Page 1

No.105 MARCH 2014

เทรนด์ผมปี 2014

สไตล์สีผม ทรงผม กำ�ลังมาแรง in กับ ผมสั้นสุดฮอต


Hair Trends 2014 II หน้าร้อนเริ่มแล้วละค่ะ อากาศที่แปรผันไปทุกปี แม้บางวันของฤดูรอ้ นจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาบ้าง ตามลมมรสุมทีพ่ ดั ผ่านมา แต่สรุปแล้วเมืองไทยก็เป็น เมืองร้อนเหมือนเดิม สาวๆ หลายคนพอถึงหน้าร้อนทีไร นึกอยากจะเปลีย่ นทรงผมใหม่ หัน่ ให้สนั้ เพือ่ รับลมร้อน และผลพลอยได้คือ เปลี่ยนบุคลิกตัวเองให้ดหู น้าเด็ก ลงด้วย ปีนี้ผมบ๊อบจะกลับมา เรียกว่าคลาสสิก ตลอดกาลก็วา่ ได้ เพราะเป็นทรงทีเ่ ข้าได้กบั ทุกรูปหน้า ไม่เป็นปัญหากับทุกสภาพผม เหมาะกับสาวทุกวัย ผมบ๊อบช่วยเปลี่ยนบุคลิกให้ดูสดใส ปราดเปรียว แต่ ถ้าใครยังอยากไว้ผมยาวก็อินเทรนด์ได้ไม่แพ้กันแต่ ต้องเป็นผมยาวที่ดูยุ่งหน่อยๆ สวยแบบไม่ตั้งใจ ลอง เปิดไปดูแบบผมทีค่ ณ ุ ชอบได้ใน SCOOP ค่ะ แล้ว She ฉบับนีก้ ็มีแขกรับเชิญเป็นบิวตี้กูรูคนดัง โมเม-นภัสสร มาเล่าประสบการณ์การไปเกาะติดชิดกระแสความงาม ทีส่ งิ คโปร์มาฝากกัน นอกจากนีใ้ นแฟชัน่ เราก็มพี ร้อม ทั้งเทรนด์เสื้อผ้า เครื่องประดับให้คุณได้พลิกโฉม ตัวเองรับลมร้อนก่อนใคร และสุดท้ายมีเคล็ดลับ ของสาวท�ำงานว่าด้วย 6 วิธี เปลี่ยนชีวิตใน 1 นาที น�ำมาฝาก แล้วคุณจะรู้ว่า บุคลิก-หน้าตานัน้ ส�ำคัญ ขนาดไหน อ่านในคอลัมน์ใหม่เชิงฮาวทูที่ชื่อ Career แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าเช่นเดิมค่ะ Editor

105 / MARCH 2014

Where to Find :

Shop & Restaurant :

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

 

Beauty Spa & Fitness : มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

 

 

Bank & Hospital :

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000

Showroom & Hotel : 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

 

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็น ลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

ช่วงนีเ้ ดีย๋ วก็รอ้ น เดีย๋ วก็หนาว อีกเดีย๋ ว ฝนก็ตก งงงวยกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง กะทันหันไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้เสียจริง ท�ำให้สาวๆ หลายต่อหลายท่าน ปวดใจเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์ บ� ำ รุ ง ผิ ว หน้ า ให้ เ หมาะกั บ สภาพอากาศ แต่ วั น นี้ W + มีตวั ช่วย!!! เพียงคุณส่งกลเม็ดเคล็ดลับในการเลือกผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผิวหน้าที่เหมาะกับตัวคุณมาให้เราฟังซักนิดที่ WomanPlus.freemag@gmail.com เพียง 2 ท่านแรกที่ตอบค�ำถามได้โดนใจที่สุด รับไปเลย zit zapper ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้าจาก Skin Doctors Cosmeceuticals ทีช่ ว่ ยลดปัญหาสิวอักเสบ และสิวอุดตัน พร้อมทัง้ ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียต้นเหตุของสิว ช่วยลดไขมัน อุดตันต้นเหตุของสิวอักเสบ ท�ำให้ปัญหาสิวลดลง 70% ใน 12 สัปดาห์ รีบส่งค�ำตอบกันมาเยอะๆ ล่ะ แล้วคุณจะได้รู้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้ เลอค่าเพียงใด รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ คุณภนิดา กทม. / คุณวันวรางค์ กทม. / คุณเสาวลักษณ์ กทม.

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | กวินพิตรา บุรานนท์ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม | ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา | สันติจติ ไวยากรณ์ บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ | ชลิตา บุพศิริ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ | ดวงใจ เข็มแดง กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ บรรณาธิการฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา | กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง | กันยารัตน์ ศรีดารานนท์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด | รัตติยา สมจิตต์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | นุชนารถ ใจประสาท | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850


AIA VIP THE EXCLUSIVE TRIP 2014

THE SERENITY OF CHIANG RAI

ดื่มด�่ำบรรยากาศโรแมนติกของสายหมอกและ ลมหนาวเมืองเชียงราย ส�ำหรับคนพิเศษของเอไอเอ

มร.ซาลู น ธรรม ซี อี โ อ เอไอเอ ประเทศไทย น� ำ ที ม คณะผู ้ บ ริ ห าร พาลู ก ค้ า ระดั บ เวรี่ วี ไ อพี เหินฟ้ารับลมหนาวยังดินแดนสามเหลี่ยมทองค�ำ กับกิจกรรม ‘AIA VIP THE EXCLUSIVE TRIP 2014 THE SERENITY OF CHIANG RAI’ เพือ่ เป็นการขอบคุณในความไว้วางใจทีม่ อบให้เอไอเอด้วยนานากิจกรรม ชวนอิ่มเอิบใจ โดยมีพรีเซ็นเตอร์เอไอเออย่าง นิรุตติ์ ศิริจรรยา และน้องเกล-โสพิชา อังคะไวมงคล รองแชมป์ไทยแลนด์ส ก็อต ทาเล้นท์ ปี 2 ร่วมสร้างความบันเทิงตลอดทริป ณ จังหวัดเชียงราย เอไอเอ ประเทศไทย ขอบคุณลูกค้าคนส�ำคัญอย่างยิง่ ใหญ่ น�ำลูกค้าร่วม 40 ครอบครัวเพลิดเพลิน กับลมหนาวท่ามกลางสายหมอกถึงเหนือสุดของไทย ดืม่ ด�ำ่ กับกิจกรรมทีเ่ อไอเอคัดสรรมาเพือ่ ให้ลกู ค้า ได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของเชียงรายอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นวัดร่องขุ่น สักการะพ่อขุนเม็งราย ท่องไพร บนหลังช้าง ล่องเรือชมทิวทัศน์สามเหลี่ยมทองค�ำลุ่มแม่น�้ำโขง ชิมกาแฟ Black Ivory สุดยอดกาแฟ ที่แพงที่สุดในโลกชนิดหนึง่ การท�ำหมอนใบชา ร่วมวาดภาพลงปกหนังสือ ไฮไลท์ของทริปอยู่ที่ การสนทนาธรรมกับท่าน ว. วชิรเมธี ในหัวข้อ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ การฝึกโยคะกับครูป๊อป-อารียา และในช่วงค�่ำเพื่อแสดงความขอบคุณในการให้ความไว้วางใจ ด้วยงานกาล่าดินเนอร์สุดหรู Chiang Rai’s story romance melody in the mist of love นิทานรัก เชียงรายในสายหมอก และเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ เอไอเอ น้องเกล-โสพิชา อังคะไวมงคล มาร้องเพลงและเล่าเรื่องราวความประทับใจที่ได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด และพบกับศิลปิน คนพิเศษ สุเมธแอนด์เดอะปัง๋ โก้-มิสเตอร์แซกแมน จุม๋ -นรีกระจ่าง และป้อม-ออโต้บานห์ ทีม่ าขับกล่อม บทเพลง ท�ำเอาลูกค้าทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ สนุกสนานยิ้มกันแก้มปริก่อนเข้านอนกันเลยทีเดียว ส่ ง ท้ า ยความประทั บ ใจในยามอรุ ณ รุ ่ ง ของวั น สุ ด ท้ า ยด้ ว ยกิ จ กรรมร่ ว มตั ก บาตรพระขี่ ม ้ า วัดถ�ำ้ ป่าอาชาทอง ต่อด้วยการล่องแม่โขง ชมวัดโบราณของเชียงราย เยีย่ มชม Hall of Opium Golden Triangle Park นัง่ ช้างพี่ใหญ่แห่งพงไพรชมทัศนียภาพอันสวยงาม และผ่อนคลายกับการท�ำสปา ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ นอกจากความสนุกสนาน ดื่มด�่ำกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเชียงรายตลอดการเดินทางแล้ว ยังอิ่มเอมใจในการไหว้พระเสริมบุญ สมกับคอนเซ็ปต์ของงานอีกด้วย


th

+ 7 heaven

Text : SCALLY

PAIR

คู่แต่งงานเตรียมควงกันมา สร้างสรรค์เวดดิ้งอีเวนท์ในฝันได้ที่ งาน An Illuminating Wedding Affair โดยมีมืออาชีพด้านการจัดงาน แต่งงานที่มีเสน่ห์และไม่เหมือน ใครคอยน�ำเสนอแพ็คเกจสุดคุ้มค่า ราคาเริ่มต้นที่ 950++ บาท (ต่อท่าน) ในวันที่ 5-6 เมษายน 2557 ณ ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

PRINCESS หากคุ ณ รู ้ ตั ว ว่ า มี ผ มสวยโดดเด่ น และ มี ค วามสดใสน่ า รั ก เป็ นทุ น เดิ ม ขอเชิ ญ มา ประกวด ‘Z-Cool Princess Search’ เพื่ อ ขึ้ น แท่ น เป็ น เจ้ า หญิ ง ที่ มี ผ มสลวยสวยเก๋ ชิ ง รางวั ล 150,000 บาท ทั้งยังได้รับโอกาสถ่ายแฟชั่นเซตในนิตยสาร ชื่ อ ดั ง เปิ ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 31 มี น าคมศกนี้ รายละเอียดคลิก www.facebook.com/lolanethailand

PHOTOGRAPHER นิทรรศการ ‘จากขุนเขาจรดแนวปะการัง’ ผลงานการ ถ่ า ยภาพของช่ า งภาพสั ต ว์ ป ่ า และใต้ น�้ ำ ชื่ อ ดั ง ของ เมืองไทย เขาถ่ายทอดทุกภาพอย่างมีเรื่องราวและมาก ไปด้ ว ยความหมายที่ ลึ ก ซึ้ ง จั ด แสดงตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 30 มีนาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณลานโค้ง ชั้น 3-5

PUBLISHING วงการสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คึ ก คั ก เมื่ อ งานสั ป ดาห์ หนั ง สื อ แห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 42 และสั ป ดาห์ หนัง สื อ นานาชาติ ค รั้ ง ที่ 12 คอนเฟิ ร ์ ม ว่ า จัดเต็มแน่ ในวันที่ 28 มีนาคม–7 เมษายน 2557 นี้ ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ งานนี้ หนอนหนังสือและคาราวานนักเขียนนักอ่าน ทั้งหลาย เตรียมไปพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน ความรู้กันได้เลย

PAINTING

สมาคมฝรั่งเศสจัด ‘เวิร์คช็อปการวาดภาพด้วยแสง’ เทคนิคใหม่ที่เล่นกับแสงจนท�ำให้ภาพมีมิติ สอนโดย สปีลเบ็น นักวาดภาพแสงตัวยง รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 10 ท่าน เปิดการสอนระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคมนี้ (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ค่าอบรม 6,450 บาท ณ ศูนย์ศิลปะ สมาคมฝรั่งเศส ถ.วิทยุ สอบถามส�ำรองนัง่ โทร. 0 2670 4222

PLANTS พืชผักมีประโยชน์แค่ไหนกับร่างกาย พวกเรารู้กันดี อยูแ่ ล้ว เห็นอย่างนีต้ อ้ งพากันไป ‘เทศกาลสวนผักคน เมือง’ (City Farm Festival 2014) ตอนตลาดนัดแบ่งปัน ช้ อ ป โชว์ แชร์ เพื่ อ สรรหาสิ่ ง ดี ๆ มาสร้ า งเสริ ม สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง งานจะจัดในวันที่ 23 มีนาคมศกนี้ ตั้งแต่ 09.00-18.00 น. ณ หอจดหมายเหตุ พุ ท ธทาสอินทปัญโญ (สวนรถไฟ)

POLO เผลอแป๊ปเดียวก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว ส�ำหรับการแข่งขันขี่ม้าโปโล ระดับนานาชาติ ในชื่อ ‘เอเชียน บีช โปโล แชมเปี้ยนชิพ อินเตอร์ คอนติเนนตัล-บี.กริม 2014’ กิจกรรมการกุศลทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ หารายได้ มอบแก่โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอฯ จะจัดขึ้น ในวันที่ 19 เมษายนนี้ ณ บริเวณชายหาดหัวหิน ด้านหน้าโรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป เข้าชมฟรี! สอบถามโทร. 0 2650 3055

06 W+FREE MAG.


world happening + Text : mini-Journey

+ เงยหน้ามาหาน�้ำ องค์การ UNICEF ปล่อยแคมเปญรณรงค์ ให้มวลชนหยุดก้มลงไปเล่นสมาร์ทโฟนสัก 10 นาที เพื่อแลกกับน�ำ้ ดื่มสะอาดส�ำหรับ เด็ ก น้ อ ยผู ้ หิ ว โหย ในชื่ อ แคมเปญว่ า The Digital Detox ซึ่งเป็นหนึง่ ในโปรเจ็กต์ UNICEF Tap Project โครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่ อ แจกจ่ า ยน�้ ำ ดื่ ม สะอาดสู ่ เด็ ก ๆ ใน พื้นที่ที่ขาดแคลน ความหมายที่ซ่อนอยู่ ในโครงการนี้คื อ คุ ณ อาจรู ้ สึ ก ว่ า ขาด สมาร์ทโฟนไม่ได้ แต่ลองมองไปทีผ่ ยู้ ากไร้สิ น�ำ้ สะอาดที่เป็น 1 ในปัจจัย 4 ต่างหาก ที่หล่อเลี้ยงให้พวกเขามีชีวิต

+ LG TV กับโฆษณาสิ่งพิมพ์สุดบางเฉียบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการโปรโมท OLED TV โทรทัศน์แห่งอนาคตทีม่ คี วามหนา เพียง 4 มิลลิเมตร ค่ายแอลจี จึงสั่งท�ำพรินต์แอดที่บางที่สุดในโลกขึ้นมา ซึ่งผลงานนี้เป็นการสร้างสรรค์ของเอเยนซี่ A&C Saatchi Stockholm โดย เทียบกับความบางของนิตยสาร LYD & Bride และโปรยข้อความสันปกว่า 4mm Introducing The World’s Slimmest OLED TV แค่นกี้ เ็ รียกความน่าสนใจ ได้เกรียวกราวโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาทางทีวีสักกะบาท

+ ตอกตะปูต่อบันไดการศึกษา เรื่องราวดีๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อ Smartlife Foundation องค์กร เพือ่ การกุศลแห่งดูไบ สร้างสรรค์แคมเปญเพือ่ ช่วยเหลือ เด็กน้อยทีด่ ้อยโอกาสทางการศึกษา ซึง่ มักจะเป็นบุตร ของผูใ้ ช้แรงงาน โดยเชือ่ มโยงกับหยาดเหงือ่ ของพ่อแม่ ที่ได้จากการตอกตะปู มาเป็นวิธีการหาเงินบริจาค ด้วยการสร้างก�ำแพงแล้วให้คนมาร่วมกันตอกตะปูตามจุดที่มาร์คไว้ เมื่อได้ตะปูครบตามรอยที่ต้องการจะปรากฏ เป็นภาพวันส�ำเร็จการศึกษาของเด็ก ตะปู 1 ดอก มีมลู ค่า 10 AED หรือประมาณ 2.7 เหรียญสหรัฐฯ แคมเปญดังกล่าว ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม และถ้าจบแคมเปญเมื่อไหร่ จะสามารถหาเงินบริจาคให้เด็กๆ ได้ถึง 20 คน

W+FREE MAG. 21


+ world happening

+ Strawberry Town

Text : mini-Journey

แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ทีจ่ ำ� ลองความงดงามของเมืองใน ประเทศเนเธอแลนด์บนพืน้ ทีข่ อง Brookside Valley Resort เปิดให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้เข้ามาแชะภาพกับมุมสวยๆ อย่าลืมแอ็คท่าที่มุมยอดฮิต Prince of Strawberry สตรอเบอรี่ยักษ์สีแดงสดด้วยล่ะ หรือจะเลือกปลดปล่อย ความเป็นเด็กไปกับโซน Adventure Land เลี้ยวไปทักทายน้องแกะขนฟู หิวก็มีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการ ก่อนกลับช้อปของที่ระลึกสักหน่อย ค่าบัตร 60 บาท น�ำไปแลกอาหารแกะ กระต่าย ปลา

+ เปลี่ยน โรงเผาขยะ ให้เป็นสวน กลางกรุง ต ่ า ง แ ด น เ ค ้ า มี เทรนด์ปรับเปลี่ยน พืน้ ทีไ่ ร้ประโยชน์ให้ กลายมาเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ อย่างที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ก็เปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะและเป็นที่ตั้งของเตาเผาขยะที่ถูก ทิง้ ร้างมานานให้กลายเป็นสวนสาธารณะตามโครงการ Victor Civita Plaza ด้วยการท�ำโครงเหล็กลอยจากพืน้ 3 ฟุต ให้เป็นทางเดิน น�ำไม้เหลือใช้ มาตกแต่งเวทีและลานกิจกรรม ส่วนโรงเผาขยะเองก็เนรมิตเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่นี้

+ ‘ME’ Limited บริษัท อิน-จัน หุ่นจ�ำลอง จ�ำกัด เปิดตัวโชว์รูมผลิต โมเดล 3 มิติครั้งแรกของเมืองไทย ให้ทุกคนได้มีโมเดล เป็นของตัวเอง ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เริ่มจากเลือกไซซ์ ที่ต้องการ มีให้เลือกถึง 9 ไซซ์ 8-29 ซม. จากนั้น เข้าเครื่องสแกน 3 มิติ 5-10 นาที เพื่อให้ได้ 3D File ทีส่ ามารถเก็บทุกรายละเอียดสัดส่วนของเรา ก่อนส่งต่อ ไปยังทีม 3D Renderer เพื่อตกแต่ง และพรินต์ตัวเรา ให้เป็น ‘me’ Model นอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของ นัก สะสมแล้ ว ประโยชน์ ข องการท� ำ โมเดลเช่ นนี้ ยั ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�ำงานของกลุ่มคนที่ท�ำงาน สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการเห็นชิน้ งาน เสมือนจริงก่อนผลิตจริง

+ ปั่นจักรยาน (ใต้น�้ำ) รีดไขมัน ในขณะที่ บ ้ า นเราก� ำ ลั ง ฮิ ต ปั ่ นจั ก รยานกั นทั่ ว มุ ม เมื อ ง ที่ ต่างประเทศก�ำลังอินกับ Hydro Spinning หรือการปัน่ จักรยานใต้นำ�้ การออกก�ำลังกายแบบนี้เริ่มฮิตมาตั้งแต่ปี 2011 ที่ประเทศ ฝรั่งเศส ตอนนี้ฟิตเนสที่อังกฤษและสหรัฐฯ ก็เพิ่มโปรแกรมนี้ เข้าไปเพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่อยากลดน�้ำหนัก โดยเฉพาะ ไขมันท่อนล่าง ว่ากันว่าเผาผลาญได้ดีกว่าปั่นจักรยานปกติ ถึง 2 เท่า ท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และการปั่นจักรยานในน�้ำ ยังช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายระหว่างออกก�ำลังกาย ลดการ บาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

+ Pass the Baton คอนเซ็ ป ต์ ส โตร์ สุ ด แนวกลางกรุ ง โตเกี ย ว เปิ ด ตั ว ด้ ว ยคอนเซ็ ป ต์ New Recycle สินค้าทุกชิน้ ในร้านล้วนท�ำจากวัสดุเหลือใช้ผสานไอเดีย สุดล�ำ้ ของเหล่านักออกแบบ รับประกันความอาร์ตทุกชิน้ เพราะกว่าจะ ผ่านด่านจนมีสนิ ค้ามาวางขายในร้านได้ นักออกแบบทุกคนต้องเข้าร่วม แคมเปญ 10,000 Creators Meet Pass the Baton ร่วมกับ Loftwork.com วิธีการเลือกก็ไม่ธรรมดา ในแต่ละเดือนทางร้านจะเลือกวัสดุเหลือใช้ หนึง่ ชิ้นแล้วเปิดโอกาสให้นกั ออกแบบส่งผลงานมาประกวด ผลงาน ใครเข้าตาถึงจะมีสิทธิ์

+ กล่องแลกของ ของทีเ่ ราไม่ได้ใช้อาจเป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื่ และของทีผ่ อู้ นื่ ไม่เห็นค่าอาจจ�ำเป็นส�ำหรับเรา เมือ่ ความคิด ง่ายๆ เช่นนี้เกิดขึ้นกับ Dan Acher เธอจึงผุดไอเดียกล่องแลกของขึ้นมา โดยมีแรงสนับสนุนจาก Accociation of Tako ให้น�ำกล่องแลกของไปกระจายตามจุดต่างๆ ในกรุงเจนีวา พร้อมทั้งให้ศิลปิน มาตกแต่งกล่องให้สวยงาม เลยดูเหมือนว่าจะเป็น Street Art ไปในตัว เพียงแต่กล่องใบนีเ้ ปิดรับของ ทุกอย่าง ตัง้ แต่หนังสือ ซีดี ดีวดี หี นัง ตุก๊ ตา ของใช้ในบ้าน Dan Acher เชือ่ ว่าโครงการนีจ้ ะช่วยเชือ่ ม ความสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชนโดยมีสิ่งของเป็นตัวกลาง

08 W+FREE MAG.


entertainment +

MOVIE

Text : Mr.Relax

Vampire Academy / 13 มีนาคม 2014

จากวรรณกรรมเยาวชนทีส่ ร้างปรากฏการณ์ขายดีอนั ดับหนึง่ ทัว่ โลก การันตีความฮิตด้วยการมีภาคต่อถึง 5 เล่ม เรือ่ งราว ของ โรส แฮทธาเวย์ ลูกครึง่ มนุษย์-แวมไพร์ทตี่ อ้ งการปกป้อง เพือ่ นสนิทของเธอ ลิซซ่า ดราโกเมียร์ แวมไพร์โมรอย เจ้าหญิง องค์สดุ ท้ายของตระกูลดราโกเมียร์ พวกเธออาศัยในสถาบัน เซนต์วลาดิเมียร์ โรงเรียนสอนเวทมนตร์ให้แก่เหล่าแวมไพร์ และบรรดาลูกครึง่ แวมไพร์ให้กลายเป็นองครักษ์ เพือ่ ปกป้อง แวมไพร์ราชวงศ์ ‘สไตรกอย’ จากเผ่าพันธุ์แวมไพร์ปีศาจ กระหายเลือด…

Delivery Man / 13 มีนาคม 2014

Non-Stop / 13 มีนาคม 2014 เทีย่ วบินระทึก ยึดเหนือฟ้า ได้ มาร์ค เจ้าหน้าทีท่ างอากาศ หรือ แอร์มาร์แชล ที่ต้องกระโจนสู่การต่อสู้อย่างดุเดือด เหนือเวหา กว่า 40,000 ฟุตระหว่างเปลี่ยนเครื่องจาก นิวยอร์กไปลอนดอน มาร์คได้รับข้อความข่มขู่ ให้ทาง สายการบินโอนเงินจ�ำนวน 150 ล้านดอลลาร์ เข้าบัญชี ของมั น ไม่ อ ย่ า งนั้น ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยขู ่ จ ะฆ่ า ผู ้ โดยสาร บนเครื่องทุกๆ 20 นาที เขาต้องรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ พร้อมกับปกป้องทุกคนให้ปลอดภัย ด้วยแรงขับดันลึกๆ ของมาร์คผลักดันให้บลิ ล์แสดงความกล้าหาญออกมา เขาจึงกลายเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายพิเศษ ให้มาดูงานบนออฟฟิศลอยฟ้า ซึ่งวันนี้มีการเดิมพันที่ค่อนข้างเสี่ยงเมื่อการเปลี่ยนเที่ยวบินธรรมดาให้กลายเป็น วันที่เปลี่ยนโลกทั้งใบของมาร์ค เขาต้องใช้ไหวพริบเพื่อตามหาฆาตกรบนเครื่องบิน มันเหมือนกับการเล่นเกม แมวจับหนู ท่ามกลางผู้โดยสารนับร้อยที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย

BOOK สมูทตีเ้ พือ่ ความงาม / 235 บาท เป็นการน�ำผัก ผลไม้ และธัญพืชต่างๆ มาปั่นรวมกัน นับเป็นการท�ำอาหารสุขภาพทีใ่ ช้เวลาปรุงน้อย แต่มากด้วย คุณค่าทางอาหาร เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 50 เมนู แบ่ง เป็น 3 หมวด 1. สมูทตี้ผักและน�้ำผัก ผสมธัญพืช 2. สมูทตี้ ผลไม้และน�้ำผลไม้ 3. สมูทตี้รวมน�้ำผักและผลไม้ พร้อม แคลอรี่และคุณค่าทางอาหารของแต่ละเมนู นอกจากนี้ยัง มีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสารอาหารในผักและผลไม้ต่างๆ ไว้ ให้อย่างละเอียด เผื่อใครอยากคิดสูตรสมูทตี้ของตัวเองก็ สามารถท�ำได้ง่ายๆ โดยเลือกใช้ผักและผลไม้ที่แนะน�ำใน เมนูมาปั่นเข้าด้วยกัน เพียงเท่านีก้ ็ได้สูตรอร่อยไม่ซ�้ำใคร แถมยังท�ำกินทุกวันได้เพราะใช้เวลาไม่นาน

น�ำแสดงโดย วินซ์ วอห์น ในบท เดวิด วอซเนียกค์ ชายผูอ้ อ่ นโยนทีไ่ ม่เคยประสบความส�ำเร็จอะไร เลยในชีวิต ที่เคยบริจาคสเปิร์มโดยไม่เปิดเผย ชื่ อ ไว้ ท­ี่ค ลิ นิก ส� ำ หรั บ การมี บุ ต รเมื่ อ 20 ปี ที่ แ ล้ ว ที่ ส ่ ง ผลให้ เขากลายเป็ น พ่ อ ของเด็ ก 533 คนไปโดยปริยาย จากความผิดพลาดของ คลินกิ ที่เขาไปบริจาคไว้ บทพิสูจน์ความเป็น ตัวตนของเขาจึงเกิดขึ้นก­ับภารกิจสุดป่วนที่ ไม่ใช่แค่จะน�ำพาเขาไปสู­่การค้นพบตัวตนที่ แท้จริงเท่านัน้ แต่คือการแสดงให้เห็นถึงความ เป็นพ่อที่เขา­เป็นได้นนั่ เอง!!

A Feast for Crows / 395 บาท ภาคที่ 4 ของมหากาพย์ A Game of Thrones หลังจากการ ต่อสู้ชิงดีชิงเด่นอย่างขมขื่นนานหลายศตวรรษ มหาอ�ำนาจ ทั้งเจ็ดที่แบ่งแยกดินแดนต่างเอาชนะกันและกันจนบังเกิด การสงบศึก ทีล่ กึ ลงไปความเคืองแค้นยังคงคุกรุน่ ดุจคลืน่ ใต้น�้ำ แต่เวลาผ่านไปไม่นาน บรรดาผู้รอดชีวิต พวกนอกกฎหมาย ผู้แปรพักตร์ และพวกกินศพแห่งเจ็ดราชอาณาจักร ก็มารวม ตัวกัน บัดนี้ ขณะที่ฝูงอีกามนุษย์มาชุมนุมกันในงานเลี้ยง แห่งเถ้าถ่าน แผนการอันกล้าบ้าบิ่นใหม่ๆ และการร่วมมือ เป็นพันธมิตรที่เต็มไปด้วยอันตรายก็เริ่มก่อตัวขึ้น ขณะที่ ใบหน้าอันไม่คาดคิด บ้างก็เป็นใบหน้าที่คุ้นเคยอยู่แล้ว บ้าง ก็เพิง่ ปรากฏโฉม โผล่ออกมาจากแสงสนธยาอันน่าหวาดหวัน่ เป็นลางร้ายของการต่อสูแ้ ละความ โกลาหลวุน่ วายในอดีต เพือ่ ตอบรับการท้าทายแห่งช่วงเวลาร้ายกาจทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า ทัง้ ชนชัน้ สูง และชาวบ้าน ทหารและพ่อมดหมอผี นักฆ่าและนักปราชญ์ ต่างมาร่วมชุมนุมเพือ่ วางโชคชะตา... และชีวติ ของตนเป็นเดิมพัน เพราะในงานเลีย้ งทีเ่ หล่ากาด�ำพากันมาส�ำราญเลือดนัน้ มีแขกเหรือ่ มาร่วมด้วยมากมาย...หากมีเพียงไม่กี่รายเท่านัน้ ที่จะรอดกลับไป

อริรา้ ยแสนรัก / 275บาท Turn Back Time with Tata Concert / 22-23

มีนาคม 2014 ที ่ Royal Paragon Hall

การกลับมาของสาวน้อยมหัศจรรย์ คอนเสิร์ตที่จะพาทุกคน ย้อนวันเวลาไปกับผูห้ ญิงคนนี้ ตัง้ แต่ Single แรกทีเ่ ราได้รจู้ กั เธอ ในลุคเด็กหญิงวัยใสกับท่าเต้นสุดกวนในเพลง ‘โอ๊ะโอ๊ย’ เรือ่ ยมา จนฉีกลุคเป็นสาวเปรี้ยวแสบซ่าที่ ‘Sexy Naughty และ Bitchy’ ที่สุด ตลอดจนเพลงฮิตในทุกอัลบั้มของเธอที่เรายังร้องตามได้ จนถึงทุกวันนี้ เต็มอิ่มกับความประทับใจในสาวน้อยมหัศจรรย์ ตลอดกาล... ‘อมิตา ทาทา ยัง’ อย่างแน่นอน

อดีตอันร้าวลึกท�ำให้ครอบครัว ข อ ง ‘ ร า เม ศ ว ร ์ ’ แ ล ะ ‘วัศยา’ ไม่เคยจะญาติดีกัน มาแต่ไหนแต่ไร แถมทั้งสอง ยั ง โดนครอบครั ว พู ด กรอกหู ถึ ง เรื่ อ งราวร้ า ยๆ ของคู ่ อ ริ จนความเกลี ย ดฝั ง เข้ า ไปใน โครโมโซม แต่ไม่รู้ท�ำไมเวลา มีปัญหา ‘เขา’ กลับมาช่วย คลี่คลายได้ทุกทีไป… หรือว่า นีจ่ ะเป็นสัญญาณว่า ต�ำนาน ความเกลียดชังระหว่างตระกูลจะสิ้นสุดลงที่รุ่นของเธอกับเขา!

W+FREE MAG. 09


+ shopping recommend Text : SCALLY

Sephora

Flagship Store

Zara Home Zara Home ได้ฤกษ์เบิกโฉมสาขาแรกในเอเชียอาคเนย์ และแห่งแรก ในประเทศไทย น�ำของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านหลาก หลายผลิตภัณฑ์จากประเทศสเปนเข้ามาให้เลือกช้อป ประกอบไปด้วย เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ที่ครอบคลุมทุกมุมของบ้าน อาทิ เครื่องใช้ใน ห้องนอน ห้องน�้ำ อุปกรณ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร นี่ยังไม่นับรวม ชุดแต่งกายภายในบ้าน เครือ่ งหอม และของใช้สำ� หรับเด็ก ทีจ่ ะขนมาให้ อัพเดทกันทุกฤดูกาล ทั้งยังมีสินค้าที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อลูกค้า ซาร่า โฮม โดยเฉพาะ รับประกันว่า คุณจะได้รับความพึง พอใจจากการออกแบบทีเ่ ปีย่ มล้นไปด้วยแรงบันดาลใจ ฝีมอื นักออกแบบ มืออาชีพกว่า 3,500 คน นัน่ ท�ำให้แบรนด์ ซาร่า โฮม แข็งแกร่ง และ กระจายตัวไปทั่วทุกมุมโลก กว่า 363 สาขา พบกับ ซาร่า โฮม ได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Garrett

Popcorn Shop ต้ น ต� ำ รั บ ความอร่ อ ยจากชิ ค าโก มุ ่ ง หน้ า ตรงสู ่ ใ จกลางกรุ ง มอบต�ำนานความอร่อยของข้าวโพดคัว่ ทีส่ บื ทอดมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 1949 ให้ชาวไทยได้ลองลิ้มรสป๊อปคอร์นแบรนด์เนม ณ กาเร็ตต์ป๊อปคอร์น แฟล็กชิพ สโตร์ สาขาสยามพารากอน ซึ่งเป็น สาขาแรกในเมื อ งไทย หลั ง จากที่ ส าวกกาเร็ ต ต์ ป ๊ อ ปคอร์ น สายเลือดไทยต้องบินข้ามน�ำ้ ข้ามทะเล ไปหอบข้าวโพดคัว่ สุดโปรด จากในหลายๆ สาขาในเอเชีย อย่าง มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ สิงคโปร์ โดยในช่วงแรกเปิดตัวเรียกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก โดยเฉพาะรสคาราเมล รสชาติทเี่ ป็นเอกลักษณ์และสร้างชือ่ เสียงให้ กาเร็ตต์ปอ๊ ปคอร์นโด่งดังไปทัว่ โลก อย่าลืมไปแวะซือ้ แวะชิมได้แล้ว วันนี้ ไม่อย่างนัน้ เดี๋ยวคุณจะคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่อง

10 W+FREE MAG.


fashion update + Text : Porko

MULBERRY Cara Delevingne Collection

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสาวน้อย Cara Delevingne นางแบบหน้ า ใหม่ ช าวอั ง กฤษคนนี้ก� ำ ลั ง เป็ นที่ จับตามอง ทัง้ เรือ่ งงานและความรัก การปรากฏตัว เกื อ บทุ ก รั น เวย์ ท� ำ ให้ Mulberry ไม่ ลั ง เลดึ ง พรสวรรค์ของ Cara มาสร้างสรรค์คอลเลคชัน่ ล่าสุด ‘MULBERRY Cara Delevingne Collection’ ซึง่ ก่อนหน้านี้ MULBERRY เองเคยมี กระเป๋าเป็นชือ่ นางแบบและแฟชัน่ ไอคอนมาแล้วมากมาย อาทิ Lana del Rey หรือ Alexa Chung แต่ครัง้ นีพ้ เิ ศษตรงที่ Cara เป็นทัง้ นางแบบและแฟชัน่ ไอคอน ของยุคนี้ เธอได้ครีเอตผลงานร่วมกับทีมดีไซเนอร์อย่างใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็นการ เลือกหนังที่ใช้ผลิตและการสเกตช์ร่างภาพ ซึ่งจะจัดจ�ำหน่ายทั้งหมด 3 รุ่น แต่ละรุ่นสามารถเลือกปรับใช้เข้าได้กับทุกที่และทุกโอกาสไม่ว่าจะถือหรือ สะพายหลัง เตรียมพร้อมวางจ�ำหน่ายในคอลเลคชัน่ Autumn/Winter 2014 นี้

W+FREE MAG. 11


+ fashion report Text : Porko

Geometric ลายเรขาคณิต ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อ ฤดูกาลนี้เพิ่มดีกรี ความร้อนแรง ใช้หลากลวดลายสลับสับเปลี่ยน พิมพ์ลงบนเนื้อผ้า ให้สาวๆ ได้ใส่สนุกและปรับลุคสวยมั่นใจ

Head to Toe เทรนด์นงี้ ่ายดี ไม่ต้องเสียเวลามิกซ์แอนด์แมตช์ หากยัง จ�ำกันได้ ว่าเคยฮิตช่วงกลางปีที่แล้ว คราวนีก้ ลับมาใน ลวดลายจัดจ้านใส่ได้ตั้งแต่ศีรษะจดเท้ากับลายพิมพ์ใหม่ไม่ซ�้ำใคร

Iconic กระเป๋าลายไอคอนประจ�ำแบรนด์ ถึงเวลา ทวงบัลลังก์พื้นที่บนรันเวย์ ไม่ว่าจะเป็น Dior, YSL และ Stella McCartney น�ำรุ่นฮิต ในต�ำนานกลับมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง

12 W+FREE MAG.

Jewels คริสตัลสีสดกลับมาประดับ บนแอ็คเซสเซอรี่ ทั้งสร้อย ก�ำไล ต่างหู หรือแม้แต่ปักประดับ บนกระเป๋า เพิ่มมูลค่าความหรูหรา น่าสวมใส่


Vuitton มาร์ค จาค็อบปิดฉาก บทบาทหัวเรือใหญ่บ้าน Louis Vuitton ไปอย่าง สวยงามด้วยคอลเลคชั่น ส่งท้าย สปริง/ซัมเมอร์ 2014 กับ ความอลังการที่รับรองว่าจะต้อง ถูกพูดถึงไปอีก 10 ปี

W+FREE MAG. 13


+ fashion lifestyle Text : Porko สร้อยคอโซ่ประดับมุก สีชมพูจาก Lanvin (สอบถามราคาที่ร้าน)

หมวกปีกปานามา สีฟ้าจาก Paul Smith 12,900 บาท

เข็มขัดสาน สีขาว-แดง-เหลือง จาก Marni (สอบถามราคาที่ร้าน)

กระเป๋าถือรุ่น 2 Park Avenue สีเหลืองเลม่อนจาก Kate Spade (สอบถามราคาที่ร้าน)

แว่นกันแดดกรอบทรงวินเทจจาก Moo Eyewear (สอบถามราคาที่ร้าน) ผ้าพันคอลายกราฟิกสีสันสดใจ จาก Shata 2,250 บาท สอบถามโทร. 08 1696 0080 เดรสพิมพ์ลาย วิวทะเลรุ่น Capri Elza จาก Kate Spade (สอบถามราคาที่ร้าน)

สร้อยข้อมือโซ่ประดับ จี้รูปเลม่อน ปลาดาว จาก Kate Spade (สอบถามราคาที่ร้าน)

นาฬิกาข้อมือสีชมพู พร้อมไฟ LED รุ่น BA-112 Series จาก Baby-G 4,900 บาท

เสื้อแจ๊คเก็ตลายดอกไม้จาก MSGM (สอบถามราคาที่ร้าน) กระโปรงทรงสอบลายทาง กราฟิกสีชมพู-ขาวจาก TOPSHOP 2,190 บาท

14 W+FREE MAG.


career +

ต้องเริ่มจากความคิด 5 วิธี

เปลี่ยนชีวิตใน 1 นาที ถือเป็นฉบับแรกนะครับ ที่ผมได้มีโอกาสมาแนะน�ำสาวๆ ในฐานะ ที่เป็น Image Maker นักสร้างภาพลักษณ์ ใน W+ ถามสาวๆ นะครั บ ว่ า Image เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก คนหรื อ เปล่ า ?? ถ้าไม่ส� ำคัญ คุณผู้หญิงคงเปลือ ยหน้าออกจากบ้านโดยมิต้อง แต่ ง หน้ า ไม่ ต ้ อ งทาปากที่ ส ้ ม ให้ เ ข้ า กั บ รองเท้ า ส้ น สู ง หรอก ลากรองเท้าแตะเข้าร้านแบรนด์เนม พนักงานก็คงไม่ค่อยจะ ใส่ ใ จ สาวๆ อย่ า คิ ด ว่ า การท� ำ ผมเผ้ า ให้ ดู ดี เพื่อให้ดูเหมาะสมกับรูปหน้าของตัวเอง หรื อ การเลื อ กสู ท ที่ ทั น สมั ย เสริ ม บุ ค ลิ ก ให้ ดู มี ร าคาเป็ น เรื่ อ งที่ ไม่สำ� คัญ พึงคิดไว้เสมอว่า เราไม่ได้ แต่งตัวให้ใครมาชื่นชม แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะน�ำมาซึ่งชัยชนะในชีวิตการ ท�ำงานของคุณ Image ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นสิ่งที่บ่งบอก ถึ ง ความเป็ น ตั ว เอง และเป็ น สิ่ ง ที่ ค นอื่ น ใช้ นิยามตัวคุณ การสร้าง Image ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องหลอกตัวเอง แต่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิต ให้ เป็ นคนใหม่ ถ้ า คุ ณ เริ่ ม เข้ า ใจ แ ล ะ เริ่ ม เป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก ภายในคื อ ความคิ ด แล้ ว ค่ อ ยๆ เปลี่ ย นแปลงเรื่ อ ง ภายนอก อย่ า ท�ำตั ว เป็ น ไอโฟน 3 ตกรุน่ วันนีค้ ณ ุ ท�ำตัวเป็น ไอโฟน 5s เวอร์ชั่นสูงสุดได้แล้ว คิ ด บ ว ก ๆ ๆ กั บ สิ่ ง ที่ เร า มี อ ยู ่ : บางคนน้อยใจกับรูปร่าง เกลียดตัวเอง ท�ำไม ไม่ผอมสักที ขาใหญ่ หน้าบาน หน้าอกเล็ก ความคิดแบบนี้ มันจะส่งผลออกสู่ภายนอกโดยไม่รู้ตัวนะครับ สมองมีผลต่อร่างกาย เช่น กลายเป็นคนเดินห่อไหล่ ขมวดคิ้ว ตลอดเวลา ขี้กลัว ตื่นเต้นทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าคนเยอะๆ พยายามตัดความคิดลบๆ ด้วยการ สูดหายใจลึกๆ 2-3 ครั้ง ยืดอกขึ้น ให้ปอดได้ท�ำงานอย่างเต็มที่ แล้วบอกตัวเองเสียงดังฟังชัด วันนี้เป็นวันของฉัน วันนี้เป็นเวอร์ชั่นสูงสุดของฉัน วันนี้ฉันสวยเฉี่ยวที่สุด

Text : ใบพัด-อธิษฐ์พัชร นิพิษฐาภัทร Image Maker แถวหน้าของเมืองไทย

หา Idol หาแรงบันดาลใจให้ตวั เอง : ด้วยการหาต้นแบบ ในชีวติ เป็นบุคคลในดวงใจทีเ่ ราชืน่ ชม หรือใช้เป็นต้นแบบใน การด�ำเนินชีวิต ศึกษาประวัติ แนวคิด อาจเป็นการอ่านหนังสือดีๆ ก่อนเริ่มต้นท�ำงาน อาจเจอประโยค-ค�ำคมดีๆ ก็ท�ำให้เรามีก�ำลังใจมากขึ้น เรียนรู้เส้นทางแห่ง ความส�ำเร็จ ว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร พบเจออุปสรรคอะไรบ้าง กว่าจะมีวันนี้ มโนภาพแห่งความส�ำเร็จ : มองเห็นภาพตัวเอง ในวันที่ประสบความส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรื อ เรื่ อ งส่ ว นตั ว เช่ น ภาพการน� ำ เสนองาน ต่ อ หน้ า ผู ้ อื่ น การได้ รั บ เสี ย งปรบมื อ ดั ง กึ ก ก้ อ ง การที่ เ รา ก้าวไปสู่จุดหมายที่เราฝันไว้ ยืนตรง ผายมือออกให้กว้างที่สุด หลับตา เบาๆ แล้วมองเห็นตัวเองในชุดสวยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ แม้ว่าจะเป็นเพียง มโนภาพ แต่เชื่อว่าสามารถท�ำให้คุณรู้สึกดีได้ และเริ่มต้นวันใหม่ด้วย หัวใจที่มีไฟลุกโชติช่วงเลยทีเดียว เปลี่ยนแปลงสิ่งของ เครื่องใช้แบบเดิมๆ : ลอง เปิดหู เปิดตา ด้วยการมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่ใช้ใน ชีวิตประจ�ำวัน เปิดใจเปลี่ยนแปลงตัวเองออกจาก สิ่งเดิมๆ เช่น เมคอัพ เสื้อผ้า รองเท้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง ตัวเองจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ดูเทรนด์สไตล์การแต่งหน้าฤดูกาลล่าสุด แล้วลองเลือกซื้อเครื่องส�ำอาง ตามเทรนด์แฟชั่น จาก เมคอัพอาร์ติสท์ ชื่อดัง หรือตามแมกกาซีน การเปลี่ยนแปลงจะท�ำให้จิตใจคุณ เปลี่ยนไป การเพิ่มสีสันเล็กๆ น้อยๆ ชีวิตที่จ�ำเจมาตลอด เพราะใช้ของเดิมๆ ความกระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวยก็จะกลับ มาอีกครั้ง ไม่แน่คุณอาจจะพบเจอตัวเองสุดๆ ไปเลยก็ได้ เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง : อย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆ ที่รู้สึกว่า ท� ำ ให้ คุ ณ มั่ น ใจ บางที ก ารอยู ่ ใ น กรอบนานๆ เพราะท�ำให้คณ ุ มัน่ แต่ถา้ มันนานเกินไป มันสามารถท�ำให้คุณรู้สึกเซ็งๆ อย่างไม่มีเหตุผล พลังงานชีวิตก็จะลดลง และความเคยชิน ท�ำให้ ไม่มีอะไรน่าสนใจในตัวคุณเลย เลิกท�ำร้ายเส้นผม ด้วยการยืดผมตรง มาท�ำงานทุกวี่ ทุกวัน บางทีการไดร์ผมเป่าแห้ง ผมฟูๆ หรือมี ลอนอ่อนๆ ตามธรรมชาติ ก็ท�ำให้คุณดูเป็น คนสบายๆ หรือผมทรงเนี้ยบๆ และดูตั้งใจ แล้วหันมารวบมวยหลวมๆ ก็ดูเป็น ธรรมชาติบ้างดีกว่านะ รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงกลิ่นน�้ำหอม จากกลิ่นดอกไม้แสนหวาน เปลี่ยนมาเป็นกลิ่นแนว สปอร์ตบ้าง ก็ท�ำให้คุณดู สดใสขึ้นได้เหมือนกัน

W+FREE MAG. 15


+ beauty update Text : Hi-Ma / Photo : Press

เข้าสู่หน้าร้อน สาว W+ หลายคนคงเตรียมตัวไปลั้ลลาเริงร่าบนชายหาด ในช่วงวันหยุดกับแก๊งเพื่อนสาวและหนุ่มรู้ใจ แน่นอนเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย ห้ามลืมอาวุธลับความงาม ทั้งหลายที่ควรพกติดกระเป๋าเดินทางไปด้วย เพื่อให้คุณอวดความสวยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะท�ำกิจกรรมใด + Clinique Even Better Dark Spot Defense SPF 45 PA++++ ราคา 1,700 บาท ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ช่วยปกป้องผิว จากรังสียูวีเอและยูวีบีในระดับสูง เนื้อครีมบางเบา เกลี่ยง่าย มอบความเป็นธรรมชาติกับสีผิวที่ดูเปล่งประกาย สีเรียบเนียนสม�ำ่ เสมอ ด้วย Patent–pending Invisible Screen™TM ปกป้องผิวจากการเกิดจุดด่างด�ำ กระที่เกิดจากแสงแดด และสีผิวหมองคล�ำ้ ในอนาคต เหมาะส�ำหรับผิวทุกประเภทและทุกสีผิว

+ Collection Does It All Mascara ราคา 329 บาท ราคาย่อมเยา แต่คุณภาพเอาอยู่ นีค่ ือค�ำการันตีของ มาสคาร่าแท่งนี้ ด้วย 5 คุณสมบัติเด่น เสริมให้ขนตาโค้งงอนอยู่ทรง เพิ่ม ความหนาฟู ต่อขนตาให้ยาวสุดใจ บ�ำรุงขนตาไปในตัว และที่สำ� คัญ ติดทนนานกันน�ำ้ ได้ รวมทุกฟังก์ชัน ขนาดนี้แล้วสาวๆ จะไม่หลงรัก เชียวหรือ

ชิ้นเด็ดห้ามพลาดส�ำหรับร้อนนี้

แม้จะมีกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ W+ ก็ไม่อยากให้ผิวหน้าและชีวิตของสาวๆ ขาดสีสัน ลองดูไอเท็มใหม่ ส�ำหรับเดือนนีด้ ูสิ และถ้าจะให้ดีอย่าลืมเลือกสูตรกันน�้ำและเหงื่อด้วยนะ เพื่อไม่ให้ความสวยโดดเด่น กลายเป็นความพลาดเมื่อเมกอัพละลายเลอะเปรอะเปื้อนยามโดนเกลียวคลื่น

16 W+FREE MAG.

+ Pupa Vamp! Eyeliner และ Pupa Vamp! Professional Liner ราคาแท่งละ 790 บาท อายไลเนอร์ เนื้ อ ลิ ค วิ ด พร้ อ มแปรงปลายมน ทีม่ ที งั้ เนือ้ แมตต์และเนือ้ มุก ให้เลือกถึง 6 เฉดสี เนรมิตความเปรี้ยวเฉี่ยวในพริบตา หรือสาว ที่ยังคงหลงรักสีด�ำจับใจ รุ่น Professional นัน้ มาพร้อมหัวแปรงปลายเรียวเล็ก เขียนง่ายเรียบลืน่ ที่ส�ำคัญกันน�้ำ ช่วยให้สาวๆ ตาคมยาวนาน ตลอดวันไร้รอยซึมเปื้อนใต้ดวงตา

+ Bisous Bisous Summer Circus Powdery Fluid BB Cream SPF 40 PA+++ ราคา 895 บาท บีบีครีมที่แปรเปลี่ยนเนื้อครีมให้กลายเป็นแป้ง เมื่ อ สั ม ผั ส ลงบนผิ ว โดยไม่ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก เหนี ย ว เหนอะหนะตอบทุกโจทย์ความต้องการของผิวใน หน้าร้อน ช่วยให้สาวๆ เผยผิวที่เรียบเนียน ปกปิด ปัญหารูขุมขนกว้าง ขจัดปัญหาสีผิวหมองคล�้ำ ไม่สม�่ำเสมอ


สัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ น�้ำมันท�ำความสะอาดผิวหน้ายอดนิยม จาก ชู อูเอมูระ ประสิทธิภาพการช�ำระล้าง เป็นเลิศ ไม่ทำ� ให้ผวิ แห้ง ไม่ทงิ้ คราบตกค้าง ท�ำความสะอาดอย่างหมดจดในขั้นตอน เดียว ปรับปรุงสภาพผิวทุกครั้งที่คุณ ล้างหน้า เหมาะส�ำหรับผิวทุกประเภท แม้ผิวแพ้ง่าย Ultime8 sublime beauty cleansing oil ส�ำหรับผิวทุกประเภท ประกอบด้ ว ยน�้ ำ มั น ชั้ น เลิ ศ จากพื ช สมุนไพร 8 ชนิด เนื้อสัมผัสนุ่มดุจ ผ้าแคชเมียร์ เพื่อผิวที่ดูดีที่สุด 450 ml 4,500 บาท/150 ml 1,900 บาท

CLEANSING OIL SHOW TIME

BY SHU UEMURA ได้เวลาโชว์ผิวสวยกระจ่างใส กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออยล์ ขจัดสิ่งสกปรก สูตรเยีย่ ม ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการของผิวหน้าคุณ POREfinist anti-shine fresh cleansing oil ออยล์ล้างหน้าส�ำหรับผิวมัน รูขุมขนกว้าง ที่มีเนื้อสัมผัสสดชื่น ดุจน�้ำ ลดการเกิดสิวหัวด�ำด้วย ส่วนผสมใหม่จากเปลือกอบเชย สกัดโดยช่วยควบคุมการผลิต ซีบัม เพื่อให้ผิวดูเรียบเนียนราว ปราศจากรูขุมขน และไม่มันเงา 450 ml 3,200 บาท/150 ml 1,400 บาท

บวก 2 ขั้นตอน ที่ขาดไม่ได้ เพื่อผิวแลดูเนียน ละเอียด TSUYA skin youthful radiance generator ปรนนิบตั ิผวิ ของคุณด้วย TSUYA skin เพือ่ สร้างสภาพผิวทีด่ พี ร้อม ส�ำหรับการแต่งหน้า UVUB mousse POREraser ลง POREraser ด้วยฟองน�้ำ ห้าเหลี่ยม (pentagon sponge) กฎพื้ น ฐาน คื อ เกลี่ ย จาก กึ่ ง กลางใบหน้ า ออกสู ่ ก รอบ หน้ า เพื่ อ ปกปิ ด รู ขุ ม ขนให้ เนียนสนิทยิ่งขึ้น แนะน�ำให้ ลง POREraser เพิ่มอีกชั้น ที่แก้มซึ่งเป็นบริเวณที่มอง เห็ น รู ขุ ม ขนได้ ชั ด เจนที่ สุ ด ส�ำหรับบริเวณที-โซน ให้ลง เพียงบางๆ ซึง่ จะช่วยให้ตดิ ทนนานขึ้น

Cleansing beauty oil premium A/I ส�ำหรับผิวแพ้ง่าย น�้ำมันเนื้ออ่อนละมุน ผสานอนุพันธุ์รากชะเอม (Licorice Root Derivative) ซึง่ มีคณ ุ สมบัตปิ ลอบประโลมผิว และอะมิโน แอซิดที่ช่วยเสริมความชุ่มชื้น ให้ผิวเนียน นุ่ม สะอาดหมดจด 450 ml 3,800 บาท/150 ml 1,650 บาท Anti/Oxi skin refining anti-dullness cleansing oil ส�ำหรับผิวร่วงโรยมีริ้วรอย ก�ำหนดสูตรด้วยสารสกัดจากมะรุม (Moringa Extract) เพือ่ ขจัดมลสาร ชะล้างความหมองคล�ำ้ เพื่อผิวสะอาดใส เปล่งปลั่ง เรียบเนียน และ หมดจด เหมาะส�ำหรับผิวทุกประเภท แม้ผวิ แพ้งา่ ย 450 ml 3,800 บาท/150 ml 1,650 บาท Whitefficient clear brightening gentle cleansing oil ส�ำหรับผิวหมองคล�ำ้ เสริมประสิทธิภาพด้วยไมโต-ไวท์ คอมเพล็กซ์ (Mito-White Complex) อนุพันธุ์วิตามินซี และฟรุต แอซิด มิกซ์ (Fruit Acid Mix) ที่ ช ่ ว ยขจั ด เซลล์ ผิ ว เสื่ อ มสภาพซึ่ ง เต็ ม ไป ด้ ว ยเมลานิน และเมคอั พ หนาๆ อย่ า งมี ประสิทธิภาพดูสะอาดใสและสีผวิ สม�ำ่ เสมอ ขึ้น 450 ml 3,800 บาท/150 ml 1,650 บาท High performance balancing cleansing oil advanced formula ส�ำหรับผิวทุก ประเภทสูตรดั้งเดิม ผสานน�้ำมันจากพืชสมุนไพร พื้นเมืองเอเชียหลากชนิด อาทิ น�้ำมันสกัดจากชา คามีเลีย (Camellia Oil) และน�้ำมันจากเหง้าขิง (Ginger Root Oil) ออยล์ ล ้ า งหน้ า สู ต รนี้ ท�ำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนพร้อมคงความ ชุ่มชื้นของผิวไว้ ให้ผิวรู้สึกสบายหลังล้างหน้า พร้อมกลิ่นโรสแมรี่หอมสดชื่น เย้ายวนใจ 450 ml 3,200 บาท/150 ml 1,400 บาท


อัพเดทเทรนด์ผมปี ตามติดเทรนด์ทรงผมสุดฮิตปี 2014 จับตาดูให้ดี ปีนี้แฟชั่นทรงผม ในยุค 50’s จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง และยังผสมผสานจุดเด่นของผม ยุค 1920-1930 หรือยุคทองของมาริลีน มอนโร ปีนี้เปิดโอกาสให้สาวๆ ได้ลุกขึ้นมาเป็นเด็กอีกครั้งกับผมเปียที่ดูซุกซนแบบสาวฝรั่งเศส รวมไปถึงสีผมพาสเทลสวยหวานดั่งเทพนิยาย

20 W+FREE MAG.


Short Style ดูท่าว่าปีนี้ผมบ๊อบจะมาแรง จะเรียกว่าคลาสสิกตลอดกาล ก็ว่าได้ เพราะเป็นทรงที่เข้าได้ กับทุกรูปหน้า ไม่เป็นปัญหากับ ทุกสภาพผม เหมาะกับสาว ทุกวัย ผมบ๊อบช่วยเปลี่ยน บุคลิกให้ดูสดใส ปราดเปรียว ดูเด็กลง ผมยาวก็อินไม่แพ้กัน แต่ต้องเป็นผมยาวที่ดูซุกซนนิดๆ ผมยุ่งหน่อยๆ สวยแบบ ไม่ตั้งใจ

Bob Hair Style

Bob Hair Style

บ๊ อ บในปี นี้ ไม่ จ� ำ กั ด ความสั้ น -ยาว นั่น หมายความว่ า ตอนนี้ คุณอาจก�ำลังเป็นเจ้าของทรงผมยอดฮิตอยู่แล้วก็ได้ สาวผมหนามักจะ ได้เปรียบเมื่อเทรนด์ผมบ๊อบกลับมา เพราะกุญแจส�ำคัญของผมทรงนีค้ ือการซอยไล่ระดับเผยเลเยอร์ของผม โดดเด่น ด้วยบ๊อบสั้นตัดสไตล์กรันจ์ (Grunge) ที่ทำ� ให้แลดูอ่อนวัย เผยความอ่อนหวานด้วยการดัดลอน แบบ พลอย-เฌอมาลย์ ในเรื่องมาดามดัน หรือเต้ย-จรินทร์พร ในเรื่อง Timeline บ๊อบตรงไล่ระดับเก็บความยาวด้านหน้าและโชว์เลเยอร์ผม ด้านหลังไว้ หรือจะปล่อยความยาวด้านหน้าให้เทไปด้านใดด้านหนึง่ เหมาะกับสาวรูปหน้ากลม หรือมีโหนกแก้มสูง จะช่วยดึงความเปรี้ยวออกมาให้โลกเห็น ส�ำหรับสาวที่มีช่วงคอยาว บ๊อบสั้นเผยช่วงคอไม่เหมาะเท่าไรเพราะจะยิ่งท�ำให้ คอดูยาวเกินไป ทางเลือกของคุณคือ บ๊อบยาวประบ่า เพิ่มวอลุ่มให้ดูหวานด้วยลอนเบาๆ บริเวณปลายผม เติมเสน่ห์ ด้วยการท�ำสีผม หรือเลือกแอ็คเซสเซอรี่เก๋ๆ สักชิ้นมาตกแต่งก็พอแล้ว

Check รูปหน้าแบบนี้เหมาะกับบ๊อบสไตล์ ไหน

Did You Know? สาวผมเส้นเล็ก ลีบแบน อยากให้ผมดูมีวอลุ่มจะได้สะบัดบ๊อบใส่หนุ่มๆ บ้าง เรามีวิธีเพิ่มวอลุ่มให้กับเส้นผม เริ่มจากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อ ผมเส้นเล็ก หากใช้ครีมบ�ำรุงผมที่มีความเข้มข้นสูงจะยิ่งท�ำให้ผมคุณ ลีบแบน ข้อควรระวัง!! เวลาใส่ออยล์บ�ำรุงผม ให้ใส่บริเวณปลายผมเท่านั้น หลีกเลี่ยงออยล์ที่มีความเข้มข้นสูง รวมทั้งแว๊กซ์ ถึงเวลาเซตผมให้ดูมีวอลุ่ม เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์กันความร้อนก่อน ตามด้วยมูส จากนั้นเป่าผม ให้แห้ง แล้วจึงใช้โรลล์ม้วนโคนผมทิ้งไว้ 20-30 นาที เพื่อยกโคนผม ให้ดูมีวอลุ่ม ก่อนเอาโรลล์ออกใช้ไดร์เป่าผมเป่าย�้ำที่โคนอีกครั้ง และฉีดสเปรย์ฝุ่นปิดท้าย

หน้ารูปไข่

หน้ายาว

หน้ากลม

หน้ารูปสี่เหลี่ยม

รูปหน้าที่สาวไทย ใฝ่ฝัน ท�ำได้ทุกแบบ ถ้าอยากสวยหวานก็ ดัดลอนอ่อนๆ ถ้าอยากเปรี้ยวเลือก สไลด์ไล่ระดับเวิร์กสุด

บ๊อบหน้าม้าจะช่วย เพิ่มความกว้างของ ใบหน้า ไม่เช่นนัน้ ก็เปลี่ยนมาดัดลอน อ่อนๆ ก็จะช่วยเพิ่ม ความกว้างใบหน้าได้ เช่นกัน

หลีกเลี่ยงบ๊อบสั้น ระดับหู ควรให้ความ ยาวผมเลยคาง เล่น ระดับจากบนลงล่าง

หน้าผากกว้าง โหนกแก้มเยอะ เหล่านี้เหมาะกับบ๊อบ ดัดลอนอ่อนๆ สไลด์ผมไล่ระดับเพิ่ม กรอบหน้า ถ้าชอบ ผมตรงสั้น ต้องซอย ไล่ระดับแล้วตัด ปลายผมให้แหลม Fly Away

Old Worlds Braids (front)

Long Hair

ผมยาวยังคงอมตะตลอดกาล เพียง แต่สาวผมยาวสามารถแปลงโฉมได้ หลายลุค วันสบายๆ ปล่อยผมให้พลิ้วไหว สร้างลอนผมให้พองตัวเหมือนไอคอนสาวยุค 80’s เมื่อไรที่ต้องออกงาน Wet Look ก�ำลังฮิตบนรันเวย์ เพิ่มลูกเล่นให้ลุคนีด้ ้วยการมิกซ์เท็กเจอร์ของผม ด้านบนหวีเรียบสไตล์ Wet Look ปลายผมปล่อยให้พลิ้วไหวตามธรรมชาติ ไม่ต้องเนี้ยบ ลุคนีท้ ำ� ให้คุณดูโก้แต่ยังแฝงความสบายๆ ไม่ดูอึดอัดจนไม่กล้า เข้าใกล้ ลุคนีต้ ้องมั่นใจว่าผมของคุณสุขภาพดีจริงๆ เพราะจะยิ่งช่วยขับเน้น ความเงางามของเส้นผม

Old Worlds Braids (back)

Old Worlds Braids

สาวน้อยสาวใหญ่เตรียมลุกขึ้นมาซุกซนแบบเด็กสาววัยแรกแย้มด้วยการลุกขึ้นมานั่งถักเปียกันได้เลย แต่ต้องเป็นเปียฝรั่งเศสที่ไร้ระเบียบดูยุ่งนิดๆ ฮอตสุดๆ บนรันเวย์เลยล่ะ ไม่รู้ว่าได้กระแสมาจากซีรี่ส์ดังอย่าง Games of Throne หรือเปล่า เห็นกระบวนเปียของราชินีแต่ละเมืองแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาถักเปียบ้าง

W+FREE MAG. 19


ASK GURU

The crown braid ดูจะเป็นเทรนด์การถักเปียที่มาแรงสุดบนรันเวย์ เปียที่พาด ไปกับศีรษะ จะพาดแบบครึ่งหัวหรือพันรอบหัวให้ดูเหมือนกับ สวมมงกุฎก็ช่วยท�ำให้คุณกลายเป็นสาวน้อยที่แฝงความโก้หรู อยู่ในที

Fly Away

เปียแบบนีท้ ี่ไม่ต้องการความ เป็ น ระเบี ย บและไม่ จ� ำ เป็ น ต้องถักรวมกันเป็นช่อเดียว ไฮไลท์ อ ยู ่ ที่ ว อลุ ่ ม ของเปี ย เทคนิค คื อ ไม่ ต ้ อ งถั ก แน่ น มาก แล้วให้ขยี้เปียให้ยุ่งๆ ให้ดูเหมือนไม่ตั้งใจถัก

Side-Swept Braids

Side-Swept Braids

Kim Hyun Mi (T.Chay) Hair Designer ชือ่ ดังจากย่านชองดัมดง ฮอลลีว้ดู เกาหลี คลุกคลี อยูใ่ นวงการผมมานานกว่า 19 ปี เคยท�ำผมให้กบั ซุป’ตาร์ของเกาหลี นับไม่ถ้วน เช่น พระเอกหนุ่ม จาง กึน ซอก และ อ.แช ยังได้รับ การขนานนามว่าเป็นผู้มีไอเดียคอนเซ็ปต์โพรวองซ์คลาสสิก ตอนนี้ อ.แช มาประจ�ำการอยูท่ ี่ Park & Bomb สาขาสุขมุ วิท 20 เป็นโอกาส อันดีที่สาวไทยจะได้แปลงโฉมเป็นให้สวยเก๋แบบสาวเกาหลี “ปีนี้ผมบ๊อบมาแรง ซึ่งบ๊อบก็มีหลายแบบ พอพูดถึงบ๊อบ หลายคนอาจนึกถึงผมสั้นตัดตรง จริงๆ แล้วไม่ใช่ บ๊อบยาวก็มี ต่อให้เป็นบ๊อบสัน้ เองก็สามารถสร้างความแตกต่างด้วยการดัดลอน และลอนก็ยงั สามารถท�ำได้หลายแบบ สาวเกาหลีจะชอบตัดบ๊อบสัน้ เท่าที่สังเกตสาวไทยจะชอบไว้ผมยาว ถ้าเลือกจะไว้ผมยาวก็ต้อง มาเล่นที่สีผม แนะน�ำเป็นสีน�้ำตาลแดงจะช่วยขับผิว และช่วยให้ ผมมีวอลุ่ม” “เทรนด์สปี นี ี้ น�ำ้ ตาลก็เป็นสีเบสิกตลอดกาลอยูแ่ ล้ว ทีแ่ ปลกตา หน่อยก็จะเป็นสีพาสเทลและสีแดง ที่เกาหลีฮิตท�ำผมสีแดง แต่ผิว คนไทยออกเหลืองไม่แนะน�ำจะยิ่งดูคล�้ำ” “การเลือกทรงผมทีเ่ หมาะกับตัวเองสามารถเปลีย่ นลุคได้จริง เหมือนท�ำศัลยกรรมเลยก็ว่าได้แค่เปลี่ยนทรงผม ทุกครั้งก่อนจะ ท�ำงาน จะต้องดูรปู หน้าลูกค้า ดูทรงศีรษะ บุคลิก การแต่งกาย พูดคุย กับเขาด้วยว่ามีไลฟ์สไตล์ยังไงถึงจะออกแบบทรงผมให้เหมาะกับ ลูกค้าได้” Park & Bomb สาขาสุขุมวิท 20 ตึก Mille Malle Mall ตึก 3

เชื่อ หรือไม่ว่ า คุณจะดู อ ่ อ นหวานขึ้น อีก 50% เมื่อ ถัก เปี ย พาดไหล่สักข้าง ลองดึงผมรอบศีรษะให้ดูยุ่งเหยิงแต่ไม่ถึงกับ เป็นยายเพิ้งผมกระเซิงนะ

Side-Swept Braids

Hair

Accessories Trend

เติมดีเทลให้ผมด้วยแอ็คเซสเซอรี่ที่มาแรงในปี 2014 ต่ อ ให้ เ ทรนด์ ผ มปี นี้ จ ะเน้ น ลุ ค สบายๆ ตื่นนอนสางผมสองสามทีแล้วสะบัดบ๊อบออก จากบ้านได้เลยเราก็ไม่หวั่น เพราะอย่างน้อยก็มี แอ็ ค เซสเซอรี่ ม าช่ ว ยเปลี่ ย นความเรี ย บง่ า ย ปีนคี้ วามงามแบบสาวยุค 20-50 ก�ำลังมาแรง จริงๆ แล้วเครื่องประดับผมสไตล์เรโทรเป็นสิ่งที่ คุณควรจะมีตดิ ตัวไว้เสมอ เพราะมันช่วยอัพลุคให้ ดูเป็นสาวหรูได้ในพริบตา ดูอย่าง Dolce & Gabbana บนรันเวย์ปีนี้ เราจะเห็นแอ็คเซสเซอรี่ที่ท�ำจาก เหรี ย ญโลหะดู โ ก้ ห รู แ ละเพิ่ ม ความอ่ อ นโยน ด้วยดอกไม้ เห็นแบบนี้บอกเลย แอ็คเซสเซอรี่ สีทอง ดอกไม้ เฮดแบนด์และผ้าโพกผมกลับมาแล้ว ไม่ว่าจะดอกเล็กจิ๋วหรือใหญ่เบิ้มล้วนท�ำให้คุณดูเป็นสาวน้อยไร้เดียงสา เปลี่ยนทรงผมธรรมดาให้มีเสน่ห์ขึ้น สาวเก๋ จ�ำเป็นต้องมีเฮดแบนด์เส้นหนาสีด�ำ คาดทับผมรวบตึงหางม้าช่วยให้ดูไม่น่าเบื่อ เฮดแบนด์ยังช่วยขับเน้นให้เห็นความสวย ของรูปหน้า ดวงตา และโหนกแก้ม

Hair Color Trend

เผยเลเยอร์ผมให้ชัด อัพลุคให้สมบูรณ์ ด้ ว ยการท� ำ สี ผ ม รั บ รองว่ า ปี นี้คุ ณจะ ต้องสนุกกับการท�ำสีผมแน่นอน เทรนด์สี ปีนมี้ ตี งั้ แต่เรียบหรูคลาสสิก อย่างสีดำ� สุขภาพดี หรือเฉดสีผมธรรมชาติไล่เฉดตั้งแต่ มะฮอกกานี น�้ำตาลแดง โรสโกล์ด โกล์ด แพลตินั่มบลอนด์ ไปจนถึ ง ผมสี พ าสเทลดั่ ง เทพนิ ย าย ตั้ ง แต่ หวานสี ช มพู Fuchsia สี ม ่ ว งหวาน Radiant Orchid สีฟ้า สีเขียว หรือสีส้ม

20 W+FREE MAG.

สารภาพมาเถอะว่าคุณไม่กล้าถักเปีย สองข้ า งตั้ ง แต่ ขึ้ น มั ธ ยม แต่ เทรนด์ ผมปีนี้อนุญาตให้คุณกลับไปเป็นเด็ก อีกครัง้ แต่ตอ้ งเป็นเด็กทีซ่ กุ ซนแบบมีสไตล์ เปียแน่นๆ เป็นระเบียบ ปล่อยให้เป็นทรงของเด็กไป ถ้าอยากจะดูเป็นสาวหวานแอบดือ้ นิดๆ เปียสองข้างถักหลวมๆ ท�ำให้เปียดูมีวอลุ่มเยอะๆ แบบนี้ แหละฮอตสุดๆ

Pigtail

Try it ยังไม่กล้าเปลี่ยนสีผม แต่กลัวตกเทรนด์ ลองนี่ Body Shop Hair Chalk สีเคลือบผม แบบล้างออกได้ สองเฉดสี เทรนด์ฮอตของปีนี้ Bright Blue และ Hot Pink ช่วยปรับลุคให้กลายเป็น Cute Poppy Pink ชมพูสดใสแบบลูกกวาด


ลดเครียดด้วย 6 วิธีง่ายๆ

แคลเซียม

health + Text : Patama

รู้หรือไม่...

กับกระดูกพรุน ของสตรีวัยทอง แคลเซียมเสริมมีแต่ผลดีในการช่วย บรรเทาโรคกระดู ก พรุ น ในผู ้ ห ญิ ง วั ย หลั ง หมดประจ� ำ เดื อ น แต่ ข ณะ เดียวกัน มีความเสีย่ งในการเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลื อ ดสมองแตกในอั ต ราที่ สู ง กว่าปกติ โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เผยว่า ผู้หญิงที่มี ค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 74 ปี และไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนหรือว่าเคยได้รับแคลเซียมเสริม มาก่อน และเป็นผูท้ ไี่ ม่มอี าการของโรคใดๆ ได้รบั แคลเซียมเสริม เป็นเวลาทัง้ สิน้  5 ปีเต็ม พบว่าในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั แคลเซียมมีทงั้ หมด 31 คนทีม่ รี ายงานว่าเกิดอาการโรคหัวใจ ซึง่ นับรวมกันแล้วได้ทงั้ หมด 36 ครัง้ อย่างไร ก็ดีนกั วิจัยได้ออกตัวว่าผลการวิจัยนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปท้ายสุด แค่แสดงให้เห็นว่าการรับประทานแคลเซียม เสริมนัน้ อาจมีผลข้างเคียงในการท�ำให้เกิดความเสี่ยง แต่ไม่ได้หมายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ดี เพียงแค่ เวลารับประทานให้ระวังและเว้นวรรคบ้าง เพื่อให้ร่างกายได้ขับสารอาหารที่เกินออกไปบ้างเท่านัน้ เอง

ร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 หรือประมาณ 13 ล้านคน ประสบปัญหา สุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล และมีผปู้ ว่ ยโรคทางจิตเวช 10 โรค เช่น โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า เป็นต้น ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านัน้ มีการคาดการณ์ว่า ปี 2570 ปัญหาสุขภาพจิตจะมีมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนเป็นสภาพสังคมเมืองมากขึ้น เราน�ำ 6 วิธีแก้เครียดมาฝากคุณผู้อ่านค่ะ 1. หยุดพักหรือท่องเทีย่ ว การหยุดพักหรือหยุดคิดจะช่วยให้รา่ งกายและจิตใจลดความ ตึงเครียดและผ่อนคลาย แม้แค่เพียง 5-10 นาที 2. ทานอาหารคลายเครียด อาหารที่ลดความเครียด ได้แก่ กล้วย ส้ม บลูเบอรี่ นม และโยเกิร์ต ปลา ถั่ว เนื้อไก่ และธัญพืช ซึ่งมีสารทริปโตเฟน และกรดอะมิโนที่ช่วยหลั่ง สารแห่งความสุข และท�ำให้รู้สึกสงบ 3. ฝึกหายใจ ท�ำสมาธิ เมื่อร่างกายเครียดจะท�ำให้การหายใจผิดปกติ การหายใจลึกๆ จะช่วยให้เลือดและสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้น 4. การพูดคือการระบายความเครียดอย่างหนึง่ หาเพื่อนสนิท ไว้ใจได้ และมีความ อดทนสูงในการฟัง ถ้าไม่มีอาจพูดกับสัตว์เลี้ยง 5. เรียนรู้วิธีการบอกปฏิเสธ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพื่อแบ่งเบาภาระ หรือความกังวลกับเวลา 6. ท�ำกิจกรรมทีอ่ ยากท�ำ เช่น ดูหนังหรือรายการทีช่ อบ การฟังดนตรี ปลูกต้นไม้ วาดรูป สะสมสิ่งของที่ชอบ การอ่านหนังสือ การบ�ำบัดอโรมาเทอราพี การคลายความเครียด ด้วยการนวดหรือสปา

บ้านแตก...เพราะฮอร์โมนบกพร่อง หลายคนเคยได้ยนิ ค�ำโบราณว่า คูช่ วี ติ ก็เหมือนลิน้ กับฟัน แต่คณ ุ รู้ หรือไม่วา่ ไม่วา่ สามีภรรยาจะรักกันมากแค่ไหน แต่ปญ ั หาครอบครัว อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีภาวะพร่องฮอร์โมน พร่องฮอร์โมน คือ ภาวะที่ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล หรือฮอร์โมนบางชนิดลดลง อาจเกิดจากสาเหตุที่ทำ� งานหนัก เครียด พักผ่อนน้อย นอนดึก ได้สารอาหารไม่พอ หรืออายุเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามช่วงกลางคืนร่างกายผู้ชายจะผลิตฮอร์โมนได้กว่า 90%

ถ้ามีความสนิทในความมืด และจะเริม่ หลัง่ สารฮอร์โมน เข้าสู่กระแสเลือดและส่วนต่างๆ รวมไปถึงการสร้าง กล้ามเนื้อ ประสาทการรับรู้ อารมณ์ แต่ภาวะพร่องฮอร์โมนส่วนใหญ่ จะเกิ ด กั บ ผู ้ ช ายอายุ 50 ปี ขึ้ น ไป เมื่ อ ภาวะฮอร์ โมนเพศชายและ โกรทฮอร์ โมนลดลงจะเกิ ด ภาวะอ้ ว นลงพุ ง เบาหวาน เหนื่ อ ยง่ า ย สมรรถภาพทางเพศลดลง และซึมเศร้า วั นนี้ เราสามารถปรั บ ระดั บ ฮอร์ โมนได้ โดยการรั บ ฮอร์ โมนและ อาหารเสริม และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือการตรวจที่แม่นย�ำ สนใจลองติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทันไลฟ์ โทร. 0 2667 2340

อายุร่างกาย ‘ล�้ำหน้า’ อายุจริง จริงหรือไม่? ทุกวันนี้...คนส่วนใหญ่จะมุ่งให้ความใส่ใจกับการออกก�ำลังกาย เป็นหลัก โดยลืมไปว่าเรื่องอาหารการกินเป็นจุดเริ่มต้นของการ ดูแลสุขภาพที่เราควรให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรก การดูแลโภชนาการ เป็นหัวใจส�ำคัญของสุขภาพที่ดีและการ ป้องกันปัญหาสุขภาพทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน วิถีชีวิตที่เร่งรีบของผู้คน ทุกวันนี้ ท�ำให้เรามีพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีพฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน ไม่เพียงพอ หรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาหารไขมันสูง เค็มจัด หวานจัด อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชีย่ วชาญด้านโภชนาการอิสระชือ่ ดัง อดีตนักวิชาการด้านโภชนาการและโฆษกประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า “ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของชาวไทยวัยผู้ใหญ่มีนำ�้ หนักเกิน และ ภายในเวลา 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.2551–2555 พบว่าในกลุม่ ผูม้ อี ายุ 20-29 ปี มีจำ� นวนผู้มีน�้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นประมาณ 40%” หลายคนอาจพบว่าร่างกายของตัวเองมีอายุเกินอายุจริงไปมาก จึงหวังว่าทุกคนจะหันมาเริ่มต้นดูแล สุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นง่ายๆ ที่การใส่ใจในอาหารที่เลือกรับประทานในทุกๆ วัน ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่ออายุรา่ งกาย ได้แก่ 1. องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ อัตราการเผาผลาญของร่างกาย น�้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และกล้ามเนื้อโครงร่าง 2. พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย และอารมณ์ WOW! มีบริการ ‘ตรวจเช็กอายุร่างกาย’ ทางช่องทางออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยแล้ว คุณสามารถเข้าไปตรวจอายุร่างกายเบื้องต้นได้ด้วยตนเองที่ www.goodfoodgoodlife.in.th หรือ ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาโภชนาการเนสท์เล่ 0 2900 9957

W+FREE MAG. 21


+ she Text/Photo : miss Secret

เมื่อบิวตี้และแฟชั่นกูรูสาว อย่างโมเม-นภัสสร บุรณศิริ เจ้าของรายการ ‘โมเมพาเพลิน’ อีกทั้งหน้าที่พิธีกรตามอีเวนท์ ความงามต่างๆ ขอปรนเปรอ ทุกนิยามความงามจากศีรษะ จดปลายเท้า พร้อมอัพเดท ทุกไอเท็มเทรนด์แฟชั่นสุดล�้ำ ในทุกลีลาด้วยการเดินทาง ท่องเที่ยวไปในดินแดนที่ผสม ผสานไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ได้อย่างลงตัวอย่าง...สิงคโปร์

นภัสสร บุรณศิริ 22 W+FREE MAG.


Garden by the Bay

“ปลื้ ม กั บ สิ ง คโปร์ ม านานแล้ ว ยกให้ ที่ นี่คื อ อี ก หนึ่งปลายทางสุดชิคของเหล่าแฟชั่นนิสต้าและบิวตี้กูรู ทั้งหลาย ไม่แพ้ญี่ปุ่น ฮ่องกง หรือแม้กระทั่งอเมริกาและ ยุโรป พอดีเรามีโอกาสได้เดินทางไปกับทริป Fashionista in Singapore ยอมรับเลยค่ะว่าปัจจุบนั สิงคโปร์เป็นสถานที่ ที่เหมาะจะมาอัพเดทเทรนด์และไลฟ์สไตล์ล�้ำๆ ไม่ว่า จะเป็นความงาม แฟชั่น หรือจะเป็นเรื่องกิน ดื่ม เที่ยว ปาร์ตี้สุดสวิง และที่พลาดไม่ได้คงหนีไม่พ้นแหล่งช้อปปิ้ง สิงคโปร์จดั เต็มทัง้ แบรนด์อนิ เตอร์อย่างหรูหรือแบรนด์อนิ ดี้ โดยเฉพาะเครื่องส�ำอาง ทุกแบรนด์ในโลกมีหมด เห็นแล้ว ขอโดดเข้าไปซื้อทันทีเลยค่ะ!” ...ประทับใจมากกับร้าน Sephora ที่นี่มาก บอกเลย (ยิ้ม) นอกจากจะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียแล้ว ยังมีเครื่องส�ำอางหลากหลายแบรนด์มากมาย ตั้งแต่ รุ่ นคลาสสิก จนถึงแบบลิมิเต็ด อิดิชั่น หรือ จะเป็ น แบบ เฉพาะบุคคล ใหม่แกะกล่องให้ลองใช้ ลองแต่ง และ เลือกซื้อกันได้อย่างจุใจ เดินไปเคาน์เตอร์นที้ ีนู้นที เติมตา เติมปาก เติมแก้ม เพลิน ไม่มีเบื่อ ยิ่งคนชอบอัพเดทเรื่อง ความงามอย่างเราด้วยแล้ว ให้ใครเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ ทั้งวันก็อยู่ได้ค่ะ...(หัวเราะ) ...สถานที่ประทับใจอีกแห่งต้องยกให้ Garden by the Bay ค่ะ ที่นจี่ ะมีดอกไม้หลากสีสันนานาพรรณ ด้วย ความที่เราชอบเมคอัพ เวลาเห็นสีของดอกไม้หรือสีสัน ของธรรมชาติ ท�ำ ให้ เราได้ แรงบันดาลใจที่แปลกใหม่ ให้ความรู้สึกหลากหลาย สามารถน�ำมาปรับเปลี่ยนลุค สร้างจินตนาการในการแต่งหน้าได้อย่างสนุกสนาน

ICONIC BEAUTY ...นอกจากนี้ ยั ง ได้ เจอ เอลีน หว่อง สุดยอด ดี ไซเนอร์ ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง Stolen แบรนด์อินดี้ชื่อดังที่ก�ำลัง ก้าวสู่ระดับโลกแล้ว เธอยัง เป็ น เจ้ า แม่ ชุ ด Backless เน้นความเก๋ เซ็กซี่ของสาว ผมสั้น ...ซึ่ ง เทรนด์ ผ มปี นี้ ผ ม สั้ น อ ย ่ า ง ผ ม บ ๊ อ บ จะกลับมาฮิตอีกครัง้ ในช่วง หน้าร้อนที่จะถึง แต่จะมี ลูกเล่นสนุกๆ กับทรงผมเยอะขึ้น อย่างเช่น ทรงผมสั้นบ๊อบสไลซ์ปลายท�ำสีผมแรงๆ หรือถ้าเป็น สาวเปรี้ยวสุดแนวก็ต้องไถผมข้างข้างใดข้างหนึง่ รับรองว่าลุคนีจ้ ะเปลี่ยนสไตล์ให้กับตัวคุณเอง เอ...หรือว่าชั้นจะตัดผมสั้นอีกดีมั้ยเนี่ย? (ยิ้ม) ...ยอมรับค่ะว่าปัจจุบันศัลยกรรมความงามเข้ามา มีบทบาทในชีวิตของคนเราแทบจะทุกขณะ เป็นเรื่อง ที่แสนจะธรรมดา ใครๆ ก็ท� ำได้ ไม่แอนตี้นะคะ แต่กไ็ ม่จำ� เป็นว่าเราจะต้องรับมันมาทัง้ หมด หรือต้อง อินตามกระแส ในกรณีทคี่ ดิ ว่าถ้าท�ำแล้วช่วยให้เรา มัน่ ใจและภูมใิ จตัวเองมากขึน้ ก็โอเค ท�ำไปเถอะ แต่ ต ้ อ งค� ำ นึง ถึ ง ความปลอดภั ย ของเรา เองด้วย อย่าท�ำเยอะหรือท�ำบ่อย จนกลาย เป็นเสพติดศัลยกรรม ...ภูมิใจในหน้าตัวเองค่ะ ทั้งที่เราเจอ กระแสศัลยกรรมอยู่รอบด้านเลย หน้าเป็น สิวก็ใช้รองพื้นกลบๆ เอา ไม่อยากไปหาหมอ กลัวเจ็บค่ะ บอกตรง...(หัวเราะ) ถ้าอยากหน้าเรียว ก็ใช้เทคนิคเมคอัพ คอนทัวร์รปู หน้าเอา เราว่าหน้าธรรมชาติ ดูมีเสน่ห์ ดูเก๋ แล้วก็ไม่ซำ�้ ใครดี  บางทีการแต่งหน้ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่า ถ้าหน้าเรา เพอร์เฟ็กต์มาก แต่งอะไรก็สวย อย่างนัน้ ก็ดีไป แต่หน้าเรา มันไม่ใช่ไง เราไม่ได้เกิดมาเพอร์เฟ็กต์ เราอาจต้องมีวิธีการ บางวิธีเฉพาะที่อาจต้องใช้ซ�้ำๆ แต่ใช้แล้วเวิร์ก เราก็แนะน�ำ ให้ทกุ คนไปหาวิธขี องตัวเองนะ ไปหาวิธที เี่ ป็นแบบฉบับของตัวเอง ที่ทำ� แล้วสบายใจ ท�ำแล้วแฮปปี้ ...เรื่องความสวยความงาม อย่าไปซีเรียสกับมันมาก สไตล์ชิลล์ๆ เพลินๆ ดีกว่าค่ะ

W+FREE MAG. 23


+ chill out

DINE

Lake ’n Park

Text : FoodNote Photo : Pitchayuth & Nutto

IN THE PARK ISO (ไอโซ)

The

The

The

Location

ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ตกแต่งในรูปแบบ Contemporary ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับ วัฒนธรรมตะวันตก สร้างบรรยากาศโล่งกว้างด้วย โทนสีแนวเอิรธ์ โทน มีผนังกรุกระจกเป็นแนวยาวเพือ่ ให้รับอรรถรสของสุมทุมพุ่มไม้ซึ่งเป็นสวนเขียวชอุ่ม ของโรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ ได้อย่างจุใจ เสิร์ฟอาหารสไตล์นานาชาติ เน้นไปทางเวสเทิร์น ยูโรเปียน ปรุงสดใหม่ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ บางชิ้นก็ อิมพอร์ตเข้ามาจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลก แนะน�ำให้ ชิมรส ‘Veal Sausage’ ไส้กรอกสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ เข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรงแรม มีไวน์ซอสเข้ามาช่วย เพิม่ รสชาติ จากนัน้ เปลีย่ นรสมาชิมอาหารไทยบ้านๆ ทีเ่ สิรฟ์ ในโรงแรม 5 ดาว อย่าง ‘ผัดไท’ สร้างเอกลักษณ์ ความอร่ อ ยด้ ว ยน�้ ำ ซอสที่ แ ตกต่ า งจากที่ อื่ น ผ่านกรรมวิธีการปรุงรสแบบไทยแท้ และอีกเมนูคือ ‘ต้มย�ำกุ้ง’ ลงทุนใช้กุ้งแม่น�้ำที่จมเนื้ออยู่ในน�้ำซุป เข้มข้น กลมกล่อม รอคอยนักชิมให้มาสัมผัสด้วย ลิ้นของคุณเอง ชั้น G โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ เปิดบริการทุกวัน 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.00 น. (แจ๊ซบาร์ทกุ วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น.) โทร. 0 2253 0123

24 W+FREE MAG.

The

The

The

Dessert The

Drink The

Location

ด้วยท�ำเลของร้านที่อยู่ติดกับทะเลสาบของสวนเบญจกิติ จึงมีวิวของสวน สาธารณะกลางกรุงเป็นเสมือนก�ำแพงธรรมชาติ ท�ำให้ร้านดูรื่นรมย์น่านัง่ โดยแทบจะไม่ต้องตกแต่งใดๆ มีเพียงแสงยวนตาจากหลอดไฟสว่างไสว ในยามค�่ำคืนช่วยเพิ่มบรรยากาศเท่านัน้ สร้างความสบายปลอดโปร่งด้วย สีเอิร์ธโทน และการตกแต่งแบบโมเดิร์น หนุนให้ร้านดูมีชีวิตชีวาเข้าไปอีก แค่สมั ผัสกับรูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร คุณก็รสู้ กึ ได้วา่ ร้านนีม้ เี อกลักษณ์ไม่เหมือน ใคร ยิง่ ได้เห็นเมนูสดุ ครีเอทก็จะยิง่ ประทับใจ ทีฟ่ นิ สุดๆ ต้องยกให้ ‘สองสหาย ทอดกรอบ’ เฟรนช์ฟรายที่ได้ความเค็มจากไข่แดงเค็ม ตัดกับความกรอบ มันของเห็ดภูฏานทอดกรอบ จากนัน้ ภาพตัดไปที่ ‘หอยเชลล์ย่างเสิร์ฟ พร้อมผักย่างซอสมะนาวและเคเปอร์ดอง’ อาหารสไตล์ฝรั่งที่มีรสชาติ ตัดกันอย่างลงตัว ถัดมาเป็น ‘สะเต๊ะซีฟู้ด’ กลิ่นเครื่องเทศเคล้าเนยหอม เย้ายวน ก่อนลาไปด้วยเมนู ‘กุง้ และปลาแซลมอนพันเปาะเปีย๊ ะ’ ฟิวชัน่ จานเด็ดที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับยุโรป ‘ชีสเค้กเสิร์ฟกับซอสเสาวรส เมนูชีสเค้กเนื้อแน่น รสหวานมันเปรี้ยว ผสมกันพอดิบพอดี ‘Lake ’n Park Mocktail’ ขายความสร้างสรรค์ด้วยการเสิร์ฟคล้ายการ จัดสวนในขวดแก้ว รสชาติลื่นคอเหมือนทานน�้ำผลไม้รสเปรี้ยว หากอยาก เพิ่มดีกรีเพียงเติมแม่โขงลงไปก็ได้เป็นค็อกเทลเก๋ๆ อีกแก้ว ริมทะเลสาบโซน B ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. โทร. 0 2203 4021-2


ORIGINAL IS THE BEST

HokkaidoTsubohachi The

The

The

Location

จากค�ำว่า สึโบฮาจิ ที่แปลรวมกันว่า เสื่อ 8 ผืน หรือพื้นที่ประมาณ 24 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ของร้านสึโบฮาจิ ร้านแรกที่ เป็นต้นก�ำเนิดในฮอกไกโด สั่งสมประสบการณ์ความอร่อยจน ขยายอาณาจักรไปกว่า 400 สาขาแล้ว และทีไ่ ทยก็เป็นประเทศที่ 2 ที่ฮอกไกโด สึโบฮาจิ เลือกมาตั้งฐานความอร่อย ร้านถูกตกแต่ง ในสไตล์โอเรียนทอล ใช้ความคลาสสิกของเฟอร์นเิ จอร์ไม้เข้ามาเป็น ส่วนประกอบหลัก ฮอกไกโด สึโบฮาจิ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในสไตล์อิซากาย่า เสิร์ฟ อาหารค�ำเล็กๆ คนญี่ปุ่นนิยมทานคู่กับสาเก ทีเด็ดต้องยกให้เมนู แนะน�ำต่อไปนี้ เริ่มต้นที่ ‘Tokumori’ หรือปลาดิบรวมชุดพิเศษ วั ต ถุ ดิ บ ทุ ก ชิ้ น อิ ม พอร์ ต รั บ รองเรื่ อ งความสด ถั ด มาเป็ น ปลาฮกเกะย่าง หรือ ‘Simahokke Yaki’ ย่างด้วยเตาถ่าน เป็นปลา ที่มีเนื้ออร่อยโดยไม่ต้องหมักซอสใดๆ ถ้าชอบกินเส้น ต้องลอง ‘Hokkaido Ramen’ ราเมนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ และที่ท�ำให้นกั ชิม ถึงกับอึ้งในความหอมอร่อย คือ ข้าวอบเห็ด หรือ ‘Kamameshi’ แล้วอย่าลืมสัง่ ‘รากไม้โกโบ’ มาทานเล่นเพลินๆ แค่นกี้ ฟ็ นิ กลับบ้าน ไปนอนตีพุงได้แล้ว โครงการนิฮอนมูระ มอลล์ ชั้น 1 ซอยทองหล่อ 13 เปิดบริการ ทุกวัน 11.00-24.00 น. โทร. 0 2185 3323

Theera

The Original Healthy Bake Room The

ร้านเค้กแสนน่ารักที่มาในคอนเซ็ปต์ Original Healthy Bake Room เน้นความเป็น ธรรมชาติทุกอณูตั้งแต่การตกแต่งร้านสไตล์ลอฟท์ ใช้ผนังปูนเปลือย เผยให้เห็นเนื้อ วัสดุแท้ๆ สะท้อนความเป็นกันเอง ทั้งยังมีของตกแต่งน่ารักๆ มามิกซ์แอนด์แมตช์ สร้างบรรยากาศน่าหลงใหล ส่วนเรือ่ งเมนูอาหารนัน้ รับรองว่าถูกใจคนรักสุขภาพแน่ๆ

The

เน้นเสิร์ฟเป็นอาหารเช้า หรืออาหารเบาๆ อย่าง ‘วาฟเฟิล โฮลวีท กับซอสครีมไก่’ เมนูที่เต็มล้นไปด้วยคุณประโยชน์ อีกเมนูแนะน�ำ คือ ‘กลูเต็น แซนด์วิช’ ที่ท�ำจาก แป้งกลูเต็นฟรี อิ่มหน�ำแถมยังได้สุขภาพดีกลับบ้าน

The

ทีน่ เี่ ด่นในเรือ่ งของเบเกอรีท่ ที่ ำ� จากแป้ง Gluten Free ซึง่ มิกซ์ขนึ้ มาเองเป็นสูตรเฉพาะ ส�ำหรับคนที่อยากทานเค้กแต่มีอาการแพ้แป้งสาลี นม เนย ไข่ สามารถอร่อยไปกับ ‘แครอทเค้ก’ และ ‘พายฟักทอง’ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากการแพ้ อาหารใดๆ

Drink

The

หลายๆ เมนูเครื่องดื่มของร้านมีนมถั่วเหลืองเป็นส่วนผสม จึงให้รสชาติที่แปลกต่าง หากแต่ว่าอร่อยหวานมัน พิสูจน์ได้จากเมนูชา อย่างชาเขียว และชาไทย

The

ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 42 (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย) เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น. วันเสาร์ 10.30-18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) โทร. 09 0506 2222

Dessert

Location

W+FREE MAG. 25


+ lifestyle & travel Text/Photo : Mr.Relax

เพียง 160 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ-สวนผึ้งอีกอ�ำเภอในจังหวัดราชบุรีที่น่าสนใจ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วผูช้ นื่ ชอบธรรมชาติและขุนเขา แน่นอนเมื่อพูดถึงราชบุรี ต้องนึกถึง ‘สวนผึ้ง’ สถานที่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งทิวเขา ที่ทอดตัวยาวจนสุดลูกตา ด้วยภูมิประเทศที่เปี่ยมไปด้วยทัศนียภาพและมนต์เสน่ห์ที่งดงาม อ�ำเภอกลางป่าเขาดงดอยนีต้ ้องมีอะไรดีๆ แน่นอน ที่มาของค�ำว่า ‘สวนผึ้ง’ เกิดจากพื้นที่โดยทั่วไปของอ�ำเภอมีสภาพแวดล้อมประกอบด้วย ธรรมชาติ ป่าไม้ เทือกเขา และมีตน้ ไม้ชนิดหนึง่ ทีช่ าวบ้านเรียกว่า ‘ต้นผึง้ ’ ซึง่ เป็นต้นไม้ทมี่ สี ขี าวนวล ไม่มเี ปลือกกะเทาะ หรือลอกให้เห็น และทีส่ ำ� คัญคือจะมีผงึ้ จ�ำนวนนับแสนนับล้านตัวมาอาศัยท�ำรัง บนต้นผึง้ หลายคนได้ยนิ ชือ่ แต่ยงั ไปไม่ถงึ สวนผึง้ อยากไปบ้างต้องแวะไหนดี ลองไปตามเส้นทางนีส้ ิ

Site Seeing & Enjoy Activities

Veneto

ตลาดน�้ำสุดหรู ให้บรรยากาศราวกับสวรรค์ในประเทศกรีซ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ ของลานน�ำ้ พุ หอนาฬิกา กิจกรรมทางน�้ำ และสวนหย่อม ที่ได้สรรสร้างออกมา เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ที่แวะเวียนเข้ามา ณ ตลาดน�้ำสวนผึ้งแห่งนี้ให้ได้รับ ความประทับใจจนมิอาจปฏิเสธได้

Don’t Miss

24th JULY

ร้ า นจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภายใต้ โครงการ มูลนิธณ ิ ภาฯ โดยฝีมอื การผลิตของผูต้ อ้ งขัง ภายในเรือนจ�ำ เพื่อสร้างโอกาสและอาชีพ และก�ำลังใจต่อกัน ภายในร้าน 24th JULY มีสินค้า มากมาย ไลน์สินค้าจะมีสครับ สบู่ ไม้หอม และต่อไปจะมีการแตกไลน์เพิ่มเติม คือ มีเฟอร์นิเจอร์ เบเกอรี่ ส�ำหรับตอนนี้ในร้านจะมีสินค้าแนะน�ำ อาทิ สครับผิว เสื้อยืด เทียนหอม ถุงเครื่องหอม และสบู่น�้ำผึง้ ทีเ่ ป็นสินค้าไฮไลท์ โดยการผสมผสานคุณค่าของน�้ำผึง้ บริสทุ ธิก์ บั วิตามินต่างๆ และ ใยบวบบ�ำรุงผิวให้นมุ่ ชุม่ ชืน่ จะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิคจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อโรม่าเทอราพี รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งสไตล์วินเทจ เช่น ตะกร้าหวาย ตะกร้าไม้อเนกประสงค์ ฯลฯ ร้าน 24th JULY ตั้งอยู่ที่ เดอะซีนเนอรี่วินเทจฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร. 08 1000 6677 หรือ www.sceneryvintagefarm.com

ธารน�ำ้ ร้อนบ่อคลึง

The Scenery Vintage Farm

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบ One Day Trip เปิดบริการทุกวัน บริการเยี่ยมชมฟาร์ม ใครแวะไปเที่ยวสวนผึ้งก็ต้องแวะไปถ่ายรูป ให้อาหารแกะ และท�ำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage ที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น ภายในฟาร์มตกแต่งสไตล์ English Country มีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ยิงธนู ขี่ม้า เกมทุบแกะลงถัง ปาลูกโป่ง และชิงช้าสวรรค์ชมวิวแบบมุมสูง เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-18.30 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท สามารถ น�ำไปแลกหญ้าให้น้องแกะได้ เด็กที่มีส่วนสูงต�่ำกว่า 120 ซม. 20 บาท

26 W+FREE MAG.

ธารน�้ ำ ร้ อ นแห่ ง เดี ย วของสวนผึ้ ง มี ต ้ นก� ำ เนิด จาก สายน�้ ำ ไหลผ่ า นกรวดหิ นดิ นทราย ใต้ พื้ น ผิ ว โลกที่ ร้อนจัด ลักษณะเป็นล�ำธารเล็กๆ มีน�้ำไหลซึมออกมา จากตาน�ำ้ ใต้ดนิ ไม่ขาดสาย น�ำ้ ในล�ำธารนีช้ าวบ้านใช้ดมื่ กินกันด้วย ถ้าขึน้ ไปดูทตี่ ้นน�ำ้ จะพบว่าบริเวณล�ำธารจะ มีก้อนหินใหญ่เล็กเต็มไปหมด ดูสวยงามตามธรรมชาติ ตลอดทางประมาณ 300 เมตร ไหลลงมาที่ด้านล่าง เป็ น สถานที่ ข องเอกชน มี บ ริ ก ารสระอาบน�้ ำ ร้ อ น อยู่ 2 แบบ คือ สระกระเบื้อง และสระธรรมชาติ ค่า บริ ก ารอาบน�้ ำ แร่ สระกระเบื้ อ ง ผู ้ ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท ค่ า บริ ก ารอาบน�้ ำ แร่ สระธรรมชาติ (สระดิน) ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท www.bkhotspring.com


คําพยากรณ์ ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

Text : การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

13 เม.ย.-13 พ.ค.

14 พ.ค.-13 มิ.ย.

14 มิ.ย.-14 ก.ค.

15 ก.ค.-16 ส.ค.

17 ส.ค.-16 ก.ย.

17 ก.ย.-16 ต.ค.

(ARIES)

ประเด็นเด่นของคุณ

ความเหน็ดเหนือ่ ย ความเครียด การต้องท�ำอะไรๆ ทีเ่ หมือนเป็น ภารกิจบังคับ เป็นการกระท�ำที่ ฝืนใจตนเอง แต่กจ็ ะมีขา่ วดี ในเรือ่ งการเงินทรัพย์สนิ มีจงั หวะทีโ่ ชคลาภจร หมุนเข้ามา

ความรัก-ความสัมพันธ์

มีโอกาสได้อยูก่ บั คนรัก พบความสุข ความสดชืน่ ใจ อยูบ่ า้ ง แต่ลกึ ๆ จะมีความรูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยแอบแฝง อาจต้องท�ำ ตามความเคยชิน มีสงิ่ ทีไ่ ม่อาจจะ พูดกันได้ดงั่ ใจทุกอย่าง

การเงิน-การงาน

จะมีขา่ วดีคะ่ ในเรือ่ งของทรัพย์สนิ การเงิน การช้อปปิง้ ได้ซอื้ ข้าวของ ถูกใจ ส่วนการงานมีโอกาส พบเพือ่ นร่วมงานทีส่ อดคล้อง กันดี มีคนช่วยเหลือเกือ้ กูล ร่วมงานกับคนอายุนอ้ ยกว่า จะไปได้ดเี ป็นพิเศษ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ระวังสุขภาพบ้างค่ะ เน้นที่ การทรงตัว การเคลือ่ นไหว บริหารร่างกายให้สม�ำ่ เสมอ และปรึกษาแพทย์ทนั ทีทมี่ ี อาการแปลกๆ เรือ้ รัง นานเกินไป

ราศีตุลย์

(TAURUS)

ประเด็นเด่นของคุณ

ช่วงชีวติ ทีต่ อ้ งพยายามปรับตัว ไปกับสถานการณ์แวดล้อม ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ หญ่มกั จะ มีปญ ั หา แต่ถา้ เป็นคนวัยเดียวกัน หรืออายุนอ้ ยกว่า หรืออยูใ่ น ต�ำแหน่งงานทีเ่ สมอกัน จะราบรืน่ กว่า จ�ำเป็นต้อง ประนีประนอมกับคนอืน่ ๆ

ความรัก-ความสัมพันธ์

หากมีปญ ั หาทะเลาะเบาะแว้ง คุณจะเป็นฝ่ายแพ้ หรือจ�ำเป็น ต้องหลบถอยฉากไปก่อน เรือ่ งรัก อยูใ่ นเกณฑ์กงึ่ ดีกงึ่ ร้าย คือจะมี ช่วงเวลาดีๆ อยูบ่ า้ ง ได้พบ คนน่าสนใจ แต่กใ็ ช่วา่ ทุกอย่าง จะราบรืน่ ไปหมด

การเงิน-การงาน

ระวังปัญหาการเงินหน่อยค่ะ อาจตกในภาวะล�ำบาก พบจุดอับ มีการเปลีย่ นแปลง ส่วนการงานนัน้ ก็คอ่ นข้างล�ำบาก เหนือ่ ยและหนักหน่วง ปัญหามา จากผูท้ มี่ ตี ำ� แหน่งสูงกว่า หรือ การต้องปัน้ หน้าออกงาน ทัง้ ๆ ที่ ใจอยากวิง่ กลับบ้านเท่านัน้

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ดูแลสุขภาพค่ะ ปัญหามาจากการ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีความเครียด สะสมอยูล่ กึ ๆ ดูแลสายตา ผิวพรรณ ความเหนือ่ ยล้าในตัว

ราศีพิจิก

(GEMINI )

ประเด็นเด่นของคุณ

การใช้ชวี ติ ให้ลงตัว ทัง้ เรือ่ ง ชีวติ ส่วนตัวและการงาน พูดง่ายๆ ว่างานหลวงงานราษฎร์ จัดสรรเวลาให้เป็นระบบ คุณเป็นคนเก่ง และจะได้พบ ความส�ำเร็จอีกมากในอนาคต ตอนนีอ้ ะไรทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยหรือเป็น อุปสรรคขวางทาง อย่ากลัว ค่อยๆ จัดการมันไป

ความรัก-ความสัมพันธ์

ก็ยงั ไม่ลงตัวง่ายๆ ค่ะ ถ้าพบ คนถูกใจควรดูกนั ให้นานๆ เพราะ โอกาสจะผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ ส่วน คนทีต่ ดั ใจเลิกรากับคนรักเก่ามาได้ ไม่ตอ้ งกังวลมากไป คุณมาถูกทาง แล้วล่ะ ชีวติ ใหม่กำ� ลังจะเริม่ ต้น

การเงิน-การงาน

จะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงอยูค่ ะ่ ไม่ควร ประมาท ไม่วา่ จะมีรายรับมาก แค่ไหน ส่วนการงานนัน้ อยูใ่ น เกณฑ์เกือบดี มีโอกาสเดินทางทัง้ ไกลและใกล้ แต่กจ็ ะมีความส�ำเร็จ สมหวังระดับหนึง่ รออยู่

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

สิง่ ต่างๆ ทีค่ ณ ุ ท�ำอยูต่ อนนี้ เป็นเรือ่ งทีเ่ หมาะสมและลงตัว ทัง้ การออกก�ำลังกาย การดูแล สุขภาพ หากคุณเล่นโยคะ หรือเข้าฟิตเนสเป็นประจ�ำ ถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี

ราศีธนู

(CANCER)

ประเด็นเด่นของคุณ

การรูเ้ ท่าทันความคิดความรูส้ กึ ตัวเอง เพือ่ วางแผนปฏิสมั พันธ์ กับคนอืน่ ๆ และอยูร่ ว่ มในสังคม ทีซ่ บั ซ้อนได้ โดยทีต่ วั คุณไม่ทกุ ข์ มากจนเกินไป การใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์เก่าๆ ด้วยค่ะ

ความรัก-ความสัมพันธ์

จะมีโอกาสดีในการพาคนรักคนรู้ ใจเปิดตัวกับเพือ่ นฝูง หรือคนใน ครอบครัว พ่อ-แม่ รวมไปถึงการ วางแผนงานมงคลในอนาคต ข้างหน้า แต่ถา้ คุณมีรกั ซ้อนรัก ไม่เปิดเผย ก็ยงั มีเรือ่ งคลุมเครือ ในใจ แต่กจ็ ะได้ใกล้ชดิ กัน มากกว่าช่วงอืน่ ๆ

(LEO)

ประเด็นเด่นของคุณ

การอยูร่ ว่ มกับความสัมพันธ์ ทีม่ ปี ญ ั หา จัดการหรือประคับ ประคองไปให้ดที สี่ ดุ มักพบเรือ่ ง วุน่ วายจากบุคคลภายนอกซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้องในชีวติ แท้จริงนัก แต่กอ็ ดได้รบั ผลกระทบไม่ได้ หากมีกจิ กรรมร่วมกับ คนแปลกหน้าใดๆ พึงรอบคอบให้มาก

ความรัก-ความสัมพันธ์

การเงิน-การงาน

ระวังปัญหามือทีส่ ามด้วยค่ะ หรือเรือ่ งราวทีซ่ บั ซ้อนซ่อนเงือ่ น เรือ่ งทีไ่ ม่นา่ ไว้วางใจ เป็นระยะที่ คนรักอาจจะมีนอกมีใน หรืออีกทีเป็นจิตใจตัวคุณเอง ทีไ่ หวหวัน่ อ่อนไหว

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

เด่นมากค่ะ ในเรือ่ งการเงิน การท�ำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับ หุน้ ส่วน เพือ่ นร่วมงาน การได้โชค ได้กำ� ไร มีกระแสเงินไหลผ่าน ส่วนการงานนัน้ หากคุณท�ำงาน ร่วมกับผูห้ ญิงจะราบรืน่ เป็น พิเศษ ได้การสนับสนุนส่งเสริมดี งานด้านสือ่ บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ให้ผลส�ำเร็จดี

ระวังการต้องใช้จา่ ยกับปัญหา สุขภาพด้วยค่ะ โดยเฉพาะของ ตัวเอง แต่โดยทัว่ ไปก็จะมีตวั เลข สวยๆ เข้ามาในกระเป๋า มีคา่ ตอบแทนทีด่ ี ส่วนการงานนัน้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งอดทนมาก เพราะมักจะเจอการควบคุม ทีเ่ ข้มข้น ต้องร่วมงาน กับคนระเบียบจัด ถ้าคุณก�ำลังวางแผนลดน�ำ้ หนัก ให้เช็กสุขภาพให้ดี ระวังจะไป ผิดทาง หรือรับประทาน อาหารเสริมทีไ่ ม่มปี ระโยชน์

ราศีมังกร

(VIRGO)

ประเด็นเด่นของคุณ

การต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี ทีส่ ดุ ท่ามกลางภาระมากหลาย สิง่ ส�ำคัญคือการรับมือกับสิง่ ที่ ไม่คาดฝัน (เรือ่ งจุกจิก) สิง่ ทีเ่ ป็น ข้อขัดข้องในชีวติ ประจ�ำวัน การท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ เพือ่ จะได้มเี วลาพักผ่อนมากขึน้

ความรัก-ความสัมพันธ์

ในคูร่ กั คูค่ รองจะเป็นเวลาของการ ก่อร่างสร้างฝัน การช่วยเหลือกัน การท�ำงานอย่างเข้าขาและเข้าใจ ในคนทีว่ างแผนงานมงคล ทุกอย่างจะราบรืน่ ดี มีความสุข ในครัวเรือน ส่วนคนทีเ่ ป็นโสด จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในไม่ชา้

การเงิน-การงาน

การเงิน-การงาน

การเงินระวังด้วยค่ะ อาจต้อง ใช้จา่ ยกับปัญหาสุขภาพ หรือยวดยานพาหนะเสียหาย การซ่อมแซมสิง่ ของ แต่ในแง่ รายได้ประจ�ำยังไปได้ดเี รือ่ ยๆ ส่วนการงานก็ถอื ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี จะมีงานทีส่ นุกเพลิดเพลิน ใช้ทกั ษะของตัวเองท�ำได้สบายๆ แต่ผใู้ หญ่มกั สร้างปัญหา

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ดูแลสุขภาพของผูใ้ หญ่ใน ครัวเรือนด้วยค่ะ โดยเฉพาะ ผูส้ งู อายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป และเรือ่ งทีก่ ระทบใจต่อกัน

ดูแลทีผ่ วิ หนังเป็นพิเศษค่ะ ระวัง แผลพุพอง ผืน่ พิษ แพ้โน่นแพ้นี่ รักษาสุขภาพกายไว้ดว้ ย

ราศีกุมภ์

(AQUARIUS)

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ราศีมีน

(LIBRA)

17 ต.ค.-15 พ.ย.

(SCORPIO) 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

(SAGITTARIUS) 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

(CAPRICORN) 14 ม.ค.-12 ก.พ.

13 ก.พ.-13 มี.ค.

14 มี.ค.-12 เม.ย.

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

ประเด็นเด่นของคุณ

การต้องหาเวลาพักผ่อนจาก ความตึงเครียดทีม่ เี ข้ามาอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จากเรือ่ งงานหรือ ชีวติ ส่วนตัว ช่วงนีค้ ณ ุ อาจมี ความทุกข์มากกว่าความสุข แต่ทแี่ ย่หน่อยก็คอื ยากจะหาใคร ไว้วางใจและปรึกษาหารือกันจริงๆ

ความรัก-ความสัมพันธ์

มีเรือ่ งเหนือ่ ยใจต่อกันอยู่ ให้ระวังความสัมพันธ์ทเี่ หมือน จะเป็นภาระประจ�ำ มีสงิ่ ทีต่ อ้ ง อดทนอดกลัน้ อยูล่ กึ ๆ และไม่ได้ พูดความจริงต่อกัน กรณีมปี ญ ั หา ต้องจัดระยะห่างชัว่ ขณะ อาจเป็นเวลาดีทสี่ องฝ่าย จะได้ทบทวนตัวเอง

การเงิน-การงาน

ระวังภาระทีต่ อ้ งรับผิดชอบ หนีส้ นิ ระยะยาว หรือค่าเช่า ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นพันธะประจ�ำ ส่วนการงานอาจอยูใ่ นช่วง เหนือ่ ยล้าแรง เบือ่ งานง่าย ไม่มใี จ ไม่มสี มาธิมากนัก

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ ระวังการติดเชือ้ ติดไข้ การรับ เชือ้ ไวรัสต่างๆ ซึง่ หากแจ๊คพ็อต ก็จะรุนแรงได้

สิง่ ทีเ่ ป็นอดีตความหลังฝังใจนัน้ ไม่จำ� เป็นจะต้องให้มนั มารบกวน จิตใจ เพือ่ ให้ตวั เองฝันร้ายน้อยลง นัน่ หมายถึงอะไรทีใ่ หม่ อะไรทีเ่ ป็น อนาคต จะมีความหมายต่อคุณ มากกว่าสิง่ ทีจ่ บไป

ตรวจดูวา่ มีความระแวงแคลงใจ มากไปไหม ในทีท่ ำ� งานคุณ อาจเป็นคนเก่งคนกล้า แต่เมือ่ กลับ มาสูท่ สี่ ว่ นตัว คุณก�ำลังเป็นทุกข์ หรือเปล่า บางเรือ่ งก็ตอ้ งผ่อนหนัก ผ่อนเบา และประนีประนอมไป

อยูใ่ นช่วงทีใ่ จต่อใจ มีความ สัมพันธ์ขนั้ รวดเร็วได้งา่ ย แต่ถา้ คุณไม่มนั่ ใจในผลทีจ่ ะตามมา ก็อย่าเพิง่ ด่วนมีเซ็กซ์กบั ใครง่ายๆ ยิง่ ลึกซึง้ เท่าไหร่ ก็ยงั มีความเสีย่ ง จะเสียใจในอนาคต เว้นแต่มนั่ ใจ ตัวเองดีวา่ รับมือทุกอย่างไหว

ความสัมพันธ์ในช่วงนีจ้ ะดีเป็น พิเศษ แต่กจ็ ะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ อีกไม่นานก็อาจเข้าสูภ่ าวะระแวง แคลงใจกันได้อกี ทีต่ อ้ งระวังคือ ยิง่ นานวันไป ยิง่ เหมือนเก็บใจและ ก่อก�ำแพงต่อกัน อะไรทีเ่ คยพูดกัน ง่ายก็ไม่งา่ ยอีกต่อไป ส่วนคนโสด ยังไม่ใช่เวลาจะสมหวัง

ความรัก-ความสัมพันธ์

การเงิน-การงาน

ระวังการต้องซ่อมแซมข้าวของ เครือ่ งใช้ มีสงิ่ ทีต่ อ้ งจัดการให้ลลุ ว่ ง โดยใช้เงินไม่มากก็นอ้ ย ไม่เหมาะ ทีจ่ ะลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ ง ส่วนการงานมีโอกาสทีน่ า่ สนใจ เข้ามา อาจมีงานทีด่ จู ะพารายได้ พิเศษมาให้ แต่กย็ งั ไม่แน่นอน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

คุณอย่าคิดว่าตัวเองจะท�ำอะไรๆ ได้โดยล�ำพังหมดทุกอย่าง ระวังความเสือ่ มของร่างกายไว้บา้ ง แม้อายุจะน้อย แต่ถา้ หักโหมไป ก็โทรมได้นะ

ความรัก-ความสัมพันธ์

การเงิน-การงาน

หากมีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บ้านเรือน ทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรร จะน�ำ ก�ำไรมาให้ และยังดีสำ� หรับการ เก็บออม การวางแผนในระยะยาว ส่วนการงานก็อยูใ่ นเกณฑ์ดี มีโชคลาภ การเดินทางราบรืน่ การดูงาน การท�ำกิจกรรมใดๆ นอกสถานทีจ่ ะมีความส�ำเร็จ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

สุขภาพคุณโดยทัว่ ไปอยูใ่ นเกณฑ์ ต้องระมัดระวังสักนิด อยูท่ กี่ ารใช้ ชีวติ และสิง่ ทีร่ บั ประทานค่ะ

การจัดการกับลูกจ้างบริวาร หรือ บุคคลทีม่ ที ศั นคติแตกต่างกัน ปัญหาจะมาจากทัง้ สองฝ่าย ซึง่ แม้ คุณระวังอย่างไรก็มโี อกาสกระทบ กระทัง่ กันได้ การรูเ้ ท่าทันสภาวะ อารมณ์ตวั เองจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ หรือหยุดการระเบิดทีร่ นุ แรง ซึง่ สามารถเกิดขึน้ ได้

ความรัก-ความสัมพันธ์

ระวังเรือ่ งของอารมณ์ ความ ขัดแย้งไม่ได้เกิดจากค�ำพูดเสมอไป แต่เป็นท่าทีทสี่ องฝ่ายแสดงต่อกัน การประชดประชัน หรือการตัง้ แง่ กันด้วย เป็นระยะทีค่ วามสัมพันธ์ ไม่คอ่ ยแน่นอน มีเรือ่ งร้อนใจได้งา่ ย

การเงิน-การงาน

จะมีจงั หวะดีๆ เข้ามา แต่กย็ งั ไม่นา่ ไว้ใจ เป็นช่วงทีจ่ ะได้ทงั้ ลาภ และการสูญเสีย มีทงั้ เคราะห์และ โชคก็วา่ ได้ ส่วนการงานนัน้ อย่างไร ก็ตอ้ งตัง้ มัน่ ท�ำไป เหนือ่ ยแน่นอน แต่กจ็ ำ� เป็นต้องคิดถึงอนาคต และ รับผิดชอบไปให้ดที สี่ ดุ

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

คุณไม่ควรประมาทกับโรคภัย ทีม่ องไม่เห็น ประเภทฮอร์โมนจาก ต่อมไร้ทอ่ ต่างๆ หรือภาวะเครียด แอบแฝง

การก่อร่างสร้างฝัน การหากิจกรรม ใหม่ๆ ท�ำ เพือ่ ท�ำให้ชวี ติ ไม่ซำ�้ ซาก จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้คณ ุ มีชวี ติ ชีวา มากขึน้

ความรัก-ความสัมพันธ์

คุณอยูก่ บั คนคนหนึง่ แต่จติ ใจ ไปอยูก่ บั อีกคนหรือเปล่า หรือว่า ไม่มคี วามสุขพอเมือ่ ได้อยูด่ ว้ ยกัน ความสัมพันธ์ถอื ว่าไม่ดไี ม่รา้ ย อยูท่ จี่ ติ ใจคุณมากกว่าว่าต้องการ อะไร มักพบคนรักทีจ่ ริงจังจริงใจ แต่ตวั คุณเองนัน่ ล่ะ ทีค่ วรตัง้ ค�ำถาม

การเงิน-การงาน

รายรับจะสูงแค่ไหน แต่รายจ่าย ก็ยงั มากเป็นเงาตามตัวค่ะ ไม่ควรประมาท ยิง่ ถ้ามีปญ ั หา สุขภาพด้วยแล้ว อาจต้องควัก กระเป๋าอยูเ่ สมอๆ ส่วนการงานอยู่ ในเกณฑ์ทดี่ กี ว่า จะมีกจิ กรรมดีๆ เข้ามา มีเรือ่ งสนุกทีค่ ณ ุ สนใจ แต่อปุ สรรคมักมาจากตัวบุคคล

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

หากจ�ำเป็นต้องใช้จา่ ยกับ ยารักษาโรค การรักษาสุขภาพ ก็ทำ� ไปค่ะ แต่ให้ดี ดูแลทีต่ น้ เหตุ การควบคุมอาหาร การพักผ่อนให้ เพียงพอ ดูแลจิตใจ คุณเครียดมากไป ก็ทำ� ให้โรคก�ำเริบได้นะ

(PISCES)

ยังมีเรือ่ งทีเ่ ป็นสุขใจอยูใ่ นชีวติ ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของคุณตามปกติ จะดีทสี่ ดุ อะไรแย่ๆ ผ่านเข้ามา ก็รบั มือกับมันไป คุณเองก็เป็น คนเก่งคนหนึง่ ผ่านอะไรมาตัง้ มากมาย ส�ำคัญอย่าแพ้ใจเท่านัน้

ความรัก-ความสัมพันธ์

ระวังจิตใจทีไ่ หวเอนออกห่าง คนเก่า แต่กบั คนทีก่ ำ� ลังอินเลิฟ กันนัน้ อะไรก็จะกัน้ ไม่อยู่ แม้อยู่ ห่างต่างถิน่ ก็จะหาทางบินลัดฟ้า หากัน ทีค่ วรระวังคือเวลาลาจาก ยามพลัดพราก จะเหงาจนทนไม่ได้ ระวังจะมีอบุ ตั เิ หตุรกั ใหม่เกิดขึน้ โดยไม่คาดฝัน

การเงิน-การงาน

สนุกกับการช้อปปิง้ อยูห่ รือเปล่า ค�ำนวณเงินในกระเป๋าให้ดี อาจจะ พยายามคลายเครียดด้วยการ ใช้เงินไม่รตู้ วั ส่วนการงานอยูใ่ น เกณฑ์เป็นเรือ่ งซ�ำ้ เติมจิตใจ มักพบปัญหาจากคน

ค�ำแนะน�ำพิเศษ

ระวังการติดหวัด ติดเชือ้ ขับขี่ ยวดยานพาหนะเองก็ไม่ควร ประมาท อีกอย่างทีค่ วรใส่ใจพิเศษ ในช่วงนีค้ อื ดวงตา

W+FREE MAG. 27


+ what’s on & parties

Text : So_Celeb

+ แสนสิริ เปิดคอนโดฯ ต่อยอดธุรกิจ

+ Nivea สนุกซ่าท้าทุกแดด

แสนสิ ริ เน้ น ศั ก ยภาพเติ บ โตอย่ า งมั่ นคงและปรั บ ตั ว เพื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ โดยเปิดคอนโดมิเนียม 9 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,600 ล้านบาท โชว์กลยุทธ์การท�ำธุรกิจ ภายใต้คอนเซ็ปต์การใช้ชวี ติ แบบ Urban Slow Living เตรียมพบกับคาราวานอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์แสนสิริ ตั้งแต่เดือน มีนาคมเป็นต้นไป

เทศกาลสุขชืน่ ฉ�ำ่ สนานอุรา อย่าง วันสงกรานต์ ก�ำลังใกล้เข้ามาแล้ว เพื่อให้การเล่นน�้ำเป็นไปอย่างสนุกสุดเหวี่ยง นีเวีย จึงขอแนะน�ำ ‘นีเวีย บอดี้ ไวท์เทนนิง่ เซรั่ม SPF 33 PA+++’ ที่ปกป้องแสงแดด ได้อย่างมั่นใจ ด้วยค่า SPF ที่สูงที่สุดในตลาดประเทศไทย ให้คุณ เล่นน�้ำได้อย่างมั่นใจ ไม่กลัวแดด

WHAT’S ON + Dove Body Wash

Go Fresh Energize

โดฟ เปิ ด ตั ว ครี ม อาบน�้ ำ สู ต รใหม่ ‘โก เฟรช เอเนอร์ ไจซ์ ’ ต้ อ นรั บ ซัมเมอร์ ให้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ แห่งความสดชื่น โดยมีกลิ่นตะไคร้ และกลิ่ น เกรฟฟรุ ต ให้ ค วามรู ้ สึ ก กระปรีก้ ระเปร่า ขจัดความเหนือ่ ยล้า ในหน้าร้อน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ของการอาบน�้ำในช่วงหน้าร้อนได้ แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ พร้อมร่วมลุ้นแคมเปญ ‘โดฟ ชวนคู่ซี้ บิ น ลั ด ฟ้ า อาบผิ ว นุ ่ ม ที่ ป ระเทศกรี ซ ’ รายละเอียดคลิก facebook.com/dove ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2557

+ ลา โรซ-โพเซย์ แอนเทลิโอส

เอ็กซ์แอล อัลตร้า-ไลท์ ฟลูอิด เอสพีเอฟ 50+ แอนเทลิโอส เอ็กซ์แอล ฟลูอิดกันแดดส�ำหรับผิวหน้า มีประสิทธิภาพปกป้องรังสี UVB/UVA สูง ส�ำหรับผิวที่แพ้ แสงแดด ระคายเคืองง่าย ทั้งยังเป็นสูตรกันน�้ำ ปราศจากน�ำ้ หอม และพาราเบน จัดจ�ำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ ลา โรซ-โพเซย์ ทุกสาขา ในราคา 1,400 บาท

28 W+FREE MAG.

+ AIA VIP The Exclusive Trip 2014

น่าปลืม้ ใจแทนคนพิเศษของเอไอเอ ทีไ่ ด้ดมื่ ด�่ำบรรยากาศ โรแมนติ ก ของสายหมอกและลมหนาว ณ ดิ น แดน สามเหลี่ยมทองค�ำ ซึ่งเป็นการขอบคุณในความไว้วางใจ ที่มอบให้เอไอเอด้วยนานากิจกรรมชวนอิ่มเอิบใจ นับเป็น ทริปที่อยู่ในความประทับใจและอยู่ในความทรงจ�ำของ ผู้ร่วมทริปทุกคน

+ Mario Maurer For Him

เซเลบริตี้คนดังแห่งวงการบันเทิง ‘มาริโอ้ เมาเร่อ’ เปิด ตัวน�้ำหอมชายขวดแรกของประเทศไทยที่มีกลิ่นปลุก เร้าเสน่หใ์ นตัวคุณ ซึง่ เพิง่ จัดกิจกรรม Red Carpet with Mario Maurer ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของ เหล่าแฟนคลับ และสื่อมวลชน สามารถหาซื้อได้แล้ว วันนีท้ ี่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ

+ Scott Vitamin C Playmania

สก๊อต วิตามินซี ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่น ได้เรียนรู้กลางแจ้ง ในงาน ‘สก๊อต วิตามินซี เพลย์มาเนีย’ เพือ่ ให้เด็กๆ เตรียมพร้อม ที่จะเรียนรู้โลกกว้างอย่างเต็มที่ โดยมีเซเลบฯ แม่ลูก อย่าง ตุก๊ -ชนกวนันท์ รักชีพ กับลูกสาว น้องแพรว-แพรวพิชชา วัชรคุณ มาร่วมสร้างสีสันให้กิจกรรมเต็มอิ่มไปด้วยความสุขและ สนุกสนาน

+ BFS Spring/Summer 2014

Bangkok Fashion Society หรือ BFS กลุม่ แบรนด์ แฟชั่ น ไทยแถวหน้ า พร้ อ มใจกั น เผยโฉม คอลเลคชั่น ล่ า สุด Spring/Summer 2014 ภายใต้แคมเปญรณรงค์ต่อเนื่อง ‘You are what you wear’ ซึ่ ง แต่ ล ะแบรนด์ ต ่ า ง รั ง สรรค์ ค อลเลคชั่ น ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะของตนออกมาได้ อ ย่ า งสวยงาม เร้าความต้องการของเหล่าแฟชั่นนิสต้า


+ Bio-Oil ขนาดใหม่

ผลิ ต ภั ณฑ์ ล ดเลื อ นรอยแผล เป็น และผิวแตกลายที่ขายดี อันดับ 1 ในอังกฤษ และอีก กว่า 10 ประเทศทั่วโลก มอบ คุณค่าการฟื้นบ�ำรุงอย่างเต็ม ประสิทธิภาพกว่าที่เคย ด้วย ขนาดใหม่ 125 มล. สามารถ ใช้ได้เป็นประจ�ำทุกวัน อ่อนโยน ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ผสาน กับ PurCellin OilTM จนได้เนื้อออยล์ที่ บางเบาไม่เหนอะหนะ เหมาะกับทุกสภาพผิว มีจำ� หน่ายแล้ว ที่ร้านบู๊ทส์ วัตสัน และร้านค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ

+ Sulwhasoo

Evenfair Perfecting Cushion

โซลวาซู แบรนด์ เ ครื่ อ งส� ำ อาง อันดับ 1 จากประเทศเกาหลี สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ของรองพื้นปกปิดริ้วรอย ได้เป็น Evenfair Perfecting Cushion รองพื้น รูปแบบฟองน�้ำที่ทรงประสิทธิภาพในการปกปิด อย่างเรียบเนียนและยาวนาน ผสานกับคุณค่าจากสาร ปกป้องแสงแดด มอบความกระจ่างใสและฟื้นฟูความยืดหยุ่น ให้แก่ผิวพรรณในคราวเดียว วางจ�ำหน่ายในราคา 2,000 บาท ณ เคาน์เตอร์โซลวาซูทุกสาขา

+ Avon on Tour ‘สวย รวย ฟิน

อิน ซัมเมอร์’

เอวอน ชูแคมเปญ เอวอน ออน ทัวร์ ‘สวย รวย ฟิน อิน ซัมเมอร์’ พร้อมถือโอกาสเปิดตัว ‘เซลิน่า วีสมันน์’ นางแบบของแอบโซลูท ลิปสติกคน ใหม่ล่าสุด ซึง่ แคมเปญนีจ้ ะส่งตรงความงามและ โชคดีๆ ให้แก่สาวๆ ทั่วประเทศ เพียงแค่คุณซื้อ แอบโซลูท ลิปสติก หรือลิปสติกเอวอนที่ร่วม รายการ 1 แท่ง ก็สามารถลุ้นรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนีถ้ ึงสิ้นเดือนมีนาคม 2557 เท่านัน้

+ Huahin Hill Harvest Festival 2014

เปิดไร่องุน่ หัวหินฮิลล์ ไร่องุน่ ทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิดไวน์ไทยคุณภาพ ให้บรรดาคนรักไวน์มาฟินกันให้ส�ำราญ ในเทศกาลเก็บเกีย่ ว ผลผลิตประจ�ำปี 2557 หรือ ‘หัวหิน ฮิลล์ ฮาร์เวส เฟสติวัล 2014’ คนรักไวน์ตัวจริงอย่าลืมแวะมาชิมไวน์คุณภาพได้ ตั้งแต่วันนีถ้ ึงสิ้นเดือนมีนาคม สนใจสอบถามโทร. 08 1701 8874-5 หรือ www.huahinhills.com

+ KTC : 999 คะแนน แลกรับ เมนูอร่อย

แคมเปญชวนหิวจากเคทีซี สานต่อจากปีที่แล้วที่มี เหล่านักชิมให้ความสนใจอย่างคับคั่ง กลับมาใน ปีนี้พร้อมกับร้านอาหารและเมนูใหม่ๆ อีกเพียบ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบของ สมาชิกบัตรเคทีซี เพียงใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมเพิ่ม 999 คะแนน แลกรับเมนูอร่อยมูลค่าสูงสุด 500 บาท ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 2557

+ True : Let Them

See Love 2014

ทรู จั บ มื อ ศู น ย์ ด วงตาและศู น ย์ รั บ บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สานต่อ โครงการ Let Them See Love 2014 ชูแนวคิด ‘ความรัก ท�ำให้ คนตาบอด’ รณรงค์โทรแจ้งบริจาคดวงตาแทนญาติ ผู้จากไปให้คนตาบอดได้ตากลับมามอง เห็นอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการให้ ให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น

+ เปิดตัวยาบรรเทาปวดลดไข้

สำ�หรับเด็ก ‘พานาดอล’

+ Pure White

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เพียว ไวท์ จากพรีเมดิกา เวชส�ำอางที่ถูก รังสรรค์จากนวัตกรรมเกาหลี ช่วยปกป้องผิวและคืนความขาว กระจ่างใส แบบเห็นผลจริงและปลอดภัย ด้วยส่วนผสมของ ไวท์เทนนิง่ 7 ชนิด ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในวงการแพทย์ทงั้ ในรูปแบบฉีด รับประทาน และทา หาซือ้ ได้แล้วทีห่ า้ งสรรพสินค้าและร้านขายยา ชั้นน�ำทั่วไป

บริษัท แกล็กโซ สมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงานเปิดตัวยาบรรเทาปวดลดไข้ ส�ำหรับเด็ก ‘พานาดอล’ แบรนด์ทคี่ นเป็นแม่ ทั่วโลกไว้วางใจ ทั้งยังแนะน� ำ แผ่นเจล บรรเทาไข้ ‘พานาคูล’ และเปิดตัวภาพยนตร์ โฆษณาพร้อมพรีเซ็นเตอร์คู่แม่ลูกชาวไทย คนแรก ได้แก่ แบม-จณิสตา จรูญสมิทธิ์ และลูกสาว น้องเวนิส-วณิสตา

W+FREE MAG. 29


+ sleepless Text : ภาวนา แก้วแสงธรรม

คนรักของเราก็มีชีวิตของ เขาเอง มีวิธีแสดงออกถึงความรัก ที่อาจไม่ถูกใจเรา แต่เมื่อมันเป็น ตั ว เขา เราก็ ต ้ อ งยอมรั บ ให้ ไ ด้ และเอาเวลาที่ควรจะน้อยใจนั้น ไปสร้างสรรค์งานแทนดีกว่า

พูดอย่างสุภาพและตรงไปตรงมา เลิกอ้อมค้อมและเหนียมอายกับความ ต้องการของตัวเองได้แล้ว จ�ำไว้ว่าถึงแม้ จะพูดตรงแค่ไหน แต่ถ้าพูดอย่างสุภาพ ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้อยู่แล้ว

วั น หนึ่ง มี แ ค่ 24 ชั่ ว โมง อย่ า เสียเวลาไปกับคนโรคจิตที่จ้องแต่จับผิด คนอื่น ท่าน ว.วชิรเมธี บอกว่า อยู่ในโลก ใบนี้ ให้รู้จักใช้สมมติให้เป็น

ถ้าต้องท�ำสิ่งที่ ไม่ชอบ ขอเอา เวลานัน้ ไปหายใจ อย่างสงบหรือไป เล่นโยคะดีกว่า

เลิ ก ใช้ ข องราคาถู ก ที่ คุณภาพไม่ได้เรื่องได้แล้ว ควร ลงทุนกับสิง่ ของคุณภาพดี ทีใ่ ช้ได้ นานดีกว่า

การมีขา้ วของในชีวติ น้อยๆ เป็นความเบา สบาย และก่อให้ เกิ ด ความสุ ข ยิ่ ง กว่ า การสะสม ข้าวของมากมาย ทีต่ อ้ งกลายเป็น ภาระในการจัดเก็บ

การออกก�ำลังกายส�ำคัญมาก อย่าใช้เวลาอยู่แต่หน้าคอมพ์ เป็นยายแก่ ดูอย่างมูราคามิ ที่เป็นนักวิ่งมาราธอนสิ คนบางคนเป็นอย่างนัน้ เพราะเขาต้องเป็นอย่างนัน้

ใช้เวลากับคนที่รัก เราให้ดีที่สุด

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

ในปี 2556

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทุกวัน จะท�ำให้เรารอบคอบกับ เรื่องการใช้เงินมากขึ้น

อย่าทุกข์แทนคนอื่น หากเรา หวังดีกับเขาอย่างเต็มที่แล้ว เขายัง ไม่ใส่ใจ จงปล่อยเขาไป เอ็นดูเขา แต่ อ ย่ า ให้ เ อ็ น เราขาด ยั ง ใช้ ไ ด้ ดี อยู่เสมอ

อย่ า ตื่ น เต้ น กั บ เรื่ อ ง ไม่เป็นเรื่องให้มากนัก รักษา ความสงบของจิ ต ใจ และ พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองให้ดี

คิดเรื่องการท�ำประกันชีวิต ไว้เพื่อยามเกษียณได้แล้ว ความ มหัศจรรย์ของดอกเบี้ยจะท�ำให้ เรากลายเป็นคนแก่ที่สง่างามใน อนาคต

อย่ า เสี ย เวลากั บ คนที่ ไม่ ไ ด้ แคร์เราเลยแม้แต่น้อย พูดเหมือนง่าย แต่ท�ำยาก เพราะคนเลวๆ บางคน ก็เร้าใจดีชะมัด ความใจเย็น ไม่เคยท�ำร้ายใคร เมื่อรับปากสิ่งใด จงตั้งใจท�ำ

วาจาส�ำคัญกว่าการ สร้างภาพลักษณ์ดว้ ยการใช้ ของแบรนด์เนม

อยู่ใกล้ๆ คนที่สร้าง แรงบันดาลใจให้เราได้เสมอ

พูดให้เพราะในทุกสถานการณ์ อย่ า ดู ข ่ า วมากเกิ น ไป ช้ากว่าโลกหนึง่ สเต็ปไม่ใช่เรือ่ ง เลวร้ า ย แต่ ให้ เ อาเวลานั้น ไปท�ำอย่างอื่นดีกว่า

การนวดเท้าไม่ใช่เรื่อง ฟุ่มเฟือย ร่างกาย ของเราควรได้รับการ ปรนเปรอบ้าง

30 W+FREE MAG.

หาสไตล์ของตัวเองให้เจอ มัน อาจจะเป็นข่าวดีส�ำหรับตัวเราเอง พอๆ กับ การค้ น พบดาวดวงใหม่ เลยก็ว่าได้

ยิ่งรู้มาก ก็ยิ่งซับซ้อน ลอง ไม่คดิ อะไรมาก และปล่อยทุกอย่าง ไปตามธรรมชาติ

อย่าท�ำร้ายคนอื่น โดยไม่รู้ตัว

สิ่งส�ำคัญที่สุด คือการค้นพบสิ่งที่ เหมาะกับตัวเองที่สุด ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ในสายตาคนอื่น


78,678 People like this

www.facebook.com/womanplus ส�ำหรับผูห้ ญิงยุคใหม่ทใี่ ส่ใจในเรือ่ งราวรอบตัว เทรนด์แฟชัน่ อันทันสมัย เนือ้ หาสาระ ดีๆ ที่น่ารู้ ร่วมอัพเดทเรื่องราวใหม่ๆ และตามติดกิจรรมสุดพิเศษส�ำหรับผู้หญิง ทันสมัยเช่นคุณกับ Woman Plus Magazine ได้แล้ววันนี้ที่ http://www.facebook.com/womanplus

Wf#105  
Wf#105  

WP#105 free magazine in Thailand

Advertisement