIJE U ZDRAVSTVU

5.815.000 4.500.000 5.715.000 145.000


ROMANO KRISTIĆ pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

Za 2017. godinu planirano je 1.750.000,00 kn više sredstava za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu u odnosu na 2016. Osnova za izradu Programa, nalazi se u zakonskim aktima iz područja socijalne skrbi i zdravstva kao i obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa, a isti je usmjeren na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana u području socijalne skrbi i zdravstva uz suradnju i koordinaciju sa udrugama i ustanovama. Donošenjem Proračuna Grada Osijeka za 2017. osigurani su preduvjeti za osiguranje višeg standarda socijalne zaštite najugroženijih skupina sugrađana sukladno analizi trenutnog stanja i rezultatima ankete provedene na www. cistracun.net (Čist račun – Osječki proračun). DOBITNICI Socijalno najugroženiji su dobitnici ovogodišnjega Proračuna.

UMIROVLJENICI Uskrsnice i božićnice za umirovljenike proširit će se na sve umirovljenike sa ukupnim mirovinskim primanjima do 2.000 kn (do sada 1.700kn). OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 19

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Zadržavamo sva dosadašnja prava i pomoći


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

DOBRE VIJESTI 400.000,00 kn - dodatne pomoći za radno nesposobne samce 700.000,00 kn - besplatan topli obrok u osnovnim školama za svu djecu u riziku od siromaštva, oko 800 djece (350.000,00 kn Grad Osijek + 350.000,00 EU – FEAD) 2.000,00 kn - novčana naknada za opremu novorođenog djeteta (povećano sa 1.600,00 kn)

KUHANI OBROCI Osigurat će se sufinanciranje toplih kuhanih obroka za umirovljenike samce sa prihodom manjim od 1.200,00 kn mjesečno i dvočlana umirovljenička kućanstva sa prihodima manjim od 1.500,00 kn mjesečno.


GOSPODARSTVO TE PROGRAMI I PROJEKTI EU

61.196.191 kn

Obavljaju se stručni i drugi poslovi neposredno vezani uz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, poslovi vezani uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, trgovine, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i poticanja razvoja poljoprivrede, procjenu štete od elementarnih nepogoda, kao i poslovi vezani za međunarodnu suradnju Grada Osijeka s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske.

U 2017. GODINI FINANCIRAMO: 19.316.570

Subvencije, kreditiranja i dokapitalizacije u poduzetništvu

3.309.000

Opći poslovi poduzetništva

2.961.000

Industrijska zona Nemetin

2.000.000

Studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka

1.880.251

Potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu

1.445.000

Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede

811.000

Strategija razvoja urbanog područja i provedba (ITU)

350.000

Projekt HŽ infrastruktura, ICT i kreativni inkubator

250.000

Projekt Centar za obnovljive izvore energije

250.000

Projekt Energetska obnova obrazovnih ustanova

137.020

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 21

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s trgom Vatroslava Lisinskog


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

KORNELIJA MLINAREVIĆ pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte EU i gospodarstvo

Pred nama je razdoblje najznačajnijih projekata Naglasak je na poslovima pripreme, planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja projekata za korištenje sredstava iz nacionalnih fondova, EU, te drugih međunarodnih izvora financiranja. Planira se razvoj gospodarskih zona, te se kontinuirano radi na poticanju razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turističke djelatnosti, ugostiteljstva, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i poticanju razvoja poljoprivrede. Vodi se briga o trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada kroz redovno praćenje njihova rada i subvencioniranje njihovih djelatnosti. Za poticanje razvoja poduzetništva provodit će se javni pozivi tijekom 2017. godine, a planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00

1.880.251,00 KUNA

STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA Cilj je postići višu razinu održivosti (financijska, tehnička i zaštita okoliša) javnog prijevoza kao komunalne djelatnosti, te stvaranje potrebne dokumentacije za realizaciju projekata obnove tramvajskih vozila, infrastrukture i elektroenergetskih postrojenja, izgradnja nove remize i nabavku novih autobusa. Planirana realizacija većinskim EU sredstvima.


tnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za izlaganje na sajmovima, te potpore za otvaranje novih radnih mjesta.

KAPITALNO

44 MILIJUNA EURA

STARA PEKARA Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, čija realizacija je planirana većinskim EU financiranjem, ukupno je vrijedan 66 milijuna kuna (u Proračunu za 2017. planirano 19.316.570,00 kn). Planira se revitalizirati zaštićeno kulturno dobro kroz rekonstrukciju i dogradnju objekta Vojne pekare u centar kulturnog turizma, obnoviti Trg Vatroslava Lisinskog te ga opremiti pozornicom.

RAZVOJ URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA Donošenjem Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek definira se uloga grada Osijeka kao pokretača gospodarskog razvoja. U 2017. započinju prvi projekti koji će doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unapređenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle, modernizacije ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, unapređenje sustava toplinarstva, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 23

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

kn za potpore pokretanju gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, nabavci i ugradnji strojeva i opreme, certificiranje proizvoda i procesa; potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projek-


SUBVENCIJE Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih dobara i usluga. PLANIRANE SUBVENCIJE U 2017. GODINI Subvencije Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

18.100.000

Subvencije Športski objekti d.o.o. Osijek

15.930.000

Subvencije Unikom d.o.o. Osijek

3.910.000

Subvencije Poticanje razvoja poduzetništva

1.000.000

Subvencije UKOP d.o.o. Osijek

980.000

Subvencije Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

950.000

Subvencije Zračna luka Osijek d.o.o.

950.000

Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima

700.000

Subvencije Poduzetnički inkubator BIOS Osijek

329.000

Subvencije Osječki sajam d.o.o.

280.000

Subvencije Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.

190.000

Potpore u poljoprivredi

130.000

Sufinanciranje programa Tehnologijsko-razvojnog centra

100.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – Pokroviteljstvo manifestacija

100.000

Prijenosi za konferencije o poduzetničkim inkubatorima

20.000


NA USLUZI GRAĐANIMA Plaćanje gradskih računa bez naknade na šalterima Hrvatske pošte, Fine, OTP banke i Privredne banke Zagreb, na kioscima Tiska i blagajnama Konzuma.

DOSTUPNO I JEDNOSTAVNO Građanima se osigurava znatno dostupnije, brže i jednostavnije podmirivanje obveza na što više uplatnih mjesta bez plaćanja naknade. To je posebno značajno za najugroženije kategorije stanovništva: umirovljenike, socijalno ugrožene obitelji i blokirane građane.

IZRAVNO TEREĆENJE

Dodatni način plaćanja usluga za građane bez naknade je i izravno terećenje putem Zagrebačke banke.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 25


IZ ODLUKE

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

ODGODA PLAĆANJA Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, gradonačelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog iznosa do 1.000.000 kuna, a Upravni odjel za financije i nabavu pojedinačnog iznosa do 50.000 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom. OTPIS POTRAŽIVANJA Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja pojedinačnog iznosa do 1.000.000 kn za pravnu osobu i do 100.000 kn za fizičku osobu, a Upravni odjel za financije i nabavu može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje pojedinačnog iznosa potraživanja do 50.000 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.


AVANSNO PLAĆANJE

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka roba i usluga, osim uz suglasnost Gradonačelnika.

NAMJENSKA SREDSTVA

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

OBROČNA OTPLATA

Plaćanje duga se može odgoditi za najviše jedan mjesec, a obročna otplata duga se može odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 27


Gradska blagajna otvorena svima

Investicije u komunalne prioritete Gradskih četvrti i Mjesnih odbora

Korisnici proračuna polažu račune

Pratite kako se proračun puni i na što se točno taj novac troši

Pojednostavljen i rastumačen gradski proračun

Precizan i jasan uvid u prihode i rashode gradske blagajne.

Što se radi? Gdje se radi? U kojoj su fazi određeni radovi? Koliko to košta? Koliko je do sada potrošeno?

www.cistracun.net

Građani putem anketa ocjenjuju učinke trošenja gradskog novca

IZDAVAČ: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek; GRADONAČELNIK: Ivan Vrkić, dipl.iur.; ZAMJENICI GRADONAČELNIKA: mr.sc. Denis Ambruš, dipl.ing.arh. i Vladimir Ham, dipl.oec.; PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Anto Đapić, dipl.iur.; PRIPREMA MATERIJALA: Upravni odjel za financije i nabavu, Odsjek za računovodstvo i proračun, pročelnik David Krmpotić; KONTAKT: 031 229 229, info@osijek.hr, www.osijek.hr; www.cistracun.net; IZVRŠNA PRODUKCIJA: Kulen vizija NASLOVNICA: Š  etač August Cesarec, jedna od prvih europskih uličnih skulptura u Osijeku je postavljena 1974. Autor je kipar Stjepan Gračan

OSIJEK - Proračun u malom - 2017.  
OSIJEK - Proračun u malom - 2017.  
Advertisement