Page 1


ฤดู ร้ อ นนี่ ดี ห ลายอย่ า งนะคะ

คุณสาวๆ จะได้ทำกิจกรรมสนุกๆ มากมายในช่วงฤดูรอ้ น หลายคน ชอบไปตากอากาศรอลมเย็นๆ พัดผ่านที่ชายหาดริมทะเล และ หลายคนก็ ช อบเพราะจะได้

ว่ายน้ำอย่างสนุกสนานได้บ่อยๆ โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าน้ำจะเย็นเหมือนช่วงหน้าหนาว แต่กอ็ ย่าลืม ทาครีมกันแดดทุกครัง้ ก่อนออกแดดหรือว่ายน้ำ เพราะแสงแดด มีส่วนทำลายผิวสวยๆ ของคุณให้เปลี่ยนไปได้หลายอย่าง และทำให้แสบผิวด้วยค่ะ เรือ่ งของผิวพรรณเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควร ขาดการดูแลแม้แต่วันเดียวค่ะ ดังนั้น ในฉบับนี้เราจะพาคุย กันถึงเรื่องความสวยความงาม การชะลอความร่วงโรยของ ผิวพรรณ และสารสกัดสำคัญเกี่ยวกับความงามมากมาย

ใน Feature ประจำฉบับนี้ ใครอยากรู้ว่าทานอะไรถึงจะผิวดี หรือสารสำคัญตัวไหนอยู่ในโปรดักท์ใดบ้าง ก็ลองอ่านเอาไว้ เป็ น ประสบการณ์ ป ระกอบการพิ จ ารณาในการเลื อ กซื้ อ ผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผิวของคุณค่ะ

รายปั ก ษ์ : ทุ ก วั น ที่ 1 และ 16 ของเดื อ น

ปีที่ 4 : ปักษ์แรก 1-15 มีนาคม 2552

2 วิธี ที่จะได้อ่าน

WOMAN PLUS

1 2

มองหาตามสถานที่

ฮิปๆ และร้านชั้นนำ ต่างๆ ที่คุณ

ผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุก ฉบับ ก็สมัครเป็น สมาชิก จ่ายแค่

ค่าจัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น โทร. 02 241 8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

Fashion ➏

WP World

Beauty & Health

Where to Find

➑ Beauty Recommend

➊● Beauty & Spa : ปรับลุคสวยรับปี 2009

➊➋ Health Story : 7 สายรุ้งแห่งจักระสุขภาพ

Feature

➊➏ Beauty Extraction สวยทันใจ

ด้วย 4 สายพันธุ์ สารสกัดชีวภาพ

Lifestyle

➊➍ Talk to Her : ชมพูนุท โรจน์ชลาสิทธิ์

พิธกี รหน้าหวานและนักบริหารงานทีวี

➊➑ Smart Cooking by Mama

➋● Woman@work : ลลิดา วีระไวทยะ สาวรุน่ ใหม่แห่งธุรกิจไลท์ตง้ิ

+ Man of The Match : โอลิเวอร์ แฟเวอร์

ชีวติ คือการทำงาน

➋➊ Work Smart : Creative ชีวติ กับ 3 วิธฝี กึ คิดแบบสร้างสรรค์ ➋➋ Woman on Top : ลีลาเซ็กซ์เอ็กซ์ในทีจ่ ำกัด + Ask Yourself : คุณโดนทำลายเพราะความเครียดแค่ไหน

➋➌ Relation Tip : ทำอย่างไร ไม่ให้รักหมดอายุ ➋➍ Where To Go

➋➏ Horoscope ➋➑ Party Fever + Product News ➌● My Favorite :

วรรณภา ตั้งบรรยงค์

WOMAN PLUS

พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์

Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัล เวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Shabushi, ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ทุกสาขาทั่วประเทศ, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินกิ ทุกสาขา, นิตพิ ล คลินกิ ทุกสาขา, ราชเทวี คลินกิ ทุกสาขา, แพน คลินกิ ทุกสาขา, พฤกษา คลินกิ , Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดิโอทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ.

Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา

Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สถาปนา | บุรินทร์ วงศ์สงวน

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต บรรณาธิการบทสัมภาษณ์ | พิมพ์พร พฤกษถานนท์

บรรณาธิการศิลปกรรม | ปรีชา สอวัฒนชาติ กองบรรณาธิการ | สุดารัตน์ ศิริเมือง

เลขากองบรรณาธิการ | จุฑามาศ กาญจนสิน ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร, สิริลักษณ์ ฝากาทอง หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ | กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล

กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ ศิลปกรรมโฆษณา | อรสา ปานเมือง พิสูจน์อักษร | เกศสุดา ยะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย | กัลปพฤกษ์ พงศ์วราภา บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา |

สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป | ภานุวัชร พงศ์วราภา

รองผู้จัดการทั่วไป | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร | พีศิลป์ พงศ์วราภา

เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ | กีรติ ชาวไชย ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา /

การตลาด | ณธฌา พิชิตผจงกิจ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | กนกวรรณ พรมมนต์, หฤทัย ทิพยพงศ์, อริสา ธีรวุฒิธร เลขานุการฝ่ายโฆษณา /

การตลาด | วัลลภา พูลเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด | ลักคณา ทวีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด | จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี | พวงพันธ์ ประจักษ์วิมล สมุห์บัญชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | กาญจนา สีนวล หัวหน้าธุรการ | สมศักดิ์ บุญเส็ง

ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิง่ แก้ว แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

WOMAN PLUS

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.womanplusonline.com E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W O M A N PLUS IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


You know you’re in love when you don’t want to fall asleep because reality is finally better than your dream -- Dr.Seuss --

Kate Moss ต่อสัญญา TOPSHOP ข่า วดี สำหรั บ แฟชั่ น- นิสต้าที่หลงใหลกับ

ดีไซน์เท่ๆ ของ Kate Moss ในที่สุดเธอก็ต่อ สัญญากับ TOPSHOP 3 ปี จากการที่เธอ คร่ำหวอดอยู่ในวงการ แฟชั่นมานานนับ 10 ปี และเป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้กับแบรนด์ต่างๆ มากมาย ทำให้

คอลเลกชั่น 2 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็น อย่างมาก และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม สำหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์ของเสื้อผ้าที่เธอออกแบบ พบกับคอลเลกชั่น Kate Moss for TOPSHOP Spring Summer 2009 ได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ TOPSHOP ชั้น 1 โซน Beaconworld wp

+

เรื่อง : iD11

จุน จีฮนุ (เรน) และ ลี เบียงฮุน

พาทัวร์กรุงโซลในดิสคัฟเวอรี่ แชนแนล

ร่วมโหนกระแสความนิยมของ วัฒนธรรมป๊อปเกาหลีที่กำลัง ยึดกุมหัวใจคนทั้งโลกให้ หลงใหลคลั่งไคล้ในมนต์ขลัง พบกับสารคดี HIP KOREA ของดิสคัฟเวอรี่ แชนแนล ซึง่ ได้บนั ทึกการเกิดขึน้ ของปรากฏการณ์ กิมจิ ฟีเวอร์ ผ่านเรื่องราวส่วนตัวของสอง ซูเปอร์สตาร์ อย่างป๊อปไอดอล จุงจีฮุน หรือ เรน กับนักแสดงรุ่นเก๋าอย่าง ลี เบียงฮุน พบกับโฉมหน้าที่เปลี่ยนไป ของกรุงโซล ความนิยมที่มีต่อความหรูหรามีระดับ ตั้งแต่ไวน์บาร์ ย่านอัพกูจองดองไปจนถึงย่านแฟชั่นเมียงดอง ตลอดจนสัมผัส จิตวิญญาณของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะบันเทิง โดยมองผ่าน สตรีท อาร์ทและบี บอยส์แห่งย่านฮองแด และแดฮักโน

Gold Futures

ตอนนี้กระแส Gold Futures ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก และนับว่า เป็นสินค้าใหม่ในตลาดทุนไทย โดยมีแนวโน้มที่จะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ข้อแตกต่างของการซือ้ ทองแท่งกับการลงทุนใน Gold Future คือ ผูท้ ซ่ี อ้ื ทองคำแท่ง จะต้องชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมกับได้รับทองคำจริง แต่การลงทุนใน Gold Future จะชำระเงินเพียง 10% ต่อ 1 สัญญา และไม่มกี ารส่งมอบทองคำจริง อีกทัง้ ราคาทองคำยังมีความแตกต่างกันด้วย โดยราคาทองคำแท่ง ณ ร้านค้า ทองจะสูงกว่าราคา Gold Future เล็กน้อย เพราะจะมีคา่ Premium และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของร้านค้าทองเข้ามารวมด้วย นอกจากนี้ การลงทุนใน Gold Futures ยังมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อ ทองคำแท่ง ผูล้ งทุนในควรทำความเข้าใจและบริหารเงินลงทุนให้เป็น เนือ่ งจาก โบรกเกอร์จะบันทึกบัญชีทุกวัน (Mark To Market) ถ้าขาดทุน ก็จะต้องหักส่วน ที่ขาดทุนออกจากเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) ถ้า Initial Margin ลดลง จนมีมูลค่าต่ำกว่า 46,550 บาท ผู้ลงทุนก็จะต้องวางหลักประกันเพิ่มให้เท่ากับ Initial Margin ด้วย ฉะนั้น ผู้ลงทุนควร เตรียมเงินเย็นไม่น้อยกว่า 150,000 บาท ต่อ 1 สัญญา เรื่อง : Jutamard

+ เชิญชมละครเพลงที่เล่า เรื่องราวของตำนานอมตะ ของวิญญาณที่ไม่ยอมตาย แม่นาค เดอะ มิวสิคัล โดยมีนักแสดงนำมากความ สามารถ อาทิ น้ำมนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ มณีนุช เสมรสุต นรินทร ณ บางช้าง รัดเกล้า อามระดิษ ญาณี ตราโมท เด๋อ ดอกสะเดา และ ณัฎธพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ 4) และนักแสดงอีก มากมาย โดยจะเริ่มแสดง ในวันที่ 3 กรกฎาคม นี้ ที่โรงละคร M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พิเศษ สุดกับส่วนลดพิเศษ 15% ในการซื้อบัตรชมละคร ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 31 มี.ค.นี้ ต้องการทราบรายละเอียดและจองบัตร คลิกที่ www.thaiticketmajor .com หรือ โทร.02-6263456

+ พบกับการกลับมาของความสนุกสนานแบบ เทศกาลญี่ปุ่นแท้ Japan Festival#2@CentralWorld สำหรับใครที่หลงใหลในวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น เตรียมเฮกันได้ เมื่อศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าอิเซตัน และสถานทูตญี่ปุ่น ได้นำ FUNFAN in Bangkok 2009 นิทรรศกาลแสดง ศิลปะการทำพัดญี่ปุ่นชั้นสูงพร้อมการออกแบบ ลวดลายบนพัดจากศิลปินนักออกแบบมากมาย และ Yosakoi Soran Festival in Thailand การแข่งขัน เต้นโยสะโกอิสุดตระการตา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 23 มี.ค. – 8 เม.ย. 2552

+ นำความสุขและ ความบันเทิงมาฝาก คนไทยอยู่เสมอ สำหรับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ สก็อต ฟอร์เอฟเวอร์ ยัง ล่าสุดเตรียมมอบ ของขวัญชิ้นพิเศษเป็น คอนเสิร์ตระดับพรีเมี่ยม จากศิลปินรุ่นเก๋า ระดับโลกเจ้าของเสียง แหบเสน่ห์ ร็อด สจ๊วต (Rod Stewart) ในชื่อ คอนเสิร์ต ‘ร็อด สจ๊วต ร็อคส์ ฮีส เกรทเทสท์ ฮิทส์’ (Rod Stewart Rocks his Greatest Hits) ที่จะมีขึ้นใน วันพุธที่ 4 มีนาคมนี้ ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี สามารถจับจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

+ ‘เบบี้ไมม์โชว์ โวลุ่ม.ทู ตอน รักนะ... แบ๊ะ แบ๊ะ’ ละครใบ้ที่ บอกเล่าเรื่องราว สนุกสนาน ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘ความรัก’ ครั้งนี้พวกเขากลับมา พร้อมกับคอนเซ็ปต์ ความรักที่ต้องการ นำเสนอเรื่องราว ความรักหลากหลาย รูปแบบ ทั้งความรักของคนรัก ความรักพ่อแม่ ความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็น และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีการแสดงทั้งหมด 10 รอบ ในวันที่ 13-15 และ 20-22 มีนาคม 2551 วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 19.30 น. ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ จำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา


ชุบชีวาชาวกรุงฯ กับ

เทศกาลดนตรีในสวน

Text: iD11 / Photo: Kanawat Jaiprom

ท่ามกลางความสับสนวุน ่ วายของเมืองกรุง หากได้นงั่ ฟังเพลงชิลๆ

ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ กลางสวนสวย กับคนสนิทที่รู้ใจคงจะดีไม่น้อย ว่ า แล้ ว เราก็ รี บ บึ่ ง รถไปที่ ส วนลุ ม พิ นี กั น ทั น ที เพราะ ได้ ข่ า วมาว่ า ที่ นั่ น มี ด นตรี ใ นสวนให้ ฟั ง เล่ น กั น เพลิ น ๆ แถมฟรีไม่เสียตังค์อก ี ด้วย พอมาถึ ง ก็ ต้ อ งร้ อ งว้ า ว! ออกมาดั ง ๆ เพราะ บรรยากาศที่ นี่ ดี ม ากๆ สมกั บ ที่ ตั้ ง ใจกั น มาเลยจริ ง ๆ ขนาดทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มแสดง ก็มีผู้คนมาจับจองปูเสื่อ นั่งกันแล้ว ส่วนมากที่เราเห็นจะมากันแบบเป็นแพ็คเกจ ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ดูคล้ายกับเป็นมินิปิกนิกกันเลย ทีเดียว นอกจากนี้ คู่รักหวานแหววที่มาสวีทให้เราอิจฉา ตาร้อนกันเล่นๆ ก็มใี ห้เห็นอยูด ่ ว้ ย พอเริม่ แดดร่มลมตก ดนตรีกเ็ ริม่ ต้นบรรเลง โดยเสียงเพลงเพราะๆ ที่ได้ยินกันอยู่นี้ มาจาก วงซิ ม โฟนี ออร์ เ คสตรา กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง ได้ นักร้องรับเชิญเสียงคุณภาพ อย่าง รัดเกล้า อามระดิษ และ กบ-เสาวนิตย์ นวพันธ์ มาช่วย เพิ่ ม มนต์ เ สน่ ห์ ใ ห้ ด นตรี ที่ เ ล่ น ในวั น นี้ ดู ดึ ง ดู ด น่าประทับใจยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟัง เพลงชิลๆ ในบรรยากาศสบายๆ เป็นทีส ่ ด ุ หากใครที่ อ ยากจะสลั ด ความเครี ย ด และเพิ่ ม ความสดใสให้ กั บ ชี วิ ต ด้ ว ย เสียงเพลงเพราะๆ แบบนี้ ขอบอกว่า ถึงปีนี้ใครที่พลาดไป กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจำทุ ก ปี ในช่ ว งอากาศเย็ น ๆ ของเดื อ นธั น วาคมไปจนถึ ง เดื อ น กุมภาพันธ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.30 – 19.30 น. ทีส ่ วนลุมพิน ี + ขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์

และกรุงเทพมหานคร ที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆ อย่าง ‘ดนตรีในสวน’ นี ้


Brown Makeup Manual •นี่คือหนัBobbi งสือแต่งหน้าที่สาวๆ รอคอยค่ะ กว่า 25 ปีที่รวบรวม

ประสบการณ์การแต่งหน้า เล่มนี้ทั้ง 200 หน้าจึงครบทั้ง

ขั้นตอนละเอียดที่คุณใช้แต่งตามได้ มี10 วิธีง่ายๆ และ

แต่งหน้าสวยครบ ใน 10 นาที หรือน้อยกว่า พร้อมเคล็ดลับ อื่นๆ เช่น การเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงการเครื่องสำอาง การเตรียมพอร์ตส่วนตัว การทำงานกับช่างภาพอาชีพ บรรณาธิการนิตยสาร ดีไซเนอร์ และเหล่าคนดัง คัมภีร์

เล่มนี้ควรมีไว้beauty :

recommend +

เรื่อง : Apple

•ตลับพาเลตต์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้

Bobbi Brights Palette

ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการจะเล่น และสร้างสรรค์ ประสบการณ์สุดสนุกกับสีสันอันเจิดจ้า โดยรวบรวมเอาอายแชโดว์เนื้อแมตต์

นุ่มเนียน 35 เฉดสีไล่เรียงเข้มอ่อน

คิ ด ค้ น ขึ ้ น ใหม่ ท ั ้ ง หมด สำหรั บ

พาเลตต์ตลับนี้เท่านั้น พร้อม

กระจกในตัว พกพาสะดวก Secret Obsession น้ำหอมจาก คาลวิน ไคลด์ ที่มีกลิ่นเข้มข้นน่าหลงใหล

ในขวดโค้งมนบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง โดยการผสาน แนวกลิ่นของผลไม้ ดอกไม้หายาก และกลิ่น Wood

อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บาธไลน์เพื่อการอาบน้ำ

อย่างมีความสุขให้คุณเลือก

ครบเซต

Shop •แห่งOrigins แรกในประเทศไทย

ภายใต้บรรยากาศอันแสน อบอุ่น สบายๆ ด้วยดีไซน์ ทันสมัย รูปแบบใหม่ที่ครบ สมบูรณ์ที่สุดที่มุ่งเน้นกับ การดูแลรูปลักษณ์ ควบคู่

ไปกับการสร้างความสุขกาย สบายใจจากภายในสูภ่ ายนอก

•กำไลข้Crystallized อมือสวยครีเอทโดย

TM

Swarovski Elements

Micro Cream Shampoo & Micro Cream Conditioner Frizzy Free

อุดมด้วยสารบำรุง Smooth Control Complex TM ผสานคุณค่าโปรตีนน้ำนม สกัดเข้มข้นจากฝรั่งเศส และสารให้ ความเรียบลื่น ช่วยลดการชี้ฟูของเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมที่แห้งเสียและ

ชี้ฟูมาก ให้กลับเรียบลื่น มีน้ำหนัก

ไม่พันกัน อยู่ทรงยาวนานแม้ผมจัดทรง ยาก สามารถปกป้องเส้นผมไม่ให้ชี้ฟู

แม้ในสภาพอากาศชื้น

Eucerin Sun •Lotion Extra Light SPF 50

ยูเซอริน ซัน โลชั่น

เอ็กซ์ตร้า ไลท์ เอส พี เอฟ 50 โลชั่นกันแดดสำหรับ ผิวกายที่ไวต่อแดด

มากพิเศษ เนื้อบางเบา ซึมซาบเร็วเป็นพิเศษ พิสูจน์แล้วว่าสามารถ

ใช้ได้แม้ผิวที่เป็น

ผืน่ ภูมแิ พ้ ขนาด 150 มล. ราคา 1,275 บาท

Crazystick •น้ำหอมชนิ ดแท่งประกอบไปด้วยหลากหลายกลิ่น ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น วานิลลา (Poule de Luxe), ผลไม้ หรือ

ดอกไม้แถบตะวันออก (Shanghaijava), และดอกไม้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก สุขสมหวัง

(Les Divines Alcoves) พกพาได้ทุกหนแห่ง ขนาดกระทัดรัด และนิยมนำแต่ละกลิ่นมาผสมผสานกัน

เพื่อให้ได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทาได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ และทั่วร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นตาม

ซอกคอ, ข้อมือ หรือข้อพับ ทีส่ ำคัญไม่มสี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ และผสมผสานจากสีธรรมชาติ 100% o


Dermist pinky arbutin powder เดอร์มิสท์ อาบูติน พาวเดอร์ แป้งฝุ่นเนื้อละเอียด มีส่วนผสมของสาร Arbutin ซึ่งสกัดมาจากต้น Bearburry มีประสิทธิภาพทำให้ผิวผ่องใส ขาว ช่ ว ยลดความมั น บนใบหน้ า และ Titanium ช่ ว ยปกป้ อ งผิ ว จากแสงแดด วิ ธี ใ ช้ ลู บ ไล้ แ ป้ ง ฝุ่ น บนใบหน้ า เช้ า และก่ อ นนอน หรื อ บ่ อ ยเท่ า ที่ ต้ อ งการ บริษัท ไซแอนทีฟิค แคร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 26/26-1 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทรศั พท์ 0-2934-3301-3 รับการตรวจผิวฟรี ได้ที่ เดอร์มิสท์ช็อป ชั้น 1 บิ๊กซี หัวหมาก

หาซื้อสินค้าเดอร์มิสท์ ได้ที่ เดอร์มิสท์ช็อปทั้ง 5 สาขา ชั้น 3 บิ๊กซีปากน้ำ บริเวณโรงภาพยนตร์ ชั้น 2 ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง บริเวณทางเข้าออกด้านหน้า ชั้น G บิ๊กซีบางพลี บริเวณซ้ายมือของโถงกลาง ทุกสาขามีพนักงานประจำ ชั้น 1 พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ติดกับบันไดเลื่อนด้านซ้าย (เปิดบริการ วันที่ 10 มี.ค. 2552)


+ Moroccan Rose Fragrance

+ O-Plump Intuitive Lip Plumpe

ลิปกลอสกับความมหัศจรรย์ใหม่จาก ‘สแมชบ็อกซ์’ กับเทคโนโลยี

‘Intuitive’ ที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เปล่งประกายเฉดสีชมพูสำหรับริมฝีปาก

เนื้อเจลเนียนนุ่มจะทำปฏิกิริยากับริมฝีปากและเปลี่ยนสีให้เป็นสีชมพูระเรื่อ

ตามเฉดสีผิวของแต่ละคน ราคา 1,050 บาท จาก สแมชบ็อกซ์

+ Eye Colour Palette

น้ำหอมกลิ่นดอกกุหลาบ น้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบโมร็อค-

แคน ซึ่งเป็นดอกกุหลาบพันธุ์พิเศษปลูกเฉพาะหุบเขาแห่ง

ดอกกุหลาบ (Valley of the Roses) ในประเทศโมร็อคโค และ เติ บ โตมาในภู ม ิ ป ระเทศที ่ ม ี ส ภาพอากาศแบบผสมผสาน

ระหว่างเทือกเขาแอนดิสที่ปกคลุมด้วยหิมะและทะเลทราย

อั น ร้ อ นระอุ ในการเก็ บ ดอกกุ ห ลาบ

เหล่ า นี ้ จ ะเลื อ กเก็ บ เฉพาะเวลา

รุ่งอรุณ ผสมผสานกับเลมอน ออยล์ วานิลลา และมัสก์ ราคา 990 บาท จาก The Body Shop

สีสันของดอกไม้โทนพลาสเทล สวยใสๆ 6 เฉดสี อยู่ในตลับเมกอัพพาเลท ลวดลายอ่อนหวาน ทำให้สาวๆ แต่งตาได้อย่างเลิศล้ำ เนื้อสีเนียนละเอียด

อ่อนนุ่ม มีประกายสดใสที่เปลือกตา ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้คุณดูสวยปิ๊ง

ในฤดูร้อนนี้ที่ เคาน์เตอร์คลาแร็งส์

+ LAQUE Fever

ลิปสติกที่แวววาวเหมือนลิปกลอส แถมยังให้สีสันสดใสติดทนนาน 6 ชั่วโมง พร้อมออกแบบความสบายด้วยพู่กันทาปากที่จะได้เส้น ของปากสวย ด้วยหอมกลิ่มสดชื่นของเบอกามอท ลิ้นจี่ ราสป์เบอร์รี่ และแอปเปิ้ล ราคา 1,200 บาท จาก ลังโคม

+ Café au Lait

10 beauty &

spa +

เรื่อง : PITCHY

คาเฟ่ โอ เลต์ สีผมโทนสีน้ำตาล อ่อนปานกลาง ที่ผสมผสานกับ ไฮไลท์อย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อน บุคลิกสาวมั่น สวยเก๋ แบบเวิร์กกิ้ง

วูแมน และท้ายสุดกับเมนูกาแฟ หอมหวาน

ปรับลุคสวย รับปี 2009 เทรนด์สีน้ำตาลกาแฟในสไตล์ฝรั่งเศส ที่นอกจากจะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์แล้ว

ยังเข้ากับสีผิวของสาวไทยมากๆ ค่ะ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘คัลเลอร์ แมตช์, คอฟฟี่ บราวน์ส เมนู’ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Majirel, Majibrown, และ Majilift ซึ่งมอบสีผมโทน น้ำตาลกาแฟ ที่กลมกลืนไปกับสีผิวของคุณ

ด้วย 3 เมนูกาแฟใหม่ สไตล์ฝรั่งเศส + Café Noisette

คาเฟ่ นัวแซท โทนสีผมน้ำตาลเข้ม เปรียบประดุจ สาวหวานเรียบหรู และคลาสสิก

+ Café

Bonbon คาเฟ่ บงบง

เข้ากันได้ดี

กับเฉดสีผม

กาแฟใน

โทนสี

น้ำตาลอ่อน

มอบลุคใน

แบบสาวหวาน แฝงความเซ็กซี่


Did You หลินจือ : สารสกัด

Know

จากหลินจือ ช่วยลด อาการอักเสบภายใน

ผิว ช่วยให้ผิวแข็งแรง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นผสม ของหลินจือก็คือ Plantidote Signature Six จาก Origins

เซลลูเซนท์™

ไวท์เทนนิง่ แอ็คทีฟ

เทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไวท์เทนนิ่ง ที่มีประสิทธิภาพในการ

เข้าบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกถึงระดับ

เซลล์ผิวชั้นนอกได้ถึง 8 ชั้นจาก 20 ชั้น ทำให้ผวิ สามารถเข้าถึงอีกระดับของความ กระจ่างใสที่เรียกว่าผิวสว่างเจิดจ้าแบบ เซลลูเซนท์TM และจะทำงานโดยการประสานประสิทธิภาพ

ของส่วนประกอบสำคัญต่างๆ เริ่มจาก ‘วิตามินบี 3’ จะเข้าไป ช่วยบำรุงลึกถึงชั้นล่างของผิวหนังชั้นนอก ‘โปร-วิตามินบี 5’

ที่ช่วยดูดซับและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในชั้นผิว วิตามินบี

ก็จะทำให้สามารถปรับผิวให้สว่างเจิดจ้ามากยิ่งขึ้น

และยังประกอบด้วย ‘วิตามินอี’ ที่เป็นสารแอนตี้ออกแดนท์ ทั้งหมดนี้อยู่ใน OLAY ใหม่

Vitamin C สารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุด และ ยั ง เสริ ม สร้ า งคอลลาเจนใต้ ผ ิ ว ให้ ม ี ค วาม

ยืดหยุ่น ทำให้ผิวกระจ่างใส แต่ปัญหาของ วิ ต ามิ น ซี ใ นเรื ่ อ งความงามก็ ค ื อ การเสื ่ อ ม ประสิทธิภาพเร็ว เพราะเป็นสารที่ละลายได้

ในอากาศ วิตามินซียังช่วยชะลอความร่วงโรย แห่งวัย ทำให้คุณเป็นสาวหน้าใสเหมือนวัย แรกสาวอี ก ครั ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Dr Sebagh

Supr ême Maintenances New Advanced

Youth Serum ขวดนี้ นอกจากจะมีวิตามินซี แล้ว ยังมีสารสำคัญเพื่อความงามอีก 4 ชนิด ซึ่งช่วยป้องกัน ซ่อมสร้าง และกระชับผิว เป็นเซรั่มฮอตฮิตของสาวๆ ในเวลานี้

แพ็ท แม็คกราธ ศิลปิน ช่างแต่งหน้าชื่อดังระดับโลก อธิบายถึงเบื้องหลังแนวคิดการแต่งหน้า นางแบบบนรันเวย์ที่สามารถนำมาใช้ได้ กับชีวติ ประจำวัน คอลเลกชัน่ ของเมกอัพประจำฤดูใบไม้ผลิ 2009 นี้ การแต่งหน้าสำหรับฤดูกาลนี้ ดิฉันอยากให้มองเห็น

ประกายของผิวสุขภาพดี ผิวที่ผ่านการบ่มแดดจนได้ที่

ผิวสะอาด สดใส และยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกด้วยการใช้

ลิปสติก, ลิปกลอส และแป้งบลัชของผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง Anna Sui เป็นลุค

ของสาวสวยใส เปี่ยมไปด้วยจิตใจ

เสรีไร้เรื่องวิตกกังวลใดๆ

เธอเพิ่งกลับมาจากการพักผ่อน

ในดินแดนไกลโพ้น ดินแดน

หมู่เกาะเขตร้อนที่มีแต่

เรื่องแปลกใหม่

อยากมี ผ ว ิ ขาว

ใช่หรือเปล่า

เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจผู้หญิงมานานหลายศตวรรษ และจากการศึกษาค้นคว้าอย่าง

กว้างขวางโดยนักวิทยาศาสตร์ของเอสเค-ทู ได้นำมาสู่การค้นพบคำตอบของปัญหา ดังกล่าว นั่นคือ การเคลื่อนที่อย่างไร้ทิศทางของไฮโดรเจน เปอร็อกไซด์ในชั้นผิว (Floating Hydrogen Peroxide) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดจุดด่างดำ ดังนั้น การตรวจจับการเคลื่อนที่ของ ไฮโดรเจน เปอร็อกไซด์ ด้วยวิธีสมาร์ท ไวท์เทนนิ่ง หรือการนำไกลโค เทคโนโลยี มาใช้ในด้านความงาม

จึงสามารถที่จะตอบสนองอย่าง ตรงจุด ในการเสริมประสิทธิภาพในการ ลดเลือนจุดด่างดำนั่นเอง o + ขอบคุณข้อมูล SK-II

ทำไมเราจึงไม่สามารถ ทำนายและคาดเดาได้ว่า

จุดด่างดำ

จะเกิดขึ้นบริเวณใด

และจุดไหนจะกลายเป็น

จุดด่างดำที่ชัดเจน

ราคาพิเศษ! เล่นได้ ไม่จำกัดครั้งใน 1 เดือน ½›u”—¸§±™<ˆ¨>™™<ª­²>™™­²„²£½­Ä¡¿ž½£µ¢¡—²§½§­£m Š±Æ™‹ª¸‚¸¡§´— ª–²™µ£–ÁŸŸe²ž£j­¡ž‡¨m –ª¸‚¸¡§´—¾‚§‡„¥­‡•±™ ½‚•„¥­‡½•¢£¸‡½—ž¯—£  ª²¡²£–”¹•²£²‡ª­™Á”j—µÅ XXXEIZBOBBTJB และท่านสนใจสมัครเป็นอาจารย์สอนโยคะ สามารถส่งประวัติมาได้ที่happyrecruit@gmail.com

เพียง 1,900 บาท

(สำหรับรอบ 19.00 น.เป็นต้นไป) ทดลองเรียนครั้งแรกฟรี 250 บาท (รับสิทธิ์เรียนทดลองเรียนฟรีทันที เมื่อแจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก Womanplus หมดเขต 31 มี.ค.09)


สายรุ้งแห่งจักระสุขภาพ

คุณอาจได้ยินได้ฟังมานานว่าสีสันนั้นส่งผลต่ออารมณ์ แต่น้อยคนนักจะรู้ในเบื้องลึกว่ามันยังส่งผลสำคัญต่อระบบ ร่างกายในเชิงกายภาพ ด้วยการให้ผลกระทบต่อจักระอีกด้วย ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่า สีบางสีสามารถปรับสมดุลระบบน้ำเหลือง ลดปัญหาในช่องท้อง หรือกระดูกสันหลัง และนีค่ อื ความลับทีเ่ รานำมาบอก

7 จักระและ 7 สีสนั ทรงอิทธิพล

จักระตลอดร่างกายของเราประกอบไปด้วย 7 จุด และแต่ละจักระนั้นมีความไวต่อ 7 สีสัน ในเชิงจิตวิญญาณเชื่อกันว่าสีต่างๆ จะไปเสริมออร่าของร่างกาย ส่วนในทัศนะของ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า สีสันซึ่งมีความยาวคลื่นเฉพาะตัวนั้นส่งผลกระตุ้นการทำงานของ เซลล์ในร่างกาย ใครอยากรู้ว่าตัวเองจะนุ่งผ้าสีอะไรถึงจะดีต่อสุขภาพ หรือทาสีห้องนอน ด้วยเฉดโทนใด นี่คือความลับของสายรุ้ง

12

health story

+

เรื่อง : LuckyAries

สีแดง

มีอิทธิพลต่อจักระพื้นฐานอันได้แก่ ระบบการทำงานของกระดูกสันหลัง ส่งผลให้ร่างกาย เต็มไปด้วยพลังชีวิต ความเข้มแข็งด้านจิตใจ และสมดุลแห่งระบบไหลเวียนโลหิต ในทาง กลับกัน การอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือ

สวมใส่สีแดงที่มากเกินไป จะส่งผลเสีย

ให้ร่างกายถูกกระตุ้นมากเกินไปจนเครียด อารมณ์แปรปรวน และจิตใจรุ่มร้อนด้วย โทสะ

สีสม้

สีส้มมีอิทธิพลในด้านสังคม ทัศนคติเชิงบวก ส่งผลต่อ จักระที่ควบคุมการทำงานของระบบไต ระบบปัสสาวะ และ ระบบสืบพันธุ์ ในทางกลับกัน การอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือสวมใส่สีส้มที่ มากเกินไป จะส่งผลเสียให้ จิตใจหงุดหงิด มองโลกใน แง่ร้าย และจิตใจ กระวนกระวายสับสน

จักระ คือ ศูนย์รวม ของพลังงานของ ร่างกายของมนุษย์ ทั้งกายเนื้อ และ กายทิพย์ มีลักษณะ คล้ายรูปจักรหมุนอยู่ตลอด เวลา โดยแต่ละจักระจะหมุน ที่ความถี่ต่างๆ กันไป เพื่อ รั บ -ส่ ง แปลงพลั ง งาน และ ใช้ให้เหมาะสมในกิจกรรม ต่ า งๆ ที่ จั ก ระแต่ ล ะชนิ ด

รับผิดชอบ

สีเหลืองมีอิทธิพลต่อจักระที่ควบคุมระบบช่องท้อง สร้างสมดุล ในระบบน้ำย่อย ให้ผลต่อการยกระดับจิตใจ ลดความหวาดระแวง ความสับสน และเพิ่มสมาธิในการตัดสินใจ ในทางกลับกัน การอยู่ ในสภาพแวดล้ อ ม หรื อ สวมใส่ ส ี เ หลื อ งที ่ ม ากเกิ น ไป จะส่ ง ผลเสี ย ให้ ข าดสมาธิ และ กระตือรือร้นเกินพอดี

สีเหลือง

สีเขียวมีอิทธิพลต่อจักระที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ ช่วยเพิ่ม เสถียรภาพทางความคิด ความสงบ กระจ่าง เสริมทัศนะการใช้ชีวิต ในแบบสงบสุข ร่มเย็น และมุมมองความรัก การให้อภัย สันติภาพ ไม่มีผลเสียสำหรับการอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือสวมใส่สีเขียวที่มากเกินไป

สีเขียว

สีน้ำเงิน มีอิทธิพลต่อจักระในระบบช่องคอ ปอด ช่วยในการแสดงออกทางสังคม การสื่อสาร ความมุ่งมั่น สุนทรีย์ในศิลปะ เชื่อว่าสีน้ำเงินยังปลดเปลื้องความ ทุกข์ทรมานจาการนอนไม่หลับ ความเครียด อาการระคายเคืองคอ ความ ดันเลือดสูง และอาการไมเกรนอีกด้วย ไม่มีผลเสียสำหรับการอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือสวมใส่สีน้ำเงินที่มากเกินไป

สีนำ้ เงิน

สีครามมีอิทธิพลต่อจักระในดวงตาที่สาม ซึ่งอยู่ใน ตำแหน่งหน้าผาก กึ่งกลางระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ควบคุมการทำงานของอวัยวะในส่วนขมับ หน้าผาก ลงมา ถึงดวงตา ให้ผลในการควบคุมสมดุลการทำงานของระบบน้ำเหลือง ระบบภูมคิ มุ้ กันโรค การกำจัดของเสีย และเพิ่มสมรรถภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ไม่มีผลเสีย สำหรับการอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือสวมใส่สีครามที่มากเกินไป

สีคราม

สีม่วงมีอิทธิพลต่อจักระตำแหน่ง มงกุฎ หรือบริเวณกระหม่อม ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการใช้ความคิด สมอง พลังจิต ความมุง่ มัน่ และญาณทัศนะ เหมาะสำหรับ ผูท้ ำงานบริหาร ในทางกลับกัน การอยูใ่ นสภาพแวดล้อม หรือสวมใส่สีม่วงที่มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อนิสัย ความคิด ทำให้เป็นคนหลงตัวเอง และเย่อหยิ่ง

สีมว่ ง

หลายสิ่ ง ที่ พิ สู จ น์ ไ ม่ ไ ด้ ใ นแบบวิ ท ยาศาสตร์ ไม่ ใ ช่ ห มายความว่ า มั น ไม่ มี จ ริ ง หรื อ งมงาย เพราะในทางตรงกั น ข้ า ม บางที อ าจต้ อ งโทษ พวกนักวิชาการมากกว่า ว่าพวกเขาอาจยังไม่ เจริญพอที่จะไขความลับแห่งธรรมชาติ จักระ ก็เช่นกัน มันอาจมีพลานุภาพมากกว่าผลที่ ถูกพิสูจน์ในปัจจุบันก็ได้ เรื่องพวกนี้ไม่มี อะไรแน่นอนเท่าการทำเอง รู้เอง o


14 talk to her +

พิงก์กี้-ชมพูนุท โรจน์ชลาสิทธิ์ บอสใหญ่แห่ง เคทีวี บรอดแคสติ้ง บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพที่มีจำนวนรายการ มากมายอยู่ในช่องฟรีทีวีบ้านเรา และที่สำคัญทุกรายการที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากมันสมองของเธอมักจะแฝงไปด้วย

สาระ ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชมอย่างแท้จริง พิงก์กี้เป็นลูกสาวคนโตของ คุณกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ ซึ่งเป็น

ผู้หนึ่งที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการโทรทัศน์มาทั้งชีวิต ผู้เป็นพ่อจึงเป็นดั่งแรงบันดาลใจและฮีโร่คนสำคัญในชีวิตที่ช่วยผลักดัน

ให้เธอกล้าคิดและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำเสนอสิง่ ดีๆ สูป่ ระชาชน WP จึงอยากชวนคุณมาสัมผัสแนวคิด หลักการทำงาน และการดำเนิน ชีวิตในด้านอื่นๆ ของเธอกันค่ะ

เรื่อง : พิมพ์พร เรื่อง : Woody

พิธกี รหน้าหวานและนักบริหารงานทีว ี

ชมพูนทุ โรจน์ชลาสิทธิ ์ • คุณพิงก์กี้ ดูแลรับผิดชอบงานอะไรอยู่บ้างคะ แล้วปัจจุบันเคทีวี บรอดแคสติ้ง มีรายการอะไรบ้าง

ดิฉันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เคทีวี บรอดแคสติ้ง จำกัดค่ะ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการและซิทคอมต่างๆ

ซึ่งเราก็จะดูแลภาพรวมทั้งหมด รวมถึงบางรายการที่เราจะเข้าไปเป็นพิธีกรเองด้วยค่ะ อย่างละครซิทคอมตอนนี้

ก็มีเรื่อง ยมโลกโซไซตี้ ทางช่อง 3 ส่วนรายการก็จะมีมากหน่อย อย่างล่าสุดก็เป็นรายการ วันนี้ที่รอคอย ทางช่อง 9 ตัวดิฉนั เองก็เป็นพิธกี รคูก่ บั พีก่ ติ ติ สิงหาปัดค่ะ ลักษณะรายการจะเป็นทอล์คโชว์ทส่ี ร้างสรรค์สงั คม เน้นการช่วยเหลือ คนที่พลัดพรากจากกันให้มาเจอกัน นอกจากนี้เราก็ยังมีรายการ แหล, คนหัวหมอ, เทศนาฮาสุดขีด, โต๊ะข่าว บันเทิง และตรงจุดเกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนเหมือนกัน

• คุณพ่อถือว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าคะ สำหรับงานด้านโทรทัศน์

ตอนแรกไม่คิดที่จะทำเลยค่ะ แต่ด้วยความที่เราอยู่กับคุณพ่อ เห็นท่านทำงาน และเราก็เติบโตมาในกองถ่าย เข้าไปเล่นในห้องตัดต่อกับพี่ๆ ครีเอทีฟ เสาร์ อาทิตย์ เขาออกกองกัน เราก็ตามไปด้วย แต่โตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่า

มันเป็นงานที่ยากจังเลย ต้องไปหาเวลาหาโฆษณา จนกระทั่งมีโอกาสได้ทำธุรกิจเครื่องสำอางจากญี่ปุ่นตัวหนึ่ง

แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่นานพี่อ้อ (ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม) ก็มาชวนไปทำงานการเมืองค่ะ สนุกมากๆ เพราะได้ ไปเป็นผู้ช่วยรองโฆษกรัฐบาล ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จนประมาณ 1 ปี เกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้น มีความ เปลี่ยนแปลง และผู้หญิงเล่นการเมืองมันเป็นเป้าให้คนโจมตีได้ง่าย งานการเมืองกับเราก็เลยต้องจบลงเท่านั้น หลังจากนั้นเราก็ลองมาจับงานการตลาดเพื่อหาประสบการณ์อยู่ 2 ปีจนมาตั้งบริษัทเอง เพื่อผลิตรายการเกมโชว์ ต่างๆ วาไรตี้ และซิทคอมอย่างที่เห็นในปัจจุบันค่ะ ซึ่งคุณพ่อก็เป็นแรงบันดาลใจ หรือเรียกว่าเป็นคนจุดประกาย

ให้เราเลยก็ว่าได้ค่ะ • แล้วในแต่ละรายการที่ผลิตออกมา มีไอเดียในการคิดคอนเซ็ปต์รายการกันอย่างไรคะ จากคุณพ่อบ้าง หรือบางครั้งก็เป็นเราที่ออกไปหาเอง อย่างไปดูงานที่ต่างประเทศ สิ่งสำคัญเลยคือ คุณพ่อมักจะ สั่งไว้ว่าทุกรายการที่เราทำเพื่อคนดู หลังที่เขาดูเสร็จควรจะต้องได้อะไรกลับไปด้วย ต้องมีสาระอะไรสักอย่าง

มันก็จะมีธีมในการคิด อย่างรายการวันนี้ที่รอคอยก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนมากๆ คืออยากช่วยเหลือสังคม

อยากให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงการมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน • ตอนเริ่มต้นคิดรายการได้ความตั้งใจเรื่องของการช่วยเหลือคนมาได้อย่างไรคะ เริ่มจากเรามองเห็นว่า ปัจจุบันเมืองไทยคนหายเยอะมาก ถูกลักพาตัวบ้าง ค้าประเวณีบ้าง เห็นแล้วก็สลดใจ อยากหาทางช่วยเหลือค่ะ เราก็เลยทำรายการวันนีท้ ร่ี อคอยขึน้ มา เพราะเมือ่ ก่อนคุณพ่อเคยทำรายการฝันทีเ่ ป็นจริง กับคุณไตรภพมาแล้ว เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งในรายการเราก็จะมีทีมที่เก่งมากๆ ในการค้นหาคนหาย เราได้ทีมจากไอทีวีมาช่วยค่ะ และปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง 100 คนที่หาย

เราเจอถึง 95 คน ทีมงานสมบุกสมบันมากๆ ทำงานกันด้วยใจจริงๆ

• มีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างคะ เรื่องของการตามหาคน

เป็นรายการที่ทำทุกครั้งแล้วจะมีความสุขมากๆ เพราะได้เห็นน้ำตาแห่งความดีใจของคน ซึ่งสามารถสัมผัสได้

ตรงนั้นเลย มันออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจ นอกจากนี้ทีมงานของเราก็เก่งมากค่ะ เดินเท้า 10 หมู่บ้านเพื่อ

ตามหาบ้านเลขที่หนึ่ง สุดยอดมากๆ เรามีทั้งหมด 3 ทีม ทีมละประมาณ 3-4 คน ตากล้อง ผู้ช่วยกล้อง

และผู้ค้นหา คนกลุ่มนี้จะต้องสวมวิญญาณนักข่าวที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ

• ทำรายการแบบนี้ ทำให้คุณพิงก์กี้มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ

ส่วนใหญ่ที่เจอ คือหลายเคสจำเป็นต้องทิ้งลูกไป และจะเป็นคนต่างจังหวัดเสียเป็นส่วนใหญ่ เหมือนคนต่างจังหวัด เขาตัดสินใจอยู่กันง่ายดายเกินไป บางทีอายุแค่ 15 ก็แต่งงานแล้ว ซึ่งฝ่ายหญิงยังไม่เคยรู้จักหัวนอนปลายเท้า

ของผู้ชายเลยด้วยซ้ำ พอมีลูกด้วยกัน ผู้ชายหนีไป ฝ่ายหญิงก็

ไม่พร้อมจะเลี้ยง ก็ต้องทิ้งลูกไป เด็กๆ ก็ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ มันเป็นปัญหาซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

• ทราบมาว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะ ทางรายการมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรคะ

ตอนแรกก็ดูเป็นคิวก่อน แต่ตอนหลังก็ดูว่าเคสไหนเร่งด่วน อย่างแม่ อายุ 80 เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยากเจอลูก เราต้องรีบหาให้เจอ เพื่อให้แม่ลูกได้เจอกันก่อนที่จะพลัดพรากจากกันไปตลอดชีวิต หรือลูกจะบวชวันนี้ อยากให้แม่มาถือผ้า เราก็ต้องหาให้เจอภายใน วันนั้น ทำได้หรือเปล่ามันก็เป็นการท้าทาย แต่ก็จะมีบางเคส เหมื อ นกั น ที ่ ห าไม่ เ จอ เราก็ ต ้ อ งตรงไปตรงมากั บ ผู ้ ช มเช่ น กั น

เพราะจะมีวที อี าร์ทง้ั หมดในการตามหามาให้ชม ว่าเราได้ทำทุกวิถที าง แล้วจริงๆ ซึ่งเคสที่หาไม่เจอจะน่าสงสาร หรือเจอแล้วลูกตายก็จะ สะเทือนใจมากๆ ค่ะ

• ทำรายการมาหลายเคสแล้ว ได้ข้อคิดอะไรในการใช้

ชีวิตบ้างคะ

ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ รู้สึกว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ สำคัญที่สุด เราควรรักคนที่อยู่ข้างๆ เราให้มากที่สุด อย่าทอดทิ้งกัน อย่าพลัดพรากกัน เพราะการลาจากเป็นเรื่องเศร้า

• หลักสำคัญในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ของคุณคืออะไร

คุณพ่อมักจะสอนดิฉันเสมอว่า เราทำอะไรให้ใคร เราไม่ต้องไปจำ แต่ว่าถ้าใครทำอะไรให้เรา เราต้องจำ มันเป็นข้อคิดที่ดีมากๆ สำหรับเรา เพราะบางทีเราทำอะไรให้ใครเราก็มกั คาดหวังสิง่ ตอบแทน ถ้าคิดแล้วไม่มีความสุขเราก็ควรเป็นผู้ให้ดีกว่า ส่วนคนที่ทำอะไร

ให้เรา เราก็ต้องตอบแทน มันเป็นสิ่งที่สมควรทำมากๆ ค่ะ

• วางแผนอนาคตในด้านการทำงาน และชีวิตส่วนตัวยังไงคะ

ตอนนีท้ างเคทีวี บรอดแคสติง้ ก็เตรียมทีจ่ ะทำละครยาวกับช่อง 3 ค่ะ รวมถึงรายการด้วย แต่ยังบอกไม่ได้ในตอนนี้ เพราะอยู่ในขั้นตอน ของการเตรียมงานค่ะ ซึ่งก็จะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือ แนวบันเทิง และเน้นเรื่องบาปบุญคุณโทษ เพื่อให้สาระกับคนดูค่ะ ส่วนชีวิต ส่วนตัว คงทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยๆ ค่ะ มีทั้งงานและครอบครัว

ถ้ามีเวลาว่างก็จะทุ่มเทเวลาให้กับคนในครอบครัวค่ะ o


woman feature

16 +

เรื่อง : LuckyAries

กระแสการกระตุ้นความงามแบบยั่งยืนจากภายในกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งได้รับความสนใจ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพราะสารสกัดชีวภาพจากพืช ผัก ผลไม้ และแหล่งอุดมคุณค่าต่างๆ ไม่ค่อยจะให้ ผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย แต่กลับให้ประสิทธิภาพความสวยใสแบบย้อนวัยได้ทันตาทันใจ ยิ่งใคร

รับประทานควบคู่ไปกับอาหารเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกาย ฝึกเจริญสติในแบบเซนด้วยแล้ว ยิ่งอิ่มเอิบ จากภายในชนิดออร่าฉายชัดเจิดจรัสสู่ภายนอกทีเดียว เป็นที่น่าสังเกตว่า สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรดสำคัญในร่างกาย วิตามินที่กระตุ้น การทำงานคืนสมดุลในอวัยวะชั้นเซลล์เหล่านี้ สามารถดื่ม กิน ร่วม และให้ผลส่งเสริมประสิทธิภาพ

ความงามซึ่งกันและกันได้อย่างยอดเยี่ยม และถ้าคุณคือสาวที่อยากย้อนความอ่อนเยาว์

นี่คือความลับ และวิธีสร้างสวยทันใจ ด้วย 4 สายพันธุ์สารสกัดชีวภาพ ที่ไม่ควรละสายตา ในทุกบรรทัด ทุกตัวอักษร

AMINO ACIDS

COLLAGEN

VITAMI C

Co Q1

xtr action สวยทันใจด้วย 4 สายพันธุ์ สารสกัดชีวภาพ


O

A-

MIN

10

WHAT IS IT? : กรดอะมิโน เป็นหน่วยทางเคมีของร่างกายเพื่อสร้างโปรตีนซึ่งจะไปสร้างโมเลกุล เส้นเอ็น อวัยวะ ข้อต่อ เล็บ

ผม การเจริญเติบโต และการดูแลซ่อมแซมเซลล์ตา่ งๆ อีกที กรดอะมิโนทีไ่ ด้จากการกินอาหารจะเรียกว่า ‘กรดอะมิโน เอสเซนเชียล’ Essential Amino Acid ส่วนกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้จะเรียกว่า ‘กรดอะมิโน นอน เอสเซนเชียล’ Amino

Non Essential Acid GREAT EFFECTS : บำบัดโรคไขข้ออักเสบ ภูมิแพ้ กระเพาะอักเสบ โลหิตจาง จำเป็นต่อการ

เติบโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อสำคัญต่อการผลิตของเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว ช่วยเหลือป้องกันร่างกายจากการแผ่รังสี ช่วยเหลือในการกำจัดสารหนัก สารพิษ เช่น สารตะกั่ว ออกจากร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือด เพิ่มการผลิตฮอร์โมนการเจริญ เติบโต เสริมการทำงานของคอลลาเจน ต่อต้านอนุมลู อิสระ ทำให้ผอ่ นคลาย ลดอาการนอนไม่หลับ ลดความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปรับสมดุลอารมณ์ให้คงที่ รักษาอาการ ปวดหัว ไมเกรน รักษาตับ และ โรคจากถุงน้ำดี EAT, DRINK & USE : ในปัจจุบัน มีการดัดแปลงกรดอะมิโนผสมลงทั้งในเวชภัณฑ์ความงาม และในอาหารเสริมอย่างกว้างขวาง แต่ทางที่ดีที่สุดคือการรับประทาน เข้าไป เพราะกรดอะมิโนจะเข้าสู่เซลล์ และถูกสังเคราะห์เป็นโปรตีนกว่ายี่สิบชนิด เสริมประสิทธิภาพการทำงานในส่วนต่างๆ

ตลอดร่างกาย คอลลาเจน เป็นภาษากรีก แปลว่า กาว ทำหน้าที่เป็นกาวเชื่อมเซลล์แต่ละเซลล์เข้าด้วยกัน คอลลาเจน โปรตีนมีปริมาณมากถึง 1 ใน 3 ของโปรตีนในร่างกาย อยูใ่ นผิวหนังชัน้ หนังแท้ หลังอายุ 20 ปี คอลลาเจนโปรตีนจะเสือ่ มสภาพลง ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสลายตัวของคอลลาเจนคือ อนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดด มลพิษต่างๆ บุหรี่ สารปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไป และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้ชั้นผิวหนังมีการยุบตัวลง ต้นเหตุของ

ความเหี่ยวย่น ริ้วรอย และความชราของผิวพรรณ และริ้วรอย GREAT EFFECTS : คอลลาเจนเสริมความเรียบตึง

ของผิวหนัง ทำให้ผิวแข็งแรง เรียบเนียน ทำงานเสริมกับโปรตีนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ ‘อิลาสติน’ ในขณะที่คอลลาเจนมีหน้าที่ เสมือนโครงสร้างของผิว ช่วยให้ผิวเต่งตึง อิลาสตินจะมีหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพ

ถูกทำลาย ช่วยกระชับกล้ามเนื้อไม่ให้หย่อนยาน ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น ชะลอ เยียวยาการเกิดริ้วรอย และยังบำรุงเล็บ เส้นผมให้มี สุขภาพดีอีกด้วย EAT & DRINK : แม้จะมีการเติมคอลลาเจน และอิลาสตินที่ขาดหายไปจากเซลล์ผิวด้วยกระบวนการ

ผลักสารอาหาร หรือการเลือกทรีตเมนต์ที่ประกอบด้วย ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน, ไฮโดรไลซ์ อิลาสติน, โปรคอลลาเจน, AHA

แต่การรับประทานคือทางเลือกที่ดีที่สุด อาหารเสริมคอลลาเจนคือ อาหารเสริมโปรตีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไขกระดูกข้อต่อ จากวัวทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ ทีอ่ ณ ุ หภูมิ 120 °c เป็นเวลานาน 5 ชัว่ โมง สกัดจนได้นำ้ ซุป นำไป Spray Dried เพือ่ ให้แห้งเป็นผง และ นำไปผสมกับวิตามินซี, Whey, ซิลิกาและแมกนีเซียม นิยมผลิตในรูปของการอัดเม็ด ควรรับประทานทุกวันควบคู่ไปกับอาหาร

ที่มีประโยชน์ น้ำสะอาด และการพักผ่อน ออกกำลังกาย เพื่อให้ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ ไม่ควรดื่มสุรา และสูบบุหรี่ WHAT IS IT? :

การค้นพบวิตามินซีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 ในทหารเรือที่รับประทานมะนาวเป็นประจำ

ทำให้ไม่มีอาการป่วยเป็นโรคลักปิดลักเปิด ต่อจึงระบุได้ว่า มันเป็นผลมาจากกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) หรือวิตามินซีที่เรา

คุ้นชื่อสามัญ กั น ในปั จ จุ บ ั น GREAT EFFECTS : วิ ตามิ นซีมีประโยชน์มากมาย มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ

ด้วยกระบวนการรีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ ให้คงอยู่ในร่างกาย วิตามินซีช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและรักษาตัวเอง

โดยการไปเสริมสร้างผนังเซลล์ ทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง และต่อต้านการอักเสบ จึงทำให้แผลหายได้เร็วขึ้น ช่วยในการป้องกัน เลนส์ตาจากอันตรายต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ แสงอัลตร้าไวโอเลต สาเหตุโรคต้อกระจก ซึ่งผลวิจัยพบว่าผู้หญิงที่รับประทานวิตามินซี มาอย่างน้อย 10 ปี มีความเสี่ยงของโรคต้อกระจกลดลงถึง 77% บรรเทาอาการแพ้ต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หอบหืด ไซนัส ป้องกันอาการไมเกรน ช่วยรักษาสภาพของเซลล์ประสาท ช่วยปกป้องเซลล์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสมดุลให้สุขภาพ และความแข็งแรงของเนือ้ เยือ่ ในร่างกายทีเ่ กีย่ วข้องกับเส้นเอ็น คอลลาเจน ทำให้ผวิ อ่อนเยาว์ เต่งตึงกระชับ สุขภาพดีและเรียบเนียน อีกด้วย EAT & DRINK : สามารถเลือกรูปแบบได้ทั้งยาเม็ด ผง และเคี้ยว ควรรับประทานหลังอาหารอย่างน้อย 500 มิลลิกรัมต่อวัน การบรรเทาโรคหวัด ควรรับประทานวิตามินซีในปริมาณ 1,000 ถึง 6,000 มิลลิกรัมต่อวันตั้งแต่เริ่มมีอาการของ โรคหวัด จะช่วยให้หายได้เร็วขึน้ 21% รับประทานร่วมกับ Pantothenic Acid โดย วิตามินซี จะไปช่วยลดความเครียดได้ดี จะได้ผล ดียง่ิ ขึน้ หากรับประทานร่วมกับอาหารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ เช่น วิตามินอี แคโรทีน กิงโกะ ไบโลบ้า โคเอนไซม์ Q10 หาก รับประทานพร้อมกับ Super White, กลูตาไธโอน พร้อมทัง้ ดูแลผิวจากภายนอกด้วยการขัดผิว พอกผิว และบำรุงผิวเป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้ผิวขาวใสอมชมพู รับประทานร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน WHAT IS IT? :

WHAT IS IT? : มีการค้นพบ Co Q10 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสารอาหารมหัศจรรย์ ครั้งแรกในปี ค.ศ.1957 โคเอนไซม์

Q10 เป็นสารทีม่ คี ณ ุ สมบัตคิ ล้ายวิตามิน ละลายในไขมัน มีอยูต่ ามธรรมชาติในร่างกายและร่างกายสามารถผลิตได้เอง พบในเซลล์ทกุ เซลล์

ที่มีชีวิตโดยจะอยู่ที่ส่วนเยื่อหุ้ม (Membrane) ของไมโตคอนเดรีย (Mitochondrial) และมีความจำเป็นต่อร่างกาย โคเอนไซม์ Q10

ทีผ่ ลิตในร่างกายนีส้ งั เคราะห์มาจากกรดอะมิโนทีช่ อ่ื ไทโรซีน (Tyrosine) และฟีนลี อะลานิน (Phenylalanine) ซึง่ เราจะพบวิตามิน Q มากในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เพราะหัวใจต้องใช้พลังงานมาก สารานุกรมวิตามินและเกลือแร่ ได้กล่าวถึงวิตามิน Q ไว้ว่า

โคเอนไซม์ควิ -10 (หมายถึงวิตามิน Q) เป็นส่วนหนึง่ ของระบบการทำงานเพือ่ ส่งผ่านอิเล็กตรอนให้ไหลตลอดไมโตคอนเดรียในเซลล์ ของกระบวนการสร้างพลังงานของสิ่งมีชีวิตจึงเป็นสารสำคัญยิ่ง ทางชีวเคมีมีการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอี ซึง่ ตามความจริงทัง้ สองทำหน้าทีแ่ ตกต่างกันมาก อาจพบภาวะขาดโคเอนไซม์ Q10 ได้ ในคนทัว่ ไปเมือ่ อายุ 20 ปี ขึน้ ไปร่างกายจะผลิตโคเอนไซม์ Q10 ได้นอ้ ยลงเรือ่ ยๆ เมือ่ ถึงวัยกลางคนจึงมักจะขาดโคเอนไซม์ Q10 หากระดับลดลงมากเกิน สมดุล ร่างกายจะไม่สามารถแปลงพลังงานจากอาหารนำไปใช้ได้ ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ร่างกายอ่อนเพลีย ระบบภูมิคุ้มกัน เสือ่ มสภาพ และอาจส่งผลให้เซลล์ตาย GREAT EFFECTS : จากการศึกษาพบว่า Q10 ทำหน้าทีเ่ ป็นเอนไซม์ในร่างกาย เพือ่ ให้พลังงานในทุกเซลล์กระตุน้ การเผาผลาญอาหารของร่างกาย ช่วยให้รสู้ กึ สดชืน่ อารมณ์ดี ลดอาการซึมเศร้า ช่วยกระตุน้ ความจำดีขน้ึ ช่วยไม่ให้ผมหงอก และผิวแห้งตกกระ รวมทัง้ ป้องกันผิวหนังอักเสบจากการแพ้แสงแดด ช่วยในการลดริว้ รอย ชะลอการเสือ่ มของเซลล์ผวิ หนัง มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรค กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน และมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจ ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีการใช้บำรุงหัวใจอย่างกว้างขวาง ผลการวิจัยพบว่า วิตามิน Q ทำตัวเป็น สารต้านอนุมลู อิสระคล้ายวิตามินอี โดยจะทำหน้าทีป่ อ้ งกันไม่ให้โมเลกุลของไขมันถูกทำลายเสียสภาพ จึงช่วยรักษาผนังเซลล์ ให้คงสภาพอยู่ได้ ลดสาเหตุของความร่วงโรยก่อนวัย และมะเร็งในร่างกาย EAT & DRINK : โคเอนไซม์ Q10 ได้รับ การใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการของโรคต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เพือ่ ลดริว้ รอยก่อนวัยและช่วยชะลอความเสือ่ มสภาพของเซลล์ผวิ ปัจจุบนั มีการนำ 10 มาผสมในเครือ่ งสำอาง ผสมในครีมบำรุงผิวช่วยปรับรอยลึกในชั้นผิว และล่าสุดได้กลายเป็นอีกนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อความงาม การรับประทาน อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอีและซีลีเนียม เช่น น้ำมันพืชชนิดต่างๆ อาหารทะเล ข้าวกล้อง ร่วมกับเครื่องดื่มผสม

โคเอนไซม์ Q10 จะช่วยเสริมประสิทธิภาพได้ และยังไม่พบผลข้างเคียงของการได้รับสารเกินขนาด

Coming

BEAUTY

Technology นอกเหนื อ จาก 4 ชี ว สารสำคั ญ ที่ ก ำลั ง เป็ น เทรนด์

ในปัจจุบัน ยังมีอีกวิทยาการล้ำสมัยที่กำลังจะได้รับ ความนิ ย มในอนาคตอั น ใกล้ ซึ่ ง ข้ อ มู ล นี้ ไ ด้ รั บ การ

เปิดเผยโดย พญ. รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ นั่นคือ การสกัดสเต็มเซลล์จากผลแอปเปิ้ล และสารต่อต้าน อนุมูลอิสระ Idebenone มารู้จักวิวัฒนาการใหม่ๆ ของเครื่องสำอางอัจฉริยะประสิทธิภาพกันเลย + Stemcell จากสายพั น ธุ์ แ อปเปิ้ ล โบราณ

ในการวิจัยเพื่อรักษาสายพันธุ์ของต้นแอปเปิ้ลของ ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ที่ ใ กล้ จ ะสู ญ พั น ธ์ุ ด้ ว ยวิ ธี

สเต็มเซลล์ของบริษทั MIBELLE ทีพ ่ ฒ ั นาการเพาะเลีย้ ง เซลล์แอปเปิ้ลต้นแบบ ซึ่งเรียกชื่อ Phyto celltec TM ทำให้ ส เต็ ม เซลล์ จ ากต้ น แอปเปิ้ ล กลั บ ฟื้ น คื น มาได้

การวิจยั ยังพบว่ามันสามารถทำให้สเต็มเซลล์ของผิวหนัง ในมนุษย์สามารถฟืน้ กลับคืนมา ช่วยชะลอวัย ทำให้แลดู สาวกว่าอายุอีกด้วย สเต็มเซลล์ของพืชจะแตกต่าง จากสเต็มเซลล์ในคน เพราะต้นตอของสเต็มเซลล์ของ พืชจะสามารถเติบโตเป็นส่วนของใบ, ดอก, เมล็ด ได้ดี ในขณะที่สเต็มเซลล์ในคนความสามารถในการเจริญ เติบโตเป็นอวัยวะต่างๆ จะขึ้นอยู่ที่ว่าสเต็มเซลล์นั้นได้ มาจากตัวอ่อนของคนและสัตว์ในระยะใด ถ้าในระยะหลังๆ ความสามารถของสเต็มเซลล์ที่จะฟื้นฟูรักษาจะต่ำกว่า ในระยะที่ไข่กับสเปิร์มผสมกันใหม่ๆ สารสเต็มเซลล์ จากต้นแอปเปิ้ลเรียก Malus Domestica สามารถ ป้องกันรังสี UV B ซ่อมแซม DNA รักษาผมร่วง แก้รอย เหี่ ย วย่ น สามารถทำให้ คุ ณ กลายเป็ น คนใหม่ ที่ ดู ดี

แม้ใช้ครีมที่มีสารสกัดนี้เพียง 1 เดือนเท่านั้น และนี่คือ ผลหลังได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ พญ. รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ ยืนยัน + Idebenone สารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวจริง Idebenone ดีกว่าคิวเทนหลายสิบเท่า ช่วยลดรอยย่น และการแก่ ก่ อ นวั ย ของผิ ว หนั ง สารอี แ ดปบี โ นน

มีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามิน C วิตามิน E เมื่อทาลง บนร่างกาย มันจะซึมไปในชั้นผิวหนังลึก (Dermis) เข้าถึงเซลล์ผิวหนังกันความเสื่อมของเซลล์ผิวอย่าง แท้จริง มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารอีแดปบีโนน ในผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแสงแดด พบว่า เซลล์ที่ถูกรังสี มีการเปลี่ยนแปลงน้อยลง ในอาทิตย์แรกผู้ใช้อาจมี การลอกของผิวหนัง แต่เมื่อใช้ไปสัก 1-2 อาทิตย์

จะไม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าลอก และเมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการใช้

จากวันละครัง้ เป็นวันละ 2 ครัง้ เราวัดค่าความสามารถ ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดอนุมูลอิสระ (EPF) พบว่าสารอีแดปบีโนนมีคา่ EPF ถึง 95 สูงมาก ที่ สุ ด ในกลุ่ ม สารแอนตี้ อ อกซิ เ ดนท์ ใ นท้ อ งตลาด ปัจจุบัน ผลหลังกลุ่มผู้ทดลองใช้ต่อเนื่องหนึ่งเดือน พบว่า 29% รอยย่นลดลง 26% ผิวเนียนขึ้น 37%

ผิวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และ 33% ใบหน้าจะดูเต่งตึง มีน้ำมีนวลขึ้น และนี่คือสองสารชีวภาพเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะเริ่มมี บทบาทตั้งแต่กลางปี 2009 ที่สาวอยากสวยทุกคน

รอคอย พญ. รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ ยังฝาก

คำเตือนดีๆ มาให้สาวๆ ด้วยว่า ก่อนจะซื้อครีมควรให้ ความสนใจส่วนประกอบสักนิด ไม่อย่างนั้นนอกจาก

จะต้องจ่ายแพงแล้วอาจได้ผลที่ไม่สวยสมใจอีกด้วย

ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจพอเพียง ควรเลือกวิธี สร้างความงามอย่างชาญฉลาด

ได้ข้อมูลครบครันขนาดนี้ ขั้นต่อไปก็อยู่ที่คุณ

แล้วว่าจะเริ่มต้นสวยแบบยั่งยืนจากภายในอย่างไร จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ ไม่สำคัญเท่าศึกษามันให้

ถ่ อ งแท้ และทำสม่ ำ เสมอด้ ว ยศรั ท ธาพยายาม แล้วคุณจะพบความงามที่เป็นจริง


18

SmartCooking by

+

เรื่อง : จารุวรรณ บุญวิวัฒนา

ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว


ในยุคที่ต้องคิดหน้าคิดหลัง และระวังเรื่องเศรษฐกิจ วิถีชีวิตที่ เคยเดิ น ทางอย่ า งช้ า ๆ กลั บ ต้ อ งรี บ ก้ า วไปข้ า งหน้ า ให้ ทั น ใครๆ เวลาที่จะใส่ใจตัวเองยิ่งมีน้อยลง ถ้าอย่างนั้นเรามาเติม สิ่งดีๆ ให้ชีวิตด้วยอาหารที่อร่อย ทำง่าย ใช้เวลาสั้น และที่สำคัญยังเพิ่ม คุณค่าให้กับร่างกายกันดีกว่า เราลองมาทำสูตรเด็ดมาม่า ที่มีคุณค่า ทางอาหารครบ และใช้ต้นทุนในการทำด้วยงบที่ไม่เกิน 25 บาท

มาม่าแกงส้มชะอมทอด

ส่วนประกอบ มาม่ารสหมูต้มยำ น้ำพริกแกงส้ม กุ้งสด ไข่ไก่ ชะอม

1 ซอง ราคา 6 บาท 50 กรัม ราคา 2 บาท 100 กรัม ราคา 10 บาท 1 ฟอง ราคา 3 บาท 50 กรัม ราคา 3 บาท

รวม

IDEA

ใครที่มีสูตรเด็ดและเคล็ดลับของความอร่อย สามารถสร้างสรรค์มาม่าจานอร่อย ด้วยงบประมาณ ไม่เกิน 25 บาท ส่งสูตรและวิธีทำมาที ่ W O MA N PL US

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0-2241-8000

เพื่อรับของที่ระลึกจากมาม่า

คุณค่าทางอาหาร

+ กุง้ สด มีแคลเซียม โปรตีน เป็นเนือ้ สัตว์ ที่ย่อยง่าย + ผั ก ชะอม จั ด ว่ า เป็ น ผั ก พื้ น บ้ า นที่ มี ปริมาณโปรตีนสูง และมากไปด้วยคุณค่า ทัง้ เส้นใย พลังงาน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ ก วิ ต ามิ น บี 1 , บี 2 ไนอะซิ น และ วิตามินซี + ไข่ไก่ มีคุณค่าอาหารสูง ประกอบด้วย ไขมัน และโปรตีนเล็กน้อย วิตามิน เอ, ดี, ซี แร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัส เหล็ก ไอโอดีน และสารต้านอนุมลู อิสระ วิตามินบี โฟเลต

วิธที ำ

+ ลวกเส้นมาม่าใส่ชามไว้ นำ

ไข่ไก่ตีคนให้เนียนแล้วนำชะอม มาชุบ นำลงทอดในกระทะน้ำมัน ร้อนๆ พอสีเหลืองก็ตักขึ้นพักไว้

24.00 บาท

+ นำน้ำเปล่าประมาณ 1 ถ้วยตวงละลายน้ำพริกลงไป นำไปตัง้ ไฟให้เดือด ใส่เนือ้ กุง้ ใส่ลงไปพอสุก ใส่เครือ่ งปรุง รสมาม่าครึง่ ซอง ตักขึน้ ราดลงไปในชามมาม่าทีล่ วกแล้ว + ชะอมที่ทอดไว้นำมาแต่งหน้า

***ขอสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.mamalover.com


woman 20 @work +

เรื่อง : สุดารัตน์ ศิริเมือง ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

man

โอลิเวอร์ แฟเวอร์ หนุ่มมาดกวนคนนี้ หลายคนอาจจะไม่ ค่ อ ยคุ้ น หน้ า กั น สั ก of the match เท่าไหร่นัก แต่ถ้าบอกว่าเป็นน้องชายสุดเลิฟ + ของดาราสาวสุดฮอตอย่าง ฟลอเรนซ์ แฟเวอร์ เรื่อง : iD11 ล่ะ ฮั่นแน่...ร้องอ๋อออกมากันแล้วล่ะสิ แต่ใคร ภาพ : Woody จะรูว้ า่ ภายใต้บคุ ลิกแสนยียวนสไตล์กวนๆ ของ เขานัน้ เต็ ม ไปด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบมากมายที่ คุ ณ คาดไม่ ถึ ง เพราะใน แต่ละวันเขาแทบจะไม่มีเวลาว่างเหลือให้กับตัวเองเลย ว่าแล้วก็ชักอยาก จะรูจ้ กั ตัวตนของเขามากขึน้ แล้วสิ ถ้างัน้ ...รีบตามมาอัพเดทกันโดยด่วน

โอลิเวอร์ แฟเวอร์ ‘ชีวติ คือการทำงาน’

ตอนนี้โอลิเวอร์ทำอะไรอยู่บ้างคะ

“ตอนนี้ผมยุ่งมากเลยครับ มีงานเดินแบบบ้าง ไปแคสติ้งบ้าง แล้วก็ทำหนังสั้นกับ เพือ่ นๆ อยูค่ รับ ผมเป็นไดเร็กเตอร์ ตอนนีก้ ำลังแพลนจะทำหนังใหญ่กนั อยูเ่ หมือนกัน นอกจากนี้ก็มีทำงานที่บริษัทเครื่องเสียงแห่งหนึ่ง ผมมีหน้าที่เลือกเพลงให้กับลูกค้า ที่มาซื้อเครื่องเสียง แล้วก็เป็นดีเจเปิดแผ่นที่ Met Bar ด้วยครับ”

ลลิดา วีระไวทยะ

สาวนักธุรกิจลุคสดใส เป็นกันเอง ตระกูลวีระไวทยะ ก้อย-ลลิดา วีระไวทยะ หลังศึกษาจบระดับ ปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ด้วยความชอบในศิลปะตกแต่ง บ้าน เธอจึงร่วมกับพี่สาวเปิด ร้าน Lampada แกลเลอรี จำหน่ายโคมไฟนำเข้าจากเมืองนอก พร้อม เปิดเป็นร้านอาหารอีกด้วย ซึ่งนี่คือความฝันตั้งแต่เด็กของเธอ กับการ เป็นเจ้าของแกลเลอรีไลท์ติ้งเก๋ๆ แบบนี้

สาวรุน่ ใหม่แห่งธุรกิจไลท์ตงิ้

. . . .

ร้านโคมไฟในฝัน

ร้าน Lampada ขายแชนเดอเลียร์เป็นหลัก แล้วมีพวกไลท์ติ้งต่างๆ นำเข้ามาจากอิตาลี สหรัฐอเมริกา และสเปน คือเมือ่ 10 ปีทแ่ี ล้ว ครอบครัวมีบา้ นอยูท่ เ่ี ชียงใหม่ คุณพ่อสร้างเหมือนล็อกโฮม เราก็พยายามหาโคมไฟทีด่ อู อกคันทรี มาตกแต่ง แต่สมัยนัน้ แทบจะไม่มเี ลย ปกติจะเป็นโคมไฟสีเหลือง คริสตัล คุณพ่อต้องสัง่ ของจากเมืองนอกมา เราก็ คิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าน่าจะทำธุรกิจขายแชนเดอเลียร์นะ พอไปเรียนต่ออเมริกา ก็ไปดูสินค้า ติดต่อเอาไว้ ดูการผลิตหลายๆ ทีว่ า่ ผลิตทีไ่ หนสไตล์แบบไหน เพือ่ เป็นข้อมูลมาเตรียมเปิดร้าน TIPS ทีเ่ มืองไทย แล้วชัน้ บนเราก็เปิดเป็นร้านอาหารควบคู่กันไปด้วย

เส้นทางบริหารธุรกิจ

สำคัญทีส่ ดุ เลยในการบริหารธุรกิจ ก้อยว่าเราต้องดูแลลูกค้าเอง จะได้รวู้ า่ ลูกค้าต้องการ อะไร เราผิดพลาดตรงไหน เรื่องส่งของ สั่งของ แพ็คของ ถ้าเราทำงานหนักตั้งแต่ต้น เรียนรู้ ทุกอย่างมันก็จะไปได้สวย การทำธุรกิจช่วงแรกๆ อาจมีอปุ สรรคมาก เราอาจไม่มปี ระสบการณ์ อะไรเลยก็จริง ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ตลอด เพราะมันไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย และเมื่อ เรามีประสบการณ์แล้ว ก็สามารถที่จะแนะนำคนอื่นได้ว่าอะไรที่ควรทำ อะไรไม่ควรทำ

เสน่ห์ของธุรกิจ

ก้อยเป็นคนชอบช้อปปิง้ แต่ถา้ ซือ้ ของใช้เองจำนวนมากๆ ก็จติ ตกแล้ว ใช้เงินเกินไปก็ไม่ดี แต่การเปิดร้าน พอเราเลือกซือ้ สินค้าก็เอามาขายเป็นเงินได้ อีกอย่างแชนเดอเลียร์สไตล์แบบนี้ ยังไงมันก็ยงั อยู่ มันมีความคลาสสิกในตัวของมันเอง เป็นสไตล์คนั ทรีกจ็ ริง แต่อกี 20 หรือ 30 ปี มันก็จะเป็นอย่างนี้ มันค่อนข้างทีจ่ ะมัน่ คง และก็นา่ จะไปได้เรือ่ ยๆ มันก็ทำได้ตลอดชีวิต

ทุกคืนก่อนนอน ก้อยจะคิดทบทวนว่า ตัง้ แต่เช้ามามีสงิ่ ดีๆ อะไรเกิดขึน้ บ้าง เพือ่ ให้เราคิดแง่บวก แล้ว ทุกวันเราก็จะบอกรัก กับคนทีเ่ รารัก เพือ่ เติมเต็มความรูส้ กึ ให้ กัน เพราะเราไม่วา่ วัน ข้างหน้ามันจะมีอะไร เกิดขึน้ บ้าง

คนรุ่นใหม่กับธุรกิจของตัวเอง

เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จะอยู่ที่ไหนไม่ค่อยนาน และอยากเป็นนายของตัวเองมากกว่า บางคนอยากจะเปิดร้าน ที่สำคัญมากก็คือทำแต่พอดีก่อน คือถึงแม้ว่าเราจะเก่งแค่ไหน มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็น เพราะฉะนั้น สายป่ า นจะต้ อ งยาวพอ ถ้ า เรามี คอนเนคชัน่ แล้ว เราก็สร้างเป็นธุรกิจ ลลิดา วีระไวทยะ (ก้อย) การศึกษา : ปริญญาตรีและโท ด้าน Interpersonal Communication

เล็ ก ๆ ก่ อ น แล้ ว ก็ เ รี ย นรู ้ ก ั บ มั น (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) จาก University of California at Davis สหรัฐอเมริกา

จนมั่นใจได้ว่ามันไปได้จริง มันก็ ตำแหน่ง : เจ้าของธุรกิจร้าน Lampada ซอยทองหล่อ 5 ไม่สาย o + สนใจติดต่อร้าน Lampada โทร. 0-2712-6041-2

ฟังดูเหมือนว่าไลฟ์สไตล์จะเน้นไปในช่วงกลางคืนมากกว่า

“จริงๆ ชีวิตผมมีทั้งกลางวัน และกลางคืนเลย ตอนกลางวันผมก็ต้องเข้าบริษัท แต่ เป็นฟรีแลนซ์นะ ไม่ได้ประจำ วันไหนถ้าไม่เข้าบริษัท ผมก็กลับบ้านไปเตรียมเพลงที่ จะเอาไว้ใช้เปิดแผ่น แล้วก็นั่งเลือกเพลงให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเสียง ซึ่งแนวเพลง ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบ ที่บ้านผมจะมีฮาร์ดไดรฟ์เก็บเพลงประมาณ 170 GB ผมฟังแค่ 1 GB ก็ปาไปสองชัว่ โมงแล้วครับ การเลือกเพลงจะเป็นอะไรทีป่ วดหัวมากสำหรับผม และผมต้องเลือกประมาณ 30-40 เพลง คิดดูแล้วกันว่าจะปวดหัวขนาดไหน”

คลุกคลีอยูก่ บั เพลงอย่างนี้ บอกได้ มั้ ย คะว่ า ช่ ว งนี้

เพลงแนวไหนมาแรง “น่ า จะเป็ น แนว Electro House นะ มาแรงมาก”

ช่วงเวลาว่างๆ ชอบทำอะไร

“ช่วงไหนที่มีเวลาว่าง ก็จะ แวบไปอยู่กับเพื่อน ก็แล้ว แต่ครับ ไม่มีกำหนดอะไร ชัดเจน การทีไ่ ม่คอ่ ยกำหนด อะไรในชีวิต บางทีมันก็ดี แล้วก็ไม่ดีด้วย คือดีตรงที่ ถ้าเรากำหนดเราจะรู้อะไร อยู่ตรงไหน อย่างไร แต่ถ้า กำหนดมากเกิ น ไปก็ ไ ม่ ด ี มั น จะทำให้ เ ราเครี ย ดว่ า เออ เราต้องทำอย่างนี้ ตอนนัน้ ตอนนี ้ น ะ ซึ ่ ง ผมว่ า ชี ว ิ ต คนเราบางทีเราไม่จำเป็น ต้องกำหนด ปล่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติดีกว่า ทุกอย่างมันแล้วแต่เรา”

แล้วแบ่งเวลาอย่างไร

“ก็แล้วแต่ช่วงครับ ผมทำงานแทบทุกวัน แล้วแต่มีเวลาตรงไหนทำได้ก็ทำ แต่มัน เหนื่อย พ่อจะชอบพูดว่ามีงานเดียวดีกว่า จะได้มีเวลาทำจริงจัง ถ้าเรามีงานเยอะ เกินไปมันจะสับสนในชีวิต”

ทำงานเยอะขนาดนี้ คิดว่าหนักไปมั้ย

“ผมว่าการทำงานเยอะๆ มันก็ดนี ะ เราไม่ควรจะมาบ่น ถ้าไม่มอี ะไรทำเลย ว่างเกินไป ผมจะรู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ค่า”

ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆ ได้เงินมา 2 ล้าน โอลิเวอร์จะเอาไปทำอะไร

“ก่อนอื่นผมจะเอาเงินให้พ่อกับแม่สัก 1 ล้านก่อนครับ ผมว่ามันเป็นความรู้สึก ที่ดีนะ ที่เอาเงินไปให้ท่าน มันเจ๋งดี ส่วนที่เหลือก็คงเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำหนัง พวกไฟ กล้อง อะไรประมาณนี้ครับ” o

Profile

ชื่อ : โอลิเวอร์ แฟเวอร์ อายุ : 27 ปี

ผลงาน : นายแบบ, ดีเจ งานอดิเรก : ทำกราฟิกดีไซน์ แนวโฆษณา แอนิเมชั่น


ลีลาเซ็กซ์เอ็กซ์ 22

เซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติ on top อารมณ์ปรารถนา สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด + เวลา ห้ามกันลำบาก หาก เรื่อง : ตะละแม่วีนัส มัวแต่รอให้ได้สถานที่ หรื อ ทำเลเพอร์ เ ฟ็ ก ต์ เหมาะเจาะก็หมดมู้ดกันพอดี การงัดลีลา ท่วงท่าที่เหมาะสมมาใช้ จะช่วยให้ทำอะไรได้ สะดวกง่ายดายแม้แต่ในมุมแคบหรือที่ว่าง เล็กๆ ต่อไปนี้คือลีลาเซ็กซ์ที่ทำให้สุขสมใจได้

...ทุกที่...ทุกเวลา woman

ask

yourself +

เรื่อง : LuckyAries

จิตใจที่เป็นทุกข์ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม และนี่คือสาเหตุอันดับต้นของ ปกิณกะโรคภัยที่คนทุกวันนี้กำลังเผชิญโดยไม่คิดป้องกัน เพราะมัน ทำลายแบบผ่อนส่ง มาเช็กกันดีกว่าว่าคุณผ่อนส่งสุขภาพเสียไปแล้ว กี่เปอร์เซ็นต์

รถยนต์ : หลังจากแดนซ์กระจายกับหวานใจทั้งคืน มีการนัวเนีย

กอดรัดฟัดเหวี่ยงและจูจุ๊บกันอย่างเมามันส์ เสียงดนตรีเร้าใจ จนห้ามตัวเองไม่อยู่ เมื่อขึ้นรถเตรียมกลับบ้านก็รู้สึกว่ารออีกต่อไป ไม่ไหว แต่ในรถก็มีอุปกรณ์มากมายเกะกะชะมัด ไม่ง่ายนักที่จะ แปรสภาพให้เป็นสนามรักชั่วคราวได้ ท่าเบสิกสำหรับเปิดศึก ในรถคือ ผู้ชายนั่งแล้วเอนเบาะลงไปตามถนัด จากนั้นผู้หญิง ปีนข้ามกระปุกเกียร์มานั่งคร่อมผู้ชายไว้ อีกทางเลือกคือ

ผู้หญิงโก่งตัวก้มหน้าลงไปบริการให้ผู้ชายอย่างถึงพริกถึงขิง ข้อควรระวังคือ เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ถุงยางอนามัย แต่ให้ระวังการขยับตัวเคลื่อนไหว อย่าสวิงสวายมากนัก เพราะในรถมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจาก เหล็ก กระจก และถุงลมนิรภัย ถ้าไม่ระวังอาจเจ็บตัวได้ค่ะ

1. ส่วนใหญ่เมื่อตื่นนอนคุณจะรู้สึกอย่างไร A. สดชื่นซาบซ่า B. งัวเงียเล็กน้อย ขอต่ออีกนิด C. ทำไมเวลามันสั้นจัง ยังง่วงอยู่เลย 2. คุณเคยรู้สึกว่ากินแค่ไหนก็ไม่หายอยากบ่อยไหม A. ไม่ค่อยนะ นานทีปีหน B. บางครั้งบางคราว C. บ่อยเลย อย่างไม่มีเหตุผล 3. เวลาคิดอะไรไม่ออกคุณมักทำอะไร A. เลิกคิด แล้วไปทำอย่างอื่นให้สบายใจ B. พักไว้ก่อน แล้วกลับมาคิดใหม่ C. เครียด กลุ้ม อุ้มโอ่ง 4. คุณเกลียดวันไหนมากที่สุดในสัปดาห์ A. วันที่ 370 ของทุกปี อิอิ B. วันจันทร์ C. วันอาทิตย์ค่ำๆ 5. กิจกรรมพักผ่อนที่คุณชอบทำมากที่สุดคืออะไร A. ออกกำลังกาย B. เที่ยวต่างจังหวัด C. ปาร์ตี้ ดูหนัง ฟังเพลง 6. ถ้าต้องดื่มเหล้า คุณจะทำมันด้วยเหตุผลอะไร A. ถูกคะยั้นคะยอให้จิบเล็กน้อย B. เฮฮาปาร์ตี้แบบแฮปปี้ C. เบื่อ เครียด เซ็งจอร์จ 7. อะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังให้มันดีมากที่สุดในชีวิต A. ชีวิตส่วนตัว B. การงาน C. สังคม การยอมรับ

ตูเ้ สือ้ ผ้า : เผื่อไว้ในกรณีที่ถูกจู่โจมขณะกำลังสาละวนวุ่นอยู่กับการ

เลือกเสื้อผ้าในตู้โดยที่กำลังอยู่ในสภาพกึ่งเปลือย และอีกฝ่ายย่องเข้า มาข้างหลังเพราะเกิดอารมณ์ขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน ขอแนะนำ ให้คว้าเก้าอี้ มาหนึ่งตัวแล้วจูงกันเข้าตู้เสื้อผ้า ผู้หญิงยืนคร่อมเก้าอี้ใช้มือสองข้างจับพนักพิงหลัง เพื่อยันตัวเอาไว้ ผู้ชายนั่งยองๆ บนเก้าอี้แล้วสอดใส่เข้าทางด้านหลังของผู้หญิง เพียงเท่านี้ตู้เสื้อผ้าก็จะกลายเป็นสวรรค์น้อยๆ ที่มืดและแคบ...แต่สนุกสุดยอด จริงๆ

ห้องน้ำ : ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในคลับ ร้านอาหาร บ้าน

เพื่อนหรือบ้านตัวเอง ตราบใดที่ยังเกิดอารมณ์ระอุเร่าร้อน ต่อกัน ทำไมไม่จัดการอะไรต่อมิอะไรให้สำเร็จลุล่วงซะเดี๋ยวนั้นเลย ท่าที่เหมาะกับการใช้ในห้องน้ำคือท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าลิงอุ้มแตง คือผู้ชายอุ้มผู้หญิงไว้ข้างหน้า เธอกอดคอของเขาไว้แนบแน่น แล้ววาง เท้าทั้งสองข้างไว้กับอะไรสักอย่างในห้องน้ำ เนื้อที่อันคับแคบและ เสียงคนที่แว่วอยู่นอกห้องน้ำสร้างความตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อ ดีไม่ดี อาจถึงจุดสุดยอดแบบไม่ทันรู้ตัวเสียด้วยซ้ำ

การมีเพศสัมพันธ์ แต่ละครั้ง

สามารถเผาผลาญพลังงาน ได้ประมาณ

100-150 แคลอรี

ลิฟต์ : ถ้าอยู่ในลิฟต์ไม่ว่ากำลังขึ้นหรือกำลังลง...หันมา

สบตากันปั๊บ...ว้าว พระเจ้าช่วย! จู่ๆ ก็เกิดความรู้สึกร้อนเร่าขึ้นมาติดหมัด แทบจะกระโจนใส่กัน เดี๋ยวนั้น แต่ด้วยทำเลที่เป็นเพียงกล่องสี่เหลี่ยมเล็กแคบ ท่วงท่าที่สมควรนำมาใช้คือผู้ชายยืนพิงหลังกับผนัง หรือเข้ามุมลิฟต์ ผู้หญิงยืนหันหลัง ผู้ชายใช้สองมือจับแถวกระดูกเชิงกรานของเธอแล้วดึงมาแนบกับตัว โดยเธอ แอ่นหลังเล็กน้อย กางขาอีกหน่อย เขาปลดซิป ส่วนเธอขยับกางเกงชั้นในของตัวเองไปด้านข้าง เท่านี้หนทาง ก็สะดวกโล่งสบาย และจะยิ่งสะดวกมากขึ้นถ้าเธอสวมกระโปรงยาวกรุยกรายที่สามารถเลิกชายกระโปรงข้างหลัง ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครผิดสังเกต โอ้วว้าว...นี่หมายความว่า เซ็กซ์อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกดให้ลิฟต์หยุดก็ได้ ดีกรีความตื่นเต้นสูงกว่าเซ็กซ์ในห้องน้ำอีกนะเนี่ย

ทีไ่ หนก็ได้ : ถ้าใจมีความต้องการตรงกัน...สถานที่ย่อมไม่เป็นปัญหา หากมีหัวคิดสร้างสรรค์และ รู้จักใช้ข้าวของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ เซ็กซ์ที่ได้นั้นจะเร่าร้อนและตื่นเต้นสุดๆ

o

คุณเพราะความเครี โดน ทำลาย ยดแค่ไหน

A: 1 B: 2 C: 3

7-10 คะแนน เครียดสะสมโรคแบบผ่อนส่ง 10%

ความรูจ้ กั ปล่อยวางในชีวติ และการคิดเป็น ทำให้คณ ุ สามารถรักษาผลกระทบจากรอบข้างได้เป็นอย่างดี คุณจึงมีความสุขเสมอในทุกสถานการณ์ นั่นทำให้จิตใจมีความแข็งแกร่ง ไม่หวั่นไหวกับอะไรได้ง่าย คนทีค่ ดิ แบบนีม้ พี น้ื ฐานความรักห่วงใยในตัวเองสูง จึงส่งผลให้รกั สุขภาพ และสรรหาสิง่ ดีๆ ใส่ชวี ติ ไปด้วย โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย จึงมีความเสี่ยงจากโรคเครียดน้อย

11-15 คะแนน เครียดสะสมโรคแบบผ่อนส่ง 30%

ความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณบ้าง ทำให้หงุดหงิด หรือไม่สบายใจ แต่มันจะเป็นแค่ช่วง สั้นๆ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดจนตัน หรือกังวลไปครู่หนึ่ง สติ ความรู้ตัวจะค่อยๆ กลับมา ทำให้คุณพบ ทางออก หรือการปล่อยวางปัญหา ดังนั้น คุณจึงมีความเสี่ยง หรือได้รับผลทางสุขภาพจากจิตใจ ไม่มากนัก แต่ทางที่ดี ก็ควรหมั่นตรวจเช็กร่างกาย และเลือกรับประทานอาหาร ออกกำลังให้สม่ำเสมอ

16-21 คะแนน เครียดสะสมโรคแบบผ่อนส่ง 60%

อาการกินไม่อิ่ม นอนไม่หลับ หรือเบื่อเซ็งชีวิตอย่างไม่มีเหตุผลที่เกิดบ่อยครั้ง คือสิ่งแสดงอันชัดเจน ว่าคุณไม่มีความสุขในชีวิต มันอาจจะเกิดจากความคิดที่หาทางออกไม่ได้ และวนเวียน หรือความ ผิดหวังจากสิ่งที่คาด จะอะไรก็ตาม ต้องรู้ว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ แถมพ่วงมากับสปีดใน การสะสมโรคทีส่ งู ทีเดียว ดังนัน้ ควรรีบไปตรวจสุขภาพแบบละเอียด และหาทางคลีค่ ลายความกดดัน ทางจิตใจด้วยการสมัครเข้าคอร์สฝึกจิตพวกการเจริญสติปฏั ฐาน ควบคูไ่ ปกับการอ่านหนังสือธรรมะดีๆ อย่าง เพียงแค่รู้ ของ พ นวลจันทร์ o


1SPGFTTJPOBM%BUJOH*OUSPEVDUJPO4FSWJDF

relation

ทำอย่างไร

ไม่ให้

tip

23

+

รัก หมดอายุ เรื่อง : Jadsica

ถ้าความรักมีฉลากบอกวันหมดอายุก็คงดี...สัญญาณบ่งบอกว่ารักคุณหมดอายุ ¸ เวลาเจอกัน เขาหรือคุณดูไม่มีความสุข ไม่ค่อยยิ้มหรือร่าเริงเหมือนเก่า ¸ อ้างว่างานเยอะ ทั้งที่แต่ก่อนเห็นว่างจนต้องถามว่าไม่มีอะไรทำหรือ ¸ โทรฯ ไปไม่ค่อยรับสาย หรือปิดเครื่อง ¸ เวลาอยู่ด้วยกันมักมีโทรศัพท์สายแปลกๆ เรียกเข้ามาแต่เขาไม่รับ หรือเดินไปรับที่อื่น ¸ มี เ บอร์ โ ทรศั พ ท์ ข ึ ้ น ชื ่ อ เพื ่ อ นคนเดิ ม ซ้ ำ ๆ ถี ่ ผ ิ ด ปกติ (เป็ น หนึ ่ ง ในอุ บ ายของผู ้ ช าย ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เซฟชื่อผู้หญิง (อีกคน) แต่จะเซฟเป็นชื่อเพื่อนแทน) ¸ ไปไหน ทำอะไรก็ อ ้ า งชื ่ อ เพื ่ อ นคนเดิ ม ตลอดเวลา หรื อ อ้ า งชื ่ อ เพื ่ อ นที ่ เ รา ไม่สามารถค้นหาได้ อย่างเช่น เพื่อนสมัยประถม ¸ กระสับกระส่ายเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อน เพราะกลัวว่าเพื่อนจะหลุดพูดความลับของตัวเอง ¸ หาเรื่องทะเลาะ ทำอะไรก็ดูผิดไปหมด ทั้งที่ทุกอย่างเราก็ทำเหมือนเดิมนี่นา ¸ ทำอะไรก็ ไ ม่ ห วานชื ่ น เหมื อ นเดิ ม อย่ า งเช่ น เมื ่ อ ก่ อ นจะตามใจเรา อยากไปไหน พาไปหมด แต่ตอนนี้สถานที่เหล่านั้นกลายเป็นสถานที่น่าเบื่อ....อ มาก....ก สังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ให้ดี แต่ถ้ามีโอกาสกันไว้ก่อนจะดีกว่ามานั่งแก้ เพราะถ้ารัก หมดอายุจริงๆ ทางทีจ่ ะให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมนัน้ ยากยิง่ กว่าการค้นหารักครัง้ ใหม่เสียอีก มาเร่งเติมสารกันบูดให้รักเรากันจะเหมาะกว่า ความสม่ำเสมอช่วยได้ เคยดูแลเขาอย่างไร วันนี้ก็ไม่ต้องทำมากไปกว่าเก่า เอาแค่ที่เคยทำนั่นแหละ แค่มีเซอร์ไพรส์ดูแลเอาใจเขา เป็นพิเศษปีละครั้งสองครั้งก็พอ ไม่ต้องมากเดี๋ยวเคยตัว เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าคิดว่า “ก็ฉันเป็นอย่างนี้ ใครจะทำไม” เก็บอารมณ์เอาแต่ใจใส่ กล่องล็อกกุญแจไว้เลย หันมาให้ความสำคัญกับคำว่า “ถ้าเขาทำแบบนีฉ้ นั จะชอบไหม ถ้าไม่ แล้วฉันจะทำกับเขาแบบนั้นไปทำไม” จะอยู่กันยืดกว่า ความในอย่านำออกความนอก อย่านำเข้า คำโบราณนี้พูดไปอาจดูเชย แต่ใช้ได้ดีกับชีวิตคู่ในยุคไม่เหลือเงินให้ออมแบบนี้ ใส่ใจแต่เรื่องของเรา เอาเวลามาคิดเรื่องหาเงินเพิ่มดีกว่ามานั่งวิเคราะห์เรื่องชาวบ้าน หรือมัว แต่ แ ก้ ป ั ญ หาส่ ว นตั ว ด้ ว ยการหอบเรื ่ อ งไม่ น ่ า เล่ า ของเราไปปรึ ก ษาคนอื ่ น ให้ ข ายหน้ า หมั่นพูดจาหวานหู ไม่ต้องถึงขั้นเธอจ๊ะ เธอจ๋า เอาแค่ไม่มึงวาพาโวย ไม่พูดจาเสียดสี ไม่จิกกัดกันก็น่ารักแล้ว คิดก่อนพูด บางอย่างพูดแล้วไม่เกิดผลดี เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ แต่ถ้าบางอย่างต้องพูด เพราะจำเป็น เช่น เขาอินกับปัญหาเศรษฐกิจมากจนต้องแก้เครียดด้วยการไปสังสรรค์ กับเพื่อนแทบทุกคืน ก็ควรพูดบ้างแต่ควรพูดในทำนองเป็นห่วงไม่ใช่ตำหนิ

ความรัก

เป็นเรื่องของความรู้สึก

ไม่มีฉลากบอกวันหมดอายุ

ที่ ชั ด เจนแต่ ถ้ า เราถนอมความรั ก

ที่มีให้กันไว้อย่างดี ก็ไม่ทางมีหมด อายุได้ง่ายๆ เราเองนั่นแหละที่จะ หมดอายุ (เสียชีวติ ) ไปก่อน จำไว้วา่ ‘รักแท้จะคงอยู่ตลอดไป’Ad. %FTUJOZJOZPVSIBOE „¸“À›s™„™Âª”«£·­À›¥h² ‰´¦”³ €±¢–²†±˜¬†ƒ·’–²Âªhà g ¿´ ¦¤±Â‰gê 

À¤¯•h±€±¢¿–´¡Ç ¦›°™ª¢¶¬¸“ƒ·¡–±†¬³˜¿”¬¢k¿˜Æ”à g‰g©Ã”¤k¬†ƒ·’À¤h¦–´ÃÇ ª˜ –´‡Ç ¯©± ±¢•™š¯›¸ƒh ˜ª˜h±Âª gŖ´ƒÇ ’ · ¬¡±€‡¯¢¸‡h €° ¦°˜˜´ÃÈ  g”¬h †¢¬Á‰ƒ‰¯”±Âªh ˜²±ƒ¦± ¢°€ ±ª±ƒ·’¬´€À¤h¦ÂªhWhoisMatchÀ˜¯˜²¿¶¬Ç ˜‰±¡ª¢¶¬ªŒ³†–´Ç ƒ·’¢¬ƒ¬¡“h¦¡°˜È ”¬˜–´ Ç š´ ¢¯©³–—³Ÿ±¿¢³ Ç ‡±€˜°“©° Ÿ±¨’k¿¶¬Ç ¿€Æ™š¢¯¦°”³ ¬† ƒ·’ƒ°“©¢¢© ±‰³€–´”Ç ¢†€°™ƒ¦± ”h¬†€±¢¬†ƒ·’–´©Ç “· À¤¯”¢¦‡©¬™ƒ¦± •¸€”h¬† ¬†h¬ ¸¤© ±‰³€¿¶¬Ç ªhƒ’ · ™¿“–¬†ƒ·’Óh¬¡g±†©˜·€À¤¯š¤¬“Ÿ°¡

À«•¸œ¥—µÈª¡²Š´À¥·­š£´²£±šÀ£² h¬ ¸¤©g¦˜”°¦À¤¯¢¸š•g±¡¬†ƒ·’•¸€¿€Æ™Ã¦h¿šr˜ƒ¦± ¤°™¬¡g±†–´Ç©·“ €±¢ƒ°“¿¤¶¬€© ±‰³€¬†¿¢± ´¶È˜±˜€±¢§µ€¨±€±¢–²†±˜ À¤¯‰´¦³”ƒ¦± ¿šr˜¬¡¸g–´Ç“´ © ±‰³€–´Ç”³“”g¬ ± ´ƒ¦± ¢h¬ À¤¯”°È†Â‡‡¢³†–´Ç‡¯ƒ™ª±€°™¿¶Ç¬˜Âª g  ´€±¢”¢¦‡š¢¯¦°”³© ±‰³€€g¬˜¿‰g˜™°”¢š¢¯‰±‰˜–´Ç¬¡¸gš¢¯¦°”³€±¢–²†±˜ ŠµÇ†À˜g˜¬˜¦g±‡¯š¤¬“Ÿ°¡€¦g±€±¢™ƒ˜–´Çƒ·’àg¢¸h‡°€”± ›°™ª¢¶¬¿¦Æ™ÃŠ”kª±ƒ¸g À™™¬¶Ç˜Å–´Ç ´¬¡¸g €±¢”°“©³˜Â‡–´Ç‡¯™ƒ¸g¿“–ƒ˜˜°È˜Åª¢¶¬Ã gµÈ˜¬¡¸g€°™ƒ·’¿¬† À¤¯ƒ·’©± ±¢•¬“¸¢¸š•g±¡À¤¯¬ƒ·¡Á–¢§°–k€g¬˜€±¢”°“©³˜Â‡ ¦g±‡¯Ãš¿‡¬ª¢¶¬Ã g  ´™¢³€±¢¿³Ç ¿”³ ¬¡g±†¬¶Ç˜¿³Ç Âªhž¢´“h¦¡¿‰g˜–´Çš¢µ€¨±“h±˜ƒ¦± ¢°€ €±¢À”g†”°¦À¤¯€±¢°‘˜±™·ƒ¤³€Ÿ±

Call Us Now! (EAD/FFICE!LL3EASON0LACE   AND(OTLINE     

RD&L-4HAI4OWER!LL3EASONS0LACE

WWWWHOISMATCHCOM


24

where

to go

เรื่อง : Jutamard

ภาพ : กณวรรธน์ ใจพรหม

อิ่มอร่อยเมนูจานเดียวที่

หลายคนคงอยากหลบมุมพักสายตาในยามพักเที่ยงด้วยการหาร้านอาหารที่ สงบร่มรื่น เพื่อจะได้ไปลุยงานต่อในช่วงบ่าย WP จึงอยากแนะนำร้านอาหารใน เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าร้านในอาคารที่มองออกไปด้านนอกจะเห็นวิว ร่มรื่นของสวนเบญจกิติแบบโปร่งโล่ง โดย B-Garden มีทั้งอาหารทานเล่นและ

ทานจริงจัง ส่วนใหญ่จะเน้นเมนูอาหารจานเดียว ทานง่าย รวดเร็ว เหมาะกับหนุ่มสาว ออฟฟิศ ในเรื่องของรสชาติอาหารไม่ต้องพูดถึง การันตีจากร้าน ‘ภรณี’ ร้านอาหาร เก่าแก่ย่านประสานมิตร โดยเจ้าของร้านถือเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของ ‘ภรณี’ มาเปิด

อีกสาขา ส่วนเมนูอาหารมีให้เลือกอร่อยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชาติที่

ขึน้ ชือ่ ของร้าน อาหารจานเดียวประเภทข้าวผัด และก๋วยเตีย๋ ว ส่วนบรรยากาศของร้าน แม้จะอยู่ในอาคารก็พยายามใช้ต้นไม้มาตกแต่งให้มีความเขียวชอุ่ม โต๊ะเก้าอี้พร้อมร่ม ขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเอง

+ ร้าน B Garden เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น. ที่อยู่ 622 ชั้น 1 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ สุขุมวิท โทร. 02-644-9299

ชินจุกุ ทงคัทสึ

ซาโบนเตน

ทงคัทสึ ข้าวหน้าหมูทอดแบบญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคย แต่เราจะรู้ ได้อย่างไรว่ารสชาติออริจินัลเป็นแบบไหน ที่ร้านญี่ปุ่นบนชั้น 6 ของห้างอิเซตันแห่งนี้เปิดใหม่มาเพื่อบริการคนชอบทานทงคัทสึ

โดยเฉพาะ และเป็นรสชาติแบบต้นตำรับ คือ กรอบนอก นุ่มใน

ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ ชนิดใดทอดกรอบก็ตาม การันตีดว้ ยคุณภาพของการ เป็นร้านชื่อเสียงดังกว่า 40 ปี และมีกว่า 400 สาขาในญี่ปุ่น รวมถึง เกาหลีและไต้หวันก็มี ด้วยบรรยากาศตกแต่งร้านให้ดอู บอุน่ ใช้อปุ กรณ์ บนโต๊ะอาหารนำเข้ามาจากญี่ปุ่น และเลื่องชื่อมากด้วยน้ำซอส

สูตรพิเศษ ที่เสิร์ฟมาโดยแยกเมล็ดงาคั่วให้คุณตักใส่ถ้วยน้ำจิ้ม แล้วบดด้วยก้านไม้หอม ก่อนจะเติมซอสแล้วคนให้เข้ากัน ใช้จิ้ม แกล้มกับผักกะหล่ำปลีสดซอยละเอียดทานก่อนอาหารเป็นการ เรียกน้ำย่อย หรือใช้จิ้มกับอาหารทอดต่างๆ เติมได้ไม่อั้นอีกด้วย


Cranswick Wine Dinner

ราคา 2,950 บาท+ ต่อท่านสำหรับไวน์รสเลิศที่คัดเลือก มาอย่ า งดี จ ากออสเตรเลี ย สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ เมนู อาหารรสอร่อยของห้องอาหารมันตรา เชิญลิม้ ลองในวันที่ 26 มี.ค.นี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038-429-591

ยุโรปพาราไดซ์ทัวร์

บริษัททัวร์นำเที่ยวยุโรป เพื่ อ คนไทย พร้ อ มพา

ทุกท่านบินลัดฟ้าสู่ยุโรป เริ่มต้นตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป สำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้องการความเป็นส่วนตัว ก ริ๊ ง ก ร๊ า ง กั น ไ ป ไ ด้ ที่

0-2696-9607

แมคเฟลอร์รี่ อิน เลิฟ ไวน์และอาหารรสเยีย่ มของร้านนี้ เกิดจาก ความตั้งใจของเจ้าของร้านและกลุ่ม เพื่อนที่ชื่นชอบอาหารอิตาเลียนและ แถมยังเชี่ยวชาญด้านความรู้ต่างๆ เกีย่ วกับไวน์ เพือ่ ไว้เป็นสถานทีส่ ำหรับ เลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพื่อนในแวดวง บั น เทิ ง ด้ ว ย ในบรรยากาศบ้ า นไม้

หลั ง เก่ า ที ่ ด ั ด แปลงตกแต่ ง ใหม่

สร้างความรูส้ กึ อบอุน่ สบายๆ เป็นกันเอง คลอเคล้าเสียงเพลงบรรเลงเย็นใจ นั่งจิบ ไวน์ชั้นดีจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะ เป็ น ไวน์ ข าวหรื อ ไวน์ แ ดง ที ่ ท างร้ า น

ยังสามารถจัดเสิร์ฟให้เข้ากับอาหารจานโปรด

ที่คุณชื่นชอบได้อีกด้วย หรือถ้าคุณที่ไม่ดื่มไวน์ก็มี เครื ่ อ งดื ่ ม อื ่ น ๆ ให้ เ ลื อ กแบบค็ อ กเทลรสนุ ่ ม ๆ กลมกล่อมทั้งเปรี้ยวหวาน เพื่อให้ค่ำคืนพิเศษ

ยิ่งพิเศษกว่าวันไหนๆ สนนราคาก็ยังเหมาะกับยุค เศรษฐกิจเพราะเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วถือว่า

ไม่แพงอย่างทีค่ ดิ ลองแวะมาชิมและพิสจู น์ความอร่อย กันได้ที่สีลมซอย 21 เกือบลืมบอกไปว่า ที่นี่ยังมี คอร์สสอนเรี ย นรู ้ เ รื ่ อ งไวน์ ท ั ้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ต ิ

โทร. 0-2630-2244

Recommend : + ชุดทงคัทสึสันใน

+ ชุดกุ้งทอดและมินิทงคัทสึสันใน

+ ชุดกุ้งวาไรตี้ + ชุดคุณหนู

+ ข้าวแกงกะหรี่ทงคัทสึสันนอก

สนนราคา 200-350 บาท Tips : ที่นี่มีบริการเติมข้าว

ซุป และกะหล่ำปลีแบบไม่อั้น เปิดบริการ 11.00-22.00 น. ทุกวัน

โทร. 0-2255-9848

ไอศกรีมเนื้อนุ่มปั่นผสม สตรอเบอร์รี่ซอสหอม อร่อย เสิรฟ์ พร้อมมินเิ จลลี่ ลิม้ ลองความอร่อยทีร่ า้ น แมคโดนัลด์ ได้ถงึ 26 มีนาคม

ดุสิตมีตติ้ง...อีซ ี่

สำหรับเข้าพักและประชุมแบบเต็มวัน ในราคาเริ่มต้น 3,900 / ท่ า น ได้ รั บ ห้ อ งพั ก สุ พี เ รี ย อาหารเช้ า แบบ บุฟเฟ่ต์ ห้องประชุมแบบเต็มวันพร้อม 2 คอฟฟี่เบรก และ 1 มื้อกลางวันอิ่มอร่อย และใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพ ได้ฟรี โทร. 0-2200-9000

Travelling Beyond Frontier

สิทธิประโยชน์เหนือกว่าด้าน

ท่องเที่ยว ด้วยบัตรเครดิต

เอชเอสบีซี วีซ่า

แพลตินั่ม ใช้ คะแนนสะสม แลกบัตร โดยสาร ไม่จำกัดสายการบินและไม่จำกัดเส้นทาง พร้อมมอบ คะแนนสะสม 12 เท่าเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี

เฟรชมอร์นิ่ง บรีธ

ฟอร์อินทิเมท เลิฟ

สำหรับคูร่ กั ทีจ่ ดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 ส่ ง หลั ก ฐาน ทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ตูป้ .ณ.100 ปณจ.บางกอกน้อย กทม. 10700 รับยาสีฟันเดนทิสเต้ใช้ฟรี ตลอดปี หมดเขต 31 มี.ค. นี้ o


26 horoscope+

เรื่อง : ธันยมัย - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์

การพยากรณ์แห่งดวงดาว E-mail : katekate007@hotmail.com

www.tanyamai.com

คําพยากรณ์สําหรับวันที่ 1-15 มี.ค. 52

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ทัว่ ไป จะได้รบั ข่าวจากคนทีอ่ ยูไ่ กลกัน และมีเกณฑ์ทจ่ี ะได้เดินทางเด่นมากด้วย ช่วงนีด้ าวเกีย่ วกับเรือ่ งการเจรจาทำงานเด่น อาจมีฝีปากที่ทำเงินให้ได้มากด้วยล่ะ การงาน ยังคงดูยุ่งยาก และเหนื่อยหัวใจ จะต้องเหนื่อยกับการเตรียมงาน และการ ประชุมทีต่ อ้ งมีเนือ้ งานจุกจิก ต้องแก้ไขอยูน่ น่ั แหละ น่าปวดหัว ความรัก ต่างฝ่ายต่างก็เอาแต่ใจ ทำให้ชว่ งนีม้ เี รือ่ งอึดอัดมาก หน่อย แต่กไ็ ม่ถงึ กับร้ายแรง แค่มเี รือ่ งต้องงอนกันบ่อยหน่อย การเงิน เรือ่ งการใช้จา่ ยเด่นเชียว มีแนวโน้มว่าจะสอยข้าวของ ไฮเทคชิ้นใหม่เข้าบ้านค่ะ และการจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เด่นเชียว เหมือนเตรียมตัวจะไปผ่อนเครื่องใช้ ไฟฟ้าอีกสักชิน้ สุขภาพ สารพัดจะปวดค่ะ ปวดหัว ปวดตัว เมือ่ ยเอว และอาจมีเรือ่ งไมเกรนเล่นงานเอาได้ดว้ ย

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ราศีเมถุน (GEMINI)

ราศีสิงห์ (LEO)

ราศีกันย์ (VIRGO)

ทัว่ ไป ต้องระวังเรือ่ งการใช้คำพูดให้มาก อาจจะทำให้ มีปญ ั หากับผูห้ ลักผูใ้ หญ่เอาได้ ดวงเรือ่ งการเดินทางไกล เดินทางต่างแดนเด่นค่ะ การงาน ค่อนข้างได้รบั ความ อึดอัด กดดันจากผูใ้ หญ่ในหน่วยงาน หรือหัวหน้างาน ตัวคุณเองก็ดอ้ื และทิฐใิ ช่ยอ่ ย ทางทีด่ ตี ามน้ำไปก่อน จะได้ไม่ถูกกลั่นแกล้งจากคนที่มีอำนาจเหนือกว่าค่ะ ความรัก มีเรื่องที่ทำให้ต้องมีปากเสียงกันบ่อยขึ้น โดนกดดันจากญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย และมีเกณฑ์ เลิกรา หรือเปลี่ยนแฟนสูงปรี๊ดด้วยล่ะค่ะ การเงิน ยังคงพอหมุนได้ดอี ยู่ และมีเกณฑ์ทจ่ี ะมีโชคจากการย้าย ทีอ่ ยู่ หรือเปลีย่ นทีอ่ ยูใ่ หม่ดว้ ยนะ สุขภาพ ระวังจะมี แผลเรือ้ รังเอาได้ เรือ่ งของเรือ่ ง คือจะได้แผลทีเ่ กิดจาก ของร้อน การปะทุ หรือการระเบิดของเครือ่ งยนต์กลไก 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทั่วไป มีเกณฑ์ได้รับข่าวการเจ็บป่วยของญาติ คนใกล้ชดิ จะมีเพือ่ นเก่า คนรักเก่า หรือกิก๊ เก่าๆ ทำให้ต้องปวดหัว การงาน เรื่องการเปลี่ยนงาน หรือการได้ร่วมงานกับหน่วยงานใหม่ๆ เด่นดี ความรั ก อึ ด อั ด และอารมณ์ เ สี ย พอสมควร ช่วงนี้ทำอะไรก็เหมือนถูกจับผิดไปเสียหมด มีแต่ เรือ่ งทีค่ ลางแคลงใจต่อกัน การเงิน หากจะถาม ถึงโชคลาภ ต้องเดินสายเยีย่ มญาติกนั หน่อยแล้วล่ะ ลองไปเยี่ยมเยียนพวกเขาดูนะคะ มีเกณฑ์ที่จะ ได้เงิน ช่วงนี้จะมีเพื่อนมาขอความช่วยเหลือ หรื อ หยิ บ ยื ม ด้ ว ยนะ สุ ข ภาพ ระวั ง เรื ่ อ งการ ลืน่ ไถล เรือ่ งเจ็บตัวทีเ่ กิดจากของเหลว รวมไปถึง การสำลักน้ำได้บอ่ ยค่ะ 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทัว่ ไป ช่วงนีอ้ าจทำตัวให้คนหมัน่ ไส้ คุณดูหยิง่ ๆ และ มีอีโก้สูง ฉะนั้นทำตัวให้นอบน้อม จะทำให้คุณได้รับ โอกาสดีๆ มากกว่าอวดเก่งนะคะ การงาน เหนื่อย มากค่ะ ไม่ใช่ไม่ดีนะ แต่มันเยอะจนคุณหยิบจับทำ ไม่ทนั เอง แบ่งเวลาให้ดๆี ยังไงก็ผา่ นไปได้คะ่ ความรัก ดาวเรือ่ งหึงหวงเด่น นัน่ ก็เพราะอาจมีคนเข้ามาจีบคุณ ทำให้คนรักคุณเริ่มหึง และหวาดระแวง ทางที่ดีก็ บริหารจัดการให้ดีๆ อย่ามีความลับกับเขาเป็นพอค่ะ การเงิน มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายสูงมาก การจ่ายเงิน ให้กบั ญาติพน่ี อ้ ง คนทางบ้านเด่น แถมช่วงนีก้ ารจ่าย เงินเกี่ยวกับของบำรุง การเสริมสวยก็เด่นไม่แพ้กัน สุขภาพ ควบคุมเรือ่ งอาหารการกินหน่อย เพราะคุณ ยังคงต้องต่อสูเ้ รือ่ งความอ้วน การรีดน้ำหนักอยูค่ ะ่

ทั่วไป อะไรๆ ก็มะรุมมะตุ้มให้ต้องเหนื่อยใจจน รูส้ กึ ท้อ หนักทัง้ ใจ หนักทัง้ กาย แถมช่วงนีอ้ าจถูก เอาเปรียบจากคนรอบข้าง การงาน เรื่องการ จัดงบ การจัดสรรยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ สร้างความหนักใจ เพราะมันดูกระเบียดกระเสียร ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ความรัก มีเรื่องให้ ต้องปรับความเข้าใจหน่อย แฟนคุณน่ะเขาฟอร์มจัด ไปอย่างนัน้ เอง แต่ยงั ไงเขาก็ยงั รักคุณดีอยูห่ รอกน่า การเงิน การใช้เงินเพื่อการศึกษา หรือการลง เรียนคอร์สพิเศษต่างๆ เด่นค่ะ ข่าวดีก็คือ คุณ อาจมีคนออกเงินทุนในเรื่องการเรียนให้นะคะ สุขภาพ เรื่องอาการเหน็บชา หรือเป็นตะคริว และก็เอ็นกล้ามเนือ้ อักเสบ หรือฟกช้ำค่ะ

ราศีพิจิก

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

(SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย. ทัว่ ไป ดาวการทะเลาะ การมีปากเสียงเด่นจัง แถมยัง ต้องออกหน้าเป็นคนเจรจา ซึ่งผลก็ไม่ค่อยดี ทางที่ดี เลี่ยงได้เป็นเลี่ยงดีกว่าค่ะ การงาน เรื่องการประชุม การวางแผนงานระยะยาวเด่น อาจต้องเหนือ่ ยกับการ วางแผน และการประชุมบ่อยมากขึ้น เล่นเอามึน ความรัก ช่วงนี้มีเรื่องทำให้รู้สึกว่าห่างๆ กันมาก หน่อย คนรักคุณเขาเหมือนมีเรือ่ งปิดบัง และโมโหง่าย ขึ้น แถมเขาไม่ชอบให้เราเข้าไปก้าวก่ายอีกต่างหาก การเงิน มีเหตุให้ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับของสะสมค่ะ คอลเลกชัน่ ใหม่ๆ บริหารเงินทองให้ดๆี นะคะ เพราะดู มันชักหน้าไม่ถงึ หลังยังไงชอบกล สุขภาพ เรือ่ งตาค่ะ ระวังเรื่องตาแดง ตาอักเสบให้มาก และก็ระวังเรื่อง อาการหวัดให้มากๆ ด้วยเหมือนกัน

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.

ทัว่ ไป จะได้รบั ข่าวดีเกีย่ วกับเรือ่ งทีร่ อฟังคำตอบ อยู่ในไม่ช้านี้ค่ะ การงาน ต้องแบกรับงานของ คนอืน่ มาทำซะงัน้ ไม่ทำก็ไม่ได้ เรือ่ งของเรือ่ งคือ คุณไม่อยากให้ส่วนของคุณสะดุด คุณจึงต้องไป เอาของคนอื่นมาทำด้วย เหนื่อยมากหน่อยค่ะ ความรัก เหมือนกับว่ารักเก่าๆ ที่คุณยังตัดใจ ไม่ค่อยได้ หากมีแฟนอยู่แล้ว เรียกได้ว่าอีรุงตุงนัง ทั้งรักเก่าและรักใหม่ การเงิน การทำกำไรจาก ธุรกิจตัวใหม่ยงั ไม่สดใส ต้องรอเวลาอีกสักหน่อย เรื ่ อ งการติ ด ตามทวงหนี ้ ส ิ น เก่ า ๆ พอมี ข ่ า วดี สุขภาพ ระวังเรือ่ งเส้นพลิกจะเล่นงานเอาได้เป็น ระยะๆ สำหรับใครที่ชอบดื่ม ก็ระวังเรื่องสุขภาพ ของตับมากขึน้ อีกหน่อยค่ะ

ทั่วไป เรื่องการเดินทางค่อนข้างเด่น จะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ แถมยังเป็นสังคมใหม่ที่จะเกื้อ ประโยชน์ให้แก่กันในอนาคต การงาน มัวแต่ใจลอยหรือเปล่าคะ ทำให้คุณทำงานได้ไม่ค่อย จะรอบคอบ ถูกตำหนิจากการรายงาน ความรัก คนรักของคุณเขามีเรือ่ งเครียดๆ ช่วงนีม้ เี รือ่ ง ทีค่ ณ ุ จะต้องไปช่วยสะสางปัญหาส่วนตัวของคนรักมากหน่อย และมันก็ทำให้คณ ุ สองคนรักกัน มากขึน้ ด้วยล่ะ การเงิน ไม่ตดิ ขัด มีเรือ่ งให้จบั จ่ายการซ่อมของเสียค่ะ จะมีโอกาสทำเงินทีไ่ ด้ จากการเป็นนายหน้า หรือการเล่นค่าเงิน การเก็งกำไรเรือ่ งทองค่ะ สุขภาพ เรือ่ งข้อเท้าพลิก หรือเส้นเลือดโป่งพองอาจเล่นงานแข้งขาของคุณ ระวังเรือ่ งการใส่รองเท้าสูงๆ ไว้หน่อยนะคะ

ราศีมีน (PISCES)

ราศีกรกฎ (CANCER)

22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทัว่ ไป ช่วงนีต้ อ้ งระวังเรือ่ งคำพูด หรือการพาดพิง ให้มาก เพราะมันจะย้อนกลับมาสร้างเรือ่ งให้คณ ุ ต้องปวดหัว การงาน แนวโน้มค่อนข้างดีขน้ึ จะมี การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี จะมีการปรับ เปลี่ยนอะไรบางอย่างในหน่วยงาน ที่ทำให้คุณ สนุกกับการทำงานมากขึน้ ค่ะ ความรัก บางทีคณ ุ เดีย๋ วก็ดี เดีย๋ วก็งอน หาเรือ่ งเขาได้อยูต่ ลอดเวลา เอาเป็นว่าลดๆ ลง หน่อย ความรักก็จะดีเองค่ะ การเงิน เรื่องการค้าขาย หรือค้าขายกับต่างประเทศ ของนำเข้ายังทำเงินให้ได้ ช่วงนี้การเงิน ไม่ ห วื อ หวา ต้ อ งใช้ จ ่ า ยแบบรั ด เข็ ม ขั ด สุ ด ๆ สุขภาพ ระวังเรื่องอาการกรดไหลย้อนให้มากๆ หน่อย และก็เรือ่ งโรคกระเพาะกำเริบค่ะ

ราศีตลุ (LIBRA)

23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทั่วไป จะมีเพื่อนใหม่ๆ เข้ามาทำความรู้จักกับ คุณ ดูไม่ค่อยจะโปร่งใสนัก การงาน เนื้องานดู เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีเรื่องให้โต้เถียง หาข้อ ลงตัวจนเหนื่อยหัวใจ กับคนในบริษัทไม่เท่าไหร่ หรอก แต่คู่ค้าที่ต้องคุยด้วยนี่สิ เรื่องมากชะมัด ความรัก อยูใ่ นช่วงของการทำคะแนน อาจได้ไป พบปะเยี่ยมเยียนญาติของกันและกัน เรื่องที่ เหนื่อยก็คือต้องมานั่งปั้นหน้าเอาใจคนของเขา การเงิน ระวังเรือ่ งการค้ำประกันให้มากๆ เพราะ จะมีเรื่องเดือดร้อนจากการกู้ยืม การค้ำประกัน ให้กับคนอื่นเอาได้ค่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับ ระบบการย่อย และเรือ่ งระบบของเหลวต่างๆ ใน ร่างกาย ต้องระวังเรือ่ งอาการปวดเกร็งช่องท้อง

ราศีมงั กร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค. ทั่วไป ดูยุ่งเหยิงเรื่องเพื่อนฝูงบริวารนั่นแหละค่ะ มีเรื่องอะไรก็ต้องวิ่งเข้ามาให้ช่วยจัดการทุกที การงาน มีเรื่องให้ต้องปรับต้องแก้บ่อยจนคุณ เบื่อซะงั้น คุยกันให้เคลียร์ก่อนรับงานก็ดีนะคะ จะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำๆ บ่อยๆ ความรัก ช่วงนี้ ดาวความรักไม่คอ่ ยจะสดใส มีเรือ่ งให้ตอ้ งผิดหวัง กับคนรักอยู่บ่อย เกิดจากความคาดหวังของคุณ นั่นแหละ รักเขาและยอมรับในแบบที่เขาเป็นน่ะ ดีที่สุดแล้วล่ะ การเงิน มีเกณฑ์ที่จะได้หาลำไพ่ พิเศษจากเพือ่ นพ้อง เขาอาจนำธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา นำเสนอ สุขภาพ เรื่องโรคเครียดจะเด่นนะคะ ต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆ ดูเหมือนช่วงนี้จะ เก็บกดเป็นพิเศษ 19 ก.พ. - 20 มี.ค.

ทั่วไป มีเรื่องที่จะต้องเข้าไปช่วยสะสาง คลี่คลายปัญหาส่วนตัวให้กับคนใกล้ชิดใน ครอบครัว การงาน มีอะไรทีค่ ณ ุ พูด หรือขอต่อรองได้ ก็ควรจะทำนะคะ ไม่งน้ั มันดูโหลดๆ งานอะไรก็เข้ามาสุมอยูท่ ค่ี ณ ุ ไปเสียหมด ความรัก เหมือนกับว่าคุณต้องการความเป็นส่วนตัว เลยทำให้ช่วงนี้อาจรู้สึกเซ็งๆ คนรักได้บ่อย การเงิน คล่องตัวดีค่ะ และมีโชคที่เกี่ยวกับรถ อาจได้รถใหม่ หรือได้ทำอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับยวดยานพาหนะ หากทำการค้า ติดต่อธุรกิจ กับคนมีเครือ่ งแบบ จะให้โชคมากด้วยค่ะ สุขภาพ ร่างกายคุณดูไม่คอ่ ยจะแข็งแรงมากนัก เจ็บป่วย หรือรูส้ กึ ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวบ่อยๆ ต้องหมัน่ ออกกำลังกายให้มากขึน้ ค่ะ


Being Smart Woman

และเครื่องสำอาง

ร่วมกันจัด workshop แต่งหน้าในโครงการ

My Beauty Day #2

วันฉัน (ขอ) สวย

เนรมิตให้คุณสวยได้ภายใน 1 วัน ด้วยเทคนิคการแต่งหน้าในสไตล์ต่างๆ

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552

ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร GM Group โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้เล่นเกม

ในคอลัมน์ Beauty ของนิตยสาร WOMAN PLUS และผู้โชคดีที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ www.siamxpress.com และ

www.womanplusonline.com

ผู้โชคดีจำนวน 30 ท่าน ขอขอบคุณ :


28

party fever

+

เรื่อง : Jutamard

What’s up

+

เรื่อง : Jutamard

โทบี้ อัลเลน และ ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปา (ประเทศไทย) นำที ม งานฝ่ า ย

ผู้บริหารและหัวหน้างานแผนก ต่างๆ จากทุกสาขาทั่วประเทศ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์ของ องค์กร โดยมี คุณยีวอน เฮสเคท ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นการฝึ ก ความ เป็ น ผู ้ น ำจากแคนาดา มาเป็ น วิทยากรพิเศษ ณ บ้านอนัตตา รีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โอเอซิสสปาจัดเวิร์กช็อปอบรม

พนักงานฝ่ายบริหารประจำปี

ไวตามิ้ลค์ ทูโก อินแบล็ค

เดินการกุศล 24 ชม.

เพื่อรณรงค์ต้านมะเร็งปากมดลูก โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพ โดยการ สนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย

จัดโครงการ Walk 4 Woman 2009 – การเดิน การกุศล 24 ชั่วโมง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ ประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิงเพื่อให้ตระหนัก ถึ ง ความสำคั ญ ของโรคมะเร็ ง ปากมดลู ก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ แข่งขันการเดิน 24 ชม. กิจกรรมสันทนาการ จากซุ้มต่างๆ เป็นต้น ณ สวนลุมพินี

แบล็คแคนยอน

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก

บริ ษ ั ท กรี น สปอต จำกั ด

จัดงาน แนะนำ ไวตามิ้ลค์ ทูโก อินแบล็ค สูตรธัญพืชสีดำ ขนาดใหม่ 180 ซม.3 ภายใต้ แนวคิด พลังใหญ่ ไซส์เล็ก ให้คุณประโยชน์ด้วยน้ำนม ถั่วเหลือง พร้อมธัญพืชสีดำ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสีนิล งาดำ และ มอลต์ สกัด ณ ลานอเนกประสงค์ สยามสแควร์

กรรณการ์ ชินประสิทธิช์ ยั ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารตราสินค้า บริษทั แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกั ด ต้ อ นรั บ เทศกาลวั น แห่ ง

ความรั ก ด้ ว ยการมอบการ์ ด แห่ ง ความรักและคูปองส่วนลดพิเศษให้ กั บ ลู ก ค้ า ที ่ ม าใช้ บ ริ ก ารในช่ ว ง

วันแห่งความรักทีร่ า้ นแบล็คแคนยอน และร้ า นกาแฟคาเฟเนโร บาย

แบล็คแคนยอน

ฮาวานา คลับ

สนับสนุนงาน ซัลซ่าแบงค็อก เฟสติวัล

มิสเตอร์เจฟฟรี่ คิมเบิล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ จรัสพรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ จิตรายุส โอสถานนท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฮาวานา คลับ รัมชั้นเยี่ยม โดยบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

มอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศชาวเกาหลีในการแข่งขันเต้นซัลซ่า ในงาน One Night in Havana (วัน ไนท์ อิน ฮาวานา) โดย ฮาวานา คลับ ได้สนับสนุนการเต้นรำแบบซัลซ่า ที่สนุกสนานและได้รับความนิยมไปทั่วโลกเป็นประจำทุกปี o


เรื่อง : Jutamard

ภาพ : กณวรรธน์, กฤตพล

เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จั ด ปาร์ ตี้ ฉ ลอง เทศกาลวาเลนไทน์เอาใจสมาชิก เมืองไทย สมายคลั บ กั บ งาน Smile@love

โดยเชิญ 20 คู่รัก ร่วมเดินทางไปดื่มด่ำกับ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกกลางหุบเขา โดยสมาชิกได้รว่ มรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมจิบไวน์ และเที่ยวชมไร่องุ่น ตลอดจน ร่วมชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ ณ ไร่องุ่น PB VALLAY และงานในช่วงเย็นยังได้เนรมิต พื้นที่กลางหุบเขาให้กลายเป็นค่ำคืนที่สุด แสนโรแมนติก ด้วยการจัดดินเนอร์พร้อม จิบไวน์รสนุ่ม และได้รับเกียรติจากนักร้อง เสียงคุณภาพ ปัน่ –ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว นำบทเพลงรักหลากหลายเพลง

ขับกล่อมให้คู่รักได้เคลิบเคลิ้มไปตามๆ กัน

ณ เขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

บัตรเมืองไทย Smile Club มีกจิ กรรมความสุขให้ลกู ค้าทัง้ ปี


my

favorite

30 + เรื่อง : พิมพ์พร ภาพ : Woody

ทายาทสาวคนสวยของ คุ ณ อมร ตั้ ง บรรยงค์

เจ้าของเบนซ์อมรรัชดา จุ๊บ-วรรณภา ตั้งบรรยงค์ เธอมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการตลาด โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ นอกจากงานบริหารในบริษัทขาย รถเบนซ์ ซึ่งถือเป็นรถในดวงใจของเธอแล้ว เธอยังมีบริษัทคาร์เลิฟเวอร์เกิร์ลที่ทำงานร่วมกับ

สาวนักขับอย่าง นานา ไรบีนา รวมถึงบริษัทอมรวิชชั่น ผู้ผลิตรายการ ค.คนรักรถ อีกด้วย ความสามารถเยอะแบบนี้ เรามาทำความรู้จักกับเธอผ่านหน้าที่การงาน สิ่งของที่รัก และ

เรื่องราวสุดประทับใจของเธอกันค่ะ

วรรณภา ตัง้ บรรยงค์

n

สร้อยพระ เสริมความสุขในชีวิต

เป็นสร้อยที่เราใส่ประจำค่ะ โดยเฉพาะวันที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทำอีเวนท์ตา่ งๆ จุบ๊ จะนึกถึงพระ 2 องค์ คือ ในหลวง และหลวงปูแ่ หวน ซึง่ สำหรับหลวงปู่ คุณแม่ได้ถอดออกมาจากคอแล้วมอบให้เราเลย ในวันที่ คุณแม่ไม่สบายด้วย แล้วเราก็เลยใส่ไว้ตลอด และรักมากๆ ใส่แล้ว

ก็อุ่นใจ รู้สึกปลอดภัย แต่จริงๆ แล้ว สร้อยพระเป็นวัตถุมงคลที่ให้ คุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่า แต่ในทางปฏิบัติเราควรถามตัวเอง ว่าได้ทำบุญบ่อยหรือเปล่า ตักบาตรบ้างมั้ย เราทำตัวสมกับเป็น ชาวพุทธที่ดีแล้วหรือยังมากกว่าค่ะ

n คุณพ่อ ต้นแบบชีวิต

วรรณภา ตั้งบรรยงค์ Executive Director บริษัท เบนซ์ อมรรัชดา จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท อมรวิชั่น (บางกอก) จำกัด และบริษัท คาร์เลิฟเวอร์เกิร์ล จำกัด n

ธุรกิจขายรถ

จุ๊บดูแลเบนซ์อมรมาตั้งแต่ปี 2537 ค่ะ เป็นธุรกิจของครอบครัว เพราะเท่าที่จำความได้ จุ๊บก็เติบโตมาใน

ตลาดนัดรถอยู่แล้ว คุณพ่อเองก็ทำงานในวงการนี้มา 40 กว่าปี ชีวิตเราจึงคลุกคลีอยู่กับรถยนต์มาโดยตลอด จนเรียนจบทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุ๊บก็เลยเข้ามารับผิดชอบงานด้านการตลาดของเบนซ์อมรค่ะ

ซึ่งในการทำงาน เราจะต้องสนุกกับงาน จุ๊บเลยคิดว่าตัวเองโชคดีที่เราได้ทำงานที่ชอบ เพราะเราชอบรถเบนซ์ รวมถึงชอบงานด้านบริการด้วยค่ะ

n เบนซ์ รถคู่กายสุดรัก

จริงๆ ถึงเราจะทำธุรกิจขายรถเบนซ์มือสองก็ตาม แต่จุ๊บก็ใช้รถมาหลายยี่ห้อเหมือนกัน และส่วนใหญ่ก็จะเป็น รถมือสองด้วยค่ะ แต่ที่ถูกใจและรู้สึกว่ามันคุ้มค่า ใช้งานคงทนจริงๆ ก็คงเป็นเบนซ์ คันแรกที่ใช้คือ 190E

แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็น C Class และจากการใช้รถมาทั้งหมด จุ๊บมีความรู้สึกว่ารถเบนซ์ถึงแม้มันจะเก่า

เป็นมือสอง แต่ถา้ เทียบกับยีห่ อ้ อืน่ มันคนละเรือ่ งกันเลยค่ะ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสมรรถนะ ความคงทนและ ความสวยงาม เพราะฉะนั้นจุ๊บเลยชอบ รถเบนซ์มากๆ ค่ะ

คุณพ่อของจุ๊บ เริ่มชีวิตมาจากความอดทน มานะพยายาม จากคนที่จบ ป.4 และถีบสามล้อ เขาสามารถก้าว มาสู่จุดนี้ได้ ด้วยความที่เขาเป็นคนมีความคิด ก้าวหน้า และมุ่งมั่นพยายามมาตลอดชีวิต เวลาที่จุ๊บเหนื่อย หรือท้อใจจะนึกถึงท่าน เสมอค่ะ และต้องบอกว่าเดิมเราขายรถ ทุกยี่ห้อ แต่พ่อเป็นคนพูดเลยว่าต้องขาย เบนซ์อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งท่านทำให้ วงการรถมือสองเปลี่ยนไปเลย เพราะฉะนั้นด้วยแนวความคิดด้านการทำงาน และใช้ชีวิตของท่านทำให้เรารู้สึก

ภาคภูมิใจ และยึดถือเป็นแบบอย่าง

มาโดยตลอดเลยค่ะ

n

หนังสือสอนชีวิต

โดยส่วนตัวจุบ๊ เป็นคนทีป่ ลืม้ พี่จิก ประภาส ชลศรานนท์ อยู่แล้วค่ะ เขาเป็นคนที่เก่ง และประสบความสำเร็ จ ใน การทำงาน และสำหรับหนังสือ ชุดนี้ จุ๊บได้มาเพราะการจัดงาน เลีย้ งขอบคุณลูกค้า ซึง่ ทางเบนซ์อมรจะมีขน้ึ ทุกปีในเดือนตุลาคม และในปีนน้ั ทางเวิรค์ พอยท์ได้สง่ จดหมายเข้ามาเกี่ยวกับการบริจาคเงินไปช่วยครูใต้ ซึ่งเราจะจัดงานการกุศลกันอยู่แล้ว มีคนดัง หลายคนนำของมาประมูล รวมถึงพีจ่ กิ เองก็นำหนังสือชุดนีม้ าด้วย พอเราเห็นหนังสือเท่านัน้ แหละ เราก็ประมูลเสียเองเลย ด้วยความอยากได้ (หัวเราะ) แล้วก็ประมูลได้มาในราคา 5,000 บาทค่ะ ดีใจมากเพราะมีลายเซ็นทุกเล่มและมีที่กล่องด้วย แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณค่าของหนังสือ ซึ่งเราจะพกไปไหนด้วยตลอดเวลา เพราะอ่านแล้ว รู้สึกดี ทำให้ยิ้มได้ทุกครั้ง มันเป็นการมองโลกในมุมของพี่เขา ซึ่งสอนชีวิตเราได้ เวลาใครเครียด มีความทุกข์ จุ๊บจะชอบให้ยืมหนังสือของพี่จิกไปอ่าน แล้วทุกคนก็จะตอบกลับมาเหมือนกันว่า อ่านแล้วสบายใจขึ้นค่ะ

n หลุยส์วิตตอง ความงามที่เป็นอมตะ

จุ๊บเป็นคนที่ชอบกระเป๋าถือของแบรนด์หลุยส์วิตตองเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วค่ะ แล้วต้อง เป็นลายโมโนแกรมด้วยถึงจะซื้อ เพราะเรารู้สึกว่ามันคลาสสิก และสามารถใช้ได้นาน ใบก็ใหญ่ถูกใจ เพราะเราเป็นคนของเยอะมาก สมุดโน้ต กระเป๋า

เครื่องสำอาง โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป แล้วจุ๊บเป็นคนติดผ้าพันคอ ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นใบนี้จุได้เยอะ ถูกใจมากๆ ค่ะ

n

Love me Love my dog

เป็นคนรักหมาค่ะ ทีบ่ า้ นจะมีดว้ ยกัน 5 ตัว แต่สำหรับตัวนี้ (Snow Ball) เป็นตัวพิเศษที่จะได้อยู่ในบ้านตลอดเวลา ความน่ารักของเขาคือ ฉลาด และไม่เรื่องมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราสอนอะไร บอกอะไร เขาจะนั่งฟัง ตอนนี้อายุ 2 ขวบแล้ว เวลาเดินทางไปไหนไกลๆ ถ้าเอา เขาขึ้นรถไปด้วย รับรองไม่กวนเลยค่ะ เรียบร้อย น่ารักมากๆ และโดย ส่วนตัวที่รักหมามากๆ เพราะจุ๊บรู้สึกว่า เขาเป็นได้ทั้งสัตว์เลี้ยงและ เพื่อนแก้เหงาให้เรา เวลาเราเครียดๆ มาเห็นหน้าเขาแล้วเราก็หายเครียด เลยค่ะ หายเหนื่อยจากงานทันทีค่ะ o


WomanPlus 028  
WomanPlus 028  

➏ WP World Feature&#13;&#13; IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 1...

Advertisement