Page 1

DECEMBER 2012

MAGAZINE OF GM Group


ALLURE • ERMIS VIVA CANDY • F.O.F.

Robinson throughout Thailand


บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

T : 0-2241-8000 F : 0-2241-8008 E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

090 / DECEMBER 2012

Where to Find : W+

NEW LOOK Let’s Celebrate with The Popular Story in 2012 Cool!! Time to Party ขอต้อนรับแฟนคลับนิตยสาร Woman Plus อย่างเป็น ทางการอีกครั้ง กับโฉมใหม่ที่เราตั้งใจสร้างสรรค์และ พัฒนาเพื่อคุณผู้อ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ด้วย โลโก้ใหม่ W+ ที่ดูสดใส ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม W+ ยัง คงเป็นนิตยสารแจกฟรีเพือ่ สาวๆ ทัว่ ประเทศเหมือนเช่น เคย และนับจากนี้เราจะมีคอลัมน์ใหม่ๆ มาเพิ่มเติมใน ส่วนของไลฟ์สไตล์ชนิดที่อัพเดทสุดๆ เพื่อให้เข้าถึงทุก ความต้องการของสาวๆ มากขึ้น ฉบับนี้ประเดิมโฉม ใหม่ของเรากับเรื่องแฟชั่น และความงามในแบบวาไรตี้ ที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งแฟชั่น ความงาม และสุขภาพ การกิน การเดินทาง รวมถึงไอเดียการจัดปาร์ตี้แบบ ง่ายๆ ในเทศกาลแห่งความสุขที่ก�ำลังจะมาถึง รวมถึง เรื่องราวอันเป็นปรากฏการณ์ของสังคมในปีที่ผ่านมา เราย้อนภาพกลับมาให้ดูอีกครั้งว่า อะไรอิน อะไรเอาท์ และอะไรที่มาแรงสุดๆ ในแต่ละเดือน เชื่อว่าบางอย่าง ก็ยังอยู่ในความทรงจ�ำของคุณ และบางอย่างอาจจะ เป็นกระแสต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

สนามบินสุวรรณภูมิ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า, โรบินสัน, แฟชั่นไอส์แลนด์, A Square, บิ๊กซีราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang

2 วิธี ที่จะได้อ่าน w+

มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่ คุณผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

Shop & Restaurant : Vieng Joom On Tea House, Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe’ Amazon, Cafe’ De Tu, Cafe’ Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Kanom Fashion Bakery, Smoothie Please, Sfee, Parferio, To Fast To Sleep, A & W, amici, ดิ อันดามัน, Greyhound Cafe’, Vanilla Garden, Bignit cafe’, gustoso, Barbali Bistro, Shabushi, Oishi Ramen, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market Beauty & Fitness : The Oasis Spa, Divana Spa, Chalachol, Salon De Guru, Qi Shiseido, Shampoo International Hair Stylist, Perfect Slim, นิภานา สปา, สมูธดี สกิน แคร์ คลินิก, เอส เมดิคอล, Princess Beauty Center, Body Shape, Marie France, Bangkok Dance, พฤกษา คลินิก, ราชเทวี คลินิก, พรเกษม คลินิก, Fitness First, True Fitness, Absolute Yoga, Sport City, ไคโรฟิต Office Building : อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Other : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of china, สมาคมฝรั่งเศส, True Life, True Shop, Perfect Shine, โรงภาพยนตร์ลิโด้, ศูนย์รวมยาฟาร์แมกซ์, ศูนย์รวมยาฟาร์มาเซีย, โรงพยาบาลชั้นนำ�หลายแห่ง

นั บ จากวั นนี้ . ..เราคงต้ อ งเริ่ ม นั บ ถอยหลั ง ไปสู ่ น าที เคานท์ดาวน์ เฉลิมฉลองในคืนวันที่สุขสันต์ เพื่อเข้าสู่ ปีใหม่ 2013 หลังจากนัน้ ทีมงาน W+ จะกลับมาทักทาย คุณอีกครั้งอย่างเป็นทางการเมื่อถึงวันเข้าสู่ศักราชใหม่ พร้อมกับ W+ ฉบับว่าด้วยเรื่องของ TRENDS อย่าลืม! เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพบกับเทรนด์ใหม่ของปีหน้าไป พร้อมกับเรา

Happy New Year ! Editor

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร

วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็น ลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการเสียที คุณสาวๆ คงตามหาแฟชั่นต้อนรับลมหนาวกันสุดพลัง ทัง้ เสือ้ ผ้า หน้าผม ต้องเป๊ะ!!! จะให้นอ้ ยหน้ากันได้อย่างไร วันนี้ W+ เอาใจสาวออฟฟิศสุดฤทธิ์ เพียงคุณส่งคำ�ตอบมาว่า หน้าหนาวนี้คุณชอบใช้กระเป๋าทรงไหน และสีใดมากที่สุด มาที่ promotion@WomanPlusMagazine.com เพียง 3 ท่านที่ตอบคำ�ถามโดนใจรับไปเลย กระเป๋า สวยหรูจาก แบรนด์ ST.JAMES และแบรนด์ TREND มูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท รีบส่งคำ�ตอบ กันมาเยอะๆ ล่ะแล้วคุณจะรู้ว่าการมีกระเป๋า สวย เริ่ด เชิดรับลมหนาว มันดีขนาดไหน!!!

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | สิรญ ิ า ใจบุญ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์ | ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการศิลปกรรม | กมลศักดิ์ เสียงสนัน่ ศิลปกรรม | จุรรี ตั น์ ขำ�ชุม่ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ ศิลปกรรมโฆษณา | กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การไอทีและพัฒนาองค์กร | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง, | หทัยรัตน์ ดวงแก้ว เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด | รัตติยา สมจิตต์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพภานนท์ สมุหบ์ ญ ั ชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิง่ แก้ว แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850-1


Text : mini-stamp

/ WOR LD'S HA PPENING

Living Architecture

บ้านหรูไม่ต้องรวย ก็อยู่ได้

+ ไม่ต้องรวยเป็นสิบล้านก็มีโอกาสได้ อยู่บ้านดีไซน์สวยเก๋ตามแมกาซีน หรือ หนังสือตกแต่งบ้านราคาแพงลิบ เมื่อ Living Architecture In UK องค์กรเพือ่ สังคม ทีม่ าพร้อมสโลแกนแสนใจดี ‘Holidays in Modern Architecture’ เปิดบ้านดีไซน์ เท่ๆ หลากโลเกชั่น หลายดีไซน์ ให้เช่า เหมือนบ้านพักตากอากาศ โดยคิดอัตรา ค่าเช่า 20 ปอนด์ต่อคนต่อคืน แลกกับ ประสบการณ์ดีๆ ของชีวิต งานนี้ยังเปิด โอกาสให้คนเหล่านัน้ ได้รับรู้และเข้าถึง สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ www.livingarchitecture.co.uk

New Canadian Passport

พาสปอร์ตสุดอาร์ต

+ อยากให้พาสปอร์ตเมืองไทยเป็นแบบนีบ้ า้ งจัง เมือ่ เห็นประเทศแคนาดาประกาศออกมาว่ากลาง ปีหน้าพาสปอร์ตของชาวแคนาเดียนจะมีดไี ซน์ที่ เปลีย่ นไป เปลีย่ นไปเช่นไร ดูได้จากรูปทีน่ ำ� มาให้ดู โดยทัง้ 16 หน้าจะถูกสอดแทรกด้วยภาพลายน�ำ้ สถานทีส่ ำ� คัญหรือบุคคลส�ำคัญของแคนาดา

One Moment

รองเท้า รัก (ษ์) โลก

+ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่การถือถุงผ้า ลด พลาสติก ไม่ตดั ต้นไม้ เมือ่ หัวใจ ของนักอนุรกั ษ์ลกุ ลามไปถึงโลก แฟชัน่ Figtree Factory Studio จึง ออกแบบรองเท้าสลิปเปอร์ ที่ ออกแบบมาให้สวมใส่สบาย เบาราวกับเดินเท้าเปล่า กันลืน่ อากาศถ่ายเทได้ดี หนาเพียง 2 มิลลิเมตร พักเก็บได้ ทีส่ ำ� คัญ ผลิตจากวัสดุยอ่ ยสลายได้ 100%

Hand drawn London map

ลอนดอนท�ำมือ

+ ความรูส้ กึ ต่อการกางแผนทีเ่ ทีย่ วอาจเปลีย่ นไปหลังจากได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของชาวอังกฤษทีส่ รรหา วิธกี ารสร้างสรรค์แผนทีเ่ มืองลอนดอนให้นา่ กางแถมยังเข้าใจง๊าย ง่าย ผลงานการวาดภาพด้วยอีลาสเตชัน่ ของ Jennie Sparks ครัง้ นี้ ไม่ได้มดี แี ค่ความสวยงามอลังการงานมือ แต่ยงั มีประโยชน์อยูเ่ ต็มแผ่น เพราะมี ข้อมูลของสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น วันทีก่ อ่ สร้าง ตลาดสด ผับดัง และอีกหลายแห่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องสนุก ไปกับแผนทีแ่ ผ่นนีแ้ น่ๆ

The High Line

สวนสาธารณะลอยฟ้า บนรางรถไฟ

+ จากรางรถไฟเก่าไร้ประโยชน์ นิวยอร์กจึง ผุดไอเดียเปลีย่ นทีร่ กร้างให้กลายเป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ สาธารณชน ดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะ ลอยฟ้าตลอดเส้นทางรางรถไฟ ให้นวิ ยอร์กเกอร์ได้ เดินเล่น พักผ่อน จะเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะทีม่ ี ความยาวทีส่ ดุ ในโลกเลยก็วา่ ได้ 06

W + MAG .


Text : Yamin

ประสบการณ์

+ Hua Hin Ballooning โดยบริษทั ฟลายอิง้ มีเดีย ชวนคุณสัมผัส ประสบการณ์สดุ พิเศษ กับการบิน บอลลูนอากาศร้อนเหนือน่านฟ้าเมือง หัวหิน ชมบรรยากาศสุดโรแมนติกและ ทัศนียภาพอันสวยสดงดงามทีค่ ณ ุ ไม่ เคยเห็นมาก่อน ทัง้ ยังมีกจิ กรรมถ่าย ภาพและเปิดแชมเปญฉลองการเดิน ทางตามธรรมเนียมของฝรัง่ เศส ต้น ก�ำเนิดบอลลูนอีกด้วย ส�ำรองสิทธิไ์ ด้ ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 มีนาคม 2556 รายละเอียด เพิม่ เติม www.huahinballooning.com >

1

<

ตระการ

+ จังหวัดเลย จัดฤดูกาลท่องเทีย่ วส่ง ท้ายปลายปี ด้วยหลากหลายเทศกาล หนึง่ ในนัน้ คือ เทศกาลหน้ากาก ทีจ่ ะ จัดขึน้ ในวันที่ 30 ธันวาคม ศกนี้ - 1 มกราคม ศกหน้า ณ บริเวณสนามกีฬา หน้าเทศบาลเมืองเลย เป็นเทศกาลทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะ ภายในงานจะมีขบวนแห่ หน้ากากนานาชาติ และจัดนิทรรศการ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับหน้ากาก การออกร้าน จ�ำหน่ายสินค้า และการแสดงอันหน้า ตืน่ ตาตืน่ ใจเกีย่ วกับหน้ากาก >

2

<

ห้วงกาล

เทศกาล

+ คลืน่ เอฟเอ็มวัน เชิญชวนผูฟ้ งั และ ผูส้ นใจทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาล ประจ�ำปี ‘FM One Gift Fair ครัง้ ที่ 7’ ซึง่ ในปีนมี้ าในคอนเซ็ปต์เขียวๆ ว่า ‘Green Please เทศกาลของขวัญลด โลกร้อน’ มาช่วยลดอุณหภูมโิ ลกกัน ได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ศกนี้ ณ มอเตอร์สปอร์ตแลนด์ แดนเนรมิต เดิม 4 โมงเย็น-4 ทุม่ (รายได้สว่ น หนึง่ มอบให้ โครงการกองทุนเพือ่ ผูพ้ ทิ กั ษ์ปา่ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร) รายละเอียดโทร. 0 2511 2035 >

3

+ Pasaya จัดกิจกรรมลดจัดหนัก น�ำสินค้าแบรนด์ Pasaya มาลดเต็มที่ เป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ 70% ตัง้ แต่วนั นี้ -16 ธันวาคม 2555 นอกจากนีใ้ นวันที่ 7-9 พาซาญ่ายังใจป�ำ้ ยกของดีจงั หวัด ราชบุรมี าไว้ทโี่ รงงานให้ได้ชอ้ ปกันอย่าง ถ้วนหน้า พร้อมดืม่ ด�ำ่ กับบทเพลงจาก ศิลปินชัน้ น�ำ อาทิ สุเมธ แอนด์ เดอะปัง๋ , โก้ มิสเตอร์แซกแมน และพลพล ทัง้ ยัง มีกจิ กรรมพิเศษอีกมากมาย

5

+ สหภาพดนตรี-โซดาสิงห์-ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม เชิญคุณไปตกอยูใ่ นห้วง กาลของศิลปะและความโรแมนติก กับเทศกาลดนตรีและศิลปะยิง่ ใหญ่สง่ ท้ายปี ใน ‘Soda Singha So in Art So in Love @ Scenery’ โดยมีศลิ ปินชัน้ น�ำ คับคัง่ มาขับกล่อมเพลงรักให้ เคลิบเคลิม้ พร้อมศิลปะดีๆ และ กิจกรรมสุดชิลอีกเพียบ ในวันที่ 29 ธันวาคม ศกนี้ ณ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ส�ำรองบัตรได้ที่ www.webooking.com หรือทีท่ รูชอ้ ปทุกสาขา >

<

ประวัติการณ์

>

/ 7th HEAV EN

<

บันเทิงกาล

+ ส�ำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเทีย่ ว งาน ถนนสายวัฒนธรรม จัตรุ สั ศิลป์ ครัง้ ที่ 9 (Art Square 9) ภายในงาน เต็มไปด้วยบรรยากาศการออกร้าน และกิจกรรมแนวสตรีท ทีค่ นอาร์ตๆ พลาดไม่ได้ งานจัดขึน้ ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ตัง้ แต่เวลา 16.0021.00 น. ณ หอศิลป์จามจุรี

>

6

<

4

<

อลังการ

+ ดาษดาแกลเลอรี่ เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เชิญคุณไปพบกับความ ดาษดืน่ ของงานแสดงดอกไม้สดุ อลังการ ส่งท้ายปี ตัง้ แต่วนั นี-้ 17 กุมภาพันธ์ ศกหน้า ณ ดาษดาแกลเลอรี่ งานนีท้ าง ผูจ้ ดั ลงทุนเนรมิตเรือนกระจกปรับ อากาศขนาดมหึมาให้เป็นอควอเรียม จ�ำลองโลกใต้มหาสมุทร พร้อมกับอีก หลากหลายผลงานจาก Flower Artist มือหนึง่ ของไทย คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.dasada-happiness.com >

7

<

07

W + M AG .


Text-Foto : PORKO

/ FASHION+LIFESTYLE

Hair style for party สเต็ปง่ายๆ ในการทำ�ผม ออกงาน

นาฬิกาข้อมือคอล เลคชั่น The new Miami Beach Art Deco ตัวเรือนสไตล์ เฟมินนิ หน้าปัดทรง กลมจาก Glam Rock (8,900 บาท)

คลัตช์สีด�ำแต่งคริสตัล และมุกจาก Accessorize (สอบถามราคาที่ร้าน)

ช่วงเวลาสนุกๆ ส่งท้ายปีเดิน ทางมาถึง ภารกิจพิชิตปาร์ตี้ท�ำ เอาสาวๆ กระวนกระวายหาชุด เป็นการใหญ่ ลองเลือกให้เดรส เป็นชิ้นเด่นในดวงใจ แล้วแต่ง เติมแจ๊คเก็ตหรือเครื่องประดับ เก๋ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศปาร์ตี้ คืนนี้ ให้คุณดูร้อนแรงที่สุด

สไตล์เจ้าหญิงสุดโมเดิร์น ทรงผมที่ให้ความรู้สึกหรูหราดังเจ้าหญิงในเทพนิยายแสน โรแมนติก ที่คุณเองก็สามารถท�ำได้ง่ายๆ 1. ยีผมบริเวณกลางศีรษะให้พองขึ้น แล้วรวบหางม้าสูง รัดด้วยหนังยาง 2. บิดปลายผมเป็นเกลียว แล้วพันรอบยางที่รัดไว้ให้เป็นมวย 3. คว�่ำปิ่นปักผมแล้วใช้ปลายปิ่นเกี่ยวมวยผมเล็กน้อย พลิกปิ่นปักผมขึ้นแล้วเสียบปิ่นยึดกับโคนผมให้แน่น 4. เติมแต่งขั้นสุดท้ายด้วยที่คาดผมประดับคริสตัล เท่านีก้ ็ได้ ลุคที่หรูหราดังเจ้าหญิง

แจ๊คเก็ตผ้าทวี้ดสีด�ำ-แดงจาก TOPSHOP (สอบถามราคาที่ร้าน)

1

คลัตช์รูปมือทาเล็บ สีแดงสดจาก Rouge Rouge (20,100 บาท)

เข็มขัดกลิตเตอร์โบจาก Kate Spade (สอบถามราคาที่ร้าน)

2

แหวนสีด�ำประดับคริสตัลดาว จาก Kwankao (สอบถามราคาที่ร้าน)

3

สร้อยคอโซ่สีชมพูประดับจี้เกล็ดหิมะ จาก Kate Spade (สอบถามราคาที่ร้าน)

4

เดรสก�ำมะหยี่สีฟ้า ตัดต่อสีเทาจาก Kwankao (สอบถามราคาที่ร้าน)

รองเท้าส้นสูงรัด หน้าเท้าสีชมพู-ด�ำทองประดับคริสตัล จาก Miss Selfridge (สอบถามราคาที่ร้าน)

ลิปสติกสีแดงทับทิมรุ่น Dior Addict Extreme จาก Dior (1,200 บาท)


Text : Pitchy

/ Shopping+Recommen d

Monlada ZEN เปิ ด ร้ า นสาขา ZEN อย่ า งเป็ น

SHOP UPDATE

boutique dtac หลังจากรีโนเวทสาขาสยามพารากอน

ใหม่หมดจด เพื่อเป็นบูติกช็อปแห่ง แรกของ ดี แ ทค ที่ ไ ด้ น� ำ แนวคิ ด Customer Centricity คื อ ความ ต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์หลักใน การออกแบบ เช่น มีมุมให้ลูกค้าได้ ทดลองใช้งาน มีบริการแนะน�ำการ ใช้งาน และบริการหลังการขาย โดย ยังคงเอกลักษณ์ของดีแทคเอาไว้นนั่ คือโทนสีฟ้า-ขาว ที่ท�ำให้มองก็รู้ทัน ทีว่าเป็นดีแทค และนอกจากนี้ยังมี DIY Corner ที่คุณเข้าไปเลือกสินค้า และบริการต่างๆ ได้เอง พร้อมมีรีวิว และเปรียบเทียบตัวเครือ่ งต่างๆ ทีค่ ณ ุ สนใจแบบเจาะลึก การให้บริการครบ วงจรแบบ One Stop Service รวดเร็ว ทันใจในที่เดียว

ทางการไปแล้วพร้อมกับจัดโชว์เสื้อ ผ้าคอลเลคชั่นล่าสุดของ Monlada ในชื่ อ ชุ ด Freedomz Collection สไตล์ นี้ มี จุ ด เด่ นที่ ท รงของชุ ด ที่ เน้ น ทรวดทรงของผู้หญิง มีผ้าหลากสีให้ เลือก เช่น สีฟ้า ม่วงคราม ฟ้าอ่อน เบบี้บลู ดีไซน์ออกมาเป็นชุดเสื้อผ้าที่ ดูเซ็กซี่ และสวยหวาน รวมถึงเสื้อผ้า ผู้ชายมาดนักธุรกิจและหนุ่มแฟชั่นก็ มีให้เลือกตามสไตล์และโอกาสที่คุณ สวมใส่ได้ สนใจแวะไปที่ชั้น 1 ZEN ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ และ Seenspace ทองหล่อ 13

เทศกาลของขวัญที่

IKEA เทศกาลแห่ ง ความสุ ข ที่ เต็ ม ไปด้ ว ยสี ข าว-แดง และเขี ย ว อบอวล

กลิ่ น อายแห่ ง คริ ส ต์ ม าส และคงไม่ มี ที่ ไหนน่ า ช้ อ ปปิ ้ ง ไปกว่ า IKEA บางนา ที่ มี ข องใช้ แ ต่ ง บ้ า นมากมาย และมี ไ อเดี ย เก๋ ๆ ส� ำ หรั บ การออกแบบของน่ า รั ก ๆ ส� ำ หรั บ ความสุ ข ที่ น ่ า จดจ� ำ ทั้ ง ต้ น คริสต์มาสไอเดียเก๋ๆ กล่องของขวัญ ริบบิ้นสีสวย ต้นสนแบบใหม่ๆ เชิงเทียนลายน่ารัก และอุปกรณ์ใส่ขนม ตลอดจนจานชามต่างๆ มีให้ เลือกจนถึงปีใหม่นี้

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

Good News

รับลมหนาว กับแพ็คเกจพิเศษ

โรงแรมยู เชียงใหม่แนะน�ำ 2 แพ็คเกจ U discovery ให้คุณท่องเที่ยว เพลินส�ำรวจเมืองครึ่งวันพร้อมมัคคุเทศก์ และ U spa ที่ให้คุณนวด อย่างเต็มอิม่ 1 ชัว่ โมงเต็ม พร้อมทัง้ 2 อย่างยังรวมถึงได้หอ้ งพัก 1 คืน อาหารเช้า 2 ท่าน ราคาสุดคุ้ม 6,180 บาท (ห้องสุพีเรีย) ราคานี้ มีถึง 24 ธ.ค. 55 โทร. 0 5332 7000

12

W + MAG .

บิวตี้ชุดสุดคุ้ม

แฟรี่ดรอบส์ เครื่องส�ำอางดังพรีเมียมจากญี่ปุ่น มาถึงเมืองไทยแล้ว เปิดตัวไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ และยังได้จัดชุดเซตความงามราคา พิเศษออกสู่ท้องตลาด เป็นสินค้ามาสคาร่าที่ โด่งดัง ขายคู่กับ บีบีครีม ราคาปกติ 2,085 ขาย เพียง 1,555 บาท

KTC Beauty Advocate ‘เคที ซี ’ หรื อ บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย

จ� ำ กั ด (มหาชน) ร่ ว มกั บ 7 คลิ นิก ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความงามระดับประเทศ จัดแคมเปญ ‘KTC Beauty Advocate คัด สรรทุกสเต็ปสูค่ วามสวยเพอร์เฟ็กต์ทนี่ ’ี่ มอบสิทธิประโยชน์บตั รเครดิต น�ำเสนอ ทรี ต เมนต์ ที่ คั ด สรรว่ า ดี ที่ สุ ด พร้ อ ม ส่วนลดสูงสุด เหนือใครถึง 70% พร้อม เปิดเว็บไซต์ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูก ต้องเกีย่ วกับความงาม คลิกได้ที่ www. ktc.co.th/beautyadvocate


Text : Porko

/ FASHION+U PDATE

Kid Fashion week

ปิดฉากรันเวย์ Ready-to-wear และ Haute Couture มา หมาดๆ หนูนอ้ ยวัยกระเตาะอดใจไม่ไหว อยากโชว์ ความน่ารักของตัวเองบนเวทีบา้ ง สยามพารากอนจึง ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียให้เป็นจริง เนรมิตปรากฏการณ์ แฟชั่นวีคเด็ก เปิดรันเวย์ต้อนรับเหล่าจูเนียร์โมเดล และหนูน้อยแฟชัน่ นิสต้า น�ำเสนอแฟชัน่ เสือ้ ผ้าเด็ก จากแบรนด์ดัง ที่พร้อมใจกันรังสรรค์คอลเลคชั่น พิเศษส�ำหรับคุณหนูๆ ประจ�ำฤดูกาล Fall/Winter 2012 ผ่านแฟชัน่ โชว์สดุ อลังการ รวม 13 แบรนด์ 8 โชว์ อาทิ แบรนด์ Gingersnap, IKKS JUNIOR, Pumpkin patch, Mezzo Piano, GUESS KIDS และ U.S. POLO เป็นต้น นอกจากนี้ นับเป็นโอกาสอันดีทบี่ รรดาน้องๆ นางแบบ ได้รว่ มแสดงพลังเด็กเพือ่ เด็ก ‘Kids Power’ ช่วยเหลือ เพื่อนๆ ผู้ด้อยโอกาสสมทบทุนมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง ประเทศไทยจากการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ชมโชว์ น่ารักๆ จบอย่าลืมจูงมือคุณแม่ไปช้อปกันนะคะ

Le Pliage bags for Christmas

คริสต์มาสนี้ ใครยังไม่มขี องขวัญเก๋ๆ ส�ำหรับเพือ่ นหรือ อยากมอบรางวัลพิแศษให้กบั ตัวเองส่งท้ายปี Longchamp พา Le Pliage bags for Christmas คอลเลคชัน่ ในแบบลิมเิ ต็ดเอดิชนั่ อันแสนน่ารัก มาแนะน�ำให้สาวๆ รูจ้ กั ซึง่ ส�ำหรับซีซนั่ แห่งการเฉลิมฉลองนี้ ดีไซน์ใหม่ สามแบบได้สอื่ ให้เห็นถึงธีมประจ�ำซีซนั่ ‘More is More’ ไฮไลท์ของกระเป๋าแต่ละใบอยู่ที่งานแพ็ตเวิร์คที่ผสม ผสานวัสดุหลากหลาย การตัดกันของลายพิมพ์หนังสัตว์ และแถบสีนอี อนอันสดใส ส�ำหรับกระเป๋าหนังลูกวัวลาย พรางถูกประดับหนังในสไตล์หนังจระเข้สสี ม้ และริบบิน้ สีชมพู ส่วนกระเป๋าหนังแกะลายม้าลายมาพร้อมกับหนัง ในสไตล์ปลากระเบนสีเขียว และริบบิน้ ในหลากหลาย สีสนั ส่วนกระเป๋าหนังแกะลายเสือขลิบริมด้วยหนังใน สไตล์หนังงูไพธอนสีนำ�้ ตาล ผสมผสานกับแถบสีทอง นีค่ ือกระเป๋าขนาดเล็กสุดเปรี้ยวและดูเก๋ไก๋ เหมาะ ส�ำหรับมอบเป็นของขวัญสุดหรูทไี่ ม่เหมือนใคร

14

W + MAG .

Recycle Bags Missoni ราคาเบาๆ

ใครที่ ชื่ นชอบและหลงใหลในลวดลาย ซิกแซกของ Missoni ขาดก็แต่ Budget ในการช้อป วันนี้ Missoni จะบันดาล ความตั้ ง ใจของคุ ณ ให้ เป็ น จริ ง เมื่ อ แบรนด์ ไ ด้ ค ลอดไลน์ น ้ อ งใหม่ ร าคา ประหยัด ที่มาตอบโจทย์สาวรุ่นใหม่ ผู ้ ห ลงใหลแฟชั่ น ขาดก็ แต่ ป ั จ จั ย ที่ มี อย่างจ�ำกัด จะท�ำให้คุณได้เป็นเจ้าของ Missoni โดยพลัน ขณะที่ชื่อไลน์ใหม่ยัง ถูกเก็บไว้เป็นความลับ แต่ Margherita Missoni เผยว่าน่าจะถูกปล่อยและจัด จ�ำหน่ายเร็วๆ นีพ้ ร้อมกับการเริม่ ต้นช้อปปิง้ ผ่านออนไลน์ของแบรนด์

สาวคนไหนทีช่ อบช้อปปิง้ บ�ำบัดความเครียด เป็นชีวติ จิตใจ คราวนีก้ ารช้อปของคุณจะไม่ สูญเปล่า แต่กลับได้แบ่งปันสิง่ เล็กๆ ส�ำหรับ น้องผู้ด้อยโอกาส จากความคิดดีๆ ทีเ่ กิด ขึน้ เมือ่ The Adjective ร่วมกับทางตาวิเศษ น�ำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ทีม่ คี วาม เหนียว ทนทาน และมีอายุการใช้งานนาน นับ 10 ปี จากทีต่ อ้ งกลายเป็นขยะ น�ำมา ผลิตเป็นกระเป๋านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ยากจนในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน 10,000 ใบ ซึง่ กระเป๋าทุกใบทีค่ ณ ุ ซือ้ จะได้ทราบรายชือ่ โรงเรียนและนักเรียนทีจ่ ะ ได้รบั กระเป๋านักเรียนจากเงินทีซ่ อื้ กระเป๋าไป ด้วย เพียงคุณซือ้ กระเป๋า Shopping Bag 1 ใบ เหมือนได้ให้กระเป๋านักเรียนใหม่กบั น้องๆ 1 ใบทันที ในราคา 280 บาท ไปร่วมแบ่งปัน ได้ที่ The Adjective ทัง้ 2 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โทร. 0 2613 1532 และเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 โทร. 0 2937 2217

Rouge Rouge

คุณแน่ใจว่ามีปืน ในกระเป๋าหรือไม่

Vlieger & Vandam’s เชิญสาวๆ มาท้าทายความแปลกกับกระเป๋า สะพายหนัง ที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ กลายเป็นฝันร้ายเมือ่ ต้องเดินผ่าน ตม. ด้วยดีไซน์กระเป๋าถูกออกแบบ ลายปัม๊ นูนรูปปืนแบบ 3 มิติ ตรง ด้านหน้ากระเป๋า ประหนึง่ ว่าคุณ ซ่อนปืนไว้ดา้ นใน มีให้เลือกตัง้ แต่ กระเป๋าสะพายใบใหญ่ ใบกลาง หรื อ คลั ต ช์ ข นาดพอเหมาะมื อ พร้อมโทนสีคลาสสิกสีเทา สีนำ�้ เงิน สีดำ� และสีอนิ เทรนด์แบบสีเบอร์กนั ดี ในราคาเริม่ ต้นหลักพัน เหมาะกับ สาวๆ ทีช่ อบความแปลกใหม่ไม่ซำ�้ ใครหรืออยากมอบเป็นของขวัญสุด เซอร์ไพรส์กไ็ ด้นะจ๊ะ

น�้ำดื่ม

DVF

หรูอย่างมีระดับในแบบน�้ำแร่ เมื่อ Evian เฉลิมฉลองความส�ำเร็จทีม่ อี ย่าง ยาวนาน ออกแบบขวดรุน่ ลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ ต้อนรับปี 2013 โดยได้ดไี ซเนอร์สไตล์ ไอคอนอย่าง Diane von Furstenberg มา ออกแบบให้ นับว่าเป็นชาวอเมริกนั และ ดีไซเนอร์หญิงคนแรกทีม่ าร่วมออกแบบ ความพิเศษให้กบั Evian ภายใต้รปู แบบ ขวดใสทรงสวย จับถนัดมือ สกรีนลาย เส้นค�ำคมในแบบ Diane ทีว่ า่ ‘Water is Life is Love is Life is Water is…,’ พร้อม ประทับลายโลโก้ของแบรนด์ จากขวดน�ำ้ รีไซเคิลทีไ่ ม่เป็นพิษต่อสิง่ แวดล้อม ตอนนี้ ถูกเปลีย่ นสถานะเป็นของสะสมรุน่ ลิมเิ ต็ด ทีค่ ณ ุ ต้องมีไว้สกั ขวด

รวมคอลเลคชั่นส่งท้ายปี ไว้ ในใบเดียว

หลังจาก Rouge Rouge ปล่อยกระเป๋ารูปทรงแปลกตา ไปหลากหลายชิน้ จนขึน้ แท่นกลายเป็น ‘IT Bags’ สิน้ ปี นีจ้ ะพาไปรวบรวมความสนุกกลับมาอีกครัง้ ในรูปแบบ ลายพิมพ์ ดาลี ปริน้ ท์ (Dali Print) ลายพรินต์ทบี่ ง่ บอก ความเป็น Rouge Rouge ในทุกตารางนิว้ ไม่วา่ จะเป็น หมวกโบวเลอร์ ตา หนวด ปาก จัดวางบนลายตาราง สีขาวและเบจแบบไม่ธรรมดากับลูกเล่นการจัดวางแบบ เหนือจริงให้เกิดภาพหน้าคนหลากหลายอารมณ์ กลาย เป็นลายพิมพ์สดุ ชิคทีย่ งิ่ มองยิง่ น่าประหลาดใจ กระเป๋า ดาลี ปริน้ ท์ ท�ำจากผ้าแคนวาสชัน้ ดี ด้านในบุดว้ ยผ้าร่ม สีดำ� ทีม่ คี ณ ุ สมบัตกิ นั น�ำ้ คอลเลคชัน่ นีป้ ระกอบไปด้วย กระเป๋า Tote Bag กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ กระเป๋า เครือ่ งส�ำอางแบบพกพาและแบบวินเทจ ให้สวยแบบ ครบเซตทั้งวันเดินทางหรือวันท�ำงาน ในราคาเริ่มต้น 860-2,150 บาท แฟนพันธุแ์ ท้ Rouge Rouge จับจอง เป็นเจ้าของก่อนใครได้ที่ แผนก Shoes & Bags Salon ชัน้ M ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ Surreal Space ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์


Text : PITCHY

/ BEAUTY TIPS + HA IR

it’s Party Time ใกล้เข้าสูป่ ใี หม่แล้ว เตรียมตัวพร้อมส�ำหรับปาร์ตกี้ นั หรือยัง? ส่งท้ายปีนตี้ อ้ งแต่งหน้า จัดเต็ม วิง้ ค์ๆ หนักๆ ผมต้องเริด่ เล็บต้องเปรีย้ ว รับรองว่าในคืนพิเศษคุณจะเลิศสุดๆ

BODY Glittering Body Tattoo Kit บอดี้แทตทู

สุดเปรี้ยวอินเทรนด์ จากมิลานสู่เมือง ไทย แบบดีไอวาย คุณจะเลือกติดแทตทู แบบไหนทีใ่ ดบนตัวก็ได้ มี 3 คูส่ ใี ห้เลือก พร้อมแผ่นสติ๊กเกอร์ฉลุลาย บอดี้กลู และแปรงเพนต์ลาย ราคา 1,250 บาท จาก PUPA

LIPS เหมือนเป็นไดมอนด์ยามค�่ำคืน สาวสวยในชุดหนังสีเงินวาวสุด เปรี้ ย ว กั บ ลิ ป สติ ก ที่ ค วรจะมี ติดตัวไปในราตรีแห่งสีสัน จะ ช่ ว ยระบายสี เรี ย วปากให้ ดู ระยิบระยับเหมือนแสงเพชร ราคา 199 บาท จาก เมย์เบล ลีน นิวยอร์ก

NAIL สวยแบบไม่งอ้ ร้านท�ำเล็บ ด้วย

ยาทาเล็บใหม่ Nail Art Mania Holiday Collection เป็ น แบบ บับเบิ้ลสามมิติ จะมียาทาเล็บ สี เบสส� ำ หรั บ ท� ำ บั บ เบิ้ ล และมี ขวดลูกปัด แวววาวเหมือนมุก ติด ทนนาน มาคู ่ กั บ ถาดใส่ ไม่ ให้ ห า เลอะเทอะ เทกลับคืนขวดก็ง่าย ใน กล่องนี้ ราคา 690 บาท

TOUCH กลิ่นหอมใหม่แนวดอกไม้ขาว

ที่มีดอกโบตั๋น สวีทพี พฤกษา ตะวัน เฮลิโอโทรพ การ์ดิเนีย จากอิซเซ่ มิยาเกะ Pleats Please L’Elixir Eau de Parfume ขวดสวยน่าสะสม ราคา 2,800 บาท

The Secret of Oil

มหัศจรรย์ของน�้ำมัน กับเคล็ดลับผมสวย

16

W + MAG .

ค�ำนิยามของสาวงามในซีกโลกตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ คือ จะต้ อ งเป็ น สาวผิว ขาวซีด มีล อนผมสีท องอร่ า ม และแต่ ง หน้าในโทนธรรมชาติ สตรีในรูปลักษณ์นี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของ ความมั่ ง คั่ ง และความงาม มี ก ารน� ำ ผงชอล์ ก มาทาเพื่ อ ท� ำ ให้ หน้าขาว น�ำเอาน�้ำมันมะกอกมาทาตัวเพื่อท�ำให้ผิวกายแลดูมัน วาว เช่นเดียวกับพระนางคลีโอพัตรา ราชินีผู้เลอโฉมแห่งอียิปต์ โบราณ ก็มีการน�ำน�้ำมันเป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางที่พระนางใช้ อย่างน�ำ้ มันมะกอกผสมกับผงถ่านเพือ่ ให้ได้เป็นอายแชโดว์สดี ำ� ใช้ น�้ำมันมะกอกหมักผม เพื่อให้เส้นผมชุ่มชื่น ทางฝั่งเอเชียมีการน�ำ เอาน�้ำมันสกัดจากธรรมชาติมาใช้ในศาสตร์อยุรเวท ซึ่งเป็นต�ำรา ของอินเดียโบราณ ไม่ว่าจะเป็นน�้ำมันมะพร้าว ที่จะช่วยยับยั้ง แบคทีเรีย และป้องกันการเกิดรังแค หรือน�้ำมันจากเมล็ดอัลมอนต์ ทีเ่ ปี่ยมด้วยวิตามินอี ช่วยให้ผมนุ่มสลวย หรือจะเป็นประเทศญีป่ ่นุ และจีน มีการน�ำเอาน�ำ้ มันมาสกัดเป็นน�ำ้ มันหอมระเหยเพือ่ ใช้นวด ผ่อนคลายในวงการสปา เทคโนโลยีในปัจจุบัน ผลไม้กลายเป็นวัตถุดิบมาสกัดเป็นน�้ำมัน เช่น น�้ำมันสกัดจากผลอโวคาโด ที่อุดมด้วยกรดไขมันจ�ำเป็นตาม ธรรมชาติ โอเมก้า 3, 6 และ 9 ช่วยเก็บกักความชุ่มชื่นและบ�ำรุง ผมให้นุ่มสลวยน่าสัมผัส น�้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่น อุดมไปด้วย สารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลัง สามารถแทรกซึมเข้าสู่เส้นผม ได้อย่างรวดเร็ว น�้ำมันจากดอกเสาวรส เนื้อบางเบา อุดมไปด้วย วิตามินซี แคลเซียมและฟอสฟอรัส น�้ำมันนี้จะช่วยในการบ�ำรุง ดูแลเส้นผมอย่างล�้ำลึก ทติค ออยล์ เพื่อที่สุดแห่งนวัตกรรม ความงามของเส้นผมคุณโดยไม่เหนียวเหนอะหนะ มีทงั้ แบบเหมาะ กับผมเส้นใหญ่และผมเส้นเล็ก ราคา 895 บาท

must have

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนี้ IPSA Hair Care Kit

ชุดนีจ้ ะมี Aesthetic Care Cleansing Shampoo แชมพู ท�ำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ Aesthetic Care Treatment Mask มาส์กบ�ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ Head Massager อุปกรณ์นวดหนังศีรษะและ Original hair towel ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มขนาด 50×110 ซม. ราคา 2,500 บาท

SP Clear Scalp

ชุดดูแลเส้นผมครบขั้นตอนจากพีแอนด์จี ช่วย ดูแลหนังศีรษะของคุณพร้อมขจัดรังแคบนหนัง ศีรษะได้อย่างอ่อนโยน ราคา 635-1,050 บาท

โครมา แคปทีฟ

เคเรสตาส เสนอผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผมท�ำสี เพื่อฟื้น บ�ำรุง ล็อกสีผมสวยใน 40 วัน ชุดนี้มีแชมพูส�ำหรับ ผมท�ำสี 990 บาท ครีมนวดบ�ำรุง ราคา 1,150 บาท มาส์กบ�ำรุงล�้ำลึก 1,750 บาท


Text-Foto : PP

/ FASHION + REPORT

COACH พาสนุกส่งท้ายปีในคอลเลคชัน่ วันหยุด ให้คณ ุ สุภาพบุรษุ และสุภาพ สตรี จูงมือกันมาอัพเดทความพิเศษจาก COACH ในคอลเลคชัน่ Holiday ทีส่ ง่ ตรงมาเพือ่ คุณโดยเฉพาะ ครัง้ นีต้ งั้ ใจออกแบบขึน้ ในช่วงเวลาพิเศษแห่งการมอบ ของขวัญ ปรับแต่งลูกเล่นต่างๆ ให้ดสู วยสะดุดตากว่าคอลเลคชัน่ ไหนๆ ไม่วา่ จะเป็นการใช้หนังแบบใหม่ กระเป๋าส�ำหรับสุภาพบุรษุ รูปทรงใหม่ไปจนถึงสีใหม่ เพิม่ เติมในคอลเลคชัน่ Legacy กระเป๋าทุกๆ ชิน้ ได้รบั การรังสรรค์และผลิตอย่าง ประณีตบรรจง ด้วยการผสานนวัตกรรมและดีไซน์อนั ทันสมัยที่ COACH ได้ยดึ ถือ มาตัง้ แต่ปี 1941

COACH WOMEN’S คอลเลคชั่นกระเป๋าสุภาพสตรีส�ำหรับซีซั่นนี้ โดดเด่นด้วยสีสันสดใสเจิดจ้า เหมาะอย่าง ยิ่งส�ำหรับช่วงวันหยุดแห่งความสุขที่กำ� ลังจะมาถึง มีดีเทลใหม่ๆ เพิ่มเติม อาทิ ผ้าลาย ตาราง ผ้าทอ และหนังขนลูกวัวพิมพ์ลายเสือดาว คอลเลคชั่น Legacy เป็นคอลเลคชั่น ร่ ว มสมัย ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากสไตล์ ค ลาสสิ ก ตลอดกาลของ COACH ซึ่ ง ยั ง คง มีให้ทุกคนได้ชื่นชมต่อเนื่องจากซีซั่น Fall 2012 โดยยังคงรูปทรงคลาสสิกแต่ทว่าน� ำ เสนอในรูปแบบหลากหลายสไตล์และสีสันใหม่ๆ สไตล์หลักที่เป็นจุดเด่นของคอลเลค ชั่นนี้ คือ กระเป๋า Legacy Duffle และ Penny Shoulder Purse สร้างความโดดเด่นให้ ซีซั่นฮอลิเดย์นี้ด้วยรูปแบบสีสันสดใสและหรูหรา เช่น สีชมพูฟิวเชียและสีฟ้าน�้ำทะเล ทัวมาลีน นอกจากนี้ยังมีกระเป๋ารูปทรงใหม่ Legacy Leather Canteen Bag กระเป๋ารูปทรง สุดคลาสสิกทีโ่ ชว์ความโดดเด่นของหนัง นอกจากนีย้ งั มีเสือ้ คลุมกันหนาวบุนวมสีสด เครือ่ ง ประดับ และพวงกุญแจชิคๆ ให้คุณพกติดตัวไปด้วย 18

W + MAG .


COACH MEN’S จากเดิมที่ COACH เริ่มต้นด้วยการเป็นแบรนด์ส�ำหรับสุภาพบุรุษ โดยมุ่งเน้นไปที่เครื่องหนังชิ้นเล็กๆ อาทิ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋า ท�ำงาน และกระเป๋าเดินทางทีใ่ ช้เทคนิคการตัดเย็บจากช่างฝีมอื ผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างประณีต สืบทอดกันมารุน่ ต่อรุน่ แม้จะผ่านมากว่า 70 ปี COACH Men’s ยังคงยึดถือเทคนิคดั้งเดิมเหล่านี้ แต่ได้เพิ่มดีเทลหนังหรูหราแบบใหม่ผสมผสานกับดีไซน์สุดคลาสสิกและ ฮาร์ดแวร์ไอคอนนิคเอกลักษณ์ ซึง่ คอลเลคชัน่ ใหม่นไี้ ด้ ศิลปินชือ่ ดัง ฮิวโก้ กินเนส กลับมาร่วมงานเป็นครัง้ ที่ 2 โดยน�ำเสนอกระเป๋า และแอ็คแซสเซอรี่ ลิมิเต็ดเอดิชั่น พิมพ์ลวดลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาประทับไว้ โดดเด่นด้วยหนัง Rich Glove-Tanned สีดำ� กับรูปลายเส้น ปั๊มลงบนฟอยล์สีทอง ประกอบด้วยกระเป๋าถือทรง Tote กระเป๋าสตางค์และไอเท็มชิ้นใหม่ๆ อาทิ ซองใส่พาสปอร์ต พิมพ์ลายเส้นรูปเครื่องบินพับกระดาษ ซองหนังใส่ Laptop ที่มีลวดลายรูปคีย์บอร์ดอันแสนโดดเด่น ส่วนกระเป๋าถือและ iPad case สุดโก้เป็นรูปเฮดโฟน สร้างลุคสนุกสนานตัดกับความคลาสสิกในแบบของ COACH เท็กเจอร์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และฮาร์ดแวร์ โลหะทองเหลืองแบบย้อนยุค สะท้อนถึงความคลาสสิกแต่ทันสมัยในเวลาเดียวกันของคอลเลคชั่น Hugo Guinness จึงท�ำให้หนุ่มๆ สามารถสนุกกับ COACH คอลเลคชั่นนี้ได้อย่างเต็มอารมณ์ พบกับ COACH Holiday 2012 ได้ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 1 โทร. 0 2646 1881 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 1 สยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ชิดลม


/ FASHION


นางแบบ : MARIANA @ IN MODEL เสื้อผ้า : ห้องเสื้อ OLANOR จ�ำหน่ายที่ชั้น 1 สยามพารากอน, ZEN และชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ (เปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 มกราคม 2556) : ห้องเสื้อ PRETTY LITTLE THINGS จ�ำหน่ายที่ ZEN : ห้องเสื้อ DISAYA จ�ำหน่ายที่ชั้น 1 สยามพารากอน โซน Department Store, ชั้น 2 เอ็มโพเรียม โซน Department Store, ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น Lobby เกษรพลาซ่า โทร. 0 2656 1388 แต่งหน้า-ท�ำผม : อดิศักดิ์ นาสุข ช่างภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ผูช้ ว่ ยช่างภาพ : อรรถพล สุรตั นานุรกั ษ์ สไตลิสต์ : กันต์ระพี วิไลภรณ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์ : เมธัส ยกตรี, ปีใหม่


Text : PITCHY

/ BEAUTY TIPS + U PDATED

Treat Your Skin

ตัวช่วยของผิวผ่อง

2<

อั พ เดทนานาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง ผิ ว ทั้ ง แบบซื้ อ ให้ ตั ว เอง กับเลือกไว้เป็นของขวัญวันพิเศษในเทศกาลส่งท้ายปี

3<

1<

>

4

1. ชุดผลิตภัณฑ์ของขวัญ SK-II HIS&HERS SET บ�ำรุงผิวกระจ่างใส ส�ำหรับคุณและคนที่คุณรัก ราคา 10,200 บาท 2. โอเลย์ รีเจนเนอริส ไนท์ รีเซอร์เฟสซิ่ง เอ็สเซ็นส์ ท�ำงานร่วมกับระบบการท�ำงานของผิวใน เวลากลางคืน เพื่อผิวที่ดูกระชับ และเรียบเนียนขึ้นใน 7 คืน* ขนาด 50 มล. ราคา 999 บาท 3. Z Pore Set ชุดดูแลปัญหารูขุมขน ช่วยลด ความมันส่วนเกิน ปกปิดรูขมุ ขนเมือ่ ใช้เป็นประจ�ำ 2 หลอด ราคาพิเศษ 1,700 บาท จาก GoodSkin Labs 4. บ�ำรุงผิวกายให้นุ่มๆ ด้วย Shea Butter ที่อยู่ในมอยส์เจอไรเซอร์ชื่อดังของอเมริกา Jergens มี 3 ขนาด ทั้งแบบพกพาในหลอด และแบบขวดบีบ ขวดปั๊ม เนื้อแมตช์ บางเบา ซึมเร็ว ราคา 150, 200 และ 280 บาท 5. สาวผิวแห้งจัดๆ ต้องใช้ขวด นี้เลย ยูเซอริน pH5 ที่มีเอนไซม์โพรเทคชั่น เก็บกักน�้ำมันหล่อเลี้ยง ผิวได้ อ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวที่บอบบาง 6. ถ้าคุณหน้ามัน รูขมุ ขนกว้าง ลองทาเมคอัพเบสตัวนีก้ อ่ น Coffret D’Or Bright Cover Base UV (1,100 บาท) แล้วแตะแป้งฝุน่ อัดแข็งซับเบาๆ หลังลงรองพืน้ หรือใช้เติมระหว่างวันก็ได้ Full Keep Pressed Powder UV (750 บาท) 7. Blissful Body Moisture โลชั่นบ�ำรุงผิวกายมาพร้อมกับ ถุงผ้าน่ารักรูปเป็ดน้อย และยังมีรปู หมา แมว และหนู ในชุดลิมเิ ต็ด อิดิชั่น 155-245 จากโอเรียนทอล พริ้นเซส 24

W + MAG .

>

5<

6

7

>

กระเป๋าใส่ดินสอหรือใส่ของ อเนกประสงค์แบบพกพา 39 บาท ลายการ์ตนู ของครูโต จาก มูลนิธิรามาธิบดี 0 2201 1111

SKEYNDOR COSMETIC AND WELLNESS CENTER หาได้ ไม่ ม ากนัก ส�ำ หรับ คลินิก ที่ค รบวงจรทั้ง สุข ภาพผิว หน้ า และ สุขภาพกาย ถ้าต้องการมาที่เดียวได้เบ็ดเสร็จตั้งแต่ศีรษะจดปลาย เท้า ที่ศูนย์กลางสุขภาพและความงาม ตอบโจทย์นนั้ แก่คุณ ด้วย บริการครบวงจรในการดูแลรักษาปัญหาผิวพรรณที่ผสานผสานทั้ง หัตถการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์หรือทรีตเมนต์ชั้นน�ำอันดับ 1 จากประเทศสเปน ที่นี่มีรูปแบบเทคโนโลยีความงามสมัยใหม่ ให้ประสิทธิภาพสูงใน ดูแลรักษาปัญหาผิวพรรณ โดยกรรมวิธหี ลากหลาย อาทิ ฉีดโบท็อกซ์, ฉีดสารเติมร่องริ้วรอย, ไลฟ์เซลล์เทอราปี, เทอร์มาจยกกระชับ ใบหน้า, เมโสเทอราปีแบบไม่พึ่งเข็ม, เลเซอร์กำ� จัดขน, เลเซอร์ปรับ สภาพผิวให้เรียบเนียน, อัลตราซาวน์สลายไขมัน และทรีตเมนต์นวด สบายๆ หลากหลายชนิด ดูแลให้ค�ำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผิวพรรณและบุคลากรมืออาชีพ พร้อมทั้งคัดเลือกและออกแบบ โปรแกรมดูแลผิวให้เหมาะสมกับสภาพผิวแต่ละคน นอกจากนี้ใน ส่วนของสุขภาพ ยังมีบริการฉีดล้างพิษด้วยคีเลชั่น ออกซิเจนบ�ำบัด ทรีตเมนต์ผลัดเซลล์ผิวทริปเปิลแอ็คชั่นและอื่นๆ อีกมากมาย แวะ ไปได้ที่ สกรีนดอร์ คลินกิ (Skeyndor Clinic) ชัน้ 8 เซ็นทรัล พระราม 9 โทร. 0 2103 4747-9


Text : PITCHY

/ BEAUTY TIPS + U PDATED

12 items for New Looks เฉิดฉายได้อย่างมั่นใจในปาร์ตี้ฉลองข้ามปี ให้คุณเตรียมสวยไว้พร้อมสรรพ ครบทั้งขั้นตอนการบ�ำรุงและแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า จากเมคอัพและสกิน แคร์ล่าสุด ส่งท้ายปี

3<

2<

1<

4<

5<

8<

>

6

7

>

9<

10

>

11

>

1. Oriental Rose Body Collection ของ HARNN น�้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากดอกกุหลาบจีน ในเซตจะมี Shower Gel with Coenzyme Q10 720 บาท Body Balm with Coenzyme Q10 1,450 บาท และBody Scrub 1,350 บาท 2. นีเวีย ดีโอ ไวท์เทนนิง่ แฮปปี้ เชฟ สเปรย์ไวท์เทนนิง่ ส�ำหรับฉีดพ่นใต้วงแขน ผสม ACH ที่ระงับเหงื่อนานตลอด 48 ชั่วโมง* 99 บาท 3. FRESHEL EX MOISTURE LOTION ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยด้วยส่วนผสมของ Coenzyme Q10, Double Collagen และ Hyaluronic acid 540 บาท 4. FRESHEL PACK & MASSAGE FOAM เป็นทั้งโฟมล้างหน้า โฟมนวดหน้า และครีมพอกหน้าในขวดเดียว ที่มี Collagen และ Hyaluronic acid 490 บาท 5. BLANCHIR SUPERIOR WHITE DEEP NIGHT CONDITIONER 2 แบบ คือ สูตรเจล และ สูตรครีม ใช้ บ�ำรุงในช่วงฤดูหนาวทีผ่ วิ มีความแห้งกร้าน ครีมบ�ำรุงเพือ่ ผิวกระจ่างใส ครีมนวดหน้า และครีมมาสก์หน้า ปรนนิบตั ผิ วิ ในยามค�ำ่ คืน 1,700 บาท 6. Guilty Passions Lip Gloss เมคอัพคิทขนาดจิ๋ว ตกแต่งริมฝีปากให้แวววาว กล่องละ 4 สี 2,200 บาท จาก M.A.C 7. Guilty Passions Crushed Metalic Pigments Kits มี 4 สีในกล่องเดียว ส�ำหรับแต่งตาสวย 2,200 บาท จาก M.A.C 8. Kate Powderless Liquid รองพื้นแบบน�้ำ เปลี่ยนเป็นแป้งได้ทันทีใน 15 วินาที ปกปิดดีเยี่ยม 640 บาท 9. Kate Cover Concealer ปกปิด จุดและรอยของผิวอย่างดี ติดทนตลอดวัน 330 บาท 10. Kate Super Sharp Liner S อายไลเนอร์ใหม่ เส้นบางเฉียบ ขนแปรง 0.3 มม. กันน�ำ้ และกันเหงื่อได้ดี 290 บาท 11. M.A.C Pressed Pigments อายแชโดว์เนื้อครีมนุ่ม มีประกายแวววาว 12 เฉดสีสวย ชิ้นละ 1,300 บาท 12. Kate Lasting Base เมคอัพเบสทาครั้งเดียวก็ท�ำให้รองพื้นและแป้งติดทนทั้งวัน 375 บาท 26 W + MAG .

Tri Polar RF Body and Face… to getting slim

12

ขึน้ ชือ่ ว่าผอมเพรียว หน้าเรียว ใครๆ ก็อยากได้ใช่ไหมคะ ตอนนีม้ ี เครื่องมือใหม่สุดไฮเทคที่จะท�ำให้หนุ่มสาวที่อยากก�ำจัดไขมันส่วน เกินออกจากตัวและผิวหน้า ชือ่ ว่า Tri Polar Radio Frequency หรือ Tri Polar RF โดย Absolute Perfect Design ได้คดิ ค้นนวัตกรรมยกกระชับ ผิวโดยการส่งผ่านคลืน่ ไฟฟ้าอ่อนลงสูช่ นั้ ไขมันใต้ผวิ หนังด้วยเครือ่ ง Tri Polar RF ทีส่ ามารถกระตุน้ เซลล์ได้ลกึ ถึง 2 ระดับชัน้ คือ Dermis และ Subcutaneous ซึง่ สามารถช่วยยกกระชับผิวและสลายเซลล์ไขมันให้ แตกตัวสลายออกจากร่างกายโดยง่าย อีกทัง้ ท�ำให้รวิ้ รอยต่างๆ ดูลด เลือนลง รวมถึงช่วยสลายเซลลูไลท์ ช่วยกระตุน้ การสร้างและการจัด เรียงตัวของคอลลาเจนใหม่ ท�ำให้ผวิ บริเวณนัน้ กระชับมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เห็นผลทันทีตงั้ แต่การท�ำในครัง้ แรก ไม่เพียงเท่านัน้ หากว่าใครยังชอบ สวยแบบทันใจ ที่ Absolute Klinik ยังมีบริการโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ รวมถึง การร้อยไหม ยอดฮิตทีม่ คี วามโดดเด่นเฉพาะตัว ช่วยปรับรูปหน้าเรียว เล็ก ยกกระชับ ลดริว้ รอย โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม ไม่ตอ้ งพักฟืน้ ไม่มี ผลข้างเคียง ใช้ไหม PDO ทีผ่ า่ นการรับรองจาก อย. ...ช่วยให้คณ ุ ได้ สวยอย่างปลอดภัยไร้กงั วล Absolute Klinik สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชัน้ 3 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2835 3696 เปิดท�ำการทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.


เรื่อง : The Deer Hunter ภาพ : กาญจนา วัฒนมงคลศรี

/ SHE +

กนกกาญจน์ เต็มพิทกั ษ์

Flying In The Difference

28

W + MAG .

มนุ ษ ย์ เราเป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ น ่ า ทึ่ ง ที่ สุ ด ในโลก เพราะสามารถสุ ม รวมเอาความแตกต่ า งอย่ า งสุ ด ขั้ ว เอาไว้ ใ น ตัวตนคนเดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนหน้านี้ เราอาจเคยได้ยินเรื่องบุคคลสองบุคลิกมาบ้าง ครั้งนี้ W+ ขอ แนะน�ำให้คุณรู้จักกับสาวสวยท่านหนึง่ ที่อาจไม่ถึงขั้นเป็นคนสองบุคลิก แต่เธอเป็นผู้หญิงที่มี 2 ด้านในร่างเดียว ด้านหนึ่ง เธอคือนักบินสาวสุดเท่ ที่อายุน้อยที่สุด (25 ปีเท่านั้น) แห่งสยาม แลนด์ ฟลายอิ้ง ส่วนอีกด้าน หนึง่ เธอคือ พริตตี้และเอ็มซีสาว ระดับไฮคลาส ผู้มีดีกรีปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากรั้วศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เธอสามารถปรับองศาของทัง้ 2 อาชีพทีแ่ ตกต่างนี้ ให้กลายเป็นความสมดุลของชีวิตได้ และ นีค่ ือ เรื่องราวความแตกต่างในอาชีพ ของ กนกกาญจน์ เต็มพิทักษ์ หรือ น�้ำตาล ที่เราหวังว่า เธอน่าจะช่วยจุด ประกายไฟฝันของสาวไทยหลายคนทีห่ มายมัน่ อยากจะท�ำอาชีพในฝันควบคูไ่ ปกับอาชีพทีร่ กั ให้ลกุ โชนขึน้ ... อีกครัง้


+ สานฝันเมือ่ ครัง้ เยาว์ให้เป็นจริง

น�้ำตาลฝันอยากจะเป็นนักบินมาตั้งแต่เด็กๆ ค่ะ ด้วยความที่คุณพ่อและคุณปู่เป็น นักบิน เราก็อยากเป็นแบบนัน้ บ้าง ก็เลยปรึกษาคุณพ่อในช่วง ม.ปลายว่า ถ้าจะเป็น นักบินต้องเรียนคณะอะไร คุณพ่อบอกว่าเรียนคณะอะไรก็ได้ แล้วค่อยมาสอบเฉพาะ ทางทีหลัง ตอนนัน้ ก็เลยตัดสินใจสอบตรงเข้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็นคณะของสายศิลป์ แต่เราเรียนสายวิทย์ แล้วคณะนี้เป็นคณะใหม่ ในห้องเรียน ตอนนั้นไม่มีใครสนใจเลย แต่เราสนใจเลยลองไปสอบดู ปรากฏว่าสอบติด ก็รู้สึก ดีใจ เพราะไม่อยากเอนทรานซ์ด้วย พอเรียนจบก็มาเป็นศิษย์การบินที่ โรยัล สกาย เอวิชนั่ เซ็นเตอร์ (RSAC) ในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) พอ เรียนจบได้ใบอนุญาต จึงได้มาเป็นนักบินค่ะ

ทีเ่ อาเครือ่ งขึน้ เลยกลายเป็นความสนุกและท้าทาย หัวใจจะ พองโต ตอนทีเ่ ป็นศิษย์การบิน แล้วได้บนิ เดีย่ วครัง้ แรก รูส้ กึ ตืน่ เต้นบ้าง จะมีชว่ งทีบ่ นิ วนไปวนมา ง่วนอยูก่ บั แผงควบคุม ในห้องนักบิน (Cockpit) หลายรอบมาก เพราะต้องท�ำทุกอย่าง ให้ครบ ถึงจะเอาเครือ่ งลงได้ พอเอาเครือ่ งลง (Landing) ได้ปบุ๊ ก็จะรูส้ กึ โล่งใจว่า เราท�ำได้แล้ว ยิง่ ถ้าเอาเครือ่ งลงนิม่ ๆ ได้ดว้ ย ก็จะยิง่ ภูมใิ จ ทุกครัง้ ทีบ่ นิ ตอนแลนดิง้ จะส�ำคัญทีส่ ดุ เสียวทีส่ ดุ และสนุกทีส่ ดุ ส�ำหรับเรา เพราะขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีย่ ากทีส่ ดุ ในการบินเลยก็วา่ ได้คะ่

+ ความยากทีใ่ ครว่า เราก็สามารถท�ำได้

+ ของขวัญจากอาชีพนักบิน

เวลาเป็นนักบิน เราจะคิดถึงผู้โดยสารเป็นอันดับแรก รู้สึกว่าทุก ก่อนหน้าทีจ่ ะมาเรียนการบิน คนทีจ่ ะเป็นนักบินทุกคนจะต้องสอบคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ชีวติ มีคา่ เพราะเราเป็นคนทีต่ ดั สินใจแทนคนข้างหลังทุกคน โดยที่ ว่าเหมาะสมจะเป็นนักบินหรือไม่ มีการสอบคิดเลขเร็ว เพราะว่าเครือ่ งบินไม่หยุดนิง่ ไม่รู้ว่าเขาเห็นด้วยกับเราหรือไม่ เราต้องตัดสินใจเลือกทางที่คิด เราต้องคิดตลอดเวลา ต้องสอบทัศนคติ สอบแยกระบบประสาท ต้องสามารถท�ำ ว่าดีที่สุด ส่งผลให้ในชีวิตประจ�ำวัน น�้ำตาลเป็นคนที่ระมัดระวัง อะไรหลายอย่างพร้อมๆ กันได้ ถ้าไม่ผา่ นตรงนี้ จะไม่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรการ รอบคอบในการใช้ชวี ติ รูจ้ กั การวางแผนมากขึน้ รวมถึงเป็นคนตรง บินได้ ซึ่งน�้ำตาลสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ ก็เลยได้มาเป็นศิษย์การบิน หลายคน ต่อเวลา อีกทัง้ อาชีพนีก้ อ็ ยูใ่ นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เลยท�ำให้รจู้ กั อาจมองว่าการเป็นนักบินนัน้ ยาก แต่เรามองว่ามันไม่ยากเกินความสามารถ อาศัย การจั ดระบบในชีวติ ค่ะ การฝึกฝนเดีย๋ วก็ทำ� ได้ จริงอยูเ่ ราเป็นผูห้ ญิงอาจไม่เชีย่ วชาญเรือ่ งเครือ่ งยนต์กลไก ก็ใช้วธิ กี ารจดจ�ำเอา อย่าไปคิดว่าการทีเ่ ราเป็นผูห้ ญิงนัน้ จะเป็นอุปสรรคในการเป็น + จากความเท่ สูค่ วามสวยหวานทีแ่ ตกต่างอย่างสุดขัว้ นักบิน เพราะมีนกั บินหญิงจ�ำนวนไม่น้อยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงอย่างเราก็ น�ำ้ ตาลมีงานอดิเรก คือ เป็นเอ็มซี (Master Ceremony) และเป็นพริตตีค้ ะ่ ท�ำได้ มาตรฐานทีเ่ รียน สอบ และจบออกมาจนได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์กเ็ ป็น หลายคนมองว่าอาชีพหลัก กับอาชีพเสริมของเราแตกต่างกันมาก แต่นำ�้ ตาล มาตรฐานเดียวกันกับนักบินผูช้ าย รูส้ กึ มันเป็นความสมดุลของชีวติ ทีโ่ อเคเลยนะ เหมือนเราได้รแี ลกซ์ เวลาเป็น นักบิน จะเป็นแนวเท่ๆ ไปเลย อยูใ่ นยูนฟิ อร์มแมนๆ แต่พอมาอีกมุมหนึง่ ก็หวาน + นักบินสาวแห่ง บริษทั สยาม แลนด์ ฟลายอิง้ จ�ำกัด จ๋า แต่งตัวสวยได้หลากหลาย คนละอารมณ์เลย หลายคนก็สงสัยว่า 2 อาชีพนี้ ตอนนีน้ �้ำตาลเป็นนักบิน Co-Pilot ให้กับบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จ�ำกัด มารวมกั นได้ดว้ ยหรือ แต่ถา้ เราแบ่งเวลาได้กไ็ ม่เป็นปัญหา จริงๆ อาชีพพริตตี้ ซึ่งทางบริษัทจะมีเครื่องให้เช่าเหมาล�ำแบบ Private jet และ Air Ambuมันก็ทำ� ให้เราผ่อนคลายนะ เพราะเราเป็นผูห้ ญิง ย่อมอยากแต่งตัว แต่งหน้า lance เพื่อบริการรับส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือส่งกลับบ้าน สวยๆ บ้าง พอได้มาท�ำก็รสู้ กึ ดีคะ่ เมื่ อ อาการคงที่ แ ล้ ว ด้ ว ยลั ก ษณะงานแบบนี้จ ะไม่ มี ต ารางบิ นที่ แน่ น อน ดังนั้นนักบินจึงต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา ผู้โดยสารของเราที่ใช้เครื่อง + พริตตีแ้ ละเอ็มซีระดับไฮคลาส แบบ Private Jet จะมีทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง ดารานักแสดง หรือ อาชีพพริตตีแ้ ละเอ็มซีนี้ น�ำ้ ตาลท�ำมาตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นด้านที่ บุคคลทั่วไปที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง และความสะดวกรวดเร็วใน เราสามารถใช้วชิ าทีเ่ รียนมาได้อย่างเต็มที่ เพราะคณะทีเ่ รียนจะมีหลักสูตรเกีย่ วกับ การเดินทาง ดังนั้นภารกิจของเราก็จะมีทั้งบินรับส่งผู้ป่วย และบินรับส่ง การพูด พิธกี ร การแสดงอยูแ่ ล้ว ทุกครัง้ ทีล่ กู ค้าหรือคนทีจ่ า้ งเราเขาได้ยนิ ได้ฟงั เรา ผูโ้ ดยสารไปยังจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก็จะบินไปแถบเอเชีย เช่น พู ด เขาจะบอกว่าเราใช้คำ� ดี ไม่ใช้คำ� ซ�ำ้ ซ้อน เยิน่ เย้อโดยไม่มสี าระ เรารูจ้ กั เลือก ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ ขึน้ อยูก่ บั ใช้คำ� การเรียนคณะนีไ้ ม่ใช่แค่ทำ� ให้เราพูดได้ แต่ทำ� ให้เราพูดเป็น เวลาเลือกรับงาน ความต้องการของผูโ้ ดยสารเป็นหลัก เราสามารถไปได้ทกุ ที่ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ต้อง ก็จะไม่รบั งานเหล้า บุหรี่ การเลือกรับงานจะท�ำให้โปรไฟล์เราดีดว้ ยค่ะ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของเครือ่ งบินด้วยค่ะ เช่น เครือ่ งบินสามารถบินต่อ เนือ่ งได้ 4 ชัว่ โมงครึง่ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะไปญีป่ นุ่ หรือเกาหลี อาจต้องแวะเติม + ไม่ลมื ดูแลตัวเอง น�ำ้ มันทีส่ นามบินกลางทาง ซึง่ การได้มาท�ำงานทีน่ ี่ ท�ำให้เรามีเส้นทางบินที่ เวลาเป็นนักบินจะเจอแดด ลม ฝน ในระยะประชิดมากๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็น ไม่ซำ�้ เป็นประสบการณ์ทดี่ อี ย่างยิง่ ส�ำหรับคนเป็นนักบินค่ะ ตัวการท�ำร้ายผิว วิธีการป้องกัน เราท�ำอะไรไม่ได้มากไปกว่าทาครีมกันแดด พอ เสร็จภารกิจการบินก็หาเวลาไปมาส์กหน้าบ้าง ท�ำทรีตเมนต์บ้าง คืนก�ำไรให้ + ความรูส้ กึ เมือ่ บังคับนกยักษ์ ผิ วพรรณ เพือ่ ความสวย เท่ อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ น�ำ้ ตาลเป็นคนไม่กลัวความสูงอยูแ่ ล้ว เลยไม่รสู้ กึ หวาดกลัวอะไร ทุกครัง้

More About Her Name : กนกกาญจน์ เต็มพิทักษ์ (น�้ำตาล) Position : นักบินผู้ช่วย (First Off icer) ที่บริษัท สยาม แลนด์ ฟลายอิ้ง Favorite Airport : สนามบินสมุย เป็นสนาม บินที่อยู่บนเกาะ รายรอบ ด้วยน�้ำทะเล สวยด้วย จอดยากด้วย ต้องคาดคะเน อย่างแม่นยำ�

Think Different • อาชีพนักบินนอกจากท�ำให้ เราบินได้ ท�ำให้เราดูเท่แล้ว ยังให้ประสบการณ์ชวี ติ เรา มากมาย ได้ไปเทีย่ ว ไปเก็บ เกีย่ วสิง่ ใหม่ๆ ให้ชวี ติ • สองอาชีพทีแ่ ตกต่างไม่ใช่ ปัญหา หากเรามองว่ามันคือ ความสมดุลของชีวติ

29

W + M AG .


Text : The Deer Hunter

/ SCOOP+

W+April Apr – เกิดเหตุการณ์ ทุกวันพุธพฤหัสบดี หน้า News Feed ใน Facebook ต้องเต็มไปด้วยสเตตัส และรูปภาพเกีย่ วกับ ‘ผีอแี พง’ จากละครเรือ่ ง ‘บ่วง’ ทางช่อง 3 ทีม่ าแรงเกินต้าน และอีกประเด็น ทีฮ่ ติ มากๆ ในช่วงนัน้ คือ วลีฮติ ‘เรือ่ งนีถ้ งึ ครูองั คณาแน่!’ ซึง่ มา จากเรือ่ งทะเลาะง้องอนกันของเด็ก น้อยชัน้ ม.1 ชือ่ โต๊ด และ บอล แล้วกลายมาเป็นวลีเด็ดทีใ่ ช้กนั ไป ทัว่ สังคมออนไลน์

ในปีมงั กรทองทีผ่ า่ นมา คุณจ�ำได้หรือไม่วา่ เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ บ้าง ที่ กลายเป็น Talk of The Town และเป็นเหตุให้ตวั คุณเองก็กลายเป็นหนึง่ ในกลุม่ คนผูเ้ คยถกประเด็นดังกล่าวอย่างเมามันส์กบั เพือ่ นฝูง ทัง้ ในโลก จริง และโลกโซเชียลเน็ตเวิรค์ มาแล้ว วันนี้ W+ ขอย้อนรอยความทรงจ�ำนัน้ เป็นฉบับ Timeline ให้คณ ุ ได้รอื้ ฟืน้ ความหลังเก็บเป็นคอลเลคชัน่ ในกล่อง ความทรงจ�ำอีกครัง้ ก่อนจะอ�ำลาปี 2012 นีไ้ ปสูป่ ใี หม่ทไี่ ฉไล และมีความสุข

Reply • 11 - Like April 1 at 1 : 11pm

W+May

W+March

W+January

W+February

Jan – Apple รับปีมงั กรทอง ด้วยการเปิดตัว iPad 3 แท็บเลตสุดล�ำ้ ออกมาให้เหล่า สาวกออกตามล่าเป็นเจ้าของ

Feb – ปรากฏการณ์ Simsimi แอพพลิเคชัน่ ประเภทแชทสุด เกรียน ทีส่ ามารถโต้ตอบบท สนทนาของคุณได้แบบเรียก อารมณ์ขนั สุดๆ

Mar – เป็นข่าวครึกโครมไปทัว่ เมือ่ ในช่วงหัวค�ำ่ ของวันที่ 18 มีนาคม ได้เกิดเหตุถนนพระราม 4 ทรุดตัวเป็นหลุมกว้างบริเวณข้าม แยกไทยเบลเยียม ร้อนถึงหลาย ฝ่ายต้องค้นหาสาเหตุ และเร่งแก้ไข ถนนสายเศรษฐกิจเส้นนีเ้ ป็นการ ด่วน

Reply • 11 - Like February 1 at 1 : 11pm

Reply • 11 - Like March 1 at 1 : 11pm

Reply • 1 - Like January 1 at 1 : 11pm 30

W + MAG .

May – เรียกว่าเป็นเดือนพฤษภา มหานิยม เพราะเป็นเดือนทีค่ รู่ กั ดาราควงแขนเข้า ประตูววิ าห์มาก ทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็น ‘แอฟ-ทักษอร + สงกรานต์ เตชะณรงค์’ ‘ชาย-ชาตโยดม + วิกกี-้ สุนสิ า’ ‘ป๋อ-ณัฐวุฒิ + เอ๋ พรทิพย์’ และอีกหลายคู่ รวมไปถึง คูข่ อง ‘มาร์ค ซัคเกอร์เบิรก์ ’ ผูก้ มุ บังเหียน Facebook ด้วย ช่วงปลาย เดือนสนามบินสุวรรณภูมแิ ทบแตก เมือ่ มอนสเตอร์ตวั แม่ ‘เลดี้ กาก้า’ บินตรงมายังกรุงเทพฯ เพือ่ เปิด การแสดงคอนเสิรต์ ณ สนามรา ชมังคลากีฬาสถาน ซึง่ มีเหล่าลิต เติลมอนสเตอร์ตอ้ นรับเธออย่าง เหนียวแน่นในคอนเสิรต์ ครัง้ นัน้ อีก ทัง้ ในเดือนนีฟ้ ากฝัง่ กรุงเทพฯ ย่าน บางนา ก็ได้อา้ แขนตอนรับห้าง ใหญ่อย่าง ‘เมกะ บางนา’ คอม มูนติ มี้ อลล์ระดับยักษ์ทมี่ ชี อ็ ปเด่นๆ อย่าง ‘อิเกีย’ ตัง้ อยูด่ ว้ ย

Reply • 11 - Like May 1 at 1 : 11pm


ณพสรา ไทยวัฒน์ (เอือ้ น)

อายุ 22 ปี Latia Shop Co-Founder

www.latiashop.com, instagram :@latiashop, www.facebook.com/latiashop เด็กสาวรุน่ ใหม่ทนี่ า่ จับตามองคนนี้ แบ่งเวลาจากการเรียนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ปี 4 ขณะเดียวกันยังสร้างธุรกิจขายเสือ้ ผ้าออนไลน์กบั เพือ่ นอีก 2 คน ภายใต้แบรนด์ Latia “เอือ้ นได้มโี อกาสรูจ้ กั กับพีท่ เี่ ป็นหุน้ ส่วนสองคนคือ พีอ่ อย-นันทิสา ตันยงค์เวช และ พีข่ วัญ ลาลีวรรณ โกมลสุทธิ์ เราสามคนมีไลฟ์สไตล์เหมือนกัน แต่สไตล์แตกต่างกัน หน้าทีข่ องเอือ้ นคือ เป็น Brand Manager เป็น Marketing คิดโปรโมชัน่ จะโปรโมทยัง ไง เช่น เป็นสปอนเซอร์ให้ทตี่ า่ งๆ คอลเลคชัน่ ของพวกเราท�ำออกมาเพือ่ ให้มกิ ซ์แอนด์ แมตช์ บางคนใส่ออกมาแล้วดูหรู แต่ตวั เดียวกันอาจจะดูแฟชัน่ ” “ถึงเอือ้ นไม่ได้เรียนมาร์เก็ตติง้ แต่มนั เหมือนเราเรียนรู้ ได้ดว้ ยตัวเอง แบรนด์เราท�ำการตลาดผ่านเฟสบุค๊ อินสตาแกรมพอทุกอย่างมันเริม่ ไปได้ดี มีออเดอร์ จากเมืองนอกเข้ามาด้วย ก็เลยจะจัดตัง้ เป็น บริษทั ปีหน้าก็จะครบปีหนึง่ พอดีเราจะจัด แฟชัน่ โชว์ใหญ่”

W+June

W+July

W+August

Jun – กลายเป็น Talk of the town กึง่ ดราม่าไปโดยปริยาย เมือ่ รายการ ไทยแลนด์กอ็ ตทาเลนต์ รายการประเภทเรียลิตโี้ ชว์ ไฟเขียว ให้โชว์วาดรูปด้วยหน้าอกออกสือ่ ซึง่ มีขอ้ ครหาทัง้ ในโลกจริงและโลก ไซเบอร์ถงึ ความเป็นศิลปะ หรือ อนาจาร จนท�ำให้ประโยคของ กรรมการท่านหนึง่ ทีว่ า่ “ผมเห็น เป็นศิลปะ ให้ผา่ นครับ” กลาย เป็นประโยคฮิตมาจนถึงตอนนี้ อีก คลิปหนึง่ ทีไ่ ม่พดู ถึงไม่ได้ เห็นจะ เป็นคลิปลิปซิงค์ เพลง ‘เสียใจแต่ไม่ แคร์’ ของ น้องก้อง ซึง่ กลายเป็น คนดังไปโดยปริยาย

Jul – วงการเพลงเคป๊อปถึงครา สะท้านสะเทือนไปทัว่ โลก เมือ่ Psy คลอดเพลง ‘Gangnam Style’ ออกมา ท�ำให้ กังนัมสไตล์ กลาย เป็นเพลงยอดนิยมของทัว่ โลก ทลายสถิตโิ น่นนีเ่ ป็นว่าเล่น รวม ถึงท่าเต้นควบม้า ทีต่ อนนีไ้ ม่มใี คร เต้นไม่ได้ และอีกหนึง่ กระแสแรง คงต้องยกให้เกมทีท่ ำ� เอาหลาย คนติดงอมแงมไม่ยอมเลิก อย่าง ‘Hay Day’ ทีข่ นึ้ บัลลังก์เกมฮิต แห่งปีแทนทีเ่ จ้านกขีโ้ มโห Angry Bird ทีโ่ ด่งดังเมือ่ ปีทแี่ ล้ว

Aug – ‘กีฬาโอลิมปิก 2012’ ณ ลอนดอน ครัง้ นีก้ เ็ กิดฮีโร่ในทีม นักกีฬาไทยจาก 3 ชนิดกีฬา คือ แก้ว พงษ์ประยูร เหรียญเงินจากกีฬามวยสากล สมัครเล่น พิมศิริ ศิรแิ ก้ว เหรียญเงินจากกีฬายกน�ำ้ หนัก และชนาธิป ซ้อนช�ำ เหรียญ ทองแดงจากกีฬาเทควันโด ทัง้ ยังเป็นการแจ้งเกิดให้ดาวรุง่ พุง่ แรง อย่าง รัชนก อินทนนท์ จาก กีฬาแบดมินตัน อีกด้วย

Reply • 11 - Like June 1 at 1 : 11pm

Reply • 11 - Like July 1 at 1 : 11pm

“เอือ้ นเป็นคนไม่ชอบอยูเ่ ฉยๆ จะวางแผน ให้ตวั เองตลอดว่าจะท�ำอะไรบ้าง และจะ ต้องท�ำให้เสร็จ เวลาเรียนเอือ้ นก็ตงั้ ใจ เรียน เวลาท�ำงานก็ท�ำเต็มที่ พอ ว่างก็ไปสังสรรค์กบั เพือ่ นปกติ นี่ วางแผนไว้วา่ จบแล้วจะไปเรียน ต่อปริญญาโททีอ่ งั กฤษเลย ค่ะ ส่วนทางนี้คงไม่ทิ้ง แน่นอน อาจจะหาคน มาช่วยดูแลในส่วนงาน พีอาร์ แต่ยงั ไงก็คงท�ำ ต่อไปค่ะ”

Reply • 11 - Like August 1 at 1 : 11pm

31

W + M AG .


W+September Sep – กระแสกีฬายังคงแรงอย่าง ต่อเนือ่ ง เมือ่ ทีม ‘วอลเลย์บอล สาวไทย’ สร้างความภาคภูมใิ จ ให้คนไทยด้วยการคว้าชัยใน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียน คัพ 2012 ทีจ่ ดั ขึน้ ณ อัลมาดี ประเทศคาซัคสถาน เพิม่ คะแนน นิยมให้ทมี วอลเลย์บอลหญิงไทย เป็นทวีคณ ู อีกหนึง่ เรือ่ งทีแ่ รงใน เดือนนี้ คือ การเปิดตัว ‘iPhone 5’ อย่างยิง่ ใหญ่ของค่าย Apple ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ครัง้ ทีเ่ หล่าสาวกรอ คอยมากทีส่ ดุ และอีกหนึง่ กระแส แรง คือ ‘The Voice Thailand’ ทุก รายการเพลงต้องหลีกให้ เพราะ เสียงจริง ตัวจริง เขามาแล้ว Oct – ตัง้ แต่วนั แรกของเดือน ทีล่ ะครแรงสมชือ่ เรือ่ ง ‘แรงเงา’ ออนแอร์ลงจอแก้ว ก็ได้กลายเป็น ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดีย หลัง จากนัน้ เมือ่ ถึงทุกวันจันทร์-อังคาร หน้าจอเฟสบุค๊ จึงเต็มไปด้วย สเตตัส ‘วันแรงเงาแห่งชาติ’ เรตติง้ ทีก่ ระฉูดนีท้ ำ� ให้ เจนนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ เหมือนเกิดใหม่ อีกครัง้ ในโลกบันเทิง ถัดมาใน ช่วงปลายเดือน เกิดภัยพิบตั คิ รัง้ ยิง่ ใหญ่ในสหรัฐฯ นัน่ คือ ซูเปอร์ สตอร์ม ‘แซนดี’้ พายุเฮอริเคนที่ สร้างความหายนะให้กบั เมือง มะกันไปอย่างมหาศาล

Reply • 11 - Like September 1 at 1 : 11pm 32

W + MAG .

W+November

W+December

Nov – ภาคสุดท้ายของ ‘The Twiligh Saga : Breaking Dawn ภาค 2’ ส่งผลให้ความฮอตของ แวมไพร์ทไวไลท์กลับมาฮิตอีก ครัง้ รวมถึงคูข่ วัญทีก่ ลับมาคืนดี กันแล้วอย่าง โรเบิรต์ แพททินสัน และคริสเต็น สจ๊วต ด้วย ส่วนใน ฝัง่ บ้านเรา ยอมรับว่านาทีนไี้ ม่มี ศิลปินคนไหนแรงไปกว่า ‘แสตมป์ อภิวชั ร์’ อีกแล้ว และแม้วา่ คนไทย จะต้องโบกมือลากับน�ำ้ ด�ำสุดซ่า มหานิยมอย่าง ‘เป๊ปซี’่ ไปชัว่ ขณะ แต่เสริมสุขก็คลอดน�ำ้ ด�ำสูตรใหม่ ขึน้ มากระตุน้ ตลาดเครือ่ งดืม่ ในชือ่ ว่า ‘Est Cola’ ทีต่ อนนีท้ วั่ ประเทศ ก็ซา่ กับเครือ่ งดืม่ นีไ้ ปเรียบร้อย โรงเรียนเสริมสุข และ อีกหนึง่ เรือ่ งทีช่ อ็ กวงการ คือ การหมัน้ สายฟ้าแลบของเจ้าสัว ‘บุญชัย เบญจรงคกุล’ กับ นางเอกทรงโต ‘ตัก๊ -บงกช คงมาลัย’ ทีม่ อี ายุหา่ งกันถึง 30 ปี

Dec – ด้วยสภาพอากาศทีม่ ไี อ เย็นระเรีย่ ผิว ท�ำให้ในช่วงนีเ้ ป็นช่วง คึกคักของ ‘เทศกาลลานเบียร์’ นับ เป็นช่วงเวลาแห่งการดืม่ เบียร์ทมี่ ี ความสุขทีส่ ดุ แห่งปี

Reply • 11 - Like November 1 at 1 : 11pm

Reply • 11 - Like December 1 at 1 : 11pm

W+ ไม่ลมื อัพเดทเทรนด์แฟชัน่ สุดร้อนแรงในรอบปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ท�ำให้ วงการแฟชัน่ มีความกระชุม่ กระชวยได้ตลอดทัง้ ปี ตอกย�ำ้ วลีทวี่ า่ 'กระแส แฟชัน่ ไม่เคยหยุดนิง่ ' เทรนด์ผมสัน้ : สาวคนไหนทีม่ นั่ ใจกล้าตัดผมสัน้ เธอจะดูมเี สน่ห์ และเปรีย้ ว เฉีย่ วมากๆ ซึง่ สาวฮอตผูน้ ำ� เทรนด์นี้ ได้แก่ เอมม่า วัตสัน นัน่ เอง เพนต์เล็บแบบอาร์ตๆ : กระแสเพนต์เล็บได้รบั ความนิยมมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว แต่ชว่ งหลังเห็นได้วา่ จะมีการค้นพบวิธกี ารเพนต์เล็บลายแปลกๆ สร้างสีสนั บนนิว้ มือให้นา่ ดูชมได้ไม่นอ้ ย เทรนด์ Arm Candy : เป็นการน�ำแอ็คเซสเซอรีม่ ามามิกซ์แอนด์แมตช์ให้เต็มข้อ มือในแบบของตัวเอง แต่เน้นว่าต้องให้เข้ากับชุดทีใ่ ส่ดว้ ยนะ หมวกไหมพรม และหมวกปักหมุด : หมวกไหมพรมนัน้ เริม่ มาฮิตแรงในช่วง วินเทอร์นี้ โดยเฉพาะหมวกไหมพรมทีม่ ดี ไี ซน์ตรงหูเพิม่ เข้ามา ช่วงนีจ้ ะเห็นสาวๆ หลายคนใส่อวดความน่ารักกันค่อนข้างมาก ส่วนอีกหมวกหนึง่ ทีม่ าแรงในช่วงนี้ คือ หมวกแก็ปปักหมุด เหมาะกับสาวร็อคๆ อย่างดีแท้ Cambridge Satchel : เทรนด์กระเป๋าทรงนักเรียนทีม่ าแรงไม่เลิก เรียกเงินจาก สาวๆ ได้เป็นกอบเป็นก�ำ ปากแดงแรงฤทธิ์ : เทรนด์การแต่งหน้าทีเ่ น้นสีปากให้แดงไว้กอ่ น เด่นสวยเริด่ เกิดทุกงาน กางเกงรัดรูป : ฮิตหมดไม่วา่ จะเป็น เลคกิง้ (Legging) เจกกิง้ (Jegging) สกินนี่ (Skinny) โดยเฉพาะในปีนี้ จะเน้นสีแรงๆ ลวดลายเจ็บๆ รองเท้าผ้าใบส้นตึก : เทรนด์นยิ มจากประเทศเกาหลี แรงระบาดไปหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็น Converse, Holly เป็นต้น เสือ้ ครอปเอวลอย : เสือ้ สัน้ เต่อสุดเปรีย้ วส�ำหรับสาวมีทรวดทรงองค์เอวที่ ต้องการอวดส่วนเว้าส่วนโค้งบริเวณหน้าท้อง เทรนด์แหวนเต็มนิว้ : เน้นวงใหญ่ๆ เลือกใส่ตามสไตล์ ให้เข้ากับชุด จะท�ำให้ คุณดูเก๋ไก๋ไม่ใช่เล่น โดยภาพรวมแล้ว สรุปได้วา่ ในปีนี้ แฟชัน่ ของสาวๆ บ้านเราค่อนข้างสนุก ขึน้ และมีสสี นั มากขึน้ ก็ตอ้ งมาดูกนั ว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ แฟชัน่ จะหมุนไปในทิศทาง ใด เพือ่ การเป็นสาวยุคใหม่ทไี่ ม่หลุดเทรนด์


Text : The Deer Hunter

เตรียมครัวส�ำหรับปาร์ตี้

1

/GADGET + BUZZ

4 3 5 6

2

1 The Indoor Flameless Marshmallow Roaster : เตาปิง้ มาร์ชเมลโล่สดุ หรรษา ไร้ควันรบกวนจิตใจ ท�ำจากวัสดุชนั้ เยีย่ ม และมีระบบเซฟความปลอดภัยส�ำหรับเจ้าตัวซน สนนราคา 70 เหรียญฯ www.hammacher.com 2 The Vacuum Brewer : สร้างความแตกต่างจากปาร์ตเี้ ครือ่ งดืม่ มึนเมา เป็นปาร์ตกี้ าแฟ ด้วยเครือ่ งต้มกาแฟระดับโปรเฟสแชนแนล สามารถควบคุมอุณหภูมิ และสกัดน�ำ้ กาแฟได้อย่างพอเหมาะ ติดตามรายละเอียดได้ที่ chugginmccoffee.com 3 Brookstone Iceless Wine Chiller : เครือ่ งท�ำไวน์เย็นโดยไม่ตอ้ งใช้นำ�้ แข็ง อาศัยเทคโนโลยี Peltier thermoelectric มีหน้าจอแสดงไฟ LED บ่งสถานการณ์ ท�ำงานอย่างชัดเจน ราคา 100 เหรียญฯ www.brookstone.com 4 The Only Omelet And Waffle Maker : เครือ่ งท�ำไข่เจียวและวาฟเฟิลสุดหร่อย ให้ผลลัพธ์เป็นรสชาติฟู นุม่ ก�ำลังดี กรรมวิธกี ารท�ำไม่ยงุ่ ยาก ราคา เครือ่ งละประมาณ 120 เหรียญฯ www.hammacher.com 5 The Best Electric Wine Opener : ทีเ่ ปิดฝาไวน์ สามารถเปิดจุกค็อร์กได้อย่างแม่นย�ำ และสมบูรณ์แบบ ไร้การหักงอ (นักสะสมจุกคอร์กจะปลืม้ มาก) ราคา ประมาณ 60 เหรียญฯ www.hammacher.com 6 Instant French Fry Slicer : เครือ่ งสไลด์เฟรนช์ฟรายให้มขี นาดก�ำลังอร่อย หัน่ 1 ครัง้ ให้เฟรนช์ฟรายมากสุดถึง 36 ชิน้ ราคา 70 เหรียญฯ www.hammacher.com HAPPENING !

Shake Han ds with The W eb !

ท�ำความรู้จักกับ 2 เว็บไซต์ที่ให้คุณได้มากกว่าแค่ความบันเทิง + www.kiddingme.com

เพราะเรื่องช้อปปิ้ง กับผู้หญิง เป็นสิ่ง ที่ตัดกันไม่ขาด แม้ในยามท่องโลก ออนไลน์อยู่ก็ตาม www.kiddingme. com จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองนีด้ ด้านการ จับจ่ายสินค้าให้ผหู้ ญิง ทัง้ ยังถูกยกให้ เป็นเว็บไซต์ประมูลสินค้าแบรนด์เนม อั น ดั บ หนึ่ ง ของไทย โดยได้ เ ปิ ด คอนเทนต์ใหม่ Reward Point เอาใจ เหล่ า ช้ อ ปปิ ้ ง นิ ส ต้ า ที่ พ ลาดการ ประมู ล ให้ ส ามารถสะสมคะแนน เพื่อแลกรับสินค้าชั้นน�ำแบบฟรีๆ

+ www.goodfoodgoodlife.in.th

เว็ บ ไซต์ ส� ำ หรั บ สาวๆ ผู ้ รั ก สุ ข ภาพ จั ด ท�ำโดย เนสท์เล่ ภายในเว็บไซต์รวบรวม ข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญใน 6 แขนง เพือ่ ตอบ ค�ำถามออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพ และจัด เสิร์ฟบทความกว่า 600 บทความสอดใส่ ความรู้ที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การดูแลตัวเอง 2. การ ดูแลสมาชิกในครอบครัว และ 3. อาหาร หร่อย ดีตอ่ สุขภาพ ทัง้ ยังมีออพชัน่ ให้สมัคร สมาชิกและสะสมคะแนน เพื่อลุ้นรับของ รางวัลทุกเดือนได้อีกด้วย

ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ

ผู้หญิงเก่ง สายเลือดไทย ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขต 8 รัฐอิลลินอยส์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้อย่างสมเกียรติภูมิ ซึ่งท�ำให้เธอเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีเชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์รัฐสภาอเมริกา ก่อนหน้านี้ ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ เคยรับราชการทหาร จนได้ยศ พันโท และเป็น ทหารผ่านศึกหญิงทีม่ จี ติ ใจเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว แม้จะสูญเสียขาทัง้ สองข้างแต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้เธอละ ความพยายามในการประกอบกิจเพื่อชาติบ้านเมือง จนได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการ ทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา และตอนนี้เธอก็ยังควบต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรของรัฐอิลลินอยส์ สานงานเพื่อประชาชนที่รักต่อไป 33

W + M AG .


จากสภาพการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและการแข่งขันในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดกับ คนทั่วไปได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากครอบครัว, เพื่อนร่วมงาน หรือสังคม ต่างๆ ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้ตัว แต่เกิดซ�้ำๆ กันเป็นเวลานานท�ำให้ เกิดภาวะความเครียดสะสม และส่งผลท�ำให้การท�ำงานของต่อมหมวกไตลดลง หรือ ที่เรียกกันว่า ภาวะต่อมหมวกไตล้า (Adrenal Fatigue) โดยพบได้บอ่ ยในวัยท�ำงาน หรือ วัยเรียน ถึง 80-90%

ภาวะ เครียดสะสม หมอ มงคล แก้วสุทัศน์

/ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

ต่อมหมวกไตล้า คนก็ล้า ต่อมหมวกไตเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนเพื่อเผาผลาญ อาหารให้ร่างกายสร้างพลังงานขึ้นมา จนสามารถต่อสู้กับ ภาวะความเครียด ความเหนือ่ ยล้าต่างๆ แต่เมือ่ มีภาวะเครียด สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จะท�ำให้ต่อมหมวกไตท�ำงานมากเกินไป จนเกิดอาการล้าและส่งผลให้ไม่สามารถรักษาระดับพลังงาน ของร่างกายให้เพียงพอ ปัญหาภาวะต่อมหมวกไตล้า อาจจะยังเป็นค�ำที่เรายัง ไม่รจู้ กั กันมากนัก เพราะจริงๆ แล้ว ภาวะนีเ้ ป็นเพียงแค่อาการที่ เกิดจากต่อมหมวกไตท�ำงานลดลง เป็นภาวะก่อนทีจ่ ะเป็นโรค ยังไม่ถึงกับแสดงอาการเป็นโรค แต่จะท�ำให้เรามีสุขภาพที่ ไม่ แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ เต็ ม ที่ (Optimal Health) เหนื่ อ ยง่ า ย

อ่อนเพลียเรือ้ รัง ไม่คอ่ ยมีแรง และท�ำงานได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ เท่าที่ควร จนบางครั้งถ้าเกิดสะสมเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะ ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้

หน้าที่ของต่อมหมวกไต ต่อมหมวกไต เป็นอวัยวะรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่หุ้มอยู่ บริเวณขั้วไตทั้งสองข้าง โดยเป็นอวัยวะอันหนึง่ ที่สำ� คัญของ ร่างกาย มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สำ� คัญหลายชนิดในร่างกาย • ฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) เป็นฮอร์โมนที่ร่างกาย สร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับความเครียด โดยปกติแล้วร่างกายจะ สร้างฮอร์โมนนีข้ นึ้ มามากในตอนเช้า เพือ่ ท�ำให้รา่ งกายตืน่ ตัว พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาในระหว่างวัน โดย ฮอร์โมนคอร์ติซอล หรือ ฮอร์โมนแห่งความเครียดนี้ จะช่วย เพิ่มระดับน�ำ้ ตาลในกระแสเลือด • ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน (Aldosterone) เป็นฮอร์โมนที่ ช่วยควบคุมสมดุลของแร่ธาตุโซเดียมและโปแตสเซียม ซึง่ ช่วย ในการควบคุมของเหลวในร่างกาย • ฮอร์โมนดีเฮชอีเอ (DHEA, Dehydroepiandosterone) เป็ น ฮอร์ โมนตั้ ง ต้ นที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ฮอร์ โมนเพศ ทั้งหญิงและชายต่อไป เช่น เอสโตรเจน, โปรเจสเตอโรน, เทสโทสเตอโรน โดยมีหน้าทีก่ ระตุน้ การสร้างกล้ามเนือ้ ลดไขมัน, กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันและท�ำให้รา่ งกายรูส้ กึ กระฉับกระเฉง มีพลัง

สาเหตุที่ทำ�ให้ต่อมหมวกไตล้า • เครียด คิดมาก • นอนหลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ • ไม่ยอมเลิกงาน แม้จะรู้สึกเหนื่อย • นักเรียน นักศึกษาช่วงอ่านหนังสือสอบ • ชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น • ตรากตร�ำท�ำงาน ไม่มีเวลาไปเที่ยวพักผ่อน • เครียดจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

อาการของภาวะต่อมหมวกไตล้า • ตืน่ ยาก นอนไม่คอ่ ยหลับ และยังคงมีอาการเหนือ่ ยล้า แม้จะนอนหลับเพียงพอแล้ว • คิดซ�้ำซาก วนไปวนมา ง่วงเหงาหาวนอนทั้งวัน • ไม่มแี รง หรือพลังงานในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ประสิทธิภาพ การท�ำงานลดลง

• เครียดง่าย โกรธและโมโหง่าย หายป่วยช้า • มีอาการอยากกินของหวาน หรือ อาหารเค็มๆ • อารมณ์ทางเพศลดลง • ความดันต�ำ่ หรือรูส้ กึ หน้ามืดเมือ่ ลุกขึน้ ยืน หรือลุกจาก เตียงนอน • มีอาการซึมเศร้า และรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในชีวิต • อาการเหล่านี้จะรุนแรงขึ้น ถ้ารับประทานอาหารไม่ เพียงพอ หรืออดอาหารเช้า

การรักษาอาการต่อมหมวกไตล้า ลดความเครียด • ลองใช้ชีวิตแบบไม่ต้องจัดตารางเวลาในการท� ำงาน แต่ละวันบ้าง • ฝึกการควบคุมลมหายใจเข้าออก, นัง่ สมาธิ • ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมหรือพยายามปรับตัวเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ถ้าท�ำไม่ได้ควรเปลี่ยนงานหรือ ย้ายที่อยู่ไปเลย ออกก�ำลังกาย • เลือกชนิดการออกก�ำลังกายที่สนุก เช่น โยคะ, จ๊อกกิ้ง ในสวน ไม่ควรเป็นการแข่งขันเพื่อเอาชนะ • ควรออกก�ำลังกายหลากหลายร่วมกันทัง้ แบบแอโรบิค, เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย • หาเวลานอนราบระหว่างวัน สัก 15-30 นาที • พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ, หาเวลาไปเที่ยวพักผ่อน บ้าง

มื้อ

อาหาร • อย่างดอาหารเช้า ควรกินก่อน 10 โมงเช้า • แบ่งอาหารที่รับประทานเป็นมื้อเล็กๆ วันละหลายๆ

• รับประทานผลไม้จิ้มเกลือ หรือ น�ำ้ ผลไม้ใส่เกลือ โดย เฉพาะตอนเช้า • พยายามหลีกเลี่ยงขนมหวาน เช่น เค้ก, คุกกี้, โดนัท • ควรรับประทานอาหารที่มีดัชนีน�้ำตาลต�่ำ เช่น ขนมปัง โฮลวีท, ผัก และผลไม้ เป็นต้น • ลดการดื่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มชูก�ำลังที่มีคาเฟอีน • รับประทานอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามินซี, บี 5, ไนอะซิน (บี 3), แมกนีเซียม, โสม, ชะเอม, เห็ดหลินจือ เป็นต้น เพื่อเสริมการท�ำงานของต่อมหมวกไต


Text : Thanu

/ HEA LTH +

ปลามหัศจรรย์ของคนรักสุขภาพ

ถ้าจะบอกว่า กินปลาแล้วฉลาด ก็เป็นเรือ่ งปกติทรี่ อู้ ยูแ่ ล้ว แต่ถา้ บอก ว่ากินปลาแล้วคงความเป็นหนุม่ เป็นสาว ดูหน้าอ่อนกว่าวัย คงจะกิน กันได้ทกุ วัน ปลาชนิดนีค้ อื ปลาทูนา่ นอกจากรสชาติทดี่ แี ล้ว ปลา ทูนา่ ยังอุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ มีไขมันต�่ำ และมีโปรตีนสูงแถม ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆ สาวๆ ที่อยากไดเอตก็เลยนิยมทานกัน บ่อยๆ ในทูนา่ มีกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึง่ ร่างกายสร้างเองไม่ได้ มีกรดไขมัน DHA ช่วย บ�ำรุงสมอง เสริมสร้างความจ�ำ ท�ำให้อารมณ์ดี และกรดไขมัน EPA ช่วยลดระดับ ไขมันอิม่ ตัวในเลือด และสิง่ ทีส่ าวๆ ต้องชอบคือ มีคอลลาเจนสูง ช่วยเสริมความเรียบ ตึงของผิว ลดเลือนริว้ รอย ช่วยให้ผวิ มีความชุม่ ชืน่ เพิม่ ความกระฉับกระเฉง ลดความ วิตกกังวล ซึมเศร้า ช่วยลดอาการจอประสาทตาเสือ่ ม แหม! ทูนา่ มีเพียบพร้อมด้วย สิง่ ดีๆ ขนาดนี้ คงต้องไปหาซือ้ ไว้ตดิ ตูท้ บี่ า้ นเป็นประจ�ำแล้ว ยิง่ เดีย๋ วนีห้ าทานได้งา่ ย เพราะไม่ว่าร้านค้าน้อยใหญ่ก็มีทูน่าใส่กระป๋องไว้ให้ซื้อได้ตลอดเวลา ราคาก็สบาย กระเป๋า คุณค่าไม่แตกต่างจากปลาทะเลสดด้วย ขอบคุณข้อมูล : ซีเล็คทูนา่

เติมเต็มร่องลึก กระชับรูขุมขน ไม่ต้องพึ่งเข็ม

เทคโนโลยีเพือ่ ความสวยสมัยนี้ จะต้องไม่ทำ� ให้รสู้ กึ เจ็บและยังต้องท�ำให้หน้าเด้ง ได้ดว้ ย ช่วยล้างมลพิษบริเวณผิว ท�ำให้ผวิ คืนกลับมาอ่อนวัยสดใสขึน้ โปรแกรมนี้ คือ CORRECTIVE TREATMENT ใช้ได้กบั คนทีต่ อ้ งการลดเลือนริว้ รอยบริเวณต่างๆ เช่น รอยย่นหน้าผาก รอยตีนกา รอยย่นหัวคิว้ หรือการเติมเต็มร่องลึก โดยไม่ ต้องการฉีดสารเติมเต็มใดๆ ให้เจ็บตัว แม้แต่คนที่เคยฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ทำ� ได้ เพราะจะยิ่งช่วยให้สารนัน้ ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น โดยไม่ต้องฉีดบ่อย หรือถ้าใคร ต้องการกระชับรูขมุ ขน ท�ำให้ใบหน้าเรียวกระชับ ลดเลือนริว้ รอยและร่องลึก ณ บริเวณทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้โดยการฉีด ทรีตเมนต์นจี้ ะใช้เวลาในการท�ำเพียง 40 นาที สนนราคาครัง้ ละ 3,000 บาท ทีส่ ำ� คัญควรท�ำทรีตเมนต์ทกุ ๆ 1-2 สัปดาห์ ติดต่อกัน 6 ครัง้ เพือ่ ผลลัพธ์ทยี่ าวนานต่อเนือ่ งกว่า 6 เดือน ใครสนใจโทรไปที่ สกรีนดอร์ คลินกิ ชัน้ 8 เซ็นทรัล พระราม 9 โทร. 0 2103 4747-9

รณรงค์ใช้วัคซีนไวรัสโรต้า หยุดอัตราเสี่ยงชีวิตในเด็ก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบัน ท� ำให้เชื้อโรคมี วิวฒ ั นาการ พัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึน้ เกิดเป็นเชือ้ โรคสายพันธุใ์ หม่ๆ โดยเฉพาะโรคทีเ่ กิด จากการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า เป็นโรคที่ไม่สามารถก� ำจัดให้หาย ด้วยยาและเป็นหนึง่ ในสาเหตุการเสียชีวติ ของเด็กเล็กปีละกว่า 500,000 คน ไวรัสโรต้ามีความ เป็นประชาธิปไตยสูง ไม่เลือกเด็กรวยเด็กจน ถ้าเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปีกม็ โี อกาสติดเชือ้ ได้หมด ทีผ่ า่ นมาหลายประเทศในกลุม่ ลาตินอเมริกาประสบความส�ำเร็จในการใช้วคั ซีนป้องกันไวรัสโรต้า ส่วนในไทยวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าจัดเป็นวัคซีนเสริมที่พ่อแม่สามารถเลือกหยอดให้เด็กได้ เพือ่ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยเห็นความส�ำคัญของวัคซีน มูลนิธวิ คั ซีนเพือ่ ประชาชนยังได้เดินหน้าในการสานต่อกิจกรรมเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ ว กับวัคซีนอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีนมี้ ลู นิธไิ ด้จดั ท�ำเว็บไซต์ของมูลนิธแิ ละยังได้พฒ ั นาแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ห้คณ ุ แม่ใช้เพือ่ บันทึกประวัตกิ ารรับ วัคซีนของลูก ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการจัดตัง้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึง่ จะเป็นอีกหนึง่ องค์กรอิสระทีจ่ ะมาพัฒนาเรือ่ งวัคซีนโดยเฉพาะ 36

W + MAG .

พุงสลายด้วยระบำ�หน้าท้อง

หลายคนอาจจะคุ ้ น เคยกั บ การออกก� ำ ลั ง กายบริหารหน้าท้องด้วยวิธีการซิทอัพเพียง อย่างเดียว แต่ในปัจจุบันยังมีวิธีบริหารหน้า ท้องอีกหลากหลายวิธี และ 1 ในศาสตร์ที่ ให้ผลดี ก็คือ การเต้นสไตล์ตะวันออกกลาง หรือ Belly Dance เป็นการเต้นระบ�ำหน้าท้อง ที่มีมากว่า 6,000 ปีแล้ว ในดินแดนอียิปต์ และเมดิ เตอร์ เรเนี ย น ในงานสั ม มนาของ ไลฟ์เซ็นเตอร์ ครูลูกณัฐ-ณัฐณิชา วงศ์ดวิษ วิทยากรพิเศษ จาก Slim up Center ได้มาพูด ถึงประโยชน์ของการเต้น Bally Dance ว่า “เป็น เทคนิคการร่ายร�ำที่เน้นการเคลื่อนไหวของ กล้ามเนือ้ ท้องและสะโพก ซึง่ จะช่วยเพิม่ มวล กล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงและยังเป็นการ เผาผลาญไขมันในร่างกาย การฝึกเต้นระบ�ำ หน้าท้องนี้ จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนท้อง และสะโพกให้สัมพันธ์กับระบบหายใจ เพื่อที่ จะช่วยปรับสมดุลของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ระบบขับถ่าย การท�ำงานของกระเพาะ ปัสสาวะก็ดขี นึ้ นอกจากนีย้ งั ช่วยท�ำให้เลือด ลมหมุนเวียนได้ดี ผิวพรรณจึงเปล่งปลัง่ สดใส สุขภาพแข็งแรง หน้าท้องก็เรียบเนียน กระชับ ว้าว! ใครสนใจติดต่อไปทีค่ รูลกู ณัฐได้เลย


5 วิธีพิชิตสุขภาพดี หนีโรคคนเมือง

การป้องกันโรคย่อมดีกว่ามารักษาภายหลัง คุณว่าอย่างนัน้ ไหม? นักโภชนาการเนสท์เล่ คุณธิดารัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ได้ให้ความรู้ และเคล็ดลับในการมีสุขภาพดีว่า วิธีง่ายๆ คือ หนึง่ ลดความอ้วน ควบคุมรอบเอว ด้วย การคิดค�ำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI ท�ำให้เรารูว้ า่ ตอนนีส้ ขุ ภาพองค์รวมของเราเป็น อย่างไร และสอง คือ ลด หวาน มัน เค็ม โดย ควรชิมอาหารก่อนปรุง พยายามไม่เติมรสจัด สาม คือ เติมเต็มผักผลไม้เสมอ โดยควรทาน ผักผลไม้รวมกันให้ได้วนั ละ 1/2 ½ กิโลกรัม และสี่ คือ ขยันออกก�ำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ สุดท้าย คือ ใส่ใจโภชนาการ เราควรเลือกอาหาร ดีมีคุณค่าครบ 5 หมู่ และเหมาะกับความ ต้องการของร่างกายทีค่ วรได้รบั ในแต่ละวัน

เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันปอดบวม

คุณรูห้ รือไม่? โรคปอดบวมคร่าชีวติ คนทัว่ โลกปีละ 1.6 ล้านคน โดยเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นปัจจัยหลัก โรคนี้มักจะพบในเด็ก อายุต�่ำกว่า 5 ปี และผู้ใหญ่วัย 50 ปีขึ้นไป ดังนัน้ ถ้ามีการ เสริมภูมิคุ้มกันเร็วเท่าไร ก็จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้มากเท่านัน้ และเราจะป้องกันได้ยังไง คือในการดูแลทั้ง เด็กและผู้ใหญ่วัยดังกล่าวก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีก เลี่ยงให้อยู่ใกล้ชิดกับคนเป็นไข้หวัด ควรล้างมือสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ควรทานอาหารที่มี ประโยชน์และออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง ของการเกิดโรค และเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันโรคนี้ ขอบคุณข้อมูล: บ. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ นพ.เจริญ ชูโชติถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการ หายใจ สถาบันทรวงอก

คอลลาเจน เอสเซนส์สตริป

คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่มีอยู่ ในร่างกาย โดยคิดเป็น 6% ของน�้ำหนักตัว หรือ 1/3 ของ โปรตีนทั้งหมดในร่างกาย ในชั้นของผิวหนังมีคอลลาเจน เป็นส่วนประกอบ แต่พออายุ ที่มากขึ้นและอนุมูลอิสระ เช่น แสงแดด ท�ำให้การสังเคราะห์ คอลลาเจนลดลง เนื่องจาก คอลลาเจนนัน้ มีขนาดใหญ่ ถึงประมาณ 300,000 ดาลตัน จึงยากที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ ผิวหนัง ท�ำให้การทานเสริม คอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายใน ปัจจุบันนัน้ ได้รับความสนใจ มากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดนี้ในท้อง ตลาดมีคอลลาเจนรูปแบบ ใหม่ อินเทรนด์สุดๆ เป็นสูตร เฉพาะของ ‘แบรนด์ อินเนอร์ไชน์ มารีน คอลลาเจน เอสเซนส์ สตริป’ คอลลาเจนที่สกัดจาก ปลาทะเลน�ำ้ ลึก และรวม คุณค่าแบบ 3-in-1 ของ มารีน คอลลาเจนเปปไทด์, ไนอะซิน และวิตามินอีสูง ซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่สำ� คัญ ปราศจากน�้ำตาลและไขมัน พลังงานต�่ำเพียง 15 กิโล แคลอรี่/ซอง นอกจากนี้ยัง การันตีความอร่อยด้วย รสองุ่นเคียวโฮเข้มข้นจาก ประเทศญี่ปุ่น ถ้าสาวๆ ได้ ลิ้มลองจะยิ้มรับกับความหอม อร่อย แถมสะดวก พกพาง่าย อีกด้วย

50 เมนูอร่อยรูปร่างดี

อร่อยเหมือนมีเชฟมาปรุงให้ถงึ บ้าน แหม...น่าปกเขียน ไว้จนไม่อาจเมินเฉยกับหนังสือเล่มนีไ้ ด้ เหมาะกับใคร ที่เคยท้อกับการลดน�้ำหนัก ในเล่มแบ่งอาหารไว้ 3 ประเภท ตามสภาวะรูปร่าง อาหารไม่จำ� เป็นต้องมีผกั ทุกมือ้ แต่กนิ อย่างถูกวิธี จะช่วยให้รกั ษารูปร่างทีด่ ไี ด้ แถมยังมีการบอกแคลอรี่อาหารในแต่ละเมนู พร้อม ข้อมูลด้านโภชนาการทีเ่ ป็นประโยชน์ ราคา 239 บาท

ทำ�ใจเสียบ้าง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

ผลงานคุ ณ ภาพที่ ตี พิ ม พ์ แ ล้ ว ถึ ง 17 ครั้ ง ของ ท่านชุตปิ ญ ั โญ เป็นหนังสือทีต่ อบโจทย์ปญ ั หาความ ทุกข์รอบกาย สร้างความสุขในใจ เพราะหนทาง ออกของปัญหาจะรวมอยู่ในเล่มนี้ เพียงแค่ท�ำใจ และปล่อยวางความรูส้ กึ กับสิง่ รอบกายอย่างรูเ้ ท่าทัน ราคา 79 บาท 37

W + M AG .


Text : The Deer Hunter, Pitchy

/ W P + CHILL OUT

Special Experience Park Society

The Décor : ห้องอาหารดินเนอร์สด ุ หรู ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ได้สมั ผัสกับค�ำว่า ‘ดินเนอร์ใต้แสงเทียน’ อย่าง จริงจัง ภายใต้บรรยากาศสลัวๆ แสนโรแมนติก และการตกแต่งทีด่ โู มเดิรน์ มีรสนิยม หน้าต่างกระจกใส จะท�ำให้คุณมองเห็นวิวสวนลุมฯ เบื้องหน้าเป็นมุมมองแบบพาโนราม่าอันสวยสด The Food : ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทางห้องอาหาร Park Society โดยเชฟกระทะเหล็ก ได้ จัดท�ำเมนูอาหารเย็นสุดพิเศษ ต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ด้วยเซตอาหาร So-Oh-2013 New Year Eve Dinner ซึ่งเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศส เสิร์ฟเป็นคอร์ส ทั้งหมดมี 7 เมนูคุณภาพ อาทิ Amuse bouche, Foie gras Opera, Brittany Lobster, Wild Turbot, Intermezzo, Venison และ The Fireworks รสชาติเยี่ยมยอดสม ราคา 7,499++ บาท/ท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ส่วนในวันอื่นๆ ทางห้องอาหารก็ยังมีเมนูอาหารสุดเลิศ รอเสิร์ฟตามความต้องการของคุณด้วยเช่นกัน The Location : ห้องอาหารพาร์คโซไซตี้ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก สอบถามรายละเอียดและ ส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2624 0000

ภูภิรมย์

เปลี่ย นบรรยากาศมาสัมผัส รสชาติอ าหาร ท่ า มกลางวิว ธรรมชาติแบบ 360 องศา สูดอากาศโอโซนได้เต็มปอด ร้านถูกตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ดดู ี มีเลาจน์ยนื่ ออกมาส�ำหรับให้ลกู ค้ามานัง่ เล่น หรือยืนรับลม ยิ่งในยามพระอาทิตย์อัสดง มุมนีจ้ ะโรแมนติกที่สุด The Food : ด้วยความที่ ภูภิรมย์ ตั้งอยู่ภายใน สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอด 2 ท�ำให้วัตถุดิบในการรังสรรค์ เมนูอาหารแต่ละเมนูนนั้ ถูกเก็บเกี่ยวมาจากในไร่ น�ำมาท�ำเป็นเมนูอาหารทั้งท้องถิ่น และนานาชาติ แต่ที่ โดดเด่นเห็นจะเป็นอาหารจากใบชาอูห่ ลง ซึง่ นับเป็นซิกเนเจอร์ ดิช ของร้านเลยก็วา่ ได้ ไม่วา่ จะเป็น ยอดชาทอด กรอบ ย�ำใบชากรอบ ย�ำทูน่าใบชาสด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูเด็ด อาทิ ไก่ภูภิรมย์ หมักด้วย สูตรเฉพาะของทางไร่ สปาเกตตีไส้อั่ว เมนูมิกซ์แอนด์แมตช์ระหว่างอาหารเหนือและอิตาเลียนที่เข้ากันอย่าง ลงตัว สุดท้าย คือ แหนมภูภิรมย์ จานนีก้ ็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเช่นกัน The Drink : จะเจริญอาหารยิ่งขึ้น หากก่อนมื้ออาหารได้ดื่มน�้ำมัลเบอรี่ หรือน�้ำเสาวรส เรียกน�้ำย่อย The Location : ภูภริ มย์ ตัง้ อยูภ ่ ายใน สิงห์ปาร์ค (ไร่บญ ุ รอด 2) ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ บ้านแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00-22.00 น. สอบถามโทร. 0 5360 2629, 0 5360 2630 The Décor :

38

W + MAG .


Italian vs French SWENSENS NEW LOOK

ร้านกาแฟที่ลุ่มลึกตั้งแต่การตั้งชื่อ (แปลว่า ร้านกาแฟซอย 11) ยันการตกแต่ง |ที่นถี่ ูกเนรมิตให้กลายเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม มีกระป๋องกาแฟจากทั่วโลก และศิลปะ อันหลากหลายประดับโชว์ รวมไปถึงโลโก้ของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่โดดเด่นทางด้านดีไซน์ ก็กลายเป็นหนึง่ ในเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่ ภายในร้านสร้างบรรยากาศเหมือนตรอกเมืองเก่า ท้าทาย ผู้คนที่ผ่านไปมาด้วยเรื่องราวอันน่าค้นหา รั้งใจให้เข้ามาพิสูจน์ The Dessert : คนที่รักการดื่มกาแฟ แนะน�ำให้ลองสั่งเมนูกาแฟตามใจชอบสัก 1 เมนู แล้ว แล้วคุณจะรู้ว่า กาแฟของทีน่ เี่ ด็ดจริงจัง เพราะใช้กาแฟแบรนด์อติ าเลียน (Lavazza) 100% อย่าลืม สั่งเบเกอรีโ่ ฮมเมดมาทานตัดรสชาติกันไปด้วย หรือถ้าชอบเป็นของว่างหนักๆ หน่อย แนะน�ำให้ ลอง พายไวน์ซอส ที่มีให้เลือกหลายหน้า ทั้งชีส เห็ด แครอท ทูน่า และอื่นๆ อีกกว่า 30-40 เมนู The Location : พหลโยธิน 11 เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-19.00 น. สอบถาม โทร. 0 2279 6368

เพื่อให้เข้ากับช่วงเทศกาล แห่งความสุขทีก่ ำ� ลังจะมาถึง สเวนเซ่นส์ ปรับ แต่งร้านใหม่ สร้างบรรยากาศของเทศกาล การเฉลิ ม ฉลองโดยรวมผ่ า นทางตั ว สิ นค้ า บรรยากาศร้าน และเสียงเพลง รวมถึงการ ต้อนรับของพนักงานสเวนเซ่นส์ The Dessert : ผลิตภัณฑ์ใหม่ Christmas Sundae ไอศกรีมซันเด ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ สุดของสเวนเซ่นส์ ตกแต่งด้วยวิปครีมสีเขียว ประดับประดาด้วยท้อปปิ้งหลากสี และใบไม้ ช็อกโกแลต มีดว้ ยกันหลากหลายเมนู ในราคา เริ่มต้นเพียง 69 บาท และไฮไลท์เด็ดส�ำหรับ ปีนคี้ ือ Log Cake ต้นก�ำเนิดของ ล้อก เค้ก มาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งชาวฝรั่งเศสจะ ต้องกินทุกปีในวันคริสต์มาส มีไส้ไอศกรีม Sticky Chewy Chocolate บน Sponge เค้ก วานิลลา ตกแต่งด้านนอกด้วย Chocolate Ganache เป็นลายขอนไม้ ด้านข้างตกแต่งด้วย อัลมอนด์ ด้านบนตกแต่งด้วย สตรอเบอร์รี่ ไวท์ช็อกโกแลตแท้ม้วนเป็นรูปดอกกุหลาบ ใบ Holly ช็อกโกแลต และช็อกโกแลตแท้รูป ใบพัดเต็มๆ ค�ำ และไส้คุ้กกี้ แอนด์ ครีม ใน ราคาเพียง 850 บาท The Location : เมนูพิเศษช่วงคริสต์มาส และปีใหม่เริ่ม 23 พ.ย. 55-7 ม.ค. 56 ที่ สเวนเซ่นส์ สาขาสยามพารากอน และทุก สาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1112 พร้อมส่ง ภายใน 1 ชั่วโมง The décor :

The Décor :

Coffe Undici 22/08/55

WF087001MG TRIM_76.2X76.2 14-08-55

MA MA


Text : Lisa

/ WOM AN + ON TOP

อย่าปล่อยให้เซ็กซ์เฉาก่อนวัยอันควร

ไม่ตอ้ งสรรหาสารพัดลีลา กลเม็ดเด็ดดวงเพือ่ มัดใจเขา และหยุดความคิด เรือ่ งจะจูงมือกันไปหาแพทย์เพราะจูๆ่ พวกคุณก็เกิดเฉากันเองขึน้ มาซะ งัน้ ลองเช็กพฤติกรรมต่อไปนี้ ถ้าเข้าข่ายเพียงข้อใดข้อหนึง่ นัน่ อาจเป็น ตัวการทำ�ให้ชวี ติ เซ็กซ์เฉาก่อนวัยอันควรก็เป็นได้

คิดไปเองว่าเราโคตรเจ๋ง จริงๆ ก็ไม่ผิดนะถ้าเราจะเข้าใจไปเองว่าลีลา เซ็กซ์เราก็ใช่ย่อยเหมือนกัน ก็เรื่องจริงไม่ได้มี คอนเมนเตเตอร์มากดออดไล่ลงจากเตียงนิ แต่ถ้าคิดเอง เออเองบ่อยๆ ประตูแห่งเซ็กซ์เฉาก็อยู่ใกล้แค่เอือ้ ม ก็ใคร จะรูว้ า่ คูข่ องคุณมีความสุขจริงหรือเปล่า เขาอาจจะจ�ำวิธี การเปล่งเสียงแห่งความสุขมาจากคลิปลับก็เป็นได้ ทาง ที่ดีหันหน้าคุยก่อนที่จะหันหลังหันกันเถอะนะ ป่าวประกาศให้ขา้ งบ้านรู้ เสียงร้องในเดซิเบลที่พอเหมาะจะช่วยปลุก อารมณ์ให้กับคู่ของคุณได้อย่างดี ทว่าในทาง กลับกันหากเดซิเบลเริม่ พุง่ ทะยานขึน้ เมือ่ ไร ไฟแห่งความ เร่าร้อนก็มอดลงเร็วเท่านัน้ เผลอๆ อาจจะมีเสียงบ่นก่น ด่าจากห้องข้างเคียง เช้ามาข้างบ้านอาจเคลียร์ข้อสงสัย ว่าเมือ่ คืนนีต้ บตีกนั หรือเปล่า เอาเป็นว่าจะขึน้ สวรรค์กไ็ ม่ ต้องไปป่าวประกาศให้โลกรู้ก็ได้ ถ้าท�ำให้คู่อับอายคราว หลังเขาอาจจะไม่อยากบรรเลงเพราะรักกับคุณ ถ้าจะไวขนาดนีล้ ะก็... ถ้ า เซ็ ก ซ์ ข อง คุ ณ ไม ่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ น ภ ายใน สถานการณ์เร่งรีบ ไม่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะรีบ วิ่ง 4 x 100 เข้าเส้นชัยก็ได้ ค่อยๆ ดื่มด�่ำเวลาแห่งความ สุขไปด้วยกัน ถ้าใครเดินเร็วก็สะกิดให้รอ หรือถ้าใครเดิน ช้าก็ชว่ ยเข็นอีกฝ่ายเร่งเครือ่ งเดิมให้พร้อมกัน ถ้ายิง่ จูงมือ วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยกันได้เมื่อไร ต้องมีจูงมือกันไปลงแข่ง สนามสองเป็นแน่ กลิน่ ใครคิดว่าไม่ส�ำ คัญ จะกลิ่นปาก กลิ่นตัว กลิ่นเต่า กลิ่นเท้า และ สารพัดกลิ่น ไม่จ�ำเป็นอย่าพาขึ้นเตียงด้วย เด็ดขาด แรกๆ ก็อาจจะพอทนได้เพราะคิดว่า อาจจะ เล่นกีฬามา หรือเพราะอาหารมื้อตะกี้ แต่ถ้าปล่อยให้ กลิ่นเกาะติดตัวคุณไปตลอดโดยไม่คิดจะแก้ไข มีหวังได้ หาคู่ใหม่หรืออาจจะหาไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครรับได้

ask men

คชา-นนทนันท์ อัญชุลปี ระดิษฐ์

นักล่าฝันจากเวที AF8 ที่ได้ช่อื ว่ามีความ เกรียนอันดับต้นของรุน่ ขอโอกาสมาเปิด ตัวซิงเกิลเดียวล่าสุด ‘แค่ของเลียนแบบ’ พร้อมกับเปิดใจไขความอยากรูข้ องผูห้ ญิง ช่างถามถึงบางคำ�ถามทีเ่ ราอยากให้ผชู้ าย ช่วยตอบ Q : แฟนไม่เคยพาไปเจอเพือ่ นเขาเลยแสดง ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า? A : ส�ำหรับผมรู้สึกเฉยๆ นะ ไม่คิดว่าเป็นเรื่อง ผิดปกติ เพราะเค้าอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัว กับเพื่อนๆ บ้าง และบางทีไลฟ์สไตล์เรากับ เพือ่ นเค้าอาจจะไม่เหมือนกัน และบางครัง้ เวลา อยูก่ บั แฟนเราอาจมีคำ� พูดหรืออะไรบางอย่างที่ กุ๊กกิ๊กพูด กันรู้เรื่องแค่สองคน ถ้าไปอยู่ในกลุ่ม เพื่อนๆ อาจจะเกร็งก็ได้ ผู้ชายก็มีบางมุมที่ไม่ อยากให้เพื่อนรู้เหมือนกันนะ

40

W + MAG .

Q : ไม่ถกู ชะตากับเพือ่ นสนิทของเขา (ทีเ่ ป็น ผูห้ ญิง) เอาซะเลย A : คงต้องท�ำความเข้าใจและลองเปิดใจดูครับ ถ้าเป็นผมก็จะอธิบายให้แฟนฟังว่ากับเพื่อนผู้หญิง คนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆ แต่เราก็ต้องดูพฤติกรรม เพื่อนเราด้วยนะว่าเค้าไม่ได้คิดอะไรกับเรา เราต้อง ท�ำให้แฟนเข้าใจและเชื่อใจเราครับ ส�ำคัญที่สุด Q : คิดยังไงเวลาผูห้ ญิงพูดว่า “ไม่รจู้ ะใส่อะไรดี” ทัง้ ๆ ทีส่ ง่ิ ทีค่ ณ ุ เห็นตรงหน้าคือเสือ้ ผ้าทีเ่ ต็มจน ล้นตู้ A : ผมคิดว่าบางทีเสื้อผ้าเค้าอาจจะมีเยอะเกิน ไปนะ ผมก็เคยเป็น (หัวเราะ) ผมก็คงบอกเขาว่า อยากใส่อะไรก็ใส่เถอะเพราะคุณใส่อะไรก็ดูสวย ในสายตาผม Q : เดินเข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงแล้วเขาไม่ให้ ความคิดแรกทีค่ ดิ คือ? A : จะว่าไปต้องขอบคุณตัวเองในความกล้าด้วย นะ ถ้าไม่เดินเข้าไปโอกาสเป็นศูนย์ทันที แต่ถ้าเรา กล้าโอกาสก็ 50/50 ถือเป็นการแสดงความกล้า ถ้าเค้าไม่ให้ก็ยอมรับการตัดสินใจ แฟร์ๆ ครับ


Text : Mr.Relax

/ BOOK + MOVIE + M USIC BOOK

MOVIE

Nightshade Trilogy

/ 315 บาท / สนพ. Spell นวนิยายโรแมนติกพาร์นอร์มอล ทีช่ อื่ ชุด ปรารถนาราตรี ให้ความรูส้ กึ แตกต่าง น่าประทับใจ ตอนนีช้ อื่ ลางทรยศ และมีพษิ อ�ำพรางอีกเล่มในชุดเดียวกัน ส่วนเล่มนี้ คัลลา ทอร์ จ่าฝูงหญิงแห่ง เผ่าพันธุผ์ พู้ ทิ กั ษ์ เธอห้าวหาญ และเข้ม แข็ง เมือ่ เธอพบเชย์ มนุษย์ทหี่ ลงมาใน อาณาเขตโดยบังเอิญ เธอก็เข้าใจว่าไม่ อาจท�ำให้ทกุ อย่างอยูใ่ นการควบคุมได้ เมือ่ เชย์ปรากฏตัวอีกในฐานะคนส�ำคัญ ของเจ้าแห่งผูอ้ ารักษ์ ไม่ชา้ คัลลาก็พบ ว่าตัวเองกับฝูงต้องเข้าไปพัวพันกับเรือ่ ง ใหญ่กว่าสงครามแห่งความรัก

บริษทั จัดหารัก (ไม่) จ�ำกัด / 200 บาท / สนพ.มติชน

จากบันทึกของสาวเจ้าของจัดหาคูส่ ดุ ฮิป เรือ่ งราววุน่ ๆ ของซาแมนธา กับบรรดา ลูกค้าหัวใจเหงา ทุกคนโปรไฟล์ดเี ลิศ แต่ ไม่ได้แต่งงานซักที เพราะแต่ละคนมีขดี จ�ำกัดและปัญหาทีซ่ าแมนธาต้องยืน่ มือ เข้าช่วยเหลือ และขอรับประกันความ แซบของนิยายเรือ่ งนี้ สนุกจนแทบจะ วางไม่ลง อ่านแล้วคุณอาจจะออกเดท เก่งขึน้ ด้วย

New Launch

Together วันทีร่ กั

เงารักข้ามเวลา

/ 259 บาท / แพรวส�ำนักพิมพ์ กว่าพันปีทคี่ อิ อนถูกกักขังในห้องหินเล็กๆ กระทัง่ เขา ได้พบสาวน้อยในฝันอย่าง เจสซิกา เธอช่วยเขาจาก ค�ำสาป แม้จะช่วยเหลือไม่ถาวร แต่คอิ อนก็ซงึ้ ใจมาก จนอยากจะเกาะติดเธอทุกนาที ส่วนเจสซิกาก็เพิง่ รู้ ว่าตัวเองพบชายในฝันอย่างคิออน เขาช่วยเธอให้รอด จากการปองร้าย แต่บงั คับลากเธอไปผจญกับอันตราย อย่างอืน่ แทน แล้วเธอล่ะ จะปลอดภัยจากเขาหรือไม่ ต้องติดตาม

โปรดอ่านใต้แสง เทียนเพราะผม เขียนใต้แสงดาว /

345 บาท / a book หนังสือเล่มหนา 480 หน้า เป็น 100 ความเรียงแบบเหงาๆ เศร้า แบบอุน่ ๆ งานทีเ่ คยตีพมิ พ์ชนิ้ เก่าแก่ของทรงกลด บางยีข่ นั รวมไว้ให้คณ ุ ได้อา่ นแล้วในเล่ม นี้ น่าจะเป็นหนังสือทีส่ ำ� คัญ เล่มหนึง่ ของนักสะสม โดย เฉพาะคนทีน่ ยิ มเสพสุนทรีย์ และความโรแมนติกในตัว หนังสือ

เปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่

Chinese Zodiac

ธรรมะเล่มแรกของครูลลิ ลี่

องอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานเปิดตัวหนังสือ ‘เลือกได้... ไม่เสียชาติเกิด’ ผลงานธรรมะเล่มแรกในชีวิตของ ครูลิลลี่กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ ที่เล่าถึงแรงผลักดันในชีวิตที่นำ� ไปสู่ความ ส�ำเร็จทุกๆ ด้าน ครูถึงขนาดลงทุนเปิดบ้านสอนปฏิบัติธรรมด้วย ตนเอง ด้วยการสอนศัพท์ธรรมะด้วยเทคนิควิธีง่ายๆ สไตล์ครูลิลลี่ และสอนธรรมะให้ตรงใจวัยรุ่น โดยเรื่องราวแต่ละตอนจะตบท้าย ด้วยธรรมะแง่คดิ ในแต่ละมุมของชีวติ โดยมี ปอย-ตรีชฎา มาลยาภรณ์ และไก่-มีสุข แจ้งมีสุข มาร่วมงาน ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 W + MAG .

the hobbit : an unexpected journey

/ เข้าฉาย 13-12-12 บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในวัยหนุ่ม ของบิลโบ้ (มาร์ตนิ ฟรีแมน) ลุงของโฟรโด้ (เอลิจาห์ วู้ด) พร้อมด้วยพ่อมดเทาแกน ดลาร์ฟ (เอียน แม็คเคลเลน) และคณะคน แคระที่นำ� โดย ธอริน โอเกนชีลด์ (ริชาร์ด มาร์มิเทจ) สู่หุบเขาเดียวดาย เพื่อแย่งชิง สมบัติที่สูญหายคืนมาจากมังกรสม็อก (เบเนดิค คัมเบอร์แบทช์) น�ำพาสูก่ ารผจญ ภัยอันยิง่ ใหญ่และพบพานกับตัวละครอัน มหัศจรรย์มากมายซึง่ ร่วมแสดงโดย เอียน โฮล์ม, แอนดี้ เซอร์กีส, เคต แบลนเชต, ฮิวโก้ วีฟวิง่ , ออร์ลนั โด บลูม, ลุค เอแวนส์, สตีเฟ่น ฟราย, คริสโตเฟอร์ ลี, ลี เพซ และ อีวานเจลีน ลิลลี เป็นต้น

สมศักดิศ์ รีนกั เขียนเบสเซลเลอร์ ที่มียอดขายกว่า 1,300,000 เล่ม เข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง เล่ม 5 ของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง จะเป็นเครื่อง มือส�ำคัญในการพาผู้อ่านไป สู่ชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ์แบบใน ทุกมิติ ใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของ ต้องรีบไปจับจองด่วน เพราะ ศิษย์ทุกคนต่างการันตีเป็นเสียง เดียวกันว่า หนังสือและคอร์ส เรียนเข็มทิศของครูอ้อยมีผลดีถึง ขั้นเปลี่ยนชีวิตคนกันเลยทีเดียว

42

/ เข้าฉาย 20-12-12 วันไหนของชีวิตคุณ ที่อยากจะลืมที่สุด วันทีเ่ คยอยูก่ บั ใครสักคนหนึง่ หรือวันทีไ่ ม่ ต้องการใคร คุณพร้อมไหมทีจ่ ะสัมผัสค�ำว่า ความรักรอบๆ ตัว ในชีวิตหนึง่ คนเราท�ำ ผิดได้กี่ครั้งกัน? แล้วโอกาสที่คนเราจะ ได้ย้อนไปแก้ไขเล่า… จะมีสักครั้งไหม? พบกับ Together วันที่รัก ภาพยนตร์ที่ จะท�ำให้คุณคิดถึงวันที่คุณเคยมีความรัก ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก บ.โอเรียลทัล อายส์ภาพยนตร์ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี น�ำแสดงโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมด้วย สหรัถ สังคปรีชา, กฤษณ เศรษฐธ�ำรงค์, ปิยธิดา วรมุสิก, นพชัย ชัยนาม, ทองภูมิ สิ ริ พิ พั ฒ น์ , โสภิ ต สุ ด า อิ ท ธิ เมธิ นทร์ ฯลฯ ก� ำ กับ ภาพยนตร์ โดย ‘ยู - ษรัณ ยู จิราลักษณ์’

/ เข้าฉาย 20-12-12 หนังแอ็คชัน่ ส่งท้ายปี 2012 ของ ‘เฉินหลง’ ที่ครั้งนีท้ ุ่มทุนสร้างสุดยิ่งใหญ่กว่า 300 ล้านหยวน โดยเขารับหน้าที่ทั้ง ก�ำกับ อ�ำนวยการสร้าง เขียนบท และแสดงน�ำเอง เพื่อ ให้ ส มกับ การรอคอยในภาคล่ า สุด ของ Armour of God หรือ ‘ใหญ่สั่งมา เกิด’ Chinese Zodiac หรือ Armour of God III เป็นเรื่องราวของ ฮอร์ค (เฉินหลง) นักผจญภัยที่ต้องออกเดินทางรอบโลก อีกครัง้ เพือ่ ตามหาหัวรูปปัน้ ทองแดงของ 12 นักษัตร ทีก่ ระจัดกระจายอยูท่ วั่ ทัง้ โลก หลังจากทีพ่ วกมันถูกขโมยจากพระราชวัง ฤดูร้อนในกรุงปักกิ่ง ไปตั้งแต่ศตวรรษ ที่ แ ล้ ว ถ่ า ยท� ำ กั น ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส จีน ไต้หวัน ฮ่องกง วานูอาตู ออสเตรเลีย และลัตเวีย ซึง่ ต่าง ก็เป็นสถานทีท่ หี่ วั รูปปัน้ ทองแดงถูกเก็บไป ไว้ โดย เฉินหลง ก็เผยว่าเขาได้เตรียมงาน สร้างเรื่องนีน้ านถึง 6 ปี


DESIGN

C

*NDO

LIVING

ความสุขในการอยู่อาศัยของคุณมีขนาดเท่าไร ?

M Square คือคำ�ตอบ

ทุกตารางเมตรของ M Square จะช่วยให้พื้นที่ชีวิตของคุณมีสไตล์ มีคุณค่า และความสุข M Square นิตยสารแจกฟรีที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติของ Urbanista แจกฟรีตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์การค้า อาคารสำ�นักงาน และสถานที่ฮิปๆ ทุกเดือน

FREE MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 ติดต่อฝ่ายโฆษณา : คุณรุ่งฟ้า ต่อ 565 ฝ่ายพัฒนาการตลาด : คุณรัตติยา ต่อ 361 www.gmgroup.in.th www.gmlive.com


Text : ณัฐพัชร

/ HOROSCOPE +

ดูดวงแบบอังคะวิชาธาตุ (แนวพม่าชั้นครู) โทร. 08 7695 5951, 08 9125 1486

คําพยากรณ์ สําหรับวันที่ 1-31 ธ.ค. 55

ราศีเมษ (ARIES)

ราศีเมถุน (GEMINI)

ราศีสงิ ห์ (LEO)

17 ส.ค. - 16 ก.ย. ครึง่ เดือนแรกวุน่ วายกับเกียรติยศ ของตัวเอง คุณจะพบกับคนรักเก่า เพือ่ นเก่าทีจ่ ากกันมานาน มีเหตุ ให้ตอ้ งมาท�ำงาน หรือพบปะกันให้ ได้ชนื่ ใจ งานต้องอดทนให้ถงึ ทีส่ ดุ กับการปรับเปลีย่ นแปลงของ ผูใ้ หญ่ หรือหัวหน้าเรา ต้องคิดเร็ว ท�ำเร็วถึงจะทันใจนาย และก็จะมี ปัญหากับเพือ่ นร่วมงาน ท�ำให้ พลาดไปได้ ก็ควรระวังค�ำพูดค�ำจา ให้ดี บริวารท�ำให้กลุม้ ใจ ลาบ่อย งานไม่ดี ควรไหว้เจ้าทีเ่ จ้าทางด้วย แตงกวา 5 ผล (แตงกวาลูกใหญ่ที่ เขาเรียกว่าแตงร้าน) เงินมีรายจ่าย เยอะมีภาษีสงั คมต่างๆ คือจ่าย งานบุญทอดกฐิน งานแต่ง ท�ำไป เถอะน่าอานิสงส์เยอะ จะมีรายได้ เสริมเข้ามา ช่วยบ้างแต่ตอ้ งจ่าย กับการซือ้ หรือซ่อมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน บริหารให้รอบคอบนะ จะได้ไม่ตดิ ขัด คนทีม่ คี รอบครัว แล้วจะมีบตุ ร บุตรจะให้โชค คน อยูห่ า่ งจะได้รบั ข่าวดีจากทาง ไกล คนทีร่ กั กันนานแล้วผูใ้ หญ่ จะให้การสนับสนุน ก็ให้ระวัง ค�ำพูดค�ำสัญญากันนะ สุขภาพ อ่อนเพลีย ล้าๆ เหนือ่ ยๆ เพราะ พักผ่อนน้อย อาหารไม่ยอ่ ย และ ผืน่ คัน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ชุดผัก 5 สี พักผ่อนนอนหลับให้ เต็มทีก่ จ็ ะดีขนึ้ ดอกทานตะวันจะ ท�ำให้คณ ุ โชคดี เครือ่ งประดับเพชร

18 ต.ค. - 16 พ.ย. มีมติ รสหายเก่าๆ จะมาพบกัน ช่วงครึง่ เดือนแรก คุณมีความสุข กับโอกาสดีๆ ทีเ่ ข้ามา วันที่ 10 ธ.ค. ราหูยา้ ยมากุมลัคนาควร ระวังอารมณ์ตวั เองให้มาก ต้องมี จิตทีเ่ มตตาเสมอ กับทุกๆ ปัญหา มากมายกับพีน่ อ้ ง บริวารมีววิ าท กันได้งา่ ย อัคคีภยั จะเกิดในบ้าน ดูแลปิดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน ทุกครัง้ จะมีคคู่ รอง และมีโอกาส เจ็บป่วยกะทันหัน งานเป็นเวลาที่ เริม่ วางแผนเพิม่ กลยุทธ์ทางการ ตลาด แต่บางงานก็ตอ้ งสะสาง หรือตัดไปด้วย ท่านทีเ่ ล่นหุน้ จะมี การวุน่ วาย ในข้อตกลง เอกสาร ต้องระวัง ต�ำแหน่งหน้าทีจ่ ะโดน โยกย้าย ปรับเปลีย่ น ไม่ควรเดิน ทางไกล ต่างประเทศ ความรักคน ทีม่ คี รอบครัวก็จะมีปากเสียงกัน เรือ่ งการลงทุน หนุม่ ๆ สาวๆ ที่ หมายปองกันมานานมีโอกาสได้ ตกลงปลงใจ ให้ระวังค�ำพูดวาจา ให้มากทีส่ ดุ อย่าโกหกเพราะจะ เป็นผลทุกข์ในวันหน้า สุขอยูท่ ใี่ จปรับให้ได้นะ สุขภาพ เป็นไข้ อย่าทานเนือ้ ระคายเคือง ตา โรคเก่าๆ จะกลับมา ดอกไม้ มงคล ดอกกุหลาบ (สีแดง 9 ดอก) วางทีโ่ ต๊ะท�ำงานจะท�ำให้ งานของคุณส�ำเร็จ อัญมณีเสริม โอปอล ทองค�ำขาว พลอยแดง

ราศีพฤษภ (TAURUS)

ราศีกรกฎ (CANCER)

ราศีกนั ย์ (VIRGO)

ราศีพิจิก (SCORPIO)

13 เม.ย. - 14 พ.ค. เป็นช่วงลาภจะมาทุกทิศ พยายามอย่ากล่าวหาความผูใ้ ด ภัยจะถึงตัว สตรีจะมาเบียดเบียน กล่าวร้ายผิดพลาดเศร้ากายใจ ควรอยูน่ งิ่ ๆ เดีย๋ วก็จะผ่านไปได้ งานดีมกี ารน�ำเรือ่ งผลงานเก่า มาเก็บเกีย่ วผล ปลายเดือนวันที่ 10 ธ.ค. ดาวราหูยา้ ยสูร้ าศีตลุ ย์มี ดาวเสาร์ตงั้ รับมาจากลาภะ จะได้ลาภผลเต็มที่ ระวังเอกสาร สัญญา เพือ่ นน�ำความราบรืน่ มาให้แต่ระวังเอกสาร มีการท�ำ สัญญาตกลงกัน ควรรอบคอบ สาวๆ ออฟฟิศมีอะไรต้องน้อยใจ บ้างกับความไม่ยตุ ธิ รรม สูๆ้ นะ แล้วจะมีสงิ่ ดีๆ เข้ามา อ่อนน้อม แล้วผูใ้ หญ่จะน�ำลาภมาให้ เงิน ได้จากหุน้ ส่วนคนรัก ก็มรี ายจ่าย แบบจ�ำใจต้องรับผิดชอบ ภาระ หนักๆ ก็จะผ่านไปได้ดี รักต้องใจ เย็น ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรามากๆ คนรักของคุณเก่งขึน้ อารมณ์รอ้ น มัน่ ใจตัวเองมาก หงุดหงิดง่าย สาวๆ ทีด่ ใู จกันมานานอาจถึง ขัน้ ลุม่ หลงกันจนห้ามใจไม่ได้จะ เสียใจภายหลัง บุตรบริวารทีอ่ ยู่ ในปกครองท�ำให้ปวดใจ สุขภาพ จะปวดกระดูก อาหารไม่ยอ่ ย ควรทานอาหารธาตุเย็น เช่น แตง ฟัก เฉาก๊วย เว้นของหมักดองทุก ชนิด ดอกไม้ทถี่ กู โฉลกดอกลิลลี่ เสริมอัญมณีเพชร เพทายขาว

15 พ.ค. - 15 มิ.ย. เป็นช่วงทีค่ ณ ุ ต้องอดทนให้ถงึ ทีส่ ดุ กับสิง่ ทีป่ รับเปลีย่ นทีไ่ ม่ได้ดงั ใจ เริม่ ท้อแท้ อ่อนล้า เซ็งๆ กับสังคม รอบด้าน ควรสร้างความเชือ่ มัน่ ตัวเอง เติมก�ำลังใจ เติมบารมีดว้ ย การนัง่ สมาธิบอ่ ยๆ แผ่เมตตาผล บุญกุศลให้กบั เทวดาทีด่ แู ลรักษา ตัว เจ้าของธุรกิจให้ระวังความผิด พลาดในการลงทุนและชะลอการ เซ็นสัญญาไว้กอ่ น ข้าราชการ ผูท้ ี่ ท�ำงานประจ�ำ ก็ควรรอบคอบกับ ทุกงาน ดูแลสุขภาพจิตใจให้เข้ม แข็ง ต้องสะสางงานและเหนือ่ ย กับผูค้ นทีม่ าติดต่อ หนุม่ ๆ สาวๆ ทีท่ ำ� งานออฟฟิศเอกสารมีการผิด พลาดแน่ ท�ำใจกับเพือ่ นร่วมงาน มากๆ จะดีขนึ้ ก็วนั ที่ 16 ไปแล้ว เงินหมุนยาก ลาภไม่ควรเสีย่ งจะ ไม่คมุ้ เสีย เงินหมดไปกับสังคม มี เกณฑ์เป็นหนีบ้ ตั รเครดิต ท�ำให้ยงุ่ ยากใจได้ โดนโกงง่าย รักหาความ สุขใจได้ยาก นิง่ ๆ ไว้วนั ที่ 13 ธ.ค. ถึงจะมีความสุขอิม่ เอม ก็หา้ มใจ ไว้บา้ งนะ เดีย๋ วจะไม่ถกู ใจผูใ้ หญ่ เอา สุขภาพ อากาศเปลีย่ นระวัง รักษาอุณหภูมใิ นร่างกายให้ดี จะ เป็นหวัดลงคอ อัญมณีเสริม นิล สีผกั ตบ ไพลิน มรกต ควรไหว้พระ ปรางสมาธิและเจ้าทีเ่ จ้าทางด้วย ดอกแคขาว 19 ดอก 44

W + MAG .

16 มิ.ย. - 16 ก.ค. ช่วงนีง้ านล้นมือ จะหยิบจับอะไร ก็จะมีปญ ั หา เอกสารสัญญา ให้ ระวังมีปญ ั หาแน่ ญาตินำ� เรือ่ ง มาให้วติ กกังวล บริวารท�ำให้เกิด ความร�ำคาญ ใช้จา่ ยโดยไม่สม เหตุสมผล ถึงขัน้ ขัดแย้งรุนแรง ก็ใจเย็นเข้าไว้ มีงานใหม่ๆ มา ลงทุนกิจการก็จะได้ผลก�ำไร มี ความก้าวหน้าขึน้ ในหน้าทีก่ าร งานดี ก็อย่าท�ำอะไรเกินตัวไป เพราะช่วงนีค้ ณ ุ ต้องไปลงมือ เองเกือบทุกเรือ่ ง หวังลูกน้องก็ ไม่ได้ดงั ใจ สาวๆ ออฟฟิศก็จะ ไม่ถกู ใจกับผูค้ นทีม่ าติดต่อ เงิน หมุนคล่องมีเกณฑ์โชคดี มีมา ทางงานเสริม มีรายจ่ายตามมา เป็นเรือ่ งปกติ ค่าบ้าน ค่ารถ มี เหตุให้เป็นทุกข์ใจกับคูค่ รอง หรือ คนทีท่ ำ� งานด้วยกัน และไม่ควร ค�ำ้ ประกันหรือให้ใครยืมเงินเด็ด ขาด คนมีครอบครัวแล้ว ผูท้ อี่ ยู่ ในการปกครองดูแลจะน�ำความ ร้อนใจมาให้ ควรใช้เหตุผลมากๆ อย่าได้แพ้อารมณ์ตวั เอง มีเกณฑ์ บริวารไปจาก คนโสด ให้ไปขอคนรักกับพระพรหมนะ ไปด้วยดอกกุหลาบสีแดง 8 ดอก มะพร้าวอ่อน 1 ผล สุขภาพ ภูมแิ พ้ เครียดจนเป็นไมเกรน ก�ำเริบได้ เสริมดวงด้วยการ เปลีย่ นทรงผม สีผมใหม่กจ็ ะดี นะ อัญมณี หยก ไข่มกุ จะท�ำให้ สุขภาพแข็งแรง และมีเสน่ห์

17 ก.ค. - 16 ส.ค. ช่วงนีม้ เี กณฑ์ตอ้ งทุกข์กบั ทีอ่ ยู่ อาศัย คนในครอบครัวพีน่ อ้ ง ท�ำให้รำ� คาญใจ จนเข้าบ้านก็จะ หงุดหงิดจนต้องโยกย้ายก็มี หุงหา อาหารต้องระวังแก๊ส ฟืนไฟจะมี เรือ่ งให้ตกใจ บุตรนารีจะจากบ้าน ต้องระวังความรุนแรงของอารมณ์ ตัวเองมากๆ งานมีมาให้สะสาง มากขึน้ เจ้าของกิจการจะส�ำเร็จ ในการเจรจางานใหม่ๆ ก็ได้ผล มี ออเดอร์เข้ามาอีกจ�ำนวนมาก ควร รักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าดีๆ รวมถึงงานเก่าก็ได้ผล ผูท้ ที่ ำ� งานออฟฟิศก็โชคดีกบั งาน ใหม่ๆ ผูใ้ หญ่นำ� โชคมาให้ เงิน คล่องมือผูใ้ หญ่นำ� โชคทางรายได้ มาให้ รายจ่ายก็ตามมาเพือ่ เอนเตอร์เทนลูกค้า ควรพาบุตร บริวารเทีย่ วพักผ่อน คลายความ ตึงเครียดในครอบครัว แก้เคล็ดไป ได้ รักครอบครัวมีสขุ กันมากขึน้ ควรเอาใจใส่กนั ปัญหาปากเสียง ไม่ลงรอยกัน เริม่ คลีค่ ลาย หนุม่ ๆ สาวๆ ก็งอนกันเพือ่ ต้องการให้คน รักเอาใจ น�ำดอกไม้สขี าว 16 ดอก ไหว้พระในบ้านก็จะมีโชค ไม้มงคลปลูกบัวไว้หน้าบ้านทาง ซ้ายมือของบ้านจะมีโชคเสมอ

17 ก.ย. - 17 ต.ค. เป็นเดือนทีช่ วี ติ คุณมีอะไรให้ตอ้ ง ไตร่ตรอง ญาติจะท�ำให้หมองศรี โรคาราวีโศกา อย่ารับหน้าฝาก ของเอาไปให้ใคร จะเดือดร้อน งานดีมกี ารปรับต�ำแหน่งให้ดขี นึ้ และมีการรับหน้าทีเ่ พิม่ เจ้าของ ธุรกิจได้ลงทุนติดต่อกับคนต่าง ชาติขยายกิจการให้มนั่ คงขึน้ สาวๆ ออฟฟิศคุณจะได้เดินทาง ไปติดต่อกับคนต่างเพศ ก็ดนี ะจะ ได้เปลีย่ นบรรยากาศบ้าง การเงิน มีเกณฑ์ตอ้ งสะสางกับบริวาร ลูก น้อง ลูกหลานเพิม่ มีการพลิก ล็อกเอาง่ายๆ มีรายจ่ายทีค่ าด ไม่ถงึ มาให้ ต้องควรเผือ่ ไว้สำ� รอง บ้าง คนใกล้ชดิ จะช่วยได้ เพราะ คุณจะเจอพวกทีม่ อี ทิ ธิพลหรือ พวกทีม่ กี ารทุจริต การหลอกลวง ปลอมแปลงเอกสารควรระวังให้ มาก รักก็นา่ ชืน่ ใจอยูน่ ะ ญาติ ของคูห่ รือคนรักจะมาข้องเกีย่ วกับ การเงิน ก็ขอให้คณ ุ สองคนเข้าใจ กันเป็นพอ คนโสดมีเกณฑ์ตอ้ ง พบกับคนทีม่ เี จ้าของแล้ว ใจเย็นๆ นะ อย่าท�ำผิดศีลธรรมจะอยูไ่ ด้ นานแน่ในสังคมของคุณ สุขภาพ ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ออกก�ำลัง

ราศีตุลย์ (LIBRA)

17 พ.ย. - 15 ธ.ค. โอกาสทอง เพราะเป็นช่วงทีใ่ ห้ คุณได้แสดงความสามารถเต็ม ที่ ผูใ้ หญ่จะให้รางวัล บริวารไม่ น่ารักน�ำความเดือดร้อนมาให้ จะ ได้รบั ข่าวร้ายเจ็บป่วยจากคนใน สายเลือด ญาติพนี่ อ้ งเอาภาระ มาให้ชว่ ยรับผิดชอบ งานดีได้รบั ความส�ำเร็จจากหน้าทีก่ ารงาน นักธุรกิจก็มโี อกาสขยายงานได้ มาก ก็ควรวางระเบียบในการ จัดการเอกสารต่างๆ ให้ดี การ เงิน เงินดีมมี าทัว่ ทุกสารทิศและ มีโชคใหญ่ ผูใ้ หญ่กเ็ มตตา และก็ จะหมดอย่างไม่คาดคิด ผูค้ นมา ช่วยใช้มากควรจดบันทึกไว้ จะได้ วางระเบียบแบบแผน ความรัก ก็โชคดี มีความสุขแต่ตอ้ งกลาง เดือนไปก่อน มีความโรแมนติกอยู่ เสมอ คนทีย่ งั โสดจะพบรักทีถ่ กู ใจ จะมีคนทีเ่ คยลุม่ หลงกันเข้ามา วุน่ วายในครอบครัวเรา ควรจะอยู่ กันได้โดยมีพรหมวิหารสี่ สุขภาพ ระบบปัสสาวะมีปญ ั หา โรคเกีย่ ว กับกระดูก คอเคล็ด ท้องผูกให้ ดูแลระบบขับถ่ายให้ดนี ะ ต้นไม้ มงคล ต้นกระบองเพชรค่ะ ให้วาง ไว้ทโี่ ต๊ะท�ำงานจะท�ำให้งานราบรืน่ อัญมณีเสริม บุษราคัม เพทายสี เหลือง ไข่มกุ ขาว

ราศีธนู (SAGITTARIUS) ราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

16 ธ.ค. - 14 ม.ค. ให้ระวังค�ำพูด ค�ำพูดจะท�ำให้มี ศัตรู จะเกิดปัญหากับผูใ้ หญ่ได้ งาน มีเกณฑ์ปรับเปลีย่ นโยกย้าย ถึงจะไม่พร้อมก็ตอ้ งไป และการโยก ย้ายนีก้ จ็ ะเป็นผลดีในภายหน้า มี เกียรติ ผูท้ เี่ ป็นเจ้าของธุรกิจ ก�ำลัง มีโอกาสขยายงาน โดยเฉพาะ ธุรกิจต่างประเทศน�ำเข้าส่งออกจะ ราบรืน่ บริวารจะน�ำความเดือด ร้อนมาให้ ก็ตอ้ งใจเย็นๆ ซือ้ น�ำ้ ใจลูกน้องให้ได้ เงิน ก็ตอ้ ง ท�ำใจเป็นช่วงทีต่ อ้ งจ่ายมาก แต่ก็ มีเข้ามาหลายทาง ค่าคอมมิชชัน่ พิเศษจากงานเสริม ซือ้ หุน้ ก็มี โอกาสก�ำไร ความรัก มีความสุข ช่วงต้นเดือน ปลายเดือน หยุด พักไว้สกั พัก ช่วงปลายเดือนมีแต่ ความวุน่ วาย มีเกณฑ์ รักซ้อน ซ่อนรัก คนรักเบือ่ หน่าย มีโอกาส อกหักนะเพราะความคิดของเรา สวนทางกัน ปัญหาหนักมากกับ ภาระของญาติทเี่ ราต้องช่วยเหลือ ญาติจะท�ำให้ของเสียหาย คนทีม่ ี ครอบครัวแล้วคุยกันไม่คอ่ ยรู้ เรือ่ ง ต้องพูดกันด้วยเหตุผล สุขภาพ เหน็บชา ปวดแข้งปวดขา อย่า ทานสัตว์ปกี ดอกไม้มงคล ดอก เบญจมาศ เอาไว้ทโี่ ต๊ะท�ำงานนะ คะ อัญมณีเสริม นิล

13 ก.พ. - 14 มี.ค. เป็นช่วงโอกาสทองของคุณนะคะ ผูใ้ หญ่เมตตาให้โอกาสน�ำเสนอ ผลงาน ส่งเสริม มีสงิ่ ทีด่ เี ข้ามา ในชีวติ มีความสุขสดชืน่ กับชีวติ งาน นักธุรกิจผูท้ จี่ ะลงทุนช่วงนี้ ดี ซือ้ ง่ายขายคล่อง มีโชค ลงทุน แล้วได้กำ� ไรดีมาก มีการขยาย กิจการท�ำให้เกิดผลได้กำ� ไรเต็มที่ ติดต่อกับคนต่างประเทศก็จะได้ ผล ก็เอาใจใส่ให้เป็นพิเศษหน่อย จะได้มอี อเดอร์จะได้ดี ช่วงนี้ เงิน มีเงินเข้ามาในทุกสารทิศ ทัง้ คู่ และญาติผใู้ หญ่ น�ำโชคมา แต่กจ็ ะหมดไปกับการ ตกแต่งซ่อมแซมบ้าน การศึกษา ของลูกหลาน ให้ทกุ อย่างดีขนึ้ คน ทีม่ คี รอบครัวรักสดชืน่ ดี มีอะไรให้ ท�ำตามสัญญากันให้ได้ชนื่ ใจมาก คนโสดรักครัง้ ใหม่กม็ มี าให้ตอ้ ง ตัดสินใจเลือก ก็เลือกทีจ่ ะมีความ สุข อยูบ่ นความถูกต้องก็แล้วกัน สุขภาพช่วงนีเ้ ป็นเรือ่ งของอาหารไม่ ย่อย หรืออาหารเป็นพิษได้ ทาน อะไรต้องระวังให้นะควรสุกๆ และ สะอาด ควรไหว้พระประธานใน โบสถ์ ได้ทกุ โบสถ์ น�ำก้ลวยน�ำ้ ว้า ถวาย 1 หวี เพือ่ จะได้สงิ่ ทีค่ ณ ุ ขอ มาง่ายๆ กล้วยๆ อัญมณีเสริม นิล อ�ำพัน ไพลิน โป่งขาม พลอย สีมว่ ง ดอกไม้มงคล ดอกกล้วยไม้

ราศีมงั กร (CAPRICORN) ราศีมีน (PISCES)

15 ม.ค. - 12 ก.พ. จะร้อนรนผิดใจกับพีน่ อ้ ง ศัตรูมา ปองผลาญ ท�ำอะไรให้ตงั้ สติยมิ้ สูไ้ ว้ทกุ อย่างจะผ่านได้ งานมีการ วางระเบียบแผนต่างๆ ทีเ่ คยคิดเอา ไว้ มีโอกาสประสบความส�ำเร็จสูง แต่กจ็ ะมีปญ ั หาครอบครัวมา รบกวนจิตใจ รีบเก็บเกีย่ วผลให้ เต็มที่  เพราะหลังวันที่ 24 ธ.ค. คุณจะเจอปัญหาแน่นอนเรือ่ ง เอกสาร (กลางเดือนก็นา่ จะเริม่ มีปญ ั หาแล้ว) จะถ่ายเทค้าขาย หุน้  ลงทุนอะไรก็จะได้ผลต้นเดือน เงินก็ยงั ได้จบั จ่ายใช้สอยหมดไป เพราะญาติๆ และคนในครอบครัว รักเบือ่ หน่ายเซ็งๆ กับความจ�ำเจที่ ต้องปรับความเข้าใจกันตลอด  เพราะจูนเวลาให้กนั ไม่พอ ผลเลย ไม่เข้าใจกันเหมือนก่อน ต่างฝ่าย ต่างวิตกกังวลมากไป ควรเอาใจ เขามาใส่ใจเราให้มากขึน้  สุขภาพ ปวดหัว ปวดหลัง ดูแลตัวเองด้วย การไม่ทานของหมักดองทุกชนิด พยายามให้ขบั ถ่ายทุกวันก็จะดีขนึ้ ควรแต่งหน้าให้หวานๆ สดใสทุกวัน อัญมณี หินสีมว่ ง (เพรชพญานาค) นิล ไข่มกุ สีดำ� ดอกเบญจมาศคือ ดอกไม้มงคล

15 มี.ค. - 12 ม.ย. จะเพริดพราย ให้เกรงไฟ ไฟใน ทีน่ หี้ มายถึงไฟในอารมณ์ตวั ของ คุณ เป็นเวลาของการปรับตัว งาน หนักมีอปุ สรรค มีปญ ั หามาก ควร ใจเย็นๆ ค่อยๆ แก้ไขไปทีละจุด ทีละปัญหาก็จะผ่านไปได้ ผูใ้ หญ่ รวมทัง้ หัวหน้าท�ำให้หงุดหงิด ท�ำ อย่างไรก็ไม่ถกู ใจ ธุรกิจค้าขาย มีปญ ั หากับคนทีร่ ว่ มหุน้ โดย เฉพาะเรือ่ งเอกสาร การเงิน สาวๆ ออฟฟิศก็ตอ้ งรีบสะสางงานทุก อย่างให้เรียบร้อย ยังมีงานให้ลยุ อีกมาก เงินทองเข้าซ้ายออกขวา มีคา่ ใช้จา่ ยมาก แต่ทสี่ ดุ คุณจะ รอดไปได้แบบปฏิหาริย์ ลาภได้ จากผูใ้ หญ่ ความรักจะเหือดหาย ไม่คอ่ ยลงรอยกัน ระวังจะมีเรือ่ ง เข้าใจผิดกัน รักเพศเดียวกัน จะ มีปญ ั หาแน่ เรือ่ งทีจ่ ะท�ำร่วมกัน บางอย่างจะมีการเปลีย่ นแปลง แก้ เคล็ดด้วยการห่างกันบ้าง สุขภาพ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ข้อเท้า แพลง เป็นโรคเหน็บชา ทานข้าว กล้อง และส้ม (ผลไม้รสเปรีย้ ว) ควรเป็นห่วงสุขภาพของผูใ้ หญ่ใน ครอบครัวให้มาก ไหว้เจ้าทีด่ ว้ ยธูป 10 ดอก กล้วยน�ำ้ ว้า 1 หวี น�ำ้ เปล่า 1 แก้ว ไหว้วนั เสาร์ตอน เช้า 09.19 น. อธิษฐานให้ขอโชค ลาภ ดอกไม้มงคล ดอกคาร์เนชัน่ อัญมณีเสริม ทับทิม ไข่มกุ พลอย สีเขียว


Text : The Deer Hunte

/ W P + W HAT’S ON + PARTIES

what’s on

parties

Cherilon : ฝึกอาชีพผู้พิการ

+ เชอรีลอ่ น น�ำทีมงานลงพืน้ ที่

MacKlein New Products

+ MacKlein ส่งแว่นตาสุดชิคเอาใจแฟชั่น

นิ ส ต้ า ชาวเอเชี ย ผู ้ รั ก การแต่ ง ตั ว ในสไตล์ Street Fashion ด้ ว ยดี ไซน์ ที่ ทั น สมั ย แฝงไป ด้วยกลิ่นอายย้อนยุค สวมใส่ง่าย รองรับกับ รูปหน้าของชาวเอเชียโดยเฉพาะ ซึง่ Alex และ James สองหนุม่ ดีไซเนอร์ชาวกิมจิ เป็นผูล้ งมือ ออกแบบไว้ มีจำ� หน่ายแล้วทีร่ า้ นตัวแทนจ�ำหน่าย ทัว่ ประเทศ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www. facebook.com/Mckleinbyberlin

Chrono

Fantasy Collection

+ นาฬิกา Vabene รุน่ Chrono Fantasy ที่ ได้ รั บ แรงบั นดาลใจ จากลวดลายของเหล่ า สั ต ว์ ป ่ า อย่ า ง ม้ า ลายและเสื อ ดาว น�ำมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ และ ประดับตกแต่งด้วยคริสตัลจาก สวารอฟสกี้ มีจำ� หนายทีห่ า้ งสรรพ สินค้าชัน้ น�ำ สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ศรีทองพาณิชย์ โทร. 0 2258 0966

ล่าสุดของนมแคลเซียมสูง ด้วย โปรดักท์ ‘แอนลีนนมผง ชนิดซอง’ เพือ่ สร้างปรากฏการณ์ครัง้ แรกของ นมผงแคลเซียมสูงชนิดซอง พกพา สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก เพียงแค่ ฉีก ชง และดื่ม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คน รุน่ ใหม่ทรี่ กั สุขภาพได้อย่างดีเยีย่ ม

46

W + MAG .

อเมริกัน สแตนดาร์ด : เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่

+ อเมริกนั สแตนดาร์ด ผูน้ ำ� ด้านสุขภัณฑ์ระดับโลก พร้อม

ด้วยบุญถาวร ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Do-ItYourself (DIY) ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ โดยมีดารานักแสดง ดัง วิกกี-้ สุนสิ า เจทท์ มาร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์สว่ นตัวใน การเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน�้ำ หากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2102 2222

Robinson Shopping Bags Design Contest 2012

แอนลี น นมผง ชนิดซอง ใหม่!

+ แอนลี น เผยนวั ต กรรม

ร่วมพัฒนาอาชีพผูพ้ กิ าร ณ ศูนย์ ฟื ้ น ฟู อ าชี พ คนพิ ก ารหยาดฝน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยเปิด สอนงานการบูรดอกไม้ และการ ประดิษฐ์ผลไม้ประดับจากเนือ้ ถุง น่อง พร้อมมอบสื่อการสอนแก่ หัวหน้าฝ่ายฝึกอาชีพของศูนย์ฯ เพื่อจัดกิจกรรมและฝึกอาชีพให้ แก่ผพู้ กิ าร ทัง้ ทางสายตา ทางสมอง และทางร่างกาย

+ โรบินสัน ร่วมกับ นิตยสารลิปส์

Cleo Collagen 10,000mg Plus

+ ท้ า พิสู จ น์ ผิว ขาวสวย เนีย นใส เต่ ง ตึง กระชั บ เติ ม เต็ ม ทุ ก ร่ อ งรอยย้ ว ยย่ น อย่ า ง รวดเร็วที่สุดใน 3 วัน ด้วย Cleo Collagen 10,000mg Plus สุดยอดนวัตกรรมทีใ่ ห้คณ ุ ค่าของ คอลลาเจนเข้มข้นทีส่ ดุ เรียกความเปล่งปลัง่ คืน ความชุ่มชื่นสู่ผิวได้ภายในข้ามคืน รับประกัน ความปลอดภัย 100% สนใจสินค้าหรือต้องการ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ติดต่อได้ที่ 08 9799 8470, 08 1866 6025 และ 09 0920 7008

ร่วมเปิดงานรอบตัดสิน ‘Robinson Shopping Bags Design Contest 2012’ การประกวดถุงช้อปปิง้ ภาย ใต้แนวคิด Live Green เปิดโอกาส ให้คนรุน่ ใหม่รว่ มสร้างสรรค์ถงุ ช้อปปิง้ ของโรบินสันอย่างเต็มที่ ซึง่ ผลงาน ที่ ช นะเลิ ศ จะน� ำ ไปใช้ พิ ม พ์ ล งใน ผลิตภัณฑ์เพือ่ ใช้จริงในต้นปี 2012 ให้นกั ช้อปทัว่ ประเทศ

เปิดตัว Pene Maxxim

+ บริษทั ซันคลาร่า 54 จ�ำกัด ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย Pene Maxxim

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับผู้ชายที่สกัดจากสมุนไพร 100% ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน และกระตุน้ การสร้างฮอร์โมน เพศชาย รวมถึงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการไหลเวียนของระบบ เลือด ระบบประสาท และระบบสมอง โดยมีดเี จภูมิ และ ดีเจเพชรจ้า รับอาสาเป็นพรีเซนเตอร์ในฐานะหนุ่มรุ่นใหม่ ผูใ้ ส่ใจสุขภาพและความเป็นชายเกิน 100% รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2530 7395-7


Text : The Deer Hunte

/ W P + W HAT’S ON + PARTIES

what’s on

parties ทไวนิงส์ ที บูทีค

+ ชา ทไวนิ ง ส์ ชาระดั บ

เปิดตัว Bio Oil

+ แพน ราชเทวี กรุป๊ จัดงาน

Lancome Dollidays

ลังโคม จับมือดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่จากนิวยอร์ก แอนดรูว์ หยาง ผูส้ ร้างสรรค์ The Kouklitas ตุก๊ ตา ผ้าแนวแฟชั่นตัดเย็บจากมัสลินสุดโด่งดัง ซึ่งเธอได้ สร้างสรรค์ตุ๊กตาคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด 3 รูปแบบ เพือ่ แฟนๆ ของลังโคมโดยเฉพาะ เป็นของสะสมสุด เพอร์เฟ็กต์ทสี่ วยสง่าและมีสไตล์ ส�ำหรับเมคอัพคอลเลคชัน่ รับคริสต์มาสในชุด Lancôme Happy Holidays เพื่อ เทศกาลแห่งความสุขของคุณ

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวรูปแบบ ใหม่ Bio Oil ทีม่ าพร้อมนวัตกรรม PurCellin Oil ครัง้ แรกในเมืองไทย มีประสิทธิภาพช่วยเรือ่ งรอยแผล เป็น และผิวแตกลายอย่างได้ผล ทัง้ ยังได้รบั การยอมรับจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล จนมี ยอดขายดีติดอันดับต้นๆ ทั้งใน ประเทศอังกฤษ และอีกกว่า 10 ประเทศทัว่ โลก

เมืองไทยประกันชีวิต Miss Saigon

+ เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มสุด

พิเศษ ให้แก่สมาชิกเมืองไทย สไมล์ คลับ ด้วยละครเวทีระดับ ต�ำนานที่ครองหัวใจผู้ชมทั่วโลกมากว่า 20 ปี เรื่อง ‘Miss Saigon The Musical’ ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ซึง่ ในครัง้ นีส้ มาชิกเมืองไทย สไมล์ คลับ ยังได้ความประทับใจคืนกลับ ไปเป็นสองเท่าจากการแสดงของศิลปินชัน้ น�ำ ซึง่ เต็มไปด้วย ความอบอุน่ และสนุกสนานอย่างยิง่

อรรถวิทย์ คว้าแชมป์ ศึก ไมโลซีเรียล ฟุตซอล 2012

AIS Roaming App

+ เอไอเอส โดยบริการข้ามแดน

Sherilon Color Rib

เชอรีลอ่ น ชวนสาวๆ ต้อนรับลมหนาวด้วยแฟชัน่ ใส่ สนุก กับถุงน่องเนือ้ หนา และเลกกิง้ หลากสีสนั ใน คอลเลคชัน่ ล่าสุด Color Tib ทีส่ วย เก๋ มีคณ ุ ภาพ ผ้า ทอหนา 70 ดีเนียร์ เพิม่ ลูกเล่นด้วยลายลูกฟูก ตลอด ทั้งตัว สวมใส่กระชับแนบชิดเรียวขา มีสีสันหลาก หลายให้เลือกตามใจชอบ จ�ำหน่ายแล้วทีเ่ คาน์เตอร์ เชอรีลอ่ น ทัว่ ประเทศ

48

W + MAG .

อัตโนมัติ เอาใจสาวก iPad ด้วย แอพพลิเคชัน่ สุดชิค AIS Roaming App ครั้ ง แรกในเมื อ งไทย ที่ ให้ ผู ้ ใช้ โทรศั พ ท์ เครื อ ข่ า ยจี เ อสเอ็ ม แอดวานซ์ และวัน ทู คอล สามารถ สมัครใช้บริการแพ็คเกจดาต้าโรม มิ่งในราคาประหยัดได้เอง จาก ทุกที่ทั่วโลก หมดกังวลเรื่องค่าใช้ จ่ายส่วนเกิน เพียงแค่ดาวน์โหลด AIS Roaming App ผ่านทาง App Store ฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 1175

พรีเมียมจากเมืองผู้ดี ถ่ายทอด วัฒนธรรมชาอังกฤษสูเ่ มืองไทย ด้วย แฟลกชิฟ สโตร์ แห่งใหม่ ณ ใจกลางกรุงเทพ ซึง่ เป็น ชา บูทคี นอกมหานครลอนดอนแห่ง แรกในเอเชียและประเทศไทย ภายในน�ำเสนอชาอังกฤษสูตร พิเศษ ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ตกแต่งบรรยากาศให้มกี ลิน่ อาย ลอนดอนเนอร์ เชิญสัมผัสจิต วิญญาณของชาระดับต�ำนานนี้ ได้ที่ ลานเอเทรียม ชัน้ 1 หน้า ห้างสรรพสินค้าเซน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

+ อาหารเช้าเนสท์เล่ ไมโล

Samsung Galaxy Note 2

+ ซัมซุง เปิดตัว Galaxy Note 2 ทีม่ าพร้อมกับปากกา S

Pen และประสิทธิภาพทีน่ า่ ทึง่ กว่าเดิม อัดแน่นด้วยฟังก์ชนั สุดเซอร์ไพรส์ เอาใจคอสมาร์ทโฟนให้ได้สมั ผัสกับความสมาร์ท แห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ตอกย�ำ้ ปรากฏการณ์คนใช้ S Pen ให้กระหึม่ วงการยิง่ กว่าเดิม พบกับเทคโนโลยีอนั ชาญ ฉลาดนีไ้ ด้แล้วทีเ่ คาน์เตอร์ Samsung และตัวแทนจ�ำหน่าย ทัว่ ประเทศ

ซี เรี ย ล ร่ ว มกั บ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการ แข่งขัน ‘ไมโลซีเรียล ฟุตซอล 2012’ นัดชิงชนะเลิศ และนัด รวมดารา เพื่อส่งเสริมเยาวชน ไทยให้ มี ร ่ า ยกายที่ ส มบู ร ณ์ สมวั ย โดยให้ ใส่ ใจในอาหาร เช้ า ทั้ ง ยั ง เปิ ด สนามให้ เหล่ า นักเตะเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ ออกก�ำลังกาย เพือ่ พัฒนาสูก่ าร เป็ นนัก ฟุ ต ซอลอาชี พ ซึ่ ง ครั้ ง นี้โรงเรียนอรรถวิทย์คว้าชัยไป ครอง


WP#090  

WP#090 free magazine in Thailand

WP#090  

WP#090 free magazine in Thailand

Advertisement