Page 1

PRORAÄŒUN U MALOM 2018.

OSIJEK


RIJEČ GRADONAČELNIKA IVAN VRKIĆ, dipl. iur.

Prepolovili smo dugove i sad ulažemo u razvoj Dragi sugrađani! Ponosan sam jer je ovogodišnji gradski proračun više od 54 milijuna kuna veći od prethodnoga kojega smo planirali za 2017. Nakon nekoliko godina pažljivog vođenja gradskih financija konačno smo Osijeku i u tom smislu vratili ugled i bonitet. Bilo je teško raditi i planirati, a paraleno vraćati anuitete velikih kreditnih zaduženja od prije deset i više godina, ali do danas smo ih uspješno prepolovili i stvorili si preduvjete da sad možemo ići u nova, povoljnija zaduživanja koja će biti namijenjena isključivo razvojnim projektima. Istovremeno, Proračunom za 2018. predviđeno je gotovo dva milijuna kuna manje sredstava za plaće i ostale

rashode zaposlenih u Gradskoj upravi. Upravo te dvije stavke, otplaćene obveze i smanjenje troškova administracije, povećavaju nam učinkovitost i omogućuju ulazak u nove ambicioznije projekte. Uz redoviti proračun, u 2018. praktički smo si osigurali još jedan cijeli dodatni proračun kroz sredstva kojima će hrvatska Vlada financirati različite projekte podizanja standarda u Osijeku. Osim toga, već sad znamo da smo i za 2019. osigurali u gradu 116 milijuna kuna ulaganja iz fondova EU. U razdoblje koje je pred nama ulazimo dobro pripremljeni, financijski optimizirani i spremni ulagati u domaću operativu. A posebno ćemo poticati programe poduzetnika početnika najvećim dijelom iz informatičkog sektora jer oni Osijeku jamče novi elan i nova zapošljavanja.


Udžbenici, prehrana i vrtići Za udžbenike učenika osnovnih škola predvidjeli smo 3,5 milijuna kuna, te još 1,9 milijuna za njihovu besplatnu prehranu. S dodatnih pola milijuna kuna platit ćemo dodatan besplatan mjesec za djecu u Dječjim vrtićima Osijek. Novi potencijal Izgradnjom IT poslovnoga centra aktivno podupiremo sektor s velikim potencijalom za nova zapošljavanja i izvoz jer više od 90% prihoda ostvaruje na stranim tržištima. Zaduženja Tijekom 2018. planiramo novo dugoročno zaduženje od 65 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna za sufinanciranje EU projekata, a 45 milijuna za investicije. Usprkos tome, izdatci za otplatu zajmova u 2018. bit će čak 25,23% manji nego u 2017.

60

milijuna kuna uložit ćemo u izmjenu kompletne infrastrukture u Tvrđi s popločenjem svih površina i novom urbanom opremom

29

milijuna kuna stajat će dogradnja OŠ Briješće i izgradnja trodijelne športske dvorane u OŠ Tenja

36%

rastu gradska davanja za stipendije, produženi boravak i besplatnu prehranu učenika osnovnih škola

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 3


UVOD Što je proračun? Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci, te utvrđuju rashodi i izdatci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

IZMJENE I DOPUNE

Proračun se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine, što se naziva izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće. Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Što je proračun u malom? Proračun u malom sažetak je proračuna Grada Osijeka. On pojašnjava planove i aktivnosti Grada. Cilj je približiti gradske financije građanima i što bolje ih upoznati s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje Grada jednostavnim i sažetim pregledom na jednom mjestu. Ujedno, njegovim izdavanjem jedinica lokalne samouprave simbolizira i svoje zauzimanje za transparentnost. Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 26. listopada 2017.

Cjelovite informacije o proračunu mogu se saznati na www.osijek.hr i www.cistracun.net


KAKO PUNIMO PRORAČUN? Proračun Grada Osijeka utvrđen je u iznosu od

591.800.000 kn

Planirani prihodi i primitci veći su za 53.015.160,00 kn u odnosu na plan iz 2017. uslijed dugoročnog zaduživanja Grada za kapitalne projekte kao i pomoći iz EU fondova, Državnog proračuna i od izvanproračunskih korisnika za sufinanciranje tih istih projekata. Pokriće dijela manjka proračunskih korisnika iz ranijih godina planirano je u ovoj proračunskoj godini u iznosu od 2.800.000,00 kn. Cilj nam je u narednom periodu uspješno sanirati manjkove Dječjeg kazališta i Javne profesionalne vatrogasne postrojbe, te uz pomoć suosnivača Osječko-baranjske županije, Hrvatskog narodnog kazališta. PRIHODI IZ KOJIH SE PUNI PRORAČUN - VAŽNIJI Porez i prirez na dohodak

216.385.306

Pomoći iz inozemstva i ostalih proračuna

92.396.685

Komunalna naknada

46.549.000

Prihodi od prodaje - građevinsko zemljište

18.940.000

Porez na promet nekretnina

15.000.000

Komunalni doprinos

8.200.000

Prihodi od zakupa poslovnih objekata - poslovni prostor

8.000.000

Prihodi od prodaje - stambeni objekti

5.859.000

Prihodi od spomeničke rente

3.900.000

Prihodi od prodaje - poslovni objekti

3.000.000 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 5


KAKO PUNIMO PRORAČUN?

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom V.Lisinskog, Tvrđa

17.436.250

Projekt IPA CBC HR-SR

6.880.046

Integrirana teritorijalna ulaganja - Biciklističke staze

4.160.000

Turistička ruta secesija Osijek-Subotica - PROJEKT S.O.S.

2.569.240

Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama IV

2.296.052

Energetska obnova OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

2.093.200

Energetska obnova OŠ GRIGOR VITEZ

2.076.200

Energetska obnova OŠ F. KREŽMA

1.076.200

Energetska obnova Dječjeg vrtića Potočnica

676.200

Energetska obnova Dječjeg vrtića Radost

515.200

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA Za sanaciju odlagališta

5.240.000

Županijska uprava za ceste

4.500.000

POMOĆI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa

6.000.000

Za sanaciju odlagališta

1.710.000

Za komarce

1.000.000

POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA Za ogrijev

650.000


➔ RAZVOJNI I SOCIJALNI Ovogodišnji je proračun razvojan, socijalan i odgovoran. Gradske su financije stabilizirane i trenutno imamo iznadprosječni kreditni rejting. To nam otvara prostor za važne infrastrukturne i komunalne projekte poput modernizacije javne rasvjete, te daljnje unaprjeđivanje komunalnih usluga po kojima je Osijek daleko ispred ostalih gradova. A tu su i doista kvalitetne mjere namijenjene razvoju obrtništva, malih i srednjih poduzeća i gospodarstva u cjelini. BORIS PILIŽOTA, zamjenik gradonačelnika ➔ VISOKA LETVICA Kad je obrazovanje u pitanju, u gradu imamo visoko podignutu letvicu. Nakon pomoćnika u nastavi i produženog boravka u školama sad kroz centre izvrsnosti nastojimo stimulirati nadarene učenike u razvoju digitalnih kreativnosti i pismenosti putem micro.bittova. Iduće godine bit će izgrađena trodijelna dvorana OŠ Tenja i dograđena OŠ Briješće. Podižemo i pedagoške standarde u Dječjem vrtiću Osijek. ŽANA GAMOŠ, zamjenica gradonačelnika

ZADUŽENOST Prema Zakonu o proračunu koeficijent zaduženosti može biti maksimalno 20%, a u 2018. u Osijeku će biti 12,5%.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 7


DAVID KRMPOTIĆ pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu

Razvojne projekte financiramo razboritim zaduživanjem

Racionalnim upravljanjem u prethodne četiri godine završen je proces pokrića proračunskog manjka u cijelosti i značajno smanjena zaduženost Grada uslijed otplate dijela kredita, izdanih municipalnih obveznica i danih jamstava za trgovačka društva u vlasništvu Grada. Ovim smo stabilizirali poslovanje i otvorili put

za nove investicije i daljnji razvoj grada Osijeka. U 2018. zadužujemo se za investicije u iznosu od 65 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna kuna namijenjeno za sufinanciranje EU projekata kao što su energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića, uređenje trga Vatroslava Lisinskog i objekta stare Vojne pekare, rekonstrukcija Sakuntala parka i izgradnja biciklističkih staza kroz provedbu projekta Integrirana teritorijalna ulaganja. Iz 45 milijuna kreditnih sredstava planirana je rekonstrukcija i dogradnja škola u Briješću i Tenji, izgradnja vrtića u Višnjevcu, izgradnja i rekonstrukcija cesta na području grada i uređenje Poslovno-kulturnog centra Eurodom.

OPTIMALNA KREDITNA ZADUŽENOST Procjena je da će u 2018. kreditna zaduženost Grada biti na razini 12,5% u odnosu na zakonom dopuštenih 20%. Time je stvoren prostor za novo dugoročno zaduživanje za financiranje investicija koje je tijekom ove i iduće godine planirano u iznosu od 90 milijuna kuna.


KAKO TROŠIMO PRORAČUN? Grad Osijek u 2018. godini planira proračunske rashode i izdatke u iznosu

591.800.000 kn Sredstva se u proračunu osiguravaju upravnim odjelima, unutarnjoj reviziji i uredima te proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti: ▪ Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ▪ Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku ▪ Gradske galerije Osijek ▪ Dječji vrtić Osijek ▪ 18 osnovnih škola na području Grada Osijeka ▪ Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj ▪ Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" ▪ Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka VEĆI PRORAČUN Ukupan iznos proračuna u odnosu na prethodnu godinu veći je za 10,10%, odnosno 54.300.000,00 kn.

RASHODI I IZDATCI PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. Kapitalna ulaganja

173.385.259

Materijalni rashodi

138.090.041

Rashodi za zaposlene

113.583.527

Ostali rashodi

55.303.550

Subvencije

49.048.129

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

26.976.000

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

17.456.600

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

11.293.128

Financijski rashodi

6.663.766 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 9


KAKO PUNIMO PRORAČUN?

URED GRADA

17.067.170 kn

Ured Grada je stručna služba Gradskoga vijeća i Gradonačelnika. U Uredu Grada obavljaju se pravni i opći poslovi za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i njihova radna tijela, poslovi iz djelokruga radno-pravnih odnosa i opći poslovi te pružanje informatičkih usluga za potrebe gradske uprave. Skrbi se o ostvarivanju prava nacionalnih manjina te projektima udruga građana. U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Predstavnička tijela, političke stranke, savjet mladih

2.463.000

Izbori za mjesnu samoupravu

500.000

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

305.000

Razvoj civilnog društva

290.000

NOVO USTROJSTVO Od 1. siječnja 2018. na snazi će biti izmijenjeno ustrojstvo Gradske uprave s 12 Upravnih odjela, odnosno 11 Upravnih odjela i Unutarnjom revizijom, a u cilju unapređenja poslovanja Grada učinkovitom organizacijom i logičnim grupiranjem poslova.


KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMUOPRAVA

79.033.044 kn

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, održavanja lokalne/ komunalne infrastrukture, koordinacije komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka, vatrogasna djelatnost kao i poslovi u svezi s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Održavanje komunalne infrastrukture

31.409.500

Prometnice i promet

14.240.000

Djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti

9.789.500

Vatrogasna zaštita

2.569.000

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

➧ 31.400.000,00 kn nastavak održavanja komunalne infrastrukture (javne rasvjete, javnih površina grada, javnih skloništa, sustava otvorene kanalske mreže i hortikulture sa uređenjem i/ ili izgradnjom gradskih parkova) ➧ 14.200.000,00 kn nastavak održavanja nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina te povećanje sigurnosti u prometu

MJESNA SAMOUPRAVA ➧ 9.800.000,00 kn nastavak djelatnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti sa programima prioriteta MO i GČ na održavanju komunalne infrastrukture

VATROGASTVO ➧ 2.600.000,00 kn nastavak financiranja aktivnosti vatrogasne zaštite (Vatrogasna zajednica) ➧ 15.300.000,00 kn nastavak financiranja rashoda za redovnu djelatnost proračunskog korisnika Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 11

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

15.305.024


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

GOSPODARSTVO

35.821.600 kn

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove vezane uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, raspolaganja poljoprivredenim zemljištem u vlasništvu države i poticanja razvoja poljoprivrede, procjenu štete od elementarnih nepogoda. U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

5.600.000

Potpore i sufinanciranje projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu te promicanje poduzetničke kulture

1.951.000

Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

25.232.500

Poslovi u djelatnosti poljoprivrede

1.611.000

NAJTRANSPARENTNIJI Institut za javne financije zadnje tri godine provodi istraživanja transparentnosti proračunskih podataka gradova, općina i županija, a Grad Osijek je u sve tri godine ocijenjen kao jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj.


DRUŠTVENE DJELATNOSTI

176.882.085 kn

Obavljaju se stručni poslovi u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima skrbi o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, športa i tehničke kulture. Grad vodi računa o redovnom funkcioniranju osječkih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, ostalih obrazovnih institucija, kulturnih institucija i ustanova kao i športskih organizacija, saveza i klubova. UČINKOVITOST I RAZVOJ Energetska obnova škola i dječjih vrtića te rekonstrukcija energetski učinkovite javne rasvjete rezultat su višegodišnje politike usmjerene na štednju, povećanje učinkovitosti i razvoj u svim područjima djelovanja.

Dječji vrtić Osijek KULTURA Kazališta Galerije OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA Osnovne škole ŠPORT Športski objekti d.o.o.

49.217.258 48.242.258 39.788.743 35.108.780 690.963 42.176.046 30.656.546 35.921.000 17.930.000 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 13

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

U 2018. GODINI FINANCIRAMO: PREDŠKOLSKI ODGOJ


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

PROGRAMI EUROPSKE UNIJE

24.984.463 kn

U Upravnom odjelu za programe Europske unije obavljaju se stručni i drugi poslovi neposredno vezani uz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata za korištenje sredstava iz nacionalnih fondova, Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja. Predlažu se aktivnosti sukladno utvrđenim tematskim ciljevima EU do 2020. radi strateškog planiranja na razini Grada Osijeka i sustava gradskih tvrtki i ustanova s ciljem partnerskog povezivanja, planiranja, pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za Grad Osijek. U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Pripreme projekata

11.200.000

EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji

1.914.587

Integrirana teritorijalna ulaganja - ITU

6.396.770

Projekt S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica)

4.666.026 VELIKE INVESTICIJE Uređenje Sakuntala parka, izgradnja i sanaciju odlagališta Lončarica Velika, Sarvaš i Nemetin, kupnja stanova, izgradnja reciklažnih dvorišta i biciklističkih staza, izgradnja Centra za obnovljive izvore energije, izgradnja prometnica u Podravlju, Poštanskom naselju, južnom dijelu Stadionskog naselja i Zelenoj ulici u Briješću te uređenje Trebižatske i zacjevljenje Kanala Crni fok u Višnjevcu.


SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO

29.840.050 kn

U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Prevencija i zaštita zdravlja, promidžba zdravstvenih aktivnosti

9.064.000

Socijalna zaštita stanovništva

8.040.000

Skrb o starim i nemoćnim osobama

4.010.000

Skrb o djeci

4.400.000

Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu

2.830.000 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 15

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Sustavno se radi na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, unapređenju kvalitete života umirovljenika, pronatalitetnoj politici na području Grada, kao i poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti, te zdravstvene zaštite životinja i biljaka. Također se obavljaju i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, socijalno-humanitarnih djelatnosti i udruga osoba s invaliditetom.


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

GOSPODARENJE IMOVINOM

13.089.070 kn

U Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi, poslovi po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva, provođenje postupaka radi sufinanciranja obnove kulturnih dobara na području Grada, postupanje po zahtjevima radi korištenja prava prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada. U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Upravljanje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada

2.805.000 810.000

Upravljanje stanovima u vlasništvu Grada

5.859.000

Pravni poslovi Grada

1.900.000


IMOVINA GRADA ➧ 2.400.000,00 kn imovinsko-pravni poslovi vezani uz gradska zemljišta ➧ 4.500.000,00 kn kupovina stanova te zamjena nekretnina s Republikom Hrvatskom. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 17

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

NAJVEĆI PROJEKT Tijekom 2018. nastavlja se provedba rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene objekta bivše Vojne pekarne i Trga Vatroslava Lisinskog koji će postati najveći uređeni gradski trg.


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

149.598.274 kn

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi gradnje u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture, uvažavajući rastuće standarde zaštite okoliša i održivog gospodarenja energijom i otpadom. U 2018. GODINI FINANCIRAMO: Izgradnja prometnica

12.210.000

Biciklističke staze

5.160.000

Izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina

9.410.000

Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta

2.400.000

Izgradnja komunalne infrastrukture – objekti komunalnog otpada Izgradnja Dječjeg vrtića u Višnjevcu

10.333.000 6.000.000

Izgradnja Osnovne škola Tenja

12.300.000

Izgradnja Osnovne škole Briješće

16.800.043

Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića

19.432.000

Uređenje poslovno-kulturnog centra Eurodom

7.000.000

Centar za obnovljive izvore enegije - CEKOM

1.000.000

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog, Tvrđa Industrijska zona Nemetin

33.459.350 2.000.000


KVALITETA ŽIVOTA

ZAŠTITA OKOLIŠA ➧ 6.800.000,00 kn nastavak izgradnje infrastrukture – objekti komunalnog otpada (sanacija odlagališta Sarvaš, izgradnja i sanacija odlagališta Lončarica Velika i sanacija odlagališta Nemetin) ➧ 2.000.000,00 kn izgradnja reciklažnih dvorišta (izgradnja reciklažnog dvorišta Retfala, Gornji grad i Donji grad)

KOMARCI Planiran je dodatni milijun kuna iz Državnog proračuna za obranu od komaraca.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 19

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

➧ 2.500.000,00 kn nastavak ulaganja u komunalne objekte u vlasništvu drugih subjekata (nastavak uređenja desne obale Drave uz sufinanciranje Hrvatskih voda, projekt RVS uz sufinanciranje Hrvatskih voda i Banova ulica – nastavak rekonstrukcije kolektora i vodovodne mreže) ➧ 2.400.000,00 kn izgradnja i rekonstrukcija energetski efikasne javne rasvjete ➧ 8.000.000,00 kn izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada (uređenje Poslovno-kulturnog centra “Eurodom“ i izgradnja Centra za obnovljive izvore energije – Cekom)


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

ITU PROJEKTI RAZVOJNI PROGRAMI 134 milijuna kuna vrijednost je razvojnih programa planiranih u 2018. od čega se na mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) odnosi 9,1 milijun kuna

➧ 5.200.000,00 kn integrirana teritorijalna ulaganja (nastavak izgradnje biciklističkih staza)

KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU ➧ 35.400.000,00 kn izgradnja Industrijske zone Nemetin i Edukativnog i informativnog Turističkog centra Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog u Tvrđi


PROMET ➧ 12.200.000,00 kn izgradnja prometnica (rekonstrukcija Trpimirove sa raskrižjima, izgradnja ceste u Poštanskom naselju, izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju – I i II faza, izgradnja prometnice u Podravlju, Zelene ulice u Briješću I i II) ➧ 2.800.000,00 kn nastavak rekonstrukcije prometnica (rekonstrukcija pješačkih i biciklističkih površina te nerazvrstanih cesta)

➧ 6.700.000,00 kn nastavak izgradnje i rekonstrukcije prometnih i ostalih javnih površina (infrastruktura SveučilišteCampus, zacjevljenje – Crni fok u Višnjevcu, izgradnja infrastrukture – trkaća staza Promenada, Trebižatska ulica i dr., izgradnja groblja, dječjih igrališta i parkirališta, rekonstrukcija dijela bedema i pripadajućih Bastiona) ➧ 3.800.000,00 kn nastavak rekonstrukcije kulturnih dobara Grada Osijeka

POVEĆANJE Kod namjenskih proračunskih prihoda vidljivo je blago povećanje očekivanih prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1,2 milijuna. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 21

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

KOMUNALNI STANDARDI I STANOVANJE


KAKO TROŠIMO PRORAČUN? DJECA ➧ 6.200.000,00 kn ulaganje u objekte predškolskog odgoja (izgradnja DV uz Višnjevcu i izgradnja/ulaganja u dječje vrtiće ➧ 29.100.000,00 kn izgradnja školskih prostora (izgradnja OŠ Tenja i OŠ Briješće) ➧ 19.400.000,00 kn energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića (energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića, OŠ Grigora Viteza i OŠ Franje Krežme, energetska obnova dječjeg vrtića Radost i dječjeg vrtića Potočnica)

13,5

milijuna kuna su manje otplate po kreditima i jamstvima u 2018., a istovremeno će rasti porezni prihodi


30

PROSTORNO PLANIRANJE ➧ 750.000,00 kn prostorno planiranje i urbana komasacija OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 23

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

više od milijuna kuna planirano je za socijalnu zaštitu, umirovljenike, zdravstvo, besplatne vrtiće, besplatnu prehranu i udžbenike učenicima osnovnih škola, stanovanje i dr.


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

SUBVENCIJE

49.048.129 kn

Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih dobara i usluga. PLANIRANE SUBVENCIJE U 2018. Subvencije GPP d.o.o.

19.100.000

Subvencije Športski objekti d.o.o.

17.930.000

Subvencije Unikom d.o.o.( Zoo vrt)

4.000.000

Subvencije iz EU sredstava (prijenos RRA iz projekta)

1.321.129

Poticanje razvoja poduzetništva

1.300.000

Subvencije Osječkom sajmu d.o.o.

1.000.000

Subvencija RRA d.o.o.

1.000.000

Subvencije UKOP d.o.o.

1.000.000

Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima

500.000

Subvencija poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o.

500.000

Subvencija Zračnoj luci Osijek d.o.o.

500.000

Obnovljivi izvori energije d.o.o.

320.000

Potpore u poljoprivredi

300.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – Pokroviteljstvo manifestacija

107.000

Sufinanciranje programa Tehnologijsko-razvojnog centra

100.000

Prijenosi za konferencije o poduzetničkim inkubatorima

70.000

Ukupno

49.048.129


NA USLUZI GRAĐANIMA Plaćanje gradskih računa bez naknade na šalterima Hrvatske pošte, Fine, Tiska, Konzuma, OTP banke i Privredne banke Zagreb.

DOSTUPNO I JEDNOSTAVNO

Građanima se osigurava znatno dostupnije, brže i jednostavnije podmirivanje obveza na što više uplatnih mjesta bez plaćanja naknade, što je posebno značajno za najugroženije kategorije stanovništva: umirovljenike, socijalno ugrožene obitelji i blokirane građane.

SMANJENJE U odnosu na 2017. planirano kratkoročno zaduživanje manje je za 5 milijuna kuna.

IZRAVNO TEREĆENJE

Dodatni način plaćanja usluga za građane bez naknade je izravno terećenje putem Zagrebačke banke. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2018. I 25


IZ ODLUKE

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

ODGODA PLAĆANJA Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kuna, a Upravni odjel za financije i nabavu pojedinačnog iznosa do 50.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom. OTPIS DUGA Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kn za pravnu osobu i do 100.000,00 kn za fizičku osobu, a Upravni odjel za financije i nabavu može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje pojedinačnog iznosa potraživanja do 50.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.


AVANSNO PLAĆANJE

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka roba i usluga, osim uz suglasnost Gradonačelnika.

NAMJENSKA SREDSTVA

KREDITNE OBVEZE Grad će u naredne tri godine otplatiti oko 115 milijuna kuna kreditnih obveza i obveza po jamstvima danim trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Grada. Nakon toga će kreditna zaduženost biti manja nego što je danas.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

OBROČNA OTPLATA

Plaćanje duga se može odgoditi za najviše jedan mjesec, a obročna otplata duga se može odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2017. I 27


un

Čist račun - Osječki prorač

cistracun.net

Što radimo? Zašto to radimo? I kuda sve to vodi?

UVID U PRIHODE I RASHODE Projekt “Čist račun - Osječki proračun” omogućuje građanima Osijeka izravniji, precizniji i jasniji uvid u prihode i rashode gradske blagajne. Iz mjeseca u mjesec pratimo intenzitet kojim se proračun puni te, na drugoj strani, pratimo na što se točno taj novac troši.

VIZIJA TRANSPARENTNOSTI Vjerujemo da smo započeli važan proces promjena u razmišljanju i očekivanjima građana o tome kako mogu nadzirati svoju gradsku blagajnu.

IZDAVAČ: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek; GRADONAČELNIK: Ivan Vrkić, dipl.iur.; ZAMJENICI GRADONAČELNIKA: mr.sc. BORIS PILIŽOTA mag.oec. i ŽANA GAMOŠ mag.iur.; PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: dr.sc. ŽELJKO POŽEGA.; PRIPREMA MATERIJALA: Upravni odjel za financije i nabavu, Odsjek za računovodstvo i proračun, pročelnik David Krmpotić, univ.spec.oec; KONTAKT: 031 229 229, info@osijek.hr, www.osijek.hr; www.cistracun.net; IZVRŠNA PRODUKCIJA: Kulen vizija NASLOVNICA: D  vije sfinge od 1896. stoje na zapadnom ulazu u Sakuntala park, prema ideji tadašnjeg Društva za uljepšavanje grada

OSIJEK - Proračun u malom - 2018.  
OSIJEK - Proračun u malom - 2018.  
Advertisement