Page 1

APRIL 2013

BLUE SUMMER MAGAZINE OF THE GM Group

Top 5 Women’s Car


กระจกบานใหม่ ให้หน้าต่างคู่ใจของคุณ เมื่อดวงตา อันเป็นหน้าต่างแห่งชีวิต เริ่มไม่สนุกกับการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เนื่องจากต้องประสบกับคอนแทคเลนส์ที่ไม่รู้ใจ และไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดทั้ง อาการระคายเคือง ภาพที่มัวไม่ชัดแจ่ม หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นท�ำร้ายดวงตาคู่สวย ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปฏิวัติกระจกบานใหม่ ให้หน้าต่างคู่ใจ ก่อนจะสายเกินแก้ แต่... จะมีเหตุผลในการพิจารณาเลือกเลนส์สัมผัสอย่างไรดี ให้ตรงใจ และไม่ท�ำร้าย ดวงตา เรามีค�ำตอบมาฝาก เลนส์สัมผัสที่ดี ต้องมีมาตรฐาน ตั้งแต่โรงงาน : เลนส์ สั ม ผั ส ที่ คุ ณ สามารถไว้ ใ จ ได้นั้น ต้องมีมาตรฐานตั้งแต่สาย งานการผลิตจากโรงงาน โดยสิ่ง ที่จะการันตีให้คุณมั่นใจได้ ก็คือ ใบรั บ รอง และรางวั ล มาตรฐาน ต่างๆ ในระดับสากล รวมถึงได้รับ ความเชื่อมั่นจากโรงพยาบาล ร้าน แว่นชั้นน�ำ รวมถึงองค์กรห้างร้าน ต่างๆ ให้เป็นผู้ผลิตเลนส์เจ้าส�ำคัญ ส่งออกในตลาดโลก....

ไม่หยุดนิง่ พัฒนาเลนส์ :

ระบุขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำชัดเจน :

การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เป็น นวั ต กรรมในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เลนส์ นั้ น นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ต ่ อ ผู้บริโภค เพราะจะท�ำให้เลนส์ตอบ โจทย์ ในด้ า นการใช้ ง านได้ อ ย่ า ง สูงสุด ยิ่งเลนส์นิ่ม บางเบา และ ชุ่มชื่นแค่ไหน ก็จะท�ำให้ผู้ใช้รู้สึก สบายตาตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ การสร้างสรรค์รูปแบบเลนส์ใหม่ๆ ทั้งสีสัน และลวดลาย ให้เข้ากับ ผู้ใช้งานหลากบุคลิก หลายสไตล์ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ข้ อ นี้ นั บ เป็ น การแสดงความ จริ ง ใจของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ่ ง ระบุ ข้อมูลละเอียดยิบเท่าไหร่ ยิ่งเป็น ประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ ต้องมี ได้แก่ เลขที่ อย., ค่าความ โค้งของเลนส์, เส้นผ่านศูนย์กลาง ของเลนส์, ข้อมูลติดต่อบริษทั ผูผ้ ลิต และน�ำเข้า รวมถึงข้อแนะน�ำและ ค�ำเตือนในการใช้งาน

มีเอกลักษณ์เฉพาะ : ***ถึ ง ตอนนี้ ก็ แ น่ ใ จ ได้ ร ้ อ ยเปอร์ เซ็ นต์ แ ล้ ว ว่ า Dreamcolor1 คื อ คอนเทคเลนส์ คุ ณ ภาพ ที่ ห น้ า ต่ า งคู ่ ใ จของคุ ณ เรียกร้องต้องการ

เพื่ อ ป้ อ งกั น การลอกเลี ย นแบบ แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งจะสร้าง เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งยากต่อการ ลอกเลียนแบบ เช่น ฝาขวดสีม่วง และเป็ น เลนส์ ที่ มี ค ่ า ออกซิ เจนที่ ผ่านตาสูง เหมาะส�ำหรับคนไทย มากที่สุด (ไม่มีค่าอมน�้ำ) จะเป็น เอกลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ นของเลนส์ Dreamcolor1 เท่านัน้

Popeye22

Tweety24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เสริมส่งความมั่นใจ : เลนส์ ที่ เข้ า กั บ ดวงตาของคุ ณ ได้ อย่างดี จะช่วยเรียกความมั่นใจ กลับมาได้เป็นกอบเป็นก�ำ ทั้งยัง เสริมความคล่องตัว ให้คุณสนุกกับ ทุกกิจกรรมโดยไร้ข้อกังวล 

Soul31

Fuji 42

Website : www.dreamcolor1.in.th Facebook : http://www.facebook.com/DreamColor1contactlens Instragram : dreamcolor_1


บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

094 / APRIL 2013

Where to Find : W+

Top 5 Cars for Women II W+ ทักทายคุณผูอ้ า่ น ในเดือนแห่งอากาศร้อนระอุ ทีส่ ดุ ของปี ช่วงทีอ่ ากาศแปรปรวนในหลายปีทผี่ า่ นมานี้ แม้กระทั่งฤดูร้อนก็ยังมีฝนในบางวัน ส�ำหรับในบาง พืน้ ที่ และวันทีอ่ ากาศร้อนสุดๆ อยากให้ทกุ คนใจเย็นๆ อย่าให้ความร้อนท�ำให้ใจเราร้อนตาม อ่าน W+ เล่มนี้ มีเรือ่ งรับลมร้อนมาฝากมากมาย ไม่วา่ จะเป็นคอลัมน์ ความงามที่เลือกเอาบรรดาสินค้าความงามส�ำหรับ หน้าร้อนมาฝากอย่างจุใจ และมีความสนุกตื่นเต้น กับเรื่องราวของรถยนต์ส�ำหรับสุภาพสตรีมาฝากเป็น ไฮไลท์ประจ�ำเล่มด้วย หลังจากควันหลงของงาน มอเตอร์โชว์ทเี่ พิง่ ผ่านไปเร็วๆ นี้ หลายคนยังตัดสินใจ เลื อ กรถคู ่ ก ายให้ ตั ว เองไม่ ได้ ลองดู ร ถยนต์ ที่ เรา แนะน�ำให้นะคะ เหมาะส�ำหรับช่วงน�้ำมันราคาแพง โดยรถยนต์ส�ำหรับสาวๆ ที่เราน�ำเสนอส่วนใหญ่จะ เป็นรถประหยัดน�ำ้ มัน หรือทีเ่ รียกว่า Eco Car รถน่าใช้ ที่ว่านัน้ จะมีรุ่นอะไร ยี่ห้อไหน พลิกไปอ่านในคอลัมน์ SCOOP ค่ะ ตามอ่านเรื่องรถกันต่อกับนักแข่งรถ สาวสวยมีดีกรีระดับปริญญาจากรั้วมหาวิทยาลัย ชือ่ ดัง เธอจะเป็นดาวรุง่ ดวงใหม่ในวงการนักแข่งหรือไม่ มาติดตามกันในคอลัมน์สัมภาษณ์ ที่มาพร้อมกับ แฟชั่นรับวันร้อนตามสไตล์แฟชั่นนิสต้าตัวจริง Editor

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร

วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็น ลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, โรบินสัน, แฟชั่นไอส์แลนด์, A Square, บิ๊กซีราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

Shop & Restaurant : Vieng Joom On Tea House, Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe’ Amazon, Cafe’ De Tu, Cafe’ Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Kanom Fashion Bakery, Smoothie Please, Sfee, Parferio, To Fast To Sleep, A & W, amici, ดิ อันดามัน, Greyhound Cafe’, Vanilla Garden, Bignit cafe’, gustoso, Barbali Bistro, Shabushi, Oishi Ramen, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market Beauty & Fitness : The Oasis Spa, Divana Spa, Chalachol, Salon De Guru, Qi Shiseido, Shampoo International Hair Stylist, Perfect Slim, นิภานา สปา, สมูธดี สกิน แคร์ คลินิก, เอส เมดิคอล, Princess Beauty Center, Body Shape, Marie France, Bangkok Dance, พฤกษา คลินิก, ราชเทวี คลินิก, พรเกษม คลินิก, Fitness First, True Fitness, Absolute Yoga, Sport City, ไคโรฟิต Office Building : อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Other : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of china, สมาคมฝรั่งเศส, True Life, True Shop, Perfect Shine, โรงภาพยนตร์ลิโด้, ศูนย์รวมยาฟาร์แมกซ์, ศูนย์รวมยาฟาร์มาเซีย, โรงพยาบาลชั้นนำ�หลายแห่ง

เข้าสูห่ น้าร้อนอย่างเป็นทางการเสียที วันๆ สาวออฟฟิศ อย่างเราก็นงั่ เหี่ยวหน้าคอมพ์อยู่แล้ว ยิ่งเข้าฤดูร้อน ไม่ต้องออกไปไหนกันพอดี กินๆ นัง่ ๆ ทั้งวัน ความ อวบอั๋นก็ถามหา แต่วันนี้ W+ มีตัวช่วย!!! เพียงคุณ ส่งปัญหาไขมันและส่วนเกินที่ต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ มาที่ promotion@WomanPlusMagazine.com เพียง 2 ท่านที่ตอบค�ำถามโดนใจรับไปเลย Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท ส�ำหรับทดลองท�ำ ทรีตเมนต์กระชับสัดส่วนเฉพาะจุด ฟรี 1 ครั้ง!!! กับ SparSha Slimming Center เพื่อตรวจวิเคราะห์ ไขมันและสุขภาพ ด้วยเครื่อง CT-SCAN และทดลอง ทรีตเมนต์ Double Action Slimming Treatment เพื่อนวดสลายไขมันและเพิ่มการเผาผลาญไขมัน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคลื่นความร้อน Infrared ที่ช่วยดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้ในรูปพลังงาน ช่วยกระชับกล้ามเนื้อ และลดการบวมน�้ำ ท�ำให้ สัดส่วนลดลงรวดเร็ว รีบส่งค�ำตอบกันมาเยอะๆ ล่ะแล้วคุณจะต้องร้อง ว้าว!!!

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | กวินพิตรา บุรานนท์ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม | กรรณิกา สามกษัตริย์ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ | ดวงใจ เข็มแดง ศิลปกรรมโฆษณา | กรรณิกา สามกษัตริย์ กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา | จิระพร รักรงค์ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด | รัตติยา สมจิตต์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพรานนท์ สมุหบ์ ญ ั ชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | นุชนารถ ใจประสาท | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิง่ แก้ว แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850-1


Text : Athena

/ 7th HEAV EN

อิ่ม

+ ร้านอาหารฝรั่งเศส 4GARCONS เชิญชิมไวท์แอสพารากัส หรือหน่อไม้ ฝรั่งสีขาวซึ่งสั่งตรงมาจากฝรั่งเศส ในเทศกาลไวท์แอสพารากัส โดยคัดสรร ไวท์แอสพารากัสมาปรุงเป็นเมนูใหม่ๆ ท้าพิสูจน์ความอร่อยตลอดเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ศกนี้ ส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2713 9547 >

1

เคลิ้ม

+ มหากาพย์แห่งเพลงรัก ครั้งที่ 2 โดยโปรโมเตอร์ขวัญใจคนรุ่นใหม่ ‘มีเดียแรพ’ ที่สมทบศิลปินเต็มอัตรา มาร่วมบรรเลงเพลงรักให้คุณเคลิบเคลิ้ม ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลของไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค พัทยา ควงแขนคนรู้ใจไป เติมความหวานได้ 4 พฤษภาคมนี้ ตีตั๋ว ผ่านประตูได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

<

>

2

<

งาม

แจ่ม!

+ นิทรรศการภาพเขียนจากฝีมือศิลปินขั้นเทพ ได้แก่ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2541) และอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ ศิลปินเดนมาร์กผู้มีผลงานสร้างชื่อในประเทศไทย มากกว่า 20 ปี ได้ร่วมกันรังสรรค์งานศิลป์ในชื่อ Parallel ถ่ายทอดทัศนะในแง่ของปัจเจกบุคคลอย่างสุดขั้ว เชิญชมได้ ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต ตั้งแต่วันนีถ้ ึง 9 พฤษภาคม 2556

+ เชิญชมวงร็อคแจ่มๆ ‘primal scream’ หนึง่ ในวงดนตรีที่ควรดูก่อนตาย กับไลฟ์ คอนเสิร์ต ครั้งแรกในไทย ซึ่งโกดังตั้งใจ จัดขึ้นเพื่อเอาใจสาวกร็อค ให้ได้เปิด ประสบการณ์ดนตรีรูปแบบใหม่ๆ ในค�่ำคืนวันที่ 10 พฤษภาคม ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ (ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์) จองบัตรด่วนๆ ณ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา >

3

<

>

ยิ้ม ชม >

06

W+ MAG .

5

<

+ ‘แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า’ ละครเพลงชื่อเสียงก้องโลก ที่สร้างต�ำนานความ ยิ่งใหญ่มากว่า 2 ทศวรรษ เตรียมขนทัพมาเปิดฉากสุดอลังการให้คนไทยได้ ชื่นชม ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ร่วมเป็นหนึง่ ในประวัติศาสตร์ความ สุนทรีย์แห่งบรอดเวย์ เร่งส�ำรองที่นงั่ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ การแสดงเริ่มตั้งแต่ 7 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน ศกนี้

4

+ แฟนๆ ที่เคยมีความทรงจ�ำกับกลุ่ม ศิลปินจากอัลบั้ม 6.2.12 ได้ยิ้มแก้มปริ กันถ้วนหน้า เมื่อพวกเขาตกปากรับค�ำ กลับมาอีกครั้ง เพื่อมอบความสนุก สุดกู่ให้คุณในปี 2013 กับคอนเสิร์ตใน ชื่อ 6.2.13 ใครที่รัก ทาทา ยัง, มอสปฏิภาณ, เจ-เจตริน, คริสติน่า, นัทมีเรีย และยูเอชที รีบหาบัตรที่ไทยทิค เก็ตเมเจอร์ให้พร้อม แล้วไปฟินกับพวกเขา เหล่านี้ ในวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

>

6

<

<

เปรม

+ ร่วมเปรมปรีดิ์ไปกับพวกเขา เหล่า นักแสดงจากละครชุด 3 ทหารเสือสาว น�ำทีมโดย อั้ม-อธิชาติ, ญาญ่า-อุรัสยา, ชาคริต, มาร์กี้-ราศรี, บอย-ปกรณ์ และ แมท-ภีรนีย์ ที่จะมามอบความสุข และความบันเทิงใน ‘3 ทหารเสือสาว Limited Edition Live Show’ การแสดง รูปแบบไลฟ์โชว์เต็มรูปแบบ ครั้งแรกและ ครั้งเดียว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัล เวิลด์ ถ้าไม่อยากพลาด ปรึกษาไทยทิค เก็ตเมเจอร์โดยพลัน (รายได้ส่วนหนึง่ จะ น�ำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อมอบ ให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก) >

7

<


Text : mini-stamp

/ WOR LD’S HA PPENING

Office Google ออฟฟิศ ที่น่าท�ำงาน ที่สุดในโลก

+ ขึ้นชื่อว่าเป็นออฟฟิศต้นแบบเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ พื้นที่ท�ำงานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กันแบบสุดๆ เมื่อกูเกิ้ลเดินทางไปเปิด ส�ำนักงานที่ไหน ก็ไม่ลืมน�ำไอเดีย ออฟฟิศสุดเก๋ไปใช้ ดูอย่างกูเกิ้ล อิสราเอล ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ สีเขียวสบายตา ห้องประชุมที่นำ� กระดานโต้คลื่นมาท�ำเป็นโต๊ะประชุม มีห้องฟิตเนส โดยรวมแล้วออฟฟิศที่นี่ หยิบจับธรรมชาติให้กลมกลืนไปกับ สภาพแวดล้อมรอบออฟฟิศ

Crocheted Bike Wheel Dress แต่งสวยให้จักรยาน

+ บอกก่อนเลยว่า ถ้าเทรนด์นี้มาฮิตในบ้านเรา รับรองพี่ไทย ท�ำก�ำไรจากงานฝีมือประเภทนี้แน่นอน แต่ก็ไม่แน่เพราะ กระแสจักรยานบ้านเราก�ำลังบูม อาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆ จาก แฟชั่นแต่งตัวจักรยานของประเทศแถบยุโรปที่ไม่ได้ลุกมาปั่น อย่างเดียว แต่เริ่มหันมาปักๆ ถักๆ โครเชต์สวยๆ น�ำมาสร้าง สรรค์งานศิลป์บนจักรยาน คราวนีต้ ่อให้ไม่มีสตางค์จะถอย ล้อราคาแพง ก็ใช้ไอเดียนี้มาตกแต่งล้อเก่าให้สวยได้ไม่ยาก

The Bat เมาส์ลอยได้

+ นี่ไม่ใช่แค่นวัตกรรมก้าวกระโดด แต่ถึงขั้นลอยได้แล้ว! นักประดิษฐ์ สัญชาติเช็ก ประดิษฐ์ต้นแบบเมาส์ ลอยได้ รูปลักษณ์ภายนอกคล้าย ค้างคาวก�ำลังบินด้วยวงแหวน แม่เหล็กที่อยู่ภายใต้ฐานและใช้สนาม แม่เหล็กขั้วเดียวกันผลักออกจากกัน เหตุผลที่คิดค้นนวัตกรรมนีข้ ึ้นมาก็ เพื่อต้องการให้ผู้ใช้งานลดอาการปวด เมื่อยข้อมือจากการใช้เมาส์เป็นเวลา นาน จะวางจ�ำหน่ายและลอยมา เมืองไทยเมื่อไรนัน้ ต้องรอลุ้นกันต่อไป

Thailand Winner Asia’s next top Cycle.1 งานศิลปะอันยิ่งใหญ่ model ดีใจกับสุดยอดนางแบบแห่งเอเชีย เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ + คนแรกจากรายการเรี ยลลิตี้ชื่อดัง กระแส Eco มาแรง Starbucks ก็เอากับเขาด้วย

+ สตาร์บัคส์สาขา Tukwila, Washington ได้แนวคิดจาก Eco-Friendly เริ่มจากไม่ก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ให้เปลืองทรัพยากร แต่เลือกน�ำ Shipping Container เก่ามาออกแบบให้กลายเป็นสาขาที่ไม่เหมือนสาขา ไหนๆ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 4 ตู้ และยังพ่วงบริการ Drive-Thru เข้ามาด้วย ปรบมือดังๆ ให้กับการออกแบบของ Tony Gale สถาปนิกสมองใส

+ และงานศิลปะที่กำ� ลังจะกล่าวถึงนี้เริ่ม จากจุดเล็กๆ จริงๆ และยังเป็นจุดเล็กๆ ที่รวมกันทั้งหมด 2.1 ล้านครั้งในเวลา 138 ชั่วโมง โดยมิกูเอล เอ็นดารา ศิลปินที่ สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้จุด โดยครั้งนี้ เขาได้แต้มจุดเล็กๆ จนเกิดภาพของ นายเบนจาแมน ไคลย์ ผู้ป่วยเร่ร่อนความจ�ำ เสื่อม มิกูเอลน�ำภาพที่เสร็จไปพิมพ์ขาย ใบละ 90 เหรียญสหรัฐฯ รายได้ครึ่งหนึง่ น�ำไปบริจาคช่วยเหลือเบนจาแมนนัน่ เอง

ที่น่าปลื้มใจกว่าคือสาวที่คว้ารางวัลนี้ ไปครองเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน เจสสิก้า อมรกุลดิลก ชนะขาดลอย ด้วยคะแนนโหวตจากทางบ้านและ คณะกรรมการ ก่อนจะมาขึ้นเวที ประกวดเธอเคยเป็นนางแบบให้แบรนด์ดงั มากมาย อีกทั้งงานเดินแบบใน Siam Paragon International Couture Fashion Week 2012 อีกด้วย 07

W + M AG .


Text : Scally

/ Shopping+Recommen d

Jolie Fille Nail Salon + เนรมิตเล็บให้สวยมีเสน่ห์ได้ที่ Jolie Fille Nail Salon ร้านเสริมสวยเล็บสไตล์โคซี่ ในบรรยากาศเป็นกันเอง ต้อนรับสาวๆ ทุก ช่วงวัยด้วยราคาเบาๆ แต่มากด้วยคุณภาพ โดยมีจดุ ขายอยูท่ บี่ ริการเล็บเจลทีก่ ำ� ลังอินเทรนด์ มีสีเจลน�ำเข้าจากต่างประเทศให้เลือกสรร อย่างสนุกมือกว่า 100 เฉดสี พร้อมบริการ เนล อาร์ต สไตล์ จากสีเจลที่ไม่ซำ�้ ใคร ให้เล็บสวยของคุณอยู่ยงเงางามได้ถึง 3 สัปดาห์ นอกจากนีย้ งั มีบริการท�ำเล็บอะคริลกิ และสปามือ-เท้า โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก สหรัฐฯ เรียกว่า มาที่เดียวได้เพิ่มเสน่ห์ให้ทั้ง เล็บมือและเรียวเท้าอย่างครบวงจร Jolie Fille Nail Salon ชั้น 1 ตึก OK Shabu ซอยทองหล่อ 13 เปิดบริการทุกวัน 10.0019.00 น. ส�ำรองนัดหมายและสอบถาม รายละเอียด โทร. 09 0926 1593

Blue River + บูติคสโตร์ของเครื่องประดับตระการตาสุดหรู ที่มีชื่อเสียงใน วงการมายาวนานเกือบ 4 ทศวรรษ เปิดจิวเวลรี่บูติคโฉมใหม่ล่าสุด ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เผยความโดดเด่นเป็นสง่าด้วย การตกแต่งลุคใหม่ ภายใต้ธีม ‘เอเชียน’ โดยฝีมือของ ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกชื่อดัง สะท้อนไลฟ์สไตล์ตามยุคสมัย น�ำเสนอ ความหรูหราตามลายเซ็นของ Blue River ที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ ด้วยวัสดุหลักอย่างไม้สักทอง และกระจกสะท้อนแสงเงาเพื่อช่วย เผยประกายอันพิสุทธิ์ของเพชรและพลอย ทั้งยังเนรมิตเลาจน์เล็กๆ ไว้คอยต้อนรับแขกในบรรยากาศที่สบายๆ ส่วนเครื่องประดับที่ จ�ำหน่ายก็จะเป็นในแนวเอเชียนคราฟท์ ผสมผสานกับคอนเทม โพรารี ตอบสนองผู้รักอัญมณีด้วยความเลอค่าอันวิจิตรบรรจง สัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟเช่นนี้ได้ ณ บลู ริเวอร์ บูติค ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม 08

W+ MAG .

The Wonder Room + เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งตั้งแต่หัวจดเท้า ณ The Wonder Room ร้านแฟชั่นมัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ ส�ำหรับสาวๆ แหล่งรวมของแบรนด์ไทย ดีไซเนอร์ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ นับจ�ำนวนได้ถึง 8 แบรนด์ สร้างความสะดุดตาด้วยศิลปะการตกแต่งกระจกฝ้าและเงา สลับกัน ล่อหลอกสายตาให้รู้สึกเสมือนเห็นม่านห้อยลงมา จากเพดานเกิดแสงระยิบระยับตัดกับหินอ่อนสีดำ� เพิม่ กิมมิค ด้วยการสร้างเซอร์ไพรส์ให้นกั ช้อปได้พบเจอกับแบรนด์ใหม่ๆ ไม่ซ�้ำกันในทุกๆ 4 เดือน ทั้งยังใจกว้าง เปิดพื้นที่ให้ว่าที่ ดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้มาปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ผลงานให้เป็น ที่รู้จัก พร้อมกับน�ำสินค้า Absolute Siam มาไว้เอาใจลูกค้า ที่ชื่นชอบความแตกต่าง ซึ่งสามารถหาซื้อได้เฉพาะที่สาขา สยามเซ็นเตอร์ ที่เดียวเท่านัน้ พบกับ มัลติแบรนด์ ที่จะช่วยสะท้อนตัวตนในแบบคุณได้ บนชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์


Text : Porko

/ FASHION+U PDATE

KEDS for Kate

+ KEDS ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปีของแบรนด์ Kate Spade จัดท�ำรองเท้าคอลเลคชัน่ พิเศษให้เป็นทีร่ ะลึก น�ำรูปทรงของ KEDS มาวาดลวดลายเอกลักษณ์ของ Kate Spade ได้แก่ ลายจุด ลายทาง สีชมพูแสนหวาน และ ‘ลายตาราง’ ลายใหม่ส�ำหรับ ซีซั่นนี้ ถ่ายทอดความสนุก แฟชั่นเครซี่ และสาวเฟมินนิ ผ่าน สนีกเกอร์คู่สวยได้อย่างน่าอัศจรรย์ เริ่มวางจ�ำหน่ายก่อนใครที่ Keds.com และเตรียมส่งต่อความฮอตทั่วโลก ณ ช็อป Kate Spade ในราคาประมาณ 2,400 บาท

CMRR ทิ้งบอมพ์

+ ขึ้นชื่อเรื่องความแปลกกับแบรนด์กระเป๋า RougeRouge ล่าสุดควงดีไซเนอร์สัญชาติอิตาเลียน Corto Moltedo รังสรรค์ โปรเจกต์คอลลาบอเรชั่นภายใต้ชื่อ ‘RougeRouge for Corto Moltedo’ กระเป๋าและพวงกุญแจลิมิเต็ด เอดิชั่นทรงกลมรูป ลูกระเบิดแบบสามมิติ ‘CMRR BOMB Clutch’ และ ‘CMRR BOMB Key Chain’ ที่เรียกได้ว่าอาร์ตสุดๆ แบบอันลิมิตด้วย การน�ำศิลปะแนวเซอร์เรียลมาใช้มิกซ์กับสีสันฉูดฉาดตามแบบ ฉบับของศิลปะแนวป๊อปอาร์ต ผลิตจากหนังวัวเนื้อนิ่ม ตกแต่ง ประกายไฟของลูกระเบิดด้วยหนังแก้วสีเหลืองและแดงสด มาพร้อมกับแถบหนังคล้องข้อมือสีดำ� ในราคา 28,500 บาท เตรียมนับเวลาถอยหลังพร้อมระเบิดความชิคเกินร้อยกันได้ที่ RougeRouge at Shoes and Bags Salon สยามพารากอน Corto Moltedo Paris and Milan Boutique

Melting tight

+ เปลี่ยนความจ�ำเจแบบเดิมๆ มาหยดสีลงบนถุงน่อง หาก คุณอยากเพิ่มดีกรีความร้อนแรงอัพลุคเป็นสาวเครซี่สุดแฟชั่น นิสต้า ท้าลองสวมถุงน่องรูปแบบใหม่จาก URB ปฏิวัติการ แต่งตัวด้วยถุงน่องละลายคล้ายหยดสี ไหลลงไปตามขาในโทน หลากสีสัน จะสักกี่ครั้งไม่มีลอกหลุด เพราะท�ำจากกาวลาเท็กซ์ เหนียวแน่นติดทน มีให้เลือกทั้งชายและหญิง รวมถึงเฉดสีจัดมา เพื่อให้เข้ากับผู้สวมใส่ทุกลุค ไม่ว่าจะร็อคสไตล์ เลดี้จ๋า หรือสาว ผีเสื้อราตรีสุดหรูต้องการใช้แต่งไปงานปาร์ตี้ งานนี้แฮนด์เมด ล้วนๆ ในสนนราคาที่ประมาณ 1,500 บาทเท่านัน้ อยากเท่ อยากเก๋สั่งเลย www.urb-clothing.com

FOR JASPAL

+ ยัสปาล เปิดตัว T-shirt คอลเลคชั่นพิเศษ สร้างสรรค์งาน ดีไซน์ร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่มาแรงกว่า 11 คนภายใต้ชื่อกลุ่ม ‘FOR’ กลุ่มคนท�ำงานศิลปะหลากหลายแขนง อาทิ ศิลปิน กราฟิก ดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ และกราฟฟิตี้ จับมือกัน โชว์ไอเดียสุดเจ๋งสร้างลวดลายเก๋ๆ บนเสื้อยืดสีขาว น�ำทีมโดย P7 ครีเอทเสื้อยืดส�ำหรับหนุ่ม-สาวกว่า 30 ลาย โดยใช้โครงสร้าง ของตุ๊กตาหมี PAL เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำแคมเปญนี้ ถือเป็นการ เฉลิมฉลองแบรนด์ยัสปาลครบรอบ 40 ปี วางจ�ำหน่ายแล้วที่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์

VABENE for Hello Kitty

+ Vabene ส่งต่อความหรูอย่างมีระดับเอาใจสาวกชาว Hello Kitty กับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่หยิบเอาไอคอนสุดคลาสสิก มาเป็นจุดเด่นของดีไซน์ ซึ่งคอลเลคชั่นนีจ้ ัดท�ำขึ้นเป็นพิเศษ เอาใจทั้งแฟนคลับนาฬิกาวาเบเน่และคนรัก Hello Kitty โดยเฉพาะ และสาวๆ จะต้องกรี๊ดสลบอีกรอบเพราะรุ่นนี้เป็น Limited Edition ที่มีวางจ�ำหน่ายในประเทศไทยเท่านัน้ ตัวเรือนประดับตกแต่งด้วยคริสตัลสวารอฟกี้ในลวดลาย Hello Kitty มาพร้อมกล่องไม้ดีไซน์พิเศษ โดยมีให้เลือก 3 สี คือ สีขาว สีชมพู และสีน�้ำตาล ในราคา 9,900 บาท วางจ�ำหน่าย แล้วที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา สยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรียม และเดอะมอลล์ ทุกสาขา 09

W + M AG .


Text : Hi-Ma

/ BEAUTY TIPS + HA iR

Colorful Beauty Items มาอัพเดทแล้วแต้มสีสันสดใสของบรรดาเมคอัพชิ้นใหม่ ประจำ�เดือนนี้ให้หน้าร้อนของสาวๆ W+ ยิ่งสดใสเป็น ดับเบิ้ลกันดีกว่า

Cute Idea for Hair Style

ลองหยิบจับแอ็คเซสซอรี่สีสันน่ารัก สดใสมาตกแต่งทรงผมดูบ้าง ทั้งที่ คาดผม กิ๊บติดผม ผ้าลวดลายน่ารัก ที่เอามาพัน โพก ผูก ก็สนุกมีสีสันไป อีกแบบ (แอ็คเซสซอรี่สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เซ็นทรัล)

1<

Good for Wavy & Curly Hair

2> 1. Bisous Bisous Nail Polish ราคาขวดละ 185 บาท ยาทาเล็บสีสันสด

สวยที่ดูสนุกทุกเวลา

เคล็ดลับวิธีดูแลผมส�ำหรับ สาวผมดัดลอน

2. Etude Etude Sweet Recipe Cupcake All Over Color ราคา

495 บาท ครีมเมคอัพสีสวยสดใส ช่วยเนรมิตทั้งดวงตา พวงแก้ม และริมฝีปากให้ สวยน่ารักได้เต็มพิกัด บรรจุมาในแพ็คเกจจิ้งของตลับรูปเค้ก มีให้เลือก 5 สีสวย ทั้ง บลูเบอร์รชี่ สี เค้ก สตรอเบอร์รชี่ ฟิ ฟอนเค้ก ราส์พเบอร์รมี่ สู เค้ก พีชซูการ์เค้ก และเค้กส้ม

3. Laura Mercier Crème Smooth Lip Colour ราคา 850 บาท ลิปสติกเนือ้ ครีมทีเ่ นียนละเอียด นุม่ พร้อมเติมความชุม่ ชืน่ ด้วยคุณค่าจาก Pure Olive Oil วิตามินอี และสารสกัดจากเมล็ดกุหลาบ ด้วยเฉดสีใหม่สำ� หรับหน้าร้อนนีถ้ ึง 14 เฉดสี เรียกว่าทากันให้สะใจไปเลย

3< 4>

4. The Body Shop Colour Crush Eyeshadows ราคา 520 บาท

ตลับอายแชโดว์ที่บรรจุสีสันสวยๆ เนื้อเนียนละเอียดเอาไว้ให้แต่งแต้ม มีให้เลือกมาก ถึง 19 สีเลยทีเดียว มีส่วนผสมบ�ำรุงผิวจากธรรมชาติ ทั้งมารูล่า ออยล์, น�้ำผึ้ง, เซซามิ ออยล์ และออร์แกนิก เวอร์จิ้น โคโคนัท ออยล์

5. Nars Satin Lip Pencil ราคา 970 บาท ลิปสติกแท่งรูปแบบดินสอ จับถนัดมือ เนื้อครีมเนียนนุ่มพร้อมสีสดฉ�ำ่ มีให้เลือกมากถึง 13 เฉดสีเลยด้วย ทั้งสี น�ำ้ ตาลอ�ำพันคอนญัค สีสม้ อ่อนแอพพริคอท สีเบจลูกพีช สีสม้ ปะการัง สีแดงเข้ม สีเขียว สดใสของผลแตง ฯลฯ

Make up Tips ลองเน้นสีสันเฉพาะจุดเพื่อความดึงดูดที่ไม่เหมือนใคร เปลี่ยน เทคนิคการแต่งหน้าแบบเดิมๆ ดูบ้าง จากที่เคยใช้อายไล เนอร์สีด�ำมาตลอด ลองเปลี่ยนเป็นอายไลเนอร์สีสันสดใส อย่าง สีน�้ำเงินน�้ำทะเล สีเขียว และสีม่วง หรือจะเน้นที่ริม ฝีปากด้วยสีชมพูสดจัดจ้าน ลองทาจากตัวแท่งลิปสติก โดยตรงแบบไม่เน้นความคมชัด แตะๆ เหมือนไม่ ตั้งใจเพื่อลุคโฉบเฉีย่ วแปลกตาเหมือนว่า คุณไม่จงใจแต่เชื่อเถอะจะดึงดูดทุก 10 สายตา W+ MAG .

5

Healthy Skin

ผลไม้ หน้าร้อน...เพื่อผิวสวย การจะเป็นเจ้าของผิวพรรณสวยๆ นัน้ แค่เพียงการปรนเปรอผิวด้วยครีมบ�ำรุง

ราคาแพงลิบลิ่วเท่านัน้ คงไม่อาจได้มาซึ่งผิวสวยอย่างแท้จริง หากยังขึ้นอยู่ กับอาหารการกินทีเ่ ราเลือกรับประทานเข้าไปด้วย ในช่วงหน้าร้อน ผลไม้ถอื เป็นทางเลือกทีด่ ใี นการเติมวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหาร และความสดชืน่ ให้กบั ร่างกาย รวมทัง้ ผลลัพธ์ทสี่ ง่ ตรงต่อผิวพรรณด้วย

มะม่วง

อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนทีช่ ว่ ยท�ำให้ผวิ มีสขุ ภาพดี ช่วยกระตุน้ การสร้างผิวหนัง ใหม่ทดแทนของเดิมที่หยาบแห้งและขรุขระ ฟื้นฟูผิวให้กลับมีความชุ่มชื่น และนุม่ เนียน

ฝรั่ง

อุดมด้วยวิตามินซีและช่วยเก็บรักษาคอลลาเจนใต้ผวิ หนัง เลือกรับประทาน จากผลสดก็จะได้รบั กากใย ไฟเบอร์ หรือจะดืม่ น�ำ้ ฝรัง่ คัน้ สดก็ให้ทงั้ วิตามินซี และความสดชืน่ ได้เป็นอย่างดี

1. ไม่ควรสระผมภายใน 48 ชั่วโมงแรกหลังการดัด และเมื่อเลยก�ำหนดเวลาแล้วให้ใช้แชมพูและครีมนวด สูตรเฉพาะผมดัด 2. หวีผมด้วยหวีซี่ห่างหรือใช้นิ้วมือช่วยจัดแต่งทรง ผมไม่ควรใช้แปรงแปรงผม และควรนวดหนังศีรษะ เพือ่ กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและการผลิตไขมัน 3. ใช้เซรั่มลดความพองฟูหรือโลชั่นลูบผมจะช่วยให้ ผมอยูท่ รงและจัดลอนได้สวยงามดีขนึ้ หากใช้ไดร์เป่า ผมควรให้ไดร์เสยไปข้างหลังแล้วใช้นิ้วมือเสยผมจน ผมหยิกเริ่มคลายลอน ใช้น�้ำมันใส่ผมชโลมเบาๆ ก็ จะได้ผมทรงใหม่เป็นลอนสวย 4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผมดัดลอนโดยเฉพาะ ขอแนะน�ำ Wella Professionals Enrich Bouncy Foam for Wavy, Curly Hair ราคา 530 บาท มูสบ�ำรุงเส้นผมส�ำหรับผมหยิกและดัดช่วยฟื้นบ�ำรุง ผมหยิกและผมดัดให้มีความแข็งแรงและเงางาม


Text : PITCHY

/ BEAUTY TIPS + U PDATE

Beauty of the month

1<

3<

2>

4>

<

6

5

> <

7

>

8

9

>

>

1. ยูเซอริน ซัน โพรเทกชั่น SPF50+ สูตรผสานออกซิแดนท์ฟิลเตอร์ เนื้อสัมผัสใหม่ที่บางเบากว่าเดิมถึง 70% ราคา 1,200 บาท 2. Kanebo COFFRET D’OR Beauty Face Shadow ชุดอายแชโดว์สีสันพิเศษ limited edition มีทั้งเบจส�ำหรับเปลือกตาและไฮไลท์ ช่วยขับสีผิวให้ดูสวยกระจ่างใส ราคา 1,230 บาท 3. High Tech Lighter สี Full moon ผลิตภัณฑ์เนื้อครีมสีทองอ่อน ส�ำหรับเน้นไฮไลท์บริเวณโหนกแก้ม คิ้ว สันจมูก ราคา 800 บาท Make Up Store 4. Lipstick Sparkling สีแบลคเคอแลนท์ มีส่วนผสมของ Shea Butter, Avocado Oil และ Vitamin E ราคา 850 บาท Make Up Store 5. SHEER Dirt Peeling Gel ทางเลือกของการสครับผิวแบบใหม่ ไม่มเี ม็ดสครับให้แสบผิว ไม่ตอ้ งใช้น�้ำ ขจัดสิง่ สกปรกบนผิวหนังได้อย่างหมดจด เหมาะใช้เมือ่ เดินทางไกล เช่น ท่องเทีย่ ว ปีนเขา อากาศหนาวมาก หลังเหงือ่ ออกมาก หรือเวลาไม่สบาย หลังการผ่าตัด 275 บาท สัง่ ซือ้ ออนไลน์ได้ที่ www.sheerskincare.com และ www.facebook.com/sheer 6. LUMINESCE™TM Daily Moisturizing Complex เจอเนสส์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวทีช่ ว่ ยลดเลือนริว้ รอย ร่องลึกและเสริม สร้างเซลล์ผิวใหม่ พร้อมด้วยสารสกัดจากแอปเปิ้ล แตงโม และถั่ว ขนาด 30 ml. ราคา 2,695 บาท 7. Kanebo COFFRET D’OR Smile Up Cheeks บลัช ออนสีสันพิเศษ limited edition มี 2 สีในตลับเดียว ใช้ง่ายด้วยการปัดวน Cheek Color 2 สีผสมกันบนแก้ม แล้วใช้ Blending Powder ปัดวนรอบๆ อีกครั้ง ราคา 800 บาท 8. The Treatment Lotion ผลิตภัณฑ์เตรียมผิวชั้นเลิศจากลาแมร์ เหมือนได้ชาร์จพลังผิวหน้า ขนาด 150 ml. ราคา 4,200 บาท La Mer 9. GinZingTM™ Energy-boosting moisturizer มอยส์เจอไรเซอร์เนื้อเจล ปราศจากน�ำ้ มัน มอบความเย็นสดชื่น สบายผิว ด้วยสารสกัดของ Panax Ginseng และ Caffeine ที่สกัดจากเมล็ดกาแฟ เพียง 1,250 บาท ใครสนใจเชิญที่เคาน์เตอร์ออริจินส์ได้ วางจ�ำหน่าย 1 พ.ค. 2556 ทุกสาขา

Star Secret

แอน-อลิชา หิรัญพฤกษ์

“แอนชอบท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง และบางทีแสงไฟ ในสตูดิโอที่ค่อนข้างแรงมาก สามารถท�ำให้ผิว คล�้ำเสีย เกิดกระ ฝ้า และริ้วรอยก่อนวัยด้วย เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของแอนคือการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดที่สามารถป้องกันรังสียูวีได้ 100% ค่ะ เมื่อก่อนคิดว่าแค่เลือกครีมที่มีค่า SPF สูงๆ PA++ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว จนได้มาพูดคุยกับ คุณหมอจึงทราบว่าจริงๆ นอกจาก SPF แล้ว จะต้องเลือกครีมกันแดดที่มีแอนตี้ออกซิแดนท์ ช่วยในเรื่องกันแดดได้มาก”

Game

สิทธิพิเศษส�ำหรับ ผู้อ่าน รับฟรี LUMINESCETM Cellular Rejuvenation Serum จ�ำนวน 2 รางวัล ชิ้นละ 9,870 บาท ส�ำหรับ สมาชิกใหม่ที่คลิก Like ในหน้าเพจ ClubEdfreemag เตรียมลุ้นรางวัลนี้ ได้เลย


/ FASHION

12

W+ MAG .


13

W + M AG .


14

W+ MAG .


นางแบบ : SIMONA O. @Elite Model เสื้อผ้า : Stella McCartney มีจ�ำหน่ายที่ อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์มานซ์ คอนเซ็พท์ สโตร์ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ แต่งหน้า : อดิศักดิ์ นาสุข ท�ำผม : เริงฤทธิ์ อภิสิทธิ์วชิรเมธี ช่างภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ผู้ช่วยช่างภาพ : ธีระวัฒน์ พวงศรี, อรรถพล สุรัตนานุรักษ์ Fashion Editor : กันต์ระพี วิไลภรณ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์ : เมธัส ยกตรี, กิตติยา ปราสาททอง, ณฐมน มะโนภี, จตุรงค์ จิวหานัง, ระชา ติยอภิสิทธิ์, รัชช่า วันหวัง

15

W + M AG .


16

W+ MAG .


Text : เรื่อง อักษราภัค

/ SHE +

พิมพรรณ หงษ์ปาน นัก แข่ ง หน้ า ใสหั ว ใจติ ด สปี ด

พิม-พิมพรรณ หงษ์ปาน เริ่มสตาร์ทคันเร่งบนสนามแข่งตั้งแต่ อายุ 15 คว้ารางวัลมาหลายสนาม ด้วยลีลาการแข่งรถที่เหนือชั้น เกินอายุ บวกกับหน้าตาที่สะสวย เรียนเก่ง ท�ำให้เธอกลายเป็น ดาวเด่นแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้สังกัดทีม ELF Barawindsor Sittipol Team

โตมากับความเร็ว

ตั้งแต่เด็กๆ เวลาไปข้างนอกพิมจะขอนัง่ ตักคุณพ่อขับรถ ด้วยความที่ เห็นคุณพ่อ (เสกชัย หงษ์ปาน) ขับรถแข่งมาตลอด คุณลุงเอกประวัติ เพ็ชรรักษ์ ก็เป็นนักแข่งรถ พอพี่ชาย (เพียว หงษ์ปาน) เข้ามหา’ลัย เขาได้โควตาของจุฬาฯ ให้เป็นนักแข่งรถของฮอนด้า พิมก็มโี อกาสไปดู พีช่ ายแข่งตลอด ยิง่ ดูกย็ งิ่ สนใจ คุณพ่อก็มาบอกว่า มีแข่งรุน่ ผูห้ ญิงด้วย Lady Cup พ่อก็พาไปสมัคร เป็นรายการแรกทีล่ งแข่ง รายการโตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2008 ตอนนัน้ อายุ 15 พิมแข่งมา 4 ปีแล้ว รวมๆ ก็ประมาณ 20 สนาม ล่าสุดก็ได้แชมป์ในรายการโตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2011 รุน่ วีออส วันเมคเรซ เลดี้ คัพ แต่ถา้ ถามว่าสนามไหนประทับใจสุดคงเป็น ตอนไปแข่งทีส่ นามพิษณุโลก ทัง้ พิมและพีช่ ายไปแข่งกันคนละรายการ แต่ตอนจบเราสองคนชนะได้ขนึ้ โพเดียมทัง้ คู่ เลยเป็นสนามทีภ่ มู ใิ จทีส่ ดุ

รักสนุกไม่หว่ งสวย

พิมชอบกีฬาผาดโผน ตอนไปเทีย่ วนิวซีแลนด์กไ็ ปโดดร่มจากเครือ่ งบิน เด็กๆ ก็เรียนขีม่ า้ ตอนนีก้ ช็ อบเล่นเวคบอร์ดกับพีราทิส เล่นกีฬากลางแจ้ง พิมไม่กลัวด�ำนะ แต่ก็ทากันแดดเพราะรังสียูวีทำ� ให้เกิดโรคได้ ถ้าห่วง สวยก็จะอดสนุก พิมเลือกท�ำสิง่ ทีอ่ ยากท�ำดีกว่า อุบตั เิ หตุจากการเล่น กีฬาเอ็กซ์ตรีมก็ไม่คอ่ ยกลัวถ้าเราเรียนรูก้ ฎและรูจ้ กั เซฟตัวเอง แข่งรถก็ เคยประสบอุบตั เิ หตุรถคว�ำ่ แต่ไม่เป็นอะไรเลย เพราะตามกฎรถทีใ่ ช้แข่ง ต้องมีเซฟตี้ กฎการแต่งตัวก็ชว่ ยเซฟเราอีกทาง

ประสบการณ์ในสนามแข่งสูก่ ารขับขีใ่ นชีวติ จริง

การแข่งรถให้อะไรหลายอย่าง หนึง่ เลยคือสมาธิ ขนาดแข่งมาหลาย สนามทุกวันนีก้ ย็ งั ตืน่ เต้น ต้องมีสมาธิคมุ ตัวเองให้ได้ ช่วงแรกๆ เวลา จะเหยียบคันเร่งขาสัน่ เลยนะ อีกอย่างคือความใจเย็น เมือ่ ก่อนคิดแต่เรือ่ ง ชนะ ต้องทีห่ นึง่ เวลาแข่งก็ใจร้อนจะแซงให้ได้ แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่แล้ว เวลาอยู่ หลังพวงมาลัยต้องคิดและวางแผนตลอด สิ่งเหล่านี้น�ำมาใช้ในการ ขับขี่บนถนนจริงได้ทั้งนั้น รู้จังหวะในการขับรถ หรือรู้น�้ำหนักเบรก หากเกิดอุบตั เิ หตุตอ้ งเหยียบเบรกกะทันหัน

ชีวติ เด็กเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และเส้นทางทีร่ า่ งไว้

ที่ เ ลื อ กเรี ย นคณะนี้ เพราะไม่ ช อบเลขหรื อ วิ ท ย์ ม าก เห็ น ว่ า วิ ช า เศรษฐศาสตร์มันอยู่ตรงกลางของเรา พอเรียนมาก็รู้สึกชอบ ชีวิตใน มหา’ลัยของพิมเรียบมาก ไม่คอ่ ยได้รว่ มกิจกรรม เพราะเราต้องซ้อมแข่งรถ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ก็ตอ้ งไปแข่งรถ พิมก็ยงั ไม่ได้คดิ ว่า จบมาแล้วจะท�ำ อะไร ทีแ่ น่ๆ เลยคือคงไปเรียนต่อด้านการจัดการ เพราะพิมเป็นคนชอบ วางแผน จากนัน้ ก็คงกลับมาช่วยงานคุณพ่อ หรือไม่กท็ ำ� อะไรทีเ่ กีย่ วกับ คอนโดฯ ถ้าทุกอย่างอยูต่ วั แล้ว สักวันหนึง่ พิมอาจจะเปิดร้านขนม เพราะ ชอบท�ำขนมมาก ส่วนการแข่งรถเป็นงานอดิเรกทีเ่ ราชอบและอยากท�ำ คงไม่คดิ จะท�ำไปตลอด แต่แอบฝันว่าสักวันหนึง่ อยากไปแข่ง F1

การแข่งรถให้อะไรหลายอย่าง หนึ่งเลยคือสมาธิ ขนาดแข่งมาหลายสนามทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้น ต้องมีสมาธิคุมตัวเองให้ได้ ช่วงแรกๆ เวลาจะเหยียบคันเร่งขาสั่นเลยนะ

ขับรถให้ด.ี ..เลือกรถให้เหมาะ พิมว่าผูห้ ญิงขับรถไม่คอ่ ยระวัง จะชอบลืมมอง กระจก ชอบเปลี่ยนเลนกะทันหัน ท�ำให้เกิด อุบัติเหตุได้ง่ายๆ อยากให้มีสมาธิในการขับขี่ กันสักนิด ส่วนเรือ่ งการเลือกรถ ต้องดูกอ่ นว่า เราชอบรถสวยหรือชอบรถสบาย มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย เยอะๆ ถ้าให้พมิ แนะน�ำ เดีย๋ วนีร้ ถอีโคคาร์คนั เล็กๆ ก็เหมาะกับผูห้ ญิงนะ โดยเฉพาะวัยเรียน หรือเพิง่ เริม่ ท�ำงาน ราคาก็โอเคและก็หาทีจ่ อด รถง่าย คล่องตัวดี

17

W + M AG .


Text : อักษราภัค

/ SCOOP+

เลือกรถที่ใช่ในสไตล์คุณ ปีทแี่ ล้วกระแสอีโคคาร์มาแรงแซงรถทุกประเภท ส่วนหนึง่ คงเป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรก แต่มาปีนี้ กระแส อีโคคาร์ไม่ได้ดงิ่ ลงอย่างทีค่ ดิ วัดจากความตืน่ ตัว ของบริษทั ผูผ้ ลิตทีแ่ ข่งขันกันพัฒนารถรุน่ ใหม่ๆ ออกมาเพือ่ รองรับความต้องการของคนเมือง ผลประโยชน์จงึ ตกเป็นของผูบ้ ริโภคซึง่ มีทางเลือก มากยิง่ ขึน้ ถ้าความแรงของอีโคคาร์ยงั ไม่ตก นัน่ แสดงให้เห็นว่า อีโคคาร์ กลายเป็น ทางเลือกใหม่ของคนเมือง พ.ศ. นี้ ข้อได้เปรียบของอีโคคาร์คอื การดีไซน์รปู ลักษณ์ให้ออกมาโฉบเฉีย่ วหรูหรา ดูมสี ไตล์ และยังประหยัดน�ำ้ มัน เหมาะกับยุคทีน่ ำ�้ มันแพงกว่าทอง ยิง่ ได้เครือ่ งยนต์ขนาดไม่เกิน 1300 ซีซี มาเสริมทัพ ช่วยเพิม่ สมรรถนะให้สงู ขึน้ แต่ประหยัดน�ำ้ มันยิง่ ขึน้

Eco Car เหมาะกับใคร?

ชอบรถยนต์ขนาดเล็ก ดีไซน์สวย ใช้ชวี ติ ในเมือง เนือ่ งจากดีไซน์ตวั รถให้เล็กกะทัดรัด เหมาะจะใช้วงิ่ ใน เมืองทีร่ ถติดหรือมีรถเป็นจ�ำนวนมากเป็นการเพิม่ ความคล่องตัวยิง่ ขึน้ 'ผูห้ ญิง' เหตุผลทีผ่ หู้ ญิงควรจะใช้รถอีโคคาร์กเ็ พราะเป็นรถทีบ่ ำ� รุงรักษา ง่าย อะไหล่ไม่แพง ไม่ตอ้ งยุง่ ยากวุน่ วายกับเครือ่ งยนต์ คนไทยหัวใจ Conservative ค�ำว่า Eco Car มาจากค�ำว่า Ecology Car หรือรถทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ปล่อยมลพิษออกมาน้อยมาก ต้องการประหยัดค่าใช้จา่ ย รถอีโคคาร์ขนึ้ ชือ่ เรือ่ งการประหยัดน�ำ้ มัน

18

W+ MAG .

Nissan March เป็นรถยนต์ Eco Car รุน่ แรก ในประเทศไทย และยังได้รบั รางวัลรถยนต์ที่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแห่งปี รวมถึงรางวัล รถยนต์ยอดเยีย่ มประเภทเครือ่ งยนต์ตำ�่ กว่า 1.2 ลิตรในปี 2553


ที่ราคาไม่สูง เพราะมาตรฐานไม่ดี และวิ่งไกลไม่ได้? ค�ำถามทีก่ ล่าวมาคือข้อสงสัยของผูท้ กี่ ำ� ลังจะตัดสินใจซือ้ รถ อีโคคาร์ เหตุใดรถอีโคคาร์ราคาจึงไม่สงู เพราะลดมาตรฐาน การผลิต? ใช้อะไหล่ราคาถูก? วิง่ ไกลไม่ได้? แท้จริงแล้ว เหตุผลทีร่ ถอีโคคาร์สามารถตัง้ ราคาในตลาดได้เช่นนี้ ก็เพราะรถประเภทนีเ้ ข้าค่ายรถทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีมากกว่า รถประเภทอืน่ ทัง้ ในส่วนของอะไหล่ เครือ่ งจักร และวัสดุนำ� เข้า ในประเทศไทยจะมีการก�ำหนดมาตรฐานของรถอีโคคาร์ไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ

1. ต้องประหยัดน�ำ้ มัน มีอตั ราการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/100 กม. หรือน�ำ้ มัน 1 ลิตร วิง่ ได้ประมาณ 20 กิโลเมตร 2. มาตรฐานมลพิษปลอดภัยระดับ 4 ยูโร คือ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนทีญ ่ ปี่ นุ่ Eco Car คือ รถทีป่ ระหยัด ไดออกไซด์นอ้ ยกว่า 120 กรัม/ระยะทาง 1 กม. น�ำ้ มัน ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็น 3. ความปลอดภัยจากกันชนด้านหน้าและด้านข้างตามมาตรฐานของยุโรป รถขนาดเล็ก ถ้ารถคันไหนปล่อย (UNECE 94 และ 95) ไอเสียน้อย ประหยัดน�ำ้ มัน 4. ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซี ส�ำหรับเครือ่ งยนต์เบนซิน และไม่เกิน ก็จะถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ อีโคคาร์ 1400 ส�ำหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซล

THE BEST ECO CAR

Honda Brio Amaze รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกปราดเปรี ย ว

5 รุน่ ตัวแรงทีค่ ดั มาแล้วว่าเหมาะกับผูห้ ญิง ทัง้ ดีไซน์และฟังก์ชนั การใช้งาน

Mitsubishi Concept G4 หรื อ Global 4-door sedan อีโคคาร์ซีดาน 4 ประตู กระจังหน้าออกแบบ

All New Suzuki Swift

เปิ ด ตั ว ด้ ว ยรู ป โฉมที่ ส วยยิ่ ง ขึ้ น ไฟหน้ า แนวตั้ ง ขนาดใหญ่ ไฟท้ายโค้งมนเพิม่ ความโฉบเฉีย่ ว กระจก มองข้ า งพร้ อ มไฟเลี้ย วในตั ว ไฟตั ด หมอกคู ่ ห น้ า ล้ออัลลอย 16 นิว้ เบาะนัง่ คนขับปรับขึน้ ลงและสไลด์ ได้ถงึ 24 ระดับ ห้องโดยสารกว้าง เบาะหลังพับแบบ 60 : 40 เครือ่ งยนต์ใหม่ 1.25 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว เกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบวาล์วแปรผันทั้งไอดีและ ไอเสีย ประหยัดน�ำ้ มันและปล่อยมลพิษต�ำ่

โดยได้ แรงบั นดาลใจมาจากความสว่ า งสดใส ของเพชร ช่ ว งหน้ า ตั ว รถปรั บ ให้ สั้ น ลง เพิ่ ม ทั ศ นวิ สั ย ในการขั บ ขี่ โครงสร้ า งตั ว ถั ง แบบ RISE body ใช้เหล็ก High Tensile Steel ขับเคลือ่ น ด้วยเครือ่ งยนต์ 1.2 ลิตร MIVEC ส่งก�ำลังด้วยเกียร์ อัตโนมัติ CVT พืน้ ทีห่ อ้ งโดยสารกว้างขึน้

Toyota Aygo โฉบเฉี่ย วทั น สมั ย ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น

ขนาด 1 ลิตร พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVT-i มาพร้อมระบบส่งก�ำลังแบบ Multi-mode Manual Transmission เกียร์ธรรมดาแบบไร้แป้นคลัตช์ แยกเป็นออพชัน่ ติดตัง้ เพิม่ ช่วยให้เปลีย่ นเกียร์ โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์ โครงสร้างตัวถังแบบ MICS (Minimal Intrusion Cabin System) ยุบตัว และซับแรงกระแทกจากการชนทุกทิศทาง

คล่องตัว ห้องโดยสารกว้างขวาง ออกแบบภายใต้แนวคิด Honda Smart Limousine Concept ตั ว ถั ง ออกแบบให้ ค ล่ อ งตั ว ใน การใช้ ง านในตั ว เมื อ ง ไฟท้ า ย หรูหราลงตัว เครื่องยนต์ซิงเกิล โอเวอร์ เ ฮดแคมชาฟท์ 4 สู บ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ความจุ 1200 ซีซี ความจุ ถังน�ำ้ มัน 35 ลิตร ล้ออัลลอย 14 นิว้

19

W + M AG .


New Nissan March ผูน้ ำ� ด้านอีโคคาร์ ส่งรุน่ ใหม่ลา่ สุดมาลงสนาม ด้วยคอนเซ็ปต์ 'ให้ชวี ติ คุณ ง่ายขึน้ อีก' ผ่านการออกแบบห้องโดยสารโทนสีใหม่ และคอนโซลกลางตกแต่ง ด้วยวัสดุสดี ำ� Piano Black ฟังก์ชนั อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ระบบความ ปลอดภัยเหนือชัน้ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานยุโรป ประหยัดน�ำ้ มันสูงสุด 20 กม./ลิตร เครือ่ งยนต์ 1.2 ลิตร แบบ 3 สูบ เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ และระบบ เกียร์แปรผันอัจฉริยะ XTRONIC CVT นุม่ นวลทุกการขับขีแ่ ละประหยัดน�ำ้ มัน ดีไซน์สวยด้วยมิตแิ ละความทันสมัยผ่านกระจังหน้าแบบ V-shape กันชนหน้าหลัง เพิม่ มิตมิ ากขึน้ พร้อมไฟตัดหมอก ไฟหน้าแบบทูโทนและโครเมียมภายใน ไฟท้าย และไฟเบรกดวงทีส่ ามแบบ LED ล้ออัลลอย 15 นิว้ สวิตช์ควบคุมเครือ่ งเสียงบน พวงมาลัย ช่องเชือ่ มต่อ USB พืน้ ทีเ่ ก็บของมากขึน้ เบาะหลังปรับแยกพับได้ 60 : 40 รัศมีวงเลีย้ วเพียง 4.5 เมตร ตอบโจทย์คนเมืองทีอ่ ยากจัดการความวุน่ วาย ให้งา่ ยขึน้

NEW WAY NEW STYLE สองรุน่ ตัวแรงทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั เหมาะกับผูท้ ชี่ อบความ โอ่อา่ ภายในห้องโดยสาร

Nissan Almera อีโคคาร์ 4 ประตู ตัวถังขนาดใหญ่แต่ประหยัด

น�ำ้ มันเพียง 20 กม./ลิตร ด้วยเทคโนโลยีเพียวไดรฟ์ และระบบ ldling stop ตัดการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ อัตโนมัตเิ มือ่ รถจอด เพิม่ การประหยัดน�ำ้ มันและ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เครือ่ งยนต์ 1.2 ลิตร ภายในออกแบบกว้างขวางเทียบเท่ารถหรู ขนาดใหญ่

Nissan Pulsar

20

W+ MAG .

รถแฮทช์แบ็ค 5 ประตู ผสมผสานความลงตัวระหว่างความสปอร์ตหรูหราและ ความสะดวกสบาย ออกแบบให้ผขู้ บั ขีม่ คี วามคล่องตัวในการใช้งานห้องโดยสาร เครือ่ งยนต์ขนาด 1.8 ลิตร ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ลดความเมือ่ ยล้าจาก การขับขีร่ ะยะทางไกล


หมอมงคล แก้วสุทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

น�ำ้ ตาลเป็นอาหารทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ทีใ่ ห้คาร์โบไฮเดรต ชนิดทีโ่ มเลกุลไม่ซบั ซ้อนจัดเป็นอาหารให้พลังงานชนิด ว่างเปล่า คือ ให้พลังงานแต่ไม่มคี ณ ุ ค่าทางโภชนาการ โดยน�ำ้ ตาล 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี่ ดังนัน้ น�ำ้ ตาล 1 ช้อนชาจะให้พลังงานประมาณ 15 แคลอรี่ องค์การ อนามัยโลกแนะน�ำว่าแต่ละวันควรใช้นำ�้ ตาลในการ ปรุงแต่งรสชาติอาหารไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณ พลังงานทัง้ หมด ดังนัน้ เพือ่ สุขภาพทีด่ จี งึ แนะน�ำว่า เด็กเล็กควรรับประทานน�ำ้ ตาลไม่เกินวันละ 4 ช้อนชา (16 กรัม) และผูใ้ หญ่ควรรับประทานไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา (24 กรัม) ส่วนปัจจุบนั พบว่าคนไทยบริโภค น�ำ้ ตาลเฉลีย่ ประมาณ 23 ช้อนชา (92 กรัม) ต่อวัน ซึง่ ถือเป็นปริมาณทีม่ ากเกินกว่าทีแ่ นะน�ำถึงเกือบ 4 เท่า ประเภทของนำ้ ตาล

เราสามารถแบ่งน�้ำตาลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ • น�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ • น�้ำตาลกลูโคส เป็นน�้ำตาลมีความหวานน้อยกว่าน�้ำตาลทรายประมาณ 40% แต่ดูดซึมได้รวดเร็ว • กาแลคโตส เป็นน�้ำตาลที่มาจากนม • ฟรุคโตส เป็นน�ำ้ ตาลทีอ่ ยูใ่ นผลไม้สกุ มีความหวานมากกว่าน�ำ้ ตาลทรายถึง 1.4 เท่า • น�้ำตาลโมเลกุลคู่ ได้แก่ • น�้ำตาลมอลโตส (กลูโคส + กลูโคส) • แลคโตส (กลูโคส + กาแลคโตส) เป็นน�้ำตาลที่มีอยู่ในนมและผลิตภัณฑ์นม • น�ำ้ ตาลซูโครส (กลูโคส + ฟรุคโตส) เป็นน�ำ้ ตาลทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ ตาลทราย หรือน�ำ้ ตาลอ้อย

หวานแต่นอ้ ย เท่าทีจ่ ำ� เป็น

แม้ว่าน�้ำตาลจะให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ก็ไม่ควรกินน�้ำตาลเพื่อเป็นแหล่งของ พลังงานเพราะถือว่าเป็นพลังงานทีไ่ ม่คอ่ ยมีคณ ุ ค่า ซึง่ ในวันหนึง่ ๆ เรารับประทานอาหาร เข้าไปหลากหลายประเภท ทั้ง แป้ง โปรตีน ไขมัน ซึ่งแล้วแต่เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง ทั้งสิ้น ดังนัน้ การกินน�้ำตาลมากๆ ไม่ว่าจะมาจากเครื่องดื่ม ขนมหวาน หรือจากน�ำ้ ตาล โดยตรง จะมีอันตรายต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ท�ำให้ฟันผุ และการบริโภคน�ำ้ ตาล ปริมาณสูงเป็นประจ�ำ น�ำไปสู่การเพิ่มของน�้ำหนักตัว และอ้วนในที่สุด

โทษของนำ้ ตาล

• น�้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นกรด โดยแบคทีเรียในปาก ท�ำให้เกิดการกัดกร่อนของ เคลือบฟัน ท�ำให้ฟันผุ • น�ำ้ ตาลเป็นพลังงานส่วนเกินทีเ่ ก็บสะสมไว้ได้ในร่างกายในรูปของไขมัน ท�ำให้เกิด โรคอ้วนและน�้ำหนักเกิน • น�ำ้ ตาลจะไปจับกับคอลลาเจน (ไกลเคชัน่ ) ลดความยืดหยุน่ ท�ำให้ผวิ หนังเหีย่ วย่น • น�้ำตาลเป็นแหล่งอาหารของเซลล์มะเร็ง • น�้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์ในล�ำไส้ ท�ำให้ยีสต์เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นและเกิดภาวะ ล�ำไส้รั่ว (การดูดซึมบกพร่อง) • น�ำ้ ตาลมีผลเพิม่ ปริมาณคอเลสเตอรอลทีไ่ ม่ดี (LDL) และลดปริมาณคอเลสเตอรอล ที่ดี (HDL)

ลดความหวาน ต้านความแก่ • การกินหวานมากท�ำให้เลือดมีธาตุแคลเซียม สูงขึ้น ฟอสฟอรัสลดลง ซึ่งอาจไปตกตะกอนสร้าง ปัญหานิ่วในไต • การเผาผลาญน�้ ำ ตาลในร่ า งกายบ่ อ ยๆ ยังเร่งให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดทั้ง โรคหัวใจและมะเร็ง • กิ นน�้ ำ ตาลทรายมากท� ำ ให้ ก รดอะมิ โนที่ ชื่อ ‘ทริปโตฟาน’ ถูกเร่งให้ผ่านเข้าสู่สมองมาก เกินไป สมดุลของฮอร์โมนในสมองเปลี่ยนแปลง ผลที่ ต ามมาคื อ เกิ ด อาการเหนื่ อ ย เซ็ ง ซึ ม เซา ไม่กระฉับกระเฉง • น�้ำตาลท�ำให้สมดุลของแร่ธาตุเสียไป ส่งผล ต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ท�ำให้ป่วยง่าย • การกินน�ำ้ ตาลมากๆ จะท�ำให้การขับออกของ โครเมียมทางไตมากขึ้น ซึ่งโครเมียมเป็นแร่ธาตุที่ ส�ำคัญในการเพิ่มการท�ำงานของอินซูลินในการลด ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ดังนัน้ การกินหวานมากๆ จะ ท�ำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ • น�้ำตาลจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนแห่ง ความอ่อนเยาว์ (Growth Hormone) ท�ำให้ผวิ หนังแห้ง เหี่ยวย่น และอ้วนได้

เบาหวานและภาวะเสีย่ ง

วิธที จี่ ะวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน คือการเจาะ หาน�้ำตาลในเลือดหลังการอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting Blood Sugar) โดยคนที่มีอายุ มากกว่า 45 ปีควรจะเจาะเลือดตรวจทุกปี ถ้าหาก ปกติกใ็ ห้เจาะทุก 3 ปี หากคุณมีปจั จัยเสีย่ ง ก็ควรที่ เจาะเร็วขึน้ และบ่อยขึน้ โดยปริมาณน�ำ้ ตาลในเลือด สามารถแปรผลได้ดังนี้ • >125 มก./เดซิลิตร บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน • 100-124 มก./เดซิลติ ร มีความเสีย่ งต่อการเป็น เบาหวาน ต้องมีการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด • 85-99 มก./เดซิลติ ร ถือเป็นระดับทีส่ งู กว่าปกติ ต้องมีการควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย เป็นต้น

ต�่ำ

• 70-85 มก./เดซิลิตร อยู่ในระดับที่ปลอดภัย • <69 มก./เดซิลติ ร ถือเป็นภาวะน�้ำตาลในเลือด

รูท้ นั นำ้ ตาลในอาหาร คิดก่อนกิน

อาหารหลายชนิดมีปริมาณน�้ำตาลสูง โดยที่ เราอาจรับประทานเข้าไปโดยไม่รู้เนื่องจากมีความ อร่ อ ยมากลบเกลื่ อ น หรื อ บางที ก็ อ าจจะรู ้ แ ต่ คิดว่านิดหน่อยไม่เป็นไร จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพ แล้วแพทย์บอกว่าเป็นเบาหวานจึงค่อยมาลดหรือ ควบคุมอาหาร โดยเมือ่ การบริโภคน�ำ้ ตาล ไม่สง่ ผลดี ต่อสุขภาพ แต่น�้ำตาลกลายเป็นส่วนหนึง่ ของการ บริโภคในชีวิตประจ�ำวัน ดังนัน้ การค่อยๆ เปลี่ยน ไปกินอาหารอื่นที่เป็นธรรมชาติและเป็นประโยชน์ มากกว่าการกินน�้ำตาล จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ร่างกายได้มีการปรับตัวก่อนนั่นเอง โดยมีข้อแนะน�ำดังนี้ • ลดปริมาณน�ำ้ ตาลทุกชนิดในอาหาร ไม่ว่าจะ เป็นน�ำ้ ตาลทรายขาว ทรายแดง น�ำ้ เชือ่ ม และน�ำ้ ผึง้ • หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ นี ำ�้ ตาลมาก เช่น ลูกอม น�้ำอัดลม ขนมเค้ก คุ้กกี้ ขนมหวาน ทุกชนิด • อ่านฉลากก่อนกิน เพือ่ รูป้ ริมาณน�ำ้ ตาล (อย่าลืม ไม่ควรเกินวันละ 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม) • เลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนีน�้ำตาลต�่ำ • ลดอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต ที่ย่อยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อเย็น • สร้ า งนิ สั ย การกิ น ผลไม้ แ ทนขนมหวาน หลังมื้ออาหาร • เพิ่มการบริโภคใยอาหาร โดยทานผักผลไม้ อย่างน้อย 5-7 เสิร์ฟต่อวัน ถ้าทานได้ไม่พอ อาจจะ ต้องพิจารณาถึงอาหารเสริมใยอาหาร


นพ.ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์ Doctorpiyawong@gmail.com แพทย์ผู้ดูแลผิวพรรณประจำ� Skeyndor Clinic แพทย์อาสาสมัครผู้ดูแลรักษาโรคทั่วไปในชุมชน แพทย์วิชาการประจำ� ส.ส.ส. (สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) แพทย์พธิ กี รร่วมในรายการโทรทัศน์ ‘เค้าว่ากันว่า’ ทาง Workpoint TV

Text : นพ.ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์ (หมอ BOND)

ได้มกี ารทดลองทางวิทยาศาสตร์มานานจนทราบกันเป็นทีแ่ น่นอนแล้วว่าสมองของมนุษย์เราสัง่ งานด้วย กระแสไฟฟ้า ซึง่ ควบคุมตัง้ แต่การยักคิว้ หลิว่ ตา การพูดคุย ยกแขนขา สัมผัสอ่อนไหวไปตามอารมณ์ และกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้การสอดประสานรับกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นการเล่นเครือ่ งดนตรี อย่าง เปียโน

สมดุลแห่งประจุ... ภัยร้ายที่มองไม่เห็น

24

W+ MAG .

/ HEA LTH +

เมือ่ สมองของเราเริม่ มีการสัง่ งานตามค�ำสัง่ ต่างๆ สมองจะจุดประจุไฟฟ้าพลังงาน ย่อยจิว๋ ทีส่ ามารถวัดได้ในห้องทดลอง เพือ่ ส่งสัญญาณประสาทในรูปแบบความต่างศักดิ์ ไฟฟ้าไปตามเส้นประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาททีอ่ วัยวะทีต่ อ้ งการปฏิบตั ภิ ารกิจ ...ความรูพ้ นื้ ฐานเหล่านีอ้ าจเคยผ่านตาท่านทีเ่ รียนสายวิทยาศาสตร์มาตัง้ แต่ สมัยมัธยม... และในท�ำนองเดียวกัน เมื่อมีการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์ ตามที่ได้กล่าวไป ร่างกายมนุษย์ย่อมก่อก�ำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดจิ๋วที่มองด้วย ตาเปล่าไม่เห็น …สิง่ ทีม่ องไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มอี ยูจ่ ริง เช่น คลืน่ วิทยุโทรทัศน์ ท่านมองไม่เห็น แต่ถ้าหากท่านมีเครื่องมือรับสัญญาณ ท่านก็จะสัมผัส วัดผล และแปลค่าคลื่นที่มอง ไม่เห็นได้...เช่น การฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ เป็นต้น... รวมถึงร่างกายของมนุษย์เราสามารถได้รบั อิทธิพลจากคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีเ่ ข้ามา รบกวนในชีวติ ประจ�ำวันของเรา ท�ำให้ระบบสมดุลของประจุบวก และประจุลบเกิดความ ไม่เสถียร และท�ำงานอย่างผิดรูปแบบ ...ก่อให้เกิดโรคภัยทีท่ า่ นคาดไม่ถงึ มากมาย... ในวงการแพทย์ปัจจุบันยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคภัยบางอย่างได้ แต่สดุ ท้ายแล้ววงการแพทย์กจ็ ะลงไปโทษว่าเป็นผลมาจากพันธุกรรม เป็นความผิดปกติ ระดับเซลล์ และโมเลกุล หลายโรคในโลกปัจจุบนั ...บ้างก็มวี ธิ รี กั ษา...บ้างก็ไม่มวี ธิ รี กั ษาให้หายขาด มีแต่ยา ทีช่ ว่ ยบรรเทาอาการทีร่ ะทมทุกข์ เช่น โรคปวดศีรษะไมเกรน โรคภูมแิ พ้ โรคนอนไม่หลับ โรคเครียด โรคซึมเศร้า และอีกมากมายหลายชนิดของความเจ็บป่วย ...ซึง่ ตอนนีไ้ ด้มกี ารพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า “หนึง่ ในปัจจัยทีอ่ าจเป็นสาเหตุ” ของความผิดปกติดงั กล่าว เกิดจากการรบกวนจากคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก และ ภายในร่างกายทีไ่ ม่สมดุล ก่อให้เกิดอาการของโรคต่างๆ ทีท่ า่ นไม่พงึ ปรารถนา... …แล้วคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ ารบกวนชีวติ นัน้ มีจดุ ก�ำเนิดมาจากแหล่งใด?... ค�ำตอบคงไม่ยากเกินการคาดเดา นัน่ ก็คอื โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งยนต์ กลไก เครือ่ งจักรต่างๆ และระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงทีส่ ง่ ผลกับร่างกาย ของเราโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั !?! ในขณะทีท่ า่ นก�ำลังอ่านบทความนี้ ท่านก็กำ� ลังโดนอิทธิพลของ สนามคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปรบกวนระบบกระแสสมดุลในการไหล เวียนวงจรไฟฟ้าขนาดย่อมในสมอง และร่างกายของท่าน ...ซึ่งทั้งหมด อาจเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ ทีท่ า่ นหาไม่เจอ!!!... หนึ่งในวิถี และวิธีที่จะรับมือกับปัญหานั่นก็คือการ พึง่ พาเครือ่ งมือสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ให้นอ้ ยลง พักสายตา จากการท�ำงานบนหน้าคอมพิวเตอร์ หันกลับมาอ่าน หนังสือที่พิมพ์ลงบนกระดาษธรรมชาติด้วยหมึกจาก ถัว่ เหลือง กลับมาใช้ชวี ติ อยูก่ บั ธรรมชาติ และนัง่ สมาธิ ให้บ่อยมากขึ้น เพราะการนัง่ สมาธิเป็นอีกหนึง่ วิธี ทีจ่ ะช่วยปรับสมดุลของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าภายใน สมอง และร่างกายได้ อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ใ ช่ ทุ ก โรคจะมี ต้ นก�ำเนิด มาจากคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า หากท่ า นต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถสอบถาม และปรึกษาได้กับ แพทย์ ป ระจ�ำครอบครั ว ที่ ท ่ า นรั ก และห่ ว งใยเพื่ อ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของ ท่านมากยิง่ ขึน้


อีสุก อีความเชืใส่อ ที่ต้อง ได้รับ การแก้ ไข

ในช่วงหน้าร้อนแดดเปรีย้ งปร้างอย่างทุกวันนี้ หนึง่ ในโรคทีพ ่ บบ่อยมากๆ คือโรคอีสกุ อีใส (Chickenpox) ซึง่ มักจะพบมากในเด็กวัยประถมศึกษา เนือ่ งจากเด็กๆ ต่างวิง่ เล่นซนกันอย่างสนุกสนานโดยทีไ่ ม่รวู้ า่ ตนก�ำลังรับเอาเชือ้ ไวรัสอีสกุ อีใสเข้าไปในร่างกายโดยไม่รตู้ วั โรคอีสุกอีใสนั้นติดต่อโดยการที่เด็กๆ ไปสัมผัสถูกตุ่มน�้ำ โดยตรง หรือสัมผัสถูกของใช้ (เช่น แก้วน�ำ้ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ทีน่ อน) ทีเ่ ปือ้ นถูกตุม่ น�ำ้ ของผูป้ ว่ ย หรือสูดหายใจเอาละออง ของตุม่ น�ำ้ ผ่านเข้าทางเยือ่ เมือก ซึง่ ส่วนมากแล้วเด็กๆ จะติดกัน ทางลมหายใจมากกว่า เพราะทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเล่นกัน อย่างสนุกสนานจนเหงือ่ ไหลไคลย้อย โรคอี สุ ก อี ใสนั้น เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส ที่ มี ชื่ อ ว่ า ‘Varicella Zoster Virus’ (VZV) โดยมีระยะฟักตัวนาน 10-20 วัน ดังนัน้ หากบุ ต รหลานของท่ า นได้ รั บ การวิ นิจ ฉัย จากแพทย์ ว ่ า เป็ น โรคอีสกุ อีใส ก็ควรจะให้หยุดโรงเรียนราว 2 สัปดาห์ หรือในกรณี ที่ผู้ปกครองท่านอื่นๆ อยากให้บุตรหลานของตนรีบติดเชื้อไวรัส อีสกุ อีใส ก็พงึ น�ำเด็กๆ ไปเล่นด้วยกันสักพักในระยะ 2 สัปดาห์แรก จะสามารถท�ำให้เกิดการติดต่อกันได้ ซึ่งเมื่อบุตรหลานของท่าน เป็นโรคอีสกุ อีใสแล้วส่วนใหญ่จะมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรคนีต้ ลอดชีวติ ผู้ปกครองหลายท่านต้องการที่จะให้บุตรหลานของตน รีบเป็นโรคอีสุกอีใสตั้งแต่ยังเด็ก เพราะจะมีแผลเป็นน้อย และอาการไม่รุนแรง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ยังคงมีความ เชื่ อ ที่ ว ่ า ต้ อ งกิ น ยาเขี ย ว ยาหม้ อ ยามังกรพญานาค เพื่อที่จะให้ตุ่ม ของอีสุกอีใสนั้นขับออกมาเยอะๆ จะเป็นการถอนพิษ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นความเชื่อที่ผิด และอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อบุตรหลานของท่านจน เสียชีวิตได้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เพราะในยาเขี ย ว ยาหม้ อ ที่ อ ้ า งสรรพคุ ณขั บ เชื้ อ อี สุ ก อี ใสให้ ออกมาจากตัวนัน้ ล้วนแล้วแต่มสี ว่ นผสมของสเตียรอยด์ (Steroid) ซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันจนท�ำให้เชื้ออีสุกอีใสที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษ มีภยั ลามกระจายไปยังอวัยวะส�ำคัญในร่างกายจนถึงแก่ชวี ติ ได้ วิธกี ารรักษาทีถ่ กู ต้องคือการทายาฆ่าไวรัส บรรเทาอาการไข้ และคั นที่ เ กิ ด ขึ้ นด้ ว ยยาของแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ในคนไข้ ที่ มี อาการมากอาจต้องให้ยารับประทานเพือ่ ฆ่าไวรัสควบคูก่ นั ไป แต่ โดยส่วนมากแล้วโรคอีสุกอีใสจะสามารถหายเองได้...แต่ไม่ใช่ ด้วยการกินยาหม้อ ยาเขียวเพื่อขับให้อีสุกอีใสเปล่งปลั่งออกมา มากขึน้ อย่างแน่นอน... แต่หากท่านผู้ปกครองไม่อยากจะให้บุตรหลานของท่าน ต้ อ งประสบพบเจอกั บ ครั้ ง หนึ่ง ในชี วิ ต ที่ ฉัน เป็ น อีสกุ อีใสเหมือนสมัยทีพ่ วกเรายังเด็ก ในปัจจุบนั ก็ มี ก ารผลิ ต วั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคอี สุ ก อี ใส ได้แล้ว ซึง่ ท่านผูป้ กครองอาจปรึกษากับกุมาร แพทย์ที่ท่านไว้ใจ เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีน ป้องกันต่อไปอย่างถูกต้อง’ อีสุกอีใส...เป็นโรคใกล้ตัว... ไม่ อั น ตรายถ้ า รั ก ษาเป็ น ... แต่หากเสียรู้ยาเขียว...อาจจะ ซีดเซียวจนคางเหลืองได้... 25

W + M AG .


Text : Mr.Relax

/ BOOK + MOVIE + M USIC MOVIE

Penthouse North

เข้าฉาย : 11 เมษายน 2556 ผลงานหนังระทึกขวัญของ มิเชล โมนาแกน นักแสดงน�ำจาก Source Code และ Mission Impossible III กับไมเคิล คีตนั นักแสดงชือ่ ดัง ทีเ่ คยรับบทเป็น แบทแมน ใน Batman และ Batman Returns ในเรือ่ งราวสุดระทึกของการ ไล่ลา่ และชิงไหวชิงพริบ ระหว่างหญิงสาวกับ โจรโฉด ว่าด้วยเรือ่ งของ ซาร่า นักถ่ายภาพ วารสารสาว ทีเ่ คยใช้ชวี ติ เรียบง่ายเหมือน คนทัว่ ไปในรัฐนิวยอร์ก และไม่เคยคิดว่าจะมี อะไรเปลีย่ นแปลง จนกระทัง่ วันหนึง่ เธอกลับ ถูกไล่ลา่ จากกลุม่ วายร้ายคลัง่ ความรุนแรง ที่ พยายามทรมานเธอทุกวิถที าง เพือ่ ให้ได้ทรัพย์ สมบัตมิ หาศาลของเธอมา ดาราน�ำแสดงใน ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้แก่ มิเชล โมนาแกน (Michelle Monaghan), ไมเคิล คีตนั (Michael Keaton), แบร์รี โซโลน (Barry Sloane), แอนดรูว์ ดับบลิว วอล์คเกอร์ (Andrew W. Walker) และคาเนห์ตโี อ ฮอร์น (Kaniehtiio Horn) ทัง้ นีใ้ ครทีอ่ ยากรูว้ า่ หนังเรือ่ งนีจ้ ะหลอนประสาทถึงใจหรือไม่ ก็รอติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์

The Expatriate

เข้าฉาย : 25 เมษายน 2556 หนังแอ็คชัน่ -ทริลเลอร์สดุ ระห�ำ่ จาก ทีมงานท�ำฉากแอ็คชัน่ ของ 300 และ Shoot ‘Em Up เรือ่ งราวของอดีตเจ้าหน้าที่ ซีไอเอ (รับบทโดย แอรอน เอ็คฮาร์ท จาก The Dark Knight) ทีย่ า้ ยไปอยูใ่ นเบลเยียม เพือ่ ทีจ่ ะเชือ่ มสัมพันธ์กบั ลูกสาววัย 15 ปี (รับบทโดย เลียนา ลิเบราโต้ จาก Trust) โดยเข้ารับต�ำแหน่งเป็นทีป่ รึกษาด้าน ความปลอดภัยของบริษทั ระหว่างประเทศ แต่แล้ววันหนึง่ เมือ่ เขาไปท�ำงานตามปกติ เขาก็พบว่าทัง้ บริษทั ได้อนั ตรธานหายไป รวมถึงเพือ่ นร่วมงานก็หายสาบสูญไป ทุกคน และก็ยงั มีกลุม่ คนทีอ่ อกตามล่าเขา และลูกสาว ซึง่ รวมถึงอดีตคูห่ ู CIA ของเขา (รับบทโดย โอลก้า คูรเี ลนโก้ สาวบอนด์ จาก Quantum of Solace) ทีพ่ ยายามตาม หาตัวเขาเช่นเดียวกัน ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ The Expatriate เป็นหนังอีกเรือ่ งที่ ควรร่วมลุน้ อย่างยิง่

BOOK

คูม่ อื ท�ำบุญ

/ 269 บาท หนังสือส�ำหรับชาวพุทธยุคใหม่ ทีร่ วมวิธที ำ� บุญไว้หลากหลาย ให้คณ ุ เลือกได้ถงึ 100 วิธี ด้วยค�ำอธิบายทีเ่ ข้าถึงง่ายและ ท�ำตามได้จริง พร้อมมีไอเดีย ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ร้องว้าว อยาก ลุกขึน้ มาท�ำบุญทันที และ แถมยังพาคุณบุกตลาดความดี ทัว่ ประเทศ ตอบทุกค�ำถามทีเ่ คย สงสัยเกีย่ วกับการท�ำบุญ

ห้องเรียนสนทนา ภาษาจีนกลาง

/ 199 บาท หากคุณอยากสือ่ สารภาษา จีนกลางได้แต่ไม่รจู้ ะเริม่ ต้น อย่างไร หากคุณขยาดการเรียน ภาษาจีนกลางทีเ่ คยล้มเหลว มาก่อน นีจ่ ะเป็นคูม่ อื ปูพนื้ ฐานทักษะการสนทนา ทีเ่ ข้าใจง่าย และดึงความมัน่ ใจ ของคุณกลับมาใหม่ โดยไม่มกี าร ยัดเยียด และไม่ตอ้ งกดดันตัวเอง ผ่านประสบการณ์ในฐานะอาจารย์สอนภาษาจีนกลาง นักแปล นวนิยายจีน และชีวติ ประจ�ำวันทีต่ อ้ งคลุกคลีกบั การใช้ภาษาจีนกลาง ท�ำให้ครูปอหรือเจ้าของนามปากกา ‘ซินโป’ เห็นว่าการเรียนการสอน ภาษาจีนกลางที่ได้ผล ก็คือการยึดหลักธรรมชาติที่สอดคล้อง กับการใช้งานในชีวติ จริง เพราะฉะนัน้ ก่อนเดินเข้าห้องเรียนท�ำใจ ให้ผอ่ นคลาย อย่าเครียด นีไ่ ม่ใช่หอ้ งติวข้อสอบและไม่มกี ารวัดระดับ ด้วยคะแนน แต่มไี ว้เพือ่ ช่วยให้คณ ุ คุยกับคนจีน รูเ้ รือ่ ง!

กุหลาบโลหิต

/ 325 บาท ในภาคสุดท้ายของไตรภาคชุด ‘พิษอ�ำพราง’ แอนเดรีย ครีเมอร์ นักเขียนติดอันดับ New York Times Bestseller สร้างสรรค์นยิ ายจากเรือ่ ง ราวทีพ่ ลิกผัน ซึง่ จะท�ำให้คณ ุ ลุน้ จวบจนหน้าสุดท้าย จุดจบทีแ่ ปร เปลีย่ นสูไ่ ตรภาคอันน่าตืน่ เต้นชวนให้ ประทับใจ คัลลาต้อนรับสงครามมา โดยตลอด แต่เมือ่ ศึกครัง้ สุดท้าย สิน้ สุดลง ชีวติ เช่นใดกันทีเ่ หลือ ไว้ให้แด่นกั รบ... กุญแจแห่งการ ชนะสงครามคือการล้มล้างมนตร์ ของผูอ้ ารักษ์ นัน่ น�ำมาซึง่ ความน่า สะพรึงกลัวสุดพรรณนาทีต่ อ้ งแลก มาด้วยชีวติ ของคนทีเ่ ธอ รักมากมาย และเมือ่ สงครามสิน้ สุดลง ชีวติ ของ ‘คัลลา เชย์’ และ ‘เร็น’ จะด�ำเนิน ไปในทางใด เมือ่ โลกทีพ่ วกเขารูจ้ กั พังทลาย เนือ่ งมาจากการสูญเสีย สิง่ ทีร่ กั ยิง่ ไปอย่างไม่มวี นั หวนคืน

เมนูภาคกลาง

/ 239 บาท ภาคกลางเป็นศูนย์กลางของประเทศ ทีม่ กี ารติดต่อค้าขาย กับชาวต่างชาติมายาวนาน เราได้รบั อิทธิพลการทานอาหาร ของชนชาติตา่ งๆ มาด้วยเช่นกัน จึงไม่นา่ แปลกทีอ่ าหาร ภาคกลางจะมีรสชาติและหน้าตาทีห่ ลากหลาย หนังสือ เล่มนีจ้ ะมีสตู รอาหารทีเ่ ราคุน้ เคยมากมาย ไม่วา่ จะเป็น แกงจืดลูกรอก ไก่หอ่ ใบเตย น�ำ้ พริกลงเรือ ต้มย�ำ ฯลฯ แหมชวนให้นำ�้ ลายสอ ต�ำราอาหารทีเ่ หมาะกับแม่ครัว มือใหม่คะ่

WEBSITE So Cool !!

WWW.ZALORA.COM To the Wonder

เข้าฉาย : 18 เมษายน 2556 รอวันรักลึกสุดใจ ภาพยนตร์โรแมนติกแห่งปี ผลงานการแสดงล่าสุดของ เบน แอฟเฟล็ค และราเชล แม็คอดัมส์ ร่วมด้วยฆาเวียร์ บาร์เด็ม ความรักทรงพลังทีม่ ศี นู ย์กลางอยูท่ ี่ นีล (เบน แอฟเฟล็ค) ชายหนุม่ ทีต่ อ้ งทรมานกับรักทีต่ อ้ งเลือกของผูห้ ญิงสองคน มารินา่ สาวยุโรปทีต่ งั้ ใจมาอเมริกาเพือ่ อยูก่ บั เข­า และเจน อดีตคนรักจากบ้านเกิด ทีเ่ ขากลับมาสานต่ออี­กครัง้ ท�ำให้ถา่ นไฟเก่าคุกรุน่ ขึน้ มาอีก ล่าสุดเรือ่ งนีเ้ พิง่ จะคว้า รางวัลออสการ์ ‘ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม’ ไปหมาดๆ ผลงานก�ำกับของ เบน แอฟเฟล็ค ทีร่ วมนักแสดงระดับแถวหน้าอย่าง โอลก้า คูรเี ลนโก จาก Quantum of Solace และ Hitman เจ้าแม่หนังโรแมนติก ราเชล แม็คอดัมส์ จาก The Vow และ The Notebook มาร่วมสร้างต�ำนานรักทีผ่ ชู้ มจะไม่ลมื ผลงานชิน้ ใหม่ลา่ สุดจาก เทอร์เรนซ์ มาลิค ทีเ่ ขียนบทและก�ำกับ The Tree of Life มาเผยทฤษฎีแห่งรัก อย่าใช้เพียงความรูส้ กึ จงเชือ่ มัน่ และศรัทธา 26

W+ MAG .

ร้านค้าแฟชัน่ ขายของออนไลน์ ทีก่ ำ� ลังนิยมบนโลกไซเบอร์ แหล่งรวมรองเท้า เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ส�ำหรับเหล่าแฟชัน่ นิสต้าตัวจริง W+ แนะน�ำว่าสาวๆ คนไหน ก�ำลังมองหาร้านขายเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ออนไลน์ แหล่งรวมสินค้าแฟชัน่ เทรนด์ แฟชัน่ 2013 รองเท้าคูใ่ หม่ โปรดฟัง ทางนี้ ด้วยสไตล์ทนั สมัย และสีสนี สดใส ท�ำให้รองเท้าแฟชัน่ ของ Zalora สามารถ สวมใส่ได้ทงั้ กลางวันและกลางคืน ไม่วา่ จะใส่กบั ชุดท�ำงาน หรือจะใส่กบั ชุดกระโปรงส�ำหรับงานกลางคืน หรือวันสบายๆ ของคุณ เครือ่ งประดับทีค่ ดั สรรมาอย่างดี ซึง่ จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเติมเต็มให้ลคุ ของคุณสมบูรณ์แบบมาก ยิง่ ขึน้ แฟชัน่ อินเทรนด์หลากหลายสไตล์เหมาะกับทุกๆ โอกาส สัง่ ตรงมาจากหลากหลายแบรนด์ชนั้ น�ำชือ่ ดัง ให้คณ ุ ได้เลือกสรรกันอย่างจุใจ


Text : FoodNote Photo : กาญจนา

Lucky In Taste ร้ า นนี้ กิ ม มิ ค เยอะ ไม่ใช่เล่น นอกจากจะมีการตกแต่ง แบบโปร่ง โล่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ที่มีความเป็นมินิมอลมาดึงดูดลูกค้า แล้ว บนโต๊ะอาหารทุกโต๊ะ ยังมี เซียมซี ขวด ส�ำหรับให้ลูกค้าเสี่ยงทายเล่น ระหว่างรออาหาร ซึ่งเข้ากับชื่อร้าน ที่ แ ปลว่ า ‘โชคของเรา’ ทั้ ง ยั ง มี สัญลักษณ์ใบโคลเวอร์สแี่ ฉก เป็นโลโก้ ร้ า น สื่ อ ความหมายถึ ง ความโชคดี เรียกว่าเป็นโชคสองชัน้ ของผูม้ าเยือน ที่ จะได้ชิมทั้งอาหารตา และอาหารปาก The Food : สไตล์อาหารเป็นรูปแบบ ฟิวชัน่ มีทงั้ อาหารไทย ญีป่ นุ่ อิตาเลียน ผสมผเสกันไป โดยมีคอนเซ็ปต์เก๋ๆ ว่า Eat Well / Drink Well / Be Well ที่น่าทานสุดๆ ต้องยกให้ ‘สปาเกตตี ผัดแห้งสไตล์ญี่ปุ่น’ โรยหน้าด้วย ไข่กุ้งแบบไม่ยั้ง ถัดมาเป็นจานเนื้อ อย่ า ง ‘แซลมอนริ บ บอนสเต๊ ก ’ ก่อ นที่จะตบท้ายด้วยเมนูเด็ด อย่าง ‘เต้าหูอ้ บชีส โรยหน้าด้วยปลาแห้ง’ The Drink : Mint Lemonade Frost เป็นเครื่องดื่มระดับซิกเนเจอร์ ดริงค์ ที่อยากให้ลองชิม The Location : Hap de Nous โครงการ เดอะ พรอมานาด เปิ ด บริการทุกวัน 10.00-22.00 น. สอบถาม และส�ำรองที่นงั่ 0 2108 5050 หรือ facebook.com/hapdenouscafe The Décor :

Hap de Nous

Petite Audrey ร้านอาหารที่มีแสงยวนตา จัดวางการ ตกแต่งในแนว French Bistro ได้อย่างชวนมอง เน้นโทนสี ขาว-ด�ำ และพาสเทลหวานๆ สร้างอารมณ์วินเทจ มีของ สะสมเก๋ๆ มาประดับประดาให้ดูเข้าที สมกับการเป็น Petite Audrey ที่แสนมีเสน่ห์ The Food : ความอร่อยในสไตล์ไทยและยุโรป กึ่งฟิวชั่น จะท�ำให้คุณติดใจได้ไม่ยาก เริ่มจากการเรียกน�้ำย่อยด้วย เมนู ‘เห็ดแชมปิญองบดในน�้ำมันทรัฟเฟิล เสิร์ฟ พร้อมขนมปังฝรั่งเศส’ รสชาติทานเพลิน สนุกปาก ถัดมาเป็นเมนูของคนรักสุขภาพ ‘สลัดปลาแซลมอน รมควัน’ ถ้าอยากรับรสความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร เมนู ‘Say Cheese’ จะท�ำให้คุณรู้สึกฟิน! The Dessert : ตบท้ายด้วยของหวานระดับซิกเนเจอร์ คือ ‘Thai Tea Crape Cake’ ที่ไม่หวานแหลม แต่มี รสชาติกำ� ลังดี The Location : Petite Audrey สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและ ส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2658 1545 The Décor :

/ W P + CHILL OUT


Text : FoodNote

/ W P + CHILL OUT

Eatery Enjoys Revival ห้องอาหารญี่ปุ่นระดับ พรี เ มี ย มใจกลางรั ช ดาฯ ที่ ก ลั บ มาใน รู ป โฉมใหม่ ด้ ว ยรู ป ลั ก ษณ์ ที่ ทั น สมั ย เรียบหรู แต่ยงั คงมีกลิน่ อายดินแดนอาทิตย์ อุ ทั ย คุ ก รุ ่ น อยู ่ โดยเฉพาะกั บ ดี ไซน์ ก าร ตกแต่งที่มีไม้เป็นโครงสร้างหลัก เน้นโทน สี น�้ ำ ตาล ให้ ค วามรู ้ สึ ก อิ ง แอบแนบชิ ด ธรรมชาติ The Food : คุ ณ สามารถเลื อ กทาน เมนูญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อกลางวัน 655 บาทสุทธิ / มื้อเย็น 777 บาทสุทธิ) ทัง้ ซูชิ และซาซิมสิ ารพัดหน้า รวม ทัง้ ปลาดิบสดๆ เนือ้ แน่นหวานๆ ทัง้ ยังมีเมนู คั ด สรรเสิ ร ์ ฟ เพิ่ ม เติ ม ให้ เ ลื อ กอิ่ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น ปลาหิ ม ะย่ า งเกลื อ เทมปุ ร ะกุ ้ ง กรุบกรอบ ยากิโซบะ และอุด้ง แนะน�ำว่า ห้ า มพลาด ‘แคลิ ฟ อร์ เนี ย แซลมอน มากิ ’ สี สั น สดใส จั ด เต็ ม ด้ ว ยไข่ กุ ้ ง เมื่ อ ทานจะสั ม ผั ส ได้ กั บ วั ต ถุ ดิ บ อย่ า ง หนั ง ปลาแซลมอนที่ ถู ก ปรุ ง รสด้ ว ย สไปซี่ ซ อส อะโวคาโดและหน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง ให้รสชาติหอมอร่อยที่ยากจะลืมเลือน The Location : ห้องอาหาร Takumi โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. สอบถามและส�ำรอง ที่นงั่ โทร. 0 2694 2222 ต่อ 1560 The Décor :

TAKUMI

THE MYTH of Mahanaga

The Décor : เปลี่ ย นบ้ า นเก่ า หลั ง งามให้ ก ลายเป็ น ร้ า นอาหารที่ อ บอวลไปด้ ว ยบรรยากาศ เร้ า จิ น ตนาการ ท่ า มกลางการตกแต่ ง สไตล์ ต ะวั น ออก ไล่ เ รี ย งตั้ ง แต่ ส ถาปั ต ยกรรม โทนสี ไปจนถึงของประดับตกแต่ง สร้างความรู้สึกขรึมขลังโดดเด่น The Food : ข้ อ เด่ นของ THE MYTH of Mahanaga คื อ มี อ าหารอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว ในรู ป แบบของอาหารไทยฟิ ว ชั่ น อย่ า งเช่ น มั ส มั่ น ไก่ ร สเลิ ศ เสิ ร ์ ฟ พร้ อ มรี ซ็ อ ตโต้ มั ส มั่ น สั ม ผั ส ได้ที่นี่ที่เดียว หรืออย่าง River prawn and barley risso ก็ท� ำออกมาได้อย่างน่าทานและมีรสชาติ เข้ากัน อีกเมนูคือ ‘ปลากะพงแดงในเครื่องต้มย�ำ เสิร์ฟพร้อมต้มย�ำเจล’ เป็นความร่วมสมัย ที่ให้รสชาติยอดเยี่ยม The Location : THE MYTH of Mahanaga สุขุมวิท 29 เปิดบริการทุกวัน 17.30-23.00 น. (บาร์เปิดถึง 24.00 น.) สอบถามและส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2662 3060

28

W+ MAG .


/ SPECIA L Interview

Enjoy Moment

of Celebration ความสุขในการท�ำงานของผู้หญิงยุคนี้ต้องเริ่มจากรู้จักเลือกท�ำ ในสิ่งที่ตัวเองรัก ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ เหมือนสาวสวย หน้าเก๋ ติว-ดิษยา กรกชมาศ งานทุกอย่างที่เธอท�ำใช้ความรัก ในการเลือก ท�ำให้ผลงานที่ออกมาประสบความส�ำเร็จ นี่แหละ ตัวอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตเป็น “ติวจบมัฑณศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ จากศิลปากร พอจบมาก็มีโอกาสได้มาแสดง ภาพยนตร์ เริ่มมีงานถ่ายแมกกาซีน เล่นโฆษณา เป็นความบังเอิญที่ติวชอบไปงานปาร์ตี้และ สนุกกับการแต่งตัว ได้มาเจอกับ บก. Cheeze เขาก็ชวนมาลองเขียนคอลัมน์ ก็ชอบนะ สนุกมาก ตอนนีก้ ็ได้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ได้ลองมาเป็น บก.เล่มพิเศษ Cheeze Lady ถือเป็นงานที่ ท้าทายมากค่ะ” “ที่งานทุกอย่างออกมาดี เป็นเพราะติวรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร อะไรที่ไม่ชอบจะ ไม่ท�ำ คุณแม่อยากให้เราท�ำงานที่มั่นคง แต่ติวก็ดื้อ คิดว่าถ้าท�ำอะไรที่ใจรักเราจะสนุก เราจะ ท�ำออกมาดีกว่า ท�ำอะไรที่ไม่สนุกแล้วเราจะท�ำออกมาไม่ดี เป็นสิ่งส�ำคัญมากกับตัวเอง เพราะ ทุกอย่างที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เรารัก” “เมื่อก่อนปาร์ตี้บ่อย สนุกเวลาได้แต่งตัวตามธีมงาน ชอบเรื่องแฟชั่นด้วย และตอนนี้ มันเป็นงานก็ต้องศึกษาเรื่อยๆ เดี๋ยวนีง้ านเยอะขึ้น ปาร์ตี้น้อยลง เลือกเฉพาะงานส�ำคัญๆ เช่น งานของเพื่อน หรือถ้ามีดีเจที่หาดูยากๆ เวลาไปเที่ยวติวจะแต่งตัวสบายๆ บางทีก็ไม่แต่งหน้า แต่ถ้าไปปาร์ตี้ก็เต็มที่ ปาร์ตี้ส�ำหรับติวคือการเข้าสังคม ติวจะมีลิมิตกับตัวเองคือ เราไปปาร์ตี้ เราจะไม่ดื่มเยอะ เป็นคนชอบเครื่องดื่มเบาๆ อย่างไวน์ผลไม้ เพราะดื่มง่ายและท�ำให้ปาร์ตี้ สนุกขึ้น” สาวหน้าเก๋ทมี่ คี วามมัน่ ใจทัง้ เรือ่ งความคิดและการใช้ชวี ติ แบบนีแ้ หละคือ ตัวแทนของสาวในแบบฉบับ Berry Red ยังมีอีก 2 รสชาติที่อาจจะเป็นคุณ Moscato และ Strawberry Rose อย่าลืมติดตามว่าสาวคาแรกเตอร์แบบไหน จะเหมาะกับรสชาติของผลไม้ชนิดนัน้ ๆ

เคยได้ยินมาว่าปลาต้องทานคู่กับ ไวน์ขาวเท่านัน้ จริงๆ แล้ว หากคุณ ชื่นชอบบอดี้ของไวน์แดงและชอบ อาหารจานปลา สามารถแมตช์ทงั้ คู่ ให้เข้ากันได้ แต่ตอ้ งเลือกปลาทีม่ รี สชาติเข้มๆ แมตช์กบั ไวน์แดงรสชาติออ่ นลงมาหน่อยอย่าง ไวน์แดงจากองุน่ พันธุ์ พิโนนัวร์ ส่วนไวน์แดงรสเข้มเข้าคูก่ บั เนือ้ ทีม่ ซี อสรสเข้มไปเลย เช่น เมนูเนือ้ สเต๊กราดซอสแบล็กทรัฟเฟิล เป็นต้น

ดิษยา กรกชมาศ (ติว) อายุ 25 บรรณาธิการนิตยสาร Cheeze Lady, พิธีกรและ ครีเอทีฟรายการ Cheeze TV DIY, นักแสดง


Text : So Celeb

/ W P + W HAT’S ON + PARTIES

what’s on

parties Bioderma : Science de la beauté

+ ไบโอเดอมา เวชส�ำอางทีต่ อบโจทย์การดูแลผิวให้สวย

กระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพจากฝรัง่ เศส เปิดตัวการ แลนดิง้ สูป่ ระเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในงาน Science de la beauteé พร้อมถือโอกาสแนะน�ำผลิตภัณฑ์ชว่ ยคงความ อ่อนเยาว์ เปล่งปลัง่ แก่ผวิ หน้า โดยเซเลบหนุม่ สาว หน้าใส ภายในงานได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ คุม้ ค่ากับการรอคอย

DUMEX: Hi-Q 3 Plus YO-KIDS Prebio ProteQ

Curves : No Man No Make Up No Mirror

+ ในวาระที่ Curves ฟิตเนสสัญชาติอเมริกนั ได้ฤกษ์เปิดให้บริการสาขาแรกใน

+ ดูเม็กซ์ แนะน�ำน้องใหม่ ‘ไฮคิว โย-คิดส์ พรีไบโอ โพรเทก’ ผลิตภัณฑ์โยเกิรต์ ทีค่ ดิ มาใหม่ไม่เหมือนใคร เพือ่ พัฒนาการทีเ่ หนือชัน้ ส�ำหรับเด็ก มีประโยชน์ทาง โภชนาการเต็มถ้วย และอร่อยเกินคาด ด้วย ดีเอชเอ ใยอาหาร Gos/lc Fos และแคลเซียม พร้อมจุลนิ ทรีย์ โยเกิรต์ จ�ำหน่ายแล้ววันนี้ ทีไ่ ฮเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์ มาร์เก็ตทัว่ ประเทศ

ประเทศไทย ณ เรน ฮิลล์ สุขมุ วิท คริส หอวัง ในฐานะสาวยุคใหม่เจ้าของหุน่ ฟิตแอนด์เฟิรม์ จึงประเดิมใช้บริการ พิสจู น์ให้คณ ุ ผูห้ ญิงรูว้ า่ พืน้ ทีข่ องคุณถูก สร้างขึน้ แล้ว โดยฟิตเนสแห่งนีช้ คู วามเด่นในการเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวส�ำหรับผูห้ ญิง ปลอดภัย ได้สขุ ภาพ ในราคาสบายกระเป๋า แถมบัตรสมาชิกใบเดียวยังสามารถ ใช้บริการได้ทกุ สาขาทัว่ โลก www.curves.com

M.A.C Archie’s Girls

+ คอลเลคชัน่ ใหญ่สดุ พิเศษช่วงสปริง ซัมเมอร์ 2013 ของ

KA UV Perfect Sunblock SPF70 PA+++

แบรนด์ M.A.C สร้างความสนุกสนานไปกับแรงบันดาลใจจาก หนังสือการ์ตนู อเมริกนั ชือ่ ดัง Archie’s Girl เพิม่ ความน่ารัก สดใสให้แก่สาวๆ สไตล์ M.A.C จับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่ ช็อป และเคาน์เตอร์ M.A.C ในห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ

+ KA เปิดตัวโลชัน่ กันแดดสูตรกันน�ำ้ ส�ำหรับผิวหน้า

และผิวกาย เนือ้ ครีมบางเบา ซึมซาบเร็ว ไม่กอ่ ให้เกิด ความเหนอะหนะ ทัง้ ยังบรรจุคา่ SPF70 และ PA+++ ช่วยต้านความหมองคล�ำ้ ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB เหมาะกับผูช้ อบเล่น กีฬากลางแจ้ง และคนทีป่ ระสบปัญหาด้านเหงือ่ ใช้ได้ เป็นประจ�ำทุกวันโดยไม่ระคายเคืองผิวหน้าและผิวกาย

โดฟ นอริชชิ่ง ออยล์ แคร์ แอนตี้-ฟริซ

+ โดฟ แนะน�ำเซรัม่ เนือ้ บางเบาสูตรพิเศษ ‘นอริชชิง่ ออยล์ แคร์ แอนตี-้ ฟริซ’ ผสานอานุภาพน�ำ้ มันสกัด จากธรรมชาติดว้ ยเทคโนโลยี นูทริ ออยล์ ให้ผลลัพธ์คอื ความนุม่ สลวยของเส้นผม ลดการชีฟ้ ู ตอกย�ำ้ ความ ล�ำ้ หน้าในการดูแลเส้นผมไปอีกขัน้ พิสจู น์ได้ดว้ ยเครือ่ ง ฟริซโมเตอร์ และด้วยมือสัมผัสของคุณและคนรอบข้าง มีจำ� หน่ายแล้ววันนี้ ทัว่ ประเทศ 30

W+ MAG .

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ กาญจนบุรี

+ โรบินสัน เผยโฉมทีส่ ดุ แห่งไลฟ์สไตล์ ณ ‘โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์

กาญจนบุร’ี ตอบรับชีวติ ทันสมัยใจกลางเมืองกาญจน์ โดยมี คุณชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ทัง้ ยังมี คุณพรทิพย์ ลิมป์วรรณธะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และคุณ สุทธิธรรม จิราธิวฒ ั น์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ พร้อมขบวนเหล่าเซเลบ ดารา ทีม่ าสร้างสีสนั ตามสไตล์ชคิ ๆ ของไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งนี้

SHARP ฉลองยอดผลิตตู้เย็น ครบ 10 ล้านเครื่องในไทย

+ SHARP แถลงข่าวฉลองยอดตูเ้ ย็น ครบ 10 ล้านเครือ่ ง พร้อม แนะน�ำตูเ้ ย็นรุน่ ใหม่แบบ 2 ประตู ในชือ่ รุน่ Bottom Freezer เด่นทีเ่ ทคโนโลยี Dual Swing Door สามารถเปิด-ปิดประตูได้ ทัง้ ซ้ายและขวา อันเป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะของตูเ้ ย็นชาร์ป โดยมี แขกผูม้ เี กียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคัง่


Text : การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

/ HOROSCOPE +

ราศีเมษ (ARIES)

ราศีเมถุน (GEMINI)

คําพยากรณ์ ประจ�ำเดือนเมษายน 2556 ราศีสงิ ห์ (LEO)

ราศีตุลย์ (LIBRA)

13 เม.ย. - 13 พ.ค. ประเด็นเด่นของคุณ The Lovers มีเรือ่ งส�ำคัญให้คณ ุ ต้อง ครุน่ คิดอย่างหนัก เรือ่ งรัก การเกีย่ วพันกับความสนิท เสน่หา การเข้ามาของคนใหม่ ทัง้ ทีม่ คี นเก่าค้างคา หรือการ ตกลงใจจะไปต่อ หรือจะ เลิกราเสีย ความรัก ความสัมพันธ์ Knight of Pentacles ความสัมพันธ์อาจมี เรือ่ งผลประโยชน์เข้ามาเกีย่ วข้อง มีสงิ่ ทีต่ อ้ งใคร่ครวญระหว่างกัน ไม่งา่ ยทีจ่ ะรักษาความสงบใน จิตใจเอาไว้ได้ การเงิน การงาน Six of Swords ต้องรอให้เวลาเข้ามาเป็นตัวช่วย หากมีปญ ั หาใดๆ ในงาน ก�ำลังจะคลีค่ ลายออกไป แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งเร่งรัดในเร็ววันนี้ หลายเรือ่ งจะเป็นสิง่ ทีห่ มักหมม แก้ไขแทบไม่ได้ ค�ำแนะน�ำพิเศษ The Hermit บางเวลาทีค่ ณ ุ ต้องอยูเ่ พียงล�ำพัง อาจรูส้ กึ โดดเดีย่ วไม่นอ้ ย แต่ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะเลือกเองหรือสถานการณ์ ท�ำให้เป็นไป ลองใช้ประโยชน์ จากช่วงเวลาเหล่านัน้

14 มิ.ย. - 14 ก.ค. ประเด็นเด่นของคุณ Six of Cups พบสิง่ ทีช่ กั จูงคุณไปสู่ บางเรือ่ งทีฝ่ งั ใจ การได้รบั ของขวัญของฝาก ได้สมั พันธ์ กับคนในอดีต พบรักกับ เพือ่ นเก่า คืนดีกนั หรือคิดถึง ความหลังอย่างสุดจิตสุดใจ ความรัก ความสัมพันธ์ Five of Wands ความสัมพันธ์ทาง เพศมักราบรืน่ ดี แต่จะยังมี จุดขัดข้องในความสัมพันธ์ อาจมาจากเรือ่ งอืน่ ๆ ในชีวติ เช่น การงาน ทัศนคติตอ่ สังคม ศาสนา การเมือง ฯลฯ อันท�ำให้ดกี นั ชัว่ ครัง้ และยัง ตีกนั เป็นพักๆ ไป การเงิน การงาน Four of Swords ระวังค่าใช้จา่ ยกับ สุขภาพ หรือมีรายได้บางตัว หดหาย การเงินขาดช่วง สูญเสียงานทีเ่ คยน�ำมา ซึง่ ค่าตอบแทนดีๆ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Justice ยังต้องเชือ่ มัน่ ในระบบยุตธิ รรม ไว้ แม้ในโลกความจริง บางครัง้ ก็มเี รือ่ งเบีย่ งประเด็น หรือทีเ่ รียกกันว่าเลีย่ งบาลี ซึง่ อาจท�ำให้คณ ุ ซวยได้ ท�ำดี เท่าทีค่ ณ ุ ท�ำไหว ตรงไปตรงมา ดีทสี่ ดุ

17 ส.ค. - 16 ก.ย. ประเด็นเด่นของคุณ The Moon เป็นเวลาทีไ่ ม่เหมาะกับการ ตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญ จะมีความ กังวลใจ เป็นช่วงเวลาทีม่ อง สิง่ ต่างๆ อย่างพร่ามัว จิตใจ เหนือ่ ยล้า สับสน ต้องแบกรับ ความตึงเครียดพอสมควร ความรัก ความสัมพันธ์ The Fool ความคิดถึงทีต่ นื่ เต้น รักใหม่ การก้าวสูโ่ ลกแปลกตา จิตใจกระตือรือร้นทีจ่ ะก้าวไป กับความเสีย่ ง ในแง่ของบุคคล หมายถึงคนเจ้าชู้ สนุกสนาน แต่อาจขาดความรับผิดชอบ ยังไม่ตอ้ งการพันธะระยะยาว การเงิน การงาน Wheel of Fortune มีทงั้ ขาขึน้ ขาลงสลับกัน อยูบ่ อ่ ยๆ โชคบ้าง เคราะห์บา้ ง หากลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งพึง รอบคอบให้มาก แต่หากมี โอกาสดีๆ เกีย่ วกับการงาน เข้ามา ก็นา่ ลองไม่นอ้ ย ค�ำแนะน�ำพิเศษ Nine of Wands จังหวะทีค่ ณ ุ ต้องการยังมาไม่ถงึ ในเวลานี้ สิง่ ทีไ่ ม่พอใจ อยากให้ เปลีย่ นแปลง อยากท�ำให้ดกี ว่า เดิมยังคงต้องรอเวลา ส่วนใคร ทีห่ วงงานเอาไว้ ไม่คอ่ ยไว้ใจใคร คุณจะเหนือ่ ยอยูค่ นเดียว ไปท�ำไม

17 ต.ค. - 15 พ.ย. ประเด็นเด่นของคุณ King of Pentacles เป็นช่วงเวลาทีด่ ี ของคุณ ด้วยไพ่บอกถึงการเงิน ทีโ่ ดดเด่น การจัดการอย่าง มืออาชีพ เกีย่ วข้องกับนักธุรกิจ ผูม้ ฐี านะ ได้ผสู้ นับสนุนโครงการ ได้วตั ถุของมีคา่ หรือค่าตอบแทน ความรัก ความสัมพันธ์ Three of Pentacles หากเป็นโสดก็จะมี บรรยากาศดีๆ กับเพือ่ นฝูง ถ้ามีคนรัก จะได้พบความพิเศษ ทีส่ องฝ่ายมอบให้กนั อาจเป็น เรือ่ งเล็กน้อยในชีวติ ประจ�ำวัน แต่นนั่ ท�ำให้คณ ุ มีความสุข ความแจ่มใส เบิกบานใจเสมอ การเงิน การงาน The Hanged Man ต้องยอมเสียเงิน ใช้จา่ ย อย่างไม่เต็มใจ บางคนหมายถึง การลดละเลิก หรือพยายาม ใช้เงินให้นอ้ ย ส่วนการงานนัน้ ระวังสิง่ ทีค่ า้ งคา งานซึง่ ท�ำ เท่าไหร่ไม่เสร็จสิน้ เสียที ค�ำแนะน�ำพิเศษ The High Priestess ใช้ความฉลาดของ คุณให้เป็นประโยชน์ รวมถึง สัญชาตญาณพิเศษในการ ประเมินสิง่ ต่างๆ อนึง่ หาก ก�ำลังมีสมั พันธ์กบั บุคคลทีม่ ี โลกส่วนตัวสูง คุณก็ไม่จำ� เป็น ต้องเป็นฝ่ายเปิดเผยข้างเดียว

ราศีพฤษภ (TAURUS)

ราศีกรกฎ (CANCER)

ราศีกนั ย์ (VIRGO)

ราศีพิจิก (SCORPIO)

14 พ.ค. - 13 มิ.ย. ประเด็นเด่นของคุณ The Empress จะเป็นเวลาทีด่ ขี องคุณ ด้วยไพ่ใบนีเ้ กีย่ วข้องกับ ความรัก ความสุขในครอบครัว ความสะดวกสบายทางวัตถุ ความมัง่ คัง่ และความส�ำเร็จ ความรัก ความสัมพันธ์ Nine of Swords อาจมีปญ ั หากัน ขึน้ มาเพราะไม่เข้าใจว่าเกิด อะไรขึน้ ด้วยความเครียด หรือความกังวลทีส่ ง่ ผลกระทบ เป็นช่วงทีจ่ ติ ใจห่อเหีย่ วง่าย จิตใจอ่อนไหวเสียจนคนรัก (แอบ) เบือ่ หน่าย การเงิน การงาน Seven of Pentacles หมายถึงโบนัส ก�ำไรพิเศษ หรือรายได้ทอี่ ยู่ นอกเหนือเงินประจ�ำ รวมถึง การได้งานทีท่ ำ� ให้มเี งินเก็บเงิน ออมมากขึน้ มีการลงทุนเพิม่ เติม ธุรกิจส่วนตัวค่อยๆ ก้าวหน้า ไปทีละน้อย มีความมัน่ คงดี ค�ำแนะน�ำพิเศษ Temperance จ�ำเป็นต้องมองโลกตามจริง รูส้ ถานะตัวเอง หาทางเลือกทาง รอดอย่างละมุนละม่อม คุณอาจ ตกในสถานการณ์ทยี่ ากล�ำบาก ต้องประนีประนอม อดทน หรือปรับตัวให้จงได้

15 ก.ค. - 16 ส.ค. ประเด็นเด่นของคุณ Queen of Wands ไพ่ใบนีม้ กั หมายถึง คนท�ำงานเก่ง น�ำทีมได้ดี มีความสามารถเชิงจัดการ สามารถพาทีมไปได้ตลอด รอดฝัง่ แต่จะเป็นตัวคุณเอง หรือการได้รว่ มงานกับคนเก่งๆ ก็เป็นวาระทีด่ ี ความรัก ความสัมพันธ์ Judgement อาจได้เวลาเปิดเผยความ ในใจ หรือรับรูท้ า่ ทีของคนทีค่ ณ ุ สนใจมากขึน้ สถานการณ์ที่ คลุมเครือใดๆ จะมาถึงจุดทิง้ ท้ายให้คดิ กรณีเจรจากันเรือ่ ง หย่าร้าง ยุตคิ วามสัมพันธ์ จะได้รบั ค�ำตอบเร็วๆ นี้ การเงิน การงาน Eight of Pentacles การเงินสัมพันธ์กบั การงาน และความขยันจะ น�ำผลตอบแทนมากมายมาให้ อยากได้มากก็ตอ้ งท�ำมากๆ แต่อย่างไรก็ตาม เตรียมรับ ความเหนือ่ ยไว้ มาแน่ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Eight of Wands คุณมีความสามารถ มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าไปอีก ไกล พยายามอย่าให้เรือ่ งไร้สาระ มีอทิ ธิพลนัก จิตตกต้องรีบเก็บ การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ จะน�ำคุณไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่านี้

17 ก.ย. - 16 ต.ค. ประเด็นเด่นของคุณ Two of Cups ได้สงิ่ ดีๆ ซึง่ ท�ำให้หวั ใจ เป็นสุขอย่างมาก เป็นเวลา ความสุขของคูร่ กั ความสมหวัง บรรยากาศทีร่ นื่ รมย์ ได้รบั ของ ทีถ่ กู ใจ หากบอกรักใครมีโอกาส ได้ขา่ วดีสงู มาก ความรัก ความสัมพันธ์ Queen of Swords แม้จะมีขา่ วดี แต่กม็ ขี า่ วร้ายแฝงมาด้วย ข้อนีต้ อ้ งระวังให้มาก อาจมี ความเครียดแอบแฝง หรือ สัมพันธ์กบั คนทีม่ ปี ญ ั หาส่วนตัว ในเรือ่ งอืน่ ๆ ระหว่างคนสองคน นัน้ ดี แต่มคี นอืน่ มาเอีย่ วเมือ่ ไหร่ ปวดหัวเมือ่ นัน้ การเงิน การงาน Eight of Swords ด้านการเงินอาจเจอเรือ่ ง ขลุกขลัก ความกดดัน เหตุการณ์ ตกกระไดพลอยโจน เสียค่าใช้ จ่ายโดยไม่เต็มใจ ส่วนการงาน ก็มปี ญ ั หาขลุกขลักอยูเ่ ป็นระยะ ติดขัดอยูเ่ สมอ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Four of Wands เรือ่ งส�ำคัญมากของคุณ คือชีวติ ทีว่ างแผนได้ หากคิดจะ ท�ำอะไรใหม่ๆ ให้ดทู ฐี่ านราก ขัน้ พืน้ ฐาน อย่าด่วนข้าม ขัน้ ตอน หรือใจร้อนจนพัง เสาหลักเสียเอง

16 พ.ย. - 15 ธ.ค. ประเด็นเด่นของคุณ Ten of Cups เวลาของความรักที่ อบอุน่ ความสุขในครอบครัว คูร่ กั คูค่ รองทีส่ อดคล้องกัน การใช้จา่ ยกับความสะดวก สบายในชีวติ จัดบ้านจัดสวน อยูก่ บั พ่อแม่ญาติมติ ร มีบรรยากาศรืน่ รมย์ ความรัก ความสัมพันธ์ Ten of Wands อย่างไรก็ตาม แม้บรรยากาศเบือ้ งต้นจะดี แต่อาจมีชว่ งทีค่ วามสัมพันธ์ อาจเป็นภาระอย่างหนึง่ อาจเพราะความเหนือ่ ย งานมาก หรือมีปจั จัยอืน่ เข้ามาเกีย่ วข้อง เมือ่ อยู่ นอกเหนือสายตาคนอืน่ อาจยังทะเลาะกันได้อยู่ การเงิน การงาน Knight of Wands อาจมีการเดินทาง มากกว่าเดิม ต้องรุกไปข้างหน้า ใช้ความกระตือรือร้นอย่างมาก แต่การเงินจะมีจงั หวะทีด่ ี ลูท่ างแจ่มใสอย่างมาก ค�ำแนะน�ำพิเศษ Four of Pentacles อย่าหวงอะไรนักเลย สิง่ ใดจะเป็นของเรา ก็เป็น ของเรา สิง่ ใดไม่ใช่ จะผ่านไป ในทีส่ ดุ มัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ในตัวเองไว้มากๆ จะดีกว่า

ราศีธนู (SAGITTARIUS) ราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

16 ธ.ค. - 13 ม.ค. ประเด็นเด่นของคุณ King of Swords ไพ่ของคนแกร่ง พร้อมลุย เน้นความอดทนฝ่าฟัน จนถึงทีส่ ดุ แม้จะมีเรือ่ ง ทีเ่ หน็ดเหนือ่ ย ต้องต่อสูก้ บั ผูค้ นหรือสถานการณ์ทสี่ ร้าง ความหนักใจ เชือ่ ตัวเองว่า คุณจะผ่านไปได้ ความรัก ความสัมพันธ์ Page of Pentacles การพัฒนาความ สัมพันธ์แบบช้าๆ มีความมัน่ คง ยาวนาน อีกอย่างคือการมองหา คุณค่าในตัวบุคคลทีค่ ณ ุ สัมพันธ์ ด้วย และยังหมายถึงคูร่ กั ต่างวัย คนอายุนอ้ ยกว่า การให้รางวัล แก่กนั การเงิน การงาน Seven of Swords เกีย่ วพันกับงบลับใดๆ หรือไม่ หรือแผนลับลวงพราง การเงินทีไ่ ม่โปร่งใส การจัดการ ทีใ่ ช้เทคนิค มักประสบความ ส�ำเร็จ แต่ดา้ นการงาน ระวัง การรัว่ ไหลของข้อมูล หรือได้รบั ข่าวสารทีไ่ ม่ได้เป็นประโยชน์ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Nine of Cups คุณมีความสุขดีไหม กับเรือ่ งรัก เรือ่ งลับ (คบใครเงียบๆ อยูห่ รือไม่) อาจเป็นรือ่ งทีไ่ ม่อยากเปิดเผยกับ ใคร แต่กไ็ ม่ควรชะล่าใจ เพราะ ความลับไม่มใี นโลก

13 ก.พ. - 13 มี.ค. ประเด็นเด่นของคุณ Three of Wands มองเห็นเส้นทางใหม่ๆ มากขึน้ มีการท�ำงานทีม่ อง ออกไปไกลกว่าเดิม ได้ทมี เสริม ทีร่ ว่ มกันสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ด้วยดี มีความส�ำเร็จระดับหนึง่ แล้ว แต่ยงั ต้องเดินหน้าต่อไป ความรัก ความสัมพันธ์ Ten of Pentacles ความสุขในครอบครัว หรือการได้ครู่ กั คูค่ รองมีฐานะ ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มี รากฐานทีแ่ ข็งแรง มีแผนสร้าง ครอบครัวด้วยกัน หากเป็น คนโสดหมายถึงการมองหา คูค่ รองลักษณะดังกล่าว การเงิน การงาน The Magician มีจดุ หักเหทางการงาน แต่ ปลายทางนัน้ คุณจะได้รบั ข่าวดี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การพลิกแพลงอย่างชาญฉลาด หากท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน จะประสบความส�ำเร็จดี ค�ำแนะน�ำพิเศษ Five of Cups (กลับหัว) คนเราจะโชคดีตลอดไป ได้อย่างไร ก็ตอ้ งมีเรือ่ งผิดพลาด หรือผิดหวังกันบ้าง มีความเสีย่ ง ต่อการได้ของมีตำ� หนิ หรือ จ่ายเงินมากกว่าทีค่ วรเป็น

ราศีมงั กร (CAPRICORN) ราศีมีน (PISCES)

14 ม.ค. - 12 ก.พ ประเด็นเด่นของคุณ Queen of Cups (กลับหัว) แสวงหาความรัก และความสุขในโลกส่วนตัว แต่กอ็ าจมีความเหงาอยูล่ กึ ๆ เป็นไพ่ของคนทีช่ อบความสงบ ความลึกซึง้ แต่กม็ เี รือ่ งอืน่ คนอืน่ เข้ามาแทรกแซง อยูเ่ ป็นระยะ ความรัก ความสัมพันธ์ Nine of Pentacles มักหมายถึงการได้ครู่ กั คูค่ รองเป็นคนมีฐานะ หรือได้ของ ขวัญของฝากจากความเสน่หา พบรักต่างวัย และการลุกขึน้ มา ดูแลตัวเองเพือ่ ให้ดดู ที สี่ ดุ ส�ำหรับบางคน การเงิน การงาน Page of Wands การร่วมงานกับคนอายุ น้อยกว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ อาจมีงานใหม่ๆ ริเริม่ ขึน้ อีก หรือการได้เปิดใจรับ ประสบการณ์ใหม่ สนุกกับกิจกรรมทีน่ า่ ตืน่ เต้น ค�ำแนะน�ำพิเศษ Five of Pentacles อย่าประมาทเรือ่ งการเงิน อาจมีชว่ งความขัดสนเป็นระยะ ปัญหาจุกจิกทีร่ วมๆ แล้วก็เป็น เงินก้อนใหญ่ เสียเบีย้ บ้ายรายทาง ภาษีสงั คมต่างๆ

14 มี.ค. - 12 เม.ย. ประเด็นเด่นของคุณ Ten of Swords อุปสรรคซึง่ เกิดขึน้ จนได้ เน้นในเรือ่ งเกีย่ วกับ คณะบุคคล ครอบครัว ญาติ พีน่ อ้ ง เรือ่ งยุง่ ๆ ทีค่ นอืน่ ก่อแต่ ความซวยกระทบมาถึงคุณ วาระทีท่ ำ� อะไรไม่สะดวกมากนัก ความรัก ความสัมพันธ์ Death ความสัมพันธ์เกิดรอยร้าว อาจมีการแยกทาง เลิกรา ตัดขาดความสัมพันธ์ หรือมี สิง่ ทีจ่ บลงอย่างแท้จริง มีความ เจ็บปวดต่อการเปลีย่ นแปลง แต่กต็ อ้ งอดทนไปให้สดุ ทาง การเงิน การงาน The World อยูใ่ นบรรยากาศสร้างสรรค์ ร่วมงานกับคนมีวฒ ุ ภิ าวะสูง ท�ำให้ราบรืน่ มากเป็นพิเศษ การเงินอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ มี าก แม้ผา่ นมือออกไป จะกลับ มาใหม่ในไม่ชา้ ค�ำแนะน�ำพิเศษ Four of Cups หยุดความลังเล และการ เหลียวหลังกลับไปบ่อยๆ นัน่ ไม่มปี ระโยชน์อะไร ใช้ปจั จุบนั ขณะของคุณให้ดที สี่ ดุ เพือ่ เดิน ไปสูอ่ นาคต

31

W + M AG .


Text : ภาวนา แก้วแสงธรรม

/ SLEEPLESS + IN BANGKOK

นายของเวลา + ชีวติ ทีน่ งิ่ เข้ารูปเข้ารอย ทุกอย่างท�ำนายได้ วันจันทร์นเี้ หมือนกับจันทร์ ทีแ่ ล้ว วันอังคารประชุมทัง้ วัน (แล้วจะเอาเวลาทีไ่ หนท�ำงานเนีย่ ) วันพุธเริม่ มีความหวังว่าใกล้ถงึ วันหยุด วันพฤหัสฯ อ่อนล้ากว่าทุกวันเหมือนเช่นเคย วันศุกร์เริ่มมีความหวัง อา..กลิ่นของเสรีภาพ วันเสาร์คือวันนอนหมดแรง แห่งชาติ ส่วนวันอาทิตย์พยายามต่อสูก้ บั ช่วงบ่ายทีแ่ สนยาวนาน...เหมือน กับวันอาทิตย์ที่แล้ว หลายคนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวงจรแห่งความซ�้ำซาก น่าเบื่อหน่าย ฉันพยายามที่จะหลงรักชีวิตแบบนี้ให้นานๆ เพราะหากเราไม่หลงรักชีวติ ตัวเองแล้ว เราจะอยูบ่ นโลกนีอ้ ย่างมีความสุข ได้อย่างไรล่ะ อ่านเจอข้อความตลกร้ายที่แชร์ผ่านเฟสบุ๊คกันมา เขาบอกว่าแต่ละวัน ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 อย่าง 1 ตื่นนอน 2 พยายามเอาชีวิตให้รอด 3 กลับมานอน นึกในใจว่านีค่ งเป็นชีวิตของมนุษย์เงินเดือนผู้หมดหวังแน่ๆ เราล้วนทั้งรักและชังงานที่ท�ำอยู่ ช่วงที่เจ้านายรักเรา เราอยากตื่นแต่เช้าไป ท�ำงาน ช่วงที่เจอการเมืองในออฟฟิศ เราอยากจะพักร้อนสัก 10 วัน ปิดมือถือ แล้วหายตัวไปเลย วงจรของมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างนี้แหละ ทุกข์บ้าง สุขบ้าง และแต่ละวันคือการพยายามประนีประนอมชีวิตการท�ำงานกับชีวิตส่วนตัวให้ได้ หากเราเปิดอ่านหนังสือ How to (ที่เขียนโดยคนที่ร�่ำรวยและประสบความ ส�ำเร็จแล้ว) พวกเขาล้วนพูดตรงกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น จงเลือกงานที่ เรารักมากกว่าเลือกงานที่ผลตอบแทน ท�ำงานให้มากกว่าเงินเดือนแล้วจะประสบ ผลส�ำเร็จ วิธีรู้จักปฏิเสธเพื่อนร่วมงานเพื่อเสรีภาพของเราบ้าง และยังมีอะไรอีก บ้างนะ...เอาเป็นว่าตอนที่อ่าน เราก็โคตรจะอินกับข้อคิดต่างๆ สุดๆ แต่พอต้องใช้ ชีวติ ประจ�ำวันจริงๆ เมือ่ การงานไม่เป็นใจ เราก็ดนั ลืมทุกอย่างทีอ่ ่านมาหมด และ รังแต่จะร้องเพลง “อย่างนีต้ ้องลาออก” ของพี่บิลลี่ สถานเดียว ฮวงจุ้ยสอนว่าอย่าตั้งโต๊ะท�ำงานไว้ในห้องนอน เพราะจะท�ำให้ท�ำงานหนัก ไปตลอดชีวิต ฉันก็เลยจัดห้องนอนใหม่ ผลคืองานก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม เลยคิดว่าอาจเป็นเพราะวินยั ในการจัดสรรเวลาของตัวเอง ฉันเลยพยายามตัง้ เวลา ท�ำงานไว้อย่างเป็นระบบ ช่วงเช้าเขียนงานทีต่ อ้ งใช้สมาธิ ส่วนการตอบอีเมล์ยกให้ เป็นภารกิจของตอนบ่าย ตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนจริงๆ ผลคือชีวิตมีความสุขมากขึ้นทันตา เลยถึงบางอ้อว่า เราอย่าไปยึดติดกับวิธี การยากๆ มากนักเลย หันมาจัดการชีวิตของตัวเองดีกว่า แทนที่จะโทษว่าไม่มี ความสุขกับการท�ำงานเพราะระบบ เพราะเจ้านาย เพราะเพือ่ นร่วมงาน บลา บลา บลา แต่กลับลืมไปว่าคนทีจ่ ะท�ำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริง (โดยไม่ตอ้ งพึง่ โชค) ก็คือตัวเรานี่แหละ และวิธีการก็แสนง่ายดายอย่างเหลือเชื่อ คือเราต้องเป็นนาย ของการใช้เวลาให้ได้! เมือ่ คิดได้อย่างนี้ คล้ายตัวฉันไร้น�้ำหนัก ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ฉันจะจ�ำไว้เพียง สั้นๆ ว่าชีวิตง่ายดายมาก ไม่ซับซ้อนสักนิด ช่างเจ้าข้อความในเฟสบุ๊คนัน้ เหอะ รักตัวเอง จัดการชีวิตตัวเอง แล้วชีวิตจะรักเรากลับคืนมา I LOVE MY LIFE

32

W+ MAG .


WP#094  

WP#094 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you