Page 1


รายปั ก ษ์ : ทุ ก วั น ที่ 1 และ 16 ของเดื อ น ปีที่ 4 : 1-15 กรกฎาคม 2552

Beauty & Health

➏,➐ WP World : World Super Models

➑ Fashion Shopping :

Beautiful Accent อารมณ์สวย...แบบไม่กลัวฝน

หวัดนก หวัดหมู หวัดอะไรกันแน่ อันตรายถึงชีวิตเลยจริงหรือ

ผ่ า นมาได้ ช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว แต่ขา่ วการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ 2009 ก็ยังคงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกออกมา ประกาศให้อยู่ในความรุนแรงระดับ 6 ทำเอาหลายคนเริ่มรู้สึกหวาดหวั่นกับ การที่ ต้ อ งใช้ ชี วิ ต ในชุ ม ชนที่ มี ค น หมูม่ าก หรือคนใกล้ๆ ตัวทีอ่ าจจะไอ จามใส่เราเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ แต่จาก ข่าวที่ออกมา การตื่นตัว และการรณรงค์จากสาธารณสุขภาครัฐ ในการกระตุ้นให้ทุกคนรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือบ่อยๆ ก็ เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเช่นกัน ซึ่ง WP อยากมีส่วนที่ช่วย ตอกย้ำกับคุณผู้อ่านอีกครั้งด้วยว่า โรคที่แพร่ระบาดอาจจะอยู่ใน ระยะค่อนข้างรุนแรง แต่ถา้ เราหมัน่ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รักษาความสะอาดส่วนตัวมากๆ ตรวจเช็กอาการผิดปกติข อง ร่างกาย เช่น อาการไข้ แล้วรีบปรึกษาหมอ ก็จะลดความเสี่ยงของ การเป็นไข้หวัดได้ ซึ่งในคอลัมน์สกู๊ปหลักประจำฉบับ ได้รวบรวม สถานการณ์ลา่ สุดมาฝากกัน รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลและป้องกัน เบือ้ งต้น นอกจากนีย้ งั มีคณ ุ หมอจากโรงพยาบาลปิยะเวทมาเปิดเผย ถึงประเด็นไข้หวัดนานาชนิดให้เรายิ่งเข้าใจ รู้วิธีปฏิบัติว่าเป็น อย่างไร อย่าลืมพลิกไปอ่านในคอลัมน์ Health และพร้อมกับฝาก ไว้ ใ ห้ ติ ด ตามเรื่ อ ง วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด สายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่ และ โรคชิคุนกุนยา ที่กำลังระบาดอยู่ในเขต ภาคใต้ ในฉบับหน้าพบกันค่ะ

➊● Beauty Update : เรื่องสิวๆ ➊➋ Beauty Recommend : Really Pop!!! ➊➌ Health Story : ผิวหน้าสดใส ห่างไกลภัย ‘แพ้’ ➊➍ Health Story : ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่

Feature

➊➑ เรือ่ งหมูเท่ามด ของ H1N1

Lifestyle

➊➏ Talk to Her : จิตภัสร์ ภิรมย์ภกั ดี

คลืน่ ลูกใหม่ หัวใจ ‘สิงห์’

➋● Smart Cooking by Mama ➋➋ Woman@Work : อรอนงค์ เสนะวงศ์

สาวหวานสืบสานงานสุนทราภรณ์ + Work Smart : Brain, Shut Down & Restart ➋➌ Man@Work : นพเก้า โกเจริญกิจ หนุม่ หล่อ อารมณ์ดี แห่ง True Music ➋➍ Woman on Top : แบ่งปันความสุขให้กนั ด้วยเซ็กซ์ทอย

+ Ask Yourself ➋➎ Where to go + Relation Tip ➋➐ Horoscope ➋➑ Party Fever + Product News ➌● My Favorite : ชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ

Where to Find WOMAN

2 วิธี ที่จะได้อ่าน

WOMAN PLUS

1 2

มองหาตามสถานที่

ฮิปๆ และร้านชั้นนำ ต่างๆ ที่คุณ

ผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุก ฉบับ ก็สมัครเป็น สมาชิก จ่ายแค่

ค่าจัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น โทร. 02 241 8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

PLUS

พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์

Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัล เวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินกิ ทุกสาขา,

นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade

ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-

ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดโิ อทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ.

Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา

Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สถาปนา | บุรินทร์ วงศ์สงวน

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต บรรณาธิการบทสัมภาษณ์ | พิมพ์พร พฤกษถานนท์

บรรณาธิการศิลปกรรม | ปรีชา สอวัฒนชาติ กองบรรณาธิการ | สุดารัตน์ ศิริเมือง

เลขากองบรรณาธิการ | จุฑามาศ กาญจนสิน ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร, สิริลักษณ์ ฝากาทอง หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ | กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล

กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ ศิลปกรรมโฆษณา | อรสา ปานเมือง พิสูจน์อักษร | เกศสุดา ยะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา | สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | วัตสันต์ พงศ์วราภา ฝ่ายบุคคล | รุจพี ชั ร เครือภูงา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การไอทีและพัฒนาองค์กร | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ | กมลพรรณ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ รองผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา / การตลาด | มณฑกาล คงมัน่ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อริสา ธีรวุฒธิ ร เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | วัลลภา พูลเพิม่ ทรัพย์ ผูจ้ ดั การฝ่าย พัฒนาการตลาด | ลักคณา ทวีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด | จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพภานนท์ สมุห์บัญชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | กาญจนา สีนวล หัวหน้าธุรการ | สมศักดิ์ บุญเส็ง ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี | บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

WOMAN PLUS

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.womanplusonline.com E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W O M A N PLUS IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


Dermist pinky arbutin powder

เดอร์ มิ ส ท์ อาบู ติ น พาวเดอร์ แป้ ง ฝุ่ น เนื้ อ ละเอี ย ด มี ส่ ว นผสมของสาร Arbutin ซึ่งสกัดมาจากต้น Bearburry มีประสิทธิภาพทำให้ผิวผ่องใส ขาว ช่ ว ยลดความมั น บนใบหน้ า และ Titanium ช่ ว ยปกป้ อ งผิ ว จากแสงแดด วิ ธี ใ ช้ ลู บ ไล้ แ ป้ ง ฝุ่ น บนใบหน้ า เช้ า และก่ อ นนอน หรื อ บ่ อ ยเท่ า ที่ ต้ อ งการ บริษัท ไซแอนทีฟิค แคร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 26/26-1 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทรศั พท์ 0-2934-3301-3 รับการตรวจผิวฟรี ได้ที่ เดอร์มิสท์ช็อป ชั้น 1 บิ๊กซี หัวหมาก

หาซื้อสินค้าเดอร์มิสท์ ได้ที่ เดอร์มิสท์ช็อปทั้ง 5 สาขา ชั้น 3 บิ๊กซีปากน้ำ บริเวณโรงภาพยนตร์ ชั้น 2 ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง บริเวณทางเข้าออกด้านหน้า ชั้น G บิ๊กซีบางพลี บริเวณซ้ายมือของโถงกลาง ทุกสาขามีพนักงานประจำ ชั้น 1 พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ติดกับบันไดเลื่อนด้านซ้าย


Fashion

World Super Models เก็บตกการประกวด World Super Models ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมือง Wuhan ประเทศจีน โดยครั้งนี้สาวน้อยหน้าใสวัย 15 ปี

จาก Chengdu ตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล Sichuan คว้าตำแหน่ง ชนะเลิศไปครอง ซึ่งครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 51 คน

จาก 48 ประเทศทั ่ ว โลก โดยอั น ดั บ สองตกเป็ น ของนางแบบสาวจาก Estonia และ Sweden

wp

 world

แฟชั่นสวยๆ นี้ เก็บตกมาจากเวทีแคตวอล์ก Fashion Rio Show ในกรุง Rio de Janeiro ซึ่งแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวคอลเลกชั่นเสื้อผ้า

Spring / Summer 2010 โดย Salinas สาวๆ คนไหนไม่อยากตกเทรนด์ รีบมา อัพเดทกันโดยด่วน

+

เรื่อง : iD11

Balloon Festival

ภาพบัลลูนสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน

Third Haikou Hot Balloon Festival ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง Haikou มณฑล ทางตอนใต้ของจีน โดยงานนี้

มีทีมที่ส่งบัลลูนมาร่วมโชว์ ทั ้ ง หมด 25 ที ม สวยกั น

ขนาดไหน ดู จ ากภาพที ่ WP

นำมาฝากก็แล้วกัน

เรื่อง : Jutamard

+ พลาดไม่ได้กับการกลับมาอีกครั้งของคอนเสิร์ต

ยิ่งใหญ่ของ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ กับ ‘ธงไชย คอนเสิร์ต แฟนซี แฟนซน’ (ร้อง...เต้น...เล่นแต่งตัว) โดยงานนี้พี่เบิร์ดเลยเอาใจแฟนที่รอความสนุก เปิดรอบใหม่เพิ่มเป็น 3 รอบ เชิญคุณมาร่วมร้อง เล่น เต้น ให้สนุกสุดเหวี่ยงกับหลากหลายบทเพลง ของเขา ในวันที่ 31 กรกฎาคม ศกนี้ สาวกพี่เบิร์ด สามารถจับจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

+ เชิญชมคอนเสิร์ตเพื่อ ผู้หญิงโดยเฉพาะกับ ‘What Women Worth’ Concert เพราะโลกนี้ ผู ้ ห ญิ ง มี ค ่ า เป็ น การ รวบรวมบทเพลงที่มี ความหมาย และประทับ อยู่ในความทรงจำของ ผู้หญิงทั้งประเทศ รวมศิลปินหญิงคุณภาพแถวหน้า ของเมืองไทยอย่าง มาลีวัลย์ เจมีน่า, ศรัณย่า

ส่งเสริมสวัสดิ์, รัดเกล้า อามระดิษ, สุกัญญา มิเกล, อุ๊-หฤทัย ม่วงบุญศรี และ โรส-ศิรินทิพย์ โดยจะ

ร่วมกันขับขานบทเพลงอันไพเราะให้คุณได้ฟังกันสดๆ ในวันอาทิตย์ท่ี 19 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม จับจองบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

+ เอาใจสมาชิกเมืองไทย Smile Club ด้วยละครเวที ‘Mamma Mia! The Musical’ เพียงนำคะแนนสะสม Smile point เพียง 30 คะแนนแลกรับคูปองส่วนลด มูลค่า 500 บาท 1 ใบ หรือแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club รับส่วนลดทันที 10% หรือ บัตร Platinum หรือ บัตร Prestige รับส่วนลดทันที 15% แลกได้แล้วตั้งแต่ วันนี้–วันที่ 31 ตุลาคม 52 ด่วน!! จำนวนจำกัด สำรองสิทธิและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile

+ เชิญชมผลงานศิลปะของ 11 ศิลปินและดีไซเนอร์ หลากหลายแขนง ใน SUPER NORMALITY : SOLUTIONS TO SURVIVAL OF PLANET AND OUR SANITY เผยมุมมองผ่านเรื่องราวของ ไทยศิลาดล และช่างทุกคนในหน้าร้อนของเมืองเชียงใหม่

ที่กำลังเหงา พบกับผลงานตีความสาระของการมีอยู่ จากศิลปินชื่อดังอย่าง วิภู ศรีวิลาส,

อุดม แต้พานิช, จักกาย ศิริบุตร,

พิม สุทธิคำ, วศินบุรี สุพานิช-

วรภาชน์ เป็นต้น ที่ J Gallery

ชั้น 4 เจ อเวนิว ทองหล่อ 15

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-

13 สิงหาคม 2552 และ Look

At This Gallery ถ.นิมมาน-

เหมินทร์ เชียงใหม่ 18 สิงหาคม-

18 กันยายน 2552

To love and win is the best thing. To love and lose, the next best -- William M. Thackeray --


fashion :

runway 

Best Fashion Award

+ เรื่อง : Splendour Version

สองนางแบบจาก Victoria’s Secret, Doutzen Kroes และ Alessandra Ambrosio ได้รับรางวัล Best Fashion Site ในงานประกาศรางวัล Webby Awards ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวยอร์ก ดูจากเสื้อผ้าที่เธอทั้งสองเลือกใส่มารับ รางวัลครั้งนี้แล้ว กิ๊บเก๋มากๆ เหมาะสมกับรางวัลนี้จริงๆ

Pets Fashion Week

ดูแฟชั่นโชว์สวยๆ จากเหล่าบรรดานางแบบกันมาแล้ว มาลอง

เปลี่ยนบรรยากาศดูแฟชั่นโชว์ของน้องๆ สุนัขและน้องแมว

กันบ้างดีกว่า ภาพเหล่านี้เก็บตกจากเวที Pets Fashion Week

Russia จัดขึ้นที่กรุงมอสโคว์ โดยงานนี้ได้ดีไซเนอร์ฝีมือดีมาช่วยออกแบบเสื้อผ้า ให้ด้วย แหม...ดูจากภาพแล้ว เรียกได้ว่า

น่ารัก น่าหยิก ไม่แพ้แฟชั่นของสาวๆ อย่างเรา

เลยทีเดียว

ประท้วง!

คนกินเนื้อ

ไม่ต้องตกใจไป เพราะภาพที่เห็นอยู่นี้

เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคนที่

กินมังสวิรัติและต่อต้านการกินเนื้อสัตว์ โดยเธอลงทุนประท้วงด้วยการนำพลาสติก มาห่อหุ้มร่างกาย แล้วนอนลงบนถนน Lille ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส WP รู้สึก นับถือน้ำใจเธอจริงๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่อยาก จะช่วยรักษาชีวิตของสัตว์เล็กๆ ไว้อย่าง สุดความสามารถ

FENDI in the

Fall Winter 2009

The collection is all about contrasts.

ฤดูกาลนี้ FENDI เลือกใช้โทนสีเทาโลหะ สีเงินหม่น สีควันบุหรี่ สีเหลืองครีม สีน้ำตาลยาสูบ สีแดง เลื อ ดนก ผนวกกั บ วั ส ดุ สุ ด ล้ ำ หลากหลาย ที่ ดู แตกต่างแต่ลงตัวเป็นที่สุด ทั้งชุดเดรสสักหลาด ตัวโคร่ง ประดับปลายกระโปรงด้วยขอบลุ่ยของ เนือ้ ชิฟฟอง พร้อม ‘เกาะอก’ หนังทับเดรสจับเดรป รองเท้าพัมพ์และบู๊ตส้นสูงเสียดฟ้าใส่กับปลอกขา ทำให้นึกไปถึงความเข้มแข็งอย่างนักรบหญิง รูปทรง ดุดันของไหล่ตัดกับรายละเอียดของการใช้เฟอร์นุ่ม ประดับ การปักเลื่อมสีด้านจำลองลวดลายขนสัตว์ และการติดชายกระโปรงด้วยโมแฮร์ ด้วยความขัดแย้ง นี้เองทำให้ลุคโดยรวมดูอ่อนโยนขึ้น นอกจากนี้ยังมีแอ็คเซสโซรี่เพิ่มเสน่ห์ให้คุณสาวๆ ได้เปรี้ยวและหรู เริ ดเหมื อ นเช่ น เคย น่ า สนใจ ไม่แพ้ซีซั่นอื่นๆ เลยก็ว่าได้ เพราะใส่ได้จริงในชีวิต ประจำวัน แถมยังคงความเก๋ มีระดับอย่างเคย คราวนี้ สาวๆ WP คงต้องเตรียมช้อปกันอีกแล้วแน่นอน o


fashion :

 +

shopping

เรื่อง : Splendour Version

เดรสแขนยาว ลายดอก

จาก BALLY

ราคาสอบถามได้

ที่ร้าน

Lovely baby! จะแต่งอะไรก็ได้นะ

แต่ขอดีเทลน่ารักๆ ไว้ก่อน ไม่ว่าจะโบ ระบาย

ปลายพลิ้ ว ก็ ส วยใส

แถมดู เ ด็ ก ขึ้ น

เป็นกองเลย

เสื้อแขนกุดสีขาว สไตล์พื้นเมือง จาก NINE WEST

ราคา 6,900 บาท กระเป๋าหนัง คอลเลกชั่นเซลเลเซีย จาก FENDI ราคาสอบถามได้ที่ร้าน

กางเกงขาบานสั้น สีครีม

จาก NINE WEST ราคา 4,500 บาท

Glamour gal!

อารมณ์สวย...แบบไม่กลัวฝน

รองเท้าสีขาว ตกแต่งด้วย เชือกคอตตอน จาก J Shoes

ราคา 2,990 บาท

ลุคนี้จะขาดไม่ได้เลย

คือ รองเท้าส้นสูงคู่โปรด เพราะสามารถเนรมิต

เรียวขาคู่งามของคุณ

ให้น่ามองเป็น

ที่สุด

แหวน Metal Strass

and Resin จาก CHANEL

ราคาสอบถามได้ที่ร้าน เสื้อกล้ามประดับเลื่อม จาก BALLY ราคาสอบถามได้ที่ร้าน เดรสสั้น สีน้ำเงิน

จาก ANNE KLEIN

ราคาสอบถามได้ที่ร้าน รองเท้าส้นสูงสีดำ

พื้นขาวรัดส้น

จาก CHANEL ราคา สอบถามได้ที่ร้าน

สถานที่จำหน่าย

หมวกประดับดอกไม้สีเทาขนนก จาก EVIT PERONI

ราคา 2,990 บาท

NINE WEST ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โทร. 0-2434-8300, 0-2434-8547

J SHOES สยามพารากอน แผนกเครื่องหนังสตรี และ ดิ เอ็มโพเรี่ยม โทร. 0-2745-8555

BALLY ศูนย์การค้าเกษร ชั้น 1, เซ็ลทรัลชิดลม ชั้น 1, ดิ เอ็มโพเรี่ยม ชั้น 1, สยามพารากอน ชั้น M

โทร. 0-2610-7777 | FENDI ศูนย์การค้าเกษร, ดิ เอ็มโพเรี่ยม | ANNE KLEIN ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

โทร. 0-2434-8300, 0-2434-8547 | CHANEL ดิ เอ็มโพเรี่ยม, สยามพารากอน

โทร. 0-2648-5999 | EVIT PERONI ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และช็อปแดซเซิล ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเวิลด์พลาซา


+ เอจ

ลิฟท์ มัลติ-แอ็คชั่น แอนตี้เอจจิ้ง อายครีม

มีคอลลาเจนพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นเส้นใย

พยุงผิว และ โปร-ไซเลนTM ที่ช่วยต่อต้านความ ร่วงโรยแห่งวัยรอบดวงตาให้ดูสดใส ลดรอย หมองคล้ำ ราคา 309 บาท จาก การ์นิเย่

+ Citra-PeelTM Exfoliating Peel Pads

10 beauty

อันนี้ละที่เริดสุดๆ ในตอนนี้ สำลีแผ่นขัดลอกผิวหน้าแบบ 2 ขั้นตอน แผ่นสครับผิวหน้าจะทำงาน 2 ช่วง โดยใช้แผ่นสำลีขั้นตอนแรกเช็ดให้ ทั่วใบหน้า ยกเว้นรอบดวงตาทิ้งไว้ราว 5 นาที จากนั้นใช้แผ่นสำลีขั้นตอนที่ 2 เช็ดทั่วหน้าอีกครั้ง ทิ้งให้แห้ง จากนั้นล้างออกด้วยน้ำเย็น เพื่อเผยผิว

ที่ผลัดใหม่และปรับสภาพผิวหน้า

ให้ดูเรียบเนียน สีผิวเนียน

สม่ำเสมอ รูขุมขนดู

เล็กลง รอยคล้ำ

และจุดด่างดำ

ดูจางลงด้วย

2,200 บาท

Good Skin

+ M.A.C Naked

Labs Honey น้ำผึ้งหอมหวานมา

สรรค์ ส ร้ า งความสุ ข

ให้เรือนร่างคุณทั้ง

ตอนอาบน้ำไปจนถึง

ตลอดวัน ด้วย

Naked Honey Body

Wash 1,200 บาท

Creation : Africanimal

น้ำหอมกลิ่นน้ำผึ้ง

ผสมพริกไทย

1,150 บาท และ

Hand & Body Cream

บำรุงผิวให้ชุ่มชื่น

ตลอดวัน ราคา

1,400 บาท

update + เรื่อง : Pitchy

+ ยูเซอริน

เดอร์โม เพียวริฟายเออร์ ใหม่!

เดอร์โม เพียวริฟายเออร์ คัฟเวอร์ สติ๊ก ดินสอแต้มสิว เข้มข้นขึ้น 5 เท่า

*สูตรเฉพาะของยูเซอรินเซตนี้มี บิสซาโบลอล สารต้านการอักเสบ ช่วยลดการ

ระคายของสิว เพื่อความสมดุลของสภาพผิวเรียบเนียนใสยาวนาน

แม้หลังการรักษา ราคา 900 บาท

เรื่องสิวๆ เป็นสิวแล้วกังวลสารพัดนะ คุณว่ามั้ย แต่ด้วยชีวิต ประจำวันที่ต้องเจอกับแสงแดดและความร้อน

ก่อให้เกิดสิง่ สกปรกสะสมความมันส่วนเกิน การอุดตัน รูขุมขน และการก่อตัวของสิวในผิว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของสิวชนิดต่างๆ และริ้วรอยแผลเป็นจากสิว

ทำไมจึงเป็นสิว

ประเภทของสิว

• ปากรูขุมขนที่ถูกปกคลุม • สิวอุดตัน ด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว

• สิวอักเสบ

(ขี้ไคล หรือ Keratin) เกิดจากการที่สิวอุดตัน

มีการติดเชื้อแบคทีเรีย • ต่อมไขมัน • รูขุมขนกว้าง ปกติหมอผิวหนังก็จะใช้วิธีการรักษาหลายอย่าง

ตัง้ แต่การใช้ยาทา ยากินเพือ่ ควบคุมฮอร์โมน ยาฉีด เพื่อให้สิวแห้งยุบตัวเร็ว และก้าวล้ำไปกว่านั้น

ก็ถึงขั้นรักษาด้วยเลเซอร์ เพื่อสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ แข็งแรงกระชับขึน้ กว่าเดิม ทัง้ นีก้ อ็ ย่าลืมว่าขึน้ อยูก่ บั ระดับอารมณ์ และการพักผ่อนของคุณด้วย

+ LA ROCHE-POSAY Thermal Spring Water

น้ำแร่ธรรมชาติแห่งเมืองลา โรช-โพเซย์ ก่อกำเนิดขึ้นมาจากน้ำฝนที่ไหลซึมผ่านชั้นหินอันอุดมไปด้วย แร่ธาตุซีลิเนียม แคลเซียม ไบคาร์บอเนต แมกนี เ ซี ย ม ทองแดง สั ง กะสี และแร่ ธ าตุ

อีกมากมายหลายชนิด ผสมผสานกับน้ำลึก ใต้ ด ิ น อายุ ก ว่ า 20,000 ปี ทำให้ น ้ ำ แร่ ม ี คุ ณ สมบั ต ิ พ ิ เ ศษในด้ า นการบำบั ด รั ก ษา ผิวหนัง โดยเฉพาะแร่ซีลิเนียมที่มีมากถึง 60 ไมโครกรัมนี้เอง ที่มีคุณสมบัติในการปกป้อง เซลล์ ผ ิ ว จากปฏิ ก ิ ร ิ ย าออกซิ เ ดชั ่ น ช่ ว ยต่ อ ต้ า น

อนุมูลอิสระตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยชะลอความ ร่วงโรยของผิวพรรณ ต่อมาได้มีศูนย์บำบัดด้วยน้ำแร่

ชื่อ ‘Thermes de la Roche-Posay’ เป็นศูนย์บำบัดด้วย น้ำแร่แห่งแรกในยุโรปที่มุ่งบำบัดด้านผิวหนังโดยเฉพาะ ในแต่ละปีมีคนไข้กว่า 10,000 คน เดินทางมาจากทั่วทุก

มุมโลกเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาโรคผิวหนัง ส่วนใหญ่มี อาการอั ก เสบทางผิ ว อย่ า งรุ น แรง อาทิ ผิ ว หนั ง อั ก เสบ

ภูมิแพ้ แผลสะเก็ดเงิน แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และอาการสิว อักเสบ เป็นต้น


TIPS

วิธลี งครีมรองพืน้ ให้หน้าสวยเด้ง

ใช้ปลายนิ้วแต้มรองพื้นในปริมาณ

พอเหมาะ แตะลงบนบริเวณหน้าผาก

จมูก แก้ม และคาง ให้ครบทั้งห้าจุด จากนั้นใช้ปลายนิ้วเกลี่ยเนื้อรองพื้น

โดยวนเป็นวงให้ทั่วแก้มข้างหนึ่ง

แล้วเกลี่ยไล้ออกไปด้านข้างตามแนวไรผมให้

กลมกลืน ทำซ้ำกับแก้มอีกข้าง จากนั้นเกลี่ย

เนื้อรองพื้นให้ทั่วรอบดวงตา และจมูก สุดท้ายประกอบฝ่ามือทั้งสองลงบน

ผิวหน้าแล้วลูบเนื้อรองพื้นเบาๆ เพื่อ

เกลี่ยเนื้อรองพื้นจากหน้าผากลงมาหาคาง

เคล็ดไม่ลับสำหรับการเลือก

ผลิตภัณฑ์รองพื้น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์รองพื้น

คุณควรมีโอกาสได้ทดลองผลิตภัณฑ์นน้ั ก่อน ส่วนใหญ่

สาวๆ มักจะเลือกรองพื้นที่มีสีเดียวกับใบหน้าของตัวเองและ

ทาเรื่อยมาจนถึงลำคอ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผิดเพราะเมื่อคุณทำ

กิจกรรมต่างๆ เหงื่อของคุณบริเวณลำคออาจจะทำให้รองพื้น

เลอะเปื้อนเสื้อผ้าและเป็นคราบได้ และวิธีการเลือกรองพื้นที่ถูกต้อง

ควรทดลองทารองพื้นในบริเวณแนวขากรรไกรก่อนเพื่อเทียบสี

ให้มีสีใกล้เคียงกับผิวหน้าและลำคอ และยังเป็นการทดสอบ

อาการแพ้ของผิวด้วยว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่คุณเลือกนั้นเหมาะกับ

ผิวคุณหรือไม่ เมื่อทดลองทาผลิตภัณฑ์รองพื้นในบริเวณ

แนวขากรรไกรแล้วรอจนผลิตภัณฑ์แห้งหากคุณสังเกต

เห็นสีที่ลอยเด่นออกมาจากผิวคุณนั่นแสดงว่า

รองพื้นสีนั้นไม่เหมาะกับสีผิวของคุณ

+ Teint Naturel Creme (Cream Foundation s) สูตร Advanced Quick Fitted Emulsion ทำให้รองพื้นเนื้อครีมคลี่ตัวได้อย่างนุ่มเนียน และยัง ผสมผสานระหว่าง Treatment Lucent Powder EX และ Triple Long-Lasting Powder

สุดยอดนวัตกรรมแห่งส่วนผสมเม็ดสีรองพื้น ช่วยในการปกปิดกับสภาพผิวอ่อนใส

ได้อย่างลงตัว 20 มล. ราคา 4,900 บาท จาก เคลย์ เดอ โป โบเต้

สตาร์ ไ ลท์

คอสเมติ ก ส์ จั ด งานเปิ ด ตั ว Hello Flawless SPF15 แป้ ง รองพื้ น สู ต รพิ เ ศษที่ เ บเนฟิ ต คิ ด ค้ น เพื่ อ ตอบสนอง ความต้ อ งการ ของหญิงสาว พร้อมเล่า ถึงความประทับใจส่วนตัว เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน o


beauty :

12 +

recommend

เรื่อง : Splendour Version

+ Juicy Tube P.U.R.E.

ลิปกลอสเฉดสีหวาน ที่ให้ประกายแวววาว ฉ่ำชื่น แสนเย้ายวน ด้วยกลิ่น หอมจากธรรมชาติ 100% พร้อมปกป้องริมฝีปากจาก

ภัยคุกคามภายนอก และคงความชุ่มชื้นยาวนานหลัง แต่งเติม จาก LANCÔME ราคา 850 บาท

+ Daisy ‘Blooms In

Spring’ Limited Edition ที่ ครั ้งนี ้ม อบกลิ่นหอมชุ่มฉ่ำ ดึงความมี

ชีวิตชีวา ความสดใสของคุณออกมา ด้วย แนวกลิ่น Sparking Floral ที่หวานหอม เย้ายวนใจดัง่ ช่อดอกไม้อนั แสนงดงาม จาก MARC JACOBS ขนาด 50 ml. ราคา 4,300 บาท

+ Mascara Volume Express Hypercurl

Cat Eyes เพื ่ อ ให้ ด วงตาคมสวยสง่ า ดุ จ

ตาแมว ดูโดดเด่นด้วยขนตาหนา โค้งงอนขึ้นถึง 5 เท่า ยาวนาน 18 ชั่วโมง ด้วยสูตรกันน้ำและ แปรงปัดแบบหวีที่เข้าถึงขนตา เส้นต่อเส้น ปัดขนตาสวยทันใจ จาก Maybelline New York

+ UV Plus HP MultiLight Everlasting Powder Foundation SPF 30 PA+++

แม้ว่าจะผ่านมากี่ฤดูกาล เทรนด์สโมกกี้อายและอายไลเนอร์ก็ยังครองใจสาวๆ ได้เหนี่ยวแน่น เหมือนเดิม แต่สำหรับซีซั่นนี้คงต้องยกให้แบบกันน้ำ และที่น่าสนใจกว่านั้น WP ขอชวนคุณ ลองสีสันใหม่ๆ ทั้งในโทนสีสันสดใส ชิมเมอร์แวววาวหรือวิบวับด้วยกลิตเตอร์เป็นประกาย

ที่พาเหรดกันออกมาให้คุณได้เลือกแต่งหลากหลายแบรนด์ แล้วอย่าลืมปัดมาสคาร่าให้ขนตา งอนงามดูหวานซึ้งยิ่งขึ้น รับรองหน้าฝนปีนี้เริดไม่แพ้ปีก่อนๆ แน่นอนค่ะ

+ New Limited Edition White Musk White Hot Summer น้ำหอมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลิ่นผลไม้และ มวลดอกไม้ ให้ความรู้สึกหวาน สดชื่นสุดๆ เข้ากัน กับบรรยากาศตอนนี้ของเรา จาก The Body Shop

+ อายแชโดว์ Blueberry Wild Sherbet

สีสันสดใสราวลูกกวาด ให้ความรู้สึกแปลกใหม่

ยามแต่งเติมด้วยสีฟา้ อ่อนแกมแก่ประกายเงินระยิบระยับ

จาก BSC JEAN ราคา 450 บาท

นวัตกรรมล่าสุดเพื่อผิวหน้า ขาวกระจ่างใส ด้วยการผสาน เม็ ด สี ถ ึ ง 8 ประการ ผิ ว จึ ง เปล่ ง ประกาย นวลเนี ย น และคุณค่าการปกป้อง SPF 30 PA+++ ดูแลผิวไม่ให้ถูก ทำร้ายจากแสงแดด ให้ผวิ สว่าง สดใสตลอดทั้งวัน มี 7 เฉดสี เพื่อผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะ จาก CLARINS ขนาด 12 ml. ราคา 1,500 บาท

+ Lightful Active Softening

Lotion สกินแคร์ยอดนิยมจากสาวๆ ที่สามารถให้ความ กระจ่างใส ชุ่มชื้น และที่สำคัญช่วยปรับสีผิวให้เรียบ เนียนด้วยเนื้อโลชั่นแบบน้ำซึมซับสู่ผิวได้รวดเร็ว

อีกทั้งยังช่วยให้เมกอัพติดทนนานตลอด ทัง้ วัน จาก M.A.C ราคา 1,600 บาท

+ การ์นิเย่ ดิโอ มิเนอรัลส์ ไลท์ เอ็กซ์ตร้า (Light Extra) สำหรับผู้มี

ใต้วงแขนคล้ำ ครั้งแรกของ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสูตร อ่อนโยนต่อผิว ด้วยส่วนผสมที่ ผสานแอ็คทีฟ มิเนอรัล ที่เป็น มิตรกับผิว มอบความสดชื่น ใต้วงแขนยาวนาน 24 ชั่วโมง

ให้ความรู้สึกเรียบเนียนขึ้น และยังไม่อุดตันรูขุมขน

มีทั้งหมด 5 สูตร จาก GARNIER ราคา 75 บาท

+ เอ็กซ์เซลเลนซ์ ครีม โกลเด้น บราวน์ คอลเลกชั่น

ช่วงนี้ใครที่มีผมสีดำเข้มคงต้องหลบไปก่อน เพราะสีผมที่มาแรงในซีซั่นนี้คงหนีไม่พ้น

สีน้ำตาลประกายทอง ที่สามารถช่วยขับสีผิวและใบหน้าของสาวชาวเอเชียอย่างเรา

ให้ดูสดใส และงามสง่าขึ้นได้ จาก L’oreal Paris ราคา 335 บาท o


health 13 story +

ผิวหน้าสดใส

ห่างไกลภัย ‘แพ้’

ปัจจุบันผิวหน้าของเราจะสัมผัสกับสารเคมีมากมาย ตั้งแต่ตื่นนอน

ล้างหน้าด้วยโฟม เช็ดด้วยน้ำยาสมานผิว ทาครีมบำรุง ทาครีมกันแดด ทาครีมรองพืน้ ตกแต่งประทินผิวด้วยสีสันต่างๆ บำรุงร่างกายให้หอมด้วยน้ำหอม ฯลฯ แต่วนั ดีคนื ดีกลับพบว่า ผิวหน้าเป็นรอยปืน้ แดงบวม โดยไม่ทราบสาเหตุวา่ ไปใช้อะไรมาเนีย่ จะหาเจอไหมนะ ก็ได้เวลามาลองเป็นหมอประจำบ้านกันดู ก่อนอื่นเราต้องแยกการแพ้ (Allergy) จากการระคายเคือง (Irritant) ให้ได้เสียก่อน เพราะวิธีรักษาและ การปฏิบัติตัวจะไม่เหมือนกัน มีวิธีสังเกตง่ายๆ จากตาราง อาการ

การแพ้

การระคายเคือง

อาการ

บวม แดง คัน ถ้าเป็นมาก อาจมีน้ำเหลืองซึม

แสบ เจ็บ บวม แดง ถ้าเป็นมากอาจมี น้ำเหลืองซึมหรือไหม้เป็นพื้นสีดำ

อาการเริ่มแสดง

ส่วนใหญ่จะเลย 2 อาทิตย์ ขึ้นไป แต่บางครั้งอาจ

นานกว่า

ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้ ไม่ขึ้นกับเวลา

เป็นโฟมล้างหน้าระบุให้ใช้วันละ 2 ครั้ง

แต่สาวเจ้าใช้วันละ 6 ครั้ง เป็นต้น

ความเข้มข้น

ของสารที่สงสัย

ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น

ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์

เช่น ยาแก้สิวเสี้ยน ถ้ากลัวจะหายช้าแล้วทา วันละ 4-5 ครั้งก็จะมีอาการแสบ

ระยะเวลาที่เป็น

เป็นตลอดไป ถ้าไม่หยุด สาเหตุของการแพ้

ไม่เป็นตลอดไป ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้

อายุ

ไม่ขึ้นกับอายุ

ผิวคนแก่, ผิวเด็ก ที่บอบบางจะเป็น

ได้ง่ายกว่า

บริเวณที่เป็น

ไม่ขึ้นกับบริเวณว่าหนา หรือบาง

ผิวหนาจะทนทานกว่าผิวที่บาง

การลามของ อาการ

ส่วนใหญ่ทาบริเวณไหนจะ เป็นตรงนัน้ แต่อาจมีการลาม ได้บางบริเวณ เช่น แพ้ยา ทาเล็บ อาจเอามือไป ป้ายตา บริเวณหน้าตาอาจ บวมแดง

ไม่ค่อยปรากฏ

สารเคมี

ยาย้อมผม ยาดัดผม น้ำหอม ยาง ยา

ละอองเกสร Nickel

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาล้าง

ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ผสมแอลกอฮอล์ สารละลายค้าง (Solvent) สารที่เป็นกรดด่าง

ปัจจัยที่ทำให้เกิด ง่ายขึ้น

การแพ้สารเคมีบางชนิดอาจ ต้องโดนแสงแดดร่วมด้วย

อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง โดนน้ำมาก

การขัดถู การเสียดสีบ่อยๆ

วิธีรักษา ไม่ต้องตกใจ หยุดผลิตภัณฑ์ที่สงสัยทันที งดใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแรงๆ ใช้น้ำเปล่า ไม่ใช้น้ำร้อน, งดเครือ่ งสำอางทีใ่ ส่แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ประคบผิวด้วยน้ำเย็น ทิง้ ไว้ 15 นาที อย่างน้อยวันละ 4-5 ครัง้ รับประทานยาแก้คัน Atarax (10 มก.) วันละ 1-2 ครั้ง, ทายาแก้แพ้ Aristocort 0.1% วันละ 2 ครั้ง

ถ้าไม่ดีขึ้น บวมมากขึ้นใน 2-3 วัน มีอาการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย มีตุ่มหนองขึ้น ต้องรีบไปปรึกษา แพทย์ทันที เพื่อผิวขาวใสต่อไปในอนาคต o ขอบคุณข้อมูลจาก

เอพลัสคลินิก 26-26/1 ลาดพร้าว 122 วังทองหลาง กทม.10310 โทรศัพท์ 0-2539-2923 e-mail dermist_club@hotmail.com


ไข้หวัดธรรมดา

ไข้หวัดใหญ่ หวัดนก

หวัดหมู

หวัด อะไรกันแน่

14

health story

อันตรายถึงชีวิตเลยจริงหรือ

“เป็นหวัดธรรมดา นอนพักวันสองวันก็หาย” ถ้าเป็นเมือ่ ก่อน อาจจะเป็ นคำพูดที่พูดกันจนชินปาก เพราะเป็นความจริง + ความจริ ง คือ ไข้หวัดไม่ว่าชนิดใดเกิดจากเชื้อไวรัส และ เรื่อง : แพทย์หญิงธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ ส่วนใหญ่สามารถหายเองได้โดยไม่ตอ้ งกินยา ส่วนยาทีแ่ พทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท จ่ายให้ก็เพียงเพื่อรักษาอาการ เช่น เป็นไข้ก็ได้ยาลดไข้ เจ็บคอได้ยาแก้เจ็บคอ ไอได้ยาแก้ไอ น้ำมูกไหลได้ยาลดน้ำมูก ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกก็อาจจะได้ยาปฏิชีวนะ (ความจริงคือยาฆ่าเชื้อที่เป็นแบคทีเรีย ทัง้ หลาย บางครัง้ ชาวบ้านชอบเรียกว่ายาแก้อกั เสบ ซึง่ ไม่ใช่ยาแก้อกั เสบเพราะมีฤทธิเ์ ข้าไปทำลายเชือ้ โรค ที่เป็นแบคทีเรียเท่านั้น) ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส แต่ร่างกายเรากำจัดไวรัสออกไปด้วยตัวเราเอง ต่างหาก เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหวัด แล้วไปหาหมอที่ไหนก็ตาม เอาอะไรให้กินก็ตาม (ถ้าไม่ใช่ยาพิษ) หรือจะใช้วิธีเป่า หรือนอนเตียงแม่เหล็ก หรือจะพิสดารขนาดไหน ก็หายเหมือนกันหมด นี่คือความ พิสดารของเชื้อไวรัสและร่างกายเรา เพราะฉะนัน้ การเป็นหวัดถึงได้เป็นเรือ่ งธรรมดามากสำหรับเรา ถึงแม้วา่ จะเป็นโรคทีต่ ดิ ต่อกันได้ ง่ายมากๆ เพราะเชื้อไวรัสแพร่กระจายผ่านทางอากาศและจากสารคัดหลั่งเวลาไอจามใส่กัน หรือ

จากการสัมผัสเอามือไปจับผู้ติดเชื้อแล้วเอามาขยี้ตาหรือหยิบอาหารเข้าปากก็ได้เชื้อโรคเข้าไป เหมือนกัน โดยสรุปคือไข้หวัดธรรมดาจะเป็นง่าย ติดต่อง่าย หายเองได้ อาการไม่รุนแรง

แต่ไวรัสก็มีการพัฒนาตัวเองจนทำให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้ เช่น ในคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ หรือทำให้ปอดอักเสบจนเสียชีวิตได้ในไข้หวัดหมู ไข้หวัดนก และไข้หวัด SARS เป็นต้น คำถามต่อไปคือ “แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นหวัด

แบบไหน จะถึงตายไหม อาการใดที่บอกว่าเราเป็นอันตราย แล้ว และคนเป็นหวัดแบบไหนที่เราไม่ควรเข้าใกล้” คำตอบคือ อาการไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไข้หวัดสายพันธ์ุไหน ถ้าอยากทราบ ต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเท่านัน้ ช่วงนีไ้ ข้หวัดหมู (สายพันธุใ์ หม่ 2009) กำลังมาแรง แต่ไม่ต้องแตกตื่นไป อาการก็เหมือนหวัดทั่วไปคือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย ตามตัว บางท่านอาจมีอาการท้องเสียนิดหน่อย อาการไม่จำเพาะเจาะจง แต่สิ่งที่ต้อง ระวังคือ ถ้าเป็นหวัดหลังจากเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทีโ่ รคกำลังระบาด เช่น ประเทศเม็กซิโก อเมริกา แคนาดา หรือประเทศอื่นๆ ที่ทาง WHO ประกาศก็ควร จะไปขอตรวจดู แต่ทบ่ี อกว่าไม่ตอ้ งแตกตืน่ คือ จริงๆ แล้วโรคนีไ้ ม่ได้รนุ แรงอย่างทีค่ ดิ ผู้ป่วยรายแรกของคนไทยที่ตรวจพบยังรักษาหายแล้วถึงได้รับ การพิสูจน์ว่าเป็น โรคไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ อัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 1% แต่ที่ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นโรคระบาดและระบาดเร็วมาก จึงต้องมีการควบคุมโรคเป็นพิเศษเท่านัน้ เอง “สุดท้ายคือคนเป็นไข้หวัดแบบไหนที่ไม่ควรเข้าใกล้” คำตอบคือ หวัดแบบไหนๆ ก็ไม่ควรเข้าใกล้ทั้งนั้น แล้วถ้ารู้ตัวว่า ตัวเองเริ่มเป็นหวัดก็ควรจะสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อ แพร่ กระจายไปสู่บุคคลอื่นที่เรารักและไม่รัก และล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัส กับสารคัดหลัง่ เช่น น้ำมูก น้ำลาย หลีกเลีย่ งการแคะจมูก ขยีต้ า อย่าใช้ มือเปล่าหยิบของเข้าปาก หรือถ้าจะทำก็ต้องล้างมือให้สะอาด สุดท้าย ง่ายๆ วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคคือ มีสมบัติผู้ดีนั่นเอง การปฏิบัติตนสำหรับคนที่เป็นหวัดคือ พักผ่อนให้มาก ดื่มน้ำให้มาก กินยาตามอาการ และตามแพทย์สง่ั ให้ครบ ถ้าแพทย์ให้ยาปฏิชวี นะมา ก็ต้องกินให้หมด เพราะมิเช่นนั้นจะทำให้เชื้อดื้อยา ทางแพทย์เอง ก็ต้องพิจารณาความจำเป็นในการให้ยาด้วย ทีส่ ำคัญต้องระวังอย่า ให้เชื้อไปติดบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เพราะหวัดแบบเดียวกันแต่อยู่ในคนที่ สุขภาพไม่เหมือนกันก็จะมีความรุนแรงไม่เท่ากัน ฉบับหน้ามาติดตามเรือ่ งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถ ป้องกันไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ได้หรือไม่ และโรคชิคนุ กุนยาทีก่ ำลัง ระบาดอยู่ในเขตภาคใต้ เหล่านี้ล้วนเป็นเชื้อไวรัสทั้งสิ้น o


talk to her

+

16

เรื่อง : รันเซ ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม, นฤภร สุทธาชีวะ

จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี สาวน้อยวัยเพียง 24 ปีคนนี้ไม่เพียงมีชื่อเสียงที่น่าสนใจ

แต่ เ ธอยั ง มี ค วามน่ า รั ก สดใส บวกกั บ ความสามารถ

อีกมากมายร้อยแปดให้เราอยากจะรู้จักเธอมากขึ้นไปอีก สำหรับ ตั๊น-จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี เธอเป็นทายาทของคุณจุตินันท์ และหม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี แห่งบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) หลังจากเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ เธอก็กลับมาบริหารงานด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ในเครือ บุญรอด อย่างน้ำแร่ฟิจิ รวมถึงการทำงานตามความฝันของเธอ ที่อยากเป็นนักการเมืองหญิงของไทย และในตอนนี้เธอได้เริ่มต้น เดินหน้าคว้าฝันกับการทำงานอยู่ในทีมของ

ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แม้เธอ จะมี วั ย ที่ อ่ อ นกว่ า ทุ ก คนในที ม แต่ ด้ ว ยความตั้ ง ใจและมุ่ ง มั่ น

อยากจะช่วยเหลือสังคม ทำให้เวลากว่า 4 เดือนทีท่ ำงานด้าน การเมืองของเธอเป็นประสบการณ์ครัง้ สำคัญในชีวิตเลยทีเดียว


คลืน่ ลูกใหม่ หัวใจ ’สิงห์’ งานปัจจุบันที่รับผิดชอบอยู่ •ตั๊นทำงานประจำอยู ่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะ ทำอยู่ใน

รัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ทีมงานของ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ซึง่ เป็นรักษาการโฆษกและ รองเลขาธิการของท่านนายก โดยทีมของเราจะดูแลเรื่องความ มั่นคงและงานด้านต่างประเทศค่ะ นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ตั๊นก็มีธุรกิจส่วนตัวซึ่ง อยูใ่ นเครือของบุญรอด เป็นน้ำแร่ฟจิ ิ ตัน๊ รับหน้าทีเ่ ป็นแบรนด์แมเนเจอร์ให้กบั ผลิตภัณฑ์น้ี ซึ่งเรานำเข้ามาจากหมู่เกาะฟิจิค่ะ

•ตัวเองถือว่าโชคดีมากๆ ค่ะ ที่ได้มีโอกาสทำงานหลากหลายมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะตั๊น

ประสบการณ์สุดพิเศษในต่างแดน

ไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราฝึกช่วยเหลือตัวเอง

ตั้งแต่เด็กๆ เพราะฉะนั้นช่วงที่เรียนอยู่ประเทศอังกฤษ ตั๊นจะมีโอกาสค่อนข้างมาก

ในการหาประสบการณ์ชีวิต อย่างช่วงอายุประมาณ 16-17 ตั๊นก็มีโอกาสช่วยงาน

ของบริษัทบุญรอด อย่างการโปรโมตภาพลักษณ์ใหม่ให้กับขวดเบียร์สิงห์ เราก็ทำหน้าที่ เป็นประชาสัมพันธ์ ซึ่งสนุกมากๆ งานออกมาค่อนข้างดี ทำให้คนต่างชาติรู้จักเบียร์ไทย เยอะขึ้น จากครั้งนั้นก็ทำให้ตั๊นโตขึ้น มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ต้องขอขอบคุณคุณพ่อ

ที่ให้โอกาสตั๊นได้ลองทำอะไรที่แปลกใหม่ นอกจากงานของบริษัทคุณ พ่อแล้ว ตั๊นก็ได้มีโอกาสไปเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับคริสเตียน ดิออร์

ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปีด้วยค่ะ ถือเป็นโลกด้านแฟชั่นใบใหม่

ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ได้มีโอกาสรู้จักกับคนที่อยู่ในวงการแฟชั่น

หลายคน ไปเรียนรู้วิธีการทำงานรวมทั้งได้เรื่องของภาษาด้วยค่ะ ถือว่า สนุกมากๆ กับประสบการณ์ชีวิตในครั้งนั้น

แรงบันดาลใจด้านการเมือง •ตั๊นสนใจเรื ่องของการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆ อยู่แล้วค่ะ คิดมาตลอดว่าถ้า

เรียนจบก็อยากกลับมาช่วยเหลือสังคม พอเรียนจบก็มองหาช่องทางว่า จะมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยวิธีไหนบ้าง เพราะตั๊นจะ ชอบติดตามข่าวการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้ว อย่างตอนเรียนก็เคย ฝึกงานเป็นนักข่าวอยู่ที่ไทยรัฐ รวมถึงก่อนหน้านี้ตั๊นก็ได้เป็นผู้ช่วยของ คุณสหัส บัณฑิตกุล ซึ่งเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลคุณสมัคร สุนทรเวช ค่ะ จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้ ตั๊นก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานอีกครั้ง

ซึ่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายคนที่ให้โอกาสตั๊นค่ะ

มพันธ์สู่โลกแห่งการเมือง •จริงๆจากการตลาดและประชาสั ทุกวันนี้ตั๊นก็ยังไม่ได้ทิ้งงานด้านการตลาดนะคะ เพียงแต่ว่า

งานประจำคือการเมืองเป็นงานหลักมากกว่า ซึ่งงานแบรนด์แมเนเจอร์ เหมือนเป็นงานพิเศษที่ตัวเราอยากทำ คือน้ำฟิจิเป็นน้ำแร่ที่ตั๊นชอบดื่ม ตอนอยูท่ อ่ี งั กฤษ ดืม่ แล้วรูส้ กึ ดีกเ็ ลยอยากนำมาให้คนไทยได้รจู้ กั กันบ้าง พอทางบุญรอดนำเข้ามาตั๊นก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น แล้วงานการตลาด ประชาสัมพันธ์ สำหรับตั๊น เป็นอะไรที่สนุก ตื่นเต้น ท้าทาย ในขณะเดียวกัน งานด้านการเมืองก็จะ เป็นเรื่องที่ซีเรียสขึ้นมาอีกนิด เพราะต้องใช้ความทุ่มเทสูง รวมถึงต้อง ให้เวลาค่อนข้างมากกับการทำงานการเมือง แล้วการเมืองเป็นเรื่องรอบ ตัวเราทุกคน บางคนไม่เคยสนใจ เพราะคิดว่าไกลตัว แต่จริงๆ แล้วเป็น เรื่องใกล้ตัวมากๆ มันส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคมรอบตัวเรา

บการเป็นนักการเมืองหญิง •สำหรัอนาคตสำหรั บตอนนี้ตั๊นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะคะที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่

หลายๆ ท่าน มีคนแนะนำว่าถ้าอยากเป็นนักการเมืองอย่างจริงจัง เราก็ ต้องลงสมัคร ส.ส. เพียงแต่ตอนนีอ้ ายุเรายังไม่ถงึ ต้องอายุ 25 ปีเต็มก่อน ดังนัน้ ตอนนีต้ น๊ั ก็ตอ้ งหาประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ เสียก่อน ต้องรูป้ ญ ั หา ของประชาชนจริงๆ เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราควรช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนค่ะ ถึงเวลาก็จะ ลองลงสมัครดู ถ้ามีโอกาสก็คงได้เข้าไปทำงานการเมือง และได้เป็น นักการเมืองเต็มตัวค่ะ

คทำงานของผู้หญิงยุคใหม่ •ตัน๊ ว่าเทคนิ ความตัง้ ใจเป็นสิง่ สำคัญนะคะ ก่อนจะทำอะไรเราต้องมีความทุม่ เท

มุง่ มัน่ และตัง้ ใจกับมันอย่างดีทส่ี ดุ ยิง่ การทำงานการตลาดเราต้องอาศัย ความคล่องแคล่ว ว่องไว ติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างทำพีอาร์ให้กบั น้ำดื่ม ตั๊นต้องเช็กตลอดว่า มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ลงสื่อเล่มไหน ช่องไหนบ้าง เราต้องเป็นคนที่รวดเร็ว ฉับไว สำหรับการทำงานการเมือง ก็ต้องทุ่มเท ทำงานอย่างรอบคอบ และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างใกล้ชิดค่ะ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงบ่อยๆ ในการทำงานการเมือง คือประชาชนให้โอกาสเรามาแล้วเราต้องทำอย่างดีที่สุด และเราไม่ได้ ทำงานเพื่อตัวเราเองเท่านั้น เราต้องทำงานเพื่อสังคมด้วย ตรงนี้เป็น

จุดหนึ่งที่ทำให้ตั๊นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองค่ะ

สไตล์วันหยุดของสาวเวิร์กกิ้ง •ถ้าได้ไลฟ์ หยุดตั๊นชอบเล่นกีฬาค่ะ แต่ด้วยความที่เราเข้ามาทำธุรกิจเรื่อง

น้ำดื่ม และยังใหม่มากๆ สำหรับตลาด ตั๊นเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำ เรื่องอื่น นอกจากเรื่องงาน และยังเป็นงานสองอย่างที่ต้องทำควบคู่กัน ไปด้วย วันหยุดของตั๊นเลยน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ แต่ถ้าว่างก็ จะไปกินข้าวกับครอบครัว นัดเจอเพื่อนฝูงบ้าง ออกกำลังกาย หรือไป สังสรรค์กันค่ะ o


woman feature

+

18

เรื่อง : LK13

H1N1 H1N1...

ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ Swine Influenza เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ติดต่อในหมู เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ซึ่งปกติมีการแพร่ระบาดอยู่ในฝูงหมู โดยไข้หวัดหมูมีเชื้อหลายประเภท ทั้ง H1N1 H1N2 และ H3N2 (สายพันธุ์ H3N2 มักจะเกิดจากการแพร่ระบาดจากคนสู่หมู) สำหรับโรคไข้หวัดหมูที่กำลังแพร่ระบาด ในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกานั้น เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ซึ่งเป็น

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของคน ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน เนื่องจากเป็นการผสมกันของสารพันธุกรรมไข้หวัดใหญ่

ในมนุษย์ ไข้หวัดนกที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ และไข้หวัดหมูที่พบในทวีปเอเชีย และยุโรป นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ชนิดใหม่นี้ว่า แม้จะมีเชื้อตั้งต้นมาจากหมู ด้วยที่มาของการเกิดสายพันธ์ุใหม่ในหมู และพบเป็น

ครั้งแรกในประเทศเม็กซิโก ก่อนได้รับการเปลี่ยนชื่อมาเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1)

แต่ระยะแพร่ระบาดคือ ติดต่อจากคนสู่คน ดังนั้น การบริโภคผลิตภัณฑ์จากหมูไม่มีอันตรายแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับ ‘ไข้หวัดนก’ ทีเ่ คยแพร่ระบาดในอดีต ซึง่ เป็นเชือ้ ทีต่ ดิ ต่อจากสัตว์ปกี สูค่ นได้นน้ั จากข้อมูลเบือ้ งต้น พบว่า ผู้ได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 5-7 ซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าอัตราของผู้เสียชีวิตของ

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ปกติแล้วไข้หวัดหมูจะติดต่อกันในกลุ่มหมูด้วยกันทางการหายใจ และสามารถติดต่อสู่คนได้โดยตรงจากหมู

ที่ป่วย หรือมีเชื้อไข้หวัดหมูอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู คนฆ่าหมูหรือชำแหละเนื้อหมู คนขายเนื้อหมู รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู และผู้บริโภคเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก การแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดหมูจากคนสู่คนนั้น มีลักษณะเดียวกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในคน ดังนั้น นอกจากจะต้องระวังการติดเชื้อจากหมูแล้ว ยังต้องระวังการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนอีกด้วย การแพร่ติดต่อ : เชื้อมีอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยแพร่ไปยังผู้อื่น โดยการไอหรือจามรดกันในระยะ ใกล้ชิด หรือติดจากมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนอยู่ และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก

การขยี้ตา ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมูสุก อาการของโรค : ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการจนถึง 7 วันหลังแสดงอาการ ผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการคล้ายคลึง

ไข้หวัดใหญ่คือ ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ไอ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตามร่างกายรุนแรง ท้องร่วง และปวด ศีรษะรุนแรง อาการป่วยจะพัฒนารวดเร็วและจะมีอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรงภายใน 5 วัน ทั้งนี้อาจจะพบว่า ผู้ที่รับเชื้อจะแสดงอาการไม่รุนแรง ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงและอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาหายได้ ด้วยภูมิต้านทานของร่างกาย ทั้งนี้หากเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กจะมีความเสี่ยงมากกว่า ส่วนในกรณีที่มีอาการรุนแรง เกิดจากมีการอักเสบที่ปอด จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

รายงานจากองค์การอนามัย โลก เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2552 สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สายพั น ธุ์ ใ หม่ ช นิ ด A (H1N1) พบ

ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ใน 88 ประเทศ จำนวน 39,620 ราย เสี ย ชี วิ ต 167 ราย สำหรั บ ในประเทศไทยมี ผู้ ป่ ว ย ยืนยันติดเชื้อแล้ว 589 ราย ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไข้หวัดชนิดนี้ได้มี การพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า หมู ใ นเมื อ งไทยไม่ ส ามารถสร้ า งสายพั น ธ์ุ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ช นิ ด A (H1N1) ได้ และที่ ส ำคั ญ กว่ า นั้ น คื อ มันสามารถลดอาการติดเชื้อได้ใน 48 ชั่วโมง สามารถรักษาหาย และป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยความสะอาด และความร้อน แต่รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าถึงกับนอนใจเสียทีเดียว เพราะทุกสิ่งอย่าง ย่อมรุนแรงได้เสมอถ้าเราประมาท และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่คุณ ควรรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้น ผลการระบาด และวิธี

การใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากทุกข์อนามัย

ผลวิจัยพบว่า ยาในกลุ่มป้องกันเชื้อไวรัส Amantadine และ Rimantadine ยังไม่สามารถใช้ต้านเชื้อได้ เพราะไวรัสชนิดนี้ ดื้อยาต้านไวรัส แต่ข่าวดีก็คือ ในเอกสารเรื่องการแพร่ระบาดของไข้หวัดชนิดนี้ กงสุลใหญ่ ในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐ แสดงข้อมูลทีร่ ะบุวา่ สามารถใช้ยาชนิดเดียวกับยาไข้หวัดใหญ่ ทัว่ ไปในการรักษาไข้หวัดชนิด A (H1N1) ได้คอื ยาโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) หรือ ทามิฟลู (Tamiflu) และยา Zanamivir ซึ่งเป็นยาชนิดพ่น นอกเหนือจากการรักษาหลังอาการ โดยเฉพาะหากผู้ป่วยได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ภายใน 48 ชั่วโมง ก็สามารถลดการติดเชื้อ และอาการไม่รุนแรง โอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) เป็นยาต้านไวรัสในรูปแคปซูล 75 มก. และผงยาสำหรับ ละลาย 12 มก./มล. ทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็น Neuraminidase Inhibitor ใช้รกั ษาและป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด A และ B ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อระหว่างคน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกดูดซึม โดยตับเข้าต่อต้าน ทำลายเชื้อไวรัส คำแนะนำการใช้เพื่อรักษาและป้องกันไข้หวัดใหญ่

ควรเป็นไปตามอาการและภายใต้การสั่งของแพทย์นับว่าปลอดภัยที่สุด ปริมาณที่ใช้โดย ทั่วไป ทามิฟลู® ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปคือ 75 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ขนาดการใช้สำหรับเด็กอายุต่างๆ คำนวณตามน้ำหนัก และ ทามิฟลู® ใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ มาตรฐานปริมาณการใช้สำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่

ในเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป 75 มก. วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์


11 องค์ความรู้และวิธีป้องกัน

หากป่วยและมีอาการดังกล่าวควรสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด ประชาชนทั่วไปควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัก ผลไม้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ล้างมือบ่อยๆ หากไม่จำเป็น ควรเลื่อนหรือชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นพื้นที่เกิดการระบาด หากจำเป็นต้องเดินทางไปพืน้ ทีเ่ กิดการระบาด ให้หลีกเลีย่ งการใกล้ชดิ กับผูท้ ม่ี อี าการไอ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หรือเช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางการในพื้นที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด ในกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป ควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรค รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างสุขนิสัย ในการป้องกันโรค เน้นรับประทานของร้อน ใช้ชอ้ นกลาง หมัน่ ล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัยเมือ่ มีอาการไอ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ควรรีบไปพบแพทย์ หากพบผู้ใกล้ชิดมีอาการป่วย คล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศภายใน 7 วัน ควรแนะนำ

ไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียน ควรสำรวจนักเรียนเป็นประจำทุกวัน สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ดูแลนักเรียนที่ป่วยอย่างถูกวิธี สอนและให้คำแนะนำวิธี รักษาสุขภาพและป้องกันโรคแก่นักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการป้องกัน โรคในโรงเรียน การป้องกันโรคทางเดินหายใจในโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ขอแนะนำให้ ทำความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่นเด็ก ลูกบิดประตู ราวบันได โทรศัพท์ โดยใช้น้ำกับผง ซักฟอกเช็ดทำความสะอาด หรือล้างเป็นประจำ เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในเสมหะ น้ำลาย น้ำมูกของ

ผู้ป่วย และแพร่ไปยังผู้อื่น โดยการไอ จามรดโดยตรง หรือแพร่เชื้อทางอ้อมโดยมือ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีเชื้อ ปนเปื้อน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่และสุรา หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอ จาม

หากพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ภายในบ้าน หรือสถานที่ทำงาน เดียวกัน ต้องรีบแจ้งสำนักงานสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เพื่อเข้าดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดทันที เนื้อหมูในประเทศไทยปลอดจากเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ หากยังหวั่นวิตกอยู่ ควร

รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุก เพราะไวรัสถูกทำลายด้วยความร้อน สำหรับผู้ป่วย ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าปิด เพื่อป้องกันเวลาจาม หมั่นล้างมือ หากมีอาการ

ไข้อย่างรุนแรง และไข้ไม่ลดภายใน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับ จากประเทศที่มีการแพร่ระบาด หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด และงดเดินทางไปในประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

*** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลข 0-2590-3333 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th***

ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ เ หลวนานอย่ า งน้ อ ย 40-60 วิ น าที ก่ อ น

รับประทานอาหาร เตรียม/ปรุงอาหาร หลังขับถ่าย หยิบจับ สิ่งสกปรกหรือสัมผัสสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปีก กับ 6 ขั้นตอนง่ายๆ 1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 5 ครั้ง โดยเน้นซอกนิ้วมือ 2. ฟอกหลังมือและง่ามนิว้ มือด้านหลัง ข้างละ 5 ครัง้ โดยเน้นซอกนิว้ มือ 3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง ข้างละ 5 ครั้ง 4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ ข้างละ 5 ครั้ง 5. ฟอกปลายนิ้วมือ เล็บ โดยหมุนวนไปบนฝ่ามือ ข้างละ 5 ครั้ง 6. ฟอกรอบข้อมือโดยรอบ ข้างละ 5 ครั้ง สมดุลธรรมชาติที่สูญเสีย คือสิ่งสำคัญที่กดดันต่อทุกมวลชีวิต แม้แต่ในสัตว์เซลล์เดียว H1N1 เป็นแค่อีกการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น หลังการระบาดของซาร์ส ไข้หวัดนก และเราเชื่อว่า นี่เป็นเพียงการ เริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตอันใกล้ อะไรจะเกิดขึ้นอีกก็เกินคาดเดา แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้และดีที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมทั้งจิตใจ และร่างกาย เมื่อต้องเผชิญหน้า แน่ใจแล้วหรือว่าวันนี้...คุณเฟิร์ม พอสำหรับพรุ่งนี้


20

SmartCooking by

+

เรื่อง : จารุวรรณ บุญวิวัฒนา

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ปอเปีย๊ ะ

มาม่าหมูพริกไทยดำ


ภาวะโรคไข้หวัด 2009 กำลังคุกคามบ้านเราอยู่ ณ ตอนนี้ อาจทำให้ใครหลายคนกังวลใจ ไม่ใช่น้อย ก่อนออกจากบ้านต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลัว

เป็นเชือ้ โรคไปเสียหมด บางคนแทบไม่กล้าออกไปไหน WP ฉบับนีจ้ งึ นำเสนอเมนูอาหารว่างให้คณ ุ ได้ทดลองทำกันในช่วงวันหยุดที่บ้าน กับปอเปี๊ยะมาม่าหมูพริกไทยดำ ที่ไม่ใช่แค่ปอเปี๊ยะ ธรรมดาเท่านั้นนะคะ ดีไซน์การจัดวางยังเก๋โดนใจอีกด้วย แถมยังได้คุณค่าทางอาหาร ครบถ้วนกันเลยทีเดียว เชื่อว่าวันหยุดอันแสนสบายแบบนี้กับเมนูอาหารแสนอร่อย

คงทำให้คุณแทบไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลยทีเดียว

ส่วนประกอบ มาม่าโฮลวีทรสหมูพริกไทยดำ หมูสับ แครอทต้ม ผักกาดหอม ปอเปี๊ยะญวน กระเทียมสับ โหระพา ผักชีฝรั่ง

วิธีทำ

1 50 100 50 2 20 รวม

ซอง กรัม กรัม กรัม แผ่น กรัม

6 บาท

6 บาท

3 บาท

2 บาท

2 บาท

1 บาท

1 บาท

20.00 บาท

+ ลวกเส้นมาม่าโฮลวีตให้พอสุก ตักผึ่งตะแกรงไว้ + นำน้ำมันประมาณ 2 ช้อนโต๊ะใส่กระทะ ตามด้วยกระเทียมสับ หมูสับ

ผัดพอสุก + ใส่ผงปรุงรสมาม่าครึ่งซองและเส้นมาม่าลงตามไปผัด คลุกเคล้าให้เข้ากัน

ตักใส่จานพักไว้ + แล้วนำแป้งปอเปี๊ยะญวนมาแช่น้ำ ประมาณ 30 วินาที + พอแป้งนิ่ม เอาแผ่ลงบนถาดหรือเขียง นำผ้าสะอาดมาซับน้ำบนแป้งให้แห้ง

ทัง้ สองด้าน แล้วนำผักกาดหอมวางลงบนแป้ง แผ่ให้ทั่ว ตามด้วยแครอทต้ม + นำมาม่าทีผ่ ดั แล้วมาวาง ค่อยๆ ม้วนแป้งจนแน่น ม้วนเสร็จตัดเป็นคำ จัดใส่จานพร้อมรับประทาน + รับประทานกับน้ำจิ้มไก่ แกล้มด้วยโหระพา ผักชีฝรั่ง

+ เนื้ อ หมู : อุ ด มด้ ว ยโปรตี น และ

สารอาหาร ช่วยสร้างพลังงาน + แครอท : ช่วยบำรุงสายตา ผิวพรรณ มี เ บต้ า แคโรที น ช่ ว ยต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ

ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ขับสารพิษ ออกจากร่างกาย + โหระพา : ช่วยย่อยอาหาร ขับเหงื่อ

แก้โรคปวดตามข้อ ขับลมในลำไส้ ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้หลอดลมอักเสบ เมล็ดสามารถนำมาใช้

แก้ไอ ขับพยาธิ พอกฝี + ผักชีฝรั่ง : ขับแก๊ส ในกระเพาะอาหาร


22

woman @work

+

work smart

เรื่อง : สุดารัตน์ | ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

+

เรื่อง : LuckyAries

Brain, Shut Down&Restart

ในวันที่เบลอๆ เหม่อๆ ตื้อๆ ลองปิด

และ Restart สมอง ด้วยหกขั้นตอนง่ายๆ สักสองสามนาที แบบนี ้ ดื่มน้ำเปล่า การยกมือขึ้นป้อนน้ำตัวเอง ช่วยยกระดับ การสื่อสารของเคมีในสมองให้ส่งถึงกันได้ดีขึ้น นั่งหลังตรง นวดปุ่มสมอง เอามือข้างซ้ายวางไว้ที่ท้อง หายใจเข้าออกช้าๆ ให้รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็น จังหวะ จากนั้นเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งขวานวดวนเบาๆ ใต้กระดูก ไหปลาร้า นวดวนที่ริมฝีปากบนและล่าง เรียกออกซิเจนเข้าสู่ ระบบการหายใจ สาวสวยหน้าหวาน ไข่หวาน-อรอนงค์ เสนะวงศ์

หลังศึกษาจบระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทด้าน Cultural Studies

ที่ University of Warwick UK แล้ว จากความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษา มาบวกกั บ ความชื่ น ชอบส่ ว นตั ว จึ ง เลื อ กทำงานด้ า น

งานเขียนและแปลหนังสือ อีกทั้งเธอยังเป็นหลานสาว คนสุดท้องของครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูเพลงในตำนาน

ที่นักฟังเพลงทุกยุครู้จักกันเป็นอย่างดี การสานต่อ

งานดนตรีสุนทราภรณ์จึงเป็นอีกงานที่สำคัญ

อรอนงค์ เสนะวงศ์ สาวหวานสืบสานงานสุนทราภรณ์

เคลื่อนไหวสลับข้าง ประสานการทำงานร่วมกันของ สมองสองซีก โดยการเอามือซ้ายไปแตะร่างกายซีกขวา และใช้มือขวาแตะร่างกายซีกซ้ายเบาๆ ไล่ตั้งแต่อวัยวะ

ส่วนบนลงล่าง ปรับวงจรไฟฟ้าในร่างกาย นั่งหลังตรง เท้าวางสบายๆ หายใจเข้าออกลึกๆ แล้วเอามือมาประกบกันหลวมๆ

ให้ปลายนิ้วแตะกันเบาๆ จะช่วยให้เราคิดในเชิงบวกได้ดีขึ้นมาก

ทำในสิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าโดยไม่หวัง • ผลกำไร

สุนทราภรณ์เป็นธุรกิจส่วนตัวที่เราไม่ได้ทำในเชิง ธุรกิจ เป็นเชิงอนุรักษ์มากกว่า เราไม่ได้คิดเรื่อง ผลกำไรตอบแทน แต่ทำเพราะคิดว่าเราทำในสิ่ง ที่มีคุณค่า เพราะเพลงสุนทราภรณ์เป็นสิ่งที่ควร อนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทย ไม่จำเป็นว่าจะต้อง เป็ น คนแก่ เ ท่ า นั ้ น ที ่ ฟ ั ง ฟั ง ได้ ท ุ ก วั ย เราไม่ ม ี marketing plan เพราะเราทำเพื ่ อ อยากที ่ จ ะ ทำงานด้านหนังสือและดนตรี ตอนนี ้ ท ำงานอยู ่ 2 อย่ า ง อย่ า งแรกคื อ งานแปลกั บ เขี ย นหนั ง สื อ เผยแพร่งานของสุนทราภรณ์สู่คนรุ่นหลัง เราทำ เป็นฟรีแลนซ์ งานแปลรับทั่วๆ ไป ส่วนเขียนหนังสือมีคอลัมน์ประจำคือ เพราะคิดว่าเราทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่า หนังสือเพื่อนเดินทาง ส่วนอีกงานเป็นของที่บ้านก็คืองานดนตรีสุนทราภรณ์

•เป็นคนอ่านหนังสือได้หมดทุกแนว แต่จะชอบพวก Historical Thriller เราเรียน

หนอนหนังสือตัวยง

อักษรมา แล้วก็ชอบประวัตศิ าสตร์ดว้ ย มันสนุก ตืน่ เต้น แล้วก็ได้เกร็ดความรู้ เกี ่ ย วกั บ ประวั ต ิ ศ าสตร์ ด ้ ว ย อย่ า ง Davinci Code พวกตลกเบาสมอง

อย่าง Shopaholic แล้วก็สไตล์กึ่งๆ ชีวประวัติ พวกนี้อ่านได้หมด เป็นคนชอบ อ่านหนังสือมาก ก่อนนอนจะต้องอ่านหนังสือ เพราะคิดว่าอ่านแล้วมีสมาธิ หลับง่าย

องานดนตรีสนุ ทราภรณ์ •เรามีสานต่ 3 ส่วนคือ ส่วนของวงดนตรีบิ๊กแบรนด์ที่รับจ้างแสดงทั่วไป ใครมาจ้าง

เราก็รับเล่น มีโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีที่เปิดสอนร้องเพลง และมีใน ส่วนของมูลนิธิสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นการทำงานการกุศลที่ไม่คิดกำไร ที่เราทำ กันเองในครอบครัว มีคุณแม่เป็นหลัก แล้วมีไข่หวานกับพี่สาว แต่ละคนจะ รับโปรเจ็กต์ที่ตนถนัดไป แต่ว่าตอนนี้สุนทราภรณ์ค่อนข้างยุ่ง ต้องเตรียมงาน เพราะในปีหน้าคุณตา (ครูเอื้อ) จะครบ 100 ปี ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะ ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เสนอชื่อท่านต่อองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลดีเด่น ของโลก ซึ ่ ง เราก็ ก ำลั ง เตรี ย มงาน มี ก ิ จ กรรมสุ น ทราภรณ์ ต ลอดปี คื อ คอนเสิร์ต ประกวดร้องเพลง สัมมนา นิทรรศการ หลายอย่าง แล้วก็มีหลาย องค์กรมาช่วยกัน คุณตาเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้เสนอชื่อต่อยูเนสโก

ด ี •ส่วนตัเลืวเป็อนกมองในแง่ คนไม่คอ่ ยมีหลักในการทำงานเท่าไหร่

ค่อนข้างอารมณ์ศิลปิน ถ้าทำอะไรที่ชอบแล้วก็ จะทำได้ดี เป็นคนที่พยายามพลิก หรือมองโลก ในแง่ดี บางทีเรามองน้ำที่มีครึ่งแก้วว่ามันเกือบ เต็มแล้ว บางคนชอบบ่นเรื่องงาน ไม่ค่อยชอบ อยากให้พลิกมองกลับไป เพราะตอนนี้เศรษฐกิจ โลกไม่ดี ถ้ามีงานทำก็ควรแฮปปี้แล้ว อย่าไปมอง ในด้านแย่ เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกแย่ลงไป เรื่อยๆ ให้มองว่ายังมีคนที่แย่กว่าเรา เราอยู่

ตรงนี้ได้ก็ดีแล้ว

อรอนงค์ เสนะวงศ์

การศึกษา: อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2), ปริญญาโทด้าน Cultural Studies ที่ University of Warwick UK. Career Highlights : นักเขียนและนักแปลอิสระ

คอลัมนิสต์นิตยสาร WE, ล่าม, อาจารย์พิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

คลายหยักความเครียด ด้วยการวางปลายนิว้ ลงทีห่ น้าผาก และนวดเบาๆ สามนาที เช็กความพร้อมก่อนใช้งาน ด้วยการนวดท้ายทอย

ในส่วนที่มีผมปกคลุมเบาๆ เพื่อกระตุ้นสายตา และ

ใช้ปลายนิ้วนวดคลี่กลีบหู ใบหูออกเบาๆ เพื่อกระตุ้นประสาท การรับฟังเสียง จากนั้นหายใจเนิบ ลึกๆ ติดกันห้าครั้ง


นพเก้า โกเจริญกิจ หนุม่ หล่อ อารมณ์ดี แห่ง

23

man@work

True Music

+

+ ตอนนีร้ บั ผิดชอบงานอะไรบ้าง

+ เสน่หข์ องงานนีค้ อื อะไร

+ ก่อนเข้าวงการทำอะไรบ้าง

+ ปัจจุบนั และอนาคต

เรื่อง : Splendour Version ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

กับบทบาทดีเจ วีเจ ทีห่ ลายๆ คนรูจ้ กั ดี นอกจากนีย้ งั มีผลงานละครและพิธกี ร

ให้เราได้ชมกัน แถมยังเป็นหนุม่ นักกีฬามาดแมน การันตีดว้ ยทุนเรียนฟรีถงึ ระดับ ปริญญา มากความสามารถขนาดนี้ เรามาเจาะลึกในทุกบทบาทของเขากันเลยค่ะ “เป็น ดีเจ ของ True Vision ช่อง 29, เป็น วีเจ ของ True Music Radio 93.5 FM, รายการ Music Battle รูปแบบ รายการสด ออนแอร์ทาง True Vision ช่อง 29, True Music Radio 93.5 FM, www.truemusic.com ออกอากาศสามทุ่ม ถึงเที่ยงคืน วันจันทร์ถึงศุกร์, พิธีกรรายการ Pick You Up ทาง True Vision ช่อง 29 รายการสดครับ เวลาหนึ่งทุ่มถึง สองทุ่ม วันจันทร์ถึงศุกร์, รายการ Rock กันไว้เถิด ทาง True Vision ช่อง 29 เวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็น วันเสาร์ อาทิตย์ และพิธีกร รายการหมู่เจ็ดเด็ดสะระตี่ ช่อง 7 สี เวลาสิบโมงครึ่ง ทุกวันพุธครับ” “ก่อนเข้าวงการก็เรียนหนังสืออย่างเดียวครับ เริ่มงานในวงการก็แคสติ้งโฆษณาเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป ตอนนั้น ก็มีความฝัน อยากจะเป็นนักแสดง อยากเป็นนักร้องเหมือนเด็กที่อยากทำงานวงการบันเทิงครับ ผมก็แคสงาน ไปเรื่อยๆ คือ ผมภูมิใจตรงที่ผมเดินด้วยตัวเองทุกอย่าง และอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ดีคอยแนะนำ เพราะผมเป็นคนที่ เชื่อฟังผู้ใหญ่ทุกคน ทุกคนสอนผมได้หมด ในทุกงานผมผ่านการแคสติ้งหมดและก็โชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสใน การทำงานทุกๆ ด้าน ในวันนี้ แล้วงานแรกของผมคือ งานถ่ายโฆษณา ยำยำ จัมโบ้ ครับผม”

+ เข้ามาทำงานดีเจและวีเจได้อย่างไร

“คือตอนนั้น หลังจากถ่ายโฆษณาแล้ว ก็มีผู้ใหญ่ทางทีวี ธันเดอร์ เขาเห็น เลยได้มีโอกาสเซ็น สัญญาเป็นนักแสดงในค่ายครับ หลังจากนั้นก็ได้เล่นละคร เรื่องแรก สะใภ้สุดขั้ว แม่ผัวสุดซ่า ทางไอทีวี ครับ แล้วพอถ่ายละครเสร็จ ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว ตอนนั้นผมเอง ก็เป็นวีเจที่จอเชคเกอร์สกรีนที่สยามครับ แล้วมีพี่ทีมงานที่ทีวีธันเดอร์เขาบอกว่า True Music กำลัง จะเปิดคลื่นวิทยุ 93.5 FM ลองส่ง Demo ไปไหม ผมก็เลยส่ง Demo เข้าไปที่ 93.5 FM แล้วก็ได้รับ เลือกให้เป็นดีเจชุดแรกของ True Music Radio 93.5 FM ครับ”

+ ได้รบั งานหลายบทบาทขนาดนี้ ต้องทำการบ้านหนักหรือเปล่า

“ในส่วนของดีเจและวีเจเองก็จะไม่ต่างอะไรกันมากครับ ต่างกันที่การควบคุมเครื่องมือ ซึ่งดีเจ จะควบคุมเองหมดทุกอย่างทั้งเครื่องมือและการเปิดเพลง แต่วีเจเนี่ยจะพูดเปิดรายการแล้ว โยนเพลง ใช้บุคลิกลักษณะที่ดี รวมไปถึงการวางตัวตอนอยู่หน้ากล้องด้วยครับ เพราะมันเป็น ไลฟ์สไตล์ของตัวผมเองเวลาจัดรายการ ก็จะไม่ยากอะไรมากครับ อาศัยอ่านเรื่องที่ผมสนใจ เรื่องแปลกๆ บ้าง หรือเกาะติดสถานการณ์ตามกระแสบ้าง มาเล่าให้ผู้ชมฟัง ให้เหมือนเป็น พี่น้องกันเวลาจัดรายการ พิธีกรก็จะต่างไปจากดีเจและวีเจ มีหลายแบบครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับองค์กรและ รูปแบบรายการนั้นด้วย ว่าต้องการให้คุณเป็นอย่างไร แล้วก็ต้องทำการบ้านอย่างดีด้วย ของผมรายการหมู่เจ็ดเด็ดสะระตี่ ซึ่งเป็นพิธีกรที่ต้องนิ่งครับ แล้วผมค่อนข้างใหม่กับ บทบาทตรงนี้ คือพูดถึงลุคพิธีกรที่เป็นทางการ เราต้องรักษาลุคที่นิ่งขึ้น ซึ่งผมต้องใช้สมาธิ กับมันมาก และต้องทำความเข้าใจสคริปต์ รวมไปถึงการออกเสียงภาษาให้ชัดเจนขึ้นใน เรื่องคำควบกล้ำ ร ล อะไรแบบนี้ครับ ก็จะถ่ายทอดออกไปค่อนข้างยากกว่าทำดีเจและวีเจ งานละคร บทบาทการแสดงก็แตกต่างกันอีก ยิ่งเราต้องไปเป็นคนอื่น ยิ่งต้อง สวมบทบาทอย่างนั้น ครั้งแรกที่ไปเรียนแอ็คติ้งรู้สึกเลยว่ามันยาก ผมจะเป็นคนที่ แบบว่าพอมันยากจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (ยิ้ม) ซึ่งตอนนั้นจะทำให้เรารู้สึก เออ...นะ ไม่มีปัญหาแล้วล่ะ แล้วรู้สึกสนุกไปกับงานแทน เวลาได้รับบทมาผมต้องทำการบ้าน ให้หนักขึ้น ครั้งหนึ่งกว่าจะได้รับงานแสดง มันไม่ได้มาบ่อยสำหรับผม ก็เลยต้องทำ การบ้านเยอะหน่อยครับ”

+ แบ่งเวลาให้ชวี ติ อย่างไร

“คือในแต่ละวันผมต้องรู้เลยว่า วันนี้ทำอะไรบ้าง ถ้าวันไหน ไม่มีอะไรทำ อาจจะตื่นสายนิดหนึ่ง สิบโมงหรือสิบเอ็ดโมง อะไรแบบนี้ ใช้ไลฟ์สไตล์ปกติ อ่านหนังสือ ดูทีวี ข่าวสารบ้าง บางทีก็เล่นกีตาร์สนุกๆ แล้วตอนเย็นจะไปออกกำลังกาย ผมชอบ เล่นบาสฯ มาก คือผมเรียนฟรีตั้งแต่ ม.1 ถึง ปริญญาตรี เพราะ บาสเกตบอล ผมเป็นนักกีฬาครับ แต่ปริญญาโทนี่เรียนทุนนักแสดงเป็น ทุนกิจกรรมดีเด่นครับ เรื่องปริญญาโท ผมก็กำลังจัดสรรเวลาอยู่ครับ คือตั้งใจไว้ว่า จะเรียนแต่ก็ต้องปรึกษาอาจารย์ด้วยครับเรื่องเวลาเรียน แล้วทุกเย็นผมก็จะไปจัดรายการ คือเรียกได้ว่าการแบ่งเวลาของผมแทบจะไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน”

“คื อ ชอบเวลาที ่ ค นเขาฟั ง หรื อ ชม รายการเราแล้ ว เขามี ค วามสุ ข ให้ ความไว้วางใจเรา รู้สึกดีที่เขาชื่นชอบ เราและสนับสนุนเรา ขอบคุณจริงๆ ครับ”

“ผมมีความสุขครับ ทั้งงานดีเจ วีเจ พิธีกร และละคร ทุกวันนี้ผมมีชีวิต ที่ดีแล้วก็มีความสุขมากกว่าความ ทุกข์ เป็นเพราะงานด้านนี้เป็นงานที่ ผมรั ก ผมคิ ด ว่ า หลายคนคงไม่ ม ี โอกาสได้ทำงานที่ตัวเองรัก ผมเลย รู ้ ส ึ ก ว่ า ตั ว เองโชคดี ท ี ่ ไ ด้ ท ำตรงนี ้ เป็นงานที่ทำให้ผมมีความสุข เรื ่ อ งอนาคตนั ้ น คงต้ อ งบอก ว่ า มั น จะเกิ ด ขึ ้ น ได้ ก ็ ต ่ อ เมื ่ อ ใน ทุกๆ วันเราทำตรงนี้อย่างดี มันจะ ค่อยๆ มาตามโอกาสว่าเรามีความ สามารถที่จะได้ทำตรงนั้นหรือเปล่า แต่อนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตครับ ขอทำโอกาสตรงนี้ที่ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายให้ ความไว้วางใจในการทำงานของผมให้ มันดีที่สุด ตราบเท่าที่ผมยังได้รับความ ไว้วางใจอยู่”

+ อยากให้ฝากอะไรถึงคนทีอ่ ยาก มายืนตรงจุดนีเ้ หมือนเรา

“ทุ ก วั น นี ้ ก ็ ม ี ด าวดวงใหม่ เ กิ ด ขึ ้ น ทุ ก วั น เพราะ ฉะนั ้ น ใครที ่ อ ยากจะทำงานตรงนี ้ ข อบอกเลยว่ า ต้องมีใจรัก แต่ถ้าให้พูดว่าใจรักทุกคนก็รักเหมือน กั น หมด แต่ ค ื อ ทำอย่ า งไร เตรี ย มตั ว อย่ า งไรให้ พร้ อ มที ่ จ ะได้ ร ั บ โอกาสในสิ ่ ง ที ่ ค ุ ณ อยากจะเป็ น แต่ ข อบอกเลยว่ า ต้ อ งอดทนจริ ง ๆ แล้ ว ก็ อ ย่ า หยุ ด พัฒนาตัวเองด้วยนะครับ คือถ้าวันไหนคุณบอกกับ ตัวเองว่าฉันเก่งแล้วข้าเก่งแล้วนะ นั่นแหละจุดสิ้นสุด ของชี ว ิ ต การทำงานตรงนี ้ ข องคุ ณ ไม่ ม ี ว ั น ที ่ ค ุ ณ เก่ ง ที่สุด ไม่มีวันที่คุณแย่ที่สุด มันอาจจะมีขึ้นมีลง ซึ่งการ ทำงานทุกอย่างผมบอกได้เลยว่ามันลำบากหมดแหละ มั น จะมี ส ิ ่ ง ที ่ ค ุ ณ คิ ด ว่ า มั น ยากในหน้ า ที ่ ก ารงานที ่ คุณทำ เพราะฉะนั้นมีกำลังใจให้กับตัวเอง มีความคิด ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง การที่จะทำงาน ตรงนี้คุณอยู่ท่ามกลางสื่อมวลชน แล้วแต่ละคนมีสไตล์ ที่แตกต่างกัน เสน่ห์ที่ตัวคุณมันมีอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้อง พัฒนาคือ ความสามารถของคุณเอง ซึ่งคุณต้องไปศึกษา และต้ อ งใช้ ป ระสบการณ์ จะทำให้ ค ุ ณ นั ้ น แข็ ง แกร่ ง ขึ ้ น ทุกๆ วันครับ” ข้อมูลบางส่วนจาก : www.songfunfan.com, Vj-Song.Hi5.com ขอบคุณสถานที่ : True Coffee@Siam Square Soi 2


แบ่งปันความสุขให้กันด้วย หลังจากจึ๊กกะดึ๋ยเพียงสองเรากันมานานนม

ในที่สุดก็ถึงเวลานำบุคคลที่สามเข้ามา

ช่วยเติมสีสันให้ชีวิตเซ็กซ์ได้ฟู่ฟ่าซู่ซ่า

พอได้เปลี่ยนรสชาติแปลกใหม่

ขึ้นมาบ้าง บุคคลที่สามนั้นก็คือ

เซ็กซ์ทอย ของเล่นมหาสนุก

ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์บนเตียง

ให้กว้างไกลอลังการยิ่งกว่าเดิม ต่อไปนี้คือเคล็ดลับและกลเม็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผลัดกันรุก ผลัดกันรับให้ได้ซี้ดซ้าดครางฮือกันทั้งสองฝ่าย

24

เคล็ดลับเด็ดดวงสำหรับเขา

นั บ เลข : ลองใช้ ข องเล่ น แบบ สั ่ น สะเทื อ นไปวนเวี ย นอยู ่ ต ามส่ ว น woman ต่ า งๆ บนเรือนร่างของเขา แล้วลองให้เรท ความเสียวสยิวกิว้ ทีเ่ ขาแสดงออกมาตัง้ แต่ 1-10 โดยให้ 10 เป็นเสียวสะท้านสุดยอด และ 1 คือ + ไม่รู้สึกรู้สมอะไรเลย เหตุที่ทำแบบนี้ก็เพื่อค้นหา เรื่อง : ตะละแม่วีนัส ว่าเขาชอบอะไรและไม่ชอบอะไร ลีลานวดสุดสะท้าน : ลองเปิดไวเบรเตอร์ในสปีดต่ำสุดแล้วนำไป แนบกับ Perineum (บริเวณเนื้อที่เล็กๆ ที่อยู่ระหว่างลูกอัณฑะและ ประตูหลัง) และลูกอัณฑะ เพราะทั้งสองอย่างนี้เต็มไปด้วยปลายประสาท มากมาย ปฏิบัติการคลิตอริส : เอาเซ็กซ์ทอยวางแนบไปกับเส้นสองสลึง (บริเวณผิวหนังเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ ต้สว่ นหัวของเจ้าหนูและเชือ่ มต่อกับส่วน ลำตัวของเจ้าหนู) บริเวณนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นคลิตอริสของผู้ชายเพราะเป็น ส่วนที่ไวต่อความรู้สึกมาก ลองแนบเซ็กซ์ทอยไว้ครู่หนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนไปวน คลึงรอบๆ

on top

เคล็ดลับสุดสยิวสำหรับเธอ

ask

yourself +

รองเท้ า 2 ข้ า ง กับ 4 ห้องของหัวใจ

เรื่อง : LuckyAries

Hitachi

Magic Wand

คือเซ็กซ์ทอย

ขายดีทสี่ ดุ ตลอดกาล

ดัง้ เดิมเมือ่ ยุค 70

เปิดตัวในฐานะ

เครื่องนวดตัว แต่ใน

ไม่ชา้ ผูห้ ญิงก็พบว่า

สิง่ นีใ้ ห้ความเพลิดเพลิน มากกว่านัน้ บรรดา

ผูเ้ ชีย่ วชาญทางเพศ ทัว่ โลกยัง

แนะนำให้ใช้จนทุกวันนี ้

แสดงโชว์! : เปิดโชว์มาสเตอร์เบทตัวเองต่อหน้าต่อตาเขาซะเลย แสดงให้เขาเห็นว่า เราชอบให้วางเซ็กซ์ทอยไว้บริเวณไหนของร่างกาย จากนั้นให้กมุ มือเขาไว้แล้วนำทางมายังจุดทีส่ ยิวซาบซ่าน ท่วงท่าทีเ่ หมาะกับ การนีท้ ส่ี ดุ คือ ให้ผู้ชายนั่งซ้อนอยู่ข้างหลัง แล้วเอื้อมมือโอบรอบ ตัวเรา ให้ความรูส้ กึ ดืม่ ด่ำและใกล้ชดิ กันมาก ปากพาสนุก : ในขณะที่ฝ่ายชายกำลังแสดงลีลา การใช้ปากอย่างถึงพริกถึงขิง ลองให้เขาใช้ไวเบรเตอร์

แทนลิน้ โดยใช้ปากวนเวียนอยูแ่ ถวคลิตอริสแล้วใช้ไวเบรเตอร์ซกุ ซนอยู่ บริเวณแคมนอกแคมในและประตูหลัง เมื่อต้องแยกประสาทบริการให้เราเป็นระวิงเช่นนี้ ผู้ชายจะเผลอตัวลงน้ำหนัก

ที่ลิ้น อันนำไปสู่จุดสุดยอดทีร่ วดเร็วและเข้มข้นรุนแรง (แถมเขายังไม่ตอ้ งเหนือ่ ยมาก) ผู้หญิงอยู่เหนือ : คราวนี้จะใช้ท่าไหนก็ได้ที่เราอยู่ข้างบน และสะดวกง่ายดายในการใช้ไวเบรเตอร์

เป็นตัวช่วย โดยต้องมีช่องว่างให้วางไวเบรเตอร์ไว้บนคลิตอริสได้ จากนั้นลองเปลี่ยนเซ็กซ์ทอยมาวนไปรอบๆ คลิตอริส แล้วเวียนไปที่หน้าท้องของเขาและค่อยย้อนกลับมาอีกครั้ง (วิธีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชายทรมานผู้หญิงด้วยการดึง ไวเบรเตอร์ออกจากคลิตอริสเป็นระยะถ้าต้องการเป็นฝ่ายคุมเกม) o

ไม่เพียงรูปแบบ วัสดุ เท่านั้น แต่นิสัยการ สลัดถอดส้นสูงคู่เ ท้า ยังบอกอะไรๆ อีก หลายอย่ า งในความ เป็ น ตั ว คุ ณ อี ก เพี ย บ อยากรู้จักเขา รู้ใจ

ตัวเรา มาเดากันด้วย 15 สถิติจากหนุ่มสาว นับล้าน

ใส่รองเท้ากีฬา : ภายในเป็นอย่างไรบอกยาก แต่ ภายนอกสิ่งที่แสดงให้คนอื่นประจักษ์ก็คือ คุณเป็นสาว ขาลุยที่รักความเป็นตัวตนของตัวเอง และอิสระอย่างเหลือล้น ชอบเทคแคร์คนอื่น และชอบให้ความช่วยเหลือแถมยังอยากให้ หนุ่มๆ มองผ่านความหวานมาเจอความง่ายๆ เซอร์ๆ แบบแมนๆ ที่แฝงเร้นอยู่ในตัวอีกด้วย ใส่รองเท้าหุ้มส้น : คุณเลือกที่จะอำพรางความเป็น

ตัวเองด้วยหลักการและมาตรฐานของสังคม กลัวและมัก หลีกเลีย่ งสิง่ ล่อแหลมทีจ่ ะทำให้ตวั เองดูแปลกแตกต่างไปจากใครอื่น ใครจะเปรีย้ วท้าเทรนด์อย่างไร คุณไม่สน เพราะชีวติ นีข้ อให้ได้อยู่ แบบเรียบๆ อย่างราบรืน่ เป็นพอ ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะคุณชอบชีวติ และบุคคลทีเ่ สมอต้นเสมอปลาย ใส่รองเท้าแตะแบบสวม : คุณเป็นคนเรียบง่าย สบายๆ ไม่ชอบความหรูหราฟุม่ เฟือย ชอบการ ท่องเทีย่ วแบบตัง้ แคมป์ลยุ ให้ความสำคัญกับความรูส้ กึ มากกว่ารูปแบบภายนอก แต่ถา้ เพ่งลึกลงไป จะพบว่า ภายใต้ความเรียบง่ายสบายๆ นัน้ มีความลุม่ ลึก ประณีตอยูเ่ สมอในรายละเอียด และใครทีม่ องข้าม สิง่ เหล่านี้ จะเป็นคนทีค่ ณ ุ ไม่คดิ จะสมาคมสังสรรค์ดว้ ยเลย สิง่ นีย้ งั สะท้อนตัวตนอีกด้านว่าคุณใช้หวั ใจมากกว่า สมองในการดำเนินชีวติ ใส่รองเท้าหรู : คุณให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากทีส่ ดุ และเป็นการให้ความสำคัญในแบบ ไม่ฉาบฉวยเสียด้วย เพราะแม้ในสิง่ ทีส่ ายตาส่วนน้อยจะเพ่งมองอย่างรองเท้า คุณยังพิถพี ถิ นั และ ซื้อหามาสวมให้ดูเริดหรู สิ่งนี้ยังสะท้อนถึงรสนิยมการเลือกใช้ชีวิตและคู่เดทด้วย ว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรที่ ภายนอกอย่างเดียว เปลือกทีว่ า่ สวยยังต้องมีคณ ุ สมบัตภิ ายในทีส่ มบูรณ์แบบยิง่ กว่าจึงจะดึงดูดใจคุณ ใส่รองเท้าบู๊ต : รักความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่นมาก เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วจะใจจดใจจ่ออยู่กับ

สิง่ นัน้ จนสำเร็จลุลว่ ง ชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นคนทีด่ สู ขุ มุ ใจเย็น ใส่รองเท้าบูต๊ แค่ขอ้ เท้า : รองเท้าประเภทนีม้ คี ณ ุ สมบัตเิ ด่นทีเ่ หมือนกับผูช้ อบสวมใส่คอื ความเป็น อิสระทีจ่ ะสามารถแมตช์กบั ทุกสิง่ ทุกอย่างรอบตัว ดังนัน้ สาวอย่างคุณจึงมีหวั ใจศิลปินทีเ่ ปิดกว้าง อยูเ่ ต็มเปีย่ ม ทีต่ อบรับทุกประสบการณ์ในทุกสังคมอย่างไร้ขอ้ จำกัด ใส่รองเท้าบูต๊ ทรงสูง : คุณเป็นผูห้ ญิงทีช่ อบใช้ชวี ติ มีสสี นั สนุกสนาน ชอบทดลอง วิธีการดำเนินชีวิต และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกเสมอโดยแทบ ไม่สนใจมุมมอง สายตา หรือความคิดด้านลบของใครอืน่ เลย

ลักษณะการถอดรองเท้า

ถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อย : ค่อยๆ ถอดรองเท้าออกมาจากรองเท้า หรือบางครั้งก็ก้มตัวลงใช้มือช่วยดึงรองเท้าออกอย่างแผ่วเบาและ ทะนุถนอม คุณเป็นคนทีม่ รี ะเบียบ ใจเย็น เมือ่ เผชิญต่อวิกฤติปญ ั หา ก็จะไม่ตน่ื ตกใจง่าย มีความอดทนสูง รูจ้ กั คำว่ารับผิดชอบป็นอย่างดี แต่ดว้ ยนิสยั ทีช่ อบการประนีประนอม และดูเหมือนกันสันตินเ่ี องทีม่ กั ถูกฉวยโอกาสเอาเปรียบง่ายๆ ถอดรองเท้าแบบสลัดให้พน้ ๆ : ถอดรองเท้าด้วยวิธสี ลัดเท้าแบบต้องการความรวดเร็วและไม่ใส่ใจด้วยว่า มันจะวางอยูอ่ ย่างไร คุณมีนสิ ยั ใจร้อน หุนหันพลันแล่น กล้าสูก้ ล้าถอย และรักใครรักจริง ถอดรองเท้าอย่างไม่สนใจ : ถอดรองเท้าแบบแบบไม่สนใจว่าจะวางสลับหัวหรือสลับข้าง คุณเป็นคนทีม่ จี ติ ใจ รักอิสระ ชอบการผจญภัย ไม่ชอบเรือ่ งจุกจิกหยุมหยิม ชอบการละเล่นทีส่ นุกสนานตืน่ เต้น มักทุม่ ทุนสร้าง เสียงหัวเราะจนบางครัง้ ทำให้ตวั เองดูแย่ ซึง่ ไม่รวู้ า่ จะคุม้ ไหมทีไ่ ด้กลายเป็นขวัญใจคลายเครียดของชาวบ้าน ถอดรองเท้าแล้วเก็บเรียบร้อยทุกครั้ง : ถอดรองเท้าแล้วต้องรีบนำเก็บทันทีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณเป็นคนทีม่ วี ฒ ุ ภิ าวะทางอารมณ์สงู มักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองทุกด้าน อ่อนโยน ให้เกียรติผอู้ น่ื เสมอ จึงเป็นหนึง่ ในมิตรแท้ตลอดกาลทีใ่ ครๆ ทัง้ รักและอยากคบค้าสมาคม ถอดรองเท้าแล้วแอบใช้เท้าเขี่ยให้ชิดกัน : ถอดรองเท้าแล้วก็ใช้เท้าเขี่ยๆ ให้ชิดกัน คุณเป็นคนชอบทำ อะไรรีบร้อน มองดูผิวเผินเหมือนเป็นคนง่ายๆ แต่จริงๆ แล้วกลับต้องการความมีระเบียบแบบแผน ความ ชัดเจนในทุกเรือ่ ง เพียงแต่วา่ ทีต่ วั เองทำไม่ได้เพราะทำไม่เป็นเท่านัน้ เอง ถอดรองเท้าแล้วคิดถึงเรือ่ งซือ้ รองเท้า : ถอดรองเท้าครัง้ ใดก็ให้นกึ ถึงการซือ้ รองเท้าคูใ่ หม่ทกุ ที คุณเป็น คนที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ หลากหลาย ช่างฝัน มีจินตนาการสวยงามเสมอเกี่ยวกับอนาคต แต่ก็มี หลายครัง้ ทีจ่ ะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่แคร์จติ ใจผูอ้ น่ื ทัง้ นีเ้ พราะมีความยุง่ เหยิงเสมอๆ ในชีวติ จนลืมเลือน คนรอบข้างไปโดยไม่ตง้ั ใจ ถอดรองเท้าอย่างทะนุถนอมเสมอ : บรรจงถอดรองเท้าทุกครั้ง เพราะกลัวว่ารองเท้าจะเสียรูปทรงไป คุณเป็นคนวางแผนล่วงหน้า รอบคอบ ระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามสมบูรณ์แบบ รักบ้าน รักครอบครัว จริงใจ และเชือ่ มัน่ ในคำว่าเพือ่ นแท้ ถอดรองเท้าตามแต่อารมณ์หรือกาลเทศะ : ไม่มีนิสัยถอดรองเท้าแบบใดแบบหนึ่ง หากแต่ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์และอารมณ์ คุณเป็นคนชอบการมีชีวิตสมดุล ชอบการมีเพื่อนฝูงที่ไว้ใจได้ และมีลักษณะนิสัย ปรับตัวเก่ง เป็นคนทีเ่ พือ่ นๆ เดาใจไม่คอ่ ยถูก แต่เรือ่ งความจริงใจละก็ถงึ ไหนถึงกัน o


25

where

to go

+

เรื่อง : Mr.Relax | ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

ร้านเบเกอรี่โฮมเมดของสาวสวยเก่ง อิมอิม-วรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์ นอกจากจะมีขนมเค้กแสน อร่อยสดใหม่ทุกวันแล้ว ยังมีขนมปังอบร้อนจาก

ครัวใหญ่ที่บ้าน ซึ่งขายเบเกอรี่มานานแล้ว ความ อร่อยจึงรับประกันได้ และนอกจากนี้ หากใครที่แวะ ไปร้านนี้แล้วยังไม่ได้ชิม ไส้กรอกโฮมเมด ถือว่ายัง ไปไม่ถึง เพราะเป็นสูตรของเยอรมันแท้ๆ สามารถ บอกพนักงานว่าอยากทานแบบอุ่นร้อน หรือทำเป็น ยำไส้กรอกก็อร่อยไม่ต่างกัน สนนราคาอาหาร 60120 บาท ในส่วนของเครื่องดื่มเป็นบาร์กาแฟตกแต่ง แบบเก๋ๆ เสิร์ฟคุณด้วยเมนูกาแฟทั้งร้อนและเย็น หลายรูปแบบ เข้มข้นถึงเครื่องและหอมกลิ่นกาแฟ ชั้นดี สนนราคา 40–60 บาท ส่วนขนาดของบาร์ กาแฟนั ้ น ออกแบบให้ ส วยงาม รู ป ทรงกะทั ด รั ด

พอเหมาะพอดีกับขนาดของร้านที่มีพื้นที่ไม่กว้างนัก แต่ก็นั่งได้สะดวกสบาย ด้วยโซฟาชุดใหญ่ นุ่มนิ่ม

น่าเอนหลัง เหมือนชื่อร้าน A Big Seat สำหรับให้ กลุ่มเพื่อนที่มากันหลายคนได้นั่งคุยกัน หรือแบบมุม ส่ ว นตั ว นั ่ ง ทานกั น เป็ น คู ่ ก ็ ม ี ร้ า นนี ้ ห าไม่ ย ากค่ ะ

แวะไปได้ทกุ วันทีห่ น้าพรรคประชาธิปตั ย์ ถ.เศรษฐศิริ ติดกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 1 เปิดบริการ 8.3019.00 น.

มุมนี้สำหรับสาวๆ โดยเฉพาะ ถ้าคุณกำลัง มองหาร้ า นตกแต่ ง เล็ บ ของคุ ณ ให้ ส วย สำหรั บ ออกงานหรื อ สำหรั บ อวดสายตา

คนรอบข้ า งทุ ก ๆ วั น ละก็ ลองแวะไปที ่ ท็อปส์มาร์เก็ตเพลส อุดมสุข บริเวณชั้น 2 ของพลาซ่า มีร้านน่ารักๆ ตกแต่งทางเข้า เหมื อ นสวนสวยกลิ ่ น อายอั ง กฤษ เปิ ด บริการทุกวัน โดยมีดาราคนสวยบริหารงาน

Café De Nails ของ แนน-ชลิตา เฟือ่ งอารมย์

ทีน่ ม่ี บี ริการเพ้นต์เล็บ สปามือ สปาเท้า ด้วย เก้าอี้ทำเล็บที่จะทำให้คุณสาวๆ รู้สึกสบาย แบบสุ ด ๆ อุ ป กรณ์ ก ารทำเล็ บ สะอาดได้ มาตรฐาน และเป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ท ั น สมั ย ช่ ว ยถนอมเล็ บ และมื อ ของคุ ณ ได้ ด ้ ว ย

ถ้าทำเล็บเสร็จแล้ว ใกล้ๆ กันยังสามารถ แวะทานอาหารอร่อยได้ที่ครัวชลิต สนใจ

โทร. 0-2398-0772

สำหรับคนรักทะเล และยังคิดวางแผนจะไปเที่ยวทะเลหลัง ฤดูฝนนี้พร้อมคนรู้ใจ ลองนึกถึงทะเลทางใต้ที่จังหวัดตรังบ้าง เพราะว่าที่นี่จะโอบล้อมตัวคุณด้วยหาดทรายสีขาว น้ำทะเล สีครามสะอาดตา และกิจกรรมทางทะเลสนุกๆ มากมายพอ จะทำให้คุณลืมความเครียดในชีวิตทำงานปัจจุบันได้ ที่พัก ของเกาะเหลาเหลียงจะเป็นลักษณะแคมป์ปิ้ง เต็นท์ขนาด ใหญ่ราว 3x5 เมตร ออกแบบให้มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น

อยู ่ ภ ายใน มี อ ุ ป กรณ์ ภ ายใน เช่ น เตี ย ง หมอน ผ้ า ห่ ม

เครื ่ อ งปรั บอากาศ หรือพัดลม โคมไฟที่หัวเตียง ดูสะดวก สบายและกว้ า งขวางแม้ จ ะเป็ น ห้ อ งพั ก แบบเต็ น ท์ ก ็ ต าม

คุณสามารถพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมกับ ได้ยินเสียงคลื่นกระทบหาดทรายอย่างสุดโรแมนติกและสงบ ตลอดทุกเวลาแห่งการพักผ่อน www.laoliangisland.com โทร. 0-2730-0935, ออฟฟิศ จ.ตรัง โทร. 083-711-1192 ส่ว นหนึ ่ ง ใน บรรยากาศ

ของงานที่จัด

ได้น่าเดินชม ตามคอนเซ็ ป ต์ Voyage to the Heart of

the Marine Realm Laurant Ballesta & Pierre Descamp ณ ห้างสรรพสินค้า Zen


สาขาใหม่ของร้านเค้กโปรดในใจ Mr.Relax อีกหนึ่งร้านคือ Cakewalk ต้องยกนิ้วให้กับ บรรดาขบวนพาเหรดเค้ ก สุ ด อลั ง การ มากมายหลายเมนู น่ากินทัง้ นัน้ แต่อกี อย่าง ที่สาขาใหม่ตรงรังสิตแห่งนี้แตกต่างจากที่ สาขาซอยทองหล่อ ก็คอื ในส่วนของอาหาร เพราะทีน่ ม่ี คี รัวขนาดใหญ่พร้อมจะเสิรฟ์ เมนูอาหารได้ มากมายกว่า สูตรเด็ดของทางร้านที่ไม่ควรพลาดอย่าง ปาท่องโก๋หน้ากุ้งสับกับงาทอดแล้วราด ด้วยซอสเห็ดหอม และเมนูใหม่อย่างข้าวผัดต้มยำกุง้ ซึง่ หน้าตาทีเ่ สิรฟ์ ออกมาก็ดไู ม่เหมือนร้าน ไหนๆ เขาใช้กงุ้ สดตัวโตชุบแป้งทอดกรอบ แล้วราดด้วยน้ำต้มยำ ข้นๆ อีกที ส่วนข้าวก็ผดั ร้อนรสชาติจดั จ้านถูกปากคนไทย และ แน่นอนสำหรับเค้กมากมายมีมาให้เลือกอยูบ่ ริเวณชัน้ 1 ของร้าน เกือบลืมบอกไปว่าร้านนี้มี 2 ชั้นให้เลือกนั่งพักผ่อนตามชอบ บริเวณชั้นล่างจะมองเห็นสวนสวยและบ่อน้ำ ส่วนชั้นบนก็ได้ บรรยากาศส่วนตัว๊ ส่วนตัวไปอีกแบบ ลองแวะไปได้ทบ่ี ริเวณลาน ด้านหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

relation tip

26 +

ของขวัญ’

‘ ที่ให้ถูกใจคนรัก เรื่อง : กองบรรณาธิการ

แน่ใจหรือว่า

วิงส์ ปีกไก่ทอดรสชาติเข้มข้น ทุกชุดเสิร์ฟ พร้อมเฟรนซ์ฟราย และเครื่องดื่ม

หรือถ้าจะเพิ่มและลดส่วนประกอบของ เบอร์เกอร์ชิ้นใดก็ได้ตามใจชอบ

ทีนี้มาดูข้อมูล

KTC Wedding Service Centre by Hai Huang บริการเสริมรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเมืองไทย เพือ่ ช่วยให้สมาชิกบัตร KTC วางแผนการใช้จา่ ย ด้านการแต่งงานได้เหมาะสม โดยเฉพาะใน สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ลูกค้าสามารถผ่อนชำระ ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือเลือกผ่อนกับ KTC Flexi ได้ 0% รวมทั้งสะสมคะแนนได้

อีกด้วย www.ktcworld.co.th หรือ 0-2720-3557 บุฟเฟ่ต์

อิ่มกันไม่อั้น ที่ห้อง

เอเทรี่ยม

โรงแรมแลนด์ มาร์ค ตั้งแต่เช้า 06.00 -10.30 น. มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. และมื้อค่ำ 18.00-23.00 น. ท่ามกลางบรรยากาศสวยตกแต่งใหม่ มีมุม สำหรับคนพิเศษใน Red Zone ที่จัดวางเก้าอี้

สีแดงสด ให้นั่งรับประทานอาหารแสนอร่อย ฝีมือเชฟใหญ่ของโรงแรม อิ่มเดียว 99 บาท สุดคุ้มกับ 5 เซตอร่อย จาก เบอร์เกอร์คิง เช่น

วอปเปอร์ จูเนียร์ ชีส เบอร์ เ กอร์ แบล็ ค

เปปเปอร์ ชิคเก้น

เทนเดอร์ และเม็กซิกนั

ได้เห็นโฆษณาที่พนักงานสาวท่านหนึ่งได้รับหม้อหุงข้าว เป็นรางวัลในงานเลี้ยงประจำปีของบริษัท ทำให้เกิดประกาย ความคิ ด ในการที่ จ ะรวบรวมผลสำรวจความคิ ด เห็ น ของ

หนุ่มสาว เกี่ยวกับของขวัญที่ฝ่ายหญิงก็หน่ายฝ่ายชายก็เบื่อ เพือ่ เป็นแนวทางรูเ้ ขารูเ้ รา เพือ่ การให้ของขวัญจะได้ถกู ใจคนรับ

5 ของขวัญที่ผู้หญิง

ไม่อยากได้จากผู้ชาย อัศจรรย์หมื่นไมล์ใต้สมุทรฯ โดย โลรองต์ บาเลสต้า และปิแอร์ เดก็อง นักชีววิทยา ทางทะเลชื่อดัง ที่ดำดิ่งสู่โลกสีครามกับการ เดินทางสำรวจเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล ใครสนใจแวะไปดู ‘นิทรรศการภาพใต้น้ำ ลึกที่สุดในโลก’ วันนี้ถึง 12 สิงหาคม

ณ ห้างสรรพสินค้า ZEN คอนเสิร์ตแห่ง ตำนาน ไมโคร วงร็อคชื่อดัง

กั บ การแสดง แบบหมื่น ฟาเรนไฮต์ วันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ทีค่ อนเซ็ปต์ ซีเอ็มสแควร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ และเหล่าดีเจทีจ่ ะมาสร้างความสุขตลอดคืน บัตรราคา 1,000 บาท รับเครื่องดื่ม 2 ขวด ฟรี จองบัตรที่ www.thaiticketmajor.com หรือคอนเซ็ปต์ซีเอ็มสแควร์

สิ่งแรก : ของใช้ทั่วไป เน้นว่าเป็นของใช้

ทั่วไป (มาก) เพราะว่าไร้ซึ่งความโรแมนติก โดยสิ้นเชิง อย่างที่ 2 : ครีมลดริว้ รอย เพราะมันจะแปลว่า แอบหลอกว่ากันด้วยเรื่องของอายุ อย่างที่ 3 : ของชนิดเดียวกับที่เคยให้ แฟนเก่ า เพราะสาวๆ เขารู ้ ด ี ท ี เ ดี ย ว เนือ่ งจากได้แอบล่อหลอกถามคุณมาแล้วแน่ แถมจำฝังใจอีกต่างหาก อย่างที่ 4 : กระเป๋า เพราะผู้หญิงเขากลัว สไตล์ ไ ม่ ถู ก ใจ ทางที ่ ด ี ค ุ ณ ควรไปรอที่ แคชเชียร์จ่ายตังค์จะดีกว่า อย่างที่ 5 : ของประเภทลามก คุณผู้หญิง คิดลึกนะคะ กลัวว่าคุณจะสือ่ ถึงอะไรหรือเปล่า

5 ของขวัญที่ผู้ชาย

ไม่อยากได้จากผู้หญิงบ้าง สิ่งแรก : ตุ๊กตาแสนหวาน มันคือสิ่งที่

ไม่มีชีวิตอย่างหนึ่งและไม่เลือกที่จะเอามา ตั้งโชว์ไว้ประจานความไม่แมนของตัวเอง อย่างที่ 2 : สร้อยห้อยจีร้ ปู แฟน เพราะว่า เขาจะใส่ก็เฉพาะอยู่กับคุณเท่านั้นแหละ ในเวลาอื่นมันจะนิ่งสนิทอยู่ในกล่องอย่างดี อย่างที่ 3 : เสือ้ ทีผ่ หู้ ญิงถักให้ ถึงของสิง่ นี้ มันจะดูอบอุ่นแต่ก็ทำให้เขานึกถึงคุณยาย ได้เหมือนกันนะ อย่างที่ 4 : น้องหมาน้องแมว คุณผู้ชาย เขาคิดว่า ตัวผมเองยังเอาตัวไม่รอดเลย แล้วถ้าเราเลิกกันแล้วใครจะดูแลน้องหมา น้องแมวที่เปรียบเสมือนเป็นลูกของเราล่ะ อย่างที่ 5 : หนัง xxx ก็ชอบดูนะ แต่มัน จะทำให้ เ ขาคิ ด ว่ า คุ ณ เบื ่ อ ลี ล าของเขา

แล้วใช่ไหม o


คําพยากรณ์สําหรับวันที่ 01-15 ก.ค. 52

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

มีเรือ่ งให้ตอ้ งเหนือ่ ยหัวใจอีกแล้วล่ะสิ ก็เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพีน่ อ้ ง หรือคนใกล้ชดิ ช่วงนีม้ กั ออกปากให้ชว่ ยเหลือในเงือ่ นไขทีช่ วนอึดอัด หัวใจ การงาน ต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมอีกนิดค่ะ ระวังเรื่องการแสดงผลงาน หรือโชว์ผลงานของตัวเองหน่อย มีเกณฑ์ที่จะเกิด ข้อผิดพลาดให้ถูกตำหนิ ความรัก อาจได้รับแรงกดดันจากญาติผู้ใหญ่ ทำให้รู้สึกว่าอึดอัด ช่วงนี้เหมือนญาติเขาเข้ามาทำให้รัก วุ่นวายค่ะ การเงิน ก็ดีนะ แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายสูงเหมือนกัน มีภาษีสังคมเข้ามาเพียบ สุขภาพ เรื่องกระเพาะอาหาร น้ำหนักขึน้ และเรือ่ งปวดหัวจีด๊ ๆ ค่ะ

27 horoscope+

เรื่อง : ธันยมัย - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์

การพยากรณ์แห่งดวงดาว E-mail : katekate007@hotmail.com

www.tanyamai.com

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ราศีเมถุน (GEMINI)

22 พ.ค. - 21 มิ.ย. ชีวติ ช่วงนีด้ วู นุ่ ๆ นะ จะมีการเปลีย่ นแปลง หรือการ ตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้น มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้าย ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย หรื อ ที ่ ท ำงานด้ ว ย การงาน มี ก าร เติบโต มีแนวโน้มขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อน ร่ ว มงานเก่ า ๆ จะกลั บ มาชั ก ชวนให้ เ ปลี ่ ย นงาน คิดหนักเลยเชียวล่ะ ผลประโยชน์ค่อนข้างได้ใจ ความรัก เรือ่ งทีเ่ ขาให้ความหวัง หรือรับปากกับเราไว้ เขากลับทำไม่ได้ เล่นเอาน้อยใจเลยล่ะ ช่วงนี้อาจ รู้สึกผิดหวังในตัวเขาอยู่บ่อยๆ การเงิน เรื่อยๆ ค่ะ ไม่บวก แต่ก็ไม่ถึงกับลบ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อย มีเก็บ มีเรื่องให้จับจ่ายตลอดเวลา สุขภาพ เรื่อง เกี่ยวกับระบบประสาท อาการเหน็บชา ปวดเมื่อย เล่นงานได้บอ่ ยเชียวค่ะ

22 มิ.ย. - 22 ก.ค. มี เ กณฑ์ ท ี ่ จ ะได้ เ ดิ น ทางระยะใกล้ ๆ เพื ่ อ พบปะ เยี่ยมเยียนคนใกล้ชิดที่ส่งข่าวมา และก็จะมีข่าวดี มาให้ได้ชื่นใจด้วยล่ะ การงาน เหนื่อยหน่อยค่ะ สำหรั บ ใครที ่ ท ำธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว อาจมี ป ั ญ หากั บ หุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยน งานสูงเชียว ความรัก ก็ดีค่ะ ช่วงนี้เขาดูอารมณ์ ไม่อยู่กับร่องกับรอย มีเรื่องเครียดรายวัน อยากจะ ให้ชวนไปทำบุญร่วมกัน เพื่อเลี่ยงดาวร้ายด้าน ความรักดูสกั หน่อยก็ดี การเงิน จัดว่าดีกว่าหลายๆ ราศี น ะคะ ถึ ง แม้ ว ่ า มั น จะไม่ ใ ช่ ก ้ อ นใหญ่ อ ะไร มากมายก็เหอะ แถมยังมีแนวโน้มหยิบจับงานเสริม ที่สร้างเม็ดเงินให้ได้อีกต่างหาก สุขภาพ เรื่อง อาการติดเชือ้ ไข้ โรคหวัด และเรือ่ งเกีย่ วกับช่องคลอด อักเสบอาจเล่นงานเอาได้คะ่

ราศีสิงห์ (LEO)

23 ก.ค. - 23 ส.ค. มีเรือ่ งให้ตอ้ งแก้ไขปัญหาให้กบั ญาติผใู้ หญ่ใกล้ชดิ งานนี้ เล่นเอาเครียดกับความดื้อของพวกท่านเหมือนกันนะ การงาน มันก็เริม่ เนือยๆ ลงไปบ้าง แต่กม็ แี นวโน้มทีจ่ ะ ได้รับการติดต่องานชิ้นใหม่ๆ เรื่องการประสานงาน การติดต่องานต่างๆ วางใจให้ใครทำไม่ได้ ควรจะลงมือ ทำด้วยตัวเองค่ะ ความรัก ค่อนข้างดีค่ะ แต่ก็ไม่ได้มี อะไรหวือหวามากมายนัก มีเกณฑ์ที่จะต้องเหนื่อยใจ เกี่ยวกับคนรักเก่า กิ๊กเก่า เข้ามาพัวพันทำให้รักปัจจุบัน เขาหึงหวงเอาได้ การเงิน จะมีโชคจากการเดินทาง หรือ ใครที่ต้องการทำเรื่องกู้ ก็จะได้รับข่าวดี มีเกณฑ์ที่จะได้ รถ หรือคอนโดไว้เก็งกำไรด้วยล่ะ สุขภาพ กระเพาะ อาหาร อาการเสียดบริเวณหน้าอก และก็เรือ่ งน้ำหนักตัว ทีร่ ดี ไขมันได้ยากเย็นซะเหลือเกิน

ราศีกันย์ (VIRGO)

24 ส.ค. - 22 ก.ย. กำลังจะมีสิ่งดีๆ เข้ามาล่ะ บ้านใครที่รกต้องเร่ง สะสาง จัดการให้ดเู รียบร้อยเป็นการด่วน อาจได้รบั ข่าวการป่วยหนักของญาติ หรือเพือ่ นสนิท การงาน มี เ กณฑ์ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ มอบหมายให้ เ ป็ น คนสะสาง แก้ไขความบกพร่องของงานชิน้ สำคัญทีเ่ พือ่ นร่วมงาน หรือลูกน้องสร้างไว้ให้ ความรัก ฮัน่ แน่!! เงียบมานาน พอเข้ามาทีกม็ เี ข้ามาพัวพันมากกว่าหนึง่ ราย ปวดหัว เลือกไม่ถกู ส่วนคนทีม่ คี อู่ ยูแ่ ล้ว ระวังเรือ่ งมือทีส่ าม หน่อยนะคะ การเงิน ค่อนข้างดีคะ่ มีเกณฑ์ทจ่ี ะได้ ลาภผลก้ อ นใหญ่ หรื อ ได้ เ งิ น โบนั ส เงิ น พิ เ ศษ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับบาดแผลฟกช้ำ หรือแผล รักษาหายช้าๆ ค่ะ ใครที่นอนดึกก็ต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมแล้วล่ะ เพราะริว้ รอยเริม่ ถามหาแล้วนะ

ราศีตลุ (LIBRA)

ราศีพจิ กิ (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

ราศีมงั กร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

ระวังมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ เผลอพูดอะไรแบบไม่ รักษาน้ำใจ แต่คุณก็เหนื่อยกับการที่ท่านเป็นห่วงมาก ซะจนรำคาญ การงาน ก็จดั ว่าเรือ่ ยๆ ค่ะ เหนือ่ ยกับการ ทำยอด เร่ ง สร้ า งผลงานหน่ อ ย แต่ ก ็ ผ ่ า นไปได้ แ บบ ฉิวเฉียดละน่า ความรัก อาจจะพบรัก และเป็นรักทีเ่ ล่น เอาหน้ามืดตามัว ยังไงก็รกั แบบมีสติหน่อยก็ดี ช่วงนีใ้ คร พูดอะไรคุณก็ไม่ฟัง ความรักมันเข้ามาบดบังความจริงที่ คนรอบข้างเตือน ฟังไว้หน่อยก็ไม่เสียหายนะคะ การเงิน เรื่องการหมุนเงินยังคงเป็นมิตรแท้ค่ะ อาจหงุดหงิดใจ เกีย่ วกับเรือ่ งการถูกทวงถาม หากจัดสรรแบ่งปันได้ ก็เร่ง ใช้ ห นี ้ ห น่ อ ยนะ ไม่ ง ั ้ น เจอภาวะดิ น พอกหางหมู แ น่ ๆ สุขภาพ ระวังเรือ่ งลำคออักเสบ เจ็บในช่องคอ หรือเกีย่ ว กับทางเดินหายใจติดขัด หายใจไม่คอ่ ยสะดวกค่ะ

จะมีความยินดี เรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับบุตรหลาน หรือ บริวารใกล้ชดิ และจะมีขา่ วดีเกีย่ วกับเรือ่ งการลงทุน หรือ เก็งกำไร การงาน ค่อนข้างดีคะ่ มีเรือ่ งยุง่ ๆ หน่อยเกีย่ ว กับเรือ่ งการทำการตลาด หรือเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษของ หน่วยงาน แต่โดยรวมก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดี ความรัก แว่วๆ ว่าจะมีรักละค่ะ เป็นรักที่ก่อตัวขึ้นใน หน่วยงาน หรือกับคนทีท่ ำงานด้วยกัน ค่อนข้างดี มีเรือ่ ง ให้หัวใจเป็นสีชมพูทุกวัน การเงิน เรื่อยๆ ค่ะ และมี แผนการที่จะใช้เงินก้อนอีกเหมือนเคย มีเรื่องที่จะต้อง จ่ายเงิน หรือแอบใช้เงินแบบลับๆ ไม่ให้คนใกล้ตัวรู้ ด้วยล่ะ สุขภาพ อาการปวดหัว หรือใครที่เป็นไมเกรน ก็ต้องระวัง มันจะกำเริบ และมีเรื่องความดันเข้ามา เล่นงานอีกเล็กน้อย ทำให้หน้ามืดได้บอ่ ยขึน้

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.

มี เ รื ่ อ งตั ด สิ น ใจอั น หนั ก หน่ ว ง เป็ น ปั ญ หาที ่ ค ิ ด ไม่ออก แก้ไม่ตก แต่คุณก็มีผ้หู ลักผู้ใหญ่ หรือนาย คนเก่าๆ คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆ ลองไปปรึกษาดู ก็ได้นะคะ การงาน หนักไปทางการประชุมสัมมนา ที่มีคุณเป็นแม่งาน ได้โชว์ผลงานเต็มๆ ความรัก ดาวแห่งการเบาะแว้ง หรือการพลิกผันทางความรัก ทำงานเด่น นั่นหมายถึงมักมีเรื่องยุ่งๆ เกี่ยวกับ ความรัก จัดมุมความรักให้ดีๆ เพื่อแก้ดาวร้าย นัน่ ก็คอื ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอนคุณนัน่ เอง การเงิน เงินจะหมดทีไร หรือมีปัญหาเรื่องเงินทีไร ก็ ม ั ก จะมี อ ั ศ วิ น ขี ่ ม ้ า ขาวเข้ า มาช่ ว ยกอบกู ้ สถานการณ์ให้ทุกที ทำให้การเงินของคุณไม่ได้แย่ อย่างทีว่ ติ กนัก สุขภาพ ปวดเอวอยูบ่ อ่ ยๆ ค่ะ

บริวาร หรือบรรดาเพือ่ นๆ ทัง้ หลายจะมีขา่ วทีท่ ำให้รสู้ กึ ตกใจ หรืออาจได้ไปเยีย่ มเยียนอาการป่วย ของคนเหล่านัน้ ค่ะ การงาน จัดว่าดีนะคะ ส่วนเรือ่ งการเปลีย่ นงาน อาจมีปญ ั หาเกีย่ วกับเรือ่ งการ สัมภาษณ์ หรือการยืน่ เอกสารการสมัคร ความรัก แหม!! เป็นช่วงโปรโมชัน่ ค่ะ คุณน่ะแหละทีจ่ ะ เอาแต่ใจตัวเองมากหน่อย เขาก็ยงั คงตามใจ และเอาใจคุณดี แต่กแ็ อบเหนือ่ ยใจกับความดือ้ และ ความขี้งอนของคุณอยู่เหมือนกันนะ การเงิน ค่อนข้างดีค่ะ สภาพคล่องก็พอมี แต่คุณก็มีเล็งๆ ที่จะจับจ่ายซื้อของเทคโนโลยีอยู่เหมือนกัน ประมาณว่าซื้อตามแฟชั่น ตามเพื่อนน่ะค่ะ กลัวตก เทรนด์ซะงัน้ สุขภาพ เด่นไปในเรือ่ งของอาการปวดเมือ่ ย เหน็บชา การเป็นตะคริว และก็เรือ่ งเกีย่ ว กับภูมแิ พ้ หรือทางเดินหายใจติดขัดเล่นงานได้เป็นระยะๆ

ราศีมีน (PISCES)

ราศีกรกฎ (CANCER)

23 ก.ย. - 23 ต.ค. จะได้รับข่าวไม่ค่อยสู้ดีนัก เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ของญาติผใู้ หญ่ และอีกเรือ่ งทีต่ อ้ งระวัง ก็เรือ่ งเงินๆ ทองๆ จะช่วยเหลือใครก็ตอ้ งดูให้ดๆี มีเกณฑ์ได้คนื ยากมาก การงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด เกิดขึ้น อาจมีการย้ายงาน หรือเปลี่ยนหัวหน้างาน คนใหม่ ความรัก จริงๆ แล้วก็ดีนะคะ แต่อาจมี เรื่องเหนื่อยหัวใจเกี่ยวกับคำพูดเขา หรืออาการ บ้ า งานของคนรั ก ทำให้ ไ ด้ เ จอกั น น้ อ ยหน่ อ ย การเงิ น มี เ รื ่ อ งให้ ต ้ อ งใช้ จ ่ า ยเงิ น ก้ อ นใหญ่ พอสมควร แถมมีคนทีอ่ ยากจะหยิบยืมอีกต่างหาก สุขภาพ เรื่องเส้นสาย อาการปวดบวมของต่อม ต่างๆ ในร่างกาย และระวังเรือ่ งเกีย่ วกับระบบย่อยอาหารอีกเหมือนเคยค่ะ

มีดาวแห่งกุศลเก่ากำลังเข้ามาเยือนค่ะ กระตุน้ โชค ให้เกิดเร็วมากขึ้น ด้วยการทำดีกับคุณแม่ หรือพา ท่านไปทำบุญด้วยกันดูนะคะ การงาน ค่อนข้างยุง่ แต่เป็นไปในทิศทางที่ดี จะหยิบจับ หรือทำอะไร ก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยสนับสนุนให้เกิดความราบรื่น ความรัก ดูแย่หน่อยค่ะ เหนือ่ ย และคุยกันไม่คอ่ ย จะรูเ้ รือ่ ง ดูจดื จาง หรือไม่คอ่ ยหวานเท่าทีค่ วร อะไร ที่เขาเคยรับปากเอาไว้ก็ทำไม่ได้ ทำให้ต้องเสียใจ กับคำพูดเขาบ่อยๆ การเงิน มีรายจ่ายเยอะก็จริง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะได้ทรัพย์ด้วย อาจได้รับลาภผล จากญาติสนิท หรือผู้ใหญ่ใกล้ๆ ตัวนั่นแหละค่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับสิว ผิวหนัง แผลเป็น และ เรือ่ งเกีย่ วกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะ

19 ก.พ. - 20 มี.ค. มีปัญหาที่ต้องให้หนักใจเกี่ยวกับบรรดาญาติสนิทมิตรสหายค่ะ เขาเอาเรื่องปวดหัวมาวุ่นวาย กับคนใกล้ตัวคุณ คุณก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นคนช่วยให้เรื่องมันคลี่คลาย การงาน จะมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ แต่เป็นการเปลี่ยน หรือปรับสถานะที่คุณไม่ค่อยจะปลาบปลื้มใจนัก เกิดความลำบากใจที่จะต้องต่อรอง ความรัก ลั้นลาดีค่ะ คุณและเขาเข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุ่ย เชียว มีเรื่องท่องเที่ยวเดินทางร่วมกัน คนที่เหมือนจะโสดก็จะได้ไปพัวพันกับรักเก่า กิ๊กเก่า ซะงั้น การเงิน เรื่อยๆ ค่ะ และมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินเพื่อสิ่งสวยงาม หรือการตกแต่งเด่นด้วย แต่ก็ไม่ถึงกับขัดสน ยังคงพอมีให้จับจ่ายอยู่หรอกน่า สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับฟัน หรือช่องปาก ระวังเรือ่ งเหงือกอักเสบ หรือปากเป็นแผลหน่อยนะคะ


party fever

28 +

เรื่อง : Jutamard

‘ซีพีเอ็น’ ให้ลูกค้าเป็นเศรษฐีเงินล้าน

จัด Millionaire Annual Sale 2009

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรื อ ซี พี เ อ็ น ทุ่ ม งบกว่ า 80 ล้ า น ต้ อ นรั บ เทศกาลเซลส์ ช่ ว งกลางปี แจกเงินล้าน ในแคมเปญ Millionaire Annual Sale 2009 นอกจากนี้ยังได้ จัดกิจกรรมไอไลท์เปิดแคมเปญเศรษฐี ด้วยการเชิญดาราดังคับคั่งมาร่วม เล่ น เกมลุ ้ น โชคเศรษฐี อาทิ

ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช, แพง-

ขวัญข้าว เศวตวิมล, แพท-ณปภา ตั น ตระกู ล , แตงโม-ภั ท รธิ ด า พัชรวีระพงษ์ ทีจ่ ะมาเป็นตัวเดิน เกมสุดสนุก แทนความรู้สึก ของนั ก ช้ อ ปที ่ ม าช้ อ ปปิ ้ ง ภายในศูนย์การค้า พลาดไม่ได้! กั บ แคมเปญนี ้ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 18 มิถุนายนถึง 2 สิงหาคมศกนี้ ที่ศูนย์

การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และเซ็นทรัลพลาซาทุกสาขา

กิจกรรมสุข...สุข อีกครั้ง

กับ สุขกับอานุภาพแห่งบุญ ครั้งที่ 8

กิจกรรมดีๆ สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่จัดขึ้น กับ อ.วิโรจน์ ตั้งวานิช ให้ลูกค้าใน จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, และนครปฐม ไปไหว้พระ ทำบุญ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เพื่อเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคล โดยเริ่มจาก วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ (เล่งเน่ยยี่ 2), วัดกัลยาณมิตร, ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย, ศาลเจ้าแม่กวนอิม

เรียกได้ว่าได้ทั้งบุญและความรู้กลับไปเพียบ พบกิจกรรมดีๆ ที่มีให้คุณตลอดทั้งปี

กับเมืองไทย Smile Club

เฟ้นหาสาวสวยเก่งครองตำแหน่ง

สุดฮอตแห่งปี ‘Sexy Leo Girl Season 4’ มาถึงปีที่ 4 กันแล้ว สำหรับแคมเปญ เผ็ ด ร้ อ นที่ สุ ด แห่ ง ปี อ ย่ า ง ‘Sexy Leo Girl Season 4’ ที ่ ป ี น ี ้ ด ี ก รี ความเซ็กซี่ดูจะพุ่งแรงยิ่งกว่าปีไหนๆ เพราะสาวเซ็ ก ซี ่ ต ลอดกาลอย่ า ง ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ผนึกกำลังกับ อีก 5 สาวร้อนไม่วา่ จะเป็น เป้ย-ปานวาด เหมมณี, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, แพร-พรรั ม ภา สุ ข ได้ พ ึ ่ ง , ลู ก ตาล-

อาริษา วิลล์ และ มาริษา แอนนิต้า เตรี ย มเฟ้ น หาสาวจากทุ ก ภู ม ิ ภ าค

ทั่วประเทศที่เซ็กซี่ในดีกรี ‘Sexibility Me : โดดเด่นด้วยความเซ็กซี่ เหนือกว่า ด้ ว ยความสามารถ’ มาช่ ว งชิ ง ตำแหน่งสุดยอดสาวเซ็กซี่ ลีโอ เกิร์ล ซีซั่น 4 และตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์คนต่อไปของลีโอเบียร์ โดยได้

จั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว แคมเปญ

ที่ร้าน Lizm Bar ประชาชื่น


เปา ซิลเวอร์นาโน

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศ ไลอ้อน เปิดตัว เปา ซิลเวอร์นาโน สู ต ร ซั ก ก ล า ง คื น ไ ม่ ง้ อ แ ด ด นั บ เ ป็ น น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ข อ ง ผงซักฟอกครั้งแรกในไทย ที่ตอบ สนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ช่วยขจัด แบคทีเรียได้ถึง 99.99% ตั้งแต่ขั้น ตอนการแช่ ซั ก ตาก และขณะ

สวมใส่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ ตากผ้ า ตอนกลางคื น หรื อ ในที ่ ไม่มีแดดโดยไร้กลิ่นอับ ภายในงานมี ก ิ จ กรรมสร้ า ง สีสันให้กับผู้ชมมากมาย และยัง มีเซเลบริตี้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ลานพาร์ค สยามพารากอน

Product news

+

เรื่อง : Jutamard

ท่องแดนสวรรค์ที่เกาะสมุยกับดรีมทีม

หลุยส์ มอเรส์ ตอบสนองนโยบายท่องเที่ยวทั่วไทยนำ สมาชิ ก ล่ อ งเรื อ สั ม ผั ส ความงามใต้ ท ้ อ งทะเล

ณ เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า เกาะนางยวน รวม 5 วั น 2 คื น ในโอกาสฉลองทำยอดจำหน่ า ย

ได้ตามเป้าหมาย โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณสุวิทย์-ศศินา วิมุตตานนท์ เอื้อมกุล สุขสุชีพ ฯลฯ ร่วมในการเดินทาง ครั้งนี้ด้วย

ดูแลตัวเองดีๆ

ด้วย ไวตามิ้ลค์ โลว์ชูการ์

ไวตามิ้ลค์ โลว์ชูการ์ สูตรน้ำตาลน้อย อร่อย ไม่มีคอเลสเตอรอล เหมาะสำหรับ ผู ้ ท ี ่ ต ้ อ งการควบคุ ม น้ ำ หนั ก มี ค ุ ณ ค่ า วิ ต ามิ น และแร่ ธ าตุ ค รบ 8 ชนิ ด ดี ต ่ อ รูปร่างและหัวใจ และอีกสูตรคือสูตรผสม น้ำนมข้าวโพด อีกหนึ่งรสชาติอร่อยแบบ เบาๆ หอมกลิ ่ น ข้ าวโพดจากธรรมชาติ หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วไป

ครั้งแรกของเรฟลอน

กับแมตต์ คอลเลกชั่น

เปลี ่ ย นลุ ค ของคุ ณ ให้ แ ตกต่ า ง

โดดเด่ น สะกดทุ ก สายตากั บ REVLON matte คอลเลกชั่นที่มีทั้ง อายแชโดว์ ซิงเกิล พาวเดอร์ บลัช และลิปสติก ให้สาวๆ ได้สนุกกับ การแต่ ง หน้ า ด้ ว ยเมกอั พ สไตล์ แมตต์ พบได้ แ ล้ ว ที ่ เ คาน์ เ ตอร์

เครื่องสำอาง REVLON ทุกสาขา o


30

my

+

favorite

เรื่อง : พิมพ์พร ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ชัชนิต มุสกิ ไชย มหาคุณ ด้วยความสามารถด้านภาษา ทำให้ผู้หญิงสวย เก่ ง คนนี้ มี บ ทบาทเป็ น ทั้ ง อาจารย์ ส อนภาษา อังกฤษ, นักเทรนนิ่ง, เจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊ค, พิธีกร, คอลัมนิสต์ รวมไปถึงการเป็นนักจัด ปาร์ตี้ และการวางแผนงานอีเวนท์ต่างๆ เพราะ เธอยั ง มี ธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหารที่ โ ด่ ง ดั ง ในชื่ อ Annie Study planer อีกด้วย และทั้งหมดนี้ ยังไม่ได้นบั รวมงานด้านวิทยุทคี่ ลืน่ 104.75 FM กับรายการ love language รายการวิทยุ

ที่สอดแทรกเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ และการใช้ภาษาที่ถูกต้องเข้าไป แอน ชัชนิต มุกสิกไชย มหาคุณ จึงไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา

ที่ เ ราจะมองข้ า มเธอไปได้ เ ลย มารู้ จั ก ตั ว ตน

ของเธอผ่ า นสิ่ ง ของที่ รั ก และเรื่ อ งราว

สุดประทับใจของเธอกันดีกว่าค่ะ

ชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ การศึกษา : - West Coast University ( WCU) , Los Angeles, CA., USA M.B.A International Business Management Concentration , Summer 1992. - West Coast University, Los Angeles, CA., USA B.B.A Financial Business Management Concentration, Fall 1991.

เครื่องประดับ สร้างสีสันในชีวิต แอนชอบสร้อยค่ะ ถ้าเห็นสวยก็จะซื้อมาเก็บ แต่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ทุกเส้นที่มี เพราะเราก็ ไม่ ใช่คนชอบแต่งตัวมาก ชอบเรียบๆ ง่ายๆ มากกว่า เพียงแต่ว่าเวลาเห็นเครื่องประดับแล้ว รู้สึกชอบ มีความสุข เหมือนเป็นการสร้างสีสันใน ชีวิตเราได้ ส่วนต่างหูก็ชอบเหมือนกัน ทั้งๆ ที่ ความจริงแล้วแอนเป็นคนทีไ่ ม่เจาะหู ตอนนีน้ า่ จะ เป็นคนเดียวในโลกที่อายุเท่านี้แล้วไม่เจาะหู (หัวเราะ) เพราะฉะนัน้ ต่างหูทม่ี กี จ็ ะเป็นแบบหนีบ หรือบางครั้งก็เอาแบบธรรมดามาแปลงเป็น หนีบ ซื้ออะไหล่มาตัวหนึ่งแล้วก็เกี่ยวเอา ซึ่งก็ ทำให้มีต่างหูใส่ได้เหมือนชาวบ้านเขา แค่เราไม่ได้ เจาะ คือไม่ใช่อะไรหรอก กลัวเจ็บน่ะค่ะ n

n

ภาษาอังกฤษแบบอาจารย์แอน

พ็อกเก็ตบุ๊คชุดนี้เป็นผลงานเขียนอันดับแรกของแอนเลยค่ะ พอดีว่าพี่เคท (เนตรปรียา มุกสิกไชย ชุมไชโย) พี่สาวแอนเขาทำพ็อกเก็ตบุ๊คแล้วประสบ ความสำเร็จ เขาก็อยากให้แอนลองทำดูบ้าง เพราะเราก็มีความรู้ด้านนี้

จนกระทั่งลูกศิษย์คนหนึ่ง เขาเป็นบ.ก.อยู่แบรนด์เอจ (Brandage) แล้วกำลังจะ ทำพ็อกเก็ตบุ๊คอยู่พอดี เขาก็เลยมาชวน แอนก็เลยเขียนออกมาเป็นรูปแบบ business communication ได้มาครั้งแรก 2 เล่ม หลังจากนั้นก็เขียนมาเรื่อยๆ ค่ะ ซึ่งก็รู้สึกดีนะที่เด็กๆ รวมถึงผู้ใหญ่สมัยนี้ให้ความสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษ มากขึ้น มันเป็นเรื่องที่ควรรู้ แล้วทุกวันนี้เราก็มีสื่อมากมายที่สามารถจะเป็น

ช่องทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะ n

ฮวงจุ้ยนำชีวิต

สำหรับเล่มนี้ Lillian Too & Jennifer Too Fortune & Feng Shui 2009 เป็นเล่ม ที่ต้องชะตากับแอนมากๆ ตอนนั้นเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างที่รอ

เครื่องบินอยู่ที่สนามบินฮ่องกง เราก็ไปเจอร้านหนังสือ เห็นเล่มนี้ก็ถูกใจ เพราะสีสันน่ารัก มี 12 สีแทน 12 ราศี แล้วเขาก็วางเรียงกัน ตัวแอนเองก็เป็น คนอยากรู้อยากเห็น แล้วราศีเราจะเป็นยังไงบ้าง ก็เลยลองเปิดอ่านดู

ปรากฏว่ามันตรงมากๆ ทายทุกอย่างถูกหมด แล้วบอกรายละเอียดได้ชัดเจน เดือนต่อเดือน มีการเตือนล่วงหน้าว่า เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้น ให้เราระวังตัวไว้

มันเป็นการดูว่าอะไรดีไม่ดีสำหรับเรา อย่างเช่นสี เราไม่รู้ว่าตลอดชีวิตเรา

ใส่สีไม่เป็นมงคลกับชีวิตมาตลอด แล้วพอมีเล่มนี้เราก็รู้ว่าอะไรควรเลี่ยง อะไร

ควรทำ ซึ่งแอนได้เล่มนี้มาก็จะอ่านทุกคืน พกไว้ตลอด เพราะอ่านแล้วสนุก

น่าติดตาม และส่วนใหญ่ก็จะตรงมากๆ เลยค่ะ Macy สุดเลิฟ เป็นคนที่รักหมามากค่ะ เพราะแอนจะรู้สึกว่าหมากับแมวต่างกัน หมาเขาจะรู้สึก ว่าเราเป็นเจ้านาย ในขณะทีแ่ มวจะรูส้ กึ ว่ามันคือเจ้านายเรา ตอนนีท้ บ่ี า้ นก็เลีย้ ง 2 ตัวค่ะ ส่วนตัวนี้ชื่อ Macy ค่ะ เพิ่งได้มาเป็นพันธุ์ West Thailand White Terrier หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆ ว่าเวสตี้ เขาจะเป็นสายพันธุ์จากเบลเยียมผสมกับอังกฤษ อีกตัวจะเป็นพันธุ์เดียวกันค่ะ ชื่อ Luga แต่จะตัวโตกว่า จริงๆ พันธุ์นี้มาจากสกอตแลนด์ ซึง่ คนนำมาผสมกันเยอะเพราะเขาจะน่ารัก และฉลาดมาก คือจะซนๆ เรียนรูเ้ ร็ว หมาเป็นสัตว์ทเ่ี กิดมา เพื่อเป็นเพื่อนมนุษย์จริงๆ เวลากลับจากทำงานเหนื่อยๆ เขาช่วยเราได้ มาเล่นด้วย มานั่งเป็นเพื่อน มาทำให้เราหัวเราะ มีความสุข เรียกว่าเป็นสมาชิกในบ้านที่เพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้น n

n

เรียบ หรู ดูเท่

ชุดสีเทาตัวนี้ชอบมากๆ ค่ะ เป็นของ Calvin Klein ซื้อมาตอนเดินทางไปฮ่องกงเมื่อปีใหม่

ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วง Winter Sale พอดี เห็นแขวนอยู่ก็ชอบเลย เพราะสีมันเรียบง่าย

แต่ ใ ส่ แ ล้ ว เท่ ม ากๆ เลยนะ มี ร ะบายตรงคอ แล้วก็จั๊มพ์ที่แขนตรงกลางซึ่งหายาก

แล้วตรงปลายมันก็มีจั๊มพ์อีก เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่แบบปล่อยไปเลย หรือเอา

เข็ดขัดรัดแล้วมันก็จะเป็นกระโปรง 2 ชัน้ แอนชอบซือ้ เสือ้ ผ้าทีส่ ามารถเอามาแปลงเป็น สภาพอืน่ ได้ดว้ ย จะได้ไม่น่าเบื่อ แอนชอบความหลากหลายค่ะ ตุ๊กตาหมี เพื่อนเล่นวัยเด็ก ตัวนี้ชื่อ ‘เฉาหมี่’ ค่ะ เป็นอาหารชนิดหนึ่งของฮ่องกง (หัวเราะ) คือคุณพ่อของแอนจะมี ภรรยา 2 คน แล้วพี่เคท กับน้องชายอีก 2 คนจะเป็นลูกของภรรยาคนหนึ่ง ส่วนแอนจะ เป็นลูกคนเดียวของภรรยาอีกคนหนึ่ง ดังนั้นเกิดมาในบ้านก็จะไม่มีเพื่อนเล่นมากนัก เพราะเราเป็นลูกคนเดียว คุณพ่อคุณแม่ก็เลยซื้อตุ๊กตาหมีให้เป็นเพื่อนเล่น เราก็ติด ตุ๊กตามากๆ เล่นมาเรื่อยๆ จนแก่ (หัวเราะ) จริงๆ มีเป็นคอลเลกชั่นเลยค่ะ หลายตัวมาก นอกจากนี้ของใช้อื่นๆ บางครั้งก็เป็นรูปตุ๊กตาหมีค่ะ อย่างสบู่ในห้องน้ำประมาณนั้นค่ะ n

n

รองเท้าคู่โปรดสุดเฉี่ยว

คู่นี้ส่วนใหญ่ก็เลือกใส่ไปงาน Event หรือปาร์ตี้ต่างๆ ค่ะ สไตล์การแต่งตัวก็จะเลือกใส่คู่กับกางเกงขาสามส่วน ลีบๆ หน่อย เพื่อให้รองเท้าเด่นขึ้นมา เพราะสีเขาจะสวย บางครั้งเลือกใส่เป็นกางเกงสีดำไปเลย เพื่อไม่ให้ไปแข่ง กับสีรองเท้า เพราะฉะนั้นเวลาใส่คู่นี้ ส่วนบนก็จะเลือก แต่งเรียบๆ หน่อย เพือ่ ให้รองเท้าดูโดดเด่นขึน้ มาค่ะ o


WomanPlus 036  
WomanPlus 036  

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE
:
 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website...

Advertisement