Page 1

AN

5 th

NIV ER I S S S A RY UE

EXECUTIVE TO WATCH ROMA SAUSAGE

เขาใหญ่ ล�ำ่ ลือว่าเป็น ไส้กรอก สูตรเยอรมัน ขนานแท้ๆ กว่าจะเป็นได้ อย่างทุกวันนี้ ชูพงษ์ ชาญชยศึก ต้องผ่านอะไร มาบ้าง?

ศึกสัประยุทธ์

พัชร สมะลาภา / ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา / ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ / เพชรชุดา เกษประยูร / กนก สีฬหเกรียงไกร

การลงทุนในหุน้ ท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย ในสถานการณ์ทไี่ ม่นา่ ไว้วางใจ ณ ขณะนี้ จะมีขอ้ คิดอะไรในการบริหารพอร์ต

Digital TV

ตอนที่ 1 เกิดอะไรขึน้ หลังจาก กสทช. เปิดประมูลทีวดี จิ ติ อล vol. 5 no. 49 January 2014


ปิดกรุงเทพฯ สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับท่านผู้อ่าน พูดถึงอากาศแล้ว ดีมากๆ กทม.ครึ่งเดือนสุดท้ายของปี 2556 อากาศเย็นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งนานทีปีครั้งจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ ส่วนบรรยากาศทางการเมืองนั้น สวนทางกับอากาศอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ เหมือนกับอากาศหนาวเหน็บ หิมะตกที่สหรัฐอเมริกาและอากาศร้อนจัดที่อาร์เจนตินา 45 องศา จนมีคนตายไปแล้วเกือบสิบคนอย่างไรอย่างนั้น วันที่ 13 มกราคม มีการปิดกรุงเทพฯ โดย กปปส. ขณะที่ GMBiZ อยูใ่ นมือท่าน กรุงเทพฯ ก็อาจจะถูกปิดไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะปิดนานสักแค่ไหน เพราะท่านก�ำนันบอกว่าจะปิดไป จนกว่าจะได้ชัยชนะ หากชัยชนะของท่านอยู่ยาวไกล ก็ต้องท�ำใจไว้ล่วงหน้า หวังไว้แต่เพียงว่าชัยชนะคงไม่ได้มาจากรัฐประหารก็แล้วกัน

49

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

04 Global News 06 How to Invest : การลงทุนในหุน้ ท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย 07 Think out Loud : ถอดรหัสเทรนด์ใหม่ปี 2557 + Get Ahead : ปัญหาคน 08 Local News 10 A-Z 12 Executive to watch : ชูพงษ์ ชาญชยศึก มองต่างมุม ก่อนย่างก้าวอย่างมัน่ คง 13 IT Trend : มองเทรนด์ไฮเทคน่าจับตา CES (Consumer Electronics Show) International 2014 16 Scoop : 8 เครือ่ งมือทีใ่ ช้สร้าง Brand Portfolio 18 Cover Story : 5 Marketers Talk About 2014 20 พัชร สมะลาภา Flexibility Alert Partnership คาถา SME ปี 2557 22 ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ Price War จะดุเดือดในปี 2014 24 ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา Virgin Urbanista จะเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ 26 เพชรชุดา เกษประยูร Thinking School เติบโตในอาเซียน 28 กนก สีฬหเกรียงไกร ปี 2557 ต้องใช้กลยุทธ์ ก้าวข้ามอุปสรรคของประเทศ 30 Voice of Executive : วิทการ จันทวิมล Unconventional Offering จะมีให้เห็นมากขึน้ 31 Knowledge From Guru : ช่วงชิงการน�ำระดับโลก-ซีเค พาฮาลัค + Hang Out : Miki Miki Sushi Bar and Bistro 34 Thinking About Market : ศึกสัประยุทธ์ Digital TV ตอนที่ 1

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา : พีศลิ ป์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้อำ�นวยการฝ่ายนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม หัวหน้าช่างภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


GLOBAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สหรัฐฯ ร่างงบประมาณป้องกันความเสีย่ งทีร่ ฐั บาล จะหยุดท�ำการอีกรอบ หลังจากทีร่ ฐั บาลกลางสหรัฐฯ ต้องชัตดาวน์ไปเมือ่ เดือนตุลาคม 2556 สภาคองเกรส สหรัฐฯ จึงมีมาตรการร่างงบประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งว่า รัฐบาลจะต้องหยุดท�ำการอีกครัง้ โดยเงินจ�ำนวนนีจ้ ะเติมเต็มข้อตกลงงบประมาณชัว่ คราว เมื่อเดือนธันวาคม และจะจัดหาเงินทุนให้หน่วยงานรัฐบาลในช่วงเวลาที่เหลือของ ปีงบประมาณ ทั้งยังจะเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมอีก 9,200 ล้านดอลลาร์ส�ำหรับ การปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ

ญีป่ นุ่ เสนอเงินกูช้ ว่ ยเหลือชาติอาเซียน นายกรัฐมนตรีญปี่ น่ ุ ชินโซ อาเบะ เสนอความช่วยเหลือ แก่กลุม่ ประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเงินกู้จ�ำนวน 20,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า พร้อมทัง้ กล่าวว่าญีป่ นุ่ ต้องการ ร่ ว มมื อ กั บ อาเซี ย น ในการประชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น�ำ ญีป่ นุ่ -อาเซียน เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปีของ ทั้ ง สองฝ่ า ย โดยนั ก วิ เ คราะห์ ม องว่ า เป็ น การ เคลื่อนไหวเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาคมโลก ในเรือ่ งข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับจีน

“ The

ธนาคารโลกระดมเงินทุนช่วยประเทศยากจน ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจก�ำลังประสบปัญหา สมาคมเพือ่ การพัฒนาระหว่าง ประเทศ หรือ ไอดีเอ หนึง่ ในสถาบันของธนาคารโลกได้ระดมทุนจาก ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนาเพื่อน�ำมาช่วยประเทศ ทีย่ ากจนเป็นจ�ำนวน 5.2 หมืน่ ล้านดอลลาร์ ทีผ่ า่ นมาธนาคารโลก จะน�ำเงินทีร่ ะดมทุนมาได้ชว่ ยเหลือแบบให้เปล่า แต่ครัง้ นีจ้ ะแบ่งเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์มาจัดสรรเป็นเงินกูด้ อกเบีย้ ต�่ำ แต่มาตรการนี้ เป็นเพียงมาตรการชัว่ คราวทีจ่ ะช่วยเหลือประเทศเหล่านี้

worst sorrows in life are not in its losses and misfortunes but its fears.” [Arthur Christopher Benson]

ฟิลปิ ปินส์ขาดแคลนแรงงานใน 100 อาชีพ ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ส่งแรงงานไปท�ำงานใน ต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากถึง 1 ใน 10 ของประชากรทัง้ หมด ท� ำ ให้ ป ั จ จุ บั น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ องขาดแคลนแรงงานในประเทศ กว่า 100 อาชีพ จนกระทั่งภาคธุรกิจยื่นค�ำร้องต่อรัฐบาล ให้อตุ สาหกรรมทีต่ อ้ งการแรงงานมีทกั ษะ 15 ประเภทสามารถ จ้างแรงงานต่างด้าวได้ แต่รัฐบาลไม่อนุญาตในบางอาชีพ และกล่ า วว่ า เหตุ ก ารณ์ นี้ จ ะเรี ย กให้ แ รงงานฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ทีไ่ ปท�ำงานในต่างประเทศกลับมาท�ำงานทีบ่ า้ นเกิด

ประเทศนอกกลุ ่ ม โอเปค หาน�้ำมันใช้เอง ท�ำส่วนแบ่ง ตลาดโอเปคลดลง จีนเปิดเสรีธนาคารมากขึน้ ในปี 2014 มีแผนตัง้ ธนาคารเอกชน 5 แห่ง รั ฐ บาลจี น พยายามที่ จ ะเพิ่ ม การแข่ ง ขั น ในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในขณะที่มีการวิเคราะห์จากธนาคารโลกและสถาบันการเงินว่า จีนต้องปฏิรูป ระบบธนาคาร เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา ธนาคารจีนปล่อยกูใ้ ห้ภาคธุรกิจน้อย ล่าสุด คณะกรรมการก�ำกับการธนาคารของจีนกล่าวว่า ทางการจีนจะเพิม่ บทบาทของ เงินทุนจากเอกชนในภาคการธนาคาร โดยจะจัดท�ำโครงการน�ำร่อง ซึง่ จะเปิด โอกาสให้จัดตั้งธนาคารที่มีเอกชนเป็นนายทุนประมาณ 3-5 แห่ง เพื่อเพิ่ม การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากที่ผ่านมาจีนค่อยๆ เปิด ระบบธนาคารให้เป็นไปตามกลไกของตลาด เช่น จะยกเลิกการควบคุมอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตด้วยการเปิดให้ผู้กู้ เลือกกู้เงินที่อัตราดอกเบี้ยต�่ำ นอกจากนี้จะมองหาช่องทางในการผ่อนคลาย การควบคุมการเข้ามาท�ำธุรกิจธนาคารของต่างชาติ

o4  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ำมัน หรือ โอเปค เผยรายงานว่ า โอเปคมี ส่วนแบ่งในตลาดน�้ำมันโลกลดลง ขณะที่ ป ริ ม าณน�้ ำ มั น จากประเทศ นอกกลุ ่ ม โอเปคยั ง คงขยายตั ว เนื่องจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิ ล สามารถจั ด หาน�้ ำ มั น ใช้ เองได้มากขึน้ ถึง 1.27 ล้านบาเรล ต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว ถึ ง 70,000 บาเรลต่อวัน ในขณะที่ กลุ่มโอเปคเองผลิตน�ำ้ มันได้น้อยลง ในเดือนธันวาคม 2556 ผลิตน�ำ้ มันได้ 29.44 บาเรลต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 20,000 บาเรลต่อวัน และท�ำให้ ส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลงเล็กน้อย มีการคาดการณ์ความต้องการในปีนวี้ า่ ความต้องการน�ำ้ มันจากกลุม่ โอเปคละลดลง ราว 40,000 บาเรลต่อวัน


HOW TO INVEST

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.dhammo@gmail.com

“ Another advantage of being rich is that all your faults are called eccentricities. ”

[Anonymous]

การลงทุนในหุน้ ท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย

ผมได้รบั ค�ำถามจ�ำนวนมากว่า จากการทีด่ ชั นีหนุ้ ไทยปรับลดลงมากตัง้ แต่ตน้ ปี 57 ควรเข้าลงทุนในหุน้ ในช่วงวิกฤติการเมืองไทย หรือไม่ และท�ำไมในช่วงต้นปี 57 ทีป่ ระเทศไทยมีการประท้วงและการปิดกรุงเทพฯ (Shut Down) กลับมีบางวันซึง่ หุน้ ไทย กลับปรับตัวขึ้นต่อไปได้ทั้งๆ ที่ปัจจัยลบเต็มไปหมด? ค�ำตอบส่วนหนึ่งคือ นักลงทุนสถาบันเข้าซื้อเพราะมีเงินสด จากปลายปีกอ่ นจากเงินของกองทุน LTF และกองทุนประเภท Active Fund อืน่ ๆ แต่เม็ดเงินไม่นา่ จะเหลือเข้าซือ้ ได้มากนัก อีกทั้งความกังวลเรื่องการเมืองมีผลให้นักลงทุนที่ครบก�ำหนดอายุการลงทุนใน LTF ครบ 5 ปีปฏิทินสามารถขาย หน่วยลงทุนได้ ซึง่ นักลงทุนกลุม่ นีไ้ ด้เริม่ ทยอยขายหน่วยลงทุนตัง้ แต่เปิดตลาดท�ำการต้นปี เป็นต้นมา แต่ประเด็นก็คอื ณ ขณะนี้ (15 ม.ค. 57) นักวิเคราะห์ ส่ ว นใหญ่ และนั ก เศรษฐศาสตร์ ส ่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป รั บ ประมาณการลงในส่วนของก�ำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึง่ บนสมมติฐานส่วนใหญ่ มองว่า ก�ำไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียนในปีนจี้ ะขยายตัว 14-17% (เทียบกับปีทผี่ า่ นมา : YoY) และ GDP ไทยปี 57 จะขยายตัว ไปที่ 4-4.5% ซึ่ ง ถ้ า ใครมองข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ การเงิ น ไทย เป็นรายเดือน และน�ำผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง ไปกระทบกั บ เศรษฐกิ จ เราจะพบว่ า ไม่ มี ท างที่ ก� ำ ไรสุ ท ธิ และ GDP จะขยายไปทีร่ ะดับนัน้ ได้ ค�ำถามตอนนีค้ อื ในแง่ของดัชนี SET โดยรวม และราคา หุน้ แต่ละตัวนัน้ ได้ลดลงสะท้อนการคาดการณ์กำ� ไรสุทธิและ GDP ทีล่ ดลงหรือไม่ ค�ำตอบต่อค�ำถามนี้ เท่าทีต่ อบได้ชดั เจนคือ เครือ่ งจักรหลัก ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย 4 ตัว คือ การบริโภค การลงทุน

o6  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

การใช้ จ ่ า ยภาครั ฐ ล้ ว นหมดสภาพในการขั บ เคลื่ อ น การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เหลื อ แต่ ‘การส่ ง ออกสุ ท ธิ ’ เพียงอย่างเดียวทีย่ งั มีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอยู่ แต่การส่งออกสุทธิไม่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนราคาหุ้น บริษัทจดทะเบียนมากนัก เพราะบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรม / บริษัทที่อิงอุปสงค์ในประเทศ อีกทั้งเม็ด เงินจากการส่งออก ถ้าคิดในแง่สุทธิแล้วไม่ได้มากมายอะไรนัก เพราะในระบบห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตโลก (Global Supply Chain) ทีภ่ าคส่งออกไทยมีสถานะเป็นเพียงผูร้ บั จ้างการผลิต ไม่ได้สร้าง อัตราก�ำไรสุทธิจ�ำนวนมหาศาลแก่ผู้ส่งออก หากแต่อานิสงส์ ทีแ่ ท้จริงของภาคส่งออกคือ ท�ำให้อตั ราการว่างงานของไทยต�่ำ เป็นประวัติการณ์ และรักษาการบริโภคในประเทศไม่ให้ลดลง อย่างฉับพลันจาก Shock ทางการเมืองไทย แต่ระดับการบริโภค ณ ขณะนีไ้ ม่สามารถขับเคลือ่ นการบริโภคไปได้มากกว่านีอ้ กี แล้ว เพราะติดกับดักหนีส้ นิ ครัวเรือน

นอกจากนีว้ กิ ฤติการเมืองไทยส่อให้เกิดความแตกแยกทาง สังคมอย่างรุนแรง จนเกิดความเสีย่ งต่อการท�ำธุรกิจจากผลของ เหตุการณ์ในอนาคตที่จะพัฒนาการไปสู่การจลาจล สงคราม กลางเมือง การรัฐประหาร ยังไม่นบั ชีวติ บริสทุ ธิแ์ ละความสูญเสีย การบาดเจ็บทีจ่ ะตามมาหลังจากนัน้ เพราะฉะนั้ น ตราบใดที่ วิ ก ฤติ ก ารเมื อ งยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย การอยูห่ า่ งๆ จากตลาดหุน้ และจับตาวิกฤติการเมือง โดยเฉพาะ ตอนทีว่ กิ ฤติการเมืองสิน้ สุดลง และหุน้ ทีน่ กั ลงทุนหมายตานัน้ ระดับราคาต�่ำกว่าที่ควรจะเป็นนั้น คือจังหวะที่เหมาะสมที่สุด ของการลงทุน ผู้ที่ไม่เข้าใจสังคม ไม่เห็นมิติของชีวิต ไม่เห็นภาพรวม และที่ส�ำคัญคือไม่รู้ประวัติศาสตร์ จะไม่มีทางตระหนักเลยว่า วิกฤติครัง้ นีร้ า้ ยแรงและรุนแรงแค่ไหนต่อ ‘สังคมเศรษฐกิจไทย’ คนพวกนีเ้ องทีย่ งั ขับเคลือ่ นราคาหุน้ ให้ปรับขึน้ ไปได้ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ คนพวกนี้จะได้รบั บทเรียนที่สำ� คัญ ในเรือ่ งของการน�ำปัจจัยการเมืองมาสูผ่ ลกระทบต่อการลงทุน หมายเหตุ : บทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัวของผูเ้ ขียน


THINK OUT LOUD

ถอดรหัสเทรนด์ใหม่ปี 2557

ปี 2557 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของคนใน ทุ ก แวดวงธุ ร กิ จ เพราะมี ห ลากหลายปั จ จั ย เข้ า มารุ ม เร้ า ท�ำให้ธุรกิจต้องปรับฝีเท้าเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าท่ามกลาง ความไม่ชดั เจน

ความคลุมเครือกับทางออกของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สั ง คม และการเมื อ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ อ าจส่ ง ผลให้ นักธุรกิจและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพ ของประเทศไทย ค�ำถามยังคงค้างคาใจ รอใครสักคนช่วยมาตอบ เราจะปฏิรปู ประเทศไทยส�ำเร็จไหม? เมือ่ ใด? แล้ว เป็นไปได้หรือไม่ทเี่ ราจะล้มล้างระบอบทักษิณ ขจัด ปัญหาคอร์รปั ชัน่ การโกงกินให้หมดสิน้ ไป? อีก 2 ปีประเทศไทยจะไป AEC นอกจาก บริษทั ยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. ปูนซิเมนต์ไทยแล้ว ผู ้ ป ระกอบการไซซ์ ย ่ อ มจะโกอิ น เตอร์ สู ้ เ ขาได้ หรือไม่? อย่างไร? เราควรจะไปรุกไปหาเขา หรือรอ ตัง้ รับให้เขารุกมาหาเราก่อน? สังคมแห่งการวิพากษ์วจิ ารณ์ ชอบเสพข่าวดราม่า ติดโซเชียล มีเดีย จะส่งผลให้คณ ุ ภาพชีวติ และค่านิยมคนไทย ตกต�ำ่ จริงหรือ? แล้วโซเชียล มีเดียจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ข่าวสารและสินค้าของคนไทยอย่างไร? แม้จะไม่มีค�ำตอบให้ในทุกเรื่อง แต่ขอน�ำเสนอแนวความคิดสติเฟื่องใน 3 ประเด็นนีจ้ ากการวิเคราะห์เหตุการณ์บา้ นเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างมีนยั ส�ำคัญ Lean & Clean : คือความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ และความโปร่งใส สองเรือ่ งนีแ้ ม้จะไม่ใช่เรือ่ งเดียวกัน แต่กม็ ที มี่ าทีไ่ ปคล้ายคลึงกัน นัน่ คือการ ถูกบีบคัน้ ให้ดำ� เนินนโยบายตามทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียร้องขอ อย่างในการท�ำระบบ Lean Manufacturing ลูกค้าอาจเป็นคนริเริม่ ในการต่อรองราคาค่าวัตถุดบิ ให้ลดลงตามเป้า ท�ำให้เจ้าของกิจการต้องเร่งหาวิธี ตัดกระบวนการทีไ่ ม่จำ� เป็นหรือสิน้ เปลืองออกเพือ่ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่วนเรือ่ งความ โปร่งใสนัน้ ถือเป็นความพยายามอันยิง่ ยวดขององค์กรหลักทัง้ 7 อันประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษทั ไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เรื่องนี้ก�ำลังถูกพูดถึงใน

วงกว้างถึงความเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ หากในภาคปฏิบัติมวลมหาประชาชนได้ ประกาศไม่ยอมรับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแล้ว คงไม่มีโอกาสไหนที่ดีกว่าครั้งนี้ ในการผลักดันนโยบายนีใ้ ห้แจ้งเกิดชัดเจนและเป็นรูปธรรม

Go public, No gimmick : คือความพร้อมในการเปิดเผย ตัวตนสูส่ าธารณะ ไม่ใช่แค่บริษทั มหาชนทีเ่ ราสามารถตรวจสอบผลการด�ำเนิน งานย้อนหลังได้ ไม่ใช่แค่เซเลบฯ คนดังถึงจะมีคนจ้องจับผิด รือ้ ค้นประวัติ ภูมหิ ลัง เดีย๋ วนีท้ งั้ องค์กรหรือบุคคลต่างถูกติดตามความเคลือ่ นไหวโดยที่ บางทีก็ไม่ทันรู้ตัว เทคโนโลยีท�ำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลนั้นมี ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โซเชียล มีเดียท�ำให้ผบู้ ริโภคกลาย เป็นต�ำรวจ นอกเครือ่ งแบบโดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีคนจ้าง ตัง้ แต่ มีคนนิยมใช้ Facebook กันอย่างแพร่หลาย ข้อมูล ส่วนตัวทีเ่ คยเป็นความลับก็อาจจะไม่ลบั อีกต่อไป Facebook ได้แอบประมวลผลคาดเดาว่าเราคือ ลูกค้า กลุม่ เป้าหมายของสินค้าแบรนด์ใดจาก การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งาน ถ้าข้อมูลลูกค้าถูกน�ำไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์มนั ก็มปี ระโยชน์มหาศาล อย่างเช่น การทีเ่ ครดิต บูโรได้เปิดให้บริการตรวจสอบสุขภาพทางการ เงินก่อนกู้ แต่ถ้ามันถูกใช้ในเชิงการท�ำลาย เหมือนที่ลูกค้าบางรายชอบเขียนประจาน ด่าแบรนด์ที่จงเกลียดจงชังผ่านหน้าเว็บบอร์ด ประเด็นนี้ก็อาจท�ำให้แบรนด์ทั้งหลายรู้สึกหนาว ขึน้ มาได้เหมือนกัน Mobile Anyway, Anywhere : คือเทรนด์ การใช้โทรศัพท์มือถือทุกที่ ทุกเวลา และแทบจะทุกเรื่อง จากจ� ำ นวนเลขหมายที่ ม ากเกิ น กว่ า จ� ำ นวนประชากร จ� ำ นวนของแอพพลิ เ คชั่ น ทีเ่ กิดใหม่ในแต่ละวัน รวมถึงสถิตลิ า่ สุดทีร่ ะบุวา่ โทรศัพท์มอื ถือกลายเป็นเครือ่ งมือทีผ่ บู้ ริโภค ใช้งานมากยิง่ กว่าคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ นัน่ หมายความว่าเราจะได้เห็นบริการใหม่ๆ ออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักความสะดวกสบาย คอนเทนต์จะกลายเป็น หัวใจของธุรกิจมากกว่าตัวผลิตภัณฑ์เสียอีก เพราะความพร้อมด้านโครงสร้างมันมารอแล้ว ไม่วา่ จะเป็นคลืน่ สัญญาณ ช่องรายการทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว ขาดแต่วธิ กี ารว่าใครจะสามารถ ย่อโลกทัง้ ใบท�ำให้ผบู้ ริโภคเกิดประสบการณ์ใหม่และจินตนาการทีโ่ ดนใจไร้ขดี จ�ำกัด

GET AHEAD

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ต้นปีทผี่ า่ นมาผมได้คยุ กับคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ CEO TV Direct ทางคลืน่ ความคิด ผมถามคุณทรงพลว่า ในปี 2557 นี้ นอกจาก การเมืองที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจที่มองไม่เห็น ทางออกอยูใ่ นขณะนีน้ นั้ อะไรเป็นประเด็นส�ำคัญที่ ควรให้ความสนใจมากทีส่ ดุ ในการบริหารธุรกิจ ค�ำตอบก็คอื ‘คน’ คนจะเป็นปัญหาส�ำคัญจากนี้ไปจนกระทั่งถึง ยุคเออีซี ปั ญ หาคนได้ ท วี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมาก เมือ่ พรรคเพือ่ ไทยขึน้ ค่าแรงเป็นสามร้อยบาท ส่งผล ให้ตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ ทันที โดยทีภ่ าครัฐไม่ได้มมี าตรการ รองรับทีด่ พี อ ท�ำให้ธรุ กิจทีต่ งั้ รากฐานอยูบ่ นแรงงาน ราคาถูกต้องมีอนั ล้มหายตายจากไปอย่างช่วยไม่ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ค่ า แรงสามร้ อ ยบาทไม่ ใ ช่ ประเด็ น ที่ เ ราถกเถี ย งกั น เพราะมั น กลายเป็ น ภาคบังคับไปแล้ว ใครที่ไม่สามารถจ่ายได้ก็เลี่ยง ไปจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งก่อนจะขึ้นค่าแรงเป็น สามร้อยบาทต่อวัน ภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก และเอสเอ็มอีต่างๆ ก็เลือกจ้างแรงงานต่างชาติ ไปมากแล้ว ไม่ใช่เป็นเพราะค่าแรงถูก แต่เพียง อย่างเดียว แต่ยังเป็นเพราะว่าแรงงานต่างชาติ ขยันขันแข็งมากกว่าแรงงานไทยไปแล้ว

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร (twitter.com/somchartlee)

นอกจากค่าแรงสามร้อยบาทต่อวัน รัฐบาลชุดนี้ ยังเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ด้วย ซึง่ ส่งผลให้ภาคเอกชนขนาดใหญ่จำ� ต้องเพิม่ เงินเดือน ขัน้ ต้นเป็น 15,000 บาทด้วย ขณะทีบ่ ริษทั ทีไ่ ม่พร้อมจ่าย ราคานี้ ก็ ไ ม่ ส ามารถจ้ า งบั ณ ฑิ ต จบใหม่ จ ากสถาบั น ชัน้ น�ำได้ บริษทั ยักษ์ใหญ่ทปี่ กติกไ็ ด้เปรียบจากแบรนด์บริษทั ดึงดูดให้ทำ� งานมากกว่าอยูแ่ ล้ว เมือ่ เพิม่ เงินเดือนขัน้ ต้น สูงกว่าก็สามารถกวาดต้อนให้บัณฑิตคุณภาพดีไปอยู่กับ แบรนด์ดงั SME รับศึกหนักทีส่ ดุ เพราะปกติกห็ าคนยากอยูแ่ ล้ว เมือ่ ต้นทุนแรงงานคนสูงเช่นนี้ ไม่มปี ญ ั ญาจ่ายแพงแย่งเก่ง อยูแ่ ล้ว ก็จา้ งด้วยราคาทีต่ ำ�่ กว่า 15,000 บาท และ SME จ�ำนวนมากเริ่มไม่สามารถจ้างบัณฑิต ชาวไทยได้อกี ต่อไปแล้ว พวกเขาเลือกจ้าง ปวช. ปวส. ทีท่ ำ� งานได้ดกี ว่าบัณฑิต ในราคาทีถ่ กู กว่า หรือไม่กจ็ า้ งแรงงานต่างชาติไปเลย ซึง่ แรงงานต่างชาติในช่วงนีไ้ ม่ใช่มเี ฉพาะ Blue Collar เท่านัน้ มันได้ระบาดมาสู่ White Collar แล้วครับพีน่ อ้ ง!!!

ปัญหา

คน

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE o7


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ส่งมอบเงินบริจาค Let Them See Love 2013 ให้แก่ศนู ย์ ดวงตาและศูนย์รบั บริจาค อวัยวะ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รั บ มอบเงิ น จ� ำ นวน 6,272,400 บาท จากการบริ จ าคผ่ า น SMS ระบบทรู มู ฟ และทรูมฟู เอช ของลูกค้ากลุม่ ทรู โดยนางรุง่ ฟ้า เกี ย รติ พ จน์ ผู ้ ช ่ ว ยบริ ห ารงานกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และผู้อ�ำนวยการด้านบริหาร แบรนด์ แ ละบริ ห ารสื่ อ โฆษณากลุ ่ ม ทรู เป็นตัวแทนมอบ เพือ่ ร่วมสมทบทุนค่าใช้จา่ ย ในกระบวนการบริ จ าคอวั ย วะและดวงตา ในโครงการ Let Them See Love 2013 ทีร่ ณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญ ของการบริ จ าคอวั ย วะและดวงตา มอบ ชีวติ ใหม่แก่ผทู้ กี่ ำ� ลังรอคอยความหวัง โดยมี น.พ.วิ ศิ ษ ฎ์ ฐิ ต วั ฒ น์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ รับบริจาคอวัยวะ และ ศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อ�ำนวยการศูนย์ดวงตา ร่วมในพิธีรับมอบ ครัง้ นี้ ณ อาคารเทิดพระเกียรติญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

“ Age appears to be best in four things; old wood best to burn, old wine to drink, old friends to trust, and old authors to read.” การบินไทย รับมอบ ใบอนุญาต ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ไร้สายจาก กสทช. นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ า ยพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการบริ ก าร บริ ษั ท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือไวไฟ ส�ำหรับให้บริการบนเครื่องบินของ การบินไทย (THAI Sky Connect) จาก พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ รองประธาน กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

เลอโนโวเปิดตัวเฟล็กซ์ ดูอลั โหมด เสริมทัพ คอมพิวเตอร์มลั ติโหมด

[Francis Bacon]

เลอโนโว เปิดตัวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเลอโนโว เฟล็กซ์ 14 และ 15 และคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ เฟล็กซ์ 20 รองรับการใช้งานได้สงู สุดถึง 2 โหมด เลอโนโวเฟล็กซ์ คือตัวอย่างคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ซึง่ สามารถเลือกใช้โหมดแบบตัง้ โต๊ะ (สแตนด์โหมด) หรือแบบนอน (เทเบิล้ โหมด) ตามความเหมาะสม ของการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ การเล่นเกม ดูหนัง หรือฟังเพลง ทัง้ ครอบครัวก็สามารถ ร่วมสนุกไปได้พร้อมๆ กัน ตอบสนอง การใช้งานได้อย่างครอบคลุมในราคา สบายกระเป๋า

SCB ส่งความสุขคอนเสิรต์ มนต์เพลงคาราบาว ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบความสุขส่งท้ายปี ให้ลกู ค้า ด้วยคอนเสิรต์ ‘มนต์เพลงคาราบาว’ โดยได้นำ� ขุนพลเพลงเพือ่ ชีวติ ทัง้ แอ๊ด-ยืนยง โอภากุล, เล็ก คาราบาว, เทียรี่ เมฆวัฒนา พร้อมสมาชิกครบวง มาขึน้ เวทีแบบจัดหนักจัดเต็ม พร้อมทัง้ แขกรับเชิญ ป๊อด โมเดอร์นด็อก และเจนนิเฟอร์ คิม้ ลูกค้าไทยพาณิชย์เตรียมพบกิจกรรมดีๆ ทีธ่ นาคารจะน�ำมาให้ได้ชมได้มนั ส์กอ่ นใคร อัดแน่นตลอดปี 57 นีอ้ ย่างแน่นอน

ทีซซี ี แลนด์ คว้ามาตรฐาน ระดับสากล ISO 9001 : 2008 คุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และคุ ณ โสมพั ฒ น์ ไตรโสรั ส ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร พร้ อ มที ม ผู ้ บ ริ ห าร บริษทั ทีซซี ี แลนด์ จ�ำกัด รับมอบใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล ISO 9001 : 2008 ด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหาร การออกแบบ และการบริหารการจัดซื้อ จั ด จ้ า ง จากนายอุ ด มเดช คงทวี เ ลิ ศ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บูโรเวอริทสั (ประเทศไทย) จ�ำกัด

o8  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


เปิดศูนย์การค้า อินสแควร์ จตุจกั ร นายขวั ญ ชั ย วงศ์ นิ ติ ก ร อ ธิ บ ดี ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ชน ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ก ารค้ า อิ น สแควร์ และงาน ‘Exotic OTOP Thailand วิจติ รอลังการ OTOP’ น�ำเสนอ สินค้าคุณภาพจากทัว่ ภูมภิ าค ซึ่ ง ศู น ย์ ก ารค้ า อิ น สแควร์ จตุ จั ก ร เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า แห่ ง ใหม่ ที่ ตั้ ง อยู ่ บ นถนน ก�ำแพงเพชร ย่านท�ำเลทองทางธุรกิจของจตุจักร เป็นเสมือนขุมพลังที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ของคนไทยให้เติบโตก้าวเข้าสู่ตลาดโลก ต้อนรับการเข้าร่วม AEC จึงได้วางแนวคิดทางการตลาด 825 Way ทีเ่ สมือนค้าขายได้มากกว่า 8 วันต่อสัปดาห์ และ 25 ชัว่ โมงต่อหนึง่ วัน

เทสโก้ โลตัส รับรางวัล รัษฎากรพิพฒ ั น์ 2 ปีซอ้ น เทสโก้ โลตัส คว้ารางวัลผูเ้ สียภาษี คุ ณ ภาพ 2 ปี ติ ด ต่ อ กั น โดย นางอรวรรณ อั ศ วเลิ ศ พานิ ช รองกรรมการผู้จัดการแผนกภาษี ฝ่ า ยการเงิ น เทสโก้ โลตั ส รั บ รางวั ล ‘รั ษ ฎากรพิ พั ฒ น์ ประจ� ำ ปี 2555’ หรื อ รางวั ล ผู้เสียภาษีคุณภาพ (Taxpayers Recognition Award 2012) จาก นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง เทสโก้ โลตั ส เป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ ที่ ก รมสรรพากรยกย่ อ งในฐานะ ผูเ้ สียภาษีคณ ุ ภาพทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อการท�ำหน้าทีเ่ สียภาษี ซึง่ จะน�ำไปพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป

เคทีซี ควงแขน กรุงไทย ชวน นักธุรกิจและ ชาวลาวเปิดบัญชี เงินฝากประจ�ำ เคทีซีร่วมมือกับธนาคาร กรุงไทยขยายฐานสมาชิก บั ต ร เ ค ร ดิ ต เ ค ที ซี ใ น หลายระดับ และเพือ่ เป็น การต้ อ นรั บ การเปิ ด ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อาเซียน หรือ AEC ร่วมกันจัดโครงการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อบัตรเครดิตให้กับ ลู ก ค้ า ชาวลาว ซึ่ ง อาศั ย อยู ่ ใ นภาคอี ส านและพื้ น ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศลาว เพื่ อ ท� ำ ธุ ร กิ จ และอาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยสามารถเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจ� ำ กั บ ธนาคารกรุ ง ไทยขั้ น ต�่ ำ 1 แสนบาท จะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตเคทีซีพร้อมวงเงินในบัตร 100% ของวงเงินฝาก (ไม่จ�ำกัดยอดเงินฝาก) และในเฟสต่อไปจะขยายการให้สินเชื่อไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ใน AEC เพิม่ เติมต่อไป

ME by TMB Self ชวนคนรุน่ ใหม่บรรลุเป้าหมายการออม ME by TMB Self-Service Banking ชวนคนรุน่ ใหม่ตงั้ เป้าหมายให้กบั ชีวติ เพือ่ ต้อนรับปีใหม่ น�ำโดย นางสาวรัชดา เสริมศิลปกุล ผูอ้ ำ� นวยการการตลาดและขาย ME by TMB ร่วมแชร์ไอเดีย New Year’s Resolution กับเป้าหมายสุดฮิตทีม่ กั จะท�ำกันไม่สำ� เร็จ นัน่ คือเรือ่ งการออมเงิน พร้อมชวนเหล่าเซเลบฯ รุน่ ใหม่รว่ มพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ดา้ นเงินออมร่วมกันเปิดบัญชีกบั ME by TMB เพือ่ เริม่ นับหนึง่ กับการออมเงินอย่างจริงจังต้อนรับปีใหม่นอี้ กี ด้วย ณ ME Place ชัน้  3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

New Year l New World Hong Kong Countdown Celebrations การท่ อ งเที่ ย วฮ่ อ งกง (Hong Kong Tourism Board : HKTB) จัดการแสดง ดอกไม้ไฟ พร้อมเทคนิคพิเศษ แสง สี เสียง ประกอบดนตรีทปี่ ระพันธ์ขนึ้ มาในโอกาสนี้ โดยเฉพาะ ผสานกั บ การยิ ง ดอกไม้ ไ ฟ ชุ ด ใหญ่ ใ นค�่ ำ คื น ก่ อ นวั น ปี ใ หม่ วั น ที่ 31 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา เพือ่ ต้อนรับปี 2014 พร้ อ มๆ กั บ ฝู ง ชน ทั้ ง ในฮ่ อ งกงและ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่ร่วมเป็น สักขีพยาน

ทีพ ่ กั เปิดใหม่ บ้านสวน พิจกิ า เชียงราย

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ชวนท�ำดีในโครงการ WE ท�ำดี ท�ำได้ ท�ำด้วย พนักงาน บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันท�ำกิจกรรมอาสาอนุรกั ษ์ชา้ ง ณ มูลนิธบิ า้ น ช.ช้าง หมู่ 4 บ้านหนองหอย ต�ำบลวังด้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทีก่ อ่ ตัง้ โดยนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิผ์ ล หัวหน้ากลุม่ พัฒนาสุขภาพสัตว์ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดกาญจนบุรี ผูซ้ งึ่ คลุกคลีกบั ช้าง มาตลอดชีวติ การท�ำงาน และผูท้ ใี่ ห้ความสุขแก่บนั้ ปลายชีวติ ของช้าง การน�ำพนักงานไปร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ บริษทั มุง่ เน้นกิจกรรมทีร่ ว่ มแรงร่วมใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

บ้ า นสวนพิ จิ ก า เชี ย งราย November Garden & Resort ที่พักท่ามกลางต้นไม้และภูเขา บ้านพักทัง้ หมด 5 หลัง แต่ละหลัง มีเตียงนอน 5 ฟุต และมีทนี่ อน ตรงห้องใต้หลังคา มีลานกาง เต็นท์ตรงสนามหญ้าไว้บริการ ตั้งอยู่ถนนหลังเทศบาลต� ำ บล บ้ า นดู ่ หมู ่ 6 โป่ ง พระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ห่างจากน�้ำพุร้อนโป่งพระบาท 800 เมตร เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงราย โทร. 08 9633 4641 และ www.facebook.com /NovemberGardenresort

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE o9


: Chinese

ชาวจีนกำ�ลังขึ้นแท่นเป็น ชาติที่เดินทางออกไปท่องเที่ยว และใช้จ่ายมากที่สุดในโลก ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนถึง 97 ล้านคน ไปเยือนต่างประเทศและใช้จ่ายเงินถึง 102,000 ล้าน ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นผลมาจากที่เศรษฐกิจจีนขยายตัว และการผ่อนคลายข้อจำ�กัด ด้านการเดินทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Electric Car

ที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ เริ่มพัฒนา รถยนต์ไร้คนขับและได้นำ�ทดลอง วิ่งกันไปบ้างแล้ว ในที่สุด ก็มีรถยนต์ไร้คนขับที่พร้อม จำ�หน่ายได้จริงเปิดตัวที่ฝรั่งเศส ในชื่อ Navia หน้าตาคล้าย รถกอล์ฟ ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้าทั้งระบบ ขับขี่ด้วยความเร็ว มากกว่า 12 ไมล์ต่อชั่วโมง ด้วยระบบเซ็นเซอร์แบบเลเซอร์ ส่วนราคายังไม่เปิดเผย

DreamTab

: Alcohoot

ที่ผ่านมาเราอาจเคยเห็นแค่เครื่อง ตรวจวัดแอลกอฮอล์ของด่านตรวจ ยามค่ำ�คืน แต่บริษัท Alcohoot ได้คิดค้นเครื่องตรวจวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่สามารถเชื่อมต่อกับช่อง หูฟังของสมาร์ทโฟนได้ โดยจะมีระบบจดบันทึกและ แสดงผลปริมาณแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งค้นหาวิธีการ เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะผ่านด่าน ตรวจไปได้หรือไม่ลองหยิบ Alcohoot ตัวนี้มาวัดก่อน

เรารู้จัก DreamWorks ในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ แต่ลา่ สุดได้กระโดด ลงมาในตลาดแท็บเลตด้วยการร่วมมือกับ Fuhu เปิดตัวแท็บเลตสำ�หรับเด็กในชื่อ DreamTab ขนาดหน้าจอ 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว โดยมีคอนเทนต์ด้านแอนิเมชั่นของบริษัทมาให้ด้วย

: Games

คนที่คิดถึงเกมคลาสสิกอย่าง ไพ่ Solitaires เกมไพ่นกกระจอก Mahjong หรือเกมวางระเบิด Minesweeper คงต้องร้องเฮ เมื่อไมโครซอฟท์ปล่อยเกมเก๋า เหล่านี้ลงใน Windows Phone ให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆ

: Fed

: Browser

คนที่ชอบท่องเว็บแบบ เป็นส่วนตัวน่าจะชอบเว็บ บราวเซอร์ Dolphin Zero บนแอนดรอยด์ เพราะ เว็บบราวเซอร์ตัวนี้จะ ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการ ท่องเว็บ รหัสผ่าน คุกกี้ หรือแคช โดยจะลบข้อมูล ให้อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกจากโปรแกรม ใครใช้โทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ลองโหลดมาใช้ดูเลย

นับเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ ในรอบ 100 ปี เมื่อ เจเนต เยลเลน จะขึ้นเป็นประธาน ผู้หญิงคนแรกของธนาคารกลาง สหรัฐฯ หรือเฟด ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และ ทำ�ให้เยเลนกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในโลกการเงิน ที่มีภารกิจต้องปฏิรูปตลาด การเงินของสหรัฐฯ

: HomeChat

ถึงเวลาที่เราจะแชทคุยกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้แล้ว เมื่อ LG เปิดบริการใหม่ LG HomeChat เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ในบ้านทั้งตู้เย็น เครื่องซักผ้า หรือ เตาอบ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE คุณสามารถ ถามตู้เย็นว่า มีอะไรเหลืออยู่บ้าง ส่งภาพขึ้นไป บนจอทีวี หรือสั่งเตาอบให้ทำ�อาหารง่ายๆ ได้

: Intel

อินเทลออกมาประกาศในงาน CES 2014 ว่าบริษัทได้ปรับกระบวนการหาวัตถุดิบ สำ�หรับผลิตชิป โดยไม่ใช่แร่ที่มาจากแหล่ง ที่มีปัญหาสงครามและความขัดแย้งเรื่อง พื้นที่ขุดแร่ และสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดว่า แร่ธาตุที่อินเทลใช้ผลิตชิปนั้นมาจากเหมืองใดบ้าง

: LINE MALL

แอพพลิเคชั่นใหม่ที่ LINE เปิดทดลองในญี่ปุ่น สำ�หรับซื้อขายของระหว่างผู้ใช้ LINE ด้วยกัน โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย โดยจะแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ แล้วตกลงซือ้ ขายผ่านการแชทในแอพฯ โดยผูข้ ายจะได้รบั เงิน จากระบบก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น และผู้ซื้อจะ ได้แต้มสำ�หรับเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปด้วย

1o   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

: Myanmar

รัฐบาลพม่าตัดสินใจยกเลิกวีซ่าให้กับฟิลิปปินส์ โดยอนุญาตให้ ชาวฟิลิปปินส์เดินทางเข้าพม่าได้ เพียงแต่ใช้พาสปอร์ตในการ ผ่านแดน และอยูใ่ นพม่าได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึง่ ก่อนหน้านี้ ชาวพม่าสามารถเดินทางเข้าฟิลิปปินส์โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เป็นเวลา 30 วัน โดย หวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ


: Thaicom 6

ดาวเทียมไทยคม 6 ถูกปล่อยขึ้นบนอวกาศสู่วงโคจร แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยจะใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมและรองรับ การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอล มีพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุมประเทศไทย อาเซียน ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน และ ทวีปแอฟริกา

: North Korea

เกาหลีเหนือ กำ�ลังจะจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาประชาชนสูงสุด หรือ สมาชิกรัฐสภาเป็นครั้งแรกในยุคสมัย ของผู้นำ� คิม จอง อึน เขาคาดหวัง ให้สมาชิกสภาบางส่วนมีอายุน้อยกว่าสมาชิกปัจจุบัน และซื่อสัตย์ต่อเขามากขึ้น มาแทนสมาชิกชุดเดิม

: Voice

: Occupy Bangkok

สิทธิบัตรล่าสุดของแอปเปิ้ล คือ Voice-Based Imaged Tagging and Searching ระบบการค้นหาภาพและแท็ก ด้วยเสียง เพราะระบบ iOS7 แสดงผลภาพตาม ช่วงเวลาและสถานที่ รวมถึงความสามารถ Siri ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้สามารถค้นหาภาพที่ต้องการได้ นั่นเอง ยกตัวอย่าง ถ้าเราบอกว่า ‘This is me at the beach’ ระบบจะแท็กชื่อเราพร้อมระบุ สถานที่ให้ด้วย

หรือที่เรียกกันแบบ เข้าใจง่ายๆ ว่า ‘Shut Down Bangkok’ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของ ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่มวลมหา ประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติรัฐบาลด้วยวิธี สันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ โดยใช้ นกหวีด เป็นปรากฏการณ์ เรียกร้อง การปฏิรูป ประเทศ

: WiFi

: x12

กสทช. อนุมัติให้การบินไทยสามารถ ให้บริการ WiFi บนเครื่องบินได้ โดยเริ่มให้บริการบนแอร์บัส A380 และแอร์บัส A330-300 เราต้องคอย ติดตามกันว่าการบินไทยจะเปิดให้บริการนี้ในเส้นทางใดบ้าง และเปิดใช้ได้จริงเมื่อไร

ดีไหม ถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมการนอนของเราเป็น อย่างไร x12 เป็นเตียงนอนอัจฉริยะที่ตรวจสอบ พฤติกรรม โดยดูจากท่านอน อัตราการเต้นของ หัวใจ อัตราการหายใจ พร้อมฟังก์ชันที่ปรับยกมุม เอียงของหัวเตียงได้อิสระเพื่อให้เหมาะกับการนอนและลดการกรน

: Yahoo Tech P : Price

แอปเปิ้ลถูกคณะกรรมการเพื่อการค้าที่ไม่เป็น ธรรมของไต้หวันสั่งปรับเงินจำ�นวน 20 ล้าน ดอลลาร์ ในข้อหาก้าวก่ายการตั้งราคา iPhone ของผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในไต้หวัน 3 ราย โดยการให้ส่งแผนราคาให้ แอปเปิ้ลอนุมัติก่อน iPhone วางตลาด โดยคณะกรรมการระบุ ว่าแอปเปิ้ลไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งกับ การตั้งราคาขายหลังจากที่ได้ ขายสิทธิ์ในการจำ�หน่ายให้กับ บริษัทเหล่านี้แล้ว

ยาฮูเริ่มขยับเข้าสู่วงการ การทำ�เนื้อหาอย่าง จริงจัง ด้วยการเปิดตัว Yahoo Tech เว็บข่าว ไอทีที่มีเนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย และพร้อม กันนี้ยังเปิดตัวเว็บ Yahoo Food ที่มีเนื้อหา ด้านอาหาร เป็นการ เริ่มต้นการลงทุนด้าน คอนเทนต์อย่างจริงจัง และอีกไม่นานคงจะได้ เห็นเนื้อหาใหม่ๆ จาก ยาฮูเพิ่มขึ้นอีก

: ZTE

บริษัท ZTE สัญชาติจีนเปิดตัว โปรเจคเตอร์แบบพกพาที่รองรับการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน WiFi และใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ แต่จดุ เด่น ที่แตกต่างจากโปรเจคเตอร์ทั่วไปคือ มันรองรับ LTE ในตัว และสามารถกระจาย WiFi นอกสถานที่ได้


EXECUTIVE TO WATCH

เรื่อง : สิทธิโชค อรุณศิริประเสริฐ / ภาพ : ยงยุทธ์ น้อมกลาง

ชูพงษ์

ชาญชยศึก

มองต่างมุม ก่อนย่างก้าว อย่างมัน่ คง

ทุกย่างก้าวย่อมมีอปุ สรรคคอย ท้าทายให้เรียนรูแ้ ละก้าวข้าม แตกต่างกันในแต่ละเส้นทางเสมอ การพิสจู น์ตนเองให้ทะยานไปข้างหน้า ต้องหนักแน่นและมัน่ คง จึงไม่แปลกที่ ร้าน Roma Sausage Khao Yai คือร้านไส้กรอกทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ในเรือ่ งคุณภาพและรสชาติของไส้กรอก ตามแบบฉบับเยอรมันแท้ๆ ได้กา้ วข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลไปยังเมืองทูวมุ บ้า (Toowoomba) ประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษาต่อ โรงเรียนแห่งนี้ได้ขัดเกลา ความมีระเบียบวินยั อันเคร่งครัด ผ่านการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน โดย เริม่ ต้นโรงเรียนอนุญาตให้ใช้เงินได้เพียงอาทิตย์ละ 5 เหรียญ โดยที่สามารถเข้าไปในเมืองได้เดือนละครั้ง จนเมื่อถึงเวลา ก็คอ่ ยๆ ผ่อนปรนจนมีสทิ ธิมากขึน้ ตามล�ำดับ เมือ่ ศึกษาจบใน ระดับมัธยมคุณพ่อได้ตดั สินใจให้ศกึ ษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออตตาวา (Ottawa) ประเทศแคนาดา และเรียนต่อปริญญาโท MBA Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย โรม-ชูพงษ์ ชาญชยศึก ตกลงร่วมหุน้ กับรุน่ พีเ่ ปิดร้านอาหาร ในเมืองบริสเบน 2 ร้าน ร้านแรกเป็นรูปแบบกึ่งบุฟเฟ่ต์ All you can eat คิดตามรายบุคคลๆ ละ 16.99 เหรียญ สามารถสัง่ อาหารได้จนกว่าจะอิม่ ส่วนอีกร้านคือ Bangkok Delight อยูใ่ กล้มหาวิทยาลัยก็จะเป็นอาหารไทยฟิวชัน่ ทีท่ นั สมัย และตอบโจทย์ชวี ติ ความแปลกใหม่ให้เหล่านักศึกษา หลั ง จากเปิ ด ร้ า นได้ ไ ม่ น านก็ ก ลั บ มาเตรี ย มตั ว เรื่ อ ง การแต่งงานที่เมืองไทย การแต่งงานนี่เองกลับกลายเป็น จุดพลิกผันให้ไม่กลับออสเตรเลียอีกเลย เพราะไม่เพียงใช้ชวี ติ อยูต่ า่ งประเทศมากว่า 15 ปี อีกทัง้ ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณ ของพ่ อ แม่ จึ ง อยากจะดู แ ลท่ า นและคิ ด ว่ า อายุ ไ ม่ ม าก ยังสามารถหาอะไรแปลกใหม่ใกล้ครอบครัวได้ เขาเริ่มท�ำงานในเมืองไทยด้วยต�ำแหน่ง Reinsurance Broker ในบริษทั เกีย่ วกับ Insurance Broker แต่ครอบครัว

12  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

เริ่ ม ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย เพราะต้ อ งเลี้ ย งรั บ รองลู ก ค้ า เป็ น ประจ�ำ และเห็นว่าชีวติ คนกรุงเทพฯ นัน้ น่าเหน็ดเหนือ่ ยทีต่ อ้ งตืน่ เช้า และกลับดึก เนือ่ งจากสภาพการจราจรทีต่ ดิ ขัด จึงได้ทบทวน ถึงความต้องการทีจ่ ะเปิดโรงงานเล็กๆ ท�ำไส้กรอก แฮม เบคอน จึงให้คณ ุ แม่ตดิ ต่อโรงงานเล็กๆ แต่ขนึ้ ชือ่ ของเมืองในเยอรมัน ให้ช่วยสอน การตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นก้าวส�ำคัญที่ผลักดันให้ เข้าสู่วงการการท�ำไส้กรอก แต่ขั้นตอนการรังสรรค์ไส้กรอก ให้อร่อยกลับไม่ได้โรยด้วยเนือ้ อันโอชะอย่างทีค่ ดิ โรมได้เล่าขัน้ ตอนการเรียนรูก้ ารท�ำไส้กรอกจากต้นต�ำรับ ว่า การท�ำไส้กรอกต้องพิถีพิถัน มีขั้นตอน ต้องใช้แรงมาก แต่ที่ส�ำคัญต้องคิดค้นสูตรเฉพาะตัวของตนเองขึ้นมา เพราะ รสสัมผัสของคนไทยและคนเยอรมันแตกต่างกัน ระหว่างที่ อยู่ที่เยอรมันทางโรงงานได้ออกกฎ ห้ามจด ห้ามถ่ายภาพ เพื่อให้สามารถคิดสูตรของตัวเองได้ ความท้าทายอื่นคือ ทั้งโรงงานพูดภาษาเยอรมันและมีเพียงเจ้าของโรงงานเท่านั้น ทีส่ ามารถพูดภาษาอังกฤษสือ่ สารกับเราได้ ซึง่ เราจะสามารถ เจอได้เพียงวันละ 1 ชัว่ โมง หลังจากเก็บเกีย่ วประสบการณ์ ราวหนึง่ เดือนก็กลับมาเมืองไทย เมื่อซึมซับวิธีการท�ำมาอย่างเต็มที่และคิดว่าต้องท�ำ ไส้กรอกได้แล้วอย่างน้อย 100 ชนิด แต่เมื่อลงมือท�ำไป 3 เดือนก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ แม้เรื่องรสชาติอยู่ในขั้น พอใช้ได้แล้ว แต่เรือ่ งความแน่นของเนือ้ ไส้กรอกยังไม่สามารถ ท�ำได้ จึงไปเรียนเพิม่ เติมทีก่ รมปศุสตั ว์ ท�ำให้ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ เครือ่ งจักรมากขึน้ และค่อยๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน่องเป็ด รมควัน น่องติดสะโพกรมควันและเปิดร้าน Roma Sausage Khao Yai ในทีส่ ดุ ผลแห่งความพยายามผสานความทุ่มเทจึงท�ำให้ได้รับ ความไว้วางใจเรือ่ งไส้กรอกเป็นวงกว้าง แต่ดว้ ยความพิถพี ถิ นั ไม่ ต ้ อ งการให้ คุ ณ ภาพต�่ ำ ลง ผนวกกั บ ไม่ อ ยากให้ ร สชาติ

ผิดเพี้ยน 4 ปีที่ผ่านมาจึงพัฒนาเรื่องรสชาติและกรรมวิธี การผลิตเพื่อให้รสชาติที่เป็นมาตรฐานและถูกปากคนไทย พร้อมเริ่มกระจายผลิตภัณฑ์เป็นวงกว้างยิ่งขึ้น และเมื่อ ไม่นานมานีเ้ คยผลิตส่งวิลล่า มาร์เก็ต แต่เนือ่ งจากติดปัญหา เรื่องเวลาในการขนส่งไม่ตรงกันจึงขอหยุดเพื่อคงคุณภาพ ของสินค้าให้ดที สี่ ดุ เรียกได้วา่ ค่อยๆ ก้าวทีละก้าว แต่เต็มเปีย่ ม ไปด้วยความมัน่ คงและคุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากการท�ำอาหารแล้วการเดินทางและการชิม ถื อ เป็ น การเปิ ด ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นาเมนู ภายในร้านอีกด้วย เมื่อได้ไปต่างประเทศก็พยายามเลือก เครื่ อ งปรุ ง และวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ชื่ อ ของแต่ ล ะแห่ ง กลั บ มา อย่ า งสเปน ขาหมู แ ฮมสเปน หรื อ มะกอกดองชื่ อ ดั ง ก็ ซื้ อ กลั บ มา ไปฮ่ อ งกงก็ ต ้ อ งไม่ พ ลาดไปช้ อ ปที่ ซิ ตี้ ซู เ ปอร์ แ ละเลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ มื อ งไทยไม่ ส ามารถหา ได้ ก ลั บ มา เพราะมี ค วามเชื่ อ ว่ า ทุ ก อย่ า งล้ ว นพั ฒ นา อยู ่ ต ลอดเวลา แม้ ไ ม่ ส ามารถทราบได้ ทั้ ง หมด แต่ ก็ พยายามตืน่ ตัวเสมอ เพือ่ กระตุน้ ตัวเองให้เดินหน้าต่อไปได้ ไม่จากนิตยสารก็จากเชฟคนอื่นๆ ที่รู้จัก ซึ่งมักท�ำให้เห็น มุมมองทีต่ า่ งออกไป ร้าน Roma Sausage Khao Yai แห่งนี้ ถือคติทวี่ า่ “ลูกค้าติคนเดียว ต้องกลับมาพิจารณา” เพือ่ ให้ผรู้ บั ประทาน ได้รบั ความสุขจากอาหารมากทีส่ ดุ หากทานเหลือก็ตอ้ งชิม ว่ารสชาติเป็นอย่างไร เพีย้ นไปหรือไม่ หรือแม้กระทัง่ บางครัง้ ต้องเข้าไปพูดคุยกับลูกค้า เพราะหากเขาไม่มคี วามสุขหรือ ไม่ได้รบั ประทาน จะไปเก็บเงินมันก็ไม่ถกู อีกทัง้ เพือ่ ตัวเรา จะได้นำ� กลับมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก


มองเทรนด์ ไฮเทคน่าจับตา Consumer Electronics Show งานมหกรรม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับ คอนซูเมอร์ (Consumer Electronics Show) หรือ ทีร่ จู้ กั ในนาม CES ประจ�ำปี 2014 เพิง่ จบไป ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นงานแสดง เทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ดุ งานหนึง่ ของโลก มียกั ษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมไฮเทคมากมาย ทีน่ ำ� นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทเี ด็ดของตัวเอง มาแสดงและเปิดตัวในงานนี้ แน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆ ที่เอามาโชว์นั้น เป็นเหมือนการชี้ทิศทางของ ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ว่าตลอดทั้งปีจะเดินไปไหนทิศทางไหน และยังเป็นเหมือน การก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมไฮเทคทัง้ โลกเลยก็วา่ ได้ มาลองดูกันครับว่านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อะไรในงานนี้บ้างที่เป็น เทรนด์นา่ จับตามองมากทีส่ ดุ ในปี 2014 เริม่ ต้นทีอ่ ปุ กรณ์ใกล้ตวั ภายในบ้านอย่างทีวี ทีบ่ รรดาบริษทั ยักษ์ใหญ่ อย่าง ซัมซุง โซนี่ แอลจี พานาโซนิค ต่างเตรียมผลักดันทีวคี วามละเอียดสูง ทีเ่ รียกว่า 4K หรือ UHD (Ultra High Definition) ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ทีข่ ายในปีนี้ ทีวี HD ความละเอียดสูงทีข่ ายกันอยูอ่ ย่างแพร่หลายในปัจจุบนั มีความ ละเอียดอยูท่ ี่ 1920 x 1080 พิกเซล (2.1 ล้านพิกเซล) ซึง่ เป็นความละเอียด ทีเ่ รียกกันว่า 1080p หรือ Full HD แต่ทวี แี บบ 4K ทีพ่ ดู ถึงกันมากในงาน CES 2014 นี้ มีความละเอียดสูงถึง 3840 x 2160 พิกเซล (8.3 ล้านพิกเซล) สูงกว่าความละเอียดแบบ Full HD ในปัจจุบนั ถึง 4 เท่า คาดการณ์วา่ ในปี 2014 ทีวแี บบ 4K จะท�ำเริม่ เข้าถึงกลุม่ ผูซ้ อื้ ทีใ่ หญ่ระดับ Critical Mass ได้ เนือ่ งจากทางผูผ้ ลิตเริม่ มีการท�ำราคาให้ถกู ลงมาค่อนข้างมาก ทีวี 4K รุน่ ทีม่ รี าคาถูกทีส่ ดุ ในงาน CES 2014 นี้ มีราคาอยูใ่ นระดับที่ ต�ำ่ กว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ แม้จะเป็นยี่ห้อ Vizio และ Polaroid ที่ไม่ได้เด่นดังในอุตสาหกรรมทีวี แต่เชือ่ ว่าผูผ้ ลิตทีวยี กั ษ์ใหญ่รายอืน่ ๆ ต้องปรับระดับราคาทีวแี บบ 4K ของตัวเอง ลงมาเช่นกัน เพือ่ ผลักดันให้อตุ สาหกรรมเดินหน้าเข้าสูท่ ศิ ทางนีเ้ ร็วขึน้

IT TREND

เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง นอกจากตัวเครื่องทีวีเองแล้ว ด้านคอนเทนต์ที่มีความ ละเอียดสูงระดับ 4K ก็จะกลายเป็นมาตรฐานในการผลิตในปีนี้ โดยเริ่มจากผู้น�ำธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ทีเ่ ป็นเหมือนพระเอกคนหนึง่ ของงาน CES ครัง้ นี้ เพราะ แม้วา่ จะไม่ได้มาออกบูธในงาน แต่แทบทุกบูธทีน่ ำ� ทีวี 4K มาโชว์ จะต้องสตรีมหนังและซีรสี่ จ์ าก Netflix ทัง้ นัน้ Netflix ได้ประกาศว่า ซีรี่ส์ทุกเรื่องของตัวเองที่จะ สร้างในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น ‘House of Cards Season 2’ ‘Orange is the new black’ ‘Sense 8’ ก็จะถ่ายท�ำและผลิต เพือ่ ใช้กบั ความละเอียดระดับ 4K ทัง้ หมด นอกจาก Netflix แล้ว Amazon อีกหนึง่ ผูใ้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ รายใหญ่ ก็ประกาศจับมือกับสตูดโิ อหนังยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Warner Brother, 20th Century Fox และ Lionsgate เพือ่ น�ำคอนเทนต์ 4K มาให้บริการลูกค้าทีซ่ อื้ ทีวซี มั ซุงแบบ 4K ดู ด้ า นผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ดี โ อยั ก ษ์ ใ หญ่ แ บบ User-generated Content อย่าง YouTube ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับ ประกาศ สนับสนุนวิดโี อความละเอียดระดับ 4K และจะอนุญาตให้ผใู้ ช้ สามารถอัปโหลดวิดโี อความละเอียด 4K ได้ดว้ ย แว่วๆ มาว่า การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกของ FIFA ในปี 2014 นี้ก็จะมีการถ่ายทอดในระดับความละเอียด แบบ 4K ด้วยเช่นกัน ปีนนี้ า่ จะเป็นปีแจ้งเกิดของ 4K แน่นอนครับ Home 3D Printing ก็เป็นอีกหนึง่ เทรนด์ทนี่ า่ สนใจมาก เพราะผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แบบ 3D ได้ประกาศผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจตัวหนึง่ ในงาน คือ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ รุน่ ‘CubeJet’ ของบริษทั 3D Systems ซึง่ มีขนาดเท่าเตาไมโครเวฟ สามารถพิมพ์วตั ถุทเี่ ป็นพลาสติกได้ ลองนึกภาพว่า ถ้าเราเจอของเล่นน่ารักๆ ส�ำหรับลูก สามารถ ดาวน์โหลดดีไซน์และสัง่ พิมพ์ดว้ ย ‘CubeJet’ เครือ่ งนี้ และได้ผลลัพธ์ ออกมาเป็นของเล่นน่ารักชิน้ นัน้ ให้ลกู เล่นได้ทนั ที แม้วา่ เครือ่ ง ‘CubeJet’ นีม้ รี าคาสูงถึง 5,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่ ค วามต้ อ งการที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ของผู ้ บ ริ โ ภคจะท� ำ ให้ ตลาด Home 3D Printing เติ บ โต มี ก ารแข่ ง ขั น มี ก ารผลิ ต ในจ� ำ นวนที่ ม ากขึ้ น ราคา ขายก็จะถูกลง ท�ำให้ตลาดขยายตัว ได้ใหญ่มากขึน้ ทุกคนก็สามารถผลิตของเล่น ได้เอง สร้างภาชนะ กล่องทีผ่ ลิตจาก พลาสติกได้เอง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีโรงงาน ไม่ตอ้ งมีเครือ่ งจักรขนาดใหญ่อกี ต่อไป เทรนด์ สุ ด ท้ า ยที่ น ่ า จั บ ตา คือ รถยนต์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Connected Car) ในงาน CES มี ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ยกั ษ์ใหญ่หลายเจ้า ขน รถยนต์อจั ฉริยะมาอวดโฉมกัน รถยนต์ออดี้ ติดตั้งระบบ 4G LTE เข้าไปในรถยนต์ และ มีการใช้ Google Earth และ Google Street View มาเสริมการ ท�ำงานของระบบน�ำทาง มี ก ารดึ ง ข้ อ มู ล เฟซบุ ๊ ก ทวิ ต เตอร์ วิทยุออนไลน์ ข่าวจาก RSS Feed มาแสดงผลบนหน้าจอ ควบคุมหลัก เสริมด้วยระบบสตรีมมิง่ หนังแบบคุณภาพสูงระดับ HD เพือ่ ความบันเทิง พร้อมด้วย WiFi Hotspot ทีร่ องรับการเชือ่ มต่อ พร้อมกัน 8 อุปกรณ์ บี เ อ็ ม ดั บ บลิ ว น� ำ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า รุ ่ น i3 มาอวดโฉมและโชว์ ความสามารถในการควบคุมด้วยการใช้นาฬิกาอัจฉริยะ Galaxy Gear จากซัมซุง ไม่ว่าจะเป็นการดูตัวเลขไมล์ เกจ์น�้ำมัน เซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบว่าประตูหน้า-หลัง กระจกไฟฟ้า ปิ ด หรื อ เปิ ด อยู ่ สามารถสั่ ง บี บ แตรจากระยะไกลได้ ใ นกรณี ที่ ห ารถไม่ เ จอ สั่ ง ให้ เ ปิ ด แอร์ ร อล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะไปถึ ง รถได้ หรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล GPS Location ของสถานที่ ป ลายทางที่ ต ้ อ งการไปให้ กั บ ระบบน�ำทางของรถยนต์บเี อ็มดับบลิว เชฟโรเลตก็ประกาศว่า รถยนต์รนุ่ ใหม่ทงั้ 10 รุน่ ทีจ่ ะวางขายในปี 2014 จะมีระบบ 4G LTE ใส่มาให้พร้อม ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเทรนด์ไฮเทคทีน่ า่ สนใจจากงาน Consumer Electronics Show 2014 ครับ

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 13


SCOOP

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้สร้าง ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของลูกค้า (Customer Century) แต่สามทศวรรษแรก เป็นแฮตทริกของ BRAND Excerpt ต่อไปน�ำมาจาก The Infinite Asset ซึง่ เป็นผลงานการเขียนของ Sam Hill และ Chris Lederer คนแรกเคยเป็น Chief Marketing Officer ของ Booz Allen & Hamilton คนหลังเคยเป็น Brand Manager ที่ ยูนลิ เี วอร์ จากนัน้ โยกมาท�ำงานที่ Booz Allen & Hamilton อยูก่ นั ไม่นานก็ชวนกัน มาอยูท่ ี่ Helios Consulting Group ทัง้ สองเขียนได้นา่ อ่านมาก โดยเฉพาะ TOOL KIT ทัง้ แปด ในยุ ค นี้ แ ม้ จ ะมี แ บรนด์ ลู ก โดด (stand-alone brand) จ�ำนวนมากก�ำลังประสบความส�ำเร็จ แต่เป็นที่รู้กันว่าการสร้าง stand-alone brand ที่ประสบความส�ำเร็จยังคงไม่ถือว่าเป็น ส่วนหนึง่ ของเค้กก้อนโต งานเกีย่ วกับการสร้างแบรนด์ทที่ ำ� กันทุกวันนี้ ต้องสนใจมากกว่าแค่แบรนด์ของแต่ละสินค้า บริ ษั ท หลายแห่ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ของแบรนด์ โ ดยจั บ คู ่ กั บ แบรนด์อนื่ และใช้วธิ ีการโปรโมทใหม่ที่ลูกค้ายากจะขัดขืนได้ เช่น American Airlines, Citibank และ Visa รวมตัวกันเสนอบริการ เครดิตการ์ดที่น่าจะให้ประโยชน์ลูกค้ามากขึ้น รวมไปถึงการจับคู่ ระหว่าง Volkswagen และ Trek สร้างทีมใหม่เพือ่ ขายทัง้ รถยนต์ และจักรยาน Marketing Director ของ iPaq (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต) ของบริษทั Compaq ใช้เวลาส่วนใหญ่ไม่ใช่ กับเอเยนซีหรือทีมงานของแบรนด์ตัวเอง แต่เวลาเหล่านั้นใช้ใน การประชุมกับผูจ้ ดั การของแบรนด์อนื่ ทัง้ นอกและใน Compaq ทีม่ ี ส่วนร่วมในการพัฒนา iPaq เช่น Microsoft เป็นผูท้ จี่ ดั หา Software ให้กบั iPaq ในทางปฏิบตั อิ าจเรียกได้วา่ Microsoft เป็นพาร์ตเนอร์ ทางการตลาดของ iPaq เพราะ Marketing Director ของ iPaq จะประชุมหารือในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องลักษณะเด่นของแบรนด์ จนถึงการตัง้ ชือ่ และสัญลักษณ์รว่ มกันกับ Microsoft เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ Compaq เพิ่ ง ตกลงใจที่ จ ะใช้ Microsoft Pocket PC (ระบบปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ในอุปกรณ์ PDA : Personal Digital Assistant) ในอุปกรณ์ PDA ทุกรุ่นของ Compaq ทีมงานพัฒนา iPaq ยังมีความร่วมมือกับบริษัทในแคนาดาคือ Research In Motion หรือ RIM ซึง่ เป็นเจ้าของอุปกรณ์ Blackberry เพือ่ ท�ำให้ iPaq สามารถรับส่ง E-mail ด้วยระบบไร้สาย (Wireless) แบบที่ BlackBerry ท�ำได้

14   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 16


นอกจากนี้ Marketing Director ของ iPaq ยังได้ เซ็นสัญญาระยะยาวกับ AOL (America Online) โดยยอม ให้ ส มาชิ ก ของ AOL สามารถเข้ า E-mail โดยผ่ า น iPaq BlackBerry ได้ ยังมีความร่วมมืออีกหลายอย่าง ของ Compaq และ iPaq ที่จะเปิดเผยตามมาในอนาคต เป็นโปรเจกต์ทมี่ รี ปู แบบความร่วมมือคล้ายกับทีผ่ า่ นมา สิง่ เหล่านีก้ ำ� ลังบอกเราว่า แบรนด์ทถี่ กู ใช้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ (Infinite Asset) ถูกน�ำมาใช้กลับไปกลับมาเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ได้เรื่อยๆ ค�ำจ�ำกัดความของแบรนด์ในวันนีค้ อื ชือ่ เสียงทีแ่ บรนด์สร้างขึน้ ตลอดเวลา เป็นเครือ่ งหมายของความมัน่ ใจ (Trustmark) แม้บริษัทหลายแห่งจะให้ค�ำนิยามของแบรนด์ได้น่าชื่นชม เช่น Starbucks Disney รวมทัง้ Nike มองแบรนด์เป็น เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

และบทบาทของสินค้าในวิถีชีวิตของผู้ใช้ การมองเช่นนี้ เท่ากับไม่ได้หยิบเอาศักยภาพแท้จริงของสิง่ ทีแ่ บรนด์สร้าง ได้ในวันนี้ จริงๆ แล้วคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์ในวันนี้ ถูกสร้างขึน้ จากช่องว่างระหว่างแบรนด์หนึง่ ๆ ตัวอย่างเช่น Kmart และ Martha Stewart รวมกันมีคา่ มากกว่าแยกกัน Apple เป็ น แบรนด์ เ ดี ย วที่ แ ข็ ง แกร่ ง ที่ สุ ด ในสิ น ค้ า คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล แต่เมือ่ Intel, Microsoft และ Compaq รวมตัวกันกลับเป็นคุณค่าทีเ่ หนือกว่า เมื่อเราสามารถสร้างคุณค่าจากช่องว่างระหว่าง แบรนด์ ไ ด้ ผลกระทบในทางตรงข้ า มย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ได้ ตลาดอาจไม่ยอมรับการรวมกัน พาร์ตเนอร์อาจไม่รว่ มมือ จนตลอดรอดฝัง่ แบรนด์หนึง่ อาจท�ำให้อกี แบรนด์เสือ่ มเสีย สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้

การวัดผลความส�ำเร็จ (Measuring Success) การวั ด ผลตอบแทนจากแบรนด์ ต ามที่ เ ข้ า ใจกั น จะอยู ่ ใ น รูปของปริมาณขาย ส่วนแบ่งการตลาด มาร์จิ้นของสินค้า ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบการตลาด วัดโดยสัดส่วน / เปอร์เซนต์ค่าใช้จ่ายการตลาดต่อยอดขายลดลง ส่วนความ เสี่ ย งของแบรนด์ ก็ วั ด ด้ ว ยวิ ธี เ ดี ย วกั บ ผลตอบแทนนั่ น เอง คือ โอกาสที่ยอดขายจะลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ความ สามารถในการท�ำก�ำไรต�ำ่ ลง มีเครือ่ งมืออยู่ 8 อย่างทีจ่ ะใช้ในการสร้าง Brand Portfolio ให้ มี ผ ลตอบแทนมากที่ สุ ด และลดความเสี่ ย งให้ ต�่ ำ ที่ สุ ด เครือ่ งมือทัง้ 8 ประกอบด้วย 1. การขยายขอบเขต (Extensions) 2. การก�ำหนดต�ำแหน่งการตลาดใหม่ (Repositioning) 3. การก�ำจัดแบรนด์ (Pruning) 4. การใช้แบรนด์ซำ�้ (Over-branding) 5. การร่วมกับแบรนด์อนื่ (Co-branding) 6. การผสมแบรนด์ใหม่ (Amalgamation) 7. แยกกันอยู่ (Partition) 8. Scaling

โมเดลใหม่ในการบริหารแบรนด์

โมเดลใหม่ในการบริหารแบรนด์เพือ่ ทีจ่ ะบริหาร Brand Portfolio ให้ประสบความส�ำเร็จ บริษทั จ�ำเป็นต้องมี 3 สิง่ คือ 1. จ�ำลองภาพของ Portfolio 2. หาเครือ่ งมือในการบริหาร Brand Portfolio และ 3. จัดองค์กรให้สนับสนุนรูปแบบใหม่

ในการจ�ำลองภาพของ Brand Portfolio เราใช้ภาพจ�ำลองคล้าย ลักษณะของโมเลกุล ซึง่ เรียกแบบจ�ำลองนีว้ า่ Brand Portfolio Molecule (BPM) โดยทีแ่ ต่ละโมเลกุลมีความเป็นเอกลักษณ์ มีขนาดและโครงสร้างเฉพาะตน ดังนั้นแต่ละบริษัทจะต้องสร้าง BPM โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดของตนเอง เป็นการขจัดการเดาสุ่ม เพราะ BPM อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลเชิงปริมาณ ซึง่ สามารถสกัดกั้น การใช้ อ ารมณ์ ใ นการตั ด สิ น ใจ และข้ อ มู ล จะอั ป เดตอยู ่ ต ลอดเวลา เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถใช้สร้างแบบจ�ำลองได้หลากหลาย การหาเครือ่ งมือในการบริหาร Brand Portfolio เป็นเรือ่ งของ การหาวิธีท�ำงานกับทั้ง Portfolio ไม่ใช่แค่วิธีการท�ำงานกับ แบรนด์ตัวใดตัวหนึ่งใน Portfolio เช่นการตอบค�ำถามที่ว่า “เราจะท�ำให้คุณค่าของพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนไปได้อย่างไร ถ้าเราออก รถยนต์รนุ่ ใหม่ทมี่ ตี ำ� แหน่งทางการตลาดอยูร่ ะหว่าง Catera และ Cadillac เราควรจะท�ำโฆษณาโดยเน้นที่ Cadillac หรือรุน่ Night Vision หรือท�ำอย่างไร เราจะสามารถดึงประโยชน์จากตัวแทนขายมาใช้ได้” นีไ่ ม่ตา่ งจากการเป็น ผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอทางการเงิน ผู้จัดการสามารถใช้เครื่องมือทาง การเงิน ไม่วา่ จะเป็น Put Option, Swap หรืออืน่ ๆ เพือ่ บริหารสภาพคล่อง และความเสีย่ งของทัง้ พอร์ต เช่นเดียวกับทีผ่ บู้ ริหาร Brand Portfolio จะต้องจัดการกับแบรนด์ของบริษัทเพื่อยกระดับ Performance ของ ทัง้ พอร์ต การน�ำวิธีการบริหารแบรนด์แบบพอร์ตโฟลิโอมาใช้จ�ำเป็นต้อง มีรูปแบบองค์กรใหม่ บริษัท Gateway ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ น�ำพนักงานทุกคนมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางการตลาด โดยให้ พนักงานในบริษทั ตอบจดหมาย โทรศัพท์ รวมทัง้ E-mail ของลูกค้าได้เอง ในขณะที่ Howard Schultz CEO ของ Starbucks ถือว่าพนักงาน 37,000 คน ของเขาเป็น ‘Brand Ambassadors’ ถึงขัน้ เรียกพนักงานเหล่านัน้ ว่าเป็น พาร์ตเนอร์หรือผู้ร่วมธุรกิจ ความยินดีของพนักงานสร้างความพอใจที่ ย้อนกลับไปสู่ลูกค้าในโมเดลธุรกิจที่แบรนด์เป็นฐานรากส�ำคัญและใช้วิธี บริหารแบรนด์แบบพอร์ตโฟลิโอ บริษัททั้งบริษัทจะต้องกลายเป็น แผนกการตลาดส�ำหรับลูกค้า

17 BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 15


18   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


COVER STORY เรื่อง : กองบรรณาธิการ GMBiZ ภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม, อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์ ขอขอบคุณ : เฟอร์นิเจอร์ประกอบฉาก จาก SB Furniture

ปี 2557 น่าจะเป็นปีทมี่ คี วามคึกคักทางเศรษฐกิจ ธุรกิจมากทีส่ ดุ เพราะใกล้จะเข้าสูเ่ ออีซเี ต็มทีละ่ ปีทแี่ ล้วก็โหมเออีซกี นั ทัง้ ปี แต่เพือ่ ไทยเดินหน้าดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบสุดซอย ลากสามวาระจนเลิกประชุมสภาตีสี่ ทั้งๆ ที่ทุกสีเสื้อ ประกาศว่าไม่เห็นด้วย เสียงคัดค้านทั่วสารทิศเหมือน เสียงนกเสียงกา ไม่ได้รบั ความสนใจแต่อย่างใด ท�ำให้ เวทีชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สามารถเรียกให้ มวลชนออกมาได้มากนัก ได้กลายเป็นการชุมนุมของ มวลมหาประชาชน มากันมืดฟ้ามัวดิน จากต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กลายเป็นการขับไล่ รั ฐ บาล ตั้ ง สภาประชาชน เดิ น หน้ า ปฏิ รู ป ประเทศ ยกระดับการชุมนุมจนยืดเยื้อมาถึงการปิดกรุงเทพฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 เป็นต้นไปโดยทีไ่ ม่มที ที า่ ว่าจะสิน้ สุดเมือ่ ไหร่ สถานการณ์เช่นนี้ มีคนถามว่าจะจบลงเมือ่ ใด นายกฯ ปู ลาออกจากการเป็นนายกฯ รักษาการณ์ หรือ รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ 2550 ทิง้ แล้วสถานการณ์จะจบไหม ไม่ มี ใ ครรู ้ ว ่ า หากมี ก ารรั ฐ ประหาร ฝ่ า ยต่ อ ต้ า น รัฐประหารจะต่อต้านอย่างไร จะเข้มแข็งเหมือนทีป่ ระกาศ กร้าวก่อนหน้านัน้ ไหม

ต่างชาติจะต่อต้านการรัฐประหารสักเพียงใด เพราะไทย อยูใ่ นเออีซี ซึง่ ก�ำลังเนือ้ หอมมากเพราะเหลืออีกไม่กบี่ ล็อก ประเทศทีม่ กี ารเติบโตสูง หากไทยมีรฐั ประหารอีกครัง้ ก็จะ ท�ำให้ต้องเว้นวรรคประชาธิปไตย ไม่เป็นที่ยอมรับของ นานาชาติ ครัน้ รัฐบาลยิง่ ลักษณ์จะบริหารประเทศในขณะที่ มีมอ็ บหลายแสนชุมนุมอยูน่ นั้ ก็บริหารได้ไม่ถนัด 2 ก.พ. ที่จะก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งนั้น ก็ยังไม่รู้ว่า จะมีการเลือกตั้งไหม วันเลือกตั้งจะมีความวุ่นวายเหมือน บังกลาเทศไหม เลือกแล้วก็ไม่สามารถเปิดสภาได้เพราะ ส.ส.ไม่ครบ 95% ภายใต้สภาพความวุน่ วายทางการเมืองเช่นนี้ ปก GM BiZ ฉบับปีปฏิรปู ของเราน�ำ 5 นักการตลาดมาชีเ้ ทรนด์การตลาด ให้เห็นในแต่ละปริมณฑลว่าจะออกมาในรูปไหนบ้าง ค้าปลีก... อสังหาฯ ... โทรคมนาคม... SME... และ การศึกษา... เชิญท่านผูอ้ า่ นทอดทัศนาได้เลยครับ BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 19


พัชร สมะลาภา

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย ผูด้ แู ลสายงานธุรกิจ ลูกค้าผูป้ ระกอบการ หรือ K SME งานใหม่ ใ นการดู แ ลสายงาน K SME ของพัชร สมะลาภา หรือ พี่ปั๋มของน้องๆ จึงเป็นงานท้าทาย มาก เพราะจากเดิมที่ดูแล บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย หรือ K Asset ซึง่ มีพนักงาน 200 คน แต่เมือ่ มาดูแลสายงาน K SME ทีม่ ี พนักงานมากกว่าถึง 8 เท่า จึงไม่ใช่ งานง่าย และที่ส�ำคัญเป็นงานสายบู๊ ที่ น อกจากจะต้ อ งรั ก ษาความเป็ น เบอร์หนึ่งเอาไว้ก็ยังต้องขยายฐาน ลูกค้าให้เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย

2o  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

คาถา SME ปี 2557

วันนีพ้ ชั ร ได้กล่าวถึง แนวโน้ม SME ในปีนี้ และฝากคาถา SME ส�ำหรับปี 2557 ไว้ดว้ ยว่า ปีนแี้ นวโน้มธุรกิจ SME ทีจ่ ะโตเร็วมาก คือ ธุรกิจการค้าชายแดน ซึง่ เป็นผลจาก AEC ทีก่ ำ� ลัง จะมาถึงในปี 2558 และอีกหนึง่ ธุรกิจทีน่ า่ สนใจ คือ กลุม่ ทีเ่ ป็นตัวกลางระหว่างผูผ้ ลิตกับผูซ้ อื้ อย่ า งไรก็ ต ามในปี 2557 เป็ น อี ก ปี ที่ ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่มักจะระมัดระวัง หรือ Play Safe เป็นหลัก โดยลูกค้าจะหันมาดู เรื่ อ งการบริ ห ารต้ น ทุ น เป็ น ล� ำ ดั บ แรก ส� ำ หรั บ ผูป้ ระกอบการทีเ่ น้นปลอดภัยไว้กอ่ นนัน้ จะอยูก่ ลาง ห่วงโซ่ คือไม่ได้เป็นทั้งเจ้าของโรงงานและไม่ได้ เป็นผูส้ ง่ ออก ส่วนใหญ่กเ็ ป็นประเภทซือ้ มาขายไป พัชร กล่าวเพิม่ เติมว่า ธุรกิจทีพ่ งึ ระวังส�ำหรับ ปีนี้ คือ ธุรกิจทีต่ อ้ งขึน้ อยูก่ บั การบริโภคของลูกค้า เป็นหลัก เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องน�ำเงินมาลงใน Fixed Cost ซึง่ ถือว่ามีความเสีย่ ง เพราะยังไม่ชดั ว่า ทุนที่ลงไปนั้นจะคืนกลับมาภายในกี่ปี เพราะหาก เป็นวิกฤติทั่วๆ ไปก็พอจะคาดได้ว่าเงินที่ลงไปกับ การซือ้ เครือ่ งจักร หรือสร้างโรงงาน กีป่ จี งึ จะคืนทุน ปีนี้ยังเป็นอีกปีที่ SME อาจจะเหนื่อยขึ้น แต่ ห ลายคนมองว่ า จะเปลี่ ย นวิ ก ฤติ เ ป็ น โอกาส

ก็มีส่วนที่จะท�ำได้ SME ที่ขยายไปแล้ว และ ดี ม านด์ ไ ม่ ม ากจะเหนื่ อ ยมากเพราะเงิ น จะจม ส่วน SME ทีแ่ บงก์อยากได้ เมือ่ ดีมานด์หดตัวลง กลุม่ นีก้ ร็ บี เอาเงินมาคืนแบงก์

คาถาส� ำ หรั บ SME ในปี 2557 นั่ น คื อ SME ควรมี ค วามยื ด หยุ ่ น (Flexibility) และควรมีความตื่นตัวอยู่เสมอ (Alert) ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ค ว้ า โอกาสได้ เ ร็ ว กว่ า บริ ษั ท ใหญ่ เพราะบริษัทใหญ่มีขั้นตอนกระบวนการมากมาย ซึ่ ง ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ช้ า ขณะที่ SME สามารถบริ ห ารและตั ด สิ น ใจโดยเถ้ า แก่ จึ ง มีความได้เปรียบด้านความเร็ว อีกทั้งภายใต้ สภาวการณ์เช่นนี้ SME ต้องหาพันธมิตรทีพ่ ร้อม รวมถึงการหาพาร์ทเนอร์ (Partnership) ทีเ่ หมาะสม โดยที่ SME ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ เองทั้ ง หมด แต่ชว่ ยท�ำให้ตน้ ทุนต�ำ่ และสามารถแข่งขันได้ พัชร ทิง้ ท้ายว่า สถานการณ์ทางการเมือง แบบนี้ คิดว่า SME ควรวางตัวเป็นกลางทาง การเมืองดีทสี่ ดุ เพราะจะไม่สง่ ผลกระทบแบรนด์ หรือบริษทั ในอนาคต


จะดุเดือดในปี 2014 ปกรณ์ พรรณเชษฐ์

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ดีแทค ไม่ใช่นกั การตลาดทัว่ ไป เขาเป็น Technology Marketer ที่หาได้ยาก และทรงคุณค่าอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยี แทบจะเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ไปแล้ว ในฐานะทีค่ ลุกคลีเทคโนโลยีมายาวนาน เมือ่ มาดูดา้ น การตลาดในช่วงเปลีย่ นผ่านยุค 3G ทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายสัมปทาน อี ก ต่ อ ไป เป็ น ยุ ค ที่ น อกจากจะรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เก่ า แล้ว ก็ยังต้องแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งขันอีกต่างหาก ทัง้ ยังต้องให้ความรูก้ บั Virgin Prospect ทีไ่ ม่เคยใช้มอื ถือ เล่นอินเตอร์เน็ตมาก่อนในชีวติ ให้ใช้ประโยชน์กบั สมาร์ทโฟน อย่างเต็มที่ Trend โทรคมนาคมจะเป็นอย่างไรในปีหน้า ปกรณ์ จะมาบอกทิศทางในบรรทัดจากนีไ้ ปครับ

ปีหน้าจะ Go so big หลังจากทีท่ กุ ค่ายมี 3G เหมือนกันหมด บางค่ายมีโครงข่ายกว้างไกลกว่าค่ายอืน่ แต่มคี นใช้เครือข่ายน้อย จึงกล้าท�ำโปรโมชัน่ อย่างทีอ่ กี สองค่ายไม่กล้าท�ำ แต่เมือ่ เวลาผ่านไป แม้จะเป็นโปรโมโชั่นที่ไม่ท�ำก�ำไร แต่อีกสองค่ายไม่ท�ำก็ไม่ได้ เพราะจะเสียเปรียบ จึงต้องเริม่ ท�ำ ดังนั้นปี 2557 จะเกิดสงครามราคาในหมู่โอเปอเรเตอร์ โดยเฉพาะในเรื่อง Data และตัวโทรศัพท์มือถือที่ราคาอาจจะ ลดลงมาก หากมีการเซ็นสัญญาระยะยาว ขณะเดียวกัน Voice ก็จะลดราคาลงด้วย

เพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้สิ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคา โอเปอเรเตอร์ต้องดึงลูกค้าให้เข้าสู่โครงข่ายใหม่ของตน ให้มากทีส่ ดุ และ Price War ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้การแย่งลูกค้าดุเดือด ลูกค้าใหม่ทเี่ ข้ามา กลุม่ เด็กๆ Prepaid รายได้ตอ่ เบอร์ไม่เยอะ แค่ ร ้ อ ยถึ ง สองร้ อ ยบาท ลู ก ค้ า เก่ า ที่ จ ่ า ยเดื อ นละพั น สองพั น คือเป้าหมายทีจ่ ะช่วงชิงและถูกแย่งไป และแต่ ล ะโอเปอเรเตอร์ จ ะออกแคมเปญเพื่ อ ให้ เ กิ ด การย้ายค่ายกันอย่างรุนแรง เพราะการย้ายค่ายเบอร์เดิมง่าย และท�ำ ได้ ม าก จากเดิ ม วั น นึ ง ได้ ไ ม่ กี่ พั น ราย ตอนนี้ ไ ด้ วั น ละ หลายหมืน่ ราย โอเปอเรเตอร์กข็ ยันออกแคมเปญเพือ่ แย่ง Value Customer ที่ได้รายได้หลายพันต่อเบอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับ ลูกค้าใหม่ทเี่ ข้ามาเอง รายได้ตอ่ เบอร์รอ้ ยกว่าบาท โปรโมชัน่ แย่งลูกค้าทีอ่ อกมา เมือ่ ลูกค้าเห็นแล้วต้องตาค้าง กันเลย เมื่อแข่งกันดุเดือดเสียจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างบอกว่า ไม่ไหวแล้ว ซึง่ ถ้ารายใหญ่สดุ หยุด อีกสองค่ายจะหยุดตาม เพราะยิง่ ท�ำ ยิง่ เฉือนเนือ้ ตัวเอง ในด้านการสร้าง Product & Service นัน้ ลูกค้าทีม่ คี วามรู้ จะขวนขวายหาเองอยู่แล้ว โอเปอเรเตอร์เป็นเพียง Facilitator อะไรที่ดีส�ำหรับกลุ่มนี้เราจะหามาสนอง เช่น ดีแทคอาจจะน�ำ Dropbox เข้ามา ส่วนทางด้านลูกค้าแฮปปีน้ นั้ ดีแทคจะน�ำแอนดรอยด์ มาร์เก็ต เข้ามา ปกติถ้าจะซื้อแอพฯ ในแอนดรอยด์ต้องมีเครดิตการ์ด ดี แ ทคจะเป็ น เจ้ า แรกที่ ซื้ อ แอพฯ โดยไม่ ต ้ อ งใช้ เ ครดิ ต การ์ ด จ่ายผ่านบิลเลย วัยรุน่ จะซือ้ ไลน์สติก๊ เกอร์ได้สบายๆ

สิง่ ทีด่ แี ทคอยากท�ำมากๆ ก็คอื ในปี 2014 อยากให้ คนไทยทุกได้ ใช้อนิ เตอร์เน็ต เราจะท�ำ Internet for All เพราะอินเตอร์เน็ตท�ำให้คนเรา มีความเท่าเทียมกันทางสังคม มีข้อมูลข่าวสาร จะท�ำให้คนไทย ฉลาดมากขึน้ อีกสิบปีประเทศชาติจะดีมากขึน้

22  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE


กลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล ขยายตั ว ออกไปทั้ ง ต่ า งจั ง หวั ด และ ใน กทม.อย่ า งถึ ง ขี ด สุ ด เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ไม่ ต ้ อ งพู ด ถึ ง ใน ต่างประเทศ ทัง้ ในยุโรปและเออีซที รี่ กุ หนัก

ดร.ณั ฐ กิ ต ติ์ ตั้ ง พู ล สิ น ธนา ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการตลาด ซีพเี อ็น นักการตลาด

ค้ า ปลี ก ตั ว กลั่ น ของเมื อ งไทย จะมาชี้ เ ทรนด์ ค ้ า ปลี ก ในปีที่ความวุ่นวายทางการเมืองอย่างปี 2557 ว่าเทรนด์ ค้าปลีกจะเป็นอย่างไร

ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา

จะเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ Content จะมีความส�ำคัญมากๆ และคอนเทนต์เหล่านี้ จะน�ำไปไว้ในสื่อต่างๆ อย่างไร เช่น ในบล็อก ในเว็บ ใน Out of home เราต้องหาคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์มา ท�ำงานในจุดนี้ เพื่อท�ำให้เกิด Engagement กับผู้บริโภค ให้มากทีส่ ดุ ผู้บริโภคยุคนี้มีความต้องการสูง และมีความรู้มาก เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เราจะต่อ Jigsaw อย่างไร เมือ่ เขาเห็น Touch Point ของแบรนด์ เพือ่ สร้างบางสิง่ บางอย่าง เพื่ อ ให้ เ รากลายเป็ น แบรนด์ ที่ ผู ้ บ ริ โ ภครั ก นี่ คื อ สิ่ ง ที่ นักการตลาดต้องวิเคราะห์ให้ดี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนอวัยวะ ที่ 33 นั้ น ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง Gen Y Gen Z เท่ า นั้ น กลุม่ ทีน่ า่ สนใจคือ กลุม่ Virgin Urbanista ซึง่ ก็คอื Gen X และ Baby Boomer ที่มีไลฟ์สไตล์เช่นเดียวกับ Gen Y เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เราไปท�ำที่อุดรฯ ขอนแก่น และหาดใหญ่ ก่อนหน้านี้กลุ่มนี้อาจจะกินข้าวนอกบ้าน

24  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ไม่มาก ไม่คอ่ ยเดินห้างฯ ไม่คอ่ ยซือ้ ของแฟชัน่ ทัง้ ๆ ทีห่ ลายคน มีเงินเป็นร้อยล้าน ซือ้ เสือ้ ตัวละพันห้า บางคนยังบอกว่าแพง ไม่ดมื่ กาแฟสตาร์บคั ส์ แต่หลังจากทีเ่ ราไป Educate เราเริม่ Educate เด็กมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เชียงใหม่ จากนั้นกลุ่ม Virgin Urbanista ก็จะเจริญรอยตาม กลุ ่ ม นี้ ช อบท� ำ ตั ว ไม่ แ ก่ ต ามอายุ ไลฟ์ ส ไตล์ ทั น สมั ย ตลอดเวลา ขีด่ คู าตี้ ฮาร์เลย์ ขับรถสปอร์ต และพยายาม Linkage บางอย่างเพือ่ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าตัวเองยังอัปเดตอยู่

เราต้องพยายามเข้าถึงกลุม่ นี้ Baby Boomer ทีเ่ ป็น Virgin Urbanista จะใช้เงิน ไม่ใช่เก็บเงินให้ลกู อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว ลูกกับพ่อจะเริ่มมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกัน เพราะ ลูก Educate พ่อนัน่ เอง ปี 2557 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความ ไม่ แ น่ น อนสู ง อั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ทางการเมื อ ง

ท� ำ ให้ เ ราต้ อ งบริ ห ารงบการตลาดอย่ า งถี่ ถ ้ ว น งบฯ ทีล่ งไปต้องท�ำให้เกิดยอดขาย อะไรทีไ่ ม่จำ� เป็น เราจะไม่ใช้งบฯ นัน้ ในปีหน้า และต้ อ งดู ที ล ะเดื อ นเลยว่ า จะกระตุ ้ น ยอดขายอย่างไร

โปรโมชั่ น ที่ จั ด ต้ อ งท� ำ ทั้ ง ต้ น เดื อ น กลางเดือน และปลายเดือน จากเดิมที่ ท�ำเพียงต้นเดือน และปลายเดือน คนอาจจะบ่นว่า ค้าปลีกอาจจะกระทบตั้งแต่ กลางปี ที่ แ ล้ ว แต่ เ ซ็ น ทรั ล เน้ น ตลาดกลางบน ไปจนกระทัง่ ตลาดบน กระทบน้อย ในอีก 10 ปีข้างหน้าชนชั้นกลางจะเติบโตขึ้น ทัว่ ประเทศ เพราะตอนนีเ้ ศรษฐกิจต่างจังหวัดเติบโต และจะโตยิง่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากเออีซี กลุม่ นีค้ อื ลูกค้าของเซ็นทรัล


เพชรชุดา เกษประยูร

เติบโตในอาเซียน ในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษา เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Thinking Schools International Asia หรือ TSI Asia ผลักดัน ให้โรงเรียนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เป็น Thinking School โดยการใช้นวัตกรรม การเรี ย นการสอนที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนให้ มี ความพร้ อ มในด้ า นทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในศตวรรษนี้ นัน่ คือ ทักษะการคิด หลังการเปิดตัว TSI Asia เมื่อต้น 2556 เป็นต้นมา TSI Asia ได้รบั การตอบรับจากโรงเรียน เอกชนไทยหลายโรงเรี ย นที่ ต ้ อ งการปรั บ เปลี่ ย น วิธกี ารเรียนการสอน ส่วนในอาเซียน TSI Asia ได้รบั ความสนใจจากโรงเรียนในมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ เพชรชุ ด า มองว่ า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของไทยในปีนนี้ า่ จะชะลอลง นโยบายภาครัฐหลายเรือ่ ง น่าจะต้องมีอันหยุดชะงัก หรือชะลอลงจากสภาวะ การเมือง ส่วนโรงเรียนเอกชนก็จ�ำเป็นต้องมาดูแล ในเรือ่ งการปรับตัวตามสภาวะการเมืองรายวัน เช่น การเปิด-ปิดโรงเรียน การจัดมาตรการด้านความ ปลอดภัยของครูและนักเรียน และการจัดการสอน ชดเชย บรรยากาศทางการเมืองท�ำให้การบริการของ TSI Asia ซึง่ เป็นเรือ่ งของการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นเรือ่ ง ของการวางแผนระยะปานกลางหรื อ ระยะยาว

ต้ อ งถู ก เลื่ อ นออกไปก่ อ นส� ำ หรั บ โรงเรี ย นใน ประเทศไทย ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักๆ จึงเป็น กลุ ่ ม โรงเรี ย นในต่ า งประเทศ โดยเน้ น ที่ ม าเลเซี ย และอินโดนีเซียเป็นหลัก ก่ อ นหน้ า นี้ ใ นกลุ ่ ม ประเทศเอเชี ย สิ ง คโปร์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการจัดระบบการเรียน การสอนแบบ Thinking School สูงมาก เพราะเป็น นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์มานานเกือบ 10 ปีแล้ว และหลายโรงเรียนได้นำ� นโยบายของรัฐไปสู่การเรียน การสอนแล้ว เพียงแต่วา่ ทีผ่ า่ นมายังไม่มรี ปู แบบของ การพัฒนา Thinking School ทีช่ ดั เจน เพราะฉะนัน้ โรงเรียนในสิงคโปร์กเ็ ลยพัฒนา Thinking School ขึน้ มา ในหลากหลายวิธกี าร ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน จึงไม่เกิดพลัง ในการขับเคลือ่ น แต่สิงคโปร์ได้เปรียบตรงที่มีฐานแนวคิดเรื่อง Thinking School มาแล้วเป็นสิบปี และประชากรครู

พูดภาษาอังกฤษได้เกือบทั้งหมด แต่ความต่างของ รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน ท�ำให้สงิ คโปร์ ไม่โดดเด่นในฐานะผู้น�ำในเรื่องของ Thinking School ในเอเชีย แตกต่ า งจากในมาเลเซี ย ที่ น โยบายของรั ฐ แม้เพิง่ เกิดขึน้ มา 3 ปีนเี้ ท่านัน้ แต่มาเลเซียขับเคลือ่ น Thinking School ด้วยรูปแบบเดียวกันหมด ท�ำให้ขยับ อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะขึน้ มาเป็น Thinking School อันดับหนึ่งของเอเชียได้ โรงเรียนในมาเลเซีย จึงมีความตืน่ ตัวและเป็นกลุม่ เป้าหมายของ TSI Asia ในปี 2557 เนื่องจาก TSI Asia มีโรงเรียนที่เป็น ศูนย์ศึกษาดูงาน หรือ Centre of Excellence คือ โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก มหาวิทยาลัย Exeter เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรก ของเอเชี ย ท� ำ ให้ โ รงเรี ย นในมาเลเซี ย หลายแห่ ง ได้ตงั้ ความหวังทีจ่ ะเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรก ของมาเลเซีย ในขณะที่ ป ระเทศไทยมี นั ก การศึ ก ษาอาวุ โ ส ทั้ ง ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ต้องการสนับสนุนให้มีการผลักดันนโยบาย Thinking School ให้ เ กิ ด ในประเทศไทย แต่ ว ่ า การตั ด สิ น ใจ เป็นเรือ่ งระดับนโยบาย ในสภาวะบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่นี้ จึงยากที่จะเดินหน้าปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนไทย เพชรชุ ด าจึ ง มี ค วามหวั ง ว่ า การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ จะเดินหน้าได้ในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ก�ำลังจะ เกิดขึน้

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 27


กนก สีฬหเกรียงไกร

ต้องใช้กลยุทธ์ ก้าวข้ามอุปสรรค ของประเทศ

Bowling เสื้อผ้าแบรนด์ไทยระดับพรีเมี่ยม อยู่ในช่วงขยายธุรกิจขนานใหญ่ ทั้งขยายเซ็กเมนต์ ไปยังตลาดเด็กด้วยแบรนด์ Bowling Kids และรุกตลาดอาเซียนอย่างหนักตัง้ แต่ปี 2556 ทีผ่ า่ นมา ปีนเี้ ป็นอีกปีที่ กนก สีฬหเกรียงไกร เจ้าของแบรนด์ Bowling มองว่า ต้องเพิ่มเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะสถานการณ์ในประเทศไทย ยังค่อนข้างคาดเดายาก มีความไม่แน่นอนสูง ยังต้องจับตามองกันอยู่ว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร เมือ่ ไรจะเริม่ นิง่ เพราะนัน่ คือเวลาที่ ภาคธุรกิจจะได้เริม่ ท�ำงานได้สกั ที “ต้องรักษาฐานในประเทศไทยไว้ให้อยูก่ เ็ ก่งแล้ว เพราะว่าการเมืองยังไม่นงิ่ จนกระทัง่ ไตรมาสที่ 3 ด้วยซ�ำ้ กว่าจะเลือกตัง้ ไตรมาสที่ 1 ก็เกือบจะจบแล้ว ถ้าได้เลือกตัง้ ก็ดี ทุกอย่างก็จบ ในไตรมาส 2 จะเป็นการตัง้ ตัว ไตรมาส 3 ก็เริม่ ต้นท�ำงาน ระหว่างทางก็ตอ้ งเน้นในเรือ่ งการขยายเครือข่ายในเออีซี เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ต้องเน้น 4 ประเทศนีไ้ ปก่อน” Bowling รุกตลาดมาเลเซียผ่านเอเย่นต์อยูแ่ ล้ว และก็คงรุกตลาดหาดใหญ่ เพราะตอนนีค้ นมาเลเซียมาซือ้ ของทีห่ าดใหญ่ เขาไม่วงิ่ ไปซือ้ ของทีก่ รุงเทพฯ จึงต้องใช้หาดใหญ่เป็นฐานก่อน และในการผลักดันสินค้าส่งไปทางนัน้ เป็ น การลงทุ น แบบค่ อ ยๆ ขยั บ เพราะหากขยั บ ตั ว แรงอาจมี ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น หรือขยับช้าไปก็อาจไม่ทันการ แผนการตลาดใน มาเลเซีย คือสร้างเอเย่นต์ดว้ ยการเปลีย่ นจากคนที่ Cash and Carry เป็น เอเย่นต์ให้ได้ เพราะตอนนีม้ ี Cash and Carry เยอะมาก ในประเทศลาว ถือเป็นตลาดทีง่ า่ ยทีส่ ดุ แล้ว เพราะ Bowling มีฐานอยูท่ นี่ นั่ และสะพานทัง้ 4 แห่งก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่วา่ ขนาดของเศรษฐกิจลาว ยังเล็กอยู่ จึงต้องท�ำเล็กๆ ลงทุนน้อยๆ ไปก่อน เพียงแค่ไปผลักดันให้เกิด การขายมากขึน้ โดยใช้ Know How ทีใ่ ช้ในประเทศไทยไปท�ำทีล่ าว แต่ในพม่ากลับกัน ยอดขายที่พม่าเทียบเท่ากับเมืองใหญ่ๆ ของไทย เลยทีเดียว ขนาดตลาดพม่าใหญ่ขนึ้ มาก เพราะพม่ามีการพัฒนาตลาดอย่าง มโหฬารเมือ่ 2 ปีทผี่ า่ นมา ต่างชาติกว็ งิ่ เข้าหา

กนกเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่า ถ้าเทียบเป็น อันดับหนึง่ ต้องเป็นพม่า อันดับสองเป็นกัมพูชา อันดับสามเป็นมาเลเซีย และ ลาวเป็นอันดับสี่ “ผมเตรียมคนไว้เยอะนะครับ พาคนไปเรียนภาษารองรับเออีซี กลไกเรา พร้อมไปหมดเลย การพัฒนาคน เทรนนิง่ คน พนักงานขาย พร้อมไปทุกอย่าง แต่เศรษฐกิจการเมืองบ้านเรากลับไม่พร้อมแทน ก็เทรนตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร จนถึงพนักงานขาย ให้รถู้ งึ วัฒนธรรม ภาษา รวมทั้งอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน และพร้อมเจรจากับ ประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ ขาเข้ามาเจรจา” แต่ไม่ใช่จะลดความส�ำคัญของการตลาดในเมืองไทยลงไป เพียงแต่ตอ้ งเน้น ไปที่ ตลาดหัวเมือง อาทิ เชียงใหม่ โคราช อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ตลาดหัวเมืองแม้จะได้รับผลกระทบโดยรวมอยู่บ้าง เพราะนโยบาย ประชานิยมท�ำให้คนมีเงินน้อยลง ความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะใช้เงินก็นอ้ ยลง ความไม่มนั่ คง ของรัฐบาลท�ำให้ไม่มีบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอย แต่ยังไม่หนักหนา เท่ากับในกรุงเทพฯ เพราะมีโอกาสทางการค้าสูง กรณีจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ชายแดนได้รับอานิสงส์จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาช่วยด้วย อย่างจังหวัดอุดรธานีได้รบั อานิสงส์จากทางเวียงจันทน์โดยตรง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายหรือแม่สอด จะมีคนพม่าเข้ามาซื้อของเยอะมาก เช่นเดียวกับจันทบุรที ไี่ ด้รบั ก�ำลังซือ้ จากทางกัมพูชา ยอดขายในจังหวัดเหล่านี้ ไม่ตกเลย กลยุทธ์ของ Bowling จึงเน้นตลาดอาเซียนเป็นหลัก และจังหวัดหัวเมือง ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อจากประเทศเพือ่ นบ้าน ล่าสุด กนกตัดสินใจเปิดช็อปทีเ่ ชียงใหม่ เป็นแฟล็กชิปสโตร์ ต่อเนือ่ งไปถึงแฟล็กชิปสโตร์ทสี่ รุ าษฎร์ธานี หาดใหญ่ และ อุดรธานี กนกบอกว่า นีเ่ ป็นกลยุทธ์กา้ วข้ามอุปสรรคของประเทศ

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 29


VOICE OF EXECUTIVE

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายงานกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด บมจ.เอพี (ไทยแลนด์ ) มื อ การตลาดตั ว กลั่ น ที่ สั่ ง สม ประสบการณ์จากหลายส�ำนัก จนกระทั่งมา ตกผลึกทีเ่ อพี ใช้ความเชีย่ วชาญด้านการตลาด ส่งแบรนด์เอพีไปนัง่ ในใจกลุม่ เป้าหมาย บรรทั ด จากนี้ เ ขาจะกล่ า วถึ ง เทรนด์ ก าร ตลาดอสั ง หาฯ ในปี ม ะเมี ย ว่ า ปั จ จั ย ใด คือ Decisive Factor ทัง้ ในด้านผูป้ ระกอบการ และในด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค โจทย์ยากของธุรกิจอสังหาฯ ก็คือวันนี้ค่าที่ดินขึ้นไปสูงมากๆ 20-30% บางทีข่ นึ้ ไปถึง 40% อันนีห้ มายถึงในกรุงเทพฯ นีค่ อื ความท้าทายของผูป้ ระกอบการ ในด้านการท�ำการตลาดและตัวผลิตภัณฑ์ก็ต้องเริ่มมีแนวโน้มในการท� ำด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยระบบการก่อสร้างใหม่ๆ ทีไ่ ม่ใช่แบบเดิม ยกตัวอย่างเช่น ระบบห้องน�ำ้ ส�ำเร็จรูป ระบบผนังเบาส�ำเร็จรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์จะถูกปรับเปลีย่ น คนจะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เี่ ล็กลง เพราะ ก�ำลังซือ้ โตไม่ทนั กับราคาขาย สองปีทแี่ ล้วคอนโดฯ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 28 ตร.ม. แล้วก็ลดเหลือ 24 ตร.ม. ตอนนีเ้ ริม่ เห็น 21 ตร.ม. ซึง่ แต่กอ่ นคอนโดฯ ห้องเล็ก ขนาดนีจ้ ะอยูใ่ น Low End ทว่าตอนนีเ้ ริม่ เห็น Mid to Hi End ก็เริม่ เห็นแล้ว เริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนด้านการออกแบบ และสิ่งที่ตามมาก็คือ การออกแบบเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ ให้สอดคล้องกับขนาดห้อง ในด้านแนวราบนั้น เราจะเห็นนวัตกรรมที่ฉีกกฎออกไปเรื่อยๆ เช่น บ้านเดีย่ วอยูไ่ กลออกไป ถัดมาก็คอื ทาวน์เฮาส์ และคอนโดฯ อยูก่ ลางเมือง ซึง่ จากนีไ้ ปทีจ่ ะเห็นก็คอื บ้านเดีย่ วอาจจะอยูก่ ลางเมืองเลยก็ได้ เพราะเราพบว่า คนทีม่ เี งินแล้วไปซือ้ บ้านชานเมืองราคาสิบล้านขึน้ แล้วต้องเจอปัญหาการเดินทาง

คนกลุม่ นีอ้ าจจะยอมจ่ายบ้านหลังละสามสิบล้าน ทีอ่ ยูก่ ลางเมือง ได้เลย สมัยก่อนทีด่ นิ 2 แสนบาทต่อตร.ว. ต้องท�ำคอนโดฯ ไม่มที างท�ำแนวราบได้ แต่ถ้าเราน�ำที่ดินผืนนี้มาท�ำบ้านเดี่ยวแล้วขายราคาแพงไปเลย ก็จะเป็น การพลิกวิธีคิดไปเลย ยกตัวอย่างเช่น เอพีจะน�ำที่ดินแถว รร.บดินทร์เดชาฯ ซึ่งจริงๆ ต้องท�ำคอนโดฯ แต่ทางเราจะน�ำมาท�ำบ้านเดี่ยว ราคาเริ่มต้น 21 ล้านบาท ทีข่ นาด 52 ตร.ว. 3 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ช้สอยเริม่ ต้น 250 ตร.ม. ซึง่ ก่อนหน้านัน้ อาจจะไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะคนไปซือ้ ชานเมืองดีกว่าเพราะราคาถูกกว่า แต่เมือ่ ผูค้ นได้ตระหนักเรือ่ งการเดินทางแล้วก็จะยอมรับเอง ในด้านคอนโดฯ นั้นก็จะอยู่ไกลออกไป เกาะตามแนวรถไฟฟ้าสีต่างๆ และท�ำให้ราคาทีด่ นิ มีราคาสูงขึน้ แบบไม่มเี หตุผลไปเรือ่ ยๆ

Unconventional

Offering จะมีให้เห็นมากขึน้

3o  BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

นีภ่ าพในด้านซัพพลาย คอนโดฯ ในกรุ ง เทพฯ ในภาพรวม ยั ง ไปได้ แต่ถา้ มองเป็นจุดๆ บางทีอ่ าจจะมีปญ ั หาในด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคนั้นต้องการความสะดวกสบาย อยากอยู่ใกล้ รถไฟฟ้า พร้อมจะอยูใ่ นห้องเล็กในราคาทีเ่ อือ้ มถึงมากขึน้ ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ ข องเจนวายก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นคอนโดฯ เอาไว้เป็นทีห่ ลับนอน Lifestyle อยูน่ อกบ้าน อย่างไรก็ตาม กลุม่ เจนวายนีก้ ไ็ ม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องซือ้ คอนโดฯ เป็นของตนเอง มีเป็นจ�ำนวนมากทีเ่ ลือกทีจ่ ะเช่า มากกว่าซือ้ ทัง้ ทีม่ เี งินพอทีจ่ ะซือ้ ได้ ก่อนทีเ่ อพี จะท�ำบ้านเดีย่ วย่านบดินทร์เดชาทีก่ ล่าว ข้างต้น ก็ได้ทำ� วิจยั พบว่าพ่อแม่ทไี่ ปรับลูกทุกวัน ต้องไปทิง้ ลูกตามทีต่ า่ งๆ ในเมือง ตกเย็นก็รบั ลูกกลับบ้านพร้อมกัน เสาร์-อาทิตย์กเ็ ตร็ดเตร่อยูใ่ น กทม.เหมือนเดิม คอนโดฯ ก็ไม่ตอบโจทย์ สูม้ าซือ้ บ้านเดีย่ วกลางกรุงมากกว่า ช่วงน�้ำท่วม ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค ในกลุ่มผู้สูงวัยที่เคยอยู่บ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์นำ�้ ท่วม ก็ไม่มีใครช่วยเหลือ ลูกหลานท�ำงานอยู่กรุงเทพฯ ก็ไม่ ค่อยมีเวลามาเยี่ยม ตอนน�้ำท่วมคนกลุ่มนี้ก็เข้ามาอยู่ คอนโดฯ ในเมืองก็ตดิ ใจเพราะตอบโจทย์ Segment กลุม่ นีก้ เ็ กิดได้เช่นกัน คือ Baby Boomer Condo


ช่วงชิงการน�ำระดับโลก ซีเค พาฮาลัด

ขุมทรัพย์ใหญ่ทสี่ ดุ ทีท่ กุ คนคาดหวัง ก็คอื ประชากร 3.5 พันล้านคน เข้าร่วมเศรษฐกิจโลก โดยสันติสขุ

KNOWLEDGE FROM GURU เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

แม้ ว ่ า มั น จะเปลี่ ย นเป็ น ลู ก ค้ า ใหม่ ในราว 600-800 ล้านคนเท่านัน้ แต่กเ็ ป็น โอกาสมหาศาล เศรษฐกิจโลกได้มีความหมายต่อผล สามประการ ประการหนึง่ -มันเพิม่ ขนาดของตลาด ส�ำหรับทุกคน ประการที่ ส อง-มั น สร้ า งคู ่ แ ข่ ง ขั น รายใหม่ในตลาด ผมคาดว่าคู่แข่งจากจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย จะก้าวเข้าสูร่ ะดับโลก ในทศวรรษนี้ มันไม่ได้เป็นคู่แข่งในเชิงของค่าจ้าง แรงงานทีถ่ กู กว่า แต่เป็นคู่แข่งแบบใหม่เพราะประเทศ ทั้ ง สามมี ต ลาดภายในประเทศที่ ใ หญ่ โ ต มโหฬาร ด้วยขนาดมหึมาเช่นนี้ ประเทศเหล่านี้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โครงสร้ า งต้ น ทุ น ของ อุตสาหกรรมต่างๆ ในระดับโลก ยกตัวอย่าง เช่น ขนาดตลาดของประเทศจีนจะส่งอิทธิพล ต่ อ โครงสร้ า งต้ น ทุ น ของอุ ต สาหกรรม ผลิตโทรทัศน์ ธุรกิจเคมี อุตสาหกรรมยา หรือ ธุรกิจการศึกษา สิง่ เดียวกันนีก้ เ็ ฉกเช่นกันในอินเดีย

มั น จะมี พ ลั ง เกิ ด ใหม่ ใ นเชิ ง ของ ผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ลต่ อ โครงสร้ า งต้ น ทุ น อันเนือ่ งมาจากขนาดของตลาด ประการทีส่ าม-นวัตกรรมจักเกิดขึน้ ทัว่ โลก ไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาเหนือและ ยุโรปเท่านัน้ ผมคิ ด ว่ า มั น เป็ น ประเด็ น ส�ำ คั ญ เนื่ อ งเพราะหากนวั ต กรรมอุ บั ติ ขึ้ น สถานที่แตกต่างกันทั่วโลก เราต้องมี ระบบกลไกที่รู้สึกได้และผู้คนต้องเฝ้าดู และมอนิ เ ตอร์ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง ต่ อ การเคลือ่ นไหวเหล่านัน้ Ed Artzt ประธานบริษทั พีแอนด์จี กล่าวว่า ‘ถ้าเราไม่ทำ� มันเสียก่อนในระดับ โลก คนอืน่ ก็จะท�ำ’ มีความจ�ำเป็นต่อการช่วงชิงการ น� ำ ในระดั บ โลก และมั น เป็ น ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ม า ก ก ว ่ า แ ต ่ ก ่ อ น เ นื่ อ ง เพราะขนาดของการปฏิ บั ติ ก ารที่ เหมาะสม (Appropriate Scales of Operation) ที่ ต ้ อ งการบรรลุ นั้ น จะขึ้ น อยู ่ กั บ การช่ ว งชิ ง การน� ำ ใน ระดั บ โลก ขณะที่ ต ้ น ทุ น การพั ฒ นา ผลิตภัณฑ์สงู ขึน้

ถ้าหากคุณต้องการผลตอบแทนต่อการลงทุนทีเ่ หมาะสม คุณต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ขายในตลาดโลก

“ An intellectual is a man who takes more words than necessary to tell more than he knows. ”

[Dwight D. Eisenhower]

HANG OUT

เรื่อง : Z-Da / ภาพ : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา

Maki Maki Sushi Bar and Bistro ร้ า นอาหารญี่ ปุ ่ น ในเมื อ งไทยนั บ ว่ า มีมากมายจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว ครั้งนี้ เราขอหยิ บ ยกร้ า นอาหารญี่ ปุ ่ น ฟิ ว ชั่ น สไตล์อเมริกันมาเป็นหนึ่งในทางเลือกของ คนรักข้าวปั้น และขอเตือนไว้ก่อนเลยว่า ถ้ามาแล้วต้องอยากมาอีกหลายครัง้ แน่นอน เจ้าของร้าน Maki Maki คือชายหนุม่ 3 คน คือ เชฟมากประสบการณ์ทเี่ คยท�ำงาน ในร้านอาหารญีป่ นุ่ ระดับ Top 5 ของชิคาโก นักการตลาดมือทอง และนักออกแบบตกแต่ง ภายใน ส่วนผสมของทัง้ สามคนจึงออกมาเป็น ความลงตัวของร้านด้วยบรรยากาศแบบชิลๆ ในสไตล์ลอฟท์ และ Glass House ทีเ่ หมาะกับ การแฮงเอาท์กับเหล่าเพื่อนฝูง ในขณะที่ น�ำเสนออาหารญีป่ นุ่ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่ น ทั้ ง ด้ า นรสชาติ ความสดของ วัตถุดบิ และศิลปะการจัดวางอาหารบนจาน อย่างสวยงาม แบบทีต่ อ้ งร้อง Wow!

อย่างเช่น เมนู Poseidon on Fire ทีน่ ำ� อาหารทะเล ทัง้ หอยเชลล์ ปู ไข่ปลา กุง้ ปูอดั มาคลุ ก เคล้ า กั บ ซอสเผ็ ด เสิ ร ์ ฟ พร้ อ มกั บ การเผาไฟที่ จ ะท� ำ ให้ ซ อสและไข่ ป ลาที่ โ ดน ความร้อนแตกตัวเข้ากัน เมือ่ ได้ทานเข้าไปจึงได้ รสชาติทลี่ งตัวพอดี หรือจะเป็นเมนู Mafia Maki ที่แค่เห็นสีแดงสดบนจานก็รับรู้ได้ถึงความ เผ็ดร้อนได้ทนั ที มากิจานนีม้ แี ซลมอนเทมปุระ กั บ ซอสเผ็ ด ที่ มี ก ลิ่ น อายของอเมริ ก าใต้ เป็ น ส่ ว นผสมหลั ก จึ ง ได้ ร สชาติ ที่ แ ตกต่ า ง จากมากิแบบญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกัน แต่รับประกั น รสชาติ ว ่ า ถู ก ปากคนไทย ยั ง มี อี ก หลากหลายเมนูทสี่ วยและอร่อยให้ทานควบคู่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ ใี ห้เลือกทัง้ ไวน์ แชมเปญ และสาเก คุณภาพดีไปพร้อมๆ กับการดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศ ที่ ชิ ล และมี ส ไตล์ แบบนี้ ล ะ..ที่ ห ลายคน มองหา

Contact : Maki Maki ตัง้ อยูใ่ นคอมมูนติ มี้ อลล์ No.88 ซอยทองหล่อ 5 (ซอยไปดีมาดี) โทร. 0 2712 8181 www.facebook.com/makimakibkk

BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE 31


Thailand Golf Championship ‘ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2013’ เป็นการประชันวงสวิงชิงเงินรางวัล รวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท การแข่งขันครัง้ นีเ้ ต็มไปด้วยโปร กอล์ฟฝีมอื ของโลกถึง 126 คน ไม่วา่ จะเป็นเฮนริค สเตนสัน โปรมือสามของโลก จากสวีเดน เจ้าของแชมป์เรซ ทู ดูไบ ของยูโรเปียน ทัวร์ และเฟดเอ็กซ์ คัพ ของพี จีเอทัวร์ จัสติน โรส นักกอล์ฟหมายเลข 4 ของโลกจากอังกฤษ บับบา วัตสัน แชมป์ เดอะมาสเตอร์สปี 2012 ริคกี้ ฟาวเลอร์ โปรกอล์ฟดาวรุง่ ชาวอเมริกนั และกิรเดช อภิบาลรัตน์ นักกอล์ฟขวัญใจชาวไทย

2013 และเป็นการแข่งขันรายการล่าสุดที่ถูกบรรจุเข้าไปในตาราง การแข่งขันของเอเชียน ทัวร์ และเป็นรายการปิดฤดูการแข่งขัน ผูท้ คี่ ว้าต�ำแหน่งแชมป์เป็นดาวดังจากสเปน เซอร์จโิ อ การ์ เซีย ด้วยคะแนนรวม 22 อันเดอร์พาร์ 266 หลังจากทีโ่ ชว์ฟอร์ม หวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 ในนัดสุดท้าย ทิง้ ห่างเฮนริค สเตนสัน ตัวเต็งของรายการไป 4 สโตรค รับมอบเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.76 ล้านบาทไป ส่ ว นโปรกอล์ ฟ ชาวไทย ชั พ ชั ย นิ ร าช ท� ำ ได้ ดี ที่ สุ ด ใน ต�ำแหน่งอันดับ 8 ร่วมกับริคกี้ ฟาวเลอร์ นักกอล์ฟดาวรุง่ จาก สหรัฐอเมริกา จบที่ 11 อันเดอร์พาร์ 277


สรุปผลการแข่งขันวันสุดท้าย (-22)266 เซอร์จโิ อ การ์เซีย (สเปน) 68-65-65- 68 เงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐฯ (5,760,000 บาท) (-18)270 เฮนริก สเตนสัน (สวีเดน) 70-67-65-68 เงิน รางวัล 110,000 เหรียญสหรัฐฯ (3,520,000 บาท) (-14)274 อเล็กซานเดอร์ เลวี่ (ฝรัง่ เศส) 70-65-70-69 เงินรางวัล 63000 เหรียญสหรัฐฯ (63,000 บาท) (-13)275 ชาร์ ล ชวาทเซล (แอฟริ ก าใต้ ) 6873-67-67, ยู กิ โคโน่ (ญี่ ปุ ่ น )72-69-65-69, จั ส ติ น โรส (อั ง กฤษ)65-68-70-72, อาร์ นี บ าน ลาฮี รี (อินเดีย)71-64-67-73 เงินรางวัลคนละ 38,200 เหรียญ สหรัฐฯ(1,222,400 บาท) (-11)277 ชัพชัย นิราช 72-69-67-69, ริกกี้ ฟาวเล่อร์ (สหรัฐ)70-66-71-70 เงินรางวัลคนละ 22,950 เหรียญสหรัฐฯ (734,400 บาท) (-10)278 ธงชัย ใจดี71-71-68-68, มาคัส เฟรเซ่อร์ ออสเตรเลีย)69-73-67-69,กากานจีต บูลลาร์ (อินเดีย) 6673-69-70 เงินรางวัลคนละ 17,600 เหรียญสหรัฐฯ (563,200 บาท) (-9)279 ฮันเตอร์ มาฮาน (สหรัฐฯ)71-72-68-68, ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ 74-68-65-72 เงินรางวัลคนละ 14,800 เหรียญสหรัฐฯ (473,600 บาท)

งานไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิป ถูกจัดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2011 และในปีนี้ จัดขึน้ 4 วันในระหว่างวันที่ 15–18 ธันวาคม 2554 ณ สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี โดยความร่วมมือ ของกัลฟ์ สปอร์ตส์เมเนจเมนท์,เอเชียน ทัวร์ และไอเอ็มจี ผูร้ ว่ ม สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์,กัลฟ์ เจพี, โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์,การ ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, บริษทั ปตท. จ�ำกัด(มหาชน) ,บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด(มหาชน), บริษทั ปตท.ส�ำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด(มหาชน), การท่าอากาศยานแห่ง ประเทศไทย,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,ไทยออยล์,ไอ อาร์พซี ,ี มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ อินดัสตรี,่ โอเมก้า,นูเตอร์/อีรคิ เซน, โรง พยาบาลสมิตเิ วช,สตาร์วดู , ซีเอ็นเอ็น, ซูเปอร์สปอร์ตส์, ไฮเนเก้น,

ริโก้, เกรแฮม เบค ไวนส์, เอสโคลา, พานาโซนิค, ซริซอน, เซ็นทรัล พัฒนา, บางกอกโพสต์ และสนามอมตะ สปริง คัน ทรี คลับ เพือ่ ช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพของภูมภิ าคเอเชีย และส่ง เสริมประเทศไทยส�ำหรับเป็นเวทีส�ำหรับจัดการแข่งขันรายการ ระดับนานาชาติและเอเชีย ในปีนี้มีการถ่ายทอดการแข่งขันไปยัง 200 ประเทศทั่ว โลก และ800 ล้านครัวเรือนผ่านทางช่องสัญญาณของเอเชีย นทัวร์ โกล บอลทีวี ทางทรูวชิ นั่ ส์ และสามารถติดตามความ เคลื่ อ นไหวของการแข่ ง ขั น ได้ ท างเว็ บ ไซต์ www.thailand golfchampionship.com หรือเฟสบุ๊ค www.facebook.com/ ThailandGolfChampionship


THINK ABOUT MKT

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

“If you know the enemy and know yourself you need not fear the results of a hundred battles. ”

[Sun Tzu]

การเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์เป็นเรือ่ งยากมากๆ ในอดีตทีผ่ า่ นมา ส่วนการ เป็นเจ้าของช่องดาวเทียม แม้จะเป็นช่องทีวี แต่กไ็ ม่ได้รบั การยอมรับเท่ากับ การเป็นเจ้าของสถานีทวี จี ริงๆ ไอทีวจี า่ ยค่าสัมปทานไปเท่าไหร่ถงึ จะได้เป็น เจ้าของช่องทีวี

ศึกสัประยุทธ์

Digital TVl1l ดังนัน้ เมือ่ กสทช. เปิดให้มกี ารประมูลทีวดี จิ ติ อลถึง 24 ช่อง ในราคาทีจ่ บั ต้องได้ จึงไม่แปลกทีผ่ ปู้ ระกอบการมากหน้าหลายตา จะแห่กนั เข้ามาประมูลเพือ่ เป็นเจ้าของ บางเจ้าขอเพียงช่องเดียว บางรายประมูลให้มากช่องทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ การประมูลทั้งสี่ประเภทต่อสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิง แม้ว่า ในบางประเภท เช่น HD จะมีผรู้ ว่ มประมูล 9 ราย แต่มถี งึ 7 ช่อง ซึง่ จะมีผผู้ ดิ หวังเพียงสองรายเท่านัน้ แต่กย็ งั แข่งกันอย่างรุนแรง HD เริม่ ต้นราคาประมูล 1,510 ล้านบาท ผูช้ นะการประมูล อันดับหนึง่ ช่อง 3 ชนะไปในราคา 3,530 ล้านบาท สูงกว่าราคาตัง้ ต้น ถึง 2,020 ล้านบาท ขณะทีอ่ มรินทร์ทวี แี ละจีเอ็มเอ็ม ซึง่ เป็นรายที่ 6-7 เคาะราคาประมูลเท่ากัน ก็ประมูลสูงถึง 3,320 สูงกว่า ราคาตั้งต้น 1,830 ล้านบาท มากกว่าราคาตั้งต้นกว่าเท่าตัว แม้สองรายทีไ่ ม่ได้ ก็นา่ จะเสนอราคาประมูล 3,000 ล้านบาทขึน้ ไป ดูเหมือนแพง แต่กถ็ กู เมือ่ เทียบกับไอทีวี รุน่ พีท่ มี่ าก่อนหน้านัน้ อย่างไรก็ตาม เวิรค์ พอยท์ ก็ไม่เคาะราคาสู้ ทัง้ ทีม่ กี ำ� ลังเงิน ทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ เช่นเดียวกับกลุม่ มหากิจศิริ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์หลัง การประมูลว่าเตรียมเงินไว้เพียง 3,000 ล้านบาทเท่านัน้ ส�ำหรับ ช่อง HD สองรายทีน่ า่ สนใจจากการประมูลช่อง HD ก็คอื บางกอก มีเดีย และบรอดคาสติ้ง ที่เสนอราคาประมูลสูงเป็นดับสอง รองจากช่อง 3 ซึง่ ให้ราคาสูงกว่าช่อง 7 และช่อง 9 ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจฟรีทวี ี ทีเ่ ป็นภาคบังคับว่ายังไงก็ตอ้ งประมูลให้ได้ บางกอกมีเดียฯ คือกลุม่ ของ น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หลังจากหมดยุคของ น.พ.ชัยยุทธ กรรณสูตร หมอทีอ่ อกมาท�ำธุรกิจ ที่โด่งดังที่สุดและมีอาณาจักรใหญ่ที่สุด ก็เห็นจะไม่มีใครเกิน น.พ.ปราเสริฐ เขาเป็นเจ้าของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส และเป็น ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กลุม่ ดุสติ เวชการ เจ้าของเครือ รพ.กรุงเทพ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในธุรกิจเฮลท์แคร์ขณะนี้ ก่อนหน้านี้ กลุม่ นีไ้ ด้ทำ� ทีวดี าวเทียมมาก่อนแล้วในชือ่ PPTV และก่อนการประมูลก็มีการคาดการณ์กันว่า กลุ่มนี้น่าจะชนะ การประมูล เพราะมีเงินมากมาย แต่กไ็ ม่คดิ ว่าเจตจ�ำนงในการเป็น เจ้าของสถานีทวี จี ะสูงขนาดเคาะราคาประมูลเป็นทีส่ อง

34   BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE

ยั ง อ่ า นกั น ไม่ อ อกว่ า HD ของกลุ ่ ม นี้ จ ะวางตนเอง เป็นช่องอะไร เพราะคงไม่เอาคอนเทนต์จากช่องดาวเทียม มาอยูท่ ชี่ อ่ ง HD เป็นแน่ ถ้าเป็นคอนโดฯ ก็ต้องถือว่าช่อง HD และช่องดาวเทียม อยูค่ นละเซกเมนต์ ช่อง HD เป็นคอนโดฯ กลางกรุงทีอ่ ยูย่ า่ นสุขมุ วิท ราคาต่อ ตารางเมตรสองสามแสนบาท ก่อสร้างอย่างสวยงาม มีสงิ่ อ�ำนวย ความสะดวกครบครัน ส่วนช่องดาวเทียมทัว่ ไป (ยกเว้นช่องของเจ้าใหญ่) เหมือน คอนโดฯ ระดับเริม่ ต้น อยูย่ า่ นชานเมือง ไม่ตดิ รถไฟฟ้า เดินทาง ล�ำบาก แต่ราคาต่อตารางเมตรจับต้องได้ ดังนั้นคอนเทนต์ของช่อง HD ต้องปรับปรุงใหม่ หาก เปรี ย บเป็ น คอนโดฯ ก็ ต ้ อ งออกแบบตกแต่ ง ภายในแต่ ล ะห้ อ งด้ ว ยนั ก ออกแบบ ต ก แ ต ่ ง ภ า ย ใ น ชั้ น ดี ใ ช ้ วั ส ดุ ชั้นเลิศ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สมศักดิ์ศรี ช่ อ ง HD ซึ่ ง แต่ ล ะช่ อ งก็ ต ้ อ ง ฟาดฟันกันอย่างดุเดือด เพราะ มีถงึ 7 ช่องด้วยกัน ช่อง 3 7 9 ก็คงต้อง คิ ด อย่ า งหนั ก หน่ ว งว่ า คอนเทนต์ชอ่ ง HD นัน้ จะเหมือนกับคอนเทนต์ ช่องอนาล็อกที่ยังออก อากาศอยู่ หรือว่าจะ สร้างคอนเทนต์ใหม่ ซึง่ จะใช้เวลานานไหมกว่า จะติดตลาด และจะเป็น คู ่ แ ข่ ง กั บ ช่ อ งอนาล็ อ กไหม หากจะทุม่ ทุนสร้างรายการ ละคร เกมโชว์ ให้ตดิ ตลาด เพราะหากเรตติง้ HD สูงกว่าอนาล็อก เม็ดเงินโฆษณาก็จะถูก โยกไปอนาล็อกมากขึน้ ซึง่ ประเด็นเหล่านีจ้ ะเขียนถึงในเล่มหน้าต่อไป


14 01 01

CELEBRATING A LIFETIME OF GOLF Welcome to the World of Golf Vacations

· Travel · Luxury

· Cultures · Legends

· Indulgence · Home Away

· Watch

and Car

Bi-monthly Golf and Luxury Lifestyle Magazine MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 www.gmgroup.in.th, www.gvthailand.com, www.facebook.com/GolfVacationsThailand


Gb#049  

GB#049 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you