Page 1

MAY 2014 no.107


Denim Never Die II เห็นด้วยไหมคะว่า ไม่มีอะไรจะคลาสสิกไปกว่า แฟชั่ น ผ้ า ยี น ส์ อี ก แล้ ว เมื่ อ มองย้ อ นเวลากลั บ ไป ประมาณปี 1873 หรือในยุคตื่นทอง ซึ่งเป็นยุคที่ ผ้ายีนส์เพิง่ เกิด โดยแบรนด์แรกทีเ่ ป็นต�ำนานยีนส์กค็ ง หนีไม่พ้น ลีวายส์ จนมาถึงตอนนีก้ ็เป็นเวลากว่า 140 ปีแล้ว แต่กย็ งั ไม่มที า่ ทีวา่ แฟชัน่ เดนิม จะล้าสมัยเลย ทั้งความขลังของยีนส์ยังทรงคุณค่า ยีนส์บางตัวมี ราคาค่างวดไปจนถึงหลักแสนหลักล้าน มิหน�ำซ�ำ้ ยีนส์ ยังสร้างปรากฏการณ์ความเท่ให้แก่วงการแฟชั่นใน ทุกยุคทุกสมัย และถึงตอนนี้ ยีนส์ได้กลายเป็นส่วน หนึง่ ในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนไปแล้ว หากลงค้นใน ตู้เสื้อผ้า ต้องพบกางเกงยีนส์ หรือเสื้อยีนส์ รวมกัน อย่างน้อย 3 ชิน้ ด้วยความคลาสสิกท�ำให้ W+ อยาก เล่าขานต�ำนานแห่งแฟชั่นยีนส์ให้คุณผู้อ่านได้รับ รู้ร่วมกัน แต่ก็ยังไม่ลืมอัพเดทแฟชั่นเทรนด์ใหม่ล่า มาแรงส�ำหรับเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแต่งตัวอย่าง สนุกสดใส รวมถึงพาไปท�ำความรู้จักกับ 2 สาวสวย ที่สนใจใคร่รู้ในเรื่องความสวยความงาม และที่พิเศษ ไปกว่านั้น ในเล่มนี้เรามีบทสัมภาษณ์ชายหนุ่มใน อาชีพทนาย ผู้ว่าความโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วน ไลฟ์สไตล์อื่นๆ นัน้ รับรองว่า W+ เล่มนี้ ก็จะไม่ท�ำให้ คุณผิดหวังอีกเช่นเคย Editor

107 / MAY 2014

Where to Find :

Shop & Restaurant :

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

 

Beauty Spa & Fitness : มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

 

 

Bank & Hospital :

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000

Showroom & Hotel : 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

 

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซ�้ำ ไม่ว่าจะเป็น บางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ มันร้อนจริงๆ นอกจากอากาศร้อนจนท�ำให้ผวิ สวยๆ หมองหม่น แสงแดดทีร่ อ้ นแรงก็ทำ� ให้ผวิ กาย ที่เคยเปล่งปลั่งสดใสกลับแห้งเสีย หมองคล�้ำ ไม่เนียนนุ่มชุ่มชื่น วันนี้ W+ มีผลิตภัณฑ์ดีๆ มาแจก!!! เพียงคุณส่ง ปัญหาของผิวกายที่ต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ พร้อมเคล็ดลับในการก�ำจัดปัญหานั้นๆ มาที่ Womanplus.freemag @gmail.com เพียง 5 ท่านที่ตอบค�ำถามโดนใจรับไปเลย Gift Set นีเวีย ไวท์ โลชั่นชนิดล้างออก มูลค่า 1,000 บาท ที่มาพร้อมนวัตกรรมใหม่ล่าสุด!!! ของโลชั่นบ�ำรุงผิวขาวชนิดล้างออกหลังอาบน�้ำ ครั้งแรกของการฟื้นบ�ำรุงลึกถึงรูขุมขน ขณะผิวเปียก แค่ล้างออก ผิวก็ขาวเนียนกระจ่างใสอิ่มน�้ำ ทั่วเรือนร่างอย่างแท้จริง ทั้งยังผสานคุณค่าวิตามินซี 50 เท่า จาก คามู คามู สุดยอดผลไม้จากป่าอะเมซอน ที่ได้รบั การยอมรับจากทัว่ โลกว่าเป็นผลไม้ทมี่ วี ติ ามินซีสงู ทีส่ ดุ โดยมีปริมาณวิตามินซีเข้มข้นถึง 50 เท่าเมือ่ เทียบ กับมะนาว รีบส่งค�ำตอบกันมาเยอะๆ ละแล้วคุณจะต้องร้อง ว้าว!!! รายชื่อผู้โชคดี ประจ�ำเดือนเมษายน 2557 1. คุณวิภาวรรณ ชุนงาม/กทม. 2. คุณกมลภัทร พงศ์สุวรรณ/กทม. 3. คุณดวงใจ พรหมนิกร /กทม. 4. คุณภัทรจิต สุนทรกนิษฐ์/สมุทรปราการ 5. คุณมนัสนันท์ ธรรมพากรณ์/กทม.

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | กวินพิตรา บุรานนท์ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม | ชนกนันท์ กันโต บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา | สันติจติ ไวยากรณ์ บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ | ชลิตา บุพศิริ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ | ดวงใจ เข็มแดง กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ บรรณาธิการฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา | กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง | กันยารัตน์ ศรีดารานนท์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | นุชนารถ ใจประสาท | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850


Text : SCALLY

Postcard

Run Run

+ นิทรรศการภาพถ่าย ชุดโปสการ์ดจากเมืองไทย สร้างสรรค์โดยศิลปิน ก�ำธร เภาวัฒนาสุข เขาหยิบน�ำเสน่หข์ องการส่งโปสการ์ด ทีไ่ ม่ได้คำ� นึงถึงความรวดเร็วอย่างเทคโนโลยีสอื่ สารใด แต่กลับให้ ความประทับใจแก่ผู้รับไปเต็มๆ จัดแสดงตั้งแต่วันนีถ้ ึง 8 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่ 09.30-19.00 น. ณ อา-ม่า หรือ อาร์ เอ็ม เอ อินสติทูท ถ.สุขุมวิท 22 โทร. 0 2663 0809 (หยุดทุกวันจันทร์)

+ กรีนพีซ ชวนคุณมาร่วมปกป้องกระบี่ มรกตแห่งอันดามัน ท้องทะเลทีส่ วยงาม และ ความสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน�้ำส�ำคัญระดับ โลก ในงาน ‘Greenpeace Mini Marathon – Run for Krabi’ ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ณ สะพานพระราม 8 รายละเอียดคลิก www.protectkrabi.org

Love Song + เปิดคัมภีรเ์ พลงรัก กับศิลปินเพือ่ ชีวติ ในต�ำนาน ปู-พงษ์สทิ ธิ์ คัมภีร์ แม้ว่าเขาจะเคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่มามากมาย แต่นคี่ ือ คอนเสิร์ตโรแมนติกครั้งแรกในชีวิตของเขา ควงคู่มาโชว์พร้อม 1 หนุม่ กับอีก 1 สาว ได้แก่ แสตมป์-อภิวชั ร์ และลีเดีย เปิดทาง ให้ลมิ้ รสความหวานในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 105 ส�ำรองที่นงั่ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

The Face

+ 3 นักแสดงเจ้าของรางวัลจากชมรมวิจารณ์ศิลปะ การแสดงแห่งประเทศไทย จะมารวมตัวกันในการแสดง ร่วมสมัยผสมผสานการออกแบบชุด The Face (A Design Crafted Performance) โดยพวกเขาจะแสดงให้เห็นว่า งานดีไซน์กำ� ลังจะครองโลก จะออกมาในโชว์รปู แบบไหน นัน้ ต้องร่วมพิสูจน์ด้วยตัวเอง ณ สถาบันปรีดีพนมยงค์ ซอยทองหล่อ ระหว่างวันที่ 5-30 มิถุนายน และ 3-7 กรกฎาคม ส�ำรองที่นงั่ และสอบถามรายละเอียด โทร. 08 9167 4039

Nui Show

+ ชวนฟั ง ทอล์ ก โชว์ ด ้ า นไอที ของเจ้ า พ่ อ ไอที ‘หนุ ่ ย -พงศ์ สุ ข หิรญ ั พฤกษ์’ ใน NuiShow โซเชียล มีเดีย่ ว : Talk.Tech.Spectacular นัด สาวกไอทีมาให้พร้อมเพรียงในวัน เสาร์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เขาพูดสด ที่ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย จับจองที่นงั่ ได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

Work Shop

+ เติมความหวานอบอุน่ กับกิจกรรมเวิรค์ ช็อป Sweetie Choc-pop เวิรค์ ช็อป สอนท�ำขนมโดยไม่ตอ้ งใช้เตาอบ เพลิดเพลินไปกับการเคลือบแต่งท็อปปิง้ ให้สวยงาม สอนโดย ครูอุ้ย Sugar Party by Sisters ร่วมสนุกกันได้ใน วันที่ 14 มิถนุ ายน 2557 เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00-13.30 น. ณ ชัน้ 1 ลานกิจกรรม Fifty Fifth Thonglor (จ�ำกัดจ�ำนวนเพียง 20 ท่านเท่านัน้ )

06 W+FREE MAG.

Swap Jeans

+ เบื่อยีนส์เก่า เอามาแลกได้กับกิจกรรม Swap Jeans จัด โดยลีวายส์ โดยกางเกงยีนส์เก่าของคุณจะมีค่า 1,000 บาท เมื่อแลกซื้อลีวายส์ มูลค่า 2,900 บาท/ใบเสร็จ หรือกางเกง ยีนส์เก่า+เสื้อเก่ามีค่า 1,500 บาท เมื่อแลกซื้อสินค้าลีวายส์ มูลค่า 4,200 บาท/ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ โดยเสื้อและกางเกงยีนส์เก่าทั้งหมดจะน�ำไป มอบให้ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รายละเอียดคลิก facebook. com/levis


Text : mini-Journey

+ Nokia Pass it on

+ CycloCable

แคมเปญไวรัลสุดเจ๋งของมือถือค่ายยักษ์ แทนที่จะเข้าถึงเฉพาะคนใน โลกออนไลน์ ก็เปลี่ยนวิธีการโดยน�ำมือถือโนเกีย ลูเมีย รุ่น 1020S แจก ให้คนแปลกหน้า 10 คน ในเมืองใหญ่ 30 เมืองทั่วโลก ข้อแลกเปลี่ยน คือ ให้คนเหล่านัน้ ถ่ายภาพ อัดคลิปและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์โชว์ให้คน ทั่วโลกเห็นว่าเมืองที่ตนอยู่มุมไหนเจ๋งสุด ตอนนีค้ ลังภาพและคลิปวิดีโอ ของแคมเปญนี้อัดแน่นไปด้วยมุมมองของชาวเมืองสเปน ปารีส ซิดนีย์ ฮ่องกง เซียงไฮ้ สิงคโปร์ โฮจิมินทห์ งานนีน้ อกจากจะเป็นการโฆษณา แบบไม่ต้องใช้งบเยอะยังให้คนได้ใช้โทรศัพท์มือถือจริงๆ

เมือง Trondheim ประเทศนอร์เวย์ เค้ามีวิธีแก้ ปัญหาผูค้ นเมินการปัน่ จักรยานเพราะเนินเยอะ และชันเหลือเกินด้วยการสร้างลิฟต์ส� ำหรับ นักปั่นเพื่อใช้ไต่ขึ้นเนินที่มีความชันสูง ลิฟต์นี้ สร้างมาตั้งแต่ปี 1993 แต่มาปรับปรุงใหม่เมื่อ ปี 2013 โดย Jarle Wanvik หลักการท�ำงานของ ลิฟต์นคี้ ือใช้รางเลื่อนที่ฝังตัวบนพื้น ผู้ใช้ก็แค่ วางเท้าไว้เฉยๆ เครือ่ งจะดันตัวเราและจักรยาน ไปตามรางความยาว 130 เมตร ผลที่ ไ ด้ คือ ผู้คนในเมืองหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและคนชรา

+ Union Kitchen + The People’s Supermarket จุดริเริ่มของร้านสะดวกซื้อเพื่อชุมชน The People’s Supermarket เกิดจากแนวคิดของ Arthur Potts Dawson พ่อครัวมือเอกของเชฟดัง Jimmy Oliver ทีเ่ ห็นว่าวัตถุดบิ ในธุรกิจอาหารมีล้นตลาดจนบางครั้งต้องทิง้ อย่างไร้คณ ุ ค่า เขาจึงน�ำหลักการบริหารแบบสหกรณ์ และชักชวนให้สมาชิก ทุกคนมีสว่ นร่วมในการเป็นเจ้าของ ไม่วา่ จะเป็นการให้ทกุ คนลงแรง 4 ชัว่ โมงในแต่ละเดือน การได้สว่ นลด เงินปันผล เน้นส่งเสริมผูผ้ ลิตรายย่อย ในพืน้ ที่ ภายในร้านยังมี The People’s Kitchen ครัวทีป่ รุงอาหารจ�ำหน่ายโดยใช้วตั ถุดบิ ใกล้หมดอายุจากร้านค้าใกล้เคียงมาแปรรูปขายในราคาถูก ลดอัตราการเหลือทิ้ง

แล้วฝันของคนทุนน้อยแต่อยากมีธุรกิจร้าน อาหารของตัวเองก็เป็นจริง ธุรกิจใหม่ในกรุง วอชิ ง ตั นดี ซี ด้ ว ยการเปิ ด พื้ นที่ ค รั ว พร้ อ ม อุปกรณ์ทกุ อย่างให้ใช้กนั เดิมทีโกดังแห่งนีเ้ ช่า ไว้สำ� หรับอบขนม เมือ่ พืน้ ทีใ่ ช้จริงเพียงน้อยนิด ส่ ว นที่ เหลื อ จึ ง ปล่ อ ยเช่ า จนกลายมาเป็ น ธุรกิจส�ำหรับคนงบน้อยฝันใหญ่อย่างที่เห็น ผู้เช่ายังไม่ต้องวุ่นวายเรื่องใบอนุญาตท�ำครัว เชิงพาณิชย์ไปจนถึงคนท�ำความสะอาดครัว เพราะรวมอยู่ในค่าเช่าหมดแล้ว

+ Moments of Warmth อีกหนึง่ ตัวอย่างของการพลิกวิกฤตให้เป็นอีกโอกาส เมื่อวิกฤตความหนาวเย็นของ อิทธิพลลมวนขั้วโลก Polar Vortex ที่ทำ� ให้ประเทศแคนาดาอากาศหนาวที่สุดเป็น ประวัติการณ์ Duracell ก็หัวใสผุดแคมเปญ Moments of Warmth ออกมาในรูป ของสื่อป้ายรถเมล์ ใช้เพียงโปสเตอร์ติดที่ป้ายรถเมล์สองด้าน ด้านหนึง่ เป็นขั้วบวก อีกด้านเป็นขั้วลบ ในป้ายรถเมล์จะมีการติดตั้งเครื่องท�ำความร้อน แค่เอามือมา แตะป้ายรถเมล์ก็จะอุ่นขึ้นทันที และยิ่งจับมือต่อๆ กัน พลังงานในตัวเราก็จะไป กระตุ้นเซ็นเซอร์ของระบบท�ำงาน เป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับเพื่อนร่วมโลก ได้ง่ายๆ แค่จับมือกันไว้

+ The Dreamy Camera Cafe สถาปัตยกรรมทรงกล้องคลาสสิกสีเ่ หลีย่ มทีถ่ อดแบบ Rolleiflflffllex ทีเ่ ห็นนี้ ภายในคือคาเฟ่เก๋ๆ ทีต่ กแต่ง ด้วยภาพถ่ายและกล้องคลาสสิกของสะสมสุดรักแสนหวงของ Park Sung-Hwan อดีตทหารอากาศ ชาวเกาหลี ทีใ่ ช้เวลาร่างแบบและก่อสร้างนาน 6 ปี ทุกมุมของร้านผ่านการคิดค�ำนวณในแบบของคนรัก การถ่ายภาพ เลนส์กล้องขนาดใหญ่ 2 ชิ้นที่เป็นกระจก หากได้มองจากมุมนัน้ จะเห็นทัศนียภาพของ หุบเขาโดยรอบราวกับก�ำลังมองผ่านสายตาของช่างภาพระดับโลก ใช่วา่ จะดีเด่นแต่รปู ลักษณ์ เบเกอรี่ ของที่นี่อร่อยไม่แพ้บรรยากาศเลยล่ะ

W+FREE MAG. 07


+ shopping recommend Text : Scally

Leica Flagship nd Store @ 2 flr. Gaysorn Plaza

+ ต�ำนานกล้องถ่ายภาพสายพันธุ์เยอรมัน ไลก้า (Leica) เปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งแฮงค์เอาท์ของผู้ที่หลงใหลการมองโลกผ่านเลนส์ โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร ในสไตล์มนิ มิ ลั ลิสต์ ตกแต่งด้วยโทนสีอนั เป็นลายเซ็นของไลก้า อย่าง แดง ขาว และด�ำ แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 2 โซน คือ โซนดิสเพลย์ ส�ำหรับแสดงและจัดจ�ำหน่ายกล้องรุ่นล่าสุดให้เหล่าแฟนานุแฟนเลือกช้อปกัน อย่างจุใจ และโซนแกลเลอรี ทีม่ กี ารจัดแสดงภาพถ่าย และเป็นพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมในโอกาสต่างๆ ได้อย่าง ลงตัว ส�ำหรับมือถ่ายภาพทีช่ นื่ ชอบความลักชัวรีข่ องประสบการณ์การถ่ายภาพ มาสัมผัสได้ทแี่ ฟลกชิป สโตร์แห่งนี้ ตั้งอยู่บน ชั้น 2 ห้างเกสรพลาซ่า รายละเอียดคลิก www.leica-camera.com

Exhibit Store @ 8 Thonglor

+ ร้านแฟชัน่ คอนเซ็ปต์สโตร์ทจี่ ะท�ำให้สาวๆ คลัง่ ไคล้ กับนานาสินค้าแบรนด์แฟชัน่ สุดเท่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทัง้ ในและนอกประเทศ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เหล่าแฟชัน่ นิสต้าได้โชว์ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ เปิดฤดูกาลด้วย 9 แบรนด์ชั้นน�ำ ได้แก่ โอ ชูร์ เลอ ชูร์ (Au Jour Le Jour), เซลฟ์ พอร์ทเทรต (Self Portrait), เบธ ริชาร์ดส์ (Beth Richards), คายู (Kayu), ทาทา โบเรลโล่ ออฟฟิซิน่า บิจูซ์ (Tataborello Offiffi icina Bijoux), เซียร่า เฟอร์ราญี่ (Chiara Ferragni), ไอโซลต้า (Isolda), มินน่า ปาริกก้า (Minna Parikka) และทรี ฟลอร์ (Three Floor) พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับในสไตล์ ‘Things We Like, Style We Love’ ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2014 ได้ที่ร้านเอ็กซ์ฮิบิท ชั้น 1 อาคารเอท ทองหล่อ (8 Thonglor) โทร. 0 2715 0121 www.facebook.com/ exhibitspace

Too Cool For School @ Siam Square Soi 7

+ ร้านจ�ำหน่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามสุดคูล อิมพอร์ตจากเกาหลี เปิดสาขาแรกให้ชมิ ลางเบาๆ แบบ Soft Opening ณ สยามสแควร์ซอย 7 ภายในร้านตกแต่งอย่างมีชวี ติ ชีวาด้วยสินค้าแบรนด์ Too Cool For School ซึ่งแม้จะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามน้องใหม่ แต่ความนิยมก็พุ่งแรงไม่แพ้รุ่นพี่ แบรนด์ใด เนือ่ งด้วยคุณภาพ และความรูใ้ จในด้านผิวพรรณของผูห้ ญิงชาวเอเชีย ทัง้ ยังก�ำลังมีแพลน ขยายสาขาเพิ่มไปยังเคาน์เตอร์แผนก Beauty ในห้างดัง อย่าง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว, ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต, สีลม คอมเพล็กซ์, เซน, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และสยามสแควร์วัน ใครที่อยาก อัพเดทความงามให้อินเทรนด์แบบสาวเกาหลี แวะเวียนไปได้ที่ Too Cool For School

08 W+FREE MAG.


MOVIE

entertainment + Text : Brit-Pop

สุดยอดเคล็ดลับพัฒนาสมองลูก / ราคา 165 บาท + รวมหลักการเลีย้ งลูกทีห่ ากพ่อแม่ยดึ ให้มนั่ ก็มนั่ ใจในพัฒนาการได้ยาว สะท้อนผลลัพธ์ ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า เนือ้ หาเป็นการถามตอบ เกี่ยวกับลูกวัยต่างๆ ตั้งแต่เล็กจนถึงวัยรุ่น ทุกแง่มุม เช่น อาบน�้ำด้วยกัน เด็กเอาแต่ใจ กลัวลูกเบี่ยงเบน ครอบคลุมทุกปัญหาที่พ่อ แม่อยากรู้

X-Men Days of Future Past / 22 พ.ค. 2557 + ว่าด้วยเรื่องอนาคตอีกทางหนึง่ ของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ เมื่อพวกเขาเกิด ขัดแย้งกันเอง จนถูกกลุ่มที่ต่อต้านจ้องท�ำลายล้างพวกเขาทั้งหมด ก�ำจัดไป ทีละคนๆ และน�ำมาสูห่ ายนะของโลก เมือ่ คิตตี้ ไพรด์ ผูร้ อดชีวติ คนสุดท้ายของ กลุ่ม ส่ง Wolverine เดินทางย้อนเวลา ท�ำให้เขาได้พบกับ Professor X, Rogue และ Magneto ในอดีต อย่างไรก็ดี การเดินทางข้ามเวลาครัง้ นี้ มนุษย์กลายพันธุ์ มองหาโอกาสพาโลแกนกลับมายังโลกอนาคตด้วย และเหตุการณ์นี้เองที่ทำ� ให้ Rogue กลายมาเป็นกุญแจส�ำคัญของเรื่อง

Godzilla

/ 15 พ.ค. 2557

+ ผลงานแห่งการถือก�ำเนิดใหม่อย่าง ยิ่งใหญ่ของ ก็อตซิล่า ตัวละครอันเป็น เอกลักษณ์แห่ง Toho กับการผจญภัยสุด ตื่นเต้นจากสัตว์ประหลาดชื่อดังของโลก ต้องปะทะกับสิง่ ประดิษฐ์สดุ โหดทีพ่ ฒ ั นา ขึ้นมาจากความหยิ่งทะนงตนตามหลัก วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นภัยร้าย ต่อการใช้ชีวิตของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง Gareth Edwards มานัง่ แท่นก�ำกับให้กับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยมี Aaron TaylorJohn, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathaim และ Bryan Cranston มาร่วม แสดงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้

บริหารนิว้ บริหารสมอง ต้านภัยอัลไซเมอร์ / ราคา 150 บาท + แนะน�ำท่าบริหารนิ้วมือแบบต่างๆ การ ทดสอบพบว่า สามารถส่งผลในการกระตุ้น การท�ำงานของสมองและสร้างเซลล์ประสาท ในสมองได้อย่างน่าทึ่ง มาเสริมสร้างการ มี ชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งยื น ยาว อย่ า งไม่ ห ลงลื ม ด้ ว ยการฝึ ก นิ้ ว มื อ เพี ย งวั น ละนิด กั น เถอะ มีทั้งหมด 47 ท่าบริหารนิ้ว

เล่หก์ ลมนตรา / 415 บาท + ภาคจบของนวนิยายไตรภาคของ ลิบบา เบรย์ เจ็มม่าต้องเจอกับบททดสอบความเข้ม แข็งต่างๆ นานา ทัง้ ในเรือ่ ง มนตรา การฟืน้ คืน ภาคี และการร่วมเป็นพันธมิตรของสิ่งมีชีวิต หลายเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งกับเพื่อนสนิท และความรักต้องห้ามระหว่างเธอกับรติก แล้ ว ฤทธิ์ เดชของต้ น ไม้ ม นตรา แล้ ว ต้ อ ง ผจญภัยกับการท้าทายในสังคมอันเข้มงวด ของยุควิคตอเรีย เจ็มม่าจะฝ่าฟันเอาตัว รอดได้หรือไม่

ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช 5 : ยุทธหัตถี / 29 พ.ค. 2557 + ‘องค์ด�ำ-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช’ กษั ต ริ ย ์ นั ก รบที่ ค นไทยเคารพรั ก และ ศรัทธามากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ อลังการ งานสร้างอย่างถึงขีดสุดกับความยิ่งใหญ่ ของฉากมหาสงครามยุทธหัตถีที่ทุกคน รอคอยพร้ อ มประจั ก ษ์ ทุ ก สายตากั บ อภิมหาภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องให้ เป็ น ผลงานระดั บ มาสเตอร์ พี ช เรื่ อ งยิ่ ง ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจ คนไทย

18 พฤษภาคม 2557 + คอนเสิร์ตการกุศล ‘ใจประสานใจ ครั้งที่ 4’ ปานเทพ-นัดดา-ปกรณ์ อินคอนเสิร์ต คุ ณจะได้ ฟ ั ง เพลงไทยสากล เพลงลู ก ทุ ่ ง เพลงดังในละครบรอดเวย์ ละครเพลงชุด จุฬาตรีคณ ู ระบ�ำอัศวลีลา แฟชัน่ โชว์ยอ้ นยุค ในเพลงกรุงเทพราตรี เพลงสุนทราภรณ์ และ อื่นๆ อีกมากมาย กว่า 30 เพลง เวลา 14.00 -17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ บัตรราคา 300-2,000 บาท

W+FREE MAG. 09


+ fashion report Text : Porko

+ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ขอพาสาวๆ W+ ส่งท้ายความร้อนแรงของอากาศด้วยสไตล์อโลฮา สนุกกับลายพิมพ์ต้นมะพร้าว หาดทราย ลุคสาว ฮาวาย พร้อมกับบุกเข้าพื้นที่ป่าเขตร้อนไปกับ เทรนด์ลายทรอปิคอลในคราเดียวกัน ลายพิมพ์แบบสาวฮาวาย ใส่เมื่อไรย้อนนึกถึง ความสุขริมทะเลทุกครั้ง ลวดลาย Bold print ที่ จัดเต็มบนพื้นที่ผ้าเนื้อนิ่มใส่สบายเหมาะกับหน้า ร้อน ไม่อาจท�ำให้สาวๆ ปฏิเสธเสื้อทรงคร็อป หรือเดรสสั้นผ้าพลิ้วไหวน�ำมาใส่ให้ดูอินเทรนด์ แต่งเติมด้วยกระเป๋าทรงผลไม้ อาทิ กล้วย แตงโม หรือสตรอเบอรี่ รังสรรค์ให้ลุคดูสวย คอมพลีทขึ้น ขณะเดียวกันที่ลวดลายทรอปิคอล ต้นไม้ในเขตร้อนใบเขียวชอุ่มแซมด้วย ดอกไม้ช่อโตสีจัดจ้าน ดึงลุคสาวเปรี้ยว สะดุดตา ให้โดดเด่นสวยได้ตลอดฤดู ไม่อาจท�ำให้คุณมองข้ามความน่า หลงใหลนี้ไปได้ ใส่พร้อมด้วยเครื่อง ประดับจักรสาน อาทิ กระเป๋า หรือ รองเท้า Espadrilles เหมาะที่จะเป็น แอ็คเซสเซอรี่ชูโรงประจ�ำซีซั่นนี้

Say! Aloha to the Hawaiian & Urban Tropical 10 W+FREE MAG.


W+FREE MAG. 13


+ fashion update

Gapkids X Katespade & Jackspade

Text : Porko

เซอร์ไพรส์ปลายปีให้คุณแม่จูงมือหนูน้อยไปช้อป หรรษา คอลเลคชั่ น จั ด เต็ ม ความคั ล เลอร์ ฟู ล ที่ Gapkids กับการจับมือกันครั้งแรกแบรนด์พี่สาว จากนิวยอร์ก Katespade มาร่วมงานในเวอร์ชั่น เด็กๆ โดยใช้ความสดใสของ Katespade และ Jackspade ช่วยเติมเต็มลวดลายสนุกๆ ให้กับ เสื้ อ ผ้ า ของ Gapkids ดู น ่ า สวมใส่ ขึ้ น ในราคา ที่เบาสบายจ่ายง่ายจนคุณแม่ประหลาดใจ นับเป็น อีกครัง้ ที่ Gapkids ได้แบรนด์ดงั ระดับแนวหน้ามาร่วมงาน นับตั้งแต่ DVF และ Stella McCartney ได้เคยสร้าง ความฮื อ ฮาสามารถจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า หมดในเพี ย ง เวลาไม่ กี่ ชั่ ว โมง อดใจรอสั ก นิ ด พฤศจิ ก ายนนี้ ได้พบกันแน่ๆ

Lollipops

กระเป๋ า ใส่ เ หรี ย ญ สี ค รี ม หนั ง แท้ จาก แบรนด์ Lollipops โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ไม่ซ�้ำใคร ดู มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว กระเป๋ า ใบนี้ เหมาะส�ำหรับหลากหลายโอกาส ชื่อรุ่น PEGGY COIN PURSE ราคา 1,450 บาท มีจ�ำหน่ายที่ Central และ The Mall ทุกสาขา

Dita Von Teese to Launch New Eyewear Range

ราชินีแห่งนางโชว์ Dita Von Teese ไม่ได้มีดีแค่เรือนร่างและ อารมณ์ขัน การแต่งตัวสไตล์ Pin up ย้อนยุคท�ำให้คนจดจ�ำ ภาพเธอได้อย่างดี ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครกลาย เป็นไอเดียให้ Dita Von Teese สร้างสรรค์แว่นกันแดด ในแบบซิกเนเจอร์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองกลุ่มคนผู้ ต้องการความ Unique และจดจ�ำได้แม้เพียงแรก เห็นว่านีค่ อื แว่นของ Dita Von Teese เธอร่วมมือ กับผู้ผลิตแว่นตา DITA Inc. รังสรรค์แว่นกันแดด 10 สไตล์แห่งอนาคตที่คงความคลาสสิกในแบบ เรโทรแนวแคทอายส์ไปจนถึงรูปแบบร่วมสมัยตัด แต่งกรอบโลหะในราคาเริม่ ต้นที่ $235 ถึง $285 แว่นกันแดดของ Dita Von Teese พร้อมวาง จ�ำหน่ายเดือนหน้าในห้างสรรพสินค้าบาง แห่งและเครือข่ายร้านแว่นชัน้ น�ำทัว่ โลก

MORGAN HOMME

duffflflle bag เป็นกระเป๋าสัมภาระอเนกประสงค์สุดเท่จาก MORGAN HOMME เหมาะส�ำหรับหนุ่มๆ สาวๆ ที่ก�ำลังมองหากระเป๋าส�ำหรับใส่เสื้อผ้าเท่ๆ สักใบไป ออกก�ำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเล่นฟิตเนสหรือโยคะ ราคา 1,290 บาท มีจ�ำหน่ายที่ Siam Paragon, Central Bangna, Central Pinklao, The Mall Bangkapi

Adele ,CGwyneth, Cara and Friends play Peekaboo with Fendi

นีเ่ ป็นเพียงรายชือ่ ตัวอย่าง 3 สาวแฟชัน่ ไอคอนระดับแนวหน้าทีม่ ารวมตัวกัน ครั้งพิเศษเพื่อออกแบบกระเป๋ารุ่น Peekaboo ของ Fendi ให้มีดีไซน์สวยเก๋ มี สไตล์สำ� หรับออกจ�ำหน่ายเพือ่ การกุศล ทัง้ นีย้ งั มีอกี 7 ผูห้ ญิงสไตล์ไอคอน อาทิ Tracey Emin, Naomie Harris, Jerry Hall and her daughter Georgia May Jagger, Zaha Hadid, Tanya Ling และ Kate Adie มาดีไซน์ครั้งนี้ โดยกระเป๋าทุกแบบจะถูก วางโชว์ไว้ในบูติคแห่งใหม่ของ Fendi ที่ New Bond Street จากนั้นให้ลูกค้าที่ชื่นชอบ กระเป๋าแต่ละแบบ ตามไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บออนไลน์ Fendi.com/peekaboo-auction ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคมนี้ รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายจะน�ำไปสมทบทุนให้กับ The London and Bristol-based Kids Company

พิเศษ ส�ำหรับผู้อ่าน ที่ส่งไปรษณียบัตรพร้อมแจ้งข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน

เข้ามาร่วมเล่นเกม ส่งถึง ฝ่ายโฆษณา W+ (เกมลุน้ กระเป๋า) ลุน้ รับรางวัล 5 รางวัลดังนี้

1. Lollipops เป็นกระเป๋าใส่เหรียญ เป็นหนังแท้ ชื่อรุ่น PEGGY COIN PURSE ราคา 1,450 บาท จ�ำนวน 3 รางวัล 2. Morgan homme เป็นกระเป๋า duffflflle bag ราคา 1,290 บาท จ�ำนวน 2 รางวัล

12 W+FREE MAG.


+ fashion lifestyle Text : Porko

• แว่นกันแดดกรอบ ทรงแคทอายส์ลายฉลุ สีเงินแต่งคริสตัลจาก Dolce&Gabbana

• สร้อยคอคริสตัลประดับ หินสีฟ้าพาสเทลจาก Ek Thongprasert

Pastel, Present

• ต่างหูระย้าขนนกสีชมพู รุ่น Kayla จาก Marihorn

and The Future Flower การกลับมาเยือนอีกครั้งของหมู่มวลดอกไม้ ถึงจะเป็น เรื่องเก่าแต่กลับถูกเล่าใหม่ได้อย่างหอมหวาน ด้วยการ ผสมผสานกับสีพาสเทล รวมถึงพาความ น่ารักในรูปแบบ Little Flower ดอกเดซี่ หรือดอกไม้กลีบเล็ก มาพิมพ์ลายลงบนเนื้อผ้า ถ่ายทอดอารมณ์สาววินเทจ ยุคสมัยใหม่

• เสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายดอกไม้ผสมสไตล์ ฮาวายจาก Dolce&Gabbana

• เข็มกลัดดอกไม้หนัง สีชมพู Concious collection จาก H&M

• เสื้อคร็อป สีส้มพาสเทล พิมพ์ลายดอกไม้ เพนต์จาก Mary Katrantzou

• เคส iPhone สกรีน

Tip

ลายดอกไม้จาก TOPSHOP

Floral for New season

• กระโปรง แต่งระบายรุ่น Molly Holly จาก Marihorn

• รองเท้าส้นสูงรัด ข้อเท้าประดับดอกไม้ จาก Charlotte Olympia

• แจ็คเก๊ตหนังสีฟ้าพาสเทล จาก Dsquared2

• อยากแมตช์ ล ายดอกไม้ กั บ พาสเทลให้ ล งตั ว ไม่ ย าก แค่ จั บ คู ่ สี ใ ดสี ห นึ่ ง ที่ มี อ ยู ่ ใ นลายของดอกไม้ ดึ ง มาใส่ เป็นชิ้นคู่แมตช์ พร้อมด้วยกระเป๋าและรองเท้าโทนเดียวกัน สร้างลุคสวยกลมกล่อมได้ง่ายๆ • เติมความวินเทจอีกนิดให้กับลายดอกไม้ด้วยเข็มขัดหนัง สานหรือบู๊ตสั้นสีน�้ำตาลใส่เข้าคู่กัน

• กระเป๋าสะพายสีเหลืองพาสเทล รุ่น The PS11 จาก Proenza Schouler


+ beauty tips Text : Hi-Ma / Photo : Press

Secret Perfect Skin

คงความอ่อนเยาว์ แบบฉบับ ผิวสาวเกาหลี + ต�ำราโลกความงามตะวันออกล้วนเชื่อมั่น ในสรรพคุณของสมุนไพรที่เน้นการบ�ำรุงให้ ผิวพรรณสวยเปล่งปลั่งออกมาจากภายใน เจ้าขวดนีก้ ็เช่นกัน Sulwhasoo Snowise EX Whitening Spot Serum ราคา 5,300 บาท จากต�ำราแพทย์สมุนไพรโบราณ ของเกาหลี ค้นพบ 3 สารองค์ประกอบ ทีส่ ำ� คัญจากพืชธรรมชาติ หญ้าขาว สาร ซาโปนินและสารโพลีแซคคาไรด์ในโสม ขาวที่เข้าฟื้นบ�ำรุงผิวที่ถูกท�ำร้ ายจาก แสงแดดความร้อน ขจัดปัญหาการผลิต เม็ดสีหมองคล�้ำจากต้นเหตุที่ท�ำให้เกิด จุดด่ า งด�ำ พร้ อ มท�ำ หน้ า ที่เสมือ นเกราะ ปกป้ อ งผิ ว สวย ช่ ว ยเติ ม เต็ ม ปริ ม าณ คอลลาเจนในผิว ช่วยให้ผวิ แลดูออ่ นเยาว์สดใส

+ Beauty Tip

Q A

: ทาลิปสติกสีแดงแต่ท�ำไมสีไม่แดงเหมือนจากตัวแท่งเลย รู้สึก ไม่ ส บอารมณ์ เ ลยค่ ะ เวลาที่ซื้อ กับเวลาที่ทาคนละ อารมณ์กันเลย : บางทีหลายๆ ปัจจัยก็ท�ำให้สาวๆ ทาลิปสติกสีแดงได้ไม่ ตรงกับความต้องการ บางครัง้ วางอยู่บนเคาน์เตอร์สแี ดงแจ๊ด เปรี้ยวใจแต่พอทาลงบนริมฝีปากกลับดูดรอปลงซะอย่างนัน้ แต่สาวบิวตี้และแฟชั่นนิสต้าย่อมมีทางออกอยู่เสมอ มีวิธีแก้ เพียง บ�ำรุงผิวริมฝีปากด้วยบาล์มเข้มข้น เมือ่ รูส้ กึ ว่าริมฝีปากนุม่ ชุม่ ชืน้ ดีแล้ว ก็ใช้กระดาษทิชชูซบั เบาๆ จากนัน้ ใช้ฟองน�ำ้ แตะรองพืน้ เนือ้ ครีมบางๆ เกลี่ยให้ทั่วรูปปาก ไม่ต้องทาให้หนามากนะคะ จากนัน้ จึงใช้พู่กันทา ปากแตะลิปสติกสีแดงทาให้ทั่ว เพียงเท่านีก้ ็จะได้สีสันสดที่ตรงกับสี จากแท่งแล้ว ทีส่ ำ� คัญควรเลือกสีแดงทีเ่ ข้ากันกับโทนสีผวิ ของคุณ เพือ่ ความสวยแบบสมูทสุดเพอร์เฟ็กต์ยิ่งขึ้น

14 W+FREE MAG.

Skin Show Time ถึงเวลาของงานโชว์ผิว

W+ สรรหาหลากอาวุธความงามให้คุณเผด็จทุกปัญหาที่กังวล • ปกปิดรอยคล�้ำใต้ตาระดับมืออาชีพ LANCOÔ^ ME Le Correcteur Pro ราคา 1,850 บาท พาเลตต์คอนซีลเลอร์สำ� หรับขจัดปัญหารอบดวงตาเสมือนมืออาชีพ ทีช่ ว่ ยอ�ำพรางรอยหมองคล�ำ้ ใต้ตา รอยแดงต่างๆ ให้ดวงตาของคุณดูสดใส สุขภาพ ดีอย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติเนื้อคอนซีลเลอร์บางเบา เกลี่ยง่าย ติดทนนาน ภายในตลับสีด�ำสวยหรูบรรจุคอนซีลเลอร์และแป้งฝุ่นรวมสามสูตร • อวดผิวเรียบเนียนราวกับพอร์ซเลน Ettusais Pore Smooth Veil Limited Edition (ราคาสอบถาม ที่เคาน์เตอร์) เมกอัพเบสที่ช่วยปกปิดรูขุมขนโดยไม่ท�ำให้ อุดตันรูขุมขน ด้วยเนื้อเจลสีชมพูเบจใส ที่มีส่วนผสมของ Unevenness Smoothing Powder ช่วยปรับผิวหน้าให้ดูเรียบเนียน พร้อมส่วนผสมที่ช่วยดูดซับ ความมันส่วนเกิน ปกป้องผิวหน้าไม่ให้มนั เยิม้ ช่วยให้ผวิ ใสกิง๊ เรียบเนียนราวกับตุก๊ ตากระเบือ้ ง • เพิ่มการบ�ำรุงแบบดับเบิ้ล Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate ราคา 3,000 บาท เซรั่มวิตามินซีบริสุทธิ์ 10.5% ช่วยลดเลือน สัญญาณความร่วงโรยของผิว พร้อมเสริมสร้างเกราะป้องกัน แสงแดดและเก็ บ กั ก ความชุ ่ ม ชื้ น ให้ กั บ ผิ ว ตลอดทั้ ง วั น ส�ำหรับทากลางวัน ใช้คู่กับ Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate ราคา 2,400 บาท เซรั่มฟื้นฟูผิวยามกลางคืน ชนิด เข้ ม ข้ น ด้ ว ยน�้ ำ มั น หอมระเหยและสารสกั ด จาก พืชธรรมชาติ อีฟนิง่ พริมโรส สควาเลน น�้ำมันลาเวนเดอร์ เข้าซ่อมแซมผิวที่ ถูกท�ำร้ายให้กลับมาสดใส พร้อมรับวันใหม่

Deep Clean for Clearly Face

ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของ ผิวสะอาดหมดจดใช่ไหมล่ะ + ถ้าสาวๆ ชอบความรู้สึกผ่อนคลายไปกับการล้างหน้าด้วยฟองโฟมนุ่ม ชุ่มชื่น ลอง Kanebo Impress IC Reffiining Face Wash ราคา 950 บาท โฟมล้างหน้าทีม่ อบความรู้สกึ นุ่มละมุนขณะล้างหน้าให้คณ ุ ได้เพลิดเพลิน ไปกับการล้างหน้า ด้วยกลิน่ หอมสดชืน่ จากดอกกุหลาบบัลแกเรีย ช่วยให้ รูส้ กึ ผ่อนคลายขณะล้างหน้าพร้อมฟองโฟมหนาหนุม่ ทีม่ อบความนุม่ ชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิวพร้อมผิวสวยนุ่มน่าสัมผัส แต่ถ้าอยากให้ผวิ กระจ่างใสพร้อมผลัด เซลล์ผวิ ทีต่ ายแล้วให้หลุดออก ลอง White Snow Usako (White & Anti Acne Peeling Gel ราคา 790 บาท) สูตรไวท์เทนนิง่ และป้องกันสิว เพียวลิ่งเจลที่ สามารถดึงสิ่งสกปรกตามรูขุมขน ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนใบหน้าได้ อย่างหมดจด เหมาะส�ำหรับผิวแพ้งา่ ย ด้วยนวัตกรรมใหม่ลา่ สุด คัดสรรสาร สกัดจากธรรมชาติ ทีช่ ว่ ยให้ผวิ หน้าขาวใส ปราศจากสิวสาเหตุปญ ั หากวนใจ ของวัยรุ่น เช่น พลาเซนต้า (Placenta) ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลาย ชนิด ช่วยให้ร่างกายผลัดเซลล์เก่า และสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรง อาลันโทอิน แอนตี-้ แอคเน่ Allantoni Anti-acne ช่วยป้องกันการเกิดสิว ลดอาการระคายเคือง รอยแดง และการอักเสบต่างๆ ต่อต้านอาการแพ้ต่างๆ ของผิว นอกจากนี้ยัง บ�ำรุงผิวหน้าอย่างล�้ำลึก ด้วยวิตามินซี ไฮยาลูรอเนต (Hyaluronate) ที่ช่วยลด เลือนริว้ รอย และทรีฮาโลส (Trehalose) สารให้ความชุม่ ชืน้ ช่วยให้ผวิ เปล่งปลัง่ เนียมนุ่น ชุ่มชื้นตลอดทั้งวัน


Fun with Coloring

อัพเดต...เพิ่มสีสันอีกสักนิด ให้ชีวิตรื่นเริง • สีสันสวยเก๋บนเรียวเล็บ PuPa Lasting Color-Special Effects Nail Polishes ราคา 350 บาท ยาทาเล็บหลากสีหลากสไตล์ ให้สาวๆ ได้เปรี้ยวเก๋ เกินใคร กับเนื้อสัมผัส 5 รูปแบบ ให้เลือกทัง้ Sugar Candy สีพาลเทลลูกกวาด Sandy Matt เนือ้ สัมผัสดุจเม็ดทรายละเอียด Under Water ประกายหรูหราดุจแสงสะท้อนจากพืน้ น�ำ้ Mosaic สีเมทัลลิกสวยสะดุดตา Black & White เสน่ห์ของสีด�ำขาวที่น่าค้นหา • พวงแก้มระเรื่อเป็นธรรมชาติ Kanebo Lunasol Sand Natural Cheeks Limited Edition ราคา 1,300 บาท ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิไปกับบลัชออนปัดแก้มที่รังสรรค์น�ำเอาทัศนียภาพของ ผืนทรายที่เป็นที่มาของแรงบันดาลใจมาไว้ในตลับบลัชออนทรงสี่เหลี่ยมหรูหราสีเงิน ช่วยให้พวงแก้มของคุณสว่างใส แลดูสุขภาพดีเป็นธรรมชาติ มีให้ เลือก 2 เฉดสี ในจ�ำนวนจ�ำกัด

+ Hot Items This Month

หลากชิ้นล่าสุดที่ไม่ควรพลาด • บี บี ค รี ม สุ ด เริ่ ด ที่ ได้ รั บ การ บอกต่อ ปากต่อปาก ผิวเรียบเนียนเฉยๆ น่ะ ดูธรรมดา ไปเสี ย แล้ ว แต่ ผิ ว หน้ า สดใสที่ เปล่งประกายแวววาวเล็กๆ แบบ สาวนักกีฬานั้นจะท�ำให้สาวๆ ดู ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก ลองตลั บ นี้ดู แ ล้ ว จะติดใจ Laneige BB Cushion Whitening SPF 50+ PA+++ (เซต ราคา 1,500 บาท) บีบีครีมในตลับ พกพาสะดวกสไตล์โมเดิร์น ประกอบไปด้วย ตลับพร้อมกระจก บีบีครีม 15g. และรีฟีล 15g. มอบผลลัพธ์ผิวสวยเนียนใส ให้ผิวรู้สึกสบายเมื่อทา เพราะเนือ้ ครีมสามารถลดอุณหภูมผิ วิ ลงได้สงู สุดถึง -4C° พร้อมมอบความ ชุ่มชื้นพร้อมการปกปิดอย่างเป็นธรรมชาติ • ขนตาโดดเด้งร�ำแพนทุกสถานการณ์ Revlon Lash Potion Volume Length Mascara ราคา 349 บาท มาสคาร่า ทีม่ อบความหนา ยาวให้กบั ขนตา ด้วยขนแปรงกว้างพิเศษ ช่วยเพิม่ ความ หนาให้ขนตา หวีแปรง 3 ด้าน เพื่อการปัดที่ยาวขึ้น ช่วยเสกขนตาของ คุณให้สวยเด้ง มาพร้อมกับสูตรกันน�้ำ มั่นใจ ไม่ต้องกลัวขนตาร่วงหล่น หรือคราบมาสคาร่าไหลเลอะขอบตาในทุกสภาพอากาศ

+ Beauty Rush Hours…Tip

ชั่วโมงเร่งด่วนก็สวยได้หากมีอาวุธดีๆ + ถึงจะเวลาน้อย แต่อย่าละเลยการแต้มสีสนั บนเปลือกตา เพียงมีอปุ กรณ์ดๆี เตรียมผิวเปลือกตา ด้วยไพรเมอร์และท�ำตามสเต็ปเหล่านี้ 1. ใช้ดนิ สอตกแต่งดวงตาวาดเส้นชิดแนวขนตา ก่อนจะระบายเป็นรูปตารางช่วงบนของหางตา ระบายจนเต็ม 2. ใช้แปรงอายแชโดว์หัวกลมเกลี่ยสีให้กลมกลืน เน้นการสร้างกระบอกตา 3. ใช้แปรงอายแชโดว์รูปแบนขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยลงเฉดสีเข้มบริเวณหางตาเพื่อสร้างมิติ 4. จากนัน้ ใช้แปรงอายแชโดว์รปู แบนขนาดเล็กลงสีออ่ นบริเวณหัวตา หรือลงไฮไลท์ ใช้อายไลเนอร์ เขียนเส้นไปตามแนวขนตา ก่อนจะดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่า แค่นี้เป็นอันจบ สวยครบสูตร

GAME : ANNA CLINIC

+ แอนน่ า คลิ นิก สถาบั นความงามแบบ ครบวงจรชื่อดังที่พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ ทั น สมั ย ได้ ม าตรฐานระดั บ สากล อาทิ โปรแกรมเลเซอร์ UPL หน้าขาวใส, โปรแกรม เลเซอร์ลดฝ้า กระ จุดด่างด�ำ, โบท็อกซ์, ฟิลเลอร์, ร้อยไหม และลดไขมัน พร้อมบริการทั้งสาขาปิ่นเกล้า สาขางามวงศ์วาน และสาขาบางรัก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาปิ่นเกล้า โทร. 08 3644 9955 สาขา งามวงศ์วาน โทร. 08 0464 6699 และสาขาบางรัก โทร. 08 0464 9966 เว็บไซต์ www.anna-clinic.com หรือ line ID: annaclinic สิทธิพิเศษส�ำหรับผู้อ่านนิตยสาร W+ รับฟรี บัตรก�ำนัล ANNA Blink Treatment จาก ANNA CLINIC มูลค่า 3,000 บาท จ�ำนวน 4 รางวัล เพียงส่งชื่อพร้อมรายละเอียดส่วนตัวมาที่กองบรรณาธิการ W+ (เกม ANNA CLINIC)

W+FREE MAG. 15


+ scoop Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

Denim Never Die

+ การเดินทางของต�ำนานยีนส์จากยุคของ นักขุดทองจนถึงยุคที่ยีนส์กลายเป็นปัจจัย ที่ 4.1 ทุกวันนี้โลกของยีนส์หมุนรอบตัวเรา จนไม่รู้ว่ามันคือแฟชั่น แต่มันคือ Must Have Item ที่ตู้เสื้อผ้าทุกบ้านต้องมี ไม่น่าเชื่อว่า แค่ กางเกงยีนส์ตัวเดียวจะสามารถปรับลุค เปลี่ยนสไตล์ ให้กับผู้สวมใส่ได้ ไม่รู้จบ ไม่ว่าใครก็สามารถ ดูดีได้ในผ้ายีนส์ ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า ‘ยีนส์ เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลก’ คงจะไม่ใช่ค�ำกล่าวเกินจริง

เรื่องเล่าต�ำนานยีนส์ จากรุ่น (แรก) สู่รุ่น (นี้)

+ ย้อนกลับไปในปี 1873 หรือเรียกกันว่ายุคตื่นทอง เมื่อ นายลีวาย สเตราส์ (Levi Strauss) พ่อค้าขายส่งสินค้าสิง่ ทอ และเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม จั บ มื อ กั บ นายเจค็ อ บ เดวิ ส (Jacob Davis) ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับเหล่ากรรมกร ณ เมืองเรโน่ สหรัฐอเมริกา เขาได้ตัดเย็บกางเกงที่ไม่เคยมีใครออกแบบ มาก่อน โดยการตรึงหมุดโลหะสีด�ำเป็นแนวลงมาตามขอบ กางเกงเพือ่ ความแข็งแรงทนทาน ลงบนผ้าคอตตอนเนือ้ หยาบ ทอเส้นเฉียงเพือ่ ให้แข็งแรงทนทาน ภายหลังเรียกสัน้ ๆ ว่า เดนิม เพราะต้องการตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีความคงทนให้กับคนงานเหมืองทอง และนัน่ เป็นจุดเริ่มต้นของแฟชั่นที่ไม่มีวันตาย ในปี 1873 เป็นปีที่ทั้งคู่เริ่มออกแบบกางเกงให้มีกระเป๋า จนสามารถผลิตกางเกงรุ่นแรกที่มีชื่อว่า Waist Overalls ตัดเย็บด้วยผ้าเดนิม สีคราม พร้อมทั้งจดสิทธิบัตรกระบวนการตอกหมุดลงบนกางเกง ถือเป็นสิทธิบัตรกางเกงยีนส์ตัวแรกของโลก Levi เลิกผลิต Waist Overalls ที่ทำ� จากผ้า Cotton Duck ในปี 1991 จนกระทั่งยุค 1930 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของต�ำนานยีนส์ ด้วยการ เปลี่ยนจากการเรียกกางเกงเดนิม เป็น Jeans เนื่องจากกางเกงดังกล่าวเริ่มขยายกลุ่มคนใส่ ไม่ใช่กางเกงของคาวบอยหรือคนท� ำงาน เท่านัน้ เมื่อเห็นว่ากางเกงแบบนี้สามารถใส่ท�ำงานกลางแจ้งหรือใส่ท่องเที่ยวได้ก็เลยเรียกกางเกงประเภทนี้ว่า Jeans1 โดยเน้นที่รูปแบบ การใช้งานไม่ได้ยึดถือตามเนื้อผ้าที่ผลิต ยังมีอีกเหตุผลหนึง่ คือ ยุคนัน้ Levi’s เองเริ่มผลิตกางเกงส�ำหรับเด็กโดยใช้ผ้า Denim น�ำ้ หนักเบาและเรียกกางเกงที่ผลิตขึ้นมาใหม่ว่า Jeans โดยเรียกตามรูปแบบการใช้งานที่เอาไว้ให้เด็กใส่เล่นซนได้ ไม่ใช่กางเกงท�ำงาน ต่อเนื่องมาเมื่อเด็กรุ่นที่สวมใส่ Jeans ของ Levi’s เติบโต ต่างก็เรียกกางเกงผ้าหยาบสีน�้ำเงินทีค่ นุ้ เคยว่า Jeans เป็นช่วงเดียวกับทีก่ างเกง Levi’s ก�ำลังโด่งดังไปทัว่ อเมริกา เมือ่ มีท�ำการโฆษณา กางเกงรุ่น 501 ที่โด่งดังไปทั่วโลก ก็ยังคงใช้ค�ำว่า Jeans ในการโฆษณา จึงกลายเป็นค�ำเรียกติดปากมาจนถึงทุกวันนี้

+ ยังมีแบรนด์ยนี ส์จากทัว่ โลกทีน่ า่ สนใจ บางแบรนด์เพิง่ เข้าสูต่ ลาดไม่ถงึ 5 ปีแต่กลับ ติดอันดับ Top 10 แบรนด์ทนี่ า่ จับตามอง G-Star Raw ยีนส์สญ ั ชาติดทั ช์ เอกลักษณ์ของแบรนด์นอี้ ยูท่ เี่ นือ้ ผ้า The Rawest Raw ทีไ่ ม่ผา่ นการฟอกใดๆ สียนี ส์จงึ มีเอกลักษณ์ ทีเ่ จ๋งกว่านัน้ รุน่ Elwood ทีผ่ ลิต ขึน้ มาในปี 1996 กลายเป็นยีนส์ทที่ ำ� ยอดขายดีตลอดกาลรองจาก 501 ของลีวายส์ KUYICHI เป็นแบรนด์แรกทีส่ วนกระแสท�ำ Organic Jeans ต้นก�ำเนิดมาจาก เนเธอร์แลนด์ วัตถุดบิ มาจากฝ้ายแท้ สีครามทีใ่ ช้ยอ้ มก็มาจากพืช Atelier LaDurance แบรนด์ไฮเอนด์จากฝรั่งเศส เน้นคุณภาพ ไม่เน้นแฟชั่น ไม่ตามเทรนด์ แต่สร้างความแตกต่างตรงทีส่ นิ ค้าทุกชิน้ จะมีแคปซูลแถมมาให้ ภายในบรรจุอปุ กรณ์ฉกุ เฉิน ทัง้ ผ้า กระดุม ให้ไปปะแก้เย็บกันเอง PRPS แบรนด์นมี้ พ ี เี่ บ็คแฮม เป็นแฟนพันธุแ์ ท้นะจะบอกให้ แบรนด์จากนิวยอร์กทีป่ ระกาศตัวว่าเขานีแ่ หละ ยีนส์พรีเมียมของจริง สัง่ ตรงผ้าฝ้ายจากแอฟริกาซึง่ เป็นฝ้ายสายพันธุท์ ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับท�ำยีนส์ แข็งแรง ทนทาน และ ดูดย้อมสีได้ดที สี่ ดุ โรงงานผลิตอยูท่ ญ ี่ ปี่ นุ่ เพราะเป็นทีเ่ ดียวทีย่ งั ใช้กที่ อผ้ายีนส์แบบดัง้ เดิมทีเ่ รียกว่า Old Levi’s Loom

16 W+FREE MAG.


Global Trend + ลัดฟ้าไปดูสาวจาก 4 เมืองแฟชัน่ กับเทรนด์การใส่ ยีนส์ทสี่ ะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ทชี่ ดั เจนของพวกเธอ New York แคชชวลกึ่งฟอร์มอล สบายๆ ดูเรียบๆ เติม แอ็คเซสเซอรีม่ ดี ไี ซน์ ผ้าพันคอ แว่นกันแดด ใส่รองเท้า ส้นสูงในวันที่อยากดูเป็นสาวแฟชั่นจ๋า ใส่กับรองเท้า แฟลทในวันสบายๆ

Levi Strauss ไม่เคยใส่กางเกงยีนส์เลย + โลโก้รูปม้าสองตัวก�ำลังดึงกางเกง เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1886 เป็นสัญลักษณ์เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง ทนทานของกางเกงยีนส์ลีวายส์ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ Levi Strauss ผลิตขึ้นมาส�ำหรับ ผู้หญิงคือรุ่น Freedom-Alls เป็นชุดติดกันสามารถใส่ ไปท�ำงานและเที่ยวเล่นได้ในเวลาเดียวกัน ปี 2000 ลีวายส์ 501 ได้รบั การขนานจากนิตยสารไทมส์ ว่าเป็น ‘สุดยอดแฟชั่นไอเท็มแห่งศตวรรษที่ 20’ กางเกงยีนส์ลีวายส์ที่มีฉายาว่า XX เป็นกางเกงยีนส์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี 1879 ตอนนี้ ถูกเก็บไว้อย่างดีในเซฟกันไฟที่ Levi Strauss & Co. ในซานฟรานซิสโก สนนราคาตอนนี้อยู่ที่ 150,000 ดอลลาร์

London ก�ำลังอินกับยีนส์แนวพังก์ สะท้อนความมัน่ ใจ เปรี้ยวซ่า ขาเดฟฟิตๆ ช่วยเสริมให้ดูเป็นชาวลอนดอน ที่ดูสมาร์ท แมตช์กับเสื้อหนัง มีเชิ้ต หรือไม่ก็แอ็คเซส เซอรี่ตอกหมุด Milan ความเรียบหรูตอ้ งมาก่อน จะเท่กต็ อ้ งเท่แบบฟูฟ่ า่ มีศิลปะ โดยเฉพาะยีนส์ทรง Boot Cut เอวต�่ำ เน้น สะโพก ใส่กบั ส้นสูงคูเ่ ก๋ ช่วยให้ดสู งู เพรียวและโดดเด่น ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะเห็นเครื่องเพชรหรือคริสตัลอยู่ รวมกันกับเสื้อคัตติ้งเนี้ยบๆ เฟอร์ รองเท้าบู๊ต เข้าคู่ กับกางเกงยีนส์ทรงฟิต Tokyo โดยเฉพาะย่านฮาราจูกุ แฟชัน่ สุดล�ำ้ มีให้เห็นอยู่ เสมอ ยีนส์ธรรมดาอาจจะไม่คนุ้ ตาสาวๆ แถวนี้ แต่คณ ุ จะละลานตาไปกับยีนส์ฟอกสีแปลกๆ ยีนส์แฮนด์เมด แมตช์กบั เสือ้ ยืดสกรีนลายเท่ แจ็คเก๊ตสปอร์ต ไปจนถึง เสือ้ เชิต้ เก๋ๆ ทุกอย่างทีด่ ไู ม่เข้ากันของแอ็คเซสเซอรี่ แต่ แฟชั่นของที่นนี่ นั้ คือสไตล์

The Vault ที่ เมื อ งซานฟรานซิ ส โก ที่ ตั้ ง ของตึ ก ส�ำนักงานใหญ่ของ Levi’s เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ปิดให้ผเู้ ข้า ชมสามารถดูกางเกงยีนส์ Levi’s รุน่ ต่างๆ ทีป่ รากฏอยู่ ในภาพยนตร์เรือ่ งดังไปจนถึงกางเกงของดาราฮอลลีวดู้ ขนาดแบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Gucci ยังกระโดดลงมาใน สงครามยีนส์ด้วยการท�ำให้ยีนส์กลายเป็นแฟชั่นและ ท�ำให้แฟชั่นนิสต้าทุกคนรู้สึกว่า ยีนส์ฟอกสี สกินนี่ ไปจนถึงแจ็คเก๊ต เป็น Must Have Item! Mc Jeans แบรนด์ยนี ส์ของคนไทยทีท่ ำ� ยีนส์เพือ่ คนไทย หลังจากเป็นฐานการผลิตยีนส์ให้กับแบรนด์ระดับโลก ในปี 2533 Mc ก็ตัดสินใจผลิตยีนส์ภายใต้แบรนด์ของ ตัวเองเป็นครั้งแรก แบรนด์ยนี ส์จากเมืองคาวบอยเคยส่ง Wrangler FR ยีนส์ กั น ไฟ ให้ เป็ นที่ ฮื อ ฮาในท้ อ งตลาดมาแล้ ว ยุ ค หนึ่ง พอมาถึงยุคแห่งนวัตกรรม Wrangler ก็หันมาเล่นกับ ความรู้สึกของผู้หญิงและความสวยความงามด้วยการ ผลิต Denim Spa ยีนส์ Slim-ffifi it ที่ถนอมผิวให้ชุ่มชื้น เหมื อ นทาโลชั่ น เพราะใช้ น�้ ำ มั น และสารสกั ด จาก ธรรมชาติเคลือบไว้ด้านในกางเกง

ใส่ยีนส์ยังไงให้ผอมเพรียว

+ สร้างความมัน่ ใจยิง่ ขึน้ ด้วยเทคนิคการใส่ยนี ส์ทจี่ ะท�ำให้ คุณดูผอมลง 5 กิโลกรัม เลือกยีนส์สีเข้ม ใครก็รู้ว่าสีเข้มจะช่วยอ�ำพรางรูปร่าง เพิ่ม เติมอีกนิด ควรจับคู่กับรองเท้าส้นสูงหรือบู๊ตโทนเข้มด้วย จะยิ่งดี Fading look คือโทนสีขาวสว่างหรือสีซีดขาวบางๆ บริเวณ ด้านหน้าของขากางเกงยีนส์สีเข้ม สิ่งนี้แหละกุญแจส�ำคัญ ที่จะช่วยพรางตาได้อย่างดี กระเป๋ากางเกงต้องเหมาะสมกับทรงกางเกง หากกางเกงยีนส์ ตัวใหญ่กระเป๋ากางเกงควรจะใหญ่ด้วย ถ้ากระเป๋ากางเกง ใบเล็ ก แปะอยู ่ บ นกางเกงตั ว ใหญ่ จ ะยิ่ ง เน้ น ให้ บั้ นท้ า ยดู บิ๊กเบิ้มเข้าไปอีก เน้นตะเข็บ กางเกงยีนส์ทอี่ อกแบบแนวตะเข็บไว้ดา้ นหน้าจะ ช่วยน�ำสายตาให้ขาคุณดูเพรียวยาว พับขากางเกงไม่รอดเสมอไป ตอนนีก้ �ำลังฮิตใส่กางเกงยีนส์ พับขาโชว์ข้อเท้า ในกรณีที่คุณเป็นคนขาสั้น แฟชั่นนี้อาจ จะไม่เหมาะ ปล่อยชายกางเกงให้ยาวคร่อมรองเท้าเพื่อให้ ดูเพรียวกว่า เลือกไซซ์กางเกงให้ใหญ่กว่า 2 ไซซ์ การใส่กางเกงไซซ์เล็ก ไม่ได้ท�ำให้คุณดูเพรียว โดยเฉพาะคนที่มีพุงหรือเนื้อปลิ้นๆ แถวต้นขา ถ้าไม่อยากดูตันไปทั้งตัวอย่าท�ำ

W+FREE MAG. 17


+ Celeb Style

บี-อ�ำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร

ผู้ประกาศข่าว (พยากรณ์อากาศภาคค�่ำ ช่อง 9 และรายการ คุยโขมงข่าวเช้า) / เจ้าของ ร้าน Sweet Cake

ปันปัน-เต็มฟ้า กฤษณายุธ

ศิลปินค่าย Frontage / นักแสดง

“ไม่ค่อยมีสไตล์ตายตัว จะเน้น ทะมัดทะแมงเพราะเป็นคนลุยๆ กางเกงยีนส์เลยเป็นไอเท็มโปรด มีหลายทรงมาก แต่ที่ชอบใส่ที่สุด คงเป็นทรงเดฟ เพราะใส่ง่าย ใส่กับ เสื้ออะไรก็ได้ และต้องเป็นเดฟที่เอว ไม่สูงไปและไม่ตำ�่ เกิน เวลาซื้อจะชอบ กางเกงที่มีดีเทลน่ารักๆ ตรงกระเป๋า ชอบยีนส์เนื้อผ้ายืดๆ หน่อย เคยซื้อ กางเกงยีนส์เอวสูงผ้าแข็งๆ มาใส่ เวลานัง่ อึดอัดมากใส่ครั้งเดียวไม่ใส่อีก

“ปันปันจะชอบแต่งตัวแนวเท่ๆ ไม่ค่อยชอบ แต่ ง ตั ว หวานๆ ชอบใส่ ก างเกงมากกว่ า กระโปรง ถ้ า จะใส่ ก ระโปรงจะแมตช์ กั บ เสื้อเชิ้ต ปกติจะอัพเดทเทรนด์แฟชั่นจาก อินเตอร์เน็ต ชอบดูแนวสตรีทสไตล์ ดูนางแบบ และดาราที่เราชอบว่าตอนนี้เขาแต่งตัวกัน ยังไง ชอบดูเวลาเขาใส่ชุดที่เป็นของเขาเอง ไม่ใส่ชุดออกงาน เพราะเราสามารถแต่ง ตามได้ โดยเฉพาะวิธีแมตช์กางเกงยีนส์ สไตล์ต่างๆ

บีเป็นคนตัวเล็ก เคยอยากลองใส่กางเกง ยีนส์ทรงบอยตัวใหญ่ๆ เป้าย้วยๆ ปรากฏว่ายิ่งดูตัวสั้นๆ ตันๆ แฟชั่นยีนส์ ทรงต่างๆ อาจจะไม่เหมาะกับคนทุกคน ก็ได้ เพราะรูปร่างไม่เหมือนกัน บางคน เนื้อเยอะบีว่าใส่เดฟที่รัดมากๆ ก็ไม่เหมาะ เลือกที่เราใส่แล้วสบายและรู้สึกมั่นใจ เวลาบีจะเลือกซื้อกางเกงยีนส์สักตัวจะมี แบบและสีอยู่ในใจ ที่สำ� คัญต้องลอง บางทีเราอยากได้ทรงนี้แต่ลองแล้วไม่รอด จริงๆ ก็ต้องหาทรงที่เหมาะกับเราที่สุด”

ปันปันชอบยีนส์อยูส่ องสไตล์คอื แนวบอย ใส่หลวมๆ เอวต�ำ่ ๆ พับขาให้เป็น 4 ส่วน เพราะใส่สบาย คล่องตัว เวลานั่งก็ไม่ อึ ด อั ด ปั น ปั น ว่ า ผู ้ ห ญิ ง ที่ ข ายาวหรื อ ข้อเท้าเล็กใส่ยนี ส์พบั ขาโชว์ขอ้ เท้าและใส่ รองเท้าส้นสูงช่วยให้ดูเพรียวขึ้น อย่าง ปันปันเองจะชอบแมตช์กบั เชิต้ ยีนส์ อีก ทรงที่ชอบคือเดฟ จะชอบใส่กับส้นสูง แล้วก็เสื้อเชิ้ตปล่อยชายหรือเสื้อทรง หลวมๆ เพราะกางเกงฟิตอยู่แล้วถ้า ใส่เสื้อรัดจะยิ่งดูแน่นเข้าไปอีก สีชอบ เข้มๆ เพราะใส่แล้วดูเพรียว กางเกง ยีน ส์ ส ามารถใส่ ได้ ทุก สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมิกซ์แอนด์แมตช์ ยังไง บางทีเปลี่ยนแค่รองเท้า เสื้อ เบลเซอร์คัตติ้งดีๆ สักตัวก็ออกงาน ได้แล้วค่ะ”

Best Jeanist Item Must Have! แจ็คเก๊ตยีนส์ อีกหนึง่ ไอเท็มที่ผู้หญิงทุกคน ควรมีไว้ในตู้เสื้อผ้า แจ็คเก๊ตยีนส์สามารถ เปลี่ยนลุคคุณเป็นอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณ จะแมตช์มันเข้ากับไอเท็มอะไร ในวันที่คุณ อยากรีแลกซ์แต่ไม่ลดละความเท่ในตัว ลอง แมตช์แจ็คเก๊ตยีนส์กับเสื้อยืดสีขาวลายเก๋ๆ สักตัว แต่ถ้าสาวทะมัดทะแมงอยากจะเก็บ กิมมิกความหวานในตัวเอาไว้ แอ็คเซสเซอรีท่ ี่ ดูออ่ นหวาน อย่างสร้อยลายดอกไม้สพี าสเทล ต่างหู ทีค่ าดผม ผ้าพันคอทีม่ ลี วดลายอ่อนช้อย จะช่วยเบรกความแข็งแกร่งของผ้ายีนส์ลง มาได้

18 W+FREE MAG.

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเขาคลั่งอะไร ก็ ส ามารถท� ำ ให้ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ระดั บ ชาติ ได้ โดยเฉพาะเรื่ อ ง แฟชั่นที่ไม่ยอมน้อยหน้าใครใน แถบเอเชีย สาวๆ แดนปลาดิบ ถูกจัดอันดับว่าเป็นสาวที่ใส่ยีนส์ ได้สวยเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเป็น เช่นนั้น ญี่ปุ่นจึงจัดตั้งสมาคม ยีนส์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Jeans Association) และมีการคัด เลือกคนบันเทิงที่ใส่ยีนส์ได้สวย ที่สุด งานนี้ไม่ใช่ท�ำตามกระแส เพราะจัดมาเป็นปีที่ 30 แล้ว โดย ใช้ชื่อว่า Top 10 Best Jeanist และในปี 2013 ที่ผ่านมา รางวัล คนบันเทิงที่ใส่ยีนส์ได้สวยที่สุด ตกเป็นของ Rola นางแบบสาว ขายาวหุ่นดี ลูกครึ่งบังกลาเทศ รัสเซีย ญี่ปุ่น


Text : อลิษา

woman’s brain +

Grab Taxi เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนจะไม่ปลอดภัย จะขึ้นแท็กซี่ กลับบ้านก็ไม่รู้จะถูกล่อลวงวันไหน ในยุคดิจิตอลเช่นนี้ วิธีที่จะช่วยให้มวลมหาโจรทั้งหลายหวาดกลัวต่อการ ทำ�ผิดหนึ่งในนั้นก็คือ Grab Taxi แอพฯ ช่วยเรียกแท็กซี่ ความปลอดภัยทั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่ การมีข้อมูล ของพนักงานขับรถทุกคนที่เข้าร่วมบริการ ผู้ใช้บริการ สามารถแชร์ข้อมูลการเดินทางให้กับคนในครอบครัว และเพื่อนแบบเรียลไทม์ เมื่อมีการเรียกแท็กซี่ผู้โดยสาร จะได้รับชื่อ รูปถ่าย เบอร์โทร ทะเบียนรถของแท็กซี่ และยังมีบริการเรียกแท็กซี่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ดาวน์โหลดแอพฯ ได้ฟรี ทัง้ ภาษาไทย และอังกฤษได้ทุกระบบ แอพฯ นี้ยังเปิดตัวในประเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมโทร. 0 2784 5559 ที่มาเลเซียเองถึงแม้จะไม่ได้ใช้แอพฯ นี้ ก็มี มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้หญิงที่ใช้บริการ แท็กซี่สาธารณะเช่นกัน โดยมีการจัดตั้งโครงการแท็กซี่ สีชมพูสำ�หรับผู้หญิงโดยเฉพาะ คนขับแท็กซี่เองก็เป็น ผู้หญิง ทางการมาเลเซียมองว่า นอกจากจะสร้างความ ปลอดภัยให้กับผู้หญิงแล้ว ยังเพิ่มอาชีพให้กับ ผู้หญิงที่อยากขับแท็กซี่ด้วย

Because of Them, We Can เพราะพวกเขาเราจึงท�ำได้ โปรเจกต์ภาพถ่ายทีท่ �ำขึน้ เพือ่ เป็นการให้เกียรติและระลึกถึงเดือนแห่งประวัตศิ าสตร์ของคนผิวสี และเดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี ด้วยภาพถ่ายของเด็กหญิงที่มีใบหน้าคล้ายสตรีคนส�ำคัญที่พวกเธอคิดว่าสักวันจะเป็น เหมือนพวกเธอให้ได้ สตรีที่ถูกน�ำมากล่าวถึง มีตั้งแต่ มิเชล โอบามา, ฮิลารี คลินตัน, แอนนา แฟรงค์, แม่ชีเทเรซ่า ผู้หญิง ดังกล่าวล้วนเป็นต้นแบบของผู้หญิงเก่ง และชาวผิวสีที่ประสบความส�ำเร็จ ผลงานดังกล่าวเป็นของ Eunigue Jones ศิลปินผิวสี เธอกล่าวว่า งานครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การกดชัตเตอร์ แต่ต้องเล่าเรื่องราว ความรู้สึก และถ่ายทอดออกมาได้อย่าง สร้างสรรค์ เหตุนี้จึงจะเห็นก๊อปปี้ค�ำพูดเด็ดๆ ที่ช่วยเน้นย�้ำความรู้สึก ความคิด และความเด็ดเดี่ยวของสตรีผู้มีความส�ำคัญ ต่อโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 


ฝากประจำ�ยังไงให้รอด เห็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ทีไรก็อยากจะถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ย้ายมาฝากประจำ�ทุกที แต่ก็กลัวว่าเอาเข้าจริงเงินช็อต เบิกไม่ได้ ทำ�ไงล่ะทีนี้!!! งั้นลองนำ�เคล็ดลับดีๆ ในการเริ่มต้น ฝากประจำ�ต่อไปนี้ไปปรับใช้ดูค่ะ 1. จำ�นวนเงินที่ฝากในแต่ละเดือนต้องเหมาะสม เหมาะสมในที่นี้หมายถึง เหมาะสมกับกำ�ลังทรัพย์และความสามารถในการออมของเรา ลอง คำ�นวณจากบัญชีรายรับ-รายจ่าย ว่าในแต่ละเดือนคุณมีเงินที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปเท่าไร แล้ว หักดิบนำ�เงินส่วนนั้นมาเข้าบัญชีฝากประจำ� โดยไม่กระทบกับรายจ่ายประจำ�ในแต่ละเดือน 2. คิดก่อนใช้ หลังจากแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากประจำ�แล้ว แน่นอนว่า เงินในแต่ละเดือนที่คุณจะเหลือใช้ก็ ลดลง ถ้าไม่อยากกินมาม่าทุกเย็น ก่อนจะใช้จ่ายอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยต้องคิดก่อนทุกครั้ง ว่า “นี่คือสิ่งที่เราอยากได้ อยากมี อยากใช้ ใช่หรือไม่?” และมีความจำ�เป็นกับเรามากแค่ไหน ถ้าวันนี้ไม่มีสิ่งของนี้ เราจะยังดำ�เนินชีวิตได้หรือไม่ ถ้าคำ�ตอบคือไม่ วางของชิ้นนั้นลงแล้ว กลับบ้านซะ 3. ตัดเงินอัตโนมัติทุกเดือนจากบัญชีออมทรัพย์ เรื่องเงินๆ ทองๆ นี่อย่าไว้ใจใครแม้แต่ตัวเอง ถ้าคุณเลือกที่จะถือเงินไปฝากประจำ� มีความเป็น ไปได้สูงมากว่าสิ่งล่อตาล่อใจจะทำ�ให้แผนการออมเงินล่มสลายไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่ง ตัดใจ ให้ธนาคารตัดเงินอัตโนมัติทุกเดือนจากบัญชีออมทรัพย์ ทั้งสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องกลัวลืม พอถึงกำ�หนดระยะเวลาการออมเงิน คุณก็จะมีเงินเป็นกอบเป็นกำ� ฮูเล่!

W+FREE MAG. 19


+ she Text : Enya

บ่อยครั้ง ที่ได้พบ ‘จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา’ หรือคุณจุ๋ย ตามงานสังคม หรือตามหน้าสื่อฯ ต่างๆ หลายคนอาจมองเธอเป็นเซเลบฯ สาวไฮโซทั่วไป แต่เมื่อ ได้พูดคุยกับเธอแล้ว พบว่า สาวหมวยคนนี้ มีความคิด อ่านที่เป็นมิตร และเป็นผู้หญิงหลายบุคลิก น่าค้นหา อยากพาผู้อ่านทุกคนมาท�ำความรู้จักกับเธอ

The Way I am.

จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้หญิงเชิงปรัชญา

หลายๆ คนอาจมองว่าจุ๋ยดูเด็ก ชอบท�ำอะไรเหมือนยังเป็น เด็ก อย่าง ดูการ์ตูน แต่ถ้าเปลี่ยนโหมดมาอ่านหนังสือ จุ๋ยจะ ชอบอ่านหนังสือปรัชญา ชอบการเมือง ชอบประวัติศาสตร์ หนังสือที่อ่านจึงดูเครียดๆ ทั้งจุ๋ยยังมีความใฝ่ฝันว่าอยากเรียน ต่อในคณะรัฐศาสตร์ อยากเป็นนักการเมือง หรือไม่ก็เป็นทูต ถ้าได้ทำ� งาน เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะยิ่งดีใหญ่

อยู่กับสิ่งที่รัก

ตอนนีจ้ ยุ๋ ท�ำธุรกิจน�ำเข้าเครือ่ งส�ำอางเกาหลี ท�ำร้านเพ็ทช็อปขายของเกีย่ วกับสุนขั และเป็นคอลัมนิสต์ เขียนคอลัมน์อาหาร เป็นการแนะน�ำการท�ำอาหารเมนูงา่ ยๆ คือท�ำในสิง่ ทีช่ อบทัง้ หมดเลย แรกๆ จุย๋ ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเขียนหนังสือ หรือท�ำอาหารเลย แต่พอได้ลงมือท�ำก็รสู้ กึ ชอบและสนุกไปกับมัน ส่วนเรื่องธุรกิจเครื่องส�ำอางน�ำเข้า จุ๋ยท�ำเพราะเป็นคนชอบเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้ว ยิ่งเป็น เรื่องความสวยความงามยิ่งชอบมาก สุดท้าย คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง จุ๋ยเป็นคนรัก น้องหมามาก จะใช้เวลาอยู่กับสุนขั ที่บ้าน เลยคิดว่าอยากจะท�ำอะไรที่เกี่ยวกับสุนขั จึงมาเปิดร้านเพ็ทช็อป ท�ำธุรกิจนีม้ าตัง้ แต่ปี 2010 ตอนแรกมีหน้าร้านทีท่ องหล่อ แต่ตอนนีไ้ ด้ปิดหน้าร้านแล้วมาเปิดออนไลน์เต็มรูปแบบ ท�ำให้เราได้ดลี งาน กับเพ็ทช็อปโดยตรง ซึ่งค่อนข้างตรงกับทาร์เก็ตกรุ๊ปที่เราต้องการค่ะ

ไลฟ์สไตล์แบบจรสพรรณ

จุ๋ยเป็นคนติดบ้าน ชอบอยู่บ้าน ชอบท�ำอาหาร แล้วก็เล่นกับสุนขั ค่ะ แต่ถ้าเวลาได้ไปเที่ยว ก็จะเที่ยวแบบจริงจัง อย่างเวลาไปต่างประเทศ จุ๋ยจะชอบไปท่องเที่ยว ในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ชอบไปดูวิถีชีวิต จะไม่ค่อยชอบเที่ยวแบบช้อปปิ้งเท่าไหร่ เพราะ คิดว่าการช้อปปิ้งเราจะช้อปที่ไหนก็ได้

ในฐานะทีค่ ณ ุ จุย๋ ท�ำธุรกิจเกีย่ วกับการน�ำเข้าเครือ่ งส�ำอาง ท�ำให้ เธอมองเห็นเทรนด์เรื่องความสวยความงาม จึงมีข้อแนะน�ำ ส�ำหรับสาวๆ ที่อยากแต่งหน้าให้สวยใสตามยุคสมัยดังนี้ “เทรนด์การแต่งหน้าในตอนนี้ จะพยายามแต่งให้ดูเหมือนไม่ แต่ง เน้นโชว์ผิวที่สวย อาจเน้นปาก หรือตา แต่ด้วยผิวจะต้อง สวยและสุขภาพดีในตัวมัน พยายามดึงผิวให้เปล่งปลัง่ ออกมา”

20 W+FREE MAG.


ชุติมา จันนาป่า

The Beauty Inside สวยได้มากกว่าที่เห็น ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยต้องเคยฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสถาบัน ความงาม ในขณะที่ผู้หญิงอีกมากเอาแต่นั่งฝัน คุณแบม-ชุติมา จันนาป่า กลับเลือกที่จะลงมือปลุกปั้นสถาบันเสริมความงาม Anissa Clinic ภายใต้แนวคิด Beauty beyond belief ที่อยาก ให้ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ ‘สวยได้มากกว่าที่คิด’

+ she Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

“เรือ่ งความสวยความงามเป็นของคูก่ นั กับผูห้ ญิงอยูแ่ ล้ว แบมเองก็เคยท�ำงานอยูใ่ นวงการนีม้ าก่อน แต่เราค่อนข้างที่ จะจริงจังนะ พอมีโอกาสก็เลยคิดว่าท�ำธุรกิจเป็นของตัวเอง เลยแล้วกัน ช่วงแรกๆ ค่อนข้างยากเพราะคู่แข่งเยอะ แต่ แบมมีหลักในการท�ำงานที่ชัดเจน คือจะเลือกแต่สิ่งที่ดี ที่สุดและเห็นผลจริงๆ มาให้บริการลูกค้า บางอย่างที่ เราน�ำเข้ามาจะลองกับตัวเองก่อน ถ้ามันดีจริงถึงกล้าใช้ กับลูกค้า เพราะถ้าเราลองเองแล้วเรายังไม่ชอบ ใช้ไม่ดี เราจะไม่พูดไม่กล้าแนะน�ำ แบมถือว่าตัวเองเคยเป็นผู้ใช้ บริการมาก่อน ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การบริการ ที่ดีที่สุด” ‘ใจเขาใจเรา’ หลั ก คิ ด ง่ า ยๆ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การวาง มาตรฐานที่ แตกต่ า งจากสถาบั น เสริ ม ความงามอื่ น ๆ ‘แนวคิด Beauty beyond belief คือสวยได้มากกว่าทีค่ ณ ุ คิด’ แบมอยากให้ลูกค้าได้รับคุณภาพมากกว่าที่เขาหวัง และ มากกว่าเงินที่จ่ายมา ในเรื่องการเข้ารับบริการ คุณภาพ และการบริการจากพนักงาน ทุกขัน้ ตอนจะมีพนักงานดูแล และให้ขอ้ มูล ทีร่ า้ นเน้นการดูแลเหมือนครอบครัว เดือนหนึง่ จะมีการจัด Thank you ปาร์ตตี้ อบแทนลูกค้า รวมถึงการมี Beauty Consultant ทีจ่ ะคอยดูแลลูกค้า มีปญ ั หาอะไรค่อย ติดต่อได้โดยตรง เราไม่ได้แยกว่าเป็นลูกค้าเคสเล็กเคสใหญ่ เราดูแลเท่าเทียมกันหมด เรือ่ งนวัตกรรมทีน่ กี่ ไ็ ม่เป็นรองทีไ่ หนๆ เพราะจะมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญคอยอัพเดทข้อมูลในวงการและเลือกสิ่งที่ ทันสมัยที่สุดมามอบให้กับลูกค้า “เรามีนวัตกรรมที่ตอบ โจทย์ได้ครบ และยังมีสว่ นของบิวตีท้ แี่ บ่งเป็น Body กับ Face ส่วนของ Body ก็มีสปา แคปซูลอบตัว นวดสลายไขมัน หรื อ ฉีด สลายไขมั น ส� ำ หรั บ โปรดั ก ท์ ที่ เราเลื อ กมาใช้ เราเลือกแต่ของที่มีคุณภาพดีที่สุดน�ำเข้าจากฝรั่งเศสและ เยอรมนี โดยเฉพาะในเรื่องของ Stem cell ร้านเราถือเป็น ผูน้ ำ� ทีน่ ำ� เข้ามาแรกๆ ตอนนีเ้ ราก�ำลังพยายามอัพเดทเรือ่ ง Anti-aging และเรือ่ งของการท�ำครีเอชัน่ เป็นนวัตกรรมทีค่ อ่ น ข้างได้รับความเชื่อถือในต่างประเทศ ซึ่งแพทย์ณฐั านนท์ เอมโอช แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านผิวพรรณและการชะลอวัย ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ อ ยู ่ โดยที่ ลู ก ค้ า แต่ ล ะรายจะได้ รั บ การตรวจวิเคราะห์ในแล็ปว่าขาดวิตามินอะไร หรือขาด ฮอร์โมนตัวไหน เพราะแต่ละคนขาดวิตามินไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากัน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับยาตัวเดียวกันได้” คุณแบมยังกล่าวอีกว่า นอกจากการให้ความส�ำคัญ กั บ ลู ก ค้ า เหมื อ นกั บ เป็ น ญาติ ข องเราแล้ ว การดู แ ล พนักงานทุกคนก็ใช้หลักการเดียวกัน ทุกคนที่นี่เปรียบ เสมือนครอบครัวหลังใหญ่ เป็นบ้านหลังที่สองที่ท�ำงาน ด้วยความรัก “คงเพราะพื้นฐานแบมเป็นคนรักครอบครัว เรื่องครอบครัวมาเป็นอันดับหนึง่ พอมาบริหารธุรกิจเรา จึงน�ำพื้นฐานตรงนี้มาปรับใช้ ท�ำให้พนักงานทุกคนรักกัน เหมือนครอบครัว และยังดูแลลูกค้าเหมือนเป็นญาติเป็น พีน่ อ้ ง เวลางานแบมจะเต็มที่ แต่เลิกงานจะชิลล์เลย วันหยุด ชอบไปวัด ไหว้พระสวดมนต์ บางทีก็ไปปฏิบัติธรรมกับ เพื่อน และทุกเดือนจะจัดกิจกรรมไปท�ำบุญกันภายใน องค์กร บางครั้งลูกค้าก็ขอไปด้วย” ถึงแม้จะมีนวัตกรรมความงามอยู่ในมือ แต่คุณแบม ยืนยันว่า ความงามควรออกมาจากข้างในโดยเฉพาะจิตใจ ที่ผ่องใส “แบมจะนัง่ สมาธิเพราะช่วยให้อารมณ์เราดีแล้ว มันจะส่งออกมาทางหน้าตา เรื่องการกินก็ส�ำคัญ ควรกิน อาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้านอนไม่พอ หน้าตาก็ไม่สดใส ท�ำงานก็ไม่เต็มที่ และจะบอกตัวเอง เสมอต่อให้งานหนักขนาดไหนก็ตอ้ งหาเวลาออกก�ำลังกาย อาทิตย์ละ 3-4 วัน ครั้งละ 30-40 นาทีก็ยังดี”

W+FREE MAG. 21


+ special interview Text : Pattama Photo : พิชญุตม์ คชารักษ์

“หลายคดีที่ผ่านมา ในอาชีพผม ก็ช่วยคนมาเยอะ ว่าความฟรี แถมค่ารถ กลับบ้านให้ด้วย อันนี้เรื่องจริง”

+ ทนายไฟแรงคนนี้ อาจจะไม่ใช่คนหน้าคุน้ ในวงสังคม เพราะเขามีจดุ มุง่ หมายชัดเจนกับ การท�ำงาน ชอบเก็บตัวไม่ออกสื่อ เข้าท�ำนองโลว์โปรฟายล์ แต่ไฮสปิริต ถ้ามองย้อนกลับไปก่อนจะมาบุกเบิกมูลนิธิสันติ เพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ ได้ยาก ตามเจตนารมย์เดิมที่เคยตั้งใจไว้ ชาวลูกน�้ำเค็มเมืองสุราษฎร์คนนี้ ยังเป็นอดีตนาย ต�ำรวจยศพันต�ำรวจตรี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และเป็นอดีตผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ก่อนจะลาออกจากงานราชการทุกอย่าง มาท�ำหน้าทีบ่ ริหารส�ำนักงานกฎหมายของ ตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมกับให้ความช่วยเหลือลูกความที่ยากไร้ตลอดมา

นักสู้ ใจใส มือสะอาด

“ตั้งแต่เรียนจบมา เคยเข้าสู่ระบบราชการหลายครั้ง พอไปอยู่ได้สักพักก็จะลาออกมาเสมอ เพราะส่วนตัวผมคิดว่า ข้าราชการพอเราเข้าท�ำงานจะติดกับกติกา ระเบียบเยอะ ท�ำงานได้ไม่ เต็มที่ ผมท�ำงานประวัตไิ ม่เคยเสีย ไม่เคยยุง่ กับใครในความไม่ถกู ต้อง เคยไปเป็นผูช้ ว่ ย ส.ส. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี 3-4 ปี ก็ลาออก เข้าไปเป็นต�ำรวจอยู่ 8 ปี ยศสุดท้ายพันต�ำรวจตรี ก็ลาออก ตอนนัน้ ที่เป็นต�ำรวจคิด ว่าเราท�ำงานช่วยเหลือชาวบ้านได้ ไม่เต็มที่ ผมท�ำตรงนี้เองดีกว่า มี สิ่งที่เราคิดจะท�ำหลายอย่าง ที่ผ่านมาผมเคยเจอปัญหาที่ ว่า คนมาร้องเรียนไม่ได้รับความ เป็นธรรม ผมเห็นเลย ผมอยาก ช่วยด้วยความรวดเร็ว เพราะมี ค�ำกล่าวว่า ความยุติธรรมถ้าเราให้ล่าช้าเกินไป มันคือไม่ได้รับความยุติธรรม บางคนรอ 3 -10 ปี แบบนัน้ ไม่เรียกว่ายุติธรรมแล้ว แต่แน่นอนบางทีมีผู้หลักผู้ใหญ่บอกผมว่า เดี๋ยวนะ รอก่อน ตั้งเป็นคณะท�ำงานดีไหม ช่วยๆ กันดู เราได้เซฟตัวเองด้วย ผมรู้สึกว่า...ผมท�ำงาน กินเงินภาษีประชาชนนะ คือเราอยู่หน้างานช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดเรารู้”

สันติ ปิยะทัต ทนายนักสู้ กับมูลนิธเิ พือ่ สังคม ตั้งมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง

“จริงๆ แล้วผมว่าคนไทยเป็นคนใจดีนะ แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ สังคมมันเร่งรัดเกินไป คนที่อยากจะช่วยก็ไม่รู้ว่าช่วยแล้วจะได้ตามเป้าหมายไหม ท�ำให้คนเมินเฉยต่อกันเยอะ ผมเลยปรึกษากับเพื่อนแวดวง NGO พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ หลายฝ่าย คุยประเด็นนี้ มาตลอด แล้วหลายๆ ท่านก็อยากช่วยสังคม บางคนสึนามิมาช่วยเงินไปเยอะ แต่ปัญหา สังคมท�ำไมจะช่วยไม่ได้ล่ะ คนรอบข้างผมก็ยินดีช่วยจริง รับเรื่องแล้วช่วยให้ถึงที่สุด ก็เลย มีเจตนาร่วมมาท�ำมูลนิธิกัน ผมดีใจมากเลย มีตั้งแต่ข้าราชการผู้ใหญ่ ไปถึงนักธุรกิจพ่อค้า ลงทุนกันได้หลายล้าน เพื่อจะสตาร์ทขึ้นมา ตรงนี้ไม่ใช่ดูแลเรื่องส่วนตัว หรือธุรกิจนะ เราดูแลคนไม่มที นุ ทรัพย์ ถูกรังแก และปัญหาสังคมจุดไหนทีต่ อ้ งต่อสูใ้ นเชิงนโยบายเราก็จะ คอมเมนต์ เรียกร้องให้ด้วย ที่จริงในสังคมก็มีคนอื่นท�ำอยู่บ้างแล้วล่ะ เราไม่ได้ตงั้ ขึ้นมาแย่ง งานกันนะ แต่ถ้ามีใครเรียกร้องมาเราก็จะท�ำให้”

ความสุข คือ การให้

“ผมว่าทุกคนก็เป็นคนดีนะ แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ในหน้าที่ตรงจุดไหน บังเอิญผมอยู่ในหน้าที่ ที่พอจะช่วยเหลือคนได้ มีโอกาสผมก็ท�ำด้วยความสบายใจ บางทีท�ำไปแล้วเบอร์โทรพวก เค้าผมก็ไม่มเี ลย ผมมักจะให้กำ� ลังใจนะ เชือ่ เถอะทุกคนมีโอกาสเริม่ ต้นใหม่ทงั้ นัน้ ถ้าศาลชี้ ออกมาแล้ว พิสจู น์แล้ว บางอย่างภาพหรือข่าว เห็นแล้วเราตัดสินเลยว่าคนนัน้ ถูกหรือผิดน่ะ ไม่ได้ ต้องดูข้อเท็จจริงก่อน แล้วก็ต้องช่วยคนที่ถูกต้อง ตัวอย่างคดีของพีส่ ดี า พัวพิมล ผมคิดว่าถ้าไม่ช่วยเค้า โอกาสจะติดคุกมีแน่นอน ซึง่ ผม แค่น�ำเสนอข้อมูลตามจริงให้ศาลท่านตัดสิน อันนีก้ ็คือคนที่ไม่มีโอกาสต่อสู้แล้ว ช่วยให้เค้า กลับมายืนอยู่ในสังคมได้ แม้แต่พนักงานในองค์กร ผมจะสอนเค้าไว้เลยว่า ถ้าญาติพนี่ อ้ งของพวกเราเดือดร้อน เรา ควรต้องช่วยเหลือเค้านะ อย่าวางเฉย เราต้องมีนำ�้ ใจให้กนั ส่วนตัวถ้าผมมีเวลาดึกดืน่ แค่ไหน อย่าว่าแต่หา้ ทุม่ เทีย่ งคืน ต่อให้ตสี าม ถ้าเป็นเรือ่ งทีส่ มควรต้องช่วยกัน ผมก็จะตืน่ ไปช่วยนะ ซึ่งหลายคดีที่ผ่านมาในอาชีพผมก็ช่วยคนมาเยอะ ว่าความฟรีแถมค่ารถกลับบ้านให้ด้วย อันนี้เรื่องจริง ท�ำมาหลายปีแล้ว เราท�ำด้วยความเป็นธรรมชาติของเรา หลายคนก็ถามว่า มันเป็นไปได้หรือ แต่ผมมองว่าเราไม่ได้ล�ำบากอะไร ในเชิงธุรกิจเราก็ท�ำไป ในเชิงส่วนตัว เราช่วยใครได้ก็ยินดี แต่ต้องไม่ใช่คนท�ำผิดนะ เพราะบางครั้งเงินทองไม่ใช่เรื่องส�ำคัญที่สุด ความสุขจริงๆ อยู่ที่การให้มากกว่า”

เคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จ...อาชีพทนาย

“อาจารย์ผมเคยบอกว่า ทนายก็เหมือนหมอ แต่เราเป็นหมอความ คนทีม่ าหาเราก็เหมือน คนไข้ ฉะนัน้ หน้าที่ของหมอก็ต้องถามอาการ ตรวจสอบเรื่องราว วิเคราะห์อาการให้ แน่นอน ถึงจะลงมือแก้ปัญหาให้คนไข้ ในอาชีพนี้เราต้องซื่อสัตย์สุจริตกับการช่วยเหลือคน เราต้องไม่ท�ำตัวเป็นคนไข้เสียเอง ไม่ให้อารมณ์คล้อยตามทีล่ กู ความเล่าให้ฟงั เราเป็นคนรักษา ต้องมีความเอาใจใส่ เข้าใจเขา อยากประสบความส�ำเร็จก็เหมือนทุกอาชีพ คือ มีความขยัน ตัง้ ใจท�ำงานจริง ทุม่ เทให้การ ท�ำงาน เอาใจใส่ดูแล คนก็ให้การยอมรับ นับถือ แน่นอนว่าต้องประสบความส�ำเร็จ”

22 W+FREE MAG.


+ Gadgets + Buzz

ไปเที่ยวแบบคนรู้ทัน เทคโนโลยี ต้องอย่าลืม พกพาแก็ดเจตเหล่านี้ไปด้วย รับรองว่าทริปของคุณจะ สนุกและครื้นเครงเต็มพิกัด แน่นอน

Text : Scally

Mini JamboxTM

Nikon 1 V3

ล�ำโพงบลูทธู รุน่ ล่าสุดในตระกูลแจมบ็อกซ์ จาก จอว์โบน ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ท โฟน สามารถพกพาไปด้ ว ย สะดวกทุกทีท่ กุ สถานการณ์ จ�ำหน่ายราคา 7,490 บาท ที่ jawbone.com หรือที่ร้าน iStudio, .life (dotlife), MungKongGadget, Jaymart และ Power Buy

กล้องถ่ายรูปที่อัดแน่นด้วยคุณสมบัติทรงพลัง ให้ภาพสวย โดดเด่นพร้อมความเร็วในการถ่ายภาพทีเ่ หนือชัน้ กว่า คนรักกล้อง รีบเช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nikon.co.th

Philips Docking Speaker DS1400 ด็อกกิ้งเปล่งเสียงจากฟิลิปส์ สามารถพกพาไปเที่ยวไหนต่อ ไหนได้ ชาร์จรวดเร็วและเล่นเพลงผ่านช่องเสียบ Lightning และมีความอเนกประสงค์มากมาย สอบถามได้ที่ร้านตัวแทน จ�ำหน่ายทุกสาขา

URB-E สุ ด ยอดจั ก รยานพกพา สามารถพั บ เก็ บ ประยุ ก ต์ เป็นรถเข็นใส่ของได้ จะขึน้ รถ ลงเรื อ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ปั ญ หา คาดว่ า จะวางขายในช่ ว ง กันยายน 2014 หากชืน่ ชอบ ไปเช็ ก ข้ อ มู ล ก่ อ นได้ ที่ www.indiegogo.com

+ IT Innovation Info

Orbit Hair Straightener Electra II ทรงผมสวยเป๊ะทุกหนแห่งด้วยเครือ่ งหนีบผม คุณภาพดีจากออบิท ราคาขายอยูท่ ี่ 1,350 บาท วางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ

Öko Odyssey อุปกรณ์นี้เหมาะมากที่จะพกพาไปผจญภัยด้วย เพราะเป็นได้ ทัง้ ขวดน�ำ้ และไฟฉายในชิน้ เดียว นานๆ ทีทนี่ ำ�้ กับไฟจะอยูด่ ว้ ยกัน หากอยากรู้เบื้องลึกในการท� ำงานของอุปกรณ์ไฮเทคชิ้นนี้ เชิญคลิก www.okoh2o.com

Jawbone UP24TM ถ้าไลฟ์สไตล์เป็นตัวบ่อนท�ำลายสุขภาพของคุณ แนะน�ำให้ปลดระวางความกังวลนัน้ แล้วคว้าริสท์แบนยอด อัจฉริยะจากจอว์โบน มาสวมใส่ให้คุ้นชิน บอกเลยว่า สายรัดข้อมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สายรัดข้อมือทั่วไป หากแต่จะท�ำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมตัวเองมากขึ้นในหลายๆ ด้าน ทั้งการนอนหลับ การเคลื่อนไหว และ การกิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จะต้องใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน (ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android) ซึง่ จะมีหน้าทีเ่ ก็บและประมวลข้อมูลให้คณ ุ รับทราบทุกระยะ ความสามารถเด่นคือ เจ้าสายรัดข้อมือ ไฮเทคนี้จะวิเคราะห์พฤติกรรมให้คุณผ่านเทคโนโลยี MotionX Engine ซึ่งใช้หลักชีวกลศาสตร์ของการ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์ แล้วร่วมยินดีเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย ในอีกด้านก็จะท้าทายเพื่อให้คุณ เกิดแรงฮึดที่จะไปถึงเป้าหมายมากขึ้น ทั้งยังมีแอพฯ เสริม คือ UP CoffeeTM ที่แทรกมาเพื่อช่วยติดตามผล กระทบต่อการนอนหลับจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ผู้สนใจไปคว้ามาสวมใส่ได้ในราคา 6,290 บาท ที่ร้าน iStudio, dotlife, Jaymart, Power Buy, Ari, King Power, Power Mall และ Gizman

W+FREE MAG. 23


+ chill out Text : FoodNote Photo : Nutto / Kritthee

Loft-Style

P O D Café The

The

The

Dessert

The

Location

ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ชั้นล่าง ของ POD Hostel Cafeé Design Shop ซึง่ เป็นโฮสเทลทีโ่ ดดเด่นในด้านดีไซน์ แนวลอฟท์อยู่แล้ว จึงจงใจให้ POD Cafeé เป็นทั้ง รีเซฟชั่น คาเฟ่ และโชว์รูม เน้นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ รองรับลูกค้าได้ประมาณ 30 ที่

เสิร์ฟกาแฟแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้คอกาแฟได้ ลิม้ รสชาติของกาแฟทีแ่ ท้จริง แนะน�ำให้ลองสัมผัส กับ 'คาปูชโิ น่' แล้วจะรูค้ ำ� ตอบของธรรมชาติกาแฟ ส่วนเครื่องดื่มอื่นๆ ก็มีให้ดับกระหาย อย่าง กีวี่ แอปเปิ้ลโซดา ช่วยเรียกความสดชื่นได้ดีทีเดียว สั่งเครื่องดื่มมาทานคู่กับขนมตามฤดูกาล อย่า ได้แปลกใจที่มาเมื่อใดเมนูขนมในร้านจะไม่ตรง กั น สั ก ครั้ ง เพราะที่ นี่ เน้ นท�ำ ขนมแบบท�ำ ตาม หัวใจ แต่ถ้าโชคดีไปตรงกับวันที่มีเมนูบราวนี่ คุณจะฟินกับบราวนี่เนื้อแน่น รสชาติกลมกล่อม ไม่หวานเลี่ยน ถ.พหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส สนามเป้า เปิดบริการทุกวัน 08.00-24.00 น. โทร. 09 5449 8698

The Art of Food

The

The

Dessert

The

Drink

The

Location

24 W+FREE MAG.

สไตล์การตกแต่งแนวลอฟท์ก�ำลังมาแรง เพราะ เป็นการท�ำให้ความเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวามาก ขึ้น ที่ร้าน The Art of Food ก็เช่นกัน เราจะเห็น บรรยากาศแนวลอฟท์โดดออกมาจากก�ำแพงอิฐ และปูนเปลือย หลอดไฟแนวเอดิสนั และงานเหล็ก งานไม้ ทั้งหลาย เพิ่มกลิ่นอายความเป็นอาร์ตให้ มากขึ้นด้วยภาพประดับก�ำแพงจากศิลปินชื่อดัง มีให้เลือกนัง่ ทั้งโซนอินดอร์ และเอาท์ดอร์ เลือกสั่งอาหารสไตล์โมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล โดยจับเอาอาหารการกินมาเล่นสนุกด้วยการจับ นั่นผสมนี่จนกลายเป็นความอร่อย เหมือนเป็น งานศิลปะดีๆ นี่เอง เริ่มต้นเสพงานศิลปะเข้า กระเพาะด้วยเมนู 'สลัดอกเป็ดส้มโอ' รสเปรี้ยว อมหวาน จานนี้รวยโภชนาการ แล้วหันมาชิม 'Volcano Roll' ซูชิจานเด็ด ตกแต่งหน้าตาด้วย ไข่กุ้งและแซลมอนสดประหนึง่ เป็นภูเขาไฟ ส่วน 'หอยลายอบ ขนมปังกระเทียม' ก็เป็นอีกหนึง่ เมนู ที่ไม่ควรพลาด ร้านนี้ ฮันนี่โทสต์ อร่อยเด็ดมาก ขนมปังทั้งกรอบ ทัง้ นุม่ ราดด้วยท็อปปิง้ แบบจัดเต็ม ทานตอนอุน่ ๆ ร้อนๆ จะยิ่งได้รับรสชาติสุดฟิน ตัง้ อยูใ่ นซอยแบริง่ 31 (สถานีรถไฟฟ้าแบริง่ ) เปิด บริการทุกวัน 11.00-23.00 น. โทร. 08 1854 0889 หรือ facebook.com/theartoffood31


Good-Night The

The

The

Location

ชือ่ ร้านทีช่ วนเรียกลูกค้าให้มาหาความส�ำราญ เริงใจ กันได้ในเวลาเย็นย�ำ่ สร้างความผ่อนคลายให้คนกรุง ด้วยบรรยากาศแบบวินเทจฟาร์ม น�ำแรงบันดาลใจ จากฟาร์มสวยๆ ทางประเทศตะวันตกมารวมตัวกัน จัดซุม้ ตกแต่งอย่างสวยงามบริเวณทางเข้า พร้อมทัง้ มีแกะมารอต้อนรับ มีบริเวณรองรับทัง้ แบบเอาท์ดอร์ และอิ นดอร์ พอตกค�่ ำ จะมี ด นตรี ส ดมาบรรเลง เพลง สร้างบรรยากาศแห่งความส�ำราญ เริงใจ ใน ทุกค�่ำคืน รืน่ เริงใจกับสารพันเมนูอร่อย ไล่เรียงมาตัง้ แต่ 'หมูคำ� หวาน' เห็นชือ่ ไพเราะอย่างนี้ ได้ชมิ แล้วจะรูว้ า่ ความ หวานนุม่ ชุม่ ฉ�ำ่ ในเนือ้ หมูมอี ยูจ่ ริง ถัดมาเป็นเมนูรอ้ น 'เย็นตาโฟหม้อไฟ' ใช้ซีฟู้ดมาท�ำเป็นเย็นตาโฟ ซด แก้คอแห้งได้เรื่อยๆ แล้วไปส�ำราญใจกันต่อกับเมนู 'กุ้งหรรษา' รสชาติจัดจ้านตัดกับความนุ่มนวลของ เนื้อกุ้ง อร่อยจนต้องสั่งซ�ำ้ ตั้งอยู่หลังศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา เปิด บริการทุกวัน 17.00-02.00 น. โทร. 09 0990 9919 และ 09 0990 9929

661 Silom

The

The

661 เป็นร้านทีจ่ บั เอาประสบการณ์ในการพบปะสังสรรค์ Meet ให้มาพบเจอกับประสบการณ์ความอร่อยของ เมนูเนื้อ Meat ในบรรยากาศที่แสนเอ็กซ์คลูซีฟ ร้าน ถูกจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือ โซนแกสโตร บาร์ บริเวณชั้นล่าง ตกแต่งในโทนสีด�ำ เข้าคู่กับเฟอร์นิเจอร์ หนัง และไม้ โซนนีจ้ ะเสิร์ฟอาหารแบบทาปาส ส่วนโซน ไฟน์ ไดนิง จะอยู่ชั้นบน ตกแต่งในบรรยากาศอบอุ่น มีหนังวัวประดับก�ำแพงเป็นสัญลักษณ์เด่น สไตล์อาหารของทัง้ 2 โซนจะต่างกัน ถ้าชอบดริง๊ ค์หนักๆ แกล้มกับอาหารเบาๆ แนะน�ำโซนด้านล่าง แล้วลิ้มรส เมนูทาปาสแบบไทยโมเดิรน์ อย่าง พาร์มา แฮม & เมล่อน สลัด ที่หยิบน�ำความจัดจ้านแบบไทยมาผสมผสานกับ สลัดแบบฝรั่ง ส่วนเมนูสไตล์ ไฟน์ ไดนิง แนะน�ำเป็น สโมค แซลมอน ซึ่งใช้แซลมอนจากสก็อตแลนด์ คลุก เคล้ากับสาหร่าย 3-4 ชนิด และอีกจานคือ ไพรม์ ริบ ราชา ของสเต๊กเนื้อ ดิปกับซอสได้หลากหลาย

Dessert

ล้างปากด้วยเมนู Chocolate ส�ำหรับคนชอบช็อกโกแลต ส่วนเมนู Bananas แน่นอนว่าต้องคิดขึ้นมาส�ำหรับคน ชอบทานกล้วย

The

661 Mojito ซิกเนเจอร์ดริง๊ ค์ทคี่ คู่ วรกับลูกค้า 661 ทุกท่าน

The

661 บ้านสีลมบิลดิ้ง 3, ห้องเอ 3 และบี 3 ถนนสีลม บางรัก เปิด 17.00-24.00 น. โทร. 0 2266 8661

The

Drink Location

W+FREE MAG. 25


+ health Text : Pichy

เรือ่ งน่ารูข้ อง โบท็อกซ์ เมนูชว่ ยระบายท้อง แบบธรรมชาติ + ส่วนหนึง่ ของงานส�ำคัญของร่างกายที่หยุดไม่ได้นนั้ คือ การระบายของเสีย ซึ่งอวัยวะส�ำคัญที่รับหน้าที่นกี้ ็คือ ล�ำไส้ เพราะล�ำไส้เป็นเสมือนท่อระบายขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เครื่องจักรนีท้ �ำงานได้อย่างปกติ ร่างกายที่ชาญฉลาด ขจัดระบบสารพิษออกไปได้เอง ท�ำให้ไม่เกิดการท้องผูก แต่เมื่อคุณอยากป้องกันอาการท้องผูก คุณควรถ่ายทุกวัน เป็นประจ�ำ และเริ่มต้นที่การปรับพฤติกรรมการทานอาหาร เช่น ทานแต่พออิ่ม ทานอาหารที่มีเส้นใยสูง ดื่มน�ำ้ ให้ มากกว่าปกติ หรือหาตัวช่วยระบายที่มาจากธรรมชาติ เช่น ส้มแขก มะขาม ฯลฯ อาหารไทยก็มีเมนูช่วยระบายท้อง เช่น ข้าวหมาก แกงส้ม แกงขี้เหล็ก น�้ำพริกผักชะอม อาหารเหล่านี้มี ใยอาหารสูงมาก มีพืชผักสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับถ่าย ช่วยให้ลำ� ไส้ย่อยได้ง่าย หรืออาจจะทานอาหาร เสริมที่มีเส้นใยจากพืชตระกูลแมงลักก็ได้ หรือแม้แต่อาหารเสริม หรือแบบพวกชาวตะวันตกก็จะทาน ลูกพรุน โยเกิร์ต เป็นที่รู้จักกันมานานว่ามีสรรพคุณช่วยระบาย ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น ท�ำให้ล�ำไส้ระบายของเสียอย่างเป็นปกติ

ปัน่ ให้เป็น เห็นผลแน่ + คุณรูห้ รือไม่วา่ ...นักปัน่ จักรยานอาชีพ เผาผลาญพลังงานได้มากถึง 5,000 แคลอรี หรือเท่ากับการทานข้าวมันไก่ประมาณ 10 จาน ต่อการแข่งระยะทาง 200 กิโลเมตร! แล้วส�ำหรับตอนนีก้ ระแสจักรยานก็ก�ำลัง มาแรงอยู่ หากว่าสาวๆ คนไหนก�ำลัง ลั ง เลว่ า จะปั ่ นจั ก รยานดี ไหม หรื อ จะ ปั ่ น แล้ ว น่ อ งโตแทนที่ ห รื อ เปล่ า อั นนี้ ต้องอยู่ที่การปรับอุปกรณ์ของจักรยานให้ เข้ากับตัวเอง แล้วก็ปั่นในระยะทางที่ได้ กับก�ำลังขาที่พอเหมาะด้วยล่ะค่ะ หลาย ค�ำแนะน�ำกับหลายกูรูเรื่องการปั่น แต่ ส�ำหรับนักปั่นหน้าใหม่ จะลองปั่นวันละ 2 ชั่วโมงก่อนก็ได้ ปั่นเบาๆ ไม่ใช้แรงมาก เพราะแรงขายังไม่พร้อมในตอนแรกๆ และ ไม่ตอ้ งสนใจระยะทางมากนัก ให้ทำ� เวลา ได้ก่อนพอท�ำได้แล้วก็ค่อยเพิ่มแรง เพิ่ม เวลา และเพิม่ ระยะทาง แต่มเี ทคนิคนิดนึง ก่อนจะขึน้ บนเจ้าสองล้อ ทุกครัง้ ให้วอร์ม ร่างกายด้วยจักรยานร่างกายประมาณ 5-10 นาที แล้วปั่นช้า 10 วินาที สลับกับ ปัน่ เร็ว 20 วินาที ท�ำสลับไปมาครบ 8 รอบ แล้วผ่อนเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ปกติอีก 5 นาที เพือ่ ช่วยให้มแี รงในการปัน่ ต่อได้นาน ตามเวลาทีต่ อ้ งการ แถมยังท�ำให้ขาเพรียว เรียวขึ้นด้วย

26 W+FREE MAG.

+ ‘โบท็อกซ์’ เป็นชือ่ ทางการค้าของสาร ‘โบทูลนิ มั่ ท็อกซิน เอ’ (Botulinum toxin A) เริ่มออกฤทธิ์ภายใน 2-3 วัน เห็นผลสูงสุด ใน 1-2 สัปดาห์ และมี ฤทธิ์อยู่ได้นาน 3-4 เดือน คุณรู้มั้ยว่า การใช้โบทูลินั่ม ท็อกซิน ติดต่อกัน เป็นเวลานานอาจท�ำให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิต้านทานต่อโบทูลินั่ม ท็อกซินได้ ผลข้างเคียงจากการฉีดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้แก่ อาการปวดศีรษะหรือ ความรู้สึกเจ็บๆ คันๆ รอยช�้ำจากการที่เข็มฉีดยาท�ำให้เกิดความบาดเจ็บ ต่อหลอดเลือด มักเกิดบริเวณหางตา อาการคิ้วหรือหนังตาตก (มีโอกาส เกิด 1-3%) อาการปวดบวมบริเวณทีฉ่ ดี (2.5%) กล้ามเนือ้ อ่อนแรงเฉพาะที่ (1.7%) ซึ่งผลข้างเคียงเหล่านี้มักเป็นเล็กน้อยหรือปานกลาง และมักหาย ไปเองใน 1-2 สัปดาห์ ห้ามฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน ถ้าคุณ... 1. มีความผิดปกติทางกล้ามเนือ้ และระบบประสาท เพราะอาจมีอาการแย่ลง เช่น โรค Myasthenia gravis หรือโรค Amyotrophic lateral sclerosis 2. ก�ำลังตั้งครรภ์/อยู่ในระหว่างให้นมบุตร แม้ไม่เคยมีรายงานถึงอันตราย ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าปลอดภัยจึง ควรหลีกเลี่ยงการรักษา โบทูลนิ มั่ ท็อกซิน ไม่ใช่แค่ชว่ ยด้านความงาม แต่แพทย์ยงั ใช้โบทูลนิ มั่ ท็อกซิน ในการรักษา 1. ภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการท�ำงานมากเกินของกล้ามเนื้อ เช่น ตาเข (Strabismus) หนังตากระตุก (Blepharospasm) กล้ามเนื้อคอเกร็งตัว (Cervical dystonia) 2. การปวดศีรษะแบบไมเกรน (Migrain) หรือการปวดศีรษะจากความเครียด (Tension) 3. ภาวะกล้ามเนื้อหลังอักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain) 4. ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) ขอบคุณ : ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ ไอสกาย (iSKY Center) www.iskycenter.com

70% + คือตัวเลขของคนไทยที่มีพฤติกรรมทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้อ อาหารจากนอกบ้านกลับมารับประทาน ซึง่ ก็หมายความว่า ประเทศไทย เป็นประเทศทีค่ นทานอาหารนอกบ้านมากทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าคนไทยทานอาหารนอกบ้านมากถึง 13 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ส่วนเครือข่ายลดบริโภคเค็ม โครงการขับเคลือ่ นรณรงค์ เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย แสดงผลการศึกษาว่า คนไทยกว่า 70% มักจะทานอาหารนอกบ้าน หรือซือ้ อาหารจากนอกบ้าน กลับมารับประทาน


คําพยากรณ์ ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2557 ราศีเมษ Aries

(13 เม.ย.-13 พ.ค.)

ประเด็นเด่นของคุณ

โอกาสในการท�ำสิง่ ต่างๆ ให้ดขี นึ้ มีทศิ ทางทีด่ ใี นเรือ่ งโครงการใหม่ๆ การร่วมมือจากบุคคลใกล้ชดิ มีคนสนับสนุนความคิด ความฝันของคุณ

ความรัก ความสัมพันธ์

หากร่วมธุรกิจการงานกับคนรัก จะหวังได้ในความส�ำเร็จ มีความ ร่วมแรงร่วมใจ มีพลังทีจ่ ะเสริมส่ง กันและกัน แต่กค็ วรระวังเรือ่ งของ มือทีส่ ามด้วย อาจมาในเวลาไม่ คาดฝัน

การเงิน การงาน

อาจมีปญ ั หาเกมการเมืองใน ส�ำนักงาน เป็นช่วงทีส่ ถานการณ์ ค่อนข้างตึงเครียด มีอปุ สรรคอันมา จากสภาพสังคมแวดล้อม การเงินนัน้ ก็ไม่คอ่ ยน่าวางใจ ระวังการใช้จา่ ยเกีย่ วกับการ เดินทาง ยานพาหนะ หรือชีวติ ครัวเรือน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีพฤษภ Taurus

(14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

ประเด็นเด่นของคุณ

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

หากเป็นโสดจะสบายใจดี มีความ สุขกับไลฟ์สไตล์ตวั เอง แต่ถา้ คบหา กันมานาน เป็นระยะเบือ่ หน่ายกัน ได้งา่ ยๆ เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งก็ทะเลาะ กันได้ เว้นแต่คนทีเ่ พิง่ คบหากัน ใหม่ๆ หรือกลับมารีเทิรน์ จะยังมี ช่วงหวานๆ ไหวๆ ให้หวั ใจเต้นแรง

เป็นระยะทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เวลาร่วมกัน การอยูร่ ว่ มอย่างเข้า อกเข้าใจ จะดีพเิ ศษกรณีเป็นคูร่ กั ลับเร้น รักทีไ่ ม่เปิดเผย หรือความ สัมพันธ์ทไี่ ม่ตอ้ งการจะให้โลกรับ รูใ้ นเวลานี้ การเงินนัน้ ควรระวังค่ะ จะมี เกณฑ์เสียทรัพย์กอ้ นใหญ่ หรือ ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จบง่ายๆ มีเรือ่ ง พลิกผัน ส่วนการงานนัน้ อย่างไร ก็ยงั ต้องรับภาระหนัก มีเรือ่ ง เหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ต้องท�ำงานร่วม กับคนหมูม่ าก

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ช่วงนีผ้ วิ พรรณของคุณจะมี ปัญหาง่าย ให้ดแู ลสุขภาพผิวดีๆ ค่ะ ดืม่ น�ำ้ ให้เพียงพอ และอีก อย่างคือปัญหาทีเ่ กีย่ วกับดวงตา หรือสายตา แต่ควรปรึกษาแพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้

ราศีตุลย์ Libra

(17 ต.ค.-15 พ.ย.)

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ดูแลสุขภาพของเท้าและขาค่ะ ส�ำรวจว่ามีปญ ั หาเส้นเอ็น หรือ กล้ามเนือ้ บ้างหรือไม่ ระวังการบาด เจ็บจากการเล่นกีฬาด้วยนะคะ

(17 ส.ค.-16 ก.ย.)

ประเด็นเด่นของคุณ

มีทงั้ โชคและเคราะห์ การเปลีย่ น แปลงเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึน้ ได้เสมอ ไม่ควรวางใจกับอะไรทีค่ ดิ ว่าเป๊ะๆ มาก่อน หากมีการออกงานสังคม งานพบปะสือ่ สาธารณะ ให้ดแู ล ภาพลักษณ์ตวั เองให้ดี

ความรัก ความสัมพันธ์

ด้านบวก คุณจะได้ใช้เวลากับการ ทบทวนตัวเอง การประเมินคุณค่า ความสัมพันธ์ และการค้นหาว่า ตัวเองต้องการอะไรแต่ในด้านลบ ระวังช่วงจิตใจระส�ำ่ ระสาย ความ ทุกข์ทจี่ ะมาเยือนได้ในเวลาอัน รวดเร็ว มีเรือ่ งรักซ้อนเข้ามา

ถ้าต้องการความสดใสรืน่ เริง รัก ทีห่ วือหวา ช่วงนีอ้ ยูใ่ นเกณฑ์จะมี ได้คะ่ แต่ถา้ ต้องการความสัมพันธ์ มัน่ คงในระยะยาว ยังต้องดูใจกัน ไปก่อน คาดหวังมากก็จะเสีย่ งกับ ความเสียใจ แต่ถา้ ไม่ใจร้อนจะได้ พบอะไรดีๆ

การเงิน การงาน

ถือว่าเป็นช่วงทีเ่ ด่นค่ะ จะมีขา่ วดี เกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน การสอบ การแข่งขัน หากมีการประมูลงาน จะได้ผลส�ำเร็จดังทีค่ าดหวังไว้ การเงินนัน้ ก็อยูใ่ นเกณฑ์ดี มีลาภจร มีเงินผ่านมือสะดวกราบรืน่ และ โอกาสดีในการลงทุนระยะสัน้

การงานจะมีการเปลีย่ นแปลงใน ส่วนอืน่ ๆ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วกับคุณ โดยตรง แต่กส็ ง่ ผลกระทบมาถึง อาจมีการโยกย้ายของหัวหน้า เจ้านาย มีการปรับรูปแบบการ บริหาร ส่วนการเงินนัน้ ดูแลตัวเลข ให้ดี เผลอก็จะเกินเลยไป ยังมีคา่ ใช้ จ่ายในครัวเรือนอยูม่ าก

เงินเก็บเงินออมนัน้ มีอยูแ่ ล้วนีค่ ะ แต่กค็ วรจะบริหารจัดการให้ดี คุณไม่เหมาะจะถือเงินสดไว้คราว ละมากๆ หรือทิง้ ไว้โดยไม่มคี วาม เคลือ่ นไหว จะเสียโอกาสเปล่า ส่วนการงานนัน้ มีทงั้ เรือ่ งสนุกและ เรือ่ งน่ากลุม้ มีความเปลีย่ นแปลง ในองค์กรหลายอย่าง

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีธนู Sagittarius

ราศีมังกร Capricorn

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

(16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ราศีสิงห์ Leo

เหมือนจะดี แต่กไ็ ม่ดพี อ จะว่าร้าย ก็ไม่ใช่อกี เหมือนกัน บรรยากาศ ของคุณในช่วงนีจ้ ะก�ำ้ ๆ กึง่ ๆ ค่อน ข้างเหนือ่ ยใจ คงต้องพยายาม หาความสุขส่วนตัวไว้คะ่ ให้เกิด ความสมดุลขึน้ ให้ได้

ราศีพิจิก Scorpio

เสีย่ งต่อความผิดหวังเสียใจ และ ปัญหาจากความรัก การพบคนที่ ถูกใจแต่อยูร่ ว่ มกันไม่ได้ หรือต้อง เสียใจกับสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อน ความสัมพันธ์มที งั้ ดีและร้าย ยาก จะตัดสินใจได้ในเวลาอันสัน้

การเงิน การงาน

(15 ก.ค.-16 ส.ค.)

ประเด็นเด่นของคุณ

ควรระวังอุบตั เิ หตุเล็กๆ น้อยๆ ค่ะ ทัง้ ของตัวเองและญาติผใู้ ญ่ใน ครอบครัว การพักผ่อนให้เพียงพอก็ เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก

ชีวติ เริม่ เข้าทีเ่ ข้าทาง จัดการได้กบั หลายสิง่ หลายอย่าง อะไรทีเ่ คย เป็นปัญหาก็จะแก้ไขได้ราบรืน่ ขึน้ แต่อะไรทีเ่ คยคาราคาซังมานานก็ ยังต้องการเวลาส�ำหรับการจัดการ ต้องใจเย็นสักนิด แต่โดยภาพรวม ทัว่ ไป ชีวติ คุณจะเริม่ มีมติ ใิ หม่ๆ

งานมีปญ ั หาพอสมควร ซึง่ ก็จะส่ง ผลกระทบต่อการเงินของคุณด้วย หากเป็นพนักงานเงินเดือน รับราชการ ไม่มปี ญ ั หาอะไรรุนแรง แต่ถา้ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ท�ำกิจการเอง ทัง้ งานและเงินจะอยู่ ในช่วงตึงเครียด ไม่เหมาะทีจ่ ะ ลงทุนหนักๆ หรือร่วมงานกับ คนแปลกหน้า

ราศีกรกฎ Cancer

ดูแลในเรือ่ งการกินกับการนอนค่ะ หากไม่เป็นเวลา สุขภาพคงจะ เสือ่ มโทรมได้ในไม่ชา้ ดวงชะตา ราศีนไี้ ม่เหมาะทีจ่ ะปล่อยตัวเอง ให้ผวิ พรรณแห้งกร้าน ขาดความชุม่ ฉ�ำ่ สดใส ต้องปรับพฤติกรรมเสียใหม่

ช่วงทีจ่ ะมีเรือ่ งกลุม้ ใจง่าย มักเกีย่ ว กับญาติพนี่ อ้ ง หรือวงศาคณาญาติ มีทงั้ ส่วนทีด่ ี ทีพ่ งึ จะมอบให้แก่กนั และส่วนทีเ่ ป็นปัญหาคาใจ แต่ก็ ไม่ใช่เรือ่ งจะพูดออกมาพ้นปากได้ ง่ายๆ ช่วงนีก้ ารตัดสินใจใดๆ ต้อง รอบคอบระมัดระวังให้ดี

ความรัก ความสัมพันธ์

(14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

ประเด็นเด่นของคุณ

เวลาทีต่ อ้ งใช้ความอดทนอดกลัน้ อุปสรรคจะมีเข้ามาเรือ่ ยๆ หลาย รูปแบบ เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้าย ควรระวัง เรือ่ งของการบริหารจัดการทีไ่ ม่มี ประสิทธิภาพ ทัง้ ของตัวเองและคน อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นช่วงชะล่าใจ ไม่ได้ จะน�ำผลเสียมาในภายหลัง

มีทงั้ เรือ่ งดีและไม่ดเี ข้ามาในเวลา เดียวกัน ต้องเหนือ่ ยใจกับผูห้ ลัก ผูใ้ หญ่ทไี่ ม่ได้เรือ่ ง หรือมีแต่บารมี แต่ไม่มอี ำ� นาจทีแ่ ท้จริง มีอปุ สรรค จากสถานการณ์ทแี่ วดล้อมอยู่ พบคนพูดกันไม่รเู้ รือ่ ง

ดูแลสุขภาพของคุณให้ดคี ะ่ รักษาความสะอาดและการรับ ประทานให้ถกู หลักโภชนาการไว้ ช่วงนีจ้ ะเสาะท้องง่าย เสีย่ งรับ เชือ้ แปลกๆ

ประเด็นเด่นของคุณ

ราศีเมถุน Gemini

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

(16 ธ.ค.-13 ม.ค.)

(14 ม.ค.-12 ก.พ.)

ประเด็นเด่นของคุณ

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

(13 ก.พ.-13 มี.ค.)

ประเด็นเด่นของคุณ

ก็เหมือนกับความสัมพันธ์อนื่ ๆ ค่ะ ต้องใช้วจิ ารณญาณและเหตุผลต่อ กัน หนักนิดเบาหน่อยคงต้องให้มี ทีว่ า่ งส�ำหรับความเข้าใจ ความรัก ต้องการความอดทนในบางเวลา แต่กไ็ ม่มากเสียจนสูญเสียความ เป็นตัวของตัวเองไป

การเงินคุณเอาตัวรอดได้คะ่ แม้ จะมีปญ ั หาใดๆ ก็จะประคองตน ผ่านพ้นไปได้ ส่วนการงานนัน้ อยู่ ในช่วงจังหวะเด่น หยิบจับอะไรได้ จังหวะเฮง จะมีโอกาสเดินทาง สิง่ ทีเ่ กีย่ วพันกับต่างชาติตา่ งภาษา จะน�ำความส�ำเร็จมาให้

ระวังการเงินทีจ่ ะใช้จา่ ยเกินก�ำลัง ค่ะ ประเภทหนีบ้ ตั รเครดิต การ ต้องจ่ายภาษีสงั คม ส่วนการงาน นัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ สี วนกระแส มีโอกาสเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง หรือได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ นเองรักชอบพอใจ มีความสุขกับกิจกรรมใหม่ๆ

หากคุณรูส้ กึ แปลกๆ แปร่งๆ กับ คนรักขึน้ มา ให้พจิ ารณาให้ลกึ ซึง้ ว่าเพราะอะไร เป็นเพราะรักจืดจาง หรือมีอะไรทีเ่ ข้ากันไม่ได้ อะไรบ้าง ทีต่ า่ งฝ่ายต่างท�ำให้กนั เจ็บปวด และฝังอยูใ่ นใจ อาจเป็นเวลาของ การเปิดใจ การทบทวน และการ เยียวยาความสัมพันธ์

หากคุณกับคนรักมีชว่ งทีไ่ ม่เข้าใจ กันบ้าง ก็เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาค่ะ ลิน้ กระทบฟัน ส�ำคัญว่าจริงใจต่อ กันแค่ไหน แต่บางทีอาจจะมีปญ ั หา การประเมินคุณสมบัตคิ นรัก รูส้ กึ ว่าไม่ใช่อย่างทีค่ าดหวังไว้ หรือพบ ว่าคนรักไม่ได้เพอร์เฟ็กต์อย่างที่ ต้องการ แล้วตัวคุณเองล่ะ?

แข็งแรงแจ่มใสดี สุขภาพอยูใ่ น เกณฑ์ไม่มคี วามเสีย่ งอะไรค่ะ ถ้าไม่หาเรือ่ งใส่ตวั ช่วงนีค้ ณ ุ อาจมี เสน่ห์ มีเซ็กซ์แอพเพียวเป็นพิเศษ ด้วยนะ

พักผ่อนบ้างนะคะ อย่าหักโหมเกิน ไป การงานของคุณท�ำเท่าไหร่อาจ ไม่มวี นั จบในเวลารวดเร็ว ระวัง การใช้มอื ใช้แขน การท�ำงานกับ คอมพิวเตอร์มากๆ ด้วยค่ะ

การวางแผนเกีย่ วกับอนาคตจะได้ ผลดี มีความสุขกับตัวเลขรายรับ ในการประมาณการ การหวังผลใน สิง่ ทีล่ งทุนลงแรงไป และการงาน เองก็เป็นช่วงทีด่ มี ากค่ะ มีจงั หวะ ดีกบั โครงการทัง้ เก่าและใหม่ การ ต่อยอดทางการศึกษา การเดินทาง ดูงาน การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง

การเงินคุณดีนะ จะมีรายได้สะพัดดี เงินเข้าเงินออกผ่านมือไม่นอ้ ย อย่างไรก็ดี ควรนึกถึงการเก็บออม ไว้บา้ ง อย่าประมาทเกินไป ส่วน การงานนัน้ แม้จะมีอปุ สรรคมาก แต่ ก็จะผ่านได้ตลอด และตัวคุณจะ มีเทคนิคไหวพริบดี ในการหาทาง เลือกทางรอด คนอืน่ ๆ ทีม่ ปี ญ ั หา กับคุณจะแพ้ภยั ไปเอง

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ระวังจะท�ำงานท�ำเงินจนลืมเวลา พักผ่อนส�ำหรับตัวเอง หาเรือ่ ง บันเทิงใจบ้างค่ะ อย่าปล่อยชีวติ ทัง้ หมดเอาไว้กบั การงานเท่านัน้ ถึงจุดหนึง่ อาจจะตึงเครียดจน รับมือไม่ไหว

ความรัก ความสัมพันธ์

มีสงิ่ ดีๆ ในชีวติ คุณนีน่ า จะเป็น คนรักคูค่ รอง หรือจะเป็นความ สัมพันธ์กบั เพือ่ นฝูงก็ตาม มักพบ คนรูจ้ กั ตกในบรรยากาศทีห่ วาน ชืน่ ดี มีความสุขกับสิง่ ทีต่ นเองได้รบั หรือได้มอบให้อกี ฝ่ายด้วย

การเงิน การงาน

การงานนัน้ จะมีปญ ั หาเฉพาะหน้า ให้แก้ไขไป ปัญหาจากเพือ่ นร่วม งาน หรือแรงรุกจากคูแ่ ข่งขัน หาก ท�ำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์กเ็ ป็น ช่วงท้าทายการใช้สมองดีวา่ จะเอา ยังไง การเงินอยูใ่ นระดับกลางๆ มี กินมีใช้ ไม่ลำ� บากขาดแคลนอะไร แต่ถา้ ต้องการของชิน้ ใหญ่ๆ ของ ราคาสูง ยังต้องรอไปก่อนค่ะ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีมีน Pisces

อาจต้องระงับใจบ้างเมือ่ เกิดความ ขัดแย้ง มักมีปญ ั หาในเรือ่ งการ ตัดสินใจร่วมกัน เน้นทีเ่ รือ่ งชีวติ ความเป็นอยู่ แผนการในอนาคต หรือสิง่ ทีญ ่ าติพนี่ อ้ งเข้ามามีสว่ น ร่วมกับคุณทัง้ สองด้วย แต่ถา้ สอง คนพูดกันรูเ้ รือ่ ง เรือ่ งอืน่ ๆ ก็ไม่ เท่าไหร่

การเงิน การงาน

ชีวติ ช่วงนีด้ ำ� เนินไปได้เรือ่ ยๆ กลางๆ ไม่รา้ ยไม่ดคี ะ่ จะมีปญ ั หา ทีต่ อ้ งแก้ไขไป แต่กไ็ ม่ได้เหนือบ่า กว่าแรง และก็จะมีความต้องการ ใหม่ๆ ทีผ่ ดุ ขึน้ มา ท้าทายให้คณ ุ ลงมือท�ำตามความฝัน และการฝึก วินยั ให้ตวั เอง

ราศีกุมภ์ Aquarius

การก่อร่างสร้างฝัน การคิดโปรเจกต์ ใหม่ๆ การอยูก่ บั ความคาดหวังใน อนาคต ทีต่ อ้ งเริม่ ลงมือตัง้ แต่วนั นี้ จะมีเรือ่ งกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ อย่างท้าทาย และพบกับความ เพลิดเพลินในการได้แรงบันดาลใจ ทีด่ ี ทัง้ จากคนรอบตัวหรือสิง่ ทีไ่ ด้ ประสบการณ์มา

ความรัก ความสัมพันธ์

(17 ก.ย.-16 ต.ค.)

ประเด็นเด่นของคุณ

สุขภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดคี ะ่ ดูแลเรือ่ ง อาหารน�ำ้ ดืม่ การแพ้อาหาร แพ้อากาศ ในช่วงสัน้ ๆ โดยทัว่ ไป ไม่มอี ะไรน่ากังวล

ระมัดระวังถ้อยค�ำค่ะ เรือ่ งของการ สือ่ สาร การเจรจา หากต้องต่อ รองในเรือ่ งส�ำคัญ การลงนามใน เอกสารสัญญาต่างๆ ให้รอบคอบ ให้ดี อะไรทีไ่ ม่แน่ใจให้ปรึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือมองหาผูช้ ว่ ยนะคะ ความเป็นไปในชีวติ คุณช่วงนีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจ

ความรัก ความสัมพันธ์

ราศีกันย์ Virgo

คุณแข็งแรงดีคะ่ แต่ชว่ งนีใ้ ห้ ระวังอุบตั เิ หตุเล็กทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ประเภทหกล้ม กระดูกแตก นิว้ ซ้น หรือชนโน่นชนนี่ เหมือนร่างกายเสียศูนย์เอาดือ้ ๆ

การผ่อนปรนกับผูค้ นรอบตัว การ ปรับตัวเข้าหาคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน แม้ ต่างอุปนิสยั ใจคอ ต่างทัศนะ แต่ ถ้ามีความหวังดีตอ่ กันก็สามารถ จะอยูด่ ว้ ยกันได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงนีค้ วรระมัดระวังอารมณ์ให้ดี จะมีสงิ่ ทีท่ ำ� ให้ฟวิ ส์ขาดได้ ถ้าไม่ ระวังก็จะส่งผลเสียร้ายแรง

ความรัก ความสัมพันธ์

Text : การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ดูแลสุขภาพค่ะ เน้นไปทีร่ ะบบ ฮอร์โมน ต่อมไร้ทอ่ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ ร่างกายของคุณแปรปรวน ระวัง โรคก�ำเริบ หมัน่ ออกก�ำลังกายไว้ ด้วยค่ะ

(14 มี.ค.-12 เม.ย.)

ประเด็นเด่นของคุณ

การเตรียมรับมือสิง่ ต่างๆ อย่าง เข้มแข็ง มีสติ และไม่หวัน่ ไหวกับ ปัญหาทีเ่ ข้ามากระทบแรงๆ ระยะ นีค้ ณ ุ จะเจอผูค้ นร้อยพ่อพันแม่ เจอ เรือ่ งวุน่ วายหลายสถาน ไม่เหมาะ ทีจ่ ะหวัน่ ไหวไปกับสิง่ นัน้ สิง่ นีจ้ น เสียศูนย์

ความรัก ความสัมพันธ์

ระวังความสัมพันธ์ซอ้ น ปัญหามือ ทีส่ าม (ซึง่ อาจเป็นตัวคุณเองก็ได้) อะไรทีไ่ ม่แน่ใจก็อย่าเพิง่ ท�ำ หาก อยากได้ความสงบในชีวติ ก็อย่าหา เรือ่ งใส่ตวั ถ้ามีคนรักทีด่ ใี ห้รกั ษา กันเอาไว้

การเงิน การงาน

การเงินคุณดีมากค่ะ ไม่วา่ จะเป็น พนักงานกินเงินเดือนหรือท�ำงาน ส่วนตัว จะเป็นระยะทีไ่ ด้จงั หวะดีๆ มีโชคลาภ ก�ำไร ได้โบนัสเบีย้ เลีย้ ง หรือมีกจิ กรรมพิเศษทีเ่ พิม่ รายได้ เข้ามา ส่วนการงานนัน้ จะตรงข้าม สักนิด ถึงค่าตอบแทนดีแต่จะมี ปัญหาความเหนือ่ ยวุน่ วาย บาง เรือ่ งต้องท�ำเองโดยคับแค้นใจ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

มองหาคูค่ ดิ ทีป่ รึกษาค่ะ จะได้ชว่ ย คิดช่วยเป็นขวัญก�ำลังใจ สุขภาพ กายปกติดี แต่สขุ ภาพใจ อย่า ปล่อยให้ตวั เองซึมเศร้าโดดเดีย่ ว เดีย๋ วจะไปกันใหญ่

W+FREE MAG. 27


+ what’s on & parties

Text : So_Celeb

WHAT’S ON

+ AIA คว้า 46 รางวัลคุณวุฒิ

ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศศักยภาพยอดเยี่ยม ด้วยการคว้ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ จ�ำนวนสูงสุด 46 รางวัล จาก 100 รางวัล ในงานมอบรางวัล ‘คุณวุฒิตัวแทนยอด เยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 14’ จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาการเงิน

+ Caltrate Plus จัดแคมเปญ

Make A Life-Changing Move ผลิต ภัณฑ์ แคลเซีย ม แคลเทรต พลัส ร่ ว มกับ นิ ต ยสาร Women’s Health ปลุ ก ยั ก ษ์ ใ นตั ว ผูห้ ญิง ด้วยแคมเปญ Make A Life-Changing Move สนับสนุนให้ผหู้ ญิงไทยหันมาดูแลกระดูกให้แข็งแรง โดยเปิ ด โอกาสให้ ส าวๆ ที่ ใส่ ใจสุ ข ภาพมาร่ ว ม เวิร์คช็อปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเอง

+ The Gorilla ปรับโฉมใหม่

เจลสูดดมสุดอินเทรนด์ ‘เดอะ กอริลล่า’ ปรับโฉมใหม่ มาในดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น โดยรูปโฉมล่าสุดสามารถ ‘คลิกดม พลิกทา’ ได้ใน ตลับเดียว เพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน จ�ำหน่ายในราคาตลับละ 39 บาท จ�ำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านค้าใกล้บ้านคุณ รายละเอียดคลิก www.facebook.com/thegorillagel

+ Luce Ultimate Beauty & Beyond

ลูซ พาผูห้ ญิงย้อนเวลาสูผ่ วิ กระชับสวยสมบูรณ์แบบ เปล่งปลัง่ ดุจ อัญมณี ครบสูตรในขัน้ ตอนเดียว กับผลิตภัณฑ์ความงามน้องใหม่ ‘ลู ซ ’ ผลิต ภัณฑ์ ไลน์ แรกซึ่ ง น�ำ เข้ า จากประเทศญี่ ปุ ่ น สั ม ผั ส นวัตกรรมขั้นสูง เพื่อผิวอ่อนเยาว์ แน่นกระชับ ได้แล้ววันนีท้ ี่ร้าน ขายผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางชั้นน�ำ

+ Peppermint Field สีสันใหม่

เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ สร้างความสดใสด้วยการน�ำเสนอ ‘ยาดม เป๊ปเปอร์มนิ้ ท์ ฟิลด์’ ทีม่ าพร้อมกับวงแหวนสีสนั ใหม่ถงึ 6 สี ได้แก่ ฟ้า แดง เขียว ส้ม ม่วง และชมพู ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนโลกของคุณ ให้สดชื่นกว่าเคย หาซื้อได้แล้ววันนีท้ ี่ร้านค้า ร้านขายยา และห้าง สรรพสินค้าทั่วไป

28 W+FREE MAG.

+ เปิดตัว Jerry Harvey

Audio Thailand

2 ศิลปินหนุ่ม 2 สไตล์ โดม-ปกรณ์ ลัม และแหลม 25 Hours ได้โอกาสกระทบไหล่ซาวนด์เอนจิเนียระดับโลก มิสเตอร์เจอร์รี่ ฮาร์วี่ เจ้าของแบรนด์ดัง JH Audio ที่ ปลีกตัวจากสตูดิโอเพลงส่วนตัวบินมาร่วมงานแถลง ข่าวด้วยตนเอง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทั้ง 2 ศิลปินมากๆ เพราะได้รับประสบการณ์พิเศษเพื่อน�ำ มาใช้ในงานเพลงกันเพียบ

+ โครงการอบรมรถคาร์ทเยาวชนโตโยต้า

+ Lacost Spring/Summer 2014

Runway Collection 2014

ลาคอสท์ เผยโฉมคอลเลคชั่นเสื้อผ้าส่งตรงจากรันเวย์ โดยภาพ รวมจะเน้นให้เห็นความสง่างามแห่งศิลปะการตัดเย็บอย่างพิถพี ถิ นั ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชาย หรือผู้หญิง ทั้งยังมีแอ็คเซสเซอรี่ที่ท�ำจาก หนังลายเปอติ ปิเก้ ซึง่ เป็นเอกลักษณ์เด่นประจ�ำคอลเลคชัน่ สัมผัสทุก ความพิเศษในแบบฉบับลาคอสท์ได้แล้วในช็อปลาคอสท์ทุกสาขา

กอล์ฟ-พิชญะ นิธไิ พศาลกุล ควงนางเอกสาวหน้าหวาน ออม-สุชาร์ มานะยิง่ มาเป็น ‘พีเ่ ลีย้ งเฉพาะกิจ’ ให้แก่นอ้ งๆ ในโครงการฝึก อบรมรถคาร์ทเยาวชน ‘ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิง 2014’ ครั้งที่ 13 โดยมีหลายครอบครัวให้ความสนใจ เป็นการ สนับสนุนไทยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์


+ Cherilon

Open House เชอรีล่อน เปิดแฟลกชิพสโตร์ แห่ ง แรก ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชัน้ 1 เพื่อรองรับตลาดการค้าเสรีที่ ก�ำลังจะมาถึง ทัง้ ยังถือโอกาส ในวาระครบรอบ 50 ปีของ แบรนด์ ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น และจะ เริ่มใช้ในปีนี้เป็นต้นไป

+ Cetaphil : Restoraderm Set

Cetaphil ตอบโจทย์ผู้มีผิวแพ้ง่าย ด้วย นวัตกรรมใหม่ Restoraderm Set น�ำ Body Wash และ Body Moisturizer มา เข้าคูก่ นั ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทอี่ ดุ มด้วย 6 ส่วนประกอบส�ำคัญทีจ่ ะช่วยลดอาการ แพ้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ลิขสิทธิ์ เฉพาะของ Cetaphil เพื่อสร้างความ ชุ่มชื้นตามธรรมชาติ ดูแลผิวภูมิแพ้ และผิวหนังอักเสบ ให้สดใสมีชีวิตชีวา

+ Travel Lotus Collection

กระเป๋าเดินทางคอลเลคชั่นล่าสุดจาก Oilily กระเป๋าเดินทางคุณภาพเยี่ยม น�ำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ มาในชื่อคอนเซ็ปต์ Travel Lotus Collection พิมพ์ลายดอกบัวสง่างามมีชีวิตชีวา ผสานกับสีสันสะดุดตา ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์ 100% แข็งแรงทนทาน ล้อหมุนเคลื่อนไหว 360 องศา พร้อม ระบบล็อกปลอดภัยไร้กังวล มีวางจ�ำหน่ายที่เคาน์เตอร์ Oilily และ NUNU Shop ทุกสาขา โทร. 08 6339 2918

+ Magnifique

Perfect White Mark

ข่าวดีส�ำหรับสาวๆ ที่จะปฏิวัติความ สวย ฟื้นฟูความขาวกระจ่างใส เพื่อ ผิวเรียบเนียนสวยและแก้ปัญหาสีผิวหมอง คล�้ำไม่สม�่ำเสมอจบในผลิตภัณฑ์เดียว คัดสรร คุณภาพระดับพรีเมียม ด้วย αGG® สารสกัดที่ค้นพบ ในสาเกญีป่ นุ่ ซึง่ มีสรรพคุณช่วยชะลอวัย ลดเลือนริว้ รอย สร้างเม็ดสีผวิ ใหม่ คงความชุ่มชื้นให้ผิว สนใจสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ โทร. 0 2277 4887 และ ตัวแทนจ�ำหน่าย โทร. 08 4418 1517

+ ดาวคอฟฟี่ บุกตลาดกาแฟไทย

ดาวเฮือง กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่จาก สปป.ลาว ร่วมกับ บริษทั ซ�ำ บาย ดี ส่ง ‘ดาวคอฟฟี’่ บุกตลาดกาแฟไทย สร้างจุดต่างด้วยการเป็นกาแฟสายพันธุอ์ าราบิกา้ 100% เกรดพรีเมียม ไม่ผสม ไม่แต่งกลิ่น พร้อม กลยุทธ์รุกทุกช่องทาง มุ่งเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ทุ่มงบเปิดตัวโฆษณา ดาวคอฟฟี่ ซีรี่ส์แรก ชื่อ ‘เอิ้นดาว’ เพื่อกระตุ้นการตลาดในไทย

+ Safari Wild

St.James & Trend จัดรายการ ‘Safari Wild’ Sale Up to 60% ให้สาวๆ วัยรุ่น วัยท�ำงาน และสาวมัน่ ทุกท่าน ได้มาอัพเดทเทรนด์แฟชัน่ กระเป๋าและรองเท้าๆ สวยๆ เพิ่มดีกรีความ ฮอตตลอดเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นเดือน มิถนุ ายน ทีโ่ ชว์รมู St.James & Trend ทุกสาขา

+ Triumph New Body

Make-Up

ไทรอัมพ์ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Body MakeUp ทีข่ ยับทรงมาแนบชิดผูห้ ญิงกว่าทีเ่ คย สวย เนียนทุกมุมมองแบบ 360 องศา โดยมีเหล่า เซเลบฯ ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สาวๆ ที่สนใจแวะไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ไทรอัมพ์ และช็อปไทรอัมพ์ทุกสาขา

+ Dog Stories ปี 3

‘Parisian Pet’

งาน 4 ขา แฟนซี ทีท่ ำ� ให้นอ้ งหมาชิคทีส่ ดุ เท่า ที่เคยมีมา ในงาน ‘Dog Stories ปี 3 Parisian Pet’ ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์การประกวด แต่งกายสัตว์เลี้ยงรูปแบบหรูหรา ฟู่ฟ่าใน สไตล์ปารีส และการแข่งขันน้องหมากินเร็ว โดย เจอร์ไฮท์ ทั้งยังสนุกกับการแสดงจาก มะหมา 4 ขาครับ ส่วนเงินรายได้จากงาน ส่วนหนึง่ สมทบทุนโครงการเสียงจากเรา หรือ The Voice โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ สุนขั และสัตว์จรจัด

W+FREE MAG. 29


+ sleepless Text : ภาวนา แก้วแสงธรรม

เธอมีความสุข หรือเปล่า?

เธอใช้แต่ละวันไปกับการอ่านหนังสือ how to ที่บอกเคล็ดลับการสร้างความสุข และความส�ำเร็จ การสร้างมิตรและก�ำจัดศัตรู วิธีมีความสุขทันทีตอนตื่น และหลับ ฝันดีทั้งคืนโดยไม่มีเรื่องกังวลใจ และไหนจะเรื่องวิธีปั่นหัวผู้ชาย และบงการเจ้านาย ยัง ยัง...ยังไม่หมด เธอยังต้องอ่านปรัชญานามธรรมทั้งหลาย ค้นหาเหตุผลให้กับ โลกอันยุ่งเหยิงนี้ให้ ได้ เพื่อเป้าหมายคือ ‘ความสุขของชีวิต’ นีค่ ือตัวอย่างค�ำคมในสมุดของเธอ “มีบางสิ่งให้ท�ำ มีบางคนให้รัก มีบางอย่างให้หวัง”...กฎแห่งความสุขของ อิมมานูเอล คานท์ นักปรัชญาเยอรมัน “เราไม่ได้ท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพือ่ จะมีความสุข เพราะเรามีความสุขเราถึงท�ำบางสิง่ ออกไป เราไม่ได้ท�ำ อะไรบางอย่างเพือ่ จะได้เป็นคนเมตตา แต่เพราะเราเป็นคนเมตตาเราถึงแสดงออกมาอย่างนัน้ ”... สนทนา กับพระเจ้า เล่ม 1 / นิล โดนัลด์ วอลช์ / รวิวาร โฉมเฉลา (แปล) “สิ่งที่หลอกลวงเราที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียกชื่อมันว่าความสุข”... พุทธทาส ภิกขุ “Behind every beautiful thing, there’s some kind of pain”…Bob Dylan เวลาเห็นใครสักคน เธอมักมีค�ำถามในใจว่า “พวกเขามีความสุขจริงๆ กับชีวติ ตัวเองหรือเปล่านะ” เพื่อนในเฟซบุ๊คของเธอ แต่ละคนล้วนดูมีความสุข พวกเขามีแฟนหน้าตาดี ได้ทานอาหารอร่อยๆ นอกบ้านทุกวัน แล้วไหนจะวันพักร้อนสุดหรูอกี ละ ไม่กโ็ ต๊ะท�ำงานสุดสวย เธอถอนหายใจ...ชีวติ คืออะไร กันแน่นะ ภาพชีวิตที่กระจัดกระจายของคนอื่น ท�ำให้เธอไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเอง หากเธอรู้สักนิดว่า คนเราบอกเล่าเฉพาะเรื่องที่เราอยากเล่า เรื่องที่ท�ำให้เราดูดีเพียงเท่านั้น เธอก็คงจะไม่นอ้ ยเนือ้ ต�่ำใจเท่านี้ จ�ำไม่ได้เหรอว่า แองเจลินา่ โจลี่ ก็มปี ญ ั หาสุขภาพจนแทบไม่มคี วามสุข แล้วไหนจะตัวละครของฮารูกิ มูราคามิ ที่มักเป็นชายวัยกลางคนไร้สุข หรือภาพยนตร์อย่าง American beauty ก็ท�ำให้เราเห็นภาพความแหว่งวิ่นของชายที่เป็นสามีและเป็นพ่อ ภายใต้ฉากความงดงามของ สถาบันครอบครัวแบบอเมริกันดรีม เอ...หรือนีจ่ ะเป็นวิกฤตวัยกลางคนนะ ไม่นะ...มันมาเยือนฉันเร็วเกินไป ท�ำไมทุกๆ วัน ฉันจึงรู้สึก ถึงภาระทีห่ นักอึง้ บนบ่า อาการโหยหาสิง่ ทีไ่ ม่อาจครอบครอง และการจ�ำยอมอยูใ่ นสถานะทีก่ กั ขังตัวตน เอาไว้ เธอครุ่นคิด คงจริงอย่างที่ปราชญ์ว่ากันต่อๆ มา...วัยกลางคนนัน้ มากเกินไปที่จะฝันถึงอะไรที่ บ้าบิ่นอย่างคนหนุ่มสาว และน้อยเกินกว่าที่จะยอมรับความจริงว่าต้องตายไปในฐานะบุคคลธรรมดา อย่างที่คนชราเท่านัน้ ที่จะท�ำได้ วันนี้อากาศร้อนจัง เธอนึก ตัดสินใจว่าวันนี้เธอจะมีความสุข นีค่ ือสิ่งที่ทำ� ได้เลยไม่ใช่หรือ แม้ว่ามันจะยากไปหน่อยก็ตาม...

30 W+FREE MAG.


Wf#107  

WP#107 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you