Page 1

มาวัดผลตอบแทน จากแบรนด์ดว้ ยการสร้าง

vol. 5 no. 51 March 2014

ถ้าเราจะหาสินค้าและบริการตัวใหม่จะต้องท�ำอย่างไร? โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ทุกองค์กรคงคิด แต่จะท�ำอย่างไร?

Constant Renewal

Brand Portfolio

เพือ่ ให้มผี ลตอบแทน มากทีส่ ดุ และลดความเสีย่ ง ให้ตำ�่ ทีส่ ดุ กันเถอะ!!

TMB Efficiency Improvement for Supply chain


รถไฟความเร็วสูง รอไปก่อน ผมรูส้ กึ เฉยๆ กับผลการวินจิ ฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทีช่ วี้ า่ ร่าง พ.ร.บ.กูเ้ งิน 2.2 ล้านล้านบาท ตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามรัฐธรรมนูญ ขัดวินยั การเงิน การคลัง และไม่มคี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน วัตถุประสงค์ของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็คือการกู้เงินจ�ำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เมือ่ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีต้ กไป ก็หมายความว่าแหล่งเงินทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคูน่ นั้ ก็ตอ้ งไปหาแหล่งเงินหรือวิธกี ารทีไ่ ม่ผดิ รัฐธรรมนูญกันต่อไป ซึ่งอาจจะท�ำให้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอาจจะช้าไปอีกนานหลายปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศเพือ่ นบ้าน อย่างลาว เขมร ทีจ่ ะมีรถไฟความเร็วสูงก่อนเราค่อนข้างแน่นอน ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร เพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คาดฝันว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงในบ้านเมืองของเรามาก่อนอยู่แล้ว ถ้าพิจารณาจากรถไฟทีว่ งิ่ ให้บริการอยูใ่ นปัจจุบนั ทีต่ กรางเป็นว่าเล่นปีละเกือบร้อยครัง้ จูๆ่ จะก้าวกระโดด ไปเป็นรถไฟความเร็วสูงก็ดจู ะก้าวข้ามขัน้ ไปหน่อย สิง่ ทีค่ วรพัฒนาก่อนรถไฟความเร็วสูง ก็คอื ‘รถไฟรางคู’่ ทีม่ อี ยูน่ อ้ ยมาก เพราะรถไฟรางคูค่ อื หัวใจส�ำคัญ ของระบบ Logistic ของไทย มันจะท�ำให้ตน้ ทุน Logistic ของไทยต�ำ่ ลง จาก 17% ในปัจจุบนั ให้เหลือ เพียงไม่เกิน 12% ซึง่ จะท�ำให้สามารถแข่งขันกับสากลได้ จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ คิดหาเงินมาสร้างรถไฟความเร็วสูงกันต่อไป ก็คณะตุลาการท่านไม่ได้หา้ มสร้าง Hi Speed Train มิใช่หรือ?

51

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

06 Global News 08 Local News 10 A-Z 14 Scoop : 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ในการสร้างแบรนด์ 16 Special Interview : เคซีทีแข่งเกมธุรกิจ VISA Global Challenge ไต่อันดับจากการเรียนรู้ 17 Special Scoop : เมืองไทย SMILE CLUB 21 Get Ahead + Think out Loud 22-27 Cover Story : TMB EFFICIENCY IMPROVEMENT FOR SUPPLY CHAIN 28 How to Invest : การลงทุนในปี 2557 ตอนที่ 3 30 IT Trend : คอมพิวเตอร์สวมใส่คกึ คัก เมื่อ Google ออก Android Wear 31 Voice of Executive : อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ CS LOXINFO ผูใ้ ห้บริการทางด้านไอซีทคี รบวงจร เชีย่ วชาญทุกการวาง Infrastructure 32 Knowledge from Guru + Hang Out 33 SMEs : เจคิวปูนึ่ง Delivery 34 Thinking About Market : Constant Renewal

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา บบณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้อำ�นวยการฝ่ายนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม หัวหน้าช่างภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


นักธุรกิจพม่าร่วมทุนตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จีนเตือนภาคอุตสาหกรรมไม่ควรขยายธุรกิจเร็วเกินไป

บริษทั มหาชนแห่งหนึง่ ของพม่า ซึง่ ประกอบด้วยนักธุรกิจชาวพม่า 11 คน จะร่วมกันก่อตัง้ โครงการ เขตเศรษฐกิจพิเศษจอกเพียว (เอสอีซ)ี มูลค่า 277 ล้านดอลลาร์ โดยมีบริษทั ซีพจี ี คอลซัลติง้ คัมพานี ซึง่ มีฐานด�ำเนินงานอยูท่ สี่ งิ คโปร์เป็นทีป่ รึกษาด้านการลงทุนเพือ่ ชีช้ วนนักพัฒนาเข้ามาลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ปัจจุบนั โครงการนีด้ ำ� เนินการก่อสร้าง 4 เฟสด้วยกัน ลุลว่ งไปแล้ว 3 เฟส

นายเกา หูเจิ้ง รัฐมนตรีพาณิชย์จีนออกมาเตือนอุตสาหกรรมบางประเภทไม่ควรพัฒนาเร็วเกินไป โดยเฉพาะการขยายตัวแบบไร้ทศิ ทาง และการขายสินค้าไม่ควรพึง่ พาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว หลังจากทีม่ กี รณี บริษทั ซันเทค พาวเวอร์ ผูผ้ ลิตแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก พยายามเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดด้วยการลดราคาต�ำ่ กว่าทุนจนท�ำให้ตอ้ งประกาศล้มละลายในปีทแี่ ล้ว

กลุ ่ ม บริ ค ส์ เ ตรี ย มตั้ ง ธนาคารเพื่อการพัฒนา ภายใน 5 ปี

อังกฤษประกาศขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ 3% รัฐบาลอังกฤษตอบรับแนวทางส�ำหรับปี 2557 ของ Low Pay Commission (LPC) ซึง่ เป็นหน่วยงาน อิสระทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำแก่รฐั บาล ประกาศขึน้ ค่าแรง ขั้นต�่ำทั่วประเทศ 3% จากเดิม 6.31 ปอนด์ เป็น 6.5 ปอนด์ตอ่ ชัว่ โมงส�ำหรับผูใ้ หญ่ทมี่ อี ายุ 20 ปี ส่วนคนทีม่ อี ายุ 16-17 ปีรวมถึงเด็กฝึกงาน จะได้รับค่าแรงขั้นต�่ำเพิ่มขึ้น 2% นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ โดยนโยบายนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 1 ล้านคน และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของนโยบายค่ า แรงขั้ น ต�่ำ รูปแบบใหม่

เกาหลี ใ ต้ แ ละอิ น โดนี เ ซี ย ตกลงสว็ อ ป สกุลเงินท้องถิน่ 1 หมืน่ ล้านดอลลาร์ ประเทศเกาหลีใต้และอินโดนีเซียบรรลุขอ้ ตกลงร่วมกัน ในการสว็อปสกุลเงินท้องถิน่ มูลค่า 1 หมืน่ ล้านดอลลาร์ ท� ำ ให้ ทั้ ง สองประเทศสามารถสว็ อ ปเงิ น 10.7 ล้านล้านวอนกับเงินรูเปี๊ยะ 115 ล้านล้านรูเปี๊ยะ ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐมนตรีคลังและ บรรดาผู ้ ว ่ า การธนาคารกลางของทั้ ง สองประเทศ ทีก่ รุงวอชิงตันเมือ่ ปีทแี่ ล้ว มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี และอาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีก เพื่อส่งเสริม การค้าของสองประเทศ และสนับสนุนให้เกิดความ ร่วมมือทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการพัฒนา เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมถึงช่วยป้องกัน ค่าเงินหากเกิดวิกฤติการเงินรอบใหม่ดว้ ย

ปริ ม าณหนี้ ทั่ ว โลกพุ ่ ง ขึ้ น เป็ น 100 ล้านล้านดอลลาร์ ธนาคารเพือ่ การช�ำระหนีร้ ะหว่างประเทศ หรือบีไอเอส เผยค่าปริมาณหนี้ทั่วโลก เพิ่ ม ขึ้ น จาก 70 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ในช่วงกลางปี 2550 ขึ้นมาเป็น 100 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ใ นปี 2556 ด้ ว ย ค่าใช้จ่ายทั้งจากรัฐบาลท้องถิ่น และรั ฐ บาลกลางพุ ่ ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ใน ช่ ว งที่ ผ ่ า นมา นอกจากนี้รัฐบาลหลายประเทศยังพยายามยืมเงินเข้ามาเพิ่มเติมสภาพคล่อง เพือ่ ดึงเศรษฐกิจให้พน้ จากภาวะถดถอย บวกกับธนาคารกลางในหลายประเทศ คงอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ กระตุน้ การเติบโตของเศรษฐกิจ

o6  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

กลุ ่ ม เศรษฐกิ จ บริ ค ส์ ซึ่ ง ประกอบไปด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เตรียมจัดตั้งธนาคารเพื่อการ พั ฒ นาเป็ น ของตั ว เองด้ ว ย เงินทุนเริม่ ต้น 100,000 ล้าน ดอลลาร์ ซึง่ การจัดตัง้ ธนาคารนี้ ถูกเสนอขึน้ มาตัง้ แต่การประชุมสุดยอดของกลุม่ เมือ่ ปี 2555 และสมาชิกบริคส์ได้หารือว่า จะจัดตั้งธนาคารภายในเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตามยังมีข้อขัดแย้งภายในกลุ่มเรื่องเงินทุน การจัดตั้งธนาคาร เมื่อรัสเซียเสนอให้ทุกประเทศร่วมกันออกเงินทุน 20% เท่าๆ กัน แต่มบี างประเทศเห็นว่า ควรจะประเมินจากขนาดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มากกว่า

เกาหลีใต้ประกาศแผนปรับสมดุลเศรษฐกิจพึง่ พาการส่งออก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นางปาร์ก กึนเฮ ประกาศแผนเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก ลงทุ น 3,700 ล้ า นดอลลาร์ ส� ำ หรั บ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก า ร เ กิ ด ใ ห ม ่ ข น า ด เ ล็ ก เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม การใช้ จ ่ า ยภายในประเทศ และ ผลั ก ดั น ให้ วั ย รุ ่ น และผู ้ ห ญิ ง เข้ า สู ่ ต ลาด แรงงาน โดยแผนนีใ้ ช้ระยะเวลา 3 ปี เพือ่ ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตอย่างน้อย 4% ต่อปีภายในปี 2560 หลั ง จากที่ เ กาหลี ใ ต้ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ความไม่ ส มดุ ล จากภาคการส่ ง ออกและการผลิ ต ในขณะเดียวกันก็มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน และต้องเสียค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพเป็นจ�ำนวนมาก

นักลงทุนต่างชาติทมุ่ ซือ้ พันธบัตรรัฐบาลประเทศตลาดเกิดใหม่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ วิเคราะห์ว่านักลงทุนต่างชาติ รายใหญ่ทมุ่ เงินซือ้ พันธบัตรรัฐบาลประเทศตลาดเกิดใหม่ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา คิดเป็น 80% ของเงินลงทุนมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ โดยครึง่ หนึง่ เป็นการซือ้ สะสมในช่วงตัง้ แต่ปี 2556 ในช่วงทีป่ ระเทศตลาดเกิดใหม่ ฟืน้ ตัวจากวิกฤติการเงินได้รวดเร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ โคลอมเบียและอินโดนีเซีย ตลาดเกิดใหม่เหล่านีม้ แี รงดึงดูด สายตาของนักลงทุนทีอ่ ยากได้ผลตอบแทนสูงด้วยเงินลงทุนต�ำ่


www.GmGroupBigIdea.com GM Group Big Idea


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. ”

[Winston Churchill]

พฤกษาวิลล์ แหลมฉบังบางละมุง ทาวน์เฮาส์ แนวคิดทันสมัย

เนเชอรัลโฮมรุกตลาดภาคตะวันออก ตัง้ เป้าโต 15% เนเชอรัลโฮม บริษัทรับสร้างบ้านตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท เติบโต 15% ในปีนี้ โดยจัดแคมเปญ Lucky Year of Home Builder Service รุกตลาด ภาคตะวันออก เน้นแบบบ้านมีห้องนอนชั้นล่าง เอาใจผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ เปิดตัวแบบบ้าน Natural Blossom 4 แบบ 4 สไตล์ เพือ่ ตอบโจทย์กลุม่ คนรุน่ ใหม่ ศักยภาพสูงในราคา 10-15 ล้านบาท

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) เปิ ด ตั ว โครงการใหม่ บนท� ำ เลศั ก ยภาพในจั ง หวั ด ชลบุ รี ในชือ่ พฤกษาวิลล์ 71/1 แหลมฉบัง -บางละมุง เป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ออกแบบด้วยแนวคิดทันสมัยผ่านเส้นสาย รูปทรงเรขาคณิต และลดทอน ความซับซ้อนทีไ่ ม่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอยอย่างคุม้ ค่า เพือ่ สร้างความสุขทีเ่ ป็นไปได้ ให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย

เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ อสังหาริมทรัพย์เกรดเอแห่งเดียว บนถนนรัชดาฯ เอไอเอ ขยายฐานธุรกิจในไทย แตกไลน์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุ่ม 6,000 ล้านบาท เปิดโปรเจกต์ยกั ษ์ ‘เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์’ (AIA Capital Center) อาคารส�ำนักงาน ระดับเกรดเอและพืน้ ทีค่ า้ ปลีกให้เช่าเพียงแห่งเดียวบนถนนรัชดาฯ ซึง่ เป็น 1 ใน 2 โครงการยักษ์อสังหาฯ มัน่ ใจอนาคตรุง่ ด้วยจุดเด่นเป็นท�ำเลทอง ดีไซน์ลำ�้ สมัย และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เตรียมเปิดตามแผน พร้อมให้ผเู้ ช่าย้ายเข้าในเดือนมิถนุ ายน 2557

ไทยพาณิชย์ สปอนเซอร์หลัก The Star 10 สุภี พงษ์พานิช ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาและ ส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ� ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกบั ผูเ้ ข้ารอบ 8 คน สุดท้าย ‘The Star 10’ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาธนาคารได้เป็น สปอนเซอร์หลักอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมบอกข่าวดีให้ ลูกค้าไทยพาณิชย์และแฟนคลับ เตรียมพบกับ ศิลปิน The Star 10 ใกล้ชดิ ยิง่ กว่าเวทีไหนทีบ่ ธู ไทยพาณิชย์ ในงาน Money EXPO กรุงเทพฯ

เมืองไทย Smile Club ‘10 Years Real Smile Real Style’ 10 ปีกบั รอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและสัมผัสได้ในแบบฉบับของคนหัวคิดทันสมัย นายวชิรพล เขมนิพฐิ พนธ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย น.ส.ชนิดา ประสมสุข ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้า ร่วมพูดคุยถึง กิจกรรมทีพ่ ร้อมท�ำให้ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้แคมเปญ เมืองไทย Smile Club ‘10 Years Real Smile Real Style’ หรือ 10 ปีกบั รอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและสัมผัสได้ในแบบฉบับของคนหัวคิด ทันสมัย โดยส่งมอบความสุขและรอยยิม้ ด้วยกิจกรรมดีๆ จนได้รบั การยอมรับว่าเป็นบริษทั ประกันชีวติ ที่เป็นผู้น�ำด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ที่ยึดหลักการมอบบริการที่แตกต่าง อย่ า งสั ม ผั ส ได้ และเป็ น ต้ น ต� ำ รั บ ในการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ที่ มี ความชัดเจน จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ ณ รัชดาลัยคาเฟ่ ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด

2 บลจ.ยอดเยีย่ ม รับมอบรางวัล SET Excellence Awards ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธุ ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มอบรางวั ล SET Excellence Awards ในงาน SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014 แก่บริษทั จัดการลงทุน ยอดเยีย่ มด้านกองทุนรวมอีทเี อฟ แก่ บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และมอบรางวัลด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

o8  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

เซ็นเรสเตอร์รอง กรุป๊ กลยุทธ์รบั เปิดตลาด AEC พร้อมรุกตลาดต่างประเทศ คาดปี 2558 โต 20% เซ็ น เรสเตอร์ ร อง กรุ ๊ ป เผยปี ที่ ผ ่ า นมา กลุม่ ฯ สร้างรายได้รวมกว่า 1,800 ล้านบาท คาดว่ า ปี 2558 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร ญี่ปุ่นโต 20% ประกาศปรับกลยุทธ์และ แผนรองรั บ ธุ ร กิ จ เข้ า สู ่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในอี ก 1-2 ปี ข ้ า งหน้ า ระบุ ชั ด เทรนด์ อาหารญี่ ปุ ่ น มาแรง ตั้ ง เป้ า เดิ น หน้ า รุ ก ขยายตลาด วางแผนเปิดสาขาใหม่อย่าง ต่อเนือ่ ง รวมถึงขยายแบรนด์สต่ ู ลาดต่างประเทศ รับ AEC ในขณะเดียวกันเร่งสร้างการรับรู้ ในแบรนด์เดิมและแบรนด์ใหม่ตอ่ เนือ่ ง

SENA โชว์ศกั ยภาพ ปี 2556 รายได้พงุ่ 19.33% บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อวดผลด�ำเนินงาน ปี 2556 มีรายได้รวม 2,074.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 19.33% และก�ำไรสุทธิ 272.02 ล้านบาท สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามแผน โดยมี ยอดขาย 2,500 ล้านบาท และยอดโอน 2,000 ล้านบาท เผยกลยุทธ์ปี 2557 กางเกงยางยืด มุง่ เน้น ความยืดหยุ่นรับสถานการณ์และปีทองของการ จัดระเบียบเพื่อคุณภาพ โดยพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และความหลากหลาย รวมทั้ง บริหารสภาพคล่อง และจัดระเบียบการลงทุนด้วย ความระมัดระวัง เพือ่ การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ วางเป้ารายได้ปนี ี้ 2,500 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25% และยอดขาย 2,800 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12%


กรุงไทย-แอกซ่า เล็งผูน้ ำ� ตลาด ประกันสุขภาพและความคุม้ ครอง

โครงการ Villaggio บางนา เมืองใหม่ของคนรุน่ ใหม่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ Villaggio บางนา เมืองใหม่ของ คนรุ่นใหม่ ซึ่งออกแบบเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ การใช้ ชี วิ ต ของคนรุ ่ น ใหม่ ภายใต้ แ นวคิ ด ‘For the rising of the young’ โดยได้รับ แรงบั น ดาลใจมาจากฤดู ร ้ อ นในเมื อ งเล็ ก ๆ กลางหุบเขาทางตอนเหนือของยุโรป ท�ำให้การ ออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบวินเทจที่ให้ ความส�ำคัญกับความกลมกลืนของธรรมชาติ

โอลิมปัส ส่งกล้อง Mirrorless รุน่ OM-D E-M10 เปิดเกมรุก ตลาดกล้องปีมา้ โอลิมปัสทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมกล้อง Mirrorless ‘OM-D E-M10’ รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นกล้องที่ สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ในตระกูล OM-D ที่ อั ด แน่ น ไปด้ ว ยสุ ด ยอดเทคโนโลยี ล�้ ำ สมั ย ในขนาดกะทัดรัด น�้ำหนักเบา ระบบเซ็นเซอร์ Live MOS ทีม่ คี วามละเอียดสูงถึง 16 ล้านพิกเซล หน่วยประมวลผลภาพ TruePic VII เปีย่ มไปด้วย ประสิทธิภาพการท�ำงานที่เป็นเลิศ ตอบสนอง ความรวดเร็ว และช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียดสูงให้ภาพถ่ายเสมือนจริง

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ เปิดเผยว่า ปี 2556 ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นที่ น่าพอใจ โดยปัจจุบนั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ ขึน้ สูอ่ นั ดับ 4 ด้านเบีย้ รับปีแรก และอันดับที่ 5 ในด้านกรมธรรม์ทมี่ ผี ลบังคับ บริษทั ฯ สามารถ สร้างผลการด�ำเนินงานจากเบีย้ ประกันชีวติ ใหม่ สูงถึง 12,800 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 22% เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา อยูท่ ี่ 10,500 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้จากเบีย้ รับรวมเพิม่ ขึน้ 31% อยูท่ ี่ 37,700 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน อยูท่ รี่ ะดับ 6% เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา อยูท่ ี่ 6.4% สะท้อนถึงการบริหารค่าใช้จา่ ยอย่างดีเยีย่ ม และมีการควบคุมทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

สิราลัย ส่งคอนโดมิเนียม 3 ท�ำเลฮอต ร่วมงาน มหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครัง้ ที่ 30                       บริษัท สิราลัย จ� ำกัด เอาใจคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว ส่งคอนโดมิเนียม 3 ท�ำเลฮอต ทั่วกรุงเทพฯ ที่ลงตัวทั้งฟังก์ชัน และดีไซน์ ได้แก่ โครงการ THAN Living (แดน ลิฟวิ่ง) รัชดาประชาอุทศิ , โครงการ THAN Living (แดน ลิฟวิง่ ) สาทร-เจริญราษฎร์ และโครงการ My Story (มาย สตอรี)่ ลาดพร้าว 71 มาให้เลือก ด้วยราคาโดนใจ เริ่มต้นตั้งแต่ 1.49 ล้านบาท ในงาน ‘มหกรรม บ้านและคอนโดฯ ครัง้ ที่ 30’

อีซซู รุ ว่ มสนับสนุน ‘THE THAI FIGHT EMPIRE’ อี ซู ซุ มุ ่ ง มั่ น ต่ อ ยอดเจตนารมณ์ ก ารสื บ สาน ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ โครงการ ‘รักชาติ...รักษ์มวยไทย’ โดยยืนหยัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันมวยไทย ระดับนานาชาติ ‘THAI FIGHT’ อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ล่าสุด บริษทั ตรีเพชรอีซซู ุ เซลส์สร้างสรรค์โครงการ ‘THE THAI FIGHT EMPIRE’ เพือ่ ผลักดันนักมวยไทย อาหารไทย และวั ฒ นธรรมไทยสู ่ เ วที ส ากลอย่ า งยั่ ง ยื น และมีมาตรฐาน

บริดจสโตนแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ BRIDGESTONE TURANZA GR-100 บริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด แนะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ BRIDGESTONE ‘TURANZA GR-100’ ทีส่ ดุ ของสัมผัสใหม่แห่ง ความนุ่มสบายระดับเฟิร์สคลาสที่พัฒนาขึ้นจาก เทคโนโลยีอนั ล�ำ้ หน้าของ บริดจสโตนให้ประสิทธิภาพ การขับขีท่ ลี่ งตัวในเรือ่ งความนุม่ สบาย ความเงียบ รวมถึงความปลอดภัยสูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการ ของตลาดรถยนต์หรูได้เป็นอย่างดี สนองตอบความต้องการสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง

ทีเอ็มบีสนับสนุนสุวรรณภูมขิ ยายตัว ปล่อยกูท้ าร์โก้ 550 ล้านบาท ทีเอ็มบี และบริษทั ไทยเชือ้ เพลิงการบิน จ�ำกัด (Thai Aviation Refuelling Co.,Ltd. หรือ TARCO) ร่วมลงนามในการสนับสนุน วงเงินสินเชือ่ ระยะยาวจ�ำนวน 550 ล้านบาท เพือ่ ใช้ในโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบไฮแดรนท์ (Hydrant Pipeline Network) ส�ำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่ รองรับการขยายตัวของผูโ้ ดยสารและสายการบินต่างๆ

ร้านอาหารสึโบฮาจิ อิซากายะ สไตล์ญปี่ นุ่ ขนานแท้ ชวนสะสม ความอร่อย ‘สึโบฮาจิ’ ร้านอาหารสไตล์อซิ ากายะ แบรนด์ ดั ง จากประเทศญี่ ปุ ่ น เอาใจผู ้ ที่ ห ลงใหล ในอาหารญีป่ นุ่ แบบต้นต�ำรับ ด้วยแต้มสะสม ความอร่อยกับบัตรสะสมแต้ม ‘Tsubohachi Reward Card’ เพียงรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มครบทุกๆ 1,500 บาท รับ สติก๊ เกอร์ 1 ดวง สะสมครบ 4 ดวง รับฟรี ปูทาระบะ 1 รายการ สะสมครบ 8 ดวง รั บ ฟรี ป ลาดิ บ รวมชุ ด พิ เ ศษ 1 รายการ หรือสะสมทีเดียวครบทัง้ หมด 12 ดวง รับฟรี ปูทาระบะและปลาดิบรวมชุดพิเศษ มูลค่า รวม 1,498 บาท อิม่ อร่อยพร้อมรับสิทธิพเิ ศษนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557 เพื่ อ เป็ น การแนะน� ำ ความพิ เ ศษดั ง กล่ า ว ให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย

‘โออิชิ กรุป๊ ’ เปิดแผนธุรกิจ ปี 2557 วางเป้าขยายทัง้ ใน และต่างประเทศ ‘โออิชิ กรุป๊ ’ ชูแผนธุรกิจปี 2557 หวังครองความ เป็นผู้น�ำด้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น งั ด กลยุ ท ธ์ ผ นึ ก พั น ธมิ ต รยั ก ษ์ ใ หญ่ ผลั ก ดั น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ คาดปี นี้ เ ติ บ โต ไม่น้อยกว่า 23% โดยเน้นกลยุทธ์หลัก คือ การผนึกก�ำลัง (Synergy) ธุรกิจเครือ่ งดืม่ กลุม่ นอนแอลกอฮอล์ของบริษัทในเครือไทยเบฟฯ ‘โออิชิ-เสริมสุข-F&N’ เพื่อดึงศักยภาพของ แต่ละเครือข่ายให้เอื้อประโยชน์ต่อกัน ทั้งเรื่อง การขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว ‘ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์’ ฉลอง วาระครบรอบ 80 ปี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ฉลองครบรอบ 80 ปี มธ. เปิดตัวข้าวสายพันธุใ์ หม่ ‘ข้าวหอมมะลิ ธรรมศาสตร์’ ทีม่ คี วามทนทานและสามารถเพาะ ปลูกได้ปีละหลายครั้ง ช่วยชาวนาให้สามารถ ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ปี ไ ด้ ม ากขึ้ น พร้อมจัดเรียลิตโี้ ชว์ ‘ข้าวกลางเมือง Rice (Right) To Go’ แข่งขันปลูกข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ กลางเมื อ ง เพื่ อ กระตุ ้ น และปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก ความรักความผูกพันของข้าวกับสังคมไทย และ จัดประกวดภาพถ่าย ‘80 ปี ธรรมศาสตร์ เป็น อยู่ คือ! เมือ่ วาน วันนี้ และพรุง่ นี’้ และ ภาพยนตร์สนั้ ‘Pay It Forward (ส่งต่อการให้)

50 Plus Fair 2014 มหกรรม วางแผนชีวติ 360 องศา บริษทั ฟิฟตี้ พลัส เอเชีย จ� ำ กั ด เ ต รี ย ม จั ด ง า น มหกรรมการวางแผนชีวิต 360 องศา เพื่อวัย 50+ ทีม่ นั่ คง ‘50 Plus Fair 2014’ ครัง้ แรกในเมืองไทย หลังประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และสิงคโปร์ หวังตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของกลุม่ คนวัย 45+ ทีม่ แี นวโน้ม เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เน้นให้ความรูเ้ พือ่ เตรียมวางแผนชีวติ ในทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านสังคม การเงิน ประกันชีวติ สุขภาพ ความงาม การท่องเทีย่ ว ตลอดจนการใช้ชวี ติ เพือ่ เติมเต็มส่วนทีข่ าดหายไป ในช่วงวัยท�ำงาน

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE o9


Copyright

นับเป็นข่าวดี เมื่อ Getty Images เว็บไซต์รวมภาพถ่าย คุ ณ ภาพสู ง ยอมให้ ทุ ก คนสามารถนำ � ภาพจาก Getty Images กว่า 35 ล้านภาพ ไปใช้ประกอบเว็บไซต์ได้ แต่ต้องไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแปะโค้ด Embed ของ Getty Image เท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นจำ�นวนมากจากผูใ้ ช้รายย่อยทีไ่ ม่มเี งินซือ้ ภาพและไม่มคี วามรูเ้ รือ่ ง ทรัพย์สินทางปัญญา

: Hello Kitty

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Delivery

บริษัทเบียร์ Lakemaid จาก อเมริกา ทดลองส่งเบียร์ให้กับ รี ส อร์ ท โดยเครื่ อ งร่ อ นบั ง คั บ เพียงแค่ลูกค้าบอกตำ�แหน่งเป็น ละติ จู ด และลองติ จู ด แต่ โ ดนสำ � นั ก งานบริ ห าร การบิ น แห่ ง ชาติ สั่ ง ห้ า มทั น ที อย่ า งไรก็ ต าม คลิ ป การส่ ง ของดั ง กล่ า วก็ เ ป็ น ข่ า วใหญ่ ที่ ทำ � ให้ มีผู้เข้าชมคลิปมากมาย โดยบริษัทเบียร์ยืนยันว่า หากกฎหมายอนุ ญ าตจะเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารส่ ง เบี ย ร์ ผ่านเครื่องร่อนแน่นอน

Hello Kitty ที่ เ รา คุ้ น เคยมั ก มาในสไตล์ น่ารักๆ สีชมพู แต่ล่าสุด Colette ผู้ ผ ลิ ต เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งประดั บ จาก ฝรั่งเศสได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ Hello Kitty x Playboy จับเจ้าแมวญีป่ นุ่ มาแต่งตัวเป็นบันนี่เกิร์ล เพิ่มความเซ็กซี่ ในขณะที่ติดโบของ Kitty ลงไปที่หูข้างหนึ่งของ กระต่ า ยเพลย์ บ อย แล้ ว นำ � สองลายนี้ ไ ปติ ด ลงบน สินค้าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นลูกอม กระจก กระดาษโน้ต เสือ้ เชิต้ กล้อง หรือเคสไอโฟน เป็นต้น

: ATM

เทคโนโลยีของ Google Glass จะทำ�ให้การใช้บริการ ตู้เอทีเอ็มปลอดภัยขึ้น เมื่อมีนักวิจัยจาก Saarland University ประเทศเยอรมนี พัฒนาซอฟท์แวร์ทรี่ ะบุตวั ตน ด้วยลายเซ็นดิจติ อลของ Google Glass ซึง่ จะตอบสนอง กั บ QR Code ของตู้ เ อที เ อ็ ม จากนั้ น ผู้ ใ ช้ จ ะได้ รั บ รหั ส PIN เพื่อทำ�ธุรกรรม ซึ่งผู้ใช้แว่นอัจฉริยะตัวนี้จะเห็นได้เพียงผู้เดียว หลังจาก ใช้งานเสร็จรหัสนั้นจะใช้งานไม่ได้อีกทันที

: Indonesia

E : Education

เกาหลีใต้เดินหน้าโครงการพัฒนา ระบบควบคุ ม สมาร์ ท โฟนจาก ระยะไกล ชื่ อ iSmartKeeper เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นต่ า งๆ ควบคุ ม และปิดกั้นการใช้งานสมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสามารถตั้งค่าระงับ การเข้าถึงบริการและแอพพลิเคชั่นบางอย่างได้ถึง 6 ระดั บ อาจถึ ง ระดั บ ล็ อ กเครื่ อ งหรื อ อนุ ญ าต ให้ใช้งานได้เฉพาะการโทรฉุกเฉิน

: Bitcoin

เฟล็กซ์คอยน์ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นธนาคารบิทคอยน์ ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ น แ ค น า ด า ป ร ะ ก า ศ ปิ ด ตั ว ล ง หลังจากถูกเจาะระบบและขโมยบิทคอยน์ ทีม่ ที งั้ หมด 896 หน่วย มูลค่าเกือบ 6 แสน ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยบริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่นๆ ที่จะชดเชย ความเสียหายนี้ได้ แต่จะคืนบิทคอยน์ให้ แก่ลูกค้าที่ผ่านการตรวจยืนยันแล้วและ ฝากเงินไว้ในคลังเก็บเงินออฟไลน์ และ ก่อนหน้านั้น 2 สัปดาห์ เว็บไซต์ MtGox ตลาดค้ า บิ ท คอยน์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของโลก ก็ ถู ก ขโมยบิ ท คอยน์ มู ล ค่ า 500 ล้ า น ดอลลาร์ ก็ได้ประกาศขอพิทักษ์ทรัพย์ใน ฐานะผู้ล้มละลายเช่นเดียวกัน

กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียประกาศเริ่มใช้ ข้อสอบออนไลน์กบั การสอบระดับชาติของอินโดนีเซียในปี 2015 คาดว่าจะมีโรงเรียนเข้าร่วมในช่วงเริม่ แรกประมาณ 10-30 แห่ง ต่อจังหวัด ซึ่งการจัดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนี้จะช่วยลด ค่าใช้จ่ายจากการพิมพ์ข้อสอบบนกระดาษได้ ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายเดิม

: LINE

: Google Apps

กู เ กิ ล เปิ ด โครงการ Google Apps Referral Program สำ�หรับบริการอีเมล องค์ ก ร เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ ที่ จ ะทำ � ให้ มี ผู้ ใ ช้ ง านมากขึ้ น หากผู้ ใ ช้ ง านสามารถ แนะนำ�ให้เพื่อนมาใช้ Google Apps แบบเสียเงินได้สำ�เร็จ กูเกิลจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เลย 15 ดอลลาร์ตอ่ คน แต่โครงการนี้ ก็มีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

1o   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

Line ประกาศฟีเจอร์ใหม่ อนุญาตให้ผู้ใช้ ทั่ ว ไปสามารถสร้ า งและขายสต๊ิ ก เกอร์ ที่ ตั ว เองดี ไ ซน์ ไ ด้ แ ล้ ว โดยสติ๊ ก เกอร์ ที่อัปโหลดขึ้นจะขายในราคาประมาณ 1 ดอลลาร์ต่อชุด โดยดีไซเนอร์ได้รับส่วนแบ่ง 50% นโยบายนี้เป็นการลด ข้ อ จำ � กั ด สิ ท ธิ์ ก ารสร้ า งสติ๊ ก เกอร์ ที่ มี จำ � นวนจำ � กั ด และมีราคาแพงเกินจริงได้

: Menu

เวลาเราค้นหาข้อมูลร้านอาหาร เราอาจจะได้ข้อมูลทั่วไป ของร้าน แต่สิ่งสำ�คัญอย่างเมนูและราคามักไม่ถูกโชว์อยู่บน เว็บไซต์ ล่าสุดกูเกิลได้เพิม่ นวัตกรรมใหม่ แค่คน้ หาชือ่ ร้านผ่าน กูเกิลจะแสดงเมนูของร้านอาหาร รวมถึงราคาอาหารเป็นข้อมูล ให้ตัดสินใจ โดยกูเกิลจะจับมือกับพันธมิตรเพื่อจัดหาข้อมูล มาให้โดยไม่ใช้วิธีดึงข้อมูลอัตโนมัติจากเว็บของร้านอาหาร


: VISA

สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เ ปิ ด ใ ห้ พ ล เ มื อ ง ข อ ง 13 ชาติ ส มาชิ ก สหภาพ ยุโรปสามารถเดินทางเข้า ประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าอีกต่อไป เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป และจะ ส่งผลดีต่อยูเออี โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน

: Sauna

สภากรุ ง เฮลซิ ง กิ ประเทศฟิ น แลนด์ ตัดสินใจสร้างห้องซาวน่าสำ�หรับห้องสมุด ประจำ�เมืองด้วยงบประมาณ 96 ล้านยูโร ซึ่ ง การเข้ า ห้ อ งซาวน่ า เป็ น วั ฒ นธรรม การพักผ่อนทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในสังคมชาวฟินแลนด์ และเชื่อว่าจะทำ�ให้มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น

: Windows XP

หลั ง จากไมโครซอฟท์ ตั ด หาง ปล่อยวัด Windows XP ในวันที่ 8 เมษายนนี้ แต่ ใ นประเทศจี น ยั ง มี ผู้ ใ ช้ จำ � นวนเกิ น ครึ่ ง ของผู้ ใ ช้ ใ นประเทศ บริษัทด้านความปลอดภัยรายใหญ่อย่าง Tencent จึงเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทางด้าน ความปลอดภัยให้ Windows XP ในประเทศจีนแม้วา่ จะเลยวันหมดอายุไปแล้ว จนกว่า ผู้ใช้จะเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ในอนาคต

: Nokia

เราคงได้อา่ นข่าวหน้าจอทีส่ ามารถโค้งงอ ได้มามากแล้ว ครั้งนี้เป็นเรื่องแบตเตอรี่ ที่โค้งงอและบิดเป็นเกลียวได้ เมื่อโนเกีย ได้ รั บ อนุ มั ติ สิ ท ธิ บั ต ร Method and apparatus for flexible battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ ประกอบด้วยสองส่วนเชือ่ มต่อกัน ลักษณะเป็นแถบผ้ายาว บรรจุ ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ สุ ญ ญากาศ ซึ่ ง จะมาสอดรั บ กั บ เทคโนโลยีหน้าจอที่โค้งงอได้

: Tablet

: Xbox Live

IDC ประเมิ น ยอดขาย ปี 2014 ว่าจะสามารถ ขายได้ 260.9 ล้านเครือ่ ง ห รื อ เ ติ บ โ ต 1 9 . 4 % จากปีที่แล้ว ซึ่งน้อยกว่ายอดขายปี 2013 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2012 ถึง 50% เป็นเพราะ ผู้ บ ริ โ ภคไม่ คิ ด จะอั ป เกรดแท็ บ เลตของ ตัวเอง เพราะของเดิมยังใช้งานได้ และคาดว่า ราคาเฉลี่ยในปีนี้จะลดลงเล็กน้อย

: Oppia

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง โ ค ร ง ก า ร ของกู เ กิ ล Oppia เป็ น แพลทฟอร์ ม ที่ เ ปิ ด ให้ ใ คร ก็ ไ ด้ เ ข้ า ม า ส ร้ า ง ค อ ร์ ส การเรี ย นรู้ อ อนไลน์ เ ผยแพร่ สู่ ส าธารณะ โดยจำ � ลองสภาพการเรี ย นเหมื อ นครู ถ ามใน ห้องเรียนและมีคำ�ตอบให้เลือกจำ�นวนหนึ่ง และ คอร์สทั้งหมดจะมีสัญญาอนุญาตเป็น Creative Commons Attribution Share-alike เพื่อให้ สะดวกต่อการนำ�ไปต่อยอด

: Perenna Kei

ไมโครซอฟท์ อ อกแคมเปญ จูงใจให้ผู้เล่น Xbox มีมารยาท กับผู้เล่นคนอื่น โดยทำ�ระบบ มอบรางวั ล ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ เ ล่ น ที่ มี ค วามประพฤติ ดี แทนการลงโทษผู้เล่นที่ ทำ�ตัวแย่เพียงอย่าง เดียว ซึง่ ยังไม่แน่ชดั ว่ารางวัลที่ไมโครซอฟท์ จ ะให้ นั้ น คืออะไร

: Uber

แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ที่ ใ ห้ บริ ก ารเรี ย กรถแท็ ก ซี่ เปลีย่ นจากระบบแท็กซี่ แบบเดิ ม ๆ โดยวาง ภาพลักษณ์ในการให้บริการว่าเป็นคนขับ รถส่วนตัวที่เน้นการให้บริการที่ปลอดภัย และสะดวกสบาย มาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร ในกรุงเทพฯ โดยราคาเริ่มต้นที่ 45 บาท โดยหั ก ค่ า โดยสารผ่ า นทางบั ต รเครดิ ต หรือเดบิตที่ผูกบัตรเครดิตไว้กับบัญชีผ้ใู ช้ พร้อมทั้งจัดส่งใบเสร็จให้ผ่านอีเมล

: ZTE

ประเทศจีนเคยประกาศยกเลิกการแบนเครื่องเกมคอนโซล แล้วหันกลับมาบุกตลาดนี้เต็มที่ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ของจีน ZTE จึงจับมือกับบริษัท The9 ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ รายใหญ่ของจีน ตั้งบริษัท ZTE 9 Network Technology ออก เครื่องเล่นเกมในชื่อ Fun Box โดยมีนโยบายขายในจีนเท่านั้น ในขณะที่เปิดให้มี นักพัฒนาเกมจากในและนอกประเทศ

นิ ต ยสารฟอร์ บ ส์ จัดอันดับให้สาวจีน วัย 24 ปี เพเรนนา เคย์ เป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุด ในโลก โดยเธอมี ท รั พ ย์ สิ น รวม 1,300 ล้ า นดอลลาร์ เนื่ อ งจาก บริษทั โลแกน พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์ บริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ขนาดกลางในจี น แผ่ น ดิ น ใหญ่ ที่เธอถือหุ้นถึง 85% เข้าสู่ตลาดหุ้น เมื่อปลายปี 2556

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 11


ต้องไปถามรายละเอียดการใช้รถกับลูกค้าหรือเปิดดูประวัติการ ใช้บริการก็สามารถเช็คได้เลย ไม่ว่าจะถ่ายน�้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นไหนไปแล้ว แม้กระทั่งวันที่เข้ารับบริการครั้ง สุดท้าย นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับตัวรถเพื่อ วิเคราะห์สถานะของเครือ่ งยนต์ หากมีปญ ั หาเราก็สามารถให้ชแี้ จง ลูกค้าได้เลย ในบางอาการทีช่ า่ งของเราไม่สามารถท�ำได้กส็ ามารถ ส่งข้อมูลไปทางศูนย์ใหญ่ของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยเพือ่ ขอ ค�ำแนะน�ำได้ทนั ที หรือถ้าเป็นกรณีทไี่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนในเมือง ไทยเราก็สามารถออนไลน์กบั ทีป่ ระเทศเยอรมันเพือ่ ปรึกษาปัญหา และเพือ่ แก้ไขได้

BSI โปรแกรมดูแลรถฟรี 5 ปี

บีเอ็มดับเบิลยูมีจุดแข็งที่น่าสนใจคือการบริการหลังการขาย ซึ่งมีเป้าหมายตรงกับหลักการท�ำธุรกิจที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็นโปรแกรมดูแลการบริการหลังการขายหรือ BSI (BMW Service Inclusive) เป็นบริการทีด่ แู ลรถยนต์บเี อ็มดับเบิลยูทกุ คัน เป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย และเมือ่ ถึงเวลาลูกค้าสามารถเข้า มาเช็คระยะ ทีค่ รอบคลุมค่าอะไหล่สนิ้ เปลืองต่างๆ น�ำ้ มันเครือ่ ง ไส้ กรองอากาศ ผ้าเบรค ใบปัดน�ำ้ ฝน เหล่านีท้ งั้ หมด เราดูแลจัดการ เปลีย่ นให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ เพราะฉะนัน้ ลูกค้าไม่ตอ้ งกังวล เรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้เลยตลอดเวลา 5 ปี ที่ใช้งาน และลูกค้า สามารถเข้าใช้บริการได้หมดทุกโชว์รมู ในประเทศไทย เช่นออกรถ ทีก่ รุงเทพฯ แล้วบังเอิญวันนัน้ ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัดก็สามารถเข้ารับ บริการได้ทสี่ าขาทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ นีค่ อื ความสะดวกสบายทีล่ กู ค้าได้รบั

หัวใจของความส�ำเร็จคือพนักงาน

AMORN PRESTIGE

The Professional of Service คุณนพดล นิลธรรมชาติ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อมร เพรสทีจ จ�ำกัด สินค้าทุกชนิดไม่วา่ จะเล็กหรือใหญ่ หัวใจส�ำคัญไม่ใช่แค่ตวั สินค้า แต่บริการหลัง การขายก็สำ� คัญ แน่นอน‘รถยนต์’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบริการหลังการ ขายทีเ่ อาใจใส่ไม่แพ้กนั โดยเฉพาะรถยนต์กลุม่ พรีเมียมคาร์กค็ วร ค่าทีจ่ ะได้รบั การบริการชัน้ เลิศ แต่หากนัน่ เป็นการบริการหลังการ ขายทีค่ มุ้ ค่าเอาใจใส่ ยิง่ รถยนต์ทมี่ รี าคาสูงสักเท่าไหร่ บริการหลัง การขายยิง่ ต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ อมร เพรสทีจ คือโชว์รูมและศูนย์บริการรายใหม่ล่าสุด ของรถยนต์ค่ายใบพัดสีฟ้าขาวที่เพิ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ภายใต้การดูแลของ คุณนพดล นิลธรรมชาติ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อมร เพรสทีจ จ�ำกัด ทายาทของบริษทั ในเครือของอมรกรุป๊ ซึง่ เป็นบริษทั จ�ำหน่ายรถยนต์พรีเมียมคาร์ มือสองทีค่ ณ ุ ภาพและการบริการเหมือนรถมือหนึง่ โดยสร้างชือ่ มาในตลาดรถมือสองกว่า 47 ปี และวันนีไ้ ด้ขยายธุรกิจเป็นผู้ จ�ำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจาก บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย บริษัท อมรกรุ๊ป มีชื่อเสียงด้าน การบริการ และเพือ่ เป็นการต่อยอดความส�ำเร็จจึงเป็นต้นก�ำเนิด ของผูจ้ ำ� หน่ายบีเอ็มดับเบิลยูนอ้ งใหม่ ทีม่ ชี อื่ ว่า ‘อมร เพรสทีจ’ ซึง่ ยึดหลักการด้านการบริการเช่นกัน หลังจากบรรทัดนีไ้ ป เราจะได้เห็นความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน การบริการทีค่ วรค่าแก่การยกนิว้ ให้

จากการบริการด้วยหัวใจ

เรายึดเรือ่ งการบริการเป็นหลัก แค่คณ ุ เดินเข้ามาในโชว์รมู ของ อมร เพรสทีจ คุณก็จะได้สมั ผัสกับการบริการชัน้ ยอดจากเรา และ หลังจากการออกรถกับเราก็จะมีการประเมินความพึงพอใจของ ลูกค้าซึง่ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด เราจะน�ำจุด บกพร่องต่างๆ ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพื่อน�ำมาปรับปรุง ให้การบริการดีขึ้นสมกับการขายรถระดับพรีเมียมไม่ว่าเป็นกระ บวนการขายหรือการดูแลลูกค้ารวมไปถึงการให้ความรูข้ อ้ มูลราย ละเอียดของรถยนต์ และการบริการหลังการขายซึง่ เรามีการตรวจ สอบทุกขัน้ กระบวนการตามมาตรฐานของ บีเอ็มดับเบิลยู

ปกติลกู ค้าทัว่ ไปเวลาเจอปัญหาสิง่ แรกคือโทรหาพนักงานขาย ซึ่งพนักงานสามารถให้ค�ำแนะน�ำได้ในเชิงทั่วไปของข้อมูลตัวรถ ทว่าในเชิงเทคนิคเขาไม่สามารถตอบได้ แต่ลกู ค้าของ อมร เพรสทีจ จะได้พบพนักงานขายทีด่ แู ลซึง่ ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ เยอรมัน ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำวิธกี ารใช้อย่างใกล้ชดิ และพนักงานบริการ หลังการขายในวันออกรถทีม่ าแนะน�ำตัวในวันนัน้ และยังสามารถ ให้คำ� แนะน�ำลูกค้าในการใช้งานเชิงเทคนิคในเรือ่ งการใช้งานและวิธี การแก้ไขเฉพาะหน้าส�ำหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉิน พร้อมๆ กับ หาก ลูกค้ามีปญ ั หาก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้เลย

เอาใจใส่เรือ่ งซ่อมบ�ำรุง

ฝ่ า ยบริ ก ารทุ ก คนได้ รั บ การอบรมจาก บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ประเทศไทย นอกเหนือจากความเป็นมาตรฐานแล้ว พนักงาน ทุกคนก็ตอ้ งเอาใจใส่ในการท�ำงาน และต้องให้เกิดความผิดพลาด น้อยที่สุด หากรถลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับเราแล้วอีกไม่นาน ถ้าหากเขากลับมาใหม่ดว้ ยอาการเดิมฝ่ายบริการต้องโดนตวจสอบ ว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ฉะนั้น ถ้าลูกค้าเข้ามาครัง้ แรกเพือ่ รับบริการ ทางฝ่ายต้องดูแลงานทีร่ บั ผิดชอบให้เรียบร้อยตรวจเช็คทุกอย่างให้ละเอียดไม่วา่ จะเป็นการ ควบคุมระยะเวลาการให้บริการในส่วนต่างๆ เรามีระบบการจับ เวลาการให้บริการลูกค้าในแต่ละการบริการ ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ น ผ้าเบรค การถ่ายน�้ำมันเครือ่ ง ก็จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดเวลาที่ ชัดเจน ซึง่ เราสามารถบอกระยะเวลาทีแ่ น่นอนให้ลกู ค้าทีน่ ำ� รถมา รับบริการได้รบั ทราบว่าใช้เวลากีน่ าที ถ้าช้ากว่าก�ำหนดเราจะต้อง ไปตรวจสอบว่าช้าที่จุดไหนจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อที่จะให้การ บริการลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ

เทคโนโลยีซอ่ มบ�ำรุงทันสมัย

นอกจากการเอาใจใส่ในการบริการหลังการขายแล้ว เทคโนโลยี ทีเ่ ราใช้วเิ คราะห์ซอ่ มบ�ำรุงก็ทนั สมัยครบวงจร เช่น ระบบ Key Reader ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทเี่ ช็คประวัตริ ถของลูกค้า ท�ำให้เราไม่

ไอดอลของผมคือ ริชาร์ด แบรนด์สนั (เจ้าของกิจการในเครือ Virginประเทศอังกฤษ) เขาบอกว่าหัวใจส�ำคัญที่ประสบความ ส�ำเร็จในธุรกิจคือพนักงานไม่ใช่ตวั เขาเอง ถ้าเราเอาใจใส่พนักงาน ให้เขามีความสุขทุกอย่างก็จะด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น หลักการ บริหารของเขาคือเข้าใจพนักงานของเราเองก่อน พนักงานทุกคน ได้รบั สวัสดิการทุกอย่างทีด่ ี พยายามสร้างมิตรภาพดีๆ ในองค์กร และเมือ่ เขามีความสุขเขาก็สามารถแบ่งปันความสุขมาให้กบั ลูกค้า ได้ นอกจากเงินเดือนแล้วความสบายใจผมก็ตอ้ งมีให้ลกู น้อง เวลา มีปัญหาถ้าแก้ไม่ได้หรือต้องการค�ำแนะน�ำ ทุกคนสามารถเข้ามา พูดคุยปรึกษากับผมได้เลย การพูดจากับพนักงานทุกระดับเรา ต้องเข้าไปในใจเค้าให้ได้ ต้องเข้าใจเค้าสุดท้ายเราก็จะท�ำงานด้วย กันได้อย่างเข้าใจกัน

ร่วมมือกันเพราะมัน่ ใจ

จุดเด่นของ อมร กรุ๊ป คือการบริการหลังการขาย จึงท�ำให้ เราได้ มี โ อกาสได้ ร ่ ว มงานกั บ บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ประเทศไทย และก่อนที่จะเริ่มต้นท�ำธุรกิจร่วมกัน มีหลายค�ำถามที่เราถามกับ บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ป ระเทศไทยในเชิ ง บริ ก ารหลั ง การขาย เช่น BSI คืออะไร ท� ำไมถึงกล้าเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองให้ ฟรีถึง 5 ปี ท�ำให้ลูกค้าจริงหรือเปล่า ถ้าอาการรถของลูกค้า มี ป ั ญ หาระหว่ า งรั บ ประกั น จะช่ ว ยเหลื อ อะไรให้ ลู ก ค้ า บ้ า ง เราถามค�ำถามประหนึ่งว่าเราเป็นลูกค้าเอง ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยเค้าท�ำจริง และผลตอบรับลูกค้าดีมากๆ ยิ่งท�ำให้ เรามัน่ ใจว่าธุรกิจรถยนต์ถา้ จะอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน บริการหลังการขาย ต้องดี และบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยก็มีอุดมการณ์ที่ตรงกัน และท�ำให้เราได้ด�ำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันอย่างราบรื่น


การวัดผลความส�ำเร็จ (Measuring Success) การวัดผลตอบแทนจากแบรนด์ตามทีเ่ ข้าใจกันจะอยูใ่ นรูปของปริมาณขาย ส่วนแบ่ง การตลาด มาร์จนิ้ ของสินค้า ประสิทธิภาพในการใช้จา่ ยงบการตลาด วัดโดยสัดส่วน/ เปอร์เซ็นต์คา่ ใช้จา่ ยการตลาดต่อยอดขายลดลง ส่วนความเสีย่ งของแบรนด์กว็ ดั ด้วย วิธเี ดียวกับผลตอบแทนนัน่ เอง คือโอกาสทีย่ อดขายจะลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ความสามารถในการท�ำก�ำไรต�ำ่ ลง มีเครือ่ งมืออยู่ 8 อย่างทีจ่ ะใช้ในการสร้าง Brand Portfolio ให้มผี ลตอบแทนมากทีส่ ดุ และลดความเสีย่ งให้ตำ�่ ทีส่ ดุ เครือ่ งมือทัง้ 8 ประกอบด้วย

1. การขยายขอบเขต (Extensions) 2. การร่วมกับแบรนด์อนื่ (Co-branding) 3. การใช้แบรนด์ซำ�้ (Over-branding) 4. การก�ำจัดแบรนด์ (Pruning) 5. Scaling 6. การผสมแบรนด์ใหม่ (Amalgamation) 7. การก�ำหนดต�ำแหน่ง การตลาดใหม่ (Repositioning) 8. การแยกกันอยู่ (Partition) ผู้บริหารหลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นๆ กับเครื่องมือบางตัว ใน 8 ตัวนี้ แต่จริงๆ แล้ว มันเป็นคนละเรือ่ งเดียวกันเลย การขยาย ความกว้างของแบรนด์ๆ เดียวนั้นต่างจากการขยายช่องว่าง ระหว่างแบรนด์ในพอร์ต และการวางต�ำแหน่งใหม่ให้แบรนด์ สักตัว ก็เป็นคนละเรือ่ งกับการวางต�ำแหน่งใหม่ของพอร์ตทีม่ แี บรนด์ อยูห่ ลายตัว ไม่ใช่แค่ตวั เดียว

Extension เป็นวิธีที่เก่าแก่และก็ธรรมดาที่สุด ในการสร้างผลตอบแทนจาก Brand Portfolio แต่ก็ เป็นเรือ่ งทีถ่ กเถียงกันมาก ข้อโต้แย้งทีส่ ำ� คัญคือมันเป็น วิธที สี่ ร้างความซับซ้อนโดยไม่จำ� เป็น ท�ำให้แบรนด์หลัก อ่ อ นแอลง อั น เนื่ อ งมาจากการกระจายทรั พ ยากร และลดทอน Brand Equity ลง แม้วา่ ข้อโต้แย้งนีจ้ ะถูก แต่ถ้าใช้วิธีการนี้อย่างเหมาะสมมันก็เป็นการสกัดกั้น คูแ่ ข่งและสร้างฐานการเติบโตจากโอกาสใหม่ดว้ ยต้นทุน ทีต่ ำ�่ พอควร ข้ อ พิ จ ารณาที่ ส� ำ คั ญ คื อ การท� ำ ให้ เ กิ ด ความ แตกต่ า งระหว่ า ง Brand Extensions 2 แบบ Interstitial Brand Extensions มีความเสีย่ งต�ำ่ และ ให้ผลตอบแทนต�่ำด้วย มันเป็นการเติมเต็มช่องว่าง ระหว่าง Strategic Brand ใน Portfolio

14   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ส่วน Boundary Brand Extension มี ค วามเสี่ ย งสู ง และก็ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง ด้ ว ย เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเขยิบขอบเขต ของ Portfolio ไปสูต่ ลาดใหม่ๆ หรือ Product Segment ใหม่ๆ แต่อย่าลืมว่าเราสามารถขยาย ขอบเขตของแบรนด์ ไ ด้ ใ นบางทิ ศ ทางเท่ า นั้ น ขอบเขตของแบรนด์ถกู ก�ำหนดโดยปัจจัย 4 ตัว คือ เทคโนโลยี กลุม่ ลูกค้า ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และระดับราคาหรือระดับของคุณภาพ Interstitial Extension ใช้ได้ผลมากในการ ปกป้องลูกค้าและสกัดกัน้ คูแ่ ข่ง แต่กม็ กั จะท�ำให้ แบรนด์ในพอร์ตเดียวกันแย่งส่วนแบ่งตลาดกันได้ อย่างไรก็ตามการแย่งส่วนแบ่งระหว่างแบรนด์ ในพอร์ตเดียวกันก็ดกี ว่าการถูกจูโ่ จมโดยคูแ่ ข่ง จะใช้ วิ ธี นี้ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ จะต้ อ งเป็ น คนแรกที่ เริ่มใช้ หรือไม่ก็เป็นคนแรกที่ตอบโต้ และต้อง ไม่ท�ำให้ Portfolio ยุ่งเหยิง ถ้าเกิดว่าขยาย จนมีแบรนด์มากกว่า 50 แบรนด์ให้ไปดูทเี่ ครือ่ งมือ Partitioning

การเชือ่ ม Brand Portfolio ของเราเข้ากับของคนอืน่ สามารถท�ำให้เราเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ อีกทัง้ มันยังสามารถ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากการขยายขอบเขตของแบรนด์ (Boundary Brand Extension) และท�ำให้ Brand Equity ที่ยังไม่ได้ถูกใช้ได้ใช้ขึ้นมา และมักจะเป็นเครื่องมือที่จัดการ ความเสีย่ งได้ดกี ว่าเครือ่ งมืออืน่ ๆ Co-Branding สามารถช่วยให้คณ ุ พาแบรนด์เข้าไปหา กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย โดยทีธ่ รุ กิจปัจจุบนั ของคุณไม่สามารถ ท�ำได้ในทันที สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้ไม่ใช่แค่ยอดขายใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ แต่เป็นการสร้างโอกาสใหม่หมดส�ำหรับ Brand Portfolio ของคุณ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน จากการเลือกพาร์ตเนอร์ผิด ท�ำให้แบรนด์เสื่อมเสีย คือ ความเสีย่ งที่ Brand Equity จะถูกกัดกร่อน การน� ำ ไปใช้ ใ ห้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ จะต้ อ งจั บ คู ่ ใ ห้ เหมาะสม Brand Portfolio ทีม่ าจับคูก่ นั ควรจะเหลือ่ มกัน แต่ไม่ทบั กันสนิทในแง่ของต�ำแหน่งการตลาด Co-Branding จะมีผลต่อต�ำแหน่งการตลาดของ Brand Portfolio ของทัง้ คู่ ดั ง นั้ น จะต้ อ งแน่ ใ จว่ า ทั้ ง สองพอร์ ต มี ค วามชั ด เจนใน วัตถุประสงค์และแนวทางร่วมกัน


Over-Branding หมายถึง การใช้แบรนด์ของ แผนกหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์เพื่อที่จะช่วย เพิ่มยอดขายในทางปฏิบัติหมายถึงการเพิ่มชื่อแบรนด์ ลงบนหีบห่อ บรรจุภณ ั ฑ์ ในหนังโฆษณา หรือบนนามบัตร หรือท�ำในแบบที่ GE ท�ำ คือ GE มีทงั้ GE Aircraft Engines, GE Appliances, GE Capital, GE Medical System, GE Plastics, GE Electrical Distribution and Control, GE Information Services จะเห็นได้ว่า แบรนด์ GE ใช้กบั ธุรกิจ แบบ B2B และ B2C และยังใช้กบั ทัง้ สินค้าและบริการ ด้วยเช่นกัน ความลับของความส�ำเร็จในการใช้ Over-Branding คือการเชือ่ มโยงแบรนด์ หรือ Brand Portfolio ด้วยวิธที ลี่ กู ค้ายอมรับและเข้าใจได้ แม้วา่ Over-Branding จะเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ต แต่มันก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน การใช้ให้ ประสบความส�ำเร็จจะต้องใช้อย่างมีเหตุผล คิดแบบทีผ่ บู้ ริโภคคิด

Amalgamation เป็นเครือ่ งมือทีม่ พี ลังมาก ทีส่ ดุ ในการบริหาร Brand Portfolio เพราะมันท�ำให้ ความซั บ ซ้ อ นดู ง ่ า ยขึ้ น และท�ำให้บริษทั หันมาเน้น ทีท่ รัพยากรทางการตลาด ทีแ่ ท้จริงแล้วมีจำ� กัด Amalgamation เกิดจากการรวมกันของ 2 Brand Portfolio และก�ำจัด แบรนด์บางแบรนด์ออกไป บริษทั สามารถใช้เครือ่ งมือนีใ้ นการสร้างผลประโยชน์ ได้ดว้ ยการวางแผนทีด่ ี มันสามารถสร้าง Brand Portfolio ทีแ่ ข็งแกร่งได้อย่าง รวดเร็ว และเมือ่ บริษทั ท�ำสิง่ เหล่านีไ้ ด้ดี ค่าใช้จา่ ยในการตลาดและการบริหารจัดการก็จะลดลง เครือ่ งมือนีจ้ ำ� เป็น ต้องใช้ความกล้า ถ้าท�ำไม่ดอี าจท�ำให้ยอดขายตก ส่วนแบ่งตลาดลดลง รวมทัง้ มันสามารถท�ำให้องค์กรปัน่ ป่วนได้ Amalgamation เป็นวิธีการที่ถ้าลงมือท�ำไปแล้ว อยากที่สุดที่จะหันหลังกลับ ดังนั้นการใช้วิธีการนี้จะต้อง วางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุม การทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือนีใ้ ห้ประสบความส�ำเร็จจะต้องใช้มนั อย่างฉลาด ในปี 1987 หลังจากที่ Richard Ferris CEO ของ United Airlines ใช้เงินกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการซือ้ โรงแรม Hilton และ Hertz Rent A Car บริษทั ก็ตดั สินใจว่าจะตัง้ ชือ่ ใหม่เป็น Allegis ซึง่ Ferris หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้สร้างแบรนด์ดา้ นการท่องเทีย่ ว ทีย่ งิ่ ใหญ่ ในปี 1988 ผลการส�ำรวจการรูจ้ กั และความชืน่ ชอบ พบว่าผูบ้ ริโภคให้คะแนน Allegis ในอันดับท้ายๆ มีเพียง 5% ของบริษทั เท่านัน้ ทีร่ จู้ กั ในระหว่างนัน้ United ให้คะแนน Allegis ในอันดับสูง หลังจาก 14 เดือน ในการใช้ชอื่ Allegis บริษทั ต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยในการท�ำการตลาดทีส่ งู มาก มีคา่ ใช้จา่ ยใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมาย เช่น ค่าทาสีใหม่ให้กบั ฝูงบินทัง้ หมด เป็นต้น

การก�ำหนดต�ำแหน่งการตลาดใหม่

ที่ปรึกษาทั้งหลายยังคงสนับสนุนการลดจ�ำนวนแบรนด์และ สินค้า ด้วยการเขียนบทความท�ำนองว่า “Brand consolidation make a lot of economic sense” บริษทั หลายแห่งก็เดินหน้า ประกาศลดจ�ำนวนแบรนด์ แต่บริษทั หลายแห่งก็รรี อทีจ่ ะลดจ�ำนวนแบรนด์ ด้วยเหตุผลทีด่ มี าก คือการลดจ�ำนวนแบรนด์ทำ� ให้ยอดขายหายไปทันที บ่อยครัง้ ทีก่ ารตัดบางแบรนด์ออกไปท�ำให้เกิดช่องว่างในตลาด ทีค่ แู่ ข่งสามารถแทรกตัว เข้ามาได้ อย่างไรก็ตามก็จ�ำเป็นต้องลด Brand Portfolio ออกไปบ้างส�ำหรับ บางพอร์ต บริษัทที่ไม่ยอมลดจะจบลงด้วยการไม่สามารถบริหาร Brand Portfolio ได้ และค่าใช้จา่ ยการตลาดไม่เพียงพอ เมือ่ เร็วๆ นี้ Unilever ประกาศจะลดจ�ำนวนแบรนด์ในพอร์ตทัว่ โลกลง 75% จาก 1,600 แบรนด์ เหลือเพียง 400 แบรนด์ เพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ โอกาสในการประสบความ ส�ำเร็จ ผูบ้ ริหารสามารถท�ำให้การลดจ�ำนวนแบรนด์เป็นเรือ่ งปกติ แทนทีจ่ ะรอ ให้วกิ ฤตการณ์การเงินมาบีบบังคับให้ตอ้ งลด การลดจ�ำนวนแบรนด์ในพอร์ตลง ควรเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งในช่วงเวลาที่ผลการด�ำเนินงานเป็นได้ด้วยดี หรือค่อนข้างแย่ดว้ ยเช่นกัน วิธีนี้จะประสบความส�ำเร็จได้นั้น จะต้องเลือกตัดแบรนด์ออกจากพอร์ต อย่างระมัดระวัง ดูทขี่ นาดตลาด และอัตราการเติบโตเป็นส�ำคัญ และทีส่ ำ� คัญไม่ ยิง่ หย่อนไปกว่ากันคือ ดูให้ชดั ว่าบทบาทของแบรนด์ทมี่ ตี อ่ ทัง้ พอร์ตเป็นอย่างไร จะต้องแน่ใจว่าตัดแบรนด์ออกไปอย่างหมดจด ไม่ทงิ้ ช่องว่างหรือทางเชือ่ มทีจ่ ะ สร้างปัญหาในภายหลัง

Scaling เป็น Two-Part Strategy ทีข่ บั เคลือ่ น การเติบโตทีแ่ ท้จริงของ Brand Portfolio ได้ หนึง่ แบรนด์หลั กจะยกระดับขึ้นสู ่ตลาดหรือลงตลาดล่ าง หลังจากนั้นต้องมีแบรนด์ตัวใหม่เข้ามาทดแทนตลาด ที่ ยั ง ว่ า ง ซึ่ ง อาจจะสร้ า งแบรนด์ ตั ว ใหม่ ห รื อ น� ำ แบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอมาปัดฝุ่นก็ได้ ส่วนใหญ่จะ Repositioning หรือไม่ก็ Upscaling Brand กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จ 1. วางต�ำแหน่งทีแ่ ตกต่างส�ำหรับ Upscale และ Downscale Brand ให้แตกต่างจากแบรนด์ที่อยู่ใน พอร์ตโฟลิโอ 2. ให้พอร์ตโฟลิโอตัวใหม่ได้เกิด ปี 1997 Absolut วอดก้า ออก Upscale Brand ชือ่ Sunsvail เพือ่ ตอบโต้คแู่ ข่งทีเ่ ข้าตลาด Hi-End แม้จะกินเนือ้ ตัวเองก็ตอ้ งท�ำ 3. ชิงลงมือก่อน (Be Preemptive) เตรียมพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ ใหม่ ก ่ อ นที่ เ ซ็ ก เมนต์ ต ลาดใหม่ จ ะเกิ ด อย่ า ให้ เ หมื อ นกั บ ลีไวน์ยนี ส์ทรี่ อจนดูตลาด Designer Jeans เกิดแล้วก็ไม่ทำ� อะไร สุดท้ายยอดขายตก ส่วนแบ่งตลาดลงอย่างฮวบฮาบ

คุ ณ ต้ อ งวางต� ำ แหน่ ง ของสิ น ค้ า ตั ว ใหม่ ในใจของลูกค้า ต้องหาสิง่ ทีใ่ หม่เพือ่ ให้โดนใจของ กลุ่มลูกค้า และต้องยึดกุมเค้กชิ้นใหญ่ การวาง ต�ำแหน่งใหม่ให้กับสินค้าเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น เมื่อตลาดเดิมของสินค้าก�ำลังจะวายลงก็ต้องหา ต�ำแหน่งใหม่ให้สนิ ค้า หรือเมือ่ พบตลาดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ก็ตอ้ งเข้าไปยึดให้ได้ โดยปรับต�ำแหน่งสินค้าให้เหมาะเจาะกับตลาดนัน้ เช่น Xerox พยายาม ที่จะขยายอาณาเขตของตนเองให้กว้างขึ้นจากการเป็นเพียงแค่ ‘Copier Company’ ไปสูก่ ารเป็น ‘Document Company’ มันมีเหตุผลทีเ่ ข้าท่าทีจ่ ะ ท�ำให้เราจะคิดถึงการ Repositioning แต่มนั เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายมากกว่าแค่การ Positioning เฉยๆ Positioning ต้องการแค่ให้ลูกค้ารับรู้ว่าแบรนด์นี้เป็นตัวแทนของอะไร แต่การ Repositioning จะต้องแก้ความเข้าใจผิด ว่าแบรนด์นไี้ ม่ได้เป็นตัวแทนของสิง่ ใดอีกต่อไปแล้วเสียก่อน (Repositioning require that they first unlearn what it not longer stand for) Repositioning ล้มเหลวได้จากหลายสาเหตุ แต่ความล้มเหลวที่พบเห็นบ่อยที่สุดคือผู้บริหารพยายามที่จะ Repositioning แบรนด์โดยเป็นอิสระจากกัน แทนทีจ่ ะ Repositioning แบรนด์ทงั้ พอร์ต ซึง่ ต้องเป็นการเปลีย่ น ตลาดเป้าหมาย หรือเปลีย่ นคุณค่าทีเ่ สนอให้ลกู ค้า (Value Proposition) ซึง่ ก็คอื สินค้าหรือเทคโนโลยีทอี่ ยูใ่ นสินค้า หรือบริการนัน้ หรือชือ่ เสียงด้านคุณภาพของ Brand Portfolio Repositioning เป็นเครื่องมือที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงสูงที่สุดในบรรดาเครื่องมือทั้งหลายในการ บริหาร Brand Portfolio การ Repositioning ท�ำได้โดย 3 แบบ คือ ออกแคมเปญใหม่ ออกสินค้าหรือบริหารใหม่ ที่แสดงถึงทิศทางใหม่ของ Portfolio หรือร่วมกับบริษัท หรือ Brand Portfolio อื่นที่ใกล้เคียงกับต�ำแหน่ง ทีค่ ณ ุ อยากสร้างใหม่ให้ Brand Portfolio ของคุณ

การแยกกันอยู่ เมื่ อ บริ ษั ท ขยายตั ว มาถึ ง จุ ด ๆ หนึ่ง จะอวบอ้วนและอุ้ยอ้ายจนส่งผลให้ บริษัทหมดสภาพเหมือนสาวตุ้ยนุ้ย ณ จุ ด นั้ น บริ ษั ท จะมี ข นาดใหญ่ เ สี ย จน กระทัง่ ซีอโี อปวดหัว การตัดสินใจแต่ละครั้งตั้งอยู่บนพื้นฐาน การประนีประนอม เพราะหยิกเล็บก็เจ็บเนือ้ แผนกนี้ ได้ประโยชน์อกี แผนกอาจเสียประโยชน์กไ็ ด้ ถ้าหากบริษทั มาถึงจุดนีเ้ มือ่ ใด จงจ�ำไว้เถิดว่าใกล้ได้เวลาที่ จะแยกกันอยู่ (Partition) แล้ว อย่างไรก็ตาม Brand Portfolio ก็มักจะอิดเอื้อนไม่อยากแยกบริษัท กังวลว่าต้นทุนจะสูงขึ้น เมือ่ บริษทั มีขนาดเล็กลง อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจ ซีอีโอก็ควรจะสรุปบทเรียนจากการแยกบริษัทที่มีแรงผลักดันจากเหตุผลทางการเงิน (Financially Driven Partitioning) นั่นคือประโยชน์ที่ได้

จากการโฟกัส มีน�้ำหนักมากกว่าการสูญเสียขนาดกุญแจ สูค่ วามส�ำเร็จ 1. ลองคิดว่าตนเองเป็นผูบ้ ริโภค ถ้าผูบ้ ริโภคในเซ็กเมนต์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เริ่ ม สั บ สนแล้ ว คิ ด ถึ ง เรื่ อ งการแยกบริ ษั ท เสียแต่เนิน่ ๆ 2. อย่าเลียนแบบพระเจ้าโซโลมอน กษัตริยท์ ตี่ ดั สินคดี ที่เป็นกรณีศึกษาเมื่อแม่สองคนอ้างสิทธิ์การเป็นแม่ของลูก กษัตริยโ์ ซโลมอนตัดสินให้ฉกี ทารกไปคนละครึง่ การแบ่งแยก บริษทั มักจบลงด้วยการแบ่งแบรนด์กนั ไปคนละครึง่ แต่ยงั คง ชือ่ เดิมอยู่ เช่น เอทีแอนด์ที ประกาศแยกบริษทั ออกเป็นสี่ แต่ยังใช้ชื่อเอทีแอนด์ทีอยู่ ในระยะยาวแล้วการแยกแบบนี้ จะน�ำไปสูป่ ญ ั หาทีต่ ามมาในอนาคต สิง่ ทีค่ วรท�ำก็คอื เมือ่ แยก บริษทั ไปแล้วก็ตงั้ ชือ่ ใหม่ 3. ก�ำหนดระยะห่างระหว่างพอร์ตโฟลิโอทีแ่ ยกไปแล้ว ให้ดี

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 15


SPECIAL INTERVIEW เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์

เคทีซแี ข่งเกมธุรกิจ

VISA

อภิวนั ท์ บากบัน่ ดูแลด้านการบริหาร ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

Global Challenge

ไต่อนั ดับจากการเรียนรู้

ชัยพล กฤตยาวาณิชย์ กัปตันทีมจากสายงานการตลาด

สุวฒ ั น์ เทพปรีชาสกุล ดูแลด้านการตลาด

ทนิธิ์ อิสรินทร์ ดูแลด้านไฟแนนซ์

เป็นอีกหนึง่ ความส�ำเร็จทีไ่ ม่เล็ก เมือ่ ทีมเคทีซพ ี สิ จู น์ศกั ยภาพคว้ารางวัลที่ 6 ของโลกในการแข่งขันเกมธุรกิจ VISA Global Challenge ทีจ่ ดั ขึน้ โดยวีซา่ อินเตอร์เนชัน่ แนล ท่ามกลางคูแ่ ข่ง 144 ทีม จาก 44 ประเทศทัว่ โลก เกมธุรกิจ VISA Global Challenge เป็นการแข่งขันจ�ำลอง สถานการณ์ของตลาดบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของประเทศ สมมติแต่ละทีมจะต้องวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ประเมิน คู่แข่ง และตัดสินใจค�ำนึงถึงมุมมองด้านการตลาด ด้านการ บริหารความเสีย่ ง และด้านการจัดการโดยรวม เพือ่ สร้างผลก�ำไร สูงสุดบนสถานการณ์จำ� ลอง 5 ปี เคทีซจี งึ ส่งตัวแทน 1 ทีม 4 คนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรก คือ ชัยพล กฤตยาวาณิชย์ กัปตันทีมผูม้ าจากสายงานการตลาด ทนิธิ์ อิสรินทร์ รองกัปตันทีมดูแลด้านไฟแนนซ์ ลูกทีมคือ อภิวนั ท์ บากบั่น หญิงสาวคนเดียวของทีมดูแลด้านการบริหารความ สัมพันธ์กบั ลูกค้า และ สุวฒ ั น์ เทพปรีชาสกุล ลูกทีมอีกคนทีด่ แู ล ด้านการตลาด “การแข่งขันนีเ้ ป็นกุศโลบายทีท่ ำ� ให้แต่ละประเทศหรือบริษทั คูค่ า้ ของ VISA ได้เรียนรูเ้ ชิงธุรกิจ เขาจะสอดแทรกความรูใ้ ห้กบั พวกเรา เนือ่ งจากวีซา่ เขาจะมีเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ เกิดขึน้ เขาให้เราเข้าไปเรียนรูจ้ ากเกม และสามารถน�ำเทคโนโลยีนนั้ มา ปรับใช้กบั ธุรกิจจริงได้” กัปตันทีมเริม่ เล่าให้ฟงั ถึงจุดประสงค์ของ การแข่งขันครัง้ นี้ โจทย์คือการท�ำธุรกิจบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในประเทศ สมมติ ทีถ่ กู คิดขึน้ มาเป็นอย่างดี มีแผนที่ จ�ำนวนประชากร จีดี พีของประเทศ พร้อมข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลา 5 ปี สิง่ ที่ ทุกทีมต้องท�ำคือวิเคราะห์ปจั จัยทางธุรกิจและตัดสินใจรวมถึง 58 ตัวแปร ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การเลือกกลุม่ เป้าหมาย คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า นโยบาย ราคา การจัดการ

16   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ความเสีย่ ง เกมแบ่งเป็น 12 ลีก ลีกละ 12 ทีม โดยสมมติวา่ ประเทศหนึ่งมีบริษัทบัตรเครดิตอยู่ 12 บริษัทที่ต้องแย่งชิง ส่วนแบ่งการตลาดกัน “ถ้าเราขยับหนึง่ ตัวแปรมันจะกระทบกับตัวแปรอืน่ แน่นอน ไม่ใช่คณ ุ ตะลุยในเรือ่ งการตลาดอย่างเดียว ในขณะเดียวกันคุณต้อง บริหารเรือ่ งของต้นทุนให้ได้ บริหารความเสีย่ งให้ได้ มันคือการ มองภาพรวมของธุรกิจจริงๆ” การท�ำธุรกิจในปีแรกให้ดีเป็นเรื่องท้าทายที่สุด ต้องวาง กลยุทธ์ให้ชดั ตัดสินใจแต่ละตัวแปรอย่างรอบคอบ กลยุทธ์ของ ทีมเคทีซคี อื จับตลาดคนทัว่ ไป แต่ไม่เล่นสงครามราคา เน้นการ สร้างฐานลูกค้าทีก่ ว้าง ซึง่ ผลทีไ่ ด้ในปีแรกเคทีซเี ป็นอันดับที่ 12 ของโลก นับว่าเป็นการเริม่ ต้นทีด่ ี “เราเซอร์ไพรส์มาก เพราะเมืองไทยเราเป็นประเทศเล็กๆ เราไม่ค่อยได้อยู่ในอันดับต้นๆ บนเวทีโลก พอเราขึ้นมาเป็น ที่ 2 ของลีก ที่ 12 ของโลกท�ำให้เรามีกำ� ลังใจ แล้วก็เล่นกันมันส์มาก สนุกมากเพราะมันคือเงินปลอม” อภิวนั ท์พดู ติดตลก เมื่ อ มาถู ก ทาง กลยุ ท ธ์ ใ นปี ถั ด มาคื อ ขยายฐานลู ก ค้ า เพิม่ สิทธิประโยชน์ให้กบั กลุม่ ลูกค้าระดับบนมากขึน้ สถานการณ์ในแต่ละปีจะแตกต่างกัน บางปีเศรษฐกิจไม่ดี รายได้รวมน้อย ทีมเคทีซีจึงต้องหาตลาดใหม่ๆ นั่นคือตลาด เดบิตการ์ด เป็นต้น รวมถึงได้ปรับตัวเองในธุรกิจบัตรเครดิต ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ ไม่หยุดนิ่ง กลยุทธ์ที่ว่านี้ส่งผลให้ ในที่สุดทีมเคทีซีคว้าอันดับที่ 6 ของโลกมาครองและนับเป็น ปีแรกทีท่ มี จากประเทศไทยติดอันดับท็อปเท็น

ในฐานะผู้รับผิดชอบฝ่ายการเงิน รองกัปตันเป็นคนที่ให้ มุมมองด้านตัวเลขได้เป็นอย่างดี ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจประเทศสมมติ ไม่ดีนัก เขาแนะน�ำให้ใช้วิธีลดต้นทุนหรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่า ‘เก็บตะปูกนิ ’ เพราะตัวเลขต้นทุนทีล่ ดลงไปเล็กน้อย อาจหมายถึง การเปลีย่ นแปลงอันดับเลยทีเดียว “เราได้ทกั ษะในการพิจารณา จากโจทย์แต่ละปี เรามองเห็นคนทีอ่ ยูใ่ นลีกท�ำอะไรบ้าง เราควรจะ ปรับตัวหรือเปล่า บางอย่างที่เราท�ำมันจะใช้อารมณ์ความรู้สึก อย่างเดียวไม่ได้ มันต้องใช้เหตุผล บางครัง้ ค�ำถามทีเ่ ราบอกก็คอื ดูกอ่ นสิวา่ ตัวแปร 2 ตัวท�ำไมทีมอืน่ เขาเลือกตัวนี้ แล้วมันเกิด ผลอย่างไร อะไรท�ำให้เขาก�ำไรดีกว่าเรา หน้าทีข่ องฝ่ายการเงิน อย่างหนึง่ คือพอดูคนอืน่ เสร็จแล้วน�ำมาตีความ และสรุปออกมา ให้เป็นตัวเลขให้ได้ เราคงไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าปีนี้ใส่ฟีเจอร์ อะไรเข้าไปแล้วจะได้กำ� ไรออกมากีบ่ าท แต่คงตอบได้วา่ ดีขนึ้ หรือ เลวลงได้ และดูวา่ จากทีค่ นอืน่ เขาใส่เข้าไป เราควรจะปรับกลยุทธ์ ไปอย่างเขา หรือยึดในสิง่ ทีเ่ ราดีอยูแ่ ล้ว” กัปตันทีมบอกถึงปัจจัยความส�ำเร็จครัง้ นีว้ า่ หนึง่ ต้องใส่ใจ ทุ ก รายละเอี ย ด เพราะปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจทั้ ง เครดิ ต และ เดบิตการ์ด มีมากถึง 58 ตัวแปร ท�ำให้พลาดไม่ได้ และสอง คือ ความทุม่ เทของสมาชิกและทีมสนับสนุนภายในบริษทั “โลกของการท�ำธุรกิจ มันต้องมองโลกตามความเป็นจริง เป็นมุมมองของซีอโี อ มองภาพรวมทัง้ หมด เราได้เรียนรู้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งไฟแนนซ์ โอเปอเรชัน่ หรือแม้แต่ความเสีย่ งต่างๆ มันเชือ่ มโยงกัน เราได้ประสบการณ์จริงๆ ในช่วง 3 เดือน”


Years

Real Smile Real Style

10 ปีกบั รอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและสัมผัสได้ ในแบบฉบับของคนหัวคิดทันสมัย

เป็นเวลานับทศวรรษทีเ่ มืองไทย Smile Club ท�ำหน้าทีส่ ง่ มอบความสุข และรอยยิ้ ม ให้ กั บ ลู ก ค้ า เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า น สิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆ มากมาย จนขึน้ ชือ่ ว่าเป็นผูน้ ำ� ด้านการ บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเลยทีเดียว ตอกย�้ำแนวคิด ‘บริษทั ของคนหัวคิดทันสมัย’ และท�ำให้บคุ ลิกของเมืองไทยประกันชีวติ แตกต่างไปจากบริษทั ประกันชีวติ อืน่ ๆ อย่างสิน้ เชิง เมืองไทย Smile Club เริม่ ต้นท�ำความรูจ้ กั กับเราผ่านตัวละคร ‘พีแ่ อ๊ด’ ทีม่ าพร้อม คอนเซ็ปต์ ‘เยอะ’ บอกเล่าถึงกิจกรรมของเมืองไทย Smile Club ทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด บางครัง้ ไปไกลถึงต่างประเทศ และนัน่ เองสะกิดให้คนไทยทัว่ ประเทศอยากเป็น ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเหล่านีบ้ า้ ง ทุกปีทผี่ า่ นมาความเข้มข้นของกิจกรรมเมืองไทย Smile Club ยิง่ เพิม่ พูนความคิด สร้างสรรค์และความแปลกใหม่ยงิ่ ขึน้ ทุกที พิสจู น์ความเยอะของกิจกรรมทัง้ ในแง่คณ ุ ภาพ และปริมาณ ท�ำให้เหล่าสมาชิกยิม้ กว้างขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเมืองไทย Smile Trip ที่พาสมาชิกไปท่องเที่ยวทั้งในและ ต่างประเทศ เช่น ชมเมืองเก่า เยือนถิน่ ล้านนา ลัดเลาะไปลาว พม่า ภูฏาน กิจกรรมเมืองไทย Smile Show No Limit ชักชวนสมาชิกไปดูคอนเสิรต์ หรือโชว์ เด็ดๆ จากศิลปินดัง หรือดูละครเวทีเรือ่ งเยีย่ ม อย่าง สีแ่ ผ่นดิน เลือดขัตติยา กิจกรรม Happy Cooking Time สอนการรังสรรค์เมนูสุดอร่อยให้ลองท�ำกัน กิจกรรมเมืองไทย Smile Kid Smart Camp รวมถึงกิจกรรมเมืองไทย Smile Movie Day ดูหนังกันฟรีๆ ถึง 9,999 ทีน่ งั่ ในปีทแ่ี ล้ว นอกเหนือไปจากกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ที่ท�ำให้สมาชิกมีความสุขสนุกสนาน แล้ว ยังมีกิจกรรมส่งต่อรอยยิ้มจากสมาชิกสู่สังคม ภายใต้แคมเปญเมืองไทย Smile Society เช่น กิจกรรมอนุรกั ษ์โลกใต้นำ�้ หว่านด�ำท�ำนาเรียนรูค้ ณ ุ ค่าสืบสานวัฒนธรรมไทย ปลูกต้นไม้ซอ่ มแซมพืน้ ทีป่ า่ เขาใหญ่ มอบโลกสดใสแด่ผสู้ งู วัยครัง้ ที่ 1 และ 2 และร่วมกับมูลนิธิ ชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยทักษิณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียนในพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะจังหวัดสตูล นัน่ เป็นเพียงเศษเสีย้ วของตัวอย่างกิจกรรมของเมืองไทย Smile Club ถ้าเรายังจ�ำ กันได้ว่าพี่แอ๊ดได้เอ่ยถึงกิจกรรมอะไรบ้างในโฆษณาแล้วละก็ การันตีว่ากิจกรรมเหล่านั้น ทีมงานเมืองไทย Smile Club ได้เคยจัดมาแล้วทัง้ สิน้

เมืองไทยประกันชีวติ ยังมีกจิ กรรมดีๆ ให้ลกู ค้าตลอดทัง้ ปี ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของเมืองไทย Smile Club ง่าย...ง่าย เพียงเป็นลูกค้า (ผูเ้ อาประกัน) เมืองไทยประกันชีวติ แล้วสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ขอใบสมัครสมาชิกฯ ได้ทศี่ นู ย์บริการลูกค้าและตัวแทนทัว่ ประเทศ หรือสมัครทางโทรศัพท์ที่ หมายเลข 1766 เมืองไทย Smile แค่นคี้ วามสุขและรอยยิม้ ก็รอคุณอยูเ่ พียบ *เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด


ส่งต่อรอยยิม้ ทีจ่ ริงใจสูส่ มาชิก และสังคมอย่างต่อเนือ่ ง กับแคมเปญสุดพิเศษ Real Smile Society ความสุขทีเ่ กิดจากการให้ดว้ ยหัวใจ

เมื่อเมืองไทย Smile Club ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 10 แคมเปญสุดพิเศษจึงถือก�ำเนิดขึน้ ในชือ่ เมืองไทย Smile Club ‘10 Years Real Smile Real Style’ หรือ 10 ปีกบั รอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและ สัมผัสได้ในแบบฉบับของคนหัวคิดทันสมัย เพือ่ เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ตั ว เลข 10 จึ ง กลายเป็ น การจั ด เต็ ม ชุ ด ใหญ่ ใ ห้ กั บ กิ จ กรรมและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่องเที่ยวต่างประเทศถึง 10 ทริปใหญ่ หลัง จากที่เล็งเห็นแล้วว่ากิจกรรมท่องเที่ยวนี่ละ เป็นกิจกรรมสุดโปรดของเหล่าสมาชิก จัดทริป ครั้งใดถูกจองเต็มในเวลาอันรวดเร็วทุกๆ ครั้ง

นอกจากกิจกรรมสนุกๆ แล้ว เมืองไทย smile club ยังมีกิจกรรมที่เชิญชวนสมาชิก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสุขและ รอยยิ้มคืนสู่สังคมในโอกาสที่ครบรอบ 10 ปี แต่ ค วามพิ เ ศษไม่ ไ ด้ ห ยุ ด อยู ่ ที่ ต รงนั้ น กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ประจ�ำปีนี้คือการร่วม แบ่งปันและขยายพื้นที่แห่งความสุขสู่สังคม ภายใต้ชื่อ ‘เมืองไทย Real Smile Society’ เพราะความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จัก การ ‘ให้’ ด้วยหัวใจ กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น กิ จ กรรมต่ อ ยอดจาก เมืองไทย Smile Society ทีจ่ ดั เป็นประจ�ำทุกปี แต่ครัง้ นี้ เมืองไทย Smile Club ได้คดั เลือก 10 คนต้นแบบทีท่ ำ� ดีดว้ ยหัวใจ มีจติ อาสาใน การช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจในหลาก หลายบทบาท ซึ่งนอกจากจะได้รู้จักบุคคล

ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แล้ว ลูกค้า เมืองไทยประกันชีวิตสามารถมีส่วนร่วม ในการขยายพื้นที่ความสุขสู่สังคมด้วยการ บริจาคคะแนนสะสม Smile Point เข้า สมทบทุนเพื่อน�ำไปซื้ออุปกรณ์สนับสนุน กิจกรรมการท�ำความดีของทั้ง 10 ท่าน ได้อีกด้วย 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ความ จริงใจของเมืองไทยประกันชีวิตที่พยายาม สร้างรอยยิม้ และความสุขให้ทกุ คนได้สมั ผัส และความจริงใจเหล่านี้ยังสามารถส่งต่อ ไปได้ไม่รู้จบ


เมืองไทย smile club เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นก�ำลังใจให้

10 คนต้นแบบ ทีท่ ำ� ดีดว้ ยหัวใจ ผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้กบั สังคม

ความสุขทีแ่ ท้จริงคืออะไร? บางครัง้ ..ค�ำตอบที่ได้กลับไม่ใช่ความร�ำ่ รวยหรือความส�ำเร็จทีย่ ง่ิ ใหญ่ แต่อาจเป็นเพียงสิง่ เล็กๆ ทีเ่ กิดจากการ ‘ให้’10 คนต้นแบบทีม่ วี ถิ ที างท�ำความดีทแ่ี ตกต่างกัน กลับมีเป้าหมายหนึง่ ทีเ่ หมือนกัน คือ ความสุขทีพ ่ วกเขาได้ทำ� สิง่ ดีดี และได้เห็นรอยยิม้ ของคนทีเ่ ขาส่งต่อความสุขไปให้ หมายเลข 1

คุณหน่อค�ำ สมสวัสดิ์

ผู้ทอแสงแห่งความหวังให้ผู้พิการ ชายพิการที่เกิดมาพร้อมแขน และขาที่กุดทั้งสองข้าง ไม่เพียงเดิน หน้าสูช้ วี ติ ด้วยตัวเอง แต่ยงั ท�ำหน้าที่ ช่ ว ยเหลื อ และเติ ม เต็ ม ก� ำ ลั ง ใจให้ ผู้พิการมีความหวังและพลังใจต่อสู้ ชีวิตเช่นเดียวกับเขา จนกระทั่งโรง พยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย ให้โอกาส เข้ามาท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการชมรมพัฒนา ผู้พิการเพื่อทอแสงแห่งความหวังให้ ผูพ้ กิ ารในสังคมต่อไป และคว้ารางวัล ‘คนดี ข องแผ่ น ดิ น ’ จากรายการ คนค้นฅนไปครอง

หมายเลข 5

คุณครูเรียม สิงห์ทร หมายเลข 2

หมายเลข 3

หมายเลข 4

นางฟ้าของหมาจร ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเททั้งชีวิต เพื่อดูแลสุนัขจรจัดและสุนัขที่ได้รับ บาดเจ็บเกือบหนึ่งพันชีวิตมาเลี้ยงไว้ ใน ‘บ้านใต้มงุ้ ฟ้า’ ของตนเอง กลางวัน ดูแลเพื่อนสี่ขาเหล่านี้ ในขณะที่กลาง คืนต้องออกไปท�ำงานในบาร์รา้ นประจ�ำ

พญาบาลไร้หมวก นางพยาบาลทีท่ ำ� งานทัง้ ในและ นอกโรงพยาบาล เธออุทศิ ตนลงพืน้ ที่ ใน อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ดูแล ผูป้ ว่ ยกว่า 60 หมูบ่ า้ น แม้ตวั เธอเอง ต้องต่อสู้กับมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่ บั่นทอนสุขภาพเธอลงไปทุกวัน แต่ ไม่สามารถลดทอนปณิธานและความ มุง่ มัน่ ของเธอลงไปได้เลย

หนุ่มขายไอศกรีม ฟาร์มสุข เพื่อสร้างสุข เขาเป็นผูส้ อนให้เด็กด้อยโอกาส ในสถานสงเคราะห์ท�ำไอศกรีมขาย เพื่อสร้างรายได้ สอนให้เด็กๆ ภาค ภูมใิ จจากการหาเงินด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรง ของตนเองและท�ำให้เขาเหล่านั้นรู้สึก ว่าตัวเองมีคณ ุ ค่าในสังคมเช่นเดียวกับ คนอืน่ ไอศกรีมฟาร์มสุข จึงสร้างความ สุขทัง้ คนสอน คนผลิต และคนซือ้

คุณฟารีดา เยาวะนิจ

คุณเพ็ญลักขณา ข�ำเลิศ

คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

ครูผู้มีอุดมการณ์ อุทิศชีวิต เพื่อสนองคุณแผ่นดิน สาวชาวกรุงที่ละทิ้งชีวิตเมือง หลวงสู ่ ก ารเป็ น ครู ใ นพื้ น ที่ ห ่ า งไกล ความเจริญ เพื่อสอนเด็กชาวเขาให้ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ โดยเข้าไป สอนตามบ้าน เข้าไปใช้ชีวิตกับคนใน หมู่บ้าน จนสามารถสร้างโรงเรียน หลังแรกได้สำ� เร็จ

หมายเลข 10

คุณเชาวลิต สาดสมัย

หมายเลข 6

คุณอรนุช เลิศกุลดิลก

ผู้สานฝันเพื่อคนชรา เมื่ อ คุ ณ พ่ อ เสี ย ชี วิ ต กะทั น หั น เธอจึงหันมามุ่งมั่นดูแลคุณแม่วัยชรา อย่ า งเต็ ม ที่ ที่ สุ ด และเพื่ อ สานต่ อ ความฝันของคุณพ่อทีต่ อ้ งการท�ำเนิรส์ เซอรีส่ ำ� หรับผูส้ งู อายุ เธอจึงเข้าร่วม ธนาคารจิตอาสาและท�ำโครงการเพื่อ ผู้สูงอายุ ดูแลคนชราอีกหลายชีวิต ในสังคม ทั้งจัดตั้งกองทุนและร้าน ขายของใช้สำ� หรับผูส้ งู อายุในราคาถูก และชักชวนอาสาสมัครไปเยี่ยมเยียน ผูส้ งู อายุในชุมชนอยูเ่ สมอ

หมายเลข 7

คุณเพ็ญจุรี วีระธนาบุตร

ผู้รับฝากเวลา เพื่อไถ่ถอนความสุข เหตุการณ์น�้ำท่วมในปี 2554 ท�ำให้คนไทยได้รู้จักคุณค่าของค�ำว่า จิตอาสามากขึน้ และเพ็ญจุรเี ชือ่ ว่าแม้ ไม่มภี ยั พิบตั กิ ม็ จี ติ อาสาได้ ทัง้ มีผคู้ น มากมายทีม่ ที กั ษะความสามารถหลาก หลายก็สามารถเป็นจิตอาสาในงานที่ เหมาะสมกับแต่ละคนได้ เธอจึงร่วมกับ เพือ่ นอีก 5 คนก่อตัง้ โครงการธนาคาร จิตอาสา ท�ำระบบฝากเวลา รณรงค์ ให้คนไทยแบ่งเวลามาท�ำเพือ่ ส่วนรวม ซึ่งนอกจากจะได้ท�ำประโยชน์ให้กับ ตัวเองแล้ว ยังท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ตัวเอง มองเห็นคุณค่าของเวลา และ ขัดเกลาจิตใจของตัวเองไปพร้อมกัน

หมายเลข 8

น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ ผู้ยื้อเวลาให้กับค�ำว่า สัตว์ป่าตัวสุดท้าย ผู้ช่วยชีวิตและอนุรักษ์นกแสก แห่งเมืองก�ำแพงแสนทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ จากการโดนล่าและถูกท�ำร้าย รวมถึง การตัดไม้ทำ� ลายป่าอันเป็นการท�ำลาย แหล่งที่อยู่ของนกแสก ด้วยการก่อ ตัง้ โครงการและแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟู นกแสกขึน้ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนประชากร นกแสก ตลอดจนให้ความรู้กับชาว บ้านในการท�ำความเข้าใจวิถีชีวิตของ นกแสกเพือ่ ให้ทงั้ สองสามารถอยูร่ ว่ ม กันได้

หมายเลข 9

คุณณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม

ครูพายุ ฮีโร่ของเด็กหูหนวก จากจุดเริม่ ต้นทีห่ ดั ว่ายน�ำ้ เพียง เพื่อเอาชนะโรคต่างๆ พาให้เขาเป็น หนึง่ ในผูเ้ ข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ใน ทีส่ ดุ เขากลายมาเป็นครูพายุทใี่ ช้เวลา และความพยายามอย่ า งหนั ก เพื่ อ สอนเด็กหูหนวก เขาจ�ำเป็นต้องฝึกฝน ภาษามือเพื่อใช้ในการสื่อสารและฝึก เด็กๆ ให้วา่ ยน�ำ้ ได้ แม้จะต้องเหนือ่ ย กว่าการสอนเด็กปกติมากก็ตาม

ข่าวดี!! ส�ำหรับพีๆ่

ชาวโซเชียลเน็ตเวิรก์ โปรดติดตาม กิจกรรมดีๆ เพือ่ เป็นก�ำลังใจให้ 10 คนต้นแบบ ได้ที่ www.facebook.com/muangthailife คร้าบบบ ลุน้ รับรางวัลมากมายด้วยน้า

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถบริจาคคะแนนสะสม Smile Point เข้าสมทบทุนเพือ่ น�ำไปซือ้ อุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมท�ำดีของทัง้ 10 คนต้นแบบ ให้มพ ี ลังสร้างสิง่ ดีๆ แก่สงั คมได้ตงั้ แต่วนั นีถ้ งึ 28 กันยายน 2557 (รวมยอดการบริจาค ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557) โดยสามารถบริจาค ทีโ่ ทร. 1766 เมืองไทย Smile (จันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่ เวลา 8.30–17.00 น.) หรือบริจาคได้ดว้ ยตนเองที่ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) และ ศูนย์บริการลูกค้าทัว่ ประเทศ (ในเวลาท�ำการ) อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมของคนต้นแบบทัง้ 10 ท่านง่ายๆ ด้วยการสแกน QR Code *เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด

www.muangthai.co.th

เรือจ้างข้างถนน..ของเด็กเร่ร่อน ช า ย ผู ้ ลื ม ต า ดู โ ล ก ขึ้ น ม า พร้อมกับสภาพร่างกายที่พิการ แต่ คนๆ นี้ คือ ‘ครูเชาว์’ ของเด็กเร่รอ่ น และชุ ม ชนแออั ด ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ว่าการให้ความรู้และความรักจะช่วย ให้เด็กเหล่านีเ้ ติบโตเป็นคนดีของสังคม ได้ เช่นเดียวกับตนเองทีแ่ สดงศักยภาพ ของตัวเองว่าไม่ด้อยกว่าคนปกติและ สามารถพากเพียรจนจบปริญญาตรีได้


วชิรพล เขมนิพฐิ พนธ์

ผูป้ ลุกปัน้ คลับแห่งความสุขและรอยยิม้ ให้ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง คุณวชิรพล เขมนิพฐิ พนธ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) เปรียบเสมือน ‘ยอดขุนพล’ ด้านการบริการและบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า ทีท่ ำ� หน้าทีบ่ ริหารทุกประสบการณ์ของลูกค้าทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับการบริการ และเพือ่ ให้ แบรนด์แห่งความสุขและรอยยิม้ จับต้องได้จริงในความรูส้ กึ ของลูกค้าเมืองไทยประกันชีวติ

จุดเริม่ ต้นของการเข้ามาร่วมงานกับ ‘บริษทั ของคนหัวคิดทันสมัย’

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านประกัน จากรัว้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวชิรพลได้เดินเข้าสูธ่ รุ กิจ ประกันชีวติ อย่างเต็มตัวตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้จนถึงปัจจุบนั ผ่านงานมากมายหลายด้าน ทัง้ ในส่วนงานด้านคณิตศาสตร์ การวิจยั พัฒนาช่องทางการขาย การตลาด ตลอดจนงานด้านการบริการและบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า การตัดสินใจมาร่วมงานกับเมืองไทยประกันชีวติ เมือ่ 10 ปีทแี่ ล้วนับเป็นการตัดสินใจทีเ่ ขาพูดเสมอว่า เป็นความโชคดีและเป็น การตัดสินใจทีถ่ กู ต้องมากครัง้ หนึง่ เพราะได้มโี อกาสสร้างสรรค์งาน ปลดปล่อยศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มก�ำลัง “ผมได้มาพบกับผูน้ ำ� ทีใ่ ห้อสิ ระทางความคิด ท�ำให้ผมสามารถสร้างสรรค์งานตามความคิดของตัวเองและเป็นทีม่ าของเมืองไทย Smile Club ตามแนวนโยบายของคุณสาระ ล�ำ่ ซ�ำ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ทีใ่ ห้การสนับสนุนอย่างเต็มทีค่ รับ” คุณวชิรพลเป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ มี มุ มองมีพนื้ ฐานความเข้าใจเกีย่ วกับประกันชีวติ มาเป็นอย่างดี จึงกลายเป็นหนึง่ ในบรรดายอดขุนพล ของ ‘เมืองไทยประกันชีวติ ’ โดยเขาคือคนรุน่ ใหม่ทมี่ บี คุ ลิกในการท�ำงานด้วยความศรัทธาและความเชือ่ มัน่ บวกกับ Think Positive ทีเ่ อือ้ และเหมาะกับการก้าวเข้ามาดูแลในส่วนของการบริการและการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าได้อย่างลงตัว

แรงศรัทธาและความเชือ่ มัน่ เป็นแรงขับเคลือ่ นให้ทำ� งานอย่างมีความสุข

คุณวชิรพลมีมมุ มองในแง่บวกต่อธุรกิจประกันชีวติ อยูแ่ ล้ว ทัง้ ยังมีความเชือ่ มัน่ และความศรัทธาในงานด้านการบริการว่ามีคณ ุ ค่า ต่อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสินค้าทีจ่ บั ต้องยากอย่างธุรกิจประกันชีวติ “บนความยากนี้ คือความท้าทายท�ำให้เราอยากทีจ่ ะสร้างสรรค์การบริการในมิตใิ หม่ของธุรกิจ จึงทุม่ เทกับงานตรงนีเ้ ต็มทีเ่ พือ่ ให้ การบริการสามารถจับต้องได้และมอบเป็นประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ลกู ค้าทีเ่ ดินเข้ามาหาเรา” และอีกหนึ่งความเชื่อมั่นและความศรัทธาอันเป็นแรงผลักดันให้ทุ่มเทในการท�ำงาน คือความเชื่อมั่นในผู้น�ำ คุณสาระ ล�่ำซ�ำ จากนโยบายทีม่ คี วามชัดเจนมากๆ เป็นเข็มทิศทีท่ ำ� ให้ทกุ ฝ่ายในบริษทั ฯ เดินไปในทิศทางเดียวกันจนสามารถพลิกมุมมองของคนไทย ทีม่ ตี อ่ ธุรกิจประกันชีวติ เปลีย่ นไปเป็นบวกมากขึน้

สิง่ ทีท่ ำ� ให้ผมประสบความส�ำเร็จคือความเชือ่ และความศรัทธา ทัง้ เชือ่ มัน่ และศรัทธาในธุรกิจประกันชีวติ เชือ่ มัน่ และศรัทธาในองค์กร เชือ่ มัน่ และความศรัทธาในผูน้ ำ� เชือ่ และความศรัทธาในรูปแบบของงาน Key Success ของเมืองไทย Smile Club

ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ของเมืองไทย Smile Club ตลอดระยะเวลา 9 ปีเต็มทีผ่ า่ นมานัน้ ปัจจัยความส�ำเร็จนัน้ เกิดจากหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็นนโยบายขององค์กรทีช่ ดั เจน และผูน้ ำ� ทีใ่ ห้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ทีข่ าดไม่ได้เลยคือทีมงาน “ถือว่าเป็นความโชคดีทเี่ มืองไทย Smile Club มีทมี งานทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ รักในงานทีท่ ำ� ผมเป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการเป็น ผูข้ บั เคลือ่ นความส�ำเร็จครัง้ นี”้ อีกหนึง่ มิตทิ ที่ ำ� ให้ความส�ำเร็จเกิดขึน้ คือการทีเ่ มืองไทย Smile Club มาถูกทีถ่ กู เวลา เพราะยุคนีเ้ ป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิรค์ เมือ่ ลูกค้าได้มาสัมผัสกับบริการของเมืองไทยประกันชีวติ หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ จึงเกิดเป็นการบอกต่อกันปากต่อปาก เป็นการ ประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีทสี่ ดุ บวกกับอีกหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญ คือความจริงใจในการสร้างสรรค์ทกุ กิจกรรมและสิทธิประโยชน์เพือ่ มอบให้กบั ลูกค้า “ผมมองว่าการทีเ่ ราท�ำอะไรออกมาจากใจ ผลทีอ่ อกมาจะงอกงามและตรงใจเสมอ” “หน้าทีข่ องเมืองไทย Smile Club คือมอบความสุขและรอยยิม้ ให้กบั ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยหยุดคิดทีจ่ ะขยายความสุขให้กบั สังคมด้วย และผมมองว่าคงจะวิเศษมากหากงานของเราสามารถตอบโจทย์ขององค์กร ท�ำให้ลกู ค้ามีความสุขและสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ เพือ่ สังคมไปด้วยในเวลาเดียวกัน” และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นทางความคิดทีท่ ำ� ให้เกิดรูปแบบของกิจกรรมอีกหนึง่ รูปแบบของเมืองไทย Smile Club ทีจ่ ดั ขึน้ ในทุกปี นัน่ คือการ ผสาน CRM และ CSR เข้าด้วยกัน โดยเมืองไทย Smile Club ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางให้สมาชิกได้มสี ว่ นร่วมในการมอบความสุขคืนสูส่ งั คม “ ในปีนเี้ พือ่ ร่วมฉลอง 10 ปีกบั เมืองไทย Smile Club หนึง่ ในกิจกรรมไฮไลท์กค็ อื กิจกรรมเมืองไทย Real Smile Society ทีอ่ ยาก เชิญชวนสมาชิกเมืองไทย Smile Club มาร่วมกันให้กำ� ลังใจกับผูท้ มี่ จี ติ อาสา ท�ำดีดว้ ยหัวใจสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ แก่สงั คม ให้เขาเหล่านัน้ ได้ทราบว่าเราทุกคนรับรูไ้ ด้ถงึ ความจริงใจและเป็นก�ำลังใจให้สำ� หรับความทุม่ เทของเขาเหล่านัน้ โดยคัดเลือก 10 คนต้นแบบทีท่ ำ� ดีดว้ ย หัวใจมาเป็นตัวแทนในการสือ่ สารความจริงใจในครัง้ นีค้ รับ” เช่นเดียวกับเมืองไทย Smile Club ทีม่ อบความสุขและรอยยิม้ ให้กบั สมาชิกด้วยความจริงใจจนก้าวสู่ 1 ทศวรรษ ซึง่ ได้เตรียมสิทธิพเิ ศษ และคัดเลือกกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การตอบรับสูงสุดจากสมาชิกตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาภายใต้แนวคิด ‘10 Years Real Smile Real Style’ หรือ 10 ปีกบั รอยยิม้ ทีจ่ ริงใจและสัมผัสได้ในแบบฉบับของคนหัวคิดทันสมัย ทีพ่ ร้อมจะก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 2 อย่างงดงาม


ถูก Blocked โดยนายเราเอง

l 2l

GET AHEAD

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

คนทีเ่ ป็นลูกน้องบางคนไม่พอใจทีเ่ จ้านายแย่งผลงาน ทัง้ ทีไ่ ม่ได้เป็นคนท�ำสักหน่อย แต่ชอบเอา ผลงานของลูกน้องไปเอาหน้ากับหัวหน้าใหญ่

บางคนมาบ่นผมเรือ่ งเจ้านายตัวเองแบบนี้ ผมตอบกลั บ ไปว่ า “ลู ก น้ อ งก็ ต ้ อ งสร้ า งผลงานให้ ลูกพีส่ ิ เมือ่ ลูกพีร่ วู้ า่ เราเก่งก็จะได้โปรโมทเราขึน้ มาเป็นมือขวา ของเขา” เมื่อลูกพี่มีผลงานโดดเด่น อันเนื่องมาผลงาน ของเรา โอกาสทีล่ กู พีซ่ งึ่ เป็นเจ้านายของเราโดยตรง จะได้รบั การโปรโมทให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ ก็เพิม่ ขึน้ ตรงกันข้าม หากเราไม่สร้างผลงานที่เป็นหน้า เป็นตาให้ลกู พี่ ลูกพีข่ องเราก็แป้กในต�ำแหน่งเดิม ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ เราต้องพยามยาม ให้ลูกพี่ของเราได้รับการโปรโมทให้เร็วที่สุด เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ซึ่งก็หมายความว่าเราต้องสามารถอ่าน ให้ออกว่าเจ้านายของลูกพี่นั้นประเมินลูกพี่ ของเราอย่างไร เจ้านายของลูกพีข่ องเราให้คณ ุ ค่ากับสิง่ ใด มากทีส่ ดุ ช่วยให้ลกู พีข่ องเรา ‘น�ำเสนอคุณค่า’ ให้เข้าตา เจ้านายของลูกพีข่ องเรามากทีส่ ดุ

การท�ำงานให้ ‘เข้าตา’ ก็หมายความว่า ‘ท�ำให้เห็น’ แปลว่าการท�ำงานในองค์กรนั้นต้อง มีทงั้ ‘ปิดทองหลังพระ’ และ ‘ปิดทองหน้าพระ’ ลูกพีเ่ ราต้อง ‘ปิดทองหน้าพระ’ ให้หวั หน้า ของเขาเห็น ส่วนเรา ‘ปิดทองหลังพระ’ ส่งความดี ความชอบของเราให้ เ ป็ น ของลู ก พี่ เ รา แต่ นั่ น หมายความว่าลูกพี่ของเรานั้นต้องตระหนักดีว่า ผลงานนัน้ ใครท�ำ เมื่อลูกพี่ได้เครดิตผลงานไปแล้ว ก็อย่าลืม ลูกน้องคนนีด้ ว้ ยว่าเหนือ่ ยยากแสนเข็ญขนาดไหน หรือถ้าคิดว่าเป็นผลงานของเรานี่นา จะไป ให้เครดิตทัง้ หมดกับลูกพีค่ นเดียวได้อย่างไร เดีย๋ ว คนจะหาว่าเรา ‘บ่มไิ ก๊’ ก็ Share Limelight หรือ ให้ไฟส่องมาทีเ่ ราคูก่ บั ลูกพีข่ องเราคูก่ นั ยกเครดิตว่าที่งานส�ำเร็จระดับนี้น่ะ เพราะ หัวหน้าเป็นคนริเริม่ และผลักดันนะ เราไม่จำ� เป็นต้อง ‘เด่นเกินนาย’ แต่ควรรูว้ ธิ ี ‘บริหารนาย’ มากกว่า

Creative without strategy is called ‘art.’ Creative with strategy is called ‘advertising.’ [Jef I. Richards]

THINK OUT LOUD เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร (twitter.com/somchartlee)

พิมพ์แบรนด์ ไว้ในใจ

ต้ อ งยอมรั บ ว่ า แคมเปญสื่ อ สารการตลาดในยุ ค นี้ มันล�ำ้ ไปกว่าเมือ่ 10 ปีทแี่ ล้วมาก มากเสียจนท�ำให้ความรู้ ทีเ่ คยร�ำ่ เรียนมาในอดีตดูลา้ สมัยไปในบัดดล แม้เครือ่ งมือสือ่ สารดัง้ เดิมอย่าง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดจะยังคงมีบทบาทในการ เข้าถึงผู้บริโภคอยู่ แต่ถ้าจะให้ถึงขั้นเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งที่เราต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนไปจากเดิมคือ การเลือกใช้สื่อ (Media) ทีเ่ ฉพาะเจาะจงและตรงกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ การคิด รูปแบบของเนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจไปกว่าการยัดเยียด ข้อมูลแบบเดิมๆ รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทีโ่ ดดเด่น แหวกแนว และไม่ซำ�้ ซากจ�ำเจ จากสถิตกิ ารใช้สอื่ โฆษณาในปี 2013 ทีร่ วบรวมโดยสมาคม มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ระบุว่าโฆษณาทาง โทรทัศน์มสี ว่ นแบ่งสูงสุดคือ 51% ของงบโฆษณารวมมูลค่ากว่า 135,806 ล้านบาท แต่สอื่ ทีม่ กี ารเติบโตสูงสุดคือ อินเตอร์เน็ต (34%) รองลงมาคือเคเบิล้ ทีวแี ละดาวเทียม (23%) และสือ่ ทางยานพาหนะ (19%) และในปีนี้เองคาดว่างบโฆษณาจะเทกลับมาที่โทรทัศน์ อีกครั้ง เมื่อทีวีดิจิตอลได้เริ่มทยอยออกอากาศเต็มรูปแบบ ตัง้ แต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป ส�ำหรับตลาดไทย ณ ตอนนี้ สือ่ ดิจติ อลทีม่ าแรงแซงโค้งไม่เบา คือ LINE ของค่าย Naver สัญชาติญปี่ นุ่ เผลอแป๊บเดียวมียอด ผูใ้ ช้งานมากกว่า 20 ล้านบัญชี เป็นรอง Facebook อยูเ่ พียง นิดเดียว ซึง่ เจ้าหลังนีไ้ ม่ได้เป็นเพียง Social Media อันดับหนึง่ ของคนไทยที่มีผู้ใช้งานเกิน 24 ล้านบัญชี แต่หลังจากเข้าซื้อ กิจการ Instagram และ WhatsApp ก็ทำ� ให้ Facebook กลายเป็น สือ่ ดิจติ อลอันทรงพลังของคนวัยดิจติ อล

ในด้านของการน�ำเสนอไอเดียของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เห็นได้วา่ เริม่ มีความแยบยลมากขึน้ ผูบ้ ริโภคยุคนีเ้ ริม่ เบือ่ โฆษณาทีฮ่ าร์ดเซลส์ หรือการ Tie-in ผลิตภัณฑ์ที่ดูไม่เนียน ท�ำให้หลายแบรนด์ เริ่มปรับโฟกัส หันมาสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นกลางและตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากกว่าการชูจุดขายแต่เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างแบรนด์ ‘วาโก้’ ทีเ่ พิง่ เปิดตัวแคมเปญ Beauty Inside ผ่านหนังสัน้ ทัง้ 3 เรือ่ งเพือ่ สะท้อนความงามของผูห้ ญิงทีม่ าจาก เนือ้ แท้ขา้ งใน เมือ่ สังเกตให้ดี ในคลิปทัง้ 3 เรือ่ งนี้ วาโก้ไม่ได้ใส่ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์เข้าไปในตัวหนังเลย แต่เน้นการสือ่ สาร ผ่านประโยคเด็ดในตอนท้ายว่า “วาโก้เชือ่ ว่าผูห้ ญิงทุกคนถูกสร้าง ให้สวย สวยไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก ผูห้ ญิง...สวยทีส่ ดุ จาก ข้างใน” ไม่ตอ้ งอธิบายว่าท�ำไม? และยังไง? เพราะคนดูเรือ่ งเดียวกัน แต่อาจรูส้ กึ ต่างกัน สุดท้ายลงเอยด้วยการแชร์ แชร์ และแชร์ออกไป โดยไม่ตอ้ งร้องขอ และนีค่ อื หัวใจของการสร้าง Viral Content ทีม่ คี ณ ุ สัมบัตคิ คู่ วรต่อการบอกต่อ การฝืนบังคับให้ลกู ค้าจ�ำชือ่ แบรนด์ หรือท�ำอะไรบางอย่างให้ ล้วนมีต้นทุนเสมอ มีกี่คนที่ชอบดูโฆษณาในโรงหนัง? มีกี่คน ทีจ่ ำ� ได้วา่ แผ่นป้ายโฆษณาในหนังซิตคอมมียหี่ อ้ อะไรบ้าง? มีของ พรีเมี่ยมอันไหนบ้างที่รู้สึกตื่นเต้นตอนได้รับแล้วน�ำมาใช้จริงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน? การพูดปากเปียกปากแฉะว่าสินค้านั้นดี มีคณ ุ ภาพลูกค้ามักไม่คอ่ ยเชือ่ แต่ถา้ บอกว่าสินค้านัน้ ท�ำให้ลกู ค้า ดูดี อันนีจ้ ะรับไว้พจิ ารณา Content ทีด่ จี ริงจึงไม่ใช่ขอ้ มูลทีแ่ บรนด์ อยากบอกลูกค้า แต่เป็นเรือ่ งราวทีท่ ำ� ให้ลกู ค้ารูส้ กึ ดีไปกับแบรนด์

ลองหาวิดโี อคลิป เรือ่ ง ‘Smoking Kid’ ของ สสส. มาดู แล้วคุณ จะเข้าใจว่า ไม่ใช่ลกู ค้าไม่เข้าใจสิง่ ทีค่ ณ ุ พยายามจะสือ่ แต่เขาเลือก ทีจ่ ะเข้าใจเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ขารูส้ กึ ว่ามันโดนใจเท่านัน้ ความคิดสร้างสรรค์ก็เช่นกันเมื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้ถูก กาลเทศะจะช่วยกระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเห็นของผู้บริโภคได้ดี หลายเท่าตัว ผลลัพธ์ของการน�ำเสนอที่ดูแปลกและแตกต่าง จะช่วยให้แบรนด์นนั้ ดูโดดเด่นและเป็นทีพ่ ดู ถึงในวงกว้าง เพียงแต่ หลายคนมั ก แยกไม่ อ อกระหว่ า งความแปลกใจฝ่ า ยดี แ ละ ความสะใจทีช่ วั่ ร้าย (Good & Bad Surprises) กลยุทธ์ Ambush Marketing (การตลาดแบบขโมยซีน) แม้ จะเป็นการตลาดทีล่ งทุนน้อยและได้ผลมาก แต่ผลลัพธ์และวิธกี าร มันดูไม่นา่ ชืน่ ชมเอาซะเลย อย่างกรณีทมี่ มี อื ดีตดั ต่อข้อความบน บิลบอร์ด “ณเดชน์ตดิ ใจแอร์เอเชีย แต่ขนึ้ นกแอร์” หรือเอเยนซีท่ ี่ ท�ำคลิปเผยแพร่บน YouTube ว่า “DHL is faster” นัน้ เข้าข่าย “เอาดีใส่ตวั เอาชัว่ ใส่คนอืน่ ” ไม่วา่ นกแอร์และ DHL จะสมรู้ ร่วมคิดกับไอเดียนีห้ รือไม่ คูแ่ ข่งอย่างแอร์เอเชียหรือ UPS และ TNT คงไม่ปลืม้ แน่ๆ การสือ่ สารการตลาดเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ถ้าจะให้งดงาม กว่านี้ ควรใส่คำ� ว่า ‘จริยธรรม’ ลงไปด้วย ยุคสมัยเปลี่ยนไป การสื่อสารการตลาดจึงเปลี่ยนแปลง ทัง้ Media, Content และ Creativity เมือ่ ถูกบูรณาการเข้ากับ เครื่องมือสื่อสารอย่างลงตัวแล้ว ลูกค้าคงไม่ปฏิเสธที่จะพิมพ์ ชือ่ แบรนด์ของคุณไว้ในใจ

21 BUSINESSLIFESTYLE LIFESTYLEFREE FREEMAGAZINE MAGAZINE 35 BUSINESS


EFFICIENCY IMPROVEMENT

FOR SUPPLY CHAIN COVER STORY

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม

ซัพพลายเชนเป็นเรือ่ งที่ ฮอตฮิตในแวดวงธุรกิจ หากบริษทั ใดสามารถ บริหารซัพพลายเชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ยันปลายน�ำ้ ก็จะคงความได้เปรียบเชิง การแข่งขันเหนือบริษทั อืน่ มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่า ก�ำหนด ราคาได้ตำ�่ กว่า ชัยชนะทางธุรกิจ ก็อยูแ่ ค่เอือ้ ม 22  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ในบรรดากลุม่ ลูกค้าต่างๆ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ให้ความส�ำคัญ ในระยะหลังนี้ เอสเอ็มอี ถือเป็นกลุม่ ทีแ่ บงก์ทงั้ หลายต่างต้องการ เพิม่ มาร์เก็ตแชร์ ส�ำหรับกลุม่ ทีเ่ ป็นลูกค้าอยูแ่ ล้ว หลังจากให้กไู้ ปแล้วก็ชว่ ยให้ ลูกค้าท�ำธุรกิจประสบความส�ำเร็จ ด้วยการให้ค�ำปรึกษาและ ดูแลตลอด เพราะความส�ำเร็จของลูกค้าก็คอื ความส�ำเร็จของแบงก์ ในระยะหลังหลายๆ แบงก์ต่างสร้างหลักสูตรเพื่อเพิ่ม องค์ความรูใ้ ห้แก่ลกู ค้า และให้ลกู ค้ารูจ้ กั กันโดยให้เจ้าของกิจการ หรือทายาทเข้าอบรมในหลักสูตรระยะยาว “เราตีโจทย์กนั ถ้าจะเป็นเรือ่ งนีเ้ ราคงไม่ทำ� เหมือนคนอืน่ เพราะว่าจะไม่นา่ สนใจส�ำหรับลูกค้า เลยคุยกันว่าควรเป็นเรือ่ ง การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ” คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ทีเอ็มบี กล่าว ประกอบกับคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทีเอ็มบี มีดำ� ริวา่ “ถ้าทุกคนเพิม่ ประสิทธิภาพของตัวเองมันต้อง ท�ำอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ทีย่ ากกว่านัน้ คือ ถ้าทุกคนมาช่วยกันแก้ปญ ั หา มาเพิม่ ประสิทธิภาพภายในซัพพลายเชน ก็จะเกิดผลสูงสุด” แต่ ก ารบอกเอสเอ็ ม อี ว ่ า ให้ ม าเรี ย นเรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิทธิภาพ ก็ไม่มีจุดขายมากพอ เพราะเจ้าของกิจการ ก็จะคิดถึงแต่เรือ่ งการเติบโต การเพิม่ ยอดขาย คอร์สทีเ่ กีย่ วกับ การตลาดเปิดกีค่ รัง้ เอสเอ็มอีกต็ ามไปฟังกันมากมาย อย่างไรก็ตามการท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ ต้องดู ทัง้ สองด้าน คือ การเพิม่ ยอดขาย และการบริหารต้นทุน ซึง่ ไม่ได้ หมายความว่าต้องท�ำให้ต้นทุนต�่ำที่สุด แต่ต้องบริหารต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่างหาก เนื่ อ งจากการท� ำ ธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ยบริ ษั ท และคู ่ ค ้ า หลายฝ่าย ต้นทุนของฝ่ายหนึ่งก็จะถูกส่งผ่านไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ “การท�ำซัพพลายเชน จึงถือเป็นการน�ำคนที่เกี่ยวข้องกัน มาคุยกัน อันนีย้ ากขึน้ เป็นสองเท่า แต่หลังจากมีไอเดียนี้ ก็ไป ค้นคว้าดู อิมแพ็คมันสูงกว่าจริงๆ ถ้าต่างคนต่างท�ำ มันมีอมิ แพ็ค แต่ไม่เยอะ แต่การค้าขายของแต่ละคนมีผลต่อเนือ่ งซึง่ กันและกัน เพราะฉะนั้นต้นทุนของคนนึง ก็กลายเป็นต้นทุนของอีกคนนึง เพราะต้นทุนมันก็ถกู บวกเป็นราคาขาย” คุณปพนธ์กล่าว ในเชิง ซัพพลายเชนหากต่างคนต่างท�ำ มีตวั เองเป็นตัวตัง้ แล้วก็พยายาม ลดของตนเองให้ได้มากทีส่ ดุ

ผลทีต่ ามมาคือ ต้นทุนตกอยูก่ บั คนอืน่ ดังนัน้ หากไม่ทำ� อะไรเลย ก็จะตกอยูใ่ นสภาพนี้ คือต่างผลัก ต้นทุนไปให้อกี ฝ่าย ซึง่ ก็เป็นคูค่ า้ กับตนเอง “เนือ่ งจากธุรกิจใหญ่ มีอำ� นาจต่อรองสูง ต้องการลดต้นทุน ก็ใช้วธิ กี ดราคาลดหลัน่ ลงไป เอสเอ็มอีซงึ่ เป็นปลายทาง ต่อให้อยากท�ำตัวเองให้ดยี งั ไงก็มตี น้ ทุน ที่ถูกผูกเข้ามา ท�ำให้ได้ผลก�ำไรไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ คอนเซ็ปต์นี้ คือท�ำอย่างไรให้ทำ� ได้ทงั้ ซัพพลายเชน ถ้าท�ำได้จริง ก็จะเห็นผลระยะยาว” คุณปพนธ์อธิบาย การบริ ห ารซั พ พลายเชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ประสิทธิผลจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งกระท�ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในยุคการแข่งขันที่ก้าวเข้าสู่ยุค Hypercompetiton ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่จะคงความได้เปรียบและมีอ�ำนาจต่อรองสูง เอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบที่เจ้าใหญ่สามารถหาได้จาก แหล่งอื่นจะถูกกดราคาจนสุดท้ายอาจอยู่ไม่ได้ ดังนั้นส�ำหรับ เอ็สเอ็มอี ‘Supply Chain Management คือหัวใจในการแข่งขัน’

How to Increase Efficiency

เมือ่ เอ่ยถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เอสเอ็มอีอาจส่ายหน้า เพราะ ส่วนใหญ่เจ้าของมักบุกตะลุย สร้างยอดขาย หาเงินเสริม สภาพคล่อง โดยมองว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน เป็นเรือ่ งส�ำหรับบริษทั ใหญ่เท่านัน้ “ท�ำได้เยอะมาก ขึน้ อยูก่ บั สเกล เวลาจะเพิม่ ประสิทธิภาพ มันดูใหญ่โต เหมือนต้องใช้วิชาการเยอะ แต่ผมบอกได้เลย จากประสบการณ์ผม มันคือการใช้คอมมอนเซนส์ ยิง่ ธุรกิจเล็ก ไม่ซับซ้อนยิ่งง่าย แค่ขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าใส่ใจรายละเอียด หรือเปล่า ผมพูดได้เลยว่าทั้งเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ ท�ำเศษเงินตกเต็มไปหมดเลย” คุณปพนธ์อธิบาย เขายกตัวอย่างสินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่วา่ จะรอขาย หรือรอผลิต ให้ไปดูว่าสินค้าเหล่านี้สต็อกไว้นานขนาดไหน สต็อกหมุนหรือไม่หมุน สต็อกเป็นอย่างไร “ผมเคยเป็นทีป่ รึกษา ให้กบั ธุรกิจนึง เป็นธุรกิจผลิตเสือ้ ผ้าส่งออก อยูโ่ บ๊เบ๊ มีหอ้ งแถวอยู่ หนึง่ ห้อง สูงประมาณ 4-5 ชัน้ เขาวางสต็อก 3 ชัน้ และหลายอย่าง เป็น Dead Stock หมดแล้ว นัน่ หมายความว่าวางไว้มแี ต่เงินจม ไม่ทำ� อะไร เฉพาะแค่ตรงนีก้ ไ็ ด้หลายสิบล้าน นีไ่ ม่ใช่เศษเงินแล้วนะ เอสเอ็มอีอาจคิดว่า การเพิม่ ประสิทธิภาพเป็นเรือ่ งใหญ่โต เป็นทฤษฎีซบั ซ้อน แต่คณ ุ ปพนธ์บอกว่า “ง่ายๆ คือดูวา่ แต่ละอัน มีอะไรขัดหูขดั ตาหรือเปล่า ซึง่ นักธุรกิจไวอยูแ่ ล้วเรือ่ งนี้ เพียงแต่


เขาจะมีเวลามาดูหรือเปล่าก็เท่านัน้ ผมว่าถ้าเริม่ คิด และเริม่ ท�ำ ก็จะค่อยๆ ลงลึกไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วมันก็ได้ผล อย่าลืมว่า 1 บาท รายได้ กับ 1 บาททีล่ ดไม่เท่ากันนะครับ 1 บาทรายได้นไี่ ม่รวู้ า่ จะได้ แ น่ รึ เ ปล่ า ได้ ม าโดนภาษี 20% เท่ า กั บ เราได้ แ ค่ 80 สตางค์ แต่ 1 บาทค่าใช้จ่าย มันคือ 1 บาทเต็มๆ ที่เข้ากระเป๋าเรานะครับ แถมไม่เก็บภาษีด้วย เพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันค่อนข้างเมคเซนส์กว่า

มาเรียน Supply Chain กันดีกว่า

โครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain เป็นหลักสูตรระยาวถึงสี่เดือน และไม่ได้เรียนเฉพาะทฤษฎี แต่ตอ้ งปฏิบตั กิ นั จริงๆ “เราตั้งใจว่าต้องเป็นคอร์สที่ได้ทดลองท�ำจริง จึงใช้เวลา นาน 4 เดือน เรียนทฤษฎีก่อนและแทรกด้วยการปฏิบัติจริง รูปแบบจะเป็นกึ่งเวิร์กช็อป คือเรียนทฤษฎีแล้วลองท�ำ เราได้ ตั้งโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นกลุ่มตัวแทนในลักษณะ ธุรกิจต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ ในซัพพลายเชน เพือ่ ให้เกิดฟีลลิง่ ในการท�ำซัพพลายเชนจริงๆ” คุณปพนธ์กล่าว ขณะนีก้ ำ� ลังเปิดรับสมัครโดยเปิดให้มี 100 บริษทั 100 คน “การคัดผูเ้ รียนไม่เกีย่ วกับใครชือ่ ดังหรือชือ่ ไม่ดงั ” วิทยากรมาจาก 3 ส่วน คือ ทีเอ็มบี เบทาโกร และสถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ทีเอ็มบี

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 15


ธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มหานครไรซ์ จ�ำกัด

ธุรกิจข้าวครบวงจร เน้นกลุม่ ลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร และ อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน มหานครไรซ์ เป็นธุรกิจค้าข้าวครบวงจรที่ท�ำตั้งแต่คอนแทรคฟาร์มมิ่งกับ เกษตรกร เพาะเมล็ดพันธุ์ ท�ำโรงสี บรรจุข้าวในโรงงานมาตรฐานระดับโลก มี บริการจัดส่งตรงถึงลูกค้า ถึงแม้จะท�ำธุรกิจข้าวมากว่า 60 ปี แต่การแข่งขันทีร่ นุ แรง ท�ำให้มหานครไรซ์มองหาช่องทางทีก่ า้ วมาเป็นเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรม และกลุม่ โรงแรม ร้านอาหารนีเ่ องทีม่ กี ารขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งทุกปีและยังไม่มผี ผู้ ลิตรายใด สามารถตอบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้ากลุม่ นีไ้ ด้ 3 ปีทแี่ ล้วแบรนด์ขา้ วมหานครมีการเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ ท�ำโรงงานใหม่ วางคอนเซ็ปต์เรือ่ งคุณภาพสินค้า ท�ำระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐาน ด้านการบริการระดับโลก เช่น BRC, GMP, HACCP และ ISO9001:2008 และ เริม่ ขยับมาเพิม่ ประสิทธิภาพตลอดทัง้ ซัพพลายเชน “เราท�ำร่วมกับลูกค้าในซัพพลายเชนของเรา ลูกค้าหลายรายเริ่มจะมีการ วางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้า บริหารรอบในการจัดส่ง ท�ำให้ตน้ ทุนของทัง้ สองฝ่ายลดลง” ก่อนหน้านี้ ธีรพงษ์เคยเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain “เราได้ฟงั เรือ่ ง LEAN Six Sigma ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ มี่ คี วามซับซ้อน มีสว่ นผสม ระหว่างการก�ำจัดสิ่งสูญเสียต่างๆ หรือสิ่งที่ไม่ท�ำให้เกิดประโยชน์ในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ลดข้อผิดพลาดด้วย เราจึงน� ำองค์ความรู้นี้ มาขับเคลือ่ นองค์กร  ถึงแม้ในปัจจุบนั มีความผิดพลาดในการผลิตหรือการจัดส่งสินค้าต�ำ่ มากอยูแ่ ล้ว แต่ความรูข้ อง Six Sigma ท�ำให้ตำ�่ กว่านัน้ อีก เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ�้ำ ท�ำให้ ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ และพอใจในสินค้าและบริการของเรามากยิง่ ขึน้ ”

ชุตยาภรณ์ เชีย่ วชาญวลิชกิจ กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรุง่ กิจการ จ�ำกัด เจ้าของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

24   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ไทยรุง่ กิจ ไวท์ดกั๊ เป็นบริษทั ลูกในเครือไทยรุง่ กิจ เราท�ำ ฟาร์มเป็ดมายาวนานกว่า 30 ปี เริม่ ต้นจากฟาร์มเลีย้ ง เป็ดเนือ้ ต่อมาน�ำเข้าพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุเ์ อง มีโรงฟักเอง จนถึงปัจจุบันเป็นฟาร์มเดียวในประเทศไทยที่ผลิต เป็ดเอง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มกี ารซับคอนแทรคไปให้ เกษตรกรเลี้ยง ข้อดีของการผลิตเป็ดเองทั้งหมดคือ สามารถควบคุมระบบการผลิตทางด้าน Food Safety ได้ทงั้ Supply Chain ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยของเป็ด และการ ควบคุมต้นทุน ไทยรุง่ กิจ ไวท์ดกั๊ พัฒนาวิธกี ารเลีย้ งเป็ดโดยไม่ใช้ พื้นแกลบ แต่ใช้วิธีเลี้ยงเป็ดบนพื้นพลาสติก ท�ำให้ ฟาร์มแห่งนี้สามารถก�ำจัดสิ่งที่เป็นภาระออกไปจาก ระบบการเลีย้ งได้ นอกจากนัน้ ยังเลีย้ งในระบบเล้าปิด เพือ่ ป้องกันโรคหวัดนก และฟาร์มเลีย้ งทุกฟาร์มอยูใ่ น รัศมีเพียง 10 กิโลเมตรจากโรงเชือด ซึง่ เป็ดจะถูกส่ง เข้ า โรงเชื อ ดในระยะเวลาสั้ น ๆ เป็ น การบริ ห าร ทางด้านโลจิสติกส์ของประธานเครือไทยรุง่ กิจ ทีส่ ง่ ผลดี มากมาย แต่ ถึ ง อย่ า งนั้ น เมื่ อ บริ ษั ท เบทาโกรชั ก ชวน เข้าร่วมโครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain ค�ำถามที่ว่า เจอปัญหาต้นทุน การผลิตสูงหรือไม่ สายการผลิตวกไปวนมาไหม มีปญ ั หา กับการจัดการสต็อกหรือไม่ หรือแผนการสั่งซื้อจาก ลูกค้าไม่แน่นอนใช่หรือไม่ ค�ำถามเหล่านี้จุดประกาย ความอยากรูใ้ ห้กบั ชุตยาภรณ์

“บริษทั เราไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตเป็ดแต่เพียงผูเ้ ดียวใน ประเทศไทย ด้วยภาวะการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ และ ผู้บริโภคต่างก็มองหาสินค้าที่สะอาด และปลอดภัย เราต้องปรับปรุงวิธีการผลิตอยู่ตลอดเวลา และท�ำให้ ต้นทุนต�ำ่ กว่าคนอืน่ จากโรงงานทีส่ ายการผลิตเปิดโล่ง และมีคนงานจ�ำนวนมาก เราน�ำเครือ่ งจักรมาใช้ สร้าง โรงงานใหม่เป็นระบบปิด เพิ่มก�ำลังการผลิต และ ลดปริมาณคนงานในระบบ แต่ให้เกิดการไหลของงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อลดอัตราสูญเสียใน จุดต่างๆ และเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าของเรา เราต้ อ งหมั่ น เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบการ จัดการในสายการผลิต เพราะการท�ำงานทีม่ ที งั้ คนและ เครื่องจักร หากการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ความสูญเสียก็ย่อมเกิด ซึ่งอาจไม่กระทบกับธุรกิจ ของเราเองเท่ า นั้ น แต่ ส ่ ง ผลกระทบไปตลอดทั้ ง ซัพพลายเชน เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ อ าจารย์ น� ำ มาอบรมใน โครงการนีเ้ ราก็เคยศึกษามาก่อน แต่ไม่เห็นภาพชัดเจน ว่าจะเอาไปใช้งานอย่างไร จะเอาไปถ่ายทอดให้พนักงาน อย่างไร แต่วิทยากรจะถ่ายทอดถึงกระบวนการน�ำ เครื่องมือต่างๆ ไปใช้ในธุรกิจได้อย่างชัดเจนและง่าย ต่อการเข้าใจ วิธีคิดที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน�ำไปใช้ ในธุรกิจได้”


อรพิน พิทกั ษากร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซี.โอ.สวนสระแก้ว จ�ำกัด

ปลูกและจัดจ�ำหน่ายผลไม้สดและแปรรูป ระยะเวลา 20 ปี ทีท่ ดลองปลูกผลไม้เพือ่ กินเองในครอบครัว จนกลายมาเป็น ธุรกิจส่งออกผลไม้ อาทิ มะละกอฮาวาย มะม่วงพันธุท์ บั ทิมทอง เพือ่ จ�ำหน่าย ในโมเดิรน์ เทรด โรงแรม 5 ดาว และส่งออกไปยังฮ่องกง ความส�ำเร็จเพียงแค่นี้ ไม่ได้ทำ� ให้อรพินหยุดยัง้ แต่ยงั มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอยูเ่ สมอ “เริม่ ต้นก็คอื คุณภาพของคน ในภาคการเกษตรคนคือส่วนส�ำคัญ เขาคือ คนคัดคุณภาพและดูของ คนปลูกถ้าปลูกไม่ดี เราท�ำงานต่อไม่ได้ ถ้าคนปลูกดี คนคัดดี Post Harvest ดี รูจ้ ริงว่าผลไม้ตอ้ งเก็บให้เป็น เก็บให้แก่ ถ้าเก็บไม่แก่ อย่างไรก็ไม่อร่อย ตัวเราเองก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้ สวนสระแก้วให้ความส� ำคัญกับ งานวิจยั และพัฒนา ยกตัวอย่าง เราวิจยั เรือ่ งการบ่มผลไม้ แต่เดิมใช้วธิ บี ม่ ด้วย ถ่านแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึง่ ไม่ดตี อ่ สุขภาพและมีกลิน่ เราเปลีย่ นมาใช้สารเอทิลนี บ่มแทน เป็นสารที่มีอยู่ในผลไม้อยู่แล้ว เราใช้เอทิลีนบ่มเพื่อกระตุ้นให้ เอทิลีนในผลไม้เจริญเติบโตและสุกขึ้นมา สารนี้ไม่เป็นอันตรายทั้งกับผู้ใช้ และผูบ้ ริโภค” ทีผ่ า่ นมาสวนสระแก้วทราบดีวา่ ยังมีขอ้ ด้อยในการท�ำธุรกิจอยูบ่ า้ ง คือ ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่จำ� เป็น “ของเสียหายเราก็รวู้ า่ มันเสียหาย แต่เราไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไร หรือจะจัดการ กับสต็อกของเราอย่างไร เป็นค�ำถามทีเ่ รารูว้ า่ สามารถท�ำได้ดกี ว่านี้ แต่กไ็ ม่รวู้ า่ มีวธิ คี ดิ หรือสูตรอย่าง LEAN Six Sigma มันมีประโยชน์จริงๆ สวนสระแก้ว Win ยกก�ำลังสองเลย คือ ความสูญเสีย น้อยลง เรารูจ้ กั การจัดการมากขึน้ เรามีความรูม้ ากขึน้ และน�ำไปใช้ได้จริง”

วุฒชิ ยั เจริญศภกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พลังผัก จ�ำกัด

ผูผ้ ลิตอาหารพร้อมรับประทาน สลัดผัก ผลไม้พร้อมรับประทานภายใต้ยหี่ อ้ Oh! Veggies บริษทั พลังผัก จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ มาด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำเสนออาหารทีด่ ี ต่อสุขภาพ โดยมองเห็นโอกาสทางการตลาดจากเทรนด์คนรักสุขภาพ มากขึ้น เริ่มต้นด้วยการท�ำสลัดตัดแต่งพร้อมรับประทานภายใต้ยี่ห้อ Oh! Veggies แต่ถงึ อย่างนัน้ การเริม่ ต้นธุรกิจนีเ้ มือ่ 6 ปีทแี่ ล้ว เรียกได้วา่ มาช้ากว่าคนอืน่ ในตลาด จึงต้องหาจุดแตกต่าง คือการใช้ผกั อินทรียท์ ปี่ ลูก ด้วยดินแต่ไม่มสี ารเคมีปนเปือ้ น วุฒิชัยท�ำงานในสายงานการตลาดมาตลอด เมื่อตัดสินใจออกมา ท�ำธุรกิจของตัวเอง เขายอมรับว่ามีความรูใ้ นเรือ่ งการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ น้อยมาก โครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain จึงเป็นเรือ่ งน่าสนใจส�ำหรับเขา “ผมเริม่ ต้นธุรกิจมาถือว่ายังอยูใ่ นวัยเด็ก ความรูต้ า่ งๆ ทีส่ ะสมมามีเพียง บางด้าน ไม่ครบทุกด้าน เราก็เรียนรูเ้ พือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน ว่าท�ำอย่างไรให้วนั นีด้ กี ว่าเมือ่ วาน เราเริ่มน�ำความรู้และเทคนิคที่ได้จากคลาสไปใช้ โดยให้ทีมงาน ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และทดลองให้ อ อกแบบการท� ำ งานที่ น ่ า จะมี ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เช่น ไม่มเี วลาในการรอคอย และตัดการเคลือ่ นย้าย สินค้าระหว่างการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดเวลาและลดวิธี การท�ำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพออก ทั้งเรื่องการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิต และวิธกี ารขนส่งตัง้ แต่เกษตรกรทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตไปจนถึง ลูกค้า เป็นเพียงขัน้ แรกก็เห็นผลจริง เราคิดว่าถ้าด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง ธุรกิจของเราจะเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต”

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 25


มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มัลลิการ์ อินเตอร์ ฟูด๊ จ�ำกัด

เจ้าของร้านเย็นตาโฟเครือ่ งทรงโดย อ.มัลลิการ์ ร้านเย็นตาโฟชื่อดังที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ มาร้านนี้ไม่ต้องปรุงรสเอง เพราะแต่ละชามคือรสชาติที่คัดสรรมาอย่างดี แม้หลายคนบอกว่าเอาร้าน ก๋วยเตีย๋ วเข้าห้างไม่นา่ จะขายได้ เพราะต้องแข่งกับแบรนด์ตา่ งชาติ แต่เธอเอง ก็อยากจะลองดู ระยะเวลาพิสูจน์แล้วว่าเย็นตาโฟของเธอใครๆ ก็ชอบกิน จนขยายสาขาไปแล้วกว่า 20 สาขา มัลลิการ์เลือกวิธีการท�ำอาหารจากครัวกลางทั้งหมดแล้วส่งตามสาขา ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพให้เทียบเท่ากันทั้งหมด วัตถุดิบแบบไทยแท้ที่แม้ ไม่ได้ท�ำเองแต่เลือกสรรโรงงานที่ท�ำอร่อยและตรงตามความต้องการ แต่ถ้า พูดถึงซอสเย็นตาโฟ ซึง่ เป็นหัวใจหลักเป็นสูตรทีท่ างร้านท�ำเอง “เรายังมีขอ้ ด้อยอีกเยอะ เพราะเรามีสาขาไม่มาก อยากจะเรียนรูว้ า่ มีอะไร ใหม่ๆ ทีเ่ ราสามารถน�ำไปปรับและพัฒนากับธุรกิจของเราได้ เราต้องพัฒนาทุกอย่าง เพราะการแข่งขันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ต่างชาติ ก็กำ� ลังจะเข้ามา ในเรือ่ งของอาหารเราก็พฒ ั นาให้ทำ� ได้เร็วและคุณภาพคงเดิม ตอนนีจ้ ะพัฒนาอาหารเป็นอาหารแช่แข็งส่งไปตามสาขา เพราะจะท�ำสดๆ กว่า 20 สาขานัน้ คงท�ำไม่ทนั เพราะฉะนัน้ ถ้าแช่แข็งก็ตอ้ งเลือกอาหาร ว่าชนิดไหน แช่แข็งแล้วยังคงคุณภาพได้ใกล้เคียงกับของเดิม”

วิเชียร อุดมศาสตร์พร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั คิมจู ฟูดส์ จ�ำกัด ภัตตาคารอาหารเกาหลีคมิ จู

วิ เ ชี ย รเป็ น นั ก การตลาดในอุ ต สาหกรรมอาหารอยู ่ แ ล้ ว เมื่ อ มี ไ อเดี ย จะท� ำ ร้านอาหารเกาหลีเขาก็ประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยาก ระยะเวลาเพียง 5 ปีก็มี ร้านอาหารคิมจู ถึง 25 สาขา “การโตขึ้ น หรื อ คงอยู ่ ข องธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ ยกตัวอย่างกรณีของร้านอาหาร การที่เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น เราจะมี ปัญหาแบบหนึง่ ภาวะเศรษฐกิจคงตัวเราจะมีปญ ั หาอีกแบบหนึง่ และแน่นอนว่า ช่วงเศรษฐกิจทีต่ กลงมันก็มปี ญ ั หาอีกแบบหนึง่ ถ้าผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีมองธุรกิจ ในเชิงซัพพลายเชน การมีระบบการควบคุมคุณภาพกับประสิทธิภาพจะช่วยเหลือได้ และท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันสูง การที่บริษัทเปิดขึ้นมามีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ค่าน�้ำมัน ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ถ้าเรา ไม่สามารถท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของเราดีขนึ้ หรือต้นทุนลดลง ราคาขาย เราต้องเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ก� ำไรเท่าเดิม เพราะฉะนั้นการท� ำ Improvement Process FCM เป็นตัวอย่างทีด่ ี เอสเอ็มอีหรือบริษทั ต่างๆ สามารถน�ำไปใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพได้ โดยไม่ตอ้ งขึน้ ราคาหรือผลักภาระต้นทุนให้กบั ผูบ้ ริโภค ผมชอบที เ อ็ ม บี ที่ ว ่ า เขามี วี ธี เ ล่ า ว่ า เครื่ อ งมื อ แต่ ล ะอั น มี วิ ธี ก ารน� ำ ไปใช้ อย่างไร ยกตัวอย่าง Fish Bone Analysis การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา เราสามารถน�ำเครือ่ งมือพวกนีม้ าเพิม่ เติมได้ รูว้ า่ การวิเคราะห์ปญ ั หาอย่างเป็นระบบ ต้องท�ำอย่างไร คิมจู เป็นตัวอย่างเล็กๆ ทีต่ อบสนองปฏิกริ ยิ าของตลาดและปรับตัว ผมคิดว่า องค์กรเล็กๆ เอสเอ็มอีหรือองค์กรไหนก็แล้วแต่ทไี่ ม่มกี ารปรับตัวหรือไม่มกี ลยุทธ์ใน การเติบโตอย่างยัง่ ยืนคงอยูใ่ นตลาดยาก” อร่อยเกาหลีอย่างมีระดับ กับ ‘คิมจู’

26   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


กุลวัชร ภูรชิ ยวโรดม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ดิ ออริจนิ ลั ฟาร์ม จ�ำกัด เจ้าของร้านโชวนัน คาเฟ่สไตล์ญปี่ นุ่

ธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง กุลวัชรจึง ตัดสินใจเข้ามาร่วมชิงตลาดนีด้ ว้ ยร้านอาหารโชวนัน อาหารญีป่ นุ่ แบบ ฟาสต์ฟดู้ ร้านอาหารส่วนใหญ่มกั มีปญ ั หามาจากเชฟ กุลวัชรจึงคิดว่าเขา ต้องไม่ใช้เชฟเป็นหลักในการบริหารจัดการร้าน เนื้อวัว ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูน�ำเข้ามาจากออสเตรเลีย ส่วนข้าวเน้นวัตถุดิบในประเทศ และวัตถุดิบที่ใช้ท�ำซอสน�ำเข้าจาก ญี่ปุ่น แล้วน�ำมาผสมที่โรงงานกลายเป็นสูตรโชวนัน ลดขั้นตอนการ ท�ำหน้าร้าน กุลวัชรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�ำคัญของการท�ำธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งการบริการหน้าร้านหรือการบริหารหลังบ้านล้วนมีหน้าที่ส่งเสริม ให้การท�ำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีทีมวิจัยและพัฒนา เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้พนักงานหน้าร้านโฟกัสกับการ ท�ำอาหารและการขาย และลดกระบวนการท�ำงานทีส่ นิ้ เปลือง เพือ่ ให้ หน้าร้านท�ำสิง่ ทีเ่ ขาควรจะท�ำจริงๆ “พยายามท�ำองค์กรให้คอ่ นข้างผอม (LEAN) มากทีส่ ดุ เพราะว่า เราเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี ถ้าเราท�ำตัวเหมือนคนอ้วน เราก็จะไม่ได้รับ ผลก�ำไรเต็มที่ และไม่สามารถบริการลูกค้าให้ประทับใจได้ หลังจากเรียนที่ทีเอ็มบีท�ำให้เรารู้ว่าอะไรที่เป็นปัญหา เราก็เอา ประเด็นนัน้ มาคิดว่าอะไรมีความส�ำคัญ อะไรไม่สำ� คัญ แล้วค่อยๆ ไล่ตดั ออกไป เหลือแต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญในการท�ำงาน และน�ำสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาพัฒนา ต่อว่าท�ำอย่างไรให้เรามีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ แค่ 2-3 เดือนบริษทั ก็เปลีย่ นแปลงไปมากแล้วครับ ทุกๆ เดือน แต่ละทีมจะต้องส่งรายงานการพัฒนางานของแต่ละทีมและมาประกวด กันว่า อะไรที่เป็นการลดขั้นตอนการท�ำงานของเขาได้ ก็มีรางวัลให้ นิดหน่อย ขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยกับซัพพลายเออร์มากขึ้น เพื่อจัดท�ำแผน สั่งซื้อระยะยาว เราจะมีการอัปเดตกันทุกเดือน มีการประมาณการ จากฝัง่ โอเปอเรชัน่ ทีด่ ยู อดขาย ซึง่ จะท�ำให้ลดความผกผันของราคาได้ มากขึน้ อย่างน้อยทีส่ ดุ เราท�ำแผน 3 เดือน มากทีส่ ดุ คือ 1 ปี เพราะฉะนัน้ เราเห็นราคาต้นทุนได้ในระยะยาวพอสมควร”

TMB Efficiency Improvement for Supply Chain รุน่ ที่ 2 โครงการทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ซัพพลายเชนของคุณด้วยการเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ เพือ่ การน�ำไปใช้จริง เสริมด้วยกิจกรรมความสัมพันธ์สเู่ ครือข่ายธุรกิจ เพือ่ การต่อยอดในธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งในซัพพลายเชน

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 27


HOW TO INVEST เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.dhammo@gmail.com

“I distrust the incommunicable; it is the source of all violence.”

การลงทุนในหุน้

[Jean-Paul Sartre]

ท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย l3l

ถ้าถามว่าสินทรัพย์ใดของยุโรปทีน่ า่ สนใจในการลงทุน? ผมอยากจะให้ทา่ นผูอ้ า่ น ย้อนกลับไปนึกถึงบทความเก่าๆ ของผมซึง่ เขียนทีน่ วี่ า่ ด้วยวัฏจักรเศรษฐกิจกับ การลงทุน โดยในภาพที่ 1 ด้านล่าง ผมได้น�ำมาเสนอไว้ ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย จากภาพที่ 1 ท่านผูอ้ า่ นจะเห็นว่า ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจฟืน้ ตัวนัน้ สินทรัพย์ทเี่ หมาะสมในช่วงนีจ้ ะได้แก่ ตราสารทุนหรือหุน้ ซึง่ ถ้าพิจารณาลงลึกไปยังอุตสาหกรรม จะพบว่าอุตสาหกรรม หรือธุรกิจทีน่ า่ สนใจในช่วงระยะการฟืน้ ตัว คือ อุตสาหกรรม/ธุรกิจทีแ่ ปรผันไปทางเดียวกับเศรษฐกิจ (กลุม่ Cyclical) อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีตา่ งๆ วัสดุกอ่ สร้าง อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร เป็นต้น และสินค้าโภคภัณฑ์ พวกน�ำ้ มันและสินแร่ทเี่ ป็นองค์ประกอบของสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ทองแดง อะลูมเิ นียม เป็นต้น

ภาพที่ 1 : วัฏจักรเศรษฐกิจและสินทรัพย์ทสี่ อดคล้องกับการลงทุน Source: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟินนั ซ่า จ�ำกัด

ระดับดัชนีลา่ สุดของ Euro Stoxx 600 (ณ วันที่ 20 มี.ค. 57) ซึง่ อยูท่ ี่ 328 จุด จะพบว่าผลตอบแทนส่วนเพิม่ จากระดับดัชนีลา่ สุด หรือทีเ่ ราเรียกว่า Upside นัน้ จะอยู ่ ป ระมาณ 4-22% และถ้ า เราพิ จ ารณาความถี่ ข องจ� ำ นวนดั ช นี เป้าหมาย ณ สิน้ ปี 2557 จะเห็นว่าดัชนีที่ 360 370 เป็นดัชนีทหี่ น่วยวิจยั หลายหน่วยคาดการณ์ตรงกัน ซึ่ง ณ ระดับดัชนีดังกล่าวนี้จะสร้างผล ตอบแทนจากระดับดัชนี ณ วันที่ 20 มี.ค. ประมาณ 10-13% ซึง่ เป็นระดับ 2 หลัก และถือว่าเป็นระดับทีใ่ ห้ผลตอบแทนพอใช้ได้ระดับหนึง่ เลยทีเดียว

ตารางที่ 1 การคาดการณ์เป้าหมาย ดัชนี Euro Stoxx 600 ณ สิน้ ปี 2557 โดยวาณิชธนกิจต่างๆ

เพราะฉะนัน้ ถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจยุโรปจะฟืน้ ตัว สินทรัพย์ทเี่ หมาะสมกับการลงทุนในช่วงนีน้ า่ จะเป็นหุน้ ยุโรป นัน่ เองครับ ทีนปี้ ระเด็นต่อมาคือ ขณะนีห้ นุ้ ยุโรปแพงไปหรือไม่ ซึง่ การจะตอบค�ำถามนีง้ า่ ยทีส่ ดุ แต่นา่ เชือ่ ถือระดับหนึง่ คือเราต้องไปดูเลยว่านักวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทวาณิชธนกิจทั้งหลายประเมินระดับดัชนีหุ้นยุโรปกันอย่างไร ซึ่งหุ้นยุโรปในที่นี้ ผมใช้ดัชนี Euro Stoxx 600 เป็นเกณฑ์นะครับ เพราะผมคิดว่าดัชนี Stoxx Europe 600 นี้ เป็นตัวแทนความหลากหลายและความกว้างขวางของสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนของยุโรป เพราะครอบคลุมหุน้ จดทะเบียน ประมาณ 600 หลักทรัพย์และครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมมากกว่าดัชนี Stoxx Eurpe 50 ซึง่ มีเพียงแค่บริษทั จดทะเบียน ประมาณ 50 หลักทรัพย์เท่านัน้ เอง

ภาพที่ 2 การคาดการณ์วฏั จักรดัชนีหนุ้ ของยุโรป

Source: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์, Meriil Lynch

ทีนี้ จากตารางที่ 1 ด้านล่าง จะมีการ คาดการณ์ดชั นี Euro Stoxx 600 ล่าสุด ณ เดือน ก.พ. 57 ของหน่วยวิจัยของ วาณิชธนกิจชัน้ น�ำต่างๆ ซึง่ พบว่า ถ้าเราน�ำ ระดับดัชนี เป้าหมาย ณ ปลายปี ทีว่ าณิชธนกิจ ชัน้ น�ำต่างๆ คาดการณ์ไว้มาเปรียบเทียบกับ

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

2014 Euro Stoxx 600 Barclays Citigroup Deutsche Bank ScoGen Com m erzbank Bank of Am erica Goldm an Sachs

ดั ช นี เป้าหมาย ณ สิ้ นปี 2014 400 370 375 370 340 360 360

ผ ลตอบแทนส่ วนเพิ่ มจากดั ช นี ณ วันที่ 20 มี นาคม 57 (Upsdie from Mar20,2014) 22% 13% 14% 13% 4% 10% 10%

Source: Bloomberg

ด้วยเหตุนกี้ ารฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยุโรป จึงเป็นโอกาสให้ผอู้ า่ นได้พจิ ารณา ลงทุนในหุน้ ยุโรป ซึง่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนทีเ่ น้นไปยังตลาดหุน้ ยุโรป ประเภทกองทุนรวมโดยเฉพาะนัน้ เบือ้ งต้นมีดงั นี้ บลจ.กสิกรไทย (กองทุนเปิด เค ยูโรเปียน หุ้นทุน), บลจ.แมนูไลฟ์ (กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อีเมอร์จงิ อีสเทิรน์ ยุโรป เอฟไอเอฟ), บลจ.กรุงศรี (กองทุนเปิดกรุงศรียโุ รป อิควิต)ี , บลจ. อเบอร์ดนี (กองทุนเปิด อเบอร์ดนี ยูโรเปียน โกรท ฟันด์), บลจ.ไทยพาณิชย์ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หนุ้ ยุโรป) ซึง่ ท่านผูอ้ า่ นสามารถ ติดต่อข้อมูลและศึกษาเอกสารชีช้ วนและรับการประเมินความเสีย่ ง จากทุก บลจ. ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ในการลงทุนหุน้ ยุโรป ตามทีก่ ล่าวมาในข้างต้น หมายเหตุ : โปรดติดตามตอนต่อไปและบทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัวของผูเ้ ขียน


ทีซซี ี เทคโนโลยี จัดงาน

NEWS เรื่อง : กองบรรณาธิการ

High Level IT Executive Focus Group ให้กบั ธุรกิจในไทยและอาเซียน

ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) บริษัทให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และการเชื่อมต่อของประเทศไทย ร่วมกับ International Data Corporation (IDC) ผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูลของตลาด บริการการให้คำ� ปรึกษา และการจัดงาน ส�ำหรับตลาดสารสนเทศ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีส�ำหรับผู้บริโภคได้จัด Focus Group ให้ความรู้ และการน�ำเสนอข้อเท็จจริงทีธ่ รุ กิจประกอบการควรทราบเกีย่ วกับดาต้าเซ็นเตอร์และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยการ ตระหนักและก้าวทันสถานการณ์ดา้ นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียนในปัจจุบนั งาน Focus Group จึงมุง่ เน้นไปทีป่ ระเด็นร้อน คือ 1. ตัวขับเคลือ่ นหลักทีท่ ำ� ให้เกิดการลงทุนของธุรกิจ ประกอบการไทยและอาเซียน 2. ประสบการณ์ของธุรกิจประกอบการในการท� ำธุรกิจในประเทศไทยและ ความจ�ำเป็นของศูนย์ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อ และ 3. จะก้าวเดินไปข้างหน้าท่ามกลาง สังคมทีส่ ภาพแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลง โดยมีไอทีเป็นตัวผลักดันได้อย่างไร ในงานนี้ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นน�ำ ของประเทศไทยและอาเซียน คือ คุณไมเคิล อาราเนต้า ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยของ ไอดีซี ไฟแนนเชียล อิ น ไซด์ และไอดี ซี ป ระเทศไทย และยั ง มี คุณซีโยชิ คาวาชิม่า ซีอีโอและประธานของ บริษทั เอ็นทีที คอมมูนเิ คชัน่ ส์ ประเทศไทย และ ดร.นิ ธิ พ งศ์ บุ ญ หลง รองประธานและ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย International Business D e p a r t m e n t , ดี แ ท ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย และคุณก�ำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย

TCEB เดินหน้ากระตุน้ ตลาดในประเทศ จัดงาน นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการ ส�ำนักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธาน พิธเี ปิดงาน 1st Domestic MICE Mart 2014 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ เปิดเวที จับคูเ่ จรจาธุรกิจ จัดสัมมนาให้ความรูท้ างด้านไมซ์ และออกบูธ นิทรรศการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น เพือ่ ส่งเสริม การตลาดและพัฒนาไมซ์ภายในประเทศ ส�ำหรับกลุม่ ผูซ้ อื้ มาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ต�ำบล บริษทั ขนาดใหญ่ ชาวต่างชาติทที่ ำ� งานในประเทศไทย สมาคมวิ ช าชี พ และองค์ ก รต่ า งๆ เช่ น หอการค้ า ไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย จ� ำ นวนประมาณ 400 คน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยงาน เพื่อพบปะกับ กลุ ่ ม ผู ้ ข าย อั น ได้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมไมซ์ ในไมซ์ซติ ี้ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม ร้านอาหาร สถานทีพ่ เิ ศษ สายการบิน และผูจ้ ดั บริการเดินทาง จ�ำนวน 50 หน่วยงาน ฯลฯ โดยงานไมซ์มาร์ทจะหมุนเวียนกันไปจัดในเมืองไมซ์ต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคมศกนี้


IT TREND เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง

คอมพิวเตอร์สวมใส่ คึกคักเมือ่ Google ออก Android

Wear

แม้ปกี อ่ น นาฬิกาอัจฉริยะชือ่ ‘Galaxy Gear’ ของซัมซุง ยักษ์ใหญ่จากเกาหลี จะไม่ประสบ ความส�ำเร็จนัก แต่กถ็ อื ว่าเป็นการบุกเบิกตลาดครัง้ ส�ำคัญของทางซัมซุงทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสนใจ ในตลาดนี้ ท�ำให้ปนี ซี้ มั ซุงได้มกี ารปรับทิศทางของผลิตภัณฑ์ทชี่ ดั ขึน้ ซัมซุงไม่ได้มองตลาดคอมพิวเตอร์สวมใส่เป็นเพียงการทดลองตลาดอีกต่อไป เพราะดูจาก ผลิตภัณฑ์ Wearable Computer ทีเ่ ปิดตัวในงาน MWC 2014 (Mobile World Congress 2014) จะเห็นได้ชดั เจนว่า ซัมซุงตัง้ ใจกับผลิตภัณฑ์ประเภทนีเ้ พียงใด นาฬิกาอัจฉริยะ Galaxy Gear ถูกพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รนุ่ ที่ 2 และเปลีย่ นชือ่ จาก ‘Galaxy Gear’ มาเป็น ‘Gear 2’ (ตัดค�ำว่า Galaxy ออกไป) โดยเปลีย่ นระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ จากแอนดรอยด์มาเป็นระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า ‘Tizen’ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์ส�ำหรับ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนและแท็บเลต โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอินเทลและซัมซุง ตัง้ แต่ปี 2011

3o   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

นอกจากจะเปลี่ ย น ระบบปฏิบตั กิ ารแล้ว ‘Gear 2’ ยั ง ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นฮาร์ ด แวร์ ให้ดีขึ้นจากรุ่นแรก พร้อมทั้งแก้ไข ข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น แบตรุ่นแรก ที่ ใ ช้ ไ ด้ วั น เดี ย ว ก็ เ พิ่ ม เป็ น สามวั น การย้ า ยต� ำ แหน่ ง กล้ อ งถ่ า ยรู ป ไปไว้ บนตั ว เครื่ อ งแทนสายรั ด ข้ อ มื อ การเพิ่ ม ซี พี ยู เ ป็ น แบบสองแกน และยังเพิม่ ความสามารถอืน่ ๆ อีกมากมาย และซัมซุงไม่ได้เปิดตัวแค่รนุ่ เดียวครับ ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Wearable Computer เพิ่มเติม โดยใช้ชื่อว่า ‘Gear Fit’ ที่ท�ำหน้าที่เป็นสายรัดข้อมือ เพือ่ สุขภาพโดยเฉพาะ จุดเด่นของ Gear Fit จะเป็นหน้าจอโค้ง ดีไซน์ทนั สมัย มีการใส่ลกู เล่นทีเ่ กีย่ วกับ สุขภาพเข้าไปมากมาย ตัง้ แต่การนับก้าวเดิน ระยะเวลาของการออกก�ำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจ เก็บข้อมูลสถิตขิ องการนอนหลับ และยังสามารถควบคุมเพลงบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจากโซเชียลเน็ตเวิรก์ อีเมล ดูปฏิทนิ ตารางงานต่างๆ ได้อกี ด้วย เมื่อยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงมีทิศทางที่ชัดเจนและเอาจริงเอาจังมากขึ้น และ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่ได้พึ่งพาอาศัยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เหมือนอย่างเคย ย่อมแสดงให้เห็นว่า ซัมซุงพร้อมทีจ่ ะผลักดัน Tizen ให้เป็นแพลตฟอร์มหลักของ Wearable Computer และพร้อมทีจ่ ะเป็นหนึง่ ในผูก้ ำ� หนดทิศทางของอุตสาหกรรม งานนีถ้ า้ Google ไม่ทำ� อะไร โมเมนตัมของอุปกรณ์ประเภทนีก้ อ็ าจจะถูกดึง ไปฝัง่ ซัมซุงฝ่ายเดียวก็เป็นได้ แต่ระยะเวลาไม่ถงึ หนึง่ เดือน Google ได้ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มส�ำหรับ คอมพิวเตอร์สวมใส่ ใช้ชอื่ ว่า ‘Android Wear’ จากความส�ำเร็จของ Google Glass อุปกรณ์ Wearable Computer ต้นแบบ ของ Google ทีส่ ร้างความฮือฮาและได้รบั การกล่าวถึงอย่างมากจากสือ่ ทัว่ โลก แต่ Google ก็ยังไม่มีทศิ ทางที่ชัดเจนว่าจะเอายังไงต่อไป จึงดูเหมือนว่า อุตสาหกรรมนีข้ าดผูก้ ำ� หนดทิศทางไป เมือ่ ขาดทิศทางทีช่ ดั เจน บรรดาผูผ้ ลิตฮาร์ดแวร์ยกั ษ์ใหญ่ทงั้ หลาย จึงยังไม่อยากออกตัวมากนัก เพราะตัวเองไม่มคี วามสามารถมากพอ ทีจ่ ะผลักดันและก�ำหนดทิศทางได้ จึงมีความเสีย่ งอยูไ่ ม่นอ้ ย หลายค่ า ยพยายามจะน�ำ ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ม า ปรับแต่งเพื่อใส่ลงในอุปกรณ์ Wearable Computer ของตัวเอง แต่ ก็ ยั ง ท� ำ งานได้ ไ ม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร เพราะไม่ ใ ช่ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ รองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวมใส่โดยตรง ‘Android Wear’ จึงเป็นเหมือนตัวท�ำปฏิกริ ยิ าเร่งในการก�ำหนด ทิศทาง เพือ่ ให้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์สวมใส่มกี ารพัฒนาเร็วยิง่ ขึน้ แพลตฟอร์ม Android Wear เน้นระบบแจ้งเตือนและการตอบสนอง ทีร่ วดเร็ว ด้วยแนวคิดหลักคือ การแสดงข้อมูลส�ำคัญทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ โดยใช้การ มีปฏิสมั พันธ์กบั อุปกรณ์ให้นอ้ ยทีส่ ดุ   ฟีเจอร์หลักทีส่ ำ� คัญ คือ ‘Google Now’ ทีร่ องรับการสัง่ งานด้วยเสียงพูด สามารถ ท�ำการค้นหาข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นพยากรณ์อากาศ เวลาของเทีย่ วบิน จองห้องพักโรงแรม ได้ดว้ ยการออกค�ำสัง่ เป็นเสียงพูดอย่างง่ายๆ สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ Android Wear ได้เปรียบกว่า Tizen ของฝั่งซัมซุงคือ จ�ำนวนของ นักพัฒนาแอพฯ บนแอนดรอยด์ที่มีอยู่แล้วเป็นจ�ำนวนมาก และด้วยเครื่องมือพัฒนาที่พร้อม นักพัฒนาเหล่านีก้ ส็ ามารถเขียนแอพฯ ทีใ่ ช้สำ� หรับ Android Wear ได้ทนั ที บรรดาผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ยักษ์ใหญ่หลายรายออกมาขานรับ Android Wear โดยเฉพาะ การสร้างนาฬิกาอัจฉริยะ ที่แอลจีเตรียมผลิต ‘G Watch’ และโมโตโรล่าที่เตรียมผลิต  ‘Moto 360’ ออกมาเช่นกัน น่าจับตามองว่า ปีนี้อภิมหายักษ์ใหญ่อย่าง Apple จะมีทีท่าอย่างไรกับอุตสาหกรรม Wearable Computer


VOICE OF EXECUTIVE เรื่อง : CS LOXINFO


HANG OUT

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย / ภาพ : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา

Let them eat cake ‘Let them eat cake’ ประโยคทีก่ ลายเป็นสัญลักษณ์ของ พระนางมารี อองตัวเน็ต ซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ เป็นราชินฟี มุ่ เฟือย แห่งฝรัง่ เศส ได้ถกู น�ำมาตัง้ เป็นชือ่ ร้านขนมในซอยสุขมุ วิท 20 แน่ น อนเราจะได้ พ บกั บ เค้ ก สไตล์ ฝ รั่ ง เศสหน้ า ตาสวยๆ ทีม่ าพร้อมกับรสชาติอร่อยล�ำ้ เรียงรายกันอยูเ่ ต็มตู้ ภายในร้านตกแต่งในสไตล์บตู กิ Neoclassic ใช้โทนสีเทา ในการตกแต่งและให้ความรูส้ กึ เรียบหรู บวกกับพืน้ ลายตาราง หมากรุกสีขาว-ด�ำ จัดวางโต๊ะหินอ่อนสีขาวคู่กับโซฟาหลุยส์ นุ่มสบาย หรือจะเลือกนั่งเก้าอี้หวายตรงระเบียงด้านนอก ในบรรยากาศสบายๆ ไม่แพ้กนั

แต่ก่อนที่จะสั่งเค้กสวยๆ เราอยาก ให้ลอง Le Brunch อาหารคาว ทีต่ กแต่ง จานได้สวยจนแทบจะนึกว่าเป็นของหวาน แต่รสชาติเมือ่ ได้ลมิ้ รสเข้าไปขอคอนเฟิรม์ ว่าอร่อย กลมกล่อม เริ่มต้นด้วยเมนู Ecair of crab meat, avocado, green apple and shallots รูปร่างหน้าตาดูเหมือนจะเป็น อาหารเบาๆ แต่เมื่อกัดเข้าไปแล้วจะได้ รสชาติของเนื้อปูเต็มค�ำ เข้ากันได้ดีกับ แป้ ง เอแคร์ ด ้ า นล่ า ง ตามมาด้ ว ย St Honore au Foie Gras เชฟได้เปลีย่ น ไส้ด้านในที่เราเคยคุ้นว่าเป็นครีมหวาน หอม ให้กลายเป็นครีมฟัวกราส์เข้มข้น ตั ด ด้ ว ยรสเปรี้ ย วหวานของราสป์ เ บอรี่

และยั ง มี อี ก หลายเมนู อ าหารคาวให้ ไ ด้ อิม่ ท้องกัน แต่อย่าเพิ่งกินจนอิ่มเกินไป เพราะ จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของเราคื อ เค้ ก โฮมเมดรสชาติ อ ร่ อ ย ที่ คิ ด ค้ น สู ต รโดย เจ้ า ของร้ า น ซึ่ ง เป็ น ทายาทของร้ า น ขนมชื่ อ ดั ง ‘หวานละมุ น ’ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เค้ ก ของร้ า นนี้ แ ตกต่ า งด้ ว ย การผสมผสานรสชาติแบบไทยๆ เข้ากับ สไตล์ตะวันตกได้อย่างดี แนะน�ำให้ลองชิม Tart Chocolate Blond ทาร์ตช็อกโกแลตสีทอง หอมคาราเมล ที่ น อกจากจะมี ค วามหวานแล้ ว ยั ง ให้ รสเค็มเล็กๆ ทีล่ งตัวไม่นอ้ ย หรือจะเลือก La Rose ทีห่ อมกลิน่ กุหลาบ ฐานด้านล่าง

เป็นอัลมอนด์เมอแรงก์สอดไส้ราสป์เบอรี่รสเปรี้ยวหวาน เป็นเมนูโปรด ของใครหลายๆ คน เ ค ้ ก จ� ำ น ว น ม า ก ที่ ว า ง ข า ย ในร้ า น มี บ างชนิ ด ที่ เ ราจะได้ เ ห็ น วางขายเป็นประจ�ำ ในขณะทีบ่ างชนิด จะผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น เป็ น รายไตรมาส แต่ ห ากชิ้ น ไหนได้ รั บ ความนิยมเป็นพิเศษละก็อาจกลายเป็น ขนมทีว่ างขายประจ�ำก็ได้ ทีส่ ำ� คัญ ทริคในการกินทัง้ อาหาร คาวและหวานของร้านนี้ คือ การเลือก ตั ก เค้ ก ให้ ไ ด้ ค รบทุ ก ชั้ น ในค� ำ เดี ย ว ขอรั บ รองว่ า คุ ณ จะได้ รั บ รสชาติ ที่ ดี ทีส่ ดุ แน่นอน

Contact : Let them eat cake ตัง้ อยูใ่ น Mille Malle ชัน้ G ซอยสุขมุ วิท 20 ถนนสุขมุ วิท วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เปิดบริการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-23.00 น. โทร. 0 2663 4667

“ The best CEOs I know are teachers, and at the core of what they teach is strategy. ” KNOWLEDGE FROM GURU เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

เศรษฐกิจใหม่ ใครจะชนะ - John Naisbitt -

32   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

[Michael Porter]

ปริศนาของศตวรรษที่ 21 ก็คอื : อะไรทีจ่ ะกลายเป็นสากลและอะไรทีห่ ลงเหลือในท้องถิน่ ? และสิง่ ทีก่ ลายเป็นสากลก็คอื กลไกตลาดส�ำหรับจัดองค์กร ของชีวติ เศรษฐกิจของเรา? กลไกเหล่านีไ้ ด้ทำ� ให้การแปรรูปและการค้าเสรีเจริญรุง่ เรือง และส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่ โลกจ�ำเริญรุง่ เรืองตามไปด้วย หนึง่ ในผูเ้ ล่นทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจก็คอื ‘มาเลเซีย’ ประเทศนี้ มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8-9% ตลอดระยะเวลา 8 ปี ทีผ่ า่ นมา มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกชิพคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศนีม้ ปี ระชากรเพียง 18 ล้านคน แต่พวกเขาก็ทำ� ได้ดี เสียจนกระทัง่ เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างมากๆ ทัง้ แรงงาน มืออาชีพและแรงงานด้านก่อสร้าง ขณะนี้ก�ำลังก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกเป็นอาคารแฝด ทีส่ งู กว่า เซียร์ โรบัค ในชิคาโกเสียอีก

ผมเห็นอาคารนีท้ กุ ครัง้ ทีเ่ หยียบแผ่นดินนี้ มันสูงขึ้นทุกๆ วัน แต่ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง อาคารถูกสร้างโดยแรงงานอินโดนีเซีย 20,000 คน ท�ำงานกัน 24 ชัว่ โมง วันละ 3 กะ ผูเ้ ล่นอีกรายทีน่ า่ จับตาก็คอื ‘เวียดนาม’ ประเทศนีม้ ปี ระชากร 73 ล้านคน มีอตั ราการรูห้ นังสือถึง 95% ชนชั้นสูงเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก บีเอ็มดับบลิวตัดสินใจประกอบรถยนต์ทนี่ นั่ และ เมอร์เซเดส-เบนซ์, ฟอร์ด และจีเอ็ม ก็ได้ประกาศว่าจะตัง้ โรงงาน ประกอบรถยนต์ทเี่ วียดนามเช่นกัน ผมคิดว่าเวียดนามน่าจะเป็น ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ทนี่ า่ สนใจทีส่ ดุ ผูค้ นจ�ำนวนหนึง่ ในเอเชียบอกผมว่า พวกเขาจะเป็นต่อทาง เศรษฐกิจในระยะยาวเนื่องเพราะพวกเขาไม่มีระบบสวัสดิการ สังคม ไม่มรี ฐั สวัสดิการ อันทีจ่ ริงแล้วมันเป็นความคิดทีน่ า่ กลัว ส�ำหรับครอบครัวเอเชีย (ทีซ่ งึ่ ครอบครัวต้องมาก่อน) ทีร่ ฐั บาลกลาง จะท�ำบางสิง่ บางอย่างกับครอบครัวของพวกเขา


SMEs

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย / ภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม

จากมนุษย์เงินเดือนทีไ่ ม่ยอมกินเงินเดือนแบบวันต่อวัน สุรรี ตั น์ ศรีพรหมค�ำ พนักงานส่งอาหารทะเลส่งออกในวันท�ำงาน เธอจึงน�ำความเชี่ยวชาญจาก การท�ำงานประจ�ำมาหารายได้พิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะบ้านเธอ ทีส่ รุ าษฎร์ธานีกส็ ง่ อาหารทะเลตามร้านอาหารอยูแ่ ล้ว ท�ำไมไม่ทำ� แบบนีท้ ี่ กทม.บ้าง

เจคิวปูมา้ นึง่ Delivery “ก็สง่ ปูมา้ สดๆ กุง้ สดๆ ตามร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม” โอ๋ (ชือ่ เล่นของเธอ) เล่าด้วยเสียงรัว แต่งานเสริมทีด่ เู หมือนไปได้ดนี นั้ มีอนั ต้องสะดุด เมือ่ ลูกค้า เกิดเบีย้ วเอาดือ้ ๆ หลายครัง้ หลายหน เพราะโอ๋จดั กุง้ ปูตามสัง่ ไม่มมี ดั จ�ำล่วงหน้า แต่เมือ่ ไปส่งถึงทีต่ อนเช้าตรู่ ลูกค้าทีส่ งั่ ด้วย เสียงเว้าวอนกลับบอกว่า “เอาแค่สบิ โลพอครับคุณโอ๋” เมือ่ โดนแบบนีบ้ อ่ ยๆ เข้า โอ๋กร็ วู้ า่ มันเป็น Trick ทีจ่ ะกดราคา เธอจึงน�ำปู กุ้งมานึ่ง ย่าง แจกเพื่อนๆ ระยะหลังเพื่อนก็ซื้อ และซือ้ ไปฝากเพือ่ นของเพือ่ นอีกด้วย “ท�ำไมไม่ท�ำขายเองล่ะโอ๋” เพื่อนของเธอหลายคนเชียร์ แบบนี้ อาจจะเป็ น เพราะแรงเชี ย ร์ หรื อ อาจจะเป็ น เพราะ ทนเล่หเ์ หลีย่ มของลูกค้าไม่ไหว โอ๋-สุรรี ตั น์ จึงตัดสินใจเดินหน้า Delivery อาหารทะเลถึงบ้าน ภายใต้ชอื่ ‘เจคิวปูมา้ นึง่ Delivery ทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการโปรโมทให้คนรูจ้ กั ผ่านการแจกกระดาษเช็ดหน้า ติดสติก๊ เกอร์เจคิวนับหมืน่ ซอง แต่กไ็ ด้ผลน้อย หรือเมือ่ น�ำใบปลิว ไปใส่ไว้ตามตูร้ บั จดหมายตามคอนโดฯ ต่างๆ ก็ได้ผลในระดับหนึง่ และในท้ายที่สุดก็ใช้เฟซบุ๊กเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งได้ผลดี เพือ่ นมากพอควร ตอนทีแ่ จกตุก๊ ตาเฟอร์บที้ ำ� ให้แฟนเพจเพิม่ จาก หลักร้อยกลายเป็นหลักพัน และกลายเป็นหลักหมืน่ เมือ่ เว็บไซต์ ข่าวชือ่ ดังมาสัมภาษณ์ไปลง “เมือ่ ลงข่าวในเว็บไซต์ชอื่ ดังก็ทำ� ให้ ยอดขายเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า” เธอเล่า

จนกระทัง่ เมือ่ ชือ่ เสียงขจรขจายไปเรือ่ ยๆ ทีวรี ายการ ต่างๆ ก็มาสัมภาษณ์ออกรายการ ทัง้ รายการสวยเฉียบเนีย้ บ ทางช่อง WP TV Smart Biz ของเวทีขา่ วสุดสัปดาห์ ช่อง 5 คัมภีร์ วิถีรวย ช่อง 9 ไปเป็นโค้ชให้ผู้แข่งขันคนหนึ่งใน รายการ SME มีตงั ค์เยอะ รายการของมดด�ำก็เชิญไปออก รายการครัวคุณต๋อย ช่อง 3 ก็ไม่พลาด การออกรายการทีวที กุ ครัง้ ท�ำให้ FanPage ขึน้ ทีละ หลายพัน หรือบางครัง้ ขึน้ เป็นหมืน่ เมือ่ คนเข้า Facebook เจคิวปูมา้ นึง่ Delivery สัง่ ซือ้ และจัดส่งดิลเิ วอรี่ โดยมอเตอร์ไซค์ ซึง่ แต่ละสาขาใช้สบิ คัน ตอนนีม้ ี 8 สาขา เช่น รัชดาฯ จรัญฯ สุขมุ วิท 101 รามอินทรานนทบุรี และทีเ่ ปิดใหม่คอื สาขาสุวรรณภูมทิ องหล่อ ประตูนำ�้ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อดิลิเวอรี่ไปที่บ้าน ส่วนมาก ก็จะถ่ายรูปลง IG FB ของตัวเอง เมือ่ คนเห็น รู ป อาหารทะเล ปู นึ่ ง กุ ้ ง เผาตั ว เบ้ อ เริ่ ม หอยนางรม ขนมจีนน�ำ้ ยาปู คนเห็นก็แชร์ รูปว่อนเน็ต คนก็กดไลค์กนั มากขึน้ และ เมือ่ เหล่าเซเลบฯ ดารากลายเป็นลูกค้า ย่อมอดถ่ายรูปลง Social Media เสียมิได้ ผลก็ คื อ ยอดไลค์ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ทวี คู ณ ตอนนีส้ องแสนไลค์แล้ว

“ท�ำไมใช้ชอื่ เจคิวปูมา้ นึง่ Delivery” ผมถามโอ๋เมือ่ เจอกัน ครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อน และถามอีกครั้งตอนสัมภาษณ์ ออกรายการวิทยุ เอฟเอ็ม 96.5 คลืน่ ความคิดในรายการ Biz Connection “เจคิ ว เป็ น ชื่ อ ลู ก ค่ ะ และที่ ใ ช้ ปู ม ้ า นึ่ ง ก็ เ พราะในบรรดา อาหารทะเล คนชอบกินปูมากที่สุด เราต้องการเน้นที่จุดนี้” คือค�ำตอบ เมือ่ มียอดขายเพิม่ ก็มคี แู่ ข่งมากขึน้ และคูแ่ ข่งก็ขาย Seafood Delivery และโปรโมททาง FanPage เช่นกัน แถมมียอด Like ห่าง กันไม่กหี่ มืน่ เท่านัน้ ด้วย “เราไม่กลัวการแข่งขัน เพราะคิดว่าตลาดนีย้ งั โตได้อกี เยอะ” อยากรูว้ า่ ท�ำไม เจคิวปูมา้ นึง่ Delivery โตขนาดนี้ โทรไปลองสัง่ มาทานเลยครับที่ 08 1340 0360 แล้วคุณจะติดใจเหมือนผม!!!

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 33


THINK ABOUT MKT

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

“Talent is the No.1 priority for a CEO. You think it’s about vision and strategy, but you have to get the right people first.”

Constant Renewal Constant [Andrea Jung]

Renewal

การ Renewal คือ การทีท่ ำ� ให้บริษทั ไม่หยุดนิง่ เหมือนมีของใหม่ตลอดเวลา ถ้าเราจะหาสินค้าและบริการตัวใหม่ จะต้องท�ำอย่างไร? โจทย์นเี้ ป็นโจทย์ทที่ กุ องค์กรคงคิด แต่จะท�ำอย่างไร? กฎเหล็กก็คอื เวลาจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์เก่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือว่าออกสินค้าใหม่ หรือบริการใหม่ ก็มองได้ 2 มุม มุมแรกก็เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนอง หรือ เติมเต็มความต้องการของตลาด (Fulfill Market Needs)

34   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

มี ตั ว อย่ า งมากมายส�ำ หรั บ โปรดั ก ต์ ที่ ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาด เช่น คนอยากได้บา้ นราคาถูก รัฐบาล ก็ทำ� บ้านเอือ้ อาทรออกมา อย่างที่สอง ก็เพื่อท�ำให้มันชัดเจนขึ้น เป็นการมองหาโอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) จะต้องมีโอกาสในการกระจาย (Diversify) เข้าไปสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเดิม ของตัวเอง โดยการประยุกต์เอาความสามารถ ทีต่ วั เองมี เช่ น ท่ า นมี โ อกาสที่ จ ะขยายกิ จ การ ไปท�ำ Application ใหม่ๆ โดยการประยุกต์ความ สามารถของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไปยัง Application เหล่านั้นเพื่อไปยกระดับสินค้า ทีม่ อี ยูใ่ นตลาด หรืออย่าง Apple ทีเ่ คยท�ำคอมพิวเตอร์ ก็มาท�ำ iPod จากนัน้ ก็ทำ� iPhone ให้เหนือกว่า โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในตลาด และท�ำ iPad ในทีส่ ดุ และจากทีต่ วั เองขายแค่เครือ่ ง (Device) ก็กลายมาเป็นร้านขายเพลงออนไลน์ อีกตัวอย่างก็คือ Office Mate ซึ่งมี ระบบ Logistic ระบบ Sourcing ของรายชือ่ การขนส่งเก่งมาก เขาก็ประยุกต์ไปท�ำ Trendy Day จากการที่เขาขายให้กับลูกค้าองค์กรได้ ก็คดิ ว่าขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไปได้ จากการขาย จัดส่งอุปกรณ์เครือ่ งเขียนได้ ก็ขาย จัดส่งสินค้าอืน่ ๆ ได้เช่นกัน อั น นี้ ก็ เ ป็ น การยกระดั บ ให้ ไ ม่ มี ใ ครใน ตลาดทีท่ ำ� E-Commerce แล้วจัดส่งกับเขา โดยทีร่ งุ่ ขึน้ อีกวันนึงก็ได้สนิ ค้าแล้ว แถมยังลด ราคาสินค้าอีก 10% หรื อ ว่ า Google ที่ เ ห็ น Market Opportunity ทีเ่ ห็น Apple ท�ำฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟท์แวร์ อย่าง iPhone แล้วจะมี OS อืน่ ๆ มาสู้ได้อย่างไร น่าจะมีระบบปฏิบัติการใน โทรศัพท์มอื ถือ จึงมาท�ำ OS ทีเ่ ป็นระบบเปิด ส�ำหรับสมาร์ทโฟนออกมาชือ่ ว่า Android อย่ า งแรกนั้ น ตลาดมี ค วามต้ อ งการ อยู่แล้ว ส่วนอย่างที่สองคือต้องหาโอกาส ทางการตลาดเอง ‘แรงกระตุน้ ’ ในการออกสินค้าใหม่ บางที ไม่ได้ตอบสนองต่อเงือ่ นไขของตลาดอย่างเดียว นั่นแสดงว่ามีอย่างอื่นมากกว่าสองข้อที่กล่าว มานี้ แต่ว่าองค์กรที่เป็นลักษณะไวต่อความ ต้ อ งการของตลาด (Market Sensitive Organization) อย่างเช่น บริษทั Google เห็น E-Commerce ก�ำลังจะมา ก็ซอื้ บริษทั Groupon ซึง่ ก�ำลังเติบโตเสียเลย บริ ษั ท เหล่ า นี้ ต ระหนั ก ดี ว ่ า การที่ จ ะ ประสบความส� ำเร็จในการยกระดับสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน (Shift Competitive Environment) เพราะสภาพแวดล้อมในการแข่งขันนั้น เปลีย่ นแปลงตลอด ประเทศไทยเรานัน้ เกือบจะ เป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย แต่เราปล่อยปละ ละเลยบ้ า นเมื อ งของเราจนกระทั่ ง สภาพแวดล้ อ มของการแข่ ง ขั น นั้ น เขาไปไหนต่ อ ไหนแล้ว อินโดนิเซียทีถ่ กู ปรามาส เกิดความวุน่ วาย ทางการเมืองเมื่อสักสิบปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ เขาเป็น I ตัวทีส่ องของ BRIIC แล้ว ซึง่ ประกอบด้วย Brazil, Russia, India, Indonesia และ China Competitive Environment นั้นได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ว บริษัทโทรศัพท์มือถือ บางแห่งยังมาขายรุน่ เก่าๆ อยู่ ท�ำออกมาขาย ปีละร้อยกว่ารุน่ ทัง้ ทีเ่ ขาไป Smart Phone

แล้ ว แม่ ว ่ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แบบธรรมดา ยังจะต้องท�ำออกมาขายต่อไป แต่กต็ อ้ งมีทยี่ นื ในตลาดสมาร์ทโฟนด้วย ไม่มี Room ส�ำหรับผู้ที่อยู่นิ่งๆ เฉยๆ (Stand Still) ใครจะมียทุ ธศาสตร์อะไร แต่ฉนั ก็ไม่ทำ� ฉันก็อยูเ่ ฉยๆ ของฉันไป แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าความจ�ำเป็น ที่ เ ราจะเป็ น เลิ ศ ในการส่ ง มอบสิ น ค้ า เดิ ม ที่ ข ายอยู ่ โ ดยการที่ ล ะเลยไป แล้ ว ไปท� ำ สิ น ค้ า ใหม่ อ ย่ า งเดี ย ว หรื อ ว่ า ไปสนใจ ลูกค้าใหม่โดยทิง้ ลูกค้าเก่าเลย ถ้าฐานเดิมบางส่วนไม่จ�ำเป็นต้องทิ้ง หรื อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคในการที่ จ ะต่ อ ยอด ออกมาเป็นสินค้าใหม่ บริษัทเหล่านั้นก็จะ ใช้ของเดิม แต่อาจจะต่อยอดของใหม่ หรือ วิธกี ารใหม่ๆ ให้ลกู ค้าเดิมๆ ไม่หนีไป แต่ มั น หมายความว่ า ท่ า นจะต้ อ ง คาดให้เห็นถึงตลาดในอนาคตว่าเขาจะเรียกร้อง อะไรบ้าง เหมือนอย่าง สตีฟ จ็อบส์ เห็นว่า คอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้ Key Board แล้ว ก็เลยท�ำ iPad ออกมา บางทีลกู ค้าต้องการ แล้วเพิ่มสิ่งนั้นเข้าไปก็ยังต้องมาเลือกว่าจะ ตอบสนองเท่าไหร่ ในราคาแค่ไหนในราคาทีพ่ อดี จะเป็นมังกรทะยาน หรือพยัคฆ์ผยอง


The 19th Gilded Sea Travel

Summer Style

Vacation Blues

CELEBRATING A LIFETIME OF GOLF Welcome to the World of Golf Vacations

路 Travel 路 Wine & Dine 路 Grooming 路 Watch & Car Bi-monthly Golf and Luxury Lifestyle Magazine MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 www.gmgroup.in.th, www.gvthailand.com, www.facebook.com/GolfVacationsThailand


Gb#051  

GB#051 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you