Page 1

VOL.5 | NO.83 | MAY 2012

SUCCESSFUL NEW

CAREER


Robinson throughout Thailand


ฝันของคนรุน่ ใหม่และมนุษย์เงินเดือนมากมาย

อยากจะปลดตัวเองจากพันธนาการของสถานะลูกจ้าง

สูก่ ารเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ โดยเริม่ จากสิง่ ทีต่ วั เอง ชอบหรือถนัดเป็นอันดับแรก สำหรับใครทีม่ ไี อเดีย

โดดเด่นและมีความตั้งใจจริง ความสำเร็จก็คงไม่ใช่

เรือ่ งยากทีจ่ ะคว้ามา... เช่นเดียวกับสองสาวมากความสามารถ ทีเ่ ราชวน เธอมาพูดคุยในคอลัมน์ Modern Life เธอปลุกปัน้ ธุรกิจ ในฝันของตัวเองจนสำเร็จ ผ่านเครือ่ งมือสือ่ สาร

การตลาดทีเ่ รียกว่า โซเชียลออนไลน์ และหน้าร้านใน เว็บไซต์ จนวันนี้แบรนด์สินค้าที่ตัวเองทำ ก็เริ่มเป็นที่ รูจ้ กั ในตลาดไทยและต่างประเทศ แล้วคำว่า ‘ทุกอย่างทีไ่ ด้มา เพราะความสามารถ ล้วนๆ’ ก็คงจะใช้ได้กบั ทุกอาชีพจริงๆ สำหรับใครก็ตาม ทีอ่ ดทน ตัง้ ใจ กล้า และเก่ง ซึง่ ในคอลัมน์ HE

เรามีพระเอกหนุม่ ตลอดกาลอย่าง มอส-ปฏิภาณ

ผู้ชายที่สาวๆ หลายคนยังคงกรี๊ดกับความหล่อเหลา

แม้เจ้าตัวจะเป็นพ่อคนแล้วก็ตาม กับผลงานล่าสุด

ของการหวนคืนวงการภาพยนตร์อีกครั้งที่น่าจับตาดู

ในรอบ 15 ปี สำหรับในเล่มนี้ ยังมีประเด็นฮอต จับกระแสสังคม ความงามมาฝากกันด้วย วิธยี กกระชับปรับหน้าเรียว สไตล์เกาหลี โดยใช้เทคนิคการร้อยเส้นไหม

เข้าทีใ่ ต้ผวิ หน้า จะเป็นอย่างไรนัน้ ต้องไม่พลาด

อ่านกัน และยังมีลนุ้ รางวัลกันเหมือนเช่นเคย

ในหลายๆ คอลัมน์ ต้องติดตามกันให้ได้ EDITOR

เข้าสู่วัยทำงานสาวๆ หลายต่อหลาย ท่านคงจะวิตกกังวลกับเรือ่ งผิวพรรณ

ไม่น้อย ไหนจะเครียดเรื่องงาน

เรื่องส่วนตัว เรื่องนั้นเรื่องนี้ จนทำให้ ใบหน้าที่เคยสดใสกลับหมองคล้ำ

ริ้วรอยก่อนวัยอันควรก็ถามหา

วันนี้ WP มีลาภก้อนโตมาแจก!!!

เพียงคุณส่งปัญหาของผิวหน้าที่ต้อง เผชิญอยู่ในตอนนี้มาที่ promotion

@WomanPlusMagazine.com เพียง 1 ท่านที่ตอบคำถามโดนใจ รับไปเลย Gift Voucher มูลค่า 12,000 บาท สำหรับการดูแลผิวหน้า ระดับ World Class ฟรี!!! กับ Doctor Life ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านความงามและสุขภาพผิวพรรณ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทั้งยังเป็นผู้นำนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งนำเข้าจากประเทศ เยอรมนีรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย รีบส่งคำตอบกันมาเยอะๆ ละแล้วคุณจะต้องร้อง ว้าว!!! ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานพัฒนาธุรกิจ | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

สายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการบริหาร | ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต เลขากองบรรณาธิการ | สิรญ ิ า ใจบุญ นักเขียนสมทบ | อลิษา รุจวิ พิ ฒ ั น์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม | ปรีชา สอวัฒนชาติ

ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการศิลปกรรม | สุรพงษ์ ข้อยุน่ ศิลปกรรม | ปกรณ์ วงศ์กนั ยา พิสจู น์อกั ษร | วิกานดา ธรรมพากรณ์

ศิลปกรรมโฆษณา | กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ | ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายภาพ | ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ | สารินทร์ พรดอนก่อ ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต | อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล | วัตสันต์ พงศ์วราภา ฝ่ายบุคคล | รุจพี ชั ร เครือภูงา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป | ภานุวชั ร พงศ์วราภา

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน | วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การไอทีและพัฒนาองค์กร | พีศลิ ป์ พงศ์วราภา

ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | อัญริยา มีเขตกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา / การตลาด | ชัชศรัณย์ กลัน่ บุศย์

ฝ่ายโฆษณา / การตลาด | นภา มีเขตรกิจ เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด | วัลลภา พูลเพิม่ ทรัพย์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด | อิสราพร พลหาญ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี | ณิชาภา บุพภานนท์ สมุหบ์ ญ ั ชี | ธิรนันท์ เครือภูงา

หัวหน้าพนักงานบัญชี | ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี | กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก | ณัฐณี กิง่ แก้ว

แยกสี | บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0 2215 1588 พิมพ์ | บริษทั โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0 2434 6850-1

W OM A N P LU S

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2668 5911

2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS มองหาตามสถานที่ฮิพๆ

และร้านชั้นนำต่างๆ ที่คุณผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0 2241 8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

Where to Find : WOMAN PLUS พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส,

อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์,

อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์ Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรียม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ

Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินิก ทุกสาขา, นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade

ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดิโอทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา,

Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ทองหล่อ,

โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


7 t h

H E AV E N +

เรื่อง : The Deer Hunter

ร้อนแรง :

ร็อค :

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ศักราชนี้ เธอคือตัวแม่

เธอคือป๊อปสตาร์อนั ดับหนึง่ และเธอคือศิลปิน ทีช่ าวไทยอยากชมการแสดงสดมากทีส่ ดุ

งานนี้ BEC TERO จึงจัดเต็ม พา ‘เลดี้ กาก้า’ มาแสดงคอนเสิรต์ ในบ้านเราสมใจแฟนๆ เตรียมพบอภิมหาความร้อนแรงจากเธอได้ใน The Born This Way Ball Tour Live

In Bangkok ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม ศกนี ้

สาวร็อคคนไหนทีเ่ ป็นสาวกวง

Progressive Rock ในตำนาน อย่าง Dream Theatre อย่าพลาดชมคอนเสิรต์

A Dramatic Tour of Events 2012

ทีพ่ วกเขาทัง้ 5 ในวัยเก๋าประสบการณ์จะมา โชว์ลลี าทางดนตรีให้ชมสดๆ ณ

ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ ใครยังไม่มบี ตั รรีบจองด่วน!

เริด :

รัก :

เตรียมเปิดโสตประสาทรับชมการแสดง

เริด หรู อลังการ มีรสนิยม

ในรูปแบบละครร้องโอเปร่า เรื่อง Dido & Aeneas บรรเลงโดยวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนี กรุงเทพฯ คับคัง่ ไปด้วยนักแสดง

มากฝีมอื อีกกว่า 20 ชีวติ จัดแสดง

ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม เวลา 20.00 น.

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒ ั นธรรม

แห่งประเทศไทย จำหน่ายบัตรแล้วที ่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

ถ้าไม่ใช่เพราะมีใจรักในงานทีท่ ำจริงๆ

โปรเจกต์นค้ี งไม่เกิดขึน้ นีค่ อื Live Exhibition จากการร่วมมือกันของ SUPERSWEET

และ Sretsit แบรนด์แฟชั่นชื่อดังของไทย

นำวงดนตรี Summer Camp มาร่ายมนต์สะกด

ในรูปแบบของเพลงรักสีวนิ เทจ ผสานดนตรี ป๊อปใสๆ ฟังแล้วชวนหลงใหล ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในโปรเจกต์รักของพวกเขาได้

เพียงคลิก www.facebook.com/SUPERSWEET

เรียล! :

รื่นรมย์ :

นีค่ อื เรือ่ งจริงไม่ได้โม้ ทีว่ า่ ผูช้ ายหน้าตี๋

ชาติตระกูลดี ผมสี มีหนวด ในนาม ‘น้าเน็ก’ จะจัดทอล์กโชว์เดีย่ วไมโครโฟน

One Stand Up Comedy ณ Centerpoint Play House @ Central World เป็นครัง้ สุดท้าย เพียง 5 รอบการแสดงเท่านัน้ แน่นอนว่า

ครัง้ นีเ้ ขาจะทำให้ทกุ คนประทับใจจนไม่มใี คร ‘กล้า’ ลืมเขา รายละเอียดเพิม่ เติมคลิก www.thaiticketmajor.com

หากวรรณกรรมเรือ่ งเยีย่ ม ‘ปริศนา’

คือวรรณกรรมในใจของคุณ แนะนำให้มา ชมละครเวทีทน่ี ำเรือ่ งราวของ

‘ปริศนา’ และ ‘ท่านชายพจน์ปรีชา’

มาถ่ายทอดให้เห็นความรืน่ รมย์ของ

สังคมไทยในปี พ.ศ. 2481-2483 ในรูปแบบ ‘มิวสิคลั ’ จองบัตรได้ท่ี เอ็มเธียเตอร์

หรือทาง www.bananabooking.com

จัดแสดงในวันที่ 18-20

และ 25-27 พฤษภาคม 2555

ณ เอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่

เริงร่า :

รายการ ‘ซิสเตอร์เดย์’ จะพาสาวๆ สุดมัน่ นำเรือนร่างเซ็กซีไ่ ปสนุก

เซีย้ ว ซ่า รับซัมเมอร์ ในกิจกรรม ZA Presents Sisterday Summer

on the Beach ดีไม่ดคี ณ ุ อาจเป็นคนที่ โป๊ป-ธนวรรธน์

ทาครีมกันแดดให้ พร้อมกับฟังเพลงเพราะๆ จาก ไอซ์-ศรัณยู

และ ชิน-ชินวุฒ ในวันที่ 14 -15 พฤษภาคม นี้

ณ Sea Sand Sun Resort and Spa พัทยา ส่วนใครทีพ่ ลาดโอกาส ให้ตดิ ตาม กิจกรรมครัง้ ต่อไปได้ท่ี www.gmm-tv.comWOMAN PLUS M AG.


ADVERTISeMENT

wE pion eEred fair trade IN BEAUTY


B E A U T Y เรื่อง : Prisilla

T I P S + H A I R

เรื่อง : Prissilla, A deer

Wraps it up!

HAIR

ร้ อ นๆ อย่ า งนี้ คงไม่ มี ผ มทรงไหนที่ เ ซตสวย

ไปกว่าการใช้ผ้าลายเก๋ๆ มาโพกศีรษะอีกแล้ว นอกจากจะช่ ว ยบรรเทาความร้ อ น และช่ ว ย

ซับเหงือ่ แล้ว การเซตทรงผมด้วยแอคเซสเซอรีน่ ี้ ยั ง ช่ ว ยให้ คุ ณ ดู มี ลุ ค เป็ น เด็ ก แนวที่ มี ศิ ล ปะ

มีรสนิยมอีกด้วย เพราะวิธกี ารโพกผ้าจะมีศลิ ปะ แตกต่างกันออกไป สำหรับรูปแบบการโพกผ้า ที่มาแรงในปี 2012 นี้ คือการโพกผ้าแบบแขก คื อ ให้ มี จุ ก หรื อ ม้ ว นผ้ า อยู่ ด้ า นบน กั บ อี ก

รูปแบบหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กัน คือการโพกผ้า แบบโจรสลัด จะโพกให้เต็มศีรษะแล้วปล่อยจุก หรือม้วนผ้าไว้ดา้ นข้าง (ถ้านึกไม่ออกลองนึกถึง กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์) ทีนพ ี้ อโพกผ้าเสร็จก็ลอง ไปเหาะเหินเดินสตรีทเช็กเรตติง้ ดู ไม่ผดิ หวังแน่ๆ

BEAUTY TIP

พัฟแต่งหน้า

ทายังไงให้สวยเวิรก์

HOW TO

เคยสั ง เกตไหมทำไมทาแป้ ง แต่ ง หน้ า แล้ ว ดู ห น้ า ขาวเวอร์ หรื อ ดู

เมคอัพหนา ทั้งๆ ที่คุณก็ใช้แป้งยี่ห้อเดียวกับเพื่อนข้างๆ นั่นล่ะ เพราะ การใช้พัฟฟองน้ำ สำคัญมากกับการแต่งหน้า ทีนี้จะใช้ยังไงให้เวิร์ก

แต่งหน้าสวยเรียบเนียนกำลังดี ขั้นแรกต้องใช้พัฟฟองน้ำแตะแป้งที ่ ต้องการเบาๆ ย้ำว่าเบา เพราะถ้ากดแป้งหนัก ก็จะทาออกมาแล้วทำให้ ดูแป้งหนาเกินไป มิหนำซ้ำยังไม่เรียบเนียนเสมอกันทั่วหน้าด้วย เวลา แต่งหน้าให้ทาแป้งทีละข้าง และควรแตะแป้งแค่ครึ่งหนึ่งของพัฟเท่านั้น เริม่ การทาทีแ่ ก้มก่อน ทาเกลีย่ จากแนวข้างจมูกออกไปตรงหู จากนัน้ ทา ไล่ลงมาที่ปากและคาง ตามลำดับ จากนั้นทาหน้าผากให้เกลี่ยขึ้นไปที่ บริเวณไรผม แล้วค่อยทาเบาๆ ที่เปลือกตา ปิดท้ายโดยจมูก อย่าลืม เน้นตรงที่สันและร่องจมูกด้วย ทำลักษณะเดียวกันที่ใบหน้าสองข้าง แล้วซับแป้งเติมเบาๆ อีกครั้งตรงที่แป้งจะลบเลือนง่ายๆ เท่านี้ก็จะได้

ผิวหน้าเนียนสวยและดูเบาบาง สวยแบบเป็นธรรมชาติ (ข้อมูลจากเครือ่ งสำอาง ZA)

Big-Eyes Look

อยากเป็นสาวตากลมโตปิง๊ ไม่ยากเลย แค่คณ ุ มี ต าเข้ ม คิ้ ว สวย ใบหน้ า ก็ ดู โ ดดเด่ น แล้ ว

เริม่ จากการวาดเส้นอายไลเนอร์สีขาวชิดแนว ขอบตาบางๆ ลากเส้นจากมุมหัวตามาจน สุดแนวขอบตาบนและล่า ง โดยให้เส้นนั้นดู

ต่อเนื่องกัน ถ้าสาวตาเล็กให้เน้นน้ำหนักเส้น ตรงกึ่งกลางขอบตาบนและล่างด้วย ช่วยให้ ตาดูโตขึ้น แล้วใช้อายไลเนอร์สีดำ วาดล้อม กรอบเส้นสีขาวอีกที ปัดมาสคาร่าตาม ต่อด้วย คิ้ว ใช้แบบดินสอวาดเส้นโครงคิ้ว ให้หางตา ทำมุม 45 องศากับหางคิ้ว ใช้ด้านฟองน้ำชุบ ไลเนอร์แบบฝุ่นเกลี่ยเบาๆ ปิดท้ายใช้แปรงปัด เกลี่ยมุมเส้นขนคิ้วให้เรียงตัวสวย

01. Too Face Size Queen มาสคาร่าขนแปรงใหญ่พเิ ศษ

ให้ขนตาหนามีหลายมิติ 950 บาท 02. Master Liner White ดินสอเขียนขอบตาสูตรกันน้ำ

จากเมย์เบลลีน 219 บาท 03. L’Oreal Paris Lash Architect 4D มาสคาร่ากันน้ำ

ขนแปรงหนาเพียง 4 มม. 399 บาท 04. Super Liner Brow Designer Pro ดินสอเขียนคิว้

จาก ลอรีอลั ปารีส 450 บาท

พญ.ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา

: ณัฐฐา คลินิก นวัตกรรมอะไรที่ช่วยลดริ้วรอย ยกหน้าให้ตึง ดูเป็นสาวขึ้น ไม่ต้องทำบ่อยๆ หลังทำแล้วใช้ชีวิตตามปกติได้เลย มีไหมคะ จริงๆ ก็มีอยู่หลายแบบนะคะ ก่อนอื่นจะต้องดูว่าปัญหาผิวคุณเกิดจากอะไร

เกิดริ้วรอยจากกล้ามเนื้อก็ต้องพึ่งวิธีฉีดสารเติมเต็มต่างๆ ทำแล้วเห็นผลเลย แต่ถ้า

เกิดจากวัย อาจจะไม่ต้องฉีด ใช้ไหมละลายก็สวยได้เหมือนกัน ล่าสุดไหม PDO

เป็นไหมที่ปลอดภัยเพราะใช้ในการผ่าตัด ละลายเองได้ที่ใต้ผิว ช่วยกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจนขึ้นใหม่ ทำแล้วจะได้ทั้งรูปหน้าที่ต้องการและคุณภาพผิวที่ดีขึ้น

แถมยังลดฝ้า-กระเล็กๆ ให้สีผิวที่สม่ำเสมอขึ้น กำลังเป็นที่นิยมค่ะ

SKIN EXPERTWOMAN PLUS M AG.


World Make Up Trend

นิวยอร์กแฟชัน่ วีคครัง้ ล่าสุดนีจ้ ดั ขึน้ ภายใต้ชอ่ื เมอร์เซเดส-เบนซ์ แฟชัน่ วีค 2012 ครัง้ นีไ้ ด้ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก เป็นแบรนด์

เมคอัพสปอนเซอร์ ร่วมกันเสิรฟ์ แฟชัน่ และความงามแห่งอนาคต 12 โชว์จาก 12 นิวยอร์กแบรนด์ดงั อย่าง BCBGMAXAZRIA, Pamela Love, Billy Reid, Wes Gordon, Rachel Zoe, L.A.M.B., DKNY, Custo Barcelona, Carlos Miele, Bibhu Mohapatra, Betsey Johnson and J.Mendel. ภายใต้การนำทีมของ ชาร์ล็อตต์ วิลเลอร์ เมคอัพอาร์ติสต์ระดับโลกของเมย์เบลลีน นิวยอร์ก ซึ่งเผยถึงภาพรวมของเมคอัพเทรนด์ Fall–Winter 2012 นี้ ว่า “สไตล์การแต่งหน้าในยุค 60s’-70s’ กำลังจะ กลับมาอย่างเต็มตัว อาทิ การแต่งผิวที่บาลานซ์ดูเรียบง่ายอ่อนวัยอย่างสมบูรณ์แบบ การเน้นวอลลุ่มของ ขนตาแบบเป็นช่อเด่นชัดช่วยให้รูปตาดูมีมิติ เรียวคิ้วธรรมชาติเข้มหนาแบบย้อนยุค พวงแก้มสุขภาพดีตาม โทนสีผิว การใช้ลิปสติกสีเข้มจัดอย่างโทนสีแดงเชอร์รี่ โทนสีพลัม ช่วยเติมเสน่ห์ให้แก่หญิงสาวดูคลาสสิก

ยิ่งขึ้น ทว่าภายใต้เสน่ห์แห่งดวงตาที่จัดจ้านนี้การเปลือยสีปากให้ดูอ่อนเบาเป็นธรรมชาติด้วยลิปสติกเฉดสีนู้ด

ก็จะเป็นอีกตัวเลือกที่เลิศสุดๆ” เมคอัพลุคจึงต้องเรียบง่ายสดใสแลดูสุขภาพดีในแบบ Healthy, Fresh and Effortless Look ผิวที่เนียนเรียบกระจ่างใสด้วยบีบีครีมเกลี่ยอย่างเบามือเพื่อความเรียบเนียนของผิวหน้า แป้งผสมรองพื้นเนื้อ

เนียนบาง และสำหรับดวงตาคือหัวใจหลักของลุค เรียวคิ้วที่สวยได้รูป ริมฝีปากเฉดสีนู้ด หรือจะแค่เติมด้วยลิปบาล์ม

ก็เพียงพอแล้ว

MAKE UP

BEAUTY PRODUCTS

B E A U T Y + U P D AT E D เรื่อง : Prissilla

SKIN CARE

ผิวบางไม่กลัวแดด

แดดบ้านเราร้อนขึ้นทุกวัน ใครที่มีผิวบาง

เวลาออกแดดจะรู้สึกแสบๆ ผิวบ้างไหม? ตอนนี้มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สกัดจาก ธรรมชาติตัวใหม่ ‘ลิโคชาลโคน เอ’ สารสกัด จากต้นไชนีส ลิโคริช ซึ่งเป็นพืชที่พบได้

บนเทือกเขาสูงและต้องเผชิญกับแสงแดด

ที ่ ม ี ป ริ ม าณรัง สียู ว ีท ี่เข้ ม มากเป็ น พิ เ ศษ

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ต้นไชนีส ลิโคริช ยูเซอรีน ซัน สเปรย์

สามารถดำรงชีวติ อยูท่ า่ มกลางสภาพอากาศ ทรานสพาเรนท์

เอสพีเอฟ 50 ขนาด

ที่มีรังสียูวีความเข้มสูงได้เนื่องจากพืช

ชนิดนี้มีกระบวนการปกป้องตนเองที่พัฒนา 220 มล. 1,275 บาท ขึ้นมาตามธรรมชาติ โดยเมื่อเซลล์ของพืชถูก รังสียูวีเข้ามากระตุ้น จะปล่อยสารแอนตี้ออกซิแดนท์

‘ลิโคชาลโคน เอ’ ออกมาตามธรรมชาติเพื่อกำจัดอนุมูลอิสระ

ที่เกิดจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อเซลล์พืช จึงทำให้เซลล์ได้รับการ ปกป้องจากการทำร้ายของรังสียูวี เมื่อนำมาใช้กับผิวพรรณ

จะช่วยบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ผิวช่วยฟื้นบำรุงผิวบาง แดง และผิว

คล้

ำเสียจากแดด

CLINIC

Skeyndor Clinic

1. Long-wear Cream Shadow อายแชโดว์เนือ้ ครีมเกลีย่ ง่ายไม่ทงิ้ รอยพับทีเ่ ปลือกตา บ็อบบี้ บราวน์ 2. ไพรเมอร์เนือ้ เจลทาก่อนแต่งหน้าปรับผิวให้เรียบ 499 บาท จาก ลอรีอลั ปารีส 3. Face Oasis hydrating lotion SPF30 โลชัน่ เนือ้ เบาใช้เป็นเมคอัพเบสได้

2,280 บาท H2O PLUS 4. Perfect Automatic Liner อายไลเนอร์แบบลิควิค มี 7 สี 480 บาท Majolica Majorca 5. Cheek Palette บลัชออน 2 เฉดสวยเซตพิเศษ RMK 15th Anniversary 2,250 บาท 6. True White Plus Two-way Foundation SPF20 PA++ แป้งผสมรองพืน้

สูตรไวท์เทนนิง่ มี 4 สี 499 บาท ZA TM

สกรีนดอร์ คลินิก สาขาคริสตัล ปาร์ค ศูนย์กลางสุขภาพและความงามที่สร้าง

คุณให้เป็นคนใหม่ โดยนายแพทย์วรพล

สุขีวัฒนา บริการครบวงจรในการดูแลรักษา ปัญหาผิวพรรณที่ผสานผสาน

ทั้งหัตถการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ หรือทรีตเมนต์ชั้นนำอันดับ 1 จากประเทศ สเปน รูปแบบเทคโนโลยีความงามสมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพ สูงสุดแห่งการดูแลรักษาปัญหาผิวพรรณของคุณโดยกรรมวิธี

หลากหลาย อาทิ ฉีดโบท็อกซ์, ฉีดสารเติมร่องริ้วรอย, ยกกระชับ ใบหน้าและลำตัวด้วยไหมละลาย, เทอร์มาจยกกระชับใบหน้า, เมโสเทอราปีแบบไม่พึ่งเข็ม, เลเซอร์กำจัดขน, เลเซอร์ปรับสภาพผิว ให้เรียบเนียน, อัลตราซาวนด์สลายไขมัน และทรีตเมนต์หลากชนิด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนมุ่งเน้นการดูแลผิวหน้าและผิวกาย

โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านผิวพรรณและบุคลากรมืออาชีพ พร้อมทัง้ คัดเลือกและออกแบบโปรแกรมดูแลผิวให้เหมาะสมกับสภาพผิว แต่ละบุคคล สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ สกรีนดอร์ คลินิก สาขาคริสตัล ปาร์ค ชั้น 2 โซน C ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โทร. 0 2515 0644WOMAN PLUS MAG.


B E A U T Y + S C O O P เรื่อง : Prisilla

ตามกระแสฮอต

ด้านความงามของสาวๆ เวลานี้ โดยเฉพาะ

ชาวเอเชียอย่างไทย เกาหลี ญีป่ นุ่

ต้องเรือ่ งยกกระชับ

ปรับหน้าเรียว

มาแรงจริงๆ

เกาะเทรนด์ ยกกระชับ ปรับหน้าเรียว l เมนูสวยทันใจ ในครัง้ เดียว l

ไม่วา่ หญิงหรือชาย ใครๆ ก็อยากมีใบหน้าเรียวแบบ ‘รูปตัววี’ แล้วทำไมต้องเป็นตัววี? เพราะก่อน หน้านีเ้ คยมีนกั จิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยหลุยส์วลิ ล์ สหรัฐอเมริกา สรุปไว้วา่ ใบหน้ารูปตัววีให้ความรูส้ กึ อ่อนเยาว์ มองแล้วน่ารัก น่าทะนุถนอม มีลกั ษณะดึงดูดต่อเพศตรงข้าม อีกทัง้ ในอดีตกาลสมัยคลีโอพัตรา

ก็ยกย่องว่าโครงหน้าตัววี นีล่ ะ่ สุดเพอร์เฟ็กต์ 3-4 ปีทผ่ี า่ นมา เมนูสวยยกกระชับ ปรับหน้าเรียวจึงนิยมกันมาก ส่วนแบบทีเ่ ห็นผลจริงจังและให้ผลดี อยูน่ านกว่าการทำทรีตเมนต์ทว่ั ไป มีหลายอย่างให้เลือก เช่น Thermage และ Ulthera เป็นการใช้เครือ่ งมือทันสมัยเข้ามาร่วมด้วย นอกจากนีก้ ม็ ี แบบฉีด Botox และ การใช้เส้นไหมมาร้อยหน้า ไม่วา่ จะวิธไี หน ต่างก็เคลมว่าทำครัง้ เดียวก็เห็นผล แต่สนนราคาแพงก็ยอ่ มมาพร้อมกับผลลัพธ์ท่ี น่าพอใจ ซึง่ ราคานัน้ ก็ไม่ได้ชว่ ยให้เวลาทำรูส้ กึ เจ็บมากหรือน้อยลง เพราะขึน้ อยูก่ บั ความอดทนของแต่ละคนไป

l เลือกทำสวยในแบบคุณ l

10

WOMAN PLUS M AG.

แบบที่ดูง่ายๆ อย่างการฉีดโบท็อกซ์นั้น เค้าจะทำด้วย เทคนิคที่เรียกว่า Nefertiti Lift มาจากชื่อของพระนาง

เนเฟอร์ติติผ้เู ลอโฉมในสมัยอียิปต์ แพทย์จะฉีดตรงจุดแนว ขอบคางและลำคอ ตรงกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ทำเสร็จผ่านไปสักพักจะเห็นสันคางเรียวได้รูป “เทคนิค

การฉีดปัจจุบันทำให้ผลการฉีดเป็นธรรมชาติ การฉีดลด

ริ้วรอยเล็กๆ และถุงใต้ตาซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อ เรียกได้ว่า เป็นการยกกระชับหน้าโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด แต่บางคลินกิ ก็ใช้ Botulinum Toxin จากจีนและเกาหลี ซึง่ ยังไม่มผี ลงาน วิจยั ในเรือ่ งความปลอดภัย จึงควรสอบถามเพือ่ ให้แน่ใจว่า Botulinum Toxin ทีใ่ ช้เป็นของแท้จากสหรัฐอเมริกา” นพ.วรพล สุขวี ฒ ั นา แพทย์ผวิ หนัง Paolo Memorial Hospital กล่าว ส่วนประเภททีใ่ ช้เครือ่ งมืออย่าง Thermage จะมาในลักษณะของการใช้ความถีค่ ลืน่ วิทยุเพือ่ สร้างความร้อนให้แก่ผวิ หนัง ความร้อนจะทำให้เส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ กระชับตัวขึน้ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจนใหม่ ซึง่ จะช่วยให้ผวิ ของคุณเรียบเนียนขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป คล้ายกับโปรแกรม Ulthera เป็นพลังงานคลื่นเสียง ที่มีความเฉพาะเจาะจง ส่งตรงไปยังผิวหนังรอยต่อ

ชั้นกล้ามเนื้อส่วนบน (SMAS) ซึ่งเทคโนโลยีอื่นๆ ยังไม่สามารถทำได้ ยกเว้นการทำ ศัลยกรรม มีความสม่ำเสมอของพลังงานที่สามารถลงลึกได้ถึงตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้ได้ผลการรักษาและการสร้างคอลลาเจนใหม่เพือ่ ผิวยกกระชับได้ดี วิธีที่ฮิตที่สุดในปัจจุบันนี้ ก็คือ ‘ร้อยไหม’ พญ.ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์1. ไหมละลาย

พัฒนา จาก ณัฐฐา คลินิก บอกว่าใช้เวลาในการทำไม่นาน ไม่ทิ้งรอยแผล เคยใช้ในวงการแพทย์เพือ่ ใช้ หลังทำ ไม่ทง้ิ สิง่ ตกค้างในร่างกาย เพราะไหมจะละลายไปเองภายใน 6-7 เดือน เย็บเส้นเลือดหรือ

หลังจากทำ “ความปลอดภัยจะมาพร้อมกับผลลัพธ์ทแ่ี ลดูเป็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ เส้นประสาทรวมไปถึง วิธหี นึง่ ถ้าจะบอกว่าเป็นแฟชัน่ มัย้ คือไม่มคี วามเสีย่ งอะไร ไม่ตอ้ งดมยาผ่าตัด ไม่มี เส้นเลือดหัวใจมานานแล้ว สารโลหะหนักตกค้าง ราคาก็ไม่สงู มาก ให้ได้ทง้ั รูปหน้าตามต้องการ ให้คณ ุ ภาพผิว ทีด่ ขี น้ึ ทำให้คนนิยมมาก” คุณหมอสาวผูเ้ ชีย่ วชาญด้านร้อยไหมกล่าว 2. MIRACU Embedding ทางเลือกสวยแบบง่ายๆ ใช่ว่าจะไม่มีค่ะ Therapy Needle

การมีผิวดีเป็นเรื่องไม่ยาก หากต้องดูแล ได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก

ผิวพรรณอย่างถูกวิธแี ละจริงจัง อย. ทัง้ ในและต่างประเทศ

เริม่ จากภายในสูภ่ ายนอก ทำจาก Polydioxanone Suture นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หรือ PDO จัดเป็นไหมชนิด

ดืม่ น้ำเยอะๆ และรับประทาน เส้นเดี่ยว ทำให้ไม่มีรูเล็กๆ

อาหารครบ 5 หมู่ ทำจิตใจให้ ทีอ่ าจเก็บสะสมแบคทีเรีย สบาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3. ก่อนทำ 1 สัปดาห์ ควรงด เติมวิตามินเสริมบ้างใน

น้ำมันตับปลา, โสม, ตังกุย, บางครัง้ อาจจะไม่ตอ้ งพึง่ พา วิตามินอี และพาราเซตามอล นวัตกรรมความงามใดๆ


F A S H I O N + U P D A T E D เรื่อง : POR

เอสปรี

( E S P R I T )

ชวนคุณสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขและวันหยุด พักผ่อน ผ่านสไตล์การแต่งตัวที่ถ่ายทอดความรู้สึกอิสระ เรียบง่ายและ เป็นตัวของตัวเอง กับซัมเมอร์คอลเลกชั่น ‘The Perfect Summer’s Day’ ให้คุณสวยเพอร์เฟ็กต์ได้ทุกวัน คอลเลกชั่นนี้เน้นสวมใส่ให้ความรู้สึก

ผ่อนคลาย ผ่านรูปแบบการแต่งกายที่เรียบง่าย อย่างกางเกงขาสั้นกับ เสือ้ เชิต้ เนือ้ บางเบา หรือ เดรสสีขาวใส่คกู่ บั รองเท้าแตะสีออ่ น โทนสีหลัก

ที ่ ใ ช้ เ ป็ น โทนสี ธ รรมชาติ อาทิ สี นู ้ ด สี น ้ ำ ตาลอ่ อ น สี น ้ ำ ตาลทอง

และสีแดงปะการัง ส่วนเนื้อผ้าทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม บางเบา พริ้วไหว

ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่

S U P E R C O O L S U N N Y

สิทธิพิเศษ : ผู้อ่านนิตยสาร WOMAN PLUS รับฟรีบัตรกำนัลจาก

เอสปรี มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดีสามารถนำบัตรกำนัลมาแสดงและเลือกรับ

สินค้าได้ที่ร้าน ESPRIT ทุกสาขา

(ยกเว้นเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสินค้า) กติกา : โพสต์รูปตัวเองกับ WOMAN PLUS ในหน้าเพจเฟซบุ้ค EDWomanplus ฉบับ 083 เพื่อลุ้นรับรางวัลได้เลย

ซัมเมอร์นี้ ถ้ายังไม่มีแว่นโดนๆ ไปออกทริปละก็ มาลองแว่นดีไซน์เก๋ชิ้นใหม่ที่ทำจากอะคริลิกแผ่นหนา

ตัดกรอบเป็นทรงต่างๆ ไม่วา่ จะทรงหกเหลีย่ ม ทรงกลม หรือทรงสีเ่ หลีย่ ม ตัดปัญหาเลนส์หลุดหายจากแว่น

รุ่นเดิมๆ ความสนุกเมื่อสวมแว่นอยู่ ตรงที ่ แ ผ่ น อะคริ ล ิ ก หลากสี น ี ้ เ มื ่ อ สะท้อนกับแสงแดดยิ่งเพิ่มประกาย ความสดใสดูสะดุดตา เป็นฝีมือการ ออกแบบของดีไซเนอร์หน้าใหม่ไฟแรง Kitty Joseph ทีม่ คี วามชำนาญในการ ออกแบบเครื ่ อ งประดั บ จากแผ่ น

อะคริลิกเป็นพิเศษ หากสาวๆ ยังไม่ มั่นใจพอที่จะใส่แว่นกันแดดชนิดนี้ ลองเลื อ กสวมเป็ น สร้ อ ยคอ กำไล

ข้อมือ หรือต่างหู ที่ทำจากวัสดุชนิด เดี ย วกั น ก็ ดู เ ปรี ้ ย วซ่ า ได้ ไ ม่ แ พ้ ก ั น

ซึ่งแม้แต่เลดี้ กาก้า ยังสะดุดตาแว่น แบรนด์ใหม่จนต้องลอง

ไคร่า

ห้องแต่งตัว

AC C E S S O R I Z E

สำหรับสาวผู้รัก

แฟชั่น

( K Y R A )

เคสอินเทรนด์ ลายใหม่

จาก V O X

VOX ฉลองครบรอบ 14 ปี เปิดตัว คอลเลกชัน่ ใหม่ ‘VOX Chiratorn Collection’ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้

ครูโต–ม.ล.จิราธร จิรประวัติ

นักวาดภาพ และครูสอนศิลปะทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว มาร่วมออกแบบภาพประกอบลงบน เคสโทรศัพท์มอื ถือ กระเป๋าใส่โทรศัพท์มอื ถือ สายคล้องโทรศัพท์มอื ถือ และแท็บเลตเคส

ของ VOX ด้วย 14 ลายเก๋ไก๋ ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ทแ่ี ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเด็กหรือผูใ้ หญ่ ต่างไม่ยอมตกเทรนด์ไอที รับประกันเลยว่าเมือ่ คุณไปซือ้ เคส

จะเลือกลายทีส่ ะท้อนความเป็นตัวเองมาใส่ให้กบั โทรศัพท์ ซึง่ นอกจากจะมีเคสสวยๆ ใส่

ยังได้สนุกกับเรือ่ งราวหลากหลายของทัง้ 14 ตัวละคร พบกับสินค้าไอทีทง้ั 14 ลาย ของ VOX Chiratorn Collection ได้ท่ี B2S, Be Trend, Power Buy และร้านค้าตามศูนย์ไอทีชน้ั นำ

ทัว่ ประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโ่ี ทร. 0 2587 4444

แบรนด์ชดุ ชัน้ ในแฟชัน่ เปิดตัว ‘บรามีกลิน่ หอม’ หรือ ‘Scented Bra’ (Push Up) คอลเลกชัน่ ‘Kyra’s Sexy Queen by Aum Patcharapa โดยมีความพิเศษตรงทีบ่ ราทำจาก

ผ้าทีม่ กี ลิน่ หอม และยังช่วยเพิม่ ระดับความอวบอิม่

ของหน้าอกให้ดอู วบอิม่ ขึน้ อย่างเป็นธรรมชาติ มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีชมพูฮอตพิง้ ค์สดใส และสีมว่ งสุดเซ็กซี่ และ

2 สไตล์ คือ ประดับเพชรชือ่ ‘Aum’ บนบรา หรือแบบ ธรรมดาไม่มีลวดลาย สนนราคาตั้งแต่ 790-1,090 บาท

ถ้ากำลังมองหา

แรงบันดาลใจใหม่ในการ แต่งตัว ห้องแต่งตัว Accessorize ขอต้อนรับสาวๆ ผู้หลงใหล โลกความงามของแฟชั่น ที่นี่มีสินค้าให้เลือกสรร อย่างครบครัน ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า

ไปจนถึงชุดชั้นใน เรียกได้ว่ามาตัวเปล่า แต่เดินกลับออกไป สวยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นอกจากจะเน้นที่คุณภาพ

ยังใส่ใจในดีเทลเล็กๆ น้อยๆ มีการปักประดับ ลวดลายให้สวยสะดุดตาน่าซื้อ โดยเฉพาะ

ราคาเบาๆ ทีเ่ ข้าถึงได้นแ่ี หละ สามารถดึงดูด ใจสาวๆ ให้ ห ลงอยู ่ ใ นห้ อ งแต่ ง ตั ว นี ้

จนไม่ อยากกลับออกไป Accessorize

มี ว างจำหน่ า ยแล้ ว ที ่ เ ซ็ น ทรั ล ชิ ด ลม สยามเซ็นเตอร์ และเซ็นทรัลเวิลด์

เปิดตัวยีนส์น้องใหม่บ้าน

THE ADJECTIVE

The Adjective ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นแหล่งรวมยีนส์เก๋ๆ ชัน้ แนวหน้า ไม่วา่ จะเป็น Nudie, Edwin หรือ Slwy ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นแบรนด์ยอดฮิตทีเ่ ซเลบฯ คนดังโปรดปราน เพราะ The Adjective ไม่เคยหยุดยัง้ ความทันสมัย อยากให้สาวๆ ได้แต่งตัวสนุกมากขึน้

จึงพาแบรนด์นอ้ งใหม่ Black Orchid ทีไ่ ด้รบั การออกแบบจาก Julien Jarmoune

ดีไซเนอร์ชอ่ื ดังทีป่ ระสบความสำเร็จจาก J and Company Jeans มาออกแบบครัง้ นี้ โดยมุง่ เน้น ราคามาตรฐาน รูปแบบทีเ่ รียบ คลาสสิก เหมาะสำหรับผูห้ ญิง

ทุกเพศ ทุกวัย ทีส่ ำคัญคอลเลกชัน่ ใหม่มกี ารผสมผสานกับวัสดุ Metallic ช่วยเพิม่ ลวดลายให้ดนู า่ ค้นหาขึน้ ทันที Black Orchid เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2008

กลายเป็นกางเกงยีนส์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากจากเหล่าดาราฮอลลีวดู้ และ เซเลบิตช้ี น้ั นำ ไม่วา่ จะเป็น Vanessa Hudgens, Eva Longoria Parker,

Paris Hilton หรือ Kate Moss The Adjective จึงไม่รอช้า นำมาให้สาวๆ ได้ใส่กนั พร้อมให้คณ ุ เป็นเจ้าของในวันนี้ ทีร่ า้ น The Adjective สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2613 3153-2 และเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

โทร. 0 2937 2217


FA S H I O N + L I F E S T Y L E

Ready to go • คลัตช์รูปเรือจาก Katespade (สอบถามราคาที่ร้าน)

ถึงเวลาเริงร่าท้าลมร้อนกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ยกทีมแก๊งเพือ่ นสาวไปอวดเสน่ห์

บิกนิ หี ลากสไตล์ พร้อมเผยผิวท้าลมร้อนด้วยเสือ้ ผ้าโทนสีสดใสรับซัมเมอร์

และอย่าลืมเครือ่ งประดับสุดฮอตประจำชายหาด ลองเช็กลิสต์ดสู วิ า่ มีครบแล้วรึยงั ? • ต่างหูดอกไม้สีชมพูจาก Disaya (สอบถามราคาที่ร้าน)

• เดรสเกาะอก กระโปรงระบาย สีบานเย็น

ลายจุด

จาก Esprit (3,290 บาท)

• ชุดเครื่องประดับ จาก Jovial (570 บาท)

เรื่อง : POR

• ผ้าพันคอลายดอกไม้สลับลายขวาง

จาก Accessorize (765 บาท) • นาฬิกา Toy Watch รุ่น Limited Edition (8,900 บาท)

• น้ำหอม Burberry Brit Summer Edition For Women (สอบถามราคา

ที่เคาน์เตอร์) • เดรสเชิ้ตลายแพตเวิร์ค

จาก Gerard Darel (10,900 บาท) • ผลิตภัณฑ์ Balance Sun B.B Cream SPF 50/PA+++ (320 บาท)

• กระโปรงเข้ารูป

พิมพ์ลายกราฟิก

จาก Epiphany

(3,550 บาท)

• กางเกงขาสั้น

สีโอลด์โรส จาก Esprit

(1,990 บาท) • กำไลข้อมือลายขวาง

สีขาวสลับเหลือง

จาก Katespade (สอบถามราคาที่ร้าน)

• แม็กซี่เดรสลายเรโทรจาก Accessorize (สอบถามราคาที่ร้าน)

• แว่นกันแดดกรอบสีชมพู

จาก Evita Peroni (1,890 บาท) • รองเท้าแตะหนีบ

รัดส้นพลาสติกสีชมพู

และเทา จาก

Coach (4,500 บาท/คู่)


FA S H I O N + R E P O R T เรื่อง : Prisilla

14

WOMAN PLUS M AG.


ISSUE ยกทัพ

ว่าวนานาชาติ

มาวาดลวดลาย บนรันเวย์ Spring/Summer 2012

เมือ่ หลับตาย้อนถึงวัยเด็กกับประสบการณ์ ความสนุกในฤดูรอ้ น ความประทับใจจาก เทศกาลว่าว ถือเป็นสิง่ แรกทีน่ กึ ถึงได้ เรียกได้วา่ ว่าว คือต้นแบบเครื่องบินลำแรกของ มนุษยชาติ และนั่นจึงเป็นที่มาให้ ISSUE หยิบ ความสนุกครัง้ นัน้ มาเล่าใหม่ผา่ นคอลเลกชัน่

ฤดูรอ้ นอีกครัง้ ISSUE Spring/Summer 2012 สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย อันหลากหลาย รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีตา่ งๆ จากประเทศใน ภาคพืน้ อาเซียน โดยเฉพาะเทศกาลว่าวทีเ่ ป็นไฮไลท์ของคอลเลกชัน่ นี้ เพราะนอกจากความสวยงามและความสนุกทีเ่ ราได้จากว่าวแล้ว

ยังนับว่าเป็นการตกผลึกแห่งเทคโนโลยีและศิลปกรรมอย่างหนึง่

ทีม่ วี วิ ฒ ั นาการมายาวนาน ความสวยงามของลายเส้นและลวดลายของว่าวนานาประเทศ ถูกดึงมาใช้เป็นลายบนเสือ้ ผ้า กระเป๋า ชุดว่ายน้ำ ผ้าพันคอ และ รองเท้า เลือกใช้โทนสีสดใสทีส่ อ่ื ถึงฤดูรอ้ น และเพิม่ ลูกเล่นพิเศษจาก การตัดเย็บ ซึง่ เมือ่ ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ทม่ี กี ารใช้วธิ ี ปัก ถัก ทอ จึงทำให้คอลเลกชัน่ Summer Kites ดูลงตัวอย่างทีส่ ดุ พบกับคอลเลกชั่นใหม่นี้ได้ที่ สยามสแควร์ ซอย 3 The Myth ชั้น 2 เกษรพลาซ่า ชั้น 1 สยามพารากอน และ ดิ เอ็มโพเรียม


W P + C O C K TA I L

J O U R N E Y

เรื่อง : ณิกษ์ อนุมานราชธน

CHAPTER 14

Head Bartender & Mixologist หนุ่มสุดฮอตมาดเท่ ที่จะมาเทหัวใจ

ใส่ไอเดียสุดฮิป กับประสบการณ์การเดินทางของค็อกเทลสนุกๆ เพื่อคุณผู้อ่าน WOMAN PLUS

โดยเฉพาะ พบณิกษ์ที่นี่เป็นประจำ www.viceversacocktail.com

HEAD over HEELS ณ ร้านหกโมงถึง สิบสอง ผมนั่งสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนของผู้หญิงคนหนึ่งที่นับถือกันเป็นพี่น้อง

แชมเปญหมดกันไปหลายขวด ความตึงเครียดจากการทำงานของแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

แต่รสชาติจากไวน์ปีศาจ (Devil’s wine) ไม่ได้น้อยลงแม้แต่นิด รวมถึงทั้งบทสนทนาที่เริ่มเข้มข้นขึ้นตามลำดับ “พี่ว่านะณิกษ์ ตอนนี้ผู้หญิงคนที่เราคุยอยู่ น่าจะอยู่ในภาวะ Post Head over heels” พี่สาวคนสนิทกำลังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผมกับผู้หญิงคนพิเศษที่กำลังดูๆ กันอยู่ ใช่ครับผมไม่เถียง หลังจากที่พี่สาวของเจ้าหล่อนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้

เป็นเรื่องปกติครับที่คนเราจะรู้สึกถึงคราวจำเป็นที่ ‘หัว’ จะต้องมาก่อน ‘ใจ’ “พีร่ วู้ า่ เราใจไปก่อนแล้ว และเอาหัวพุง่ เข้าชน แต่บางครัง้ การเป็นแบบนัน้ คนเดียว

มันไม่ใช่เรือ่ งทีด่ เี สมอไป” คำพูดของพี่สาวนั้น ทำผมเหงา และเจ็บหัวขึ้นมาชั่วขณะ “เป๊าะ!” เสียงเปิดแชมเปญขวดโปรดที่ตั้งชื่อตามยุคสมัยอันรุ่งเรืองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

มีกลิ่นหอมนวลครีมและถั่ว (creamy & nutty) อย่างคาดไม่ถึง แต่ผมกลับเสียดายที่เสียงเปิดดังไม่เหมือนเสียงแอบตด (ฟี่ ….) “There’s no bad Champagne” เสียงคำสอนของบิดาก้องอยู่ในหัวเพื่อเตือนสติถึงการดื่ม Devils’ Wine ที่แท้จริง ซึง่ การทีม่ กี า๊ ซในขวดทำให้จกุ คอร์กพุง่ ระเบิดออกมานีแ่ หละทีท่ ำให้ได้ฉายาว่า Devil’s Wine ไวน์ปศี าจ ทีร่ สชาติมาจากสวรรค์ เมื่อความสัมพันธ์ของคนสองคนมาถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่ง หัวมักจะเข้ามามีความสำคัญแทนที่ใจ

ความรักในโลกยุคคลาสสิกหลงเหลืออยู่แต่ในตำราเล่มเก่า ความลำบากของชีวิตคู่ ไม่ปรากฏในนิยามประเพณี

การแต่งงานของคนรุ่นหลัง ตำนานเพลง Fast Car ชอง Tracy Chapman จบบริบูรณ์ เป็นแค่เพียงวัฒนธรรมของโลกสมัยเก่า จริงครับ สมัยนี้ชีวิตคู่ต้องมีความพร้อม ความเหมาะสม ความมั่นคงและความน่าเบื่อ ความตื่นเต้นและรสชาติ

ของชีวิตคู่ที่ต้องผ่านร้อนหนาวนั้นกลับถูกมุมมองและความเห็นส่วนรวมร่วมกันทำร้ายอย่างคาดไม่ถึง ความน่าเบื่อในแง่หนึ่ง คือความมั่นคง และสถานะที่กำหนดด้วยตัวเลข การเปลี่ยนความคิดคนเป็นเรื่องยากครับ แต่หากไม่นึกถึงเรื่องที่พี่สาวของเธอนั้นจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ของผม

กับทาง ‘ผู้ใหญ่’ นับว่ายังไม่วิกฤติครับ ยังหายใจอยู่ แต่คงไม่มีใครอยากได้ลูกเขยเป็นบาร์เทนเดอร์ที่อยู่กับสุราและของมึนเมา หรอกครับ มันมาบั่นทอนชุดความคิดและความมั่นคงบางอย่างในหัวสมองของพวกเขา “What others think of you is none of your business.” คติประจำกาย ณ บางโอกาสก็ฟังดูล่องลอยจริง แต่คราวนี้แชมเปญขวดเดิมเปลี่ยนไป จากหอมคลุ้ง เหลือเพียงแค่หอมดี จากสุนทรีย์ขั้นสูง เป็นแค่อร่อยดีนะ สุราและอารมณ์ ส่งผลซึ่งกันและกัน ผมยกแก้วฟลุตขึ้นชนพร้อมกับสบตาคนรอบข้าง ด้วยความเชื่อที่ว่าหากไม่สบตา จะมีเซ็กซ์ที่แย่ไปอีก 7 ปี ความอึดอัดของผมนั้นแผ่กระจายออกมาในอากาศ ไม่แปลกที่เธอ

จะรับรู้ถึงมัน ไม่ใช่เรื่อง 7 ปี แต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้น “เธอ ... อย่าคิดมากนะ เรารักเธอ” THE RECIPE : “Head over Heels” แท้จริงแล้ว มาจากคำว่า “Heels over Head” 1 Brandy soaked Cherry • 30 ml Beefeater’s gin • 10 ml Lime jc ส้นเท้ามาก่อนหัวเวลาเดินครับ 10 ml sugar syrup • Top up with G.H. Mumms Champagne

FRENCH 75

16

WOMAN PLUS M AG.

Method :

Shake Gin, Syrup and lime juice and fine strain into champagne flute glass.

Top up with Champagne and add brandy-soaked Cherry.


+ H E เรื่อง :

อักษราภัค

พระเอกอีกครัง้ ..ในรอบ 15 ปี

มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ทุกคนทราบดีว่า มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ไม่เคยห่างหายไปจากวงการบันเทิง ทุกวันนีเ้ ราเห็นเขาในบทบาทพิธกี ร เล่นละครซิทคอม รวมถึงโฆษณา และใครๆ ก็รู้ว่าในชีวิตจริง เขาเพิ่งเป็นคุณพ่อมือใหม่หมาดๆ แต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นจนเรา ต้องรีบขอคิวเขามาสัมภาษณ์ก็คือ มอสตัดสินใจกลับมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์ม

อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานถึง 15 ปี ในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง ‘ชอบกด Like ใช่กด Love’

15 ปีทหี่ า่ งหายไปจากแผ่นฟิลม์ +

รู้สึกแปลกๆ นะที่ได้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้ง แต่ถ้าถามว่าอยากกลับมาเล่นมั้ยก็อยากกลับ มานะ ถ่ายหนังมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ ชอบหนัง เวลาไปถ่ายหนังแล้วมีความสุข หายไปนาน

เหมือนกัน เรื่องล่าสุดคือ จักรยานสีแดง พอเขามาชวนก็ตอบตกลง เรื่อง ชอบกด Like ใช่กด Love รับบทเป็นผู้ชายที่กลัวความรักเพราะมีอดีตฝังใจ เหตุผลที่เลือกเล่นเพราะมันแตกต่างจากชีวิตจริง ผมไม่ได้เป็นคนกลัวความรัก รู้สึกท้าทายดี

ชีวติ หลังแต่งงาน +

เปลี่ยนไปในเรื่องของเวลา ทำงานอยู่สมาธิอีกครึ่งหนึ่งก็จะไปอยู่กับที่บ้าน อยากกลับบ้าน อยากกลับ ไปเจอลูก อยากดูเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เขาบอกเด็กจะหน้าเปลี่ยนเร็ว ผมก็กลัวจะพลาดพัฒนาการ ของเขา แต่เวลาก็ไม่ตอ้ งแบ่งอะไรเพิม่ เราก็ทำงานตามปกติ เพียงแต่เวลาส่วนตัวของเรา เช่น การเล่น กีฬาอาจจะลดลง จากที่เคยไปเตะฟุตบอล ตีกอล์ฟ ตีแบตก็ต้องเลือกสักอย่าง หรือไม่ก็อยู่ที่บ้าน

มีเวลาให้ตัวเองน้อยลงแต่ชีวิตก็สมบูรณ์ขึ้น

วางแผนอนาคตไว้ให้ลกู ยังไงบ้าง +

จะว่าไปก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะ แต่ถ้าเริ่มคิดก็คงเป็นเรื่องการศึกษา อยากให้เขาได้รับการศึกษา ที่ดีที่สุด แล้วอีกอย่างที่หวัง คืออยากให้เขาเป็นนักกีฬาระดับโลก (ยิ้ม) กีฬาอะไรก็ได้ที่ทำเงิน เทนนิส กอล์ฟ เพราะผมเป็นคนชอบกีฬาเลยอยากให้เขาเล่นกีฬาเหมือนกัน จริงๆ ผมอยากเป็นนักกีฬามากกว่า นักแสดงนะ อยากเป็นนักกอล์ฟ นักกีฬาแบดมินตัน หรือแข่งจักรยานเสือหมอบคงสนุกดี

ชีวติ ช่วงนี้ Love และ Like อะไรทีส่ ดุ +

Love การกิน จะชอบเสาะแสวงหาที่กิน ดูว่าที่ไหนอร่อย เข้าอินเตอร์เน็ต แล้วก็ไปชิม ยิ่งทำ

รายการด้วยก็ยิ่งได้เดินทางไปหาที่กินบ่อยๆ แต่ก็เลือกกินนะ หมายถึงเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เน้นปลาเป็นหลัก พยายามลดแป้ง แล้วก็ออกกำลังกาย ถ้า Like สุดๆ คงเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆ Gadgets ที่เข้ามาใหม่ๆ จะตามหมด ตอนนี้ที่บ้านติดกล้องไว้คอยดูลูกผ่านโทรศัพท์ ว่างเมื่อไรก็กด

ดูตลอด

ชื่อ : มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ภาพยนตร์เรื่องแรก : กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (2534) ซิทคอมเรื่องแรก : 3 หนุ่ม 3 มุม (2534) ละครยาวเรื่องแรก : ผู้ชายหัวใจไม่แพ้ (2541) ละครเวทีเรื่องแรก : บางกอก 2485 เดอะมิวสิคัล (2547) อัลบั้มแรก : Mos เอ้อเฮอ (2535) ผลงานปัจจุบัน : พิธีกรรายการ Mos กินซ่า, ซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์

17

WOMAN PLUS MAG.


ยากกวา่ ่ ิ ง ย ็ จ ร เ ำ ส M O D E R N + L I F E สบความ อทำใหเ้ ราเหน็

ะ ร ป ่ า ว ำ คู่ ธ เรื่อง : อักษราภัค ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว จิ กา้ วไปส 100 ลา้ น แตพ่ วกเ งเหน็

ก ุ ร ธ า พ ะ อ จ ว้ แตก่ าร เ้ ปน็ เจา้ ของธรุ กจิ วามหลงใหลและม นก่อให้เกิด

ล แ ก า ย ่ า จ ด ทำธรุ กจิ ว ร้ จู้ กั ในวนั นี้ ไมไ่ เลก็ ๆ ทเี่ กดิ จากค งใจในการลงทุน ื อ ม ง ล ้ น ร จิ ให มิ่ ต กวา่ จะเร าวทเี่ ราจะแนะนำ ะลกุ ขนึ้ มาทำธรุ ก วามเชื่อมั่นและแ เองลว้ นๆ จ ค วั ถงึ แม้ 2 ส ไปไดท้ ใี่ ครสกั คน พวกเธอใช้เพียง มี่ เี อกลกั ษณใ์ นต ความเปน็ สในการทำตลาด ขายดจี ากสนิ คา้ ท โอกา ขี่ ายดบิ ท ย ท ์ ไ ด 2 แบรน

พัดชา กิจชัยเจริญ (แพรว) + อดีตกราฟิกและมือรีทัช

แพรวจบจากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ เอกโฆษณา จบมาก็เข้าไปทำงานเป็น กราฟิกที่ค่ายหนังแห่งหนึ่ง พอทำไปสักพักรู้สึกมันไม่ใช่ สิ่งที่เราชอบ ก็เริ่มคิดว่า จริงๆ แล้วเราชอบถ่ายรูป จะถ่าย เล่นๆ มาตั้งแต่สมัยเรียน ด้วยความที่วิชาเอกที่เรียนเกี่ยวกับ โฆษณา เราได้คลุกคลีกับภาพสวยๆ เยอะ เลยทำให้เราสนใจ ก็ตัดสินใจจะออกมาเรียนทางด้านถ่ายภาพ แต่ก็คิดว่า แล้วเราจะทำอะไรระหว่างนี้เพื่อจะได้มีรายได้ ไม่ต้องขอ เงินพ่อแม่ใช้ ก็มาลงตัวที่กระเป๋ากล้อง

+ เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบจนเจอสิ่งที่ใช่

ชอบถ่ า ยรู ป มากและชอบสะสมกล้ อ งโลโม่ สมั ย นั ้ น ยังไม่มีกระเป๋ากล้องขาย เวลาพกไปไหนกล้องจะเป็น รอยง่าย เราก็เลยนำปัญหาใกล้ตวั และคิดว่าคนอืน่ ก็คง เป็นเหมือนกันมาคิดต่อ ว่าควรจะต้องทำกระเป๋า กล้องขาย แพรววาดรูปได้ก็ออกแบบ แล้วให้ช่าง ตัดเย็บ เรื่องแพตเทิร์นมาเรียนรู้ที่หลัง

+ Spoiled Rotten เริ่มทำตลาด

แบรนด์เรามีมาประมาณ 3 ปีแล้ว เราเลือกที่จะ ทำตลาดผ่านเพจเฟซบุ๊ค เพราะสมัยนั้น

เพจเฟซบุ๊คขายของยังไม่บูมเท่านี้ เลย คิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดี เป็นช่องทาง

ที่เราไม่ต้องเสียตังค์เยอะ หลังจาก นัน้ ก็เริ่มหาข้อมูลว่าที่ไหนมีอีเวนต์ เริม่ ไปออกบูธ และก็ไปขายที่ CDC พอดี เ ขายกเลิ ก ตลาดนั ด ก็

หยุดขายไปตอนนี้ก็มีไปขายที่ K-Village แต่ แ ค่ เ ดื อ นละครั ้ ง หลักๆ เน้นขายหน้าเพจมากกว่า

+ เอกลักษณ์

และจุดเด่นของแบรนด์

เราพูดได้ว่าสินค้าของเราเป็น ไลน์เดียวที่ทำแบบนี้ เราทำสีหนึ่ง รุ่นหนึ่งออกมาไม่เกิน 5 ใบ เพราะฉะนั้นซื้อไปก็จะซ้ำกับคน ในประเทศ ไม่เกิน 5 คนแน่นอน ตอนคิดจะทำไม่กลัวเลยนะ ว่าจะขายไม่ได้ เพราะไม่มีใครอีกแล้ว มีเราเจ้าเดียว ทำไม เราจะขายไม่ได้ เลยกล้าสุดๆ ลุยเต็มที่มาก คนที่อยากทำ ธุรกิจแพรวว่าต้องหาเอกลักษณ์ตัวเองให้เจอ หาจุดขายให้ได้

+ อุปสรรคและปัญหา

ปี แ รกๆ ปั ญ หาเยอะมาก เหมื อ นเรายั ง ไม่ รู ้ ข ั ้ น ตอนอะไร หลายๆ อย่าง สินค้าเราราคาก็แอบแพงนิดนึง สาเหตุคือ ล็ อ ตแรกๆ พลาดไปมากในเรื ่ อ งของวั ต ถุ ด ิ บ ในการผลิ ต ต้นทุนมันสูง หลังๆ เริ่มเรียนรู้ทำให้ต้นทุนลดลง ราคาก็ เลยปรับลงมาได้หน่อย แต่บางรุ่นก็ยังราคาเท่าเดิม เพราะ เราก็ เ ลื อ กใช้ แ ต่ ข องดี ๆ เพราะบางอย่ า งราคาถู ก แต่ ม ั น ไม่ตอบโจทย์การใช้งาน

+ ความสนุกของการได้ทำธุรกิจนี้

สนุกตรงที่เราได้เจอคน แพรวมีลูกค้ากระเป๋ากล้องหลายคน ที่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกัน เราได้เรียนรู้ที่จะรู้จักคน และได้รู้จัก วิธีการคุยมากขึ้นด้วย

+ แผนต่อไป

ก็ยังคงทำไปเรื่อยๆ แต่คงไม่ทำไปตลอด เพราะหลักๆ แล้ว เราทำเพื่อที่จะมี ร ายได้ ก ้ อ นหนึ ่ ง สำหรั บ การเรี ย นถ่ า ยรู ป ถ้าวันหนึ่งเราทำงานถ่ายภาพแล้วได้เงินเยอะกว่า เราก็อาจ จะหยุดทำค่ะ + พัดชา กิจชัยเจริญ (แพรว)

อายุ 25 ปี เจ้าของแบรนด์ Spoiled Rotten

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่ได้ www.facebook.com/SpoiledRotten.CameraCase


+ Khongboon Swimwear เริม่ ทำตลาด

สองปีที่แล้วจะมีอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็น Brazilian โดยเฉพาะ

แต่ว่ามีเพื่อนหลายคนถามว่า ทำไมทำแต่ Brazilian เพราะ หลายคนไม่กล้าใส่ ก็เลยเปลี่ยนมาทำแบรนด์นี้ ซึ่งเป็น Hi-Res และเป็น Californian Cut ก็จะมีหลายๆ แบบมากกว่าเดิม

เรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ส่วนใหญ่ตลาดจะเป็นลูกค้าเก่า

มาจากแบรนด์เก่า เป็นยุโรป อเมริกา แล้วก็ญี่ปุ่น แต่พอเรามา ทำตัวที่ไม่ใช่ Brazilian อย่างเดียว ก็จะเริ่มมีคนไทยติดต่อ

เข้ามาเยอะ มีทั้งจากเฟซบุ๊คด้วย ปากต่อปากไป เริ่มลง เว็บไซต์จริงๆ เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พอลงปุ๊บก็ได้รับการ ติดต่อมาให้ไปลงในนิตยสารเมืองนอก และไม่คิดว่าจะขายได้ เร็วขนาดนี้ บางวันลูกค้ามาสั่ง 400 ตัวภายในคืนเดียว

+ แบรนด์ไทยไปไกลถึงเมืองนอก

สุภาพร คงบุญ (แป๋ม) + Hobby ทำเงิน

ของเลขาสาวบริษัทโฆษณา

ตอนนี ้ เ ป็ น Personal Assistant ให้ ก ั บ CEO ของบริ ษ ั ท โฆษณาแห่งหนึ่ง เราทำงานอยู่ในวงการโฆษณามาได้กว่า 10 ปีแล้ว แต่ธุรกิจบีกีนี่เพิ่งจะเริ่มทำ เป็นเหมือน Hobby จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ เพราะชอบมาก ตอนนั้นคอนโดฯ

ที่เราพักนางแบบเยอะมาก เราเห็นนางแบบใส่แล้วรู้สึกว่า

ก้นสวยจังเลย แล้วเราไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนและไม่รู้ เลยว่า มันเรียกว่า Brazilian Bikini แต่รู้ว่าใส่แล้วมันเซ็กซี่มาก ก็เริม่ ทำรีเสิรช์ จนรูว้ า่ มันคืออะไร แล้วในเมืองไทยไม่มขี ายเลย เราคิดว่าต้องขายได้

+ หลงใหลจนเกิดเป็นธุรกิจ

ด้วยความที่ชอบ สามารถนั่งดู Brazilian Bikini ได้ทั้งวันใน อินเตอร์เน็ต กว่าจะเป็นแบรนด์นี้ทำรีเสิร์ช 2-3 ปีกว่าจะลงตัว บิกินี่ของเราจะเป็น Brazilian ทรงจะเล็ก ในเมืองไทยยังไม่มี ใครทำ และเมื อ งไทยเป็ น อะไรที ่ เ พอร์ เ ฟ็ ก ต์ ม ากที ่ จ ะหา Supplier มาผลิ ต ให้ ราคาไม่ ไ ด้ แ พงมาก คิ ด ว่ า ต้ อ งขาย ได้แน่ๆ เวลาที่เราได้นั่งดีไซน์ ได้คิดถึงบิกินี่มันมีความสุขมาก เราชอบออกแบบ ทุกอย่างวัดเองหมด เลือกผ้าเอง

เขามาเห็นเราจากทางเว็บไซต์หลังจากนั้นก็สั่งจากเรา เรื่อยๆ ทั้งจากยุโรปและอเมริกา เขาบอกว่าแบรนด์เรา สวยและสนใจอยากจะเอาไปลงในหนังสือ ปีนี้เราได้ลง Glamor ของ UK เดือนหน้ากำลังจะได้ลง VOGUE

+ อุปสรรคและปัญหา

เยอะมากค่ะ จริงๆ เราดีไซน์เสร็จทุกอย่างก่อน

น้ำท่วมอีก แล้วพอเราลงมือทำจริงๆ น้ำท่วม โรงงานที่

ตัดเย็บก็น้ำท่วมด้วยก็ต้องรอ พอน้ำลดเขาก็มีงานออเดอร์

ที่ต้องทำ กว่าเขาจะทำของเราเสร็จก็ช้า เพราะของเรา

ทำได้วันนึงแค่ 30 ตัว เพราะมันเย็บลำบาก เราดีไซน์ให้ใส่ได้สองด้าน มันก็เลยทำยาก และเขาไม่เก็ตดีไซน์ของเรา หลายรอบ

มากกว่าจะได้แต่ละชุด

+ เอกลักษณ์และจุดเด่นของแบรนด์

น่าจะเป็นดีไซน์ที่จะใช้ผ้าสองด้าน ในชุดหนึ่งชุดจะใส่ได้ 2 แบบ และที่จะ ทำต่อไป จะทำให้ Top เป็นสองด้านด้วย ฉะนั้นต่อไปใน 1 ตัว

จะใส่ได้ 4 แบบ แล้วก็คุณภาพการเย็บ

+ ความสนุกของการได้ทำธุรกิจนี้

ภูมิใจ ทุกอย่างที่ทำในสิ่งที่เรารัก มันก็เอ็นจอยทุกอย่าง

ถึงจะมีอุปสรรคเยอะ แต่มันก็มีความสุขทุกขั้นตอน อย่างคอลเลกชั่นแรก

ที่ออกมา แล้วโพสต์ลงเว็บไซต์ 8 วันขายล็อตแรกหมดเลย

+ แผนต่อไป

ก็คงจะต้องคิดดีไซน์ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ อยากทำตลาดให้มันกว้างมากกว่านี้ ถึงเราจะมียุโรปและอเมริกา แต่มันยังไม่มากพอ จริงๆ เมืองไทยมีทะเล

สวยๆ เยอะ เราน่าจะขยายตลาดไปได้มากกว่านั้น + สุภาพร คงบุญ (แป๋ม)

อายุ 29 ปี เจ้าของแบรนด์ Khongboon Swimwear

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.khongboonswimwear.com และ www.facebook.com

/khongboonswimwear

19

WOMAN PLUS MAG.


W O M A N

+

O N T O P

สวมวิญญาณ

สาวฮอต

ให้เตียงร้อนฉ่า

เรื่อง : Lisa

บทบาท แมวน้อยขีอ้ อ้ นจะดูนา่ รัก น่าทะนุถนอมเวลาอยู่นอกบ้าน เท่านั้นนะสาวๆ พอขึน้ เตียงเมือ่ ไร จงแปลงกาย เป็นสาวแสบก๋ากัน่ ทันที ทำให้เขารูไ้ ปเลยว่าสถานการณ์ บนเตียงคืนนีค้ ณ ุ ต่างหาก ที่ ‘เอาอยู’่ ไปเรียนรูก้ ารเป็น สาวแสบซ่า บนเตียงกันได้แล้ว เรื่อง : Lisa

ยิงสปอต์ไลท์ใส่ฉนั สิจะ๊ แสงไฟสว่างจ้า พานทำให้คุณหมดความมั่นใจ กลัวเขา จะเห็นเซลลูไลท์ (พูดจริงๆ นะเวลานัน้ ไม่มีใครเขาสนหรอกแม่คู้ณณ) บอกเขาไปเลยว่า เปิดไฟไว้นะจ๊ะ ฉันอยากให้คณ ุ เห็นเรือนร่างฉัน

ให้เต็มตา พูดจบก็คอ่ ยๆ เปลืองผ้าทีละชิน้ ย้ายมือไปลุกเร้าจุดยุทธศาสตร์

บ้างเหอะ!! แมวเหมียวขีอ้ อ้ น มักจะเอา สองมือไปวางไว้บริเวณหลัง ต้นคอ

ไม่ก็ แ บมื อ ยอมจำนนต่ อ การรุ ก ล้ ำ ซะอย่ า งงั ้ น เฮ้อ!! ถ้าคิดจะเป็นสาวแสบกรุณาเลือ่ นมือ

ไปจัดการอาวุธของเขา ลูกปิงปองแฝด หรืออาณาบริเวณโดยรอบ ทำเหมือนกำลังสำรวจหาสมบัติ อะไรสักอย่าง (เบาๆ ช้าๆ และนุม่ นวล) สาวแสบต้อง Win Win รักจะแสบ

ต้องกล้าบอกว่าจุดทีท่ ำให้ผหู้ ญิง

อย่างเราแซบเว่อร์คือตรงไหน ผู้ชาย บางคนก็ไม่รหู้ รอกนะ คลำมัว่ ไปเรือ่ ยรังแต่จะ ทำให้เสียอารมณ์เปล่าๆ กระซิบบอกข้างหู

หรือจับมือเขาไปวางยังตำแหน่งทีค่ ณ ุ ต้องการ

จะแซบยิง่ ขึน้ ถ้าบอกเขาไปเลยว่าท่าโปรดของคุณ คืออะไร คราวหน้าเขาจะได้ซำ้ ถูกท่า

ดีเจเผือก-พงศธร จงวิลาส

20

WOMAN PLUS M AG.

ดีเจหน้าตาสุดกวนประจำคลืน่ ฮอต 91.5 ทีม่ เี อกลักษณ์อยูต่ รงฝีปาก สุดยียวนกวนประสาท ยอมเปิดโปง ข้อเท็จจริงของผูช้ ายให้สาวๆ WP ได้รู้ แถมยังบอกวิธีจัดการ ผู้ชายที่ชอบพูดจาแทะโลมสาวๆ อย่างเรากันอีกด้วย

Q : แฟชัน่ หน้าร้อนของผูห้ ญิง

ทีท่ ำให้ผชู้ ายเบือนหน้าหนี A : ส่วนตัวผมถ้าจะเบือนหน้าหนีกค็ ง

จะเป็นแบบโป๊เรีย่ ราด ผ้าน้อยชิน้

เสือ้ เอวลอยทีล่ อยสูงมาก ดูเป็นผูห้ ญิง น่ากลัว และเหตุผลหลักๆ ทีเ่ ราต้อง เบือนหน้าหนี คือถ้าเราหันไปมองปุ๊บ คนรูเ้ ลยครับว่าเราหืน่ และอาจจะมี อันตรายถึงชีวติ ได้ เพราะคนทีอ่ ยูก่ บั เรา คงไม่ชอบ ยืนยันว่าเบือนหน้าหนี

ไว้เหอะครับ Q : ทำไมผูช้ ายถึงมีรกั ใหม่ได้ เร็วกว่าผูห้ ญิง

A : เอออันนี้จริงนะ ให้เศร้าให้ตาย แค่ไหน เฮิรต์ สุดๆ เดีย๋ วมันก็หาย

ผมว่าอย่างหนึง่ ทีจ่ ะทำให้หายจาก อาการเศร้าก็คอื ต้องมีคนใหม่ การมี คนใหม่มนั คือการเยียวยาอย่างหนึง่ ผูห้ ญิงจะใช้อารมณ์ในการดำเนิน ชีวติ มากกว่า ผูห้ ญิงเลยเศร้า

นานกว่า ผูช้ ายมันเศร้าแบบเอาให้ เต็มทีแ่ ล้วเดีย๋ วก็เอาใหม่ ผูช้ ายมันมี ความ ‘ช่างแม่ง’ ได้งา่ ยกว่าผูห้ ญิง

ความสดใสในชีวติ ในเกณฑ์ทเ่ี ท่าๆ กัน ชีวติ จะเป็นกราฟทีน่ ง่ิ ไป ถ้าเราได้เติม ความแบ๊วของน้องๆ ชีวติ เราก็จะมีสสี นั สดใส มีเด็กๆ มางอน ดูเป็นความรัก

ทีห่ ายไปนาน

Q : ขอวิธจี ดั การกับผูช้ ายทีช่ อบ พูดจาแทะโลม A : ผูช้ ายพวกนีจ้ ะมาด้วยความมัน่ ใจ มาด้วยฮอร์โมน และการยุยงจาก เพือ่ นๆ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือทำให้ความมัน่ ใจ Q : ผูช้ ายอายุมากขึน้ จะหันกลับ นัน้ หายไป ถ้าผมเข้าไปหยอดหรือไป แซวอะไรใครแล้วเขาทำหน้า

มาชอบผูห้ ญิงอายุนอ้ ยกว่า จริงหรือเปล่า? และเพราะอะไร? เหยียดหยามกลับมา ผมคงรู้สึกแย่ A : เรือ่ งนีโ้ คตรจริงเลยครับ คือสมัย รูส้ กึ ไม่เหลืออะไรแล้ว ปฏิบตั กิ บั เขา เหมือนเป็นสัตว์ตวั หนึง่ ก็ได้ครับ

ทีอ่ ายุสกั 23-24 จะชอบรุน่ ใหญ่

พี่เขาดูเป็นนางพญา ดูมีรังสีอะไร

คือให้เขารูส้ กึ ว่า คนเขาไม่คยุ กันแบบนี้ มัง้ ทำหน้าให้เขารูไ้ ปเลยว่าเรา

บางอย่าง แต่พอเราโตขึน้ เรือ่ ยๆ เหนือกว่า อย่าไปขำเดี๋ยวจะได้ใจ ผูช้ ายเริม่ กลับลำ พอเราอายุสกั

เหยียดหยามหรือทำหน้ารังเกียจไปเลย 28-29 ผูห้ ญิงวัยเดียวกับเราทีค่ วาม ก็ได้ คิดเหมือนๆ กัน การแสดงออก


เป็นอีกหนึ่งคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามอง ลูกสาวคนสวยของ อรุณ ภาวิไล ถึงจะเคยผ่านงานแสดงมาบ้าง แต่ยงั ไม่มบี ทบาทไหนท้าทายเท่าครัง้ นี้

ทีส่ ำคัญผูก้ ำกับฝีมอื ดีอย่างพีอ่ ยุ๋ (นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร) ยังยกนิว้ ให้กบั

ฝีมอื ของเธอในบท กวาง จากภาพยนตร์เรือ่ ง คน-โลก-จิต

เธอจะสวมบทบาทได้ดขี นาดไหนต้องติดตาม แต่วนั นีเ้ ราไปทำ

ความรูจ้ กั ตัวจริงของเธอผ่านบทสัมภาษณ์นกี้ นั เลย

S H E + เรื่อง : อักษราภัค

อาภา ภาวิ ไ ล ลูกไม้ใต้ตน้ คนบันเทิง

+ พิสจู น์ฝมี อื กับบทสุดหิน

แม็กกีม้ โี อกาสได้เล่นภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ พราะพีอ่ ยุ๋ (นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร)

เรียกเข้าไปแคส ปรากฏว่าคาแร็กเตอร์ตรงตามทีพ่ เ่ี ขาต้องการ

ในเรือ่ งรับบทเป็น ‘กวาง’ เป็นสาวสวยทีม่ คี วามมัน่ ใจสูงมาก

มีพฤติกรรมและอารมณ์คอ่ นข้างรุนแรง ก่อนถ่ายมีการ

เวิร์กช็อปกับพี่อุ๋ยและทีมงานหลายเดือน และเป็นโอกาส

ทีด่ มี ากทีไ่ ด้ไปเรียนการแสดงกับหม่อมน้อย

+ ลูกไม้ใต้ตน้ ‘ภาวิไล’

แรกๆ ก็เกร็งๆ ไม่อยากให้คนมองแต่นามสกุล อยากให้ดทู ก่ี ารแสดงของ แม็กกี้ จริงๆ การเป็นลูก ‘ภาวิไล’ มันดีจะตาย เพราะคุณปูก่ เ็ ป็น

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เป็นคนทีเ่ ก่งมาก แล้วก็คณ ุ พ่อ (อรุณ ภาวิไล) ก็เป็น

นักแสดง มันคงมาจากสายเลือด เดีย๋ วความเป็นธรรมชาติของเรา

จะแสดงออกมาให้เห็นเอง ตอนนีย้ ง่ิ มัน่ ใจว่าทำได้เพราะเริม่ มีคนพูดกัน ว่าเราทำได้ เป็นกำลังใจให้กา้ วต่อไป

+ คำสอนของพ่อ

คุณพ่อสอนมาตัง้ แต่เด็กๆ แล้วว่า ไม่วา่ จะเป็นช่างไฟ ตากล้อง

คนเสิรฟ์ น้ำ ใครก็แล้วแต่ เราต้องเคารพเขาเท่ากันหมด ทุกคนทำให้งาน สำเร็จ เราต้องดีกบั ทุกคนไปมาลาไหว้ เวลาไปกองถ่ายจะพกขนมติดรถ ไปฝากทุกคน ส่วนเรือ่ งการแสดงก็ปรึกษาคุณพ่อตลอด อย่างเรือ่ งนี ้ ก็ถามว่าคาแร็กเตอร์นจ้ี ะเล่นยังไง พ่อสอนว่ายังไม่ให้ดบู ท แต่ให้ไปหา

คาแร็กเตอร์ให้ชัดเจน มีอยู่ 3 อย่างคือ พ่อแม่เขาเป็นใคร ถูกเลี้ยงดูมา

ยังไง และการศึกษาเป็นยังไง ให้หาพื้นฐานของตัวละครตัวนี้ เพราะจะ ทำให้เราเข้าใจมากขึน้ และแสดงพฤติกรรมได้ชดั เจนมากขึน้

+ สวย นิง่ และวางตัวดี

คงเป็นเพราะแม็กกี้อยู่กับคุณแม่และคุณยายตลอด เราเลยเป็นคน

ค่อนข้างเรียบร้อย พูดน้อย ดูนง่ิ ๆ ยิง่ กับคนทีไ่ ม่รจู้ กั จะไม่คอ่ ยเป็นฝ่าย เข้าหาใครก่อนเลยยิ่งดูว่าเรานิ่งมาก บางคนก็ไม่ค่อยกล้าคุย แต่เพื่อนๆ จะรูว้ า่ จริงๆ เราเป็นคนเฟรนด์ลน่ี ะ

+ ฝันอยากมีธรุ กิจเล็กๆ

คุณพ่อเคยบอกว่า วงการบันเทิงเป็นอาชีพทีไ่ ม่มน่ั คง ตอนนีส้ ำหรับแม็กกี้ มันยังเป็นแค่จดุ เริม่ ต้น งานในวงการมันก็สามารถโยงไปหลายๆ อาชีพได้ และก็มปี ระสบการณ์อะไรหลายๆ อย่างทีเ่ ราจะยังอยากจะเจอ

และคงคิดจะมีธุรกิจของตัวเองควบคู่ไปด้วย ไม่ทำร้านเสริมสวย

กิฟท์ช็อป ก็เป็นร้านขนม ช่วงนี้ชอบทำขนมมากๆ มีเวลาว่างเมื่อไร เป็นต้องฝึกตลอดค่ะ

ชื่อ : อาภา ภาวิไล (แม็กกี้) อายุ : 19 ปี การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพอินเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1 ผลงานที่ผ่านมา : ละคร น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์,

ละครเพลง หนึ่งในดวงใจ The Musical, ละครซิทคอม : สารภีหรรษา

ช่อง TPBS, CJ Chic Channel 68 ผลงานล่าสุด : ภาพยนตร์ คน-โลก-จิต รับบท กวาง, สูบคู่กู้โลก

21 21

WOMAN WOMAN PLUS MAG. PLUS MAG.


H E A LT H + เรื่อง : The Deer Hunter

INNOVATION

ว้าว!! วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

HEALTH

อาบน้ำบ่อย ผลพลอยได้คือผิวแห้ง อากาศร้อนๆ แบบนี้ หลายคนเลือกดับความฮอตด้วยการอาบน้ำบ่อยๆ โดยหารูไ้ ม่วา่ การอาบน้ำทีม่ ากเกินไปนัน้ เสีย่ งต่อการทำร้ายผิวให้

แห้งกร้านโดยไม่รตู้ วั ยิง่ น้ำสัมผัสผิวกายมากเท่าไหร่ โอกาสเสีย่ งทีผ่ วิ จะแห้งเป็นขุยก็จะมากขึน้ ตามไปด้วย เนือ่ งจากน้ำกับสบู่ (โดยเฉพาะสบูช่ ำระล้างแบคทีเรีย) จะทำให้ Natural Moisturizing Factor หรือความชุม่ ชืน่ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติถกู ชะล้างไปด้วย ส่งผลให้ผวิ แห้ง ระคายเคืองง่าย ไวต่อมลภาวะ นอกจากนี้ การใช้นำ้ อุณหภูมริ อ้ นชำระล้างร่างกายนานเกินไป การใช้ผา้ ขนหนูเช็ดผิวแรงๆ และการขัดผิวบ่อยๆ ก็มสี ว่ นทำให้ผวิ แห้งได้ดว้ ยเช่นกัน ข้อมูลจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก

DIET

ทานแอปเปิ้ล ทางลัดลดอ้วน สาวๆ คนไหนทีช่ อบทานแอปเปิล้ จงทาน ต่อไปอย่าได้หยุด ส่วนสาวๆ คนไหน ทีเ่ คยเบือนหน้าหนีแอปเปิล้ ลองเปลีย่ นใจ หันมาทานผลไม้ชนิดนีด้ ู เพราะนานา คุณประโยชน์ สุมรวมอยู่ในผลเล็กๆ นี้ ทัง้ วิตามิน แร่ธาตุ สารอาหารต้าน อนุมลู อิสระ แนะนำให้ทานทัง้ เปลือกจะได้ รับสารอาหารทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นแอปเปิล้ ไปเต็มๆ และทีจ่ ว่ั หัวไว้วา่ แอปเปิล้ ช่วย ลดน้ำหนักได้นน้ั เป็นความจริง เพราะใน แอปเปิล้ มีนำ้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว ง่ายต่อการ ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ไม่ถงึ 10 นาที จึงช่วยลดความอยากอาหาร และควบคุม น้ำหนักได้ดี อีกทัง้ กากใยจากเปลือกแอปเปิล้ ยังช่วยในเรือ่ งระบบขับถ่าย นีจ่ งึ เป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงควรเลือกแอปเปิล้ เป็นผลไม้สำหรับลดความอ้วน อ้อ! แอบกระซิบอีกหน่อยว่า ในบรรดาแอปเปิล้ ทัง้ หลายนัน้

แอปเปิล้ สีเขียวจะช่วยเรือ่ งการควบคุมน้ำหนักได้ดที สี่ ดุ ถ้าไปตลาดหรือ ซูเปอร์มาร์เก็ตคราวนี้ ก็อย่าลืมเลือกแอปเปิล้ สักผลติดไม้ตดิ มือ

มาด้วยล่ะ

22

WOMAN PLUS M AG.

เรามักได้ยนิ ข่าวอยูเ่ นืองๆ ว่า โรคยอดฮิตอันดับต้นๆ ทีค่ ร่าชีวติ ผูห้ ญิงไทยไปปีละกว่า 5,000 ราย คือ ‘โรคมะเร็งปากมดลูก’ ซึง่ ก็ทำให้ผหู้ ญิงหลายๆ คนหวาดกลัว แต่อกี ไม่นานนี ้ เมืองไทยจะมีวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกแล้ว ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี (HPV : Human Papilloma Virus) โดยทางคณะรัฐบาลกำหนดให้เป็นนโยบายวัคซีนแห่งชาติ จะฉีดให้เด็กหญิงชัน้ ป.6 ทุกคน คาดว่าจะมีผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ในระยะยาว คือตลอดชีวติ ทุน่ ค่ารักษาไปได้ถงึ 17 เท่าตัว หากเฉลีย่ เป็นอัตราค่าฉีดวัคซีน จะตกอยูท่ เ่ี ข็มละประมาณ 1,500 บาทเท่านัน้ ซึง่ เป็นอัตราทีถ่ กู มากเมือ่ เทียบกับค่ารักษา ทีแ่ พงหูฉข่ี องโรคมะเร็ง อดใจรออีกไม่นาน ผูห้ ญิงไทยก็จะได้หนีหา่ งจากโรคนีไ้ ด้อย่างจริงจังเสียที SYNDROM

ชาวสลีพเลสโซไซตีท้ ง้ั หลาย ทีเ่ ป็นโรคนอนไม่หลับ

โดยไม่ตง้ั ใจ (หรือตัง้ ใจ ก็ตาม) คงต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใหม่ให้ไว เพราะ การนอนไม่หลับนอกจากจะ ทำให้ออ่ นเปลีย้ เพลียแรง แล้ว อาจเสีย่ งกับการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ เรือ้ รังอย่างคาดไม่ถงึ ซึง่ ข้อมูลนีถ้ กู นำมาเปิดเผย โดยนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ ย้ำหนักแน่นว่า คนทีน่ อนไม่หลับมีความเป็นไปได้สงู ทีร่ า่ งกายจะเกิดการอักเสบมากกว่าคนทีห่ ลับง่าย หลับสบาย ถึง 3 เท่า อีกทัง้ อาการปวดก็จะยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ จนกลายเป็นโรคเรือ้ รัง ได้ ทางทีด่ ี หันมากินอิม่ นอนหลับกันน่าจะเป็นการป้องกันทีด่ ที ส่ี ดุ BOOK

ล้างพิษทางอารมณ์ สร้างปาฏิหาริยใ์ ห้ชวี ติ ต้องล้างพิษทางอารมณ์ ประสบการณ์ตรงจากล้วนชาย ว่องวานิช ผูพ้ ชิ ติ โรคหัวใจ เต้นผิดจังหวะ โรคตับอักเสบ เฉียบพลัน ผ่านความเครียด มาอย่างหนัก การไขความลับ ทางอารมณ์ สาเหตุทท่ี ำให้ ร่างกายป่วยพบกับวิธกี ารง่ายๆ ทีช่ ว่ ยให้คน้ พบความสุข และความสำเร็จอย่างยัง่ ยืน

ในทุกวันของชีวติ ราคา 145 บาท


เดือนพฤษภาคม 2555

เรื่อง : The Deer Hunter

เล่น Facebook นานๆ อาจหลงตัวเองได้

สาวๆ ชาวเฟสบุค๊ ทัง้ หลายทีอ่ าจจะพบเห็นว่าเพือ่ นหรือคนรูจ้ กั หรือแม้กระทัง่ ตัวของคุณเองเริม่ มีอาการหลงตัวเองมากขึน้ สาเหตุก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไร มาจากในสังคมออนไลน์นั่นแหละ โดยมีหลายทีมวิจัยทั้งในอังกฤษและสหรัฐฯ ที่ศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ ล่นเฟสบุค๊ กระทัง่ พบสิง่ ทีน่ า่ กังวลซึง่ ค่อนข้างจะสอดคล้องกัน นัน่ ก็คอื ผูเ้ ล่นมักจะหลงตัวเองด้วย ภาพลักษณ์ทต่ี นสร้างขึน้ มา และวางระดับสัมพันธภาพกับเพือ่ นแค่เพียงผิวเผิน โดยพฤติกรรมของพวกทีห่ ลงตัวเอง คือมัก

จะชอบเปลีย่ นรูปโปรไฟล์ และแสดงความเกรีย้ วกราดด้วยคอมเมนต์ทก่ี า้ วร้าวเมือ่ ถูกตำหนิบนหน้าวอลล์ของเขา นับเป็น ผลกระทบด้านมืดทางสังคมทีค่ นเล่นเฟสบุค๊ ควรศึกษาไว้ เพือ่ รับมือกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ และรูจ้ กั ใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ

HEALTH TIP

อดอาหาร

เสี่ยงเสียตาคู่สวย

วารสารเกีย่ วกับดวงตาของประเทศอังกฤษ เผยผลจากการศึกษาเรือ่ งการมองเห็น ของผู้หญิงที่ชอบอดอาหารจนเข้าขั้นป่วยเป็นโรคอนอเร็กเซีย หรือโรคเบือ่ อาหาร พบว่าประสิทธิภาพการรับภาพ แสง และสี ของดวงตาเสือ่ มลง สืบเนือ่ งมาจาก จอประสาทตา (Macula)

ของคนชอบอดอาหารจะบางกว่าผูห้ ญิงทัว่ ไป ทำให้ประสิทธิภาพ ของตาทำงานได้ตำ่ กว่าปกติ ทัง้ นีก้ เ็ ป็นเพราะได้รบั สารอาหาร บำรุงดวงตาน้อยเกินไปจากการไม่ยอมกินอะไรเลยนัน่ เอง

แนะนำว่า ถ้าอยากกินก็ไม่ต้องฝืนใจ เพียงแต่ให้เลือกกินของดี

มีประโยชน์ แล้วออกกำลังกายควบคุมน้ำหนัก ไปด้วย ดวงตาคูส่ วยก็จะอยูก่ บั คุณไปอีกนาน

นัง่ ไขว่หา้ ง ระวังปวด!

น้พาอ้ำซ่วน า

นับวันๆ จำนวนของ

ผู้ที่กระหายใน

น้ำอัดลมยิ่งทวีมากขึ้น

ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่า

น้ำสีรสซ่ามิได้นำพาสุขภาพที่ดีมาให้เลย

รังแต่จะทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันสูง หลอดเลือดตีบ โรคหัวใจ บางรายอาจใช้วิธีเลี่ยงน้ำอัดลมธรรมดา ไปซดเครื่องดื่มโนแคลอรีแทน โดยหารู้

ไม่ ว่า คุณกำลังหนีเสือปะจระเข้ตัวใหญ่ๆ เพราะผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย เท็กซัส ที่ทำการพิสูจน์มาอย่างยาวนาน ถึง 8 ปี ได้ให้ข้อสรุปว่า ผูท้ ดี่ มื่ เครือ่ งดืม่ ประเภทนีม้ สี ทิ ธิอ์ ว้ นสูงถึง 41%

ทางทีด่ คี ณ ุ สาวๆ ลองตัดใจ

ลด ละ เลิก น้ำอัดลม เสียตัง้ แต่วนั นี้

จะได้รบั สุขภาพทีด่ กี ลับคืนมา

อย่างฉับพลันจนคุณรูส้ กึ ได้

อย่าเพิ่งโทษคอมพิวเตอร์ โทษผี โทษสาง หรือโทษสิ่งใดๆ หลังมีอาการปวดเมื่อย

หากพฤติกรรมที่คุณทำเป็นประจำ

คือการ ‘นั่งไขว่ห้าง’ โดยเฉพาะการ นั่งไขว่ห้างระหว่าง การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ถือเป็นข้อห้ามอย่างยิ่ง แม้มันจะเป็น ท่าที่สบายก็จริง แต่มันก็เป็นท่านั่งที่ทำร้ายระบบไหลเวียน ของเลือด ทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก เพราะถูกปิดกั้นให้เลือด กระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ยาก นั่นแหละคือบ่อเกิดของบรรดา อาการปวดเมื่อยตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงเรื้อรัง

บางรายอาจถึงขั้นวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด แถมยังทำให้ เรียวขาปูดบวมไม่สวยอีกด้วย แต่ถ้าติดท่านั่งนี้จริงๆ แนะนำให้เปลีย่ นสลับขาบ้าง เพือ่ ให้การไหลเวียนเลือดกระจาย ไปได้อย่างทั่วถึง

วางจำหน่ายแล้ว ทุกร้านหนังสือชัน ้ นำทัว ่ ประเทศ

FREE MAG.


L I F E S T Y L E + T R AV E L

ROMANTIC GETAWAYS in SAMUI อัญมณีนำ้ งาม บนหาดเฉวง หาดหลักของเกาะสมุย และรีสอร์ทแห่งนี ้ มีความเงียบสงบ ถูกโอบล้อมไปด้วยต้นปาล์มน้อยใหญ่

สอดคล้องไปกับอาคารสไตล์ไทยๆ ทีจ่ ะมอบอารมณ์อมิ่ เอมใจยามได้เยือน

LOCATION : Amari Palm Reef หาดเฉวง เกาะสมุย โทร.

077 422 015 19 (อมารี คือกลุม่ โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ ภายใต้

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ เครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ท ของอมารีตงั้ อยูท่ งั้ ในกรุงเทพฯ พัทยา เกาะช้าง เกาะสมุย ภูเก็ต กระบี่ และหัวหิน ทำความรูจ้ กั กับอมารี เพิม่ เติมได้ที่ http://www.amari.com

24

WOMAN PLUS M AG.

เรื่อง : Marine Blue

อมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย

The Hotel หนึ่งในรีสอร์ทเฟิร์สคลาสชั้นนำ ของเกาะสมุย อมารี ปาล์ม รีฟ

ริมหาดเฉวง ทีน่ ร่ี ายล้อมด้วย

ต้นปาล์มน้อยใหญ่ทเ่ี รียงรายรอบ รีสอร์ท การตกแต่งผสมผสาน ความเป็นไทยไว้กบั ความร่วมสมัย ได้อย่างแยบยล ตัวอาคาร

ทรงเตีย้ บนยอดได้รบั การออกแบบเลียนแบบเรือนไทย ซึง่ อยูร่ ายรอบบริเวณส่วนกลาง

ทีโ่ ล่งโปร่งด้วยสวนเขียวครึม้ ติดสระว่ายน้ำฟรีฟอร์มริมหาดเฉวง ครบครันด้วย

ทุกประเภทการบริการ ห้องอาหารหลากหลาย กิจกรรมสันทนาการ สิง่ อำนวย

ความสะดวกมากมาย และสปามาตรฐานอันโด่งดัง The Room ห้องพักและสวีทสวยทัง้ สองแบบ คือ กลุม่ ห้องพักวิวชายหาด และกลุม่ เรือนไทย

กลางสวน รวมแล้ว 187 ห้อง ในลักษณะขนาดและการตกแต่งต่างกัน อาทิ ห้องซูพเี รีย ตกแต่งใหม่ในบรรยากาศแบบไทยร่วมสมัยด้วยสีสนั สดใสกับผังห้องแนวยาว

ไม่เหมือนใคร ห้องพักแบบดีลกั ซ์ กว้างขวางขึน้ อีกนิดแต่กเ็ พียงพอกับความต้องการใน การพักผ่อน ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว กลุม่ เพือ่ น หรือคูร่ กั ห้องดีลกั ซ์ แฟมิล่ี ดูเพล็กซ์

ได้รับการออกแบบพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอมารี ปาล์ม รีฟ ที่มีพื้นที่พักผ่อน

ถึงสองชัน้ มีหอ้ งนอนเล็กอีกห้อง ณ ชัน้ บน และเพดานสูงทำให้รสู้ กึ โล่งสบายกว่า

และห้องชุดจูเนียร์สวีท ด้วยพื้นที่ 45 ตารางเมตร จึงเหมาะกับคู่รักที่ต้องการพักผ่อน แบบส่วนตัวด้วยความหรูหรา กับของตกแต่งโทนสีเย็นขรึมสบายตา Restaurants & Facilities อิ่มอร่อยคลอเสียงคลื่นท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามและอากาศอันบริสุทธิ์ริมทะเลสมุย ห้องอาหารมิรนั เต้ซไี ซด์ไดนิง่ บริการอาหารนานาชาติมอ้ื เช้าและกลางวัน

ถ้าจะเลือกผ่อนคลายช่วงบ่ายด้วยเครือ่ งดืม่ เบาๆ เชิญทีบ่ าร์แอทซี และไฮไลท์สำคัญคือ ห้องอาหารอิตาเลียนเปรโกอันเลือ่ งชือ่ ทีม่ หี ลากรางวัลการันตีทง้ั ในประเทศและ นานาชาติ บริการอาหารอิตาเลียนชัน้ เลิศ โดยเฉพาะพิซซ่า พร้อมชืน่ ชมการประกอบ อาหารของพ่อครัวในบรรยากาศแบบครัวเปิด และไวน์รสเลิศจากทัว่ ทุกมุมโลก

ตั้งโดดเด่นจากตัวรีสอร์ท ด้วยดีไซน์โก้หรู ปิดท้ายคลายเมื่อยด้วย อมารี ปาล์ม รีฟ

มีบรีซ สปาแนวใหม่ ที่นำเสนอทรีทเมนต์ตามอารมณ์ของคุณ นอกจากนี้ยังมี

ศูนย์สนั ทนาการ และสระว่ายน้ำคอยบริการสำหรับทุกคนด้วย

รางวัลบัตรทีพ ่ กั โรงแรม อมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน 2 รางวัล

เพียงคุณคลิก Like หน้า EDWomanplus ใน Facebook พร้อมระบุวา่ Amari Palm Reef จากนัน้ เตรียมมาลุน้ ของรางวัล

ไปสมุยกันต่อใน FB หน้า EDWomanplus


W P + C H I L L

O U T

YAKINIKU BY THE RIVER ไฮไลท์ปิ้งย่างร้านนี้อยู่ที่มุมบรรยากาศริมน้ำที่เปิดโล่ง จัดวาง

ด้วยชุดโต๊ะปูนเปลือยแบบเท่ๆ ฉากหลังประกบด้วยวิวแม่น้ำ สามารถมองเห็นทั้ง สะพานภูมิพลและสะพานพระราม 9 ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาได้ในมุมมองพาโนรามา นอกจากนี้ยังมีบริเวณห้องแอร์ให้เลือกนั่งเย็นๆ ด้านในร้านทั้งชั้นล่างและชั้นบน The Food : ยากิ ย ่ า ยากิ น ิ ก ุ เ ฮาส์ ปิ ้ ง ย่ า งเอาใจคนรั ก เนื ้ อ คั ด สรรเนื ้ อ เกรด พรีเมียมหลากแบบส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ทั้งมัตซึสะกะ เนื้อวากิว เนื้อโกเบ และ

เนื้อเกรดดีของเมืองไทย มี Kurobuta หรือหมูดำ เนื้อข้างในสีชมพูน่าทาน จุดเด่น อยู่ตรงไขมันแทรกอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหมูที่อร่อย

และแพงที่สุด พร้อมทั้งมีซีฟู้ดสดๆ หลากหลายยกพลขึ้นบกจากทะเล อาทิ

ปลาแซลมอน และปลาหิมะหั่นชิ้นพอดีคำ รวมทั้งกุ้งสดตัวใหญ่ กับหอยเชลล์

ชิ ้ น อวบให้ เ ลื อ กทานด้ ว ยเช่ น กั น สามารถเลื อ กได้ ท ั ้ ง แบบหมั ก เกลื อ ผสม

พริกไทยดำ หรือหมักกับซอสสูตรพิเศษ เสิร์ฟกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะของร้าน และเครื่องเคียงต่างๆ ที่รับประกันความสด สะอาด และอร่อย The Location : ยากิย่า Yakiya ถนนพระราม 3 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลา 17.00-23.00 น., เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 0 2294 1933 The Décor :

อ่านเถิดชาวไทย

หนังสือเล่มพิเศษเล่มนี้ มีอยู่ 100 คนดังกับหนังสือ

ที่อยากให้คนไทยอ่าน รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ซึ่งในท้ายเล่มจะมีคูปอง

ราคา 100 บาท เอาไว้ให้ไป เลือกซื้อหนังสือแบบที่

คุณชอบอ่านต่อได้อีก

ราคา 139 บาท

BOOK

เล่หร์ กั ประดับใจ

จากปลายปากกาของนักเขียน นวนิยายโรมานซ์อันดับหนึ่ง ของอเมริกา โนรา รอเบิร์ตส์ เรื่องราวของสาวเจ้าของ

ร้านขายของเก่าและเจ้าของ

อพาร์ตเมนต์ กับอดีตตำรวจ ปากกล้า กับปัญหาที่ทั้งคู่ เข้ า ไปพั ว พั น กั บขบวนการ ลักลอบขโมยสินค้าข้ามชาติ และคดีฆาตกรรมต่างๆ

รอบตัว ตื่นเต้นและน่าติดตาม ราคา 300 บาท

MOVIE

Yakiya

B O O K + M O V I E + M U S I C

Snow White & Huntsman

MUSIC

สโนไวท์ในเวอร์ชั่นบู๊ล้างผลาญ เอาใจคนที่เบื่อกับการรับรู้ เรื่องราวสโนไวท์ตามพล็อตเทพนิยายแบบเดิมๆ ทางผู้ผลิต เลยบิดเรื่องซะ พร้อมเติมเชื้อไฟให้เจ้าหญิงหิมะขาว

แข็งแกร่งเต็มที่ จากการช่วยเหลือของนายพรานหนุ่มผู้เคย ถูกบงการให้เป็นเพชฌฆาตสังหารเธอ เพื่อสะสมพลังไว้ ต่อกรกับราชินีแม่มด... แม้สโนไวท์เรื่องนี้จะไร้เงาเจ้าชาย

ขี่ม้าขาว แต่รับรองว่าพรานหนุ่มสุดเท่แสนเก่ง

จะทำให้คุณลืมเลือนเรื่องราวแบบเดิมๆ และยอมรับสโนไวท์ ในเวอร์ชั่นนี้อย่างจริงใจ (ฉาย 31 พฤษภาคม 2555)

The Working of Soul Part 02

หนึง่ ในชายหนุม่ อบอุน่ ชวนฝันทีส่ าวๆ วัยเบเกอรี ่ กรีด๊ กัน นามว่า ก้อ-ณฐพล ศรีจอมขวัญ

อดีตสมาชิกวง พีโอพี และ กรูฟ ๊ ไรเดอร์ กลับมา

สร้างความประทับใจให้แฟนๆ หายคิดถึง

ด้วยเสียงเพลงอีกครัง้ หลังห่างหายอัลบัม้ เดีย่ ว

ไปนานกว่า 5 ปี โดยปล่อยซิงเกิลแรกชือ่ ‘ฉันหวัง ว่าฉันผิด’ เพลงจังหวะสนุกสดใสมายัว่ ใจ

อีกเพลงนึงทีไ่ ด้กลิน่ โซลแบบเต็มๆ คือ ‘อยากบอก ให้ เ ธอรู้ ’ หากคุ ณ ชื่ น ชอบเพลงแนวโซล

มีจงั หวะ ฟังสบาย อัลบัม้ นีไ้ ม่นา่ จะทำให้ผดิ หวัง


เรื่อง : mini-stamp ภาพ : Sarin

W P + C H I L L

O U T

EAT ME Beer Capital Bangkok

บาร์เบียร์ใจกลางกรุงเทพฯ ที่เน้นการตกแต่งด้วยการดึงเอาเอกลักษณ์

ความเป็ น กรุ ง เทพฯ อย่ า งเช่ น สถาปั ต ยกรรมบ้ า นริ ม น้ ำ ผนั ง บ้ า นไทยในอดี ต

กำแพงคลื่นที่บ่งบอกถึงการไหลลื่นของฟองเบียร์และสายน้ำ ยังผสานให้เข้ากับ

บาร์เบียร์สไตล์ Loft Modern เช่น โต๊ะไม้ที่ทำจากถังหมักเบียร์ ผนังทองแดง และเพิ่ม สีสันให้ดูไม่เคร่งขรึมด้วยโซฟาสีสด เพิ่มความรู้สึกสบายให้แก่นักดื่มทุกท่าน The Food : คอเบียร์คงถวิลหาอาหารรสชาติจัดจ้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับร้านนี้

อาหารไทยฟิวชั่นและอาหารยุโรปที่ครีเอทให้รสชาติถูกปากคนไทย โดยเฉพาะคอเบียร์ อย่ า ง พิ ซ ซ่ า ต้ ม ยำกุ ้ ง เปรี ้ ย วเผ็ด ถึงใจ Apple Pork Chop หมู ค ุ โ รบู ต ะบดยั ด ไส้

ซอสแอปเปิ ้ ล หรื อ BC Spaghetti Sea Bass สปาเก็ ต ตี ้ ท ี ่ เ สิ ร ์ ฟ พร้ อ มปลากะพง

คลุกเกล็ดขนมปังคั่วพริกแกง The Drink : มาบาร์เบียร์ทั้งทีถ้าไม่ได้ลิ้มลองรสชาติเบียร์สดคงดูกระไรอยู่ ตัวเด่นดัง ของเขาอยู่ที่ Draught Beer 4 ชนิด ได้แก่ Stella, Hoegaarden, Weihenstephaner และ Guinness และเบียร์อีกกว่า 50 ยี่ห้อ สาวๆ ที่ไม่ถนัดเบียร์เขาก็มีค็อกเทลที่ใช้ส่วนผสม ของเบียร์มาให้ลองชิมกัน The Location : The Forewigns Residen เยื้ อ งโรงพยาบาลสมิ ติ เ วช

เปิด 17.00-24.00 น. โทร. 090 008 3833 The Décor :

Saboten

ร้านทงคัทซึต้นตำรับญี่ปุ่น

เน้ น การตกแต่ ง ร้ า นโปร่ ง โล่ ง สบายใน

แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมโดยมีรูปตะบองเพชรเป็น สัญลักษณ์ของร้าน เพราะคำว่า ชาโบเตน หมายถึง ต้นตะบองเพชร อุปกรณ์ถ้วยชาม ช้อน ตะเกียบ ทุกอย่างนำเข้าจากญี่ปุ่น The Food : หัวใจสำคั ญ อยู ่ ที ่ ก ารเลื อ ก วัตถุดิบคุณภาพ เนื้อหมูไม่ผ่านสารเคมี ใดๆ คัดเนื้อหมูไขมันน้อย เพื่อให้นุ่มพอดี เมื่อทอดเสร็จ อย่างเมนูทงคัทซึสันนอก

ที่เสิร์ฟมาพร้อมซุปมิโสะ ชาเขียว ไอศกรีม ส่วนข้าวและกะหล่ำปีสด เติมฟรีได้ตลอด หรือแซนด์วิชทงคัทซึสันใน เหมาะกับใคร

ที่ไม่ชอบหมูติดมัน ขนมปังนุ่มๆ เพิ่มความ อร่อย สุดท้ายอยากให้ลอง ข้าวแกงกะหรี่ คัทซึสันใน รสชาติเข้มข้นเผ็ดนิดๆ กำลังดี The Dessert : ไอศกรีมของที่นี่ทำจาก

ชาเขียวแท้ๆ เมื่อตักเข้าปากจึงได้รสชาติ

ชาเขี ย วที ่ ไ ม่ ห วานเกิ น ไป ถ้ า สั ่ ง เป็ น ชุ ด

จะเสิร์ฟไอศกรีมชาเขียวฟรีอีกด้วย The Location : เซ็ น ทรั ล พระราม 9 ชั้ น 7 หน้ า B2S เปิ ด ทุ ก วั น เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2108 3131 The Décor :

04/01/54

WF079003BL

81x81 27-12-54

NG


£­¢¢´É ¡ ”­Ä¡i

เรือ่ งเล่าจากสวนดอกไม้ วันทีธ่ รรมชาติสอนใจ ให้ได้เรียนรูช้ วี ติ

เจ้าดอกโมกยิ้มยั่วที่เห็นฉันแปลกใจกับแถวของมัน มันบอกว่า จำไว้นะว่า เธอยังรู้ไม่หมดทุกเรื่อง มีเรื่องอีกเยอะที่เธอยังไม่รู้ โมกนัน้ ไม่ได้มแี ต่โมกลา และไม่ได้มเี พิม่ แค่โมกป่าแปลกหน้าต้นนัน้ แต่ยังมีโมกซ้อน โมกหลวง โมกมัน โมกสิรินธร เห็นมะอีกหลาย โมก รู้อ๊ะป่าวบางทีสิ่งที่เรารู้ เรารู้ไม่ทั่ว บางทีเรารู้แต่เรื่องที่เรา อยากรู้ หรือเชื่อแต่สิ่งที่เราอยากเชื่อ บางทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ เลยทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ จะดีมากถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไร มันจะ ทำให้เราถามไถ่และมีพัฒนาการ ต้นโมกเตือนว่า บางทีมีอีกโลก หนึ่งซ่อนอยู่ อย่าได้คิดว่าเรารู้อะไรหมดแล้ว เพราะจริงๆ แล้ว สิ่งที่เรารู้นั้นยังน้อยนิด และถ้าเป็นเรื่องคนอื่น อย่าคิดว่าเรา รู้ดีแล้วจะแก้ปัญหาของเขาได้ หรือจะไปวิจารณ์ตัดสินเขาได้ เพราะยั ง มี เ งื่ อ นไขที่ แ วดล้ อ มตั ว เขาอี ก มากมายหลายเรื่ อ งที่ เราไม่รู้และเขาต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขา ในเวลา และสถานการณ์นั้นๆ บางทีถ้าเราไปยืนอยู่ในจุดของเขาจริงๆ เราอาจจะต้องตัดสินใจเหมือนเขาก็ได้ เหมือนอย่างที่ต้นโมก ตั ด สิ น ใจว่ า จะออกดอกคว่ ำ หน้ า ลงมาคุ ย กั บ ดิ น ก็ ด อกไม้ ที่ เงยหน้าเพ้อกับฟ้ามีเยอะแล้วไง

ข้าวแกงใส่ธรรม จากหนังสือ ‘ช้อปปิง้ บุญ’ หน้า 80

(จากหนังสือ ‘รอยยิม้ ดอกไม้’ หน้า 39-49)

”±È‡ ª²¢™É ³ Ä«¥

เล่าเรือ่ งราวประสบการณ์ ชีวติ ปัญหา และการแก้ไข ให้ชวี ติ มีความสุขได้ในทีส่ ดุ

ª´È‡ ”µ ”µ يµ §´•

เผยมุมมองด้านดีทมี่ อี ยูใ่ น ทุกปัญหาพร้อมภาพสวนสวย ทุกหน้าเพ่อื่ ให้เหมือน อ่านหนังสือในสวน

Ši ­ ››ty ‡ š¸  

˜££¡°À­À‚™

˜££¡°‹± ™À”¢l

˜££¡°Áž¥—´ ™±È ¡

เล่าเรือ่ งชาดกจากพระสูตร ด้วยภาษาของ พ.ศ. นี ้ ให้คณุ ได้เพลิดเพลิน พร้อมเรียนรูก้ ฎแห่งกรรม

รวมรวบข้อธรรมทีต่ อ้ งทำ มาประดับไว้ในชีวติ ประจำวัน พร้อมภาพสวยงาม ทีค่ ดั สรรมาประดับตลอดเล่ม

หนังสือธรรมะสัน้ อ่านง่าย เล่าเรือ่ งบุญทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ในชีวติ ประจำวัน จะได้รบี ช็อป มาใส่กระเป๋าเก็บบุญ

ในวันหนึง่ เราต้องพบหลายเหตุการณ์ ในเหตุการณ์หนึง่ มี 2 ความคิด ทางโลกพบทุกข์ ทางธรรมพบสุข ลองดูตวั อย่างสนุกสนานจากเล่มนี ้

„§²¡ª¸ ‚

หนังสือรวมภาพทิวทัศน์ สวยงามตลอดเล่ม พร้อมคำคมจากนักปราชญ์ หลายยุค มาให้กำลังใจ

˜££¡°£­š­‡ÄŸ

ล้อมวงกันเข้ามาแล้วเล่าเรือ่ ง เชิงเปรียบเทียบให้เห็นซึง่ สัจธรรม เพือ่ ปรับไปใช้กบั ชีวติ ปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี

ªµŠ‹¶®œkµ¥Ä¨lªª´œœ¸˜Ì µ¤¦lµœ®œ´Š­º°´œÌ œ¶š´ªË Ǟ ‹´—‹¶®œkµ¥Å—¥Ž¸Ã°Ê— ®¦º°­°™µ¤Ç—lš¸Ë  fµ¥¦·„µ¦­¤µ·„

ป้าลำเพาขายข้าวแกงอยู่ข้างบริษัท ช่วยชีวิตพนักงานไว้เยอะตอนกลางวัน ข้าวแกง

ร้านใกล้ๆ กันขายจานละ 20 บาท ป้าลำเพาขาย 25 บาท แต่รา้ นป้าลำเพาแน่นเอีย๊ ด จนบางวันชายสมแทบจะยืนกิน วันหนึง่ ชายสมโผล่มาเอาเกือบบ่าย 2 เป็นลูกค้าตกค้าง ป้าลำเพากำลังเก็บร้าน

แกเลยทำ ‘แกงรวม’ ให้ชายสมจานใหญ่แล้วให้กนิ ฟรี “ยังงีผ้ มมาเก็บร้านให้ปา้ ทุกวันดีกว่า” “คิดไม่ด”ี ป้าลำเพายกจานกลับ ชายสมห้ามเสียงหลง รีบประพฤติตวั ดีแล้วรีบกิน “ป้าทำกับข้าวอร่อยนะ ขายถูกด้วย ตักเยอะ จานเดียวอิม่ เลย

ทำไมไม่ตกั น้อยลงหน่อยล่ะ จะได้กำไรเยอะๆ” “ถ้าขายหมดก็กำไรเยอะเองแหละ กำไรแค่นพ้ี อแล้ว อยูไ่ ด้ ถ้าทำไม่ดขี ายไม่หมด

ต่อให้ตกั น้อยๆ ขายจานละ 30 บาท ก็อยูไ่ ม่ได้หรอก” “ป้าทำดีจริงๆ ไก่เป็นไก่ หมูเป็นหมู ไม่เป็นเศษๆ แบบว่าแค่เห็นก็ไม่อม่ิ แล้ว

ยังงัน้ ” ป้าลำเพาหัวเราะชอบใจ แกชอบเวลาคนชม ชายสมก็ชอบชมคน “ป้าเป็นแม่ค้า ต้องยืนขายที่นี่ทุกวัน ไปทำบุญที่ไหนไม่ได้ ป้าก็ทำบุญกับอาชีพป้า

นีแ่ หละ หลวงพ่อท่านเทศน์ทางวิทยุวา่ ให้ซอ่ื สัตย์ตอ่ หน้าทีก่ ารงาน ซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้า” “สาธุ” ชายสมยกมือไหว้ “คนเขาทำงานกันเหนือ่ ยหิวมา เราเอากับข้าวดีๆ ให้เขากิน เขาอิม่ สบายดี

เราได้บุญ เวลาไปจ่ายตลาดป้าเลือกแต่ของดีๆ พวกกินแล้วเป็นอันตรายป้าไม่ใส่

หรือผงชูรสนีไ่ ม่ใช้เลย” “แต่กอ็ ร่อย” ชายสมชมอีก ป้าลำเพายิม้ อีก “หลวงพ่อเทศน์วา่ ทำบุญด้วยการให้อภัย อภัยนีม่ นั มี 2 อย่างนา...รูเ้ ปล่า

อภัยให้คนอืน่ ทีม่ าทำเรา กับอภัยทีแ่ ปลว่าไม่เป็นภัย ป้าทำอาหารดี

สะอาด ไม่เป็นภัยกับคนกิน ป้าได้บญ ุ รูม้ ย้ั ล่ะ ท่านเรียกว่าอภัยทาน เท่ากับป้าได้ทำบุญ

ทำทานทุกวัน เคยฟังเทศน์หรือเปล่าทางวิทยุนะ่ ” “ถ้าแม่คา้ คิดอย่างป้าทุกคน เราคงแข็งแรงกันทัง้ ประเทศ” “อ้าว เรือ่ งจริงนา เกิดเราไปใส่อะไรไม่ดี คนเขากินแล้วเข้าโรงพยาบาลล่ะ

เราบาปไปตลอดชีวติ เลยนา ป้าไม่เอาด้วยหรอก ทำดีอย่างนีส้ บายใจ

ทำเหมือนทำให้ลูกหลานกิน คนเรามันต้องอยู่อย่างสบายใจ รวยจนไม่สำคัญ

สำคัญทีส่ บายใจทุกวัน จริงมัย้ อิม่ ยัง เอาจานของคุณไปล้างเองนะ” ป้าลำเพาหัวเราะตบท้าย


W P + C H I L L

O U T

อิ่มหวานๆ ในบรรยากาศอบอุ่น by Anchor

สตรอเบอร์รี่ คัสตาร์ดเค้ก

Green House Cake and Bakery Homemade บ้านที่โอบล้อมด้วยซุ้มต้นไม้สีเขียว บริเวณทางเข้าร้าน ตกแต่ง ภายในด้วยบรรยากาศหวานๆ ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ฉลุลายสวย เข้ากับชุดเก้าอี้ หวาย เพิ่มความรู้สึกอบอุ่นให้กับผู้มาเยือน เป็นคอนเซ็ปต์ที่เจ้าของร้านบอก ว่าเป็นการผสมผสานการตกแต่งแนวคันทรีกับของชอบที่สะสมมา ไม่ว่าจะเป็น โคมไฟสวยตรงกลางร้าน หรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายในตู้โชว์ และรูปภาพที่ติด อยู่ตามผนังโดยรอบลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบมุมนั่งเล่นที่สามารถมองเห็นต้นไม้ ผ่านกระจกใส ท�ำให้ได้อารมณ์สบายๆ ร้านกรีนเฮ้าส์สาขาสอง เป็นร้านที่ถูกใจ ลูกค้าวัยท�ำงานและผู้ที่ชอบความเงียบสงบ เหมาะกับการนั่งอ่านหนังสือ พักผ่อน แบบสบายๆ เป็นที่แฮงค์เอาท์ประจ�ำ

The Décor :

The Bakery : ขนมเบเกอรี่ ข องร้ า น มี เมนู อ ร่ อ ยหลาก หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง ที่มีให้เลือกหลาก หลายแบบ ในราคาประมาณ 20-40 บาท เมนูเค้กของร้าน จะเน้นเนื้อเค้กแบบชิฟฟ่อน ฟู เบาและนุ่มลิ้น รสชาติไม่ หวานจัด ราคาประมาณ 65-120 บาท ส่วนเมนูแนะน�ำ ที่ขาดไม่ได้ ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ชอร์ตเค้ก สตรอเบอร์รี่ คัสตาร์ดเค้ก และเมนูใหม่ล่าสุด เครปเค้ก แผ่นเครปบางๆ ซ้อนเรียงกัน 20 ชั้น ราดด้วยซอสเบอร์รี่เข้มข้น ที่ท�ำจาก สตรอเบอร์รี่และราสเบอร์รี่ รสชาติกลมกล่อม ออกรส เปรี้ยวอมหวาน และถ้ายังไม่จุใจ ยังมีช็อกโกแลตเครป เค้ก ให้เลือกอีกด้วย The Drink : เสิร์ฟความหวานเย็นหลากหลายประเภทอีก เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ชา หรือกาแฟ ซึ่งที่นี่ใช้กาแฟของ ดอยช้าง และสมูทตี้ท�ำจากผลไม้สด เมนูยอดฮิต ได้แก่ น�ำ้ มะพร้าวอ่อนปัน่ สมูทตีช้ าเขียวถัว่ แดง ไวท์ มอลต์ โอริโอ้ เมนูโปรดที่ลูกค้าแวะมาสั่งกัน แถมด้วยเมนูแปลกใหม่ อย่าง ไอซ์ซี่เลมอน ท�ำจากมะนาวดองเชื่อม รสชาติคล้าย น�้ำบ๊วย มีทั้งแบบปั่นและผสมโซดากับความอร่อยที่ลงตัว The Location : Green House ลาดพร้าว 71 เปิดบริการ 09.00-21.00 น. โทร. 0 2935 4998

เค้กซิกซ์เนเจอร์ที่มีป้ายใหญ่โชว์อยู่หน้าร้าน หน้าตาน่ารับประทานมาก ความอร่อยที่ลงตัว ของเนื้อเค้ก ครีมคัสตาร์ด และสตรอเบอร์รี่สด สู ต รเฉพาะที่ ต ้ อ งลองชิ ม เมนู นี้ ชื่ อ ‘สตรอเบอรี่ คั ส ตาร์ ด เค้ ก ’ ที่ ทุ ก ท่ า นไม่ ค วรพลาด เมือ่ มาทีร่ า้ นกรีนเฮ้าส์ ด้วยตัวครีมคัสตาร์ดหอมนุม่ กลมกล่อม ทีแ่ ทรกตัวอยูบ่ นเนือ้ เค้กช็อกโกแลต ชิฟฟ่อน สอดไส้และแต่งหน้าด้วยสตรอเบอร์รี่ ลู ก ใหญ่ สดฉ�่ำ น� ำ เข้ า จากประเทศอเมริ ก า และประเทศออสเตรเลีย แน่นอนว่าเคล็ดลับ ความอร่อยจะอยู่ที่ครีมคัสตาร์ดเนื้อนุ่ม หอม

วิปปิ้งครีมของ Anchor ท�ำจากนมโคแท้ 100% ทีเ่ ป็นส่วนผสมหลัก ขัน้ ตอนการท�ำเริม่ จาก

น�ำนมสดไปตัง้ ไฟพอร้อน ขณะอุน่ นมให้นำ� ไข่แดง น�ำ้ ตาลทราย แป้งข้าวโพด ตีให้เข้ากันจนน�ำ้ ตาล เริม่ ละลาย แบ่งนมร้อน 1 ใน 3 ผสมลงในส่วนผสม ไข่ที่ตีไว้ ตีด้วยความเร็ว เทส่วนผสมทุกอย่าง กลับไปยังหม้อนม กวนจนสุกข้น เติม เนยสด Anchor ลงคนให้เข้ากัน พักไว้จนเย็นสนิท ตี วิปปิ้งครีม Anchor ให้ขึ้นฟูเบาผสมลง ในคั ส ตาร์ ด คนให้ เ ข้ า กั นดี จะได้ ค รี ม สี เ หลื อ งนวล หอมครี ม และเนย น� ำ ไป สอดไส้ แ ละแต่ ง หน้ า เค้ ก พร้ อ มสตรอเบอร์ รี่ ส ด แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ท่าน ได้ ท านคู ่ กั บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ โ ป ร ด ป ร า นทั้ ง ร ้ อ น และเย็น


W P + W H AT

,

S

O N + P A R T I E S

parties

+ ไทรอัมพ์ เปิดตัว Sexy Cushion

ไทรอัมพ์ แบรนด์ชุดว่ายน้ำและชุดชั้นในชั้นนำ

แถลงข่าวเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่รับฤดูใบไม้ผลิ Sexy Cushion บราหนึ่งเดียวที่มอบความเซ็กซี่มั่นใจ

เพิ่มความนุ่มสบายโอบรับกระชับเต้า เอาใจกลุ่ม

เป้าหมายเวิร์คกิ้งวูแมน พร้อมชูนวัตกรรมแผ่นดันทรง อัจฉริยะ ‘เมโมรี่ คูชั่น’ ที่มีความยืดหยุ่นสูง

ให้สาวๆ สวมใส่สบาย เป็นธรรมชาติ

+ Seagull Cooking Cafe : Cupcake Delicious

+ เมนทอส เปิดตัวโฆษณาใหม่ พร้อมพรีเซนเตอร์

ลูกอมเมนทอส สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้แขกผู้มีเกียรติ

ในงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์

‘มั่นใจ แน่จริง’ ซึ่งมีพระเอกมาดทะเล้น เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี โดดมารับหน้าทีพ่ รีเซนเตอร์คนแรกในเมืองไทย สร้างความลงตัว

ให้คาแร็กเตอร์ของลูกอมเมนทอสสมบูรณ์แบบที่สุด

ซีกัล คุ้กกิ้ง คาเฟ่ สถานที่สอนทำอาหาร สุดชิคของคนอินเทรนด์ เปิดสอนคอร์ส

พร้อมแนะนำสูตรลับ ของหวานในธีม ‘Cupcake Delicious’ กับเมนู ‘Red Velet & Chocolate Cupcake’ สอนโดย จิตราพรรณ จรณะจิตต์

เจ้าของร้านคัพเค้กชือ่ ดัง Buttercup ให้คณ ุ ลงมือทำเอง ทุกขั้นตอน ในวันที่ 19 พฤษภาคม ศกนี้ ตั้งแต่

09.00-12.30 น. ณ ซีกัล คุ้กกิ้ง คาเฟ่ ซ.สุขุมวิท 61 สนใจสมัครเรียน โทร. 0 2730 7999 ต่อ 230 ** พิเศษ สำหรับผู้อ่าน WOMAN PLUS รับส่วนลด 10% จากค่าเรียนปกติ 1,490 บาท

+ เชอรีลอ่ นร่วมพลังจิตอาสา

เชอรีล่อน โดย บริษัท นิวซิตี้ ร่วมแผ่กุศลด้วยการสนับสนุนและ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มแก่ผู้พิการ ญาติ และเจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิขาเทียมฯ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ-

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดหน่วยให้บริการทำขาเทียม พระราชทานแก่ผู้พิการขาขาด จำนวน 840 ราย เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84

พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระปฐมเจดีย์

ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

30

WOMAN PLUS M AG.

+ Sangsom : MoveaBar

โปรเจกต์ครั้งสำคัญของแสงโสม ที่สร้าง Bar & Bistro เคลื่อนที่ได้แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘คนไทย ถ้าตั้งใจจะทำอะไร ไม่แพ้ชาติใดในโลก’

รวมเอาสุดยอดของ 3 สิ่ง ได้แก่ สถาปัตยกรรม, เมนู สูตรเด็ด และเอนเตอร์เทนเมนท์ครบเครื่อง เตรียมพบ ประสบการณ์ SANGSOM MOVEaBAR ใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามความสนุกเพิ่มเติม ได้ที่ facebook.com/sangsomexperience

+ Ginz : New Collection

Ginz แบรนด์เครื่องหนังในเครือ St.James ส่งกระเป๋าหนัง ไลน์ใหม่ที่อัดลายจระเข้ มารับหน้าร้อน เพียบพร้อม

ไปด้วยคุณสมบัติทั้งในด้านดีไซน์เก๋ น้ำหนักเบา ใส่ได้ สารพัดสิ่ง และสะดวกสบายเวลาใช้งาน

เพิ่มความสดใสให้ผู้ใช้งานดูมีเสน่ห์

สะดุดตามากขึ้น หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์

และโชว์รูม St.James และ Ginz ทุกสาขา

โทร. 0 2362 5055-62

+ Covermark

Connection Base

เครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์ค เผยสุดยอด ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวก่อนการรองพื้น Covermark Connection Base ให้สาวๆ สวย เนียน ใส ไม่กลัวแดด ด้วยเนื้อครีม บางเบา สกัดจากธรรมชาติ ง่ายต่อการ เกลี่ย และซึมลึกสู่เซลล์ผิวอย่างรวดเร็ว เผยประกาย ผุดผ่องเป็นธรรมชาติทั่วใบหน้าและลำคอ พร้อมใส่สาร ปกป้องรังสียูวีเอและยูวีบี ด้วยค่า SPF 38 PA+++ จำหน่ายในราคา 1,600 บาท ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง คัฟเวอร์มาร์คทั่วประเทศ

+ มูลนิธริ ามาธิบดีฯ

ร่วมกับ คลอเส็ท เนรมิต คอลเลกชัน่ พิเศษ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จับมือกับ แฟชั่นแบรนด์ดัง คลอเส็ท (Kloset) ที่มาร่วมดีไซน์ลวดลายเก๋ๆ ลงใน ผลิตภัณฑ์คอลเลกชั่นใหม่ ภายใต้ สโลแกน ‘คำว่าให้...ไม่มีสิ้นสุด’ ได้แก่ เสื้อยืด และกระเป๋า หลากหลายสไตล์และขนาด

เพื่อจำหน่ายนำรายได้สมทบทุน โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ สนใจซื้อสินค้าที่ระลึกหรือ ร่วมบริจาค ติดต่อที่มูลนิธิ รามาธิบดีฯ โทร. 0 2201 1111 ในวันและเวลาราชการ


G A D G E T + B U Z Z เรื่อง : The Deer Hunter

❶ Sonicwalk

เพิ่มความแตกต่างให้การพกพาเสียงเพลงของคุณ แหวกแนวกว่าใคร ด้วย Sonic Walk อุปกรณ์สร้าง

เสียงดนตรีที่มีดีไซน์คล้ายกระเป๋าเป้ เพียงต่ออุปกรณ์

เข้ากับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่น MP3 ก็สามารถใช้งานผ่าน

ปุ่มควบคุมที่ซ่อนไว้บนสายสะพายได้ทันที ราคาขณะนี้ 89.99 ปอนด์ www.firebox.com ❷ Diana F+ Zebra Lomo Camera กล้องโลโม่ดีไซน์สวย เพิ่มความเท่ด้วยลายม้าลาย ผสานความคลาสสิกด้วยระบบฟิล์ม สร้างสรรค์ภาพ

สีสันแปลกตาเหมือนฝัน ราคา 3,900 บาท คลิกซื้อได้ที่ thailand.shop.lomography.com Gummy Bear ❸ คุScented ้นหน้าเจ้าหมีนี่ในรูปลักษณ์ของเยลลี่อยู่นาน

ขณะนี้มันมาปรากฏตัวเป็นหูฟังดีไซน์น่ารัก

รอให้คุณจับจองเป็นเจ้าของในราคา 9.99 ปอนด์ มี 4 สี ให้เลือก คลิกชมที่ www.firebox.com ❹ Waboba Street Ball หากคุณชอบการมีของเล่นติดไม้ติดมือขณะเดิน

ไปไหนมาไหน แนะนำให้พกลูกบอล Waboba

เด้งได้ดีบนถนน ดีไซน์ให้จับถนัดมือ ราคา 5.99 ปอนด์ จำหน่ายใน www.firebox.com Cruise Bike ❺ BMW ยานพาหนะคู่ใจของชาวสตรีทหนีไม่พ้นจักรยาน โดยเฉพาะคันนี้ เป็นจักรยานคุณภาพเยี่ยมจาก

BMW ขับขี่นิ่ม สบาย ปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.bikerider.com Sagemcom Sixty Digital Cordless Phone พูดถึงความเป็นสตรีทแล้วอดนึกถึงสินค้า

แนววินเทจไม่ได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์โทรศัพท์บ้าน

ที่หวนกลับสู่ยุค 60’s ราคา 104.99 ปอนด์

สนใจเชิญคลิก www.iwantoneofthose.com

HAPPENING !

SMARTPHONE ON THE MODERN STREET

ศึกชิงชัยความไฮเทคของวงการสมาร์ทโฟนบนถนนของคนยุคใหม่

กำลังร้อนระอุ แต่ละค่ายต่างเร่งคิดค้นอาวุธลับเพือ่ ทำให้โปรดักต์ของตน อยูเ่ หนือคูแ่ ข่ง อย่างเช่น เจ้าตัวเก่งของค่าย NEC และ HTC ทีป่ ล่อยลง

สนามมาล่าสุดนี ้ NEC Medias : เปิดตัวนอกประเทศ

ในไทยเป็นที่แรกเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ ล้ำหน้าด้วยระบบกันไรฝุน่ และกันน้ำได้ ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ควบคุม ด้วยระบบทัชสกรีน มีนำ้ หนักเพียง 117 กรัม คาดการณ์วา่ รุน่ Medias ของ NEC จะกลายเป็ น รุ ่ น ท็ อ ปโมเดลที ่ ฮ ิ ต กั น

ทั่วโลกในไม่ช้า นำเข้าและจัดจำหน่าย ในประเทศไทย โดยบริษัท SiS ข้อมูล

เพิม่ เติมคลิก www.sisthai.com

HTC One Series : สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ทม่ี าพร้อมควอร์ดควอร์ระดับพรีเมียม เปีย่ ม

ไปด้วยสุดยอดกล้องและระบบเสียงทรงพลัง เพิม่ ความ สมบูรณ์ให้เอนเตอร์เทนเมนท์ของคุณชัดเจนเต็มอารมณ์ มากขึน้ คลิกดูรายละเอียดได้ท่ี www.htc.com/th

คุณครูนางฟ้า

หากเป็นในวงการบันเทิง ความสวย ของผูห้ ญิงคนนึงถือเป็นเรือ่ งธรรมด๊า ธรรมดามากๆ แต่ถา้ เป็นในวงการ ศึกษา อย่างอาชีพ ‘ครู’ แล้วละก็

ถือเป็นเรือ่ งแปลกทีน่ า่ ชืน่ ชม ยิง่ เมือ่ ได้ รูว้ า่ ‘คุณครูนางฟ้า’ ทีช่ อ่ื ‘หลิน เสวีย่ เว่ย’ ไม่ได้สวยแค่หน้าตาอย่างเดียว เท่านัน้ หากแต่จติ ใจเธอยังสวย

อีกด้วย อีกทัง้ ความงามของเธอนัน้

ก็เป็นความสวยแบบธรรมชาติ หาได้ศลั ยกรรมเติมแต่ง

และปราศจากการแต่งหน้า จึงกลายเป็นขวัญใจของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศก่วงตง เป็นเหตุให้

ไม่เคยมีนกั เรียนเซีย้ วซ่าโดดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของเธอเลยสักครัง้ ก็แหม! ครูสวยขนาดนี้ จะให้โดดเรียน

ลงได้ยงั ไง จริงไหมล่ะ?

31

WOMAN PLUS MAG.


H O R O S C O P E + เรื่อง : ธันยมัย ธำรงพุทธิกุล (Princess of Fengshui & Stella Encoder นักแปลดาว : ดูดวง วางฮวงจุ้ย จากการถอดรหัสชีวิต พร้อมเทคนิคกระตุ้นพลังงานแห่งโชค

จากดวงดาวประจำตัวคุณ) www.tanyamai.com

ราศีเมษ (ARIES) ทั่วไป ช่วงเดือนนี้ ถือเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณ จะมี ข่าวดี หรือเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับคนรอบๆ ตัวคุณ ล่ะ ส่วนเรื่องที่ยังคงทำให้หนักใจ น่าจะเป็นเรื่อง เพื่อน หรื อคนสนิ ท ที ่ อาจจะมี บาดหมางกั น ล่ ะ การงาน ดาวเดินถอยหลังกันเพียบ นั่นหมายถึง สิ่งที่คิด สิ่งที่หวัง สิ่งที่คาดการณ์เอาไว้ มันอาจจะเกิดขึ้นช้าไปหน่อย คงต้องเหนื่อย ทุ่มเทมากขึ้นอีกหน่อยล่ะค่ะ ความรัก ดาวความรัก ค่อนข้างดีค่ะ โดยรวมถือว่ายัง คงพอมีเรื่องที่ทำให้หัวใจยิ้มแฉ่งได้อยู่ และสำหรับคนโสด อาจจะมีคนที่เป็นหม้าย หรือเพิ่งหย่าร้าง เพิ่งเลิกกับแฟน มาจีบเข้าให้ได้ล่ะ การเงิน รายจ่ายเยอะจนปวด หัวเหมือนเคย โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน คงต้องรัดกุมกับการจ่ายเงินให้มากหน่อย ล่ะค่ะ ไม่งั้นกระเป๋าดูเหมือนจะทั้งเปื่อย ทั้งฉีกกันเลยทีเดียว สุขภาพ ดาวเรื่อง เกี่ยวกับช่องท้อง ระบบการย่อย และกระเพาะอาหารเดินทางงานเด่น และยังคง ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ มีเรื่องให้เจ็บตัวอยู่บ่อยเลย Tips เร่งโชคด้านการงาน ให้มนั ผ่านไปได้ฉลุย ลองหาม้า ท่วงท่าสวยงามมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน และในช่วงนี้ต้อง บำรุงผมให้มนี ำ้ หนัก ดูมชี วี ติ ชีวา เพราะจะได้สง่ โชคเรือ่ งการงานให้ได้อย่างต่อเนือ่ ง

22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่วไป ช่วงนี้ชีพจรน่าจะลงเท้านะคะ มีเรื่องให้ต้อง เดินทางไปโน่น มานี่ตลอดเวลา ยิ่งใกล้ปลายเดือน ยิ่งแพ็คกระเป๋าถี่เลยเชียว การงาน เนื้องานโดย ส่วนใหญ่ คุณจะทำออกมาได้ดี สะสางได้ทันกาล ช่วงปลายเดือน จะมีเรื่องที่ทำให้ปวดสมอง เพราะ ความจู้จี้ของเพื่อนร่วมงานบางคน ความรัก อืม... จะว่าดีก็ได้ จะว่าร้ายก็ไม่เชิง ดาวแห่งความห่างเหินมันดูทำมุมกับตัวคุณยังไงก็ไม่รู้ เหมือนจะไม่ค่อยได้อยู่กับ แฟน อยู่กับคนรอบตัวเค้าซะมากกว่า บ่อยครั้งต้องอดทนกับความคิดถึง การเงิน สารพัดโชคเลยค่ะ ทั้งโชคเล็ก โชคใหญ่ เหมือนกับว่าช่วงนี้รอบๆ ตัวดูดีขึ้น มีเงิน คล่องมากขึ้น ช่วงปลายเดือน อาจได้โชคจากการเดินทาง ไม่ก็ถอยรถใหม่ล่ะ สุขภาพ เหมือนกับร่างกายอ่อนเพลียมากกว่าช่วงที่ผ่านมา แถมด้วยอาการนอนไม่ ค่อยหลับ ตบท้ายด้วยเรื่องกระเพาะอาหาร และทรวงอกเหมือนเดิมค่ะ Tips เร่ง โชคเกี่ยวการเงิน ในช่วงเดือนนี้มีดาวมงคลเรื่องการเงินทำมุมอยู่ที่ทิศตะวันออก แต่งบ้านมุมนี้ด้วยจุดน้ำสวยๆ และมือขวาซึ่งถือเป็นทิศตะวันออกของร่างกาย ให้ใส่ เครื่องประดับเก๋ๆ สวยๆ ติดไว้เสมอค่ะ (LIBRA)

ราศีตุลย์

23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทั่วไป อืม.. ช่วงนี้มีแต่เรื่องให้ยุ่ง ให้กลุ้มกับเรื่อง ของคนรอบตัวเลยค่ะ ก็ต้องระวังเรื่องการเข้าไป มีส่วนร่วม หรือพัวพัน ที่จะทำให้คุณเดือดร้อน เอาได้นะคะ การงาน ในช่วงนี้คงต้องประชุม ทุกวี่ทุกวัน ไม่ก็มีเรื่องให้ต้องไปโน่นมานี่อยู่บ่อยๆ ค่อนข้างเหนื่อยเลยค่ะ เพราะ เหมือนคุณต้องคอยประสานงานให้กับทุกหน่วย เลยต้องเข้าไปคุยกับเค้าซะทุกเรื่อง ความรัก โอย... มันก็น่าจะดีอยู่หรอกนะ แต่ดันมีเรื่องให้คิดมากอ่ะสิ เหมือนจะมี

บุคคลที่สามในชีวิตคู่เข้ามาเล่นสงครามประสาทกับคุณอยู่นะคะ ดังนั้นต้องนิ่ง และ อย่าไปยุ่งกับเค้าจะดีที่สุด การเงิน ช่วงนี้จะมีโชคลาภจากเพื่อนสนิทมิตรสหายล่ะ หากคุณค้าขาย หรือทำธุรกิจ ลูกค้าที่เป็นเพื่อนคุณ จะยอมควักเงินมาซื้อของคุณ อย่างง่ายดายเลยเชียว สุขภาพ ปวดท้องน้อยบ่อยๆ และต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับ กระเพาะปัสสาวะด้วยค่ะ ช่วงนี้ส่วนใหญ่ จะมีปัญหาเรื่องของในร่มผ้า อักเสบ

เจ็บ คัน และระวังการติดเชื้อด้วยนะคะ Tips เสริมโชคในการเจรจาด้านการงาน เสื้อผ้าสีมิดไนท์บลู เป็นสีที่จะช่วยสร้างโชคที่ดีๆ ด้านการตกลงให้กับคุณ และช่วงนี้ ทาเล็บสีเงิน หรือทอง เพื่อกระตุ้นโชคด้านการเงินดูค่ะ

ราศีมังกร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

สําหรับวันที่ 1-31 พ.ค. 55 ราศีเมถุน (GEMINI)

ราศีพฤษภ (TAURUS)

21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ราศีกรกฎ (CANCER)

คําพยากรณ์

ทั่วไป มีเรื่องให้ต้องคิดมาก วิตกกังวล กับสิ่งที่ เคยเกิดขึ้นกับตัวคุณล่ะ เหมือนกับมีใครมาพูด จุดกระแส จุดประเด็น คุณเลยเอาเรื่องเหล่านั้น กลับมาคิด ให้ตัวเองจิตตกเล่นๆ น่ะ การงาน ดาวเรื่องการงานดูลงตัวดีเลยค่ะ เหมือนจะมี ความคลี่คลายในหลายๆ อย่างเกิดขึ้น ในช่วงนี้อาจจะต้องเจอการปรับเปลี่ยน ปรั บ ปรุ ง เกี ่ ย วกั บ ระบบงานเยอะหน่ อ ย แต่ ม ั น จะดี ก ั บ คุ ณ ในอนาคตแน่ ๆ ค่ ะ

ความรัก หากมีเรื่องที่เหมือนจะเถียงกัน ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ ในช่วงนี้ดาวเรื่อง การเปิดใจพูดคุย เพื่อทำให้รักดีขึ้นทำงานสวยมากค่ะ ดังนั้นแล้ว ควรจะต้องคุย

ทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้น การเงิน รายจ่ายอีรุ่ยฉุยแฉก แถมช่วงนี้เหมือนโดนเอา เปรียบเรื่องเงิน เหมือนถูกหลอกให้ซื้อของแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องซะงั้น มันเลย ทำให้คุณแอบแค้นไม่ได้น่ะสิ สุ ข ภาพ เหมือนกับว่า โรคที่เกี่ยวกับระบบเส้น ประสาททั้งหลายจะเล่นงานเอาได้เลยค่ะ ทั้งตะคริว เหน็บชา ปวดเมื่อย รวมไปถึง อาการกระตุก อาจเล่นงานคุณได้บ่อยเลย Tips สร้างโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ล็อก เงินเอาไว้ให้อยู่หมัด ไม่ให้ใครมาเอาเงินคุณไปได้ง่ายๆ ก็ต้องหาเหรียญล็อกมาใส่ไว้ ในลิ้นชักเก็บเงินเลยค่ะ

21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ทั่ ว ไป อยู ่ ๆ ก็ รู ้ ส ึ ก เหมื อ นมี ค นแอบแทงข้ า งหลั ง คุณต้องระวังเพื่อน หรือสังคมใหม่ๆ ที่เพิ่งได้รู้จัก

ให้มาก เหมือนเค้าจะเป็นคนที่ไม่น่ารักอย่างที่คุณ คิดนักนะ การงาน หรรษา ลั้นลา และยังลงตัวดี อยู ่ ค ่ ะ ช่ ว งนี ้ เ ด่ น ไปในเรื ่ อ งของการประสานงาน การติ ด ต่ อ เรื ่ อ งความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ เ ป็ น นายดาวดู ส วยดี อ ยู ่ ค ่ ะ ความรั ก

โอว... อาจมีเรื่องให้ต้องทะเลาะ มีปากเสียง ไม่ก็มีเรื่องหงุดหงิดใจ ที่เกิดจากแม่ แฟน หรือผู้ใหญ่รอบข้างที่ใกล้ชิดคุณทั้งคู่ ต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้มากเลยค่ะ

การเงิน ในช่วงนี้เงินจะดูผันผวนขึ้นลงจนน่าใจหายหน่อย เหมือนต้องหมุนเงิน กันอุตลุด แถมช่วงปลายเดือน ยังมีรายจ่ายไม่คาดคิดเพียบ สุขภาพ อาการปวด หัวยังคงเล่นงานอยู่เนืองๆ และต้องระวังเรื่องอาการไข้ ตัวร้อนให้มากด้วยค่ะ Tips กระตุ้นโชคด้านการเงิน ให้เกิดความมั่นคง และมีเงินไหลเข้ามาเยอะๆ

ก็ ต ้ อ งบำรุ ง มื อ และเล็ บ ทาสี น ้ ำ ตาล โกโก้ หรื อ กะปิ บ ่ อ ยๆ หรื อ อาจจะเป็ น

สีพวกเมทัลลิกเลยค่ะ

ราศีสงิ ห์ (LEO) 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทั่วไป ช่วงนี้น่าจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยใจเกี่ยวกับ คำพูดของคน หรือไม่ก็มีคนพูดถึงคุณไม่ค่อยดี จน สาวมั่นอย่างคุณ ต้องโดนบั่นความมั่นใจลงได้เลย

ทีเดียว นิ่งๆ ไว้ค่ะ การงาน น่าจะมีโอกาสที่ดีๆ เดินเข้ามาเยือนนะคะ เหมือนกับมีจังหวะ หรือมี เรื่องให้ต้องเดินทางในช่วงปลายเดือน แล้วมันจะ นำมาซึ่งโอกาสที่ดีๆ เกี่ยวกับงานใหม่ๆ ที่คุณหวังอยู่ล่ะ ความรัก ดาวความรักดู ลงตัวดีค่ะ ช่วงนี้ในเรื่องการดูแลกันและกัน ที่มีบกพร่อง จะแย่หน่อย ก็ตรงที่บางที เค้าพูดไม่น่ารัก ทำให้คุณต้องแอบน้อยใจอยู่เรื่อยน่ะสิ การเงิน ดาวศุกร์เดินเด่น มากค่ะ สภาพการเงินจะคล่อง รายจ่ายฟุ่มเฟือยมีมาเพียบ การใช้เงินเกี่ยวกับของ สวยงาม ของบำรุง ของตกแต่ง จะกระชากเงินจากกระเป๋าคุณเยอะอยู่ สุขภาพ ใน ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออักเสบเล่นงานเอาได้ และให้ระวังเรื่อง อาการบาดเจ็บ หรือมีเลือดออกบริเวณในร่มผ้าได้นะคะ Tips กระตุ้นโชคที่ดีๆ เกี่ยวกับหน้าที่การงาน ช่วงนี้หาแหวนเพอริดอต ซึ่งเป็นอัญมณีประจำราศีคุณ แถม พลอยชนิดนี้ยังมีอิทธิฤทธิ์เรื่องโชคด้านการเงินที่ดี มาใส่ไว้ที่มือข้างขวาให้บ่อยขึ้น นะคะ เพราะดาวแห่งความมั่งคั่ง ตกอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะ

ราศีพิจิก (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทั่ ว ไป โอ๊ ะ โอว... ช่ ว งนี ้ ร ะวั ง โดนหลอกล่ ะ

เหมือนกับว่าจะมีเรื่องให้เสียเปรียบ เสียรู้คนยังไง

ก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าอะไรที่ไม่แน่ใจ อย่าเข้าไปข้องเกี่ยว เป็ น ดี ค ่ ะ การงาน ดาวแห่ ง ความยุ ่ ง เดิ น ทาง

เข้ามาเยือนแล้วนะคะ หลายๆ คนคงจะต้องเหนื่อยกับการปั่นงานให้เสร็จทันกาล

เรื ่ อ งงานงอกก็ ม ี ใ ห้ เ ห็ น เด่ น ประมาณว่ า มี ห ลายสิ ่ ง ที ่ จ ะต้ อ งทำ ยุ ่ ง ได้ อ ี ก

ความรัก ดาวความรักในช่วงนี้ยังดูโอเคค่ะ แต่อาจจะมีอาการเบื่อๆ หรือรู้สึกเซ็งๆ มันเป็นของมันเอง ทั้งๆ ที่ก็ไม่มีอะไรให้เป็นประเด็นนักหนา ทำให้ความรักไม่ค่อย วี้ดว้าย กะตู้ฮู้น่ะสิ การเงิน ช่วงนี้เต็มไปด้วยโชคเลยค่ะ เดินทางได้โชค ได้ลาภ

ไม่ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้ได้ดีใจ ช่วงต้นเดือน จะอาจได้โชคจากคน

ใกล้ตัว สุขภาพ ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการกระแทก หรือมีแผลฟกช้ำให้มาก เหมือน กับว่าจะซุ่มซ่าม เจ็บตัวเอาได้บ่อยเลย Tips แก้ดาวร้ายเรื่องโดนหลอก ช่วงนี้หมั่น จุดเครื่องหอมในบ้าน หมั่นฉีดน้ำหอม หรือบอดี้สเปรย์ และไปถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อเลี่ยงดาวร้ายดูค่ะ

ราศีกนั ย์ (VIRGO) 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่วไป อื้มหืม... เรื่องที่เห็นเด่น คือเรื่องเสน่ห์ ค่ะ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรทั้งเพื่อน ทั้งพี่น้อง ญาติ สนิท คนรอบตัว ดูจะเอ็นดูในตัวคุณเป็นพิเศษ และอาจจะมี ค นจากแดนไกลเดิ น ทางมา เยี่ยมเยียนล่ะ การงาน ค่อนข้างเหนื่อยค่ะ ช่วงนี้เจอแต่งานที่ชวนให้หงุดหงิด เห็นแฟ้มงานทีไรเป็นต้องของขึ้นทุกที เหมือนกับ พร้อมที่จะมีเรื่อง หากใครเข้ามายุ่งกับคุณมากจนเกินไป ความรัก ดาวความรักดูดี อย่างที่บอกค่ะ น่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนอกสนใจ มีคนมาจีบ แถมคนที่เข้ามา เนี่ย ดูดีใช่ย่อย เสียตรงที่ คุณไม่ชอบอัธยาศัยเค้าสักเท่าไหร่น่ะสิ การเงิน เด่นไป ในเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับบ้าน หรือญาติในครอบครัวนะคะ มีเรื่องให้ต้องออกตัวช่วย เหลือเรื่องการเงิน ระวังจะไม่ได้คืนเอานะ คุณน่ะ ยิ่งทวงหนี้ไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิ สุขภาพ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารทำท่าจะเล่นงานเอาได้ล่ะ ต้องทานอาหารให้ ตรงเวลา และพยายามไม่เครียด ไม่หงุดหงิดนะคะ ไม่งั้น จะมีกรดไหลย้อน เดินเข้า มาเล่นงานเพิ่มเอาได้ Tips กระตุ้นโชคดีๆ เกี่ยวกับความรัก ให้หานก หรือผีเสื้อคู่ อันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับความรัก มาวางไว้ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอน และช่วงนี้ให้หมั่นใส่เครื่องประดับรูปผีเสื้อดูนะคะ

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

ทั่วไป ระวังจะมีเรื่องบาดหมางเลยค่ะ ช่วง นี้เหมือนอารมณ์ร้อน และพานจะมีปัญหา กับคนโน้นคนนี้ได้ง่าย ใครที่เข้ามาจู้จี้กับ คุณ เป็นต้องโดนทุกราย การงาน ดาวเรื่อง การงานดูดี สดใสเอามากๆ เลยค่ะ มีเกณฑ์ ที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยล่ะค่ะ ดาวเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับงานทำงาน ค่อนข้างเด่น เผลอๆ อาจจะได้งานใหม่ ในที่ไกลๆ เป็นได้ ความรัก ยังถือว่าอยู่ใน เกณฑ์ปกติดีค่ะ อาจจะมีหลายๆ เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกขุ่นเคืองใจในตัวคนรักอยู่ไม่ น้อย โดยเฉพาะเรื่องความดื้อด้าน มุทะลุของเค้าน่ะสิ งานนี้แก้ยาก คงต้องทนล่ะ ค่ะ การเงิน ค่อนข้างนิ่งเหมือนกันค่ะ เหมือนจะมีเรื่องให้ช้อปกระจายมาก่อน

หน้านี้ ก็เลยเป็นผลพวงให้ช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดนิดๆ ถือว่าโอเค ไม่ติดขัด แต่ก็ไม่ คล่องมากอย่างที่หวัง สุขภาพ ดาวเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดตึงต่างๆ จะเดินมา

ทำมุ ม ส่ ง ผลให้ เ จ็ บ เนื ้ อ เมื ่ อ ยตั ว ปวดบวม พลิ ก เป็ น ตะคริ ว กั บ ส่ ว นต่ า งๆ

ของร่างกายได้ง่าย Tips สร้างโชคเกี่ยวกับเรื่องการงาน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ใหม่ๆ ที่ดีๆ ให้กับการงาน ให้คุณหาภาพหอคอยสูงๆ สวยๆ ต่างๆ ในโลก มาวางไว้ ที่ทิศเหนือของโต๊ะทำงาน เพื่อช่วยเรียกโชคดีๆ ด้านการงานเข้ามาค่ะ

ทั่วไป ในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดให้มาก นะคะ เหมือนกับจะเผลอพูดอะไรออกไปโดย ไม่ตั้งใจ แล้วไปทำให้คนเค้าเคือง หรือเข้าใจ คุณผิดได้ การงาน ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะ หลายๆ ปัญหา มันเริ่มคลี่คลาย และเริ่มเดิน สานต่องานได้ลงตัวมากขึ้น ถือเป็นช่วงที่ดี ที่จะได้สร้างผลงาน หรือหาอยากโยก ย้ายเปลี่ยนแปลง ก็น่าจะเป็นเรื่องในทางบวก ความรัก อืม... ช่วงนี้เหมือนกับ

ทำอะไรก็ไม่ถูกใจเค้าซะอย่างนั้น อยู่ดีๆ ก็เหวี่ยงใส่ หรือหาเรื่องทำให้คุณรู้สึก น้อยใจอยู่เรื่อยเลยเชียว การเงิน โอย... ตึง ตึง ... มันดูจะตึงๆ ขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ นะคะ แถมช่วงนี้ของใช้ในบ้านพากันเสียหายหลายชิ้น ทำให้ต้องควักเงินในสิ่งที่ไม่ คาดว่าจะต้องจ่ายอยู่บ่อย สุขภาพ เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว เมื่อยแขน เมื่อยบ่า และอาจ มีเรื่องเกี่ยวกับเส้นสายพลิก ปวดบวม เล่นงานได้บ่อย รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจที่ควรต้องระวังไว้ด้วยค่ะ Tips เสริมโชคดีๆ เกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะ ให้มันไปได้คล่องอย่างต่อเนื่อง ให้คุณหานาฬิกาตั้งโต๊ะสวยๆ มาวางไว้แต่งโต๊ะ ทำงาน เข็มของนาฬิกาที่เดิน เป็นเหมือนกังหัน ที่ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายออกไป

และทำให้เรื่องดีเดินเข้ามาเยือนนั่นแหละค่ะ

21 ม.ค. - 18 ก.พ.

ทั่ ว ไป อืม... เหมือนจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางไกล อย่างไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวล่ะค่ะ แถมไปเนี่ย ก็ไม่ค่อย จะสนุกสักเท่าไหร่ เพราะเหมือนไปเพราะเรื่องคนอื่น ไม่ใช่เรื่องตัวเองน่ะสิ การงาน เริ่มที่จะต้องลุยงาน หนักแล้วล่ะค่ะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการลงแรง มีงาน สารพัดอย่างที่คุณจะต้องจัดคิวสะสาง ให้เสร็จตามที่เจ้านายอยากได้เลยเชียว ความรัก ดาวความรักดูดีนะคะ แต่เหมือนมีแอบเศร้ายังไงก็ไม่รู้ คือมันน่าจะหมาย ถึงการได้มีรัก แต่เป็นรักที่ไม่ใช่ของเรา เผลอๆ อาจไปแอบรักคนที่เค้ามีเจ้าของอยู่ แล้วเป็นได้ การเงิน ค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยค่ะ ช่วงปลายเดือนจะมีโชคจากผู้หญิง หรื อ หากทำธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ห ญิ ง จะทำเงิ น ให้ ไ ด้ เ ยอะเชี ย ว สุ ข ภาพ

เรื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวต่างๆ เลยค่ะ เหมือนมันจะกำเริบ กลับมาเล่นงานคุณได้ บ่อย และช่วงนี้อาจมีเรื่องเกี่ยวกับเส้นสาย อาการปวดเมื่อยเล่นงานได้บ่อยขึ้น Tips เร่งโชคเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะ ให้เป็นรักที่ชัดเจน และรักที่ใช่ ให้คุณหา

หงส์คู่ หรือเป็ดแมนดาริน มาวางไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องนอน เพื่อให้ เกิดโชค และโอกาสแห่งรักที่ดีๆ

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

ทั่ ว ไป โอย... จะมีปัญหา หรือมีเรื่องให้ปรี๊ดแตก เพราะบุตรบริวารล่ะค่ะ เหมือนเค้าจะไปสร้างเรื่อง อะไรไว้ แล้ ว คุ ณ ต้ อ งคอยตามช่ ว ยสะสางล่ ะ

การงาน ดาวอังคารเดินเข้าค่ะ ทั้งยุ่ง ทั้งหงุดหงิด เจอลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานแต่ละราย เล่นเอาปวดหัวตึ๊บกับความเจ้ากี้เจ้าการ ความเรื่องมาก ชอบกดดันน่ะสิ ความรัก ใครที่โสด ทำตัวให้สวยไว้นะคะ เพราะ ช่วงกลางเดือน ถึงช่วงปลายเดือน ฟ้าจะส่งใครสักคนมาให้คุณรักได้ล่ะ ปัญหาคือ บางทีคุณอาจจะยังไม่ลืมรักครั้งเก่า ที่ทำคุณไว้เจ็บอ่ะสิ การเงิน ในช่วงนี้เงินค่อน ข้างคล่องเลยค่ะ เหมือนกับงานเยอะ เงินก็แยะตามไปด้วย หากทำงานแบบมีหุ้น ส่วน ต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงเพราะแบ่งผลประโยชน์กันไม่ค่อยลงตัว สุขภาพ ดาวเด่นไปในเรื่องของผิวหนัง ภูมิแพ้ อาการอักเสบ แพ้คันต่างๆ เลยค่ะ และต้อง ระวังเรื่องไตให้มาก หากคุณเป็นสาวกที่ชอบบริโภควิตามินเป็นชีวิตจิตใจ เพราะไต ทำงานหนัก มันจะเริ่มมีอาการข้างเคียง Tips เสริมโชคแห่งเสน่ห์เกี่ยวกับความรัก ช่วงนี้แต่งหน้าให้ดูสวยใส เรียบเนียน สีปาก และสีแก้ม แบบชมพูระเรื่อ จะช่วย เรียกโชคด้านความรักอันอ่อนหวานมาให้คุณค่ะ

ราศีมีน (PISCES) 19 ก.พ. - 20 มี.ค.


B E Y O N D + T H E

B E A U T Y

เรื่อง : Lisa

“When a guy tells you that you’re hot ;

he is looking When a guy he is looking When a guy he is looking

at your body. tells you that you’re pretty ;

at your face. tells you that you’re beautiful ;

at your heart.”

-- Unknown --

“เวลาผูช้ ายเอ่ยปากชมว่าคุณเซ็กซี่ แสดงว่าเขามองไปทีร่ ปู ร่างของคุณ เวลาผูช้ ายเอ่ยปากชมว่าคุณน่ารัก แสดงว่าเขามองไปทีใ่ บหน้าของคุณ เวลาผูช้ ายเอ่ยปากชมว่าคุณสวย แสดงว่าเขามองเข้าไปทีจ่ ติ ใจของคุณ” -- นิรนาม --

“A confident girl doesn’t show off her naked body,

a confident girl shows off her naked face” -- Unknown --

“ผูห้ ญิงทีม่ คี วามมัน่ ใจไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เธอกล้าโชว์เรือนร่างทีเ่ ปลือยเปล่า

แต่เธอมัน่ ใจทีจ่ ะโชว์ใบหน้าทีป่ ราศจากเมคอัพต่างหาก” -- นิรนาม --

34

WOMAN PLUS M AG.


WP#083  

WP#083 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you