Page 1

JULY 2013

WOMAN & BIKING MAGAZINE OF THE GM Group


บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

097 / JULY 2013 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

Woman & Biking II “จักรยานเปลีย่ นชีวติ ” ประโยคสัน้ ๆ นีค้ งไม่ไกลเกินจริง

เพราะการปั่นจักรยานดีต่อสุขภาพมากมายแบบชนิดที่ หากคุณไม่ลองคุณก็จะไม่รู้ เป็ น ประโยคที่ ส รุ ป มาจากบทสั ม ภาษณ์ ข องคุ ณ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ แห่งวงกรู๊ปไรเดอร์ ที่ได้ก่อตั้งชมรม จักรยานขึ้นมา พร้อมกับปลุกกระแสให้วัยรุ่นเริ่มหันมา ปั่นจักรยานเป็นคนแรกๆ เลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่จักรยานจะเป็นไปตามกระแสสุขภาพที่ ก�ำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชาวโลกใน ประเทศอืน่ ๆ ก็ตาม เช่นเดียวกับคนไทยทีม่ กี ารตืน่ ตัวเรือ่ งนีอ้ ยู่ จักรยานได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ทมี่ าแรง ไม่แบ่งเพศ ไม่แบ่งวัย ใครๆ ก็ขี่จักรยานได้ และไม่ใช่แค่เป็นเพียง เรื่องความฮิต คุณรู ้ไหมว่ า...จัก รยานเป็ น ไลฟ์ ส ไตล์ ที่เหมาะกับ ผู้หญิงยุคใหม่ที่รักสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อ การนอน โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแห่งสหรัฐฯ ได้วจิ ยั โดยให้คนมีอาการนอนไม่หลับปั่นจักรยานวันละ 20-30 นาทีทกุ วันนานเป็นเดือน ผลคือท�ำให้หลับสนิทเร็วขึน้ กว่า เดิม หรือจะขี่จักรยานให้ได้อาทิตย์ละ 30 กม. ช่วยลด โอกาสเป็นโรคหัวใจ ช่วยให้สมองเสื่อมช้าลง สมัยนีก้ ารออกก�ำลังด้วยการปัน่ จักรยานส�ำหรับสาวๆ ออกจะสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยซ�้ำเมื่อบริษัทจักรยาน ได้หันมาออกแบบจักรยานส�ำหรับผู้หญิงกันมากขึ้นเพื่อ ให้เราปั่นกันได้ง่ายขึ้น แต่หลายคนยังคิดว่าผู้หญิงปั่น จักรยานแล้วน่องจะโต W+ ชวนคุณเปิดไปอ่านเพื่อหา ค�ำตอบกันได้ใน Health ซึง่ คุณหมอได้ให้ค�ำแนะน�ำไว้อย่าง ชัดเจนทีเดียว ท�ำให้สาวๆ ที่อ่านแล้วอยากจะไปเริ่มต้น ปั่นจักรยานอย่างจริงจังกันเร็วๆ นี้เลย และแน่นอนว่าในเรื่องของความงามที่ส�ำคัญ คือ การปั่นจักรยานสม�่ำเสมอ จะช่วยคงความอ่อนเยาว์ไว้ ได้นานนัน่ เองค่ะ

Editor

Where to Find : W+ สนามบินสุวรรณภูมิ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, โรบินสัน, แฟชั่นไอส์แลนด์, A Square, บิ๊กซีราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang

Shop & Restaurant :

Vieng Joom On Tea House, Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe’ Amazon, Cafe’ De Tu, Cafe’ Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Kanom Fashion Bakery, Smoothie Please, Sfee, Parferio, To Fast To Sleep, A & W, amici, ดิ อันดามัน, Greyhound Cafe’, Vanilla Garden, Bignit cafe’, gustoso, Barbali Bistro, Shabushi, Oishi Ramen, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

The Oasis Spa, Divana Spa, Chalachol, Salon De Guru, Qi Shiseido, Shampoo International Hair Stylist, Perfect Slim, นิภานา สปา, สมูธดี สกิน แคร์ คลินิก, เอส เมดิคอล, Princess Beauty Center, Body Shape, Marie France, Bangkok Dance, พฤกษา คลินิก, ราชเทวี คลินิก, พรเกษม คลินิก, Fitness First, True Fitness, Absolute Yoga, Sport City, ไคโรฟิต

Office Building : มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์

Showroom & Hotel :

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร

วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็น ลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

Beauty & Fitness :

Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

Other :

ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of china, สมาคมฝรั่งเศส, True Life, True Shop, Perfect Shine, โรงภาพยนตร์ลิโด้, ศูนย์รวมยาฟาร์แมกซ์, ศูนย์รวมยาฟาร์มาเซีย, โรงพยาบาลชั้นนำ�หลายแห่ง

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | กวินพิตรา บุรานนท์ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ | ชลิตา บุพศิริ ศิลปกรรม | อิศราพงษ์ เพ็ชรแก้ว พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ | ดวงใจ เข็มแดง กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา | จิระพร รักรงค์ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด | รัตติยา สมจิตต์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ สมุหบ์ ญ ั ชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | นุชนารถ ใจประสาท | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิง่ แก้ว แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850-1


Text : Scally

/ 7th HEAV EN

โซนิค แบง

+ เทศกาลดนตรีนานาชาติครั้งใหญ่ ยักษ์ ระดมศิลปินระดับโลกสู่อ้อมกอด แฟนเพลงชาวไทยอย่างคับคั่ง ไม่ว่า จะเป็น เจสัน มราซ, เพ็ทช็อป บอยส์, พิทบูลส์, แอช, อาล์ว ซิตี้, เซพเพิร์ด ฯลฯ ร่วมด้วยศิลปินไทยแถวหน้าอีก มากมาย ละลายค่ายเพลงให้เป็นหนึง่ ด้วยดนตรี โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี และอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-4 จองบัตรอย่างเร็วรี่ที่ไทย ทิคเก็ตฯ เจ้าเดิม >

1

<

เสื้อซ่า

+ มหกรรมเสื้อยืดสุดซ่าก�ำลังจะกลับ มาอีกครั้ง ในงาน ทีเชิ้ต 9 ‘เรา รัก นาย’ งานนี้ผู้จัดอย่างคลื่นแฟต 98 บอกค�ำเดียวว่า คนรักเสื้อยืดห้าม พลาด กับบรรดาเสื้อยืดที่หาไม่ได้ ง่ายๆ ในท้องตลาด รวมทั้งยังได้ ของแถมจาก อะคูสติกคอนเสิร์ต ที่เหล่าบรรดาศิลปินดังร่วมกันบรรเลง ให้แขกคนพิเศษ ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ มาจอยได้ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ มักกะสัน บัตรราคา 200 บาท สอบถามโทร. 0 2641 5394 >

สามัคคี

2

04

W+ MAG .

5

<

+ มาฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้เนรมิต โฉมงามมืออาชีพ กับหลักสูตรฝึก ทักษะอาชีพเสริมสวย (ระยะเวลา 6 เดือน) ในโครงการ Beautiful Tomorrows โดย มูลนิธิลอรีอัล ร่วมกับ ลอรีอัล ประเทศไทย และวิทยาลัย สารพัดช่างสี่พระยา จัดขึ้น เปิดรับ สมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ -31 สิงหาคม 2556 ใครเล็งอาชีพนี้ไว้ ขอบอกว่าเร่งมือกรอกใบสมัครให้ไว เพราะเปิดรับผู้เข้าอบรมทั้งหมดเพียง แค่ 40 คนเท่านัน้ สอบถามโทร. 0 2236 1312 >

<

+ หนุย่ -อ�ำพล อาสาน�ำทัพ ‘ไมโคร-นูโว-บิลลี-่ แหวน’ ผนึกก�ำลังรีเทิรน์ ต�ำนาน ‘มือขวาสามัคคี รียเู นียน’ ฉลอง 30 ปี แกรมมีฯ่ โดยจะระเบิดดนตรีรอ็ คถึงใจใน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 กรกฎาคม นี้ ณ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี สาวกของ พวกเขาอย่ารอช้า เตรียมออกก�ำลังมือขวาให้ดี แต่กอ่ นอืน่ อย่าลืมส�ำรองบัตรที่ http://www.gmmlive.com สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2669 8846

>

เสริมความงาม

3

+ ถึงเวลาที่มือกีตาร์มหัศจรรย์ขั้นเทพ อย่าง ‘สตีฟ วาย’ นักดนตรีผู้ครอง รางวัลและครองใจคนดูมากที่สุด คนหนึง่ ของโลก จะมากรีดสายกีตาร์ ตรึงผู้ชมในคอนเสิร์ต ‘Steve Vai Live In Concert’ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัล เวิลด์ บัตรจ�ำหน่ายแล้วที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา รายละเอียโทร. 0 2203 0423-5

6

<

+ นิทรรศการที่จะสรรหาค�ำตอบมาให้คุณรู้ว่า ทุกความสวยมีที่มา ทุก ความงามมีที่ไป ใช้ชื่อว่า ‘ไฉไลไปไหน’ น�ำเสนอมุมมองที่มีต่อสังคม ไทยและคนไทยในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรือน ร่างมนุษย์ให้เกิดความงามเป็นตัวด�ำเนินเรื่อง จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-29 กันยายน 2556 ณ อาคารกระจก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย >

4

<

<

สตีฟ วาย

>

สวยสร้างสรรค์

สร้างศิลป์

+ สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ เชิญชวนนิสติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ ประชาชนทัว่ ไป ร่วมปล่อยของโชว์ความเจ๋งด้านการถ่ายภาพและวาดภาพใน โครงการ ‘มองสิงห์ สร้างศิลป์’ สะท้อนมุมมองทีม่ ตี อ่ ‘สิงห์’ ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล รวมมูลค่า 4 ล้านบาท เปิดรับผลงานตัง้ แต่วนั ที่ 19-23 สิงหาคม สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.singhasquare.com/มองสิงห์สร้างศิลป์ >

7

<


Text : mini-stamp

/ WOR LD’S HA PPENING

+ Donky Cargo อีกหน่อยเราจะขนทุกอย่างไปไหนก็ได้ดว้ ยจักรยาน คุณแม่ บ้านที่อยากจะหันมาปั่นจักรยานแต่ก�ำลังกังวลว่าจะแบกผัก ผลไม้หรือแม้แต่ของช้อปปิ้งราคาแพง เพราะงานดีไซน์ที่เห็นนี้ ตอบโจทย์ทุกอย่างได้ลงตัว ได้ออกก�ำลังกายและได้ขนของ ทุกอย่างที่ต้องการกลับมาได้ด้วยเหล็กที่มีคานพร้อมที่ยึดยื่น ออกมาทั้งด้านหน้าด้านหลัง แข็งแรงพอที่จะพาน้องหมาตัวโต นัง่ รถไปกับคุณได้สบายๆ l

+ กริ๊ง กรี๊ด กรี๊ด ปล่อยให้เสือหนุ่มนักปั่นเขาคลั่งล้อ คลั่งอุปกรณ์ เสริมกันมามาก ถ้าสาวๆ อย่างเราจะหันมาตกแต่ง จักรยานบ้าง สิ่งแรกที่อยากให้เปลี่ยนคือ กริ๊ง ลวดลายสวยช่วยส่งสัญญาณขอทางอย่างเดียวไม่พอ ต้องเก๋อย่างที่เห็น ดีไซน์อาจจะโบราณไปสักนิด แต่ก็แก้ต่างด้วยลวดลายแตงโม ลายส้ม ลาย ไอศกรีม ด้วยการ เพนต์มือ ใช้สีที่ ไม่เป็นพิษต่อสิ่ง แวดล้อม ถ้าไม่ อยากซ�ำ้ ใครจะ ออกแบบลวดลาย แล้วเพนต์เอง ก็ได้นะ l

+ Amazing Office Google แกรนด์โอเพนนิง่ ออฟฟิศ Google สุดโมเดิร์นแห่งใหม่ ใจกลางเมือง Dublin ในไอร์แลนด์ ความแกรนด์ของออฟฟิศ นี้อยู่ที่มีทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย Google Docks’ เป็นตึกพาณิชย์ 14 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในดับลิน อาคารต่อมา คือ Gasworks House และ Gordon House เป็นส�ำนักงาน Google และสุดท้าย One Grand Canal อยากจะบอกให้อจิ ฉา อีกสักนิดว่าภายในอาคารมีร้านอาหาร ห้องครัว ฟิตเนส สระ ว่ายน�้ำ ห้องประชุมแบบไม่เป็นทางการ 400 จุด ห้องสมุด และมุมสันทนาการอีกเพียบ W+ MAG .

การรวมกันระหว่างความเป็นศิลปินร็อคของเจ้าของเกสต์เฮาต์ กับสถาปนิกผู้ท�ำหน้าที่ออกแบบจนกลายเป็นห้องพักสุดแฟนซี มีให้เลือก 6 ห้อง 6 สไตล์ ได้แก่ สเปน บาร์บี้ ลึกลับ เฟอร์รารี่ ถ�ำ้ และบ้านเกาหลีแบบดัง้ เดิม นอกจากเอกลักษณ์ของงานดีไซน์ สภาพแวดล้อมก็โดดเด่นไม่ใช่น้อย ที่นี่แวดล้อมด้วยภูเขา สุดลูกหูลูกตา ขอบอกว่าสไตล์แบบนีก้ �ำลังอินสุดๆ ส�ำหรับชีวิต คนเมืองอันแสนวุ่นวายของเกาหลี l

+ A Loja Vazia

l

06

+ Rock It Suda

A Loja Vazia เสื้อไม่ได้มีไว้ขาย เห็นร้านเสื้อว่างเปล่ากลางห้าง Villa Lobos Mall ประเทศบราซิล อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าร้านนีข้ าย เสื้อล่องหน แต่ห้องเสื้อที่ว่างเปล่าคือแคมเปญรับบริจาคเสื้อสภาพ ดีให้เต็มร้าน เพื่อน�ำไปบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้ต่อไป แต่ถ้าจะตั้งเป็น กล่องๆ แล้วจับเสือ้ ผ้าโยนคงไม่สะดุดตาเท่ากับเสือ้ ผ้าทีน่ ำ� มาบริจาค จะถูกจัดเรียงโดยสไตลิสต์ให้ดูสวยงามก่อนจะเก็บไปบริจาคและ ปล่อยให้โล่งเพื่อรอผู้ใจดีรายต่อไปน�ำมาบริจาคให้เต็มร้าน l

+ Palmleather สตูดิโอออกแบบ T jeerd Veenhoven มองเห็น โอกาสจากพืชที่ปลูกอยู่ทั่วโลก ใบและกาบของ ปาล์มที่ร่วงหล่นมาโดยยังคงความแข็งแรงอยู่ น่าจะน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้พัฒนาไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปาล์ม อาทิ กระเป๋าหนังปาล์ม สมุดปกปาล์ม รองเท้าแตะ l


Text : Scally

Apostrophe’S

/ Shopping+Recommen d

+ ช็อปของคนเก๋ๆ ทีม่ าพร้อมคอนเซ็ปต์ Lifestyle Destination สถาปนาตนเป็น จุดหมายปลายทางให้แก่ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยนานาผลิตภัณฑ์ ทั้งอุปกรณ์ เครือ่ งเขียน ของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย และแอ็คเซสเซอรี่ ทีน่ า่ รักไม่มใี ครเกิน ตกแต่งโดยใช้แสงและไม้เป็นหลัก จัดดิสเพลย์ได้อย่างน่ารัก สะดุดตา โชว์ความพิเศษตรงที่ สินค้าเกินครึ่งเป็นงานแฮนด์เมดที่เจ้าของร้าน ใช้ใจสร้างมันขึ้นมา ส่วนบางอย่างก็เช็กกระแสแล้วน�ำเข้ามาจากญี่ปุ่นบ้าง เกาหลีบ้าง หรือไม่ก็อาจมาไกลถึงดินแดนสแกนดิเนเวียน โดยเฉพาะกลุ่มของ ถ้วยโถโอชาม ทัง้ ยังสร้างมุมพิเศษเอาใจลูกค้าเป็นคาเฟ่เล็กๆ จ�ำหน่ายเลมอน โซดาให้ดื่มคลายร้อน มีให้เลือกหลากรส ได้แก่ รสมิ้นต์ พีซ และแพชชั่นฟรุต รุดหน้ามาเยือนได้ที่ Rain Hill สุขุมวิท 47 เปิดบริการ 10.30-21.00 น. โทร. 08 3110 0455

LOllana Coccola Finesy clinic Pet Accessories + เพียงแค่คนรักสัตว์เฉียดไปแถวๆ ร้าน Coccola Finesy Pet Accessories ร้านสัตว์เลี้ยงที่ แปลว่า ‘การกอดด้วยความรักและความอบอุ่น’ แห่งนี้ อาจจะเกิดความรู้สึกอดใจไม่ไหว ช้อปสินค้าสไตล์คลาสสิกให้เจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรัก ไม่ว่าจะเป็น ปลอกคอ สายจูง ป้ายชื่อ ห้อยคอ ชาม อาหาร กระเป๋า ที่นอน ไม่เว้นแม้กระทั่งของเล่นน่ารักๆ อย่างตุ๊กตา และอีก มากมาย บรรยากาศของร้านตกแต่งได้น่ารักพอตัว สร้างชีวิตชีวาด้วยการประดับประดา ของตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อย จะพาน้องหมาน้องแมวมาช่วยเลือกซื้อของด้วยก็ไม่ว่ากัน พิกดั ร้านอยูท่ ี่ ทองหล่อซอย 5 เปิดบริการ อังคาร-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. โทร. 0 2712 8225

+ งามแบบครบวงจรที่ ‘ลลลนา คลินกิ ’ คลินกิ ความงามและศูนย์เลเซอร์ ก่อตั้งโดย พญ.วรพร เบญจาทิกุล สรรค์สร้างโดยผสานวิทยาการขั้นสูงเข้ากับ เทคโนโลยีระดับสากล เพือ่ สุขภาพผิวพรรณและความงามแห่งเรือนร่าง พร้อม ทั้งฟื้นฟูสุขภาพผิวให้เนียนใสไร้ริ้วรอย นอกจากนี้ยังมีคอร์สกระชับสัดส่วน มั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยกับ ผิวคนไทยและเอเชีย โดยมีทมี แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ และพนักงานทีม่ ใี จรักในบริการ ความงาม คอยให้คำ� ปรึกษาอย่างตรงจุด ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ หรือสอบถาม โปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ ลลลนา คลินกิ ชั้น 3 โครงการเรน ฮิลล์ สุขุมวิท 47 โทร. 08 0308 4747 และสาขาหัวหิน ใต้โรงแรมแคขาว โทร. 0 3251 3742-3 หรือ http://www.lollanaclinic.com และ http://www.facebook/lollanaclinic

07

W + M AG .


Text : Hi-Ma Photo : Press

/ BEAUTY TIPS

Did You Know?

Spoil YourSelf Slim Up Center + สถาบันดูแลรูปร่าง Slim Up Center จากประเทศ อิตาลีที่เปิดให้บริการแล้วถึง 49 สาขาทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแตกต่างหนึง่ เดียวใน ประเทศไทย ช่วยแก้ทุกปัญหารูปร่างและสัดส่วน ได้อย่างตรงจุด เพือ่ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดส�ำหรับ ปัญหาของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ นอกจากนัน้ ยัง มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักโภชนากร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ ที่จะคอยให้ค�ำแนะน�ำคุณตลอดการท�ำโปรแกรม เพื่ อ ให้ คุ ณ มี รู ป ร่ า งสมส่ ว นและรั ก ษารู ป ร่ า งที่ ดี ให้อยู่กับคุณไปนาน ๆ โทร. 0 2620 0000

ทำ�ไมกลิน่ หอมในขวดโปรดเปลีย่ นไปหรือจางไวจัง ความเครียดส่งผลกับเคมีในร่างกาย โดยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และสร้าง ความร้อนหรือการขับเหงือ่ จากร่างกาย ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงกลิน่ ตัวของคุณได้ และความร้อนในจุดชีพจรก็อาจทำ�ให้กลิ่นหอมหายเร็วขึ้น การกินอาหารบางอย่างก็ท�ำให้กลิ่นกายแตกต่างกันไป อย่างหัวหอมหรือกระเทียม กลิ่นจะพัดผ่านออกจากรูขุมขนทางผิวหนัง ท�ำให้ไปผสมกับกลิ่นน�้ำหอม ซึ่งท�ำให้กลิ่นเปลี่ยนไป ความผันผวนทางฮอร์โมน น�ำ้ หอมทีเ่ คยมีกลิน่ หอมรัญจวนใจอาจเปลีย่ นไปกับ การเพิ่มหรือลดของระดับฮอร์โมนในวัยที่เพิ่มขึ้น

3 Rules for Healthy Skin

กฎเหล็กเพื่อผิวสวยสุขภาพดีแบบยั่งยืน อย่าลืมล้างเครื่องสำ�อางก่อนเข้านอน : นี่คือเรื่องที่ห้ามละเลยเด็ดขาด จะปล่อยให้คราบสิ่งสกปรกและสารเคมีเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของ แบคทีเรียอย่างนั้นหรือ ความสะอาดคือจุดเริ่มต้นของผิวสวยเลยนะ โปรดท่องเอาไว้ ขัดผิวเป็นประจำ� : ในแต่ละวันผิวเผชิญมลภาวะ สิ่งสกปรก ฝุ่นควัน และเครื่องสำ�อางมากมาย จึงควรขัดผิวเป็นประจำ�สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปจะได้ไม่เข้าไปอุด ตันในรูขุมขนจนเกิดเป็นสิวหัวดำ�หรือสิวอุดตันทั้งหลาย พักผิวให้หายใจบ้าง : ควรหาเวลาสักสัปดาห์ละครั้ง ปล่อยให้ผิวหน้า เปล่าเปลือยโดยไม่มีเครื่องส�ำอางใดๆ อยู่บนใบหน้าเลย วิธีนจี้ ะช่วย ให้ผิวหน้าได้พักจากน�้ำหอม สารกันบูด และน�้ำมันต่างๆ รวมทั้ง สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ด้วย

08

W+ MAG .

Bright & White + บอกลาปัญหาหน้าคล�ำ้ มีจดุ ด่างด�ำไม่สม�ำ่ เสมอ ไปได้เลย นับแต่นคี้ ุณจะสวยแบบสาวเกาหลีกัน แล้ว ด้วย โฉมใหม่! RJK Multi-Whitening มีสาร ส�ำคัญ คือ Multi-Whitening Complex สารเพิ่ม ความกระจ่างใสจากธรรมชาติที่ช่วยให้ผิวกระจ่าง ใสอย่างเป็นธรรมชาติ โดยช่วยยับยัง้ การสร้างเม็ดสี เมลานินทีเ่ ป็นสาเหตุแห่งผิวหมองคล�ำ้ ซึง่ ประกอบ ด้วย Natural Whitening 12 ชนิดจึงช่วยเข้าฟื้นฟู บ�ำรุง ให้เซลล์ผิวใหม่ขาว กระจ่างใส สม�่ำเสมอ ลดเลือนทั้งรอยแดง-ด�ำจากสิว และฝ้าแดด เพิ่ม พลังเซลล์ผิว ให้ผิวดูระเรื่อ สุขภาพดี เริ่มปกป้อง ตัง้ แต่เซลล์รบั แสงเริม่ ต้น เซตนีม้ ี Foam Oil Control ขนาด 100 มล. ราคาสติ๊กเกอร์ 415 บาท ราคา ขาย 352 บาท เซรัม่ ขนาด 30 มล. ราคาสติก๊ เกอร์ 920 บาท ราคาขาย 780 บาท Day Cream SPF 40 PA+++ และ Night Cream ขนาด 50 มล. ราคา สติ๊กเกอร์ 650 บาท ราคาขาย 550 บาท


Text : Hi-Ma Photo : Press

Don’t Miss This Month

New Scents กลิ่นหอมอันน่าหลงใหล ในขวดใหม่

Lanvin ME Eau de Parfum Vaporisateur 80 มล. ราคา 3,850 บาท น�ำ้ หอมที่ผสม ผสานกันอย่างลงตัวของกลิ่นดอกไม้ Licorice ที่ หอมหวานและผลไม้อนั แสนสดชืน่ อย่างบลูเบอรี่ กลิน่ หอมนีแ้ สดงถึงความ ผ่อนคลายอันน่าหลงใหลแต่ก็ยังไม่ทิ้งซึ่งความเรียบหรูตามแบบฉบับอิสตรี ขั้นสูงแห่งฝรั่งเศส น�้ำหอมขวดสวยฝาสีด�ำนี้บรรจุในกล่องสีฟ้าอันเป็น ต�ำนานของ Lanvin ที่ห่อหุ้มด้วยเชือกสีทองราวกับกล่องของขวัญสุดวิเศษ

อัพเดทผลิตภัณฑ์ชนิ้ ใหม่นา่ ใช้ ในเดือนนี้ เพือ่ ปรนนิบตั ิ ผิวให้สะอาดล�้ำลึก พร้อมเมกอัพที่ช่วยเนรมิตผิว พวงแก้ม และริมฝีปากให้โดดเด่นเกินหน้าใครต่อใคร 1. Shu Uemura Anti/Oxi Skin Refining Anti – Dullness Cleansing Oil 450 มล. ราคา 3,800 บาท ท�ำความสะอาดผิวพร้อมสารสกัดจากมะรุม Moringa Extract ที่ช่วยขจัดมลภาวะอันก่อให้ผิวร่วงโรยก่อนวัย ช่วยช�ำระ ความหมองคล�้ำ ไร้ชีวิตชีวา ช่วยให้ผิวสะอาดเนียนละเอียด แลดูกระจ่างใสและสารสกัดจากชาเขียวที่มีคุณสมบัติต้าน อนุมูลอิสระ พร้อมกลิ่นหอมอันแสนสดชื่นชวนสัมผัส 2. Guerlain Terra Ora ราคา 2,850 บาท และแปรง แต่งหน้าเข้าชุด ราคา 1,850 บาท ตลับไม้สีด�ำสุดหรูที่เป็น แป้งผสมรองพื้นและคอนทราสต์ไฮไลเตอร์ ส�ำหรับใบหน้า ล�ำคอ และเนินอก เนื้อแป้งนุ่มเนียนสุดพิเศษราวกับใย ไหม ช่วยให้ผิวแลดูเป็นสีแทนเปล่งประกายสุขภาพดีแบบ กลมกลืน สม�่ำเสมอ แนะให้ใช้กับแปรงที่ออกแบบมาควบคู่ กันด้วยด้ามแปรงแทราคอตต้า คาบูกิ ที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม

/ BEAUTY U PDATE

Elie Saab Le Perfum Eau de Toilette 30 มล. ราคา 1,850 บาท น�ำ้ หอมแนวกลิ่น FloraSolar-Woody ที่ปรุงแต่งกลิ่นดอกส้มขึ้นมาใหม่ให้มี ความโปร่งใส เจือไปกับสัมผัสนุ่มละมุนลุ่มลึกของ น�ำ้ ผึง้ กุหลาบ ผสานกลิน่ ดอกการ์ดเี นีย บรรจุในขวด แก้วคริสตัลรูปทรงเพรียวสวยที่ใช้ลูกเล่นของการใช้ แสงให้ตัวขวดดูงดงามยามแสงตกกระทบ

1<

ดู แ ลผิ ว รอบดวงตา อย่างใส่ใจ

3. Maybelline Bold Matte by Color Sensation ราคาแท่งละ 299 บาท ลิปสติกเนื้อแมตต์สีสวยสด มอบ ความชุ่มชื่นด้วยส่วนผสมจากน�ำ้ ผึ้งบริสุทธิ์จากเกสรดอกไม้ ที่ท�ำให้ริมฝีปากไม่เป็นขุยและแห้งตึง มีให้เลือก 7 สี 7 สไตล์ ทั้งสีชมพูสดใส สีชมพูอมส้ม สีส้มจัดจ้าน สีแดงสด สีแดงอม ส้ม สีแดงเข้มและสีชมพูนู้ด 4. Bisous Bisous Vibesation for Perfect Skin ราคา 1,395 บาท อุปกรณ์ที่ช่วยให้การเกลี่ยบีบีครีมง่ายขึ้น และรวดเร็วโดยไม่ต้องกลัวเลอะเปรอะเปื้อนมือ สามารถ ใช้ได้กบั เนือ้ ครีมทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นครีมบำ�รุงผิว ไพร์เมอร์ บีบี และรองพื้น ด้วยแรงสั่นที่มากกว่า 8,500 ครั้งต่อนาที และสามารถปรับความเร็วในการสั่นได้ถึง 2 ระดับ ทำ�ให้บีบี ติดทนนานขึ้น เนื้อครีมซึมซาบได้ลึกขึ้นและรวดเร็ว กระตุ้น การไหลเวียนของโลหิตให้ทำ�งานได้ดียิ่งขึ้น

2<

5. Pupa Like A Doll Compact Blush ราคา 950 บาท บลัชออนเนื้อแมตต์สีหวานสดใสดุจลูกกวาด เนื้อแป้งเนียน นุ่มพร้อมคุณค่าบ�ำรุงจากสารสกัดจากข้าว ส่วนผสมจากแร่ ธาตุ พร้อมอณูเม็ดสีแน่น มีให้เลือก 8 เฉดสี ไล่เรียงตั้งแต่ ชมพู ส้ม ไปจนกระทั่งเฉดสีน�้ำตาลธรรมชาติ พร้อมแปรงปัด ที่ผลิตจากขนหางม้า

3<

5<

4<

+ ลืมความร่วงโรยและผิวไม่กระชับตึงรอบดวงตา ไปได้เลยเมื่อมี Shiseido Bio-Perfoemance Super Corrective Eye Cream ราคา 2,400 บาท ครีม บ�ำรุงผิวรอบดวงตาเนือ้ บางเบา ทีน่ อกจากจะมอบ ความชุม่ ชืน่ และช่วยในการลดเลือนริว้ รอยแล้ว ยัง ช่วยฟืน้ คืนความยืดหยุน่ รูส้ กึ แน่นกระชับให้กบั ผิว ที่บอบบางบริเวณรอบดวงตา ด้วย Bio-Deffiifining Complex ส่วนผสมที่ได้จากวิทยาการเติมสาร ไฮยารูลอนิกสูผ่ วิ ผสานกับสารกัดจากโรสแมรี่ และ วิตามิน A Acetate ที่ท�ำงานร่วมกันสู่ผลผิวรอบ ดวงตาดูอ่อนเยาว์ ลดเลือนรอยหมองคล�ำ้

Tip for Beauty Eyes

เคล็ดลับเพื่อผิวรอบดวงตาสดใส เต่งตึง • ใช้นิ้วนางในการทาอายครีมเสมอ เนื่องจากผิวรอบดวงตา นัน้ บอบบางมาก แรงกดที่หนักมือเกินไปไม่เพียงท�ำให้รู้สึกเจ็บ แต่ยังก่อให้เกิดรอยช�ำ้ ได้ด้วย นิ้วนางนัน้ เป็นนิ้วที่อ่อนแรงที่สุดใน บรรดานิ้วทั้งห้า จึงเป็นนิ้วที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นนิ้วส�ำหรับทา ครีมบ�ำรุงรอบดวงตา และขอย�้ำว่าให้แตะอย่างเบามือด้วย • วิธีการทาอายครีมที่ถูกต้อง คือการแต้มครีมเป็นจุดเล็กๆ รอบๆ ดวงตา ห่างจากแนวขนตาออกไปประมาณ 1.5 ซม. ทั้งบริเวณ เปลือกตาด้านบนและขอบตาด้านล่าง จากนัน้ เกลี่ยตบ แตะเบาๆ จนเนื้อครีมซึมซาบลงสู่ผิว อย่าถูไถไปมา เป็นอันขาดหากไม่อยากให้ผิวรอบดวงตา เหี่ยวย่น 09

W + M AG .


พิมพ์พยัพ ศรีกstาญจนา Beauty on the 1 Beat

แม้จะมีนามสกุล ‘ศรีกาญจนา’ ของครอบครัวติดตัวมาตัง้ แต่กำ� เนิด แต่นนั่ ไม่ได้ท�ำให้ ‘พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา’ สาวหน้าหวานดีกรีนกั เรียนอังกฤษ น�ำมาใช้เพือ่ กรุยทางในด้านการท�ำงานให้กบั ตัวเอง ตรงกันข้าม เธอกลับฟันฝ่า ทุกๆ ขั้นตอนเหมือนคนทั่วไป จนได้ท�ำงานเกี่ยวกับความสวยความงาม ที่ตัวเองรัก 14

W+ MAG .


เริ่มต้นจากพื้นฐาน สู่ชีวิตการท�ำงานที่ มั่นคง

ตอนนีพ้ มิ พ์เป็น Marketing PR. Executive ให้บริษทั Amore Pacifififi c พิมพ์เริม่ งานในต�ำแหน่งพืน้ ฐานเหมือนคนทัว่ ไป เรียนรูก้ ารท�ำงาน ไปเรือ่ ยๆ โชคดีทพี่ ๆี่ ในองค์กรเปิดโอกาสให้พมิ พ์ได้ทำ� งานหลายๆ อย่าง แต่หลักๆ จะดูแลทางด้านออนไลน์ หลายคนอาจมองว่า ออนไลน์ง่ายมาก เหมือนได้เล่นเฟสบุ๊คทั้งวัน แต่จริงๆ มันมีอะไร มากกว่านัน้ เดี๋ยวนี้โลกสังคมออนไลน์มันใหญ่มาก การดูแลใน ส่วนตรงนีส้ ามารถช่วยสนับสนุนหลายๆ แผนก ทัง้ Sales, Customer Service และฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือเราต้องรูท้ กุ อย่างในบริษทั ว่า ก�ำลังเกิดอะไรขึน้ ต้องตอบค�ำถามได้วา่ เครือ่ งส�ำอางชิน้ นีใ้ ช้ยงั ไง แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเวลามีข้อติติงเข้ามา ท�ำทุกอย่างในนั้น เดี๋ยวนี้โลกมันแคบลงด้วยอินเตอร์เน็ต

{

Text : Scally Photo : เด็กสมบูรณ์

}

/ SHE +

เชื่อว่า ทุกคนที่เป็น First Jobber ส่วนใหญ่ก็ต้องฝันไว้ว่าอยากทำ�งานที่เรารัก อย่างพิมพ์ชอบเครื่องสำ�อาง เวลามาทำ�งานแล้วเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็จะรู้สึกอยากเล่น อยากลอง

องค์กรแห่งความงามในฝัน

นอกจากพิมพ์จะชอบอ่านหนังสือแล้ว ยังชอบติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับเครื่องส�ำอาง แล้วก็ยังชอบสกินแคร์ด้วย พิมพ์จะศึกษา ข้อมูลทั้งฝั่งตะวันตก และฝั่งเอเชีย ซึ่งพิมพ์ก็ทราบมาว่า Amore Pacififfiic เป็นตัวแทนน�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางมาจาก ประเทศเกาหลี ตัวอย่างเครื่องส�ำอางดังๆ ที่เรารู้จักกันดี เช่น Sulwhasoo, Leneige, Etude เป็นต้น เท่าที่ศึกษาข้อมูลมา Amore Pacififfiic ก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี พิมพ์มั่นใจว่า 80% ของผู้หญิงเกาหลีต้องใช้เครื่องส�ำอางในเครือของ Amore Pacififfiic เพราะองค์กรนี้ใหญ่และครอบคลุมมากจริงๆ

สานต่อความสนใจเป็นหลักชัยในการ ท�ำงาน

เชื่อว่า ทุกคนที่เป็น First Jobber ส่วนใหญ่ก็ต้องฝันไว้ว่าอยาก ท�ำงานที่เรารัก อยากท�ำงานที่พอตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมไปท�ำงาน ไม่ง่วง ไม่ซึม ตัวพิมพ์เองก็ไม่ได้คิดนอกกรอบมาก คิดอยู่แล้วว่า สุดท้ายตัวเราต้องมาลงเอยที่ออฟฟิศที่ไหนสักแห่ง คงต้องเป็น สาวออฟฟิศ บางคนใฝ่ฝนั อะไรทีอ่ นิ ดีก้ ว่าเราเยอะ แต่เราไม่ขนาด นัน้ คิดว่าอย่างน้อยแค่ได้ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ราชืน่ ชอบสนใจ หรือมีความรู้ เพียงพอที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่องค์กร ก็น่าจะดีกว่าที่พอเข้าไป ท�ำงานแล้วเราไม่รู้อะไรเลย สรุปคือ ต้องหาสิ่งที่เราชอบให้เจอ อย่างพิมพ์ชอบเครื่องส�ำอาง เวลามาท�ำงานแล้วเห็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ก็จะรู้สึกอยากเล่น อยากลอง

เทรนด์บิวตี้แบบนี้สิมาแรง

เทรนด์เกาหลีตอนนีจ้ ะเน้นหน้าใสๆ ดูเหมือนไม่ได้ทา แล้วเท่าที่ สังเกตการณ์พมิ พ์จะรูส้ กึ ว่าทางฝัง่ ตะวันตกก็เริม่ จะเป็นแนวทางนี้ แล้วเหมือนกัน เป็นการแต่งหน้าที่เหมือนเปลือยผิว มองแล้ว เหมือนไม่ได้แต่ง อีกอย่างคือเกาหลีจะชอบแต่งคิว้ ตรงๆ ให้ดเู ด็กลง ปัดมาสคาร่า และอายไลเนอร์แบบชิดขอบตา ส่วนปากจะทา แบบกรีเดียนท์ ไม่ได้ทาทั้งปาก แต่ของฝั่งตะวันตกจะทาเป็นแนว ปากชัดๆ หน่อย

ความสวยความงามตามสไตล์พมิ พ์พยัพ

พิมพ์จะพยายามส�ำรวจว่าตัวเองเด่นอะไรตรงไหน แล้วเอาตรงนัน้ ออกมาโชว์ เวลาแต่งหน้าจะชอบเน้นให้ผิวเนียนดีที่สุด เพราะถ้า ผิวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง แต่บางทีก็ต้องพึ่งเมกอัพบ้างเพราะผิวก็ไม่ ได้ดีตลอดเวลา แนะน�ำให้ลองแต่งหน้าด้วยความสนุกสดใส เป็น ตัวของตัวเอง เพื่อชีวิตที่ไม่จ�ำเจค่ะ 13

W + M AG .


Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์ Photo : ภานุรักษ์ ประจักษ์สูตร์์

/ HE +

บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

โลกอีกใบหลังอานจักรยาน

จุดสตาร์ท

ประมาณ 2 ปีที่แล้ว เห็นรุ่นพี่คนนึงเขาปั่นจากเมื่อก่อนน�้ำหนัก เกือบร้อยโล ปั่นประมาณ 2 เดือน น�ำ้ หนักลดไปประมาณ 30 โล ไลฟ์สไตล์เขาก็เปลีย่ นไป เราเห็นแล้วทึง่ มาก เขากลายเป็นคนขยัน พลังงานเยอะ ครั้งแรกที่เขาชวนไปผมยังไม่มีจักรยาน เขาก็ เอาเสือภูเขาให้ขี่ ไปขี่กันที่ปราณบุรี 18 กิโลเมตร เหนื่อยมาก เราไม่ได้ออกก�ำลังกายมานาน ทุกคนก็เชียร์ ผมก็ทนขี่ไปเรื่อยๆ จนถึงปากน�้ำปราณ ไปถึงรู้สึกชีวิตสมบูรณ์มาก เห็นทะเล ได้ กินน�้ำเย็นๆ สวรรค์มากๆ เลยเริ่มชอบ ได้ออกก�ำลังกายด้วย ได้เทีย่ วธรรมชาติโดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้รถยนต์ เราสามารถเข้าถึงทีต่ า่ งๆ ได้มากกว่ารถยนต์ พอชอบก็เลยซื้อจักรยาน

Love at first bike

คันแรกซือ้ เสือหมอบ เพราะถ้าอยากปัน่ ให้เป็นกีฬาจริงๆ ก็ตอ้ งไป ตัดจักรยาน ไปฟิตติ้งให้ไซซ์พอดีกับเรา เวลาเราถีบกล้ามเนื้อจะ ได้สร้างได้ถูกต้อง ที่เลือกเสือหมอบเพราะทุกคนมีเสือหมอบ ถ้า ปั่นเสือภูเขาเดี๋ยวตามไม่ทัน จะได้ไปในกลุ่มก้อนเดียวกัน ผมเคย ลองทุกประเภท ตอนนีม้ จี กั รยานอยู่ 8 คัน มีรถลู่ มีรถซิงเกิลสปีด สามสปีดก็มี แต่ผมชอบเสือหมอบที่สุด ชอบความเร็วของมัน เปรียบเหมือนกับรถสปอร์ต ถ้าเสือภูเขาเหมือนรถโฟร์วลี ลุยไปได้ ทุกที่ พอซื้อมาก็เริ่มแต่งเพื่อให้รถมันเบาที่สุด เร็วที่สุด เหมาะกับ ร่างกายและให้มันสบายที่สุด และที่สำ� คัญอีกอย่างคือ ความเบา ของน�้ำหนักอุปกรณ์ที่เราจะเสริมเข้าไป ถ้าปั่นไม่เก่งรถจะช่วยให้ คุณปั่นดีขึ้น ถ้าคุณปั่นเก่งคุณจะปั่นรถอะไรก็เหมือนกัน

ทริปประทับใจ

เยอะครับ ที่ๆ ผมชอบปั่นก็คือเขาใหญ่ วิ่งจากวังน�ำ้ เขียวไปถึง เหวสุวัต โหดร้ายพอสมควร และก็ดอยสุเทพอีก ผมไปลุยมา เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ไปกับทีมโปรดิวเซอร์และมีคนจาก เชียงใหม่มาดูแล ปั่นขึ้นไปเหนื่อยมาก จนถึงสองโค้งสุดท้าย ซึง่ โหดทีส่ ดุ แค่เห็นก็ถอดใจแล้วว่าจะขึน้ ไหวหรือเปล่า แต่ทกุ คนก็ มาช่วยบิลท์ ตอนปัน่ ก็รอ้ งไปด้วย แรงมันไม่มแี ล้ว ขาชาจนถึงหลัง พอขึ้นมาจนโค้งสุดท้ายเห็นรถเข็นขายน�้ำส้ม รีบปั่นเข้าหาเลย รูส้ กึ ภูมใิ จมากเราไม่คดิ ว่าเราท�ำได้ มองลงไปสูงมาก ขาลง สนุกมาก ต้องเลี้ยงเบรกอย่างเดียวไม่ต้องปั่นเลย ลงกันประมาณ 20 นาที ตอนขึ้นเป็นชั่วโมง หลังจากวันนัน้ มาถึงวันนี้ยังคุยกับเพื่อนๆ ว่า เราไปลุยดอยสุเทพมาแล้วถือเป็นความสุขอย่างหนึง่

ชีวิตที่เปลี่ยนไป

สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ปกติผมจะเป็นคนน�้ำตาลสูงเพราะเป็นคนกิน หวานจัด หลังจากปั่นจักรยานก็ไปหาหมอ เขาก็ดูร่างกายผมมา ตลอด เขาบอกว่าตั้งแต่เช็กมา 7 ปี ปีนี้เป็นปีที่ร่างกายดีที่สุด หัวใจดี คอเลสเตอรอลไม่มี ไขมันดีเยอะขึ้น เรารู้สึกได้อย่างว่า เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็รู้สึกไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อน

รู้สึกยังไงเวลาเห็นผู้หญิงปั่นจักรยาน

รูส้ กึ ดีครับ (ยิม้ ) เพราะผูห้ ญิงชอบคิดว่าปัน่ จักรยานแล้วน่องจะโต ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เลยครับ ถ้าไปปั่นรถลู่ ปั่นแข่งโอลิมปิกโต แน่นอน อย่างแฟนผมตอนแรกก็ไม่กล้าปั่น พอปั่นกลายเป็น แขนขาเรียวขึน้ ความอึดความเก่ง เรือ่ งเพศไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญ อยูท่ ฝี่ กึ ซ้อมสม�่ำเสมอ ไม่ซ้อมอาทิตย์หนึง่ ฝีมือก็ตกแล้ว ถ้าปั่นได้ทุกวัน จะดี ต้องให้ได้เหมือนที่ซ้อมปกติ เช่น เคยปั่นวันละ 50 กิโลก็ ต้องปั่น 50 กิโล

อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงอะไรในแวดวง จักรยาน

เราอยากสร้างให้จกั รยานเป็นกีฬาอย่างหนึง่ ของคนในประเทศไทย โดยเฉพาะคนเมือง แค่คุณดูทีวีน้อยลงก็มีเวลาออกก�ำลังกาย มากขึ้น เป็นเหตุผลหนึง่ ที่เราตั้งชมรมจักรยานชื่อว่า Life Cycling เป็นจุดเปลี่ยนหนึง่ ที่ท�ำให้คนปั่นจักรยานเปลี่ยนไป อยากให้กีฬา ประเภทนีข้ ยายวงกว้างออกไป “จักรยานเป็นกีฬาทีด่ อี ย่างหนึง่ ไปไหนเราไปด้วยกัน” 14

W+ MAG .

ต้องเป็นเหตุผลที่ดีพอ ถึงท�ำให้ผู้ชายคนนี้ยอมลงจาก รถคันหรูไปนัง่ อยู่บนอานจักรยาน

{

บุรินทร์บอกกับเราว่า “จักรยานมันเปลี่ยนชีวิตคน ท�ำให้เราเข้าใกล้ ธรรมชาติมากขึ้น พอเราได้เข้าใกล้ชิดอะไรมากขึ้น เราจะรักมันมากขึ้น เข้าใจมันมากขึ้น”

}

เสือหมอบเหมาะกับผูห้ ญิงทีส่ รีระดีหน่อย สูงเพรียว ถ้าน�้ำหนักตัวเยอะปั่นเสือภูเขาสบายกว่า


Text : Mr.Relax

MOVIE Despicable Me 2 / เข้าฉาย 4 กรกฎาคม 2556

+ การกลับมาของ กรู ซูเปอร์ตวั ร้ายของโลก (รึเปล่า) กับลูกสาวบุญธรรมทัง้ 3 ของเขา พร้อมกับเหล่า มินเนีย่ นส์ทเี่ รียกเสียงฮาได้สดุ ๆ และเพิม่ สีสนั ด้วย ตัวละครสุดแสบและสุดฮาอีกมากมาย เตรียมพบกับ Despicable Me 2

แหยมยโสธร / เข้าฉาย 8 สิงหาคม 2556

/ BOOK + MOVIE + M USIC

Admission / เข้าฉาย 25 กรกฎาคม 2556

+ ภาพยนตร์ตลกทีม่ เี สน่หแ์ ละเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ ไม่เหมือนใครและไม่มใี ครเหมือนในความฮาสนัน่ เว่าอีสาน สนุก คอสตูมสีแสบสัน เขย่าลูกคอสุดไพเราะท่ามกลาง บรรยากาศลูกทุง่ สุดชิล ผูก้ ำ� กับตลกมากฝีมอื อย่าง ‘หม�ำ่ จ๊กมก’ แห่ง ‘บัง้ ไฟฟิลม์ ’ จะมาสานต่อความฮาร่วนม่วน หลายแบบยกก�ำลังสามกับเรือ่ งราวความรักทีอ่ ลวน ครืน้ เครงอลเวงม่วนฮักจากรุน่ พ่อสูร่ นุ่ ลูกกันเลยทีเดียว พร้อมแจ้งเกิดทีมนักแสดงหน้าใหม่ทจี่ ะมาท�ำให้คณ ุ หลงใหล ในการถ่ายทอดต�ำนานรักครัง้ ใหม่ในภาคนีอ้ ย่าง บิก๊ เอ็มลิขติ บุตรพรม, ฟ้า-อิงฟ้า เกตุคำ� , บิวตี-้ รัตติยาภรณ์ ภักดีลน้ , นกเอีย้ ง-จิตรลดาพร กันหาวรรค ฯลฯ เตรียมขากรรไกรของ คุณไว้ให้ดี ได้มว่ นอีหลีฮาท้องแข็งกับ ‘แหยมยโสธร 3’ 8 สิงหานีแ้ น่นอนเด้อ

+ หนังคอมเมดีด้ สู บายๆ โดยเนือ้ เรือ่ งคือ Straight-laced Princeton University รับสมัครเจ้าหน้าที่ Portia Nathan (Tina Fey) ทีถ่ กู จับได้เมือ่ เธอท�ำให้งานการสรรหาเพือ่ เลือกโรงเรียน มัธยมทีด่ แู ลโดยเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนของเธอในอดีต John Pressman (Paul Rudd) นักข่าวได้สนั นิษฐานว่า Jeremiah (Nat Wolff) นักเรียนทีม่ พี รสวรรค์ทยี่ งั ไม่เป็นทางการของเขา รวม ทัง้ อาจจะเป็นลูกชายที่ Portia แอบเลีย้ งดูเป็นลูกเป็นเวลา หลายปีทผี่ า่ นมา ในไม่ชา้ Portia พบว่าตัวเองต้องยอมรับกฎ ของ Jeremiah

BOOK

MUSIC ชีวติ ยังมีทางออกเสมอ / สนพ.ใยไหม / 69 บาท

รัตติกาลเริงระบ�ำ / แพรวส�ำนักพิมพ์ / 275 บาท

+ อีกหนึง่ ผลงานดีๆ จาก TARO ทีจ่ ะ ช่วยให้คณ ุ รูจ้ กั จัดระเบียบความคิด ของตัวเอง ช่วยให้คณ ุ พลิกมุมมอง กลับของปัญหาในเวลาทีค่ ณ ุ เดินถึง ทางตัน หรือไม่กเ็ ตรียมตัวรับปัญหา ในทุกลมหายใจเข้าออก ปัญหาจะ เกิดหรือไม่กจ็ ะพร้อมเสมอ เพือ่ ค้นพบ ความสุขก่อนใคร

HOT&COLD + อัลบัม้ ใหม่ของ 4 สาววง Jewelry ทีม่ าพร้อมกับ ภาพลักษณ์ในแบบหรูหรา เรียกได้วา่ เป็นเสน่หใ์ น แบบสาวงามทีแ่ ตกต่างออกไปจากความคุน้ เคย ของแฟนๆ ก่อนหน้านี้ เซมิ มาพร้อมกับผมเกลียวที่ ตกแต่งด้วยนกสีเหลืองท่ามกลางสายตาในแบบเย็นชา อึนจอง มาพร้อมกับเมกอัพสีสนั แสบทรวงอวดเสน่ห์ ในแบบคลาสสิกสุดเนีย้ บประดับด้วยผีเสือ้ สีฟา้ เยวอน มาพร้อมกับเสน่หท์ เี่ ติบโตมากยิง่ ขึน้ แตกต่างไปจาก ภาพของสาวแสนน่ารักอย่างทีห่ ลายคนคุน้ เคย ในขณะที่ จูยอน ก็อวดความแข็งแกร่งในแบบของ หญิงสาวให้ทกุ คนได้สมั ผัสกัน

+ เป็นภาคต่อของมนตร์รกั ข้ามขอบ ฟ้า ทีย่ งั คงมีเอกลักษณ์ของจูเลีย ควินน์และมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีโ่ ดด เด่น ท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าถึงได้งา่ ย และ ติดตามเรือ่ งราวได้อย่างลืน่ ไหล ทัง้ ยัง แฝงด้วยอารมณ์ขนั และอ่านสนุก เชือ่ ว่าทุกคนจะสามารถเพลิดเพลินไปกับ ผลงานชิน้ นีไ้ ด้อย่างแน่นอน

วุน่ นักรักของบัณฑิต / Spell สนพ. / 245 บาท + ต้นฉบับของละครโทรทัศน์สดุ ฮิตทีเ่ คยฉายทางช่อง 7 มี 2 เล่มจบ ในเรือ่ งนีเ้ ป็นยุคโซซอน เมือ่ คิมยุนฮี สาวน้อยผูย้ ากจน หาเงินมา เลีย้ งแม่และน้องชายด้วยการรับจ้างคัดลอกหนังสือและเข้าสอบแทน นางปลอมตัวเป็นชายและใช้ชอื่ น้องชายไปสอบ แต่เมือ่ เธอท�ำ คะแนนดีเกินไป พระราชาเล็งเห็นความสามารถจึงสัง่ ให้นางเข้า เรียนทีซ่ องกยุนกวาน อยูก่ บั หอพักบัณฑิต ดังนัน้ จึงได้พบกับ พระเอกหนุม่ รูปงาม ทีช่ ว่ ยเหลือนางอย่างดีจนนางรูส้ กึ แอบชอบเขา ในขณะเดียวกันชีวติ ก็ไม่ได้งา่ ยนัก เพราะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ ต่างๆ มากมาย จะปกปิดความลับได้แค่ไหนต้องติดตาม 15

W + M AG .


 นักกิจกรรมเพื่อความสุขและรอยยิ้ม

การเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของเมืองไทย Smile Club มีความท้าทายมาก เพราะโจทย์ที่ทางผู้บริหารให้ เป็นโจทย์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในชีวิต อีกทัง้ ในการท�ำงาน เราต้องมีความรูด้ า้ นธุรกิจประกันด้วย ช่วงแรก ก็ แ อบกั ง วลใจเล็ ก ๆ อยู ่ เหมื อ นกั นค่ ะ แต่ ด ้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในศักยภาพขององค์กร และประสบการณ์ทเี่ คยร่วมงานกับเมืองไทย Smile Club มาบ้าง ได้เห็นการเติบโต เห็นในสิง่ ทีเ่ มืองไทย Smile Club มอบให้แก่ลูกค้า ก็ช่วยเรียกความเชื่อมั่นในการท�ำงานกลับคืน มาเยอะทีเดียว ยิ่งพอคิดได้ว่าบุคลิกของเราก็ตรงกับรูปแบบ ของการท�ำงานที่อยากจะมอบความสุขให้ผู้ที่รับชมรายการได้รับ ข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์เหมือนกับตอนทีเ่ ป็นผูป้ ระกาศข่าว ก็ยงิ่ สนุก ความท้าทายจึงกลับกลายเป็นพลังให้เราสร้างสรรค์กจิ กรรมให้แก่ ลูกค้า ตามคอนเซ็ปต์ ‘ต้นต�ำรับของกิจกรรมเพื่อความสุขของ คนหัวคิดทันสมัย’ ซึ่งกิจกรรมก็มีมากมายอย่างที่เห็นในโฆษณา เลยค่ะ เช่น นัง่ สมาธิ ดูละครเวที แรลลี่ ตีกอล์ฟ ช้อปปิ้ง ฯลฯ หน้าที่ของเราก็จะมาเติมเต็มในการสรรหากิจกรรมให้มีความ หลากหลายมากขึน้ ให้สมกับเป็นกิจกรรมของเมืองไทย Smile Club มะเหมี่ยวสามารถพูดได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่เงินซื้อไม่ได้ จะเป็น อะไรที่พิเศษเฉพาะครอบครัวเมืองไทย Smile Club เท่านัน้ เราจะ พยายามสร้างความแตกต่างตรงนี้ให้มากค่ะ

เมืองไทยประกันชีวิตมอบ ความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ที่ มองหา ความมั่นคง ในขณะ เดียวกัน ก็ยังสามารถใช้ชีวิต ตามรูปแบบไลฟ์สไตล์ของตนได้

 เมืองไทย Smile Club ต้นตำ�รับกิจกรรม เพือ่ ความสุขและรอยยิม้ ของคนหัวคิดทันสมัย เมืองไทยประกันชีวิต มีอายุมากกว่า 6 ทศวรรษแล้ว ดูเหมือน เป็นองค์กรทีเ่ ก่าแก่กจ็ ริง ทว่าตัวองค์กรไม่เคยหยุดอยู่กบั ที่ มีการ ปรับตัวตลอดเวลา สิง่ ทีเ่ ห็นได้เด่นชัด คือ องค์กรนีเ้ ปิดประตูกว้างๆ รับคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน พร้อมทั้งผลักดันให้ก้าวไปสู่ภาวะ แห่งความส�ำเร็จ ท�ำให้ภาพคาแร็กเตอร์ขององค์กรแห่งความสุข และรอยยิม้ ชัดเจนยิง่ ขึน้ มะเหมีย่ วก็เป็นหนึง่ คนทีไ่ ด้รบั โอกาสตรงนี้ ตั้ ง แต่ แรกก้ า วเข้ า มาเห็ นครอบครั ว เมื อ งไทยประกั นชี วิ ต ใน หลายส่วน ตั้งแต่งานธุรการ จนถึงงานยุทธศาสตร์องค์กร ที่นี่มี แต่ความสุขและมีสิ่งใหม่ๆ มากมายที่ท้าทายความสามารถของ คนรุน่ ใหม่ ท�ำให้รวู้ า่ ในธุรกิจประกันชีวติ นัน้ ไม่ได้มแี ต่เรือ่ งของยอด ตัวเลข ทว่าเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างในส่วน ของเมืองไทย Smile Club ทีม่ อบกิจกรรมเพือ่ ความสุขและกิจกรรม ดีๆ ให้กับผู้ที่มองหาความมั่นคง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถ ใช้ ชี วิต ตามรู ป แบบไลฟ์ ส ไตล์ ข องตนได้ โดยไร้ ข ้ อ กั ง วลใจค่ ะ นีล่ ะ่ คือความมัน่ คงอย่างแท้จริง ทีเ่ ราหาได้ในองค์กรประกันชีวติ แห่งรอยยิ้ม

มะเหมี่ยว ชนิดา ประสมสุข Benefits of Smiling

 ความมั่นใจถึงความจริงใจในองค์กร แห่งรอยยิ้ม

มะเหมี่ ย ว-ชนิด า ประสมสุ ข หญิ ง สาวผู ้ มี คาแร็กเตอร์ในส่วนผสมของศาสตร์และศิลป์ อยู่ในไลฟ์สไตล์ ในด้านของศาสตร์การเงิน เธอเป็นนักข่าวสายการเงินที่คร�ำ่ หวอดอยู่ใน วงการนี้มาพอตัว และในด้านของศิลป์ เธอ คือคนเบือ้ งหน้า ผูร้ บั หน้าทีเ่ ป็นพิธกี รรายการ ทีวี ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และวาทศิลป์ใน การน�ำเสนอข้อมูล เมื่อส่วนผสมเหล่านี้รวม อยูใ่ นตัว จึงท�ำให้เธอพาตัวตนก้าวเข้ามาเป็น ส่วนหนึง่ ในดอกผลแห่งรอยยิ้มของกิจกรรม เมืองไทย Smile Club ได้อย่างลงตัว 16

W+ MAG .

 ประสบการณ์ด้านการเงิน ปูทางสู่คลับ แห่งรอยยิ้ม

มะเหมี่ยวท�ำงานในแวดวงสายเศรษฐกิจมาเกือบ 10 ปี เริ่มจาก ความบังเอิญที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปเป็นพิธีกรสายเศรษฐกิจและ การลงทุน ช่อง Money Channel จนได้มีโอกาสเป็นพิธีกรให้แก่ รายการเมืองไทยมีสาระ ทางช่อง Money Channel จากนัน้ ก็เริ่ม เรียนรู้ชีวิตการท�ำงานมาเรื่อยๆ แล้วเราก็ค่อยๆ ท�ำความคุ้นเคย กับเมืองไทยประกันชีวิต เมื่อก่อนเราอาจจะเข้าใจแค่คอนเซ็ปต์ ขององค์กรนี้ในแบบที่คนทั่วไปรู้จัก แต่เมื่อได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสาระ ล�่ำซ�ำ ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น�ำของผู้บริหาร ยุคใหม่ และพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรอยูเ่ สมอ ตัง้ แต่นนั้ มารูส้ กึ ได้เลยว่าเมืองไทยประกันชีวติ เป็ น องค์ ก รที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ น ่ า สนใจ และมี พ ลั ง ดึ ง ดู ด ให้ เรา อยากเข้ า มาร่ ว มงาน จนในวั น นึ ง ก็ มี โ อกาสได้ เ ข้ า มาเป็ น ส่วนหนึง่ ของคลับแห่งรอยยิม้ เมืองไทย Smile Club อย่างเต็มตัวค่ะ

ด้วยความที่มะเหมี่ยวเคยท�ำงานในแวดวงการเงินมาก่อน ท�ำให้ มองเห็นว่า องค์กรประกันชีวติ เหมือนเป็นสถาบันการเงินอย่างหนึง่ ที่ให้ความมั่นคงทางชีวิต เพราะชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไร ก็ไม่อาจรู้ได้ อย่างที่มะเหมี่ยวบอกไปแล้วว่าตลอดระยะเวลา เมืองไทยประกันชีวติ ก่อร่างสร้างหลักประกันเพือ่ คนและสังคมไทย มีโปรดักท์คุ้มครองชีวิตหลากหลาย ชี้ให้เห็นแล้วว่า องค์กรแห่งนี้ มีศักยภาพเพียงพอที่จะมอบความมั่นคงให้แก่ทุกคนรวมถึงตัว พนักงานสมกับเป็นองค์กรแห่งความสุข และเป็นผู้น�ำในเรื่องของ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่กว่าจะประสบความ ส�ำเร็จมาถึงวันนี้ ต้องเพาะบ่มประสบการณ์ เรียนรู้ลูกค้า และ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เติบโตมาจนวันนีเ้ มืองไทย Smile Club จะครบ 9 ปีแล้ว ต้องทุม่ เทกันมากทัง้ ในการคัดสรรและสร้างสรรค์กจิ กรรม ทีด่ มี ามอบให้แก่สมาชิกเมืองไทย Smile Club มะเหมีย่ วถือโอกาสนี้ เชิญชวนให้ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก รีบมาสมัครกันเลยนะคะ และส�ำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดีๆ ทีเ่ ราน�ำมามอบให้ ซึง่ เร็วๆ นี้ มีกจิ กรรม แนวๆ พาไปปั่นจักรยานที่ อ.ปาย และที่มะเหมี่ยวไม่อยาก ให้พลาดคือ กิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ ในคอนเซ็ปต์เก๋ The Avengers 9 Smile Concert ที่รับรองว่าจะต้องประทับใจ เหมือนเช่นทุกครั้งค่ะ


เมื่อส้มเข้ามาทำ�งานที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ก็ถูกสอน เสมอว่าเมื่อเราจริงใจกับลูกค้า ลูกค้าก็จะจริงใจกับเรา ตรงนี้ ทำ�ให้ลูกค้าไว้ใจเราและอยากที่จะ ยิ้มร่วมกับเราต่อไป

ประกันชีวติ มาเรือ่ ยๆ และรูส้ กึ ประทับใจทุกครัง้ ทีไ่ ด้มาร่วมงานกัน สิ่งหนึง่ ที่สะดุดใจส้มมากๆ ก็คือ คาแร็กเตอร์ที่สดใสขององค์กร ซึ่งมีมุมมองของการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่แตกต่างจากที่เคย รูจ้ กั ดูมคี วามจริงใจและเป็นมิตร ท�ำให้สม้ เชือ่ มัน่ ในศักยภาพของ องค์กรนี้ เพราะเมืองไทยประกันชีวติ เป็นบริษทั ทีม่ คี วามมัน่ คงมา ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี นีค่ อื ภาพรวมขององค์กรทีส่ ม้ สัมผัสได้ เมือ่ วันหนึง่ ได้รบั โอกาสให้เข้ามาร่วมงานกับเมืองไทยประกันชีวติ ในส่วนงานของเมืองไทย Smile Club ส้มก็ไม่รรี อทีจ่ ะรับโอกาสเอาไว้ เพราะนัน่ หมายความว่า เราจะได้เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรรหาสิทธิ ประโยชน์ดีๆ มามอบให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่น่ารักค่ะ

ส้ม กนกกร ใจชื่น

 งานของทูตเมืองไทย Smile Club

Life Begins With a Smile

จากเวทีประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ สู่การ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของ ‘เมืองไทย Smile Club’ รอยยิ้มของ ‘ส้ม-กนกกร ใจชื่น’ ก็ชัดเจนขึ้นถนัดตา เธอเปรยกับเราว่า ความ เป็ นตั ว ของตั ว เอง รวมถึ ง การมี อิ ส ระทาง ความคิดและการใช้ชวี ติ ท�ำให้การเริม่ ต้นชีวติ การท�ำงานในองค์กรแห่งรอยยิม้ นีเ้ ต็มไปด้วย สีสนั และความสนุกสนาน ส่งผลให้เธอไม่หยุด ที่จะสร้างสรรค์ความสุขและรอยยิ้มด้วยสิทธิ ประโยชน์ดีๆ ให้แก่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ตามมาอีกมากมาย

หน้าที่ที่ส้มต้องรับผิดชอบ คือ ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะน�ำมา มอบให้แก่ลกู ค้าเมืองไทยประกันชีวติ ทีเ่ ป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club รวมถึงการหากลยุทธ์ว่าจะท�ำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจใน การบริการเรือ่ งของสิทธิประโยชน์ทมี่ ใี ห้พเิ ศษส�ำหรับสมาชิกฯ คือ เราจะพยายามเรียกรอยยิ้มของลูกค้าเยอะขึ้นๆ พร้อมทั้งมุ่งมั่น และพยายามสรรหาสิทธิประโยชน์ดีๆ มามอบให้ตรงกับกลุ่ม ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนต์ ในรูปแบบต่างๆ ละครเวที คอนเสิรต์ ทอล์กโชว์ หรือแม้กระทัง่ การ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ให้มีความสุขอย่างแท้จริง ทั้งนีท้ ั้งนัน้ การที่เราจะพัฒนารูปแบบของสิทธิประโยชน์ให้โดนใจลูกค้าได้ จ�ำเป็นต้องน้อมรับฟังเสียงตอบรับจากลูกค้า ซึง่ เราให้ความส�ำคัญ กับตรงนีค้ อ่ นข้างมาก เพราะต้องการหาสิง่ ดีๆ มามอบให้กบั ลูกค้า อย่างจริงใจ ตรงกับนโยบายของบริษทั ฯ ทีส่ ้มมักถูกสอนเสมอว่า เมื่อเราจริงใจกับลูกค้า ลูกค้าก็จะจริงใจกับเรา ตรงนีท้ ำ� ให้ลูกค้า ไว้ใจเราและอยากที่จะยิ้มร่วมกับเราต่อไป พอได้ร่วมงานมาสัก ระยะหนึง่ ส้มก็รู้สึกว่า ภารกิจนางงามที่ส้มเคยสัมผัสมา กับการ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club มีส่วนเชื่อมโยงและคล้ายกันอยู่มากทีเดียวค่ะ

 เวทีนางงาม เพาะบ่มประสบการณ์

ก่อนหน้านี้ ส้มเคยได้ตำ� แหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจ�ำปี 2550 จากนัน้ ก็เป็นตัวแทนผูห้ ญิงไทยไปประกวดเวทีมสิ เวิลด์ แล้วได้มา ท�ำงานในวงการบันเทิง ภาพยนตร์ ละคร ถ่ายแบบ ร่วมงานการกุศล ช่วยเหลือน้องๆ ทีข่ าดแคลนในด้านต่างๆ และงานช่วยเหลือสังคม อีกมากมาย ล้วนเป็นงานทีส่ ้มท�ำแล้วมีความสุข เพราะส้มได้เห็น ผู้คนที่เราช่วยเหลือนั้นมีรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขใจที่ได้รับ เช่นกันค่ะ ก่อนทีจ่ ะก้าวเข้ามาในองค์กรนี้ ส้มก็มโี อกาสได้รว่ มงาน ในลักษณะดังกล่าวกับเมืองไทยประกันชีวิตมาโดยตลอดค่ะ

 ความประทับใจต่อองค์กรแห่งรอยยิ้ม

ส้มเป็นส่วนหนึง่ ของเมืองไทยประกันชีวิตเสมอไม่ว่าจะเป็นงาน ภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะในส่วนของการมอบสิทธิ ประโยชน์แก่ลูกค้า ท�ำให้ส้มได้ซึมซับการท�ำงานของเมืองไทย

 พื้นที่ ‘ปล่อยของ’ ของคนรุ่นใหม่

พอพูดถึงบริษัทประกันชีวิต หลายๆ คนอาจคิดไปว่าต้องท�ำงาน กับเอกสาร อยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ รู้เรื่องราววิชาการเนื้อหา แน่นๆ สารพัดที่เราจะคิดไป แต่ที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนี้ เปิดรับคนรุน่ ใหม่เข้ามาร่วมงานเพือ่ เป็นหนึง่ ในฟันเฟืองขับเคลือ่ น องค์กรไปข้างหน้าได้ เพราะคนรุ่นใหม่ชอบงานที่ท้าทายความ สามารถ และการมีคนรุน่ ใหม่เข้ามาร่วมงานถือเป็นภาพลักษณ์ทดี่ ี ต่อองค์กรค่ะ และในฐานะที่ส้มเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ก็ อยากจะเชิญชวนให้คนรุน่ ใหม่มาสัมผัสกับองค์กรแห่งความสุขนีด้ ู ค่ะ แถมอีกนิดว่า ส�ำหรับลูกค้าท่านไหนทีย่ งั ไม่เคยได้รว่ มกิจกรรม หรือสัมผัสกับสิทธิประโยชน์ที่เมืองไทย Smile Club ตั้งใจจัดเต็ม เพื่อมอบให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร โปรโมชัน่ ช้อปปิ้งราคาพิเศษ เผลอๆ คุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รบั ของ รางวัลที่มีมาให้ลุ้นกันแทบทุกปีด้วยนะคะ ห้ามพลาดทีเดียวค่ะ 17

W + M AG .


Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

/ SCOOP+

CHIC LIFE, CHIC BIKE

18

W+ MAG .

คงจะดีไม่นอ้ ยถ้าการปัน่ จักรยานไม่ได้เป็น เพียง 'กระแส' หรือ 'เทรนด์' ที่แค่ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป แต่คงจะดียิ่งกว่า หากทุกคน มองว่า การปัน่ จักรยาน คือการออกกำ�ลังกาย คือชีวิตประจำ�วัน คือทางเลือก และคือ คำ�ตอบของชีวิตคนเมืองยุคนี้


ถ้าบวก ลบ คูณ หาร แล้วพยักหน้าเห็นด้วยว่า จักรยาน คือ ทางเลือกใหม่สำ�หรับชีวิตยุคนี้ ขั้นตอนต่อไปคือการทำ�ความรู้จักอุปกรณ์ที่จะมาคู่กายคุณให้มากขึ้น และพูดคุยกับ 3 สาว 3 สไตล์กับความสุขที่เพิ่มมากขึ้นตามรอบปั่น

+ ไลฟ์สไตล์แบบนี้...ต้องจักรยานแบบไหน Touring Bike Mountain Bike Fixed Gear Road Bike City Bike

หรือจักรยานทัวริ่ง เป็นจักรยานสำ�หรับเดินทางไกล จึงออกแบบมา ให้มีตะแกรงหน้าหลังสำ�หรับขนสัมภาระ อยากปั่นจักรยานเที่ยวแนะนำ�คันนี้ จักรยานเสือภูเขา ถ้าอยากเริ่มปั่นจักรยานจริงจังให้เริ่มที่คันนี้ เหตุเพราะเป็นจักรยานที่ล้อใหญ่ มีดอกยางที่ลุยได้ทุกที่ จึงปั่นได้ทุกสภาพถนน ฟิกซ์เกียร์ กำ�ลังกลับมาฮิตเพราะรูปลักษณ์ทดี่ สู วย แต่คนปัน่ อาจจะต้อง มีความชำ�นาญเพราะเป็นจักรยานที่ไม่มีเบรก เป็นจักรยานแบบเดียวที่ปั่นถอยหลังได้ เสือหมอบ เหมาะกับการปัน่ ทางเรียบ ทำ�ความเร็วได้สงู ใช้สำ�หรับแข่งขัน คนชอบความเร็วน่าจะปลื้ม ตรงตามชือ่ เลย เป็นจักรยานทีเ่ หมาะจะปัน่ ในเมือง ดูรปู ทรงแล้วก็เรียกเข้าใจ ง่ายว่าจักรยานแม่บ้าน แต่เดี๋ยวนี้มีหลายรุ่นที่ทำ�ออกมาได้สวยเท่ไม่เบา

Life Cycling ชมรมจักรยาน ของคนรักจักรยาน เพื่อคนรักจักรยาน

+

อีกหนึ่งความตั้งใจดีของคนไทยที่รักการปั่น และอยากจะแบ่งปันความสุขจากการปั่นให้ คนรอบตัว และต้องการสร้างให้จักรยานเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของคนในประเทศ โดยเฉพาะ คนเมือง อัพเดทกิจกรรมความสนุกของชมรมและร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของคนรักการปัน่ กันได้ที่ www.life-cycling.org, www.facebook.com/lifecyclingclub (สมัครสมาชิกชมรม Life Cycling 500 บาท ได้รบั เสือ้ ยืดและกระติกน�ำ้ รวมถึงสิทธิพเิ ศษ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ อีกเพียบ)

+ วอร์มร่างกายก่อนปั่นดียังไง?

การออกกำ�ลังกายทุกชนิดไม่แต่เฉพาะการปั่นจักรยาน จำ�เป็นต้องวอร์มร่างกายก่อนเพื่อลด อาการบาดเจ็บ การวอร์มก่อนปัน่ จักรยานจะช่วยให้รา่ งกายมีอณ ุ หภูมสิ งู ขึน้ ส่งผลให้กระบวนการ เมตาบอลิค (Metabolic) และเอนไซม์ในร่างกายทำ�งานดีขึ้น การลำ�เลียงออกซิเจนจากเม็ดเลือด ไปยังกล้ามเนื้อก็ทำ�ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การส่งข้อมูลของระบบประสาททำ�งานได้เร็วขึ้น

3กับประสบการณ์ สาว 3 อาชี พ การปั่น จุฑามาศ นารูลา

Director บริษัท PDM “เริ่มปั่นจักรยานจริงจังมาประมาณ 3 เดือนแล้วค่ะ เริ่มจากเพื่อนในกลุ่มปั่น เราก็อยากจะ มีกิจกรรมอะไรสนุกๆ ที่ได้ออกก�ำลังกายด้วยและได้เจอเพื่อนด้วยก็เลยเลือกที่จะมาปั่นกับเพื่อน ที่ไปปั่นกันประจ�ำคือ สุวรรณภูมิ มอเตอร์เวย์ และสวนหลวง ร.9 แต่ที่ประทับใจสุดคงเป็นทริป วังน�้ำเขียวรวมก๊วนกันไป 12 คน เหนื่อยแต่สนุกมาก อยากแนะนำ�สำ�หรับคนทีอ่ ยากปัน่ เรือ่ งอุปกรณ์สำ�คัญมาก เพราะอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา เราเป็นคนลงทุนกับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยมาก และก่อนจะปั่นควรจะยืดกล้ามเนื้อ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เวลาปั่นบนท้องถนนควรมีสมาธิตลอดเวลาค่ะ”

+ อะไรคือ WSD?

ชื่อเต็มๆ ก็คือ Women Specific Design เป็นจักรยานที่ ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของผูห้ ญิง จากการวิจยั โดยบริษทั จักรยานยักษ์ใหญ่แห่งหนึง่ ของสหรัฐฯ พบว่า กล้ามเนือ้ ด้านหลัง ของผู้หญิงจะรับภาระมากกว่าผู้ชาย 25% หากขี่ในท่าเดียวกัน เหตุ ที่ เ ป็ น เช่ น นั้ น เพราะสรี ร ะของผู้ ห ญิ ง ช่ ว งกระดู ก สะโพก และช่วงระยะกระดูกสันหลังที่สั้นกว่า หากยืดช่วงตัวออกไป ตามโครงจั ก รยานจะทำ � ให้เ กิด ความเครียดที่หลังตอนล่าง ลุกลามไปถึงไหล่ ไล่ไปจนถึงอุง้ มือและเกิดอาการบาดเจ็บตามมา WSD จึงออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระที่ถูกต้อง ช่วยให้เกิด ความสมดุลระหว่างสะโพกและอุ้งมือ ปรับความยาวของแฮนด์ กับอานให้ใกล้กันมากขึ้น อานที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยรองรับกระดูก ก้นกบ ลดแรงกดที่กระดูกและเส้นประสาทบริเวณนั้น ช่วยให้ เคลื่อนไหวได้อย่างผ่อนคลาย 19

W + M AG .


Text : อลิษา รุจิวิพัฒน์

/ SCOOP+

+

อยากปั่นแต่ ไม่ ได้ปั่น ปั่นได้ทำ�ไมไม่ปั่น คณะกรรมการส่งเสริมและปกป้องศีลธรรมแห่ง ซาอุดีอาระเบียเพิ่งจะประกาศยกเลิกกฎห้ามผู้หญิง ขีจ่ กั รยานและมอเตอร์ไซค์ แต่ตอ้ งสวมชุดอาบายะห์ คลุมทั้งร่างกายและต้องไปกับญาติที่เป็นผู้ชาย เท่านั้น และอนุญาตให้ขี่เพื่อสันทนาการ เท่านั้นไม่ใช่เพื่อสัญจรทั่วไป

สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ภาพยนตร์และดิจทิ ลั มีเดีย สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “ปั่นมา 2 ปีเห็นจะได้ มันเริ่มจากสามีประสบอุบัติเหตุจาก มอเตอร์ไซค์ พอหายดีก็ไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์อีกเลย หันมาปั่น จักรยาน พอเขาปั่นเราก็ต้องปั่นด้วย ก็ซื้อจักรยานทัวริ่งมาปั่นกัน เราชอบไปเที่ยวต่างจังหวัด เป้าหมายในการปั่นเลยเป็นการปั่นไป เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ ปั่นไปสักพักก็เริ่มมีลูกศิษย์มาแจม เคย ปั่นไกลสุดคือ เริ่มจาก สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก-นครศรีธรรมราชสงขลา-พัทลุง-ตรัง-กระบี่-ภูเก็ต ระยะทาง 800 กิโลเมตรเศษ

{

จักรยานเป็นแรงบันดาลใจให้ผหู้ ญิงมีความกล้ามากขึน้ เคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง เอลิซเบธ คาดี้ สแตนตัน อดีตผู้นำ�การเคลื่อนไหวของสตรีอเมริกา

ความสุขในการปั่นจักรยาน คือ ความช้า คนยุคนี้ช้าไม่เป็น กันแล้ว อะไรช้าหน่อยก็หงุดหงิด ความช้ามีเสน่ห์ ทำ�ให้เรามีเวลา ซึมซับทุกอย่าง ทั้งความสุขกับตัวเอง ความสุขกับเพื่อนร่วมทาง และรายละเอียดระหว่างเส้นทาง ผู้หญิงที่อยากปั่น อย่ากลัวค่ะ กลัวดำ�ก็หาอุปกรณ์มาคลุม ทาครีมกันแดด และก็พยายามหลีกเลีย่ งเส้นทางทีม่ รี ถพลุกพล่าน ถ้าคุณเป็นคนชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ ก้าวข้ามความกลัวไปค่ะ บอกได้เลยว่าจะติดใจค่ะ”

}

+ กิจกรรมเพื่อขา Ride

แจสมิน สเวนซอน

น้องร้องนำ�วง JEASMINE ค่าย RS ใน Lego Project “เพิ่งเริ่มปั่นได้ไม่นานค่ะ พี่ๆ ในวงเขาปั่นกันก็เลยไปด้วย ถ้าไม่ได้ไปปัน่ กับพวกพีๆ่ ในวง มินก็ไปปัน่ สวนรถไฟ ปลอดภัยดีคะ่ ยังไม่กล้าออกไปปั่นไกลๆ ถึงจะปั่นกับพวกพี่ๆ มินก็เซฟใส่หมวก กันน็อกเซฟตัวเองตลอด เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 20

W+ MAG .

มินชอบปั่นจักรยานเพราะน�้ำหนักลด (ยิ้ม) รู้สึกชิลด้วย ประหยัดไม่ต้องใช้รถถ้าไปไหนใกล้บ้าน อยากชวนทุกคนมาปั่น จักรยานกันเยอะๆ ค่ะ แล้วจะรูว้ า่ มันสนุกกว่าทีค่ ดิ จริงๆ เล่นกีฬา อะไรก็ได้ขอให้เป็นกีฬาที่เราชอบก็ดีทั้งนัน้ ”

เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทหัวคิดของคนทันสมัย กำ�ลังเตรียมเซอร์ ไพรส์จัดกิจกรรมสนุกๆ เอาใจ ขา Ride ทีอ่ ยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคย พบที่เมืองปาย งานนี้บอกได้คำ�เดียวว่าคุ้ม เพราะ ไม่ได้มีแค่การปั่น ปั่น และปั่น แต่ยังเตรียมกิจกรรม มันๆ สนุกยิ่งกว่าครั้งไหนๆ และอาจจะมีเซอร์ ไพรส์ ทีค่ ณ ุ คาดไม่ถงึ รอลุน้ และติดตามความเคลือ่ นไหว ได้ที่ www.muangthai.co.th และ www.facebook.com/muangthailife, www.twitter.com/ Muangthai_Smile


Text : Mr.Relax

/ LIFESTYLE + TR AV EL

TOP 10

Hotel Spas In Trends

คุณวางแผนเที่ยวทะเลที่ไหนหรือยังคะ W+ ฉบับนี้ เรามี 10 จุดหมายปลายทางสุดฮิป เมืองพักผ่อนส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาความสงบและความผ่อนคลาย โดยแต่ละเมืองจะ มีโรงแรมหนึ่งแห่ง ที่ให้บริการสปาและทรีตเมนต์ระดับสุดยอด การันตีรางวัลโดยเว็บไซต์ ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Agoda และน่าตื่นเต้นยินดีไปกว่านัน้ ก็คือ ปลายทางแห่งสถานที่เที่ยว ในฝันนัน้ มีเมืองไทยติดอันดับถึง 5 เมืองด้วยกัน

โบราเคย์ ฟิลปิ ปินส์

เกาะอันสมบูรณ์ทตี่ งั้ อยูใ่ จกลางหมูเ่ กาะ ฟิลิปปินส์นี้มีทุกอย่างที่คุณคาดว่าจะ พบบนหาดสวรรค์เขตร้อน โดยเฉพาะที่ Discovery Shores Hotel

บาหลี อินโดนีเซีย

บาหลี เป็ น เมื อ งแห่ ง วั ฒ นธรรมและ ศิ ล ปะอั น มี สี สั น ป่ า เขี ย วชอุ ่ ม อุ ด ม สมบูรณ์และหาดทรายขาว สุดยอด เมืองแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ อีกทัง้ ยัง มีโรงแรมทีค่ ว้ารางวัลมามากมายอย่าง AYANA Resort and Spa

เกาะสมุย ไทยแลนด์

โรงแรม Banyan Tree เป็นโรงแรมใน เกาะสมุยที่เป็นอีกตัวเลือกหนึง่ ส�ำหรับ ประสบการณ์สปาระดับสุดยอด ด้วย พนักงานที่เชี่ยวชาญและสปาแบบครบ วงจรกับโปรแกรม Hydrothermal อันเป็น เอกลักษณ์ของ Banyan Tree

เชียงใหม่ ไทยแลนด์

เชียงใหม่ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ ความสะดวกสบายในการเดินทางไป ท่องเทีย่ วน�ำ้ ตก ป่าและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินี้ เป็ น โลเคชั่ น อั น สมบู ร ณ์ แบบส� ำ หรั บ Panviman Chiangmai Spa Resort

คาเมรอน ไฮแลนด์ มาเลเซีย

คาเมรอน ไฮแลนด์มีชื่อเสียงยาวนาน ในเรื่ อ งการเป็ นจุ ด หมายส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต้ อ งการสัม ผัส อากาศเย็น อัน สะอาด สดชืน่ ท่ามกลางเนินไร่ชา เมืองนีเ้ ป็นทีต่ งั้ ของ Cameron Highlands Resort

ภูเก็ต ไทยแลนด์

กระบี่ ไทยแลนด์

น�ำ้ พุรอ้ น ทะเลใส และเวิง้ หาดนับร้อย ท�ำให้ทนี่ เี่ ป็นหนึง่ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสุด ฮอตและโรงแรมอย่าง  Phulay Bay Ritz Carlton ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับ จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทย อย่างกระบีข่ นึ้ ไปอีก 

ภูเก็ตหรือที่รู้จักกันดีในนาม ไข่มุกแห่ง อันดามัน เมืองนี้สามารถสรุปใจความ ส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมทางภาคใต้ ของไทยอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ไ ด้ เ ป็ น อย่างดี ยังไม่รวมถึงชายหาดสุดสวย และวิวทิวทัศน์สดุ วิเศษ Banyan Tree SPA Sanctuary น�ำเอาองค์ประกอบ เหล่านัน้ มาใช้และเสนอประสบการณ์ สปาระดับโลกให้กบั ผูเ้ ข้าพัก พร้อมด้วย พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และโปรแกรมสปาที่ ผ สมผสานองค์ ประกอบของการนวดแผนเอเชีย การท�ำ สมาธิและโยคะเข้าไว้ดว้ ยกัน

ลังกาวี มาเลเซีย

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เกาะลังกาวีได้เข้าเป็น 1 ใน 5 เวิลด์ จีโอพาร์คขององค์การยูเนสโก้เนือ่ งจาก ระบบนิ เ วศอั น อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละ ภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็น ที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบส�ำหรับ Westin Langkawi Resort & Spa

หัวหิน ไทยแลนด์

หัวหินเป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอด นิยม การขับรถจากกรุงเทพฯ ไปหัวหินนัน้ ก็ง่ายนิดเดียว ไม่น่าแปลกที่ Wora Bura Resort & Spa จะเป็นอีกสถานที่ สุดเพอร์เฟ็กต์สำ� หรับการพักผ่อนหย่อนใจ 

ดูไบเปรียบเสมือนนครทีส่ อ่ งแสงแวววาว ท ่ า ม ก ล า ง ท ะ เ ล ท ร า ย ร า ว กั บ ก� ำ ลั ง ท้ า ทายสายตา แต่ ง แต้ ม ด้ ว ย สถาปัตยกรรมอันตระการตาและความ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งการสร้ า งทุ ก อย่ า ง ให้ใหญ่โตอลังการ และที่ขาดไปไม่ได้ เห็ น จะเป็ น Palace Downtown Dubai


หมอมงคล แก้วสุทัศน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

อาหารต้านโรคชรา เมือ่ พูดถึงความแก่ (Aging) คงเป็นเรือ่ งทีใ่ ครๆ ก็ไม่อยากให้เกิดขึน้ กับตัวเอง จากงานวิจยั ทางพันธุกรรมพบว่า คนเราสามารถมีอายุยนื ยาวได้ถงึ 180 ปี แต่เนือ่ งจากมีปจั จัยหลายอย่าง เช่น อาหาร มลพิษ สารพิษ และโรคต่างๆ มาเกีย่ วข้องและขัดขวาง ท�ำให้สว่ นใหญ่มอี ายุทไี่ ม่สงู มากถึงขนาดนัน้ ตามหลักฐานทีม่ อี ยูพ่ บว่ามีหญิงชาวฝรัง่ เศส Jeanne Calment สามารถมีอายุยนื ทีส่ ดุ ในโลก ได้ถงึ 122 ปี (ค.ศ.1875-1997) ปัจจุบนั พบว่าคนเรามีแนวโน้มที่ จะมีอายุเฉลีย่ ยืนยาวขึน้ โดยคนไทยมีอายุเฉลีย่ อยูป่ ระมาณ 73 ปี (ผูช้ าย 70 ปี ผูห้ ญิง 76 ปี) ดังนัน้ อายุมากขึน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราหลีกเลีย่ งไม่ได้ เราควรจะหาวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี เพือ่ ให้เรามีสขุ ภาพทีด่ ี ปลอดโรคเมือ่ อายุมากขึน้ ดีกว่า ปรับพฤติกรรมการรับประทาน อาหารเพือ่ ต้านความชรา

สังคมผูส้ งู อายุ สังคมใดก็ตามที่มีผู้มีอายุ >60 ปี เกิน 10% ถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมี คนอายุมากกว่า 60 ปี ถึง 7 ล้านคน คิดเป็น 12% ของประชากรทั้งหมด 64 ล้านคน และคาด ว่าอีกไม่เกิน 20 ปี จะมีเพิ่มขึ้นถึง 14 ล้านคน (>20%) ดังนัน้ เมื่อเราอายุมากขึ้น โรคแห่ง ความชราก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ง่ า ยกว่ า วั ย หนุ ่ ม สาว เนื่องจากร่างกายเสื่อม อวัยวะเสื่อม เซลล์เสื่อม และยีนเสื่อม

โรคเรือ้ รังในคนชรา • ความดันโลหิตสูง • โรคเบาหวาน • โรคหัวใจและหลอดเลือด • โรคมะเร็ง • โรคข้อเสื่อม • โรคอัมพาต

แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ชะลอความชรา • มีอารมณ์และจิตใจที่ดี มีความคิดที่ดี (คิดบวก) ยอมรับเรื่องความแก่ • มีการออกก�ำลังกายที่ถูกต้องและ สม�่ำเสมอ • มีระดับฮอร์โมนในร่างกายที่สมดุล • อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ปลอดสารพิษ • ได้รบั สารอาหารทีด่ ี เช่น แอนติออกซิแดนซ์, ไขมันโอเมก้า 3 • รับประทานอาหารที่ดี และเหมาะสม

อาหารยุคหิน (Paleolithic diet) อาหารยุคหิน จัดเป็นอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ในหลักการ ชะลอวัยเพราะเป็นอาหารที่ใช้รับประทานกัน ในสมัยบรรพบุรุษของมนุษย์แต่โบราณ ซึ่งเป็น ยุคที่มนุษย์เป็นนักล่า เก็บอาหารและผักผลไม้ มาจากในป่า ยังไม่มีการท�ำเกษตรกรรม ดังนัน้ จึงเป็นอาหารที่สดไม่มีการแปรรูป และเป็น อาหารอินทรีย์ (Organic) ประกอบไปด้วย เนื้อสัตว์ ปลา ผัก ผลไม้ที่มีน�้ำตาลน้อย และ ไม่มีวัตถุกันเสีย

อาหารต้านโรคชรา อาหารที่ดี ควรเป็นอาหารที่สามารถป้องกัน โรคของความชราได้ และต้องเป็นอาหารทีท่ กุ คน สามารถกินได้ ไม่ใช่อาหารเฉพาะผู้ป่วยใน แต่ละโรค ซึ่งได้แก่ • อาหารพลังงานต�ำ่ (Carolie Restriction) • อาหารที่มีใยอาหารสูง (ปกติเราควรได้ รับใยอาหารวันละ 25-30 กรัม) • อาหารที่มีดัชนีนำ�้ ตาลต�ำ่ <55 • อาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป • อาหารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย • อาหารที่มีไขมันที่ดี เช่น โอเมก้า 3 (ไม่ควรรับประทานไขมันแปลงรูป) • ดื่มน�ำ้ สะอาดอย่างเพียงพอ (น�ำ้ หนักตัว, กก. x 30 = น�ำ้ ดื่ม, ซีซี./วัน)

• รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ�ำ ควร กินก่อน 10 โมงเช้า และควรเป็นมือ้ ทีก่ นิ เยอะ ที่สุดของวัน • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเย็น มื้อใหญ่ก่อนนอน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง • ส�ำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนักตัว ควรมีการค�ำนึงถึงปริมาณแคลอรี่ของอาหาร ทีก่ นิ ด้วย (ไม่ควรเกิน 1,200-1,900 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน) • สั่งเมนูที่มีผักเยอะๆ เช่น น�้ำพริกผักสด ซุปผักต้มจืด หากเป็นสลัดควรเลือกสลัดน�้ำใส แทนน�ำ้ ข้น • หลีกเลี่ยงอาหารขยะที่มีแป้งเยอะ เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ โดนัท ข้าวขาว ขนมปังขาว • ควรเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆ พอดีค�ำ (ปกติแล้วเราจะอิ่มภายในประมาณ 20 นาที หลังกินอาหาร) • หลีกเลี่ยงอาหารทอดในน�ำ้ มัน เช่น ปาท่องโก๋ หรือไก่ทอด • ดื่มน�ำ้ เปล่าแทนน�้ำอัดลม หรือน�้ำหวาน • เลี่ยงไอศกรีมหรือของหวานหลังอาหาร โดยเปลีย่ นมาเป็นผลไม้สดหรือโยเกิรต์ จะดีกว่า • รับประทานอาหารเสริมเพื่อชดเชย สารอาหารที่จำ� เป็นในแต่ละวันที่อาจได้รับ ไม่พอจากมื้ออาหาร


Text : Porko

/ FASHION+U PDATE

Pastel New Collection

พาสเทล ร้านที่ผลิตเคสไอโฟนแบบมีสไตล์ ไม่เหมือนใคร เน้น ออกแบบแนวอาร์ต และมีเอกลักษณ์อนั โดดเด่น ล่าสุดได้รว่ มงาน กับศิลปินชือ่ ดังอย่าง ‘ตัม้ -วิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร’ ซึง่ เป็นนักวาดการ์ตนู ทีม่ ผี ลงานโด่งดังทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเป็นหนังสือการ์ตนู งาน แอนิเมชัน่ Line สติก๊ เกอร์ ฯลฯ ซึง่ Collection เคสไอโฟนนี้ คุณตัม้ ได้น�ำตัวการ์ตูน Blanco หรือน้องชิงช้า มาออกแบบเป็น 4 รุ่น รุ่น Blanco รุ่น Dream รุ่น Friends รุ่น Train ในราคา 1,200 บาท แวะชมสินค้า New Collection ได้ที่ Pastel Shop สยามสแควร์ ซอย 2 โทร. 0 2658 0486

New Perfume No Scent

อย่าเผลอไปหยิบน�้ำหอมขวดใหม่ไซซ์บิ๊กบนโต๊ะเข้าให้ เพราะ ถ้าวางเรียงรายบนโต๊ะเครื่องส�ำอาง คงแยกไม่ออกว่าจะหยิบ น�้ำหอมขวดไหนมาฉีดดี เพราะคลัตช์ชิ้นใหม่ของ Charlotte Olympia เรียกเสียงกรีด๊ จากสาวๆ แฟชัน่ นิสต้าได้อกี ครัง้ หลังจาก ออก Book Clutch เปลีย่ นสไตล์คนถือเป็นหนอนหนังสือสาว คราวนี้ ส่งคลัตช์รปู ขวดน�ำ้ หอมหลากรูปทรงและสีสนั แรงบันดาลใจจาก สไตล์วินเทจของชาวปารีเซียงมาเอาใจอีกครั้ง มีน�้ำหนักเบากึ่ง โปร่งแสง แต่อาจจะใส่ของได้น้อยไปนิด เหมาะกับถือเก๋ๆ ไปนัง่ ดื่มงานปาร์ตี้ หรือเพิ่มเป็นพร็อพชิ้นเด็ดส�ำหรับออกงาน

MCM Craig & Karl

ถ้าใครยังหลงรักความคลาสสิกแบบออริจินัล MCM พร้อมส่ง ความสุขนัน้ ให้คณ ุ ได้เสมอ แต่ประสบการณ์ของคอลเลคชัน่ ใหม่นี้ จะท�ำให้หยุดกระแสการตอกหมุดแบบร็อคๆ ไว้สักนิด แล้วมาชม ลูกเล่นใหม่ของ MCM ที่นอกจากลายโลโก้บนกระเป๋าหนังสีเอิร์ธ โทน แต่คราวนี้พาสีสันและลวดลายกราฟิกแนวป๊อปอาร์ต มาให้ จับจองเป็นเจ้าของกันอีกครัง้ หลังจากได้ศลิ ปินชาวนิวยอร์ก Craig Redman และ Karl Maier มาร่วมงานกัน ดีไซน์ลวดลายต้นปาล์ม ลายลูกตาใส่แว่น และลายเส้น ในชือ่ คอลเลคชัน่ “MCM x Craig & Karl ‘Eyes on the Horizon’” พิมพ์ลายชิคๆ ลงบนกระเป๋าเป้ไอเท็มฮิต กระเป๋าใส่เอกสาร หรือแม้แต่กระเป๋าสตางค์ออกวางจ�ำหน่ายที่ ร้าน MCM boutiques และตัวแทนจ�ำหน่ายของ MCM ทั่วโลก

Alexa’s New Book

อย่าตัดสินเพียงหน้าปกหนังสือ ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดอ่าน เพราะ นี่ไม่ใช่สไตล์ไบเบิลจากสาวน้อย Alexa Chung แต่มันคือรูปภาพ ลายเส้ น ความนึก คิ ด ที่ ถู ก มองผ่ า นสายตาสไตล์ ไอคอนวั ย กระเตาะอย่าง อเล็กซ่า ผู้ที่มีการแต่งตัวโดดเด่นจนเหล่าแฟชั่น นิสต้าหลายคนฟอลโล่วเธอ และแน่นอนว่านอกจากมุมมองที่ เราจะได้เห็นผ่านหนังสือปกแคนวาสสีชมพูจางๆ เล่มนี้ แม้แต่ เรื่องของดนตรี ความรัก และสิ่งพิเศษต่างๆ ที่อเล็กซ่าหลงใหล เราจะได้รบั รูไ้ ปพร้อมๆ กันและเข้าใจถึงตัวตนทีท่ ำ� ให้เธอดูโดดเด่น และแจ้งเกิดในวงการได้เร็วกว่าใคร เริ่มวางจ�ำหน่ายกันยายนนี้ สามารถจองได้แล้วใน Amazon

Candy Sunset by FURLA

นัง่ มองตะวันลับขอบฟ้า สีเส้นขอบหลากหลายเฉดมาชนกัน ณ จุดกึ่งกลาง เกิดเป็นโทนสีไล่เฉด จนไม่อยากให้ภาพความทรงจ�ำ นัน้ เลือนหายไป FURLA ได้เก็บความประทับใจนัน้ ไว้ ส่งต่อไปบน สีสนั ของกระเป๋ารุน่ Candy Sunset ต่อยอดความส�ำเร็จจาก Candy รุ่นเดิมที่สาดสีจี๊ดสไตล์โมโนโทน สีเดียวเปรี้ยวทั้งใบ โดยสีสัน คอลเลคชั่นใหม่ที่ปรากฏบนกระเป๋าจะเปลี่ยนจากเฉดสีเทอร์ ควอยซ์ไปสูส่ ฟี า้ คราม และจากโทนสีสม้ เป็นสีทอง ในรูปแบบของ PVC ไม่เปลีย่ นแปลง เหมาะกับฤดูฝนทีก่ ำ� ลังพัดผ่านเข้ามาทีเดียว 24

W+ MAG .

RiRi MAC Summer Collection

นับเป็นอีกครั้งที่ชื่อของสาวริฮันน่าตีตราอยู่บนผลิตภัณฑ์ชิ้นใด ก็ขายดีเป็นเทน�้ำเทท่า เพราะหลังจากที่เครื่องส�ำอางแมค เปิด คอลเลคชัน่ ล่าสุดรุ่นลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ จากริฮนั น่า ก็ขายหมดเกลีย้ ง ภายใน 3 ชั่วโมง และนี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่เธอกลับมาร่วมงาน กับแมคอีกครั้งในชื่อว่า ‘RiRi Love MAC Summer And Love it We Do’ ในเซตมีลิปสติกเฉดสีใหม่มาให้เลือกถึง 3 เฉดในโทนสี ทีเ่ ข้ากับสาวผิวสี และสร้างความเจิดจรัสให้กบั ริมฝีปาก ทีป่ ดั แก้ม สีดโู อ 2 เฉดในตลับเดียว และ Lustre Drops สีเฉดบรอนซ์ ทัง้ หมดนี้ คื อ ความสวยที่ ส รรสร้ า งให้ ส าวผิ ว สี ห รื อ สาวผิ ว ขาวที่ อ ยาก เก็ตแทน ได้เติมความสุขแบบครบเซตในสไตล์ RiRi ที่แมค ใคร เป็นนักสะสมตัวยงห้ามพลาดคอลเลคชั่นนี้


Text : อักษราภัค Photo : ภานุรักษ์ ประจักษ์สูตร์์

/ HE +

วิน ศิริวงศ์

ปั่น ปั้น สุข

“ความเร็ ว ของการปั ่ น จั ก รยานมั น เป็ น ความเร็วที่เราสร้างขึ้นด้วยขาของเราเอง” นิยามความสุขทีเ่ กิดขึน้ ง่ายๆ บนพาหนะสองล้อทีเ่ คลือ่ นตัว ด้วยความเร็วตามความฟิตของผูช้ ายทีห่ ลงรักการปัน่ พอๆ กับหลงใหลเสียงเพลง วิน Sqweez Animal

เริ่มปั่นความสุข

ผมผู ก พั นกั บ พาหนะสองล้ อ มาตั้ ง แต่ เด็ ก จนกระทั่ ง ประสบ อุบตั เิ หตุกบั มอเตอร์ไซค์ เลยกลับมาดูจกั รยานว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง มาสะดุดที่เสือหมอบ ดูน่าสนุกดี รูปทรงก็เท่ มีความโค้ง มีความ คลาสสิกในตัว เสน่ห์ของเสือหมอบส�ำหรับผมคือความเร็ว ท่าใน การขี่ก็ดูเท่ สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อ ตอนปั่นแรกๆ ยังไม่ค่อยมีใคร ปั่นเลย ผมก็ไปปั่นราบ 11 หรือไปหัวหิน เขาใหญ่ก็เอาไปด้วย จนกระทั่งฟิกซ์เกียร์บูม คนในวงการเริ่มให้ความสนใจ บางคนก็ หันมาขี่เสือหมอบ มันเลยท�ำให้การขี่ของผมสนุกขึ้นเยอะ

My Bike

ตอนนี้มี 2 คัน คันแรกเป็นอะลูมิเนียม ปั่นไปสักพักเริ่มอยากได้ แบบคาร์บอนเหมือนที่นกั แข่งเขาใช้กัน อยากรู้ว่ามันช่วยให้ปั่น เร็วขึ้นหรือเปล่า ก็ท�ำให้ปั่นเร็วขึ้นจริงๆ มันเหนื่อยน้อยลง ซึมซับ แรงกระแทกได้ดี อุปกรณ์เสริมก็มวี ดั ความเร็วรอบขา แว่นกันแดด หมวกกันน็อก

เส้นทางความสนุก

บ้านผมใกล้ราบ 11 และช็อกโกแลตวิว สองรูทนี้เอาไว้ฝึกซ้อม และก็จะหารายการแข่ง บางทีกม็ ที รี่ าชบุรี หัวหิน ระยะทางยาวๆ ก็นดั กันกับรุน่ พีท่ งั้ หลายแล้วไปด้วยกัน มีแก๊งครับ ไปจอยกับเขา หมดทุกแก๊ง ถ้ามีคนทีร่ ้จู กั ก็ไปอยู่ด้วย แต่ผมซ้อมน้อยไปเข้าแก๊ง ใครก็เป็นตัวถ่วงเขา แก๊งทีผ่ มไปจอยส่วนมากมีแต่ผชู้ าย ไกลสุดก็ กรุงเทพฯ-หัวหินก็ 100 กว่าโล ออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ 8 โมง ไปถึงประมาณ 4 โมงเย็น

ลงสนามแข่งขันกับตัวเอง

ปั่นจักรยานมันสนุก ได้เห็นวิว ไม่ต้องอยู่กับที่ ได้เจอกับเพื่อนๆ และชอบตรงที่ รู้สกึ ว่าได้แข่งกับตัวเอง สุดท้ายแล้วเราไปแซงเขา เราก็แซงได้แป๊บเดียวถ้าเราไม่มีพลังพอที่จะไปได้ตลอดทาง ถ้า เราแข่งรถ แข่งมอเตอร์ไซค์มันเฉือนกันที่ฝีมือ ที่เครื่องยนต์ แต่ จักรยานมันบอกหมดเลยว่าท�ำไมคนนัน้ ถึงปั่นได้เร็ว เพราะเขา ซ้อมมา เขามีวินัยในการกินการนอนจริงๆ การปั่นได้ทั้งการออก ก�ำลังกาย และมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา

ค�ำแนะน�ำถึงนักปั่นมือใหม่

{

ผมว่าเสือหมอบเหมาะกับผู้หญิงที่ดูเป็นนักกีฬา สวย สูงโปร่ง ชอบความเร็ว และดูเป็นผูห้ ญิงฉลาด

}

ต้องรู้ก่อนว่าเราอยากปั่นจักรยานอะไร เสือหมอบ ฟิกซ์เกียร์ เมาท์เทนไบค์ และอยากจะปัน่ เพือ่ อะไร ถ้าอยากแข็งแรงปัน่ อะไร ก็แข็งแรงเหมือนกัน ต่อมาคือเลือกจักรยานให้ถกู ต้องกับตัว และ อุปกรณ์ทปี่ อ้ งกัน ทีแ่ น่ๆ เลยคือหมวกกันน็อก ส�ำคัญทีส่ ดุ จักรยาน หลากหลายราคามาก ก่อนจะบุ่มบ่ามซื้อ ก็ควรศึกษาก่อน หรือไม่ก็ยืมเพื่อนไปก่อน ดูว่าชอบปั่นจริงหรือเปล่า ก่อนจะปั่น ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ กินให้พอ แล้วก็ไม่ได้ป่วย ค่อยๆ พัฒนา ตัวเองไปทีละนิด อย่าไปหักโหมมาก

ผู้หญิงแบบไหนที่อยากปั่นจักรยานด้วย

ขอเลือกคนลุยๆ หน่อยก็โอเค ผมคงอยากได้ผหู้ ญิงทะมัดทะแมง คล่องแคล่วนิดนึง ถ้าล้มก็ลุกขึ้นมาได้ ถ้าล้มแล้วงอแงผมคงรู้สึก ไม่คอ่ ยดี แต่งตัวสบายๆ ชุดธรรมดาของเขา เสือ้ กล้าม กางเกงทหาร ยีนส์ขาสั้น ใส่หมวกแก๊ป ก็น่ารักแล้ว 25

W + M AG .


W P + CHILL OUT /

Text : FoodNote Photo : บุษกร/กฤตพล

WHERE THE CYCLISTS HANG + Dialogue Coffee & Gallery The Décor – ร้านกาแฟแอนด์แกลเลอรีส่ เี อิร์ธโทนผสมพาสเทล ที่เอาใจนักปั่นด้วยการตกแต่งอันแสนเรียบง่าย มีจักรยานเก๋ๆ แทรกตัวเป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ประดับร้านอย่างแนบเนียน ทั้ง ยังพร้อมเปลีย่ นหน้าทีเ่ ป็นแกลเลอรีแ่ สดงงานศิลปะและกิจกรรม สร้างสรรค์ ให้คนคอเดียวกันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ พูดคุยกันได้ทุกเมื่อ The Food – นอกจากจะเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแจ๊สแสน รื่นหูแล้ว ที่นี่ยังเสิร์ฟอาหารแบบอิ่มง่ายสบายท้อง อย่าง ทาโก้, ปีกไก่ทอด, ปาเต ขนมปังตับบด, สเต๊กหมู ข้าวหมูอบ และอีก หลากหลายเมนู The Drink – พรั่ ง พร้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งดื่ ม ที่ ข าดไม่ ได้ ส� ำ หรั บ คนติสท์ๆ อย่าง ชา กาแฟ ไวน์ และเบียร์นานาชนิด The Location – Dialogue Coffee & Gallery ตั้งอยู่บนถนน พระสุเมรุ บวรนิเวศ เปิดบริการ อังคาร-ศุกร์ 14.00-23.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 13.00-23.00 น. สอบถามโทร. 08 4754 8799

+ Café Velodome The Décor – ร้านกาแฟหัวใจสีเขียว ที่มีจุดยืนแข็งๆ ว่า 'อยาก ให้คนกรุงเทพฯ หันมารักสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ แล้วหันมาปั่นจักรยาน เพื่อให้โลกใบนี้ได้ พักผ่อนบ้าง' มักเป็นที่พักพิงของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่หัวคิด ทันสมัย วัสดุตกแต่งสังเกตได้วา่ เน้นความเรียบง่าย แถมแฝงนัยยะ ด้วยโต๊ะตัวยาว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ท�ำความรู้จักและร่วมคุยกัน The Food – ที่นี่มีโปรโมชั่นรักษ์โลกเจ๋งๆ อย่างเช่น ถ้าคุณพก แก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม ก็จะลดราคา 5 บาท ในทางกลับกัน ถ้าเทคโฮมกลับบ้าน ก็จะเพิ่มค่าแพ็คเกจอีก 5 บาท เช่นกัน ส่วน เมนูอร่อย เน้นของหวานเบาๆ อย่าง ช็อกโกแลต ลาวา ซึ่งใช้ ช็อกโกแลตน�ำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง The Drink – คอกาแฟน่าจะแฮปปี้กับเครื่องดื่มที่เน้นรสชาติ เข้มข้นแบบต้นต�ำรับจากฝรั่งเศสและอิตาลี มีเมนูซิกเนเจอร์เป็น Choco Velodome Frappe ช็อกโกแลตปั่น ผสมช็อกโกแลตชิพ ราดหน้าด้วยวิปครีม The Location – Café Velodome ตั้งอยู่ที่ประตูทางออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ฝั่งสนามหลวง ใกล้ หอประชุมเล็ก เปิดบริการทุกวัน 08.00-21.00 น. สอบถาม โทร. 0 2623 6340

26

W+ MAG .


Text : FoodNote Photo : เด็กสมบูรณ์

/ W P + CHILL OUT

THE VARIOUS FEELING + R Bar The Décor – ห้องอาหารดีไซน์โอ่อ่าหรูหราทุกอณู โดยยึด คอนเซ็ปต์แบบโมเดิรน์ คอนเทมโพรารี่ แต่ถงึ แม้จะดูหรูหราสง่างาม ก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายอยู่ในที ด้วยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบ หลวมๆ และคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบาย แก่ผู้มาเยือนอย่างถึงที่สุด The Food – พิสจู น์ความอร่อย กับอาหารสไตล์ยโุ รปหลากหลาย เมนู อาทิ Panini แซนด์วชิ สไตล์อติ าเลียน มีสว่ นประกอบหลักเป็น เนื้อไก่ อะโวคาโด และเบคอน เพิ่มความพิเศษด้วยเครื่องเคียงที่ หน้าตาคล้ายแยมมะเขือเทศ นอกจากนีย้ งั มี Pizza Prosciutto พิซซ่า แป้งบางสไตล์อิตาเลียน มีกลิ่นหอมของเห็ดทรัฟเฟิล ราดหน้า ด้วยพาร์มาแฮม และพาร์เมซานชีส ก่อนตบท้ายด้วยของหวาน อย่าง Mango Moose + Raspberry Jelly ที่จะมีให้ชิมตามฤดูกาล เท่านัน้ The Dessert – สาวๆ ทั้งหลายเหมาะกับการจิบ 'Bangkok Night' ค็อกเทลผลไม้สสี วย มีรสชาติหวานอมเปรีย้ ว กับอีกรูปแบบ คือ 'Mango Tango' ค็อกเทลรสมะม่วง เพิ่มลูกเล่นด้วยเจลลี่ เพิ่มความสดชื่นได้เป็นอย่างดี The Location – ห้องอาหาร R Bar ตัง้ อยูช่ นั้ ล็อบบี้ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-01.00 น. สอบถามและส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2125 5105

+ Seinikuten The Décor – สุดยอดเนื้อย่าง สไตล์ญี่ปุ่นต้นต�ำรับ ในระดับ ที่เรียกว่า Premium Yakiniku ตัวร้านตกแต่งแบบญี่ปุ่นแนวๆ มี ของประดับที่บ่งบอกถึงเมืองอาทิตย์อุทัยอยู่ทั่วทุกอณูร้าน เหมือนก�ำลังนั่งทานเนื้อย่างอยู่ในญี่ปุ่น เหมาะส�ำหรับคนที่ ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง The Food – คัดสรรเนื้อและวัตถุดิบชั้นเลิศ รวมถึงพิถีพิถัน ในการปรุง เพื่อให้ได้รสชาติอันแสนโอชา มีจุดเด่นอยู่ตรง น�ำ้ จิม้ สูตรญีป่ ่นุ ทีห่ ากินทีไ่ หนไม่ได้ ใครทีเ่ ป็นบีฟ เลิฟเวอร์ ควร ลิม้ ลองเนือ้ วัววากิว เนือ้ มัตสึซากะ เนือ้ โกเบ และอืน่ ๆ อีกมากมาย อิมพอร์ตโดยตรงจากญีป่ นุ่ ส่วนคนทานหมู ทีน่ กี่ ม็ หี มูดำ� คุโรบูตะ ซีฟู้ด และเครื่องเคียงแบบอะลาคาร์ตอีกหลากหลายเมนูให้ ทานเล่นในเวลาจุใจถึง 2 ชั่วโมงเต็ม The Location – Seinikuten ตั้ ง อยู ่ ใ นซอยทองหล่ อ (สุขุมวิท 55) ระหว่างซอยทองหล่อ 18 และ 20 ฝั่งตรงข้าม โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดบริการทุกวัน 12.00-23.00 น. สอบถามโทร. 08 1925 6663

22/4/56 bo

WF094014PS TRIM_76.2X76.2 19-04-56


Text : Scally

/ GADGET + BUZZ + Ha PPening

THE COOL CYCLIST

1

2

สวมวิญญาณนักปั่นสุดคูล

3

5

4

6 1. Olympus Stylus TG-2 : กล้องทีจ่ ะช่วยบันทึกทุกความทรงจ�ำบนทุกเส้นทางให้กบั คุณ โดยเฉพาะการถ่ายภาพกลางแจ้ง ทุกรูปสดสวยเหมือนมือโปร ทัง้ ยังมีความทรหดต่อทุกสภาวะ ราคา 15,990 บาท รายละเอียดคลิก www.olympusimagine-th.com 2. Pastel Case New Collection : เคสจากค่าย Pastel ลายน้องชิงช้า ดีไซน์โดย ตั้ม-วิสุทธิ์ พรนิมิตร นักวาดการ์ตูนผู้โด่งดัง จ�ำหน่ายในราคา 1,200 บาท ที่ Pastel Shop สยามสแควร์ ซอย 2 โทร. 0 2658 0486 3. Citizen Eco-Drive Radio Controlled : เป็นนักปั่นควรมีเรือนเวลาดีๆ คู่กายสักเรือน แนะน�ำนาฬิกาพลังแสงคลื่นสัญญาณวิทยุ จากซิติเซ็น ราคา 25,700 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.citizen.co.th 4. Cardboard Bike : จักรยานรีไซเคิลราคาประหยัด แต่ประสิทธิภาพล�ำ้ เลิศ ดีไซน์โดยวิศวกรหัวใสชื่อ Gafni ขณะนีก้ �ำลังอยู่ในขั้นตอนการดีไซน์ ก่อนจ�ำหน่ายจริง ติดตามได้ที่ www.fastcodesign.com 5. IGGI Signal Pod : ไวร์เลสพอดที่จะช่วยให้นกั ขี่โฟกัสบนท้องถนนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ดี มีตัวล็อกส�ำหรับติดบนแฮนด์ได้พอดี พร้อม ฟังก์ชันเจ๋งๆ ส�ำหรับผู้ขับขี่อีกเพียบ www.boysstuff.co.uk 6. NYNE NB-200 : ไวร์เลสบลูทูธส�ำหรับติดรถจักรยาน ท�ำงานต่อเนื่องได้ถึง 5 ชั่วโมง ชาร์จพลังผ่านไมโครยูเอสบี มีฟังก์ชันที่นกั ปั่นต้องพก อย่างครบวงจร จ�ำหน่ายแล้วทาง www.amazon.com ราคา 79.95 เหรียญฯ

HAPPENING !

App Release!! + เทรนด์การใช้แอพพลิเคชั่นในธุรกิจ

โลกยุคแอพพลิเคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ต้องมีแอพพลิเคชั่นเป็นส่วนประกอบในการ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงช่วยรุกตลาดเพื่อหารายได้เข้าองค์กรเสมอๆ ไม่เว้นแม้กระทั่ง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ที่หยิบกลยุทธ์เช่นนี้มาสร้างฐานการตลาด จนลูกค้าสาย ดิจิตอลติดอกติดใจ

DDproperty App

Lazada Mobile APP for Android

l

l

แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่แม่นย�ำ เจาะลึก ตอบโจทย์ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ ศึกษาข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่ Google Play Store หรือ www.ddproperty.com/mobile

28 W+ MAG .

ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ให้คุณช้อปปิ้งได้ทั้งวันโดยไม่เมื่อยขา ทั้งยังรับ หน้าที่ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เช็กราคาโปรโมชั่น สินค้า จนถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน และจัดส่ง เสร็จ สรรพในแอพฯ เดียว กดโหลดได้ที่ Google Play Store

+ เคท มิลเดิลตัน แฟชั่นไอคอนของบรรดาซูเปอร์มัม

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหน ‘เคท มิดเดิลตัน’ ดัชเชส ออฟ เคมบริดจ์ พระชายาของเจ้าชาย วิลเลียม ต้องถูกจับตามองเรื่องการแต่งตัวอยู่ทุกเมื่อ จนเธอกลายเป็นไอคอนด้านความงาม ของสาวอังกฤษและผู้หญิงทั่วโลก แม้กระทั่งตอนที่กำ� ลังตั้งครรภ์ แฟชั่นชุดคลุมท้องในสไตล์ ของ เคท มิดเดิลตัน ที่ดูดีสมกับการเป็นภรรยาที่สมบูรณ์พูนพร้อม ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ บรรดาซูเปอร์มัมผู้ไม่หลุดเทรนด์ ต่างเดินตามแฟชั่นของดัชเชสกันเป็นทิวแถว l


Text : การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

คําพยากรณ์ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2556

/ HOROSCOPE +

ราศีเมษ

ราศีเมถุน

ราศีสงิ ห์

13 เม.ย. - 13 พ.ค.

ราศีตุลย์

ราศีธนู

ราศีกุมภ์

14 มิ.ย. - 14 ก.ค.

(LEO)

17 ส.ค. - 16 ก.ย.

(LIBRA) 17 ต.ค. - 15 พ.ย.

(SAGITTARIUS) 16 ธ.ค. - 13 ม.ค.

13 ก.พ. - 13 มี.ค.

ประเด็นเด่นของคุณ Knight of Wands ช่วงแอ็คทีฟไฟแรง มีการ เดินทางเกิดขึ้น หรือต้องรับงาน ใหม่ที่ออกนอกสถานที่มากกว่า เดิม มีความกระตือรือร้นต่อการ งานเป็นพิเศษ ความรัก ความสัมพันธ์ Nine of Pentacles สนับสนุนกันและกัน อย่างดี อาจมีการแลกเปลีย่ นผล ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน พบคนที่ มีคา่ มีความหมาย แต่บางคนต้อง ลงแรงลงใจ ใช้ทรัพย์เพือ่ แลกกับ ความสุขทางใจ การเงิน การงาน The Hanged Man การงานเด่น แต่การเงินอาจมี ปัญหาหมักหมมอยูภ่ ายใน จ�ำใจ ต้องยอมรับเงือ่ นไข ต้องเสียสละ หรื อ ยอมรั บ ข้ อ ตกลงเพื่ อ ให้ สูญเสียน้อยทีส่ ดุ ค�ำแนะน�ำพิเศษ King of Pentacles ขอเพียงมีการจัดการที่ดี คุณจะผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ อย่าลืมว่าคุณมีทนุ รอนในตัวเอง มีผู้ให้ความช่วยเหลือคุณได้อีก ด้วยในเวลาเดือดร้อน

ประเด็นเด่นของคุณ The Hierophant การใช้ประสบการณ์ในการ ด�ำเนินชีวติ การรับฟังความเห็น จากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์มาก่อน แต่ บางครัง้ หมายถึงการตกในภาวะ เบือ่ หน่าย มีคนให้คำ� แนะน�ำทีไ่ ม่ ต้องการ ความรัก ความสัมพันธ์ Death ระวังค่าใช้จา่ ย การต้องเสียทรัพย์ กับสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือเรื่อง หนักๆ ในครอบครัว การเงินการ งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง ส�ำคัญ หรือมีจดุ เริม่ ต้นเกิดขึน้ การเงิน การงาน Queen of Pentacles ได้งานทีม่ ลู ค่าสูง ค่า ตอบแทนที่ เหมาะสม รั บ การ โปรโมทต� ำ แหน่ ง มอบหมาย งานส�ำคัญ มีผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ จะมีรายได้จากทักษะ วิชาชีพของตนเอง ค� ำ แนะน� ำ พิ เศษ Knight of Swords เป็นระยะเวลาทีต่ อ้ งฝ่าฟัน กับหลายเรือ่ งราว ดีบา้ งเลวบ้าง คละเคล้ากันไป แต่ที่ขาดไม่ได้ เลยคือการสร้างความแข็งแกร่ง ให้กบั จิตใจตนเอง ลดการพึง่ พา คนอืน่ ให้ได้

ประเด็นเด่นของคุณ Justice การลงนามเกี่ยวข้องกับเอกสาร ส�ำคัญ รัฐ ราชการ การปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในข้อกฎหมายต่างๆ หากคุณมีคดีพพิ าทใดๆ จะได้รบั ความเป็นธรรม ความรัก ความสัมพันธ์ The Tower ระวังเรือ่ งทีส่ ง่ ผลสะเทือน ต่อความรู้สึกนึกคิด การค้นพบ ความลับของแต่ละฝ่าย หรือพบว่า ตัวเองก�ำลังเปลีย่ นใจจากกัน ทัง้ ที่ ไม่เคยคิดมาก่อน การเงิน การงาน Page of Wands อาจได้ท�ำงานใหม่ หรือเริ่มต้น ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ การศึกษาเรียนรู้ จะมีความส�ำคัญมาก มีเกณฑ์ การเดินทางระยะใกล้ที่จะเป็น ประโยชน์ตอ่ การงาน ค�ำแนะน�ำพิเศษ Seven of Wands หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีปัญหาเฉพาะ หน้าให้แก้ไข ต้องใช้ความอดทน ต่อทุกเรือ่ ง แม้แต่สงิ่ เล็กๆ น้อยๆ ที่บั่นทอนจิตใจ หาก�ำลังใจตุน ไว้มากๆ

ประเด็นเด่นของคุณ Three of Pentacles เพือ่ นฝูงน�ำข่าวดีมาให้ โชคลาภพิเศษ รายได้จากงานที่ ท�ำสบายๆ มีผใู้ ห้ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน ถ้ามองหางานพิเศษ จะได้ดงั่ ปรารถนา ความรัก ความสัมพันธ์ Page of Pentacles การเริม่ ต้นความสัมพันธ์ ที่มั่นคง ความไว้วางใจ แต่ถ้า ก�ำลังอยูใ่ นภาวะระส�ำ่ ระสาย มี เรือ่ งไม่สอดคล้องกัน ถามตัวเอง ดูลึกๆ เป็นความหึงหวงกลัวจะ สูญเสียหรือไม่ การเงิน การงาน The Sun พบ ความส�ำเร็จ มีเงินก้อนใหญ่เข้า มาในมือ หรือได้รบั โอกาสทีเ่ ป็น ประโยชน์อย่างมาก การงานมี ลู่ทางแจ่มใส เรื่องใดที่เคยเป็น ปัญหาจะคลีค่ ลายไป ค�ำแนะน�ำพิเศษ Temperance เป็นช่วงทีไ่ ม่สามารถเอาแต่ใจตัว เองได้เลย ต้องประนีประนอมใน หลายเรือ่ ง หาจุดสมดุล เดินทาง สายกลาง การปรับตัวให้ได้จะช่วย ให้คณ ุ ทุกข์นอ้ ยลง

ประเด็นเด่นของคุณ The Chariot จังหวะทีเ่ หมาะสมในการเดินทาง ความสั ม พั นธ์ ท างการงานกั บ คนต่างชาติตา่ งภาษา การฝ่าด่าน ความขัดแย้งต่างๆ เพื่อไปให้ถึง เป้าหมาย และการตัดสัมภาระที่ เกินจ�ำเป็นออกไป ความรัก ความสัมพันธ์ Ten of Cups ช่วงเวลาของความสุขและ ความอบอุ่นในครอบครัว ความ สัมพันธ์ที่ชื่นมื่น การปรองดอง วางแผนอนาคต หรือสิ่งเหล่านี้ ก�ำลังอยู่ในจิตใต้ส�ำนึกของคุณ ต้องการให้ชวี ติ รักไปสูจ่ ดุ นัน้ การเงิน การงาน Two of Cups มิตร สัมพันธ์ทดี่ ี การร่วมแรงร่วมใจ ได้ คูท่ างการงานทีเ่ หมาะสม มีรายได้ ที่พึงพอใจ ได้มาซึ่งสิ่งที่ท�ำให้มี ความสุข พร้อมจะให้ความร่วมมือ กับคนอืน่ ๆ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Queen of Cups แม้ไม่ได้รบั ทุกอย่างดังฝัน 100% แต่ คุ ณก็ มี ค วามสะดวกสบาย ในชีวิตหลายอย่าง หรืออยู่ใน สถานะที่รักของใครสักคนอยู่ดี แต่ทสี่ ำ� คัญคือ แล้วคุณรักตัวเอง หรือเปล่า

ประเด็นเด่นของคุณ Judgement การได้รบั โอกาสเพือ่ แก้ไขปัญหา บางอย่าง มีขา่ วในสิง่ ทีค่ ณ ุ รอคอย รวมไปถึงการพิจารณาอดีตทีผ่ า่ น มา เพือ่ ท�ำวันต่อไปให้ดกี ว่าเดิม ความรัก ความสัมพันธ์ Eight of Swords ระวังจะทะเลาะเบาะ แว้งกัน หรือตกในสภาวะอึดอัด ล�ำบากใจ หึงหวงกันมาก หรือ สถานการณ์ ไ ม่ อ� ำ นวยความ สะดวกให้ คบหากันอย่างยาก ล�ำบาก การเงิ น การงาน The Fool หากสนุกกับงาน เพลิดเพลินไป กับทุกๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ จะได้รับ ประสบการณ์ทดี่ แี ละมีประโยชน์ อย่างมาก แต่การเงินนัน้ ยังท้าทาย และมีความเสีย่ ง ระวังค่าใช้จา่ ยที่ เกินงบตัง้ ไว้ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Three of Cups พักผ่อนให้เพียงพอ หาความสุข ให้ชวี ติ บ้าง เปิดตัวเปิดใจพบปะ เพือ่ นฝูง หาโอกาสเข้าสังคมใหม่ๆ จะช่วยเติมไฟให้คณ ุ ระวังภาวะ เหนือ่ ยล้าซึมเซาทีบ่ นั่ ทอนตัวเอง

ราศีพฤษภ

ราศีกรกฎ

ราศีกนั ย์

ราศีพิจิก

ราศีมงั กร

ราศีมีน

14 พ.ค. - 13 มิ.ย.

15 ก.ค. - 16 ส.ค.

17 ก.ย. - 16 ต.ค.

16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

14 ม.ค. - 12 ก.พ

14 มี.ค. - 12 เม.ย.

ประเด็นเด่นของคุณ The Emperor การใช้ อ� ำ นาจหรื อ เกม การเมืองเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ การท�ำงานร่วมกับผูอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่ง คนมีอำ� นาจ แต่จะเป็นผลบวกหรือ ลบขึน้ อยูก่ บั อีกหลายปัจจัย ความรัก ความสัมพันธ์ The High Priestess ความสัมพันธ์ที่ ซ่อนเร้น แต่เป็นฝ่ายคุณหรือฝ่าย เค้าล่ะ คุณอาจก�ำลังคบหากับคน มีคู่แล้ว หรือตกในภาวะรักซ้อน อย่างไม่ได้ตงั้ ใจ ระวังความคิดเชิง ลบของตัวเองด้วย การเงิน การงาน Six of Wands การ เบิกจ่ายมีการเลือ่ นหรือชะลอไป หากรอคอยค่าตอบแทนใดๆ อาจ ล่าช้ากว่าทีค่ ิดไว้ อย่างไรก็ตาม คุณจะได้รบั ค่าตอบแทนแน่นอน เมือ่ งานส�ำเร็จ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Seven of Cups มองให้ทะลุถงึ สิง่ ทีต่ วั เองปรารถนา คุณอยากได้อยากมีอะไร และจะ ไปสู ่ จุ ด นั้น ได้ อ ย่ า งไร การคิ ด ให้ชัดเจนที่สุดจะดีกว่าเพ้อเจ้อ เวิน่ เว้อไปวันๆ

ประเด็นเด่นของคุณ The Moon ความวิตกกังวล การหมกมุน่ อยูก่ บั ตัวเอง การอยูก่ บั ความเครียดทาง อารมณ์ ภาพลวงตา ซึง่ อาจเกิด เพราะสภาวะอารมณ์หรือกระตุน้ ด้วยเหตุการณ์จริงๆ ก็ได้ ความรัก ความสัมพันธ์ The World มีความสัมพันธ์ที่ดีและ ก้าวหน้าไปตามล�ำดับขั้น หาก เคยมีปญ ั หาหย่าร้างมีโอกาสคืนดี แต่ถ้าก�ำลังจะแยกทาง ก�ำลัง เปลีย่ นแปลงชีวติ สิง่ นัน้ จะส่งผลดี ต่อคุณ การเงิน การงาน The Hermit ค่อนข้างเงียบทีเดียว ไม่เหมาะ กับการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ ง หรือ มองหาโชคลาภหวือหวา การ เงินการงานนิง่ มาก ประคองตัว ไว้ให้ดจี ะดีกว่า (อย่ารนหาเรือ่ ง) ค�ำแนะน�ำพิเศษ Five of Pentacles มักเจอเรือ่ งจุกจิก เรือ่ งน่า ร�ำคาญใจ ปัญหาที่ดูเหมือนจะ แก้ไขได้ยาก แต่กไ็ ม่มที างเลือกอืน่ จ�ำเป็นต้องมองโลกในแง่บวกและ พยายามค้นหาสาเหตุแท้จริง ต้อง แก้ทตี่ น้ ตอของเรือ่ งนัน้ ๆ จึงจะผ่อน หนักเป็นเบาได้

ประเด็นเด่นของคุณ The Lovers มีหลายแนวทางให้คณ ุ ต้องคิด ต่อ การด�ำเนินชีวติ หรือความสัมพันธ์ มี สิ่ ง ที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจให้ ชั ด เจน ประเด็นคือคุณอาจไม่พร้อมต่อ การตกลงใจ และพยายามประวิง เวลาอยู่ ความรัก ความสัมพันธ์ The Empress การวางแผนอนาคต ร่วมกัน การเตรียมความพร้อม ในการใช้ชวี ติ คู่ การตัง้ ครรภ์ การ รับสมาชิกใหม่ แต่ถา้ คุณไม่พร้อม ส�ำหรับภาระทีจ่ ริงจัง ปกป้องดูแล ตัวเอง เซฟเซ็กซ์ดว้ ย การเงิน การงาน Ten of Swords ระวังการเสียเงินก้อนใหญ่ ปัญหา ทางการเงินของครอบครัว เรื่อง เล็กๆ น้อยๆ ทีล่ กุ ลามกลายเป็น เรือ่ งใหญ่ พบความวุน่ วายในหมู่ ทีมงาน ค�ำแนะน�ำพิเศษ Knight of Pentacles คุณจะสามารถเก็บออมได้ หรือวางแผนการเงินอย่างเป็น ระบบ โดยใช้ประสบการณ์กอ่ น หน้า หรือทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ใหม่ๆ อย่า ลืมใช้โอกาสของคุณให้ดที สี่ ดุ

ประเด็นเด่นของคุณ Ace of Wands ได้โอกาสใหม่ ท�ำงาน ใหม่ หรือมีชอ่ งทางทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นขึน้ จังหวะทีด่ ใี นเรือ่ งการงาน หวังได้ ถึงความส�ำเร็จ ความรัก ความสัมพันธ์ Three of Wands อาจใช้เวลากับคนอืน่ เรือ่ ง อืน่ มากกว่ากับคนรักคูค่ รอง แต่ ระหว่างคนสองคนจะเข้ากันได้ดี ถ้ามีกจิ กรรมอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไป จากเรือ่ งอารมณ์เท่านัน้ กรณีคดิ จะท�ำธุรกิจร่วมกันจะไปได้ดี การเงิน การงาน Wheel of Fortune โอกาสทีม่ าถึง จังหวะการ เปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ ท้าทายว่า จะรับหรือจะถอย งานทีเ่ กีย่ วข้อง กับอสังหาริมทรัพย์ มรดกต่างๆ จะให้ผลดี ค�ำแนะน�ำพิเศษ The Devil ระวัง ปั ญ หาจากกิ เ ลสตั ณ หา การ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งต้องห้าม ความ สัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย สิ่งที่สร้าง ความกดดันอยูเ่ งียบเชียบ การหา เชือกมามัดคอตัวเอง พิจารณา ให้ดี

ประเด็นเด่นของคุณ Five of Wands ปัญหากับเพือ่ นร่วมงาน การทะเลาะเบาะแว้งหรือหาข้อ ยุติร่วมกันไม่ได้ เรื่องน่าปวดหัว การประชุมต่างๆ จะไม่ได้ผลทีน่ า่ พึงใจ ต้องถอยหลังหลายก้าวเพือ่ รอการเดินหน้าใหม่ ความรัก ความสัมพันธ์ King of Wands การต้องคบหาอย่างมีวฒ ุ ิ ภาวะ ใช้เหตุผลเข้าคุยกัน ความรัก ไม่อาจด�ำเนินไปได้หากปราศจาก ความเข้าใจต่อชีวติ กันอย่างลึกซึง้ และการจัดการกับปัญหาอย่าง เป็นรูปธรรมในชีวติ สองฝ่าย การเงิ น การงาน The Star สมหวังในสิ่งที่รอคอย ได้ข่าวดี หากสมัครสอบ สมัครงาน การ รอค�ำตอบใดๆ จะได้รับเรื่องน่า ยินดีในไม่ชา้ นี้ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับ สาธารณะจะมอบความสุขทาง ใจให้คณ ุ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Seven of Swords จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เทคนิ ค บ้ า งล่ ะ มี เ รื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ หรื อ แสดงออกได้ตรงๆ การหาข้อมูล ทีเ่ ป็นประโยชน์จะมีความส�ำคัญ รูเ้ ขารูเ้ รา มีโอกาสรบชนะได้

ประเด็นเด่นของคุณ Seven of Pentacles การวางแผนเพื่อก้าว ต่อไป การก่อตั้งธุรกิจซึ่งใช้ทุน สะสมมาจากอดีต ไม่ว่าจะเป็น ทักษะความรู้ สายสัมพันธ์ หรือ สิง่ ทีเ่ คยลงทุนลงแรงมาบ้างแล้ว มี สัญญาณทีด่ สี ำ� หรับอนาคต ความรัก ความสัมพันธ์ Four of Wands ได้คู่ที่สอดคล้องกันเป็น อย่างมาก จนไม่ว่าจะมีปัญหา กันจุกจิกแค่ไหน จะยังคบหากัน ไปยาวนาน มีรากฐานบางอย่าง ทีห่ นักแน่นต่อกัน หากเป็นคูร่ กั ๆ เลิกๆ ก็จะกลับมาหากันอยูด่ ี การเงิ น การงาน Eight of Wands การเงินสัมพันธ์กับการ งาน อย่างไรก็ตอ้ งเหนือ่ ยและแบก ภาระความรับผิดชอบอย่างหนัก แต่กจ็ ะได้ผลลัพธ์ทคี่ มุ้ ค่า คุม้ เวลา ค�ำแนะน�ำพิเศษ Two of Pentacles การจัดการกับเวลาจะเป็น เรือ่ งส�ำคัญมาก และการพยายาม ประคองตนไปก่อนในช่วงนี้ แม้ใน ภาพรวมจะดูดี แต่จะมีเรือ่ งจุกจิก ที่คุณต้องจัดการมากอยู่ในชีวิต ประจ�ำวัน บางเรื่องถ้าควบคุม เองไม่ไหว ให้มองหาผู้ช่วยที่จะ ประคองกันอีกแรง 29

(ARIES)

(TAURUS)

(GEMINI)

(CANCER)

(VIRGO)

(SCORPIO)

(CAPRICORN)

(AQUARIUS)

(PISCES)

W + M AG .


Text : So Celeb

/ W P + W HAT’S ON + PARTIES

WHAT’S ON

PARTIES + Chompoo Araya Material Doll

เบล เพอร์ฟูมส์ ร่วมกับโรงแรม เดอะ คอนทิเนนท์ โฮเต็ล กรุงเทพ เนรมิต อาฟเตอร์ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อฉลองน�ำ้ หอมขวดที่สองของนางเอกสาว ชมพู่อารยา เอ ฮาร์เก็ต ในชื่อคอลเลคชั่นว่า Chompoo Araya Material Doll โดยมีเซเลบ คนดัง และแขกผู้มี เกียรติตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

+ เปา วินวอช ลิควิด แบล็ค

+ ไบกอน ชวนคนไทยบริจาคเลือด

แอนด์ ดาร์ค

เปา เผยโฉมผลิตภัณฑ์น้องใหม่ในชื่อ ‘เปา วินวอช ลิควิด แบล็ค แอนด์ ดาร์ค’ ซึ่งมีค�ำ นิยามสั้นๆ ว่า ‘ด�ำจัด เข้มจริง ไม่ทิ้งคราบ’ เป็นเทคโนโลยีที่เปาภูมิใจน�ำเสนอ เพื่อผ้าสีด�ำ และผ้าสีเข้ม โดยมีสูตร pH Balance ปกป้อง เส้นใยผ้า พร้อมสารปกป้องรังสียูวี และพลัง เอนไซม์ ช่วยขจัดคราบฝังลึก สามารถทดสอบ ประสิทธิภาพได้แล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้า ชั้นน�ำทั่วประเทศ

ไบกอน เชิญชวนให้คนไทยร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ด้วยการเปิดกิจกรรมใหญ่ ‘เลิกบริจาคเลือดให้ยุง มุ่งบริจาคเลือด ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์’ ผ่านวชิรพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาวชิรพยาบาล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 องค์ผู้สถาปนาวชิรพยาบาล

+ สร้างหลักสูตรแพทย์นานาชาติ เพื่อวงการแพทย์ไทย

+ เซ็นโซดายน์ รีแพร์ & โพรเทคท์

แพน ราชเทวี กรุ๊ป ผนึกก�ำลังกับโรงพยาบาล บ�ำรุงราษฎร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดสร้างหลักสูตร แพทย์นานาชาติ เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ไทย เพื่อ รองรับการเปิดตลาดสู่ AEC ที่กำ� ลังจะมาถึง

สูตรเอ็กซ์ตร้า เฟรช

เซ็นโซดายน์ ลงพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟูบริเวณเสียวฟัน พร้อม ให้ปากสะอาดและลมหายใจหอมสดชื่น ด้วย ยาสีฟนั เซ็นโซดายน์ สูตรใหม่ ‘รีแพร์ & โพรเทคท์ สูตรเอ็กซ์ตร้า เฟรช’ ซึ่งมีเทคโนโลยีโนวามินต์ สามารถลดอาการและฟืน้ ฟูบริเวณทีเ่ สียวฟันได้ วางจ�ำหน่ายแล้วในขนาด 100 กรัม ราคา 169 บาท ตามร้านค้าชั้นน�ำทั่วไป

+ ปาร์ตี้แก๊งสาว แบบชาวเอว่าลิเชียส

ปาร์ตี้แซบเวอร์ที่ขนก�ำลังความสนุกขึ้นเหนือถึงเมืองเวียงพิงค์ เพื่อ จัดงาน ‘เอว่าลิเชียส ปาร์ต’ี้ ณ เอ้าท์ดอร์ การ์เด้น ร้าน เดอะ กูด๊ วิว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทาง เอว่า สปาร์คกลิ้งไวน์พร้อมดื่ม จัดขึ้น เพื่อชวนสาวๆ มาเปล่งประกายเจิดจรัสร่วมกัน โดยมี เซเลบ สาวขาปาร์ตี้ ร่วมสร้างสีสันความสนุกภายในงาน

+ Biodema : Sensibio (toning) Lotion

ไบโอเดอมา เวชส� ำ อางชั้ น น� ำ จากฝรั่ ง เศส แนะน�ำ Sensibio (toning) Lotion โทนเนอร์ สู ต ร อ่ อ นโยนปราศจากแอลกอฮอล์ น�ำ้ หอม และสารระคายเคืองต่างๆ โดยมีสารสกัดจากธรรมชาติ ให้ ความนุ ่ ม ชุ ่ ม ชื่ นกั บ ทุ ก สภาพผิ ว พร้อมปรับสมดุลให้ผิวรู้สึกสบาย จ� ำ หน่ า ยในราคา 990 บาท ที่ร้านบู๊ทส์ ไวตามินคลับ แล็บ ฟาร์มาซี และคลินกิ ชั้นน�ำ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.smpharma.co.th/biodermath.html 30

W+ MAG .

+ มอนซูน แวลลีย์ จัดดินเนอร์ฉลอง

ความสำ�เร็จ

มอนซูน แวลลีย์ จัดดินเนอร์มื้อพิเศษฉลองความ สำ�เร็จในฐานะไวน์ไทยคุณภาพที่คว้าเหรียญทอง และเหรียญรีเจอนัล โทรฟรี จากการแข่งขันไวน์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก เพื่อให้คอไวน์ตัวจริงได้ร่วมภาคภูมิใจกับ ศักดิ์ศรีการการันตีด้วยรางวัลระดับนานาชาติที่ไม่ น้อยหน้าประเทศผู้ผลิตไวน์ใดๆ ในโลก


Text : So Celeb

/ W P + W HAT’S ON + PARTIES

PARTIES

WHAT’S ON

+ มหกรรมซักเสื้อขาว

โอโมจัดใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย กับ ‘มหกรรมซัก เสื้อขาว’ คืนความขาวสดใสให้เสื้อนักเรียนเก่าทั่วไทย กลับมาใสวิ้งเหมือนใหม่ ผ่านโครงการ ‘โอโม มอบเสื้อ แสนขาว’ และส่งมอบต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดต�ำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เป็นจ�ำนวน บริจาค 60,000 ตัว

+ Bliss ‘fatgirlslend lean

machine’

บลิส เสนอสุดยอดนวัตกรรมเพื่อกระชับเรือน ร่างใหม่ล่าสุด ‘fatgirlslend lean machine’ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะที่ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ หุ ่ น เพรี ย ว สมใจ เพียงใช้คู่กับครีมสเลนเดอร์อันโด่งดัง fatgirlslend ซึ่งจะช่วยลดเลือดเซลลูไลท์ พร้อม เนรมิตหุ่นสวยสมบูรณ์ในฝันให้กลายเป็นจริง ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ไร้ ข ้ อ กั ง วลเรื่ อ งอั นตราย จ�ำหน่ายในราคา 11,500 บาท

+ โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปี 2

สภากาชาดไทย ร่วมกับบิก๊ คาเมร่า จัดท�ำโครงการสร้างสรรค์สงั คม ในชื่อ ‘โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 2’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ความรักท�ำให้ตาสว่าง’ เพื่อรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนการด�ำเนิน งานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดโอกาสให้ ผู้ป่วยทางด้านสายตาที่ยากไร้ได้เข้ารับการรักษา ณ สภากาชาดไทย

+ Blackmores Omega Memo

English Quiz Show 2013

+ Bric’s Milano รุน่ Life

แบล็คมอร์ส ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการจัดการแข่งขันถาม ตอบความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ Blackmores Omega Memo English Quiz Show 2013 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มทักษะ การฟุตฟิตฟอไฟให้แจ๋วยิ่งกว่าเคย

Bric’s Milano กระเป๋าเดินทางระดับเวิลด์คลาส สัญชาติอิตาลี เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด สั่งตรงจากมิลาน ในชื่อรุ่น Life เผยดีไซน์ที่ สะท้อนความสนุกทุกการเดินทาง แต่ยังไม่ทิ้ง เอกลักษณ์ความเป็น Bric’s Milano ที่ยืนนาน มาถึง 6 ทศวรรษ มีให้เลือก 2 สีคลาสสิก ได้แก่ สีฟ้าพาสเทล และสีน�้ำตาลฮันนี่ ในราคาใบละ 23,500 บาท แวะชมได้ที่แผนกรองเท้าและ กระเป๋าสตรี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ลาดพร้าว และปิ่นเกล้า

+ D&P : Sport Girl

D&P เอาใจคนรักการออกกำ�ลังกายทีไ่ ม่ยอมทิง้ เทรนด์แฟชัน่ นำ�สมัย ด้วยเสือ้ ผ้าแนวแฟชัน่ สปอร์ต ออกแบบให้กระชับกล้ามเนื้อและรู้สึกสบายเมื่อ สวมใส่ เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ สนุกสนานในการออก กำ�ลังกาย พบกับสินค้าเซตนีไ้ ด้แล้ววันนี้ ที่ สปอร์ต มอลล์ สปอร์ตเวิลด์ และห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ� ทัว่ ไป สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2476 0110

+ The Style by Toyota 9FilmFest 2013

เปิดงานแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยส�ำหรับ งานเทศกาลประกวด หนังสั้น The Style by Toyota 9FilmFest 2013 โดยมีผู้ทรงเกียรติ ในวงการหนัง อาทิ จิลล์ โรเจอร์, ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล, วรรษพร วัฒนากุล, วิทยา ปานศรีงาม, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, วันวิสา ศรีวิไล และไบรอน บิชอฟ มาร่วมงานและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

+ Etude : Color Pop

ทิ้นท์ร่นุ ใหม่ล่าสุดจากตระกูล Etude โทนสีส้ม สดใส ให้คุณแต่งแต้มสีสันบริเวณริมฝีปากให้ สวยสมอารมณ์หมาย พร้อมเพิ่มความชุ่มชื่น ให้รมิ ฝีปากเนียนนุม่ ยาวนานตลอดวัน เพิม่ เสน่ห์ เย้ายวนใจไม่มที ส่ี น้ิ สุด หาซือ้ ได้ทเ่ี คาน์เตอร์ Edude ในราคา 655 บาท 31

W + M AG .


Text : ภาวนา แก้วแสงธรรม

/ SLEEPLESS + IN BANGKOK

BETTER TOGETHER

ความรักคืออะไรกันแน่นะ?

รุน่ พีท่ รี่ กั เคยมอบสุภาษิตจีนหนึง่ บทสอนใจฉัน เขาบอกว่า “ถ้าเรา รักใครสักคนอย่างจริงๆ จังๆ เราจะไม่มีวันรักคนผิดตลอดกาล”

…… บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั สงสัยว่าความรักน่าจะมีวนั หมดอายุ...ท�ำไมคูร่ กั ทีด่ รู กั กันปานจะกลืน กินในช่วงแรกๆ ถึงได้เหม็นหน้ากันเร็วนัก พวกเค้าไม่มีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันใช่ไหม หรือเป็นเพราะว่าหัวใจยังไม่เชื่อง แต่ฉนั กลับรู้สึกตรงกันข้าม ยิ่งใช้เวลากับคนรักมากเท่าไหร่ ยิ่งได้เห็นรายละเอียด ชีวิตของกันและกันมากขึ้น ฉันก็ยิ่งรักเค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ตอนทีไ่ ปดูหนังเรือ่ ง ‘พีม่ ากพระโขนง’ ฉันถึงได้อนิ นักหนากับฉากที่ “ชัน้ ไปยืนรอพีท่ ี่ ท่าน�ำ้ ทุกวัน” เพราะฉันเข้าใจความรูส้ กึ การรอคอยคนรักเป็นอย่างดี เมือ่ เค้าปรากฏตัว โลกพลันสว่างไสว รอยยิ้มของเค้าท�ำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเหลือเกิน ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเค้า เวลาอยู่กับคนอื่น ฉันจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ขี้หงุดหงิด แต่เมื่ออยู่กับคนรัก ฉันจะใจเย็นลง เพราะรู้สึกถึงรังสีแห่งความอบอุ่นที่แผ่ ซ่านอยูร่ อบๆ...ฉันเก็บขนมอร่อยๆ ไว้กนิ กับเค้า เพราะมันจะอร่อยมากขึน้ เมือ่ กินด้วยกัน ฉันซื้อเสื้อเชิ้ตลดราคาไปฝากเค้า เพราะรู้สึกผิดกับการช้อปปิ้งที่มากเกินไปของตัวเอง เค้าจึงเป็นที่ทางระบายความคับข้องใจได้ดีที่สุด ฉันอยากไปเรียนโยคะให้บ่อยกว่านี้ เพราะเค้าชอบให้ฉนั ดูแอ็คทีฟ มากกว่าจะดูไร้แรงเพราะอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์...และ ฉันไม่รวู้ า่ ตัวเองจะผ่านช่วงเวลาแห่งความสับสนของช่วงอายุ 30 ไปได้อย่างไรหากไม่มี เค้า...คนบางคนเป็นบ้านของเราเสมอ ทุกนาทีที่อยู่ด้วยกันมีแต่ความสบายใจ แต่ฉนั ก็แอบสงสัยว่าเค้าจะคิดเหมือนฉัน บ้างหรือเปล่านะ นอกจากความสบายใจแล้ว การมีความฝันร่วมกันก็น่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญมากๆ ทีท่ ำ� ให้ความรักยังหวานชืน่ หากคนหนึง่ ฝันอยากไปอยูโ่ มรอคโค ในขณะทีอ่ กี คนอยาก ไปอยู่เชียงคาน แล้วความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ได้อย่างไร ฉันและคนรักมีความฝันที่เรียบง่ายร่วมกัน เราไม่อยากสะสมวัตถุให้มาก แต่เรา อยากสะสมประสบการณ์ชีวิตให้มากที่สุด ทุกวันที่อยู่ด้วยกันจึงมีแต่ความหวัง แต่ฉนั ก็แอบสงสัยว่าเค้าจะคิดเหมือนฉันบ้างหรือเปล่านะ เขามีหน้าที่หาตั๋วเครื่องบิน ฉันวางแผนเดินทาง เมื่ออยู่ต่างแดน เขาเป็นเข็มทิศ ฉันเป็นฝ่ายเสบียง เราใช้เวลาเตรียมตัวกันนานกว่าจะเดินทางสักครั้ง ซึ่งนัน่ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีถ่ กู ลงไปด้วย ทัง้ ค่าโรงแรมและค่าตัว๋ เครือ่ งบิน เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ทกุ ข์มากนัก เมื่อกลับมาสะสมเงินไปเที่ยวอีกครั้ง ฉันเคยไปเที่ยวโดยไม่มีเค้าไปด้วย ผลคือต้องมานัง่ คิดถึงกันอีก เที่ยวไม่สนุกเอา ซะเลย ใครชวนไปไหนโดยไม่มีเค้าไปด้วย ก็ไม่อยากไปเลย มันไม่ใช่อาการติดแฟน หรอกนะ แต่เป็นความรู้สึกที่ว่าอยากให้หัวใจและร่างกายอยู่ในสภาพปกติ ไม่ใช่ใจ อยู่ทาง ตัวไปทาง เมื่อแอบสงสัยมากๆ เข้าว่า เค้าจะคิดเหมือนฉันบ้างหรือเปล่านะ ฉันก็เลยถามเค้าไปตรงๆ ว่า “ความรักของเธอคืออะไรกันแน่” เค้าไม่ตอบ แต่บอกให้ฉนั ฟังเพลง Better Together ของ Jack Johnson และถาม ต่อว่า คราวหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ?


68,070 People like this

www.facebook.com/womanplus ส�ำหรับผูห้ ญิงยุคใหม่ทใี่ ส่ใจในเรือ่ งราวรอบตัว เทรนด์แฟชัน่ อันทันสมัย เนือ้ หาสาระ ดีๆ ที่น่ารู้ ร่วมอัพเดทเรื่องราวใหม่ๆ และตามติดกิจรรมสุดพิเศษส�ำหรับผู้หญิง ทันสมัยเช่นคุณกับ Woman Plus Magazine ได้แล้ววันนี้ที่ http://www.facebook.com/womanplus

Wf#097  

WP#097 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you