Page 1

OSIJEK PRORAÄŒUN U MALOM 2021.


R I J E Č G R A D O N AČ E L N I K A

IVAN VRKIĆ, dipl. iur.

Opet raspolažemo s više novca nego prošle godine Dragi sugrađani, u gradskom proračunu za 2021. osigurali smo dovoljno novca da svi planirani i neki dugogodišnji investicijski projekti tijekom godine mogu biti završeni bez problema. I dalje smo u trendu kontinuiranog rasta proračuna, bez obzira na sva iznenađenja i nestabilnosti prouzročene epidemiološkom krizom. Dugogodišnja stabilnost gradskih financija omogućila nam je, u godini obilježenoj Covidom, da

hitro reagiramo, interventiramo i pomažemo gradskim gospodarstvenicima. A to nam je iskustvo onda pomoglo i da se znatno komotnije postavimo kod planiranja potpore poduzetnicima u novom proračunu. Stoga ćemo već od ožujka 2021. krenuti s 4,5 milijuna kuna pomoći gospodarskom sektoru. Ovo što nam se događa nitko nije očekivao i u očuvanje gospodarskih aktivnosti prošle smo godine krenuli kao i svi drugi, hitrim i korisnim mjerama o kojima je trebalo brzo


UKINUTI GRADSKI POREZI

NAJZNAČAJNIJE INVESTICIJE 2021. - 2023.

Od 1.1.2021. ukidaju se gradski porezi - porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina. Prihodi se s te osnove smanjuju za oko 3 milijuna kuna, što je izravna pomoć gospodarskom sektoru.

FINANCIRANJE INVESTICIJA

Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe 95,0 milijuna kn Objekti komunalnog otpada (deponije, reciklažna dvorišta) 84,2 milijuna kn

Kapitalne investicije financiramo sredstvima koja su Gradu odobrena iz EU fondova, a sufinanciranje Grada se osigurava putem dugoročnog zaduživanja. odlučivati. A sad smo pripremljeni neko vrijeme sustavno pratiti i financijski ublažavati moguće probleme koji će se tek pojaviti i nadovezivati na poslovanja nagrižena lockdownom. U posebnom fokusu i dalje nam je umirovljenička populacija jer i najmanji poremećaji u životu zajednice odmah izravno utječu na njihove standarde. Zbog toga smo za njih osmislili novi mjesečni dodatak i aktualizirali socijalne programe kojima su upravo umirovljenici najbrojniji korisnici. Planiranje gradskih prihoda i potrošnje trudili smo se raditi pedantno i vjerujem da nikoga nismo zaboravili. Na stranicama koje slijede slobodno provjerite detalje.

Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 68,8 milijuna kn (7,0 milijuna kn kredit 2021.) Energetska obnova škola i dječjih vrtića 38,0 milijuna kn (8,0 milijuna kn kredit 2021.) Stanogradnja 37,0 milijuna kn IT Park 34,8 milijuna kn Kulturni centar 32,5 milijuna kn Centar za posjetitelje 19,0 milijuna kn Izgradnja prometnica 151,8 milijuna kn (plan za 2021.-2023.) Ulaganja u dječje vrtiće 10,7 milijuna kn (izgradnja DV Tenja 10,0 milijuna kn iz kredita)

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 3


UVOD Što je proračun? Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci, te utvrđuju rashodi i izdatci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Izmjene i dopune Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Proračun se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine, što se naziva izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće. Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Što je proračun u malom? Proračun u malom sažetak je proračuna Grada Osijeka. U osnovnim crtama, proračun u malom, pojašnjava planove i aktivnosti Grada. Cilj je približiti gradske financije građanima Osijeka i što bolje ih upoznati s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje Grada jednostavnim i sažetim pregledom na jednom mjestu. Ujedno, njegovim izdavanjem jedinica lokalne samouprave simbolizira i svoje zauzimanje za transparentnost. Proračun Grada Osijeka za 2021. usvojen je na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 26. studenog 2020.

Temeljne informacije o proračunu Grada Osijeka mogu se dobiti na: www.osijek.hr i http://cistracun.net


➤ STABILNA ULAGANJA U BUDUĆNOST Više od četvrtine našeg proračuna (218,6 milijuna kuna) namijenjeno je za kapitalna ulaganja! U ovim uvjetima to je zapravo fascinantno. Unatoč snažnim mjerama pomoći usmjerenim u gospodarstvo s ciljem očuvanja radnih mjesta uslijed Covid-krize, Grad je i dalje stabilan, pa može i dalje ulagati u svoju budućnost - u dječje vrtiće, prometnice, stanogradnju, energetsku obnovu škola, rekonstrukciju športskih objekata… BORIS PILIŽOTA zamjenik gradonačelnika

➤ LJUDI SU NA PRVOM MJESTU Odgovornom Gradu uvijek su na prvom mjestu ljudi. I u ovim čudnim epidemiološkim vremenima naša strategija i smjernice razvoja grada imaju samo jedan predznak, veća kvaliteta i sadržaj ugodnog života u našem Osijeku. “U svakom trenutku biti na usluzi građanima” moj je pokretač i vodeći se tom mišlju drago mi je da sam u okviru Proračuna Grada za 2021. kreirala novi projekt koji ćemo uskoro i predstaviti. Naime svaki peti par u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Osijeku, prolazi kroz često iscrpljujuće postupke potpomognute oplodnje, kako emotivno tako i financijski. Od 2021. Grad će Osječankama i Osječanima sufinancirati troškove MPO postupaka. Iznimno sam ponosna i u konačnici vjerujem da ćemo mnogima pomoći da ostvare snove i postanu roditelji. ŽANA GAMOŠ zamjenica gradonačelnika OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 5


K A K O P U N I M O P R O R A Č U N? Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primitci pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Proračun Grada Osijeka utvrđen je u iznosu od

836.200.000 kn Proračun bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Osijeka utvrđen je u iznosu 630.792.424 kn. Prihodi i primitci planirani su u iznosu od 825.645.360kn, preneseni višak prihoda iz 2020. za pokriće rashoda 2021. (GRAD OSIJEK) planiran je u iznosu od 7.367.064 kn te preneseni višak prihoda iz 2020. za pokriće rashoda 2021. (PRORAČUNSKI KORISNICI) u iznosu od 3.187.576 kn. Rashodi i izdatci planirani su u iznosu od 836.125.000 kn te je pokriće manjka prihoda (PRORAČUNSKI KORISNICI) planirano u iznosu od 75.000 kn.

➤ FINANCIJSKI SMO STABILNI Usprkos financijskoj neizvjesnosti koje nam donosi novo porezno rasterećenje građana te nastavak Covid krize, sljedeću godinu dočekujemo financijski stabilni. Spremni smo provesti sve planirane projekte i aktivnosti, uz blagi rast kreditne zaduženosti uslijed realizacije investicija od strateškog značaja za Grad Osijek. DAVID KRMPOTIĆ pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu


Porezni prihodi • 266,9 milijuna kuna su porezni prihodi • 246,2 milijuna kuna su prihodi od poreza na dohodak • 20 milijuna kuna su prihodi od poreza na promet nekretnina

PRIHODI IZ KOJIH SE PUNI PRORAČUN - ZNAČAJNIJI Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

308.742.708

Porez i prirez na dohodak

246.177.582

Komunalna naknada

54.765.000

Porez na promet nekretnina

20.000.000

Komunalni doprinos

8.915.000

Prihodi od prodaje - građevinsko zemljište (prodaja i zamjena)

7.011.900

Prihodi od zakupa poslovnih objekata-poslovni prostor

6.000.000

Prihodi od prodaje - stambeni objekti

4.586.500

Prihodi od spomeničke rente

2.700.000 OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 7


KAKO PUNIMO PRORAČUN?

POMOĆI - ZNAČAJNIJE Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

5.540.100

Projekt GReENERGY HR-SR290

2.361.700

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU-GREENERGY-predfinanciranje EU projekata

2.000.000

PROJEKT Arrivalregion

611.000

I-SHARE (LIFE program)

567.400

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

3.403.450

Projekt Čist grad - naš ponOS - refundacija

1.123.260

Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, Fond za sufinanciranje

980.190

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev

650.000

Tekuća pomoć iz županijskog proračuna - lokalni izbori

650.000

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

9.109.000

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- za sanaciju odlagališta Sarvaš

4.609.000

Županijska uprava za ceste

4.500.000

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

20.141.080

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije-vatrogastvo

8.845.247

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije-osnovno školstvo

8.559.657

Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije-osnovno školstvo

2.736.176

VAŽNO

Kapitalna ulaganja u 2021. planirana su u iznosu 218,6 milijuna kuna. To je više od četvrtine proračuna.


ZADUŽENOST

Zaduženost Grada, mjerena koeficijentom zaduženosti, procjenjuje se u 2021. na 14,0%, a zakonom je utvrđen gornji limit od 20%. Dakle, Grad nije prezadužen.

➤ DVOSMJERNA KOMUNIKACIJA U godini koja je pred nama Grad će imati mogućnost koristiti sve raspoložive kanale za izravnije informiranje građana o svim aspektima svojih djelatnosti. I to na način da komunikacija s građanima bude dvosmjerna gdje god je to moguće. Informirat ćemo, potom osluškivati, unutar sustava obrađivati prispjele informacije i reagirati. ŽELJKO LONČAR pročelnik Ureda Grada OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 9


VEĆE PLAĆE

Rashodi za zaposlene u osnovnim školama veći je za 3,1 milijuna kuna, a u dječjim vrtićima za 1,6 milijuna kuna.


102.891.932

Sanacija odlagališta Sarvaš

38.406.500

Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe

23.000.000

Projekt E-MOBILNOST GRADA OSIJEKA KK.07.4.2.19.0001

8.772.000

IT park Osijek KK.03.1.2.17.0001

8.693.860

Centar za posjetitelje Tvrđa

8.222.000

Izgradnja reciklažnog dvorišta Donji Grad

4.244.100

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Pomoćnici u nastavi IV

2.373.672

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE OSJEČKE TVRĐE-predfinanciranje EU projekata

2.000.000

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - ITU TEHNIČKA POMOĆ

1.699.800

IT PARK-predfinanciranje EU projekata

1.400.000

CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA-predfinanciranje EU projekata

1.000.000

Projekt Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti

861.000

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Škole jednakih mogućnosti IV

839.560

Energetska obnova OŠ Franje Krežme

829.840

ITU TEHNIČKA POMOĆ-predfinanciranje EU projekata

549.600

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 11

KAKO PUNIMO PRORAČUN?

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava


K A K O T R O Š I M O P R O R AČ U N? Grad Osijek u 2021. planira proračunske rashode i izdatke u iznosu 836.125.000 kn. Sredstva se u proračunu osiguravaju upravnim odjelima i uredima te proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti: • Javna profesionalna vatrogasna postrojba • Dječji vrtić Osijek • Osnovne škole na području Grada Osijeka • Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku • Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku • Gradske galerije Osijek • Agencija za obnovu osječke Tvrđe • Kulturni centar RASHODI I IZDATCI PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021. Rashodi za zaposlene

274.845.450

Kapitalna ulaganja

218.624.500

Materijalni rashodi

163.652.418

Ostali rashodi

60.805.220

Subvencije

57.781.500

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

28.377.270

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

17.225.500

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Financijski rashodi Ukupno

8.600.200 6.212.942 836.125.000

Ukupan iznos proračuna u odnosu na prethodnu godinu veći je za 9,2%, odnosno 70.500.000.000 kn.


U R E D G R A DA

13.140.000 kn Ured Grada je stručna služba Gradskoga vijeća i Gradonačelnika. U Uredu Grada obavljaju se pravni i opći poslovi za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i njihova radna tijela, poslovi iz djelokruga radno-pravnih odnosa i opći poslovi te pružanje informatičkih usluga za potrebe gradske uprave. Skrbi se o ostvarivanju prava nacionalnih manjina te projektima udruga građana. U 2021. GODINI FINANCIRAMO Predstavnička tijela, političke stranke, savjet mladih, izbori

4.884.000

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

355.000

Razvoj civilnog društva

200.000

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 13


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

K O M U N A L N O G O S P O DA R S T V O

86.692.447 kn U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, održavanja lokalne/komunalne infrastrukture, koordinacije komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka, vatrogasna djelatnost kao i poslovi u svezi s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. U 2021. GODINI FINANCIRAMO Održavanje komunalne infrastrukture

35.207.000

Prometnice i promet

24.075.000

Djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti Vatrogasna zaštita

2.500.000

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

POVEĆANJE

Proračun za 2021. je za 31,2 milijuna veći u odnosu na Rebalans II 2020., odnosno 70,5 milijuna veći u odnosu na Rebalans III 2020.

7.756.500

16.820.947

KOMUNALNA NAKNADA I DOPRINOS

Komunalna naknada ponovno se utvrđuje na punoj razini (prije epidemije Covid-19) u iznosu 54,7 milijuna kuna. Komunalni doprinos planiran je s 8,9 milijuna kuna.


GRADITELJST VO

126.092.744 kn

➤ RASTE GRADOGRADNJA I STANOGRADNJA Gradogradnja Osijeka 2021. raste za 126,1 milijun kuna od čega se sredstvima EU i nacionalnih fondova bespovratno sufinancira čak 51,2 milijuna. U gradnju i energetsku obnovu javnih zgrada ulaže se 43,8 te dodatnih 17,5 milijuna kuna u stanogradnju. Gradi se i 10,4 milijuna kuna vrijedna prometna i komunalna infrastruktura, a za sanaciju odlagališta i zaštitu okoliša izdvaja dodatnih 54,4 milijuna kuna. LJILJANA BELAJDŽIĆ pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 15

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi gradnje u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture, uvažavajući rastuće standarde zaštite okoliša i održivog gospodarenja energijom i otpadom.


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

U 2021. GODINI FINANCIRAMO Izgradnja prometnica

3.736.564

Izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina

4.620.700

Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta Izgradnja infrastrukture – objekti komunalnog otpada

2.000.000 51.316.500

Izgradnja školskih prostora

5.820.043

Ulaganje u objekte predškolskog odgoja

3.250.000

Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića

7.388.980

Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

22.650.000

Kulturni centar Osijek

2.500.000

Ulaganja u kulturna dobra i objekte od značaja za Grad

2.750.000

Stanogradnja

17.500.000

Zaštita okoliša

3.070.000

Napokon kreće i obnova kupališta Copacabana.


SMANJENE SUBVENCIJE

U odnosu na prethodnu godinu smanjen je iznos subvencija za trgovačka društva u iznosu od 12 milijuna kuna.

OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 17


SUBVENCIJE Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih dobara i usluga. PLANIRANE SUBVENCIJE U 2021. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Programska djelatnost u kulturi

25.000

Sufinanciranje kamata u poljoprivredi

30.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-fotonaponske ploče

30.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Pokroviteljstvo manifestacija

70.000

Subvencija - Obnovljivi izvori energije d.o.o.

80.000

Sufinanciranje programa Tehnologijsko-razvojnog centra d.o.o.

80.000

Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima

250.000

Potpore u poljoprivredi

300.000

Subvencija Poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o.

525.000

Subvencije Osječkom sajmu

650.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Ukop d.o.o.

800.000

Subvencija Zračnoj luci Osijek d.o.o.-uvođenje jeftinih međunarodnih i domaćih zračnih linija

1.000.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-GPP d.o.o., Ukop d.o.o. i Športski objekti d.o.o. (otplata cashpoola)

2.356.500

Poticanje razvija poduzetništva

4.500.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Unikom d.o.o. Zoo vrt

5.000.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - Športski objekti d.o.o.

20.085.000

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-GPP d.o.o. Ukupno

22.000.000 57.781.500


G O S P O DA R S T V O

44.711.900 kn Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove vezane uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, raspolaganja poljoprivredenim zemljištem u vlasništvu države i poticanja razvoja poljoprivrede, procjenu štete od elementarnih nepogoda. U 2021. GODINI FINANCIRAMO Jačanje konkurentnosti poduzetnika

4.255.000

Potpore i sufinanciranje projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu

4.860.000

Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

31.091.500 1.204.000

➤ TREND POTICANJA RAZVOJA I u 2021. nastavljamo pozitivni trend poticanja razvoja osječkog poduzetništva. 4,5 milijuna kuna osigurano je za dodjelu bespovratnih potpora na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, za osječke mikro, male i srednje poduzetnike. TOMISLAV KROLO pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 19

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Poslovi u djelatnosti poljoprivrede


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

D R U Š T V E N E D J E L AT N O S T I

339.310.290 kn Obavljaju se stručni poslovi u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima skrbi o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, športa i tehničke kulture. Grad vodi računa o redovnom funkcioniranju osječkih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, ostalih obrazovnih institucija, kulturnih institucija i ustanova kao i športskih organizacija, saveza i klubova. U 2021. GODINI FINANCIRAMO PREDŠKOLSKI ODGOJ Dječji vrtić Osijek KULTURA

63.907.200 62.952.200 45.922.457

Kazališta

36.685.442

Galerije

1.211.400

Kulturni centar OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA Osnovne škole ŠPORT Športski objekti d.o.o.

3.249.215 188.893.133 183.207.643 40.587.500 20.525.000

* Kod navedenih ustanova – proračunskih korisnika u prikazanim podacima sadržani su i rashodi koji se financiraju iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

➤ ZADRŽALI SMO SVE BITNO U objektivno teškoj i zahtjevnoj tekućoj godini, kao i sljedećoj 2021. prepunoj nepoznanica i izazova, uspjeli smo zadržati sve bitne projekte i programe uspostavljene u područjima obrazovanja i kulture koji podižu razinu kvalitete života naših sugrađana, a područja predškolskog odgoja i sporta podići na još višu razinu. DRAŽEN ALERIĆ pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti


PROGRAMI EUROPSKE UNIJE

96.788.543 kn U Upravnom odjelu za programe Europske unije obavljaju se stručni i drugi poslovi neposredno vezani uz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata za korištenje sredstava iz nacionalnih fondova, Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja. Obavljaju se poslovi praćenja te se predlažu aktivnosti sukladno utvrđenim tematskim ciljevima EU radi strateškog planiranja na razini Grada Osijeka i sustava gradskih tvrtki i ustanova s ciljem partnerskog povezivanja, planiranja, pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za Grad Osijek. U 2021. GODINI FINANCIRAMO 800.000

EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji Integrirana teritorijalna ulaganja - ITU

5.401.200 79.345.360

Industrijska zona Nemetin

5.010.000

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

3.387.093

➤ PROJEKTI ZA GOSPODARSKE I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI Nakon započinjanja kapitalnih investicija u 2020., poput infrastrukturnih ulaganja u Tvrđi, IT parka i Centra za posjetitelje Tvrđa, u 2021. nastavljamo njihovu realizaciju te pripremamo projekte za nove gospodarske i društvene aktivnosti, te nova radna mjesta u gradu Osijeku. KORNELIJA MLINAREVIĆ pročelnica Upravnog odjela za programe Europske unije OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 21

KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

Pripreme projekata


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

S O C I J A L N A Z A Š T I TA, U M I R O V L J E N I C I I Z D R AV S T V O

25.520.560 kn Sustavno se radi na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika, pronatalitetne politike na području Grada, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti, te zdravstvene zaštite životinja i biljaka. Također se obavljaju i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, socijalno-humanitarnih djelatnosti i udruga osoba s invaliditetom. U 2021. GODINI FINANCIRAMO Prevencija i zaštita zdravlja, promidžba zdravstvenih aktivnosti

5.570.000

Socijalna zaštita stanovništva

7.831.000

Skrb o starim i nemoćnim osobama

5.530.000

Skrb o djeci

3.259.560

Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu

3.160.000

UMIROVLJENIČKI DODATAK

Izdvaja se 1,2 milijuna kuna za mjesečni dodatak umirovljenicima.

POTPOMOGNUTA OPLODNJA

Uveden je novi projekt potpore mladim obiteljima za troškove potpomognute oplodnje za provedbu kojeg je osigurano 0,5 milijuna kuna.


ROMANO KRISTIĆ

pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

Deset puta veći standard socijalne skrbi

Ova su vremena posebno teška za umirovljeničku populaciju i zato pronalazimo nove načine kako im olakšati svakodnevicu Sredstva koja Grad Osijek osigurava za ostvarivanje pomoći i pružanje socijalnih usluga deset su puta većeg standarda i opsega od onog minimalnog utvrđenog pozitivnim propisima iz područja socijalne skrbi.

Novo u 2021. • Mjesečni dodatak umirovljenicima • Covid-19 - SOS telefon, dostava toplih obroka, dostava hrane i potrepština, dostava lijekova i plaćanje računa, • Novčana potpora mladim obiteljima za sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje • Poludnevni boravak za umirovljenike u Višnjevcu OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 23


KAKO TROŠIMO PRORAČUN?

G O S P O DA R E N J E I M O V I N O M

14.496.500 kn U Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi, poslovi po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva, provođenje postupaka radi sufinanciranja obnove kulturnih dobara na području Grada, postupanje po zahtjevima radi korištenja prava prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada. U 2021. GODINI FINANCIRAMO Upravljanje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada

5.720.000

Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada

2.729.000

Upravljanje stanovima u vlasništvu Grada

1.351.500

Upravljanje ostalom imovinom Grada

1.000.000

Pravni poslovi Grada

2.091.000

Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada

1.605.000

➤ POTICANJE PODUZETNIČKE KLIME U 2021. nastavlja se s obavljanjem poslova raspolaganja (npr. prodaja zemljišta putem javnih natječaja) i upravljanja građevinskim zemljištem radi poticanja pozitivne poduzetničke klime u Gradu i izgradnje objekata gospodarske namjene i komunalne infrastrukture. Kao i do sada ulagat će se u obnovu gradskih i poslovnih prostora radi poboljšavanja uvjeta i kvalitete stanovanja i uvjeta poslovanja. HRVOJE KUČAN pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose


Smanjenje poreznih stopa Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, odnosno smanjenjem poreznih stopa s 24% na 20% i s 36% na 30%, jedinice lokalne samouprave ostaju bez dijela poreznih prihoda. Isto bi trebalo biti većim dijelom kompenzirano novom raspodjelom poreza na dohodak, kojom se udio gradova povećava s 60% na 74%. Također, uslijed dodatnog poreznog rasterećenja građanima će rasti plaće. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 25


N A U S LU Z I G R A ĐA N I MA

Odgoda plaćanja

Otpis duga

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kuna, a Upravni odjel za financije i nabavu pojedinačnog iznosa do 50.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom Vlade RH i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Osijeka.

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom Vlade RH i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Osijeka, Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kn za pravnu osobu i do 100.000,00 kn za fizičku osobu, a Upravni odjel za financije i nabavu može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje pojedinačnog iznosa potraživanja do 50.000,00 kuna.


GRADSKA BLAGAJNA

Bez provizije je na Gradskoj blagajni (Trg Ante Starčevića 10, Pothodnik) moguće obaviti plaćanje računa za komunalnu i vodnu naknadu, odvoz smeća, trošak vode i grobnu naknadu.

AVANSI

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka roba i usluga, osim uz suglasnost Gradonačelnika.

NAMJENE

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

ROKOVI ODGODE PLAĆANJA

Građanima je i nadalje omogućeno plaćanje gradskih računa bez naknade putem SEPA izravnog terećenja.

Plaćanje duga se može odgoditi za najviše jedan mjesec, a obročna otplata duga se može odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci. OSIJEK - PRORAČUN U MALOM 2021. I 27


Čist račun - Osječki proračun

www.cistracun.net Što se radi? Gdje se radi? Zašto se to radi? Koliko to košta?

PRIHODI I RASHODI

SLOBODNO POGLEDAJTE

Izravan, precizan i jasan uvid u prihode i rashode gradske blagajne.

Iz mjeseca u mjesec pratimo intenzitet kojim se proračun puni te, na drugoj strani, pratimo na što se točno taj novac troši.

KVARTOVSKE INVESTICIJE

Ovdje se građani mogu informirati o investicijama u komunalne prioritete Gradskih četvrti i Mjesnih odbora.

IZDAVAČ: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek; GRADONAČELNIK: Ivan Vrkić, dipl.iur.; ZAMJENICI GRADONAČELNIKA: mr.sc BORIS PILIŽOTA mag.oec. i ŽANA GAMOŠ mag.iur.; PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: dr.sc. ŽELJKO POŽEGA; PRIPREMA MATERIJALA: Upravni odjel za financije i nabavu, Odsjek za računovodstvo i proračun, pročelnik David Krmpotić; KONTAKT: 031 229 229, info@osijek.hr, www.osijek.hr, www.cistracun.net; IZVRŠNA PRODUKCIJA: Kulen vizija NASLOVNICA: Radovi na uređenju visećeg pješačkog mosta (izgrađen je 1981. kao Most mladosti, visina 35 metara)


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.