Page 1


รายปั ก ษ์ : ทุ ก วั น ที่ 1 และ 16 ของเดื อ น ปีที่ 4 : 1-30 เมษายน 2552

Beauty & Health

➑ Beauty & Spa : ธรรมชาติ สครับผิวได้

➊● Beauty & Spa : Holistic Medical Centre

➊➋ Health Story : สงกรานต์สนานสุขกับ

ตลอดเดื อ นนี้ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า เป็ น เดือนแห่งการพักผ่อนเลยจริงๆ ค่ะ เริ่มตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ กลางเดือนนี้ หยุดยาวกันหลายวัน แถมยั ง มี บ างคนลาหยุ ด ต่ อ หลั ง สงกรานต์อีกสองวันกลายเป็นหยุด สบายเกือบสิบวันเลยทีเดียว แต่อย่า เพลิ น กั น จนลื ม วั น ทำงานที่ จ ะต้ อ ง มาลุยกันต่ออย่างขยันขันแข็ง เพราะเดือนหน้าก็จะมีให้เราได้หยุด ประปรายอีกในวันฉัตรมงคล เช่นเดียวกับทุกปีที่จะมีครอบครัว พร้ อ มหน้ า ให้ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ห รื อ คนเฒ่ า คนแก่ ไ ด้ สุ ข ใจที่ เ ห็ น

ลูกหลานมาเยี่ยมเยือนพร้อมหน้ากัน เรามามองหากิจกรรมอะไร สนุกๆ ทำกันในระหว่างวันพิเศษนี้กันดีกว่า การไหว้พระ ทำบุญ หรือการไปพักผ่อนชายทะเลต่างจังหวัดที่ใกล้เคียง ก็เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือก และในคอลัมน์ Where to Go ของเราก็มีสถานที่เที่ยว บริเวณเขาใหญ่ พร้อมที่พักสวยๆ ร้านอาหารอร่อยเก็บมาฝาก คุ ณ ผู้ อ่ า น รวมถึ ง ในคอลั ม น์ Feature ของเราก็ ม าเฉลยถึ ง ข้ อ ความในใจของเหล่ า คนดั ง ที่ ย อมสละเวลาเงิ น ทองของงาน มาเพือ่ สร้างสรรค์ความสุขและรอยยิม้ ให้กบั ครอบครัว เพราะไม่วา่ ยามใด ทุกอารมณ์ที่คุณเป็น ทั้งสุข ทุกข์ และเศร้าขนาดไหน ครอบครัวจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ แล้วคุณล่ะคะ...วันครอบครัว ปีนี้คิดจะให้อะไรกับครอบครัวของคุณบ้างหรือยัง

2 วิธี ที่จะได้อ่าน

WOMAN PLUS

1 2

มองหาตามสถานที่

ฮิปๆ และร้านชั้นนำ ต่างๆ ที่คุณ

ผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุก ฉบับ ก็สมัครเป็น สมาชิก จ่ายแค่

ค่าจัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น โทร. 02 241 8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

13 วิธีชำระร่างกาย สบายสุขภาพ

Feature

➊➏ The Reflexion of Family ความสุขยกกำลังสองของครอบครัว

Lifestyle

➊➍ Talk to Her : ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา

นักบริหารโลกความงามของคนยุคใหม่ ➊➑ Smart Cooking by Mama ➋● Woman on Top : จูบอย่างไร ให้ซาบซึง้ ตรึงใจ + Ask Yourself : 31 วัน กับนิสยั สมาชิกครอบครัว

➋➊ Relation Tip : เลือกด้านที่ ‘สุข’ ➋➋ Horoscope ➋➍, ➋➏, ➋➑ Where to Go ➋➒ Party Fever

Where to Find WOMAN

PLUS

พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์

Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัล เวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Shabushi, ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ทุกสาขาทั่วประเทศ, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินกิ ทุกสาขา, นิตพิ ล คลินกิ ทุกสาขา, ราชเทวี คลินกิ ทุกสาขา, แพน คลินกิ ทุกสาขา, พฤกษา คลินกิ , Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดิโอทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ.

Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา

Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สถาปนา | บุรินทร์ วงศ์สงวน

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต บรรณาธิการบทสัมภาษณ์ | พิมพ์พร พฤกษถานนท์

บรรณาธิการศิลปกรรม | ปรีชา สอวัฒนชาติ กองบรรณาธิการ | สุดารัตน์ ศิริเมือง

เลขากองบรรณาธิการ | จุฑามาศ กาญจนสิน ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร, สิริลักษณ์ ฝากาทอง หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ | กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล

กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ ศิลปกรรมโฆษณา | อรสา ปานเมือง พิสูจน์อักษร | เกศสุดา ยะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา | สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป | ภานุวัชร พงศ์วราภา รองผู้จัดการทั่วไป | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการไอที และพัฒนาองค์กร | พีศิลป์ พงศ์วราภา เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ | กมลพรรณ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ รองผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา / การตลาด | มณฑกาล คงมัน่ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อริสา ธีรวุฒธิ ร, นิลมณี ต๊ะสุทา เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | วัลลภา พูลเพิม่ ทรัพย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด | ลักคณา ทวีสขุ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด | จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี | ณิชาภา บุพภานนท์ สมุห์บัญชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | กาญจนา สีนวล หัวหน้าธุรการ | สมศักดิ์ บุญเส็ง ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี | บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

WOMAN PLUS

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.womanplusonline.com E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W O M A N PLUS IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


decorate +

เรื่อง : The Diva Princess

“คิดถึงห้องพักที่รีสอร์ตริมทะเลจัง...อยากไปพัก

ทีน่ นั่ อีก ทำไงดี??” บรรยากาศสบายๆ ทีม่ ธี รรมชาติ โอบล้อมตัวคุณ เนรมิตง่ายๆ ด้วยคอลเลกชั่นของ ตกแต่งบ้าน ที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้คุณ

ที่ดึงเอาลวดลายธรรมชาติ หรือโทนสีสบายตามา เพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้าน ทำให้คุณสาวๆ รู้สึกว่าเหมือน พักผ่อนที่รีสอร์ตตลอด 365 วันเลยค่ะ ถ้านึกภาพ

ไม่ออกว่าของตกแต่งบ้านสวยๆ ดีไซน์โดดเด่น หาซือ้ ได้ทไี่ หน ROBINSON ทุกสาขา มีทกุ สิง่ สำหรับคุณค่ะ

จานชาม Porcelain ลาย Medi

***พิเศษ 140-701 บาท

นาฬิกาแขวนผนัง

ขนาด 13-14 นิ้ว

Style Retro

***พิเศษ 375-475 บาท

หมอนอิง ขนาด 45x45 ซม.

***พิเศษ 220-320 บาท

ขวดโหลสี Pastel

***พิเศษ 216-259 บาท

ตะกร้าสานทรงกลม

M 37X31X49 ซม. ***พิเศษ 330 บาท

L 45X38X59 ซม. ***พิเศษ 380 บาท

ELLA ผ้าขนหนู Cotton 100% ขนาด 27x54 นิ้ว

***พิเศษ 359 บาท

เบาะรองนั่ง ขนาด 45x45x8 ซม. ***พิเศษ 199 บาท

ROBINSON@HOME | มีจำหน่ายเฉพาะโรบินสันทุกสาขา

Stool ขนาด 50X30 ซม.

***พิเศษ 449 บาท


Dermist pinky arbutin powder เดอร์มิสท์ อาบูติน พาวเดอร์ แป้งฝุ่นเนื้อละเอียด มีส่วนผสมของสาร Arbutin ซึ่งสกัดมาจากต้น Bearburry มีประสิทธิภาพทำให้ผิวผ่องใส ขาว ช่ ว ยลดความมั น บนใบหน้ า และ Titanium ช่ ว ยปกป้ อ งผิ ว จากแสงแดด วิ ธี ใ ช้ ลู บ ไล้ แ ป้ ง ฝุ่ น บนใบหน้ า เช้ า และก่ อ นนอน หรื อ บ่ อ ยเท่ า ที่ ต้ อ งการ บริษัท ไซแอนทีฟิค แคร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 26/26-1 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทรศั พท์ 0-2934-3301-3 รับการตรวจผิวฟรี ได้ที่ เดอร์มิสท์ช็อป ชั้น 1 บิ๊กซี หัวหมาก

หาซื้อสินค้าเดอร์มิสท์ ได้ที่ เดอร์มิสท์ช็อปทั้ง 5 สาขา ชั้น 3 บิ๊กซีปากน้ำ บริเวณโรงภาพยนตร์ ชั้น 2 ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง บริเวณทางเข้าออกด้านหน้า ชั้น G บิ๊กซีบางพลี บริเวณซ้ายมือของโถงกลาง ทุกสาขามีพนักงานประจำ ชั้น 1 พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ติดกับบันไดเลื่อนด้านซ้าย (เปิดบริการ วันที่ 10 มี.ค. 2552)


ธรรมชาติ สครับผิวได้ อุดมไปด้วย วิตามินซี ที่มี สารช่วยขจัดความหมอง คล้ำของผิวพรรณ บำรุงผิวใหม่ให้ ขาวเนียน และ ลบรอยแห้ง กร้าน ทำให้ ผิวพรรณ แข็งแรงขึ้นได้ อย่างน่าอัศจรรย์

ผลส้ม

8 beauty &

spa + เรื่อง : Pitchy

สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคิวเทน จึงช่วยในกระบวนการผลัด เซลล์ผิวเก่า เพิ่มออกซิเจนให้ผิวใหม่ พร้อมแก้ไขปัญหาผิวหมองคล้ำ และเพิ่มความต้านทานต่อมลภาวะที่รุมทำร้ายผิว

มะกอก

อุดมไปด้วยกลูโคส บริสุทธิ์ที่ร่างกาย สามารถนำไปใช้ได้ทันที

มีประสิทธิภาพที่ช่วยสมานเซลล์ผิว ให้แข็งแรง และเซลล์ผิวใหม่มีความ เนียนนุ่มเพิ่มขึ้นถึง 94%

น้ำผึ้ง

อุดมด้วยวิตามิน และ สารต้านอนุมูลอิสระพิเศษ ช่วยลดอาการบวมของน้ำ และสลายไขมันส่วนเกินของร่างกาย ช่วยเพิ่มความกระชับ

ของเนื้อผิว และเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึ่มในการถ่ายเท

ของเสียระหว่างเซลล์ให้ดีขึ้นอีกด้วย

องุ่น

สาขา 3 ที่นี่เป็น

Green Spa สปาเพื่อ สิ่งแวดล้อม ทรีตเมนต์ เอาใจกลุ่มผู้ชาย

รักสุขภาพ ย่านสีลม

ที่ชั้น G อาคาร

ลิ เ บอร์ ตี้ ส แควร์ ในแต่ ล ะห้ อ งลู ก ค้ า สามารถเลื อ กฟั ง

เพลงที่ชอบได้ ในส่วนของบริการ Physical Therapy

มีนักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกนวดมาแล้ว อย่างดี ให้การดูแลและบำบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด อย่างได้ผล นอกจากนี้สำหรับสุภาพสตรียังมีบริการความงามด้วยการนวดตั้งแต่

นวดหน้า นวดตัว นวดกระชับสัดส่วน หรือแม้แต่การสลายเซลลูไลท์ ด้วยเครื่องมือ

ที่ทันสมัยในห้องส่วนตัว และรู้สึกสบายมากที่สุด Tel. 0-2261-4500, 0-2660-9315

สาวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพผิว และคิดอยาก มีผวิ หน้าใสๆ หรือหาวิธใี หม่ๆ ทีจ่ ะฟืน้ ฟูสภาพ ผิวทีเ่ คยมีปญ ั หา มีขา่ วดีใหม่ในแวดวงความงาม มาบอกต่ อ กั น ค่ ะ ว่ า ที่ โ รงพยาบาลนครธน ถ.พระราม 2 มีศนู ย์ความงามสุดไฮเทคอยู่ในสถานที่ หรู ห ราสะดวกสบาย และเครื่ อ งมื อ ตั ว ล่ า สุ ด ในรุ่ น Fraxel Re:Store ที่ว่านี้เป็นเครื่องเลเซอร์ที่จะช่วยปรับสภาพผิวให้ สดใส โดยไม่ทำให้เกิดแผล ช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆ ทั้งรอย เหี่ยวย่น รูขุมขนกว้าง, กระ, จุดด่างดำ, ฝ้า, หลุมสิว, รอย

แผลเป็นจากสิว ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา จากอเมริ ก าและอย.ไทยแล้ ว ว่ า ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด แผลอั ก เสบ

หลังการทำแล้วสามารถแต่งหน้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้เลย นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการดูแลสภาพผิวที่น่าทดลองค่ะ


+ Nectar Thermique

+ Depsea Water

สำหรั บ ใช้ ท ุ ก ครั ้ ง ที ่ ม ี ก ารจั ด ทรงด้ ว ยความร้ อ น

เนื ้ อ ครี ม เบาจะช่ ว ยบำรุ ง เส้ น ผมอย่ า งล้ ำ ลึ ก และ ปกป้องเส้นผมจากความร้อนในการจัดแต่งทรง อาทิ การเป่าไดร์ การรีดผม และการม้วนผม สำหรับผมแห้ง ถึงแห้งมาก ราคา 1,300 บาท จาก เคเรสตาส

น้ำแร่ในขวดสเปรย์ใหม่ ละอองละเอียด ทำให้รู้สึกผิวหน้าสดชื่นทันที

ที่ฉีดพรม และยังมีกลิ่นหอมของ ดอกไม้สมุนไพร ใช้ได้ทั้งก่อน-หลัง การแต่งหน้า ระหว่างเดินทาง เล่นกีฬา

จาก ชู อูเอมูระ

+ HAIRMIX

ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมทีค่ นื ความชุม่ ชืน้ ให้ลอนผมดัด

สร้างลอนดัดทีช่ ดั เจน อ่อนนุม่ พลิว้ ไหว เป็นประกายเงางาม ลดการชี้ฟู ให้ผมอยู่ทรงเป็นธรรมชาติ Hairmix Spiral

Splendour ราคา 615 บาท

+ Matrix Biolage Oil Control

ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลหนังศีรษะมัน ใช้เทคโนโลยีล่าสุด Glycine สารสกัดจาก

กรดอะมิโน ช่วยแก้ไขปัญหาความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะ พร้อมสารสกัดจากธรรมชาติ

อย่าง Kola Nut และ Mint มอบความสดชื่นเย็นสบายให้กับหนังศีรษะ แชมพู

ราคา 190 บาท ทรีตเมนต์ ราคา 390 บาท และคอนดิชั่นเนอร์ ราคา 190 บาท

10 beauty &

spa + เรื่อง : Pitchy

ศูนย์บริการทางการแพทย์ทที่ นั สมัย มีทมี แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและมากด้วยประสบการณ์ ให้บริการแบบแพทย์องค์รวม (Holistic Medical Approach) ที่เน้นการตรวจ การรักษาใน ทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกาย หลักการของที่นี่จะยึดแนวคิดและสมมุติฐาน การเกิดโรค การบำบัด และการดูแลรักษาโรคแบบตะวันออกมาผสมผสานกับเทคโนโลยี ทางการแพทย์จากตะวันตก เน้นการรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ มีการตรวจ วิเคราะห์ปัญหาในทุกๆ ด้าน ทุกระบบไปพร้อมๆ กัน ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เครื่อง MRIT ใช้ความถี่กระตุ้นให้เซลล์ของแต่ละอวัยวะมีการ

ตอบสนอง แล้วส่งสัญญาณสะท้อนกลับมา ซึ่งสามารถบอกสภาพร่างกายโดยรวมได้ก่อน เกิดอาการของโรค และการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว นำไปวิเคราะห์ลักษณะของเลือดแดง ส่วนประกอบ ในเลือด ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ด้วยกล้อง Live Blood Microscope ที่จะบอกผลการตรวจ ทันที และนี่เองทำให้เราสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระดับเซลล์

ในร่ า งกาย ที ่ Holistic Medical Centre ชั ้ น 20 อาคาร 253 อโศก

ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-26408090 o

WOMAN PLUS อยากให้คณ ุ ผูอ้ า่ นมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง ขอมอบสิทธิพเิ ศษ เพียงตัดคูปองนี ้ 500 บาท ในการตรวจ Alcat ตัง้ แต่ 100-170 ชนิด เท่านัน้ ที่ Holistic

Medical Centre


12

สงกรานต์สนานสุขกับ

health story

วิธีชำระกาย

+

สบายสุขภาพ

เรื่อง : LuckyAries

วันสงกรานต์ไม่ได้กลายเป็นประเพณีทสี่ วยงามแบบใน อดีตอีกแล้ว ในทุกปีเราต้องได้ฟงั รายงาน ความวิปริต

ในการใช้นำ้ เจือปนสิง่ แปลกปลอมมากมาย มารด สาด

ใส่กนั เสมอ และบ่อยครัง้ อีกเช่นกันทีว่ นั แห่งความชุม่ ฉ่ำ

ได้กลายเป็นวันแรกที่หลายคนต้องมานั่งรักษาสุขภาพจาก การสัมผัสน้ำไม่สะอาด เพือ่ ให้มหาสงกรานต์ในปีนี้ เป็นวัน แห่งความสุขอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงขอแนะนำ 13 ข้อปฏิบตั ิ เรือ่ งน้ำๆ ทีจ่ ะทำให้คณ ุ มีสขุ อนามัยมาฝาก

ก่อนอาบน้ำ ลองขัดผิวโดยการจับปลายผ้าขนหนูแห้ง ไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วเริ่มถูไปตามร่างกาย จุดละประมาณ 20 ครั้ง เพื่อขจัดคราบไคล ฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งเซลล์ผิวที่ตาย แล้วให้หลุดไป การอาบน้ำเย็น ควรให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21-27 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยลดอาการอ่อนเพลียของ กล้ามเนื้อ ทำให้ผิวพรรณเต่งตึง รวมถึงช่วยเรื่องระบบหายใจ

ให้ดีขึ้น การอาบน้ำจากชาเขียว กำลังเป็นที่นิยม เพราะเชื่อว่า จะช่วยบรรเทาความร้อนภายในหรืออาการไข้ รวมทั้ง ยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ โรคติดต่อต่างๆ นอกจากนั้นยังช่วย บรรเทาอาการปวด และทำให้ผิวพรรณดีขึ้น

หลี ก เลี ่ ย งการอยู ่ ใ นฝู ง ชน จำนวนมาก เพราะน้ำคือหนึ่ง ในพาหะที ่ ส ามารถถ่ า ยเทเชื ้ อ โรคจาก บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้รวดเร็วทั้ง ทางผิวหนัง และการดื่มกิน

เหงื่อมีสาร ‘เดอร์ เมดิซีน’ มีสรรพคุณช่วยปกป้อง ผิวหนังจากการอักเสบที่ทำให้ผิวหนังเป็นผื่นคัน มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อนที่แบคทีเรียจะทำอันตราย กั บ ผิ ว การอาบน้ ำ ล้ า งหน้ า บ่ อ ยๆ จึ ง ทำให้ ม ี ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ ผิวหนังง่ายขึ้น การอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จึงดีที่สุด

เชื ้ อ โรคที ่ ต ิ ด ต่ อ กั น ทาง สั ม ผั ส ถื อ เป็ น ภั ย เงี ย บที ่ คุกคาม โรคตาแดง ท้องร่วง ไข้หวัด ล้วน สืบเนื่องมาจากการดูแลตัวเองให้สะอาด ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า สามารถป้องกัน ได้โดยหลีกเลี่ยงการสะสมของแบคทีเรีย ที่จะก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ วิธีที่ดีที่สุดคือ การดู แ ลร่ า งกายให้ ส ะอาดหมดจดด้ ว ย การอาบน้ำอย่างถูกวิธี

สารระคายเคืองต่อผิวหนังคือสิ่งที่จะทำให้ยาฆ่าเชื้อ บนผิวหนังถูกกำจัด การเลือกซื้อน้ำยาต่างๆ ควรเลือก ชนิดทีไ่ ม่ทำความระคายเคืองให้กบั ผิวหนัง สังเกตได้หลังจากการใช้ จะทำให้ผิวแห้งผากและเกิดอาการคัน

ควรเริ ่ ม อาบน้ ำ จากบริ เ วณ ปลายมือ หรือปลายเท้า เพื่อ ปรับอุณหภูมิในร่างกาย ก่อนจะราดน้ำ อาบทั้งตัว ควรเช็กอุณหภูมิของน้ำให้ พ อ ด ี ก ั บ อ ุ ณ ห ภู ม ิ ใ น ร่ า งกาย เช่ น ถ้ า เพิ ่ ง ออกกำลั ง กายมา ใหม่ ๆ อย่ า เพิ ่ ง แช่ น ้ ำ เย็ น จั ด ในทั น ที ธรรมชาติ ข องร่ า งกายจะค่ อ ยๆ ปรั บ อุณหภูมิลงสู่ระดับที่เหมาะสม ควรอาบน้ำให้เหมาะกับสภาพ ผิ ว เช่ น ถ้ า เป็ น คนผิ ว แห้ ง

มีผื่นคันขึ้นง่าย ไม่ควรอาบน้ำอุ่น หรือ ร้อนจัด เพราะจะยิ่งทำให้ผิวแห้ง การแช่ บ ่ อ น้ ำ พุ ร ้ อ นนอก เหนื อ จากการอาบน้ ำ ทำความสะอาดผิวแล้ว อุณหภูมิของน้ำ ในบ่อน้ำร้อนยังสามารถช่วยคลายความ เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ คืนความสดชื่น

ไปพร้อมๆ กับการบำรุงผิว ด้วยประโยชน์

อันหลากหลายของแร่ธาตุนานาชนิด

วิธีทดสอบยาสีฟันเพื่อจะได้รู้ว่ายาสีฟันนั้นใส่สารที่ ทำลายเคลือบฟันรุนแรงหรือไม่ ให้นำยาสีฟนั ทีค่ ณ ุ ใช้ บีบขนาดประมาณเม็ดข้าวโพดถูไปถูมาบนปฏิทินตั้งโต๊ะประมาณ 20 ครั้ง ถ้าสีของปฏิทินซีดจางเป็นสีขาว แสดงว่ายาสีฟันที่คุณใช้ มีสารทำลายเคลือบฟันในปริมาณมาก ถ้าใช้ไปนานๆ จะทำให้ ฟันกร่อน ฟันจะบางลง เกิดอาการเสียวฟันตามมา หรือบีบขนาด ประมาณเม็ดข้าวโพดลงในแก้วแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อย คนให้เข้ากัน หยดสารละลายไอโอดีนลงไป ถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือม่วงแสดงว่ายาสีฟันนั้นมีแป้งผสมอยู่ วิ ธ ี ท ดสอบครี ม อาบน้ ำ นำครี ม อาบน้ ำ หรื อ เจล

เทใส่ แ ก้ ว เล็ ก น้ อ ยแล้ ว นำเกลื อ เทลงในแก้ ว คนให้

เข้ากัน ถ้าเกลือไม่ละลายจับตัวเป็นก้อนกับครีมอาบน้ำ แสดงว่า ครีมอาบน้ำยี่ห้อนั้นไม่สามารถทำความสะอาดผิว หลังจากนั้น

ให้นำน้ำเปล่าเทใส่แก้วที่มีเกลือกับครีมที่ได้ผสมไว้ ถ้าเกลือ

ไม่ละลายแล้วครีมยังลอยตัวเป็นก้อนอยู่ แสดงว่าเวลาคุณล้าง ครีมออก มันจะติดอยู่ที่ผิว ทำให้ผิวแห้งเหี่ยวในอนาคต

สุขภาพเป็นสิ่งที่เราสามารถวางแผนจัดการเพื่อให้เกิด

สุขอนามัยได้ และการป้องกัน

ย่อมดีกว่าการแก้ไข การแก้ไขย่อมดีกว่าการเพิกเฉย

จึงหวังว่า ข้อเท็จจริง 13 ข้อนี้ จะช่วยให้คุณ

และครอบครัวสนุกสนานในวันรดน้ำดำหัวได้อย่าง

ปลอดภัยไร้กังวล


14

talk to her +

เรื่อง : พิมพ์พร ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

กว่า 25 ปี กับการเป็นหนึ่งในทีมของผู้อยู่เบื้องหลังความงามของหญิงสาว จำนวนมาก เธอกับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการเงินของโรงพยาบาลที่ ขึน้ ชือ่ ด้านความงามอันดับต้นๆ ของประเทศอย่าง โรงพยาบาลยันฮี ทำให้ คุณหมอไก่ หรือ ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา มีประสบการณ์เกี่ยวกับ เรื่ อ งของความสวยงาม และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ พื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ให้ดีขึ้น เพราะเธอเชื่อว่าการมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจจะเป็นเส้นทางในการทำให้คนๆ หนึ่งประสบความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิตได้ และแน่นอนว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีได้ เรื่องของ ศัลยกรรมพลาสติกอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ

นักบริหารโลกความงามของคนยุคใหม่ ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา านความงาม •เมื่อ จด25ุ เริปีม่ ทต้ี่แนล้ของโรงพยาบาลด้ ว ยันฮีเปิดเป็นโพลีคลินิกย่าน

สะพานพระราม 6 ค่ ะ มี ค ุ ณ หมอสุ พ จน์

สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง เปิ ด มานาน ประมาณ 6-7 ปีเราก็มีชื่อเสียงด้านการลดความอ้วนและโรคผิวหนัง มีคนไข้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องขยับขยายมาเปิด

ย่านจรัญสนิทวงศ์ค่ะ และด้วยความที่อยู่ใกล้กับจุดเดิม รวมถึง

การเดินทางที่สะดวก เราก็ได้ทั้งคนไข้เก่าและคนไข้ใหม่เพิ่มขึ้นอีก ทางเราจึ ง ได้ ท ำการขยั บ ขยายเพื ่ อ อำนวยความสะดวกคนไข้

เช่น พืน้ ทีใ่ ห้บริการ และสาขาทางการแพทย์ จนกระทัง่ ปี 2540 ยันฮี จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลยันฮีค่ะ ซึ่งเราก็มีความเชี่ยวชาญ

ในการรักษาโรคที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรักษาโรคทั่วไป,

ทางเดินอาหาร, สูตินารี, ทันตแพทย์, สมองและระบบประสาท,

โรคกระดูก, กุมารเวช รวมถึงการศัลยกรรม ซึ่งต่อมาเราก็ได้รับ ความนิยมอย่างสูงค่ะ

เพราะอะไรโรงพยาบาลยันฮีจึงได้รับความนิยม

• ในด้านของความงามคะ

ในปี 2540 ที่เราเปิดตัวเป็นโรงพยาบาล ประจวบเหมาะกับการเกิด วิกฤติเศรษฐกิจขึน้ มาพอดี ทำให้เรานัง่ คุยกันว่า วิกฤติแบบนีห้ ากจะ เปิดเป็น General Hospital เหมือนโรงพยาบาลอื่นๆ อาจจะไม่ได้รับ ความนิ ย มมากนั ก เพราะมี ค นไข้ จ ำนวนมากที ่ จ ะเลื อ กรั ก ษา

แต่เฉพาะโรงพยาบาลใกล้บ้าน เราจึงคิดหาจุดแข็งของโรงพยาบาล ขึ้นมา ซึ่งก็มาลงตัวที่เรื่องของความงามและศัลยกรรมพลาสติก เนื่องจากคุณหมอสุพจน์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการ ทางการแพทย์ เป็ นอย่ า งมาก ประเทศไหนที ่ เก่ ง และเชี ่ ย วชาญ

ในการรักษาโรคอะไร เราจะทำการส่งแพทย์ของเราไปเทรนทีน่ น่ั ทันที เพื่อให้แพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญ ต่อมาเราก็สามารถรวบรวม แพทย์เก่งๆ ด้านความงามและศัลยกรรมไว้ได้ และตรงนี้ก็เป็นการ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลด้านความงามไปด้วยค่ะ

• ส่วนใหญ่แล้วเรื่องของความงาม

ประเทศไหนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดคะ

จริงๆ แล้วแต่ละประเทศก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปค่ะ อย่ า งการสั ก และรั ก ษารอยแผลจากการสั ก ทางประเทศ สหรัฐอเมริกาจะมีชื่อเสียงด้านนี้มาก แต่ถ้าเป็นด้านเส้นผมก็ต้อง ส่งแพทย์ไปเรียนที่ออสเตรเลีย เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ไม่หยุด อยู่กับที่ ยิ่งปัจจุบันทางยันฮีก็มีเทคโนโลยีการเปลี่ยนเสียง Voice Change เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ทำการเปลีย่ นเสียงจากหญิงเป็นชาย จากชายเป็นหญิง และจากการ พัฒ นาบุ คลากรด้ า นการแพทย์ ข องเราอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ทำให้ เ รา

ตั้งเป้าไว้ที่การเป็นโรงพยาบาลผู้นำด้านความงามของเอเชียค่ะ

ซึง่ ตอนนีเ้ ราก็มแี พทย์ทเ่ี ก่งๆ ในสาขาต่างๆ ของด้านความงามมาอยู่ รวมกันที่นี่เพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะ

่มคนไข้ในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ •เมื่อ กก่อลุนกลุ ่มคนไข้ของเราจะเป็น ดารา นักแสดง นักร้อง หรือพริตตี้ ซึ่งปัจจุบัน

คนเหล่านี้ก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆ ค่ะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมา

คือ กลุ่มแม่บ้าน และสาวออฟฟิศ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เขาต้องการเสริมบุคลิกภาพ หรือไม่ก็ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพของเขาให้ดียิ่งขึ้น คือทำแล้วก็เพื่อสร้างเสริม ความมัน่ ใจให้กบั ตัวเอง ทำให้เขากล้าออกสังคมมากขึน้ อย่างแม่บา้ นบางคนเก็บตัว อยู่กับบ้าน ไม่กล้าออกไปไหน เพราะรู้สึกไม่มั่นใจ พอมาทำศัลยกรรมพลาสติกแล้ว เขาสวยขึ้น เขาก็กล้าออกสังคมกับสามีได้ แล้วในปัจจุบันการทำศัลยกรรมไม่ได้ แพงอย่ า งที ่ ค ิ ด เพราะเมื ่ อ ก่ อ นคนต้ อ งเดิ น ทางไปทำศั ล ยกรรมที ่ ต ่ า งประเทศ

แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้ว หมอไทยก็มีทักษะ มีความสามารถสูง ซึ่งจุดนี้วัดได้จาก คนไข้ต่างชาติ อย่าง เดนมาร์ก อเมริกา สวีเดน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีก็เข้ามาใช้บริการ กับเรา โดยเฉพาะสาวๆ เกาหลีจะเดินทางมาทำศัลยกรรมที่บ้านเราค่อนข้างเยอะ เพราะนอกจากราคาถูกกว่าแล้ว เขายังได้มาท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่

สาวเกาหลีจะชอบมาทำหน้าอก แล้วก็ดึงหน้าค่ะ

• สำหรับแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลยันฮีจะเป็นอย่างไร

ต่อไปคะ

สำหรับผู้บริหารและทีมงาน ตลอดจนถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทุกคนของ

โรงพยาบาลยันฮี เราก็เน้นการพัฒนาคุณภาพของการบริการ และการรักษา

โรงพยาบาลเราเพิ่งได้รับ HA (Hospital Accreditation) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรอง

โรงพยาบาลคุณภาพของเมืองไทย ตอนนีย้ นั ฮีเราได้ในขัน้ ที่ 2 แล้วจากทัง้ หมด 3 ขัน้ และต่ อ ไปเราก็ ม องไปถึ ง คุ ณ ภาพระดั บ โลก เพื ่ อ เพิ ่ ม ความมั ่ น ใจให้ ก ั บ คนไข้

โดยเฉพาะด้านความงาม เราอยากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ

• จากการทำงานอยู่เบื้องหลังความงามของคนจำนวนมาก

คุณหมอมองว่าทัศนคติเกี่ยวกับศัลยกรรมพลาสติกของคนไทย

เปลีย่ นไปบ้างหรือเปล่าคะ

เปลี่ยนค่ะ ค่อนข้างเยอะเลย อย่างแรกคงเป็นเรื่องการเปิดเผย คนในปัจจุบันมีการ เปิดเผยตัวตนกันค่อนข้างชัดเจนว่าไปทำศัลยกรรมมา มันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายอะไร สมัยก่อนคนทำจะชอบบอกว่าไม่ได้ทำ ฉันสวยโดยธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการทำ ศัลยกรรมเป็นเรือ่ งปกติ คนทีไ่ ปทำมาจะภาคภูมใิ จเสียด้วยซ้ำ กล้าทีจ่ ะบอกทุกคนว่า เขาทำศัลยกรรมมา เพราะสังคมยอมรับมากขึน้ อีกอย่างหนึง่ การทีเ่ ราสวยขึน้ ดูดขี น้ึ เท่ากับเป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นด้วย คนเราเลือกเกิดไม่ได้

แต่ทกุ คนก็อยากสวยเพอร์เฟ็กต์กนั ทัง้ นัน้ และยิง่ ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ที่จะทำให้เราสวยได้ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน เราก็สามารถกลายเป็นคนใหม่ได้แล้ว และเชื่อมั้ยคะว่า คนเราเมื่อมีความมั่นใจขึ้น ชีวิตด้านอื่นๆ ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ซึ่งเราต้องยอมรับว่า รูปกายภายนอกส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนเราอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ หากเราอยากมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี และเลือกทีจ่ ะเสริมความงามตรงนีไ้ ด้ คนส่วนใหญ่ในปัจจุบนั จึงเลือกทีจ่ ะสร้างเสริมความมัน่ ใจด้วยวิธนี ค้ี ะ่ และตัวหมอเอง เวลาที่ได้เห็นคนไข้เดินออกจากโรงพยาบาลเราไปด้วยความสุข เราก็มีความสุขตาม ไปด้วยค่ะ o

ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลผู้นำด้านความงาม โรงพยาบาลยันฮีจึงขอทำความดีด้วยโครงการ ‘ยิม้ สวยด้วยแพทย์’ ซึง่ โครงการนีด้ ำเนินมาถึงปีที่ 12 แล้วกับการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ให้กลับมายิ้มสดใสเหมือนเช่นเด็กคนอื่นๆ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลยังคงรับช่วยเหลือเด็กๆ ที่ผู้ปกครองยื่นเรื่องแสดงความจำนงเข้ามา โดยการรักษาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2879-0300


16

woman feature

+

เรื่อง : LuckyAries

ความสุขยกกำลังสอง

ของครอบครัว

หันไปทางไหนก็มักจะได้ยินแต่การหย่าร้างเต็มไปหมดราวกับเป็นเทรนด์ฮิตที่ติดลมบน หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า

มันเป็นเพราะกระแสที่มาจากดาราคนดัง ซึ่งออกจะไม่ยุติธรรมนักถ้าจะสรุปกันแบบนี้ เพราะเรื่องของความแตกแยก

ในครอบครัวคือสิ่งที่เกิดมาจากปัจจัยภายใน เหมือนผลไม้ที่ต้องเน่าก่อน หนอนจึงชอนไช WP ในฐานะตัวแทนของ

ผู้หญิงคิดบวก จึงอยากนำเสนออีกความจริงของความรักและครอบครัว ที่คนดังหลายคนยอมลงจากอันดับความนิยม และนี่คือสามสาวดาวดังที่ตั้งใจให้การมีครอบครัวเปลี่ยนชีวิต สู่ความสามัญธรรมดา ด้วยบทบาท แม่ และภรรยา

Julia Roberts,

From box office to room of life

Julia เคยผ่านการแต่งงานหนึ่งครั้งและพิธีหมั้นมาแล้วสองครั้ง ในขณะที่ Daniel สามีช่างกล้องสารคดีและภาพยนตร์ เคยสมรสและหย่าร้างมาแล้ว หนึ่งครั้ง พวกเขาพบกันครั้งแรกในปี 2000 ที่กองถ่ายภาพยนตร์ The Mexican หลังจากนั้นอีกสองปีก็เข้าพิธีสมรสกันใน New Mexico ใกล้ Arroyo Seco ในขณะที่ Julia อายุ 34 และ Daniel อายุ 32 ปี ดูเหมือนพวกเขาจะรักชีวิต ครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฝ่ายหญิง เพราะเธอรับงานน้อยลงมาก ตลอด เวลา 7 ปี มีหนังที่มีชื่อเธอร่วมแสดงไม่ถึงสิบเรื่อง แต่ในเวลาเท่ากันเธอกลับ สามารถสร้างสมาชิกครอบครัวเล็กๆ มากถึง 3 คน คือ ฝาแฝด Hazel Patricia Moder, Phinnaeus (Finn) Walter Moder ซึ่งเกิดก่อนกำหนดในปลายปี 2004 และ Henry Daniel Moder เกิดในปี 2007 พวกเรารู้ว่าชีวิตคงขาดกันไม่ได้อีกแล้ว เมื่อการตกหลุมรักในกองถ่าย ภาพยนตร์ The Mexican ต้องจบลงด้วยการแยกย้าย ฉันก็มีชีวิตของฉัน และเขาก็มีงานของเขา แต่ลึกๆ เราต่างคิดถึงกันและกันมาก การจากกันทำให้เรา

ได้รู้ใจตัวเองว่าใครสำคัญต่อใคร ก่อนหน้านั้นฉันเหมือนยืนอยู่บนหอคอยชายฝั่ง และเขาคือแสงแรกที่ปรากฏขึ้นเติมเต็มความหวัง พวกเรายังคงแสดงความรักและ ห่วงใยกันต่อหน้าเด็กๆ และพวกเขาก็ชอบที่จะมองดู ปรัชญาการสร้างความอบอุ่น ของครอบครัวของเราคือ การที่พ่อแม่แสดงความรักต่อกันให้ลูกๆ ได้ซึมซับ

Jennifer Garner,

The rising star fall down in family

Jennifer Garner พบกับ Ben Affleck ในภาพยนตร์ Dare Devil ครั้งหนึ่งในการถ่ายทำ เธอได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย ในช่วงประสบเหตุเบนได้เข้ามาปกป้องเธอด้วยความเป็นสุภาพ บุรุษ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาตกหลุมรักและตัดสินใจแต่งงานกันในปี 2005 และให้กำเนิด สาวน้อยอารมณ์ดี Violet ทันทีในปีเดียวกัน Violet นับเป็นหนึ่งในเด็กหญิงจากพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงที่ ได้รบั ความรักความเอ็นดูเป็นอย่างมากจากสือ่ มวลชนและคนทัว่ ไป แม้หนูนอ้ ยจะไม่ได้มหี น้าตาสวยงาม สมบูรณ์แบบส่อแววความสวยโดดเด่น แต่เธอกลับมีรอยยิ้มแบบนางฟ้า ภาพแอบถ่ายจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความน่ารัก สุขภาพจิตที่สดชื่นแจ่มใส และความอ่อนโยน นี่คือผลสะท้อนจากแนวคิด ของแม่และพ่อ ที่ Jennifer ได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ เมื่อรู้ว่าฉันตั้งท้อง ฉันก็เริ่มเลือกรับบทที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูก บทที่ไม่รุนแรงโลดโผน อย่างหนังแอ็คชั่น Dare Devil, Electra น่าแปลกที่ฉันรู้สึกอ่อนไหวและลึกซึ้งกับทุกสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ คลอดไวโอเลต ฉันร้องไห้บ่อยมาก ฉันไม่สามารถดู ห นั ง เกี ่ ย วกั บ ชะตากรรมอั น โหดร้ า ยของเด็ ก

การแตกแยกของครอบครัว และฉันยังรู้สึกรักและห่วงใยใครๆ ไปหมด มันทำให้ฉันเลือกมองจักรวาลเป็น สิ่งสวยงาม และรับรู้ได้ถึงความละเอียดอ่อนของชีวิต ลูกและครอบครัวคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีชีวิตเป็นสุข อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันคือคนที่โชคดีอย่างเหลือล้น ฉันและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง เรามีความรัก และความมั่นคงในชีวิต ได้ทำงานที่มีความสุข ก่อนหน้านี้งานแสดงอาจเป็นสิ่งที่ฉันรักและทะเยอทะยาน แต่วนั นีฉ้ นั กลับรูส้ กึ พอใจทีจ่ ะเป็นอาจารย์สอนการแสดงในวิทยาลัย ฉันมีความสุขทีไ่ ด้อบขนมปังออกมา สวยสมบูรณ์แบบ สนุกที่จะเตรียมอาหารมื้อค่ำด้วยเมนูต่างๆ ถ้าสิ่งที่เป็นฉันและเบนสามารถส่งผ่านไปสู่ ลูกได้ ฉันอยากให้เธอเติบโตเป็นเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแบบเบน และรู้จักคิดอย่าง มีความสุขเหมือนฉัน และทุกวันนี้ฉันก็ทำและสอนเธอ เหมือนที่เคยได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ ปรัชญาของเราคือ ความสุขในชีวิตคือความรับผิดชอบที่เราต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง


เรื่อง : พิมพ์พร

ภาพ : Woody

Katie Holmes,

Her oscar of life is family

และเธอคนนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างของสาวสวยมากความสามารถในวงการบันเทิงบ้านเราที่ ยอมเสียสละเวลาของการทำเงินมาเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคนในครอบครัว

ซึ่งไม่ได้มีแค่สามีและลูกๆ เท่านั้น แต่เธอยังมีคุณพ่อและคุณย่าที่เป็นญาติผู้ใหญ่อยู่ภายในบ้าน และยังเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้แก่กันและกัน ครอบครัวของคุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล

จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอิ่มเอมใจในทุกวันของการใช้ชีวิต

เธอคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกคนหนึ่งที่สามารถยึดครองหัวใจของหนุ่มหล่อทรงเสน่ห์แห่ง ทศวรรษ Tom Cruised ได้ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของความรักที่ปิดฉากลงแค่การแต่งงาน ชีวิตจะ โชคดีหรือร้าย ยังต้องดูกันในอีกหลายปีต่อมา หลังการหมั้นหมายในปี 2005 พวกเขาก็เข้าสู่พิธีวิวาห์ ในเดือนมิถนุ ายน 2006 ผ่านมาสามปี ใบหน้าของสาวน้อยแสนสวยทีห่ ลอมรวมส่วนดีของพ่อแม่ นามว่า Suri ก็ได้รับการเผยแพร่ด้วยสื่อทุกชนิด ถึงตอนนี้เราคงจะพูดเต็มปากเต็มคำได้ว่า เธอคือผู้หญิง โชคดี เพราะมีทั้งลูกที่แสนน่ารักและสามีที่แสนอ่อนหวาน นี่คือเบื้องหลังความโชคดี และความสุขของ ครอบครัวที่ Katie Holmes กล่าวถึง ครั้งแรกที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Top Gun ฉันบอกตัวเองว่าต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ ใครจะเชื่อว่า แค่คำพูดสนุกแบบเด็กๆ ในวันนั้นจะเป็นจริงได้ในวันนี้ สิ่งที่ดีที่สุดคือ การที่เราได้สร้างครอบครัว ร่วมกัน เราเป็นกำลังใจให้กันและกัน ร่วมเฝ้ามองการเจริญเติบโตของลูก เราได้แชร์ความสุขร่วมกัน

เราใช้บ้านเป็นทั้งที่ทำงานสำหรับธุรกิจบันเทิง และใช้เป็นสถานที่สำหรับครอบครัว เราเล่นเกมด้วยกัน

ทำอาหารกิน จัดปาร์ตี้แบบพ่อแม่ลูก ทอมอ่านหนังสือให้ซูริฟัง เมื่อถึงตอนที่ตลก เราหัวเราะกันสุดเสียง บ่อยครั้งที่เราลุกขึ้นมาเต้นรำ ดูหนังบนเตียงนอน ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นของทุกวันนี้มาก การมีลูก ทำให้ฉันเข้าใจและสนิทกับแม่และน้องสาวมากขึ้น ในขณะที่เลี้ยงลูกฉันก็ได้เรียนรู้สิ่งดีๆ อีกหลายอย่าง จากลูกด้วย มันเป็นสิง่ ทีพ่ ระเจ้าประทานมาเพือ่ ให้ฉนั ได้เรียนรูแ้ ละมีความสุข แม้วา่ หลายสิง่ อย่างจะเกิดขึน้ รวดเร็ว และไม่สามารถคาดคิดได้ล่วงหน้า แต่ฉันก็เชื่อมั่นว่า ตัวเองเข้มแข็งและมีสติพอที่จะจัดการแก้ไข ทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดี การมีลูก และสามีที่รัก ทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีพลัง และพร้อมจะสู้กับอะไร ก็ได้ในโลก มันทำให้ฉันรู้สึกแข็งแรง และนี่คือพลังของความรักที่เราส่งต่อไปสู่ซูริ

4 เคล็ดลับความสุขของคนดัง

Michelle Obama สตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา บอกว่าสิง่ สำคัญ

สำหรับการครองคู่ของเธอคือ การไว้วางใจกันและกันด้วยความซื่อสัตย์ เธอ ไม่มีทางหวั่นไหวต่อตัวเองและตัวเขา เพราะหากเขาหรือเธอมีใครอีกคน

เข้ามาสอดแทรก นั่นแสดงว่าความรักของพวกเขาได้

สิ้นสุดลงแล้ว และจะไม่มีการเริ่มต้นอีก Pierce Brosnan เอาใจภรรยาด้วยการเสิร์ฟอาหารเช้าที่ทำเองบน เตียงนอน พร้อมแจกันปักดอกไม้จากสวน เพือ่ แสดงว่า เขายังรักเธอเหมือนวันแรกเสมอ Christina Aguilera ใช้วันอาทิตย์ของทุก สัปดาห์เป็นวันเปลือยใจ เธอและสามีจะเปลือยเปล่า ใช้ชวี ติ ทำทุกกิจกรรมด้วยกัน ตลอดวัน ตัง้ แต่ทำอาหาร นัง่ เล่น พูดคุย ไปจนถึงการเมคเลิฟในทุกจุดของบ้าน Michelle Pfeiffer มีเคล็ดลับในการเป็นแม่และภรรยาด้วยการใช้เวลา

อย่างเต็มที่ ในหนึง่ อาทิตย์เธอและ David E. Kelley จะใช้เวลากับลูก เล่นเกม ดูหนัง แต่ในปลายสัป ดาห์ มั น จะเป็ น วั นของพ่อแม่ ที ่เ ขาและเธอจะไปดินเนอร์

ในบรรยากาศรักอันดูดดื่ม ปาปารัสซี่ กระแสสังคม รวมทั้งการแสดงที่อาจทำให้อารมณ์ความ รูส้ กึ กระเจิดกระเจิงนอกบทบาท ล้วนเป็นอุปสรรคของการรักษาครอบครัวของดารานักแสดง ทั้งสิ้น สามดาราสาวเหล่านี้ต่างผ่านงานมาอย่างโชกโชน แต่วันนี้พวกเธอก็ยังสามารถรักษาความรัก ความอบอุน่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น จึงน่าตัง้ คำถามกลับมาทีต่ วั เราเช่นกันว่า นอกเหนือจากความรักแล้ว เรายังต้องใช้คุณสมบัติอะไรเพื่อสร้างสรรค์ความสุขให้ยั่งยืน ใครคิดไม่ออก จะลองหยิบยกเคล็ดลับ จากเหล่าคนดังมาใช้เป็นทางลัดก็กู๊ดไอเดีย

คุณแม่ลูกสอง กับชีวิตที่ถูกเติมเต็ม คุณลอร่าที่อยู่ตรงหน้าเราในวันนี้ เธอดูสวย สดใส ไม่เหมือนคุณแม่ที่ต้องคอยดูแลลูกเล็กๆ ที่มีวัยเพียงแค่ 7 เดือน ซึ่งเป็นวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย แต่เธอกลับมองว่า ต้องการสต๊าฟ ลูกชายคนนี้ไว้เพียงแค่วัยนี้เท่านั้น “มาร์โก้เป็นเด็กที่แอ็คทีฟมาก การเลี้ยงดูเขาก็แตกต่างจากตอน เลีย้ งโมนิกา้ ซึง่ ตอนนีเ้ ขาก็ 6 ขวบแล้ว ตอนเด็กๆ โมนิกเขาจะชอบสบตา และค่อนข้างนิง่ ในขณะที ่ มาร์โก้จะบ้าพลังมาก ชอบกระโดดไปมา พลิกคว่ำเร็ว เกาะยืนเร็ว คลานเร็วมาก ซึ่งในตอนนี้มาร์โก้ กำลังน่ารักและดูแลง่ายค่ะ เนื่องจากเขายังไม่เดิน ลอร่าเลยอยากหยุดเขาไว้ที่ช่วงเวลานี้ก่อน (หัวเราะ) ไม่เพียงการดูแลลูกๆ ทางด้านร่างกาย คุณลอร่ายังเลือกที่จะใส่ใจ และเติมเต็มความสมบูรณ์ แบบให้กับลูกๆ ของเธอด้วยการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านต้นแบบอย่างคนใน ครอบครัว “ลอร่าอยากสอนให้โมนิก้าและมาร์โก้เป็นเด็กที่มีน้ำใจ รู้จักการแบ่งปัน และมีความสุข

ทุกวันนีโ้ มนิกา้ มีนอ้ งเพิม่ ขึน้ มา บางครัง้ เขาก็นอ้ ยใจคุณแม่ ลอร่าก็จะเลือกใช้วธิ พี ดู คุย อธิบายให้ฟงั ว่า คุณแม่ก็ไม่เคยมีลูกสองคนเหมือนกัน ขอเวลาปรับตัวหน่อยนะคะ และพยายามให้เขาได้อยู่กับน้อง คอยช่วยเหลือ อยากให้เขาอ่อนโยนและรักน้องค่ะ และด้วยลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่ รวมทั้งคนภายในบ้านที่เลือกจะเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกัน บ้านที่เต็มไปด้วยความสุข จึงสุขเพิ่มทวีขึ้นไปอีก “ลอร่าดีใจนะคะ ที่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ย้ายตัวเองออก ไปจากครอบครัว คนในบ้านช่วยเหลือเราได้มากจริงๆ อย่างตอนที่ลอร่าแพ้ท้อง แล้วเป็นลมอยู่ในห้อง คุณป้าก็เข้ามาช่วยเหลือ บางครัง้ ถ้าลอร่าส่งโมนิกา้ ไปโรงเรียนไม่ทนั คุณอา หรือคุณตาเขาก็จะไปส่งแทน เราอยู่กัน 8-9 คน รู้สึกอบอุ่นมากๆ ทุกคนคอยช่วยเหลือดูแลกันตลอดเวลา มันทำให้เรามีความสุข และทุกคนก็จะรู้สึกปลอดภัยค่ะ “อย่างช่วงที่ลอร่าทำงานเยอะ คุณพ่อจะเป็นคนไปช้อปปิ้งของใช้ทุกอย่างแทน ซึ่งเราก็ไม่ได้เป็น ฝ่ายรับอย่างเดียว เราก็มีโอกาสเป็นฝ่ายให้ด้วยเช่นกัน คุณย่าหรือคุณทวดของโมนิก้า มาร์โก้ ก็จะได้ รับความกระชุ่มกระชวยจากพวกเรากลับไปด้วย ความสดใสเบิกบานของเด็กๆ เหมือนเป็นน้ำทิพย์ ชโลมใจให้กับผู้สูงอายุในบ้าน โมนิก้าและมาร์โก้ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เราอยู่ร่วมกันทุกวัน บางอย่างไม่ต้องพูด ไม่ต้องสอน การกระทำจะดังกว่าคำพูดเสมอ เด็กๆ เห็นเรา ทำดีเขาก็จะซึมซับได้เอง โดยที่เราไม่ต้องสอน ลอร่าว่าความสุขของการเป็นครอบครัวมันยิ่งใหญ่กว่า ความสุขในรูปแบบอื่นๆ เราสัมผัสได้ด้วยกายและใจค่ะ ‘คุณอาทร รามโกมุท’ คุณพ่อที่น่ารัก คุณตาที่แสนอบอุ่น “ผมมีเวลาอยู่กับลอร่าถึงแค่ตอน 1 ขวบ เพราะผมทำธุรกิจโรงแรม ต้องเดินทางตลอดเวลา

ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกๆ ผมสนิทกับโมนิก้า เพราะมาร์โก้ก็เพิ่ง 7 เดือน โมนิกเป็นเด็กที่น่ารักมาก สอนง่าย เขาเป็นเด็กเรียนรู้เร็ว ชอบเล่นอะไรแบบผู้ชายๆ หน่อย ทอมๆ (หัวเราะ) ตอนนี้เขามีน้องเพิ่ม ขึ้นมา เขารักน้องมาก พยายามจะอุ้มตลอด เล่นกับน้อง ป้อนข้าว พาไปเที่ยว ดูแลตลอดเวลา ผมว่าครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และ

มีความสุขในการใช้ชวี ติ ครอบครัวต้องให้ความอบอุน่ และไม่ตามใจเขามากจนเกินไป การเลีย้ งดู สัง่ สอน ต้องอาศัยการอธิบาย ไม่ใช่สั่งๆ อย่างเดียว เด็กจะต่อต้าน เราต้องมีเหตุผลด้วย สำหรับมาร์โก้

เขาก็ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากทุกๆ คนในครอบครัวอย่างเต็มที่ ผมไม่หวังอะไรมากหรอกครับ แค่ให้เขาโตขึ้นเป็นคนดีและมีความสุขในชีวิตก็พอแล้ว” ‘คุณย่าแอลซิ รามโกมุท’ คุณทวดที่รักของลูกหลาน (เหลน) “ปีนี้ฉันอายุ 99 ปีแล้วจ้ะ แล้วก็ยังแข็งแรง มีความสุขมากๆ เพราะลูกหลานอยู่กันเต็มบ้าน

ฉันมีความสุขทีส่ ดุ เวลาทีพ่ วกเขาไม่อยูก่ นั ฉันก็จติ ใจเหีย่ วแห้ง คิดถึง แล้วก็เหงามากๆ เวลาอยูด่ ว้ ยกัน ฉันแค่นั่งมองเขาเล่นอยู่ใกล้ๆ ก็มีความสุขมากแล้ว ตอนนี้โมนิกเขาไปโรงเรียน ฉันก็ไม่ค่อยได้คุย

จะเจอกันก็ตอนเย็นที่เขาจะมากินข้าวด้วยกัน เขาเป็นเด็กน่ารัก คอยช่วยเหลือดูแลฉันตลอด ทั้งๆ

ที่ตัวเท่านี้ ฉันอยากให้โมนิกโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เหมือนแม่ของเขา อยากให้เขาขยัน มีน้ำใจกับคนอื่นๆ

ส่วนมาร์โก้ อายุแค่ 7 เดือน แต่เขาแข็งแรงมากๆ เหมือนคุณพ่อเขา พ่อเขานิสยั ใจคอดีมากๆ เป็นคนดี อ่อนโยน ฉันก็อยากให้มาร์โก้เหมือนคุณพ่อของเขา ตัวเป้เอง (คุณลอร่า) เขาก็น่ารัก ดูแลฉันดีเสมอ ตื่นเช้าก่อนออกไปไหนก็จะแวะมาหาฉันก่อน มากอดฉัน มาหอมแก้มฉัน ฉันมีความสุขมากๆ”


18

SmartCooking by

+

เรื่อง : จารุวรรณ บุญวิวัฒนา

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว


ในยุ ค ที่ ต้ อ งคิ ด หน้ า คิ ด หลั ง และระวังเรือ่ งเศรษฐกิจ วิถชี วี ติ

ที่ เ คยเดิ น ทางอย่ า งช้ า ๆ กลั บ ต้ อ ง รีบก้าวไปข้างหน้าให้ทันใครๆ เวลาที่จะใส่ใจตัวเอง ยิ่งมีน้อยลง ถ้าอย่างนั้นเรามาเติมสิ่งดีๆ ให้ชีวิต ด้วยอาหารที่อร่อย ทำง่าย ใช้เวลาสั้น และที่สำคัญ

ยังเพิ่มคุณค่าให้กับร่างกายกันดีกว่า เราลองมาทำ สูตรเด็ดมาม่า ที่มีคุณค่าทางอาหารครบ และใช้ต้นทุน ในการทำด้วยงบที่ไม่เกิน 25 บาท

มาม่าซุปเห็ด ส่วนประกอบ มาม่าออเรียนทัล คิตเชนรสหอยเป๋าฮื้อ 1 คัพ ราคา 15 บาท

หมูสับ 50 กรัม ราคา 5 บาท

เห็ดหอม 2 ดอก ราคา 3 บาท

ต้นหอม + ขึ้นฉ่าย ราคา 1 บาท

รวม บาท

วิธีทำ

24.00

+ เทน้ำเปล่า 1 ถ้วยตวง ใส่หม้อ ตั้งไฟจนเดือด + นำหมูสบั คลุกพริกไทย ซีอว๊ิ ขาว ปัน้ เป็นก้อนพอคำใส่ลงในหม้อทีน่ ำ้ กำลังเดือด พอหมูสุกได้ที่ ใส่เครื่องปรุงรสมาม่าออเรียนทัล คิตเชนรสหอยเป๋าฮื้อทั้งซอง + ใส่เส้นมาม่าออเรียนทัล คิตเชนรสหอยเป๋าฮือ้ พร้อมกับเห็ดหอมตามลงไป ต้มในหม้อ + พอทุกอย่างสุก ตักใส่ชาม โรยหน้าด้วยต้นหอม ขึ้นฉ่าย

ใครที่มีสูตรเด็ดและเคล็ดลับ ของความอร่อย สามารถสร้างสรรค์มาม่าจานอร่อย ด้วยงบประมาณไม่เกิน 25 บาท ส่งสูตรและวิธีทำมาที่ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2241-8000 *** เพื่อรับของที่ระลึกจากมาม่า ขอสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.mamalover.com

+ เนื้อหมู เป็นแหล่งอาหารอุดมด้วยโปรตีนและ สารอาหารต่างๆ + เห็ดหอม ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด

มีสารต้านมะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ ป้องกัน โรคหวัด หัด มี Vitamin D สูงมาก ช่วยเสริม

กระดูกและฟันให้แข็งแรง + ขึ้นฉ่าย ช่วยขยายหลอดเลือด และลด ความดันโลหิต ทำให้เจริญอาหาร ช่วยขับปัสสาวะ และรักษาโรคทางเดินติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

ทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ บำรุงประสาท

กระดูกและฟัน มีแคลเซียมสูง

มาม่าคัพ

ออเรียนทัล คิตเชน เส้นสไตล์บะหมีส่ ด รสชาติตะวันออก


ask

yourself +

เรื่อง : LuckyAries

จูบให้อย่ า งไร ซาบซึ้งตรึงใจ

31 วัน

กับนิสัยสมาชิกครอบครัว

13 เมษายน ได้กลายเป็นอีกหนึ่ง วันสำคัญของครอบครัว ทีท่ ำให้ สมาชิ ก หั น หน้ า เข้ า ปรองดอง และแชร์ความสุขร่วมกัน เวลา และโอกาส อาจช่วยกระตุ้น ความรั ก ความผู ก พั น ให้ แน่ น แฟ้ น แต่ สิ่ ง สำคั ญ มากกว่าคือ ความเข้าใจ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานหมายเลข หนึ่ ง ของความรั ก ในทุ ก หมวดหมู่ และถ้าคุณอยาก จะได้รับ และแสดงความรัก ที่ยั่งยืน มั่นคง ทางลัดที่ดีคือการรู้จักเขา รู้จักเรา และ นี่คือ นิสัยสำคัญจาก 31 วันเกิด ที่ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว ที่จะช่วยให้คุณ เรียนรู้ และเข้าใจใครทุกคน รักความสมบูรณ์แบบ อิสระ กล้า พูด กล้าแสดงออก และมีความเป็น ตัวของตัวเองสูง มีอารมณ์รุนแรง ดื้อรั้น

จูบจุ๊บๆ นี่ละคือโฟร์เพลย์ชั้นดีที่นำไปสู่เซ็กซ์เร่าร้อนหลอมละลาย แค่เอา ปากบดเบียดขยี้กันก็ใช่ว่าจะจูบเป็น การจูบที่ดีต้องมีลีลาที่ชวนให้คนถูกจูบ เกิดอารมณ์ออ่ นระทวยราวกับต้องมนต์ หากลีลาจูบไม่เอาอ่าวมีแต่ออกทะเล ดั ง นั้ น การจู บ ต้ อ งมี ค วามหมายและให้ความรู้สึกที่พุ่งจี๊ดเข้าหัวใจแบบ ไม่ทนั ตัง้ ตัว หรือจะใช้วธิ เี นิบนาบค่อยๆ เร้าอารมณ์ให้ระอุกไ็ ด้ แล้วแต่ความ สามารถเฉพาะตัวค่ะ ต่อไปนีค้ อื เทคนิคการจูบ ทีส่ ร้างความประทับใจไม่รลู้ มื

มีความคิดสร้างสรรค์ ปากตรง กับใจ คิดอย่างไรพูดอย่างนัน้ หาก ถูกบังคับจะยิ่งทำสิ่งตรงกันข้ามประชด การพูดจาดูเป็นหลักการ มีความ รับผิดชอบสูง ไม่ชอบการโกหก ชอบ เรียกร้องความสนใจจากคนรอบๆ ข้าง มองโลกในแง่ดีมีเหตุมีผล ชอบ การผจญภัยโลดโผน ต่อต้านรุนแรง ต่อการถูกสั่ง การถูกบังคับ

จูบช็อกโกแลต:

ลองอมช็อกโกแลตหอมๆ ชั้นดีให้ละลาย ในปากแล้วจูบกับหวานใจ การกินก็เหมือนการจูบนัน่ แหละ คือให้ ความรู้สึกเหมือนเคมีในร่างกายวิ่งปรู๊ดปร๊าดไปทั่ว ยิ่งถ้าจูบไปด้วยและมี ช็อกโกแลตซึมซาบอยู่ในปาก...ความสุขจะดับเบิ้ลเป็นสองเท่าเลยเชียว

ต้องการความอบอุน่ จากครอบครัว สูง อยู่ได้ด้วยความรัก มักมองหา และคาดหวังความรักจากคนรอบตัวเสมอ

พริว้ ลิน้ ละเลียด:

ชอบแสวงหา และเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ด้ ว ยตั ว เอง ขี ้ ส งสาร อารมณ์ อ่อนไหวง่าย จนดูเหมือนไม่มั่นใจ มีความคิด ตรงไปตรงมา

เหยียดลิน้ ออกไปให้ตรงและแข็งแรงมัน่ คง จากนัน้ ค่อยๆ วาดลีลาละเลียดลิน้ ไล้ไปให้ทว่ั ริมฝีปากของอีกฝ่าย คำแนะนำคือ ทำอย่างช้าๆ เพื่อสร้างอารมณ์วาบหวิวหวามไหวใจระรัว

ขบแทะและเล็ม: พรมจูบจุ๊บๆ ด้วยลีลาการขบ ดูด และตอดริมฝีปาก

ทัง้ บนและล่างของเขาให้ถว้ นทัว่ วิธนี เ้ี หมือนเป็นการดึงสัญชาตญาณของสัตว์ ในด้านพิศวาสบาดจิตออกมาใช้ นอกจากนั้นการดูดยังทำให้เลือดไหลเวียนมาที่ ริมฝีปาก ทำให้เจ้าของริมฝีปากตอบสนองรสสัมผัสได้ดียิ่งขึ้น

ลีลามือ: ขณะที่จูบกันอย่าง ดู ด ดื ่ ม นั ้ น ต้ อ งแน่ ใ จว่ า มื อ ไม้ ไม่ได้อยู่เฉย ควรให้มันแสดงบทบาทด้วย เพื ่ อ ความโรแมนติ ก แบบสุ ด ยอด ขอแนะนำให้ใช้สองมือประคองใบหน้า ของอี ก ฝ่ า ยไว้ ใ นอุ ้ ง มื อ ถ้ า ต้ อ งการ แสดงออกถึงอารมณ์ระอุที่คุกรุ่น ให้ไล่นิ้วไปตามแนวผมของเขา หรือสอดนิ้วเข้าไปในผมนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่ชอบ จากนั้นเลื่อนมือ ลูบไปตามแผ่นหลังลงไปทีก่ น้ กุมก้นเอาไว้แล้วกดเข้ามาแนบตัวเรา เป็นการเน้นให้รู้ว่าอารมณ์กำลังร้อนได้ที่แล้ว

เรียบร้อย อ่อนหวาน มีมนุษยสั ม พั น ธ์ ด ี ขี ้ เ หงา อารมณ์ แปรปรวนง่าย ชอบเป็นศูนย์รวมความสนใจ

ฉากจูบทีย่ าวนานทีส่ ดุ เป็น ของ เจน ไวแมน กับ

รีจสี ทูมยี ์ ในหนังเรือ่ ง

You’re in the Army Now ปี 1941

ทั้ ง คู่ จู บ กั น นานถึ ง

185 วินาที

จูบเพอร์เฟ็กต์:

ผลัดกันสาธิตการจูบที่ตัวเองคิดว่า เพอร์เฟ็กต์ให้กนั และกันได้รบั รู้ ก่อนหน้าจะแสดงให้อกี ฝ่ายดู ควรทดลองกับตัวเองจนแน่ใจแล้วว่าเวิรก์ ชัวร์ การที่ได้ค้นคว้าทดลองด้วยตัวเอง และเอามาแสดงให้เขาดู จะช่วยให้อีกฝ่ายเกิดอารมณ์วาบหวิวกระแทกใจ จนอยากลองจูบเองบ้าง

แผนทีก่ ารจูบ: อย่าหยุดการจูบไว้แค่ริมฝีปากเท่านั้น ลองร่างแผนที่ที่จะพรมจูบทั่วเรือนร่างของ

เขาบ้าง ขอแนะนำให้มุ่งความสนใจไปยังบริเวณที่ปกติมักถูกละเลย เช่น ข้อพับเข่า ข้อมือด้านใน และ แนวขอบกางเกงชั้นใน ซึ่งอยู่ด้านในของสะโพก และเป็นบริเวณที่เซ็นซิทีฟสุดยอด เคล็ดลับคืออย่าโฟกัสแค่ สิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำกับพื้นที่บริเวณนี้ แต่ให้ละเลียดความรู้สึกด้วยว่า ริมฝีปากได้สัมผัสกับความวาบหวาม ชวนหวิว...ทำไปใจก็เต้นรัวไปด้วย o

ชอบความสมบูรณ์แบบ ฉลาด จนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม แต่จิตใจ อ่อนไหว รับรูค้ วามปรารถนาดีจากคนข้างเคียง ได้ง่าย สุภาพเคร่งขรึม เจ้าความคิด มีพรสวรรค์ในการอธิบาย หรือเล่า เรื่องต่างๆ ให้เข้าใจง่าย แม้จะขี้อาย แต่ชอบ ให้คำปรึกษา รั ก สั น โดษ เข้ ม แข็ ง เด็ ด ขาด กล้าตัดสินใจกล้าสู้ในสิ่งที่ต้องการ จนมั ก ถู ก มองว่ า เป็ น คนแสดงอำนาจและ เจ้าอารมณ์ ซือ่ ตรง และปราศจากเล่หเ์ หลีย่ ม มี อ ารมณ์ ศ ิ ล ปิ น ช่ า งฝั น เป็ น

นักสร้างสรรค์สิ่งที่ชอบให้คนเอาใจ มีอารมณ์ขนั เปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ ช อบอยู ่ น ิ ่ ง รั ก ความยุ ต ิ ธ รรม หากไม่พอใจจะแสดงชัดเจนทีเดียว นิสัยอ่อนโยน มีความรับผิดชอบ สูงมาก มีเมตตากับทุกคนจนบางครัง้ โดนหลอกได้งา่ ย เพราะความใจอ่อนเป็นเหตุ อ่อนหวาน ขี้เกรงใจ ช่างเอาอกเอาใจ มองโลกในแง่ ด ี ใจกว้ า ง มีเหตุ ผ ลยอมรั บ ความเป็ น จริ ง ในเรื ่ อ งต่ า งๆ ได้เป็นอย่างดี อุ ป นิ สั ย เป็ น คนใจอ่ อ นขี้ ง อน

ที่ ช อบแสดงออกว่ า เก่ ง ร่ า เริ ง รักอิสระ จนบางครั้งต้องทำอะไรแผลงๆ เพื่อ คำชื่นชม

คุณเป็นคนจริงใจที่เห็นชีวิตมีค่า และใช้ คุ้ ม ค่ า ชอบการโลดโผน ผจญภัย การแก้ปัญหา และสามารถคาดการณ์ ต่างๆ ได้ดี บุ ค ลิ ก ผู้ น ำ ฉลาดมี ไ หวพริ บ

น่ า เชื่ อ ถื อ โน้ ม น้ า วจิ ต ใจคนเก่ ง ภายนอกดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แต่ข้างในอ่อนไหว เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจ เจ้าระเบียบ จริงจังต่อ สิง่ รอบๆ ตัวจนอารมณ์เสีย หงุดหงิด ง่ายอยู่เสมอๆ แต่ก็จิตใจดีชอบช่วยเหลือทุกคน อดทนต่ออุปสรรคไม่ว่าจะรุนแรง เพี ย งใด เปี ่ ย มด้ ว ยความมานะ พยายาม กำลังความเมตตา และกำลังสติปญ ั ญา ฉลาด เจ้าอารมณ์ ปกติจะสุภาพ เรียบร้อยและผ่อนปรนแต่จะระเบิด อารมณ์รุนแรงถ้าถูกดดันมากๆ เจ้าเสน่ห์ ช่างเก็บจับรายละเอียด ต่ า งๆ มี พ รสวรรค์ ใ นการสร้ า ง มิตรภาพ แก้ไขสถานการณ์ตงึ เครียดได้ดว้ ยความ นุ่มนวล มีปฏิกิริยาตอบสนองไว ชอบใช้ เหตุผลในการตัดสินใจ และมีนิสัย คงเส้นคงวาซ่อนอยู่ในความอ่อนไหวเปราะบาง บุคลิกภาพสง่า มั่นคง เชื่อมั่นสูง ไว้ตวั และดือ้ รัน้ แต่ออ่ นโยนรักดนตรี และศิลปะ ไม่เปลี่ยนหลักการโดยไม่มีเหตุผล มีเสน่ห์ ช่างเอาใจทั้งบุคลิกและ การพู ด มากน้ ำ ใจ พร้ อ มที ่ จ ะ ช่วยเหลือทุกคนด้วยไมตรีจิตโดยไม่สนใจการ ตอบแทน มีสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ เป็นเลิศแต่ไม่ชอบอวด ชอบความ ท้าทาย สร้างความสนุกสนาน แต่อ่อนไหวง่าย สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย ความฉลาด สุขุม มองการณ์ไกล และมีกำลังใจที่เข้มแข็งมั่นคง ซื่อสัตย์ยุติธรรม มีความสามารถ พิเศษในการแยกแยะ สิ่งที่ถูก-ผิด มีเมตตาสูงต่อคนทีถ่ กู ต้อง ตามทำนองคลองธรรม นิสัยสบายๆ ไม่ยึดติดกฎเกณฑ์ จิ ต ใจอ่ อ นโยน สงสารคนง่ า ย รักคนง่าย ชอบความสะดวกสบาย แต่ขี้เหงา ชอบประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น หมกมุ ่ น

จนไม่สนใจสังคมภายนอก แต่ความ สันโดษก็ทำให้มีเสน่ห์น่าหลงใหล ฉลาดและมีความมัน่ ใจในตัวเอง สูง มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี เรียนรูเ้ ร็ว ทันคน และมีความเด็ดขาดน่าเกรงขาม แต่ขาดเสน่ห์ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบอยู่ ท่ามกลางเพื่อนฝูง แต่มักจะขาดความเชื่อมั่นใน ตนเอง o


21

relation tip

+

เรื่อง : Jadsica

ตราบใดที่เหรียญมีสองด้าน ความรู้สึกของคนเราก็คงไม่ต่างกัน

มีรัก ก็มีไม่รัก มีสุข ก็ต้องมีทุกข์ แต่ความรู้สึกของคนที่กำลังอินเลิฟ

คงหวังจะเห็นเหรียญเฉพาะด้านที่ตัวเองชอบ และภาวนาให้เห็นเฉพาะด้านที่ สุขสมหวังในชีวิตเท่านั้น จึงเป็นเหตุของความผิดหวังและรับไม่ได้เมื่ออีกด้าน

ของเหรียญถูกพลิกขึ้น ความรั ก เป็ น ความรู ้ ส ึ ก พิเศษที่เกิดขึ้นจากคนสองคน ที ่ ห ล่ อ หลอมอารมณ์ แ ละ เหตุผลมากมายเข้าไว้ด้วยกัน และตราบใดที่แต่ละคนยังมี มุมมองในเรื่องต่างๆ ไม่เหมือนกัน จึงไม่ใช่เรื่องผิดที่จะไม่มีอะไรถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด เพราะ

ถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งมีมุมมองความเป็นจริงแบบสุดขั้ว หรือบังคับให้อีกฝ่ายมองเห็นเหรียญ

ด้านเดียวกับตัวเองตลอดเวลา ไม่นานปัญหาก็จะเข้ามายุติความสัมพันธ์ลง เหรียญด้านลบที่สื่อถึงความรู้สึกให้เกิดความคิดเชิงลบต่อกันในเรื่องของการพูดจา

เป็นปัจจัยหลักๆ และอันดับต้นๆ ของการเร่งปฏิกิริยาแตกสลายความสัมพันธ์... บางขณะเขาอาจงานเยอะจนต้องโทรศัพท์มายกเลิกเดทดินเนอร์กับคุณกะทันหัน ในขณะที่ คุณแต่งตัวสวยรอเวลาอยู่ ซึ่งนั่นทำให้คุณดื้อรั้นไม่ฟังเหตุผล และพยายามตื๊อให้เขามาให้ได้

จนเขาต้องเอ่ยคำว่า ‘รำคาญ’ และคุณเองรูส้ กึ เสียใจกับคำพูดสัน้ ๆ คำนัน้ ของเขา จนเก็บเอาไปคิด และสรุปกับหัวใจตัวเองว่าไม่สามารถที่จะรักเขาได้อีกต่อไป ความคิดอัตโนมัติส่วนใหญ่เป็นความคิดเชิงลบ เป็นซาตานตัวน้อยที่กำเนิดขึ้นเมื่อถูกขัดใจ

หรือทำให้เสียใจโดยจะเปิดประตูออกมาแบบไม่เคยเคาะ และมักจะเปิดออกมาอย่างรวดเร็ว ภายในเสี้ยววินาที เมื่อมีสัญญาณความคิดอัตโนมัติที่มีลักษณะดังนี้ + คำพูดหรือภาพที่อยู่เหนือสิ่งที่คิดหรือวางแผนไว้ + คำพูดหรือภาพแห่งความทรงจำของสิ่งที่ไม่ชอบที่เคยเกิดขึ้นในอดีต คำว่า ‘รำคาญ’ ที่ออกมาจากปากของเขาเป็นคำพูดซึ่งคุณไม่ได้เตรียมตั้งรับไว้ก่อน ในขณะที่ คุณวางแผนไว้ว่า คุณจะมีความสุขกับเขาภายใต้บรรยากาศที่สุดวิเศษ แต่ทุกอย่างพังลงเพียง

คำพูดเดียว แต่...ถ้าคุณเอาคำคำนั้นวิเคราะห์ให้ดี เขาไม่ได้รำคาญที่จะรักคุณ แต่เขารำคาญ

แม่ผู้หญิงงี่เง่าคนหนึ่งที่ไม่ยอมฟังเหตุผลมากกว่า และถ้าคุณไม่อยากเป็นแม่ผู้หญิงงี่เง่า ก็แค่เงียบ และกลับบ้านไปนอน แล้วค่อยโทรศัพท์ไปถามไถ่แสดงความเป็นห่วงเขาในตอนเช้า สถานะของ คุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นแม่นางฟ้าผู้อารีที่เขาเฝ้าโหยหาอยู่ทุกลมหายใจ ตราบใดที่คุณนึกอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังในชีวิตและถือเหรียญด้านไหนอยู่ ถ้าเหรียญนั้นไม่ ส่งผลให้คุณมีความสุขก็เพียงพลิกเหรียญอีกด้านขึ้นมาใช้ และอย่ามองว่าเป็นเรื่องยาก เพราะจริงๆ คนที่ถือเหรียญก็คือตัวคุณเอง o

เลือกด้านที่ ‘สุข’


22 horoscope+

เรื่อง : ธันยมัย - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์

การพยากรณ์แห่งดวงดาว E-mail : katekate007@hotmail.com

www.tanyamai.com

คําพยากรณ์สําหรับวันที่ 01-30 เม.ย. 52

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ทั่วไป มีเรื่องให้ต้องปวดหัวบ้างค่ะ เป็นเกี่ยวกับความยุ่งเหยิงของญาติพี่น้อง มีเรื่องให้ต้องคอยช่วยสะสางตลอดเวลา การงาน ก็ไม่รา้ ยแรงอะไรค่ะ เหนือ่ ยแบบทรงตัว แต่ความคิดทีอ่ ยากจะเปลีย่ นงาน ย้ายงานมีเด่นเชียว ความรัก ดูงอ่ นแง่น ขึ้นนะคะ เหมือนกับว่าช่วงนี้เอะอะอะไรก็มีแต่เรื่องเพื่อน เรื่องสังคมของเขา ดูแล้วให้ความสำคัญเราน้อยไปหน่อย การเงิน มีโชคค่ะ หากทำงาน หรือได้เจรจางานกับคนที่มีเครื่องแบบ ทำงานเกี่ยวกับเด็ก คาดว่าจะทำเงินได้มากเชียว สุขภาพ ไม่คอ่ ยมีอะไรให้เป็นห่วง มีแต่เรือ่ งปวดหัวจีด๊ ๆ มาทำให้หงุดหงิดเป็นระยะๆ

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ราศีเมถุน (GEMINI)

ราศีสิงห์ (LEO)

ราศีกันย์ (VIRGO)

ทั่วไป มีการขยับขยาย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ช่วงนีไ้ ด้เพือ่ นใหม่ สังคมใหม่ๆ เพียบ การงาน เริม่ ดี ไม่มีอะไรให้น่าหนักใจ กระตุ้นโชคด้านการงานด้วย การจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย และให้หาม้าสวยๆ มา ตั้งเพื่อให้มีจังหวะดีๆ ในเรื่องงานดูนะคะ ความรัก มีเกณฑ์ทจ่ี ะเกิดรักซ้ำซ้อน ได้พบรักใหม่ ประเภททีว่ า่ เจอปุ๊บ ก็ปิ๊งปั๊บเลยล่ะ แต่คนนี้ญาติผ้ใู หญ่ท่านจะยัง ไม่ค่อยปลื้มค่ะ การเงิน ว้าว!! จัดว่าดีนะคะ เรื่อง เงินเก็บคงยังไม่ใช่นกั หรอก แต่เรือ่ งการทำเงินทีเ่ กีย่ วกับ การขายเนีย่ ดีเอาเรือ่ ง เรียกว่ายอดขาย ค่าคอมฯ เป็น ที่น่าพอใจเชียวค่ะ สุขภาพ อาการเจ็บคอ ลำคอ อักเสบ และเรื่องอาการปวดหัว เนื่องจากอากาศอัน ร้อนระอุคะ่ 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทัว่ ไป มีเรือ่ งของคนทางบ้านให้เป็นห่วงค่ะ อาจได้รบั ข่าวที่ทำให้ไม่สบายใจ แถมงานนี้ต้องออกโรงช่วยเหลืออีกตามเคย การงาน งานยุ่งมากค่ะ เหมือนๆ กับว่าจัดตารางไม่ค่อยจะลงตัว ทำไม่ทัน มีคนติดต่อ หรือว่าจ้างให้ทำงานพิเศษเพียบ ความรัก ดูเนือยๆ ลงไปหน่อยค่ะ และเหมือนกับว่าจะไม่คอ่ ยได้เอาใจใส่ กันมากนัก ระวังเรือ่ งการมีปญ ั หากับญาติทางฝ่ายเขา เอาไว้หน่อยนะ การเงิน ค่อนข้างคล่องมาก มีเข้ามา ให้จับจ่ายสนุกมือ มีโอกาสที่จะเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่อง การซื ้ อ ขายคอนโด หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ด่ น ค่ ะ สุขภาพ ยังมิวายต้องต่อสู้กับการรีดน้ำหนักนะคะ และก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับไขมัน และอาการเหน็บชา ปวดตึง ปวดหลังเอาไว้ดว้ ย

ราศีพิจิก

(SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย. ทั่วไป คุณอยากทำอะไรเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัย ไม่คิดโยกย้าย ก็น่าจะกำลังเล็งๆ หาบ้านหลังใหม่ การงาน เหนื่อยค่ะ ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมาก การบริหารทีมงานใหม่ๆ หรือการทำงานร่วมกับคน ใหม่ๆ เล่นเอาปวดหัวเหมือนกัน ความรัก คนรักดู อารมณ์เสียบ่อยขึ้น ทำให้อาจมีเรื่องทะเลาะหรืองอน ได้บ่อยๆ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบง้อซะด้วยสิ เลยทำให้ ปัญหามันคาราคาซัง การเงิน ก็ยงั ถือว่าดีคะ่ แต่เรือ่ ง หมุนเงิน หรือการใช้เงินเกินตัวเนี่ยเด่นมาก มีเรื่อง หรือมีของต้องให้ได้ใช้เงินอยู่ตลอด สุขภาพ ช่วงนี้ ต้องระวังสุขภาพให้มากๆ ค่ะ มีเกณฑ์เจ็บป่วยมาก เอาการ เป็นๆ หายๆ และก็ให้ระวังเรื่องการเดินทาง เอาไว้ให้มากๆ ด้วย

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.

22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทัว่ ไป ช่วงนีช้ วี ติ ยุง่ เหยิงค่ะ เป็นเหมือน messenger เลย มีแต่เรื่องการเดินทาง ไปโน่นมานี่ การงาน อาจจะได้ย้ายโต๊ะทำงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือได้เครื่องใช้ไม้สอยเกี่ยวกับการงานอันใหม่ เนื้องานโดยทั่วไป ก็ยังจัดการได้ดีพอสมควรค่ะ ความรัก ระวังเรื่องการมีปากเสียงกันขั้นรุนแรง เหมือนกับว่าความลับมันถูกเปิดเผย ค่อยๆ พูด กันดีๆ ค่ะ การเงิน นิง่ พอสมควร มีเรือ่ งให้ตอ้ ง ไปขอเงินญาติผใู้ หญ่ใช้อกี ต่างหาก เจอภาวะต้อง หมุนเงิน หรือต้องหาเงินทุนไปทำอะไรสักอย่าง สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับเส้นเหมือนเคยค่ะ และก็ให้ ระวังเรือ่ งการนอน การพักผ่อน ทีเ่ หมือนกับว่าจะ นอนหลับไม่คอ่ ยสนิทเท่าไหร่ ทำให้เพลียบ่อยๆ 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่วไป จะมีปัญหากวนใจจากคนสนิท แก้ไม่จบ ไม่ รู ้ ว ่ า ทำไมชอบทำตั ว ให้ ม ี ป ั ญ หาอยู ่ เ รื ่ อ ย การงาน ยุง่ วุน่ วายดีและหากมีโอกาส หรือได้รบั มอบหมายให้เข้าคอร์สอบรมอะไรเพิ่ม ให้รีบไป ด่วนเลยค่ะ เพราะจะได้อะไรดีๆ กลับมาเพียบ ความรัก ก็จัดว่าดีสำหรับสาวโสด แว่วๆ ว่า จะได้พบรักจากเรื่องงานกับหน่วยงานใหม่ๆ จะ ทำให้ได้พบคนรักกับเขาด้วยล่ะ การเงิน ยังคง โอเคค่ะ แต่เพื่อนเก่าแก่ที่หายหน้าหายตากันไป นาน ติดต่อเข้ามาขอหยิบยืมซะงัน้ สุขภาพ เรือ่ ง เกี่ยวกับโรคติดต่อจะเด่นนะคะ ระวังเรื่องลำไส้ อักเสบ อาหารเป็นพิษเอาไว้หน่อย และจะได้รับ ข่าวการเจ็บป่วยของญาติผใู้ หญ่คะ่

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค. ทั่วไป เรื่องการเดินทางไกลเด่นค่ะ อาจเป็นการ เดินทางที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าจะต้องไปให้ได้ การงาน จะได้รบั งานทีต่ อ้ งเพิม่ ความรับผิดชอบ มากขึน้ อีกระดับ หรือได้รบั ให้ทำงานเพิม่ แต่งานนี้ มีแต่คณ ุ เท่านัน้ ทีเ่ จ้านายเขาไว้ใจ ความรัก ดาว เรื่องการตกหลุมรัก การพบรัก หรือถูกจีบเด่น มากๆ การเงิน การลงทุน การทำการค้าดูเด่น ถึงแม้เม็ดเงินมันยังไม่ค่อยเท่าที่คุณคาดหวัง แต่ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะดีขน้ึ ในเร็วๆ นีแ้ น่นอน ระวังเรือ่ ง การเก็ ง กำไรเกี ่ ย วกั บ หุ ้ น ไว้ ห น่ อ ย อาจทำให้ บาดเจ็บเรื่องการเงินได้ สุขภาพ ไม่ค่อยจะมี อะไรให้น่าห่วงค่ะ ระวังเรื่องตะคริว เหน็บชา และเรือ่ งเกีย่ วกับแข้งขานิดหน่อยก็พอค่ะ

ทั่วไป ว้าว!! เป็นช่วงที่จะมีเพื่อนใหม่มากหน้าหลายตา แถมเป็นเพื่อนที่คบได้ซะด้วย และ หนึ่งในนั้นอาจได้รับโปรโมชั่นเป็นเพื่อนสนิททางหัวใจได้ด้วย การงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการ สะสางงานคัง่ ค้างเก่าๆ ค่ะ ต้องรีบจัดการให้เสร็จหน่อยแล้ว เพราะอีกไม่นานจะถูกเรียกตัวไป รับงานชิน้ ใหม่แหงๆ งานเข้า งานเข้าค่ะ ความรัก หากเป็นรักเดิมมันดูคอ่ นข้างน่าเซ็ง น่าเบือ่ ไม่คอ่ ยมีอะไรเร้าหัวใจ แต่หากเป็นรักใหม่ละก็ ช่วงนีห้ วือหวาพอสมควร การเงิน ค่อนข้างดี แต่เรือ่ งการจับจ่ายมาแรงไม่แพ้กนั รายจ่ายเกีย่ วกับเรือ่ งท่องเทีย่ ว และการเดินทางจะเด่นค่ะ สุขภาพ ระวังเรือ่ งเกีย่ วกับเส้นเลือดต่างๆ เลือดกำเดาไหลได้บอ่ ย และก็ให้ระวังเรือ่ งบาดแผล เรือ้ รัง แผลติดเชือ้ ต่างๆ ให้มากค่ะ

ราศีมีน (PISCES)

ราศีกรกฎ (CANCER)

22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่วไป มีเรื่องให้ต้องปวดหัวเกี่ยวกับบุตร หรือ บริวาร และช่วงนี้เรื่องการทำสัญญา หรือการ ตกปากรับคำเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ต้องระวัง ให้มาก การงาน การประสานงาน การติดต่อ งานต่างๆ ค่อนข้างได้รับข่าวดี เป็นด้านบวก แต่เรือ่ งการทำงานกับลูกน้อง และคนในหน่วยงาน ดูนา่ ปวดหัว ความรัก จะให้ดกี ด็ ไี ด้คะ่ หากไม่มี เรื่องเงินๆ ทองๆ มาเกี่ยวข้อง ช่วงนี้อาจมีเรื่อง หงุ ด หงิ ด ใจเกี ่ ย วกั บ การใช้ เ งิ น ของคนรั ก ค่ ะ การเงิน มีเรือ่ งให้ตอ้ งจับจ่าย หรือใช้เงินค่อนข้าง มาก และอาจได้ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของตกแต่ง หรือเครื่องออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับผิวหนัง ผดผืน่ และสิวเด่นค่ะ

ราศีตลุ (LIBRA)

23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทัว่ ไป จะได้รบั ความอึดอัดใจ ตัดสินใจช่วยเหลือ หรือออกหน้ารับรองใครต้องระวังให้มากเพราะ อาจมีเรือ่ งต้องตามชดใช้ให้กนั ภายหลัง การงาน จัดว่าดีค่ะ แต่เหนื่อยกับการคุยเรื่องตัวเลข การ จัดงบ ที่ทำให้คุณต้องเหนื่อยหัวใจ หาข้อสรุป ไม่ได้สักที ความรัก ค่อนข้างดี เป็นช่วงที่จะทำ คะแนนต่ อ ญาติ ข องคนรั ก เหนื ่ อ ยและดู น ่ า รำคาญหน่อย แต่แววว่าจะได้ไฟเขียวในเร็วๆ นี้ การเงิน มีเรื่องต้องให้เงินคนในบ้านเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน จะชักชวนให้ลงทุน กับคนสนิทใกล้ตัว สุขภาพ ระวังอุบัติเหตุ ลื่น หกล้ม สำลักน้ำ หรือการเดินทางทางน้ำ และ ทางอากาศ ตกเครือ่ ง ตกเรือประมาณนีล้ ะ่ ค่ะ

ราศีมงั กร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค. ทัว่ ไป จะได้รบั ข่าวไม่คอ่ ยดีเกีย่ วกับเรือ่ งเพือ่ นฝูง มิตรสหาย และอาจได้รับภาระในการช่วยเหลือ พวกเขา การงาน ระวังจะมีปัญหากับหัวหน้า หรือผูบ้ งั คับบัญชา เกิดจากข้อคิดเห็นทีไ่ ม่ลงรอย กัน ความรัก อาจมีเรื่องให้ต้องไปช่วยเหลือ คนรักหน่อย ช่วงนี้เขาดูเครียด และเจอมรสุม หลายด้าน ระวังเรื่องการมีปากเสียงให้มากๆ การเงิน มีโชคเกีย่ วกับเรือ่ งบ้าน ทีอ่ ยูอ่ าศัย โชค จากการย้ายบ้าน หรืออาจได้ตกแต่งบ้านใหม่ ช่วงนี้เรื่องการเงินยังคงพอจัดการได้ และอาจได้ รั บ เบี ้ ย พิ เ ศษ หรื อ เงิ น ปั น ผลที ่ ล งทุ น เอาไว้ สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับลำคอเด่นค่ะ ลำคออักเสบ เสมหะเยอะ และก็เรือ่ งเกีย่ วกับตะคริว เหน็บชา 19 ก.พ. - 20 มี.ค.

ทัว่ ไป จะมีการเปลีย่ นแปลง การโยกย้ายทีเ่ ด่นชัด มันเหมือนถูกกดดันจนต้องเปลีย่ น ระวัง เรื่องการมีปัญหากับญาติพี่น้องเรื่องเงินทองด้วยค่ะ การงาน ค่อนข้างเด่นไปในเรื่องการ เปลีย่ นงาน การย้ายงาน หรือการลาออกนะคะ ความรัก หากเป็นคนรักทีอ่ ยูไ่ กลกัน หรือ ไม่ค่อยได้พบกัน เร็วๆ นี้คนรักของคุณจะเดินทางมาหา ทั่วๆ ไปก็ไม่มีอะไรหวือหวา เหมือนกับว่าคุณให้ความสำคัญกับเรือ่ งอืน่ มากกว่าแล้วซะงัน้ การเงิน เรือ่ งการใช้เงินเพือ่ การลงทุนเด่นค่ะ เป็นไปได้ว่าช่วงนี้อยากทำอะไรเอง ไม่อยากเป็นลูกจ้าง จึงคิดหาธุรกิจ ใหม่ๆ มาทำ จึงต้องควักเงินมาเพื่อลงทุนนั่นแหละค่ะ สุขภาพ เรื่องเหน็บชา ตะคริว ปวดเมือ่ ย และเรือ่ งเกีย่ วกับอาการปวดหัว ไมเกรนกำเริบเด่นหน่อยค่ะ


eating out

23 +

เรื่อง : iD11

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ร้านกาแฟบรรยากาศน่ารักนี้ ถึงแม้แรกเริ่มจะเน้นไปที่เมนู กาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ แต่เนื่องจากลูกค้าเรียกร้อง อยากลองชิมอาหารดูบ้าง จึงทำให้ทางร้านเพิ่มเมนู อาหารขึ้นมา ซึ่งพอลูกค้าได้ ลิ้มลองก็ติดใจในรสชาติที่อร่อย ไม่แพ้เครื่องดื่มเลย สำหรับสไตล์ การตกแต่งร้านเน้นสีสดใสอย่าง ชมพู ฟ้า และเหลือง เบรกอารมณ์ให้ดูอบอุ่นด้วยผนัง สีน้ำตาล ช่วยให้ได้อารมณ์ของร้านกาแฟได้เป็นอย่างดี ด้วยความที่เจ้าของร้านชอบเดินทางท่องเที่ยว และเก็บ สะสมของที่ระลึกจากสถานที่ต่างๆ ที่ได้ไปเยือน จึงเกิดปิ๊ง ไอเดียเก๋ขึ้นมาด้วยการนำของที่เต็มไปด้วยความทรงจำ เหล่านั้น มาใช้ประดับตกแต่งให้อารมณ์ของร้านดูอบอุ่น และกุ๊กกิ๊กมากขึ้น สมกับชื่อของร้าน Café Deco ในส่วนของอาหารมีทงั้ แบบอินเตอร์และอาหารไทย ซึ่งไม่เพียงแต่รสชาติจะอร่อยแล้ว ยังสร้างสรรค์อีกด้วย อย่างเช่น ราดหน้าเส้นทอด ทูน่าสติ๊ก แกงเขียวหวาน และแกงกะหรี่ไก่ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีเบเกอรี่รสชาติอร่อย อย่างเค้กช็อกโกแลตหรือคุกกี้ต่างๆ ไว้ให้ได้เลือกชิมกัน ตอกย้ำความอร่อย...ตอกย้ำด้วยคาร์เนชัน ขอแนะนำเมนูเด็ด แกงกะหรีไ่ ก่ สะโพกไก่ชนิ้ ใหญ่เนือ้ นุม่ ผัดคลุกเคล้ากับเครือ่ งแกงกะหรีแ่ ละกะทิสด ปรุงรสอีกนิด เสิรฟ ์ พร้อมอาจาด o

เคล็ดลับสำคัญคือ ในการทำน้ำแกงกะหรี่ ให้อร่อย คือ การใช้นมข้นจืดคาร์เนชันมาช่วย เพิม่ รสชาติให้หอม กลมกล่อม ด้วยการใส่ลงไปในขัน้ ตอนหลังจากผัดไก่กบั เครือ่ งแกงกะหรี่ และกะทิสดแล้ว เทคนิคนีจ้ ะช่วยให้รสชาติของแกงกะหรีเ่ ข้มข้นขึน้ อีกทัง้ ยังลดการใช้กะทิสด ซึง่ ทำให้รสชาติไม่หนักมาก เหมาะสำหรับคนทีก่ งั วลในเรือ่ งสุขภาพ

แกงกะหรี่ ไก่ Food Note ร้านอาหาร เปิดบริการ สถานที ่ โทรศัพท์

Café Deco 10.00-22.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน) The Place Apartment อุดมสุข 60 กทม. 081-643-7882


to go 24 where + เรื่อง : iD11

ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

พักผ่อนวันสบายที่

Kong Garden Resort หากเอ่ ย ถึ ง สถานที ่ ท ี ่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความเขี ย ว

ชอุ ่ ม ของแมกไม้ แ ละอากาศเย็ น สบายๆ ท่ามกลางขุนเขา แน่นอนว่าเขาใหญ่คงจะเป็น สถานที ่ ห นึ ่ ง ที ่ แ วบเข้ า มาในหั ว สมองของ ใครหลายๆ คนเป็นแน่ หากใครกำลังคิดจะ แอบไปชาร์จแบตฯ ที่เขาใหญ่ WP ขอแนะนำ ก้ อ งการ์ เ ด้ น รี ส อร์ ต รี ส อร์ ต น่ า รั ก ใน บรรยากาศสบายๆ สไตล์ธรรมชาติซง่ึ อยูไ่ ม่ใกล้ ไม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ ขั บ รถเพี ย ง 2 ชั ่ ว โมง ก็ถึงแล้ว ก้องการ์เด้น รีสอร์ต เป็นรีสอร์ตขนาด กะทัดรัด มีทั้งแบบห้องพัก ไปจนถึงบ้านพัก หลั ง เล็ ก ๆ ด้ ว ยความที ่ แ ต่ เ ดิ ม นั ้ น เป็ น ไร่ ก้องธรนินทร์ จึงทำให้พื้นที่ของรีสอร์ตแห่งนี้ กว้างมากถึง 36 ไร่ โดยพื้นที่บริเวณรอบๆ

รี ส อร์ ต ถู ก รายล้ อ มไปด้ ว ยสวนต่ า งๆ ถึ ง

4 สวน นั่นก็คือ สวนสมุนไพร สวนหย่อม สวน พรรณไม้หอม และสวนผลไม้ แถมยังมีทางไว้ สำหรั บ ปั ่ น จั ก รยานให้ ไ ด้ อ อกกำลั ง กายกั น เพลินๆ อีกด้วย ในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด 16 ห้องพัก หลายแบบหลายสไตล์ให้คุณเลือก ตามต้องการ อย่าง ก้องการ์เด้นดีลักซ์ที่เหมาะ สำหรับมากับเพื่อนสนิทที่รู้ใจ แต่ถ้าหากมากัน เป็นครอบครัวหรือยกก๊วนกันมาเยอะๆ ก้อง การ์เด้นแฟมิลี่ดูน่าจะเหมาะที่สุด แต่ถ้าใคร ชอบความเป็ น ส่ ว นตั ว ที ่ น ี ่ ก ็ ม ี บ ้ า นพั ก เป็ น หลังๆ ไว้คอยบริการด้วย นอกจากนี้ใครที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติ กันอย่างใกล้ชิด บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ต จะมีโซนแคมป์ปิ้งไว้คอยบริการ ให้คุณได้นอน นับดาว ร้องเพลงรอบกองไฟ และใช้เวลาใน วันหยุดครั้งนี้ให้สนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลย o

สำหรับใครที่อยากจะสัมผัส

ความสวยงามของธรรมชาติกันอย่าง

ใกล้ชิด ที่นี่มีจักรยานเตรียมไว้ให้ สำหรับยืมและเช่า เพื่อปั่นสำรวจเส้นทาง ธรรมชาติด้วย งไม่มีโปรแกรมไปที่ไหนเป็น •พิเศษหากใครยั รีสอร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อย่าง สนาม กอล์ฟฟอเรสฮิลล์ สนามกอล์ฟมิสชั่นฮิลล์ สนามกอล์ฟคีรีมายา น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ฟาร์มโชคชัย ไร่องุ่น PB Valley ไร่องุ่น กรามอนเต้ พืน้ ทีม่ รดกโลก อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ฯลฯ

+ ก้องการ์เด้น รีสอร์ต 20 หมู่ 13 ถ.ผ่านศึกพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา

โทร. 084-388-5231, 084-979-8493 หรือคลิกที่ www.konggarden.com


พีบี วัลเล่ย ์

เขาใหญ่ ไวน์เนอรี ่

เรื่อง : จุฑามาศ กาญจนสิน | ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ตามประเพณีนิยม องุ่นที่ใช้ผลิตไวน์จะปลูกระหว่างละติจูดที่ 30-50

ของซีกโลกเหนือและใต้ ในส่วนของประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกในการปลูก และผลิตไวน์ในแนวแคบๆ ของซีกโลกเหนือระหว่างละติจูด

ที่ 14-18 จากการวิจัย ทดสอบและพัฒนามาหลายปี ทำให้เราสามารถ ค้นพบ ‘นิวละติจูดไวน์’ ไวน์ชั้นเลิศคุณภาพดีที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูก

ในเขตร้อนในตำแหน่งละติจูดที่ 14.3 องศาเหนือ

ถ้ า คุ ณ มี โ อกาสได้ ม าเที่ ย วที่ เ ขาใหญ่ แ ล้ ว ละก็ ไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวชมความงาม ของไร่ อ งุ่ น พร้ อ มจิ บ ไวน์ ร สนุ่ ม คู่ กั บ การ รั บ ประทานอาหารในบรรยากาศสบายๆ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 2,500 ไร่อยู่บนที่ราบ หุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ มองรอบๆ จะเห็นวิวของ ไร่องุ่นเรียงรายกว่า 500 ไร่ พี บี วัลเล่ย์ ยังมี บริการพาคุณชมโรงงานผลิตไวน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญคอยให้ ข ้ อ มู ล และนำชมภายใน โรงงานผลิต พร้อมพาชมแปลงองุ่นทานสดที่ขึ้น ชื ่ อ ว่ า หวานกรอบ หรื อ ใครอยากจะแวะพั ก

รับประทานอาหาร ก็มรี า้ น The Great Hornbill Grill ที ่ ม ี อ าหารขึ้น ชื่อ หลายอย่ า ง อาทิ พิ ซ ซ่ า พี บี เมี่ยงใบองุ่น สเต๊ก เป็นต้น พิเศษสุดสำหรับที่พัก ก็คือ The Great Horn Bill Nest บ้านรูปทรง แปลกตาด้ ว ยหลั ง คากระโจมแบบอิ น เดี ย แดง ภายในตกแต่งอย่างมีรสนิยมเหมาะกับคู่รักที่จะ มาพักผ่อนให้ความรู้สึกเหมือนโลกส่วนตัว ทีต่ งั้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 036-226-415–17 www.khaoyaiwinery.com


ริมหาดหัวหินบนวิวสูงของโรงแรมฮิลตัน สถานที่ ที่ จ ะให้ คุ ณ ได้ ทุ ก สั ม ผั ส แห่ ง ความสุข ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง เพราะที่นี่

มีบรรยากาศอันสวยงามของห้องอาหารจีน ไวท์ โลตัส ที่ตกแต่งด้วยไม้สีเข้ม กับโซฟา ตัวนุม่ และมุมพักผ่อนยามว่าง ห้องอาหารจีน แห่งนี้มีรสชาติความอร่อยการันตีอยู่แล้ว อาหารแต่ละจานไม่เพียงแต่รสชาติที่อร่อย แต่ยังมีกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานนัก

ให้ ค ุ ณ ได้ น ั ่ ง อิ ่ ม เอมความสุ ข ไปพร้ อ มกั บ เสียงเพลงที่เปิดคลอช่วยเพิ่มบรรยากาศใน มื้ออาหาร ที่สำคัญและเป็นไฮไลท์คือคุณจะ ได้ชมวิวทะเลแบบ 360 องศากับวิวทั้งสอง ด้านทีช่ น้ั บนสุดของโรงแรม ระหว่างนัน้ คุณยัง จะได้ดื่มเครื่องดื่มและของว่างเป็นการเรียก น้ำย่อยก่อนเสิร์ฟเมนูพิเศษในมื้ออาหารเย็น ที่คุณต้องการ

เรื่อง : Mr.Relax

ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

เมนูแนะนำ : + เป็ดปักกิ่ง + ซุปเป๋าฮื้อ + ปลาหิมะผัดเต้าซี่ + หอยเชลล์ผัดซอสเอ็กซ์โอ ที่อยู่ : โรงแรมฮิลตัน หัวหิน

เปิดบริการ : 09.00-22.00 น. ทุกวัน โทร. 032-538-999

พายุ BISTRO

เมนูแนะนำ : + Grilled Rack New Zealand

+ Lamb Serves with Spicy Fry Angle Hairs

+ Deep Fried Wasabi Chicken Filet

+ Spicy Pacific Tartar + Porkshop ที่อยู่ : โครงการ Prime Nature ริมทะเลหัวหิน เปิดบริการ : 09.00-22.00 น. ทุกวัน

โทร. 032-522-777

ถ้าคุณไปเทีย่ วหัวหินบ่อยๆ ระหว่างเส้นทางก่อนลอดอุโมงค์ถงึ ตัวเมือง หัวหิน คงจะสังเกตเห็นทางซ้ายมีคอนโดหรู และโครงการบ้านพัก อาศัยสุดหรูรมิ ชายหาดผุดขึน้ ใหม่มากมาย เช่นเดียวกับทีน่ ี่ ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า โครงการของตระกูลเนือ่ งจำนงค์ ซึง่ ภายในโครงการเปิดบริการร้านอาหาร หรูและเรียบเท่ที่ชื่อว่า พายุ Bistro ของ คุณพายุ-พรรณฑกฤต เนื่องจำนงค์ ร้านนี้บ่งบอกสไตล์ความชอบส่วนตัวของหนุ่มเจ้าของร้านที่มีประสบการณ์ เรื่องอาหารจากนิวยอร์ก สมัย ยัง เคยเรีย นและใช้ ช ี ว ิ ต ช่ ว งหนึ ่ ง อยู ่ ท ี ่ น ั ่ น ประกอบกับความชอบการทำอาหารเลยทำให้เขามีสูตรอร่อยมากมายมา

นำเสนอให้ลิ้มลอง อาหารส่วนใหญ่จะตกแต่งหน้าตาออกไปทางตะวันตก

แต่วัตถุดิบที่นำมาปรุงส่วนใหญ่ใช้ของสดใหม่จากวิลล่ามาร์เก็ตเลยทีเดียว เมนูทานเล่นอย่าง ‘สไปซี่ แปซิฟิก ทาทา’ ที่อร่อยด้วยรสชาติของแซลมอน ทูนา่ อะโวคาโด มายองเนส และวาซาบิ เข้มจัดจ้าน เมนูหลักอย่างเนือ้ แกะย่าง ทานคู่กับมันบดและราดด้วยน้ำเกรวี่ก็ได้เนื้อที่นุ่มกำลังดี ใครสนใจว่างไปชิม เปลีย่ นบรรยากาศจากร้านอาหารติดแอร์ทเ่ี คยๆ มาเป็นร้านอาหารในแอร์เย็นฉ่ำ แถมมีวิวทะเลให้ชมอีกต่างหาก o


Smile Movie Day II

29 party fever +

เรื่อง : Jutamard

ดร.ณั ฐ กิ ต ติ์ ตั้ ง พู ล สิ น ธนา ผู้ ช่ ว ย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการ ตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคม กาแฟและชาไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าว Thailand Asian Coffee & Tea Festival 2009 ครั ้ ง ที ่ 6 โดยมี คุ ณ โทโมโกะ โคมาชิ ภรรยาท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณสุพิชญา สุรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ เซเลบริตี้ชื่อดัง ให้เกียรติร่วมงาน บริเวณ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เมื อ งไทย Smile Club ม อ บ โ ช ค สู่ ลู ก ด้ ว ย กิจกรรมความบันเทิง แด่ ลู ก ค้ า ที ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น บริ ษ ั ท ด้ ว ยดี ต ลอดมา จั ด งานมอบโชคและจับรางวัล ดูหนังฟรีตลอดปี กับกิจกรรม ‘Smile Movie Day II @ ภู เ ก็ ต ’ ให้ ลู ก ค้ า เมื อ งไทย Smile Club ที่เข้าชม ภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City นำคูปองมาชิงโชคลุ้น รับรางวัล งานนี้เรียกเสียง กรี ๊ ด สนั ่ น ของลู ก ค้ า และ ประชาชนมากมายที่มาร่วม สนุ ก ด้ ว ยมิ น ิ ค อนเสิ ร ์ ต

ต้น-ดิว จาก The Star และ เพลิดเพลินกับการเล่นเกม รับความบันเทิงกันอย่างจุใจ กั บ เมื อ งไทย Smile Club

มีกิจกรรมดีๆ ตลอดปี

งานแถลงข่าว Thailand Asian

Coffee & Tea Festival 2009 ครั้งที่ 6

What’s up ไคโรฟิต จัดสัมนาวิชาการเชิงปฏิบตั ิ + เรื่อง : Jutamard

ไคโรฟิ ต ไคโรแพรคติ ก คลินิก จัดงานสัมมนาวิชา การเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ‘ข้ อ เข่ า เสื่อม...การรักษาแนวใหม่ ไม่ต้องผ่าตัด’ เจาะลึกถึง สาเหตุ อาการ และวิ ธ ี รักษา โดยมี ดร.มนต์ทณัฐ โรจนาศรี ร ั ต น์ ไคโร-

แ พ ร ค ต ิ ก แ พ ท ย ์ จ า ก

ไคโรฟิ ต ฯ และสมาคม แพทย์ ไ คโรแพรคติ ก แห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู ้ น ำ สัมมนา โดยมีผู้ให้ความ สนใจเข้าร่วมงานมากมาย

ซาบีนี่ คอลเลกชัน่ ใหม่ ภายใต้แนวคิด Sabinie Under the Sea

ซาบีน่าร่วมมือกับ สยาม โอเชี่ยน เวิลด์ เปิดงาน Sabinie Under the Sea ที่ต้องการ สื่อถึงการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใต้ทะเล ผ่านลวดลายน่ารักๆ ของหนูน้อยซาบีนี่กับเหล่าผองเพื่อนสัตว์น้ำ ในชุด เฟิร์สบราซาบีนี่ พร้อม 4 ทูตน้อยพิทักษ์โลกใต้ทะเล พร้อมเปิดตัวแนะนำกิจกรรมที่ สนับสนุนการเรียนรู้เอาใจคุณหนูๆ อย่าง โครงการ Sabinie by Sabina รุ่น 3 ตอน ‘Under the Sea รหัสลับ...พิทักษ์โลกใต้ทะเล’


Product news

+

เรื่อง : Jutamard

เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี ่

กิจกรรมดูหนัง ฟังเพลงริมสระน้ำ งานปาร์ตี้สุดฮิปในบรรยากาศชิลๆ กับเพลงอมตะในยุค 80’s เตือนให้นึกถึงบรรยากาศโรงหนัง Drive In แบบตะวันตก ที่หา ได้ยากในยุคนี้ ในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง ที่ทาง โรงแรมฮิลตันฯ ได้เนรมิตรให้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความเก๋าจาก ยุค 80’s เริ่มด้วยเพลงย้อนยุค ต้อนรับแขกที่ทยอยมาร่วมงานตั้งแต่ หั ว ค่ ำ จากนั ้ น ก็ ด ั บ กระหายด้ ว ยเครื ่ อ งดื ่ ม Cocktail สู ต รพิ เ ศษ

ตามด้ ว ยเมนู อ าหารอเมริ ก ั น ขนานแท้ และการฉายหนั ง เพลง

ที่หาดูได้ยาก ณ ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

คุณวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงาน ประชาสั ม พั น ธ์ บริ ษ ั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ ว ิ ส จำกั ด

(มหาชา) ขอเชิญร่วมแข่งขัน ‘เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่’ ตอน ‘พลิกตำนาน สานรักมหาสนุก’ รายได้สมทบทุนมูลนิธิ

อานันทมหิดล วันที่ 30 - 31 พ.ค. นี้ ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พั ท ยา เปิ ด รับ สมัค รแล้ ว ตั ้ ง แต่ ว ั น นี ้เ ป็ น ต้ น ไป สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2687-4124-6, AIS CALL CENTER 1175 หรือ www.sarnrak.net

วาโก้โบชมพู สู้มะเร็งเต้านม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัด กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้หญิงได้ตระหนักถึง ภัยที่เกิดจากมะเร็งเต้านม และให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางป้องกันอย่างถูกวิธี ในงาน ‘Balancing Bra Donation’ โครงการวาโก้

โบชมพู สู้มะเร็งเต้านม เชิญชวนลูกค้าร่วม เป็นผู้ให้ เพียงลองหรือซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ ณ จุดขายทั่วประเทศ เท่ากับร่วมสมทบทุน บริจาค Balancing Bra ช่วยเหลือผู้รับการ ผ่ า ตั ด มะเร็ ง เต้ า นม และยั ง มอบให้ แ ก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น หรือผู้สนใจร่วมสมทบทุนบริจาค

ที ่ เ คาน์ เ ตอร์ ว าโก้ ท ั ่ ว ประเทศได้ ถ ึ ง

ตุลาคมศกนี้

ดีน่าสูตรน้ำตาลน้อย

ถูกใจสาวทุกคนก็คราวนี้ เพราะวันนี้ดีน่างาดำ 2 เท่า มีสูตร น้ำตาลน้อย สำหรับสาวๆ ที่ใส่ใจเรื่องรูปร่างเป็นพิเศษให้ได้ดื่ม กันเป็นประจำทุกวัน แถมไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะเป็นสูตรพิเศษ มีน้ำตาลน้อยที่สุดเพียง 1% แต่อร่อยเกินคาด หาซื้อได้แล้ว ตามร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป o


WomanPlus 030  

TEL
:
(+
662)
241
8000
 FAX
:
(+
662)
241
8008
 โทรศัพท์
: 02
241
8000 แฟ็กซ์&#1...