Page 1

vol. 5 no. 50 February 2014

MBA ABAC MBA UTTC MBA TU

SERENE HILLS @KHAOYAI

KLeasing Growing on Stability

Strategic Anticipation

In Crisis l 1l ชาคริต จันทร์รงุ่ สกุล


Unforeseen Future สถานการณ์ทางการเมืองในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ดกี ว่าเดือนมกราคม แม้จะมีการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา แต่การเลือกตัง้ กลับท�ำให้สถานการณ์ซบั ซ้อนยิง่ ขึน้ ไปอีก เพราะเลือกตั้งได้ไม่ครบ 95% ไม่สามารถเปิดสภาได้ ชาวนาไม่ได้เงินจากการจ�ำน�ำข้าว ขาดสภาพคล่อง รัฐบาลถูกล้อมกรอบไม่สามารถ หาเงินให้ชาวนาได้ ใครให้รัฐบาลกู้เสี่ยงเหมือนธนาคารออมสิน ชาวนาบางส่วนจึงหันมาประท้วงรัฐบาล แต่ชาวนาส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นทีต่ งั้ ไม่ได้ออกมา ขับไล่รัฐบาล การขอคืนพื้นที่ที่ผ่านฟ้าฯ ท�ำให้มีคนเจ็บมากมาย คนตายถึง 5 คน วันเดียวกันศาลแพ่งไม่เพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ไม่ให้เอาประกาศทีอ่ อกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้กับม็อบ หรือห้ามสลายการชุมนุม ผู้ชุมนุมบุกธุรกิจกลุ่มชินวัตร กดดันนายกฯ ด้วยการตามไล่ทุกพื้นที่ มติ ปปช.แจ้ง ข้อหานายกฯ ทุจริตจ�ำน�ำข้าว 27 ก.พ. จงใจขัด รธน. จ่อถอดถอน-ผิดอาญา 157 สถานการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหล่านี้จะด�ำรงไปอีกนานเท่าไหร่ จะกระทบเศรษฐกิจ ธุรกิจ มากมายขนาดไหน โปรดติดตามด้วยใจระทึก ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

50

หมายเหตุ : และ GMBiZ ต้องกราบขออภัยคุณกนก ลีฬหเกรียงไกร เป็นอย่างสูง ส�ำหรับการพิมพ์นามสกุลของคณกนกผิดพลาดไปในฉบับที่แล้ว

: CONTENTS

06 Global News 08 Local News 10 A-Z 12 Voice of Executive : อัครนันท์ ฐิตสิรวิ ทิ ย์ KLeasing Growing on Stability 9 ปีอย่างยัง่ ยืน 14 Special Scoop : MBA For AEC 16 MBA ABAC 17 MBA UTTC 18 MBA TU 19 Get Ahead + Think out Loud 20-24 Cover Story : ชาคริต จันทร์รงุ่ สกุล นักเฟ้นหา “Start Up จะรวย ผมช่วยได้” 25 How to Invest : การลงทุนในปี 2557 ตอนที่ 2 26 IT Trend : ก้าวต่อไปของ Google 27 Urban Living : SERENE HILLS 28 SMEs : อร่อยเด็ด 1 ก๋วยเตีย๋ วเรือรังสิตทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ 30 Thinking About Market : Strategic Anticipation in Crisis ตอนที่ 1

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา บบณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้อำ�นวยการฝ่ายนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม หัวหน้าช่างภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


GLOBAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“ We think according to nature; we speak according to rules ; but we act according to custom.” [Francis Bacon]

ญีป่ นุ่ หาทางเจรจาอินโดนีเซียขอให้ยกเลิกการสัง่ ห้ามส่งออกแร่ดบิ รัฐบาลญี่ปุ่นหาทางเจรจากับอินโดนีเซียผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) หลังจาก ที่อินโดนีเซียสั่งห้ามส่งออกแร่ดิบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในประเทศ โดยการให้บริษทั ต่างๆ ถลุงแร่ในประเทศก่อนส่งออก จนส่งผลกระทบให้อตุ สาหกรรม ต่างๆ ขาดแคลนแร่ที่ต้องใช้ อาทิ บริษัทผลิตสเตนเลส สตีล ที่ต้องการใช้นิกเกิล จ�ำนวนมาก และท�ำให้ราคานิกเกิลพุ่งสูง ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ อินโดนีเซีย น�ำเข้านิกเกิลถึง 44% ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของอินโดนีเซีย

ราคายางโลกเริม่ ฟืน้ ตัวเนือ่ งจาก เหตุความไม่สงบในไทย ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและ ส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในช่วง เผชิญกับความไม่สงบทางการเมือง และ ประเทศผูผ้ ลิตสามารถผลิตยางธรรมชาติ ได้ ใ นปริ ม าณต�่ ำ มาก ประกอบกั บ หลายปีที่ผ่านมาราคายางตกต�่ ำท�ำให้ ทุกคนพยายามระบายยางในสต็อก ท�ำให้ ปริ ม าณยางพาราคงเหลื อ ในประเทศ มีน้อย ในขณะที่ความต้องการจากจีนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะถึง 8.3 ล้านตันในปีนี้ ท�ำให้อตุ สาหกรรมยางทีเ่ คยตกต�ำ่ มาหลายปีมแี นวโน้มจะฟืน้ ตัวขึน้ ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ตลาดท่องเทีย่ วมุสลิมทัว่ โลก ก�ำลังเติบโต ในปี 2556 ตลาดท่องเที่ยวมุสลิมมี มูลค่าประมาณ 140,000 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 13% ของ ยอดรวมการท่องเทีย่ วทัว่ โลก จากการ จัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวฮาลาลของ เครสเซนเทรทติง บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้ า นการเดิ น ทางมุ ส ลิ ม เห็ น ได้ ว ่ า มาเลเซี ย เป็ น ประเทศที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ นักเดินทางมุสลิมมากทีส่ ดุ ตามมาด้วย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย โดยประเมินจาก ความเอาใจใส่ ต ่ อ ความต้ อ งการของ นักท่องเทีย่ ว ร้านอาหารฮาลาล และ ห้ อ งละหมาดในที่ ต ่ า งๆ ในขณะที่ ประเทศญี่ ปุ ่ น มี ค วามพยายามที่ จ ะ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ โดยการ รณรงค์ให้อตุ สาหกรรมท้องถิน่ ตระหนัก ถึงนักท่องเที่ยวมุสลิม และออกคู่มือ ท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ส�ำหรับนักเดินทางมุสลิม มีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 มูลค่า ของตลาดท่องเที่ยวนี้จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์

เวเนซุเอลาปฏิรปู ระบบแลกเปลีย่ น เงินตราต่างประเทศ นายนิโคลัส มาดูโร ผู้น�ำเวเนซุเอลา ประกาศแผนปฏิรูปกฎ ข้อบังคับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในชือ่ ‘ซิกาด 2’ อนุญาตให้มีการส�ำรองเงินดอลลาร์ได้จากหลายแหล่งนอก เหนือจากสหรัฐฯ จากที่แต่เดิมเวเนซุเอลาให้สิทธิพิเศษแก่ ธนาคารกลางในการซื้อและขายเงินดอลลาร์ เพื่อปกป้อง ตลาดซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็น ว่าการปฏิรปู ระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราครัง้ นีจ้ ะพัฒนากลไก ควบคุมอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ กี ารทุจริตให้ดขี นึ้ ได้

อิ น เดี ย วางแผนประมู ล คลืน่ ความถี่ ตัง้ เป้ารายได้ ภาคโทรคมนาคมเพิม่ ขึน้

จีนขึ้นแท่นผู้ผลิตทองค�ำรายใหญ่ที่สุด ของโลก 7 ปีซอ้ น ปลายปี 2556 ราคาทองค�ำลดลงเหลือ 1,205 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นราคาต�่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน กันยายน 2553 ท�ำให้ผบู้ ริโภคชาวจีนซือ้ ทองค�ำใน ปริมาณทีส่ งู ขึน้ อยูท่ ี่ 1,173.4 เมตริกตัน ซึง่ ส่วนใหญ่ ซื้อทองรูปพรรณเพื่อสวมใส่หรือมอบเป็นของขวัญ แต่ทั้งนี้การซื้อทองแท่งเพื่อจุดประสงค์การลงทุน ก็เพิม่ ขึน้ ถึง 57% แสดงให้เห็นถึงค่านิยมทีเ่ ปลีย่ นไป ในขณะเดียวกันจีนยังขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตทองค�ำราย ใหญ่ที่สุดในโลก 7 ปีติดต่อกัน โดยผลิตทองค�ำได้ ประมาณ 428.16 เมตริกตัน

o6  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

รั ฐ บาลอิ น เดี ย ออกมาแถลง แผนเพิม่ รายได้ภาคโทรคมนาคม ขึ้ น จ า ก ก า ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ใ น ส า ม ช ่ อ ง สั ญ ญ า ณ ใ น ป ี งบประมาณหน้า โดยจะประมูลคลื่นความถี่มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ และประกาศโครงสร้างภาษีใหม่ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ ท�ำให้ภาษีการซื้อหน้า โรงงานผลิตในประเทศลดลง เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าในประเทศ จากที่ใน ปัจจุบนั โทรศัพท์มอื ถือทีข่ ายในอินเดียกว่า 200 ล้านเครือ่ งส่วนใหญ่นำ� เข้าจาก ต่างประเทศ รวมถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม อีกครัง้


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“What is happiness? - the feeling that power increases - that resistance is overcome.”

[Friedrich Wilhelm Nietzsche]

บลจ.ทหารไทยชวนลงทุน ‘กองทุนเปิดทหารไทยยูโรเปีย้ นโกรท ทริกเกอร์ 5+5’ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด เปิดเสนอขายกองทุนใหม่ ในชือ่ กองทุนเปิดทหารไทยยูโรเปี้ยน โกรท ทริกเกอร์ 5+5 โดยมีนโยบายเน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Franklin European Growth Fund ตัง้ เป้าหมาย ท�ำก�ำไรรวม 10% ใน 1 ปี หลังจากทีม่ องเห็นทิศทางและตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆ ของ กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปปรับตัวดีขนึ้ โดยล�ำดับ

เคทีซชี ว่ ยเหลือ ผูป้ ระสบภัยพายุ ไห่เยีย่ นผ่านมูลนิธิ ศุภนิมติ

ฟูจฟ ิ ลิ ม์ ฉลอง 80 ปี เปิดตัวกล้องมิลเลอร์เลส รุน่ ใหม่ X-R1

บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) ชวนสมาชิ ก บั ต ร เครดิตเคทีซีและสินเชื่อพร้อม ใช้ ‘เคทีซี แคช รีโวล์ฟ’ ร่วมกัน ใช้คะแนนสะสมเปลีย่ นเป็นเงินบริจาค และเคทีซไี ด้รว่ มสมทบทุนเพิม่ เติม เพือ่ น�ำไป ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากพายุไต้ฝนุ่ ไห่เยีย่ นทีป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์ ผ่านมูลนิธศิ ภุ นิมติ แห่งประเทศไทย

ในโอกาสครบรอบ 80 ปีฟจู ฟิ ลิ ม์ ได้เปิดตัวกล้อง ดิจิตอลมิลเลอร์เลส แฟล็กชิปรุ่นใหม่ X-T1 เปลีย่ นเลนส์ได้ สะท้อนสโลแกนใหม่ของฟูจฟิ ลิ ม์ ‘นวัตกรรมอันทรงคุณค่า’ Value from Innovation หมายถึงฟูจิฟิล์มได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง พัฒนาสินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ดุ สูผ่ บู้ ริโภค

เฮอร์บาไลฟ์เปิดตัว ‘โรสการ์ด’ ตอบโจทย์ผู้ใส่ใจสุขภาพ กรมส่งเสริมการค้าฯ เล็ง เปิดศูนย์พฒ ั นาการค้าในอาเซียนในปี 58 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดตัง้ ‘ศูนย์พฒ ั นาการค้า และธุรกิจไทยในอาเซียน’ จ�ำนวน 1 แห่ง และส�ำนักงาน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน จ�ำนวน 9 แห่ง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ พนมเปญ เวียงจันทน์ ย่างกุง้ ฮานอย โฮจิมนิ ห์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ มะนิลา และจาการ์ตา เพือ่ รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดบิ ของไทยในอาเซียน และ สนับสนุนผลักดันการส่งเสริมในเชิงรุกให้ผู้ประกอบการอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าสากล

เฮอร์บาไลฟ์ บริษทั โภชนาการชัน้ น�ำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ โรสการ์ด ชูส่วนผสมหลัก โรสแมรินิก แอซิด สารส�ำคัญที่ได้จากการสกัดโรสแมรี่สูตร ล่าสุด มีคณ ุ สมบัตใิ นการท�ำลายอนุมลู อิสระได้ทงั้ ในน�ำ้ และไขมัน พร้อมมีฤทธิ์กระตุ้นการท�ำลายแบบลูกโซ่ และผงเข้มข้นจาก พืชผักหลากสี เหมาะส�ำหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพและผูท้ ที่ านผักและ ผลไม้ไม่เพียงพอในแต่ละวัน โรสการ์ด เป็นผลิตภัณฑ์ตวั แรกที่ เฮอร์บาไลฟ์เปิดตัวออกสู่ตลาดอาหารเสริมในปีนี้ ตามด้วย การแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่อนื่ ๆ ออกสูต่ ลาดทุกไตรมาสตลอดปี

เทสโก้ โลตัส ชวนสะสมแสตมป์ เพือ่ แลกซือ้ ตุก๊ ตาชุด ‘ฮีโรแอนด์เฟรนด์’ เทสโก้ โลตัส เปิดตัวแคมเปญสะสมแสตมป์ เพื่อแลกซื้อตุ๊กตาชุด ‘ฮีโรแอนด์เฟรนด์’ (Heroes and Friends) มีให้เลือกถึง 8 แบบ จากค่ายการ์ตูนดัง พิกซาร์และ มาร์ เ วล เอาใจลู ก ค้ า ทุ ก เพศทุ ก วั ย เมื่อซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ครบ 50 บาท จะได้รบั แสตมป์ 1 ดวง สะสมครบ 50 ดวงสามารถแลกซือ้ ตุก๊ ตาในราคาเพียง 1 บาท เริม่ สะสมแสตมป์ได้ตงั้ แต่วนั นีจ้ นถึง 13 เมษายน 2557 และแลกซือ้ ตุก๊ ตาได้ถงึ 27 เมษายน 2557 ทีเ่ ทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา

ผลการด�ำเนินงานแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยอดขายรวม 30,200 ล้านบาท บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผย ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในปี 2556 มียอดขาย รวม 30,200 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 20.3% เมือ่ เทียบ กับปี 2555 และตัง้ เป้ายอดขายในปี 2557 รวม 32,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ อีก 6.0% ในขณะทีย่ งั คงเป็นหนีเ้ งินกูส้ ทุ ธิ 33,400 ล้านบาท หรือคิดเป็น สัดส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ ทุนประมาณ 96%

o8  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

โชคดี ติม่ ซ�ำเสิรฟ ์ เมนูใหม่ โชคดีลาวา ร้านอาหารจีนโชคดี ติม่ ซ�ำ น�ำเสนอเมนู ใหม่ ‘โชคดีลาวา’ ซาลาเปาไส้ทะลัก ที่ อั ด แน่ น ไปด้ ว ยไส้ ค รี ม ไข่ เ ค็ ม ลาวา หอม หวาน นุ่ม ละมุนลิ้น ในราคา 39 บาท หรื อ เลื อ กซื้ อ พร้อมแพ็คเกจมีดไี ซน์เพือ่ ส่งมอบเป็น ของขวัญในราคา 165 บาท

โครงการพลังคิด สะกิดโลก ลดค่าไฟกว่าร้อยละ 24 ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง พลังงานประกาศผลลดใช้พลังงาน ในโครงการ ‘พลังคิด สะกิดโลก’ สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการเกินกว่าร้อยละ 50 คิดเป็น 7,986 แห่งทัว่ ประเทศ แจงลดการใช้ไฟฟ้า เดือนแรกได้กว่าร้อยละ 24 เฉลีย่ 7.39 ล้านหน่วยต่อ เดือน คิดเป็นมูลค่าเงิน 31 ล้านบาท พร้อมตัง้ เป้าลดเพิม่ 28.3 ล้านหน่วยใน 3 เดือน และคาดการณ์ ลดใช้ไฟฟ้าต่อเนือ่ งทัง้ ปี สามารถประหยัดได้กว่า 113.2 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินทีป่ ระหยัดได้มลู ค่า เงินมากกว่า 480 ล้านบาท


TNI ทัศนศึกษาและ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว‫‏‬ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ได้คดั เลือก นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นดี จ� ำ นวน 34 คน พร้อมด้วยตัวแทนจากสโมสร นักศึกษา จ�ำนวน 4 คน เดินทางไป ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองคาย-สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว–หอพระแก้ว-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุหลวง-วังเวียง) และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย-ลาว-ญีป่ นุ่ ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาว-ญีป่ นุ่ (LJI) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUOL) ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557

เลอโนโวมอบประสิทธิภาพการท�ำงาน โมบายตัวจริงกับ ThinkPad X1 Carbon เลอโนโวตอกย�้ ำ ความเป็ น ผู ้ น� ำ ของอุ ต สาหกรรม คอมพิวเตอร์หลังจากที่กวาดรางวัลมากมายจากงาน Consumer Electronics Show หรือ CES 2014 มาได้ถึง 61 รางวัล หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล จากงานนี้ คื อ ThinkPad X1 Carbon สุ ด ยอด นวั ต กรรมคอมพิ ว เตอร์ อั ล ตร้ า บุ ๊ ค แบบบางเฉี ย บ ที่ ม อบประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานแบบโมบายทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยอั ล ตร้ า บุ ๊ ก ThinkPad X1 Carbon ได้รบั รางวัลจากงาน CES 2014 ทัง้ สิน้ 20 รางวัล อาทิ รางวัล PC World Best, รางวัล Best Laptop, รางวัล Fashion Times Best, รางวัล Ultrabook and Engadget Best และรางวัล Finalist People’s Choice

กสิกรไทยร่วมค้นหาปรัชญาธุรกิจ ครอบครัวญีป่ นุ่ ปี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉลองครบรอบ 80 ปี จัดท�ำเหรียญทีร่ ะลึก 3 บูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�ำเหรียญ ที่ระลึก 3 บูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ศาสตราจารย์สญ ั ญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ เฉลิม ฉลองในวาระ 80 ปี แ ห่ ง การสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รืน่ ฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ เปิดตัว คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า ไวโอ แคราย และไวโอ ติวานนท์ ทีมดงยางและทีมทูไอดีอาร์ คว้าแชมป์รว่ ม Robot@Home 2014

การบินไทยเปิดให้บริการ THAI Sky Connect การบิ น ไทยเปิ ด ตั ว บริ ก ารใหม่ ‘THAI Sky Connect’ ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ Wi-Fi บนเครือ่ งบินเพือ่ ความสะดวกสบายในการติดต่อ สือ่ สารส�ำหรับผูโ้ ดยสารในยุคดิจติ อล เครือ่ งบิน ทีต่ ดิ ตัง้ ชุดอุปกรณ์รบั ส่งสัญญาณ Wi-Fi ในห้อง โดยสาร ได้แก่ เครื่องบินแอร์บัส A380-800 จ�ำนวน 6 ล�ำ ซึง่ ท�ำการบินในเส้นทาง อาทิ ปารีส แฟรงค์เฟิรต์ โอซากา ฮ่องกง โตเกียว และเครือ่ งบิน แอร์บัส A330-300 (33H) จ�ำนวน 7 ล�ำ ท�ำการบินในเส้นทาง อาทิ เพิรท์ ไทเป เซีย่ งไฮ้ ฮ่องกง และโอซากา

ที ม ดงยาง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาลั ย เขตหาดใหญ่ และที ม ทู ไ อดี อ าร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ คว้ า แชมป์ ร ่ ว มการแข่ ง ขั น หุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2557 หรือ Thailand Robot@ Home Championship 2014 ครองถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาทีมละ 200,000 บาท จากเอสซีจี นอกจากนีท้ มี ดงยาง ยังสามารถคว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมรับเงิน รางวัลอีก 50,000 บาท

เทเลนอร์กรุป๊ ลงนามใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมในพม่า เทเลนอร์กรุ๊ปประกาศว่าบริษัทกับทางรัฐบาลสหภาพพม่า ได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัว่ ประเทศ ใบอนุญาตนีค้ รอบคลุมคลืน่ ความถี่ 900 MHz และ 2.1 GHz และมีอายุสญ ั ญา 15 ปี เทเลนอร์มงุ่ หวังทีท่ ำ� ให้ ประชาชนชาวพม่าทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้บริการ การสื่อสารไร้สายได้อย่างทั่วถึงในราคาที่ไม่แพง ทั้งนี้บริษัท ตั้ ง เป้ า ที่ จ ะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารภายใน 8 เดื อ นหลั ง จากได้ รั บ ใบอนุญาต

รืน่ ฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด เบิกฤกษ์ตน้ ปี ขึ้นสองโครงการใหม่ ภายใต้แบรนด์ ‘Vio’ (ไวโอ) เพือ่ ตอบรับความต้องการของลูกค้า ที่มีความต้องการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ที่มีความสะดวกสบายส�ำหรับคนรุ่นใหม่ใกล้ แนวรถไฟฟ้าโดยเปิดตัวคอนโดมิเนียมพร้อม กัน 2 โครงการ ทัง้ แบบ Low-rise (ไวโอ แคราย) คอนโดมิเนียม 8 ชั้น และแบบ Hi-rise (ไวโอ ติวานนท์) คอนโดมิเนียมสูง 36 ชัน้ มูลค่าโครงการรวม 2,000 ล้านบาท ซึง่ ทัง้ 2 โครงการ เน้นท�ำเลโดดเด่น และ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีมว่ ง และการเน้นท�ำเลศักยภาพใจกลางเมือง

ธนาคารกสิกรไทย พาธุรกิจครอบครัวไทยทีเ่ ป็น สมาชิก Kfam Club กว่า 15 ครอบครัว ร่วม เดินทางค้นหาและศึกษาเรียนรู้ธุรกิจครอบครัว ทีม่ ชี อื่ เสียงและได้รบั การยอมรับและส่งต่อธุรกิจ มาอย่างยาวนานหลายชัว่ อายุคน ณ มหานคร โตเกียว ชิสโึ อกะ และเซนได ประเทศญีป่ นุ่ ภายใต้ โครงการ KFam Club Learn the Japanese Spirit ปี 2 เพือ่ เรียนรูป้ รัชญาของธุรกิจครอบครัว ทีเ่ ก่าแก่และมีชอื่ เสียง อาทิเช่น ส�ำนักพิมพ์เก่าแก่ ไทชู กั ง ธุ ร กิ จ ครอบครั ว คิ มู ร ะ ชู โ ชวโชว ผูผ้ ลิตเหล็กหลอมขึน้ รูปทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1927 ที่การันตีด้วยรางวัล The Excellent Family Business Award จึงเป็นอีกทริปแห่งความ ประทับใจที่มาพร้อมกับคุณค่าและองค์ความรู้ ด้านธุรกิจครอบครัวแบบเต็มอิม่

ไทยบริดจสโตนเฉลิมฉลอง 45 ปี แห่งการก่อตัง้ บริษทั บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด ได้จัดงานครบ รอบ 45 ปี แห่งการก่อตัง้ บริษทั ขึน้ ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงงานรังสิต ซึง่ เป็น โรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งแรกของกลุ่มบริษัท บริดจสโตนในประเทศไทย โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง สหภาพแรงงาน และพนั ก งานเข้ า ร่ ว มใน พิธพี ราหมณ์และพิธสี งฆ์ในงานครัง้ นี้ พร้อมกันนี้ บริษัทได้แสดงความขอบคุณพนักงานที่ได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจตลอดการท�ำงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ วันทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2512 ไทยบริดจสโตน จ� ำ กั ด ได้ มุ ่ ง มั่ น รั บ ใช้ สั ง คมด้ ว ยคุ ณ ภาพที่ เหนือกว่ามาโดยตลอด ทั้งในฐานะผู้ผลิตยาง รถยนต์ชนั้ น�ำและการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย

ลีสซิง่ กสิกรไทยตัง้ เป้าปี 57 สินเชือ่ โต 8.16% ลุยตลาด บิก๊ ไบค์ กระบะ และรถบรรทุกรายย่อย ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยเผยผลประกอบการปี 2556 สามารถปล่อยสินเชือ่ เช่าซือ้ ใหม่และลีสซิง่ รถยนต์ได้ รวม 74,748 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 14.10% พร้อมตัง้ เป้ารุกหนักปีมา้ เน้นขยายฐาน ลูกค้า กลุ่มบิ๊กไบค์ รถกระบะ และรถบรรทุก รายย่อย ตัง้ เป้าปล่อยสินเชือ่ รวม 80,848 ล้านบาท โตจากปี 56 ที่ 8.16% ก�ำไรที่ 555 ล้านบาท (รวมก�ำไรสุทธิของบริษทั โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด บริษทั ของ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด) ขยายตัว 17.58% คุม NPL ให้อยูท่ รี่ ะดับ 1.16%

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE o9


: Fujiyama

กู เ กิ ล สตรี ท วิ ว กลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ค นใช้ เ ข้ า ไปดู สถานที่ ต่ า งๆ ก่ อ นไปเยื อ นจริ ง ช่ ว งที่ ผ่ า นมากู เ กิ ล ได้เพิม่ ภาพสถานทีต่ า่ งๆ ในเอเชียมากขึน้ และในปีทแี่ ล้ว ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนเข้าไปดูภาพมากที่สุดในทวีป เอเชีย โดยพุ่งเป้าไปที่ภูเขาไฟฟูจิเป็นอันดับแรก ตามด้วยเกาะฮาชิมะ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Game

Rovio เปิดตัวซีรสี่ ์ Angry Birds Stella โดยเจ้าตัวละคร หลักคือนกสีชมพูนาม Stella โดยวางไว้ว่าซีรี่ส์ชุดนี้ จะจับตลาดเด็กผู้หญิงมากขึ้น โดยหลังจากนี้จะมีทั้ง เกม การ์ตนู แอนิเมชัน่ หนังสือ ของเล่น และสินค้าอืน่ ๆ มาเสริมทัพด้วย

: Artemis

แม้แต่เครือ่ งประดับก็เชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้ว บริษทั Sense6 สัญชาติอเมริกา ผลิต Artemis เครือ่ งประดับทีส่ ามารถแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ ห้มาช่วยเมือ่ เจ้าของตกอยูใ่ น อันตรายได้ โดย Artemis จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ เจ้าของสามารถ อัดเสียงและส่งเสียงผ่านคลาวด์และส่งข้อมูลสถานที่ได้แบบเรียลไทม์

: Credit Card

: Hitoe

NTT DoCoMo ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ของญี่ปุ่นเปิดตัวเสื้อผ้าที่สามารถวัดอัตรา การเต้นของหัวใจได้ โดย Hitoe จะเป็น ชุ ด ออกกำ � ลั ง กายที่ มี แ ผ่ น เซ็ น เซอร์ อ ยู่ ภายใน และแสดงข้อมูลผ่านแอพฯ บนสมาร์ทโฟน ซึง่ ต่อไปจะมี ชุดนอนตามมาในอนาคต

: Italy

เราต้องลาจากความคุ้นเคยอีกครั้ง เมื่ อ MasterCard และ VISA ประกาศว่ า จะยกเลิ ก การใช้ บั ต ร เครดิตแบบแถบแม่เหล็กในปี 2015 เพราะระบบนี้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยถูกปลอม แปลงได้ง่าย โดยเปลี่ยนแปลงบัตรทั้งหมดให้เป็นแบบ PIN Code ใช้ ชิ พ ฝั ง อยู่ ใ นบั ต ร ซึ่ ง ระบบนี้ ใ ช้ อ ย่ า ง แพร่หลายในยุโรปอยูแ่ ล้วและมีความปลอดภัยมากกว่า

มัตเตโอ เรนซี นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ อ ายุ น้ อ ยที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ อิ ต าลี และสหภาพยุ โ รปในวั ย 39 ปี ทำ � ให้ นั ก วิ เ คราะห์ บ างส่ ว นสงสั ย ว่ า จะมี วุฒิภาวะทางการเมืองมากพอหรือไม่ ซึ่งเรนซี ต้ อ งพิ สู จ น์ ตั ว เองจากการเดิ น หน้ า ปฏิ รู ป เศรษฐกิจและการเมือง

: EU

สหภาพยุโรปกำ�ลังพัฒนาระบบที่ ทำ�ให้ตำ�รวจสั่งดับเครื่องยนต์ได้ ทันที คาดว่าจะใช้งานได้ภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยในปัจจุบัน ระบบสั่ ง ดั บ เครื่ อ งยนต์ จ ากระยะไกลนี้ จ ะถู ก ติดตัง้ ในรถยนต์บางค่ายแล้ว แต่ยงั สัง่ การได้โดย เจ้าของรถเท่านั้น ซึ่งเมื่อโครงการนี้ถูกเปิดเผย ออกมา แน่นอนว่าได้รับคำ�วิจารณ์ในเชิงลบถึง เรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

1o   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

: Japan

ใครที่เคยไปญี่ปุ่นจะทราบดีว่าแม้จะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องนวัตกรรมและ เทคโนโลยี แต่แทบไม่มี Free Wi-Fi ให้บริการ แต่ในที่สุดทางการญี่ปุ่น ได้เริ่มเปิดให้บริการ Free Wi-Fi ที่เมืองโอซากาเป็นที่แรก ผู้ใช้เพียงแต่ ลงทะเบียนด้วยอีเมลและใช้งานได้ 30 นาที โดยไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง ที่เชื่อมต่อ


: Oral-B

อะไรๆ ก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ ล่ า สุ ด คื อ แปรงสี ฟั น อั จ ฉริ ย ะ จาก Oral-B แปรงสีฟันรุ่นนี้จะ เก็ บ ข้ อ มู ล การแปรงฟั น และ ส่งกลับไปให้ทันตแพทย์เพื่อวางแผนและปรับปรุง พฤติกรรมการแปรงฟันของผูใ้ ช้ ก่อนจะส่งข้อมูลกลับ มาที่สมาร์ทโฟน โดยที่ผู้ใช้เองสามารถปรับแต่งการใช้งานได้เช่นกัน จากการทดสอบ ผลิตภัณฑ์นี้ พบว่าคนที่เคยใช้เวลาแปรงฟันไม่ถึงนาที ใช้เวลาแปรงฟันมากขึ้นกว่าเท่า ตัว แต่ราคาที่ Oral-B เปิดตัวมาค่อนข้างจะโหดไปสักหน่อย อยู่ที่ 199 ปอนด์

: Kinect

เกาหลีใต้ได้นำ�เครื่องเล่นเกม Kinect มา ดัดแปลงให้สามารถตรวจจับวัตถุที่ผ่านด่าน บริ เ วณเขตปลอดอาวุ ธ ชายแดนเกาหลี ใ ต้ และเกาหลี เ หนื อ ว่ า เป็ น มนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ ถ้าหากตรวจพบว่าเป็นมนุษย์เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนขึ้น ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเครื่อง Kinect ที่มีความสามารถ ตรวจจับการเต้นของหัวใจและความร้อนได้

: Project Tango

โ ท ร ศั พ ท์ ต้ น แ บ บ ที่ ฝั ง เซ็ น เซอร์ ที่ วั ด ระยะลึ ก ตำ�แหน่ง และการหมุนได้ พร้ อ มมี ซ อฟท์ แ วร์ สำ � หรั บ ใช้ ส ร้ า งโมเดล 3 มิติ จำ�ลองสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว และ สามารถบอกได้ ว่ า ตั ว เองอยู่ ต รงส่ ว นไหน ในห้องปิด ซึง่ จะเป็นตัวช่วยสำ�หรับผูม้ ปี ญ ั หา ทางด้านสายตาได้

: LTE

เป็นอีกหนึง่ ค่ายทีเ่ ปิด ให้บริการ 4G LTE บน คลื่ น ความถี่ 2100 MHz ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ TrueMove H นำ�หน้า ไปก่อนเมื่อปีที่แล้ว โดยทางดีแทค ไตรเน็ตจะอัปเกรดอุปกรณ์เดิมบางชิ้นให้สามารถให้บริการ 4G ได้

: Polar Vortex

ปรากฏการณ์ ล มวนขั้ ว โลก ซึ่ ง โดยปกติ แล้ ว ลมวนขั้ ว โลกนี้ จ ะหมุ น วนอยู ่ ที่ แ ถบ ขัว้ โลกเหนือ ในลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา และจะลงมาต�่ำสุดอยู่แถวๆ ประเทศแคนาดา แต่ในปีนี้ลมนี้ได้พัดต�่ำลงมาถึงตอนกลางของ สหรัฐอเมริกา ท�ำให้อากาศในหลายรัฐหนาวเย็นกว่าปกติไปมาก โดยที่ท�ำให้ตอนกลางของ สหรัฐอเมริกามีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ 20 ปี

: Reward

: Music Player

จีนออกมาตรการรักษา สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการ ตัง้ เงินรางวัลถึงพันล้าน หยวนส�ำหรั บ เมื อ งที่ สามารถป้องกันและควบคุมมลพิษทาง อากาศในพื้นที่ได้ อาจจะโดยการควบคุม การใช้ถ่านหินและใช้น�้ำมันคุณภาพสูง ส�ำหรับยานพาหนะแทน การประหยัดพลังงานในการก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ ย�่ำแย่ของจีนในปัจจุบันท�ำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมเสีย

: Stamp

โซนี่ ไ ด้ ผ ลิ ต เครื่ อ งเล่ น MP3 ที่ ส ามารถ กั น น�้ ำ ได้ แต่ ค วามน่ า สนใจอยู ่ ที่ โ ฆษณา ที่ ส ามารถท�ำโฆษณาที่ น�ำเสนอความ สามารถนี้ ไ ด้ ด ้ ว ยการน�ำเอาเครื่ อ งเล่ น รุ ่ น NWZ-W270 มาเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ใส่ไว้ในกระบอกน�้ำท้าทายความสามารถ กันเห็นๆ และน�ำไปไว้ในตู้ขายอัตโนมัติ ให้ผู้สนใจกดซื้อ รับรอง ว่ายังใช้งานได้แน่นอน

ทุกปีการไปรษณีย์สหรัฐฯ ได้ คั ด เลื อ กบุ ค คลสำ � คั ญ หรื อ เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ มาจั ด ทำ � เป็ น แสตมป์ ล่ า สุ ด มี ก าร เปิดเผยว่าในปี 2014-2015 สตีฟ จ็อบส์ เป็นหนึ่งในคนดังที่จะปรากฏโฉมบนแสตมป์ โดยจะมี Elvis Presley ได้เผยโฉมในปีเดียวกัน

: USA

หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร พิเศษของสหรัฐฯ ได้ ออกแบบชุ ด เกราะ รบทางการทหาร แบบใหม่ ใ นชื่ อ Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS) ซึ่งจะ ปกปิดทัง้ ร่างกาย คล้ายคลึงกับชุดของ ไอรอนแมน แถมยังมีคอมพิวเตอร์เพือ่ ตรวจจับวัดชีพจรผู้ใช้ โดยชุดดังกล่าว ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ ใ นงานกู้ ภั ย และ ปฏิบัติการพิเศษ มีกำ�หนดทดสอบได้ ในเดือนมิถนุ ายน และเริม่ ใช้ปฏิบตั กิ าร จริงในเดือนสิงหาคมปี 2018

: Wikipedia

สำ�นักพิมพ์ PediaPress มีโครงการจะ รวบรวมบทความกว่าสี่ล้านบทความ บน Wikipedia ภาคภาษาอังกฤษมา พิ ม พ์ ร วมเล่ ม เป็ น สารานุ ก รมขนาด ใหญ่ คาดว่ามีจ�ำ นวนกว่าพันหน้า เพือ่ ใช้ส�ำ หรับจัดแสดงตามนิทรรศการ โดย ต้องใช้งบประมาณถึง 50,00 ดอลลาร์ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการระดมทุน แต่ ยั ง ไม่ มี ผ ลตอบรั บ จากนั ก ลงทุ น มากนัก

: Zuckerberg : NHTSA

กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ เตรียมผลักดัน ข้ อ บั ง คั บ ให้ ร ถขนาดเล็ ก รุ่ น ใหม่ ๆ สื่ อ สาร ระหว่างกันได้ เพื่อลดอุบัติเหตุและลดปัญหา จราจร โดยการหลีกเลี่ยงการชน และทำ�ให้ รถหลายคั น สามารถขั บ ตามไปด้ ว ยกั น ได้ ซึ่ ง รั ฐ บาลต้ อ ง ผลักดันและสร้างมาตรฐานการสือ่ สารระหว่างรถยนต์แต่ละค่าย ขึ้นมา แต่น่าจะเป็นไปได้ยากอยู่พอสมควร

: Telecom

หลังจากที่แกนนำ� กปปส. เชิญชวนให้ ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสย้ายค่าย ไปใช้เครือข่ายอืน่ ๆ พบว่ามีการโอนย้าย ออกจากเครือข่ายเอไอเอสเพิ่มขึ้นเป็น เท่าตัว จากปกติ 700 หมายเลขต่อวัน เป็น 1,400 หมายเลข ต่ อ วั น โดยย้ า ยไปที่ ค่ า ยดี แ ทคถึ ง 70% และ ทรูมูฟ 30%

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กและภรรยา บริจาคหุ้นเฟซบุ๊ก 18 ล้านหุ้น มู ล ค่ า กว่ า 970 ล้ า นเหรี ย ญ สหรั ฐ ฯ ให้ กั บ มู ล นิ ธิ ซิ ลิ ค อน วั ล เลย์ ทำ � ให้ เ ขากลายเป็ น ผู้บริหารที่บริจาคเงินมากที่สุด ของอเมริกาในปี 2013

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 11


VOICE OF EXECUTIVE เรื่อง : พลสัน นกน่วม ภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตย์ดำ�รงธรรม

อัครนันท์ ฐิตสิรวิ ทิ ย์

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด

12   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


KLeasing ก้าวต่อไป

อย่างยัง่ ยืน มองสถานการณ์ เจาะกลยุทธ์ปมี า้

อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ไ ทยยั ง คงต้ อ ง อยู ่ ใ นภาวะนั่ ง ลุ ้ น กั น ต่ อ ไปกั บ ตลาด ยอดขายรถยนต์ที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้ว อีกทั้งได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารเมื อ ง ในปัจจุบันที่ยืดเยื้อ ประกอบกับความ ต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคยั ง อยู ่ ใ นภาวะ ทีต่ อ้ งการซือ้ รถยนต์นอ้ ยอีกด้วย แม้ ว ่ า ค่ า ยรถยนต์ ต ่ า งๆ จะออก แคมเปญ ดาวน์ 0% ผ่ อ นนาน และ สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ต่างๆ ก็ออกมาขานรับกับแคมเปญของ ค่ายรถยนต์ เพือ่ ร่วมมือกระตุน้ ให้ตลาด กลั บ มาคึ ก คั ก อี ก ครั้ ง แต่ ท ว่ า ยั ง คง ต้องมานั่งลุ้นกันต่อว่าตลาดรถยนต์ จะเติบโตไปในทิศทางไหนอย่างไร เพราะ จากปัจจัยลูกโซ่อุปสงค์ของผู้บริโภค ถูกตลาดรถยนต์ดงึ ไปเมือ่ 2 ปีกอ่ น แน่นอนว่าธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและ ลีสซิ่งรถยนต์ได้รับผลกระทบโดยตรง ท�ำให้ภาพรวมของตลาดไม่เป็นไปตาม เป้ า หมายที่ ไ ด้ ค าดไว้ ดั ง นั้ น ถื อ เป็ น ความท้าทายของผู้บริหาร KLeasing อย่าง อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด ในการปรับกลยุทธ์ให้ลีสซิ่งกสิกรไทย ก้าวข้ามผ่านวิกฤติเศรษฐกิจไปสู่การ เติบโตอย่างน่าจับตามอง เราคงต้องมาดู กั นว่า ลีสซิ่ง กสิก รไทยจะมีไ ม้เด็ดใน การเดินหมากปี 2557 ไปในทิศทางใด GMBiZ จึงมีโอกาสได้สมั ภาษณ์ผนู้ ำ� ทัพ ที่ ม ากประสบการณ์ พร้ อ มเผยถึ ง รูปแบบการบริหารงานอย่างยัง่ ยืน

จากการคาดการณ์ ภ าวะตลาดรถยนต์ ใ นประเทศไทย ปี 2557 ในช่วงไตรมาสแรกของปี ยังคงอยูใ่ นภาวะหดตัว เนื่ อ งจากผลของอุ ป สงค์ ที่ ถู ก ดึ ง ไปใช้ ล ่ ว งหน้ า ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ลู ก โซ่ ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคชะลอการซื้ อ รถยนต์ รวมถึ ง ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ เ ติ บ โตขยายตั ว ได้ เ ต็ ม ที่ ซึ่ ง กลุ ่ ม รถยนต์นั่งได้รับผลกระทบจากตลาดในกรุงเทพฯ ส�ำหรับ ตลาดต่ า งจั ง หวั ด กลุ ่ ม รถกระบะจะได้ รั บ ผลกระทบ จากก�ำลังซือ้ ทีห่ ดหายไปบ้างพอสมควร ทว่าช่วงครึง่ ปีหลัง อาจจะได้เห็นทิศทางตลาดทีส่ ดใสมากขึน้ ผลกระทบจากปั จ จั ย การหดตั ว ของตลาดรถยนต์ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปที ผี่ า่ นมา ส่งผลต่อธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ และลีสซิ่งรถยนต์ ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงมีการปรับกลยุทธ์ การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ ทางการเงิ น ได้ ค รบทุ ก เซ็ ก เมนต์ (Segment) ทั้ ง ตลาดสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ใ หม่ ป ้ า ยแดง และสิ น เชื่ อ รถแลกเงิ น “เรามี ก ารออกแคมเปญมากมาย ทั้ ง สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ก สิ ก รไทย (รถใหม่ ป ้ า ยแดง) ทีร่ ว่ มกับค่ายรถยนต์ตา่ งๆ เช่น ดาวน์ 0% ผ่อนน้อย ผ่อนนาน ประกันภัยรถยนต์ฟรี เป็นต้น และสินเชือ่ รถช่วยได้กสิกรไทย สินเชือ่ รถแลกเงินส�ำหรับรถยนต์ปลอดภาระ ส�ำหรับลูกค้า ที่มีความต้องการเงินสดหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ทางการเงิน ออกแคมเปญ ‘สินเชือ่ รถช่วยได้กสิกรไทย...มีรถ ยังไงก็ไม่ขาดเงิน’ ดอกเบีย้ ถูก ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ไม่ตอ้ งมี ผูค้ ำ�้ ประกัน มีเล่มทะเบียน อนุมตั ไิ วภายใน 24 ชม.” สินเชือ่ รถช่วยได้กสิกรไทย แคมเปญทีเ่ รียกได้วา่ เป็น เจ้าแรกของตลาดที่ให้บริการตลาด คือ ‘ลดต้น ลดดอก’ น�ำเสนออัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระลูกค้าให้สามารถบริหารการผ่อนช�ำระค่างวดได้งา่ ย เมือ่ ลูกค้าต้องการผ่อนค่างวดมาก เงินต้นลดเร็ว ดอกเบี้ยจะ ลดลงตามไปด้วย และสามารถปิดบัญชีก่อนหมดสัญญาได้ จะเห็นได้วา่ ทุกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ รถยนต์ของลีสซิง่ กสิกรไทย เป็นการตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินครบทุกมิติ และปี ที่ ผ ่ า นมาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ประเภทนี้ มี ก ารเติ บ โต อย่างต่อเนื่องมากถึง 2 เท่า ด้วยปัจจัยแรงหนุนของ ตลาดที่ มี ค วามต้ อ งการสิ น เชื่ อ ประเภทนี้ บวกกั บ การเพิม่ ช่องทางให้บริการผ่านธนาคารกสิกรไทยทีค่ รอบคลุม ทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ลีสซิ่งกสิกรไทยเพิ่มกลยุทธ์เชิงรุก ในการออกแคมเปญพิเศษร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าทั้งด้าน การสนับสนุนพื้นที่ในการออกบูธน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน พื้นที่ห้างค้าปลีกต่างๆ อาทิ แม็คโคร และร่วมจับมือ กั บ บมจ.ทรู คอร์ ป อเรชั่ น ในการมอบโปรโมชั่ น พิ เ ศษ ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปีเพื่อเพิ่มความสะดวก และความ น่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ ถือเป็นการตอบโจทย์ความ ต้องการด้านการเงินครอบคลุมในหลายๆ ทาร์เก็ต (Target)

รุกต่อเนือ่ งรถกระบะ-บิก๊ ไบค์

ในปี 2557 ทิศทางตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์ยังมี โอกาสเติบโตขึน้ อีกจากปีทผี่ า่ นมา ปัจจัยทีเ่ ป็นแรงผลักดันส�ำคัญให้ตลาด บิก๊ ไบค์ขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง คือ กลุม่ ผูซ้ อื้ ทีม่ ฐี านะมัน่ คงระดับหนึง่ ไม่มี ผลกระทบด้านปัญหาการเงิน ในขณะเดียวกันบริษทั ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์เข้ามาลงทุนและสร้างฐานการผลิตบิ๊กไบค์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มรี าคาขายถูกลง สามารถขยายฐานกลุม่ ผูบ้ ริโภคออกไปได้กว้าง มากขึน้ “เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการของตลาดกลุ่มนี้เรามี การปรับแผนกลยุทธ์ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อไปยังกลุ่มลูกค้า รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์ ด้วยการวางแผนด�ำเนินการจัด กิจกรรมการตลาดร่วมกับพันธมิตรค่ายรถจักรยานยนต์ตา่ งๆ อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดทัง้ ปีอกี ด้วย” ส�ำหรับตลาดรถกระบะ มีการคาดการณ์วา่ ช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2557 อาจจะได้รับผลกระทบจากก�ำลังซื้อที่หดหายจากรายได้เกษตรกรที่ยัง ไม่ดขี นึ้ และภาระหนีค้ รัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกด้วย ทว่าลีสซิง่ กสิกรไทยยังเดิน เกมรุกหน้าขยายฐานลูกค้ากลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ ด้วยเล็งเห็นโอกาสของเซ็กเมนต์ (Segment) ตลาดรถกระบะมีแนวโน้มเติบโตสูง เนือ่ งจากการด�ำเนินธุรกิจ เชิงพาณิชย์ยงั คงมีความจ�ำเป็นใช้รถในการขนส่ง ซึง่ เป็นหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญ ในการขับเคลือ่ นธุรกิจ

๙ ปีเติบโตอย่างยัง่ ยืน

กว่า ๙ ปี ลีสซิ่งกสิกรไทยด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์ แบบบูรณาการ ด้วยยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันการเงินหลักในใจของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่ครบวงจร แบบ One Stop Service ผ่าน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product and Solution) ทีเ่ น้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพือ่ ตอบสนอง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเข้ า ถึ ง ด้ า นแบรนด์ แ ละการตลาด (Branding and Marketing) ที่เน้นการสร้างความชัดเจนและความ สอดคล้องของแบรนด์ในทุกระดับ และด้านคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ทีเ่ น้นการสร้างประสบการณ์ดเี ลิศให้กบั ลูกค้าในทุกช่องทางการเงิน ทีส่ ะดวกสบาย และรวดเร็ว เหนือความคาดหมายของลูกค้า อัครนันท์ เสริมแง่คดิ การด�ำเนินธุรกิจให้ยงั่ ยืนว่า “การด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์ไม่มีสูตรส�ำเร็จ ตายตัว องค์กรต้องมีความพร้อมในการบริหารขับเคลือ่ นให้มงุ่ สูเ่ ป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์แบบใด การด�ำเนินธุรกิจให้รอบด้าน รอบคอบ และรวดเร็วทันใจ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้ครบแบบ 360 องศา” ทัง้ นีก้ ารขับเคลือ่ นธุรกิจของลีสซิง่ กสิกรไทย ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วย ความท้าทายจากตัวแปรทั้งโอกาสและวิกฤติที่เข้ามาในทุกสถานการณ์ แต่ทว่าลีสซิ่งกสิกรไทยมีการควบคุมคุณภาพหนี้เสีย (NPL) ในอัตรา ค่อนข้างต�่ำด้วยการคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพทางการเงินที่ดี เพื่อให้ เป้าหมายการปล่อยสินเชือ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนองค์กรให้ ก้าวเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งพร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่าซือ้ และลีสซิง่ รถยนต์ ทีใ่ ห้ได้มากกว่าการบริการสินเชือ่ รถยนต์ ด้วยการ บริการทีเ่ ป็นเลิศ ตอกย�ำ้ การให้บริการทีเ่ หนือกว่าความคาดหมาย ภายใต้ สโลแกน ‘บริการทุกระดับประทับใจ’

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 13


SPECIAL SCOOP เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ขณะทีน่ บั ถอยหลังเข้าสูเ่ ออีซี ทีก่ ำ� ลังจะมาถึงในปี 2558 (ทีเ่ ลือ่ นไปเป็นวันสุดท้ายของปี) สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยวุน่ วายอย่างยืดเยือ้ และไม่มที ที า่ ว่าจะจบสิน้ แต่ทว่าไม่วา่ สถานการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตาม ธุรกิจก็ยงั คงต้องด�ำเนินต่อไป

14   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


The Show Must Go On... อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจหรอกที่จะได้รับผลกระทบ แน่ละ ถ้าท่านท�ำ ธุรกิจท่องเที่ยว สถานการณ์แบบนี้ใครจะอยากมาเที่ยวเมืองไทย ขนาด คนไทยเองช่วงวันหยุดมาฆบูชาสามวันทีผ่ า่ นมา กรุงเทพฯ โล่งเลย เพราะคน ไม่อยากอยูก่ รุงเทพฯ แล้ว ม็อบเต็มเมือง ปิดถนนหลายสาย แต่คนออกนอก กรุงเทพฯ ก็เพือ่ หนีความเครียดและความไม่สงบในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยากจะ เทีย่ วสักเท่าไหร่หรอก

ก็คนไม่มมี ดู้ ... แน่นอน ถ้าท่านท�ำธุรกิจค้าปลีก ขายของในห้างสรรพสินค้า ก็ตอ้ งบอกว่า ธุรกิจของท่านกระทบจังๆ เลย คนไม่มอี ารมณ์ชอ้ ปปิง้ แม้วา่ ในยามปกติกอ่ นจะ มีมอ็ บเต็มเมืองนัน้ ค้าปลีกก็ซบเซาอยูแ่ ล้ว เพราะชนชัน้ กลางทีเ่ ป็นกลุม่ หลัก ทีเ่ ดินห้างนัน้ ติดหนีร้ ถคันแรก ติดหนีบ้ ตั รเครดิต ผ่อนบ้าน ฯลฯ ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ธุรกิจหนึง่ ไม่ได้รบั ผลกระทบมากมายอะไรนัก ก็คอื ธุรกิจการศึกษา เพราะเมือ่ เกิดเหตุวนุ่ วายทางการเมือง คนก็จะกลับไป หาความรูใ้ หม่ๆ ไปเรียนปริญญาโทเพือ่ ยกระดับตัวเอง ปี 2557 นี้เป็นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่เออีซี ซึ่งตามก�ำหนดการณ์เดิม เออีซีจะเริ่ม 1 มกราคม 2558 ต่อมาได้เลื่อนไปวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ก็หมายความว่าเลือ่ นไปหนึง่ ปี หากเป็ น ก� ำ หนดการเดิ ม ปี นี้ จ ะเป็ น ปี สุ ด ท้ า ยก่ อ นเข้ า สู ่ เ ออี ซี ใ น ต้นปี 2558 ซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นปีที่มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นปีสุดท้ายที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างๆ ต้องเร่ง ‘จัดทัพ’ รับศึก เออีซี ที่ใช่ว่าทุกบริษัทและทุกคนจะได้ประโยชน์ บริษัทที่พร้อมที่สุด คนที่ พร้อมทีส่ ดุ เท่านัน้ จึงจะได้ประโยชน์จากเออีซมี ากทีส่ ดุ คนทีไ่ ม่เตรียมตัวให้พร้อม บริษทั ทีไ่ ม่เตรียมตัวให้พร้อม นอกจากจะ ไม่ได้ประโยชน์จากเออีซแี ล้ว ยังอาจถูกลงโทษอีกต่างหาก การเตรียมตัวให้พร้อมนั้นก็คือการกลับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น คือ กลับเข้า Retraining อีกครั้ง เป็นการ Refresh ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ มีมากมาย ทัง้ จากบริษทั เอกชนและจากมหาวิทยาลัย

ขณะทีห่ ลักสูตรเอ็มบีเอ ก็ยงั ฮิตไม่เลิก เอ็มบีเอได้กลายเป็น A Must ไปแล้ว

คนทีเ่ รียนจบปริญญาตรี สมัยก่อนท�ำงานไปสักพัก แล้วรู้ว่าตัวเองขาดอะไร แล้วถามตัวเองว่าชอบอะไร จากนั้นก็จะเรียนในสิ่งตัวเองรู้สึกว่ายังขาดและตัวเอง ก็ชอบด้วย แต่ปัจจุบันการจะท�ำงานไปสักสามสี่ปีแล้ว ค่อยไปเรียน ส�ำหรับบางคนอาจจะช้าไปเพราะกว่าจะเรียน จบก็อายุยา่ งสามสิบไปแล้ว ซึง่ สมัยนีถ้ อื ว่าแก่แล้ว ปัจจุบนั ต้องจบแล้ว ท�ำงานสักหนึง่ ปี จากนัน้ ก็เรียน เอ็มบีเอภาคค�ำ่ ควบคูก่ นั ไป ขณะที่ Business School ก็ต้องปรับตัว รับการมาของเออีซี หลักสูตรจะปรับตัวไปในทิศทางไหน ความรูเ้ กีย่ วกับ การเจาะตลาดเออีซี ควรจะเป็นเพียงวิชาเลือก หรือจะ แยกหลักสูตรออกมาเป็นเอ็มบีเอเพื่อเออีซี เพื่อติด อาวุธให้มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจรับมือและรุกเข้าสูต่ ลาด เออีซไี ด้อย่างมีประสิทธิผล หรื อ การเรี ย นการสอนเอ็ ม บี เ อจากนี้ ไ ป จะเป็ น ลักษณะของ AEC Approach คือทุกวิชาจะ สอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับเออีซที งั้ หมด นับเป็นสิง่ ท้าทายที่ Business School จักต้อง เผชิญนับจากนีไ้ ป ส่วนนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจก็พึง ระลึกว่า คู่แข่งขันของท่านนั้น ไม่ใช่เพื่อนเรียนในชั้น เดียวกัน หรือเป็นมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอืน่ หากเป็นเอ็มบีเอจากประเทศในเออีซี ที่ไม่ได้หมาย เพียงถึงประเทศของอาเซียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ด้ ว ย ซึ่ ง ก็ ห มายความว่ า เป็ น ความท้ า ทายของทั้ ง Business School และตัวนักศึกษาเองด้วย

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 15


MBA ABAC เน้นเอาไปใช้งานได้จริง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ถือเป็นเอ็มบีเอมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ ต้นๆ ของเมืองไทย เนือ่ งเพราะชือ่ เสียงทีส่ งั่ สมมาระดับ ปริญญาตรี ซึง่ โด่งดังมายาวนานกว่าสีท่ ศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคณะบริหารธุรกิจ ซึง่ สอนเป็น ภาษาอังกฤษ ก่อนทีห่ ลักสูตรนานาชาติ ทัง้ หลาย จะเปิดเป็นดอกเห็ดในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในช่วงนี้ เสียด้วยซ�ำ้ ดังนั้นเมื่อเอแบคเปิดหลักสูตรเอ็มบีเอเมื่อเกือบสามทศวรรษมาแล้วในหลักสูตร นานาชาติ บัณฑิตเอแบคกว่าครึง่ จึงเรียนเอ็มบีเอต่อ ส่วนอีกกว่าครึง่ ก็คอื บัณฑิตจากสถาบัน ต่างๆ ทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนต่างมุง่ หน้ามาเรียนทีเ่ อแบค เกือบสามสิบปีมานี้ เอแบคจึงกลายเป็นแหล่งผลิตเอ็มบีเอป้อนตลาดที่ท�ำให้บริษัท ห้างร้านต่างถูกอกถูกใจกับคุณภาพของมหาบัณฑิตจากบิสสิเนส สคูลแห่งนี้ จ�ำเนียรกาลผ่านไป การต่อสูแ้ ข่งขันระหว่างบิสสิเนส สคูลต่างๆ เป็นไปอย่างดุเดือด จากเดิ ม นั ก ศึ ก ษาต้ อ งแข่ ง ขั น อย่ า งหนั ก กว่ า จะสอบเข้ า ไปเรี ย นหลั ก สู ต รเอ็ ม บี เ อได้ เพราะคนเรียนมีมากกว่าหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน เมือ่ เกือบยีส่ บิ ปีทแี่ ล้ว จึงเห็นหลักสูตรเอ็มบีเอ ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งที่มีผู้สมัครสอบสูงถึง 11,000 คนเพื่อช่วงชิงที่นั่งเพียง 120 เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันเข้าเรียน ม.ชัน้ น�ำดุเดือดเพียงไร อย่างไรก็ตามทุกวันนี้หลักสูตรเอ็มบีเอเปิดใหม่มากมาย การจะท� ำให้หลักสูตร เป็นทีน่ ยิ มของบัณฑิตทีต่ อ้ งการเป็นเจ้าของปริญญาเอ็มบีเอ ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเพราะตลาดได้ กลายเป็นของผูซ้ อื้ ไปเสียแล้ว แต่ส�ำหรับสถาบันการศึกษาทีม่ แี บรนด์แข็งแกร่ง ก็ยงั มีบณ ั ฑิต มาสมัครกันอย่างล้นหลามเช่นเคย ส่วนสถาบันทีแ่ บรนด์ไม่แข็งแกร่งนัน้ ก็ไม่ไร้ผสู้ มัครเสีย ทีเดียว เพราะปัจจุบันผู้สมัครจะเลือกเรียนที่ใกล้บ้าน แต่คุณภาพบัณฑิตจะสู้สถาบันที่มี แบรนด์แข็งแกร่ง มีผสู้ มัครมากมายไม่ได้ เอ็มบีเอ เอแบค อยูใ่ นฐานะทีเ่ ลือกได้ “เมเจอร์หลักๆ ของเราทีน่ กั ศึกษาเลือกเรียนเป็น อันดับต้นๆ ก็คอื การตลาด ตามมาด้วยการเงิน และทีเ่ ราไม่เหมือนใครก็คอื Investment Analysis” ดร.สุนทร พิบลู ย์เจริญสิทธิ ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ กล่าว เขากล่าวว่าบิสสิเนส สคูลต้องพัฒนาตลอดเพือ่ รับสภาพการแข่งขันทีค่ อ่ นข้างรุนแรง ต้องท�ำให้หลักสูตรมีจุดขายที่นักศึกษาต้องการ ในยุคที่มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันใน ประเทศและต่างประเทศนั้น ดร.สุนทรพิบูลย์เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเอแบคได้ทำ� มา ตัง้ นานแล้ว “เราร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะ One To Many เด็กมาเรียนกับเราสาม เทอมแล้วเลือกเลยว่าอยากจะไปยูไหน ซึง่ ยูนอกก็ตอ้ งเลือกนักศึกษาของเราด้วย นักศึกษา ที่จบแล้วจะได้ดีกรีทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เราร่วมโคกันนั้นมีทั้งในเยอรมนี จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรัง่ เศส และอเมริกา” ดังนั้นหากจะกล่าวถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น เอแบคย่อม ได้เปรียบเพราะมีให้เลือกหลากหลายกว่า ในยุคทีป่ ระเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูเ่ ออีซนี นั้ การเรียนเป็นภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบกว่า เรียนเป็นภาษาไทย ยิง่ ได้เพือ่ นร่วมชัน้ เป็นชาวต่างชาติดว้ ยแล้ว ก็ยงิ่ เป็นประโยชน์ “เราเน้นเรียนแล้วไปใช้จริง ไม่ใช่เรียนภาคทฤษฎีแล้วพอลงมือปฏิบตั แิ ล้วท�ำไม่ได้” ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เอแบคทิง้ ท้าย

16   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


CEO MBA เรื่อง : กองบรรณาธิการ / ภาพ : กอล์ฟ

DATA Analysis

ยุคของ

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีหลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจทีผ่ ลิต มหาบัณฑิตเข้าสูต่ ลาดแรงงาน มากมาย หนึง่ ในนัน้ คือ บัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ แตกต่างจากหลักสูตรอืน่ ด้วยหลักสูตร ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า CEO MBA มุง่ เน้นสร้าง ผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ ุ ภาพ สานต่อธุรกิจ ครอบครัว หรือเป็นผูป้ ระกอบการ ทีม่ ศี กั ยภาพมากว่า 10 ปี ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ย้อนให้ฟงั ถึงเทรนด์ของ MBA ในช่วง 10 กว่าปีทผี่ า่ นมา มักเป็นหลักสูตรส�ำหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น ธุรกิจบันเทิง ให้ผู้เรียนมีความช�ำนาญเฉพาะด้าน แต่เมือ่ เวลาผ่านไปเทรนด์เหล่านีก้ ลับเกิดขึน้ ในหลักสูตรปริญญาตรีแทน คือท�ำให้ นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพมากขึน้ จบไปแล้วท�ำงานได้เลย ในขณะทีห่ ลักสูตร ปริญญาโทย้อนกลับมาที่การเรียนแบบภาพรวม เรียนทักษะที่ไม่ว่าจะเป็น ซีอโี อของอุตสาหกรรมแบบไหนก็ตอ้ งมี “ค�ำว่าซีอีโอคุณอาจจะคิดว่าต้องอยู่บริษัทใหญ่ๆ แต่คิดอย่างนั้นมันก็ ยากมากนะ คุณจะเป็นซีอีโอในบริษัทใหญ่ๆ คุณต้องรออีกนาน แต่ถ้ามอง อีกมุมนึงคุณเป็นเถ้าแก่นอ้ ย คุณก็คอื ซีอโี อแล้วนะ เรามองอย่างนัน้ แล้วเราจะ ท�ำอย่างไรให้เด็กเป็นได้ คนเป็นซีอโี อเมือ่ เห็นข้อมูลบางอย่าง เขาต้องมองออกว่าต้องท�ำอย่างไร ต่อไป รูว้ า่ ต้องเดินหน้าอย่างไร หรือทีเ่ รียกว่ามีสญ ั ชาตญาณของการท�ำธุรกิจ ซึง่ สิง่ พวกนีห้ ายากมาก มักจะอยูก่ บั คนทีอ่ ยูร่ ะดับสูงๆ แล้ว แต่ผปู้ ระกอบการ ทีเ่ ราอยากให้เขาเกิด เขายังไม่มตี รงนี้ เราก็ตอ้ งใช้วชิ าการเข้าไปสอน ให้เขาท�ำ วิจยั มากขึน้ ให้เรารูจ้ กั มองข้อมูลเป็น ถ้าจะรอประสบการณ์ไม่ได้นะ อีก 10 ปี หรือ 20 ปี กว่าเขาจะมีตรงนัน้ ได้เขาก็คงหมดแรงแล้ว เพราะฉะนัน้ เราต้องคิด อาวุธให้เขา” อาวุธทีว่ า่ ก็คอื การท�ำวิจยั ถ้าหากอยากจะให้ธรุ กิจเติบโตจะใช้ความรูเ้ ดิม ไม่ได้อกี ต่อไป ต้องมีความรูใ้ หม่ซงึ่ เกิดจากการวิจยั นัน่ เอง

สมัยก่อนหากเราต้องการข้อมูลมาท�ำการวิจัย ต้องใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาว่า เก็บข้อมูลยาก ในปัจจุบนั เรือ่ งข้อมูลไม่ใช่ปญ ั หาอีกต่อไป เราอยู ่ ใ นยุ ค ที่ ข ้ อ มู ล ลอยอยู ่ บ นอากาศให้ เ ก็ บ เกี่ ย ว แต่ เ ราจะใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น อย่ า งไร วิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างไร เรือ่ ง Data Analysis จึงมี ความส�ำคัญมากขึน้ และการรูจ้ กั วิเคราะห์ วิจยั เหล่านี้ จะท�ำให้รจู้ กั การมองได้หลายมุม ครบด้าน และสร้างเป็น สัญชาตญาณทางธุรกิจขึน้ ได้ “สอดรับกับเออีซดี ว้ ย เพราะเวลาเราไปเมืองนอก เราก็ไม่รวู้ า่ เขาเป็นอย่างไร เราจะมานัง่ อ่าน ผมว่ามันก็ ไม่ได้ของจริง เพราะฉะนัน้ การวิจยั จ�ำเป็นอย่างยิง่ หรือ คุณจะจ้างงานชาวต่างชาติ คุณไม่รวู้ ฒ ั นธรรมเขา คุณก็ ต้องวิจยั อยูด่ ”ี อีกเทรนด์หนึ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและ อีกไม่นานน่าจะแพร่หลายในประเทศไทย คือหลักสูตร

LEAN Start Up การเริ่มต้นธุรกิจแบบประหยัด ท�ำอย่างไรให้การเริม่ ต้นธุรกิจมีตน้ ทุนต�ำ่ และมีความ เสีย่ งน้อย หลักสูตร LEAN ทีม่ ใี นปัจจุบนั มักใช้ในองค์กร ใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุน ลดความสูญเสียในการ ท�ำงาน ท�ำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึน้ แต่ถา้ หากเริม่ ต้นธุรกิจแบบ LEAN ตัง้ แต่ตน้ ย่อมดีกว่าการไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อบริษัท ใหญ่โต “และถ้าคิดในมุมของบริษัทใหญ่ที่จะขยาย ธุรกิจไปในต่างประเทศ ความเสี่ยงยิ่งมหาศาล คุณจะเอาทัง้ ตัวไปแบบใหญ่ๆ ได้อย่างไร มันไปไม่ได้ อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ คุณต้องลองผิดลองถูก เพราะ ฉะนัน้ การ LEAN Start Up ต้องรูจ้ กั ลองผิดลอง ถูกเป็น ไม่ใช่มัวแต่นั่งเขียนแผนอยู่นั่นแหละ แต่ ประเทศเพือ่ นบ้านเขาเดินไปกันหมดแล้ว”

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 17


The Pioneer of

Master Program เรื่อง : พลสัน นกน่วม

ศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย มหาวิทยาลัยทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็น First Mover ด้านการพัฒนา หลักสูตร MBA ในแขนงต่างๆ เราเชือ่ ว่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าข่าย

ย้อนหลังกลับไปราวๆ 40 ปีทผี่ า่ นมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแรก ในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตร MBA นี่คือสิ่งที่ตอกย�ำ้ ถึงการเป็นผู้ที่ ‘เคลื่อนไหวคนแรก’ ในการพัฒนาด้าน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างแท้จริง ปัจจุบนั ธรรมศาสตร์กย็ งั คงพัฒนาหลักสูตรอยูเ่ สมอ กระทัง่ การมาถึง ของ AEC ในปีหน้าก็พร้อมทีจ่ ะปรับตัวไม่หยุดนิง่ ศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย ปัจจุบนั เป็นคณบดีของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ได้ให้ ความเห็นถึงผลกระทบต่อการศึกษาและหลักสูตรในการมาถึงของการรวมประชาคมอาเซียนในอีกไม่ถงึ 1 ปีขา้ งหน้า ได้นา่ สนใจ “การปรับตัวเพือ่ สอดรับกับ AEC ทางคณะไม่ได้ปรับอะไรเพิม่ มาก เนือ่ งจากหลักสูตรของเราเน้นการเรียน การสอนเพือ่ เข้าใจในระดับ ‘Global’ อยูแ่ ล้ว แต่ AEC ก็ทำ� ให้เราได้เจาะจงลงไปในระดับอาเซียนเป็นกรณีพเิ ศษ เพิ่มเติม นั่นท�ำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้การท�ำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน กฎหมายทางธุรกิจระหว่างประเทศ วัฒนธรรมการด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามแตกต่าง” กล่าวโดยย่อคือ ไม่วา่ AEC จะมาถึงหรือไม่ แต่ทางคณะได้มกี ารเตรียมพร้อมมาตลอดอยูแ่ ล้ว แน่นอนว่า นีค่ อื จุดแข็งทีส่ ำ� คัญของตัวหลักสูตรต่างๆ ทีค่ ณะนีม้ ี เมือ่ ถามถึงสิง่ ทีพ่ ฒ ั นาเป็นพิเศษในหลักสูตรของตอบรับการ มาถึงของประชาคมอาเซียน ในฐานะ First Mover ทางอาจารย์ศริ ลิ กั ษณ์อธิบายไขข้อสงสัยของเราได้กระจ่าง

18   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

“หลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ได้เพิม่ โครงการใหม่ขนึ้ มา แต่ทกุ โครงการ ได้ ป ระยุ ก ต์ ก ารเรี ย นการสอนด้ ว ยการเพิ่ ม ประเด็ น เพื่ อ AEC เข้ า ไป เช่น การเรียนรูเ้ รือ่ งบริหารธุรกิจของกลุม่ ประเทศอาเซียน หรือจัด Business Trip ไปดูงานที่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ล่าสุดมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของ สิงคโปร์ก็มาคุยกับเราในการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างนักศึกษาของเราและ นักศึกษาของเขาเพือ่ สัมผัสการท�ำธุรกิจจริงๆ ท�ำให้ได้เห็นภาพทีช่ ดั เจนมากกว่า เรียนรูจ้ ากทฤษฎี นีค่ อื แนวทางของเราปัจจุบนั ในวิชา Internationals Business หรือหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่เพียงแต่พาไป Visit Company ทีบ่ ริษทั ในยุโรป หรืออเมริกาอย่างเดียว แต่เรายังได้พาไปดูงานในระดับอาเซียนเพิม่ ขึน้ นอกจากนีเ้ รายังได้รว่ มมือพัฒนา ด้านต่างๆ ทีเ่ ราถนัด ซึง่ ล่าสุดเราก�ำลังเซ็นสัญญากับ NEDA (Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency) เพือ่ ไปช่วยพัฒนา บุคลากรให้กบั ประเทศลาวในเรือ่ งของบัญชี การประเมินราคาทรัพย์สนิ นีค่ อื การแลกเปลีย่ นระหว่างเรากับประเทศอืน่ ๆ ในเชิงปฏิบตั ิ ไม่ใช่แค่เชิงทฤษฎี” จุดแข็งที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ไม่ได้เด่นแค่หลักสูตร แต่การคัดเลือก อาจารย์ผู้สอน ทางคณะก็มีความเข้มงวด อาจารย์ทุกคนต้องเพียบพร้อมทั้ง ความรูแ้ ละความสามารถ ขณะทีก่ ารคัดเลือกบัณฑิตมาเรียนก็มคี วามเข้มงวด ไม่แพ้กนั เพือ่ ทีท่ างคณะจะได้พยายามสร้างบัณฑิตให้มศี กั ยภาพ ผ่านกระบวนการ เรียนการสอน ทีเ่ น้นเรือ่ งการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง รูจ้ กั การท�ำงานเป็นกลุม่ ซึง่ สิง่ นี้ จะช่วยหล่อหลอมให้นกั ศึกษาของเราได้เรียนรู้ ได้ปรับตัวตลอดเวลา ไม่เพียง แค่ปรับตัวเพือ่ AEC แต่หากอนาคตมี AEC+6 หรือ AEC+9 นักศึกษาของเรา ก็พร้อมแล้วทีจ่ ะปรับตัวได้ นอกเหนือจากนีท้ างมหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนนักศึกษาในแง่ตา่ งๆ เพือ่ ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ทมี่ ากขึน้ “เราสนับสนุนนักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์หรือการไปพรีเซ็นต์ Paper ที่ ต่างประเทศด้วยการให้ทุนสนับสนุน รวมไปถึงยังพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอยูเ่ สมอ ล่าสุดเราก�ำลังมีโครงการ ‘75 ปี 75 พันธมิตร’ ทีเ่ ราร่วมมือ กับองค์กรต่างๆ ในการเป็นพัฒนามิตรเพื่อช่วยคิดหลักสูตร คิดกรณีศึกษา และให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านประสบการณ์จริงๆ ที่ไป Visit Company ซึง่ ราวๆ เดือนเมษายน พันธมิตรเราจะครบทัง้ 75 องค์กร” สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราเชือ่ มัน่ ในหลักสูตร MBA ของธรรมศาสตร์คอื ในฐานะผูบ้ กุ เบิก ทางคณะได้พัฒนาหลักแก้ไขช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนของหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา ด้านคณาจารย์ก็ยังคงมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า ทฤษฎีอย่างเข้มข้น ไปจนถึงการมีกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจมากมาย มีการเยีย่ มบริษทั ช่วยท�ำให้นกั ศึกษาไม่ได้เรียนอยูแ่ ค่เพียงต�ำรา นีค่ อื พัฒนาการล่าสุดอีกครัง้ ทีน่ า่ สนใจของมหาวิทยาลัย เรียกได้วา่ เป็น First Mover

หลักสูตรทีแ่ นะน�ำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งหลักสูตรออกเป็นสองภาค คือ ภาคภาษาอังกฤษ MIM (Master’s Degree Program in Marketing) หลั ก สู ต รนานาชาติ ด ้ า น การตลาดแห่ ง แรกของประเทศ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการความรู ้ ค วามสามารถในการ ไ ป พั ฒ น า อ ง ค ์ ก ร ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ รวมไปถึงยังได้อาจารย์ที่มีความสามารถ จากหลายภูมภิ าคมาสอน IMBA (International Master in Business Administration) หลักสูตรทีเ่ น้น การเรียนการสอนเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ ได้อย่างเต็มตัว พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษา สามารถคิคค้นนวัตกรรมได้เอง MIF (Master in Finance) หลักสูตร ที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ และรู้อย่างรอบด้านในเรื่องการเงินในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน ผูจ้ ดั การ กลุ่มเงินทุน หรือนักวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการเงิน ภาคปกติ (ภาษาไทย) MBA หลักสูตรอันดับ 1 ทีธ่ รรมศาสตร์

เชื่ อ มั่ น ว่ า มี ค วามเข้ ม ข้ น ในด้ า นการเรี ย น การสอน และเป็ น ที่ ย อมรั บ มาโดยตลอด ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นหลักสูตร MBA ร่วม 40 ปี XMBA (Executive Master in Business Administration) หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหาร ระดับกลางทีเ่ ป็นหลักสูตรบุกเบิก ตัง้ แต่ 2528 โดยเน้นความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ เพือ่ ตอบสนองความ จ�ำเป็นของธุรกิจในภาวะการแข่งขันในปัจจุบนั MSMIS (Master of Science Program In Management Information System) หลั ก สู ต รส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาหรื อ คนท� ำ ธุ ร กิ จ คนทั่ ว ไปที่ ส นใจในระบบสารสนเทศเพื่ อ ไป พัฒนาองค์กร MAP (Master of Accounting Program) หลักสูตรทีเ่ น้นการเรียนการสอนเพือ่ ให้รทู้ งั้ ด้าน การบัญชี ภาษี และศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การบริหารธุรกิจ MRE (Master of Science in Real Estate Business) มหาวิทยาลัยแรกที่สอน อย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์ และเทคนิคของธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ


ถูก Blocked โดยนายเราเอง

GET AHEAD

เรื่อง : ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย

เคยถามรุน‹ พีค่ นหนึง่ ทีเ่ รียนเก‹งมากและทํางานเก‹งมาก ว‹าทําไมถึงยŒายบริษทั ล‹ะ ทัง้ ๆ ทีโ่ อกาสกŒาวหนŒามากมาย บริษทั ทีท่ าํ งานก็เปšนบริษทั ขŒามชาติทมี่ ชี อื่ เสียง เขาตอบผมว า “แล ว เห็ น พี่ ก  า วหน า ไหมล ะ อยู  ตํ า แหน ง เดิ ม มาตั้ ง หลายป จนเพื่ อ นรุ  น เดี ย วกั น ทีข่ นึ้ ทีห่ ลังตอนนีก้ า วหนากวาแลว ขณะทีพ่ แี่ ปกอยูท เี่ ดิม” ปญหาของรุนพี่คนนี้เปนปญหาคลาสสิกที่คนเกง เจอบอยๆ นัน่ คือ ‘ถูกบล็อกโดยเจานาย’ คนเกงที่ทํางานเกงแลวไปไมถึงไหน ลองสํารวจหา สาเหตุดู ก็อาจจะพบวาการที่ไมกาวหนานั้นเปนเพราะ ตัวเองอายุไลเลีย่ กับนายหรือเปลา ถาอายุพอๆ กันกับนาย แลวเราทํางานทีน่ ายทําได และอาจจะดีกวาดวยนัน้ การคงอยูข องเราในองคกรถือวา เปนการคุกคามนาย แมวา จะชวยนายก็ตาม แตนายก็รสู กึ ครั่นเนื้อครั่นตัวอยูตลอดเวลาที่เราอยูใกล เพราะเรา สามารถขึน้ แทน นายไดตลอดเวลา เจานายของเรานัน้ ก็ใจคอไมอยูก บั เนือ้ กับตัว เพราะ หากเจานายของเจา นายรูว า ลูกนองของตนเองเกงพอๆกัน หรือเกงกวา ก็อาจจะโปรโมทขามหนาขาม ตานาย โดยการ เขามาลวงลูกก็เปนได

และถึงนายใหญไมลงมาลวงลูก การมีนายอายุ ใกลเคียงกันก็เปนปญหา ใหญอยูน นั่ เอง ดังนัน้ หากเราอายุใกลเคียงกับนาย ตองถามตัวเองวา นายของเรามีโอกาส โปรโมทขึน้ ไปสูต าํ แหนงทีใ่ หญกวานัน้ อีกไหม หรือวาตําแหนงที่นายเราอยูนั้น คือเพดานของ เขาแลว ซึ่งก็หมายความวานายจะนั่งอยูในตําแหนงไปอีก นานหลายป ซึง่ ก็แปลวา เราจะไมมโี อกาสเติบโตเลยหาก อยูใ นองคกรนีต้ อ ไป คนเก ง หลายคนตกอยู  ใ นสถานการณ แ บบนี้ แตบางคนไมมคี วามทะเยอ ทะยาน พอใจในองคกร ไมอยาก เปลี่ยนที่ทํางานใหเหนื่อยยาก หวังวาวันหนึ่ง นายจะ โปรโมทใหเติบโตขึน้ ไปสักวัน โดยทีไ่ มอา นนาย ไมวางเกม การเติบโตของตัวเองเอาไวเลย สุดทายถึงจะเปนคนเกง แตนานไปก็กลายเปน Dead Wood อยางนาเสียดาย !!!

“A man always has two reasons for doing anything. A good reason and real reason.”

ความแตกตางทีค่ ณ ุ คูค วร

ความแตกต‹างเปšนเรือ่ งดี เพียงแต‹หลายคนนํามาใชŒเพือ่ การแบ‹งพรรคแบ‹งพวก เมือ่ ความคิดเห็นต‹างไม‹ลงรอยกัน มันจึงนํามาซึง่ ความแตกแยก รŒาวฉาน จนกระทัง่ กลายเปšนเรือ่ งทีต่ อŒ งเอาชนะ ยอมแพŒกนั เสียไม‹ไดŒ

แทนทีจ่ ะมานัง่ คนหาคําตอบวาใครผิดใครถูก เราควรใชเวลา มานัง่ นึกไตรตรองดูวา เราจะใชความแตกตางทีม่ ที เี่ ห็นอยูเ พือ่ สราง คุณคาใหกบั ธุรกิจและชีวติ ไดอยางไร? ในดานธุรกิจมันก็ตอบไดชดั ดีอยูแ ลววา Differentiation หรือ การสรางความแตกตางนัน้ สามารถทําใหธรุ กิจขนาดเล็กสามารถ ตอกรกับธุรกิจขนาดใหญทมี่ คี วามไดเปรียบเรือ่ งตนทุน เพียงแตวา ความแตกตางทีเ่ รามักพบเห็นนัน้ จะเนนหนักไปทาง Design หรือ การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภณ ั ฑใหโดดเดนสวยงามกวาคูแ ขง จนลืมแกนแทของแบรนดไป รู ป ลั ก ษณ ภ ายนอกที่ ดี มั น ต อ งสะท อ นมาจากคุ ณ ค า ที่ งดงามจากขางใน มันก็จริงอยู แพ็กเกจจิ้งที่สวยสามารถชวย ทําการตลาดและอัพราคาขึ้นได แตถาสวยรูปจูบไมหอมละ สิ น ค า ที่ คุ ณ ภาพไม ดี จ ะขายได น านไหม ธุ ร กิ จ ที่ ทํ า ตาม กระแสจะอยูไ ดยงั่ ยืนรึเปลา คําตอบสุดทายของการสรางความแตกตางใหแบรนด นัน้ เริม่ จากการมี Business Model ทีด่ ี สามารถตอบ โจทยไดชดั เจนวาทําไมลูกคาจึงตองอุดหนุนสินคาและ บริการของคุณแทนทีจ่ ะเปนของคูแ ขง ลูกคาเขาประเมิน มูลคาสินคานั้นไวที่เทาไหร แลวคุณหารายไดจาก ชองทางไหนไดบา ง ถั ด มาคื อ เรื่ อ งของ Process การปรั บ กระบวนการทั้งหนาบานและหลังบานใหมีความ

คลองตัวไรรอยตอ ทั้งนี้เพื่อใหคนทํางานเบื้องหลังไมตอง ปวดหัว สวนลูกคาหนาบานก็ไมตอ ง Complain เพราะทุกอยาง ไดถกู ออกแบบมาใหลกู คาชมไมใชใหลกู คาดา จากนัน้ จึงคอยมาจบลงทีต่ วั Product คือการออกแบบ ใหสนิ คาและบริการนัน้ ตอบโจทยความตองการทีล่ กู คามองหา มีประโยชนใชสอยและใชงานไดจริง ความแตกตางของสินคาทีม่ ี คุณคาคือการทําใหลกู คารูส กึ ดีและอยากมาอุดหนุนซํา้ แลวซํา้ เลา ไมใชการแตงหนาทาปากใหสวยแตวา ปากจัดและนิสยั ไมดี พอเสียทีกบั ความงามแบบฉาบฉวยและเยอหยิง่ ยิง่ คุณอาน ใจลูกคาไดเกงมากเทาไหร แลวทําดีใหไดมากกวาทีล่ กู คาคิดและ คาดหวัง ไมจาํ เปนตองแตกตางเยอะยัว้ เยีย้ เอาแบบเนือ้ ๆ เนนๆ แบบหมัดเดียวจอด เชือ่ วาลูกคาตองเทใจใหกบั คุณแนนอน ในดานของการใชชวี ติ เรือ่ งนีถ้ อื เปนเรือ่ งใหญ เพราะความ แตกตางทีว่ า นีม้ นั ทําใหชวี ติ เรามีความหมายกวาคนทัว่ ไป ลอง มองดูบุคคลรอบตัวที่เราคิดวาเขาประสบความสําเร็จและมี ความสุขจนเรานึกอิจฉา คุณเห็นอะไรในตัวเขาเหลานัน้ บาง? หลายคนชอบคิดไปเองวาเขามีแตมตอหรือมีโชควาสนาดีกวา แททจี่ ริงแลวสิง่ ทีเ่ ขาไดมานัน้ ไมใชเรือ่ งบังเอิญ

[J.P. Morgan]

THINK OUT LOUD

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร (twitter.com/somchartlee) เคยมีคนพูดไววา “ทุกคนมีความสามารถแตกตางกัน แตใชวา ทุกคนจะมีความพยายามทีเ่ ทากัน” สรุปไดวา การสรางความแตกตางในชีวติ มันเริม่ จากการคนหา สิง่ ทีเ่ รารักและถนัดใหเจอ แลวทําสิง่ นัน้ ใหมากกวาคนอืน่ ทักษะ ความสามารถและสติปญญาเพียงอยางเดียวไมสามารถทําให คนๆ นั้นประสบความสําเร็จถึงจุดสูงสุดไดหากเขาละความ พยายาม เมือ่ เร็วๆ นีผ้ มและเพือ่ นๆ เหลาบล็อกเกอรทงั้ 101 คน อาทิ ปอม ภาวุธ เจาพออีคอมเมิรซ, มิมี๋ ผูรวมกอตั้งเวบ thumbsup, ปอบ ผูพ ชิ ติ ยอดเขา everest, ยอด ผูก อ ตัง้ wongnai, ขจร แฟนพันธแท Steve Jobs ไดรบั คัดเลือกเพือ่ ใหเขียนบทความ สรางแรงบันดาลใจ โดยการถายทอดประสบการณการใชชวี ติ ใน แงมมุ ตางๆ ไมวา จะเปนเรือ่ งงาน ความรัก สุขภาพ การทองเทีย่ ว ฯลฯ บนเวบ www.makethedifference.org อานตามไปอานดู แล ว ลองตั้ ง เป า หมายในชี วิ ต และทํ า มั น อย า งจริ ง จั ง ดู สักครัง้ แลวคุณจะเขาใจวา เงินไมสามารถซือ้ ไดทกุ สิง่ หาก แตเปนการคนพบคุณคาทีแ่ ทจริงในตัวเองทีท่ าํ ใหชวี ติ เรา มีความหมายทีย่ งิ่ ใหญและตางไปจากเดิม ผมเชื่อเหลือเกินวาการสรางความแตกตางทั้ง ในเรือ่ งธุรกิจและเรือ่ งสวนตัว มันเริม่ ตนดวยความกลา ทีจ่ ะคิด และจบลงดวยความกลาทีจ่ ะลงมือทํา ทําได หรือไมไดไมสาํ คัญเทากับไดทาํ หรือไมไดทาํ เทานัน้ เอง

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 19


COVER STORY เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

ชาคริต จันทร์รงุ่ สกุล นักเฟ้นหา

“Start Up จะรวย ผมช่วยได้” GMBiZ : ท�ำความรูจ้ กั กับคุณชาคริต

ชาคริต : ผมเปิดบริษทั ซอฟต์แวร์ของตัวเองชือ่ FireOneOne ก่อนหน้านัน้ เป็นอาจารย์สอนทีจ่ ฬุ าฯ สอนเรือ่ งอัญมณี เพราะทีบ่ า้ นท�ำธุรกิจอัญมณี และก็ทำ� การตลาดของตัวเองมาก่อน หลังจากนัน้ พอแต่งงานก็ออกมา เปิดบริษัทดีไซน์ ผมชอบเรื่อง Branding ช่วงนั้นผมคิดว่าแบรนด์ ในเมืองไทยมันต้องปรับตัว นัน่ เป็นเรือ่ งสิบกว่าปีกอ่ น

หลายเดือนก่อนผม (ธันยวัชร์) ไปนั่งเป็นกรรมการ ตัดสินในหลักสูตรหนึ่งที่ก่อนจบจะน�ำเสนอโปรเจกต์ ให้กรรมการตีแตก ตอนท้ายมีวทิ ยากรรับเชิญคนหนึง่ มาเล่ า ประสบการณ์ ใ นวงการ Start Up ให้ ฟ ั ง ซึง่ น่าสนใจมากๆ เขาชือ่ ชาคริต จันทร์รงุ่ สกุล Founder / CEO Fire OneOne ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่เจ้าของ ก�ำลังโด่งดังในวงการ Start Up สุดๆ ไม่น้อยหน้า กระทิง พูนผล ซึง่ เป็น Idol ในหมู่ Start Up แวดวง Start Up เมื อ งไทยก� ำ ลั ง คึ ก คั ก สามโอเปอเรเตอร์ใหญ่มกี ารจัดแคมป์ ประกวดประขัน เพือ่ หาเพชรเม็ดงามทุกปี ชาคริ ต หรื อ พี่ ไ วท์ ข องน้ อ งๆ ก็ จ ะไปควานหา ช้างเผือกในหมู่ The Young+Talent+Creative เหล่านี้ บางคนต้องการแค่ Coaching บางคนต้องการ Mentor และจ�ำนวนมากต้องการ Angle ซึง่ ชาคริตท�ำได้ทงั้ สามบทบาท โดยเฉพาะประการหลัง ถ้าลงทุนแล้ว Start Up เติบใหญ่ รวยไม่รเู้ รือ่ ง ผมเลยคิดว่าผูอ้ า่ นก็นา่ จะรูเ้ รือ่ งของเขาด้วยเช่นกัน!!! 2o  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

GMBiZ : ประมาณปี 97 นะ

ชาคริต : หลังจากฟองสบูแ่ ตกแล้วเริม่ ฟืน้ รูส้ กึ ว่าแบรนด์ไทยต้องปรับตัว เพือ่ ทีจ่ ะแข่งเพือ่ สูต้ อ่ ผมกับภรรยาก็เลยตัง้ บริษทั คอนเซาท์ให้เพือ่ นๆ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นแลกใจกันว่าตอนแรกจะท�ำให้ฟรี พอมียอดขายปุบ๊ ก็ ขอมีสว่ นแบ่งด้วย ทีเ่ ข้ามาปรึกษาก็อย่างเช่นโครงการอสังหาริมทรัพย์

GMBiZ : ก่อตั้งบริษัทท�ำไมมาถามคุณชาคริต (เพราะว่า คุณชาคริตบริหารอัญมณี ท�ำไมถึงมาให้คำ� ปรึกษา)

ชาคริต : ตอนนัน้ เป็นการคุยกันเรือ่ งแบรนด์ ซึง่ มีหลายบริษทั ทีเ่ ขาท�ำ ธุรกิจครอบครัวมาก่อน คุณพ่อคุณแม่ตงั้ บริษทั มาสามสิบถึงสีส่ บิ ปีแล้ว แบรนด์มนั เก่าแต่ตอ้ งขายกับคนรุน่ ใหม่ เขาต้องปรับตัว เราก็เลยเข้าไป ช่วยเรือ่ ง Branding เข้าไปช่วยเรือ่ ง Marketing ว่าเขาควรจะสือ่ สาร กับผูบ้ ริโภคในยุคหลังฟองสบูย่ งั ไง

GMBiZ : คุณชาคริตบอกว่าตัวเองเป็นส่วนผสม 3 อย่าง

ชาคริต : ในชีวติ ผมมี 3 เรือ่ ง คือ เรือ่ งของธุรกิจ เรือ่ งของวิศวกรรม และก็เรือ่ งของดีไซน์ บังเอิญผมชอบทัง้ สามอย่าง มันก็เลยมิกซ์กนั มา แล้วกลายเป็นว่าเรามีจดุ เด่นทัง้ สามอย่างเลย ท�ำให้เราพูดภาษาธุรกิจ รูเ้ รือ่ ง ในขณะทีก่ ค็ ดิ และคุยกับพวกวิศวกรได้ดว้ ย

GMBiZ : บริษทั ของคุณชาคริตเติบโตอะไรอย่างไร

ชาคริต : ตอนนัน้ เราเติบโตด้วยส่วนแบ่ง น่าจะเป็นยุคแรกๆ ทีเ่ ราเริม่ คิด เรือ่ งของ Profit Sharing บังเอิญทีว่ า่ เราท�ำฟรีจงึ พยายามหาทางเก็บ เงินให้ได้ บังเอิญมีบางโครงการขายได้หลายร้อยล้าน ปิดโครงการได้ภายใน ไม่กเี่ ดือนหลังจากที่ Rebrand เสร็จ ก็ได้สว่ นแบ่ง แล้วมาตัง้ ต้น เราก็มี Profile จากด้านนีแ้ หละ เลยเริม่ ต่อเนือ่ งมาเรือ่ ยๆ และก็มลี กู ค้าต่อมา

GMBiZ : แล้ว Positioning ของบริษทั คุณชาคริตคืออะไร

ชาคริต : ตอนนีย้ งั เป็นคิดดีแล็บ เรามองว่าตัวเองเป็น Brand Therapy คือ เราไม่ได้เริม่ สร้างแบรนด์ใหม่ แต่เราเอาแบรนด์เดิมมารักษา ท�ำให้เขาดีขนึ้ ให้เขารูส้ กึ ว่าเข้ากับยุคนีไ้ ด้ ผ่อนคลายขึน้ เหมือนเราสปาให้เขา


ในชีวติ มี 3 เรือ่ ง คือ เรือ่ งของธุรกิจ เรือ่ งของวิศวกรรม และก็เรือ่ งของดีไซน์ บังเอิญผมชอบ ทัง้ สามอย่าง มันก็เลยมิกซ์กนั มา

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 21


GMBiZ : มีตวั อย่างไหมทีเ่ ราเปลีย่ นแล้วมันดีทนั ทีเลย

ชาคริต : มีครับ โครงการหนึง่ ทีอ่ อ่ นนุช โลเกชัน่ ดีมากเลย ห่างจาก สุวรรณภูมไิ ปสักสิบนาที อยูต่ ดิ กับวงแหวนกาญจนาภิเษก แต่กม็ ี ประเด็ น ว่ า ตั้ ง ราคาไว้ สู ง ตอนนั้ น ยู นิ ต ละประมาณ 8 ล้านบาท เป็นอาคารสีช่ นั้ คล้ายๆ โฮมออฟฟิศ มีชนั้ สองเป็น Window โชว์รูมที่ออกมาดูค่อนข้างสวย และก็มีประเด็นว่า การแข่งขันสูง และด้วยโลเกชัน่ นัน้ เจ้าของจึงพยายามจะขายใน ราคาทีค่ อ่ นข้างสูงมาก พยายามเซตราคาเอาไว้ แต่กโ็ ดนต่อรอง ก็เข้าไปแก้ในเรือ่ งของ Branding และเรือ่ งของการดีไซน์หลายๆ อย่างเลย รวมถึงการสือ่ สารทีอ่ อกไปด้วย

GMBiZ : แล้ว Positioning ตัวนัน้ คืออะไร

ชาคริต : เดิมทีเป็นโครงการที่วางไว้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนได้ สองชัน้ บนเป็นเหมือนคอนโดฯ แล้วสองชัน้ ล่างเป็นเหมือนโชว์รมู ซึง่ จริงๆ แล้วคอนเซ็ปต์ดมี าก

GMBiZ : เขาใช้สอื่ อะไร

ชาคริต : ตอนแรกใช้หนังสือพิมพ์ ใช้บลิ บอร์ด ใช้โบรชัวร์ทวั่ ๆ ไป ผมมองว่าสื่อนี่ถูกแล้ว แต่ว่า Message มันผิดและอาจจะ ไม่โดน ผมก็เลยวนไปวนมาอยูแ่ ถวนัน้ เพือ่ ไปดู ก็เห็นว่าโลเกชัน่ เจ๋งกว่าคนอืน่ ผมก็เลยสือ่ ด้วยโลเกชัน่ แคมเปญแรกทีอ่ อกมาก็คอื ท�ำเลดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ คือเป็น ค�ำทัว่ ไป แล้วก็เน้นค�ำใหญ่ๆ ซึง่ ตอนนัน้ ประมาณเกือบหกเจ็ดปี ทีแ่ ล้ว เป็นบิลบอร์ดสีด�ำ ตอนเสนอไอเดียนีโ้ ดนต่อว่ามากเลย ตอนนั้นคนที่ท�ำมาร์เก็ตติ้งด้วยกันก็บอกว่าคุณชาคริตไม่เวิร์ค หรอก ใครจะไปท�ำบิลบอร์ดสีดำ� หมดเลย ประเด็นคือบิลบอร์ด ทีไ่ ด้มาอยูต่ รงมอเตอร์เวย์ แล้วต้องนึกถึงความเร็วรถทีข่ บั ผ่าน

GMBiZ : เหมือนกับว่าคนไม่คอ่ ยมอง

ชาคริต : ใช่ และตอนนัน้ ทุกคนก็ทำ� บิลบอร์ดเป็นรูปบ้านหมดเลย ผมบอกว่าบิลบอร์ดสีด�ำ โพสต์ค�ำแล้วใส่ชื่อเอาไว้ข้างล่างเลย มันเป็นการบอกว่าฉลาดทีจ่ ะซือ้ โดยตั ว เลขที่ ผ มได้ ม าก่ อ นที่ จ ะท� ำ แคมเปญคื อ คนเข้ า โครงการไม่มาก คนซือ้ ก็ไม่มาก สิง่ ทีเ่ ราพยายามจะท�ำก็คอื เรา วัดใจกับคอนเวอร์ชนั่ ใหม่ เข้าน้อยไม่เป็นไร แต่เข้ามาแล้วซือ้ เยอะ

GMBiZ : แล้วผลเป็นยังไง

ชาคริต : ก็ปรากฏว่าปิดโครงการไปภายในหกเดือนหลังจาก แคมเปญ ตอนนัน้ น่าจะประมาณ 50 กว่ายูนติ ก็ปดิ การขาย

GMBiZ : แล้ว FireOneOne เกิดขึน้ อย่างไรครับ

ชาคริต : ผมมีหนังสือหลายเล่มเลยทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ ผมชอบ อ่านหนังสือทีค่ อ่ นข้างแปลก ก็ไปเจอหนังสือหลายเล่มทีค่ อ่ นข้าง สร้างแรงบันดาลใจว่า โลกนีม้ นั ก�ำลังเปลีย่ นไป ผมไปเจอหนังสือบางเล่มที่เริ่มเขียนประมาณว่า มันมี การลงทุนของนักลงทุนที่อายุเยอะแล้ว หมายความว่าอายุ สีส่ บิ อัปแล้ว ผมโดนเลย ผมเรียนวิศวฯ มานีค่ อื เป็นประเภทตรีโกณ แล้ว ก็คอมพิวเตอร์แบบ 486 ทีเ่ รียนเก่ามาก แล้วมันร้างลาไปนานแล้ว แล้วผมจะท�ำเงินกับขาขึน้ ของวงการซอฟต์แวร์ยงั ไง ก็เลยมาถึง จุดนี้ บังเอิญว่ามีพาร์ตเนอร์ชวนไปเทีย่ วทีต่ ะวันออกกลาง ไปดูไบ ไปอาบูดาบี ตอนไปดูไบผ่านไซเบอร์ซิตี้ของดูไบ เมืองไอที ของเขาก็ปรากฏว่าเห็นโลโก้เต็มเลย Cisco, Apple, Microsoft ก็ แ ปลกใจว่ า ท� ำ ไมมาอยู ่ กั น เต็ ม ไปหมดเลย พอ เข้าไปดูแล้วสนใจ เห็นว่าเขาก็มีการเติบโต เลยหันมามอง จริงๆ แล้วเป็นคนชอบติดตาม ชอบใช้ของใหม่ๆ ก็เลยตามข่าว มาสักระยะ แล้วกลับมาคิดว่ามันอาจจะเกิดขึน้ ในเมืองไทยได้นะ เมือ่ ปี 2009 ก็ 5 ปีแล้วทีต่ งั้ FireOneOne ขึน้ มา ตอนนัน้ ยังไม่ได้คิดที่จะตั้งแต่แรกหรอก ก็มีโจทย์มาจากรีสอร์ตหนึ่ง ทีช่ ะอ�ำ ซึง่ ซือ้ อุปกรณ์ตวั หนึง่ ของ Apple ไปแล้วใช้ไม่ได้อย่างทีค่ ดิ ซือ้ Apple ทีวรี นุ่ แรก ก็คอื ความจุตำ�่ เราก็ไปท�ำบางอย่างให้มนั กลายเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ใช้สั่งงานได้จากในห้อง เปิดดูทีวี ดูหนังฟังเพลงได้จากทีวี ซึง่ ก็เชือ่ มไปกับเซิรฟ์ เวอร์ทอี่ ยูข่ า้ งหลัง เรียกเมดได้จากรีโมตทีวโี ดยไม่ตอ้ งลุกไปไหน

22  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

GMBiZ : คือหมายถึงว่าเราเปลี่ยนจากธุรกิจที่ปรึกษา เพราะมีคนอื่นท�ำกันเยอะ ตอนนี้เราเข้ามาหาอะไรที่มีการ เติบโตสูง เพราะนักลงทุนประเภทนีม้ นั ไม่คอ่ ยมี มีประโยชน์ ยังไง

ชาคริต : ถูกครับ เพราะเขาจะสร้างความประทับใจ เพราะเขา รู้ว่าหนึ่งนาทีนี้ขายได้ไม่หมดหรอก แต่เขาอยากจะได้เวลา เพิม่ อีก 45 นาที อาทิตย์หน้าเป็นไปได้ไหม

ชาคริต : ผมคิดว่ามันท�ำให้เราเตรียมตัว อย่างน้อยผมได้เตรียมตัว ก่อนประมาณสักสองสามปี ผมท�ำ FireOneOne ในช่วงแรก โชคดีทผี่ มได้โปรเจ็กต์ใหญ่ๆ มา

GMBiZ : คือขายขัน้ แรกเสร็จแล้ว เดีย๋ วฉันจะให้เธอขายต่อ

GMBiZ : FireOneOne คืออะไร

GMBiZ : เพราะว่าถ้าไม่ผา่ นด่านนี้ Product ฟังอย่างไร ก็ไม่เข้าหูอยูด่ ี

ชาคริต : ทีจ่ ริงแล้วรีบตัง้ เพราะลูกค้าจะเซ็นสัญญา แล้วเรายัง ไม่มบี ริษทั ตอนนัน้ เดินอยูพ่ ารากอนแล้วคิดว่ามีอะไรทีม่ นั ด่วนๆ ก็นึกถึง 911 เราก็แปลงมันเสียหน่อย หลักการของผมคือ คนได้ยินครั้งแรกต้องจ�ำได้ แบรนด์ของผมคือตั้งใจว่าถ้าได้ยิน ครัง้ แรกต้องจ�ำได้เลย ก็เลยเปรีย้ งมาว่า FireOneOne เลย เราตั้งใจให้เป็น Lab ส�ำหรับคิดอะไรใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ช่วงแรกที่เริ่มท�ำตอนนั้นเราใช้เทคโนโลยีและดีไซน์เข้ามาเกี่ยว นัน่ ก็คอื Positioning ทีเ่ ราพยายามวางเอาไว้ บริษัทซอฟต์แวร์ก็มีเยอะในเมืองไทย คือผมคิดว่าเราจะ แต่งแบรนด์ให้คนอืน่ ยังไง ก็เลยเอาเรือ่ งของ Business มา จับ เรือ่ งของดีไซน์เข้ามาเกีย่ วเหมือนเดิม และน�ำเรือ่ งของเทคโนโลยี เข้ามาเป็นเรือ่ งของวิศวฯ

GMBiZ : บริษทั ซอฟต์แวร์ ในไทยตอนนีแ้ บ่งเป็นแบบไหนบ้าง

ชาคริต : ผมคิดว่ากระจายมากเลยตอนนี้ คือผมอยากมอง เรื่องสเกลมากกว่า ด้วยทักษะแล้วค่อนข้างหลากหลายมาก ด้วยสเกลแล้วผมว่าน่าจะแบ่งออกมาได้ชัดๆ เป็นตลาดใหญ่ๆ อยู่ 2 ตลาด คือ ท�ำซอฟต์แวร์สำ� หรับ Enterprise หรือท�ำ ซอฟต์แวร์สำ� หรับ Mobile ทัว่ ไป ส�ำหรับฟีเจอร์ทวั่ ไป

GMBiZ : Start up นีค่ อื อะไร แล้วมันบูมยังไง โตยังไง

ชาคริต : Start Up ก็คอื การเริม่ ต้นท�ำธุรกิจใหม่ โดยทีไ่ ม่ได้คำ� นึงถึง ว่าขนาดจะใหญ่แค่ไหน เริม่ จากไอเดียจนกระทัง่ พยายามท�ำให้ เกิดเป็นโปรดักต์ทสี่ ำ� เร็จให้ได้นนั่ แหละคือจุดทีเ่ รียก Start Up ไม่ว่าเขาจะเป็นบริษัทท�ำแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น ดีไซเนอร์ ไม่วา่ จะเป็นคนอยากท�ำร้านอาหาร ก็ถอื ว่าคนพวกนี้ เริม่ ต้นมาเป็น Start Up ได้หมด จริงๆ แล้วเริ่มมาจากกลุ่มคนที่อยากจะท�ำธุรกิจอะไร สักอย่างออกมา คนพวกนีใ้ ช้ความอยากเป็นพืน้ ฐาน เพราะว่า จินตนาการเป็นสิง่ ส�ำคัญมากส�ำหรับเขา ผมว่าทุกคนอยากรวยหมด จริงๆ แล้วมันแยกกันระหว่าง คนทีเ่ พ้อเจ้อ ฝันไปเรือ่ ยๆ กับคนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ คนทีอ่ ยากรวยมีเยอะเลย ก็อาจจะไปปล้นหรือถูกรางวัล ทีห่ นึง่ สักหน่อยนึง แต่คนทีเ่ ขามี Passion จริงๆ หรือว่าคนที่ มีแผนจริงๆ ถ้าเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาอยากมีธุรกิจสักร้อยล้าน เขาจะมีแผนว่าเขาจะท�ำอย่างไร

GMBiZ : ก็ ต ้ องเอากระดาษเขี ย นกระเป๋ า เสื้ อ ไว้ ว ่ า ฉันจะต้องมีเงินหนึง่ ล้านเหรียญภายในอายุไม่เกิน 25 ปี อย่างนี้ ใช่ไหม

ชาคริต : ใช่ ต้องมี Commitment เพราะฉะนัน้ ถ้าผมไปถามคน ทีเ่ ขาอยากจะท�ำ Start Up ผมจะถามว่า แล้วคุณจะท�ำอย่างไร จะสตาร์ตอย่างไรในค�ำถามแรก

GMBiZ : ส่วนใหญ่ตอบยังไงกัน

ชาคริต : ส่วนใหญ่ก็เสนอแผนเลย จะเป็นการเสนอแผน แบบสัน้ ๆ เลย เดีย๋ วนีเ้ ด็กๆ เขาเก่ง เรามีค�ำหนึง่ ค�ำ ก็คอื Rocket Pitch หรือก็คอื Unlimited Pitch ก็คอื พูดถึงธุรกิจของตัวเองให้ได้ ภายในหนึง่ นาที หรือสามสิบวินาที สรุปให้ได้ มันก็มกี ารจ�ำลอง สถานการณ์วา่ ถ้าคุณไปเจอ บิล เกตส์ ในลิฟต์ แล้วคุณจะขาย ไอเดียอย่างไร

GMBiZ : นี่ก็เป็นสูตรของนักขาย ถ้าคุณขายตัวคุณ ไม่ ได้ คุณก็ ไม่ต้องขายอย่างอื่น ถ้าคุณขายตัวคุณได้ คุณก็ขายทุกอย่างได้

ชาคริต : ถูกครับ เพราะฉะนัน้ เขาจะสร้างความประทับใจก่อน แล้วหลังจากนัน้ ค่อยแลกคอนแท็กต์กนั ชาคริต : ถูกครับ เพราะว่าเดีย๋ วนีไ้ อเดียมันเยอะมาก ทัง้ ทีฟ่ งั มา เห็นในอินเตอร์เน็ต ทั้งหลายล้วนเยอะมากเลย และการที่จะ ท�ำให้ไม่วา่ จะเป็น High Level Pitch แค่ไหน คือพอพูดขึน้ มาปุบ๊ คนจะนึกถึง Product อีกตัวหนึง่ ทีม่ นั อยูใ่ นตลาด

GMBiZ : ถ้าเวลามองไอเดีย แต่จริงๆ สิง่ ทีม่ นั แตกต่าง กันมากกว่าไอเดียคือตัวคนคนนัน้ ทีเ่ ป็น Value

ชาคริต : ถูกครับ หลายครั้งที่เราลงทุนจริงๆ แล้วในวงการ Angle Capital นี่เขาจะมองไปถึงผู้ก่อตั้งว่าในตัวเขาเองหรือ ในกลุ่มของเขานี่เป็นอย่างไร ซึ่งมันเป็นการลดความเสี่ยง อย่างหนึ่ง ถ้า Product มันไม่ส�ำเร็จ แล้วทีมนี้มันเก่งจริงๆ อาจจะเอา Product อืน่ มาท�ำได้ แล้วก็ยงั สามารถท�ำส�ำเร็จใน ครัง้ ทีส่ องหรือครัง้ ทีส่ าม

GMBiZ : ในระดับโลกนี่ Tech Start Up มีบริษทั ไหน น่าสนใจบ้าง

ชาคริต : เยอะมากเลย ถ้า ณ วันนี้ Tech Start Up ทีเ่ ติบโตที่ ประสบความส�ำเร็จไปแล้ว อย่าง Twitter ก็เริม่ มาจาก Start Up ล่าสุดก็มีการเริ่มเข้าไปซื้อกิจการในหลายๆ ธุรกิจในหลายๆ กิจการ ซึง่ จริงๆ แล้วถามว่ามีตวั ไหนน่าสนใจ นีด่ นู า่ สนใจเยอะ ไปหมดเลย โดยเฉพาะฝัง่ เมดิคลั เทคดูนา่ สนใจมาก ผมว่าคนเริม่ ใส่ใจในสุขภาพมากขึน้

GMBiZ : ลักษณะบริษทั Start Up ทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างไร

ชาคริต : จริงๆ แล้วผมมองถึง หนึ่ง เขาท�ำอะไร เขาก�ำลัง แก้ปัญหาอะไร หลายบริษัทเขาพยายามจะไปแก้ปัญหาที่มันมี อยู่แล้ว หลายบริษัทพยายามจะไปแก้ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ ไม่คิดว่าตัวเองมีปัญหา ซึ่งอันนั้นมันอาจจะซับซ้อนขึ้นและ ยุ่งยากขึ้น ผมมักจะมองกลุ่มแรกคือไปแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว แสดงว่าปัญหาจริงๆ นีโ่ อกาสมันรออยูเ่ พียงแต่วา่ คนตอบโจทย์ ยกตั ว อย่ า งง่ า ยๆ อย่ า งเช่ น ณ วั น นี้ เ รื่ อ งใกล้ ตั ว ผมที่ สุ ด ก็ คื อ การขายยั ง มี ป ั ญ หาอยู ่ ไ หม ผมว่ า การขายในทุ ก อุตสาหกรรมยังมีปัญหาอยู่ ยังไม่ถึงในจุดที่เจ้าของกิจการ ต้องการ คอนเวอร์ชนั่ คน walk in เข้ามา กับปิดการขายได้ มันยังไม่ถงึ กับตัวเลขทีเ่ ป็นตัวเลขในฝันของเจ้าของกิจการ นีแ่ หละ ผมมองว่าเป็นปัญหา แล้วเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยอย่างไร ท�ำให้เซลส์ ท�ำให้คนขายเขาปิดการขายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะ อุตสาหกรรมไหนก็ตาม ก็ถอื ว่าของทีข่ ายยาก ท�ำยังไงให้ลกู ค้า เข้าใจง่ายขึน้

GMBiZ : เราจะมองการณ์ ไกลได้อย่างไร ชาคริต : ผมว่าต้องเห็นเยอะ อ่านเยอะ

GMBiZ : แต่จะยิงให้โดนได้อย่างไร

ชาคริต : อันนัน้ เป็นประสบการณ์ ผมว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่า หลังจากทีเ่ ราได้ขอ้ มูลมาเยอะ ณ วันนีข้ อ้ มูลเราเต็มไปหมดเลย ปัญหาก็คือเราจะเอาอะไรมาเป็นไดเรกชั่น เอาอะไรมาก่อนล่ะ อันนีถ้ อื ว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ

GMBiZ : บริษทั ใหญ่ๆ ซึง่ เมือ่ ก่อนเคยเป็น Start Up แล้วก็สร้างบริษัทจนใหญ่โต เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน CEO ซึง่ เคยมีวสิ ยั ทัศน์ ท�ำไมถึงมองไม่ออก What Next คืออะไร ไม่แม้กระทัง่ ไปลงทุน มีเงินมหาศาล ไม่ลงทุนซือ้ Start Up ขึน้ มา แล้วก็พฒ ั นาเป็นธุรกิจใหม่ ก็ยงั ยืนยงในธุรกิจเก่า จนกระทัง่ เปลีย่ น Curve แล้ว บริษทั เองก็มเี สือ่ มถอย แม้กระทัง่ ล่มสลาย


ชาคริต : ผมว่าเรื่องหนึ่งคือความอยากจะเสี่ยง มันลดลง ความสนุกในความเสีย่ งมันลดลง

Start Up ทีน่ า่ สนใจดูวา่ เขาท�ำอะไร เขาก�ำลังแก้ปญ ั หา อะไร หลายบริษทั เขาพยายาม จะไปแก้ปญ ั หาทีม่ นั มีอยูแ่ ล้ว หลายบริษทั พยายามจะไปแก้ ปัญหาทีค่ นส่วนใหญ่ไม่คดิ ว่า ตัวเองมีปญ ั หา ซึง่ อันนัน้ มัน อาจจะซับซ้อนขึน้ และยุง่ ยากขึน้

GMBiZ : ท�ำไมยักษ์ ใหญ่มองอนาคตไม่ออก

ชาคริต : ผมว่ามันเป็นทัศนคติของเจ้าของกิจการ หรือผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าไปมีสว่ นอยูใ่ นกิจการนัน้ ๆ ผมเคย อ่านหนังสือคุณบุญคลี ปลัง่ ศิริ คุณบุญคลีเคยพูดว่าในโลกนี้มันมีคนอยู่สอง กลุม่ คือ มีสายพันธุเ์ ถ้าแก่ กับสายพันธุท์ เี่ ป็นมืออาชีพในองค์กร แกบอกว่าคนสองกลุม่ นีข้ าดจากกัน ไม่ได้ แต่คดิ คนละอย่าง ตีกนั ตลอด แต่ขาดจากกัน ไม่ได้ หลายบริษทั ทีผ่ มว่าเขาไม่ได้ลงทุนในตอนนี้ ผมว่าจ�ำเป็นจะต้องใช้สญ ั ชาตญาณของเจ้าของ กิจการ สัญชาตญาณของเถ้าแก่ที่ยอมเรื่องความ เสียหาย เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งลงไปก็ไม่ได้ คิดว่ามันจะเกิด Google นี่ลงไปหลายอย่างเลย อาจจะลงไปสองอย่างสามอย่าง แม้กระทัง่ เป็นการจองพืน้ ทีใ่ นอนาคตไว้ให้พอ จะเห็นมันก่อน หรือแม้กระทั่งช่วยกันหาพื้นที่ใน อนาคต ผมเชือ่ ว่า Smart Phone ของ Google กับ Apple เขาอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นคูแ่ ข่งกันตัง้ แต่แรก แต่เหมือนต่างคนต่างต้องผลักดันกันไปเพื่อท�ำให้ คนยอมรั บ Smart Phone ในยุ ค 5 ปี แ รก ในช่วงเริม่ ต้น

GMBiZ : คือสร้างตลาดในช่วงเริม่ ต้น

ชาคริต : ถูกครับ แล้วค่อยไปว่ากัน ก็เหลืออยู่ แค่สองสามคนเองก็ไม่เป็นไร

GMBiZ : คนที่มีวิญญาณผู้ประกอบการ ตอนที่ Start Up ขึ้นมา เมื่อเวลาบริษัท เขาใหญ่ หรือเวลาเขาแก่ตัวลง วิญญาณ ผูป้ ระกอบการมันหายไปไหม

ชาคริ ต : จริ ง ๆ แล้ ว ผมว่ า มั น ไม่ ห ายไป หรอก เพี ย งแต่ ว ่ า เขาสบายไปแล้ ว แบบ ว่ า ท� ำ ไมต้ อ งไปเหนื่ อ ย ท� ำ ไมต้ อ งไปเริ่ ม ใหม่ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว ในปั จ จุ บั น ก็ มี ผู ้ ป ระกอบ การที่ ส บายไปแล้ ว มั น ก� ำ ลั ง เกิ ด สายพั น ธุ ์ ใหม่ น ะ ไม่ ย อมรี ไ ทร์ บางคนตอนนี้ อ ายุ สี่สิบกว่า ห้าสิบ รวยไปหลายหมื่นล้านแล้ว แต่ไม่ยอมรีไทร์ แต่ยงั อยากจะมาท�ำอะไรใหม่ๆ อยู่ ผมว่ากลุม่ นี้ คือ Lifestyle มันเริม่ เปลีย่ นไป เดีย๋ วนี้ เรือ่ งรีไทร์ผมว่าน่าเบือ่ แล้ว

GMBiZ : คนที่เป็น Businessman นี่ ในสายเลือดน่าจะเป็นเรือ่ งพวกหาโอกาสทาง ธุรกิจมากกว่า ชาคริต : ใช่ครับ ผมว่าก�ำลังเริม่ มีกลุม่ ใหม่นเี้ ข้ามา โอเคเขาอาจจะไปใช้ชวี ติ สักพักหนึง่

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 23


คุณบุญคลีเคยพูดว่า ในโลกนีม้ นั มีคนอยูส่ องกลุม่ คือ มีสายพันธุเ์ ถ้าแก่ กับ สายพันธุท์ เี่ ป็นมืออาชีพใน องค์กร แกบอกว่าคนสอง กลุม่ นีข้ าดจากกันไม่ได้ GMBiZ : วางตัวเองยังไง ชีวติ ในช่วงนี้

ชาคริต : ผมมองถึงเรือ่ งการลงทุนเป็นหลักตอนนี้ ว่าท�ำยังไง ให้นอ้ งทีอ่ ยากจะเกิด ให้เขาได้เกิด ให้เขาได้ท�ำ Product อันนีค้ อื เป้าหมายระยะใกล้ๆ เป้าหมายระยะไกลๆ ก็คอื ทีส่ ดุ แล้วอยาก จะท�ำ Academy เพราะผมคิดว่ามันยังมีชอ่ งว่างอยูส่ ำ� หรับเด็กที่ จบมากับความเป็นเจ้าของกิจการ ผมคิดว่ามันมีชอ่ งว่างอยูเ่ ยอะ เหลือเกิน ผมอยากจะเข้าไปช่วยมหาวิทยาลัยสอนเรื่องทักษะ ให้แก่เด็กรุน่ ใหม่ๆ อย่างผมเรียนวิศวฯ มา แต่ผมไม่รู้เรื่องธุรกิจเลย ไม่มี ใครสอนผมเรื่องนี้ ไม่มีใครสอนผมเรื่องดีไซน์เลย แล้วมันจะ เกิดช่องว่างขึ้นมา ผมอยากเข้าไปเป็นก�ำลังสักส่วนหนึ่งเพื่อ เข้าไปช่วยเขา ในขณะเดียวกันผมก็ได้โอกาสในการลงทุนด้วย ผมก็ได้เลือกเฟ้นเด็ก ได้รจู้ กั เขาก่อน ไม่ใช่มาเจอเขาในอีเวนต์ ซึ่งฟังเขาห้าถึงสิบนาทีแล้วให้ผมลงทุน นี่ก็คงยากในการที่ผม ได้เรียนรู้

GMBiZ : ได้ เ รี ย นรู ้ วิ ธี คิ ด ว่ า เขาเจอปั ญ หาอย่ า งนี้ แล้วเขาแก้อย่างไร

ชาคริต : หรือหันหลังไปเลย ส่วนใหญ่ทเี่ จอคือ มี Passion มาเต็มที่ เลยตอนพรี เ ซนต์ พอเจอปั ญ หาบางที ผ มก็ โ ยนโจทย์ ไ ป ก็คอื แค่การซือ้ เวลา

GMBiZ : ไอเดียที่ไม่เวิรค์ เป็นอย่างไร

GMBiZ : ผมก็ ใช้ Twitter แล้วก็มีกลุ่มเฉพาะตัวเองก็ ได้ นีเ่ พราะ Twitter ก็ทำ� ได้อยูแ่ ล้ว เพราะว่าทุกวันนีบ้ างคนทวีตกัน แล้วใช้ภายในบริษทั ฯ ตัง้ เป็นกลุม่ ขึน้ มาก็ได้อยูแ่ ล้ว ชาคริต : อันนีค้ อื กลุม่ ทีเ่ ฟลท์ไอเดีย ด้วยไอเดียแล้วมันยังไม่ใช่ไอเดียใหม่ มันเป็นไอเดียทีค่ นอืน่ เขาท�ำมาแล้ว แล้วก็ Success

GMBiZ : ท�ำไมเขาถึงคิดว่าเราจะ Buy ไอเดีย

ชาคริต : ผมว่าเขามัน่ ใจ เขาแค่มคี วามมัน่ ใจ ไม่มอี ะไรมาก ไม่มเี หตุผลอืน่

GMBiZ : แล้วนีผ่ มไปตัดสินเกมก็เป็นแบบนีน้ ะ คนอืน่ ท�ำมาหมดเลย แล้วกรรมการก็ตอ้ งชีว้ า่ คนอืน่ ท�ำมาแล้ว แล้วคุณจะไปขายยังไง ในเมือ่ เกมพวกนี้ หรือ App พวกนีม้ นั เป็นระดับ Global Level คุ ณ ก็ ไ ม่ ม าขายคนไทย คนไทยกี่ ค นที่ จ ะซื้ อ แล้ ว จ่ า ยตั ง ค์ ถ้าไม่ Global Level แล้วมีคนอืน่ ท�ำมาแล้ว และดีกว่า แล้วท�ำไม เขาต้องมาซือ้ คุณ

ชาคริต : อันนีก้ ลุม่ ทีส่ อง กลุม่ ทีส่ องก็คอื กลุม่ ทีล่ ม้ เหลวขัน้ ทีเ่ ป็น Product คือซื้อไอเดียแล้ว ไอเดียดูน่าสนใจ แล้วไปท�ำ Prototype มาแล้ว ถ้า Prototype ส�ำเร็จ เดีย๋ วค่อยมาว่ากันเรือ่ งลงทุน ท�ำ Prototype มามันก็ไม่ดเี ท่าทีพ่ รีเซนต์

GMBiZ : ตัวอย่างมีไหม

ชาคริต : ก็พอมี เอาง่ายๆ ยกตัวอย่างในบริษทั ผมก็แล้วกัน มันมีไอเดียหนึง่ ทีเ่ ราคิดว่าเราอยากจะท�ำก็คอื การคอนโทรลภายในบริษทั ในแอพพลิเคชัน่ ภายในบริษัทมันควรจะมีไหมว่าผู้บริหารควรจะเห็นเวิร์คโหลดของ พนักงานในบริษทั เพราะเราได้ยนิ มาตลอดเลยว่า งานหนักจะตายอยูแ่ ล้ว ถูกไหม ผมก็มานัง่ ดูวา่ ท�ำไม Prototype มันไม่ได้

GMBiZ : เพราะ Prototype นี่ลงตัวเดียวเลยแล้วปั๊มพ์ อย่าง Windows นีล่ งตัวเดียวแล้วทีเ่ หลือปัม๊ พ์ แล้วต้นทุน เหลืออยูน่ ดิ เดียว

ชาคริต : มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมมักจะแนะน�ำเสมอเลยส�ำหรับการ ท� ำ Prototype ถ้ า เกิ ด คุ ณ คิ ด สิ บ อย่ า งเพราะมั น จะมี สิ บ ฟั ง ก์ ชั น จ�ำเป็นไหมว่ามันต้องมี Prototype ตัง้ 10 ฟังก์ชนั เรามักจะคิดว่า ท�ำ Prototype รถยนต์ เราต้องคิดเลยว่าต้องท�ำให้ครบทัง้ หมด วิทยุ ต้องมีหมด แต่จริงๆ แล้ว Prototype รถยนต์ คนมองแค่ภายนอก พอเปิดประตูดไู ด้ พออะไรดูได้

GMBiZ : สังเกตสมัยนี้ถ้ามีพรีเซนต์พวกนี้เขาจะจัดพวก ฟีเจอร์อะไรพวกนี้เยอะมาก จนเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ขาดจริงๆ ถ้าต้องเลือก ก็ต้องเลือกเอาว่าหนึ่งอย่างหรือสามอย่าง ก็ไปไม่ถกู ไม่รจู้ ะเลือกยังไง เพราะว่าชินกับการต้องใส่อยูเ่ รือ่ ยๆ ชาคริต : ประเมินไม่ถกู ว่าอะไรคือมาร์เก็ต

ชาคริต : ไอเดียทีไ่ ม่เวิรค์ คือ มันเป็นไอเดียทีค่ นอืน่ เขาท�ำแล้ว

GMBiZ : มีแต่หมัดแย้บ ไม่มหี มัดน็อก

GMBiZ : แล้วท�ำไมเขาคิดว่ามาเสนอเราแล้ว เขาจะหลอก เราได้เหรอ

GMBiZ : ตอนนีค้ ณ ุ ชาคริตท�ำอะไรเกีย่ วกับ Start up

ชาคริต : เขาคิดแค่ว่า ตามรอยเท้าคนอื่นแล้วมันจะเซฟตี้ แล้วเขาจะรูส้ กึ ว่า นีไ่ ง Twitter เขาท�ำแล้ว

GMBiZ : แล้วเราจะมาซือ้ ไอเดียเขาท�ำไม ในเมือ่ Twitter ท�ำแล้ว อย่างถ้าเหมือนกับ Twitter แล้วใครจะใช้อีก เขาก็ใช้ Twitter อันเดียว ชาคริต : อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีบ่ งั เอิญน้องเขียนโปรแกรมได้ เขาบังเอิญ ไม่ทนั คิดเรือ่ งนี้ เขาแค่ดใี จว่าท�ำได้เหมือน

GMBiZ : อันนัน้ คือสิง่ ทีเ่ ขาขาด ทีพ่ อเวลาคนอืน่ มองแล้ว เขาคิดว่าเป็นเรือ่ งปกติ แต่คนบางคนอาจจะบอกว่าเจ๋งมาก ถ้าเขาไม่เห็นเรือ่ งพวกนี้ ใช่ไหม

ชาคริต : ถูกครับ มันคือทักษะในการประเมินทางธุรกิจว่า ไหวหรือไม่ไหว เกิดไม่เกิด จริงๆ แล้วถามว่า ถ้าเกิดว่าเขาท�ำ Twitter แล้วใช้ในมหาวิทยาลัยมันอาจจะเกิดก็ได้ สมมติ มหาวิทยาลัยทีส่ งขลาไม่คอ่ ยมีใครใช้ Twitter เอาอันนีไ้ ปลองดูไหม

24  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ชาคริต : ใช่ ซึง่ อันนีผ้ มก็มองว่ามันก็เป็นสิง่ ทีอ่ นั ตรายเหมือนกัน ชาคริต : ตอนนี้ผมท�ำหน้าที่ 2 อย่างคือ เป็นเหมือนที่ปรึกษา เพราะฉะนั้ น ในอี เ วนต์ ทั้ ง หลาย ก็ จ ะเข้ า ไปในทุ ก ๆ อี เ วนต์ ก็พยายามหาเวลาเข้าไปช่วย หนึง่ คือเข้าไปช่วยเรือ่ งคอมเมนต์ อันนีค้ อื สัน้ ทีส่ ดุ เจอกันแค่หา้ นาทีสบิ นาที คอมเมนต์ และ มันอาจจะมีออพชั่นนอลตี้ แล้วอาจจะมีน้องเดินมา เห็นออพชั่นนอลตี้แล้วเดินมาขอนามบัตร และก็ขอ คุยขอนัด หลังจากนี้อีกสักวันสองวันเราก็นัดกัน อันนั้นก็คือในฝั่งที่เข้าไปช่วย อีกด้านคือเรื่อง ของ Invest ในเรื่องของการลงทุน ผมก็ ต้องมองทีมไหนที่มันน่าสนใจ หรือว่า ธุ ร กิ จ ไหนที่ เ ข้ า ตรงปั ญ หา อั น ไหน ที่ เ ข้ า ไปถู ก มากๆ มี ค วามต้ อ งการ อยูเ่ ลย แต่ยงั ไม่มใี ครท�ำ


HOW TO INVEST เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.dhammo@gmail.com เสาหลักส�ำคัญในการแก้ปญ ํ หาได้ผา่ นความเห็นชอบจากรัฐสภา ของยุโรปแล้ว ได้แก่ เสาหลักที่ 1 : ระบบคุม้ ครองผูฝ้ ากเงิน ส�ำหรับผูท้ มี่ เี งินฝาก ต�ำ่ กว่า 1 แสนยูโร จะได้รบั การคุม้ ครองจากกองทุนทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยธนาคารเอง เสาหลักที่ 2 : กลไกการควบคุมสถาบันการเงินแบบหนึง่ เดียว (Single Supervisory Mechanism : SSM) ที่อนุมัติให้ ธนาคารกลางยุโรป เป็นผูด้ แู ลและก�ำกับสถาบันการเงินของยูโรโซน ทัง้ หมดเพียงผูเ้ ดียว ส�ำหรับเสาหลักที่ 3 : กลไกแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน แบบเบ็ดเสร็จแห่งเดียว (Single Resolution Mechanism: SRM) คือ การปิดธนาคารที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะสร้างความ เสียหายในวงกว้าง และใช้เงินสะสมโดยธนาคารเพือ่ รองรับความ เสียหาย ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีคลังของยุโรปและ เตรียมน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภาแล้ว ทัง้ นีห้ ากรัฐสภายุโรป อนุมตั ิ SRM จะท�ำให้การตัง้ Banking Union เสร็จสมบูรณ์ ซึง่ จะท�ำให้รฐั บาลและประชาชนไม่ตอ้ งแบกรับความเสียหายของ ธนาคารพาณิชย์อกี ต่อไป และช่วยเพิม่ ความเชือ่ มัน่ นักลงทุนว่า ยูโรโซนจะมีกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่มี ประสิ ท ธิ ภ าพและท� ำ ให้ ค วามเสี่ ย งส� ำ คั ญ ที่ จ ะฉุ ด เศรษฐกิ จ ยูโรโซนและกดให้ราคาหุน้ ลดลงต�ำ่ ๆ มากนัน้ ลดลง หรือกล่าว อีกนัยหนึง่ คือ Downside Risk จ�ำกัดหรือความเสีย่ งขาลงของ ยูโรโซนนัน้ มีจำ� กัด ขณะทีผ่ มเองมองว่า ‘ธนาคารกลางยุโรป’ (ECB) นัน้ ยัง คงจ�ำเป็นต้องมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายด้วยการลดอัตรา ดอกเบีย้ ต่อไป หรืออัดฉีดสภาพคล่องไปยังธนาคารพาณิชย์เพือ่ รักษาแรงส่งของการเติบโตส�ำหรับเศรษฐกิจยูโรโซน เนื่องจาก เศรษฐกิจยูโรโซนยังมีปัญหาอัตราว่างงานสูง คือคนว่างงาน ประมาณ 12% ของจ�ำนวนแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อล่าสุดอยูท่ ี่ 0.7% นัน้ ต�ำ่ กว่าเป้าหมายของ ECB ที่ 2.0% ค่อนข้างมาก สะท้อนภาวะราคาฝืดหรือเงินฝืด ซึง่ หมายความว่าภาคธุรกิจและ ผู้ผลิตขนาดกลางและย่อม (SMEs) นั้นไม่สามารถเพิ่มราคา ขายปลีก ราคาขายส่งได้ เพราะอ�ำนาจซือ้ ของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค อ่อนแอ ผนวกกับการปล่อยสินเชือ่ ให้แก่ภาคธุรกิจยังคงอ่อนแอ ซึง่ ผมประเมินว่า ECB น่าจะใช้นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 0-0.25% และการ อัดฉีดปริมาณเงินเข้าระบบ เพือ่ รักษาแรงส่งของการเติบโต ซึ่งนั่นท�ำให้ความน่าสนใจของการลงทุนในยุโรปนั้นเพิ่ม มากขึน้ เพราะยุโรปก�ำลังอยูใ่ นช่วงวัฏจักรของการฟืน้ ตัว ดังนัน้ ประเด็นต่อไปที่จะมาวิเคราะห์ในตอนหน้าคือ สินทรัพย์ของ ยุโรปใดทีน่ า่ สนใจในการลงทุนครับ

การลงทุนในหุน้

ท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย l2l

ในตอนก่อน ผมได้เขียนถึงความน่าสนใจของการลงทุนในหุน้ สหรัฐฯ แล้ว เพียงแต่ ต้องรอจังหวะในการปรับฐานหรือให้ดชั นี S&P 500 ย่อลงมา ซึง่ ระดับทีผ่ มคิดว่า น่าสนใจในการลงทุนคือดัชนี S&P 500 ควรจะต้องต�ำ่ กว่าระดับ 1,750 จุด ในส่วน ตอนนี้ ผมจะเขียนถึงหุน้ ยุโรปและความน่าสนใจในการลงทุนของยุโรปครับ

ขณะนี้ ผมพบว่ า หลั ง วิ ก ฤติ ห นี้ สิ น สาธารณะของกลุ ่ ม ประเทศลูกหมูในยุโรป (PIIGS) ซึ่งประกอบไปด้วย โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี และสเปน ซึง่ มีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัวนัน้ ขณะนี้ ปั ญ หาวิ ก ฤติ ห นี้ สิ น สาธารณะยุ โ รปดั ง กล่ า วได้ ค ลี่ ค ลายลง และเศรษฐกิจยูโรโซน (กลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรป 18 ประเทศ ซึง่ ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน) ขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง โดย GDP ใน 4Q2013 ขยายตั ว ได้ 0.3%QoQ, SAAR ต่ อ เนื่ อ งกั น 3 ไตรมาส โดยในไตรมาสล่าสุดนี้ พบว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโร โซน มิได้มาจากเศรษฐกิจของเยอรมนีเพียงอย่างเดียว หากแต่ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจทีใ่ นอดีตเคยอ่อนแอแต่ลา่ สุดกลับมา

ขยายตัวได้ คือ ฝรัง่ เศส สเปน และอิตาลี ทัง้ นีส้ ถาบันวิจยั ทางเศรษฐกิจต่างๆ ล้วนมองว่า ในปี 2557 เศรษฐกิจยูโรโซน น่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการบริโภคในประเทศ ซึง่ ปรับตัวดีขนึ้ โดยคาดว่า GDP ของยูโรโซนในปี 2557 น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 1% ในขณะที่ปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินในยุโรป โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศยูโรโซนและเรือ่ งของสถานะทุน ธนาคารในยูโรโซนได้รบั การคลีค่ ลายลงด้วยร่างกฎหมาย และมาตรการทีเ่ รียกว่า ‘สหภาพธนาคาร’ (Banking Union) ของกลุ่มยูโรโซน ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์ โดย 2 ใน 3

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปเทียบกับประเทศอืน่ ๆ

การคาดการณ์การขยายตัวของก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ (Earnings per Share : EPS) ของบริษทั จดทะเบียนต่างๆ ในยุโรป (Europe)

ท�ำไมยุโรปจึงน่าสนใจในการลงทุน :

นักวิเคราะห์มองว่า ตลาดหุน้ ยุโรปน่าจะมีการขยายตัวของก�ำไร ในระดับทีส่ งู เมือ่ เทียบกับตลาดอืน่

เศรษฐกิจ Turn Around จากหดตัวปี 2556 เป็นขยายตัวในปี 2557 ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน ญีป่ นุ่ และจีน ปี 2014 หน่วย : %YOY

2553 2554 (F)

7.7

หมายเหตุ : โปรดติดตามตอนต่อไป และบทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัวของผูเ้ ขียน

2014 Earning per share growth estimates Unit : %YOY

7.5

9.5

3.0

9.6

2015 Earning per share growth estimates Unit : %YOY

12.4

10.4 10.9

11.0

11.0

JP

DM

US

8.1 1.9

8.1

1.7

1.4

1.0

5.5

-0.4

สหรัฐฯ Source : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์

ยูโรโซน

ญีป่ นุ่

จีน

EM

JP

DM

Source : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์

US

EU

EM

EU

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 25


IT TREND

เรื่อง : อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ www.blognone.com

มาถึงตอนนี้ เราคงพูดได้เต็มปาก แล้วว่า กูเกิลเป็น ‘ผูช้ นะ’ สงคราม สมาร์ทโฟน ด้วยส่วนแบ่ง ตลาดประมาณ 70% ของยอดขายสมาร์ทโฟน ต่อไตรมาส ทิง้ ห่างแอปเปิล้ ทีค่ รองตลาดประมาณ 20% และไมโครซอฟท์ทรี่ าว 5-10%

สรุปแบบสัน้ ๆ คือ ณ ปี 2014 กูเกิลชนะ ‘สงครามเว็บ’ และ ‘สงครามสมาร์ทโฟน’ แบบเกือบ เบ็ดเสร็จแล้ว ค�ำถามคือ ‘ก้าวต่อไป’ ของกูเกิล จะเป็นเช่นไร สัญญาณที่เราพอจะน�ำมาวิเคราะห์ได้ คือ การซื้อกิจการของกูเกิลในรอบ 3-4 ปีให้หลัง ทีซ่ อื้ บริษทั น้อยใหญ่มากมายแทบทุกเดือน จากข้อมูลเหล่านีเ้ ราพอจัดกลุม่ ‘ความสนใจ’ ของกูเกิล ในอนาคตได้ 3-4 อย่างดังนี้

ถึงแม้แอปเปิล้ จะยังขาย iPhone ได้ดแี ละมีกำ� ไรอูฟ้ ู่ แต่ถา้ วัดอิทธิพลต่อ อุตสาหกรรมในภาพรวมแล้ว ยังไงก็ไม่มที างสู้ Android ที่ ‘ฟรี’ ได้ กูเกิลเติบโตขึน้ มาจากธุรกิจการค้นหาบนเว็บ และชนะ ‘สงครามเว็บ’ มานานแล้ว ส่วนแบ่งตลาดค้นหาของกูเกิลมีสภาพคล้ายๆ กัน คือ ทิง้ คูแ่ ข่งแบบไกลลิบ (เมืองไทยแทบจะ 100%) และมีเพียง บางประเทศเท่านัน้ ทีก่ เู กิลยังเจาะไม่เข้าด้วยเหตุผล เรือ่ งภาษา หรือค่านิยมของคนในประเทศเป็นหลัก ในตลาดเว็บประเภทอืน่ ๆ กูเกิลยังสยายปีก ไปแทบทุกอย่าง และมีสว่ นแบ่งตลาดส�ำคัญใน แทบทุกตลาด ไม่วา่ จะเป็นอีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs / Drive) แผนที่ (Maps) วิดโี อ (YouTube) จะมีกแ็ ต่ตลาดโซเชียล เน็ตเวิรค์ ทีก่ เู กิลพลาดท่า และ Google+ ยังตาม Facebook แบบห่างๆ

ก้าวต่อไปของ

(ปัญญาประดิษฐ์)

01 Home Automation (บ้านอัจฉริยะ) กูเกิลทุม่ เงิน 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซือ้ Nest Labs บริษทั ฮาร์ดแวร์ของ Tony Fadell อดีตพนักงานของแอปเปิล (และหัวหน้าทีม iPod) เตรียมบุกตลาด บ้านอัจฉริยะ ยุคสมัยทีอ่ ปุ กรณ์ไฟฟ้า ทุกอย่างฉลาด มีไมโครชิปในตัว คิดเองได้ สือ่ สารได้ผา่ นเครือข่ายไร้สายก�ำลัง ใกล้เป็นความจริง

Artificial Intelligence

02 Robotics (หุน่ ยนต์) กูเกิลเพิง่ ซือ้ บริษทั ด้านหุน่ ยนต์หลายราย ทีด่ งั หน่อยคือ Boston Dynamics ผูผ้ ลิต หุน่ ยนต์สำ� รวจทีก่ า้ วหน้ามาก สามารถเดิน ในสภาพผิวขรุขระได้สบายเหมือนกับ สัตว์หรือมนุษย์

กูเกิลซือ้ บริษทั ด้านปัญญาประดิษฐ์หลายแห่ง คาดว่าจะน�ำ ‘ความฉลาด’ เหล่านีไ้ ปใช้ในผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ทัง้ ส่วน ของการค้นหาบนเว็บ การค้นหาด้วยเสียง และหุน่ ยนต์

04

(รถยนต์)

Automotive เมือ่ ต้นปีนกี้ เู กิลเพิง่ เปิดตัว Open Automotive Alliance จับมือกับผูผ้ ลิต รถยนต์อย่างฮอนด้า ฮุนได จีเอ็ม และออดี้ เพือ่ พัฒนา Android ส�ำหรับใช้ใน แผงคอนโซลหน้ารถ

ทิศทางของกูเกิลในแต่ละอุตสาหกรรมมีธมี ร่วมกัน คือ พยายามขยาย ‘อุปกรณ์ ที่ต่อเน็ตได้’ ไปยังอุปกรณ์ชนิดใหม่ๆ ให้มากที่สุด โดยที่ทุกอย่างยังอิงกับเซิร์ฟเวอร์บน กลุม่ เมฆและอินเตอร์เน็ตของกูเกิลนัน่ เองครับ ยุทธศาสตร์นจี้ ะเวิรค์ แค่ไหน ผมคิดว่าต้องดูกนั ยาวๆ สักประมาณ 5 ปี น่าจะพอประเมินได้วา่ กูเกิลประสบความส�ำเร็จในธุรกิจแบบใหม่ๆ เหล่านีเ้ พียงใด

26  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


URBAN LIVING

เรื่อง : Z-Da

ต้องยอมรับว่า เขาใหญ่ เป็น สถานที่ ต ากอากาศสุ ด ฮิ ต ที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งปี เซอรีน ฮิลส์ เป็นคอนโดมิเนียม ตากอากาศแห่งใหม่บนท�ำเลทอง ท่ า มกลางทิ ว เขาโอบล้ อ ม อย่ า งเขาใหญ่ ที่ จ ะท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ไม่ตา่ งจากอยูบ่ า้ นเดีย่ วสุดหรู

เซอรีน ฮิลส์ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนธนะรัชต์ กม.7 มีจำ� นวน 3 อาคาร จ�ำนวนรวม 46 ยูนติ (2 และ 3 ห้องนอน) ราคาเริม่ ต้นที่ 6.9 ล้านบาท ถึง 18 ล้านบาท

SERENE HILLS เซอรีน ฮิลส์ คอนโดมิเนียมสไตล์วิลล่าที่ได้รับ แรงบันดาลใจในการออกแบบและตกแต่งที่เรียบหรู และคลาสสิกจากสถาปัตยกรรมสไตล์นวิ อิงแลนด์ รูปแบบ สถาปัตยกรรมทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริ ก า บริ เ วณแถบบอสตั น และคอนเนคติ กั ต ซึง่ เป็นแหล่งทีผ่ ดู้ อี งั กฤษรุน่ แรกๆ ได้ยา้ ยถิน่ ฐานเข้ามา ในอเมริกา ทุ ก ยู นิ ต ได้ รั บ การออกแบบอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ด้ ว ย ฟังก์ชนั พิเศษแบบ Enclosed Balcony ในขณะทีต่ กแต่ง ภายในแบบครบชุดทุกยูนติ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์แบรนด์ชนั้ น�ำ ในสหรัฐอเมริกา ทีค่ ดั สรรและน�ำเข้าโดย ชนินทร์ ลีฟวิง่

โครงการพัฒนาภายใต้ บริษทั สุรเลิศ จ�ำกัด คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณต้นปี 2015 สัมผัสห้องตัวอย่างได้ทกุ วัน เวลา 09.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 08 4774 0330 หรือ www.serenehills-khaoyai.com

ให้เป็นคอลเลคชั่นส�ำหรับโครงการ เซอรีน ฮิลส์ โดยเฉพาะ นอกจากห้องพักแล้ว บนพืน้ ทีก่ ว่า 28 ไร่ เป็น สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่ างๆ ทัง้ สระว่ายน�ำ้ ส่ วน ตัวในทุกอาคาร คลับเฮาส์พร้อมฟิตเนส ห้องสมุด และห้องอเนกประสงค์ ทีจ่ อดรถเพีย งพอส�ำหรับ ทุกยูนติ พร้อมห้ องเก็บของส่วนตัวทีช่ นั้ ล่าง ทัง้ ยังมี ห้องส�ำหรับแม่บา้ นและคนขับรถแยกให้เป็นสัดส่วน เซอรีน ฮิลส์ อาจไม่ใช่เพียงบ้านพักตากอากาศ แต่ คุ ณ อาจจะติ ด ใจต้ อ งมาพั ก บ่ อ ยๆ จนกลายเป็นบ้านหลังทีส่ องเลยทีเดียว

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 27


SMEs

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม

อร่อยเด็ด 1 ก๋วยเตีย๋ วเรือรังสิต ทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ

ผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตีย๋ วครับ ได้ยนิ ว่า มีกว๋ ยเตีย๋ วอร่อยทีไ่ หนก็จะหาโอกาสไปลอง ก๋วยเตีย๋ วทีว่ า่ เป็นก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ น�ำ้ ตก ตอนเด็กๆ ได้ยนิ ว่าโกฮับอร่อยเหลือหลาย และเคยผ่านป้ายโกฮับด้วย แต่ไม่เคยไปกิน เพราะคิดว่าคงไม่ใช่โกฮับตัวจริงเพราะโกฮับ ตัวจริงน่ะ เลิกขายไปตัง้ นานแล้ว แต่ยา่ นรังสิต ก็ยงั มีกว๋ ยเตีย๋ วอร่อยอีกหลายเจ้า ส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้สร้างยีห่ อ้ อย่างเป็นจริงเป็นจังหรอก ป้ายชือ่ ร้านบางทีกย็ งั ไม่ตดิ เลย ทีด่ งั ก็เพราะคนกินแล้วบอกต่อ 28  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

หลายสิบปีกอ่ น ผมยังกินเนือ้ ได้ยนิ มาว่า ทีร่ งั สิต คลองสอง (ธัญบุร)ี มีกว๋ ยเตีย๋ วเนือ้ อร่ อ ยอยู ่ เ จ้ า นึ ง โด่ ง ดั ง ไปทั้ ง คลองรั ง สิ ต ชื่อก๋วยเตี๋ยวยายแจ๋ว ผมก็โหนรถเมล์เขียว สายรังสิต-ธัญบุรี ไปลองกิน ก็อร่อยสมราคา เนือ้ นุม่ น�้ำสะเด็ดเลย แต่ตอนหลังลูกหลาน มาท�ำความอร่อยก็ลดลงไป สักยีส่ บิ ปีมานี้ ผมเลิกทานเนือ้ แต่กย็ งั โหยหาก๋วยเตีย๋ วหมูนำ�้ ตกอยูเ่ หมือนเดิม คือ ท�ำเหมือนก๋วยเตีย๋ วเนือ้ นัน่ แหละ แต่เป็นหมู เพราะตอนหลังคนไทยจ�ำนวนมากเลิกกินเนือ้ แต่ก็ยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวน�้ำตกเหมือนเดิม ร้านก๋วยเตีย๋ วหลายแห่งจึงหันมาท�ำก๋วยเตีย๋ ว น�ำ้ ตกหมู อร่อยไม่แพ้กว๋ ยเตีย๋ วเนือ้ ปีที่แล้ว ผมมีธุระมาแถวตลาดรังสิต หลังจากจอดรถแล้วหิว ก็เลยชวนน้องที่มา ด้วยกันไปหาอะไรรองท้องก่อน จนกระทัง่ เดิน มาถึงร้านก๋วยเตีย๋ วชือ่ ‘อร่อยเด็ด 1’ อยูถ่ ดั จาก ธนาคารออมสิน สาขารังสิต มาสองสามห้อง มีเรือตัง้ หน้าร้าน ก็เลยลองกินดู หลังจากเฮียเจ้าของร้าน (ซึง่ ผมถามชือ่ เฮียและขอเบอร์เฮียมาด้วย เฮียชือ่ ประคอง อัธยาศัยดีมาก) น�ำก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ หมูนำ�้ ตกมาเสิรฟ์ ผมบอกกับตัวเองว่า “นีค่ อื ก๋วยเตีย๋ วเรือรังสิตแท้ๆ ทีผ่ มรอคอยมานาน” ความรูส้ กึ เหมือนเจอแฟนเก่าทีจ่ ากกันไปนาน แล้วจูๆ่ มาพบกันโดยบังเอิญ อร่อยจริงๆ ครับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ น�ำ้ เข้มข้น สุดยอด จนผมแทบจะกินชาม ตามไปด้วยทีเดียว และทีถ่ กู ใจผมอย่างมากก็คอื เป็นก๋วยเตีย๋ วน�้ำตกทีใ่ ส่ผกั คะน้า แทนทีจ่ ะเป็นผักบุง้ เหมือนก๋วยเตีย๋ วในกรุงเทพฯ หรืออยุธยา และที่ส�ำคัญก็คือมีกากหมูโรยมาในก๋วยเตี๋ยวด้วย ซึ่งเป็นกากหมู ทีอ่ ร่อยสุด (อีกแล้วครับพีน่ อ้ ง) เจ๊หงษ์ (ในรูป) ซึ่งเป็นภรรยาเฮียประคองเล่าให้ฟังว่าเจ๊เป็นลูก แป๊ะชุนเกาซึง่ ขายก๋วยเตีย๋ วรุน่ เดียวกับโกฮับ ผูเ้ ป็นต�ำนานก๋วยเตีย๋ วเรือ รังสิตนัน่ เอง สูตรก็ได้มาจากเตีย่ และปรับปรุงเรือ่ ยมา (เพราะสมัยก่อน ไม่ขายก๋วยเตีย๋ วเนือ้ ขายแต่หมู แต่ตอนนีข้ ายก๋วยเตีย๋ วเนือ้ แล้ว อร่อยเด็ด สมชือ่ ) โดยเฮียประคอง ผูเ้ ป็นลูกเขยจอมขยัน “ของทุกอย่างเราใช้ของดีมคี ณ ุ ภาพ พริกเราต�ำเอง กากหมูเราเจียวเอง ด้วยสูตรเฉพาะ ต้องอร่อยอย่างมีคณ ุ ภาพและสะอาด” เจ๊หงษ์เล่า หลังจากนัน้ ผมก็แวะมาทานเป็นประจ�ำทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมาแถวนี้ มาทุกครัง้ ก็กนิ จนพุงกางเลย ชามละ 30 บาทเอง จริงๆ กินสองชามก็อมิ่ แล้ว และเนื่องจากผมติดใจรสชาติก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยเด็ด 1 มากเสีย จนกระทั่งผมต้องขับรถจากพระรามเก้าขึ้นทางด่วนแล้วขึ้นโทลล์เวย์ เพือ่ มากินก๋วยเตีย๋ วร้านนี้ ผมเคยค�ำนวณค่าน�้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าโทลล์เวย์ไปกลับ คิดเป็นเงิน 428 บาท เพือ่ มากินก๋วยเตีย๋ วชามละ 30 บาท ถ้าไม่อร่อยจริงผมคงไม่ขบั รถมากินหรอกครับ อย่าเชือ่ ผมนะครับ ต้องมาลองด้วยตัวเอง มาไม่ถกู โทร.ถามทาง ได้ที่ 08 4138 5075 ครับ


THINK ABOUT MKT

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

“I distrust the incommunicable; it is the source of all violence.”

[Jean-Paul Sartre]

การเลือกตัง้ 2 ก.พ. ผ่านไปด้วยความทุลกั ทุเล เป็นการเลือกตัง้ ครัง้ แรกในประเทศไทย เท่าทีค่ นรุน่ หลังจะจ�ำความได้ ว่า เป็นการเลือกตัง้ ทีม่ คี วามขัดแย้งกัน ทางความคิดมากทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย ไม่เคยมีการเลือกตัง้ ครัง้ ไหนทีจ่ ะมีการขัดขวางการเลือกตัง้ อย่างกว้างขวาง และได้รบั การสนับสนุนจาก ประชาชนกลุม่ หนึง่ (ซึง่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่เล็กด้วย)

3o   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

เ ป ็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ ทั้ ง ผูข้ ดั ขวางการเลือกตัง้ ผูส้ นับสนุน การเลือกตัง้ และผูจ้ ดั การเลือกตัง้ รวมทั้ ง ผู ้ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ไม่มีใครรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งใน วันที่ 2 ก.พ. หรือไม่ แม้ ว ่ า การเลื อ กตั้ ง จะผ่ า น ไปด้วยดี จ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ใน ภาพรวมแล้วต�่ำกว่า 50% และ ห ล า ย เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ห ล า ย จั ง หวั ด จะเลื อ กตั้ ง ไม่ ไ ด้ ก็ ต ้ อ ง ถื อ ว่ า คนไทย ต้ อ งการการ เลื อ กตั้ ง แม้ แ ต่ ผู ้ ที่ ขั ด ขวาง การเลื อ กตั้ ง เองก็ ต ้ อ งการการ เลือกตัง้ เพียงแต่ไม่ใช่การเลือกตัง้ ครัง้ นีเ้ ท่านัน้ เอง ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้มีตัวละครเปิดหน้าออกมามากมาย อย่างไม่เคย ปรากฏมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Influencer ในสังคมไทย โดยเฉพาะแพทย์ทเี่ ปิดตัวอย่างชัดเจน ยังไม่ตอ้ งพูดถึงวิชาชีพอืน่ ๆ ทีท่ ยอยแห่กนั ออกมา อย่างมากมาย มันท�ำให้การท�ำธุรกิจในปีนี้เป็นเรื่องยากมากๆ เพราะการชุมนุมของ กปปส. ครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานแน่นอน และถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายก็ จะไม่ยอมอย่างแน่นอน ท�ำให้การเมืองนอกสภาปลายปีทแี่ ล้วต่อเนือ่ งมาถึงปี นีจ้ ะอยูใ่ นภาวะสงคราม เมือ่ เป็นภาวะสงคราม ก็หมายความว่า ไม่มี Think Win Win อย่าง แน่นอน Gore Vidal นักเขียนนามอุโฆษกล่าวอมตะวาจาไว้ว่า “การที่เรา ประสบความส�ำเร็จไม่พอ คูแ่ ข่งของเราต้องล้มเหลวด้วย” ประเด็นก็คอื ฝ่ายตรงข้าม กปปส. ก็คอื นายกรัฐมนตรีและพรรค เพือ่ ไทย ซึง่ ยังเป็นรัฐบาลรักษาการ การปะทะกันระหว่างสองฝ่าย ไม่วา่ ใครจะเป็นฝ่ายชนะ ก็ตอ้ งส่งผล เสียหายต่อประเทศอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ค�ำถามก็คือ แล้วผู้น�ำธุรกิจจะวางกลยุทธ์อย่างไรในสภาวการณ์ ทีไ่ ม่แน่นอนเช่นนี้ สิ่ ง ที่ นั ก ธุ ร กิ จ วิ ต กกั ง วลมากมายนั้ น ไม่ ใ ช่ เ พราะปั ญ หา ความวุน่ วายทางการเมือง เพราะนับตัง้ แต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา ที่ สนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล เริ่ ม ต้ น การชุ ม นุ ม ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ จนกระทั่งน�ำไปสู่การรัฐประหาร 2549 นั้น นับเนื่องถึงปัจจุบัน ประเทศไทยก็ ไ ม่ เ คยปลอดจากความวุ ่ น วายทางการเมื อ ง นอกสภาเลย มีการชุมนุมประท้วง ทัง้ ทีเ่ ริม่ ต้นไม่รนุ แรง จากนัน้ ก็พัฒนาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีการสลาย การชุมนุม มีคนตาย 99 คน และบาดเจ็บกว่าสองพันคน สถานการณ์เช่นนีไ้ ม่มวี นั สิน้ สุด เพราะการต่อสูข้ องทัง้ สองฝ่าย เป็นการสัประยุทธ์ระดับมหากาพย์ ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ นู้ ำ� ธุรกิจหวัน่ เกรงทีส่ ดุ ก็คอื ‘ความไม่แน่นอน’ ในสถานการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนือ่ ง การคาดการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์จงึ มีความส�ำคัญมาก จากการเซอร์เวย์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ ไม่แน่นอน พบว่าบริษทั ส่วนใหญ่จะเริม่ เห็นวิกฤติคอ่ นข้างช้า บริษัทจ�ำนวนมากไม่เห็นวิกฤติจนกระทั่งเข้าตาจนแล้ว นัน่ เอง และเมือ่ เกิดวิกฤติขนึ้ มาแล้วนัน้ ความเร็วถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญ เพือ่ จะวัดว่าบริษทั ใดมีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ ได้ดกี ว่ากัน คนทีค่ ดิ ว่าตนเองตัดสินใจถูกต้องจะตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม คนที่คิดว่าตนเองตัดสินใจไม่ถูกต้อง ก็มกั จะตัดสินใจไม่รวดเร็วพอ


14 01 01


Gb#050  

GB#050 free magazine in Thailand

Gb#050  

GB#050 free magazine in Thailand

Advertisement