Page 1

No.108 JUNE 2014

MICRO ONLINE BUSINESS

www.facebook.com/womanplus


No.108 JUNE 2014

Micro Online Business II นาที นี้ ใ นโลกของยุ ค ดิ จิ ต อลและออนไลน์ คงต้องยกนิว้ ให้กบั ความสะดวกสบายของเทคโนโลยี โซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า งๆ และเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ของ รายได้ ที่ เ ป็ น กอบเป็ น ก� ำ ส� ำ หรั บ ใครบางคนที่ จับทางถูก ก็สามารถท�ำเป็นอาชีพหลักกันได้เลย แต่ ถ ้ า ใครยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ การค้ า บนโซเชี ย ลมี เ ดี ย แต่ อ ยากสร้ า งตั ว ตนบนโลกออนไลน์ ก็ ส ามารถ ท�ำได้เช่นเดียวกับสาวๆ ที่เราชวนมาคุยลงคอลัมน์ Scoop ซึ่ ง มี บ ล็ อ กเกอร์ จ ากสายแฟชั่ น และบิ ว ตี้ มาแนะน� ำ ว่ า เทคนิ ค ในการท� ำ ให้ ค นติ ด ตามเรา มากๆ ในโลกออนไลน์ เ ป็ น ยั ง ไง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ การท�ำให้เป็นที่รู้จักก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ มากมาย คอลัมน์ SHE เราเชิญพีอาร์สาวสวยคนเก่ง น�้ำหวาน-ภาวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา มาคุยเพลิน เรื่องงานพีอาร์ ปิดท้ายกันด้วยร้านอร่อยเก๋ไก๋ใน คอลัมน์กินเที่ยวแบบ Chill Chill เป็นตัวเลือกในการ ชวนเกิร์ลแก๊งไปแฮงค์เอาท์หลังเลิกงาน ใครแวะ ไปแล้วชอบที่ไหน อย่าลืมแชร์-เช็กอินมาฝากกันบ้าง นะคะ สวัสดีค่ะ Editor

108 / JUNE 2014

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

Where to Find :

Shop & Restaurant :

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

 

Beauty Spa & Fitness : มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

www.facebook.com/womanplus

01 Cover W+ JUNE 2014.indd 1

 

 

Bank & Hospital :

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000

Showroom & Hotel : 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

MICRO ONLINE BUSINESS

 

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ คุณสาวๆ คงตามหาแฟชั่นต้อนรับหน้าฝนอันชุ่มฉ�่ำกันสุดฤทธิ์ ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม ต้องเป๊ะ ต้องเริ่ด!!! จะให้น้อยหน้ากันได้อย่างไร วันนี้ W+ เอาใจสาวออฟฟิศสุดพลัง เพียงคุณส่งค�ำตอบมาว่า ไลฟ์สไตล์กระเป๋าแฟชั่นต้อนรับสายฝนที่คุณชื่นชอบเป็นแบบใด และชอบสี ไหนมากที่สุด แล้วส่งค�ำตอบอย่างด่วน มาที่ Womanplus.freemag@gmail.com เพียง 3 ท่าน ทีต่ อบค�ำถามโดนใจรับไปเลย กระเป๋าสวยหรูจาก แบรนด์ ST.JAMES และแบรนด์ TREND มูลค่ารวม 10,000 กว่าบาท ได้แก่ กระเป๋าถืออัดลายจระเข้สีครีมนวล จ�ำนวน 1 ใบ กระเป๋าหนังขัดมันอัดลายจระเข้สคี รีม จ�ำนวน 1 ใบ และกระเป๋าหนังขัดมันอัดลายจระเข้สแี ดงสลับด�ำ จ�ำนวน 1 ใบ รีบส่ง ค�ำตอบกันมาเยอะๆ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 แล้วคุณจะรูว้ า่ การมีกระเป๋าสวยๆ เก๋ๆ รับหน้าฝน มันดีขนาดไหน!!!

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557 1. คุณธีรพล กล้วยสูง นนทบุรี 2. คุณศิริวรรณ ศรีดารา กรุงเทพฯ 3. คุณธมน์รัจน์ อัฐมนันท์ กรุงเทพฯ 4. คุณอรัชพร สาเทศ กรุงเทพฯ 5. คุณณฐกร บูรณะคุปต์ กรุงเทพฯ

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | กวินพิตรา บุรานนท์ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา | สันติจติ ไวยากรณ์ บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ | ชลิตา บุพศิริ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ | ดวงใจ เข็มแดง กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ บรรณาธิการฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา | กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง | กันยารัตน์ ศรีดารานนท์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | นุชนารถ ใจประสาท | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850

6/18/57 BE 5:04 PM


DANCING

OUTLET

เคลียร์คิว เคลียร์ทุกงาน แล้วชวน ก๊วนเพื่อนมาเต้นให้ยับแบบไร้กรอบ ในปาร์ ตี้ สุ ด มั น ส์ Dirty Dancing น�ำต้นแบบความมันส์โดย แทททู คัลเลอร์, เจ็ทเซ็ทเตอร์, ก้ า นคอคลั บ และเจ มณฑล งานนี้ รั บ รองมั น สุ ด สวิ ง ริ ง โก้ ส� ำ รองบั ต รได้ ที่ ไ ทยทิ ค เก็ ต เมเจอร์ ทุ ก สาขา แล้ ว เตรี ย มโยกย้ า ยส่ า ยหั ว ไปพร้ อ มกั น ในวันที่ 19 กรกฎาคม ศกนี้ ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ถ้าก�ำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่มาเติมเต็มค�ำว่า ‘บ้าน’ แนะน�ำให้พงุ่ ตัวไปทีง่ าน Chanintr Outlet เพือ่ พบกับโปรโมชัน่ มากมายเอาใจผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ของชนินทร์ ลิฟวิ่ง ซึง่ เป็นเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งบ้านดีไซน์หรู คุณภาพเยีย่ ม น�ำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ในราคาลดสูงสุดถึง 75% ตั้งแต่ 19 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคม ศกนี้ ณ สตูดโิ อ 61 ซอยสุขมุ วิท 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2655 0415

RUN จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับยูนิค รันนิ่ง เปิดสนามรวมใจ วิง่ เพือ่ มรดกโลก ปีที่ 4 ในกิจกรรม ‘ยูนคิ รันนิง่ สุโขทัย มาราธอน’ ในวันที่ 29 มิถุนายน ศกนี้ สนใจสอบถาม และสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่โทร. 0 2949 2855 หรือ www.uniquerunning.org

Seven Heaven Text : SCALLY

FIND LOVE

ละครเวทีสดุ โรแมนติก ประเดิมพืน้ ที่ Arts Space แห่งใหม่ ของครีเอทีฟ อินดัสตรีส์ เป็นครัง้ แรก โดยจะพาผูช้ มจมดิง่ ไปกับเรือ่ งราวสุดโรแมนติก ของละครเวทีเรื่อง ‘พบรัก’ ผลงานการก�ำกับ ของ นิกร แซ่ตงั้ น�ำแสดงโดย พล ตัณฑเสถียร และเอ๋-มณีรัตน์ ค�ำอ้วน จัดแสดงในวันที่ 20 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ณ โรงละครครีเอทีฟ อินดัสตรีส์ ชั้น 2 เอ็ม เธียเตอร์ ถนนเพชรบุรี สอบถามและส�ำรองที่นั่งโทร. 08 6300 2081

2 DECADES

ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อฉลอง 20 ปี หัวแก้วหัวแหวน น�ำคอนเสิรต์ ลูกทุง่ อลังการ จัดเต็มทัง้ บทเพลงประทับใจ และแดนเซอร์มาวาดลวดลายสวยงาม ขึ้นโชว์ในห้างดังใจกลางกรุง เป็นครั้งแรก จัดแสดง 2 รอบ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศู น ย์ ก ารค้ า สยามพารากอน ส� ำ รองบั ต รด่ ว นๆ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

ART SHOW ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่ก�ำลังมองหาพื้นที่ ปล่ อ ยของ เวลาของคุ ณ มาถึ ง แล้ ว เมื่อ W Market ภายใต้โครงการของ W District สุขุมวิท 69-70 เปิดโอกาสให้คนมีใจรักศิลปะ การแสดงทุ ก ประเภทมาโชว์ ค วามสามารถผ่ า นกิ จ กรรม ‘อาร์ท โชว์’ ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ไม่แน่ว่าพื้นที่แห่งนี้ อาจแจ้งเกิดสิ่งดีๆ ให้กับคุณ เปิดเวลาให้กรอกใบสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2557 สอบถามโทร. 08 6325 4093

GENTLE WAR 100 ต้นสนแกลเลอรี่ ร่วมกับ เบรน เคอร์ติน คิวเรเตอร์และ นักวิจารณ์ศิลปะชื่อดังของเมืองกรุง น�ำเสนอนิทรรศการศิลปะ Gentle War นิทรรศการสื่อผสมของศิลปินชาวเบลเยียม นาม Peggy Wauters และ Nir Segal ศิลปินชาวอิสราเอล ทั้งสองจะร่วมกันสะท้อน ความน่าสนใจของความหมายใหม่ในเชิงร่วมสมัยได้น่าดูเพียงใด ต้องแวะเวียน มาชมกันตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 10 สิงหาคมนี้ ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

06 W+FREE MAG.


World Happening Text : mini-Journey

+ Samsung Innovation Museum ฉลองครบ 45 ปี ซัมซุงเลยถือโอกาสเปิดพิพิธภัณฑ์ ที่รวมสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทไปจนถึงบริษัทอื่นๆ ที่มี ความสัมพันธ์กับทางเกาหลี ให้ชมกว่า 150 ชิ้น มีตั้งแต่ นวัตกรรมชิน้ เอกทางประวัตศิ าสตร์ ประวัตคิ วามเป็นมา ของซัมซุง แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถูกรวม ไว้บนพื้นที่ 5 ชั้น เป็นการผสมผสานระหว่างพิพิธภัณฑ์ โบราณกับห้องแสดงนิทรรศการ สะท้อนให้เห็นถึงโลก ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากมีโอกาสไปเมือง ซูวอน อย่าลืมแวะไปดู

+ Snoop Chaya

+ มือถืออักษร

คาเฟ่ ส นู ป ปี ้ ส ไตล์ ญี่ ปุ ่ น ที่ เ พิ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารไปเมื่ อ เดื อ น เมษายนที่ผ่าน ที่เมือง Yufuin คิวชู ความแปลกใหม่ของที่นี่ คาเฟ่สนูปปี้ที่ต่างจากสาขาอื่นๆ ทั่วโลกคือ การตกแต่งร้าน สไตล์ญี่ปุ่น ไปจนถึงเมนูต่างๆ ที่มีในคาเฟ่ต้องมีเจ้าสนูปปี้ มาเพิ่มความน่ารัก ด้านนอกมีร้านขายของที่ระลึก Snoop Goods Souvenir Shop มีของสะสมเพื่อคนรักสนูปปี้เพียบ ที่ส�ำคัญของทุกชิ้นดีไซน์ขึ้นมาให้มีความเป็นญี่ปุ่นเพื่อน�ำ มาขายที่สาขานี้โดยเฉพาะ

เบรลล์

ปรบมือให้กับความช่างคิด ของ ทอม ซันเดอร์แลนด์ จาก OwnFon ผู้ผลิตมือถือ ประเทศอังกฤษ ที่มองเห็น ว่าการสื่อสารควรจะเข้าถึง ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการ ทางสายตา จึ ง ออกแบบ มือถืออักษรเบรลล์ ประกอบ ด้ ว ยปุ ่ ม โทรออก 4 ปุ ่ ม โดยสามารถสั่ ง ผลิ ต ปุ ่ ม อักษรเบรลล์ได้ตามต้องการว่าอยากให้ปมุ่ นัน้ ระบุชอื่ ใคร โทรหาใคร หรือจะเปลีย่ นเป็น อักษรภาพและสัญลักษณ์ทเี่ จ้าของเครือ่ งเข้าใจคนเดียวก็ได้ เพราะผลิตจากเครือ่ งพิมพ์ สามมิติต้นทุนต�่ำ ท�ำให้ราคาไม่สูงมากแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นเอง

+ Turtle Taxi

+ โรงแรมบ้านกุ้ง

ณ บาหลี

วันหยุดนี้บินไปนอน ดูกงุ้ ว่ายไปว่ายมากัน ดีกว่า ไอเดียเรียกแขก ของโรงแรม Udang House แปลเป็นไทยว่า บ้านกุ้ง ตั้งอยู่บนบ่อกุ้งน�ำ้ จืด ในเมือง Ubad บาหลี อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขา นาขั้นบันได ไม่ได้ ติดทะเล ขึ้นชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรม โรงแรมดังกล่าวจึงสร้างที่พักให้ กลมกลืนไปกับธรรมชาติ แต่ละห้องหยิบยกเสน่ห์ของสถาปัตยกรรม เมือง Ubad ที่ต่างกันไป แต่ไฮไลท์ของที่นี่คือ ห้องที่ท�ำพื้นเป็น กระจกใส มองไปเห็นกุ้ง หอย ปู ปลา ถ้าคิดจะมาพักต้องเช็กอิน ห้องที่นี่เท่านั้นถึงจะคุ้ม

Slow but sure คอนเซ็ ป ต์ ดี ๆ ของ แท็ ก ซี่ เ ต่ า ในเมื อ งโยโกฮาม่ า ประเทศ ญี่ปุ่น บริษัท ซันวา โคสึ ผู้ริเริ่มให้บริการแท็กซี่เต่า เห็นว่า มีกลุ่มลูกค้าที่ร้องเรียนเรื่องความเร็วและความปลอดภัยบน ท้องถนนมาก และหากค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร โครงการแท็กซี่เต่า ก็เป็นทางออกที่ดี พนักงานที่ขับแท็กซี่เต่า จะระมัดระวังอย่างดีทงั้ ความเร็วหรือผิวจราจร ถ้าจูๆ่ พนักงาน ขับเร็วเกินไปก็กดปุม่ ลดความเร็มเพิม่ พลังเต่าได้ดว้ ย เชือ่ มัย้ ว่า โครงการนี้ทำ� ให้คนหันมาโดยสารรถแท็กซี่มากขึ้น และการขับ ช้าๆ ยังช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ถึง 3 หมื่นเยนต่อคัน/ปี

+ Maison Moschino Hotel สาวเอย สักครัง้ ในชีวติ ควรปรนเปรอตัวเองด้วยห้องพักหรูหราราวกับว่าคุณเป็น เจ้าแม่แฟชั่น ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี มีโรงแรมขนาด 4 ชั้น 54 ห้อง และ อีก 15 ห้อง Suites ที่ดีไซน์ธีมแต่ละห้องให้แตกต่างกัน เจ้าของไอเดียคือ Rossella Jardini และทีมงาน Moschino ท�ำให้แขกที่มาพักราวกับหลุดเข้าไปยัง โลกแฟชัน่ และเทพนิยาย ไม่วา่ จะเป็น โคมไฟทีท่ ำ� จากชุดกระโปรง โซฟาขนแกะ สร้างเซอร์ไพรส์กันทุกตารางนิ้วเลยทีเดียว

W+FREE MAG. 07


+ entertainment Text : สุทาทิพย์ อับดุลเลาะห์

/ movie / ห้องหุน่ / เข้าฉาย

‘Big Ass’ ปล่อยเพลง ทวงบังลังก์รอ็ คเกอร์ ‘อาบน�ำ้ ร้อน’

/ music /

19 มิถนุ ายน 2557 เตรี ย มกลั บ มาหลอนคนดู กันอีกครั้ง เมื่อบริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จ�ำกัด ได้น�ำ บทประพั น ธ์ ‘ห้ อ งหุ ่ น ’ มา ปัดฝุ่นใหม่ โดยฝีมือการก�ำกับ ของ กัลย์ กัลย์จาฤก ทายาท รุ่นหลานของทางค่ายกันตนานั่นเอง ถึงแม้ว่าห้องหุ่นจะ ถูกน�ำมาสร้างใหม่ถึง 3 ครั้งแล้ว ความน่ากลัวก็ยังไม่ จางหายไป และยังเป็นละครที่ถูกกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการน�ำมาท�ำเป็นภาพยนตร์ครั้งนี้จะแตกต่างจากละคร ก็คือ จะกล่าวถึงรุ่นหลานที่ยังเกี่ยวข้องกับรุ่นพ่อ รุ่นแม่ รุ่นบรรพบุรุษ และเรื่องราวยังเกี่ยวข้องกับ ความลึกลับ การตายปริศนาอีกด้วย ซึ่งค�ำตอบของความลึกลับ ค�ำตอบของการตายปริศนา ได้ถูกรวม อยู่ใน ‘ห้องหุ่น’

หลังจากปล่อยทีเซอร์เพลง อาบน�้ำร้อน เพลงประกอบซีรี่ส์สุดดัง ฮอร์โมน จาก ค่ายจีทเี อช ทีม่ เี หล่าฮอร์โมนทัง้ 2 ซีซนั่ มาร่ ว มกั น มั น ส์ ใ นมิ ว สิ ก วิ ดี โ อเพลงนี้ เหล่าสาวกฮอร์โมนและสาวก Big Ass ก็ต่างพากันรอลุ้นเพลงและมิวสิกวิดีโอ ตั ว เต็ ม กั น อย่ า งตั้ ง หน้ า ตั้ ง ตา และ แล้ ว การรอคอยก็ สิ้ น สุ ด เมื่ อ วั น ที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง ค่ายจีนี่ ได้ปล่อยมิวสิก ตั ว เต็ ม ออกมาให้ ไ ด้ ช ม ค รั้ ง แ ร ก ท า ง ร า ย ก า ร Play ment ผลการตอบ รั บ ดี อ ย่ า งไม่ ค าดคิ ด ตอนนี้ เ วลาผ่ า นไปเพี ย ง หนึ่งวันเท่านั้นแต่ยอดวิว มากกว่า 3 แสนวิวแล้ว ถื อ เป็ น การทวงบั ง ลั ง ก์ ร็อคเกอร์ได้เยี่ยมจริงๆ

/ book /

Transformers : Age of Extinction

สุขภาพดีไม่มใี นขวด (อาหารเสริม)

/ เข้าฉาย 26 มิถนุ ายน 2557 กลับมาอีกครั้งของเหล่าจักรกลต่างดาว จากผลงาน ผู้ก�ำกับ ไมเคิล เบย์ ซึ่งในภาคนี้เป็นเรื่องราวต่อจาก ภาค Dark of the Moon เมื่อมนุษย์ไม่ต้องการความ ช่วยเหลือของเหล่าหุน่ ยนต์อกี ต่อไป จึงได้ก�ำจัดหุน่ ยนต์ ที่หลงเหลืออยู่บนโลก กลุ่มออโต้บอทส์จึงต้องซ่อนตัวและหายไป มนุษย์เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา จึงตกเป็นเป้าหมายของเหล่าหุ่นยนต์ดึกด�ำบรรพ์ที่หมายจะครองโลก การต่อสู้ ของเหล่าหุ่นยนต์สองขั้วอ�ำนาจจึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง

/ อมรินทร์สขุ ภาพ / 225 บาท การเลือกสารอาหารที่เหมาะสม เป็นปัจจัยจ� ำเป็น ส�ำหรับการเสริมสร้างการท�ำงานของกระบวนการ เมตาบอลิซึ่มทางกายและใจ แค่คุณตั้งเป้าหมายการ เสริมสุขภาพเสียใหม่ นี่คือคู่มืออาหารเสริม ที่ไม่ได้ใช้ สรรพคุณของอาหารเสริมเป็นตัวตั้ง แต่ว่าใช้สุขภาพ กายและใจเป็นที่ตั้ง จ�ำไว้ว่า เราควรเสริมในสิ่งที่ ร่างกายต้องการ อย่าเสริมในสิ่งที่คุณต้องการ

เบเกอรีก่ นิ ไม่อว้ น

Step Up All In / เข้าฉาย 17 กรกฎาคม 2557

กลับมาทวงบังลังก์แดนซ์มูฟวี่อีกครั้งกับ Step Up All In ที่คราวนี้ได้รวมตัวเหล่านักเต้นจากทุกภาคไว้อย่างคับคั่ง ที่สุด น�ำทีมโดย ไรอัน กุซแมน จาก Step Up Revolution (สเต็ป อัพ เรฟโวลูชั่น), บริอันนา เอวิแกน จาก Step Up 2 (สเต็ป อัพ 2) และหนุ่มน้อยขวัญใจ Step Up ตลอดกาล อย่าง อดัม เซวานิ หรือ ‘มูส’ พวกเขาจะพาทุกคนเข้าไป สู่การแบทเทิลในเมืองลาสเวกัส ที่อลังการทั้งแสง สี เสียง หลังจากที่ เดอะ ม็อบ สลายตัวจากความ พ่ายแพ้ แต่ ฌอน (ไรอัน กุซแมน) ผู้น�ำทีมไม่ลดละความพยายาม เขาได้ตัดสินใจลงชิงชัยในการ แบทเทิลครั้งใหม่ ที่มีเงินรางวัลนับล้านเป็นเดิมพัน โดยร่วมทีมกับนักเต้นมากความสามารถอย่าง ‘TRU KRU’ ซึ่งจะต้องมาดวลกับคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง Grim Knights ที่พร้อมจะท�ำทุกวิถีทางในการ เอาชนะพวกเขาให้ได้ เตรียมตัวสู่การนับถอยหลังแห่งความมันส์ทะลุจอไปกับ Step Up All In

08 W+FREE MAG.

/ อมรินทร์ cuisine / 250 บาท แปลจากภาษาญี่ปุ่น คนเขียนคิดสูตรด้วย ตัวเอง เบเกอรีใ่ ห้แคลอรีต่ ำ�่ แต่ยงั มีความอร่อย ทั้งเค้ก โรลล์เค้ก ทาร์ต โดนัท คุ้กกี้ มัฟฟิน ชูครีม แบ่งออกเป็นหมวดๆ เช่น เบเกอรีส่ ตู รไม่ ง้อเนย ไม่ง้อน�ำ้ มัน ไม่ง้อครีมชีส ว่าแต่จะเป็น อย่างไร ต้องลองซื้อมาท�ำกันดู

สูน่ รกภูมิ / แดน บราวน์ / 425 บาท

ผลงานเล่มล่าสุดที่ขึ้นอันดับ 1 ในอเมริกาตั้งแต่ วันแรกที่วางขาย INFERNO เป็นภาคที่ 4 ของ พระเอกนักสัญลักษณ์วิทยา โรเบิร์ต ที่ใช้เวลาแค่ 1 วัน ไขปริศนาลับที่ซ่อนอยู่ใต้บทกวี เป็นภารกิจ ที่ ลึ ก ลั บ และอั น ตราย เขาต้ อ งเดิ น ทางทั่ ว เวนิ ส และฟลอเรนซ์ เพื่อกอบกู้โลกจากหายนะก่อนจะ สายเกินไป


shopping recommend + Text : SCALLY

ThaiThai

CO MIN GS OO N

พบกับสินค้า

ราคาถูกใจ WOMAN PLUS

Zone

เซ็นทรัล ชิดลม เนรมิตโซนใหม่ ThaiThai บนพืน้ ทีก่ ว่า 1,600 ตารางเมตร รวบรวมแบรนด์จากดีไซเนอร์ชนั้ น�ำของเมืองไทย 15 แบรนด์ดงั ระดับ โลก รวมถึงมัลติแบรนด์ และคาเฟ่แสนเก๋ The Three Wishes Cafée & Tea Room ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้บันเทิงเริงใจไปกับการชม ช้อปฯ ชิลล์ มีให้เลือกซือ้ ทัง้ แฟชัน่ เสือ้ ผ้า กระเป๋า และเครือ่ งประดับ ตกแต่ง บรรยากาศให้มลี กั ษณะคล้ายนิทรรศการศิลปะ เผยให้เห็นคอนเซ็ปต์ อันโดดเด่นของแต่ละแบรนด์ โดยแบรนด์ที่จะน�ำมาแสดงในโซน ThaiThai จะประกอบไปด้วย 8 แบรนด์ จากสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์ กรุงเทพ (Bangkok Fashion Society/BFS) และแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชนั้ น�ำ อีก 7 แบรนด์ ซึ่งจะมีแบรนด์ที่เป็นไฮไลท์มีเฉพาะที่โซน ThaiThai อยู่ ทั้งสิ้น 4 แบรนด์ ได้แก่ Anchavika, Kem Issara, Lovebird และ Tutti แวะมาเดินช้อป ชิม ชิลล์ ได้ที่บริเวณห้างเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 2 ติดทางเชื่อมสู่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ทีน่ ี่ เร็วๆ นี้

Siam Square One

คอมมูนิตี้มอลล์ที่ก�ำลังจะกลายเป็นแหล่งแฮงค์เอาท์แหล่งใหม่ของวัยรุ่นย่านสยาม สร้างความโดดเด่นด้วยการคงกลิ่นอายสยามสแควร์ในการเป็นช้อปปิ้งสตรีทสุด คลาสสิกของวัยรุน่ ไทย ประยุกต์เข้ากับความทันสมัยของโลกยุคใหม่ สยามสแควร์ วัน จึงก�ำเนิดขึน้ เป็นช้อปปิง้ สตรีทแนวตัง้ บนท�ำเลทอง ทีจ่ ะเป็นทัง้ จุดนัดพบ แหล่งอัพเดท แฟชั่นและกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Ramp ทางเดิน ถนนแฟชั่นลอยฟ้าที่พาดผ่านจากสถานีรถไฟฟ้าสยามเข้าสู่อาคารศูนย์การค้าโดย สะดวกง่ายดาย เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม แล้วรอรับสีสันใหม่ๆ ในชีวิตที่กำ� ลังจะ เกิดขึ้น ณ สยามสแควร์ วัน

Murad เวชส�ำอางชือ่ ดังสัง่ ตรงจากสหรัฐอเมริกา แลนดิง้ สูเ่ มืองไทยในฐานะสถาบันดูแลสุขภาพผิว เป็นสาขาแรกในประเทศไทย ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ก่อนขยับขยายสูส่ าขาใหม่ลา่ สุด ณ ไลฟ์ เซ็นเตอร์ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โดดเด่นด้วยการน�ำ ทรีตเมนต์คุณภาพเยี่ยมหลากหลายประเภท ส� ำ หรั บ ผิ ว หน้ า และผิ ว กายมาปรนนิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ คุ ณ เพื่ อ ผิ ว สวย สมบูรณ์แบบแม้ในเวลาที่จ�ำกัด สอดรับกับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีเวลา ผูกติดอยู่กับความเร่งรีบ บรรยากาศตกแต่งอย่างหรูหราสง่างาม แต่ไม่ลืมแอบแฝงความเรียบง่าย เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเองเมื่อมาเยือน แวะมาตามล่าขุมทรัพย์แห่งความงาม ได้แล้ววันนี้ ที่ Murad สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2343 8810 และ www.murad.co.th

Murad Skin Institute

W+FREE MAG. 09


เดิมทีทผี่ า้ ยีนส์กลายเป็นไอเท็ม อมตะ หยิบมาใส่ได้ทุกเมื่อ ทนทานและสวมใส่ง่ายในทุกโอกาส แต่โลกแฟชั่น ไฮแบรนด์ชั้นนำ�ปรับ เปลี่ยนมูลค่าจากยีนส์ในศตวรรษที่ 18 ถูกออกแบบมาใช้สำ�หรับชนชั้นแรงงาน ให้กลายเป็นผ้าที่มีความพรีเมียมหรูหรา เพิ่มลูกเล่นและคัตติ้งเฉียบคม กลายเป็น หนึ่งในเทรนด์ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด ในชั่วโมงนี้ ครั้งนี้เราจะพาสาวๆ ผู้คลั่งไคล้ยีนส์ ได้ปฏิวัติความคิดเสียใหม่ จากเดิมที่ว่า ยีนส์เป็นไอเท็มสำ�หรับ Streetwear แต่ปัจจุบันกฎข้อนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว ด้วยความไฮเอนด์จาก 3 สไตล์หลัก ที่หยิบยกมาพูดถึงต่อจากนี้

HIG

FASH

12 W+FREE MAG.


heavy

fashion report +

fine tailoring, embellishment new denim จัดหนักจัดเต็มปักประดับคริสตัล เลือ่ ม โซ่ หรือหมุดทอง วัสดุที่เพิ่มความแวววาวและหรูหราให้กับยีนส์ ยกขบวนกันมาพร้อมเพรียง เมื่อตัดกับสียีนส์ดิบ หรือผ้าฟอก โชว์รายละเอียดความประณีต เหมาะส�ำหรับใส่ออกงานได้

Text : Porko

silhouettes

intricate

pattern work

GH

อีกหนึ่งการสร้างศิลปะบนผ้ายีนส์ หากจะตัดเป็น ทรงตรงหรือเรียบๆ อย่างเคยคงไม่ใช่ ดีไซเนอร์ เปลี่ยนคัตติ้งการตัดเย็บใหม่ด้วยความประณีต เกิดเป็นลวดลายดอกไม้ หรือสไตล์ Art-Deco รวมถึง การตัดต่อสไตล์ Patchwork เย็บหนังหรือป้าย Tag เก๋ๆ ลงไปเน้นความเป็นยีนส์ให้เด่นชัดขึ้น

่ ม ห ใ น ้ ิ ช น ่ ล เ ง อ ข น ็ ป เ ย า ล เมื่อยีนส์กสำ�หรับผู้มีฐานะ

ไม่เพียงแต่การปักประดับ หรือ แต่งลายแพตเทิร์นที่จะช่วยเพิ่ม มูลค่าให้กับยีนส์ของคุณ แต่การ ตัดเย็บใหม่ที่เฉียบคม ด้วยเนื้อผ้า ราคาดี สามารถปรับลุคให้สวยสง่า ขึ้นได้ด้วยวิธีที่ง่าย เสื้อคร็อปยีนส์ จัมพ์สูทยีนส์ และกระโปรงยีนส์ ทรงดินสอ ทั้งหมดนี้เป็นไอเท็ม ที่คุณไม่ควรพลาด

SHION DENIM How to style the High Fashion Denim

นอกจาก 3 สไตล์ข้างต้นยังมีเคล็ดลับง่ายๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยีนส์ ของคุณได้ดว้ ยการเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์สำ� หรับใครทีไ่ ม่อยากเสียสตางค์ ไปกับการซื้อใหม่ จับคู่เชิ้ตผ้าซาตินกับกางเกง ทรงหลวม ปล่อยชายไว้ด้านนอก แล้วสวมทับด้วยแจ๊คเก็ตยีนส์ อีกที เลือกเสื้อเชิ้ตผ้าซีทรูแมตช์กับ กระโปรงยีนส์ แต่งแต้มด้วย เครื่องประดับสีทอง ช่วยดึงเสน่ห์ ของยีนส์ให้หรูหรามีระดับ

ใส่บราเล็ตยีนส์หรือเสื้อคร็อปยีนส์ กับกางเกงซาตินสีเมทาลิก ส�ำหรับ แต่งไปงานปาร์ตี้ ได้ลุคเก๋เกินใคร แน่นอนว่ายีนส์ยังสามารถเปลี่ยน ลุคเป็นสาวโบฮีเมียนได้ด้วย จาก การใส่เสื้อยีนส์กับกระโปรงยาว กรอมพื้นลายชนเผ่าแล้วแต่งประดับ ด้วยแว่นกันแดดขนาดโอเวอร์ไซซ์

ข้อดีของยีนส์ยุคนี้ สามารถเป็นได้มากกว่าสาวสตรีทแวร์อย่างที่เรา คุ้นตา แต่ยังแปลงโฉมเป็นสาวเปรี้ยว สาวหวาน คุณหนู และเซเลบ สุดหรูได้ด้วยการเลือกเนื้อผ้าและคัตติ้งยีนส์ให้เหมาะสม

W+FREE MAG. 11


+ fashion lifestyle

แจ๊คเก็ตยีนส์คาดแถบแขนจาก H&M (สอบถามราคาที่ร้าน)

Text : Porko

ลวดลายอันวิจิตรงานหัตถศิลป์ฝีมือ ปักประดับลงบนผ้าในสไตล์โบราณ แบบร่วมสมัย แสดงออกให้เห็นถึง เรื่องราวของงานสถาปัตยกรรม ลายกระเบื้อง โบสถ์วัด และวัฒนธรรม ต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่าง งดงาม ตอกย�้ำกระแสงานศิลปะที่มี แบรนด์ชั้นน�ำอย่าง Valentino ปูพรม น�ำเทรนด์มาก่อนใคร ก่อนจะเปลี่ยน ฤดูกาล

สายรัดข้อมือ ประดับขนนกจาก Prada (สอบถาม ราคาที่ร้าน)

ต่างหูระย้าฉลุลาย ย้อมสีจาก TOPSHOP (สอบถามราคาที่ร้าน)

ผ้าพันคอพิมพ์ลายกราฟิก จาก Louis Vuitton (สอบถามราคาที่ร้าน) เสื้อกล้ามสีเหลืองปักลาย จาก Manish Arora (14,900 บาท)

กระโปรงทรงเอ สีน�้ำตาลทอลาย Tribal จาก TOPSHOP (2,190 บาท)

กระเป๋าปักลายดอกไม้ ประดับพู่จาก Marc Jacobs (สอบถามราคาที่ร้าน) ก�ำไลข้อมือหนังสีเหลืองมัสตาร์ด จาก Louis Vuitton (สอบถามราคาที่ร้าน)

น�้ำหอม Jimmy Choo Exotic หอมกลิ่นผลไม้และดอกไม้ จาก Jimmy Choo (สอบถามราคาที่ร้าน) รองเท้าแตะรัดส้นปักลายจาก Pollini@Contemp Salon (สอบถามราคาที่ร้าน)

กระเป๋าสะพายเป้ขนพิมพ์ลายเสือดาว จาก TOPSHOP (6,390 บาท) กระเป๋าสตางค์ปักลูกปัด และเลื่อมเต็มใบจาก H&M (สอบถามราคาที่ร้าน)

12 W+FREE MAG.


fashion update +

UT Me APP

Text : Porko

อยากมีเสื้อ UT เป็นลวดลายของตัวเองมั้ย? แค่ยก สมาร์ทโฟนขึ้นมาออกแบบความสนุกผ่านแอพฯ ก็สามารถมีเสื้อยืดในแบบของตัวเองไม่ซำ�้ ใครได้ที่ Uniqlo หลังจากที่ล่าสุดแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นครีเอท Application สุดเจ๋งให้ลูกค้าสามารถออกแบบเสื้อยืดได้ผ่านแอพฯ ทีช่ อื่ ว่า ‘UT ME!’ ให้คณ ุ ทัง้ กดถ่าย พิมพ์ หรือวาดดีไซน์ พร้อมลูกเล่น Shake สมาร์ทโฟนแสนมันเปลี่ยนภาพ ของคุณเกิดเอฟเฟ็กต์ มีมิติ สร้างสรรค์ความสะดุดตา ขึ้นไปอีกขั้น โดยที่จำ� หน่ายตัวละ 1,990 เยน + Shipping และ Tax ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS แต่ว่าตอนนี้ยังจ�ำหน่ายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะ หนุ่มสาวไทยคงต้องรออีกหน่อย

A New ‘Girl’ For Pharrell William

LULU Humbug

ลูกกวาดแสนอร่อยจากอังกฤษ ‘ฮัมบัก’ ทรงกลมลายทางสลับสีขาว-ด�ำ รสชาติหอมหวานด้วยกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ LuLu Guinness น�ำมาเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างสรรค์กระเป๋า รูปทรงต่างๆ โดยมีฮัมบักเป็นกิมมิกหนึ่งในคอลเลคชั่น เป็นทั้งลวดลายบนกระเป๋า หูซิป และตัวล็อกกระเป๋า ประดับลงบนคลัตช์ทรงกล่องรุ่น Chartreuse Perspex Chole Clutch รุ่น Natalia คลัตช์สำ� หรับสาวท�ำงานรุ่น Katie หรือแม้แต่กระเป๋าส�ำหรับใส่เครื่องส�ำอางพิมพ์ค�ำว่า Humbug พร้อมประดับซิปฮัมบักขนาดเล็กน่ารักเรียงรายมาให้เลือก อย่างครบครัน เห็นแล้วอดใจไม่ไหวรีบไปช้อปได้ที่ชั้น 1 สยามพารากอน

เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของผู้ชายคนนี้ Pharrell William ที่ดูจะหยิบจับ อะไรก็มีราคาไปเสียหมด ด้วยความขี้เล่นและบุคลิกที่สดใส เขาจึง มีโอกาสเข้าไปร่วมปรุงน�ำ้ หอมกลิ่นพิเศษในสไตล์ Unisex หรือ ท�ำมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายภายใต้ชื่อ ‘Girl’ เด็กผู้หญิง ในความดูแลของ Comme des Garcons พาร์ตเนอร์คนส�ำคัญที่ ท�ำงานร่วมกันกับ Pharrell หลังจากเขาประทับใจในกลิ่นน�้ำหอมแสนวิเศษจากแบรนด์ Comme des Garcons ตัวขวดน�้ำหอม โลโก้ และกล่องบรรจุได้รับการออกแบบโดย House+Holme และนักวาดการ์ตูนชื่อดัง Kaws เพื่อนสนิทของ Pharrell มีให้เลือกทั้งขวด ขนาด 100 ml. และขนาดพกพา 10 ml. เริม่ วางจ�ำหน่าย 1 กันยายนนีใ้ นลอนดอนเป็นทีแ่ รก

Rita Ora Confirms Collaboration With Adidas ชื่อของ Rita Ora ถือเป็นสัญลักษณ์การันตีความ เปรี้ยวจี๊ดสุดคูลให้กับคอลเลคชั่นต่างๆ ได้อย่างดี และครั้งนี้เธอกลับมาสร้างความสดใสให้กับแบรนด์ Adidas อีกครั้งด้วยแคปซูลคอลเลคชั่นสุดพิเศษ ที่มาด้วยกันถึง 5 ไลน์ความแตกต่าง โดยจะทยอย ปล่อยออกมาเป็นระยะๆ เริ่มจาก 21 สิงหาคมปล่อย ‘Black line’ 4 กันยายน ส่งต่อให้ ‘Pastel’ และ ‘Colourblock Packs’ สุดท้าย 1 พฤศจิกายน เปิดทางให้กับ ‘Spray’ และ ‘Roses’ คอลเลคชั่นทั้งหมดนี้ไม่ได้มีแต่เพียงอาภรณ์ ให้สาวๆ จับจองเป็นเจ้าของ หากแต่ยังมี รองเท้าและแอ็กเซสเซอรี่เก๋ๆ ใส่ครบแบบ โททัลลุค บอกไว้ก่อนเลยว่าไลน์ ‘Black’ จะเปิดตัวด้วยความเซอร์ไพรส์นับตั้งแต่ แจ๊คเก็ตหนังลายเรืองแสง เสื้อกันฝนแบบ ซีทรู แจ๊คเก็ตและสนีกเกอร์หนังสัตว์เลื้อยคลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลเลคชั่น ของริต้า จะถูกวางยาวถึง 3 ซีซั่นด้วยกัน ให้สาวก Adidas ได้ทยอยมาช้อปกัน ข้ามปีทีเดียว

Footwear line for Thakoon Addition

ซีซั่น Pre-Fall ครั้งถัดไปเตรียมมาร์คในปฏิทิน ตัวโตๆ ว่ารองเท้าไลน์ใหม่จาก Thakoon Addition พร้อมวางจ�ำหน่ายกันแล้ว หลังจาก ธุรกิจเสื้อผ้าของหนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกันเติบโตก้าวหน้าในวงการรีเทลมากกว่า 150 Stores ถึงเวลาแล้วที่เขาจะเพิ่มไลน์พิเศษส�ำหรับรองเท้าโดยเฉพาะ นับตั้งแต่เขาได้ไป ร่วมงานกับแบรนด์รองเท้าชั้นน�ำต่างๆ อาทิ Giuseppe Zanotti และ Laurence Decade ความหลงใหลและอยากท�ำไลน์รองเท้าขึ้นมาเป็นพิเศษวนเวียน ในความคิดของเขาตั้งแต่วันนั้น โดยฐากูรจะปล่อย 10 สไตล์แรก ออกมาให้ยลโฉมกันก่อนด้วยราคาเริ่มต้นที่ 12,000 กว่าบาท ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายร้าน Thakoon ทุกสาขา รวมถึงใน Net-a-porter.com และ Saks Fifth Avenue

W+FREE MAG. 13


+ beauty update & tips Text : Hi-Ma

เชื่ อ เถอะสาว W+ ยุ ค ใหม่ ล้ ว นอยากมี ผิ ว เปล่งปลั่งแบบสาวสุขภาพดีกันทั้งนั้น แต่หลาย ปัจจัยที่ท�ำร้ายผิวจนความกระจ่างใสและออร่า จากภายในไม่ ป รากฏ ทั้ ง แสงแดด ควั น ฝุ่นละออง การพักผ่อนน้อยเพราะเรียนหนัก งานหนัก ฯลฯ แต่จะกลัวท�ำไม เพราะในโลกแห่ง ความงาม ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เพียงมีอาวุธ เด็ด 3 ชิ้นนี้ที่เสกความสดใสเรืองรองให้ผิวได้ ภายในพริบตา 1. Clinique Moisture Surge CC Cream Swirl Compact SPF 30/ PA++ ราคา 1,900 บาท ซีซีครีมใน รู ป แบบตลั บ พกพาง่ า ย เนื้ อ เนี ย นดุ จ ใยไหม ปราศจากน�้ำมันและน�้ำหอม มี ส่วนผสมของ Skin Correcting Tri-Colour Swirl Pattern ซึ่งผสาน 3 เฉดสีเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผิวดูสว่างใส ลดความหมองคล�้ำ ของผิว ให้ผิวไม่ซีดเซียว ตอบโจทย์การ ปกปิดได้อย่างครบถ้วน ให้คุณดูเปล่ง ประกายอย่างธรรมชาติ มี 3 เฉดสีให้เลือก

HEALTHY SKIN LOOK ลุคผิวสวยสุขภาพดีที่เนรมิตได้ในพริบตา

2. Nars Hot Sand Illuminator สี Peach Champagne ราคา 1,200 บาท ครีมเบสผสมเนื้อชิมเมอร์ เนื้อละเอียดสามารถใช้ทา เดี่ยวๆ หรือใช้ผสมกับครีมรองพื้นตัวโปรดของคุณ เพื่อเพิ่มความ แวววาวให้กบั ผิว หรือจะน�ำมาสร้างไฮไลท์บนใบหน้าหรือล�ำตัวก็ได้ ให้ผิวแลดูสุขภาพดี เปล่งประกายดุจอัญมณี 3. Tool Cool For School Rules Of Skincare Replenishment Hydra V Mask ราคา 240 บาท/ 1 แผ่น มาส์กชีท นวัตกรรมใหม่ ภายในมี 2 ชิ้ น แผ่ น มาส์ ก โอบ กระชับใบหน้าและล�ำคอ ช่วยให้รปู หน้าเรียวกระชับ พร้อมการฟื้นฟูผวิ อย่างล�้ำลึกจากวิตามินนานาชนิด เช่น Vitamin Water Drop/Inositol ช่วยให้ผิวแห้งกร้านกลับมาสดใส มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

NEW SCENTS OF THE MONTH จรุงความหอมกลิ่นใหม่ให้ทุกความรู้สึกสดใส เบิกบานหรือเย้ายวนในแบบคุณ 3. Jo Malone London Orange Blossom Cologne 100 ml. ราคา 4,450 บาท โคโลญจน์กลิ่นฟลอรัลของดอกส้มเคล้ากับ กลิ่นของซิตรัสที่ให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ร่าเริงอยู่ตลอดเวลา

1. LancoÔme La Vie Est Belle EDT 100 ml. ราคา 4,500 บาท น�ำ้ หอมที่ เป็นตัวแทนรอยยิม้ ของสาวๆ จาก กลิ่นของดอกแมคโนเลียที่ถูก เก็บอย่างพิถพี ถิ นั ให้ความรูส้ กึ สดใสดั่งรอยยิ้มอันแสนหวาน ของหญิงสาวที่น่าจดจ�ำ 2. Carolina Herrera 212 VIP Roseè EDP 80 ml. ราคา 4,400 บาท น�้ำหอมรูปทรง แคปซูลทันสมัย ฝาขวดแบบ แม่ เ หล็ก สะท้ อ นความเป็ น ปาร์ตี้เกิร์ล พร้อมกลิ่นหอม แบบทันสมัยเย้ายวน

14 W+FREE MAG.

4. Jimmy Choo Exotic 2014 Limited Edition EDT 60 ml. น�้ำหอมระดับไอคอน กลิ่ น แรกของ Jimmy Choo แค่ ก ล่ อ งก็ เก๋ ไ ก๋ ด ้ ว ยลวดลายหนั ง งู ไ พธอนแสนสวย บอกค� ำ เดี ย วว่ า น�้ ำ หอมส� ำ หรั บ สาวเซ็ ก ซี่ ตัวแม่ที่มีความแข็งแกร่งและขี้เล่นแฝงอยู่ ในคนเดียวกัน

Don’t

ในวันทีอ่ ากาศร้อน อย่าเผลอประโคมน�ำ้ หอม หนักมือทัว่ เรือนร่าง หากไม่อยากให้กลิน่ หอม กลายเป็นกลิน่ ฉุน จนคนข้างๆ แทบเป็นลมล่ะ


Beauty Tip

Flush Cheeks อยากมีพวงแก้มดูสวยละมุนชวนฝันท�ำยังไง

W+ ขอบอกว่าไม่ยากเลย เพียงท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ แก้มสีนุ่มชวนฝันก็จะปรากฏ ขอแนะให้ ใ ช้ บ ลั ช ออนเนื้ อ ครี ม แตะแต้ ม อย่ า งเบามื อ บนพวงแก้ ม (ใช้ ป ลาย นิ้ ว นางและนิ้ ว กลางเพื่ อ ความ เบามื อ ดี ที่ สุ ด ) ค่ อ ยๆ แต้ ม ที ล ะ นิ ด จ น สี ข อ ง บ ลั ช อ อ น ก ลื น ไ ป กั บ ผิ ว ร า ว เ ป ็ น เ นื้ อ เดี ย วกั น จากนั้ น ใช้ แ ปรงแตะ บ ลั ช อ อ น เ นื้ อ ฝุ ่ น ที่ มี เ ฉ ด สี อ ่ อ น ก ว ่ า บ ลั ช อ อ น เ นื้ อ ค รี ม ที่ ใ ช ้ ไ ป ใ น ตอนแรกเล็ ก น้ อ ยปั ด ไล้ บ นพวงแก้ ม ถ้าอยากให้พวงแก้มดูอ่อนหวานน่ารัก ใช้วิธีการ วนไล้บนพวงแก้มเป็นวงกลม แต่ถ้าหากอยากได้ลุคโฉบเฉี่ยวแนะให้ปัดเฉียง ไปตามแนวกระดูกโหนกแก้ม วิธีนี้จะช่วยพรางใบหน้าให้ดูเรียวเพรียวสวยขึ้น ถ้าคุณอยากให้ใบหน้าดูอาบไล้ไปด้วยแสงอาทิตย์สีทองลองใช้ปลายแปรงแต่ง หน้าแตะบรอนเซอร์ชิมเมอร์สีทองเล็กน้อยและปัดไล้ให้ทั่วใบหน้า เท่านี้ใบหน้า ของคุณก็จะดูอุ่น ละมุน น่าหอมแก้มแล้วละ

"ผิวบอบบาง ใช้อะไรก็แพ้ ?"

HOT LIST ขวดเด็ดประจ�ำเดือนมิถุนายน THIS MONTH L’oeréal White Perfect Laser Anti-Spot Derm White Essence ขนาด 30 ml. ราคา 649 บาท ด้วยนวัตกรรม DermWhite Technology มาในรูปแบบของเอสเซนส์ ที่ผสาน Actyl-C ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่า วิตามิน CG ถึง 2 เท่า และ Adenosine เข้ า จั ด การปั ญ หาจุ ด ด่ า งด� ำ ทั้ ง 3 มิ ติ อย่างได้ผล ช่วยให้คุณเผยผิวกระจ่างใส ไร้จุดด่างด�ำอย่างมั่นใจในทุกวัน

รีพลีโอ 2-in-1 for sensitive skin

2 ครีมบ�ำรุงผิว สูตรอ่อนโยนพิเศษ ส�ำหรับผิวบอบบำง ปรำศจำกสี , น�้ ำ หอม, แอลกอฮอล์ , PARABEN, และไม่ อุ ด ตั น ผิ ว อ่ อ นโยนแม้ แต่ ผิ ว ที่ ติ ด สเตี ย รอยด์ แพ้ครีม โรคผิวหนังต่ำงๆ เช่น sebderm, rosacea

STEP 1 REPAIR

Repair cream ลดเลือนรอยแดง รอยด�ำ ส�ำหรับผิวทีร่ ะคำยเคืองง่ำย เพือ่ ผิวแลดู กระจ่ำงใสขึ้น ด้วย Allantoin, chamomile & green tea extract และ CoQ10

STEP 2 PROTECT

ให้ ‘ผม’ เปลีย่ นคุณใหม่

เพียงคุณซือ้ ผลิตภัณฑ์ เลอซาซ่า และถ่ายรูปคูก่ บั ผลิตภัณฑ์ พร้อมเขียนเรื่องราวว่า อยากเปลี่ยนทรงผมกับ Hair Expert ของเราท่านไหน ซึง่ มี โทนี่ รากแก่น และซองจุน ยุน และต้อม สุรชั ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเลอซาซ่าได้ เพื่อชิงรางวัลรวม 3 แสนบาท เพิม่ เติมคลิก www.lesashathailand.com

Moisturizer เนื้อบำงเบำ ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้นอย่ำงเป็นธรรมชำติ ชะลอกำร เกิ ด ริ้ ว รอยก่ อ นวั ย ด้ ว ยส่ ว นผสมของ Matrixyl, CeramideIII, Hyarulonic acid และ Jojoba oil

ติดตำมรำยละเอียดโปรโมชั่น www.facebook.com/repleoskincare www.repleoskincare.com วำงจ�ำหน่ำยที่

W+FREE MAG. 15


+ scoop Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

เช็กกระแสตัวแม่แห่งวงการบล็อกเกอร์ บิ้วตี้และบล็อกเกอร์แฟชั่นทั้งไทยและ ต่างประเทศ กลุ่มแก๊งเหล่านี้คือ แม่เหล็กชั้นดีที่จะสร้างกระแสให้กับ วงการและสร้างยอดขายให้กับสินค้า ถ้าคุณอยากกระโดดเข้าร่วมเป็นหนึ่ง ในบล็อกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยเรา คัดสรรสุดยอดบล็อกเกอร์เจ๋งๆ จากสองสาขาให้สาวๆ ได้ดูเป็นไอเดีย “ในอนาคตการสื่อสารภายใน องค์กรจะใช้ Blog เป็นเครื่องมือ สื่อสารที่ส�ำคัญ” บิล เกตต์กล่าว

The Most

Fabulous Beauty &

Weblog ถือก�ำเนิดขึน้ เมือ่ ปี 1997 โดยผูท้ คี่ ดิ ชือ่ นีค้ อื Jorn Barger ความพิเศษของบล็อก ทีแ่ ตกต่างจากเว็บไซต์คอื สามารถเป็นอะไรได้หลากหลาย จะเป็นไดอารีส่ ว่ นตัว แหล่งรวมข่าวสารข้อมูล แหล่งรวมลิงค์ และยังง่ายต่อการใช้งาน ไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้ เทคโนโลยีมากนัก ในเมือ่ บล็อกเกอร์เป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงง่ายทัง้ ผูใ้ ช้และผูอ้ า่ น ท�ำให้ทกุ คนมีชอ่ งทาง สือ่ สารของตัวเอง ใครทีอ่ ยากโชว์ของ อวดความสามารถก็แค่สร้างบล็อก ของตัวเองขึน้ มาและลงมือท�ำ ไม่วา่ จะเป็นการแต่งหน้าหรือแต่งตัว เมือ่ ผูใ้ ช้จริง เป็นผูแ้ นะน�ำ ก็เหมือนกับการใช้ดบี อกต่อ ใครทีม่ สี ไตล์ทเี่ ด่นชัด ให้คำ� แนะน�ำ ทีใ่ ช้ได้จริง คนติดตามก็ยงิ่ เยอะ ยุคของตัวแม่บวิ ตีค้ วีนและแฟชัน่ ควีนบน โลกอินเตอร์เน็ตจึงได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ แบรนด์ตา่ งๆ เริม่ พึง่ พาบล็อกเกอร์ หรือใช้ศกึ ษาพฤติกรรม การตลาดกันเลยทีเดียว บล็อกเกอร์บางคนที่มี คนติดตามมากๆ แค่พดู ถึงสินค้าชิน้ นัน้ ไม่เกิน 1 วัน คนก็จะ แห่ไปซือ้ ของตามกันเป็นแถว ถ้าพูดถึงวงการบิวตีต้ วั แม่ ทีเ่ ปิดตลาดบ้านเราต้องยกให้เว็บ Jeban ไม่วา่ เธอจะ แต่งหน้าแบบไหน ใช้เครือ่ งส�ำอางอะไร ทุกอย่างกลายเป็น กระแสไปหมด จนกระทัง่ ถึงยุคการรีววิ ผ่านคลิป ตัวแม่ แห่งวงการคือ โมเมพาเพลิน ที่รีวิวการแต่งหน้าลงคลิป พร้อมยอดวิวหลักล้าน ทุกวันนีก้ ระแสบล็อกเกอร์กย็ งั ไม่ตกและดูทา่ ว่าจะพลิกแพลงสร้างรายได้ให้กบั บล็อกเกอร์ได้หลายทาง เจ้าของผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์กเ็ ลือกทีจ่ ะใช้บล็อกเกอร์ในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ลูกค้ามากกว่าทีจ่ ะใช้ดาราค่าตัวหลักล้าน ต้องเรียกว่าเป็นเรือ่ งดีทใี่ ครๆ ก็ลกุ ขึน้ มาสร้างบล็อก ท�ำให้ผเู้ สพอย่างเราๆ มีทางเลือกมากขึน้ และยังได้เสพข้อมูลทีห่ ลากหลายมากขึน้ ฉบับนีเ้ ราจะพาคุณเข้าไปยังโลกของบิวตีบ้ ล็อกเกอร์ทงั้ จากฝัง่ บ้านเราเอง และพาไปส่องเคล็บลับความงาม จากกูรบู วิ ตีป้ ระเทศอืน่ ๆ รวมไปถึงแฟชัน่ บล็อกเกอร์ทแี่ ม้บา้ นเราจะไม่บมู มากเท่ากับบิวตีบ้ ล็อกเกอร์ แต่ก็ ควรจะเสพอย่างยิง่ เพราะไอเดียการน�ำเสนอข้อมูลและสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนขัน้ เทพกันทัง้ นัน้

Say Hi! Beauty Blogger เอิ๊ก-พีรญา ป้อมอาษา www.erk-erk.com

16 W+FREE MAG.


Fashion Blogger บิวตีบ้ ล็อกเกอร์ทเี่ คยได้รบั เลือกให้ไปเป็น 1 ใน 7 Beauty Blogger ความงามจาก 7 ประเทศ หากคุณเป็นสาวทีช่ อบเรือ่ ง ความงามแบบ 360 องศา และอยากสวยจากภายในสูภ่ ายนอก บิวตีบ้ ล็อกเกอร์คนนีต้ อบโจทย์สาวๆ ได้อย่างแน่นอน “เริม่ เขียนบล็อกตัง้ แต่ปี 2009 มันเริม่ จากทีเ่ ราเขียนไดอารี่ ออนไลน์มาก่อนที่ Story thai เขียนไดอารีม่ า 6 ปี ตอนนีก้ เ็ ขียนแต่ เรือ่ งตัวเองแต่ละวันท�ำอะไรบ้าง พอเริม่ โตขึน้ เริม่ สนใจสิง่ รอบตัว มากขึน้ สนใจเรือ่ งความสวยความงาม เห็นเพือ่ นทีม่ หา’ลัยแต่ง หน้าสวย เขาก็แนะน�ำให้รจ้ ู กั กับเว็บ Jeban.com จากนัน้ ก็เข้าไป ดู เข้าไปโพสต์ เราก็เห็นคนทีเ่ ขาเขียนแล้วโพสต์คล้ายๆ เรา แต่เขาไม่ได้เขียนเรื่องชีวิตประจ�ำวันเหมือนเรา เขาเขียนเกีย่ วกับเรือ่ งความงาม เราก็เลยไป เขียนตามเขา ก่อนหน้านีแ้ ต่งหน้าไม่เป็น เลยและไม่คดิ ว่าชาตินจี้ ะแต่งได้ดว้ ย คือ เราไม่ได้เก่งศิลปะ ไม่รจู้ ะตวัดเส้นยังไง รองพืน้ ก็ลงไม่เป็น สิง่ แรกทีเ่ อิก๊ หัดคือ อายไลเนอร์ เพิง่ จะมาแต่งหน้าเป็น เต็มขัน้ ก็ตอนเรียนปี 3” “เอิก๊ เริม่ โพสต์เกีย่ วกับอุปกรณ์ แต่งผมก่อน เริ่มจากความงามเบสิก ทีเ่ รารู้ ท�ำผม ติดเล็บปลอม แล้วค่อยๆ แชร์พวกเครือ่ งส�ำอาง แร่ธาตุ Mineral Makeup เพราะเอิก๊ เป็นคนมีปญ ั หาสิวมาตัง้ แต่เด็ก เครือ่ งส�ำอางแร่ธาตุจะปลอดภัยกับหน้าเราและทีส่ ำ� คัญราคาถูก ช่วงนัน้ เลยเป็นเจ้าแม่ดา้ น Mineral Makeup ประมาณ 1 ปีหลัง จากเริม่ ท�ำบล็อกก็เริม่ มีคนติดต่อมา จากงานอดิเรกก็กลายเป็น อาชีพเสริม และก็กลายเป็นอาชีพอิสระตอนนีก้ ็ 6 ปีแล้ว” “ช่วงแรกๆ เคยโดนเบีย้ วค่าจ้าง บางครัง้ ก็โดนคอมเมนต์ เพราะเราเขียนไปตามจริงแต่ลูกค้าไม่โอเค หลังจากนั้นเลย สร้างจุดยืน ถ้าคุณจะให้เรารีววิ ต้องรับข้อดีขอ้ เสียของเราให้ได้ หลังจากนัน้ เราก็รวี วิ ตามจริงเลย จะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องจ้าง ทุกวันนี้เราเคยชอบแชร์อะไรก็แชร์ ไม่ใช่ทุกสินค้าที่ได้ตังค์ บอกเลยว่าบล็อกของเราแค่ 10-20% เท่านัน้ ทีม่ าจากสปอนเซอร์ นอกนัน้ คือเขาส่งของมาให้ลอง เราก็เป็นคนเลือกเองว่าจะเล่น ชิน้ ไหน เราแนะน�ำตามจริง”

“ตอนนี้ บ ล็ อ กเกอร์ ห น้ า ใหม่ เ ยอะ เอิก๊ มองว่าเป็นสีสนั ของวงการบิวตีบ้ ล็อกเกอร์ เพราะไม่มีใครสามารถมาเปรียบเทียบกันได้ สไตล์มนั ไม่สามารถซ้อนทับกันได้ บางคนเด่น จุดนีห้ รือไม่กข็ นึ้ อยูก่ บั สินค้าด้วย เช่น สินค้าทาร์เก็ต แบบนี้ ก็ตอ้ งเป็นบล็อกเกอร์คนนีเ้ ท่านัน้ ” “บล็อกเอิ๊กจะหนักไปทางคอนเทนต์ เน้ น ไปทางความสมั ย ใหม่ ข องนวั ต กรรม ความงาม ศัลยกรรมขั้นสูง เวลาเขียนอะไร เอิ๊กจะโฟกัสตั้งแต่หน้าเละจนมาหน้าดี และ ไล่จากของบ้านๆ จนมาของราคาแพง และก็ ความงามตัง้ แต่หวั จดเท้า เรือ่ งผิวขัน้ พืน้ ฐาน เพราะเอิ๊ ก สนิ ท กั บ หมอผิ ว หนั ง คื อ ข้ อ มู ล เหล่านีม้ นั ช่วยเหลือคนได้ เราไม่ได้เขียนเชียร์ ให้ใครมาท�ำหน้า เอิ๊กมีความหลากหลาย ในตัว สามารถเป็นที่ปรึกษาของผู้หญิงได้ ทุกเรือ่ ง และก็จะแทรกธรรมะประจ�ำวันในชีวติ Positive Thinking เหล่านีน้ า่ จะบอกความเป็น ตัวตนของเอิก๊ ได้ชดั ทีส่ ดุ ” “ถ้าจะท�ำบล็อกคุณต้องชัดเจนว่าจะไป ทิศทางไหน ท�ำเรื่องที่คุณชอบเฉพาะด้าน และท�ำอย่างต่อเนือ่ ง อย่างคอนเซ็ปต์ของเอิก๊ คือ บิวตี้รอบด้าน ต้องตกแต่งความงามทั้ง ภายในและภายนอก เอิก๊ เลยว่าส�ำคัญสุดอยูท่ ี่ ความคิด ความเชือ่ ต่อตนเอง เราจะนับถือความ เป็นธรรมชาติของเราได้ทกุ เวลา” “ใช้ บ ล็ อ กให้ เ กิ ด ประโยชน์ ที่ สุ ด คื อ คุณต้องรูจ้ กั ตัวคุณเอง รูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับตัวเองก่อน ผิวแบบไหน หุ่นยังไง สภาพผมแบบไหน พอเรารูจ้ กั ตัวเอง ก็จะเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะกับตัวเอง ตัดทางเลือกได้งา่ ยมาก เช่น บล็อกเกอร์คนนี้ ผิวขาว แต่คณ ุ ผิวสีแทน จะมาทาปากสีเดียวกัน ไม่ได้ พอเราเลือกเป็นเราก็จะเสพแต่สงิ่ ทีเ่ ป็น ประโยชน์ตอ่ ตัวเอง”

Must-Follow Beauty Bloggers

คลิกเข้าบล็อกของพวกเธอแล้วเตรียมจดเทคนิคเริด่ ๆ ของเหล่า บิวตีบ้ ล็อกเกอร์แถวหน้าจากทัว่ ทุกมุมโลกกันได้เลย

1. Michelle Phan : http://michellephan.com/ เมคอัพอาร์ติสท์ผู้โด่งดังในวงการอินเตอร์เน็ต เป็นสาว เวียดนามทีไ่ ปเกิดและเติบโตทีอ่ เมริกา เธอเป็นทีร่ จู้ กั และ โด่งดังจากคลิปสอนแต่งหน้าทีบ่ อกขัน้ ตอนได้ละเอียดยิบ เรียกว่าแต่งหน้าไม่เป็นไม่ใช่ปญ ั หาอีกต่อไป จากนัน้ ก็เริม่ เผย แพร่คลิปการแต่งหน้าทีห่ ลากหลาย อาทิ แต่งหน้าสไตล์คนดัง แต่งหน้าตามเทศกาล แต่งหน้าปกปิดจุดบกพร่อง กลายเป็น แรงบันดาลใจให้สาวๆ ทั่วโลกลุกขึ้นมาจับแปรงวาดลวดลายบนใบหน้าบ้าง และตอนนีเ้ ธอก็มแี บรนด์เครือ่ งส�ำอางของตัวเองชือ่ ว่า em michelle phan

2. Elle Fowler : http://www.youtube.com/AllThatGlitters21/ สาวๆ ถูกใจตรงทีเ่ ธอชอบอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ งานถนัด ของเธอคือการแต่งหน้าสีสนั จัดเหมาะกับสาววัยทีนขึน้ ไป นอกจากเธอจะเป็นเจ้าแม่บวิ ตีแ้ ล้ว (ตามไปดูบล็อกของเธอ www.dreaminginblush.com) เธอยังสนใจเรือ่ งการแต่งบ้าน และไลฟ์สไตล์ดว้ ย (อีกหนึง่ บล็อก www.iheartyoucoffee. com)

3. Pony : https://www.facebook.com/ponysbeautydiary ‘พั ก ฮเยมิ น หรื อ โพนี่ ’ เมกอั พ อาร์ ติ ส ท์ แ ละบิ ว ตี้ บล็อกเกอร์แดนกิมจิ เธอคนนีแ้ พรวพราวไปด้วยเทคนิค การแต่งหน้าทีส่ นุก เข้าใจง่าย เลยกลายเป็นบิวตีบ้ ล็อกเกอร์ ทีฮ่ อตทีส่ ดุ ในเกาหลีเวลานี้ สาวไทยต้องรูจ้ กั เธอแน่ๆ เพราะ มีผลงานหนังสือทีแ่ ปลเป็นไทยหลายเล่ม ได้แก่ Pony’s Secret Makeup Book (เสกปุบ๊ สวยปับ๊ สไตล์เกาหลี) และ Pony’s Special Makeup Book (แต่งสไตล์ทใี่ ช่) และล่าสุด ‘เสกสวย อินเทรนด์ Celeb Style’

“เอิ๊กชอบ Beautyqq เขาเป็นชาวจีนอายุ 40 ปีแล้ว แต่ยังสวยอยู่ ชอบเรื่องความงาม 360 องศาของเขา ชอบที่เขาน�ำของง่ายๆ มาประยุกต์ใช้ เขารวยมากแต่น�ำเสนอตั้งแต่ของราคาถูก และเธอยังเป็นแนว Positive Thinking อีกคนคือ Michelle Phan คนนี้เอิ๊กชอบเรื่องที่เขารักครอบครัว เขารักแม่มากเหมือนเอิ๊ก เราก็จะชอบคนที่คล้ายๆ เรา หรือเราอยากจะเป็นเหมือนเขา ดูบล็อกเขาแล้วมีความสุข เขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้เราได้”

l บล็อกเกอร์ ในดวงใจ l

W+FREE MAG. 17


Must-Follow

Fashion Bloggers

แฟชัน่ จะสนุกและมีสสี นั ต้องมีคนหลากสไตล์มาประชันความเก๋าและเก๋ในการหยิบ จับของใกล้ตวั มามิกซ์แอนด์แมตช์ให้กลายเป็นสไตล์ของตัวเอง ต่างประเทศมีแฟชัน่ บล็อกเกอร์ตวั แม่หลายคนทีเ่ ป็นเสมือนเข็มทิศให้กบั สาวๆ ในการแต่งตัวเลยก็วา่ ได้ ทีบ่ า้ นเราเองแม้จะยังไม่บมู เท่าต่างประเทศแต่กม็ คี นทีเ่ ข้าตาและน่าติดตามเช่นกัน

1. พลอย-ชวพร เลาหพงษ์ชนะ : http://poboxstyle.blogspot.com ด้วยความทีเ่ ป็นคนหลงรักแฟชัน่ และยังเป็นเจ้าของแบรนด์ P’s Material เสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับ การได้เข้ามาเสพเรือ่ งราวแฟชัน่ ของเธอคนนีจ้ ะได้รบั กระแสความเปรีย้ วและซูเปอร์เทรน ดีไ้ ปพร้อมๆ กัน

2. นี-ชาลิสา วีรวรรณ : www.tasteofnowhere.com กูรแู ฟชัน่ ผูค้ ร�ำ่ หวอดในวงการมานาน เธอเป็นอดีตดีไซเนอร์แบรนด์ Moong-Doo และ Personal Stylist ของสยามพารากอนและดิ เอ็มโพเรียม ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง บ.ก.แฟชัน่ นิตยสารโว้ก ประเทศไทย รับประกันความฮิตติดเทรนด์แบบชิดขอบรันเวย์จากทุกมุมโลก

3. อุ้ง-กมลนาถ องค์วรรณดี : http://vanillawalk.org อายุไม่ใช่อปุ สรรคในโลกแฟชัน่ เธอเริม่ ท�ำบล็อกตัง้ แต่อยู่ ม.ปลาย บอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ธอสนใจ หนึง่ ในนัน้ คือ แฟชัน่ ตอนนีเ้ ธอเป็นนักออกแบบลายผ้าทีเ่ คยมีผลงานกับแบรนด์ไทย อาทิ Senada, Disaya, Asava หรือ Something Boudoir บล็อกของเธอจะอบอวลไปด้วยกลิน่ อายของความเป็นมินมิ ลั เจือความหวานนิดๆ ใครชอบสไตล์นคี้ ลิกเลย

Eleonora Carisi บล็อกเกอร์ชาวอิตาเลียน แนวเธอชัดเจนว่าเป็น Feminine Chic เป็นเจ้าของบล็อก Joujouvilleroy.com และยังรับหน้าทีเ่ ป็นบล็อกเกอร์ให้กบั Grazia Italia Tina Lueng บล็อกเกอร์และสไตลิสต์ชาวฮ่องกง เจ้าของบล็อก tinaloves ด้วยใบหน้า สวยเก๋ ผมทรงเปรีย้ ว เมือ่ เธอสวมใส่เสือ้ ผ้าชุดไหนก็มกั จะท�ำให้ลคุ ของเธอดูเก๋ เท่ มีสไตล์ จนสาวๆ อยากจะแต่งตาม http://www.tinaloves.com/ Cailli & Sam Beckerman อดีตดีไซเนอร์ฝาแฝดชาวแคนาดา แม้จะเป็น ฝาแฝดแต่พวกเธอไม่ได้ถอดแบบการแต่งตัวกันสักนิด พวกเธอยึดอารมณ์ใน แต่ละวันเป็นโจทย์แล้วค่อยใช้เสือ้ ผ้าแก้สมการ การแต่งตัวของพวกเธอบอกว่าเป็น Funky Cool with Hip Hop Twist ตามไปดูพวกเธอ http://beckermanbiteplate. blogspot.com/ Susie Bubble หรือ Susanna Lau สาวชาวจีน สัญชาติองั กฤษ สร้างเว็บบล็อก Stylebubble.co.uk ในปี 2006 เธอโดดเด่นด้วยสไตล์การแต่งตัวทีผ่ สานศิลปะและแฟชัน่ เข้าด้วยกัน สิง่ ทีท่ ำ� ให้คนหลงใหลและเฝ้าติดตามเธอก็คอื การได้ดสู ไตล์การแต่งตัวของ Susie เธอกล้าทีจ่ ะแต่ง กล้าทีจ่ ะแหวกและแตกต่าง ด้วยความต่างท�ำให้เธอเป็นทีพ่ ดู ถึง ในวงการแฟชัน่ ในเวลารวดเร็ว อัพเดทแฟชัน่ ของเธอได้ที่ http://www.stylebubble.co.uk/

18 W+FREE MAG.


she +

Text : Enya / Photo : Pitchayuth

ภาวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเดินทางในคราบของ

สาวมั่น หน้าตาสวยเก๋ ที่เริ่มต้นชีวิต First Jobber ด้วยการสานต่อ ธุรกิจของทางบ้าน นั่นคือ บริษัท P&R n’ Associate ท�ำให้ น�้ำหวานภาวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา กลายเป็นผู้หญิงเก่งเกินวัย ด้วยความ ที่ต้องมีความรับผิดชอบมาก น�้ำหวานจึงกลายเป็นสาวที่มีความ คิดอ่านเป็นผู้ ใหญ่ แต่ในอีกภาคของชีวิต เธอก็เป็นนักเดินทางตัวยง หากมีวันว่างเมื่อไหร่เธอจะรีบเคลียร์คิวเพื่อไปเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจ ให้ชีวิตทันที

พีอาร์สาวเก่ง

สาวเก่งในมุมมองของน�้ำหวาน

คงเป็นคนทีร่ จู้ ดุ มุง่ หมายในชีวติ ว่าตัวเองต้องการอะไร จะไปทางใด จะเน้นหนักไปทางไหน ซึ่ ง ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ วั ย และช่ ว งเวลาขณะนั้ น หวานมองว่ า ยั ง มี ผู ้ ห ญิ ง จ� ำ นวนมากที่ พ อ ท�ำงานหนักๆ แล้วทุกอย่างในชีวิตดูยุ่งเหยิงไปหมด หมายความว่า พองานดีแต่เรื่องอื่น กลับแย่ เช่น เรื่องเพื่อน แฟน สุขภาพร่างกาย แต่ถ้าคุณสามารถบาลานซ์ทุกอย่างให้ ออกมาดีได้ นั่นแหละ คือ สาวเก่ง

งานพีอาร์สอนให้รู้จักโลกและผู้คน

หวานเป็นคนชอบเจอผู้คน การได้พบเจอผู้คนสอนให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง หวานว่าอาชีพ P.R. มีความท้าทายอยู่ในนั้น มันเป็นงานที่ละเอียดมาก ต้องใช้ความคิด ค่อนข้างเยอะ หลายคนอาจมองว่าแค่แต่งตัวสวยๆ ไปนั่งพูดคุยกับผู้คน แต่จริงๆ มีอะไรเยอะกว่านั้น ต้องมีความใส่ใจ ลงรายละเอียดกับมันจริงๆ ก็จะรู้สึกว่าสนุกและ มีอะไรใหม่ๆ ให้ท�ำทุกวัน ท�ำให้หวานเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้น

ใช้แฟชั่นสื่อตัวตน

การแต่งตัวของหวานค�ำนึงตามอารมณ์ค่ะ คาแร็กเตอร์จะดูค่อนข้างเปรี้ยวๆ จึงชอบใส่เสื้อผ้าสีด�ำๆ หรือไม่ก็สีจัดๆ แต่บางวันก็ใส่เป็นเดรสแบบเอลิแกนท์ หรือไม่ก็ใส่เลคกิ้ง ยีนส์ลุยๆ หวานจะไม่กะเกณฑ์ตัวเองว่าเป็นคนแนวไหน แนวนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็จะซ่อนความเปรี้ยวๆ แรงๆ อยู่นิดๆ เพื่อบ่งบอกตัวตนของเรา

เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากการเดินทาง

เวลาว่างหวานจะชอบท่องเที่ยวเดินทาง จะพยายามเดินทาง ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพราะรู้สึกว่าการได้ไปที่ต่างๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ มันท�ำให้หวาน ค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นนักเดินทาง

I judge a book by its cover. นิสยั ของหวานอย่างหนึง่ คือ หวานชอบซือ้ หนังสือจากปก เวลาเห็นหนังสือทีป่ กสวยๆ และสะดุดตาจะอดใจซือ้ ไม่ได้ แม้จะมีคนเคยพูดว่า “อย่าตัดสินหนังสือแค่หน้าปก (Don’t judge a book by its cover)” ก็ ต าม แต่สำ�หรับหวาน ทุกเล่มที่หวานเลือกซื้อจากปก หวาน ก็ชอบทุกครั้ง พอเราเห็นว่ามันใช่มันก็จะใช่ เป็นเช่นนั้น

W+FREE MAG. 19


+ she Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

จิลมิกา เฉลิมสุข dare to be

Different Beauty ท้าให้สวย

ฟ้า-จิลมิกา เฉลิมสุข Managing Director เจ้าของแบรนด์ Jill Mika บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์น้องใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่สินค้าทุกชิ้นที่น�ำเข้าล้วนมีรางวัล Comme (กอมเม่) จากประเทศญีป่ นุ่ การันตี ไม่นา่ เชือ่ ว่า แค่ตอ้ งการแนะน�ำ สิ่งดีๆ ที่ได้ทดลองกับตัวเองมาแบ่งปันให้สาวๆ ได้ลองใช้ ก็กลายเป็นธุรกิจได้แล้ว

‘ใช้ ชอบ บอกต่อ’ จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

ฟ้าเป็นคนเลือกเยอะมาก ทุกอย่างที่เลือกมาต้องดีจริง ต้องเพอร์เฟ็กต์ เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ ของแบรนด์ Jill Mika ค่ะ ตอนที่เริ่มต้นธุรกิจ ฟ้าเพิ่งเรียนจบด้านมาร์เก็ตติ้ง และท�ำงานอยู่ที่ บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ เราชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้ว ชอบดูบล็อก อัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็มองหาผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยให้ขนตาไม่ตก เพราะเป็นคนมีปญ ั หากับขนตามาก จนไป เจอแบรนด์ Fairydrop ของญีป่ นุ่ ก็ลองดูปรากฏว่ามันดีมาก จนเราคิดว่าท�ำไมของดีๆ แบบนีไ้ ม่มขี ายทีเ่ มืองไทย เลยคิดว่าจะน�ำเข้ามาขาย บอกคุณแม่วา่ จะไม่ทำ� งาน ประจ�ำแล้วนะ จะท�ำธุรกิจ คุณแม่ก็ไม่เชียร์ เพื่อนก็ไม่สนับสนุน แต่เราเชื่อว่า ของที่เราเลือกมาดีจริง มั่นใจว่าถ้าของดีคนต้องชอบ ก็ตัดสินใจท�ำเลยค่ะ

เปิดตลาดด้วยการ ‘ท้าพิสูจน์’

เริ่มแรกท�ำการตลาดออนไลน์ด้วยการท้าพิสูจน์ เรามั่นใจว่าของเราดีจริง พอให้คนลองใช้ ให้บล็อกเกอร์ลองใช้ ฟีดแบ็กดีมาก หลังจากนั้นฟ้าเริ่มมองหา สินค้าตัวอืน่ ๆ เข้ามา เริม่ จาก Candy doll แบรนด์นจี้ ะเด่นเรือ่ งแป้งและเบส ฟ้ามี เกณฑ์ว่าสินค้าทุกตัวที่เลือกเข้ามาในแบรนด์ Jill Mika จะต้องได้รางวัล Comme จากญีป่ นุ่ เพราะเป็นรางวัลทีไ่ ด้ยากมาก ทีญ ่ ปี่ นุ่ มีเครือ่ งส�ำอางหลายพันแบรนด์ สินค้าของ Jill Mika ทุกชิน้ จึงได้รบั การการันตีมาจริงๆ ฟ้าเชือ่ ว่าเราไม่จำ� เป็นต้องใช้ แบรนด์เดียว มาสคาร่าแบรนด์นเี้ ก่ง รองพืน้ แบรนด์นดี้ ี ท�ำให้เราต้องค้นหาสิง่ ทีด่ ี ที่สุดมาให้คนไทยได้ใช้ ตอนนี้ Jill Mika น�ำเข้ามาทั้งหมด 10 แบรนด์แล้วค่ะ

ชีวิตติดสี (สัน)

ชอบเครื่องส�ำอางตั้งแต่จ�ำความได้ ชอบไปรื้อเครื่องส�ำอางของคุณแม่มา ละเลงหน้า โตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มสังเกตว่าเป็นคนตาไม่เท่ากัน พยายามศึกษาว่า ท�ำยังไงให้ตาดูเท่ากัน ไปโรงเรียนแต่งหน้าไม่ได้กแ็ อบปัดแก้มเพราะกลัวหน้าซีด ผิวฟ้าออกเหลือง เพือ่ นชอบล้อว่าเป็นดีซ่าน (หัวเราะ) พอเริม่ แต่งหน้าได้กศ็ กึ ษา มาตลอด เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุด เวลาไปญี่ปุ่นทีหอบกลับมาแบบบ้าคลั่ง เริ่มสนใจ เรื่องการดูแลผิวและเทรนด์ญี่ปุ่นเขาเน้นความอ่อนโยน ส่วนผสมจากธรรมชาติ อยู่แล้ว เราก็ยิ่งมั่นใจเครื่องส�ำอางของญี่ปุ่น เครื่องส�ำอางจะซื้อเยอะเพราะ ชอบเล่นสี ไม่เน้นแบรนด์ไหนเป็นพิเศษ เชื่อว่าแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นของตัวเอง สไตล์ฟ้าค่อนข้างชัด จะชอบอะไรหวานๆ ต่อให้เป็นสาวเปรีย้ วก็ต้องมีหวานนิดๆ ฟ้าเลยไม่ได้หวานจ๋า จะหวานและโมเดิร์น

สาวติดดิน

คนจะมองว่าฟ้าติดหรูหรือเปล่า ปาร์ตี้เกิร์ลแน่เลย จริงๆ ฟ้าชอบอยู่กับ ตัวเอง เป็นคนง่ายๆ ติดดิน ชิลล์มาก เวลาไปเที่ยวกระเป๋าเสื้อผ้าฟ้าใบเล็กมาก ไม่ต้องขนอะไรไปเยอะ เราแต่งตัวง่ายๆ อยู่แล้ว ชอบตามแฟชั่นนะ แต่ก็มีสไตล์ ของตัวเองคือ Chic และ Classic เวลาว่างจะชอบหาของอร่อยกิน ออกก�ำลังกาย เล่ น เทนนิ ส เล่ น Ariel Hoop ถ้ า ช่ ว งไหนท� ำ งานเยอะนอนไม่ พ อจะกิ น อาหารเสริมค่ะ

20 W+FREE MAG.


เป็นผู้หญิงบ้าพลัง ทำ�งาน หลายอย่างพร้อมกันเวิร์กแน่เหรอ?

รู ้ ห รือ ไม่ ว ่ า สมองของคนเราไม่ ไ ด้ รองรั บ การท� ำ งานหลายอย่ า ง พร้ อ มกั น มากสุ ด ก็ แ ค่ 2 อย่ า ง หากมากกว่านี้ ความแม่นย�ำก็จะ ลดลงเรื่อยๆ ยิ่งในยุคปัจจุบันเรา สามารถท�ำงานที่ไหนก็ได้เวลาไหน ก็ได้แค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต พฤติกรรมของคนเราจึงเปลี่ยนไป โดยไม่รู้ตัว นั่นคือ การพยายาม เสพข้อมูลให้ได้มากที่สุดในเวลาที่มีจ�ำกัด ดูง่ายๆ ในจอคอมพิวเตอร์ คุณเปิดโปรแกรมพร้อมกันกีโ่ ปรแกรม? มีงานวิจยั ส�ำรวจว่า เวลาครึง่ ชัว่ โมง เราเปิดหน้าต่างสลับไปมาเฉลี่ย 36 ครั้ง เท่ากับว่าเรามีสมาธิต่องานหนึ่ง ไม่ถงึ 2 นาที ผลทีต่ ามมาคือ สมองจะเริม่ เสียความสามารถในการจัดการ ข้อมูลทีไ่ ม่สมั พันธ์กนั ออกไป เกิดการตัดสินใจผิดพลาด นึกข้อมูลทีต่ อ้ งการ ออกมาใช้ไม่ออก กลายเป็นคนจับจด สมาธิสั้น เพราะสมองติดนิสัย ต้องการเปลี่ยนไปจัดการข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเสมอ ใครสังเกตตัวเองแล้ว รูส้ กึ ว่าอาการดังกล่าวเริม่ ปรากฏ อย่าเพิง่ กลัวไปเรามีทางออกให้ เริม่ จาก 1. จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน ท�ำพร้อมๆ กัน เช่น จัดการงานเอกสารให้ เสร็จก่อนแล้วค่อยเช็กอีเมล์ จากนั้นช่วงบ่ายค่อยหาข้อมูลท�ำพรีเซ็นเตชั่น 2. หักดิบเก็บโทรศัพท์ไว้ไกลตัว ยิง่ คนทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็นต้องติดต่องาน กับใคร ปิดเสียง และวางไว้ในลิ้นชักเถอะ 3. หากิจกรรมผ่อนคลายตัวเองระหว่างท�ำงาน หากรูส้ กึ ว่าเริม่ จะหมด สมาธิ แต่ตอ้ งเป็นกิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วกับเทคโนโลยี การเล่นเฟสบุค๊ คัน่ เวลา ไม่ใช่ทางออกทีถ่ กู ต้อง แนะน�ำให้ลกุ เดินยืดเส้นยืดสาย หยิบหนังสือพิมพ์ มาอ่าน หรือเดินไปชงกาแฟกิน 4. ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ระหว่างวัน เช่น ฉันจะตอบอีเมล์ 30 นาที พอ ครบก�ำหนดเวลาก็ให้รางวัลตัวเองสัก 5 นาที แล้วค่อยกลับมาท�ำงานต่อ การตั้งเป้าหมายเล็กๆ และสามารถท�ำส�ำเร็จจะช่วยเพิ่มความรู้สึกภูมิใจ ในตัวเองได้ไม่น้อยเลยละ

woman’s brain+ Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

Smart Woman ตัวจริง

ต้องรู้จักจัดระบบ

การท�ำงานหนักไม่ได้ช่วยให้คุณประสบความส� ำเร็จในหน้าที่การงาน หรอกนะ ยิ่งคุณดูยุ่งตลอดเวลาแถมงานก็ไม่เสร็จ เจ้านายจะมองว่า คุณบริการจัดการไม่เป็น Dr.John C. Maxwell กูรภู าวะผูน้ ำ� อันดับหนึง่ ของโลก แนะวิธีจัดสรรเวลาแบบชาญฉลาดไว้ดังนี้ ท�ำสิ่งที่เร่งด่วนหรือเสียงดังก่อน เสียงดังที่ว่าไม่ได้หมายถึง เสียงโทรศัพท์ แต่เป็นเสียง Complaint หรือ Request ใน กรณีนี้เราต้องแยกแยะได้ด้วยว่างานด่วนนั่นด่วนจริงหรือไม่ เรื่องใด ทีใ่ ห้คนอืน่ จัดการได้หรือเรือ่ งใดทีไ่ ม่วา่ จะให้เวลากับมันเท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์ เก็บมันไว้ทำ� เป็นอย่างสุดท้าย งานง่ายหรืองานยาก งานยากกับงานที่มีคุณค่าต่างกัน หากงานที่มี คุณ ค่ า เป็ นงานที่ง่า ย แต่ ง านยากเป็ น งานที่ท� ำ ไปก็ไ ม่ เ กิด ประโยชน์ จงใช้เวลาที่คุ้มค่าของเราไปกับงานง่ายก่อน อย่าเพิ่งจมอยู่กับงานยากๆ จนเสีย เวลาทั้งวัน งานทีค่ า้ งคาส�ำคัญแค่ไหน หากเราท�ำงานแบบ day to day schedule หรือการท�ำ to do list ในแต่ละวัน และการท�ำ to do list ที่ถูกต้อง คือต้องเรียงล�ำดับงานที่ส�ำคัญไว้ก่อน เราจะพบว่ามีงานที่ยังไม่เสร็จใน วันนั้นๆ โดยทั่วไปเราจะคิดว่าควรน�ำงานที่เหลือเมื่อวานมาท�ำต่อใน วันรุ่งขึ้น ที่ถูกต้องคือ หากวันรุ่งขึ้นมีงานใหม่เข้ามา จัดล�ำดับความ ส�ำคัญของงานก่อนจะท�ำให้เรามองเห็นภาพชัดขึ้นว่าควรท�ำงาน อะไรก่อนหลัง อย่าท�ำสิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองก่อน อย่างที่บอก ไปข้างต้นว่า การเลือกท�ำงานง่ายหรือยาก ต้องดู ด้วยว่างานเหล่านั้นมีคุณค่าหรือไม่ หลายคนเลือก ท�ำงานง่ายทีไ่ ม่ตอ้ งใช้สมอง เช่น ส่ง Fax ก๊อบปีเ้ อกสาร แม้ จ ะเป็ น งานที่ ต ้ อ งท� ำ แต่ ห ากเที ย บกั บ การเขี ย น รายงานเพื่อเสนอที่ประชุมในอีก 2 วันข้างหน้า คุณน่าจะรู้ นะว่างานไหนส�ำคัญกว่า

‘Touch Themselves’ จับหน้าอกกันเถอะ!!!

ตอนนี้ที่ออสเตรเลียเขาเริ่มตื่นตัวกับโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงในประเทศไปซะเยอะ โดยเฉพาะเมื่อโรค ดังกล่าวเกิดขึ้นกับร็อคสตาร์ชื่อดัง Chrissy Ampheltt สมาชิกจากวง Divinyls เธอต้องต่อสู้กับโรคร้าย มาหลายปีและเสียชีวิตลงด้วยวัย 53 ปี ระหว่างที่เธอต่อสู้กับโรคร้ายเธอจึงแต่งเพลง I Touch Myself เพื่อเตือนให้ผู้หญิงทุกคนจงระวังโรคร้ายที่มาโดยไม่ทันตั้งตัว และเพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไป ของเธอ The Cancer Council จึงเชิญชวนศิลปินหญิงชือ่ ดังของแดนจิงโจ้ อาทิ Olivia Newton John, Megan Washington, Sarah McLeod, Katie Noonan และศิลปินอีกหลายท่านมาร่วมร้องเพลงคัฟเวอร์ของ Chrissy Ampheltt อีกครั้ง ในแคมเปญที่ชื่อ ‘Touch Themselves’ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้หญิงหันมาจับหน้าอก ตัวเองทุกวันเพื่อตรวจหาจุดเริ่มต้นของโรคร้ายก่อนจะสายเกินแก้ เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FeaO2BrrIf8

W+FREE MAG. 21


+ health Text : Pichy

อาหารลดอาการปวดหัว

ข้อดีของอาหารธรรมชาติ สำ�หรับคนไม่ตอ้ งการทานยา หรือมีอาการเล็กน้อย อย่างการปวดหัว ซึง่ หลายคนมักจะเกิด อาการขึน้ เป็นประจำ� เรามาดูกนั สิวา่ อาหารอะไรบ้างทีท่ �ำ ให้อม่ิ ท้องแถมยังเป็นยา ช่วยรักษาร่างกายได้ดว้ ย ปลาทะเล เช่ น ปลาทู ปลา แซลมอน ปลากะพง เนื่ อ งจาก ปลาทะเลมี โ ปรตี น สู ง ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในร่างกายให้คงที่ เมื่อระดับน�้ำตาลคงที่อาการปวดหัวก็ จะลดลง รวมทั้งมีกรดไขมันโอเมก้า-3 ทีเ่ ป็นกรดไขมันทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกายเป็น ตัวช่วยลดการอักเสบลดอาการปวด กล้วย ผลไม้หาง่ายมีหลากหลาย สายพันธุ์มีอยู่ทุกฤดู ราคาไม่แพงมาก กล้วยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ดีต่อ ร่ า งกายหลายชนิ ด ทั้ ง วิ ต ามิ น เอ วิ ต ามิ น บี วิ ต ามิ น ซี และที่ ส� ำ คั ญ มี แร่ธาตุโพแตสเซียม ที่ช่วยปรับสมดุล

แร่ธาตุในร่างกาย จากการศึกษาพบว่า กล้วยช่วยลดความเครียดและท�ำให้เกิด ความสุข ขิง สมุนไพรในแบบไทยๆ สามารถ น�ำมาปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวาน หรือเครื่องดื่ม ขิงจะช่วยให้ผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนได้ดี ผั ก สี เ ขี ย วเข้ ม เช่ น ผั ก ขม ผักคะน้า ต�ำลึง นอกจากจะมีใยอาหาร สูงที่ช่วยให้ขับถ่ายของเสียออกมาได้ ดีแล้ว ยังมีสารคลอโรฟิลล์ที่เปรียบ เสมือนตัวล้างพิษท�ำให้รา่ งกายสามารถ รับออกซิเจนได้มากขึน้ อาการปวดก็จะ ลดลง

ธั ญ ชาติ ไ ม่ ขั ด สี เช่ น ข้ า วกล้ อ ง ข้าวโอ๊ต ลูกเดือย ถั่วแดง งา อาหาร ในกลุ่มนี้จะมีวิตามินในกลุ่มวิตามินบีสูง ซึ่ ง เป็ น ตั ว ช่ ว ยในสารสื่ อ ประสาทของ ร่ า งกายให้ ท�ำ งานได้ ดี ช ่ ว ยหยุ ด อาการ ปวดหัว ข้ า วโพด เนื่ อ งจากข้ า วโพดมี วิตามินบี 3 หรือไนอะซินสูง มีส่วนช่วย ให้การไหลเวียนเลือดไปสู่สมองได้ดีขึ้น และลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

ใครที่นิยมการดื่ม นมอยู่แล้ว รู้หรือไม่ว่า ...การดื่ ม นมจื ด จะลด พฤติ ก รรมการติ ด หวาน ลดเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคอ้วน และลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุด้วย โดย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า มีผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การดืม่ นมวันละประมาณ 2 แก้ว หรือประมาณ 400500 ซีซี ร่วมกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกก�ำลังกายประเภททีม่ กี ารยืดตัว เช่น ว่ายน�้ำ บาสเกตบอล และโหนบาร์ จะช่วยเพิ่ม ความสูงได้ แต่คนไทยจะมีความเข้าใจเรื่องการดื่มนม ไม่ถูกต้อง โดยเข้าใจว่าลูกจะโตสูงใหญ่ได้ ควร จะต้องดื่มนมแทนน�้ำเปล่า ซึ่งแม้ว่าข้อมูลทาง

วิชาการจะไม่มีผลเสียต่อร่างกาย แต่ก็ ท�ำให้รา่ งกายได้รบั สารอาหารไม่ครบถ้วน เพราะหลังการดืม่ นมแล้วจะท�ำให้อมิ่ ไม่อยาก รับประทานอาหารอย่างอืน่ อีก ดังนัน้ วิธกี าร ทีด่ ที สี่ ดุ คือ ให้ดมื่ นมหลังมือ้ อาหารอย่างน้อย 1 แก้ว หากดื่มนมแล้วมีอาการท้องอืด ท้องเสีย เป็นผลมาจากดืม่ นมไม่ตอ่ เนือ่ งหรือ ไม่ดมื่ ประจ�ำตั้งแต่เด็ก เพราะคนเอเชีย ส่ ว นใหญ่ จ ะมี น�้ ำ ย่ อ ยน�้ ำ ตาลแลคโตส ซึ่งอยูใ่ นนมทีจ่ ะลดลงมากเมือ่ อายุ 3 ปีขนึ้ ไป ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการ เริ่มต้นดื่มในปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ และไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง

ดืม่ นมจืดดีกว่านมปรุงรสชาติ 1 มิถนุ ายน ทุกปี องค์การ อาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ (FAO) กำ�หนดให้ เป็นวันดืม่ นมโลก (World Milk Day) เพือ่ ให้ประเทศ และองค์กรต่างๆ ให้ความ สำ�คัญและสนับสนุน รณรงค์ ให้ประชาชนมีความรูค้ วาม เข้าใจเรือ่ งสรรพคุณของนม และดืม่ นมอย่างเพียงพอ

เสือ้ ระบายความร้อนของนักกีฬา

Adidas Clima Chill หลั ง ออกก�ำลั ง กาย ร่ า งกายมั ก จะมี อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น กว่ า ปกติ และเริม่ ขับเหงือ่ ออกมา เวลาใส่เสือ้ ผ้าเล่นกีฬาแน่นอนว่าคงไม่มใี ครหลีกเลีย่ ง ความเปียกชื้นและความร้อนไปได้ แต่เสื้อกีฬาสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่เป็น นวัตกรรมพิเศษล�ำ้ หน้าไปไกล เช่น เสือ้ ของอาดิดาส ไคล์มา ชิลล์ จุ ด เด่ น ที่ ถื อ เป็ น คุ ณ สมบั ติ แ รก ของ ‘อาดิ ด าส ไคล์ ม า ชิ ล ล์ ’ ก็ คื อ ‘เม็ ด อะลู มิ เ นี ย มทรงกลม 3 มิ ติ ’ ที่ อยู่ด้านหลัง เพียงแค่สวมใส่ก็จะรู้สึก ถึ ง ความเย็ น ทั น ที แต่ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เม็ดกลมๆ นั้น ช่วยดูดซับความร้อนจาก อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกายที่ ป ล่ อ ยออกมา และถ่ า ยเทออก ดั ง นั้ น คุ ณ สามารถ ออกก�ำลังกายได้นานขึ้นกว่าปกติ ทว่า สิ่งที่รู้สึกได้จากการทดลองสามารถใช้ เวลาเพียงแค่ไม่นานในการฟื้นตัวเพื่อท�ำ กิจกรรมอื่นต่อได้ เพราะเทคโนโลยีนี้จะ ช่วยปรับสมดุลให้คืนมาได้อย่างรวดเร็ว

22 W+FREE MAG.

เนื้อผ้าบางเป็นพิเศษ ต่างจากเสื้อ รุ ่ น อื่ น ๆ โดยทอขึ้ น จากเส้ น ใยผสม ไทเทเนียมที่เป็นรูปทรงแบบแบนเพื่อเพิ่ม พื้นผิวสัมผัสมากกว่าปกติที่เป็นทรงกลม การระบายอากาศสื บ เนื่ อ งจาก คุณสมบัติของเนื้อผ้าท�ำให้รู้สึกเบาสบาย และไม่ติดกับตัวผู้สวมใส่ แม้เหงื่อจะออก มากแค่ไหนก็ตาม ที่ส�ำคัญลมสามารถ ผ่านได้มากกว่าปกติ เสื้อจึงแห้งเร็วขึ้น และเมื่อข้อดีทั้ง 3 อย่างมารวมกัน ‘อาดิดาส ไคล์มา ชิลล์’ จึงเป็นเสือ้ ทีพ่ ร้อม ส�ำหรับนักกีฬาอาชีพหรือคนออกก�ำลังกาย ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน


live living +

ปากกาดอกไม้ ให้คนพิเศษ

Text : สุทาทิพย์ อับดุลเลาะห์

‘ภาษาดอกไม้ (Language of Ffl lowers หรือ Floriography) การสื่ อ ความหมายโดยใช้ ด อกไม้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากเมืองคอนสแตนติโนเปิล กรุงโรม ทีป่ ระเทศอิตาลี ใน ค.ศ.1600 และแพร่กระจายเข้าสู่ ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.1716 โดยเลดี้ แมรี่ เวิรธ์ ลีย์ มอนตากู (Lady Mary Worthley Montagu) และแพร่หลาย ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง มีหนัง สือ ชื่อ  Le Langage des Fleurs หรือ ภาษาดอกไม้ รวมความหมาย ของดอกไม้ไว้กว่า 8,000 ชนิด และต่อมาแปลเป็น ภาษาอั ง กฤษในสมั ย ของพระนางวิ ก ตอเรี ย  ราว ค.ศ.1873 ซึ่ ง ชาวอั ง กฤษในยุ ค นั้ น นิ ย มพู ด จา ภาษาดอกไม้ กั น ทั้ ง บ้ า นทั้ ง เมื อ ง ในรั ช สมั ย ของ พระนางวิกตอเรีย หากมีชายหนุม่ มอบดอกกุหลาบแดงให้ดอกหนึง่ หมายถึง ‘ฉันรักเธอ’ และถ้าฝ่ายหญิงยังไม่มนั่ ใจ ก็จะส่งกุหลาบเหลืองกลับไป หมายความว่า ‘แน่ใจแล้วหรือ’ แต่หากยังไม่พร้อม ผูห้ ญิงก็จะยืน่ กุหลาบตูมให้ หมายถึง ‘ฉันยังเด็กเกินไปส�ำหรับความรัก’ แต่ถ้าหญิงสาวนางนั้นไม่สนใจไยดีฝ่ายชายเลย แค่ยื่นใบกุหลาบให้ใบเดียว ก็เกินพอแล้ว เพราะแปลว่า ‘ฉันไม่สนใจเธอหรอก’ นอกจากนี้ยังมี ‘ภาษาดอกไม้’ อีกมากมาย ในกลุ่มของ ดอกกุ ห ลาบซึ่ ง ทั่ ว โลกเข้ า ใจกั น ดี ว ่ า หมายถึ ง ‘ความรั ก ’ ก็ มี ห ลากหลายความหมาย เวลาจะมอบให้ ใ คร ควรดูเสียก่อนว่าต้องการจะสือ่ อะไร ดอก forget-me-not = อย่าลืมฉัน อย่าลืมความรูส้ กึ ดีๆ ทีเ่ คยมีให้กนั ดอกไฮเดรนเยีย = ขอบคุณทีเ่ ข้าใจกัน ดอกทานตะวัน = ความรักแบบคลัง่ ไคล้ ความรักแบบบูชา ดอกมะลิ = ผูท้ ฉี่ นั สุดรัก สุดบูชา เธอคือดอกฟ้าสง่างาม และสูงส่ง 

เตือนภัยสาวนักขับ ติดโซเชียล แชท ไลน์

ดอกกล้วยไม้ = ฉันไม่อาจห้ามใจให้คดิ ถึงเธอได้ ดอกแคทรียา = แสดงความชืน่ ชมในความสวยงาม และความสามารถของผูร้ บั หากใช้ในโอกาสแสดง ความยินดี หมายถึงการแสดงความเคารพเลือ่ มใส ศรัทธาในความส�ำเร็จนัน้ ดอกเดซีส่ ขี าว = ส�ำหรับคุณทีไ่ ร้เดียงสา 

Proud99 ปากกาดอกไม้ ตัวช่วยให้คณ ุ สือ่ ความหมายดีๆ แด่คนทีค่ ณ ุ รักและ ห่วงใย มอบปากกาดอกไม้ดงั่ เป็นภาษารัก หาซือ้ ปากกาดอกไม้ Proud99 ได้ที่ เซ็ น ทรั ล ชิ ด ลม และลาดพร้ า ว ซี น โซน หรื อ www.facebook.com/ proud99  ในราคา 150 บาท หรือโทร. 08 1689 7841, 09 0408 5775

ลดสักนิดชีวิตปลอดภัย สมัยนี้ไม่ว่าจะไปไหน ท�ำอะไร สิง่ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นปัจจัยที่ 6 ก็คอื โทรศัพท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งยั ง ชี พ ที่ เ รี ย กได้ ว ่ า หั น ไปยั ง ไง ต้องเจอ วันไหนลืมนีแ่ ทบจะขาดใจกันเลยทีเดียว ยิ่งเล่นโทรศัพท์มือถือมากก็ยิ่งจะไม่สนใจอะไร รอบข้างเลย ก้มหน้าก้มตาจิม้ ๆ ไม่สนใจสิง่ อืน่ ใด นอกจากเจ้าจอสีเ่ หลีย่ มทีอ่ ยูต่ รงหน้า และแน่นอน ว่ า สาวๆ ที่ มี พ ฤติ ก รรมดั ง กล่ า วย่ อ มตกเป็ น เป้ า หมายของพวกมิ จ ฉาชี พ ที่ ค อยจะฉกชิ ง วิง่ ราวตลอดเวลา สาวๆ ทีจ่ อดรถไว้แล้วต้องเดินไป ขึน้ รถก็ระวังหน้าระวังหลังสักนิด หรือสาวๆ ทีก่ ำ� ลัง ขับรถอยูแ่ ล้วได้ยนิ เสียงแชทดัง ก็อย่าเพิง่ รีบร้อน เช็กดู เพราะถ้าคุณรีบ คุณอาจโดนหมอเช็กได้ ในอีกไม่ชา้ เป็นห่วงสาวๆ นักขับทุกคน แชทได้ เล่นได้ แต่ตอ้ งดูความเหมาะสมแล้วก็ระยะเวลา กันด้วย

Love Forever ตกแต่งบ้านของคุณ ให้อบอวนไปด้วยกลิน่ ของความรักนิรนั ดร์ เชิงเทียนเรียงร้อยด้วยดอกไม้สีหวาน ราคาคู่ละ 990 บาท จาก White Room

ตุ๊กตาปูนปั้นตา-ยาย ราคา 1,390 บาท จาก ณัฐมาย์ แจกันดอกกุหลาบสีชมพูพาสเทล ราคา 2,290 บาท จาก White Room ชุดกาน�้ำเซรามิกลวดลายการ์ตูน ราคา 1,290 บาท จาก Color Me Pretty เทียนหอมกลิ่นอโรมา จาก White Room

กรอบรูปคู่ลวดลายดอกไม้สีหวาน จาก ณัฐมาย์

สถานที่จ�ำหน่าย

Color Me Pretty ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค White Room ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ณัฐมาย์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2787 1000 หรือ www.paradisepark.co.th

W+FREE MAG. 23


+ chill out Text : FoodNote Photo : Krittaphol / Kritthee

Blue Elephant The

ELITE

The

TABLE BY MEKHONG The

The

The

Drink

The

Location

Smith

Smith รวมสุดยอดเชฟระดับแถวหน้า ของเมืองไทยมาอยู่ด้วยกันในร้านที่ ตกแต่งสไตล์อนิ ดัสเทรียล เผยให้เห็น เนื้อแท้ของวัสดุส�ำคัญ อย่าง เหล็ก สั ง กะสี ปู น เปลื อ ย และโกดั ง เก่ า ทรงสี่ เ หลี่ ย ม ร่ ว มด้ ว ยศิ ล ปะของการจั ด แสง ท� ำ ให้ ร ้ า นนี้ ยิ่ ง ดู มี ม นต์ ข ลั ง น่าค้นหา

เชฟเอียน-พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย ลงมือปรุงอาหารในคืนพิเศษของ Elite Table by Mekhong เองกับมือ เริ่มจาก Lettuce เมนูอร่อยที่มีหอยเชลล์ฮอกไกโดเป็นพระเอก ตามด้วย Foie Gras จานนี้เด็ดตรงที่เชฟสามารถท�ำให้คนไม่ชอบทานฟัวกราส์ทานได้ โดยไม่รู้สึกถึงกลิ่นของฟัวกราส์แล้วมาหนักแน่นกับเมนคอร์สที่ใช้แซลมอนเป็นตัวเด่น ตามด้วยเมนูที่น�ำแก้มหมูที่หมักค้างคืนไว้ 48 ชั่วโมง มาสร้างสรรค์ความอร่อย เพิ่มอรรถรสด้วยค็อกเทลสูตรแม่โขง มิกซ์โดย คุณปอนน์-กิติภูมิ การไมตรีจิตร์ ผู้สร้างสรรค์ค็อกเทลตามคาแร็กเตอร์ของคนดื่ม จนเกิดเป็น Mekhong Sun Rise ค็อกเทลสแตนดาร์ด ต่อด้วย Mekhong Twilight เหมาะกับสาวๆ ที่ชอบปาร์ตี้ และ Melon Ball ส�ำหรับหนุ่มผู้เรียบหรู Smith ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 49 เปิดบริการทุกวัน 11.00-15.00 น. และ 17.00-24.00 น. สอบถามและส�ำรองที่นั่งโทร. 0 2261 0515 และ www.smith-restaurant.com

24 W+FREE MAG.

The

Drink

The

Location

ร้านอาหารไทยสุดหรูในบรรยากาศคลาสสิกของบ้านเก่าหลังงาม เปิดต�ำนานความอร่อยเลื่องลือระดับประเทศมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ ภายในตกแต่งบรรยากาศ ให้รู้สึกถึงความสง่างามและมีระดับ ค�ำ่ คืนอันสุดพิเศษของ Elite Table by Mekhong มาดามนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผูก้ มุ บังเหียนความอร่อยได้ลงมือเนรมิตเมนูเด็ด เริม่ เรียก น�้ำย่อยด้วย มะยงชิดปลาป่น กับ เมี่ยงหนังไก่กรอบกับตะลิงปลิง ก่ อ นไปต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยขนมเบื้ อ งปู และทอดมั น ปลากราย ยอดมะพร้าวพันอ้อย จากนั้นจัดเต็มกับ ล็อปสเตอร์สะดุ้งแม่โขง กับบะหมี่ไข่กลิ่นเห็ดทรัฟเฟิล แล้วตบท้ายด้วย เชอร์เบตขิงแม่โขง มิกโซโลจิสท์ฝีมือชั้นยอดที่แม่โขงจัดมาเพิ่มสุนทรียภาพในการ รับประทานอาหาร ได้โชว์ฝมี อื มิกซ์เครือ่ งดืม่ สูตรเฉพาะซึง่ มีสว่ นผสม ของวิสกี้เอกลักษณ์ไทยอย่างแม่โขง กลายเป็นแก้วเด็ด อย่าง Orange Float และ Samui Siesta เป็นต้น Blue Elephant เลขที่ 233 ถนนสาทรใต้ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สุรศักดิ์) เปิดบริการทุกวัน 11.30-14.30 น. และ 18.30-22.30 น. สอบถามและส�ำรองที่นั่งโทร. 0 2673 9353, 0 2673 9354 และ 0 2673 9356


Great American Rib

The

The

The

Drink

The

Location

COOL CONCEPT , , N CHIC Café at Ease STYLE

ร้ า นสเต๊ ก สไตล์ อ เมริ กั น สั ญ ชาติ ไ ทยที่ สั่ ง สมประสบการณ์ จ นคร�่ ำ หวอด ในวงการ กระทั่งขยายสาขาสู่ห้างหรูระดับไฮเอนด์ใจกลางกรุง เซ็นทรัล เอมบาสซี่ ท�ำให้การตกแต่งร้านของ Great American Rib ยกระดับความ อลังการขึน้ มาอีกนิด แต่กย็ งั ไม่ลมื สอดแทรกกลิน่ อายสไตล์อเมริกนั ให้อบอวล อยู่ทุกอณู ประทับใจไปกับสเต๊กสูตรเด็ด และอาหารในสไตล์ Tex-Mex อย่าง ‘บัฟฟาโล่ วิงส์’ ปีกไก่ทอดต้นต�ำรับจากนิวยอร์ก ฉ�่ำซอสพริกคาเยนเน่ มีความเผ็ดให้เลือก หลายระดับ ส�ำหรับสลัด แนะน�ำเป็น ‘เอล กรอนเด ทาโก้ สลัด’ สลัดผัก เครื่องแน่นเสิร์ฟในถ้วยแป้งตอร์ติย่าทอดกรอบ จากนั้นลอง ‘โฮมเมด โปเตโต้ สกิน’ เปลือกมันฝรั่งทอด อบกับเบคอนมีเชดดาร์ชีสพร้อมกับซอวว์ครีม โรยหน้า ที่ห้ามพลาด คือ Great American BBQ Ribs สุดยอดบาร์บีคิวรมควัน ด้วยไม้ฮิคอรี่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอีกเพียบ สามารถสั่งค็อกเทล อย่าง มาร์การิต้า มานั่งจิบดวลคู่ไปกับเมนูอร่อยได้

Great American Rib ตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอมบาสซี่ เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรองที่นั่ง โทร. 0 2160 5705

The

The

The

Dessert The

Location

ยากที่ จ ะหาคาเฟ่ อ ารมณ์ ส งบเรี ย บง่ า ยในละแวกที่ ค น พลุกพล่านย่านสยาม ร้านคาเฟ่ แอท อีส จึงกลายเป็น หมุดหมายทีน่ า่ มาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากคุณมีใจรัก ในงานศิลปะและงานดีไซน์ คุณสามารถมานั่งชิลล์จิบชา และอาหารง่ายๆ พร้อมกับอ่านหนังสือดีๆ ได้ ในบรรยากาศ แนว Contemporary Zen ที่ตัดกันระหว่างสีเขียวกับสีแดง จัดเสิร์ฟอาหารแบบเก๋ๆ บนหญ้าเทียม แนะน�ำเมนูน่าชิม อย่าง ‘แซนด์วชิ ย่างเห็ดออรินจิ’ เต็มค�ำกับขนมปังหนานุ่ม เคล้ารสชาติกับเห็ด ชีส กระเทียม และโรสแมรี่ ถ้ามองหา เมนู ท านเล่ น แนะน�ำ ‘ไก่ อ บโค้ ก ’ ชิ ม ชิ้ น แรกแล้ ว จะมี ชิน้ ต่อๆ ไปตามมา อีกเมนูทยี่ วั่ ยวนด้วยกลิน่ คือ ‘หอยแมลงภู่ อบเนยกระเทียม’ เสิร์ฟหอยแมลงภู่ขนาดบิ๊กเบิ้มให้อร่อย เต็มค�ำ ชิมรสเปรี้ยวอมหวานกับ ‘คีย์ไลม์พาย’ เป็นหนึ่งในเมนู ของหวานที่ต้องลอง Cafée at Ease ตั้งอยู่เลขที่ 38/1 ในซอยเกษมสันต์ 2 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาฯ) ถนนพระรามที่ 1 เปิดบริการ ทุ ก วั น 11.00-21.00 น. สอบถามและส� ำ รองที่ นั่ ง โทร. 08 7799 0781

W+FREE MAG. 25


+ lifestyle & travel Text : สุทาทิพย์ อับดุลเลาะห์

จะมี อ ะไรลงตั ว ไปกว่ า การได้ ล ่ อ งแก่ ง ในฤดูทนี่ ำ�้ เต็มปริม่ เราขอท้าทายนักท่องเทีย่ ว ที่หลงรักในการผจญภัยทางน�้ำแบบสุดขั้ว ด้ ว ยล่ อ งแก่ ง หิ น เพิ ง ที่ ขึ้ น ชื่ อ ได้ ว ่ า ติ ด อั น ดั บ ล่ อ งแก่ ง สุ ด มั น ส์ ข องประเทศไทย ที่ใครๆ ก็ต่างอยากไปลองความมันส์ถึง ขีดสุดกัน แก่งหินเพิงตั้งอยู่ที่เขตอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ยิ่งในช่วงฤดูฝน คือเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม แล้ว เป็นช่วงทีก่ ระแสน�้ำไหลเชีย่ วท้าทายนักผจญภัย ทางน�้ำเป็นอย่างมาก ส่วนมือใหม่หัดพายก็อย่า ได้ ก ลั ว ไป สามารถมาร่ ว มสนุ ก กั น ได้ โดยทาง แก่งหินเพลิงมีระดับความยากทีว่ ดั กันไว้อยูใ่ นระดับ 3–5 ขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่เราล่องลงมา ในการล่ อ งแก่ ง แต่ ล ะเที่ ย วนั้ น แพยางจะ สามารถรับน�้ำหนักนักท่องเที่ยวได้ล�ำละ 8-10 ท่าน และไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะก่อนที่ ทุ ก ท่ า นจะลงล่ อ งแก่ ง ได้ นั้ น ต้ อ งผ่ า นการอบรม เตรียมตัวกันก่อน และในแพแต่ละล�ำจะมีเจ้าหน้าที่ คอยควบคุม ดูแล และให้ความปลอดภัยตลอด การล่องแก่งด้วย แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ป้องกันความ ปลอดภัย อย่างเสื้อชูชีพและหมวกแล้ว แต่ทุกคน ก็ ค วรปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า ง เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและ เพื่อนร่วมทีม นอกจากจะตื่ น เต้ น เร้ า ใจกั บ การปะทะกั บ คลื่นน�้ำตลอดเวลาที่อยู่บนแพแล้วนั้น ยังมีความ มันส์อีกอย่างที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ จะมีช่วงหนึ่ง ของแก่งทีเ่ ราสามารถลงไปเล่นได้แค่นอนนิง่ ๆ ท�ำตัว ขนานไปกับน�้ำ สายน�้ำจะพาตัวเราไหลไปคล้าย กั บ การเล่ น สไลเดอร์ (จะเรี ย กตรงนี้ กั น ว่ า แก่ ง สไลเดอร์) นี่ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าได้มาล่อง แก่งหินเพิงแห่งนี้ แต่กิจกรรมนี้ต้องกระซิบถามกับ คนประจ�ำแพแต่ละล�ำกันเอง ว่าช่วงทีไ่ ปจะสามารถ เล่นได้หรือไม่เพื่อความไม่ประมาท

เทีย่ วรับฝนฉ�ำ่ ไปกับ

‘แก่งหินเพิง’

การเดินทาง : เริ่มจากตัวเมืองปราจีนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3452 (ปราจีนบุร-ี ประจันตคาม) ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จะมาตัดกับทางหลวงหมายเลข 33 แล้ว เลี้ ย วขวาตรงไปทาง อ.กบิ น ทร์ บุ รี ก่ อ นถึ ง อ.กบิ น ทร์ บุ รี จ ะมี ท างสามแยก ให้ตรงไปอีกเล็กน้อยจะเห็นปั๊มน�้ำมัน ปตท. และโรงเรียนวัดสระดู่ มีถนนเล็กๆ ติดกับ โรงเรี ย นเลี้ ย วซ้ า ยเข้ า ไปอี ก ประมาณ 200 เมตร จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง สอบถามข้อมูลการท่องเทีย่ วเพิม่ เติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ภาคกลางเขต 8 กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพา สุ ว รรณภู มิ โทรศั พ ท์ 0 3731 2282, 0 3731 2284 โทรสาร 0 3731 2286 www.tat8.com

Lady Journey 2557 Travel and Beyond

คณะผูเ้ ดินทางโครงการ Lady Journey ได้ถา่ ยภาพร่วมกัน ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

26 W+FREE MAG.

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร : เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึน้ โดยทรัพย์สนิ ส่วนตัว ถวายเป็นทีป่ ระทับ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน มีลักษณะ สถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ มีมุขด้านหน้า ตรงกลางเป็นโดม ผนังด้านนอกเป็นปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูและหน้าต่าง ภายในตกแต่งแบบตะวันตก ภายในตึกจัดท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยจะเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ ต�ำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็น แหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ สมุนไพร และการแพทย์ของท้องถิ่น วัดแก้วพิจิตร : เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2422 โดยเศรษฐีนีใจบุญชาวปราจีนบุรี ชื่อนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังศิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ.2456 เจ้าพระยา อภัยภูเบศร (ชุม่ อภัยวงศ์) ได้สร้างพระอุโบสถเพิม่ เติม จึงมีลกั ษณะทางสถาปัตยกรรม และลวดลาย ประดับอาคารผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ ฝาผนังด้านนอกพระอุโบสถมีภาพปูนปั้นเรื่องรามเกียรติ์ ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดบนแผ่นผ้า เกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ด้านหน้าพระอุโบสถมีอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลี เป็นอาคารคอนกรีต รูปสถูปโดม ศิลปะกรีกหรือโรมันอยู่หลังหนึ่ง

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใกล้เคียง

เปิดประสบการณ์กบั เส้นทาง ‘เทีย่ วปราสาทหิน ดินแดนภูเขาไฟ ถิ่ น ผ้ า ไหมงาม จ.บุ รี รั ม ย์ ’ โดยมี คุ ณ มะนาว-ศรศิ ล ป์ มณี ว รรณ์ นั ก แสดงสาวสวย ผู ้ ห ลงรั ก การเดิ น ทาง และ เจ้าของมงกุฎ Miss Teen Thailand 2008 ร่วมเดินทางไป สัมผัสดินแดนอารยธรรมขอมโบราณแห่งอีสานใต้ ที่มีปราสาท ขอมกว่า 60 แห่ง อันแสดงถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล สาวๆ จะได้สัมผัสความงดงามของปราสาทขอมอายุนับพันปี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ยั ง คงรั ก ษาสื บ ทอดไว้ ผ้ า ไหม เอกลั ก ษณ์ ท ้ อ งถิ่ น ลิ้ ม รสอาหารพื้ น บ้ า น และตื่ น ตาตื่ น ใจ กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของเมืองบุรีรัมย์ อย่างสนามกีฬา ระดับมาตรฐาน ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้แห่งอีสาน เปิดประสบการณ์ด้วยการนั่งรถอีเเต๊กเที่ยวชม บ้านโคกเมือง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีหลักฐานการตั้งรกรากของชาวบ้านมากว่า 100 ปี ไปเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน การทอเสื่อกกโดยกลุ่มคนพิการ และกลุ่มสมุนไพรเขาปลายบัด พอแดดร่มลมตก.. ไปชม ปราสาทหินเมืองต�ำ่ ศาสนสถานประจ�ำชุมชนชาวขอมโบราณ ตัง้ อยูพ่ นื้ ล่างห่างจากปราสาทหิน พนมรุ้ง เพียง 8 กม. เป็นศิลปะขอมแบบปาปวน สาวๆ ต่างประทับใจกับการค้นพบศิลปะที่ แตกต่าง คือรูปปั้นนาค 5 เศียรที่ศีรษะเกลี้ยงเกลา ไม่มีเครื่องประดับเหมือนนาคแห่งอื่นในกลุ่ม ปราสาทขอม โดยรูปสลักนาคนี้ชูคอแผ่พังพาบทุกมุมสระทั้ง 4 ด้าน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของ ปราสาทแห่งนี้ จากนัน้ ไปทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ เพือ่ ชมปราสาทหินพนมรุง้ ปราสาทหินทราย สีชมพู บนยอดภูเขาไฟมีความสูงกว่าระดับน�้ำทะเล 200 เมตร เป็นปราสาทหินที่ได้รับการยกย่องว่า สวยงามที่สุดในเมืองไทย และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์


คําพยากรณ์ ประจำ�เดือนมิถนุ ายน 2557

Text : การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

13 เม.ย.-13 พ.ค.

14 พ.ค.-13 มิ.ย.

14 มิ.ย.-14 ก.ค.

15 ก.ค.-16 ส.ค.

17 ส.ค.-16 ก.ย.

17 ก.ย.-16 ต.ค.

(ARIES)

ประเด็นเด่นของคุณ

สิง่ ทีไ่ ม่แน่นอนส�ำหรับชีวติ อะไรก็มสี ทิ ธิจะเกิดขึน้ ได้ เหตุการณ์แปรผันต่างๆ นานา ต้องพยายามประคองตัวไว้ให้ ดีทสี่ ดุ ท�ำเรือ่ งเฉพาะหน้า ไปก่อน

(TAURUS)

ประเด็นเด่นของคุณ

ความรัก ความสัมพันธ์

ชีวติ ยังมีเรือ่ งผันผวนอยู่ มีเรือ่ ง เสียใจ มีเรือ่ งสุขใจ สลับกันไปอยู่ ไปมา เป็นเวลาทีเ่ สีย่ งต่อการ เสียเพือ่ น เสียคนรูจ้ กั คุน้ เคย มีความสูญเสียในเรือ่ งใด เรือ่ งหนึง่ แต่กม็ เี รือ่ งทีด่ ี ผ่านเข้ามาด้วย

การเงิน การงาน

รักษากันไว้ให้ดคี ะ่ มีแนวโน้มว่า จะมีความอดทนต�ำ่ ถ้าทะเลาะ กันมีโอกาสจะเลิกราหย่าร้างง่าย ปัญหาในครอบครัวก็มกั จะ เกิดขึน้ อยูเ่ นืองๆ คนทีห่ า่ งกัน จะยิง่ ห่างมากขึน้

สถานการณ์รอบตัวยังมีผลต่อ ความสัมพันธ์อยูม่ าก เป็นช่วง ลุม่ ๆ ดอนๆ จะดีกไ็ ม่ดที สี่ ดุ แต่จะว่าร้ายก็ไม่เชิง คูร่ กั มีกจิ กรรม ต่างๆ ร่วมกันจะดีกว่าการขึน้ เตียง แล้วก็จบกันไป การเก็งก�ำไรถือว่ามีความเสีย่ งค่ะ ไม่เหมาะจะลงทุนอะไรเร็วๆ รวบรัด แต่การเก็บการออมยังเป็น เรือ่ งส�ำคัญอยู่ การงานนัน้ ต้องใช้พลังมากในช่วงนี้ จะมีศตั รู คูแ่ ข่งขันแข็งแกร่ง

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ใส่ใจอาหารการกินค่ะ ระวังของ เสาะท้อง ของทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหา สุขภาพ โดยเฉพาะการดืม่ กิน ของเปรีย้ ว ของหมักดองค่ะ

ราศีตุลย์

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

การเงินเด่นนะคะ สวนกระแส ในเรือ่ งความรูส้ กึ ส่วนตัว ส่วนการงานก็ได้รบั ความ ร่วมไม้รว่ มมือดี จะมีคนคอย ช่วยเหลือคุณอยู่ แต่ปญ ั หาหลักๆ จะมาจากสถานการณ์ภายนอก มากกว่า

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ระยะนีผ้ วิ พรรณคุณจะมีปญ ั หาง่าย ลองปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ หรือหาข้อมูลเกีย่ วกับการดูแล สุขภาพกายให้มากขึน้ ค่ะ ระวังการโดนแดดโดนไฟด้วย

ราศีพิจิก

(GEMINI )

ประเด็นเด่นของคุณ

การเลือกการตัดสินใจ การใคร่ครวญว่าคุณจะใช้ชวี ติ อย่างไรต่อไป หรือจะเดินไป ทางไหน ในเวลาทีอ่ ะไรๆ ก็คลุมเครือและสับสนไม่นอ้ ย

(CANCER)

ประเด็นเด่นของคุณ

(LEO)

ประเด็นเด่นของคุณ

(VIRGO)

ประเด็นเด่นของคุณ

ความรัก ความสัมพันธ์

หากคุณมีเรือ่ งต้องเสียใจกับใคร สักคน ปล่อยมันเป็นไปค่ะ บางที อุปนิสยั ใจคอคนเราเป็นสิง่ ทีย่ าก จะเปลีย่ นแปลงได้ แปรความ ผิดหวังของคุณให้เป็นพลัง และ เดินทางต่อไปให้ได้ดว้ ยตัวเอง

เรือ่ งยุง่ ๆ อีรงุ ตุงนังหลายต่อ หลายอย่าง ทัง้ การเงินการงาน มีทงั้ โชคและเคราะห์สลับกันไป กิจกรรมเล็กๆ มักจะด�ำเนินไปได้ ราบรืน่ ดี แต่โปรเจกต์ใหญ่ๆ ยังต้องรอดูอกี นิด

การเปลีย่ นแปลงสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่า การมองเห็นโอกาสส�ำหรับชีวติ ยังจะมีสงิ่ ทีย่ ากล�ำบากส�ำหรับคุณ แต่กำ� ลังใจจะอยูไ่ ม่ไกล จากคนทีร่ กั ใคร่สนิทสนม และหัวใจเข้มแข็งของคุณเอง

การเงิน การงาน

ไม่คอ่ ยจะดีนกั คูร่ กั มักมีปญ ั หา พูดกันไม่เข้าใจ มีเรือ่ งบัน่ ทอนใจ กันไม่วา่ จะรูต้ วั หรือไม่กต็ าม แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งสังเกตด้วยว่า คุณหรือเค้ากันแน่ทสี่ ร้างปัญหา จะปรับความเข้าใจกันอย่างไร

มีเรือ่ งกระทบใจง่าย ระวังการ สูญเสีย พยายามดูแลใจตัวเองไว้ เสียสิง่ หนึง่ ไป ยังมีเหลืออีกหลาย อย่าง บางคนเสียแฟนเพือ่ จะ พบว่ามีมติ รภาพทีด่ กี ว่ามากๆ อยูข่ า้ งตัวเสมอ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

การเงินนัน้ ดีอยูแ่ ล้วค่ะ จะเกิด อะไรขึน้ คุณก็ยงั ช้อปปิง้ ได้ เหมือนเดิม แน่ะ อาจจะเป็น ความสุขเดียวของคุณในตอนนี้ ด้วยก็ได้ ส่วนการงานนัน้ คุณเป็น มืออาชีพอยูแ่ ล้วล่ะ อยูท่ วี่ า่ มีสมาธิ จะมุง่ มัน่ กับมันไหม

ถ้าคิดจะรุกกับใคร ลุยไปได้คะ่ โอกาสจะเป็นของคุณ จะเห็น แนวทางพิชติ ใจใครคนนัน้ ได้ มีเกณฑ์ของความสัมพันธ์ทถี่ กู ใจ การพบคนใหม่ แต่กย็ งั เป็นบันได ขัน้ แรกอยูน่ ะ อย่าเพิง่ หวังเลิศลอย เกินไป ยังต้องใช้ความพยายาม ไปด้วย

มีความสัมพันธ์ใหม่ๆ เกิดขึน้ ได้ มีจงั หวะพบคนน่าสนใจ คนโสด มีสทิ ธิลนุ้ ว่าอย่างนัน้ เถอะ ส่วนรักเก่าก็มโี อกาสจะรีเทิรน์ ได้ อย่างไรก็ดี ความรักนีใ้ ช่วา่ จะเป็น ครัง้ สุดท้ายของชีวติ ควรต้องระมัดระวังหน่อยค่ะ การเงินการงานจะมีปญ ั หาทัง้ สองอย่าง อาจต้องสัมพันธ์กบั งบลบ งานนอก งานพิเศษ เจออุปสรรคขัดขวางทีม่ าในรูปของ เพือ่ นร่วมงาน คนทีเ่ คยช่วยเหลือ กันได้กไ็ ม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณนอนหลับดีไหม เช็กสุขภาพใจ ดูคะ่ อาจมีความวิตกกังวลง่าย อารมณ์แปรปรวน ยังไม่ได้กระทบ ต่อสุขภาพกายมากนักในเวลานี้ แต่จะเรือ้ รังได้ถา้ ไม่รกั ษาต้นเหตุ

ราศีธนู

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

หากคุณออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ บริหารร่างกายดี ก็จะฟิตแอนด์ เฟิรม์ ขึน้ ทุกวัน ถ้าคุณมีพลังใจ ทีแ่ น่วแน่ คุณก็ทำ� ได้ในสิง่ ทีต่ นเอง ต้องการ เช่น สวยได้ดงั ใฝ่หวัง

ราศีมังกร

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

การเงินคุณเด่นทีเดียวค่ะ จะมีโชค ได้เงิน ได้ของมีคา่ ได้ออเดอร์ เข้ามาเป็นทีพ่ งึ พอใจ ส่วนการงาน นัน้ จะวุน่ วายกับเรือ่ งผูค้ นสักหน่อย เป็นระยะของการติดต่อ ประสานงาน การเดินทาง และการวางแผนส�ำหรับอนาคต

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

หากคุณมีปญ ั หาทีข่ า เข่า กระดูก ไม่ควรนิง่ นอนใจ มีความเสีย่ ง จะเป็นมากขึน้ หรือเรือ้ รังได้ ดูแลสุขภาพผูใ้ หญ่ในบ้านด้วย

ราศีกุมภ์

(AQUARIUS)

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

รายได้ประจ�ำสม�ำ่ เสมออยูค่ ะ่ แต่รายจ่ายนีส่ ิ บางทีคณ ุ ก็ควบคุม ไม่ได้เหมือนกัน ส่วนการงานนัน้ ด�ำเนินไปปกติ คือยุง่ ๆ ดี มักมี ภาระความรับผิดชอบทีเ่ ลีย่ งไม่ได้ ต้องร่วมงานกับคนทีห่ ลากหลาย ทัง้ วัย สไตล์ หรืออุปนิสยั ใจคอ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

สุขภาพคุณแข็งแรงดีคะ่ ท่าทาง จะกินอะไรก็อร่อย ยกเว้นบางท่าน ทีจ่ ะกลับตาลปัตรไปอีกด้าน คือเบือ่ อาหารอย่างคาดไม่ถงึ แต่โดยทัว่ ไปอยูใ่ นเกณฑ์ดี เจ็บป่วยจะฟืน้ ตัวเร็วค่ะ

ราศีมีน

(LIBRA)

17 ต.ค.-15 พ.ย.

(SCORPIO) 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

(SAGITTARIUS) 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

(CAPRICORN) 14 ม.ค.-12 ก.พ.

13 ก.พ.-13 มี.ค.

14 มี.ค.-12 เม.ย.

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

การเปลีย่ นแปลง ทีจ่ ะน�ำสิง่ ดีๆ มาให้คณ ุ มากกว่าอดีตทีผ่ า่ นมา การเดินหน้าไปกับอนาคตใหม่ ผ่าตัดบาดแผลทีเ่ รือ้ รัง และท�ำให้ ทุกวันของคุณกลายเป็นเวลาดีๆ มีชวี ติ ชีวาอีกครัง้

ความรัก ความสัมพันธ์

อาจเป็นเวลาในการพิจารณา ความสัมพันธ์ ดูวา่ อะไรคือสิง่ ทีค่ ณ ุ และเค้าต้องการ อะไรคือวาระของ ความสุขทีแ่ ท้จริง การอยูห่ รือ การไป หากต้องเจ็บปวดเสียใจ เพือ่ วันทีด่ กี ว่า ก็อาจจะดีกว่า จมอยูก่ บั ซากปรักหักพัง หรือชีวติ รักทีเ่ สือ่ มโทรม

การเงิน การงาน

การเงินไม่ใช่จงั หวะเด่นมาก ควรระวังการลงทุนหรือการเริม่ ต้น ธุรกิจใหม่ๆ แต่คณ ุ นัน้ มักเป็น คนทีม่ ที นุ รองรับมากกว่าคนอืน่ ถึงเจ็บตัวก็ไม่สาหัส ดังนัน้ การรักษาจังหวะรุก การเจรจา ต่อรอง การรูเ้ ขารูเ้ รา จึงมีความ ส�ำคัญมากในทุกเรือ่ ง รวมถึง การท�ำงานด้วย

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

อาจมีการผ่าตัดเล็ก ซึง่ จะท�ำให้ คุณพบสิง่ ทีด่ ขี นึ้ เช่น การจัดฟัน การจัดกระดูก หรือรักษาโรคภัย ทีเ่ รือ้ รังให้หายขาด ดูจะเป็นเวลา ทีเ่ หมาะกับการรีเซตชีวติ ค่ะ

การแสวงหาพืน้ ทีส่ ว่ นตัว ในบางเวลา การได้อยูก่ บั ตัวเอง ด้วยความสบายใจ อาจมีความ ทุกข์ความเครียดอยูล่ กึ ๆ และ ไม่ตอ้ งการอยูก่ บั ผูค้ นจ�ำนวนมาก เกินไป ลึกๆ ในใจมีสงิ่ ที่ ไม่ปลอดโปร่ง เจ็บปวดกับ เหตุการณ์ทกี่ ระทบใจ

การออกสูส่ งั คมด้วยความเต็มใจ การเปิดตัวในทีส่ าธารณะ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทีจ่ ะน�ำ ชือ่ เสียงมาให้ เป็นช่วงของการใช้ โอกาสทีม่ ากับมิตรภาพและ ความสัมพันธ์ ขอความช่วยเหลือ จากใครจะได้โดยง่ายดาย

การมีความลับในชีวติ หรือ สิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการจะเปิดกับใคร ทุกคนโดยง่าย เป็นช่วงของการ แหนหวงเวลาส่วนตัว การวางแผน อะไรอยูเ่ งียบๆ และพยายามจัด ระบบความสัมพันธ์ จะอันเฟรนด์ หรือแอดเฟรนด์ ก็หนนีล้ ะ่

การพยายามจัดการกับชีวติ ตัวเอง ทัง้ เรือ่ งการเงินการงาน ความสัมพันธ์ ยังมีสงิ่ ขาดตก บกพร่องเว้าแหว่งอยู่ ด้วยอุปสรรค ปัญหามาจากสภาพแวดล้อมที่ คอนโทรลไม่ได้ แต่กไ็ ม่อาจละ ความพยายาม

ระวังความสัมพันธ์ซอ้ นด้วยค่ะ ไม่วา่ จะเป็นของคุณ หรือของ อีกฝ่าย อาจมีปญ ั หาทีค่ วาม ไม่เข้าใจ การพูดกันไม่หมด และอุปนิสยั ทีไ่ ปกันไม่ได้ ท�ำให้ คนอืน่ เข้ามาแทรกในช่วงนี้

การเงิน การงาน

ถ้าคุณมีคนรักหลายคน จะเป็น ช่วงทีต่ อ้ งตัดสินใจในไม่ชา้ เพียง แต่วา่ ตัวคุณเองอาจไม่ตอ้ งการ จะเลือกนีส่ ิ บางทีคนเราก็มสี องใจ เป็นปกติใช่มยั้ (นัน่ ) แต่หาก คุณเองรูว้ า่ คนอืน่ คาดหวังอะไร ก็ไม่ควรล้อเล่นกับอารมณ์ของใคร จริงใจต่อกันให้แฟร์ๆ จะดีทสี่ ดุ

การเงิน การงาน

คนรักควรหันหน้าปรึกษากันค่ะ มีเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาจุกจิกเรือ่ ยๆ และบัน่ ทอนก�ำลังใจ หากอยู่ ระหว่างคบหาดูใจยังมี จังหวะถอย แต่ถา้ ร่วมชีวติ กัน ไปแล้วก็ใช่จะเลิกรากันเลยง่ายๆ พยายามใช้เหตุผลต่อกันจะดีทสี่ ดุ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

จะมีชว่ งเงินขาดมือสัน้ ๆ แต่ก็ ไม่เป็นปัญหาใหญ่ ไม่นานช้าก็จะ มีขา่ วดีเข้ามา เพียงแต่วา่ ดวงนีจ้ ะ เก็บเงินสดไม่คอ่ ยอยูก่ เ็ ท่านัน้ การงานนัน้ ก็จะมีขา่ วดีดว้ ย มีโอกาสโยกย้ายเปลีย่ นแปลง มีจดุ พลิกผันในทางทีด่ ขี นึ้

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

การเงินจะมีปญ ั หาง่ายในช่วงนี้ มีความเสีย่ งกับการขาดทุน การพบสถานการณ์พลิกผัน การใช้บตั รเครดิตเกินวงเงินไปมาก และการงานก็เนิบๆ เนือยๆ ไม่คอ่ ยมีสมาธินกั ต้องอยูก่ บั สิง่ ที่ ไม่อยากท�ำ ท�ำในเรือ่ งฝืนใจ

ความรัก ความสัมพันธ์

คูร่ กั ทีร่ ว่ มกิจกรรมยังจะไปกันได้ดี โดยเฉพาะคูค่ า้ คูข่ าย คนทีร่ ว่ มงาน กัน ท�ำธุรกิจด้วยกัน เพียงแต่ การจะหวานกันตลอดเวลาคงเป็น ไปไม่ได้ ยังมีเรือ่ งจุกจิกให้ เบือ่ หน่ายกันอยูเ่ ป็นพักๆ การเงินคุณดีคะ่ มีโอกาสดีสำ� หรับ การลงทุน การได้โอกาสในวิกฤติ ส่วนการงานนัน้ ก็อยูใ่ นเกณฑ์ จัดการได้ คุณมีความสามารถ พิเศษในการบริหาร การวางตัว บุคคล และการใช้พระเดชพระคุณ ไปพร้อมกัน ดูแลทีส่ ขุ ภาพผิวค่ะ ทัง้ ผิวหน้า และผิวตัว หรือทีศ่ รี ษะด้วย เป็น ช่วงทีม่ กั ถูกรบกวนเล็กๆ น้อยๆ แต่กจ็ ะยังคงความสวยความหล่อ ได้อยูล่ ะ่

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ดูแลทีส่ ายตาค่ะ ระวังจะใช้สายตา มากเกินไป อืน่ ๆ นัน้ ถือว่าแข็งแรงดี รักษาฟืน้ ฟูได้ อะไรทีเ่ ป็นจุดอ่อน หรือรูว้ า่ เป็นโรคประจ�ำตัว ก็อย่าชะล่าใจเป็นพอ

ความรัก ความสัมพันธ์

มีจงั หวะทีด่ คี ะ่ จะได้โชคลาภ ทัง้ จากของเก่าและของใหม่ การผสมผสานสิง่ ทีแ่ ตกต่าง เข้าด้วยกัน การค้าขายมีกำ� ไร ส่วนการงานก็จะราบรืน่ ดี ถ้ามองหางานใหม่จะได้ขา่ วดี ในไม่ชา้ สุขภาพก�ำลังดีคะ่ ไม่มปี ญ ั หาอะไร แข็งแรงฟิตเปรีย๊ ะ เพียงแต่วา่ จะรักษาให้คงทีแ่ บบนี้ ไปได้ตลอดไปมัย้

(PISCES)

การได้แรงบันดาลใจดีๆ ส�ำหรับการท�ำงาน การด�ำเนินชีวติ การได้พบคนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อจิตใจ คุณในช่วงเวลาหนึง่ ๆ หากมี การเดินทางจะราบรืน่ และ ปลอดภัย

ความรัก ความสัมพันธ์

ความรัก ความสัมพันธ์

มีโอกาสทีด่ี สี ำ� หรับเรือ่ งรัก เรือ่ งใคร่ การพบคนถูกใจ ถ้ารักเก่ามีปญ ั หามากก็จะ สามารถเคลียร์คทั ไปได้ จะพบ สิง่ ดีๆ ทีท่ ำ� ให้คณ ุ ค้นพบ แง่มมุ ใหม่ๆ ส�ำหรับความสัมพันธ์ดว้ ย

การเงิน การงาน

50/50 ค่ะ คือมีทงั้ ดีและแย่ปะปน กันไป เดีย๋ วได้โชค เดีย๋ วได้เคราะห์ เรียกว่ามีได้และเสียในจังหวะ เดียวกัน แต่การงานนัน้ จะดีกว่า การเงินหน่อยค่ะ ตรงทีจ่ ะมี กิจกรรมใหม่ๆ ให้มชี วี ติ ชีวา หรือ งานพาคุณไปหาคนพิเศษ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ปว่ ย จะฟืน้ คืนตัว ได้ในไม่ชา้ การเยียวยารักษาจะได้ ผลดี ยกเว้นถ้าคุณมีปญ ั หา เกีย่ วกับหูตาคอจมูก ไม่ควรนิง่ นอนใจ

ปัญหาสุขภาพ อาจมาจากสิง่ ทีม่ องไม่เห็น ปัญหาจากภายใน จัดเวลาว่างเช็กสุขภาพครัง้ ใหญ่ ก็นา่ จะดีนะคะ

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

W+FREE MAG. 27


+ what’s on & parties

Text : So_Celeb

+ Spy ร่วมจอย

ความสนุกกับ Rip Curl

Spy สร้ า งแรงบั น ดาล ใจให้เหล่าวัยซ่ามันทะลุ ขีดจ�ำกัดในงาน Rip Curl Summer Carnival 2014 สุด ยอดเทศกาลซัมเมอร์รวมพลคนวัยมันมาท�ำกิจกรรมสุดเท่ใจกลางเมือง ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล ชิดลม ก่อนปิดท้ายความสนุกด้วยปาร์ตคี้ อนเสิรต์ ริมสระน�ำ้ กับศิลปินสุดซ่า สามารถชมภาพกิจกรรมเพิม่ เติม ได้ที่ facebook.com/spyclubthailand

+ ยูเซอริน วอลุ่ม ฟิลเลอร์ นวัตกรรมการปรับกระชับรูปหน้า

แพทย์ผิวหนัง แนะน�ำทางเลือกใหม่ของนวัตกรรมการปรับกระชับรูปหน้า กับยูเซอริน วอลุ่ม ฟิลเลอร์ นวัตกรรมลดความหย่อนคล้อย กระชับรูปหน้าเป็นตัว V มีคุณสมบัติ ในการเติมเซลล์และกระชับเซลล์ผิวในชั้นลึกสุด ซึ่งอาศัยหลักการเดียวกับการท� ำ เลเซอร์กระชับรูปหน้า พิสูจน์ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของการปรับกระชับรูปหน้า ด้วยยูเซอริน วอลุ่ม ฟิลเลอร์ ได้แล้ววันนี้

+ โครงการ

ธนาคารเรียวขา

+ เปิดตัว Kate Tokyo

ในประเทศไทย

Kate Tokyo เปิ ดตัว อย่ า งเป็ นทางการ ในประเทศไทยเป็นครัง้ แรก ด้วยการเนรมิต พื้นที่บริเวณโซนอีเดน ของเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ ก ลายเป็ น Tokyo Night Life หรื อ มหานครโตเกี ย วยามค�่ ำ คื น ที่ ไ ม่ เ คย หลับใหล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Cool & Sharp ทุกคนจึงได้สัมผัสเสน่ห์ของเมือง แห่งแฟชั่น และร่วมสัมผัส กับผลิตภัณฑ์เมคอัพที่ หลากหลายของ Kate Tokyo

WHAT’S + ON

Revlon Nail Enamel เรฟลอนแนะน�ำสีเคลือบเล็บ Revlon สู ต รเอกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะ มีส่วนผสมของซิลค์ ซิลิโคน ช่ ว ยให้ สี เ ล็ บ สวยเนี ย นเรี ย บ ไม่มีฟองอากาศ เผยผลลัพธ์ เล็ บ สวยเหมื อ นออกมาจาก ซาลอน ทัง้ ยังปราศจากสารเคมี สารโทลูอนี สารฟอร์มาลดีไฮด์ และสารดีบีพี ที่เป็นอันตราย ต่อเยื่อบุจมูก ทางเดินหายใจ จ� ำ หน่ า ยในราคาขวดละ 139 บาท ที่เคาน์เตอร์เรฟลอน ทุกสาขา

28 W+FREE MAG.

+ Toshiba เปิดตัว Ultra HD 4K

โตชิบาเปิดตัวโน้ตบุ๊ค Ultra HD 4K เครื่องแรก ของโลก พร้ อ มปล่ อ ยโน้ ตบุ๊ คซีรี่ส ์ ใ หม่ ล ่า สุด Satellite P series, Satellite L series และ Satellite C series มารุกตลาดโน้ตบุค๊ ในเมืองไทย ทัง้ ยังถือ โอกาสประกาศความร่วมมือระหว่างอินเทลและ โตชิบาเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ส่ตู ลาดโน้ตบุ๊ค

+ Vassalinee Jelly

Bean Tote Bag

กระเป๋ า หนั ง แท้ สุ ด พรี เ มี ย มที่ ขายดีที่สุดในโลกออนไลน์ จาก แบรนด์ Vassalinee สดใสด้วย สีสันสุดจี๊ด ท�ำความสะอาดง่าย ไม่ ก ลั ว น�้ ำ ราคาเริ่ ม ต้ น อยู ่ ที่ 2,800 บาท หาซือ้ ได้ทรี่ า้ น Spotted ชั้ น 2 ศู น ย์ ก ารค้ า อั ม ริ น ทร์ พลาซ่า หรือช้อปปิ้งออนไลน์ที่ facebook.com/Spottedmultibrand

เ ช อ รี ล ่ อ น เ ผ ย โครงการ ‘Cherilon Leg Bank ธนาคาร เรี ย วขา’ ชวนลู ก ค้ า ของเชอรี ล ่ อ นและ คุ ณ สุ ภ าพสตรี ทั่ ว ไป มาร่วมบริจาคถุงน่อง ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อ น�ำ ถุ ง น่ อ งไปเป็ น วั ส ดุ ใ ช้ ผ ลิ ต ขาเที ย มให้ แ ก่ ผู ้ พิ ก าร โดยถุงน่องทุก 1 คู่ จะมีมลู ค่า 5 บาท สุภาพสตรีทา่ นใด ที่อยากร่วมท�ำบุญกับเชอรีล่อน สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ facebook.com/cherilonworld

+ เซนท์ สวิทเชอร์

ประสบการณ์ความหอมใหม่ ล่าสุดจากดาวนี่ ดาวนี่ เ ปิ ด ตั ว กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ยา ปรับผ้านุ่มสูตรใหม่ล่าสุด ภายใต้ คอลเลคชั่ น น�้ ำ หอม โดยยกระดั บ ความหอมขึ้นอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี เซนท์ สวิทเชอร์ นวัตกรรมใหม่แห่ง การเปลี่ ย นกลิ่ น หอมที่ ล�้ ำ ลึ ก และ ตราตรึ ง ใจยิ่ ง ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง หลั ง สั ม ผั ส หรือเคลื่อนไหว ให้เอกลักษณ์กลิ่นหอม แบบดาวนีต่ ดิ เสือ้ ผ้าของคุณหลังจากการซักเพียงครัง้ เดียว


+ Love Blossom Brightening Foundation Powder

+ Geberit by HÄFELE

+ อัฟโฟกาโต แฟรปเป้ และ

มัทฉะ วานิลลา แฟรปเป้ โฟลท คอฟฟี่ เวิลด์ ตอกย�้ำความอร่อยแบบพรีเมียม ด้วยสองเมนูโฟลทสุดฮิต อย่าง ‘อัฟโฟกาโต แฟรปเป้’ และ ‘มัทฉะ วานิลลา แฟรปเป้ โฟลท’ ซึ่งจะเสิร์ฟให้ชิมในราคาพิเศษ เพียง เมนูละ 145 บาท พร้อมอร่อยกับออริจินัล วาฟเฟิล กลิ่นหอมละมุนในราคาพิเศษเพียง 45 บาท เมื่อสั่งคู่กับเครื่องดื่มโฟลทเมนูใดก็ได้ 1 แก้ว ลิ้มลองความอร่อยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2557 ที่คอฟฟี่ เวิลด์ ทุกสาขา

แบรนด์ Geberit จัดงานโชว์เคสครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อความร่วมมือ Geberit by HÄÄFELE ชูจุดแข็ง ด้วยชุดอุปกรณ์ส�ำหรับควบคุมระบบน�ำ้ แบบแทงก์น�้ำ ซ่อนผนัง ที่มาพร้อมนวัตกรรมและดีไซน์สุดไฮเทค โดยมีแขกผู้มีเกียรติและเซเลบริตี้ตบเท้าร่วมชื่นชม ศักยภาพของผลิตภัณฑ์อย่างคับคั่ง

+ อาสาสมัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม

Bisous Bisous สร้างสรรค์ Love Blossom Brightening Foundation Powder แป้งผสม รองพื้ น สู ต รเฉพาะจากเกาหลี เติมความเนียนเรียบสมบูรณ์แบบให้ ผิวสวยได้ทกุ สถานการณ์ ด้วยอณูแป้งละเอียด เพียง 3 ไมครอน เนื้อบางเบาควบคุมความมัน และป้องกันความหมองคล�้ำ มีให้เลือก 2 เฉดสี ส�ำหรับสาวเอเชียโดยเฉพาะ ในราคา 1,095 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com/bisousbisousthailand

กสทช. จั ด โครงการ ‘อาสาสมั ค ร NIV จิ ต อาสาเพื่ อ สั ง คม’ หาก�ำลังเสริมช่วยยกระดับชุมชนเพือ่ การเรียนรู้ โดยมี พลเอกสุกจิ ขมะสุนทร กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา

+ St. James Midyear Sale Up to 70%

เซนต์เจมส์ แบรนด์กระเป๋าและรองเท้าหนังชือ่ ดัง คืนก�ำไรตอบแทน ลูกค้าด้วยการรวบรวมเทรนด์แฟชั่นกระเป๋าและรองเท้าส�ำหรับ ซีซั่นนี้มาลดสูงสุดถึง 70% เพื่อแบ่งเบาภาระในกระเป๋าสตางค์ ของคุ ณ เริ่ ม ช้ อ ปได้ ตั้ ง แต่ วั น นี้ เ ป็ น ต้ น ไป ที่ โ ชว์ รู ม St. James & Trend ทุกสาขา

+ สปาร์คเคิล ไวท์เทนนิ่ง คิท

2 สาว จอย-รินลณี และหญิงแย้ ร่วมเผยเคล็ดลับ เพื่อฟันขาวภายใน 20 นาที ในงานเปิดตัว ‘สปาร์คเคิล ไวท์เทนนิ่ง คิท’ เห็นความขาว ได้ทันทีภายใน 20 นาที เพื่อตอบสนองความ ต้องการของคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วและสะอาดทันใจ

+ PIP Studio สวยหวานน่าหลงใหล

PIP Studio แนะน�ำเซตกระเป๋าหลายสไตล์ทงั้ เป้ กระเป๋าสะพายไหล่ และกระเป๋าสตางค์ อิมพอร์ตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลิตจาก Polyester 100% ดีไซน์หวานด้วยการพรินต์ลาย Flower Vintage ท�ำความสะอาดง่าย จ�ำหน่ายที่เคาน์เตอร์ Oilily และร้าน Nunu รายละเอียดคลิก facebook.com/pipstudiothailand

+ Victoria’s Secret

Grand Opening

วิคตอเรียส์ ซีเคร็ต แบรนด์เนมชั้นน�ำด้าน เครื่องหอมและแอ็คเซสเซอรี่แถวหน้า ระดับโลกจากสหรัฐฯ เดินเครื่องจัดงาน ‘วิคตอเรียส์ ซีเคร็ต แกรนด์ โอเพนนิ่ง’ โดย บริษัท แฟชั่น คิงดอม ผู้นำ� เข้าและ จัดจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการรับหน้าที่เป็น เจ้าภาพในการเฉลิมฉลองเปิดร้านอย่าง เป็นทางการ ณ ร้านวิคตอเรียส์ ซีเคร็ต ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

W+FREE MAG. 29


+ sleepless Text : ภาวนา แก้วแสงธรรม

คือชื่อซีรี่ส์หนังสารคดี ว่าด้วยการค้นพบรากเหง้า ตัวเองจากชีวิตของนักเลิกทาส...บทสรุปของหนัง เรื่องนี้คือ การได้รู้ประวัติครอบครัว เป็นประสบการณ์ ที่ลุ่มลึกและสะเทือนใจจริงๆ

DOYOU THINK นอกจากหนังแล้ว หนังสือเรื่องนี้ก็น่าสนใจ นักเขียนสาว Shin Kyung Sook ผู้จรดปากกาเขียนเรื่อง Please Look After Mom จนขึ้นแท่นเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลในเวทีโลก เพราะได้รับรางวัล The Man Asian Literary Prize ประจ�ำปี 2011 หรือรางวัลสุดยอดวรรณกรรมเอเชีย กล่าวว่า “นี่คือเรื่องของแม่ ทีห่ ายไปจริงอยู่ แต่มนั ก็เป็นเพียงการอุปมาเท่านัน้ เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้ว ฉันก�ำลังพูดถึง สิง่ ล�ำ้ ค่าในชีวติ คนเรา ที่สูญหายไปเมื่อเราเปลี่ยนผ่านจากสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่” หนังสือทีต่ คี วามได้วา่ เป็นทัง้ ค�ำสัง่ และค�ำอธิษฐานเล่มนี้ ว่าด้วยการตามหาแม่วยั 69 ทีพ่ ลัดหลงหายไป กลางฝูงชนที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงโซล พลอตง่ายๆ นี้แหละที่ทำ� ให้เราคนอ่านต้องนึกย้อนถามตัวเองว่า

“เอาเข้าจริง...เรารู้จักคนที่เราเรียกว่าแม่ดีแค่ไหน?” …นั่นสินะ ค�ำถามสั้นๆ แค่นี้แหละว่าเรารู้จักพ่อและแม่ ของเราดีแค่ไหน วันหนึ่งแม่ถามฉันด้วยค�ำถามเรียบง่ายที่สุดว่า “อาหาร หลัก 5 หมู่มอี ะไรบ้างนะ” ฉันตกใจมาก มองหน้าแม่เต็มตา แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนเราต้องรับสารอาหารอะไร บ้าง แต่แม่ก็ท�ำอาหารให้ฉันกินทุกวัน และมันก็ฝัง เข้าไปในดีเอ็นเอความทรงจ�ำของฉันว่า อาหารของ แม่อร่อยที่สุดในโลก จากค�ำถามของแม่ ฉันเริม่ ถามแม่กลับบ้างว่า ตอนเด็กๆ แม่เป็นอย่างไรบ้าง แม่มีความฝันที่ อยากเป็นอะไร ตอนอุ้มฉันครั้งแรกรู้สึกอย่างไร พ่ อ กั บ แม่ เ จอกั น ได้ อ ย่ า งไร ฉั น เลี้ ย งง่ า ยไหม แม่อยากไปเที่ยวไหนที่สุด แม่ชอบกินอะไรที่สุด แม่คิดว่าดาราคนไหนหล่อ-สวยที่สุด แม่รู้ไหมว่า คณะทีฉ่ นั เรียนสอนเกีย่ วกับอะไรบ้าง แม่ชอบอากาศ ร้อนหรือหนาว ค�ำตอบมากมายที่ได้รับจากแม่ท� ำให้ฉันทึ่งมาก ฉันคิดว่าฉันรักแม่ที่สุด แต่ฉันกลับรู้จักแม่น้อยเกินไปจริงๆ เรือ่ งนีท้ ำ� ให้ฉนั นึกถึงงานศพของพ่อเมือ่ สิบปีทแี่ ล้ว แขกในงาน ที่เป็นทั้งเพื่อนและญาติ ต่างผลัดเปลี่ยนกันมาพูดถึงพ่อในแง่มุม ของเขาให้ฉันฟัง ซึ่งท�ำให้ฉันประหลาดใจมากเพราะฉันไม่เคยรู้จักพ่อ ในหลากมิติเลย ฉันรู้จักพ่อในฐานะพ่อ แต่ไม่ได้รู้จักพ่อในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ตั้งแต่แรกจุติ ความเครียด กรรมพันธุ์ สารอาหาร ทุกอย่างที่แม่รับและรู้สึกจะถูกส่งผ่านมาในตัวเรา ครึง่ หนึง่ ของเราคือ ‘พ่อ’ และอีกครึง่ หนึง่ ของเราคือ ‘แม่’ แต่เราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวติ ไปกับการศึกษา เรื่องอื่นๆ แต่กลับละเลยที่จะให้ความส�ำคัญกับรากเหง้าของตัวเอง แม่บอกฉันว่าตอนเด็กๆ ฉันเลีย้ งง่ายไม่งอแงเลย แม่ชอบอากาศร้อนเพราะมะม่วงบ้านเราจะออกลูกดก บ่ายวันนั้น ฉันวางมือจากงานทั้งหมด และเราก็เริ่มต้นท�ำความรู้จักกันใหม่ รากเหง้าของฉัน...และแม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

30 W+FREE MAG.


83,000

Wf#108  

WP#108 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you