Page 1

- SPECIAL ISSUE -

CHOOSE CONDOMINIUM WISELY

คอนโดฯ ต่างจังหวัด เลือกอย่างไร ดีหนอ???

การลงทุน คอนโดมิเนียม ในภาวะตลาดขาลง คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย Vol.4 Vol.4MARCH JULY 2013 2013


สวยอ่อนเยาว์แบบ 360 องศา

ความสวยงามคือความมัน่ ใจของผูห้ ญิงทุกคน ริว้ รอยทีม่ ากขึน้ ตามวัย ก็อาจท�ำให้ความมัน่ ใจนัน้ ลดลง สถาบันเสริม ความงามคือตัวช่วยเรียกความสวยกลับคืนมา และที่ The Skin Doctors เปิดให้บริการช่วยดูแลผิวหน้าใน ทุกรายละเอียดแบบไม่ตอ้ งพึง่ พาศัลยกรรม ด้วยนวัตกรรมการดูแลผิวหน้าทีอ่ อกแบบมาเพือ่ คนกลัวเจ็บ โดยเฉพาะ บวกกับผลิตภัณฑ์ทดี่ แี ละมีคณ ุ ภาพ เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการตรวจเช็กและวิเคราะห์สภาพผิวหน้า ด้วยเทคโนโลยี SD Analyzer ลิขสิทธิจ์ ากประเทศออสเตรเลีย ที่สามารถระบุรายละเอียดผิวหน้าได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ริว้ รอย ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ หรือความหย่อนคล้อยบนใบหน้า ก่อนจะ ประมวลผลออกมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลให้เหมาะกับสภาพ ปัญหาของแต่ละบุคคล ทีใ่ ครๆ ต่างยืนยันได้วา่ เห็นผลจริง โดยใช้เทคนิค Non Surgery & Neck Shaping ช่ ว ยสร้ า งคอลลาเจนและอี ล าสติ น ของผิ ว ให้ฟื้นฟูขึ้นจากการถูกท�ำลายลงตามธรรมชาติ ผิ ว จึ ง กระชั บ เต่ ง ตึ ง และลดเลื อ นริ้ ว รอย กระชับรูขมุ ขน สามารถเช็กความเปลี่ยนแปลงก่อนและ หลังท�ำ ผ่านเทคโนโลยีพิสูจน์ความแตกต่าง 360 องศา โดยเปรียบเทียบผ่านหน้าจอดิจติ อล The Skin Doctors การันตีวา่ สามารถตอบ โจทย์ทกุ ปัญหาผิวอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลไว ปลอดภัย และไม่ตอ้ งทนเจ็บ เรี ย กความสวยเปล่ ง ปลั่ ง และความมั่ น ใจ กลับคืนมาด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของ The Skin Doctors ที่ แ ตกต่ า งจากการรั ก ษาแบบเดิ ม ๆ โทรขอรับค�ำปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่ 0 2696 1122


คอนโดฯ ยังไม่อม่ิ ตัว ผมเล็งจะซือ้ คอนโดฯ ช่วงปลายเดือนกันยายนเพือ่ เป็นการลงทุน เผือ่ ปล่อยเช่าหารายได้ ในอนาคต ระหว่างนัน้ ก็ดรู าคาคอนโดฯ ไปเรือ่ ยๆ เห็นแล้วก็ตกใจว่า ท�ำไมราคาพุง่ สูง มากขึน้ ขนาดนีช้ วั่ เวลาเพียงไม่ถงึ ปี แต่เมือ่ มาดูเหตุผลว่า ต้นทุนราคาทีด่ นิ เพิม่ สูงขึน้ มาก คอนโดฯ ท�ำเลดีๆ เริม่ หายากขึน้ เรือ่ ยๆ ผมก็ท�ำใจรับได้ ว่าถ้าไม่มเี งินก็ไม่ตอ้ งซือ้ ถ้าคิดจะซือ้ ก็ตอ้ งเตรียมเงินเอาไว้ เพราะจากนีไ้ ปจะไม่มคี อนโดฯ ท�ำเลดีๆ ราคาถูกๆ อีกต่อไป แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าคอนโดฯ ดีราคาเหมาะสมไม่มอี กี ต่อไป ขึน้ อยูก่ บั ท่านจะค้นหาหรือไม่เท่านัน้ เอง

43

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

06 Global News 08 Local News 10 A-Z 12 Voice of Executive : มิสเตอร์สเตฟาน เคอซอสกี รองประธานอาวุโส กลุม่ บริษทั เมสเซ่ แฟรงก์เฟิรต์ 14 IT Trend 15 Special Interview : ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ภารกิจพา TRUE BEYOND สูร่ ะดับโลก 16 Get Ahead + Think out Loud 18 Condo Trend 2013 20 How to Invest : การลงทุนคอนโดมิเนียมในภาวะตลาดขาลง 21 The Financial Therapist : จากเงินแค่ไม่กี่พันบาท คุณสามารถท�ำให้งอกเงยเป็นล้านได้อย่างไร? 22 Scoop : คอนโดฯ ต่างจังหวัด เลือกอย่างไรดีหนอ??? 24 Ideo Sathorn-Tha Phra คืนเวลาให้ชีวิต เต็มที่กับชีวิตคนเมือง 25 Circle Condominium 26 U Delight Residence Pattanakarn-Thonglor คอนโดมิเนียมที่ลงตัวที่สุดด้วยห้อง หน้ากว้าง 7.6 เมตร 27 TheRoom สาทร-พระราม4-สุขุมวิท Meaningful Prime 28 Silk Phaholyothin 9 ความสุขที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม 30 Pleasanton Krungthep Kreetha 31 Via Botani Live in a Work of Art 32 Celeb’s Condo : แมท-สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย ใช้ชวี ติ อย่างมีสไตล์ 34 Celeb’s Condo : วสินธ์ ศิริรัตน์ อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน 36 Green Space : Small Garden 5 ข้อ น่ารู้ก่อนจัดสวน บนคอนโดฯ 38 Shopping Guide 40 Design Center 42 Thinking About Market : Macro Marketing

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย หัวหน้าช่างภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โครเอเชียเข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 28 ของสหภาพยุโรป โครเอเชี ย เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปหรื อ อี ยู อย่างเป็นทางการ โดยโครเอเชียจัดงานเฉลิมฉลอง ขึ้นอย่างเรียบง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ทีซ่ บเซาตัง้ แต่ปี 2552 และมีอตั ราว่างงานประมาณ 20% รั ฐ บาลโครเอเชี ย หวั ง ว่ า การเป็ น สมาชิ ก อี ยู จ ะช่ ว ย ดึ ง เม็ ด เงิ น ลงทุ น จากต่ า งชาติ และท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น จากกองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ทีอ่ าจสูงถึง 11,700 ล้านยูโร

จีน-อังกฤษลงนามข้อตกลงสว็อปค่าเงิน ธนาคารกลางจีน-อังกฤษลงนามในข้อตกลงสว็อปอัตราแลกเปลีย่ น เงินปอนด์และหยวน เป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินสูงสุด 3.26 หมืน่ ล้าน ดอลลาร์ (ประมาณ 9.78 แสนล้านบาท) ภายใต้เป้าหมายการเพิม่ การค้าและเสถียรภาพทางการเงิน หากเกิดสถานการณ์ขาดแคลน สภาพคล่องเงินหยวนในต่างประเทศ ธนาคารกลางอังกฤษจะมี ศักยภาพในการจัดหาสภาพคล่องเงินหยวนให้แก่สถาบันต่างๆ ใน อังกฤษได้

“เทเลนอร์ ชนะประมูล ใบอนุญาตสร้างโครงข่าย โทรศัพท์มอื ถือในพม่า รั ฐ บาลพม่ า ประกาศรายชื่ อ ผู ้ ช นะ ประมูลสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมใน ประเทศพม่า ซึง่ ได้แก่ บริษทั เทเลนอร์ กรุป๊ ซึง่ มีประสบการณ์การให้บริการสือ่ สารในตลาดเอเชียถึง 5 ประเทศ เทเลนอร์วางแผนจะสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่โดยใช้ เทคโนโลยี HSPA และ LTE-ready ซึง่ เป็นระบบการให้บริการชัน้ น�ำ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก พร้อมเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบ ทัง้ ด้านเสียงและข้อมูลภายในปี 2557 และวางแผนจะสร้างเครือข่าย ครอบคลุมทัว่ ประเทศพม่าภายใน 5 ปี

จีนท�ำข้อตกลงเอฟทีเอ กับสวิตเซอร์แลนด์ จีนและสวิตเซอร์แลนด์ร่วมลงนาม ในข้อตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า ทวิ ภ าคี โดยสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปชาติ แรกทีจ่ นี ท�ำข้อตกลงด้วย และถือเป็น ก้าวส�ำคัญทีจ่ นี จะขยายตลาดการค้า และการลงทุนไปยังยุโรป ที่ผ่านมา ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่าง จี น และสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ยั ง สู ง เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ถึ ง 26,300 ล้ า น ดอลลาร์ ซึง่ คาดว่าเอฟทีเอจะกระตุน้ ให้มลู ค่านีส้ งู ขึน้ ไปอีก

อาเซียนส่งเสริมการท่องเทีย่ วร่วม ใน 10 ชาติสมาชิก ที่ผ่านมาคณะท�ำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอาเซียนได้ รับรายงานว่าผู้ด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยวมีแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบหลาย ประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ขอให้ ผู ้ ป ระกอบการเหล่ า นี้ น� ำ เสนอแผน ท่องเที่ยวร่วมใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนในเชิงประสบการณ์และ สร้ า งสรรค์ โดยแพ็ ค เกจรู ป แบบดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้ นั ก เดิ น ทางได้ รั บ ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 6 แนวคิดตามยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเทีย่ วอาเซียน 2555-2558 ประกอบด้วย ‘รสชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ‘อาเซียน สวรรค์เขตร้อน’ ‘เมืองระดับโลก’ ‘สัมผัสประเพณีหลากหลาย’ ‘กีฬาและการผ่อนคลาย’ และ ‘สร้างสรรค์รว่ มสมัยหลากลีลา’

แกมเบียจะห้ามน�ำเข้าข้าว หวังกระตุน้ การพึง่ พาตนเองด้านอาหาร ประเทศแกมเบีย ในทวีปแอฟริกา ประกาศว่าจะห้ามน�ำเข้าข้าวตัง้ แต่ ปี 2559 เป็นต้นไป เพือ่ กระตุน้ อุปสงค์ของการผลิตภายในประเทศ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารภายใน ประเทศไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการพึง่ พาตนเองด้านอาหารและ สุขภาพที่ดี ที่ผ่านมาแม้แกมเบียจะบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่สามารถปลูกเองภายในประเทศได้น้อยเมื่อเทียบกับจ� ำนวน ประชากร ส่วนใหญ่จึงน�ำเข้าข้าวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ ให้เพียงพอต่อความต้องการ

06 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ทีบเี อ็น พร็อพเพอร์ตี้ รุกอาณาจักรศูนย์การค้า เปิดตัว เดอะ พาซิโอ 3 โครงการ บริษทั ทีพเี อ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ประกาศ รุกอาณาจักรศูนย์การค้าคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘เดอะ พาซิโอ’ ด้วยงบประมาณ 6,802 ล้านบาท เปิดตัว เดอะ พาซิโอ ทาวน์ รามค�ำแหง มีไฮไลท์ อยู่ที่การเนรมิตโซน Pet Friendly Mall ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย และ เดอะ พาซิโอ พาร์ค ถนนกาญจนาภิเษก พร้ อ มปรั บ โฉม The Paseo Mall สุ ว รรณภู มิ - อ่ อ นนุ ช ซึ่ ง เป็ น สาขาแรก เพิ่ ม พื้ น ที่ 7,500 ตารางเมตร และยั ง เตรียมพืน้ ทีโ่ ซนด้านหน้าทางเข้า โครงการ เตรียมการพัฒนา เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ ระดับ 5 ดาว คาดแล้ว เสร็จทัง้ หมดภายใน สิน้ ปี พ.ศ. 2557

กระทรวงพาณิชย์จดั เทรนนิง่ สมาชิกไทยแลนด์ ทรัสต์ มาร์ก

เทสโก้ โลตัส ร่วมมือ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เปิดร้านค้า ชุมชนส่งเสริมอาชีพคนพิการ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานใน พิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในพืน้ ทีข่ องเทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี ทีม่ อบพืน้ ที่ ขายฟรีโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ และลงทุนสร้างร้าน ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 3,300,000 บาท โดย ร้านค้าชุมชนมีบริการและสินค้าประกอบไปด้วย การนวดแผนไทย โหราศาสตร์ จัดดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า และ ผ้าไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ ได้จดั ท�ำโครงการไทยแลนด์ ทรัสต์ มาร์ก (Thailand Trust Mark : TTM) ซึ่งเป็น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพ สินค้าและบริการไทย ได้รับความไว้วางใจจาก ทั่ ว โลกและเพื่ อ ให้ เ กิ ด การกระตุ ้ น สมาชิ ก ให้ ตืน่ ตัวจึงจัดกิจกรรมใหญ่ประจ�ำปีสำ� หรับสมาชิก คือการอบรมให้ความรูผ้ า่ นการสัมมนาและศึกษา ดูงานอย่างต่อเนือ่ งจ�ำนวน 5 ครัง้ ในวันที่ 11, 18, 25 กรกฎาคม และวันที่ 1, 8 สิงหาคม 2556

ฮอนด้าครองอันดับหนึง่ ในตลาดรถยนต์นงั่ ครึง่ ปีแรก บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จ เผยยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประจ�ำเดือนมิถุนายน 2556 ก้าว ขึน้ เป็นอันดับหนึง่ อีกครัง้ ด้วยยอดรวมทัง้ สิน้ 17,345 คัน ทัง้ ยังมียอด ขายรถยนต์สะสมในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในตลาด โดยมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 131,458 คัน เพิม่ ขึน้ 172% จากช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้ว จากการเดินหน้าท�ำตลาดเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การน�ำเสนอยนตรกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยการเปิดตัวรถยนต์มากสุดถึง 12 รุน่ ภายในระยะ เวลาหนึง่ ปี

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล Platinum Award ติดต่อกัน เป็นปีที่ 8 บริ ษั ท แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) รับรางวัล Trusted Brand 2013 โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ เป็ น แบรนด์ ที่ ได้ รั บ การโหวตให้ เ ป็ น ‘แบรนด์ สุ ด ยอด หรื อ Platinum’ ในหมวดของบริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ปี ที่ 8 จากการโหวตของผู ้ อ ่ า นนิ ต ยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษทั เดียว ในเอเชี ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในหมวดพั ฒ นา อสังหาริมทรัพย์ การส�ำรวจนีเ้ ป็นการส�ำรวจ แบรนด์ ข องสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ลื อ กโดย ผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง

08 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


The 1 Card เติบโตต่อเนือ่ ง สูป่ ที ี่ 8 รุกเทคโนโลยีดา้ น ซีอาร์เอ็ม เพิม่ ความสะดวก แก่สมาชิก

เครือไทยออยล์จบั มือมิตซุย แอนด์คมั ปนีตอ่ ยอดธุรกิจ บุกเบิกการผลิตสาร LAB ครบวงจร บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือไทยออยล์ และบริษัท มิตซุยแอนด์ คัมปนี จ�ำกัด (มิตซุย) บริษทั เทรดดิง้ ชัน้ น�ำของ ญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศญีป่ นุ่ ประกาศความร่วมมือต่อยอด ธุ ร กิ จ เปิ ด ตั ว บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ในนาม บริ ษั ท ลาบิกซ์ จ�ำกัด บุกเบิกด้านการผลิตสาร LAB (Linear Alkyl Benzene) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส� ำคัญ ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดและสารซักล้าง ที่ครบวงจรที่สุดรายแรกของ ประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท

Oracle Database 12c ระบบ ฐานข้อมูลระบบแรกทีอ่ อกแบบ มาเพือ่ ใช้กบั คลาวด์

ออราเคิลเตรียมปล่อย Oracle Database 12c ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลแห่งอนาคตที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วย สถาปัตยกรรม Multitenant ใหม่ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มฐานข้อมูลทีท่ ำ� งานรวดเร็ว สามารถปรับ ขยายได้ เชือ่ ถือได้ และมีความปลอดภัย เพียงต่อ Oracle Database 12c เข้ากับคลาวด์ ลูกค้าสามารถ ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ประหยัดเวลาด้วยสถาปัตยกรรมที่พร้อม ใช้งานสูงสุดและการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดีเยี่ยม และลดความซับซ้อนของการรวมฐานข้อมูล โดยการจัดการระบบฐานข้อมูลหลายระบบให้เป็นหนึง่ เดียว

กิฟฟารีน ทุม่ งบกว่า 100 ล้านบาท รักษาแชมป์ MLM สัญชาติไทยอันดับ 1 บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนติ ี้ จ�ำกัด ทุม่ งบ การตลาดกว่ า 100 ล้ า นบาท รุ ก ตลาด ครึ่งปีหลัง เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ 3 เรื่ อ ง เพื่ อ ตอกย�้ ำ ภาพลั ก ษณ์ ท างธุ ร กิ จ พร้อมก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 18 อย่างมัน่ คง หวังกลุม่ เป้ า หมายใหม่ แ ละการขยายเครื อ ข่ า ยไปสู ่ คนรุน่ ใหม่ พร้อมกระตุน้ ผูส้ มัครใหม่ให้ใช้สนิ ค้า อย่างต่อเนือ่ งด้วยโปรโมชัน่ และแคมเปญต่างๆ ตัง้ เป้ายอดขายสิน้ ปี 6,500 ล้านบาท เพิม่ 10% คืนสู่ นักธุรกิจกิฟฟารีน 45%

The 1 Card ผูน้ ำ� อันดับ 1 ด้านการบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์แห่งวงการค้าปลีก เปิดเกมรุก ด้านเทคโนโลยีลอยัลตี้คาร์ด ชูสิทธิประโยชน์ ทีม่ ากกว่า ครองความเป็นเบอร์ 1 ในใจลูกค้า ทัว่ ประเทศ ด้วยยอดสมาชิกกว่า 4.2 ล้านคน พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรชั้นน�ำ เสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาด

ทายาทปริญสิริ ประกาศขยาย อาณาจักร ทุม่ งบกว่า 1,000 ล้าน เปิดตัว ‘เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล’ ทายาทปริ ญ สิ ริ ก างแผนรุ ก ตลาดย่านวัชรพล ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท ผุดโปรเจกต์ เพลิ น นารี่ มอลล์ วั ช รพล (Plearnary Mall Watcharapol) ภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ ‘Amusement Experience Shopping Mall’ แห่ ง แรกในเมื อ งไทย ทีม่ รี ปู แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ชูกลยุทธ์กจิ กรรมโชว์แสง เสียง พร้อมขบวนพาเหรดครบครัน เน้นสือ่ ออนไลน์ โซเชียล มีเดีย และกิจกรรมทางการตลาด เจาะกลุม่ ลูกค้าครอบครัว ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย คาดพร้อมเปิดให้บริการ

เชฟรอนร่วมพิทกั ษ์แนวปะการัง เกาะเต่า คืนชีวติ ให้โลกใต้นำ�้ บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ได้รว่ มมือกับหน่วยวิจยั ปะการังและสัตว์ พื้นทะเล หน่วยวิจัยในสังกัดสถานวิจัยความ เป็ น เลิ ศ ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ร่วมจัดท�ำ ‘โครงการจัดวาง ทุน่ จอดเรือถาวรเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี’ (Protecting Koh Tao Spirit) ทีส่ ว่ นหนึง่ เกิดจาก เพราะการผูกทุ่นโดยไม่ถูกวิธีไว้กับแนวปะการัง โดยเชฟรอนประเทศไทยได้มอบทุนสนับสนุน เป็นมูลค่า 2,000,000 บาท เพือ่ ด�ำเนินการติดตัง้ ทุน่ จอดเรือจ�ำนวน 20 ทุน่ พร้อมฐานยึดโยงทุน่ แบบถาวร ในบริเวณแหล่งด�ำน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม จ�ำนวน 20 จุด รอบเกาะเต่า

อิชติ นั ยูเอชทีตะลุยร้านค้า ทัว่ ไทย แจกไอโฟน 5 ตัน อิชติ นั กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด มอบรางวัลไอโฟน 5 ให้กับ วรรณนิภา จิตตะ เจ้าของร้านค้า ผูโ้ ชคดี จังหวัดสระบุรี จากแคมเปญ ‘อิชติ นั ยูเอชที (แบบกล่อง) ตะลุยร้านค้าทั่วไทย แจกไอโฟน 5’ อยากโชคดี แ บบนี้ … ร่วมลุน้ กติกาง่ายๆ เพียงวางจ�ำหน่ายอิชติ นั กรีนทีแบบกล่อง ตัง้ แต่ 2 รสชาติขนึ้ ไป ก็มสี ทิ ธิ ลุน้ รับไอโฟน 5 ฟรี!! รวมมูลค่ารางวัลกว่า 400,000 บาท

Lenovo เปิดตัวสมาร์ทโฟน A Series ฟังก์ชนั ครบครันในราคาสบาย กระเป๋า เลอโนโวประกาศวางจ� ำ หน่ า ยสมาร์ ท โฟนรุ ่ น แรก A ซี รี่ ส ์ 2 รุ ่ น ในราคาสบายกระเป๋ า แต่ประสิทธิภาพเกินคุม้ รองรับระบบปฏิบตั กิ าร Android คือ Lenovo A390 ในราคา 2,990 บาท และ Lenovo A706 ราคา 5,990 บาท เหมาะส�ำหรับมือใหม่ทใี่ ช้สมาร์ทโฟนเป็นครัง้ แรก

บริดจสโตนแนะน�ำ ยาง ‘ECOPIA’ ทีส่ ดุ แห่งเทคโนโลยียาง เพือ่ สิง่ แวดล้อม บริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด แถลงข่ า วแนะน� ำ ยางรถยนต์ บ ริ ด จสโตน ‘ECOPIA’ ณ สวนเบญจกิ ติ โดยแนะน� ำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รุน่ คือ ‘ECOPIA EP200’ ส�ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ ‘ECOPIA EP850’ ส�ำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ซึ่ ง ภายในงานผู ้ บ ริ ห ารได้ ม อบเงิ น สนั บ สนุ น โครงการ ‘Drive the World Green’ บริจาค ป่า 100 ไร่ แก่ผแู้ ทนจากอุทยานแห่งชาติทบั ลาน กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช เพือ่ ร่วมเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ประเทศไทย

09 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


: eBay Exact

เทคโนโลยี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ส ามมิ ติ กำ�ลังฮอต อีเบย์ออกแอพฯ eBay Exact ที่ เ ปิ ด ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถ ซื้อขายพิมพ์เขียวสำ�หรับเครื่องพิมพ์สามมิติไป ทำ�เองทีบ่ า้ นได้แล้ว โดยสามารถปรับแต่งลายและ นำ�ไปพิมพ์ได้อย่างไม่จำ�กัดจำ�นวน แต่ก่อนอื่น คงต้องมีเครื่องพิมพ์สามมิติตั้งอยู่ที่บ้านซะก่อน

: LCD

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

LG เปิ ด ตั ว หน้ า จอที่ บ างที่ สุ ด ในโลกเพี ย ง 2.2 มิ ล ลิ เ มตร แสดงผลด้ ว ยความละเอี ย ด 1080x1920 พิกเซล โดยเรียกเทคโนโลยีนวี้ า่ Advance One-Glass-Solution เป็นการใส่ แผงวงจรคู่แบบยืดหยุ่น ไม่มี sub-pixel ทำ�ให้ แสดงผลแบบ RGB ให้ความสว่างสูงสุด 535 nit ซึ่งมากกว่าทุกจอแสดงผลในตลาดปัจจุบัน

: Finland

: Alternative Energy

สำ � นั ก งานพลั ง งานระหว่ า งประเทศเผยว่ า ในอีก 5 ปีข้างหน้าแหล่งพลังงานทดแทน จะเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 40% จากการที่ ต้ น ทุ น ด้ า น การผลิตพลังงานจาก ลม แสงอาทิตย์ และน�้ำ จะ ลดลงไป ประเทศกำ�ลังพัฒนาต่างๆ เพิ่มกำ�ลัง การผลิตขึน้ จนทำ�ให้พลังงานทดแทนมีสดั ส่วน เกือบ 25% ของยอดผลิตไฟฟ้าโลกภายใน ปี 2561 แซงหน้าก๊าซธรรมชาติ

YLE News สื่อฟินแลนด์ เผย ผลสำ � รวจการเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท์ เครื่องต่อไปของประชากร พบว่า 49% เลือกซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่จาก Nokia มากกว่าแบรนด์คู่แข่งอย่าง Samsung และ Apple ที่มีผู้ตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ที่ 19% และ 10% ตามลำ�ดับ

: Merging

: ICBC

: Government : BBC

หลั ง จากทดลองผลิ ต รายการ แบบ 3D มาถึง 2 ปี แต่ผลตอบ รั บ กลั บ ไม่ ดี เ ท่ า ไร เพราะว่ า ผู้ชมต้องมีแว่นตาสำ�หรับดูรายการ BBC จึง ประกาศหยุดผลิตเนื้อหารายการแบบ 3D เป็นเวลา 3 ปีในปลายปีนี้ แต่หากในอนาคต เทคโนโลยีนพี้ ฒ ั นาขึน้ มาก BBC ก็อาจกลับมา ทำ�รายการแบบนี้อีกครั้ง

กระทรวงมหาดไทยเสนอความคิ ด ต่ อ นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการแจกแท็บเลตให้กำ�นัน ทั่วประเทศ จำ�นวน 10,000 เครื่อง เพื่อใช้ใน การติดต่อสื่อสารได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาภายใน พื้นที่ คาดว่าจะดำ�เนินการเรียบร้อยภายในเดือน กันยายน 2556 นี้

ธนาคารอินดัสเทรียล แอนด์ คอมเมอร์ เชียล แบงก์ ออฟ ไชน่า หรือ ICBC ของจีนกลายเป็นธนาคารชัน้ นำ�อันดับ 1 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสารด้านการเงิน เดอะ แบงเกอร์ โดยวัดจากความแข่งแกร่งของธนาคาร ที่มีการเพิ่มทุนถึง 15% เป็น 160,600 ล้าน ดอลลาร์

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น SoftBank เข้ า ซื้ อ Sprint ของสหรัฐฯ ในวงเงิน 21,600 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ จึงทำ�ให้ SoftBank ถือสิทธิ์ 78% ใน Sprint การควบรวมกันครั้งนี้น่าจะ ช่วยเร่งการขยายบริการโมบายบรอดแบนด์ รวมถึงเพิ่มอัตราการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์ มือถืออเมริกามากขึ้น และอาจทำ�ให้ระดับ ค่าบริการลดต่ำ�ลง

: HUD

: Corning

บริษัทนี้เคยผลิต Gorrilla Glass กระจกกันรอยที่มี ความทนทานมากมาแล้ว และกำ � ลั ง เผยนวั ต กรรมกระจกกั น รอยรุ่ น ต่อไป ผลงานจากแผนกเทคโนโลยีเพือ่ สุขภาพ ของ Corning คือกระจกชนิดใหม่นี้สามารถ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบนหน้าจอได้

อุปกรณ์ตัวใหม่จาก Garmin ที่ ทำ�หน้าที่ฉายภาพบนโทรศัพท์ มือถือไปแสดงบนกระจกรถยนต์ ได้ โดยใช้แสงทีฉ่ ายจากโทรศัพท์มอื ถือตกกระทบ บนฟิล์มใสแบบพิเศษที่จะติดลงบนกระจก ภาพ ที่แสดงจะมีรายละเอียดของแผนที่ ลูกศรบอก ทิศทาง ความเร็วขณะขับรถ และระยะเวลา โดย มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบความสว่างอัตโนมัตแิ ละปรับ ความสว่างของภาพให้ชดั เจนตลอดเวลา ทีนเี้ ราก็ จะมองแผนที่ขณะขับรถได้ง่ายขึ้น

: Korea

ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อ Emart ในประเทศเกาหลีใต้ นำ�บอลลูนบังคับวิทยุมาติด WiFi แล้วนำ�ไปบิน ในย่านคนพลุกพล่านในกรุงโซล ให้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ซึ่ ง จะนำ � เสนอสิ น ค้ า ลดราคาและบั ต รกำ � นั ล ต่ า งๆ ไว้ ด้ ว ย แคมเปญดังกล่าวช่วยให้ยอดขายในร้านเพิ่มขึ้น 9.5%

10 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


: New Century Global Center

ศูนย์การค้าในเมืองเฉินตู ประเทศจีน ที่เพิ่งเปิดตัวไปจัดว่าเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดพื้นที่ 1,700,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลถึง 242 สนามเลยทีเดียว ภายในประกอบด้วย หมู่บ้าน สวนน้ำ� โรงหนัง โรงแรม ศูนย์การค้า และแหล่งช้อปปิ้งอีกหลายแห่ง

: PC

ปั จ จุ บั น ค น นิ ย ม ใ ช้ แล็ ป ท็ อ ปหรื อ แท็ บ เลต จึ ง ทำ � ใ ห้ ต ล า ด คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ พี ซี เ ผ ชิ ญ ภ า ว ะ ย อ ด ข า ย ร่ ว ง ล ด ล ง ต่ อ เนื่ อ งกั น ถึ ง 5 ไตรมาส ซึ่ ง นั บ ว่ า ย า ว น า น เ ป็ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ มื่ อ คำ � นวณจากยอดขายในไตรมาสที่ 2 ของปี นี้ ข ายได้ ล ดลง 76 ล้ า นเครื่ อ ง หรือเกือบ 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

: USER

เว็บไซต์ Bixamedia.com ได้ สำ � รวจการใช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต ของประชากรโลก พบว่ า มี ผูใ้ ช้งานเป็นสัดส่วน 32.7% เพิม่ ขึน้ จากปี 2000 ถึง 528.1% ผ่านทาง 3 ช่องทาง คือ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และแท็บเลต

: Yakuza

องค์กรยากูซ่าที่ใหญ่ที่สุดของ ญี่ ปุ่ น ยามากู จิ กู มิ เปิ ด ตั ว นิ ต ยสารสำ � หรั บ สมาชิ ก ในชื่อเดียวกันกับกลุ่ม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสั่งสอนให้สมาชิกรุ่นเยาว์ของกลุ่มรู้คุณค่า และระเบียบวินัยภายในกลุ่ม เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งภายใน ที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ 27,700 คน

: Venezuela

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการเวเนซูเอลา ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเลิกใช้เฟซบุ๊ค เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกสอดแนมโดยสหรัฐฯ หลังจากทีห่ นังสือพิมพ์ โอ โกลโบ ของบราซิล ตีพิมพ์ข้อมูลจากอดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอว่า สหรัฐฯ สอดแนมข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ของประชาชนในกลุ่มลาตินอเมริกา

: Ranking

นับเป็นครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล ‘เมือง ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก’ The World’s Best Award 2013 ด้วย คะแนนสู ง สุ ด 90.40 จากผู้ อ่ า นหนั ง สื อ Travel + Leisure จากที่เคยได้รับรางวัลนี้ มาแล้วเมื่อปี 2551 และปี 2553 ติดต่อกัน มาจนถึงปี 2556 นี้นับเป็น 4 ปีซ้อนและยัง ได้ รั บ รางวั ล เมื อ งอั น ดั บ 1 ของเอเชี ย ทุ ก ปี ตั้งแต่ปี 2548-2551 และปี 2553-2556

: ZTE Open

: Tian Gong 1

สมาร์ ท โฟนรุ่ น แรกที่ ใ ช้ ร ะบบ ปฏิบัติการ Firefox OS จาก ค่าย Mozilla พร้อมวางขายให้ กับผู้บริโภคทั่วไปด้วยสเปค Snapdragon คอร์เดีย่ ว ความเร็ว 1.0GHz จอภาพ 3.5 นิว้ กล้อง 3 ล้านพิกเซล ในราคาเพียง 69 ยูโร หรือราว 2,800 บาทเท่านั้น

นั ก บิ น อวกาศจี น สอนวิ ช าสภาพ ไ ร้ นำ้ � ห นั ก จ า ก ย า น อ ว ก า ศ เทียนกง-1 ให้กบั เด็กๆ ในกรุงปักกิง่ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ซซี ที วี ี โดยมีนกั อวกาศหญิง หวัง ย่าผิง เป็นผู้บรรยาย ซึ่งนับว่าเป็นการ ถ่ า ยทอดการสอนจากนอกโลกเป็ น ครั้ ง แรก ของจีน และเป็นครั้งที่สองของโลก

: SIM Card

ร า ค า ซิ ม ก า ร์ ด ที่ ป ร ะ เ ท ศ อิ น โดนี เ ซี ย ราคาเริ่ ม ต้ น เพี ย ง 2,000 รูเปีย หรือประมาณ 6 บาท ทำ�ให้อัตราการย้ายค่ายของลูกค้าสูงถึง 20% ต่ อ เดื อ น รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย จึ ง เตรี ย มเสนอ ข้ อ กำ � หนดให้ ขึ้ น ราคาขายซิ ม การ์ ด ขั้ น ตำ ่ � 100,000 รูเปียขึ้นไป หรือประมาณ 310 บาท น่าจะช่วยลดปัญหานี้ลงได้

: WhatsApp

WhatsApp มีแผนการเก็บเงินแบบรายปีมาสัก พักใหญ่แล้ว และในที่สุดก็เริ่มเปิดให้ดาวน์โหลด ใช้งานฟรีทงั้ บน iOS และ Android เป็นเวลาหนึง่ ปี แล้วหลังจากนัน้ จะเก็บเงินรายปี ปีละ 0.99 เหรียญ แต่ระบบใหม่นี้ไม่กระทบกับผู้ใช้เดิม

11 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


VOICE OF EXECUTIVE

มิสเตอร์สเตฟาน เคอซอสกี รองประธานอาวุโส กลุม่ บริษทั เมสเซ่ แฟรงก์เฟิรต์

อุตสาหกรรมจัดแสดงสินค้านับว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามน่าสนใจสูง เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ ต่อนักธุรกิจผูจ้ ดั งานแล้ว ยังเป็นโอกาสส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการส่งออกสินค้าไปเจาะ ตลาดต่างประเทศมากขึน้ ด้วย

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย / ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์ ส�ำหรับแวดวงของตกแต่งบ้านแล้ว งาน Ambiente ที่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีทเี่ มืองแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี นับเป็น งานใหญ่อันดับหนึ่งของโลก และผู้จัดงานก็คือ บริษัท เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต ไม่เพียงแต่จะเชี่ยวชาญด้านงานแสดงของตกแต่ง บ้านเท่านั้น แต่ยังเป็นมือหนึ่งในการจัดงานแสดงสินค้าหลาก หลายประเภท อาทิ สินค้าอุปโภค ของขวัญ ของตกแต่ง แฟชัน่ สุขภาพ ยานยนต์ ในทุกภูมภิ าคของโลกด้วย GMBiZ มี โ อกาสได้ ส นทนากั บ มิ ส เตอร์ ส เตฟาน เคอซอสกี รองประธานอาวุโส กลุม่ บริษทั เมสเซ่ แฟรงก์เฟิรต์ เกีย่ วกับธุรกิจของเขา เคล็ดลับความส�ำเร็จแรกทีส่ เตฟานบอกกับเรา คือ เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต ท�ำตัวเองให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา อัพเดทเทรนด์ และสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเพือ่ วิง่ ให้ทนั โลก เมสเซ่ แฟรงก์เฟิรต์ เป็นบริษทั ทีก่ อ่ ตัง้ มายาวนาน มีบริษทั เครือข่ายถึง 28 บริษัท พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก ถึ ง 50 ราย จึ ง สามารถเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า และนั ก ธุ ร กิ จ ได้ มากกว่า 150 ประเทศ และจัดกิจกรรมหรืองานแสดงสินค้าได้ใน 30 ประเทศทัว่ โลก เมสเซ่ แฟรงก์เฟิรต์ เน้นจัดงานทีเ่ ยอรมนีกอ่ นเป็นอันดับแรก เพราะงานที่นั่นถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งงานอันดับหนึ่ง จะไม่คอ่ ยได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก หรือปัญหาใดๆ เพราะเมื่อผู้ส่งออกเลือกจะออกงานสักที เขาจะต้องเลือกงาน ทีเ่ ป็นอันดับหนึง่ ก่อนเสมอ ส�ำหรับ เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าใน แต่ละภูมิภาคของโลกนั้นไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไร เพราะ มีสาขาอยู่ในหลายๆ ประเทศ อย่าง เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ซึ่งเป็น ผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว และก่อนทีจ่ ะจัดงานทีป่ ระเทศใด จะมีการสอบถามไปยังพันธมิตร ผูจ้ ดั แสดงสินค้าว่าเขาต้องการ ไปเปิดตลาดทีใ่ ด ล่าสุด เขามองตลาดเกิดใหม่ อย่างอินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพราะประเทศเหล่านี้ มีเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังขยายตัวมากขึน้ “เขามีก�ำลังซื้อมากขึ้น เขาอาจจะซื้อรถ ซื้อบ้านก่อน แต่สุดท้ายเขาก็ต้องซื้อของตกแต่งบ้านอยู่ดี ซื้อของที่จะท�ำให้ คนอืน่ รูว้ า่ เขามีฐานะ เปรียบเทียบกับเมือ่ ก่อนอินเดียไม่มอี ะไรเลย ทุกวันนีเ้ ศรษฐกิจเขาขยายตัว มีหา้ งสรรพสินค้า พอมีหา้ งเกิดขึน้ แสดงว่ามีความต้องการที่จะซื้อแล้ว และเมื่อโครงสร้างพื้นฐาน ขยายตัวก็เอือ้ ให้คนทีจ่ ะน�ำของเข้าไปขาย” “แต่ตลาดพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีออร์แกไนซ์เจ้ าอื่นจัดงาน อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ เราต้องมาชัง่ น�ำ้ หนักว่างานทีม่ อี ยูโ่ ดดเด่นดีอยูแ่ ล้ว หรือเราจะสามารถเข้าไปถมช่องว่างได้หรือไม่ นี่เป็นขั้นตอนที่ ก�ำลังวางแผนกันอยู”่ ในงานจัดแสดงสินค้าตกแต่งบ้านอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Ambiente แต่ละปีจะมีประเทศพันธมิตรที่จะมีกิจกรรมพิเศษ ทีจ่ ดั ขึน้ มาส�ำหรับประเทศนัน้ ๆ และมีการพบปะกันระหว่างผูซ้ อื้ และผูจ้ ดั แสดงงานจากประเทศญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ Ambiente 2014 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปหี น้า ญีป่ นุ่ เป็นประเทศในภูมภิ าคเอเชียประเทศแรกทีไ่ ด้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร “สองปีแรกเราเลือกเดนมาร์กกับฝรั่งเศส แต่ตอนนี้เรา อยากจะย้ายไปตลาดใหม่ ทีเ่ ลือกประเทศญีป่ นุ่ เหตุผลเพราะ หนึง่ อยู่ในทวีปเอเชีย และสอง ของตกแต่งบ้านของเขาค่อนข้างจะ โดดเด่น และเข้าร่วมงาน Ambiente มาหลายปี อีกประการ เมสเซ่ แฟรงก์เฟิรต์ เข้าไปจัดงานในญีป่ นุ่ 2 งาน จึงเป็นเหมือน ช่วยกันสนับสนุนงานทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ด้วย” “สุดท้ายเราถามถึงความคิดเห็นของเขาต่องานออกแบบ ของไทย สเตฟานบอกว่า งานออกแบบของไทยมีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์” “คนที่มาเมืองไทยจะรู้ว่านี่ของไทย รู้สึกว่าของแบบนี้ มีแต่ในเมืองไทย เขาจะชอบ แล้วมองหาสินค้าประเภทนี้ ไปตกแต่งสถานที่ เวลาที่นักออกแบบน�ำสินค้าไปออกงาน ก็ตอ้ งเป็นสินค้าทีม่ คี วามเป็นไทยอยูใ่ นนัน้ ด้วย เพือ่ ให้ผซู้ อื้ รูว้ า่ ฉันซื้อของไทยไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส�ำคัญคือเก็บเอกลักษณ์ ของไทยเอาไว้ให้ได้”

12 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


IT TREND

เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง สร้างความสับสนให้กบั คอนซูเมอร์อย่างมาก คนจะซื้อแท็บเลตซักเครื่อง แทนที่จะพิจารณาซื้อ Surface ก็จะ ตั ด ทิ้ ง ไปเลย เพราะ Surface รุ ่ น RT มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการใช้ ง าน ค่อนข้างมาก และเมือ่ น�ำไปพิจารณาเทียบกับตัว Surface Pro ก็มรี าคา ที่สูงเกินไป เพราะเมื่อคนคิดว่ามันคือแท็บเลต ก็จะน�ำไปเทียบกับราคา ของ iPad ทันที ในขณะคนทีจ่ ะซือ้ แมคบุก๊ แอร์ แม้วา่ จะมอง Surface ว่าเป็นโน้ตบุค๊ แต่เมือ่ มองทีร่ าคาของ Surface พร้อมกับคียบ์ อร์ด ก็พบว่าราคาไม่แตกต่าง กันเท่าไหร่ ก็เลยเลือกทีจ่ ะไปซือ้ แมคบุค๊ แอร์ดกี ว่า เมื่อตัวแบรนด์ Surface เองและ Positioning ของผลิตภัณฑ์ ไม่ชัดเจนในสายตาของคอนซูเมอร์ว่าตกลงมันคือโน้ตบุ๊คหรือแท็บเลต กันแน่ จึงส่งผลกระทบกับยอดขายอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ความส�ำเร็จของแอปเปิ้ลในรอบหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า แนวทางการท�ำระบบปฏิบตั กิ ารเองร่วมกับการออกแบบและสร้างฮาร์ดแวร์ ขึน้ มาเอง สามารถควบคุมประสบการณ์ใช้งานของผูใ้ ช้ และช่วยลดปัญหา ความเข้ากันได้ของซอฟท์แวร์กบั ฮาร์ดแวร์ได้เป็นอย่างดี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งใที่แอปเปิ้ลสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ เหนือคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ ในตลาดพีซี ไมโครซอฟท์มองเห็นปัญหานี้ จึงปรับองค์กรโดยการรวบทีมทีด่ แู ล

Steve Ballmer : CEO Microsoft

Surface Pro

กับการปรับองค์กรครัง้ ใหญ่ หลายปีทผี่ า่ นมา ยักษ์ใหญ่อย่าง ไมโครซอฟท์ เผชิญกับมรสุมและอุปสรรคในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็น การปรับตัวทีเ่ ชือ่ งช้าในยุคสมาร์ทโฟน ทีผ่ นู้ ำ� การเปลีย่ นแปลง อย่าง Apple และ Google ครอง ส่วนแบ่งตลาดอยูร่ วมกันมากกว่า 92.3% ส่วนตลาดระบบปฏิบัติการ ยอดขาย Windows ที่เคยอยู่ยงคงกระพันก็ตกลงทุกปี เพราะ ตลาด PC เข้าสูย่ คุ ขาลง สวนทางกับตลาดแมคของแอปเปิล้ ทีเ่ ติบโตอยูใ่ นขาขึน้ ติดต่อกันหลายปี ประมาณการณ์ยอดขายปี 2013 ส่วนแบ่งตลาด PC ก็นา่ จะร่วงลงไปอีกราว 10.6% แม้กระทัง่ ตลาดทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ อย่าง Ultra-mobile PC ยอดขายของ PC ก็ยงั ตกถึง 7.3% สวนทางกับยอดขาย ของแมคบุ๊คแอร์ที่พุ่งทะยานไม่หยุด ถ้าไม่ปรับตัวหรือปรับตัวช้าเกินไปยักษ์อาจล้มได้ เพราะ ขุมทรัพย์ทเี่ คยมีเริม่ ร่อยหรอลงไปเรือ่ ยๆ ไมโครซอฟท์ตระหนักในจุดนีด้ ี จึงได้ประกาศปรับองค์กรครัง้ ใหญ่ พร้อมกับยุทธศาสตร์ ใหม่ทเี่ รียกว่า ‘One ไมโครซอฟท์’ ยุทธศาสตร์ ‘One ไมโครซอฟท์’ มีอะไรน่าสนใจบ้าง? อย่างแรก คือ การรวบอ�ำนาจการบริหารของสายฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ให้เป็นหนึง่ เดียว การปรั บ องค์ ก รในครั้ ง นี้ มี ก ารปรั บ ตั้ ง แต่ ฝ ่ า ยวิ ศ วกรรม ฝ่ า ยการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายวิจยั เป็นการปรับทุกส่วนขององค์กรจริงๆ และที่สำ� คัญเป็นการจัดวางองค์กรใหม่ ตามฟังก์ชนั ของงาน แทนการแบ่งตามโปรดักต์แบบเดิม แม้วา่ ในรอบ 1-2 ปีทผี่ า่ นมา ไมโครซอฟท์แสดงให้เห็นว่า เริม่ เดินมาถูกทิศถูกทางมากขึน้ เพราะทุกอุปกรณ์ใช้งานอยู่ บนแพลตฟอร์มเดียวกันคือ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 แต่จดุ ทีย่ งั ไม่ชดั เจนนัก คือตัว Positioning ของ ผลิตภัณฑ์ดา้ นฮาร์ดแวร์ไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร Surface เป็ น ฮาร์ ด แวร์ ตั ว ชู โ รงใน รู ป แบบ Hybrid ลู ก ผสมระหว่ า งโน้ ต บุ ๊ ค กับแท็บเลตที่ไมโครซอฟท์หมายมั่นปั้นมือ ว่าจะต้องขายดิบขายดี การมี Surface 2 รุ่นคือ รุ่น Surface RT และ Surface Pro

ฮาร์ดแวร์อย่าง X-Box และ Surface ให้มาอยูใ่ นฝ่ายเดียวกันทัง้ หมด ภายใต้การน�ำของ Julie Larson-Green ทีเ่ ดิมดูแล Windows ส่วนระบบปฏิบตั กิ ารทีร่ นั บนอุปกรณ์ตา่ งๆ ทัง้ พีซี มือถือ แท็บเลต เครือ่ งเล่นเกมก็ถกู ดูแลโดย Terry Myerson เพือ่ ควบคุมประสบการณ์ การใช้งานให้เป็นหนึง่ เดียว แอพฯ และบริการออนไลน์ตา่ งๆ ก็อยูภ่ ายใต้การดูแลของ Qi Li ส่วนบริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ ก็อยู่ภายใต้การดูแลของ Natya Nadella ไมโครซอฟท์เน้นเรือ่ งสร้างฮาร์ดแวร์ของตัวเอง การสร้างประสบการณ์ ของซอฟท์แวร์และระบบปฏิบตั กิ ารให้เป็นหนึง่ เดียวกัน และลดการพึง่ พา คูค่ า้ เดิมในเรือ่ งฮาร์ดแวร์อย่าง อินเทล เดลล์ เอชพี เลอโนโว ในตลาด คอนซูเมอร์โปรดักต์ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการวางโครงสร้างองค์กร เดินตามรอยแอปเปิล้ ทัง้ สิน้ !!

14 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013

XBOX 360


Special Interview

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย/ ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์

ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์

ภารกิจพา TRUE BEYOND สูร่ ะดับโลก

เมือ่ บริษทั ผูพ้ ฒ ั นาเครือข่ายโทรคมนาคมอย่าง ทรู คอร์ปอเรชัน่ แตกไลน์ธรุ กิจ เปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเลตในชือ่ ทรู บียอนด์ (TRUE BEYOND) เป็นความท้าทายครัง้ ใหม่ทตี่ กอยูใ่ นความรับผิดชอบของ ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หัวหน้ากลุม่ คณะผูบ้ ริหารด้านการพาณิชย์, การขายและกลยุทธ์รเี ทล/ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ทีต่ อ้ งพาแบรนด์ใหม่นกี้ า้ วไปให้ถงึ ระดับอินเตอร์เลยทีเดียว ตลาดอุปกรณ์สอื่ สารในเมืองไทยก�ำลังเติบโตขึน้ เนือ่ งจากมี เครือข่าย 3G ขยายครอบคลุมทัว่ ประเทศ รวมถึงเครือข่าย 4G LTE ทีท่ รูมฟู เอช เพิง่ เปิดตัวไป นัน่ เองทีท่ รูเห็นเป็นโอกาสทีจ่ ะเปิดตัว สมาร์ทโฟนมาให้คนไทยได้ทดลองใช้ และทดลองศักยภาพ 4G LTE ของทรูมฟู เอช “เราดู แ ล้ ว ว่ า เป็ น จั ง หวะที่ ดี ที่ เ ราน่ า จะน� ำ คุ ณ ภาพของ เครื่ อ งที่ เ ราศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นามาเป็ น เวลาเกื อ บ 5 ปี มาเปิดตัว เราเรียกว่า ทรู บียอนด์ คือแบรนด์ไทยทีม่ สี เปคเทียบ เท่ากับอินเตอร์แบรนด์ ในราคาทีเ่ อือ้ มถึงได้ เพราะเราเป็นผูน้ ำ� เรือ่ งนวัตกรรมเสมอ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง 3G หรือ 4G LTE” ปพนธ์บอกกับเราว่า 3 ส่วนประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้ ตลาดอุปกรณ์ (Device) เติบโต คือ ตัวเครือ่ ง คุณภาพเครือข่าย (Network) และเนือ้ หา (Content) ทีส่ ามารถใช้บนเครือ่ งได้ “การท�ำดีไวซ์เราต้องดูหลายอย่าง ต้องจับเทรนด์ตลาด รูจ้ กั แพลทฟอร์มทีส่ ำ� คัญ ต้องดูวา่ ไอโอเอส แอนดรอยด์ หรือ วินโดวส์เป็นอย่างไร และเราต้องพัฒนาตัวเครือ่ งของเราให้เข้ากับ แพลทฟอร์มนัน้ ศึกษาเรือ่ งรูปลักษณ์วา่ คนจะคุน้ เคยกับหน้าจอ แค่นี้ หรือหน้าจอทีใ่ หญ่ขนึ้ และต้องไปดูโรงงานผลิตว่าเราจะผลิต ทีไ่ หนทีส่ ามารถตอบโจทย์เราได้ ซึง่ อุปกรณ์เหล่านีใ้ ช้เวลาพัฒนา

ไม่ตำ�่ กว่า 6-8 เดือนต่อรุน่ ” เมือ่ อุปกรณ์พร้อม ภารกิจต่อไปคือหาคอนเทนต์ระดับโลก อย่าง Girls’ Generation หรือสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาเป็น เนื้อหาพิเศษที่เครื่องอื่นไม่มี มาเป็นจุดเด่นของทรู บียอนด์ ทีส่ ามารถตอบสนองความคาดหวังของคนได้เสมอ “คอนเทนต์เป็นตัวหลักที่จะท�ำให้รู้สึกว่าเครื่องของเรานี่ เอ็กซ์คลูซฟี เรามุง่ หวังให้ดไี วซ์ทเี่ ราท�ำได้ไปขายทีต่ า่ งประเทศ เป็น อินเตอร์แบรนด์บา้ ง เราก็ตอ้ งเริม่ จากการทีเ่ ราสร้างอุปกรณ์เอง ไปหาโรงงานทีเ่ ขาผลิตได้ตามความต้องการของเรา ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเป็นยี่ห้อของเราเอง มากไปกว่านั้น ข้างในต้องมีกลไก มันสมองทีส่ ามารถท�ำงานได้เร็ว เราก็ได้รบั ความช่วยเหลือจาก Qualcomm มาเป็นเมนบอร์ดทีท่ ำ� ให้คนสามารถสนุกกับคอนเทนต์ ทีเ่ กิดขึน้ ได้” นอกจากนีท้ รูมฟู เอช ยังได้ศลิ ปินระดับโล อย่าง Girls’ Generation มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งทรูมูฟ เอช ต้ อ งการสื่ อ ไปยั ง ผู ้ บ ริ โ ภคว่ า นี่ คื อ แบรนด์ ร ะดั บ เวิ ล ด์ ค ลาส เหตุผลที่สองเป็นเพราะ Girls’ Generation จะท�ำให้เข้าถึง ตลาดเด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะตัดสินใจมาใช้ 3G ได้อย่างรวดเร็ว

“เด็กเหล่านีจ้ ะเป็นผูน้ ำ� ทางความคิด (Opinion Leader) เพราะ ถ้านักเรียน นักศึกษาเหล่านีใ้ ช้อปุ กรณ์ของเรา เขาก็จะไปเปลีย่ นให้ เจนเนอเรชัน่ ทีเ่ หนือกว่าเขา คือพ่อแม่หนั มาใช้บริการทรูมฟู เอช เพราะฉะนัน้ เราต้องการคุยกับคนรุน่ ใหม่ ซึง่ ตอบโจทย์ตรงนีไ้ ด้แน่นอน” ส่วนประกอบทีส่ าม คือ เครือข่ายของทรูมฟู เอช ไม่วา่ จะเป็น 3G หรือ 4G LTE เมือ่ องค์ประกอบครบ 3 สิง่ ทีต่ ามมาคือจะท�ำให้ ทรู บียอนด์ มีศกั ยภาพพร้อมจะเปิดตัวสูก่ ารเป็นอินเตอร์แบรนด์ เพราะเมือ่ ตลาดเมืองไทยไปได้ดี ขัน้ ต่อไปคือเข้าสูต่ ลาดอาเซียน ในยุคเออีซี (Asean Economic Community) “ตลาดดีไวซ์ปีนี้จะเป็นตลาดที่เริ่มสนุก และปีหน้าจะต้อง สนุกมาก เป็นช่วงทีเ่ ข้าสูจ่ ดุ พีคได้ เพราะปีนเี้ ริม่ วางเครือข่ายกัน ในปีหน้าเครือข่ายจะเสร็จสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ทคี่ นไทยจะได้เจอ อะไรดีๆ มีตวั เลือกมากขึน้ และต้องบอกว่าเราเป็นผู้ให้บริการมือถือรายเดียวใน ประเทศไทยที่เป็นของคนไทย ผู้ใหญ่ทุกคนที่นี่สู้จริงๆ แล้วก็ ทีมเวิร์คแข็งแรง เราคิดค้นทุกสิ่งทุกอย่างน�ำหน้าคนอื่น และ มุง่ มัน่ มาตลอด สิง่ ทีไ่ ด้จากผูบ้ ริหารเราคือเรือ่ งความมุง่ มัน่ เลย ท�ำให้คนในองค์กรขับเคลื่อนไปทางด้านนี้เหมือนกันเพื่อความพึง พอใจสูงสุดของลูกค้า”

15 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


GET AHEAD

เรื่อง : ธัญวัฒน์ ชัยตระกูลชัย

Are You Promotable ?

หัวหน้าของเราคิดจะโปรโมทเราบ้างหรือเปล่า โดยเฉพาะคนที่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงานได้ถงึ ระดับหนึง่ และคิดว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ท�ำงานแทนหัวหน้าจนแทบจะเรียกได้วา่ เป็น ‘มือขวา’ ของนาย คนทีเ่ ป็น ‘มือขวา’ ของหัวหน้า (หรือนาย) นัน้ ส่วนใหญ่กม็ กั จะคิดว่าตนเอง มากพอทีก่ า้ วไปสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู กว่าต�ำแหน่งเดิม มักจะ มี ค วามส� ำคัญ คิดว่าหัวหน้าขาดตนเองไม่ได้ ถามตนเองว่า “เราท�ำงานเป็นอย่างไรบ้างนะ” ไบรอัน เทรซี่ นักเขียนชื่อดัง กล่าวไว้ว่า รายได้ของคุณจะมากหรือน้อย ขึน้ อยูก่ บั ... 1. คุณท�ำอะไรได้บา้ ง? 2. ทีค่ ณ ุ ท�ำได้นนั้ ท�ำได้ดขี นาดไหน? 3. หาคนมาแทนทีค่ ณ ุ ยากมากขนาดไหน? ถ้าความรู้ความสามารถของคุณถึงขั้นที่หาใครมาแทนเราไม่ได้ อ�ำนาจการ ต่อรองก็จะสูงเป็นเงาตามตัว ก็อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเดินเข้าไปต่อรองนายของ คุณไหมล่ะ ถ้ากล้าเข้าไปถาม ก็ถามว่า “ผมจะได้เลือ่ นต�ำแหน่งไหมครับนาย” ส่วนใหญ่นายจะหลีกเลีย่ งการตอบค�ำถามแบบตรงไปตรงมา แต่การตอบแบบ เลีย่ งๆ นีแ่ หละทีเ่ ราอาจจะได้เรียนรูจ้ ากค�ำถามทีน่ ายหรือหัวหน้าของคุณถามกลับมา เช่น “คุณรับแรงกดดันหนักๆ ได้ไหมกับต�ำแหน่งทีม่ คี วามรับผิดชอบสูงมาก” นายบางคนก็หลอกลูกน้องเล่น ยกตัวอย่างเช่น พูดว่าได้เสนอให้เลือ่ นต�ำแหน่งไปแล้ว นายใหญ่กำ� ลังปรับโครงสร้างองค์กรอยู่ เสร็จเมือ่ ไหร่ได้เลือ่ นทันที แต่แล้วเรือ่ งก็เงียบปานสายลม หัวหน้าจะเสนอนายใหญ่ หรือเปล่าก็ไม่รู้ และถึงเสนอก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสนอชือ่ คุณ เพราะไม่มใี ครรูบ้ ทสนทนานัน้ การทีค่ ณ ุ ท�ำงานแบบถวายชีวติ ให้นายเป็นเวลานานหลายปี และทัง้ ๆ ทีค่ ณ ุ มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ พิม่ ขึน้ แต่ปแี ล้วปีเล่าคุณก็ตอ้ งย�ำ่ เท้าอยูก่ บั ที่ ขณะทีเ่ พือ่ นร่วมรุน่ บางคนเติบโตแบบก้าวกระโดดไปแล้ว นายก็มกั จะพูดจาหวานหูเมือ่ ต้องการหลอกลูกน้องคูใ่ จให้หลงเชือ่ จนตายใจ ถ้าหากคุณไม่ฉกุ คิดว่าก�ำลังถูกหลอกใช้ หรือหาก เลวร้ายยิง่ ไปกว่านัน้ ก็คอื “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” ถ้าคุณเจอนายประเภทนี้ คุณจะท�ำอย่างไร ?

THINK OUT LOUD

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee

คนแปลกหน้าทีค่ นุ้ เคย เหตุผลหลักทีท่ ำ� ให้คนวัยดิจติ อลสนใจย้ายมาอยูบ่ นคอนโดฯ กันมากขึน้ ก็คอื ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภัย ใกล้ทที่ ำ� งาน แหล่งเทีย่ วและช้อปปิง้ รวมถึงการตัดปัญหาความยุง่ ยากในการดูแล บ�ำรุงรักษาพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีไ่ ม่คอ่ ยได้ใช้ แต่ทนี่ า่ แปลกอยูอ่ ย่างนึงคือสังคม คนคอนโดฯ นั้นดูเศร้ากว่าที่คิด คือ ‘ต่างคนต่างอยู่’ ขนาด เพื่อนข้างห้องยังไม่รู้จักชื่อกันเลย จริงๆ แล้วคนไทยไม่ใช่ คนเหนียมอาย แต่ใครจะเริม่ ทักใครก่อนนีแ่ หละคือปัญหา แนวทางในการท�ำการตลาดของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไปมักเน้นที่การส่งเสริมการขาย มีรูปแบบการเปิดตัวที่ หวือหวาอลังการ แต่ไม่คอ่ ยเน้นเรือ่ งกิจกรรมดูแลความสัมพันธ์ ของลูกบ้านเท่าไหร่นกั จึงเป็นภาระของคณะกรรมการอาคารชุด ทีร่ บั มาท�ำแบบเนือ้ ไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนัง่ แถมยังเอากระดูก มาแขวนคอ คงจะดีไม่ใช่น้อยที่นิติบุคคลอาคารชุดรวมถึง เจ้าของโครงการจะรับหน้าเสือ่ ช่วยกันท�ำให้ลกู บ้านได้รจู้ กั มักจี่ และสนิทสนมกันมากขึน้ ผมจึงขอใช้โอกาสนีน้ ำ� เสนอไอเดียฮาๆ ออกสือ่ เผือ่ จะมีใครสนใจริเริม่ โครงการทีว่ า่ นี้ กินข้าวด้วยกันไหม : คอนโดฯ บางแห่งอยูไ่ กลจากซูเปอร์ มาร์เก็ต แถมยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ ในบริเวณข้างเคียง ทางเลือกยอดนิยมคือการทานข้าวนอกบ้าน หรือไม่ก็กักตุนอาหารแช่แข็ง จะเป็นไรมั้ยถ้าลูกบ้านบางคน จะอาสาเปิดครัวเฉพาะกิจเพื่อให้ลูกบ้านผู้หิวโหยได้ทานกันใน ราคามิตรภาพ ผมเคยใช้ไอเดียนีข้ ายอาหารตอนอยูห่ อทีเ่ มืองนอก แค่แปะ ป้ายเมนูอาหารจานเดียวประจ�ำวันไว้ทหี่ น้าห้อง ใครต้องการผูกปิน่ โตก็ให้ลงชือ่ ไว้ ถึงเวลาก็มารับอาหารพร้อมภาชนะ (จะได้ไม่ต้องล้าง) เชื่อหรือไม่ว่าท�ำรายได้ เป็นกอบเป็นก�ำทีเดียวครับ สมบัตผิ ลัดกันชม : ทุกวันนีเ้ ราต่างซือ้ ของมาเก็บไว้ในคอนโดฯ จนแทบล้นทางเดิน ของบางชนิด ซือ้ มาได้สกั พักจึงรูว้ า่ ไม่คอ่ ยมีโอกาสได้ใช้ แทนทีจ่ ะต้องเสียตังก์ซอื้ ของใหม่

มาเพิม่ อีก สูไ้ ปเล็งของๆ คนอืน่ ทีเ่ ราอยากได้แล้วเปลีย่ นของทีต่ วั เองไม่ตอ้ งการออกไปให้คนทีเ่ ขา ต้องการน่าจะดีกว่า เมื่อปีก่อนเห็นแสนสิริเปิดตัวเว็บ sayswop ซึ่งเป็นเว็บที่ท�ำให้ลูกบ้านเข้าไป โพสต์เพือ่ แลกเปลีย่ นของกันได้ ไอเดียนีเ้ ก๋ แต่กเ็ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่าหลายคนอยากเปลีย่ นของกลับมา เป็นเงินสดกันเยอะแฮะ ใครจะไปรู้ เราอาจมีหมอ ทนายความ นักบัญชี วิศวกร นายหน้าค้าที่ เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจ : ไปจนถึ ง นั ก การตลาด คนท� ำ เว็ บ เกมออนไลน์ อ าศั ย อยู ่ ใ นตึ ก เดี ย วกั น กั บ เราก็ ไ ด้ ผมไม่ แ น่ ใ จว่ า โปรไฟล์ อ าชี พ นี้ ส มควรที่ จะเก็ บ เป็ น ความลั บ หรื อ ไม่ แต่ ถ ้ า มั น มี ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ไม่ เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด ข้ อ มู ล ความเป็ น ส่ ว นตั ว แล้ ว ละก็ การมี เว็ บ บอร์ ด กรุ ๊ ป แชทเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละคอนเนคชั่ น ของคนอาศัยอยูใ่ นตึกเดียวกันนัน้ น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย น่าเสียดาย ที่เว็บบอร์ดส่วนใหญ่เท่าที่มีนั้นมีไว้เพื่อเป็นที่ร้องทุกข์หรือประกาศขาย ของมากกว่าแลกเปลีย่ นธุรกิจ โสด เหงา เราเข้าใจ : บริ ก ารจั บ คู ่ ค นโสดก็ น ่ า สนใจเหมื อ น กัน โดยเฉพาะคนวัย 30++ ที่ท�ำงาน จนไม่มีเวลาหาคู่ ถ้าได้ใครมาเป็นเจ้าภาพช่วยจัดเฮฮาปาร์ตี้หรือ มินิคอนเสิร์ตให้คนวัยท�ำงานได้ใกล้ชิดกัน ก็คงจะท�ำให้ชีวิตบนตึกสูง ดูชุ่มฉ�่ำขึ้นได้ไม่ใช่น้อย งานนี้สงสัยจะต้องให้ Noonswoon มาช่วย Connect ให้ซะแล้ว บริการให้คำ� ปรึกษาเฉพาะกิจ : นอกจากนิติฯ ของโครงการจะ จัดให้มบี ริการล้างแอร์ ฉีดน�ำ้ ยา ก�ำจัดปลวกเป็นระยะๆ แล้ว ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีบริการเสริม ประจ�ำเดือน เช่น พูดคุยกับหมอเรื่องปัญหาสุขภาพ พูดคุยกับครู แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ การค้นหาศักยภาพของบุตรหลานด้วย P-PAC พูดคุยกับกูรเู รือ่ งปัญหาธุรกิจ รวมถึงพูดคุยกับหมอดูเรือ่ งดวง ชะตาราศี รับรองว่างานนี้คิวจองยาวเป็นหางว่าวแน่ถ้าได้ผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงมาปรากฎตัวในงาน เสริมศักยภาพให้บตุ รหลาน : ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายต่าง พาลูกหลานไปส่งตามสถาบันฝึก ทักษะความสามารถพิเศษต่างๆ ถ้าจับรวมกลุ่มกันได้ ท�ำไมไม่จ้างให้คุณครูมาสอนถึงที่ ให้เป็นเรื่องเป็นราวกันไปเลย อย่างวิชาจินตคณิต Mind Mapping หรือคอร์สวาดภาพ ระบายสีนำ�้ อะไรประมาณนี้ สุขกาย สบายใจ : ใช่ว่าในคอนโดฯ จะมีแต่คนอายุน้อยอาศัยอยู่ บางทีผมเห็นคุณปู่คุณย่า ต้องอยูเ่ ฝ้าดูแลเลีย้ งหลานไม่ให้หา่ งกาย เพือ่ ไม่ให้ทา่ นสมองฝ่อ ควรมีการ จัดกิจกรรมเพื่อคนสูงอายุบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกก�ำลังกายเบาๆ อย่างไทเก๊กยามเช้า จัดทริป พาไปไหว้พระ ใส่บาตร หรือแม้กระทัง่ การนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศน์ในวันส�ำคัญทางศาสนา

16 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


ทรูคอฟฟีแ่ ละทรูชอ้ ป

สาขาดาวน์ทาวน์ ซอยหน้าคุณย่าโม ตลาดแม่กมิ เฮง ทรูคอฟฟีแ่ ละทรูชอ้ ป สาขาดาวน์ทาวน์ : ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีข่ นาด 140 ตารางเมตร ซึง่ ออกแบบตกแต่งให้กลมกลืนกับพืน้ ทีแ่ ละท�ำเลของร้านค้าในละแวกนัน้ ทีเ่ ป็น ย่านการค้าเก่าแก่ คงเอกลักษณ์ดว้ ยตึกแถวไม้รปู แบบเดิม ถือเป็นไลฟ์สไตล์ชอ้ ป แห่งแรกในเมืองโคราช

บรรยากาศภายในร้านให้ความรูส้ กึ อบอุน่ เป็นกันเอง นอกจากจะสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟสด รสชาติเยีย่ มจากทรูคอฟฟี่ หรือดืม่ เครือ่ งดืม่ แก้วโปรด พร้อมเบเกอรีห่ อมสดใหม่แล้ว ยังจะได้ดมื่ ด�ำ่ กับ งานศิลปะผลงานภาพถ่ายธรรมชาติของ พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รวมทัง้ นิทรรศการภาพถ่าย จากศิลปินและช่างภาพหลากหลายอาชีพหมุนเวียนกันไป ซึง่ นับเป็นไฮไลท์ของช้อปทีผ่ มู้ าเยือนไม่ควรพลาด ไลฟ์สไตล์ช้อปแห่งนี้ มีการจัดสรรพื้นที่ให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ตรง ได้ทดลองใช้ เพื่อเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ทงั้ ทรูมฟู เอช ทรูออนไลน์ และทรูวชิ นั่ ส์ พร้อมรับค�ำแนะน�ำจากทีป่ รึกษาระดับมืออาชีพ IT Friends ก่อนการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า รวมทัง้ ยังเป็นศูนย์ Retail Shop จ�ำหน่ายสมาร์ทโฟน และ Gadget รุน่ ล่าสุด ของแบรนด์ชนั้ น�ำ ทีร่ องรับบริการ 3G ทีด่ ที สี่ ดุ และ WiFi จากทรูมฟู เอช หรือทดสอบ ประสิทธิภาพและสมัครบริการอัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ความเร็วสูงสุดถึง 100 Mbps ตลอดจนทดลองเลือกชมรายการ คุณภาพและสมัครแพ็กเกจต่างๆ จากทรูวชิ นั่ ส์ ทีค่ รบครัน ทัง้ สาระและความบันเทิง ทรูชอ้ ปสาขานีเ้ ป็นช้อปแห่งที่ 4 ของเมืองโคราช ซึง่ นับเป็นการขยายสาขาทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว อันเป็น ผลจากการตอบรับทีด่ ขี องชาวเมืองโคราชทีใ่ ห้ความ ไว้วางใจในบริการของกลุม่ ทรู โดยเฉพาะทรูมฟู เอช ผูน้ ำ� เครือข่าย 3G ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีป่ จั จุบนั ขยายโครงข่าย ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และโดยเฉพาะ ในจังหวัดนครราชสีมา ทีม่ โี ครงข่ายครอบคลุม ทุกหมูบ่ า้ น ทุกต�ำบล ทุกอ�ำเภอ ทัว่ ทัง้ จังหวัด


O D N O C D N E R T ัย

์ ไชยตระกูลช

ร เร่อื ง : ธันยวัช

3 1 20

คอนโดฯ อิม่ ตัวจริงไหม เป็นประเด็นทีห่ ลายคนสนใจอย่างมากๆ ก็แล้วแต่วา่ ไปถามใคร ถ้าไปถามแบงก์ชาติ ค�ำตอบก็จะแบบหนึง่ หากไปถามผูป้ ระกอบการคอนโดฯ ก็จะได้คำ� ตอบอีกแบบหนึง่ ดังนัน้ เรือ่ งนีต้ อ้ งไปถามผูอ้ ยูใ่ นวงการอย่าง โสภณ พรโชคชัย แห่ง Agency for Real Estate ทีห่ มัน่ ท�ำผลการวิจยั ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ระบุวา่ “คอนโดฯ ในเมืองยังอยูไ่ ด้อกี 5-6 ปี” ฟังแบบนีก้ ค็ อ่ ยสบายใจขึน้ หน่อย เพราะคนทีเ่ กีย่ วข้องกับ คอนโดฯ ทัง้ ผูป้ ระกอบการ ผูร้ บั เหมา ผูค้ า้ วัสดุกอ่ สร้าง เฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ฯลฯ พูดง่ายๆ ก็คอื คอนโดฯ โครงการหนึง่ กว่า  จะสร้างขึน้ มาได้นนั้ ต้องเกีย่ วข้องกับผูค้ นมากมายหลายธุรกิจ การทีค่ อนโดฯ ในเมืองยังไปได้ตอ่ อีกหลายปีนนั้ ก็แสดงว่า  ฝั่งดีมานด์ยังเยอะ ซัพพลายที่มีอยู่เหมือนเยอะ แต่ก็ไม่ได้  มากมายจนเกิ น กว่ า ที่ ต ลาดจะรองรั บ ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ หมายความว่า ใครจะสร้างคอนโดฯ ออกมาทุกโครงการ ก็จะ ขายได้ทงั้ หมด ดังนัน้ เทรนด์คอนโดฯ ทีเ่ กิดขึน้ คือบางคอนโดฯ เท่านัน้ ทีจ่ ะอยูไ่ ด้

“คอนโดฯ ระดับแมสและระดับบนจะไปได้ แต่คอนโดฯ ระดับกลางๆ จะอยูย่ าก” ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั แห่งหนึง่ กล่าว คอนโดฯ ระดับแมส ก็ไม่ใช่คอนโดฯ ทีม่ รี าคาถูก เพราะเดีย๋ วนี้ ราคาทีด่ นิ เพิม่ สูงขึน้ แม้วา่ จะไม่ตดิ รถไฟฟ้าก็ตาม ท�ำให้ราคา ต่อตารางเมตรของคอนโดฯ แมส ส�ำหรับแบรนด์ดงั ๆ เริม่ ต้นทีร่ ว่ ม  40,000 เข้าไปแล้ว ซึง่ ย้อนกลับไปไม่กปี่ ี คอนโดฯ 40,000 ต่อ  ตารางเมตรคื อ คอนโดฯ ระดั บ กลาง แต่ ป ั จ จุ บั น คอนโดฯ ระดับกลางก็ปาเข้าไปเกือบ 100,000 ต่อตารางเมตรแล้ว  คอนโดฯ ระดับบนขึน้ ไปก็ตอ้ งเริม่ ที่ 150,000 บาท การทีค่ อนโดฯ มีราคาแพงขนาดนี้ ก็เพราะต้นทุนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราคาทีด่ นิ ราคาวัสดุกอ่ สร้าง

และค่าแรงวันละ 300 บาท ประกอบกับการทีเ่ มือ่ สร้างออกมาแล้ว ขายได้ ท�ำให้มีการก�ำหนดราคาคอนโดฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ซื้อ  จึงมองว่าคอนโดฯ ยิ่งนานวันก็ยิ่งแพง พอคิดว่าแพงก็ไม่ซื้อ  เมือ่ คิดจะซือ้ ก็ทำ� ให้ตอนนัน้ ก็มรี าคาแพงขึน้ กว่าเดิมมาก ท�ำให้ เมื่อคอนโดฯ เปิดตัวขึ้นมาครั้งใด จึงมีการแย่งซื้อกันจนหมด อย่างรวดเร็ว เพราะกลัวซือ้ ไม่ทนั คอนโดฯ ทีเ่ ปิดแล้วขายหมดในไม่กชี่ วั่ โมง ณ วันนีก้ ย็ งั มี  ให้เห็น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าซื้อแล้วคุ้มค่าคุ้มราคา ขายใบจองได้  ขายต่อได้เมือ่ สร้างเสร็จ หรือปล่อยเช่าก็ได้ราคา LPN เป็นผูน้ ำ� ในตลาด ‘คอนโดฯ หลังแรก’ กลุม่ เป้าหมาย ส�ำหรับ พวก First Jobber หรือกลุม่ ซือ้ คอนโดฯ แทนการเช่า ดังนัน้ LPN ก็เลยตัง้ คอนโดฯ ทีร่ าคาต่อตารางเมตรไม่แพงนัก  และไม่จำ� เป็นต้องอยูต่ ดิ รถไฟฟ้าเพือ่ ต้นทุนราคาทีด่ นิ จะได้ไม่สงู มากเกินไป ท�ำให้สามารถก�ำหนดราคาต่อตารางเมตรไม่แพงได้ และเพื่ อ ท� ำ ให้ ร าคาถู ก ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก LPN ก็ เ ลยท� ำ ให้  ห้ อ งเล็ ก ลงเหลื อ เพี ย ง 22 ตารางเมตรเท่ า นั้ น ซึ่ ง ท� ำ ให้  ผู้ประกอบการรายอื่นท�ำห้องให้เล็กลง แม้ว่าจะเป็นคอนโดฯ  ระดับบนก็ตาม เพือ่ ให้ราคาต่อยูนติ ถูก แต่จริงๆ แล้วแพง ตลาดคอนโดฯ หลังแรก ยูนติ เล็ก ไม่ใกล้รถไฟฟ้า แต่ใกล้  ชุมชนนั้นมาแรงมาก จนกระทั่งหลายแบรนด์ที่จับคอนโดฯ  ระดับบนหันมาเล่นตลาดนี้ด้วย โดยท�ำให้รูปแบบสวยงามขึ้น อย่างแสนสิริ ส่ง D CONDO มาเจาะตลาดนีโ้ ดยเฉพาะ University Condo ก็มาแรง เพราะตลาด นศ.ใหญ่และ  มีกำ� ลังซือ้ การสร้างคอนโดฯ ใกล้มหาวิทยาลัยในราคา 2 ล้านนิดๆ  จึงกลายเป็นเทรนด์ที่ Developer เข้ามาเล่นกันเยอะเลย พร้อมๆ กับการสร้าง Community Mall ควบคู่กับคอนโดฯ อย่างทีเ่ กิดในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือทีจ่ ะเกิดในมหาวิทยาลัย  หอการค้าไทยต่อไป ต่ า งจั ง หวั ด ในหั ว เมื อ งใหญ่ ผู ้ ป ระกอบการรายใหญ่  จะรุกเข้าไปอย่างต่อเนื่อง และขายราคาต่อยูนิตสูง ดังเช่นที่  แสนสิรบิ กุ ขอนแก่นด้วยคอนโดฯ ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท  ขายหมดใน 5 ชั่ ว โมง ท� ำ ให้ แ สนสิ ริ บุ ก ตลาดต่ า งจั ง หวั ด  ถึงกว่า 40% ในพอร์ต แน่นอนว่าแบรนด์อนื่ ก็กระโจนตามไปด้วย โดยใช้กลยุทธ์ทใี่ ช้เหมือน กทม.นัน่ เอง LPN บุกอุดรฯ ล้านต้นๆ พัทยาก็ลา้ นต้นๆ เป็นเทรนด์ทนี่ า่ จับตามอง เพราะตลาด ตจว.จะโตมาก ในยุค AEC ทีก่ ำ� ลังจะมาถึง นีเ่ ป็นเพียงเทรนด์คร่าวๆ เท่านัน้ ปีหน้าจะขยีเ้ ทรนด์คอนโดฯ กันต่อนะครับ

18 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


19 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


HOW TO INVEST

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด

การลงทุนคอนโดมิเนียม ในภาวะตลาดขาลง ประมาณกว่า 1 ปีทแี่ ล้ว ในพืน้ ทีค่ อลัมน์ตรงนีผ้ มได้เตือนผูอ้ า่ นถึง ภาวะขาลงคอนโดมิเนียมซึง่ น่าจะเกิดขึน้ ในปีนี้ ในบทความ ทีช่ อื่ ว่า ‘ข้อคิดการซือ้ คอนโดมิเนียมเพือ่ การลงทุน’ ซึง่ ณ ขณะนี้ ทุกอย่างก�ำลังจะเป็นจริงตามบทความนัน้ เพือ่ ให้เกิดความ ชัดเจนในการวางกลยุทธ์ลงทุนในช่วงต่อจากนีไ้ ป ผมขอสรุปเป็นประเด็นดังนี้ 1. ขณะนี้ ต ลาดคอนโดมิ เ นี ย มก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นสภาวะ อุปทานมากเกินกว่าอุปสงค์ ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 56 จากข้อมูล ‘รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เดือน มิถนุ ายน 56’ ของบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สนัน้ ผมพบว่าภาวะอุปทานคอนโดมิเนียมเริม่ มากเกินกว่าอุปสงค์แล้ว (แม้วา่ จะสมมติให้อปุ สงค์ยงั คงขยายตัวเท่ากับช่วงก่อนๆ) 73% ของโครงการอสังหาฯ ทีเ่ ปิดขายใหม่ในเดือน มิ.ย. 56 หรือ 8,632 หน่วยเป็นคอนโดมิเนียม สะท้อนว่าบริษทั ผูพ้ ฒ ั นา โครงการ (Developer) ยังคงไม่ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงไป ของโครงสร้างตลาด ในทางตรงข้ามธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เริม่ ระมัดระวังในการปล่อยสินเชือ่ แก่บริษทั ผูพ้ ฒ ั นาโครงการและ ลูกค้าทีข่ อสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้ว ข้อสังเกตส�ำคัญ ขณะนี้คอนโดมิเนียมที่อยู่ในระหว่าง การส่งมอบและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวนมากนั้น เผชิญกับปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบและก่อสร้าง เพราะ ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจะได้รับ ผลกระทบเล็กน้อยจากความล่าช้า แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อเพื่อ เก็ ง ก� ำ ไรหรื อ ลงทุ น โดยอาศั ย การก่ อ หนี้ ร ะยะสั้ น จะได้ รั บ ผลกระทบมาก และอาจจะส่งผลให้ลกู ค้ากลุม่ นีช้ ะลอการลงทุน ออกไป ซึง่ จะกระทบกับยอดขายโดยรวมของคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ คอนโดมิเนียมทีจ่ ะท�ำการก่อสร้างในครึง่ ปี หลัง 56 นี้จะเผชิญกับการเร่งตัวของต้นทุนการก่อสร้าง แรงงาน และการบริหารจัดการ ถ้าบริษัทผู้พัฒนาโครงการ ต้องการรักษาอัตราก�ำไรให้ไล่เลีย่ กับโครงการก่อนๆ จะต้องปรับ เพิม่ ราคาขาย ดังนัน้ โครงการคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีเ่ กรด B (ท�ำเล ติดรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทีเ่ ลยสถานีออ่ นนุชไปทางบางนา) เกรด C (แนวรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง) ทีเ่ ปิดตัวในเดือน พ.ค. 56 เป็นต้นมานัน้ มีระดับราคาต่อตารางเมตร (ตร.ม.) ใกล้เคียงกับราคาขายต่อ ตร.ม. ในปี 54 ของโครงการคอนโดฯ ในพืน้ ทีเ่ กรดบีบวก (B+) ซึง่ มีทำ� เล แถวพระโขนง อ่อนนุช พหลโยธิน รัชดาฯ ห้วยขวาง ลาดพร้าว เพชรบุรตี ดั ใหม่ และเกรด A บางแห่ง (ท�ำเลทองหล่อ เอกมัย เป็นต้น) ซึง่ บ่งชีว้ า่ ใน 3 ปีขา้ งหน้าราคาขายคอนโดมิเนียมท�ำเล B+ ขึ้นไปน่าจะสูงขึ้นมากจากแรงกดดันด้านต้นทุน และน�ำไปสู่ กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลาครึง่ ปีหลัง 56 ถึงสิน้ ปี 57 เพราะ ในช่วงนีร้ ะดับราคาน่าจะปรับลง โดยเฉพาะคอนโดฯ ทีส่ ร้างเสร็จ ก่อนหน้า และผูซ้ อื้ ไม่มคี วามสามารถในการผ่อนช�ำระ 2. อุปสงค์ ในคอนโดมิเนียมอ่อนตัว เพราะในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาก�ำลังซื้อของชนชั้นกลางส่วนใหญ่ถูกน�ำไปก่อหนี้ด้วย การซือ้ สินค้าคงทน เช่น รถยนต์ บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น เมื่อชนชั้นกลางไปก่อหนี้มากขึ้นส่งผลให้ก�ำลังซื้อและศักยภาพ ในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ลดลงมาก ดังข้อมูลล่าสุด ของภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในเดือน พ.ค. 56 ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ระบุวา่ จ�ำนวนสินเชือ่ ของคอนโดมิเนียมทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ นเดือน พ.ค. 56 นัน้ ลดลง 6.4% เมือ่ เทียบกับเดือน ก่อนหน้า (เม.ย. 56) โดยทีส่ นิ เชือ่ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั นิ นั้ ถือว่าเป็น อุปสงค์ทมี่ ปี ระสิทธิผล (Effective Demand) เพราะส่งผลต่อการ ตั ด สิ น ใจของบริ ษั ท ผู ้ พั ฒ นาโครงการและราคาตลาดของ คอนโดมิเนียม ผมประเมินว่าในอีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้า อัตราการขอสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ะหดตัวทีร่ ะดับ 2 หลัก คือ 10% ขึน้ ไป และ จะกดดันให้ราคาขายคอนโดมิเนียมภายใน 3-6 เดือนถัดมาจะ ต้องมีการปรับราคาลงประมาณ 20-40% จากราคาตลาดปัจจุบนั

กอปรกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอลงมาก ประเทศเศรษฐกิจคูค่ า้ อย่างจีน มีการชะลอตัวลง และดึงให้มลู ค่า การส่งออกไทยลดลง ราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญไม่ดี เช่น ยาง เป็นต้น ผนวกกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไม่วา่ จะเป็น 3.5 แสน ล้านบาทไม่สามารถด�ำเนินการได้ ร่าง พ.ร.บ.กูเ้ งิน 2 ล้านล้านบาท อาจจะไม่ผ่านหรือเผชิญกับการตีความที่ยืดเยื้อ ธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณลดโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ท�ำให้เกิดภาวะเงินไหลออกจากประเทศไทย ท�ำให้สภาพคล่องใน ระบบการเงินไทยตึงตัวมาก ดัชนีราคาหุ้นปรับลดลงจากระดับ สูงสุดในวันที่ 20 พ.ค. 56 ลงไปถึง 12-18% ผลคือความเชือ่ มัน่ ของการลงทุนหุน้ ลดลง (Wealth Effect) และส่งผลให้ความคึกคัก ของคอนโดมิ เ นี ย มลดลงตาม อี ก ทั้ ง ขณะนี้ สิ น เชื่ อ อสั ง หา ริมทรัพย์เทียบกับจีดีพีได้ขยายตัวสูงสุด ดังนั้นในครึ่งปีหลังนี้ สถาบันการเงินจะลดการปล่อยสินเชือ่ อสังหาฯ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ปฏิเสธสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยประมาณ 30% เป็นต้น นอกจากนีส้ ถาบัน การเงินต่างๆ จะเพิม่ เงินดาวน์สำ� หรับผูท้ ขี่ อสินเชือ่ อสังหาฯ หลังที่ 2 เป็นต้นไป ยิง่ กดดันอุปสงค์คอนโดมิเนียมเพือ่ เก็งก�ำไรลดลงมากขึน้ จากปั จ จั ย ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ท� ำ การ ผ่อนดาวน์ จะท�ำการยอมเสียดาวน์ทผี่ อ่ นจ่ายไปก่อนหน้า และ ไม่ยอมไปโอน เพราะไม่สามารถรับภาระค่าผ่อนต่อเดือนได้ ค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต ในขณะที่ ลูกค้าที่ท�ำการโอนบ้านและเริ่มผ่อนค่างวดคอนโดมิเนียมกับ ธนาคาร พบว่าสถานะการเงินของตนเองตึงตัวอย่างมาก ในด้าน ลูกค้าที่จองเพื่อเก็งก�ำไรและลงทุน พบว่าการขายต่อและการ ปล่อยเช่าจะเป็นไปอย่างฝืดเคือง ไม่สะพัดเหมือนช่วงก่อนๆ และ จะเร่งขายลดราคา 3. ราคาคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงจากราคา ตลาด ณ ขณะนีป้ ระมาณ 20-40% โดยเฉพาะโครงการทีท่ �ำเล ระดั บ รองๆ และโครงการคอนโดมิ เ นี ย มในหั ว เมื อ งภู มิ ภ าค ประสบการณ์ของผู้พัฒนาโครงการและธนาคารพาณิชย์จาก วิกฤติ 2540 อาจน�ำไปสูก่ ลยุทธ์ของบริษทั อสังหาริมทรัพย์ในช่วง ต่อไป คือเร่งระบายคอนโดฯ ทีส่ ร้างแล้วเสร็จในปีนี้ หรือลดราคา โครงการซึ่งก�ำลังเปิดการขายอยู่ เพราะเมื่อพิจารณาถึงต้นทุน ค่าก่อสร้างในปัจจุบันและราคาที่ดินนั้น คาดว่าคอนโดมิเนียม ที่สร้างเสร็จก่อนครึ่งปีแรกจะมีอัตราก�ำไร (มาร์จิน) ประมาณ 35-50% ต่อตารางเมตร อันเป็นผลจากความนิยมทีเ่ ฟือ่ งฟูของ การซือ้ คอนโดมิเนียม เมือ่ อุปสงค์มที ศิ ทางหดตัวลง ด้วยอัตราก�ำไร ในระดับสูง เป็นช่องว่างที่บริษัทอสังหาฯ สามารถลดราคาเพื่อ ระบายคอนโดฯ และดึงเงินสดกลับเข้ามาบริษทั อสังหาฯ ให้เร็วทีส่ ดุ ก่อนที่ธนาคารพาณิชย์จะท�ำการปรับลดสินเชื่อที่อยู่อาศัยลง และลดสินเชือ่ แก่บริษทั 4. กลยุทธ์การลงทุน 4.1 วัฏจักรของราคาคอนโดมิเนียมจากนี้ไปอยูใ่ นขาลง แต่ช่วงเวลาที่ลงนั้น ขึ้นอยู่กับการเพิ่มก�ำลังซื้อของคนไทย ซึ่ง จะเกิดได้ต้องมีการลงทุนในโครงการพื้นฐานระบบรางรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ระบบถนนโดยรัฐ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระตุ้น การลงทุนของภาคเอกชนไทยให้ตามมา ขณะทีก่ ารชะลอตัวของ เศรษฐกิจจีนจะต้องเป็นไปอย่างนิม่ นวล ไม่ใช่ต�่ำกว่า 5% ต่อปี ซึ่งถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก�ำลังซื้อของคนไทยจะเพิ่มขึ้น และ ท�ำให้ชว่ งขาลงของคอนโดมิเนียมจะกินเวลาประมาณครึง่ ปีหลัง 56 ถึงสิน้ ปี 57 หรือประมาณ 1.5 ปี ซึง่ ถือว่าไม่นาน และช่วงนีค้ อื ช่วงทีน่ า่ สนใจลงทุน

4.2 ในปัจจุบนั ผูล้ งทุนควรชะลอการซือ้ คอนโดมิเนียม ออกไป โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ในท�ำเล มิใช่เกรด A+ (ท�ำเลเกรด A+ คือท�ำเลแถวสุขุมวิทตอนต้น ราชประสงค์ สีลม สาทร เพลินจิต ชิดลม วิทยุ เป็นต้น) อย่าไปหลงเชื่อกับโฆษณาและแรงกดดันของบริษัทหรือตัวแทน ขายคอนโดมิเนียม ทีบ่ อกว่าโครงการจะปิดการขายแล้ว ยอดจอง จวนเจียนจะเต็มโครงการแล้ว ฯลฯ เพราะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จริงตาม เหตุผลข้างต้น คอนโดมิเนียมที่ยังคงขายดีจะอยู่ในท�ำเลชั้นดีหรือท�ำเล กลางใจเมืองทีม่ ลี กู ค้าต่างชาติและลูกค้าคนไทยผูม้ รี ายได้ระดับสูง เท่านัน้ ซึง่ เป็นท�ำเล A+ ส่วนท�ำเลระดับรองลงมา และราคาจะ ต้องลดลงมาก คือราคาจะต้องลงมากกว่าราคาขายปัจจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 15% คือท�ำเลแถวรถไฟฟ้าทีเ่ ลยสถานีออ่ นนุชไป ท� ำ เลรถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง และท� ำ เลที่ มิ ใ ช่ ร ถไฟฟ้ า และ รถไฟฟ้าใต้ดนิ 4.3 คอนโดมิเนียมในหัวเมืองต่างจังหวัดในภาคเหนือ และอีสานนัน้ ราคาจะลดลงมากทีส่ ดุ และน่าเป็นโอกาสในการ ซือ้ ลงทุน โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนคอนโดมิเนียมชายทะเล แถบหัวหิน และภูเก็ตนัน้ เชือ่ มกับก�ำลังซือ้ ต่างประเทศ ราคาอาจจะไม่ลดลง และอาจจะเพิม่ ขึน้ ด้วยซ�ำ้ ไป 4.4 ในกรุงเทพฯ ควรเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมในบริเวณ ใกล้รถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดนิ ซึง่ มีพนื้ ทีต่ อ่ ตร.ม.มากกว่า 27 ตร.ม.ขึ้นไป เพราะพื้นที่อยู่อาศัยที่ต�่ำกว่า 27 ตร.ม.นั้น สูท้ าวน์เฮาส์และทาวน์โฮมไม่ได้ ทัง้ นีท้ ำ� เลทีน่ า่ สนใจคือ บริเวณ ส่วนติดรถไฟฟ้าที่เลยสถานีอ่อนนุชไปทางบางนาและละแวก รถไฟฟ้าใต้ดนิ ละแวกลาดพร้าว 4.5 การซือ้ มี 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยกรณีที่ 1 ถ้าซือ้ ตรง กับโครงการ อาจจะต้องรอให้บริษัทตัดสินใจลดราคาขายลง เพราะบริษัทพวกนี้บวกอัตราก�ำไรที่สูงมากในราคาขายจึงท�ำให้ มีช่องว่างในการลดราคาลงได้อีก ทั้งตอนนี้ผู้ผ่อนดาวน์ไม่ไหว จ�ำนวนมากเริ่มประกาศขายในราคาผ่อนดาวน์หรือต�่ำกว่า ซึ่ง จะกดดันให้บริษัทผู้พัฒนาโครงการน่าจะลดราคาขายในไตรมาส สุดท้ายของปี 56 และต่อเนือ่ งไปถึงครึง่ ปีหน้า กรณีนถี้ า้ ผูล้ งทุนหมัน่ เดิ น ส� ำ รวจอาจจะได้ ร าคาถู ก บวกส่ ว นลดและของแถมมาก กรณีที่ 2 ซือ้ มือสองจากผูท้ ผี่ อ่ นต่อไม่ไหว การซือ้ แบบนีอ้ าจจะ ได้ทงั้ ราคาทีต่ ำ�่ มากและราคาทีล่ ดลงไม่มาก เพราะผูข้ ายมักจะใช้ ราคาทีต่ นซือ้ เป็นจุดยึดในการตัดสินใจ แต่ราคาทีซ่ อื้ นัน้ เป็นราคา ที่ค่อนข้างแพง ท�ำให้การขายต่อมือสองไม่สามารถลดราคาได้ มากนัก ในกรณีนผี้ ลู้ งทุนควรจะต้องติดตามภาวะตลาดมือสองดีๆ เพราะมีความเป็นไปได้ที่ในช่วงที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นในปีหน้าราคา คอนโดฯ มือสองจะปรับตัวลงมาก เพราะผูซ้ อื้ ทีผ่ อ่ นไม่ไหวอาจจะ ตัดใจขายต�ำ่ กว่าราคาทุนเพือ่ ลดภาระผ่อนต่อเดือนและดึงเงินสด ก้อนมาเป็นของตน หมายเหตุ : โปรดติดตามตอนต่อไป ทัง้ นีบ้ ทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัว ของผูเ้ ขียน ไม่เกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีส่ งั กัด

20 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


THE FINANCIAL THERAPIST

เรื่อง : UOB BANK

จากเงินแค่ไม่กพ ี่ นั บาท คุณสามารถ ท�ำให้งอกเงยเป็นล้านได้อย่างไร? ทุกวันนี้ด้วยสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวันของเรา ทั้งกลุ่มเพื่อนฝูงหรือสังคมอาจท�ำให้เราใช้เงินเกินความจ�ำเป็นโดยไม่รู้ตัว ทุกคนต่างอยากดูแลเงินของตัวเองให้มผี ลตอบแทนสูง และงอกเงยอย่างมัน่ คง แต่กอ็ าจจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายนักทีจ่ ะท� ำให้เป็นไปตาม ความตัง้ ใจ คุณนก-รตนชนม์ ธันโยดม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน ธนาคารยูโอบี แนะเคล็ดลับด้านการ บริหารความมัง่ คัง่ (Wealth Management) และแบ่งปันวิธงี า่ ยๆ เพือ่ การเริม่ ต้นเปิดประตูสคู่ วามมัง่ คัง่

ท�ำไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน? เพราะเราทุกคนอยากเป็นอิสระจากความกังวลทางการเงินและ สามารถเกษียณได้อย่างสบาย โดยทีย่ งั คงคุณภาพในการใช้ชวี ติ ได้แม้จะพ้นวัยท�ำงานไปแล้ว ไม่มใี ครอยากแค่ใช้จา่ ยเดือนชนเดือน ทุกคนต้องการใช้ชวี ติ ทีม่ คี ณ ุ ภาพทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต จึงต้อง อาศัยการจัดการทางการเงินทีถ่ กู ต้องและมีประสิทธิภาพ วางแผน ค่าใช้จา่ ยด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น

รถยนต์

ท่องเทีย่ ว

จะตัง้ เป้าในการวางแผนทางการเงิน ได้อย่างไร? ปัจจัยประกอบทีส่ ำ� คัญในการพิจารณาแผนการลงทุน

อายุ

เวลา

วิธกี าร

อายุ ข องเราเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ใ นการก� ำ หนดแผนการลงทุ น อย่างเช่น คนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 30 ปี สามารถกระจายการลงทุนทีม่ ี ความเสีย่ งสูงได้ เมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ จึงค่อยปรับเปลีย่ นแผนการลงทุน ให้มีความเสี่ยงต�่ำลง ซึ่งวิธีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม มีความส�ำคัญมากต่อการบริหารความเสี่ยง เราทราบกันดีว่า ตลาดหลักทรัพย์นั้นขึ้นลงและผันผวนได้ทุกเมื่อ มีหลายคนที่ ลงทุนแล้ว หากไม่รวยก็ล้มละลายได้ในชั่วพริบตา อย่างไรก็ดี ด้วยสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ทนี่ า่ เชือ่ ถือ การลงทุนมีอตั ราเฉลีย่ ผลตอบแทน 10% ถึง 12% ต่อปี จึงท�ำให้เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับ การลงทุนระยะยาว

เรียนต่อต่างประเทศ แต่งงาน

สร้างครอบครัว (มีลกู ) ค่าเล่าเรียนลูก ด้วยอัตรา เงินเฟ้อ

บ้าน/คอนโด ต่อปี

ชีวติ เกษียณ

สิง่ ทีเ่ ราเคยซือ้ ได้ ในราคา 100 บาท จะกลายเป็น 180 บาท ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า

และเมือ่ วันหนึง่ คุณจะต้องหยุดท�ำงาน ย่างเข้าวัยเกษียณอายุ แต่อตั ราเงินเฟ้อยังคงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปี

ก๋วยเตีย๋ วหมู

ปี 2002 ปี 2002

บาท

ไข่ไก่

ปี 2012

ปี 2012 ห้องพักธรรมดา โรงพยาบาลเอกชน (1 คืน)

บาท

บาท

บาท

น�ำ้ มันเบนซิน (ลิตร) ปี 2002 ปี 2012

ปี 2002 บาท

ปี 2012

บาท บาท

เราควรจะสร้างวินยั อย่างไรในการ สร้างสมความมัง่ คัง่ ? อันดับแรกคือ พยายามออมเงิน 10% ของรายได้ ซึง่ หลักการนี้ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามรายรับหรือภาระ ค่าใช้จา่ ย อีกวิธหี นึง่ คือเก็บส่วนหนึง่ ก่อนแล้วค่อยใช้สว่ นทีเ่ หลือ ซึ่งมักตรงข้ามกับความเป็นจริงที่คนส่วนใหญ่จะน� ำมาใช้ก่อน แล้วค่อยเก็บส่วนทีเ่ หลือ นอกเหนือจากการฝากแล้ว เราควรมองถึงการลงทุนด้วย ทีป่ รึกษาด้านการเงินการลงทุนจะสามารถช่วยประเมินความเสีย่ ง ของสินทรัพย์ โดยการดูจากอายุ รายรับ หนีส้ นิ สุขภาพ และ ภาระรายจ่ายต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำในการลงทุนทีเ่ หมาะสม อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญยิ่ง คือให้เริ่มออมและลงทุนแต่เนิ่นๆ แม้วา่ คุณจะมีเงินจ�ำนวนไม่มาก หลายๆ คนอาจไม่มกี ำ� ลังใจ และ คิดว่าจะเป็นไปได้หรือที่ “เงินไม่กพี่ นั จะกลายเป็นเงินหลักล้านได้” นอกจากจะเปลีย่ นความคิดของผูใ้ หญ่แล้ว จ�ำเป็นต้องมีการปลูกฝัง กันตั้งแต่เด็กๆ หว่านเพาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการของ ดอกเบีย้ ทบต้นไว้ ให้เติบโตเป็นต้นกล้าในอนาคต อายุ 21 ปี ลงทุน ปีละ 12,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี แล้วหยุดลงทุนเมือ่ อายุ 30 ปี โดยทิง้ เงินนัน้ ไว้ ในบัญชี เป็นเวลา 30 ปี

ผลตอบแทน 10% ต่อปี*

เมือ่ ครบอายุ 60 ปีจะมีเงิน 3,515,322 บาท

อายุ 31 ปี ลงทุนปีละ 12,000 บาททุกปี เป็นเวลา 30 ปี

ผลตอบแทน 10% ต่อปี*

เมือ่ ครบอายุ 60 ปีจะมีเงิน 2,803,280 บาท

*อ้างอิงจากสถิตอิ ตั ราเฉลีย่ จากตลาดหลักทรัพย์ผลตอบแทน 10% ต่อปี

จากกรณีศกึ ษาตามตารางด้านบนนี้ เป็นการลงทุนเพียงแค่ เดือนละ 1,000 บาทเท่านัน้ ถ้าคุณอายุ 21 ปีและลงทุนเป็นเวลา 10 ปี คุณจะมีเงินได้ถงึ 3,515,322 บาท เมือ่ คุณอายุ 60 ปี ซึ่งคนที่อายุ 31 ปีแล้วเพิ่งเริ่มลงทุน ต้องลงเงินมากกว่าและ ในเวลาที่ น านกว่ า แต่ ก็ ยั ง ได้ ผ ลตอบแทนที่ น ้ อ ยกว่ า นี่ คื อ ‘การเปรียบเทียบหลักการของดอกเบีย้ ทบต้น’ เป็นเรือ่ งธรรมดามากทีเ่ รามักจะใช้เงินเก่งกว่าเก็บเงิน ปัญหา คือ เรามุง่ สนใจอยูท่ กี่ ารใช้เงินว่าจะใช้จา่ ยอะไร อย่างไร ซึง่ จุดนีอ้ าจ ท�ำให้เราเกิดความกระวนกระวาย ด้วยบางครัง้ จิตเรารนหาเรือ่ ง ให้มีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา แล้วก็พยายามหา เหตุผลเพือ่ อ้างความจ�ำเป็นหลังจากทีใ่ ช้เงินก้อนนัน้ ไปแล้ว ในท้าย ทีส่ ดุ ตัวเราเองนัน้ จะรูด้ วี า่ ก�ำลังโกหกตัวเองอยูห่ รือไม่ บ่อยครัง้ ทีเ่ ราครุน่ คิด วิตกจริตในเรือ่ งเงินๆ ทองๆ ซึง่ อาจ มาจากความกลัว ความกังวล หรือรูส้ กึ ผิด และเกิดความเสียดาย เงินทีใ่ ช้ไป การบริหารความมัง่ คัง่ นัน้ คนส่วนใหญ่อาจจะนึกว่า จะต้องมีเงินมากมายเพือ่ ต่อยอดทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่แท้ทจี่ ริงนัน้ การ บริหารความมั่งคั่งคือการช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายในระยะยาว และเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะช่วยในการบริหารชีวติ ของคุณอีกด้วย

เก็บส่วนหนึง่ ก่อน แล้วค่อยใช้ ส่วนทีเ่ หลือ อย่าใช้กอ่ น แล้วค่อยเก็บ

บาท

แหล่งทีม่ า : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

With care by


SCOOP

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ ทีต่ า่ งจังหวัดจะมี ตึกสูงระฟ้าเป็น ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ รียกกันว่า ‘คอนโดมิเนียม’ ท�ำเลอย่างทีพ่ ทั ยา หรือว่าหัวหินเอง ก็มี ‘คอนโดมิเนียม’ ขายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ยีส่ บิ ปี เพราะถือเป็น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ตากอากาศของ คนกรุงเทพฯ หรืออีกแง่ ก็เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ ชาวต่างชาติ แต่ถงึ อย่างนัน้ เมือ่ มาเทียบกับ ณ เวลาปัจจุบนั คอนโดฯ ในสถานที่ เหล่านีผ้ ดุ กันเป็น ดอกเห็ด เรียกว่าน้องๆ ในเมืองกรุงเลยก็วา่ ได้

คอนโดฯ ต่ า งจั ง หวั ด เลือกอย่างไรดีหนอ??? และไม่ใช่แค่จังหวัดที่ชาวต่างชาติอยู่กันเยอะเท่านั้น ปัจจุบันหลายๆ จังหวัดก็เริม่ มีโครงการคอนโดมิเนียมผุดขึน้ มาบ้างแล้ว อย่างสุพรรณบุรนี กี่ ม็ ี หรือที่จังหวัดตรังบ้านเกิดของผู้เขียนเองก็มีโครงการแรกไปเรียบร้อยแล้ว และแว่วๆ ว่าจะมีคแู่ ข่งมาเปิดเพิม่ อีก ตัวอย่างคอนโดฯ แห่งแรกของทัง้ สองจังหวัดเป็นคอนโดฯ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ ท้องถิน่ เห็นโอกาสจากพืน้ ที่ และมองว่าถ้าตัวเองเป็น First Mover ของ จังหวัดแล้วน่าจะเป็นทีจ่ บั ตาของลูกค้าในจังหวัด ซึ่งนั่นก็เป็นคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งการแข่งขัน ยังไม่มากนัก จึงท�ำให้ไม่มตี วั เลือกทีส่ ามารถเปรียบเทียบได้สำ� หรับผูบ้ ริโภค แต่ส�ำหรับเมืองใหญ่ๆ อย่างพัทยา หัวหิน เชียงใหม่ เขาใหญ่ และ หาดใหญ่ นัน้ มีผเู้ ล่นระดับประเทศลงไปชิงก้อนเค้กส่วนแบ่งกันยกใหญ่ นอกจากนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดที่มีปัจจัยพื้นฐานทาง เศรษฐกิจที่ดี เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจในจังหวัดก็มีตัวเลข ทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจก็สงู จังหวัดเหล่านีก้ อ็ าทิ เชียงราย ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น ก็มวี แี่ ววว่าจะมีการขยายตัวของ คอนโดฯ เพิม่ ขึน้ อีกด้วย เพราะประชากรในจังหวัดมากกว่า 1 ล้านคนขึน้ ไป และเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราทีส่ งู

การรุกตลาดคอนโดฯ สู่ตลาดต่างจังหวัดนั้นมีทั้งรูปแบบ การชูจดุ ขายเพือ่ เป็น ‘บ้านพักตากอากาศ’ ในยามช่วงวันหยุด

ท�ำเลเหล่านี้ก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ห่างจาก กรุงเทพฯ และเป็นจังหวัดท่องเทีย่ ว อาทิ หัวหิน ชะอ�ำ พัทยา เขาใหญ่ เป็นต้น ซึง่ ท�ำเลเหล่านีจ้ ะมีการแข่งขันของ Developer สูงมาก ท�ำให้ตน้ ทุนราคาทีด่ นิ พุง่ ขึน้ ไปอย่างน่าตกใจ หรือจะเล็งเจาะกลุม่ คนในพืน้ ที่ ซึง่ จังหวัด เหล่านีก้ เ็ ป็นจังหวัดทีม่ นี คิ มอุตสาหกรรม หรือจังหวัด ทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เป็นเมืองการค้า และ มีประชากรหนาแน่น และนั่นก็ท�ำให้คอนโดมิเนียมที่ เจาะกลุม่ ลูกค้าเหล่านีเ้ ป็นคอนโดฯ ทีร่ าคาไม่สงู มากนัก เน้นความคุม้ ค่า

อีกตลาดนึงที่เห็นได้ชัดก็คือ การชูจุด ขายของการเป็น ‘ทีอ่ ยูอ่ าศัยเมือ่ ยามเกษียณ’ ทีฮ่ ติ กันอย่างยิง่ ก็คอื ‘เชียงใหม่’ และ ‘เขาใหญ่’ ซึง่ เป็นความลงตัวของความสงบ ความสะดวกสบาย และอากาศที่ดี ยิ่งเมื่อ กทม.เผชิญกับวิกฤตการณ์ ‘น�ำ้ ท่วม’ ครัง้ ใหญ่เมือ่ สองปีกอ่ น ยิง่ ท�ำให้ทำ� เลดังกล่าว มีราคาสูงขึน้ ในทันที

ทีนเี้ รามาลองพิจารณาดูกนั ว่า ต้องใช้ ปัจจัยใดบ้างประกอบการตัดสินใจใน การเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมต่างจังหวัด ท�ำเลทีด่ ี ไม่ว่าจะซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ในเมืองหลวง หรือต่างจังหวัด เรือ่ ง ‘ท�ำเล’ ต้องมาก่อนปัจจัยอืน่ ๆ เสมอ เพราะหากซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มที่ ใ กล้ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ย่านการค้า มหาวิทยาลัย ร้านซักรีด บริการต่างๆ ฯลฯ มีการคมนาคมทีส่ ะดวกปลอดภัย ใกล้ถนนใหญ่ ถ้าหาท�ำเลเช่นนีไ้ ด้ ไม่วา่ จะซือ้ เพือ่ อยูเ่ องแบบประจ�ำ หรืออยูเ่ ฉพาะ ช่วงวีคเอนด์ กระทัง่ ซือ้ เพือ่ ปล่อยเช่า ก็ทำ� ให้ได้เปรียบขึน้ มามากโข เพราะ ใครๆ ก็อยากอยูใ่ นท�ำเลที่ ‘สะดวกสบาย’

ยิง่ สูง ยิง่ แพง ราคาขายแต่ ล ะห้ อ ง แต่ ล ะยู นิ ต ของคอนโด มิเนียมนั้น โดยส่วนใหญ่ แล้วต�ำแหน่งของห้องยิ่ง อยูช่ นั้ ทีส่ งู ก็ยงิ่ ราคาแพง เพราะจะได้ววิ ทีส่ งู กว่า ดังนัน้ หากงบประมาณถึงพร้อม ก็เลือกห้องทีอ่ ยูช่ นั้ สูงๆ ไปเลย นอกเสียจากว่าเป็น คนทีก่ ลัวความสูงก็อาจจะเลือกชัน้ ทีเ่ ตีย้ ทีส่ ดุ เช่นเดียวกัน ซือ้ คอนโดฯ เพือ่ ปล่อยเช่า การเลือก ชัน้ ทีส่ งู ก็สามารถตัง้ ราคาค่าเช่าได้สงู ตามไปด้วย

22 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


Brand ของผูป้ ระกอบการ เรื่ อ ง Brand ก็ ห มายถึ ง เรื่ อ งของ ‘ชื่อเสียง’ ชื่อเสียงของบริษัทก็เหมือน ชื่ อ เสี ย งของคน สิ่ ง ที่ เ คยท� ำ มาในอดี ต จะแสดงถึ ง ภาพลักษณ์ในปัจจุบนั ผู ้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายใหญ่ ที่ อ ยู ่ ใ น ตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของ Brand เพราะโครงการเก่าๆ ในอดีตก็มใี ห้เห็นอยู่ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า รายเล็กๆ หรือบริษัท อสังหาฯ เจ้าใหม่ๆ จะมีผลงานทีด่ อ้ ยกว่าเสมอไปแต่อย่างใด

ค�ำนึงถึงความคุม้ ค่า เลือกทัง้ ที ต้องมีววิ สวย การเลือกซื้อคอนโดฯ ในต่างจังหวัด ยิ่งเป็นจังหวัด ท่องเทีย่ วแล้ว แน่นอนว่าย่อมมีจดุ ขาย อาทิเช่น ถ้าเป็นท�ำเล ทีม่ ที ะเล จุดขายก็อยูท่ วี่ วิ ทะเล ถ้าเป็นคอนโดฯ ทีอ่ ยูบ่ นภูเขา ท�ำเลก็คอื ทิวทัศน์ ป่าไม้ธรรมชาติทสี่ วยงาม ถ้าเรือ่ งของงบประมาณไม่ใช่ขอ้ จ�ำกัด การเลือกห้องทีม่ วี วิ ดี ทิวทัศน์ สวยงามก็ถอื ว่าได้ซอื้ Signature ของคอนโดฯ นัน้ แล้ว ยิง่ ถ้าเป็นห้องมุม ก็จะได้เห็นวิวอย่างน้อยสองด้าน แต่ถงึ แม้จะไม่ใช่หอ้ งมุม อย่างน้อยก็ควรเลือกห้องทีว่ วิ ไม่ถกู ตึกสูงอืน่ ๆ บัง เพราะจะเสียบรรยากาศไปทุกครัง้ ทีอ่ อกมายืนทีห่ น้าต่าง ถ้าชอบความเป็นส่วนตัวก็ไม่ควรที่จะเลือกห้องที่หันหน้าไปทาง สระว่ายน�ำ้ เพราะลูกบ้านทีม่ าเล่นน�ำ้ ทีส่ ระว่ายน�ำ้ อาจจะเห็นห้องของคุณได้ ยิง่ ถ้าระเบียงหันไปทางสระว่ายน�ำ้ และอยูช่ นั้ เดียวกับสระว่ายน�ำ้ รับรองว่า ไม่เหมาะกับคนขีอ้ ายแน่นอน

ทิศของห้อง โดยปกติคนที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยคงไม่เลือก ห้องที่หันหน้าหรือข้างไปทางทิศตะวันตก อยูแ่ ล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ แต่โดยธรรมชาติแล้ว การหันหน้าหรือด้านข้างไปทางทิศตะวันตกนั้นจะท�ำให้ผู้อยู่ อาศัยเผชิญกับแดดในยามบ่ายไปจนถึงตอนเย็น ซึ่งท�ำให้ ห้องมีอากาศร้อนไปจนถึงตอนเย็น ดังนั้นถ้าเลือกได้ก็แนะน�ำให้เลือกห้องที่หันด้านหน้า หรือด้านข้างไปทางทิศตะวันออก เพราะตื่นเช้ามาแสงแดด ก็จะช่วยปลุก และในช่วงบ่ายห้องจะได้มเี วลาในการระบายความร้อนออก ก่อนทีเ่ จ้าของห้องจะกลับมาถึงบ้านในตอนเย็น และท�ำให้ประหยัดแอร์กว่า ห้องทางทิศตะวันตกในตอนกลางคืน พยายามหาด้านทีห่ นั หน้าหรือข้างไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าจะได้ รับแดดเช้า ส่วนตอนบ่ายไม่โดนแดด ตอนค�่ำกลับเข้ามาห้องจะได้ไม่รอ้ น ถ้าเลือกทิศอืน่ ไม่ได้จริงๆ ก็พยายามเลีย่ งอย่าให้หอ้ งหันไปทางทิศตะวันตก ซึง่ จะเจอแดดตอนบ่ายและเย็นท�ำให้หอ้ งยังร้อนอยู่

อะไรอยูข่ า้ งในนัน้ ในความหมายนีก้ ค็ อื ถ้าจะให้ดี ควรจะสื บ หาให้ รู ้ ใ ห้ ไ ด้ ว ่ า ‘บริษทั ก่อสร้าง’ บริษทั ใดทีส่ ร้างโครงการนัน้ ๆ เพราะไม่ใช่แค่ ‘แบรนด์’ ของ Developer เท่านั้นที่ส�ำคัญ ‘ชื่อเสียง’ ของบริษัทก่อสร้าง ก็สำ� คัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ถ้ า บริ ษั ท ก่ อ สร้ า งมี ชื่ อ เสี ย งดี ผลงาน ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ เราก็สามารถมั่นใจ ได้ว่า ‘คอนโดมิเนียม’ หลังใหม่ของเรานี้จะมี คุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงามไปอีกนาน เท่านาน และอยูอ่ าศัยได้อย่างสบายใจ

ปัจจัยนี้เราต้องค�ำนึงว่าความตั้งใจ ที่ จ ะซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มต่ า งจั ง หวั ด เพือ่ วัตถุประสงค์อะไร?! เพราะถ้าซื้อเพื่อลงทุนก็ต้องพิจารณาดูว่ากลุ่ม ลูกค้าในท�ำเลนัน้ คนกลุม่ ไหนจะมาเช่า ถ้าอยูใ่ นจังหวัด ทีเ่ ป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่าง ระยอง ชลบุรี ฯลฯ คนเช่า ก็เป็นคนทีไ่ ปท�ำงานอยูท่ นี่ นั่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ดังนัน้ ผูเ้ ช่ากลุม่ นีก้ ค็ งไม่ตอ้ งการคอนโดฯ ทีร่ าคาสูงลิบ หรือมีความหรูหรามากนัก ดังนั้นลักษณะคอนโดฯ ที่จะซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็ไม่ควรจะลงทุนซื้อห้องราคา แพงมากแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นท�ำเลเมืองท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าเป็น นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเช่าในระยะสัน้ และเราต้องการ ชูจดุ ขาย การเลือกคอนโดฯ ระดับ Hi-End ในย่านนัน้ ก็จะท�ำให้สร้างความแตกต่างให้กบั ผูเ้ ช่าได้เป็นอย่างดี ทว่าถ้าซื้อเพื่ออยู่เอง ไม่ว่าจะอยู่ประจ�ำหรือเพื่อใช้พักผ่อนในวันหยุดก็คงต้องพิจารณาจากงบประมาณของรายได้ ด้วย เพราะคอนโดฯ ลักษณะนีน้ า่ จะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังทีส่ อง ดังนัน้ หากทีอ่ ยูอ่ าศัย หลังแรกยังคงต้องผ่อนอยู่ การผ่อนทีอ่ ยูอ่ าศัยพร้อมกันถึงสองทีค่ งไม่ใช่เรือ่ งทีส่ บาย กระเป๋านัก นอกเสียจากว่ารายได้ของคุณจะงามเสียเหลือเกิน นอกจากนีเ้ รือ่ งของ ‘ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง’ ก็ควรค�ำนึงถึงด้วย เพราะถ้านานๆ มาอยูท่ ี นอกจากต้องผ่อนค่าคอนโดฯ แล้ว การจ่ายค่าส่วนกลางโดยทีแ่ ทบจะไม่ได้ อยูเ่ ลย หรือไม่มใี ครเช่าเลย ก็คงจะเป็นการลงทุนทีไ่ ม่คอ่ ยเข้าท่านัก

ความชอบส่วนตัว! ถ้าหากรับรูป้ จั จัยทัง้ 8 ข้อ ข้างต้นแล้ว แต่ยงั คิดไม่ได้วา่ จะเลือกซือ้ คอนโดฯ ทีจ่ งั หวัดไหนเพือ่ เป็นคอน ต้องยอมรับเลยว่าการเลือก โดฯ ตากอากาศดี ก็ให้ลองนึกดูว่าชอบภูเขา ซื้อคอนโดมิเนียมใน กทม. หรือทะเล นัน้ เรือ่ งจ�ำนวนทีจ่ อดรถเป็น ถ้าค�ำตอบเป็นภูเขา หรืออากาศดีๆ ก็คงจะ ปัจจัยที่มีความส�ำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวในการตัดสินใจ เพราะหา หนีไม่พน้ เชียงใหม่ และเขาใหญ่ ซึง่ เป็นท�ำเล คอนโดฯ ทีม่ ที จี่ อดรถให้กบั ลูกบ้านเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ได้ยากเย็น ยอดฮิตในชัว่ โมงนี้ เต็มที เพราะราคาทีด่ นิ แพง (เอาไปท�ำทีอ่ ยูอ่ าศัยดีกว่า) แต่ถา้ เลือกทะเล นหัวหิน ชะอ� แต่สำ� หรับคอนโดฯ ต่างจังหวัดแล้ว เรือ่ งจ�ำนวนทีจ่ อดรถอาจ *ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ� ำลองใช้ก็เพืคงจะเป็ อ่ การโฆษณาเท่ านัน้ ำ พัทยา หรือภูเก็ตโน่นเลย จะไม่ใช่เรือ่ งใหญ่นกั เพราะราคาทีด่ นิ ไม่ได้สงู ปรีด๊ เท่าในเมืองหลวง หรือต่อให้ที่จอดรถมีไม่เท่ากับจ�ำนวนห้อง ก็เป็นเพียงเรื่อง ชัว่ คราวเท่านัน้ เพราะคนทีเ่ ลือกซือ้ คอนโดฯ ต่างจังหวัดเพือ่ พักผ่อน ในวันหยุดก็ไม่ได้มเี รือ่ งให้ตอ้ งร�ำคาญใจทุกๆ วันซะทีไ่ หนล่ะ

จ�ำนวนทีจ่ อดรถ

23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


IDEO SATHORN-THA PHRA

คืนเวลาให้ชวี ติ เต็มทีก่ บั ชีวติ คนเมือง

LIVE : ไอดี โ อ สาทร-ท่ า พระ ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวด้วยคอนเซ็ปต์ Space Efficiency การจัดวางพืน้ ทีไ่ ว้ให้ เหมาะสมและเพียงพอต่อการอยู่อาศัย ได้ จ ริ ง กระทั่ ง ระเบี ย งรู ป แบบพิ เ ศษที่ สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการใช้งาน อย่างคุม้ ค่าและมีประโยชน์สงู สุด การันตี ด้วยรางวัล Best Interior Design Show Home จาก Asia Pacific Property Awards 2013-2014 WORK : เพราะงานคื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของชีวิต การหลีกหนีจากความวุ่นวาย บนท้องถนนด้วยการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีโพธิน์ มิ ติ ร หรือรถโดยสารด่วน พิเศษ BRT จะท�ำให้รา่ งกายพร้อมท�ำงาน อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึน้ PLAY : ใช้ เ วลาที่ เ หลื อ จากการ ท�ำงานเพือ่ ตอบโจทย์การใช้ชวี ติ หลากมิติ ได้สะดวกยิ่งขึ้น เชื่อมต่อชีวิตคนเมือง ด้วยรถไฟฟ้าสู่ย่านสีลม สุขุมวิท หรือ สยามสแควร์ ด ้ ว ยเวลาเพี ย งไม่ กี่ น าที ทัง้ ยังอยูใ่ กล้ศนู ย์รวมไลฟ์สไตล์ เดอะมอลล์ ท่าพระ เพียง 600 เมตร

ชีวติ ของคนเมืองอาจจะต้องเสียเวลาไม่นอ้ ยอยูบ่ นท้องถนน หรืออาจใช้เวลา ในแต่ละวันไปอย่างเสียเปล่า ถึงเวลาทีจ่ ะหาแรงบันดาลใจในการใช้ชวี ติ ให้ คุม้ ค่ายิง่ ขึน้ “เวลาชี วิ ต ที่ เ หลื อ ... คุ ณ จะ ใช้ ท� ำ อะไร” คื อ ค� ำ ถามง่ า ยๆ จากโฆษณาคอนโดมิ เ นี ย ม ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ ที่บอก ให้เราฉุกคิดว่า คงจะดีไม่น้อย ถ้ า เราสามารถควบคุ ม เวลา ได้ดว้ ยตัวเอง และใช้เวลาทีม่ อี ยู่ อย่างจ�ำกัดนั้นเพื่อท�ำประโยชน์ สูงสุด ไอดี โ อ สาทร-ท่ า พระ ตอบสนองความต้ อ งการของ คนเมื อ งได้ ค รบทุ ก กิ จ กรรม ทั้ ง LIVE-WORK-PLAY คอนโดมิ เ นี ย มที่ เ ติ ม เต็ ม ความเป็ น บ้ า น ด้วยความคล่องตัวและความสะดวกสบาย หรือบางครัง้ อาจปรับเปลีย่ น พื้ น ที่ ภ ายในห้ อ งให้ ก ลายเป็ น โซนปาร์ ตี้ เพิ่ ม ความสนุ ก ให้ กั บ ชี วิ ต หรื อ เลื อ กใช้ เ วลาใน พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ Jogging Track, Fitness Center หรือ สระว่ า ยน�้ ำ พร้ อ มกั บ สั ม ผั ส วิวกลางเมือง เวลาพักผ่อนที่นี่ จึงเป็นเวลาชาร์จพลังให้กลับมา สดชืน่ เต็มทีอ่ กี ครัง้

ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0 2316 2222 หรือ www.ideocondo.com * ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ�ำลองใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้


Circle Condom in ium

Circle Condominium ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ เป็นคอนโดมิเนียม ทีจ่ ะสร้างความสมดุล ผสานธรรมชาติเข้ากับ นวัตกรรมการใช้ชวี ติ เพือ่ ตอบโจทย์ การพักผ่อน ของลูกบ้าน

พื้นที่ส่วนกลางของ Circle หรูหราไม่ต่างจากโรงแรม ห้าดาว ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสครบวงจรที่มีเทรนเนอร์คอยให้ ค�ำแนะน�ำการออกก�ำลังกายที่ถูกต้อง ว่ายน�้ำในสระว่ายน�้ำ ทีม่ ขี นาดมาตรฐาน แช่นำ�้ ในอ่างจากุซซีร่ อ้ นและเย็น เอนกาย ในห้องสปา เลือกดูหนังในห้องโฮมเธียเตอร์ หรือนัง่ อ่านหนังสือ ในห้องสมุดทีม่ ผี นังกระจกให้พกั สายตาไปกับวิวต้นไม้ทรี่ ม่ รืน่ ในแต่ละห้องของ Circle ใช้วิธีการดีไซน์ที่ไม่ซับซ้อน เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ส อยภายในห้ อ งมี ม ากขึ้ น แต่ วั ส ดุ ทุ ก ชิ้ น ทุกอย่างคือสิ่งที่ได้รับความใส่ใจทั้งเรื่องรูปลักษณ์ การใช้งาน เพื่ อ ตอบรั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ทั น สมั ย ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี ระบบ IP TV ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท�ำให้ลูกบ้านสามารถดูโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตที่รับ สัญญาณได้จากอเมริกา ยุโรป ญีป่ นุ่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และดูรายการโปรดย้อนหลัง ได้ถงึ หนึง่ สัปดาห์ ทีน่ า่ สนใจกว่านัน้ คือระบบ IP Phone ทีล่ กู บ้าน สามารถเช็กข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ทัว่ โลก ราคาน�ำ้ มัน ราคาทอง และตลาดหุน้ ทัว่ โลก ได้ทนั ที

Green Space for Living : แม้ ว ่ า คอนโดมิ เ นี ย มจะไม่ เ หมื อ นบ้ า น แต่ Circle เติมเต็มกลิน่ อายความอบอุน่ ด้วยพืน้ ทีส่ วน น�ำ้ ตก และพืชผักสวนครัว ที่ลูกบ้านสามารถน�ำไปใช้ประกอบอาหาร ได้จริง เฟรเกรนท์ กรุ๊ปให้ความส�ำคัญ กับพื้นที่สีเขียวในโครงการมากเป็นพิเศษ เพือ่ ให้ลกู บ้านได้สมั ผัสกับธรรมชาติอย่าง แท้จริง

EASY To Access : 700 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา 600 เมตร จากรถไฟฟ้า AIRPORT LINK สถานีมกั กะสัน 600 เมตร จากทางด่วน เพชรบุรี 500 เมตร จากรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีเพชรบุรี 300 เมตร จากโรงพยาบาล บ�ำรุงราษฎร์ 200 เมตร จากโรงเรียน เซนต์ดอมินกิ

ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0 2652 9999 หรือ www.circlecondo.com * ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ�ำลองใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้


Pattanakarn-Thonglor

คอนโดมิเนียมทีล่ งตัวทีส่ ดุ ด้วยห้องหน้ากว้าง 7.6 เมตร คอนโดมิ เ นี ย มที่ ถู ก ออกแบบและ จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวที่สุด ให้พื้นที่ที่ ถูกใช้งานมากที่สุดอย่างห้องนั่งเล่นมีขนาด พืน้ ทีใ่ หญ่ ติดหน้าต่างบานสูงและกว้าง รับแสง ธรรมชาติได้เต็มที่ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ทีด่ ไี ซน์สำ� หรับ ยู ดีไลท์ เรสสิเดนซ์ โดยเฉพาะ ประกอบเข้ากับท�ำเลคุณภาพต้นถนน พัฒนาการใกล้สี่แยกคลองตัน จึงสามารถ เดินทางไปช้อปปิง้ หรือแฮงเอาท์กบั เพือ่ นๆ ที่ ทองหล่อได้สะดวกเพียง 5 นาที อยูห่ า่ งจาก แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีรามค�ำแหงเพียง 3 นาที และสบายสุ ด ด้ ว ยทางด่ ว นหรื อ เดินทางผ่านมอเตอร์เวย์ได้งา่ ยๆ

ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0 2652 4000 หรือ www.grandu.co.th

* ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ�ำลองใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้

Let’s see your view : โดยปกติ ค อนโดมิ เ นี ย ม 1 ห้ อ งนอน จะมีหน้ากว้างเพียง 5.2 เมตร จึงท�ำให้ มีเพียงห้องนอนเท่านั้นที่อยู่ติดหน้าต่าง แต่ที่ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ออกแบบห้องมาให้แตกต่าง โดย 1 ห้องนอน 35 ตารางเมตร มีหน้ากว้างถึง 7.6 เมตร ท�ำให้ทงั้ ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น และห้องครัว อยู่ติดหน้าต่างบานใหญ่รับวิวเมืองได้เต็ม สายตา ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย เหมือนอยูบ่ า้ นเดีย่ ว

Triple pleasure is all around : ยู ดีไลท์ ใส่ใจกับพืน้ ทีส่ ว่ นกลางเพือ่ เติมเต็ม ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง 3 โซน ได้แก่ - Garden Promenade พื้นที่ต้อนรับ หน้าโครงการที่มีดีไซน์เรียบง่ายแต่แฝง ไว้ดว้ ยความเรียบหรูแบบ Semi-Outdoor ชมคลื่ น สนามหญ้ า เล่ น ระดั บ ในวั น ที่ อากาศดีๆ - Waterside Pavillion ห้องสมุด 2 ชัน้ ขนาดใหญ่ ริ ม น�้ ำ ชมวิ ว สระบั ว ใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ และพักผ่อนอารมณ์ทศี่ าลาท่าน�ำ้ บรรยากาศธรรมชาติรมิ น�ำ้ - Skyline Veranda ส่วนออกก�ำลังกายบน ดาดฟ้าชัน้ 27 สูดอากาศสดชืน่ ได้เต็มปอด ฟิตแอนด์เฟิรม์ ในห้องออกก�ำลังกาย และ Sauna & Steam หรือจะว่ายน�ำ้ ใน Infinityedged Swimming Pool สระว่ายน�้ำ ดีไซน์พิเศษเหมือนไร้ขอบกั้น เหมือนได้ ว่ายน�ำ้ ท่ามกลางท้องฟ้าทีส่ ดใส


สาทร-พระราม4-สุขมุ วิท

MEANINGFUL PRIME

TheRoom พระราม 4

แบรนด์ TheRoom การันตีคณ ุ ภาพและความส�ำเร็จของแลนด์แอนด์เฮาส์มา ตลอด และล่าสุด เปิดตัว TheRoom 3 โครงการใหม่ ใน 3 ท�ำเล คือ สาทร พระราม 4 และสุขมุ วิท 69 ในคอนเซ็ปต์ ‘เลือกความหมายของ การใช้ชวี ติ ทีเ่ หนือกว่า’ TheRoom พระราม 4 เป็นโครงการ High Rise 38 ชัน้ ใกล้ กั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น หั ว ล� ำ โพงที่ ห ่ า งจากตั ว คอนโดฯ ประมาณ 400-500 เมตร ใกล้กบั แหล่งของกินย่านสะพานเหลือง TheRoom สาทร อยู ่ บ น ถนนปั้น เป็นคอนโดมิเนียม High Rise จ�ำนวน 219 ยูนิต พื้นที่ ห้องเริ่มต้นที่ 46 ตารางเมตร ติดถนนใหญ่ และใกล้รถไฟฟ้าบีที เอส สถานีสรุ ศักดิ์ TheRoom สุขมุ วิท 69 อยูร่ มิ ถนนสุขมุ วิท ระหว่างซอย 69 และ 71 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส พระโขนง เพียง 100 เมตร และใกล้กับคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ W District ที่ก�ำลังจะเปิด ให้บริการในไม่ชา้ นี้

ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 1198 หรือ www.lh.co.th

TheRoom สาทร

Live With Family คอนโดมิ เ นี ย มส่ ว นใหญ่ มั ก ออกแบบ ส� ำ หรั บ อยู ่ เ พี ย งคนเดี ย วหรื อ สองคน แต่ TheRoom ดีไซน์ทุกตารางนิ้วเพื่อ การอยู ่ อ าศั ย ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ส� ำ หรั บ การใช้ ชี วิ ต คุ ณ ภาพในเมื อ งใหญ่ กั บ ครอบครัวหรือคนที่รัก ด้วยขนาดห้อง และพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชัน สะดวกกับทุก การเดินทาง และใกล้กบั รถไฟฟ้า

TheRoom สุขมุ วิท 69

* ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ�ำลองใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้


ความสุขทีอ่ ยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม


เมือ่ ได้ยนิ ว่า SILK Phaholyothin 9 อยูใ่ นท�ำเลทองอย่างย่านอารีย์ คนทีม่ องหาคอนโดมิเนียมอยูค่ งหูผงึ่

Environmentally Friendly : SILK Phaholyothin 9 วางตัวอยูใ่ นซอย ทีไ่ ม่พลุกพล่าน เงียบสงบ และล้อมรอบ ไปด้วยพื้นที่สีเขียว ให้ความสงบร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ที่ส�ำคัญโครงการนี้ผ่าน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (Environmental Impact Assessment) จึงเชือ่ ได้วา่ ถูกใจคนรักสิง่ แวดล้อมแน่นอน Enjoy Your View : อาคารสูง 8 ชั้นแห่งนี้ ไม่มีอาคารสูงใน พื้นที่ใกล้เคียงมาบังทัศนียภาพ จึงท�ำให้ ผู้พักอาศัยได้เห็นวิวกลางเมืองได้อย่าง ชัดเจน

เพราะเป็ น ที่ รู ้ กั น ดี ว ่ า เป็ น ย่ า น ใจกลางเมืองทีส่ ะดวกด้วยบริการรถไฟฟ้า BTS และขับรถเข้า-ออกได้หลายทาง ไม่วา่ จะเป็นถนนพหลโยธิน ประดิพทั ธ์ หรือ ขึ้นทางด่วนถนนพระราม 6 ล้อมรอบ ไปด้ ว ยสถานที่ ส� ำ คั ญ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร และใกล้แหล่งช้อปปิง้ ทั้ ง แบบตลาดสด คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ อย่างลา วิลล่า มีคาเฟ่นา่ รักๆ และแน่นอน ว่าเป็นแหล่งรวมร้านอร่อยขึน้ ชือ่ มากมาย โดยไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไปไกลก็ ส ามารถ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของคนหนุ ่ ม สาวที่ เ ลื อ กใช้ ชี วิ ต ในเมื อ งได้ จึ ง ไม่ มี ค�ำนิยามใดจะเหมาะสมมากไปกว่าค�ำว่า ‘ความสุขอยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม’ ในขณะที่ ภ ายในตั ว อาคารก็ มี สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ WiFi ความเร็วสูงให้บริการ สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส ห้ อ ง Steam ลานจอดรถที่ เ พี ย งพอ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ตลอด 24 ชั่วโมง และห้องที่เลือกได้ทั้งขนาด 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ด้วยขนาด พืน้ ทีใ่ ช้สอย 35.50-77.50 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กเมื่อเทียบกับ คอนโดมิ เ นี ย มยุ ค ปั จ จุ บั น ในราคา เริม่ ต้นที่ 85,000 บาทต่อตารางเมตร

ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0 2615 1708-9 หรือ www.silkcondominium.com *ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ�ำลองใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้


PLEASANTON Krungthep Kreetha

คอนโดมิเนียมในเมืองกรุงส่วนใหญ่มกั รายล้อมไปด้วยตึกใหญ่นอ้ ย แต่สำ� หรับ Pleasanton กรุงเทพกรีฑา เป็นคอนโดมิเนียมหรู Low Rise ทีอ่ ยูต่ ดิ กับสนามกอล์ฟ ทัศนียภาพสีเขียวร่มรืน่ จึงท�ำให้ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัยรูส้ กึ สดชืน่ ในทุกๆ วัน ในพื้นที่อาคาร 8 ชั้นทั้ง 4 อาคาร มีทั้งแบบ I Shape และ L Shape มีหอ้ งขนาดตัง้ แต่ 30-50 ตร.ม ให้เลือกเพือ่ ความลงตัวของชีวติ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ไม่วา่ จะเป็น Stand Alone Club House ภายในมีฟติ เนส ซาวน่า สนามเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องเอนกประสงค์ สระว่ายน�ำ้ และพิเศษสุดด้วย BBQ Area สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ กับท�ำเลศักยภาพบนถนนกรุงเทพกรีฑา สามารถ เดินทางสูใ่ จกลางเมืองด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีหวั หมาก และ เข้า-ออกสูถ่ นนสายหลักได้อย่างอิสระ ทัง้ ศรีนครินทร์ พัฒนาการ รามค�ำแหง พระราม 9 และมอเตอร์เวย์ ทุกรายละเอียด ของชีวติ จึงถูกเติมเต็มได้ทนี่ ี่

Live in California : Pleasanton ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจ จากสถาปั ต ยกรรมสไตล์ แ คลิ ฟ อร์ เ นี ย ที่ ค ่ อ นข้ า งโล่ ง โปร่ ง ความโค้ ง มนของ โครงสร้างซุ้มประตูให้ความรู้สึกอบอุ่น ใช้สีโทนส้มซึ่งเป็นสีสันเมืองร้อน ทั้งยังมี สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่และปลูกต้นปาล์ม รายล้อม จึงให้ความรูส้ กึ เหมือนอยูร่ มิ ทะเล ทีอ่ า่ วแคลิฟอร์เนีย ทีแ่ ห่งนีจ้ งึ ไม่เพียงแต่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่ยงั เป็นทีพ่ กั ผ่อนอย่างดี อีกด้วย

ราคาเริม่ ต้น 1.49 ล้านบาท ลงทะเบียนเพือ่ รับสิทธิพเิ ศษ www.pleasanton-bangkok.com โทร 092 090 4699

* ภาพทัง้ หมดเป็นบรรยากาศจ�ำลองใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้

Shop in Retail Community : เพิ่ ม ความสะดวกสบายขึ้ น ไปอี ก ขั้ น ด้ ว ย Retail Community ด้ า นหน้ า โครงการ ทีส่ ามารถเดินเล่น นัง่ จิบกาแฟ ช้อปปิง้ ได้ครบทุกอย่างโดยไม่ตอ้ งเดินทาง ไปไกล


* ภาพบรรยากาศจ�ำลอง

ViaLive inBotani a Work of Art คอนโดมิเนียมแห่งใหม่จากแสนสิริ ด้วยท�ำเลใจกลางเมืองซอยสุขมุ วิท 47 ถูกรังสรรค์ขนึ้ จากแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิด Live in a Work of Art สัมผัสกับการใช้ชวี ติ ท่ามกลางสุนทรียภาพแห่งงานศิลป์ ซึ่งงานศิลป์ที่ว่านี้คือการเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ ธรรมชาติทยี่ งั คงสภาพสมบูรณ์อดุ มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึง่ เหลือเพียง ไม่กแี่ ห่งในย่านสุขมุ วิท คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จ�ำนวน 137 ยูนติ พร้อมสรรพด้วย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สระว่ายน�ำ้ ห้องออกก�ำลังกาย อินเตอร์เน็ตไร้สายบริการในบริเวณโถงพักคอยและสระว่ายน�ำ้ เชือ่ ม ต่อได้ทกุ นาทีขณะพักผ่อน

ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 1685 หรือ www.sansiri.com

Think Difference : สถาปัตยกรรมของ Via Botani แตกต่าง และมีลูกเล่นด้วยการสร้างอาคารให้โอบ ล้อมต้นไม้ใหญ่ และคงไว้ซงึ่ ธรรมชาติรม่ รืน่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วตัง้ แต่ดงั้ เดิม ทัง้ ยังแบ่งแยกส่วน ทีเ่ ป็นพืน้ ทีจ่ อดรถลงใต้ดนิ ผูอ้ ยูอ่ าศัยจึงได้ เห็นมุมมองที่แตกต่างจากคอนโดมิเนียม ทัว่ ไป Low Rise in Urban Thailand : คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise หาได้ยากมาก ส� ำ หรั บ ท� ำ เลใจกลางเมื อ ง และ Via Bontani ก็เป็นหนึ่งในนั้น ด้วยความสูง ทีพ่ อเหมาะ เพียง 8 ชัน้ ผสานกับการ ออกแบบที่เหมือนซ่อนตัวอยู่ในพรรณไม้ จึงเป็นความรืน่ รมย์ทสี่ งบและเป็นส่วนตัว ยิง่ ขึน้

* ภาพประกอบเป็นภาพห้องตกแต่งพร้อมขายจริง


CELEB’s CONDO

เจ้าของ-ตกแต่ง : คุณสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย เรื่อง : พงศ์ภัทร ภาพ : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา

คุณแมท-สุวทิ ย์ เอือ้ ศักดิช์ ยั สไตลิสต์, นักสร้างแบรนด์ และเจ้าของร้านอาหาร Sweet Burgundy Weekend Cafe & Tea House แถมล่าสุด ยังมีสว่ นร่วมในการ แต่งเพลง True Love ให้กบั อัลบัม้ Love You Forever ซึง่ จะเปิดตัวใน เดือนสิงหาคมนี้ เขาบอกว่า รูส้ กึ หลงรักการใช้ชวี ติ อย่าง มีสไตล์ จึงมักสนุกกับการ สรรหาเฟอร์นเิ จอร์และ ของตกแต่งมาจัดบ้านอยูเ่ สมอ รวมไปถึงการเปิดมุมนัง่ เล่นเก๋ๆ ในสวนทีบ่ า้ นให้เป็น ร้านอาหารด้วย

แมท-สุวทิ ย์ เอือ้ ศักดิช์ ยั ใช้ชวี ติ อย่างมีสไตล์

32 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


นอกจากบ้านทีอ่ ยูป่ ระจ�ำแล้ว คุณแมทยังมีหอ้ งชุดเล็กๆ กลางเมือง ไว้สำ� หรับไป พักผ่อนเปลีย่ นบรรยากาศหรือคลายความเครียดหลังจากการท�ำงานอีก “อยากได้บา้ นทีม่ บี รรยากาศเหมือนอยูใ่ นรีสอร์ต แต่เป็นบ้านในเมือง ซึง่ ค่อนข้าง หายากมาก พอมาเจอทีน่ กี่ ถ็ กู ใจเพราะเป็นห้องทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนบ้านพักตากอากาศ ทีต่ า่ งจังหวัด มีบนั ไดทางขึน้ เล็กๆ ของตัวเอง นอกเหนือจากบันไดทางฝัง่ ในตัวอาคาร ซึง่ สามารถเดินไปสระว่ายน�ำ้ ได้เลย จึงได้อารมณ์เหมือนอยูใ่ กล้ทะเล ด้วยมุมมองแบบ เมดิเตอร์เรเนียนหน่อยๆ” ดังนัน้ เมือ่ ตัดภาพเมืองรอบนอกออกไปทัง้ หมด ทีน่ จี่ งึ คล้ายบ้านพักแถวทะเล หัวหินหรือชะอ�ำ ทีเ่ มือ่ เข้าโครงการมาก็สามารถผ่านมาสูส่ ระว่ายน�ำ้ ขนาดยาว แล้วแยก เดินขึน้ บ้านพักส่วนตัว ผ่านประตูเล็กๆ ก่อนเข้าสูร่ ะเบียงขนาดกว้างทีเ่ ปิดโล่งไว้รบั ลม ชมวิวได้สบายตา คุณแมทแต่งผนังระเบียงส่วนนีด้ ว้ ยไม้ระแนงสีขาว จัดวางเฟอร์นเิ จอร์ สีขาวสลับสีธรรมชาติ แล้วเพิม่ ความสดใสด้วยพรมผืนลายกับหมอนอิง ท�ำให้ได้กลิน่ อาย ของทะเลขึน้ มา แม้จะไม่มที ะเลจริงๆ ก็ตาม จากนัน้ เข้าสูพ่ นื้ ทีใ่ ช้สอยภายในขนาด 44 ตารางเมตร ที่คุณแมทตั้งใจว่าจะออกแบบให้มีอารมณ์เหมือนบ้าน มากกว่าคอนโดฯ ประกอบกับแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน สไตล์ไอริชทีไ่ ด้จากหนังสือเล่มใหม่ซงึ่ บังเอิญเจอ “ความเป็นไอริชเหมือนช่วยสะท้อนบ้านแบบโฮมเมด ได้อย่างจริงจัง เพราะจริงๆ แล้วสไตล์ไอริชค่อนข้าง ดาวน์ทเู อิรธ์ หรือเรียบง่ายอยูไ่ ด้จริง ก็เลยหยิบจับกลิน่ อาย บางอย่างของไอริชที่มีความเป็นคันทรีมากกว่าแบบ โพรวองซ์ของฝรัง่ เศส เสน่หจ์ งึ อยูท่ คี่ วามดิบจากวัสดุพนื้ บ้าน ในแบบยุโรป” และเพราะห้องมีขนาดจ�ำกัดในลักษณะสี่เหลี่ยม ผืนผ้า ซึง่ มีหน้าแคบแต่ลกึ เพือ่ สร้างมิตใิ นเชิงลึกให้กบั ห้องนัง่ เล่นนี้ คุณแมทจึงเลือกใช้วอลล์เปเปอร์สฟี า้ เทอว์คอยซ์ ซึ่งมาจากสีของสระว่ายน�้ำและต้นไม้ด้านนอกมาแต่ง ผนัง ส่วนด้านในเน้นให้เป็นเทาเข้มและฟ้าผสมม่วงเข้ม โดยทั้งหมดนี้ผสมผสานไปกับโทนสีอบอุ่นแบบเอิร์ธโทน เพือ่ ให้ความรูส้ กึ ถึงบ้านทีอ่ ยูส่ บาย โซฟาบุผา้ สีนำ�้ ตาลมีดไี ซน์ พนักเป็นหมุดปักจึงมาเป็น พระเอกในห้องนัง่ เล่นนี้ ตามด้วยเก้าอีไ้ ม้ผสมหวาย โดยมี การแบ่งผนังห้องนัง่ เล่นครึง่ ล่างด้วยการติดวอลล์เปเปอร์ สีน�้ำตาลเพื่อให้รับกับอารมณ์ของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ทัง้ หมดและพืน้ ไม้สธี รรมชาติ

“ยังมีเฟอร์นเิ จอร์ทสี่ งั่ ท�ำขึน้ มาใหม่ดว้ ยคือโต๊ะอาหาร เพราะ อยากได้โต๊ะตัวเล็กๆ ทีพ่ บั ได้ แถมได้ไอเดียน�ำลูกกรงบันไดมาท�ำเป็น ขาโต๊ะ แม้ครัวจะอยูต่ ำ� แหน่งเดิมแต่กต็ กแต่งใหม่ให้กลมกลืนกับความ เป็นไอริชได้เช่นกัน” คุณแมทเล่าถึงโต๊ะอาหารกลางห้อง ซึง่ เชือ่ มต่อ กับแพนทรี ซึง่ เน้นความอบอุน่ จากวัสดุไม้เกือบทัง้ หมด ที่ เ หลื อ คื อ การหาเฟอร์ นิ เ จอร์ ใ หม่ ม าจั ด วางเพื่ อ ให้ ทุ ก องค์ประกอบกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ โซฟา โคมไฟ โต๊ะกาแฟ และเตียง ทั้งหมดเลือกสรรมาอย่างเฉพาะ และเน้นว่าพยายาม ไม่ซำ�้ กับของใคร “อย่างเตียงก็มหี ลังเดียวทีส่ งั่ ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาจากฝรัง่ เศส ส่วนโคมไฟก็มาจากอิตาลีซึ่งซื้อจากแถวจตุจักร หรือการไปเจอ กระจกเงาทีม่ ขี นาดพอดีกบั โซฟา บางครัง้ ก็รอคอยเฟอร์นเิ จอร์และ ของตกแต่งทีใ่ ช่กเ็ ป็นความทรมานบนพืน้ ฐานความสุขอยูเ่ หมือนกัน” แม้จะมีบา้ นอยูแ่ ล้ว แต่คณ ุ แมทก็ยงั สนุกกับการมาผ่อนคลาย ทีน่ ดี่ ว้ ยเหตุผลว่า “เพือ่ เป็นการปรับโหมดการใช้ชวี ติ ของตัวเองบ้าง บางเวลาท�ำงานเยอะๆ ก็รสู้ กึ อยากพัก แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดเรือ่ งของ เวลาและการเดินทางท�ำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ทีบ่ า้ น ก็แน่นแล้ว เลยแต่งห้องทีน่ ใี่ ห้เน้นความสงบนิง่ บางทีเหนือ่ ยจาก งานก็แวะมาผ่อนคลาย ไม่จำ� เป็นต้องนอนค้างคืนก็ได้ แต่ชว่ ยให้มี พลังชีวติ กลับคืนมาอย่างรวดเร็ว” คุณแมทกล่าวทิง้ ท้าย

33 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


CELEB’s CONDO

เจ้าของ-ตกแต่ง : คุณวสินธ์ ศิริรัตน์ เรื่อง : พงศ์ภัทร ภาพ : บุษกร เบญจกุล, กาญจนา วัฒนมงคลศรี

34 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


ห้องชุดขนาด 130 ตารางเมตร พร้อมห้องนอน 2 ห้อง บนท�ำเลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทีเ่ อือ้ ต่อการเดินทางด้วย รถไฟฟ้า ค่อนข้างตอบโจทย์ความต้องการของนักบริหาร หนุม่ ชาวเชียงใหม่ทชี่ อื่ วสินธ์ ศิรริ ตั น์ คนนีไ้ ด้ดี

วสิ น ธ์ ศิ ร ร ิ ต ั น์ อบอุน่ เหมือนอยูบ่ า้ น

เพราะว่าเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณ วสินธ์จึงอยู่ที่นั่นมากกว่า แต่ด้วยหน้าที่การงานซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการแห่ง DNA Clinic ที่ให้บริการด้านความงาม และศัลยกรรมตกแต่งระดับพรีเมี่ยมในกรุงเทพฯ ท�ำให้เขาจ�ำเป็น ต้องเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ บ่อยขึ้น จนกระทั่งตัดสินใจซื้อห้องชุดกลางเมืองแห่งนี้สำ� หรับเป็นบ้านในเมือง ของตัวเอง หลังจากส�ำรวจดูคอนโดฯ มาหลายที่ ในทีส่ ดุ คุณวสินธ์กเ็ ลือกทีน่ ี่ ด้วยเพราะมีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้ามาในตึกได้เลย ท�ำให้ การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น จนเขาเปลี่ยนจากการขับรถยนต์ส่วนตัว มาใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า แทบทุ ก ครั้ ง ที่ ต ้ อ งมาดู แ ลธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะที่ สาขาเอกมัยหรือสยามก็ตาม “การตัดสินใจครั้งนี้จึงถือว่าถูกต้อง เพราะได้ในเรือ่ งความสะดวกสบายทีส่ ดุ ” คุณวสินธ์กล่าวย�ำ้ ไอเดียเรือ่ งการตกแต่งห้องชุดนี้ คุณวสินธ์ใช้ความชอบทีม่ าจาก ไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นหลัก ประกอบกับการเลือกสรรเฟอร์นเิ จอร์คณ ุ ภาพ มาจัดวาง โดยปล่อยผนังห้องทัง้ หมดให้เป็นสีขาวทีเ่ รียบง่ายไว้ แล้วแต่งให้ อบอุน่ ร่วมสมัยด้วยเฟอร์นเิ จอร์ลอยตัว โดยมีมณ ั ฑนากรทีค่ นุ้ เคยมาช่วย จัดวางและตกแต่งให้สมบูรณ์แบบขึน้ “ผมชอบความโปร่งสบาย ผสมผสานด้วยโทนสีหลักซึ่งเป็น เบจ ขาว เทา และด�ำ ดูแล้วค่อนข้างง่ายๆ ไม่เป็นทางการมาก มีโซฟา เอกเขนกทีส่ ามารถเหยียดขาได้ ทุกชิน้ ทุกมุมสามารถใช้งานได้จริงโดยไม่ ต้องเกร็งหรือระวังมาก อาจเปือ้ นได้บา้ งตามประสาหนุม่ ทีอ่ ยูค่ นเดียวครับ”

ด้วยความทีเ่ ป็นชายหนุม่ ผู้ชื่นชอบความเรียบง่ายและ โปร่ ง สบาย แต่ รั ก ในความ อบอุ่นของบ้าน งานตกแต่ง โดยภาพรวมของห้องจึงไม่เน้น ความจุกจิกทัง้ ของตกแต่งและ ของประดับ มีเพียงเฟอร์นเิ จอร์ ชิ้นส�ำคัญส�ำหรับเป็นฟังก์ชัน ในห้ อ งต่ า งๆ ภายใต้ โ ทนสี เรียบขรึม “เฟอร์ นิ เ จอร์ ล อยตั ว ส่ ว นใหญ่ ใ นห้ อ งนี้ สั่ ง ผลิ ต ขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด โดย อาศั ย ความช่ ว ยเหลื อ จาก มัณฑนากร เพือ่ ให้ได้ฟงั ก์ชนั และดีไซน์ตามต้องการ ทีส่ �ำคัญคือราคาไม่แพงมากเท่าเฟอร์นเิ จอร์น�ำเข้า จากต่างประเทศ” นอกจากโซฟาและอาร์มแชร์ที่ช่วยแต่งเติมห้องนั่งเล่นให้อุ่นตาแล้ว ก็ยังมีการเสริมด้วยชั้นวางของดีไซน์โปร่งติดผนังส�ำหรับวางของประดับ เติมให้เก๋ดว้ ยแชนเดอเลียร์ขลิบด�ำทรงเท่กลางเพดานห้อง ส่วนห้องอาหาร เลือกใช้ชดุ โต๊ะ-เก้าอี้ ซึง่ ผสมสีขาวและด�ำกัน้ แยกไว้ดว้ ยผนังกระจกทีไ่ ม่ปดิ ทึบ ส่วนอีกด้านติดวอลล์เปเปอร์เพิม่ ลวดลายทันสมัยให้นา่ สนใจ แต่ห้องนอนของคุณวสินธ์ไม่ได้เน้นสีเข้มอุ่นเหมือนกับพื้นที่ใช้สอย ด้านนอก ทว่าปรับให้สว่างขึน้ ด้วยสีของวอลล์เปเปอร์และสีของเตียงนอน โดยน�ำเส้นของวงกลมและความโค้งมาผสมผสานให้เกิดความเคลื่อนไหว ในมุมมองทีท่ นั สมัย พร้อมกับตูเ้ สือ้ ผ้าสีขาวโปร่งทีม่ หี น้าบานเป็นกระจกเงา ส�ำหรับใช้แต่งตัว รวมถึงช่วยสะท้อนมุมผนังห้องให้กว้างสบายตาขึน้ “อาจด้วยเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัด ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ของความรักบ้านอยูม่ าก คือ ทุกครัง้ ทีเ่ สร็จงานก็จะขับรถกลับบ้าน แม้กระทัง่ มาอยูค่ อนโดฯ นีก้ ค็ ดิ ว่าควรท�ำให้ เป็นบ้านทีน่ า่ อยูแ่ ละเป็นทีท่ แี่ รกทีผ่ มนึก อยากใช้เวลาด้วยเสมอครับ” ทุกวันนี้ คุณวสินธ์ยงั คงเดินทาง ระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพฯ อยูเ่ สมอ เพียงแต่วา่ กรุงเทพฯ อาจไม่ใช่สถานที่ ท�ำงานเพียงอย่างเดียวเหมือนเคยมาแล้ว ทว่าทีน่ ยี่ งั คงเป็นบ้านหลังหนึง่ ของเขา ด้วยเช่นกัน

35 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


GREEN SPACE

เรื่อง : สุภัทรา ภาพ : ฝ่ายภาพ Home&decor

คอนโดฯ นับเป็นทางเลือก ของคนรุน่ ใหม่วยั ท�ำงาน เนือ่ งจากความสะดวกสบาย ในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็น การเดินทาง สิง่ อ�ำนวยความ สะดวกหรือแม้แต่ความเป็น ส่วนตัว การอยูอ่ าศัยใน คอนโดฯ จึงเป็นค�ำตอบทีล่ งตัว แต่ขณะเดียวกันเราต้องห่างไกล ธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ มากขึน้ เนือ่ งจากพืน้ ที่ ไม่เอือ้ อ�ำนวย หรือความ ไม่พร้อมในการดูแลรักษาของ เจ้าของห้องเองก็ตาม แต่หาก ตัง้ ใจมุง่ มัน่ ว่า อย่างไรเสีย ฉันจะมีสวน มีตน้ ไม้ แม้จะ มีพนื้ ทีเ่ พียงเล็กน้อยก็ตาม เราจึงขอน�ำเสนอแนวทาง เบือ้ งต้นในการจัดสวน เพือ่ ให้ผรู้ กั สวนได้สานต่อ ความฝันในการน�ำธรรมชาติ มาไว้บนทีส่ งู ต่อไป

SMALL Garden

5 ข้อ น่ารูก้ อ่ นจัดสวนบนคอนโดฯ เริม่ ตัง้ แต่เลือกต�ำแหน่งและทิศทีต่ งั้ ของห้องพักอาศัย กันเลย เพราะหากเรามัน่ ใจหนักแน่นว่าจะต้องมีสวนแน่ๆ บนคอนโดฯ ของฉัน นอกจากเลือกคอนโดฯ ทีถ่ กู ใจแล้ว หากมี โ อกาสจั บ จองห้ อ งในฝั ่ ง ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ไ ด้ จะดีมาก เพราะจะเป็นด้านที่ได้รับแสงแดดตลอดปี ซึง่ แน่นอนแสงแดดนัน้ ส่งผลดีโดยตรงต่อการเจริญเติบโต ของต้นไม้ หลังจากนีจ้ ะเลือกปลูกอะไรก็งา่ ยแล้ว

ก่อนจะลงมือจัดสวนจริง ควรสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อีกนิดว่าบนระเบียงคอนโดฯ นั้น สามารถแบกรับ น�ำ้ หนักในการจัดสวน รวมถึงท�ำการรดน�้ำได้มากน้อย ขนาดไหน เนือ่ งจากโครงสร้างแต่ละแห่งมีความสามารถ ในการแบกรับน�้ำหนักแตกต่างกัน การตรวจสอบก่อน จัดจริงนอกจากท�ำให้เรามั่นใจในความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถเลือกวัสดุในการตกแต่งได้งา่ ยขึน้

ไม้อวบน�ำ้ (SUCCULENT)

36 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


ไม่ว่าจะเลือกต้นไม้ ดอกไม้ชนิดไหน มาปลูกบนระเบียงก็ตาม แต่ควรปลูก อยู ่ ใ นกระถางเพื่ อ ความสะดวกใน การดูแล จัดวางให้มีมิติเสมือนการ จัดสวน อาทิ กระถางใหญ่วางไว้ตำ� แหน่ง แบ็ ค กราวน์ กระถางเล็ ก ๆ ตั้ ง อยู ่ ด้านหน้าสุด อาจหาตุ๊กตาแต่งสวน มาวางเพือ่ ปิดกระถางด้านหน้าอีกทีเพือ่ ให้มองไม่เห็นตัวกระถาง และช่วยให้ ดูกลมกลืนสวยงาม

หากพื้ น ที่ ร ะเบี ย งมี ข นาดเล็ ก มาก จนไม่สามารถจัดสวนหรือท� ำอะไร ได้มากไปกว่าการวางกระถางต้นไม้ เพียงกระถางเดียว แนะน�ำให้สร้าง บรรยากาศสวนด้วยการโรยกรวด หรือปูพนื้ ไม้บนระเบียง เก้าอีโ้ ปร่งๆ สักชุด เท่านีเ้ ราก็ได้มมุ สวนเล็กๆ และ ดูแลง่ายอีกต่างหาก

พรรณไม้ทเี่ ลือกใช้ แม้จะ เลือกฝั่งที่อยู่อาศัยที่ได้ รับแสงแดดอยูบ่ า้ งก็ตาม แต่แสงแดดดังกล่าวก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการเลือก ปลู ก ไม้ ด อก ทางที่ ดี ควรเลือกไม้ใบทีม่ คี วาม สวยตลอดทั้งปี อย่าง เดหลี ฟิ โ ลเดนดรอน แก้วกาญจนา แก้วมุกดา ซึง่ เป็นไม้ใบใหญ่ แข็งแรง ไม่ ต ้ อ งการการดู แ ล มากนัก เจริญเติบโตช้า ท� ำ ให้ ไ ม่ ต ้ อ งเปลี่ ย น กระถางบ่อยๆ

ฤาษีผสม

สับปะรดสี

คล้า

บอนไซ

เดหลี

ฟิโลเดนดรอน

แก้วกาญจนา

แก้วมุกดา

37 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


SHOPPING GUIDE

เรื่อง : ธิติ ธีมะพันธ์

Minimal Home เรียบหรู แบบมีสไตล์

1.ชุดโซฟาบุผา้ Allen สอบถามรายละเอียดได้ที่ Minotti 2.อาร์มแชร์ Louis Ghost สอบถามรายละเอียดได้ที่ Kartell 3.ชุดตูไ้ ม้ Tempo Notte สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Novamobili 4.จักรยาน Caferacer Men Solo Silver สอบถามรายละเอียดได้ที่ Sealee Urban 5.ทีใ่ ห้อาหารนก Eva Solo Bird Feeder สอบถามรายละเอียดได้ที่ Central 6.แจกันแก้ว LSA สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Central 7.เชิงเทียนโลหะ Menu สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Central 8.ชุดถาดและเหยือกกาแฟ Eva Solo สอบถามรายละเอียดได้ที่ Central 9.นาฬิกาไม้ดดั แขวนผนัง สอบถามรายละเอียดได้ที่ Vitra 10.ชุดล�ำโพงส�ำหรับ iPhone/ Yamaha สอบถามรายละเอียดได้ที่ Power Buy สถานทีจ่ �ำ หน่าย

Central สาขาชิดลม ชัน้ 5 แผนกสินค้าตกแต่งบ้านและเครือ่ งครัว โทร. 0 2793 7777 Kartell และ Novamobili @ DM Home ทองหล่อ 19 โทร. 0 2748 3157-59 Minotti อาคาร โนเบิลโซโล ทองหล่อ ถนนสุขมุ วิท 55 โทร. 0 2714 9040 Power Buy ทุกสาขา Sealee Urban ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ โทร. 08 6334 0660 Vitra ชัน้ 2 อาคาร B Crystal Design Center โทร. 0 2101 5999

38 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


Italian

Decoration ผสมผสาน สไตล์อติ าเลียน

1.โซฟาบุผา้ 2 ทีน่ งั่ สไตล์ Victorian ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ้ ที่ Chic Republic 2.โต๊ะท�ำงานมีลิ้นชัก สไตล์ Louise สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ Chic Republic 3.โคมไฟติดเพดาน สไตล์ Victorian สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 4.หั ว กวางโลหะแขวนผนั ง สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ Chic Republic 5.อาร์มแชร์ทรงเปลือกไข่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ French Provence 6.กรงนกไม้ 2 ขนาด สอบถามรายละเอียดได้ที่ Cliché Home 7.กระจกกรอบสไตล์ Louis สอบถามรายละเอียดได้ที่ French Provence 8.เฟรมภาพพิมพ์ตกแต่งผนัง สอบถาม รายละเอียดได้ที่ IKEA 9.นาฬิกาแขวนผนังประดับคริสตัล สอบถามรายละเอียดได้ที่ Crystal Maison สถานทีจ่ �ำ หน่าย

Cliché Home และ French Provence @ SB Design Square ทุกสาขา โทร. 0 2823 4300 Chic Republic เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร. 0 2514 7123 Crystal Maison ชัน้ 2-3 อาคาร B Crystal Design Center โทร. 0 2101 5855-6 IKEA โครงการ Mega Bangna บางนา-ตราด โทร. 0 2708 7999

39 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


DESIGN CENTER

Shopping All for your room

คอนโดมิเนียมมักมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าบ้านเดี่ยว ดังนั้น เฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งบ้านจะช่วยแบ่งขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละ มุมต่างๆ ในห้อง ทัง้ ยังท�ำหน้าทีส่ ร้างบรรยากาศและก�ำหนด อารมณ์ของห้องไปพร้อมกัน การจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ ถูกใจสักชิน้ อาจจะต้องเดินเข้าร้านนีอ้ อกร้านโน้นอยูห่ ลายครัง้ เราจึงมีรา้ นค้าบางส่วนมาแนะน�ำ คุณอาจได้เฟอร์นเิ จอร์ ชิน้ โปรดจากร้านเหล่านีก้ ไ็ ด้

INDEX Living Mall

ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจร สินค้าหลากหลาย รูปแบบล้านดีไซน์ที่รองรับรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ พร้อมห้องจ�ำลองรูปแบบ การใช้ชวี ติ (Real Living Room-Setting) ผสานด้วยรูปแบบการจัดวางหลาย สไตล์การตกแต่งกว่า 1,000 ห้อง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่นอ้ ยทีเดียว ลองเข้าไปดูที่ www.indexlivingmall.com อาจจะเจอเฟอร์นเิ จอร์ถกู ใจอยู่ ในนัน้ ก็ได้

SB Furniture Square

โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่ถือว่าครบครัน ส�ำหรับทุกไลฟ์สไตล์ เนื่องจากรวม แบรนด์ ชั้ น น� ำ จากต่ า งประเทศมาให้ เลือกกันมากมาย อาทิ Vintage Passion รวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสไตล์ วินเทจ Cliché Home ส�ำหรับคนชอบ ความเท่และอบอุน่ แบรนด์ Le Luxe ที่ สะท้อนรสนิยมหรู สไตล์โมเดิรน์ บูทคี ลักซ์ชวั รี่ หรือ Juve Culture ค้นหาสไตล์ทแี่ ตกต่างด้วยดีไซน์และ สีสนั สุดมันส์ แถมตอนนีย้ งั มีโปรโมชัน่ Condo Fit เฟอร์นเิ จอร์ แนวคิ ด ใหม่ เ พื่ อ ชี วิ ต คอนโดฯ รั บ รองว่ า ช่ ว ยประหยั ด พื้ น ที่ และความคุม้ ค่าทีม่ ากกว่าเดิม ลองแวะไปดูได้ที่ เอสบี ดีไซน์ สแควร์ ทัง้ 9 สาขา และ www.sbdesignsquare.com

CDC

ถ้าพูดถึงแหล่งรวมของแต่งบ้าน คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ต้องเป็นตัวเลือก แรกๆ ทีผ่ า่ นเข้ามา เพราะทีน่ รี่ วบรวมเอาสินค้าด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และการตกแต่งจากแบรนด์ชนั้ น�ำทัว่ ทุกมุมโลกกว่า 500 โชว์รมู หรือกว่า 10,000 แบรนด์คณ ุ ภาพ เรียกได้วา่ สินค้าของทีน่ คี่ รบทุกความต้องการ ส�ำหรับบ้านทั้งหลังเลยทีเดียว หรือหากต้องการสินค้าที่เป็นนวัตกรรม การดีไซน์กร็ บั รองได้วา่ ไม่ผดิ หวัง แถมพืน้ ทีโ่ ดยรอบของ CDC ยังเป็น แหล่งรวมร้านอาหารอร่อยทีจ่ ะนัดเพือ่ นๆ ไปแฮงเอาท์ได้อกี ด้วย

Oggi

คนที่ ช อบเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ต ้ อ ง แวะมาที่นี่ เพราะดีไซน์ของโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ม้านัง่ หรือโซฟา ดีไซน์นา่ รักและซุกซน ทัง้ รูปทรง ขนาด และเส้นสายของแบรนด์ Oggi เป็ น คาแร็ ก เตอร์ เ ฉพาะ ซึ่ ง ดี ไ ซเนอร์ น�ำ เอาแรงบั น ดาล ใจจากธรรมชาติรอบตัวมาออกแบบสินค้ามากมาย และบอกใบ้ส�ำหรับ คนรักธรรมชาติว่าแบรนด์นี้เคยได้รับรางวัลด้าน Eco จากการน� ำ เปลือกข้าวมาผสมเป็นวัสดุสำ� หรับท�ำเฟอร์นเิ จอร์มาแล้ว ตามไปดูได้เลย ทีโ่ ชว์รมู ซอยลาดพร้าว 71 www.oggi-living.com

Modernform Gallery

เฟอร์นเิ จอร์แบรนด์ของคนไทยทีโ่ ดดเด่นด้วย ดีไซน์ เปีย่ มคุณภาพ พิถพี ถิ นั ในการคัดสรรวัสดุ โดยค�ำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของ ลูกค้าเป็นหลัก จึงมีทมี งานทีพ่ ร้อมจัดส่งติดตัง้ แบบ มืออาชีพ การให้คำ� แนะน�ำการใช้สนิ ค้า และรับ ประกันคุณภาพ ภายในโชว์รมู เดียวคุณอาจได้ทงั้ เฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับห้องนอน ห้องนัง่ เล่น ห้องครัว ห้องท�ำงาน ลองไป เลือกชมได้ทถี่ นนศรีนครินทร์ หรือคลิก www.modernform.co.th โทร. 0 2708 9800

40 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


DESIGN

C

*NDO

LIVING

ความสุขในการอยู่อาศัยของคุณมีขนาดเท่าไร ?

M Square คือคำ�ตอบ

ทุกตารางเมตรของ M Square จะช่วยให้พื้นที่ชีวิตของคุณมีสไตล์ มีคุณค่า และความสุข M Square นิตยสารแจกฟรีที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติของ Urbanista แจกฟรีตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์การค้า อาคารสำ�นักงาน และสถานที่ฮิปๆ ทุกเดือน

FREE MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 ติดต่อฝ่ายโฆษณา : คุณก้องวรงค์ ต่อ 595 ฝ่ายพัฒนาการตลาด : คุณรัตติยา ต่อ 361 www.gmgroup.in.th www.gmlive.com


THINKING ABOUT MKT

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

MACRO MARKETING All human being by nature desire to know.

หัวใจของการตลาดเพือ่ การเมืองนัน้ อยูท่ กี่ ารประยุกต์ แนวคิดด้านส่วนผสมของตัวแปรการตลาด (Marketing Mix) และกลเม็ดอืน่ ๆ ในทิศทางทีส่ ามารถแย่งชิง ความนิยมจากลูกค้า ซึง่ ในทีน่ กี้ ค็ อื ‘ประชาชน’ ผูอ้ อกเสียงนัน่ เอง ความส� ำ เร็ จ ในการน� ำ การตลาดมาใช้ กั บ การเมืองนัน้ คือการขยายขอบเขตการน�ำการตลาด จากเดิมมาใช้ในระดับ ‘จุลภาค’ วันนี้การตลาดได้ถูกน�ำมาใช้ในระดับมหภาค เป็น Macro Marketing... ฟิลิป คอตเลอร์ กูรูการตลาด ได้น�ำเสนอ แนวความคิ ด Broadening Concept of Marketing ว่าการตลาดมิได้จ�ำกัดอยู่แต่ สินค้าและบริการ แต่สามารถขยายขอบเขต ไปแทบทุกปริมณฑลได้ วันนี้นักการตลาดเพื่อการเมืองได้ Broadening และ Deepening การตลาดในระดั บ มหภาคอย่ า งที่ ถ้ า ใครติ ด ตามผลงานรั ฐ บาล มาโดยตลอดจะรับรูไ้ ด้ ก า ร ต ล า ด เ ป ็ น เ รื่ อ ง เกีย่ วข้องกับมนุษย์... เศรษฐกิจก็เป็นเรื่อง ของมนุษย์...

ถ้ า แก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ โดย ไม่คำ� นึงถึงมนุษย์... การแก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ ท�ำไม่ได้... Macro Marketing ก็ไม่ได้ แตกต่างจาก Micro Marketing จาก Consumer Focus ก็กลายเป็น Citizen Focus... นโยบายทั้ ง หลายทั้ ง ปวงมุ ่ ง ไปที่ ป ระชาชน เป็นหลัก โดยใช้การวิจัยตลาดเพื่อหาความต้องการ ของประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ไม่วา่ จะเป็น Segment รากหญ้า ด้วยนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ น... สามสิบบาทรักษาทุกโรค... พักหนีเ้ กษตรกร... Segment ในเมือง ส่งนโยบายสนับสนุน SMEs ปูทาง บัณฑิตใหม่ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ภาพรวม กระตุ้นท่องเที่ยว กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ นโยบาย รถคันแรก ขึน้ เงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาท จากนั้ น ก็ ใ ช้ ก ระบวนการตลาด Convey Message เพือ่ สร้าง Trust + Confidence และเดินสาย Marketing Thailand โดย หนึ่ ง ในจุ ด ขายของประเทศไทยนอกจาก การท่องเที่ยว อาหารไทย อุตสาหกรรม ยานยนต์ ฯลฯ Selling Point ที่หลายคนนึก ไม่ถงึ ก็คอื ‘ตัวนายกฯ ยิง่ ลักษณ์’ เอง Marketing จะมีพลานุภาพ ขึน้ อยูว่ า่ ใครเป็นผูใ้ ช้และใช้อย่างไร... หากใช้ เ ป็ น จะกลายเป็ น เครือ่ งมือส�ำคัญเพือ่ Transform Everything... แ ต ่ ห า ก ใ ช ้ ผิ ด ก็ อ าจเป็ น กั บ ดั ก ก็เป็นได้

42 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l CONDOMINIUM ISSUE I JULY 2013


Gb#043  

GB#043 free magazine in Thailand

Advertisement