Page 1

free magazine

No.106 APRIL 2014

บินเดี่ยว เที่ยวสุดมันส์ เที่ยวในแบบสาวโสด


10 Years Smile Privilege

ให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ได้สทิ ธิพเิ ศษ จากร้านค้า ทีร่ ว่ มรายการ

10 ปี กับรอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและสัมผัสได้ ในแบบฉบับของคนหัวคิดทันสมัย เมืองไทยประกันชีวิต ยืนหยัดมอบรอยยิ้มที่จริงใจและความ สุขทีส่ มั ผัสได้ให้แก่ลกู ค้าหัวคิดทันสมัย ผ่านเมืองไทย Smile Club ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 10 เมื่อมองย้อนกลับไปภาพความทรงจ�ำที่ดี กับหลากหลายกิจกรรมเรียกรอยยิม้ ยิง่ นานวันก็ยงิ่ มีบริการทีแ่ ตกต่าง อย่างสัมผัสได้รอมอบให้แก่สมาชิกมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ตอกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าอย่างแท้จริง เมืองไทย Smile Club ไม่ได้มงุ่ หวังเพียงแค่ให้สมาชิกสร้างความสุขให้ตวั เองจนล้นเหลือ หาก แต่ยังสรรค์สร้างกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางให้สมาชิกได้เผื่อแผ่รอยยิ้ม สูส่ งั คมอีกด้วย ในแคมเปญทีม่ ชี อื่ ว่า ‘เมืองไทย Smile Society’ อาสาน�ำขบวนสมาชิกไปท�ำกิจกรรมดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมอนุรกั ษ์โลกใต้นำ�้ กิจกรรมหว่านด�ำท�ำนาเรียนรูค้ ณ ุ ค่าสืบสาน วัฒนธรรมไทย กิจกรรมปลูกต้นไม้ซอ่ มแซมพืน้ ทีป่ า่ ทีเ่ ขาใหญ่ กิจกรรม มอบโลกสดใสแด่ผสู้ งู วัยครัง้ ที่ 1 และ 2 และร่วมกับมูลนิธชิ ยั พัฒนา และมหาวิทยาลัยทักษิณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่หมู่เกาะ จังหวัดสตูล จะเห็นว่าแต่ละกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ นัน้ ครอบคลุมทุกภาคส่วน ของสังคม ทัง้ เรือ่ งประเพณีวฒ ั นธรรม สิง่ แวดล้อม และประชากรทุก ช่วงวัย สะท้อนถึงความใส่ใจทีเ่ มืองไทย Smile Club มีตอ่ สังคมไทย

อย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดได้เปิดตัวกิจกรรมแสนสุขส�ำหรับสมาชิก ภายใต้ คอนเซ็ปต์ เมืองไทย Smile Club ‘10 Years Real Smile Real Style’ หรือ 10 ปี กับรอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและสัมผัสได้ในแบบฉบับ ของคนหัวคิดทันสมัย ชูโรงด้วยกิจกรรมเติมไฟแรงบันดาลใจ อย่าง ‘เมืองไทย Real Smile Society’ น�ำ 10 บุคคลต้นแบบทีท่ ำ� ดีดว้ ยหัวใจ มีจติ อาสาใน การช่วยเหลือสังคมให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในการขยายพืน้ ทีแ่ ห่งความสุข สูส่ งั คม ด้วยการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point เพือ่ สนับสนุน กิจกรรมท�ำดีของทัง้ 10 ท่าน โดยคัดเลือกจากหลากหลายบทบาท ตามแบบฉบับของเมืองไทย Smile Club นอกเหนือจากนัน้ แล้ว เมืองไทย Smile Club ยังขยายความสุขให้ ครอบคลุมด้วยการเปิดประสบการณ์ให้แก่สมาชิก ไปกับการท่องเทีย่ ว ต่างประเทศถึง 10 ทริปใหญ่ ฉลองทีก่ า้ วเข้าสูป่ ที ี่ 10 และตัง้ แต่ เดือนเมษายนนี้ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้เข้ารับบริการที่ King Power Lounge ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะ เดียวกันสามารถแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club เพือ่ รับสิทธิพเิ ศษ จาก B-Quik ทุกสาขาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 57 นอกจากนีย้ งั ได้ เตรียมสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้มากมายตลอดทัง้ ปีอกี ด้วย

ต่อที่ 1 โชว์บตั รเมืองไทย Smile Club รับส่วนลดได้ที่ ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ* ต่อที่ 2 คะแนนสะสม 15 Smile Point ต่อสิทธิส์ ว่ นลด เงินสดมูลค่า 100 บาท ณ ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ (1 ท่าน สามารถใช้ได้สงู สุด 5 สิทธิต์ อ่ วัน Smile Card สูงสุด 3 สิทธิ์ Platinum Card และ Prestige Card สูงสุด 5 สิทธิ์) เริม่ ใช้สทิ ธิ์ : 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2557* สถานที่ : Siam Future : Community Mall ทัง้ 16 แห่ง อาทิ

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ศูนย์การค้าเอสพลานาด ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส รัชดาภิเษก เจ อเวนิว ทองหล่อ ปิยรมณ์ เพลส บางจาก พระโขนง B-Quik ร่วมมอบความพิเศษแด่คุณที่ B-Quik ทุกสาขา ต่อที่ 1 โชว์บตั ร Smile Club รับสิทธิ์ พิเศษ ฟรีตรวจเช็ก 30 รายการ ลด 50% ส�ำหรับบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ และฟรีเติมลม ยางไนโตรเจน 1 ครั้ง หรือปะยางแบบแทง ใยไหม (ตัวหนอน)* ต่อที่ 2 เพียงใช้คะแนนสะสม 15 Smile Point แลกสิทธิส์ ว่ นลดเงินสดมูลค่า 100 บาท ณ ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ (1 ท่านสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ/์ ใบเสร็จ/วัน) เริม่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2557* สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถเข้า ใช้บริการ King Power Lounge ณ ท่าอากาศยาน สุ ว รรณภู มิ ได้ ไ ม่ จ� ำ กั ด (ใช้ ค ะแนนสะสม Smile Point 10 คะแนน) เริม่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558* สมาชิกผู้ถือบัตร Prestige/Platinum 1 ท่าน/1 สิทธิ์ เพือ่ เข้าใช้บริการห้องรับรอง Platinum สมาชิกผูถ้ อื บัตร Smile 1 ท่าน/1 สิทธิ์ เพือ่ เข้าใช้บริการห้องรับรอง Regular บริการพิเศษที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้า ที่ ร ่ ว มรายการ เพี ย งแสดงบั ต ร Platinum หรือ Prestige กับศูนย์การค้าชั้นน�ำ อาทิ Esplanade, La Villa, Major Avenue Ratchayothin, J-Avenue Thonglor, The World Medical Center และ King Power รางน�ำ้ วันนี้ – 31 มีนาคม 2558*

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.muangthai.co.th

*เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด


องไทย Smile Club ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ เชิ10ญเมืชวนท่ านมาช่วยเป็นก�ำลังใจให้ คนต้ น แบบ ที่ท�ำดีด้วยหัวใจ เกิดจาก เรา ‘ได้’ อะไร ให้กับสังคม แต่เกิดจากเรา ‘ให้’ อะไร 10 บุ ค คลต้ น แบบที่ ก ล่ า วถึ ง ในข้ า งต้ น มีชอื่ เสียงเรียงนามว่าอย่างไร และพวกเขาทุม่ เท แรงกายแรงใจช่วยเหลือสังคมในด้านใดบ้าง เตรียมพื้นที่หัวใจไว้เติมพลังความสุขแล้วมา ท�ำความรูจ้ กั กับพวกเขาได้เลย

ท�ำแล้วใครจะท�ำ ไม่มี “ใครเข้ถ้าาเราไม่ ใจคนพิการ เท่าคนพิการ... ” คุณหน่อค�ำ สมสวัสดิ์

หนุ่มลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เจ้าของรางวัล ‘คนดีของแผ่นดิน’ จากรายการคนค้นฅน ผู้ทอแสงความหวังพลังใจ ให้ผพู้ กิ ารให้มคี วามหวัง และพลังใจต่อสูช้ วี ติ เช่น เดียวกับเขา

ถึงแม้มนั จะอยูอ่ ย่างอดอยาก ก็ยงั ดีกว่าอยูข่ า้ งนอกให้คนท�ำร้าย

คุณฟารีดา เยาวะนิจ

หญิงสาวผู้ทุ่มเททั้งกายและใจโอบกอดเพื่อนรัก สีข่ า โดยไม่เกีย่ งว่ามันจะเป็นสุนขั จรจัด หรือบาดเจ็บ จากที่ไหนมา ภายใต้หลังคาของ ‘บ้านใต้มุ้งฟ้า’ เจ้าตูบทุกตัวอยูใ่ นอ้อมกอดด้วยรักของฟารีดา

กว่าขอพร ดีกค็ อื ดี “รูส้ ถ้กึ าดีเราท�รูส้ กึ ำมีดีคดีวามสุ ข ”

คุณเพ็ญลักขณา ข�ำเลิศ

หญิงผูม้ ฉี ายาว่า ‘พยาบาลไร้หมวก’ ในหน้าที่ เธอเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลปกติ แต่นอกหน้าที่ เธอลงพืน้ ที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 60 หมูบ่ า้ น เพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยอนาถานับร้อย โดยไม่หวัน่ ว่าโรคมะเร็งจะบัน่ ทอนเธอไปมากเพียงใด

แค่ ลุ ก ขึ้ น และมาท� ำ ... ทุ ก คน “ช่เพืวอ่ยเหลื อคนอื่นได้ เราไม่ได้เกิดมา หากินอย่างเดียว... ” คุณชัยฤทธิ์ อิม่ เจริญ

หนุ่มขายไอศกรีม ‘ฟาร์มสุข’ เพื่อสร้างสุข เขาเปลี่ยนความหมายค�ำว่า ‘ให้’ ให้เป็นค�ำว่า ‘สร้าง’ และเปลีย่ น ‘ผูร้ บั ’ ให้กลายเป็น ‘ผูใ้ ห้’ สร้าง โอกาสในความด้อยโอกาสให้เห็นจริง โดยสอนเด็กใน สถานสงเคราะห์ให้ทำ� ไอศกรีมสร้างรายได้

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถบริจาคคะแนนสะสม Smile Point เข้าสมทบทุนเพือ่ น�ำไปซือ้ อุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมท�ำดีของทัง้ 10 คนต้นแบบให้มพี ลังสร้างสิง่ ดีๆ แก่ สังคมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557 รวมยอดการบริจาค วันที่ 28 กันยายน 2557 โดยสามารถบริจาคได้ ทีโ่ ทร. 1766 กด 4 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–17.00 น.) หรือบริจาคได้ดว้ ยตนเองที่ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) และศูนย์บริการลูกค้าทัว่ ประเทศ (ในเวลาท�ำการ)* อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมของคนต้นแบบทัง้ 10 ท่านง่ายๆ ด้วยการสแกน QR Code *เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด

คนเป็นครูดอย ต้องพร้อมท�ำหน้าที่ “ตลอดเวลา เป็นครู เป็นหมอ เป็นทุกอย่าง คุณครูเรียม สิงห์ทร

แม่พิมพ์ผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ อุทิศตนเพื่อสนอง คุณแผ่นดิน ทิ้งเมืองกรุงเพื่อไปสอนเด็กชาวเขา ให้พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้ และเข้าไปใช้ชวี ติ กับคนในหมูบ่ า้ น จนสามารถสร้างโรงเรียนหลังแรกได้สำ� เร็จ

่ มี ค วามสุ ข ที่ สุ ด “ก็คทีอื แววตาของเขา ” คุณอรนุช เลิศกุลดิลก

นางฟ้ า ของหมู ่ ค นชรา ผู ้ ส านต่ อ ความฝั น ในวั ย บั้นปลายของผู้สูงอายุให้กลายเป็นจริงด้วยการสร้างร้าน ‘คุณตาคุณยาย’ ร้านขายของใช้สำ� หรับผูส้ งู อายุในราคาถูก จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของผูส้ งู วัย

ความทุ ก ข์ นี่ มั น มหั ศ จรรย์ น ะ “มัความเป็ น ท� ำ ใ ห ้ เ ร า ข ย า ย ศั ก ย ภ า พ นมนุษย์ ”

คุณเพ็ญจุรี วีระธนาบุตร

สาวเก่งผูท้ กี่ ระตุน้ ให้สงั คมรูส้ กึ ได้วา่ จิตอาสายังมีอยู่ ในทุกๆ คน เธอเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ ธนาคารจิตอาสา พลิก วิกฤตการณ์ให้เป็นโอกาสอันดีทจี่ ะท�ำให้คนไทยรูจ้ กั คุณค่า ของจิตอาสา ซึง่ เป็นมากกว่างานใช้แรงงาน แต่เป็นงานที่ พัฒนาจิตใจ และแบ่งเวลามาท�ำเพือ่ ส่วนรวม

า สัตว์ปา่ สูญพันธุ์ “แล้จนกว่บางคนอาจจะมองว่ ว ยั ง ไง? เราบอกไม่ ไ ด้ ห รอก... าเขาจะหายไปจริงๆ... ” น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

สัตวแพทย์นกั อนุรกั ษ์แห่งเมืองก�ำแพงแสน ผูย้ อื้ เวลา ให้กบั ค�ำว่า สัตว์ปา่ ตัวสุดท้าย เขาอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยชีวติ และอนุรกั ษ์นกแสกแห่งก�ำแพงแสนอย่างจริงจัง ด้วยการ ก่อตัง้ โครงการและแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูนกแสก

ย่ งต่อการจมน�ำ้ มาก “ทีส่ ดุเด็?กแล้กลุวถ้ม่ าไหนเสี เกิดเขาตะโกนไม่ได้ พูดไม่ได้ จมน�ำ้ จะเป็นยังไง ”

คุณณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม

ครูสอนว่ายน�ำ้ ฮีโร่ของเด็กหูหนวก ผูพ้ ยายามเรียนรู้ ภาษามือเพือ่ สอนเด็กๆ ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ให้สามารถ ว่ายน�้ำเป็น ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ หากเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิน

ใช่ครู ผมคือเพือ่ น “คือพ่ผมคิอ คืดอว่พีานตั่ อ้วเองไม่ งของเขา ”

คุณเชาวลิต สาดสมัย

ครูเชาว์เรือจ้างผู้เสียสละตน ท�ำงานเพื่อเด็กเร่ร่อน และเด็กในชุมชนแออัด โดยมีสอื่ การสอนเป็น ‘ความรัก’ เขาเปรียบเสมือนเป็นพ่อคนที่ 2 ของเด็กเร่รอ่ นและชุมชน แออัด ข่าวดี!! ส�ำหรับพี่ๆ ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ค โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อเป็นก�ำลังใจให้ 10 คนต้นแบบ ได้ที่ www.facebook.com/ muangthailife คร้าบบบ ลุน้ รับรางวัลมากมายด้วยน้า


Single Traveller II เห็ นคนรอบข้ า งบ่ นกั น อุ บ ว่ า อากาศในตอนนี้ ร้ อ นระอุ ป ระหนึ่ง ว่ า จะแผดเผาให้ ต ายกั น ไปข้ า ง หากเอาแต่บ่นร้อนๆ ก็คงไม่เกิดเรื่องราวให้ร่มเย็นใจ แต่อย่างใด อย่างนัน้ คงจะดีกว่าถ้าได้เปลี่ยนซัมเมอร์ ให้เป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ประจ�ำปี ด้วยการหนีร้อนไปปลีกวิเวกคนเดียวไกลๆ ที่ไหน สั ก แห่ ง เชื่ อ ว่ า ผู ้ ห ญิ ง หลายคนมี ค วามคิ ด ที่ ว ่ า นี้ แต่ติดอยู่ที่ว่าสถานะทางเพศเป็นเหตุให้เกิดความ ‘กลัว’ ต่างๆ นานา จนกลายเป็นความกังวลไม่กล้า ฉายเดี่ยวสักทริป หากคุณลองวางอคติทางความคิด ลง แล้ ว ท� ำ ตามใจตั ว เองสั ก ครั้ ง เชื่ อ เถอะว่ า ประสบการณ์ครัง้ นีจ้ ะเพิม่ บางสิง่ ทีค่ ณ ุ โหยหามานาน นัน่ คือ ‘ความกล้า’ และถ้าจะให้ดี แนะน�ำให้รู้จัก วางแผนเตรี ย มการเพื่ อ ทริ ป ที่ ร าบรื่ น สนุ ก อย่ า ง ใจต้องการ W+ เล่มนี้ จัดสกูป๊ ทีว่ า่ ด้วยการเทีย่ วคนเดียว มาเป็นพาสปอร์ตทางความคิดให้คุณจัดแจงเตรียม ตัวเองให้พร้อมก่อนเทีย่ ว ทัง้ ยังพาคุณไปท�ำความรูจ้ กั กับทีป่ รึกษาด้านภาพลักษณ์อนั ดับหนึง่ ของไทย พร้อม เพิม่ เติมความสวยทีส่ มองให้แก่สาวๆ กับคอลัมน์ใหม่ ที่ชื่อว่า Woman’s Brain เอาเป็นว่าหน้าร้อนนี้ ถ้ายัง ไม่มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหน เปิด W+ อ่านไปพลางๆ ก็เหมือนได้หาเวลาพักร้อนให้ตัวเองแล้วละค่ะ

106 / APRIL 2014

Where to Find :

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

 

Beauty Spa & Fitness : มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

 

 

Bank & Hospital :

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000

Showroom & Hotel :

T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

Shop & Restaurant :

Editor

914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

 

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซ�้ำ ไม่ว่าจะเป็น บางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ มันร้อนจริงๆ นอกจากอากาศร้อนจนท�ำให้ผิวสวยๆ หมองหม่น แสงแดดที่ร้อนแรงก็ทำ� ให้ ใบหน้าที่เคยสดใสกลับหมองคล�้ำ ริ้วรอยก่อนวัยอันควรก็ถามหา วันนี้ W+ มีลาภก้อนโตมาแจก!!! เพียงคุณส่ง ปัญหาของผิวหน้าทีต่ อ้ งเผชิญอยูใ่ นตอนนีม้ าที่ Womanplus.freemag@gmail.com เพียง 5 ท่านทีต่ อบค�ำถาม โดนใจรับไปเลย Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท ส�ำหรับการดูแลผิวหน้าระดับ World Class ฟรี!!! กับ Anissa Clinic คลินิกเวชกรรมความงามครบวงจร กับสโลแกน ‘Beauty Beyond Belief’ ที่ให้คุณสวยได้มากกว่าที่คุณ ต้องการ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ผ่านการ รับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บริการรักษาทั้งผิวหน้า และรูปร่าง พร้อมบริการให้ค�ำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางโดยตรง และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณที่มีประสบการณ์มายาวนาน เพื่อความงาม ที่สมบูรณ์แบบ รีบส่งค�ำตอบกันมาเยอะๆ ละแล้วคุณจะต้องร้อง ว้าว!!! รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจ�ำเดือนมีนาคม 1. คุณปทุมมา เพียรกิจ กทม. 2. คุณผกากรอง สร้างนอก กทม.

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | กวินพิตรา บุรานนท์ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา | สันติจติ ไวยากรณ์ บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ | ชลิตา บุพศิริ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ | ดวงใจ เข็มแดง กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ บรรณาธิการฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา | กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง | กันยารัตน์ ศรีดารานนท์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | นุชนารถ ใจประสาท | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850


SWAN

‘สัญญาทีไ่ ร้คา่ คือแรงปรารถนา ให้หงส์ฟา้ สยบพญามั ง กร’ วลี เด็ ด ที่ ผู ก โยงไปสู ่ เรื่องราวของ ‘ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคัล’ รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง สมทบทุ น มู ล นิ ธิ อาสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิด การแสดงระหว่ า ง 25 เมษายน 4 พฤษภาคม ศกนี้ ณ โรงละคร เอ็มเธียเตอร์ ส�ำรองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

SUMMER

Seven Heaven

CPN เอาใจนักช้อปด้วยการกระหน�่ำโปรโมชัน่ แรงๆ ในแคมเปญ ‘CPN Summer Now 2014’ เพื่อย�ำ้ ต�ำแหน่งผู้น�ำด้าน Fashion Capital และ Trendsetter ของไทย ทั้งยัง จัดแฟชั่นโชว์เผยโฉมคอลเลคชั่นซัมเมอร์อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมเงินไปช้อปกระจายได้ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึงสิน้ เดือนเมษายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พลาซา และ เซ็นทรัลเฟสติวัลทุกสาขาทั่วประเทศ

Text : SCALLY

มหกรรมจั ก รยานของ ผู้ที่มีใจรักการปั่น Bangkok Bike 2014 เกิดขึ้น เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเติมเต็ม วิ ญ ญาณนั ก ปั ่ น และ ปลุ ก กระแสการปั ่ น จักรยานในเมืองกรุงให้ ลุกโชนเป็นเท่าทวี มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Change Your Life Change to Ride ผูท้ สี่ นใจปัน่ จักรยานคูใ่ จไปเทีย่ วชมงานได้ 1-4 พฤษภาคมนี้ ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

SOUL IN ART นิทรรศการภาพเขียนในชุด Where’s My Head โดยศิลปิน ร่วมสมัยชาวอังกฤษ โธมัส โดนัลด์สัน ที่ใส่จิตวิญญาณ ของตนเองลงไปในงานภาพเขียนหน้าคน และตัวคน ผ่านเทคนิคการเขียนภาพชั้นสูง เป็นผลงานกึ่งนามธรรม ทีน่ า่ สัมผัส เปิดให้ชมตัง้ แต่วนั นี้ - 30 เมษายน ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต สุขุมวิท 31 โทร. 0 2204 0583

มอบความสนุกช่วงปิดเทอมให้แก่ น้องๆ และผูท้ มี่ ใี จรักในตัวการ์ตนู Masked Rider/Ultraman ใน รูปแบบ Live Performance Stage Show ที่สมจริงตลอดปี ตระเวน จั ด ทั่ ว ประเทศ โดยในวั น ที่ 16-18 พฤษภาคมนี้ เป็นคิวของ คนเหนือที่จะไปพบกับการแสดงดังกล่าวได้ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

STAGE SHOW 06 W+FREE MAG.

REGATTA Top of the Gulf Regatta การแข่งขัน เรื อ ใบนานาชาติ ก� ำ ลั ง เริ่ ม ขึ้ น เป็ น ครั้งที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีเรือหลาก หลายประเภทเข้ า แข่ ง ขั น มากที่ สุ ด ในเอเชี ย และมี ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน จาก 30 ประเทศทัว่ โลก ต้อนรับ นักแล่นเรือใบพร้อมกันในวันที่ 1-5 พฤษภาคมนี้ ณ โอเชีย่ น มารีน่า ยอชท์ คลับ หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี คลิกดู รายละเอียด www.topotthegulfregatta.com

SAMED

บูสท์ ชวนคุณมาโดดเล่นเต้นบนน�้ำ ในเทศกาลคอนเสิร์ต สัน่ สะเทือนเกาะเสม็ดทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี Samed in Love 5 คอนเสิรต์ ทีค่ ลาคล�ำ่ ไปด้วยศิลปินแถวหน้าของวงการเพลง ทุกแนว อาทิ โมเดิร์นด็อก, สล็อทแมชชีน, ก้านคอคลับ, พาราด็อกซ์, มายด์, แทททู คัลเลอร์ และอีกมากมาย ส�ำรองบัตร เข้างานด่วนๆ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ระเบิดความมัน สนัน่ เกาะ 31 พฤษภาคม ศกนี้


World Happening Text : mini-Journey

+ Husky Transfer Service

+ Rent-A-Green Box ในแต่ละปีชาวอเมริกันต้องเสียเงินเป็นค่ากล่อง กระดาษในการขนย้ายมหาศาล พอใช้เสร็จยังต้อง เสียเงินเพื่อก�ำจัดกล่องกระดาษอีก สเปนเซอร์ บราวน์ เห็นว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้กล่องจากการ ขนย้ายนับล้านใบจะต้องถูกทิง้ เป็นขยะ ไม่กส็ ญ ู เสีย พลังงานไปกับกระบวนการก� ำจัด เขาจึงลงทุน ท�ำธุรกิจเช่ากล่องพลาสติกส�ำหรับขนย้าย โดยมี Recopack กล่ อ งพลาสติ ก สี เขี ย วท� ำ จากพลาสติ ก รี ไซเคิ ล ย่ อ ยสลายได้ กั นน�้ ำ กันกระแทก และยังเตรียมกระดาษ วัสดุกันกระแทก ซิปรัดของ ทุกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล จะเช่าก็ได้ซื้อ ขายก็มี และบริการส่งกล่องถึงที่

+ Foldscope

กล้องจุลทรรศน์ กระดาษ

เมื่อกลุ่มนักวิจัย ซึ่งน�ำทีมโดย jim Cybulski และ James Clements ให้เหตุผลว่าอยากจะปฏิวัติ กล้องจุลทรรศน์ที่พกพาง่าย ราคาไม่แพง เพื่อ ความรวดเร็วในการวินจิ ฉัยโรคต่างๆ ทีม่ สี ตั ว์เป็น พาหะให้กับกลุ่มผู้ป่วยในประเทศก�ำลังพัฒนา ในที่สุดความตั้งใจของพวกเขาก็ส�ำเร็จ จาก กล้องขนาดใหญ่ถูกย่นย่อให้อยู่ในกระดาษ A4 แผ่นเดียว ให้ก�ำลังขยายได้สูงถึง 2,000 เท่า (ขึน้ อยูก่ บั เลนส์ทใี่ ช้) ใช้เวลาประกอบเพียง 7 นาที ราคาไม่ถึง 1 เหรียญฯ

เพราะอยากให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสประสบการณ์ แปลกใหม่ โรงแรม Kirkenes Snowhotel ใน เมืองคีร์เคนเนส ประเทศนอร์เวย์ จึงบังเกิด ไอเดียจับน้องหมาฮัสกี้ให้มาเป็นรถลากฮัสกี้ รั บ ส่ ง แขกจากสนามบิ น มายั ง โรงแรม ระยะเวลาราวๆ 45 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000 บาท และยังมีบริการรถลากฮัสกี้ พาไปชมแสงเหนือช่วงเย็น ต่อด้วยดินเนอร์ สุดหรู สนนราคาอยู่ที่ 10,500 บาท ถือเป็น บริการรถลากฮัสกีร้ ายแรกของโลก จะว่าไป ตัวโรงแรมเองก็เก๋เอาเรื่อง ก็เล่น สร้างจากน�ำ้ แข็งและหิมะทัง้ หลัง เปิดบริการช่วงฤดูหนาว ราวๆ เดื อ นธั น วาคม-เมษายน ก่ อ นที่ โรงแรมจะละลาย (แล้วก็สร้างใหม่ ทุกปี)

+ Lexus Intersect

Boutique

เลกซัสลงทุนเปิดพื้นที่เพื่อให้สมาชิกเลกซัสได้สัมผัส กับความเป็นแบรนด์เลกซัสอย่างแท้จริงที่ เอโอยามะ กรุงโตเกียว ภายใต้อาคารรูปทรงโมเดิร์น ภายใน ประกอบด้ ว ยโชว์ รู ม ห้ อ งสมุ ด ที่ แ ฮงค์ เ อาท์ ร้านขายของ มีเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นน�ำ จ�ำหน่าย วันดีคืนดีก็มีเวิร์คช็อปเจ๋งๆ อภิสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าเลกซัสเท่านัน้ การตกแต่งก็ต้องหรูหราสมชื่อ ผนังด้านในเต็มไปด้วยงานศิลปะทีน่ �ำอะไหล่รถยนต์ มาเรียงต่อกันและทาทับด้วยสีขาว เหมือนเดินชม งานศิลปะมากกว่าเดินเล่นอยู่ในโชว์รูมรถยนต์

+ Sansiri Artisan Collection Pop Up Store คอนเซ็ปต์น่าปรบมือของแสนสิริ ที่เล็งเห็นความสามารถของช่างฝีมือไทยและคุณค่าของ งานฝีมือท้องถิ่น ถึงขั้นสนับสนุนและพัฒนา และหาตลาดรองรับ ด้วยการน�ำสินค้าเหล่านัน้ มาผสานไอเดีย เพิ่มฟังก์ชัน และออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคนี้ ในนาม Sansiri Artisan Collection อาทิ ที่นอนสามเหลี่ยมผ้าทออีสานแบบพกพา ด้วยการน�ำผ้าทอไทยมาผสานกับผ้าซันเบลล่า กระเป๋าชายหาดเตยปาหนัน ที่ปรับรูปทรงให้ดูโมเดิร์น ใช้หนังสีธรรมชาติและอะไหล่ทองเหลือง ไปจนถึงกาแฟแสนสิริซิกเนเจอร์เบลนด์คอฟฟี่ ล�ำโพงไม้จามจุรี ถังแช่ไวน์พิวเตอร์ สนใจแวะไปชมสินค้า ได้ที่ชั้น 3 สยามพารากอน

W+FREE MAG. 07


+ shopping recommend Text : SCALLY

Emilio Pucci นอกจากจะอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการแฟชั่นโลกแล้ว ‘เอมิลิโอ ปุชชี่’ ยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการออกแบบบูติกสโตร์อย่างหรูหรา อลังการ โดยรับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมวังพาลาสโซ่ (Palazzo) ซึ่งเป็นวังแห่งต้นตระกูลของ เอมิลิโอ ปุชชี่ จึงกลายมาเป็น เอมิลโิ อ ปุชชี่ สโตร์ ทีแ่ สนคลาสสิกและสง่างามอย่างลงตัว ผสานด้วย สีสันที่จัดจ้านละมุนละไม อย่างเช่น ผนังโทนสีครีมและสีเทาอ่อน ตัดด้วยทองเหลือ เสริมความหวานด้วยพรมสีเทาและสีชมพูอมม่วง สะท้ อ นความโออ่ า ดุ จ วั ง พาลาโซ่ ต ามแรงบั น ดาลใจ หากแต่ ก็ยังไม่ทิ้งความทันสมัยเพื่อให้สมกับเป็นผู้นำ� แห่งโลกแฟชั่น เตรียมพบ คอนเซ็ปต์ใหม่ของ เอมิลโิ อ ปุชชี่ สโตร์ ได้กอ่ นใครที่ ชัน้ M สยามพารากอน สอบถามโทร. 0 2129 4390

ศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา มาจ่ า ยเงิ นซื้ อ สุ ข ภาพที่ แข็ ง แรงเพื่ อ ยื ด เวลาแห่ ง ความสุ ข ให้ แ ก่ ตั ว เอง ณ ศู น ย์ สุ ข ภาพนครธน อายุวฒ ั นา แห่งโรงพยาบาลนครธน ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 1,500 ตารางเมตร ของชั้น 11 ศูนย์สุขภาพแห่งนี้ มุ่งมาดในการเสริมสุขภาพดีแบบบูรณาการ เสมือน เป็น One Stop Service ดูแลครบถ้วนทั้งด้านกาย-ใจ และสุ ข ภาพจิ ต ให้ แข็ ง แรง ทั้ ง ยั ง มี บ ริ ก ารตรวจ สุ ข ภาพแบบเจาะลึ ก ถึ ง ระดั บ พั น ธุ ก รรมเฉพาะ บุคคล แสดงผลการรักษาที่แม่นย�ำและละเอียด แรกเริ่มผู้มาตรวจจะได้รับการวินจิ ฉัยโดยแพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางและแพทย์ทางเลือกในสาขาต่างๆ เมือ่ ได้ค�ำแนะน�ำเสร็จสรรพก็จะมีบริการ หลังการตรวจรักษาที่จะกระท�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือหาวิธีการรักษาโรคร้าย ก่อนสายเกินแก้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

08 W+FREE MAG.

ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากงานอดิเรกและความใฝ่ฝันของ สาวสวยหน้าหวาน โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร เนรมิตความฝัน ของตัวเองจนเป็นรูปเป็นร่าง ในนาม Morning Glory ร้านดอกไม้แสนหวาน ทีไ่ ม่ได้มดี แี ค่ดอกไม้นานาพรรณ ที่คัดสรรและสั่งตรงมาจากเมืองนอก หากแต่ยังโชว์ ความเป็ น โปรเฟสชั่น แนลด้ ว ยศิล ปะการจัด ดอกไม้ ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สวยงาม ภายในร้านตกแต่ง อย่างกุ๊กกิ๊กน่ารัก โดยมีเหล่าดอกไม้ที่อยู่ภายในร้าน เป็นตัวช่วยสร้างชีวิตชีวาและเพิ่มสีสันให้ร้าน Morning Glory ดูน่ารักน่าคบหาเป็นเท่าทวี มีโทนสีพาสเทล หวานๆ ผสานกั บ เฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ และของตกแต่ ง กระจุกกระจิกมาช่วยเพิ่มอารมณ์ให้ร้านดูเก๋ไก๋สมกับ การเป็นร้านดอกไม้ของคนสวยเก๋ ใครที่อยากจะมอบ ของขวัญให้คนพิเศษเป็นดอกไม้งามๆ แวะเวียนเข้ามา ปรึกษาเจ้าของร้านคนสวยและทีมงานคุณภาพได้ที่ร้าน มอร์นงิ่ กลอรี่ ชมผลงานก่อนตัดสินใจซื้อได้ที่ IG @morningglory_byfour ร้านมอร์นงิ กลอรี่ ตั้งอยู่ที่ เฟสติวัล วอล์ค (ถ.เกษตร-นวมินทร์) เปิดทุกวันเวลา 11.00-21.00 น. โทร.08 9000 7177


fashion lifestyle + Text : Enya

จะยืนมองท้องฟ้าท่ามกลางแดดเจิดจ้าอย่างไรให้สวย เท่ มีสไตล์ ตอบง่ายๆ คือ แค่หาแว่นตาสวยๆ ที่เหมาะ และรับกับรูปหน้าของคุณมาช่วยเพิ่มสีสันและอำ�พราง หน้าตาของหัวใจ แค่นี้ก็สามารถสร้างเสน่ห์ลึกลับ น่าค้นหาได้มากโข

Eyes May Shine 1. แว่นตาจาก Charles & Keith ราคา 1,950 บาท จ�ำหน่ายที่ช็อป Charles & Keith 2. แว่นตามินคิ ูเปอร์ลายซิกเนเจอร์ สอบถามราคา และหาซื้อได้ที่ร้านแว่นตาชั้นน�ำทั่วไป 3. แว่นตา รุ่น SPR 12Q แว่นทรงนักบินจาก Prada เด่นที่กรอบหนาทว่ารูปทรงเรียวบาง หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Prada และร้านแว่นชั้นน�ำ 4. แว่นตา Vogue Eyewear รุ่น In Vogue โดดเด่นมีสไตล์ ด้วยเฉดสีแบบ Liquid Light สอบถามได้ที่ร้านแว่นชั้นน�ำ 5. แว่นตา Dolce & Gabbana ลายริ้วประดับสุดหรู เลนส์กระจกไล่โทนสีน�้ำตาล มีน�้ำหนักเบา วางจ�ำหน่าย ในร้านแว่นชั้นน�ำ 6. แว่นตา Olivers Peoples คอลเลคชั่น Spring Summer รุ่น Maison Kitsune สอบถามราคาที่ร้านแว่นชั้นน�ำ 7. แว่นตา Coach รุ่น Lindsay-HC 8077 น�ำดีไซน์ มาจากช่วงทศวรรษที่ 50 เหมาะกับผู้หญิงเปรี้ยวเก๋ สอบถามราคาได้ที่เคาน์เตอร์ Coach และร้านแว่นชั้นน�ำ 8. แว่นตา Ray-Ban รุ่น Wayfarer Urban Camouflage น�ำไฮไลท์ที่เป็นลายพรางทหารมาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ สอบถามราคาได้ที่ร้านแว่นชั้นน�ำและช็อป Ray-Ban

W+FREE MAG. 09


+ fashion report Text : Miss Duty

Au Jour Le Jour

โอ ชูร์ เลอชูร์ เป็นแบรนด์เสื้อผ้าสุดเท่จากประเทศอิตาลี ผลงานการออกแบบโดย เมอร์โก้ ฟอนทาน่า (Mirko Fontana) และดิเอโก้ มาร์เกซ (Diego Marquez) สองดีไซเนอร์คู่หูผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ น�ำเสนอกลิ่นอาย ของทรอปิคอลวินเทจ (Tropical Vintage) ของช่วงยุค 70s มาใช้ในงานออกแบบ ซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์ของเมือง ชายทะเล ค็อกเทล ความหรูหราในยามค�่ำคืน กลายเป็นเสื้อผ้าที่ดูสนุกและเท่ในคราวเดียวกัน ผ่านลวดลายปลาฉลาม ปลาวาฬเพชรฆาต และตุ๊กตา ผมบลอนด์ ลายพิมพ์ใหม่ล่าสุดและดูเจิดจรัสด้วย ความสุกสกาวของลวดลายดวงดาวที่ผสมผสานอยู่บน ชุดเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีลายพิมพ์ดอกไม้ในสไตล์ วินเทจดูสดใสด้วยสีสัน บนโครงเสื้อสุดคลาสสิกและมี กลิ่นอายของความเป็นผู้ชายเท่ๆ (Masculine) ผสมอยู่

Things We Like, พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า จากแบนด์ดังทั้งอิตาลี ลอนดอน ประจำ�ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน 2014

Style Three Floor

ทรีฟลอร์ แบรนด์เท่จากลอนดอนส�ำหรับ สาวเก๋ในเมือง ด้วยคอนเซ็ปต์และ แรงบันดาลใจจากผู้น�ำทางแฟชั่น บรรณาธิการแฟชั่น และเหล่า นางแบบ ท�ำให้เสื้อผ้าของทรีฟลอร์ น�ำเสนอสตรีทสไตล์ที่ชัดเจน หยุดทุกสายตา แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง ทั้งหมดนีท้ ี่ร้านเอ็กซ์ฮิบิท (EXHIBIT) ชั้น 1 อาคารเอท ทองหล่อ (8 Thonglor) โทร. 0 2715 0121

10 W+FREE MAG.


+ fashion update Text : Porko

โลกแฟชั่นกระเป๋า … มาอยู่ที่ ปลายนิ้ว

www.fashionfi ifirst.tv เว็บไซต์แฟชั่นชั้นน�ำ เว็บแรกของเอเชียน�ำเสนอช็อป ออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งรวมกระเป๋าแฟชั่นน�ำสมัย หลากหลายดีไซน์ ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ที่การจับ เอาเทรนด์แฟชั่นโลก มาส่งตรงถึงมือคุณก่อนใคร ซึ่งทุกแบบล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าคุณภาพสูง ดีไซน์ทันสมัย และมีราคาไม่แพง เช่น แบรนด์ ‘รี’ (Rhee) แบรนด์คุณภาพสัญชาติเกาหลี การันตีคุณภาพ และดีไซน์ด้วยรางวัลเหรียญทองด้านการออกแบบจากยุโรปถึง 9 ปีซ้อน เป็นกระเป๋าที่มี ความจุเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงท�ำงานยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่ต้องการความสวยสง่า และแบรนด์ ‘ลาร์ เดอ โวยาเจ’ (L’ART DE VOYAGER) ทุกใบตัดเย็บด้วยวัสดุพิเศษ ที่เรียกว่า Micro lightTM™ เป็นกระเป๋าที่มีน�้ำหนักเบา ท�ำความสะอาดง่าย เหมาะกับ หญิงสาวที่รักการเดินทาง และ ‘แวร์ อิท’ (Wear it) ตัวอักษรกราฟิกบนกระเป๋า สามารถน�ำมาปรับใช้เป็นสร้อยคอได้ ‘แฟชั่นเฟิร์สดอททีวี’ ยังเป็นมากกว่า ที่ช้อปออนไลน์ เพราะมีเมนู ‘ถามทุกเรื่องแฟชั่น’ เพียงแค่คลิกก็จะมีกูรู คอยตอบทุกเรื่องแฟชั่นและบิวตี้กับคุณ

ชุดว่ายน้ำ�ของสาวมาดเซอร์

หากคุณเป็นสาวเท่มาดเซอร์ หรือสาวๆ ที่หลงใหลเสน่ห์แห่ง ชนเผ่า พลาดไม่ได้กับซีรี่ส์ Paisley ของชุดว่ายน�้ำ ไทรอัมพ์ ด้วยลายพิมพ์สุดคลาสสิก อย่างลายขนนก (Paisley) ที่รับรอง ว่าต้องถูกใจสาวโบฮีเมียนผู้รักอิสระทั้งหลาย ซีรี่ส์นนี้ �ำเสนอ แพตเทิร์นที่หลากหลาย ที่สามารถน�ำมามิกซ์แอนด์แมตช์ ระหว่างลายพรินต์และลายปั๊มนูน อีกทั้งยังเพิ่มลูกเล่น โดยการใช้ลูกปัดและเลื่อมกลิตเตอร์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ให้ชุดว่ายน�ำ้ คอลเลคชั่นนี้

Wrap Dress

Diane von Furstenberg กล่ า วถึ ง แรงบั น ดาลใจในการสร้ า ง Wrap Dress ของเธอว่ า ได้ ม าจาก การแต่งกายของ Julie Nixon Eisenhower ลูกสาวประธานาธิบดี สหรั ฐ อเมริ ก าทางโทรทั ศ น์   ที่ ส วม Wrap Top และ Wrap Skirt เข้าชุดกัน ท�ำให้เธอตัดสินใจที่จะน�ำสองสิ่งมารวมกันในเดรส เพียงชุดเดียว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้หญิงทั่วโลก ผลงาน Limited Edition มากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น เครื่ อ งประดั บ เสื้ อ ผ้ า หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เดรสพิ ม พ์ ล ายที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะของ  Andy Warhol ที่เป็นทั้งศิลปินชื่อดังและเพื่อนสนิทของ Diane ซึ่งเธอเชื้อเชิญ ผู้หญิงจากทั่วโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการเดินทางที่ยาวนานด้วย การส่งรูปและเรื่องราวประทับใจของคุณที่เกี่ยวข้องกับ Wrap Dress มาที่ dvfwrapstory.com

The Next Scene of Athlete  

องศาร้อนของวงการกีฬา ตั้งแต่การแข่งขันกีฬา โอลิมปิคฤดูหนาว การแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ผลพวงของ นักกีฬาที่จะกลายมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เขา สวมใส่หรือจับต้อง บางคนยังได้ผันตัวเองมา เป็นนางแบบ นายแบบ พิธีกร การหยิบสปอร์ตแวร์มาสร้างนิยามใหม่ได้กลายเป็น ความสนุกของนักออกแบบและผู้สนใจแฟชั่น ดีไซเนอร์ แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ สเตลล่า แมคคาร์ธนีย์, อเล็กซานเดอร์ แวง, โพเอนซ่า โชเลอร์ หรือแม้แต่ ดีไซเนอร์ชาวไทยระดับอินเตอร์อย่างฐากูร ต่างเลือกหยิบแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้า กีฬามาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นสุดทันสมัย สปอร์ตแวร์เป็นที่สุดของแฟชั่นเทรนด์ร้อน 2014 เหล่าแฟชั่นนิสต้าตัวจริงต้องไม่ลืมจับจ้องสปอร์ตแวร์สวยๆ เพื่อมา มิกซ์แอนด์แมตช์ตั้งแต่หัวจดปลายเท้าส�ำหรับปีนี้

สาวอิท เกิร์ล ซัมเมอร์ 2014

มาเลน่า คอสต้า นางแบบสาวสเปน วัย 24 แฟนสาวของของนักฟุตบอล ชื่อดัง มาริโอ้ ซัวเรซ เธอยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นบล็อก และเว็บไซต์ อีกหลายหลาก ได้รับเลือกจาก ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล ให้เป็นหนึง่ ใน สาวที่พรีเซ็นต์สีผมใหม่ประจ�ำคอลเลคชั่นสีผมล่าสุดต้อนรับซัมเมอร์นี้


entertainment + Text : Brit-Pop

สงสัยมัย้ ? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ เช่นนัน้ เอง / 150 บาท หนั ง สื อ การ์ ตู น ซี รี่ ส ์ ธ รรมะที่ ป รั บ รู ป แบบธรรมะให้ กลายเป็นการ์ตูน จากลายเส้นของนักวาดภาพการ์ตูน มือรางวัลชื่อดังคู่พ่อลูก ได้แก่ เรืองศักดิ์ ดวงพลา และ วีระชัย ดวงพลา (เดอะดวง) เพื่อให้คนอ่านทุกเพศทุก วัยเข้าถึงง่าย ส�ำหรับเล่มนี้ น�ำธรรมบรรยายของหลวง ปู่พุทธทาส อินทปัญโญ มาเรียบเรียงใหม่ ด�ำเนินเรื่องผ่านตัวละครหลัก ‘ขอบฟ้ า ’ โดยให้ ตั ว ละครนี้ เดิ นทางไปฟั ง เทศน์ ข องหลวงปู ่ พุ ท ธทาส ที่วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี แล้วค�ำเทศน์นั้นก็เปลี่ยนแนวคิดและชีวิตของขอบฟ้าไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ หากอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงในการยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไร ค้นหาค�ำตอบได้ภายในเล่ม

เมนูรกั สุนขั ไม่ได้รบั ’ทาน / 185 บาท ‘พริกเผ็ด’ นักเขียนผู้มีเสน่ห์ปลายจวัก รวบรวมเรื่องราวของหญิงสาวนาม ‘เฉิดศรี’ ผูร้ กั การท�ำอาหาร และใช้เมนูอาหารเป็นสายเชือกรัดรึงหัวใจชายชือ่ ว่า ‘คุณธนาคาร’ แต่แล้วก็ไม่วายที่ความรักครั้งนี้เกิดอุปสรรคขึ้นระหว่างทาง พร้อมๆ กับช่วงเวลาที่ชายหนุ่มอีกคนหนึง่ เดินเข้ามาในชีวิตเธอ เรื่องราว ความรั ก ด� ำ เนิน ไปพร้ อ มๆ กั บ การเกิ ด ของเมนู อ าหารพิ ชิ ต รั ก สุ ด พิ เศษ ที่เฉิดศรีรังสรรค์ขึ้นมามากกว่า 10 เมนู เล่มนี้อ่านง่าย ภาพประกอบสวยงาม น่ารักกุ๊กกิ๊ก

MOVIE The Lunchbox / 10 เมษายน 2014 ภาพยนตร์อกี เรือ่ งของทางฝัง่ บอลลีวดู้ ทีข่ า้ มน�้ำข้าม ทะเลมากระแทกใจคนไทย การันตีด้วยเสียงยกย่อง ให้เป็น ‘หนึง่ ในภาพยนตร์อนิ เดียทีด่ ที สี่ ดุ ตลอดกาล’ สะท้อนเรื่องราวของ เฟอร์นานเดส ชายหนุ่มที่ใช้ ชีวิตอย่างเดียวดายหลังจากสูญเสียภรรยา กระทั่ง วันหนึง่ เขาก็ได้รบั ข้าวกล่องทีส่ ง่ มาผิด โดยมีเจ้าของ เมนู คือ อิลา หญิงสาวทีใ่ ช้เสน่หป์ ลายจวักหมายจะ มัดใจสามีที่หมางเมิน เมื่อกล่องข้าวถูกส่งให้ผิดคน อิลาจึงท�ำอาหารใส่ปิ่นโตอีกครั้งเพื่อขอบคุณที่เฟอร์นานเดสส่งปิ่นโตคืนกลับ มาให้พร้อมแนบจดหมายไปด้วยฉบับหนึง่ โดยที่ทั้งคู่ก็ไม่ทันรู้ตัวว่า เรื่องราว สุดโรแมนติกก�ำลังจะก่อตัวขึ้น

ส�ำเร็จ...ได้อกี / 200 บาท หนทางสู่ความส�ำเร็จ เป็นเส้นทางที่ใครๆ ก็อยากเดินไปถึง แต่รายทางชีวิต ที่เกิดขึ้นนัน้ ท�ำให้หลายคนถอดใจหันหลังกลับให้ความส�ำเร็จ นัน่ จึงท�ำให้ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ลงมือเจียระไนหนังสือเล่มนี้ออกมา ‘ส�ำเร็จ...ได้อีก’ เป็นมากกว่าหนังสือฮาวทูทั่วไป หากแต่ได้เผยสุดยอด กลยุทธ์การท�ำงานให้สนุก เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความสุขในทุกสถานการณ์ ที่คุณเผชิญ หนังสือเล่มนีจ้ ึงเหมาะส�ำหรับทุกวัยที่ต้องการความส�ำเร็จสูงสุด

Transcendence / 17 เมษายน 2014

สุดยอดภาพยนตร์แอ็คชั่น-อัจฉริยะ มันส์หยุดโลก ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นพล็อตเรื่องแห่งทศวรรษ กับภาพยนตร์เรื่อง Transcendence ของยอดคน สมองกรด ‘คริสโตเฟอร์ โนแลน’ มานัง่ แท่นเป็นผู้อำ� นวยการสร้าง ร่วมด้วย นักแสดงซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล ‘จอห์นนี่ เด็ปป์’ มารับบทน�ำ เนื้อหาว่าด้วย การเชื่อมต่อความคิดของมนุษย์ที่อัจฉริยะที่สุดเข้ากับโปรแกรมของซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ที่ลำ�้ ที่สุด จนกลายเป็นตัวตนเดียวกัน น�ำไปสู่เรื่องราวสุดระทึก ไร้ขีดจ�ำกัด จนยากที่จะหยุดได้

Under the Skin / 24 เมษายน 2014

‘หวาย’ แนะน�ำเพลง ‘ถามผิดมัง้ ’ ทวงบัลลังก์ความแซ่บกลับคืนสู่วงการเพลง หลังจาก ที่ ห ่ า งหายไปเกื อ บ 2 ปี ตอนนี้ ‘หวาย-ปั ญ ญริ ส า เธียรประสิทธิ์’ จากค่ายกามิกาเซ่ ในเครืออาร์เอสฯ มาพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘ถามผิดมั้ง (What da heek)’ หนึง่ ในเพลงจากอัลบั้มล่าสุด ‘V (วี)’ สตูดิโออัลบั้ม ชุดที่ 5 ของเธอ ในอัลบั้มนี้ หวายกลับมาพร้อมลุค ที่เซ็กซี่แต่แฝงความแข็งแกร่ง และเพลงที่จัดจ้าน พู ด ตรงตามสไตล์ ข องเธอ สามารถติ ด ตามฟั ง ได้ทาง Deezer

สกาเล็ตต์ โจแฮนสัน ปรากฏโฉมในภาพยนตร์ เรื่ อ งใหม่ ในบทบาทที่ ร อคอยมากว่ า ครึ่ ง ทศวรรษ กับเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากนิยาย ชื่อเดียวกันของ ไมเคิล เฟเบอร์ ชูความสนุก ด้วยเรือ่ งราวของเอเลีย่ นในร่างมนุษย์ สวมร่าง โดย สกาเล็ตต์ ซึ่งเธอต้องใช้เสน่ห์เพื่อล่อลวง ผู้ชายมากินเป็นอาหาร แต่เมื่อใช้ชีวิตบนโลก มากขึ้นเรื่อยๆ เธอก็เหมือนมีความคล้ายคลึง มนุษย์มากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ ‘ความรู้สึก’ และ ‘สัมผัส’ ที่เธอไม่เคยแม้แต่จะรู้สึก

W+FREE MAG. 13


+ beauty tips

เรื่องของ ผิวกับแสงแดด

Text : Hi-Ma / Photo : Press

การจ� ำ กั ด ช่ ว งเวลาในแสงแดดเป็ น เรื่ อ งจ� ำ เป็ น ความ ร้ อ นก็ เ หมื อ นแสงสว่ า งที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อนุ มู ล อิ ส ระที่ จ ะ ท� ำ ลายผิ ว ดั ง นั้ น จึ ง มี เหตุ ผ ลที่ จ ะแบ่ ง เวลาระหว่ า งกลาง แจ้งกับในร่มเพื่อผ่อนคลายผิว ต้องแน่ใจว่าคุณได้ปกป้องผิว เป็ น อย่ า งดี ไม่ ว ่ า จะเดิ น ไปทานมื้ อ เที่ ย งกั บ เพื่ อ นกั บ คนรู ้ ใจ นั่ง ริ ม หน้ า ต่ า งในโรงอาหารหรื อ โต๊ ะ ท� ำ งาน เดิ นช้ อ ปปิ ้ ง กลางแจ้ ง ออกไปเดินเล่นหรือเล่นกีฬา ทุกช่วงเวลาผิวต้องได้รับการดูแลอย่างดี จ�ำไว้วา่ ในหน้าร้อนให้ปกปิดผิวด้วยครีมกันแดดอย่างถูกต้อง นอนพักผ่อน ให้เพียงพอ ดูหนังหรือช้อปปิ้งในอาคาร และหลีกเลี่ยงแสงแดดระหว่างเวลา 11 โมงเช้าถึงบ่าย 4 โมงเย็น ซึ่งเป็น ระยะเวลาที่แสงแดดมี ความรุนแรงมากที่สุด และถ้าท�ำได้สวม หมวกปีกกว้าง เสื้อผ้าตัวหลวม แขนยาว และ สวมแว่นกันแดด อยู่เสมอ

RADAINCE SKIN LONDON ,PLEASE SCENTS

หอมกลิ่นสายฝน สไตล์ลอนดอนเนอร์ นี่ คื อ น�้ ำ หอมกลิ่ น ใหม่ แ สนสดใสที่ จ ะ ท� ำ ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก สดชื่ น เบาสบายในทุ ก วั น Jo Malone Wisteria & Violet 100 ml ราคา 4,450 บาท น�้ ำ หอมจากแรงบั นดาลใจของสายฝนโปรยปราย เบาๆ ยามเช้าท�ำให้ดอกวิสทีเรียสีม่วงที่เลื้อยลดหลั่นอยู่บนก�ำแพง อิฐทั่วลอนดอน เปียกชุ่มไปด้วยละอองฝน กลีบดอกไวโอเล็ตและ วอร์เธอร์ลลิ ลีท่ ชี่ มุ่ ฉ�ำ่ มอบความหอมอ่อนๆ ของสายฝนอันน่าหลงใหล ส่วน Jo Malone White Jasmine & Mint 100 ml ราคา 4,450 บาท น�้ำหอม ในขวดสีเขียวจากแรงบันดาลใจพายุฝนโหมกระหน�่ำในช่วงบ่าย ท�ำให้ สวนสวยที่เต็มไปด้วยความสดชื่นของดอกมะลิ ดอกลิลลี่ ดอกส้ม และ ดอกกุหลาบเปียกโชกผสานกับความหอมของใบมิ้นต์ป่าจนเต็มเปี่ยม ไปด้วยเสน่ห์และความมีชีวิตชีวา

ในหน้าร้อนอย่าประโคมน�้ำหอม มากจนเกินไปนัก เพราะอาจท�ำให้คนรอบข้าง ที่ไม่ถูกใจกลิ่นของคุณเกิดอาการวิงเวียนได้

14 W+FREE MAG.

ได้เวลาเผยผิวกระจ่างใสไร้จุดด่างด�ำ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว สิ่งที่สาวๆ ต้องการก็คือ การได้เผยผิวสดใสได้อย่างมั่นใจ ไร้ซึ่งปัญหาผิวนานา ไม่ว่าจะเป็น ความหมองคล�ำ้ ริ้วรอย และจุดด่างด�ำ โดยเฉพาะในหน้าร้อนที่ผู้หญิง หลายคนต้องการเผยผิวเปลือยเปล่าบวกเมกอัพบางใส ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ ความฝัน สาวๆ เสกผิวอุดมคติเหล่านี้ได้ เพียงปรนเปรอด้วยผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงและปกป้องผิวเหล่านี้ 1. Biotherm UV Supreme PA+++ ราคา 1,900 บาท ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด เนื้อฟลูอิดที่ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ มลภาวะและรังสียูวีเอคลื่นยาว เนื้อเหลวบางเบา ซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้สัมผัสผิวนุ่มลื่น ไม่ทิ้งคราบขาวในระหว่างวัน พร้อมมอบ กลิน่ หอมสดชืน่ ด้วยส่วนผสมของสาหร่ายสีแดงจากชายฝัง่ มหาสมุทรแอตแลนติกและแพลงก์ตอน สกัดบริสทุ ธิจ์ ากน�ำ้ แร่รอ้ นทีช่ ว่ ยฟืน้ บ�ำรุงสภาพผิวให้แข็งแรง ปกป้องตนเองจากแสงแดด มลภาวะ และความเครียด 2. Laneige White Plus Renew Original Essence ราคา 1,850 บาท เอสเซนส์สูตรปรับปรุง ใหม่ที่ช่วยเพิ่มระดับความกระจ่างใสให้ผิวแลดูสว่างสดใสขึ้นถึง 2 ระดับจากภายในสู่ ภายนอก ด้วยการจัดการเม็ดสีผิวแฝงทั้ง 3 โทนสีผิว (Tri–Color Undertone) ด้วย Green Tea Polysaccharide ช่วยจัดการลดปริมาณการสร้างเม็ดสีผิวสีด�ำในผิว Niacinamide ช่วย ลดปริมาณเม็ดสีผิวสีแดง ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น และ White Truffflle Yeast Extracts ช่วยลด ปริมาณเม็ดสีผิวสีเหลือง แถมยังช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ด้วย 3. Jurlique Purely White Skin Brightening Essence with VitaBrightKX+ (ราคา สอบถามทีเ่ คาน์เตอร์) เอสเซนส์ทชี่ ว่ ยให้ผวิ ชุม่ ชืน่ เรียบเนียนสม�ำ่ เสมอด้วยส่วนผสม จากธรรมชาติถงึ 89 เปอร์เซ็นต์ จากสารสกัด VitaBrightKX+ ผสานกับคุณสมบัตขิ อง Kakadu Plum และวิตามินซี ท�ำให้ผิวแลดูกระจ่างใส


สถานทีอ่ นั รืน่ รมย์ของบ้านหลังงามกลางเมือง โอบล้อม ด้วยสวนสวย สปาแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบสงบ พร้อมมอบการปรนนิบัติให้กับคนในเมืองที่ต้องการ พักผ่อนหลังชั่วโมงเร่งรีบและบอกลาความเหนื่อยล้าให้ร่างกาย ด้วยโปรแกรมทรีตเมนต์มากมาย ที่รังสรรค์ประโยชน์จากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสปาและในทุกผลิตภัณฑ์ความงาม ในนาม Bhawa พร้อมทีจ่ ะมอบประสบการณ์แสนพิเศษ ด้วยทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพและความงามทีช่ ่วยเติมพลังจากธรรมชาติ และคืนความสมดุลก่อน มอบประกายความสดใสจากภายในสู่ภายนอก พร้อมเป็นส่วนหนึง่ ในการสัมผัสภาวะทีแ่ ท้จริง ของการด�ำรงอยู่ในทุกแง่มุมได้ที่ Bhawa Spa เริ่มตั้งแต่การต้อนรับอันแสนจะอบอุ่น แล้วพนักงานจะน�ำพาขึ้นสู่ห้องที่ตกแต่งอย่าง สวยงามทั้ง 6 ห้อง แต่ละห้องแต่งด้วยโทนธรรมชาติ ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลัก ความเก๋ของ แต่ละห้องมีอ่างแช่น�้ำท�ำด้วยไม้ทรงรี และเตียงขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ห้องกว้างขวางพอที่จะผ่อนคลายกับการนวดและแช่น�้ำแบบ สองคน การได้ท�ำสปาโปรแกรมแบบธรรมชาติมีทั้งการขัดผิว การนวดตัว การพอกผิว แล้วลงแช่ในน�้ำอุ่นออกจะร้อนนิดๆ จะช่วย คลายเส้นและลดอาการปวดเมื่อยได้ดีมากทีเดียว และพอขึ้นจากสระน�ำ้ ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าก็จะตามมาเติมเต็มความรู้สึก คุณในทันที ที่นี่ยังเพิ่มความสดชื่นต่อเนื่องให้คุณด้วยอาหารว่างหลังการท�ำทรีตเมนต์ ซึ่งคุณจะเลือกนัง่ ในบริเวณรับแขกด้านล่าง ที่เหมือนห้องนัง่ เล่นในบ้านส่วนตัว หรือจะทานในห้องทรีตเมนต์ก็ได้ แล้วถ้าหากใครเลือกโปรแกรมที่ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะ ต้องหาเวลามาท�ำสปามาราธอนมากสักหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะบรรยากาศสวยๆ จะท�ำให้คุณลืมโลกวุ่นวาย จนอยากจะ ต่อเวลาอยู่ตลอดทั้งวัน แถมไม่ต้องห่วงเรื่องอาหาร เพราะที่นี่พร้อมเสิร์ฟอาหารจานด่วนที่ปรุงใหม่อย่างสะอาดได้มาตรฐานจาก ครัวโฮมเมดของสปาในโปรแกรมแบบ 4 ชั่วโมงด้วย ความเป็นกันเองที่ผสมผสานมาตรฐานของบริการระดับห้าดาว จะท�ำให้คุณ ประทับใจ Bhawa ไม่ลืมเลือน

บาว่า เป็นภาษาอินเดียมีความหมายว่า ‘Status of Being’ หรือ ‘ภาวะแห่งการดำ�รงอยู่’ อันมีนัยยะ แฝงสื่อถึง ‘ภาวะแห่งความเป็นจริง และประโยชน์ของธรรมชาติ’ สำ�คัญที่สุดที่นี่มีปณิธานว่า จะมอบ รายได้ส่วนหนึ่ง (หลังหักค่าใช้จ่าย) ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อมอบทุนการศึกษาสำ�หรับเด็กผู้ด้อยโอกาสในนาม Bhawa’s Educational Fund โดยเริม่ ต้นจากชุมชนของพนักงานภายในองค์กรแล้วค่อยขยายสูส่ งั คม ในอนาคต


+ scoop Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

เมื่อก่อนภารกิจท่องโลกกว้างแพ็คกระเป๋าบินเดี่ยว เป็นโลกของผู้ชายเขาท�ำกัน แต่ 2-3 ปีมานี้ เราจะเห็นผู้หญิงกล้าที่จะข้ามข้อจ�ำกัดทางเพศ แบกเป้ท่องโลกมากมาย บางคนเริ่มต้นทริปใกล้ๆ นอนเล่นริมทะเลใกล้กรุงเทพฯ สักคืน แล้วค่อยๆ ขยับไปไกลหน่อย ลุกลามข้ามทวีปเลยก็มี การเที่ยวแบบ Single Traveller ในต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะวัยรุ่นฝั่งยุโรป ที่มักจะออกเดินทางหลังเรียนจบ ก่อนที่จะ เริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัยหรือชีวิตการท�ำงาน ต่างจากบ้านเราที่เรียนจบ ท�ำงาน เก็บเงิน ไว้เที่ยว ตอนแก่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงเที่ยวได้ ไกลแค่ไหน อ่านถึงบรรทัดนี้ใครที่หัวใจเริ่มเต้นถี่ กระสับกระส่ายอยากจะเช็กโปรฯ สายการบิน กางปฏิทินหาวันหยุด หาข้อมูลสถานที่ในฝัน แสดงว่าคุณพร้อมที่จะออกเดินทางแล้ว Let’s go!!!

16 W+FREE MAG.

เที่ยวคนเดียว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เหตุผลหนึง่ ที่คนกล้าลุยเดี่ยวมากขึ้น ก็ด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีมากขึ้น ภาพผู้คนที่เดินทางและรีวิวสถานที่ที่ไป นัก (อยาก) เดินทางก็มีโอกาสศึกษา ข้อมูลจากประสบการณ์จริง ได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงๆ รู้ว่าจะเดินทางยังไง ต้องเตรียมอะไรไป ที่ไหนควรระวัง ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจก่อนการเดินทาง อีกอย่าง โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ก็พาเหรดลดราคาเรียกแขกกันทุกเดือน ที่เหลือก็แค่ ‘กล้า’ ทีจ่ ะเดินออกจากประตูบา้ นตัวเอง บินออกจาก Comfort Zone และพาตัวเองไปสู่ โลกใบใหม่บ้าง ข้อดีของการเที่ยวคนเดียวมีแยะ เช่น อยากไปไหนก็ได้ ตื่นเช้าตื่นสายไม่โดนเพื่อนวีน นึกอยากจะเปลี่ยนแผนก็ทำ� ได้เลย และยังสามารถ ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่คุณหลงใหลได้นานโดยไม่ต้องเกรงใจใคร จะช้อปปิ้งอย่างบ้าคลั่ง ตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดก็เชิญ บางครั้งคุณอาจจะค้นพบความสามารถแปลกๆ ที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน

กรี๊ดกร๊าดครั้งใหญ่เมื่อแดนปลาดิบใจดีเคาะมาตรการใหม่ ให้คนไทยมาเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่ใจดี Thailand Only ชาวไทยเท่านัน้ ที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็ตีตั๋วไปซ่าได้เลย ได้แก่


พ�ำนักได้ไม่เกิน 30 วัน Indonesia

Vietnam

Laos

Mongolia

Macau

Turkey

Maldives

Seychelles

Malaysia

Hong Kong

Singapore South Africa

กับ 3 เมืองน่าเที่ยว Pyin Oo Lwin (พิน อูล วิน), พม่า เมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นปกครองชาวอังกฤษ ในอดีต ตั้งอยู่ในหุบเขาเขตมัณฑะเลย์ เป็นเมืองที่มี อากาศหนาวเย็นตลอดปี จึงเหมาะแก่การปลูกดอกไม้ เมืองหนาวและยังเป็นเขตไร่กาแฟของประเทศพม่า มี เ ส้ น ทางรถไฟลั ด เลาะป่ า เขาธรรมชาติ ที่ สู ง ที่ สุ ด ในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก หากไปถึงย่านดาวน์ทาวน์อย่าลืมแวะไป หอนาฬิกาเพอร์เซลล์ สัญลักษณ์ของเมืองพิน อูล วิน หากชอบธรรมชาติแนะน�ำ สวนพฤกษศาสตร์สไตล์อังกฤษขึ้นชื่อ National Kandawgyi Botanical Gardens ต้องไปดูให้เห็นกับตา กล้วยไม้พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด กุหลาบกว่า 25 สายพันธุ์ และพืชพื้นเมือง 514 สายพันธุ์

Russia

พ�ำนักได้ไม่เกิน 90 วัน Peru

Chile

Argentina

Ecuador

Brazil

South Korea

พ�ำนักได้ไม่เกิน 180 วัน Panama

พ�ำนักได้ไม่เกิน 15 วัน Japan

พ�ำนักได้ไม่เกิน 14 วัน Bahrain

Cambodia

Istanbul (อิสตันบูล), ตุรกี อิสตันบลูเป็นเมืองเดียวในโลกทีต่ งั้ อยูบ่ นสองทวีป จึงมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมทั้งตะวันออกและตะวันตก ท�ำให้อิสตันบูลเป็นเมืองที่มี เอกลักษณ์ งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานของวัฒนธรรม หลายชนชาติ จึงได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยูโรเปียน ในปี 2010 จึงมีแหล่งท่องเทีย่ วมากมายทีน่ า่ สนใจ อาทิ อุโมงค์เก็บน�ำ้ ใต้ดนิ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในมหานคร Basillca Cistern, พระราชวัง Topkapi Palace ฮาเร็ม และกรุสมบัตขิ องสุลต่านแห่งออตโตมัน, วิหาร Hagia Sophia, มัสยิดสีฟา้ Blue Mosque, หอคอยหินจากยุคกลาง Galata Tower หรือจะล่องเรือ ชมความงามของ ทะเลบอสฟอรัส Janice Waugh ผู้เขียนหนังสือ The Solo Traveller’s Handbook และบล็อก Solotravellerblog.com บอกเคล็ดลับการกินให้สนุกในแบบฉบับ นักเที่ยวคนเดียวไว้ว่า “เลือกร้านอาหาร ที่มีบาร์และเลือกนั่งตรงบาร์ เพราะนั่นเป็น ตำ�แหน่งที่จะทำ�ให้คุณได้รู้จักใครสักคน”

มาชู ปิกชู (Machu Picchu), เปรู เมืองในต�ำนานของชาวอินคา หรือจะบอกว่าเป็น ซากอารยธรรมโบราณ ที่ ตั้ ง อยู ่ บ นเทื อ กเขาสู ง กว่ า 2,350 เมตรในป่ า ทึ บ เป็ น หนึ่ง ในเจ็ ด สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และสถานที่ๆ ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต จึ ง ได้ ขึ้ น เป็ น มรดกโลกไปตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2526 ที่ นี่ เป็ น เมื อ งโบราณ ที่ ยั ง มี ส ภาพสมบู ร ณ์ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ตั้ ง ลดหลั่ นกั น แบบขั้ น บั น ไดกว่ า 40 ชั้น ประกอบไปด้วยบ้านหินกว่า 200 หลัง และพระราชวังหลายแห่ง เมื่อก่อนกว่าจะมาถึงเมืองนีต้ ้องเดินป่ากันเป็นวันๆ แต่ปัจจุบันสามารถ เดินทางจากเมืองกุสโกด้วยรถไฟและรถประจ�ำทาง ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ไปถึงแล้วต้องพาตัวเอง ไปยังจุดชมวิวบนยอด Huayna Picchu ให้ได้ จากจุดนัน้ จะมองเห็นแม่น�้ำ Urubamba ไหลตัดผ่านหุบเขาเป็นภาพที่สวย เกินค�ำบรรยาย

W+FREE MAG. 19


สาวนักเดินทาง กับที่เที่ยวสุดโปรด

INSPIRATION มิ้นท์ สาวไทยวัย 20 ต้นๆ ผู้หญิงคนนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจ ให้สาวๆ อยากที่จะแบกเป้ท่องโลกกว้างคนเดียว โปรเจกต์ I Rome Alone ของเธอปักหมุดจุดหมายแรกไว้ที่ เส้นทางรถไฟ สายทรานไซบีเรีย ต่อด้วย ทวีปแอฟริกา และจะปิดท้ายโปรเจกต์ I Rome Alone ที่ทวีปอเมริกาใต้-อเมริกากลาง เธอเคยแบกเป้ ลากกระเป๋ า มาแล้ ว กว่ า 50 ประเทศ ติ ด ตามเรื่ อ งราว การเดินทางของเธอได้ที่ www.facebook.com/IRoamAlone

ไข่มุก : ผู้รับเหมาขึ้นทะเบียนกรมโยธาธิการและผังเมือง และอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตวัสดุก่อสร้าง ประทับใจกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศสค่ะ เป็นเมืองทีส่ วยเดินเพลิน มีมวิ เซียมให้ไปฝังตัวเยอะ เป็นเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกอยูใ่ นตัวสูง มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะหรือวิถีชีวิตของชาวปารีเซียง หรือแม้แต่แคนดิดนักท่องเที่ยว ด้วยกันเอง ที่อยากแนะน�ำคือ โบสถ์ St.Chapelle บนเกาะ Cite ไม่ค่อยเห็นทัวร์ในไทยพาไปเท่าไหร่ แต่รับรองว่าสวยมากๆ ชั้นล่าง ว่าสวยแล้ว พอขึ้นไปชั้นสองผนังทุกด้านเป็น Stained-glass หมด พอแสงอาทิตย์ตกกระทบสวยจนต้องร้องว้าว มาปารีสต้องกิน Macaron ของร้าน Laduree บนถนน Champs Elysees ข้างในมีบาร์เก๋ๆ มีชาให้จิบ มาฝรั่งเศสไม่ควรพลาดหอยนางรม แนะน�ำร้าน Chez Clement บน Champs Elysees เลือกนัง่ ส่วนระเบียงหน้าร้าน จะเห็นวิวประตูชัย Arc du Triomphe ได้ฟินในราคาไม่แพงค่ะ ปารีสแบ่งเป็น 20 เขต ซึง่ แต่ละเขตจะมีคาแร็กเตอร์ตา่ งกัน บางเขตสวยน่าเดิน บางเขตอาจจะต้องระวังตัวหน่อย  ก่อนไปก็ควร ศึ ก ษาตรงนี้ ไ ว้ ว ่ า ย่ า นท่ อ งเที่ ย วที่ เราไปเป็ น ยั ง ไง ถ้ า เลื อ กได้ ย ่ า นที่ เราพั ก ก็ ส� ำ คั ญ ควรเลื อ กเขตที่ ป ลอดภั ย เพราะบางที เรากลับดึกต้องเดินตามถนนเปลีย่ วๆ  แนะน�ำเขต 6, 7, 8 กับ 16 ส่วนตัวคิดว่าย่านทีต่ อ้ งระวังตัวหน่อยคือ Trocadero จะมีคนผิวด�ำขายของเยอะ เวลาทัวร์พามาดูหอไอเฟลจะชอบพามาฝัง่ นี้ แต่ฝง่ั สวน Champ de Mars สวยและปลอดภัยกว่า อีกทีท่ ตี่ อ้ งระวังคือในเมโทร ยิง่ ช่วง คนเยอะๆ ต้องระวังกระเป๋า ควรแพลนเวลากลับที่พักให้ดี มุกเคยตกเมโทรมาแล้ว ต้องไปขึ้นสาย RER ซึ่งค่อนข้างน่ากลัว ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้รว่ ง แนะน�ำบูต๊ ส้นเตีย้ มันยังช่วยเซฟเท้าเราด้วย เดินลุยได้ กันหนาวได้ ติดเสือ้ กันหนาวไว้ เพราะกลางคืนอากาศหนาวลมแรง   

แคร์ : Senior Consultant ชอบด�ำน�้ำมาก ทุกปีจะต้อง จั ด ทริ ป ด� ำ น�้ ำ ให้ กั บ ตั ว เอง ล่าสุดเพิ่งไปหมู่เกาะสิปาดัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่บน เกาะบอร์เนียว ใครๆ ก็บอกว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักด�ำน�้ำ เป็นแหล่งด�ำน�้ำระดับโลก พอได้ไปเห็นจริงๆ ถึงเข้าใจเลยว่า สวรรค์บนดินเป็นยังไง น�้ำทะเลสีสวยมากสะท้อนแสงแดด ยิง่ สวย ธรรมชาติใต้นำ�้ อุดมสมบูรณ์มาก เจอสัตว์เด็ดๆ มากมาย อย่างปลานกแก้วหัวโหนกยักษ์ที่ว่ายมาเป็นฝูง ปลาสากเป็น พันๆ ตัว ปลาฉลามครีมขาว เต่าตนุยกั ษ์ เหมือนได้เจอโลกใหม่ อีกใบ แถมรีสอร์ตที่ไปพักก็สร้างกลางทะเลสวยมากๆ คิดดูว่า แค่ เดิ น เล่ น ในที่ พั ก ก็ ม องเห็ น ปลาสิ ง โต ฝู ง ปลาน้ อ ยใหญ่ ว่ายเวียนมาทักทาย ต่ อ ให้ ไม่ ม าด� ำ น�้ ำ จะมาเที่ ย วที่ สิ ป าดั น เฉยๆ ก็ ไ ด้ รอบๆ รีสอร์ตหรือเกาะใกล้เคียงมีจุดให้นกั ท่องเที่ยวด�ำน�้ำตื้น (Snorkeling) ด�ำได้ทั้งวันค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าไปมัลดีฟส์ครึ่งๆ อาจจะเสียเวลาเดินทางสักหน่อย 1 วันไป 1 วันกลับ เตรียมลาพัก ร้อนไว้สกั 6 วันก�ำลังดี สาวๆ ทีต่ ดิ โซเชียลมีเดีย ทีน่ เี่ ขามีซมิ แบบ เติมเงินของ Network Maxis ซื้อที่สนามบิน KL ได้เลย รับรอง ได้อัพรูปสวยๆ อวดเพื่อนแบบ Real Time บิกินตี่ ัวเก่ง กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด แว่นตา กันแดด ครีมกันแดด ทีน่ แี่ ดดแรงทุกวัน (แต่ลมพัด ดี ม าก) และกล้ อ งถ่ า ยใต้ น�้ำ หนอนหนัง สื อ พกเล่มโปรดมาด้วยนะ ริมระเบียงที่พักติดทะเล 360 องศา ไม่มีอะไรฟินเท่านี้อีกแล้ว หาข้อมูลจากรีวิว Pantip และเว็บไซต์โปรโมชั่น สายการบินต่างๆ เช่น www.facebook.com/ ArPaeDontCom หรือเพจ www.facebook.com/ yoongvet (ยุ่งชะมัด สัตวแพทย์) สองเพจนีจ้ ะรวบรวมข่าว โปรโมชั่นตั๋ว ที่พักน่าสนใจ

18 W+FREE MAG.

จองโรงแรมแนะน�ำ Booking.com เวลาจองก็ไม่หักเงินก่อน ส่วนใหญ่ยกเลิกได้ 2 วันล่วงหน้าไม่หักเงิน ถ้าเปิดโรมมิ่ง แนะน�ำว่าให้โหลดแอพฯ Google Map ช่วยกันหลงได้ดีมาก และค�ำนวณระยะเดินเท้าได้ด้วย

ยุ้ย : Beauty Writer & Stylist ด้ ว ยงานที่ ท� ำ เลยมี โอกาสไปเกาหลี บ ่ อ ยกว่ า ที่ อื่ น ไปทุ ก ครั้ ง ก็ มี เรื่องประทับใจทุกครั้ง แต่ย่านที่ประทับใจสุดคือ บริเวณถนนฮงแด (แถวมหา’ลัยฮงอิค) โดยเฉพาะคืนวันเสาร์-อาทิตย์ ถนนทัง้ เส้นจะกลายเป็น ถนนคนเดิน มีนักดนตรี นักเต้น มาแสดงความสามารถให้ชมกัน เยอะมาก เดินฟังเพลงเพราะๆ ได้ฟังเพลงเกาหลีในสไตล์ที่ต่างจากที่ ได้ยนิ ในบ้านเรา นักศึกษาแต่ละคนทีม่ าเล่นดนตรีมคี วามสามารถมาก ถ้าไปช่วงอากาศเย็นๆ ฟินมาก คนเกาหลีจริงๆ แล้วมีนำ�้ ใจนะ ถึงหน้า จะนิง่ ๆ ไม่ค่อยยิ้ม แต่ถ้าขอความช่วยเหลือก็ไม่เคยมีใครปฏิเสธ แฟชั่ น หน้ า หนาวที่ เคยเก็ บ ไว้ ซ อกตู ้ รื้ อ ออกมาใส่ ที่ นี่ ให้ ห มด หน้าหนาวจะหนาวมาก เช็กอุณหภูมใิ ห้ดกี อ่ นเดินทาง พกแผนทีต่ ดิ ตัว เสมอ แต่ ถ ้ า เป็ นคนความจ�ำ ดี ก็ โชคดี ไป เพราะถนนบ้ า นเมื อ งนี้ เหมือนกันไปหมดอาจหลงได้ง่ายๆ อีกอย่างของกินก็เยอะ ร้านขนม ก็น่านัง่ ร้านอาหารก็อร่อย บางร้านเปิดถึง 6 โมงเช้า ระวังขากลับ น�ำ้ หนักตัวเกินนะคะ ถ้าไปเจอหน้าหนาวเลเยอร์ต้องเยอะนิดนึง ส่วนตัวชอบใส่เสื้อสายเดี่ยวไว้ในสุด ตามด้วย เสื้อคอเต่าแขนยาว สเวตเตอร์ทับอีกชั้น ท่อนล่างเป็นเลกกิ้ง กระโปรงยาวผ้าหนา ถุงเท้ากับ รองเท้าบู๊ตส้นเตี้ย แฟชั่นแบบนี้สามารถถอดออกใส่เพิ่มได้ตามความผันแปรของอุณหภูมิ ชอบดูรูปที่เพื่อนๆ ไปเที่ยวจาก IG และ Facebook เพราะภาพบรรยากาศมันจริงดี อยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ถามเพื่อนเลย ไม่ก็เสิร์ชเพิ่มจาก Google และ Pantip

แพ็คกระเป๋าแบบมือโปร

Checklist ของส�ำคัญห้ามลืม!!! บัตรประชาชน / พาสปอร์ต / ตั๋วเครื่องบิน / เอกสารการจองโรงแรม / เงินสด บัตรเครดิต / เบอร์ติดต่อสถานที่ส�ำคัญ / สมุด-ปากกา / AD Kits


Text : อลิษา

woman’s brain +

เมื่อผู้ชายลุกขึ้นมาเรียกร้อง สิทธิให้กับสตรี จัดระเบียบการเงิน รับเปิดเทอม

อีกแค่สองเดือนวิกฤติการเงินประจ�ำ ฤดูกาลจะมาเยือนอีกครั้ง บ้านไหนที่ เพิ่งมีลูกวัยเรียนคงชินกับวิกฤติ ดังกล่าวเป็นอย่างดี ส่วนพ่อแม่มือใหม่ คงต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนการเงินให้ พร้อมก่อนลูกเปิดเทอม วิธีง่ายที่สุดก็คือ ลิสต์รายจ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน ค่าเรียนพิเศษ อุปกรณ์ การเรียน ค่าทัศนศึกษา บ้านไหนมี ลูกหลายคนก็ให้แยกเป็นรายบุคคลไป เพราะแต่ละระดับชั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่ แตกต่างกัน ก็เพื่อจะมองเห็นภาพรวม ค่าใช้จ่ายรู้ว่าอีกสองเดือนข้างหน้าจะมี ค่าใช้จ่ายโดยรวมเท่าไร ฉะนัน้ ระยะ เวลา 2 เดือนก่อนหน้าจะต้องจัดสรร เงินออมเท่าไร อีกเรื่องที่ไม่ควรลืมคือ ค่าขนมของลูกๆ หากลูกยังเล็กอาจจะ ให้เป็นรายวัน แต่ถ้าโตแล้วจะให้เป็น รายสัปดาห์เพื่อให้ลูกหัดบริหารเงินเอง และคุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้ทราบรายจ่าย ที่แน่นอนส�ำหรับค่าขนมลูกในทุกเดือน

ปกติเราจะเห็นแต่ผู้หญิงลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเอง แต่ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ คองโก-กินชาซา กลับมี ชายกลุ่มหนึง่ ร่วมก่อตั้งกลุ่มชื่อว่า V-Men Congo โดยมีเป้าหมาย ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในคองโก-กินชาซา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เลวร้ายที่สุด ในโลกส�ำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของประเทศซึ่งมี กลุ่มกบฏและกลุ่มติดอาวุธรุนแรงใช้การข่มขืนเป็นอาวุธในการท�ำ สงคราม ปี 2554 มีผู้หญิงในคองโก-กินชาซาถูกข่มขืนวันละ 1,152 คน เหตุนี้เองท�ำให้ นพ.เดริส มุกเวเก ผู้ก่อตั้งคลินกิ ส�ำหรับเหยื่อที่ถูกข่มขืน ในคองโก-กินชาซา ปลุกระดมชายหนุ่มให้ลุกขึ้นมาปกป้องผู้หญิง ภารกิจคือ ต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติและทัศนคติ เกลียดชังผู้หญิง

ไม่ถนัดเรื่อง การเงินปล่อยให้เป็น หน้าที่ของ K-Expert MyPort

นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยจัดการสินทรัพย์ออนไลน์ ด้วยการรวมสินทรัพย์ทั้งหมดไว้ที่เดียว ช่วยบริหาร จัดการเงิน ทั้งเงินฝาก กองทุน หุ้น ทองค�ำ ที่ดิน จากทุกสถาบันการเงิน พร้อมทั้งสร้างเป้าหมาย การเงิน โปรแกรมจะช่วยวางแผนและค�ำนวณ เงินออมให้คุณไปถึงเป้าหมายตามระยะเวลา ที่กำ� หนด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com

เลิกจ้างเพราะตั้งครรภ์ต้องได้รับค่าชดเชย รู้หรือไม่ว่า...

ตามกฎหมายไม่มีบริษัทไหนมีสิทธิห้ามไม่ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ทำ� งาน และหากจะเลิกจ้างเพราะผู้หญิงตั้งครรภ์ จะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ‘มาตรา 43 บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิง เพราะเหตุมีครรภ์’ ดังนัน้ ถ้าเจอบริษัทหัวหมออ้างว่าคุณไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมที่จะท� ำงานในต�ำแหน่งดังกล่าวขออัญเชิญ คุณเก็บของกลับบ้านรูไ้ ว้เลยว่าเขาก�ำลังละเมิดสิทธิในการท�ำงานของคุณอยู่ ถึงแม้ในสัญญาการว่าจ้างงานจะมีการระบุวา่ นายจ้าง สามารถเลิกจ้างได้หากมีการตั้งครรภ์ แต่ตามกฎหมายการเลิกจ้างจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายก�ำหนด กรณีเดียว ที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหากเลิกจ้างคือ ‘ลูกจ้างกระท�ำความผิดอาญาแก่นายจ้างได้รับความเสียหาย’ ถ้าบริษัทคุณจู่ๆ ก็มาลูกไม้อ้างว่าเซ็นสัญญาแล้วและจะให้คุณออกเฉยๆ โดยไม่มีเงินชดเชย สามารถด�ำเนินคดีทางกฎหมายได้ บทลงโทษ ก็คือ จ�ำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท แถมให้อีกหน่อยส�ำหรับหญิงมีครรภ์ กฎหมายระบุไว้ว่า ห้ามนายจ้าง ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท�ำงานในเวลา 22.00-06.00 น. ท�ำงานล่วงเวลา ท�ำงานในวันหยุด หรือท�ำงานหนัก และอันตราย กฎหมายยังก�ำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 90 วัน และถ้าหากลูกจ้างมีใบรับรองของแพทย์มาแสดงว่าไม่อาจ ท�ำงานในหน้าทีเ่ ดิมต่อไปได้ ลูกจ้างก็มสี ทิ ธิขอให้นายจ้างเปลีย่ นงาน ในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ด้วย

W+FREE MAG. 19


+ she Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

เบื้องหลังความส�ำเร็จ ของบุคลากรภายในองค์กร ขนาดใหญ่ ไปจนถึงผู้บริหาร ระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ ล้วนเป็นผลงานของที่ปรึกษา ภาพลักษณ์มือหนึ่งของ ประเทศไทย เอ๋-อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่มีดีกรี เป็นถึงนักเรียนท็อปคลาส คะแนนอันดับ 1 จากทั้ง 3 สถาบันด้านภาพลักษณ์ ระดับท็อปของโลก (ลอนดอน อเมริกา และ สิงคโปร์) นอกเหนือจาก การเป็นวิทยากร เทรนเนอร์ และที่ปรึกษาภาพลักษณ์ เธอยังเป็นสมาชิกสมาพันธ์ ทีป่ รึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ และยังคงมีความสุข กับการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคนที่ต้องการลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง เพราะเธอเชื่อว่า ‘ภาพลักษณ์เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน’

ตัวตนที่ชัดเจน

ตอนทีเ่ อ๋เรียนปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ โทการโฆษณา ที่ ABAC ได้มโี อกาสเข้าเรียน หลักสูตรเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงตัวตนด้วยการยอมรับตัวเองและยอมรับในตัวคนอืน่ ท�ำให้ เราเกิดการค้นพบตัวเองครัง้ ใหญ่ ตอนเข้าเรียนหลักสูตรนีเ้ ราได้รบั เลือกเป็นประธานรุน่ หลัง จบคอร์สเขาก็ให้มาเป็นล่ามและวิทยากร นัน่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการท�ำงาน พอเริม่ เข้าสูโ่ ลก ของการท�ำงานด้านบริหารจัดการ ดูแลลูกค้า ดูแลทีมโอเปอเรตกว่า 400 ชีวิต งานเรา คือการแก้ปัญหา สอนลูกน้อง ช่วยประสานงาน ทุกครั้งที่เทรนลูกน้องก็มักจะสร้าง แรงบันดาลใจให้เขาด้วย ระหว่างนัน้ งานเทรนก็ไม่ทงิ้ เอ๋มโี อกาสเป็นวิทยากรหลายวิชา ให้กบั หลายองค์กร แต่วชิ าทีเ่ ทรนมากสุดคือ Professional Presentation Skill และ เรือ่ งการเจรจาต่อรอง นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งการสร้างทีม การสร้างผูน้ ำ� และ เรือ่ งบุคลิกภาพ จนวันหนึง่ ลูกค้าเห็นเราสอนหลายวิชาเลยถามว่า อะไร เป็นสิง่ ทีเ่ ราช�ำนาญทีส่ ดุ จึงเกิดเป็นค�ำถามให้กบั ตัวเองว่าจริงๆ แล้ว เราช�ำนาญอะไร และเราก็ค้นพบว่าเราจะตืน่ เต้นทุกครัง้ ทีไ่ ด้เทรน เรื่องบุคลิกภาพ และคิดว่าเรื่องของบุคลิกภาพน่าจะมีอะไร ที่น่าสนใจอีก ยิ่งมาสังเกตสมุดเลคเชอร์ของตัวเองก็รู้ว่า เราชอบจดเสื้อผ้าที่จะใส่อาทิตย์หน้า มิกซ์แอนด์แมตช์ อะไรดี มันเป็นความสุข ค�ำตอบก็มาจบตรงเรื่อง ภาพลักษณ์ ก็เริม่ หาทีเ่ รียนในเมืองไทยไม่มคี นสอน เลย หาจนมาเจออาจารย์ท่านหนึง่ จึงไปลงเรียน ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าเราเป็นเทรนเนอร์เขาขอให้ เรากลับ เพราะเขาสอนคนน�ำไปใช้งานไม่สอน คนทีจ่ ะน�ำไปสอนต่อ เขาก็แนะน�ำให้ไปเรียน เมืองนอก ก็เริ่มหาข้อมูลอีกครั้ง คราวนี้ มองไปประเทศที่เก่งเรื่องภาพลักษณ์ เริ่มจากเทคคอร์ส Fashion Institute Technology ทีน่ วิ ยอร์ก แล้วไปต่อ London Image Institute ที่ ลอนดอน สุดท้ายมาเรียน Academy of Image Asia Mastery ที่สิงคโปร์

Consultant 20 W+FREE MAG.


ท�ำไมต้องสร้างภาพลักษณ์

เรือ่ งภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ แต่เป็นเรือ่ งของ Inner คือการสร้างความ ภาคภูมิใจให้กับตัวเอง รักตัวเอง และอยากที่จะพัฒนาตัวเอง เอ๋ว่าคนไทย ยังมีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่พอ เมื่อเทียบกับต่างชาติ ความภาคภูมิใจ ในตัวเองกับความมั่นใจในตัวเองมันต่างกัน เช่น วันนี้เราท�ำงานเก่ง เราเป็น ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามมัน่ ใจสูงมาก แต่พอมีคนมาติ รับไม่ได้ ทนกับค�ำเปรียบเทียบ ไม่ได้ หรือร้อนรนเมือ่ เห็นใครดีกว่า นัน่ แปลว่าเขายังไม่ภาคภูมใิ จในตัวเขามากพอ เพราะถ้าเขาภูมิใจในตัวเขามากพอ เขาจะไม่กระเทือนเลย เมื่อเราภาคภูมิใจ เราอยากพัฒนา เราจะอยากเปลี่ยนตัวเอง แต่งตัวให้ดีขึ้น พอแต่งตัวดี เราก็จะ โดดเด่นเกิดความภูมิใจ การท�ำงานก็จะดีตามมา ถ้าวันนี้เราอยากเป็นผู้บริหาร ลองคิดว่าถ้าวันหนึง่ เราเป็นผูบ้ ริหารเราจะแต่งตัวแบบไหน พูดจาแบบไหน วางตัวยังไง แล้วท�ำไมเราไม่ทำ� แบบนัน้ ตั้งแต่วันนี้

ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพกับภาพลักษณ์

บุคลิกภาพเป็นเพียงการแสดงออก การมอง การนัง่ การพูด การเดิน แต่ภาพลักษณ์คือ แบรนดิ้งของเรา ยกตัวอย่างไอโฟน ไม่ว่าเราจะซื้อไอโฟนที่ไหนเราก็มั่นใจว่าจะได้คุณภาพ เดียวกัน นัน่ คือ แบรนดิง้ เอ๋เชือ่ ว่าทุกคนบนโลกอยากเป็นตัวของตัวเอง อยากแตกต่าง ทุกคน พยายามหา Brand Identity ของตัวเอง เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ต่างประเทศเป็นเรื่อง ที่ส�ำคัญมาก เหมาะกับคนที่ก�ำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง เช่น ก�ำลังจะเปลี่ยนงาน อยากจะมีแฟน นักศึกษาจบใหม่ หรือคนที่ท�ำงานไปถึงระดับหนึง่ แล้วต้องการจะก้าวหน้า สรุปง่ายๆ ว่า ถ้าวันนีใ้ ครอยากจะท�ำให้ชวี ติ ตัวเองดีขนึ้ การสร้างภาพลักษณ์เป็นเรือ่ งจ�ำเป็น

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์

คนไทยยังเข้าใจว่า ภาพลักษณ์ต้องเปลืองหรือเปล่า ต้อง ไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่ม จริงๆ แล้ว ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ เป็นสะพานให้เขาเคลื่อนที่จากจุดเอไปยังจุดบี โดยที่ เ ขาภาคภู มิ ใ จในตั ว เองมากขึ้ น ในแบบที่เป็นตัวของเขาเอง เอ๋จะดึงความ เป็นตัวตนของเขาออกมา ค่อยๆ ปรับ ทั ศ นคติ ที่ ดี กั บ ตั ว เอง สร้ า งความ ภาคภู มิ ใจในตั ว เอง เมื่ อ ข้ า งในเขา ถูกเติมเต็มมันจะสะท้อนออกมาข้าง นอก และส่งไปยังคนรอบข้าง หลังจาก นั้นจะเริ่ ม มาลงเรื่ อ งจิ ต วิ ท ยาของสี เรียนรู้รูปร่างของตัวเอง เพื่อให้เลือก เสื้ อ ผ้ า ที่ เ หมาะกั บ ตั ว เอง พอเรา เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ พฤติ ก รรมเราก็ เปลี่ยนไป ทุกวันนีก้ ารประพฤติตัวของ คนเราส่วนหนึง่ มาจากเสือ้ ผ้าทีเ่ ราใส่ สังเกต ง่ายๆ ระหว่างใส่กระโปรงยาวๆ บานๆ กับใส่ กางเกง เราจะรู้สึกว่าความแอ็คทีฟมันต่างกัน ในคลาสยั ง มี ก ารสอนเทคนิ ค แต่ ง หน้ า ท� ำ ผม วิเคราะห์รูปหน้า ไปจนถึงสอนจัดกระเป๋าเดินทางเสื้อผ้า น้อยชิ้นแต่มิกซ์แอนด์แมตช์ยังไงให้ดูดี

ท�ำไมอิทธิพลของสีจึงส�ำคัญต่อการค้นหาภาพลักษณ์

ถ้าเรามีความรู้เรื่องจิตวิทยาสีเรามีชัยไปกว่าครึ่ง จิตวิทยาของสีเป็นเรื่องที่มีมานาน ร่างกายเราตอบสนอง สมองเรารับรู้ เพียงแต่เราไม่เข้าใจความหมาย เช่น ทุกครัง้ ทีจ่ อร์ช บุช ต้องไปเจรจาธุรกิจ เขาจะผูกเนคไทสีแดง เพราะสีแดงคือสีของอ�ำนาจ วันทีเ่ จ้าฟ้าชายวิลเลีย่ ม และเคทออกมาประกาศหมั้น ทั้งคู่ใส่สีน�้ำเงิน เพราะเป็นสีที่แสดงถึงความซื่อสัตย์และ รักนิรนั ดร์ วันไหนทีเ่ ราต้องไปบอกข่าวร้ายกับลูกน้อง เราควรใส่สชี มพู เพราะจะช่วยไกล่เกลีย่ สถานการณ์

อิทธิพลของสี กับคาแร็กเตอร์ของคุณก่อนแต่งตัวออกจากบ้านไปตามนัดส�ำคัญในวันนี้ ลองดูค่ะว่า เราควรใส่ชุดสีไหนกันดี อ.เอ๋ มีความหมายของสีต่างๆ มาบอก สีน�้ำเงิน : ความเชื่อใจ ความฉลาด สงบ และมั่นคง / สีแดง : ความมีพลัง ความรักแบบเร่าร้อน คล่องแคล่ว ว่องไว / สีเหลือง : สดใส เป็นมิตร มองโลกในแง่ดี และชอบสื่อสาร / สีส้ม : โดดเด่น สุขภาพดี ชอบสื่อสาร และมีเสน่ห์ / สีเขียว : ความนุ่มนวล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสมดุล / สีด�ำ : ความกล้าหาญ พลัง ความลึกลับ สง่างาม และเข้มแข็ง / สีม่วง : สง่างาม หรูหรา ความคิดสร้างสรรค์ ลึกลับน่าค้นหา / สีชมพู : นุ่มนวล อ่อนหวาน ประนีประนอม

เอ๋จะมีคอร์สที่เกี่ยวกับ Color Analysis เรียนตัวต่อตัวใช้ เวลา 1 ชัว่ โมง เพราะการวิเคราะห์สไี ม่ได้ดแู ค่สผี วิ จะดูหมดเลย สีคิ้ว สีปาก สีฟัน สีผม สีตา เพื่อให้รู้ฤดูกาลของสีผิวตัวเอง เราจะมีพาร์เลทสีเพื่อให้เขาเห็นภาพว่า เขาเหมาะกับสีไหน เฉดไหนทีใ่ ส่ได้ เอ๋เชือ่ ว่าทุกคนจะต้องมีเสือ้ ผ้าทีซ่ อื้ มาแล้วไม่ได้ใส่ เราอาจจะซื้อเพราะชอบสีนี้แต่พอใส่แล้วไม่สวย และการเลือกสี ทีไ่ ม่ใช่ของเราจะท�ำให้ดอู ายุเยอะกว่าเดิม 10 ปี เวลาเจอคนทักว่าโทรม ดูไม่สดชื่น อาจจะเป็นเพราะใส่สีผิด แต่ถ้าใส่สีที่เป็นของเขา เราจะดูดี ดูสดใส พอมีใครมาทักว่าวันนีเ้ ราดูดจี งั เราจะสดชืน่ ไป ทัง้ วัน อยากท�ำงาน อยากเจอคนเยอะๆ ผูห้ ญิงบางคนไม่รวู้ า่ เขา ใส่ลายสัตว์ได้ ใส่ลายดอกไม้สวย พอไม่รกู้ ไ็ ม่เคยซือ้ พอรูว้ า่ ตัวเอง ใส่อะไรแล้วดูดี สไตล์ไหนที่เหมาะ ท�ำให้เราซื้อเสื้อผ้าง่ายขึ้น ไม่ซื้อเสื้อผ้าผิด กลับกลายเป็นประหยัดขึ้น

Her Profile เป็นคนแรกและคนเดียวที่ จบการศึกษา เรื่องที่ปรึกษา ภาพลักษณ์ ด้วยคะแนนสูงสุด จาก 3 สถาบันชั้นน�ำของโลก ; America (New York), British (London) and Singapore

Rate อัตราค่าเรียนคิดตาม ลักษณะของ Course เช่น - One on one coaching - Color analysis (การวิเคราะห์สี) - Training 3-5 วัน - Training the trainer

W+FREE MAG. 21


+ career Text : ใบพัด-อธิษฐ์พัชร นิพิษฐาภัทร Image Maker แถวหน้าของเมืองไทย

เคล็ดลับ

ปรับภาพลักษณ์ใหม่

ให้คุณเป็นนางฟ้าในออฟฟิศ ภาพลักษณ์คือกุญแจแห่งความส�ำเร็จได้อย่างไร เพราะภาพลักษณ์ คือการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ซึ่งคุณสาวๆ สามารถพัฒนาได้เพื่อให้เป็นที่จดจ�ำ พฤติกรรม และบุคลิกภาพของเราบางอย่างที่แสดงออกมาอยู่เป็นประจ�ำ จะกลายเป็นภาพลักษณ์หรือคาแร็กเตอร์ของเราโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะสาวๆ ออฟฟิศทั้งหลาย หากมีการท�ำ พฤติกรรมบางสิง่ บางอย่างบ่อยๆ ก็อาจจะกลายเป็นนางเอกในบทสนทนาของหนุม่ ๆ อย่างไม่รตู้ วั เช่น แต่งตัวเฉิม่ เชยมาตลอดทัง้ ปี อาจโดนตัง้ ฉายา ‘คุณป้าประจ� ำออฟฟิศ’ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือการชอบขี้เหวี่ยง ขี้วีน บ่อยๆ หนุ่มๆ ทั้งหลายอาจเม้าท์ระยะเผาขน ว่าคุณ คือ ‘นางแม่มดมหาภัย’ ที่ใครๆ ก็ไม่อยากเข้าใกล้ คุณสาวๆ อยากเป็น เช่นนั้นหรือเปล่า? สร้ า งความประทั บ ใจใหม่ ด้ ว ย การสื่อสาร ภาพลักษณ์ที่น่าจดจ�ำ

การเป็นคนจิตใจดี ดีกว่าการเป็นคน ที่ถูกต้องเสมอ

จงฝึกให้ตวั เองมีอารมณ์ขนั ภาพลักษณ์ ที่ใครๆ ก็อยากท�ำงานด้วย

การสือ่ สารในออฟฟิศ ส่วนใหญ่จะถูกจดจ�ำ จากลักษณะ ท่ า ทางของเรา ดั ง นั้นท่ า ทางที่ เราแสดงออกจึ ง เป็ น สิ่งส�ำคัญที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเอง ลองยืดตัวตรง พูดด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผยและมั่นใจ สบตาผู้ฟัง จะช่วย เรียกความสนใจและท�ำให้เพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นในสิ่งที่ คุณพูด อย่าหลบตา ซึง่ ท�ำให้ดเู หมือนว่าคุณไม่จริงจังหรือ ไม่มนั่ ใจในสิง่ ทีพ่ ดู ให้รจู้ กั การส�ำรวจตัวเอง เพือ่ หาจุดแข็ง และจุดบอดก่อนว่ามีสิ่งไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้าง หรือ สิง่ ไหนทีด่ อี ยูแ่ ล้วจะสามารถพัฒนาให้ดกี ว่าเดิมได้หรือไม่ โดยการฝึกซ้อมพูดกับตัวเองหน้ากระจก ลองดูสิว่าคุณมี ลีลาท่าทางการพูดเป็นอย่างไรบ้าง ดูเก้ๆ กังๆ หรือเปล่า ถ้ามีส่วนไหนบกพร่องก็พยายามปรับให้ดีขึ้น

บางสถานการณ์คุณต้องรู้จักการเสียสละบ้าง การให้ความ ส�ำคัญกับจิตใจของคนอื่น มันดีกว่า การยึดติดอย่างแข็งกร้าว กับค�ำว่าถูกต้อง เพราะถ้าคุณไม่รู้จักทางสายกลาง มันกลับ เป็นการท�ำร้ายจิตใจคนอืน่ เมือ่ คุณไปสร้างบาดแผลในจิตใจใคร เข้าแล้ว แน่นอนว่า รอยร้าวนัน้ ก็ลบเลือนไปได้ยาก การท�ำงาน ของคุณกับเพือ่ นร่วมงานก็จะยากขึน้ ตามไปด้วย มิตรภาพก็ถกู ท�ำลาย แต่ถ้าคุณลองโอนอ่อนผ่อนตาม เพื่อคงไว้ซึ่งมิตรภาพ ที่ดี เป็นผู้เสียสละยอมในบางเรื่อง แม้ว่ามันอาจเป็นสิ่งที่คุณ ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนัก หรือเสียผลประโยชน์ แต่สิ่งนีค้ ุณจะได้ หัวใจเพื่อนร่วมงานไปเต็มๆ มันคุ้มค่ากว่ากันมากเลยทีเดียว

อารมณ์ขนั สามารถเยียวยาสถานการณ์ทตี่ งึ เครียด ให้กลายเป็น เรื่ อ งเบาๆ ได้ เพี ย งแค่ คุ ณ ฝึ ก มองโลกในแง่ ดี เ ข้ า ไว้ ในบางสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่า ทุกคนมีความเครียดเกิดขึ้น ความมาคุเข้ามาครอบง� ำ คุณลองพลิกสถานการณ์นี้ ด้วย การสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้น ใช้น�้ำเสียงให้ดูอ่อนโยนลง หรือการ ปล่อยมุกเสีย่ วๆ ออกมา ก็อาจท�ำให้ทกุ คนหัวเราะออกมาได้เลย การที่คุณเป็นคนมีอารมณ์ขัน มันย่อมดีกว่าการท�ำตัวเองให้ ดูเครียดหรือจริงจังไปซะหมดทุกเรื่อง เพราะคงไม่มีใครอยาก เข้าใกล้หรือสนทนากับคนที่ดูเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยล่ะ

การเอาชนะไม่ได้ท�ำให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นเลย การโต้เถียงกันในทีท่ �ำงาน เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ในชีวติ สาวๆ ออฟฟิศ เช่นคุณ แต่เมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนัน้ คุณควรระลึกเสมอว่า มันเป็นการเจรจา ไม่ใช่การโต้วาที ดังนัน้ การเจรจาที่ดีไม่ใช่การเถียงหรือโต้วาทีเพื่อให้ ตัวเองชนะ แต่ควรเป็นการยกเหตุผลมาชี้แจงและอธิบายเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของคุณ รู้สึกคล้อยตามและยอมลงมือปฏิบัติ คุณควรพยายามหาทางออกให้ทุกฝ่าย รู้สึกว่า ได้รับประโยชน์ หรือเป็นการต่อรองที่ดี เพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ผู้แพ้ การมี ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี จะท�ำให้คุณมีบุคลิกลักษณะแห่งความเป็นผู้น�ำและ สามารถประสานความปรองดองในออฟฟิศได้เป็นอย่างดี คุณต้องหลีกเลีย่ งการใช้เสียงดัง หรือการขึน้ เสียง ให้สถานการณ์มนั ดูตงึ เครียดหรือท�ำให้เรือ่ งใหญ่เรือ่ งโต ดราม่า การท�ำ เช่นนั้นนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์กับการท�ำงานแล้ว ภาพลักษณ์ของคุณยังดูแย่ ในสายตาคนอื่นอีกด้วย

เพื่อนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล จงให้ความจริงใจ คุณอย่าท�ำตัวเป็นมนุษย์ออฟฟิศทีไ่ ม่มคี วามจริงใจเด็ดขาด เพื่อนในที่ท�ำงานอาจกลายเป็นเพื่อนแท้ของคุณไปเลยก็ได้ เพราะฉะนัน้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน คุณก็ต้องให้ความ จริงใจให้เหมือนกับเพือ่ นสนิททีส่ ดุ ของคุณ คุณควรมีน�้ำจิต น�ำ้ ใจกับทุกคน ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ แม้ว่าจะไม่ใช่ในเรื่องงาน แต่ถ้าเพื่อนร่วมงานตกอยู่ใน ความทุ ก ข์ ในเรื่ อ งส่ ว นตั ว คุ ณควรแสดงตั ว ยื่ น มื อ เข้ า ช่วยเหลือในสิ่งที่คุณพอจะท�ำได้ ให้ค�ำปรึกษา อย่าคิดว่า ไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง ค�ำว่าเพื่อน มันยิ่งใหญ่มากกว่า ค�ำว่าเพื่อนร่วมงานมากมายหลายร้อยเท่านัก

การชมเชยเพื่อนร่วมงาน สร้างภาพลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ดี การสร้างก�ำลังใจให้คนอืน่ ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยผลักดันชีวติ ให้กา้ วหน้าอย่างไม่รตู้ วั เพราะเพียง ค�ำชมเล็กๆ น้อยๆ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับเขาผู้นนั้ หรือแสดงถึงสัมพันธภาพเชิงบวก หรือ การเป็นพวกพ้อง หากเพือ่ นร่วมงานของคุณท�ำงานดี หรือบางเรือ่ งทีค่ ณ ุ คิดว่าน่ายกย่อง คุณก็ควรจะชืน่ ชมเขาสักหน่อย เหมือนเป็นการประกาศวีรกรรมแห่งคุณงามความดีให้เขารู้สึกดีใจกับสิ่งที่เขาได้ท�ำเช่นเดียวกัน หากเพื่อนร่วมงาน ของคุณท�ำสิ่งที่ผิดพลาดไปก็ควรให้ก�ำลังใจต่อกัน ไม่ต่อว่าหรือด่าทอให้เจ็บช�้ำน�้ำใจจะดีกว่ามากๆ เลย

22 W+FREE MAG.

จงเข้ ม แข็ ง และอ่ อ นโยน ภาพลักษณ์ในความเป็น นางฟ้าผู้แสนดี คุ ณ สาวๆ ควรมี ภ าพลั ก ษณ์ แบบแข็ ง นอก อ่อนใน หมายความว่า ในความเข้มแข็ง และมุง่ มั่นในการท�ำงานอย่างเต็มที่นนั้ ภายในจิตใจ ของคุณจะต้องเป็นนางฟ้าผู้แสนดี ด้วยการ มีความอ่อนโยน รู้จักความสงสาร เห็นอก เห็ น ใจคนอื่ น อย่ า ท� ำ ตั ว เป็ น แม่ ม ดใจร้ า ย ที่ไม่มีหัวใจ จนใครๆ เกรงกลัว ควรมีแววตา แห่งความเมตตา รูจ้ กั ความรัก สายลม ท้องฟ้า แสงแดด เสียงเพลง มีศิลปะในการใช้ชีวิต มั นท� ำ ให้ อี ก มุ ม หนึ่ง ของคุ ณดู น ่ า รั ก สดใส อ่อนกว่าวัยอย่างไม่น่าเชื่อ

สิง่ ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อชีวติ ในการท�ำงานของคุณ หากคุณ อยากมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณ คุ ณ ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตั ว เอง และ พยายามมองหาสิ่ ง ที่ คิ ด ว่ า เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ที่ แ ย่ ๆ แล้ ว ค่ อ ยๆ ปรับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย จะท�ำให้ภาพเก่าๆ ถูกลบเลือนไป จากสายตาผู้อื่นได้


04 03 02

lifestyle & travel +

Text/Photo : Press

น่าน

สิเนหามนตาแห่งลานนา

องเนิบเนิบเล็กๆ จึงตรึงตราและจับใจ ” เมืในความรู ้สึกของผู้มาเยือน

ทริปนี้เรามาตามรอยมนตาเมือง ‘น่าน’ สิเนหาของ ‘บัณฑูร ล�่ำซ�ำ’ ณ เมืองเหนือที่เงียบสงบ เพื่อตามรอยสถานที่ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือ ‘สิเนหามนตาแห่งลานนา’ ผลงานสร้างสรรค์ จินตนิยายอิงต�ำนานและประวัติศาสตร์เมืองน่านของ ‘บัณฑูร ล�่ำซ�ำ’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย มนต์เสน่หข์ องเมืองน่าน ท�ำให้คณ ุ บัณฑูรอยากบอกเล่าทุกเรื่องราว ความรักที่มีกับเมืองน่าน การเดิน ทางครั้งนี้ คุณบัณฑูรได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรพิเศษ ต้อนรับและ แนะน�ำโรงแรมพูคาน่านฟ้าและ วังป่าคอวัง สถานที่ที่ระบุอยู่ใน หนังสือ จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ มอบให้ กั บ ลู ก ค้ า เดอะวิ ส ดอม ร่วมด้วยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ที่มาร่วมบรรยายตลอดทริป คุณบัณฑูรและคณะเดอะวิสดอมเดินชม และเริ่มต้นเล่าที่มาของ ‘โรงแรมพูคาน่านฟ้า’ ว่า มีคนบอกว่า มีโรงแรมไม้สกั เก่าทัง้ หลังตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง เป็นศิลปะล้านนา เจ้าของเก่า อายุมากแล้ว และไม่อยากรับภาระนี้ คุณบัณฑูรจึงซื้อไว้ด้วยความตั้งใจเพื่อรักษาของเก่าที่เป็นความภาคภูมิใจ ของชาวน่าน และปรับปรุงจนกลายเป็น ‘โรงแรมพูคาน่านฟ้า’ ในขณะทีจ่ นิ ตนิยายเล่มแรกของคุณบัณฑูร ทีช่ อื่ ว่า ‘สิเนหามนตาแห่งลานนา’ เกิดจากความประทับใจของคุณบัณฑูรทีม่ ตี อ่ เมืองน่าน มีฉากแจ้งกับฉากเงาสลับกันไป ‘แจ้ง’ คือเหตุการณ์ปัจจุบัน ‘เงา’ คือเรื่องราวอดีตที่น�ำมาสอดร้อยกันให้เห็นภาพผ่านสถานที่ส�ำคัญและบริบท ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน เกิดขึ้นในฉากแจ้งเมื่อรุ้งราตรี (นางเอก) สาวสวย จากเมืองกรุงเดินทางไปท่องเที่ยวน่านกับสองหนุ่มวัยรุ่น การท่องเที่ยว 7 วันนัน้ บัณฑูรได้เล่าถึงสถานที่ต่างๆ ทั้งประวัติ ทั้งต�ำนาน ผ่านสายตาของรุ้งราตรีอย่างละเอียดลออ โดย 7 วันที่น่าน รุ้งราตรีต้องมนต์ เคลิบเคลิ้ม ประหนึง่ ฝันไปในบางช่วงบางตอน เลื่อนลอยไปในอดีตกว่า 600 ปี ในวรนคร และนันทบุรี ที่ปัจจุบันคือ อ.ปัว และ อ.เมือง จ.น่าน ไฮไลท์ ส� ำ คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว น่าสนใจ ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดหนึง่ เดียวในไทยที่สร้างเป็นทรงจตุรมุข เป็นทั้งมหาเจดีย์ พระวิหาร และพระอุโบสถอยู่ในที่เดียวกัน นมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี ที่มีพระปฤษฎางค์ชนกัน 4 ทิศ ชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ‘กระซิบรักของปู่ม่านและ ย่ า ม่ า น’ อั น ลื อ ชื่ อ ถื อ เป็ น มรดกตกทอดทางภู มิ ป ั ญ ญาชั้ น ยอด ของพุทธศิลปินสกุลช่างน่าน วัดป่าคอวัง ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 นับเป็นสาขาที่ 99 ของวัดหนองป่าพง โดยมีพระอาจารย์ประสพไชย กันตสีโล (พระ อาจารย์เปีย๊ ก) ซึง่ เป็นศิษยานุศษิ ย์ ของพระโพธิญาณเถร หรือหลวงปูช่ า สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี วั ด พระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง ปู ช นี ย สถานอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และเป็ น พระธาตุประจ�ำปีเถาะปีนกั ษัตรชาวลานนา ใครได้ไปควรแวะสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด 07

ภาพประติมากรรมวัดภูมินทร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

บรรยายใต้ภาพ 0 1 - 0 2 . วั ด ภู มิ น ท ร ์ ใ ก ล ้ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห ่ ง ช า ติ เมืองน่าน เดิมชื่อ ‘วัดพรหมมินทร์’ เป็ น วั ด ที่ แ ปลกกว่ า วั ด อื่ น ๆ คื อ โบสถ์ แ ละวิ ห ารสร้ า งเป็ น อาคาร หลั ง เดี ย วกั น ประตู ไ ม้ ทั้ ง สี่ ทิ ศ แกะสลักลวดลาย โดยช่างฝีมอื ล้านนา สวยงามมาก 03. ธ.กสิกรไทย เปิดสาขาปัว ท�ำด้วยไม้สัก ทั้ ง หลั ง ต้ น แบบจากโรงแรมพู ค าน่ า นฟ้ า ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ชัน้ บนเป็น อาคารที่พักชมวิวในเมืองปัว 04. บ่อเกลือสินเธาว์ เป็นบ่อเกลือบนภูเขาแห่งเดียวในโลกที่มี ความส�ำคัญมาตั้งแต่โบราณ 05. ไกด์กิตติมศักดิ์ คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย พาชมเมืองน่านในทริปนี้ 06. วัดป่าคอวัง หรือส�ำนักปฏิบัติธรรมวังวิโมกข์ 07. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมีองค์พระบรมธาตุแช่แห้ง (บุทองจังโก้) พระธาตุประจ�ำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ 08. ต้นชมพูภูคา ซึ่งมีที่ดอยนี้แห่งเดียวและจะบานในเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม

W+FREE MAG. 23


+ chill out Text : FoodNote Photo : Pitchayuth & Nutto

QUALITY TIME

AKA (อากะ)

The

The

The

Dessert

อากะเปลี่ ย นอารมณ์ การตกแต่งใหม่ ให้เป็น ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น ในคอนเซ็ ป ต์ Everyday Pleasure แฝงเร้ น ไป ด้ ว ยการตกแต่ ง ที่ มี ชี วิ ต ชีวา น�ำ ตู ้ คอนเทนเนอร์ สัญลักษณ์ของการขนส่ง มาเป็ น แลนด์ ม าร์ ค ใหม่ สื่อความหมายว่า เนื้อของทางร้านอิมพอร์ตมาจากแดนไกลจริงๆ

มีทเลิฟเวอร์ตวั จริง ควรได้ลมิ้ ลอง Party Set เซตรวมเนือ้ ซีฟดู้ ข้าวย�ำเกาหลีเนือ้ หน้าชีส และไก่ในน�้ำซอสหมักสูตรพิเศษ อิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ ยังเพิ่มเมนู โรลล์+ซาชิมิ เข้ามา ตัวอย่างเมนูเด็ด ได้แก่ ‘Spicy Tuna Roll’ ที่มี รากบัวมาร่วมเติมเต็มความอร่อย ‘Salmon Sashimi’ คัดสรรเนือ้ แซลมอนหวานๆ ส�ำหรับทานสด สาวๆ ที่ห่วงเรื่องสุขภาพ แนะน�ำให้สั่ง ‘Mixed Seafood Salad’ โดดเด่นที่น�้ำสลัดงาสูตรพิเศษ ให้รสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ ‘บราวนีช่ ็อกโกแลต ฟัดส์บิบิมบับ’ เมนูของหวานสุดแปลก ท้าทายให้ชวนชิม

The

Location

ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรองที่นั่ง โทร. 0 2646 1364-5 ติดตามโปรโมชั่นได้ที่ www.facebook.com/akarestaurant

The

CoffeeWorld

The

Dessert

The

Drink

The

Location

24 W+FREE MAG.

คอฟฟี่เวิลด์ ในรูปแบบ ที่ คุ ณ ไ ม ่ เ ค ย เ ห็ น มาก่ อ น เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ณ สยามพารากอน กับ โฉมใหม่ ที่ดู อ บอุ่ น คลาสสิ ก มี ก ลิ่ น อาย แบบยุ โ รปสอดแทรก อยู่ในการตกแต่ง เน้น ความโดดเด่ น ที่ โ คม ไฟเอดิ สั น ซึ่ ง เป็ น โครงสร้างแบบลอฟท์ ส่ ว นไลน์ อ าหารและ เครือ่ งดืม่ นัน้ จัดเต็มมา เป็นคาราวานมากกว่า เดิม คัดสรรเมนูต้อนรับทั้ง ลูกค้าหน้าใหม่และขา ประจ�ำ กับเมนูอย่าง ‘มัชรูม ครีม เครป’ เหมือนได้ลิ้มไล้เครป ผสานกับซุปครีมเห็ดยังไงยังงั้น ส�ำหรับเมนูวาฟเฟิล มีในเมนู ‘Maple Praline Waffflle Pops’ วาฟเฟิลเสิร์ฟในรูปแบบสติ๊ก ดิปกับซอสหลากรสชาติ ส่วนชาเขียว มาในรูปของ ‘Tokyo Choco Matcha’ ไอศกรีมชาเขียวตกแต่งท็อปปิ้งอย่างหลากหลาย ด้านล่างเพิ่มรสชาติด้วยบราวนี่ สดชื่นรื่นรมย์กับเครื่องดื่มผลไม้ อย่าง ‘Pink Lychee Soda’ กับ ‘Mango-a-Go-Go Smoothie’ ที่สวยทั้งรสชาติและหน้าตา ชั้น G สยามพารากอน โซน Gourmet เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2610 7646 เช็กโปรโมชั่นได้ที่ www.facebook.com/coffeeworldthailand


Tut’s Café The

The

ฐัตส์ มาจากชื่อของ ตุตันคาเมน ฟาโรห์ผู้ยิ่ง ใหญ่ในยุคอียิปต์ ร้าน Tut’s Cafée จึงจ�ำลอง บรรยากาศพิพธิ ภัณฑ์ในกรุงไคโรมาใช้ ลงทุน น�ำของตกแต่งอิมพอร์ตมาจากอียิปต์ ทั้งยัง ได้เชื้อเชิญช่างจากอียิปต์มาตกแต่งเสาเป็น ภาษาอียิปต์แท้ๆ น�ำเสนออาหารอียิปต์ในคอนเซ็ปต์ Eat Like a Faroh โดยปรับแต่งใหม่ให้เข้ากับลิ้นของ คนไทย หากแต่ โดยรวมก็ยัง คงความเป็ น อียปิ ต์ได้แข็งแรงอยู่ ใครทีช่ อบความแปลกใหม่ แนะน�ำให้มาลิม้ รสเมนู ‘Macaroni Bechamel’ พาสต้าสไตล์อียิปต์ วัตถุดิบส่วนใหญ่คือ นม ไข่ แป้ง ถัดมาเป็น ‘Kobebah’ ข้าวสาลียัดไส้ เนื้อบดและเครื่องเทศอียิปต์ ส่วน ‘Oum Ali’ ขนมหวานทีท่ ำ� จากถัว่ นุม่ ขนมปัง และนมครีม รสชาติออกหวาน สุดท้าย คือ ‘Egyptian Kunafa’ แป้งกรอบไส้ถั่วหวาน ขนมอีกหนึง่ อย่างที่ฮิตในอียิปต์

PERFECT SENSE

The

The

Izagaya

The

Dessert

The

Location

The

Drink

The

Location

Egyptian Coffee กาแฟสไตล์อยี ปิ ต์ เป็นหนึง่ ในไฮไลท์เด็ดของเครือ่ งดืม่ กาแฟ ที่อยากให้ลอง ตะกอนหนาๆ ของกาแฟเมื่อดื่มหมดสามารถท�ำนาย ดวงชะตาได้อีก แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่า แก้วนี้แรงจริงอะไรจริง ชั้น 3 โซน Dining Paradise ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น 11.00-22.00 น. สอบถามและส� ำ รองที่ นั่ ง โทร. 0 2787 1000

นิยามใหม่แห่งการดื่มด�่ำอาหารชั้นเลิศ สัมผัส ประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสกับอาหารญี่ปุ่น ต้นต�ำรับแบบโรบาทายากิ และซูชบิ าร์ จากทีมงาน คุณภาพ ในบรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวาและเป็นกันเอง สร้างสรรค์ครัวเปิดโล่งโชว์วิธีการท�ำอาหารตามที่ นิยมในญี่ปุ่น อิซากายะ สะท้อนความหมายของการรับประทาน อาหารแบบดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามเรียบง่าย ออก มาเป็นเมนูอาหารที่สัมผัสได้ถึงความประณีตและ ตั้งใจของเชฟ ตามคอนเซ็ปต์ Japanese Comfort Food น�ำเสนอเทคนิควิธกี ารชัน้ ยอดผสานเครือ่ งปรุง สูตรเด็ดและวัตถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ กลายเป็นเมนูทอี่ ร่อยล�ำ้ ทีต่ ้องลอง อย่าง Miso Ramen รสชาติดโี ดยไม่ต้อง ปรุงเพิม่ ส่วนเมนูปลาก็มี Spicy Hamachi Avocado Roll Hawaiian Roll ซึ่งน�ำปลาฮามาจิมามิกซ์แบบญี่ปุ่น จะไม่ ฟ ิ น อย่ า งถึ ง ที่ สุ ด หากไม่ ได้ ล องของหวาน ที่อ ร่ อ ยไม่ แพ้ ข องคาว ภู มิใจน�ำ เสนอ Matcha แม้ จ ะมี พ ระเอกเป็ น ชาเขี ย ว แต่ ก็ มี ไ อศกรี ม ช็อกโกแลตมาร่วมแจม อีกเมนูคือ Gyoza เกี๊ยวซ่า เคล้าน�้ำมะพร้าว เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง ตะวันออกและตะวันตก ตั้งอยู่บน คูเดทา (Kudeta) ชั้น 39 เปิดบริการ ทุกวัน (อาทิตย์- อังคาร 11.00-22.30 น. และ พุธ-เสาร์ 11.00-01.30 น. สอบถามและส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2108 2000

W+FREE MAG. 25


+ health

รองเท้าวิง่ ถูกออกแบบมาเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำ�ลังกาย จากการวิง่ อย่างสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะอาการ ‘Pronation’ ซึง่ คำ�นีถ้ กู นำ�มาใช้กบั การวิง่ หมายถึงการม้วนกลับเข้าด้านในของเท้า เกิดแบบซํา้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลให้กล้ามเนือ้ เกร็ง และเกิดอาการบาดเจ็บ โดยนักวิง่ จำ�เป็นต้องเลือก รองเท้าวิง่ ให้เหมาะกับสรีระของเท้า

Text : Pichy

คุณมีรปู เท้าลักษณะไหน หน้าเท้ากว้าง : เลือกรุ่นที่ wide หรือ size ความกว้าง (B, C, D, 2E, 4E) รองเท้าผูช้ ายโดยทัว่ ไปมักจะมีความกว้าง เป็น D บางรุน่ บางยีห่ อ้ (ในเมืองไทย) จะมี 2E หรือ 4E ด้วย ผูห้ ญิง ที่เท้ า กว้ า งอาจเลือ กใส่ ร องเท้ า ผู ้ ช ายได้ แต่ ต ้ อ งลองขนาด ความยาวให้พอดีด้วย หน้าเท้าเรียวแคบ : เลือกรุ่น slim ซึ่งอาจไม่ค่อยมี ถ้าเป็น ผู้ชายเท้าแคบสามารถเลือกใส่รองเท้าผู้หญิงได้ แต่ขนาด ความยาวอาจไม่พอ อย่างไรก็ดกี ารเลือกใส่รองเท้าทีก่ ว้างไว้หน่อย ยังดีกว่า ใส่ที่แคบเกินไป

คุณจะวิง่ ไกลหรือใกล้?

วิ่งจ๊อกกิ้งระยะสั้น : เน้นให้นุ่ม เบา และสวมใส่สบาย วิ่งเป็นระยะทางไกล หรือวิ่งมาราธอน : ควรเลือกแบบที่พื้นกลาง ของรองเท้าสามารถรองรับการกระแทกควบคูก่ บั การยึดเกาะพืน้ ได้ดี และยังมี แรงส่งเพื่อช่วยประหยัดแรงในการวิ่ง

โดยทัว่ ไปรองเท้าวิง่ ควรมีสน้ สูงเล็กน้อยประมาณ 2 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาการท�ำงานของเอ็นร้อยหวายและกล้ามเนื้อ ต้นขา รองเท้าวิ่งถูกแบ่งเฉพาะลงไปอีก อย่างรองเท้าวิ่งของ สโกนี่ (saucony) แบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ ดังนี้ Neutral : เสริมเบาะรองพิเศษเพื่อป้องกันอาการ บาดเจ็บของเท้า เหมาะกับสรีระเท้าทั่วไปที่มีบริเวณโค้งนูนด้าน ในปกติ Guidance : นอกจากจะเสริมเบาะรองพิเศษ แล้ว ยังเสริม dense foam sบริเวณด้านในของเท้าเพือ่ ป้องกันอาการบ าดเจ็บจากอาการ pronation ซึ่งจะเหมาะกับสรีระเท้าที่ค่อนข้าง แบนราบหรือมีส่วนโค้งนูนของด้านในเท้าที่ตํ่า Natural : เน้นไปทีค่ วามเบาสบายและการเคลือ่ นไหว คล่องตัว เหมือนวิ่งเท้าเปล่า นอกจากนี้ ร องเท้ า บางรุ ่ นก็ ยั ง ถู ก ออกแบบ โดย ผสมผสานคาแร็กเตอร์ของรองเท้าวิ่งแบบต่างๆ เข้าไว้ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายและตอบสนอง ทุกสรีระเท้า

น�ำ้ ผลไม้พร้อมดืม่ ให้คณ ุ มากกว่าทีค่ ดิ แสงแดดตัววายร้าย

ของผิวสาว

จากตัวเลขทีน่ า่ ตกใจของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เมือ่ เดือนมีนาคม 2557 พบว่าจากจำ�นวนผูห้ ญิงวัยทำ�งานในประเทศไทยประมาณ 15-17 ล้านคน มีผ้ใู ช้ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันแสงแดดเป็นประจำ�เพียง 5% เท่านัน้

หนุม่ สาวจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ นอกจาก จะเน้นความสะดวกรวดเร็วแล้ว ก็ยังค�ำนึงถึงสารอาหารที่ครบถ้วน ในเวลาเดี ย วกั น เพราะในน�้ ำ ผลไม้ ส ่ ว นใหญ่ อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น นานาชนิด อาทิ วิตามินเอที่มีผลต่อการบ�ำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการชะลอความแก่ โพแทสเซีย มช่ ว ยลดความดันโลหิต รัก ษาอาการภู มิแพ้ เป็ นต้ น เคล็ดลับง่ายๆ ของสุขภาพดีที่หาซื้อไม่ได้ก็คือ การเลือกรับประทาน ผลไม้เป็นประจ�ำ แต่เนื่องจากชีวิตประจ�ำวันที่เร่งรีบการดื่มน�้ำผลไม้ พร้อมดืม่ ควบคูก่ นั ไปก็สามารถทดแทนวิตามินในส่วนทีร่ า่ งกายขาดไป ในแต่ละวันได้เทียบเท่าการรับประทานผลไม้สดๆ แต่ก็ต้องใส่ใจ ในการเลือกและตรวจสอบฉลากก่อนซื้อ เพื่อสุขภาพที่ดี

26 W+FREE MAG.

W+ ได้ ข อค� ำ แนะน� ำ จาก พญ.ปิ ย อร หั ส ดิ น ทร ณ อยุ ธ ยา แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ ด้านผิวหนัง และแพทย์หลวง ประจ�ำกองแพทย์หลวง ส�ำนัก พระราชวัง โดยหมอคนสวย ให้ ค� ำ แนะน� ำ ว่ า “ประเทศไทยตั้ ง อยู ่ ในเขตร้ อ น ใกล้เส้นศูนย์สูตร โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน แสงของดวงอาทิตย์ตงั้ ฉากกับพืน้ โลกในเวลาเทีย่ งวัน ทัง้ ยังมีความเข้มข้นสูงกว่าในฤดูอนื่ ท�ำให้ประเทศไทย ได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ โดยผูห้ ญิง ที่ ไม่ ได้ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ป ้ อ งกั น แสงแดดเป็ น ประจ� ำ มีความเสี่ยงในการโดนรังสียูวีเอและยูวีบีท�ำอันตราย ต่อผิว โดยรังสียูวีเอ ที่มีความยาวคลื่นถึง 320-400 นาโนมิเตอร์ สามารถทะลุถึงชั้นผิวหนังแท้และก่อให้ เกิดอนุมูลอิสระที่จะท�ำลายความยืดหยุ่นของเซลล์ ท�ำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น เกิดริ้วรอยก่อนวัยและผิวคล�้ำ ขณะที่ รั ง สี ยู วี บี แ ม้ ค วามยาวคลื่ น จะสั้ น กว่ า คื อ 290-300 นาโนมิเตอร์ ไม่สามารถทะลุสู่ผิวหนังชั้นลึก ได้เท่ารังสียวู เี อ แต่กม็ ผี ลท�ำให้ผวิ สูญเสียความชุม่ ชืน้ เกิดอาการแสบร้อน แดง และไหม้เกรียมได้”

พญ.ปิยอร ยังกล่าวต่อว่า “เหตุผลที่ ผู ้ ห ญิ ง ไม่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ้ อ งกั น แดด เนื่องจากรู้สึกว่าทาแล้วเหนียวเหนอะหนะ ซึ่งการโดนแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆ นอกจากจะท�ำร้ายผิวให้คล�้ำไม่กระจ่างใส ตามวัยและดูแห้งกร้านแล้ว ก็ยังเสี่ยงต่อ การเกิดผิวหนังอักเสบ คัน แสบ และผืน่ แดง เป็นรูปผีเสือ้ เกิดตุม่ ใส และสิวอักเสบ ถ้าหาก ถูกแดดซ�้ำบริเวณเดิมอาจท�ำให้เกิดอาการ ปวดแสบ บวมแดงพุพองเหมือนโดนน�ำ้ ร้อน ลวก ซึง่ นัน่ เป็นสัญญาณเตือนของการเสีย่ ง เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และผิวหนังเสื่อมใน ระยะยาวได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ให้เร็วทีส่ ดุ แต่รังสียูวีในแสงแดดก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสีย จริงๆ แล้วยังมีประโยชน์ ถ้ารับแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้าช่วง 06.00-08.00 น. และช่วงเย็น ตัง้ แต่ 16.00-18.00 น. ก็จะกระตุน้ ให้รา่ งกาย ผลิ ต วิ ต ามิ นดี ซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ก ระดู ก แข็งแรงอีกด้วย”


คําพยากรณ์ ประจำ�เดือนเมษายน 2557

Text : การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

13 เม.ย.-13 พ.ค.

14 พ.ค.-13 มิ.ย.

14 มิ.ย.-14 ก.ค.

15 ก.ค.-16 ส.ค.

17 ส.ค.-16 ก.ย.

17 ก.ย.-16 ต.ค.

(ARIES)

ประเด็นเด่นของคุณ

(TAURUS)

ประเด็นเด่นของคุณ

(GEMINI )

ประเด็นเด่นของคุณ

(CANCER)

ประเด็นเด่นของคุณ

(LEO)

ประเด็นเด่นของคุณ

(VIRGO)

ประเด็นเด่นของคุณ

จะเป็นเวลาทีง่ านเยอะมาก เป็นพิเศษค่ะ ช่วงนีจ้ ะมี ผูม้ อบหมายงานส�ำคัญ มีโอกาสสร้างชือ่ เสียงผลงานค่ะ แต่วา่ ก็จะต้องสัมพันธ์ กับคนทีเ่ อาแต่ใจตัวเอง หรือหัวดือ้ ๆ หน่อย

จะได้ใช้จา่ ยในสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับ บ้านเรือน ครอบครัว ยวดยาน พาหนะ การเดินทางค่ะ รวมถึง เรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพด้วย เป็นช่วงทีก่ ารเงินอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่กจ็ ะมีการจัดระบบระเบียบ มากกว่าเคย

หากคุณคิดจะสมัครงานใหม่ หรือมองหาทีๆ่ น่าสนใจกว่าทีเ่ ก่า จะยังไม่เจอค่ะ ยังอยูแ่ ช่แข็ง กับทีไ่ ปอีกระยะ และเป็นช่วงทีต่ อ้ ง ท�ำงานร่วมกับคูอ่ ริ คนทีไ่ ม่ถกู กัน หรือรับมอบหมายให้ทำ� ในสิง่ ทีต่ น ไม่เต็มใจ

ระวังการเงินทีม่ าพร้อมปัญหา เป็นทุกขลาภ หรือท�ำให้คณ ุ ต้องเป็นทุกข์อย่างไม่นา่ เชือ่ การใช้จา่ ยใดๆ ไม่ควรประมาท แต่บางทีจะมีโชคจากความ สูญเสีย ได้ทรัพย์สนิ มรดก ประโยชน์จากประกันภัย ฯลฯ

มีเกณฑ์การเดินทางค่ะ หรือโยกย้ายเปลีย่ นแปลง ทีอ่ ยูอ่ าศัย บางคนจะหมายถึง กิจกรรมใหม่ๆ การต้องมุมานะ ท�ำในสิง่ ทีไ่ ด้รบั ปากไว้ การร่วมงานเป็นทีม จะมีปญ ั หาแฝง แต่กแ็ ก้ไขได้

มีผมู้ องเห็นความสามารถของคุณ ได้ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ มีโอกาส ในการท�ำงานให้ประสบความ ส�ำเร็จ หากอยูใ่ นต�ำแหน่งสูงก็จะ ได้สนับสนุนและผลักดันคนอืน่ เป็นเวลาทีด่ สี ำ� หรับการท�ำ ธุรกิจส่วนตัวด้วย

เกณฑ์ดใี นเรือ่ งรักค่ะ จะได้พบ คนเก่ง คนมีความสามารถ ได้โอกาสดีๆ ในการปรับ ความเข้าใจ การวางแผนอนาคต มีความสัมพันธ์ราบรืน่

ผูใ้ หญ่จะสนับสนุนความสัมพันธ์ คนรักมีชว่ งเวลาทีด่ ี ได้ใช้ชวี ติ ร่วมกัน ทีห่ า่ งไกลจะได้ใกล้ แต่ถา้ ใครอยูใ่ นรักซ้อนซ่อนเร้น โอกาสทีจ่ ะเป็นตัวจริงก็มมี ากขึน้

เด่นในเรือ่ งรายได้ใหม่คะ่ มีโอกาสของโชค จังหวะดี ในการลงทุนระยะสัน้ การเก็งก�ำไร อีกอย่างคือ ความส�ำเร็จในการติดต่อสือ่ สาร การเจรจาต่อรอง การซือ้ ขายต่างๆ จะสมหวัง

ต้องท�ำงานร่วมกับคนเจ้าปัญหา แต่กจ็ ะท�ำให้คณ ุ ยิง่ ต้องใช้ปญ ั ญา และผลของงานก็จะปรากฏอย่าง เป็นรูปธรรม จะได้ขา่ วดีในเรือ่ ง หน้าทีต่ ำ� แหน่ง การได้โบนัส รับผลตอบแทนจากความ เหนือ่ ยยากทีผ่ า่ นมา

ปัญหาส�ำคัญทีส่ ดุ คือการมีรกั ซ้อน มีเรือ่ งรักเรือ่ งลับในใจ สัมพันธ์กบั คนทีไ่ ม่พร้อมจะเป็น ของใครอย่างแท้จริง เรือ่ งรัก มักล�ำบากใจ ตกในสถานการณ์ แปลกๆ อึดอัดคับข้อง การงานมีปญ ั หา แต่การเงิน คุณดีนะ จะมีโชคพิเศษมี ลาภจร ได้สมหวังในสิง่ ทีม่ งุ่ หวังไว้ การช้อปปิง้ จับจ่ายใดๆ จะน�ำความ รืน่ รมย์และความพึงพอใจมาให้ จะไม่เสียดายเงินทีจ่ า่ ยออกไป

คุณจะมีความสุขร่วมกันอย่างมาก หากร่วมแรงร่วมใจ อุปสรรคมักมา ในรูปแบบของญาติทไี่ ม่เห็นชอบ เสียงทีไ่ ม่หวังดี หรือคนทีข่ ดั ขวาง ความสัมพันธ์ของคุณด้วยอคติ ส่วนตัว แต่ถา้ คุณรักกันจริง ไม่ทงิ้ กัน อะไรทีฝ่ นั ไว้กจ็ ะสมหวัง

คูร่ กั ทีท่ ำ� ธุรกิจการงานร่วมกัน จะไปได้ดเี ป็นพิเศษ แต่คนทีม่ ธี รุ กิจ ส่วนตัวไม่เกีย่ วกัน จะเป็นช่วง งานชุกงานมากจนเวลาไม่พอ จะใช้รว่ มกัน ปัญหามักเกิดเมือ่ การสือ่ สารผิดพลาด หรือเครียด ใส่กนั ทัง้ สองฝ่าย

คุณจะมีความสุขกับเพือ่ นฝูง แวดวง กับผูค้ นทีร่ กั ใคร่ ในครอบครัว ส่วนคนทีอ่ กหัก รักสลายอีกไม่นานจะท�ำใจได้ จะได้คน้ พบความสุขในชีวติ อีก หลายอย่าง ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้อง เกีย่ วกับเรือ่ งรักก็ได้

อยูใ่ นเกณฑ์ราบรืน่ ค่ะ คือจะอยู่ กับงานประจ�ำได้เรือ่ ยๆ ช่วงนีย้ งั ไม่มอี ะไรหวือหวา แต่ถา้ คิดจะมอง หางานใหม่ ยังไม่มตี วั เลือกทีด่ กี ว่า เดิมสักเท่าไหร่ ใจเย็นไปก่อน

การเงินไม่ดไี ม่รา้ ยค่ะ อยูใ่ นเกณฑ์ กึง่ กลาง คือผ่านเอาตัวรอดได้ หาก มีพนั ธะหนีส้ นิ ก็ไม่เดือดร้อนล�ำบาก แต่จะเก็บออมให้ได้กอ้ นใหญ่ เป็นพิเศษนัน้ อย่าเพิง่ คาดหวัง

การเสีย่ งโชคให้ผลดี แต่ถา้ ระดับ การเล่นการพนันไม่แนะน�ำนะคะ โดยทัว่ ไป มีเกณฑ์เสีย่ งโชคเล็กๆ น้อยๆ ได้ มีจงั หวะในการลงทุน การซือ้ ขาย การเก็งก�ำไรเฉพาะหน้า

ดูแลสุขภาพค่ะ ถ้ามีโรคประจ�ำตัว หรือเรือ้ รังทีเ่ กีย่ วกับระบบหายใจ เป็นหวัดคัดจมูก ภูมแิ พ้ ก็อย่าชะล่าใจ เดีย๋ วจะก�ำเริบ มากไปกว่าเดิม

ดูแลเรือ่ งสุขภาพความงามค่ะ ถ้าคุณมีนดั ศัลยกรรม หรือ การปรับปรุงบุคลิกภาพใดๆ หลังจากนีจ้ ะได้รบั ความพึงพอใจ อย่างมาก

คุณก�ำลังสวยหล่อได้ที่ และมีเสน่ห์ จับตา กรณียงั ไม่มคี วามพึงพอใจ ในรูปโฉมตัวเอง ก็ให้รวู้ า่ คุณท�ำได้ ฟิตให้เฟิรม์ อีกหน่อย ดูแลอาหาร การกินไว้ ไม่นานก็จะมีแต่คนฮือฮา

ร่างกายคุณจะอ่อนไหวพิเศษกับ ของเค็ม ของแสลง ควรเช็กระดับ ฮอร์โมนในร่างกาย ต่อมไร้ทอ่ ต่างๆ การดูแลตัวเองให้ดที สี่ ดุ คือ สิง่ ส�ำคัญอันไม่ควรมองข้าม

สุขภาพคุณแข็งแรงดีคะ่ ดูแลพิเศษ ในเรือ่ งกระดูกและฟันเท่านัน้ หากมีการศัลยกรรม การผ่าตัด การจัดกระดูกจะปลอดภัย และได้ผลดี

ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งอาหาร เป็นพิเศษค่ะ สังเกตด้วยว่าช่วงนี้ น�ำ้ หนักตัวคุณขึน้ มากเป็นพิเศษ มีแนวโน้มจะกินดีกนิ อร่อย แต่เบิรน์ ได้ไม่เท่าไหร่

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีตุลย์

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีพิจิก

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีธนู

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีมังกร

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีกุมภ์

(AQUARIUS)

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีมีน

(LIBRA)

17 ต.ค.-15 พ.ย.

(SCORPIO) 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

(SAGITTARIUS) 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

(CAPRICORN) 14 ม.ค.-12 ก.พ.

13 ก.พ.-13 มี.ค.

14 มี.ค.-12 เม.ย.

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

มีโอกาสได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง การสมัครงานใหม่จะได้ขา่ วดี ในเบือ้ งต้น ถือว่ามีเกณฑ์ทำ� งาน ส�ำเร็จ แต่ถา้ จะมีปญ ั หามักเป็น เรือ่ งบุคคล การใช้เส้นสาย ความสัมพันธ์กบั บุคคลทีม่ อี ำ� นาจ ในเชิงลบ

ระวังเรือ่ งการเงินด้วยนะคะ ถึงแม้เรือ่ งอืน่ ๆ จะดี แต่เรือ่ งนี้ มีปญ ั หาแทรกได้ ไม่เหมาะจะใช้ เงินก้อนใหญ่ การลงทุน การเก็งก�ำไร ล้วนต้องรอบคอบ ให้มาก อย่าหวังน�ำ้ บ่อหน้า

เป็นช่วงทีผ่ หู้ ลักผูใ้ หญ่มกั ให้โทษ หรือพึง่ พาไม่ได้ คุณไม่ควรหวัง พึง่ ใครมากไปกว่าตัวเอง อะไรก็ตาม ท�ำด้วยตัวเอง ให้เต็มที่ ท�ำให้ดที สี่ ดุ แล้วคุณ จะผ่านช่วงยากล�ำบากไปได้

ความรักจะราบรืน่ หากได้อยูก่ นั ตามล�ำพัง ไม่มคี นอืน่ เข้ามาวุน่ วาย มากนัก แต่เรือ่ งรักมักมีปญ ั หา ถ้าอยูร่ ว่ มเป็นครอบครัวใหญ่ หรือให้ญาติเข้ามายุง่ เกีย่ ว หาเวลา ส่วนตัวอยูด่ ว้ ยกันบ้างนะ

มีความสุขกับความสัมพันธ์ ได้พบคนต้องตาต้องใจ หากเคยมีปญ ั หากันก็จะได้คนื ดี ทีไ่ กลก็จะใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ มีเกณฑ์มงคล หากท�ำงานร่วมกันจะยิง่ ไปกันได้ดเี ป็นพิเศษ

ระวังปัญหาค่ะ จะมีเรือ่ งกระทบ กระทัง่ กันง่าย ชีวติ รักมักขึน้ อยูก่ บั ความเปราะบางทางจิตใจ หากทะเลาะเบาะแว้งให้รบี เคลียร์ แต่ไม่ควรให้คนอืน่ เข้ามา ยุง่ เกีย่ ววุน่ วายมากนัก รักจะล่มกว่าทีค่ ะเนไว้

มีบรรยากาศทีด่ คี ะ่ หวังได้ถงึ โชค และก�ำไร พบช่องทางทีท่ ำ� ให้แก้ไข ปัญหาได้ หากมีพนั ธะหนีส้ นิ จะได้เงินก้อนเข้ามาชดใช้ แต่การเงินจะยังไม่ถงึ จุดพีค ต้องรอไปอีกระยะหนึง่

จะมีสงิ่ ทีท่ า้ ทายเข้ามา มีวกิ ฤติ ทีร่ อให้คณ ุ ได้ใช้สติปญ ั ญาเพือ่ แปรให้เป็นโอกาส แต่จะท�ำได้ไม่ได้ นัน่ อยูท่ วี่ า่ ใจคุณสูด้ ว้ ยหรือเปล่า อนึง่ ระวังแผนการจะชะลอ หรือถูกเลิกจ้างกะทันหัน

หากต้องการเงินก้อนใหญ่ หรือ ก�ำลังจับโครงการใหญ่ๆ รอโอกาส สักนิด เพราะดวงนีจ้ ะต้องโฉลกกับ สิง่ ที่ ‘ใหญ่ๆ’ เงินเล็กเงินน้อย ปลาสร้อยปลาซิวยังไม่ใช่จดุ หมาย ของคุณไม่ใช่หรือ

ถ้าคุณดูแลตัวเองดีกไ็ ม่มอี ะไร น่าห่วง แต่โรคทางกรรมพันธุห์ รือ โรคประจ�ำตัวแต่เด็ก มีความเสีย่ ง จะก�ำเริบขึน้ มาได้ ควรหลีกเลีย่ ง สิง่ ทีต่ วั เองแพ้ แจ๊คพ็อต จะเป็นหนัก

คุณแข็งแรงดีนะ ถ้าไม่ตามใจปากมากเกินไป ระยะนีจ้ ะมีสงิ่ กระตุน้ ให้อยากกินนัน่ กินนี่ มีปญ ั หาเกีย่ วกับน�ำ้ หนักตัว ได้งา่ ย ออกก�ำลังไว้ ฮึบๆ

มีเกณฑ์ทอ่ งเทีย่ วเดินทางด้วยค่ะ แต่วา่ ระวังเรือ่ งของแสงแดด ความร้อน ผิวพรรณทีจ่ ะมีปญ ั หา ได้งา่ ย อนึง่ การเคลือ่ นไหว การทรงตัว การใช้เท้าใช้ขา จะมีจดุ อ่อน เท้าพลิก หรือเคล็ด ขัดยอกได้

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

(PISCES)

จังหวะทีเ่ ด่นอย่างมากในเรือ่ ง การงาน การแข่งขัน การประมูล การสอบต่างๆ จะได้ขา่ วดี แต่ขา่ วอาจมาล่าช้าสักนิด เท่านัน้ เอง เป็นระยะทีจ่ ะจัดการ กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด

จะมีแรงบันดาลใจมากเป็นพิเศษ ในช่วงนีจ้ ะมีความสุขกับสิง่ ทีต่ นเอง ท�ำด้วยความรักความชอบ ได้แรงกระตุน้ ให้อยากท่องเทีย่ ว เดินทาง ลงมือท�ำอะไรใหม่ๆ การงานจะได้ขา่ วดี การลงทุนสมหวัง

เด่นในการพาคนทีใ่ ช่เข้าแนะน�ำ กับผูใ้ หญ่ในครอบครัว หรือวางแผนงานมงคล การรับ สมาชิกใหม่ มีเกณฑ์ตงั้ ครรภ์งา่ ย หากไม่พร้อมก็ควรระวังป้องกัน ให้ดคี ะ่ อย่างไรก็ตาม เรือ่ งรัก ช่วงนีจ้ ะต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจ อาจเลือกกันโดยคุณสมบัติ

ให้ระวังปัญหาความรักจืดจาง การเบือ่ หน่าย หรือรูส้ กึ ว่าคนรัก ไม่นา่ รัก ไม่นา่ เสน่หา ปัญหา อาจมาจากความเครียด หรือ อีกฝ่ายกดดันมากไป แต่ตวั คุณเอง ก็อาจจะจิตใจไม่นงิ่ ถามตัวเองดีๆ ว่าจะมีแฟนเพือ่ อะไร

การเลือกและการตัดสินใจ จะมีความหมายมาก คุณไม่เหมาะ ทีจ่ ะคบกับคนทีย่ งั ไม่มวี ฒ ุ ภิ าวะ เพียงพอ ถ้าวัยเดียวกันหรือเป็น ผูใ้ หญ่กว่าก็จะราบรืน่ กว่า กรณีใช้ชวี ติ ร่วมกันแล้วมีเรือ่ งต้อง ผ่อนหนักผ่อนเบา เอาใจเขา มาใส่ใจเราให้มาก ก็จะราบรืน่

การเงิน การงาน

การเงินคุณดีทเี ดียวค่ะ ในอนาคตนะ เพราะปัจจุบนั ยังต้อง ลุน้ ๆ สูๆ้ และพยายามจับแพะ ชนแกะอยู่ สถานการณ์ทวั่ ไปอยูใ่ น เกณฑ์ปกติ คือไม่ดไี ม่รา้ ย ถ้าควบคุมค่าใช้จา่ ยได้กไ็ ม่มปี ญ ั หา

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

หากก่อนหน้านีม้ ปี ญ ั หาสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่ตอ้ งห่วง นะคะ คุณจะกลับฟืน้ คืนมา แข็งแรง ทีต่ อ้ งระวังคืออุบตั เิ หตุ ฉุกเฉินจากความประมาท หรือโรคเรือ้ รังทางกรรมพันธุ์ เท่านัน้

ในระยะนี้ อะไรทีเ่ คยราบรืน่ ก็ตดิ ขัด ต้องรอจังหวะฟ้าเปิด อย่าหวังพึง่ ใครเพราะจะไม่ได้ผล บางงานจะมีเรือ่ งหมกเม็ด มีปญ ั หาแอบแฝง ต้องท�ำงาน เบือ้ งหลัง ท�ำใจกับความส�ำเร็จ ทีไ่ ม่ได้เครดิตร่วมกับคนอืน่

ความรัก ความสัมพันธ์

จะมีโชคดีเรือ่ งเงิน ได้ทรัพย์ ได้ลาภ เป็นช่วงเฮงๆ การท�ำมา ค้าขายราบรืน่ ได้จบั โครงการใหญ่ มีตวั เลขงามๆ เกิดขึน้ ในบัญชี คนทีต่ อ้ งการวางแผนเรือ่ งบ้าน เรือ่ งรถ จะสมหวัง คุณเป็นคนดวงแข็งและใจสู้ ปัญหาสุขภาพเล็กๆ นัน้ ไม่มอี ะไร น่าห่วง แต่ให้ระวังสิง่ ทีเ่ ป็นที เป็นมาก ซึง่ อาจเกิดจากความ ชะล่าใจ ความดือ้ และการไม่ฟงั เสียงร่างกายตัวเองแต่ตน้

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ระวังความต้องการจะใช้จา่ ย จนเกินก�ำลัง คุณควรมีลมิ ติ ตัวเลข อยู่ แต่กไ็ ม่มใี ครบังคับคุณได้ อยูท่ วี่ า่ คุณแน่ใจไหมกับ ความรับผิดชอบต่อจากนัน้ ปัญหามักเกิดเพราะคุณท�ำตัวเอง

ความรัก ความสัมพันธ์

การเงิน การงาน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ระวังอุบตั เิ หตุเล็กๆ น้อยๆ ค่ะ สุขภาพคุณอ่อนแอง่าย ยิง่ ถ้าจิตใจ ไม่พร้อม มีความกังวล ทีส่ ำ� คัญอีก อย่างคือ ระวังตัวเองจะสร้างภาระ ปัญหาให้คนอืน่ โดยไม่รตู้ วั

W+FREE MAG. 27


+ what’s on & parties

Text : So_Celeb

WHAT’S ON

+ Sloggi เผยโฉมคอลเลคชั่น Eco Love

Sloggi แบรนด์ชุดชั้นในของสาวยุคใหม่ เปิดตัวชุดชั้นในคอลเลคชั่น Eco Love เป็นมิตรกับธรรมชาติดว้ ยวัตถุดบิ ทีเ่ ก็บเกีย่ วมาจากธรรมชาติ อย่ า งผ้ า ที่ ผ ลิ ต จากกากกาแฟ มี คุ ณ สมบั ติ ช ่ ว ยระบายความชื้ น ปกป้องผิวจากรังสียูวี ให้สัมผัสนุ่มสบายผิว หากคุณอยากร่วมเป็น ส่วนหนึ่งที่ร่วมรักษ์โลก ชมคอลเลคชั่นได้ที่ www.facebook.com/ sloggiThailand

+ Oishi แนะนำ� O-Herb

+ Belif เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

โออิชิ แนะน�ำความสดชื่นครั้งใหม่ สไตล์ ญี่ ปุ ่ น เปิ ด ตั ว ‘โอ-เฮิ ร ์ บ ’ นวั ต กรรมเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรแท้ อร่ อ ยสดชื่ น ทางเลื อ กใหม่ ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ดั บ กระหายใน ช่วงซัมเมอร์ ประเดิมด้วย 2 รสชาติ สุดกลมกล่อม ได้แก่ รสน�้ำผึ้งโสม และรสรากบั ว พุ ท ราจี น ดั บ ร้ อ น ให้ทันใจ สัมผัสความสดชื่นเช่นนี้ ได้แล้วทั่วประเทศ

The True Whitening Collections

ในฐานะที่ เ ป็ น แบรนด์ ส กิ น แคร์ ย อดนิ ย มจาก ประเทศเกาหลี Belif จึงจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่ม The True Whitening Collections ให้ คนไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นที่ สุ ด แห่ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ เพื่ อ ความขาว กระจ่ า งใสอย่ า งเป็ นธรรมชาติ ปราศจากวั ต ถุ กันเสีย สีสงั เคราะห์ น�ำ้ หอม น�ำ้ มัน และไม่มสี ว่ นผสม จากสัตว์ ผู้สนใจสามารถแวะชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ เคาน์เตอร์ Belif ทุกสาขา

+ SK-II เซลลูมิเนชั่น ออร่า เอสเซ็นส์

ประสบการณ์ผิวใสเปล่งประกายเจิดจรัส ดุ จ ดั ง แสงออร่ า ครั้ ง ใหม่ ที่ เอสเค-ทู มอบให้แก่หญิงสาวผู้ใส่ใจดูแลผิวพรรณ ในรูปของไวท์เทนนิง่ สูตรใหม่ แต่ไม่ลืม ผสมส่ ว นประกอบอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ อย่าง พิเทร่าTM ของเอสเค-ทู ช่วยเพิ่ม ความเรียบเนียนและลดเลือนจุดด่างด�ำ อย่ า งเห็ น ชั ด ภายใน 4 สั ป ดาห์ วางจ� ำ หน่ า ยแล้ ว ในราคาเริ่ ม ต้ น ที่ 4,990 บาท

+ Lamoon: A Gift by

Nature to Your Baby

+ เปิดงาน ‘เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก’

คุณ สมศัก ย์ ภู รีศ รีศัก ดิ์ รัฐ มนตรีว ่ า การกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ‘เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก’ ครั้งที่ 14 งานแฟร์ท่องเที่ยว ครบวงจรทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ จัดขึน้ ภายใต้ แนวคิด Hi! Summer โดยมีนายกสมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ

ละมุน ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ส�ำหรับแม่ และเด็กจากธรรมชาติ 100% จัดงาน ‘A Gift by Nature to Your Baby’ เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โลชั่ น ทาผิ ว ออร์ แ กนิก สู ต รคาโมมายส์ ที่ได้ รับรอง ม า ต ร ฐ า น อ อ ร ์ แ ก นิ ก จ า ก U S D A สหรัฐอเมริกา เหมาะกับการปกป้องและ บ�ำรุงผิวพรรณคุณแม่และลูกน้อย

+ S&P Cake A Wish Make

A Wish 2014

เอส แอนด์ พี จัดโครงการ ‘Cake A Wish Make A Wish 2014 เค้กนีด้ ้วยรักตลอดไป’ มอบความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กก�ำพร้า คนชรา และคนพิการตามมูลนิธิต่างๆ ใน สังคมไทย รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง เพื่อมอบความอร่อยและ สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

28 W+FREE MAG.

+ Triumph: Turn on Summer

ต้อนรับซัมเมอร์แบบสดใสระคนเซ็กซี่กับคอลเลคชั่นชุดว่ายน�้ ำ จาก Triumph ที่เจิดจรัสในคอนเซ็ปต์ ‘Turn on Summer’ ติดปีก มาคู่กับโปรโมชั่นแรงๆ เมื่อซื้อชุดว่ายน�้ำครบ 3,000 บาท รับฟรี กระเป๋าพร้อมผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ มูลค่า 1,090 บาท ทีเ่ คาน์เตอร์ ไทรอัมพ์ บนห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ และไทรอัมพ์บูติกช็อป ตั้งแต่ วันนีถ้ ึง 31 พฤษภาคม ศกนี้


+ แอนมัม แอพพลิเคชั่น

ติดตามทุกย่างก้าวของความมหัศจรรย์ในช่วงตั้งครรถ์ กับ ‘แอนมัม แอพพลิเคชัน่ ’ เพือ่ นร่วมทางทีร่ ้ใู จของคุณแม่ตงั้ ครรภ์และคุณแม่มอื ใหม่ โดยจะอัพเดทพัฒนาการตลอด 9 เดือนสูม่ อื คุณแม่ทกุ วัน ทัง้ ยังมีฟงั ก์ชนั เช็กสุขภาพอย่างใกล้ชิด ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store และ Google Play

+ เมืองไทย Smile Club ‘10 Years

Real Smile Real Style’

+ Laneige BB Cushion

ลาเนจ บีบี คุชชั่น บีบีครีมนวัตกรรมสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดใน ตลับหรูน่าพกพา อัพเกรดคุณสมบัติให้คุณสวยเลิศสไตล์เกาหลี ด้วย เมลาครัชเชอร์ เทคโนโลยีหนึง่ เดียวของลาเนจที่ช่วยคลาย ปั ญ หาเรื่ อ งความหมองคล�้ ำ ให้ ผิ ว กระจ่ า งใส โทนสี ผิ ว แลดูสม�่ำเสมอ ปกปิดได้มากขึ้น พร้อมความรู้สึกเย็นสดชื่น จ�ำหน่ายในราคา 1,500 บาท ที่เคาน์เตอร์ลาเนจทุกสาขา

10 ปี กับรอยยิ้มที่จริงใจและสัมผัสได้ในแบบฉบับ ของคนหั ว คิ ด ทั น สมั ย ถู ก ถ่ า ยทอดออกมาเป็ น แคมเปญ เมืองไทย Smile Club ‘10 Years Real Smile Real Style’ ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มผ่าน กิจกรรมดีๆ ให้ลูกค้าเมืองไทย Smile Club เตรียม กรามไว้ฉกี ยิม้ ได้เลย ตลอดทัง้ ปีนรี้ บั รองมีแต่ความสุข รับประกันโดย เมืองไทยประกันชีวิต

+ Goldberry Japan

หากคุณก�ำลังมองหา ลุ ค แต่ ง หน้ า เทรนด์ ใหม่ แนะให้เพิ่มสีสัน บนใบหน้ากับเทรนด์ Goldberry Japan รับรอง ว่ า ฤดู ก าลนี้คุ ณจะสวย สดใส สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น กั บ เครื่ อ งส� ำ อางแบรนด์ โกลด์ เบอรี่ พิ สู จ น์ สี สั น เปล่งประกายได้แล้วที่ อิมพีเรียลเวิลด์ ส�ำโรง หรือท็อปส์ และร้าน จ�ำหน่ายตัวแทนยูสตาร์ ทั่วประเทศ

+ Ambi Pur First

Defence

แ อ ม บิ เพ อ ร ์ ผ ลิ ต ภั ณฑ ์ ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เปิดตัว ก ลุ ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ข จั ด ก ลิ่ น บ น ผ ้ า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณฑ ์ ป รั บ อ า ก า ศ ‘แอมบิเพอร์ เฟิร์ส ดีเฟนซ์’ ที่มา พร้อมนวัตกรรมใหม่ล่าสุด แทร็ป แอนด์ ล็ อ ก TM ช่ ว ยลดการ ฟุ ้ ง กระจายของฝุ ่ น ละออง ในผ้ า ได้ ม ากถึ ง 95% ชู เทคโนโลยี ข จั ด กลิ่ น ยู นี ค โอเดอชีลด์TM สามารถขจัด กลิ่ น ได้ ม ากถึ ง 10 เท่ า สร้างความหอมให้ที่พักอาศัย ของคุ ณ ได้ ด ้ ว ย แอมบิ เพอร์ เฟิร์ส ดีเฟนซ์ วางจ�ำหน่ายแล้ว ทั่วประเทศ

+ Supersports Summer Fashion Show 2014 & Women’s Sport Zone Opening

ซู เปอร์ ส ปอร์ ต ชู ภ าพลั ก ษณ์ ค วามเป็ น อันดับหนึง่ ของ Sports Store in Thailand ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์เสือ้ ผ้าและรองเท้ากีฬา อันดับ 1 ของไทย ด้วยการจัดงาน Supersports Summer Fashion Show 2014 & Women’s Sport Zone Opening เผยโฉมสินค้ารับฤดูร้อน และถือ โอกาสเปิดโซนใหม่ โดยมีเหล่าเซเลบฯ ดารา ตบเท้าเข้า ร่วมงานเพียบ

+ ซีพีชวนปฏิบัติการหมู...หมู

CP ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสดในรูปแบบแพ็ค แบรนด์ซีพี จัดอีเวนท์แถลงข่าวกิจกรรมการตลาด ‘ปฏิบัติการหมู หมู กับหมู-ไก่หมักพร้อมปรุง ซีพ’ี โดยมีดาราดัง อย่าง จุย๋ -วรัทยา, พล ตัณฑเสถียร และดีเจเอกกี้ ร่วมสร้างสีสันในงาน

+ Slim Up Joyfully

สลิ ม อั พ เซ็ น เตอร์ ตอกย�้ ำ แบรนด์ อั น ดั บ หนึ่ ง แห่ ง วงการ ลดน�้ ำ หนัก และกระชั บ สั ด ส่ ว น โชว์เหนือด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จากอิ ต าลี โดยมี พ รี เซนเตอร์ คนล่าสุด ‘จอย ดาวกระจาย’ มาช่ ว ยการั น ตี ผ ลลั พ ธ์ ก าร บอกลาไขมันอย่างเห็นผล ในงาน Slim Up Joyfully

W+FREE MAG. 29


+ sleepless Text : ภาวนา แก้วแสงธรรม

ไม่มีใคร

ท�ำร้ายเราได้

ใน 1 วัน หัวใจของคนเราจะเต้นประมาณ 1 แสนครั้ง ท่านพุทธทาสบอกว่า “เรื่องวุ่นวายบนโลก มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้น ไปหลงรัก อย่างหนึ่ง ไปหลงเกลียด อีกอย่างหนึ่ง” นภาเป็นสาวสวย รวยทรัพย์ หน้าที่การงานดี เธอมีชีวิตที่ดูน่าอิจฉาในสายตาคนอื่น แต่แทบจะ 24 ชัว่ โมงทีเ่ ธอเอาใจของตัวเองไปคอยแต่กงั วลว่าคนอืน่ จะคิดหรือพูดถึงเธออย่างไร หากวันไหนเจ้านายไม่ยิ้มทัก เธอก็จะกังวลใจแล้วว่าเธอท�ำอะไรบกพร่องหรือเปล่า ชีวิตเป็น ของเธอ แต่ความสุขของเธออยู่ที่คนอื่น...เธอไม่รู้เลยว่าในแต่ละวัน คนเราก็สนใจแต่เรื่องของ ตัวเองเหมือนอย่างเธอนัน่ แหละ ข้อดีของการอายุมากขึ้นคือ ฉันสนใจน้อยลงมากแล้วว่าคนอื่นจะพูดหรือคิดถึงฉัน อย่างไร...คนอื่นก็คือคนอื่น จะไปสนท�ำไมล่ะ...ไม่มีใครท�ำร้ายเราได้ ไม่มีใครท�ำร้ายเราได้จริงๆ พูดอย่างนี้ราวกับว่าชีวิตตัวเองง่ายดายนัก เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้ว คนที่น่าจะท�ำร้ายเราได้ เจ็บแสบที่สุด ก็คือคนใกล้ตัวเรานี่แหละ คนสองคนที่มาจากภูมิหลังต่างกัน ต้องมาแชร์ชีวิต ใช้เวลาร่วมกัน บ่อยครั้งเข้ากันได้ดี บ่อยครัง้ หน่ายกันแทบบ้า นานวันเข้าจ�ำแต่เรือ่ งเจ็บปวด ไม่เคยจ�ำเรือ่ งความทรงจ�ำดีๆ ได้เลย... ไม่ได้หมดรัก แต่หมดความอดทน ฟังดูคุ้นๆ ไหม เพือ่ นสาวผูใ้ จคอกว้างขวางของฉัน ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเธอเจ็บปวดเพราะคนอืน่ เลย แต่เธอกลับเจ็บหนักเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จากคนรัก เรียกว่ารักมาก ก็เลยใส่ใจ ทุกรายละเอียด ถ้าวันไหนเขาไม่จับมือเธอ เธอก็กังวลแล้วว่าเขาไม่รักเธอเหมือนเดิม จนฉันต้องเคยบอกเธอเสมอๆ ว่า “เพื่อนเอ๋ย เวลามองไปที่ความสัมพันธ์ ให้ดูที่ ภาพรวมก็พอนะ ถ้าเธอจับผิดเขาทุกสิ่งอย่าง ผู้ชายก็จะเตลิดหนีหน้าไปง่ายๆ ได้นะ” ดีใจทีเ่ ธอพยายามมองแต่ขอ้ ดีของเขา วันไหนท�ำได้กถ็ อื ว่าประสบ ความส�ำเร็จ วันไหนท�ำไม่ได้กพ็ ยายามใหม่ หัวใจของเรา อย่าเจ็บปวด เพราะใครเลย โดยเฉพาะจากคนที่เรารัก เราถู กปลู ก ฝั ง มาว่ า ความรัก อย่ า งไม่ มีเงื่อ นไขคือ ความรักที่สูงค่าที่สุด เมื่อโดนท�ำร้ายก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่เจ็บ ไม่แค้น ให้อภัย ให้อภัย และให้อภัยเสมอๆ ต้องพยายาม มองข้ามข้อเสีย และสะกดหัวใจตนเองให้ทนทานต่อความ เจ็บปวดเสมอๆ “การให้อภัยเป็นคุณสมบัติของผู้ยิ่งใหญ่” หัวใจต้องมีขนาดไหนนะถึง จะสามารถให้อภัยคนอื่นได้เสมอ ความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์บั่นทอนความรักยิ่งนัก อาการหมดรักนัน้ น่ากลัวจริงๆ หากเป็นไปได้กต็ อ้ งอดกลัน้ ทีจ่ ะไม่ทำ� ร้ายกัน พ่อเคยสอนฉันด้วย ค�ำพูดง่ายๆ ว่า “สิ่งไหนที่เขาไม่ชอบ เราก็อย่าท�ำ” ...หวังว่าฉันจะท�ำได้ในสักวันหนึง่ ... หวังว่า.....

30 W+FREE MAG.


Wf#106  

WP#106 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you