Biuletyn GBL nr 373, 2019

Page 47

M

E

D

Y

C

Y

N

A

S

T

U

D

I

A

B I U L G Ł B I B L L EK 2019, nr 373, s. 45 - 60

Justyna Zaremba

Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa

Nauczanie języka angielskiego jako obcego osób z wadami słuchu – wyzwania i metody Teaching English as a foreign language to learners with hearing impairments – challenges and methods Medyczne definicje głuchoty Według audiologii, osoba głucha to osoba, która nie słyszy ludzkiej mowy z odległości 1,5 metra; poziom głuchoty zależy od głośności mowy. Tę definicję można także przedstawić za pomocą decybeli, lecz liczby różnią się u poszczególnych autorów. Większość osób głuchych ma resztki słuchu – mogą usłyszeć głośny krzyk (nawet jeżeli nie są w stanie zrozumieć wykrzykiwanych słów)1. Ten przykład pokazuje, że wady słuchu nie przejawiają się utratą rozpoznawania dźwięków, ale przede wszystkim mowy. Częstymi przyczynami wad słuchu są: zapalenie ucha środkowego, starzenie się komórek słuchowych, narażenie na długi i zbyt głośny hałas. Głuchota może być również genetyczna i wrodzona (na przykład jako następstwo choroby matki w trakcje trwania ciąży lub problemów hormonalnych). Głuchota lub poważne uszkodzenie słuchu mogą być również spowodowane przez choroby psychiczne2. Surdopedagodzy w Polsce i Europie Zachodniej skupiają swoje badania wokół Międzynarodowego Biura Audiofonologii (Bureau International d’Audio Phonologie, BIAP). BIAP dzieli wady słuchu na 6 kategorii3: •• normalny lub podnormalny słuch (wada słuchu poniżej 20 dB; nie wpływa na codzienne życie);

1

Garbat (2015): 131.

2

Garbat (2015): 134–135.

3

BIAP Recommendation n° 02/1 bis AUDIOMETRIC CLASSIFICATION OF HEARING IMPAIRMENTS: http://www.biap.org/en/recommandation/archives/65-ct-2-classification/5-biaprecommendation-021-bis.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.