Page 1

ความสุขและรอยยิ้ม …จากหัวคิดทันสมัย

VOL.5

|

1-31 AUGUST 2011


มีดี คิดดี ทำดี

กับ 3 โครงการดีๆ ที่รอการสนับสนุนจากทุกทาน เพื่อสงตอรอยยิ้มสูสังคมไทย ร ว มส ง ต อ ความรั ก และรอยยิ้ ม ให เ กิ ด ขึ้ น ผ า นกิ จ กรรมดี ๆ เพื่ อ สั ง คมกั บ เมื อ งไทย Smile Club คลั บ แห ง ความสุ ข และรอยยิ้ ม ของคนหั ว คิ ด ทั น สมั ย ภายใต แคมเปญ “เมื อ งไทย Pass The Smile Forward ความสุ ข และรอยยิ้ ม จากคนหั ว คิ ด ทั น สมั ย ” ที่ เป ด โอกาสให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ร ว มกั น ส ง แผนงานโครงการเพื่ อ สั ง คมเข า ประกวด ประเภทโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม โครงการชวยเหลือผูประสบภัย โครงการสงเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชน ฯลฯ โดยคัดเลือก ทีมชนะเลิศ 3 ทีม สำหรับ 3 โครงการที่ผานการคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จะสมทบทุนใหทีมที่ชนะเลิศ ทีมละ 100,000 บาท เพื่อเปนตนทุนในการดำเนินการ รวมถึงเปดโอกาสใหสมาชิก เมืองไทย Smile Club ไดมีสวนรวมสงตอความสุขและรอยยิ้มสูสังคมไทยผานโครงการดีๆ ทั้ง 3 โครงการ

โครงการสงรอยยิ้มดวยรถบรรทุกความรู สานฝน สรางสุข คืนรอยยิ้มใหเด็กไทย ทีม Young Power มหาวิทยาลัยเชียงใหม

+ รถตูสีชมพูสดใสคันนี้บรรทุกความฝนของเด็กๆ เอาไวเต็ม

คัน เตรียมพรอมที่จะแลนสงความสุขดวยความรูที่อัดแนน ใหกับเด็กๆ ที่ดอยโอกาสใน 6 ชุมชนของเชียงใหม พรอม เสริมสรางองคความรูและเพิ่มรอยยิ้มใหกับเด็กไทยไดมีรอย ยิ้มที่สดใสแบบนี้ตลอดไป

สำหรั บ สมาชิ ก เมื อ งไทย Smile Club หรื อ ผู  ท ี ่ ส นใจร ว มส ง ต อ ความสุ ข และรอยยิ ้ ม ไปกั บ โครงการ ้ ดวยรถบรรทุกความรู’ สามารถสอบถาม ดีๆ ดวยการบริจาคคะแนนสะสมหรือเงิน ในโครงการ ‘สงรอยยิม ข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม โทรได ท ี ่ 1766 เมื อ งไทย Smile ในวั นจั นทร - ศุ ก ร 08.30-20.00 น. วั น เสาร - อาทิ ต ย และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ ตั ้ ง แต เ วลา 09.00-17.00 น. หรื อ สำนั ก งานสาขาทั ่ ว ประเทศ ตั ้ ง แต ว ั น ที ่ 11 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 โดยคะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน มีมูลคาเทากับเงิน 5 บาท


โครงการอาหารกลางวันอยางยั่งยืน ใหทองนองอิ่ม สรางรอยยิ้มที่สดใส

ทีม นิสิตสาขาการบัญชี คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

+ อี ก หนึ่ ง โครงการดี ๆ ที่ ม อบความ สุ ข ให กั บ น อ งๆ โรงเรี ย นบ า นดอน เชียงคูณ และโรงเรียนบานปาหวาน จังหวัดสกลนคร ดวยอาหารกลางวัน ทีเ่ ต็มเปย มไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ครบทัง้ 5 หมู และจัดใหมกี ารเพาะปลูก เลี้ ย งสั ต ว อย า งเป น ระบบร ว มกั บ คนในชุมชน พรอมนำผลผลิตที่ไดไป จำหน า ยเสริ ม สร า งรายได ใ ห กั บ ชุมชน ใหทองนองอิ่ม ใหหัวนองแลน สรางรอยยิ้มที่สดใสและเต็มเปยมไป ดวยความสุขใหกลับคืนมาอีกครั้ง

สำหรับสมาชิก เมืองไทย Smile Club หรือผูที่สนใจรวมสงตอความสุขและรอยยิ้ม ไปกับโครงการดีๆ ดวยการบริจาคคะแนนสะสมหรือเงิน ในโครงการ ‘อาหารกลางวัน อย า งยั่ ง ยื น ’ สอบถามข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม โทรได ท ี ่ 1766 เมื อ งไทย Smile ใน วั นจั นทร - ศุ ก ร 08.30-20.00 น. วั น เสาร - อาทิ ต ย แ ละวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ ตั ้ ง แต เวลา 09.00-17.00 น. หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 โดยคะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน มีมูลคาเทากับเงิน 5 บาท


โครงการพัฒนาชาวไทยภูเขา

ลงแรง รวมใจ สรางอาคารเรียน ใหพี่นองชาวไทย

ทีม สานใจโดม 11 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

+ ในที่สุดชาวไทยภูเขาหมูบานหนองขาวก็ถึงฝงฝนกับเขาสักที กับโครงการดีๆ ของทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ ลงแรงรวมใจกันสรางสถานที่เรียนถาวรใหกับพี่นองชาวไทย ภู เขาแม ฟ า หลวง บ า นหนองขาว จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน ได มี โอกาสศึกษาหาความรู อีกทั้งยังใชเปนที่ชุมนุมพบปะสังสรรค ของคนในหมูบ า นอีกดวย นับเปนโครงการดีๆ ทีค่ นไทยอยางเรา ตองยกนิ้วให

สำหรั บ สมาชิ ก เมื อ งไทย Smile Club หรื อ ผู  ท ี ่ ส นใจร ว มส ง ต อ ความสุ ข และรอยยิ ้ ม ไปกับโครงการดีๆ ดวยการบริจาคคะแนนสะสมหรือเงิน ในโครงการ ‘พัฒนาชาวไทยภูเขา’ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทรไดที่ 1766 เมืองไทย Smile ในวันจันทร-ศุกร 08.30-20.00 น. วั น เสาร - อาทิ ต ย แ ละวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ ตั ้ ง แต เวลา 09.00-17.00 น. หรื อ สำนั ก งานสาขา ทั ่ ว ประเทศ ตั ้ ง แต ว ั นที ่ 11 มิ ถ ุ น ายน - 30 กั น ยายน 2554 โดยคะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน มีมูลคาเทากับเงิน 5 บาท

* ทัง้ นีส้ ามารถติดตามกิจกรรมเพือ่ ความสุขและรอยยิม้ อีกมากมายไดที่ โทร.1766 เมืองไทย smile หรือ www.muangthai.co.th และ www.facebook.com/muangthailife, www.twitter.com/ muangthai_smile


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด กาวอยางมั่นคงและเติบโตอยางไมหยุดยั้งภายใตแนวคิด

แต อยา งไรก็ต าม บริษ ัท ฯก็ไมล ะเลยที ่จ ะมอบความสุข และรอยยิ ้ม กลั บคืน สู สั งคมอยา งต อเนื่ อง ด วย การชั ก ชวนสมาชิ ก เมื อ งไทย Smile Club มาร ว มสร า งสิ ่ ง ดี ๆ เพื ่ อ มอบให แ ก ส ั ง คมไทยในทุ ก ด า น ทั้งดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จึงเกิดกิจกรรมสรางสรรคมากมาย โดยคลับแหงความสุขและรอยยิ้ม

‘เมืองไทย Smile Club’ อาทิ

เมืองไทย Smile Society ในป 2552 จุดพลังแหงความฝนใหนองๆ จากชุมชนแออัดที่ขาดโอกาสทางสังคม ดวยการ มอบประสบการณการเรียนรู จากกิจกรรมสรางสรรคมากมาย อาทิ พานองๆ เดินทาง โดยเครื่องบินเปนครั้งแรก ใหเขาไดมีแรงบันดาลใจในการเดินตามความฝนและสราง ภูมิคุมกันในการใชชีวิตในสังคม

รักเมืองไทย รักคนไทย รักษสิ่งแวดลอมไทย รักษวัฒนธรรมไทย ในป 2553 สร า งสั ง คมให ม ี ร อยยิ ้ ม ผ า นกิ จ กรรม สรางสรรค ใหสมาชิกเมืองไทย Smile Club ไดรับ ความสนุ ก สนานไปพร อ มๆ กั บ การได ม ี ส  ว นร ว ม ในการสร า งสั ง คมไทยให น  า อยู  ข ึ ้ น ในทุ ก ด า น อาทิ รักเมืองไทย รักคนไทย รวมมอบความสุขใหคนไทย ในสั ง คม มอบโลกสดใสแด ผู  สู ง วั ย ร ว มเสริ ม สร า ง สมบัติทางปญญาแกนองๆ บานโสสะ, รักษสิ่งแวดลอม ร ว มปลู ก ต น ไม ก ั บ เมื อ งไทย Smile Club ที ่ อ ุ ท ยาน แหงชาติเขาใหญ, อนุรักษโลกใตน้ำ ปลูกปะการังให ทองทะเลไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรูวิถี ชีวิตของคนไทยในกิจกรรมวานดำทำนา สืบสานคุณคา วัฒนธรรมไทย กินลมชมวัง วิถีชีวิตริมนาวา ฯลฯ

เมืองไทย Pass The Smile Forward

ความสุขและรอยยิ้มจากคนหัวคิดทันสมัย ในป 2554 กิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหคนรุนใหมหัวใจสรางสรรค ที่อยากจะมอบความสุขและรอยยิ้มใหแก สังคม มีเวทีในการคิดดี ทำดี สงไอเดียเพื่อสังคมเขามาประกวด โดยไดคัดเลือก 3 ทีมชนะเลิศ และ มอบเงิ น รางวั ล ให ท ี ม ละ 20,000 บาท พร อ มมอบเงิ น ในการดำเนิ นการโครงการให ส ำเร็ จ ที ม ละ 100,000 บาทและประชาสัมพันธเชิญชวนใหสมาชิกเมืองไทย Smile Club มารวมบริจาคคะแนนสะสม หรือเงินสำหรับผูที่สนใจสนับสนุนนองๆ เพื่อเปนการสงตอความสุขไปยังสังคม


VOL.5 | NO.74 | 1-31 AUGUST 2011


TRENDY& HEALTHY DESIGN SIESTA สดใสรับเช้าวันใหม่กับ ชุดเครื่องนอน 6 ฟุต 6 ชิ้น รุ่น Dot Collection Egyptian Cotton 100% ทอ 275 เส้นด้าย/ ตร.นิ้ว ปกติ 11,490.- พิเศษ 8,043.-

AKEMI หลับสบาย หายใจปลอดโปร่ง ด้วยหมอนหนุน สุขภาพ Memory Foam ผสานเส้นใย Tencel และเปลือกไม้สน ช่วยระบายอากาศ และนุ่มราว ใยไหม ปกติ 4,990.- พิเศษ 2,495.-

ร อาณอานจแักละ

ที่น คุณภาพ น เครื่องนอ ี่สุด

ยิ่งใหญ่ท

1,000

AKEMI สบายอารมณ์กับหมอนอโรม่า เส้นใย Ball Fiber กลิ่น Lavender ให้ความ ผ่อนคลาย พร้อมดีไซน์ที่สอดคล้องกับ รูปร่างผู้ใช้ ปกติ 1,990.ซื้อ 1 แถม 1

กวา่ รายการ ELLA เติมอารมณ์ศิลป์ เติมความสดใส ให้ห้องนอนกับ หมอนอิง Jubilee ขนาด 43x43 ซม.

450.-

SANTAS นุ่ม สบาย ด้วยผ้าขนหนู รุ่น Micro Cotton Classic ขนาด 30x60 นิ้ว ปกติ 1,450.- พิเศษ 1,160.-

อัพเทรนด์สุขภาพ สาวออฟฟิศยุค 3G ที่มีเวลาพักผ่อนน้อย ควรเลือกที่นอน และเครื่ อ งนอนคุ ณ ภาพส� ำ หรั บ ห้ อ ง นอน... ต่อให้เครียดแค่ไหน กลับถึงบ้าน เมือ่ ไร คุณจะสัมผัสได้ถงึ ความผ่อนคลาย อย่างสมบูรณ์แบบ ชั้น 3 โรบินสันฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ซีคอนสแควร์ DUNLOPILLO บรรเทาอาการปวดเมื่อย ด้วยที่นอนปรับระดับ 7 ฟุต รุ่น Optimum กระจายน�้ำหนักการนอนอย่างสมดุล ลด เสียงและแรงสั่นสะเทือนยามเคลื่อนไหว ปกติ 279,000.พิเศษ 129,900.- ฟรี หมอนยางพารา, หมอนข้าง, ไส้ผ้านวม, ปลอกหมอน, ผ้ารองกันเปื้อน (อย่างละ 2 ชุด)

ROBINSON*HOME สร้างความผ่อนคลายให้ห้องนอน ด้วยโคมไฟ ตั้งโต๊ะ Sliper สูง 15 นิ้ว สีเปลือกไม้ ปกติ 750.- พิเศษ 399.-

ROBINSON*HOME เชิงเทียน 450.-

EXOTICA อบอุ่น นุ่มสบายกับชุดเครื่องนอน 6 ฟุต 4 ชิ้น Cotton 100% ทอ 311 เส้นด้าย/ 10 ตร.ซม. ปกติ 12,350.- พิเศษ 4,645.-

SIESTA สนุกสนานกับสีสันชุดเครื่องนอน 6 ฟุต 4 ชิ้น รุ่น Dot Collection Egyptian Cotton 100% ทอ 275 เส้นด้าย/ ตร.นิ้ว ปกติ 10,100.- พิเศษ 7,070.-


200 ล้านคน = สาวก Facebook ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปี

207,520 คน = ตัวเลขผูห้ ญิงไทยอายุ 18 ปีขนึ้ ไปทีเ่ ล่น Facebook และยังโสด

90% = ลิงค์เว็บไซต์ลามกถูกแชร์บน Facebook

48% = ดูโปรไฟล์แฟนเก่าบน Facebook บ่อยขึ้น

64% = เล่น Facebook ขณะทำงาน

บรรณาธิการบริหาร เพ็ญประภา วัฒนรัตน์

กองบรรณาธิการ ภัทรภรณ์ สุขนิมิต

จริงอยูท่ ห่ี ลายคนเมือ่ อ่านตัวเลขสถิตทิ น่ี า่ สนใจเหล่านีแ้ ล้วตีความว่า กระแสแห่งโลกโซเชียลเน็ตเวิรก์

ปัทมวรรณ ธรรมสันติ มาแรงมาก แล้วถ้าถามต่อไปว่า แล้วยังไงต่อล่ะ หลายคำตอบหลากเหตุผลอาจจะพรั่งพรูออกมา

เลขากองบรรณาธิการ นิภาภรณ์ ผลเจริญ แต่เคยแปลกใจไหมว่า ทำไมบางคนทำงานที่เดียวกัน แวดวงเดียวกัน ถือปริญญาระดับ บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ เดียวกัน อ่านบทความ และเข้าประชุมสัมมนาเดียวกัน แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต่างกัน ทำไม CEO บางคน ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น

จึงพอใจกับการแค่มองโลกจากห้องผู้บริหาร หรือจากหน้าต่างกระจกสีชาในรถเมอร์เซเดสเบนซ์

ศิลปกรรม ปกรณ์ วงศ์กันยา หรือบีเอ็มดับเบิลยูของบริษัท แต่ CEO ที่ประสบความสำเร็จบางคน กลับเลือกที่จะเดินเท้าเปล่า พิสูจน์อักษร วิกานดา ธรรมพากรณ์ รอบบ้านคุยกับคู่แข่งทางการค้าในท่วงท่าสบายๆ แต่บทสนทนาและการตัดสินใจกลับพลิก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทวัฒน์ นิสยันต์ หน้าประวัติศาสตร์ของโลกจนต้องจารึกได้ อย่างเช่นที่ สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) แห่ง ศิลปกรรมโฆษณา กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

บริษัทแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ทำ

หัวหน้าฝ่ายภาพ ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

นั่นก็คือ พวกเขาใช้การสังเกตและดูในสิ่งที่ผู้คนไม่ได้ทำ และฟังในสิ่งที่ผู้คน ฝ่ายภาพ สารินทร์ พรดอนก่อ ไม่ได้พูด รวมทั้งเห็นในสิ่งที่ตัวเลขต่างๆ ไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้า เฮนรี่ ฟอร์ด ผู จ ้ ด ั การฝ่ ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย (Henry Ford) ผู้ผลิตรถยนต์เป็นคนแรกที่เข้าใจเรื่องนี้ เมื่อเขาตั้งข้อสังเกตว่า บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ‘ถ้าผมถามลูกค้าว่าต้องการอะไร พวกเขามักจะตอบว่า อยากได้ ม้าที่วิ่งได้ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล วัตสันต์ พงศ์วราภา

เร็วกว่า’ แต่ฟอร์ดกลับสร้างรถยนต์ขึ้นมาให้แทน

ฝ่ายบุคคล รุจีพัชร เครือภูงา การทำงานแบบนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการกำหนดเทรนด์

ผู จ ้ ด ั การทั่วไป ภานุวัชร พงศ์วราภา

ไล่ล่าความนิยม และการวิจัยการตลาดตามฤดูกาลที่บริษัทต่างๆ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

มักทำกัน มองผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แค่คิดว่าผู้คนต้องการ ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร พีศิลป์ พงศ์วราภา อะไรแล้วหามาให้

เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ กมลพรรณ หงษ์ยนต์ แต่ในระยะ 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นอนาคตของเงินดิจิตอล ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด อัญริยา มีเขตกิจ

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด เสาวนีย์ ปัณฑรางกูร เด็กสาววัยรุ่นจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อปกป้องความเป็น ฝ่ายโฆษณา / การตลาด นภา มีเขตรกิจ ส่วนตัว รูปแบบของชีวิตบนโลกออนไลน์ในนครใหญ่ที่รวม สุกัญญา แก้วชิงดวง ผู้คนหลายเชื้อชาติไว้

เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด วัลลภา พูลเพิ่มทรัพย์ นี ่ ค ื อ ความท้ า ทายทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ วั ฒ นธรรม

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสุข

และนวัตกรรม ทีค่ นส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นสิ่งที่เกี่ยวโยงใย เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ กันอยู่ จึงทำให้มองไม่เห็นภาพใหญ่ เว้นแต่ว่าเราสามารถ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพภานนท์

เชื ่ อ มโยงในระดั บ พื ้ น ฐานกั บ ผู ้ ค นที ่ เ ราสั ง เกต นั ่ น คื อ

สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา

หัวหน้าพนักงานบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์

การแปลสิ่งที่สังเกตไปสู่ความเข้าใจอันถ่องแท้

เพ็ญประภา วัฒนรัตน์ Editor-in-Chief editor@WomanPlusMagazine.com

ฝ่ายบัญชี กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

โทร. 0-2434-6850-1

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่กับแบรนด์จิวเวลรี่ชื่อดังอย่าง Inori มอบ Give Voucher จำนวน 1,500 บาท 2 รางวัล และจำนวน 1,000 บาท 5 รางวัล เพียงคุณสาวๆ

บอกมาว่า ‘มีวิธีบอกรักคุณแม่อย่างไร ที่ตรงกับสไตล์ของคุณมากที่สุด’

ส่งคำตอบเข้ามาทีอ่ เี มล์ promotion@WomanPlusMagazine.com เฉพาะ 7 ท่าน

ทีต่ อบคำถามได้โดนใจทีส่ ดุ รับไปเลยทันที

2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS มองหาตามสถานที ่ฮิพๆ

และร้านชั้นนำต่างๆ ที่คุณผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก

BB PIN 22043896

W O M A N P LU S

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟ็กซ์ : 0-2668-5911

E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W OMAN PLUS IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.WomanPlusMagazine.com

TEL : (+ 662) 241-8000 FAX : (+ 662) 241-8008

Where to Find : WOMAN PLUS พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส,

อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์,

อาคารธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์ Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ

Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินิก ทุกสาขา, นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade

ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดิโอทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา,

Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ทองหล่อ,

โชว์รูม BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


เฉลิมพระชนม์พรรษาสิงหามาส ถวายพระพรขัตติยาราชิน ี พระเป็นดัง่ น้ำทิพย์ชโลมใจไทยทัว่ หล้า ทัว่ เขตขามแหล่งหล้าแดนฟ้าไกล

ศิรวาทบาทบงส์พระทรงศรี ปิน่ บดีนฤนาทคูช่ าติไทย พระเมตตาแผ่โลกสุขสดใส ปวงประชาเทิดไท้พระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานนิตยสาร วูแมน พลัส เพ็ญประภา วัฒนรัตน์ ผูป้ ระพันธ์


7 t h

H E A V E N + เรื่อ ง : Natsiree

4 ฟัง

1 อ่าน

2 มอบ

ไม่อาจมีใครรู้ได้ว่าตำนานด้ายแดงแห่งพรหมลิขิต

มีอยู่จริงหรือไม่ และก็ไม่อาจรู้ได้ด้วยว่าเนื้อคู่ที่เรา เฝ้ารอคอยอยู่จะมาปรากฏตัวเมื่อไหร่ แต่หนังสือ ‘เส้นด้ายปลายนิ้วก้อย’ เพียงแค่ต้องการจะบอก

ให้คุณรู้ว่า แค่เราลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสิ่ง

รอบตัวบ้าง ก็อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้เจอกับ ความรักดีๆ มากยิ่งขึ้น

วันแม่ปีนี้ มอบชุดผลิตภัณฑ์ดีๆ จาก คีลส์ กับ ‘Kiehl’s Loves Mom’ ชุด Mother’s Day ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว พรรณและเส้ น ผม (ราคา 1,620 บาท) และ ชุด All About Eye ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว พรรณที ่ ใ บหน้ า และรอบ ดวงตา (ราคา 3,500 บาท) ทั้งหมดบรรจุใน กล่องสีแดงสวยงาม พร้อมสำหรับการมอบ เป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับคุณแม่ที่คุณรัก

สนุก

9 ปีในวงการที่ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

ไม่เคยหยุดพัฒนาทางด้านการดนตรี คราวนี้ เขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเปิด

คอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งกับ Brand’s Presents TOR+ Saksit Vejsupaporn Concert

‘Where Is the Love’ ร่วมกับแขกรับเชิญ สุดพิเศษ ทาทา ยัง, เบน ชลาทิศ

และนิชคุณ ในวันที่ 27 ส.ค. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

3

5 ดู ‘Bridesmaids’ ภาพยนตร์คอมเมดี้อารมณ์ดี เรื่องราวของแอนนี ที่ถูกชวนให้มาเป็น

เพื่อนเจ้าสาวให้กับเพื่อนซี้ แต่กลับต้องมา

เจอกับเพื่อนเจ้าสาวสุดเพี้ยนคนอื่นๆ ที่มีนิสัย ต่างกันแบบสุดขั้ว งานนี้พวกเธอ

จะเข้ากันได้หรือไม่ และเรื่องราวก่อน

วันแต่งงานจะวุ่นวายแค่ไหน เตรียมหัวเราะ

ท้องแข็งไปพร้อมกัน 25 ส.ค. นี้

6 ช้อป สำหรั บ สาวๆ ที่ ชื่ น ชอบสิ น ค้ า

แบรนด์เนมเป็นชีวิตจิตใจ

แต่ช้อปทีไรเป็นต้องกินแกลบ ทุกที วันนี้เว็บไซต์ประมูลสินค้า

น้องใหม่ ‘Kiddingme’

เปิดโอกาสให้คุณสาวๆ ได้เป็น เจ้าของสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ในราคาเริ่มต้นเพียง 0 บาท!

รู้แบบนี้แล้วต้องรีบคลิกไปเลย

ที่ www.kiddingme.com

ไม่เคยปล่อยให้แฟนๆ ต้องคอยนานเลย สำหรับ ‘พี่เบิร์ด’ ที่จะกลับมามอบความสนุก สุดมันให้หายคิดถึงกันอีกครั้งในคอนเสิร์ต ‘เบิร์ด อาสาสนุก Encore Plus :

Too Much So Much Very Much’

ในวันที่ 19-21 ส.ค. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้สนุกมาก มาก มาก มากมายWOMAN PLUS MAG.

7 เปิดตัว เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งกับการ เปิดตัวของ โครงการแบบมิกซ์ยูส

ที่รวมไว้ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านพัก ตากอากาศ และโรงแรม ที ่ ถู ก พั ฒ นาขึ ้ น โดยบริ ษ ั ท ร่ ว มอิ ส สระ จำกัด เรียกได้ว่าเป็นมัลติโปรเจ็กต์ ขนาดยั ก ษ์ ที ่ ต ั ้ ง อยู ่ ร ิ ม ชายหาด ชะอำ-หัวหิน บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักดีๆ ริมหาดสวยๆ ขอบอกว่า

ไม่ควรพลาด!


B E A U T Y + U P D AT E D เรื่อง : Natsiree

beaute equilibree by ONE

MAKE UP

ความสมดุล

ระหว่างธรรมชาติและความทันสมัย

Versace

Max Mara

SPOILED YOURSELF

Glossy Glamour

Calvin Klein

เนียนฉ่ำ วาวใสเป็นประกาย

เผยผิวสวยเปล่งปลั่งด้วยเทรนด์การแต่งหน้าแบบกลอสซี่ ที่ทำให้ผิวหน้า

ดูมันวาวชุ่มฉ่ำมีมิติแบบสาวเฮลตี้ เพิ่มความเป็นเฟมินีนอีกนิดด้วยอายไลเนอร์ เส้นบางเฉียบ ต่อด้วยการปัดมาสคาร่าให้ขนตางอนยาวดูโดดเด่น

ปิดท้ายด้วยการเติมความหวานใสจากบลัชออนผสมชิมเมอร์ให้พวงแก้ม

ดูแวววาวเป็นประกาย

Narciso Rodriguez

Clearly White Like Snow เพือ่ ผิวขาว ราวหิมะ

ผิวพรรณที่เนียนขาวผ่องใส คงจะเป็นความปรารถนา

ของหญิงสาวแทบทุกคน

ซึง่ ก็ใช่วา่ ทุกคนจะเกิดมามีผวิ

อย่างในฝัน แต่ถา้ ได้ตวั ช่วยดีๆ

ก็อาจบันดาลฝันให้เป็นจริง

ขึน้ มาได้... เราอยากให้สาว WP ทุกคนมีฝนั ทีเ่ ป็นจริง

จึงได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์

เพือ่ ผิวขาวกระจ่างใสใหม่ลา่ สุด

มาฝากกันค่ะWOMAN PLUS M AG.

‘beaute equilibree by ONE’ บิวตี้สปาใจกลางเมือง ที ่ ผ สมผสานระหว่ า งศาสตร์ การกดจุ ด บำบั ด โบราณ และ นวัตกรรมสมั ย ใหม่ ท ี ่ ช ่ ว ยดู แ ล ผิ ว อย่ า งอ่ อ นโยน เพื ่ อ มอบ ความงามอย่างสมดุล

สำหรั บ ทรี ต เมนต์ ท ี ่ เ รา

จะนำเสนอในวั น นี ้ ต ้ อ งยกให้ Beaute EF Treatment ทรีตเมนต์เพื่อคืนความกระจ่างใส เปล่งปลั่งและความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติสู่ผิวของคุณ และด้ ว ยเทคโนโลยี ล ่ า สุ ด Electrical Pen ที ่ จ ะตรงเข้ า ทำงานในระดั บ ไมโครเพื ่ อ ยกกระชั บ กล้ า มเนื ้ อ และปรั บ

รู ป หน้ า ให้ ไ ด้ รู ป อย่ า งที ่ ต ้ อ งการ นอกจากนี ้ ย ั ง จะช่ ว ย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำ อย่างได้ผล (3,500 บาท/120 นาที)

พบมิติใหม่แห่งการดูแลผิว และอีกหลากหลายทรีตเมนต์ คุณภาพชั้นเยี่ยมที่รอปรนนิบัติผิวคุณให้สวยสมใจปรารถนา ได้แล้ววันนี้ที่ ‘beaute equilibree by ONE’ ณ One Energize Health Centre ชั้น 3 อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม (สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.0020.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2638-3349

BEAUTY PRODUCTS 1. Swiss Cellular White Skin Preparing Conditioner จาก la prairie โลชั่นซึมซาบเร็ว ช่วยลดการก่อตัวของ

เม็ดสี คืนความกระจ่างใสให้แก่ผิว ราคา 7,500 บาท 2. Elemis Melting Cleansing Gel เจลทำความสะอาด เครื่องสำอางอย่างหมดจน ผสมคุณค่าบำรุงให้ผิวเนียนนุ่ม เปล่งปลั่ง พร้อมลดความมันส่วนเกิน ราคา 1,900 บาท

3. COFFRET D’OR Cover Base UV SPF50+PA+++

เมคอัพเบสจาก Kanebo เนื้อบางเบา ช่วยปกปิดริ้วรอย รูขุมขน แก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอ ราคา 1,150 บาท 4. Clarifying Whitening Toner จาก KIEHL’S

โทนเนอร์ ช ่ ว ยผลั ด เซลล์ ผ ิ ว เพื ่ อ ผิ ว เนี ย นนุ ่ ม ชุ ่ ม ชื ่ น

ดูกระจ่างใส ราคา 1,600 บาท 5. Photo Set Finishing Powder SPF15 จาก

smashbox ลูสพาวเดอร์สีขาวบริสุทธิ์ ช่วยดูดซับความมัน และปกปิดรอยแดงบนใบหน้า ราคา 1,400 บาท


B E A U T Y

T I P S + H A I R

HAIR

เรื่อง : Daisy

SKIN CARE HOW TO

อุปกรณ์แต่งหน้าสะอาด เพือ่ หน้าใสไร้สวิ

ไม่ ผ ิ ด หรอกค่ ะ เพราะหากอุ ป กรณ์ ก ารแต่ ง หน้ า ของคุ ณ สะอาดไร้สิ่งสกปรกแล้ว ผิวหน้าของคุณก็จะกระจ่างใสไร้สิว ตามไปด้ ว ย ก็ เ พราะอุ ป กรณ์ ก ารแต่ ง หน้ า ที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ การ ทำความสะอาด ก็ เ ป็ น เสมื อ นแหล่ ง สะสมแบคที เ รี ย ชั ้ น ดี โดยแบคที เ รี ย เหล่ า นี ้ ค ื อ ตั ว การสำคั ญ ของการเกิ ด สิ ว เลย

ล่ะค่ะ...รู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้า รีบมาทำความสะอาดอุปกรณ์ แต่งหน้าไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

BURT’S BEES Body Bar Mango & Orange (ราคา 380 บาท) สบู่ก้อน เนื้อบริสุทธิ์ ปราศจากกลีเซอริน และ โซเดียมไฮดรอกไซน์ ที่อุดมไปด้วย

คุ ณ ประโยชน์ จากสารสกัด มะม่วงและส้ม ช่วยบำรุง

ให้ผิวเนียนนุ่ม พร้อมคืน

ความรู้สึกสดชื่น อีกด้วย

ผิวสวยใสด้วย ‘ส้ม’

ผลไม้ในตระกูลส้มนั้น จัดว่า มีประโยชน์มากมาย

หลากหลาย ทัง้ การช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ช่วยบำรุงสายตา ช่วยใน การขับถ่าย รวมทั้งการบำรุงผิวพรรณให้สวยกระจ่างใส เพราะอย่างที่รู้กัน

ดีว่า ส้มคือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง จึงช่วยให้ผิวแลดูสวยกระจ่างใสได้ นอกจากนี้ ในผลส้มยังอุดมไปด้วยสารไฟโตนิวเทรียนต์สารต้าน อนุมลู อิสระทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิดริว้ รอยก่อนวัยอันควรได้อกี ด้วย นอกจากเนื้อส้มแล้ว เปลือกของส้มก็ยังอุดมไปด้วย ประโยชน์ เพียงแค่นำเปลือกส้มล้างให้สะอาด บดรวมกับ เมล็ดอัลมอนด์จนเป็นเนื้อเดียวกัน ผสมน้ำอุ่น

เล็กน้อย พอกหน้าทิ้งไว้ 20 นาที แล้วล้างออก เพียงเท่านีค้ ณ ุ ก็จะมีผวิ เนียนนุม่ ดูเปล่งปลัง่ หากทำ เป็นประจำริ้วรอยก็จะแลดูลดเลือนได้ด้วยค่ะ

รองพื้น เมคอัพชิ้นสำคัญที่เป็นตัวช่วยให้คุณ

BEAUTY PRODUCTS มีผิวเนียนสวยกระจ่างนั้นมีให้เลือกอยู่ มากมาย หลายแบบ หลายแบรนด์ แต่รองพื้นที่จะทำให้คุณสาวๆ หลงรักได้นั้นคงมีไม่มากนัก

เราจึงคัดสรรรองพื้นชิ้นใหม่คุณภาพเยี่ยมมาให้คุณสาวๆ ทำความรู้จัก ไม่แน่ว่าหนึง่ ในนี้

อาจกลายมาเป็นเพื่อนคู่ใจคนใหม่ของคุณก็เป็นได้

แปรงสำหรับรองพื้น แกว่งแปรงไปมาในน้ำมันมะกอก หรือ เบบี้ออยล์ เพื่อให้รองพื้นหลุดออกจากขนแปรงก่อน จากนั้น จึงนำไปแกว่งในน้ำสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ซับเบาๆ ด้วยผ้าขนหนูก่อนนำไปผึ่งให้แห้งต่อไป แปรงปัดแก้ม และพู่กันแต่งตา-ปาก เริ่มจากการแกว่งแปรง หรื อ พู ่ ก ั น วนเป็ น วงกลมในน้ ำ สบู ่ อ ่ อ นๆ แล้ ว นำไปแกว่ ง ใน

น้ำสะอาดจนฟองสบู่หลุดออกหมด จากนั้นจึงใช้ผ้าขนหนูซับ

ในทิศทางเดียวกับขนแปรง แล้วผึ่งจนแห้ง พัฟฟ์ จุ่มพัพฟ์ในน้ำสะอาดจนชุ่มแล้วบีบเศษแป้งที่ติดอยู่ออก จากนั้นจึงแช่ทิ้งไว้ในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที นำไปล้างน้ำ

ให้สะอาดโดยขยี้พัพฟ์เบาๆ แล้วนำไปผึ่งลมจนแห้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้าเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง เพียงเท่านี้ผิวหน้าของคุณก็จะห่างไกล จากแบคทีเรียตัวร้ายที่จะก่อให้เกิดสิวแล้วล่ะค่ะWOMAN PLUS M AG.

White D-TOX Biotherm BB Cream บีบคี รีม

ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว Aqua Escape Skin Perfecting Pore Refining Primer

มอบความกระจ่างใส

Primer จาก redearth

จาก NARS ไพร์เมอร์สตู ร

ปกปิดรูขมุ ขน พร้อมลดความมัน ให้กบั ใบหน้า พร้อมเติม ไพร์เมอร์สตู รน้ำเกลีย่ ง่าย

ความชุม่ ชืน่ สูผ่ วิ สอบถาม ช่วยให้ผวิ เนียนเรียบ รูขมุ ขน ด้วยเนือ้ เจลบางเบามอบ

แลดูกระชับ ราคา 1,290 บาท ความรูส้ กึ สดชืน่ ราคา 1,150 บาท ราคาทีเ่ คาน์เตอร์

Maqui Liquid Miracle จาก Lancôme รองพื้น

Cream Foundation L

สูตรออยล์ฟรีเพือ่ ผิว จาก cle de peau beaute

กระจ่างใสและติด

ครีมรองพืน้ ทรงอานุภาพด้วย ทนนานเป็นพิเศษ พร้อม โครงสร้างระดับอณู

ปกป้องผิวจากแสงแดด ช่วยบดบังทุกข้อบกพร่องอย่าง ด้วย SPF 26 PA++

สมบูรณ์แบบ ราคา 4,900 บาท ราคา 1,900 บาท


FA S H I O N + L I F E S T Y L E

• เดรสอัดพลีท เปิดไหล่ จาก MNG สอบถามราคาที่ร้าน

เรื่อง : Natsiree

• ขนตาเบอร์ 7 จาก M.A.C สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์

• COFFRET D’OR 3D Glossy Eye อายแชโดว์

4 สีในตลับเดียว ราคา บาท

1,050

• Majolica Majorca Aurora Tear Liner สีชมพู อายไลเนอร์ชนิดเจล

ราคา บาท

350

• เดรสแขนกระบอก

ผ้าลูกไม้ จาก MNG สอบถามราคาที่ร้าน

• ที่คาดผมประดับโบผ้าซาตินสีดำ

จาก Evita Peroni ราคา บาท

990

เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความหวานซ่อนอยู่ในตัว อยู่ที่ว่าเรา

จะแสดงออกมาเมือ่ ไหร่ หรือแบบไหน สำหรับวิธที ที่ ำได้งา่ ย และเป็นการแสดงออกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด แน่นอนว่าต้อง เป็นการเลือกเสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ และเมคอัพสีสวย สำหรับ สาวๆ คนไหนทีอ่ ยากลองเปลีย่ นลุคให้ดเู ป็นสาวแสนหวาน เรามีวิธีง่ายๆ มาแนะนำไว้เป็นไอเดียไปปรับใช้กันค่ะ + FASHION TIPS : ถ้าคุณสาวๆ อยากมีลุคหวานดูเป็นเฟมินีน

แค่เลือกหยิบชุดเดรสสีหวานในโทนสีชมพูไปจนถึงสีม่วงอ่อนๆ มาใช้ หรื อ อาจเลื อ กชิ ้ น ที ่ ม ี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ยผ้ า ลู ก ไม้ อ ั น เป็ น เอกลั ก ษณ์

อันโดดเด่นของความเป็นหญิง คู่กับการแต่งหน้าให้ดูเปล่งปลั่งเป็น ธรรมชาติในโทนสีเดียวกัน

+ STYLE TIPS : มองหาแอ็คเซสเซอรี่ที่มอบความเป็นหญิงสาว

อย่างที่คาดผมประดับโบ แต่ที่สำคัญคือหากเลือกใส่ชุดสีหวานแล้ว

ก็ไม่ควรเลือกแอ็คเซสเซอรี่สีหวานอีก อาจเลือกเป็นสีขาว ดำ หรือ

สีนำ้ ตาลคาราเมลแทน เพือ่ ไม่ให้คณ ุ ดูเป็นบาร์บเ้ี กิรล์ จนเกินไป

+ MUST HAVE : สิง่ ทีข่ าดไม่ได้สำหรับการเป็นสาวลุคหวานต้องยกให้

• Maybelline Clear Smooth

All in One แป้งเนื้อเนียน

ช่วยควบคุมความมัน

ราคา บาท

199

ขนตาปลอม ทีส่ าวๆ หลายคนหลงใหลในความมหัศจรรย์ของเจ้าขนตา

คูเ่ ล็กๆ ทีห่ ยิบขึน้ มาติดทีไรเป็นอันต้องสวยเด้งทุกครัง้ ไป สำหรับเทคนิค การเลือกขนตาปลอมมีวิธีง่ายๆ ดังนี้ สาวตากลมโตควรเลือกขนตา

ที่มีช่วงกลางยาว และค่อยๆ สั้นลงที่ช่วงหางตา เพื่อเน้นให้เห็นดวงตา กลมสวย สำหรับสาวหมวยตาตี่ควรเลยใช้ขนตาแบบเป็นช่อเพื่อไม่ถ่วง ให้ตาดูเล็กลงกว่าเดิม และสุดท้ายสาวตายาวแบบแคทอายส์ควรเลือก

ขนตาที่ไล่ความยาวจนยาวที่สุดตรงช่วงหางตาเพื่อเสริมความโฉบเฉียว ให้โดดเด่นยิง่ ขึน้

• เดรสสีเทาแต่งผ้าลูกไม้

จาก Joan & David

ราคา บาท

23,900

• รองเท้ารัดส้นแต่งดอกไม้สีครีม จาก ginz ราคา บาท • กระเป๋าหนังสายโซ่ จาก CHANEL สอบถามราคาที่ร้าน • ส้นสูงแต่งโบ

จาก AK Anne Klein

ราคา บาท

6,500

1,690

• กระเป๋าแต่งขอบสีดำ-แดง

จาก st.james

ราคา บาท

2,990

• Daisy Eau So Fresh

น้ำหอมกลิ่นหอมสดใส จาก Marc Jacobs

ราคา บาท (125 มล.)

4,200 10 10

WOMAN PLUS MAG. WOMAN PLUS M AG.

• Nail Lacquer Little Girl Type ยาทาเล็บเนื้อครีมสีม่วงลาเวนเดอร์

จาก M.A.C สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์


FA S H I O N + U P D AT E D เรื่อง : D

EFFORTLESS STYLE กรุงเทพฯ คงเริ่มเป็นเมืองแฟชั่นในสายตาโลกแล้วตอนนี้ เพราะ บรรดาร้านแบรนด์ดังทุกระดับชั้นเริ่มทยอยเข้ามาเปิดตัวในบ้านเรา โดยล่าสุดที่มาแรงแซงโค้งก็คงเป็นแบรนด์ดังสบายกระเป๋าอย่าง UNIQLO จากประเทศญี่ปุ่น โดยเข้ามาในประเทศไทยเป็นที่แรกใน ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสาขาแรกนี้มีขนาดใหญ่ถึง 2,700 ตร.ม. โดยตั้ง อยู่ที่เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งแน่นอนว่าคอลเลคชั่นที่จะนำเสนอนี้ ก็คือ Fall/Winter 2011 ให้สาวไทยได้ใส่เปรี้ยวเฉิดฉายก่อนใคร ซึ่งมีมาก ถึงกว่า 500 แบบ และยังมีคอลเลคชั่นสำหรับผู้ชายและเด็กอีกด้วย

Inori

Intelligent Daily สาวคนไหนก็แล้วแต่ ที่ชื่นชอบการ เปลี่ยนกระเป๋าถือ อยู่บ่อยๆ แล้ว พบปัญหากับการ ลืมของกระจุก- กระจิกต่างๆ กระจั ด กระจายไว้ ต ามกระเป๋ า ใบต่ า งๆ คงต้ อ ง ร้องดีใจที่ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้ อย่างเก๋ๆ ด้วย ‘ทินทะมาร์’ (Tintamar) กระเป๋า อเนกประสงค์ สี สั น สดใส น้ ำ หนั ก เบาสามารถ

ใส่ได้สารพัดสิ่ง ในทุกโอกาส เพราะทินทะมาร์

จะทำให้ ส าวเปรี้ ย วสามารถเปลี่ ย นกระเป๋ า

ได้ บ่ อ ยๆ เพราะจะช่ ว ยให้ โ ยกย้ า ยของจาก กระเป๋าหนึ่งไปยังกระเป๋าหนึ่งได้โดยไม่ตกหล่น หลงลื ม ของสำคั ญ ภายในเวลาเพี ย ง 5 วิ น าที

‘ทินทะมาร์’ มีทั้งกระเป๋าใส่ของจุกจิก ใส่อุปกรณ์ งานอดิ เ รกต่ า งๆ ใส่ แ ว่ น ตา รวมทั้ ง กระเป๋ า

เครื่องสำอาง โดยเน้นสีสันสดใส ตอบสนองทุก ไลฟ์สไตล์ และทุกฟังก์ชันการใช้งาน

J’adore

สาวเปรี้ยวที่กำลังมองหาเครื่องประดับที่คู่ควรกับรสนิยม น่าจะ ลองมาดูเครื่องประดับของ Dior ประเภทสร้อยคอ แหวนและ กำไลในซีซั่นนี้ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แบบโรแมนติกผ่านการใช้ โทนสี เช่น สีขาวเหลือบมุก สีม่วงพาสเทล รวมทั้งการเลือกสรร ซิลเวอร์ คริสตัล และ Mother of Pearl อันหรูหรามาร้อยเรียงกับชิน้ งานทีส่ ลัก เป็นรูปหัวใจและดอกกุหลาบให้อารมณ์ นุ่มนวลอ่อนหวานแบบเฟมินีน ทีเ่ หมาะสำหรับแมตช์กบั ชุดเดรสและ กระเป๋าคลัตช์สำหรับไปงานราตรี

Sakura Blossom

สำหรับใครก็ตามทีก่ ระเป๋าหนักและชืน่ ชอบเครือ่ งหนังแบบลิมเิ ต็ด อิดชิ น่ั แบบไม่ซำ้ ใคร กระเป๋า Amazona Cherry Blossom จาก LOEWE ก็คงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

โดย Amazona Cherry Blossom นับเป็นโปรเจ็กต์สุดพิเศษประจำปี ที่จะออกแบบมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งท้ายฤดูที่ ดอกซากุระบานเต็มที่ และต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง โดยงานดีไซน์กระเป๋าให้เข้ากับดอกซากุระสีชมพูสวยสด อาทิ กระเป๋า Amazona ที่ฉลุให้เป็นลายดอกซากุระ ทั้งใบมาในโทนสีหวาน นอกจากนี้ยังมีผ้าพันคอผ้าไหม ลายดอกไม้และผีเสื้อมาให้ใช้เข้าคู่กันอีกด้วย

THE COME BACK

คอลเลคชัน่ ใหม่ ต้อนรับเดือนวันแม่

สาวๆ ที่กำลังมองหาของขวัญสำหรับคุณแม่ ต้องดีใจเป็น พิเศษเพราะ Inori แบรนด์ชั้นนำที่มีตัวแทนจำหน่ายกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ได้สร้างสรรค์จิวเวลรี่คอลเลคชั่นใหม่ ออกมาเอาใจสุดๆ ด้วยวัสดุสเตนเลสสตีล (เหล็กกล้า

ไร้สนิม) ทนทานต่อการใช้งาน ไม่ลอก ไม่ดำ ไม่เปลี่ยนสี

เป็นประกายเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใส่ถูกน้ำ เหงื่อ คลอรีนในสระว่ายน้ำ หรือแม้แต่น้ำทะเลได้ จึงเป็น ทางเลือกของคนที่รักการออกกำลังกาย และการเดินทาง แต่ ก ็ ย ั ง อยากรั ก ษาสไตล์ ก ารแต่ ง ตั ว นอกจากนี ้ ย ั ง มี อั ญ มณี ค ุ ณ ภาพดี อ ย่ า ง เพชรแท้ ส ี ข าว เทอร์ ค วอยซ์

โรสควอท ออร์นิก และคริสตัล ที่นำมาใช้ให้ดูโดดเด่น

ยิ่งขึ้น ซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไป สามารถใส่ได้ ทุกโอกาส ทั้งทำงาน เที่ยว รวมทั้งช้อปปิ้งก็ดี แถมช่วงนี้

มีการสลักชื่อด้วยยิ่งเก๋ไปกันใหญ่

โชว์คปู องนี้ รับสิทธิพเิ ศษเมือ่ ซือ้ จิวเวลรี่ Inori

ลดทันที 10% (ที่ Inori ทุกสาขา) หรือเลือกสลักอักษรฟรี ตัง้ แต่วนั นี้ – 31 ตุลาคม 2554

( WOMAN PLUS No.74 )

กรี ๊ ด กรี ๊ ด กรี ๊ ด ดี ใ จสุ ด ๆ เมื ่ อ ในที ่ ส ุ ด ร้ า นแฟชั ่ น ระดั บ

ซูเปอร์แบรนด์อย่าง GUCCI ก็กลับมาเปิดร้านตั้งตระหง่านที่ กรุงเทพฯ อีกครั้งที่ห้างเอ็มโพเรียม ร้านใหม่นี้ดูสวยงามสุด โมเดิร์นเฉกเช่นร้าน GUCCI ในเมืองแฟชั่นชั้นนำทั่วโลก โดยคอลเลคชั่นที่นำมาเสนอเป็นคอลเลคชั่นเปิดตัวนี้ก็คือ Fall/Winter 2011 ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากในซีซั่นนี้ก็คือ กระเป๋า Bardot ที่สร้างสรรค์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1975 กลับมา อีกครั้งในรูปทรงกึ่งวงรี ตามด้วยกระเป๋ารูปทรงใหม่ที่ได้ แรงบันดาลใจจากคอลเลคชัน่ ปี ค.ศ.1973 ส่วนกระเป๋า New Jackie ก็เปลี่ยนสายให้เป็นสายสะพายไหล่แบบถอดออกได้

In Her Shoes

ถ้าคุณกำลังมองหารองเท้าเก๋สักคู่ที่จะเป็น Must Have ของ ซี ซ ั ่ น นี ้ แ ล้ ว คงต้ อ งลองดู ร องเท้ า เก๋ ข อง Celine เป็ น ต้ น แบบ เพราะรับรองว่าคุณจะสวยล้ำกว่าใครแน่ๆ โดยล่าสุด Celine

ได้รังสรรค์รองเท้ารุ่น clog ที่นำเอาวัสดุอย่าง Velcro มาใช้กับ สายรัดรองเท้า หรือจะเป็นการนำเอารองเท้าสุดคลาสสิกแบบ Loafer มาทำเป็นรองเท้าส้นสูงปรี๊ด ก็เก๋อยู่ไม่น้อย และแน่นอน ว่าสีของรองเท้าที่โดดเด่นในช่วงนี้ก็คือสีแดงอมม่วงหรือสีแดงเข้ม แบบไวน์บอร์โดซ์


FA S H I O N + R E P O R T เรื่อง : D

14

WO MA N PLUS MAG.


ผลงานในอดีตของ YvesSaint- Laurent ผูล้ ว่ งลับไปแล้วได้เป็น แรงบันดาลใจหลักเสมอมา

ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ของ Stefano Pilati ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายสร้างสรรค์คนปัจจุบนั ของแบรนด์ YSL เพราะซีซนั่ แล้วซีซนั่ เล่า การนำผลงานเดิมและดีเอ็นเอ

ของแบรนด์มาตีความใหม่ โดยผสมผสานความโมเดิรน์

เข้าไปให้คอลเลคชัน่ ดูเดินคูก่ บั กาลเวลา ซึง่ กลายเป็นสิง่ ทีแ่ ฟชัน่ นิสต้าทุกคน ต่างตัง้ ตารอคอย และสำหรับคอลเลคชัน่ Pre-Fall 2011 ล่าสุดนี้

ดีไซเนอร์คนเก่งก็ได้ถา่ ยทอดความหรูหรา เสน่หแ์ ละกลิน่ อายของความเป็น Vintage ตามแบบฉบับสาวปารีเซียงขนานแท้ไว้อย่างครบถ้วนไว้ใน 3 ธีมเก๋

ทีแ่ ตกต่างและโดดเด่นอย่างลงตัว

ธีมแรกคือ Opium บ่อยครั้งที่ผลงานการออกแบบของ มร.แซงต์โลรองต์ ถูกถ่ายทอด

มาจากแรงบันดาลใจที่เขาได้รับจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป Opium คือแรงบันดาลใจหนึ่ง

ที่เขาได้รับจากวัฒนธรรมของประเทศจีน และถูกนำมาใช้ในการออกแบบคอลเลคชั่น Haute Couture ในช่วงปี ค.ศ.1977 ซึง่ ในซีซน่ั ล่าสุดนี้ มร.สเตฟาโน่ได้นำเอาสไตล์ของ Opium มาเป็น หนึ่งในไฮไลท์ โดยเน้นการสอดแทรกรายละเอียดวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจีนลงไปยังเสื้อผ้า เครือ่ งประดับ และเครือ่ งหนังอย่างมีชน้ั เชิง โดยมีสสี นั หลักคือสีดำและสีทอง ถัดมาคือ คอนเซ็ปต์ลายงู โดยลายพิมพ์งูนั้นผูกพันกับแบรนด์ YSL มาตั้งแต่ช่วงกลาง ปี 60s เรียกว่าถูกนำมาใช้ก่อนที่ มร.แซงต์โลรองต์จะนำเอาลายพิมพ์เสือดาว ลายจระเข้ หรือ ลายพิมพ์ใดๆ มาเพิม่ เติมในงานดีไซน์ของเขาในยุค 70s เสียอีก จึงไม่นา่ แปลกใจ เลยที่ มร.สเตฟาโน่ จะนำลายพิมพ์สดุ พิเศษนีก้ ลับมาใช้อกี ครัง้ ทว่ามีการปรับ สีสนั ของลวดลายให้ยง่ิ แปลกตา อีกทัง้ เทคนิคการพิมพ์ลายผ้าทีป่ จั จุบนั ยังอำนวยให้สามารถเพิม่ สีสนั ลงบนลวดลายให้ยง่ิ สวยงามได้ดงั ใจดีไซเนอร์ อีกด้วย ลายพิมพ์งใู นซีซน่ั นี้ จึงถูกพิมพ์ลงบนวัสดุหลากชนิด อาทิ ผ้าขนแกะ ผ้าไหมมัสลิน ผ้าไหม หรือแม้แต่บนถุงน่อง เนื้อบาง นอกจากนี้ยังนำมาย้อมเป็นเสื้อผ้า สำเร็จรูปมาช่วยเพิม่ ความหรูหราให้ทง้ั ส่วน คอลเลคชัน่ กระเป๋าและรองเท้าอีกด้วย ธีมสุดท้ายของคอลเลคชัน่ นีก้ ค็ อื

Colorama ซึง่ เป็นนำเอา 4 สีหลักมาใช้เป็นไฮไลท์

สำคัญ ได้แก่ สีนำ้ ตาลใบยาสูบ สีเขียวหัวเป็ด สีเขียวใบไม้ และสีม่วงอมแดง โดยทั้ง 4 สีนี้ได้ถูกนำมาใช้ เติมเต็มคอลเลคชั่นให้ดูมี ชีวิตชีวา การใช้สที ต่ี ดั กันมาเข้า คูก่ นั นัน้ นับเป็น DNA สำคัญ และเป็นเสน่หข์ องแบรนด์ เลยก็ว่าได้ เพราะการจับคู่สีที่ ต่างกันอย่างสิน้ เชิงมาเข้าคู ่ กันอย่างลงตัวนัน้ เป็นเทคนิค เฉพาะที่ มร.แซงต์โลรองต์นน้ั โปรดปรานและมักพบบน ผลงานการออกแบบของเขา มาตัง้ แต่กลางยุค 60s เลยทีเดียว

15

WOMAN PLUS MAG.


W O M A N + O N T O P

เรื่อง : Natta

ความสุขเล็กๆ ไม่มเี ซ็กซ์ ก็เกิดขึน้ ได้ ความวาบหวิวและความตื่นเต้นในชีวิตคู่ใช่ว่าจะสามารถตักตวงได้จาก ‘เซ็กซ์’ เพียงอย่างเดียว

การมอบความตื่ น เต้ น และวาบหวิ ว เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ให้ แ ก่ ช ายหนุ่ ม ของคุ ณ ในทุ ก อิ ริ ย าบถ

ที่ได้อยู่ด้วยกัน ก็สามารถช่วยเพิ่มดีกรีของความรักได้เป็นอย่างดี พยายามส่งผ่านความเซ็กซี ่ แบบไม่ให้จับได้ว่าคุณกำลังพยายามยั่วยวนเขาอยู่ เพราะความเป็นธรรมชาตินี่แหละ ที่จะทำให้ เขาสนใจ และพยายามใกล้ชดิ คุณมากขึน้ กว่าทีเ่ คย

สัมผัสเบาๆ จากการจูงมือ ขณะที่จับมือกันตามปกติ ให้ลองเกาหรือลูบเบาๆ ไปที่หลังมือ

หรือระหว่างซอกนิ้วของเขา สัมผัสที่ขี้เล่นแต่แผ่วเบาจะช่วยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลาย และ

วาบหวิวขึ้นมาเล็กน้อย การเพิ่มลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของการเดิน

จูงมือกันได้มากทีเดียว ใกล้ชิดกันมากขึ้น เวลาเดินด้วยกัน ลองจับมือของเขามาโอบไว้ที่เอวของคุณ วิธีนี้จะทำให้ คุณผู้ชายรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความใกล้ชิดแล้ว ยังถือว่าเขาได้มีโอกาส แสดงให้คนอื่นเห็นอย่างเต็มที่ว่าเขาเป็นเจ้าของคุณอย่างเต็มตัว ซึ่งจะสามารถทำให้เขาเดิน ยืดอกอวดใครต่อใครได้อย่างภาคภูมิใจตามประสาผู้ชายอกสามศอก เซ็ ก ซี่ เ ล็ ก ๆ แบบไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ คุ ณ ไม่ จำเป็นต้องแต่งตัวโชว์สัดส่วนมากมาย เพื ่ อ ให้ เ ค้ า ชื ่ น ชม เพี ย งแค่ เ ปิ ด โอกาส

ให้เขาได้เห็นเนินอกของคุณบ้าง โดยไม่ ต้ อ งพยายามปิ ด คอเสื ้ อ ทุ ก ครั ้ ง ที ่ ก ้ ม เมื ่ อ อยู ่

ต่อหน้าเขา เพียงแค่นี้ก็ทำให้เขารู้สึก กระชุม่ กระชวย แต่ระวังอย่าเผลอไป ก้มโชว์หน้าอกหน้าใจต่อคนอื่น เป็นอันขาดเชียวล่ะ 10 ตา เห็นไม่เท่า สั ม ผั ส เอง เมื ่ อ ได้ เห็นด้วยตา แน่นอน ว่ า ต่ อ มาเขาต้ อ ง อยากสัมผัส อาจจะเริ่มที่การ ควงแขนโดยการกอดแขนเขา ให้ ไ ด้ ส ั ม ผั ส กั บ หน้ า อกของเรา บ้ า งเล็ ก น้ อ ย หรื อ เบี ย ดหน้ า อก เข้ า กั บ แผ่ น หลั ง ของเขายามเดิ น ด้วยกัน สัมผัสอันอ่อนนุ่มนี่แหละ ที่เป็นไม้ตายสยบชายหนุ่มผู้แข็งกร้าว มาได้นักต่อนักแล้ว เพี ย งเท่ า นี้ ก็ จ ะทำให้ เ ขา รู้สึกถึงความใกล้ชิด สนิทสนม และแสดงให้เห็นว่าเราไว้ใจ และเชื่อมั่นในตัวเขามาก แค่ ไ หน แค่ นี้ ก็ ท ำให้ หัวใจของเขาพองโต ขึน้ มาได้มากทีเดียว

เรื่อง : Stamp

แจ๊ค (Black Jack) อดีตสมาชิก วง nice to meet you

เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด

Out of Control

พร้อมลีลาท่าเต้นทีด่ เู ท่ และแข็งแรงขึน้ กอปรกับ รูปร่างหน้าตาและหุน่

ที่ฟิตเฟิร์ม คงเขย่าหัวใจ สาวน้อยสาวใหญ่

กันเป็นแถว เราชวนเขา มาพูดคุยถึงทัศนคติของ ชายหนุม่ ทีม่ ตี อ่ สาวๆ และดูทา่ หนุม่ แจ๊คจะมี ความคิดทีแ่ สบสันต์ ไม่เบาเชียวล่ะ

แจ๊ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม Q : ความหมายจริงๆ ของคำว่า “ผมยังไม่พร้อมทีจ่ ะแต่งงาน” A : แบ่งได้สองเคสนะ เคสแรกคือยังไม่พร้อมจริงๆ คือเขาอาจจะคิด

ว่าการที่จะมาใช้ชีวิตกับคนต่างพ่อต่างแม่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลย

จะต้องอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิต มันก็ไม่ได้ตัดสินใจง่ายๆ อีกเคสหนึ่งก็คือ ผู้ชายเขาไม่คิดจะจริงจังกับคุณ ถ้าเขาไม่พูดถึงเรื่องอนาคตของคุณ

สองคน พูดถึงแต่อนาคตของตัวเอง อันนี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่คิด จะไปกับคุณถึงขั้นนั้น

Q : คิดยังไงกับผู้หญิงที่เติมเมคอัพตลอดเวลา A : ผมเป็นห่วงเรือ่ งกระเป๋าสตางค์เขามากกว่า เติมมากๆ คงต้องซือ้ เก็บ เป็นเสบียงที่บ้านเลย (หัวเราะ) ถ้าผมมีแฟนแบบนี้จะแกล้งยืนหน้ามันๆ ให้เขารู้ว่ารอนานแล้ว แต่จริงๆ การแต่งตัวมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงนะ แต่ถ้ามากไปมันก็ไม่ดี

Q : เห็นด้วยหรือไม่ที่ “ผู้ชายต้องเป็นฝ่ายจ่ายตลอด” A : มันก็แฟร์นะถ้าเราเป็นฝ่ายชวนเขาไปเที่ยว เราก็ควรจะดูแลเทคแคร์

แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจะแสดงน้ำใจบ้างก็จะดีมาก ผู้ชายบางคนเขาก็จ่าย เพราะอยากจะชนะใจก็มี อันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆ เพราะคงไม่มีใครฝืน ความเป็นตัวเองได้นาน ฉะนั้นผู้หญิงต้องดูดีๆ ดูนานๆ ว่าเขาจ่ายให้เรา มากๆ เพราะอะไร

Q : ผู้หญิงอาชีพอะไรเซ็กซี่และมีเสน่ห์ที่สุด A : สำหรั บ คิ ด ว่ า ผู ้ พ ิ พ ากษาครั บ มั น เป็ น ตำแหน่ ง ที ่ ต ้ อ งมี ค วาม

รับผิดชอบสูงแสดงถึงความเด็ดขาดในตัวเอง ซึ่งจะต่างกับผู้หญิงที่ เอ๊าะแอ๊ะๆ หรือเกีย่ วกับพวกผูห้ ญิงทีท่ ำงานระดับสูง ทีท่ ำให้คนคล้อยตาม เขาได้ โชว์ให้เห็นถึงความเปรี้ยวความเก๋ในตัวเขา

Q : แคร์มั้ยถ้าผู้หญิงจะหาเงินได้มากกว่า A : บอกผมด้วยนะว่าหายังไง (หัวเราะ) ถ้าในชีวิตคู่นะ ผมว่า ไม่ว่าใคร

16

WOMAN PLUS M AG.

จะหาเงินได้มากกว่า สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอามาแชร์กันอยู่ดี


+ S H E

Working Mom & Working Women

ตูต๋ -ี๋ นัทธนุช วงศ์พวั พันธุ ์

เรื่อง : Alisa ภาพ : Sarin สาวหน้าหวานคนนีเ้ ธอเป็น ดีไซเนอร์และเจ้าของ

แบรนด์ ‘Tutti & Tutti Frutti’ แบรนด์เสือ้ ผ้าสำหรับแม่

และเด็กสไตล์คลาสสิก วินเทจ และเธอยังเป็นพีส่ าวของ

‘เคน-ธีรเดช วงศ์พวั พันธุ’์ ทีก่ ล่าวมาเป็นเพียงภาพภายนอกทีใ่ ครๆ ก็รู้จัก แต่ตัวตนจริงๆ ของเธอนั้น นอกจากจะเป็นผู้หญิง

ทำงานเก่งแล้ว เธอยังหลงใหลโยคะ รักการดูหนัง และใช้เวลา

ในแต่ละวันอย่างมีความสุขพร้อมกับทำหน้าที่คุณแม่ยังสาว

ของ ‘น้องดาฎา’ ได้อย่างดีเยี่ยม

+ ผู้หญิงที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิต

คุณแม่คือคนที่มีอิทธิพลกับเรามาก ตอนเด็กๆ คุณแม่จะจับแต่งตัว เย็บเสื้อผ้าให้

พาไปร้านที่ให้เด็กแต่งตัว ทำให้เรารู้สึกชอบการแต่งตัวตั้งแต่นั้นมา มีอยู่ซัมเมอร์หนึ่งที่ได้ ไปอยู่เมืองนอกเอง เราก็ไปช้อปปิ้งเยอะมาก ลองแต่งตัวแปลกๆ ก็มานั่งคิดว่า เออ...

เราคงชอบแฟชัน่ และอยากเรียนด้านแฟชัน่ พอเรียนจบทีค่ ณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สักพักหนึง่

ก็ไปเรียนแฟชั่นที่ Saint Martins ประเทศอังกฤษ

+ Tutti & Tutti Frutti แฟชั่นคลาสสิก วินเทจสำหรับแม่-ลูก

เริ่มทำงานอยู่ที่ SODA ประมาณ 4 ปี พอแต่งงานก็ออกจากงาน ตอนนั้นจึงเริ่มคิดอยาก มีแบรนด์เป็นของตัวเอง เพราะก่อนหน้านี้คิดว่าการทำแบรนด์ของตัวเองเป็นเรื่อง

ที่ยากมาก แล้วก็เริ่มทำแบรนด์ Tutti ขายที่ SODA พอมีน้องดาฎาก็คิดว่าน่าจะทำเป็น

แบรนด์ Tutti Frutti ด้วย เพราะว่าไหนๆ เราทำเสื้อแม่แล้วเราก็น่าจะทำเสื้อให้ ลูกด้วย

ทัง้ สองแบรนด์จะมีบางอย่างทีแ่ มตช์กนั ระหว่างชุดแม่และชุดลูก แต่โดยรวมแล้วคอนเซ็ปต์ จะคล้ายกันคือมีความคลาสสิกและวินเทจ

+ บทบาทคุณแม่คนเก่งของน้องดาฎา

ชีวิตตี๋ไม่ค่อยเปลี่ยนไปนะ กิจกรรมอื่นๆ ของเราก็ยังทำเหมือนเดิม ก็แค่เพิ่มในส่วนของ การให้เวลากับลูกมากขึ้น พาเขาไปเรียนบัลเล่ต์ ไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันสองคน

เขาเลยสนิทและไว้ใจเรา ตี๋จะบอกลูกว่ามีอะไรให้บอกแม่ทุกเรื่อง เขามีอะไรเลยจะบอก เราหมด ตี๋จะสอนให้เขาเป็นเด็กช่วยเหลือตัวเองได้ ให้เขาทำสิ่งต่างๆ ได้ตามวัย

สอนให้เป็นคนมีระเบียบแต่ไม่ใช่ตึงไปหมด เขาจะอาบน้ำ แปรงฟัน เก็บของเล่นเอง

เรื่องอนาคตตอนนี้ก็แค่อยากให้เขาแข็งแรง ดาฎาจะป่วยบ่อย ตอนนี้เลยพาเขา

ไปเรียนว่ายน้ำ แล้วก็ฝกึ กิจกรรมบำบัดให้กล้ามเนือ้ แข็งแรง เราก็หวังให้เขาเป็นเด็ก

ที่มีความสุข และก็ช่วยเหลือตัวเองได้และก็ไม่เสียเด็กก็พอแล้วค่ะ

+ ความเป็นไปของวงการดี ไซเนอร์

Profile

ชื่อ : นัทธนุช วงศ์พัวพันธุ์ ชื่อเล่น : ตู๋ตี๋ การศึกษา : Central Saint Martin College

of Art and Design ประเทศอังกฤษ

เมื่อก่อนตอนที่ตี๋อายุสัก 14-15 ตอนที่อยากเป็นดีไซเนอร์ตอนนั้น

ยังไม่เห็นมีใครอยากเป็นเลย กว่าตี๋จะได้เป็นมันนานมาก

แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งตี๋รู้สึกว่าใครๆ ก็อยากเป็นและใครๆ

ก็เป็นได้ โลกสมัยนี้การแต่งตัวเป็นเหมือนสิ่งใกล้ตัว ที่สำคัญ

เราต้องดูสวยงามตลอดเวลา หนทางที่จะโชว์ผลงานก็มาก

ตัวเลือกก็มีเยอะขึ้น ใครที่คิดอยากจะทำ

จริงๆ ตี๋คิดว่า ก็แค่เราขยันและ

ทำสิ่งที่เราชอบ และตั้งใจจริงมันก็

สำเร็จได้

In Her Mind • ดีไซเนอร์แบรนด์โปรด : ถ้าไทยก็ SODA ถ้าเมืองนอกก็ Stella McCartney • ดูหนังฟังเพลงสไตล์ไหน : อินดี้ร็อคแอนด์โรล ชอบดูหนังทุกสไตล์ ยกเว้นหนังเกาหลี • กิจกรรมที่ชอบทำ : เล่นโยคะ จะตื่นไปเล่นตอน 07.15 น. ทุกวัน • ความตั้งใจอันใกล้ : อยากจะไปเรียนทำขนมเพราะจะได้ทำให้ลูกทาน • ความสุขในวันนี้ : อยู่กับครอบครัวได้ทำสิ่งที่เรารัก ความสุขไม่ใช่สิ่งที่หายาก เป็นอะไรง่ายๆ

อยู่ที่เราคิดมากกว่า ถ้าเราไม่คิดให้มันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์

17 17

WOMAN WOMAN PLUS MAG. PLUS MAG.


W P + C O C K TA I L

J O U R N E Y

เรื่อง : ณิกษ์ อนุมานราชธน

CHAPTER 5

ประโยชน์จากเครือ่ งดืม่ ห่วยๆ Head Bartender & Mixologist หนุ่มสุดฮอตมาดเท่ ที่จะมาเทหัวใจ

ใส่ไอเดียสุดฮิป กับประสบการณ์การเดินทางของค็อกเทลสนุกๆ เพื่อคุณผู้อ่าน WOMAN PLUS

โดยเฉพาะ พบณิกษ์ที่นี่เป็นประจำ T : 081-443-3784

ชีวิตคนเรามักจะเจอเรื่องราวทั้งดีและร้ายผสมกันอยู่ ตลอดเวลาครับ ชีวิตของบาร์เทนเดอร์ก็เช่นเดียวกัน

ที่มรสุมชีวิตเป็นเรื่องปกติ และทุกๆ ครั้งที่เราประสบ ปัญหาที่ขมขื่น โหดร้าย และผิดหวังต่างๆ นานา

เรามักจะหาด้านดีของสิ่งๆ นั้น ด้วยคำถามที่ว่า “ประสบการณ์มีความหมายในด้านลบ

ด้วยหรือ??” ใช่ ค รั บ เราโดนโกง เป็ น ครั ้ ง แรกในชี ว ิ ต ที ่ ม ี ผู ้ ใ หญ่ ก ลุ ่ ม หนึ ่ ง บอกผมตรงๆ ด้ ว ยประโยคสั ้ น ๆ

ผมไม่ เ คยคิ ด มาก่ อ นเลยว่ า มั น จะรู ้ ส ึ ก อึ ด อั ด และ

น่ารังเกียจขนาดนี้ ถึงจะบอกตัวเองและเพื่อนๆ ให้

หาข้อดีจากมันก็แล้วเถอะ เมื ่ อ ตอนเป็ น เด็ ก อารมณ์ เ ราร้ อ นครั บ ร้ อ น เพราะโดนโกง ร้อนเพราะไม่มีคนรู้ใจให้ระบาย (และ กดมันทิ้งลงไป) ให้ปรับทุกข์ ชีวิตโสดในเมืองกรุงที่ ถูกขับเคลื่อนด้วยวิถีโจรเป็นเรื่องโหดร้ายครับ “มีอยู่เท่านี้ ที่เหลือขอไม่จ่ายได้มั้ย” คนพูด หน้าตาเฉยทั้งๆ ที่มีสัญญาวางโด่อยู่ตรงหน้า “ . . . ” ผมไม่รู้ว่าจะตอบอะไร แน่นอนว่าไม่ได้ ตอบ แต่ว่ากำขี้ดีกว่ากำตด (จริงหรือ??) ผมคำนวณ

ถึงความเป็นไปได้ของการถูกโกงว่าจะทำอย่างไรให้ น้อยที่สุด ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ผมว่าผมโดนตอก

หน้าหงายมาเยอะทั้งเรื่องของความรักและความจน แต่ก็รอดมาได้หลายครั้งหลายครา แต่ครั้งนี้แตกต่าง ออกไป ผมอึ้งกับความหน้าด้านของคน กับเหตุผล (ข้ออ้าง) ที่ฟังดูไร้สาระ สาวคนสนิทที่ดูๆ กันอยู่ก็ยัง ไม่สนิทใจมากพอที่จะเล่าให้ฟัง เมื่อปรึกษาเพื่อน

ที่ทำงานด้วยกันก็มีแต่จะนำอำนาจมืดเข้าจัดการ อำนาจมืด และท่าทางจะไม่จบเอาง่ายๆ จะกลายเป็น วังวนแห่งอำนาจใครใหญ่ไปเสียเปล่า แอบโซลู ท 2 ช็ อ ตบรรเทาอาการคิ ด มากได้

เป็นปลิดทิ้ง เป็นไม่คิดอะไรเลย แต่ปัญหายังอยู่

18

WOMAN PLUS M AG.

THE RECIPE :

sangria 1 Bottle of Red Wine (Rioja) I 1/4 Cup Cognac 1/4 Cup Triple Sec I 1/4 Cup Sugar Syrup 2 Orange Cut into Half-wheels I 2 Peaches Cut into Cubes 2 Lemons Cut into Half-wheels Method : Put all ingredient in a container

and place the container in the refrigerator for at least 12 hours. Pour over ice for each serving.

“ดูเครียดๆ นะ” เธอคนเดิมกล่าวขึ้น ขณะทานอาหารกลางวั น ในย่ า นสุ ข ุ ม วิ ท

ในวันต่อมา ไม่เครียดก็แปลก เงินหายไปหลายบาท “ไม่เครียดจ๊ะ งานยุ่งนิดหน่อย” ผมตอบแบบงงๆ บทสนทนากลางโต๊ ะ อาหารจบลง ความเงียบเข้าครอบคลุมความอร่อย ผูห้ ญิง คนนี้ ไม่ใช่สำหรับเรา เพราะเมื่อมีความไม่ สนิทใจที่จะเปิดอก (และแผงอก) คุยกับ

ใครนั้นสามารถบ่งชี้ทิศทางความสัมพันธ์ ในอนาคตได้ เมื่อเราเงียบ ใจผมล่องลอย เธอกล่าวลอยท่ามกลางความเงียบด้วยเสียง เนิบๆ ขณะที่มองไปนอกกระจกว่า “อย่า ไปคิดมากนะ” นีเ่ ป็นอีกครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีค่ ำพูดธรรมดา ทั ่ ว ไปกลั บ มี ค วามหมายกั บ เรามากที ่ ส ุ ด คล้ายกับเส้นผมทีบ่ งั ภูเขา ทางเลือกของผม ชัดเจนขึ้นด้วยคำพูดง่ายๆ เพราะทางเลือก มีอยูแ่ ค่นน้ั ไม่เอาเงินก็ฟอ้ งซะ ส่วนจะลงมือ ลงเท้านั่นก็อีกเรื่อง คนเรามีอยู่สองประเภทครับ คือไม่ดี

ก็เลว การที่เราต้องเจอคนเลวนั้นเป็นเรื่อง ปกติ นั บ ว่ า เป็ น ประสบการณ์ ท ี ่ ล ้ ำ ค่ า เพราะเมื ่ อ เราเจอคนเลวมามากพอแล้ ว คราวต่อไปเมื่อเจอคนดีๆ เราจะเห็นคุณค่า ของคนดี อ ย่ า งชั ด เจน จะให้ ต ี ค วามตาม ภาษาบาร์เทนเดอร์คือ มีเครื่องดื่มห่วยๆ เพื่อให้รู้ค่าของเครื่องดื่มดีๆ ครับ ส่วนสำหรับผูห้ ญิงคนนัน้ กับมือ้ กลางวัน ในย่านสุขุมวิท “ขอบคุณนะจ๊ะ”


เต็มอิ่ม ! rse ทางธุรกิจ

n Cou

กับ Mai ติเข้มข้น า ช ส ร ์ ณ ์

ภาษ ะวิสัยทัศน ล แ ์ กับบทสัม ณ ร า ก กประสบ

ที่ปรุงจา ิพลจาก ธ ท ิ อ ง ร s ผู้ท 50 CEO เมืองไทย ง อ ข ำ น ัทชั้น 50 บริษ

|

เสิร์ฟร้อนๆ ย่อยง่ายๆ เป็นอาหารสมองทางธุรกิจ

GOOD TO GREAT : 50 CEOs OF THAILAND 2010-2011

By GM BiZ Free Magazine |

พร้อมเสิร์ฟต้นเดือนกรกฎาคมนี้ • แจกฟรี ตาม Office Building, ธนาคาร, มหาวิทยาลัย, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, โชว์รูมรถยนต์ และทุกที่ที่มีธุรกิจ • วางจำหน่าย ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ MAGAZINE OF THE GM GROUP | TEL. 02 241 8000 FAX. 02 241 8008 www.gmlive.com


Profile ชื่อ : มิก้า ชูนวลศรี อายุ : 22 ปี

สัญชาติ : ไทย-เวลล์ สังกัด : บีอีซี เทโรศาสน

ตำแหน่ง : แบ็กขวา ผลงานอื่น : ถ่ายโฆษณา LG

ออนแอร์ที่ประเทศจีนและเกาหลีใต้,

MV. โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่ ของ Tattoo Colour

20

WOMAN PLUS M AG.


M O D E R N + L I F E เรื่อง : Alisa ภาพ : Sarin

ไม่มีแมตช์ไหนที่จะดึงสาวไทยให้เกาะติดขอบ สนามเท่ากับแมตช์นี้ ศึกท้าแข้งที่มีดีกรีความฮอต เป็นเดิมพัน ประชันกันแบบสูสีของสองหนุ่ม

ลูกครึ่งหน้าตาดี หุ่นที่ฟิตและเฟิร์ม (มาก) บวกลีลา การเล่นทีด่ ดุ นั กินกันไม่ลง มิกา้ ชูนวลศรี แบ็กขวา กำลังสำคัญของ บีอีซี เทโรศาสน และ ปีเตอร์ แลง กองหลังที่ดีที่สุดของ บางกอกกล๊าส เอฟซี

สองดาวเตะที่ฮอตขีดสุดพร้อมจะมาเขย่าหัวใจ สาวๆ ให้สั่นไปทั่วทั้งสนาม

เมืองนอก ตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่นบอลเป็นอาชีพ ว่างก็ ออกไปเที่ยว ตอนนี้เราเล่นเป็นอาชีพแล้ว ก็อยากจะ ดูแลตัวเอง พักผ่อนเยอะๆ ผมดูแลไปถึงเรื่องอาหาร

การกิน จะไม่กินของทอด ไม่กินช็อกโกแลต จะกินผัก + ชีวต ิ ทีเ่ ติบโตมากับฟุตบอล และอาหารดี ๆ จะมี ช ่ ว งเวลาการกิ น ด้ ว ย ถ้ า แข่ ง 6

ผมเติบโตที่เมืองไทย โตที่เกาะสมุย ตั้งแต่เด็กผมก็เห็นพ่อเล่น โมงเย็น ผมจะกินบ่าย 2 ตลอด ผมเรียนมาทางด้านนี้

ฟุ ต บอลแล้ ว ทุ ก คนรอบตั ว เป็ น นั ก ฟุ ต บอล อยู ่ เ มื อ งไทย ก็จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีต่อร่างกาย จนอายุ 10 ขวบก็กลับไปเรียนที่เวลล์ ไปอยู่ที่นั่นก็เริ่มเตะบอล ้ ญิงในสเปค จริงจังตอนอายุ 15 อยู่สโมสรเยาวชนคาร์ดีฟ ซิตี้ ก่อนจะกลับ + ผูห มาเมืองไทย ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 2 ปี เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผมไม่ชอบคนไทย ผมไปอยู่เมืองนอกมา สเปคผมเลย การกี ฬ า กลั บ มาอยู ่ เ มื อ งไทยตอนอายุ 19 ตอนกลั บ มา จะชอบสไตล์ยุโรป ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีนะ เพียงแต่ผม พ่อแนะนำให้ไปคัดตัว ผมก็ไป ตอนนั้นไม่ได้ซีเรียสว่าจะอยู่ ไม่ ค ่ อ ยชอบทั ศ นคติ บ างอย่ า ง เวลาผู ้ ช ายจะไปไหน

เมืองไทยนาน แต่พอคัดตัวได้ก็เลยได้มาเล่นให้กับ เมืองทอง ผู้หญิงไทยจะชอบห้าม คือผมเห็นเพื่อนผมเวลาจะไป ยูไนเต็ด แต่ตอนนี้ผมมาเล่นให้กับ บีอีซี เทโรศาสน ไหนทีต้องขอแฟน แล้วแฟนก็ไม่ให้ไป ซึ่งผมไม่เข้าใจว่า ทำไมจะต้องไม่ให้ไป ผมคบกับแฟนคนนี้ อยากไปไหน

+ ถึงจะเล่นกีฬาได้ทก ุ อย่าง แต่ฟตุ บอล ก็ไปเขาก็ไม่ห้าม ทำอะไรก็ทำไป คือทีส่ ดุ ่ ใจเกินร้อยว่าเป็นคนโรแมนติก

กีฬาอย่างอื่นผมก็เล่นได้ดี เคยเป็นนักกีฬารักบี้ให้กับโรงเรียน + มัน แต่ฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่ผมเล่นเก่งที่สุด ถ้าคุณเก่งอะไรก็จะ และไม่เจ้าชู้ ชอบสิ่งนั้น ผมเก่งฟุตบอล ผมจึงรักที่จะเล่นฟุตบอลตลอด ผมว่ า ตั ว เองเป็ น คนโรแมนติ ก เมื ่ อ ต้ น ปี ผ มกั บ แฟน

พอเริ่มเล่น นักฟุตบอลทุกคนก็ต้องมีความฝันว่าจะได้เล่น คบกันครบ 1 ปี ผมก็ทำเซอร์ไพรส์เขา ตอนนั้นเราไม่ได้ พรีเมียร์ลีก ตอนแรกไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูงขนาดนั้น แค่คิดว่าต้อง อยู่ด้วยกัน วันแรกก็ส่งช็อกโกแลตไปให้ วันที่สองก็ส่ง เล่นให้ดีที่สุด เข้าสโมสรก็ต้องเล่นเป็นตัวจริงให้ได้ การ์ดไปให้ แล้ววันที่สามก็เซอร์ไพรส์ส่งสร้อยคอไปให้ ถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกัน อย่างตอนนี้เขาก็มาเที่ยวเมืองไทย + เวลาว่างและกับเรือ ่ งทีใ่ ห้ความสำคัญ มาอยู่กับผม ผมก็จะดูแลเขาตลอด และผมก็เป็นคน

ผมเป็นคนน่าเบื่อมากเลยนะ จริงๆ ถ้าผมไม่ซ้อมกีฬา ผมก็ ไม่เจ้าชู้ด้วยนะ (หัวเราะ) ไม่ทำอะไรเลย ก็นอนดูหนังอยู่ห้อง แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อน ไม่ค่อยออกไปเที่ยวออกไปทำไรมากมาย ต่างกับตอนอยู่ที่

21

WOMAN PLUS MAG.


+ ความรูส ้ กึ ทีม่ ตี อ่ แฟนคลับ ตอนแรกตืน่ เต้นนะ บางครัง้ ตกใจเลยนะ รูจ้ กั เรา ด้วยเหรอ ผมแฮปปี้นะ ให้เกียรติกันขนาดนี้

ผมก็ ค ิ ด ว่ า ผมเป็ น แค่ น ั ก ฟุ ต บอลธรรมดา

แต่มีคนให้ความสนใจ เกือบทุกนัดที่เตะเสร็จ แฟนบอลก็ จ ะมารอถ่ า ยรู ป ขอลายเซ็ น

บางคนทำรู ป มาให้ ไม่ รู ้ ไ ปหามาจากไหน (หั ว เราะ) ผมจะให้ เ วลากั บ พวกเขาตลอด เพราะเขารอเราตั ้ ง นาน พี ่ ล ี ซ อ เคยสอนว่ า

เราเป็นนักฟุตบอลก็ตอ้ งให้เกียรติแฟนบอลด้วย ไม่ ใ ช่ เ ป็ น นั ก ฟุ ต บอลแล้ ว คิ ด ว่ า ตั ว เองใหญ่

อย่าไปทำตัวแอ็คเกินไป + เชือ ่ มัย้ ว่ามิกา้ ชอบงานบันเทิง ผมก็ อ ยากนะ แต่ พ ่ อ ไม่ ค ่ อ ยอยากให้ เ ราทำ

ตรงนั ้ น เขาอยากให้ ผ มมี ส มาธิ ก ั บ ฟุ ต บอล

ถ้าเป็นเวลาว่างทีไ่ ม่สง่ ผลกับการซ้อมพ่อก็เข้าใจ แต่ถ้าต้องลางานไม่ได้ซ้อมแบบนี้เขาก็ไม่อยาก

ให้ทำ อาชีพของเราก็คอื ฟุตบอล แต่งานบันเทิง

ก็ ใ ห้ เ ราได้ ท ำอะไรใหม่ ๆ ถ้ า เล่ น แต่ ฟ ุ ต บอล

อย่างเดียวมันก็จะเบื่อ อยากลองทำอะไรใหม่ๆ

ดูบา้ ง + เป้าหมายต่อจากนี ้ ยังบอกไม่ได้ดกู นั ปีตอ่ ปีแล้วกันครับ ถามตอนนี้ ผมก็อยากอยู่เมืองไทย อยากลงเล่นทีมชาติ

พ่อคงภูมิใจ เลยอยากทุ่มเทให้กับตรงนี้ก่อน แต่ก็อยากกลับไปอยู่เมืองนอกนะ คิดว่าอายุ สั ก 30 แต่ ง งานมี ลู ก ก็ อ าจจะกลั บ ไปอยู ่ ท ี ่

เวลล์ 22 WOMAN PLUS M AG.


M O D E R N + L I F E

เรื่อง : Alisa ภาพ : Sarin

+ ปีเตอร์ตกหลุมรักรอยยิม ้ คนไทย ผมเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยมาเมืองไทย แค่มาเที่ยว เฉยๆ ตอน 6 ขวบ ไม่เคยพูดภาษาไทย อ่านก็ไม่ได้

พอมาอยู่เมืองไทยก็ไปเรียนพูดภาษาไทย ตอนนี้อ่านได้ นิดหน่อย เรียนมาได้ 9 เดือนแล้ว ผมรู้สึกอยากจะเรียน ภาษาไทย อยากจะเข้าใจภาษาไทย ผมชอบทุกอย่างใน เมืองไทย อากาศที่สวิสหนาวมาก ชอบอากาศเมืองไทย มากกว่าถึงจะร้อน และคนไทยทุกคนยิ้มแย้มตลอดเวลา

เมืองไทยมีที่เที่ยวเยอะ ผมชอบไปทะเล เคยไปเที่ยว กระบี่สวยมาก + เคยลองเป็นช่างไฟ

แต่สดุ ท้ายก็เลือกฟุตบอล

ตอนอายุ 16 ผมเคยไปฝึกงานเป็นช่างไฟ ปกติที่สวิส ถ้าใครจะเรียนมหา’ลัยได้ต้องเรียนเก่งมากๆ แต่ผม

ไม่ได้เรียนเก่งมาก ก็เลือกไปฝึกงาน แต่ไม่ชอบเลยนะ ไปทำอยู ่ 1 ปี ก็ อ อกมา เพราะอยากเล่ น ฟุ ต บอล

มากกว่า + อยากเป็นโค้ชสอนเด็ก ผมเคยเป็นโค้ชที่สวิตเซอร์แลนด์ให้กับเด็กรุ่นอายุ 17 ปี ถ้าวันหนึ่งจะเป็นโค้ชไม่อยากสอนผู้ใหญ่ อยากเป็นโค้ช สอนเด็กมากกว่า ถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นักบอลทุกคน

เขามีทักษะอยู ่แล้ว สอนอะไรเยอะไม่ได้ แต่กับ เด็ก

เราสอนได้เยอะ เราได้เห็นพัฒนาการเด็กด้วยทำให้เรา ภูมิใจมากกว่า เวลาเห็นเด็กเล่นดีขึ้น + เมือ ่ ต้องลงสนาม

ท่ามกลางเสียงเชียร์

Profile ชื่อ : ปีเตอร์ แลง

อายุ : 24 ปี สัญชาติ : ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ สังกัด : บางกอกกล๊าส เอฟซี

ตำแหน่ง : กองหลัง ผลงานอื่น : นักแสดงนำ หนังสั้นเรื่อง ‘Gift for The King’, ถ่ายแบบ

+ ผมเป็นคนไทย

ผมอยากเล่นให้กบั ทีมชาติไทย

แม่ ผ มเป็ น คนไทย พ่ อ เป็ น คนสวิ ส แต่ ผ มรู ้ ส ึ ก ว่ า ตั ว เองเป็ น

คนไทยมากกว่า ผมชอบประเทศไทย และก็อยากเล่นให้กับทีม ชาติไทย เลยตัดสินใจกลับมา ผมเล่นบอลตั้งแต่อายุ 6 ขวบ

รู้ว่าตัวเองชอบเล่นฟุตบอลมาก ไปสมัครเข้าสโมสรตั้งแต่ 6 ขวบ เลิกเรียนก็ไม่กลับบ้าน เล่นบอลจนลืมกินข้าว ผมติดทีมชาติ

สวิตเซอร์แลนด์รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี เคยเล่นลีก ดิวิชั่น 2 ของ เยอรมัน พอมีโอกาสผมก็ลองยืน่ ประวัตเิ พือ่ คัดตัวเป็นผูเ้ ล่นทีมชาติ ตอนนี้ผมเล่นในตำแหน่งกองหลังให้กับ บางกอกกล๊าส เอฟซี

ก็รู้สึกดีใจนะครับ คนที่เล่นบอลทุกคนดีใจที่มีแฟนคลับ เยอะแยะ ไม่ ไ ด้ ม ี เ ฉพาะแฟนคลั บ ผู ้ ช ายที ่ ม าเชี ย ร์

ผมด้วย (หัวเราะ) แต่เวลาลงสนามผมจะมีสมาธิมาก จะไม่วอกแวกกับเสียงกรี๊ด เสียงเชียร์ เราต้องมีสมาธิ กับการแข่งอย่างเดียว + ผูห ้ ญิงแบบทีป่ เี ตอร์ชอบ แค่นิสัยดีก็พอ ผมไม่มีสเปค แค่ไม่ชอบผิวขาวเกินไป คนไทยชอบผู้หญิงขาวแบบไชน่าใช่มั้ย แต่ผมจะชอบ

ดำนิดหน่อย คนไหนเจอแล้วก็จะรู้สึกเองว่าคลิกมันบอก ไม่ได้วา่ สเปคต้องแบบไหน ต้องเข้าใจด้วยว่า นักฟุตบอล

ต้องซ้อมตลอด ต้องไปแข่งที่อื่นหลายๆ วัน ผู้หญิงต้อง เข้าใจ และมีความอดทน + ดูหนังฟังเพลงสไตล์ปเี ตอร์ ผมชอบไปดูหนังอะไรก็ได้ ไปเที่ยวด้วยบางครั้ง ฟังเพลง ตลอดเวลา ชอบฟั ง บอดี ้ ส แลม โปเตโป้ เพราะว่ า

ครั้งแรกที่มาเล่นที่ไทย ในทีมก็ฟังบอดี้สแลมหลายคน

ก็ เ ลยชอบด้ ว ย อยากจะไปดู ค อนเสิ ร ์ ต แต่ ไ ม่ ว ่ า ง

สไตล์อื่นผมก็ชอบ พวกอาร์แอนด์บี ฮิพฮอพ

+ เป้าหมายต่อจากนี้ อีก 5 ปีผมคงอายุ 30 คงเล่นบอลได้อีก 2-3 ปี ก็คงจะ เล่นบอลต่อไปครับ

23

WOMAN PLUS MAG.


H E A LT H + เรื่อง : Cookie Girl

D I Y

ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วย ‘น้ำกะทิ’ ใครๆ ก็ ป รารถนาอยากมี ผ ิ ว ที ่ น ุ ่ ม ชุ่มชื่น ชวนสัมผัส แต่สำหรับสาวๆ ที่มี ผิวแห้ง แตกเป็นขุยก็ไม่ต้องกลุ้มใจไป วันนี้ เรามีวิธีแก้ปัญหาผิวแห้งให้กลับมานุ่มชุ่มชื่น ด้วยวิธงี า่ ยๆ โดยไม่ตอ้ งพึง่ น้ำแร่หรือไปแช่นำ้ นม มาฝากให้คุณและกลุ่มเพื่อนสาวนำไปลองทำกันค่ะ วิธีการก็แสนจะง่าย เริ่มจากการเปิดเพลงโปรด ของคุ ณ คลอเบาๆ แล้ ว นำน้ ำ กะทิ ม าผสมกั บ น้ ำ ที่ คุ ณ จะแช่ ตั ว จากนั้ น ค่ อ ยๆ หย่ อ นตั ว แช่ ล งไป หลั บ ตาผ่ อ นคลายไปกั บ เสี ย งเพลง แล้ ว น้ ำ มั น จากน้ ำ กะทิ

จะค่อยๆ ซึมเข้าสู่ชั้นผิว เพื่อช่วยปรับสภาพผิวที่แห้งแตกให้กลับมานุ่มชุ่มชื่น

หากทำเป็นประจำ คุณสาวๆ ก็จะมีผิวที่สวยนวลเนียน และไม่เป็นกระอีกด้วย

HEALTH

กะหล่ำปลีม่วงที่มีสีสันสดใสชวนกิน ซึ่งมักพบบ่อยในจานสลัด

หรืออาจกลายมาเป็นของประดับในอาหารจานอื่น แต่ใครจะรู้บ้าง ว่ า กะหล่ ำ ปลี ส ี ส วยนี ้ จ ะมี ค ุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกายของเราเป็ น

อย่างมาก เนื่องจากกะหล่ำปลีม่วงเป็นพืชที่มีใยอาหารสูงและ

ล้วนอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต โซเดียม และวิตามินซี นอกจากนี้การกินกะหล่ำปลี ม่ ว งอย่ า งสม่ ำ เสมอจะช่ ว ยลดโอกาสเสี ่ ย งที ่ จ ะเป็ น โรคมะเร็ ง ลำไส้ใหญ่และโรคมะเร็งในช่องท้องได้ อีกทั้งยังอุดมไปด้วยธาตุ เหล็ ก ที ่ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งฮี โ มโกลบิ น ซึ ่ ง เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที ่ ท ำให้ ม ี

เม็ดเลือดแดงไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย อย่างไรก็ตามในแต่ละวันเราไม่ควรกินกะหล่ำปลีดิบมากเกิน 1-2 กิโลกรัม เพราะถ้ามีสาร Goitrogen จากกะหล่ำปลีสะสมใน ร่างกายมากเกินไป อาจส่งผลให้ต่อมไทรอยด์นำไอโอดีนในเลือด

ไปใช้ได้น้อยลง แต่สารนี้จะหายไปเมื่อกะหล่ำปลีนั้นสุกแล้ว

หลากหลาย คุณประโยชน์ จาก

กะหล่ำปลีม่วง

DIET

TOOL

Nike + GPS

สำหรับสาวสมัยใหม่คนใดที่ใส่ใจสุขภาพของตัวเอง และยังชื่นชอบออกกำลังกายด้วย

การวิ่ง เตรียมฟังทางนี้ เรามีแอพพลิเคชั่นที่สามารถรองรับ iPhone 3GS และ iPhone 4

มาแนะนำ มีชื่อว่า ‘Nike + GPS’ ซึ่งเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับโปรแกรมวิ่งที่สามารถแสดง แผนที่การวิ่ง ระบุตำแหน่งการวิ่งด้วย GPS นอกจากนี้ยังสามารถเก็บบันทึกเส้นทาง และ เก็บสถิติการวิ่งที่ดีที่สุดไว้ได้ด้วย สาวรักสุขภาพคนใดสนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store เลยค่ะ FOOD FOR HEALTH

Let’s get beautiful legs!

24

WOMAN PLUS M AG.

สาวๆ คนใดที่กลุ้มใจเกี่ยวกับรากฐานที่มั่นคง ทำให้ ไม่กล้าโชว์เรียวขาสวย วันนี้เรามีวิธีลดต้นขาด้วยท่า ง่ายๆ มาฝากค่ะ เริม่ จากนอนราบลงบนพืน้ ไขว้ขอ้ เท้า ไว้ด้วยกัน แล้วพยายามงอเข่าให้เข้ามาชิดตัวให้มาก ที่สุด ขณะที่ข้อเท้ายังไขว้กันอยู่ จากนั้นค่อยยืด

ขาออก คลายข้อเท้าทัง้ สองข้างออกจากกัน แล้วกลับ

สู่ท่าเริ่มต้น ฝึกทำบ่อยๆ ประมาณ 24 ครั้งต่อวัน เพียงเท่านี้คุณก็จะมีต้นขาที่เรียวสวย ห่างไกลจาก ‘โต๊ะสนุ๊กเกอร์’ เลยทีเดียว

มหัศจรรย์ถั่วชา

พาสุขภาพดีไม่มีโรค ‘มหัศจรรย์ถั่วชา พาสุขภาพดี ไม่ ม ี โ รค’ เป็ น หนั ง สื อ ที ่ จ ะทำให้ ค ุ ณ ตระหนั ก ถึ ง

คุณประโยชน์ของถั่วเมล็ดเล็กๆ แต่มีคุณค่ามหาศาล

ต่ อ ร่ า งกายของเรา และยั ง สามารถนำมาปรุ ง เป็ น อาหารได้ ห ลากหลายเมนู แ สนอร่ อ ย นอกจากนี ้

ยังต้องรู้สึกมหัศจรรย์ไปกับชาซึ่งมีหลากหลายชนิด ให้เลือกดื่ม ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีมาแต่อดีต ทั้งยังมี คุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก


นายแพทย์เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ พร้อมใส่ใจเรื่องผิวพรรณ

ถ้าพูดถึงคลินิกด้านผิวพรรณความงามที่คงเอกลักษณ์และมีสไตล์ของตัวเองอย่าง ‘พฤกษาคลินิก’ ทุกคนจะต้องรู้จักและคุ้นหูเป็นอย่างดี โดยเบื้องหลัง

ความสำเร็จ มาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเป็นผู้นำด้านเทรนด์เทคโนโลยีและเลเซอร์ใหม่ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ที่โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร วันนี้จึงกลายเป็นคลินิกความงามครบวงจรอย่างสมบรูณ์แบบและสง่างามจริงๆ + จุดเริ่มต้นของประสบการณ์และความงามที่ขยายตัว

พฤกษาคลินิกเปิดมาได้ 20 ปี เต็มแล้ว เพราะเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งยุคนั้นยังไม่ค่อยมีคลินิก ประเภทนี้เท่าไหร่ เราก็เลยเปิดเป็นคลินิกเล่นๆ เปิดเป็นงานอดิเรกตอนเย็น ตอนกลางวันก็ทำงานอีก อย่างหนึ่ง จึงมาเปิดสาขาแรกที่เมืองทองธานี แต่มาตอนหลังคนไข้เยอะมากถึงวันละ 300 ถึง 500 คนต่อวัน เราก็ต้องขยายสาขาเพิ่ม โดยตอนนี้เรามีทั้งหมด 25 สาขาแล้ว สาขาที่เปิดใหม่ตอนนี้มีที่ ซอยทองหล่อ 13 ทำเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างและสัดส่วนโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีและเลเซอร์มาช่วยดูแล

รูปร่าง ซึ่งได้ผลดีมาก และมีที่ซอยพร้อมศรี สุขุมวิท 39 เป็น นวัตกรรมเลเซอร์กึ่งศัลยกรรม เป็น วิธีการล้ำยุคไปอีกก้าวหนึ่ง โดยทำเพียงครั้งเดียวก็เห็นผลจริงจัง หลังทำอาจจะมีอาการบวมช้ำ เขียว บ้างชั่วคราว แต่ผลที่ได้จริงจังกว่าเลเซอร์ในปัจจุบัน เป็นเทรนด์ใหม่ ทั้งนี้ก่อนพฤกษาคลินิกนำเสนอ นวัตกรรมใหม่ๆ จะต้องมาทำการทดสอบและค้นคว้าที่นี่ก่อน

+ พฤกษาคลินิก คลินิกที่ลูกค้ามั่นใจ

ผูท้ ม่ี าใช้บริการกับเราจะมีชว่ งอายุทต่ี า่ งกันออกไป แต่สว่ นใหญ่จะเป็นผูห้ ญิงวัยทำงานทีจ่ ะมาใช้บริการ กับเรามากทีส่ ดุ รองลงมาก็จะเป็นกลุม่ วัยรุน่ ทีผ่ ปู้ กครองพามา ถ้าพูดถึงผูช้ ายก็มมี าใช้บริการกับทางเราด้วย เพราะผูช้ ายสมัยนีก้ ห็ ว่ งใยและเริม่ หันมาใส่ใจกับผิวพรรณมากขึน้ แต่กม็ ปี ระมาณ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เท่านัน้ ถ้ารวมผูม้ าใช้บริการตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ก็หลายแสนคน แต่ Active อยูป่ ระมาณ 40,000 ราย ต่อปี

+ แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์

เรามีคำขวัญว่า ‘นำเสนอนวัตกรรมที่แท้จริง เพื่อความงามอย่างคุ้มค่า’ คือ การที่เราใช้ เทคโนโลยีทเ่ี ป็นของจริงจากอเมริกา ผ่านการรับรองโดย FAD เพือ่ ความงามอย่างคุม้ ค่าหมายความว่า ถ้าเทียบกันกับโปรดักส์แบบเดียวกัน ราคาของเราจะปรับมาต่ำกว่าที่อื่นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง อาจจะแพงกว่าของเลียนแบบ 20 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มลูกค้าจะมีทั้งระดับกลางและระดับบนด้วย ถ้าเขา คิดถึงความคุ้มค่าก็จะมาหาเรา โดยความหมายของสโลแกนนี้ก็คือ ‘ดีกว่าถูกกว่า’ ยังไงเราก็อยู่ได้ โดยไม่ต้องโฆษณา แต่เร็วๆ นี้เราจะขยายสาขาเพิ่ม จึงเริ่มมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก่อนนี้เราได้ ลูกค้าจากปากต่อปากเท่านั้นเอง กลยุทธ์ของเราจะเน้นการรักษาที่ได้ผลรวดเร็ว มา 3 ถึง 4 ครั้ง ก็ เห็นผล อาจจะดูราคาต่อครั้งสูงหน่อย แต่มันดีกว่ารักษากันนานเป็นปี คนที่เป็นสิว มา 2 ครั้ง ก็ยิ้ม ออกแล้ว

+ ใหม่เหนือชั้นด้วยนวัตกรรมคุณภาพ

Pro Tip เริ่มจากการศึกษาหาข้อมูล ดูความน่าเชื่อถือของ แต่ละที่ ก่อนจะเข้ามาปรึกษากับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ทางด้านนีโ้ ดยตรง ไม่ใช่คยุ กับพนักงานอย่างเดียว เพราะจริงๆ แล้วพนักงานไม่ได้รู้ลึกเท่าไหร่ ไม่ใช่ เดินเข้าไปแล้วทำเลย ลองหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือในเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจ ทุกวันนี้คลินิกที่เปิด มาแล้วไม่ได้มาตรฐานใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ ทีไ่ ม่ได้ผา่ น อย. ก็มอี ยูม่ าก ทีด่ มี ากๆ ก็มอี ยูเ่ ยอะ ก็ให้หาข้อมูลให้ดีๆ

นวัตกรรมเด่นๆ จะมีด้วยกัน 2 ตัว ถ้าเกี่ยวกับรูปร่างจะเป็น Cool Sculpting การใช้ความเย็นสลาย

ไขมันและเซลล์ไขมันแบบถาวร โดยไม่กระทบกระเทือนกับเซลล์อื่น ซึ่งจะใช้ความเย็นและระยะเวลา

ที่เหมาะสมไปทำให้เซลล์ไขมันตาย ได้ผลครั้งละประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นถ้ามีหน้าท้อง หน่อยๆ มีพุงยื่น เอวยื่น แค่ใช้ตัวนี้เพียงครั้งเดียว ประมาณ 2 เดือน ก็เห็นผลแล้ว แต่จริงๆ ตัวผมเอง ทำแค่ประมาณ 3 อาทิตย์ ก็เห็นผลนะ ซึง่ คนไข้ทท่ี ำจะรูส้ กึ เย็นมากๆ ช่วง 10 นาทีแรก พอหลังจากนัน้ ก็จะชา วิธีนี้ไม่เจ็บและเห็นผลไว ถ้าพูดถึงเรื่องใบหน้า ที่เด่นของเราคือ Sublative Rejuvenation เป็นการใช้ตัว eMatrix เจาะเป็นรูเล็กๆ มีลักษณะการปล่อยพลังงานในรูปแบบปิรามิดกลับหัว ทำให้ ผิวด้านบนถูกทำลายเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลข้างเคียงในขณะที่พลังงานลงสู่ผิวชั้นลึกได้มาก จึง สามารถกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำแค่ครั้งเดียวก็สามารถเห็นผล ถ้าทำทั้ง ใบหน้าก็อยู่ที่ประมาณ 200 นัด หลังทำนวัตกรรมนี้ใบหน้าจะเป็นคราบตกสะเก็ด เพียง 5 วันก็หลุด ออกหมด และผลรับที่ได้คือ สีผิวสม่ำเสมอ ริ้วรอยจางหาย รูขุมขนกระชับเรียบเนียน โดยสามารถ เห็นผลได้ในครั้งแรกที่ทำ

Profile

ชื่อ : นายแพทย์เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังอเมริกัน (AAD) ผลงาน : ผู้ก่อตั้งพฤกษาคลินิก คลินิกผิวพรรณและความงาม 20 กว่าสาขาทั่วประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวพรรณและความงาม


H E A LT H +

HEALTH TIP

หัวใจแข็งแรงได้ด้วย ‘ปลา’ สาวๆ คนใดที่ชอบกินอาหารที่ปรุงจากปลาอบหรือปลาย่าง เตรียมดีใจได้ เนื่องจาก

ผลการศึกษาวิจัยของนายแพทย์ Dariush Mozaffarian จากโรงพยาบาล Brigham and Women’s มหาวิ ท ยาลั ย Harvard Medical School ในเมื อ งบอสตั น สหรั ฐ อเมริ ก า ระบุ ว ่ า การกิ น ปลาอบหรื อ ปลาย่ า งจะช่ ว ยลดความเสี ่ ย งของการเกิ ด โรคหั ว ใจและ หลอดเลือดอุดตัน จากการศึกษาในคน 4,815 คนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่า คนที่กินปลาซึ่งปรุงด้วย การย่างหรืออบบ่อยๆ มีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดน้อยกว่า และยังพบอีกว่า คนที่กิน 1-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้มากถึง 28% เมื่อเปรียบเทียบกับ คนที่กินน้อยกว่าเดือนละครั้ง ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือด และการเต้น ผิดปกติของหัวใจจากการกินปลาอบหรือปลาย่างน่าจะเป็นผลมาจากกรดไขมัน Omega-3 ที่มีมากในปลา นอกจากนี้ Omega-3 ยังช่วยบำรุงให้สมองมีการพัฒนา และทำงานได้ดีอีกด้วย

ภัยร้ายจาก

คุณรู้หรือไม่ว่า ยำ ส้มตำ และเมนูอาหารรสเผ็ดจัดจ้านจานอื่น ซึ่งเป็นที่โปรดปราน ของคุณผู้หญิงทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นเมนูที่จะทำให้คุณผู้หญิงต้องกลับมานั่งกลุ้มใจ กับปัญหาขาใหญ่ อย่างไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากอาหารรสเผ็ดมีทั้งรสเผ็ด เปรี้ยว หวาน ซึ่งช่วยกันกลบรสเค็มไว้ ทำให้ความเค็มที่มาจากโซเดียมซึ่งมีคุณสมบัติอุ้มน้ำไว้ใน เนื้อเยื่อ ไหลลงสู่ที่ต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สาวๆ ที่ชอบกินอาหารรสเผ็ดต้องนั่งกลุ้ม กุมขมับกับปัญหาขาใหญ่อย่างไม่รสู้ าเหตุ ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือ ไม่ควรกินอาหารรสเค็มและเผ็ดบ่อยจนเกินไป แต่ควร เลือกกินอาหารที่มีผักและผลไม้ ทั้งยังต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อ รูปร่างทีส่ วยงามและสุขภาพทีแ่ ข็งแรง นอกจากนีอ้ าจแก้ปญ ั หาขาใหญ่ได้ดว้ ยการนวด กดจุด โดยการนวดเอาน้ำที่บวมคั่งในกล้ามเนื้อขาออกไปทางระบบน้ำเหลือง ซึ่งจะ ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ แล้วขาของคุณผู้หญิงก็จะค่อยๆ เล็กลง กลับมาเรียวสวย เหมือนเดิม

26

WOMAN PLUS M AG.

กินหวานมากแล้วทำให้ผวิ เหีย่ ว จริงหรือ? เฉลย จริ ง ค่ ะ เพราะถ้ า ร่ า งกายของเรามี น้ ำ ตาลอยู ่ ใ นกระแสเลื อ ดมากจน

เกินไป จะทำให้น้ำตาลไปเกาะติดกับ เส้ น ใยโปรตี น ที ่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งเซลล์ ผ ิ ว ทำให้ ร ่ า งกายเกิ ด ภาวะผิ ว เครี ย ด ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาการแก่ ก ่ อ นวั ย ผิ ว หยาบกร้าน และท้ายสุดอาจทำให้ผิว เหี่ยวย่นได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการ กินอาหารรสหวานให้น้อยลง แต่กิน ผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น

อาหารรสเผ็ด


เบบี้มายด์ คลับ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ที่มีลูกวัยแรกเกิด – 3 ปี มาร่วมกันเสริมพัฒนาการและกระตุ้นการทำ�งานของสมองลูกน้อยให้ฉลาดสมวัย ในหัวข้อ

เสริมพัฒนาการพัฒนาสมองด้วย Brain Gym

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลาย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูก หัวข้อ “เสริมพัฒนาการพัฒนาสมองด้วย Brain Gym” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brain Gym กิจกรรม Workshop “ท่าบริหารสมองด้วย Brain Gym” Play Zone กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกน้อยมากมาย ทั้งลานเล่นเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมศิลปะสำ�หรับเด็ก และมุมนิทานแสนสนุก กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษบนเวที

พลาดไม่ ได้ กับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ที่จะสัญจรไปพบกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน

ร่วมงาน น ย ี เบ ะ ท ง ล ่ ี ท สำ�หรับทุกท่าน มายด์ คลับ

พิเศษสiftุดSet จาก เบายบี้ รับ้อมGลุ้นรับของรางวัลอีกมากม พร

50 ท่านแรก ลงทะเบียนหน้างาน รับของที่ระลึกทันที

ฟรี!ทุกครอบครัว

สำ�รองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด Call Center โทรศัพท์/โทรสาร 0 2669 3303

E-Mail : babimildclub@hotmail.com Website : www.happybaby.in.th Social Network : www.facebook.com/happybaby


W P + W H AT

,

S

O N + P A R T I E S

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

parties Job Passport

เพื่อให้สมาชิก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ได้สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ องค์ ก ร ทาง สสว.ได้ พิ จ ารณาเลื อ กเว็ บ ไซต์ jobpassport.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ หางานแรกในเอเชียที่มีระบบทดสอบออนไลน์ เป็นผู้ มอบสิทธิประโยชน์ให้กบั สมาชิก โดยมีคณ ุ เวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุ ธ ยา ผอ.สำนั ก บริ ก ารผู ้ ป ระกอบการ และคุ ณ พี ร ญา

เพ็ชรชลานุวฒ ั น์ ผูบ้ ริหารจากเว็บไซต์จอ๊ บพาสปอร์ต ร่วแถลงข่าว

5 Gum

เมือ่ เร็วๆ นี้ หมากฝรัง่ ไฟฟ์ ร่วมกับ MOb.F จัดกิจกรรมเก๋ไก๋ เปิดเวทีให้เหล่าดีไซเนอร์ออกแบบผลงานผ่าน Window Display ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เปิดมุมมองใหม่ ผ่านสัมผัสทัง้ 5’ รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส งานนีม้ ดี เี จวุน้ เส้น และโป๊ป ธนวรรธ์ มาร่วม พู ด คุ ย ตามสไตล์ เ หล่ า คนดั ง หมากฝรั ่ ง ไฟฟ์ เคี ้ ย วซะ...

ให้รสู้ กึ

what’s on ซูกัส Cherilon

เชอรีล่อนจัดโรดโชว์ แนะนำถุงน่องคอลเลคชั่นใหม่ ‘Cherilon Legs Boutique’ ตามห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าทั่ว กรุงเทพฯ กว่า 10 แห่ง ท่ามกลางการตอบรับเป็นอย่างดีจาก แฟนๆ เชอรีล่อน พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย Mini Fashion Show จากสาวๆ Miss Teen Thailand และ ดาราแวะเวียนมาสร้างสีสันให้บู๊ธเชอรีล่อน ตลอดการออก โรดโชว์ในครั้งนี้

ซันเพลย์ พาวเดอร์รี่ ไวท์

SPF47 PA+++ โลชั่นกันแดดสูตรน้ำ

+ Make Up Base ป้ อ งกั น อั น ตรายจากแสงแดดทั ้ ง รั ง สี UVA และ UVB ได้สูงถึง 47 เท่า พร้อม PA+++ มี ส ่ ว นประกอบ วิ ต ามิ น ซี ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใส ลดเลือนรอย หมองคล้ ำ สี ผ ิ ว ไม่ ส ม่ ำ เสมอ พร้ อ ม วิตามินอี ที่ช่วยคงความอ่อนเยาว์ให้ ผิวหน้า เหมาะสำหรั บ ผิ วทุ ก ประเภทอ่ อ นโยน ไม่ ก ่ อ ให้ เกิ ด

การระคายเคือง ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย

ใหม่จากริกลี่ย์ ‘ซูกัส จัมโบ้

กลิ่นลิ้นจี่และสับปะรด

ผสมน้ำผลไม้’ ลูกอมผลไม้

เคี้ยวสนุก หวานหอมกลิ่น

น้ำผลไม้ มีให้เลือก 2 รสชาติ บรรจุในห่อสีสันสดใส

ให้คุณได้อร่อยเพลินและแบ่งปัน กับเพื่อนในยามว่างกับขนาดที่ใหญ่กว่าเดิม

มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ตามห้างสรรพสินค้า และร้านทั่วไป เคี้ยวสนุก เคี้ยวอร่อย เคี้ยวซูกัส

ฟริสกี้ส์ วันนี้คุณให้ฟริสกี้ส์เป็นของขวัญความอร่อยกับแมวทีค่ ุณรัก

แล้วหรือยัง? เพียงโทร. 1142 เรียก ฟริสกี้ส์ เพื่อรับสินค้า

ฟริสกีส้ ์ ขนาดทดลอง 80 กรัม แจกฟรีทกุ วัน วันละ 300 ชิน้

วันนี้-31 ส.ค. 54 สงวนสิทธิ์ 1 ชิ้นต่อ 1 ครอบครัว ฟริสกี้ส์

ให้ความอร่อยเป็นของขวัญทุกมื้อ


G A D G E T + B U Z Z

เรื่อง : Little Koala

Guess Lady White รุ่น W13564L1 วัสดุนาฬิกา

ทำจากโพลีคาร์บอเนต

ประดับคริสตัล

รอบตัวเรือน

พร้อมคุณสมบัติ

กันน้ำลึก 50 เมตร

ราคา 7,000 บาท

Happening!

ของขวัญของแม่

วันแม่วนมาทีไร บรรดาลูกๆ ต่างก็วง่ิ หาของขวัญกันให้วนุ่ ทัง้ เครือ่ งประดับ เพชรพลอย ของใช้อำนวยความสะดวก ไปจนถึงอาหารเสริมบำรุง

สุขภาพกาย ให้กับวันพิเศษของคุณแม่หนึ่งครั้งในรอบปี แต่สิ่งที่แม่ ต้องการแท้จริงแล้ว จะใช่ของขวัญแสนแพงเหล่านีจ้ ริงหรือ... ผลสำรวจจากกรุ ง เทพโพลล์ เ ผยว่ า สิ ่ ง ที ่ แ ม่ ต ้ อ งการจากลู ก มากทีส่ ดุ คือ การทีล่ กู เป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ การทีล่ กู เชือ่ ฟังคำสัง่ สอนของแม่ ร้อยละ 17.8 ส่วนเรือ่ งทีท่ ำให้แม่ เสียใจมากทีส่ ดุ คือ การทีล่ กู ไม่เชือ่ ฟังคำสอนของแม่ พูดจาก้าวร้าว และเถียงแม่ ร้อยละ 40 รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อของราคาแพงที่ไหน แค่เป็น คนดี เป็นลูกที่ดีของแม่ เชื่อฟังแม่ในทุกๆ วัน แค่นี้คุณแม่ของคุณก็มี ความสุขทีส่ ดุ แล้วล่ะค่ะ

Panasonic

Lumix GF3 กล้องดิจิตอลถอดเปลี่ยน เลนส์ได้ (เลนส์ฟิกส์ Leica DG Summilux 25 มม.) รองรับระบบ Touch-to-focus บนหน้าจอสัมผัส สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน

❶ Nokia C2-06

TECHNOLOGY

โทรศัพท์มือถือแบบสไลด์

หน้าจอสัมผัส

ทีส่ ามารถรองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ดได้ ราคา 3,400 บาท

Cool ❹ Acer Aspire One Happy2 เน็ตบุ๊คที่ถูกพัฒนาไป

อีกขัน้ ด้วย CPU Intel

ATOM N570 แบตเตอรี่ แบบ 6 Cell

ใช้งานสูงสุด

6 ชม. ราคา 9,900 บาท

30

Yamaha TSX-130 Yamaha TSX-130 เครื่องเล่นเพลงที่ครอบคลุมทั้งจาก iPod, USB, CD และวิทยุ FM วัสดุด้านบนทำจากไม้แท้ สอบถามราคาได้ที่ร้าน

WOMAN PLUS M AG.

หูฟงั สุดเก๋จาก เลดี้ กาก้า Heartbeats 2.0 Earbuds by Lady Gaga and Dr. Dre ด้ ว ยความใส่ ใ จและความพิ ถ ี พ ิ ถ ั น ในเสี ย งดนตรี ข องนั ก ร้ อ งสาว

สุดเพีย้ นแห่งยุค เลดี้ กาก้า ทำให้เธอมีความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์หฟู งั คุณภาพเยีย่ ม เพือ่ การฟังเพลงทีม่ คี ณ ุ ภาพของเสียงดีทส่ี ดุ ‘Heartbeats 2.0 Earbuds by Lady Gaga and Dr.Dre’ คือหูฟงั รุน่ ล่าสุดทีน่ กั ร้องสาว เลดี้ กาก้า โชว์ฝีมือการออกแบบด้วยตัวเอง และนอกจากจะเป็นหูฟัง ทีใ่ ช้สำหรับการฟังเพลงแล้ว Heartbeat 2.0 ยังถูกฝังไมโครโฟนขนาดเล็ก เอาไว้ เพือ่ ใช้เป็นสมอลทอล์กสำหรับโทรศัพท์มอื ถือได้อกี ด้วย สำหรับหูฟังดีไซน์เก๋ชิ้นนี้มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ-เทา และ สีขาว-ทอง ราคา 149.95 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5,200 บาท! (ขอบคุณ : www.beatsbydre.com)


เมื่อพูดถึงแบรนด์สินค้าของบริษัท ซีบาวิชั่น ผู้ใช้คอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์คุณภาพสูงต้องรู้จักและคุ้นหูเป็นอย่างดี โดยเบื้องหลัง

ความสำเร็จของ ซีบาวิชั่น มาจากการทุ่มเท ใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และวันนี้ ธนา สินส่งสุข Brand Manager บริษัท ซีบาวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีโอกาสมาพูดคุยให้พวกเราฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซีบาวิชั่นและมุมมองด้านการตลาด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดวงตา พร้อมไขปริศนา ทุกสิ่งเรื่องดวงตา

+ จุดเริ่มต้นของซีบาวิชั่น

ซีบาวิชั่นเป็นบริษัทผู้ผลิตคอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ชั้นนำในระดับโลก ซึ่งก่อตั้ง มากว่า 30 ปีแล้ว และย่างเข้าสู่ปีที่ 15 ในประเทศไทยภายใต้การดูแลของโนวาร์ติส บริษัทเวชภัณฑ์ ระดับสากล ซีบาวิชั่นมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบไปด้วยคอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์หลายชนิดที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนแต่ละ ช่วงอายุ

+ มุมมองทางการตลาดและการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้คอนแทคเลนส์เป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ เนื่องจากแว่นตาอาจไม่ได้ตอบโจทย์

ในบางช่วงของชีวิต ในตลาดโลกมีแนวโน้มที่คนใส่คอนแทคเลนส์จะเพิ่มขึ้นถึง 10% เช่นเดียวกับ ทิศทางแนวโน้มของประเทศไทย โดยผู้หญิงกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานช่วงอายุ 15-25 ปี จะนิยมใส่ คอนแทคเลนส์สีมากกว่าผู้ชาย และสัดส่วนผู้ชายที่หันมาใส่คอนแทคเลนส์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าตลาดของคอนแทคเลนส์ในประเทศไทยมีความเจริญเติบโตมากขึน้ เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ ของคนรุน่ ใหม่

+ Air Optix Aqua คอนแทคเลนส์ตอบโจทย์สาวใช้เครื่องสำอางรอบดวงตา

หากผู้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ผลิตด้วยวัสดุรุ่นใหม่ที่เป็นเนื้อวัสดุซิลิโคนไฮโดรเจล แต่ไม่มีเทคโนโลยีเคลือบ ผิวเลนส์ร่วมกับการใช้อายแชโดว์หรืออายไลเนอร์ และเช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตาด้วย Cleansing Oil ที่มีส่วนผสมของไขมัน โดยไม่ได้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อน จะมีโอกาสทำให้คอนแทคเลนส์ขุ่นมัว

ไม่ใส แต่ผลิตภัณฑ์ Air Optix Aqua ของซีบาวิชั่น มี ‘Surface Treatment Technology’ เทคโนโลยี เฉพาะทีเ่ ราพัฒนาขึน้ เพือ่ ช่วยป้องกันความขุน่ มัวจากคราบไขมันทีเ่ กาะบนผิวเลนส์เหตุเพราะเครือ่ งสำอาง พร้อมกับปรับพืน้ ผิวเลนส์ให้เรียบเนียน ป้องกันสิง่ สกปรกเกาะติดเลนส์ ทัง้ ยังเพิม่ ความชุม่ ชืน้ แก่ดวงตา ทำให้สวมใส่สบายมากขึ้น โอกาสในการขาดออกซิเจนของดวงตาลดลง เพราะค่าการส่งผ่านออกซิเจน ของวัสดุเลนส์ชนิดนี้จะดีกว่าวัสดุเลนส์แบบเดิมถึง 5 เท่า

+ ส่งต่อความปรารถนาดีแบบเคล็ด (ไม่) ลับ

ผู้ที่เริ่มใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกต้องเข้าไปรับคำแนะนำในร้านแว่นที่ได้รับมาตรฐานก่อน ควรพูดคุย สัมภาษณ์ และการประเมินร่วม รวมทัง้ วิธกี ารถอดหรือใส่กต็ อ้ งได้รบั คำแนะนำอย่างถูกต้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้วยวิธีการถอดคอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องคือ ใช้วิธีการเลื่อนคอนแทคเลนส์ลงมา แล้วหยิบออกตรง บริเวณตาขาว จะสามารถลดความเสี่ยงจากเล็บที่อาจไปข่วนกระจกตา

Pro Tip เพราะซี บ าวิ ชั่ นคิ ด เสมอว่ า กระจกตาของ คนเราเป็นสิ่งสำคัญ จึงพัฒนา Air Optix Aqua ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพกระจกตา ที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ยวั ส ดุ ซิ ลิ โ คนไฮโดรเจลที่ ช่ ว ย

ส่งผ่านออกซิเจนได้สูงโดยเฉลี่ยถึง 5 เท่า ของคอนแทคเลนส์วสั ดุธรรมดา เพือ่ ป้องกัน ภาวะกระจกตาชราเกินวัย และรักษาความ ชุ่มชื้นแก่ดวงตา พร้อมป้องกันสิ่งสกปรก เกาะผิวเลนส์จากการล้างเครื่องสำอางรอบ ดวงตา

Profile ชื่อ : ธนา สินส่งสุข ชื่อเล่น : เก่ง ตำแหน่ง : Brand Manager บริษัท ซีบาวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การศึกษา :

ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


L I F E S T Y L E + T R A V E L เรื่อง : mini-stamp A Little Home

พ็อกเก็ตบุ๊คที่จะพาเราไปบุกบ้าน ของ 25 สาว หลากวงการหลาย สไตล์ แง้มประตูดูสไตล์การแต่งบ้าน ความผู ก พั น และแรงบัน ดาลใจ

ในการแต่งบ้าน อาทิ เม-กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (เจ้าของร้าน After You), เล็ก-กรกนก ยงสกุล, แพรวคณิตกุล เนตรบุตร ราคา 350 บาท พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของยุโรปทีอ่ ากาศ

ไม่หนาวจนเกินไป ทำให้เทีย่ วได้ทกุ ฤดู และยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม

ทีแ่ ปลกประหลาด เริม่ เดินทางจาก มาดริดก่อนจบลงที่ราบัตในโมร็อกโก ทุกเรื่องราวการเดินทางและ ประสบการณ์อันน่าตื่นตารอคุณเปิด อ่านใน ‘เทีย่ วคาบสมุทรไอบีเรีย’ สำนักพิมพ์วงกลม ราคา 240 บาท

Centara Chaan Talay Resort & Villas Trat ธรรมชาติอยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม

หากคุณรักใครสักคน มีเหตุผลอะไร

ที่ทำให้คนสองคนเลิกรักกัน

‘Come Rain, Come Shine’

ภาพยนตร์รักโรแมนติกที่จะตอบทุก คำถามของความรักผ่านเรื่องราว

ของนักเขียนเรื่องอาหารผู้เอาแต่ใจ (อิมซูจอง) กับสถาปนิกหนุ่มปากแข็ง เจ้าทิฐิ (ฮยอนบิน) อะไรทำให้ทั้งคู่

คิดว่าการครองรักกันมานานไม่ช่วย

ให้ความรักของพวกเขาไปกันรอด

B O O K + M U S I C + M O V I E ‘One Day’ หนังรักโรแมนติกดัดแปลง บทภาพยนตร์จากนิยายขายดี

บอกเล่าเรื่องราวความรักผ่านนักแสดง ฝีมือดี แอนน์ แฮตธาเวย์

เด็กสาวชนชั้นแรงงานที่ฝันอยากให้ โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ และ

เด็กซ์เตอร์ เมย์ฮิว หนุ่มร่ำรวยที่เห็น โลกเป็นสนามเด็กเล่น การเดินทาง ของความรั ก ที ่ ผ ่ า นร้ อ น ผ่ า นหนาว หัวเราะ ร้องไห้ ทว่าความหมาย

ที่แท้จริง กลับอยู่ที่จุดเริ่มต้นของความ สัมพันธ์

รีสอร์ตบูติกระดับ 4 ดาว บนชายหาดทับทิม หาดส่วนตัวที่สวยงามของจังหวัดตราด เสมือนให้คุณได้ปลดปล่อย ทุกสิ่งอย่างทิ้งไว้เบื้องหลัง แล้วปล่อยใจผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่โอบล้อมคุณทุกย่างก้าวของการใช้เวลา

ที่รีสอร์ตแห่งนี้ ห้องพักจำนวน 44 ห้อง มีบริการทั้งวิลล่าและแบบสปาสวีท พร้อมอ่างจากุชชี่เอาม์ดอร์ จะเลือก ห้องที่มองเห็นวิวทะเล หรือห้องที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้และคูน้ำใส พรั่งพร้อมด้วยบริการอีกมากมาย อาทิ

สปาเซ็นวารี สระว่ายน้ำ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องโยคะ และกิจกรรมสันทนาการไว้รองรับการพักผ่อนแบบ

เต็มรูปแบบ การเดินทางจากตัวเมืองตราดเพียง 15 นาที Location : 4/2 หมู่ 9 หาดทับทิม แหลมกลัด เมืองตราด จังหวัดตราด

โทร. 039-521-562-9 www.centralhotelsresorts.com

32

WOMAN PLUS M AG.

มุมมองความรักครั้งใหม่ของ 5 หนุ่ม ETC กับอัลบั้ม PUSH ที่จะผลักดัน ความสนุกในหัวใจให้ปล่อยไหลไปกับ จังหวะดนตรีฟังสบาย ซิงเกิลน่าฟัง อย่างเพลง ‘เจ็บ...และชินไปเอง’ และล่าสุด ‘รักครัง้ เดียว’ เพลงจังหวะ กำลังดี บวกกับเนื้อหาความรักในแง่ มุมดีๆ ตามแบบฉบับ ETC


เรื่อง : Alisa ภาพ : Sarin

W P + C H I L L

NEW YORK TIME งานศิ ล ปะบนผนั ง ร้ า นและการ

แต่งร้านที่อิงสไตล์ New York Loft มอบความรู้สึก สบายและอบอุ่นให้แก่นักชิม นักดื่ม เคาน์เตอร์บาร์

ที่เรียงรายไปด้วยเครื่องดื่มนับร้อยประหนึ่งงานศิลป์ ของนักดื่ม บรรยากาศทั้งภายในภายนอกเหมาะจะ แฮงค์เอาท์เคล้าเพลงเพราะๆ จากดีเจตลอดค่ำคืน The Food : ถึ ง แม้ จ ะเป็ น อาหารในสไตล์ ยู โ รเปี ้ ย น

แต่ก็แฝงไว้ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย และยังเน้นอาหาร สไตล์ comfort food ทุกจานมีคาแร็กเตอร์ที่ชัดเจน อย่าง Grilled Vegetables & Spicy Almond Dip Seasonal Vegetables เขาดัดแปลงน้ำพริกอ่องจากเนื้อหมูเป็นอัลมอนด์ทานคู่ผักย่าง เด็ดอีกจานคือ Home-made Tofu Foie Gras Sauce เต้าหูเ้ นือ้ แน่นไร้กลิน่ คาวเพราะทางร้านคิดค้นสูตรขึน้ เอง The Drink : พาเหรดเมนูเครื่องดื่มจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งเบียร์สด ไวน์ชั้นดี โชจูต้นตำรับ สุดยอดสาเก และค็อกเทลหลากสูตร เลดี้ทั้งหลายน่าจะถูกใจ Mellow Melon และ The Big Apple ค็อกเทลที่คัดเลือกเบสน้ำผลไม้รสชาติเยี่ยมทุกชนิด The Location : Penny’s Balcony Unit 1-3 ทองหล่อ 16 เปิด 11.00-01.00 น. โทร. 0-2382-0065 The Décor :

Mello Restaurant & Bar

hi-Season Café ความอร่อยระดับไฮเอนด์

บรรยากาศแสนอบอุ่นของตัวบ้านสไตล์

American Cottage อีกทัง้ ภายในตัวบ้านทีใ่ ช้ผา้ ปูโต๊ะลวดลาย ดอกไม้หลายแบบ มุมกระจกริมหน้าต่างให้อารมณ์เหมือน นั่งทานข้าวอยู่ที่บ้าน ทั้งชั้นบนชั้นล่าง จัดพื้นที่เพียงพอ ต้อนรับการมาเยือนของเพือ่ นฝูงทีผ่ า่ นไปผ่านมา The Food : ใครชอบรสจั ด จ้ า นบรรดาเมนู อ าหาร

ไทย-อีสาน อาทิ ส้มตำทอด ทานคู่น้ำยำส้มตำรสแซบ หรือชอบฟิวชั่นนิดๆ แซลมอนแช่น้ำปลาต้องถูกปากแน่ๆ สลัดปูนิ่มเหมาะจะเสิร์ฟเป็นออเดิร์ฟ ที่นี่ยังมีเมนูสไตล์ ฝรัง่ ทัง้ พาสต้า สเต๊ก สลัด และของหวานให้เลือกอร่อย อีกมากมาย The Drink : น้ำผลไม้สดๆ หรือชา กาแฟ ร้อน เย็น เหมาะจะสั่งมานั่งจิบระหว่างรออาหารหรือสั่งกลับไป อร่อยต่อทีบ่ า้ น The Location : ถนนบางนา-ตราด ซอย 50 กิโลเมตรที่ 4 อยูใ่ กล้ตกึ เนชัน่ เปิด 11.00-22.00 น. โทร. 085-361-6611, 0-2399-2988 The Décor :

แฮงค์เอาท์แบบชาวนิวยอร์ก

O U T


W P + C H I L L

O U T เรื ่อง : Alisa ภาพ : Sarin

ASIA MEAL Sushi Masa ซูชสิ ไตล์เอโดะ

The Chinese ทีส่ ดุ แห่งอาหารเหลา

34

WOMAN PLUS M AG.

The Décor : ร้านขนาดเล็กแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ

จะเลือก

นั่งทานที่โต๊ะหรือนั่งชมความสดและกรรมวิธีการทำซูชิบริเวณ เคาน์เตอร์บาร์ก็ย่อมได้ The Food : ซูชิสไตล์เอโดะ ที่เน้นความเป็นต้นตำรับ เป็นซูชิ

คำต่อคำไม่ทำทิ้งไว้ เรื่องความสดใหม่ที่นี่ไม่เป็นสองรองใคร

สั่งปลามาใหม่สดทุกวัน เมนูที่ใครๆ ก็อยากลอง ซูชิหน้าโอโทโร่ และซูชิหน้าโทโร่สับ คัดสรรปลาทูน่าพันธุ์ที่ดีที่สุด ตามติดด้วย

ซูชหิ น้าปลาไหล ซูชมิ นั ปู ซูชเิ นือ้ โกเบ้ ซูชคิ าเระ (ทำจากครีบปลาตาเดียว) และอีกสารพันหน้าซูชิ The Drink : ร้านนี้ไม่ได้เน้นเครื่องดื่มที่พิเศษอะไรมากมาย แค่ชาเขียวเย็นและร้อนก็ได้ รสชาติชาแท้ๆ หอมกลิ่นชาติดจมูก The Location : โรงแรมสยามสวันนา ซ.พญานาค (รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี) เปิด 10.30-22.00 น. โทร. 0-2215-9289

พื้นที่ชั้นล่างของ Dusit Princess Srinakarin Bangkok กับบรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายตา ด้วยการ ออกแบบอย่างลงตัว ผนังกระจกตลอดแนว ให้ผ่อนคลาย สายตาท่ามกลางสวนสวยด้านนอก มีบริการห้องส่วนตัว สำหรับจัดเลี้ยง ประชุมหรือสังสรรค์เป็นหมู่คณะ The Food : อาหารจีนรสเลิศต้นตำรับกวางตุ้งและเสฉวน ปรุ ง อย่ า งพิ ถ ี พ ิ ถ ั น ประเดิ ม คุ ณ ด้ ว ยติ ่ ม ซำนานาชนิ ด

พิเศษกับชุด Varieties Dim Sum Basket ทีค่ ดั เฉพาะวัตถุดบิ ชัน้ ดี และที่พิเศษกว่าที่ไหนๆ เป็ดปักกิ่งฮ่องกงเสิร์ฟทั้งตัว เสิร์ฟ 5 สไตล์ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ปูนิ่มผัดพริกเลือกทาน คู่กับผักโสภณรสชาติเค็มขมตัดกันลงตัว ปลาหิมะทอด ซอสขิงต้มหอมและส้มโอ กรอบนอกนุ่มเนื้อปลาด้านใน The Dessert : ลิ้มลองของหวานสไตล์โมเดิร์นไชนีสที่สอดแทรกสองวัฒนธรรมได้

อย่างพอเหมาะทั้งรสชาติและหน้าตา บราวนี่ลำไย ไม่หวานจนเลี่ยนยังให้รสหวานของลำไย

ได้เต็มคำ และทีรามิสุยอดอ่อนใบชาจีน อวลไปด้วยกลิ่นชาจีนแท้ๆ The Location : โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ใกล้ซีคอนสแควร์ เปิด 11.3014.30 น. และ 18.30-22.30 น. โทร. 0-2721-8400 The Décor :


W P + C H I L L

เรื่อง : iD11, T. lamla-or ภาพ : Krittaphol Wichwongwai, W.Ansirimongkol

O U T

A TASTE OF FUSION Gai & Joel Global Flavors อบอวลกลิน่ ความรัก

ร้ า นอาหารที ่ ถ ่ า ยทอดศิ ล ปะการทำอาหารผ่ า น

ประสบการณ์ และความผูกพันโดยสองเชฟคู่รัก เชฟโจแอ็ล วิลคินซัน และเชฟไก่-ธนัญญา ด้วยการตกแต่งทีส่ ะท้อนความเป็นตัวตนของคน ทั้งสองรวมไปถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและเพื่อนๆ จึงทำให้บรรยากาศภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก ความอบอุ่น ในบรรยากาศสบายๆ แบบสมาร์ท-โมเดิร์น The Food : อาหารของที่นี่จะสะท้อนความเป็นตัวตนของทั้งคู่ บ่งบอกถึงประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการทำอาหารอันเป็น เอกลักษณ์ในคอนเซ็ปต์ Global Flavors ที่ไม่ใช่แต่เพียงเป็นอาหารนานาชาติ ฟิวชั่น อิตาเลียน หรือฝรั่งเศส แต่ยังมีอีกหลากหลาย เมนูสุดครีเอทให้ได้ลองกันอย่าง Risotto ‘Riso’ Funghi ข้าวรีซอตโตหอมกรุ่นรสกำลังดี รับรองคุณไม่เคยทานรสชาติแบบนี้ได้

ในที่ไหนๆ Soft Shell Crab Botanical ปูนิ่มทอดกรอบทานแกล้มกับสลัดผักสดคลุกเคล้าด้วยบัลซามิคซอส The Dessert : Gai & Joel Tiramisu ที่มีเทคนิคในการทานให้อร่อยด้วยการหยิบแป้งกรอบมาจิ้มกาแฟรสเข้มเจือขิงหอมอ่อนๆ แล้วนำมาจุ่มกับครีมหวานมันได้รสสุดแสนละเมียดละมุน The Location : อาคารหลังสวนบัลโคนี ระหว่างซอยหลังสวน 6 กับ 7 เปิด 11.00-23.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) โทร. 0-2684-5944 www.gaiandjoel.com ที่นี่เปิดบริการความอร่อยด้วย Set Lunch สำหรับมื้อกลางวันในราคาเบาๆ เริ่มต้นที่ 290 บาท The Décor :

Unkai

Japanese Restaurant เหมือนนัง่ ทานอยูท่ ญ ี่ ปี่ นุ่

The Décor : ภัตตาคารญี่ปุ่นสุดหรู ด้วยบรรยากาศสไตล์โมเดิร์น

เจแปน อี ก ทั ้ ง ยั ง ตั ้ ง อยู ่ บ นชั ้ น ที ่ 22 ของโรงแรมคราวน์ พลาซา

(Crown Plaza) ทำให้เห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามาใจกลางกรุงเทพฯ ได้ อย่างกว้างขวาง และนอกจากนั้นยังมีบริกรแต่งกายด้วยชุดกิโมโน ทำให้ได้อารมณ์เหมือนกับว่าเราได้นั่งกินอาหารอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น จริงๆ ซึ่งทำให้เราอินกับอาหารมื้อนี้มากขึ้นไปอีก The Food : เมนูเด่นที่พลาดไม่ได้คือ Unagi Touji Maki Sushi ซูซ ิ ไส้ปลาไหลทีห่ อ่ ด้วยแผ่นฟองเต้าหูใ้ ห้ความรูส้ กึ กรุบๆ เพียงคำแรกทีช่ มิ Gyu Fillet Tataki Foie Gras Miso เนื้อสันในกับตับห่านย่างซอสมิโซะ บัลซามิก พิเศษด้วยการย่างที่ไม่นานนักให้พอสุกข้างนอกได้รสชาติ แบบนุ่มชุ่มลิ้นสุดๆ และสุดท้าย Beef Sirloin Bento Box เซตเบนโตะที่ประกอบไปด้วยซาซิมิ สลัด เทมปุระ ซุปมิโซะ คัสตาร์ดไข่ และอีกมากมายให้คุณได้ลิ้มรสกันอย่างจุใจ The Dessert : เมื่อนึกถึงของหวานที่นี่มีเมนูมากมายให้เลือกตามใจชอบ อาทิเช่น ขนมเค้ก หลากรสชาติ ไอศกรีมเนือ้ นุม่ ละมุนลิน้ น้ำแข็งไสสไตล์ญป่ี นุ่ ผลไม้หลากหลาย และเครื่องดื่มต่างๆ ไว้คอยบริการท่าน รับประกันความอร่อยทุกเมนู The Location : ชั้น 22 โรงแรมคราวน์ พลาซา กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 925 พระราม 4 สุริยวงศ์ บางรัก เปิด 11.30-14.30 น. สำหรับมื้อกลางวัน และ 18.00-22.30 น. สำหรับมื้อเย็น โทร. 0-2632-9000


H O R O S C O P E + เรื่อง : ธันยมัย ธำรงพุทธิกุล (Princess of Fengshui & Stella Encoder นักแปลดาว : ดูดวง วางฮวงจุ้ย จากการถอดรหัสชีวิต พร้อมเทคนิคกระตุ้นพลังงานแห่งโชค จากดวงดาวประจำตัวคุณ) www.tanyamai.com

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ราศีกรกฎ (CANCER) 22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่วไป ความวู่วาม หรือหุนหันพลันแล่นในช่วงนี้ จะสร้าง ความเดือดร้อนให้กับคุณได้ ทำอะไรต้องใจเย็นนะคะ อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาด เพราะอาจมีเรื่องเบาะแว้งกับ ญาติพี่น้องได้ด้วยล่ะ การงาน เรื่องของเนื้องาน ดูจะ ผ่านไปได้ด้วยดี อาจได้รับหน้าที่ หรือได้รับมอบหมาย งานที่ดูหนักหน่วงกว่าเดิม แต่มันจะเป็นผลดีกับตัวคุณในวันข้างหน้า เรียกได้ว่า ได้รับงานหินๆ เพิ่มมาอีกชิ้นล่ะ ความรัก ไม่ตัวคุณก็คนรักคุณล่ะ ดูอารมณ์จะไม่ ค่อยดี พาลจะเหวี่ยงใส่กันอยู่เรื่อยเลยเชียว ทำให้มีเรื่องงอนกันบ่อยกว่าช่วงที่ ผ่านมาซะงั้น การเงิน รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย หรือการจับจ่ายเงินเพื่อ ช่วยเหลือญาติพี่น้องมีเด่น อาจมีโชคจากเรื่องที่ทาง หรืออสังหาริมทรัพย์ด้วยล่ะ สุขภาพ ระวังก็เรื่องของกระเพาะอาหารนั่นแหละค่ะ ช่วงนี้อาจจะท้องอืดได้บ่อย ส่วนของแถม คือซุ่มซ่ามจนมีแผลเลือดออกได้บ่อยนั่นแหละค่ะ Tips เร่งโชคด้าน การเงินสักหน่อย ลองหาปลาคู่ หรือหาจุดน้ำสวยๆ ไปตั้งไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของห้องนั่งเล่น หรือห้องทำงาน เพื่อดึงดูดโชคด้านการเงินที่ดีๆ ค่ะ

ราศีตุลย์ (LIBRA) 23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทั่วไป โอ้โห!! ดาวเสน่ห์ทำงานค่ะ ไม่ใช่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ หรอกนะ แต่ เ ป็ น เรื ่ อ งที ่ จ ะได้ ร ั บ ความเมตตาเอ็ น ดู จากผู ้ ค นโดยรอบ ช่ ว งนี ้ ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ จะรั ก จะหลง ทำตัวให้น่ารักไว้ล่ะ การงาน โดยรวม ถือว่าดีเลยค่ะ อาจมีเรื่องให้รู้สึก Surprise เกี่ยวกับเรื่องงานนะ เป็นไป ในทิศทางบวกค่ะ ปัญหาที่จะต้องเจอ ก็คงเป็นเรื่องของบริวารล่ะ ดูไม่ค่อยจะได้ ความตามคาดหวังมากนัก ความรัก คนรักอาจจะงานยุ่ง หรือไม่ก็เอาตัวไปยุ่งเรื่อง ของคนอื่นมากจนเกินไป ดาวที่แทรกเข้ามา ก็เลยเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีแววที่จะ ไปคบ หรือให้ความสนิทกับใครอีกคนน่ะสิ การเงิน จะมีโชคจากการเดินทาง ท่องเที่ยวค่ะ ช่วงนี้ของสวยให้โชคอีกต่างหาก เอ่ยปากทวงถามก็มีแววที่จะได้คืน รายจ่ายเกี่ยวกับการใช้หนี้มีเด่น สร้างหนี้ไว้เยอะรึป่าวเนี่ย สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับ กระเพาะอาหาร อาการแน่นหน้าอก และกรดไหลย้อน อาจเล่นงานได้ถี่ แถมด้วย อาการนอนฝันร้ายอีกต่างหาก Tips หาเครื่องประดับสร้างโชคเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ กันเลยค่ะ กิ๊บติดผม หรือที่คาดผมที่เป็นโบ จะช่วยให้คุณดูน่ารักน่าชังยิ่งขึ้น / เครื่องประดับรูปผีเสื้อ จะนำพาความรักที่มีความสุข ส่วนอัญมณี ‘อะควอมารีน’ ช่วยสร้างเสน่ห์ได้ดียิ่งนัก

ราศีมังกร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

ราศีพฤษภ (TAURUS)

ทั่วไป อาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัว ค่ะ มีเกณฑ์จะต้องเดินทางแบบฉุกละหุก ไม่ได้ตั้งใจ ระวังเรื่องการตกปากรับคำใคร อาจทำให้คุณมีปัญหา เรื่องเงินๆ ทองๆ การงาน เรียกได้ว่า ยุ่งจัด สารพัด

สารเพปั ญ หาให้ ต ้ อ งหยิ บ จั บ มาแก้ เหนื ่ อ ยกั บ เรื ่ อ ง เนื ้ อ งานจุ ก จิ ก ช่ ว งนี ้ ท ำอะไรก็ ดู จ ะต้ อ งระมั ด ระวั ง อาจมี เ รื ่ อ งทะเลาะ หรื อ หมางใจกั บ เพื ่ อ นร่ ว มงาน ความรั ก ดู ด ี ท ี เ ดี ย วค่ ะ คนโสดอาจจะได้ พ บรั ก มี ค นเค้ า แนะนำชายในฝั น มาให้ ล ่ ะ ที ่ เ หลื อ ก็ ต ้ อ งดู ก ั น ต่ อ ล่ ะ นะ ว่ า จะเข้ า ตา ต้ อ งใจคุ ณ มากแค่ ไ หน การเงิ น จะมี โ ชคจากหญิ ง ใกล้ ต ั ว แต่ ก ็ อ ย่ า งที ่ เ ตื อ น ในช่วงต้นค่ะ ต้องระวังเรื่องการช่วยเหลือใครเรื่องเงินทอง ดูแล้วไม่ค่อยจะ work เท่าไหร่ อาจโดนหลอก โดนโกงเอาได้ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย ระบบทางเดินหายใจ และที่สำคัญต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องไตเอาไว้ด้วย อย่ากลั้น ปัสสาวะเชียวล่ะ Tips กำจัดเจ้าดาวเหนื่อยใจออกไป ลองหาต้นตะบองเพชร มาวางไว้ใกล้ๆ จอคอมพิวเตอร์ และช่วงนี้ให้พึ่งพารหัสสีธาตุน้ำ พวกฟ้า เทา ดำ และน้ำเงินในการแต่งตัว

ทั่ ว ไป ดาวศั ต รู ท ำงานเด่ น นะคะ ต้ อ งระวั ง ไว้ ห น่ อ ย ความคิดหรืออุดมการณ์สว่ นตัวของคุณ อาจจะไปขัดแย้ง กับคนรอบข้างที่คุณคุยด้วย เลยทำให้คนหมั่นไส้เข้าให้ น่ะสิ การงาน ดูดีทีเดียวค่ะ สิ่งที่ได้รับมอบหมายมาใน ช่ ว งนี ้ มี แ ต่ ง านดี ๆ ที ่ จ ะทำให้ ค ุ ณ ได้ ร ั บ คำชมจากผู ้ เป็นนาย เรื่องร้ายก็คือเหนื่อย ถึงเหนื่อยที่สุด กับการบริหารคนที่ทำงานด้วย นั่นแหละ ความรัก ดาวดีเดินเข้ามาหนุน คนทีอ่ ยูห่ า่ งกัน ก็มเี กณฑ์ทจ่ี ะได้กลับมาอยู่ ใกล้ชิดกัน ส่วนคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว น่าจะมีการพูดคุยเพื่อพัฒนาความรักนะ เอาใจกันและกันให้มากๆ ล่ะ อย่ามัวแต่ปั่นงาน การเงิน รายรับกับรายจ่าย ดูเสมอกันดีค่ะ แถมยังมีเกณฑ์ที่จะต้องให้เงินช่วยเหลือบุตรหรือบริวารอีกด้วย จะมี โ ชคจากเพื ่ อ น หรื อ คนรู ้ จ ั ก เก่ า ๆ เดิ น ทางจะได้ เ งิ น ได้ โ ชคอี ก ต่ า งหาก สุขภาพ อาการเจ็บคอ อาการไอ และระคายในช่องคอต้องระวังให้มากนะคะ ส่วนช่วงนี้อาจมีเรื่องของการติดเชื้อไข้ระบาดเล่นงานได้อีกด้วย Tips เสริมโชค ด้านความรัก ด้วยการหาภาพดอกบัว หรือดอกบัวคริสตัล มาวางไว้ที่ทิศเหนือ

ของห้องนอน เพราะดาวศุกร์เดินสวยอยู่ในบริเวณนี้ ความรักจะได้เหนียวแน่น และลงตัวค่ะ

คําพยากรณ์

สําหรับวันที่ 1-31 ส.ค. 54

21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ราศีเมถุน (GEMINI) 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทั่วไป จะมีเรื่องทำให้หงุดหงิดใจค่ะ อาจได้ข่าวไม่ค่อยดี ทั่ ว ไป ไอ้ ห ยา!! ดาวโดนหลอก โดนโกงทำงานเด่ น เกี ่ ย วกั บ ของรั ก คนรั ก เล่ น เอาอารมณ์ ผ ั น ผวนกั น มาเลยค่ะ ต้องระวังโดนหลอกใช้ หรือไม่ก็โดนโกงเงิน เลยเชียว เอาเป็นว่า ฟังอะไร หรือได้ยินอะไรมา อย่าเพิ่ง คุณน่ะ เป็นคนจริงใจกับคนอื่น แต่คนอื่นอาจคิดไม่ซื่อ ด่วนตัดสินความ ใช้สติกลั่นกรองก่อน จะได้ไม่ไปเหวี่ยง คิดเอาเปรียบความจริงใจของคุณ การงาน ในช่วงนี ้

ใครเข้าให้ การงาน อาจมีเรื่องให้ต้องเป็นกังวลใจนะคะ ดาวแห่งความเอ็นดู หรือการได้รับการสนับสนุนอันดี ทำงานเด่น มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั งานทีท่ ำให้คณ ุ สร้างผลงานได้ดี พยายามพูดคุย หรือ เหมือนกับโดนนินทา โดนพูดถึงในทางที่ไม่ดี ไม่ก็มีเกณฑ์โดนป้ายสีเอาได้ ทางที่ดี เจ๊าะแจ๊ะคุณเจ้านายเอาไว้หน่อยละกัน ความรัก ว้าว!! เดินสวยทีเดียวค่ะ น่าจะได้ จะทำอะไรก็ให้รอบคอบ และวางตัวให้น่ารักกับสิ่งแวดล้อมเอาไว้หน่อย ความรัก ไปเที่ยวไหนด้วยกัน ช่วงนี้ทำอะไร ดื้อยังไง คนรักก็พร้อมที่จะตามใจไปซะหมด ไม่ค่อยจะรื่นรมย์บันเทิงจิตสักเท่าไหร่ มีเกณฑ์ให้ต้องแยกห่าง หรือมีเรื่องให้ต้อง หวานกันได้อีก การเงิน อืม... ใช้เงินแบบไม่น่ารักกันบ้างป่าว ซื้อในเรื่องที่ไม่ควรซื้อ ผิดใจกันอย่างรุนแรง สาเหตุเกิดจากการปั่นความของคนใกล้ตัวล่ะค่ะ การเงิน จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็น ดาวหมุนเงิน ดาวยืมเงินมีเด่นมากเชียว บริหารการเงิน ไม่ค่อยจะมีปัญหาค่ะ ดูดี และมีสภาพคล่องพอตัว อาจมีเรื่องต้องให้เงินคนยืม หน่อยน๊า... สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับช่องปากเด่นมากค่ะ ทั้งแผลร้อนใน ปวดฟัน ฟันผุ ไม่น่าจะมีปัญหา คงได้คืนแน่ๆ ส่วนเรื่องที่ต้องระวัง คือการลงทุน ดาวยังไม่สดใส ฟันคุด อะไรก็ตามเกี่ยวกับในช่องปาก และฟัน มันดูจะไม่ค่อยสมบูรณ์ มีเรื่องให้ นักที่จะควักเงินออกมาลงทุนในช่วงนี้ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับกระดูก ไขข้อ อาการ ต้องบูรณะกันตลอด Tips เค้าว่ากันว่า กำไลหางช้าง มีอิทธิฤทธิ์ ที่จะช่วยรักษา ปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ และยังมีอาการหน้ามืดได้บ่อย ลองเช็กเรื่องความดันหน่อย เรื่องกระดูกและฟันได้ชะงัดนัก ลองหามาใส่เล่นสักอันก็ดคี ะ่ แล้วเค้ายังบอกกันอีกว่า ก็ดีนะคะ Tips ในช่วงที่ดาวยูเรนัสที่ส่งผลต่อเรื่องหงุดหงิดใจ หรือเรื่องการ กำไลชิ้นนี้ยังช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีเรื่องแย่ๆ เข้าสู่ตัว แถมด้วยเป็นเครื่องราง เปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ทำงานเด่น ก็ต้องพึ่งพาพลังแห่งธาตุดิน เสื้อผ้า เครือ่ งประดับโทนสีเหลือง น้ำตาล ครีม และกะปิ จะช่วยจัดพลังชีด่ ๆี ให้คณ ุ ได้ เรียกทรัพย์อกี ต่างหาก

ราศีสิงห์ (LEO) 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทั่ ว ไป ต้ อ งเตื อ นกั น ด่ ว นเลยค่ ะ เรื ่ อ งการคบคน คบเพื่อน หรือการออกตัวช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวของใคร ก็ตาม มันจะทำให้คุณเดือดร้อน ทางที่ดี ไม่ยุ่งได้เป็นดี ที่สุด การงาน ในช่วงนี้จะมีอะไรหลายๆ อย่างเริ่มเข้าที่ เข้าทาง ถึงแม้ว่า มันยังดูไม่ราบรื่นดั่งใจหวังมากนัก อุปสรรค หรือเรือ่ งท้าทายต่างๆ ยังเดินเข้ามาให้ได้ปรับแก้ มีเค้าลางแห่งความสำเร็จเดินมาเยือนแล้วล่ะค่ะ ความรัก ดาวความรัก ดูใช้ได้ค่ะ เดินอยูใ่ นเรือนชะตาแห่งครอบครัว หากมีโอกาสก็ตอ้ งนำไปทำความคุน้ เคยกับคนใน ครอบครัวให้มากขึ้น เป็นช่วงของการทำคะแนน ช่วงนี้อาจเหนื่อยใจกับการใช้เงิน ของคนรักนะ การเงิน อืม.. จะว่าดีกใ็ ช่ จะว่าแย่ ก็ไม่เชิง คือมันมีเข้ามาค่อนข้างคล่อง แต่รายจ่ายมันดันคล่องยิง่ กว่า ซ่อมโน่น ซ่อมนี่ ไม่กร็ ายจ่ายเกีย่ วกับภาษีสงั คมเด่น ถึงเด่นที่สุดเลยล่ะค่ะ สุขภาพ ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อในร่มผ้าอีกแล้วค่ะ งานนี ้ อาจจะมีอาการอักเสบนาน ส่วนเรือ่ งอืน่ ก็คงเป็นอาการปวดหลังปวดเอวเหมือนเคย Tips ดาวแอดเมตอสทีส่ ง่ ผลต่อเรือ่ งอึดอัดเหนือ่ ยใจทำงานเด่น วิธแี ก้ขอ้ แรกคือ กำจัด มดปลวกในบ้าน ข้อสอง คือไปทำบุญโลงศพ ส่วนข้อทีส่ าม คือบริจาคเสือ้ ผ้าค่ะ

ราศีพิจิก (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

ราศีกนั ย์ (VIRGO) 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่ ว ไป โอ้ โ ห... ดาวอั ง คารเดิ น เข้ า เรื อ นชะตาหลั ก ค่ ะ หนึ่งคือเรื่องของความวุ่นวาย ยุ่งเหยิงสารพันที่จะเดินเข้า มาเยือน สองคือ ต้องระวังมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งให้ มากๆ การงาน เหนือ่ ยใจมาก ถึงมากทีส่ ดุ กับเหล่าบริวาร ตัวแสบค่ะ ปล่อยไม่ได้ เผลอเป็นต้องมีเรื่องมาทำให้ปวด กะโหลกทุกที อาจจะต้องเหนื่อยกับการใช้กุศโลบายใน การบริหารคนเนีย่ แหละ ความรัก ดาวทัง้ หลายดูเดินอ่อนแรงลงนะคะ น่าจะดูไม่คอ่ ย แช่มชืน่ มากนัก แถมด้วยต้องกดดันเกีย่ วกับคนรอบๆ ตัวของคุณทัง้ คู่ ทีช่ อบมาวุน่ วาย กับความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะสิ การเงิน ดาวการเงินสวยค่ะ ในช่วงต้นเดือนน่าจะ มีข่าวดี หรือได้รับเงินพิเศษอะไรสักก้อนล่ะ แถมด้วยเรื่องของเงินปันผล ที่จะเป็น

เบีย้ พิเศษ ช่วยสร้างความชุม่ ชืน้ ให้กบั กระเป๋าสตางค์ของคุณ สุขภาพ ไม่คอ่ ยมีอะไร ให้หนักใจ ระวังบ้างก็เรื่องอาการเจ็บคอ อาการไอ เรื่องของอาหารผิดสำแดง และ อาจมีอบุ ตั เิ หตุเล็กน้อย ทำให้เจ็บเนือ้ เจ็บตัวบ่อยๆ Tips สำหรับเรือ่ งบริวาร สัญลักษณ์ ทางฮวงจุย้ ชัน้ เลิศคือ ‘ม้า’ ค่ะ ลองหาม้าท่วงท่าสง่างามสวยๆ มาวางเอาไว้บริเวณ ทิศตะวันตกของโต๊ะทำงาน จะได้มบี ริวารทีข่ ยัน และดีๆ อยูร่ อบๆ ตัวมากขึน้ นะคะ

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

ทั่วไป ดาวแห่งการเดินทางมีเด่นมากเลยค่ะ น่าจะได้ เดินทางท่องเที่ยว ไม่ก็จะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างที่ทำให้ รู้สึกดี แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ เรื่องเพื่อน หรือคนรู้จักที่สนิท คุน้ เคย อาจทำให้มเี รือ่ งหมางใจ หรือเสียความรูส้ กึ ต่อกัน การงาน ในเรือ่ งของงานหนักยังคงอยูเ่ ป็นมิตรแท้ และใน ช่วงนีอ้ าจจะต้องได้กลับไปทำงานเดิมๆ ทีเ่ คยมอบหมายให้คนอืน่ ทำไปแล้ว แต่ตอ้ ง เอากลับมาทำเองอีก ทำให้ปวดหัวและไม่ปลืม้ กับการสัง่ การในครัง้ นีข้ องหัวหน้าน่ะสิ ความรัก ก็ดีค่ะ มีเรื่องให้คิดมากคิดมาย ช่วงนี้อาจรู้สึกว่าคนรักทำตัวแปลกๆ ดื้อ หรือไม่กม็ เี รือ่ งปิดบังเราอยู่ เหนือ่ ยกับการตามล่าหาความจริง เอาเป็นว่า ปิดหูปดิ ตา ไว้หน่อย จะได้ไม่มีเรื่องทะเลาะกัน การเงิน รายจ่ายเด่นดี และมีเรื่องของการ โดนโกง หรือโดนบีบบังคับให้ตอ้ งซือ้ ต้องจ่ายอะไรสักอย่างเนีย่ แหละ ใจแข็งไว้หน่อย นะคะ เพราะเงินทีจ่ า่ ยไป ไม่คมุ้ กับสิง่ ทีจ่ ะได้มา สุขภาพ เรือ่ งเกีย่ วกับความเครียด จะทำงานเด่น อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืด หรือความดันต่ำเอาได้ ทำใจให้สบาย อย่าเครียดให้มากล่ะ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ Tips เร่งโชค และปกป้องการเงิน

ของคุณให้มน่ั คง ด้วยการหาอูฐ มาตัง้ ไว้ทด่ี า้ นหลังโต๊ะทำงาน และหาภาพส้มสวยๆ มาติดไว้ทท่ี ศิ ตะวันออกเฉียงใต้ของห้องทำงาน (AQUARIUS)

ทั่วไป ช่วงนี้คำพูดจะเป็นพิษค่ะ ต้องระมัดระวังในเรื่อง ของการรับปาก หรือการจะพูดอะไรออกไป เหมือนจะ ทำให้เกิดศัตรู หรือผิดใจกับคนเพราะคำพูดเอาได้ง่ายๆ การงาน เหนื่อย และแสนจะยุ่ง เหมือนมันไม่ได้มีแค่

งานเดียวน่ะสิ คุณน่ะคงหยิบจับอยู่หลายงาน และงาน เหล่านั้น ในช่วงนี้มันดันสะดุด มีปัญหาให้คุณต้องวิ่งแก้ วิ่งปรับกันให้ควั่กเลย จัดตารางงานดีๆ นะคะ ความรัก เหนื่อยกับการคาดเดาค่ะ เหนื่อยใจเพราะต้อง คาดเดาความคิดของคนรัก แถมในช่วงนี้อาจมีเรื่องให้หวั่นใจว่า เค้ากำลังแอบ แปรสัมพันธ์ ไปคุยกับใครอีกคนซะด้วยสิ การเงิน ไม่ค่อยจะมีปัญหาค่ะ แต่

รายจ่ า ยเด่ น ทั ้ ง เรื ่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ว นตั ว และการปั น เงิ น ไปลงทุ น เรี ย กได้ ว ่ า ต้องหมุนกันพอตัว ถามถึงโชคก็พอมี ชายร่างท้วมจะให้ลาภล่ะ สุขภาพ อาการ ปวดเมื ่ อ ย เหน็ บ ชา และปวดบริ เ วณเอวเด่ น มากนะคะ สาเหตุ อ าจเกิ ด จาก ความเครียด และความเหนื่อย หาเวลาพักบ้าง ไรบ้างก็แล้วกัน Tips มีเรื่องวุ่นวาย สารพัดเลย ในช่วงนี้หาเวลาไปทำบุญไหว้พระ เพื่อซึมซับเอาพลังงานด้านบวก เข้าสู่ตัวบ้างก็ดีนะ อย่าลืมให้อาหารปลากับเติมน้ำมันตะเกียงด้วยล่ะ แก้ดาวร้าย ได้ชะงัดนัก

ทั่วไป โอ้ว... ดาวศัตรูทำงานเด่นมากค่ะ คุณอยู่ของ คุณดีๆ นั่นแหละ แต่การไปฟังความ หรือไปรับข่าวสาร ที่ผิดๆ มา ทำให้คุณอาจจะต้องมีปัญหากับคนที่คุณเคย รูส้ กึ ดีๆ ด้วย ใช้สติของตัวเองกลัน่ กรองจะดีกว่าการไปฟัง ความจากคนอื่นนะคะ การงาน จะต้องเดินทางเกี่ยวกับ เรือ่ งงานค่ะ เผลอๆ จะต้องเดินทางไปรับเงินจากงานทีท่ ำก็เป็นได้ ช่วงนีก้ ารทำยอด หรือสร้างผลงานของคุณดูดีและสดใสมากเลย ความรัก คนรักเก่าหรือคนคุ้นเคย เก่าๆ จะกลับเข้ามาสานสัมพันธ์ คุณน่ะ ค่อนข้างเข็ดกับอิทธิฤทธิข์ องเค้า เลยไม่คอ่ ย อยากจะกลับไปคบหาน่ะสิ แต่ก็นะ เค้ามาครั้งนี้ ดูจะมีดีอยู่เหมือนกัน ลองเปิดใจ ศึกษาดูกไ็ ด้นะคะ การเงิน มีโชคจากทีไ่ กลๆ ค่ะ ดังนัน้ หากมีโอกาส ได้เดินทางก็นา่ จะช่วยสร้างโอกาสทำเงินให้ได้ รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม หรือซ่อมบำรุงมีเด่น สุขภาพ ระวังเรือ่ งอุบตั เิ หตุให้มากเลยค่ะ รวมไปถึงการตกจากทีส่ งู ได้ดว้ ย และดาว ทีบ่ อกว่าเป็นอุบตั เิ หตุในบ้านก็ทำงานเด่น ดังนัน้ จัดข้าวของให้เรียบร้อย จะได้ไม่เดิน ไปเตะให้เจ็บตัว Tips แก้ดาวร้ายเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ ลองหาคริสตัลรูปนก หรืออาจเป็นโมบาย 6 หลอดมาประดับบ้านของคุณในช่วงนี้ ส่วนดาวศัตรู ให้ไป ปล่อยปลา หรือให้อาหารปลาเพือ่ เลีย่ งดาวร้ายดูคะ่

ทั่วไป มีเรื่องให้วุ่นวาย หรือมีเรื่องอึดอัดใจที่เกี่ยวกับ คนในครอบครัวค่ะ ไม่วา่ จะญาติพน่ี อ้ ง หรือคุณพ่อคุณแม่ ช่วงนี้มีแต่เรื่องปวดหัว ให้คุณต้องคอยตามแก้ปัญหาให้ การงาน เริ่มมีเค้าลางดีมากขึ้นค่ะ ช่วงต้นเดือนยังดูมี อะไรให้เหนือ่ ยใจ หรือมีปญ ั หารุมเร้ามากหน่อย แต่พอเข้า กลางเดือนไปแล้ว มีโอกาส ที่จะได้บริวาร หรือเพื่อนร่วมงานที่ดีๆ เข้ามาเสริม

ความแข็งแกร่งของทีม งานที่ไกลให้โชค ความรัก อาจมีเรื่องให้ต้องงอนกัน

เพราะคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่าย ที่ดูจะกดดัน หรือคาดคั้นอะไรแบบแปลก กับคุณทั้งคู่ ในช่วงนี้ดาวกดดัน เกี่ยวกับความรักเล่นงานหนักค่ะ การเงิน จะมี โชคจากคนทีห่ น้าเด็ก หรือคนที่อยู่ไกล งานขาย หรืองานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะดี สร้างเงินให้ค ุณได้เยอะ และจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินในช่วงกลางเดือนค่ะ สุขภาพ ช่วงนีอ้ าจเป็นหวัดงอมแงม ต้องดูแลตัวเองให้มากๆ ป่วยเป็นๆ หายๆ บ่อย ใครที่เป็นภูมิแพ้ เหมือนมันจะเล่นงานซะงอมแงมเชียวล่ะ Tips สะท้อนดาวกดดัน ออกไปดีกว่า ค่ะ หาของแต่งบ้านกระตุ้นมุมความรักที่ทำมาจากหิน และเป็น สัญลักษณ์ทางความรักที่ดีๆ อย่างพวกนก มาประดับไว้ที่ทิศเหนือของห้องนั่งเล่น และห้องนอนดูนะคะ

ราศีกุมภ์

21 ม.ค. - 18 ก.พ.

ราศีมีน (PISCES) 19 ก.พ. - 20 มี.ค.


เรื่อง : ตวงพร ตุลาพิทักษ์

พั ช ริ น ทร์ และ พชร ชั ย เลิ ศ พงษา คุ ณ แม่ และลู ก ชาย + พัชรินทร์ หนึง่ ในผูป้ ระกอบการแฟรนไชส์รา้ นเซเว่นอีเลฟเว่น

ผ่านชีวิตข้าราชการมาทำ�ธุรกิจร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น วันนีเ้ ธอและทายาททางธุรกิจซึง่ เป็นลูกชายคนเดียว ได้รว่ มกัน พัฒนา ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรก จนประสบผลสำ�เร็จเพราะ ในปัจจุบันทั้งคู่แม่ลูกร่วมกันดูแลร้านเซเว่นฯทั้งหมด 3 สาขา อย่างสุขใจ “ขณะนี้ ดิฉนั เต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนานไปกับการดูแลธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั้ง 3 สาขา ซึ่งช่วยกันบริหารกับลูกชาย ช่วงแรกของการเปิดร้านขณะนั้นยังต้องการ การเรียนรู้อยู่มากมาย แต่มีที่ปรึกษาดีๆ อย่าง ซีพี ออลล์ ซึ่งมีทีมงานมืออาชีพ คอยให้คำ�แนะนำ� ทำ�ให้ร้านของเราประสบความสำ�เร็จได้เป็นที่น่าพอใจ ธุรกิจนี้เป็น ธุรกิจที่ลงทุนไม่มาก คุ้มค่า มีระบบที่พร้อม ความเสี่ยงน้อย และถ้าเรามีความพร้อม ในการบริหารเรามีโอกาสในการขยายสาขา ครอบครัวเรามีความสุขทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของแฟรนไชส์ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนั้นจึงตั้งใจให้ลูกชายสืบทอดธุรกิจนี้ต่อ ซึ่งวันนี้ เขาก็เข้ามาดูแลและบริหารร้าน ดิฉนั เห็นว่าเขาสามารถทำ�ได้ดี สำ�หรับท่านทีม่ ไี ฟ อยาก ทำ�งานและสร้างอนาคตให้ครอบครัว อยากให้ลองเข้ามาสัมผัสธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะเขาให้โอกาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่มีความสำ�เร็จอะไรที่ได้มาโดย ไม่เหนือ่ ย ลงทุนกับธุรกิจทีม่ คี วามแข็งแรง แบรนด์มชี อ่ื เสียง ความสำ�เร็จก็เป็นของเรา ได้ค่ะ” พชร ทายาทนักบริหารรุ่นใหม่ของ พัชรินทร์ กล่าวว่า “หลังจากสำ�เร็จการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจแล้วทำ�งานประจำ�อยู่ 3 ปี รู้สึกว่าระบบของงานไม่เหมาะกับตนเอง จึง เข้ามาศึกษาธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึง่ คุณแม่บริหารงาน ทำ�ให้เกิดความสนใจเพราะ เป็นธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัทแม่มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี คิดว่าเป็นธุรกิจ ที่เติบโตและไม่ตาย ผมจึงเริ่มเข้ามาช่วยงานของคุณแม่แล้วเริ่มขยายสาขาที่ 2 และ 3 ตามมา โดยผมได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการบริหารร้านควบคู่ ไปกับระบบที่ทางบริษัทแม่มีอยู่ ผมวางแผนไว้ว่าภายใน 6 ปี ผมจะต้องขยายสาขา ให้ได้ 5 สาขา เพื่อสร้างความมั่นคงและโอกาสการเติบโตให้กับพนักงานภายในร้าน รวมถึงสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวยิ่งๆ ขึ้นไป” และทั้งสองท่านเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างความสำ�เร็จของครอบครัวที่เลือกมุ่งหน้า เดินในเส้นทางที่มั่นคงกับธุรกิจที่เป็นมิตรกับทุกชุมชนอย่างเซเว่นอีเลฟเว่น ธุรกิจร้าน สะดวกซือ้ อันดับหนึง่ ของประเทศ และหากคุณเป็นผูห้ นึง่ ทีก่ �ำ ลังต้องการสร้างอนาคต ให้กับครอบครัวและวางรากฐานความสำ�เร็จให้กับชีวิต

สามารถติ ด ต่ อ สอบถามขอข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ได้ ที่ ศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เ ซเว่ น อี เ ลฟเว่ น โทร. 0-2711-7800


H E + เรื่อง : Alisa ภาพ : Sarin

ลูกไม้ใต้รม่ เงา ‘ทีวี ธันเดอร์’

จ็อบ-ณฐกฤต วรรณภิญโญ หนุม่ ขีเ้ หงา สาวยังโสดยุคนี้ คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั ‘Take Me Out Thailand’ รายการเกมโชว์ทจี่ ะพาคุณ

ร่วมตามหาคนทีใ่ ช่และเป็นใครทีช่ อบตัวตนแบบคุณ แต่ใครเลยจะรูว้ า่ เบือ้ งหลังรายการเกมโชว์สดุ ฮิตนี้ ถูกปลุกปัน้ โดยนักคิดวัย 28 ปี จ็อบ-ณฐกฤต วรรณภิญโญ ลูกไม้ใต้รม่ เงาทายาทคนเล็ก

ของบริษทั ผลิตรายการโทรทัศน์ชอื่ ดัง ‘ทีวธี นั เดอร์’ แถมยังพ่วงท้ายดีกรีนกั เรียนนอก ทัง้ หล่อ เก่ง

และมีวิสัยทัศน์ขนาดนี้ สาวโสดหลายคนคงอยากเปิดไฟค้างไว้ จนถึงวินาทีสุดท้ายและใช้อำนาจความโสดจับจองหัวใจ

ของเขาเป็นแน่ + บทบาทและหน้าที่

ในบริษัท ครีเอทีส มีเดีย จำกัด

Profile ชื่อ :

ณฐกฤต วรรณภิญโญ ชื่อเล่น : จ็อบ อายุ : 28 ปี การศึกษา : ปริญญาโท สาขา Enterprise Management

for Creative Arts, London College

of Communication ประเทศอังกฤษ

ต้องบอกก่อนว่า บริษัท ครีเอทีส เป็นบริษัทในเครือ ของทีวีธันเดอร์ ที่เพิ่งตั้งได้ไม่นาน มีหน้าที่มองหา รายการโทรทั ศ น์ จ ากเมื อ งนอกที ่ เ ข้ า กั น ได้ ก ั บ วัฒนธรรมไทย เมื่อได้รายการและติดต่อเข้ามาแล้ว

ก็ส่งต่อให้ทางทีวีธันเดอร์เป็นฝ่ายผลิต เหมือนครีเอทีส มีสายตาที่แหลมคม มองทิศทางความเป็นไปได้ และ ทีวีธันเดอร์ จะเป็นกำลังผลิตที่เฉียบคม เพื่อรับช่วงต่อ ผมเป็ น Production Director ให้ ก ั บ บริ ษ ั ท ครี เ อที ส

จะดูคอนเซ็ปต์ใหญ่ของรายการว่าออริจินัลเป็นอย่างไร และปรับกับคนไทยได้ประมาณไหน แล้วนำมาคุยกับ ทีมผลิตอีกที

+ ทำไมต้องเป็น Take Me Out Thailand ‘ถูกชะตา ท้าหัวใจ’

รายการนี้เป็นรายการใหญ่ จึงเป็นใบเบิกทางที่ดีที่จะ ทำให้คนรู้จักบริษัทครีเอทีส อีกอย่างก็คือมันเหมาะ และแปลกสำหรับคนไทย ถ้าพูดว่าเป็น Dating Game Show คนไทยจะรับได้หรือเปล่า? แต่ถ้าดูเนื้อหาจริงๆ มั น เป็ น แค่ เ กมโชว์ ส นุ ก ๆ เท่ า นั ้ น เอง ก็ ค าดหวั ง ว่ า

โชว์ แ บบนี ้ จ ะทำให้ ค นดู ส ่ ว นใหญ่ ห ั น มาเสพอะไร

ใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์อะไรใหม่ๆ ให้กับวงการ

โทรทัศน์ไทย

+ ยอมรับในความสามารถ

ของผู้หญิงยุคนี ้

ในความคิดผมนะ มันเป็นไปไม่ได้ในทุกธุรกิจที่จะมี

คนทำงานเป็นผู้ชายอย่างเดียว ผู้ชายก็จะมีจุดอ่อน เพราะไม่มีทางที่จะทำงานได้ละเอียดเท่าผู้หญิง และ ธุรกิจก็ไม่ได้ต้องการคนที่ตัดสินใจชัดเจนอย่างเดียว ไม่ได้ต้องการแค่คนที่พลังเยอะ ในธุรกิจยังต้องการ

คนที ่ ม าเติ ม เต็ ม ในส่ ว นของความละเอี ย ดรอบคอบ

ในบางธุ ร กิ จ ผมว่ า ผู ้ ห ญิ ง อาจจะทำได้ ด ี ก ว่ า ผู ้ ช าย

ด้วยซ้ำไป

38

WOMAN PLUS M AG.

More About Him

• ตัวตนที่แท้จริง เป็นคนสบายๆ มีระเบียบ ชอบวางแผน อยู่นิ่งๆ ไม่ได้ ต้องหา

กิจกรรมทำตลอดเวลา • ผู้หญิงในสเปค ผู้หญิงทำงาน

มีความรับผิดชอบ ฉลาด เป็นคนดี มีเสน่ห์ใน แบบตัวเอง หน้าตาน่ารัก ตัวเล็กๆ • อาชีพในฝัน Production Director หรือ

Media Strategy • กิจกรรมผ่อนคลาย ใช้เวลากับกลุ่ม

เพื่อนสนิท ตีเทนนิสทุกวันอาทิตย์หรือเที่ยว

ต่างจังหวัด • Gadget คู่ใจ BB กับ iPod • ใจอ่อนทุกครั้งเมื่อเจอผู้หญิงแสดงกิริยา อาการอ้อน และยิ้มหวาน

+ ดนตรี...ความฝันที่ไม่เคยละทิ้ง

สมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์ ฟอร์มวงกับเพื่อน เล่นดนตรีกัน ผมตีกลอง พวกเราเล่นกันจริงจังถึงขั้นไป ประกวดได้ ท ี ่ 2 ของมหา’ลั ย ในการประกวด Thammasat University Music Contest แล้วได้เป็น ตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่หนึ่งและที่สองของ

ทุกมหา’ลัยมาเจอกัน ก็เข้ารอบสุดท้าย แต่ไม่ได้รางวัล หลังจากนั้นเพื่อนๆ ก็ชวนกันทำเพลงส่งค่าย แต่ผมเอง ตั้งใจไว้ว่าจะต้องเรียนต่อปริญญาโท เลยพักการเล่น ดนตรีไว้ เพื่อไปเรียนต่อ ถึงตอนนี้จะไม่ได้ทำธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี แต่มันเป็นความฝันอย่างหนึ่งคือ อยากทำรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับดนตรีและอยากทำ ค่ายเพลง

+ ‘แม่’ ...คือแบบอย่างที่ดีในการใช้ ชีวิตและการทำงาน

ผมเป็ น ลู ก ชายคนเล็ ก ที ่ ค ่ อ นข้ า งจะสนิ ท กั บ คุ ณ แม่

มากกว่า เพราะแม่ใจดี ใจเย็น และจะรับฟังเราทุกเรื่อง ท่านจะไม่รีบตัดสินว่าเราทำแบบนี้ดีหรือไม่ดี ผมเลย กลายเป็นคนใจเย็นเหมือนแม่ และคุณแม่เป็นนักธุรกิจ ท่ า นเป็ น คนเก่ ง เวลาผมต้ อ งการคำตอบเรื ่ อ งอะไร

ท่านก็จะให้คำตอบได้เสมอ แต่แม่จะไม่บอกว่าต้องทำ อย่ า งนั ้ น อย่ า งนี ้ ท่ า นจะสอนวิ ธ ี ค ิ ด ให้ เ ราคิ ด ให้

รอบด้านก่อนที่จะทำอะไร แล้วที่เหลือก็จะให้ผมคิด และตัดสินใจเอง


2/8/54

6.5

GW139005KB 253X306 27/7/54

ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

Special Scoop :

ทางคูข ่ นาน สูก ่ ารยกระดับ ผูป ้ ระกอบการ

Voice of Executive :

ลิสซิง ่ กสิกรไทย สูป ่ ท ี ี่ 7 สูผ ่ น ู้ ำสินเชือ ่ เช่าซือ ้ รถยนต์

Cool Destination :

Hilton Pattaya โลกแห่งทะเลและสีสน ั เมืองพัทยา

1-31 AUGUST 2011

GB021010K 253x323 19-08-54


B E Y O N D + T H E

B E A U T Y

เรื่อง : เพ็ญประภา วัฒนรัตน์

The Fasionable Woman

Wears Clothes.

The Clothes Don’t Wear Her.

สาวกแฟชั่นของแท้จะเป็นผู้สวมเสื้อผ้า ไม่ใช่ปล่อยให้เสือ้ ผ้าสวมพวกเธอ Mary Quant, British Fashion Designer

ไม่มีงานศิลป์หรือภาพฝันอันสวยงามใด จะมีเสน่ห์

เย้ า ยวนทางเพศของผู้ ช ายให้ ไ ด้ ลุ่ ม หลงติ ด ใจ หลงใหลเท่ากับความโฉบเฉี่ยวร้อนแรง กร้าวแกร่ง อันตราย และอาการเยื้องกรายแห่งหญิงสาวอีกแล้ว จิ ต ใจชายย่ อ มหวั่ น ไหวไปตามความอ่ อ นช้ อ ย

นิ่ ม นวล ลึ ก ลั บ น่ า ค้ น หา ทว่ า อบอุ่ น อ่ อ นโยน

ของหญิง ความสงบบริสุทธิ์ที่สะท้อนจิตวิญญาณ อิสระ และความงดงามของสรีระที่อ้อนแอ้นอรชร ของผู้ ห ญิ ง มี อ ำนาจคุ ก คามจิ ต ใจของชายชาตรี

ให้แพ้ราบ เมื่อใดที่หญิงสาวยิ้ม นั่นหมายถึง เธอส่ง คมดาบออกมาแล้ว ยากที่ชายใดจะรอดพ้น

40

WOMAN PLUS M AG.


WP#074  

WP#074 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you