Page 1

นับถอยหลังสูป่ ใี หม่

VOL.4 | NO.47 | 16-31 DECEMBER 2009


รายปักษ์ : ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

ปีที่ 4 : 16-31 ธันวาคม 2552

Beauty & Health ➏ ➊● ➊➋ ➊➍ ➊➏ ➋➍

WP World ➐ WP Club Fashion : Trend & Trick : Dress to Drink Fashion : Match Your Style : Brownie in 3 Looks Fashion : Budget : Get Cool Under 5,000 Baht Beauty : 5 Products Recommend Health Story : โรคข้อไหล่ติดแข็ง

หรือ Frozen Shoulder กับการแพทย์แผนจีน TRIA

➊➑ Feature :

อัพเดทดวงปี 53 รุ่ง หรือ ร่วง คุณแก้ได้

Lifestyle

➋➋ Woman@Work :

หทัยชนก สุวรรณทรรภ ดีไซเนอร์สาวนักบริหาร

➋➎ Woman on Top : เซ็กซ์ใน 3 แหล่งสาธารณะ ➋➏ Where to Go ➋➒ Relation Tips : 8 เทคนิคการให้ของขวัญ

ยกระดับความสัมพันธ์ ➌● Where to Go : Welcome to Christmas 2009 ➌➋ IT & Me ➌➌ Party+Product news ➌➑ He : เข้ม ยียวน ในแบบฉบับ

ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS มองหาตามสถานที่ฮิปๆ

และร้านชั้นนำต่างๆ ที่คุณผู้หญิง ชอบไปกัน

เพียงคุณส่งไปรษณียบัตร ที่อยู่ เบอร์โทร. พร้อมคำตอบว่า ได้รับ WOMAN PLUS จากที่ ใ ด รับ ผลิตภัณฑ์ สบายอารมณ์ สูตรมะยม-

มะเฟือง ชาวเวอร์ สครับ

คู่กับ สบายอารมณ์สูตร

มะยม-มะเฟือง บอดี้ครีม รวมมูลค่า 545 บาท 5 รางวัลค่ะ

โชคลาภ การเงิน การงาน สุขภาพ ความรัก

5 ปัจจัยหลักทีค่ ณ ุ ก็อยากรู้ แต่สำหรับสมัยนี ้ อาจจะอยากรูภ้ าพรวมเกีย่ วกับการเมือง

ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย เพราะปัจจัยต่างๆ

เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งใกล้ตวั มากเหลือเกิน สำหรับปีนหี้ ลายคน

ทีเ่ คยทุกข์ ขอให้ปหี น้าจงพบพาแต่ความสุข เป็นปีทอง

ของคุณบ้าง ซึ่งนักทำนายหลายท่านก็เริ่มออกมา

แสดงความเห็นใน ‘ปีเสือ’ บ้างแล้ว สำหรับ

ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนบอกว่าเสือ

เป็นสัตว์ทมี่ อี ำนาจ แสดงถึงความองอาจ

กล้าหาญ หากติดรูปเสือเอาไว้หน้าบ้าน

จะช่วยป้องกันภูตผิ ปี ศิ าจและสิง่ ชัว่ ร้ายต่างๆ

จากภายนอกได้ ซึง่ ความหมายก็ใกล้เคียงกับของไทย แต่ในการทำนายของนักพยากรณ์ใน Feature จะว่าไว้ อย่างไร มีเทคนิคและเคล็ดลับในการเสริมความเฮง

รับโชคปีหน้าอย่างไร ไม่ควรพลาดติดตามอ่านกันค่ะ และ สำหรับฉบับนี้เรามีแฟชั่นรับลมหนาวสวยสง่าในโทนสีดำ

อมตะนิรนั ดรกาลนำมาฝากกัน พร้อมชุดความงามใหม่ๆ

จากแบรนด์ดงั ทีค่ ณ ุ ต้องนึกอยากเป็นเจ้าของ แล้วอย่าลืมติดตาม

ฉบับหน้าเรามีสงิ่ ดีๆ เตรียมรับวันปีใหม่สำหรับคุณโดยเฉพาะ

Where to Find

WOMAN PLUS

พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์

Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัล เวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินกิ ทุกสาขา,

นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade

ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-

ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดโิ อทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ.

Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา

Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สถาปนา | บุรินทร์ วงศ์สงวน

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต บรรณาธิการบทสัมภาษณ์ | พิมพ์พร พฤกษถานนท์

บรรณาธิการศิลปกรรม | ปรีชา สอวัฒนชาติ กองบรรณาธิการ | สุดารัตน์ ศิริเมือง

เลขากองบรรณาธิ ก าร | จุฑามาศ กาญจนสิน ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม | สุรพงษ์ ข้อยุ่น ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ | กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล, กณวรรธน์ ใจพรหม ฝ่ายภาพแฟชั่น | วีรพงศ์ ชปารังษี

กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ ศิลปกรรมโฆษณา | อรสา ปานเมือง

พิสูจน์อักษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา | สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | วัตสันต์ พงศ์วราภา ฝ่ายบุคคล | รุจพี ชั ร เครือภูงา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน |

วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การไอทีและพัฒนาองค์กร | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ | กมลพรรณ หงษ์ยนต์

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา / การตลาด | นุจนารถ สินธนาภัทร

รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | ณัฐฌาน์ นุตตะรังค์ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | ภัทร์สิริย์ พีระนันท์รังษี, พรพิมล บุณยรักษ์

เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | วัลลภา พูลเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด | ลักคณา ทวีสุข เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพภานนท์ สมุห์บัญชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี |

ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี | บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ค่าจัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น โทร. 02 241 8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

WOMAN PLUS บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.womanplusonline.com E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W O M A N PLUS IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


wp world

6 +

เรื่อง : iD11

Bad Romance ต้องยอมรับว่า Lady Gaga เธอคนนี้สุดยอดจริงๆ ไม่ว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเป็นต้อง สร้างความฮือฮาให้กับคนดูอย่างสุดๆ ล่าสุดเธอมีงานแสดงที่ชื่อว่า Bad Romance

ซึ่งนำมาแสดงในงาน 2009 American Music Awards จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลีส

รัฐแคลิฟอร์เนีย ดูจากลุคเธอแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดที่เธอสวมใส่ รวมไปถึงท่าเต้น

ท่าฟาดแก้ว หรือเปียโนที่มีไฟลุก บอกได้คำเดียวว่า สุดยอด!!! จริงๆ

Calendar

text : Sukanya

++ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลพาเหรด

รถโบราณแห่งเมืองหัวหิน ครั้งที่ 7 เพื่อ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน ร่วมอนุรกั ษ์รถโบราณทีน่ บั วันยิง่ หาชมยากขึน้

ทุกที และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ด้านรถยนต์อันเป็นมรดกของประเทศไทย อีกทัง้ ยังร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี เมืองหัวหิน โดยรถโบราณและรถคลาสสิก จะเคลื่อนตัวออกจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิ ล ด์ กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ศู น ย์ ก ารค้ า หั ว หิ น มาร์ เ ก็ ต

วิลเลจ ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท ี ่ โรงแรมและรี ส อร์ ต ในเครื อ เซ็นทารา โทร. 0-2102-1234 ต่อ 1 ++ ส่ ง มอบความสุ ข รั บ สาย

ลมหนาว 9 ชัว่ โมงเต็มกับ 9 ศิลปิน คุ ณ ภาพ ที ่ จ ะมาขั บ กล่ อ ม บทเพลงอันไพเราะ กับคอนเสิร์ต ครั้งยิ่งใหญ่ตระการตาที่ใจกลาง กรุงเทพฯ Bangkok Winter Music Festival 2009 คุณจะได้ตื่นเต้น และเร้าใจไปกับศิลปินชื่อดัง อาทิ Groove Riders, Moderndog, Plamy, ETC., Friday, Flure, Lipta, Zeal และปิดท้ายความมันกับ Paradox พร้อมกันนี้คุณยังได้ร่วม ทำบุญเพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมทั้ง 9 มูลนิธิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 น.เป็ น ต้ น ไป ณ สนามราชมั ง คลากี ฬ าสถาน หัวหมาก ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ทุกสาขา บัตรราคา 300 / 600 / 900 / 1,200 / 1,500 / 2,000

Life is Snowfall บรรยากาศเย็นๆ อย่างนี้ WP ขอเก็บตกภาพ บรรยากาศสวยๆ ของหิมะแรกที่เมือง Hefei

เมืองศูนย์กลางของจังหวัด Anhui ทางตะวันออกของ จีนมาฝากกัน ซึ่งปีนี้ทางการจีนคาดว่าจะมีหิมะตก มากกว่าปีที่แล้ว เห็นอย่างนี้ชักอยากจะให้เมืองไทย

มีหิมะตกแบบนี้บ้างสักครั้งแล้วสิ คงจะเป็นที่ฮือฮากัน น่าดูเลยทีเดียว

wow!

Victoria’s Secret มาเพิ่มดีกรีความร้อนแรงแข่งกับอุณหภูมิที่ลดกัน

ลงเรื่อยๆ ด้วยแฟชั่นสุดฮอตจาก Victoria’s

Secret กันดีกว่า งานนี้จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์ก ซึ่งได้นางแบบชิกๆ มาร่วมเดินด้วย ไม่ว่าจะเป็น Doutzen Kroes หรือ Alessandra Ambrosio

ดูจากภาพแล้วเรียกได้ว่าแฟชั่นเซตนี้

นอกจากจะหรู เ ลิ ศ ได้ ใ จแล้ ว ยั ง คง

ความเซ็กซี่ เย้ายวนตามแบบฉบับ

ของ Victoria’s Secret ด้วยล่ะ

++ ‘ดิออน วอร์วิค (Dionne Warwick)’ ศิลปินหญิงระดับ คุณภาพของโลก ทีม่ ี 5 รางวัลแกรมมี่ อวอร์ดการันตีคณ ุ ภาพ โดยมีผลงานดังมาอย่างมากมาย อาทิ That’s what friends are for, Walk on by, I say a little prayer, I’ll never fall in love again และ Do you know the way to San Jose มาร่วม แสดงคอนเสิร์ตการกุศล ‘Take My Friends, Elephants Back Home’ ในครัง้ นี้ โดยจะนำรายได้ จากการจำหน่ า ยบั ต รเข้ า ชม

การแสดง และจากการจำหน่าย ภาพวาดของศิ ล ปิ น ยอดเยี ่ ย ม เหรียญทองจากกระทรวง วัฒนธรรม อาจารย์ปรีชา เถาทอง มอบให้ เ ป็ น ทุ น ในการรณรงค์ ช่ ว ยนำช้ า งเร่ ร ่ อ นกลั บ คื น สู ่

ถิ ่ น กำเนิ ด บั ต รราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,500 และ 1,500 บาท จำหน่ายแล้ววันนี ้ ทีไ่ ทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456


wp club

+

7

เรื่อง : Charming TK, Sukanya ภาพ : Siamxpress

runway

+

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ESPRIT

สาวสวยทีห่ ลงรักการชิมอาหาร

JANE ณัทธภัทร กมลเศวตกุญ

แฟชั่ น โชว์ จ ากนายแบบนางแบบ อาทิ นั ฐ ฐพนท์ ลี ย ะวานิ ช , เขมนิ จ จามิ ก รณ์ ,

หยาดทิพย์ ราชปาล, มาริสา แอนนิตา้ , ปัณฑิตา (แซมมี่ ) , ณั ฐ รั ฐ โมริ ส เลอกรอง, นี ร นาท โคทล์, กันต์ กันตถาวร, ดีแลน, จิรายุ ละอองมณี, มาลินี โคทล์ รวมทั้งเหล่าเซเลบริตี้มากหน้า หลายตา ที่ ตั้ ง ใจมาร่ ว มสร้ า งสี สั น และร่ ว ม บริจาคเสื้อผ้าเก่าให้กับโครงการ Do It with Love อย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ

ส่งไปถึงผู้ขาดแคลนและยากไร้ได้อย่างทั่วถึง มากทีส่ ดุ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

WP Club ฉบับนี้เราขอแนะนำสาวสวย หุน่ ดีนามว่า เจน–ณัทธภัทร กมลเศวตกุญ เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิ ด ลอิ น เตอร์ เธอเป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ รั ก การ

ชิ ม อาหารเป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ และได้ ค ลุ ก คลี กั บ อาหารมาตั้งแต่เด็กๆ จึงทำให้เธอตัดสินใจเปิด ร้านอาหาร DeLovely ร้านอาหารแห่งแรกใน ชีวิต ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากกำลังใจและ การสนับสนุนของคุณแม่ทั้งสิ้น “เจนเป็ น คนชอบชิ ม อาหารอยู ่ แ ล้ ว อี ก อย่ า ง

คุ ณ แม่ ก ็ ม ี ร ้ า นอาหารอยู ่ ซึ ่ ง ทำมา 10 กว่ า ปี แ ล้ ว

เราก็คลุกคลีมาตั้งแต่เด็กๆ เลยอยากจะมีร้านอาหาร เป็นของตัวเองบ้าง จึงลองมาเปิดร้านอาหารดู และมัน เพิ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยค่ะเพราะเราไม่เคยทำมาก่อน เป็นงานชิ้นแรก อาจจะเป็นเพราะเราโชคดีที่มีคุณแม่ ช่วยเลยยังไม่สาหัสเท่าไหร่” ความสามารถของเธอยัง ไม่หมดเท่านี้ เพราะงานอดิเรกของเธอคือการร้องเพลง สไตล์แจ๊ส ซึ่งเธอหัดร้องมาตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ เท่านั้น ตอนนี้เธอมีวงดนตรีเล็กๆ สไตล์ที่เธอชื่นชอบ เป็นของตัวเองแล้ว ทั้งยังไปร้องเพลงให้กับร้านอาหาร ของคุณแม่เธอทุกค่ำคืนวันจันทร์อีกด้วย น่าชื่นชมกับความสามารถรอบด้านของเธอผู้นี้ จริงๆ ค่ะ


10

fashion : trend & trick

+

เรื่อง : LK13

Bloom on Floor

Welcome to Party Season

ไม่มเี วลาไหนทีจ่ ะดูอกึ ทึกคึกคักเท่าช่วง ปลายปีอีกแล้ว และแน่นอนว่าเมื่อมี

ค็อกเทลสีสวย หรือแชมเปญฟองฟู่

สิ่ ง ที่ คู่ กั น ก็ คื อ สาวเปรี้ ย วอิ น เทรนด์

ในงานปาร์ ตี้ ได้ เ วลารี เ ฟรชตั ว เอง

แล้วค่ะสาวๆ ดาวสังคม

+ ลายดอกไม้เบลอๆ สไตล์

Impressionist โทนม่วง ชมพูหม่น น้ำเงินคราม กำลังเบ่งบานในเทรนด์

วันนี้ ยิ่งถ้าได้เข้าชุดกับเดรสดำจากผ้าเนื้อซีทรู และลู ก ปั ด มลั ง เมลื อ งแบบ Selena Gomez

ด้วยแล้ว ยิ่งแจ่มเจิด หรือใครชอบแบบที่เรียบเท่ กว่านี้ ก็ขอแนะนำลายดอกไม้แบบ Single Form

ที่ใช้เสี้ยวส่วนของดอกไม้ขนาดใหญ่เพียงดอกเดียว ตกแต่งชุด แต่ถ้าชอบแบบเรียบเท่ก็อาจลดทอน

ลงอี ก ด้ ว ยการหิ ้ ว กระเป๋ า สวมสร้ อ ย หรื อ ใส่ รองเท้าตกแต่งดอกกุหลาบกับเดรสสีพื้น

Less is Silent Light

+ ล้ำไปอีกนิดกับอีกไอเดียที่กำลังจะมาถึงในปีหน้าของ Celine ที่กลับมาสู่ความ

นิยมในยุค 2000 กับแนวคิด Minimalist ด้วยการผสมผสานผ้าพื้นสีเดียวแต่ต่าง วัสดุ นั่นคือการใช้หนังตัดเย็บเป็นเดรสร่วมกับผ้าเนื้อกำมะหยี่ ไอเดียนี้เหมาะ มากสำหรับสาวเปรี้ยวที่ชอบความโดดเด่นในแบบลึกลับ ลองสวมเดรสหนังเปลือยไหล่ร่วมกับผ้าพันคอเนื้อขนสัตว์ และรองเท้าหนังสิคะ หรือจะ สลับกัน ด้วยการสวมเดรสดำจากเนื้อผ้าแมตช์ชุดกับผ้าคลุมไหล่จากหนังเนื้อบางก็สวยเด่นไม่แพ้ใคร

+ Animal Print ผ้าลายเสือ ม้าลาย เป็นอีก

Wild Night Party

หนึ่งเทรนด์ที่มาแรง โดยเฉพาะการเลือกแบบ ที่พิมพ์ลงบนผ้าเนื้อบางเบา อย่างเซเลบริตี้ Katy Perry เธอสวมเดรสลายเสือที่แมตช์ช่วงอกกับผ้าซีทรูสีดำ และกำไลโซ่ทอง รูปแบบของเดรสที่พิเศษใน RTW Autumn-Winter 2009-2010 คือการเน้น ดีไซน์เปลือยไหล่ข้างเดียว และคงจะเริดมาก ถ้าคุณนำไอเดียนี้มาผสม กับผ้าพิมพ์ลาย หรือเลือกแต่งเดรสสีพื้นเข้าชุดกับรองเท้า กระเป๋าถือ หรือกำไลที่พิมพ์ลายขนสัตว์


12

fashion : match your style

+

เรื่อง : Prissilla | ภาพ : กณวรรธน์

วันสบายๆ กับช่วง

เวลาที่ไม่อยากมี

อารมณ์หญิงมากนัก

Sports Day

• ฮู้ดลายขวาง สอบถามราคาได้ที่ Adidas • กางเกงยีนส์ขาสั้น ราคา 1,090.- จาก Chic Able • รองเท้าบู๊ต ราคา 2,350.- จาก The Show Room • แว่นกันแดด สอบถามราคาได้ที่ MNG

Street Look ลุ ค ที่ เ หมาะกั บ สาวเซอร์ แ ต่ แ อบเก๋

ด้วยปกเสื้อที่ประดับด้วยขนมิ้งค์

หยิบ Item สีน้ำตาลมาแมตช์ใส่รับลมหนาว กับ 3 ลุค ที่จะทำให้คุณมีทั้งอารมณ์

หรูหราไปจนถึงชุดที่ใส่ในวันสบายๆ แต่ก็ไม่ เรียบง่ายจนเกินไป เพราะมนต์แห่งสีน้ำตาล นี่แหละจะทำให้คุณดูโก้หรูแต่แฝงไว้ซึ่ง ความน่ารักและมีเสน่ห์อย่าบอกใครเชียว

• แจ๊คเก็ตผ้าร่ม ราคา 2,950.- จาก Four Seasons • กางเกงยีนส์ สอบถามราคาได้ที่ MNG • รองเท้าบู๊ต ราคา 2,350.- จาก The Show Room • กระเป๋าสะพาย สอบถามราคาได้ที่ MNG

In Great Style เรียบหรูและดูดีกับลุคที่เหมาะสำหรับ ทำงานก็ดีหรือออกงานก็ได้

สถานที่จำหน่าย Adidas Shop ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว MNG ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว Aigner ชั้น 1 เกษรพลาซ่า Espada ชั้น 2 เซ็นทรัล ลาดพร้าว J Shoes ชั้น M สยามพารากอน

• เสื้อโค้ต สอบถามราคาได้ที่ Espada • กระเป๋า สอบถามราคาได้ที่ MNG • ถุงมือ สอบถามราคาได้ที่ Aigner • รองเท้าบู๊ตหนัง สอบถามราคาได้ที่ J Shoes


fashion shopping

+ 13

+ เสื้อโปโลแขนสั้น

ราคา 890 บาท

+ เสื้อแจ๊คเก็ตชาย

ราคา 2,200 บาท

Smart

+ เสื้อเชิ้ตแขนยาว

ราคา 1,250 บาท

Style

+ กางเกงขายาว ราคา 1,250 บาท

by Pacific Union

เพิ่มเสน่ห์ให้วันพักผ่อนมีสีสัน ด้วยเทรนด์หล่อรับลมหนาวคอลเลกชั่นใหม่

แบบ Casual Style ที่สาวๆ เห็น

เป็นต้องตกหลุมรัก

+ เข็มขัดชาย

ราคา 790 บาท

+ กางเกงยีนส์ ราคา 1,250 บาท + รองเท้าแตะ ราคา 350 บาท

มีจำหน่ายเฉพาะที่โรบินสัน


14

fashion : budget

+

เรื่อง : Prissilla | ภาพ : กณวรรธน์

กำไลไม้

ราคา 359 บาท จาก Sirasa

สร้อยคอ

ราคา 259 บาท จาก Sirasa

สร้อยคอหินสี

ราคา 499 บาท จาก Sirasa

Get Cool

Under 5,000 Baht

เดรสแม็กซี่

สีม่วง

ราคา 939 บาท จาก Sirasa เดรสแม็กซี่

สีเขียว

ราคา 939 บาท จาก Sirasa ผ้าพันคอ

สีเขียว

ราคา 349 บาท จาก Sirasa

นับว่ากระแสโบโฮยังคงอินทุกฤดูกาล หน้าหนาวครั้งนี้ลองแมตช์เดรสทรงแม็กซี่ โทนสีม่วงและเขียวที่กำลังเกาะกระแสอยู่ กับเครื่องประดับสไตล์โบโฮ แค่น ี้

ก็เพิ่มเสน่ห์แห่งฤดูกาลให้กับคุณแล้วล่ะ

ผ้าพันคอสีขาว

ราคา

349 บาท จาก Sirasa

รองเท้ารัดส้น

ราคา 3,500 บาท จาก Steve Madden

สถานที่จัดจำหน่าย Sirasa ชั้น 3 ยูเนี่ยนมอลล์ 081-175-0644 • Steve Madden ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม • The Show Room ชั้นใต้ดิน เซ็นทรัล ลาดพร้าว

รองเท้าบู๊ต ราคา 2,350 บาท จาก The Show Room


16

beauty

+

เรื่อง : Pitchyy

Products

Recommend Absolute Repair Treatment Serum

แก้ ป ั ญ หาผมแตกปลายด้ ว ย แอ็ บ โซลู ท

รีแพร์ ทรีตเมนต์ เซรั่ม เนื้อบางเบา

มีโพลีเมอร์เข้มข้น ทำงานในชั้นผิวผม เพียงใส่บริเวณปลายผมทุกครั้งหลังสระ หรือหลังเป่าไดร์ก็จะเหมือนมีเกราะ ป้องกันเส้นผมจากความร้อนและแสงแดด ราคา 690 บาท จาก ลอรีอัล

Urban Rituelle

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากออสเตรเลี ย กลิ ่ น ใหม่ เป็ น ขิ ง มะนาว และไซทรัส ผสมกลิ่นซินนามอนหอมหวาน ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น สดใสทุ ก เช้ า ที ่ อ าบน้ ำ และทาโลชั ่ น ที ่ ผ ิ ว กาย สามารถใช้ ท ามื อ

ได้ ด ้ ว ย เหมาะกั บ การพกพาไปต่ า งจั ง หวั ด ช่ ว งเทศกาลนี ้

ราคา 690-790 บาท

KATE ความงามแบบสาว

ญี ่ ป ุ ่ น มาใหม่ ท ั ้ ง เซต มี อ าย แชโดว์ เ กล็ ด ประกายวาววับ Reflect Mirror Eyes สะท้อนสีเปลือกตาสวยเหมือน กระจก มี อ ายไลเนอร์ Super Sharp Liner ที ่ ป ลายพู ่ ก ั น เรี ย วยาว วาดเส้ น ได้ บ างชั ด ราคา 290 บาท และมี ร องพื ้ น เนื ้ อ แมท ชนิดน้ำ กันแดดได้ 20 เท่า Lasting Cover Liquid ราคา 590 บาท และยั ง มี ม าสคาร่ า ที ่ ใ ห้ ข นตาหนา งอนสวย มีแป้งฝุ่นอัดแข็งที่ช่วยปกปิด รอยแดงและรอยสิว

Sublimateur Jour

ถ ้ า ค ุ ณ รู ้ ว ่ า เ ส ้ น ผ ม

ต้ อ งเสี ย โปรตี น ทุ ก วั น จากความร้อน การเป่าไดร์ เส้นผมจะ อ่อนแอและแห้งเสีย คุณจะไม่ดู แ ล เส้ น ผมเชี ย วหรื อ ซั บ ไลเมอร์ จอร์ เป็ น นวั ต กรรมล่ า สุ ด จากห้ อ งวิ จ ั ย

ลอรี อ ั ล เป็ น ครี ม บำรุ ง สำหรั บ ผม แห้งและอ่อนแอ ชนิดไม่ต้องล้างออก ใช้ ไ ด้ ท ุ ก วั น เพื ่ อ ฟื ้ น ฟู เ ส้ น ผมให้

แข็ ง แรง บำรุ ง ล้ ำ ลึ ก ได้ ท ั น ที โดย

ไม่ทำให้เส้นผมลีบแบน ราคา 1,100 บาท จาก เคเรสตาส

Love Balm

ตลั บ เดี ย วก็ เ พี ย งพอ สำหรับหนาวนี้ N e w Jurlique Love B a l m บ า ล ์ ม อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค ์

ที่มีมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นสูงบำรุง ผิวที่แห้งแตกได้ดี มีกลิ่นหอมของ

อโรมาเธอราพี ใช้ทาได้ทั้งริมฝีปาก ข้อศอก หัวเข่า เท้า และมือ พกพา ไปไหนก็สะดวกใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการ และแน่ น อนว่ า ส่ ว นผสมสารสกั ด จากไบโอไดนามิ ค เป็ น พื ช สมุ น ไพร

ที่เพาะปลูกในฟาร์มออร์แกนิก ราคา 590 บาท

เคล็ดลับผิวสวยของ นัท มีเรีย

เมื่อก่อนนัทจะให้ความใส่ใจกับการ ดูแลผิวหน้ามาก ซึ่งนัทเองก็มีครีม บำรุงผิวที่ถูกใจ คือ โอเลย์ โททัล เอฟเฟ็กต์ ที่ใช้เป็นประจำมาตลอด แต่พอมาตอนหลังๆ ต้องเจอแอร์เย็นๆ ทำกิจกรรมทางน้ำต้องเจอแสงแดด ผิวที่แห้งอยู่แล้วก็ยิ่งแห้งไปใหญ่ ทีนี้มาเจอเคล็ดลับดีๆ ครีมอาบน้ำ โอเลย์ โททัล เอฟเฟ็กต์ ที่ช่วยบำรุงผิวกายได้ทุกครั้ง

ที่อาบน้ำเหมือนเราทาครีมบำรุงไปด้วยเลย นี่ล่ะค่ะ เคล็ดลับผิวสวยของนัท


NARS Holiday 2009 Collection ออกแบบไว้อย่างหรูหรา แฝงด้วยความเร่าร้อน ด้วย เฉดสีที่เน้นไปกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง รู้สึก ถึงความสวยงามและเซ็กซี่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ Soft Touch Shadow Pencil พกพาสะดวกพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอยได้หลายรูปแบบ เป็นดินสอ ทีง่ า่ ยต่อการใช้ ส่วนเปลือกตาบริเวณนีใ้ ช้สสี นั ของ Mousson Cream Eyeshadow สีเงินทีใ่ ห้สคี มชัด สมดุลกับเนือ้ ครีมบางเบา หรือจะใช้เป็น Brousse Duo Eyeshadow สองสีในตลับเดียวทาเปลือกตาและ ไฮไลท์ให้ดวงตาดูโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีในส่วนของยาทาเล็บ Rouge Andalou Nail Polish เฉดสีแดงและแอปเปิล้ ทอง ครบเครือ่ งตรงริมฝีปากด้วย Lip Pencil และ The multiple ผลิตภัณฑ์ ยอดนิยม เป็นครีมทีใ่ ช้ได้หลากหลาย ดวงตา แก้ม ริมผีปาก และผิวคุณ

• NARSTHGIFT 2009

เซตแรก 15 Anniversary Palettes ที่บริเวณด้านหน้า ตลับมีเลข 15 แสดงเพื่อบ่งบอกถึงวันครบรอบปีของ นาร์ส ด้านในมีกระจกขนาดใหญ่เพื่อความสะดวก และ ถนัดในการทา ราคา 2,700 บาท

• D. LOVELY LIP GLOSS DUO SET ดูโอ ลิปกลอส แบบสองด้าน ขนาดเล็กกะทัดรัดสี่แท่ง พร้อม แปรงทาหัวฟองน้ำที่ง่ายต่อการทา ลงตัวพอดีในกล่องสวย สีแดงสด สำหรับ

วันหยุดนี้หรือให้เป็น ของขวัญสำหรับ เพื่อนรัก ราคา 1,750 บาท

• COFFRET

PLEIN ETÉ

MINI MULTIPLE SET

• I WANT YOU LIP GLOSS SET

เซตลิปกลอสขนาดกลาง พร้อมแปรงทาแบบหัวฟองน้ำที่ใช้ง่าย ประกอบด้ ว ย กรี ก ฮอลิ เ ดย์ (Greek Holiday), ดอล์ เ ซ่ วิ ต ้ า (Dolce Vita), เทอกิ ช ดี ไ ลท์ (Turkish Delight), สตริ ป ที ส (Striptease) และออแกซั่ม (Orgasm) ราคา 1,650 บาท

WP tips

ทำให้เกิดริ้วรอยมากที่สุด…แสงแดด

ผลการศึกษาจาก University of California San Francisco แนะนำ

ให้ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 เป็นอย่างน้อย แม้ว่าจะอยู่ในบ้าน ก็ตาม เพราะรังสียูวีจากแสงแดดสามารถทะลุผิวชั้นบนเข้าไปถึงโครงสร้างผิวชั้นใน ริ้วรอยส่วนใหญ่จึงเกิดจากการโดนแสงแดดที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิต ยังไม่สายเกิน ไปที่จะเริ่มป้องกันอย่างจริงจัง ปัจจุบันครีมกันแดดมี 2 ชนิด คือ a. ครีมกันแดด ชนิดเคมี (Chemical Sunscreen) ออกฤทธิ์โดยดูดซับ UV และ b. ครีมกันแดดชนิด กายภาพ (Physical Sunscreen) ออกฤทธิ์โดยสะท้อนแสง UV ออกไป ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์ • Lapealla Ultimate Sun Protect SPF 50

มีไมโครไททาเนียมไดออกไซด์

ครีมสีเนื้อ อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว

Call Center โทร. 082-556-7999

Hair Coat ช่วยอะไรเส้นผมบ้าง

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมือนเกราะปกป้องเส้นผมจากภายนอก ทุกวันนี้ สาวๆ ในเมืองใหญ่ผมแห้งเพราะโดนฝุ่นควัน แสงแดดทุกวัน ผมจะ

ขาดเสียและหลุดร่วงง่าย การคิดค้นวิวัฒนาการที่นำโปรวิตามินบี 5 คอมเพล็กซ์ อนุภาคขนาดเล็ก มีคณ ุ สมบัตลิ ะลายดีในน้ำ แทรกซึมเข้าสู่ เส้นผมทีเ่ ปียกได้ง่ายมาก ใช้ใส่หลังสระผม ทำให้หวีผมง่าย เพื่อการ ยึ ด เกาะและบำรุ ง ตามรอยแยกขาดของเกล็ ด ผมที ่ เ ปิ ด ออก ทำให้

ผมเสียได้รับการฟื้นฟูให้มีสุขภาพดี เรียบลื่นขึ้น • แพนทีนTM โปร-วีTM โพรเทค แอนด์ แคร์ แฮร์โค้ท

ขนาด 45 มล. ราคา 35 บาท ขนาด 90 มล. ราคา 59 บาท

ชุดมัลติเพิลขนาดมินิ รวมสี ยอดนิยมให้สาวๆ ใช้อย่าง สนุกทุกวัน สามารถใช้ได้ทั้ง ตา แก้ม ปาก และผิวกาย สาวๆ ส่วนใหญ่ต้องมีไว้ในกระเป๋าเครื่อง สำอางสักอัน ราคา 1,450 บาท

ชะลอวัย

แอนตี้-เอจจิ้ง หรือแอนไท-เอจจิ้ง ใครๆ ก็อยากดู หน้าไม่แก่ ไม่มรี วิ้ รอย การใช้โปรแกรมสุขภาพไปสมัคร ออกกำลังกายมีเทรนเนอร์คอยสอนคอยดูแลในฟิตเนส เป็นสิง่ ทีส่ าวๆ กำลังนิยมทำกัน หรือไม่กก็ ารมองหาคลินกิ คุณหมอทีม่ ี เครือ่ งมือเครือ่ งไม้เลเซอร์ดๆ ี ทันสมัย กับโปรแกรมลดราคาทรีตเมนต์ แบบกระหน่ำหนำใจ จองสักคอร์สไว้ทำหน้าเด้งกันเป็นแถว แต่อย่า

ลืมว่า อีกหนึง่ วิธที จี่ ะช่วยให้คณ ุ ดูสดใสได้เสมอ นัน่ ก็คอื การทำจิตใจ ให้เบิกบาน ไม่เครียด ทานผัก ทานผลไม้เยอะๆ งดเหล้า งดบุหรี่ จะเป็นการดีตอ่ ผิวหน้า ของคุณอย่างทีส่ ดุ ค่ะ และอย่าลืมทำ ความสะอาดผิวหน้า อย่างล้ำลึก ถูกครบตาม ขัน้ ตอน พร้อม ดูแลผิวทุกวัน ด้วยครีม บำรุงผิว คุณภาพดีๆ

• Anti-aging Day and Night Cream

ราคากระปุกละ 8,500 บาท จาก ลาแพรรี่


18

feature

อัพรุเดทดวงปี 53 ่ง ร่วง คุณแก้ ได้

+

เรื่อง : หอมปรางค์

หรือ

อีกไม่กี่วินาทีก็จะถึงกาลที่ต้องอำลาปีเก่าอย่างปี ‘วัว’ เพื่อคอยต้อนรับปี ‘ขาล’ อันเป็น

ปีพุทธศักราช 2553 (2010) และก็ตามธรรมเนียมเมื่อปีใหม่มาทักทายบรรดา

‘พลพรรคคนทายทัก’ ก็จะขันอาสาฉายภาพรวม ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนทั้ง 12 ราศี ดังนั้น WP ฉบับนี้ก็ไม่พลาดที่จะนำดวงชะตาราศีของคนทั้ง 12 ราศี

ในปี ‘เสือโหย’ ที่ใครเขาว่ามาให้อัพเดทก่อนใคร ถ้าใครอยากรู้ว่าปีหน้าจะมีชะตาชีวิต

พลิกผันอย่างไร ต้องรีบเปิดอ่านในทันที

ธั น ยมั ย ธำรงพุ ท ธิ กุ ล นั ก ปรั บ สมดุ ล แห่งดวงดาวชื่อดัง แนะเคล็ดลับว่า ทุกราศี พอสิ้นปีวัวและปีเสือมาเยื อ นเมื ่ อ ไรเพื ่ อ ให้ ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์ ต้องตกแต่งบ้านให้มีแสงสว่างไว้ก่อนเพื่อดึงดูดสายตาผู้คน รวมไปถึงในวันปีใหม่ให้เปิดเพลงบรรเลงให้ทั่วบ้านเพื่อล้างพลังงาน บ้านรกออกไป และจุดเครื่องหอมให้รอบทิศทั่วบ้าน เพราะกลิ่นของเครื่องหอมจะทำให้คนอยู่ในบ้านมีความสุข ที่สำคัญอย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ทุกชนิดชำรุดเด็ดขาด ถ้าส่วนไหนมีปัญหาต้องรีบซ่อมแซมหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นการด่วน โดยเฉพาะหลอดไฟให้เสียไม่ได้ อีกอย่างคืออย่าเอาเตาแก๊สไปวาง

ตากแดดหรือมีคราบสกปรกเป็นอันขาด มิเช่นนั้นเทพเจ้าเตาไฟจะไม่อยู่กับเราจนทำให้เราไม่มีเงินเก็บได้

ปรับสมดุลชีวิต กระตุ้นพลังงานดี รับปี ‘เสือ’

• ราศีเมษ

| 21 มี.ค.-20 เม.ย.

สามารถเสริมชะตาเรื่องการงานให้เด่นได้ด้วยการเลือกใช้ พลังจากสีธาตุไม้อย่างโทนสีเขียวทุกชนิด ไว้เป็นแอ็คเซสโซรี่ หรือไม่ก็เสื้อผ้า คนราศีนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือมันสมอง ดังนั้น

ถ้าอยากให้หวั ครีเอทคิดงานปรูด๊ ปร๊าดต้องดูแลเส้นผมให้เงางาม อยู่ตลอดเวลา หรืออาจทำสีผมให้มปี ระกายเขียวก็ได้ จะช่วย เรียกโชคลาภเข้ามา

• ราศีพฤษภ | 21 เม.ย.-21 พ.ค. ปีนี้ชาวราศีนี้ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น ดังนั้นควรหา ควายสีทองมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้เพราะจะได้ ช่วยให้มีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ห้ามใส่เสื้อคอเต่าเป็นอันขาดเพราะจะ ปิดกั้นโชคดีๆ ที่จะเข้ามาหาคุณ • ราศีเมถุน

| 22 พ.ค.21 มิ.ย. การประสานงานค่อนข้างโดดเด่น แต่ก็จะทำให้เหนื่อยให้กับการพูด หรือเจรจา ดังนั้นควรเลือกใส่เสื้อผ้า ที่มีแขน 3 ส่วน หรือ 4 ส่วนจะช่วย ได้ ม ากขึ ้ น ที ่ ส ำคั ญ ควรเลื อ กใช้ เสื้อผ้าที่มีโทนสีน้ำตาล หรือสีโกโก้

ก็จะช่วยให้ชีวิตมีร ะเบี ย บแบบแผน มากขึน้ เพราะชาวราศีนเ้ี ป็นพวกชอบ ผัดวันประกันพรุ่ง

ราศีกรกฎ | 22 มิ.ย.-22 ก.ค. จะมีปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างเด่นในปีหน้า ดังนั้นสาวๆ ราศีนี้ควรหาสร้อยไข่มุก หรือใส่จี้เม็ดเล็กๆ หนึ่งเม็ดก็ได้ เพื่อ จะได้เรียกพลังความรักเข้ามาหาตัวคุณ ที่สำคัญปีหน้านี้คุณ ควรตกแต่งบ้านด้วยดอกบัวเยอะๆ เพราะจะ ช่ ว ยทำให้ ค นในครอบครั ว รั ก ใคร่ ก ั น มากขึ้น อันเนื่องมาจากปีหน้าคุณ มีดวงจะมีปัญหากับคนใน ครอบครัวสูงมาก

• ราศีสิงห์

| 23 ก.ค.-23 ส.ค. ปีหน้าดวงค่อนข้างรุ่งโรจน์อย่างมากโดยเฉพาะการติดต่อกับต่างประเทศทุกรูปแบบ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมดวงยิ่งขึ้นไปอีกควรไปเสริมดวงด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง กับพระประจำวันเกิด เพราะจะทำให้ชีวิตเกิดความสว่างไสว มีความชัดเจนมากขึ้น

• ราศีกันย์ | 24 ส.ค.-22 ก.ย. ดาวย้ายงานเด่น ทำงานหนักกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นควรใส่เสื้อผ้า

ที่มีสีสันสดใสเข้าไว้อย่างสีส้มสด สีแดงสด และอาจมิกซ์แอนด์แมตช์ด้วยกางเกง

สีพื้นก็ได้ เพื่อเป็นการเรียกโชคลาภเรื่องงานเข้ามาหาตัว • ราศีตุล | 23 ก.ย.-23 ต.ค. ชาวตุลเรื่องความรักจะเด่นมากทั้งมีเรื่องรักซ้ำซ้อน ดังนั้นจึงเสริมดวงได้ด้วยการไปหา กังหัน หรือพัดมาติดไว้ทบ่ี า้ น หรือหาจักจัน่ มาตัง้ บนโต๊ะทำงานก็จะช่วยเปลีย่ นเรือ่ งร้าย ให้กลายเป็นดี ที่สำคัญต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะจะมีดวงเจ็บป่วยมากที่สุด • ราศีพิจิก

| 24 ต.ค.-22 พ.ย. ทิปง่ายๆ ของชาวราศีนี้คือหยุดเหวี่ยงกับคนรักและหาเวลาไปออกกำลังกายบ้าง ทุกอย่างจะดีขึ้น อาจไปหาซื้อภาพภูเขาหรือไม่ก็ลูกโลก ไปแขวนไว้ที่ผนังหรือโต๊ะทำงานก็ได้ รวมทั้งถ้าอยากจะปิ๊งไอเดียการทำเงินก้อนใหญ่ลองทำไฮไลท์สีผม ก็จะช่วยให้หาเงินได้คล่องขึ้น

• ราศีธนู | 23 พ.ย.-21 ธ.ค. คุณกำลังจะมีโชคจากการลงทุนหรือร่วมหุ้นเพื่อเสริมดวงมากยิ่งขึ้นควรเลือกเสื้อผ้าให้ดูโดดเด่นเข้าไว้ และหาเสื้อโค้ตนุ่มๆ ติดตัวไว้ด้วย

ก็จะยิ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญถ้าจะออกไปเจรจาหรือทำงานต้องสวมรองเท้าหัวเรียวหรือหัวแหลมที่มี ปลายเป็นสามเหลีย่ มหน่อยๆ ก็จะยิง่ ดี เพราะจะได้ชว่ ยให้คณ ุ มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น

• ราศีมังกร | 22 ธ.ค.-20 ม.ค. โชคของคุณจะมาพร้อมกับคำพูดดังนั้นเพื่อเติมเสน่ห์ให้กับคำพูดมากขึ้น คุณต้องนำลิปกลอสมาทาที่ริมฝีปากอยู่เสมอ ถ้าจะให้ดี

อาจปลุกเสกเล็กน้อยด้วยการเอาลิปกลอสไปอาบแสงจันทร์ในวันขึ้น 15 ค่ำ ก็จะยิ่งทำให้มีโชคในการเจรจามากเท่านั้น ส่วนคุณผู้ชายก็ทา

ลิปมันอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ริมฝีปากแห้งเป็นอันขาดไม่งั้นโชคหดไม่รู้ด้วย • ราศีกุมภ์ | 21 ม.ค.-18 ก.พ. เรื่องงานที่คุณหว่านไว้ตั้งแต่ปี 52 พอเข้าปี 53 งานทั้งหมดจะทยอยเข้ามาหาคุณ แต่ถ้าจะให้ไม่พลาดเป้าคุณควรหาเสื้อผ้าหรือแอ็คเซสโซรี่ อย่างสีม่วงแดง, สีม่วง, สีฟ้าน้ำทะเล มาไว้ติดตัวเพราะจะได้เรียกโชคดีๆ เข้ามาหา หรือไม่ก็หาแหวนคริสตัลมาใส่ไว้ที่นิ้วกลางก็ได้เพราะ จะได้ขยายพลังงานในตัวคุณให้มากกว่าเดิม

• ราศีมีน | 19 ก.พ.-20 มี.ค. ราศีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนคือประมาณช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เพื่อกระตุน้ โชคลาภในเรื่องการงานควรมีผ้าคลุมไหล่ติดโต๊ะทำงานไว้บ้างก็ได้ ที่สำคัญปีนี้สาวๆ ควรเน้นเรื่องของดวงตาให้มากที่สุด ควรทำให้ดวงตามีความคมเข้มด้วยการกรีดอายไลเนอร์ให้เฉี่ยว ส่วนคุณผู้ชายต้องดูแลบริเวณโหนกคิ้วให้ดีอย่าปล่อยให้รกเพราะ ความโชคดีอาจหลุดลอยไปก็ได้


ดวงดาวความรักปี 2010 กับ อ.จอย ยิปซี ภาพรวมความรักของคนทั้ง 12 ราศีในปีหน้าจะเต็มไปด้วยความสับสนว้าวุ่นใจ สิ่งสำคัญที่สุดของความรักคือเราต้องรัก ตัวเองอย่างถูกต้อง ควรวางแผนจิตใจ การใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง สำหรับผู้มีความรักทุกวัย หรือผู้ที่กำลังมองตนเองกับ ความรัก ต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง ช่วงหนึ่งของชีวิตรักอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตเราจะค้นพบการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะกับ สถานการณ์ปัจจุบัน การฟืน้ ฟูจติ ใจเห็นคุณค่าของผูอ้ น่ื การเสียสละเพือ่ ส่วนรวมเพราะการมีความรักต้องพิจารณาใคร่ครวญและเข้าใจในความต้องการ

ซึ่งกันและกัน ต้องมีเหตุผล มีเป้าหมายเข้าใจหลักการใช้ชีวิต มองและเข้าใจในความรักที่เราต้องการด้วยความเป็นจริง อย่างหนึ่งที่ ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น คือเราสามารถกำหนดโชคชะตาของตนเองให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้ ทางที่ดีเราต้องเตรียมความพร้อม รับกับทิศทางความรักในปี 53 ให้ดี สิง่ หนึง่ สำคัญทีส่ ดุ คือการรักสุขภาพของตัวเองเพือ่ ทีจ่ ะได้มพี ลัง และ หมัน่ เติมความรักให้แก่กนั ปรารถนาดีต่อกัน นอกจากนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดสำหรับทุกราศี คือเรื่องของคำพูด การกระทำ การแสดงออกให้ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าความรักจะดีหรือร้าย เราทุกคนจะไม่ขาดความรักคือการรักตัวเองให้เป็นก่อน

แก้เคล็ดอกหักซ้ำซาก คนที่โชคดีในเรื่องความรักก็ถือว่าดีไป แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงนั่งจับเจ่ากอดตัวเองอยู่ ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังค้นหารักแท้ไม่เจอสักที วันนี้เราจึงมีคาถาหาแฟนมาฝาก สาวๆ WP กัน อ.จอย ยิปซี เจ้าของเว็บไซต์ www.lovejoytarot.com แนะเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงทางด้านความรักว่า ถ้าใครที่อยากพบเจอคู่แท้ลองไปหาซื้อฉัตรเงินหรือฉัตรทอง 5 ชั้นเล็กๆ ไปถวายยังพระประธานของวัดที่คุณไป ทำบุญเป็นประจำ และเวลาถวายของก็อธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่า ขอบุญกุศลที่ถวายฉัตรเงิน ฉัตรทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ให้สมหวังด้านการเงิน การงาน และความรักให้ท่านคุ้มครองโชคชะตาทำให้พบกับคนดีๆ ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตด้วยเถิด อีกด้านหนึ่งของความเชื่อของคนโบราณ คือถ้าอยากพบคู่เรียงเคียงหมอนในเร็ววันต้องถวายเทียนไขคู่สำหรับจุดบูชาพระ และก็อธิษฐานต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ว่าจากอานิสงส์ที่ถวายเทียนคู่นี้ไปเพื่อให้คนที่ใช้เทียนต่อเกิดความสว่างในชีวิต ก็ขอให้ข้าพเข้า (ชื่อ-นามสกุล) พบเจอกับสิ่งดีๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความรัก เพื่อน ให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบกับแสงสว่างในเร็ววันด้วยเถิด สำหรับคนที่มีรักกี่ครั้งก็ยังพลัดพรากจากกัน อ.จอยก็แนะนำว่า คนโบราณสมัยก่อนถ้าเขาอยากหาคู่และยังหาไม่ได้เขาจะใช้วิธีการลอยกระทง โดยภายในกระทงจะประกอบไปด้วย ถ้วยที่ใส่ของ 19 อย่าง ทั้งของหวาน ของคาว อาหาร ข้าว ดอกไม้ เทียน และจุดธูป 19 ดอกลงไปในกระทง ตัดผม ตัดเล็บ และก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว 1 ตัวใส่ลงไปในกระทงด้วย จากนั้นก็ตั้งอธิษฐานจิตว่า ขอให้กระทงใบนี้ลอยเอาทุกข์โศกออกไปจากชีวิต แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ถ้าข้าพเจ้าเคยบนบานไว้ตั้งแต่ชาติไหนๆ ว่าจะไม่ขอมีคู่ก็ตาม ก็ขอให้กระทงใบนี้ลอย เอาคำอธิษฐานนั้นออกไปด้วย และขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ พบเจอคนรักคู่ครองที่เป็นคนดีในชีวิตแทน ที่สำคัญการลอยกระทงนี้ทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น คือลอยในวันคล้ายวันเกิด ส่วน ป้านาง-เพิ่มพูน มณีศรี หมอดูประจำกายนักการเมืองชื่อดังหลายคน แนะเคล็ดสำหรับคนที่คร่ำครวญหาความรักมาแรมปีแต่ก็ไม่เคยพบกับรักแท้เลยสักครั้งว่า ก่อนอื่นคุณต้อง กลับไปถามคุณแม่ก่อนว่าคุณมาจุติด้วยวิธีใด คุณพ่อคุณแม่ไปบนบานศาลกล่าวขอมาหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้คุณถามคุณแม่ว่าท่านไปบนบานศาลกล่าวที่ใด เมื่อทราบแล้วคุณก็จง ไปขอบารมีท่านให้ท่านช่วยประทานคู่ครองให้คุณ เพราะเทพเจ้าองค์นั้นเขาอาจจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เลยทำให้คู่แท้ยังไม่เข้ามา หากแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งคือคุณเกิดคุณมาเองโดยที่แม่ไม่ได้บนบานศาลกล่าวกับเทพพระเจ้านั้นก็หมายความว่าคุณอาจดื้อมากเทวดาก็เลยแล้วส่งให้มาเกิดดังนั้นคุณจะเป็นพวกที่มี เทวดาคุม้ ครองอยู่ ฉะนัน้ คุณต้องทำพิธขี อแฟนจากเทวดาทีค่ มุ้ ครองตัวคุณ ซึง่ วิธที ำทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือทุกวันขึน้ 15 ค่ำวันพระจันทร์เต็มดวงอีก 10 นาทีกอ่ นเทีย่ งคืน ให้ตง้ั นะโม 3 จบ จุดธูป 16 ดอก

และก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอบารมีเทพยดาทั้งหลายเทวดาทุกพระองค์เทพองค์ใดก็ตามช่วยเปิดดวงความรักคู่ครอง การงาน การเงิน การเจรจาให้ลูกด้วยนะเจ้าค่ะ เมื่ออธิษฐานจบแล้วก็ปักธูปนอกชานบ้าน และกล่าวคำว่า สาธุ 3 ครั้ง มีข้อแม้ว่าการทำพิธีนี้ทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น ป้านาง-เพิ่มพูน มณีศรี บอกว่าปีเสือนี้คนที่ เป็นปีชงในปีฉลูคือ ปีฉลู, ปีมะโรง, ปีมะแม และปี จ อ ถ้ า เป็ น คนจี น ช่ ว งประมาณเดื อ น กุมภาพันธ์ของปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้น และถ้า เป็นคนไทยต้องรอให้ถึงวันสงกรานต์ก่อนแล้วทุกอย่างจะคลายออกไปหมด ส่วนปีที่ชงกับปีเสือที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือคนที่ เกิดในปีวอก, ปีกุล, ปีขาล และปีมะเส็ง เพราะทันทีที่เริ่มเคานต์ดาวน์นับเริ่มต้นเข้าปีเสือบรรดาปีชงเหล่านี้อาจจะต้องพบเจอ กับเรื่องเลวร้ายตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได ้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องงานและสุขภาพต้องระวังให้ดี ดังนั้นวิธีช่วยเสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีชงให้ผ่อนจากหนักเป็นเบาได้คือถ้าเป็นคนไทยให้ ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อที่จะได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่ง หรือไปไหว้พระที่มีความหมายดีๆ อย่างเช่น วัดชนะสงครามเพือ่ ให้ชนะศัตรู หรือวัดระฆัง โฆษิตาราม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ตัวเองมีชื่อเสียงมากขึ้น เป็นต้น ที่สำคัญอย่าลืมไปอาบน้ำมนต์เพื่อรับโชค และทำ พิธีสะเดาะเคราะห์ตอ่ ชะตาสวดบังสุกลุ เป็นบังสุกลุ ตาย โดยระหว่างทีท่ ำพิธกี อ็ ธิษฐานว่าขอให้ (ชือ่ -นามสกุล) คนเก่า ดับไป และให้ (ชื่อ-นามสกุล) คนใหม่กลับมาให้เจริญในหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ สาธุ และ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง ส่วนคนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ก็ให้ไปขอบารมีกับศาลเจ้าพ่อเสือโดย อธิษฐานเช่นเดียวกันกับพิธีสะเดาะเคราะห์บังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย พอทำพิธีนี้ไปแล้วทุกอย่าง ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นว่าคนคนนั้นกรรมเยอะจริงอาจจะต้องทำหลายครั้ง นอกจากนี้ป้านางบอกว่าคนที่ดวงตกมากๆ อย่าคิดว่าถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียว มันซื้อ ความทุกข์ของคุณไม่ได้ตลอดปี ถ้ามีโอกาสให้ทำบุญทำทานบ่อยๆ อาจหยอดตู้บริจาค ตามวัดต่างๆ เพือ่ สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟของวัดก็ได้ ซึง่ เงินทีเ่ ราบริจาคไม่ตอ้ งมากมายนัก เพียงแค่บาทสองบาทก็ได้ เพราะการทำบุญนั้นถ้าทำแล้วเดือดร้อนก็ไม่ควรทำ

เพราะจะยิ่งสร้างบาปให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น

ตรวจชะตาปีชงชนเสือคุณแก้ ได้


‘เสือปีหน้านี้’ มีอัศวินขี่ม้าขาว

มาช่วยกลางปี หลายคนอาจตื่นตระหนกว่าปีหน้าเสือจะดุร้ายตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าหรือไม่? แต่ตอนนี้อาจเริ่มคลายกังวลกันไปได้บ้าง เพราะ อ.ภาณุวุฒิ โรจน์อมรกุล ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ แห่งดวงดาวบอกว่า ดวงประเทศไทยตัง้ แต่ประมาณช่วง ธ.ค. 52 ไปจนถึงประมาณต้นเดือน ก.พ. 53

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้ แต่ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจในบ้านเราอาจจะดีขึ้นตามลำดับ โหราจารย์ชื่อดังบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองเราก็เหมือนฝีที่ใกล้จะแตกซึ่งอาจจะแตก ประมาณช่วงต้นปี ครั้นพอกลางปี 53 ไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้น ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โดยปีหน้าเกษตรกรอาจยิ้มหน้าบานได้เลยทีเดียวเพราะพืชผลทางการเกษตรจะมี ราคาสู ง ขึ ้ น โดยเฉพาะสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมทางเกษตรแปรรู ป จะได้ ร าคาดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติตอนต้นปีไปให้ได้เสียก่อน เพราะต้นปีไม่เพียงแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเท่านั้นอาจโดน โรคระบาดร้ายแรงเข้ามาคุกคามชีวิตผู้คนได้อีกด้วย ดังนั้นทุกคนต้องประคับ ประคองจิตใจไว้ให้ดี ก่อนที่ฟ้าจะใสทุกคนต้องพบกับอุปสรรคอยู่ แล้วเป็นธรรมดา ดังนัน้ เพือ่ ให้ทกุ คนฝ่าฟันกับอุปสรรค ที่จะถาโถมเข้ามาในช่วงต้นปี อ.ภาณุวุฒิได้แนะ เทคนิ ค การประคั บ ประคองจิ ต ใจให้ ผ ่ า นพ้ น วิ ก ฤติ ของชีวิตว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทุกคนต้องยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้ พ ระราชทานไว้ ใ ห้ ก ั บ ประชาชนชาวไทยทุ ก คน ใช้ ช ี ว ิ ต อย่ า งเรี ย บง่ า ยเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความพอเพี ย ง ในชีวิต ที่สำคัญควรใช้หลักศาสนาเข้ามาเป็นหลักยึด ในการดำเนินชีวิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทำอะไรไว้ก็จะต้องได้รับผลนั้นคืนสนอง ใครทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็หนีไม่พ้นที่จะต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้ ที่สำคัญต้อง ไม่ลืมหมั่นเข้าวัดทำบุญเพื่อสร้างเสริมกุศลกรรมความดี และอย่าลืมเผื่อแผ่ความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อ่อนแอกว่าด้วย โดยไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้สิ่งตอบแทนกลับมา” นอกจากนีท้ า่ นโหราจารย์ยงั แนะนำทิง้ ท้ายอย่างน่าติดตามอีกว่า โหราศาสตร์เชือ่ ได้แต่อย่าฝังใจ เราไม่สามารถ แก้กรรมให้หมดไปได้แต่ทำได้เพียงแค่บรรเทาความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตและจิตใจให้เบาลงเท่านั้น

‘เสือคุณธรรม’ คนดีเท่านั้นที่อยู่ ได้ อ.คมสัน พันธุว์ ชิ าติกลุ แห่งสถาบันศาสตร์แห่งชีวติ แห่งประเทศไทย นักดูดวงโหราศาสตร์จนี และทีป่ รึกษาฮวงจุย้ ชือ่ ดังของเมืองไทย บอกว่า ปีหน้าปี 2553 ตามโหราศาสตร์จนี จัดว่าเป็นปีขาลธาตุทอง และจัดว่าเป็นปีเสือคุณธรรมทีด่ มุ าก หมายความว่าถ้าใครคิดไม่ดีหรือทำตัวไม่ดี ก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเองในที่สุด แต่ถ้าใครคิดดีทำดีก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ อย่างแน่นอน สำหรับประเทศไทยปีหน้าภาคเศรษฐกิจจะมีการกระเตื้องมากขึ้นประมาณกลางปี และอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ทางการเมืองเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคน แต่สถานการณ์ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างดีพออุปสรรคได้ผ่านพ้น ไปแล้วทุกอย่างจะดีขน้ึ มาได้ และในช่วงประมาณปี 2554 ประเทศไทยจะกลับมาสงบอีกครัง้ คนไทยรักและสามัคคีกนั มากขึน้ ส่วนปีขาลปีนี้ปีที่สมพงษ์กันก็คือคนที่เกิดปีขาล, ปีมะเมีย และปีจอ ปีขาลจะเกื้อหนุนกับปีกุล ไม่เกื้อหนุนปีฉลู, ปีเถาะ, ปีมะเส็ง และจะชงกับปีวอก ส่วนปีที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นถือว่าเป็นปีกลางๆ ไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้น อ.คมสันเปิดเผยว่าปีวอก ซึ่งเป็นปีชงนั้นปีหน้าคนที่เกิดปีนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปในทางร้ายมากกว่าเพราะ ฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดี โดยเฉพาะผู้ชายที่เกิดในรอบปี พ.ศ. 2511 ที่จะมีอายุ 42 ย่าง 43 และผู้หญิงที่เกิดในรอบปี 2499 ซึ่งจะมีอายุ 54 อย่าง 55 ซึ่งในปีนี้อาจต้องระวัง รักษากายและใจให้ดี เพราะถือว่าหญิงชายที่มีอายุครบรอบปีที่กล่าวมานี้จะโดนหนักที่สุดในบรรดาปีชง ดังนั้นวิธีแก้เคล็ดของปีชง อ.คมสันแนะนำว่า ควรทำบุญ ทำทาน และสะเดาะเคราะห์ ซึ่งการทำบุญในที่นี้คือการถวายสังฆทานบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น ส่วนทำทาน คือการบริจาคเงิน หรือสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชีวิต และสะเดาะเคราะห์คือการไถ่ชีวิตโคกระบือ บริจาคโลงศพ หรือไม่ก็บริจาคโลหิตก็ได้ ซึ่งถ้าคนที่เป็นปีชงนั้น ควรทำให้ครบทั้ง 3 อย่างแล้วชีวิตก็อาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคนที่กำลังวางแผนจะมีลูกในปีหน้านั้น อ.คมสันบอกว่า เด็กที่เกิดปีหน้าจะมีความ เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพราะปีหน้าเป็นปีเสือคุณธรรม ส่วนเดือนคลอดที่ดีนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน เพราะถ้าเด็กเกิดเดือนนี้ เด็กจะมีความสบายไปตลอดทั้งชีวิต ที่สำคัญยิ่งถ้าเกิดช่วงกลางวันอันเป็นช่วงเวลาที่เสือพักผ่อนด้วยแล้วจะยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้ชื่อว่าเป็นเสือนอนกิน ไม่ต้องดิ้นรนในชีวิตมาก แต่ถ้าเกิดช่วงกลางคืน อาจลำบากหน่อยเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นเวลาที่เสือต้องออกหาอาหาร อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาให้ชีวิตดีขึ้นได้นั้น อ.คมสันแนะนำว่า การทำบุญ ทำทาน สะเดาะเคราะห์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เราอาจจะปรับฮวงจุ้ยของบ้านด้วยก็ได้เพราะฮวงจุ้ยภายในบ้านนั้นมีความสำคัญไม่น้อย สิ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับทุกครัวเรือน คือห้ามวางเตาแก๊ส ถังแก๊ส ซิงค์น้ำไว้ในแถวเดียวกัน เพราะจะ ทำให้คนในบ้านมีปัญหาขัดแย้งกันเอง การเงินมีการรั่วไหลอยู่ตลอดเวลา เราควรปรับฮวงจุ้ยในครัวใหม่ด้วยการจัดเตาแก๊ส ถังแก๊ส และซิงค์น้ำให้มีลักษณะเหมือนตัว L เพียงเท่านี้ปัญหาในบ้านอาจคลี่คลายลงไปได้อีกส่วน อย่างไรก็ตาม อ.คมสัน แนะนำทิ้งท้ายว่าปีหน้านี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท และนึกถึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของพวกเราทุกคนให้มากๆ ส่วนคนที่ทำอะไรที่ไม่ดีไว้

ผลกรรมนั้นก็จะกลับมาสนองคนนั้นอย่างเร็วที่สุดอีกเช่นกัน


ดวงชะตาคน 12 ราศี ปี 2010 กับธันยมัย ธำรงพุทธิกุล ราศีเมษ (ARIES)

21 มี.ค.-20 เม.ย. จะมีเรื่องให้ต้องอารมณ์เสียกันตั ้ ง แต่ ต ้ น ปี อาจจะมีเรื่องหนักใจกับเครือญาติ หรือเพือ่ น และสิ่งที่อยากให้เป็นความลับกลับถูกเปิดเผยขึ้นมา การงาน จะมีเรื่องที่คาดหวังเอาไว้เกี่ยวกับตำแหน่ง อาจทำให้เคืองใจ น้อยใจ อยากเปลีย่ นงานซะงัน้ ความรัก จะมีคนแนะนำให้รจู้ กั กับ หญิงสาว เด็กกว่า หน้าตาดี การเงิน จะมีเรื่องให้ต้องใช้เงิน อยากได้อะไรเป็นต้องได้ และมีโชคจากการต่างประเทศ สุขภาพ อาการปวดหัว ไมเกรนอาจกำเริบ และอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเท้า

ราศีเมถุน (GEMINI)

22 พ.ค.-21 มิ.ย. จะมีญาติสนิท คนใกล้ชดิ เจ็บป่วยไม่สบาย มีเรื่องให้ต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลบ่อย การงาน มีเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั การติดต่อทาบทามให้รว่ มงานใหม่ๆ การเสนองานและโปรเจ็กต์ทอ่ี พั เกรด หน้าทีก่ ารงานเด่นมาก ความรัก ช่วงนีเ้ หมือนพูดกันคนละภาษา ไม่คอ่ ยจะเข้าใจ หาเรือ่ งตลอดเวลา การเงิน จะลงทุนหรือริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ขอให้รอดูลู่ทางอีก สั ก นิ ด เพราะช่ ว งนี ้ ย ั ง ไม่ ส ดใสมากนั ก สุ ข ภาพ อาการ

ปวดเมื่อย ปวดตึง เหน็ บ ชา หรื อตะคริวจะเล่นงานได้บ่อย

ราศีสิงห์ (LEO)

23 ก.ค.-23 ส.ค. ความเป็นผู้นำและความหน้าใหญ่ของคุณ อาจทำให้งานเข้าจนได้ จะไปตกปากรับคำ อะไรใครก็ไม่รู้แหละ การงาน งานด้านการต่างประเทศ หรือ

งานที่เกี่ยวข้องต่างแดนต่างชาติ ต่างภาษาเด่นมากๆ แต่ต้อง ระวั ง เพื ่ อ นร่ ว มงานให้ ม ากๆ หน่ อ ย เพราะรู ้ ห น้ า ไม่ รู ้ ใ จ

อาจทำให้งานเสียได้ ความรัก มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่ หรือ มี ส าวๆ เข้ า มาทอดสะพานให้ ถ ึ ง ที ่ ก ั น เลยเชี ย ว การเงิ น

หาได้มากแต่ก็ใช้มากตามไปด้วย ทำให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไร หากใครเล็งเรื่องอสังหาฯ ไว้ มีเกณฑ์ที่จะทำเงินก้อนใหญ่ เชียวล่ะ สุขภาพ อาจจะมีอาการปวดหลังอยูเ่ ป็นระยะ และ หากใครทีเ่ ป็นโรคหัวใจอยูแ่ ล้วก็ตอ้ งดูแลสุขภาพให้มากขึน้

ราศีพจิ กิ (SCORPIO)

24 ต.ค.-22 พ.ย. การใช้คำพูดที่อาจสร้างศัตรูให้โดยไม่รู้ตัว การงาน ทั้งโดนกดดัน และคุณก็กดดัน ตัวเองซ้ำเข้าไปอีก มันเลยทำให้ทำงานแบบหายใจไม่ทั่วท้อง ความรัก ดูแปลกๆ ไม่คณ ุ มีเรือ่ งปิดบังก็จะต้องมีรกั แบบปกปิด ไม่เปิดเผย รักแบบต้ อ งรู ้ ส ึ ก ถึ ง ความไม่ แ น่ น อน ต้ อ งกั ง วล การเงิ น หนี ้ เ ก่ า ยั ง ไม่ ท ั น จะได้ ส ะสาง ก็ ม ี โ ปรเจ็ ก ต์ ท ี ่ จ ะ

จับจ่ายอะไรเข้าให้อีก หากใครเก็งเรื่องที่ทาง หรือทำอะไรที่ เกี่ยวกับของเก่าเอาไว้ ก็จะได้เงินมาใช้คะ่ สุขภาพ เรือ่ งระบบ

ขับถ่าย หรือริดสีดวงทวารกำเริบ ต้องทานผักเยอะๆ ช่วงนี้ เรื่องปวดเมื่อย ปวดตึง ตะคริว ก็เล่นงานได้บ่อยอีกด้วยล่ะ

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย.-21 พ.ค.

จะต้องมีเรื่องให้ได้ช่วยเหลือคนรอบตัว แต่ตอ้ งดูดๆี ก่อนจะให้ความช่วยเหลือ ไม่งน้ั จะต้องมา นัง่ ปวดหัวได้ในภายหลัง การงาน โดยรวมก็จัดว่าดี โดยเฉพาะผลงาน หรืองานโปรเจ็กต์ที่จะ สร้างชือ่ ให้มอี ยูเ่ ด่น เพราะได้รบั ความไว้วางใจจากหัวหน้างาน ความรัก ต้องระวังเรื่องการมี ปัญหาขัดใจกันให้มากหน่อย คุณเองก็ดื้อและทิฐิใช่ย่อยแถมพูดจาแต่ละคำไม่ค่อยจะรักษา น้ำใจกันเท่าไหร่ ส่วนหนุ่มโสดมีแววจะเจอรักจากสถานที่ทำกิจกรรม สมาคม หรือฟิตเนส การเงิน มีเรื่องให้ต้องหมุนเงินพอตัวเหมือนกัน คุณอาจจะได้รับเงินพิเศษค่านายหน้า การซื้อมาขายไปเด่น

สุขภาพ อาการเจ็บคอ เสมหะเยอะ หรือคออักเสบจะเด่น ส่วนเรื่อง กระดูก ไขข้อ และเรื่องเกี่ยวกับฟัน ก็เล่นงานได้เป็นระยะๆ

ราศีกรกฎ (CANCER)

22 มิ.ย.-22 ก.ค. ปีหน้าคุณมีดวงที่จะต้องรับเป็นพ่องาน หัวเรี่ยวหัวแรงให้กับ เครือญาติ หรือคนในครอบครัวเด่นมาก เล่นเอาเหนือ่ ยงอมกัน เลยเชียว การงาน เรื่องการประชุม การสัมมนาเด่นมาก อาจได้รับ มอบหมายให้เป็นตัวแทนในเรื่องของการสัมมนา เข้าคอร์สพิเศษ ที่จะช่วยอัพเกรดงาน ของคุณได้ ความรัก ช่วงนีอ้ ะไรเข้าสิงคนรักก็ไม่รู้ อารมณ์แกว่งดีจังเลย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หาเรื่องงอนได้ตลอด การเงิน คุณเป็นคนค่อนข้างประหยัดในเรื่องของตัวเอง แต่ห ากเป็น ของคนที่คุณรักละก็เท่าไหร่เท่ากัน ช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมากกว่า สุขภาพ ระวังโรคเกีย่ วกับกระเพาะจะกำเริบ หรือแน่นหน้าอกได้บ่อย และอาจมีเรื่องกรดไหลย้อน เล่นงานเอาได้อีกด้วย

ราศีกันย์ (VIRGO)

24 ส.ค.-22 ก.ย. มีเรื่องขัดแย้งในครอบครัว ไม่ลงรอยกัน

มีเรื่องให้ต้องทะเลาะกัน การงาน เด่นใน เรื ่ อ งของการเปลี ่ ย นแปลงถ้ า ไม่ ไ ด้ ย ้ า ยงานก็ จ ะมี ก าร เปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดเกิดขึ้นในองค์กร หากใครเล็งเรื่องงาน ต่างประเทศไว้ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดี ความรัก คนโสดมีเกณฑ์

ที่จะได้พบรักจากการเดินทาง หากมีคู่อยู่แล้วก็จะได้เดินทาง ร่วมกับคนรัก เป็นการเดินทางทีเ่ ต็มไปด้วยโชค ปัญหาทีค่ า้ งคากัน จะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ี การเงิน ปีนเ้ี งินทองไม่ตดิ ขัด แต่มเี รือ่ ง จะต้องให้จับจ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเด่นมาก สุขภาพ ต้ องระวังเรื่องเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบการย่อย หรือลำไส้ จะปวดท้องบ่อย หรือมีกรดในกระเพาะเยอะนิดนึง

ราศีธนู (SAGITTARIUS)

23 พ.ย.-21 ธ.ค. อาจจะมีอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยได้ดั่งใจ ให้ใจเย็น เดีย๋ วอะไรๆ ก็จะดีขน้ึ เอง การงาน คุ ณเป็นนักวางแผนชั้นเยี่ยม แต่จะมีผู้หญิง หรือคนนิสัย

ออกผู้หญิงมาทำให้เนื้องานคุณป่วน ความรัก อาจมีเรื่องให้ ทะเลาะกันรุนแรง มีเกณฑ์ทจ่ี ะต้องเปลีย่ นคนรัก การเงิน ถือว่า เป็นเรื่องเดียวที่ดูสดใสหน่อย คุณมีแผนการหรือโปรเจ็กต์ที่ ลงทุน หรือทำธุรกิจอะไรใหม่ๆ ที่จะสร้างเม็ดเงินให้อย่างงาม สุขภาพ เรื่องอาการปวดเอว ปวดหลัง และเรือ่ งเหน็บชา ตะคริว จะเด่นมาก ส่วนใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเลือดอาจมีอาการ กำเริบได้ตอ้ งดูแลตัวเองให้ดี

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค.-18 ก.พ.

ดาวแห่งการพบปะ พูดคุย หรือการประสานงานต่างๆ เด่นมาก จะได้รับข่าวการเจ็บป่วยของญาติใกล้ชิด การงาน ทั้งยุ่ง ทั้งเหยิง แต่ดีค่ะ มีเรื่องให้ต้องรับหลายๆ จ๊อบในเวลาเดียวกัน ความรัก เหมือนๆ กับเป็นรักที่เต็มไปด้วยความกดดัน ความไม่แน่ใจ มีอะไรหลายๆ อย่างในเขา

ที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กต้องนิ่งๆ เข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเอง การเงิน งานการขาย ค่านายหน้า การท่องเที่ยว และของสวยงาม ล้วนเข้าแก๊ป ช่วงนี้เงินสะพัดดีมาก สุขภาพ ระวังเรื่องข้อเท้า เส้นเอ็นต่างๆ ให้มาก อาจเกิดอาการเส้นพลิก เอ็นจมเอาได้ และก็มีเรื่อง เกี่ยวกับตะคริวบริเวณน่องเป็นของแถมอีกด้วย

ราศีตลุ (LIBRA)

23 ก.ย.-23 ต.ค. ดาวเกีย่ วกับเรือ่ งงานสังคมเด่นมาก มีเรือ่ งให้ตอ้ ง ไปโน่นมานี่ตลอดเวลา การงาน อาจต้อง รูส้ กึ หนักใจ เจออาการเหวีย่ งของเจ้านายและคูธ่ รุ กิจ ทำให้เกิดอาการ เซ็งเต็มพิกดั เรือ่ งการเปลีย่ นงาน ย้ายงาน ความรัก เสน่ห์ช่าง ล้นหลามทัง้ ต่อเพศเดียวกันและคนต่างเพศ คุณเป็นคนอัธยาศัยดี เลยมีเพือ่ นหญิงมากไปหน่อย การเงิน หาได้มากก็ใช้มาก โดยเฉพาะ การซ่ อ มบำรุ ง การต่ อ เติ ม การปรั บ แต่ ง สุขภาพ พักผ่อน ไม่เพียงพอ และต้องระวังเรื่องระบบการย่อย หรือลำไส้อักเสบ

ราศีมงั กร (CAPRICORN)

22 ธ.ค.-20 ม.ค. เรือ่ งการเก็งกำไร การลงทุนค่อนข้างเด่นแต่ อย่าใจร้อน อย่าผลีผลามตัดสินใจ การงาน ช่วงนีอ้ าจเหนือ่ ยเป็นพิเศษกับการคาดหวังจาก ผู้เป็นนาย ทำให้ค่อนข้างเครียด ความรัก เรื่องอื่น ก็หนักอยู่แล้ว คนรักก็ดันมาทำให้มีเรื่องหนักๆ เข้าไปอีก ทำให้รู้สึกอยากจะถอย อยากอยู่ คนเดียว การเงิน จัดว่าเรื่อยๆ แต่ต้อง ระวังเรื่องการช่วยเหลือให้เงินคนหยิบยืม หากให้ยมื จะได้คนื ช้ามาก เผลอๆ กลายเป็น หนี ้ สู ญ สุ ข ภาพ ต้ อ งระวั ง เรื ่ อ งอาการ อักเสบของต่อมต่างๆ ในร่างกาย รวมไปถึง คออักเสบ เจ็บคอ เรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บ

หัวเข่าอาจเล่นงานเอาได้อีกด้วย

ราศีมีน (PISCES) 19 ก.พ.-20 มี.ค.

มีพลังงานทีด่ ๆี กำลังเดินทางเข้ามา ให้คณ ุ ปรับการแต่งบ้าน หรือทำความสะอาดบ้าน ให้ดีๆ ช่วงนี้จะมีขา่ วดีเข้าหูอยูเ่ รือ่ ยๆ การงาน ถือเป็นข้อยกเว้นของข่าวดีนดิ นึง ไม่เป็นไปอย่างใจหวัง มีโอกาสเปลีย่ นงาน หรือโยกย้ายงานมีสงู มาก แถมงานใหม่ ก็ยงั คงต้องเหนือ่ ยเหมือนเคยๆ ความรัก ก็เป็นปัญหาเดิมๆ คุณชอบทีจ่ ะมีโลกส่วนตัว ส่วนคุณแฟน ก็เป็นประเภทอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหว เลยทำให้ต้องงอนกัน ส่วนคนโสด มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไป คบกับคนรักเก่าทีเ่ คยเลิกรา การเงิน อาจจะได้รบั การชักชวนให้รว่ มหุน้ ลงทุนในธุรกิจ หรือโปรเจ็กต์สำคัญๆ จะได้รบั ผลตอบแทน มีคนคอยให้การช่วยเหลือ สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับเท้าอาจเดินแล้วเท้าพลิกได้บ่อย หรือเจ็บเท้า ข้อเท้า นิ้วเท้า อีกอย่างคือเรื่องเกี่ยวกับไขมัน และน้ำหนักตัว


22

woman@work

+

เรื่อง : พิมพ์พร, สุกัญญา ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

เธอคนนี้เป็นลูกสาวคนเดียวของ พล.ต.ต.ทวีเกียรติ สุวรรณทรรภ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 และคุณจงกลณี (กฤษณะภักดี) สุวรรณทรรภ นักเขียนนิยายชื่อดัง อย่าง ชวาที่รัก, ดอกรักบานหลังฝน, มัจจุราชฮอลิเดย์, เกาะรัก เป็นต้น แต่ เชอร์ลี่ย์ หรือ

หทัยชนก สุวรรณทรรภ กลับไม่ได้เดินตามรอยผู้เป็นพ่อหรือแม่เลยแม้แต่น้อย เธอมีความฝันเป็น ของตัวเองตั้งแต่เด็ก เพราะเธอรักในการวาดภาพ และมีจินตนาการเกินวัยตั้งแต่เธอยังเขียน หนังสือไม่ได้ดว้ ยซ้ำ แต่เธอกลับวาดรูปสวยงามมากมายได้อย่างง่ายดาย วันนีเ้ ธอประสบความสำเร็จ กับการเป็นดีไซเนอร์ และเจ้าของกิจการจิวเวลรี่ ภายใต้แบรนด์ Philter เชอร์ลี่ย์มีแนวคิดการบริหารงานที่น่าสนใจ และมีมุมมองการใช้ชีวิตที่น่าติดตาม ไม่เพียงเท่านั้น โลกดีไซน์ในแบบฉบับของเธอก็ดูจะเป็นเรื่องสนุก และเต็มไปด้วยสีสันไม่น้อย

WP เลยขอชวนสาวๆ มารู้จักผู้หญิงสวย เก่งคนนี้ กับหลากหลายคำถามที่คุณเองก็อยากรู้

หทัยชนก สุวรรณทรรภ ดีไซเนอร์สาวนักบริหาร

นความฝัน •ตั้ง แต่จุดยังเริเขีม่ ยต้นหนั งสือไม่ได้ เวลาใครถามว่าเชอร์ลี่ย์อยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น

เชอร์ลี่ย์ก็จะตอบว่าดีไซเนอร์ทันทีเลยค่ะ ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม แต่ ด้วยความทีเ่ ราเป็นลูกคนเดียว คุณพ่อคุณแม่จะมีงานค่อนข้างยุง่ ไปต่างประเทศ บ่อย ส่วนใหญ่เราก็เล่นกับพี่เลี้ยง และของเล่นที่ชอบที่สุดคือ กล่องสี และเราจะมีสีที่เยอะมาก บางครั้งคุณแม่กลัวลูกเหงาก็จะพาไปด้วย หา กระดาษกับปากกาตั้งไว้ให้ เชอร์ลี่ย์ก็นั่งวาดรูปได้เลย มันเหมือนในสมอง เราจะมีภาพ หรือสิ่งต่างๆ อยู่ในหัวเยอะมาก เช่น เสื้อผ้าก็จะต้องเป็นทรง แบบนี้ ส่วนกำไลก็จะเป็นแบบนั้น มันออกมาเรื่อยๆ มันเป็นความรู้สึก

ว่าชอบ โดยเฉพาะเครื่องประดับ เชอร์ลี่ย์วาดไว้เยอะมากค่ะ

ครัง้ แรกทีซ่ านฟรานฯ กับงานแฟชัน่ •เชอร์ ล ี ่ ย ์ จ บปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทที ่ ซ านฟรานซิ สโก

ทางด้านการ ออกแบบแฟชั่นธุรกิจ ที่อะคาเดมี ออฟ อาร์ท คอลเล็ตค่ะ เพราะคุณพ่อ

คุณแม่สนับสนุนทันทีที่รู้ว่าเรารักงานดีไซน์ แล้วตลอดระยะเวลาที่อยู่

ซานฟรานฯ เกือบ 8 ปี ตัวเราก็คิดว่าไม่อยากทำงานพิเศษแบบเสิร์ฟอาหาร อย่างเพื ่ อ นๆ เพราะเราคงไม่ ชอบ เลยตั ด สิ นใจทำงานพิเศษในแบบที่

ชอบเลยคือไปสมัครที่ Forever 21 ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้า ไม่ถึง 3 เดือน

ผู้จัดการก็สังเกตว่าเราใส่ใจกับงาน คือไม่ได้พับผ้าอย่างเดียว แต่เราชอบจัด Display ให้ร้านด้วย ชอบแนะนำลูกค้า เขาก็ถามว่าเรียนอะไรอยู่ เราก็บอก ไปว่าเรียนแฟชั่น เขาก็เลยให้เป็นหัวหน้า ตอนนั้นรู้สึกปลื้มมาก เพราะได้รับ มอบหมายให้ทำงานสำคัญๆ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็อยากหาประสบการณ์ กับบริษัทฝรั่งบ้าง คือที่ Forever 21 เป็นบริษัทของคนเอเชียไงคะ เราเลยลอง ไปสมัครอีกที่หนึ่งคือ Club Monaco พอได้ทำก็สนุกมากๆ หลังเรียนจบก็ทำ ต่ออีกประมาณ 2 ปีค่ะ พอได้ประสบการณ์ที่พอใจแล้วเชอร์ลี่ย์ก็กลับ

เมืองไทย ตั้งใจว่าอยากเปิดร้านของตัวเองค่ะ

ห.์ ..ร้านแรกในชีวติ •กลั บยาเสน่ มาเมืองไทย เชอร์ลี่ย์ก็ปรึกษาคุณพ่อค่ะว่าอยากเปิดร้าน

ท่านก็ อนุญาตเพราะรู้ว่าเราจริงจังด้านนี้อย่างแน่นอน แล้วพอดีตอนที่เรียนอยู่ อาจารย์ให้สมมติว่าถ้ามีร้านเป็นของตัวเองจะให้ร้านชื่อว่าอะไร เชอร์ลี่ย์

ก็หาความหมายของคำไปเรื่อยๆ จนไปเจอคำว่า Philter หมายถึงยาเสน่ห์ ความลึกลับ มันดูเท่มากๆ ร้านของเชอร์ลี่ย์เลยให้ชื่อว่า Philter ค่ะ ซึ่งตอนนี้ ก็เปิดมาประมาณ 1-2 ปี มีช็อปอยู่ที่ชั้น 1 ตึกทองหล่อ 8 ซอยทองหล่อค่ะ ถื อ ว่ า ประสบความสำเร็ จ มาก เพราะเรามี จ ิ ว เวลรี ่ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย ม

ค่อนข้างมาก เป็ น จิ ว เวลรี ่ ท ี ่ เ น้ น งานดี ไ ซน์ เ ก๋ ๆ มี แ ค่ อย่างละไม่กี่ชิ้น

เน้นคุณค่าทางจิตใจด้วย แล้วก็รับดีไซน์ให้เฉพาะบุคคลด้วยค่ะ

ค ว า ม ข ยั น

จุ ด เริ่ ม ต้ น สู่ ค วาม ส ำ เ ร็ จ สั ง เ ก ต จ า ก

ตั ว เอง คิ ด ว่ า ช่ ว งไหนเราขยั น หรื อ ช่ ว งไหนที่ ใ จ

เราจดจ่ออยู่กับงาน ผลงานของเราจะออกมาดีมาก งานทุ ก ชิ้ น จะสวย ยอดขายดี แต่ ถ้ า ช่ ว งไหนที่ เ ริ่ ม

เอื่อยๆ ลง ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ทุกอย่างก็เหมือนจะ

ซึมเศร้าไปด้วย เราจะดูหมอง ลูกน้องจะขาดกำลังใจ เพราะฉะนัน้ เราคิดว่าคนทีเ่ ป็นหัวหน้าคนต้องห้ามขีเ้ กียจ เราต้องขยัน และพร้อมที่จะเป็นหลักให้กับลูกน้อง เพราะลูกน้องก็มีเราเป็นหัวเรือใหญ่ในการพาเขา ไปสูค่ วามสำเร็จ ดังนัน้ ถ้าเราขยัน ใส่ใจ ทุม่ เท ลูกน้องทำงานสำเร็จ บริษัทก้าวหน้า ตัวเราก็ประสบความสำเร็จไป ด้วยแน่นอนค่ะ

ไอเดียงานดีไซน์จากสิง่ แวดล้อมรอบตัวเรา •เวลาคิ ดงาน เชอร์ลี่ย์จะได้ไอเดียจากหนัง เพลง สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เช่น

หลังคาบ้าน ต้นไม้ อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่มีภาพขึ้นมา บางทีจะนอนก็ยัง ไม่สามารถนอนได้เพราะภาพมันขึน้ มา เราคิดว่าอันนีส้ วยแน่นอนก็ตอ้ งลุกขึน้ มาวาด คุณแม่ชอบบอกว่าเหมือนคนมีกรรมเลย เพราะบางครั้งนอนกับ

คุณแม่ จู่ๆ ก็ลุกขึ้นมาวาดภาพ อีกอย่างเราต้องเป็นคนที่ตามแฟชั่น ต้องรู้ว่า อะไรอินในตอนนี้ ต้องช่างสังเกตหน่อยค่ะ

ประสบการณ์นอกตำราเรียน •เวลาทำงาน เชอร์ลี่ย์มักจะคิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องพึ ่ ง ตั ว เอง

จริงๆ แล้วตัวเองเป็นคนที่ไนซ์กับทุกคน แต่บางทีเราไนซ์กับเพื่อนมากเกินไป จนไม่รู้ว่าเขาแทงข้างหลังเราอยู่ เพราะโลกของการใช้ชีวิต และการทำงาน มันโหดร้ายกว่าในห้องเรียน ตอนอยู่ที่ซานฟรานฯ เชอร์ลี่ย์เจอเยอะมาก อย่างโดนแทงข้างหลัง โดนใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งมันเหมือนในหนังเลยค่ะ แต่โชคดี ที่เจ้านายเข้าใจ เขาค่อนข้างยุติธรรมดี ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์สอนชีวิต เราได้ค่อนข้างดีในการทำงานค่ะ

บริหารงานแบบครอบครัว •ตอนนี ้บริษัทเชอร์ลี่ย์ยังเป็นบริษัทเล็กๆ

อยู่ มีพนักงานอยู่ไม่ถึง 10 คน

เลยเลือกที่จะบริหารงานแบบพี่น้องดีกว่า เชอร์ลี่ย์จะใช้วิธีบอกเขาทุกคนว่า เหมือนมาช่วยพี่ช่วยน้องทำนะ เพราะว่าคนไทยจะไม่เหมือนฝรั่งคือถ้าเราไป กดดัน เขาจะไม่รู้สึกแฮปปี้กับการทำงาน เพราะคนไทยชอบการทำงานแบบ พี่น้อง เป็นแบบครอบครัว แต่สิ่งสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ อัพเดท ในทุกๆ วัน ว่าคนในบริษทั เราเป็นอย่างไร ตอนนีเ้ ขาคิดอะไร ต้องการอะไร รวมถึง ต้องมองในภาพรวมด้วยค่ะว่า ควรปรับปรุง เข้มข้นในจุดไหนให้มากทีส่ ดุ


24

health story

+

เรื่อง : แพทย์หญิงศรันยา กตัญญูวงศ์ สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท

โรคข้อไหล่ติดแข็ง หรือ Frozen Shoulder นั้น คือโรคที่ผู้ป่วยไม่สามารถขยับไหล่ ยกแขน หรือหมุนได้สุดวงแขน ซึ่งเกิดตามหลังจากมีการบาดเจ็บ การอักเสบ หรือหนาตัว และยึดติด ของเยื่ อ หุ้ ม ข้ อ หั ว ไหล่ โดยที่ ข้ อ หั ว ไหล่ แ ละกระดู ก ยั ง เป็ น ปกติ ดี หากผู้ ป่ ว ยรู้ สึ ก เจ็ บ แล้ ว ไม่ยอมขยับไหล่ ร่างกายก็จะรักษาแผลตนเองโดยจะเกิดพังผืดยึดติดที่เยื่อหุ้มข้อหัวไหล่ขึ้นมา ทำให้ดึงรั้งไม่ให้ผู้ป่วยขยับข้อหัวไหล่ได้เต็มที่ วิธีการรักษานั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ทานยาต้านการอักเสบ, ยาแก้ปวด, ทำกายภาพบำบัด, ประคบร้อน, นวดไหล่, ออกกำลังยืดกล้ามเนื้อและข้อหัวไหล่, การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าที่พังผืด หรือกระทั่ง การผ่าตัดพังผืด แต่ว่าผลการรักษาก็ยังคงแตกต่างกันในแต่ละคน ในมุมมองของแพทย์แผนจีนนั้น โรคนี้ได้มีการรักษากันมานานแล้ว โรคนี้มีแบบแผนโรคแบบจีนคือ มีการอุดตันของทั้งชี่ (ส่วนพลังงานของร่างกาย) และเลือดที่หัวไหล่ การรักษาที่ได้ผลของแพทย์แผนจีนนั้น จะรักษาร่วมกันทั้งฝังเข็ม, นวดทุยนาด้วยน้ำมันนวด และการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน

โรคข้อไหล่ตดิ แข็ง หรือ

Frozen Shoulder กับการแพทย์แผนจีน

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็มนั้นได้มีจุดฝังเข็มที่บ่งชัดว่า ใช้กับ อาการไหล่ขยับไม่ได้เต็มที่นี้ที่ขา แพทย์แผนจีนจะฝังเข็มที่จุดนี้ พร้ อ มกั บ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยขยั บ ไหล่ ท ี ่ ต ิ ด แข็ ง ไปด้ ว ย หลั ง จากนั ้ น

แพทย์ แ ผนจี น ก็ จ ะยั ง ฝั ง เข็ ม ที ่ บ ริ เ วณไหล่ ท ี ่ ผู ้ ป ่ ว ยปวดด้ ว ย

แล้วมักจะจบลงด้วยการนวดทุยนาด้วยน้ำมันนวดที่มีคุณสมบัติ ร้อน เช่น น้ำมันนวดดอกไม้แดง (Hong Hua You) ซึ่งมีส่วนผสม ของอบเชย (Cinnamon) เพิม่ คุณสมบัตริ อ้ นเพือ่ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และเส้นเอ็น มีการทดลองเปรียบเทียบการรักษาแบบออกกำลังกายกับการรักษา ร่วมกันทั้งฝังเข็มและออกกำลังกายนั้นผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นถึง 77% ในขณะที่ การรักษาแบบออกกำลังกายอย่างเดียวผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 40% หากผู้ป่วยต้องการยาจีนเพื่อช่วยให้อาการดีขึ้นไว ก็มียาจีน อยู ่ ห ลายขนาน ซึ ่ ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ำให้ เ ลื อ ดที ่ อ ุ ด ตั น ทางเดิ น ชี ่ สลายไป การทำให้จุดที่มีการอุดตันหายไปนั้น ทำให้อาการปวด ก็จะหายไปตามไปด้วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเริ่มขยับไหล่และเริ่ม ยืดกล้ามเนื้อ และข้อไหล่ได้เร็วขึ้น ทำให้หายจากโรคข้อไหล่

ติดแข็งได้เร็วขึ้นด้วย การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่บ้าน ผู้ป่วยควรจะขยับใช้

ข้ อ หั ว ไหล่ บ ่ อ ยๆ และออกกำลั ง กายที ่ ใ ช้ ห ั ว ไหล่ แ ละ

ยกแขนมากขึ้นแม้ว่าจะมีอาการเจ็บของหัวไหล่ก็ตาม เพราะโรคนี้เกิดจากการไม่ขยับของผู้ป่วย หากผู้ป่วย ขยับมากก็จะหายดีเร็วขึ้น และผู้ป่วยควรจะประคบร้อน หรื อ ทาน้ ำ มั น นวด ที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ร ้ อ นก่ อ นเริ ่ ม ออก

กำลังกายก็จะทำให้ขยับข้อไหล่ได้ดีขึ้นด้วย ส่วนอาหารนั้นทางแพทย์แผนจีนแนะนำให้ผู้ป่วยเลือก รับประทานอาหารที่มีค ุณ สมบัต ิร ้ อ น โดยเฉพาะอาหารที ่ ม ี

ส่วนผสมของอบเชย, ขมิ้น, ขิง, ข่า, กระเทียม, ต้นหอม เป็นต้น

โดยเฉพาะขมิ้นนั้นจะสามารถลดอาการปวดที่หัวไหล่ได้อย่างดีด้วย อาหารที่ มีส่วนผสมของขมิ้นนั้น ก็มีข้าวหมกไก่, แกงกะหรี่, แกงเหลือง, ขนมเบื้องญวน เป็นต้น ผู้ป่วย สามารถนำขมิ้นผง 1 ช้อนชามาผสมข้าว หรือโจ๊ก หรือผสมน้ำดื่มเป็นน้ำชา รสชาติอาจจะไม่ดีนัก

แต่จะช่วยให้หายปวดได้ดี


woman on top เปลีย่ นท่าจนเอวโยกสะโพกคราก หรือใช้ทกุ อุปกรณ์ชอนไช ก็ยงั ไม่สาแก่ใจความกระสัน แถมงาน ก็แย่บรรดากิก๊ ก็มแี ววจะแห่ไปไดรฟ์หลุมอืน่ แล้วคนแพ้กลางคืนอย่างซาแมนท่าจะทำไงคะ + เรื่อง : LK13 นีค่ อื หนึง่ ในคำร้องเรียนทีน่ า่ เห็นใจของสาวก WP คนหนึง่ เลยอยากจะบอกพร้อมๆ กันเลยว่า บางทีนไี่ ม่ใช่ปญ ั หาทีล่ ลี า หรือจินตนาการ แต่มนั คือสถานที่ เคยคิดบ้างไหมว่า ทีๆ ่ ทัง้ อันตราย และน่าอับอายนัน้ มันช่วยชูกำลังวัตต์ได้ดีระดับไคลแม็กซ์ และคำตอบชนะเลิศก็คือ สถานที่สาธารณะที่ให้ ความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัว มาลองกันเถอะ

25

ห้องน้ำสาธารณะให้ความหฤหรรษ์ในแบบนักย่องเบาที่ไม่รู้ว่าอะไร จะเกิดขึ้น ใครที่เดินเข้ามาจะทำอะไร หรือตัวคุณและคู่อาจกำลังถูก แอบมองลีลารัก หรืออาจกลายเป็นดาราจำเป็นในแผ่นวีซีดี แต่ก็เพราะความตื่นเต้นแบบนี้แหละทีท่ ำให้มนั กลายเป็นหนึง่ ในสถานทีย่ อดฮิ ต ติ ด อั น ดั บ ห้ อ งผั บ ๆ ที ่ ใ ครๆ อยากขยับลีลา แถมเสียงระหว่างการทำกิจกรรมยังต้องอยูใ่ นระบบ Mute คือได้แต่อือๆ อาๆ อยู่ในความคิด เพราะ เกิดกรี๊ดสนั่นก็จะดังลั่น ไม่ต่างกับระบบโฮมเธียเตอร์ได้ คำแนะนำสำหรับสาวๆ ทีอ่ ยากรีเฟรชชีวติ เซ็กซ์ หรือกำลังอยูใ่ นโหมด ‘อยากด่วน’ ก็แค่

คว้ามือหนุม่ ของคุณไปทีห่ อ้ งในสุดในห้องน้ำหญิง ยิ่งเป็นของโรงแรมห้าดาวก็ยิ่งว้าว รับรองว่าสบึมส์กันไป ไม่มีอุปสรรค เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่

เมื่อได้ยินเสียงแปลกๆ จากห้องน้ำที่ปิดล็อกก็จะแค่หน้านิ่วคิ้วขมวด หรือแอบตกใจแบบอยากรู้อยากเห็น แล้วก็เดินจากไป ห้องลองชุด ลองคิดว่าคุณเรียกแฟนหนุม่ ให้ชว่ ยหยิบเดรสตัวนัน้ แส็คตัวนี้มาให้ในห้องลองชุด แล้วลากตัวเขาเข้ามาพร้อมกับสินค้า จากนั้นแกล้งขอให้เขาปลดตะขอชั้นใน ใช้มือช้อนไปข้างหลังวนเวียน เคลียเคล้าตรงเป้ากางเกงยีนส์ของเขาจนมันตื่น แล้วแกล้งคุกเข่าลง ถอดสายรัดส้นสูง แล้วใช้ปากกับแจ็คของเขาสิ จากนั้นพวกคุณก็ทำ อะไรกันในห้องแคบๆ ที่บุกระจกรอบตัวอย่างตื่นเต้น มันดีจะตาย ข้อสำคัญอย่าส่งเสียงดังและทิ้งร่องรอย อะไรไว้ประจานตัวเด็ดขาด เพราะคุณอาจ ถูกหมายหัว ใครชอบไอเดียนี้ เตรียมทิชชู หรือผ้าอนามัยไปซับสักนิดก็จะดูดมี อี นามัย หรือใครทุนน้อยร่อยหรอ ก็เลือกรูดปรีด๊ ๆ ครางซีด้ ๆ ในช่วงโปรโมชัน่ ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลส์ก็แล้วกัน จะได้ไม่หมดตัวกับความเสียหายของสินค้า ลานจอดรถทางที่ดีควรเลี่ยงลานที่มีการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมพวกห้างสรรพสินค้ายอดนิยม หรือพลาซ่าสุดหรู ช้อยซ์ที่ว่านี้คือพวกลานจอดรถที่ร่มรื่นลับตา อย่างลานจอดในพิพิธภัณฑ์ หรือลานจอดรถ ตามคณะในมหาวิทยาลัยที่ไม่พลุกพล่าน พวกนี้จะมีกล้องจับในระยะไกล และไม่มีการคมนาคมชุกชุม

ลองสร้างเหตุบังเอิญอะไรสักอย่างให้หนุ่มของคุณเป็นสารถีขับรถไปที่จุดหมาย เมื่อได้ที่เหมาะๆ ก็จู่โจมเขาแบบนุ่มนวลแต่ชวนกระสันทันที ไม่มีอะไร

ที่จะได้ผลไวไปกว่าตรงนั้นอีกแล้ว และเมื่อเขาหายตกใจ อะไรๆ ก็ใช่สวรรค์ไปหมด แค่ดอลลี่ ถอยเบาะ เปิดเพลงคาราบาว คุณก็จะได้เป็น

น้องทองกวาวคร่อมคาวบอยไปดอยอินทนนท์ เตือนไว้นิดสำหรับรถมือสองและสามควรตรวจสภาพโช้กให้แข็งแรง และหยอดน้ำมันหล่อลื่นเสมอ เพื่อกันเสียงกระแทกกระเทือน


26

where to go

+

เรื่อง : Mr.Relax | ภาพ : W. Ansirimongkol

honeyShakes ‘เทรนด์รสชาติใหม่ กับน้ำผลไม้ปั่น เพื่อสุขภาพดี’ ได้ฟังชื่อร้านแล้ว...ช่างน่าลิ้มลองซะเลยทีเดียว นึกถึงความหวานหอม

นวลนุ่มของน้ำผึ้ง ที่เจ้าของร้านบอกว่าใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำน้ำผลไม้ปั่น

“ขอบอกว่ าอร่อยทุกแก้วที่เสิร์ฟ” honeyShakes น้ ำ ผลไม้ ป ั ่ น รสชาติ ใ หม่

ที ่ น ี ่ . ..ไม่ เ พี ย งปั ่ น น้ ำ ผลไม้ ไ ด้ อ ร่ อ ยเลิ ศ แล้ ว

ยั ง มี เ มนู พ ิ เ ศษให้ ไ ด้ ล ิ ้ ม รสความแปลกใหม่

ที ่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร Cream Soda Zone :

ซ่า อย่างมีสไตล์ ด้วยรสชาติหลากรสหลาย อารมณ์ Recommended Zone อาทิ

• ถัว่ เขียวปัน่ - ถูกใจสำหรับคนชอบขนมหวาน ด้วยความเข้มข้นของครีมและกะทิ • Orange Fusion Choc • Strawberry Fusion Choc

- หวานด้ ว ยช็ อ กโกแลต หอมกลิ ่ น ส้ ม และ

สตรอเบอร์รี่ที่เข้ากันได้ดี Club Love Chocolate พลาดไม่ได้ • บ๊วยปั่น - เปรี้ยวหวานสุดใจ สำหรับคนชอบรสชาติแบบจี๊ดๆ หรือจะเป็น • Strawberrynana และ • Applenana

2 เมนูสุดฮอตฮิต ที ่ ผ สมผสานสูต รได้ หอม+หวาน+อร่ อยอย่ างลงตั ว เมนูนี้ห้ามพลาด

เพราะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้าน และเมนูอื่นๆ อีกมากมายให้คุณได้ไปลองลิ้มชิมรสกัน รับรองว่า...นอกจากความแปลกใหม่ และสุขภาพดี มีสไตล์ที่ต่างจากเดิมๆ แล้ว คุณจะได้ความอร่อยจากทุกแก้วที่เสิร์ฟเลยเชียว...คอนเฟิร์ม

honeyShakes : Food Court คาร์ฟูร์ สาขารัชดาภิเษก : เปิดทุกวัน

Capfeetice

ถ้าได้แวะผ่านไปแถวสีแ่ ยกเหม่งจ๋าย

แล้วอยากจะหาร้านคาเฟ่เบเกอรี่น่ารักๆ พักผ่อน

สักชัว่ โมงระหว่างเดินทาง หรืออยากหาทีน่ งั่

เอนหลังเย็นสบายๆ ในวันหยุด

หากว่าบ้านของคุณอยู่ในละแวก นั้นพอดี ที่ร้านนี้มีบรรยากาศสวย หวาน ตกแต่งอย่างหรูหราในโทน สีขาวและแดง มีมุมโซฟาตัวใหญ่ สำหรับเพื่อนหรือครอบครัว และ มุมโซฟาแบบส่วนตัวสำหรับ 1-2 คนให้ น ั ่ ง เล่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต อ่ า น หนั ง สื อ จิ บ ชา-กาแฟยามบ่ า ย พร้อมขนมเค้กแสนอร่อยคือ เค้ก มะพร้าว และช็อกหน้านิม่ จะขาย

Capfeetice : โครงการ Vaness Venue Plaza

ข้างสถานทูตกัมพูชา โทร. 0-2158-9403 เปิด-ปิด : 10.00-22.00 น. ทุกวัน

ดีที่สุดในร้าน เพราะเชฟของที่นี ่ ทำขนมส่งให้ร้านอาหารแห่งอื่น

อีกด้วย ใครที่อยากสั่งขนมเป็น ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่คงต้อง โทร.บอกล่ ว งหน้ า 1 วั น ราคา

เริ่มต้นปอนด์ละ 450 บาท และมี กาแฟชั ้ น ดี ข อง Lavazza และมี อาหารจานเดียวทานง่าย ทานอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นสลัด ข้าวหน้าต่างๆ ซึง่ ผักทีใ่ ช้เป็นผักออร์แกนิก


28

where to go

+

เรื่อง : Mr.Relax

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว,

กนวรรธน์ ใจพรหม

Cream ชื่อร้านครีม แต่ไม่ใช่ร้านขายครีม อย่ า งเดี ย ว ที ่ น ี ่ ข ายขนมคั พ เค้ ก หน้าตาชุม่ ฉ่ำด้วยครีมมีห่ ลากหลาย รสชาติ พร้อมมีคอนเซ็ปต์ร้านเก๋ๆ ว่ า เป็ น Traveller รายละเอี ย ด

เล็กน้อยอย่างข้างกล่องมีแผนที่ ประเทศและตราประทั บ เอาไว้

ให้ ลู ก ค้ า สมาชิ ก เก็ บ สะสมแต้ ม

เพื่อร่วมสนุกกับทางร้าน การซื้อ ขนมแต่ละชิ้นเหมือนกับการที่เรา เดินทางผ่านเมืองนั้นๆ เป็นความ น่ารักที่ยังรวมถึงการนำชื่อเมือง ต่ า งๆ มาตั ้ ง เป็ น ชื ่ อ ขนมสี ส ดใส ใครสนใจแวะไปหาทานได้ที่ ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์ เปิดทุกวันตั้งแต่ 11.00-21.00 น.

ราคาขนมต่อชิ้น 70-80 บาท และการันตีรสชาติขนมด้วยเป็นร้านในเครือของ คาเฟ่ เดอ ตู

ทีเ่ ลือ่ งชือ่ ด้านขนมอร่อยนัน่ เอง

Miyabi : สยามสแควร์ซอย 4 โทร. 0-2252-6516 เวลาเปิด-ปิด : 11.00-22.00 น.

Miyabi

ท่ามกลางแหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของวัยรุน่

ณ สยามสแควร์ซอยทีม่ แี ฟชัน่ เสือ้ ผ้าอัพเดทกันอยูต่ ลอดเวลา และมีรา้ นอาหารหลายประเภทให้เลือกสรร

จุดเด่นของที่นี่มีคอนเซ็ปต์ร้านเป็น Japanese Yakiniku Buffet หรือ เมนูแบบปิ้งย่างนั่นเอง และมีชาบู–สุกี้ยากี้ ให้เลือกได้อีกตามชอบ ซึ่งจะหาร้านที่เสิร์ฟครบทุกประเภทในร้านเดียวแบบนี้ได้ไม่กี่แห่ง

ในเมือง คุณจะพบกับเมนูมากกว่า 100 รายการ ทั้งของสดสำหรับ การปรุงเอง ทัง้ ปิง้ ย่าง และต้มในหม้อ และยังมีของปรุงสำเร็จจัดใส่ จานสวยเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่น เช่น ยำแมงกะพรุน เห็ดเข็มทอง

ผัดเนย สลัดต่างๆ หัวแซลมอนต้มซีอว๊ิ สนนราคาอาหารปิง้ ย่างอยูท่ ่ี ท่านละ 439 บาท และ ประเภทสุกี้-ชาบู จะอยู่ ที ่ ท ่ า นละ 329 บาท

ที่นี่เน้นเนื้ออย่างดี ผัก สดๆ ซีฟู้ดหลากหลาย ทั้งหอยเชลล์ แซลมอน ปลาหมึ ก กุ ้ ง ตั ว โตๆ ฯลฯ ความอร่อยยังไม่ หมดเท่านั้น อยากรู้ต้อง ลองแวะไปทานกันดู


relation tips

เทคนิคการให้ของขวัญ...

+

29

1SPGFTTJPOBM%BUJOH*OUSPEVDUJPO4FSWJDF

เรื่อง : LK13

ยกระดับความสัมพันธ์ น่าใจหายใช่เล่น ที่พบว่าการเสียเงินซื้อของบรรจุกล่อง ผูกโบว์ บ่อยครั้งมันก็

ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในความสัมพันธ์ บางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยได้อะไร

จากคุณ เพราะมันไม่สร้างความประทับใจในการรับนั่นเอง ความประทับใจ

ในด้านบวกมีผลอย่างมากต่อการยกระดับความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อนสนิท คนรัก เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกค้า

และนี่คือเทคนิคง่ ายๆ ที่ ช่ ว ยให้ ของขวั ญ ในวั น คริ สต์ ม าส

หรือวันส่งท้ายศักราชของคุณในปีนี้ จะกลายเป็นหนึ่งใน

ความสุขที่น่าจดจำ ข้อสำคัญ ไม่แพง แต่แรงได้ใจ ของขวัญเป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติในด้านบวก

ของคุณที่มีต่อผู้รับ บางครั้งการเลือกที่ไม่ระมัดระวังจึงอาจ

กลายเป็นกรรไกรตัดความสัมพันธ์ได้ จึงควรทำความ

เข้าใจในรายละเอียดและบุคลิกภาพ รวมถึงมุมมองของเขา

หรือเธอให้เคลียร์คัท แบ่งระดับความสัมพันธ์ก่อนให้ของขวัญ

ของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจและจำเพาะ

เจาะจงอย่าง น้ำหอม เครื่องประดับ เสื้อผ้า

ควรมอบให้คนสนิทสนมที่คุณรู้จักดีพอ ของขวัญที่

เกี่ยวกับงานอดิเรกควรมอบให้คนที่คุณคุ้นเคยแต่อาจ

ไม่สนิทสนมมาก และของขวัญสำหรับคนรู้จักควรเป็น

สิ่งที่สวยงาม ดูดี ให้ในสิ่งที่เขาชอบ ไม่ใช่คุณชอบ

คุณต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าพวกเขาชอบอะไร

แล้วค่อยเดินหาสิ่งนั้น อย่าเอาสิ่งที่ตัวเอง

ชอบเป็นโจทย์ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์

จากมัน หรือไม่ถูกรสนิยม งบน้อยก็ดูหรูได้ สำหรับของขวัญที่อยากสร้าง

ความประทับใจด้วยอิมเมจ หรือแบรนด์เนม

คุณอาจไม่มีงบมากพอที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ แต่ยัง

หาซื้อของได้ ด้วยการเปลี่ยนมาซื้ออะไรที่ชิ้นเล็ก อย่าง

พวงกุญแจ เข็มกลัดยี่ห้อเดียวกัน ใส่ความประทับใจลงในของขวัญ ของราคาแพงหรือถูก

ไม่สำคัญเท่าการเลือกสิ่งที่มีความโดดเด่น ไม่ใช่ของโหล

หรือหากมันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ดาษดื่นก็ควรนำมาทำอะไร

สักอย่างให้พิเศษ วิธีง่ายๆ คือการสลักชื่อ หรือใส่ภาพของคนรับ

เข้าไป จะทำให้ได้ความรู้สึกถึงความตั้งใจ ใส่ความรู้สึก วิธีง่ายๆ ในการทำให้ของขวัญ

มีความหมายเฉพาะคนรับ คือการใช้การ์ด หรือเขียน

ข้อความที่มาจากความคิดของคุณที่มีต่อเขา หรือเธอ

ที่สะท้อนมากับการเลือกของขวัญ ประกอบด้วย ส่วนแรกคือ

การพูดถึงความประทับใจทีด่ ตี อ่ ผูร้ บั ความเชือ่ มโยงหรือมุมมอง

ที่ดีว่าผู้รับมีความเหมาะสมกับของขวัญชิ้นนี้ และคำอวยพร

ที่เกี่ยวเนื่องจากของขวัญที่ให้ สร้างความโดดเด่นด้วยการเลือกสีกระดาษห่อ

และริบบิ้นให้ดูพิเศษ แตกต่างกัน วิธีง่ายๆ คือ

นึกเลือกสีสนั จากบุคลิกภาพ หรือโทนสีในการแต่งตัว

ของผู้รับ ยื่นให้แบบไม่คาดหวัง อย่าให้การให้ทำให้คุณ

เป็นทุกข์ด้วยความคาดหวัง เพราะการเลือกของขวัญเป็นเหมือนการเดาใจที่มีหลักการ

และความน่าจะเป็นเท่านั้น มันอาจไม่ทำให้ใครตาลุก หรือกรี๊ดกร๊าดด้วยความชอบใจอะไร แต่มันก็คือความปรารถนาดี และการมีความสุขกับการให้ ถ้าคิดให้ได้ว่า คุณมีจุดประสงค์แค่การนึกถึงใครสักคนในเชิงบวก อยากตอบแทนด้วยของขวัญจาก ความจริงใจ ได้มีความสุขกับการเลือกสรร และพึงใจสูงสุดในตอนที่หยิบยื่นก็เพียงพอแล้ว คุณจะเป็นผู้ให้ที่มีความสุขมากกว่าคนอื่น

เหตุผลสำคัญที่ผู้ให้มีความสุขมากกว่าผู้รับอีกเท่าตัวก็คือ เรามีความสุขทั้งการได้ให้ความปรารถนาดี

และได้รับความสุขที่สะท้อนกลับมาจากผู้รับนั่นเอง และถ้าวันสิ้นปีนี้ ใครอยากมีความสุขแบบสองเท่า ได้เวลา เริ่มคิดแล้วว่าจะให้ ‘อะไร’ กับ ‘ใคร’ MerryXmas & HPNY 2010

%FTUJOZJOZPVSIBOE„¸“À›s™„™Âª”«£·­À›¥h² ‰´¦”³ €±¢–²†±˜

¬†ƒ·’–²Âªhà g ¿´ ¦¤±Â‰gê À¤¯•h±€±¢¿–´¡Ç ¦›°™ª¢¶¬ ¸“ƒ·¡–±†¬³˜¿”¬¢k¿˜Æ”àg‰g©Ã”¤k¬†ƒ·’À¤h¦–´ÃÇ ª˜ –´‡Ç ¯©± ±¢•™š¯›¸ƒh ˜ª˜h±Âª gŖ´ƒÇ ’ · ¬¡±€‡¯¢¸‡h €° ¦°˜˜´ÃÈ  g”¬h †¢¬Á‰ƒ‰¯”±Âªh˜²±ƒ¦± ¢°€ ±ª±ƒ·’¬´€ À¤h¦ÂªhWhoisMatchÀ˜¯˜²¿¶¬Ç ˜‰±¡ª¢¶¬ªŒ³† –´ƒÇ ’ · ¢¬ƒ¬¡“h¦¡°˜È ”¬˜–´ Ç š´ ¢¯©³–—³Ÿ±¿¢³ Ç ‡±€ ˜°“©° Ÿ±¨’k¿¶¬Ç ¿€Æ™š¢¯¦°”³ ¬†ƒ·’ƒ°“©¢¢© ±‰³€–´Ç ”¢†€°™ƒ¦± ”h¬†€±¢¬†ƒ·’–´©Ç “· À¤¯”¢¦‡©¬™ƒ¦±  •¸€”h¬†¬†h¬ ¸¤© ±‰³€¿¶¬Ç ªhƒ’ · ™¿“–¬†ƒ·’Óh ¬¡g±†©˜·€À¤¯š¤¬“Ÿ°¡

À«•¸œ¥—µÈª¡²Š´À¥·­š£´²£±šÀ£² h¬ ¸¤©g¦˜”°¦À¤¯¢¸š•g±¡¬†ƒ·’•¸€¿€Æ™Ã¦h¿šr˜ ƒ¦± ¤°™¬¡g±†–´©Ç “· €±¢ƒ°“¿¤¶¬€© ±‰³€¬†¿¢± ´˜¶È ±˜€±¢§µ€¨± €±¢–²†±˜À¤¯‰´¦”³ ƒ¦± ¿šr˜¬¡¸–g “´Ç ´ © ±‰³€–´”Ç “³ ”g¬ ± ´ƒ¦± ¢h¬ À¤¯”°†È ‡‡¢³†–´Ç ‡¯ƒ™ª±€°™¿¶¬Ç ˜Âª g  ´€±¢”¢¦‡š¢¯¦°”©³  ±‰³€€g¬˜¿‰g˜™°”¢š¢¯‰±‰˜ –´¬Ç ¡¸g š¢¯¦°”€³ ±¢–²†±˜Šµ†Ç À˜g˜¬˜¦g±‡¯š¤¬“Ÿ°¡€¦g± · àg¢‡¸h €° ”± ›°™ª¢¶¬¿¦Æ™ÃŠ”kª±ƒ¸g €±¢™ƒ˜–´ƒÇ ’ À™™¬¶˜Ç Ŗ´ Ç ¬´ ¡¸g €±¢”°“©³˜Â‡–´‡Ç ¯™ƒ¸¿g “–ƒ˜˜°˜È Ū¢¶¬Ã g˜µÈ ¬¡¸€g ™° ƒ·’ ¿¬†À¤¯ƒ·’©± ±¢•¬“¸¢š¸ •g±¡À¤¯¬ƒ·¡Á–¢§°–k€¬g ˜ €±¢”°“©³˜Â‡¦g±‡¯Ãš¿‡¬ª¢¶¬Ã g  ´™¢³€±¢¿³ Ç ¿”³ ¬¡g±†¬¶˜Ç ¿³ Ç ªhž¢´“¦h ¡¿‰g˜–´šÇ ¢µ€¨± “h±˜ƒ¦± ¢°€€±¢À”g†”°¦À¤¯€±¢°‘˜±™·ƒ¤³€Ÿ±

Call Us Now! (EAD/FFICE!LL3EASONS0LACE   AND(OTLINE      RD&L-4HAI4OWER!LL3EASONS0LACE

WWWWHOISMATCHCOM


ซานตาคลอส กล่องของขวัญ ไฟประดับต้นไม้ แสงสีเสียง + สัญลักษณ์หลากหลายที่ชวน เรื่อง : Mr.Relax คุณให้รู้สึกรื่นเริงเบิกบานใจ ไปกับเทศกาลพิเศษ ‘คริสต์มาส’ ปีนี้คงจะพิเศษ

กว่าทุกปี ถ้าได้เดินทางไปฉลองกับซานตาคลอสทีส่ งิ คโปร์

30

where to go

Welcome to

สำหรับถนนสายช้อปปิ้งสุดฮอต อย่ า งออชาร์ ด จะมาในรู ป แบบ ‘A Christmas All Decked Out’

ซึ่งเป็นการตกแต่งไฟแบบเต็มสตรีม

จากห้างร้านต่างๆ บนถนนออชาร์ด โดยแต่ละห้างก็จะมีความโดดเด่นและสไตล์ทต่ี า่ งกันไปเน้น ที ่ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ท ี ่ บ ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น คริ ส ต์ ม าส อาทิ

ตุก๊ ตาหิมะ กวางเรนเดียร์ และซานตาครอส ในย่านมารีนา่ เบย์ ขอเน้ น ที ่ ค วามสุ ข สนุ ก สนานริ ม น้ ำ กั บ คอนเซ็ ป ต์

‘A Glitzy Christmas by the Bay’ การตกแต่งประดับประดา ไฟคริสต์มาสในย่านมารีน่าเบย์จะมีความยาวถึง 3.7 กิโล เและจะยาวไปถึงสะพานเอสพลานาด และพลาดไม่ได้กับ

สีสนั ของคริสต์มาส ณ บริเวณริมแม่นำ้ สิงคโปร์กบั คอนเซ็ปต์ ‘Christmas by the Singapore River’ ซึ่งเป็น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ ต็ ม

ไ ป ด ้ ว ย ค ว า ม บ ั น เ ท ิ ง

หลากหลายรอคุ ณ อยู ่ ท ั ้ ง ร้ า นอาหารและคลั บ ชั ้ น นำใน บรรยากาศคริสต์มาสทัง้ ดนตรีและการแสดงในย่านคล้ากคีย์ การร้องเพลงคริสต์มาสประสานเสียงที่ The Arts House และ การโชว์สเกตน้ำแข็งที่ห้างเซ็นทรัลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด สำหรับนักท่องเทีย่ ว

CHRISTMAS 2009

ในช่ ว งเทศกาลดี ๆ แบบนี ้ การแสดงละครและ งานศิลปะ ณ โรงละครเอสพลานาด มีนกั ร้องประสานเสียง รุน่ จิว๋ และพลังเสียงระดับมืออาชีพ อย่างวง Vienna’s Boys Choir จะมาขับร้องเพลงประสานเสียงอันแสนไพเราะ หรือ จะเลือกชมละครจากภาพยนตร์เรือ่ งดังอย่าง ชาล็อตส์ เว็บ แมงมุมเพื่อนรัก และเดอะ จังเกิ้ล บุ๊ค แล้วออกมารับ ลมเย็นๆ ชมการแสดง Reverie : Cirque on Ice ส่วนใครที่ พาเด็กไปด้วยก็จะมีความสนุกสำหรับพวกเขาทีร่ า้ นเฮเดรียต (Hediard) โดยสั่งอาหารที่ร้านสำหรับผู้ใหญ่ 2 คน รับฟรี! อาหารสำหรับหนูน้อย 2 ที่ แล้วยังมีเมนูพิเศษที่ทำเฉพาะ ช่วงเทศกาลที่ Lawry’s the Prime Rib, โรงแรม Meritus Mandarin และ The Scarlet ให้เด็กๆ ได้รว่ มมีความสุข สำหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมสามารถติดต่อการท่องเที่ยวสิงคโปร์ โทร. 0-2630-4774-6 หรือค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม

ที่ www.visitsingapore.com


eating out

+ เรื่อง : ณัฐนพิน วีระวัฒน์

31

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

กลมกล่อม

การได้ลมิ้ ลองอาหารอร่อยและสัมผัสกลิน่ หอมอ่อนจากแมกไม้และไอดิน

เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ พลังให้กบั ทัง้ ปีทผี่ า่ นมาของคุณ ขอแนะนำร้านอาหาร ‘กลมกล่อม’ ของสองหนุ่มอารมณ์ดี คุณอนุรักษ์ รังสิวัฒนะ และคุณดุสิตวุฒิ วรรณรักษ์ ซึง่ ตัง้ ใจมอบบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง และรสชาติทเี่ น้นถึงความ กลมกล่อมในทุกเมนู ซึง่ เป็นเสน่หท์ ที่ ำให้มลี กู ค้าประจำเพิม่ ขึน้ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตกแต่งสไตล์เก๋ บริเวณภายในร้านตกแต่งด้วย เสาอิฐ ผนัง ปูนสีขาวล้วน และของตกแต่งแนววินเทจจำนวนมากทีไ่ ด้รบั มาจากพีน่ อ้ งคนสนิท โดยเฉพาะในฤดูหนาวเพียงเลือกทีน่ งั่ โซนดาดฟ้า คุณก็สามารถนัง่ ชิลรับลมเย็น ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศใต้แสงดาวได้อกี ด้วย ดังนัน้ เมือ่ หาทีน่ งั่ ได้ลงตัว ก็ไม่ตอ้ งรอช้าด้วยการสัง่ อาหารเมนูเด็ดสูตรเฉพาะ ซึง่ หาชิมได้ ณ ทีร่ า้ นนีแ้ ห่งเดียวเท่านัน้ ไม่วา่ จะเป็นอาหารฝรัง่ สไตล์อเมริกนั อย่างสเต็ก หรืออาหารไทยแท้ เช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา, กุง้ ผักพริกขีห้ นูสด ซึง่ ปรุงจากส่วนประกอบคุณภาพ ทีส่ ง่ ให้รสชาติอาหารอร่อยถูกปากคนทีไ่ ด้ลอง ทีพ่ ลาดไม่ได้สำหรับคนรักสุขภาพ ตอกย้ำความอร่อย.....ตอกย้ำด้วยคาร์เนชัน ขอแนะนำเมนูสลัดปูอดั ทีท่ างร้านคัดสรรส่วนผสมทีม่ คี ณ ุ ภาพ เพือ่ เสริมรสชาติ ให้อาหารอร่อย จนใครๆ ทีไ่ ด้ลองต่างก็ตดิ ใจ ขัน้ ตอนแรกเริม่ จากทำน้ำสลัด โดย นำมายองเนส, น้ำเชือ่ ม, น้ำมะนาว และนมข้นจืดคาร์เนชัน ตีให้เข้ากันจนกลาย เป็นเนือ้ เดียว และพักไว้เพือ่ รอเทลงบนผัก จากนัน้ เตรียมผักสลัด เลือกผักกาดแก้ว, กะหล่ำปลีมว่ ง, หอมใหญ่ และแตงกวาทีม่ คี วามสด กรอบ มาวางเรียงในลักษณะ ทีใ่ ห้สขี องผักตัดกันอย่างโดดเด่นบนภาชนะทรงสวย และราดน้ำสลัดปิดท้าย o

เคล็ดลับสำคัญในการทำสลัดปูอดั ให้มรี สชาติอร่อย สิง่ สำคัญ นอกจากผักสลัดทีต่ อ้ งสด กรอบแล้ว เมนูนจี้ ดุ เด่นอยูท่ ี่ ความอร่อยกลมกล่อม หอมมันของน้ำสลัด ทีเ่ คล็ดลับอยูท่ ี่ นมข้นจืดคาร์เนชันส่วนผสมหลัก ซึง่ ทำให้นำ้ สลัดมีความ เข้มข้นและรสอร่อยกลมกล่อมสมกับชือ่ ร้านจริงๆ

สลัดปูอัด

Food Note

ร้านอาหาร เปิดบริการ สถานที ่ โทรศัพท์

กลมกล่อม วันจันทร์ – วันเสาร์ (17.00 - 24.00 น.) 49 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ www.klomklom.com 08-1844-8281, 08-1686-3311


32

IT&me

+

เรื่อง : Runsie, สุกัญญา

ตอบโจทย์ทกุ การสือ่ สารกับ Nokia E72 ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจตัวยงไม่ควรพลาด NOKIA E72 ที่จะทำให้ คุณไม่พลาดการสื่อสารทางธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน ด้วยดีไซน์บน

ตัวเครื่องที่เรียบหรูแต่คลาสสิก หน้าจอมีขนาด 2.36 นิ้ว ความละเอียดของ เม็ดสีสูงสุดถึง 16.7 ล้านพิกเซล ทำให้การแสดงผลมีความคมชัดสูง พร้อมปุ่มกด QWERTY ในตัว กล้องมีความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซล

ผู้ที่รักการถ่ายภาพจะได้รูปที่มีสีสันสดใส นอกจากนี้ในตัวเครื่อง

ยังมีโปรแกรม Nokia Maps ที่คุณจะไม่มีวันหลงทางและสามารถไปยัง จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว เชื่อว่าสามารถตอบสนองทุก

ไลฟ์สไตล์ของคุณได้ไม่ตกเทรนด์แน่นอน

Vabene for Hello Kitty สาวกเจ้าแมวเหมียวที่น่ารักที่สุดในโลกอย่าง Hello Kitty ต้อง

ไม่พลาดคอลเลกชัน่ ล่าสุดจาก Vabene (วาเบเน่) นาฬิกาแฟชัน่ สุดฮิตจากอิตาลี ทีค่ ราวนีม้ าพร้อมกับความน่ารักสดใสของแมวที่ โด่งดังอย่าง Kitty ซึง่ จะเป็นรุน่ Limited Edition มีวางจำหน่าย

ในเมืองไทยเพียงแค่ 150 เรือนเท่านัน้ หน้าปัดเป็นสีเ่ หลีย่ มใส

ตัวเรือนตกแต่งด้วยคริสตัลสวารอฟกีล้ าย Hello Kitty แสนหวาน ซึง่ ผสมผสานความหวาน และเท่ได้อย่างลงตัว มาพร้อมกับ กล่องไม้ดีไซน์พิเศษ มีให้เลือก 2 สีด้วยกัน คือ สีขาว และสีชมพู ราคา 11,500 บาท เหมาะที่สุดสำหรับเป็นของขวัญพิเศษรับปีใหม่

Toy Watch Tattoo Safari Collection แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ สำหรับนาฬิกาแฟชั่นสุดคูลแห่งปี

สายพันธุ์อิตาลีอย่าง ทอยวอทช์ (Toy Watch) ที่คราวนี้ขอมา ด้วยคอลเลกชั่นเท่ๆ อย่าง Toy Watch Tattoo Safari Collection ที่นำลายเสือดาว และม้าลายมาไว้ที่ข้อมือ เพื่อพร้อมผจญภัย

ไปกับคุณทุกเวลา นอกจากนี้หน้าปัดยังมีขนาดใหญ่ถึง 41 มิลลิเมตร ตอกย้ำความเป็นไฮแฟชั่นตัวจริง ให้สาวๆ ได้กลายเป็นแม่เสือดาว

ที่สง่างามน่าเกรงขามกับขอบหน้าปัดที่หรูหราเพราะประดับด้วยคริสตัล แวววาว รวมถึงลายม้าลายที่มีให้เลือกทั้งลายสีดำ และสีน้ำตาลโกโก้ ตัวเรือน และสายนาฬิกาทำด้วยพลาสเทอรามิค ซึ่งมีให้เลือก 2 สี คือ สีดำ และสีขาว

สวย มี ส ไตล์ จนเราไม่ อ ยากให้ ค ุ ณ พลาด ในราคา 8,800–12,800 บาท

Sony Ericsson รุน่ SATIO

สาวๆ ที่ชอบการเล่นเกมเป็นงานอดิเรก ต้องจับจองเป็นเจ้าของ Sony Ericsson

รุ่น Satio ไว้สักเครื่อง เพราะความสามารถที่มีมากมายของเจ้าเครื่องนี้ คือรวบรวม ความบันเทิงทุกอย่างไว้อย่างครบครัน เริ่มจากกล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงถึง 12.1 ล้านพิกเซล หน้าจอเป็นระบบสัมผัสกว้างถึง 3.5 นิว้ มีเครือ่ งเล่นเพลงแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ รองรับหน่วยความจำ ภายนอกแบบไมโครเอสดี 8G และพบระบบปฏิบัติการเกมแบบ nHD ที่นำมาไว้ในมือถือเป็น ครั้งแรก ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดเกม, ภาพยนตร์, มิวสิกวิดโิี อ และเพลงใหม่ล่าสุดจาก ชาร์ตผ่าน WiFi ได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าคุณรักการเล่นเกม รวมถึงความ บันเทิงที่หลากหลายบนมือถือก็ไม่ควรพลาด!

สนุกสนานกับ Fujifilm FinePix Real 3D W1 พบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนการถ่ายภาพของคุณ ให้สนุกมากขึ้น ด้วยกล้อง Fujifilm FinePix Real 3D W1 ที่มา พร้อมเลนส์คุณภาพสูงด้วยชุด Dual CCD ภาพที่ออกมาจึงมีมิติและมีความ คมชัดเป็นพิเศษด้วยความละเอียดถึง 10 ล้านพิกเซล เก็บรายละเอียดภาพได้อย่าง ครบถ้วน รวมถึงแสดงผลผ่านหน้าจอแบบ 3 มิติ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมให้เสียเวลา สามารถซูมได้ถึง 3.8 เท่าในโหมด 3D ซึ่งคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพตาม แบบฉบับของตัวคุณเอง Fujifilm FinePix Real 3D W1 พร้อมทีจ่ ะให้คณ ุ เปลีย่ นโลกนีใ้ ห้มสี สี นั

และเก็บภาพความทรงจำดีๆ ในชีวติ คุณ


party fever

+

ยกเยาวราชมาไว้ทโี่ นโวเทลสยาม

33

เรื่อง : Charming TK

ฟิ ลิ ป ป์ เลอ บั ว ริ ส ผู ้ จ ั ด การทั ่ ว ไป โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ พร้อมด้วย เเดวิด เซ, จันทรา เกตุวรวิทย์ และวิไลวรรณ ประกอบสันติสุข หุ้นส่วน เจ้าของโรงแรมฯ ร่วมกันจัดงาน ‘เทศกาล อาหารเยาวราช’ ซึ ่ ง ในงานได้ น ำ ของอร่อยขึ้นชื่อจากเยาวราชมารวมไว้ ที่นี่ท ี ่ เ ดี ย ว โดยได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก ม.ร.ว.มาลิ น ี จั ก รพั น ธุ ์ เป็ น ประธาน เปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีชื่อเสียงใน แวดวงสังคมมากมายมาร่วมงานอย่างคับคัง่ ในบรรยากาศทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ อายของเยาวราช

เมืองไทย Smile Club มอบของขวัญส่งท้ายปี 2552

กับคอนเสิร์ต ‘รักเมืองไทย’ คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบกับศิลปินนูโว ที่มาร่วมมอบความสุขปนความมัน

ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษ

ที่คัดสรรมาสร้างรอยยิ้ม

ให้ชาวเมืองไทย Smile Club ได้ตลอดคอนเสิร์ต โอกาสนี้ เมืองไทย Smile Club

ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ชวน ให้ทุกคน ‘รักเมืองไทย

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท รักคนไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เตรียมสร้างสีสันช่วงปลายปีอย่างยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมไทย’ โดยมี สาระ ล่ ำ ซำ กรรมการ ด้วยงบลงทุนกว่า 150 ล้านบาท ด้วยแคมเปญ CPN Year End Sale 2010 กับกิจกรรม CentralPlaza Gift Wonderland 2010 และ The World of Happiness@CentralWorld ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกั ด ร่ ว มกั บ อนั น ต์ ช ั ย โหตรไวศยะ เพื่อมอบความสุข และประสบการณ์ใหม่ให้กับนักช้อปผ่านกิจกรรมพิเศษมากมาย ผู ้ อ ำนวยการฝ่ า ยการตลาด บริ ษ ั ท หอแว่ น กรุ ๊ ป จำกั ด และ Mr.Andrew Steel, Founder and Director มู ล นิ ธ ิ ปลู ก ต้ น ไม้ ว ั น นี ้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทย ร่วมมือกันมอบสิ่งดีๆ ให้กันและกันเพื่อเมืองไทยน่าอยู่ ด้วยการเปิดตัว 2 กิจกรรมใหญ่ ชวนชาวเมืองไทยบริจาคคะแนนสะสมหรือบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อแว่นสายตาโดยร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง หอแว่น และ Better Vision มอบให้แก่ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา และเพื่อสมทบ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายนาฬิกา Casio ต้อนรับเทศกาล

ทุนมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ในการนำต้นไม้ไปปลูกซ่อมแซมป่าตลอดจนดูแลรักษาจนต้นไม้เติบโต แห่ ง ความสุ ข ด้ ว ยของขวั ญ ชิ ้ น พิ เ ศษ Casio Lover’s ณ อุทยานเขาใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสมาชิกเมืองไทย Smile Club เข้าร่วม Collection 2009 ที่มีทั้ง G-Shock และ Baby-G ดีไซน์คู่กัน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เมืองไทย Smile Club ยังเตรียมกิจกรรมดีๆ ไว้อีก รวมอยู ่ ใ นกล่ อ งชุ ด พิ เ ศษ มี ใ ห้ เ ลื อ ก 2 รุ ่ น 2 สไตล์ มากมายที่จะทยอยออกมาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน และจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ เชิ ญ แวะสั ม ผั ส คอลเลกชั ่ น สุ ด พิ เ ศษนี ้ ไ ด้ แ ล้ ว ที ่

ทุกคนรักเมืองไทยกันมากยิ่งขึ้น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และห้างสรรพสินค้า สนใจสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชั้นนำทั่วไป โทร. 1766 เมืองไทย Smile

CPN ทุม่ งบกว่า 150 ล้าน มอบของขวัญพิเศษ

ให้กับลูกค้าอย่างเต็มพิกดั

Casio Lover’s Collection 2009

product news

+

เรื่อง : Jutamard

ความงามแห่งอิสตรีจาก EBEL

Ebel หนึ่งในสถาปัตยกรรมแห่งเรือนเวลาชั้นนำแบรนด์หนึ่งของโลก มีความภูมิใจที่จะนำเสนอ คอลเลกชั่ น ใหม่ ล่ า สุ ด ในรุ่ น New Beluga Tonneau ตั ว เรื อ นทรงตอนโน (Tonneau) โค้ ง มน เรีย วกระชับ รับ กับข้อมือ มีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด คือ สเตนเลสสตีลขัดมัน หรือทองคำ 18K เพิ่มเสน่ห์น่าดึงดูดใจด้วยการประดับเพชรที่ตำแหน่งบอกเวลาทั้ง 12 ตำแหน่ง รับกับ หน้ า ปั ด มุ ก

แวววาว กันน้ำได้ 50 เมตร แวะชมคอลเลกชั่นได้แล้ววันนี้ที่ เพนดูลัม เกษร ชั้น 1 โทร. 0-2656-1116-7, เพนดูลัม เอ็มโพเรียม ชั้น G โทร. 0-2664-8377-8 และแผนกนาฬิ ก า ห้ างสรรพสินค้าสยามพารากอน

IDOLE d’ARMANI

จิออร์จิโอ อาร์มานี่แนะนำน้ำหอมผู้หญิงกลิ่นใหม่ล่าสุด IDOLE d’ARMANI (อิดอล ดาร์มานี่) เพื่อยกย่องความเป็นหญิง และแสดงการคารวะต่อผู้หญิงต้นแบบทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขามาตลอดหลายปี โดยมีแนวคิดบ่งบอกถึงคุณลักษณะ พิ เ ศษของผู้ ห ญิ ง ที่ มี ค วามเป็ น ผู้ ห ญิ ง อยู่ เ หนื อ กาลเวลา กล้ า แสดงออก แต่ ไ ม่ โ อ้ อ วด ใช้ ชี วิ ต ร่ ว มสมั ย แต่ ไ ม่ ข าดรสนิ ย ม ไม่เย้ายวนเกินงาม ทว่าประทับใจมิรู้ลืม พบได้แล้วที่เคาน์เตอร์น้ำหอมในห้างสรรพสิ น ค้ า ชั้ นนำทั่ ว ไป


34

เข้ม ยียวน ในแบบฉบับ

he

+

เรื่อง : iD11 ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี หนุ่ ม มาดเข้ ม บวกกั บ ส ไ ต ล์ ยี ย ว น ก ว น ป ร ะ ส า ท

ที่ แ จ้ ง เ กิ ด จ า ก ภ า พ ย น ต ร์

ฟอร์มดี ‘ปิดเทอมใหญ่ หัวใจ ว้าวุน่ ’ ก็เล่นเอาขโมยหัวใจของ สาวๆ หลายคนไปครองซะแล้ว ห ลั ง จากนั้ น เขาก็ มี ผ ลงาน

ออกมาเรี ย กคะแนนนิ ย มกั น เรือ่ ยๆ ทัง้ จอเงิน จอแก้ว และ มิวสิกวิดีโอ ล่าสุดเขาได้มารับ บทเป็นนายตำรวจหนุ่มมาดซื่อ และมองโลกในแง่ ดี สุ ด ๆ ใน ละครแนวคอเมดี้ ‘สายลับ เดอะซีรสี่ ก์ บั 24 คดีสดุ ห้ามใจ’ จะเข้ม ซื่อ ฮากัน

ขนาดไหน ต้องติดตาม...

ฉันทวิชช์ ธนะเสวี n

‘ตำรวจ’ บทบาทครัง้ แรกในชีวติ

ผลงานของผมตอนนี้มี สายลับเดอะซีรี่ส์กับ 24 คดีสุดห้ามใจ กำลังออนแอร์ อยู่ครับ เป็นซีรี่ส์จบในตอนแต่จะลิงค์เชื่อมความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ ในเรื่องผม รับบทเป็นหมวดโอภาส ตำรวจหนุ่มที่ซื่อตรงต่อหน้าที่แถมยังเป็นคู่ปรับกับ แดน-วรเวช บุคลิกในเรื่องจะออกทะเล้นๆ หน่อยครับ เป็นตำรวจที่ไม่จริงจังกับ อะไรมาก และมีความฮาอยู่ในตัว เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับบทเป็นตำรวจ ก็รู้สึก แปลกใหม่ดี เพราะในชีวิตจริงคงไม่มีโอกาสได้เป็น พอได้รับบทผมก็อยากจะศึกษาว่า ตำรวจเค้าเป็นยังไงกันบ้าง มีทั้งยิงปืนแล้วก็ยิงมุกด้วย บังเอิญว่าเรื่องนี้ผมเป็นหนึ่ง

ในทีมเขียนบท เลยเขียนมุกลงไปประมาณหนึ่ง ส่วนที่เหลือยิงกันสดๆ ครับ n

ส่วนเหมือน-ส่วนต่าง ของเต๋อกับโอภาส

โอภาสเขาจะจริงใจมาก ซื่อๆ หลอกลวงใครไม่เป็น ทำอะไรก็จะ ผดุงความยุตธิ รรมและจริงจังในความเป็นตำรวจมาก แต่สำหรับตัวผม จะมีความเจ้าเล่ห์กว่านี้หน่อยหนึ่งครับ (หัวเราะ) n

สนุกกับงานเขียนบท

ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนบทหนังใหญ่มาแล้วของจีทีเอช นี่ แ หละครั บ ก็ ม ี เก๋ า เก๋ า , 4 แพร่ ง เขี ย นตอนคนกลาง, 5 แพร่ง เขียนตอนคนกองครับ ใครที่เคยไปชมภาพยนตร์ 4 แพร่งมาแล้วจะรู้ว่ามันไม่น่ากลัวมาก มันเป็นบทที่ตลกๆ ด้วยซ้ำ แล้วทำไมผมถึงได้มาเขียนบทแนวคดีสอบสวนสืบสวนแบบนี้ คือมันเป็นการแตกยอดมา จากภาพยนตร์เรื่องสายลับจับบ้านเล็ก ซึ่งตอนนั้นพี่เค้ารู้สึกว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจ ซึ่งหนังใหญ่

มันทำได้คดีเดียวในเวลา 2 ชัว่ โมง แต่สายลับมันต้องมีหลายๆ คดี ก็เลยสร้างตัวแสดงขึน้ แล้วก็สร้างคดีฮาๆ สนุกๆ ขำๆ ออกมา 24 คดี กลายเป็นสายลับเดอะซีรส่ี ฯ์ ครับ

ตามหาความฝัน สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นมากๆ ของวงการบันเทิงคือ เราไม่มที างรูว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ เราไม่มที างรูว้ า่ เราจะได้ เป็นพระเอกไปอีกนานไหม หรือว่าเราจะได้เป็นผู้กำกับมั้ย ซึ่งถ้าถามผมการเป็นผู้กำกับเป็นสิ่งที่ผมฝัน ผมเรียนภาพยนตร์ เรียนเขียนบทมา เป็นผู้ช่วยผู้กำกับมาก็เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้กำกับ แต่การที่ คนคนหนึ่งจะเป็นผู้กำกับแล้วได้เงินมาทำหนัง 20 ล้านต่อเรื่อง มันจะต้องมีอะไรมากกว่าคนคนหนึ่ง ธรรมดาที่เคยเห็นกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือต้องเรียนรู้ และต้องพยายามทำอะไรบางอย่าง ให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนเชื่อมั่น ซึ่งก็ยังกำหนดไม่ได้อีกว่ามันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่ากับสิ่งที่ผมฝันไว้ n

n

หนังเรือ่ งแรกในแบบของเต๋อ

คงเป็นหนังตลกแน่ๆ ครับ ขึ้นอยู่ว่าจะเอาอะไรมาผสมกับความตลก อาจจะเป็นตลกโรแมนติก

คอเมดี้ หรือว่าเป็นตลกทริลเลอร์ก็ได้ เพียงแต่ว่าสูตรหลักๆ ต้องมีตลกเพราะมันเป็นตัวตน ของเรา เราสื่อสารกับคนด้วยมุกตลกแล้วมันเวิร์ก ปกติคนส่วนมากไม่คิดว่าผมเป็นคนตลก เพราะถ้าเดินผ่านกันเฉยๆ ไม่ได้เข้ามาคุยหรือมาทัก จะไม่มีทางรู้เลย เพราะว่าหน้าผม

มันไม่ตลกอยู่แล้ว n

ความรักของเต๋อ

ตอนนี้ก็เรื่อยๆ มาเรียงๆ เหมือนเดิมครับ ถ้าพูดถึงมุมมองความรักของเรา ตอนนี้ ไม่ว่าจะในการทำงานหรือในชีวิตจริง ผมจะมองความรักเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามวัย ณ ตอนนี้ผมคิดว่าความรักคือการสร้างฐาน ผมอายุ 26 ปีแล้ว คิดว่า น่าจะเป็นช่วงที่ต้องทำงาน หาเงิน เพื่อให้มีรากฐานที่มั่นคง เพราะ หลังจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของชีวิตคู่ เรื่องการแต่งงานแล้วครับ

ชื่อ : ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ชื่อเล่น : เต๋อ การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน : ภาพยนตร์เรื่อง ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น และวิญญาณอาฆาต, ละครซิทคอม รักริทึ่ม, ศึกวันชูใจ, มิวสิกวิดีโอ เพื่อนกันวันสุดท้าย ของพั้นช์-วรกาญจน์


WomanPlus 047  
WomanPlus 047  

นั บ ถอยหลั ง สู ่ ป ี ใ หม่ VOL.4 | NO.47 | 16-31 DECEMBER 2009 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333 2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS...

Advertisement