Page 1


DESIGN

C

*NDO

LIVING

EDITOR’S TALK

ความเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นกับเราเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้ลงมือท�ำการ เปลี่ยนแปลงเอง หรือรอจังหวะเวลาพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง... ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ เพราะดิฉนั เป็นคนหนึง่ ทีม่ กั ดึงเอาเรือ่ งของเวลามาเป็นเงือ่ นไขในการเปลีย่ นแปลง ตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาพิเศษอย่างเทศกาล ปีใหม่ทจี่ ะมาถึงในอีกไม่กวี่ นั นี้ สิง่ แรกทีต่ งั้ ใจไว้วา่ จะต้องลงมือท�ำ คือการจัดระเบียบ โต๊ะท�ำงานใหม่ เปลีย่ นมุมมองห้องนอนใหม่ ฯลฯ โดยให้เหตุผลกับตัวเองแบบข�ำๆ ว่า ‘เพื่อต้อนรับปีใหม่’ นั่นเอง

EXECUTIVES ประธานกรรมการบริหาร ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

EDITORIAL บรรณาธิการที่ปรึกษา : ณิพรรณ กุลประสูตร ทีมบรรณาธิการบริหาร : ขนิษฐา เผือกผ่องใส ภัทรสิริ โชติพงศ์สันติ์ เลขานุการบรรณาธิการที่ปรึกษา : รุ่งวิสาข์ รุ่งธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ : สุภัทรา ณัฐพูลวัฒน์ กุลฐ์ธิดา เหมวิจิตรพันธ์ สไตลิสต์ : ธิติ ธีมะพันธ์

MARKETING ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์

PERSONAL, ACCOUNTING & MEMBERSHIP ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและรักษาการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : ณิชาภา บุพรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นุชนารถ ใจประสาท ขนิษฐา รักษ์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ฝ่ายบุคคล : รุจีพัชร เครือภูงา เตือนใจ พรหมจรรย์ ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว

M Square (Condo / Design / Living) Free Magazine แล้วคุณผูอ้ า่ นล่ะคะ มีแนวคิดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอะไรเพือ่ ต้อนรับปีใหม่กนั บ้างหรือยัง และขอให้ปี 2014 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของทุกคน ...สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขนิษฐา เผือกผ่องใส

สำ�นักงาน M2 :

บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 4133 แฟกซ์ฝา่ ยโฆษณา/การตลาด : 02 241 5888

WHERE TO FIND M2

ART DIRECTION & DESIGN บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ ศิลปกรรม : กรรัตน์ งามประสิทธิ์ ศิลปกรรมโฆษณา : มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ วรินทร์ญาพร ฐิติรัตนไชย ฝ่ายพิสูจน์อักษร : อภิรดี นุตตะโร ผู้จัดการฝ่ายผลิต : สุนีย์ แสงศิโรเวฐน์

PHOTOGRAPHER บรรณาธิการฝ่ายภาพ : บุษกร เบญจกุล หัวหน้าฝ่ายภาพ : ยงยุทธ์ น้อมกลาง ฝ่ายภาพ : วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา

พบกับนิตยสาร M2 ได้เป็นประจ�ำที่ : สนามบินสุวรรณภูม,ิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, แฟชัน่ ไอส์แลนด์, โมเดอร์นฟอร์ม, เอสบี เฟอร์นเิ จอร์, Rain Hill, A Square, ไบเทค, บิก๊ ซี ราชด�ำริ, ตลาดต้นสน, Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Café Amazon, Café De Tu, Café Au Lac, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Gallery, Gloria Jean’s Coffees, ไล-บรา-รี,่ The Traveller & Coffee, Mont Blanc, Ka-nom Fashion Bakery, iberry Homemade, Smoothies Please, Sfee, Parferio, To Fast To Sleep, A&W, Bug & Bee, Amici, ดิ อันดามัน, Greyhound Café, Vanilla Garden, Bignit Café, Gustoso, Barn @ 36, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, Fitness First, True Fitness, Absolute Yoga, Sport City, The Royal Bangkok Sport Club, โรงแรมดุสติ ธานี, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, JW Mariott Bangkok, โรงแรมแลนด์มาร์ค, โรงแรมรอยัลเบญจา, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูม,ิ โรงแรมเบสท์ เวสเทิรน์ พรีเมียร์ อมาแรนท์ สุวรรณภูม,ิ AUA, สมาคมฝรัง่ เศส, เดอะ บริตชิ เคาน์ซลิ สยาม, Goethe-Institut Bangkok, โรงภาพยนตร์ลโิ ด้, True Shop, 3BB, True Life, อับดุลราฮิมเพลส, จามจุรสี แควร์, ชาร์เตอร์สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์, Perfect Shine, Boomerang, Showroom Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus Bavaria, Isuzu, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ห้องสมุดมารวย (อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้าเอสพลานาด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)


Zara Home • เรื่อง : สิทธิโชค

ครัง้ แรกในประเทศไทยกับแบรนด์ซาร่า โฮม (ZARA HOME) ที่ให้เหล่าผู้หลงใหลในการตกแต่งบ้าน ได้อพั เดทและเป็นเจ้าของเครือ่ งใช้ภายในบ้าน ซึง่ มี ความหลากหลายในรูปแบบทันสมัย เปี่ยมไปด้วย ดี ไ ซน์ ล�้ ำ ที่ ทุ ก ชิ้ น ผ่ า นการคิ ด มาอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ด้วยทีมงานออกแบบกว่า 3,500 คน เพื่อน�ำเสนอ เทรนด์ใหม่ล่าสุดของการออกแบบและการตกแต่ง ภายในได้ทุกฤดูกาล ล่าสุดส� ำหรับคอลเลกชั่น Fall-Winter 2013 มีให้เลือกสรรมากถึง 7 คอลเลกชัน่ ตัง้ แต่คอลเลกชัน่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากศิลปะภาพลวงตา การน�ำเทคนิคการเย็บปะติดแบบดัง้ เดิมมาประยุกต์ จนถึงการใช้ผา้ ไหมทีม่ คี วามเงาและลวดลายอ่อนช้อย ของดอกไม้และนกหายากต่างๆ และส�ำหรับคุณหนูๆ มีให้เลือกถึง 4 คอลเลกชัน่ อาทิ Exploser ส�ำหรับ หนู น ้ อ ยที่ รั ก การผจญภั ย Charming Garden โลกแห่งจินตนาการและสวนที่เต็มไปด้วยนางฟ้า ให้ได้ปล่อยพลังสุดสร้างสรรค์ตกแต่งบ้านแล้ววันนี้ ณ สยามพารากอน ชั้น 1

MG รถแบรนด์อังกฤษ ญาติผู้พี่ Mini เตรียมเปิดตัวแล้ว 

• เรื่อง : นที ศาสตร์ยังกุล

MG Morris Garages รถสัญชาติอังกฤษ เป็นแบรนด์เก่าแก่ มีอายุอานามใกล้จะครบศตวรรษอยู่แล้ว ในฐานะทีเ่ ป็นรถจากเมืองผูด้ ี แน่นอน รถ MG ต้องเคยเข้าไปโลดแล่นอยูใ่ นภาพยนตร์เรือ่ ง James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun ในเรื่องเป็น MGB สปอร์ตเปิดประทุนสุดคลาสสิก วันนี้ MG ประกาศเตรียมรุกตลาดในประเทศไทย ด้วยการเตรียมเปิดตัวรถยนต์นั่ง ซีดาน รุ่น MG6 ด้วยรูปลักษณ์สปอร์ต สุดเฉี่ยว เครื่องยนต์ตามสเปคที่ประเทศอังกฤษ มีทั้งเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุดถึง 350 นิวตันเมตร และเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตร 160 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 215 นิวตันเมตร ให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงระบบความปลอดภัย ช่วงล่างก็จัดมาเต็มๆ ตามสไตล์รถยุโรป  ยืนยันมาจาก MG ประเทศไทยแล้วว่า จะมีการลงทุนตั้งโรงงานมูลค่านับหมื่นล้านบาท และอีกไม่นานเกินรอจะเปิดตัวรถ MG6 ในช่วงไม่เกินไตรมาส 3 ปีหน้า ลูกค้าชาวไทยก็จะ ได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีรถยุโรปคันใหม่ล่าสุดอย่างแน่นอน

4

M SQUARE


F + :+D58!<F)F!+9/<(:DÄ&#x160;: 5F + :+"+<19D2!:=D/--5#D)Ä&#x160;!Ä?Q: 9ĹŽ)3:!ĹŻ2Q:!9 :!9M5*AÄ&#x2030;D- =Lebd5*+9:(<D1 bf!!+9:(<D1 E /2:)D2!!5 D 3Ä&#x160;/* /: +@D&)3:! +@!8D"=*!hegŲgaaŲfhgĹ´``": ĹŽQ:+8E-Ä&#x160;/gadŲg`dŲhbeĹ´``":ĹŻ ++) :+$AÄ&#x160;9 :+!:* =+/9!Ä?  9-9 1Ä?(: *Ä? =L9MF + :+!!+9:(<D1 E* #+8:!@ A-E /-:*:/D @9 + +@D&)3:! +#-A 2+Ä&#x160;:"!F!=L<!D- =L aaibaQ:"--:*:/5Q:D(5@9 + +@D&)3:! +D!?M5=L<!fĹłaĹłebĹ´fH+Ä&#x2030;=L<!)=(:+8$A &9!<Q:!5 9" !: :+=H5D5K)"=H*Q: 9ĹŽ)3:!ĹŻD#Ä&#x2018;!5: :+@&9 5:09*2Abg9M!b5: :+Q:!/!hd`3Ä&#x160;5D+<L) Ä&#x2030;52+Ä&#x160;:D?5!&,1(: )beeg :/Ä&#x2030;:8E-Ä&#x160;/D2+K#+8):D?5!)<@!:*! beeiF + :+5*AÄ&#x2030;+83/Ä&#x2030;: :+Q:D!<! :+9Q:+:*:! :+/<D +:83Ä?$- +8"2<LE/-Ä&#x160;5)F*88D"=*!5: :+@D)?L5 :+ Ä&#x2030;52+Ä&#x160;:E-Ä&#x160;/D2+KF*$AÄ&#x160;?M58Ä&#x160;5Q:+8D<! 5@!E-8 Ä&#x2030;:GÄ&#x160;Ä&#x2030;:*2Ä&#x2030;/! -::)=L"+<19E-8Ĺľ3+?5!<<"@

-5: :+@ Q:3!


• เรื่อง : กบูร

MUJI Xmas 2013 เมื่อเร็วๆ นี้ CNN ได้มีการส�ำรวจและยกย่องให้มูจิเป็นแบรนด์สินค้าที่มีการแนะน�ำส�ำหรับ นักท่องเทีย่ วทัว่ โลกมากเป็นอันดับที่ 7 เพราะของแต่ละชิน้ มีดไี ซน์ทโี่ ดดเด่น เน้นความเป็น มินมิ ลั ลิสต์ ฟังก์ชนั ใช้งานสะดวก วัสดุคณ ุ ภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ปกติมจู จิ ะคุมโทนสีแบบ 'เอิร์ธโทน' ดูสะอาดตา แต่เนื่องในเทศกาลแห่งความสุขคือ 'คริสต์มาส' และ 'ปใี หม่' มูจจิ งึ น�ำเสนอสินค้าคอลเลกชัน่ พิเศษ และเติมสีสนั ด้วยโทนเขียวและแดง ไม่วา่ จะเป็นการเล่นลวดลาย เกล็ดหิมะ และลายสกอต บนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายส�ำหรับ ฤดูกาล รวมไปถึงของแต่งบ้าน, อุปกรณ์เครือ่ งใช้ อุปกรณ์ตกแต่ง บนโต๊ะทานอาหารและงานปาร์ตี้ หรือจะหาให้เป็นของขวัญเก๋ๆ ก็มีให้เลือกมากมาย พบและเลือกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.31 ธ.ค. 56 ทีห่ า้ งเซ็นทรัล ชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิน่ เกล้า, พระราม 3, แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ (แยกศาลเด็ก), เซน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 และสีลมคอมเพล็กซ์

Happy Socks ME Lanvin Alber Elbaz กล่าวว่า "ผูห้ ญิงในแบบ ของ ME เป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามเป็นตัวของตัวเอง แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ยึดถือแต่ความคิดของตนเอง แต่เพียงผูเ้ ดียว' เพชรอันเรียบหรูทปี่ ระดับอยูบ่ นขวด ของน�ำ้ หอมเปรียบราวกับเสือ้ ผ้าทีเ่ รียบโก้แต่แฝงไปด้วย รายละเอียดมากมาย กล่องสีฟ้าอันเป็นต�ำนานของ Lanvin ห่อหุม้ ด้วยเชือกสีทอง และด้วยรูปลักษณ์ของ ขวดน�ำ้ หอมอันโดดเด่นทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขอบโค้งมน ดูมีสไตล์ไม่ทิ้งความเป็นแฟชั่น วัสดุของขวดน�้ำหอม ทีแ่ ข็งแรงทนทาน แสดงถึงความมัน่ ใจ มีโซ่สที องประดับ ตกแต่งด้วยเพชรเม็ดงามในโทนสีฟา้ เป็นการเชือ่ มโยง ความเป็นแฟชัน่ และอารมณ์ ซึง่ น�ำ้ หอมนีค้ อื ความลงตัว ในการผสมผสานระหว่างดอกไม้อนั หอมหวาน แสดงให้ เห็นถึงจิตวิญญาณ และประกอบไปด้วยหัวใจหลักอย่าง Licorice และ Blueberry ท�ำให้ได้รบั กลิน่ หอมสดชืน่ ของผลไม้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้กลิ่น Licorice สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 081 813 5146 E-mail : supattra@luxasiasiam.com

เป็นครัง้ แรกของ UnCENSORED กับการเปิดตัวป๊อปอัพ สโตร์ แ ห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วของ Happy Socks ในประเทศไทย ณ ศู น ย์ ก ารค้ า สุ ด ฮิ ป ใจกลางเมื อ งอย่ า ง สยามเซ็นเตอร์ ป๊อปอัพสโตร์แห่งนี้ถูกเนรมิตให้เป็นร้านที่ เต็มไปด้วยถุงเท้าหลากลวดลายและสีสันโดดเด่นมีให้เลือก มากมาย และเพือ่ ฉลองการเปิดตัวครัง้ แรกของร้านในประเทศไทย จึงมาพร้อมสินค้าคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด CHAPTER#SIX พร้อมสินค้ารุน่ ลิมเิ ต็ด เอดิชนั่ (Limited Edition) โดยร่วมมือกับ ดีไซเนอร์สญ ั ชาติองั กฤษชือ่ ก้องอย่าง Giles Deacon ทีม่ าออกแบบชุดถุงเท้า 7 คู่ ให้เปลีย่ นใส่ทกุ วัน ไม่ มี เ บื่ อ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น รุ ่ น พิ เ ศษที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มา เพือ่ สนับสนุนมูลนิธโิ รคเอดส์ของ Elton John โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปสมทบทุน มูลนิธดิ งั กล่าว พบกับป๊อปอัพสโตร์แห่งแรก ของ Happy Socks ในประเทศไทยได้แล้ว ตั้ ง แต่ 19 พฤศจิ ก ายน 255631 พฤษภาคม 2557 ทีร่ า้ น Another Alternative ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ ทีเ่ ดียวเท่านัน้ โทร. 02 658 1000 ติดตามข่าวสารอัพเดทล่าสุดได้ที่ Facebook.com/uncensoredstyle และ Instagram: @uncensored_ style

Nike Mercurial IX CR7 รองเท้าเมอร์ควิ เรียล เวอร์ชนั่ ใหม่ลา่ สุดเป็นรองเท้าฟุตบอลทีท่ างไนกีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง ความรวดเร็วเกินพิกัดและความโดดเด่นในสนามของผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คนหนึง่ ในโลกลูกหนังในยุคปัจจุบนั อย่าง 'คริสเตียโน่ โรนัลโด้' ซึง่ รองเท้าไนกี้ เมอร์ควิ เรียล 9 ซีอาร์ 7 (Mercurial IX CR7) และคอลเลกชัน่ ซีอาร์ 7 ปี 2013 (2013 CR7 Collection) โดดเด่นด้วยลายพิมพ์ แบบ 'ซเู ปอร์โนวา' ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสไตล์การเล่นอันโดดเด่นเฉพาะตัวของ ซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสรายนี้ ตัวรองเท้าจะมีลายพิมพ์รปู ดาวเรียงเป็นตัวเลข 7 เพือ่ สือ่ ถึงหมายเลขเสือ้ โดยทีล่ ายพิมพ์ซเู ปอร์โนวาถูกวางทาบไว้ดว้ ยโลโก้สวูชสีโครเมียมพร้อมดีไซน์จดุ เล็กๆ สีเงิน และขอบ Blue Glow ทีเ่ ป็นสีนำ�้ เงินเรืองแสง จ�ำหน่ายในราคา 8,090 บาท ทีร่ า้ นไนกี้ สาขาสยามพารากอน, เทอร์มนิ อล 21, ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัล ปิน่ เกล้า และลาดพร้าว, ร้านนกแก้ว, ร้านอาริ ฟุตบอลคอนเซ็ปต์สโตร์ และร้านเอฟบีที หรือติดตามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ Facebook.com\nikerfootballTH

6

M SQUARE

BOY CHANEL Fall–Winter 2013/2014 Collection ส�ำหรับกระเป๋า Boy CHANEL คอลเลกชัน่ ต้อนรับฤดูใบไม้รว่ ง-ฤดูหนาว ปี 2013/2014 นี้ Karl Lagerfeld ได้นำ� กระเป๋า Boy มาออกแบบใหม่ เป็นรุ่นที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฝาปิดมีทั้งแบบลายควิลต์ และแบบเรียบ ตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิกที่ตัดกัน โดยใช้การเดินตะเข็บด้านบนหรือการเดินลายเปียทีใ่ ช้ เทคนิคควิลต์ ยังคงใช้สญ ั ลักษณ์ของร้านอย่างเหนียวแน่น ด้วยสายโซ่และตะขอล็อก มีจำ� หน่าย 4 ขนาด ตัง้ แต่ ขนาดมินไิ ปจนถึงขนาดใหญ่พเิ ศษ นอกจากหนังลูกวัว แบบเรียบหรือแบบมันเงา หนังจระเข้ทสี่ วยแปลกตา และหนังงูแล้ว ยังมีหนังแพะ 2 แบบ ได้แก่ แบบเงา และแบบไล่เฉดสี กระเป๋าที่มีให้เลือกหลากหลาย เหล่านี้ มีฝาปิดแบบหนังเรียบหรือท�ำด้วยผ้าทวีต และมีสายโซ่ 4 ขนาด เพือ่ เน้นความเป็นร็อคแอนด์โรล ของ Boy CHANEL เฉดสีดำ� สีเทาประกายมุก และ สีขาว ได้รบั การออกแบบให้ตดั กับสีอฐิ แดง สีเขียวตะกัว่ และสีนำ�้ เงินสดใส มีจำ� หน่ายในร้าน CHANEL

Tissot Powermatic 80 ทิสโซต์ (Tissot) ผู้สร้างสรรค์และปฏิวัติ นวัตกรรมเครือ่ งบอกเวลาแบบไม่หยุดยัง้ ล่าสุด น�ำเสนอประดิษฐกรรมกลไก 'เพาเวอร์เมติค 80' โดยกลไกนี้เป็นตัวแทนแห่งสมรรถนะสูงด้านความ ตรงต่อเวลา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในพลังงาน ส�ำรองได้ถงึ 80 ชัว่ โมง ด้วยนวัตกรรมใหม่ ในการใช้กระปุกลานพิเศษและจักรเกราะ ใหม่ กลไกชิน้ ใหม่นไี้ ด้นำ� มาประกอบ ไว้ในนาฬิกาทิสโซต์รุ่นคลาสสิก และคลาสสิกโมเดิรน์ หลากรุน่ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยระบบ อัตโนมัติ ซึง่ รับรองความ เที่ ย งตรงระดั บ โครโนมิเตอร์ โดยไม่ได้ตดั ทอน ประสิ ท ธิ ภ าพในเรื่ อ ง ความเทีย่ งตรงของการบอก เวลา ราคาระหว่าง 26,20033,700 บาท เลือกซื้อได้ที่ ร้านทิสโซต์ ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่ า และเคาน์ เ ตอร์ ทิ ส โซต์ แผนกนาฬิกา ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ ทัว่ ไป หรือ โทร. 02 610 0200


C O N D O F E AT U R E • เรื่อง : พงศ์ภัทร ภาพ : IKEA

Party Ideas อยากฉลองเทศกาลส่งท้ายปี แต่ก็ไม่อยากไปแย่งพื้นที่หรือ ต่อคิวยาวตามร้านอาหารดัง ก็ลองมา จัดปาร์ตี้ ในห้องชุดของคุณเองดูบ้าง โดยท�ำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านช่างครีเอทีฟ ลุกมาเคลียร์พนื้ ทีพ่ กั ผ่อน แล้วหาไอเดีย มาตกแต่งสถานที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเนรมิตบรรยากาศของเทศกาล มาไว้ทแี่ พนทรี ห้องนัง่ เล่น และระเบียง เก๋ๆ ซึง่ มีววิ เป็นท้องฟ้ากว้างระยิบ ไปด้วยดาวดวงน้อยลอยอยู่เหนือ แสงสีของอาคารบ้านเมือง... แค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้ว

คิ ด ถึ ง รู ป แบบของ ปาร์ตี้ก่อน เพื่อจะได้ จั ด แต่ ง สถานที่ ไ ปใน ปาร์ตี้ ทิศทางเดียวกัน เช่น สไตล์ ไหนดี ถ้ า จะจั ด ปาร์ ตี้ แ บบ ดั้ ง เดิ ม ก็ ส ามารถ ตกแต่งสถานที่ด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวประดับ ลูกบอลสีแดง ตุก๊ ตาซานต้า ถุงเท้า เชิงเทียน หรือแสงไฟรูปดวงดาว แต่ถา้ อยากได้บรรยากาศ เหมือนอยูท่ า่ มกลางหิมะสีขาวของเดือนธันวาคม ก็ลองใช้กิ่งไม้พ่นสีขาวประดับลูกบอลสีเงินวาว และเลือกของใช้ของตกแต่งเป็นสีขาวหรือสีเงิน ทัง้ หมด พร้อมกับจุดเทียนเพิม่ มิตใิ ห้นมุ่ นวลขึน้ แต่ถา้ อยากได้อารมณ์สนุกสดใส ลองประยุกต์ ของง่ายใกล้ตวั อย่างกระดาษฟอยล์สสี นั วิบวับ ทีไ่ ว้หอ่ ของขวัญมาท�ำเป็นโมไบล์ เข้าคูก่ บั ลูกบอล สารพัดสี ผสมด้วยกล่องของขวัญสีสดก็ดูเป็น ปาร์ตสี้ ไตล์คทิ ช์ (Kitsch) ทีเ่ น้นการสร้างสรรค์ ให้แปลกตาจากของราคาไม่แพง เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข อง ห้องชุดมีจำ� กัด แนะน�ำ ให้ ใ ช้ ค วามต่ อ เนื่ อ ง เลือก ระหว่างห้องครัวและ มุมปาร์ตี้ แพนทรีเป็นมุมปาร์ตี้ ไปเลย รวมถึงระเบียง ซึง่ มักเปิดออกไปจากห้องนัง่ เล่นได้ ด้วยกิจกรรม ที่ เ พื่ อ นๆ มั ก นิ ย มมาท� ำ อาหารร่ ว มกั น หรื อ ช่วยกันจัดเตรียมอาหาร จึงควรเคลียร์สถานที่ ให้พร้อมส�ำหรับท�ำอาหารและส�ำหรับคนทีจ่ ะมา ยืน เดิน หรือนัง่ ไปพร้อมๆ กัน อาจมีโต๊ะยาว

ส�ำหรับวางอาหารและเครื่องดื่มพร้อมภาชนะ ไว้ตรงกลางหรือบริเวณเคาน์เตอร์ครัว โดยปูผา้ ลายน่ารักหรือสีสวย จัดวางดอกไม้สด พร้อมเทียน สร้างบรรยากาศให้เหมือนงานเลีย้ งค็อกเทล ควรจั ด หาเก้ า อี้ ตั ว เล็ ก หรื อ เบาะนั่ ง หลากสไตล์ มาวางตามมุมต่างๆ และอย่าลืมย้าย บรรดาเครื่องแก้วหรือของรักของหวงของคุณ เก็ บ ไปไว้ ห ้ อ งอื่ น เพื่ อ ความปลอดภั ย แต่ ถ ้ า จ� ำ นวนเพื่ อ นไม่ ม ากนั ก ก็ ส ามารถจั ด เป็ น โต๊ะดินเนอร์ทวี่ างชุดภาชนะ ดอกไม้สดใส่แจกัน ตัง้ กลางโต๊ะ เชิงเทียน ไปจนถึงการ์ดเขียนชือ่ เพือ่ น เพือ่ บอกต�ำแหน่งทีน่ งั่ หรือของขวัญชิน้ เล็กพิเศษ ส�ำหรับผูม้ าร่วมงาน เพือ่ สร้างความประทับใจ ดนตรี เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ อีกอย่างของปาร์ตี้ ไม่วา่ จะหาเปิดเพลงจากซีดี ดนตรีสร้าง ทีเ่ ตรียมไว้ หรือชุดเพลง บรรยากาศ ที่คัดสรรมาเป็นล�ำดับ ให้เข้ากับอารมณ์ของงาน ในแบบ MP3 รวมถึงการเล่นดนตรีสด ขึน้ อยูก่ บั ความชอบและรูปแบบของงานได้เลย ถ้าเป็น ปาร์ตี้สนุกๆ อาจเริ่มต้นด้วยเลานจ์มิวสิกที่มี จังหวะช้าๆ ก่อน แล้วค่อยขยับเข้าไปหาดนตรี ทีม่ จี งั หวะเร็วขึน้ เช่น ละตินแจ๊ซ หรือเพลงเต้นร�ำ และสมั ย นี้ ยั ง มี ล� ำ โพงแบบบลู ทู ธ ที่ ส ามารถ ยกย้ายมาตัง้ ในปาร์ตไี้ ด้สะดวก แถมยังแชร์เพลง จากสมาร์ทโฟนเปิดได้ทันที เผื่อแขกของคุณ มีเพลงดีๆ ที่อยากแบ่งปันก็สามารถเปิดได้เลย เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ในปาร์ตี้ไปในตัว M SQUARE

7


C O N D O F E AT U R E

ตั ด สิ น ใจเลยว่ า จะ เสิร์ฟอาหารแบบไหน ประเภทอะไร ไม่วา่ จะสัง่ อาหาร มา, ตามหา และเครื่องดื่ม Catering เมนูอร่อยจากร้านดังๆ, เข้าครัวปรุงเอง (ถ้าคุณ มัน่ ใจในฝีมอื รับรองว่าได้ใจผูร้ ว่ มงานแน่นอน) หรือจะช่วยกันปิง้ ย่าง เพราะการเลือกจะช่วยให้ คุณสามารถจัดเตรียมรูปแบบภาชนะทีต่ อ้ งใช้ได้ เหมาะสม แต่ถา้ ตัดสินใจไม่ได้ ก็ลองสอบถาม จากรายชือ่ เพือ่ นๆ ทีต่ อ้ งการเชือ้ เชิญมาว่าอยาก อิม่ อร่อยไปกับอาหารประเภทไหนแน่ ส่ ว นในเรื่ อ งของเครื่ อ งดื่ ม ควรเตรี ย ม เครือ่ งดืม่ เบาๆ พร้อมกับของขบเคีย้ วไว้ตอ้ นรับ เพือ่ นๆ ก่อนทีท่ กุ คนจะพร้อมหน้าและพร้อมปาร์ตี้ ไปกับอาหารมือ้ หลักด้วยกัน โดยเมือ่ ปาร์ตเี้ ริม่ แล้ว ปิดไฟสีขาวกลางห้องซะ แล้วเลือกไฟทีส่ อ่ งสว่าง เป็นจุดๆ ไป เพื่อไม่ให้ แสงไฟ บรรยากาศดูแข็งและ เน้นอารมณ์ น่าเบือ่ การเลือกแสงสว่าง ที่ ส ่ อ งเฉพาะจุ ด ช่ ว ย ขับเน้นมุมพิเศษ เช่น บริเวณโต๊ะทานอาหาร ภาพเขียนติดผนัง เคาน์เตอร์บาร์ ระหว่างทางเดิน เป็นต้น ช่วยให้แขกหันมาสนใจบริเวณทีเ่ จ้าบ้าน อยากเน้ น ให้ ม อง และยั ง ช่ ว ยอ�ำ พรางส่ ว นที่ ไม่เรียบร้อยของบ้านหรือสถานที่นั้นๆ ไว้ แต่ก็ ระวังอย่าให้มืดจนเกินไป เพราะจะท�ำให้แขก รูส้ กึ อึดอัดและไม่สบายใจ ปาร์ตสี้ ว่ นใหญ่จงึ นิยม ใช้แสงเทียนมาช่วยสร้างบรรยากาศ ทั้งเทียน ในถ้วยแก้ว เชิงเทียน ตะเกียง ขวดโหล ฯลฯ ก็เป็น การแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่ดีของเจ้าบ้าน

8

M SQUARE

เครื่ อ งดื่ ม ที่ พ ร้ อ มเสิ ร ์ ฟ ตลอดงานก็ ค วรมี ทั้ ง น�ำ้ ผลไม้ น�ำ้ อัดลม และเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ดีกรีในตัว อาจเป็นพันช์ผสมแอลกอฮอล์ ค็อกเทลเรียก ความสนุก เบียร์หรือไวน์ไว้ละเลียดบรรยากาศทัง้ คืน แต่ ถ ้ า จะให้ เ ก๋ ขึ้ น ควรเพิ่ ม ดี ไ ซน์ ใ ห้ กั บ ภาชนะต่างๆ ทีใ่ ช้ในปาร์ตี้ ด้วยการตกแต่ง ประดับ ประดาเล็กๆ น้อยๆ เช่น ผูกริบบิน้ ไว้ทชี่ อ้ นส้อม ตัดธงลายสวยเสียบไม้ปกั ลงบนขนม หาสติก๊ เกอร์ ดาวหรื อ ลวดลายต่ า งๆ ติ ด ลงบนถ้ ว ยชาม รวมถึงเทียนทีจ่ ดุ ความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ ช่วยเติมบรรยากาศของปาร์ตี้ให้มีสีสันขึ้นได้ อย่างดีทเี ดียว

Tips

• แจ้งเพื่อนข้างห้องก่อนเลยว่าจะจัดปาร์ตี้ และขออภัยล่วงหน้า หากเกิดเสียงดังรบกวน ควรผูกมิตรเพื่อนข้างห้องด้วยการจัดเตรียมอาหาร พิเศษจากปาร์ตี้ไปให้ด้วย • พยายามควบคุมระดับความดังของเสียงเพลงและเสียงสังสรรค์ในห้องไม่ให้ มากจนรบกวนเพื่อนห้องข้างเคียง • เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการพูดคุยทักทายและให้ความส�ำคัญกับแขกที่คุณเชิญ มาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยหมั่นสังเกตและอย่าปล่อยให้แขกคนใด คนหนึ่งนั่งเหงาเพียงล�ำพัง • ควรเตรียมท�ำความสะอาดบ้านหรือสถานที่ โดยเผื่อห้องนอนหรือพื้นที่นอน ไว้ส�ำหรับคนที่ไม่พร้อมจะกลับบ้านตัวเอง


VERTICAL LIVING • เจ้าของ : Mr.Deepak-Mrs.Anita Ohri • ออกแบบ-ตกแต่ง : Create Great Design โดย คุณโสภิต สุจริตกุล, คุณอาทิตย์ เล่าสกุล • เรื่อง : สุภัทรา • ภาพ : บุษกร เบญจกุล

Living with Asian-Style Luxury คุณดีภคั โอหริ (Mr.Deepak Ohri) ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มโรงแรมเลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ส่วนภรรยา คุณแอนิต้า (Mrs.Anita Ohri) รับหน้าทีด่ แู ลบ้านและสามี โดยทัง้ คูเ่ ป็นนักธุรกิจชาวอินเดีย ที่มชี อื่ เสียงในวงสังคมระดับโลก ซึง่ คุณแอนิต้าเล่าว่า นอกจากจะมีธุรกิจที่ เมืองไทยแล้ว พวกเขายังรักเมืองไทยมาก การันตีดว้ ยระยะเวลากว่า 10 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย และเมื่อตัดสินใจที่จะมีบ้านพักในกรุงเทพฯ ทั้งคู่ ตกลงใจเลือกคอนโดมิเนียมหรู The Met ย่านสาทร เพราะตอบสนอง ความต้องการในเรือ่ งของขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย ประกอบกับเส้นทางสัญจรสะดวก สบาย และสงบเงียบ ปลอดภัย ตลอดจนมีววิ สวยงามอย่างแตกต่างระหว่าง ยามเช้าและยามค�ำ่ คืน ให้ชนื่ ชมตลอดเวลา M SQUARE

9


VERTICAL LIVING

คอนโดมิเนียมหรู 2 ชั้น บนพื้นที่ 410 ตารางเมตร มีบรรยากาศอบอุ่นด้วยการออกแบบแสงจากไลท์ติ้ง ดีไซเนอร์ ตกแต่งพื้นที่อย่างหรูหราในแบบเอเชียลุค ทั้งวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของประดับบ้าน ล้วนเป็นของแบรนด์เนมสุดหรูแบบลิมิเต็ดเอดิชั่น และสินค้าที่สั่งท�ำเป็นพิเศษจากแบรนด์ดีไซเนอร์ โดยทั้ ง หมดอยู ่ ภ ายใต้ ก ารออกแบบตกแต่ ง ของ คุณโสภิต สุจริตกุล แห่ง Create Great Design ความสวยงามและความลงตั ว ของการจั ด วาง เฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกับฟังก์ชัน เริ่มจากด้านล่าง มี มุ ม เชื่ อ มต่ อ สู ่ ส ระว่ า ยน�้ ำ และมุ ม นั่ ง เล่ น แบบ โอเพ่นแอร์ โดยมีประตูกระจกใสท�ำหน้าที่เชื่อมต่อ พื้นที่ ส่วนด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่จัดไว้ส�ำหรับ เป็นมุมพักผ่อนและรับรองแขก ด้วยโซฟาชุดใหญ่ ใกล้กนั ตัง้ วางโซฟาอีกชุดหนึง่ ทีม่ รี ปู แบบโอ่อา่ หรูหรา ไม่แพ้กัน ถัดมาเป็นชุดทานอาหารสุดหรูของ Baker ชั้นล่างนี้ผนังด้านหนึ่งกรุกระจกใสสามารถมองเห็น วิวที่สูงได้กว้างไกลสุดสายตา ส่วนผนังอีกด้านกรุ แผ่นเงินให้พื้นผิวสัมผัสแบบขรุขระ ผนังเงินประดับ ภาพถ่ายคุณดีภัคและคุณแอนิต้าในชุดประจ�ำชาติ ภายในกรอบงานฝีมือแบบช่างฝีมือเชียงใหม่ ห้องครัวขนาดใหญ่ถูกวางต� ำแหน่งไว้ในส่วน ชัน้ ล่าง ซึง่ เป็นมุมโปรดของคุณแอนิตา้ ส่วนมุมโปรด ของคุณดีภัคคือห้องท�ำงานซึ่งคุณแอนิต้าออกแบบ พิ เ ศษให้ กั บ สามี ด ้ ว ยผนั ง อะควาเรี ย มเป็ น จุ ด พั ก สายตา โดดเด่ น ด้ ว ยบั น ไดวนทอดตั ว สู ่ ชั้ น บน สร้างความหรูหราด้วยการตกแต่งผนังบันไดโดยใช้ แผ่นทองขัดเรียบ เมื่ อ ขึ้ น สู ่ ชั้ น 2 ประกอบด้ ว ยห้ อ งนอนเล็ ก และห้องนอนใหญ่ โดยเฉพาะห้องนอนใหญ่มีการ

10

M SQUARE


ออกแบบอย่างหรูหราในพื้นที่กว้างขวาง มีสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกครบครัน โถงชัน้ 2 กรุเป็นห้องกระจกใส ส�ำหรับพักผ่อนดูหนังฟังเพลง สิง่ ทีเ่ ป็นเสน่หข์ องบ้านอีกอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งกล่าวถึง คื อ ของประดั บ ตกแต่ ง ซึ่ ง เป็ น รู ป ปั ้ น งานแกะสลั ก เทพต่างๆ เช่น พระราม-นางสีดา, พระศิวะ-พระแม่ อุ ม า, พระวิ ษ ณุ - พระแม่ ลั ก ษมี และพระพิ ฆ เนศ โดยคุณแอนิต้าให้เหตุผลที่น่าประทับใจว่า “ปวงเทพ เป็นทั้งของแต่งบ้านที่สวยงาม เป็นที่พึ่งทางใจ และ เป็นเสมือนตัวแทนของความอบอุน่ จากบ้านทีอ่ นิ เดียค่ะ” M SQUARE

11


VERTICAL LIVING

Modern Luxury • เจ้าของ : คุณประกาศิต เลิศวัตรกานต์ • ออกแบบ-ตกแต่ง : บริษัท ฆราปนิก จำ�กัด www.karapanik.com • เรื่อง : สิทธิโชค • ภาพ : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา

ส�ำหรับ คุณฟอร์ด-ประกาศิต เลิศวัตรกานต์ หนุม่ หล่ออารมณ์ดี ว่าทีเ่ ชฟจาก Le Cordon Bleu แล้ว การเลือกคอนโดมิเนียมสักแห่งเพือ่ เป็นทีพ ่ กั พิง พบปะ สังสรรค์ รวมถึงแหล่งการเรียนรูใ้ หม่ๆ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ การตกแต่งและบรรยากาศ ภายในคอนโดมิเนียมจึงต้องพิถพ ี ถิ นั ทัง้ ยังสามารถสะท้อนความเป็นตัวเองและ ตอบไลฟ์สไตล์ของตนได้มากทีส่ ดุ

“เดิมคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองแห่งนี้ เกิดจากการแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางระหว่าง บ้านทีร่ ามอินทรา เพือ่ มาเรียนท�ำอาหารที่ Le Cordon Bleu พบปะเพือ่ นในกลุม่ และเพือ่ เตรียม ตัวให้สดชื่นพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ จึงอยากได้คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกับบ้านอย่างชัดเจน คือต้องการให้ห้องมีโทนมืด อยู่ได้นาน ไม่ล้าสมัย มีกระจก แสงไฟ ให้เกิดการสะท้อน ของแสง อีกทั้งให้ห้องมีมิติกว้างขึ้นอย่างไม่รู้จบ รวมถึงอนาคตอาจใช้เพื่อทดลองขนมอีกด้วย” คุณฟอร์ดเล่าถึงที่มาของคอนโดฯ แห่งนี้ การตกแต่งคอนโดมิเนียมขนาด 80 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องนั่งเล่น จึงเลือกสไตล์โมเดิร์นโทนขรึมเรียบหรู ให้อารมณ์ลึกลับ สุขุม น่าค้นหา ไม่ล้าสมัย ในแบบ ผูช้ าย เน้นการตกแต่งภายในด้วยวัสดุโทนด�ำ เคลือบผิวเงาวาว เพือ่ ให้ตวั ห้องกว้างและไม่อดึ อัด เสริมความโปร่งโล่งสบายด้วยความสูงของเพดาน เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนอย่างแท้จริง

12

M SQUARE


คุณฟอร์ดกล่าวถึงคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งที่ต้องการและสามารถสะท้อนความ เป็นตัวตนไว้ว่า “ที่เลือกสีด�ำไม่ได้อยากให้ดูแตกต่างกับโทนสีที่บ้านเพียงอย่างเดียว แต่เพราะความชอบและคิดว่าเมือ่ พักผ่อน สีดำ� เป็นสีทที่ ำ� ให้ผอ่ นคลายและนอนหลับ สนิทได้มากที่สุด” เมื่อเปิดประตูเข้ามาสะดุดตากับสัญลักษณ์ไม้กางเขนที่บ่งบอกถึงความเชื่อ และความศรัทธา เลยเข้ามาพบกับห้องนั่งเล่น ออกแบบให้โปร่งโล่งเหมาะแก่การ พักผ่อน แต่ยังคงความเท่ด้วยเฟอร์นิเจอร์หนังสีด�ำ ปรับเปลี่ยนหน้าบานเป็นสีด�ำ มีความมันเงาต่างกันตามพื้นที่ใช้สอย เพิ่มความเป็นโมเดิร์นด้วยกระจกเงาด�ำหรือ Black Mirror พ่นทรายดิจิตอลให้เกิดลวดลายและเส้นสาย เพื่อดึงความโดดเด่น และเกิดมิติในตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมปรับอารมณ์ให้สบายผ่อนคลายมากขึ้นด้วย โต๊ะกลางโปร่งใส และประตูเลือ่ นกระจกใสบานใหญ่เชือ่ มกับพืน้ ทีช่ มวิวใจกลางเมือง ตัดอารมณ์ความเข้มขรึมของห้องนั่งเล่นด้วยครัวสไตล์โมเดิร์นสีขาว จัดวาง พื้ น ที่ ทั น สมั ย ลงตั ว เติ ม มิ ติ แ ละความน่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ สี ด�ำ ให้เป็นบริเวณที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ให้การท�ำอาหาร มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น โดยการซ่อนไฟไว้ใต้ตู้เก็บอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความโปร่งและสะอาด กับพื้นที่ให้พร้อมต่อการลงมือท�ำอาหารและคิดสูตรขนม ส่วนห้องนอน แบ่งฟังก์ชันออกเป็น 2 ห้องนอน ห้องเล็กส�ำหรับให้เพื่อนหรือ สมาชิกในครอบครัวได้มาพักหรือสังสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ ตกแต่งด้วย สีขาวสบายตา ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอน ผ้าม่านและหัวเตียง เพื่อให้ตัดกับอารมณ์ ด้านนอกและยังท�ำให้ห้องดูเด่นขึ้น เสริมประสบการณ์พิเศษไปกับทัศนียภาพ และความเคลื่อนไหวของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ห้องนอนหลัก คุมโทนเดียวกับด้านนอก ใช้กระจกมากขึ้นเพื่อสร้างมิติให้ห้อง ดูไร้ขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเสมือนอยู่ในจักรวาล แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความ สบาย สงบไปกับลายไม้ และชั้นวางของหินสังเคราะห์ พร้อมเพิ่มความสนุกและ ความเคลื่อนไหวด้วย Black Mirror พ่นทรายให้เกิดความโมเดิร์นต่ออารมณ์จาก ด้านนอก ผนังห้องบางมุมเลือกใช้วอลล์เปเปอร์ลายหนังงูสีด�ำเพื่อเสริมความลึกลับ น่าค้นหา และเจาะผนังห้องน�้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ห้องกว้าง โปร่ง และมีมิติมากขึ้น คอนโดมิเนียมแห่งนีจ้ งึ เป็นทัง้ สถานทีพ่ กั ผ่อน สถานทีพ่ กั พิงคลายความเหนือ่ ยล้า จากสังคม แหล่งสร้างแรงบันดาลใจ หรือในอนาคตอาจเป็นสถานที่ทดลองท�ำเมนู และขนมสูตรใหม่ๆ รวมถึงที่พบปะสังสรรค์ อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์การใช้งาน ไลฟ์สไตล์ พร้อมๆ กับสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของคุณฟอร์ดได้เป็นอย่างดี M SQUARE

13


ASK THE EXPERT • เรื่อง : Penny

ผ่านมาจนเกือบสิ้นปี 2556 และก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2557 ที่ก�ำลังจะมาถึง ดูเหมือนว่า ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ แม้จะยังเติบโตอยู่ แต่เป็นที่รู้กันว่า ไม่สดใสอย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะสัญญาณการชะลอตัวเริ่มปรากฎในช่วงปลายปี

อสังหาริมทรัพย์ รุ ง ่ หรื อ ร่ ว ง ? ปีมะเมีย อาจเป็นเพราะมีปัจจัยลบหลายอย่างที่ท�ำให้เป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว การชุมนุมทางการเมือง รวมถึง ผลพวงนโยบายประชานิยม โดยเฉพาะโครงการคืนภาษีรถคันแรกที่ดึงดูดก�ำลังซื้อ ไปมากมาย ขณะเดียวกันการโหมซื้อรถคันแรกโดยไม่พร้อม ส่งผลให้ผู้บริโภค มีหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น สถาบันการเงินจ�ำเป็นต้องเข้มงวดในการปล่อยกู้ โดยล่าสุดพบว่ามีลูกค้าทั้งระบบกู้ไม่ผ่านสูงกว่า 20% ซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์ นายสัมมา คีตสิน ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่า ในปี 2556 ภาคอสังหาริมทรัพย์จะมีการเติบโตเพียง 5-7% โดยจากการส�ำรวจของ ศูนย์ข้อมูลช่วง 10 เดือนแรก ปี 2556 พบว่า อาคารชุดมีการขยายตัวโดดเด่นที่สุด โดยมีอาคารชุดเปิดใหม่แล้วกว่า 75,000 ยูนติ คาดว่าทัง้ ปีจะมีโครงการเปิดใหม่สงู ถึง 80,000 ยูนติ เนือ่ งจากราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการหันมาพัฒนาอาคารชุด ขณะที่ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของผู้บริโภคก็นิยมอาคารชุดเพิ่มขึ้น นายสั ม มากล่ า วว่ า ผลส� ำ รวจโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในกรุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล สะสมรอขายในตลาด ณ ครึ่งแรกปี 2556 มีโครงการบ้านจัดสรรสะสมรวม 843 โครงการ 174,800 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 7 แสนล้านบาท ขายแล้ว 62% หรือ 107,900 ยูนิต เหลือขายอีก 66,900 ยูนิต แบ่งเป็นกรุงเทพฯ ประมาณ 23,000 ยูนิต ปริมณฑล 43,000 ยูนิต มูลค่ารวม 2.7 แสนล้านบาท ส่วนอาคารชุดมีโครงการสะสม 362 โครงการ รวม 170,232 ยูนิต มูลค่ารวม 5.5 แสนล้านบาท ขายแล้ว 75% หรือ 127,328 ยูนิต ยังมีโครงการเหลือขายรวม 42,904 ยูนิต มูลค่า 1.4 แสนล้านบาท ขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีโครงการบ้านจัดสรร เปิดใหม่ 83 โครงการ จ�ำนวน 13,718 ยูนิต มียอดจองแล้ว 35% หรือ 4,794 ยูนิต ขณะที่มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดใหม่ 78 โครงการ จ�ำนวน 32,671 ยูนิต มียอดจองแล้ว 50% หรือ 16,399 ยูนิต นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยไทย บริษัท หลักทรัพย์ เอเชียพลัส จ�ำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นจ�ำนวน 15 บริษัท มีรายได้รวมกันกว่า 1.34 แสนล้านบาท ก�ำไรสุทธิ 1.70 หมื่นล้านบาท โดยพบว่าก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 13% จากเดิมที่อยู่ที่ 15% เพราะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องจัดท�ำ แคมเปญส่งเสริมการขายมากขึ้น ขณะที่ในด้านยอดขายพบว่า 15 บริษัทดังกล่าว มีอัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ 20% เทียบกับปี 2555 มูลค่ารวม 1.92 แสนล้านบาท

14

M SQUARE


แต่หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส จะพบว่ายอดขายมีการชะลอตัว โดยไตรมาส ที่ 1 มียอดจอง 75,000 ล้านบาท ไตรมาส 2 ลดลงมาที่ 65,000 ล้านบาท และไตรมาส 3 ลงมาที่ 55,000 ล้านบาท ซึ่งมองได้ 2 แบบ คือ สินค้าโอเวอร์ ซัพพลาย หรือดีมานด์ชะลอตัว โดยปีนมี้ หี ลายบริษทั ปรับลดเป้ายอดขายและรายได้ลง มีเพียงบริษัทเดียวที่ปรับขึ้น คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) ส่วนในปีหน้าจะเริม่ เห็นว่าผูป้ ระกอบการหลายรายประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง สอดคล้องกับข้อมูลจาก นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ทีร่ ะบุวา่ ในปีนคี้ าดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตได้แค่ 5% มูลค่า 3 แสนล้านบาท จากเดิมคาดการณ์เติบโต 10% เพราะปัจจัยลบหนีส้ นิ ครัวเรือนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ประกอบกับ ไตรมาสสุดท้าย สถาบันการเงินเข้มงวดปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยการเติบโตของ ตลาดปีนี้ ได้แรงขับเคลื่อนหลักจากคอนโดมิเนียม และการขยายตัวของตลาด ต่างจังหวัด โดยตลาดคอนโดฯ ปีนี้เติบโต 15% มีจ�ำนวนซัพพลายเปิดใหม่มากกว่า 7.5 หมื่นยูนิต ซึ่งสูงมากที่สุดในรอบ 10 ปี ส่วนบ้านจัดสรร อัตราเติบโตทรงตัวอยู่ท ี่ 5% เพราะผู้บริโภคในพื้นที่น�้ำท่วมยังมีความกังวลอยู่ ขณะที่ตลาดบ้านจัดสรรใน ต่างจังหวัดยังเติบโตได้ดี

ส่วนสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าในหลายด้าน ทัง้ จาก ต้นทุนค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัว สูงขึน้ รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน โดยแนวโน้ม ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ี 2557 โดยคาดว่ า จะเติบโต 5% เพราะปัจจัยลบจากตัวเลขหนี้ ภาคครัวเรือน และความเข้มงวดในการปล่อย สินเชื่อ หลังจากปี 2556 หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น เป็นสัดส่วนถึง 80% ของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ (จี ดี พี ) ท� ำ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ระมั ด ระวั ง การ ปล่อยสินเชื่อ ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลกระทบหลักต่อธุรกิจ อสังหาฯ ปีหน้า ยังคงเป็นปัญหาแรงงาน โดยจะ รุ น แรงมากขึ้ น ผลจากการขยายการลงทุ น โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคด้านคมนาคม ทีต่ อ้ งการใช้ผรู้ บั เหมาและแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ ง คาดว่ า ปั จ จุ บั น แรงงานทั้ ง ระบบขาดอยู ่ 100,000 คน รวมถึงต้นทุนค่าก่อสร้าง ยังคง ปรับขึน้ ต่อเนือ่ ง ทัง้ ต้นทุนวัสดุกอ่ สร้าง คาดเพิม่ ขึน้ 5% โดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ เพราะผูผ้ ลิต ไม่ได้มีแผนขยายเครื่องผสมปูนเพิ่มเติม ขณะที่ราคาที่ดินปรับขึ้นมากช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น คาดบ้านจัดสรรปรับขึ้นไม่ต�่ำกว่า 5% ขณะที่ คอนโดฯ คาดจะปรับขึ้นกว่า 10% เพราะราคา ที่ดินพัฒนาคอนโดฯ จะอยู่ในเมือง หรือแนว รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นท�ำเลทองที่ราคาจะปรับสูงกว่า ท�ำเลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นายธ�ำรงค์ ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุ ด ไทย มี ค วามเห็ น ที่ แตกต่างว่า แนวโน้มตลาดคอนโดฯ ปี 2557 จะชะลอตัวลง เพราะปี 2556 เปิดมากถึง 7.5 หมื่นยูนิต เฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการ เปิดตัวมากถึงกว่า 10,000 ยูนิต ปีหน้าปัจจัย ส่งผลกระทบต่อตลาดคอนโดฯ ยังคงเป็นความ เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และปัญหาการเมืองหากมีการยืดเยื้อ เชื่อจะ ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค ชะลอ การซื้อบ้านออกไป สอดคล้องกับข้อมูลของนายสัมมาซึง่ ระบุวา่ อยากให้ผู้ประกอบการลดการเปิดตัวโครงการ คอนโดมิเนียมใหม่ให้น้อยกว่าปีนี้ที่คาดว่าจะมี ถึง 80,000 ยูนิต เพราะความต้องการที่แท้จริงของตลาดมีปีละไม่ถึง 70,000 ยูนิต ได้เห็นข้อมูลและการคาดการณ์จากผู้ช�ำนาญการแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่า การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจะต้องรอบคอบ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน พิถีพิถัน

เพื่อให้ได้ 'ของดี' ที่สุด

M SQUARE

15


living room

• เรื่อง : รุจรดา ภาพ : กิตตินันท์

ภัพรรณสมบู ทรารณ์ ผูห้ ญิงรูปร่างบอบบางคนนีเ้ ป็นนักออกแบบ เป็นเจ้าของ บริษทั ฟาวด์ จ�ำกัด ทีเ่ ธอสร้างขึน้ มา ด้วยตัวเอง งานของเธอคือออกแบบ Serviced Office หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ส�ำนักงานพร้อมบริการธุรกิจ ทีม่ สี ภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการท�ำงานและให้ผปู้ ระกอบการ มาเช่า นัน่ หมายความว่าเธอมีสว่ นในการออกแบบ ห้องท�ำงานของใครหลายคน ในขณะทีเ่ ธอก็ออกแบบ ชีวติ ของตัวเองไปพร้อมๆ กัน หลังคว้าปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากประเทศอังกฤษ และกลับมาคว้าปริญญาโท MBA อีกใบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณภัทรา พรรณสมบูรณ์ ตั้งใจจะหาพื้นที่ที่จะเป็นออฟฟิศเพื่อเริ่มท�ำโปรเจ็กต์เล็กๆ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในต่างจังหวัด แต่นั่นท�ำให้เธอ ได้มาพบกับธุรกิจ Serviced Office และมองเห็นว่าเป็น โมเดลธุรกิจทีส่ ร้างคุณค่าเรือ่ งการประหยัดต้นทุนเกีย่ วกับ ส�ำนักงานให้แก่ผทู้ มี่ าใช้บริการได้อย่างชัดเจนเป็น Win-Win Solution ของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ เมื่อมาประกอบกับที่เรียนมาทางด้านออกแบบ และมีความสนใจงานด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว ธุรกิจนี้จึงน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเธอได้พอดี “โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบบรรยากาศในการท�ำงาน แบบสบาย-สงบ-ผ่อนคลาย ซึ่งจะอ�ำนวยมากส�ำหรับงาน ที่ต้องใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ และในตอนนั้น ก็พบว่ายังไม่ได้มี Serviced Office ในลักษณะที่ชอบนี้ อยู่ในตลาด ก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็คิดว่า ดีละ ถ้าเราหันมา จับโอกาสตรงนี้ เราก็จะได้ออกแบบสถานที่เอง มีออฟฟิศ อย่างที่ตัวเองชอบ แถมยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ในการแบ่งพื้นที่ย่อยที่เหลือให้เช่าและยังสร้างรายได้” หลายครั้งที่ผู้ประกอบการหาพื้นที่ส�ำนักงานในท�ำเลดีๆ ใจกลางเมืองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ปัญหาที่มักจะพบ คือจ�ำนวนตารางเมตรขั้นต�่ำ ซึ่งใหญ่เกินความจ�ำเป็นของบริษัทขนาดกลางหรือเล็ก ทั้งยังต้องเจอกับสัญญาเช่าระยะยาวถึง 3 ปี แต่เสน่ห์ และความลงตัวของ Serviced Office คือน�ำเสนอ พื้นที่ส�ำนักงานในขนาด 1-10 ที่นั่ง ต่อ 1 ห้อง เป็นต้น ระยะเวลาเช่าที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า นอกจากนั้นยังมี สิง่ อ�ำนวยความสะดวก อาทิ ห้องประชุม พนักงานต้อนรับ เครือ่ งถ่ายเอกสาร เคาน์เตอร์เครือ่ งดืม่ แม่บา้ นอินเตอร์เน็ต ให้อย่างครบถ้วน เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการส�ำนักงานให้เลย

16

M SQUARE


ฉันได้ออกแบบชีวติ ของตัวเองไว้วา่ จะเป็นชีวติ ทีเ่ รารัก เป็นชีวติ ทีเ่ ติมเต็ม และเป็นประโยชน์ให้กบั คนอืน่ การทีเ่ ราได้รวู้ า่ ตัวเองเป็นใคร มาอยูบ่ นโลกนีเ้ พือ่ มาท�ำอะไร และมีความสงบสุข เกิดขึน้ ในใจ นัน่ แหละค่ะ แค่นสี้ ำ� หรับฉันก็ถอื เป็นความส�ำเร็จแล้ว

ธุรกิจ Serviced Office ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในวงการ อสังหาริมทรัพย์เมืองไทย เธอยอมรับว่าการแข่งขัน ในตลาดค่อนข้างสูง มีทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ในประเทศ รวมถึงรายใหญ่มากๆ ที่มักจะเป็น แบรนด์ต่างชาติเปิดให้บริการอยู่ทั่วไปในย่านธุรกิจ และใจกลางเมือง เราจึงถามถึงความแตกต่างของออฟฟิศในแบบ ฉบับของ Found Executive Offices เธอให้ ค�ำตอบว่าเธอออกแบบโดยผสมผสานกันระหว่าง ความผ่อนคลาย สบายๆ คล้ายกับบ้านและความเป็น มืออาชีพ (Professional) หรือความเป็นทางการในระดับ ที่พอดีๆ เหมาะสมส�ำหรับการติดต่อในเชิงธุรกิจ ภายใต้รปู แบบการตกแต่งทีเ่ รียบง่าย สบาย และสวยงาม Mix & Match ระหว่างองค์ประกอบ ทีบ่ ง่ บอกถึง ความเป็นสมัยใหม่ เช่น กระจกเงา สเตนเลสสตีล แผงผนังกระจกใส และเก้าอี้ส�ำนักงาน เข้ากับ องค์ประกอบที่มีกลิ่นอายแบบอบอุ่นจากยุคก่อน อาทิ โต๊ะท�ำงานรมด�ำทีเ่ ลียนแบบโต๊ะแบบจีนโบราณ โคมห้อยประดับแบบเรียบๆ ทั้งหมดนี้ถูกวางลง เลย์เอาต์ที่แบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน “สภาพแวดล้อม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมและ การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกนั้น จะบ่งบอก การใช้สอยพื้นที่นั้นๆ ทั้งในแง่ของทางกายภาพ

www.foundexecutiveoffice.com

และทางจิตวิญญาณ หรือสภาวะทางจิตใจของผูท้ ไี่ ด้ เข้าไปอยูใ่ นพืน้ ทีว่ า่ เป็นอย่างไร อย่างเช่นในการวาง เลย์เอาต์ของบ้านให้ดีนั้น สามารถสร้างให้เกิดการ ใช้สอยพืน้ ทีใ่ นบ้านและดึงดูดคนในครอบครัวให้หนั มา มีกิจกรรมที่ท� ำร่วมกันและสร้างความสนิทสนม และความอบอุน่ ให้กบั ครอบครัวได้ ซึง่ ก็จะส่งผลให้กบั สภาพจิตใจของคนในครอบครัว ให้เขาเป็นคนที่มี ความสุข มีทัศนคติดีเกิดขึ้นได้ อย่างนีเ้ ป็นต้นค่ะ

“ในการออกแบบออฟฟิศก็เหมือนกันนะคะ การออกแบบสามารถสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน ในลักษณะต่างๆ กันได้ จะสร้างให้ดกี ไ็ ด้ หรือไม่ดกี ไ็ ด้ ให้ครึกครืน้ ก็ได้ หรือให้สงบ ให้สมาธิ และผ่อนคลาย ในลักษณะทีอ่ ำ� นวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กไ็ ด้คะ่ ” งานที่เธอท�ำเป็นการออกแบบส่วนหนึ่งในชีวิต ให้กบั คนอืน่ ๆ และเป็นส่วนหนึง่ ในการออกแบบชีวติ ของตัวเธอเองด้วย “ฉันได้ออกแบบชีวติ ของตัวเองไว้วา่ จะเป็นชีวติ ทีเ่ รารัก เป็นชีวติ ทีเ่ ติมเต็ม และเป็นประโยชน์ให้กบั คนอืน่ การทีเ่ ราได้รวู้ า่ ตัวเองเป็นใคร มาอยูบ่ นโลกนี้ เพื่อมาท� ำอะไร และมีความสงบสุขเกิดขึ้นในใจ นัน่ แหละค่ะ แค่นสี้ ำ� หรับฉันก็ถอื เป็นความส�ำเร็จแล้ว “ฉันว่าผู้คนส่วนมากก็ใช้ชีวิตกันแบบพยายาม วิง่ ตามหาสิง่ ทีเ่ รียกว่า ความสงบสุขในใจ กันนัน่ เอง และฉันก็คดิ ว่าในวันนีฉ้ นั ก็ได้ถงึ จุดจุดนัน้ แล้วนะคะ ความรู ้ สึ ก นี้ อ าจจะไม่ ไ ด้ อ ยู ่ กั บ เราในทุ ก ๆ วั น แต่โดยรวมๆ แล้ว ฉันก็มีความพึงพอใจมากกับจุด ทีต่ วั เองอยู่ ณ ตอนนี้ บางคนอาจจะว่า ‘มักน้อยจัง!’ แต่ฉันกลับคิดว่า ความพึงพอใจและความพอเพียง นั่นเป็นขุมทองของชีวิตเลยทีเดียว เอาอะไรมาแลก ก็ไม่ยอมเลยล่ะค่ะอันนี้ !”

แล้วคุณล่ะ ออกแบบชีวิต ของชีวิตคุณไว้อย่างไร ?

M SQUARE

17


NOUVEAU LIFE • เรื่อง : สุภัทรา ภาพ : บุษกร

uxury Living

ในมุมมองของมัณฑนากรสาว โสภิต สุจริตกุล จากวันที่เธอร�่ำเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 15 ปี ที่มัณฑนากรสาวมาดเท่ โสภิต สุจริตกุล สะสมประสบการณ์บนเส้นทางในแวดวงการออกแบบตกแต่ง ภายใน ปัจจุบันเธอเป็นที่รู้จักในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท เกรท ดี ไซน์ จ�ำกัด ซึ่งผลงานของบริษัทส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับงานโปรเจ็กต์โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม และ Luxury Residence ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทัง้ มีรางวัลเป็นเครือ่ งการันตีถงึ ความสามารถของเธอ อย่างล่าสุด เธอได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติกบั รางวัล Best Interior Design จาก International Asia Pacific Property Awards 2012-2013 และในอดีตยังเคยเป็นที่รู้จักในอีก ฐานะหนึง่ คืออาจารย์ประจ�ำภาควิชาตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวันนี้เธอยังรับเป็นอาจารย์พิเศษให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

ครั้งนี้เราตั้งโจทย์ให้เธอช่วยอธิบายความหมายและรูปแบบ การตกแต่งภายในของค�ำว่า Luxury Living เนื่องจากเป็น สไตล์การตกแต่งหนึ่งในหลากหลายสไตล์ที่เธอถนัดภายใต้ชื่อ บริษัท ครีเอท เกรท ดีไซน์ “สไตล์การตกแต่งแบบ Luxury Living นับเป็นการออกแบบ ที่อยู่อาศัยภายใต้ความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความหรูหรา ไม่ได้ ตอบสนองเฉพาะเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น ยังคงต้องค�ำนึง ถึงเรือ่ งการใช้สอยได้จริงและสะดวกสบายอีกด้วย เพือ่ ให้ผเู้ ข้ามา สั ม ผั ส รั บ รู ้ ไ ด้ ถึ ง ความพิ เ ศษและแตกต่ า งทั้ ง ในบรรยากาศ อารมณ์ และความรู้สึก ท� ำให้เกิดประสบการณ์ที่น่าจดจ� ำ ไม่มีวันลืม “การตกแต่งที่อยู่อาศัยในรูปแบบ Luxury ยังคงรวมไปถึง การเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ โทนสี เพื่อให้สอดคล้อง กลมกลืนกับภาพรวมทั้งหมด เสริมบรรยากาศโดยรวมด้วย การจัดแสงเพือ่ ให้มมุ นัน้ ๆ หรือเฟอร์นเิ จอร์ทจี่ ดั วางภายในบ้าน ดูสวยสง่างามตามภาพที่มัณฑนากรได้วางไว้”

และนี่คือความหมายของค�ำว่า Luxury Living ในมุมมองมัณฑนากรสาว มาดเท่ที่ชื่อ โสภิต สุจริตกุล 18

M SQUARE


Lifestyle

• เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

Party at Home เข้ากับสไตล์ของงานโดยไม่ต้องใส่ Dress Code อันจะท�ำให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกบังคับมาก เกินไป ถ้าเป็นปาร์ตปี้ ีใหม่ คุณอาจต้องตกแต่งบ้าน ของคุณให้มีสีสัน รื่นเริง มีบรรยากาศอันสดใส ที่ส�ำคัญก็คือ ต้องกันพื้นที่ส�ำหรับปาร์ตี้เอาไว้ โดยยังเหลือพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของคุณ (เช่น ห้องนอน) ว่ากันว่า การได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงที่บ้านนั้น จะช่วยก่อให้เกิด เอาไว้ เป็นเหมือนห้องบัญชาการ รวมถึงห้องพัก มิตรภาพอันแน่นแฟ้นได้ดีเสียยิ่งกว่าการไปที่ไหนๆ ใจในเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับปาร์ตี้ (ซึ่งเกิดขึ้น ว่าแต่ว่า หากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้าน คุณควรท�ำอย่างไรบ้าง ได้เสมอในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน) อย่าให้แขก อย่างแรกสุด คุณต้องนึกเสียก่อนว่าอยากชวนใครบ้าง ในฐานะ เข้ า ไปในห้ อ งนั้ น แต่ พื้ น ที่ ป าร์ ตี้ นั้ น สามารถ เจ้าภาพ คุณคือผู้คัดเลือก ‘ส่วนผสม’ ของปาร์ตี้นี้ ที่ส�ำคัญก็คือ ปล่ อ ยให้ เ ลอะเทอะสนุ ก สนานกั น ได้ เ ต็ ม ที่ ต้องไม่เชิญแขกมากเกินกว่าที่คุณจะรับรองได้อย่างสบายๆ ดั ง นั ้ น จึ ง ต้ อ งระวั ง พรมผื น สวย โซฟาตั ว โปรด ฯลฯ ที่อาจเลอะเทอะเปรอะเปื้อนได้ ควรย้าย ที่ส�ำคัญก็คือ คุณต้องคิดเรื่อง ‘ความเป็นเพื่อน’ ของกลุ่มคน ที่ จ ะมา ต้ อ งนึ ก ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของแต่ ล ะคน ใครเข้ า กั บ ใครได้ บ ้ า ง พรมออก เปิดเปลือยพื้น หรือไม่ก็หาผ้าคลุมโซฟา โดยท�ำให้เหมือนเป็นการตกแต่งที่เข้ากับ ใครเข้ากับใครไม่ได้ มีคนแปลกใหม่ไหม นิสยั ของเขาเป็นอย่างไร จะเข้า ธีมของงานไปเลยก็ได้ กับเพือ่ นเก่าแก่ของคุณได้หรือเปล่า ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็น ‘จุดเริม่ ต้น’ ปาร์ตอี้ กี แบบหนึง่ ทีส่ นุกก็คอื ปาร์ตชี้ มิ อาหารแปลกๆ ใหม่ๆ เช่น ปาร์ตชี้ มิ ไวน์ ชิมชีส หรือ อาจท�ำเป็นธีมอาหาร เช่น ปาร์ตแี้ บบเม็กซิกนั ปาร์ตขี้ องหวาน ปาร์ตนี้ ำ�้ ชา ปาร์ตอี้ าหารอินเดีย ที่จะท�ำให้ปาร์ตี้ของคุณสนุกหรือไม่ คุณต้องดูดว้ ยว่า แขกแต่ละคนนัน้ มีความสนใจใกล้เคียงกันอย่างไร ปาร์ตี้อาหารจีน ฯลฯ ซึ่งจะท�ำให้คุณและเพื่อนได้ลิ้มลองของใหม่ แน่นอนว่าอาจมีทั้งคนที่ชอบ หรือไม่ เพราะหากความสนใจแตกต่างกันมาก แต่ละคนอาจไม่มีเรื่อง และไม่ชอบ จึงต้องเตรียมอาหารส�ำรองที่คุ้นปากของคนทั่วไปเอาไว้เผื่อด้วย คุย และนั่นจะท�ำให้ปาร์ตี้ของคุณกร่อย โดยเฉพาะเมื่อเป็นปาร์ตี้เล็กๆ อีกสิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้ปาร์ตี้สนุก ก็คือการคิดเกมต่างๆ มาเล่น ควรเป็นปาร์ตี้เกมที่เล่น กันได้ง่ายๆ ทุกคน ไม่ต้องซับซ้อนมากเกินไปนัก หรือไม่ก็อาจคิดค้นปาร์ตี้แปลกๆ ใหม่ๆ แบบอบอุ่นที่บ้านของคุณเอง ปกติแล้ว เราอาจคิดว่าปาร์ตี้เป็นเพียงการรวมตัวกันของเพื่อนฝูง ไม่เหมือนใคร เช่น ปาร์ตี้ที่เป็น Role Play คือการให้แต่ละคนรับบทบาทต่างๆ แล้วอาจมี แต่ถ้าคุณลองคิดถึง ‘สไตล์’ ของปาร์ตี้ขึ้นมา คุณจะท�ำให้ปาร์ตี้นั้น พล็อตเรื่องย่อที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว แต่ปาร์ตี้แบบนี้ต้องเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากหน่อย มีความ ‘พิเศษ’ ในแบบที่เพื่อนๆ ของคุณนึกไม่ถึงก็ได้ สไตล์ในที่นี้ สรุปแล้ว ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองนั้น เราคิดค้นปาร์ตี้ได้หลากหลาย และท�ำให้ปาร์ตี้ ไม่ได้แปลว่าต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวหรูหรา แต่หมายความว่าคุณได้ ‘คิด’ เหล่านั้นกลายเป็นวาระพิเศษขึ้นมาได้จริงๆ จึงอย่าปล่อยให้การพบปะสังสรรค์ในแต่ละครั้ง ล่วงหน้า ว่าจะออกแบบปาร์ตี้ของคุณอย่างไร เช่น เป็นแบบซิทดาวน์ ด�ำเนินไปแบบเดิมๆ เพียงมาพบหน้า พูดคุย กินดื่ม จากนั้นก็แยกย้ายกันไป ดินเนอร์ได้ไหม ถ้าไม่ได้ จะจัดวางอาหารไว้ตรงไหน ดนตรีทใี่ ช้ในปาร์ตี้ ปาร์ตี้แบบนั้นไม่ให้ความรู้สึก ‘พิเศษ’ เลย จะเป็นอย่างไร จะ ‘บอกใบ้’ เพือ่ นๆ อย่างไรว่าให้แต่งตัวแบบไหนเพือ่ ให้ คุณว่าไหม ?

ต่อให้คุณอยู่ในคอนโดฯ ที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ในวาระ ต้องเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด คริสต์มาส ปี ใหม่ หรือ วาระพิเศษอื่นๆ บางคราวคุณอาจเบื่อหน่ายการไปรวมตัวกัน ในร้านอาหาร และอยากชวนเพือ่ นสนิทและคนรู้ ใจมารวมตัวกัน อย่างอบอุ่นที่บ้านมากกว่า

5 วิธี

จัดปาร์ตี้ ให้อยู่ในงบ 1. จัดปาร์ตี้ที่บ้านนั้นไม่เสียค่าสถานที่แน่นอน 2. เตรียมอาหารเองจะช่วยประหยัดค่าอาหารได้มาก 3. ถ้าท�ำอาหารไม่เป็น ใช้วิธีซื้ออาหารเจ้าอร่อย ราคาไม่แพง แล้วน�ำมาจัดแต่งให้สวยงามได้ 4. จัดปาร์ตี้แบบ Pot Luck คือให้แขกแต่ละคนน�ำอาหารมา นอกจากจะประหยัดแล้วยังสนุกและได้ลองชิมอาหาร แปลกใหม่ด้วย 5. ไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แต่เอนเตอร์เทนแขก ให้สนุกด้วยตัวของคุณเอง M SQUARE

19


BEFORE MIDNIGHT • เรื่อง : นันทขว้าง สิรสุนทร

III ระหว่ า งที่ ลุ ง แก่ ๆ คนหนึ่ ง นึ ก ย้ อ นไปใน

วันแรกของการเดินทางถึง ‘นิวยอร์ก’ ในหนัง Avalon (1990) ดูเหมือนหนุ่มอีกคนใน Love Actually (2004) ก็ ใ ช้ ค�่ ำ คื น แห่ ง คริ ส ต์ ม าส ไปแอบ ‘ชูปา้ ย’ บอกรักแฟนของเพือ่ น ทีห่ น้าบ้าน ไปด้วย... หรื อ ระหว่ า งสาวเจ้ า เนื้ อ ใน The Bridget Jones’s Diary ต้ องกลับ ไปกิน อาหารในช่ วง คริสต์มาสกับครอบครัว ‘เจ้าหนูโดดเดีย่ วผูน้ า่ รัก’ ใน Home Alone ก็ จ ะต้ อ งเดี ย วดายในบ้ า น อีกครั้งเมื่อพ่อแม่ของเขาได้หลงลืมไป

หนังหลายเรื่องที่เอ่ยถึงข้างต้น...จึงเป็นเหมือนหนังเก่าน่าดูในช่วงคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ที่ยุโรป หลายประเทศ สถานที่ฉายหนังเล็กๆ มักจะมีการจัด Film Fest เกี่ยวกับหนังเทศกาล หรือที่เรียกว่า Festival Season หลักๆ ในการเลือกก็คือการหาหนังที่เกี่ยวกับ ‘ความรู้สึก’ ในช่วงนี้ มากกว่าที่จะ ซีเรียส จริงจังกับการค้นหาความหมายในชีวิต เวลาต้องทวนย้อนความหลังอะไรบ้างในแง่มุมนี้ ผมจึงชอบงานอย่าง Avalon ในปี 1990 ของแบรี่ เลวินสัน มากทีส่ ดุ เพราะ Notif หรือสัญลักษณ์ในหนัง ครอบคลุมทัง้ คริสต์มาส ครอบครัว ไฟเทศกาล และความหลังที่เดินผ่านมา ...พล็อตโดยย่นย่อของมัน ก็คือตาแก่คนหนึ่งตัดสินใจที่จะไปมีชีวิตใหม่ ในอเมริกา มาแบบมีหมอนกับเสื่อ และความหวัง ที่เหลือก็ไม่มีอะไร เขาสร้างครอบครัวพร้อมกับบ้าน มีลูกและหลาน ช่วงแรกๆ นั้นทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ในการกินข้าวด้วยกัน แต่หลังจากโลกมีนวัตกรรมที่ชื่อ ‘โทรทัศน์’ มันก็ได้แบ่งแยกเวลาของแต่ละคน ให้ไปอยู่หน้าจอแทน แถมยังต่างคนต่างอยู่ มากกว่าอยู่ร่วมกัน (ถ้าเป็นวันนี้ ก็คงจะเป็น Smartphone ที่ท�ำให้เกิด Phubbing หรือสังคมก้มหน้าเล่นมือถือ) ตาแก่ใน Avalon รู้สึกว่า เรื่องหลายเรื่องในชีวิตมันจะสามารถเกิดได้ หลังจากโลกมีนวัตกรรมทีช่ อื่ ‘โทรทัศน์’ แค่ปีนั้นๆ และเมื่อผ่านเลยไป ก็จะไม่กลับมาอีก ...เช่น การอยู่รวมกัน ของครอบครั ว หรื อ ความรู ้ สึ ก ของวั น เก่ า ก่ อ นอั น อ่ อ นหวานตอนนั้ น มันก็ได้แบ่งแยกเวลาของแต่ละคน ตาแก่รสู้ กึ ว่าเวลาตัวเขาเองมองไฟในต้นคริสต์มาส หรือมองไฟในเทศกาล ให้ไปอยูห่ น้าจอแทน มันมีความหวังสวยงามให้ฝันและเป็นไปได้ Avalon จับจิตจับใจคนดูมาก ถึงขนาดว่ากันว่าถ้าให้คนรุ่น Baby แถมยังต่างคนต่างอยู่ มากกว่าอยูร่ ว่ มกัน Boomer มาโหวตหนังในยุคของเขา งานชิ้นนี้ของเลวินสันจะต้องติดลิสต์ หนังแห่งทศวรรษ (คนหนึ่งที่ชอบมากก็คือ ครูใหญ่ของนักวิจารณ์อย่าง กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน) จุดเด่นที่ดีที่สุดของหนัง มีทั้งบทที่คมคาย และการแสดงที่ลุ่มลึกของทุกตัวละคร พอถึงช่วงที่สามารถดราม่าได้ หนังก็เลี่ยงจะเลี่ยนและเอียนใส่คนดู การไม่ท�ำให้หนังดูโศกเศร้าเคล้าน�ำ้ ตานี่เอง... ท�ำให้เวลาเราจะนึกถึง หนังสักเรื่องที่มี Festival Season อวลอยู่ในความหลัง Avalon จึงมักเป็นตัวแทนที่มายืนรออยู่ที่ต้นทาง เหมือนลมหนาวแรกของเดือนธันวา ที่ไม่ได้พัดมาเฉยๆ แต่หอบเอา เธอและความหลังมาด้วย

แม้ไม่จ�ำเป็นว่า เทศกาลคริสต์มาสจะต้อง มีหนังลงโรงในช่วงนี้ (หรือเกี่ยวกับตัวเทศกาล เอง) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายๆ ครั้งหนังที่ มีเรื่องของคริสต์มาส มักมีคีย์เวิร์ดอยู่กับเรื่อง ของครอบครัว (หรืออย่างน้อยก็การปลูกบ้านใน ความหมายของ Home) ไฟจากต้นไม้ที่กะพริบ แวววาวใน ‘ความหลัง’ ของตาแก่ชาวยิว ที่หอบ เอาครอบครัวมายังอเมริกา จึงไม่ได้มคี วามหมาย แค่มาสร้างชีวิต แต่ยังเป็นการต้อนรับศตวรรษที่ 20 (ทีว่ า่ กันว่า เป็นศตวรรษแห่งการเปลีย่ นแปลง อีกด้วย)

20

M SQUARE


W E L L N E S S FA Q

นอนอย่างไรให้สุขภาพดี เมื่อไม่กี่วันมานี้หมอมีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่องนอน อย่างไรไม่ปวดหลัง ซึ่งจัดโดย Index Living Mall และ Home&Decor นิตยสารในเครือจีเอ็ม กรุ๊ป การบรรยายในครั้งนี้มีคำ�ถามจากผู้เข้าร่วมฟังการ บรรยายที่น่าสนใจอยู่หลายคำ�ถาม จึงอยากนำ�มา เล่าสู่กันฟัง เริ่มจากคำ�ถามแรก นอนท่าไหนถึงจะดีที่สุด ค�ำตอบนี้ต้องขอบอกว่าแต่ละคนจะมีท่านอนที่เหมาะสม ไม่เหมือนกัน ใครสุขภาพแข็งแรงปกติดี นอนหลับสบาย ตืน่ นอนมาสดชืน่ ไม่มอี าการปวดตามจุดต่างๆ ท่านอนนัน้ ก็เป็นท่านอนที่เหมาะสมส�ำหรับตัวเราเอง แต่ถ้ามีปัญหา เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ท่านอนทีแ่ นะน�ำต่อไปนีเ้ ป็นท่าทีด่ ี ส�ำหรับผู้มีอาการปวดหลัง • นอนตะแคงกอดหมอนข้าง จะตะแคงข้างไหน ก็ได้ที่ถนัด การกอดหมอนข้างจะช่วยให้กระดูกเชิงกราน สะโพก และหลัง อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม ไม่บิดเบี้ยว หรือถูกกดทับมากเกินไป • นอนหงาย และเอาหมอนรองใต้หัวเข่าทั้งสองข้าง หมอนที่รองใต้เข่าจะช่วยไม่ให้หลังส่วนล่างแอ่น ซึ่งจะ ท�ำให้เกิดอาการปวดหลังได้ • ท่านอนคว�ำ่ เป็นท่าทีไ่ ม่แนะน�ำส�ำหรับผูท้ ปี่ วดหลัง อย่างไรก็ตามถ้าต้องนอนท่านี้ ให้เอาหมอนรองใต้ท้อง ส่วนล่างหรือใต้กระดูกเชิงกราน ก็จะสามารถช่วยลด แรงกดที่กระดูกหลังได้ และถ้าใช้หมอนหนุนที่ส่วนศีรษะ แล้วมีอาการปวดหลังมากขึน้ ให้หลีกเลีย่ งการนอนหมอน

เลือกที่นอนกับหมอนแบบไหนถึงจะดี • ส� ำ หรั บ ที่ น อน หลั ก เบื้ อ งต้ น ในการเลื อ ก คื อ เลือกทีน่ อนทีไ่ ม่ออ่ นยวบไปตามน�ำ้ หนักตัว ส่วนความแข็ง หรือนุ่มของที่นอนนั้นขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวบุคคลเพราะ โครงสร้างของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการซื้อที่นอน ถ้าจะให้ดตี อ้ งลองนอน ดูกอ่ นว่านอนแล้ว สบายหรือเปล่า • ส� ำ หรับ หมอน ต้ อ งเลื อกยิ่ ง กว่า ที่ นอนเสี ย อีก อย่าไปเชือ่ ใครว่าหมอนสุขภาพยีห่ อ้ นัน้ ยีห่ อ้ นีด้ ที สี่ ดุ นอนแล้ว ไม่ปวดคอ เพราะโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อคอ มีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคล ต้องลองนอนดู ยกตัวอย่าง ตัวหมอเอง นอนหมอนสุขภาพที่ท�ำเป็นส่วนโค้งตามคอ ไม่ได้เลย แต่จะหลับสบายกับหมอนธรรมดาที่มีความนุ่ม รับส่วนโค้งของคอได้ เช่น หมอนขนเป็ด และควรเลือก หมอนใบใหญ่ พ อที่ จ ะรองรั บ ไหล่ เ วลานอนตะแคงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการปวดคอ ไหล่ หรือสะบัก

ดื่มชาคาโมไมล์ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น จริงหรือไม่ การดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ ก่อนนอนอาจจะช่วยให้หลับดีขึ้น เช่ น ชาคาโมไมล์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท� ำ ให้ ผ ่ อ นคลาย หรือการดืม่ นมอุน่ ๆ ซึง่ มีกรดอะมิโน ทริปโตแฟน จะท�ำให้ สารที่ช่วยให้นอนหลับ เช่น เมลาโทนิน และเซโรโทนิน เพิ่มขึ้น

แพทย์หญิงปิยะนุช (วงษ์วานิช) รักพาณิชย์ แพทยศาสตร์บณ ั ฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเป็นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ปี ก่อนจะกลับมารับราชการที่ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ 10 กว่าปี ในระหว่างนัน้ ได้ไป ศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์ฟน้ื ฟูหวั ใจที่ Cedars Sinai Medical Center รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยความสนใจเป็นพิเศษเกีย่ วกับการออกก�ำลังกายจึงได้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกีย่ วเนือ่ งกับการออกก�ำลังกายทัง้ ในและต่างประเทศทัง้ ภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อาทิ หลักสูตรการออกก�ำลังกายในผูส้ งู อายุ การออกก�ำลังกาย แบบมีแรงต้านจาก Cooper Institute รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกว่า 10 ปี ท�ำให้พบว่าการดูแลผูป้ ว่ ยให้ได้ผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยเต็มทีน่ นั้ ไม่ใช่แต่รกั ษาตามอาการผูป้ ว่ ยเท่านัน้ แต่ควรรวมถึงการป้องกันและรักษาผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมทัง้ ทางร่างกายและ จิตใจ รวมทัง้ ค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคหรืออาการผิดปกติ จึงได้ศกึ ษาต่อด้านการแพทย์ ผสมผสาน *(Integrative Medicine) กับ Dr.Andrew Weil มหาวิทยาลัยแอริโซนา รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนั แพทย์หญิงปิยะนุชเป็นหัวหน้าศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพหัวใจ สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท และเป็น วิทยากรรับเชิญด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจ การออกก�ำลังกาย และการแพทย์ผสมผสาน

• เรื่อง : แพทย์หญิงปิยะนุช (วงษ์วานิช) รักพาณิชย์

มีอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม บางคืนเวลานอนจะปวดคอ ปวดศีรษะ ทั้งๆ ที่นอนที่นอนเดิม หมอนใบเดิม สาเหตุจากอะไร เกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการ ผิดปกติของกล้ามเนือ้ เอ็น และกระดูกบริเวณคอและหลัง ส่วนบน ที่ได้ชื่อว่า ออฟฟิศซินโดรม เพราะมักเกิดกับ คนทีท่ ำ� งานทีม่ กี ารใช้คอมพิวเตอร์ หรือต้องเขียนงานเยอะๆ ซึง่ มักเป็นพนักงานออฟฟิศ ปัญหามักเกิดจากการทีท่ ำ� งาน อยู่ท่าใดท่าหนึ่ง เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ท�ำให้ กล้ามเนื้อเกิดการเกร็ง ท�ำให้เกิดอาการปวด ซึ่งสามารถ ป้ อ งกั น ได้ โ ดยการท� ำ กายบริ ห ารเพื่ อ คลายกล้ า มเนื้ อ บริเวณต้นคอและหลังส่วนบนอยู่เป็นประจ�ำก็จะช่วยได้ ถ้าใครเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้ว กล้ามเนื้อต้นคอ และสะบั ก จะเกร็ ง หรื อ ยึ ด ดั ง นั้ น เวลานอนกล้ า มเนื้ อ ก็จะไม่ผ่อนคลาย เวลานอนก็จะปวดได้ อาการบางครั้ง จะคล้ายไมเกรน และจะเป็นมากขึ้นถ้ามีภาวะเครียด ดั ง นั้ น หากใครมี อ าการของโรคออฟฟิ ศ ซิ น โดรม ควรเริ่มต้นด้วยการออกก�ำลังกาย ยืดคลายกล้ามเนื้อ เป็นประจ�ำทุกวัน เช้า-เย็น และระหว่างวันที่ท�ำงาน ทั้งนี้ ไม่ควรนัง่ ท�ำงานโดยไม่ได้พกั สายตา และยืดคลายกล้ามเนือ้ นานกว่าครึ่งชั่วโมง

ถ้าลองดื่มชาคาโมไมล์หรือดื่มนมอุ่นๆ แล้วยังไม่หลับ ลองใช้วิธีแบบการแพทย์ ผสมผสานก่อนทีจ่ ะใช้ยานอนหลับคือ + หลีกเลี่ยงอาหาร เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายเป็นต้นไป + ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการนอน ปิดไฟ ปรับที่นอน หมอน ให้เหมาะกับตน + ท�ำสมาธิ สวดมนต์ หรือฝึกผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ ก่อนนอน + ทานอาหารที่มีแมกนีเซียม วิตามินบี วิตามินดี และแคลเซียมสูง เช่น ผักใบเขียว ถั่วเมล็ดหรือธัญพืช หรือทานในรูปแบบ อาหารเสริม + อาหารเสริม เช่น เมลาโทนิน ทริบโตแฟน หรื อ แอล-ธี อ ะนี น ซึ่ ง เป็ น ฮอร์ โ มนหรื อ กรดอะมิ โ นแอซิ ด ที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ห ลั บ ง่ า ย และหลับลึกยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามควรปรึกษา แพทย์ถา้ มีโรคประจ�ำตัว เพราะอาหารเสริม ก็เหมือนยา อาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ + การฝังเข็ม ท�ำต่อเนื่องกันระยะหนึ่ง จะช่วยให้หลับดีขึ้น

M SQUARE

21


M y fav o r i t e

• เรื่อง : ภัทรสิริ ภาพ : วิภาวดี

สุวทิ ย์ เอือ้ ศักดิช์ ยั

Executive Brand Setter & Stylist ของ The Brand Matters Bangkok และ Founder ของ Brand Voice นอกจากเป็นนักสร้างแบรนด์คนเก่งแล้ว คุณแมท-สุวิทย์ ยังสนุกกับการท�ำงาน อีกหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเปิดร้านอาหาร Matt Chafe โดยใช้พื้นที่สวนในบ้าน ของตัวเอง ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการตกแต่งบ้าน และล่าสุดลุกขึ้นมาเป็นคนธรรมดา ที่ร้องเพลงใส่อัลบั้มเพลงรัก Love You Forever Season One ที่รวบรวม เพลงรักแนวใหม่ ฟังแล้วสบายใจ ผ่อนคลาย สไตล์ Easy Listening เพราะไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่รักในเสียงเพลง ชอบความสนุกสนาน และชื่นชมในงานดีไซน์ คุณแมทจึงมักอาสาเป็นเจ้าภาพจัดปาร์ตี้ที่บ้านอยู่บ่อยๆ ในทุกโอกาส รวมถึงเทศกาล คริสต์มาสและปีใหม่นี้ด้วย โดยมีแนวทางการจัดปาร์ตี้ง่ายๆ มาแนะน�ำกันดังนี้

My Party ชอบเรื่องของสีสันเป็นการ ส่วนตัวอยู่แล้ว โดยเฉพาะ การน�ำสีสันมาตกแต่งมุมต่างๆ ภายในบ้าน เวลาอยากจัดปาร์ตี้ ก็เลยนึกถึงสีสนั มาก่อน ตามมาด้วย สีของต้นสนในเทศกาลคริสต์มาส และของตกแต่งรอบๆ ทั้งลูกบอล ตุ๊กตา กล่องของขวัญ ถุงเท้า หมวก ฯลฯ ทั้งหมดช่วยสื่อถึง ความสนุกสนานได้ดี

Party Room ผมเลือกจัดปาร์ตี้ที่ห้องรับแขก ซึ่งตกแต่งขึ้นใหม่ในลักษณะของ โฮมออฟฟิศ โดยเน้นให้มเี พดานสูง เพือ่ ความโปร่งโล่ง มีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง จัดวางด้วยโซฟา เก้าอี้ เบาะนัง่ เล่น และมีอ่างจากุซซี่ให้ผ่อนคลาย พร้อมไลท์ติ้งจากแสงธรรมชาติ รอบด้าน ผสมไปกับโคมไฟ ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศ

Party Furniture เฟอร์นิเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลย ส�ำหรับการจัดงานปาร์ตี้ น่าจะเป็นโต๊ะกลางทีไ่ ว้สำ� หรับวางของ อาหาร เครือ่ งดืม่ และของตกแต่ง ควรเป็นโต๊ะที่มีขนาดใหญ่พอสมควร แล้วเสริมด้วยโซฟา อาร์มแชร์ และเก้าอี้ไว้รองรับการใช้งาน

Food & Beverage ผมชอบจัดปาร์ตี้อาหารเบาๆ มากกว่าอาหารมื้อหนักที่ดูเป็น ทางการ เครื่องดื่มที่เหมาะกับ ปาร์ตี้เบาๆ ส�ำหรับนั่งสังสรรค์ พูดคุยกัน น่าจะมีทั้งชา กาแฟ และ Soft Drink ต่างๆ ส่วนอาหารที่ชอบจัดคู่กันคือ สโคน บิสกิต และ Dipping ต่างๆ

Music ปกติกช็ อบฟังเพลงประเภทคริสต์มาสอยูแ่ ล้ว เวลาเข้า เทศกาลแบบนีย้ งิ่ สนุกกับการเลือกสรรเพลงมาเปิดมากขึน้ อีก ถ้าจะเลือกเพลงส�ำหรับปาร์ตี้ ควรจะเริม่ จากเพลงแนว Celebrate เบาๆ ตามด้วยเพลงแนวคริสต์มาสแบบแจ๊ซ บอสซ่า และเพิม่ จังหวะไปถึงดิสโก้เพือ่ เรียกความสนุกสนาน

22

M SQUARE


Gastronomy

• เรื่อง : สิทธิโชค ภาพ : วิภาวดี

Th e Bloc โครงการแสนโดดเด่นสะดุดตาที่เรียงรายไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์สีขาว สะอาดตา พรัง่ พร้อมไปด้วยความสนุกในบรรยากาศเป็นกันเองสไตล์ลอฟต์ เริ่มกันที่ร้านแรก Think Café คาเฟ่บรรยากาศละมุน ที่ได้จัดวาง ตู้คอนเทนเนอร์ 5 ตู้ อย่างลงตัว เน้นการออกแบบให้ผ่อนคลายอารมณ์ ละมุนตา ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์สขี าวตัดด�ำ ให้ความรูส้ กึ เรียบ เท่ แต่ยังคงความอบอุ่น เสริมสร้างแรงบันดาลใจโดยน�ำของเก่ามาดีไซน์ ประยุกต์ให้เกิดชิ้นงานใหม่สุดสร้างสรรค์ อาทิ การน�ำอ่างอาบน�้ำหรือ พาเลทไม้มารังสรรค์ให้เป็นโต๊ะและทีน่ งั่ อย่างมีชนั้ เชิงให้ได้สนุกไปกับชิน้ งาน พร้อมๆ กับลิม้ รส Teddy Cake ช็อกโกแลตมูสหน้าคุณหมีแสนน่ารักและ THINK Chocolate ช็อกโกแลตเข้มข้นโปะด้วยวิปปิง้ ครีม ซอสช็อกโกแลต และช็อกโกแลตสดแสนอร่อย เมื่อเดินเข้าไปในโครงการอีกหน่อยจะพบกับร้านอาหาร Tree Box คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ทยี่ งั คงน�ำเสนอในสไตล์ลอฟต์ เน้นการใช้เฟอร์นเิ จอร์ ดีไซน์เก๋ผสมกันอย่างลงตัวคอยต้อนรับอยู่ เติมความอบอุ่นด้วยการ ใช้กระจกเพิม่ แสงธรรมชาติและการใช้เฟอร์นเิ จอร์ไม้ ท่ามกลางการตัดกัน ของสีขาวและด�ำ ดูลกึ ลับแต่กลับอบอุน่ อย่างประหลาดใจ ด้านบนยังสามารถ ชมความงดงามของพระอาทิตย์ก่อนลับฟ้าได้เป็นอย่างดี ก่อนกลับอย่าลืมแวะร้าน Things to Make and Do ร้านขายของตกแต่ง บ้านมากไอเดีย สไตล์ญี่ปุ่นกลิ่นสแกนดิเนเวียน ตกแต่งให้สบายตาผ่าน สีขาว ผสานวัสดุโทนไม้และกระจก ให้ความรูส้ กึ โปร่ง สบาย พร้อมโลดแล่น ไปกับลายทางและลายจุดอันเป็นเอกลักษณ์ให้ได้เลือกสรรกลับไปเป็น ของฝากหรือของใช้ส่วนตัวอีกด้วย

THINK Café

ในโครงการ The Bloc ราชพฤกษ์ ตรงข้าม The Circle ราชพฤกษ์ เปิดบริการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.30 น. โทร. 086 555 8789 www.facebook.com/THINKINSIDETHEBLOC

Tree Box

เปิดบริการ : วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 17.00–22.00 น. วันศุกร์-เสาร์ เวลา 17.00–23.00 น. www.facebook.com/TREEBOXTHAILAND

Things to Make and Do

เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 12.00-20.30 น. โทร. 080 779 6262 www.facebook.com/Things-to-make-and-do M SQUARE

23


CONDO MART • เรื่อง : สิทธิโชค

03 LIV @ 49 01

The Diplomat Sathorn

ค�ำตอบสุดท้ายทีส่ านฝันคนเมืองได้อย่างลงตัว กับคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ได้ใช้ชีวิตบนความหรูหราเสมือน อยู่โรงแรมระดับเวิลด์คลาสในราคาที่เอื้อมถึง ขนาด 38 ชั้น 192 ยูนิต บนพื้นที่ กว่า 1.5 ไร่ ตัวอาคารผสานความงดงามระหว่างสถาปัตยกรรมคลาสสิกอันทรง คุณค่าและความเป็นโมเดิร์น ทันสมัยเข้ากันอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบาย ด้วยเพดานสูง 3 เมตร ครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ตอบโจทย์การใช้งาน ทุกความต้องการ อาทิ ห้องฟิตเนส ขนาดใหญ่สงู 5 เมตร เปิดรับมุมมอง ซิตวี้ วิ 360 องศา สระว่ายน�ำ้ ยาวกว่า 28 เมตร และไวน์บาร์ ติดสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 637 8788 www.thediplomatcondo.com

02

Park 24

เติมเต็มที่สุดของการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพกับคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ 2 อาคาร อาคารละ 8 ชั้น รวมจ�ำนวน 209 ยูนิต บนพื้นที่เกือบ 2 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 33–145 ตารางเมตร สไตล์บูติค ตกแต่งพร้อมอยู่บนท�ำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสุขุมวิท 49 ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจการตกแต่งมาจากธรรมชาติรอบตัว มอบประสบการณ์สดุ พิเศษแก่ ผูอ้ าศัยเสมือนเข้าพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว ผสานความสะดวกสบายและการผ่อนคลาย อย่างที่สุดไว้ด้วยกัน เติมความสมบูรณ์ให้กับชีวิตด้วยพัตติ้งกรีนส�ำหรับผู้ชื่นชอบ กอล์ฟ อ่างจากุซซี่ ออนเซน ห้องโยคะ สวนหินแบบเซน ลานดูดาว จนถึงห้องดูหนัง พร้อมคาราโอเกะ บนท�ำเลศักยภาพเพียง 180 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 258 8822 www.livat49.com

04

Giraffe Duplex Living

เปิดประสบการณ์ใหม่ เหนือจินตนาการกับคอนโดมิเนียมรูปแบบห้องชุดหน้ากว้าง ทรงสูง 5 เมตร 2 ชั้น (Duplex) พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 60–77 ตารางเมตร บนพื้นที่ กว่า 11 ไร่ ให้ความรู้สึกส่วนตัวเสมือนอยู่บ้านจริง เพียง 336 ยูนิต ในบรรยากาศ ของสวนป่าอะเมซอนหนึง่ เดียวในไทย มีตน้ ไม้ใหญ่และพืน้ ทีส่ เี ขียวทัว่ ทัง้ โครงการกว่า 3 ไร่ พร้อมออกแบบพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหลากหลาย ตืน่ ตาตืน่ ใจกับสวนป่าทีใ่ ห้ความร่มรืน่ ชุม่ ชืน้ ของสวนหินและธารน�ำ้ ไหล ดืม่ ด�ำ่ ไปกับการพักผ่อนทีส่ ามารถผสานชีวติ เมือง ได้อย่างลงตัว แบบไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อพักผ่อนถึงต่างจังหวัด บนท�ำเลศักยภาพ อีกแห่งของถนนนครอินทรา–พระราม 5 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 432 6888 www.giraffecondo.com

05

24

Than Living SathornJaroenraj

สัมผัสธรรมชาติใจกลางเมืองได้มากกว่าใคร กับคอนโดมิเนียมไฮเอ็นด์ที่มีสวนใหญ่ โอบล้อม แบ่งออกเป็น 2 โซน โซนละ 3 อาคาร อาคารแรกเพือ่ การพาณิชย์ อาคาร 2 สูง 51 ชัน้ 533 ยูนติ อาคาร 3 สูง 29 ยูนติ พืน้ ทีใ่ ช้สอยตัง้ แต่ 27–106 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด 'Urban Forest' ให้ชีวิตคนเมืองสามารถอยู่ร่วมกับสวนธรรมชาติ ขนาดใหญ่ได้อย่างใกล้ชิดและลงตัวมากที่สุด พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความ สะดวก อาทิ สระว่ายน�ำ้ ลอยฟ้า 2 สระ พร้อมจากุซซีพ่ ลู ขนาด 40 เมตร บนชัน้ สูงสุด Fitness & Yoga Studio กว้างกว่า 450 ตารางเมตร เดินทางสะดวกจากสุขมุ วิท 22 และ 24 ห่างจากรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์เพียง 600 เมตร

คอนโดมิเนียมไฮไรส์สไตล์โมเดิรน์ สูง 36 ชัน้ 523 ยูนติ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 29–284 ตารางเมตร มีให้เลือก ในขนาด 1 ห้องนอน จนถึงเพนต์เฮาส์ บนพืน้ ทีก่ ว่า 4 ไร่ ออกแบบให้เพดานสูงโปร่ง ให้ความรูส้ กึ ถึงบรรยากาศ ของการพักผ่อน ตกแต่งด้วยสไตล์ New Urban Lifestyle เพื่ อ ดื่ ม ด�่ ำ ไปกั บ มนต์ เ สน่ ห ์ แ ห่ ง สายน�้ ำ เจ้ า พระยา และบางกระเจ้า แวดล้อมไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ครบครันรองรับการใช้ชวี ติ แบบคนเมือง เพิม่ ความพิเศษ ยิ่งขึ้นด้วยโถงรับแขกขนาดใหญ่ ห้องสมุดท่ามกลาง ธรรมชาติ สระว่ายน�้ำระบบเกลือ ให้ได้ช้อป ชิลล์ ทุกเวลาทีต่ อ้ งการ บนท�ำเลศักยภาพติดถนนใหญ่สาทร–เจริญราษฎร์ ใกล้จดุ ขึน้ –ลง ทางด่วนและบีทีเอสสุรศักดิ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 258 3333 www.park24.co.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 275 8888 www.thanliving.com

M SQUARE


06

IDEO Q ChulaSamyan

ตอบสนองที่สุดของไลฟ์สไตล์คนเมือง ด้วยคอนโดมิเนียมไฮไรส์ ขนาด 40 ชั้น 1,619 ยูนิต บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ใจกลางเมืองโอบล้อมไปด้วยย่านส�ำคัญต่างๆ ของ กรุงเทพฯ ไม่วา่ จะเป็นสถานศึกษาส�ำคัญอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา จนถึงห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำอย่างสยามพารากอน เพิม่ ความพิเศษ ด้วยพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งเขียวขจี ตามแนวคิดแบบยัง่ ยืนและการออกแบบให้เป็นมิตรกับผูอ้ ยูอ่ าศัย โดดเด่นไปกับนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมกับรูปทรงตึกโค้งมนที่จะกลายมาเป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่บนถนนพระราม 4 เดินทางสะดวกสบายกับสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่านใกล้เพียง 270 เมตร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 316 2222 www.ideocondo.com

09 Veranda

Residence Pattaya

07 MAESTRO 12 เติมความสมบูรณ์ของชีวติ กับคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ใจกลางเมืองขนาด 8 ชัน้ บนพืน้ ที่ 0–3–55 ไร่ 111 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอย 26.5–93 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยการ ตกแต่งสไตล์คลาสสิกผสมโมเดิร์น ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวด้วยจ�ำนวนยูนิตที่น้อย พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองให้ดื่มด�่ำไปกับสระว่ายน�้ำแบบ Sky Fish Tank Pool และเอาใจนักอ่านด้วยมุมอ่านหนังสือส่วนตัวในสวนสวย (Private Study Garden) บนสุดยอดท�ำเลของถนนราชเทวี ทีร่ ายล้อมด้วยศูนย์การค้าชัน้ น�ำ โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ราชเทวีเพียง 200 เมตร

คอนโดมิเนียมสุดหรูริมหาดนาจอมเทียน ขนาด 33 ชั้น 360 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 32–266 ตารางเมตร บนเนื้อที่โครงการกว่า 4 ไร่ ที่มอบมุมสงบของพัทยา เพื่อการพักผ่อนในโลกส่วนตัว ท่ามกลางเมืองแห่งสีสันอย่างพัทยา การออกแบบ คงเอกลักษณ์ความเป็นวีรันดา เน้นความร่วมสมัยและใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งวัสดุและ โทนสีให้เหมาะกับอารมณ์ของการพักผ่อนสไตล์รสี อร์ท พร้อมดืม่ ด�ำ่ กับความงดงาม ของวิวทะเลเบือ้ งหน้าในทุกห้องพัก ด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการระดับ 5 ดาว เดินทางสะดวกสบายไม่ไกลจากตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวของพัทยา เพื่อสวรรค์ ส�ำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083 008 1122 www.verandapattaya.com

10 The Issara

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 259 9911, 02 392 1111

08

Wan Vayla Hua Hin– Khao Tao

ตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงให้ทกุ ช่วงเวลาหยุดไว้กบั ความรืน่ รมย์ ของธรรมชาติและหาดทราย ด้วยคอนโดมิเนียมสวนสวยแบบโลว์ไรส์รมิ ทะเลหัวหิน 7 ชั้น 2 อาคาร, สูง 4 ชั้น 10 อาคาร และ 3 ชั้น 2 อาคาร รวม 14 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 45–186.02 ตารางเมตร บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ที่คงความบริสุทธิ์ ของสวนธรรมชาติ หาดทราย ท้องฟ้า และทะเลหัวหินอย่างครบครัน ออกแบบให้สงบ กลมกลืนกับสิง่ แวดล้อม ท่ามกลางบรรยากาศโปร่งโล่งของสวนธรรมชาติ เพิม่ ความ ส่วนตัวสูงสุดด้วยการออกแบบให้มีเพียง 14 ยูนิตต่อไร่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกครบครัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1198 www.lh.co.th

Chiang Mai

เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์พิเศษอันงดงาม ผ่านวัฒนศิลป์มนต์เสน่ห์แห่งเชียงใหม่ ด้วยคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์หรูริมสายน�้ำ ขนาด 7 ชั้น 4 อาคาร 585 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 35–77 ตารางเมตร ได้น�ำเอกลักษณ์แห่งศิลปะงดงามของชาวล้านนา สะท้อนความรุง่ เรืองแห่งอารยธรรม โดยพืน้ ทีก่ ว่าครึง่ หนึง่ ของโครงการได้สร้างสรรค์ ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ให้เพลิดเพลิน ไปกับการพักผ่อนอันเรียบง่ายแบบชาวเหนือ ออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว และมุมมองที่แตกต่างกัน เหมาะกับ ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ แต่ ยั ง คงความเป็ น ส่วนตัว มาพร้อมกับสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกครบครัน บนถนนสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 095 885 5818-9 www.theissarachiangmai.com M SQUARE

25


NEWS • เรื่อง : Sittichoke

'Watch Galleria' เดสติเนชั่นของคนรักนาฬิกา

อมารี เอสเตท เปิด 'อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต' เปิดตัวโครงการ 'อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต' อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศคึกคัก โดยมี กลุม่ ลูกค้าวีไอพีและเหล่าคนดังกระเป๋าหนัก แวะเวียนเข้ามาเยีย่ มชมทุกรายละเอียดของ โครงการหรูบนท�ำเลสวยทีส่ ดุ พืน้ ที่ 18 ไร่ แปลงสุดท้ายบนหาดป่าตอง ทีท่ งั้ ความ สงบสบายและทิวทัศน์น่าหลงใหลของที่พัก กับหาดทรายละเอียดขาวเหยียดยาว และไลฟ์สไตล์คึกคักและทันสมัย เมื่อเร็วๆ นี้

เดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรีย่ ม และ สยามพารากอน เปิดตัว 'Watch Galleria' No. 1 of Watch Destination เดสติเนชัน่ ของคนรักนาฬิกาทีส่ ามารถ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่บ่งบอกความ เป็นตัวตนของแต่ละคน รวบรวม นาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก อย่างเต็มรูปแบบที่สุดในเมืองไทย ให้ได้เลือกสรรนาฬิกาครบทุกสไตล์ ได้แล้ววันนีท้ ี่ Watch Galleria ชัน้ M สยามพารากอน ชัน้ G ดิ เอ็มโพเรีย่ ม และชั้น G เดอะมอลล์ ทุกสาขา

Perfect Condo Showcase 2013 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกขบวน คอนโดมิเนียมทั้งโครงการใหม่ และ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ รวม 10 โครงการ มาไว้ในงาน Perfect Condo Showcase 4-10 พฤศจิกายนนี้ ณ ลาน Eden 1 และ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ น�ำเสนอคอนโด- มิเนียม 10 โครงการ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายไลฟ์สไตล์ มีทั้งคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า 2 สาย ติดแม่นำ�้ เจ้าพระยา ติดชายทะเลหัวหิน ติดมหาวิทยาลัย ติดมอลล์ ติดทะเลสาบ ให้ลกู ค้าสามารถ เลือกได้ภายในงาน

มหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 29

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคม อาคารชุดไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย ผนึกก�ำลังจัดงานมหกรรมบ้าน และคอนโดฯ ครัง้ ที่ 29 ระหว่าง 14–17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ เดินหน้ากระตุน้ ผูบ้ ริโภค รีบตัดสินใจซือ้ บ้านช่วงปลายปี ย�ำ้ ผูบ้ ริโภค ยังมีก�ำลังซื้อ แม้เศรษฐกิจชะลอตัว มัน่ ใจยอดขายพุง่ สูงกว่า 3,000 ล้านบาท

รวยด้วยบ้าน

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สัมมา คีตสิน ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) และ บริสทุ ธิ์ กาสินพิลา กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ำกัด จัดสัมมนา 'รวยด้วยบ้าน' กับ Financial Guru by SENA เปิด 5 ท�ำเลทอง สามารถ สร้างผลตอบแทนอย่างเป็นกอบเป็นก�ำ

3 ทศวรรษ 49 กรุ๊ป ความภาคภูมใิ จของ '49 กรุป๊ ' คือการได้รว่ มสร้างเมืองตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ ผ่ า นมา ภายใต้ แ นวคิ ด 'Building Cities' (บิ ล ดิ้ ง ซิ ตี้ ) โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า เมือง...ไม่ได้เกิดจากฝีมอื ของสถาปนิก คนใดคนหนึง่ หากแต่เมืองทีว่ า่ นี้ เกิดจาก มื อ ของผู้ ค นที่ อ ยู่ อ าศั ย ในเมื อ งนั้ น ๆ พิสจู น์ได้จากผลงานระดับคุณภาพทีค่ ว้า รางวัลมาแล้วมากมาย ทัง้ ระดับประเทศ และระดับอินเตอร์ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 31 ต้องยิง่ ใหญ่ เข้มแข็ง และมัน่ คงกว่าเดิม อีกแน่นอน

26

M SQUARE

The Diploment Sathorn กฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานกลุ่ม เคพีเอ็น จัดงานแถลงข่าวโปรเจ็กต์ใหม่ The Diploment Sathorn คอนโดมิเนียม ระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ที่สุดแห่งชีวิตสาทร รุกตลาดไฮเอ็นด์ โชว์จดุ ขายคอนโดมิเนียมบนทำ�เลทีด่ ที ส่ี ดุ เจาะตลาดกลุม่ คนรุน่ ใหม่ โดยมีผบู้ ริหาร ระดับสูงและแขกผูม้ เี กียรติรว่ มงานอย่าง คับคัง่ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

ลลิลฯ จัด Open House LEVO ชูรชั ฏ์ ชาครกุล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ผูพ้ ฒ ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ คอนเซ็ปต์ 'บ้านทีป่ ลูกบนความตัง้ ใจทีด่ 'ี จัดงาน Open House ณ ส�ำนักงานขาย LEVO ลาดพร้าว 18 เพือ่ จับกลุม่ ลูกค้า คนรุ ่ น ใหม่ แ ละเพื่ อ กระตุ ้ น การขาย ก่อนปิดโครงการให้กบั ผูท้ สี่ นใจได้จบั จอง เป็นเจ้าของห้อง เมือ่ เร็วๆ นี้

ศุ บุญเลี้ยง มีมิตรสหาย อยู่รายทาง เชิญชม คอนเสิรต์ ศิลปิน ผูย้ นื ยงบนถนน สายดนตรีมากว่า 30 ปี จุย้ –ศุ บุญเลีย้ ง ผู้เป็นเจ้าของเพลงชื่อดังหลากหลาย บทเพลง พร้อมรวบรวมมิตรสหายทีช่ ว่ ย งานกันมาตลอดเกือบ 30 ปี แต่ไม่เคย มีโอกาสขึ้นเวทีแสดงร่วมกันมาก่อน ให้ได้มารวมกันในวันเสาร์ท่ี 21 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02 262 3456 www.thaiticketmajor.com

พลัม คอนโดฯ บางใหญ่สเตชั่น พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดคอนโดมิเนียม โครงการใหม่ 'พลัม คอนโดฯ บางใหญ่สเตชัน่ ' รุกตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาประมาณ 1 ล้านบาท อย่างต่อเนือ่ ง ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เพียง 400 เมตร ราคาเริม่ เพียง 849,000 ล้านบาท พร้อมมอบความสุขส่งท้ายปี จัดแคมเปญ 'Beyond Happiness Promotion 2013' เพียงคลิกเข้า www.pruksa.com รับข้อเสนอ 3 ต่อ ตัง้ แต่วนั นี–้ 25 ธ.ค. 2556

ลดมลพิษทางเสียง LIV @ 49 คอนโดมิเนียมสไตล์บูติค ลั ค กี้ ลิ ฟ วิ่ ง พร็ อ พเพอร์ ต้ี ส์ เปิดตัวโครงการมาสเตอร์พซี 'LIV @ 49' คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์สไตล์บตู คิ บนทำ�เล ทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึง่ ของสุขมุ วิท 49 มูลค่า กว่า 1,500 ล้านบาท ออกแบบโดยสถาปนิก ชัน้ นำ� A49 ตกแต่งพร้อมเฟอร์นเิ จอร์ ครบชุ ด พร้ อ มบริ ก ารแก่ ผู้อ ยู่อ าศั ย เสมือนการเข้าพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว

บริษทั สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่ อ สร้ า ง (SCG Cement-Building Materials) เปิดตัวโครงการการประกวด หนังสัน้ ชิงทุนการศึกษาเพือ่ ให้เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ได้ตระหนักถึงมลพิษ ทางเสียงในหัวข้อ 'เมือ่ เสียงหายไป...?' พร้ อ มเปิ ด ตั ว ภาพยนตร์ ร ณรงค์ ก าร ประกวดทีถ่ า่ ยทอดผ่านเน็ตไอดอลชือ่ ดัง ที่ก�ำลังได้รับกระแสความนิยมจากสื่อ โซเชียลมีเดียเป็นจ�ำนวนมาก


DESIGN

C

*NDO

LIVING

ความสุขในการอยู่อาศัยของคุณมีขนาดเท่าไร ?

DESIGN

C

*NDO

LIVING

ZEN NEXT @ KHAO YAI

ออนเซนคอนโดมิเนียม ท่ามกลางอ้อมกอดธรรมชาติเขาใหญ่ *

C O N D O F E AT U R E

: Small Living ไอเดียการตกแต่งห้องขนาดเล็ก *

VERTICAL LIVING

: Wan Vayla by LAND & HOUSES ความลงตัวของวันเวลา ณ ทีแ่ ห่งนี้

* ZEN NEXT @ KHAO YAI ออนเซนคอนโดมิเนียมแห่งแรกในไทย พบกันในงาน Luxury Living @ Central World 30 Oct – 3 Nov 2013 MQA00AON.indd 3

08

OCTOBER 2013 MAGAZINE OF THE GM GROUP

10/16/56 BE 9:59 PM

M Square คือคำ�ตอบ

ทุกตารางเมตรของ M Square จะช่วยให้พื้นที่ชีวิตของคุณมีสไตล์ มีคุณค่า และความสุข M Square นิตยสารแจกฟรีที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติของ Urbanista แจกฟรีตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์การค้า อาคารสำ�นักงาน และสถานที่ฮิปๆ ทุกเดือน

FREE MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 ติดต่อฝ่ายโฆษณา : คุณก้องวรงค์ ต่อ 595 ฝ่ายพัฒนาการตลาด : คุณรัตติยา ต่อ 361 www.gmgroup.in.th www.gmlive.com


Mq#009  

MQ#009 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you