__MAIN_TEXT__

Page 1

Raport ze stanu inwestycji czytaj str. 4-5

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Rok jubileuszowy: 35 lat Zespołu Regionalnego „Mogilanie” czytaj str.15

Po prostu odetchnij: dotacje na wymianę pieców, inwentaryzacja, kontrole, warsztaty… czytaj str. 7-9

Biuletyn informacyjny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1640-0305

Spotkanie na „Gęsim Rynku” - inicjatywa mieszkańców czytaj str. 20


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP W niedzielę, 13 października w godz. 7.00 – 21.00 odbędą się Wybory do Sejmu RP i Senatu RP. W lokalu wyborczym zostaniemy poproszeni o dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty lub paszport). Otrzymamy dwie karty do głosowania, których otrzymanie obowiązkowo musimy potwierdzić swoim podpisem. W naszej gminie zostało utworzonych dziewięć Obwodowych Komisji Wyborczych. Karta do Sejmu RP zawiera listy z kandydatami na posłów – ich nazwiska będą wydrukowane na szarym tle. Głosujemy poprzez postawienie znaku X przy nazwisku jednego kandydata (znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki). Gmina Mogilany znajduje się w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 13, w skład którego wchodzi miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski i olkuski. W okręgu jest 14 mandatów. Nazwiska kandydatów w wyborach do Senatu RP będą na żółtym tle. Głosujemy poprzez postawienie znaku X przy nazwisku jednego kandydata (znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki). Gmina Mogilany wchodzi w wyborach do Senatu RP w skład okręgu nr 31 obejmującego powiaty: krakowski, miechowski i olkuski. W okręgu wybierany jest jeden senator. MAŁGORZATA MADEJA, SEKRETARZ GMINY MOGILANY

Lokale wyborcze: strona 13

Szczegółowe informacje dot. zbliżających się wyborów, w tym: regulacje prawne, wytyczne PKW, obwieszczenia i uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II, informacje dla osób niepełnosprawnych, granice obwodów glosowania i siedziby OKW w Gminie Mogilany, składy OKW, oraz inne komunikaty znajdują się na stronie internetowej www.mogilany.pl w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.” lub na stronie www.pkw.gov.pl.

Spis treści #informacyjnie Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Skarbnik Gminy Raport ze stanu inwestycji Z sesji Rady Gminy Mogilany Mogilany – Sásd Wymień piec z dotacją Kontrole palenisk domowych Inwentaryzacja ogrzewania budynków Jak żyć z RODO?

2 3 3-4-5 6 6 7 7 8 8

Podążaj tropem czystego powietrza Powiatowe Dożynki 2019 Nowe kursy MPK Odbiór odpadów komunalnych „Zakopianka” w Gaju i Libertowie Świadczenie dla emerytów Pożegnanie Janiny Karskiej Klub Senior+ dla wszystkich seniorów! Lokale wyborcze (13.10.2019 r.)

9 10 10 10 11 12 12 12 13

14 14 15

Powitanie wakacji dla dzieci Gorące wieczory w rytmie zumby i nie tylko… Oferta zajęć GOK na rok 2019/2020

16 16 24

17 17 17 18

SP Lusina SP Mogilany SP Buków

18 19 19

6 20 20 21 22

Tanecznym krokiem po sukcesy Stacja Rowerowa w Gaju UKS Konary ASW Fighter

22 23 23 23

#kulturalnie Wykopki 2019 ZR „Mogilanie” w Macedonii 35-lecie ZR „Mogilanie”

#edukacyjnie Planetobus w Mogilanach PS Iskierka SP Gaj SP Włosań

#aktywnie Zapraszamy na bieg Spotkanie na Gęsim Rynku Aktywny sektor NGO Dzień Pluszowego Misia II edycja Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

2


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Skarbnik Gminy Mogilany W dniu 1 sierpnia 2019 r. w Gminie Mogilany nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika - Panią Wandę Gąsior zastąpiła Pani Anna Iwanowska – decyzje w tej sprawie podjęła Rada Gminy Mogilany na sesji w dn. 28 czerwca 2019 r. Pani Anna Iwanowska ma 49 lat, jest mieszkanką Krakowa i mamą trzech dorosłych córek. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność: rachunkowość. Posiada bogate doświadczenie w samorządzie terytorialnym. Do naszego urzędu przechodzi ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce, gdzie była skarbnikiem – wcześniej

natomiast pracowała m.in. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Starostwie Powiatowym w Bochni i Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna. Kluczową kompetencją skarbnika jest konieczność złożenia kontrasygnaty przy czynnościach prawnych, które mogą powodować powstanie zobowiązań majątkowych. Taka czynność skarbnika jest potwierdzeniem, że Gmina dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi w stosunku do zawieranego zobowiązania. URZĄD GMINY MOGILANY

#informacyjnie

Urząd gminy mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany tel. 12 270 10 13 e-mail: gmina@mogilany.pl Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00 wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Strona internetowa: www.mogilany.pl

Profil na Facebooku: www.facebook.com/ug.mogilany

BĄDŹ NA BIEŻĄCO! Urząd Gminy Mogilany uruchomił system powiadamiań na telefony komórkowe Aplikację BLISKO, która zapewnia dostęp do aktualnych spraw dotyczących mieszkańców, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, imprez plenerowych, ważnych informacje z Urzędu, zagrożeń i niebezpieczeństw oraz istotnych utrudnieniach i awariach.

Pani Wanda Gąsior razem z Panem Piotrem Piotrowskim podczas jednego podczas podpisywania jednej z umów na dofinansowanie, fot. UGM

Serdecznie dziękuję Pani Wandzie Gąsior za wieloletnią pracę na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Za współpracę z wszystkimi wójtami, radami, sołtysami i mieszkańcami od początku samorządu. Dziękując, życzę w imieniu całej społeczności wiele uśmiechu i radości oraz zapewniam o otwartości na spostrzeżenia i rady w oparciu o Pani bogate doświadczenie. Jednocześnie witam Panią Annę Iwanowską wśród osób kierujących Urzędem Gminy Mogilany. Cieszę się, że nasz zespół wzbogaca kompetentny urzędnik z zapałem do pracy - liczę na udaną współpracę. PIOTR PIOTROWSKI, WÓJT GMINY MOGILANY

Libertów: konsultacje ws. „zakopianki” „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów”

Data i miejsce planowanego spotkania informacyjnego: 14 października 2019 r. godz. 17:00 – budynek Urzędu Gminy Mogilany Dodatkowo tego dnia w godz. 10:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury, na których będzie można porozmawiać indywidualnie z Projektantami. Więcej o „zakopiance” w naszej gminie: czytaj str. 11. GDDKiA

3


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

RAPORT ZE STANU INWESTYCJI Ekologicznie i oszczędnie

Termomodernizowane są trzy budynku użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa w Gaju, Szkoła Podstawowa we Włosani oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Zakres termomodernizacji obejmuje przede wszystkim: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu pod dachem, wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian fundamentowych, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość całej inwestycji, zgodnie z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez wykonawców na wykonanie robót budowlanych wynosi: 2 291 197,64 zł brutto. Wójtowi i pracownikom urzędu udał się pozyskać 750 tys. zł z funduszy unijnych (z RPO WM). Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to październik 2019 r. - Wymiana stolarki okiennej i docieplenie szkół w Gaju i Włosani oraz GOK-u w Mogilanach spowoduje, że Gmina zaoszczędzi na ogrzewaniu tych budynków, a i powietrze będzie bardziej czyste – z zadowoleniem powiedział Pan Czesław Szczurek, Radny Gminy Mogilany z Włosani.

Na zdjęciu budynek SP w Gaju i GOK Mogilany.

Budowa sali gimnastycznej w Lusinie

- Staramy się nadrobić zapóźnienia w zakresie inwestycji sportowych w szkołach. Dobrym przykładem jest właśnie budowa sali gimnastycznej w Lusinie – podkreśla Pan Jan Marek, Radny Gminy Mogilany (Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Komunalnej). W II kwartale 2019 roku Gmina Mogilany rozpoczęła roboty budowlane w ramach inwestycji: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusinie. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim: rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z przewiązką, przebudowę sanitariatów w części istniejącej budynku szkoły oraz rozbudowę i przebudowę instalacji wewnętrznych. Wartość całej inwestycji, zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wynosi: 4 142  923,97 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2020 r. - Następna w kolejności jest budowa sali gimnastycznej w Mogilanach, gdyż istniejąca sala gimnastyczna jest za mała – stwierdził Wójt Piotr Piotrowski.

Szkoła w Lusinie zyska upragnioną salę gimnastyczną

Kanalizacja sanitarna Mogilany – Wschód

Inwestycja jest na ukończeniu. Powstało około 12 kilometrów kanalizacji. Do wykonania pozostały ostatnie prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogowych, a w późniejszym etapie uprzątniecie działek, przez które przebiega sieć kanalizacyjna. Według umowy z wykonawcą całość prac ma zostać zakończona do końca października b.r. Satysfakcji z realizacji tego zadania (po problemach w poprzedniej kadencji) nie ukrywają mogilańscy radni: - Koszt budowy kanalizacji wg umowy z wykonawcą to ponad 5,991 mln zł brutto, a dofinansowanie tym razem przyjęła Rada Gminy Mogilany bez problemu – powiedział Pan Marek Fąfrowicz. - Wójt Piotrowski i pracownicy urzędu pozyskali około 2,6 mln zł netto pieniędzy unijnych, a 2,272 mln zł netto to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, która po wykonaniu zadania prawdopodobnie w 40% zostanie umorzona – dodał Pan Mateusz Paszta.

Mogilany: odtworzone nakładki po wykonanej kanalizacji

Przebudowa ulicy Bema w Gaju

Zakończono prace budowlane, jesteśmy na etapie odbioru zadania. Koszty kwalifikowalne przebudowy ulicy Bema w Gaju to 1,837 mln zł, na ten cel Wójt i pracownicy urzędu gminy pozyskali 891 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych, którego dysponentem w Małopolsce jest Wojewoda Piotr Ćwik.

ul. Bema w Gaju powstała przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych

4


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

#informacyjnie

Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej w Brzyczynie

Inwestycja w Brzyczynie jest w początkowej fazie realizacji. Radny Gminy z Brzyczyny i Chorowic, Pan Marek Medyk informuje, że do tej pory wytyczono geodezyjnie działki zajęte pod drogę oraz przystąpiono do przesunięcia kolidujących sieci w celu wykonywania właściwych prac stabilizacyjnych osuwiska i odbudowy drogi. Stabilizacja osuwiska i odbudowa ulicy będzie kosztować 1,675 mln zł, z czego 1,145 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę, które pochodzi z funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Według umowy z wykonawcą całość prac ma zostać skończona do 31 października 2019 r.

Most w Lusinie

Stabilizacja osuwiska w Brzyczynie

Wykonano nowy most o konstrukcji żelbetowej na Krzywicy w ciągu drogi gminnej K600695 ul. Stroma w Lusinie. Wartość robót budowlanych wyniosła 444 932,80 zł, aktualnie mieszkańcy mogą z niego korzystać.

Zbiornik na wodę w Mogilanach coraz bliżej

- Budowa drugiego zbiornika na wodę w Mogilanach jest ważna dla całej Gminy - pozwoli ustabilizować dostawy wody dla mieszkańców – zauważa Pan Zbigniew Staszczak, Przewodniczący Rady Gminy Mogilany. Firma budująca zbiornik na wodę w Mogilanach wykonała już prawie całość inwestycji. Ostatnim etapem prac będzie obsypanie zbiornika ziemią. Według umowy z wykonawcą, koszt wykonania zbiornika to 1,953 mln zł. - Od 5 lat staramy się nadrobić zapóźnienia cywilizacyjne dotyczące gospodarki komunalnej. Budujemy kanalizację, wodociągi, odwodnienia, a w tym roku oddajemy do użytku zbiornik na wodę w Mogilanach – dodaje Wójt Piotr Piotrowski.

Nowa konstrukcja mostu w Lusinie

Budowa świetlicy wiejskiej z garażami

W III kwartale 2019 roku przyszła pora na rozpoczęcie przez Urząd Gminy Mogilany kolejnej inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych tj. długo wyczekiwanej przez Ochotniczą Straż Pożarna we Włosani - budowę świetlicy wiejskiej z garażem OSP Włosań. Pierwszy etap inwestycji polegał na dokonaniu rozbiórki istniejącego budynku świetlicy wraz z garażem OSP o złym stanie technicznym, na miejscu którego przystąpiono do wykonywania fundamentów pod nowy budynek. Zakres inwestycji, oprócz wspomnianej już wyżej rozbiórki istniejącego budynku remizy, obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej z garażem, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowę parkingu i placu manewrowego, budowę kanalizacji opadowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wartość całej inwestycji, zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wynosi: 1 991 522,24 zł brutto, 48 tys. zł na pierwszy etap tej inwestycji w części bojowej pochodzi z dotacji Marszałka – Małopolskie Remizy 2019. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2020 r.

Przejście dla pieszych na ul. Świątnickiej - rejon ul. Willowej w Konarach

Zbiornik nareszcie może powstać bez problemów

Budowa świetlicy wiejskiej z garażami we Włosani

Trwają prace związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu (ZDPK). Po jej opracowaniu i zatwierdzeniu zostanie wykonane przejście wraz z oświetleniem. Planowany termin realizacji do końca października br.

Przejście dla pieszych na ul. Zakopiańskiej w Mogilanach

Od 7 października b.r. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wprowadza zmianę organizacji ruchu w Mogilanach – ul. Świątnicka / ul. Zakopiańska, polegającego na zmianie pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Zmiana ta pozwoli na wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zakopiańskiej, o które wnioskowali mieszkańcy.. Zmiana organizacji ruchu w Mogilanach pozwala na wyznaczenie pasów dla pieszych

5


#aktywnie #informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Z prac Rady Gminy Mogilany W okresie obejmującym wydanie numeru odbyły się następujące obrady rady:

IX sesja Rady Gminy Mogilany – 28 czerwca 2019 r. X sesja Rady Gminy Mogilany – 17 lipca 2019 r. XI sesja Rady Gminy Mogilany – 12 sierpnia 2019 r. XII sesja Rady Gminy Mogilany – 30 września 2019 r. Wszystkie interpelacje radnych oraz uchwały, protokoły z obrad, a wcześniej harmonogramy planowanych sesji i projekty uchwał są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisje na żywo obrad są dostępne na stronie: www.mogilany. sesja.pl (można tam znaleźć również archiwum nagrań).

Na IX sesji Rady Gminy Mogilany odbyła się po raz pierwszy prezentacja Raportu o stanie Gminy (za rok 2018), po której odbyła się dyskusja radnych i mieszkańców nad tym dokumentem. Podczas tych obrad ponadto m.in. jednogłośnie udzielono Wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok poprzedni, fot. UGM

Zapraszamy na bieg! Idea Narodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do Tatr będzie nadal kontynuowana. Uczestnicy VI Biegu Niepodległości SkawinaMogilany będą mieli okazję do skompletowania „Pakietu Stulecia 2018-2022”, bowiem każdego roku będą modyfikowane projekty medali i koszulek (ze zmianą koloru) z zachowaniem podstawowego elementu jakim jest cieszący się dużą popularnością „biegnący ludzik”. Zapraszamy do udziału w Narodowym Biegu Stulecia Skawina- Mogilany 2019. Wstępnie organizator zapewnia 400”pakietów stulecia” tj. medal i koszulka (w załączeniu).

Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4992

Mogilany – Sásd. Polsko - węgierska współpraca W dniach 20-22 września odbyła się wizyta radnych i przedstawicieli władz Gminy Mogilany w miejscowości Sásd. Przypomnijmy, to węgierskie miasteczko ma z naszą gminą podpisaną oficjalną umowę partnerską. Był to wyjazd na zaproszenie Radnych Gminy Sasd i na terenie Węgier cały pobyt (hotele, wyżywienie, transport busem, bilety wstępu) finansowane były przez stronę węgierską. Przed wyborami do samorządu (w październiku) Pani Rabbi Győzőn, Burmistrz Sásd w imieniu samorządu podziękowała za współpracę międzynarodową a zwłaszcza za wymianę między szkołami. URZĄD GMINY MOGILANYy

6


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

#informacyjnie

Wymień piec 12 września Wójt Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Anną Iwanowską podpisali umowę na dofinansowanie programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 r. Wartość projektu to 507 284,00 zł, Podpisanie umowy na II edycję wymiany pieców, fot. UGM a kwota dofinansowania wynosi 499 231,40 zł. W ślad za umową, w dniu 26 września, Rada Gminy Mogilany przyjęła Regulamin, przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych, co umożliwia udzielanie wsparcia finansowego dla mieszkańców dokonujących wymiany pieców węglowych na piece gazowe lub na biomasę.

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Pamiętajmy o tym wybierając materiał, jakim palimy w piecach czy kotłach. Spalanie odpadów np. plastikowych butelek, ram okiennych, starych mebli, boazerii, pieluch, ubrań, opon i innych produktów gumowych jest jedną z przyczyn powstawania przewlekłych chorób jak astma, alergia, cukrzyca, rak płuc. Za spalanie tego typu materiałów grozi kara grzywny.

7


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Kontrole palenisk domowych w sezonie grzewczym 2019/2020 Przypominamy, iż w nadchodzącym sezonie grzewczym, na terenie gminy Mogilany przeprowadzone zostaną kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Kontrole prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Gminy Mogilany, w razie konieczności z asystą Policji. Należy przygotować potwierdzenie zakupu opału wraz z certyfikatem jakości paliwa oraz dokumenty potwierdzające klasę pieca/kotła. Na profilu w serwisie Facebook pojawiły się pytania dotyczące tej kontroli, część

z nich zamieszczamy tutaj razem z odpowiedziami Urzędu. Ile kontroli jest planowanych? Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza: szacunkowy zakres działania w okresie 2017-2019 – gmina wiejska 3% zabudowy mieszkaniowej, w okresie 20202023 -5% zabudowy mieszkaniowej. Czy kontrole będą prowadzone w godzinach popołudniowych i wieczornych? Kontrole systemowe będą prowadzone w godzinach pracy urzędu. Kontrole interwencyjne w godzinach i po godzinach pracy urzędu. Jak mam ogrzewanie gazowe, ale

mam też kominek to też mam taką kontrolę? Kontrole systemowe dot. obszaru całej Gminy, obejmują również budynki z ogrzewaniem gazowym zwłaszcza gdy właściciel nie dostarczył wypełnionej ankiety inwentaryzacji ogrzewania. Ponadto w zapytaniu widnieje inf. o kominku w którym zapewne stosowane jest paliwo stałe, a zgodnie z obwiązującymi przepisami do końca 2022 r. każdy kominek winien być wyposażony w urządzenie redukujące emisję, spełniać wymagania ekoprojektu, o czym Mieszkaniec jest informowany podczas kontroli.

Drodzy Państwo, informujemy, iż na terenie Gminy Mogilany prowadzona jest inwentaryzacja ogrzewania budynków oraz ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb).

Akcję prowadzą Sołtysi Sołectw oraz upoważnione przez Wójta Gminy Mogilany osoby, które odwiedzą domy na terenie całej gminy. Zapytają m.in. o sposób ogrzewania budynku, typ kotła grzewczego, ilość zużytego paliwa, pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba), typ oczyszczalni ścieków, datę ostatniego wywozu nieczystości lub osadu w przypadku oczyszczalni. Powyższe ankiety prowadzone są w ramach programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak żyć z RODO? PORADNIK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zaczął się rok szkolny, dlatego w tym numerze skupmy się na placówkach oświatowych. Kto jest administratorem danych osobowych rodziców uczestniczących w radzie rodziców, jak i danych przetwarzanych na jej posiedzeniach? Administratorem danych osobowych rodziców uczestniczących w radzie rodziców, jak i danych przetwarzanych na jej posiedzeniach jest szkoła, w ramach której ta rada działa. Regulacje dotyczące funkcjonowania rady rodziców znajdziemy w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Tworzenie rady rodziców jest obligatoryjne (za wyjątkiem szkół i placówek artystycznych określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego). Rada rodziców ma określone w ustawach samodzielne kompetencje, jednak mimo to nie można jej uznać za administratora danych osobowych. Rada rodziców to organ wewnętrzny szkoły o charakte-

8

rze społecznym, działający w ramach jej struktury organizacyjnej, nieposiadający osobowości prawnej. Rada rodziców nie ma również charakteru jednostki organizacyjnej. Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Kto jest podmiotem praw i obowiązków w szkole uczeń czy rodzic i wobec kogo wypełniamy obowiązek informacyjny? Art. 32 Konstytucji mówi o równości praw wszystkich obywateli, art. 70 Konstytucji o prawie dostępu ucznia do nauki. Wspomnę jeszcze o karcie praw dziecka, w której czytamy: „We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”. Jeżeli w Prawie oświatowym mówi się o uczniu, nie ma wątpliwości, że w szkole podmiotem praw i obowiązków

jest uczeń. Nie można zapomnieć, że Szkoła przetwarza też dane innych osób, ale te dane przetwarzane są ze względu na pobyt ucznia w szkole. Na przykład jeżeli w szpitalu przyjdzie na świat niemowlę, to nikt nie zastanawia się czy pacjentem (wraz przysługującymi mu prawami) jest niemowlę czy matka. Zupełnie inną kwestią jest, kto te prawa i obowiązki wobec dziecka w szkole, czy niemowlęcia w szpitalu ma wykonać. Rodzice czy opiekunowie prawni powinni wiedzieć, że prawa przysługujące ich dzieciom są możliwe do zrealizowania za ich pośrednictwem.

DOROTA MAREK, INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH Pani Dorota Marek chętnie odpowie na Państwa pytania; prosimy o wysłanie maila ma adres: redakcja.ggm@mogilany.pl W przypadku chęci pozyskania informacji o zasadach ochrony danych osobowych mieszkańcy mogą się spotkać z IOD (po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem redakcji lub dzwoniąc do sekretariatu Urzędu).


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

#informacyjnie

FOTORELACJA Z GRY TERENOWEJ

Podążaj tropem czystego powietrza

W ramach realizacji programu „Podążaj tropem czystego powietrza”, po warsztatach edukacyjnych dla ponad 1200 dzieci i młodzieży w 7 szkołach i przedszkolu samorządowym, 137 uczestników i uczestniczek stawiło się w parku przy mogilańskim dworze na ekologicznej grze terenowej. Zespoły z poszczególnych placówek rywalizowały o wyniki i nagrody, na dzieci czekały niespodzianki i ciekawe zadania związane z dbałością o jakość powietrza. Przy realizacji gry pomocna była Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowa. Placówki oświatowe, które zwyciężyły w rozgrywkach: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie (I miejsce) i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju (II miejsce). Ponadto uczniowie rywalizowali w konkurencjach drużynowych. Nagrody indywidualne i grupowe zostały wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego, a wszystkie placówki i osoby uczestniczące otrzymały sadzonki roślin. Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

I miejsce zdobyli: Gabriel Bała, Emilia Holewa, Bartłomiej Kłyś, Hubert Łukasik – SP Buków, Klaudia Mazur, Aleksandra Musiał, Martyna Słonina, Adrian Trzyszczyk, Kamil Trzyszczyk – SP Gaj i Maciej Banaś, Bartłomiej Strzeboński – SP Mogilany. II miejsce zajęli: Bartłomiej Bialik, Hanna Czochrowska, Pola Krusinowska, Patryk Zaborowski - Przedszkole Iskierka, Adam Bała, Patrycja Ożóg, Michał Papież, Marta Pietrzyk, Tomasz Płonka, Beata Sroka, Paulina Wiecheć, Natalia Zasadni – SP Buków, Victoria Dziechciowska, Ewa Kołodziejczyk, Julia Nagy, Borys Stachańczyk - SP Konary, Hanna Cichoń, Piotr Kosiba, Hanna Krzemińska, Aleksander Kukla, Jakub Michalski, Aleksandra Skrzypek, Hubert Stożek, Paulina Zalewska – SP Libertów oraz Małgorzata Biel, Iwona Budziosz, Kazimierz Nenko, Aleksandra Wróbel – SP Mogilany.

Co możesz zrobić, żeby powietrze w Twojej okolicy było czyste? ŠŠ Ociepl ściany i stropy, uszczelnij okna i drzwi, zadbaj o wentylację. Ogranicz koszty użytkowania domu. ŠŠ Wymień swój kocioł węglowy. ŠŠ Nie korzystaj z kominka na drewno. Wybierz biokominek lub kominek gazowy. ŠŠ Zastosuj odnawialne źródła energii. ŠŠ Nie spalaj pozostałości roślinnych i gałęzi! Kompostuj sam lub przekaż sąsiadowi. ŠŠ Nie spalaj odpadów! Segreguj je! ŠŠ Wykorzystuj rower jako środek transportu. ŠŠ Korzystaj z komunikacji zbiorowej.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

9


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Powiatowe Dożynki 2019 Stanisław Kuciński z Chorowic rolnikiem roku! Święto dożynkowe jest symbolem dorobku i ciężkiej pracy rolników, okazją do radosnego świętowania z okazji zakończenia żniw, jak również podziękowania za zbiory. Taki właśnie nastrój towarzyszył wszystkim, którzy w niedzielę tj.18 sierpnia b.r. przybyli do Skały na tradycyjne „Święto Plonów”, czyli Dożynki Powiatu Krakowskiego 2019 roku. W uroczystościach dożynkowych uczestniczył Wójt Gminy Mogilany oraz Pan Stanisław Kuciński z Chorowic, który w tym roku znalazł się w gronie najlepszych rolników powiatu krakowskiego. Pan Stanisław Kuciński uprawia gospodarstwo rolne o powierzchni ponad

16 ha, zajmuje się produkcją porzeczki, warzyw i ich rozsad, hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz posiada pasiekę pszczelą.

Nowe kursy MPK Na wrześniowej sesji Wójt Piotr Piotrowski poinformował o rozszerzeniu oferty przewozowej w komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy Mogilany. Zmiany wchodzą w życie 12 października 2019 r. Przewidywany dodatkowy roczny koszt wprowadzenia ww. zmian wyniesie ok. 320 tys. zł.

Najlepszemu rolnikowi z Gminy Mogilany serdecznie gratulujemy zasłużonego wyróżnienia, zaś wszystkim – w naszej społeczności, związanym z gospodarstwem i ziemią, składamy podziękowania za całoroczny trud i pracę!

245 dwie dodatkowe pary kursów w dzień powszedni z przystankiem końcowym w Skawinie, wydłużenie dwóch kursów do Skawiny w dzień powszedni oraz korekta godzin odjazdów.

255 cztery dodatkowe pary kursów w dzień powszedni oraz korekta godzin odjazdów.

275 cztery dodatkowe pary kursów w dzień powszedni, dwóch par kursów w soboty i jednej pary kursów w niedziele i święta oraz korekta godzin odjazdów.

285 cztery dodatkowe pary kursów w dni powszednie,

uruchomienie czterech par kursów w niedziele i święta (do tej pory linia nie funkcjonuje w dni świąteczne) oraz korekta godzin odjazdów. Linie 235 i 265 aktualnie pozostają bez zmian.

Zmiany nastąpiły na wniosek radnych, sołtysów i mieszkańców, Urząd Gminy Mogilany chce wprowadzać oczekiwane korekty sukcesywnie na wszystkich liniach przebiegających przez naszą Gminę.

URZĄD GMINY MOGILANY

10


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców, a w szczególności mieszkańców naszej gminy, którzy korzystają z „zakopianki” (Droga Krajowa 7). Nieodzowna jest budowa wiaduktów i oraz przejść podziemnych w Gaju i Libertowie. Tak sądzi Wójt Piotr Piotrowski oraz Radni Gminy Mogilany z Libertowa i Gaja: Lucyna Kufrej, Zofia Węglarz, Marek Pałka i Mieczysław Sikora. Dzięki wytrwałemu stanowisku naszej gminy oraz konstruktywnemu podejściu sprawy posuwają się do przodu.

„Zakopianka” w naszej gminie

Wiadukt w Gaju Już 3,5 roku temu Wójtowi Piotrowskiemu udało się przekonać Ministra Andrzeja Adamczyka do wpisania budowy wiaduktu w Gaju na listę zadań do realizacji. Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że budowa wiaduktów wzdłuż „zakopianki” to zadanie państwa, gdyż droga krajowa (DK7) jest drogą krajową zarządzaną przez GDDKiA.

wiadukt. GDDKiA Oddział w Krakowie przewiduje, że projektowanie i pozyskanie decyzji ZRID zakończy się w lutym 2021 r., natomiast budowa wiaduktu w Gaju powinna zakończyć się 2022 r. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to październik 2019 r. Przypomnijmy, w sierpniu 2018 r. wy-

Gaj, skrzyżowanie DK7 z ul. Widokową i ul. Zadziele, fot. gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w dniu 26 lipca 2019 r. ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Gaju. Wiadukt ma powstać na skrzyżowaniu ulic Widokowa – Zadziele z „Zakopianką” (Droga Krajowa nr 7). W dn. 3 września zostały otwarte oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę węzła drogowego, na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Oferty złożyło 5 podmiotów, w tym najtańszą, opiewającą na kwotę blisko 32 mln zł brutto zaproponowało konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Nowak-Mosty Sp. z o.o. Najdroższą, na ponad 37 mln zł brutto złożyła natomiast firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. W ciągu 31 miesięcy wykonawca będzie musiał przygotować projekt budowlany i pozyskać decyzję budowlaną tzw. ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz wybudować

dana została przez Wójta Gminy Mogilany decyzja środowiskowa, a pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Gaju został ogłoszony przez GDDKiA Oddział w Krakowie pod koniec października 2018 r. Jednak tamten przetarg został unieważniony przez GDDKiA.

Przyczyna była prozaiczna – wykonawca, który złożył ofertę chciał więcej pieniędzy niż do dyspozycji miała na to zadanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Wiadukt i przejście poziemne w Libertowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wyłoniła wykonawcę, który ma opracować dokumentację projektową studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ–R) oraz pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), przygotować dokumentację inżyniersko geologiczną dla inwestycji: budowa dwupoziomowego wiaduktu i przejścia podziemnego w Libertowie. Przetarg wygrało konsorcjum firm: MPRB Sp. z o.o. oraz MP – Mosty Sp. z o.o. z Krakowa. Umowa z wykonawcą została podpisana 25.02.2019 r. Konsorcjum ma 29 miesięcy na przygotowanie dokumentów i pozyskanie decyzji administracyjnych oraz na pracę przy wyłonieniu wykonawcy, który wybuduje wiadukt i przejścia podziemne w Libertowie. Oznacza to, że konsorcjum wykonawców ma czas na wykonanie wszystkich zadań do połowy 2021 r. Koszt to 1,162 mln zł. Wiadukt ma powstać na skrzyżowaniu ulic: Góra Libertowska – Świetlista z „Zakopianką”, natomiast przejście podziemne u szczytu Góry Libertowskiej.

Od początku mojego urzędowania staram się o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którzy korzystają z „Zakopianki”. Jestem w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i ciągle dopominam się o budowę wiaduktów w Gaju i Libertowie oraz o budowę przejść podziemnych. Mam nadzieję, że przetarg ogłoszony przez GDDKiA na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Gaju zostanie rozstrzygnięty, i że GDDKiA wybierze wykonawcę. W przypadku wiaduktu i przejścia podziemnego w Libertowie, będę pilnował, by stosowne dokumenty i decyzje powstały jak najszybciej. Efektem naszej współpracy z GDDKiA są konsultacje w sprawie tej inwestycji (szczegóły: str. 3). PIOTR PIOTROWSKI, WÓJT GMINY MOGILANY

11


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Klub Senior+ Od stycznia w Mogilanach działa Klub Senior+. Na potrzeby Klubu została odremontowana i doposażona cześć remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach. Klub Senior+ otwarty jest dla wszystkich mieszkańców gminy Mogilany, którzy ukończyli 60 rok życia i chcą aktywnie spędzać czas, angażować się w życie lokalnej społeczności, pogłębiać swoje zainteresowania, dzielić się swoim doświadczeniem czy pomagać sobie na wzajem. Obecnie deklaracje uczestnictwa w Klubie złożyło ponad 20 osób. Klub jest otwarty pięć dni w tygodniu po cztery godziny. W poniedziałek, śro-

Klub Senior + w Mogilanach czeka na nowych członków, jesteśmy otwarci na ich potrzeby i propozycje. Do współpracy zapraszamy również osoby, które w ramach spotkań czy warsztatów chciałyby się podzielić z seniorami swoją wiedzą i doświadczeniem. Do zobaczenia!

dę i piątek między 13 a 17, zaś we wtorki i czwartki między 8 a 12. W ramach klubu, przy kawie lub herbacie, odbywają się często twórcze dyskusje, seniorzy sięgają po gry stolikowe lub towarzyskie. Pod okiem animatora odkrywają terapeutyczny wpływ książki lub muzyki. Większość Klubowiczów dwa razy w tygodniu korzysta pod okiem rehabilitanta z ćwiczeń usprawniających i ogólnorozwojowych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy. Prowadzący zajęcia fizjoterapeuta służy radą i pomocą każdemu klubowiczowi, a jeśli jest to konieczne prowadzi indywidualne konsultacje. Ponieważ skończyły się wakacje, wnuki poszły do szkół i przedszkoli, to także w klubie zaczyna być gwarniej, a działania zaczynają nabierać tempa. W najbliższym czasie zaplanowano cykl warsztatów dietetycznych oraz zajęcia taneczne. Mamy nadzieję, że nie zabraknie również spotkań z ciekawymi ludźmi oraz uda się dopiąć regularne projekcje filmowe. Dla zainteresowanych, jeśli zbierze się odpowiednia grupa, planowany jest pod koniec roku kurs komputerowy dedykowany seniorom. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, jednak wymagane jest złożenie deklaracji i regularne uczestnictwo w spotka-

“Można odejść na zawsze, by stale być blisko” Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

Janiny Karskiej, emerytowanego, wieloletniego pracownika urzędu. W naszej pamięci pozostanie jej ciepło, uśmiech i skromność. Z wyrazami głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich. Wójt Gminy Mogilany oraz Koleżanki i Koledzy z UG Mogilany.

fot. GOPS Mogilany

niach (nie jest wymagany codzienny udział). Szczegółowe informacje na temat działalności Klubu można uzyskać w jego siedzibie przy ulicy Krakowskiej 5 w Mogilanach lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam też można otrzymać i złożyć deklaracje uczestnictwa.

Świadczenie dla seniorów Nie ulega żadnej dyskusji, że życie osoby niepełnosprawnej, rencisty czy emeryta, gdy doświadcza go choroba, nie jest łatwe. Polski parlament wyszedł na przeciw tym osobom i od 1 października 2019 roku znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji, będą mogli się ubiegać o 500+, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać świadczenie niezbędne jest złożenie wniosku. Wniosek można złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub przesłać tam pocztą. Formularz wniosku dostępny jest w placówkach ZUS lub na stronie internetowej ZUS. Dostępny będzie również u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje na temat świadczenia można uzyskać w od pracowników w placówkach ZUS, w informatorze znajdującym się na stronie ZUS w zakładce „Świadczenie uzupełniające 500+”. Dla tych którzy nie posiadają dostępu do Internetu i nie mają możliwości kontaktu z ZUS-em, informator będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

12


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

#informacyjnie

Informacjao onumerach numerachoraz orazgranicach granicachobwodów obwodówgłosowania głosowania i wyznaczonych siedzibach Informacja i wyznaczonych siedzibach obwodowychkomisji komisjiwyborczych wyborczych wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Senatu obwodowych ww wyborach dodo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i doi do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych nana dzień 1313 października 2019 r.: r.: RzeczypospolitejPolskiej Polskiej zarządzonych dzień października 2019 NrNr obwodu obwodu głosowania głosowania

Granice obwodu głosowania Granice obwodu głosowania

11

Buków, Kulerzów Buków, Kulerzów

22

Chorowice, Brzyczyna Chorowice, Brzyczyna

33

Gaj, Lusina Gaj, Lusina

44

Konary Konary

55

Libertów Libertów

6

7

6

7

8

8

9

9

Siedziba obwodowej komisji wyborczej Siedziba obwodowej komisji wyborczej Szkoła Podstawowa im. im. Oskara Kolberga w Bukowie, Szkoła Podstawowa Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany Buków 1, 32-031 Mogilany Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, Chorowice, ul. Doboszyńskiego 48, 48, 32-031 Mogilany Chorowice, ul. Doboszyńskiego 32-031 Mogilany Szkoła Podstawowa w Gaju, Szkoła Podstawowa w Gaju, GajGaj ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany Szkoła Podstawowa im.im. Marii Konopnickiej w Konarach, Szkoła Podstawowa Marii Konopnickiej w Konarach, Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany Szkoła Podstawowa w Libertowie, Szkoła Podstawowa w Libertowie, Libertów, ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków 55 55 Libertów, ul. Jana Pawła II 43, 30-444 Kraków Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Mogilany, okr. wyborczy 10 10 Mogilany, okr. wyborczy /ul. Świątnicka, ul. Markoszów, /ul. Świątnicka, ul. Markoszów, ul.ul. Cegielniana, ul.ul. Leśna, ul. ul. Górska, Cegielniana, Leśna, Górska, ul. Krótka, ul. Klonowa , ul. Akacjowa, ul. Krótka, ul. Klonowa , ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Jaworowa ul. Brzozowa, ul. Jaworowa ul. Skrzyszów, ul. Osiedlowa, ul. Skrzyszów, ul. Osiedlowa, ul. Celiny, ul. Księdza Józefa Mazurka, ul. Celiny, ul. Księdza Józefa Mazurka, Sala narad w UG Mogilany, ul. Zagórska, ul. Leszczynowa, Sala narad w UG Mogilany, ul. Zagórska, ul. Leszczynowa, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany ul. Myślenicka, ul. Działy/ ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany ul. Myślenicka, ul. Działy/ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i okręg wyborczy 11 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i okręg wyborczy 11 /ul. Zakopiańska, ul. Rzemieślnicza, /ul. Zakopiańska, ul. Rzemieślnicza, ul. Kwiatowa, ul. Jaśminowa, ul. Kwiatowa, ul. Jaśminowa, ul. Widokowa, ul. Kolorowa, Widokowa, Kolorowa, ul.ul. Łobzowska, ul.ul. Magnoliowa, ul. Łobzowska, ul. ul. Cicha, ul. Wesoła,Magnoliowa, ul. Oskara ul. Cicha, Wesoła, ul. Oskara Kolberga, ul.ul. Spacerowa, ul. Spacerowa, ul.Kolberga, Leszka Białego/ ul. Leszka Białego/ Szkoła Podstawowa we Włosani, Podstawowa Włosani, Włosań Włosań, ul.Szkoła Królowej Polski 142,we 32-031 Mogilany Włosań Włosań, ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Mogilany, okr. wyborczy 12, Mogilany, okr. wyborczy 12, /ul. Żary, ul. Bukowa, ul. Mogilańska, Żary, ul. ul. Mogilańska, ul./ul. Rzymska, ul.Bukowa, Podgórska, Rzymska, ul. ul.ul. Południowa, ul.Podgórska, Ogrodowa, Południowa, ul. Ogrodowa, ul.ul. Wschodnia, ul. Stroma, Wschodnia, ul. Stroma, ul.ul. Lipowa, ul. Słoneczna/ budynek strażnicy OSP w Mogilanach, ul. Lipowa, i okr. wyborczyul.nrSłoneczna/ 13 budynek strażnicy OSP Mogilany w Mogilanach, ul. Krakowska 5, 32-031 i okr. wyborczy ul. nr 13 /ul. Podedworze, Osiedle Parkowe ul. Krakowska 5, 32-031 Mogilany /ul. Podedworze, ul. Osiedle Parkowe Wzgórze, ul. Skawińska, ul. Dębowa, ul. ul. Skawińska, ul.Wzgórze, Krakowska, Parkowa,ul. ul.Dębowa, Rynek, Krakowska, ul. Parkowa, ul. Rynek, ul.ul. Grodzka, ul. Szkolna, ul. Świętego ul. Grodzka, ul. Szkolna, ul. Świętego Bartłomieja Apostoła, ul. Słowiańska, Apostoła, ul.ul. Słowiańska, ul.Bartłomieja Spokojna, ul. Sportowa, Nowa/ ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Nowa/ Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna wDom Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11,Fundacja 32-031 Mogilany Pomocy Społecznej Bonifraterska Dobroczynna w Bonifraterska Konarach Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany w Konarach

13


#kulturalnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Wykopki 2019 w Głogowie Małopolskim W niedzielę 8 września, przedstawiciele Młodzieżowej Kapeli i Kobiecej Grupy Śpiewaczej Zespołu Regionalnego „Mogilanie” wzięli udział w IX Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „WYKOPKI 2019” w Głogowie Małopolskim. Jury, oceniając, m. in. dobór repertuaru, technikę wykonania, interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego oraz walorów artystycznych występu, przyznało: ŠŠ w kategorii „kapele ludowe” – III miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 200 zł i pamiątkową brązową motykę – Młodzieżo-

wej Kapeli (w składzie: Alicja Bujas, Adrian Bujas Joanna Hełdak i Daniel Kübler), ŠŠ w kategorii „zespoły śpiewacze” (wzięło udział 21 grup) – II miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 400 zł i pamiątkową srebrną motykę - Kobiecej Grupie Śpiewaczej (w składzie: Małgorzata Budek, Urszula Budek, Katarzyna Dąbrowska, Sabina Front i Iwona Piszczek). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! GOK MOGILANY

Zespół Regionalny „Mogilanie” w Macedonii W dniach od 2 lipca do 10 lipca 2019 r. Zespół Regionalny „Mogilanie” wraz z Młodzieżową Kapelą ZR „Mogilanie” i przedstawicielami władz samorządowych, na czele z Panem Wójtem Piotrem Piotrowskim, wyjechali w daleką podróż (23 godziny jazdy autokarem!) na Międzynarodowy Festiwal do miasta Ohrid w Macedonii. Ochrid to przepiękne, urokliwe miasto nad Jeziorem Ochryńskim, u stóp gór Galiczica. Miasto i jezioro w 1980 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Festiwal rozpoczął się paradą wszystkich zespołów prezentujących się w pełnej krasie. Grupy przemaszerowały głównym deptakiem miasta, po czym rozpoczęły się występy na scenie poszczególnych wykonawców. Jako, że są to miejsca wypoczynkowe, wczasowe, to można było napotkać całkiem pokaźną grupę rodaków spędzających właśnie wakacje i mieszkańców - Polaków, którzy od wielu lat żyją w Macedonii i którym na widok

14

naszego Zespołu serca mocniej zabiły. Tak więc fotografowaniu i rozmowom o Polsce nie było końca. Zespół uczestniczył także w macedońsko - polskiej Mszy św. Na zakończenie nawet księża na pamiątkę wizyty przybrali czapki i kapelusze krakowskie, aby na chwilę upodobnić się do krakowiaków i zintegrować z grupą. Po dość wyczerpujących dniach nastąpiły dni relaksu, zwiedzania i poznawania historii miasta i okolic. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: plaża, spacery, zwiedzanie, obcowanie z przyrodą, odwiedzanie targów i bazarów na których roiło się od różnorodności wyrobów. Wszystko, co dobre szybko się kończy. Minął tydzień i nastąpił czas powrotu. To też dobrze, bo nie jeden z nas twierdzi, że mimo wszystko w domu najlepiej. GOK MOGILANY


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

2019 - Rok Jubileuszowy Rok 2019 jest datą szczególną dla Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, bowiem zbliża się 35. rocznica jego powstania. „Mogilanie” są wizytówką gminy, przypominają o tradycji i jej roli w budowaniu oraz podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. Programy i widowiska zespołu prezentują folklor ziemi krakowskiej, ukazując jej piękno poprzez tradycyjne stroje, tańce, muzykę i śpiew. Zespół „Mogilanie” to wielopokoleniowa grupa osób, których łączy ze sobą wspólna pasja – zamiłowanie do folkloru. Nie wiele jest zespołów regionalnych, które w tak autentyczny, niestylizowany sposób ożywiają serca i dusze polskiego folkloru. Wśród etnografów i specjalistów oceniających dokonania zespołów folklorystycznych, „Mogilanie” uchodzą za grupę wyjątkowo skrupulatnie dbającą o prawdę etnograficzną przekazu scenicznego. O wysokim poziomie artystycznym zespołu świadczą wysokie oceny jurorów i ekspertów z zakresu kultury ludowej oraz popularność wśród publiczności podczas wielu koncertów, konkursów i festiwali folklorystycznych w kraju i zagranicą. Razem z zespołem występują dwie kapele: dorosła i młodzieżowa kapela ludowa. Aktualny skład kapeli odzwierciedla tradycyjny zestaw instrumentów dawnej muzyki krakowskiej (heligonka, skrzypce, klarnet, trąbka, basy trzystrunowe). W ramach zespołu działają dwie grupy śpiewacze (kobieca i męska), biorące udział m. in. w konkursach i festiwalach folklorystycznych oraz przeglądach pastorałek i kolęd ludowych regionu krakowskiego. W swojej 35-letniej historii zespół występował setki razy na scenach polskich i zagranicznych podbijając serca widzów skocznymi oberkami, wirowymi polkami i zadziornymi krakowiakami. Wielokrotnie pełnił rolę „ambasadora kultury polskiej” poza granicami kraju: Austria Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Macedonia, Niemcy, Serbia, Ukraina, Węgry, Włochy. Najważniejszymi osiągnięciami zespołu było jego przyjęcie w 1999 r. do Stowarzyszenia Polskiej Sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej oraz przyznanie zespołowi w 2010 r. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” i Wyróżnienie im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski w 2014 r. Największym wydarzeniem w  jego 35-letniej historii był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie. Od 1998 r. zespół ściśle współpracował z wybitną specjalistką - etnochoreograf

w dziedzinie kultury ludowej Panią Janiną Kalicińską. Aktualnie kierownikiem artystycznym zespołu jest folklorysta i choreograf - Pan Marek Harbaczewski. Bardzo ważnymi wydarzeniami w życiu każdego zespołu są jubileusze istnienia. Na kolejne okrągłe „-lecia” zapraszani są mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz rządowychi samorządowych oraz inne, zaprzyjaźnione zespoły z kraju i zagranicy a także firmy wspierające. Spotkania te mają bardzo uroczysty charakter, podkreślający wagę i zasługi zespołu w kultywowaniu tradycji regionu. Biorąc pod uwagę niepodważalną wartość działalności Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, zostało podjętych szereg działań uświetniających Rok Jubileuszowy. Martyna Strączek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach

#kulturalnie 16 i 24 listopada 2019 r.

W ramach organizacji jubileuszu planuje się wydanie okolicznościowego wydawnictwa, płyty, folderu, kalendarza na rok 2020 oraz organizację dwóch koncertów w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach. W dniu 16 listopada 2019 r. odbędzie się uroczysty Koncert Galowy, podczas którego wieloletnim członkom zespołu zostaną wręczone odznaczenia państwowe i odznaki honorowe oraz 24 listopada br. o godz. 18.00 Koncert Jubileuszowy, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Gospodarzem uroczystości jest Wójt Gminy Mogilany Pan Piotr Piotrowski. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego, Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego oraz Starostę Krakowskiego Pana Wojciecha Pałkę. Patronat medialny sprawują: Telewizja TVP 3 Kraków, Radio PLUS Kraków i Dziennik Polski.

15


#kulturalnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Powitanie wakacji dla dzieci 30 czerwca 2019 r. Była to cudowna, letnia, upalna niedziela, kiedy to park w Mogilanach przemienił się w park rozrywki. Organizatorem tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Z pewnością nie wszyscy nasi uczestnicy zajęć przybyli do parku, jednak część na pewno, z czego się cieszymy, bo to głównie dla nich zorganizowaliśmy tą plenerową imprezę. Jako że wszystkie dzieci „nasze są” mile były widziane i inne, które pojawiły się wraz z rodzicami. Miejsca nie zabrakło, można było się bawić dopóki starczyło sił. GOK MOGILANY

Gorące wieczory w rytmie zumby i nie tylko Czas odpoczynku minął! Z nowymi siłami przystępujemy do pracy. Ostatnimi akcentami mijającego lata były dwa duże plenerowe wydarzenia: „Potańcówka - pożegnanie lata” i „Wakacyjny rodzinny maraton zumby”. Obydwa odbyły się w mogilańskim parku, gdzie znajduje się dwór Konopków. Skoro była dobra muzyka, pogoda dopisała, to sądzimy (a nawet jesteśmy przekonani), że nastroje uczestników tych wydarzeń nie mogły być inne niż wyśmienite. Cieszymy się, że mogliśmy przywitać wszystkich tak licznie zgromadzonych i zapewnić miłe spędzenie czasu. Ale… słowo się rzekło, czas do pracy, do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności. Zapraszamy na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. GOK MOGILANY

16


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

#edukacyjnie

PS w Mogilanach „Iskierka” z oddziałem w Libertowie

Radosny start

Aktualnie w naszym przedszkolu działają 4 grupy w Mogilanach i 4 w Libertowie. Dzięki zajęciom z rytmiki, języka angielskiego, czy pedagogowi nasi podopieczni mają zapewniony kompleksową pakiet opieki. Dodatkowo, raz w tygodniu odbywają się

zajęcia dodatkowe: robotyka, zajęcia taneczne, judo i Drużyna Kangura – Przedszkoliada. Jeszcze w październiku wybierzemy się wyjazd na XX Małopolski Przegląd Tańca Ludowego „Krakowiaczek O Krakowską Czapkę” i IX Małopolski Przegląd Dziecięcych Zabaw Ludowych „O Zielonego Smoka”, z kolei pod koniec listopada (30 i 31) w Libertowie i Mogilanach odbędzie się pasowanie na przedszkolaka. W listopadzie zaplanowany jest m.in. konkurs: dziecko razem z rodzicem „Moja wymarzona książka”. MONIKA GUMÓŁKA, DYREKTOR ORAZ KINGA SUDER

Planetobus w Mogilanach 8 i 9 lipca dzieci z Gminy Mogilany mogły w Szkole Podstawowej w Mogilanach mogły odwiedzić „Planetobus”, czyli mobilne planetarium. Przyjechało ono z Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Nauka dla Ciebie”. Dzięki mobilnemu planetarium uczestnicy mogli w środku dnia zobaczyć niebo pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty astronomiczne. „Odwiedzili” także Międzynarodową Stację Kosmiczną

i dowiedzieli się, co robią na niej astronauci. W skład mobilnego planetarium wchodzi kompletnie wyposażona Kopuła Planetaryjna oraz urządzenia i materiały, których zadaniem jest zachęcenie odwiedzających do poszerzenia wiedzy o zjawiskach atmosferycznych. Dodatkowo w dniu 8 lipca b.r. w godz.19.00 – 21.00 odbyły się Warsztaty wspólnego oglądania gwiazd.

SP im. JANA PAWŁA II w GAJU

Świetlica, czytanie i… jeż W wakacje w naszej szkole z inicjatywy Rodziców pełną parą ruszył remont świetlicy szkolnej w ramach projektu ,,Świetlica marzeń”. Inicjatywę podjęła mama naszych uczniów Pani Małgorzata Wątor. Projekt społecznie przygotowała w swojej pracowni Grupa Nono, ambitna kreatorka wnętrz, a jednocześnie absolwentka szkoły w Gaju – Pani Karolina Gaca. Miejsce nie tylko zyskało nowoczesne wyposażenie techniczne, ale również strefę wypoczynku, a także miej-

sce kreatywnej zabawy. Dzięki Sponsorom i zaangażowaniu wielu Rodziców świetlica piękniała z dnia na dzień. Wykonano scenę teatralną, dzięki której nasi uczniowie będą mogli rozwijać swój talent aktorski. Po wakacjach uczniowie klas I-III jeszcze chętniej uczestniczą w zajęciach świetlicy szkolnej. MAGDALENA OLEKSY-ZBOROWSKA Oddział Przedszkolny uczestniczy w roku szkolnym 2019/2020 w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Podróże Jeża ze Zgierza, czyli Dzieci Jeża zapraszają - wspólnie Polskę poznają”! W tym celu 5-letnie dzieci z naszego przedszkola, z grupy „Wiewiórki” na zajęciach w przedszkolu najpierw zrobiły jeża, a następnie zaprosiły go na pierwszą wycieczkę. Wspólnie, 17.09.2019 roku pojechaliśmy do Krakowa aby uczestniczyć po raz pierwszy w lekcji muzealnej w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Kultura Dostępna 2019 ; program dofinansowany przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego) oraz przybliżyć dzieciom wiedzę na temat swojego miejsca pochodzenia. Sylwia Bielak-Kowalska W piątek, 6 września b.r. w ramach akcji „Narodowe Czytanie” w Szkole Podstawowej w Gaju czytaliśmy jedną z ośmiu proponowanych przez Parę Prezydencką nowel polskich. Uczniowie kl. IV-VIII wraz z uczącymi ich w tym dniu nauczycielami czytali wspólnie „Katarynkę” Bolesława Prusa. Młodsi uczniowie z kl. I-III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego z rodzicami również dołączyli do akcji, czytając wiersze polskich autorów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Agnieszka Krawczyk

17


#edukacyjnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

SP im. FAUSTYNY KOWALSKIEJ we WŁOSANI

Idą zmiany! Zanim wszyscy pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019 i wyruszyliśmy na spotkanie wakacyjnym przygodom, w naszej szkole rozpoczął się długo wyczekiwany remont. Prowadzone przez ekipę remontową prace obejmowały między innymi docieplenie budynku i odświeżenie elewacji. Mimo drobnych przeszkód i nieoczekiwanych zwrotów akcji, dzięki wytężonej pracy zatrudnionych pracowników nasza szkoła zmieniła swoje

oblicze. Prace remontowe trwają nadal, ale wszyscy cieszymy się na zachodzące zmiany i możemy podziwiać efekty. 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Wszyscy w dobrych humorach stawiliśmy się na uroczystym apelu, gdzie pani dyrektor powitała wszystkich uczniów i zaprosiła na spotkania z wychowawcami. Nasza szkolna społeczność powiększyła się nie tylko o nowych uczniów – w klasie V wykluły się małe

straszyki australijskie i patyczaki. W nowym roku szkolnym na naszych uczniów czekają nie tylko znajome twarze nauczycieli, ale wiele dodatkowych zajęć i kół zainteresowań. Wśród nich wymienić można chociażby treningi karate i zajęcia z robotyki dla młodych konstruktorów, a także dodatkowe lekcje języka angielskiego, organizowane przez szkołę Emily’s English. Kółko czytelnicze, teatralno-filmowe, kółko z języka angielskiego, kółko szachowe, historyczne i przyrodnicze, zajęcia sportowe i plastyczno-rękodzielnicze – to wszystko czeka na zainteresowanych uczniów. Ponadto w naszej szkole działa i prężnie rozwija się szkolne koło Caritas i Liga Ochrony Przyrody. Przed nami pierwsze wycieczki, konkursy i szkolne wyzwania. Do kolejnych wakacji pozostało sporo czasu, a tymczasem zabieramy się do wytężonej pracy i nauki, byśmy pod koniec roku szkolnego mogli pochwalić się swoimi sukcesami. Justyna Gruca

SP im. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W LUSINIE

Marzenia stały się rzeczywistością… Rozpoczęła się budowa wymarzonej, długo wyczekiwanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie. Będzie to rok wytężonej pracy nie tylko umysłowej dla uczniów, ale fizycznej, przy budowie. Oby wszystkim dopisywało zdrowie, siły i zapał do pracy. Abyśmy bezpiecznie przetrwali rok szkolny przy równoczesnych pracach budowlanych. Żeby nie zabrakło cierpliwości, tolerancji i wyrozumiałości zarówno ze strony całej społeczności szkolnej, jak i Rodziców, sympatyków szkoły i mieszkańców. Czas szybko pędzi… więc i prace będą zakończone, a wszyscy będziemy mieć powód do ogromnej radości i dumy. MARIA WOJSŁAW, DYREKTOR

www.splusina.szkolnastrona.pl

Podajemy dobro dalej... Pomagając rodzinie oraz przyjaciołom kierujemy się odruchem miłości, dbania o wspólne relacje. Jednak przekazywanie ciepłych uczuć oraz poświęcanie swojego wolnego czasu ludziom zupełnie nam obcym jest o wiele trudniejszą sztuką. Musimy zadać sobie pytanie: „Czy jestem w stanie poświęć komuś swój czas, uśmiech oraz serce bezinteresownie?”. Odpowiedź nie jest tak oczywista dla każdego, ale uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusinie bez wahania potrafią odpowiedzieć na nie twierdząco. Ochotnicy chętnie angażują się w działania Szkolnego Koła Wo-

18

lontariatu, biorąc po raz kolejny udział w Ogólnopolskim Projekcie „Podaj Dobro Dalej”, organizowanym przez Fundację im. Heleny Kmieć. Hasło przewodnie projektu „Starość = radość” było zachętą do działania w kierunku współpracy z seniorami Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie przy ul. Wielickiej. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i opiekunem panią mgr Heleną Radomską przeprowadzili szereg akcji, dzięki którym osoby nieznajome, starsze, często schorowane poczuły radość . I tak młodzież zorganizowała zbiórkę książek do biblioteki ośrodka. Wykonano ręcznie ozdoby świąteczne dla pensjonariuszy i doręczono wraz z życzeniami. Młodzież prezentuje jasełka a także program z okazji Dnia Babci i Dziadka w Ośrodku. Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego od ponad roku korespondują z pensjonariuszami, przez co osoby samotne odnalazły w najmłodszych swoich przyjaciół. Mamy nadzieję, że iskra dobra, która drzemie w uczniach jeszcze długo będzie dawała płomień ciepła innym ludziom. HELENA RADOMSKA


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

#edukacyjnie

SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach

Przeszłość i przyszłość Rok 2019 jest ważnym czasem w życiu naszej szkolnej społeczności dlatego, że obchodzimy 50 lat Budynku Szkoły. Mamy nadzieję, że kolejne 50. lat będzie dla nas równie szczęśliwe. W tych murach kształciło się wiele młodych umysłów, teraz odnoszą sukcesy zawodowe w różnych branżach. Niektórzy absolwenci powrócili, jako pracownicy szkoły. Cieszy nas również to, że wielu uczniów wraca jako rodzice, przyprowadzający do Szkoły swoje dzieci. Na przestrzeni lat Szkoła Podstawowa w Mogilanach zmieniała się dzięki dyrektorom modernizującym i rozbudowującym budynek. Przeszłość jest ważna, należy jednak patrzeć w przyszłość. „Nie dla szkoły się uczysz, lecz dla siebie” (Seneka) – to motto naszej szkoły. Ważne jest uzmysłowienie uczniom, że uczą się dla siebie. Równie istotne jest pokazanie dzieciom, iż mądrość to nie tylko wiedza zdobyta na lekcjach przedmio-

towych, ale także dojrzałość. W związku z powyższym Pani Beata Kopta wyszła z inicjatywą promowania sylwetki absolwenta szkoły. Jak należy rozumieć „sylwetkę absolwenta szkoły”? W słowniku języka polskiego pod. red. M. Szymczaka (1999) czytamy, że człowiek dojrzały jest „gotowy do określonych zadań, odpowiednio ukształtowany, osiągający wysoki stopień swoich możliwości”. Warto pamiętać też, że dojrzewanie jest procesem skomplikowanym, wielopłaszczyznowym, wymagającym czasu i osobistego zaangażowania. Dlatego, aby pomóc wychowankom w osiągnięciu dojrzałości we wszystkich wymiarach jego osobowości Szkoła opracowała sylwetkę absolwenta i wpisała go w program wychowawczo-profilaktyczny. Zależy nam, aby uczeń stawał się co raz lepszym człowiekiem i na miarę swojego wieku był dojrzały fizycznie, intelektualnie, społecznie, emocjonalnie i duchowo. Przez oddziaływania edukacyj-

SP im. OSKARA KOLBERGA w BUKOWIE

Pracowity początek Początek roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie rozpoczął się pod znakiem prób i występów. Po wakacyjnej przerwie Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” oraz uczniowie klas III i IV wzięli udział w spotkaniu integracyjnym „Na Gęsim Rynku” w Bukowie. Młodsza grupa zaprezentowała inscenizację pt. „Pyza na polskich dróżkach”. Z tytułową bohaterką mogliśmy poznać różne pieśni i tańce

charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski. Następnie na scenie wystąpili członkowie Zespołu „Bukowioki”, tańcząc i śpiewając na krakowską nutę. Kolejny występ przedstawicieli naszej szkoły był utrzymany w bardzo podniosłym nastroju, bowiem 17 września 2019 r. uczniowie klasy VIII wraz z członkami koła śladowiczów przypomnieli o tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat. Poprzez wzru-

no-wychowawcze będziemy chcieli zachęcić dzieci do samodoskonalenia się w każdej sferze człowieczeństwa. Wiadomo również, iż kluczową umiejętnością każdego człowieka w XXI w. jest czytanie. Co zrobić kiedy dzieci nie chcą wziąć do ręki książki, a czytanie staje się dla nich karą? Na pierwszy plan wysuwa się wirtualny świat, a rzeczywistość i papierowi przyjaciele zostają rzuceni w kąt? W telewizji bardzo rzadko ukazują się reklamy promujące książki i czytanie. Rodzice i nauczyciele mogą mówić, zachęcać, czytać razem z dziećmi, brać udział w konkursach i… pokazać, że czytelników jest mnóstwo np. w szkole. Nasze panie ze szkolnej biblioteki, czyli Pani Beata Bogacz i Pani Aneta Sechman, zabiorą uczniów w niesamowity świat książek, świat wyobraźni. Nie będzie nudy! O co chodzi? O ogólnopolską akcję „Nocy Bibliotek”, która odbędzie się u nas z 4. na 5. października. Czekamy na naszych uczniów! szające wiersze, piosenki i archiwalne nagrania opowiedzieli o bohaterstwie polskich obrońców, którzy odpierali ataki Niemców i Rosjan. Odświętne stroje, wielkie zaangażowanie wykonawców, cisza i skupienie widzów stworzyły niezwykłą atmosferę zadumy nad trudnymi losami Polaków w czasie II wojny światowej. Po dniach intensywnych prób i występów, nastał czas wytężonej nauki. Życzymy wszystkim uczniom zapału i samych dobrych ocen! ESTERA JANKOWSKA

19


#aktywnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Spotkanie integracyjne na „Gęsim Rynku” 7 września b.r. w Bukowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku niewielkiego skweru położonego w sąsiedztwie tut. Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga. Organizatorami spotkania byli: Pan Wiesław Klimas – Sołtys Bukowa wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie z Panem Andrzejem Przybyło – Prezesem na czele.

Jeszcze niedawno to miejsce wyglądało zupełnie inaczej i pozostawiało wiele do życzenia. Dotychczasowe chaszcze i dzikie krzaki zastąpiły piękne ozdobne krzewy, rabaty, trawnik, a dodatkowo pojawiły się ławki i chodnik. Kiedyś na tym kawałku nieużytku można było zobaczyć stadko gęsi, zajadających się chwastami i trawą… Dziś po gęsiach pozostały wspomnienia i swojska nazwa „Gęsi Rynek”. Pojawił się pomysł, a za pomysłem poszły czyny. Do pracy nie trzeba było specjalnie zachęcać. Wielu mieszkańców uwierzyło, że można coś zrobić z tym terenem własnymi siłami. Teraz to miejsce wygląda schludnie, estetycznie, a efekt jest zdumiewający. To wszystko zostało wykona-

ne w ramach wolontariatu, bezinteresownie, a niektórzy spędzili na skwerze wiele pracowitych godzin. To, co zrobiono w Bukowie, to przykład lokalnej inicjatywy społecznej. Mamy bowiem do czynienia z finansowym udziałem samorządu (fundusz sołecki) i wkładem mieszkańców, czyli pracą społeczną. Uroczystość zgromadziła władze samorządowe, mieszkańców Bukowa, w tym osoby zaangażowane w prace na skwerze, gości z okolicznych Sołectw oraz młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowie.

MAŁGORZATA MADEJA, SEKRETARZ GMINY MOGILANY

Aktywny sektor NGO Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne w naszej gminie aktywnie działają. Część inicjatyw jest objęta patronatem Pana Piotra Piotrowskiego, Wójta Gminy Mogilany lub współfinansowana ze środków Gminy Mogilany. To dzięki temu stowarzyszenia mogą się rozwijać swoją i pozyskiwać środki na swoją działalność. W telegraficznym skrócie zerknijmy zrealizowane zadania. Stowarzyszenie Sympatyków Chorowic pod koniec czerwca zakończyło zadanie „Działania w terenie”, które umożliwiło zagospodarowanie i rewitalizację zaniedbanego skweru przy

20

przystanku w Mogilanach. Projekt „1 miejsce – 3 pokolenia” był pierwszym projektem zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” na terenie Gminy Mogilany. W jego ramach 9 VI oraz 6 VII i 7 VII odbył się cykl warsztatów. Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” przygotowało z kolei w sierpniu b.r. dwa pokazy kina plenerowego: 10 VIII - „Poranek kojota”, 24 VIII – „Jutro możemy być szczęśliwi”; w takcie wieczorów promowano ponadto zachowania proekologiczne. Środki z konkursu na realizację zadań publicznych wspierają także najbliższe

działania. Od 30 IX do 30 X w SP w Libertowa odbywają się spotkania „Joga w Libertowie” (pon, śr – godz. 17.30). Cyklicznie mają miejsce w mogilańskim Dworku Konopków spotkania Akademii Mieszkańców, organizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany, a dn. 16 X odbędzie się inauguracja kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie „Dla Włosani” zaplanowało Konkurs Kulinarny „na włosańskim stole”, który odbędzie się w SP we Włosani w dn. 9 XI o godz. 15.00.


FOTO FOTO FOTO

Kolejna edycja Dnia Pluszowego Misia#aktywnie w Mogilanach KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Grupa nieformalna Razem Aktywnie przy wsparciu Urzędu Gminy Mogilany, Stowarzyszenia Dla Nas Mogilany i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie realizowała projekt Dzień Pluszowego Misia II Edycja pszczółki? Gdzie ten miód? Odbyły się warsztaty pszczelarskie i kreatywne - uczestnicy wydarzenia pozn pszczelarza i znaczenie naszych małych skrzydlatych w procesie produkcji REBUS: Rozwiąż quizprzyjaciół i przyłącz się do akcji!żywności. Już w powstaje miód i wosk pszczeli.

Kolejna edycja Dnia Pluszowego Misia w Mogilanach! - Efektem takich akcji są nie tylko radosne spotkania wśród gier i zabaw, ale także wiedza zd FOTO

takich warsztatów. Cieszy także więcej rodzin w naszym najbliższym środowisku! Grupa nieformalna Razem Aktywnie dziękipodczas dofinansowaniu EDYTA MISZTAL, ZASTĘPCA WÓJTA GMINY M z Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ i przy wsparciu Urzędu Gminy Mogilany, Stowarzyszenia Dla Naszej Gminy Dodatkowo dowiedzieli się co robić żeby zapobiegać malejącej populacji owadów zapylających. Na koniec Mogilany oraz Ochotniczej Straży PożarnejzewStrażakami Bukowie OSP rea-Buków, uczestnicy wydarzenia zasadzili rośliny miododajne na terenie placu zabaw prz lizowała projekt Dzień Pluszowego Misia II Mogilanach. Edycja: Gdzie te dla dzieci za udział w warsztatach jest październikowa wycieczkę do Apilandii – Intera Nagrodą pszczółki? Gdzie ten miód? Odbyły się warsztaty pszczelarskie i Centrum Pszczelarstwa. kreatywne - uczestnicy wydarzenia poznali zawód pszczelarza REBUS i znaczenie naszych małych skrzydlatych przyjaciół w proceRozwiąż quiz i przyłącz się do akcji! sie produkcji żywności. Już wiedzą jak powstaje miód i wosk W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół. Nazwa„pszczopszczeli. Przedsięwzięcie realizowane dziękisię wsparciu FIOgatunków Małopolskaowadów Lokalniezapylających. – Północ. ła” odnosi do wielu Wszystkie - Efektem takich akcji są nie tylpełnią istotną rolę w środowisku, przede wszystkim z powodu znako radosne spotkania wśród gier czenia jakie mają dla zapylania roślin. Aby przetrwać, rośliny potrzeW Polscezdobyta występuje blisko 470 gatunków pszczół. Nazwa „pszczoła” odnosi się do wielu gatunków owadów i zabaw, ale także wiedza bują zapylania, które jest konieczne do wytworzenia nasion i owozapylających. Wszystkie pełnią istotną rolę w środowisku, przede wszystkim z powodu znaczenia jakie mają podczas takich warsztatów. Cieców. To dzięki pszczołom mamy nie tylko bawełnę, kawę i herbatę, zapylania roślin. Aby przetrwać, rośliny potrzebują zapylania, które jest konieczne do wytworzenia nasion i szy także więcej rodzin w naszym ale też rodzime warzywa i owoce. To dzięki pszczołom mamy nie tylko bawełnę, kawę i herbatę, ale też rodzime warzywa i owoce. najbliższym środowisku! Przykładowe gatunki kwitnących roślin zielarskich do nasadzeń EDYTA MISZTAL, Przykładowe gatunki kwitnących roślin zielarskich do nasadzeń w ogródkach. w ogródkach. ZASTĘPCA WÓJTA GMINY MOGILANY

Dodatkowo dowiedzieli się co robić żeby zapobiegać malejącej populacji owadów zapylających. Na koniec, wspólnie ze Strażakami OSP Buków, uczestnicy wydarzenia zasadzili rośliny miododajne na terenie placu zabaw przy rynku w Mogilanach. Nagrodą dla dzieci za udział w warsztatach jest październikowa wycieczka do Apilandii – Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa.

Gatunek

Kolor

III

IV

Miesiąc kwitnienia V VI VII VIII

IX

X

Rumianek pospolity Tymianek pospolity Rozmaryn lekarski Ogórecznik lekarski Szałwia lekarska Dziurawiec zwyczajny Lawenda wąskolistna Melisa lekarska Mięta pieprzowa Cząber ogrodowy

Przydomowe ogródki, tarasy i balkony to doskonała przestrzeń

Przydomowe ogródki, tarasy i balkony to doskonała przestrzeń do obcowania z przyrodą i przyglądania się do obcowania z przyrodą i przyglądania się jej na co dzień! Dlatego dzień! Dlatego też aranżując kwietne ozdobne rabaty, warto, obok bylin (bergenia, jeżówka, krokusy, lawe teżwrzosy) aranżując kwietne ozdobne rabaty, warto, obok bylin (bergenia, pierwiosnki, rozchodniki, i popularnych roślin jednorocznych (aksamitka, astry, dalie, heliotrop, ma jeżówka, krokusy, lawenda, pierwiosnki, rozchodniki, wrzosy) ponagietki, nasturcje) zadbać o towarzystwo roślin aromatycznych. Zioła, jeśli pozwolimy imi zakwitnąć, są bar pularnych roślin jednorocznych (aksamitka, astry, dalie, heliotrop, wartościowe dla pszczół, a do tego wzbogacą aromat miodów.

malwy, nagietki, nasturcje) zadbać o towarzystwo roślin aromatycznych. Zioła, jeśli pozwolimy im zakwitnąć, są bardzo wartościowe dla pszczół, a do tego wzbogacą aromat miodów. Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.

21


#aktywnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

BONIFRATERSKA FUNDACJA DOBROCZYNNA

BoniRUN II W niedzielę, 8 września na zielonych terenach Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, zorganizowany został BoniRUN – II Integracyjny Bieg Przełajowy o statuetkę św. Józefa. Pogoda dopisała a frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Na starcie pojawiło się 200 zawodników, którzy pobiegli na dystansach 2,5 km oraz 5 km. Dla młodszych uczestników przygotowane zostały trasy od 50 do 400m. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową koszulkę a po dotarciu na metę pamiątkowy medal. Uczestnikami biegu były osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy okolicznych miejscowości, Krakowa i innych województw. Statuetki św. Józefa trafiły w ręce najlepszych zawodników open (kobiet i mężczyzn) dystansów 2.5 oraz 5 km, nagrody ufundowane przez PFRON Małopolska otrzymali zwycięzcy w kategorii osoby z niepełnosprawnością. Na podium stanęli również najmłodsi uczestnicy w kategoriach wiekowych, najstarsza i najstarszy uczestnik biegu oraz Najlepsza Mieszkanka i Najlepszy Mieszkaniec Gminy Mogilany (Cecylia Job z Lusiny i Rafał Szczurek z Konar). Tym ostatnim wręczone zostały puchary ufundowane przez Wójta Piotra Piotrowskiego.

Jestem dumna, że tylu przyszło na bieg, że tylu pobiegło – zdobyło medal. I zrobili to całymi rodzinami – zwłaszcza Ci z Mogilan, naszej gminy. Kochani, dzięki Wam życie podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej staje się jaśniejsze. Bardzo Wam dziękuję! EWA DRZYZGA (nagranie z profilu bfd na fb), ambasadorka biegu

Miodobranie - Miodogranie

Tanecznym krokiem po sukcesy Mateusz Stawowy i Sara Silva to pomimo nadal młodego wieku niesłychanie utalentowana i nagrodzona już para taneczna; 12 września odebrali (po raz dziesiąty!) puchar i tytuł Mistrzów Polski – zdobyli tytuł FTS Juniorów Młodszych w kombinacji 10 tańców Kleczew 2019. Justyna to mieszkanka Libertowa, a Mateusz – Barwałdu Górnego (pochodzi z Włosani). Aktualnie para przygotowuje się do Mistrzostw Świata, które w listopadzie odbędą się w Turcji. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

URZĄD GMINY MOGILANY

22

11 września odbyło się coroczne spotkanie integracyjne dla Podopiecznych i Pracowników ośrodków wspierających osoby z niepełnosprawnością zorganizowane przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną. Piękna pogoda przyciągnęła do wspólnej zabawy ponad 300 gości z powiatu krakowskiego, zaprzyjaźnionych placówek z Małopolski, ośrodków bonifraterskich z Iwonicza Zdrój, Cieszyna, Zebrzydowic oraz braci Bonifratrów z ośrodków w Prudniku i Katowic. Spotkanie integracyjne rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą, a następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do ogrodu, gdzie czekały na nich liczne atrakcje. Można było wziąć udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce pszczelarstwa czy konkursach sprawnościowych.


KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Puchar Polski Kickboxingu w Jarosławiu W dniach 20-22.09.2019r. w Jarosławiu odbył się Puchar Polski Kickboxingu senior, junior formuła Low-Kick, w zawodach o zwycięstwo walczyło ponad 100 zawodników z całej Polski. Tego dnia i w mocno obsadzonej imprezie sportowej udział wzięli również zawodnicy z Akademii Sztuk Walki FIGHTER z Mogilan – zawodnicy Piotr Kłyś, Mariusz Wójcik, Dawid Trepczyński z trenerem Markiem Fąfrowicz. Fighterzy z Mogilan kolejny raz odnieśli sukces na zawodach, cała trójka

wróciła z medalem: Piotr Kłyś (junior - 71 kg) – srebro, Mariusz Wójcik (junior - 75) – srebro i Dawid Trepczyński (junior - 63,5) – brąz. Nasi Fighterzy do nowego sezonu przygotowywali się nawet podczas wakacji, w pierwszy tydzień lipca pojechali do Mrzeżyna na obóz kondycyjno-wypoczynkowy. Podczas wyjazdu uczestnicy pracowali nad kondycją, techniką i dobrą zabawą.

aSW FIGHTER

#aktywnie

Kajaki w Konarach Logo UKS Konary rozpoznawalne jest już w wielu miejscach. Nasze stowarzyszenie miało okazję zorganizować wiele projektów, wyjazdów oraz imprez sportowych. Dzieci miały okazję wziąć udział w programie nauki pływania współfinansowanym przez Gminę Mogilany na basenie w Kolnej. Projekt ten zakończył się wielkim sukcesem – wszyscy z 30 osobowej grupy samodzielnie pływają! Współpraca z Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich zaowocowała uczestnictwem zawodników UKS Konary w ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata Juniorów i U-23 w kajakarstwie slalomowym. Członkowie naszego klubu świetnie sprawdzili się jako wolontariusze. Działania UKS Konary to nie tylko praca z dziećmi. Naszym celem jest zmobilizowanie całej społeczności lokalnej do aktywnego stylu życia. Cyklicznie organizujemy wyjazdy dla dzieci, rodziców i sympatyków klubu na imprezy sportowe, wspólne wyjścia w góry czy też rajdy kajakowo-rowerowe.

Janusz Janik

Samoobsługowa stacja rowerowa w Gaju Gratulacje dla LKS Gajowianka za podjęcie nowej inicjatywy na rzecz nie tylko własnych zawodników i kibiców Klubu, ale mieszkańców Gaja, całej gminy i turystów. Stacja naprawy rowerów ma charakter ogólnodostępny, posłuży zawodnikom Gajowianki, zawodniczkom UKS Victoria, kibicom oraz miejscowym i przyjezdnym rowerzystom. Liczymy, że gośćmi będą także korzystający z placu zabaw, dzieci i młodzież ze szkoły, a nawet przedszkolaki. Zakup stacji został dofinansowany kwotą 2500 zł przez Gminę Mogilany w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Fundatorem stojaka na rowery jest Pan Janusz Klimas – Sołtys, sołectwa Gaj. Wydarzenie wpisało się w trwający Europejski Tydzień Zrównoważone-

go Transportu, kampanii której celem jest promocja zmiany sposobu transportu z samochodowego na bardziej ekologiczny i ekonomiczny. Zapraszamy

do korzystania ze stacji i zachęcamy do jazdy na rowerach. ROWERZYŚCI Z GAJA

23


#kulturalnie

KWARTALNIK: nr 3/2019 (lipiec - wrzesień)

Oferta zajęć na rok 2019/2020 Oferta zajęć Oferta na zajęć rok 2019/2020 na rok 2019/2020 Oferta zajęć na rok 2019/2020 Oferta zajęć na rok 2019/2020 RYSUNKU I MALARSTWA ZAJĘCIA ODPŁATNE Oferta zajęć na Zapraszamy rokWARSZTATY 2019/2020 młodzież i dorosłych.

WA TWA

WARSZTATY RYSUNKU WARSZTATY I MALARSTWA RYSUNKU I MALARSTWA RYSUNKU I MALARSTWA WARSZTATY RYSUNKU I po MALARSTWA WARSZTATY zajęcia grupowe 4 x w miesiącu 90 minut Zapraszamy młodzież Zapraszamy i dorosłych. młodzież i dorosłych. WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA Zapraszamy młodzież i dorosłych. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Zapraszamy dzieci od I klasy SP oraz młodzież i dorosłych  40 zł miesięcznie NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 90 minut  zajęcia grupowe  4 zajęcia w miesiącu grupowepo4 90 x wminut miesiącu po 90 m Zapraszamy młodzież ixdorosłych. NAUKA JĘZYKÓW NAUKA JĘZYKÓW (j. angielski, niemiecki, francuski). i dorosłych zajęciagrupowe x w miesiącu 90 minut nut 90 minut Zapraszamy zajęcia4grupowe 4 x wpo miesiącu po 90 minut dzieci Zapraszamy odNAUKA I klasy SP dzieci orazOBCYCH młodzież odOBCYCH I klasyiOBCYCH SP dorosłych oraz młodzież 40 zł miesięcznie  40 zł miesięcznie JĘZYKÓW  zajęcia grupowe 4 x w miesiącu po 90 minut Zapraszamy dzieci od I klasy SP oraz młodzież i dorosłych Zapraszamy dzieci od I klasy SP oraz młodzież i dorosłych  zajęcia grupowe 4 x w miesiącu po 45 minut  40 zł miesięcznie  40 zł miesięcznie (j. angielski, niemiecki, (j. angielski, francuski). francuski). WARSZTATY ARTYSTYCZNE Zapraszamy dzieci od I klasyniemiecki, SPfrancuski). oraz młodzież i dorosłych  KREATYWNE 40 zł miesięcznie (j. angielski, niemiecki, francuski). (j. angielski, niemiecki, zajęcia 60 zł miesięcznie (j. angielski, grupowe  4 zajęcia x w miesiącu grupowe po 45 4 x minut w miesiącu po 45 minut Zapraszamy dzieci od 9 lat. ARTYSTYCZNE niemiecki, francuski). CZNE KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE  zajęcia grupowe 4 xgrupowe w miesiącu pomiesiącu 45 minutpo 45 minut KREATYWNE WARSZTATY zajęcia 4xw KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE YCZNE KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE  60 złzajęcia miesięcznie  604złxmiesięcznie grupowe w miesiącu po 45 minut Zapraszamy  zajęcia grupowe 4 x w miesiącu 90 minut dzieci Zapraszamy od 9 lat. dzieci odARTYSTYCZNE 9 lat.po KREATYWNE WARSZTATY NA INSTRUMENTACH  60 zł miesięcznie NAUKA 60 zł GRY miesięcznie Zapraszamy dzieci od 9 lat. Zapraszamy dzieci od 9 lat. 60 złgrupowe miesięcznie  60 złdzieci miesięcznie 90 minut  zajęcia  od4 zajęcia w miesiącu grupowepo4 90 x wminut miesiącu po 90 m Zapraszamy od NA 6 latINSTRUMENTACH oraz młodzież i dorosłych Zapraszamy dzieci 9x lat. NAUKA GRY NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH  zajęcia grupowe 4 x w miesiącu po 90 minut nut 90 minut  zajęcia grupowe 4 x w miesiącu po 90 minut NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH  60 złzajęcia miesięcznie  60 zł4 miesięcznie (skrzypce, gitara, pianino). grupowe x w miesiącu po 90 minut Zapraszamy dzieci Zapraszamy od 6 lat oraz dzieci młodzież od 6 i lat dorosłych oraz młodzież i dorosłych NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH  60 zł miesięcznie WARSZTATY ROBOTYKI Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz i dorosłych Zapraszamy dzieci odmłodzież 64 lat młodzież i dorosłych  60 zł60miesięcznie  gitara, zajęcia indywidualne xpianino). woraz miesiącu zł miesięcznie (skrzypce, pianino). (skrzypce, gitara, Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz młodzież i dorosłych Zapraszamy dzieci od 5 lat oraz młodzież (zajęcia (skrzypce, gitara, pianino). (skrzypce, gitara, pianino). WARSZTATY ROBOTYKI WARSZTATY ROBOTYKI 30gitara, minut –80 zajęcia zł miesięcznie  zajęcia indywidualne 4 x windywidualne miesiącu 4 x w miesiącu (skrzypce, pianino). WARSZTATY ROBOTYKI WARSZTATY ROBOTYKI  zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu  zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu grupowe). ajęcia Zapraszamy dzieci Zapraszamy od 5 lat oraz dzieci młodzież od 5 lat (zajęcia oraz młodzież (zajęc 45 minut miesięcznie WARSZTATY ROBOTYKI  30 minut – indywidualne 80–zł100 miesięcznie 30zł minut zł miesięcznie zajęcia 4 x–w80miesiącu Zapraszamy dzieci od 5 lat oraz młodzież (zajęcia zajęcia Zapraszamy dzieci od 5 lat oraz młodzież (zajęcia  2 x w miesiącu (co 2 tygodnie) po 90 minut  30 minut – 80 zł miesięcznie  30 minut – 80 zł miesięcznie grupowe). Zapraszamy dzieci od 5 lat oraz młodzież (zajęcia 60 ––120 miesięcznie  45 minut – 100 zł miesięcznie 45 minut – 100 zł miesięcznie grupowe). 30 minut minut 80 złzłmiesięcznie grupowe). grupowe). 30miesiącu zł miesięcznie  45 minut 100minut zł miesięcznie  – 45 – 100 zł miesięcznie 0 minut  2 x w  (co 2 x2 w tygodnie) miesiącupo (co902minut tygodnie) po 90 mi grupowe).  60 minut – 120 zł miesięcznie 60zł minut – 120 zł miesięcznie 45 minut –100 miesięcznie  2 x w miesiącu 2 tygodnie) 90 minut 90 ut minut  2 x w(co miesiącu (co 2 po tygodnie) po 90 minut  60 minut 120minut zł miesięcznie  – 60 – 120 zł miesięcznie ZAJĘCIA WOKALNE  30 zł2 miesięcznie  30(co zł miesięcznie x w miesiącu 2 tygodnie) po 90 minut  60 minut – 120 zł miesięcznie  ZAJĘCIA 30 zł miesięcznie  BEZPŁATNE 30 zł miesięcznie Zapraszamy dzieci od 6WOKALNE lat orazZAJĘCIA młodzież. ZAJĘCIA WOKALNE  30 zł miesięcznie ZAJĘCIA ZAJĘCIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA BEZPŁATNE  zajęcia indywidualne 4 x od wWOKALNE miesiącu Zapraszamy dzieci Zapraszamy odZAJĘCIA 6 latWOKALNE oraz dzieci młodzież. 6 lat oraz młodzież.ZAJĘCIA WOKALNE ZAJĘCIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA TEATRALNE Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz młodzież. Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz młodzież. 30 minut 60zajęcia zł miesięcznie ZAJĘCIA BEZPŁATNE  zajęcia indywidualne 4 oraz xindywidualne w miesiącu Zapraszamy dzieci– od 6 lat młodzież. 4 x w miesiącu Zapraszamy dzieci od 6 lat orazZAJĘCIA młodzież i dorosłych.  zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu minut zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu ZAJĘCIA TEATRALNE TEATRALNE 45 zł minut miesięcznie  30 minut – indywidualne 60–zł80miesięcznie 30 zł miesięcznie zajęcia 4 –x 60 w miesiącu ZAJĘCIA TEATRALNE ZAJĘCIA TEATRALNE minut 60minut zł miesięcznie  –30 – 60 zł miesięcznie dorosłych.  30 dzieci Zapraszamy odZAJĘCIA 6 lat oraz dzieci młodzież od 6 lat i dorosłych. oraz młodzież i doro TEATRALNE minut – 80–zł60miesięcznie 45 – 80 zł miesięcznie Zapraszamy 30 minut zł minut miesięcznie Zapraszamy dzieci od 6dzieci lat SZACHY oraz dorosłych.i dorosłych. ych. dorosłych.  45 Zapraszamy odmłodzież 6 lat orazi młodzież 45 minut 80 zł miesięcznie  –45 minut –TOWARZYSKI 80 zł miesięcznie TANIEC Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz młodzież i dorosłych.  45 minut – 80 zł miesięcznie Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz młodzież i dorosłych. SZACHY SZACHY Zapraszamy pary i singli – młodzież i dorosłych. TANIEC TOWARZYSKI TANIEC TOWARZYSKI SZACHY SZACHY TANIEC dorosłych.Zapraszamy Zapraszamy dzieci Zapraszamy od 6 lat SZACHY oraz dzieci młodzież od 6 lat i dorosłych. oraz młodzież i doro  zajęcia 4TOWARZYSKI x w miesiącu po 60 minut paryTANIEC Zapraszamy i grupowe singli –TOWARZYSKI młodzież pary iTOWARZYSKI singli i dorosłych. – młodzież i dorosłych. TANIEC Zapraszamy dzieci od 6dzieci lat oraz dorosłych.i dorosłych. ych. dorosłych.Zapraszamy Zapraszamy odmłodzież 6 lat orazi młodzież INFORMATYKA pary i singli – młodzież i dorosłych. Zapraszamy pary i singli – młodzież i dorosłych. 40 złgrupowe miesięcznie  zajęcia i singli 4 zajęcia xw miesiącu grupowe 4 60 x wminut miesiącu poZapraszamy 60 minut dzieci od 6 lat oraz młodzież i dorosłych. Zapraszamy pary – młodzież ipo dorosłych. Zapraszamy dzieci od 10 do 12 latINFORMATYKA oraz młodzież i  zajęciagrupowe x w miesiącu 60 minut zajęcia4grupowe 4 x wpo miesiącu po 60 minut INFORMATYKA  40 złzajęcia miesięcznie  40 zł4 miesięcznie grupowe x w miesiącu po 60 minut dorosłych. INFORMATYKA INFORMATYKA  40 zł miesięcznie  40 zł miesięcznie odzież i Zapraszamy dzieci Zapraszamy od 10 do 12 dzieci lat oraz od 10 młodzież do 12 lat i oraz młodzie ZAJĘCIA TANECZNE INFORMATYKA  40 zł miesięcznie Zapraszamy dzieci od 10 do 12 lat oraz młodzież i młodzież i odzież i i Zapraszamy dzieci od 10 do 12 lat oraz dorosłych. Zapraszamy dzieci od 6TANECZNE lat. ZAJĘCIA TANECZNE dorosłych. Zapraszamy dzieci od 10 do 12 lat oraz młodzież i ZAJĘCIA dorosłych.dorosłych. KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE ZAJĘCIA ZAJĘCIA TANECZNE  zajęcia grupowe 4 dzieci xTANECZNE w miesiącu Zapraszamy dzieci Zapraszamy odZAJĘCIA 6 lat.TANECZNE od 6 lat.po 45 minut dorosłych. Zapraszamy dzieci od 6KOMPUTEROWE do 8EDUKACYJNE lat. Zapraszamy od 6dzieci lat. od 6 lat. Zapraszamy NE KOMPUTEROWE GRY GRY EDUKACYJNE 40dzieci złgrupowe miesięcznie  zajęcia  od4 zajęcia w miesiącu grupowepo4 45 x wminut miesiącu po 45 minut Zapraszamy dzieci 6x lat. KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE NE KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE dzieci Zapraszamy od 6 do 8 lat. dzieci od 6 do 8 lat.  zajęciagrupowe x w miesiącu 45 minut zajęcia4grupowe 4 x wpo miesiącu po 45Zapraszamy minut KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE  40 złzajęcia miesięcznie  40 zł4 miesięcznie grupowe x w miesiącu po 45 minutZapraszamy dzieci odREGIONALNY 6dzieci do 8 lat. Zapraszamy od 6 do 8 lat. ZESPÓŁ „MOGILANIE”  40 zł miesięcznie  40 zł miesięcznie Zapraszamy dzieci od 6 do 8 lat.  40 zł miesięcznieZUMBA Do zespołu dołączyć w REGIONALNY ciągu całego roku – IE” ZESPÓŁmożna REGIONALNY ZESPÓŁ „MOGILANIE” „MOGILANIE” Zapraszamy dzieci od 4 lat, młodzież ZUMBA i dorosłych. ZUMBA ZESPÓŁ REGIONALNY „MOGILANIE” NIE” ZESPÓŁ REGIONALNY „MOGILANIE” zapraszamy, próby: poniedziałki i czwartki roku – Do zespołu można Dodołączyć zespołu w można ciągu„MOGILANIE” dołączyć całego roku w20:00ciągu – całego roku ZESPÓŁ REGIONALNY  zajęcia grupowe 4 dzieci x w ZUMBA miesiącu 60 minut dzieci Zapraszamy od 4 ZUMBA lat,ZUMBA młodzież odi dorosłych. 4 lat,po młodzież iDo dorosłych. zespołu można dołączyć w ciągu całego roku –i czwartki o–20:00roku – Zapraszamy Do zespołu można dołączyć w ciągu całego roku –20:0 22:00. zapraszamy, próby: zapraszamy, poniedziałki próby: poniedziałki 20:00Zapraszamy dzieci od 4dzieci lat, młodzież dorosłych.i dorosłych. Zapraszamy od 4 lat,i młodzież Do zespołu można dołączyć wi czwartki ciągu całego roku –  40 zł miesięcznie  zajęcia grupowe  4 zajęcia x w miesiącu grupowe po 4 60 x w minut miesiącu po 60 minut zapraszamy, próby: poniedziałki i czwartki 20:00-20:00zapraszamy, próby: poniedziałki i czwartki 20:00Zapraszamy dzieci od 4 lat, młodzież i dorosłych. 22:00. 22:00.  zajęciagrupowe 4grupowe x w miesiącu 60 minut zajęcia 4 dorosłych x wpo miesiącu po 60 minut zapraszamy, próby: poniedziałki i czwartki 20:00jednorazowe 10 minut zł  40 złwejście miesięcznie  40 zł4 miesięcznie 22:00. 22:00. zajęcia grupowe x wdla miesiącu po 60 DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI MOGILANIE”  40 zł miesięcznie  40 zł miesięcznie  wejście jednorazowe  wejście dla jednorazowe dorosłych 10 dla zł dorosłych22:00. 10 zł 40 zł miesięcznie Zapraszamy dzieci od 6 lat. OGILANIE”  wejście jednorazowe ZESPÓŁ DZIECIĘCY REGIONALNY ZESPÓŁ „MALI REGIONALNY MOGILANIE” „MALI MOGIL dla dorosłych zł wejście jednorazowe dla 10 dorosłych 10DZIECIĘCY zł ZAJĘCIA PLASYCZNE DZIECIĘCYDZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI MOGILANIE” MOGILANIE” ANIE” ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI MOGILANIE”  wejście jednorazowe dla dorosłych 10 zł Zapraszamy dzieci Zapraszamy od 6REGIONALNY lat. dzieci od„MALI 6 lat. MOGILANIE” DZIECIĘCY ZESPÓŁ Zapraszamy dzieci od 5PLASYCZNE lat. ZAJĘCIA PLASYCZNE Zapraszamy ZAJĘCIA dzieci od KAPELA 6dzieci lat. od Zapraszamy 6 lat. MŁODZIEŻOWA ZAJĘCIA ZAJĘCIA PLASYCZNE 6 lat.ZESPOŁU REGIONALNEGO  zajęcia grupowe 4 dzieci x w miesiącu Zapraszamy dzieci Zapraszamy odZAJĘCIA 5 lat.PLASYCZNE od 5 lat.po 90 minut Zapraszamy dzieci od PLASYCZNE „MOGILANIE” NALNEGOZapraszamy MŁODZIEŻOWA KAPELA MŁODZIEŻOWA ZESPOŁUKAPELA REGIONALNEGO ZESPOŁU REGIONAL od 5dzieci lat. od 5 lat. Zapraszamy 40dzieci złgrupowe miesięcznie  zajęcia  od4 zajęcia w miesiącu grupowepo4 90 x wminut miesiącuMŁODZIEŻOWA poZapraszamy 90 minut KAPELA ZESPOŁU REGIONALNEGO ONALNEGO EGO MŁODZIEŻOWA KAPELA ZESPOŁU REGIONALNEGO Zapraszamy dzieci 5x lat. dzieci i młodzież, grające na: basach, „MOGILANIE” „MOGILANIE”  zajęciagrupowe x w miesiącu 90 minut zajęcia4grupowe 4 x wpo miesiącu po 90 minut MŁODZIEŻOWA KAPELA ZESPOŁU REGIONALNEGO  40 złzajęcia miesięcznie  40 zł4 miesięcznie „MOGILANIE” „MOGILANIE” grupowe x w miesiącu po 90 minutZapraszamy skrzypcach, heligonce, trąbce i klarnecie. asach, dzieci Zapraszamy i młodzież, dzieci grające i młodzież, na: basach, grające na: basac  40 zł miesięcznie  40 zł miesięcznie „MOGILANIE” Zapraszamy dzieci i młodzież, grające na: basach, basach, , Zapraszamy dzieci i młodzież, grające basach,  40 zł miesięcznie skrzypcach, heligonce, skrzypcach, trąbce heligonce, i klarnecie. trąbce i na: klarnecie. Zapraszamy dzieci i młodzież, grające na: basach, INFORMACJE I ZAPISY: skrzypcach,skrzypcach, heligonce,heligonce, trąbce i klarnecie. trąbce i klarnecie. skrzypcach, heligonce, trąbce i klarnecie. INFORMACJE I ZAPISY: INFORMACJE I ZAPISY: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach (ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany) INFORMACJE I ZAPISY: I ZAPISY: INFORMACJE INFORMACJE I ZAPISY: ) Gminny Ośrodek Gminny Kultury Ośrodek w Mogilanach Kultury w (ul. Mogilanach Grodzka (ul. 32-031 Grodzka www.gok.mogilany.pl, e-mail: gok@mogilany.pl, tel. 121, 270-16-12 /Mogilany) 6041, 25632-031 083 Mogilany) ZAJĘCIA ODPŁATNE ZAJĘCIA ODPŁATNE ZAJĘCIA ODPŁATNE ZAJĘCIA ODPŁATNE NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH ZAJĘCIA ODPŁATNE

Gminny Ośrodek Kultury wKultury Mogilanach (ul. Grodzka 1, 32-0311,Mogilany) Gminny Ośrodek w Mogilanach (ul. Grodzka 32-031 Mogilany) Gminny Ośrodek Kultury Mogilanach (ul. 1, 32-031 Mogilany) www.gok.mogilany.pl, www.gok.mogilany.pl, e-mail: w gok@mogilany.pl, e-mail: gok@mogilany.pl, tel.Grodzka 12270-16-12 tel. / 604 12256 270-16-12 083 / 604256 083

)

www.gok.mogilany.pl, e-mail: gok@mogilany.pl, tel. 12270-16-12 / 604256 083 www.gok.mogilany.pl, e-mail: gok@mogilany.pl, tel. 12270-16-12 / 604256 083 www.gok.mogilany.pl, e-mail: gok@mogilany.pl, tel. 12270-16-12 / 604256 083

24

Profile for Gmina Mogilany

Głos Gminy Mogilany 3/2019  

Głos Gminy Mogilany 3/2019  

Advertisement