Page 1

VOL.5 | NO.86 | AUGUST 2012


Robinson throughout Thailand


The beauty of a woman isn’t in a facial mole, But true beauty in a woman, is reflected by her soul. ‘ความสวยงามของผูห้ ญิง ไม่ได้อยูท่ หี่ น้าตา แต่ความงามของผูห้ ญิงจริงๆ นัน้ สะท้อนออกมาจาก จิตวิญญาณเลยทีเดียว’ พอสรุปความตอนหนึง่ จากบทความทีเ่ ขียนชืน่ ชมสุภาพสตรีเอาไว้มาฝาก กัน เนื่องในเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคม ที่มีเทศกาลวันแม่ และเป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆ ที่ทุกคนใน บทบาทของการเป็นลูกควรจะทำ�สิ่งที่ดีเพื่อความสุขของแม่ ภายในเล่มจะมีหลากหลายเรื่องราว น่าสนใจเกี่ยวกับแม่และผู้หญิง โดยเฉพาะใน Modern Life ฉบับนี้เรามีละครเทิดพระเกียรติ รักไม่สนิ้ แผ่นดินแม่ กับเหล่าดาราดังทีต่ งั้ ใจมาทำ�ละครการกุศล เพือ่ สะท้อนเรือ่ งราวของเหล่าเหยือ่ ไฟใต้ ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ละครเพื่อเทิดพระเกียรติที่ ฉายตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ทางช่อง 5 และในคอลัมน์ SHE เรามีนักบริหารผู้หญิง ที่บริหารดูแล รถจักรยานยนต์คันใหญ่อย่าง Triumph งานลุยๆ ที่ต่างจากคาแรกเตอร์ของตัวเอง แต่เธอก็ทำ�ได้ เรื่องของคุณแม่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำ�หรับคุณแม่มือใหม่มาฝากใน คอลัมน์สุขภาพ เช่นเดียวกับร้านอาหารอร่อยๆ มุมคลินิกและสปาน่าสนใจเป็นทางเลือกให้คุณ ที่จะวางแผนเซอร์ไพรส์พาคุณแม่ไปหาความสุขกายสบายใจ เรื่องราวดีๆ ทั้งหมดรวมอยู่ในเล่มนี้ Editor

ปีนรี้ ฐั บาลมีนโยบายรถคันแรก สาวๆ หลายต่อหลายท่านคงมองหารถสวยคูใ่ จมาใช้คกู่ ายเพือ่ แสดงออกถึงตัวตน และไลฟ์สไตล์ กันอยู่แน่ๆ เลย วันนี้เรามี Tips พิเศษในการเลือกซื้อรถคันแรกมาฝาก ซึ่งเคล็ด (ไม่) ลับมีอยู่ 5 เรื่อง 1. อย่าตัดสินใจโดยใช้ อารมณ์เป็นใหญ่ 2. หากซื้อรถด้วยเงินผ่อน จงค�ำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนอย่างรอบคอบ 3. ศึกษาสัญญาจนแน่ใจว่าคุณเข้าใจ รายละเอียดทุกอย่าง 4. อย่าลืมค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ยในการใช้รถทีจ่ ะตามมา 5. ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยและข้อเสนอของ ประกันภัยอย่างรอบคอบก่อนซื้อรถ เมื่อได้รับความรู้แล้วอยากให้สาวๆ ช่วยกระซิบมาบอกเราหน่อยว่า รถในฝันของคุณสาวๆ ต้องเป็นสีอะไรเพราะอะไร รีบส่งค�ำตอบมาที่ promotion@WomanPlusMagazine.com เพียง 3 ท่านแรกเท่านัน้ และขอขอบคุณ บทความดีๆ จากหนังสือ ‘First Gear เรื่องน่ารู้ส�ำหรับการเลือกซื้อรถคันแรก’ จากฟอร์ดประเทศไทย

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | สิรญ ิ า ใจบุญ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์, ภาวนา แก้วแสงธรรม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ธนธร ชูสวุ รรณ ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการศิลปกรรม | กมลศักดิ์ เสียงสนัน่ ศิลปกรรม | จุรรี ตั น์ ขำ�ชุม่ พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์ ศิลปกรรมโฆษณา | กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำ�รงฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ | สารินทร์ พรดอนก่อ ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ฝ่ายบุคคล | รุจพี ชั ร เครือภูงา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การไอทีและพัฒนาองค์กร | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เอกรัตน์ ดวงประสาท ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | สุกญ ั ญา แก้วชิงดวง, หทัยรัตน์ ดวงแก้ว เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | เบญจพร เสนารัตน์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพภานนท์ สมุหบ์ ญ ั ชี | ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | ขนิษฐา รักษ์ศริ ิ ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิง่ แก้ว แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำ�กัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

W OM A N P LU S

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟ็กซ์ : 0-2668-5911

2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำ�ต่างๆ ที่คุณผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

Where to Find : WOMAN PLUS พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำ�ที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์ Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินิก ทุกสาขา, นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดิโอทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำ�หลายแห่ง

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)


H E A V E N + เรื่อง : the deer hunter

7 t h

วงกฏ : เชิญเสพย์ละคร

เวทีประจำ�ปี 2555 ของคณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แนวดราม่า คอมเมดีย้ อ้ นยุค กับ ‘วงกฏ’ ละครเวทีมวิ สิคลั ทีส่ ะท้อนเรือ่ งราว อิงการเมือง ฝีมอื นิสติ 100% ร่วมชมพร้อมให้ก�ำ ลังใจเหล่า อนาคตของชาติได้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน และ 7-9 กันยายน 2555 รายละเอียด เพิม่ เติมคลิก www.nitadechula. net และ www.facebook.com/ lakornnitade

วิลิศมาหรา :

เคยเป็นกระแสโด่งดังในเวอร์ชน่ั ละคร ล่าสุด บทประพันธ์อนั ลือลัน่ ‘ดอกส้มสีทอง’ ก็จะมาวาดลวดลายในรูปแบบละครเวทีสดุ วิลศิ มาหราแห่งปี ‘เรยา เดอะ มิวสิคลั ’ โดยได้ดาราเจ้าบทบาท ชมพู-่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ผูเ้ คย สวมบทบาท ‘เรยา’ จนดังกระฉ่อนมารับบทดังกล่าวอีกครัง้ งานนีร้ บั รองคุณภาพ ด้วยฝีมอื แบ็คอัพ ระดับพระกาฬ พิสจู น์ผลงานระดับ 5 ดาวได้ตง้ั แต่ 14 กันยายน-7 ตุลาคมนี้ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ สำ�รองทีน่ ง่ั ได้ทไ่ี ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ติดตามข่าวได้ท่ี www.reyathemusical.com

วู‘แพรวเมนPop-Up: Beauty’ แพรว จัดงาน เอาใจคุณ

ผูห้ ญิงทีร่ กั ในความสวยความงาม คราวนีม้ า แบบอลังการในคอนเซ็ปต์ ‘Fashionista’ นำ�เทรนด์แฟชัน่ และนวัตกรรมความงามอย่าง หลากหลายมารวมไว้ในทีเ่ ดียว ให้ผหู้ ญิงสวย เพอร์เฟ็กต์โดยไม่ตอ้ งพึง่ ศัลยกรรม จัดขึน้ ใน วันที่ 7 กันยายนนี้ ณ แฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1 สยามพารากอน

วิมานรัก :

ในเดือนของแม่น้ี ททบ.5 เสนอละครแห่งความสำ�นึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินนี าถ ในโปรเจ็กต์ละคร ‘รักไม่สน้ิ แผ่นดินแม่’ ถ่ายทอดละคร 5 เรือ่ ง ซึง่ เป็นชีวติ จริงของผูห้ ญิง 5 คน ทีต่ อ้ งกลาย เป็นผูส้ ญ ู เสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำ�กับการแสดงโดย ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ ติดตามชมได้ทาง ททบ.5 ตัง้ แต่เดือนสิงหาคมนีเ้ ป็นต้นไป

วัผูห้ ญินงที(ของ)แม่ : ให้ของขวัญแด่ ค่ ณ ุ รักทีส่ ดุ ในโลก ด้วยการพาคุณแม่

ไปอิม่ อร่อยกับเมนูเซตพิเศษสไตล์เทนเฟส ในราคาสุดคุม้ เพียง 800 บาทต่อท่าน และในวันที่ 12 สิงหาคม หากพาครอบครัวมารับประทานอาหาร 3 ท่าน ขึน้ ไป คุณแม่จะได้รบั สิทธิท์ านเซตเมนูฟรีทนั ที มาสร้าง บันทึกของวันพิเศษได้ท่ี ร้านอาหารวนารา อีเทอรี่ โรงแรมเทนเฟส สอบถามเพิม่ เติมและสำ�รองทีน่ ง่ั โทร. 0 2695 4242 หรือ www.tenfacebangkok.com

ว้าว! :

ถึงกับต้องออกอาการ ว้าว! เมือ่ ร็อคเกอร์สาวแหบเสน่หส์ ดุ สะคราญ แห่งวงการเพลง เหวีย่ งตัวเองขึน้ เวทีอกี ครัง้ ในคอนเสิรต์ ‘25 ปี สุดหัวใจ ใหม่ ไม้มว้ น’ หากคุณคิดถึงเธอ อย่างทีเ่ ธอคิดถึงคุณ รีบตีตว๋ั ผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วไปโยกหัว +ร้องเพลงซึง้ ๆ ร่วมกับเธออย่างสุดฤทธิส์ ดุ เดช ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี

6

WOMAN PLUS M AG.

วาดศิ ลป์ : นิทรรศการจิตรกรรม ‘กาลเวลา-ศรัทธา-พุทธศิลป์’ นำ�เสนอข้อมูล สัจธรรมในเชิงศิลปะ โดยศิลปินรุน่ ใหม่อย่าง เมธาสิทธิ์ อัดดก และธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

ทีเ่ ห็นคุณค่าของจิตรกรรมไทย ทีผ่ สานกับความเชือ่ และความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธ ศาสนา จนเกิดแรงบันดาลใจในการรังสรรค์งาน เสพย์อรรถรสงานศิลป์ในรูปแบบไทยๆ ได้ ณ แกลลอรี่ ชัน้ 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ตัง้ แต่วนั นี-้ 29 กันยายน 2555


B E A U T Y

T I P S + H A I R

เรื่อง : Prisilla

HAIR

Roxy สาวจอมขโมยซีน

“สีผมแบบธรรมชาติคงต้องหลีกทางก่อนส�ำหรับซีซั่นนี้” บนรันเวย์แฟชั่นวีคประจ�ำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2012 ทั้งในนิวยอร์ก มิลาน และปารีส ทั้ง ยูจีน โชไลมาน และ จอช วูด สองแฮร์สไตลิสต์ของเวลล่า โปรเฟสชั่นแนลส์ ได้สร้างสรรค์เทรนด์ผมเอาไว้ให้สาวๆ ได้อัพเดทกัน โดยสีผมที่สม�่ำเสมอตั้งแต่โคนจดปลายจะถูกบดบังด้วย สีโทนเย็นที่ดูเกินจริงและขัดแย้งกับธรรมชาติได้ลงตัวอย่างน่า อัศจรรย์ นัน่ หมายถึงสาวๆ ต้องมีความกล้าและมัน่ ใจทีจ่ ะแตกต่าง โดดเด่นอย่างมีสไตล์ สะท้อนคาแรกเตอร์ของสาวจอมขโมยซีน Roxy ผู้เป็นสาวสังคม รักความสนุกสนาน เปิดเผยตัวตนแบบ เฟมีนิสต์ของเธออย่างเป็นธรรมชาติ และเพลิดเพลินไปกับการ เป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของทุกคน สไตล์ผมครั้งนี้ยังให้ กลิ่นอายของลุคย้อนยุคเรโทรในช่วงยุค 70 ที่หรูหรา เต็มไปด้วย สีสนั และความสนุกสนาน เข้ากันได้กบั เสือ้ ผ้าคลาสสิกแต่ทนั สมัย ไม่ว่าจะเป็นกับทรงผมบ๊อบสไตล์ไอคอนสีสดใสและดัดหยิกใน แนวเรโทร นอกจากนี้ยังน�ำเสนอความเซ็กซี่ด้วยการปัดผมที่เป็น ลอนคลื่นไว้ด้านข้าง หรือจะเป็นแบบผมด้านหน้าตรงกลางถูก หวีเก็บไปด้านหลัง ส่วนผมด้านข้างก็จับไปรวมกับผมที่เก็บมา อย่างหลวมๆ และรั้งด้วยกิ๊บอย่างประณีต ปล่อยปลายผมทิ้งตัว เป็นลอนเบาๆ ไม่ว่าจะผมทรงไหน ถ้าลองเปลี่ยนลุค คุณก็จะดู แตกต่างจากที่เคยเป็นอย่างแน่นอน

BEAUTY TIPS

Keep White, Right Now ผศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

Q : ไวท์เทนนิง่ ท�ำให้ผิวขาวจริงหรือไม่คะ A : ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิง่ โดยส่วนมากที่รับประกันเห็นผลความขาว ของผิวภายในเวลาอันสั้น ใช้วิธีในการเร่งการผลัดเซลล์ผิวให้หลุดลอก เร็วขึ้นและท�ำให้ผิวบาง จึงท�ำให้ผิวดูขาวอย่างรวดเร็วเพราะผลัดเซลล์ ผิวทีต่ ายไปแล้วให้หลุดออกไป เหมือนเวลาเราขัดขีไ้ คล อาจท�ำให้ผวิ ดู กระจ่างใสเพราะได้ลอกผิวชัน้ นอกออก แต่แท้ทจี่ ริงแล้วร่างกายยังคงมี การผลิตเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของผิวคล�้ำเสียและจุดด่างด�ำอยู่ เหมือนเดิม ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิง่ ทีโ่ ฆษณาคุณสมบัตวิ ่าสามารถท�ำให้ ผิวขาวใสภายในเวลาไม่กี่วันนัน้ ล้วนใช้วิธีเร่งให้ร่างกายผลัดเซลล์ผิว เร็วกว่าปกติ จึงท�ำให้ผวิ บาง เกิดผลเสียตามมาคือผิวระคายเคือง แดง แพ้ และผิวขาวทีไ่ ด้มานัน้ ก็กลับมาคล�ำ้ ด�ำอย่างรวดเร็วขึน้ ซึ่งปกติการผลัดเซลล์ผิวจะใช้เวลานานประมาณ 28 วัน ถ้าผิวบางผิวจะไม่สามารถปกป้องเซลล์ผวิ จากปัจจัยต่างๆ ท�ำให้คล�้ำเสียง่าย เป็นที่มาของวงจรการเกิดผิวคล�้ำเสีย แบบไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราอยากมีผิวขาวใสที่ยั่งยืน วิธีที่มี ประสิทธิภาพคือการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และ TRP-1 ซึง่ จะท�ำให้การผลิตเม็ดสีเมลานินน้อยลง นับเป็นขัน้ ตอนแรก ที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาที่จุดเกิดเหตุจริงๆ ยูเซอริน ไวท์ เธราพี คอนเซ็นเทรด ซีรมั่ 2,210 บาท สูตรเข้มข้น ด้วยอณูขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ทีส่ ามารถซึมซาบ สูช่ นั้ ผิวอย่างรวดเร็ว เพือ่ ลดเลือนจุดด่างด�ำ เซลล์ผวิ คล�ำ้ เสีย ฝังลึก ให้จางลงทัว่ ใบหน้าอย่างสม�ำ่ เสมอ

SKIN CARE

must have

• K-PAK COLOR THERAPY ชุดบ�ำรุงและถนอมสีผม มีทั้งแชมพู คอนดิชนั เนอร์ ส�ำหรับผมทีต่ อ้ งการการบ�ำรุงและถนอมสีผม บ�ำรุงต่อด้วย REVITALUXE TREATMENT ช่วยซ่อมแซมเส้นผมให้แข็งแรงปกป้องผมจาก ความร้อนและรักษาสีผม และ COLOR THERAPY OIL ปกป้องเส้นผมจาก ความร้อนและสไตลิ่ง เน้นสีผมให้โดดเด่น ราคาตั้งแต่ 1,200-2,500 บาท

• ซันซิล เพอร์เฟค สเตรท อีกชุดดูแลผมให้ตรง สวยทุกวัน แบบไม่ต้องไดร์ แค่สระ นวด และ บ�ำรุง ก็ช่วยล็อกเส้นผมให้ตรงตามธรรมชาติ ใน ชุดมีแชมพู คอนดิชันเนอร์ ทรีตเมนต์ มาส์ก และ ลีฟออน สเปรย์ ราคาตั้งแต่ 99-129 บาท

Garnier Light Intensive 3 in 1 Whitening Essence mask เอสเซนส์มาส์ก สูตรทรงประสิทธิภาพช่วยคืนความกระจ่างใส ให้แก่ผวิ หน้าแบบเร่งด่วน เพียง 15 นาที ราคา 259 บาท

Tanggula Glacier Water

‘น�ำ้ แร่’ นอกจากจะให้ความรูส้ กึ สดชืน่ เวลาดืม่ แล้ว การใช้นำ�้ แร่ ฉีดหน้าก็ยงั มีสว่ นช่วยผิวสวยๆ ของคุณได้ มีเคล็ดลับส�ำหรับใคร ที่แต่งหน้าแล้วไม่ค่อยติดทน ให้ใช้สเปรย์น�้ำแร่ฉดี พรมเบาๆ รอ ให้แห้งแล้วค่อยแต่งหน้า จะท�ำให้เมคอัพติดทนนาน ส�ำหรับผู้ที่ ต้องการฟืน้ ฟูผวิ หน้าอย่างเร่งด่วน ก่อนแต่งหน้าก่อนไปงาน เพิม่ ความสดชื่น คลายความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน หรือเล่นกีฬา ก็เหมาะจะฉีดน�้ำแร่ที่ผิวหน้า ส่วนน�้ำแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์จาก เทือกเขาแทงกูล่า เป็นน�้ำแร่บริสุทธิ์ที่มีแหล่งก�ำเนิดมาจากเทือก เขาแทงกูล่าในทิเบต ที่อุดมด้วยแร่ธาตุส�ำคัญที่มีความจ�ำเป็น ต่อผิว ด้วยส่วนผสมอันเข้มข้นของน�้ำแร่ธรรมชาติ พอมาท�ำเป็น มาส์กพอกหน้า ก็จะยิ่งช่วยคงความชุ่มชื่นแก่ผิวคุณได้ยาวนาน


B E A U T Y

T I P S + U P D AT E D

เรื่อง : Prisilla

MAKE UP

คอลเลคชั่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด การปรากฏโฉมในครั้ ง นี้ แสดงออกถึงมุมมองของหญิงสาว จากจิตรกรรมฝาผนัง ก�ำแพงร้าน ชุดเดรส ถ้วยชา และทีเชิต้ เราก�ำลังกล่าวถึง การออกแบบคอลเลคชัน่ โดยจิตรกรชือ่ ดังจากลอนดอน Julie Verhoeven จุดเริ่มต้นของซัมเมอร์นี้ ในเดือน สิงหาคม กับกระเป๋าเมคอัพสุดอาร์ตและอุปกรณ์แต่งหน้า ในคุณเลือกสรรตามชอบ จาก M.A.C ทีแ่ สดงออกถึง ความสดใส สีสนั ทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นในตัวเธอ รูปกราฟิก ภาพวาดทีไ่ ม่มกี ฎเกณฑ์ตายตัว แต่งแต้มลง บนกระเป๋าแคนวาส ILLUSTRATED LIP BAG มาพร้อม เมคอัพทรีโอ ประกอบด้วย ลิปสติก Dazzlegglass Creme และครีมสติก๊ ไลเนอร์ ในโทนสีทเี่ ข้ากันมีให้เลือก 4 สี ซองผ้าทีใ่ ส่แปรงแต่งหน้า ILLUSTRATED BRUSH KIT ที่ ม้วนพับเก็บได้มี 2 เซต แบบแรกจะมาพร้อมกับ 4 แปรง Mineralize และอีกเซตมากับ 5 แปรง Essentials ด้าน ในแต่งแต้มสีเพนต์เรืองรอง มีฝาปิดเพือ่ ให้เก็บแปรงได้ มิดชิด งานศิลปะ Verhoeven ยังสะท้อนออกมาในเซต EYE KIT ทีม่ ตี ลับอายแชโดว์ 3 สี มาสคาร่าขนาดพิเศษ และแปรงแต่งตาขนาดเหมาะมือทีเดียว ทัง้ หมดนีเ้ ป็น แรงบันดาลใจของสาวๆ ทีม่ หี วั ใจศิลปะจริงๆ

BEAUTY PRODUCTS ลิปกลอสรุ่นใหม่ล่าสุด 6 สีสวย 780 บาท จาก benefifif it

Mom & Baby Cleansing Gel เจลอาบน�้ำสูตรอ่อนละมุน ส�ำหรับลูกน้อย 985 บาท จาก ล็อกซิทาน

อัลทิเมท อดอร์นเมนท์ ไทม์พีซ ของ Harry Winston สอบถาม ราคา The Hour Glass

Lash Power Lengthening Mascara ขนตาหนา และยาวเป็น 2 เท่า 850 บาท จากคลีนกิ ข์

CLINIC

Health Avenue Clinic คลิ นิ ก ที่ มี ค อนเซ็ ป ต์ แ นวธรรมชาติ ออกแบบตกแต่งให้เหมือนสปา รายล้อม ด้ ว ยบรรยากาศสี เขี ย วขจี ส วยสดแห่ ง นี้ เหมือนให้ความรู้สึกว่าเราได้ไปพักผ่อนอยู่ ในสวน แต่เป็นสวนสวยทีม่ บี ริการความงาม อย่างครบวงจร บริหารงานโดย พ.ญ.ศิรวิ รรณ ตัง้ เจริญชัยชนะ หรือคุณหมอแวนด้า แพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผิวพรรณและความงาม ที่ มีประสบการณ์ดา้ นความงามอย่างแท้จริง สาวๆ คงไม่ตอ้ งกังขาถึง ผลลัพธ์ดา้ นความงามและผิวพรรณ สิง่ ทีม่ นั่ ใจได้เพราะทีน่ พี่ รัง่ พร้อม ไปด้วยเครือ่ งมือและนวัตกรรมทันสมัย ได้มาตรฐาน และหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณหมอแวนด้ายังได้น�ำเข้าจากอเมริกาและยุโรป อีกทัง้ การออกแบบทรีตเมนต์ หรือโปรแกรมเลเซอร์ตา่ งๆ ก็ครบวงจร เพือ่ รองรับความต้องการของ สาวอยากดูอ่อนวัย อยากดู มีสขุ ภาพผิวทีด่ ี ตัง้ แต่ผวิ หน้า จดผิวกาย นอกจากนีก้ ็ยังมี บริ ก ารทรี ต เมนต์ ผิ ว หน้ า ผิวกาย แบบทีช่ ว่ ยผ่อนคลาย ความเหนื่ อ ยล้ า จากชี วิ ต ประจ�ำวันให้เลือกมากมาย แวะไปลองด้ ว ยตั ว เองได้ ที่ President tower Arcade, lobby โทร. 0 2656 0966

ไฮเปอร์ กลอสซี่ อายไลเนอร์ ชนิดน�้ำแบบจุ่ม ติดทน 25 ชั่วโมง กรีดเรียบครั้งเดียวอยู่ 149 บาท จาก เมย์เบลลีน

GAME : โปรแกรมยอดฮิตของ Health Avenue Clinic

10

WOMAN PLUS M AG.

คืออะไร ส่งรูปตัวคุณเองพร้อมค�ำตอบมาได้ทหี่ น้าเฟสบุค๊ ClubEdfreemag ลุน้ รับรางวัลบัตรก�ำนัลมูลค่า 2,000 บาท จาก Health Avenue clinic


G A D G E T + B U Z Z เรื่อง : The Deer Hunter

The Why Cry Baby Crying Analyzer

❸ Remee : The REM Enhancing Eyemask

Waterproof Bolt Down Safe

❺ English Umbrella Seat

Indispensable Coffee Dispenser

Geneva Sound System Model XS

1. Geneva Sound System Model XS – เครื่องเสียงและนาฬิกาแบบพกพาเครื่องแรกของโลก เหมาะส�ำหรับคุณแม่ผู้รักในเสียงเพลง ดีไซน์เลิศแรงบันดาลใจจากนาฬิกาคลาสสิกหรู รับข้อมูลดนตรีจากทั้งแท็บเลต และสมาร์ทโฟน รวมถึงฟัง FM ได้ ราคา 7,490 บาท www.mahajaklife.com 2. Waterproof Bolt Down Safe – ตู้นิรภัยไม่กลัวน�้ำ 100% น่าจะถูกใจคุณแม่ที่พะว้าพะวงเกี่ยวกับของมีค่า โดยเฉพาะตอนน�้ำท่วม แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม ราคา 200 เหรียญฯ www.hammacher.com 3. Remee : The REM Enhancing Eyemask – หน้ากากปิดตาดีไซน์เก๋ โดย Bitbanger Labs มีระบบ เชื่อมโยงกับสื่อการท�ำงานของสมอง ให้คุณแม่หลับสนิทฝันดีทุกค�่ำคืน สั่งซื้อพรีออเดอร์ก่อนใครได้ในราคา 95 เหรียญฯ sleepwithremee.com 4. The Why Cry Baby Crying Analyzer – ขจัดปัญหาลูกน้อย ร้องไห้โยเย ด้วยเครื่องช่วยวิเคราะห์สาเหตุการร้องไห้ ผ่านการจับความถี่ของเสียง ว่า เจ็บปวด ง่วง หิว หรือเบื่อ แสดงผลผ่านไฟต่างสี และหน้าจอ LCD พิสูจน์ความอัศจรรย์ได้ในราคาประมาณ 40 เหรียญฯ www.amazon.com 5. English Umbrella Seat – สุดยอดร่มที่ประยุกต์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆ ท�ำหน้าที่ทั้งคุ้มแดดคุ้มฝน และในขณะเดียวกันก็เป็นเก้าอี้นงั่ ได้ในตัว ราคาประมาณ 90 เหรียญฯ www.hammacher.com 6. Indispensable Coffee Dispenser – เครือ่ งชงกาแฟไฮเทค ส�ำหรับคุณแม่คอกาแฟตัวยง สามารถท�ำกาแฟทีค่ ณ ุ ชอบได้อย่างเข้มหอมกรุน่ ถึงรส ราคา 30 เหรียญฯ www.thinkgeek.com

APP. RELEASE!!

2 App. น่าโหลดส�ำหรับคุณแม่

ในยุค Application ครองโลกแบบนี้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ รุ่นใหม่หัวใจวัยรุ่นต้องก้าวตามให้ทัน เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้ต่างๆ มากมาย ที่อยู่ในแอพฯ ซึ่งครอบคลุมทุก จังหวะของชีวิต อย่างเช่น 2 แอพฯ ต่อไปนี้ คุณแม่ควรโหลดใส่ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตส่วนตัวไว้อย่างยิ่ง

• Pregnancy แอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับคุณแม่มอื ใหม่ทกี่ ำ� ลังตัง้ ครรภ์อยู่ โดยแนะน�ำ ทุกกระบวนการที่คุณแม่ควรกระท�ำระหว่างตั้งครรภ์ ทั้งยังใช้ ค� ำ นวณรู ป ร่ า งและบ่ ง บอกพั ฒ นาการการเจริ ญ เติ บ โตของ

12

WOMAN PLUS M AG.

HAPPENING ! เจ้าตัวน้อยในครรภ์ให้คณ ุ แม่ทราบทุกวัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็น เหมือนเลขาส่วนตัวที่ช่วยเตือนว่าระยะไหน หรือเมื่อลูกแสดง อาการอย่างไรคุณถึงควรจะไปพบแพทย์ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ App Store ในราคา 3.99 เหรียญฯ • Baby Music Radio การที่ลูกนอนหลับสบาย คือความสุขของคนเป็นแม่ แนะน�ำ แอพพลิเคชั่นของคู่แม่ลูกที่รักเสียงเพลง Baby Music Radio จะเป็นดีเจช่วยเลือกเพลงที่ดีที่สุดที่จะช่วยกล่อมลูกน้อยให้ นอนหลับใหลอย่างมีความสุข อีกทั้งเพลงที่ว่ายังส่งผลต่อ การท�ำงานของสมองลูกรัก ให้เจริญพัฒนาการไปในเชิงบวก ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store ในราคา 0.99 เหรียญฯ

Ensogo Gift Card

WP ขอมอบของขวัญให้แก่คุณแม่ เพียงโพสต์รูปของคุณกับลูกรัก ที่หน้าวอลล์เฟสบุ๊ค ClubEdfreemag รูปไหนมีจ�ำนวนไลค์มากที่สุด รับไปเลย บัตร Ensoco Gift Card มูลค่า 500 บาท ให้ช้อปปิ้งบน www.ensogo.com ได้ง่ายและสะดวกยิ่งกว่าเดิม 1 รางวัล ติดตาม รายละเอียดได้ที่ facebook/ClubEdfreemag.com


FA S H I O N + R E P O R T เรื่อง/ภาพ : PORKO

ต้อนรับฤดูกาลใหม่ ด้วยแรงบันดาลใจในต�ำนาน

หนึง่ ในความประทับใจที่ YSL สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่า แฟชัน่ นิสต้าเสมอ คือการน�ำผลงานเดิม และ DNA ของแบรนด์มา re-design ใหม่ผสมผสานให้ดูโมเดิร์นสมสมัยซีซั่นแล้วซีซั่นเล่า ซึง่ คอลเลคชัน่ ล่าสุด ความหรูหรา เสน่ห์ และกลิน่ อายของความ เป็น Vintage แบบฉบับสาวปารีเซียงขนานแท้ยงั ถูกคงไว้ครบถ้วน ในสามธีมเก๋ ที่ทั้งแตกต่าง และโดดเด่นอย่างลงตัว

คอลเลคชั่น PreFall 2012 LEATHER

ในคอลเลคชัน่ นีก้ ระโปรงหนังเอวสูงสีดำ� คือชิน้ เด่นทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงสาว YSL ที่ดูมั่นใจและมีพลัง หนังถือเป็นไอเท็มสุดคลาสสิกที่ถูกน�ำมาใช้ใน ซีซนั่ นีไ้ ด้อย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นชุดจัมป์สทู สุดเปรีย้ ว เสือ้ แจ๊คเก็ต สลับสีใส่คู่กับกระโปรงหนังสีน�้ำตาลอ่อน หรือชุดเดรสคอวีสุดเก๋ ซึ่ง นอกจากหนังสีด�ำสุดคลาสสิก ยังมีหนังสีเขียว สีเทา และสีน�้ำตาล อ่อนให้สาวๆ ได้เลือกตามใจชอบ

14

WOMAN PLUS M AG.

LEOPARD

ลายพิมพ์เสือดาวที่อยู่คู่กับแบรนด์ มาตั้ง แต่ ช ่ ว งกลางปี 70s จึง ไม่ แปลกเลยที่ ล ายพิ ม พ์ สุ ด พิ เ ศษ นี้ถู ก กลั บ มาใช้ อี ก ครั้ ง ทว่า มี การปรับสีสันของลวดลายให้ ยิ่งแปลกตา อีกทั้งเทคนิค การพิมพ์ลายผ้าที่สามารถ เติมสีสนั ลงบนลวดลายให้ยงิ่ สวยงามได้สมดังใจดีไซเนอร์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการน�ำ เอาลายเสือดาวมาย้อมสีช่วยเพิ่มความหรูหราให้ทั้งในส่วน ของคอลเลคชั่นกระเป๋าและรองเท้าอีกด้วย


COLORAMA

นอกจากสี ด� ำ และสี เทา สี ห ลั ก ที่ ถู ก ใช้ เป็ น ไฮไลท์ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ คอลเลคชั่ นนี้ ได้ แ ก่ สีเขียว สีฟ้า และสีเหลืองมัสตาด ทั้งสาม สี ถู ก น� ำ มาเติ ม เต็ ม คอลเลคชั่ น ฤดู นี้ ให้ ดู มี ชี วิ ต ชี ว า การใช้ สี สั น ที่ ตั ด กั น มาเข้ า คู ่ กั น นั้นนั บ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ และเป็ น เสน่ ห ์ ข อง แบรนด์ YSL เลยก็ ว ่ า ได้ เพราะการจั บ คู ่ สี ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งสิ้นเชิงมาเข้าคู่กันอย่าง ลงตัว เป็นเทคนิคเฉพาะที่ มร.แซงต์ โลรองต์ (ครีเอทีฟดีไซเนอร์) นัน้ โปรดปรานและมักพบ บนผลงานออกแบบของเขามาตั้งแต่กลางยุค 60s เลยทีเดียว

Fresh Up Smell Weeds! 24 ชั่วโมง ใน 1 วันของสาวๆ ยุคดิจิตอลนี้ อาจเหือดหายไปกับภาระการ ท�างาน จนลืมเวลาเพิ่มดีกรีเสน่ห์ให้แก่บุคลิกภาพของตัวเอง โดยเฉพาะเรื่อง ใกล้ตัวอย่างกลิ่นเหม็นอับ ไม่พึงประสงค์ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือ แม้แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ท�าจากผ้า รวมไปถึงรองเท้าและตุ๊กตาของหนูน้อย ปัญหา เหล่านัน้ จะมอดม้วย เมือ่ มีผชู้ ว่ ยพลังหอมสดชืน่ อย่าง ‘ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิน่ บนผ้า แอมบิเพอร์ใหม่’ ที่มาพร้อมกับความโดดเด่นพิเศษลดแรงตึงผิว พร้อมอาวุธ ขนานดี คือ สารแอนตี้แบคทีเรีย และสาร ‘ลูพาซอล’ อันเป็นขุมพลังเฉพาะ ของแอมบิเพอร์ คุณสาวๆ จึงสามารถเพิ่มเสน่ห์ให้แพรพรรณได้เพียงฉีดเบาๆ มีเลือก 3 สูตร ตามแต่ไลฟ์สไตล์ของตัวแทนสาวต่อไปนี้ สาวมั่น สุดสดใส : แอมบิเพอร์ อาร์คติกา บรีซ เพิ่มความหอมสดชื่นแบบธรรมชาติ พร้อมก�าจัดกลิ่นจากแบคทีเรีย ช่วยให้คุณ สดชื่นมีชีวิตชีวา สดใสซาบซ่ายิ่งกว่าเดิม สาวหวาน สุดน่ารัก : แอมบิเพอร์ บลอสซั่ม แอนด์ บรีซ เพิ่มความหอมเย็นประหนึ่งอยู่ท่ามกลางมวลดอกไม้ พร้อมก�าจัดกลิ่นจากเชื้อ แบคทีเรีย ช่วยสร้างเสน่ห์ความหวานติดตรึงกายได้ตลอดทั้งวัน สาวเฮลตี้ สุดเพอร์เฟ็กต์ : แอมบิเพอร์ แอนตี้ แบคทีเรีย ไม่เพียงแค่กลิ่นหอม แต่ยังเพิ่มพลังในการต่อสู้กับกลิ่นอันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้ดียิ่งกว่าเดิม ลดปริมาณแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นถึง 99.9% ให้สาวเฮลตี้ วางใจใน ความสะอาดได้ตลอดทั้งวัน

“A Must” Accessories

ไม่เพียงแต่ LEATHER, LEOPARD และ COLORAMA ที่ YSL น�ำมาเสนอยั่วใจสาวๆ แต่ยังมีชิ้นที่เป็น Must have ชิ้นเก๋ ชิ้นเด่นที่คุณต้องมีและรับรองไม่ผิดหวัง ได้แก่ กระเป๋าสีฟ้ารุ่น Cabas chyc รองเท้ารุ่น Tribute กระเป๋าสตางค์สีเหลืองมัสตาร์ดรุ่น Chyc Cluth Chyc cuff ก�ำไลข้อมือประดับหิน และ Arty Ring แหวนโลหะสุดหรู เป็นต้น ใครชอบแบบไหนก็ไปหาซื้อกันได้ที่ ชั้น M สยามพารากอน

** ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นบนผ้า แอมบิเพอร์ ทั้ง 3 สูตร จ�าหน่ายแล้วในราคา 125 บาท และแบบรีฟีล 89 บาท พิสูจน์ความหอมได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไทย


fashion Tips

FA S H I O N + L I F E S T Y L E

• นอกจากเสือ้ ผ้าสีคลาสสิกจะแมตช์เข้ากันได้ดกี บั สีนอี อน ลายขวางและ ลายกราฟิกสีขาวสลับด�ำ ก็ถือเป็นอีกลายที่น่าลองหยิบมามิกซ์แอนด์ แมตช์ เพราะสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับสีนอี อน ช่วยอัพเกรดความ สง่าขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อสวมใส่

เรื่อง/ภาพ : PORKO • เสื้อแจ๊คเก็ตสีส้ม นีออน จาก Tara Jarmon บาท

14,900

เปลีย่ นความอึมครึมของเมฆฝนให้ดสู ดใส ในทุกวัน ด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับ สีนอี อนแสบซ่า จะแมตช์กบั เสือ้ สีคลาสสิก หรือใส่สนุกแบบสีนอี อน นีออนตัง้ แต่ศรี ษะ จดเท้า ก็ดเู ท่ เก๋กว่าใครในฤดูฝนพร�ำ

• สร้อยข้อมือโซ่สีม่วง ประดับจี้หัวใจ จาก Juicy Coutture บาท

2,990

• เสื้อกล้ามสีเหลืองแต่ง โบสีเขียว จาก Palette Palette by It’s Happened to be a Closet (สอบถามราคาที่ร้าน)

• ลิปสติกสีส้ม โอลด์โรส จาก TOPSHOP บาท

450

• แว่นกันแดดกรอบ โอเวอร์ไซซ์สีส้ม จาก CHANEL (สอบถาม ราคาที่ร้าน) • กระเป๋าถือทรงช้อปปิ้ง แบ็คสีเหลืองเลมอน จาก Palette by It’s Happened to be a Closet (สอบถาม ราคาที่ร้าน) • กางเกงขายาว สีเหลืองนีออนพิมพ์ลาย จาก Tara Jarmon บาท

7,900

• กระเป๋าถือปักเลื่อม สีส้ม จาก Juicy Couture บาท

12,490

• นาฬิกาข้อมือสีเขียว รุ่น เวลเวตตี้ โซโล่ เทมโพ จาก Toy watch (สอบถามราคาที่ร้าน) • รองเท้าแตะสานรัด ข้อเท้าสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ จาก Jessica Simpson บาท

1,990 Styling Tips

1. ใส่สีนีออนตั้งแต่ศีรษะจดเท้า แมตช์ทุกเฉดสีทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับสร้างลุคจัดจ้าน 2. ใครทีย่ งั ไม่กล้าฉีกความเปรีย้ วด้วยสีนอี อน ลองสะพายกระเป๋าหรือสวมรองเท้าสีนอี อนเบาๆ ดูกอ่ น 3. ถ้าชอบตามเทรนด์ อยากใส่สีนีออนแต่ยังแอบเขินนิดๆ ลองแมตช์ชุดสีนีออนกับเสื้อหรือกระโปรง สีคลาสสิก เช่น สีขาว ด�ำ เทา ก็ดูลงตัวได้เช่นกัน 4. นอกจากการแต่งตัวสีนีออน ลองเมคอัพและทาเล็บในเฉดนีออนให้ดูเข้ากัน ช่วยเพิ่มสีสันในการ แต่งไปปาร์ตี้ได้

16

WOMAN PLUS M AG.

• ก�ำไลข้อมือสีชมพูและ เหลืองนีออนปั๊มลายโลโก้ จาก Vivienne Westwood บาท/ชิ้น

11,900


FA S H I O N + U P D AT E

ต่อพื้นหนากับ House of Holland

EOS ไข่น้อยเพิ่มความชุ่มชื้น

เรื่อง : Porko

ผ้าใบรุ่นเก่าคงดูเอาท์แล้วส�ำหรับยุคนี้ ลองเปลี่ยนรสนิยมใหม่ มาต่อพื้นหนา แบบ Superga ที่เชิญดีไซเนอร์คนเก่ง Henry Holland แห่งแบรนด์ House of Holland มาแปลงโฉม Sneaker ให้เป็น Flatform ใส่สบายสไตล์แคชวลชิค นอกจากพื้นหนาที่ต่อเสริมความเก๋ ลวดลายบนรองเท้ามาในรูปแบบ ลายจุดสี ต่างๆ เอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการสลับสีพนื้ รองเท้า ท�ำให้คณ ุ หยิบไปมิกซ์ แอนด์แมตช์กับชุดประจ�ำวันได้ง่าย และสร้างลุคที่แตกต่างหลากหลายไม่จ�ำกัด มีให้เลือกตั้งแต่สีคลาสสิก ขาว ด�ำ กรมท่า และสีพาสเทลหวาน ชมพู และเขียว ส�ำหรับสาวๆ ทั้งหลาย ชื่นชอบสีไหนก็ลองหามาใส่กันนะจ๊ะ

เปลี่ยนจากเติมสีสันมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากดูบ้างด้วย EOS หรือ Evolution of smooth sphere ลิปบาล์มในกระปุกรูปไข่หลากสีที่กำ� ลังฮิตสุดๆ ในตอนนี้ เพราะยิ่งใช้เหมือนยิ่งท�ำให้ปาก เนียนนุ่มขึ้น ไม่ว่าอากาศร้อนหรือเจออากาศหนาวๆ ปากเราไม่มีหวั่น ตัวลิปนูนออกมาให้จับทา ได้โดยไม่ต้องเลอะมือ ที่ส�ำคัญกระปุกลิปแต่ละสียังมีคุณสมบัติและกลิ่นที่แตกต่างกัน ให้คุณเลือก ใช้ตามความชอบ อาทิ ไข่สีเหลือง มีค่า SPF15 กลิ่นเลมอนสดชื่น เป็นตัวเดียวที่มี SPF ปกป้อง ริมฝีปากจากความหมองคล�้ำและรังสี UVA/UVB ไข่สีเขียวฟ้ามิ้นต์ กลิ่นหอมมิ้นต์เย็นๆ ทาแล้ว จะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น สบายริมฝีปาก ไข่สีแดง 95% organic, 100% natural เป็นตัวเดียวกับที่ Michelle Phan (Make up Artist คนดังจาก YouTube) และพีโ่ มเมพาเพลินใช้ ไข่สเี หลืองส้ม กลิน่ ส้ม Tangerine ช่วยให้ปากนุ่ม และคืนความชุ่มชื้นให้ริมฝีปาก และมี Anti Bacteria Protection ช่วย ป้องกันแบคทีเรีย สาวคนไหนที่ชอบทาลิปเป็นชีวิตจิตใจ ตอนนี้ EOS ก็มีจ�ำหน่ายตามแหล่งช้อปปิ้ง บางที่แล้วนะจ๊ะ ลองไปซื้อมาอัพเดทความอินกัน

Amazona Exclusive For Thailand Edition 2012

เอาใจสาวไทยทีช่ อบความพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซฟ ี Loewe ท�ำโปรเจ็กต์พเิ ศษในการดีไซน์ธมี สีสเปเชีย่ ล ลงบนกระเป๋า ไอคอนอย่าง Amazona รุน่ คลาสสิก เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ Mix & Match คูส่ เี พือ่ ให้ได้กระเป๋าในโทนสีทไี่ ม่ซ�้ำแบบใคร เนื่องจากกระแสความแรงของ Amazona โทนสี Multi-Colours ในไทยได้รับการตอบรับอย่างดี ส่งผลให้ดีไซเนอร์ คิดหาโทนสีใหม่ๆ ให้กับแฟนโลเอเว่ชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบของลิมิเต็ดอิดิชั่น โทนสีหลักของโปรเจ็กต์พิเศษนี้ เน้นโทนสีนุ่มๆ อย่าง ฟ้า น�้ำเงิน ชมพู บนกระเป๋าจะมีหนึง่ สีปูเป็นพื้นหลัก และตัดด้วยอีกสีที่หนังหุ้มขอบกระเป๋า ชิ้นแผ่นรองฐาน มือจับกระเป๋า และที่ห้อยกุญแจ โดยมีเพียงสีละ 30 ใบเท่านัน้ มีให้เลือกหรู 2 ขนาด ขนาดกลาง ราคา 87,500 บาท และขนาด 28 ซม. ราคา 74,500 บาท แวะมาช้อปกระเป๋า Amazona 2012 Edition ได้ที่ร้าน Loewe เกษร ชั้น G โทร. 0 2656 1051 และสยามพารากอน ชั้น M โทร. 0 2610 9825

SUPER VISITA

ร่ ว มสั ม ผั ส ประสบการณ์ ผ ่ า นโปสการ์ ด แว่ นตากั บ แบรนด์ SUPER คอนเซ็ปต์ใหม่ Visiva ด้วยลายภาพพิมพ์ตา่ งกันถึง 10 ลาย ทีพ ่ มิ พ์เข้าไป ในเนื้อผิวแว่น ส่วนด้านนอกใช้ลูกเล่นสีปกติ สียอดนิยมใส่ง่าย อาทิ Acetate Havana ซึ่งซีซั่นใหม่นี้เน้นเป็นคอลเลคชั่นของ Vintage ในยุค 70 และ 80 ได้มาจากโปสการ์ดชายหาด ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ ของปลา และภาพประกอบพืชเขตร้อนและผลไม้ เป็นต้น มีให้คุณเลือก สะสมในหลายรุ่นด้วยกัน ได้แก่ BASIC, Ciccio, Flat Top, America, PALOMA และ RACER แต่ละชิน้ มาพร้อมกับกล่องภาพพิมพ์ลายเดียวกัน หนุม่ -สาวคนไหนทีเ่ ป็นนักสะสมตัวจริง ห้ามพลาด SUPER VISITA ลงตัว ไม่เหมือนใครและยังน่าสนใจส�ำหรับคนที่ชอบอะไรไม่ธรรมดา

AZONA

AZONA แบรนด์น้องใหม่จากฮ่องกง เน้นที่ความสง่างาม ดูทันสมัย แต่แอบแฝงไปด้วยสไตล์ของ หญิงสาวผู้ซึ่งมีความอ่อนหวานน่ารัก ส�ำหรับคอลเลคชั่น Spring/Summer 2012 ของ AZONA นัน้ เป็นการน�ำเสนอภาพลักษณ์แฟชัน่ ของความสง่างาม มีเอกลักษณ์ และดูทนั สมัย รวมไปถึงสไตล์หญิงสาว ผู้ซึ่งมีความอ่อนหวานน่ารัก เหมาะกับผู้หญิงท�ำงานที่ดูปราดเปรียวมั่นใจ แต่ยังคงไว้ซึ่งอิสรภาพ เพื่อเป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่นของการแต่งตัวไปท�ำงาน ประกอบไปด้วย 3 ลุคหลัก คือ Lovely & Elegance ที่ดูสง่างามและสวยงามแบบมีเสน่ห์ มีความเป็นหญิงสาว และดูหวานโรแมนติก เลือกซื้อ ได้ที่ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซน

Armani Olympic Juniors

Armani Junior พาหนูน้อยอินไปกับโอลิมปิคปีล่าสุดที่ก�ำลังจะมาถึง สร้างสรรค์ชิ้นงานสุดพิเศษ โดยมีแรงบันดาลใจจากความเป็นนักกีฬาและความรักชาติ ซึ่งคอลเลคชั่นใหม่อยู่ในช่วงเวลาของ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคประจ�ำปี 2012 จึงครีเอทเสื้อยืด เสื้อโปโล และชุดวอร์ม ขึ้นมาเป็นพิเศษ ทั้งหมดล้วนท�ำจากเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถกันน�้ำและกันลมได้ สีที่เลือกใช้ อาทิ สีขาว หรือสีน�้ำเงินกรมท่า สีหลักของกีฬาโอลิมปิค นอกจากนี้ ท่อนแรกของบทเพลงแต่งโดย Mameli ยังได้ถูกพิมพ์ไว้ด้านในเสื้อผ้าแสดงถึงความรักชาติแบบเรียบง่ายอีกด้วย พบกับ Armani Junior คอลเลคชัน่ สุดพิเศษต้อนรับโอลิมปิค ได้ที่ Armani Junior ชัน้ 6 ห้างเซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0 2793 7777

17

WOMAN PLUS MAG.


M O D E R N + L I F E เรื่อง : อักษราภัค ภาพ : สารินทร์ พรดอนก่อ

ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ คนไทยทั้งประเทศ จะได้ รั บ ชมละครเทิ ด พระเกี ย รติ รั ก ไม่ สิ้ น แผ่ น ดิ น แม่ ละครแห่ ง ส� ำ นึ ก ในพระ มหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ‘แม่แห่งแผ่นดิน’ ที่จะ สะท้อนถึงพระเมตตาและการทรงงานอย่าง ละเอี ย ด ผ่ า นภาพสะท้ อ นของชี วิ ต จริ ง ‘เหยือ่ ไฟใต้’ ทีไ่ ด้รบั พระเมตตามาโดยตลอด ค�ำบอกเล่าของชาวบ้านทีไ่ ม่ยอมทิง้ แผ่นดิน เกิดก็เพือ่ ...พระราชินี WP ขอเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้สึกของ 3 นักแสดงน�ำทีไ่ ด้รบั เกียรติให้ถา่ ยทอดเรือ่ งราว จาก 5 ชีวติ จริง ของผูห้ ญิง 5 คนทีต่ อ้ งสูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเรือ่ งราวแห่ง ความสูญเสียมาจนถึงความเข้มแข็งทีพ ่ ร้อม จะลุกขึน้ มาเป็นผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่

น�้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์

รับบทเป็น คุณศิริพร มณีรัตน์ / เรื่อง สายใยสองหัวใจ + ถ่ายทอดเรือ่ งจริงผ่านละครเทิดพระเกียรติ ตอนทีน่ ำ�้ ผึง้ ได้รบั การติดต่อจากพีท่ มี งานว่าจะได้รบั เล่นละครเรื่องนี้ ซึ่งเป็นละครตอบแทนสังคม น�ำ้ ผึ้ง ก็ตัดสินใจรับเล่นทันที เป็นโปรเจ็กต์ที่ดีมาก บอก ถึงเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินนี าถ ท่านทรงปิดทองหลังพระ มันเป็นสิง่ ทีเ่ รา รู้สึกอยากจะสื่อสารออกไปให้พี่น้องของเราดู ว่ายัง มีคนที่ห่วงใยและยังมีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด และอีกอย่างคือ นีเ่ ป็นละครทีจ่ ะท�ำให้เราเห็นว่าทาง ภาคใต้เขาเดือดร้อนจริงๆ ท�ำให้เราหายหลงระเริง อีกเหตุผลหนึง่ คือ เราได้ทราบว่าละครทั้ง 5 เรื่อง เขาคัดเลือกนักแสดงแต่ละคนระดับปรมาจารย์ทั้ง นัน้ เลย เราก็แอบปลื้มและตั้งใจจะเล่นให้เต็มร้อย เปอร์เซ็นต์ + บทบาททีไ่ ด้รบั เรารับบทเป็นคุณศิริพร ถ่ายทอดความรู้สึกของเขา ผ่านเหตุการณ์ทตี่ อ้ งสูญเสียสามีในสนามรบ ซึง่ น�ำ้ ผึง้ ไม่ เคยรูห้ รอกว่าความรูส้ กึ ของคนเหล่านีจ้ ะเป็นอย่างไร แต่พอได้มารับบท เราเข้าใจตัวเขามาก เข้าใจถึง สถานการณ์ที่เขาอยู่ อินกับเขามากขึ้น และรู้สึกว่า เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของเขา น�้ ำ ผึ้ ง เลยอยากท� ำ เต็ ม ที่ เพือ่ จะได้เป็นตัวแทนของผูห้ ญิงทีต่ อ้ งสูญเสีย แสดง ให้พนี่ อ้ งชาวไทยได้เห็นว่า บางทีเราก็ตอ้ งการความ ช่วยเหลือนะ อย่าทิ้งฉันนะ และน�้ำผึ้งเองคิดว่า จะไม่ใช่แค่โปรเจ็กต์นที้ ี่เราอยากจะท�ำ ถ้ามีอะไรที่

ความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ คือการเสียสละตัวเองบ้าง

เกีย่ วกับการช่วยเหลือภาคใต้ทเี่ ราพอจะช่วยได้ เรา ก็อยากจะช่วยอีก เพราะเราเห็นแล้วว่า พอเราช่วย แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไป คนเรา เวลาที่เราก�ำลังแย่ ที่สุด แล้วมีเพื่อนจากไหนไม่รู้บอกว่า เป็นก�ำลังใจ ให้นะ เราแทบจะหายเศร้าเลย บางคนเขาก็ตอ้ งการ แค่กำ� ลังใจจริงๆ นะ + สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ

ต้นแบบของชีวติ ปวงชนชาวไทย

น�้ำผึ้งยึดถือในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพระองค์ ท่าน ท่านพร้อมเสมอที่จะสละเวลาส่วนพระองค์ และทรัพย์ส่วนพระองค์มาช่วยเหลือประชาชน แต่ ไม่มีใครพูดถึง ซึ่งน�้ำผึ้งอยากจะน�ำเรื่องจริงในส่วน นี้มาพูด และจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�ำเนิน ชีวิตของเรา + เหตุผลทีค่ นไทยควรดูละครเทิดพระเกียรติ

เรือ่ งนี้

เหมือนเป็นการเล่าเรื่องผ่านเรื่องจริง ว่ามันมีอะไร เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรา ที่เรายังไม่รู้ ยังมีมุมมอง หลายมุมมอง พอมองเห็นเรื่องจริงจะเข้าใจ เห็นใจ และอยากให้มคี นลุกขึน้ มาผุดโปรเจ็กต์ทำ� ประโยชน์ ร่วมกัน หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว จริงๆ มันเป็นเรื่องใกล้ตัว นีค่ ือพี่น้องเรา อยากให้ช่วยกัน ด้วยการสมานสามัคคี รักกันไว้ให้มากๆ และมีอะไร ก็ช่วยเหลือกัน

ความรักที่ยิ่งใหญ่ มันคือความเมตตา ลดความเห็นแก่ตัว เราไม่ต้องรักคนอื่นมากหรอก แค่เราไม่เห็นแก่ตัวมากมันก็โอเคแล้ว ไม่เห็นจะต้องเอาอะไรทุกอย่างมาเป็นของตัว

18

WOMAN PLUS M AG.


สายป่าน-อภิญญา สกุลเจริญสุข รับบทเป็น อภิรดี มะเกะ / เรื่อง ด้วยรักที่ไร้พรมแดน

+ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั เป็นส่วนหนึง่ ของละครเทิด

พระเกียรติ

รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากๆ เพราะนานๆ จะมี โปรเจ็กต์ดีๆ แบบนี้ พอป่านได้มาเล่นก็ท�ำให้รู้สึก เห็นใจคนภาคใต้มากๆ ป่านก็คงเหมือนทุกๆ คนทีร่ ู้ ว่าปัญหาคืออะไร อยากจะช่วยแต่กไ็ ม่รจู้ ะช่วยแก้ไข ยังไงและควรเริ่มจากตรงไหน รู้สึกเป็นห่วงพี่น้อง ชาวใต้มาก และโปรเจ็กต์นี้เหมือนเป็นการพัฒนา ฝีมือการแสดงเราอีกขั้น

+ เหตุผลทีค่ นไทยควรดูละครเทิดพระเกียรติเรือ่ งนี้ นักแสดงทีม่ าร่วมงานในเรือ่ งนีเ้ ป็นนักแสดงมืออาชีพหมด เลย และที่สำ� คัญเลยคือ คนไทยทุกคนเป็นคนจิตใจดีเป็น คนเอื้อเฟื้อ และป่านเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน เพียงแต่ว่า ด้วยชีวิตประจ�ำวันของพวกเราท�ำให้เราลืมความเป็นคนดี ที่มันอยู่ลึกๆ ในตัวเรา ดังนัน้ การดูละครเรื่องนี้อาจจะเป็น เครือ่ งมือทีไ่ ด้ขดุ ความดีของเราขึน้ มา และเราก็ได้กลับมา มองดูว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือ และมันอาจจะเป็น เหมือนบันไดที่ให้คนไทยกลับมาเป็นคนดีและก็ไม่ทิ้งกัน

หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์

รับบทเป็น เสธโบว์ พลตรีอรรถพร โบว์สุวรรณ / เรื่อง สายใยสองหัวใจ + ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั เป็นส่วนหนึง่ ของละครเทิด

+ เหตุผลที่คนไทยควรดู

ต้องถือเป็นความภาคภูมิใจ เพราะไม่ว่าจะมีงาน เทิดพระเกียรติทกุ ๆ ครัง้ ผมก็จะได้รบั เกียรตินนั้ เมือ่ ปีทแี่ ล้วก็ได้แสดงละครเทิดพระเกียรติเรือ่ ง ปิดทอง หลังพระ ตอน ความฝันอันสูงสุด แล้วก็ยังได้แสดง ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง สมเด็จพระนเรศวร มหาราช และผมก็ยงั เปิดบริษทั ทีท่ ำ� รายการสารคดี เฉลิมพระเกียรติเป็นหลัก ซึง่ พอได้ทราบว่าจะได้เล่น เป็นเสธโบว์ ก็หาข้อมูลว่าต้องแสดงยังไง เหตุการณ์ ทั้งหมดในละครเทิดพระเกียรติทั้ง 5 เรื่อง เสธโบว์ เป็นคนเชื่อมเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ผมจึง ต้องท�ำการบ้านอย่างหนัก

5 เรื่องนี้ คนไทยจะได้เห็นว่าสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระองค์ท่านทรง มีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก พระองค์ ท่ า นยั ง ทรงงานแทนพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ใน โครงการพระราชด�ำริต่างๆ หรือแนวทางต่างๆ ที่พระองค์ ได้พระราชทานเอาไว้ และเป็นพระมหากรุณาธิคุณใน เรื่องของสติปัญญาความสามารถเรื่องการแก้ไข นีค่ ือสิ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยต้องปลาบปลื้มว่าคนไทยทั้งประเทศมี ล้นเกล้าทัง้ สองพระองค์ทมี่ คี วามห่วงใยเราปวงชนชาวไทย พวกเราควรจะต้องรัก ซื่อสัตย์ และถวายความจงรักภักดี ต่อพระองค์

พระเกียรติ

ละครเทิดพระเกียรติเรือ่ งนี้

ละครเทิดพระเกียรติ ‘รักไม่สน้ิ แผ่นดินแม่’ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนสิงหาคม

เรื่องที่ 1 ดั่งดวงตาสวรรค์ น�ำแสดงโดย ปิยธิดา วรมุสิก, นิรุตติ์ ศิริจรรยา เรื่องที่ 2 จากนี้....เพื่อแผ่นดินแม่ น�ำแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช, ทูน หิรัญทรัพย์

เรื่องที่ 3 ด้วยรักที่ไร้พรมแดน น�ำแสดงโดย สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, อภิญญา สกุลเจริญสุข และ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ เรื่องที่ 4 วีรบุรุษตัวจริง น�ำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี, เดือนเต็ม สาลิตุล เรื่องที่ 5 สายใยสองหัวใจ น�ำแสดงโดย ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ศรราม เทพพิทักษ์, สราวุฒิ มาตรทอง และ โก๊ะตี๋ อารามบอย ก�ำกับการแสดงโดย : ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์


H E + เรื่อง : อักษราภัค ภาพ : สารินทร์ พรดอนก่อ

ศุภากร ประทีปถิน่ ทอง อายุนอ้ ยร้อยล้าน

หากจะเรียกเขาว่า ‘เด็กวัด’ ก็ไม่ผิด หรือจะบอกว่าเขาเป็น ‘นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์’ ก็ถูกอีก เพราะสองบทบาทที่ กล่าวมา เอก-ศุภากร ประทีปถิน่ ทอง เด็กหนุม่ วัย 23 ปี ท�ำควบคู่ กันมาตลอดและท�ำได้อย่างดี จะด้วยหน้าตาหล่อเหลาหรือมุมมอง การใช้ชวี ติ ทีเ่ ฉียบคม ท�ำให้วนั นีเ้ ขากลายเป็นคนทีน่ า่ จับตามอง ทั้งจากวงการธุรกิจรวมไปถึงวงการบันเทิง

+ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผมเห็นป๊าม้าท�ำเกีย่ วกับจัดสรรทีด่ นิ มาตัง้ แต่เด็ก ท่านจะพาผมไป ด้วยเสมอ โตมาหน่อยก็เป็นธุระเรือ่ งเอกสารให้ปา๊ บ้าง แล้วผมเป็น คนไม่ชอบเรียนหนังสือ แต่ชอบท�ำงาน ช่วงทีใ่ กล้จะเรียนจบ พอดี มีคนมาปรึกษาหลวงพี่เรื่องที่ดิน ผมก็เห็นโอกาสตรงนัน้ เลยคิด โปรเจ็กต์ขึ้นมาแล้วปรึกษาหลวงพี่กับป๊า ซึ่งพวกท่านก็สนับสนุน เพราะอยากให้เราท�ำตรงนีอ้ ยูแ่ ล้ว เลยกลายเป็นจุดเริม่ ต้นของการ ท�ำโครงการ Panda Land Mini Factory ซึง่ จะขายทีด่ นิ และโรงงาน ให้กบั ผูป้ ระกอบการในเขตกระทุม่ แบน

+ ชีวติ เด็กวัด ชื่อ : เอก-ศุภากร ประทีปถิ่นทอง การศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การทำ�งาน : ดูแลโครงการ Panda Land Mini Factory เป็นโครงการเกี่ยวกับการ ขายที่ดินและโรงงานให้ กับผู้ประกอบการในเขต กระทุ่มแบน ความฝัน : อยากเป็นช่างภาพ

หลวงพีอ่ เุ ทน สิรสิ าโร (วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร) ชวนให้เป็นมา เป็นลูกศิษย์ตอนอายุ 13 ตอนเด็กๆ เราก็งงนะ ว่าท�ำไมหลวงพีต่ อ้ ง มาชวนให้เราเป็นศิษย์ โตมาก็ถามท่านก็บอกว่า ท่านอยากมีลกู ชาย และอยากหาคนมาสืบทอดมูลนิธิที่ท่านท�ำอยู่ ผมมาอยู่วัดก็ได้ ช่วยเหลือคน ได้แบ่งเบาภาระท่าน ไม่วา่ จะเป็นปัดกวาดกุฏิ ซักจีวร ล้างห้องน�ำ้ ช่วงทีย่ งั ไม่ได้ทำ� ธุรกิจ จะไปอยูว่ ดั บ่อยมาก แรกๆ ก็ ไปค้างไม่กวี่ นั หลังๆ อยูเ่ ป็นเดือน หลายคนถามว่าเราอยูว่ ดั ได้ไง ไม่เบือ่ เหรอ ผมว่ามันเป็นชีวติ ทีค่ นอืน่ พยายามค้นหา แต่เราได้รบั โอกาสทีด่ มี าก รูส้ กึ โชคดีทไี่ ด้อยูต่ รงนี้ ไม่เคยเสียดายวันเวลาทีเ่ ป็น วัยรุน่ แต่กลับมองว่านีเ่ ป็นช่วงเวลาทีเ่ ราสามารถเก็บเกีย่ วสิง่ ดีๆ ได้ ช่วยเหลือคนมันมีคา่ มาก

+ ครอบครัวเป็นทีห่ นึง่ เสมอ

เป็นคนชอบคิดการณ์ใหญ่และใจใหญ่ แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้เรากล้าจุดหนึง่ ก็เพราะเรามีป๊าม้า มีหลวงพี่ เรารู้ว่าเขายังเป็นที่ปรึกษาให้เราได้ ท�ำให้เรากล้าตัดสินใจ ทีเ่ อกไม่อยากท�ำอะไรเล็กๆ เพราะคิดเสมอ ว่าเวลาเป็นสิง่ มีคา่ ถ้าเราไม่จริงจัง มันก็ไปไม่ถงึ เป้าหมายสักที ถึง ผลสุดท้ายจะขาดทุนหรือเสียหายเอกก็ไม่เสียใจนะ เพราะเงินทอง ไม่ใช่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ เรา สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือครอบครัว ป๊าสอน ตลอดว่ายังไงพี่น้องและครอบครัวต้องมาก่อน ป๊าจะสอนให้ลูก เป็นคนดีแล้วค่อยเป็นคนเก่ง ถ้าเก่งแล้วไม่เป็นคนดีใช้ไม่ได้ แต่ถา้ เป็นคนดีแล้วเก่งถือว่าเฮง

+ ผูห้ ญิงของผมไม่ตอ้ งท�ำงานเก่ง แต่ตอ้ งชอบท�ำงาน

ผมเคยคิดอยากจะมีลกู เร็วๆ แต่พอเอาเข้าจริงตอนนีไ้ ม่มเี วลาเลย เรามีหน้าทีต่ อ้ งท�ำมากมาย ถ้ามีใครเข้ามาตอนนี้ ผมรูส้ กึ ยังไม่พร้อม ทีจ่ ะดูแลเขา คงยังไม่มเี วลาให้ แต่กไ็ ม่ปดิ กัน้ นะ ผมว่าคนทีจ่ ะมาอยู่ กับเราต้องดูกนั นานๆ นะ ผมไม่มสี เปค แต่ขอให้มจี ติ ใจทีท่ �ำงาน ถ้าเจอคนทีไ่ ม่ชอบท�ำงาน ชอบอยูเ่ ฉยๆ ชีวติ มันไปด้วยกันไม่ได้ ไม่ ต้องท�ำงานเก่งก็ได้ แค่เข้าใจในสิง่ ทีเ่ ราท�ำก็พอ

More About Him : • เอกสนใจเรือ่ งรถยนต์และการถ่ายภาพมากเป็นพิเศษ จึงชอบอ่านหนังสือรถยนต์และนิตยสารถ่ายภาพ • ทุกอาทิตย์เขาต้องลงสนามแตะบอลกับเพื่อนๆ เพราะเป็นเวลาที่เขาได้ปลดปล่อยความเครียดและ ยังได้ออกกำ�ลังกายไปในตัว • ฟิตเนส ยกเวท ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโปรดที่เขาทำ�ไม่เคยขาด • คติประจำ�ใจ ‘ความกตัญญูเป็นสิ่งสำ�คัญ ความสุขของเรามาทีหลัง แต่ความสุขของพ่อแม่ พี่น้อง ต้องมาก่อน’


จากเด็กสาวทีเ่ ดินอยูบ่ นเส้นทางของงานด้านบริหารการตลาด ดูแลหุน้ และข้อมูล หลักทรัพย์ของบริษทั มหาชนแห่งหนึง่ กลายมาเป็นสาวมาดเท่ทตี่ อ้ งดูแลโปรดักท์ สุดแมนระดับโลกนัน่ ก็คอื รถจักรยานยนต์ TRIUMPH ตลอด 3 ปีทเี่ ติบโตในหน้าที่ การงานไปพร้อมๆ กับความเติบโตของบริษทั เป็นเพราะความพยายามและความ สามารถในการเอาชนะค�ำว่า ‘ผู้หญิงท�ำงานผู้ชายไม่ได้’ ได้อย่างไม่มีข้อกังขา

S H E + เรื่อง : อักษราภัค ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

อัญมณี เศรษฐนันท์

ฟันเฟืองคนสำ�คัญของ TRIUMPH + หน้าทีส่ ดุ ท้าทายของสาวร่างเล็ก

หลักๆ เรามีหน้าทีร่ บั นโยบายจาก Triumph ประเทศอังกฤษ ทัง้ เรือ่ งภาพลักษณ์องค์กร การดูแล ผลิตภัณฑ์ การดูแลลูกค้า ตอนเริม่ ท�ำเราไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับมอเตอร์ไซค์คนั ใหญ่มาก่อน แรกๆ จะ ถูกทดสอบความรูท้ กุ วัน รุน่ อะไร แตกต่างจากรุน่ นีย้ งั ไง ต้องเอาโบรชัวร์กลับไปอ่านไปท่อง เปิดเว็บ ศึกษาข้อมูล จนมีโอกาสได้ไปท�ำ Road Show ก็คดิ ว่าถ้าเราไปแบบไม่รอู้ ะไรเลย จะไปตอบค�ำถาม ใครได้ เลยยิง่ ต้องท�ำการบ้านหนัก การออกภาคสนามครัง้ นัน้ เราก็เริม่ อาศัยเวลาเขาคุยกันก็ไปดูวา่ เขาท�ำยังไง ก็ฟงั และจ�ำมา ท�ำให้เรารูจ้ กั โปรดักท์เร็วขึน้

+ ยิง่ เป็นผูห้ ญิง ยิง่ ต้องพยายามให้มากยิง่ ขึน้

คุณพ่อสอนเสมอให้มคี วามอดทนในการท�ำงาน ยิง่ เป็นผูห้ ญิงยิง่ ต้องแกร่งกว่าคนอืน่ เพือ่ ให้ทกุ คน ยอมรับ การท�ำงานตรงนีเ้ ราท�ำงานกับผูช้ าย ข้อดีคอื ผูช้ ายจะใช้อารมณ์นอ้ ย มีอะไรก็คยุ กันตรงๆ การท�ำงานจะไวมาก ข้อเสียคือ มันค่อนข้างยากที่จะท�ำให้ผู้ชายยอมรับว่าเรามีศักยภาพพอที่จะ ท�ำและดูแลโปรดักท์ชนิดนี้ เรายิง่ ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองให้มาก จริงๆ เรือ่ งเครือ่ งยนต์เป็นเรือ่ งที่ ผูห้ ญิงควรรู้ เราจะได้พงึ่ ตัวเองได้ มันเป็นเรือ่ งความปลอดภัยของตัวเองด้วย

+ สวยแล้วยังจิตใจดี

เมือ่ ก่อนเป็นคนชอบจัดปาร์ตี้ ใช้งา่ ยเงินหลายหมืน่ ท�ำเรือ่ งสนุกๆ แล้วก็จบลงภายในคืนเดียว มีอยู่ ช่วงหนึง่ เรารูส้ กึ ไม่มใี ครรักเรา แม่เลยพาไปบ้านเด็กก�ำพร้า พอเห็นน้องๆ มันท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าเราเกิด มาค่อนข้างโชคดี หลังจากนัน้ ก็เลิกปาร์ตี้ คิดว่าเอาเงินหลายหมืน่ ทีส่ นุกเพียงชัว่ ข้ามคืนมาเลีย้ งเด็ก ได้หลายร้อยคน เราได้สร้างรอยยิม้ ไปเล่นกับน้องๆ มันเป็นความรูส้ กึ อิม่ ใจมาก

+ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แบบอย่างการด�ำเนินชีวติ

ทุกครัง้ ทีเ่ หนือ่ ย ทุกครัง้ ทีท่ อ้ เราจะนึกถึงบุคคลหนึง่ ทีท่ ำ� งานเพือ่ คนอืน่ อีก 60 ล้านคนมาตลอดชีวติ เราเชือ่ ว่าประชาชนทุกคนรักท่าน ท่านเป็นแบบอย่างของการด�ำเนินชีวติ เป็นแบบอย่างในการ ท�ำเพือ่ คนอืน่ เรือ่ งความมุมานะ รวมไปถึงความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เราจะเห็นหลายๆ ภาพทีพ่ ระองค์ทา่ นรับฟังคนอืน่ อย่างไม่ถอื พระองค์ ท่านเป็นคนทีย่ งิ่ ใหญ่จริงๆ เป็นเครือ่ ง เตือนใจให้เราพยายามท�ำทุกๆ วัน ให้ดี ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที สี่ ดุ

อัญมณี เศรษฐนันท์ (วาว) ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาด บริษทั บริทไบค์ จำ�กัด (ผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่ายรถจักรยานยนต์ TRIUMPH) การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA-Marketing Aston University, UK

21

WOMAN PLUS MAG.


H E A LT H + เรื่อง : The Deer Hunter

Healthfulness

ไม่ต้องเลี่ยง ‘ปิ้งย่าง’ ถ้าใช้ ‘ถ่านอนามัย’ ในเดือนแห่งแม่นี้ ลูกๆ หลายคนคงก�ำลังแพลนโปรเจ็กต์มอบความ อิม่ หน�ำให้แก่คณ ุ แม่ทรี่ กั และแม้วา่ อาหารปิง้ ย่าง จะเป็นทีโ่ ปรดปราน ของท่าน หรือของตัวคุณเอง ก็ตอ้ งตัดใจหลีกเลีย่ ง เนือ่ งจากอาหารปิง้ ย่างนัน้ เป็นวายร้ายส�ำคัญที่เป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะโรค มะเร็งล�ำไส้ ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็เพราะการปิ้งย่างด้วยถ่านไม้ ซึ่งมี ปริมาณสารกลุม่ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสะสมอยู่ อันเป็น ชนวนของโรคร้ายดังกล่าวนัน่ เอง แต่คณ ุ ไม่จำ� เป็นต้องฝืนใจคุณแม่ หรือฝืนใจตัวเองอีกต่อไป เพราะ ตอนนีน้ วัตกรรมทางวิทยาศาสตร์โภชนาการ โดยมูลนิธเิ พือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผลิต ‘ถ่านอนามัย’ ซึง่ ท�ำจากไม้ยคู าลิปตัส คุณภาพดี มาวางจ�ำหน่าย เพือ่ เปิดช่องทางให้ผบู้ ริโภคทีร่ กั อาหารสไตล์ ปิง้ ย่างได้รบั ประทานมือ้ โปรดกันแบบไม่ตอ้ งกลัวมะเร็ง แถมยังให้ความ ร้อนสูง จุดติดง่าย ขีเ้ ถ้าน้อย และแทบไม่มเี ขม่าควัน อีกทัง้ ถ่านอนามัย ยังสามารถฟอกอากาศบริสทุ ธิ์ ขจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ได้อย่างราบคาบ ทีนกี้ จ็ ดั ปาร์ตบี้ าร์บคี วิ หรือจะกินยากินกิ ุ ก็วางใจในเรือ่ งสุขภาพได้อย่าง เต็มร้อย สนใจถ่านอนามัย PPP Charko ส�ำหรับฟอกอากาศประดับบ้าน และ PPP Grills ส�ำหรับปิง้ ย่าง หาซือ้ ได้ที่ กูเม่ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเอ็มโพเรียม และสยามพารากอน หรือโทร. 0 2256 4583-4 ในวันเวลาท�ำการ

Wellness

นาฬิกาชีวิตของหนุ่มสาวออฟฟิศที่อยากอายุยืน แต่ละวัน มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ถูกดูดพลังงานทัง้ ร่างกาย จิตใจ และ ความคิด ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันมากเสียจนเราลืมชดเชยพลังงานทีข่ าดให้ไปให้เต็มปริม่ อยูเ่ สมอ ท�ำให้บางครัง้ อาจเกิดอาการอ่อนเปลีย้ เพลียแรง จิตใจหดหู่ ความคิดถดถอย WP แนะน�ำให้คณ ุ ลองใช้ ‘นาฬิกาชีวติ ’ เรือนนีด้ ู นาฬิกาเรือนทีว่ า่ นี้ ไม่ตอ้ งใช้เงินซือ้ เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของกลไกอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เพราะในแต่ละช่วงเวลา ร่างกายก็ตอ้ งการ ‘ถ่านชีวติ ’ ทีไ่ ม่เหมือนกัน ดังตารางเวลาต่อไปนี้ เวลา

กิจกรรม

03.00 – 05.00 น.

ตืน่ นอน ดืม่ น�ำ้ 1-2 แก้วก่อนแปรงฟัน ช่วยขับสารพิษและเพิม่ ภูมติ า้ นทาน อาบน�ำ้ เย็น สูดอากาศบริสทุ ธิ์ ช่วยเติมพลังปอดให้แข็งแรง ขับถ่ายของเสีย (ถ้าไม่ขบั ถ่ายของเสียจะดูดซึมกลับ) ควรทานมือ้ เช้าในช่วงนีเ้ พือ่ ให้กระเพาะอาหารแข็งแรง ชาร์จพลังด้วยอาหารกลางวันทีไ่ ฟเบอร์สงู จะช่วยขับสารพิษดีขนึ้ ช่ ว งนี้ หั ว ใจท� ำ งานหนัก ควรหลี ก เลี่ ย งความเครี ย ด หากเป็ น ไปได้ อ าจหาเวลางี บ สั ก 15-20 นาที เพือ่ เติมพลังให้สมองและหัวใจ ออกก�ำลังกายหรือซาวน่า จะท�ำให้กระเพาะปัสสาวะแข็งแรง ท�ำสมาธิหรือสวดมนต์ งดทานอาหารหรือออกก�ำลัง เพือ่ ให้รา่ งกายซ่อมแซมตนเอง อาบน�ำ้ อุน่ เพือ่ ลดหวัดและความเจ็บป่วย ดืม่ น�้ำ เพิม่ ความแข็งแรงให้ถงุ น�้ำดี แล้วรีบเข้านอน เพือ่ ให้ตบั ท�ำหน้าทีล่ า้ งพิษได้อย่างสมบูรณ์

05.00 – 07.00 น. 07.00 – 09.00 น. ก่อน 11.00 น. 12.00 – 13.00 น. 15.00 – 17.00 น. 19.00 – 21.00 น. 21.00 – 23.00 น.

ทีนี้ คุณก็จะมีพลังรับมือกับทุกอย่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันได้แล้ว ** ข้อมูลจาก Alive Wellness Solutions


HEALTH TIPS

5 อันดับ เทคนิคกล่อมลูกสุดชะงัด

คุณแม่มือใหม่ที่ประสบปัญหาเจ้าตัวแสบนอนยาก แม้จะใช้สารพัดวิธีร้อยแปดพันประการแล้วก็ตาม ลองใช้ 5 เทคนิคที่ WP จะเสนอต่อไปนีด้ ู เผื่อจะย่นเวลาการนอนของลูกน้อยให้หลับเร็ว และหลับสบายยิ่งกว่าเดิม อันดับ 5 : เงียบไว้เป็นดี – ความเงียบ คือบรรยากาศทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการนอนของเจ้าตัวเล็ก อาจหรีแ่ สงไฟ ให้สลัวได้ และระวังอย่าไปรบกวนเขาขณะหลับ โดยเฉพาะการเปลีย่ นผ้าอ้อม อันดับ 4 : ห่อลูกด้วยผ้า – การห่อร่างกายของลูกน้อยด้วยผ้าอุน่ ๆ ประมาณ 2-3 ชั้น หรือขนาดพอเหมาะ จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้เด็กรู้สึกเหมือนอยู่ใน อ้อมกอดของแม่ตลอดคืน อันดับ 3 : อิม่ นมจนหลับ – การให้นมลูกเป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ ณ ุ แม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะตอนกลางคืน เมื่อลูกใกล้ง่วง ลองให้นมเขาดู เพราะเมื่อลูกอิ่มนม จะท�ำให้นอนได้ นานยิง่ ขึน้ อันดับ 2 : เพลงคลอบรรยากาศ – ถ้าห้องเงียบแล้วยังไม่หลับ งัน้ ต้องลองสร้างบรรยากาศด้วยการใช้เพลง ขับกล่อมคลอเบาๆ แนะน�ำว่าควรเป็นเสียงของธรรมชาติ ลูกจะผล็อยหลับ และหลับสนิทตลอดคืน อันดับ 1 : เปลีย่ นมุมมองใหม่ – คุณแม่ตอ้ งเข้าใจว่าการทีเ่ ด็กแรกเกิดตืน่ ง่าย ช่วงกลางดึกนัน้ เป็นเรื่องปกติ อีกทั้งปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อมก็มี ส่วนท�ำให้คณ ุ ลูกนอนยาก หากกังวลใจก็ลองปรึกษาเพือ่ นคุณแม่ หรือคุณแม่ของคุณ ก็จะ ช่วยได้เหมือนกัน ข้อมูลจาก www.toptenthailand.com

GOOD LIFE

ชีวติ เปลีย่ น เมือ่ เปลีย่ นข้อไหล่เทียม

อย่าว่าแต่คนมีอายุเลย หนุ่มสาว Gen Y ที่ เคยชิ นกั บ การถื อ กระเป๋ า หรื อ แบกของหนัก ไว้ ที่ ไหล่ ล้ ว นเสี่ ย ง ต่อการเป็นโรคข้อไหล่เสื่อมด้วย กั นทั้ ง สิ้ น อี ก ทั้ ง กิ จ กรรมการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ก็ ล ้ ว นส่ ง ผลให้ เกิ ด ปั ญ หาข้ อ อั ก เสบ หรื อ การ บาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อไหล่ แตกได้ เหมื อ นกั น ซึ่ ง เมื่ อ ใครได้ เป็ น แล้ว ความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวจะมาเยือน หากหนักหนาสาหัสก็อาจถึงขั้นเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณ ไปตลอดกาล วิธกี ารรักษาทีเ่ ห็นผลเด่นชัดสุดๆ คือ การเปลีย่ นข้อไหล่เทียม ซึง่ ค่อนข้างมีคา่ ใช้จา่ ยสูง และมีบคุ ลากรทางการ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญน้อย แต่ตอ่ ไปนีช้ วี ติ คุณจะเปลีย่ นไป เพราะโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล จับมือกับ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการผ่านตัดเปลีย่ นข้อไหล่เทียมให้แก่ผปู้ ว่ ยด้อยโอกาส เพือ่ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนีถ้ ึง สิน้ ปี 2555 เพือ่ คืนชีวติ ใหม่ทดี่ กี ว่า สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์ ศัลยกรรมกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล โทร. 1745 หรือ 0 2877 1111 ต่อ 1124 **จะต้องเป็นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นเงือ่ นไขและข้อตกลงตามทีร่ ะบุ ไว้ในโครงการเท่านัน้


W O M A N

+

O N T O P

เรื่อง : Lisa

จัดเซ็กซ์ทช่ี อบในเวลาทีใ่ ช่ เราค้นพบข้อดีของการฟีเจอริง่ ระหว่างเทคนิคบนเตียงอันร้อนฉ่ากับ ช่วงเวลาทีพ ่ อเหมาะจะยิง่ ช่วยให้เกมรักของคุณทวีความหรรษายิง่ ขึน้

06.00 ของวันธรรมดา : เช้าๆ แบบนี้แหละ เหมาะกับคนที่ต้องการปลุกเช้าวันใหม่ให้ กระปรี้กระเปร่า จงใช้ข้อดีที่ร่างกายได้ ผลิตเซ็กซ์ฮอร์โมนไว้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง แต่อย่าไป เร่งเครื่องเขานะ เช้าๆ แบบนีต้ ้องค่อยๆ อุ่นเครื่อง เหมือนเสียบปลั๊กกระติกน�้ำร้อน พอความร้อนเข้าที่ คราวนีค้ ่อยเข้าเรื่องเลยจ้า 08.00 ของวันหยุด : การได้พักผ่อนเต็มที่ โดยที่ไม่โดนเสียงนาฬิกาปลุกกระชากคุณ ออกจากฝันหวาน เหมาะที่จะเติมความสุขให้ วันหยุดด้วยอาหารเช้าบนเตียงที่เพิ่มระบบหมุนเวียน โลหิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยเซ็กซ์เร่าร้อน ค่อยๆ เริ่มด้วย การนวด เค้น ลูบไล้ ก่อนจะเสิร์ฟความเร้าใจให้กัน และกัน 15.00 แดดร่ม ลมก�ำลังดี : เป็นช่างที่ ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟีนมาก เป็นพิเศษ เหมาะที่สุดส�ำหรับกิจกรรม หฤหรรษ์เช่นนัน้ เปิดแอร์ให้เย็นฉ�ำ่ เป็นเพลงสร้าง บรรยากาศ อย่าลืมปิดม่านด้วยนะ เดี๋ยวแดดจะ แยงตาพาลหมดอารมณ์ จากนัน้ ก็มอบอาหารว่าง ระหว่างวันให้กันได้เลย 21.00 ค�ำ่ ๆ เป็นต้นไป : ฮอร์โมนเมลาโทนิน ฮอร์โมนแห่งความสุขอีกตัวจะถูกปล่อย ออกมาช่วงนี้ เป็นช่วงแห่งความสุนทรีย์ ทางเพศอย่างยิ่งยวด เพิ่มความพิเศษให้เขาสักหน่อย ด้วยชุดนอนสุดโรแมนติก เซ็กซี่จัดๆ ก็ต้องชุดนอน บางเฉียบ แต่ถ้าอยากให้เข้ากับช่วงเทศกาลบอลยูโร ก็งัดชุดกีฬาของเขามาใส่แบบเปลือยเปล่าท่อนล่าง จากนัน้ ก็กระโดดขึ้นเตียงชวนเขาท�ำประตูให้สนุกสุด เหวี่ยงกันไปเลย

เรื่อง : Lisa

ทองภูมิ สิรพ ิ พ ิ ฒ ั น์

แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่อง ‘อยากได้ยนิ ว่ารักกัน’ จากนัน้ ก็มีงานตามมามากมาย ทั้ง พิธกี ร เล่นละคร และตอนนี้ กำ�ลังมีผลงานใหม่ล่าสุดใน ภาพยนตร์เรือ่ ง Virgin Am I อั้นแหนะ!!! พอได้ยินคำ�ว่า เวอร์จ้ิน ก็อยากรู้ซะแล้วว่า หนุ่มบิ๊กเขาคิดยังไงกับคำ�ว่า เวอร์จน้ิ บ้างนะ Q : ความเวอร์จน้ิ มีผลต่อการ ขยับฐานะจากแฟนไปเป็นว่าที่ ภรรยาหรือไม่ A : มีผล ผู้ชายยังไงก็เซ็นซิทีฟ เรือ่ งนี้ คือมันไม่มเี ครือ่ งมือตรวจ สอบได้ว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านผู้ชาย มากีค่ น มันคาดเดาไม่ได้เลย ต่อ ให้ ผู้ห ญิ ง งี่เง่ า ขนาดไหน นิ สัย ปวดกบาล แต่ถ้าเขายังเวอร์จ้นิ

อยู่ ผมว่าผูช้ ายคนนัน้ ยอม เพราะ นิสัยมันเปลี่ยนกันได้ แต่เรื่องนี้ เปลีย่ นไม่ได้ Q : บอกให้รทู้ .ี ..ผูช้ ายอัธยาศัย ดีกบั เจ้าชูเ้ ขาดูทต่ี รงไหน A : ผู้ชายเจ้าชู้เวลารักใครรักได้ หลายคน แต่ถา้ อัธยาศัยดี คือได้ ดูแลทุกคนแต่ไม่ใช่แฟน จริงๆ มัน ก็ดกู นั ยากนะ อย่างผมจะเป็นคน ใจๆ ถึงจะเป็นแค่เพือ่ น แต่กไ็ ปส่ง บ้านได้ ซือ้ ของให้กนิ ได้ แต่ผมไม่ เจ้าชู้ อีกอย่างทีล่ องสังเกตดีๆ คือ พวกเจ้าชู้จะชอบแตะเนื้อต้องตัว ทุกคน แต่ถา้ แค่คยุ แต่ไม่ถงึ เนือ้ ถึงตัว อันนีแ้ ค่อธั ยาศัยดีเฉยๆ Q : คำ�พูดชวนทะเลาะฟังแล้ว ของขึน้ A : คำ�นีเ้ ลยครับ พอโทรมาปุบ๊ คำ� แรกคือ “อยูไ่ หน” เป็นคำ�ทีผ่ ชู้ าย ไม่ชอบ ฟังแล้วมันจีด๊ ใจมาก จะ

รู้สึก ว่ า อะไรเนี้ย เชื่อ ว่ า เป็ น ชนวนให้ทะเลาะกันได้ แต่ผมมี คำ�แก้ พอแฟนรับสายปุบ๊ ให้พดู ว่า “คิดถึงจัง ทำ�อะไรอยู”่ ฟัง แล้วรืน่ หูกว่ากันเยอะ Q : ต้องการความช่วยเหลือ จากเขา แต่พูดยังไงไม่ให้ดู เหมือนเรียกร้อง A : ผมขอแนะนำ�ว่าตลกใส่ไปเลย เช่น “ตัวเอง ทำ�อันนีใ้ ห้หน่อยดิ เขาเหนื่อยอ่ะ” แค่เนี้ย เดี๋ยวก็ สงสารเอง อ้อนเลย อ้อนสู้ แต่ ห้ามพูดว่า “เนี้ย...เดี๋ยว...แล้ว ก็...นะ” คือมาเป็นชุด ถ้าเจอ แบบนี้ผมจะรู้สึกว่า เฮ้ยแม่เรา ยังไม่ทำ�ขนาดนีเ้ ลย ฉะนัน้ อย่า เด็ดขาดครับ


B O O K + M O V I E + M U S I C + H E A LT H เรื่อง : MSapple

BOOK

รูแ้ ล้วรอด

คูม่ อื เอาตัวรอดจากภัยพิบตั ทิ ท่ี กุ บ้านต้องมี เช่น วิธสี งั เกตก่อนเกิดภัยธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นสึนามิ อัคคีภยั แผ่นดินไหว อุทกภัย พร้อมวิธเี อาตัวรอด ตัวอย่างจากผูร้ อดชีวติ นวัตกรรมในการเอาตัวรอด วิธปี ฐมพยาบาลเบือ้ งต้น พร้อมให้ขอ้ มูลทาง วิทยาศาสตร์และความเชือ่ เพือ่ ให้คณ ุ ได้คดิ ต่อว่า จะเชือ่ หรือไม่ โดยไม่ตน่ื ตระหนกตามกระแสเกินไป ราคา 189 บาท

MOVIE

Rock of Ages

ภาพยนตร์เพลงทีด่ ดั แปลงจากละครบรอดเวย์ จากผลงานการกำ�กับ อดัม แชงแมน ทีเ่ คยฝากผลงานการกำ�กับมาแล้วไม่วา่ จะเป็น Hairspray, Bedtime Stories, The Wedding Planner กับภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ได้นกั แสดงมากฝีมอื มากมายไม่วา่ จะ เป็น ทอม ครูซ, อเล็ค บอลด์วนิ , แคทเธอรีน เซต้า-โจนส์ ฯลฯ ปี 1987 ที่ Los Angeles, Drew และ Sherrie สองคนหนุม่ สาวทีจ่ ะไปไล่ลา่ ความฝัน ของเขาในเมืองใหญ่ทม่ี ที ง้ั เขาและเธอจะฝ่าฟันอุปสรรค ล่าความฝันได้สมดัง่ ใจ หรือเปล่า

MUSIC

B.O.B – Both of Us feat. Taylor Swift

B.O.B หนุม่ ฮิพฮอพผูเ้ คยสร้างกระแส ‘Nothin’ On You’ ให้ดงั กระฉ่อนติดปากคนทัว่ โลก ล่าสุด เขาชักชวนนักร้องสาวสุดเซีย้ วผูเ้ ลอโฉมแห่งวงการ อย่าง ‘Taylor Swift’ มาร่วมฟีชเชอริง่ ท่อนฮุคในซิงเกิลล่าสุด ‘Both Of Us’ จากอัลบัม้ ‘Strange Clouds’ ทำ�ให้เพลงนีด้ หู วานซึง้ และมีมนต์ขลังไปโดยปริยาย ถึงขนาดทีบ่ ลิ บอร์ดชาร์ต ต้องเปิดทางให้เข้าไปสู่ Billboard Hot 100 Top 20 Chart เรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ รีบฟังแล้วหัดร้องตามซะดีๆ

25

WOMAN PLUS MAG.


L I F E S T Y L E + T R AV E L เรื่อง : Blue Marine

WAY HOTEL PATTAYA

สไตล์ของโรงแรมทีอ่ ยากจะแนะน�ำแห่งใหม่ลา่ สุดในเมืองพัทยานี้ คงจะเหมาะส�ำหรับคนทีช่ อบความหรูหราและแปลกตา ด้วยคอนเซ็ปต์หลักของการตกแต่งโรงแรมจะเป็นแนวคลาสสิกชิค คือใช้รปู แบบงานสถาปัตยกรรมทีม่ เี ครือ่ งประดับของงานยุคเก่ามาปรับให้เข้ากับสมัยใหม่ และเพิม่ เติมเสน่หข์ องแฟชัน่ เข้าไป บรรยากาศทีด่ ลู ะเมียดละไมนี้ มีสสี นั แนวเอิรธ์ โทน ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย และยังมีความสง่างามอยูใ่ นตัวเอง จากวัสดุทโี่ รงแรมตัง้ ใจเลือกใช้ ซึง่ มีความหรูหรา แต่งแต้มสีสนั โทน ม่วง แดง ให้ดเู หมือนผูห้ ญิงสาวทีส่ วยสะดุดตา เริม่ ตัง้ แต่สว่ นรับแขก Lobby ทีจ่ ดั เป็นส่วนที่ สร้างความประทับใจเมือ่ แรกเห็น มีพนื้ ทีเ่ ปิดโล่งช่วยให้มองเห็นท้องทะเลด้านหน้า และเช่นเดียวกับภายในห้องพักที่มีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับวิวทะเลสวยงามของ เมืองพัทยา ห้องพักแบบ ซูพเี รีย (Macho) ตกแต่งด้วยบรรยากาศทีม่ เี สน่หอ์ นั ลึกลับ โทนสีขาว ด�ำ เทา มีโคมไฟใหญ่ทำ� เป็นรูปบลัชออน ซึง่ เป็นสัญลักษณ์การแต่งหน้าของหญิงสาว ห้องนีจ้ งึ ดูเหมือนสาวสวยดุ แอบขรึมเล็กน้อย ต่างจากห้องซูพเี รียอีกสไตล์ (Muslin) เป็นห้องทีใ่ ช้โทนสีเบจ น�ำ้ ตาล ท�ำให้ดเู หมือนผูห้ ญิงสวยหวาน มีรสนิยม นอกจาก นีท้ นี่ ยี่ งั มีหอ้ งพักหรูหราขนาดใหญ่อกี หลายสไตล์ เริม่ ต้นกันทีห่ อ้ งมินสิ วีท ทีจ่ ะมี บริเวณห้องนอนและห้องนัง่ เล่นอยูใ่ นห้องเดียวกัน แต่กโ็ อ่อา่ และกว้างขวาง ห้องนี้ ใช้เครือ่ งหนังมาประดับตกแต่งให้เหมือนชายหนุม่ นักผจญภัย ส่วนห้องรอยัล สวีท ห้องจูเนียร์ สวีท และห้องคลาสสิกสวีท ทัง้ 3 ประเภทนีจ้ ะแยกห้องนัง่ เล่นและ ห้องนอนอย่างเป็นสัดส่วน ตกแต่งให้ดูสวยคนละแบบกัน และเน้นความหรูหรา สะท้อนความเป็นโรงแรมริมหาดทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์และความมีรสนิยม นอกจากนี้ ในโรงแรมยั ง มี บ ริ ก ารความสะดวกสบายต่ า งๆ พร้ อ มสรรพ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ห้ อ งอาหาร Eve Restaurant ที่ ต กแต่ ง ประดั บ ประดา อย่ า งคลาสสิ ก ลงตั ว พร้ อ มด้ ว ยอาหารสไตล์ International มี ทั้ ง ไทยและ นานาชาติให้เลือกสรร สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง 2 สระ และบริการอินเตอร์เน็ต ไร้สาย (WiFi) ฟรี แต่ละห้องมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ทีวจี อแบนพร้อม ช่องเคเบิล เครือ่ งเล่นดีวดี ี อ่างอาบน�ำ ้ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีฟติ เนส ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ได้ที่ Lynn Fitness โรงแรมมีบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าตลอด 24 ชัว่ โมง และ บริการรถรับส่งฟรี

26

WOMAN PLUS MAG.

WAY HOTEL PATTAYA 555/86 ซ.นาเกลือ 12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0 3826 6300-1 แฟกซ์ 0 3822 6309 Website : www.way-hotel.com WIN : คลิก like หน้าแฟนเพจ ClubEdfreemag จากนัน้ ติดตามกติกาเล่นเกมลุน้ บัตร ทีพ ่ กั จาก WAY HOTEL 2 รางวัล


เรื่อง : The Deer Hunter

W P + C H I L L

O U T

Eat - Drink - Design Playground Bubbles & Mixology Bars

The Décor : ร้านนัง่ ดริงค์ทม ี่ คี อนเซ็ปต์เก๋และแปลกใหม่

เพื่อชาวศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ภายในตกแต่งด้วย กลิน่ อายวินเทจ รายล้อมไปด้วยอิฐ เพิม่ เสน่หค์ วามหรูหรา เป็นส่วนตัวด้วยม่านสีขาวโปร่ง ภายในจึงเน้นโทนขาวให้ ดูสว่างและคลาสสิก มีของสะสมจากอดีตกาล ซึ่งกลาย เป็นของหายากในปัจจุบันให้ดูชมเป็นอาหารตา ทั้งยังมี เกมหลากหลายรูปแบบไว้คอยมอบความบันเทิงให้คุณ The Drink : ที่ นี่ เ น้ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นเครื่ อ งดื่ ม โดยเฉพาะ ทัง้ แชมเปญ ไวน์ ค็อกเทล เบียร์ ชา กาแฟ และ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อกี มากมาย ทีข่ นึ้ ชือ่ มากคือค็อกเทล รสเยี่ยม มีให้เลือกหลากหลาย ผสมได้ตามใจชอบ โดย มีมิกโซโลจิสท์ระดับมืออาชีพคอยแนะน�ำความอร่อยให้ คุณอย่างประณีตและพิถีพิถัน อย่างเช่น ค็อกเทล ‘Hello Kitty’ ที่สาวๆ เห็นเป็นต้องกรี๊ด เพราะถูกสร้างมาเพื่อ ผู้หญิงโดยเฉพาะ เกิดจากการน�ำแชมเปญมาผสมกับ วอดก้า และเจือรสในแนวทางที่ผู้หญิงชอบ นอกจากนีก้ ็ มี ‘Petit Suisse’ ค็อกเทลยอดนิยมในยุโรป เห็นสีสันสวย หวานน่ารับประทานขนาดนี้ ขอบอกไว้กอ่ นเลยว่าปริมาณ แอลกอฮอล์ไม่ได้บอบบางด้วยเลย หากแต่รสชาติยังคง ดื่มง่าย ลื่นคอ The Connection : ล็อบบีแ ้ ละชัน้ ลอย โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 10.00-01.00 น. ส�ำรอง ที่นงั่ และสอบถามข้อมูล 0 2238 1991

04/01/54

9E

Furniture Bar The Décor : ส�ำหรับสาวๆ นักชิมทีช ่ อบการนัง่ รับประทานอาหารและดริงค์เพลินๆ ในบรรยากาศ

สุดชิล ร้านนี้เหมาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเวลาเย็นย�่ำ ลมโชยสบาย หม�่ำมื้อดินเนอร์ ท่ามกลาง การตกแต่งสไตล์มิกซ์แอนด์แมตช์ บวกกับกิมมิคอันโดดเด่นของร้านที่ใช้ ‘เก้าอี้’ ไม่ซำ�้ กันสักตัว เปลี่ยนต�ำแหน่งการวางทุกวัน ซึ่งตรงกับชื่อร้านอย่างเหมาะเจาะอีกด้วย The Food : ลักษณะอาหารจะเป็นแนวสตรีท ทวิสต์ ยึดคอนเซ็ปต์ทวี่ า่ ‘ท�ำสิง่ ธรรมดาให้นา่ ตืน ่ เต้น’ ทุกเมนูจึงมีลักษณะผสมผสาน มีหน้าตาแตกต่างจากที่อื่น ไม่เว้นแม้กระทั่งเมนูธรรมดาๆ อย่าง ‘ข้าวกะเพราไก่’ ทีพ่ อเห็นหน้าแล้วอาจท�ำให้ควิ้ ขมวดเพราะสงสัยว่า ข้าวอยู่ตรงไหน ทีแ่ ท้กซ็ กุ อยู่ ในตัวไก่นนั่ เอง นอกจากนีย้ งั มี ‘หมูย่างพริกไทยด�ำ’ เพิม่ ลูกเล่นโดยให้ทานกับเกีย๊ วกรอบๆ ถัดมา เป็นเมนูเฮลตีอ้ ย่าง ‘สลัดเต้าหู’้ ใช้ผกั สดจากโครงการหลวง แล้วมาอีสต์มที เวสต์ทเี่ มนู ‘สปาเกตตี กุ้งน�้ำมันมะกอก’ สุดท้ายแนะน�ำให้ลอง ‘ปีกไก่ยัดไส้วุ้นเส้น’ ที่แสนจะครีเอทสุดๆ The Connection : โกดัง 9 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เปิดบริการทุกวัน 17.00-24.00 น. สอบถามข้อมูลและส�ำรองที่นงั่ โทร. 09 1096 5195

NG


รอยยิ้ ม ดอกไม้

เรือ่ งเล่าจากสวนดอกไม้ วันทีธ่ รรมชาติสอนใจ ให้ได้เรียนรูช้ วี ติ

เจ้าดอกโมกยิ้มยั่วที่เห็นฉันแปลกใจกับแถวของมัน มันบอกว่า จำไว้นะว่า เธอยังรู้ไม่หมดทุกเรื่อง มีเรื่องอีกเยอะที่เธอยังไม่รู้ โมกนัน้ ไม่ได้มแี ต่โมกลา และไม่ได้มเี พิม่ แค่โมกป่าแปลกหน้าต้นนัน้ แต่ยังมีโมกซ้อน โมกหลวง โมกมัน โมกสิรินธร เห็นมะอีกหลาย โมก รู้อ๊ะป่าวบางทีสิ่งที่เรารู้ เรารู้ไม่ทั่ว บางทีเรารู้แต่เรื่องที่เรา อยากรู้ หรือเชื่อแต่สิ่งที่เราอยากเชื่อ บางทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ เลยทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ จะดีมากถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไร มันจะ ทำให้เราถามไถ่และมีพัฒนาการ ต้นโมกเตือนว่า บางทีมีอีกโลก หนึ่งซ่อนอยู่ อย่าได้คิดว่าเรารู้อะไรหมดแล้ว เพราะจริงๆ แล้ว สิ่งที่เรารู้นั้นยังน้อยนิด และถ้าเป็นเรื่องคนอื่น อย่าคิดว่าเรา รู้ดีแล้วจะแก้ปัญหาของเขาได้ หรือจะไปวิจารณ์ตัดสินเขาได้ เพราะยั ง มี เ งื่ อ นไขที่ แ วดล้ อ มตั ว เขาอี ก มากมายหลายเรื่ อ งที่ เราไม่รู้และเขาต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขา ในเวลา และสถานการณ์นั้นๆ บางทีถ้าเราไปยืนอยู่ในจุดของเขาจริงๆ เราอาจจะต้องตัดสินใจเหมือนเขาก็ได้ เหมือนอย่างที่ต้นโมก ตั ด สิ น ใจว่ า จะออกดอกคว่ ำ หน้ า ลงมาคุ ย กั บ ดิ น ก็ ด อกไม้ ที่ เงยหน้าเพ้อกับฟ้ามีเยอะแล้วไง

กฐินของฝนสุย จากหนังสือ ‘ช้อปปิง้ บุญ’ หน้า 65

(จากหนังสือ ‘รอยยิม้ ดอกไม้’ หน้า 39-49)

ดั่งสายน้ ำ ไหล

สิ่งดีดี ในชีวิต

ช้ อ ปปิ้ ง บุ ญ

ธรรมะเอกเขนก

ธรรมะซันเดย์

ธรรมะแพลทิ นั่ ม

เล่าเรือ่ งราวประสบการณ์ ชีวติ ปัญหา และการแก้ไข ให้ชวี ติ มีความสุขได้ในทีส่ ดุ

เล่าเรือ่ งชาดกจากพระสูตร ด้วยภาษาของ พ.ศ. นี ้ ให้คณุ ได้เพลิดเพลิน พร้อมเรียนรูก้ ฎแห่งกรรม

เผยมุมมองด้านดีทมี่ อี ยูใ่ น ทุกปัญหาพร้อมภาพสวนสวย ทุกหน้าเพ่อื่ ให้เหมือน อ่านหนังสือในสวน

รวมรวบข้อธรรมทีต่ อ้ งทำ มาประดับไว้ในชีวติ ประจำวัน พร้อมภาพสวยงาม ทีค่ ดั สรรมาประดับตลอดเล่ม

หนังสือธรรมะสัน้ อ่านง่าย เล่าเรือ่ งบุญทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ในชีวติ ประจำวัน จะได้รบี ช็อป มาใส่กระเป๋าเก็บบุญ

ในวันหนึง่ เราต้องพบหลายเหตุการณ์ ในเหตุการณ์หนึง่ มี 2 ความคิด ทางโลกพบทุกข์ ทางธรรมพบสุข ลองดูตวั อย่างสนุกสนานจากเล่มนี ้

ความสุ ข

หนังสือรวมภาพทิวทัศน์ สวยงามตลอดเล่ม พร้อมคำคมจากนักปราชญ์ หลายยุค มาให้กำลังใจ

ธรรมะรอบกองไฟ

ล้อมวงกันเข้ามาแล้วเล่าเรือ่ ง เชิงเปรียบเทียบให้เห็นซึง่ สัจธรรม เพือ่ ปรับไปใช้กบั ชีวติ ปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี

วางจำหน่ายแล้ววันนีต้ ามร้านหนังสือชัน้ นำทัว่ ไป จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ด หรือสอบถามได้ท ี่ ฝ่ายบริการสมาชิก 02 241 8088 3/31/12 4:03:23 PM

ฝนสุยกำ�ลังจัดเตรียมข้าวของเพือ่ ไปงานกฐิน ขณะทีท่ กุ อย่างพร้อมสรรพแล้ว เธอก็นกึ ถึง กลองทีจ่ ะไว้เล่นท้ายรถ จึงแล่นมาหาหล่าล้า เพือ่ ขอยืมกลองของน้องชาย “เขาไม่อยู่ เอากลองไปด้วย” หล่าล้าบอก ฝนสุยร้องเฮ้อ “งัน้ ค่อยมาใหม่ นี่ ปีนฉ้ี นั ได้กฐินไกลถึงเชียงรายเชียวนะ เค้าว่ายิง่ ไกลยิง่ ลำ�บากยิง่ ได้ บุญน่ะ เธอว่าจริงมัย้ ” ฝนสุยหวังว่าหล่าล้าจะรีบรับรอง แต่หล่าล้าเฉยๆ “งัน้ ก็เดินไปสิ จะได้บญ ุ เยอะ” ฝนสุยหน้าหงิก อยากได้บญ ุ เยอะ แต่ไม่อยากเดินไป หล่าล้าจึงสาธยาย “นัง่ รถไปก็ได้ แต่ไปให้ได้บญ ุ บุญอยูท่ กี่ ายใจ ระหว่างไปกฐินคอยรักษากายใจให้เป็น กุศลไว้ อย่าหงุดหงิดง่าย อย่าฟุง้ ซ่าน อย่าพร�ำ่ พูดแต่เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง อย่าเอากลองไป เล่นเลย พวกเด็กๆ ก็จะร้องแต่เพลงทางโลก เป็นโลภะความเพลิดเพลิน งดสักวัน เปิดเทป ธรรมะให้ฟงั กันดีกว่า ระยะทางตัง้ ไกล ฟังไปฟังมาพิจารณาดีๆ ฝนสุยอาจจะบรรลุ” ฝนสุยยิม้ เขินๆ “ยังไม่ถงึ ขัน้ นัน้ หรอกย่ะ แล้วไงอีก” “เวลาไปถึงงาน ถ้านัดแนะกับทางวัดได้ ก็จดั ให้มเี ทศน์กด็ นี ะ แล้วอาหารถ้าเป็น มังสวิรตั ไิ ด้กย็ ง่ิ ดี จะได้ไม่เบียดเบียนสัตว์มาก แค่มอ้ื สองมือ้ คงไม่ล�ำ บากหรอกใช่มย้ั ไปทำ�บุญไม่ใช่ไปกิน ฝนสุยคอยรักษากายใจให้อยูใ่ นศีลตลอดเวลา ไม่ตอ้ งถึงกับนุง่ ขาว ห่มขาวหรอก ทำ�ใจให้ขาวไว้กพ็ อ ทำ�ได้มย้ั ล่ะ” ฝนสุยยิม้ แย้ม ดวงตาสดชืน่ เหมือนยามเช้า “ดีจงั ฉันจะอธิบายให้คณะฟังก่อนให้เข้าใจกันทัว่ ๆ เวลาเปิดเทปธรรมะในรถจะได้ ตัง้ ใจฟังกัน แล้วเวลางานก็จะได้ส�ำ รวมใจกันให้ดี ไปคราวนีต้ อ้ งได้บญ ุ เยอะกว่าปีกอ่ นๆ แน่เลย แล้วทำ�ไมหล่าล้าไม่ไป” “ชัน้ ไม่คอ่ ยแข็งแรง อยากอยูบ่ า้ น ฝากหนังสือธรรมะให้เธอไปแจก วันทอดกฐินก็ ถือศีลสวดมนต์ทบ่ี า้ น” “ทำ�บุญสบายนะ” ฝนสุยเหน็บ หล่าล้าหัวเราะ “พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้เราสบายได้ ตามสมควรแห่งภาวะ อย่างฝนสุยมีรถไป ก็ไปรถได้ อนุญาต การอยูบ่ า้ นถือศีลสวดมนต์ ส่งใจไปทำ�บุญตอนเธอทอดกฐิน ก็สมควรแห่งภาวะฉันในครัง้ นี้ เอวัง”


เรื่อง : The Deer Hunter ภาพ : Wuddy

W P + C H I L L

O U T

Meal Plan in Hotels เพียงแค่ชูอัตลักษณ์ด้วยการเป็นห้องอาหารเปิดโล่ง อยู่ บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมบันยันทรีแวดล้อมไปด้วยผนังธรรมชาติเป็นวิว พาโนราม่า 360 องศา ของเมืองฟ้าอมร โดยไม่มีอะไรมาบดบัง เท่านีก้ ็มีพลัง มากเพียงพอให้ Vertigo Grill & Moon Bar กลายเป็นสถานที่สุดแสนจะ โรแมนติกล�ำดับต้นๆ ของเมืองไทย เหมาะกับการพาคนรักคูค่ วงคนรักมาออก เดทดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ยิ่งนัก The Food : เมนูของ Vertigo จะเน้นอาหารสไตล์ Western Grill ใส่ใจทุกจานด้วย การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง เรียกว่าถ้าหากคนรักการทานสเต๊กได้มาชิม รับรองว่าความอร่อยของเนื้อสเต๊กชั้นดีจะท�ำให้คุณยิ้มไปด้วยในขณะที่ทาน นอกจากนี้ ยังมีเมนูอาหารซีฟู้ด และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ไว้คอยบริการ ทั้งยังผลัดเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าได้พบกับความเซอร์ไพรส์แทบ จะทุกวัน เช่น Warm Salmon Salad Grilled และ Scared Bay Scallop เป็นต้น The Dessert : เติมความหวานด้วยเมนูหน้าตาน่ารักอย่าง Caraibe Chocolate Mousse ที่รวมเอาหลายๆ ส่วน ผสมทั้งผลไม้และท็อปปิ้งต่างๆ เอาไว้ได้อย่างนุ่ม หอม ลงตัว The Drink : Moon Romance ค็อกเทลแนวหวาน มีส่วนผสมของผลไม้ เหมาะส�ำหรับคู่รัก The Connection : Vertigo Grill & Moon Bar ตั้งอยู่บนดาดฟ้า (ชั้น 61) โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00-01.00 น. ส�ำรองที่นงั่ โทร. 0 2679 1200 The Décor :

Vertigo Grill & Moon Bar

The Mood For Romance

The Square

International Premium Food

ความหรูหราในบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย เฟอร์นิเจอร์เรียบหรู และการตกแต่งที่มีเหลี่ยมมีมุมอันเป็นเอกลักษณ์ ของห้องอาหาร เดอะสแควร์ โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนกิ ซ์ สีลม มักจะน�ำพาซึ่งความประทับใจให้แก่นกั ชิมทั้งหลาย แวะเวียนมา ฝากความหิว เพื่อจะกลับไปด้วยความรู้สึกอิ่มอยู่เสมอ The Food : เดอะสแควร์ตอบสนองต่อมรับรสของคุณให้คม ุ้ ค่าสุดๆ ด้วยชุด ‘บุฟเฟ่ต์ โบนันซ่า’ บุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชาติรปู แบบใหม่ ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย และอาหารตะวันตก ซึ่งคุณสามารถดีไซน์ความอร่อยได้ด้วยตัวเอง สามารถน�ำมาจับคู่กับ สลัดบาร์แบบเติมไม่อั้น ทั้งนี้ คุณภาพของอาหารทุกอย่างก็เปี่ยมล้นไปด้วยเช่นกัน The Dessert : แล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยเมนูของหวานเป็นเค้กโฮมเมดแสนอร่อย หรือไอศกรีมพร้อมท็อปปิ้ง และผลไม้ตาม ฤดูกาลได้ตามใจชอบ The Connection : เดอะ สแควร์ ตั้งอยู่ในโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนก ิ ซ์ สีลม เปิดบริการมื้อกลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. และมื้อเย็น เวลา 18.00-22.30 น. ส�ำรองที่นงั่ ล่วงหน้า โทร. 0 2206 9100 The Décor :


W P + W H AT

,

S

O N + P A R T I E S

เรื่อง : The Deer Hunter

parties

Lolane Natura : Free Gift Voucher

+ ตัง้ แต่วนั นี-้ 30 สิงหาคม หากคุณซือ้ ทรีตเมนต์ โลแลน เนทูร่า สูตรใดก็ได้ ขนาด 200 กรัมขึ้นไป ก็มีสิทธิ์รับฟรี Gift Voucher-Derma White คอร์สหน้าขาวกระจ่างใส จาก วุฒศิ กั ดิค์ ลินกิ เพียงส่งใบเสร็จรับเงินทีซ่ อื้ สินค้าแล้ว มาพร้อม คูปอง ที่ บริษทั เอส.ซี เสรีชยั บิวตี้ จ�ำกัด เลขที่ 22 อาคาร ชินนานุวตั ร วิภาวดีซอย 38 ลาดยาว จตุจกั ร กทม. 10900 สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2793 4046

Minor Founder’s Day

+ ไมเนอร์ กรุ๊ป จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม รวมพลัง

พนักงานกว่า 25,000 คนร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทีเ่ คยประสบอุทกภัย ในระดับกว่า 2 เมตร เป็นเวลากว่า 2 เดือน โดยได้ปรับปรุง ภูมทิ ศั น์แทบทุกส่วน และติดตัง้ เครือ่ งกรองน�ำ้ 3 จุดให้ดว้ ย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ตอบสนองปณิธานอย่างแรงกล้าขององค์กรในการ สร้างสรรค์สงั คม

Black Canyon Coffee Grand Opening in Manila

+ มร.เจมส์ และ วิลมา ดี ประธานบริษทั รอยัลไทยฟูด้ ส์ จ�ำกัด ผูร้ บั สิทธิแ์ ฟรนไชส์แบล็คแคนยอน ให้การต้อนรับ คุณรัชกร ศักดิศ์ รี อัครราชทูตทีป่ รึกษา ฝ่ายพาณิชย์ ประจ�ำฟิลปิ ปินส์ ซึง่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านแบล็คแคนยอน สาขาแรกใน กรุงมะนิลา โดยเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้า SM Southmall เมืองลาสปินาส เมโทรมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์

ซุป’ตาร์เกาหลี ร่วมเปิดตัว Tonymoly

+ ซงจุงกิ นักแสดงและพรีเซ็นเตอร์สุดฮอตจากแดนกิมจิ

ข้ามฟ้ามาเมืองไทยเพือ่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี Tonymoly พร้อมเผยเคล็ดลับหน้าใส และ เซอร์ไพรส์แฟนคลับ 20 ท่านให้มาร่วมมีทแอนด์กรี๊ดแบบ เอ็กซ์คลูซฟี ณ โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมือ่ เร็วๆ นี้

KA : Refresh Toner

+ เค.เอ. มอบประสบการณ์ผวิ หน้าเปล่งปลัง่ กระจ่างใส

ให้สาวๆ ด้วย KA Refresh Toner ทีอ่ ดุ มด้วยสารสกัดจาก ธรรมชาติ ไร้สว่ นผสมแอลกอฮอล์ พร้อมปรับสภาพผิวหน้า ให้ขาวขึน้ อย่างอ่อนโยน และคืนความสดชืน่ สูผ่ วิ มีให้เลือก 2 สูตร ได้แก่ Whitening และ Detoxifying หาซือ้ ได้ทรี่ า้ นค้า ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

Wuttisak คืนความหอมให้เรือนกายด้วย ผลิตภัณฑ์ใหม่

+ วุฒศิ กั ดิแ์ นะน�ำเจลอาบน�ำ้ และโลชัน่ บ�ำรุงผิว ทีร่ วมสุด

ยอดสารส�ำคัญส�ำหรับผิวกายไว้ในหนึง่ เดียว ทั้งบีทสครับ วิตามินซี และอี พร้อมกลิน่ หอมจากธรรมชาติทหี่ อมยาวนาน ต่อเนือ่ งกว่า 3 ชัว่ โมง มี 4 สูตร ให้เลือก ได้แก่ Kiwi, Peach, Strawberry และ Banana หากซือ้ เป็นกิฟท์เซตมอบให้คณ ุ แม่ ในช่วงนี้ รับสิทธิซ์ อื้ ในราคาพิเศษทันที สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2589 2255

30

WOMAN PLUS M AG.

New Minere

+ น�้ำดื่มมิเนเร่ เคล็ดลับการดูดีที่พกพาได้ เผย

นวัตกรรมน�ำ้ แร่ธรรมชาติรปู แบบใหม่ 100% ทีอ่ ดุ ม ด้วยคุณค่าจากแร่ธาตุตา่ งๆ จากการขุดเจาะแหล่ง น�ำ้ ในชัน้ หินทีล่ กึ กว่า 1,000 ฟุต บรรจุใส่ขวดทันที การันตีว่าไม่มีสิ่งเจือปน และคงคุณค่าแร่ธาตุที่ จ�ำเป็นต่อร่างกายเอาไว้อย่างครบถ้วน มีจ�ำหน่าย แล้วทีห่ า้ งสรรพสินค้า และร้านค้าสะดวกซือ้ ทัว่ ไป

Sensodyne Repair & Protect - Whitening

+ เซ็นโซดายน์ สุดยอดยาสีฟันลดการเสียวฟัน อันดับ 1 ทีท่ นั ตแพทย์แนะน�ำ เปิดตัว ‘เซ็นโซดายน์ รีแพร์ แอนด์ โพรเทคท์ สูตรไวท์เทนนิง่ ’ ทีม่ าพร้อม เทคโนโลยีโนวามิน ช่วยลดและฟืน้ ฟูบริเวณทีเ่ สียว ฟัน เพิม่ พลังความขาวใสขึน้ เป็นทวีคณ ู วางจ�ำหน่าย แล้วในขนาด 100 กรัม ราคา 169 บาท ณ ร้านค้า ชัน้ น�ำทัว่ ไป


S L E E P L E S S

+

I N

B A N G K O K

เรื่อง : ภาวนา แก้วแสงธรรม

ความสุขทีต่ ามหา

“ความสุขเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราคิด และสิ่งที่เราท�ำ คือสิ่งเดียวกัน” - มหาตมะ คานธี

หลังจากทีฉ่ นั เขียนค�ำพูดนีไ้ ว้ในสเตตัส facebook ได้ ไม่กนี่ าที ก็มนี กั วิชาการรุน่ ใหม่ไฟแรงคนหนึง่ มาคอมเมนต์ ว่า “ชอบมาก ขอยืมไปตัง้ สเตตัสบ้างนะ” เธอเป็นนักวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงขณะนี้ การที่เธอเห็นอะไร บางอย่างในค�ำคมนี้ และตื่นเต้นจนขอยืมไปใช้บ้าง ท�ำให้ฉนั ใช้เวลาครุ่นคิดกับค�ำนี้มากขึ้น ความตื่น เต้น พุ่ ง เข้ า จู ่ โจมเมื่ อ ได้ ยิ นค� ำ นี้ค รั้ง แรก ฉันจดมันไว้ในสมุดบันทึกหน้าแรกและอ่านทวนซ�้ำเสมอ อาจเป็นเพราะสภาพจิตใจตอนนั้นที่รู้สึกว่า ‘ตัวตน’ ของตัวเองหายไป สิง่ ทีพ่ ดู ก็ทำ� ไม่ได้ สิง่ ทีค่ ดิ ก็ยากจะท�ำ สิง่ ทีท่ ำ� ก็ตา่ งไปจากทีพ่ ดู สิง่ ทีพ่ ดู ก็ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ดิ และร้าย ที่สุดถึงขั้นต้องจ�ำใจท�ำในสิ่งที่ไม่คิดอยากท�ำ ทั้งๆ ที่ไม่ ได้รับปากว่าจะท�ำ เหล่านีค้ ือที่มาของภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก จนถึงขั้นต้องหน้าไหว้หลังหลอกในบางครั้ง เราอยู่ในโลกที่เชื่อมั่นว่า “ความสุขเป็นพันธกิจ ส� ำ คั ญ ของชี วิ ต ” เมื่ อ ไหร่ ที่ ชี วิ ต ห่ า งไกลจากความ เพลิดเพลินและรืน่ รมย์ ซึง่ เป็นรูปแบบความสุขฉาบฉวย ที่โลกทุนนิยมเคยชิน เราจะเริ่มอยู่ไม่สุขทันที และนัน่ ก็ เป็นที่มาของความเบื่อ-โรคแห่งยุคสมัยที่ยากจะรักษา ฉันได้อ่านนิยามความสุขจากหลากส�ำนักและจาก หลายนักเขียน ได้รู้ว่าบางครั้งความสุขของคนเราขึ้น อยู่กับตัวเลขและสิ่งที่มองไม่เห็น และอย่างหลังมักเป็น ความสุขที่ยั่งยืนกว่า ความสุขมีสองชนิดคือความสุข ภายในและความสุขภายนอก เป็นมหากาพย์ว่าด้วยการตามหา...ค�ำสันธานของ ชีวิต

บนโต๊ะท�ำงานมีหนังสือเล่มหนึง่ ทีฉ่ นั ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะอ่านให้จบ และมันก็เต็ม ไปด้วยการไฮไลท์ข้อความโดนใจเต็มไปหมด หนังสือเล่มนัน้ ชื่อ ‘ภูมิศาสตร์แห่งความสุข’ เขียนโดย อีรีค เวนเนอร์ (แปลโดย โตมร ศุขปรีชา) ว่าด้วยการส�ำรวจนิยามความสุขของ ผู้คนจากสิบประเทศทั่วโลก เวนเนอร์ นักเขียนผู้ตั้งค�ำถามกับภูมิปัญญาของอุตสาหกรรมแบบเซลฟ์เฮลพ์บอกว่า เขาไม่เคยเจอหนังสือฮาวทูที่ไม่ชอบ และแม้จะเกิดปีเดียวกับเจ้าหน้ายิ้มหรือสไมลี่ย์เฟซ แต่เขาก็เหมือนกับคนอีกนับล้านๆ คนทีเ่ ป็นทุกข์จากโรคร้ายทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์ อย่างแดร์รนิ แม็คมาฮอน เรียกว่า “ภาวะไร้สุขเพราะไม่มีความสุข” ไม่ตลกเลย-เขาบอกอย่างนัน้ เวนเนอร์ได้ค้นพบนิยามความสุขที่หลากหลายบนดินแดนที่ต่างกัน หลังจากล้อเครื่องบิน แตะรันเวย์สนามบินในอเมริกา เขาก็ค้นพบนิยามความสุขของตัวเองจนได้ “ผมไม่ใช่นกั ปรัชญา ความสุขจึงเป็นอย่างนี้ : เงินนัน้ ส�ำคัญ แต่น้อยกว่าที่เราคิด และ ไม่ใช่ในวิธที เี่ ราคิด ครอบครัวส�ำคัญ เพือ่ นด้วย ความอิจฉาเป็นพิษ เช่นเดียวกับการคิดมาก เกินไป ชายหาดคือทางเลือก ความไว้วางใจไม่ใช่ความสุข เช่นเดียวกับความรูส้ กึ ขอบคุณ” เวนเนอร์ค้นพบความสุขของเขาแล้วเช่นเดียวกับมหาตมะ คานธี ฉันนัง่ อยู่ตรงนัน้ บนโซฟาสีแดงในคอนโดฯ ตอนบ่ายวันเสาร์ ครุ่นคิดว่าอะไรคือความสุขของฉันกันแน่ “ส�ำหรับเมืองไทยแล้ว ความสุขคือการไม่คิดมาก” หนังสือเล่มนัน้ บอกไว้อย่างนี้ มหาตมะ คานธีคงไม่เคยชินกับค�ำพูดนี้ เพราะการถูกเรียกขานว่าเป็นมหาบุรุษ ย่อม ต้องอาศัยการครุน่ คิดอย่างหนัก สรรหาถ้อยค�ำคมคายเพือ่ สอนสัง่ ผูอ้ นื่ ใช้การลงมือท�ำเป็น อนุสาวรีย์ชีวิต และนัน่ ท�ำให้เขากลายเป็นคนที่โลกไม่อาจลืม ทั้งหมดนัน้ คือนิยามความสุขของมหาบุรุษและนักเขียนผู้เข้าใจโลก ส�ำหรับฉันซึ่งเป็นสาวออฟฟิศ สภาพจิตใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย สับสนว่าโลกนีค้ ืออะไร และคนเราเกิดมาท�ำไม ถึงเวลาแล้ว...ที่ฉนั ต้องหานิยามความสุขของตัวเองให้เจอสักที บางทีฉนั อาจค้นพบว่าตัวเองสามารถคิด พูด และท�ำในสิ่งเดียวกัน ขณะก�ำลังเดินทอดน่องอยู่บนชายหาดสักแห่งก็เป็นได้

31

WOMAN PLUS MAG.


H O R O S C O P E +

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ทั่วไป ในช่วงนี้เหมือนกับว่าจะมีเรื่องวุ่นๆ มากมาย อยู่รอบๆ ตัว แต่เหมือนเป็นเรื่องวุ่นที่มาพร้อมกับ ข่าวดี ในช่วงนีค้ งต้องมีเรื่องให้พบปะผู้คนมากมาย อยูล่ ะ่ ค่ะ การงาน ดาวเกีย่ วกับเรือ่ งของความอึดอัด ใจท�ำงานเด่นมาก เหมือนกับจะหงุดหงิดใจกับสิ่งที่ ได้รับมอบหมาย และมันประดังรุมเร้าไปด้วยความยุ่งยาก ความขัดแย้ง เลยอดที่จะ แอบเครียดไม่ได้ ความรัก ในช่วงนีด้ าวเดินสวย มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับคนรัก ดาวเกี่ยวกับเรื่องการพบปะพูดคุยท�ำงานเด่น คงมีเรื่องให้ต้องควงกันไปโน่นมานี่ บ่อยเชียว การเงิน ไม่แย่นะคะ เพียงแต่มเี รือ่ งให้ตอ้ งควักเงินบ่อยหน่อยเท่านัน้ แหละ สภาพการเงินยังคงพอไปได้ ช่วงปลายเดือนเหมือนจะมีโชคจากคนใกล้ชิด สุขภาพ โอว.. ในช่วงนีป้ วดเนือ้ เมือ่ ยตัว ป่วยเป็นๆ หายๆ บ่อย พอใกล้ชว่ งปลายเดือน ให้ระวัง เรื่องกรดไหลย้อน และเรื่องระบบทางเดินหายใจให้มาก Tips เสริมโชคด้านการงาน ให้คุณหาเชิงเทียน และของตกแต่งที่เป็นคริสตัลมาวางไว้ที่โต๊ะท�ำงาน เพื่อเชื้อเชิญ พลังแห่งความรุ่งโรจน์ และสกัดดาวร้ายเรื่องความขัดแย้งออกไปค่ะ

ราศีกรกฎ (CANCER)

22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่วไป ในช่วงนีอ้ ย่าเห็นอกเห็นใจใครให้มากค่ะ ต้อง ยั้งๆ ใจเอาไว้หน่อย เพราะไม่งั้นคุณอาจโดนหักหลัง หรือโดนท�ำให้เสียความรูส้ กึ เพราะเข้าไปช่วยคนทีไ่ ม่ เห็นค่าในน�้ำใจของคุณ การงาน ถือว่าไปได้เรื่อยๆ ค่ะ มีเรื่องที่จะต้องท�ำให้คุณคอยช่วย หรือคอย ประสานงานให้กบั ทีมค่อนข้างมาก งานช่วงนีเ้ ด่นในเรือ่ งความละเอียด ความรอบคอบ ต้องคอยตามเช็กเนื้องานของคนรอบตัว ความรัก ดูไม่ค่อยสดใสเลยค่ะ เหมือนจะ ของขึ้นกันทั้งคู่ ท�ำให้มีปากเสียงรุนแรงกันได้ อาจจะถึงขั้นท้าเลิกกันเลยเชียว ใจเย็น นะคะ หากคุณรักเค้า ยังไม่พร้อมจะเสีย ก็อย่าใช้อารมณ์ให้มากนัก การเงิน ในช่วงนี้ ดาวเรือ่ งการผันเงิน การลงทุนมีเด่น แต่เหมือนกับว่าจะต้องเป็นเงินทีไ่ ด้มาจากการซือ้ มาแล้วขายไปทันที อย่าเก็บไว้นาน ปล่อยไว ยิง่ ดี ช่วงนีค้ ล่องดีคะ่ สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ ว กับอาการปวดหัว เหมือนจะมีเรือ่ งเครียดเยอะ ช่วงปลายเดือน ต้องระวังเรือ่ งเกีย่ วกับ ช่องท้อง ระบบการย่อย และเรือ่ งกระเพาะอาหารให้มากเลยค่ะ Tips แก้ดาวร้ายเรือ่ ง ความรัก ให้คณ ุ หาขนนกยูงหกก้านมาวางแต่งไว้ทที่ ศิ ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดือนนี้ เพือ่ สะท้อนดาวเบาะแว้งออกไป เลือกผ้าปู และแต่งห้องนอนด้วยสีโทนอ่อนสบายตา เพื่อดึงดูดโชคเกี่ยวกับการปรับอารมณ์ให้ดูสงบค่ะ

ราศีตุลย์ (LIBRA) 23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทั่วไป เอ... ในบ้านเหมือนมีคนทะเลาะกันอยู่ บ่ อ ยๆ ไม่ ก็ ต ้ อ งมี เรื่ อ งทะเลาะผิ ด ใจกั บ คนใน ครอบครัวล่ะค่ะ งานนีเ้ ล่นเอาคุณไม่อยากทีจ่ ะอยู่ บ้าน เพราะไม่อยากมีปัญหากันเลยทีเดียว และ อาจได้ข่าวการสูญเสีย เจ็บป่วยของคนใกล้ชิดเป็นได้ค่ะ การงาน ค่อนข้างอยู่ตัวค่ะ ยุง่ บ้างเป็นช่วงๆ แต่กส็ ามารถปัน่ เสร็จได้ทนั เวลา ดาวเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงโยกย้าย ก็พอมี อาจจะมีโอกาสได้หางานใหม่ หรือได้รับการทาบทามให้ท�ำอะไรใหม่ๆ ค่ะ ความรัก มันก็สขุ ๆ ปนทุกข์ๆ นะคะ เหมือนกับว่าจะต้องเจอกับรักทีม่ กี ารพัวพันแบบ ยุง่ ๆ สักนิด แต่หากคุณยังคงใกล้ชดิ และคอยเอาใจคนรัก ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เอง อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาท�ำให้คุณทั้งคู่ต้องมีปัญหากันค่ะ การเงิน ในช่วงนี้อาจมี เรื่องอยากใช้เงินพอสมควรค่ะ เหมือนกับว่าจะวางโปรแกรมเรื่องการเดินทางเอาไว้ ค่าใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวมีเด่น สุขภาพ ไม่ค่อยมีอะไรให้หนักใจค่ะ เพราะดาว มันอ่อนแรงไปหมด นัน่ เท่ากับว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเป็นอะไรเหมือนคนอื่น แต่ก็ระวัง โรคประจ�ำตัว ที่อาจกลับมาก�ำเริบให้ร�ำคาญได้บ้างในช่วงปลายเดือนค่ะ Tips เรื่อง การทะเลาะเบาะแว้ง ให้คุณลองเช็กฮวงจุ้ยที่บ้านค่ะ ว่าช่วงนี้มีไฟเสียเยอะรึป่าว รีบแก้ รีบซ่อม เละให้หาโมบายหกหลอดมาแขวนหน้าบ้าน เพื่อเรียกโชคแห่งความ ปรองดองให้มาเยือน

ราศีมังกร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

ทั่วไป อาจมีเรื่องให้ต้องช่วยเหลือใครแบบลับๆ แอบช่วยใครเนี่ยแหละค่ะ เอาเป็นว่า ช่วยเท่าที่ คุณไหว เพราะไม่งั้นจะเดือดร้อน เนื่องจากว่า คุณเห็นใจเค้าซะจน นึกว่าปัญหาเค้าคือปัญหา ของคุณเองเกินไป ยั้งๆ ไว้บ้างค่ะ การงาน ดาวเรื่องการพบปะพูดคุย ประชุมหารือ ต่อรองท�ำงานเด่นค่ะ ช่วงนีค้ งต้องคุยหาข้อตกลงกันไฟแลบ ประชุมบ่อยจนมึนหัวกัน เลยเชียว ช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะ ความรัก ในช่วงนี้อาจดูนงิ่ ๆ ไปหน่อยค่ะ ไม่คอ่ ยมีอะไรหวือหวา เหมือนกับว่าอาจจะมีเรือ่ งให้หา่ งๆ กัน ไม่เค้าเดิน ทางไกล ก็คุณยุ่ง จนไม่ค่อยมีเวลาจะได้จ๊ะจ๋ากัน การเงิน ยังคงไปได้เรื่อยๆ ค่ะ แต่ ต้องระวังในเรื่องของการให้เงินคนยืม เพราะแว่วว่าอาจจะโดนเบี้ยวเอาได้ ทางที่ดี เก็บเงินไว้กับตัวเลยค่ะ ช่วงปลายเดือนจะได้ข่าวดีเรื่องเงิน และมีโชคจากคนใกล้ชิดค่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร และอาการอักเสบที่จะเกิดกับส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย มีอาการปวดหัวเล่นงานได้บ้าง เรื่องอื่นก็ยังคงเป็นปวดเมื่อย เหน็บชาค่ะ Tips เสริมโชคเกี่ยวกับเรื่องการงาน ให้การต่อรองมีโชคและได้เปรียบ โทนสีใน การแต่งกายแต่งหน้า คือ ฟ้า เทา ด�ำ และน�้ำเงินค่ะ และต้องไม่ลืมที่จะทาสีปากให้ดู ระเรื่อ และตบกลอสเพื่อเติมเสน่ห์แห่งวาจา จะได้ต่อรองอะไรแล้วมีแต่เฮง

เรื่อง : ธันยมัย ธ�ำรงพุทธิกุล (Princess of Fengshui & Stella Encoder นักแปลดาว : ดูดวง วางฮวงจุ้ย จากการถอดรหัสชีวิต พร้อมเทคนิคกระตุ้นพลังงานแห่งโชค จากดวงดาวประจ�ำตัวคุณ) www.tanyamai.com

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ทั่วไป โอว... ต้องระวังเรื่องของการโดนใส่ความ การ ป้ายความผิดให้มากค่ะ ในช่วงนีห้ ากไม่แน่ใจ อย่าเพิง่ รับปาก หรือพูดเรือ่ งทีค่ ณ ุ ยังไม่แน่ใจไว้เป็นดี การงาน สารพัดดาวแห่งความยุง่ เชียวค่ะ เหมือนจะมีการอบรม ส�ำคัญๆ เกิดขึน้ แล้วคุณจะได้รบั เลือกให้เป็นผูเ้ ข้าร่วม อบรม ซึ่งก็ถือว่าดีต่อตัวคุณ แต่งานที่ค้างอยู่มันท�ำให้คุณหัวฟู เพราะต้องปั่นทั้งงาน ทุ่มเททั้งเรื่องเรียนน่ะสิ ความรัก ดูโอเคดีอยู่ค่ะ โดยรวมถือว่าแฮปปี้ และมีความ เข้าใจกันมากขึ้น ช่วงปลายเดือนมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยว หรือออกเดทที่ไหนสักแห่ง ดาวยุ่งยากพอมี น่าจะมาจากแม่แฟนล่ะ การเงิน ยังไม่ถงึ กับติดขัด แต่รายจ่ายก็ยงั บานตะไท แถมช่วงนี้รายได้พิเศษ หดลงกว่าแต่ก่อน มันเลยท�ำให้แอบหงุดหงิดเล็กๆ เพราะมีของที่อยากได้ แต่ยังซื้อไม่ได้ต้องรอเงินน่ะสิ สุขภาพ อาการแน่นหน้าอก ปวดเมือ่ ย รวมไปถึงเรือ่ งเกีย่ วกับหลอดลม ทางเดินหายใจ ช่วงนีอ้ าจมีปญ ั หาเกีย่ วกับ ช่องคอ และจะมีอาการปวดหัวเป็นไข้เล่นงานบ้างค่ะ Tips เสริมโชคด้านความรักให้ ราบรืน่ แข็งแรง ในช่วงนีใ้ ห้แต่งห้องนอนด้วยของสีเหลืองสีครีมค่ะ อาจจะเป็นเชิงเทียน โคมไฟ ปลอกหมอนอิง สีธาตุดินเหล่านีจ้ ะช่วยส่งโชคด้านความมั่นคงในรักมาให้ค่ะ

ราศีสงิ ห์ (LEO) 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทั่วไป ดาวเดินทางเด่นมากเลยค่ะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไร ให้ต้องเดินทางกันนักกันหนา ตั้งใจจะอยู่กับบ้าน สักหน่อย ก็มีเหตุให้ต้องไปโน่นมานี่ งานเข้าตลอด เวลา การงาน ถือว่าดีนะคะ สารพัดสิ่งที่เดินเข้า มาในช่วงนี้ เหมือนกับว่าจะมีโอกาสที่ดีๆ เพียงแต่ ต้องเหนื่อยกับการแข่งขัน มักต้องท�ำงานที่ต้องฟาดฟัน หรือแย่งชิงกัน โดยรวมจัด ว่าดี แต่ยุ่งเหยิงไปสักนิดล่ะค่ะ ความรัก น่ารักกันดีค่ะ ความสัมพันธ์ไม่ได้หวือหวา มาก แต่ก็ไม่ถึงกับจืดชืด ช่วงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องที่ท�ำให้คุณระแวง แอบหวั่นใจ ว่าคนรักจะแอบไปคุยกับกิ๊กเก่า ต่อมหึงก็เลยเริ่มท�ำงาน การเงิน คล่องตัวดีอยู่ค่ะ และจะมีโชคอยู่บ่อยๆ ช่วงนี้เหมือนกับการเงินจะคล่องมือดี คุณเป็นคนใจใหญ่ เลย มักควักเงินจ่ายเกินความจ�ำเป็น ท�ำให้รู้สึกเหมือนกับว่า หาเงินได้เยอะ แต่เงินไปไหน หมดไม่รู้น่ะสิ สุขภาพ ดาวเกี่ยวกับเรื่องผิวหนัง ผื่นคัน ท�ำงานเด่นค่ะ รวมไปถึงเรื่อง อาการอักเสบทั้งหลายที่อาจจะรุมเร้าเล่นงาน ฟันอักเสบ เหงือกอักเสบ แผลร้อนใน และเรือ่ งของกล้างเนือ้ อักเสบได้อกี ด้วย Tips เสริมโชคเกีย่ วกับเรือ่ งของการเงิน และ การงาน ให้มีตบเท้าเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ช่วงนีต้ ้องหมั่นทาสีเล็บมือเลยค่ะ โทน สีส้มพีช สีชมพูอ่อน และสีน�้ำตาลอ่อน ถือเป็นไม้เด็ดเรียกโชคล่ะ และหากไม่อยาก เหนื่อยเรื่องการเดินทาง ต้องดูแลสุขภาพเท้า ส้นเท้าให้ดี อย่าให้หยาบกร้าน ไม่งั้น แพ็คกระเป๋ากันเหนื่อยเลยเชียว...

ราศีพิจิก (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

ทั่วไป อืม... มีดาวดีมาเยือนค่ะ เป็นดาวที่ บ่งบอกถึงชื่อเสียง เกียรติยศ อ�ำนาจอันดี ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ ดังนั้นเรื่องของการ วางตัวให้ดี ช่วงนี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะท�ำให้ ภาพลักษณ์ และสิ่งดีๆ ต่างๆ เข้ามาเยือน คุณค่ะ การงาน ลงตัว และดีทีเดียวค่ะ ช่วงนี้เรื่องเนื้องานจะจุกจิกสักหน่อย เหมือน กับคุณต้องคอยตรวจตราให้ละเอียดถ้วนถี่ ทัง้ งานคุณ งานของคนในทีม เป็นต้องเอา มาให้คณ ุ ตรวจสอบ เลยแอบมึนเล็กๆ ค่ะ ความรัก ก็ถอื ว่ายังลงตัวดีอยูน่ ะคะ แล้วมัน จะยิ่งดีขึ้นไปอีก หากคุณเป็นคนที่กล้าบอกความรู้สึก หรือสิ่งที่คุณคิดอยู่บ้าง เพราะ การเงียบ ไม่แสดงออก บางทีมันไม่ได้ทำ� ให้อะไรดีขึ้น เปิดปากคุยกันเลยค่ะ การเงิน ในช่วงนีร้ ายได้ยบิ ย่อยไม่คอ่ ยมี มันเริม่ จืดจางเบาบาง แถมเรือ่ งทีอ่ ยากจะจับจ่ายก็มเี ด่น มันเลยต้องอดทนรอ เพราะเงินไม่คล่องอย่างที่คิด สุขภาพ ในช่วงนี้อาจจะปวดเนื้อ เมื่อยตัวบ่อยๆ ปวดหลัง ปวดเอว แถมด้วยอาการเป็นเหน็บ เล่นเอาเจ็บอยู่บ่อยๆ ค่ะ สงสัยต้องไปนวดคลายเส้นกันสักหน่อยแล้วล่ะ Tips เสริมโชคเกีย่ วกับเรือ่ งการเงินให้ คล่องๆ ดีกว่าค่ะ ให้คุณหาแก้วเก๋ๆ ใส่เงินสกุลต่างๆ มาวางไว้ที่ทิศตะวันตกของบ้าน เพื่อกระตุ้นโชคแห่งความมั่งคั่ง และช่วงนี้ให้หมั่นปัดแก้มให้ดูระเรื่อ เพราะต�ำแหน่งนี้ จะช่วยส่งโชคด้านทรัพย์และการเงินค่ะ

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.

ทั่วไป ในช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องให้ยุ่งๆ เหนื่อยๆ เพราะมีคนที่ท�ำให้คุณเสียความรู้สึกอยู่เยอะ มีอะไร หลายๆ อย่างทีต่ อ้ งตกอยูใ่ นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ต้องอดทน บอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้ การงาน ดาวเด่นไป ในเรื่องของผลงานที่ดีค่ะ ทุกสิ่งที่คุณตั้งใจท�ำ มันเริ่มจะมีผลงานทยอย ออกมาโชว์ ดาวในเรื่องของการประชุมในแดนไกลท�ำงานเด่น ความรัก อืม... เหมือนจะงอน และทะเลาะกันบ่อย แต่กจ็ ะกลับมาคืนดีกนั ได้ทกุ ครัง้ ล่ะค่ะ คือว่า คุณแฟนอาจจะใช้ อารมณ์มากไปนิด มันเลยต้องงอน ส่วนคุณก็ยังรักเค้า ก็เลยยังให้อภัย มันก็เลยเป็น แบบ รักๆ งอนๆ สลับกันไปค่ะ การเงิน ในช่วงนี้เรื่องของการผันเงินมีเด่นค่ะ อาจจะ เข้าๆ ออกๆ คล่องสักนิด แต่ก็ไม่ถึงกับติดขัด ดาวเรื่องความขัดแย้งอันรุนแรง ที่เกี่ยว กับหุ้นส่วนท�ำงานเด่น อาจถึงขั้นฟ้องร้องได้ ต้องเจรจาตกลงกันให้ดีๆ ค่ะ สุขภาพ ช่วงนีด้ าวเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังท�ำงานเด่น อาจจะมีรอยฟกช�้ำเกิดขึ้นได้บ่อย ผื่นคัน หรือผิวหนังแห้ง ก็อาจะมีเล่นงานได้บ้าง และให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ อักเสบ หรือมีอาการติดขัดได้ด้วยนะคะ Tips เสริมโชคเกี่ยวกับเรื่องความปรองดอง และความเข้าใจอันดี ช่วงนี้ต้องหาแอปเปิ้ลคริสตัล และผีเสื้อ 1 คู่ มาวางแต่ง ห้องนอนค่ะ จะได้เข้าอกเข้าใจ ไม่งอนกับคนรักบ่อยๆ

คําพยากรณ์

สําหรับวันที่ 1-31 ส.ค. 55 ราศีเมถุน (GEMINI) 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทั่วไป ดาวเกี่ยวกับเรื่องการต้องให้ความช่วยเหลือ บริวารมีเด่นเชียวค่ะ เหมือนกับว่าจะต้องได้รับเป็น ที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ หรือไม่ก็ต้องคอยช่วยแก้ ปัญหายิบย่อยให้ออกบ่อย การงาน ดูว่าจะสดใส และเป็นไปในทิศทางที่ดีๆ เนื้องานต่างๆ เหมือนจะ เข้าทาง และดูจะมีความสุขกับเนื้องานต่างๆ มากขึ้น ความเหนื่อยอาจมาจากเรื่อง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานล่ะ ความรัก ในช่วงนีท้ ุกอย่างก็ยังดูราบเรียบค่ะ แต่ เหมือนตัวคุณอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องโดนบีบบังคับหน่อยๆ ประมาณว่าคุณแฟนจู้จี้ และชอบสัง่ มากไปหน่อยอ่ะค่ะ การเงิน ไม่คอ่ ยจะหวือหวานักค่ะ แถมช่วงนีต้ อ้ งควัก กระเป๋าเป็นว่าเล่น ไม่ติดขัด แค่จ่ายเยอะ ช่วงปลายเดือน เหมือนจะมีเรื่องให้ใช้จ่าย เกีย่ วกับบ้าน และคนในครอบครัวค่อนข้างมาก สุขภาพ ต้องระวังเรือ่ งอุบตั เิ หตุให้มาก เลยค่ะ ดาวเรือ่ งเจ็บตัว และมีปญ ั หาเกีย่ วกับกระดูกท�ำงานเด่น ดังนัน้ ต้องระมัดระวัง ให้มาก Tips เสริมโชคด้านอ�ำนาจ และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน หาผ้า คลุมไหล่สีม่วง หรือหาของสีม่วงตั้งแต่งไว้บนโต๊ะท�ำงาน และช่วงนีต้ ้องหมั่นเขียนคิ้ว ให้สวยได้รูปอยู่เสมอ พลังแห่งความสัมพันธ์ดีๆ จะได้ทำ� งาน

ราศีกนั ย์ (VIRGO) 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่วไป ในช่วงนี้อาจต้องยุ่งเกี่ยวพบเจอกับคน ไม่นา่ รักบ่อยเลย เหมือนกับว่ามีแต่คนทีค่ อยจะ ขัดแข้งขัดขา หาเรื่องท�ำให้คุณอดที่จะคิดมาก ไม่ได้ การงาน ถือว่าดีนะคะ ถึงแม้วา่ จะยุง่ แต่ ก็มโี อกาสทีด่ ๆี ทีจ่ ะได้ร้จู กั หรือได้ประสานงาน กับคนที่เก่ง แล้วมันก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณยิ่งเก่งขึ้นไปอีกด้วย ความรัก ในช่วงนี้ อาจจะมีเรือ่ งให้ระหองระแหงกันสักนิดค่ะ ประมาณว่า คุณอยากให้คนรัก คิดและท�ำ อะไรในแบบทีค่ ณ ุ เสนอ แต่เค้าชอบขัดใจไปท�ำอีกอย่างอยูเ่ รือ่ ย คุณก็เลยแอบเซ็งน่ะสิ การเงิน เงินที่เฝ้ารอ เงินที่คาดหวัง มันเริ่มเดินเด่นอีกระลอก ในช่วงปลายเดือนน่า จะมีข่าวดีล่ะค่ะ ช่วงนี้ยังคงคล่อง และไปได้เรื่อยๆ รายจ่ายเรื่องยวดยาน และเรื่อง การท่องเที่ยวมีเด่นค่ะ สุขภาพ ก็ยังคงเป็นเรื่องช่องท้องเหมือนเคยค่ะ ปวดเกร็ง อาหารไม่ค่อยย่อย และอาจรู้สึกแสบๆ ในช่องท้องได้บ่อย ช่วงปลายเดือนเหมือนโรค กระเพาะจะเล่นงานหนักเอาได้ ระวังหน่อยนะคะ Tips เสริมโชคเกีย่ วกับเรือ่ งการงาน และโอกาสทีด่ ๆี ให้คณ ุ หาภาพวิวสวยๆ ของทีท่ ่องเทีย่ วอันเลือ่ งชือ่ มาประดับในห้อง ท�ำงาน เค้าว่ากันว่า จะช่วยน�ำพาคูค่ า้ และคนดีๆ เกีย่ วกับเรือ่ งงานมาให้ได้รจู้ กั ล่ะค่ะ

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

ทั่ ว ไป ในช่ ว งนี้ อ าจจะมี เ รื่ อ งของคนใน ครอบครัวให้วุ่นๆ กันหน่อยค่ะ อาจจะมีญาติ และมิ ต รสหายเดิ นทางไปมาหาสู ่ กั น บ่ อ ย ท�ำให้คุณต้องคอยให้การต้อนรับดูแล และ อาจได้ข่าวดีจากคนแดนไกล การงาน ดาวดี ก�ำลังจะเดินเข้ามาเยือนค่ะ นัน่ คือสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ตั้งใจท�ำ มันจะบังเกิดผล และ มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือท�ำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ความรัก ก็งอนกันตาม ประสาค่ะ ยังคงมีเรื่องนิสัยส่วนตัวบางอย่าง ที่คุณอยากเอาชนะให้เค้าปรับเปลี่ยน แต่เค้าไม่ท�ำตาม มันเลยยังต้องขุดประเด็นนี้มาให้งอนกันบ่อยๆ มีแฟนดื้อก็หยั่งงี้ล่ะ ค่ะ การเงิน สารพัดสิ่ง สารพัดอย่างที่จะต้องจ่ายจริงๆ เลย เครียดกับเรื่องการจ่าย กันเลยทีเดียว แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้การเงินคุณติดขัดมากนักหรอกค่ะ คล่องพอจะให้จา่ ยได้ อยู่ แค่อย่าถามถึงเรื่องเก็บเป็นพอ จะได้ไม่เครียด สุขภาพ ช่วงนีต้ ้องนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ เหมือนจะนอนไม่ค่อยพอ นอนไม่ค่อยหลับ ท�ำให้รู้สึก อ่อนเพลียได้บ่อย แถมด้วยเรื่องปวดเอว ปวดขาค่ะ Tips เสริมโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ให้จับจ่ายน้อยลง เค้าบอกว่าให้หาเหรียญล็อกมาใส่ไว้ในเซฟ หรือลิ้นชักเก็บเงินค่ะ จะได้ล็อกเงินไม่ให้ออกจากกระเป๋ามากนัก

ราศีมีน (PISCES) 19 ก.พ. - 20 มี.ค.

ทั่วไป ในช่วงนีต้ ้องระวังเรื่องค�ำพูดหน่อยค่ะ อาจจะ ท�ำให้เป็นเรื่องผิดใจกับเพื่อน หรือคนใกล้ชิดที่สนิทๆ เอาได้ ไม่แน่ใจว่าพูดตรงและแรงเกินความจ�ำเป็น รึป่าวน่ะสิ การงาน ค่อนข้างดีค่ะ ในช่วงนีค้ งจะต้อง ยุ่งกับการน�ำเสนอผลงานสักหน่อย แต่ก็จะได้รับการ ตอบรับในทิศทางที่ค่อนข้างดี ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้ร่วมงาน หรือท�ำธุรกิจ กับคนแดนไกล ความรัก ดาวศุกร์ยังเดินวนเวียนค่ะ คนโสดจะมีคนเข้ามาจีบ แต่ คุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ ยังแอบหวงความเป็นส่วนตัว มันเลยท�ำให้ความรักยัง ไม่ค่อยไปไหน ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว ก็มีเรื่องให้เหนื่อยใจบ้าง เพราะมีคนไม่ปลื้มที่คุณ รักกัน การเงิน อาจมีเรื่องให้ต้องหมุนเงินค่ะ แต่ก็มีดาวดีเดินมาหนุน คือมีคนเข้ามา ช่วยเหลือ ท�ำให้คุณผ่านไปได้ ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน จะคล่องขึ้นหน่อย ค่อย สร้างความโล่งใจให้ได้บ้าง สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย เหน็บชา ตะคริว เล่นงานค่ะ ช่วงกลางเดือนเหมือนจะเริ่มเป็นเอาหนัก ส่วนช่วงปลายเดือน ต้องระวัง เรือ่ งหวัด และเรือ่ งเกีย่ วกับน�ำ้ หนักตัวค่ะ Tips เสริมโชคเรือ่ งการเงินให้คล่องๆ และมี เงินเข้ามาเยอะๆ ให้คุณหาเรือ หรือม้า วางไว้ที่ทิศตะวันตก เพื่อเรียกโชคแห่งเงินทอง ให้เข้ามาเยือน และช่วงนีใ้ ห้ดแู ลจมูกและแก้มให้สวยใส การเงินจะได้ไม่สะดุดค่ะ


B E Y O N D + T H E

B E A U T Y

เรื่อง : Lisa

“ Boys think girls are like books, If the cover doesn’ t catch their eye they won’ t bother to read what’s inside” Marilyn Monroe

ผูช้ ายคิดว่าผูห้ ญิงก็เหมือนกับหนังสือ ถ้าหน้าปก ไม่สามารถดึงดูดสายตาพวกเขาได้ พวกเขาก็จะ ไม่เปิดอ่านข้างใน

“ It’ s always the people who have hang-ups with the way they look who are always trying to tell you inner beauty is more important” Unknow

34

WOMAN PLUS M AG.

คนทีก่ งั วลกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง คนพวกนีแ้ หละ ทีค่ อยพยายามบอกคุณว่าความสวยจากภายในมัน ส�ำคัญกว่าเสมอๆ


WP#086  

WP#086 free magazine in Thailand

WP#086  

WP#086 free magazine in Thailand

Advertisement