Page 1

จีรวุฒิ วงศ์พิมลพร เลอโนโว พร้อมรบ รุกตลาดสมาร์ทโฟน และแท็บเลต

ทรู วิชั่น จะตอบโต้ CTH ที่ตั้งราคา 599 ดูพรีเมียร์ลีก 380 นัด อย่างไร?

สร้างสัมพันธ์คนที่ใช่

วิถีริชาร์ด แบรนด์สัน แห่ง virgin

กระแส Start Up ไทย อย่าให้เป็นแค่ฟองสบู่

กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

MR.

NOLIMIT

ถาม / ตอบ เรื่องลงทุน สำ�หรับ มนุษย์เงินเดือน ชนชั้นกลาง I2I

พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

Vol.4 Vol.4MARCH JUNE 2013 2013


Uncertainty เมือ่ ไม่กเี่ ดือนก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เกิดวิวาทะ เรือ่ งควรหรือไม่ควรลดดอกเบีย้ เพราะเงินจากต่างประเทศไหลบ่าเข้าไทยมากมาย ส่งผลให้คา่ เงินบาทแข็ง ท�ำให้ผสู้ ง่ ออกประสบความล�ำบาก และเมือ่ มีขา่ วว่า สหรัฐฯ จะยกเลิกการกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการใช้ QE ก็ท�ำให้ เงินจากต่างชาติทไี่ หลบ่าเข้าสูต่ ลาดหุน้ และพันธบัตรอย่างต่อเนือ่ งทีผ่ า่ นมานัน้ กลับ ไหลบ่าออกไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดหุน้ ทรุดฮวบ ค่าเงินบาทอ่อนยวบ สิง่ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่า “สิง่ ทีแ่ น่นอนอย่างเดียวนัน้ ก็คอื ความไม่แน่นอน” ซึง่ เราจะได้เห็นชัดเมือ่ ถึงยุคเออีซี ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

42

(Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

08 Global News 10-11 Local News 12-13 A-Z 14 Special Scoop : SCB SMEs เคล็ด (ไม่) ลับ สู่ความส�ำเร็จปี 3 ตอน คิดก่อนรวยกว่า 16-17 Voice of Executive : จีรวุฒิ วงศ์พิมลพร เลอโนโว พร้อมรบ รุกตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเลต 18 How to Invest : ถาม / ตอบ เรื่องลงทุน ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลาง I2I 20 Scoop : ทรู วิชั่น จะตอบโต้ CTH ที่ตั้งราคา 599 ดูพรีเมียร์ 380 นัดอย่างไร? 22-26 Cover Story : หนุย่ -พงศ์สขุ หิรญ ั พฤกษ์ MR. NO LIMIT 27 IT Trend : กระแส Start Up ไทย อย่าให้เป็นแค่ฟองสบู่ 30 Woman@Work : กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น 32 Get Ahead : สร้างสัมพันธ์คนที่ใช่ + Think out Loud : 3B ขี่ม้าขาว 33 SMEs : WRAP EXCLUSIVE เหนือระดับด้วยงานติดฟิลม์ เปลีย่ นสีรถยนต์ 34 Thinking About Market : วิถรี ชิ าร์ด แบรนด์สนั แห่ง Virgin

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย หัวหน้าช่างภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ญีป่ นุ่ ออกแบบรถไฟลอยฟ้าความเร็วสูง แห่งอนาคตขับเคลือ่ นด้วยพลังแม่เหล็ก ประเทศญีป่ นุ่ เริม่ ทดสอบรถไฟลอยฟ้าในชือ่ รุน่ ‘แอลโอ’ ซีรสี ์ ทีส่ ามารถ วิง่ ได้ดว้ ยความเร็วถึง 497 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยใช้พลังงานแม่เหล็ก มาแทนที่รถไฟธรรมดาแบบมีล้อ โดยพลังงานแม่เหล็กขั้วเดียวกัน จะผลักให้ตวั รถลอยขึน้ จากราง ไม่ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานเหมือนกับ รถไฟปกติทแี่ ล่นอยูบ่ นราง สามารถเดินทางได้เร็วกว่ารถไฟหัวกระสุน ในปัจจุบนั ได้กว่าครึง่ จากเดิมทีใ่ ช้เวลา 90 นาที เหลือเพียง 40 นาที ตัง้ เป้าว่าจะเริม่ ให้บริการได้ภายในปี 2570 และมีโครงการขยายเส้นทาง ไปยังโอซาก้าภายในปี 2588

ธนาคารโลกปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ โลกลดลง เหตุชาติกำ� ลังพัฒนา โตน้อยกว่าทีค่ าด ธนาคารโลกปรั บ ลดคาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกในปี นี้ จากเดิ ม 2.4% เหลื อ 2.2% หลั ง จากที่ เ ศรษฐกิ จ ในกลุ ่ ม ประเทศเกิ ด ใหม่ โดยเฉพาะจี น กั บ บราซิ ล เติ บ โตน้ อ ยกว่ า ที่ ค าดไว้ พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ปรั บ ลดคาดการณ์ ก ารเติ บ โตของ ประเทศอินเดียจาก 6.1% เหลือ 5.7% บราซิลลดลงจากเดิม 3.4 เหลือ 2.9% และจี น จาก 8.4% เหลื อ 7.7% อย่ า งไรก็ ต ามประเทศเศรษฐกิ จ เกิดใหม่เหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่อไปได้

เม็กซิโกอนุมตั กิ ฎหมาย โทรคมนาคมฉบับใหม่ หวังเพิม่ การลงทุนจากต่างชาติ

เวียดนามลดราคาข้าวกระตุน้ ความต้องการจากตลาด

ประธานาธิ บ ดี ข องเม็ ก ซิ โ กลงนามในกฎหมาย โทรคมนาคมฉบับใหม่ทจี่ ะยุตกิ ารผูกขาดอุตสาหกรรม โทรคมนาคม เพื่ อ เพิ่ ม การลงทุ น จากต่ า งประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเป็น เจ้าของบริษทั โทรศัพท์ได้ 100% จากเดิมทีถ่ อื หุน้ ได้เพียง 49% และสามารถเป็นเจ้าของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง และวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ไ ด้ ใ นสั ด ส่ ว น 49% จากเดิ ม ที่ ไม่สามารถลงทุนด้านนีไ้ ด้เลย

ผู้ค้าข้าวจากเวียดนามได้ลดราคาข้าวส่งออก หลังจากที่ ปริมาณข้าวล็อตใหม่เริม่ เข้ามาในตลาด โดยคาดว่าจะสามารถ กระตุน้ ความต้องการจากตลาดใหญ่ อาทิ จีน อินโดนีเซีย และแอฟริกาได้ ทั้งนี้การก� ำหนดราคาขั้นต�่ ำในประเทศ เวียดนามนัน้ ไม่ได้มกี ารบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และช่วงทีผ่ า่ นมาราคาขายจริงใน ท้องตลาดต�ำ่ กว่าราคาขัน้ ต�ำ่ ในขณะทีป่ ระเทศผูซ้ อื้ ยังรอดูทศิ ทางและหวังว่าราคา จะลดลงมากกว่านี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามเวียดนามยังคง คาดการณ์วา่ จะสามารถส่งออกข้าวได้ถงึ 8 ล้านตันในปีนี้

กัมพูชาขยับฐานะเป็น ประเทศรายได้ปานกลาง เอเจนซ์ กัมปูเจีย เพรส สื่อของ กัมพูชา รายงานว่าประเทศกัมพูชา ขยับจากประเทศที่มีรายได้ต�่ำ ขึ้น เป็นประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางแล้ว หลังจากที่ดัชนีทางเศรษฐกิจเติบโต สูงในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา สามารถ ลดความยากจนได้ถึง 4.5% ต่อปี โดยสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ตั้งเป้าจะขยับจากประเทศ รายได้ปานกลางระดับล่าง ขึ้นเป็น ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในปี 2573 และก้าวขึน้ เป็นประเทศพัฒนา แล้วในปี 2593

“Formular to failure : try to please everybody.” [Herbert Bayard Swope]

ความต้องการทองในเอเชียสูง เป็นประวัตกิ ารณ์ หลังจาก ราคาทองลดลง หลั ง จากที่ ร าคาทองลดลงต�่ ำ สุ ด ในรอบ 2 ปี มาอยูท่ ี่ 1,321.35 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ในช่วงกลาง เดือนเมษายน และบรรดากองทุนพากันเทขายทอง เป็นโอกาสให้ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียหันมาครอบ ครองทองมากขึ้น และหวังการลงทุนในระยะยาว เฉพาะจีนและอินเดียที่มีความต้องการทองรวม มากกว่า 50% ของความต้องการทั้งหมด โดยยอดการน�ำเข้าทองของจีนในเดือนเมษายนมากถึง 160-170 ตันแล้ว และคาดว่าตลอดทัง้ ปีจนี อาจน�ำเข้าทองเกินกว่า 800 ตัน

ฝรัง่ เศสและอินโดนีเซีย มีความเป็นไปได้ทจี่ ะร่วมมือ ด้านพลังงานหมุนเวียนและคมนาคม นางนิโคล บริคก์ รัฐมนตรีพาณิชย์ตา่ งประเทศของฝรัง่ เศสได้เยือนอินโดนีเซียและ ได้กล่าวว่า ความเชีย่ วชาญด้านพลังงานทดแทนของฝรัง่ เศสจะสามารถช่วยเหลือ อินโดนีเซียได้ และประเทศอินโดนีเซียเองมีศกั ยภาพในการลงทุนด้านไฟฟ้าส�ำหรับ ประชากร 250 ล้านคนได้ โดยในปัจจุบนั อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าอยูเ่ พียงแค่ 70% และมีความต้องการไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ถึง 9% ต่อปี นอกจากนีฝ้ รัง่ เศสยังสนใจให้เข้า มาร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟความเร็วสูง รวมถึงระบบการน�ำทาง ในสนามบินและท่าเรือ

08 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

‘หนิง ปณิตา’ พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ SLIM UP Slim Up Center สถาบันดูแลรูปร่างและกระชับสัดส่วนจาก ประเทศอิตาลี จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเปิดตัว พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุด ‘หนิง-ปณิตา ธรรมวัฒนะ’ โชว์ความส�ำเร็จลดน�ำ้ หนักได้ 15 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน เผยเคล็ดลับหุน่ เฟิรม์ กระชับ ในงาน ‘Slim Mom Secrets by Slim up’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

INCASE Capsule In Ear เชือ่ มต่อทุกเสียงเพลง เข้ากับไลฟ์สไตล์ INCASE แบรนด์ผู้ผลิตหูฟังชื่อดังจากอเมริกา เปิดตัวหูฟงั Capsule In Ear ทีอ่ อกแบบมาให้ พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ใส่สบาย และให้คณ ุ ภาพ เสียงที่ยอดเยี่ยม ตัว Earbud มียางซิลิโคนให้ เลือกใช้ 3 ขนาด เพือ่ ให้เข้ากับขนาดช่องหูของ ผู้ใช้ได้อย่างพอเหมาะพอดี นอกจากจะใส่สบาย แล้ว ยังสามารถกันเสียงรบกวนจากรอบข้างได้ดี อีกด้วย ไม่เสียอรรถรสในการฟังเพลง นอกจากนี้ ที่สายเคเบิลมีไมโครโฟนและรีโมทให้คุณควบคุม การเล่นเพลง และรับสายโทร.เข้าบน iPhone, iPod, iPad และ MacBook ให้ทกุ การเชือ่ มต่อ ไม่สะดุด ดีไซน์สวย และฟังก์ชันครบขนาดนี้ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบการฟังเพลงห้ามพลาดเด็ดขาด

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัด ‘Voice Book เสียงสร้างสือ่ เพือ่ การเรียนรู้ไม่สนิ้ สุด’ บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำโครงการ ‘Voice Book เสียงสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด’ ซึ่งเป็นโครงการบันทึกเสียงเพื่อสร้างหนังสือเสียง ส่ ง มอบแด่ โ รงเรี ย นสอนคนตาบอดกรุ ง เทพฯ ภายใต้ ก ารดู แ ลของมู ล นิ ธิ ช ่ ว ยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ ที่ยังขาดหนังสือเสียงอีกหลายประเภทเพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมให้โอกาสในการเรียนรู้แก่น้องๆ ผู้พิการทาง สายตา ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำโปรแกรมในเว็บไซต์ www.lh.co.th/voicebook เพือ่ ให้ลกู บ้านแลนด์ อาสาสามารถอ่านหนังสือเสียงได้งา่ ยและสะดวกขึน้

กสิกรไทยเปิดแคมป์ ‘SME มีตงั ค์เยอะ’ ชิงรางวัล 3 ล้านบาท ธนาคารกสิ ก รไทย เปิ ด ตั ว แคมป์ ‘SME มีตงั ค์เยอะ’ ซึง่ เป็นแคมป์การ เรียนรูแ้ นวใหม่ เน้นการเรียนรูก้ ารท�ำ ธุรกิจในเชิงปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุนเอสเอ็มอีทเี่ ริม่ ต้นท�ำธุรกิจ เปิดรับสมัคร ผู ้ เ ข้ า ประกวดด้ ว ยการส่ ง คลิ ป เข้ า ประชัน ทาง Facebook ‘SME มีตงั ค์ เยอะ’ เพือ่ คัดเลือก 9 ผูป้ ระกอบการ พิชติ เงินรางวัล 3 ล้านบาทในรายการ เรี ย ลลิ ตี้ เ กมส์ โ ชว์ ณ โซนอี เ ดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

‘INDEPENDENT’ แบรนด์นาฬิกาแฟชัน่ ใหม่ เน้นเท่แบบมีสไตล์ ซิ ติ เ ซ็ น น� ำ ‘INDEPENDENT’ นาฬิ ก า แบรนด์ใหม่เจาะตลาดนาฬิกาแฟชัน่ เมืองไทย โดดเด่นด้วยสไตล์การออกแบบฉีกแนว และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อกลุ่มเป้าหมาย คนรุน่ ใหม่ หลังจากประสบความส�ำเร็จอย่าง งดงามในการท�ำตลาดในประเทศญีป่ นุ่ ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานของ นวัตกรรมเรือนเวลาของซิติเซ็นที่มีชื่อเสียง และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ โลก เข้ า กั บ ศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบทีเ่ ปีย่ มด้วย จินตนาการ ท�ำให้ ‘INDEPENDENT’ เป็น นาฬิกาทีเ่ ท่ ล�ำ้ สมัยเหนือกาลเวลา

สก๊อต อัดงบ 50 ล้านบาท ดัน สก๊อต คิตซ์ชอ็ กโก สก๊อต เผยแผนเดินหน้าสู่เป้าผู้น�ำตลาดกลุ่มซุป ไก่สกัดส�ำหรับเด็ก ทุม่ งบ 50 ล้านบาทอัดโฆษณา กิจกรรม ดันยอดขาย ‘สก๊อต คิตซ์ ช็อกโก’ ผ่าน โฆษณาทางฟรีทวี ถี งึ 2 เรือ่ ง คือ เรือ่ งซ่อนแอบ และเรือ่ งกัปตันสก็อต ทีท่ ำ� เป็นการ์ตนู แอนิเมชัน่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น รวมถึงการ เป็นผูส้ นับสนุนหลักในรายการ เดอะ วอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์ และรายการ เดอะ เทรนเนอร์ คาด ปี 2556 รวบแชร์ตลาดกว่า 50%

เป๊ปซีฉ่ กี เทรนด์ครัง้ ใหม่ ส่ง ‘PEPSI SLIM CAN’ เอาใจวัยรุน่ เปิดปรากฏการณ์ เท่ ซ่า เป๊ปซี่ พกความซ่าฉบับอินเตอร์เปิดปรากฏการณ์สดุ ร้อนแรง ระดับโลก ครัง้ แรกในประเทศไทยกับ ‘PEPSI SLIM CAN PRESENTS It’s Time to Slim NOW’ พร้อมเผยโฉม PEPSI SLIM CAN ความสดชืน่ ทีอ่ ดั แน่นความซ่าเต็มที่ ในรูปแบบกระป๋องสลิม ซึง่ วางจ�ำหน่ายแล้วตามร้านค้า ทัว่ ประเทศ ขนาด 245 มิลลิลติ ร ราคา 12 บาท และพร้อม สร้างความพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซฟี แห่งแรกทีป่ ระเทศไทย กับลวดลายป๊อป-อาร์ต ลิมเิ ต็ด เอดิชนั่ บนกระป๋อง ‘เป๊ปซีก่ ระป๋องสลิม’ ของ ‘บียอนเซ่’ ป๊อปสตาร์ควีน พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด เพือ่ ให้คนรุน่ ใหม่ได้จดุ ประกายความซ่าระดับอินเตอร์มาร่วมคว้าดืม่ โดยก�ำหนดวางจ�ำหน่าย ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 สิงหาคมศกนี้ ภายในงานเชิญแดนซ์ซงิ่ สตาร์ของเมืองไทย แคทรียา อิงลิช มาโชว์ลลี าการเต้นสุดฮิต พร้อมด้วย เหล่าเซเลบริตี้ อาทิอาทิ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม, หนึง่ -ณรงค์วทิ ย์, เกรซ-กาญจน์เกล้า และ เนย-โชติกา วงศ์วลิ าศ มาร่วมอัพเดทเทรนด์กอ่ นใคร

10 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


โตโยต้าขยายศูนย์การเรียนรูด้ า้ นวินยั จราจร ต้นแบบ ‘เมืองจราจรจ�ำลอง’ สูภ่ าคเหนือ และภาคใต้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง ‘โครงการเมืองจราจรจ�ำลอง แห่งที่ 3 และ 4 ในเขตภาคเหนือและภาคใต้’ ภายใต้โครงการ ถนนสี ข าว กิ จ กรรมสั ง คมที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น มากว่ า 25 ปี โดย ‘เมืองจราจรจ�ำลอง’ แห่งที่ 3 และ 4 นัน้ ได้รบั ความร่วมมือจาก ส�ำนักงานการขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไทม์เม็กซ์มอบรางวัล แชมป์มาราธอน ลากูนา่ ภูเก็ต มาราธอน นานาชาติ ดีแทคร่วมกับ 500 Start ups จัดงาน Geeks On A Plane ในประเทศไทย ดีแทคสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกในประเทศไทยครัง้ แรกกับการดึง 500 Start ups มาร่วมจัดงาน Geeks On A Plane ในประเทศไทย เพื่อพบกับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไทย และบริษัทเกิดใหม่ ให้ได้รบั โอกาสแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกกับกองทุนเพือ่ การร่วมลงทุนชัน้ น�ำของโลก (Venture Capital) และขบวนนักพัฒนา นักลงทุน รวมถึงนักธุรกิจต่างๆ จากซิลคิ อน แวลลีย์ ทีบ่ นิ มาเยือนประเทศไทย กว่า 30 ท่าน สานต่อจากโครงการ dtac Accelerate ทีเ่ ล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้าง Application Ecosystem ทีส่ มบูรณ์แบบ

มร. มาริโอ ซัลวาโทรี (ที่ 2 จากขวา) รอง ประธานกรรมการอาวุโส ประจ�ำประเทศไทย และภู มิ ภ าคอิ น โดจี น บริ ษั ท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าและ จัดจ�ำหน่ายนาฬิกาไทม์เม็กซ์ (TIMEX) มอบรางวัลให้กบั จิโอวานนี่ รัจจิเอโร นักวิง่ จากอิ ต าลี ที่ ค ว้ า แชมป์ ใ นรายการมิ นิ มาราธอน 10.550 กม. ในการแข่งขันวิง่ มาราธอน ‘ลากูนา่ ภูเก็ต มาราธอน นานาชาติ ครัง้ ที่ 8’ ณ ลากูนา่ บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต

อีซซู เุ ดินหน้าสตาร์ทความสนุก กับคาราวานสัญจรเส้นทางแรก ของปี บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด จัดงาน ‘อีซซู ุ คาราวานสัญจร’ ประจ�ำปี 2556 หนึ่งใน กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ� ำ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ เป็นการขอบคุณลูกค้า อีซูซุ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ใน รูปแบบทีป่ ระชาคมอีซซู ตุ งั้ ตารอคอยเป็นประจ�ำ ทุกปี ประเดิมความสนุกกับเส้นทางแรกของ ปี ด้วยเส้นทางจากสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัด ชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ และไปสิน้ สุดทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา ด้วยเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจทั้งทาง ประวัตศิ าสตร์และทางธรรมชาติ

เผยโฉมสุดยอด 4 ผูช้ นะเลิศของประเทศไทย LENOVO-MTV CO : LAB เลอโนโว จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ยกที ม พี่ เ ลี้ ย งผู ้ เ ชี่ ย วชาญชื่ อ ดั ง ทั้ ง ผู ้ ก� ำ กั บ ภาพยนตร์คา่ ยจีทเี อช, นักแต่งเพลง, ดีเจซาวนด์ สไตลิส อาจารย์พเิ ศษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาติวเข้มแนะน�ำแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน แชร์ประสบการณ์ให้ผู้ชนะที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการเลอโนโว CO : LAB ทีส่ ง่ เข้ามาร่วม แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด มุมมองเมืองไทย ผ่านหัวข้อ ‘เล่าเรือ่ งเมืองไทย จัดเต็มไอเดีย’ นอกจากนี้ผู้ชนะเลิศของที่สุด ทั้ง 4 ท่าน จะได้รับโน้ตบุ๊คของเลอโนโวและ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็น ผู ้ ช นะระดั บ อาเซี ย น เพื่ อ ชิ ง โอกาสเข้ า ร่ ว ม กิจกรรมเวิร์คช็อปและสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอ ‘Pulse of The World’ กับโปรดิวเซอร์ดงั ของ MTV ณ ประเทศสิงคโปร์

โออิชกิ รุป๊ ทุม่ ทุนเนรมิตภัตตาคาร อาหารญีป่ นุ่ เสมือนจริง

อนันดาฯ เปิดตัวคอนโดฯ แรกของปี ไอดีโอ สาทร–ท่าพระ ด้วยแนวคิด ‘คืนเวลาให้ชวี ติ ’ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้น�ำคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดตัว คอนโดฯ ใหม่ ‘ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ’ ติดสถานีรถไฟฟ้าโพธิน์ มิ ติ รเพียง 320 เมตร ซึง่ เป็นการ เปิดตัวไอดีโอโครงการแรกของปีนี้ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ‘Don’t Waste Time’ ความยาว 45 วินาที ชูแนวคิด ‘คืนเวลาให้ชวี ติ ’ ด้วยราคาเริม่ ต้นเพียง 1.9 ล้านบาท เปิดจองวันที่ 29-30 มิ.ย.นีท้ ี่ Sales Gallery พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ ฟรี! โทรศัพท์มอื ถือซัมซุง กาแล็คซี่ S4 และเงือ่ นไขการผ่อนช�ำระทีพ่ เิ ศษสุด สอบถามเพิม่ เติมที ่ www.ideocondo.com

11 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตอกย�้ำ ภาพลักษณ์เจ้าต�ำรับอาหารญี่ปุ่น (KING OF JAPANESE FOOD) โดยทุม่ ทุนเนรมิตภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่นเสมือนจริง! ‘โออิชิ เรสเทอรองท์ (OISHI Restaurant)’ พร้อมเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ช่วงอายุระหว่าง 4–14 ปี ทีช่ นื่ ชอบการท�ำอาหาร สัมผัสประสบการณ์ เล่นและเรียนที่ให้มากกว่า ความสนุก! ผ่านอาชีพและบทบาทสมมติ ซึ่ง ได้แก่ ‘เชฟอาหารญี่ปุ่น’ สร้างสรรค์อาหาร ญีป่ นุ่ ขนานแท้ อาทิ ข้าวปัน้ (Sushi) ข้าวห่อ สาหร่าย (Maki) ฯลฯ ณ อุทยานการเรียนรูแ้ ละ ความบันเทิงระดับโลก ‘คิดส์ซาเนีย’ กรุงเทพฯ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน


: Domicopter

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Analog

กสท.มีมติให้ผู้ประกอบการ ร า ย เ ดิ ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ที วี อนาล็อก ซึ่งได้แก่ ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง คือ ช่อง 3, 5, 7, 9 และไทยพีบีเอส ยุ ติ ก ารออกอากาศโทรทั ศ น์ ร ะบบอนาล็ อ ก ภายใน 5 ปี พร้อมทั้งกำ�หนดให้นำ�เสนอ แผนยุติการออกอากาศภายใน 1 ปี พร้อมกับ ออกอากาศคู่ขนานในระบบทีวีดิจิตอล เอชดี

: Bicycle

เมื อ งนิ ว ยอร์ ก เปิ ด โครงการ ซิ ตี้ ไ บค์ เปิ ด ให้ ช าวเมื อ ง นิ ว ยอร์ ก ใช้ จั ก รยานร่ ว มกั น จำ�นวน 6,000 คัน จาก 333 สถานีในแมนฮัตตัน และบรูกลิน โดยผู้ที่ต้องการใช้จะต้องจ่าย ค่าธรรมเนียม ปีละ 103 ดอลลาร์ สำ�หรับสิทธิ ในการขี่จักรยานวันละ 45 นาที

โดมิ โ นพิ ซ ซ่ า ในประเทศอั ง กฤษ ทดลองนำ�โดรน 8 ใบพัดมาใช้ส่ง พิ ซ ซ่ า ถึ ง หน้ า ประตู บ้ า นลู ก ค้ า ที่ อยู่ห่างจากร้านในรัศมีไม่เกิน 4 ไมล์ ภายในเวลา 10 นาที และมีความเป็นไปได้สูงว่าจะนำ�มาใช้ส่ง พิซซ่าจริงๆ ในอนาคต เพราะประหยัดเวลาและ ประหยัดต้นทุนได้มากกว่าใช้แรงงานคนเสียอีก

: Hashtag

สถานีโทรทัศน์ Sky TV ใน บราซิลเปิดบริการที่จะดึงดูด ผู้ ช มจากทวิ ต เตอร์ โดยให้ ผู้ ติ ด ตามรี ท วี ต ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ รายการที่ อยากจะชม พร้อมใส่ #skyrec ทางสถานีกจ็ ะ บันทึกรายการให้อัตโนมัติ และส่งรายการนั้น ไปยังกล่อง set-top box ของผูใ้ ช้ให้ แต่กอ่ นอืน่ ต้องลงทะเบียนบัญชีทวิตเตอร์ไว้ทเี่ ว็บไซต์ของ Sky TV ไว้ด้วย

: E-Commerce

เจ้าตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างอเมซอน เปิดบริการ ‘อเมซอนเฟรช’ ให้บริการจัดส่ง อาหาร ผักสด นม ออกนอกเมืองซีแอตเติล และครอบคลุมพื้นที่เมืองลอสแองเจลิส และตั้งเป้าจะ ครอบคลุมอีกหลายเขตทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาใน ปี 2557 แถมใครที่สั่งซื้อของสดพวกนี้จะให้จัดส่งพร้อม สินค้าอย่างอื่น อาทิ วิดีโอเกม หนังสือ หรือน�้ำมันเครื่อง ก็ได้เช่นเดียวกัน

: iOS in Car

ในงาน WWDC แอปเปิ้ ล ได้ โ ชว์ ระบบปฏิบัติการ iOS ที่จะเข้าไป อยู่ บ นหน้ า จอของรถยนต์ โดย แอพฯ ที่ นำ � มาโชว์ ยั ง มี แ ค่ โ ทรศั พ ท์ วิ ท ยุ ข้อความ และระบบนำ�ทาง แอปเปิ้ลตั้งเป้าว่า จะเริ่มนำ�มาใช้กับรถยนต์ได้ในปี 2014 ใน แบรนด์ คู่ ค้ า ถึ ง 11 ราย คื อ เชฟโรเลต ฮอนด้า เมอเซเดส-เบนซ์ นิสสัน เกีย อินฟินติ ี้ ฮุนได วอลโว จากัวร์ เฟอร์รารี และอาคูร่า

: Find My Bag

ผู้ผลิตเครื่องบินโดยสาร Airbus เปิดตัวต้นแบบ กระเป๋าเดินทางไฮเทคชื่อว่า Bag2Go ที่ติดตั้ง GPS และแท็กทีฝ่ งั ชิพ RFID สามารถหาพิกดั ของ กระเป๋าผ่านแอพพลิเคชัน่ Find My Bag ช่วยลด ปัญหากระเป๋าหายได้

: Car

นักศึกษาจาก Minddrive ได้ออกแบบรถยนต์ทเี่ สริม การทำ�งานด้วยสื่อสังคม ออนไลน์ โดยดัดแปลงรถเก่า Volkswagen Karmann Ghia ให้กลายเป็นรถพลังงาน ไฟฟ้า และเชื่อมต่อกับแท็บเลตเพื่อควบคุม การไหลของไฟฟ้ า ด้ ว ยการใช้ สื่ อ ออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป เช่น หากมีคนกดไลค์รูปในอินสตาแกรมก็ จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า 1 วัตต์ เมื่อมีคอมเมนต์หรือกดแชร์ในเฟซบุ๊คจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า 3 วัตต์ และ ตั้งเป้าจะขับรถคันนี้จากเมืองแคนซัสไปยังเมืองวอชิงตันดีซี ใครที่อยากมีส่วนร่วมคลิกเข้าไปที่ http://minddrive.org ได้เลย

: Galapagos

ทีมงานกูเกิลได้ออกส�ำรวจและ เก็บภาพของเกาะกาลาปากอส เป็นจ�ำนวน 10 วัน ทั้งบนดิน และใต้น�้ำบริเวณต่างๆ 10 แห่งตามค�ำแนะน�ำ ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกาลาปากอส และ เตรียมท�ำแผนที่แบบ Street View ให้ได้ชมภาพ จากเกาะมหัศจรรย์ของโลกภายในปีนี้

12 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013

: Jasper Power Project อีกหนึ่งโครงการพลังงานทางเลือก

ของกูเกิล ล่าสุดได้บุกเบิกทำ�ธุรกิจ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นทวี ป แอฟริกาใต้เป็นครั้งแรก ในวงเงิน 12 ล้าน ดอลลาร์ มี กำ � ลั ง การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า 96 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายไฟให้แก่ครัวเรือน ได้ถึง 300,00 หลังคาเรือน ถือเป็นโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของแอฟริกาเลยทีเดียว


: Mindwave Mobile ในงานคอมพิ ว เท็ ก ซ์ ที่ ก รุ ง ไทเป

ประเทศไต้ ห วั น นู โ รสกายเปิ ด ตั ว นวั ต กรรมล่ า สุ ด มายด์เวฟ โมบายล์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อควบคุม การทำ � งานของคอมพิ ว เตอร์ แ ละสมาร์ ท โฟนด้ ว ย ความคิดในสมอง ผ่านแอพพลิเคชั่นชื่อว่า มายด์เวฟ

:แอพพลิ Vine เ คชั่ น แชร์ ภ าพที่ ม า

แรงมากในขณะนี้ คื อ Vine ขึ้ น แท่ น เป็ น แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใช้แชร์ภาพลงทวิตเตอร์มากกว่า Instagram หลั ง จากที่ เ ปิ ด ตั ว เวอร์ ชั่ น แอนดรอยด์ ไ ปได้ เพียง 5 วันเท่านั้น โดยถูกแชร์ออกไปถึง 2.5 ล้านครั้ง ถ้าทวิตเตอร์ทำ�การตลาดดีๆ แอพพลิเคชั่นนี้อาจจะติดอันดับยอดนิยมแซง Instagram ได้เหมือนกัน

:ถึงเวลาบอกลา Nokia

:ตำ �Tianhe-2 แหน่ ง ซู เ ปอร์ ค อมพิ ว เตอร์

ระบบปฏิบัติการ ซิมเบียนที่เคยคุ้น เพราะโนเกีย ตัดสินใจเลิกพัฒนาระบบปฏิบัติการนี้ แล้ว โดย Nokia 808 PureView จะเป็นโทรศัพท์รุ่นสุดท้ายบนระบบ ปฏิบัติการซิมเบียน และจะทุ่มเทเวลาไปกับ วินโดวส์โฟน

เครื่ อ งใหม่ ข องโลกเป็ น คอมพิ ว เตอร์ สั ญ ชาติ จี น ที่ จ ะใช้ ง านโดย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ มีสมรรถนะ 33.86 petaflop ใช้ซีพียู Xeon 32,000 ตัว ร่วมกับหน่วยประมวลผลร่วม Phi 48,000 และระบบเชื่อมต่อ TH Express-2 มีหน่วยความจำ�รวม 1 petabyte และใช้ระบบ ปฏิบัติการ Kylin Linux

:ไม่ เWind พี ย งแต่ จ ะพั ฒ นา

: Offif 365 ไมโครซอฟท์ยอมปล่อย Microsoft

พลังงานทางเลือกสำ�หรับ ประเทศต่ า งๆ เท่ า นั้ น กูเกิลเองก็ลงทุนซือ้ ไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ สวี เ ดนเพื่ อ จ่ า ยไฟข้ า มประเทศไปใช้ ใ นศู น ย์ ข้ อ มู ล ในประเทศฟิ น แลนด์ เ ป็ น ระยะเวลา ต่อเนื่อง 10 ปีเลยทีเดียว

Office สำ�หรับระบบปฏิบตั กิ าร iOS ให้ ดาวน์โหลดได้แล้ว ในชื่อ Office 365 แบบเสี ย เงิ น จะรองรั บ โปรแกรม Word, Exel และ PowerPoint ที่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ทัง้ ขณะออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงดูคอมเมนต์ของไฟล์ และเพิ่มคอมเมนต์ลงไปได้ด้วย

:กูเกิProject Loon ลทดลองโครงการเพื่อสังคมแบบใหม่ ที่ใช้

บอลลูนกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไวไฟ ให้ผู้คนให้ถิ่นทุรกันดาร รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้ใช้ กันแบบฟรีๆ โดยตั้งเป้าว่าบอลลูนดังกล่าวจะ สามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นานถึง 100 วัน และสามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ครอบคลุมรัศมี 40 กิโลเมตร

:มหาวิShark ท ยาลั ย บริ ติ ช โคลั ม เบี ย

ได้วจิ ยั เกีย่ วกับฉลามว่าการปล่อย ให้ฉลามอยู่ในทะเลสามารถดึงดูด นักท่องเทีย่ วเกือบ 6 แสนคนต่อปี และสร้างงานให้คน 1 หมื่นคนใน 29 ประเทศ สร้างรายได้ประมาณ 314 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น จึงต้องกระตุ้นให้มีการปกป้องฉลามมากยิ่งขึ้น

: Unlock

สิทธิบัตรใบล่าสุดของกูเกิลเป็น นวัตกรรมเกี่ยวกับการปลดล็อก อุ ป กรณ์ ด้ ว ยใบหน้ า ที่ แ สดง อารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทำ�ตาถลน ขยิบตา ขมวดคิ้ ว หรื อ แลบลิ้ น แล้ ว แต่ ว่ า จะเลื อ กให้ อุปกรณ์จดจำ�ใบหน้าแบบใด อนาคตเราอาจจะ ได้เห็นคนถือสมาร์ทโฟนแล้วพยายามปลดล็อก ด้วยหน้าตาแปลกๆ กันเต็มท้องถนน

13 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013

:ยาฮูYahoo เตรียมรีไซเคิลชื่ออีเมล

เก่ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ใช้ ง านมาเกิ น 1 ปี แล้ ว ปล่ อ ยให้ ค นอื่ น สามารถตั้ ง ชื่ อ นั้ น แทนได้ ลองเข้ า ไปดู ที่ yahoo.tumblr.com อาจ พบชื่ออีเมล แล้วลงทะเบียนขอใช้ไปที่ยาฮู ภายในเดือนสิงหาคมก็จะทราบว่าเราได้สิทธิ์ ใช้ชื่ออีเมลนั้นหรือไม่


SCB SME เคล็ด (ไม่) ลับ..สู่ความสำ�เร็จปี 3 ตอน

“คิดก่อน... รวยกว่า”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนาใหญ่

“SCB SME เคล็ด (ไม่) ลับ... สูค่ วามส�ำเร็จ ปี 3” ตอน “คิดก่อน...รวยกว่า” ส�ำหรับผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี โดยครัง้ นีเ้ น้นการคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจเพือ่ ความส�ำเร็จ อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านประสบการณ์นักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ 3 ท่าน คือ 1. วรวิทย์ ศิริพากย์ เจ้าของธุรกิจออร์แกนิกสปา ‘ปัญญ์ปุริ’ 2. อัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าของไอศกรีมแบรนด์ดงั ‘ไอเบอรี’่ และ 3. กอบกุล ฟอน ฮาร์ตมัน ผู้สร้างนวัตกรรมกระเป๋าเดินทาง เปลี่ยนหน้ากากแบรนด์ ‘คาจิโอนี’ นักธุรกิจทั้งสามมาบอกเล่า ประสบการณ์การสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต เป็นแบรนด์ไทยแท้ ที่ก้าวสู่ระดับนานาชาติได้อย่างไม่น้อยหน้าแบรนด์ใด โดยมี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดและการสือ่ สาร รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ร่วมการเสวนาในครัง้ นีด้ ว้ ย

ดึงจุดต่าง สร้างธุรกิจ รศ.ดร.เสรี ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่จะท�ำธุรกิจให้ ประสบความส�ำเร็จด้วยสูตร แปลกใหม่-ใหญ่-ดัง ความแตกต่างที่ท�ำผลิตภัณฑ์ให้ฉีกออกมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในตลาด เช่นเดียวกับที่อัจฉราคิดท�ำไอศกรีมรสชาติผลไม้ไทย ขึน้ มาเป็นไอศกรีมระดับพรีเมียมเจ้าแรกในประเทศไทย รวมถึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ แม้ว่าจะเริ่มต้นจากร้านเล็กๆ แต่ท�ำด้วยความคิดว่าวันหนึ่งจะเป็น Regional Brand หรือ Global Brand


เติมความคิด เพิม่ คุณค่า นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจต้องสร้างประโยชน์ ให้กับผู้บริโภค ซึ่งมี 3 ระดับด้วยกัน ระดับแรกคือ ประโยชน์ทใี่ กล้เคียงกับแบรนด์อนื่ ระดับทีส่ อง ประโยชน์ทไี่ ด้มากกว่าแบรนด์อนื่ เป็น สินค้าที่เรามี แต่ร้านอื่นไม่มี กลายเป็นทางเลือกในการ เข้าร้าน เช่น แบรนด์ ‘ไอเบอรี’่ มีไอศกรีมรสวานิลลา ช็อกโกแลต เหมือนทีร่ า้ นไอศกรีมอืน่ ๆ มี ทัง้ ยังมีไอศกรีมรสทีแ่ ปลกกว่า ร้านอืน่ เช่น รสมะยม รสกระท้อน รสมะม่วงพริกเกลือ เป็นจุดขายของร้าน และระดับที่ 3 คือ มีสงิ่ ทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องได้ แต่ถา้ ได้กด็ ี เช่ น แบรนด์ ก ระเป๋ า คิ ป ลิ ง ก์ ที่ มี ลิ ง ตั ว เล็ ก ๆ ประดั บ เป็นความพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเป็นคนส�ำคัญ แบรนด์ ‘ปัญญ์ปุริ’ ก็เช่นกัน ที่เน้นการออกแบบ บรรจุภณ ั ฑ์ทตี่ อ้ งลักซ์ชวั รี่ บวกกับการน�ำเสน่หเ์ ครือ่ งหอม มาผสานเข้ากับเรือ่ งราวเอกลักษณ์ไทยทีน่ า่ สนใจ ผ่านการ สร้างแบรนด์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ทงั้ ผูบ้ ริโภคตะวัน ตกและในประเทศไทย ท�ำให้วนั นี้ “ปัญญ์ปรุ ”ิ คือหนึง่ ใน ผลิตภัณฑ์ Luxury Organic Spa ทีแ่ ม้แต่คนดังระดับโลก ยังเลือกใช้และกล่าวขวัญถึง

สร้างแบรนด์สนิ ค้า สูค่ วามยัง่ ยืน หัวใจส�ำคัญคือ เมือ่ ท�ำธุรกิจต้องเต็มใจทีจ่ ะสร้างแบรนด์ ซึง่ การสร้างแบรนด์ในสมัยนีไ้ ม่เน้นเงินทองมากเหมือนสมัยก่อน เพียงแต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเดินเกม เป็นการสร้าง คุณค่าให้ตวั เองก่อน รศ.ดร.เสรี กล่าวว่า “การเป็นเจ้าของแบรนด์ คือการเป็น เจ้าของตลาด แต่การเป็นเจ้าของโรงงานไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลย นอกจากโรงงาน” การสร้างแบรนด์คือ การที่เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ บวกกับการสร้างประสบการณ์ทเี่ ขาได้พบจากแบรนด์ของเรา แบรนด์ มี เ รื่ อ งเล่ า มากมาย อาทิ วั ต ถุ ดิ บ ท� ำ จากอะไร กระบวนการผลิตเป็นอย่างไร ผลิตแล้วคุณสมบัติเป็นอย่างไร ส่งประกวดแล้วได้รางวัลไหม ขายแล้วขายดีไหม ส่งออกต่างประเทศ ได้ไหม ลูกค้าทีเ่ ป็นคนดังมีบา้ งไหม แต่ในขณะเดียวกัน แบรนด์ก็มีดีเอ็นเอ อย่างแรกคือชื่อ สองคือบุคลิกของเรา รูปร่างหน้าตาทีจ่ ะออกมา และเมือ่ มีคนมาใช้ แล้วจะได้อะไรจากแบรนด์ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งชัดเจน สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างในการท�ำธุรกิจ คือ นวัตกรรม มีการลงทุน วิจยั ท�ำ R&D นอกจากจะเป็นคนแรกแล้ว เราต้อง Keep the Gap

ถ้าเขาไล่ตามเรามาเรือ่ ยๆ ผลสุดท้ายแล้ว Brand Leader ก็จะ กลายเป็น Follower ได้เหมือนกัน กอบกุล ฟอน ฮาร์ตมัน เป็นตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรม กระเป๋าเดินทางเปลีย่ นหน้ากากแบรนด์ ‘คาจิโอนี’ จากเดิมทีผ่ ลิต สินค้าให้กบั แบรนด์ตา่ งประเทศมาโดยตลอดเกือบ 50 ปี “พืน้ ฐานเดิมเป็นโออีเอ็มเกือบ 100% และตอนนัน้ เรียนจบมา คุณพ่ออยากให้เข้ามาช่วย ตอนทีเ่ ราเข้ามาช่วยเราก็ตอ้ งมาดูภาพ โดยรวมขององค์กรก่อน ถ้าเรารับเป็นโออีเอ็มไปเรือ่ ยๆ ลูกค้าไม่มี ความคงที่ ลูกค้าพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นไปจ้างรายอืน่ ตลอดเวลา เราต้อง มานัง่ คิดแล้วว่า เราจะท�ำอย่างไร มันมีออเดอร์มาก็จริง แต่วา่ มันต�ำ่ จนแทบจะไม่มีโวลุม การที่รับจ้างผลิตก็เหมือนเราอยู่ใต้เขา เราจึงพยายามทีจ่ ะสร้างแบรนด์ของเรา” สินค้าตัวแรกภายใต้แบรนด์ ‘คาจิโอนี’ เป็นกระเป๋าเดินทาง เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสินค้าประเภทฟังก์ชันนอล ให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่ขายได้มากกว่า เพราะสินค้าแบบ ฟังก์ชันนอลจะมียอดขายต�่ำ ลูกค้าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อของเดิม ใกล้พงั ในขณะทีส่ นิ ค้าแฟชัน่ ลูกค้าจะซือ้ ใหม่ตามใจชอบ

ต่อยอดธุรกิจจากความส�ำเร็จ ในสั ง คมมี ค นหลายกลุ ่ ม หลายประเภท ทั้งในแง่รสนิยม ไลฟ์สไตล์ หรือฐานะทาง เศรษฐกิจ เพราะฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างความแตกต่าง เพื่อให้แบรนด์ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้มากขึน้ โดยต้องสร้างเอกลักษณ์ทที่ ำ� ให้ ลูกค้าติดในแบรนด์ ถึงแม้มคี แู่ ข่งทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดี กว่าเข้ามาตีตลาด แต่เอกลักษณ์ของความเป็น เราก็ยงั ท�ำให้ลกู ค้าไม่เปลีย่ นใจ และยังไว้วางใจ ในแบรนด์ของเรา


VOICE OF EXECUTIVE

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

เจ้าตลาดโลกคอมพิวเตอร์พซี ที คี่ รองต�ำแหน่งมานานหลายปีอย่างแบรนด์เลอโนโว ในปีนพี้ ร้อมทีจ่ ะก้าวเข้าสูส่ งั เวียนสมาร์ท โฟนและแท็บเลต โดยตัง้ เป้าจะเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของผูจ้ ำ� หน่ายสมาร์ทโฟนในประเทศไทยภายในสิน้ ปีนี้ นับว่าเป็นภารกิจ ทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ หลายคนอาจจะคิดว่าการเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเลตในตอนนี้จะช้าไปหรือไม่ เพราะ คูแ่ ข่งจากหลายแบรนด์เปิดตัวอุปกรณ์เหล่านีม้ าก่อนหลายปี แต่สำ� หรับ จีรวุฒิ วงศ์พมิ ลพร กรรมการ ผูจ้ ดั การบริษทั เลอโนโว (ประเทศไทย) จ�ำกัด เขามองว่าไม่มคี ำ� ว่าช้าหรือเร็ว แต่ขนึ้ อยูก่ บั ความพร้อม ของบริษทั

“จริงๆ มันไม่มคี ำ� ว่าช้าหรือเร็ว ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราเข้ามาแล้วเราสามารถอยูอ่ ย่าง ยัง่ ยืนได้หรือไม่ในตลาดนี้ เราสามารถจะเติบโตและจับตลาดนีไ้ ด้หรือไม่เท่านัน้ เอง หลังจากที่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นในตลาด มีผู้ผลิตมากมาย แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่ได้ในตลาด หลายรายไม่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายใหญ่ทกี่ มุ ตลาด 2 รายในปัจจุบนั ได้ เราเองมีความพร้อมแล้ว ปัจจัยที่วัดความพร้อมคือ เราสามารถท�ำก�ำไรได้ในประเทศจีน ที่เป็นบริษัทแม่ แล้วเราก็จะเริ่มออกนอกประเทศจีน การที่เรามี Economy of Scale แปลว่า ต้นทุนก็จะดีขนึ้ และความสามารถในการแข่งขันก็จะดีขนึ้ ด้วย” จุดเด่นของสมาร์ทโฟนติดแบรนด์เลอโนโว จะเน้นที่ดีไซน์เป็นหลัก ในขณะที่ ประสิทธิภาพและฟีเจอร์กไ็ ม่ดอ้ ยไปกว่ากัน อาทิ รุน่ k900 จุดเด่นก็จะเป็นเรือ่ งของ สมาร์ทโฟนทีน่ บั ว่าบางทีส่ ดุ ในตลาด มีหน้าจอใหญ่ถงึ 5.5 นิว้ และใช้ Intel atom professor ซึง่ เป็นซีพยี ตู วั ใหม่ ในขณะทีร่ นุ่ P Series P780 ทีจ่ ะเน้นเรือ่ งของการใช้งานได้ถงึ 1 วันครึง่ ด้วยแบตเตอรีค่ อ่ นข้างใหญ่ รุน่ S Series ดีไซน์ทสี่ วยงาม จับตลาดกลุม่ พวก เด็กวัยรุน่ หรือผูห้ ญิง และสุดท้าย A Series ส�ำหรับคนทีเ่ ริม่ เปลีย่ นจากฟีเจอร์ โฟนมาเป็นสมาร์ทโฟนครัง้ แรกในราคาทีย่ อ่ มเยา ส�ำหรับแท็บเลตนั้นวางแผนการตลาด โดยแบ่งเป็น 2 ตลาด คือ Consumer Use และ Commercial Use เช่นเดียวกับการท�ำตลาดพีซี ส�ำหรับตลาดผูใ้ ช้งานส่วนบุคคล (Consumer Use) จะเน้นเรือ่ งดีไซน์ และใช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์เป็นแพลทฟอร์มหลัก และในส่วนของตลาด ภาคธุรกิจ (Commercial Use) จะเน้นระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ทจี่ ะสามารถ ประยุกต์หรือปรับใช้กบั โปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้ในพีซไี ด้งา่ ยดาย ซึง่ ในปัจจุบนั ตลาดแท็บเลตร้อยละ 70-80 ยังอยูใ่ นตลาดผูใ้ ช้งาน ส่วนบุคคล จึงถือเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับเลอโนโวทีจ่ ะรุกตลาดภาคธุรกิจ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ จ ะท� ำ ให้ เ ลอโนโวก้ า วเป็ น 1 ใน 5 ผู้จ�ำหน่ายสมาร์ทโฟนภายในปีนี้ คือให้ความส�ำคัญกับการสร้างแบรนด์ ควบคูไ่ ปกับการสร้างช่องทางการจัดจ�ำหน่าย “ตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเลตเป็นตลาดใหม่สำ� หรับเลอโนโว เรา ก็เริ่มจะพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย รวมถึงพัฒนา IT Channal ปัจจุบันให้มีความสามารถท�ำธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากว่าจากเดิมอาจ จะแข็งแกร่งในเรื่องของการท�ำธุรกิจไอที แต่ส�ำหรับตัวแท็บเลตหรือ ตัวสมาร์ทโฟนก็อาจจะต้องมีการท�ำความเข้าใจกับตัวไลฟ์ไซเคิลของ ผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างจากพีซี เพราะเราจะพบว่าสมาร์ทโฟนนีไ่ ลฟ์ไซ เคิลอาจจะสัน้ มาก อาจจะอยูป่ ระมาณ 3-6 เดือน ท�ำความรู้จักกับพฤติกรรมผู้บริโภคว่าจากเดิมกลุ่มผู้บริโภค ในแง่ของไอทีมปี จั จัยในการพิจารณาสินค้าอย่างไร ถ้าเป็นตลาดแท็บเลต กับสมาร์ทโฟน เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจซือ้ อาจจะเปลีย่ นไป ไม่เหมือนเดิม และกลุม่ ลูกค้าปัจจุบนั นี้ ถ้าเป็นตลาดแท็บเลตกับสมาร์ทโฟน เราเรียกว่าเป็น Gen M หรือ Millinium เพราะฉะนัน้ IT Chanal จากเดิมอาจจะเป็นพวกมีความรู้ หรือศึกษามาก่อน แต่พอ มาเป็นสินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเลต บางคนอาจไม่มีความรู้ อะไรเลย เพราะฉะนั้นการซื้อพฤติกรรมในการซื้อ ปัจจัยใน การซื้ออาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขาต้องท�ำความรู้จักแล้วก็ ปรับปรุงพัฒนาดิสเพลย์ รวมถึงบุคลากรภายในร้านทีส่ ามารถให้ ความรูข้ อ้ มูลกับผูบ้ ริโภคได้ถกู ต้อง” ส�ำหรับมือใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเลต ท�ำให้ ทีมงานของเลอโนโวมีการบ้านให้ท�ำมากมาย ทั้งในแง่ของ ผลิตภัณฑ์ และการบริหารการตลาด แต่ประสบการณ์ความ เป็นอันดับหนึง่ ในตลาดพีซี คงจะพาให้เลอโนโวไปสูเ่ ป้าหมายใน ตลาดใหม่ได้ไม่ยากเลย

16 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


HOW TO INVEST

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด

ถาม / ตอบ เรื่องลงทุน ส�ำหรับ มนุษย์เงินเดือน ชนชั้นกลาง l2l หลักการหรือความรู้อะไร ที่จ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์เงิน เดือนชนชัน้ กลาง ในการลงทุนในตลาดทุน ผมคิดว่าต้องแยกประเภทของผูถ้ ามออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ โดยกลุม่ แรก เป็นมนุษย์เงินเดือนทีภ่ ารกิจหลักคือการท�ำงานประจ�ำ และภารกิจรองคือการเพิม่ เงินออมจนสามารถมัง่ คัง่ และเลีย้ งตัวเอง ได้ กลุ่มที่สองคือมนุษย์เงินเดือนที่จริงจังกับการลงทุนแบบเต็มที่ และอาศัยการท�ำงานเพือ่ น�ำ เงินเดือนส่วนหนึง่ เป็น เงินออมในการลงทุน เมือ่ การลงทุนมัน่ คงและ สร้างผลตอบแทนเต็มทีแ่ ล้ว ตนเองจะลาออกมาอุทศิ เวลาให้กบั การลงทุน

ก่อนจะไปถึงค�ำตอบอย่างละเอียด ผมอยากให้ท่านผู้อ่าน พิจารณาค�ำถามให้ชดั เจน เพราะค�ำถามนัน้ มุง่ หมายไปทีก่ ารลงทุน ในตลาดทุน ซึง่ ในตลาดทุนมิได้แค่มตี ราสารทางการเงินประเภทหุน้ เท่านั้น หากยังมีตราสารหนี้ ทั้งพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร รัฐบาลต่างประเทศ หุน้ กูเ้ อกชนไทย เป็นต้น และหน่วยลงทุนทีอ่ งิ กับ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ประเภททองค�ำ น�ำ้ มัน โภคภัณฑ์การเกษตร เช่น น�ำ้ ตาล ข้าวสาลี เป็นต้น และ โภคภัณฑ์วสั ดุอตุ สาหกรรม เช่น ทองแดง แพลตินมั เป็นต้น รวมทัง้ หน่วยลงทุนทีอ่ งิ กับผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ (กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์) ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนกลุม่ แรก ผมขออภัยทีจ่ ะต้องตอบตรงๆ ว่า การลงทุนเป็นเรื่องยากมากถ้าท่านให้เวลาศึกษากับเรื่องนี้น้อย และเต็มไปด้วยความเสีย่ งทีส่ งู ถ้าท่านผูอ้ า่ นเป็นกลุม่ แรก มิได้มเี วลาทีจ่ ะค้นคว้าหาความรู้ เชิงลึกในเรือ่ งของการลงทุน ผมคิดว่าการจัดสรรสินทรัพย์เพือ่ การ ลงทุนโดยค�ำนึงถึงอายุและความเสี่ยงที่ท่านรับได้ จะเป็นเรื่องที่ เหมาะสมทีส่ ดุ ซึง่ รูปแบบการลงทุนแบบนี้ ผมคิดว่าธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ของไทยจะมีบริการแบบนี้ให้ท่านผู้อ่านกลุ่มนี้อยู่แล้ว ซึง่ ท่านผูอ้ า่ นลองเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าทีธ่ นาคารชัน้ น�ำในไทยได้ หรื อ ท่ า นผู ้ อ ่ า นกลุ ่ ม นี้ ไ ม่ ส ะดวกจะเข้ า ไปสอบถามที่ ส าขา ธนาคาร ท่ า นผู ้ อ ่ า นสามารถเข้ า ไปในเว็ บ ไซต์ TSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.tsithailand.org) ซึ่งจะมีรายละเอียดแบบทดสอบ วัดความเสีย่ ง และหลักทรัพย์ทเี่ หมาะกับท่าน ในส่วนของผมมีค�ำแนะน�ำที่เบื้องต้นมากๆ คือ ถ้าท่านผูอ้ า่ นอายุนอ้ ย คือต�ำ่ กว่า 35 ปี ควรมี สัดส่วนการลงทุนในหุน้ ประมาณ 55% ตราสารหนี้ 15% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 30% ท่านผูอ้ า่ นทีม่ อี ายุระหว่าง 35-55 ปี ควรมี สัดส่วนการลงทุนในหุน้ ประมาณ 45% ตราสารหนี้ 30% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุน สินค้าโภคภัณฑ์ประมาณ 25% ท่านผู้อ่านที่มีอายุ 55 ปี ขึ้ น ไป ควรมี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในหุ ้ น ประมาณ 0-10% ตราสารหนี้ 75-85% และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ประมาณ 15% จากประสบการณ์ของผม มนุษย์เงินเดือนกลุ่มแรกนี้ โดยมากจะมีความต้องการทีจ่ ะได้ผลตอบแทนแบบสูงๆ รวดเร็ว แต่มกั จะไม่คอ่ ยค�ำนึงถึงความเสีย่ งเท่าใดนัก หรือไม่รจู้ กั ตนเองใน ด้านความเสีย่ ง และมักจะประสบกับภาวะขาดทุนจากการลงทุน ในตราสารทางการเงินได้บ่อย เพราะฉะนั้นค�ำตอบของมนุษย์ เงินเดือนกลุ่มนี้คือ ถ้าท่านมิได้มีเวลาในการค้นคว้าเรื่องลงทุน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ท่านควรจะลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยท่านจะต้องท�ำแบบสอบถามเพือ่ รูจ้ กั ตัวท่านเองในด้านความเสีย่ ง ว่าท่านสามารถรับความเสีย่ งของ การลงทุนได้ระดับใด กล่าวได้ว่ามนุษย์เงินเดือนกลุ่มแรกนี้ การเข้าใจระดับการยอมรับความเสี่ยงของตนเองเป็นเรื่อง ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับกลุม่ ทีส่ อง ซึง่ เป็นคนส่วนน้อย แต่มคี วามมุง่ มัน่ ในการลงทุนสูงมาก ผมขอประมวลค�ำแนะน�ำเฉพาะมนุษย์ เงินเดือนกลุม่ ทีส่ อง ดังนี้

ประการที่ ห นึ่ ง ในโลกของการลงทุ น ภั ย ที่ ร ้ า ยกาจที่ สุ ด ประการหนึง่ คือ ‘การโกง’ ‘การปัน่ ราคาสินทรัพย์’ และ ‘การใช้ ข้อมูลภายใน’ ทั้งหมดเหล่านี้มีกันทุกระดับ ทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศชัน้ น�ำของโลกจะเห็นเรือ่ งอือ้ ฉาวทุจริต ฉ้อโกง ปั่นราคาหลักทรัพย์ และเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยทุกทางจาก องค์กรและสถาบันการเงินทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก วิธีการป้องกันการโกงอย่างหนึ่งคือ ท่านผู้อ่านจะต้องมี ประสบการณ์ในการลงทุนมากพอที่จะเข้าใจความโลภของตนเอง ความผิ ด พลาดของตนเองในการลงทุ น และการประเมิ น ว่ า แหล่งข่าวใดใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ รวมทัง้ ประเมินด้วยตนเองได้วา่ ระบบ การควบคุมกฎระเบียบด้านการเงินและการลงทุนในตลาดที่ท่าน ลงทุนนั้นมีความเข้มแข็งเพียงใด โปร่งใส ยุติธรรม และความ สามารถในการติดตามพัฒนาการของการฉ้อฉลในระบบการเงินทีม่ ี ความก้าวหน้าและความซับซ้อนของการฉ้อโกงและปัน่ ราคาตราสาร ทางการเงินได้เพียงใด ที่ส�ำคัญระบบการก�ำกับในประเทศซึ่งท่าน ผูอ้ า่ นไปลงทุนนัน้ มีการช่วยเหลือปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน รายย่อยบ้างหรือไม่ แต่ถ้าเป็นมือใหม่ในการลงทุน “จงจ�ำไว้ว่า...อย่าลงทุน ในสินทรัพย์การเงินใดที่ท่านไม่เข้าใจถึงโครงสร้างและที่มาของ ผลตอบแทนและความเสีย่ งของสินทรัพย์การเงินนัน้ ๆ” ผมท�ำงานในสายการเงินการลงทุนมากว่า 8 ปี ผมเห็น การโกงขององค์กรและบุคคลในหลายระดับจากหน้าหนังสือพิมพ์ การเงินชั้นน�ำ อาทิ การโกงกันของสถาบันการเงินชั้นน�ำของโลก ในวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่นำ� ตราสารขยะ ซึ่งสถาบันการเงินต่างชาติชั้นน�ำระดับโลกรู้อยู่แล้วว่าเป็นขยะ มาหลอกขายสถาบันการเงินในไทย การสุมหัวกันของบริษทั จัดอันดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น กั บ บริ ษั ท ที่ อ อกจ� ำ หน่ า ยตราสาร ทางการเงิน เพือ่ ให้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือทางการเงินอยูใ่ นระดับที่ สู ง กว่ า พื้ น ฐานของธุ ร กิ จ หรื อ คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ นั้ น ๆ และใน บางกรณี บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินกับบริษัทที่ ออกจ�ำหน่ายตราสารทางการเงินนั้นเป็นบริษัทเดียวกัน สามารถ กอบโกยค่ า ธรรมเนี ย มตั้ ง แต่ ต ้ น ทางยั น ปลายทาง ตั้ ง แต่ ค ่ า ธรรมเนียมจัดอันดับทางการเงินจนถึงค่าธรรมเนียมในการจ�ำหน่าย ตราสารการเงิน ซึง่ ในภายหลังพบว่าเป็น ‘ขยะ’ แทบทัง้ สิน้ ในหลายกรณี เมื่อเจ้าหน้าที่คุมกฎระเบียบตรวจพบความ ฉ้อฉล ผลคือสถาบันการเงินชัน้ น�ำของโลกจะท�ำการประนีประนอม ยอมความกับเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ำ� กับกฎระเบียบการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ด้วยการจ่ายเงินเพือ่ ยอมคดีทจี่ ะเกิดขึน้ ผมกล่าวได้อย่างมัน่ ใจเลยว่า สถาบันการเงินทีน่ ามกระเดือ่ งโลกส่วนมากล้วนเคยยอมจ่ายเงินเพือ่ ยอมความในการฉ้อฉลของตนเอง แม้กระทั่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินลอนดอน (LIBOR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดการเงินและตราสารการเงิน จ� ำ นวนมาก ยั ง มี ก ารสมคบคิ ด กั น ของสถาบั น การเงิ น ใหญ่ ๆ เพือ่ ปัน่ อัตราดอกเบีย้ หรือบิดเบือน และในบางกรณีมธี นาคารกลาง หรือองค์กรของรัฐมาร่วมมือในการปั่นหรือบิดเบือนอัตราดอกเบี้ย ให้แตกต่างไปจากอัตราตามกลไกตลาด หมายเหตุ : โปรดติดตามตอนต่อไป ทัง้ นีบ้ ทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัว ของผูเ้ ขียน ไม่เกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีส่ งั กัด

18 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


SCOOP

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, เรียบเรียง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

“If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all. ” [Oscar Wilde]

Cable Thai Holding หรือ CTH เปิดราคาดูพรีเมียร์ลีกออกมา ราคาประมาณ 599 บาท ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ สั่ น สะเทื อ นวงการ ‘Pay TV’ ไม่น้อย หลังจากที่ประมูลลิขสิทธิ์ EPL หรือ English Premier League ไปได้ วันชัย ศรีสชุ น CFO ของ CTH บอกว่า กฤษณัน งามผาติพงศ์ ซึ่งเป็น CEO ให้โจทย์มาว่า ให้ท�ำแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกที่ราคา ต�ำ่ ทีส่ ดุ และต้องครอบคลุมถึงผูช้ มทัง้ ประเทศ

vision

จะตอบโต้ CTH ทีต่ งั้ ราคา 599 ดูพรีเมียร์ลกี 380 นัดอย่างไร

ซึง่ ผลทีส่ ดุ แล้ว CTH ก็ออกมา 2 แพ็กเกจ คือ แพ็กเกจทีม่ ี English Premier League ราคา 899 บาทต่อเดือนส�ำหรับสมาชิกใหม่ แพ็กเกจที่สองก็คือ ไม่มี English Premier League เหลือแค่ 399 บาทต่อเดือน เท่านัน้ ส�ำหรับลูกค้าเก่าทีม่ ฐี านอยูแ่ ล้วประมาณ 2.5 ล้านครัวเรือน สมาชิกเก่าเสียแพ็กเกจรับชมที่ 399 บาท ช่องที่รับชมก็อัพเกรดอยู่เป็น 100 ช่อง และใน 100 ช่องเป็นช่อง HD 8 ช่อง แล้วรับชม English Premier League ได้ 1 ช่อง ซึง่ เป็นรีรนั และถ่ายทอดสดอีก 1 ช่อง เท่ากับว่ามี HD 8 ช่องแบบ true vision ในราคา 399 บาท แต่ของ true vision 495 บาท ทว่าไม่มี EPL และก็ไม่มชี อ่ ง HD ราคา 399 บาทอาจจะดูแพง เพราะเงือ่ นไขแพ็กเกจ 399 บาทนัน้ ต้องจ่ายมัดจ�ำ ล่วงหน้าหนึ่งเดือน พร้อมค่าบริการรายเดือนเดือนแรก และมีค่าติดตั้งในราคา 50% ของราคาทัง้ หมด แพ็กเกจทีส่ องจ่าย 748 บาทต่อเดือน จ่าย 10 เดือนดูได้ถงึ 12 เดือน หรือจ่ายเต็มจ�ำนวนเพียงครั้งเดียว คิดค่าติดตั้งในราคา 50% ของราคา ทัง้ หมด ลูกค้าสามารถผ่อน 0% ภายในสิบเดือน แพ็กเกจ 613 บาท จ่าย 18 เดือนดูได้ 24 เดือน หรือจ่ายทัง้ หมด ครัง้ เดียวพร้อมติดตัง้ ฟรี ลูกค้าสามารถผ่อนจ่าย 0% ได้ภายในสิบเดือน ส่วนแพ็กเกจ 599 ซึง่ ถือเป็นไฮไลท์ ก็คอื จ่าย 599 บาทต่อเดือน จ่าย 24 เดือน ดูได้ 36 เดือน ก็คอื จ่าย 2 ปี ดู 3 ปี และถ้าหารค่าใช้จา่ ย ต่อเดือนจะเหลือเพียง 599 บาทต่อเดือน และใช้ราคานีใ้ นการพาดหัวท�ำแพ็กเกจ ชูวา่ แพ็กเกจนีท้ ำ� ราคาลงมาได้ แต่วา่ ต้องเหมาจ่ายทัง้ 2 ปี ซึง่ จริงๆ ก็คอื ราคา 899 บาทต่อเดือน แต่จา่ ยสองปี ดูได้ถงึ สามปี และไปผ่อน 0% เอา 24 เดือนในราคาเดือนละประมาณ 599 บาท ซึ่ ง อั น นี้ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ราคาใน กทม.และเมื อ งใหญ่ อ ยู ่ ซึง่ สัญญาณทีว่ า่ นีค้ อื สัญญาณของการทีจ่ ะตีตลาด true vision แล้ว

14 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


ไปคุยกับพวก Super Knowledge Package พวก Super Sport Package ว่าให้ดูช่อง HD 8 ช่องพอ หรือไม่ อยากได้อะไรเพิม่ ต้ อ ง Matching และก็ จั บ ไปที่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ผู ้ ห ญิ ง ว่าอยากได้อะไร อยากได้ชอ่ งเกาหลีแบบ HD เพิม่ อีก 2 ช่อง หรือไม่ ต้องปรับไปเรื่อยๆ จนกว่าความพอใจจะเพิ่มขึ้นๆ มากกว่าเงินทีล่ กู ค้าจ่ายไป true ต้องจัดแพ็กเกจแบบ A la Carte ขึน้ มาจริงๆ แล้ว คนต้องการ 160 ช่องจริงหรือไม่ หรือให้เขาเลือกช่อง ที่เขาต้องการเองได้ ซึ่งก็น่าจะท�ำได้ เพราะเป็นเทคโนโลยี ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง ‘On Demand’ กับ ‘เหมาแพ็ก’

true จะต้องใช้กลยุทธ์ทเี่ รียกว่า One to One Marketing เข้ามา ถ้าถามว่าคนทีเ่ คยติด true vision สามารถดูพรีเมียร์ลกี ได้ 380 นัด ก็คอื ราคา 1,859 บาทต่อเดือน ลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะเลือก Gold Package ค�ำถามคือว่า จะเลิกติด true vision หรือไม่ ถ้าไม่มี English Premier League? จากการวิเคราะห์แล้ว คาดการณ์ได้ว่าจะมีจ�ำนวนหนึ่ง ของ Gold Package ทีจ่ ะเลิกติด true vision แต่จำ� นวนมาก นัน้ ก็จะยังเป็นลูกค้า true vision ต่อไปเพือ่ รอดูสถานการณ์

true vision เองก็ Re-Branding ตัวเองว่า ไม่ใช่ชอ่ งกีฬาแล้ว กลายเป็นช่องครอบครัว CTH เองก็ตอ้ งคิดว่าลูกค้าเก่าของ true vision ก็จะยังคง เหนียวแน่นกับ true vision ต่อไปไม่นอ้ ยเหมือนกัน แต่จะท�ำ อย่างไรให้ลกู ค้าติด CTH เพิม่ โดยทีอ่ าจจะยังไม่เลิก true vision จึงได้เอาโปรโมชัน่ 599 บาทเข้ามาล่อด้วยราคา ซึง่ เป็นราคาที่ เท่ากับเพียง 1 ใน 3 ของราคา Gold Package เท่านัน้ แถมให้ ช่อง HD ถึง 31 ช่อง (true vision มีชอ่ ง HD 23 ช่อง และ ในอนาคตวางเป้าไว้ที่ 30 ช่อง) ซึ่งไปเช่าช่องดาวเทียมของ เวียดนามมาเพราะช่องของไทยคมนัน้ ไม่พอ

ขณะเดียวกัน CTH ก็ต้องเร่งเอากีฬาอย่างอื่น เข้ามา โดยต้องซือ้ เข้ามา

ในขณะที่ true vision ก็ออกแพ็กเกจ 599 มาเหมือนกัน จึงเป็นข้อสังเกตและตัง้ ค�ำถามขึน้ มาว่า CTH ตัง้ ราคาให้เท่ากับ ราคาของ true vision หรือเปล่า?!?!?! เพราะแพ็กเกจ Super Knowledge ของ true vision นัน้ 590 บาท! ซึง่ ทาง true เองก็ตอ้ งระวังตัวเอาไว้ เพราะถึงแม้วา่ ลูกค้า Gold Package อาจจะไม่เลิกใช้บริการไป อาจจะยังคงเป็นลูกค้า Gold Package อยู่ หรืออาจจะลดแพ็กเกจลงมาหรือเปล่า? คุณวิชติ เจ้าของร้านเคเบิล ‘เจริญเคเบิลทีว’ี ซึง่ มีลกู ค้า กลุ่มคอนโดมิเนียมอยู่ในมือนั้นบอกว่า ของเขาสามารถดูได้ ทั้งเคเบิลของแกรมมี่และของอาร์เอส ท�ำให้สามารถดูได้ทั้ง บุนเดสลีก้าของเยอรมัน และลาลีก้าของสเปน ซึ่งมีให้อยู่แล้ว และสามารถบวก CTH เข้าไปอีกได้ ซึง่ สามารถดูได้ทนั ทียามเมือ่ เปลีย่ นมาเป็นกล่อง CTH นีเ่ ป็นอีกเงือ่ นไขหนึง่ ทีท่ าง true จะต้องตีโจทย์เหมือนกัน เพราะตอนนีล้ กู ค้าจะเลือกประเภท ยกตัวอย่างเช่น คนมีบญ ั ชี หลายธนาคาร หรือมีบตั รเครดิตของหลายเจ้า ไม่ได้ใช้บริการของ เจ้าเดียวแล้วเลิกของรายอื่นๆ หรือเปรียบได้ดังมี Gadget หลายๆ แบบตามประเภทของการใช้งาน แบ่งหน้าที่กันไป เพราะงบได้ถกู ลงมา สมมติวา่ true vision Gold Package คือ iPhone ส่วน CTH เป็นโทรศัพท์ Android ก็ถกู ตัง้ ราคาให้ไม่แพงเพือ่ ทีจ่ ะลง ตลาดแมส บวกกับมีชอ่ ง HD และมี EPL แถมยังให้ผอ่ น 0% ได้อกี เพือ่ ให้คนทีไ่ ม่เลิกติด true vision มาเลือก CTH ด้วย

สิง่ ทีท่ าง true ต้องรักษาไว้ให้มากทีส่ ดุ ก็คอื ลูกค้า Gold Package ส�ำหรับคนทีไ่ ม่ดฟู ตุ บอล EPL แต่ตอ้ งการราคาถูก ก็มาสูก้ นั true ท�ำราคาแพ็กเกจ Super Sport ออกมา 495 บาท และราคา 590 บาทส�ำหรับแพ็กเกจ Super Knowledge ซึง่ ตรงนี้ ก็ตอ้ งเอา Content มาเทียบกัน ส�ำหรับลูกค้าทีไ่ ม่สนใจพรีเมียร์ลกี ซึ่ง true vision เองน่าจะยังครองความได้เปรียบในเรื่อง ของ Content อยูส่ ำ� หรับกรณีนี้ CTH เองก็ทราบว่าตัวเองยังเป็นรอง true vision อยูจ่ าก การทีเ่ ป็นเจ้าตลาดมานาน ในช่วงแรกๆ ลูกค้า Gold Package ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 4-5 แสนครัวเรือน กลุม่ นีป้ ระมาณ 70-80% จะยังไม่ยกเลิก เพราะเป็นกลุม่ ทีร่ ายได้สงู มีเงินทีจ่ ะบริโภคได้ หลายเจ้า สามารถมีกล่องเคเบิลได้หลายกล่อง เปรียบเหมือน คนมีรถหลายคัน ซึง่ จะใช้รถตามวัตถุประสงค์ แต่ true เองก็ตอ้ งไม่นงิ่ นอนใจ พยายามเอาใจลูกค้ากลุม่ นี้ ด้วยการเพิม่ ช่อง HD ให้ และ true ต้อง Matching เพราะ ทีผ่ า่ นมานัน้ true เอง ‘ตบเด็ก’ คือข่มพวกเคเบิลท้องถิน่ มาตลอด แต่ตอนนี้ ‘เด็ก’ รวมตัวกันและมี ‘หัวหน้า’ อย่าง CTH ซึ่ง CTH เคยบอกว่าแต่อดีตตอนก่อนได้ลิขสิทธิ์ EPL คุยกับใครเรื่องคอนเทนต์ก็ไม่มีใครจะพูดด้วย แต่พอได้ลิขสิทธิ์ EPL ซึง่ ประมูลมาด้วยมูลค่ากว่าหมืน่ ล้านมาใครๆ ก็วงิ่ เข้ามา หาจนบันไดบ้านไม่แห้ง แต่กรณีนจี้ ะเหมือนตอนนโยบาย ‘รถคันแรก’ หรือไม่ คือเริม่ ต้น มีคนใช้ไม่เท่าไหร่ แต่ตอนหลัง กลับมากขึน้ ๆ

อย่าง Amazon.com ก็จะสร้างห้องเฉพาะให้กบั ลูกค้า แต่ละคนเลยว่าชอบหนังสือประเภทอะไรเยอะ ก็น�ำเสนอ เฉพาะประเภทหนังสือนัน้ ๆ เมือ่ หนังสือใหม่ในประเภทนีม้ า ก็จะน�ำมาเสนอเราทันที เช่นเดียวกัน true ก็เอาเทคโนโลยีมาเช็กดูว่าลูกค้า แต่ละรายต้องการรายการประเภทไหน เพื่อให้เขาสามารถ เลือกเอง และก�ำหนดราคาใน Range ทีก่ ำ� หนดไว้ อาจจะ ลดลงมาก็ได้ เพือ่ จะให้ลกู ค้าอยูก่ บั เราต่อไป ไม่ทงิ้ เรา และถ้ า true vision เริ่ ม ไปในทิ ศ ทางแบบนี้ ในอนาคตมีรายการใหม่ๆ แบบ ‘On Demand’ เข้ามา ก็ยงั จะสร้างรายได้จากตรงนีเ้ ข้ามาอีก คนที่ชอบดูหนัง แต่ไม่ชอบดูในโรงหนัง ณ ตอนนี้ มี ป ั ญ หาคื อ ไม่ รู ้ จ ะไปเช่ า หนั ง ที่ ไ หน เพราะตอนนี้ ร้านเช่าหนังก็เริ่มเจ๊งกันไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นระบบ On Demand ก�ำลังจะมา true vision เองก็หนั มาท�ำ On Demand เสียก็ได้ ให้เรือ่ งนึงไม่เกิน 50 บาท ทาง iTune ให้เช่าหนังเรือ่ งละ 90 บาท ซึง่ ชัดแบบ Blue Ray คุณภาพ HD true เองก็นา่ จะน�ำหนังใหม่ๆ เข้ามา ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งยาก และทางลูกค้ากลุม่ นีเ้ องก็นา่ จะยินดีจา่ ย

จะเกิดสถานการณ์ ทีเ่ พือ่ น ‘บอกต่อ’ กัน ให้เลิกติด true vision หรือไม่ ชวนกันมาติด CTH เพือ่ ทีจ่ ะดู EPL ได้ ติดเคเบิลท้องถิน่ เพือ่ จะดูลาลีกา้ และบุนเดสลีกา้ ได้

ซึง่ เรือ่ งนี้ true ต้องระวัง!!! ต้องรีบใส่ Content ทีเ่ ป็นทีถ่ กู ใจ เข้ามา ต้องท�ำแบบส�ำรวจสอบถาม ผูบ้ ริโภคเลยว่าอยากได้ Content อะไร แบบไหน (ยกเว้น EPL ฮา!!!) อยากได้คอนเทนต์ชอ่ ง HD แบบไหน อยากได้แพ็กเกจ แบบ ‘On Demand’ หรือไม่อย่างไร

ศึกนีถ้ อื เป็นการยุทธหัตถีระหว่าง true กับ CTH

15 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


COVER STORY

ผมเป็นโลโก้บริษัทไปแล้ว ถ้าเราตายขึ้นมาบริษัทก็แย่ เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างนัน้ แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว เพราะ เราสร้างบุคลากรขึ้นมา คนที่ผลิตงานได้ สร้างงาน เองได้ จัดการลูกค้าได้

22 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย / ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงค์วัฒน์

หนุย่ -พงศ์สขุ หิรญ ั พฤกษ์

หนุย่ -พงศ์สขุ หิรญ ั พฤกษ์ เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ระวัตชิ วี ติ ทีน่ า่ สนใจ หนุ่ยท�ำงานตั้งแต่อายุยังน้อย สร้างตัวตนจากความสามารถ เฉพาะตัว ประกอบกับทีเ่ ล่าเรียนมาด้านการละคร เมือ่ เข้าสู่ วงการไอที Drama + IT กลายเป็นสมการทีท่ ำ� ให้หนุย่ เกิด เมือ่ หนุย่ ตัง้ บริษทั โชว์ไร้ขดี จ�ำกัด จึงโด่งดังทันที บริษทั ทีอ่ ยู่ ในแวดวงไอทีลว้ นแต่ใช้บริการของเขา แต่เขาก็รวู้ า่ ธุรกิจออร์แกไนเซอร์ไม่มอี ะไรจีรงั เขาจึงโดดไปท�ำ Thailand Game Show ทีร่ วู้ า่ ต้องใช้เวลากว่าจะเกิด แต่ทว่า มันเป็น Brand และ Asset ทีส่ ำ� คัญ หนุย่ รูว้ า่ การท�ำงานใหญ่ตอ้ งมีสอื่ ในมือ เขาจึงเข้าวงการสื่อ รู้วิธีเล่นกับสื่อ และสร้าง Connection ในวงการสือ่ เขารู้ว่าเมื่อไหร่ทรงธุรกิจเปลี่ยน และเขารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องท�ำ อย่างไรให้ธรุ กิจ คุยกับเขาแล้วได้อะไรเยอะครับ 23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


ธันยวัชร์ : แนะน�ำตัวเองหน่อยนะครับ หนุ่ย : ท�ำรายการไอทีเพียงอย่างเดียวมาโดย ตลอดครับ ก็ 14 ปีมาแล้ว และก็เปิดบริษทั ชือ่ ‘Show No Limit’ ถ้าจดทะเบียนตามกระทรวง พาณิ ช ย์ ก็ เ รี ย กว่ า บริ ษั ท โชว์ ไ ร้ ขี ด จ� ำ กั ด จัดงานไทยแลนด์เกมโชว์ มหกรรมเด็กเล่นเกม นะครับ ก็เป็นปีที่ 7 แล้ว แล้วก็มจี ดั รายการ โทรทัศน์ด้านไอที ที่ว่าเพียงอย่างเดียวนี้คือ รายการแนวเดียวเพราะผมอยากจะน�ำเรือ่ งไอที มาท� ำ ให้ ชี วิ ต ท่ า นผู ้ ช มสบายขึ้ น สะดวกขึ้ น สนุกขึน้ อุปกรณ์ไอทีทไี่ ปซือ้ ๆ กันมานัน้ คุม้ ค่า หน่อย ตัง้ ชือ่ รายการว่า ‘แบไต๋ไฮเทค’

ธันยวัชร์ : คุณหนุย่ อายุเพิง่ จะ 30 ต้นๆ แต่เริม่ ท�ำงานตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ หนุย่ : 16 ครับ

ธันยวัชร์ : แม่สอนคุณอย่างไร ท�ำไมให้คณ ุ โตเร็วเหลือเกิน คุณเป็นเด็กอัจฉริยะนะ หนุ่ย : คือผมเห็นแม่ผมท�ำงานตั้งแต่เล็กครับ ชีวติ ผมดูเหมือนจะสบาย คุณพ่อผม ดอกเตอร์ สุจติ ร หิรญ ั พฤกษ์ ก็จบการศึกษาปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ แล้วก็กลับมาเมืองไทย ตอนนัน้ ฮอตมาก เขียนต�ำราให้จฬุ าฯ หลายเล่ม และก็ ท�ำธุรกิจฟาร์มหอยมุกทีภ่ เู ก็ต ฟังดูเหมือนดีนะ ก็เป็นนักธุรกิจ เป็นอาจารย์ ทีน่ พี้ อผมเกิดมาครับ คุณพ่อผมก็ชงิ เช็กบิลตายไปซะก่อน ก็คอื ผม 3 ขวบครึง่ คุณพ่อเสีย ก็เรียกว่า เป็นเรือ่ งทีช่ อ็ คทางบ้านเหมือนกัน เพราะแต่เดิม คุณแม่เป็นแม่บา้ น แล้วก็มพี ชี่ ายทีอ่ ายุหา่ งกัน 8 ปี พีช่ ายชือ่ หนึง่ -คงศักดิ์ พอลูกยังเล็กและ คุณพ่อเสีย สิ่งที่คุณแม่ท�ำคือก็น�ำเงินที่ได้จาก มรดกก้อนหนึ่งมาเปิดห้องเสื้อ คือใช้พื้นที่ใน บ้านตัวเอง บ้านจะมีพนื้ ทีป่ ระมาณ 75 ตร.ว. เพราะกะเอาไว้ให้ลกู วิง่ เล่น สนามหญ้าก็ไม่ได้วงิ่ แล้วก็กลายเป็นห้องเสือ้ ทุกวันนีก้ ย็ งั อยู่

ธันยวัชร์ : สนามหญ้าหรือห้องเสือ้ ครับ หนุย่ : ห้องเสือ้ ก็คอื สร้างห้องเสือ้ ทับสนามหญ้า แล้วแม่กท็ ำ� งานตัง้ แต่เช้าจด 4 ทุม่ เพราะฉะนัน้ ภาพที่ผมเห็นนี่ก็จะเป็นภาพแม่นั่งหลังโค้งๆ หน่อยสอยเสื้อ แล้วก็ได้รับการอุดหนุนจาก คนในหมูบ่ า้ นบ้าง จากคนในสถานีอนามัย วัด ธาตุทอง เขามีสทู ยูนฟิ อร์มอะไรก็มาให้ตดั ผม เลยคิดได้วา่ ถ้าอะไรแบ่งเบาได้กอ็ ยากแบ่งเบา

ธันยวัชร์ : คือชีวติ ก็ลำ� บาก หนุย่ : ผมก็ไม่ได้ถกู เลีย้ งมาอย่างสบายครับ

ธันยวัชร์ : คือแต่เดิมคุณแม่ไม่ได้ทำ� งานเลย หนุย่ : ไม่เคยครับ ก็เป็นแม่บา้ น

ธันยวัชร์ : เคยถามคุณแม่ไหม จากชีวติ แม่บ้านกลายเป็นต้องท�ำงานตลอด มัน เป็นยังไง หนุ่ย : เราเห็นจากอาการก็ดูออกครับ คือ หลังจากที่เราได้รับข่าวว่าคุณพ่อเสีย ช่วงนั้น แม่ไปส่งพี่ชายที่โรงเรียน ผม 3 ขวบพอจะ รูเ้ รือ่ งแล้ว พอกลับมาบ้านก็เห็นรถจอดหน้าบ้าน เต็ ม เลย ผมก็ ถ ามแม่ ว ่ า ท� ำ ไมมี ค นมาจอด รถหน้าบ้านเราเต็มเลย ปรากฏว่านั่นเป็นรถ ของญาติๆ ที่จะมาบอกข่าวว่าคุณพ่อเสียแล้ว คุณพ่อไปเสียข้างนอกบ้าน แม่ก็ร้องไห้เป็น เผาเต่าเลย ผมก็นั่งอึ้งๆ คุณยายก็มานั่งข้างๆ แล้วก็บอกว่า โถลูก ไม่เข้าใจเหรอว่าพ่อเสียแล้ว คือจริงๆ ผมน่ะเข้าใจ คือผูใ้ หญ่ไม่รวู้ า่ เรารูเ้ รือ่ งว่าพ่อตาย แต่ ผมตอบตัวเองวันนัน้ ว่า เรารูว้ า่ พ่อตายเพราะเรา

ดูละครดูหนัง ไอ้มดแดงอะไรมันก็มตี ายไง คือ เข้าใจว่าตาย แต่มาร้องไห้ว่าพ่อตายตอนอายุ 11 ครับ คือมาร้องตอนที่รู้ว่าความตายคือ ไม่ได้เจอกันอีก

ธันยวัชร์ : โห ท�ำไมคุณรูต้ วั ช้าล่ะ หนุย่ : คือเราเพิง่ มารูค้ วามหมาย ความรันทด ของการที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ สิ่งนี้สิ่งนั้น อยากได้กต็ อ้ งรอก่อน รอให้คนอืน่ ว่าง ง่ายๆ คือ คุณพ่อมีพนื้ ทีเ่ กาะอยูท่ ภี่ เู ก็ต ทีเ่ กาะนาคาน้อย

ธันยวัชร์ : คุณมีเกาะหรือ? รวยมากเลยนะ แล้วตอนนีย้ งั อยูห่ รือเปล่า หนุย่ : คือภายนอกอาจจะมองว่ารวยมาก มีเกาะ ของตัวเอง แต่จริงๆ คือค่าใช้จ่ายมันสูงมาก เลยนะ

ธันยวัชร์ : ไม่รวยได้ไง มีทที่ ภี่ เู ก็ต มีทแี่ ค่ ไร่เดียวยังรวยเป็นล้านเลย หนุ่ย : ของผมไม่ได้อยู่ที่ Main Land มัน ออกมาอีก

ไมเคิล แจ็คสัน ตอนแรกเป็นเพลงอืน่ แต่พอี่ นั๋ วัชระ แวววุฒนิ นั ท์ ทีเ่ ป็นผูก้ ำ� กับตอนนัน้ มาบอก ให้ผมร้องเพลงอัดเข้าไปได้ไหม ก็เลยกลายเป็น ท�ำพิซซาประกอบเพลงแร็พ แล้วมันก็ผ่านเข้า รอบได้เงินมา 35,000 โอ้...แม่เราตัดชุดเป็นเดือน ได้มาแค่หมืน่ กว่าบาท ตอนนัน้ คิดว่า ถ้าช่วยอะไรได้กอ็ ยากช่วย อย่างถ้ามีตังค์ก็ไม่ต้องขอตังค์แม่อ าทิตย์ละ สามร้อยห้าสิบ พอมีรายการนี้เปิดก็เอาความ สามารถไปประกวดรายการนี้ เมื่อก่อนเจมส์ ก็ไปประกวดตีกลอง ผมก็เกิดใกล้กับเจมส์คือ เกิดห่างกันวันเดียว เจมส์ 9 มีนา ส่วนผม 10 มีนา 2521 เลยชอบอะไรคล้ายๆ กัน ดนตรี ไมเคิล แจ็คสัน อะไรพวกนัน้ ด้วยความที่เมื่อก่อนเพื่อนไปเยอะ และ ผมเองก็ใส่บททีต่ รงใจกับนักเรียนยุคนัน้ เมือ่ ก่อน เอนทรานซ์เครียดผมก็ร้องเพลงแล้วปิดด้วย เพลงเก็บตะวันทีค่ อ่ นข้างกินใจมาก กรรมการเท คะแนนให้ชนะเลย เมือ่ ก่อนไม่มโี หวต เราก็ได้ รางวัล 1 ล้านบาท ทุกคนตืน่ เต้นกันมาก เพือ่ น เชียร์ให้เอาไปซือ้ รถ ถ้าไปซือ้ ก็หมดสิครับ มัน ไม่ใช่เรือ่ ง

ธันยวัชร์ : คุณรับจ้างผลิต ไม่มแี บรนด์ เป็นของตัวเอง เหนือ่ ยไหมครับ หนุย่ : พอเราขึน้ เวทีคนไทยมีนำ�้ ใจก็จะถามว่า เหนื่อยไหม ที่จริงขึ้นเวทีไม่เหนื่อยหรอกครับ วิง่ หางานเหนือ่ ยกว่า ค่าเช่าทีอ่ าคารมาลีนนท์ เดื อ นละแสนแปด ตอนนั้ น คิ ด ว่ า เราควรมี ออฟฟิศเหมือนเอเยนซี่ เวลาไปหาเอเยนซีม่ นั ดูดีมาก ออฟฟิศแพงมีเหตุผลเพราะมันอยู่ กลางเมือง ทรัพยากรบุคคลชัน้ ดีจะเดินมาท�ำงาน

ธันยวัชร์ : ผมเคยเห็นออร์แกไนเซอร์อยู่ ไกลมาก ก็สงสัยว่าเวลาติดต่อลูกค้าจะ ไหวหรือ ไกลขนาดนัน้ หนุย่ : บางบริษทั ต้องการประหยัดต้นทุนก็ไป เช่าทาวน์เฮาส์อยู่ในซอย เข้าไปในหมู่บ้านอีก ซึ่งมันท�ำให้บุคลากรชั้นน�ำไม่วิ่งเข้าไป คนเก่ง ก็อยากท�ำงานในออฟฟิศดีๆ เราก็มนี ะ เป็นช่วงทีม่ ตี วั เลือกเยอะมาให้ สัมภาษณ์ ผมเป็นโลโก้ของบริษทั ไปแล้ว แล้ว ธุรกิจมีปัญหานะ จะใช้โชว์โนลิมิต ไม่เรียก โชว์โนลิมิต เรียกหนุ่ยมารับบรีฟ ซึ่งเราบอก ว่าไม่ได้

ธันยวัชร์ : อย่างนัน้ ก็เหมือนคุณตัน

หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการท� ำ ธุ ร กิ จ อีเวนต์พวกนีก้ ็คือ การมีพาร์ทเนอร์ชิป ที่ดี ช่วยผลักดันให้มันเกิด เพราะข้อเสีย ของงานพวกนีค้ ือ เราสร้างคอนเซ็ปต์ ขึ้นมา แต่เราไม่มีคอนเทนต์ แล้วเรา ก็ พ ยายามผลั ก ดั น คนที่ มี ค อนเทนต์ เหล่านัน้ ออกมา ธันยวัชร์ : แล้วใช้ทำ� อะไร หนุย่ : ก็เมือ่ ก่อนใช้ทำ� ฟาร์มหอยมุก ปัจจุบนั ก็ ใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ คือก็มบี า้ นเก่าพ่ออยู่ หลังหนึง่ เราก็ไปบูรณะเป็นทีพ่ กั คื อ ผมเล่ า อย่ า งตรงไปตรงมาที่ สุ ด พอพ่อเสีย ไอ้ดลี งานธุรกิจต่างๆ มันไม่ตามมาด้วย คืออย่างทีห่ นังสือพ่อรวยสอนลูกเขียนไว้ Asset ต้องเป็น Asset จริงๆ ไม่ใช่มคี า่ ใช้จา่ ย เราเป็น ครอบครัวที่มีเกาะ แต่มันมีค่าใช้จ่ายตามหลัง ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ มันก็ไม่ได้สบาย ก็ทำ� ธุรกิจกันแบบไม่ถนัด แล้วพอผมโตพอทีจ่ ะเข้ามารับทราบ ผมก็ เลยเข้าใจแล้วว่า ท�ำไมพีๆ่ น้องๆ ถึงได้ลำ� บากกัน มาโดยตลอด พอโตขึ้นมาแล้วเราก็พยายาม แบ่งเบาภาระแม่ ก็ไปสมัครตามเกมโชว์ต่างๆ ก็มรี ายการหนึง่ ชือ่ รายการตัวต่อตัว เป็นรายการ ประกวดการแสดง คล้ายๆ เอเอฟแบบไม่ตอ้ ง นอนค้างบ้าน ก่ อ นสมั ค รงานที วี ผ มไปท� ำ งานร้ า น พิซซาฮัท ร้านพิซซาวิลเลียม ไฮไนกี้ ผมก็ไป นวดแป้งใส่เข้าเตา ได้ชวั่ โมงละ 20 บาท พอจะมี ความสามารถบ้าง พอรายการเขาถามว่าคุณ มีความสามารถอะไร ผมบอกท�ำพิซซาครับ ผมก็ไปโชว์ท�ำพิซซาแล้วก็เปิดเพลงแร็พของ

ผมตัด 1 ก้อนให้แม่กอ่ นเลย ให้แม่เก็บไว้ เสียภาษี 5 เปอร์เซ็นต์ หักภาษีไป 5 หมื่น เหลือเก้าแสนห้า แข่งรอบคัดเลือกหลายรอบ รวมเลยได้ลา้ นกว่า เงินทีเ่ หลือพีช่ ายก็ชว่ ยดูแล การใช้เงินจะใช้อะไรต้องเซ็นคู่ เงินทีไ่ ด้มาก็นำ� มา ซ่อมแซมบ�ำรุงบ้านก่อน เงินที่เหลือก็มีคนมา ยืมมาก ออกทีวคี นก็รวู้ า่ มีเงิน พอเหลือสองแสน ก็ ห ยุ ด ให้ ยื ม เก็ บ ไว้ ต่ อ มาเลยเอามาซื้ อ คอมพิวเตอร์เครือ่ งแรกในชีวติ อินเทล เพนเทียม 133 เมกะเฮิรต์ เต่ามาก แต่ตอนนัน้ ห้าหมืน่ แปด แต่กท็ ำ� ให้ได้ใช้คอมฯ ก่อนคนอืน่ แฟกซ์โมเดม สีพ่ นั กว่าบาทก็กอ้ นนีซ้ อื้ พอวันนึงเรามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ได้ทำ� ไอที พร้อมเปิดบริษทั ตอนอายุยสี่ บิ ตอน ที่ผมอยู่ปี 4 ก�ำลังจะเรียนจบพอดีก็น�ำเงิน ก้อนสุดท้ายในบัญชีมาตัง้ บริษทั เป็นทุนในการ หมุนเวียน เป็นออร์แกไนเซอร์ จัดกิจกรรมต่างๆ

ธันยวัชร์ : คุณหนุย่ ท�ำธุรกิจขึน้ มาอย่างไร หนุ่ย : ผมเคยคิดว่าผมท�ำธุรกิจมาสิบกว่าปี แล้ว แต่พอผมมานั่งคิดแล้วที่ผ่านมาผมไม่ได้ ท�ำธุรกิจครับ ผมแค่รับจ้างในนามบริษัท การ จัดงานไอทีซงึ่ มีทนุ น้อยๆ ก็ทำ� ได้แค่รบั จ้างผลิต เท่านัน้ ไม่ได้เติบโตตามผลผลิต

24 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013

หนุย่ : จริงๆ เป็นอย่างนัน้ ก็โอเค เพราะยังไง ก็บริษทั ของเรา แต่ถา้ เราตายขึน้ มาบริษทั ก็แย่ เมือ่ ก่อนเคยเป็นอย่างนัน้ แต่ตอนนีไ้ ม่เป็นแล้ว เพราะเราสร้างบุคลากรขึน้ มา คนทีผ่ ลิตงานได้ สร้างงานเองได้ จัดการลูกค้าได้ เมื่อก่อนผม ท�ำงานซัก 90 เปอร์เซ็นต์ แต่เดีย๋ วนีผ้ มเหลือสัก 40 เปอร์เซ็นต์

ธันยวัชร์ : สตีฟ จ็อบส์ ก็คดิ นะ เคยคิดว่า ไม่มีจ็อบส์แอปเปิ้ลก็อยู่ได้ ช่วงแรกหุ้น ก็ขึ้นอยู่หรอก สักพักดิ่งลงเลย คุณเป็น จิตวิญญาณของโนลิมิตหรือเปล่า จะท�ำ อย่างไร ถ้า SMEs ทีส่ ร้างธุรกิจมาโดย คนๆ เดียว คนเก่งในบริษัทจะออกถ้า ไม่มคี นเก่งอยู่ ยังไม่นบั ว่าคนเก่งทีไ่ ม่อยู่ เป็นเถ้าแก่ดว้ ย คุณจะแก้ปญ ั หานีอ้ ย่างไร หนุย่ : อันนีค้ นละประเด็นกันนะ นิตพิ งษ์ ห่อนาค เคยพูดว่า ต่อให้ตัวเองไม่ใช่เจ้าของแกรมมี่ คนก็ ม องว่ า เป็ น แกรมมี่ มั น ก็ ไ ม่ ผิ ด หรอก ถ้าคนจะมองแบบนัน้ แต่เราต้องสร้างบุคลากร คนอื่ น ด้ ว ย ปั จ จุ บั น ผมไม่ ไ ด้ วิ่ ง เองทุ ก งาน แต่เปิดโอกาสให้คนอืน่ ด้วย ให้เขามีโอกาส ให้ คุมงาน และพร้อมทีจ่ ะพูดว่าคนนีค้ อื ทัง้ หมดครับ

ธั น ยวั ช ร์ : อย่ า งนั้ น ปั ญ หาเรื่ อ งงาน ไม่แน่นอน เดีย๋ วบริษทั นีจ้ า้ งบ้างไม่จา้ งบ้าง คุณแก้ยงั ไง หนุย่ : ผมเริม่ จากแบรนด์ของตัวเองก่อน เพราะ เมือ่ ก่อนเป็นหมาล่าเนือ้ คือต้องวิง่ หางานให้ได้ มากทีส่ ดุ เดือนหนึง่ บริษทั ออร์แกไนเซอร์ทมี่ คี น สามสิบคนท�ำได้อย่างมากก็สามสีง่ าน แต่มบี างปี เราท�ำงานได้เจ็ดสิบกว่างาน แต่ก็เกือบตาย ผมเรียกมันว่า ‘หน้านา’ เรือ่ งออร์แกไนซ์จะเริม่ มีงานตัง้ แต่มนี าคมถึงธันวาคม แล้วใช้เวลาช่วง มกราคมถึงกุมภาพันธ์แพลนงาน สังเกตว่าต้นปีจะงานน้อย ผมพยายาม อุดช่องว่างตรงนี้ด้วยการจัดงานที่เป็นแบรนด์ ของตัวเอง

ธันยวัชร์ : รับจ้างเขา เราก็เหมือนเป็น หมาล่าเนื้อ พอเขาเจอคนอื่นที่ถูกกว่า เขาก็ไป แต่คนงานเราก็ตอ้ งจ้าง ไล่ออก ไม่ได้ อาจจะไล่ออกได้แต่กท็ ำ� ได้บางส่วน เพราะฉะนัน้ สร้างแบรนด์ตวั เองดีกว่า


23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


หนุย่ : ใช่ คือมันมี Asset กลับไง ตัวอย่างทีด่ ี ทีส่ ดุ คือเจ้าของช่องนี้ คุณไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม แต่ทกุ คนเรียกอากูห๋ มดเลย เมือ่ ก่อนก็เริม่ ธุรกิจ แล้วก็มีนักแต่งเพลงมาแต่งเพลง จนตอนนี้ อากู๋ก็พูดได้เต็มปากแล้วว่า ผมมีเพลงอยู่ 5 หมืน่ เพลง ที่นี้ผมเลยมาถามตัวเองว่า ผมมีอะไร 10 ปีทผี่ า่ นมา มันก็มปี ระสบการณ์นะ

ธันยวัชร์ : จับต้องไม่ได้ หนุ่ย : แต่มันก็เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตในด้าน การคุยกับคน เจรจากับคน และอาจจะมีบาดแผล บางทีม่ นั เจ็บปวด เช่น เก็บตังค์ไม่ได้ ผมบอก ตัวเลขคลาสลิกเลยนะทีว่ า่ จะจ่ายก็แพง จะเบีย้ ว ก็แค่คอื เลข 3 หมืน่ เลขนีเ้ ป็นเลขทีผ่ มจดสถิติ ไว้ตอนรับงานว่าเขาเบีย้ วกันเยอะ

ธันยวัชร์ : ต้องรับ 3.5 หมืน่ หนุย่ : ใช่ (หัวเราะ) อันนีม้ นั เป็น Tactic นะ อย่างไรก็แล้วแต่ ผมคิดว่าการทีเ่ ป็นหมาล่าเนือ้ สักวันหนึง่ เราต้องแก่ ตอนนีจ้ ะ 35 ละ ณ วันนัน้ มัน 20 มันวิ่งได้ และความรู้สึกตอนนั้นมัน อยากท� ำ อยากพิ สู จ น์ ว ่ า เราท� ำ งานนี้ ไ ด้ น ะ แล้ ว งานอี เ วนต์ นี่ เ ป็ น งานที่ ห น้ า ชื่ น อกตรม คนอาจจะเห็นว่าการจัดงาน 7 แสน โหนายรวย แล้วนี่ เคยรูไ้ หมว่าผมอาจจะใช้ไป 6.9 แสนก็ได้

ธันยวัชร์ : เฉลีย่ งบฯ ทีนงึ 7 แสนเหรอ หนุ ่ ย : โดยธรรมชาติ ธุ ร กิ จ นี้ มี ก� ำ ไร 30% แต่สุดท้ายมันไม่ถึง มันแข่งกันเยอะ แล้วค่า Supervision Fee หรือค่าความคิด คนไทยยัง ไม่ยอมรับทีจ่ ะจ่าย อูฮ้ ู้ คุณคิดค่าสคริปต์เท่านี้ เลยเหรอ แต่ถ้าบอกว่าผมเช่าเครื่องเสียงมา เท่านี้ โอ้ ถูกๆ คืออะไรทีม่ นั จับต้องได้ เอาง่ายๆ บางบริษทั ทีเ่ ขาเป็นบริษทั ออกแบบโลโก้นะ เขา ท�ำแค่โลโก้ เขาก็ตอ้ งระดมคน 7-8 คน แต่พอมา เก็บตังค์ขอแสนนึง โห แสนนึงเลยเหรอ

เรา Organize by Brain และ Present by Heart ตามสโลแกน ครับ ก็เป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเองว่า จะท�ำอะไรมันต้องสุดติ่ง

หนุ่ย : แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่ได้ดูถูกงาน พวกนีน้ ะครับ ก็เป็นประสบการณ์ทดี่ ี ณ ปัจจุบนั นี้ ลู ก ค้ า ที่ เ คยจ้ า งผลิ ต ก็ เ ทิ ร ์ น เปลี่ ย นเป็ น สปอนเซอร์ ผมลงทุ น จั ด งานให้ แ ล้ ว เขามา รวมๆ กัน

ข้อเสียของงานพวกนี้คือเราสร้างคอนเซ็ปต์ ขึน้ มา เราไม่ได้มี Content แล้วเราก็พยายาม ผลักดันคนที่มีคอนเทนต์เหล่ านั้นให้เอาเข้ า มาออก ไทยแลนด์เกมโชว์หนึง่ ปีใช้เวลาคิด 6 เดือน จะเชิญใคร จะมีบูธอะไร พอคิดเสร็จก็ต้องใช้ เวลา 2 เดือนเพือ่ ขาย พอเริม่ ขายปับ๊ มาเครียด จริงๆ 2 เดือนสุดท้าย คิดงาน 4 เดือน ขายงาน 2 เดือน มาเครียดสุดๆ ตรงไหน ตรงคนทีเ่ รา ไป Present ไว้ยงั ไม่ตอบมา มันเหมือนระเบิด เวลาครับ ยิง่ เราปล่อยให้คนทีเ่ รายังปิดการขาย ไม่ได้ไม่ตัดสินใจ โอกาสที่ได้มันจะยิ่งน้อยลง เพราะเขาอาจจะหันมาบอกว่า “หนุย่ โทษทีนะ ไปไม่ได้แล้ว ไม่มเี วลา” และยิ่ ง จั ด งานวั น เด็ ก วั น เสาร์ ที่ ส อง หมายความว่า หลังปีใหม่สองอาทิตย์ คนที่ ท� ำ งานนี้ กั บ เราจะต้ อ งไม่ ห ยุ ด ปี ใ หม่ น ะครั บ มันจะต้องไปเผาผลาญพลังงานสร้างฉากกัน ตอนปีใหม่

ธันยวัชร์: แต่คณ ุ ได้ Business Connection เปลี่ยนรูปแบบในการเข้าหาลูกค้า จาก จ้างผลิตมาเป็นสปอนเซอร์

หนุ่ย : โดยส่วนตัวผมตรงไปตรงมา คือถ้ามี ใครมาขอให้ วิ จ ารณ์ อ ะไร ผมก็ ท� ำ เต็ ม ที่ น ะ โชว์โนลิมติ ก็เป็นแบบนัน้

ธันยวัชร์ : เอาจริงๆ โลโก้ NIKE ก็ไม่แพง นะ แต่คดิ ออกมาแล้วมันโดนเหมือนโลโก้ โออิชิ คุณตันก็รว่ มกันคิด แต่คดิ แล้วมันโดน ก็เลยใช้มา แต่อยูเ่ มืองนอกได้เงินมหาศาล เลยนะ

หนุ่ย : ครับ ก็เลยเกิดไทยแลนด์เกมโชว์ขึ้น แต่ปแี รกดันโชคร้ายคือเจ๊ง จริงๆ ผมอยากออก จากธุรกิจรับจ้างตัง้ แต่ปี 2007 แล้ว ปีแรกพอ ท�ำเสร็จหน้าชืน่ อกตรม ทุกคน โอ้ สุดยอดคนมา เยอะมาก แต่ผมรูค้ นเดียวว่าเจ๊ง 3 ล้าน แล้ว บริษทั เล็กๆ เจ๊ง 3 ล้านนีม่ นั จุกนะครับ

ธันยวัชร์ : บีเอ็มดับบิวคันหนึง่ เลยนะครับ หนุ่ย : อืม ไม่เคยคิดเลยนะ พอผมเจ๊งผมก็ กลับไปรับจ้างต่อ และสะสมเงินมาจัดงานปีหน้า ทีนี้พอจัดต่อก็เริ่มอุดรอยรัว่ ได้แล้ว แต่ไม่กำ� ไร และพอปีที่ 3 ก็เริม่ ก�ำไร ปีที่ 4 มีกำ� ไร ปีที่ 5 กลับมาเจ๊งอีก มันก็สวิงๆ กันอย่างนี้ ผมเลยได้ข้อสรุปว่าหัวใจส�ำคัญของการ ท�ำธุรกิจอีเวนต์กค็ อื การมี Partnership ทีด่ ี Partnership พวกนีม้ องในมุมของการช่วยเหลือ งานได้อย่างเต็มที่ ช่วยผลักดันให้มนั เกิด เพราะ

ธันยวัชร์ : อันนีม้ กี ารสร้างแบรนด์อย่างไร?

ธันยวัชร์ : สุดจิต หนุย่ : สุดจิตรชือ่ พ่อครับ

ธันยวัชร์ : อ๋อ หมายถึงสุดจิตสุดใจ หนุย่ : ก็เรา Organize by Brain และ Present by Heart ตามสโลแกนครับ ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ รา คิ ด ขึ้ น มาเองว่ า จะท� ำ อะไรมั น ต้ อ งเอาสุ ด ติ่ ง คือตอนวันคิดขอ by Brain คือท�ำงานบนโต๊ะ ผมก็ เ อาสคริ ป ต์ ม าไล่ เ ลย อะไรจะมาก่ อ น มาหลัง ทุกคนฟังแล้วเข้าใจ ออร์แกไนเซอร์ ส่วนใหญ่เวลามีคิวผิดมักจะไปงงกันหน้างาน เพราะมันไม่เคยคิดว่าจะมีควิ นี้ เหตุการณ์งา่ ยๆ คลาสสิกสุดคือไมค์ไม่ดงั

ธันยวัชร์ : ผมมีงานบริษทั หนึง่ ยักษ์ใหญ่ จัดงานใหญ่ 12 ปี แล้วปรากฏไมค์ไม่ดงั คนจัดบอก “ขอโทษที งานไม่เยอะ ไม่คอ่ ย

มีไมค์ เจ้าของบริษทั บอกแล้วเป็นความผิด กูเหรอทีจ่ า้ งมึง ปรากฏงานนัน้ เละเลยครับ ต้องเอาโทรโข่งมาใช้ หนุ ่ ย : ที่ นี้ คื อ เรามองสแตนดาร์ ด ไว้ สู ง แต่ ค นอื่ น อาจจะมองต�่ ำ ผมเลยบอกไม่ ไ ด้ ต้องมองเท่านี้ ผมเคยมีคำ� หนึง่ บอกพนักงานว่า “ใครท�ำไมค์ไม่ดงั ไล่ออก”

ธันยวัชร์ : แล้วเคยไล่ใครออกหรือยังครับ หนุย่ : สุดท้ายมันดังทุกที

ธันยวัชร์ : เฮ้ย คุณเคยตกเวทีนี่ หนุย่ : ผมเคยครับ

ธันยวัชร์ : เหตุการณ์นั้นคุณท�ำตัวเอง หรือเปล่า หนุ่ย : ครั้งนั้นผมท�ำตัวเอง ไม่เกี่ยวกับออร์แกไนเซอร์

ธันยวัชร์ : แล้วถ้าผูใ้ หญ่ไป เป็นแบบนัน้ บ้าง คุณจะท�ำอย่างไร หนุ่ย : ผมจะไม่ท�ำให้เกิดหายนะแบบนั้นแน่ เพราะเราจัดงานบนโต๊ะมาแล้ว

ธันยวัชร์ : ธุรกิจคุณมันเป็นธุรกิจไอเดีย คืองานทุกงานใช้ครีเอทีฟ คุณมีวิธีสร้าง ไอเดียยังไง หนุย่ : ง่ายมาก คือผมเป็นคนทีค่ ดิ งานได้ใหม่ ทุกครัง้ เวลาน�ำ้ ตกใส่หวั คือเวลา Shower หัว ผมคิดงานออกทุกครัง้ เวลาผมจะคิดอะไร ผมก็ ไปอาบน�ำ้ แล้วก็ได้ไอเดียออกมาทุกครัง้

ธันยวัชร์ : คุณเป็นอาคิมดิ สิ หรือ ยูเรก้า! หนุย่ : ไม่ขนาดนัน้ แต่ละคนไม่เหมือนกันครับ อาจารย์กอ็ าจจะไอเดียมาเวลาคนอืน่ อาบน�ำ้ ให้

ธันยวัชร์ : ไม่ๆ ครับ ผมอาบเอง คือคุณ น�ำ้ ตกหัวแล้ว Creative ได้เลย แล้วอย่างนี้ บริษทั ก็ขนึ้ กับคุณอย่างเดียวเลยสิ หนุ่ย : คือผมก็เปิดโอกาสให้คนอื่นคิดครับ ช่วงนีผ้ มจะมีโชว์ Director ทีม่ ไี อเดียเยอะมากๆ

26 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013

และเราก็จะมา Debate กัน ในการท�ำงานเรา สามารถสู้กันทางความคิดได้ คนไทยส่วนใหญ่ ขีเ้ กรงใจ พอเจ้านายบอกก็ยอมๆ ตามๆ กันไป แล้วพอพินาศแล้วก็จะมาบอกว่า บอกแล้วว่า ให้ท�ำอย่างนั้น ไอ้พวกนี้น่าตบนะ คือคุณรู้อยู่ แล้วว่ามันจะหายนะแล้วท�ำไมวันนั้นคุณไม่ใช้ ความกล้าของคุณขึ้นมา คือฝรั่งคนหนึ่งเป็น อินเดียคนนึง ตอนนั้นเป็นบูธโมโตโรล่าเพราะ เขามาตัง้ บูธใน ICD Expo แล้วรัฐมนตรีจะเดินมา ดูระบบ 3G เมื่อ 10 ปีที่แล้วมันเป็นเรื่อง ใหม่มาก ปรากฏว่าบูธนี้ก็เซตระบบมาอย่างดี ปรากฏมันมีคนนึง ฝรั่งมันก็ไปลองอีกระบบ หนึ่ ง แล้ ว มั น ก็ ล ่ ม รั ฐ มนตรี ก� ำ ลั ง เดิ น อยู ่ อี ก หัวโค้งหนึง่ ปรากฏมันโกรธกันมาก มันทะเลาะกัน สักพักก็หนั ไปท�ำปังๆ รัฐมนตรีมาภาพขึน้ พอดี พอรัฐมนตรีไปมันกอดกัน ภาพที่ผมเห็นคือ คนในประเทศทีเ่ จริญแล้ว ด่าเป็นด่า ท�ำเป็นท�ำ แล้วสุดท้ายมันช่วยกันแก้ปัญหาไง แล้วก็จบ แต่ บ ้ า นเราจะรอให้ ค วามพิ น าศเกิ ด แล้ ว ก็ เห็นไหมล่ะ ฉันบอกแล้วต้องอย่างนี้อย่างนั้น คือมันเป็นแนวเมาท์ไง แล้วอีเวนต์มนั เป็นแนว Once in the Life Time คือมันพลาดไม่ได้ ก่อนคืนเริม่ งานผมจะ เอามือสต๊าฟทุกคนมาบูม ความผิดพลาดเป็น 0 เย้! แปลว่าอะไร คือเราจะไม่ผดิ เราไม่ได้ไปสัง่ ว่า ห้ามผิด แต่เราจะไม่ผดิ

ธันยวัชร์ : การเปลีย่ นทรงทางธุรกิจ หนึง่ รู้ว่าเมื่อไหร่ไปไม่ได้ สอง รู้ว่าจะเปลี่ยน อย่างไร และสามรูว้ า่ เปลีย่ นอย่างไรเพือ่ ไปสูค่ วามส�ำเร็จ หนุ่ย : รอบแรกที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังว่าจัด รายการแล้วรายการหลุดผัง ตอนนั้นก็คือจัด อีเวนต์ไว้เป็นก�ำไร ความหมายคือทุกๆ เดือนเรา มีรายได้ทเี่ ลีย้ งคนได้จากเครือซิเมนต์ไทย แล้ว มีอีเวนต์แล้วก็ถือเป็นก�ำไร แต่พอไม่มีรายการ เราก็ตอ้ งวิง่ หางานมากขึน้ เราก็เป็นหมาล่าเนือ้ มากขึน้ แต่ พ อถึ ง จุ ด นึ ง เราก็ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ว่ า สร้ า ง แบรนด์ดีกว่า เปลี่ยนลูกค้ามาเป็นสปอนเซอร์ ก็มาจับไทยแลนด์เกมโชว์ ปัจจุบนั ก็ 7 ปีแล้ว ก็โอเค แต่ระหว่างนั้นผมว่าผมก็มีจุดที่ต้อง เทิรน์ ต่อ คือ ณ ปัจจุบนั เราเล่นกับคอนเทนต์ คนอืน่ มากเกินไป คือเหนือ่ ย 6 เดือนเพือ่ 3 วัน สุดท้ายมาโดนปฏิเสธตอนเดือนสุดท้ายเพราะ เวลาไม่พอ ผมเลยคิดว่าเราต้องจับอะไรที่เราผลิต คอนเทนต์เองได้ การเทิรน์ ครัง้ ต่อไปก็คดิ ว่าเรา ต้องจับเอาความสามารถของบุคลากรในบริษทั เข้าช่วยด้วย และตัวผมเองที่อยู่ในยุทธจักรนี้ มา 14 ปี บริษทั ก็ 12 ขวบ ผมว่าผมก็ตอ้ ง เริม่ สร้างตัวตายตัวแทน ธรรมชาติของคนไทย คือคนเก่งมันน้อย อันนีไ้ ม่ได้ว่านะ แต่มนั เป็น แบบนัน้ จริงๆ คือเราต้องขอบคุณองค์กรใหญ่ๆ ในอดีตที่สร้างระบบให้คนไม่เก่งเข้าไปอยู่ด้วย แล้วอยู่สบาย แต่เราเป็นองค์กรเล็ก ต้องมี คนเก่งเยอะๆ ทีนเี้ ราต้องซือ้ ใจเขาให้ได้ คือผม ก็มีเยอะที่โปรเจกต์ Manager เก่งๆ ออกไป สร้างบริษัทของตัวเอง ถ้าออกด้วยดีเราก็เอื้อ กันต่อ ถ้าออกไม่ดเี ราก็รสู้ กึ แย่ แต่ ป ระเด็ น คื อ ถ้ า เขาเก่ ง เราต้ อ งมี ผลตอบแทนทีส่ มน�ำ้ สมเนือ้ ให้แก่เขา เช่น ให้หนุ้ มีโบนัส ให้เขามัน่ ใจในชีวติ และทรัพย์สนิ ผมก็ รูส้ กึ ว่าท�ำกันได้


IT TREND

เรื่อง : อิสสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ www.blognone.com ช่วงนี้กระแสการปั้นบริษัทไอทีหน้าใหม่ หรือที่เรียก ทับศัพท์กันว่า Start up ก�ำลังมาแรงมากในไทย มีโครงการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการมากมาย โดยเฉพาะ จากโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทงั้ 3 เจ้าทีม่ โี ครงการแบบนี้ กันถ้วนหน้า และแน่นอนว่าแต่ละรายก็มีผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเป็นหลักร้อยๆ เห็นสภาพการณ์แบบนีใ้ นบ้านเราแล้ว ทางหนึง่ ก็ น่าปลืม้ ใจแทน เพราะเราจะได้เห็น ‘กองทัพไอที’ รุน่ ใหม่ เกิ ด ขึ้ น อี ก มากจากคนเหล่ า นี้ แต่ ใ นอี ก ทางหนึ่ ง ผมก็เสียวๆ นะครับว่าอะไรที่บูมเกินไปมันอาจเป็น ‘ฟองสบู’่ ได้เหมือนกัน ผมมี โ อกาสได้ นั่ ง คุ ย กั บ นั ก ลงทุ น จากสิ ง คโปร์ คนหนึง่ เขาเล่าให้ฟงั ว่าวงการ Start up ในอินโดนีเซีย เพิง่ เกิดสภาพ ‘ฟองสบู’่ ไปก่อนบ้านเรา อินโดนีเซียเป็นประเทศเกิดใหม่ทมี่ ี ประชากรเยอะมาก ตลาดมีศกั ยภาพสูง ท�ำให้นกั ลงทุน ทั้งยุโรปและเอเชียแห่กันไปลงเงินปั้นผู้ประกอบการ Start up กั น เยอะมากในช่ ว งสองปี ก ่ อ น เกิ ด โครงการบ่ ม เพาะและโครงสร้ า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น ผูป้ ระกอบการด้านไอทีมากมาย ถ้านับเป็นจ�ำนวนแล้ว คงเยอะกว่าบ้านเราพอสมควร เรื่องราวฟังดูเหมือนจะดี แต่เอาเข้าจริงแล้ว การมี ‘ตั ว ช่ ว ย’ เยอะเกิ น ไปกลั บ ท� ำ ให้ ค นไอที ใ น อินโดนีเซียรูส้ กึ ว่าชีวติ นัน้ ‘สบาย’ เกินไป คนจ�ำนวนมาก ลาออกจากงานประจ�ำด้านไอทีเพือ่ มารับเงินเดือนสูงๆ ในฐานะผูป้ ระกอบการ (เพราะแย่งตัวกันเยอะ) แต่กลับ ไม่ มี ‘จิ ต วิ ญ ญาณในการต่ อ สู ้ ’ หรื อ ภาวะดิ้ น รน ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากนัก ผลก็ คื อ นั ก ลงทุ น ลงเงิ น ในอิ น โดนี เ ซี ย ไปมาก แต่ผลลัพธ์กลับออกมาไม่ดีนัก (ในแง่ของคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์) เพราะคนอินโดฯ จ�ำนวนมากออกมา เปิดบริษัทแบบ ‘เรื่อยๆ’ นั่นเอง ในรอบปีที่ผ่านมา ความร้อนแรงของ Start up ในอินโดนีเซียจึงลดลงมา จากปีกอ่ นๆ อยูบ่ า้ ง ผมหวั ง ว่ า เรื่ อ งราวของอิ น โดนี เ ซี ย จะเป็ น ‘อุทาหรณ์’ ให้ Start up ไทยไม่หวั่นไหววอกแวก และตั้งใจสร้าง ‘ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศเพื่อเปลี่ยนโลก’ ซึง่ จะน�ำมาซึง่ ความร�ำ่ รวยในภายภาคหน้าครับ

กระแส Start up ไทย อย่าให้เป็นแค่ฟองสบู่

27 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


ADVERTORIAL

ผ่า 4 ยุทธศาสตร์หลัก

รัฐบาลยิ่งลักษณ์

ยกระดับการแข่งขัน

พัฒนารับมือ

นับตั้งแต่ก้าวแรกที่รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ ก็ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน ประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่สะสมมาก่อนหน้า โดยปัจจัยภายในประเทศพบว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง ขาดแผนการบริหารจัดการน้ำ� อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 มีปัญหา ยาเสพติดที่แพร่กระจายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศจากปัญหา ทุจริตคอร์รัปชั่น ในขณะทีป่ จั จัยภายนอกประเทศก็ตอ้ งเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกทีผ่ นั ผวน ต้องแก้ไขปัญหาความตึงเครียดกับบรรดาประเทศเพือ่ นบ้าน ทีส่ �ำ คัญคือการทีจ่ ะต้องสร้าง การยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับความเป็นประเทศประชาธิปไตยของไทย

ประกาศ 4 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้เองเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการบริหารงาน รัฐบาลจึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ของประเทศขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศ ได้มีความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่าง ชัดเจน ทัง้ ในภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพือ่ ให้การทำ�งานมีความสอดคล้องกัน และเป็นการยกระดับประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกาศเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลักด้วยกัน คือ 1) ยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศรายได้น้อย เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 2) ยุทธศาสตร์ในการลดความเหลื่อมล้ำ� เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 3) ยุทธศาสตร์ในการสร้างความเติบโตบนพื้นฐานคุณภาพ ชีวติ เพือ่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ 4) ยุทธศาสตร์ในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งพัฒนาเพื่อรับมือการแข่งขันในระยะยาว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) ในอดีตประเทศไทย ถูกจัดอันดับให้อยูใ่ นกลุม่ ประเทศรายได้นอ้ ย แต่หลังจากทีม่ กี ารพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ปจั จุบนั ไทย ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ดังนั้นเพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหลุดพ้นจากการ อยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง ประเทศไทยจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาขีดความสามารถเพือ่ ให้สามารถแข่งขัน ได้ในระยะยาว รัฐบาลจึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาฐานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการเดิม เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs และ OTOP โดยเน้นที่พื้นฐานศักยภาพของแต่ละชุมชนเป็นหลัก สนับสนุน OTOP ของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดกลุ่มตามศักยภาพ และประเภทสินค้าให้สามารถยกระดับสู่ธุรกิจ SMEs ในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์จำ�หน่ายสินค้า OTOP และพัฒนามาตรฐานสินค้าให้เข้มแข็งจนสามารถส่งออกได้ สร้างสังคมที่เข้มแข็ง...ลดความเหลื่อมล้ำ� ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำ� (Inclusive Growth) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ โดยเน้นการสร้างรายได้ใหม่ ทีเ่ พิม่ ระดับโอกาสในการเข้าถึงสิง่ อำ�นวย ความสะดวกขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ� จัดสวัสดิการและการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งพัฒนาบริการด้านการสาธารณสุขให้มีความเท่าเทียมกัน พัฒนาการศึกษาควบคู่กับการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม โดยรัฐบาลตัง้ เป้าทีจ่ ะส่งเสริมและประยุกต์วฒ ั นธรรมไทยมาปรับใช้เพือ่ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตและพัฒนาแรงงานผู้ประกอบการให้มีปริมาณและความสามารถ ตรงกับความต้องการแรงงานของประเทศในอาเซียน รวมถึงการใช้กฎระเบียบต่างๆ ด้วยความเสมอภาคตามสิทธิ ที่ประชาชนสมควรจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ

มุ่งสู่การเป็น Green Growth Economy ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสภาพ สิง่ แวดล้อม มีการวางผังเมืองใหม่ทจี่ ะเป็น Green City เพือ่ นำ�ไปสู่ Green Growth Economy ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ สนับสนุนการใช้พลังงาน ทดแทน เพื่อลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก มีการบริหารจัดการภัยพิบัติและ การบริหารจัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสั่งการโดยตรงสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ที่สำ�คัญมีการใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำ�หนด นโยบายภาษีเพื่อลดการใช้พลังงานหรือส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือที่ประหยัด พลั ง งานมากขึ้ น พั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น เชิ ง นิ เวศ ซึ่ ง จะกลายเป็ น อุตสาหกรรม New Growth ของประเทศในอนาคต เพิ่มความโปร่งใส ยกระดับความมั่นใจทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพแผนบริหารจัดการภาครัฐทีม่ คี วาม สมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึน้ สร้างความโปร่งใสให้เกิดความมัน่ ใจกับภาคส่วน ต่างๆ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ปรับกระบวนการในการทำ�งานเพื่อลดช่องว่างที่จะ ทำ�ให้เกิดการทุจริต ลดความเสี่ยงต่างๆ ด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในภาครัฐด้วยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ เร่งยกระดับเพื่อรับมือ AEC ในปี 2558 นอกจากยุทธศาสตร์หลักทัง้ 4 ข้อแล้ว รัฐบาลยังมีเรือ่ งเร่งด่วนทีจ่ ะต้องดำ�เนินการ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันสร้างเอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน โดยรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและสร้างความพร้อมให้กับประชาชนทุกภูมิภาค ทัว่ ประเทศในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา การจัดทำ�มาตรฐานฝีมอื แรงงานวิชาชีพด้วยการจัดตัง้ ASEAN Unit บริหารจัดการรวมศูนย์ในทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงออกกฎระเบียบทีเ่ ป็นสากลและเป็นทีย่ อมรับจากนานาประเทศ พัฒนาด่าน และเมืองชายแดนด้วยระบบ National Single Window เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การอำ�นวยความสะดวกด้านศุลกากร

60% ต่อ GDP

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)

คือกรอบวินัยทางการคลัง สำ�หรับระดับ หนี้ ส าธารณะของประเทศไทยในช่ ว ง พัฒนาการแข่งขัน

รู้หรือไม่?

การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)

การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

ประเทศญี่ปุ่น มีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงที่สุดในโลกถึง 237% ส่วนประเทศไทย อยูใ่ นอันดับ 4 ของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย สิงคโปร์ มาเลเซีย และลาว เป็นอันดับที่ 1 - 3 ตามลำ�ดับ ซึ่งหนี้สาธารณะต่อ GDP ของสิงคโปร์อยู่ที่ 106% ที่มา ประมาณการเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ของ IMF


WOMAN@WORK

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย / ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์

กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร จจุบันนี้เรียกว่าเป็นยุคของการสื่อสารอย่างแท้จริง ธุรกิจด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมก�ำลังขยายตัวอย่าง บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ปัรวดเร็ ว เช่นเดียวกัน บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หนึง่ ในบริษทั โทรคมนาคมของคนไทยก็เติบโตจน

กลายเป็น กลุม่ บริษทั สามารถ ทีม่ บี ริษทั ในเครือกว่า 20 บริษทั และมีถงึ 3 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึง่ การจะสือ่ สารภาพลักษณ์องค์กร ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองค์กรทีม่ ธี รุ กิจ หลากหลายให้บคุ คลภายนอกได้รบั รูเ้ ป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ยนัก กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ เป็นผูห้ ญิงเก่งทีเ่ ข้ามารับหน้าที่ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสือ่ สารองค์กรของกลุม่ บริษทั สามารถ ในขณะเดียวกันเธอยังดูแลรับผิดชอบเรือ่ งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ เชือ่ มโยงและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรให้เป็นหนึง่ เดียวกับองค์กร ผ่านสือ่ ต่างๆ ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ พนักงานได้อย่างทัว่ ถึง งานนีม้ คี วามท้าทายอย่างยิง่ เพราะสินค้าและบริการในสายเทคโนโลยีและโทรคมนาคมส่วนมากของกลุม่ บริษทั สามารถจะเป็นแบบ ‘หลังบ้าน’ คือ เป็นผูพ้ ฒ ั นา ติดตัง้ ระบบ ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นลูกค้ารายองค์กร ทัง้ ภาครัฐและ เอกชน ดังนั้นคนทั่วไปอาจรู้ไม่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ และยากกว่าการสื่อสารในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ บริการสายคอนซูเมอร์ ไม่วา่ จะเป็น i-mobile หรือ bug1113 ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถสัมผัสได้ “ในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์โดยรวม เรียกว่ายากเลยในการทีจ่ ะเผยแพร่ เพือ่ สร้างความเข้าใจ เพราะสิง่ ทีเ่ รา จะสือ่ เป็นสิง่ ทีค่ อ่ นข้างจะเข้าใจยาก และไม่คอ่ ยน่าสนใจส�ำหรับผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไป เพราะฉะนัน้ จึงเป็นความท้าทายว่าเรา ต้องหาวิธที จี่ ะสือ่ สาร เราจะไม่เน้นลงลึกถึงเทคโนโลยีนนั้ ๆ ว่าคืออะไร แต่เราจะบอกให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของ การน�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ นัน้ ไปใช้ และเมือ่ เห็นประโยชน์แล้วน�ำไปใช้ ก็จะรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งใกล้ตวั เรานะ เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจ ได้งา่ ย และจะติดตามหาความรูต้ อ่ ” นอกจากการเผยแพร่ภาพลักษณ์ในด้านธุรกิจแล้ว การท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ ของกลุ่มบริษัทสามารถเช่นกัน ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จึงมีการก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน 2 เรื่อง คือการสร้าง คนคุณภาพ และการส่งเสริมสังคมคุณธรรม “เรื่องของคนคุณภาพ บริษัทเราจะมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เพราะเรามองว่า กลุ่มสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงวันนี้ได้ ถ้าไม่มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เราคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ เราก็อยาก จุดประกาย อยากจะปลูกฝังเรือ่ งนี”้ แนวคิดดังกล่าวเป็นจุดเริม่ ต้นของโครงการ Samart Innovation Award ทีท่ ำ� มายาวนานต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 11 โครงการนีไ้ ม่เพียงแต่จะให้รางวัลแก่ผชู้ นะเท่านัน้ แต่ยงั มีการอบรม สัมมนา ให้ความรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อม ทัง้ ยัง ให้การสนับสนุนในเชิงพาณิชย์กบั เด็กทีม่ คี วามพร้อมจะท�ำธุรกิจต่อเนือ่ ง โดยให้ทนุ วิจยั ส�ำหรับโปรเจกต์จบทีน่ า่ สนใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย “เรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคน แล้วก็ไปดูให้มันครบวงจร คือทั้งให้ความรู้ ให้โอกาส และให้การต่อยอด ทางอาชีพ” นโยบายเพื่อสังคมอีกประการ คือการส่งเสริมสังคมคุณธรรมนั้น ปัจจุบันมีมูลนิธิสามารถ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ส่งเสริมเรือ่ งจิตใจ ช่วยเหลือผูข้ าดโอกาสหรือตกทุกข์ได้ยาก โดยมีการรวมกลุม่ คนดีสามารถ เรียกว่ากลุม่ D-Club เป็นอาสาสมัครไปท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบของบริษทั ฯ กลุม่ คนทีข่ าดโอกาส กลุม่ คนพิการ หรือ สตรีทมี่ ปี ญ ั หา อีกโครงการหนึง่ ภายใต้แนวคิดส่งเสริมสังคมคุณธรรม คือ สปาจิต เป็นการสร้างจิตส�ำนึกด้วยการน�ำหลักธรรมะ ในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ทงั้ ในเรือ่ งการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ผ่านการจัดอบรมทีว่ ดั ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ความรับผิดชอบหลายด้านของฝ่ายงานสื่อสารองค์กร เป็นผลงานความรับผิดชอบของทีมที่กนกวรรณภูมิใจ เพราะทุกคนท�ำงานได้อย่างใจ ท�ำให้เธอมีความสุขในการท�ำงานไปด้วย “ฝ่ายงานนีเ้ ราจะน�ำกฎระเบียบมาคุมเข้มไม่ได้ น้องๆ บางคนเป็นประเภทศิลปิน ครีเอทีฟ เพราะฉะนัน้ ในการ ท�ำงานร่วมกัน เพียงแค่แต่ละคนรูจ้ กั บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างเต็มที่ แล้วให้อสิ ระในการท�ำงาน และพยายาม ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้เขารูส้ กึ เป็นเจ้าของในงาน แล้วสิง่ ทีเ่ ราได้กลับมาคือเขาจะรักและทุม่ เท ให้กบั งาน แล้วที่ส�ำคัญที่สุดคือการท�ำงานกันเป็นทีมเวิร์ค สิ่งที่พยายามสร้างคือทุกคนต้องช่วยกัน เพราะว่าการท�ำงาน แบบนีเ้ ราท�ำงานคนเดียวและฝ่ายเดียวไม่ได้ มันต้องไปทัง้ หมด ถ้าไม่สามารถคุยงานกันได้ดๆี ผลงานทีด่ มี นั ก็ไม่เกิดขึน้ ” ทีผ่ า่ นมานับว่าทีมของเธอประสบความส�ำเร็จในการสือ่ สารให้ผบู้ ริโภคเข้าใจตัวตนของกลุม่ บริษทั สามารถว่า เป็นบริษัทของคนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและให้บริการในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มคนที่มี บทบาทในการตัดสินใจและไว้วางใจใช้บริการ รวมถึงท�ำให้บริษทั สามารถเป็นแรงบันดาลใจจากการทีม่ รี ากฐานเก่าแก่ กว่า 50 ปี แต่ยงั มีไฟทีจ่ ะพัฒนาและก้าวต่อไปได้อกี ไกล

30 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


GET AHEAD

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

สร้างสัมพันธ์คนที่ ใช่

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” [Lao Tzu]

หนังสือ Goal ของ ไบรอัน เทรซี่ มีกฎข้อหนึ่งที่น่า สนใจ ‘Associate with the right people’ เทรซีเ่ ชือ่ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ และธุรกิจนัน้ คือความสัมพันธ์ ดังนั้นความสามารถในการ ฟอร์ ม ความสั ม พั น ธ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง กั บ คนที่ ใ ช่ ต ลอด ทุ ก ช่ ว ง ชี วิ ต และอาชี พ จะเป็ น ตั ว ก� ำ หนดว่ า คุ ณ จะบรรลุ เ ป้ า หมายและประสบความส�ำเร็จ หรือไม่ ยิ่งคุณรู้จักคนมากเท่าไหร่ ยิ่งใคร รู้จักคุณในเชิงบวกมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�ำให้คุณ ประสบความส�ำเร็จมากขึน้ เท่านัน้ จริงๆ เรื่องนี้คนไทยน่าจะรู้ดีมากกว่าฝรั่ง เสียด้วยซ�ำ้ ไป ฝรั่งนั้นให้ความส� ำคัญกับความรู้ความสามารถ มากกว่าสายสัมพันธ์ ขณะที่คนไทยให้ความส� ำคัญกับ Connection (ทีเ่ หนือกว่า Relationship ไปอีกขัน้ ) มากกว่า ความสามารถเสียด้วยซ�ำ้ หมายความว่า ในสังคมไทยนั้นต่อให้คุณมีความ สามารถสูง แต่คุณไม่มีคนหนุนหลัง ก็อย่าคิดว่าคุณจะ ประสบความส�ำเร็จอย่างง่ายดาย เว้นเสียแต่วา่ คุณจะเก่ง ปานเทวดา และได้นายที่ให้ความส�ำคัญกับความสามารถ

อะไร

เป็นทีต่ งั้ ถึ ง กระนั้ น ก็ ต าม คนที่เก่งมากๆ อีโก้ก็จะ สูงตามไปด้วย เมื่องาน ก้าวหน้า มาถึงระดับหนึง่ แ ล ้ ว ก็ คิ ด เ อ า เ อ ง ว ่ า ค ว า ม สามารถแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว จะพาตั ว เองไปถึ ง ดวงดาว ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเห็นคนเก่งๆ ตกม้ า ตายง่ า ยๆ หรื อ ก้ า วหน้ า แต่ ก็ ส ะดุ ด อยู ่ เ ป็ น ช่ ว งๆ เพราะ เขาไม่ เ น้ น สร้ า งสาย สัมพันธ์กับผู้ใหญ่นั่นเอง เ มื่ อ คิ ด ม า ถึ ง ต ร ง นี้ แ ล ้ ว หลายท่ า นก็ ต ้ อ งหวนกลั บ มาวิ เ คราะห์ กั น แล้ ว ละว่ า โอกาสก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ การงานของตนเมื่อเปรียบเทียบกับความ สามารถนัน้ อยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสมหรือไม่ หมายความว่าความสามารถระดับนี้ ต�ำแหน่งหน้าที่การงานควรก้าวหน้าไปถึงขั้นใด แต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนีอ้ ยูท่ ไี่ หน ถ้าอยูใ่ นค่าเฉลีย่ ถือว่าไม่เลว แม้จะไม่ดเี ท่าทีค่ วรก็ตาม ทว่าหากต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ก็ตอ้ งกลับมาวิเคราะห์อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล้วล่ะ ว่าเป็นเพราะ

การปล่อยตัวเองลอยละล่องไปตามชะตากรรมนั้น ไม่ใช่วิถีของผู้ประสบความส�ำเร็จ อย่างยัง่ ยืน

THINK OUT LOUD

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee

3B ขี่ม้าขาว

นับวันประชากรทีเ่ กิดใหม่ดจู ะน้อยลงไปทุกที ในขณะทีอ่ ตั ราการ ตายนัน้ กลับขยับตัวสูงขึน้ สถิตนิ คี้ อ่ นข้างสอดคล้องกับเทรนด์ใน การท�ำธุรกิจ ทีถ่ งึ แม้จะมีธรุ กิจใหม่เกิดขึน้ เป็นรายวัน แต่อตั รา การจากไปก่อนเวลาอันควรนัน้ ก็สงู เป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน ถ้า จะโทษปัจจัยเหนือการควบคุมอย่างเศรษฐกิจโลกตกต�ำ่ เงินบาท แข็ง การแข่งขันทวีความรุนแรงขึน้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป อย่างไร้เหตุผล ก็คงไม่ชว่ ยให้อะไรดีขนึ้ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบควรท�ำ คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้มันสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบนั ถึงจะมีความท้าทายมากมายขนาดไหน แต่ก็ยังมีเรื่อง น่ายินดีอยู่ เพราะเราได้เห็นหลายหน่วยงานออกมาอุม้ และผลักดัน ธุรกิจ SMEs อย่างจริงจัง เอาแค่ในวงการโทรคมนาคม ค่ายโทรศัพท์ มือถือยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 ค่ายต่างก็ออกโรงเสนอตัวมาเป็นพี่เลี้ยง ช่วยนวดเหล่า Tech Start up ให้ได้แจ้งเกิดในวงการ ไม่วา่ จะเป็น AIS The Start up Weekend, dtac Accelerate หรือ True Incube ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือกของแต่ละ โครงการไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้เท่านั้น แต่ยงั ถือเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กบั Start up รายเล็กทีม่ โี อกาสได้เข้าถึง ฐานลูกค้ากลุม่ เป้าหมายจ�ำนวนนับล้านรายทีค่ า่ ยโทรศัพท์มอื ถือ ต่างยินดีที่จะจัดให้ หนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จจาก เวทีนคี้ อื Ookbee และ ShopSpot ในวงการสือ่ หลังจากทีร่ ายการ SMEs ตีแตกได้ลาจอไป ก็จะมีรายการ ‘อายุนอ้ ยร้อยล้าน’ ของ We Bangkok นีแ่ หละทีช่ ว่ ย สร้างแรงบันดาลใจให้กบั คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการประสบความส�ำเร็จ ตัง้ แต่อายุยงั น้อย ผูป้ ระกอบการทุกรายทีม่ าออกรายการล้วนมี เรื่องราวความน่าสนใจในแบบที่แตกต่างกัน แต่ว่ากรณีศึกษาที่ เริม่ จากชีวติ ติดลบของ ตีเ๋ ฮง ปราบขยะรีไซเคิล และ เลนนี่ ลิม้

เจ้าของร้านอาหารไทยในนิวยอร์ก นั้นช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุน่ ใหม่ได้มากโขเลยทีเดียว ส่วนในวงการธนาคาร นอกจากโครงการ K SMEs Care ของธนาคารกสิกรไทย ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการสร้างเครือข่าย ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีเ่ ข้มแข็งทัว่ ประเทศแล้ว ตอนนีแ้ ทบจะทุก สถาบันการเงินต่างก็มีหลักสูตรปั้นผู้ประกอบการเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น IEP ของไทยพาณิชย์ KTB-MMS ของกรุงไทย หรือ Leadership Academy ของกรุงศรีฯ คงจะดีไม่ใช่น้อย ที่เห็นองค์กรทุกภาคส่วนต่างหันมาช่วยกันผลักดันให้ก� ำลังใจ SMEs ให้รอดพ้นถึงฝัง่ ได้ในทีส่ ดุ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้สัมผัสผู้ประกอบการทั้ง รุน่ เล็กรุน่ ใหญ่โดยการเป็นพีเ่ ลีย้ ง ทีป่ รึกษา และกรรมการตัดสิน แผนธุรกิจในหลายเวที ผมพบว่าหัวใจของการท�ำธุรกิจในยุค ปัจจุบนั อยูท่ ี่ 3B นัน่ คือ Business Model, Business Network และ Branding รูปแบบธุรกิจ หรือ Business Model ทีว่ า่ นีค้ อื ตัวตัดสินว่า ธุรกิจนั้นมีโอกาสท�ำก�ำไรได้ในระยะยาวหรือในระยะสั้น มีหลาย ธุรกิจทีด่ อู นิ เทรนด์และน่าตืน่ เต้นโดยเฉพาะในช่วงแรก แต่จดุ จบ ศพไม่สวยนั่นเป็นเพราะไม่สามารถหารายได้มากลบค่าใช้จ่าย ได้ทัน เพราะดันไปเลือกลงทุนในการซื้อสินทรัพย์หรือสร้างหนี้ โดยไม่จำ� เป็น Business Model ทีด่ คี วรตอบโจทย์ได้ทงั้ 3 มิติ คือ Creating Customer Value (สินค้าและบริการนัน้ ๆ มีคณ ุ ค่า ต่อผู้บริโภคจริงๆ พูดง่ายๆ คือเขายอมจ่ายตังค์ซื้อและจะซื้อ เรือ่ ยไปตราบใดทีม่ นั ช่วยท�ำให้ชวี ติ เขาดีขนึ้ ), Diversified Risk Management (การกระจายความเสีย่ งด้วยการไม่พงึ่ ลูกค้าหรือ ช่องทางใดช่องทางหนึง่ มากจนเกินไป) และ Financial Feasibility (มีความคุม้ ค่าทางการลงทุน คือสามารถคืนทุนได้เร็ว มีกระแส

เงินสดหมุนเวียนเข้ามามากพอทีจ่ ะต่อลมหายใจให้ธรุ กิจเดินต่อไป ได้โดยไม่สะดุด) การสร้างเครือข่าย Business Networking ถือเป็นอีกหนึง่ ตัวช่วยที่ท�ำให้ SMEs สามารถต่อกรกับคู่แข่งรายใหญ่ได้โดย ไม่ต้องเปลืองแรงขยี้ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ คุณภาพดีในราคาทีย่ อ่ มเยา การสร้างพันธมิตรแลกเปลีย่ นธุรกิจ ตลอดจนการหาพีเ่ ลีย้ งหรือกุนซือดีๆ เพือ่ ไม่ให้เดินหมากผิดโดย รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ถอื เป็นการลงทุนทีม่ แี ต่ได้กบั ได้ และทีข่ าดไม่ได้กค็ อื เรือ่ ง Branding ผลิตภัณฑ์ทดี่ แี ต่ไม่มี ใครรูจ้ กั ก็เปรียบเสมือนเพชรทีไ่ ม่ได้ผา่ นการเจียระไน การสร้าง แบรนด์ถือเป็นการลงทุนระยะยาว แม้จะดูนามธรรมมากๆ แต่ มันคือทางรอดของ SMEs ในระยะยาว การสร้างแบรนด์ทวี่ า่ นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การมีโลโก้ สโลแกน หรือแพ็กเกจจิง้ สวยๆ เท่านัน้ แต่ผมหมายถึงการเข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจแล้วสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดให้ลกู ค้าเห็นถึงคุณค่า และความแตกต่างของสินค้าและ บริการอย่างมีนยั ในสนามแข่งขัน เราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็น หัวหรือก้อย แพ้หรือชนะ แต่สงิ่ ทีเ่ รารูค้ อื เรามีความได้เปรียบคูแ่ ข่ง มากน้อยขนาดไหนก่อนลงแข่ง ขอให้ 3B เปรียบเสมือนนารี ขีม่ า้ ขาวพาคุณเข้าเส้นชัยได้ในทีส่ ดุ นะครับ

32 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


SMEs

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ / ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

WRAP

EXCLUSIVE เหนือระดับด้วยงาน ติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์

ในวงการธุรกิจ เราจะเห็นเลยว่า คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยไม่ได้ทำ� ธุรกิจเดียวกับสายอาชีพ หรือ ปริญญาทีร่ ำ�่ เรียนมา แถมยังประสบความส�ำเร็จได้อกี ด้วย เช่นเดียวกับ ปรัชญา คุณานนท์ เจ้าของร้าน Wrap Exclusive ซึง่ เป็นธุรกิจเปลีย่ นสีรถโดยใช้ฟลิ ม์ ถ้าว่ากันตามสาขาวิชาทีป่ รัชญาจบการศึกษามา เขาก็ตอ้ ง เปิดร้านขายยาเป็นเภสัชกร หรือไม่กท็ ำ� งานทีเ่ กีย่ วข้องกับยา ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ผิ ด ไปจากนั้ น มากนั ก เพราะผู ้ ช ายคนนี้ ก็ ไ ด้ ประกอบอาชีพเป็นเซลส์ให้กับบริษัทยายักษ์ใหญ่อยู่ถึง 8 ปี เคยมีต�ำแหน่งถึง Training Manager และเป็น Product Manager มาแล้ว ทว่าหัวใจของเขาบอกว่า แม้จะถือว่าประสบความส�ำเร็จ ในสายอาชีพถึงเพียงนี้ แต่นใี่ ช่ไลฟ์สไตล์ทเี่ ขาต้องการหรือ? ในเมื่อค�ำตอบออกมาว่า “ยังไม่ใช่” ค�ำถามต่อมาก็คือ แล้วเขาจะท�ำอะไรดีละ่ ?! ด้วยความทีเ่ ป็นคนชอบ ‘รถ’ เอาเสียมากๆ เรียกว่าน้องๆ อาการคลัง่ ไคล้เลยก็วา่ ได้ ท�ำให้วนั ๆ ใช้เวลาอยูก่ บั รถหลายชัว่ โมง เลยทีเดียว เมื่อบวกกับการศึกษาด้าน MBA มาในระดับปริญญาโท จึงท�ำให้เขามีความคิดว่าจะท�ำธุรกิจเกีย่ วกับรถยนต์ แต่จะเป็น ธุรกิจอะไรดีทยี่ งั มีคแู่ ข่งไม่มาก ย้อนเวลากลับไปเมือ่ สีป่ ที แี่ ล้ว ธุรกิจ Wrap รถในเมืองไทย ยังถือว่ามีผปู้ ระกอบการอยูน่ อ้ ยมาก เภสัชกรผูห้ ลงใหลในรถยนต์ คนนีจ้ งึ เห็นเป็นโอกาสดีทจี่ ะลองกรุยทางดู เริ่มจากลอง Wrap ฝากระโปรงรถของตัวเองตามแบบ อย่างวิธกี ารใน YouTube ซึง่ กินเวลาถึง 6 ชัว่ โมงก็ไม่ใกล้เคียง กับสภาพทีเ่ รียกว่าเรียบร้อย แต่เขาก็ไม่ถอดใจ ด้วยความรักและความอุตสาหะ จึงฝึก ฝีมอื มาโดยตลอด จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ ก็สามารถ Wrap รถทัง้ คัน ได้โดยมีผลงานระดับมืออาชีพ เมือ่ ฝีมอื พร้อม ‘จังหวะดีๆ’ ก็เข้า มาหา เพราะ ปรัชญามีเพือ่ น สมัยเรียนทีท่ ำ� งาน ออร์แกไนเซอร์ และ จัดอีเวนต์ให้ลกู ค้า เมือ่ มีงาน Motor Show หรืองาน ของห้างสรรพสินค้าทีต่ อ้ งการ เอารถไปโชว์

โดยที่ มี ก าร Wrap เข้ามาเกี่ยวข้องก็มา ไหว้วานเขา และงาน ก็หลัง่ ไหลมาเรือ่ ยๆ โดยปกติงาน Wrap ฟิลม์ เ มื่ อ ฝ ี มื อ ถึ ง เปลี่ยนสีรถยนต์จะมีราคาอยู่ คุณภาพได้ และลูกค้า ประมาณ 60-70% ของราคา ต่ า งบอกต่ อ ๆ กั น ในการพ่นสีเปลี่ยนสีรถ และใช้ ปรั ช ญาก็ เ ห็ น ว่ า ถึ ง เวลาเร็วกว่ามาก เวลาแล้ ว ที่ จ ะต้ อ ง ที่ Wrap Exclusive มี ออกมาหน้าฉาก สร้าง บริการติดฟิลม์ 3 แบบ คือ แบรนด์รา้ นของตัวเอง •ติ ด ฟิ ล ์ ม เพื่ อ เปลี่ ย นสี และต้องวางแผนการ ไม่ว่าจะเปลี่ยนทั้งคัน หรือติด ตลาดให้สอดคล้อง หลังคาแก้ว ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น •ติ ด ฟิ ล ์ ม เพื่ อ กั น รอย จนถึงทุกวันนี้ Wrap ซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาให้ รั บ แรง Exclusive ได้ ว าง กระแทกจากสะเก็ดหินได้เยอะ Positioning เอาไว้วา่ •ติดฟิล์มเคลฟล่าร์ ซึ่ง จะรับบริการเฉพาะการ จะมี Texture เป็นลาย เอาไว้ Wrap รถเป็ น หลั ก ตกแต่งเฉพาะจุด เพื่อให้มีมิติ เรียกว่าเป็นมืออาชีพ และดูมอี ารมณ์ เป็นงานศิลปะ ด้านนีเ้ ท่านัน้ จึงไม่นำ� การติ ด ฟิ ล ์ ม กั น แดด หรือการแต่งรถในส่วนอืน่ มาท�ำให้ภาพลักษณ์เบลอ จุดขายของ Wrap Exclusive ก็คอื เน้นงานถอดประกอบ และเก็บงานทีม่ รี ายละเอียดทีเ่ ยอะมากกว่าร้านอืน่ ๆ และยังช่วย ลดการใช้คัตเตอร์กรีดลงบนสีรถ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเกิดความ เสียหายบนตัวถังรถของลูกค้า นัน่ แปลว่า ทีน่ ขี่ าย ‘การเน้นรายละเอียด’ ให้กบั ลูกค้า ปัจจุบนั ในวงการ Wrap รถก็รกู้ นั ดีวา่ ‘Wrap Exclusive’ คือ Top 3 ของร้านบริการติดฟิลม์ เปลีย่ นสีรถของประเทศไทย ทัง้ นี้ ปรัชญาได้ฝากบอกถึงวงการนีเ้ อาไว้วา่ “วงการ Wrap ยังไปได้อีกไกลกว่านี้เยอะ แต่ปัจจุบัน มีผปู้ ระกอบการบางรายท�ำงานแบบย้อมแมวขาย เอาฟิลม์ ทีไ่ ม่ได้ คุณภาพมาให้กบั ลูกค้า ก็จะท�ำให้มคี ราบกาว มีการกินสีรถยนต์ เกิดขึ้น มีการท�ำสีหลุดลอก พอลูกค้าเจอเคสแบบนี้เข้าก็ไป บอกต่อว่า Wrap รถนัน้ ไม่ดี ท�ำให้ชอื่ เสียงของวงการเสือ่ มลง แต่ถา้ ทุกคนในวงการช่วยกันรักษาคุณภาพ และไม่ขายตัดราคากัน จนเกินไปก็จะท�ำให้วงการนีอ้ ยูต่ อ่ ไปได้อกี นาน” นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการน�ำ ‘ความชอบ’ และ ‘ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง’ มาปรับให้ กลายเป็นธุรกิจได้

29 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


THINKING ABOUT MKT

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

วิถีริชาร์ด แบรนด์สัน l1l “For everything you have missed youhave gained something elase.” [Ralph Waldo Emerson]

ริชาร์ด แบรนด์สนั คือผูป้ ระกอบการทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในประเทศอังกฤษ ชีวติ ของเขาโลดโผน มีสสี นั ท�ำอะไรฮือฮามาโดยตลอด ได้รบั ความสนใจจากสือ่ มวลชน อาณาจักรธุรกิจทีเ่ ขาสร้างคือเวอร์จนิ้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในแบรนด์ทโี่ ด่งดังทีส่ ดุ ในโลกด้วย ‘เวอร์จนิ้ ’ (Virgin) เป็นแบรนด์ทแี่ ตกต่างจากแบรนด์อนื่ ๆ ในโลกหล้า เพราะสามารถ น� ำ ไปใช้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารได้ ทุ ก ประเภทไม่ รู ้ จ บ ตั้ ง แต่ สายการบิน รถไฟ มือถือ เทปเพลง ชุดแต่งงาน ไวน์ ฯลฯ ตามที่ ต้องการ ซึง่ ไม่มแี บรนด์ใดท�ำได้อย่างนีม้ าก่อน เวอร์จิ้นจึงกลายเป็นแบรนด์ต้นแบบที่นักสร้างแบรนด์ และผู้ประกอบการทั่วโลกศึกษา และอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ แบบนีบ้ า้ ง ซึ่ ง ไม่ มี ใ ครสามารถเลี ย นแบบได้ เพราะเวอร์ จิ้ น เป็ น Lifestyle Brand ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่ลมื ตาลุกจากเตียง จนกระทัง่ เข้านอน สาเหตุที่ท�ำเช่นนี้ได้ก็เพราะมี ริชาร์ด แบรนด์สัน หากเป็นผูอ้ นื่ กุมบังเหียนคงไม่ประสบความส�ำเร็จเช่นนีเ้ ป็นแน่ แบรนด์สันเป็นมากกว่านักธุรกิจ ลูกบ้าในตัวมีเยอะ ชอบท�ำอะไรเสีย่ งๆ ครัง้ หนึง่ เคยขึน้ บอลลูนท่องโลก มาแล้วด้วยเพราะต้องการโปรโมทสินค้าตัวใหม่ ความที่เป็นมหาเศรษฐี และท� ำอะไร ไม่เหมือนใคร จึงเป็นทีช่ นื่ ชอบของสือ่ มวลชน ทั่วโลกที่แห่กันมาท�ำข่าวทุกครั้งที่เปิดตัว สินค้าและบริการตัวใหม่ ยกตัวอย่างเช่น อีกไม่นานนี้ เวอร์จิ้นมีโครงการพาคน ท่องอวกาศ ซึง่ ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน แต่แบรนด์สนั คิดและท�ำได้ การท�ำธุรกิจแต่ละครั้งของ เขาไม่ ไ ด้ คิ ด แต่ เ รื่ อ งก� ำ ไร ขาดทุ น เฉกเช่ น นั ก ธุ ร กิ จ อืน่ ๆ เขาท�ำเพราะว่าชอบ พอใจ จึงไร้รูปแบบ ไร้ กระบวนท่า แต่ละอย่าง ไม่ได้ท�ำให้ร�่ำรวยขึ้น แต่ เอามันเป็นหลัก ด้ ว ยวิ ธี คิ ด เช่ น นี้ ป ร ะ ก อ บ กั บ บุ ค ลิ ก ของแบรนด์ สั น ที่ มี ลู ก บ้ า เยอะ ท� ำ ให้ เวอร์ จิ้ น กลายเป็ น แบรนด์ ที่ น� ำ ไปใช้ กั บ สินค้าทุกประเภทได้

ดังนัน้ ความส�ำเร็จอย่างยิง่ ยวดทีส่ ดุ ของแบรนด์สนั ก็คอื การ สร้าง Universal Brand แรกของโลก ซึง่ ไม่เคยมีใครท�ำได้มาก่อน แบรนด์ดังๆ ของโลกนั้นจะมีหมวดหมู่ของตนเองอย่าง ชัดเจน ถึงจะต่อยอดออกไปสูส่ นิ ค้าและบริการใหม่ๆ ก็ยงั ไม่ออก นอกหมวดหมู่สินค้าเดิมมากนัก ยกตัวอย่างเช่น Apple เป็น แบรนด์คอมพิวเตอร์ ถึงจะต่อยอดมาสู่ iPod ซึง่ เป็นเครือ่ งเล่น MP3 ก็ยงั ถือว่าใกล้เคียงกับสินค้าเดิม Sony ซึง่ ต่อยอดแบรนด์ออกไปยังสินค้าอืน่ ๆ แต่กย็ งั วนเวียน อยูเ่ ฉพาะภาพและเสียง ทว่า Virgin ไม่ใช่แบบนัน้ Virgin อยากท�ำอะไรก็ได้ตามใจริชาร์ด แบรนด์สนั วันหนึง่ แบรนด์สนั เห็นว่า โคลาเป็นธุรกิจทีน่ า่ สนใจ แต่นำ�้ ด�ำ ทีแ่ ข่งขันกันมีสองแบรนด์เท่านัน้ คือ ‘โค้ก’ และ ‘เป๊ปซี’่ แบรนด์สนั คิดว่าน่าจะมีช่องว่างแทรกตัวเข้าไปได้หากผลิตโคลาส�ำหรับ คนรุน่ ใหม่ขนึ้ มา เขาก็ออก ‘Virgin Cola’ อีกวันหนึง่ แบรนด์สนั เห็นว่า ตลาดไวน์เป็นตลาดทีน่ า่ สนใจ มีอัตราการเติบโตตลอดเวลา คงจะเป็นการดีถ้าบุกตลาดนี้ เขาก็ออก ‘Virgin Wine’ หรือวันหนึ่งมือถือกลายเป็นธุรกิจระดับโลกที่ใหญ่โตมาก แต่ Operator ที่ให้บริการอยู่ไม่ได้เจ๋งหรือเท่เลย ยังเป็นผู้ให้ บริการแบบเดิมๆ คนรุน่ ใหม่ใช้แล้วเซ็ง เแบรนด์สนั ก็ออก ‘Virgin Mobile’ ออกมาท้ารบและประสบความส�ำเร็จอีกต่างหาก แบรนด์ ที่ ส ามารถเป็ น ไปได้ กั บ ทุ ก สิ น ค้ า โดยที่ ผู ้ บ ริ โ ภค ยอมรับไปทัว่ โลกนัน้ มีอยูแ่ บรนด์เดียวคือ ‘Virgin’ เท่านัน้ แม้ ริชาร์ด แบรนด์สนั จะไม่สงวนสิทธิ์ แต่กย็ ากทีจ่ ะหา แบรนด์อนื่ เลียนแบบแน่นอน ถึงจะท�ำให้แบรนด์ Virgin ประสบความส�ำเร็จอย่างล้นหลาม แต่เมื่อถามถึงเคล็ดลับความส�ำเร็จก็ตอบออกมาชัดๆ ไม่ได้ เพราะทุกอย่างทีเ่ ขาท�ำนัน้ ไร้รปู แบบ ไร้กระบวนท่า ราวกับนินจา ทุกอย่างทีเ่ ขาท�ำไม่ได้เกิดจากการวางแผนเฉกเช่นซีอโี ออืน่ ๆ เขาบอกว่าปรากฏการณ์เวอร์จนิ้ นัน้ คือสิง่ แปลกๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูค้ นบางชัว่ ขณะ ซึง่ เป็นความลีล้ บั เฉพาะตัวของแบรนด์สนั “ตอนที่เราคิดชื่อ Virgin แทนที่จะใช้ Slipped Disc Records ส�ำหรับบริษัทผลิตเทปเพลง ซึ่งก่อตั้งปี 2512 ผมมีความคิดถึงชือ่ ทีโ่ ดนใจ และน�ำมาใช้ได้กบั สินค้าทีห่ ลากหลาย ส�ำหรับคนหนุม่ คนสาว” “มันคงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมาก หากดูเส้นทางความส�ำเร็จ ของกลุ่มเวอร์จิ้น ถ้าวันนั้นเราตั้งชื่อบริษัทว่า Slipped Disc Records วันหนึง่ ถ้าน�ำชือ่ นีไ้ ปใช้กบั ถุงยางอนามัยก็คงไม่เวิรค์ อย่างแน่นอน” ทว่าชือ่ Virgin เวิรค์ เวิรค์ เวิรค์

34 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2013


Gb#042  

GB#042 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you