Page 1

VOL.4 | NO.29 | 16-31 MARCH 2009


รายปั ก ษ์ : ทุ ก วั น ที่ 1 และ 16 ของเดื อ น ปีที่ 4 : 16-31 มีนาคม 2552

Fashion ➏ ➒

WP World : ไฮเนเก้น กรีนสเปซ ปาร์ตี้ ดนตรีริมหาด

Fashion Shopping : A SUMMER OF JUICY COLORS

Beauty & Health

➑ Beauty Recommend : Welcome to Summer ➊● Health Story : 17 วิธี Refresh

สุขภาพแบบฮอต ฮอต

Feature

➊➏ Hot on The Beach

Lifestyle

➊➋ Talk to Her : คำตอบของชีวติ

ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานี่ก็ทำให้ หลายคนรวมถึงพวกเรารู้สึกร้อน จนแสบผิ ว ทุ ก ครั้ ง ที่ ต้ อ งสั ม ผั ส แดดเวลากลางวัน ดังนั้นฉบับนี้ เราเลยอยากจะชวนคุณหลบร้อน ไปนอนทะเล แต่อย่าไปไกลเลย นะคะเพราะเศรษฐกิ จ ไม่ ค่ อ ยดี เราเที่ยวในเมืองไทย แค่พัทยา หัวหิน และภูเก็ต ก็พอสนุก แล้วค่ะ สำหรับทะเลที่แนะนำนี้เราคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่า น้ ำ ทะเลสวย มี กิ จ กรรมทางทะเลให้ เ ล่ น ได้ เ พลิ ด เพลิ น แบบไหนบ้าง แต่กิจกรรมบางอย่างในตัวเมือง เราอยากฝาก อัพเดทให้คณ ุ ๆ ด้วยค่ะ เช่น พัทยามีสถานทีพ ่ กั ผ่อนในห้างใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ส่วนที่หัวหินก็มีไร่ไวน์ให้แวะไป ลองลิม้ อาหารอร่อยทีค่ กู่ บั ไวน์รสนุม่ สำหรับภูเก็ตยังมีซอยรมณีย์ ที่ให้คุณได้นั่งจิบชา กาแฟ ชมตัวบ้านตัวอาคารที่สร้างแบบ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส แล้วยังคงเหลือร่องรอยความงาม ให้เราได้เห็นจนทุกวันนี ้ ในส่วนของร้านอาหารและแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ เราพาคุณไปที่หัวหินซึ่งตอนนี้กำลังบูมมากในแง่มุม ที่ มี รี ส อร์ ต ร้ า นอาหารใหม่ ๆ แจ้ ง เกิ ด กั น ไม่ ซ้ ำ ทุ ก เดื อ น พลิกไปอ่านได้ที่หน้า Where to Go ในส่วนของฉบับหน้า

จะเป็ น การพั ก ผ่ อ นแบบครอบครั ว อย่าลืมติดตามนะคะ

สิริยากร พุกกะเวส

➊➑ Smart Cooking by Mama ➋➋ Woman on Top : ลีลาแฮนด์จอ๊ บ

ทีผ่ ชู้ ายโปรดปราน + Ask Yourself : รูเ้ รารูใ้ คร จากนิสยั ท่องเทีย่ ว

➋➌ Relation Tip : ปัญหาโลกแตก 'แม่ผัวลูกสะใภ้' ➋➍ Decorate : Blooming on New Year Day ➋➏ Where to Go ➋➑ Horoscope ➋➒ Party Fever ➌● My Favorite : ร่มฉัตร ขำศิริ

BEAUTY WORKSHOP # 2 For Reader Woman Plus Magazine Member,

We are invite you to join the activity

MY BEAUTY DAY Workshop by MISHA Date: March 28, 2009 (Saturday) Time: 13.00-17.00 hrs. Location: GM Group Building

Please send your Picture and Profile to Woman Plus address or Email: womanplus@gmgroup.in.th (workshop MISHA)

** 20 women who join in the activity will receive a special gift from MISHA **

Where to Find WOMAN

2 วิธี ที่จะได้อ่าน

WOMAN PLUS

1 2

มองหาตามสถานที่

ฮิปๆ และร้านชั้นนำ ต่างๆ ที่คุณ

ผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุก ฉบับ ก็สมัครเป็น สมาชิก จ่ายแค่

ค่าจัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น โทร. 02 241 8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

PLUS

พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์

Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัล เวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Shabushi, ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ทุกสาขาทั่วประเทศ, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินกิ ทุกสาขา, นิตพิ ล คลินกิ ทุกสาขา, ราชเทวี คลินกิ ทุกสาขา, แพน คลินกิ ทุกสาขา, พฤกษา คลินกิ , Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดิโอทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ.

Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา

Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สถาปนา | บุรินทร์ วงศ์สงวน

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต บรรณาธิการบทสัมภาษณ์ | พิมพ์พร พฤกษถานนท์

บรรณาธิการศิลปกรรม | ปรีชา สอวัฒนชาติ กองบรรณาธิการ | สุดารัตน์ ศิริเมือง

เลขากองบรรณาธิการ | จุฑามาศ กาญจนสิน ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร, สิริลักษณ์ ฝากาทอง หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ | กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล

กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ ศิลปกรรมโฆษณา | อรสา ปานเมือง พิสูจน์อักษร | เกศสุดา ยะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา | สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป | ภานุวัชร พงศ์วราภา รองผู้จัดการทั่วไป | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการไอที และพัฒนาองค์กร | พีศิลป์ พงศ์วราภา เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ | กีรติ ชาวไชย ผู้อำนวยการฝ่าย โฆษณา / การตลาด | นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | ณธฌา พิชิตผจงกิจ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | กนกวรรณ พรมมนต์, หฤทัย ทิพยพงศ์, อริสา ธีรวุฒิธร เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | วัลลภา พูลเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา การตลาด | ลักคณา ทวีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด | จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงาน บัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | กาญจนา สีนวล หัวหน้าธุรการ | สมศักดิ์ บุญเส็ง ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิ่งแก้ว

แยกสี | บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

WOMAN PLUS

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.womanplusonline.com E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W O M A N PLUS IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


เข็มขัดสีขาวจาก Tough ราคา 1,650 บาท

Easy Breezy

หมวก EK แบบสานจาก New Era ราคา 1,950 บาท

Summer!!!

แวน่ ต ราคา 8า,2O5a0kley รนุ่ Embrace บาท

กางเกงยนี สข์ าสนั้ จาก Tough

ราคา 2,95 0

บาท

ไม่รวู้ า่ สาวๆ เตรียมแฟชัน่ โต้ลมร้อนบ้างหรือยัง... WP ขนแฟชัน่ คัลเลอร์ฟลู อูว้ วว ลัลลา มาให้สาวๆ ได้จดี๊ ถึงที่ ทัง้ short pants ทีด่ เู ริดกว่าขาสัน้ ทัว่ ไป กับเสือ้ ยืดลายเก๋ sandals สบายๆ ไปเดินชิลๆ อ๊ะๆ!! อย่าลืมพกแว่นกันแดดทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง กันแดดแรงๆ ได้เต็มที่ เพือ่ ดวงตาคูส่ วยด้วยนะจ๊ะ แค่นคี้ ณ ุ ก็กลายเป็น Hot beach girl สุดเริด ใน Summer นีแ้ น่นอน คอนเฟิรม์ ค์ า้ าา!!!

รองเท้าแตะรุน่ Lowla จาก Oakley ราคา 1,650 บาท

แว่นตา Oakley รุน่ Dangerous ราคา 8,450 บาท

Top Bikini สีชมพู จาก Oakley ราคา 1,250 บาท

Top Bikini สีเขียว จาก Oakley ราคา 1,250 บาท หมวกสีชมพูจาก New Era ราคา 1,050 บาท

นาฬิกาจาก Tough ราคา 7,450 บาท เสือ้ ยืดแขนกุดสีเทา ราคา 2,550 บาท

เข็มขัดขาวลายฟ้าจาก salad ราคา 1,450 บาท

เสือ้ สีดำสกรีนลายชมพู จาก Salad ราคา 1,950 บาท

กางเกงยีนส์ขาสัน้ จาก Salad ราคา 1,950 บาท

.

สถานทีจ่ ำหน่าย OAKLEY Shop & TOUGH Shop รองเท้าแตะรุน่ Treaty Nickel สีชมพู จาก Oakley ราคา 1,250 บาท

เป้สสี ม้ จาก Boblbee ราคา 10,950 บาท

ชัน้ 2 สยามพารากอน ชัน้ 2 ดิ เอ็มโพเรีย่ ม เจ อเวนิว ทองหล่อ ซ.15 ชัน้ 5 เซน ชัน้ 3 เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 2 เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต


Love is a game that two can play and both win

-- Eva Gabor --

World’s Largest Hanging Basket กระเช้ า ดอกไม้ ขนาดยั ก ษ์ นี้ มีขนาด 20x10 ฟุต และหนักกว่า 1/4 ตัน โดยใช้เวลาในการทำทั้งสิ้นกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งกว่าจะนำไปแขวนบนกำแพงบริเวณด้านหน้าของ โรงแรม Indigo ใน Paddington ได้ก็กินเวลาไปกว่า 8 ชั่วโมง ภายในกระเช้ามีพันธุ์ดอกไม้กว่า 100 ชนิด โดยผลงานครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Hanging Gardens of Babylon 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เหตุผลทีม่ กี ารครีเอทกระเช้าดอกไม้ ขนาดยักษ์นี้ขึ้นมา ก็เพื่ออยากให้ กลายเป็ น Wonder of London ให้หลายๆ คนได้กล่าวถึง

Here come the sun!

 wp

world +

เรื่อง : iD11

สาวๆ บิลลาบองทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนอันสดใส เติมความมีชีวิตชีวา รับลมร้อนด้วยบิกินีที่ขาดไม่ได้ นำเทรนด์ด้วยคอลเลกชั่นล่าสุดจากบิลลาบองที่จะ ทำให้คณ ุ สดใสกว่าใครๆ ด้วยเสือ้ ผ้าสีสนั สดใสเปล่งประกาย เนือ้ ผ้าทีเ่ บานุม่ ดัง่ ขนนก เจิดจ้าด้วยโทนสีสายรุ้งและเนือ้ ผ้าลายดอกไม้ที่ จะมาขับเน้นหน้าร้อนให้ยงิ่ เร้าใจ สาวๆ คนไหน ไม่อยากตกเทรนด์ เชิญร่วมแชร์ประสบการณ์ การเดินทางครัง้ นีไ้ ด้ทรี่ า้ นบิลลาบองทุกสาขาค่ะ

ไฮเนเก้น กรีนสเปซ ปาร์ตี้ ดนตรีริมหาด

ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับ ไฮเนเก้น กรีนสเปซ ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดโดยไฮเนเก้น เบียร์พรีเมีย่ มอันดับหนึง่ ของโลก ภายในงานมีเพือ่ นๆ สมาชิกในชุมชนเครือข่าย สังคม www.i-greenspace.com เกือบ 4,000 คน ไปชิลกับดนตรีดๆี ในคอนเซ็ปต์ ดนตรีไร้พรมแดน (Music Beyond Borders) ริมหาดของโอเชีย่ นมารีนา่ ยอร์ช คลับ พัทยา อีกทั้งยังมี เจ-มณฑล จิรา มิวสิกไดเร็กเตอร์รับหน้าที่ในการเลือกเฟ้น วงดนตรีจากฝรั่งเศส สวีเดน และจาไมก้า มาขึ้นเวทีแจมกับศิลปิน คุณภาพของไทย ในแนวเพลงโมเดิร์น แจ๊ซ บอสโนวา และเรกเก้ อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ คอมมูนิตี้ i-greenspace เพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.i-greenspace.com เรื่อง : Jutamard

+ ยิ ้ ม รั บ กั บ ราคาสบายๆ by Sabina ดี ไ ซน์ ส วย ทันสมัย แต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิด พร้อมด้วย ของพรีเมี่ยมสุดพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท รับฟรี ผ้าขนหนู Happy Price มูลค่า 150 บาท ทันที ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 เมษายน 2552 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Sabina Call Center 0-2422-9400

+ พบกับคอนเสิร์ต คุณภาพที่รวมสุดยอด ศิลปิน 3 แนวเพลง 3 สไตล์อย่าง ซูเปอร์สตาร์ขาแดนซ์สุดเซ็กซี่ มาช่า วัฒนพานิช เจ้าพ่อเพลงป๊อป อีทีซี และตำนาน อัลเทอร์เนทีฟอย่าง โมเดิร์นด็อก มาไว้ที่เวทีเดียวกันกับ คอนเสิร์ต Make Dreams Real เพื่อหารายได้ช่วย สานฝันให้เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ พร้อม เต็มอิ่มกับระบบแสง สี เสียง และดนตรีหลากหลาย อารมณ์ ในวั น เสาร์ ที่ 21 มี น าคม 2552 ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก จองบัตรได้แล้ววันนี้ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

+ พิเศษสำหรับลูกค้าเมืองไทย Smile Kids Club ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี กับกิจกรรมสันทนาการเมือง ไทย English Camp III ที่เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมถึง การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ น้องๆ จะได้ เรียนรู้ภาษา อังกฤษกับคุณ Andrew Biggs และทีมงาน อาจารย์ชาวต่างชาติที่โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก ในวันที่ 1–3 เมษายน 2552 โดย 1 คน ใช้คะแนนสะสม 63 คะแนน + เงิน 1,900 บาท สำรอง สิ ท ธิ ต ั ้ ง แต่ ว ั น นี ้ ไ ปจนถึ ง 25 มี น าคม 2552 ด่ ว น! จำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียด โทร 1766 กด 4 ในวั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ เวลา 08.30-17.00 น.

+ สถาบันบุนกะ แฟชั่น ขอเชิญ เยี่ยมชม บรรยากาศงาน The Wind of Change Fashion Week โดยภายในงาน พบกับการแนะนำ หลักสูตรการเรียน การสอน วิชาชีพ ด้านแฟชั่น ผลงานสำเร็จ การศึกษา นักศึกษา และร่วมกิจกรรม Workshop และส่วนลดพิเศษภายในงานมากมาย ณ อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ชั้น 16 ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคมศกนี้ เวลา 09.00-17.00 น.


ทำไม...ผิวจึงคล้ำเสีย

เกิดริว้ รอยก่อนวัยซ้ำแล้วซ้ำอีก? เพราะปกป้องแสงแดดไม่ลึกเพียงพอถึง เซลล์ผิว และ คอลลาเจน คุณรู้หรือไม่ว่า แสงจากดวงอาทิตย์เป็น พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น แตกต่างกัน และ 99% ของคลื่นที่ตกลงมาถึง พืน้ โลกประกอบไปด้วย Infrared, Visible Light และ Ultraviolet (UV) และที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูคงหนี ไม่พน้ UVA และ UVB รังสี UV จากแสงแดดถึงแม้ ว่าจะมีประโยชน์ในการช่วยสังเคราะห์วิตามินดี ที่ผิวหนัง แต่หากได้รับมากเกินไปก็จะเป็นโทษ เพราะรังสี UVA สามารถผ่านลึกถึงชั้นหนังแท้ ทำลายเนื้อเยื่อ คอลลาเจน-อิลาสติน ทำให้ผิวแก่ ก่อนวัย และทำลาย DNA ทางอ้อม ซึ่งเชื่อว่าเป็น สาเหตุของมะเร็งผิวหนัง ส่วนรังสี UVB แม้จะอยู่ แค่ชั้นหนังกำพร้า แต่ทำให้ผิวไหม้แดด เกิดจุด ด่างดำ เซลล์ผิวคล้ำเสีย และเกิดอนุมูลอิสระใน ชั้นเซลล์ผิว คุณแน่ใจแล้วหรือว่าผิวของคุณได้รับ การปกป้องจากแสงแดดเพียงพอ ทำไมผิวจึงคล้ำเสีย เกิดริว้ รอยก่อนวัยซ้ำแล้วซ้ำอีก นัน่ เพราะครีมกันแดด ที่ใช้อยู่ไม่สามารถปกป้องผิวได้ลึกถึงเซลล์ผิวและ คอลลาเจนนั่นเอง

99%

ของคลื่นที่ตกลงมาถึงพื้นโลก ประกอบไปด้วย

Infrared, Visible Light และ Ultraviolet (UV)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ ดูแลผิว และทรีตเมนต์

โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ โทร. 0-2962-1202

ครีมกันแดดทีเ่ ลือกใช้ ควรปกป้ อ งได้ ทั้ ง UVA/UVB และมีคา่ SPF 30 หรือมากกว่า

รศ. นพ.ประวิตร อัศวานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ให้คำแนะนำถึงวิธีปกป้อง ผิวจากแสงแดดไว้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 หลีกเลี่ยงแสงแดดช่วง 10 โมงเช้า ถึง 3 โมงเย็น เพราะรังสี UVB มีความ เข้มข้นมาก ทำให้ผิวไหม้แดด วิธีที่ 2 เลือกครีมกันแดดที่ปกป้องได้ลึกถึง เซลล์ผิวและคอลลาเจนในชั้นผิวด้วยการ ทำงาน 3 ระดับคือ สะท้อนรังสี UV ด้วยกลไกทางกายภาพ Physical sunscreen ด้วยส่วนผสมสำคัญคือ Titanium dioxide, Zinc oxide ดูดซับและกรองรังสี UV ด้วยสารกรองรังสี ออร์แกนิค Tinosorb’s ปกป้องลึกถึงระดับเซลล์ผิวและคอลลาเจนในผิว ด้วยกลไกทางชีวภาพ เพื่อลดการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวการทำให้ผิวแก่ก่อนวัย เช่น ลิโคชาล โคน เอ นอกจากนีค้ รีมกันแดดทีด่ คี วรเสริมระบบปกป้องผิว ชะลอเซลล์ผิวคล้ำเสียเสื่อมสภาพ และริ้วรอย ก่อนวัยด้วยสารกรองรังสี UV ที่มีความเสถียรใน การปกป้องผิว และได้รับการยอมรับจากสถาบัน ชั้นนำในระดับสากล เช่น สถาบันโคลิปา

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิวัติ พลนิกร ประธาน ฝ่ายวิชาการ สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ ผิวหนัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา และ ศัลยกรรมผิวหนัง แนะนำว่า ครีมกันแดดทีเ่ ลือกใช้ ควรปกป้องได้ทั้ง UVA/UVB และมีค่า SPF 30 หรือมากกว่า เช่น SPF 50+ ทาวันละครั้งตอนเช้า ก่อนแต่งหน้า แล้วจึงทาครีมบำรุงผิวที่มีสารต้าน อนุมูลอิสระและการลดการสร้างเม็ดสี เช่น ลิโคชาลโคน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรได้รับการพิสูจน์ แล้วว่า สามารถใช้ได้แม้ผิวที่ผ่านการทำเลเซอร์ ทรีตเมนต์ หรือผ่านการพิลลิ่งผิวขาวใส ไร้รอย ด่างดำ รวมถึงริ้วรอยต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่าง ต่อเนือ่ ง โดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทาน อาหาร ผักและผลไม้ให้พอดีกับความต้องการใน แต่ละวัน ไม่เครียด ทำความสะอาดผิวพรรณให้ ถูกวิธี ใช้ครีมป้องกันแสงแดด เครื่องสำอางที่มี คุณภาพดีเฉพาะที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงแสงแดด ที่เป็นอันตรายต่อผิว


 beauty :

recommend

+

เรื่อง : Pitchy

Majolica Majorca Skin Remaker SPF18 PA+

แป้งผสมรองพื้นเนื้อเนียน สัมผัสเบา ให้เลือกเหมาะกับผิว สาวเอเชีย 4 เฉดสี ขายแยกรีฟิล ราคา 750 บาท และตลับแป้ง ราคา 300 บาท มาคู่กับ Pressed Fantasia 24H แป้งฝุ่นอัดแข็ง เนื้อบางเบา พร้อมบำรุงดูแลผิวหน้าให้ดูเนียนใสตลอด

24 ชั่วโมง รีฟิล ราคา 450 บาท ตลับแป้ง ราคา 300 บาท

•ดาฟางค้นพบ 5 สูตรเฉพาะจากโปรตีนถัว่ เหลือง กาเฟอีน Divine Lifting Cream

เปปไทด์ เคราติน และวิตามินซีกับวิตามินอี รวมทั้งสาร สกัดสำคัญจากพืชธรรมชาติอกี มากมายอยูใ่ นครีมเข้มข้น กระปุกนี้ ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแบบสบายๆ ผิว เพื่อให้ผล

ที่น่าพอใจแนะนำให้ใช้ควบคู่กับ Aromatic Care Kinka Gold Nano Lotion สาวๆ ที่ญี่ปุ่นชื่นชอบมากเป็นพิเศษสำหรับโลชั่นขวดนี้ ที่ผสมทองคำบริสุทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น และสกัดจาก พันธุ์พืชนานาชนิดๆ อาทิ Chlorella Extract, Pueraria Root Extract และ Hydrolyzed Yeast Extract ช่วยในการ ปรั บ สภาพผิ ว หน้ า ให้ พ ร้ อ มเปิ ด รั บ การบำรุ ง ผิ ว ใน

ขั้นตอนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราคา 4,500 บาท

• Matte & Shimmer Cheek Colour •สีสันNew แต่งหน้าที่ใช้ได้หลายแบบ คุณจะเลือกปัดไฮไลท์เฉพาะสีที่ต้องการ หรือ

ปัดร่วมกันทุกเฉดสีเพือ่ ให้ได้สที เ่ี ป็นธรรมชาติ พวงแก้มสีแดงระเรือ่ เปล่งประกาย ชิมเมอร์ ไปพร้อมกับการดูแลผิว มี 2 เฉดสีให้เลือกคือ Pink และ Bronze

ราคา 790 บาท UV EXPERT EYE NEUROSHIELD™ SPF30 ลังโคมแนะนำผลิตภัณฑ์ฟื้นบำรุงความสว่างกระจ่างใสของผิวรอบดวงตา

ที่เห็นได้ชัด ระบบกรองแสงที่ลิขสิทธิ์เฉพาะซึ่งทำหน้าที่เสมือนเกราะที่มอง

ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ปกป้องผิวรอบดวงตาจากความร่วงโรยก่อนวัยและเกิดจุด ด่างดำความหมองคล้ำ ราคา 1,600 บาท

•มาสคาร่าที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ Finest Comb หัวแปรง Za Wide Eyes Mascara

รูปแบบหวี รับพอดีกับขนตาทุกเส้น แม้ขนตาสั้นหรือ

เข้าถึงยาก เนื้อมาสคาร่า Stretching Formula ช่วยให้เส้น ขนตาเรียงตัวเป็นแพยาวขึ้น ไม่จับเป็นก้อน มี 4 เฉดสี ราคา 350 บาท o


กระเป๋า จาก SUSY Q ราคา 450 บาท

แว่นตากันแดด

จาก TAJ ราคา 390 บาท

รองเท้าพื้นสกรีนลายดอก จาก F.O.F ราคา 690 บาท กำไล จาก TAJ

ราคา 125-150 บาทเสื้อยืดสีเขียว

จาก PACIFIC UNION

ราคา 650 บาท

กางเกงลายสก็อต

จาก PACIFIC UNION

ราคา 650 บาท

fashion :

shopping +

เรื่อง : The Diva Princess

สร้อยไม้กลมสลับเหลี่ยม จาก TAJ

ราคา 290 บาท

กางเกงขาสั้นสีขาว

จาก PACIFIC UNION ราคา 650 บาท

ช่วงนีส้ าวๆ สลัดผ้าพันคอเข้าตูไ้ ปก่อน แล้วรีบเตรียมเสือ้ ผ้า เก๋ๆ รับลมร้อนได้แล้วค่ะ เริ่มกันที่เสื้อผ้า พลาดไม่ได้กับ กางกางขาสั้น กระโปรงสั้นเอวต่ำ หรือเดรสเนื้อผ้าเบาๆ ใส่สบาย กับเสื้อสายเดี่ยวโทนเย็น อย่างเขียว ขาว ก็เก๋ เกาะกระแส Global Warming นะคะ และเพิ่มความสดชื่น ในวันที่อากาศอบอ้าวด้วย แว่นกรอบใหญ่ และสร้อยยาว หรือกำไลสีสดๆ อัพเดทเทรนด์กันแล้ว หาเวลาว่างไปชิลๆ รับลมทะเลด้วยนะคะ จะได้แต่งตัวสวยครบสูตรเลย

แว่นตากันแดด จาก TAJ ราคา 390 บาท กระเป๋าสาน โบว์ผ้าลายสก็อต

จาก SUSY Q

ราคา 850 บาท สร้อยประดับผีเสื้อ จาก TAJ ราคา 195 บาท

เสื้อสายเดี่ยว

จาก PACIFIC UNION

ราคา 690 บาท

รองเท้าคัทชูลายกราฟฟิก จาก F.O.F

ราคา 790 บาท

สถานที่จำหน่าย | มีจำหน่ายเฉพาะโรบินสันทุกสาขา เสือ้ ผ้า PACIFIC UNION | เครือ่ งประดับ TAJ | กระเป๋า รองเท้า SUSY Q, F.O.F

กำไลลายสก็อต จาก TAJ ราคา 165 บาท


อุณหภูมิ และสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนส่งผล กระทบต่อสุขภาพมากกว่าทีเ่ ราเคยคาดคิด และนีค่ อื ความจริงรวมทั้งวิธีรักษาสุขภาพ 17 ข้อที่เรา

อยากให้คณ ุ อ่าน เพราะมันมีประโยชน์มากกว่าทีค่ ิด

อัพเดทสุขภาพกับ 17 ความรู้ HOT HOT ป้องกันอาการขาดน้ำด้วยการดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้ว หรือแบบ

ปรุงแต่งด้วยน้ำตาล เกลือแร่ สมุนไพร เยอะๆ เพราะหน้าร้อน

ร่างกายภายในจะมีอุณหภูมิสูง และขับเหงื่อออกมามาก จนอาจทำให้

คุณช็อกหมดสติ หลีกเลี่ยงน้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัด เพราะอาจทำให้อุณหภูมิ

ในร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็วจนไม่สบาย

ไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดทำให้เสียเหงื่อ เสียพลัง

เมื่อนอนหลับตากลมในขณะเหงื่อออก จะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ถ้าอุณหภูมิ ภายนอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมีความร้อนสะสมอยู่ข้างใน ทำให้

เวียนหัว รู้สึกหนักหัว ไม่สดชื่นแจ่มใส อาจทำให้เป็นหวัดได้

วิธี…

สุขภาพแบบฮอต ฮอต

10

health story

+

อย่างดอาหารเช้า เพราะร่างกายต้องการอาหารเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ

ซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำหนัก ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้ง ของทอด ของมัน

หญิงตั้งครรภ์ ต้องสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด เพื่อป้องกันการกระทบกับความเย็น

อาหารที่กินต้องสะอาด ไม่ควรนอนบนสื่อที่เย็น และห่มผ้าคลุมกายเสมอ

ระวังอย่าให้เป็นหวัด ห้ามอาบน้ำร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไป

เรื่อง : LuckyAries

คนสูงอายุมักมีระบบย่อยที่ไม่ดี และคนที่มีม้ามบกพร่อง ถ้าดื่มน้ำเย็นมากเกินไป

จะเกิดความชื้นสะสมในร่างกาย ทำให้ท้องเสีย ติดเชื้อราง่าย ขี้หนาว ปวดหัว ตัวร้อน เลือกครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของ Mexoryl และ Tinosorb เพราะสามารถกรอง

รังสียูวีเอและยูวีบี ได้ดี เช่น Vichy, Nivea และ Ambre Solaire จาก Garnier

หากผิวแสบร้อนจากการโดนแดด บรรเทาได้ด้วยการกินยาแอสไพริน แล้วแช่ตัวในอ่างน้ำอุณหภูมิห้อง ผสม Bath Oil

จากนั้นบำรุงผิวด้วยโลชั่นที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ และหลีกเลี่ยงแดดในวันถัดไป

ทำสเปรย์บรรเทาผิวไหม้เกรียมอย่างง่ายๆ ด้วย น้ำกรองบริสุทธิ์ 2 ออนซ์ ใส่เอสเซนเชียลออยล์กลิ่นลาเวนเดอร์ 9 หยด

กลิ่นเปปเปอร์มินต์ 2 หยด และสเปียร์มินต์ 1 หยด ผสมรวมกันแล้วใส่ในขวดสเปรย์ พกติดตัวและฉีดพรมเมื่อมีอาการ เลือกเครื่องสำอางแบบครีม ที่มีเนื้อแห้งเหมือนแป้ง หากหน้ามันปัดทับด้วยบรอนเซอร์หรือแป้งฝุ่น

ควรเลือกใส่เสื้อผ้าเนื้อเบาสบาย ระบายอากาศได้ดีอย่างผ้าฝ้ายธรรมชาติ ที่หลวม ไม่กระชับตัว หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้น้ำตาลสูง อย่างอาหารจำพวกแป้ง คาร์โบไฮเดรต และผลไม้รสหวานจัด เพื่อควบคุม

ระดับพลังงานที่มากเกินไปจนส่งผลต่ออุณหภูมิสูงจากภายในของร่างกาย ป้องกันแมลงกัดต่อยซึ่งมีชุกชุมในฤดูร้อน ด้วยการเลือกทาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ

เลือกแว่นกันแดดขนาดใหญ่ที่ให้การปกปิดมิดชิด กระชับใบหน้า เพื่อป้องกันรังสียูวีบีจากการ

เกิดต้อกระจกในดวงตา และผิวไหม้เกรียม ริ้วรอยรอบดวงตา อย่าเข้าใจผิดว่ายิ่งเข้มยิ่งดี สีของเลนส์ในแว่นกันแดดไม่ได้ช่วยในการปกป้องรังสี เพราะ

ประสิทธิภาพสำคัญเกิดจากสารเคมีที่เคลือบเพื่อสะท้อนรังสี คอนแทคเลนส์ไม่ช่วยอะไร โดยเฉพาะรุ่นที่เคลมว่าสามารถดูดซับรังสีได้ เพราะอย่างไร ก็ด้อยประสิทธิภาพกว่าแว่นกันแดด ดังนั้นจึงไม่อาจใช้แทนกันได้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่น่าเลือกมากที่สุดในปัจจุบัน ควรมีคุณสมบัติบางเบา ซึมซาบไว

ติดทนนาน และมีส่วนผสมของสารประกอบจากไทเทเนียม หรือซิงค์ออกไซด์ o


13

talk to her +

เรื่อง : ศศิธร เรื่อง : Woody ขอบคุณสถานที่ถ่ายภาพ : ร้าน LENOTRE สาขาทองหล่อ ซอย 16 อาคาร Penny’s Balcony

คำตอบของชีวิต...

สิริยากร พุกกะเวส หญิ ง สาวผมซอยสั้ น ทรงเก๋

ในชุดกระโปรงลายจุดสวมทับ ด้ ว ยแจ๊ ค เก็ ต ทะมั ด ทะแมงดู ส ะดุ ด ตา เมื่ อ เดิ น เข้ า มาในร้ า นกาแฟเล็ ก ๆ

ย่ า นสุ ขุ ม วิ ท เธอส่ ง เสี ย งทั ก ทาย

อย่างร่าเริง ก่อนเปิดกล่องของขวัญ

ที่ ถื อ มาด้ ว ยพลางโชว์ ใ ห้ ช มฝี มื อ ถั ก นิตติ้งเป็นผ้าพันคอลายสวยที่เตรียม นำไปร่ ว มประมู ล ในงานการกุ ศ ลที่ จ ะ มีขึ้นตอนบ่าย...เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ บ่ ง บอกว่ า สาวสวยคนนี้ ท ำอะไรได้ มากมายเหลือเกิน แต่ครั้นเมื่อลงนั่งคุยกันแล้วลองให้ ย้อนทบทวนความเป็นไปในชีวิตเมื่อปีที่ ผ่านมา กลับได้มองเห็นชัดเจนถึงการ เปลี่ยนแปลงที่ค่อนไปในทางทำอะไรต่อ มิอะไรน้อยลง หากล้วนแต่เลือกแล้ว ว่าทั้งหมดที่ทำไปนั้นดีพอสำหรับชีวิต

เมื่อปีที่ผ่านมา ‘คนรักการใช้ชีวิต’

ทีเ่ ฝ้าติดตามผลงานสไตล์ OOM Living Day คงเห็นการจากไปของนิตยสาร OOM แต่มพ ี อ็ กเก็ตบุค๊ ภายใต้คอนเซ็ปต์ OOM Lifestyle Book ของสำนักพิมพ์ OOM เข้ า มาแทนที่ ขณะเดี ย วกั น

ในระยะหลั ง มานี้ ก็ ดู เ หมื อ นจะได้ เ ห็ น อุม้ -สิรยิ ากร พุกกะเวส เข้าไปมีสว่ นร่วม กับงานบุญ (หรือที่หลายคน เ รี ย ก ว่ า ง า น เ พื่ อ สั ง ค ม )

ถี่ขึ้นอีกด้วย

“เคยมี ค นบอกว่ า รอบของชี ว ิ ต คนเราทุ ก 7 ปี จ ะมี ก ารเปลี ่ ย นแปลง ท่ า นโอโช (Osho :

มหาปราชญ์ชาวอินเดีย) ก็เคยพูดเอาไว้ว่าวุฒิภาวะของคนจะถึงรอบของมันทุกๆ 7 ปี โดยที่

ไม่ได้เชื่อด้วยนะตอนแรก แต่พอมาลองทบทวนดูแล้วมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองจริง อย่างตอน อายุ 27 เป็นช่วงถามตัวเองเยอะ แต่ก็เป็นเหมือนคำถามตั้งหลักว่าจะทำอะไรต่อไป แล้วก็เลยตัดสินใจทำรายการทีวี “แล้วพอปีที่แล้ว ตอนใกล้จะอายุ 34 คืออุ้มเกิดกลางปีเดือนมิถุนายน สักเมษายนที่ผ่านมา อยู่ดีๆ ก็คิด...เกิดมา ทำไมไม่ทราบ ชีวิตเราสิ่งที่สำคัญมันคืออะไร เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะ มีความรู้สึกอยากศึกษาเข้าใจตนเอง แล้วก็ถามตัวเองเยอะ...คือคำถามว่า เกิดมาทำไมนี่มันอาจจะฟังดูเหมือนคลิเช่ แต่อุ้มคิดว่าก็เป็นคำถามที่ควรจะ เคาะหัวเราทุกคน ไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิต แล้วก็ตายไป เหมือนหลับอยู่ตลอดเวลา อุ้มคิดว่าตัวเองคงเหมือนพวกผ่านการฝึกหนัก ต้องเผชิญแรงต้านทานทางสังคมเยอะกว่าบางคนหลายเท่า

เพราะฉะนั้นก็อาจจะถึงจุดที่ถามตัวเองเร็ว มองว่าชื่อเสียง เงินทอง บ้าน รถ เราก็มีหมดแล้ว รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไร เราอยากทำบริษัท อยากมีอะไรเป็นของตัวเอง ก็ทำมาหมดแล้ว มีคนเกือบ 20 คนที่ออฟฟิศ เคยทำรายการทีวี แมกกาซีนก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง มันเลยแบบ... เฮ้ย แล้วยังไงต่อไปเหรอ ใช้เวลาสองเดือนนั่งทบทวน ผ่านกระบวนการคิดเยอะมากว่าจะเอายังไงต่อไป และได้คำตอบสำคัญที่สุดก็คือ อย่าเพิ่งใช้ชีวิตแบบนี้ อย่าเพิ่งโง่ทำอะไรต่อไปอีก เพราะเรายังไม่รู้จักตัวเอง เราอยู่ด้วยความไม่รู้เยอะ และลองผิด ลองถูกจากการคิดเอาเอง ก็เลยคิดว่า หยุด ตอนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนวันเกิด อุ้มก็เลยเลิกบริษัท (หัวเราะ) เรียกประชุม แล้วก็บอกว่าจากนี้เราเป็นอิสระต่อกัน ใครที่ทำงานด้วยกันได้ ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ เป็นฟรีแลนซ์ และปรับ โมเดลแมกกาซีนให้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊ค และลดต้นทุนทุกอย่าง คนเราควรจะลดต้นทุนของชีวิตให้ต่ำที่สุด เพราะเราต้อง ไม่ประมาท เพราะฉะนั้นการที่เราหยุด และทำอะไรที่น้อยลง เล็กลง ก็เพื่อให้เราได้ให้เวลากับตัวเอง ไม่อย่างนั้นเรา จะเหมือนถีบจักร ในช่วงครึง่ ปีหลังจึงเป็นช่วงเปลีย่ นผ่าน ต้องจัดการเคลียร์บริษทั คือการทำอะไรแบบนีไ้ ม่ใช่อยูด่ ๆี ก็ตดั ได้งา่ ยนะคะ มันมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่เราก็ยังรู้สึกดีแล้วที่หยุด ตั้งสติ ค่อยๆ เคลียร์ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น หันมาทำ ธุรกิจในสเกลที่เล็กลงมากและเหมาะสม แล้วก็ยังได้ไปวิปัสสนา” ถึงแม้จะไม่ใช่การไปปฏิบัติธรรมครั้งแรก แต่การได้ไปวิปัสสนากับสำนักโกเอ็นก้า ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ถือเป็นการเดินทางเข้าไปภายในจิตใจตนครั้งสำคัญ และทำให้ชีวิตได้ทำความรู้จัก กับความสงบสุขอย่างแท้จริง “คำว่า ‘ปฏิบัติธรรม’ สำหรับบางคนอาจจะมีทัศนคติบางอย่างปนเข้ามา แต่อุ้มคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของการผิดหวัง แล้วไปหาความสงบ ไม่ใช่เลย ในห้องปฏิบัติกรรมฐานมันเป็นยิ่งกว่าสนามรบ ยากกว่าที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้อีก เพราะฉะนั้นการที่คนบางทีไม่รับคำว่าปฏิบัติธรรม เพราะบางคนไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับตนเอง และ หลบเลีย่ งไปด้วยการเอาสิง่ อืน่ กลบไว้ เอางานมากลบความว้าวุน่ บางอย่าง แล้วก็บอกว่างานคือสาระของชีวติ ต้องทำ เพื่อให้มีอะไรบางอย่างยึดเกาะ หรือเอาการสนใจชีวิตคนอื่นมากลบการทำความเข้าใจชีวิตตนเอง อุ้มคิดว่าการที่

คนสนใจเรื่องใครเป็นอะไรกัน ใครทำอะไร เป็นแค่การกลบเกลื่อนการกลับเข้ามาดูตัวเอง ไปสนใจคนอื่นซะ คุณจะได้ ไม่ตอ้ งสนใจตัวเองไง ซึง่ เราก็จะตายไปแบบเฉาๆ แบบเสียชาติเกิด เพราะเราอุตส่าห์ได้โอกาสในการเกิดมาแล้วนะ” รอยยิ้มรื่นในดวงตาคู่สวยของสิริยากรอาจช่วยยืนยันได้ดีว่า ทุกวันนี้เธอมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่ นำความพอดีมาสู่ชีวิต “ตืน่ เช้าขึน้ มามีความสุขอย่างผ่อนคลาย แล้วพอนึกย้อนกลับไป โห ก่อนหน้านีเ้ ราทำมากขนาดนัน้ ไปได้อย่างไรนี่ โคตรเหนื่อยเลย ทุกวันนี้ทำงานที่บ้าน ทำพ็อกเก็ตบุ๊คโดยไม่ต้องมีออฟฟิศ เล่มหนึ่งใช้คนไม่เกิน 5 คน แล้วก็ทำได้ ออกมาก็ขายดี เบรกอีเวนท์เร็วมาก ก็แสดงว่าเป็นโมเดลที่เหมาะสมกับกำลังของเอง มี ค วามสุ ข สนุ ก มาก

และทำอะไรเอง อุ้มคิดว่าการพึ่งตนเองให้ได้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะ นอกจากนี้ก็ยังไปช่วยงานโน่นนั่นนี่ ได้เริ่มทำอะไรเพื่อคนอื่นๆ อย่างช่วงหลังมานี้จะเห็นว่าอุ้มทำโครงการ...

แบบที่ไม่ได้ค่าตอบแทน เขาจะเรียกว่าเพื่อสังคมใช่มั้ยคะ เยอะมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะอุ้มคิดว่าถ้าเราเพียงพอแล้ว เราก็ทำไปเลย ด้วยกำลังกาย ด้วยกำลังใจที่มี เพื่อช่วยคนอื่น เพราะถ้าเราไม่เต็ม เราก็ช่วยใครไม่ได้ เรื่องพวกนี้มัน ต้องถึงจุดหนึ่งก่อนนะคะ และอุ้มเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำความดี มันจะมีความดีมาให้ทำ มีคนโทรฯ มาเชิญไปโน่น

ไปนีเ่ ยอะมาก ซึง่ ก็ตอ้ งเลือกด้วยว่าอันไหนดีอย่างยัง่ ยืน อันไหนเราควรทีจ่ ะช่วยหรือไม่ชว่ ย และทุกครัง้ ไม่วา่ จะทำทาน นัน้ ด้วยเงิน หรือด้วยกำลัง ทันทีที่หลุดจากเราไปแล้วต้องบริสุทธิ์ใจ ถ้าเคลือบแคลงปั๊บ ทานนั้นก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้แล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ทำอะไรรู้มั้ย จัดระเบียบบ้าน เป็นพวก Control Freek อุ้มคิดว่าจริงๆ แล้ว เราควรจัดการชีวิตให้รกน้อยที่สุด ทั้งไม่รกแบบ Physical แล้วก็แบบ Mentally ด้วย แต่อุ้มก็ไม่ใช่คนปลงนะ อย่าใช้คำนี้ ก็ยังเป็นอารมณ์แบบว่า ฮึ่ม ได้อยู่ มีทุกอารมณ์ครบ แต่เราเห็น เห็นว่า อารมณ์เสีย (หัวเราะ) เห็นว่า ฮึ้ย เห็นว่า ดีจัง มันเหมือนแยกกันออก ทำให้เราไม่เป็นเจ้าของตัวเองมาก แล้วก็ยัง

ไม่ได้ละทางโลกนะคะ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นบ้า ชอบกลิ่นหอม มีราคะจริตสูงมากกับเรื่องกลิ่น ชอบให้ห้องหอมกรุ่นผสม กลิ่นต่างๆ รูป รส กลิ่นเสียง ชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง ยังมีอารมณ์พวกนี้หมด แต่เข้าใจว่า อ๋อ เออ กลิ่นอึกับกลิ่น Lime Basil หรือ กลิ่น Wild Fig มันก็แค่กลิ่น...เหมือนกัน เพียงแต่ฉันชอบ Wild Fig มากกว่านะ”


Oom’s New Year Resolution 2552 :

ตอนนี้ อ ยากจั ด ไฟลิ่ ง หนั ง สื อ ที่ บ้ า นให้ ส ำเร็ จ พวกแมกกาซีนที่อยู่บนชั้น พอเอามานั่งดูจริงๆ พบว่าเราใช้ไม่ถึง 10% ของหนึ่งเล่ม ก็ฉีกเลย แล้วเข้าไฟล์ใหม่ ทำไฟลิ่งแมกกาซีน แล้วบางที มันทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วยจากการจัดเก็บ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นคนขยันทำอะไร แบบนี้ ดู สิ เ ป้ า หมายหรื อ ความสุ ข ของเรา

มันง่ายๆ แค่นี้เอง เรื่องจับใจที่สุดของปี 2551 : พระราชพิ ธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ น ทร์ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จั บ ใจคื อ ทำให้ เ รามี ม าร์ ก สุ ด ท้ า ยที่ เ อาไว้ ค อยเตื อ นว่ า ให้ เ ราทำความดี เพราะเราจะประมวลทั้งภาพชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อ คนใดคนหนึ่งได้จบชี วิ ตลง แล้ว พอประมวล พระประวัติสมเด็จพระพี่นางฯ จะเห็นว่าท่าน ทรงงานหนักมากเลย ก็คิดว่าเราควรจะทำให้ได้ อย่างท่าน ก่อนหน้านัน้ เคยขึน้ ไปกราบพระศพท่าน ตอนกราบอุม้ ก็บอกกับท่านว่า อุม้ ขอตัง้ ปณิธาน ว่ า อยากจะทำประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมแบบท่ า น

และขอให้ท่านไปสู่สุคติ ไปในที่ที่ดี คนที่อยากขอบคุณ : คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาว เพราะบ้านมี 5 คน เป็นความอบอุ่น ของตัวเอง เป็นคนชอบความทรงจำเกี่ ย วกั บ ครอบครัว ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ทุกวันนี้พี่สาว

อยู่ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ แต่ ก็ ยั ง เป็ น เพื่ อ นด้ ว ย

เจอกันปีละ 1-2 ครั้ง พ่อแม่คุณย่าก็เหมือนกัน คื อ อุ้ ม มี ค รอบครั ว อยู่ ใ นตั ว อุ้ ม เยอะมาก

แล้วครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ไม่มีทางจะหายไปไหน ในชีวิตนี้ คุณไม่มี ทางลาออกจากครอบครัว หรือเลิกกับพ่อ แม่ พี่สาวได้ แต่ครอบครัวอุ้ม ไม่ชอบอยูด่ ว้ ยกันนะคะ ต่างคนต่างอยูใ่ นระดับหนึง่ แต่ ไ ม่ เ คยห่ า ง โทรฯ คุ ย กั น ติ ด ต่ อ กั น เสมอ

และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ อาหารใจสูตรอุ้ม : ความทุกข์เหมือนปวดหัว เดี๋ ย วก็ ห าย ไม่ ต้ อ งกิ น ยา อะไรบางอย่ า งที่ เหมือนจะไม่หาย แต่เดีย๋ วมันก็หายเอง บางอย่าง อาจจะเข้ามายาวนานมากเลย เหมือนจะไม่หาย ไม่จบสิน้ แต่เดีย๋ วมันก็หาย ตอนนัน้ อุม้ ไปดูละคร เวที เ รื่ อ งหนึ่ ง ของ ครู เ ล็ ก -ภั ท ราวดี เรื่ อ ง ‘สุริยุปราคา’ เขาก็บอก “ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้ มีไว้ให้เป็น” เวลามีใครมาปรับทุกข์ด้วย อุ้มก็

จะบอก...ความทุกข์ ความสุขนี่มันไม่ใช่สมบัติ ของเรานะ อย่าไปครอบครองมั น เลย ก็ แ ค่

บางอย่างทีผ่ า่ นมา แล้วมันก็จะผ่านไป ทัง้ ความสุข ความทุกข์ นี่เป็นเรื่องที่ใช้เตือนตัวเองเสมอๆ อย่าซีเรียสกับชีวิตมากเลยค่ะ

และสำหรับหญิงสาววัย 34 ปีผู้เคยประกาศกับสื่อว่าไม่อยากแต่งงาน ความรักก็เป็นอีกเรื่องที่เธอได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา “ชอบมีความรัก แต่ไม่ได้อยากแต่งงาน ขี้รำคาญ ชอบที่คาลิล ยิบราล เคยพูดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ ความรักว่า ทีจ่ ริงแล้วความรักก็เหมือนเสาสองต้น เสาของวิหารยังต้องมีระยะระหว่างกัน อุม้ เคยมีความรักแบบต้องอยูด่ ว้ ยกัน ตลอดเวลามาแล้ว ก็...เอ๊ะ ไม่ใช่นะ ความรักก็เป็นอีกเรื่องที่ อ๋อ เออ ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็มีความสุขในระดับ หนึ่งเสมอ ไม่ค่อยชอบสุขมากๆ ชอบสุขในระดับหนึ่ง” นอกเหนือจากได้สัมผัสกับความสุขในระดับพอดีๆ แล้ว การค้นพบคำตอบของคำถามเคาะกะโหลกตนเอง ‘เกิดมาทำไม’ ทำให้

เป้าหมายต่อไปของการมีชีวิตอยู่ชัดเจนขึ้น “เกิดมาเพื่อรู้จักตัวเอง แล้วไม่ต้องเกิดอีก อุ้มว่าเป็นคำตอบที่คงจะอยู่ตลอดไป เกิดมาเพื่อไม่ต้องเกิดอีก ถ้ายังใช้เวลาที่เขาให้มา

ในการยังอ่านหนังสือก๊อซซิปอยู่ (หัวเราะ) ก็นา่ เป็นห่วงอยูน่ ะ แต่อนั นัน้ สัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตัวเอง ไม่รสู้ ิ You are What You Read นะ อุ้มอาจจะคิดอะไรไม่เหมือนบางคน ก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนตัว ไม่ได้บอกว่าความคิดนั้นถูกต้องหรือเปล่า แต่นี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ อุ้มไม่อยากเล่นละครแล้ว เพราะละครทำให้คนมีโมหะ มีความหลงสูงมากๆ อุ้มจะทำให้คนวุ่นวายสนใจอยู่กับเรื่องพวกนี้ ทั้งที่ความจริง มันก็แค่ละครเรื่องหนึ่ง แต่ต้องบอกว่าการที่ได้เคยเล่นละครมาก็มีคุณประโยชน์บางอย่าง ต้องขอบคุณสิ่งนั้นที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้” และด้วยความเป็นคนดังนั่นเองที่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามอง และเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากก็คือการเข้ามารับหน้าที่ โฆษกให้กบั ผูส้ มัครอิสระ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ในสนามเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ครัง้ ทีเ่ ป็นโมฆะไปเมือ่ ตุลาคมปีทแ่ี ล้ว “ตอนนั้นเป้าหมายของการเข้าไปช่วย คิดแค่ว่าอยากช่วยให้ดร.แดน ได้เป็นผู้ว่ากทม. เพราะท่านเป็นผู้สมัครพรรคอิสระ และสนาม กรุงเทพฯ อาจเป็นโอกาสเดียวที่ผู้สมัครไม่ต้องสังกัดพรรค คือถ้าเป็นระดับประเทศนี่ไม่ต้องพูดกัน เพราะมันเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ไม่ได้ช่วยเพราะอุ้มอยากจะเล่นการเมืองหรืออะไร ไม่เกี่ยว เพียงแต่นี่เป็นพาร์ทหนึ่งของการได้มาซึ่งอำนาจ ก็ต้องผ่านกระบวนการ ทางการเมือง แต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือหากท่านได้เข้าไปเป็นผู้ว่ากทม. จริงๆ สิ่งที่ท่านนำเสนอหลายเรื่อง ถ้าลองพิจาณาดูดีๆ มันแจ๋ว มากเลย เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพฯ และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีคนบอกว่า แหม อุดมคติจัง ซื่อจัง คิดเหรอว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้ คือการเมืองมันก็เป็นการเมือง เป็นแค่เรื่องอำนาจกับ

ผลประโยชน์ แต่อุ้มคิดว่าทุกแรงที่ลงไปมันไม่สูญเปล่าหรอก ถึงแม้ว่ามันอาจจะเกิดผลบ้าง ไม่เกิดผลบ้าง แต่ไม่ช้าก็เร็ว ความชั่วร้ายจะ ทำลายตนเอง หรืออ่อนกำลังลงไป และคงมีโอกาสให้สิ่งดีเกิดขึ้นได้บ้าง อุ้มยังเชื่อเช่นนั้น และคิดว่าเราทุกคนก็ควรมีบทบาทบางประการ ในการดูแลบ้านเมือง ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่โดยพอถึงวันเลือกตั้งออกไปกากบาท การศึกษา พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็เป็นบทบาททาง การเมืองที่สำคัญ” ว่ากันว่า วังวนบางอย่างก็เย้ายวนและดึงดูด จนอดกังขาไม่ได้ถงึ อนาคตความน่าจะเป็นในการก้าวเข้าสูเ่ ส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว

OOM Lifestyle Book “อุ้มไม่สนใจการเมืองภาพใหญ่เลย ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาคุยเรื่อยๆ นะ ก็ไม่สนใจเลย แต่จะไม่มีการฟันธงอะไรทั้งนั้นนะคะ อ่านบท สัมภาษณ์นี้จบก็ลืมมันไปซะเถอะ เพราะมันเป็นบทสัมภาษณ์เกิดขึ้นตอนนี้ อุ้มในอีกสองเดือนข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปอีก อย่าไปตีตราว่า เราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดจนลงโลงไป เดี๋ยวบางคนจะบอก เอ้า...ไหนตอนนั้นเคยพูดไว้อย่างนั้นไง แต่ขอโทษนะ สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งเลยอุ้มคิดว่ามันคงไม่ได้ completely เปลี่ยน นั่นคืออุ้มอยากจะทำอะไรก็ได้ให้ยัง ประโยชน์สูงสุด” ด้วยความตัง้ ใจดังกล่าว จึงทำให้อมุ้ พาตัวเองเข้าไปเป็นหัวเรีย่ วหัวแรงทำงานบุญเพือ่ หารายได้จำนวน 50 ล้านบาทให้กบั วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับใช้ในการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จก็จะสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ทั้งองค์กร

และนั่นหมายถึงคนจำนวนมากรุ่นแล้วรุ่นเล่าจะมีโอกาสได้พบกับธรรมะ จึงเป็นที่มาของ ‘โครงการน้ำจิต-น้ำใจ’ จัดทำน้ำดื่มออกจำหน่าย ในราคาคู่ละ 20 บาท (ขวดละ 10 บาท) ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนโดยประมาณ “จริงๆ แล้วอุ้มชอบเป็นโปรดิวเซอร์นะ ชอบจัดการโน่นนี่ ก็นั่งลิสต์เลยว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง อะไรต้องมาก่อน แล้วก็ไล่โทร.

ทีละอัน เริ่มจากไปขอให้พี่สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ คิดชื่อน้ำให้ ก็ได้ชื่อมาว่า ‘น้ำจิต น้ำใจ’ ซึ่งเป็นชื่อโครงการได้ด้วย จากนั้นก็โทร.หา บริษัทกราฟิกดีไซน์ ถ้าพี่ไม่กลัวเจอหนูอีกชาติหน้าก็ช่วยออกแบบฉลากให้หน่อย แล้วที่ขำคือโทร.ไปหาพระอาจารย์ ขอให้ช่วยเขียน ข้อความที่จะอยู่ข้างขวดให้หน่อยได้มั้ยคะ พระอาจารย์ก็ตอบมาว่า copy น่ะเหรอคุณโยม (หัวเราะสนุก) สิ่งที่ทำทั้งหมดก็มาจากประสบการณ์ของเรานี่ล่ะ ตอนทำบ้านอุ้มลิฟวิ่งเดย์ เคยทำน้ำดื่ม ก็เลยรู้ว่าการทำน้ำต้องทำยังไง ทำให้เรา พบว่าบางทีถึงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในอะไร แต่ก็ได้เรียนรู้เยอะมาก ทุกอย่างมันสร้างต้นทุนความรู้ แล้วก็นำกลับมาใช้ได้หมดเลย” และเมือ่ ปีใหม่มาเยือน แผนชีวติ ทีว่ าดไว้จะเป็นอย่างไรต่อไป อุม้ ตอบได้เพียงว่าสำนักพิมพ์ OOM ก็ยงั คงมีแผนออกหนังสืออีกหลายเล่ม ภายใต้กำลังกายและกำลังเงินที่พอเหมาะพอเพียง “ปีนี้จะอายุ 35 แล้ว ลองนึกดูนะคะ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุ 35 ท่านใช้เวลาอีกที่เหลือจนอายุ 80 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นช่วงเวลา 45 ปีที่ยังอีกยาวไกล เราเองก็ยังทำอะไรได้อีกเยอะเลย เพียงแต่สำหรับอุ้มความทะเยอทะยานส่วนตัวเอง ชื่อเสียง เงินทอง มันไม่ได้เป็นไปในทางโลกแล้ว ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีชื่อเสียง เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสัก 10 ตัว เพื่อให้ได้เงินมาเยอะๆ นั่นไม่ใช่เป้าหมายในชีวิต เพราะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายในชีวิตคือการหลุด พ้นไปเลย แล้วอุม้ ก็อธิษฐานให้ทกุ คนหลุดพ้นให้หมด คือนอกจากขอให้สขุ ภาพแข็งแรง เดีย๋ วนีก้ อ็ ธิษฐานเพิม่ ด้วยว่าขอให้ทกุ คนได้พบ ธรรมะ และหลุดพ้นกันให้หมด ดีกว่าอีก ส่วนแผนการอื่นๆ นอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเอง บางทีเราก็ยังไม่รู้หรอก” เป็นคำตอบจากคนที่รู้จัก และเข้าใจตนดีพอ ดังนั้น ไม่ว่าเรื่องอะไรจะผ่านเข้ามาก็พร้อมรับเสมอ “อย่างเรื่องสุขภาพ ก่อนหน้านี้เข้า

โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด เชื่อมั้ย ที่ผ่าตัดเพราะต่อมน้ำเหลืองโต แล้วหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่า วันที่ได้ยินหมอพูด แบบนี้ คิดเดี๋ยวนั้นเลยว่า ตายก็ตาย ถ้าตายปุ๊บ เกิดใหม่ ฉันจะปฏิบัติธรรมต่อทันที ถ้าชีวิตนี้มีเวลาแค่นี้ที่ให้ได้ทำ ชีวิตหน้าก็ทำต่อ จบ “การได้พบธรรมะ การปฏิบัติธรรม มันทำให้เราเผชิญกับอะไรต่อมิอะไรแบบนี้ได้ แต่ก็มีนะคะวันที่แบบ...ร้องไห้เลย กลัว เพียงแต่ ปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นคือ อืม เลวร้ายที่สุดคืออะไร แล้วก็เห็น...เห็นก่อน แต่สุดท้ายผลตรวจออกมาปรากฏว่าไม่เป็นอะไร อาจเป็นเพราะ ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ต่อมน้ำเหลืองมันก็เลยโต ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองต่อไป กินผักผลไม้เยอะมาก ออกกำลังกาย ทำวิปัสสนา ก็สบายใจดี” เมื่อได้ค้นพบแล้วถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ ระยะทางอีกกว่าครึ่งชีวิตที่เหลือก็คงไม่ยากเย็นเท่าไร เพียงแค่เดินไป ตามเส้นทางของการรู้จักใจตน โดยไม่ลืมที่จะเผื่อแผ่แบ่งปัน


16

woman feature

+

เรื่อง : LuckyAries

Leisure Update : HuaHin l Phuket l Pattaya

หัวหิน ภูเก็ต พัทยา นับเป็นสามสุดยอดชายหาดที่ได้รับความนิยมตลอดปี และพีคสุดๆ ในช่วงหน้าร้อน การหลัง่ ไหลของกลุม่ นักท่องเทีย่ วทัง้ ในและนอกประเทศจำนวนมาก ได้สร้าง ชีวิตชีวาและความเจริญเติบโตให้พื้นที่เหล่านี้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครจะ

ตกตะลึงเสมอเมื่อกลับไปพักผ่อนในหาดทรายเดิมและได้พบกับสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ

โดยเฉพาะใน 2-3 ปีนี้ จังหวัดริมทะเลหลายแห่งมีสันทนาการความสุขแปลกใหม่

มาเซอร์ไพรส์เราเยอะ มาอัพเดทกันเลยว่าร้อนนี้ What Hot on the Beach? หัวหินในวันนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในจังหวัดพักผ่อนที่ทรงคุณค่าทั้งสถานท่องเที่ยวอันคลาสสิกของสังคม ระดับเจ้านายในอดีต และเป็นย่านหรูสำหรับคนรุน่ ใหม่ผมู้ ที งั้ รสนิยมและอุดมกำลังทรัพย์ เพราะมันได้กลาย เป็นที่ตั้งแห่งความมั่งคั่งของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่ยักษ์มากมาย เช่น โครงการของไพร์ม เนเจอร์ ที่มีทั้ง บ้านแบบวิลล่าและคอนโดมิเนียม มีสนามกอล์ฟสวยหรูระดับมาตรฐาน ที่พร้อมต้อนรับนักกอล์ฟระดับโลก เช่นเดียวกับสนามกอล์ฟและที่พักสวยหรูอย่าง เดอะ บันยัน กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท หัวหิน และแน่นอน ที่ทำให้ใครๆ ตื่นตาตื่นใจกับไร่ไวน์สไตล์ East meet West ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่า มันยังคงความศิวิไลซ์ และวัฒนธรรมของสังคมมีระดับไม่แตกต่างจากอดีต ด้วยบรรยากาศอินเทรนด์

SIAM WINERY :

น่าแปลกใจแกมพิศวงที่วันนี้หัวหิน แหล่งท่องเที่ยวริมทะเลได้กลายเป็นหนึ่ง ในเส้นทางสายไวน์เลิศรส ในชือ่ Siam Winery จากพืน้ ทีพ่ นั ไร่ ปัจจุบนั ได้พฒ ั นา เป็นแหล่งปลูกองุ่นและผลิตไวน์ในชื่อ Hua Hin Hills Wine ไปแล้ว 220 ไร่ ความสำเร็จของรสชาติทก่ี ำลังเป็นทีย่ อมรับในระดับสากลนี้ เกิดจากการศึกษา วิจัยจากโครงการปลูกไวน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยไทร

ด้วยสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กัน บนระดับความสูง ภูมิอากาศ และดินที่เหมาะสม

ที่นี่สามารถสร้างสรรค์ไวน์จากองุ่นพันธุ์สากลอย่าง Colombard, Chenin Blanc, Muscat, Shiraz, Brunello, Tempranillo และผลไม้ในประเทศออกมาเป็นไวน์คุณภาพเยี่ยมทั้งกลิ่นหอมและ รสชาติอนั เป็นเอกลักษณ์ ไวน์ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ดุ คือ Bin 9 Royal Reserve Shiraz, 2005 ไวน์ซง่ึ ผลิตและ นำทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ นักท่องเทีย่ วสามารถหาซือ้ และชิมได้ในชัน้ สอง ของ Market Village Shopping Centre ถนนเพชรเกษม นอกจากได้ลม้ิ ชิม ซือ้ แล้ว ที่นี่ยังมีจุด ท่องเที่ยวในสไตล์ชาวไร่ที่ผสมสานวิถีตะวันตกกับตะวันออกให้เที่ยวชมท่ามกลางทัศนียภาพ อันสวยงามของเนินเขาบนพื้นที่ตั้งอยู่สูง 140-210 เมตรจากระนาบทะเล ด้วยแพ็คเกจทัวร์ นำทัศนาจรไร่ไวน์ที่ใช้ช้างร่วมกสิกรรม ชมขั้นตอนการผลิตและบ่มไวน์ รวมทั้งชิมไวน์ชนิดต่างๆ กับชีสหลากแบบ และสแน็กที่รับประทานเสริมความสุนทรีย์ Open : ทุกวันตั้งแต่ 10.00-22.00 น. Contact : Hua Hin Hills Vineyard

204 Moo 9, Baan khork Chang Patana


ชือ่ เสียงของพัทยาในวันนี้ ได้กลายเป็น แหล่งรวมความสุดยอดหลายอย่าง ทั้งในภาคทวีปและระดับโลก อาทิ เป็นสนาม ฟุ ต บอลชายหาดชื่ อ ดั ง การแข่ ง เทนนิ ส ชายหาดต้อนรับนักเทนนิสมีระดับ และสนาม จัดการแข่งขันเจ็ตสกีแมตช์สำคัญที่นักกีฬา ตั ว จริ ง ต้ อ งมาวั ด ฝี มื อ ชิ ง ถ้ ว ยกรั ง ด์ ป รี ซึ่ ง มี ศักด์ศรีเทียบเท่าถ้วยยูฟ่าคัพของบอลโลก เป็นหนึ่งในแหล่งดีที่สุดที่สามารถเล่นเรือใบ และวินด์เซิร์ฟที่ไม่จำกัดฤดูกาล และมันกำลัง จะเป็นที่สุดแห่งมหกรรมบันเทิงของอาเซียน ทั้งโครงการ Pattaya Dragon ที่จะเปิด Entertainment Complex ครบวงจร

บนพื้นที่ใหญ่ยักษ์ที่รวมทุกอย่างทั้งกิน ดื่ม เที่ยว และพักผ่อน ในปี 2010 ล่าสุดก็เพิ่ง เป็ น แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ริ ม หาดที่ เ ริ ด หรู ที่ สุ ด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการเปิดตัว ของศูนย์การค้าระดับอลังการ

ภู เ ก็ ต เป็ น อี ก จั ง หวั ด ที่ ยั ง คงความสุ ด ยอด

มาอย่างไม่เสียอันดับในระดับโลก ด้วยทรัพยากร แห่งภูมิประเทศที่สวยงามจนได้รับขนานนามว่าไขมุก

แห่งเอเชีย วันนีภ้ เู ก็ตยังกลายเป็นทีย่ อมรับในด้านอืน่ ทั้งสนามแข่งเรือใบระดับโลกอย่างแมตช์ Phuket Regatta ที่จัดต่อเนื่องมานับทศวรรษ แหล่งชุมนุม เรื อ ยอร์ ช ที่ ม หาเศรษฐี แ ทบทุ ก ชนชาติ แ ล่ น เรื อ

มาพำนักพักผ่อน และล่าสุดก็มีโรงเบียร์แบรนด์ของ จังหวัดเกิดขึน้ เปิดตัวพร้อมอภิสถานบันเทิงครบวงจร สำหรับคนชอบดื่ม กิน ชมมหรสพ ว่ากันว่าเรากำลัง จะแซงขึ้นเป็นอีกหนึ่งในสถานบันเทิงใหญ่ยักษ์

ในภาคทวีปทีเดียว

CENTRAL FESTIVAL PATTAYA BEACH :

Central Festival Pattaya Beach ตั้งอยู่ติดถนนหลัก ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง คือเลียบชายหาดขนาด 3 เลน ด้านหน้า และติด ถนนพัทยาสาย 2 ขนาด 4 เลน รวมถึงถนนด้านข้างโครงการ บริเวณพัทยาซอย 9 อีก 4 เลน และนับเป็นศูนย์การค้าติดหาด ธรรมชาติ ท ี ่ ท ั น สมั ย และใหญ่ ท ี ่ ส ุ ด ในเอเชี ย โดดเด่ น ด้ ว ย สถาปัตยกรรมแบบ Resort Style ผสานกับ City Life อย่าง ลงตัว บนพื้นที่ 22 ไร่ จัดสรรเป็นฟลอร์การค้ากว่า 220,000 ตร.ม. ด้วยหน้ากว้างถึง 111 ม. ประกอบด้วยร้านค้าชั้นนำระดับ International Brand กว่า 200 ร้านค้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้การบริหารของกลุ่มฮิลตัน พื้นที่ร้านอาหารที่ใหญ่และ มีวาไรตีม้ ากทีส่ ดุ ในเมืองพัทยา มีรา้ นอาหารชัน้ นำ อาทิ Pan Pan, AKA, Pepper Lunch, MK Gold, Burger King, Mos Burger และร้านอาหาร Lifestyle Restaurant ในโซน Alfresco Dining ทีเ่ ปิดให้บริการถึงตี 2 ทุกวัน อาทิเช่น Gianni ร้านอาหารอิตาลีชอ่ื ดัง, Mango Bistro, Chili Chili, Outback Bar, ZICO ให้คุณเพลิดเพลินกับทุกกิจกรรม

ภายใต้แสงธรรมชาติที่มองเห็นวิวทะเลพัทยา เส้ นทางที่ 1 : พั ท ยาเหนื อ–ถ.เลี ยบหาด (สาย 1) พัทยา

เลีย้ วขวาเข้า ถ.พัทยาเหนือ วิง่ ผ่านวงเวียนปลาโลมาลงไปสุดทางที่ ถ.เลียบหาด (สาย 1) พัทยา เลี้ยวซ้าย ตรงไปตามทางผ่าน สถานีตำรวจเมืองพัทยา ทางซ้ายมือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตั้งอยู่ปากซอยพัทยา 9 เส้ นทางที่ 2 : พั ทยาเหนื อ–ถ.พั ทยา (สาย 2) เลี้ยวขวา เข้า ถ.พัทยาเหนือ ถึงวงเวียนปลาโลมาให้เลี้ยวซ้าย ช่องแรก เข้า ถ.พัทยาสาย 2 ตรงไปตามทาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ตัง้ อยูท่ างขวามือ ระหว่างซอยพัทยา 9 และ 10 เส้นทางที่ 3 : พัทยากลาง–ถ.เลียบหาด (สาย 1) พัทยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.พัทยากลาง วิ่งตรง ไปสุดทางที่ ถ.เลียบหาด (สาย 1) พัทยา เลี้ยวซ้าย ตรงไปตามทางผ่านสถานีตำรวจเมือง พัทยา ทางซ้ายมือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตั้งอยู่ปากซอยพัทยา 9 เส้นทางที่ 4 : พัทยากลาง–ถ.พัทยา สาย 2 เลี้ยวขวาเข้า ถ.พัทยากลาง ตรงไปตามทาง เลี้ยวซ้ายสี่แยกที่ 3 (ฝั่งตรงข้าม ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) เข้า ถ.พัทยา สาย 2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตั้งอยู่ทางขวามือ ระหว่างซอยพัทยา 9 และ 10 เส้นทางที่ 5 : พัทยาใต้–ถ.พัทยา สาย 2 เลีย้ วขวาเข้า ถ.พัทยาใต้ ตรงไปตามทาง เลีย้ วซ้าย

สี่แยกที่ 3 (วัดชัยมงคลอยู่ทางขวามือ) เข้า ถ.พัทยา สาย 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตั้งอยู่ทางขวามือ ระหว่างซอยพัทยา 9 และ 10

ซอยรมณีย์:

ซอยรมณีย์เป็นซอยที่เชื่อมถนนถลางและถนนดีบุก

ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตเมืองเก่าของภูเก็ต อันเป็นที่ตั้งของ ตึกเก่าซึ่งสะท้อนความรุ่งเรืองของศิลปะชิโนโปรตุกีส

ที่ได้รับความนิยมมาจากเมืองปินังที่อินเทรนด์ในสมัย ก่อน สิ่งน่าชื่นชมอย่างมากคือ คอนเซ็ปต์ของจังหวัด และความร่ ว มมื อ ของประชาชนในการอนุ ร ั ก ษ์ ต ึ ก โบราณอายุเกือบร้อยปีเหล่านี้ ให้คงความสมบูรณ์โดย ไม่เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม นอกเหนือจากการฉาบ สีสันสดใสตามสไตล์ ด ั ้ ง เดิ ม แล้ ว บางส่ ว นยั ง สงวน ความคลาสสิกในแบบไม่ปรุงแต่ง เพื่อรำลึกถึงร่องรอย และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในต้นศตวรรษที่ยี่สิบอีกด้วย สถานที่นี้จึงเป็นแหล่งดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว ช่างภาพ

มืออาชีพ และสมัครเล่นจากทั่วโลก นับเป็นอีกแลนด์มาร์คอันทรงเอกลักษณ์ของภูเก็ต ก่อนหน้านี้ซอยรมณีย์มีคุณค่าเพียงฉากหลังแห่งอดีตอันสวยงามที่ได้รับความนิยม ในการบันทึกภาพ แต่ในไม่กี่เดือนมานี้มันได้มีชีวิตทั้งยามกลางวันและค่ำคืน เพราะ บ้าน อาคารเก่าจำนวนมากได้ถกู ดัดแปลงให้เป็นทีต่ ง้ั ของร้านกาแฟกิบ๊ เก๋ อาร์ตแกลเลอรี และผับสวยในบรรยากาศ New in Old ที่คราคร่ำด้วยผู้คนสังสรรค์หลากกลุ่ม ทั้งคนรัก ศิลปะ และนักท่องเที่ยวยามราตรี นับเป็น Art Street แหล่งเก๋แหล่งใหม่มาแรง

ที่นักท่องเที่ยว และหนุ่มสาวในเมืองต่างให้ความสนใจแวะเวียนมาตลอดอย่างไม่ ขาดสาย ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศดัง้ เดิมแบบปาย ผสมถนนข้าวสารเมือ่ สิบปีกอ่ น

ต้องตรงมาที่นี่…ซอยรมณีย์จัดให้ แน่นอนว่าการไปเที่ยวพักผ่อน หลายคนชอบจะนั่ง

นอนละเลียดบรรยากาศธรรมชาติแบบไม่เน้นกิจกรรม แต่ถ้าได้ลองเปลี่ยน หรือเพิ่มโปรแกรมไปทำอะไร แปลกๆ โดยเฉพาะในสิ่งเกิดใหม่ของสถานที่บ้าง คุณจะพบว่า นีก่ เ็ ป็นอีกความสุนทรียท์ นี่ า่ ประทับใจ และสร้างสีสนั ให้วนั สงบได้อย่างน่าเหลือเชือ่ น่าสนุก ไม่ใช่เหรอ ทีจ่ ะตามรอย และเฝ้ามองว่า เมืองสวยๆ จะสร้างสรรค์อะไรแปลกใหม่อีก

ในอนาคต ให้คุณได้สัมผัสและ เซอร์ไพรส์ในทริปหน้า


18

SmartCooking by

+

เรื่อง : จารุวรรณ บุญวิวัฒนา

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว


ในยุคที่ต้องคิดหน้าคิดหลัง และระวังเรื่องเศรษฐกิจ วิถีชีวิต

ที่เคยเดินทางอย่างช้าๆ กลับต้องรีบก้าวไปข้างหน้าให้ทันใครๆ เวลาที่จะใส่ใจตัวเองยิ่งมีน้อยลง ถ้าอย่างนั้นเรามาเติมสิ่งดีๆ

ให้ชีวิตด้วยอาหารที่อร่อย ทำง่าย ใช้เวลาสั้น และที่สำคัญยังเพิ่มคุณค่า

ให้กบั ร่างกายกันดีกว่า เราลองมาทำสูตรเด็ดมาม่า ทีม่ คี ณ ุ ค่าทางอาหารครบ และใช้ต้นทุนในการทำด้วยงบที่ไม่เกิน 25 บาท

คุณค่าทางอาหาร

+ เนื้อไก่ เป็นแหล่งอาหารของโปรตีน

ไขมันน้อย + ตะไคร้ มีสรรพคุณแก้ทอ้ งอืด จุกเสียด ขับปัสสาวะ ช่วยลดพิษของสารแปลกปลอม ในร่างกาย ช่วยขับลมในลำไส้ แก้แน่นท้อง + สะระแหน่ ให้สารเมนทอลไลโมนีนและ นีโอเมนทอลช่วยเป็นยาดับร้อน ขับแก๊ส ถอนไข้ + หอมแดง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดอาการคั ด จมู ก โรคทางเดิ น หายใจ

ขับลมและแก้หวัด + มะนาว มีประโยชน์ใช้เป็นยาสมุนไพร ขับเสมหะ แก้ไอ แก้เลือดออกตามไรฟัน เหงือกบวม นอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการ ปวดศีรษะ บำรุงตา บำรุงผิว

มาม่ายำสมุนไพร ส่วนประกอบ มาม่ารสหมูน้ำตก 1 ซอง ราคา 6 บาท ไก่ต้มฉีก 100 กรัม ราคา 7 บาท ตะไคร้ 50 กรัม ราคา 1 บาท หอมแดง 50 กรัม ราคา 1 บาท ต้นหอม ผักชีฝรั่งรวมกัน 50 กรัม ราคา 1 บาท ใบสะระแหน่ 50 กรัม ราคา 1 บาท มะเขือเทศราชิน ี 100 กรัม ราคา 3 บาท ใบมะกรูดซอย ราคา .50 บาท มะนาว 1 ลูก ราคา 2.50 บาท รวม

วิธที ำ

23.00

+ นำมาม่ารสหมูน้ำตกลวกเส้นพอสุกตักขึ้นใส่ชามพร้อมให้มีน้ำขลุกขลิกนิดหน่อย ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ทั้งหมด + นำผงมาม่ารสหมูน้ำตก 1 ซองใส่ลงไปคลุก เติมน้ำมะนาว 1 ช้อนชา คลุกเคล้า ให้เข้ากัน

+ ตักใส่จานแต่งหน้าด้วยสะระแหน่นิดหน่อย พร้อมเสิร์ฟ

IDEA

ใครที่มีสูตรเด็ดและเคล็ดลับของความอร่อย สามารถสร้างสรรค์มาม่าจานอร่อย ด้วยงบประมาณ ไม่เกิน 25 บาท ส่งสูตรและวิธีทำมาที ่ WOM A N P L U S บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0-2241-8000

เพื่อรับของที่ระลึกจากมาม่า ***ขอสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.mamalover.com


ask

yourself

4 ลีลาแฮนด์จ๊อบ

+

เรื่อง : LuckyAries

ที่ผู้ชายโปรดปราน

นอกจากลี ล าการใช้ ป ากที่ ผู้ ช ายชื่ น ชอบและ ใฝ่ฝนั จะได้บริการนีจ้ ากสาวๆ แล้ว ยังมีอกี ลีลา ที่ผู้ชายโปรดปรานไม่แพ้กัน นั่นคือการใช้มือ ปกติผู้ชายใช้มือทำรักให้ตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็เป็นลีลาเดิมๆ ซ้ำซาก เปรียบประดุจการ ตอกเสาเข็ม ซึ่งคงไม่มีใครสามารถพลิกแพลง ตีลงั กาตอกเสาเข็มได้ ดังนัน้ การทีม่ คี นมาทำให้ ยิกๆ ถึงแม้จะเป็นลีลาเดิมๆ แต่รสชาติที่ได้รับ ย่อมเอร็ดอร่อยเข้มข้นผิดแผกไปจากเคย สารหล่อลื่นเป็นตัวช่วยให้ลีลาการใช้มือ ลื่นไหลง่ายดายขึ้นเยอะ ถ้าแห้งผากฝืดเคือง เจ้าหนูอาจบาดเจ็บได้ค่ะ ดังนั้นก่อนลงมือจึง ควรละเลงสารหล่อลืน่ ลงบนฝ่ามือเสียก่อน และ ควรใช้แบบทีเ่ ป็นน้ำถ้าคิดว่าจะใช้ถงุ ยางอนามัย เป็นรายการต่อไป

สร้อยมุก : เลือกสร้อยมุกสวยๆ พืน้ ผิวเรียบลืน่ มาสักหนึง่ เส้น (ของปลอม

ก็ได้แต่ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีรอยตะปุ่มตะป่ำใดๆ) พันสร้อยไข่มุกไว้กับ ด้ามอาวุธของเขา แล้วเอามือกุมทับไว้ จากนั้นมาสเตอร์เบทอย่างที่เคยทำให้เขา ตามปกติ ถึงแม้จะใช้ลีลาเดิม แต่ผลที่ได้รับรองว่าจะให้ความรู้สึกแตกต่างสุดยอด จริงๆ

นวดคลึงแบบนันสต๊อป : เพื่อสร้างความประทับใจในลีลาการนวดคลึงแบบต่อเนื่องเนิบนาบ

ยาวนาน หรืออยากได้ความรู้สึกเหมือนกำลังสอดใส่แบบลึกล้ำถึงใจ ให้งอมือเป็นรูปทรงกระบอก แล้วนวดคลึงจากส่วนหัวเรื่อยลงไปถึงส่วนโคนของเจ้าหนู และก่อนที่มือข้างนั้นจะละออกไป ให้ใช้มืออีกข้าง เริ่มทำซ้ำจากส่วนหัวลงไปที่โคนอีก สลับมือกันไปเรื่อยๆ ซ้ำไปซ้ำมา เทคนิคนี้ต้องใช้สารหล่อลื่นเยอะๆ เพื่อป้องกันการเสียดสีที่เส้นสองสลึง มิฉะนั้นแทนที่จะเสียวสยิวก็อาจ ถลอกปอกเปิกบาดเจ็บจนหมดอารมณ์ได้

ควงข้อมือขยีค้ นั้ : นั่งลงตรงหว่างขาของเขาแล้วเอามือหนึ่ง

กุมรอบตรงโคนของเจ้าหนู แล้วขยับมือรูดขึน้ ข้างบนไปจนถึงส่วนหัว จากนั้นหมุนข้อมือบิดไปมาลักษณะเหมือนกำลังคั้นน้ำส้ม ซึ่งในขณะที่ทำ แบบนี้นิ้วหัวแม่มือจะอยู่บนเส้นสองสลึง ช่วยเพิม่ ความสยิวให้มากยิง่ ขึน้ เสร็จแล้ว ดึงมือกลับลงไปที่ส่วนโคน ในขณะ เดียวกันก็ใช้มืออีกข้างทำซ้ำตั้งแต่ต้น จนจบ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผลที่ได้คือ เจ้าหนูจะสยิวกิ้วเสียจนทนไม่ไหว ต้องระเบิดออกมาในที่สุด เทคนิค นวดคลึงขั้นเทพนี้เป็นวิธีสุดยอดในการสร้างอารมณ์ให้เดือดพล่าน ก่อนจะขยับไปทำอะไรที่วี้ดวิ้วยิ่งกว่านี้

คูห่ มู หาประลัย : ใช้มือข้างหนึ่งทำมาสเตอร์เบท

ให้เขา ส่วนอีกมือให้ใช้นิ้วกลางนวดคลึงบริเวณประตูหลัง ไปด้วย ถ้าเขาไม่ขัดขืนแถมยังมีทีท่ายินยอมพร้อมใจ ก็ให้

เลื่อนนิ้วสอดเข้าไปทางประตูหลัง แล้วค่อยๆ ขยับนิ้วคืบไป ข้างหน้าเรื่อยๆ จนกระทั่งเจอจุดจีสปอตซึ่งมีลักษณะคล้าย ลูกวอลนัทเ หมือนจีสปอตของผู้หญิง พอคลำเจอแล้ว ให้กระตุ้นส่วนนี้ไปพร้อมกับอีกมือที่กำลัง มาสเตอร์เบทไปด้วย พยายาม จับจังหวะให้ผสมผสาน จากการตรวจอัลตร้าซาวนด์พบว่า

กลมกลืนกันอย่างเมามันส์ ระยะสามเดือนสุดท้ายก่อนคลอด อวัยวะเพศของตัวอ่อน รับรองว่าเจ้าหนูจะตั้งเด่เป็น

ทารกชายก็สามารถแข็งตัวเด้งดึง๋ ดัง๋ ได้แล้ว เสาธงเลยทีเดียว o

รู้เรา รู้ ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว

โหราศาสตร์บ่อยครั้งก็เกิดจากการประมวล

ความจริงที่เกิดขึ้นจากความถี่ที่บันทึก

พฤติกรรม บุคลิกนิสัยของบุคคล ที่สัมพันธ์

กับเพศ อายุ วันเดือนปีเกิดจากตัวอย่างคน

จำนวนมากในทุกประเภท และจัดออกเป็น

หมวดหมู่ อธิบายคนในแต่ละแบบ ดังนั้น บ่อยครั้งที่การทำนายทายทัก แบบนี้จะแม่นยำ เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือเอาการ ไม่แค่ลายมือ ลายเซ็น หรือโหงวเฮ้ง หรอกนะที่บอกว่าคุณ หรือ หนุ่มคู่ใจเป็นอย่างไร นิสัย สไตล์การท่องเที่ยวก็นับเป็นหนึ่งในหลักการ โหราศาสตร์เดียวกันทีบ่ อกได้ มาอ่านกันเลย ว่าลึกๆ เขาหรือคุณ แท้จริง แล้วเป็นคนอย่างไร กับคำทำนายวสามหมวด ที่เรารวบรวมมาฝาก

LOCATION: คุณชอบเทีย่ วในสถานทีธ่ รรมชาติแบบนี้ เป็นคนแบบไหน

เทีย่ วชนบท: คุณเป็นคนรักธรรมชาติ ชอบงานศิลปะ มีความคิดเฉลียวฉลาด แต่อาจหมกมุน่ กับ ตนเองมากเกินไปในบางครั้ง เที่ยวภูเขา: คุณเป็นคนไม่ค่อยคิดมาก ไม่จริงจัง ชอบพูดเรือ่ ง สัปดน คำผวน เทีย่ วทะเล: คุณเป็นคนนิสยั คล่องแคล่วว่องไว แต่ชอบอ่อนไหว เอาแต่ใจตนเอง ละบางครั้งอาจโกรธใครโดยไร้เหตุผล เที่ยวน้ำตก: คุณเป็นคนสุภาพอ่อนโยนกับคนทั่วๆ ไป มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่ายแต่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ใจร้อน

ACTION: ปฏิกิริยาแบบนี้ ทายได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน

คิดอยู่นานว่าจะเอาอะไรไปดี: คุณเป็นคนช่างวิตก ระวังตัวสูง รอบคอบจนกลายเป็นเข้มงวด และมักจะมีจินตนาการในแง่ลบ แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ เวลาทำงานลองได้ตกลงใจทำอะไรแล้ว ก็จะลงแรงทุ่มเทกายใจเต็มที่ ต่อสู้อุปสรรคไม่ย่อท้อ ไม่เตรียมอะไรมาก ทำตัวเฉยชา: คุณเป็น คนเก็บอารมณ์ บ่อยครั้งที่มีมักรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเอง ในบางเวลาก็จะคิดว่าสิ่งที่ใครๆ ทำ หรือคิดนั้นไม่ได้เรื่อง แต่ก็มีข้อดีคือในส่วนลึกโอบอ้อมอารี เตรียมพร้อมด้วยการไปซื้อของที่ ต้องใช้: คุณเป็นคนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ยาวไกล มักมีบคุ ลิกร่าเริง กระตือรือร้น บางคนจะมีความเป็นผูน้ ำสูง ชอบจัดการอะไรๆ ด้วยความสามารถของตัวเอง เตรียมพร้อมเน้นหนักเรื่องอาหาร: คุณเป็น คนที่ชอบความสนุกแต่ก็มีความจริงจัง ไม่ชอบเรื่องเครียดๆ ข้อเสียคือเอาแต่ใจตัวเอง มีความดื้อ แบบแปลกๆ ตืน่ เต้นสุดๆ: คุณเป็นคนรักความสนุกสนานแบบเด็กๆ รักอิสระ มักไม่ชอบการวางแผน ระยะยาว ดูไม่มีความรับผิดชอบอะไรมากมายในชีวิต แต่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ไม่ชอบเรื่องความผูกพันในเชิงพันธะสัญญา เจอใครก็ชวนไปด้วย: คุณเป็นคนให้ความสำคัญ กับเรือ่ งมิตรภาพ ชอบการรวมตัวกัน รักเพือ่ น รักการเสียสละ สุภาพและให้ความสำคัญกับจิตใจ ผูอ้ น่ื จัดโปรแกรมล่วงหน้าละเอียดยิบ: คุณเป็นคนมีความชัดเจนในจุดยืนจนบางครั้งอาจจะ ออกไปในแนวเผด็จการเล็กๆ เอาจริงเอาจังกับเรื่องต่างๆ จนคนรอบข้างอึดอัดใจ แต่จะว่าไปแล้ว ก็เป็นคนทีร่ จู้ กั คุณค่าของเวลาและมีเป้าหมายในชีวติ ชัดเจนกว่าใครๆ กังวลเรือ่ งความปลอดภัย เอาไว้ก่อน: คุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว ชอบอยู่ติดที่ บางคนอาจจะเก็บตัวนิดๆ ด้วยซ้ำไป นิสัยรักสงบ ต้องการความปลอดภัยในชีวิตสูง

SEASON: ฤดูกาลที่อยากไปทริป ก็บอกเบื้องลึกความเป็นตัวตนได้

ฤดูหนาว: คุณเป็นคนทีม่ คี วามมัน่ ใจในตัวเอง แม้วา่ บุคลิกอาจจะดูไม่หา้ วหาญนักก็ตาม จิตใจของ คุณมีพลังเข้มแข็ง กล้าเผชิญความเปลีย่ นแปลง แต่กก็ ลับมีความอ่อนไหวสูงในทางอารมณ์และ ความรู้สึก ฤดูใบไม้ร่วง: คุณเป็นคนที่ชอบความเป็นระบบระเบียบ จิตใจแสวงหาความมัน่ คง ปลอดภัยให้กบั ชีวติ จึงช่างคิดช่างวางแผน รอบคอบ ไม่ชอบความโลดโผน ตืน่ เต้นมากนัก และรัก ความเป็นส่วนตัวสูง ฤดูร้อน: คุณเป็นคนประเภทสุขนิยม คือชอบแสวงหา ความสุขและความ รื่นรมย์ให้กับชีวิตมากกว่าจะชอบคิดมาก จึงรักอิสระ นิสัยร่าเริงเหมือนเด็กๆ มีความกระตือรือร้น ไม่น้อยกับชีวิต แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเอาแต่ใจตัวเอง และดือ้ มากในบางครัง้ ฤดูฝน: คุณเป็นคน ช่างเพ้อช่างฝัน ให้น้ำหนักกับความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปในบางครั้ง จึงเป็นคนเหงาง่าย เศร้าง่าย และก็มคี วามโรแมนติกสูง ปลายฝนต้นหนาว: คุณเป็นคนทีม่ จี ติ ใจอ่อนโยน แต่ความ คิดอ่านค่อนข้างรุนแรงและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความทะเยอทะยาน คุณเป็นคนรัก ความก้าวหน้า ไม่ชอบความเงียบ เบือ่ ง่าย และรักเพือ่ นฝูง ยากที่จะเห็นคุณท้อถอยกับอะไรง่ายๆ


23 relation tip +

1SPGFTTJPOBM%BUJOH*OUSPEVDUJPO4FSWJDF

เรื่อง : Jadsica

%FTUJOZJOZPVSIBOEปัญหาโลกแตก

‘แม่ผัวลูกสะใภ้’

ความรักใกล้สุกงอม ระฆังวิวาห์กำลังสั่น แต่ปัญหาไม่กินเส้นระหว่างว่าที่ลูกสะใภ้

กับว่าที่แม่สามียังไม่มีแววว่าจะกลมเกลียวกันได้ และยังคงปฏิบัติกันอย่างกับใส่เสื้อ คนละสี ถึงแม้ว่าปัญหาไม่กินเส้นนี้จะไม่ได้หนักถึงขนาดติดอันดับสาเหตุของการ

หย่าร้างในครอบครัวก็ตาม แต่เป็นปัญหาหนักอกลำดับต้นๆ ของชีวิตครอบครัวชนิดที่ เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกทีเดียวเชียว จิตแพทย์ชื่อดังวิเคราะห์ถึงสาเหตุและความร้ายแรงของปัญหาโลกแตกที่เกือบมองไม่เห็นทางแก้เรื่องนี้

ไว้ว่า “เป็นอาการ ‘หวงและห่วง’ ลูกชายของผู้เป็นแม่ จะมากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัย 3 ส่วนคือ ว่าที่สามี

ของเรา ลูกชาย และแม่เขา ในกรณีนี้ถ้าลูกชายเป็นลูกคนสุดท้อง อาการหวงของคนเป็นแม่ย่อมมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติ ถ้าบวกกับ

การทีค่ ณ ุ แม่ขาดความรัก ความอบอุน่ จากสามีดว้ ยแล้ว ยิง่ ทวีความหวงในตัวลูกชายเพิม่ มากขึน้ และถ้าคุณแม่ เป็นคนที่ขาดความรักในตัวเอง คืออยู่มาจนแก่ก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีดีหรือเก่งเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ยิ่งเพิ่ม ความหวงเป็นเท่าตัว พอลูกแต่งงาน หรือกำลังจะแต่งงาน ก็เหมือนกับว่าอีกหน่อยเขาต้องทุ่มเทความรัก ทั้งหมดให้ภรรยาของตัวเอง แม่จึงรู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเหว่ขึ้นมา จึงแสดงออกเพื่อต่อต้านแบบไม่รู้ตัว” รู้สาเหตุ ก็ต้องหาทางป้องกันเหตุ กับกลเม็ดเคล็ดลับมัดใจว่าที่คุณแม่สามี เผื่อหนักอกจะได้เบาใจลงบ้าง ซึ่งจิตแพทย์ให้คำแนะนำว่า “ว่าที่สะใภ้หรือเป็นสะใภ้แล้วและกำลังเจอปัญหานี้ อย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียว

ให้คุยกับสามี เพราะถ้าเก็บไว้อาจคิดมากจนขอหย่าหรือพานไม่แต่งงานเลยก็ได้ และอย่าคิดว่าเป็นปัญหา

ที่เราต้องแก้คนเดียว ว่าที่สามีหรือลูกชายซึ่งอยู่ในฐานะคนกลางนั้นเวลาอยู่ต่อหน้าคุณแม่ก็ให้เกียรติและ

ให้ความสำคัญกับท่านเป็นพิเศษ อย่าแสดงความรักกับว่าทีภ่ รรยาหรือภรรยาอย่างประเจิดประเจ้อ ไม่อย่างนัน้ คุณแม่จะรู้สึกหมั่นไส้และพานเกลียดว่าที่ลูกสะใภ้หรือแม้เป็นสะใภ้ก็ยังไม่วายไม่ชอบหน้า” มารยาหญิงไม่ได้มีไว้มัดใจชายอย่างเดียว สามารถดัดแปลงมามัดใจแม่ของผู้ชายได้ด้วย เหนื่อยตอน เอาใจท่าน ยังดีกว่ามานั่งปวดใจคอยแก้ปัญหา ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้ง อย่าลืมว่าน้ำหยดลงหินทุกวัน

หินยังกร่อน (หวังว่า) หัวใจอ่อนๆ ของแม่สามีคงจะแพ้ความดีของเราสักวัน o

„¸“À›s™„™Âª”«£·­À›¥h² ‰´¦”³ €±¢–²†±˜ ¬†ƒ·’–²Âªhà g ¿´ ¦¤±Â‰gê À¤¯•h±€±¢¿–´¡Ç ¦›°™ª¢¶¬ ¸“ƒ·¡–±†¬³˜¿”¬¢k¿˜Æ”àg‰g©Ã”¤k¬†ƒ·’À¤h¦–´ÃÇ ª˜ –´‡Ç ¯©± ±¢•™š¯›¸ƒh ˜ª˜h±Âª gŖ´ƒÇ ’ · ¬¡±€‡¯¢¸‡h €° ¦°˜˜´ÃÈ  g”¬h †¢¬Á‰ƒ‰¯”±Âªh˜²±ƒ¦± ¢°€ ±ª±ƒ·’¬´€ À¤h¦ÂªhWhoisMatchÀ˜¯˜²¿¶¬Ç ˜‰±¡ª¢¶¬ªŒ³† –´ƒÇ ’ · ¢¬ƒ¬¡“h¦¡°˜È ”¬˜–´ Ç š´ ¢¯©³–—³Ÿ±¿¢³ Ç ‡±€ ˜°“©° Ÿ±¨’k¿¶¬Ç ¿€Æ™š¢¯¦°”³ ¬†ƒ·’ƒ°“©¢¢© ±‰³€–´Ç ”¢†€°™ƒ¦± ”h¬†€±¢¬†ƒ·’–´©Ç “· À¤¯”¢¦‡©¬™ƒ¦±  •¸€”h¬†¬†h¬ ¸¤© ±‰³€¿¶¬Ç ªhƒ’ · ™¿“–¬†ƒ·’Óh ¬¡g±†©˜·€À¤¯š¤¬“Ÿ°¡

À«•¸œ¥—µÈª¡²Š´À¥·­š£´²£±šÀ£² h¬ ¸¤©g¦˜”°¦À¤¯¢¸š•g±¡¬†ƒ·’•¸€¿€Æ™Ã¦h¿šr˜ ƒ¦± ¤°™¬¡g±†–´©Ç “· €±¢ƒ°“¿¤¶¬€© ±‰³€¬†¿¢± ´˜¶È ±˜€±¢§µ€¨± €±¢–²†±˜À¤¯‰´¦”³ ƒ¦± ¿šr˜¬¡¸–g “´Ç ´ © ±‰³€–´”Ç “³ ”g¬ ± ´ƒ¦± ¢h¬ À¤¯”°†È ‡‡¢³†–´Ç ‡¯ƒ™ª±€°™¿¶¬Ç ˜Âª g  ´€±¢”¢¦‡š¢¯¦°”©³  ±‰³€€g¬˜¿‰g˜™°”¢š¢¯‰±‰˜ –´¬Ç ¡¸g š¢¯¦°”€³ ±¢–²†±˜Šµ†Ç À˜g˜¬˜¦g±‡¯š¤¬“Ÿ°¡€¦g± · àg¢‡¸h €° ”± ›°™ª¢¶¬¿¦Æ™ÃŠ”kª±ƒ¸g €±¢™ƒ˜–´ƒÇ ’ À™™¬¶˜Ç Ŗ´ Ç ¬´ ¡¸g €±¢”°“©³˜Â‡–´‡Ç ¯™ƒ¸¿g “–ƒ˜˜°˜È Ū¢¶¬Ã g˜µÈ ¬¡¸€g ™° ƒ·’ ¿¬†À¤¯ƒ·’©± ±¢•¬“¸¢š¸ •g±¡À¤¯¬ƒ·¡Á–¢§°–k€¬g ˜ €±¢”°“©³˜Â‡¦g±‡¯Ãš¿‡¬ª¢¶¬Ã g  ´™¢³€±¢¿³ Ç ¿”³ ¬¡g±†¬¶˜Ç ¿³ Ç ªhž¢´“¦h ¡¿‰g˜–´šÇ ¢µ€¨± “h±˜ƒ¦± ¢°€€±¢À”g†”°¦À¤¯€±¢°‘˜±™·ƒ¤³€Ÿ±

Call Us Now! (EAD/FFICE!LL3EASON0LACE   AND(OTLINE      RD&L-4HAI4OWER!LL3EASONS0LACE

WWWWHOISMATCHCOM


เพิม่ ดีกรีความสุขให้สงู สักนิด ด้วยกลีบแรก

ทีผ่ ลิบานของดอกไม้

ชุดกรงนกสีขาว สอบถามราคา ได้ที่ร้าน

เก้าอี้ในสวน สอบถามราคา ได้ที่ร้าน The Art Room

The Art Room

หมอนอิงลายกุหลาบเล็ก

ราคา 250 บาท จาก ต่ายลิฟวิ่ง

24

decorate +

เรื่อง : ณัฐนพิน วีระวัฒน์ ภาพ : พรชัย บัวทอง

เชิงเทียนหอม ราคา 590 บาท

จาก Hemisphere

ชุดต้นไม้ตั้งโชว์

ราคา 950 บาท

จาก

Hemisphere

ผ้าปูเตียงสีม่วง–แดง ราคาผืนละ 9,500 บาท

จาก Hemisphere

จักรยานสีขาว สอบถามราคาได้ที่ ร้าน The Art Room

ที่แขวนของ ราคา 10,500 บาท

จาก Hemisphere

เดย์เบดลายดอกไม้ ราคา 6,500 บาท จาก ต่ายลิฟวิ่ง

สถานที่จำหน่าย

ต่ายลิฟวิ่ง l สวนจตุจักร ตรงข้ามตลาด อตก. โทร. 081-870-1533 The Art Room l สวนจตุจักร ตรงข้ามตลาด อตก. โทร. 085-199-8677 Hemisphere l ถ.คอนแวนท์ สีลม โทร. 0-2632-2625

สตูลลายดอกไม้สีชมพู

ราคา 3,500 บาท

จาก ต่ายลิฟวิ่ง


eating out

25 +

เรื่อง : iD11

ภาพ : สุพงษ์ วิทย์ว่องไว

สำหรับสาวกเค้กช็อกโกแลต ย่อมไม่พลาดที่จะลิ้มรสลาร์นา เค้ก (Larna cake) เค้กช็อกโกแลตที่มีหน้านิ่มเนื้อนุ่มละเอียด ราดหน้าด้วยช็อกโกแลตชั้นดีเป็นแน่ แต่ถ้าใครที่อยากจะชิม รสชาติเค้กที่เข้มข้นไปด้วยรสช็อกโกแลตอย่างแท้จริงแล้วละก็ ขอแนะนำให้มาที่ Larna House แห่งนี้โดยด่วน ชื่อร้านก็บอกเป็นนัยๆ อยู่แล้วว่า บ้านหลังนี้จะต้องเต็มไป ด้วยเมนูของลาร์นา เค้ก ด้วยความที่เจ้าของร้านชื่นชอบรสชาติ ของลาร์นา เค้ก เป็นพิเศษ จึงตั้งใจที่จะเปิดร้านเค้กที่ขายแต่ ลาร์นา เค้ก เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีให้เลือกทั้งช็อกโกแลต และไวท์ช็อก บรรยากาศภายในร้านตกแต่งในสไตล์สบายๆ เน้นความเป็น ธรรมชาติ โดยจะมีมมุ น้ำตกและมุมสวนเล็กๆ ไว้ให้ได้นงั่ ผ่อนคลาย ไปพร้อมๆ กับลิ้มรสความอร่อยของลาร์นา เค้ก แบบเต็มคำ หาก ใครที่ชื่นชอบรสชาติของช็อกโกแลตและหลงใหลในความนุ่มของ เนื้อเค้ก ขอบอกว่าไม่ควรพลาด!!! ตอกย้ำความอร่อย... ตอกย้ำด้วยคาร์เนชัน ขอแนะนำเมนูเด็ด ลาร์นา เค้ก เค้กช็อกโกแลตหน้านิม่ เนือ้ เค้กนุม่ สามารถเก็บไว้ใน ตูเ้ ย็นแล้วไม่ทำให้หน้าเค้กแข็ง อีกทัง้ ยังคงความอร่อยนุม่ ชุม่ ลิน้ เหมือนเดิม o

Food Note ร้านอาหาร เปิดบริการ สถานที่ โทรศัพท์

Larna House 8.30 – 23.00 น. 211/196 ถ.พัฒนาการ 61 ประเวศ กทม. 0-2321-5995

ลาร์นา เค้ก เคล็ดลับสำคัญคือ ในส่วนของตัวช็อกโกแลต ทางร้านเพิม่ ความนุม่ ด้วย นมข้นจืดคาร์เนชัน วิธนี นี้ อกจากจะทำให้เนือ้ ช็อกโกแลตนุม่ เข้มข้นแล้ว ยังเพิม่ ความหอม อร่อยล้ำในทุกสัมผัสทีล่ มิ้ รส...


where

26 +

to go

เรื่อง : Mr.Relax ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

สำหรับนักกีฬาที่ชอบการออกรอบเล่นกอล์ฟ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยากพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศของสนามสีเขียวขจี มีต้นไม้ร่มรื่นรอบตัวบ้าน และมีสระว่ายน้ำ พร้อมจากุซซี่ขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบมาไม่เหมือนใคร โดดเด่นด้วยลักษณะโค้งมน และมีความยาวของตัวสระทีเ่ ชือ่ มผ่านบ้านทุกหลังให้ได้ชนื่ ชมกับสายน้ำได้พร้อมๆ กัน เดอะ บันยัน รีสอร์ท หัวหิน สถานที่แห่งการพักผ่อนและอยู่อาศัยในวันหยุดสุดสัปดาห์

อันแสนพิเศษ อยูห่ า่ งจากตัวเมืองหัวหินเพียง 10 นาที ทีน่ ม่ี หี อ้ งพักในแบบของวิลล่าขนาดต่างๆ บ้านแต่ละหลังออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางแลดูโอ่โถง สง่างาม ด้วยพื้นที่ส่วนกลาง ของบ้านทำเป็นห้องนั่งเล่น และมุมรับประทานอาหาร พร้อมเชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณนี้ด้วย มุมทำครัวขนาดกะทัดรัด ที่มีพร้อมด้วยอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งตู้เย็นและไมโครเวฟ ในส่วนของห้องนอนจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของโถงกลาง ห้องนอนใหญ่และห้องนอนเล็ก บริเวณด้านในมีประตูบานไม้สีเข้มบานใหญ่ออกแบบเอาไว้แบ่งส่วนของห้องน้ำในห้องนอน สำหรับห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ยังมีประตูที่สามารถเข้าออกระหว่างมุมอาบน้ำเอาต์ดอร์ด้าน หลังบ้านที่คุณจะมองเห็นสระว่ายน้ำได้ใกล้ๆ หรือจะเลือกไปนั่งพักผ่อนบริเวณชุดเก้าอี้ริมสระ ในเวลาแสงแดดอ่อนๆ รวมถึงนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้ายามเวลาค่ำคืน ก็รู้สึกเพลิดเพลินและ เหมือนกับว่าได้หยุดเวลาผ่อนคลายสมองจากความเหนื่อยล้าได้จริงๆ นอกจากความสะดวกสบายของห้องพักทั้งหมดแล้ว ที่รีสอร์ตยังบริการอาหารเช้าโดย เสิรฟ์ คุณอย่างสะดวกสบายถึงในห้องพัก ตรงตามเวลาทีค่ ณ ุ ต้องการ สำหรับมือ้ เช้าอิม่ แบบง่ายๆ ด้วยชุดอาหารเช้าอเมริกันแสนอร่อย เสิร์ฟพร้อมกับผลไม้ตามฤดูกาล แถมมีชา กาแฟ

ปิดท้ายรายการ แต่หากใครหิวมื้อกลางวันก็ยังมีอาหารไทยและอาหารนานาชาติ พร้อมเสิร์ฟ คุณที่ห้องอาหาร lemon glass รวมทั้งที่ splash pool bar ซึ่งเสิร์ฟอาหารว่าง อาทิ เบอร์เกอร์

พิซซ่า และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ให้คุณได้เพลิดเพลินสนุกสนานระหว่างการเล่นน้ำ บริการ

สุดพิเศษทั้งหมดนี้มีตลอดวันสำหรับคุณอีกด้วย + The Banyan Resort Hua Hin, Tel. 032-538-888 www.banyanestatehuahin.com


ร้านผ้าสวยในเมืองหัวหิน

ถ้ า คุ ณ ช อ บ เ สื้ อ ผ้ า ดี ไ ซ น์ แ บ บ

ไ ม่ เ ห มื อ น ใ ค ร เ ห ม า ะ ส ำ ห รั บ

ใส่เที่ยวทะเลหรือใส่เที่ยววันหยุด หน้าร้อน ฝีมือการตัดเย็บของเสื้อและ งานผ้ า แต่ ล ะชิ ้ น เป็ น งานแฮนด์ เ มด

ในส่วนของลายผ้านั้นวาดภาพโดยคุณ จิม๋ -ฉันทนา ศรีสวัสดิ์ ผูเ้ ป็นเจ้าของร้าน ที่นี่มีทั้งผ้าสำหรับใช้อเนกประสงค์ เช่น เป็นผ้าคลุม ผ้าพันคอ ผ้าผูกผม หรือ ประดับให้การแต่งตัวดูเก๋ไก๋ รวมถึง การที ่ น ำผ้ า ผื น ลายสวยไปตั ด เป็ น

ตั ว เสื ้ อ แบบที ่ ช อบก็ จ ะได้ เ สื ้ อ ที ่ ม ี เอกลักษณ์ หรือถ้าชอบเสือ้ ยืดใส่สบายๆ สำหรั บ คุ ณ ผู ้ ช ายและคุ ณ ผู ้ ห ญิ ง

แบบลายเดี ย วกั น ก็ ม ี ใ ห้ เ ลื อ ก และ

ครบเซตกระทั ่ ง กางเกง, กระโปรง

ชุดเดรสสีสันสดใส แวะไปเลือกชมได้ที่ ซอยโกลด์ เ ด้ น เพลส หรื อ หั ว หิ น 37 โทร. 032-511-091

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่

ถามใครที่ผ่านไปมาระหว่างกรุงเทพฯ-หัวหินบ่อยๆ ก็คงต้องคุน้ ตากับป้ายริมทางขนาดใหญ่ของโครงการ บ้านหรู ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า เป็นอย่างดี และเมื่อ ไม่นานมานี้ก็อาจจะเห็นว่าบริเวณนี้มีป้ายใหม่เพิ่มขึ้น มาอีกป้ายชื่อ ร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ แค่ชื่อก็บอกไว้ แล้วว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาค่ะ มาดูกันตั้งแต่เมนูของที่นี่ เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สูตรอร่อยของคุณบิ๊ก สุนัทที

เนือ่ งจำนงค์ ผูเ้ ป็นเจ้าของสถานทีโ่ ครงการทัง้ หมดนี้ และ มีสตู รก๋วยเตีย๋ วเด็ดตรงทีน่ ำ้ ซุปหวานกลมกล่อม ใช้ลกู ชิน้ หมูอย่างดีและมีหมูเด้งก้อนกลมโตอยู่ในชาม ชอบเผ็ด

ก็สง่ั ‘หมูแซบ’ ถ้าชอบจืดก็สง่ั ‘หมูแอ๊บแบ๊ว’ ถ้าไม่ชอบหมู ก็ ส ั ่ ง ‘ทะเลเดื อ ด’ จะมี ซ ี ฟู ้ ด ต้ ม ยำหอมน่ า ลิ ้ ม ลอง ทุกเมนูราคาเดียวกันคือ 99 บาท วันเสาร์-อาทิตย์

ทางร้านยังเสิร์ฟเส้นพิเศษ เป็นพวกพาสต้ามาแนะนำ ให้ได้ลองกันอีก ที่สำคัญไปกว่านั้นร้านนี้มีเสื้อยืดโลโก้ ร้านสีสันน่ารักจำหน่าย รายได้จากการขายทั้งก๋วยเตี๋ยว และเสื้อยืดทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำบริจาคเข้า มูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพ เท่ากับว่าทานอิ่มแล้วยังได้บุญ กลั บไปอีกต่างหาก ใครสนใจแวะไปได้ทุกวันตั้งแต่

สิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสอง บอกเส้นทางอีกนิดค่ะว่า ถ้ามา จากกรุงเทพฯ ร้านจะอยู่ซ้ายมือ ก่อนเข้าเมืองหัวหิน

The Spa Chiangmai Resort เรื่อง : Pimmy

ท่ามกลางแมกไม้ปา่ เขาของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ทีส่ งบเงียบ น่าพักผ่อน และยั ง สวยงามเหมาะกั บ การมาพั ก ผ่ อ น เพื่ อ มาสั ม ผั ส กั บ กลิ่ น อายธรรมชาติ

โดยเฉพาะผู้ที่รักธรรมชาติและต้องการดูแลสุขภาพ เดอะสปา เชียงใหม่ รีสอร์ท เป็นคำตอบ

ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ รีสอร์ตสุขภาพแห่งนี้ นอกจากความสวยงามของสถานที่และห้องพักแล้ว ห้องอาหาร Radiance ของรีสอร์ตยังได้รับรางวัล 1 ใน 50 ร้านอาหารดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Restaurant ของอังกฤษอีกด้วย เพราะวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี การใช้อาหาร ปลอดสารพิษอย่างอาหารออร์แกนิก เป็นหัวใจหลักของห้องอาหารที่นำมาประกอบเป็นเมนู สุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการมาล้างพิษโดยเฉพาะ คอนเซ็ปต์หนึ่งของรีสอร์ตเพื่อสุขภาพแห่งนี้คือ การเน้นดูแลสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติบำบัด อย่างการตกแต่งสไตล์ล้านนาประยุกต์ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาพรรณ

และโปรแกรมล้างพิษ Fasting ทีเ่ น้นการรับประทานอาหารธรรมชาติอย่าง รอว์ฟดู ( Raw Food) ซึ่งอาหารเหล่านี้จะไม่ผ่านความร้อน และไม่ใช้สารสังเคราะห์ปรุงแต่งรสชาติใดๆ เช่น

ผั ด ไทยเส้ น แตงญี ่ ป ุ ่ น เมนู ส ุ ด อร่ อ ยที ่ ใ ครมาชิ ม เป็ น ต้องติดใจ รวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบการนวด รีสอร์ตแห่งนี ้ ก็ ม ี ใ ห้ ค ุ ณ เลื อ กสรรตั ้ ง แต่ น วดน้ ำ มั น ไปจนถึ ง การ นวดไทยเพื่อสุขภาพอีกด้วย โปรแกรม Fasting เพื่อล้างลำไส้ใหญ่แบบธรรมชาติ

มีให้เลือกตั้งแต่ 3-7 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 8,800– 15,400 บาท / 1 ท่าน สนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งหมดได้ที่ 053-920888 หรือ www.spachiangmai.net o


28 horoscope+

เรื่อง : ธันยมัย - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์

การพยากรณ์แห่งดวงดาว E-mail : katekate007@hotmail.com

www.tanyamai.com

คําพยากรณ์สําหรับวันที่ 16-31 มี.ค. 52

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ทัว่ ไป จะได้มเี รือ่ งทีต่ อ้ งเข้าไปช่วยคนเก็บความลับล่ะค่ะ หรือไม่กต็ อ้ งตกเป็นทีป่ รึกษาเรือ่ งลับๆ ให้กบั เพือ่ นสนิท งานนีม้ เี รือ่ ง ให้ตน่ื เต้นด้วย การงาน ดูไม่คอ่ ยสดใสมากนักนะคะ มีเรือ่ งถูกบีบ หรือเรือ่ งทำให้อดึ อัดใจ อาจจะได้รบั ข่าวการเปลีย่ นแปลง ทางด้านการงานทีไ่ ม่คอ่ ยสูด้ นี กั ความรัก ช่วงนีม้ เี รือ่ งอึดอัดเพียบเลย เหมือนเขาชอบบังคับ หรือสัง่ ให้คณ ุ ทำโน่นทำนีม่ ากจัง และก็ชอบมาบังคับเกีย่ วกับเรือ่ งเพือ่ นคุณด้วย ทำให้คณ ุ ไม่คอ่ ยปลืม้ นัก การเงิน มีโชคจังเบ้อเร่อจากการเดินทางเลยค่ะ และ เรือ่ งเกีย่ วกับการถอยรถใหม่กเ็ ด่นมากด้วย สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพช่องปาก แผลร้อนในต่างๆ ค่ะ

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ราศีเมถุน (GEMINI)

ราศีสิงห์ (LEO)

ราศีกันย์ (VIRGO)

ทั่วไป มีเรื่องอึดอัดใจ หรือเรื่องกดดันเกี่ยวกับพ่อแม่ และคนในครอบครัว ซึง่ คุณเองก็ววู่ าม และดือ้ ชอบใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผล ทำให้เรื่องมันยิ่งบานปลาย การงาน มีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานใหม่ๆ หากใครที่ทำ เกีย่ วกับยวดยาน หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง จะมี โชคด้านการงานดีค่ะ ความรัก มีโอกาสสูงที่จะกลับ ไปคบกับกิก๊ หรือคนรักเก่าค่ะ ห่างกันไปสักพักแล้วล่ะ และก็บังเอิญได้มาเจอกันอีก ถ่านไฟเก่ามันเลยคุขึ้นมา อีกรอบ การเงิน หากต้องหมุนเงิน ก็จะมีสปอนเซอร์ ใจดีเข้าช่วยล่ะ ช่วงนีก้ ารเงินไม่ตดิ ขัดมากนัก แต่กย็ งั ต้องหมุนๆ อยูเ่ หมือนเดิม สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพ ช่องท้องจะเด่นค่ะ ทั้งกระเพาะอาหาร และลำไส้ต้อง ระวังเรือ่ งการรับประทานอาหารให้มากๆ ค่ะ 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทั่วไป มีเรื่องติดขัด หรือทำให้รู้สึกไม่ราบรื่น โอกาส ต่างๆ ที่จะเข้ามาดันหลุดลอยไปซะเฉยๆ การงาน การประสานงาน หรือการติดต่องานดีค่ะ หากคุณทำ ทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่หากมอบหมายให้คนอื่น หรือ ลูกน้องไปทำเป็นต้องแห้วทุกที ความรัก อาจมีเรื่อง ที่ไม่ปลื้มเกี่ยวกับญาติของเขา หรือไม่ค่อยอยากที่จะ คุยกับญาติของเขาเท่าไหร่ เขาก็พยายามจะเป็นกาวใจ แต่ยง่ิ ช่วยมันก็ยง่ิ ทำให้คณ ุ รูส้ กึ แย่ การเงิน จัดว่าดีคะ่ งานที่เกี่ยวกับของสวยงาม การปรับแต่งอะไรให้ดีขึ้น จะทำเงินให้คุณได้มาก แต่เรื่องรายจ่ายฟุ่มเฟือยก็มี มากเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องสวยๆ งามๆ สุขภาพ ระวังเรื่องการติดเชื้อของช่องคลอด อาการแพ้หรือคันในร่มผ้าค่ะ

ราศีพิจิก

(SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย. ทั่วไป ช่วงนี้ใช้สมองหนักหน่อย เหมือนกับว่ามีเรื่อง ให้ตอ้ งคิด เพือ่ ทีจ่ ะหางานใหม่ หรือการลงทุนทำธุรกิจ อะไรใหม่ๆ การงาน มีเรื่องเครียด และปวดหัวกับ เพื่อนร่วมงานมากหน่อย คนที่คุณมีปัญหาด้วยมักจะ เป็นเด็กเส้นซะด้วย ความรัก ช่วงนีค้ นรักคุณเขาอาจ พูดจาไม่ค่อยรักษาน้ำใจ ดูงี่เง่ามากขึ้น พูดจากวน ประสาท หากได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันก็น่าจะ ทำให้เรื่องแย่ๆ ที่ค้างคาใจต่อกันดีขึ้นได้ การเงิน ทำไมใช้เงินเก่งจัง มีเรื่องที่จะต้องให้ได้ใช้เงินอยู่ ตลอดเวลา แถมอาจมีเรื่องการกู้หนี้เพิ่มอีกต่างหาก ช่วงนี้อาจได้ลาภจากหญิงที่แก่กว่า สุขภาพ ระวัง เรื่องเลือดกำเดา เส้นเลือดฝอยแตกให้มากๆ หน่อย และก็เรือ่ งอาการปวดหัวเล่นงานเอาได้เป็นระยะๆ

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.

22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทั่วไป จะได้รับข่าวดี หรือเรื่องเซอร์ไพรส์อะไร สักอย่าง เรื่องที่น่าหนักใจก็เป็นเรื่องของพี่น้อง อาจทำให้เดือดร้อน หรือต้องคอยช่วยเหลืออยู่ บ่อยๆ การงาน ดีคะ่ และจะมีการเปลีย่ นแปลง อะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้น เพื่อนร่วมงานจะช่วย ผลักดันกันจนได้ดีอีกด้วย หัวหน้างานให้ความ เอ็นดูมากขึ้น ความรัก ระวังเรื่องมีปากเสียงกัน ให้มากๆ ถึงขั้นเลิกรากันเลยล่ะ ไม่ร้วู ่าคุณไปทำ ผิดอะไรไว้ เขาถึงจับได้ การเงิน ยังคงดีและ มีโชคด้านการเงินจากญาติใกล้ชิด มีเกณฑ์ที่จะ ได้ ซ ื ้ อ บ้ า น หรื อ มี ส ิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น ของตั ว เอง สุขภาพ ระวังเรือ่ งอุบตั เิ หตุจากการขับขีใ่ ห้มากๆ ประมาณลืน่ ไถล หรือการเสียหลักในการขับขีค่ ะ่ 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่วไป จะได้รับข่าวไม่ค่อยดีเรื่องการผ่าตัด หรือ การเจ็บป่วยรุนแรงของคนใกล้ชิด และจะมีเรื่อง ให้ต้องช่วยเพื่อนเก็บความลับของเขาด้วยล่ะ การงาน จัดได้ว่าดีค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบ หมายให้ ไ ด้ เ ดิ น ทางสั ม มนาในต่ า งประเทศ ความรัก ก็ไม่แย่นะคะ อาจเหนื่อยกับการต้อง ปั้นหน้า หรือปรับตัวให้เข้ากับเครือญาติของเขา มากหน่ อ ย แต่ โ ดยรวมก็ แ ฮปปี ้ พ อสมควรค่ ะ การเงิน ค่อนข้างดีคะ่ และคุณจะทำเงินพิเศษได้ จากการแอบหมกเม็ด หรือการปรับแต่งยอดเงิน เงินค่านายหน้าต่างๆ อีกด้วย สุขภาพ เรื่อง เกี่ยวกับเบาหวาน หรือเรื่องความดันค่ะ ต้อง หมั่นเช็กหน่อย เพราะอาจมีอาการกำเริบได้ค่ะ

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค. ทั่วไป ดาวเรื่องการวิวาท การแตกหักเด่นมาก งานนีม้ เี ลิกคบกันไปเลยเชียว การงาน เด่นไปใน เรื่องของการสะสาง การเคลียร์งานค้างเหมือนมี งานเดิมๆ สุมอยู่มาก ทำให้ต้องรีบปั่นรีบเคลียร์ กันสุดตัว เพื่อนร่วมงานก็ช่วยได้นะ ลองแบ่งๆ ไปบ้างก็ดี ความรัก สาวโสดมีเฮกันล่ะคราวนี้ จะได้เจอรักแรกพบ ประมาณว่าเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บ กามเทพแผลงศรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว และชายคนนี้ สเปคตรงใจใช่ยอ่ ย การเงิน มีเรือ่ งให้ตอ้ งใช้เงิน เกี่ยวกับเรื่องบ้านมากค่ะ ประมาณว่าจะแต่ง บ้านใหม่ หรือต่อเติมบ้านนั่นแหละค่ะ สุขภาพ เรื่องโรคระบาดต่างๆ ระวังเรื่องตาแดง และการ ติดเชือ้ ไวรัสต่างๆ ให้มากๆ นะคะ

ทั่วไป จะได้ไปเยี่ยมเยียนญาติ หรือได้ข่าวดีจากญาติสนิทค่ะ แถมช่วงนี้คุณต้องเป็นศิราณี ให้คำปรึกษาปัญหากับเพือ่ นแทบทุกวัน การงาน ก็เรือ่ ยๆ ค่ะ ไม่หวือหวา และหากคุณทำงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับงบประมาณ หรือการตัง้ เป้าตัวเลขอะไรต่างๆ ก็ตอ้ งรอบคอบให้มากขึน้ อีกหน่อย ไม่งั้นถูกเจ้านายตำหนิได้นะ ความรัก มีดาวเกี่ยวกับเรื่องการหมั้นหมาย การจัดเตรียมเรื่อง การแต่งงานนะ แต่มันดูน่าปวดหัว ไม่ค่อยราบรื่นนัก เพราะญาติเขาและญาติคุณช่วยกัน กดดันคุณทัง้ คูน่ น่ั เองค่ะ การเงิน น่าจะได้ใช้เงินช่วยเหลือเพือ่ นค่ะ งานนีไ้ ม่ชว่ ยก็ไม่ได้ แต่ไม่ น่าห่วง เพราะได้คืนแน่ๆ ค่ะ การเงินคุณยังคงโอเคอยู่ค่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับผิวหนังและ อาการเป็นผดผืน่ ต่างๆ เด่นนะคะ

ราศีมีน (PISCES)

ราศีกรกฎ (CANCER)

22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่วไป จะมีเรื่องญาติและพี่น้องเข้ามาให้ชีวิตได้ ยุง่ เหยิงอยูบ่ อ่ ยๆ มีเพือ่ นจากแดนไกลจะเดินทาง หรือติดต่อมาหา การงาน ดีคะ่ และจะได้รบั การ เรี ย กตั ว ไปพบ เพื ่ อ ทำงานลั บ ๆ คุ ณ จะได้ ร ั บ โอกาสทีจ่ ะแสดงผลงานเต็มๆ ความรัก ดูไม่คอ่ ย เข้าทีนัก มีเรื่องร้อนใจค่อนข้างมาก เกิดจากเขา ไม่ค่อยทนกับความขี้น้อยใจของคุณเหมือนที่เคย และเขามีท่าทีห่างเหินมากขึ้น การเงิน ไม่ค่อย หวือหวานัก แต่การทำเงินเกีย่ วกับอาหารการกิน หรืออาหารบำรุงต่างๆ จะดี ช่วงนีม้ เี กณฑ์ทจ่ี ะได้ ทำธุรกิจที่กับคนต่างชาติด้วย สุขภาพ เรื่อง เกี่ยวกับซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ จะเด่น และ ระวังเรือ่ งเกีย่ วกับสิว หรือผดผืน่ ต่างๆ ด้วยค่ะ

ราศีตลุ (LIBRA)

23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทั่วไป เรื่องการขัดผลประโยชน์ เรื่องลำเอียง ต่างๆ อาจทำให้คณ ุ รูส้ กึ อยากขึน้ มางัดข้อกับใคร เข้าให้ แต่มันก็ไม่ทำให้แก้ปัญหาได้หรอกค่ะ การงาน โดยรวมก็จัดว่าดีนะคะ แต่ระวังจะมี เรื่องที่ต้องให้ทะเลาะกับคนอย่างใหญ่โตเอาได้ ความรัก เสน่ห์ของคุณมันช่างล้นหลาม มีโชค ด้านความรักมากๆ ค่ะ มีมาให้เลือกไม่ขาดสาย การเงิน มีเกณฑ์ทจ่ี ะต้องได้ใช้เงินก้อนใหญ่ เพือ่ การท่องเที่ยว การเดินทาง แอบวางแผนใช้เงิน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแทบทั้งนั้น สุขภาพ เรื่อง เกี ่ ย วกั บ เส้ น สายในร่ า งกายค่ ะ ปวดเมื ่ อ ย เส้นพลิก หรือเกี่ยวกับเอ็นอักเสบ และก็เรื่อง เกีย่ วกับทางเดินหายใจ และลำคอค่ะ

ราศีมงั กร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค. ทั่วไป ช่วงนี้จะคุยกับใครเรื่องเงินๆ ทองๆ อย่า ได้เกรงใจเด็ดขาด เพราะมันจะทำให้เกิดปัญหา คาราคาซังเอาได้ การงาน จะได้รบั การทาบทาม การติดต่อให้ไปร่วมงานกับเจ้านายเก่า หรือ บริ ษ ั ท เก่ า งานนี ้ ผ ลประโยชน์ ก ็ ล ่ อ ตาล่ อ ใจ ไม่น้อย ความรัก ก็ดีนะคะ แต่เหมือนมีเรื่อง คาใจกันพอสมควร ช่วงนีอ้ าจมีเรือ่ งทีม่ ปี ญ ั หากับ ญาติผใู้ หญ่ของแฟนคุณได้ วางตัวนิง่ ๆ เข้าไว้คะ่ การเงิ น ดู เ หมื อ นจะมี เ รื ่ อ งให้ ต ้ อ งเสี ย ผลประโยชน์ หรือถูกหลอก ถูกโกงเอาได้ ฉะนั้น การจะลงทุน หรือการให้เงินใครยืม มีโอกาส ได้คนื ค่อนข้างยาก สุขภาพ อาการเจ็บคอ ลำคอ อักเสบ และการเป็นหนองต่างๆ ค่ะ 19 ก.พ. - 20 มี.ค.

ทั่วไป ช่วงนี้อาจมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะปลื้มใจนักกับพี่ๆ น้องของคุณ เขาชอบมาทำให้คุณ อารมณ์เสียได้อยู่บ่อยๆ แถมพ่อแม่ก็เข้าข้างเขามากกว่าคุณซะอีก การงาน ต้องเหนื่อย มากกว่าที่เคยอีกหน่อยค่ะ เหมือนถูกคาดหวังเอาไว้มาก แต่ก็ไม่หนักหนานักหรอกค่ะ คุณจัดการได้ดแี น่ๆ ค่ะ ความรัก ดีคะ่ ดาวเรือ่ งการแต่งงาน การหมัน้ หมายก็เด่นเหมือน กันนะ สาวโสดอาจได้พบคนรู้ใจจากการแนะนำของคนใกล้ชิดค่ะ การเงิน ยังคงดีแถม เรื่องการลงทุน การทำธุรกิจก็มีแนวโน้มสดใสมากขึ้น ช่วงนี้งานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย หรือของแต่งบ้าน จะทำเงินให้ได้พอสมควร สุขภาพ สุขภาพของช่องคอค่ะ และก็เรื่อง อาการปวดหัว หรือมึนหัวจากการพักผ่อนไม่คอ่ ยเพียงพอค่ะ


party fever 29 + เรื่อง : Jutamard

วันฉัน (ขอ) สวย นิตยสาร Woman Plus ร่วมกับ เครื่องสำอาง MAC จัดกิจกรรมให้ สาวๆ 20 คนเข้าร่วมเวิร์กช็อปเรียน การแต่งหน้าอย่างใกล้ชิดกับเมกอัพ อาร์ติสท์ชื่อดัง โดยภายในงานเต็มไป ด้วยความสนุกสนาน ซึ่งสาวๆ ทั้ง 20 คน หอบความสดชื่น สดใส และ เคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งหน้า แบบมื อ อาชี พ กลั บ บ้ า นกั น อย่ า ง

ถ้ ว นหน้ า ณ อาคาร GM GROUP และเตรียมพบกับกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้ ในวันที่ 28 มีนาคม ศกนี้ โดยผู้สนใจ สามารถเข้ า ลงทะเบี ย นได้ ท าง www.womanplusonline.com และ www.siamxpress.com สอบถาม ข้อมูลโทร. 0-2241-8000


30 my

+

n

ตุ๊กตาหมีแสนรัก

ตัวนี้เพิ่งได้มาตอนวันเกิดปีนี้เองค่ะ จากเพื่อนพี่สาวที่รักมาก ปกติมันเป็นตุ๊กตาหมีที่ไม่มีอะไร ตกแต่งเลยนะ แต่อันนี้มันเหมือนกับว่า เขาเลือกกีต้าร์

มาแขวนไว้กับหมีแล้วก็มีแว่นตามาให้ด้วย เพราะเห็นว่า เพลงชอบเล่นดนตรี และชอบใส่แว่น เขาเลยเลือก

อันนี้มาให้ รู้สึกว่ามันเก๋ดี

favorite

เรื่อง : สุดารัตน์ ศิริเมือง

ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

ร่ มฉัตร ขำศิริ ร่ ม ฉั ต ร ขำศิ ริ หรื อ เพลง

กั บ การประเดิ ม บทนางเอก

ในผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก ของเธอ ฟ้าใสใจชืน่ บาน หนังไทย อารมณ์ ดี แ ต่ แ ฝงไว้ ด้ ว ยสาระ

ที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวในยุ ค ตุ ล า’19 หลายคนคงคุ้ น หน้ า เธอมาบ้างแล้ว เพราะอดีตเธอ เป็ น นั ก ร้ อ งเสี ย งดี ข องค่ า ย

แกรมมี่ นางเอก MV พิ ธี ก ร ด้ ว ยบุ ค ลิ ก เก๋ ไ ก๋ และสดใส

เป็ น กั น เอง ของใช้ ข องสะสม ต่ า งๆ ของเธอ จึ ง ดู เ ก๋ แ ละเท่ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของตัว เธอเอง

n

ร่มฉัตร ขำศิริ (เพลง) การศึกษา : + ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

+ กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทีส่ ถาบันราชภัฏสวนดุสติ ผลงานที่ผ่านมา : นักร้องค่ายแกรมมี่ พิธีกรรายการทีวี นางเอกมิวสิกวิดีโอ อนาคตกำลังมีโปรเจ็กต์ออกอัลบั้ม ของวงดนตรีกบั เพือ่ นๆ ชือ่ ว่า วง Porn ล่าสุดรับบทเม็ดทราย นางเอกในภาพยนตร์เรื่องฟ้าใสใจชื่นบาน

โปสการ์ดประทับใจ

มีทง้ั แบบทีเ่ ขียนแล้วและยังไม่ได้เขียน ส่วนมากจะเป็น ของฝาก เวลาเพื่อนไปไหนมาไหนก็จะซื้อมาฝาก ส่วนใหญ่จะเป็นของออสเตรเลีย เพราะเพื่อนสนิท ของเพลงอยูท่ น่ี น่ั แพงชอบเขียนและชอบส่งโปสการ์ด ด้วย บางทีโทรศัพท์ไปแล้วเขาไม่รบั เลยส่งโปสการ์ดแทน มั น ทำให้ ค นรั บ ยิ ้ ม ได้ ท ุ ก คนเวลาได้ ร ั บ จดหมาย เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครส่งกันเท่าไหร่ n

ซีดีเพลงโปรด

ชอบพีป่ า้ งอยูแ่ ล้ว อันนีเ้ พือ่ นรักคนหนึง่ ซือ้ ให้ มันเป็น แบบรวมเพลงดังๆ ของพี่ป้าง แล้วก็ของศิลปินรวม คนอื่นอีก เป็นเพลงแนวฟังสบายๆ นอกจากนี้ก็มี เป็นดนตรีแจ๊ซของนักร้องไต้หวันคนหนึ่ง น่าฟังค่ะ เสียงเขาเพราะมาก จริงๆ ก็ฟังได้ทุกแนวค่ะ แต่ว่า ชอบเพลงอย่างนี้ แนวแจ๊ซ แนวโฟล์ค นอกจากนี้ เพลงก็เล่นดนตรีด้วย เล่นกีต้าร์ได้ แต่ก็ไม่ถึงกับ

เล่นแบบมืออาชีพนะคะ n

หนังสือเดินทาง

ชอบอ่านหนังสือเดินทางเป็นพิเศษ เพราะชอบเดินทาง แต่บางทีไม่มีโอกาสได้ไป อ่านหนังสือพวกนี้ก็ทำให้ โลกเปิดกว้าง อย่างเล่มนีเ้ ป็นของนักเขียนหลายๆ คน ไปโน่นไปนี่แล้วเอามาเขียนคนละเรื่อง ก็เป็นเรื่อง สั้นๆ พูดถึงหลายที่เหมือนกันค่ะ แล้วก็มีนิทานบัวไร เป็นนิทานแบบบ้าๆ ตลกดี เขาคิดเก่ง อ่านแล้ว หัวเราะได้

n

สุดเก๋ประดับกาย

เป็นคนชอบใส่เสื้อเชิ้ต ก็เลยมีพวกเนคไท หูกระต่าย เอาไว้แต่งตัวเก๋ๆ บ้าง แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ซื้อมา เพราะเห็นว่ามันเก๋ น่ารักดี แล้วก็จะมีพวกสร้อยข้อมือ กำไล บางอันเป็นของคุณแม่ตอนสมัยสาวๆ และก็เพื่อนเขาชอบทำ เขาก็ทำให้เราด้วยก็มี n

กล้องโลโม่คู่กาย

เพลงเป็นคนชอบถ่ายรูปมาก มีกล้องโลโม่หลายตัวทั้งของใหม่และมือสอง ความพิเศษของ

กล้องโลโม่แต่ละตัวจะมีแตกต่างกันไป แล้วเวลาที่ถ่ายรูปออกมา มันก็ให้อารมณ์คนละแบบ กับกล้องดิจิตอล ดูแล้วประทับใจ แล้วสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดสำหรับกล้องโลโม่คือถ่ายไปก็ไม่รู้ว่า

มันจะใช้ได้หรือเปล่า เอามันส์เข้าว่า มันตื่นเต้นตอนที่ไปล้าง แต่ส่วนใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ รูปจะออกมาดี อีก 50 เปอร์เซ็นต์จะเสีย (หัวเราะ) n

ลุยหนังเรื่องแรก

เป็นหนังที่จับมุมมองของนักศึกษาในช่วงตุลา 19 มาทำใหม่ ซึ่งมันก็ยากนะถ้าจะให้คนมองว่า ไม่ใช่หนังเครียด มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเกี่ยวกับบ้านเมือง มีคนเจ็บ คนตาย มันก็เลยเครียด แต่ทีนี้เขาอยากให้คนรุ่นใหม่รู้จักประวัติศาสตร์ ด้วยและได้ความสนุกด้วย เลยนำเสนอมุมมองการใช้ ชีวิตของนักศึกษาผู้หญิงที่เข้ามามี บทบาท ก็จะมีความสนุกสนานทีเ่ กิดขึน้ ความทุกข์ยาก ความรัก มีหมดเลย เป็นมุมมองทีแ่ ปลก ไม่มใี ครทำมาก่อน n

ที่เที่ยวในไทย

ตอนไปถ่ายทำ ไปที่เชียงใหม่ด้วย เป็น ฉากพระเอกกับนางเอก มันหนาว และ ได้ทุกอารมณ์เลย สวยมาก ก็ถ่ายที่ ดอยอินทนนท์และตามเส้นทางทีศ่ กึ ษาธรรมชาติแถบๆ นัน้ ด้วย มีสตั ว์ปา่ เป็นทุง่ หญ้า สวยดีคะ่ n

หลงใหลต่างแดน

ต่างประเทศที่ชอบไปคือ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองที่สวยมากและสะอาด

ที่สำคัญการจัดระบบคมนาคมของเขาดีมาก ชอบ จะไปไหนมาไหนสะดวก และบรรยากาศ

ในเมืองก็จะเป็นเมือง Art เขายังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมในสมัยก่อน ทั้งสมัยก่อนและสมัยใหม่ สลับกันไปทำให้ดูเก๋ เป็นเมืองที่สวย n

ฝากผลงานล่าสุด

ฝากให้ไปชมแล้วกัน ฟ้าใสใจชื่นบาน ไปดูกันเยอะๆ มันสนุกและได้สาระ เชื่อว่ามันเข้ากับ หลายๆ อย่างของสังคม หลายคนอาจจะได้เก็บเอาไปคิด เป็นหนังทีด่ ไู ด้ทง้ั ครอบครัว เด็กก็ดไู ด้ หนึ่งได้ความรู้ สองได้แนวคิด หนังจะเป็นแนวโรแมนติกคอเมดี้ แต่เรื่องจะอิงในทาง ประวัติศาสตร์ค่ะ o


Highlight Zone

Gadget-a-holic life หากคุณมี ไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการอัพเดทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แนะนำให้แวะชม เทคโนโลยีใหม่ๆ และสินค้าอินเทรนด์ทนั สมัยได้ทรี่ า้ น ‘โซนี่ สไตล์’ โดยโซนี่ ได้รบั รองมาตรฐานและให้ลกู ค้า ได้รบั บริการอย่างเต็มที่ ซึง่ จะเห็นได้วา่ มีกว่า 200 แห่งทัว่ โลก ซึง่ จะเน้นโชว์สนิ ค้าทันสมัย หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มบริษัท โซนี่ อาทิ โทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ าก Sony Ericsson และผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ เพลง ล่าสุดจาก Sony Music และ Sony Picture ทัง้ DVD หรือ Bulray Disc พร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ

Bravia TV Wall มุมทีค่ ณ ุ จะได้เลือกชม Bravia

รุน่ ทีถ่ กู ใจ มีการจัดแสดง Bravia รุน่ ใหม่ลา่ สุดหลาย รุน่ บนผนังขนาดใหญ่ทมี่ ดี ี ไซน์อย่างเก๋ ไก๋ HD World นำคุณสู่โลกความคมชัดเหมือนจริงระดับสูงสุด VAIO Space พืน้ ทีท่ จี่ ะโชว์ VAIO หลากหลายรุน่ มีให้คณ ุ เลือกแบบ Full line up พร้อมพนักงานบริการให้ คำแนะนำในการเลือกซือ้ Thailand Alpha Center ศูนย์รวมกล้อง DSLR–Alpha ทีค่ รบครันและยิง่ ใหญ่ ทีส่ ดุ ของเมืองไทย Living with Sony Style สัมผัส เทคโนโลยีสดุ ล้ำผสานกับเฟอร์นเิ จอร์ทที่ นั สมัย ทำให้ คุณได้ปล่อยใจไปกับระบบเสียงตระการตา Lifestyle Color Showcases พบได้ที่ สาขาบางแคเท่านัน้ กับการนำเสนอ gadget ฮอตนำเทรนด์ หลากสีสนั หลายสไตล์ Bravia Theater Phenomenal Experience ให้คณ ุ กระหึม่ กับภาพและเสียงแบบ HD บน Theater Stage

สำหรับคุณที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัย อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ก็สามารถ

สอบถามได้จากพนักงานในร้านที่มีความรู้ความชำนาญในสินค้า ให้คุณได้สัมผัสและชมการใช้งานได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ร้านโซนี่ สไตล์ ยังมีบริการพิเศษอบรมตัวต่อตัว (Personalize Consultation) มอบความสะดวกให้สำหรับใครที่ ไม่มเี วลา หรือไม่สะดวกในการเข้า อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นกลุม่ หรือมีปญ ั หาด้านการใช้งานเป็น ส่วนตัว ทางร้านยังจัดตารางให้รายละ 2 ชม. ซึง่ สามารถทำการจอง ได้ทเี่ ว็บไซต์ของโซนี่ และ ยังมีบริการพิเศษให้คณ ุ ได้ สัมผัสอีกมากมายทุกวันที่ Sony Style Shop เวลา 11.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Sony Style Card

พบกับความแตกต่างทีเ่ หนือกว่าด้วย โซนี่ สไตล์ การ์ด เทรนด์ ใหม่ลำ้ ฮิปกว่าทุกการจับจ่าย ชาร์จประสบการณ์ ช้อปครัง้ ใหม่ทพี่ เิ ศษเหนือธรรมดา ด้วยการก้าวสูโ่ ลกแห่งอภิสทิ ธิจ์ ากบัตรนีเ้ พียงบัตรเดียว เพียงคุณได้เข้าร่วม เป็นสมาชิก ก็ ได้รบั สิทธิพเิ ศษมากมาย ทัง้ โปรโมชัน่ ความประทับใจในโอกาสพิเศษ ตลอดจนโปรแกรมสะสมคะแนน เพือ่ แลกรับส่วนลด และเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว คุณสามารถเช็กคะแนนสะสมด้วยระบบออนไลน์ ได้ทเี่ ว็บไซต์ของ โซนี่ www.sony.co.th/sonystyle หรือ สายด่วนบริการทีเ่ บอร์ 0-2715-6100 กด 7 พร้อมอัพเดทข้อมูล ข่าวสารถึงบ้านคุณ

Meet Sony Style Shop สยามพารากอน ชัน้ 2 โทร. 0-2610-9665-6 • เอ็มโพเรีย่ ม ชัน้ 3 โทร. 0-2664-8531-3 • เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 1 โทร. 0-2734-1718-9 • เดอะมอลล์ บางแค ชัน้ 1 โทร. 0-2454-9481-2 • เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัน้ 1 โทร. 0-2550-0678-9 • ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ชัน้ G โทร. 0-2630-4771-2 วัน-เวลาทำการ: ทุกวัน 11.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ข้อมูลเพิม่ เติม www.sony.co.th และศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2715-6100


WomanPlus 029  

VO L . 4 | N O. 2 9 | 1 6 - 3 1 M A RC H 2 0 0 9 IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE
:
 914 GM GROUP BLD., R...

Advertisement