Page 1

Vol.4 MAY 2013


Vol.4 Vol.4 MARCH APRIL 2013 2013


วิกฤติเกิดได้ตลอดเวลา ช่วงสงกรานต์กงั วลกันมากว่า ไฟฟ้าจะดับเป็นบางพืน้ ที่ เพราะพม่าต้องซ่อม แท่นขุดเจาะยาดานา เนือ่ งจากทรุดตัว ท�ำให้ไม่สามารถจ่ายไฟให้ไทยได้ ช่วงก่อนสงกรานต์จงึ มีการตืน่ ตัวเป็นการใหญ่ในเรือ่ งการลดการใช้ไฟ แต่เนือ่ งจากมีการวางแผนไว้ดี จึงไม่เกิดวิกฤติไฟดับอย่างทีเ่ ป็นกังวลกัน ก็เหมือนกับปี 2555 ทีเ่ ตรียมการป้องกันน�ำ้ ท่วมอย่างเต็มที่ เพราะปี 2554 ไม่ได้วางแผนป้องกันอะไรไว้เลย อุทกภัยจึงท�ำลายล้างครัง้ ใหญ่ แต่เมือ่ เราวางแผนป้องกัน น�ำ้ ก็ไม่ทว่ ม ไฟดับทัว่ ภาคใต้ เมือ่ วันที่ 21 พ.ค. นานหลายชัว่ โมง ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีบ่ อกเราว่า เมือ่ เผชิญวิกฤติทเี่ ราไม่ได้เตรียมการรับมือมาก่อน เรามักจะแก้ปญ ั หาได้ไม่ดเี ลย จะเป็นเพราะอะไรก็ตามแต่ วิกฤติแต่ละครัง้ น่าจะให้บทเรียนสอนใจ และควรจะน�ำมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และวางระบบให้แจ่มชัดไปเลยว่า เมือ่ เกิดวิกฤติแล้ว จะมีขนั้ ตอนในการกูว้ กิ ฤติอย่างไร

41

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

08 Global News 10-11 Local News 12-13 A-Z 14 Scoop : เจ้าของห้างฯ ไดอาน่า หาดใหญ่ ชี้ทิศธุรกิจหลังไทยก้าวเข้าสู่ AEC ปี 2558 16-17 Special Interview : First 4G การก้าวข้ามสู่เทคโนโลยีล่าสุดที่ true move H ก้าวล�้ำเหนือคู่แข่ง 18 How to Invest : ถาม / ตอบ เรื่องลงทุน ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลาง I1I 20 Get Ahead : วิเคราะห์นายเพื่อเลื่อนต�ำแหน่ง + Think out Loud : ก้าวล�้ำสู่โลกดิจิตอล 22-26 Cover Story : พิชติ ยุทธจักรชาเขียว สไตล์ตนั อิชติ นั 27 IT Trend : ทุ่มซื้อกิจการ Tumblr 3 หมื่นล้าน ไม้เด็ดพลิกฟื้น Yahoo! 28 SMEs : NIYAHM เฟอร์นเิ จอร์แบบเรียบง่าย ทีโ่ ดนใจเอาง่ายๆ 29 Hang Out : Hong Kong SUKI + ต�ำแหลก สาขาคริสตัล ปาร์ค 30 Thinking About Market : จากทีวดี าวเทียม สูท่ วี ดี จิ ติ อล I1I

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย หัวหน้าช่างภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจิต ไวยากรณ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ญีป่ นุ่ สนับสนุนเงินกู้ ให้กมั พูชา 90 ล้านดอลลาร์ พัฒนาโครงการขยายถนน รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินกู้ 90 ล้านดอลลาร์ให้กับกัมพูชา เพื่อพัฒนาโครงการขยายถนนหมายเลข 5 ระหว่างจังหวัดพระตะบองและ เมืองศรีโสภณ ให้มคี วามยาวเพิม่ ขึน้ 47 กิโลเมตร และถนนบายพาส 2 เส้นในจังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ โดยคิดดอกเบีย้ เงินกู้ 0.01% ต่อปี และมีระยะเวลาส่งคืน 40 ปี ถนนเส้นนีจ้ ะเชือ่ มโยงพนมเปญและกรุงเทพฯ ซึง่ จะช่วยกระตุน้ การท่องเทีย่ วระหว่างกัมพูชาและไทย

โรแบร์ โต้ อาเซเวโด้ ผูอ้ ำ� นวยการคนใหม่ ขององค์การการค้าโลก องค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้ คั ด เลื อ ก ‘โรแบร์ โ ต้ อาเซเวโด้ ’ ชาวบราซิล วัย 55 ปี อดีตผูแ้ ทน การค้าของบราซิล เป็นผูอ้ ำ� นวยการ คนใหม่ โดยจะเข้ารับต� ำแหน่งใน วันที่ 1 กันยายน และอยูใ่ นวาระ 4 ปี ต่อจาก ปาสกาล ลามี่ ชาวฝรัง่ เศส ภารกิจแรกหลังจากเข้ารับต�ำแหน่ง คือ การจัดประชุมสุดยอดองค์การ การค้าโลกที่บราซิลในปลายปีนี้ ซึ่ง จะมี ก ารเจรจาจั ด ท� ำ สนธิ สั ญ ญา การค้าโลกฉบับใหม่

จีนกระจายการลงทุนต่างชาติไปยัง เขตพัฒนาน้อย หวังลดช่องว่างรายได้ สหรัฐฯ พิจารณายกเลิกภาษีนำ� เข้าสินค้าพม่า หลายพันรายการ สหรั ฐ อเมริ ก าก� ำ ลั ง พิ จ ารณายกเลิ ก ภาษี สิ น ค้ า น� ำ เข้ า หลายพั น รายการ ตามโครงการช่วยเหลือประเทศยากจน และสหรัฐฯ ก�ำลังหาทางกระชับความ สัมพันธ์ทางการค้าและการทหารกับพม่า เพือ่ เป็นหนทางการส่งเสริมให้พม่า ปฏิรปู การเมืองต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน เปิดเผย แนวทางการลงทุ น ฉบั บ ใหม่ ที่ ส ่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก ต่างประเทศในการท�ำเหมืองสังกะสี ดีบกุ และพลวง ในเขต ปกครองตนเองกว่างซี และโรงงานผลิตรถยนต์ทางภาค ตะวันตก ซึง่ นักลงทุนต่างชาติจะได้สทิ ธิพเิ ศษหลายประการ เช่น การลดหย่อนภาษี แนวทางการลงทุนฉบับนี้มีผลใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถนุ ายน

“TIt is easy to be brave from a safe distance. Aesop Cheat me in the price, but not in the goods.” [Thomas Fuller] เกาหลีใต้ลดดอกเบีย้ นโยบาย โดดเข้าร่วมสงครามค่าเงิน ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีใต้ ประกาศลดอัตรา ดอกเบีย้ นโยบายลง 0.25% เพือ่ กระตุน้ ภาวะการ เติบโตทางเศรษฐกิจ หลังจากทีค่ า่ เงินเยนของญีป่ นุ่ อ่อนตัวลง ในขณะที่ค่าเงินวอนสูงขึ้น กระทบต่อ การส่งออกของเกาหลีใต้ ทัง้ ยังตัง้ งบประมาณพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีก 15,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังลด การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ จากเดิมที่คาดว่า จะสามารถเติบโตได้ถงึ 3.0% เหลือเพียง 2.3%

สหรัฐฯ อนุญาตส่งออกก๊าซแอลเอ็นจีไปยังญีป่ นุ่ และประเทศนอกข้อตกลงการค้าเสรี กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้สง่ ออกก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี ที่ผลิตในประเทศ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ท�ำ ข้อตกลงการค้าเสรีกบั สหรัฐฯ หลังจากทีญ ่ ปี่ นุ่ ต้องระงับการใช้เตาปฏิกรณ์นวิ เคลียร์ และต้องเผชิญกับราคาน�ำเข้าพลังงานทีส่ งู ขึน้ จึงส่งค�ำขอให้สหรัฐฯ ยกเลิกค�ำสัง่ ห้าม ส่งออกก๊าซแอลเอ็นจี ซึ่งโครงการ ‘ฟรีพอร์ท แอลเอ็นจี’ ได้รับการอนุญาตให้ ส่งออกก๊าซสูงสุด 1.4 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน เป็นเวลานาน 20 ปี

08 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

OTO รับรางวัลสุดยอด บริษทั ดีเด่นด้านธุรกิจ คอนแทคส์ เซ็นเตอร์ บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จ�ำกัด (OTO) เข้ารับรางวัล ‘Outsourced Contact Center Vendor of the Year’ ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรเอกชน ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นคอนแทคส์ เซ็ น เตอร์ ชั้ น น� ำ ของประเทศไทย ที่ มี ก ารเติ บ โตและมี ก ารพั ฒ นา องค์กรอย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้ ทางด้าน บุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ…จากการประกาศผลรางวัล 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ซึง่ เป็นองค์กรให้คำ� ปรึกษาและวิจยั ระดับโลก ทีต่ อ้ งการมอบรางวัลให้แก่ องค์กรในประเทศไทยทีม่ คี วามเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจด้านต่างๆ

เดนท์สุ พลัส จับมือ แบรนด์ ซเคพ พลิกโฉมสูก่ ารเป็น เอเยนซีแ่ บบไฮบริด สองเอเยนซีโ่ ฆษณา เดนท์สุ พลัส และแบรนด์ ซเคพ ผนึกก�ำลังรวมเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ ตอบโจทย์ ลูกค้าได้อย่างครบวงจร และก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์อันดับหนึ่งใน ประเทศไทยและระดับภูมิภาค ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเอเยนซี่แบบไฮบริด น�ำเสนอแผน กลยุทธ์การตลาดและการสือ่ สาร ด้วยการเชือ่ มโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่าย พัฒนานวัตกรรม และมุง่ ปลูกจิตส�ำนึกความเป็นเจ้าของ

โนมูระ พัฒนสิน แต่งตัง้ ตัวแทนสนับสนุน การซือ้ ขายหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) จัดพิธลี งนามแต่งตัง้ ตั ว แทนสนั บ สนุ น การซื้ อ ขายหน่ ว ย ลงทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมูระ พัฒนสิน กับ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด ท�ำให้บริษทั กลายเป็น ผูน้ ำ� ด้านการบริการตัวแทนสนับสนุนการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ ทีส่ ามารถซือ้ ขาย กองทุนรวมครบทุกบริษทั หลักทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ นประเทศไทยทัง้ 23 แห่ง และมีให้เลือกมากกว่า 1,300 กองทุน โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเรียกเก็บเพิม่ เติม

เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ ค์ เปิดตัวโฆษณาตัวใหม่ ตอกย�ำ้ แบรนด์อนั ดับหนึง่ บริษทั ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟูด้ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ ค์ ซึง่ มียอดขายอันดับ 1 ในตลาดฟังก์ชันนอลดริ้งค์ เผยยอดรายรับกว่า 1.8 พันล้าน พร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ชุดใหม่ ‘สถิตคิ วามสวย’ ตอกย�ำ้ การเป็นผูน้ ำ� เครือ่ งดืม่ เพือ่ ความสวยของผูห้ ญิง ตัง้ เป้าปี 2556 เติบโต ขึน้ อีก 20%

งานเทศกาลไทย ปี 2556 ในนครคุนหมิง

งานเสวนาระดม ความคิดเห็น พาณิชย์ ช่วยผูส้ ง่ ออก SMEs กระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารระดมความคิดเห็น ‘พาณิชย์ ช่ ว ยผู ้ ส ่ ง ออก SMEs’ จากวิ ก ฤติ ค่าเงินบาท เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดย มี วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภาครั ฐ ภาคเอกชน และผูป้ ระกอบการส่งออก SMEs จากอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่ม ชิน้ ส่วนยานยนต์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครือ่ งประดับ และข้าว กว่า 400 รายเข้าร่วมงาน

สมาชิก เมืองไทย สไมล์คลับ รับสิทธิพเิ ศษ ที่ Ai Japanese Village เมืองไทยประกันชีวิตเอาใจสมาชิก เมืองไทย สไมล์คลับ ด้วยสิทธิพเิ ศษ แบบดั บ เบิ้ ล เมื่ อ สั่ ง ข้ า วหน้ า ไก่ เทริ ย ากิ ข้ า วหน้ า ไก่ ค าราเกะ หรือข้าวหน้าไส้กรอกญี่ปุ่น ที่ Ai Japanese Village ทุกสาขา รับเพิม่ อีก 1 จาน ทั้งยังได้รับคูปองลุ้น Meet & Greet กับไมค์-พิชญะ และมาร์ก-ี้ ราศี ซึง่ สมาชิกผูโ้ ชคดีได้ใกล้ชดิ กับสองซูเปอร์สตาร์ กันสุดๆ ทัง้ ยังได้รบั ความสุขและความอบอุน่ น่าประทับใจทีร่ า้ นอาหาร Ai Japanese Village เมกา บางนา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเทศกาลไทย ประจ� ำ ปี 2556 ภายใต้ แ นวคิ ด ‘เอกลั ก ษณ์ ภูมิปัญญาไทย’ ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า South Asia Top City นครคุ น หมิ ง มณฑลยู น นาน โดยการจัดงานครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากรองเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำมณฑลยูนนาน อธิบดีกรมการต่างประเทศ มณฑลยูนนาน และกงสุลใหญ่ จากประเทศอาเซียนทีต่ งั้ อยูใ่ นนครคุนหมิง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย รวมทัง้ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

การบินไทยครบรอบ 53 ปี เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 พลเอก พฤณท์ สุวรรณ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานใน พิธบี วงสรวงท้าวมหาพรหม และพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส วั น ค ล ้ า ย วั น ส ถ า ป น า บ ริ ษั ท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ครบรอบ ปีที่ 53 พร้อมด้วย นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน ประธานกรรมการ บริษัทฯ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้ อ�ำนวยการใหญ่ พลต�ำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี กรรมการ บริษทั ฯ และนายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ กรรมการ บริษทั ฯ ร่วมในพิธฯี ณ การบินไทย ส�ำนักงานใหญ่

10 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


โตโยต้าส่งมอบ ถนนแห่ง รอยยิม้ ต้นแบบถนน ปลอดภัยภาคเหนือ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ นายอดิศร ก�ำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อาวุ โ ส บริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธี ส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัย ‘โครงการถนนแห่งรอยยิ้ม’ แก่เทศบาล นครเชียงใหม่ โดยถนนแห่งรอยยิม้ จ.เชียงใหม่ ถือเป็นแห่งที่ 2 ใน 5 ภูมภิ าค 5 เส้นทาง 5 จังหวัด ซึ่งได้ด�ำเนินการปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจร ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมจราจรความปลอดภัย ทางถนน ผนวกกับการปรับปรุงภูมสิ ถาปัตย์และสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ และเกิดประโยชน์สงู สุด

DENTISTE’ PLATINUM FRESH & WHITE นวัตกรรมใหม่ลา่ สุดจากเดนทิสเต้ เดนทิสเต้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับ DENTISTE’ PLATINUM FRESH & WHITE นวัตกรรมใหม่ลา่ สุด ลิขสิทธิเ์ ฉพาะของเดนทิสเต้ ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาการสะสมของแบคทีเรียในช่อง ปาก ขจัดและป้องกันคราบหินปูนและคราบพลัคอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ฟันขาว พร้อมลมหายใจหอมสดชืน่ และความรูส้ กึ สะอาดแบบล�ำ้ ลึก ยาวนาน (Long-Lasting Deep Clean)

เวิรค์ พ้อยท์จดั โปรเจกต์ ‘บานานาแก๊งค์สเตอร์’ คัดเลือก 7 พิธกี ร หน้าใหม่เข้าสังกัด เวิ ร ์ ค พ้ อ ยท์ เ ตรี ย มคั ด เลื อ กหนุ ่ ม หล่ อ ไฟแรงมากความสามารถ เพื่ อ ปั ้ น เป็ น พิ ธี ก รหน้ า ใหม่ ใ นชื่ อ โครงการ ‘บานานาแก๊งค์สเตอร์’ คัด เลือกจ�ำนวน 7 คนทีจ่ ะได้เซ็นสัญญา กับบริษัท และท�ำหน้าที่พิธีกรใน รายการใหม่ของเวิร์คพ้อยท์ โดย ผ่านการคัดเลือกจาก 3 กรรมการทีม่ ชี อื่ ในวงการ อาทิ จุย๋ -วรัทยา นิลคูหา, ดีเจนุย้ -ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร และ ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ รอลุ้นว่าใครจะเป็นสุดยอดพิธีกรหน้าใหม่ได้ในรายการ ‘บานานา แก๊งค์สเตอร์’ ที่จะออกอากาศต้นเดือนมิถุนายน ทางเวิร์คพ้อยท์ทีวี ช่อง 7 จาน PSI และช่อง True Vision HD ช่อง 77

อีซซู มุ อบรางวัล การประกวดออกแบบ คาแร็กเตอร์ ‘ออล-นิว อีซซู ดุ แี มคซ์’ บริ ษั ท ตรี เ พชรอี ซู ซุ เ ซลส์ จ� ำ กั ด โดย มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการ ผูจ้ ดั การ พร้อมด้วย มร.เคียวยะ คนโด้ และคุณปนัดดา เจณณวาสิน รอง กรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมมอบ รางวัลแก่ผชู้ นะเลิศ และรองชนะเลิศ ในโครงการ ‘Isuzu D-Max Character Illust Contest 2013’ การประกวดออกแบบคาแร็กเตอร์การ์ตนู ชาย-หญิง สะท้อนภาพลักษณ์ของ รถ ‘ออล-นิว อีซซู ดุ แี มคซ์’ ผ่านมุมมองสร้างสรรค์แนวคอสเพลย์ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด

ลีสซิง่ กสิกรไทย ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ ด้านสินเชือ่ รถยนต์ ในงาน ‘มันนี่ เอ็กซ์โป’ ลีสซิ่งกสิกรไทยพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ครบวงจร ในงาน ‘มันนี่ เอ๊กซ์โป กรุงเทพฯ ครัง้ ที่ 13’ บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์กสิกรไทย รถใหม่ปา้ ยแดง และ สินเชือ่ รถช่วยได้กสิกรไทย รูผ้ ลอนุมตั เิ บือ้ งต้นทันทีภายในงาน รับดอกเบีย้ ถูกทีส่ ดุ ในงาน เริม่ ต้น 0.24% พร้อมให้บริการในรูปแบบ One Touch Service รูผ้ ลอนุมตั ทิ นั ใจง่ายๆ กับ 3 ขัน้ ตอน เพียงยืน่ รับเช็ค และรับของสมนาคุณภายในงานมากมาย

บริดจสโตนประกอบ พิธวี างศิลาฤกษ์โรงงาน แห่งใหม่ในประเทศไทย บริษทั บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ว า ง ศิ ล า ฤ ก ษ ์ โรงงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท บริดจสโตนในประเทศไทย เพื่อ ผลิตยางรถบรรทุกหนักส� ำหรับ ใช้ ง านในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง และเหมื อ งแร่ (ORRs) เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายนที่ ผ ่ า นมา โรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทยจะท�ำให้บริดจสโตนสามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตยาง ORRs เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่องจากคาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดโลกยังคง เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยโรงงานแห่งใหม่นจี้ ะเริม่ กระบวนการผลิตได้ภายในปี 2558 และขยาย ก�ำลังการผลิตเต็มศักยภาพด้วยก�ำลังการผลิตประมาณ 85 ตัน/วัน ภายในปี 2562

เทีย่ วบินที่ 2 OISHI ‘FLY ME TO JAPAN’ โชค 2 ชัน้ มันส์ถงึ ญีป่ นุ่ โ อ อิ ชิ ร ่ ว ม กั บ เ อ ไ อ เ อ ส จั ด แคมเปญพิเศษ OISHI FLY ME TO JAPAN โชค 2 ชัน้ มันส์ถงึ ญีป่ นุ่ ลุน้ บินไปชืน่ ชมบรรยากาศ แห่ ง ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ที่ ม หานคร โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นฟรี 10 รางวัล 20 ทีน่ งั่ เมือ่ ใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ไม่ว่าจะเป็น โออิชิ แกรนด์, โออิชิ บุฟเฟ่ต,์ ชาบูช,ิ นิกยุ ะ, โออิชิ ราเมน, คะโซคุเต และ คาคาชิ สิทธิพเิ ศษเฉพาะลูกค้า เอไอเอสร่ ว มลุ ้ น ภายในวั น ที่ 30 มิถนุ ายนนีเ้ ท่านัน้

AIS 3G 2100 MHz ตัวจริง มาตรฐานโลก แรงล�ำ้ เกินใคร เอไอเอส จัดบิก๊ อีเวนต์ ฉลองเปิดให้บริการ AIS 3G 2100 MHz ตัวจริง มาตรฐานโลก เต็มรูปแบบ เป็นรายแรกของไทย ประกาศความพร้อมเปิดศักราชใหม่บริการ 3G ของประเทศไทย กับ AIS 3G 2100 MHz เริม่ ต้นเต็มคุณภาพในพืน้ ทีห่ วั เมือง 20 จังหวัด ทุกภาคทัว่ ประเทศ โดยได้รบั เกียรติจาก พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ น.อ.อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร หรือ ไอซีที เป็นผูร้ ว่ มพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ

11 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: David Beckham

เดวิด เบ็คแฮม ปิดฉากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ หลังจากอยูใ่ นวงการมากว่า 20 ปี พร้อมกับสถิติ การเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกได้ ใน 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สเปน สหรัฐฯ และ ฝรั่งเศส และเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่ติด ทีมชาติอังกฤษมากที่สุดถึง 115 นัด

: Apple

: 5G

:โรงแรมเบิ iPad ร์จ อัล อาหรับ ที่ประเทศ

ซัมซุงเริ่มพัฒนาเครือข่าย 5G โดยใช้คลื่นความถี่ 25 กิกะเฮิร์ซ สามารถดาวน์โหลดและอัพโหลด ข้อมูลด้วยความเร็วหลายสิบกิกะบิตต่อวินาที ซึง่ เร็วกว่าเครือข่าย 4G LTE ปัจจุบนั ทีม่ คี วามเร็ว ประมาณ 7 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งยังประกาศว่า พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2020

ดูไบ โรงแรมหรูระดับ 7 ดาวแห่งเดียว ในโลก จั ด ไอแพดทองคำ � หนั ก 24 กะรัตไว้ให้ลูกค้าใช้บริการภายในโรงแรม นับว่าเป็นบริการสุดหรูสำ�หรับแขกที่ยอมจ่าย ค่าห้องพักเริม่ ต้นที่ 985 ปอนด์ หรือประมาณ 48,000 บาทต่อคืน

:มี กHarry Potter ารประมู ล หนั ง สื อ แฮร์ รี่

:ภายในปลายปี Japan นี้ ป ระเทศญี่ ปุ่ น

แอปเปิ้ ล จดสิ ท ธิ บั ต รใหม่ ครัง้ นีม้ าแบบครบเครือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการแตะ เคาะ ข่วน เกา ส ะ กิ ด ห รื อ สั ม ผั ส ใ ด ๆ บ น อุ ป ก ร ณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของแอปเปิ้ล ก็สามารถ สั่งการอุปกรณ์นั้นๆ ได้ โดยเทคนิคนี้เป็นการ จำ�แนกเสียงทีก่ ระทำ�บนตัวเครือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น หน้าจอ ด้านหลังเครื่อง โดยไม่จำ�กัดอยู่บน หน้าจอหรือแป้นสัมผัสอีกต่อไป

: Fairphone

: Breadcrumb POS

Groupon เปิดตัวแอพพลิเคชัน่ ทีท่ �ำ ให้แท็บเลต กลายเป็ น เครื่ อ งคิ ด เงิ น สำ � หรั บ ร้ า นค้ า ที่ ใ ช้ จอสัมผัสได้ ในชือ่ Breadcrumb POS ด้วยอัตรา ค่าธรรมเนียมที่ถูก ในสหรัฐฯ ไม่มีค่าแรกเข้า คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มต่ อ ครั้ ง ที่ 1.8%+0.15 ดอลลาร์

สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ สั ญ ชาติ เ นเธอร์ แ ลนด์ ต้ น แบบกาผลิ ต สมาร์ ท โฟนที่ ผลิตอย่างมีจริยธรรม ทั้งด้านวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจำ�หน่าย อาทิ ไม่ใช้แร่ที่ผลิตจาก เหมืองที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รายได้ ส่วนหนึ่งที่ได้จากการขาย Fairphone จะนำ�ไปใช้ ในโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

พอตเตอร์ กั บ ศิ ล าอาถรรพ์ ฉบั บ ตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกปี 1997 ซึ่งมีคำ�อธิบายและภาพประกอบถึง 22 ภาพ ที่ เ ขี ย นด้ ว ยลายมื อ ของ เจ.เค.โรว์ ลิ่ ง และ ปิดการประมูลไปด้วยราคา 150,000 ปอนด์ หรือประมาณ 6,700,000 บาท

เตรี ย มยกเลิ ก การขอวี ซ่ า สำ � หรั บ นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ มากขึ้ น และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ฐานะดีพักผ่อนที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานได้ โดยต้องแสดงสถานะทางการเงินล่วงหน้า

:อะเมซอนเป็ Kindle นเจ้าแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา

: Coca-Cola

พ่อค้าขายของเก่าโพสต์ขายสูตรลับเครื่องดื่ม โคคา-โคลา ที่ได้จากกองเอกสารเก่าในรัฐเทนเนสซี ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ในเว็บไซต์อเี บย์ในราคาเริม่ ต้น 5 ล้านดอลลาร์ หลังจากนัน้ 3 วันก็มผี ใู้ ห้ราคาสูงถึง 15 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว แม้ว่ายังไม่มีการพิสูจน์ว่าสูตรลับนี้เป็นของจริงหรือไม่

ได้เข้าถึงอีบุ๊กได้ง่ายขึ้นผ่านฟีเจอร์ของ Kindle App ที่จะอ่านหนังสือออกเสียงให้ผู้ใช้งานฟัง มีปุ่มควบคุม และเมนูนำ�ทางที่จัดวางตำ�แหน่งเหมือนกันทุกหน้า แต่ในช่วงนี้ ยังใช้งานได้ใน iOS เท่านั้น

12 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


: Offif Web Apps ไมโครซอฟท์ปรับปรุง Office

:ไ ล LINE น์ เ ผ ย ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร

Web Apps ให้ ส ามารถแก้ เอกสารพร้ อ มกั น ได้ ห ลายคนแบบเรี ย ลไทม์ เช่นเดียวกับ Google Doc โดยตอนนี้เริ่มจาก PowerPoint ก่อน แล้วขยายไปยังซอฟท์แวร์ ตัวอื่นๆ ในภายหลัง

:ธนาคาร Voice Recognition :ซัมSamsung Barclays มีบริการธนาคารส่วนตัว ซุ ง ใช้ ง บประมาณกว่ า 1.34

พั น ล้ า นดอลลาร์ จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ Samsung Future Technology Foundation ที่ จ ะคอยสนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย และ พั ฒ นานวั ต กรรมต่ า งๆ สำ � หรั บ วงการไอที ทัง้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พานวั ต กรรมจากฝั่ ง ยุ โ รปและ สหรัฐอเมริกา

ไตรมาสแรกปี 2013 ว่าสามารถ ทำ�รายได้ถึง 5.82 พันล้านเยน โดยรายได้ 30% มาจากการซื้ อ สติ๊ ก เกอร์ ที่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 191 ชุด ต่อไปไลน์จะ รุกทำ�ตลาดสำ�หรับแพลตฟอร์มตัวใหม่อย่าง ช็อปปิ้งและเพลง

:เครืPrinting ่ อ งพิ ม พ์ ใ นปั จ จุ บั น สามารถ

:สหภาพโทรคมนาคมระหว่ Mobile Phone างประเทศ รายงาน

ส ร้ า ง รู ป ท ร ง ขึ้ น ม า ไ ด้ จ า ก พิ ม พ์ เ ขี ย ว และล่ า สุ ด กลุ่ ม Defense Distributed สามารถ พิมพ์อาวุธปืนออกมาใช้ได้จริง พร้อมตั้งชื่อมันว่า Liberator ตั ว ปื น ทำ � จากพลาสติ ก เอบี เ อส ทั้งกระบอก มีเพียงส่วนไกปืนเท่านั้นที่ทำ �จาก โลหะ แต่ก็มีหลายองค์กรออกมาต่อต้าน เพราะ เห็นว่าเป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือส่งเสริมการลอกเลียนแบบนั่นเอง

:ในปีToyota นี้ โ ตโยต้ า ขึ้ น แท่ น บริ ษั ท ที่ มี

มูลค่าสูงที่สุดในเอเชียเมื่อวัดจาก มู ล ค่ า ตลาด ประมาณ 22.23 ล้านล้านเยน หลังจากที่ผลประกอบการปรับตัว ดีขึ้น และกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า แซงหน้า แชมป์เก่าอย่างซัมซุง ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 20.32 ล้านล้านเยน

ว่ า ในขณะนี้ มี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ใ ช้ ง านกั น อยู่ ทั่วโลกประมาณ 6,800 ล้านเครื่อง ในขณะที่ จำ�นวนประชากรโลกมีอยู่ 7,100 คน คาดว่า ในสิน้ ปีหน้า จำ�นวนโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ปิดใช้งาน จะเกินจำ�นวนประชากรโลกอย่างแน่นอน

จะทำ � ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถ ยืนยันนัดหมายผ่าน Google Calendar หรือ เช็กอินเพื่อยืนยันเที่ยวบินที่จะเดินทางได้ผ่าน ปุ่มที่ชื่อว่า Quick Action Buttons ซึ่งปุ่มนี้จะ เปลีย่ นแปลงตามเนือ้ หาอีเมล คาดว่าจะใช้ได้จริง ในต้นเดือนมิถุนายนนี้

คอมพิ ว เตอร์ บ นสถานี อ วกาศนานาชาติ จากเดิมทีใ่ ช้วนิ โดวส์มาเป็นลินกุ ซ์ ด้วยเหตุผล ด้านเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และการ ควบคุมระบบจากระยะไกล รวมไปถึงใช้ระบบ ปฏิบัติการลินุกซ์ในหุ่นยนต์ที่จะใช้ทดสอบการ ทำ�งานในอวกาศภายนอกยานด้วย

: World Trade

อาคารวั น เวิ ล ด์ เ ทรด เซ็นเตอร์ ตึกใหม่ หรือ ตึกฟรีดอมทาวเวอร์ ทีส่ ร้างบนพืน้ ทีต่ งั้ เดิมของ อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ทถี่ กู ทำ�ลายลงไป จะ เปิดทำ�การในปีหน้านี้ โดยตึกจะมีความสูง 541 เมตร ซึ่งเป็นตัวเลขตรงกับปีที่สหรัฐอเมริกา ประกาศอิ ส รภาพ ตึ ก นี้ จ ะเป็ น อาคารที่ สู ง ที่สุดในสหรัฐฯ และสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

:ยูทูYouTube ปเพิ่มบริการช่องรายการ

: Quick Action Buttons ฟีเจอร์ใหม่ที่จะมีใน Gmail

:องค์NASA การนาซาเปลี่ยนระบบปฏิบัติการสำ�หรับ

ในชื่อ Barclays Wealth ซึ่งแต่เดิมมีการ ตรวจสอบตัวตนลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยการ สอบถามรหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัว แต่ขณะนี้ เริ่มใช้วิธีการตรวจสอบเสียงพูดของลูกค้าและ แยกแยะตัวตนแทน วิธีนี้ถือว่าใช้ง่ายกว่าเดิม และมีความปลอดภัยสูงกว่าด้วย

:บริUSA ษั ท ไฮโรเจนและโรงเรี ย น

ธุรกิจอีเอสซีพี ยุโรป สำ�รวจ ความคิดเห็นเรื่องประเทศที่ได้ รั บ ความนิ ย มสำ � หรั บ การอยู่ อ าศั ย และทำ � งาน มากที่สุดในโลก ผลปรากฏว่าความนิยมอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นอัตราส่วนถึง 24% เพิม่ จาก ปีที่แล้ว ซึ่งมีความนิยมเพียง 13% ตามมาด้วย อังกฤษและออสเตรเลีย ที่มีคะแนนโหวต 13%

:จากรายงานของกระทรวง Rice

เกษตรของสหรัฐฯ เผยข้อมูล ว่าในปีนปี้ ระเทศจีนจะกลายเป็น ตลาดที่นำ�เข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด โดยนำ�เข้าข้าวสูงถึง 3 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว ซึ่งนำ�เข้าข้าว 2.34 ล้านตัน

13 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013

ทีต่ อ้ งเสียเงินดู (Paid Channel) โดยไม่ มี โ ฆษณามารบกวน คิ ด ค่ า สมาชิ ก เป็ น รายเดื อ น เริม่ ต้นที่ 0.99 ดอลลาร์ตอ่ เดือน หรือมากกว่านัน้ เบือ้ งต้นมีชอ่ งทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 53 ช่อง และ ยังใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

:ใครทีZippo ่ชอบสะสมไฟแช็กต้องรู้จัก

แบรนด์ซิปโป้เป็นอย่างดี เพราะ ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้วัสดุ สเตนเลสดูหรูหรา และล่าสุดซิปโป้ได้ออกแบบ กระเป๋าตังค์ส�ำ หรับผูช้ ายโดยคงเอกลักษณ์วสั ดุ แบบเดียวกับที่ใช้ผลิตไฟแช็ก แถมยังสามารถ ปกป้องข้อมูลในบัตรจากการแฮกข้อมูลผ่าน คลื่นวิทยุได้อีกด้วย


SCOOP

เรื่อง : เนตร จันทรัศมี, เรียบเรียง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ [Helen Keller]

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart. ”

เจ้าของห้างไดอาน่า หาดใหญ่ ชีท้ ศิ ธุรกิจ หลังไทย ก้าวเข้าสู่ AEC ปี 2558 ต้นเดือนทีผ่ า่ นมา ‘เนตร จันทรัศมี’ เจ้าของห้างไดอาน่า หาดใหญ่ ขึน้ เวทีพดู ถึงเออีซี และการ ปรับตัวของธุรกิจไทย โดยกล่าวถึง แผนการสร้าง Infrastructure ของมาเลเซีย ซึง่ จะส่งผลต่อภาคใต้ ของไทยด้วย

นอกจากนีเ้ ขายังกระตุน้ ให้ธรุ กิจไทยให้ความสนใจกับ การบริหารต้นทุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ การเติบโตทางเศรษฐกิจทีจ่ ะมาถึงในปี 2558 เนตรกล่าวว่า ขณะที่ AEC ก�ำลังจะมาถึง ประเทศ สมาชิกต่างๆ รวมถึงประเทศไทยเองต่างก็เริม่ พัฒนาระบบ พืน้ ฐานในประเทศเพือ่ สร้างโอกาสจากการมาถึงของ AEC นี้ ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างมาเลเซียเตรียมตัวจะลงทุน 5 หมืน่ ล้านเหรียญ ซึง่ เขาวางแผนจะท�ำเป็นขัน้ ไม่ได้ลงทุน ครั้งเดียวหมด เพราะไม่เช่นนั้นจะมีหนี้สาธารณะมากและ จะเป็นปัญหาในภายหลัง มาเลเซียจะพัฒนาระบบ Logistic, IT เพือ่ เป้าหมาย ที่จะกลายเป็นศูนย์พัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่ที่แข่งขันกับ สิงคโปร์ได้ รวมถึงการขยายสนามบิน และเชือ่ มโยงทัง้ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และรถไฟความเร็วสูง เรียกว่าพัฒนาอย่าง ‘บูรณาการ’ เต็มขัน้ ฉะนั้ น ในเมื่ อ มาเลเซี ย มี ร ถไฟความเร็ ว สู ง จาก กัวลาลัมเปอร์มายังส่วนเหนือของประเทศเขา โครงการนี้ ถูกเรียกว่า Northern Economic Corridor ประการส�ำคัญ ก็คือ การพัฒนาครั้งนี้ด้วยวงเงินถึง 5 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะมีศนู ย์ของการกระจายบรรดา งานประชาสัมพันธ์ อีเวนต์ประชาสัมพันธ์ จะมีกลุม่ ลูกค้า ใหม่ๆ ทีม่ เี งินเข้ามา ดังนั้น หากประเทศไทยจะลงทุน 2 ล้านล้านบาท ท�ำโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับโครงการของ มาเลเซีย ประเทศไทยเราจะได้สองต่อ เราจะได้มาเลเซีย ทีพ่ ฒ ั นา Northern Economic Corridor แล้วไทยก็สร้าง ของเราเอง คนส่วนมากเข้าใจผิด คิดว่าท�ำรถไฟความเร็วสูงแล้ว ขาดทุน จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรทีจ่ ะสร้างโปรเจกต์นขี้ นึ้ มา แต่ นั่ น เป็ น ความจริ ง เพี ย งครึ่ ง เดี ย ว เพราะรถไฟ ความเร็วสูงนั้นขาดทุนจริง ทั่วโลกขาดทุนทั้งนั้น แต่ส่วน ที่ได้นั้นเกิดจากการค้าระหว่างกันที่ทางรถไฟผ่านไปและ พัฒนาขึน้ อเมริกาที่เจริญขึ้นมาจากคนเพียง 5 คนเท่านั้นที่ คิดสร้างสหรัฐอเมริกา พวกเขามีความคิดสร้างรางรถไฟ เชือ่ มโยงสหรัฐอเมริกาทุกแห่ง ค�ำถามคือ ท�ำไมรถไฟถึงมีประโยชน์? การมีรางรถไฟก็จะเกิดการค้าขายระหว่างกัน อเมริกา นัน้ เป็นประเทศใหญ่ ในสมัยก่อนทีย่ งั ไม่มอี ะไร การมองเห็น ว่าจะพัฒนาประเทศให้เติบโตได้จงึ ถือว่ามีวสิ ยั ทัศน์อย่างยิง่

14 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013

ประเทศอเมริกาเป็นประเทศทีพ่ ระอาทิตย์ตก ไม่พร้อมกัน เวลาต่างกัน การตัดรางรถไฟท�ำให้ เกิดการขายสินค้าจากแต่ละพืน้ ที่ เกิดการค้าขาย ระหว่างกันได้ เพราะการคมนาคมช่วยให้การ เดินทางสะดวกและรวดเร็วขึน้ อย่างมาก ประเทศอย่ า งเดนมาร์ ก กั บ เยอรมนี นั้ น แค่สร้างสะพานก็เกิดการเชือ่ มโยงค้าขายระหว่าง กัน เก็บภาษีได้คมุ้ ค่ามาก จึงเป็นโอกาสของเรา ที่จะเชื่อมโยง AEC ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ถ้าเชือ่ มโยงกันในเรือ่ งถนนหนทาง การรถไฟ การท่องเที่ยว และเมื่อการท่องเที่ยว มันได้ผล แล้วเราจะท�ำอะไรต่อเพือ่ สร้างมูลค่าจาก นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามา และเมื่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาครัฐ ก็ ส ามารถมี ร ายได้ จ ากภาษี แ ต่ ล ะประเภทที่ เกีย่ วข้อง

กูรหู วัน่ วิกฤติโลก คนไทยต้องปรับตัว ตอนนี้คนที่อยู่ในวงการธุรกิจระดับโลกเป็นห่วง เศรษฐกิ จ โลกอย่ า งมาก ซึ่ ง อาจจะไม่ เ กิ ด กั บ ทุกส่วนของโลกก็ได้ แต่ตอนนีท้ เี่ ป็นปัญหาทีส่ ดุ คือ เมืองส�ำคัญๆ ประเทศส�ำคัญในโลกนี้ เช่น อเมริกา ญีป่ นุ่ ทุกคนใช้วธิ เี หมือนกันด้วยการใช้งบประมาณ ขาดดุล อเมริกาใช้วธิ ขี าดดุลทัง้ การเงิน การคลัง บัญชี เดินสะพัด ขาดดุลทุกๆ อย่าง คนอเมริกาไม่เดือดร้อน อะไร เพราะอเมริกาไม่จ�ำเป็นต้องมีทองเพือ่ ส�ำรอง ค่าเงินไว้ อย่างไทยเราต้องมีทั้งทองค�ำ ทั้งเงิน สกุลดอลลาร์ สกุลยูโรไว้สกั ประมาณ 2 แสนล้าน เหรียญได้ จีนก็ตอ้ งมี ทุกคนต้องมีหมด พออเมริกา ไม่มีปุ๊บเอาเงินมาจากไหนก็ได้ แต่ญี่ปุ่นจะปั๊ม เงินอย่างไร สิ่งที่เราต้องท�ำ ก็คือ เราต้องมีคุณภาพ ลดการผลิตสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น จากที่คนไทยไม่สนใจ สาระก็ตอ้ งปรับตัว ทุกวันนี้ภาษาไทยอาจจะกลายเป็นภาษา ทีด่ อ้ ยกว่าภาษามลายูแล้ว จากนีไ้ ปจะมีอนิ โดนีเซีย


พูดภาษาเดียวกับเขา 800 ล้านคน มาเลเซียอีกประมาณ 70 ล้ า นคน คนสิ ง คโปร์ บ างส่ ว น และไทยภาคใต้ ตอนล่างอีก 5 จังหวัด รวมแล้วมากกว่าภาษาไทยทีม่ แี ต่ คนไทยเท่านัน้ ทีใ่ ช้ จะเปิด AEC แล้ว ผูร้ ทู้ งั้ หลายต่างขอร้องคนยุคเก่า และยุคใหม่เลยว่า ต้องฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และอย่างทีส่ อง ต้องลดการผลิตทีไ่ ม่จำ� เป็น หากห้างสรรพสินค้าลดการสูญเสียการใช้ไฟลง เดือน หนึ่งสามารถลดไปได้ถึงหลักล้าน ปีหนึ่งจะสามารถลด ต้นทุนการผลิตได้มหาศาล อีกกรณีนงึ ลองเปรียบเทียบการบินไทยสมัยก่อนกับ แอร์เอเชียในปัจจุบนั การบินไทยสมัยก่อน เวลาเราจะเช็กอินจะมีพนักงาน คนนึงท�ำหน้าที่ จากนัน้ พอขึน้ ไปนัง่ รอข้างบนก็จะมีพนักงาน อีกคนนึงคอยเช็กตั๋วก่อนขึ้นเครื่อง แต่แอร์เอเชียใช้คนแค่ คนเดียวในการท�ำสองหน้าที่นี้ นี่คือตัวอย่างของการลด การผลิตในสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น และถ้าเป็นไปได้ในอนาคตพนักงาน คนเดียวกันนีข้ องแอร์เอเชียอาจจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยนักบิน ก็เป็นได้ ถ้าเขาสามารถสอบ License ผ่าน หลักคิดอย่างนีค้ อื การลด Cost ทีไ่ ม่จำ� เป็นออกไปเพือ่ ให้แข่งขันได้ ผูป้ ระกอบการ หรือผูบ้ ริหารต้องคิด และครีเอต ออกมาให้ได้ว่าจะต้องท�ำอย่างไร ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจ อาจจะมีไอเดียทีไ่ ม่เหมือนกัน นี่คงเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ ธนินท์ เจียรวนนท์ ยอมซือ้ Makro ในราคาแพงถึง 3 แสนล้านบาท Makro มีกำ� ไรประมาณ 5 หมืน่ ล้านบาท เขาใช้เงินสด ของ CP All ประมาณ 10% อีก 90% เขาไปซือ้ Makro เขา ต้องแบกดอกเบีย้ อีกประมาณ 7 หมืน่ ล้านต่อปี แต่ Makro ก�ำไรประมาณ 5 หมืน่ ล้านบาท เพราะฉะนัน้ เขาควักเอง ประมาณ 2 หมืน่ ล้านต่อปี แต่เขาเชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาจะได้กค็ อื เขาไปจีนได้ดว้ ย เขาซือ้ สิทธิเ์ หล่านีไ้ ป ในไทยเขารวมแล้ว มูลค่า 3 แสนล้าน ใหญ่กว่าเซ็นทรัล เพราะฉะนัน้ ต่อไปใครจะ เข้ามาต้องมีคา่ แรกเข้า ซึง่ ซัพพลายเออร์เดือดร้อนแน่นอน ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ขาจะได้ เขาบอกว่ามันคุม้ แม้วา่ นักวิจารณ์ จะบอกว่ า ซื้ อ แพงไปเมื่ อ เที ย บกั บ สมั ย ที่ Big C ซือ้ Carrefour

กรณีศกึ ษาจาก ห้าง Diana ทีห่ าดใหญ่ ห้างไดอาน่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้า และน�้ ำ ในห้างฯ โดยใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ลดค่า ไฟฟ้าและค่าน�ำ้ ไปได้ถงึ 30 ล้านบาทในช่วง 5 ปี ทีผ่ า่ นมา คนที่ ช ่ ว ยให้ ท างห้ า งเซฟเงิ น ไปได้ ก็ คื อ พนักงานของห้าง ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับเมื่อ สิบกว่าปีกอ่ นในช่วงวิกฤติ ‘ต้มย�ำกุง้ ’ ซึง่ ขาดทุน สะสม 215 ล้านบาท มีหนี้ 400 บาท ครึ่ ง นึ ง ของพนั ก งานที่ นี่ เ รี ย นไม่ จ บการ ศึกษาระดับปริญญาตรี เจ้าของห้างต้องการพิสจู น์ อะไรบางอย่างว่า พนักงานไม่จบปริญญาตรี ก็มกี นึ๋ ไม่แพ้ใคร ผ่ า นมาสิ บ กว่ า ปี พ นั ก งานชุ ด เดี ย วกั น นี้ สามารถช่ ว ยเจ้ า ของห้ า งล้ า งขาดทุ น สะสม 215 ล้านบาทหมดไป และท�ำก�ำไรสะสมเพิม่ ขึน้ มาอีกสองร้อยกว่าล้าน และไม่เหลือหนีอ้ กี แล้ว ประเด็นเรื่องนี้เจ้าของห้างบอกว่า เขา ไม่จ�ำเป็นต้องจ้างฝรั่งมาท�ำงาน ใช้คนไทยนี่เอง ซึง่ ก็มคี วามสามารถ ขอเพียงจับประเด็นถูก เจ้า ของห้างฯ บอกว่า “คนไทยไม่ใช่ไม่เก่ง แต่สว่ นใหญ่ สนใจแต่ เ รื่ อ งไร้ ส าระ ไม่ รู ้ ว ่ า ตั ว เองมี ค วาม สามารถ”

เนตร จันทรัศมี เจ้าของห้างไดอาน่า หาดใหญ่ ถ้าเราจะเข้าสู่ AEC แล้วเราไม่พฒ ั นาบุคลากร แล้วไป มัวพูดเรื่องอื่น ไทยเราจะสู้ในเรื่องต้นทุนของคนอื่นไม่ได้ ประเทศอืน่ มีการพัฒนาบุคลากรทีด่ มี าก เรือ่ งทีน่ า่ เป็นห่วงทีส่ ดุ ก็คอื คนไทยไม่นอ้ ยทีม่ กั จะ ท�ำผิดพลาดซ�ำ้ ๆ คนไทยจะต้องแก้ไขและปรับปรุงในแง่นี้ คนสิงคโปร์เคยพูดว่า ในการประชุมที่ต้องมีผู้ร่วม ประชุมจาก 5 สัญชาติ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ คนไทยใช้เวลาประชุมนานทีส่ ดุ และได้ผลน้อยทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ เราต้องเรียนรูพ้ ฤติกรรมและวัฒนธรรม หลายๆ อย่างของชาติอนื่ ๆ ทีส่ ำ� คัญคนไทยจะเป็นแบบเดิม ไม่ได้ คนไทยจ�ำนวนหนึง่ เป็นคนทีม่ ศี กั ยภาพ สนใจ หาความรู้ แต่คนไทยอีกเกือบ 80% ยังไม่ใช่แบบนัน้ มีทฤษฎีอยูท่ ฤษฎีหนึง่ คือ Chaos Theory นัน่ คือ ทฤษฎี เ รื่ อ งวุ ่ น วายโกลาหล ซึ่ ง เริ่ ม มาจากการที่ มี นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศ ทดลองดูในโมเดลว่า หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ จะเกิดพายุเข้าทีใ่ ด ความรุนแรงระดับใด ผลการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แสดงออกมาว่า จะเกิดพายุระดับ 6 ทัว่ โลก

นักวิทยาศาสตร์คนนัน้ ก็ตกใจมาก จึงได้ตรวจโดยทีไ่ ม่ใช้คอมพิวเตอร์ แล้วค�ำนวณดูวา่ จะเกิดอะไรขึน้ ผลปรากฏว่าเขาใส่ขอ้ มูลผิดไปเพียง บางจุด และข้อมูลทีผ่ ดิ เพียงจุดนัน้ ก่อให้เกิดพายุระดับชาติได้ ทฤษฎีนจี้ งึ บอกว่า เพียงเรือ่ งเล็กน้อยเท่านัน้ ก็อาจก่อให้เกิด ผลร้ายอย่างมากได้ หรือในท�ำนองเดียวกัน การแก้ปัญหาจาก จุดเล็กๆ บางทีกส็ ามารถแก้ปญ ั หาขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย คนไทยจึงต้องตื่นตัวให้มากขึ้น และเชื่อมั่นว่าการปรับตัว ให้ได้แม้เป็นเรือ่ งเล็กๆ ง่ายๆ ก็จะส่งผลถึง ความอยูร่ อดได้ ไปจนถึงสามารถ เอาชนะการแข่งขันในเวทีระดับ อาเซียนได้

15 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


SPECIAL INTERVIEW

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

การก้าวข้ามสูเ่ ทคโนโลยีลา่ สุด ที่ ทรูมฟ ู เอช ก้าวล�ำ้ เหนือคูแ่ ข่ง •ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะผูบ้ ริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารคือปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรธุรกิจ สามารถช่วงชิงชัยชนะจากการแข่งขันได้ ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ถือเป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยเฉพาะกับการ ท�ำธุรกิจในระดับ Global ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารของประเทศจึงทวีความส�ำคัญ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ “ A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.” [William Shakespeare]

16 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


เมือ่ เทคโนโลยี 4G มาถึง การดู YouTube บนเครือข่าย 4G LTE จะสามารถ ดูได้ราบรืน่ ยิง่ ขึน้ Social Network ต่างๆ ก็จะมีฟงั ก์ชนั และคอนเทนท์ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น มี ก าร Chat และส่ ง VDO ผ่ า น Social Network มากขึ้น และมีการใช้ VDO Call เพิม่ มากขึน้ Cloud Computing จะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ต่อไป เราไม่ตอ้ ง Save ข้อมูลไว้ในเครือ่ ง หรือ Hard Drive ทีเ่ ข้าถึง ได้ยาก เราสามารถเก็บข้อมูลไว้บน Cloud และสามารถ อัพโหลด-ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ได้จากทุกทีท่ กุ เวลา การเติบโตของ IPTV, HD TV, TV On Demand ก็จะมีมากขึน้ ลูกค้าก็จะได้รบั ชมคอนเทนท์ตา่ งๆ ได้แบบ HD และเป็นแบบ On Demand GPS 3D Navigation นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการพัฒนาบริการต่างๆ ทีจ่ ะเพิม่ มาในอนาคต เช่น Home Automation, NFC– Digital Wallet ส�ำหรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการและองค์กรต่างๆ ก็จะได้ ใช้ประโยชน์บน 4G อาทิ Mobile Office, Conference Meeting, Application On Cloud ทีจ่ ะช่วยในการท�ำงาน ด้านต่างๆ เช่น Accounting, Salesforce ขณะทีค่ า่ ยอืน่ ๆ เริม่ เปิดให้บริการ 3G อย่างเต็มรูปแบบ แต่วนั นี้ ทรูมฟู เอช ก้าวไปอีกขัน้ ด้วยการเป็นรายแรกทีเ่ ปิดให้ บริการ 4G LTE เชิงพาณิชย์ บนคลืน่ ความถี่ 2100 MHz เพือ่ ให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงทีเ่ ร็วทีส่ ดุ และดีทสี่ ดุ ทัดเทียมกับต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นอเมริกา ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ หรือประเทศในแถบยุโรปตะวันตก เทคโนโลยี 4G LTE เกิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้ ดาต้าความเร็วสูงมากๆ และปริมาณมาก ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ทีม่ พี ฤติกรรมเปลีย่ นไปจากเดิม “ยุคนี้เป็นยุคของผู้บริโภคที่ต้องการการบริโภคและแชร์ ข่าวสาร เขาพร้อมที่จะดาวน์โหลด หรืออัพโหลดข้อมูลในรูป ของ Multimedia ทัง้ วิดโี อแบบ High Definition ภาพ เสียง แบบ Real Time ซึง่ 4G LTE จะให้ประสบการณ์ทเี่ ร็วทีส่ ดุ ในขณะนี้ ตลอดจนรองรับการใช้งานของ Application บางตัว ทีต่ อ้ งการ Bandwidth หรือ Speed สูงๆ ได้อย่างไม่สะดุด รองรับ การใช้ Cloud Service ในแง่ของการเก็บไฟล์ หรือเรียกไฟล์ จากทีไ่ หนก็ได้

4G LTE ยังเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้าน ต่างๆ ในระดับประเทศ เพราะเทคโนโลยีการสือ่ สารถือเป็นปัจจัย พืน้ ฐานส�ำคัญ ทีจ่ ะช่วยผลักดันการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ รองรับการขยายตัวในด้านต่างๆ ของประเทศ ทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุขและสังคม เช่น การน�ำเทคโนโลยี 4G LTE มาช่วย ในการขยายการบริ ก ารด้ า นการแพทย์ ไ ปสู ่ ช นบทที่ ห ่ า งไกล การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (AEC) ตลอดจนการขับเคลือ่ นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นการสร้างกลุม่ นักพัฒนา Application หรือธุรกิจ SMEs ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ในระดั บ ภู มิ ภ าคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะ ผูบ้ ริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ ได้อธิบายถึงคุณประโยชน์ของ เทคโนโลยี 4G LTE นอกเหนือจากการเป็นรายแรกทีใ่ ห้บริการ 4G LTE เชิง พาณิชย์แล้ว เมือ่ 2 ปีทผี่ า่ นมา ทรูมฟู เอช ได้ให้บริการ 3G บนคลืน่ 850 MHz บนโครงข่าย CAT (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ซึง่ จุดเด่นของคลืน่ 850 MHz คือมีความทะลุทะลวงสูง ครอบคลุม พื้นที่ได้มาก โดยมีสถานีฐานเป็นจ�ำนวน 13,500 สถานีฐาน ให้บริการ 3G ครอบคลุมทัง้ 77 จังหวัด 928 อ�ำเภอ เรียกว่า เป็นบริการ 3G ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย และเพื่อตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำ 3G ตัวจริง ทรูมูฟ เอช ได้ขยายโครงข่าย 3G บนคลืน่ 2100 MHz ซึง่ เป็นคลืน่ ความถีส่ งู เหมาะกับการใช้งานในบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น เมื่อเรา เปิดให้บริการทัง้ คลืน่ ความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz ท�ำให้ มีชอ่ งความถีท่ กี่ ว้างขึน้ เรียกได้วา่ รองรับการใช้งาน 3G ได้อย่าง เร็ว แรง เต็มประสิทธิภาพ

ภายในสิ้นปี 2556 ทรูมูฟ เอช จะมีสถานีฐาน มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยเป็นสถานี 3G บนคลืน่ 850 MHz จ�ำนวน 13,500 สถานีฐาน เป็น 3G บนคลืน่ 2100 MHz อีก 5,000 สถานีฐาน และ 4G LTE บนคลืน่ 2100 MHz อีก 2,000 สถานีฐาน รวมเป็น 20,500 สถานีฐาน ทัง้ นี้ ทรูมฟู เอช ได้ลงทุนไปแล้วในเบือ้ งต้น 50,000 ล้านบาท และจะเพิม่ อีก 15,000 ล้านบาท ภายในสิน้ ปีนี้ ผูใ้ ช้บริการทรูมฟู เอช มัน่ ใจได้เลยว่า ทัง้ คลืน่ ความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz ต่างเป็นคลืน่ ทีไ่ ด้มาตรฐานโลก โดยการรับรองจาก ITU ซึง่ เป็นหน่วยงานทีด่ แู ลและก�ำกับ มาตรฐานของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ทรูมูฟ เอช ยังมี Roaming Partner อยูท่ วั่ โลก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง ติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้ง มี WiFi Hotspot กว่า 100,000 จุดทัว่ ประเทศให้ลกู ค้าได้ใช้อกี ด้วย ทรูมฟู เอชวันนีไ้ ม่เคยหยุดนิง่ พร้อมทีจ่ ะเดินก้าวไป ข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะให้บริการ 3G และ 4G LTE ทีด่ ที สี่ ดุ โดยมีลกู ค้าเป็นหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะก้าวไป ด้วยกัน ตามสัญญา

จุดเด่นของ ทรูมฟ ู เอช เป็นเครือข่าย 3G ที่ใหญ่ที่สุด และครอบคลุม มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ครบ 77 จังหวัด 928 อ�ำเภอ รองรับการใช้ 3G บนคลืน่ ความถีท่ งั้ 850 MHz และ 2100 MHz เปิดให้บริการ 4G LTE ในบริเวณใจกลางเมือง กรุงเทพฯ และจะขยายสู่ 15 หัวเมืองหลักภายในสิน้ ปี มี WiFi ให้บริการมากกว่า 100,000 จุด ทัว่ ประเทศ ลูกค้าสามารถใช้งาน 3G / 4G LTE / WiFi ได้อย่าง ต่อเนื่อง (Seamless) แม้ในช่วงที่เครือข่ายมีการ เปลีย่ นย่านความถีอ่ ตั โนมัติ การบริการหลังการขายตลอด 7 วัน 24 ชัว่ โมง ผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าทรูมฟู เอช โทร. 1331 / ทรูชอ้ ป กว่า 250 สาขาทัว่ ประเทศ / ทรูพาร์ทเนอร์อกี กว่า 13,000 ราย / IT Friends ทีร่ อบรูเ้ รือ่ ง Gadget และ Device คอยตอบปัญหาทุกเรือ่ ง ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.truemove-h.com

17 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


HOW TO INVEST

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด

ถาม / ตอบ เรื่องลงทุน ส�ำหรับ มนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลาง l1l

ตลอดเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา ผมพบค�ำถามเรือ่ งการลงทุน ทัง้ จาก ผูอ้ า่ นบทความนี้ ในงานสัมมนาอืน่ ๆ ทีพ่ บปะผมและเข้ามาถาม ค�ำถามจากเพือ่ นสนิทมิตรสหาย และในช่วงปีกว่าๆ เมือ่ ผมไปจัดรายการวิทยุคลืน่ 96.5 ชือ่ ‘รายการรูใ้ ช้เข้าใจเงิน’ ทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ผมได้รบั ค�ำถามน่าสนใจจ�ำนวนมาก จากท่านผูฟ้ งั ซึง่ ผมไม่เพียงแต่นำ� ค�ำถามของคนอืน่ มาพยายามตอบเท่านัน้ ในหลายโอกาสผมพยายามตัง้ ค�ำถามให้กบั ตนเอง และแสวงหาค�ำตอบเองด้วย ผมคิดว่าหลายค�ำถามทีผ่ มได้รบั มาเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ผมประมวลค�ำถามทีผ่ มได้รบั มาถ่ายทอดเป็นบทความชุดนี้ ทัง้ นีผ้ มจะเริม่ ตัง้ แต่คำ� ถามเบือ้ งต้น จนถึงค�ำถามทีใ่ ช้ความรูช้ นั้ สูงระดับหนึง่ เพราะผมคิดว่าท่านผูอ้ า่ นบทความนีน้ า่ จะมีบางส่วนทีม่ พี นื้ ฐานการลงทุนในระดับดี แต่ทา่ นผูอ้ า่ นโปรดระลึกว่า ค�ำตอบ ต่อค�ำถามทีผ่ มพยายามจะตอบและถ่ายทอดในบทความในชุดนี้ หาใช่สจั ธรรมสูงสุดไม่ และค�ำตอบในหลายค�ำถามนัน้ ผมหาได้ใช้หลักวิชาการชัน้ สูงสุดไม่ อีกทัง้ ส่วนใหญ่ของค�ำตอบมาจากการตีความโลกการลงทุนในมุมมองของผม

ดังนัน้ ค�ำตอบอาจเปลีย่ นแปลงไปได้เสมอ ตามประสบการณ์ และอายุทเี่ พิม่ มากขึน้ และแน่นอนอาจจะผิดพลาดได้เช่นกัน กล่าวถึงทีส่ ดุ แล้ว ผมอยากให้บทความนีเ้ ป็นเพียงบทความที่ พยายามตอบค�ำถามเรื่องการลงทุน มาจากความเห็นหนึ่งของผม เท่านั้นเอง ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และผู้อ่านต้องระวังในการน�ำ ไปใช้เช่นกัน ผมขอเริ่มต้นการถามและการตอบ โดยพุ่งเป้าไปที่ผู้อ่านที่ เป็นมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลาง ที่มีรายได้หลักมาจากค่าตอบแทน ของการท�ำงานประจ�ำ อะไรคือสิง่ เริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการลงทุนให้ประสบ ความส�ำเร็จ ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนชนชัน้ กลาง? การออมคื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของการลงทุ น เ พ ร า ะ ก า ร อ อ ม ไ ม ่ เ ป ็ น แ ต ่ เ พี ย ง ป ั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ทีน่ ำ� ไปสู่ ‘เงินลงทุน’ เท่านัน้ หากแต่ ‘เงินออม’ เป็นผลของการ สร้างวินยั ในตัวเอง การข่มใจและการสร้างความแตกต่างเชิงคุณภาพ ของตนเอง จากชนชั้นกลางส่วนใหญ่ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยม และกระแสโฆษณาทีถ่ าโถมในทุกพืน้ ที่ และเย้ายวนให้เพิม่ การบริโภค ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะต้องสร้างหนี้ในอนาคตผ่านบัตรเครดิตและ สินเชือ่ ส่วนบุคคลเท่าไหร่กต็ าม ‘การออม’ จะเกิดขึ้นได้จากการมีวินัยหรือใช้จ่ายให้น้อยที่สุด หรือจ่ายเท่าที่จ�ำเป็นที่สุด เพื่อให้รายจ่ายนั้นต�่ำกว่ารายได้และ กลายเป็น ‘เงินออม’ ซึง่ ทีส่ ดุ จะเป็น ‘เงินลงทุน’ เพราะฉะนัน้ ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนชนชัน้ กลาง การออมจะเกิด ขึน้ ได้จากการทีท่ า่ นจะต้องลดรายจ่าย ลดการบริโภคลงจากเงินเดือน ปัจจุบนั หรือลดการบริโภคด้วยการน�ำเงินในอนาคตล่วงหน้ามาใช้ผา่ น บัตรเครดิต / สินเชือ่ บริโภค มิหน�ำซ�ำ้ การออมจะต้องแลกมาด้วยการ ที่ท่านอาจจะถูกสังคมและเพื่อนฝูงมองว่าตกยุคสมัยและกลายเป็น ห่างเหินได้ในทีส่ ดุ เพราะปัจจุบนั นีส้ อื่ โฆษณามีบทบาทในการก�ำหนด วิถีชวี ิตของสังคมมากทีเดียว ว่าเราจะต้องมีรูปแบบการบริโภคและ ใช้ชวี ติ อย่างไร จึงเป็นคนทันสมัย ลองจินตนาการ ถ้าท่านไม่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ท่านก็แทบจะ ตกยุคสมัย โดยท่านอาจจะตัดขาดจากการสือ่ สารในกลุม่ เพือ่ นฝูงและ คนรูจ้ กั ไปโดยอัตโนมัติ เพราะขณะนีก้ ระแสสังคมชนชัน้ กลางเน้นการ สือ่ สารผ่านโปรแกรม Line หรือ Whatsapp ซึง่ ผูกติดกับสมาร์ทโฟน ซึ่งมีราคาที่แพง อีกทั้งตอนนี้กระแสทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในเทศกาลหยุดยาวของไทย ไม่วา่ จะเป็น ญีป่ นุ่ ฮ่องกง หรือเกาหลีใต้ ก็เป็นทีน่ ยิ มของมนุษย์เงินเดือนชนชัน้ กลาง ดูเหมือนว่าถ้าท่านผูอ้ า่ น จะต้องออมด้วยการลดการใช้จ่าย ท่านอาจจะต้องกลายเป็นคนตก ยุคสมัย หรือแทบจะตัดขาดจากสังคมกันเลยทีเดียว แม้ผมจะเข้าใจถึงความจ�ำเป็นของยุคสมัยว่าเป็นไปอย่างนี้ แต่ ผมก็ตอ้ งยืนยันอยูด่ วี า่ การออมเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ถ้าคิดจะลงทุน และ ต้นทุนของการออมแม้มนั จะสูง เพราะมิเพียงแต่ทา่ นจ�ำต้องลดทอน สินค้าและบริการส�ำหรับการบริโภคเท่านัน้ หากแต่อาจจะรวมถึงการ ทีท่ า่ นอาจจะต้องห่างเหินจากสังคมไประดับหนึง่ ซึง่ ในความคิดของผม เพื่อนที่แท้และเพื่อนที่ดีจะไม่วัดคุณค่าของท่านจากสินค้าและวัตถุ ทีท่ า่ นครอบครอง เพราะฉะนัน้ คนทีห่ า่ งเหินท่านไปเพียงเพราะท่าน มิได้มวี ถิ ชี วี ติ ทีส่ อดคล้องกับเขา คนทีค่ ดิ แบบนัน้ แท้จริงแล้วก็อาจจะ เป็นเพียงคนทีท่ า่ นรูจ้ กั เท่านัน้ เอง ผมเชื่อมั่นเสมอว่าการออมจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอใน ระยะยาว ยิง่ ท่านออมมากเท่าไหร่ ท่านก็จะยิง่ มีเงินลงทุนมากเท่านัน้ และผลของเงินออมมิใช่เพียงแค่ตวั เงิน หากแต่จะต้องมีจติ ใจทีเ่ ด็ดเดีย่ วด้วย

อะไรคือการลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือน? การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองและการรักษา สุขภาพ เป็นการลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ ของมนุษย์เงินเดือน โดย การพัฒนาความรู้ความสามารถที่ดีที่สุดคือการพัฒนา ความเชีย่ วชาญในสาขาทีท่ ่านท�ำงาน และถ้าจะให้ดงี านนัน้ ต้องเป็น งานที่ท่านรักหรือชื่นชอบ ตลอดจนใฝ่ฝันที่จะท�ำงานในสายนั้นๆ ในอนาคต แต่ถ้าไม่ใช่และท่านไม่สามารถไปท�ำงานที่รักได้ ท่านก็ต้อง พัฒนาตนเองให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสายนัน้ ไม่วา่ จะเป็นการไปเรียนต่อ ระดับปริญญาโท ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ท่านเกิดความเชี่ยวชาญใน สายงานนัน้ การท�ำงานให้หนัก และเรียนรูใ้ ห้รอบด้านในงานทีท่ า่ นท�ำ รวมถึงเพิม่ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพราะอันที่จริงผลตอบแทนของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานใด งานหนึง่ ก็ตาม ในระยะกลางมักจะสูงกว่าทีท่ า่ นคาดเสมอ แต่ปญ ั หา มันอยูต่ รงทีว่ ่า คนส่วนหนึง่ หรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงเริม่ ต้น ท�ำงานมักจะเผชิญกับระดับเงินเดือนที่ต�่ำ ไม่สอดคล้องกับความ ต้องการของตนเอง จึงมักคิดจะหาวิธีลัดและทึกทักเอาว่าในเมื่อ ไม่ประสบความส�ำเร็จทางเงินเดือนแล้ว ทัง้ ทีต่ นเองเริม่ ท�ำงานมาและ มีอายุงานยังไม่ถงึ 10 ปี จึงหันไปลงทุนในหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจส่วนตัว โดยคิดว่าจะเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า ซึง่ ในความคิดของผม โอกาสทีจ่ ะเป็น นักลงทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหุน้ หรือประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ ส่วนตัวนั้นยากกว่าการพัฒนาตัวท่านเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะ เมือ่ ท่านกลายเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีท่ า่ นท�ำ โอกาสในการย้ายงาน เพื่อรับค่าตอบแทนสูงหรือถูกปรับขึ้นเงินเดือนจะมีความเป็นไปได้ มากและทีส่ ดุ แล้ว ความน่าจะเป็น (Probability) ในการพัฒนาตนเองและ สร้างผลตอบแทนจากเงินเดือนในระดับสูง จะสูงกว่าความน่าจะเป็น (Probability) ที่ท่านประสบความส�ำเร็จในการลงทุนหุ้นหรือธุรกิจ ส่วนตัว ดังนั้น ถ้าท่านผู้อ่านเป็นมนุษย์เงินเดือนและยังคิดจะใช้ชีวิต เป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไป การพัฒนาตนเองให้มคี วามเชีย่ วชาญเป็น สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ประการต่อมาคือ ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึง่ ผม คิดว่าเป็นทักษะที่ง่ายที่สุดของการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะอันที่จริง คนไทยที่มิได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตั้งแต่เด็ก ผมพบว่าเป็นการยากที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้ครบทุกด้าน เช่น พูด ฟัง อ่าน เขียน ดีเท่ากับเจ้าของภาษา แต่การอ่านภาษาอังกฤษ ให้ออก เป็นทักษะทีใ่ ช้ตน้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ และให้ผลประโยชน์สงู สุด เพราะ ขุมความรูข้ องหลายสาขานัน้ โดยมากเป็นภาษาอังกฤษ ผนวกกับความ ก้าวหน้าทางการสื่อสาร ความรู้ต่างๆ ในรูปภาษาอังกฤษอยู่ในโลก ออนไลน์ และแทบจะไม่มตี น้ ทุนในการเข้าถึง ถ้าท่านผูอ้ า่ นมีทกั ษะ ในการอ่านภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งจนอ่านเข้าใจในเนื้อความภาษา อังกฤษอย่างถ่องแท้ ท่านผู้อา่ นจะได้เปรียบอย่างมากในการพัฒนา ตนเอง ในเรื่องสุขภาพก็เช่นกัน การรักษาสุขภาพตนเองให้ดีจะช่วย ลดค่าใช้จา่ ยเมือ่ ท่านเข้าสูว่ ยั เกษียณ และอย่างทีค่ นส่วนใหญ่ทราบว่า ค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพ คือรายจ่ายก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตก้อนหนึ่ง อีกทั้งไม่สามารถผ่อนช�ำระได้ และอาจจะเป็นภาระทางการเงินต่อ ไปกับคนทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง แม้วา่ ท่านจะล่วงลับไปแล้ว ดังนัน้ การรักษา สุขภาพให้ดดี ว้ ยการลดน�ำ้ หนัก การทานให้นอ้ ย การออกก�ำลังกาย วิธปี ระหยัดด้วยการวิง่ ในสวนสาธารณะ ล้วนแต่ชว่ ยให้ทา่ นมีสขุ ภาพ ทีด่ แี ละลดค่าใช้จา่ ยในอนาคตแทบทัง้ สิน้

ถ้าอยากพบอิสรภาพทางการเงินอย่างไวที่สุด ควรท�ำ ด้วยวิธอี ะไร? ผมนึ ก ไม่ อ อกว่ า จะมี ท างอื่ น ทางใดที่ จ ะรวยเร็ ว ที่ สุ ด และแน่นอนที่สุดเท่ากับการที่ท่านผู้อ่านได้แต่งงานกับ คนรวยๆ หรือบุตรของคนรวย เพราะทางอื่นที่ถูกกฎหมายล้วน แต่ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น แม้กระทั่งการไปท�ำงานในสายขายตรง การ ลงทุนในหุ้น หรือการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เท่าที่ผมสังเกตเห็น จากบุคคลทีป่ ระสบความส�ำเร็จทีส่ ดุ ในสายดังกล่าว ก็ตอ้ งใช้ระยะเวลา ดังนั้นแทนที่ท่านผู้อ่านจะคิดเรื่องความรวดเร็วในการสร้างฐานะ ของตนเองจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนให้ไวทีส่ ดุ ควรจะคิดเรือ่ งการ พัฒนาความรู้ ความสามารถตนเอง ซึง่ เป็นองค์ประกอบของความ ส�ำเร็จที่ยั่งยืนกว่า เพราะความรู้ความสามารถคือทุนที่ฝังตัวไปกับ ตัวท่านเอง และเป็นของท่านเองมากกว่าสมบัตขิ องคูส่ มรส เป็นมือใหม่ของการลงทุนหุน้ ควรท�ำอย่างไร? ท่านจะต้องเข้าใจจิตวิทยาตนเอง และหลักการลงทุน เบือ้ งต้น ทีค่ รอบคลุมถึงผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ และความเสีย่ งของสินทรัพย์นนั้ ๆ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ท่าน จะต้องมีประสบการณ์ในการลงทุน และมีเงินออมส่วนทีเ่ หลือต่างหาก จากเงิ น ลงทุ น ก้ อ นแรก มิ ใ ช่ น� ำ เงิ น ออมทั้ ง หมดไปลงทุ น ในหุ ้ น เพราะทั้งหมดเหล่านี้จะท�ำให้ท่านผู้อ่านมีทักษะในการลงทุนและ ความเข้าใจหรือความอดทนในการให้ระยะเวลาของการลงทุนมาอยู่ ข้างท่านและช่วยสร้างผลตอบแทนหลังจากที่ท่านได้ประสบการณ์ จากการลงทุน หลายปีกอ่ นหน้านี้ ค�ำถามเดียวกันนีผ้ มเคยตอบว่า “อยูถ่ กู ที่ ถูกเวลาก็รวยได้” แต่หลังจากผ่านประสบการณ์ในการลงทุนระดับหนึง่ และค้นคว้าอ่านข้อมูลของนักลงทุนในช่วงฟองสบู่ ผมพบว่าช่วงที่ คนส่วนใหญ่ท�ำก�ำไรน้อยที่สุดของการลงทุน คือช่วงวงรอบฟองสบู่ ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนและเข้าใจถึง วัฏจักรของราคาหุน้ จะรูจ้ งั หวะว่าเมือ่ ใดจึงลดความเสีย่ ง และเมือ่ ใด จึงเพิ่มความเสี่ยงของการลงทุน จะท�ำก�ำไรได้ไม่ว่ าวัฏจักรของ ราคาสินทรัพย์หรือราคาหุ้นเป็นแบบใดก็ตาม ดังนั้นถ้าท่านผู้อ่าน ที่ เ ป็ น มื อ ใหม่ ข องการลงทุ น ท่ า นจะต้ อ งเร่ ง เข้ า รั บ การอบรม ซึ่งหลักสูตรของสถาบัน TSI ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักสูตรที่ดี และหลายหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย การที่ท่านเข้าไปอบรมจะเป็นการ สร้างทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ให้เข้าใจเรือ่ งการอ่าน ภาพใหญ่ของการลงทุน และภาพย่อยๆ ตลอดจนเทคนิค วิธีการ ลงทุน และการบริหารความเสีย่ งต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็น มิใช่ เงือ่ นไขทีเ่ พียงพอของการเป็นมือใหม่ในการลงทุนหุน้ ทีป่ ระสบความ ส�ำเร็จ เพราะท่านจะต้องเข้าใจอารมณ์ตนเองในภาวะของการลงทุน แบบต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะในด้านเมือ่ ท่านขาดทุนมากๆ เพราะความ เสี่ยงหรือความผันผวนของราคาหุ้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการลงทุนหุ้น นอกจากนีท้ า่ นจะต้องมีเงินรองรังไว้ ภายใต้สมมติฐานว่าท่านขาดทุน จากการลงทุนในหุน้ จนหมด เพราะเมือ่ หมดก้อนแรกจากการลงทุนหุน้ สิ่งที่ท่านได้คือประสบการณ์ ขอเพียงแต่ท่านท�ำความเข้าใจให้ได้ว่า ท�ำไมจึงเจ๊งหรือขาดทุนจากหุน้ เงินออมในก้อนทีเ่ หลือจะเป็นตัวช่วย สร้างผลตอบแทนให้กบั ท่านในการลงทุนครัง้ ต่อมา หมายเหตุ : โปรดติดตามตอนต่อไป ทัง้ นีบ้ ทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัว ของผูเ้ ขียน ไม่เกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีส่ งั กัด

18 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


GET AHEAD

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

วิเคราะห์นายเพื่อเลื่อนตำ�แหน่ง

[Confucius]

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.”

ความรูส้ กึ ทีเ่ ห็นเพือ่ นร่วมงานทีเ่ ข้าท�ำงานพร้อมกันกับเรา และไม่มคี วามสามารถมากไปกว่าเรา แต่กา้ วหน้า กว่าเราชนิดไม่เห็นฝุน่ นัน้ บางคนอาจแย้งว่า “ผมอยู่บริษัทมหาชนนะ เป็นความรูส้ กึ ทีย่ ากจะรับไว้ได้ ต้ อ งมี ค วามเป็นมืออาชีพสิ” หากตกอยู่ในสภาพนั้น ก็ต้องถามตัวเองว่า ความเป็ นบริษัทมหาชนไม่ได้หมายความว่า ระบบการเลื่อนต�ำแหน่งใช้อะไรเป็นเครื่องชี้วัด ก็ จะลดบทบาทของความเป็ นบริษทั เถ้าแก่หรอกนะครับ ขอให้หยุดคิดสักนิดว่า องค์กรที่ท่านท�ำงานอยู่นั้น มั น ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ สไตล์ ข ององค์ ก ร ที่ บ างครั้ ง เป็นองค์กรแบบไหน แม้ บ ริ ษ ั ท จะใหญ่ จ นเป็ น มหาชน เข้าจดทะเบียน ถ้าเป็นองค์กรมืออาชีพ ใหญ่ขนาดเป็นองค์กร ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ล้ ว แต่ ท ว่ า เถ้าแก่ก็ยังมี ข้ามชาติ มีแผนก HR แบบมืออาชีพ หัวหน้าก็มอื อาชีพ บทบาทในการบริ ห ารเหมื อ นเป็ น บริษัทที่เพิ่ง จะเลื่อนต�ำแหน่งหรือขยายอ�ำนาจหน้าที่ก็ดูความ ตั ง ้ ใหม่ ก ม ็ ี สามารถของบุคลากรเป็นหลัก มากกว่าดูวา่ ท�ำอะไร เถ้าแก่จะเข้ามาล้วงลูกทุกรูปแบบ ขัดหูขดั ตา หรือประจบเอาใจ โดยเขาบอกกั บตนเองว่า การท�ำงานแบบนี้ ท่านก็จงเน้นพัฒนาตนเอง เพิม่ ขีดความสามารถ ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การล้ วงลูก หักหน้ามืออาชีพ เพือ่ เลือ่ นต�ำแหน่งเถิด แต่ เ ป็ น การลดชั ้นการบังคับบัญชาเพื่อ แต่ ถ ้ า องค์ ก รต้ น สั ง กั ด ของท่ า นเป็ น บริ ษั ท ท� ำ ให้ ง านรวดเร็ ว ขึน้ เถ้าแก่จะมีขอ้ อ้าง ข้ามชาติเหมือนกัน และดูเหมือนจะเป็นมืออาชีพ แบบนี เ ้ สมอล่ ะ เหมือนกัน ทว่าเอาเข้าจริงแล้ว ท่านประธานก็ยงั เป็น ใครปรั บ ตั ว ได้ ก็ จ ะมี โ อกาส ผู้ตัดสินใจเป็นหลักอยู่นั่นเอง ก็แสดงว่าองค์กรนี้ ก้ า วหน้ าได้ไม่ยาก และถ้าใครจับเส้น เป็นองค์กรเถ้าแก่ ก็จงดูสีหน้าท่าที ดูความชอบ ถู ก ก็ จ ะเติ บโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบของเถ้าแก่ไว้ให้ดเี ถิด เพราะอนาคตของท่านอยูใ่ นมือของเถ้าแก่

THINK OUT LOUD

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee

เมือ่ ผูผ้ ลิตรายการหลายค่ายพยายาม ลดบทบาทและอิทธิพลของช่องที่มี อยู่ด้วยการสร้างช่องของตัวเองเข้า มาเสริม ประกอบกับมีประกาศว่า กสทช.ที่ จ ะปฏิ รู ป สื่ อ สู ่ ที วี ดิ จิ ต อล ท�ำให้อำ� นาจการผูกขาดของ Platform Operator ในปัจจุบนั นัน้ ลดน้อยถอยลง โจทย์ของผูป้ ระกอบการทัง้ หน้าใหม่และหน้าเก่า จึงอยู่ที่ใครสามารถพัฒนาโครงข่ายได้ทะลุทะลวงและเข้าถึง ผูบ้ ริโภคได้ดกี ว่ากัน บนเงือ่ นไขทีว่ า่ Business Model นัน้ จะต้อง เอื้อให้บริษัทยังคงมีก�ำไร ไม่ว่ารายได้นั้นจะมาจากการโฆษณา การให้เช่าช่องสัญญาณ หรือจากการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน การแข่งขันระหว่างผูพ้ ฒ ั นาคอนเทนต์นบั วันก็รนุ แรงมากขึน้ ด้วยเช่นกันเพราะทุกฝ่ายต่างรูด้ วี า่ มันคือหัวใจในการชิงส่วนแบ่ง ในใจผู้บริโภค เมื่อทางเลือกของผู้บริโภคมีมากขึ้น การพัฒนา คอนเทนต์จึงต้องตอบโจทย์ให้ได้ ทั้งในแง่ของความน่าสนใจ การเข้าถึง และการสร้างฐานลูกค้าให้มากพอทีจ่ ะขายสปอนเซอร์ โฆษณาให้กับแบรนด์ต่างๆ ค่ายใหญ่ๆ อย่างแกรมมี่ อาร์เอส เวิรค์ พอยท์ หรือไทยรัฐเอง แม้จะมีความได้เปรียบในเรือ่ งปริมาณ และคุณภาพคอนเทนต์ที่มีอยู่ในมือ แต่ก็ประมาทไม่ได้กับการ เข้ามาของคอนเทนต์จากต่างประเทศ รวมถึงผูผ้ ลิตคอนเทนต์คา่ ย อินดีท้ เี่ น้นท�ำรายการบนเว็บหรือสร้างแอพฯ บนโทรศัพท์มอื ถือ อย่างเช่น รายการ VRZO ทีม่ แี ฟนคลับเป็นหลักล้าน และแอพฯ Wongnai ทีม่ ยี อดรีววิ ปาเข้าไปเกิน 500,000 รีววิ อีกตัวแปรทีส่ ำ� คัญทีม่ สี ว่ นกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายขึน้ นัน่ คือผูผ้ ลิตเครือ่ งมืออุปกรณ์สอื่ สารต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ทีวี คอมพิวเตอร์ แท็บเลต และโทรศัพท์มอื ถือ และยังมีบริษทั เทเลคอมที่พยายามสร้างรายได้จากการออกบริการเสริมใหม่ๆ (Value-Added Services) ผ่านโครงข่าย 3G ปัจจุบนั อัตราการใช้ โทรศัพท์มือถือสูงถึง 120% อัตราการใช้อินเตอร์เน็ต 30% อัตราการใช้เฟซบุ๊ค 27% นับเป็นเครื่องยืนยันว่าคอนเทนต์ ในยุคนีค้ งต้องเกาะบนโทรศัพท์มอื ถือเป็นหลัก

ก้าวล้ำ�สู่โลกดิจิตอล จากข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจติ อลประเทศไทย พบว่าในปี ที่ผ่านมามีการใช้เม็ดเงินไปกับสื่อดิจิตอลประมาณ 4,500 ล้านบาท เติบโตจากปีทแี่ ล้ว 48% คาดว่าในปีนคี้ งจะเติบโต อย่างต่อเนือ่ งไม่ตำ�่ กว่า 50% ของปีทผี่ า่ นมา ฟังดูเหมือน จะเยอะ แท้ทจี่ ริงเม็ดเงินทีใ่ ช้ในการโฆษณาผ่านสือ่ นีค้ ดิ เป็น เพียง 3-4% ของงบโฆษณาทัง้ หมดเท่านัน้ แล้วอะไรล่ะทีเ่ ป็น ตัวบอกว่าประเทศไทยก�ำลังเข้าสูโ่ ลกดิจติ อลอย่างเต็มตัว ใครหลายคนคงลืมไปแล้วว่าเราเคยใช้คาสเซ็ทเทปกับ ซาวนด์อะเบาท์ วิดโี อเทปกับเครือ่ งเล่นยุคโบราณ เสาหนวดกุง้ กับทีวีจอโค้ง ฟล็อปปี้ดิสก์กับเครื่องคอมพิวเตอร์จอขาวด�ำ โมเดมสปีดต�ำ่ ส�ำหรับการแชทบนโปรแกรมไออาร์ซี โทรศัพท์ มือถือรุน่ กระติกน�ำ้ และเพจเจอร์ขนาดกะทัดรัดไว้สง่ ข้อความ หากันผ่านคอลเซ็นเตอร์ ทุกวันนี้ระบบอนาล็อกแทบจะ สูญพันธุ์ เหลือเพียงเครือ่ งพิมพ์หวั เข็มทีเ่ อาไว้ใช้ในการพิมพ์ บิลและใบเสร็จรับเงิน เจ้าของสถานีในการเผยแพร่รายการ (Platform Operator) ผูพ้ ฒ ั นาคอนเทนต์ปอ้ นสูช่ อ่ งทางต่างๆ (Content Provider) รวมถึง ผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีและ การสือ่ สารโทรคมนาคม (Technology / Telecom Operator) คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่มใหญ่ ผู้ชักใยให้สังคมไทย เปลี่ยนไปในทางดิจิตอลมากขึ้น นั่นหมายถึงว่าคนไทยจะ สามารถเข้าถึงข้อมูลทีม่ คี วามจุสงู ได้งา่ ยขึน้ และเร็วขึน้ หลังจากทีวสี าธารณะอย่างช่อง 3, 5, 7, 9 และ TPBS ได้คุมพื้นที่ในการออกอากาศเป็นเวลานานแสนนาน ส่วน True Vision ก็เป็นเจ้าตลาดในการเผยแพร่รายการผ่าน จานดาวเทียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล CTH เจ้าตลาด ในพื้ น ที่ ต ่ า งจั ง หวั ด แต่ ล ะค่ า ยเริ่ ม มี ก ารปรั บ ตั ว อี ก ครั้ ง

นั ย ส� ำ คั ญ ของข้ อ มู ล ที่ ว ่ า มานี้ คื อ การตลาดในยุ ค นี้ คงขาดไม่ได้ที่จะมีกลยุทธ์ดิจิตอลเข้ามาเอี่ยว การบริหาร Facebook Fanpage จะยากกว่าเดิมเพราะมันเริ่มถึง จุดอิ่มตัว คนจะเลือกคลิกไลค์หรือแชร์แบรนด์ที่มีความ เกีย่ วข้องกับไลฟ์สไตล์ตวั เองเท่านัน้ พฤติกรรมการดูรายการ ผ่ า นจอที วี จ ะเปลี่ ย นสู ่ จ อที่ มี ข นาดเล็ ก ลง โฆษณาจะมี ประสิ ท ธิ ภ าพถดถอยเพราะคนจะเชื่ อ เพื่ อ นมากกว่ า เชื่อแบรนด์ สื่อบางชนิดจะค่อยๆ ปิดตัวไปเพราะลูกค้า ชอบข้อมูลทีม่ นั เคลือ่ นไหวและโต้ตอบได้มากกว่าตัวหนังสือ และภาพนิง่ ๆ ไม่วา่ คุณจะ พร้อมหรือไม่ กระแสดิจติ อล มันมาแน่ อย่าเผลอเชียว มิฉะนัน้ มีหวัง ถูกผลักตกขบวน

20 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


COVER STORY

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ผมคุยกับ คุณตัน อิชติ นั หลายครัง้ หลายหน แต่ละครัง้ ก็ได้ความรูใ้ หม่ๆ เพราะความคิดคุณตันไม่หยุดนิง่ ปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์ การคุยครัง้ นีเ้ ป็นการคุยในรายการ ‘อ่านเกม อ่านกลยุทธ์’ รายการทีวที ผี่ ม และคุณอาทิตย์จดั ทีช่ อ่ ง One ของ GMM Z ในช่วง ‘มังกรสอนน้อง’ ผมเห็นว่ามีประโยชน์มาก น่าจะน�ำมาเผยแพร่ตอ่ ใน GMBiZ บทสัมภาษณ์นี้ ถามในสีป่ ระเด็นหลักทีท่ า่ นผูอ้ า่ นสามารถน�ำไปปรับใช้กบั ธุรกิจของท่านได้ นัน่ คือ... แบรนด์และการสร้างแบรนด์... การจับใจลูกค้า... การแข่งขัน... และการท�ำโปรโมชัน่ ... เชิญอ่านได้เลยครับ 22 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


On Branding ธันยวัชร์ : สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการท�ำธุรกิจคืออะไร? ตัน : แบรนด์ครับ

ธันยวัชร์ : ท�ำไมถึงเป็นแบรนด์

ตัน : แบรนด์มมี ลู ค่าเพิม่ โปรดักต์ใครก็มี ใครก็ขายได้ แต่ถา้ ขายแล้วไม่มกี ำ� ไรมันก็อยูไ่ ม่ได้

ธันยวัชร์ : คุณตันเห็นความส�ำคัญของแบรนด์ตงั้ แต่ เมือ่ ไหร่

ตัน : เห็นตั้งแต่เด็กเลย ผมว่าถ้าเราเป็นคนช่างสังเกต ในชีวิตเราจะต้องพบอยู่เสมอว่า เสื้อผ้าของเด็กกับราคา ในตลาดอย่างโบ๊เบ๊กับที่เราขายในห้างสรรพสินค้า เนื้อผ้า เดียวกัน เย็บก็โรงงานคล้ายๆ กัน บางทีโ่ รงงานเดียวกันเลย การติดยี่ห้อเข้าไปขายในห้างขาย 300 แต่ในตลาดโบ๊เบ๊ ขายร้อยเดียว เพราะฉะนัน้ เป็นสิง่ ทีป่ ลูกฝังให้ผมรูว้ า่ ท�ำไม มันถึงแตกต่างโดยสิน้ เชิง นีค่ อื ตัวโลโก้ ตัวแพ็คเกจจิง้ ผมถึงมีทัศนคติแบบนี้ตั้งแต่เด็กว่า สินค้าพวกนี้ขาย แพ็คเกจจิ้ง หรือขายแบรนดิ้ง ชีวิตคนเราอยู่ที่เราเชื่อ เราชอบ และเราก็จะให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดตรงนี้ ผมเป็นคนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เรื่องสีสัน เป็นคนที่ไปที่ไหนผมชอบดูเรื่องรายละเอียด ผมจะรู้สึกว่ามีความแตกต่างอยู่ตรงนี้ เขียวที่สวยกับ เขียวธรรมดา มันคนละเขียวกัน

ธันยวัชร์ : วิธสี งั เกตนัน้ ท�ำอย่างไร

ตัน : ดูเยอะๆ ดูแล้วจะเห็นความแตกต่าง

ธันยวัชร์ : แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าสิง่ ทีเ่ ราดูวา่ สวย คนอืน่ ก็วา่ สวยด้วย ตัน : ก็เหมือนกับเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราชนะหรือแพ้ เป็นอย่างไร ถ้าเราไม่เคยแพ้ เพราะทางแพ้ก็คือทางผ่าน ของชัยชนะ ถ้าเราเห็นบ่อยๆ มันก็จะท�ำให้เราเห็นความ แตกต่าง

23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


ธันยวัชร์ : ส�ำหรับคุณตันแบรนด์คอื อะไรครับ

ตัน : แบรนด์เหมือนคน มีความทรงจ�ำ จ�ำได้ เหมือนมีชวี ติ เป็น มูลค่าเพิม่ เป็นความประทับใจ แบรนด์ในอดีตมันคือตราสินค้า ต่อไปแบรนด์กอ็ าจจะหมายถึงสัญลักษณ์ของเจ้าของว่าใครเป็นเจ้าของ ต่อมา แบรนด์หมายถึงผูเ้ ชีย่ วชาญในสินค้านัน้ แต่วนั นีผ้ มว่า เปลีย่ นแล้ว เพราะสังคมมีการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เดีย๋ วนีแ้ บรนด์ เท่ากับสินค้า เท่ากับมีประโยชน์ เท่ากับคนดี

ธันยวัชร์ : คุณตันเป็นแบรนด์ดว้ ยหรือไม่? ตัน : ใช่ ผมยอมรับอย่างไม่ออ้ มค้อม

ธันยวัชร์ : ปกติบางบริษทั มีแบรนด์ อย่างเป๊ปซี่ โค้ก ตัน : อันนัน้ เขาสร้างมาเป็นร้อยปีแล้ว

ธันยวัชร์: ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องมีเจ้าของลงไปเต้นแร้งเต้นกา

ตัน : ก็ผมไม่มเี งินเท่าเขา และผมก็ไม่มเี วลาด้วย บังเอิญผมโชคดี ได้เป็นแบรนด์ไม่รตู้ วั มันค่อยๆ พัฒนามา แต่เมือ่ เป็นแบรนด์แล้ว ผมก็หยิบมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ธันยวัชร์ : คุณตันเจตนาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ หรือ เป็นเองโดยธรรมชาติ ตัน : เป็นโดยธรรมชาติ

ธันยวัชร์ : รูเ้ มือ่ ไหร่วา่ ตัวเองกลายเป็นแบรนด์แล้ว

ตัน : รูต้ อนทีห่ ลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว คือตอนก่อนเข้า ตลาดหลักทรัพย์ ตอนสมรสหมู่ 2,000 คู่ งานใหญ่ระดับประเทศ ถ่ายทอดไปทัว่ โลก ผมอยูเ่ บือ้ งหลังการถ่ายท�ำ ผมยังไม่เคยออกให้ สัมภาษณ์ แต่ พ อเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ปุ ๊ บ เนื่ อ งจากการเข้ า ตลาดหลักทรัพย์มนั มีรายละเอียดทีต่ อ้ งชีแ้ จง การทีจ่ ะให้คนอืน่ พูดแทนเรานัน้ ไม่ได้ ผมก็เลยมาพูดเอง จนวันนึงเราจะเห็นเลยว่า เขาพูดถึงเราหมายถึงอะไร เพราะนัน่ คือแบรนด์

ธันยวัชร์ : พูดถึงอะไรครับ?

ธันยวัชร์ : ตัง้ ชือ่ แบรนด์อย่างไร

ตัน : ง่ายๆ ให้จำ� ง่าย ไม่ตอ้ งซับซ้อน มันคืออะไร เท่ากับอะไร ได้อะไร

ธันยวัชร์ : ตัง้ แต่คณ ุ ตันสร้างแบรนด์ตวั แรกมาคนก็รจู้ กั คนบอกว่านึกถึงคุณตันก็นึกถึงแบรนด์เดิม การสร้าง แบรนด์ใหม่ยากไหมครับ

ตัน : ก็ตอ้ งยอมรับว่ายาก แต่วา่ โชคดี ผมถือว่าเป็นหนึง่ ในไม่กแี่ บรนด์ ทีส่ ามารถท�ำประสบการณ์ให้ลกู ค้าได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่ถงึ สองปี คนส่วนใหญ่เขาจ�ำได้ในแบรนด์อิชิตัน ส่วนใหญ่ที่จ�ำไม่ได้ก็คือ วัยสูงอายุหน่อย ก็ตอ้ งเข้าใจว่าคนเคยเรียกเราว่า คุณตัน โออิชิ มาสิบสองปี แล้วอยูด่ ๆี เราเปลีย่ น เหมือนอย่างเราเรียกภรรยาว่า ‘ทีร่ กั ’ แล้ว ผ่านไปเป็นเวลานานมาบอกให้เขาเรียกชื่อ มันก็เป็นไปไม่ได้นะ เพราะเรียกที่รักมาสิบสองปีก็ยังคงติดปากอยู่ แต่เด็กรุ่นใหม่ เรียกผมถูกทุกคนครับ

ธันยวัชร์ : ท�ำไมต้องเป็น ‘อิชิตัน’ ตัวแรกที่มาตั้งเป็น ‘ดับเบิล้ ดริง๊ ค์’ ไม่ใช่หรือ

ตัน : อันนัน้ คือสินค้าเป็นสองโปรดักต์ คอนเซ็ปต์คอื เอาผลไม้กบั สมุนไพรมารวมกัน ไม่วา่ จะเป็นแบรนด์ ‘อิชติ นั ’ หรือ ‘ตันอิช’ิ หรือจะ ‘ตันตัน’ หรือ ‘ไม่ตนั ’ ก็ไม่สำ� คัญหรอกครับ แต่ครัง้ ทีส่ องทีเ่ รามาท�ำธุรกิจ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือค�ำว่า ‘ตัน’ เฉยๆ เพราะว่าในแง่ของคนอื่น เขาจ�ำผมว่า ‘คุณตัน’

ธันยวัชร์ : ระหว่าง ‘ตัน อิชติ นั ’ ตัน หรือ อิชติ นั ส�ำคัญ กว่า ตัน : แน่นอนว่าเป็น ‘ตัน’

ธันยวัชร์ : คือคุณตันเป็นตัวดึง

ตัน : ใช่ เพียงแต่วา่ ชาเขียว ‘ตัน’ มันก็ฟงั ดูแปลกๆ นะ เพราะฉะนัน้ ‘ตัน’ ตัวเดียวมาเป็นแบรนด์เลยก็ไม่คอ่ ยเวิรค์

ธันยวัชร์: แสดงว่าทีเ่ ลือก ‘อิชติ นั ’ เพือ่ จะหาค�ำทีม่ คี วาม หมายและมีชอื่ เราอยู่

ตัน : บุฟเฟ่ตโ์ ออิชิ

ตัน : ใช่ ก็เหมือนกับทีเ่ ราท�ำมิวเซียมทีโ่ รงงานเพือ่ ให้คนไปเทีย่ ว ก็ชอื่ ‘ตันแลนด์’ ยังไงก็มชี อื่ ‘ตัน’ อยู่ หนังสือก็ชอื่ ‘ค�ำตัน’ บริษทั ใหม่ๆ ทีผ่ มตัง้ มูลนิธกิ ช็ อื่ ‘ตันปัน’ บริษทั อีกบริษทั นึงก็ชอื่ ‘ไม่ตนั ’

แบรนด์เหมือนคน มีความทรงจ�ำ จ�ำได้ เหมือนมีชีวิต เป็นมูลค่าเพิ่ม เป็นความประทับใจ

ธันยวัชร์ : แบรนด์ของคุณตันก็คอื คุณตันเอง ตัน : ใช่

ธันยวัชร์:มีหลายบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้ เช่น บริษทั Virgin ทีม่ ี ‘ริชาร์ด แบรนสัน’ เป็นคนตัง้ บริษทั ขึน้ มา และบริษทั ทีด่ งั ทีส่ ดุ ก็คอื Apple ที่ ‘สตีฟ จ็อบส์’ สร้างขึน้ มา ทีนถี้ า้ แบรนด์ขนึ้ กับคนมากกว่า CEO เป็นจิตวิญญาณของแบรนด์ อย่างบริษทั เก่าทีค่ ณ ุ ตันขายไป พอคุณตันออกมา เหมือน กับถอดวิญญาณของคุณตันออกมาเลย แล้วก็มาใส่ใน อิชติ นั เมือ่ คุณตันไม่อยูบ่ ริษทั จะอยูไ่ ด้หรือ ตัน : อยูไ่ ด้ครับ เดีย๋ วก็มคี นรุน่ ใหม่ๆ เข้ามา แรกๆ ก็อาจจะไม่เท่า

ธันยวัชร์ : Apple นัน้ มีปญ ั หาเลยนะ

ค�ำตัน

ตัน : ยัง ก็ยงั พิสจู น์ไม่ได้นะ ก็ตอ้ งพิสจู น์ในอนาคต ผมเชือ่ ว่าอยูไ่ ด้ เพียงแต่วา่ ตอนทีเ่ ราออกมา อย่าเพิง่ ออกมาเร็วนะ ต้องหาคนมา แทนก่อน

ธันยวัชร์ : เพราะแบรนด์ ‘อิชติ นั ’ คือ ‘ตัน’

ตัน : อีกหน่อย อิชติ นั เท่ากับมูลนิธิ ‘ตันปัน’ ซึง่ ก็เป็นของคุณตัน อีกเหมือนกัน อย่างทีบ่ อกว่า ถ้าเราถอดมันหมดเลย อิชติ นั ไม่มี คุณตันไปเป็นเจ้าของ เป็นคนอืน่ ไปไม่รอดแน่นอน แต่วา่ อีกหน่อยเจ้าของบริษทั อิชติ นั คือ มูลนิธติ นั ปัน ซึง่ ผม เป็นคนบริจาคเงินให้ ยังบริหารเงินอยู่

ธันยวัชร์ : แล้วถ้าคุณตันไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว เพราะว่า แบรนด์อายุยนื ยาวกว่าชีวติ คน

ตัน : ก็อยู่ได้ ประวัติศาสตร์บอกเราว่า มีบริษัทที่เจ้าของตาย แล้วยังอยูไ่ ด้เยอะแยะไป

ธันยวัชร์ : แต่เป็นขาลง

ตัน : ชีวติ มันจะต้องขึน้ ตลอดหรือครับ ไม่เหนือ่ ยหรือครับ ลงบ้าง ก็ไม่เห็นเป็นไร อย่าไปยึดติดว่าต้องขึน้ ตลอด

Brand Building ธันยวัชร์ : คุณตันสร้างแบรนด์อย่างไร?

ตัน : การตอกย�ำ้ ๆ ไปเรือ่ ย ทุกอย่างทีส่ ามารถตอกย�ำ้ ก็ตอ้ งย�ำ้ ไปเรือ่ ยๆ

ธันยวัชร์ : ตอกย�ำ้ อย่างไร เรือ่ งอะไรครับ?

ตัน : สมัยก่อนผมเคยถามตัวเองว่า เราก็กนิ โค้กกับเป๊ปซี่ แต่ทำ� ไม เรายังเจอป้ายโค้ก ป้ายเป๊ปซี่ แต่สดุ ท้ายเราก็เข้าใจว่ามันเป็นการตอกย�ำ้ ให้เราจ�ำเข้าไปในสมอง ถ้าเรามีโอกาส เราควรจะให้เขาเห็นเรา ไม่วา่ จะเป็นรูป ตัวจริง ตัวปลอม ในหนังสือ ในทีวี เป็นการตอกย�ำ้ เรา ไปเรือ่ ยๆ แล้วในวันนึงเขาก็จะจ�ำเราไปโดยอัตโนมัติ เวลาพูดถึงอะไร เขาก็จะได้คดิ ถึงเรา ท�ำการบ้านก็คดิ ถึงเรา อยากจะด่าเรา จะแช่งเรา จะแช่งใครไม่รู้ นึกไม่ออกก็แช่งเรา เขาจะคิดถึงเรา เพราะเห็น เราบ่อยๆ

ธันยวัชร์ : เห็นมากไป คนไม่เบือ่ หรือ?

ตัน : ก็เบือ่ เขาก็ดา่ เรา แต่ให้เขาด่าเราดีกว่าเขาลืมเรา เพราะลืมเรา แปลว่าเราไม่มอี ยูใ่ นโลกนี้ สมัยก่อนเราเห็นป้ายแบบนี้ เราก็เลย พิสจู น์วา่ เราจะสัง่ โค้กโดยไม่รตู้ วั เราขับรถผ่านมาเจอแต่ปา้ ยโค้ก เพราะจะสัง่ น�ำ้ ดืม่ อะไรก็สงั่ โค้กโดยไม่รตู้ วั

ธันยวัชร์: แสดงว่าคุณตันต้องการให้ ‘อิชติ นั ’ หรือชือ่ คุณตัน ฝังอยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกคน ตัน : ก็เป็นการตอกย�ำ้ เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้วว่าอะไรทีเ่ ราไปบ่อยๆ กินบ่อยๆ หรือเราขับรถกลับบ้านเราบ่อยๆ เหมือนกัน เราเห็น ใครบ่อยๆ หรือเราไปท�ำอะไรบ่อยๆ ก็จะรูส้ กึ ได้ทงั้ ๆ ทีม่ นั เท่ากัน คนฝัง่ ธนฯ ก็บอกว่าทองหล่อไกล คนทองหล่อก็บอกว่าฝัง่ ธนฯ ไกล จริงๆ แล้วมันเท่ากัน

ธันยวัชร์ : แต่ผมเห็นอิชติ นั ก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมาก สร้าง อย่างไร

ตัน : โฆษณาไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยูใ่ นทีวี ไม่จำ� เป็นว่าจะต้อง ลงในหนังสือพิมพ์ แต่ทกุ อย่างก็คอื โฆษณา

ธันยวัชร์ : ท�ำอะไรบ้าง

ตัน : ท�ำทุกอย่าง ก็พาเทีย่ วบ้าง พากินบ้าง ท�ำกิจกรรม CSR บ้าง น�ำ้ ท่วมก็ไป

ธันยวัชร์ : บริจาคเงิน 30 ล้านตอนน�ำ้ ท่วม คือการสร้าง แบรนด์ไหม? ตัน : ก็สร้างแบรนด์

ธันยวัชร์ : ไปให้ ‘แก้ว พงศ์ประยูร’ ?

ตัน : ทุกอย่างก็มเี หตุผลต่างกัน มันก็มผี ลพลอยได้ แต่เราก็ทำ� ด้วย ความบริสทุ ธิใ์ จ

ธันยวัชร์ : เป็นการสร้างภาพ?

ตัน : เราก็ทำ� ทัง้ สองอย่าง ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส ผมก็พยายามสร้างภาพด้วย เราไม่ได้ปฏิเสธ ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าผมไม่ได้สร้างภาพ ผมเชือ่ โดย ส่วนตัวว่า ภาพแบบนีแ้ หละ สังคมของไทยต้องการอย่างแรง

ธันยวัชร์ : คุณตันโกรธมัย้ คนบอกว่า “ตันสร้างภาพให้ คนมาซือ้ ของ ไม่ใช่คนดีหรอก”

ตัน : ไม่เป็นไร ผมจะโกรธท�ำไม ชมก็ดี ด่าก็ได้ คนเราต้องยอมรับได้ ทัง้ สองด้าน มันก็เป็นเรือ่ งจริง และเป็นจริงด้วย เราไปท�ำความดี เขาก็ชว่ ยเรา ซือ้ ของเรา มันก็เรือ่ งจริง หรือว่าเราท�ำความดีแต่เรา ไปเกลียดเขา ก็ไม่ใช่ ถ้าเราปิดทององค์พระแต่ขา้ งหลัง แล้วมัน จะบาลานซ์หรือ ปิดทองข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง จะเป็นอะไรไป

ธันยวัชร์ : การสร้างแบรนด์ตอ้ งปิดทองหน้าพระ? ตัน : หน้าพระบ้าง หลังพระบ้าง ก็ไม่ได้เสียหายอะไร

ธันยวัชร์ : ตอนทีค่ ณ ุ ตันไปให้เงินกับ ‘แก้ว พงศ์ประยูร’ มี ค นไปถามคุ ณ ตั น ว่ า “พาราลิ ม ปิ ก จะบริ จ าคไหม ให้รางวัลไหม” คุณตันบอกว่า “ท�ำบุญทุกวัดไม่ได้ เลือก วัดท�ำ” คนโจมตีคณ ุ ตัน คุณตันรูส้ กึ อย่างไร ตัน : เฉยๆ ก็มนั เป็นเรือ่ งจริง เราท�ำทุกครัง้ ทุกเวลาได้ทไี่ หน ก็ตอ้ ง แล้วแต่โอกาส แล้วแต่จงั หวะทีเ่ ราจะท�ำ

ธันยวัชร์ : แสดงว่าคนคาดหวังกับคุณตันมาก

ตัน : ก็ไม่เป็นไร คนทีด่ า่ ผม เขาปรารถนาดีกบั เรา เขาอยากให้เรา

24 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อน ถ้าเรายัง ไม่รู้จักตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเอง เราจะไป รู้จักคนอื่นได้อย่างไร ค�ำตัน ให้ทกุ ๆ คน แต่เขาลืมคิดไปว่า ผมไม่ใช่กระทรวงกีฬาฯ นะ ผมจะ ไปให้ทกุ ๆ คน ทุกๆ ครัง้ ไม่ได้ ก็เป็นบทเรียนว่าต้องระวัง แต่บางทีเราท�ำเราก็ไม่รวู้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ ข้างหน้า ผมเห็น โอลิมปิก ผมก็คิดว่าน่าจะส่งเสริม ที่พลาดไม่พลาดอยู่ตรงนี้ ผมพลาดตัง้ แต่แก้วเลย ตอนนัน้ ผมไม่ควรเอา 10 ล้านไปให้แก้ว เพราะว่าให้แก้ว ไม่ทนั แล้ว คนคาดหวังว่าเราให้ตรงนีก้ ต็ อ้ งให้ตรงอืน่ ด้วย มันไม่ จบหรอก ไม่เป็นไรก็คอื รับไว้พจิ ารณา เข้าใจ ถ้าผมท�ำได้ผมก็ยนิ ดี แต่ผมไม่ซเี รียส เพราะว่าเชือ่ เถอะคนทีด่ า่ ผมคือคนทีป่ รารถนาดี กับผม เขาอยากให้คนอืน่ ได้บา้ ง ผมก็ให้เท่าทีผ่ มให้ได้ แต่วา่ กดดัน ผมไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นเงินของผม ผมจะให้ใครก็เรือ่ งของผม

ธันยวัชร์: ตอนนีแ้ บรนด์ตนั กับแบรนด์อชิ ติ นั กับตัวคุณตัน เหมือนอยู่ในร่างเดียวกัน เวลาคนวิจารณ์คุณตัน หรือ ชืน่ ชมคุณตัน มันจะส่งผลกระทบถึงอิชติ นั ด้วย

ตัน : ธรรมดาในโลกนี้ ในดีมเี สีย ทุกอย่างมีได้และมีเสีย เรารูอ้ ยู่ แล้วว่ากระทบแบรนด์ของเรา ก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่ ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าเราต้องประพฤติดนี ะ เราต้องท�ำตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั สังคม ให้กบั เด็กรุน่ ใหม่ ถ้าเราท�ำไม่ดกี จ็ ะกระทบกับแบรนด์ของเรา

ธัน ยวั ชร์ : มีวิธี การสร้า งทัศ นคติที่ดี ของกลุ่ มลู กค้ า ต่อแบรนด์เราอย่างไร

ตัน : ทัศนคติมาจากอะไร เราจะพูดอย่างไร สอนอย่างไร ก็ไม่เท่ากับ เราท�ำให้ดู เราก็ควรจะท�ำสม�ำ่ เสมอ เชือ่ สิ ถ้าใครไม่ได้มคี วามตัง้ ใจ ทีจ่ ะท�ำตรงนีก้ ท็ ำ� ไม่ได้นาน ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมสามารถท�ำได้ แต่อย่างน้อยผมก็บอก ทุกคนว่า ผมไม่ได้เป็นคนดี เป็นคนธรรมดา แต่ผมพยายามท�ำดีเฉยๆ เราก็มโี อกาสท�ำไม่ดไี ด้ เพียงแต่บงั เอิญว่าแบรนด์อชิ ติ นั เท่ากับตัน ผมกลายเป็นตัวแทนไปแล้ว เราได้รับเกียรติตรงนี้แล้ว เราเป็น ตัวอย่างส�ำหรับสังคม โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นแล้ว เราก็คิดว่า เราท�ำอะไรก็จะกระทบคนของเรา ครอบครัวของเรา บริษทั ของเรา แบรนด์ของเรา

ธันยวัชร์ : คุณตันก็ตอ้ งระมัดระวังตัวมาก

ตัน : มาก เพราะถ้าเป็นตัวอย่างทีไ่ ม่ดี เด็กเห็นก็จะไปพูดกับคุณครู หรือผูป้ กครองว่า คุณตันยังท�ำได้เลย หนูกท็ ำ� ได้

การที่เสียลูกค้าไป แทนที่จะโทษลูกค้า ควรโทษตัวเองว่า ท�ำไมเราไม่สามารถชนะใจเขา

ธันยวัชร์ : ไปโทษผูแ้ ข่งขัน ลดราคาตัดหน้า มาแจกของ ตัดหน้า มาท�ำเหมือนกัน แจกทองและก็แจกรถด้วย

ตัน : ไม่เป็นไร ท�ำคล้ายๆ แต่กไ็ ม่เหมือนหรอก ถ้าเราท�ำไม่โดน ท�ำมากกว่าหรือเหมือนกัน มันก็ไม่เหมือน รายละเอียดมันอยูข่ า้ งใน

ON Customer ธันยวัชร์: การท�ำธุรกิจแบบคุณตันเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ตัน : แน่นอน ถ้าไม่มลี กู ค้าเราจะท�ำธุรกิจอย่างไรล่ะครับ หัวใจอยูท่ ี่ ลูกค้าไม่ใช่อยูท่ เี่ รา สินค้าเราจะดีแค่ไหน อาหารเราจะอร่อยแค่ไหน ถ้าลูกค้าไม่สนใจเราเสียอย่าง ก็ไม่มคี า่ ใดๆ ทัง้ สิน้

ธันยวัชร์ : คุณตันรูไ้ ด้อย่างไรว่าคนนีจ้ ะเป็นลูกค้าทีย่ งั่ ยืน ของเรา ลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าทีไ่ ม่ควรจะเก็บไว้ ส�ำหรับ คุณตันลูกค้าคือพระเจ้าหรือเปล่า? ตัน : ใช่ ส่วนนึง

ธันยวัชร์ : เวลาเราเสียลูกค้าหลักของเราไป ท�ำอย่างไร?

ตัน : ก็ไปถามเขาว่าท�ำไม จะถามตัวเองท�ำไม ท�ำไมเรามีแฟนแล้ว แฟนทิง้ เรา เราไม่เห็นคุณค่าของแฟนตรงไหน ไม่ดแู ล ไปท�ำสิง่ ทีด่ ๆี ให้เขา ไปท�ำสิง่ ทีป่ ระทับใจให้เขา หรือเราไม่จริงใจกับเขา มันก็มี ทีม่ า เราต้องไปหาดู

ธันยวัชร์ : ซุนวูบอกว่า “ท�ำการแข่งขันจะต้องรูเ้ ขารูเ้ รา” คุณตันมีวธิ รี เู้ ขารูเ้ ราอย่างไรครับ

ตัน : ก็ไปส�ำรวจผูบ้ ริโภค คือไปคลุกคลีกบั ผูบ้ ริโภค บางทีไม่ตอ้ ง คุยด้วย ใช้แค่ฟงั ผมชอบฟัง ผมไปห้องน�ำ้ แล้วก็ฟงั เขาคุยกัน ถ้าเรา ท�ำอีเวนต์แล้วไปถามเขาว่าเป็นอย่างไร เขาก็ตอบมาไม่ตรง แต่ถา้ เราแจกชาเขียวรสชาตินใี้ ห้เขากินแล้วเราอย่าไปถามเขา เราไปแอบ อยูใ่ นห้องน�ำ้ เขาเข้าห้องน�ำ้ เขาก็ไม่รวู้ า่ ใครอยูใ่ นห้องน�ำ้ เขาก็เริม่ คุย แล้วว่ารสชาตินไี้ ม่ได้เรือ่ งเลย ในชีวติ ผมผมได้ประโยชน์หลายค�ำพูด จากห้องน�ำ้ เลย

ธันยวัชร์ : เขาบอกอะไร

ตัน : เขาจะบอกความรูส้ กึ จริงๆ ทีเ่ ขาคิดต่อสินค้านัน้ เช่น เขาจะ บอกว่ารสชาติไม่ได้เรือ่ งเลย ถามว่าค�ำพูดแบบนีจ้ ะได้จากเขาไหม ถ้าเราเรียกเขามาสัมภาษณ์ แต่อยูใ่ นห้องน�ำ้ เราจะได้รคู้ วามรูส้ กึ จริงๆ ของเขา มันอาจจะมาจากคนเดียว แต่เป็นค�ำตอบถูกต้อง ค�ำตอบสุดท้าย

ธันยวัชร์ : อันนีค้ อื รูเ้ รา แสดงว่าเวลาเราไปจ้างเอเยนซี่ ท�ำโฟกัสกรุป๊ เอาแค่ประโยคเดียว?

ตัน : ใช่ คือพูดทัง้ หมด เราต้องการประโยคเดียว เวลาผมไปท�ำ อีเวนต์ หรือไปพาเทีย่ ว นัง่ แท็กซี่ บางทีกไ็ ด้ยนิ ประโยคนึง มันยิง่ กว่าไปท�ำโฟกัสกรุป๊ อีก เพราะประโยคนีเ้ ป็นประโยคทีผ่ มเชือ่

ธันยวัชร์ : วิธหี าวรรคทอง สมมติวา่ พูดมาเป็นสิบประโยค เลย เราจะรูไ้ ด้อย่างไร ว่าอันไหนเป็นวรรคทองทีเ่ ราจะ ต่อยอดต่อไปได้

ตัน : อันนีย้ าก เป็นเรือ่ งของประสบการณ์ บางคนไม่มเี ซนส์เลย ใช่กย็ งั ไม่รวู้ า่ ใช่ พนักงานมีคณ ุ ค่าก็ไม่รคู้ ณ ุ ค่าของพนักงาน อันนี้ มาจากการทีเ่ ราท�ำบ่อยๆ แล้วเราคิดว่าใช่ อันนีไ้ ม่มถี กู ผิด แมวกับหมา สามารถมีชวี ติ อยูบ่ นโลกนีไ้ ด้ ทัง้ ๆ ทีว่ ธิ ดี ำ� เนินชีวติ ของเขาแตกต่างกัน โดยสิน้ เชิง ผมจึงบอกว่า ไม่มวี ธิ ที ถี่ กู และผิด แล้วแต่วา่ คุณจะเอา มาใช้ เพราะฉะนัน้ หลายวิธกี แ็ ล้วแต่เรา สมมติวา่ ผมจับเอาวิธนี ี้ มาใช้ คุณอาจจะมองว่าไม่ใช่ เขาก็จบั เอาอีกวิธนี งึ มาใช้ เขาก็อาจ จะประสบความส�ำเร็จเหมือนกัน

ธันยวัชร์ : ในการท�ำธุรกิจ คุณตันให้ความส�ำคัญกับการ รูเ้ รา หรือ รูเ้ ขา หรือว่าการสร้างความแตกต่าง ตัน : ทุกอย่าง

ธันยวัชร์ : อะไรมาอันดับแรก

ตัน : แน่นอน เราต้องรูจ้ กั ตัวเราเองก่อน ถ้าเรายังไม่รจู้ กั ตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเอง เราจะไปรูจ้ กั คนอืน่ ได้อย่างไร

25 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


จุดแข็งและจุดอ่อน นัน้ เป็นจุดเดียวกัน จุดที่ท�ำให้เรา ประสบความส�ำเร็จ จุดนีก้ ็อาจจะท�ำให้ เราพังเหมือนกัน ค�ำตัน

26 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


IT TREND

เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง ข่าวที่สร้างความฮือฮาและเป็นกระแสมากที่สุด ข่าวหนึ่งในโลกอินเตอร์เน็ตช่วงนี้คือ การเข้า ซื้อกิจการ Tumblr ผู้ให้บริการบล็อกรายใหญ่ ของโลก โดย Yahoo! ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.1 พันล้าน เหรียญ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท แพงกว่า มูลค่าที่ Facebook ซื้อ Instagram ในปีก่อน ซะอีก หลายคนอาจจะสงสัยว่าท�ำไม Yahoo! ต้อง ทุม่ เงินมากขนาดนีเ้ พือ่ เป็นเจ้าของ Tumblr ให้ได้ ลองมองย้อนกลับไปในอดีต เพือ่ ให้เห็นทีม่ า ทีไ่ ปว่ากลยุทธ์องค์กรของ Yahoo! เป็นยังไง Yahoo! เป็ น บริ ษั ท อิ น เตอร์ เ น็ ต ยุ ค แรก ทีก่ า้ วข้ามผ่านวิกฤติฟองสบูด่ อทคอมในยุคปี 2000 แต่ก็บาดเจ็บหนักจากการทุ่มซื้อกิจการเว็บไซต์ Geocities.com ด้วยมูลค่ากว่า 3.57 พันล้านเหรียญ ตามด้วยการซื้อกิจการเว็บไซต์ Broadcast.com ด้วยมูลค่าสูงถึง 5.9 พันล้านเหรียญ แต่ในอีก 10 กว่าปีตอ่ มา ทัง้ 2 เว็บไซต์ ก็ปดิ ตัวลง โดยทีไ่ ม่สามารถสร้างผลก�ำไรตอบแทน คืนกลับให้ Yahoo! ได้คมุ้ ค่ากับการลงทุน ปี 2008 ไมโครซอฟท์ยื่นข้อเสนอขอซื้อ กิจการของ Yahoo ด้วยมูลค่า 44.6 พันล้านเหรียญ แต่กลับถูก Jerry Yang ซึง่ เป็น 1 ในผูก้ อ่ ตัง้ และซีอโี อปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า มูลค่าต�ำ่ เกินไป การตัดสินใจไม่ขายกิจการให้กบั ไมโครซอฟท์ ในครั้ ง นั้ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญหลายคนวิ เ คราะห์ ว ่ า เป็ น การตั ด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดอย่ า งมาก เพราะ ศักยภาพของ Yahoo! ไม่แข็งแกร่งเหมือนในอดีต และยังมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่าง Google ที่ยาก ต่อกร หลังจากนัน้ เพียง 3 ปี มูลค่าหุน้ ของ Yahoo ก็ดิ่งจนอยู่ในภาวะตกต�่ำ มูลค่าบริษัทเหลือเพียง ครึง่ เดียวเท่านัน้ ด้วยสถานการณ์ของ Yahoo ทีย่ ำ�่ แย่ รายได้ ไม่เพิม่ แถมราคาหุน้ ยังดิง่ ลงเหว ท�ำให้ซอี โี อและ ผูก้ อ่ ตัง้ อย่าง Jerry Yang ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง ซีอโี อไปในปี 2009 ในยุคดอทคอม Yahoo! เป็นบริษัทดาวรุ่ง ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ กับหลายๆ กิจการในการสร้างสรรค์บริการใน โลกไซเบอร์ในยุคนัน้ แต่ด้วยโมเดลธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างรายได้ อย่างยัง่ ยืน แต่ละกิจการที่ Yahoo! ซือ้ มา ไม่มกี าร พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดขี นึ้ ท�ำให้ Yahoo! ต้องประสบ กั บ ความล� ำ บากในการประคั บ ประคองธุ ร กิ จ มาตลอด จุดอ่อนที่ส�ำคัญที่สุดของ Yahoo! ตลอด ระยะเวลา 10 กว่าปี คือ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์’ ปัญหาส�ำคัญข้อต่อมาคือ การวาง Positioning ของธุรกิจทีไ่ ม่มคี วามชัดเจน

ทุม่ ซือ้ กิจการ 3 หมืน่ ล้าน ไม้เด็ดพลิกฟืน้

Yahoo! วาง Positioning ของตัวเองเป็นบริษทั สือ่ (Media Company) ที่สร้างคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองกลุ่ม เป้าหมายให้กว้างทีส่ ดุ รายได้หลักของสือ่ จึงมาจากการโฆษณา เมื่ออินเตอร์เน็ตโตขึ้น ผู้ให้บริการคอนเทนต์ก็เพิ่มมากขึ้น แถมยังมีทางเลือกอย่างบล็อกและโซเชียล มีเดีย ท�ำให้สอื่ ทีใ่ ห้บริการ คอนเทนต์ได้รบั ความนิยมลดน้อยลง Yahoo! ต้องการโปรดักต์ทชี่ ว่ ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำให้ บริษทั แต่มองซ้ายมองขวาเห็นแค่โปรดักต์เดียว คือ Flickr บริการเก็บ รูปภาพทีย่ งั ท�ำรายได้ การทีบ่ ริษทั ฯ เปลีย่ น CEO บ่อยมากถึง 5 คน ในระยะเวลา เพียง 5 ปี ย่อมหมายถึงความไม่ต่อเนื่องของการด�ำเนินกลยุทธ์ และการเปลีย่ นแปลงทิศทางของธุรกิจ ไม่รวู้ า่ Yahoo! คือ Media Company หรือ Tech Company กันแน่ หรือจะต้องหาจุดลงตัว แล้วเดินไปทัง้ สองทาง ซีอีโอคนล่าสุด Marissa Mayer อดีตพนักงาน Google คนที่ 20 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในแง่ของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สายเทคโนโลยี สิ่งที่ Marissa Mayer ย�้ำมาตลอด คือ การดึงคนเก่ง มาท�ำงาน และต้องการวิศวกรทีม่ จี ติ วิญญาณของผูป้ ระกอบการในตัว เป็นเหตุผลที่ Yahoo! เข้าซื้อกิจการของบริษัทเล็กๆ หลายบริษัท เพือ่ ดึงคนเก่งมาอยูก่ บั ตัวเอง เรียกว่าเป็นการท�ำ ‘Acqui-Hires’ ตั้งแต่เธอเข้ามาเป็นซีอีโอของ Yahoo! ก็ซื้อกิจการไปแล้ว กว่า 10 บริษทั เพือ่ ดึงคนเก่งๆ เข้ามาเสริมทีมพัฒนาโปรดักต์

การได้ Tumblr ที่ให้บริการคอนเทนต์ประเภทบล็อกมา เหมือนการยิงนกนัดเดียวได้สองตัว นกตัวแรก คือ การได้คนเก่งอย่าง David Karp ผูก้ อ่ ตัง้ ทีจ่ ะยังคง เป็น CEO ต่อไป ด้วยอ�ำนาจการบริหารทีอ่ สิ ระ ทาง Yahoo! ไม่เข้าไป ก้าวก่าย แต่จะดึงความสามารถของ David Karp มาใช้ในการพัฒนา โปรดักต์อนื่ ๆ ของ Yahoo! ต่อไป นกตัวที่ 2 คือ Tumblr เป็นสื่อที่ใหญ่และทรงอิทธิพล ในโลกออนไลน์ปัจจุบัน ด้วยจ�ำนวนบล็อกโพสต์กว่า 90 ล้าน บทความต่อวัน รวมทัง้ หมด 50,000 ล้านบทความจาก 100 ล้าน บล็อก ยอดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กว่า 300 ล้านคนต่อเดือน และมี สมาชิกใหม่ 120,000 คนต่อวัน สถิตเิ หล่านีม้ คี า่ มหาศาลในฐานะสือ่ ฯ เพราะ Yahoo! สามารถน�ำระบบโฆษณาของตัวเองทีเ่ รียกว่า ‘Yahoo! Stream Ads’ มาใส่ลงไปในคอนเทนต์ หรือใน Dashboard ของผูใ้ ช้ได้ การซือ้ Instagram ของ Facebook ทุกวันนีย้ งั ไม่มรี ปู แบบ การหารายได้ทชี่ ดั เจนออกมา แต่ของ Tumblr นัน้ สร้างรายได้แล้ว และยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก ส�ำหรับการโฆษณาเป็นการ ยิงปืนนัดเดียวที่คุ้มค่ามากของ Yahoo! เพราะได้ทั้งคนที่จะเข้ามา เสริมสร้างความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ได้ทั้งจ�ำนวนผู้ใช้ Traffic เข้าเว็บ คอนเทนต์ทดี่ ี เพิม่ ช่องทางหารายได้ให้บริษทั แต่จะเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้รเึ ปล่า ซือ้ มาแล้วจะปิดตัว แบบทีเ่ คยเป็นในอดีตหรือไม่ ต้องรอดูกนั ต่อไปครับ...

27 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013

ภาพประกอบจาก Tumblr.com


SMEs

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ / ภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม

เฟอร์นิเจอร์แบบเรียบง่าย ที่ โดนใจเอาง่ายๆ

[Robert F. Kennedy]

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.”

ในยุ ค ที่ สั ง คมเมื อ งต้ อ งการความเป็ น ‘ปัจเจก’ มากขึน้ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนย่อม บ่งบอกถึง ‘อัตลักษณ์’ ที่แสดงความเป็น ตัวเองออกมา การเลือกใช้สนิ ค้าบ่งบอกได้ถงึ ‘รสนิยม’ ของตัวเจ้าของวัตถุเหล่านั้น ไล่ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์สื่อสาร ร้านอาหาร ยานพาหนะ ไปจนถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย ก็ลว้ นแล้วแต่ เป็นการแสดงออกถึง ‘ตัวตน’ ได้ทงั้ สิน้ จึงไม่แปลกที่จะเกิดธุรกิจ หรือสินค้า ที่ ใ ห้ มู ล ค่ า กั บ ลู ก ค้ า มากกว่ า แค่ ป ระโยชน์ พืน้ ฐานของตัวสินค้า โดยสิง่ ทีใ่ ห้เพิม่ มาจึงอาจ จะเป็นเรือ่ งของการดีไซน์ทเี่ มือ่ ผูบ้ ริโภคเห็นว่า ตรงกับเทสต์ของตัวเองจึงตัดสินใจซือ้ ด้วย ‘มูลค่า’ ที่เกิดจากรสนิยมของ ลู ก ค้ า นี่ เ องจึ ง ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ระดั บ SMEs สามารถหาที่ยืนในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ เพราะหากแต่ลำ� พังจะสูก้ นั เพราะ ‘หน้าทีข่ อง สินค้า’ แล้ว ผูผ้ ลิตรายใหญ่ซงึ่ ได้เปรียบจาก การที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำกว่ารายเล็กๆ ก็คง ครองตลาดและอยูไ่ ปได้ชวั่ กาลนาน นีเ่ องจึงเป็นทีม่ าของ SMEs รายหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ และพวกเขา คิดว่ายังมีโอกาสให้เข้าไป วงศ์วฒ ุ ิ และ นิรนิ ธน์ ทรัพย์เหลือหลาย คือสองพีน่ อ้ งทีร่ ว่ มกันเปิดธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ใน ชือ่ แบรนด์วา่ ‘Niyahm’ หรือ ‘นิยาม’ นัน่ เอง ค�ำถามทีน่ า่ จะเป็นค�ำถามแรกๆ ทีล่ กู ค้า คนไทยอยากรู ้ ก็ น ่ า จะเป็ น ค� ำ ถามที่ ว ่ า

เหตุใดจึงตัง้ ชือ่ ว่า ‘นิยาม’ วงศ์วฒ ุ ิ ผูเ้ ป็นน้อง และจบมาทางด้านดีไซน์ รวมถึ ง เรี ย นด้ า นการตลาดมาด้ ว ย บอกว่ า “ในงานออกแบบ ไอเดี ย ส่ ว นหนึ่ ง ก็ จ ะมาจาก ผูใ้ ช้เอง พอเราได้พดู คุยเราก็เริม่ ได้รบั ฟีดแบ็คกลับ เข้ามาให้มาปรับในแง่การออกแบบมาตั้งแต่ต้น ก็ไม่ได้มขี นึ้ ลอยๆ” และนิรินธน์ ผู้เป็นพี่ก็กล่าวเสริมอีกแรงว่า “คุณ (ลูกค้า) เอาเฟอร์นเิ จอร์ของเราไปนิยามเองว่า เฟอร์นเิ จอร์ของคุณเป็นสไตล์ไหน เป็นอะไร” ซึง่ ถ้าจะนิยามคอนเซ็ปต์ของ ‘นิยาม’ ก็คอื Simple-Function Wooden Furniture, Decorative Items เป็นเฟอร์นเิ จอร์ หรือการตกแต่งด้วยงานไม้ ทีแ่ สดงออกถึง ‘ความเรียบง่าย’ เป็นหลักความคิด ทีเ่ ข้ากับยุคสมัยนีโ้ ดยแท้ ไม่วา่ จะเป็นเทรนด์ของ Minimal หรือ Loft ต่ า งก็ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความเรี ย บง่ า ยของ เฟอร์นเิ จอร์ และการตกแต่ง เป็นความง่ายทีเ่ ปีย่ ม ไปด้วยเสน่ห์ ในขณะที่ วงศ์วฒ ุ จิ บด้านดีไซน์และการตลาด มา ผูเ้ ป็นพีอ่ ย่าง นิรนิ ธน์กเ็ รียนมาทางด้านสือ่ สาร มวลชน เมือ่ น้องดีไซน์สนิ ค้าออกมา นิรนิ ธน์กค็ อย คอมเมนต์ให้ว่าในมุมของลูกค้าจะชอบอะไรบ้าง เพราะเขาเองก็เคยท�ำงานเป็นครีเอทีฟมาก่อน จึงใส่ใจในพฤติกรรมและรสนิยมของกลุม่ ลูกค้า ปัจจุบนั กลุม่ ลูกค้าของ ‘Niyahm’ มีทงั้ กลุม่ ลูกค้ารายย่อย และลูกค้างานโปรเจกต์ ทีใ่ ห้ความ

ส�ำคัญกับเฟอร์นเิ จอร์งานดีไซน์ทดี่ เู รียบง่ายและ ‘มีอะไร’ ซึง่ หมายความว่า กลุม่ ลูกค้าของ ‘นิยาม’ เป็นกลุม่ ลูกค้า ทีม่ รี สนิยม ชอบความเรียบง่าย และยอมแลกเงินกับความชอบนัน้ หากสนใจดู ง านของ ‘นิ ย าม’ สามารถไปดู ไ ด้ ที่โ ชว์ รู ม ซึง่ อยูท่ ชี่ นั้ 4 อาคาร pen’s house ซอยอารีย์ 2 แต่ ถ ้ า หากอยากเห็ น งานก่ อ นไปโชว์ รู ม ก็ เ ข้ า ไปที่ www.niyahm.com หรือ facebook.com/niyahmdesign

จุดกำ�เนิด ‘Niyahm’ วงศ์วุฒิได้ท�ำงานออกแบบ รวมถึงดีไซน์ของตกแต่ง มาตัง้ แต่สมัยเรียน และท�ำธุรกิจส่วนตัวมาโดยตลอด กระทัง่ ช่วงปี 2011 จึงเริม่ ท�ำเฟอร์นเิ จอร์ จากนัน้ ได้สง่ ผลงานเข้าโครงการของ Talent Thai ผลปรากฏว่าฟีดแบ็คออก มาดี จึงมาคุยกับพีช่ ายแล้วมา ร่วมกันท�ำสองคน เป็นแบรนด์ ‘นิยาม’ ในทีส่ ดุ เพราะทุกอุตสาหกรรมจะมี ช่องว่างให้ผเู้ ล่นรายใหม่เข้าไป ร่วมด้วยเสมอ อยูท่ วี่ า่ ท่านจะ หาเจอหรือไม่ และอย่างน้อย สองคนนีค้ อื ตัวอย่างของคนที่ หาโอกาสเจอ และสร้างมันขึน้ มา

28 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


HANG OUT

Hong Kong SUKI

ครั้ ง นี้ เ ราพาทุ ก คนไปกิ น สุ กี้ ส ไตล์ ฮ ่ อ งกงแท้ ๆ โดยไม่ตอ้ งบินไปถึงประเทศฮ่องกง เพราะฮ่องกงสุกี้ ตัง้ อยูท่ สี่ โุ ขทัย อเวนิว 99 เมืองทองธานีนเี่ อง ร้านนี้เน้นวัตถุดิบคุณภาพดีที่คัดสรรมาให้ อร่อยกันแบบบุฟเฟ่ต์ ในราคา 399 บาท ทั้ง เนือ้ วากิว หอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ ปลาแซลมอน ปลากะพงขาว ความพิเศษไม่ใช่เพียงแค่วัตถุดิบ เท่านัน้ แต่อร่อยตัง้ แต่นำ�้ ซุปทีม่ ใี ห้เลือก 3 แบบ คือ น�ำ้ ซุปเสฉวน ทีเ่ ผ็ดร้อนจัดจ้านถูกปากคนไทยทีส่ ดุ น�้ ำ ซุ ป ยาจี น หอมกรุ ่ น ด้ ว ยสมุ น ไพรจี น และ เครื่องเทศสดใหม่ทุกวัน และน�้ ำซุปไข่เยี่ยวม้า รากผักชี ที่ได้รับความมันอร่อยของไข่เยี่ยวม้า ไปเต็มๆ รับรองว่าไม่มที ไี่ หนเหมือนแน่นอน นอกจากบุฟเฟ่ตช์ าบูแล้ว ยังมีอาหารจานเด็ด สูตรเดียวกับร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน อาทิ กุง้ ทอด ครีมสลัดตัวโตๆ มะเขือม่วงอบหม้อดิน ข้าวผัด สไตล์ฟิชเชอร์แมนที่ใส่ทั้งหอยเชลล์แห้ง กังป๋วย และกุง้ ตัวโต เป็ดย่าง หมูอบน�ำ้ ผึง้ หรือหมูกรอบ ชิน้ หนาหนังกรอบ รวมไปถึงบุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซ�ำ คนชอบบุฟเฟ่ตช์ าบู ต้องหลงรักร้านฮ่องกง สุกแี้ น่นอน

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงค์วัฒน์, ยงยุทธ น้อมกลาง

สาขาคริสตัล ปาร์ค

สาขาที่ 5 ของร้านส้มต�ำรสเด็ดทีช่ อื่ ต�ำแหลก สาขานี้ ก็ยังคงไว้ลายรสชาติจัดจ้านของสารพัดต�ำที่ท�ำให้ ลูกค้าติดใจจนต้องกลายมาเป็นลูกค้าประจ�ำ ด้วยบรรยากาศร้านที่ใช้ผนังไม้เก่าโดยไม่ทาสี ใหม่ จึงให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ ที่บ้าน โดยใช้ไฟเพิ่มสีสันให้กับร้าน บวกกับเปิด เพลงลูกทุ่งสนุกสนานเพิ่มบรรยากาศร้านอาหาร ได้เป็นอย่างดี อาหารทีม่ หี ลากหลายในร้านนี้ หลายอย่างเป็น เมนูเด็ดทีค่ ดิ ขึน้ มาใหม่ จากการที่ เปิล้ -วีนสั เจ้าของ ร้านได้ตระเวนชิมตามร้านต่างๆ ทัว่ ประเทศ แล้วน�ำ มาปรับให้เป็นเมนูเด็ดประจ�ำร้าน ไม่ว่าจะเป็น ออเดิร์ฟต�ำแหลก จัดจานมาดู คล้ายกับชุดน�ำ้ พริกหนุม่ ของทางเหนือ แต่เปลีย่ นจาก น�ำ้ พริกหนุม่ เป็นซุปมะเขือ แกล้มด้วยไส้กรอกอีสาน คอหมูย่าง หมูยอ ไข่ต้ม และผักพื้นบ้านอีสาน

CONTACT : Hong Kong Suki By HK Fisherman LOCATION : สุโขทัย อเวนิว เมืองทองธานี สุกบี้ ฟุ เฟ่ต์ 399 บาท ทานได้ 1 ชัว่ โมง 45 นาที, ติม่ ซ�ำบุฟเฟ่ต์ 300 บาท ตัง้ แต่เวลา 11.00-14.00 น., สุกบี้ ฟุ เฟ่ต์ + ติม่ ซ�ำบุฟเฟ่ต์ ราคาพิเศษ 599 บาท

อย่างผักชีลาว และใบบัวบก เมนูทเี่ ป็นนางเอกของร้านนี้ คือ ต�ำมะม่วงปลากรอบ ทีเ่ ลือกใช้ปลาเนือ้ อ่อนทีม่ กี ลิน่ หอม เพิ่มรสชาติให้เมนูจานนี้ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีก โดยที่ เปิ้ล-วีนัส เจ้าของร้านเลือกใช้โดยไม่ห่วง เรือ่ งต้นทุน เมือ่ มีนางเอกก็ตอ้ งมีพระเอก ไก่อบโอ่ง จากเตาถ่าน น�้ำมันไก่จะไหลลงมาส่งกลิน่ หอมตลบ อบอวลชวนเรียกน�ำ้ ย่อยได้ไม่นอ้ ย เมนูพเิ ศษอีกอย่าง คือ แกงผักหวานเห็ดถอบ ทีต่ ามปกติจะมีเห็ดถอบให้กนิ เพียงบางฤดูกาล แต่หากมาทีน่ ไี่ ม่วา่ วันไหนก็จะได้กนิ แน่นอน ด้วยเมนูอาหารทีห่ ลากหลาย และพืน้ ทีม่ ากพอจะรองรับลูกค้าได้จำ� นวนมาก นีจ่ งึ เป็น แหล่งแฮงก์เอาท์แบบแซบๆ ทีเ่ ราอยากแนะน�ำ

29 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


THINKING ABOUT MKT

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ทีวดี จิ ติ อลก�ำลังจะเปิดให้ประมูลในอีกไม่กเี่ พลาหน้านีแ้ ล้ว “Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy. ” [Norman Vincent Peale]

ยังความตืน่ เต้นแก่เหล่าผูเ้ ยีย่ มวรยุทธ์ทงั้ หลาย โดยเฉพาะ ผูท้ อี่ ยากมีชอ่ งเป็นของตนเองมานาน การมี ช ่ อ งที วี เ ป็ น ของตนเองนั้ น เปรี ย บเสมื อ นเป็ น เจ้าของบ้าน จะท�ำอะไรก็ได้ ไม่จำ� เป็นต้องเกรงใจใคร ซึง่ ต่างจาก การไปอาศัยบ้านคนอื่น จะท�ำอะไรก็ต้องอ่านใจเจ้าของบ้าน ซึง่ อยากท�ำอะไรก็ทำ� สร้างความอึดอัดให้ผอู้ ยูอ่ าศัยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เมือ่ มีโอกาสเป็นเจ้าของช่องเอง ใครๆ ก็ไขว่คว้าทีวดี จิ ติ อล ด้วยกันทัง้ นัน้ ก่ อ นหน้ า มี ที วี ดิ จิ ต อล มี ที วี ด าวเที ย มเกิ ด ขึ้ น มาได้ หลายปีแล้ว แรกๆ ก็ไม่มใี ครอยากเข้ามาท�ำทีวดี าวเทียมกันสักเท่าไหร่ เพราะโฆษณาได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ ที่ ท�ำ กั น อยู ่ ใ นนั้ น คื อ ผิ ด กฎหมาย ทีโ่ ฆษณาได้ในตอนนัน้ บอกตามตรงก็คอื แอบๆ ท�ำกัน ผูค้ มุ กฎ โดยตรงก็ยังไม่มีเป็นกิจจะลักษณะ จวบจนกระทั่งมี ‘กสทช.’ เป็นตัวเป็นตน และอนุญาตให้มโี ฆษณาได้ ผูเ้ ล่นรายใหญ่จงึ กระโจน ลงมาเต็มที่ ผู้เล่นในทีวีดาวเทียมนั้นแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม อาจ กล่าวได้วา่ ทุกคนอยากมีทวี เี ป็นของตัวเองด้วยกันทัง้ นัน้ ดังนัน้ เมื่อทุกคนกระโจนเข้าสู่ทีวีดาวเทียม เนื่องจากต้นทุนในการเช่า ช่องสัญญาณไม่แพงมากนัก ดังนั้นเราจึงได้เห็นทีวีดาวเทียม ทีม่ รี ายการหลากหลายประเภท อย่างทีไ่ ม่เคยคิดเคยฝันมาก่อน ว่าจะได้เห็นใน ‘ฟรีทวี ’ี อย่างไรก็ตามผูเ้ ล่นรายเล็กๆ ทีเ่ ข้าสูธ่ รุ กิจทีวดี าวเทียมนัน้ ถึงจะ ‘อยู่ได้’ แต่ก็ไม่ยั่งยืน ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะต้นทุน การประกอบการต�่ำ และรายได้หลักก็ไม่ต้องมาจากโฆษณา เสียด้วยซ�ำ้ ใช้รายการทีท่ ำ� ขายของกันโต้งๆ ซะเลย จานรับสัญญาณดาวเทียมมีหลายสิบล้านทัว่ ประเทศ ขอให้ มีคนดูแค่หลักหมืน่ คน ก็สามารถท�ำธุรกิจนีไ้ ด้แล้ว นัน่ เป็นความคิดของรายเล็กๆ ซึง่ ตอนนีม้ อี ยูอ่ ย่างมากมาย นับร้อยช่อง ขณะทีร่ ายใหญ่ไม่ได้คดิ เช่นนัน้

รายใหญ่ที่ลงมาเล่นนั้นก็ประกอบด้วยหลายกลุ่มเช่นกัน ทีล่ งทุนมากๆ และคิดจะปักหลักจริงๆ จังๆ จากนัน้ ต่อยอดขึน้ สู่ ทีวดี จิ ติ อล ก็คอื แกรมมี,่ อาร์เอส, เวิรค์ พอยท์, เนชัน่ , มีเดีย ออฟมีเดีย ฯลฯ รายใหญ่ทเี่ อาจริงเอาจังมากทีส่ ดุ ก็คอื ‘แกรมมี’่ อากูแ๋ ละเฮียฮ้ออยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน คือปัน้ ศิลปิน ปัม๊ ซีดขี าย มีรายการทีวี วิทยุ ฯลฯ ศูนย์กลางอยู่ที่ศิลปิน ปั้นให้ดังและน�ำมาใช้ประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ แต่ยุคที่เทป-ซีดีขายเป็นล้านตลับ ล้านแผ่น หมดไปแล้ว และจะไม่หวนกลับมาอีก แม้จะมีรายได้จากการดาวน์โหลดเพลง มาทดแทน แต่กย็ ากทีจ่ ะแทนทีร่ ายได้จากการขายซีดไี ด้ เหมือน โกดักทีต่ นเองเป็นผูป้ ระดิษฐ์กล้องดิจติ อลแท้ๆ แต่กม็ องไม่ออกว่า กล้องดิจติ อลจะมาฆ่าธุรกิจฟิลม์ ได้เร็วขนาดนี้ โกดักแม้ในช่วงที่ กล้องดิจติ อลออกวางตลาดแล้วก็ยงั มุง่ มัน่ บุกฟิลม์ ในประเทศจีน อยูน่ นั่ เอง เหตุผลก็เพราะซีอีโอทั้งหลายล้วนเติบโตมากับยุคฟิล์ม ที่มีมาร์จิ้นสูงถึง 75% ขณะที่กล้องดิจิตอลอยู่ในช่วงเริ่มต้น ราคาแพงและยังขายได้ไม่มาก แต่เมือ่ ได้รบั ความนิยมแล้ว โกดัก กลับไม่ได้ประโยชน์จากสิง่ ประดิษฐ์ของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะไม่มยี ทุ ธศาสตร์ในด้าน Digital Photography ต่างจากฟูจิ ทีม่ กี ลยุทธ์ดา้ นนีอ้ ย่างชัดเจน วันที่กล้องดิจิตอลออกวางตลาด ซีอีโอฟูจิในตอนนั้นก็ ตระหนักดีวา่ ‘ยุคของฟิลม์ ได้จบลงแล้ว’ เขาสือ่ ให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรได้ทราบด้วยว่า นับจากนีไ้ ป คือช่วงเวลานับถอยหลัง ‘ยุคของฟิลม์ ’ อย่างเป็นทางการ ฟูจริ ดี เงินจากธุรกิจฟิลม์ ให้มากทีส่ ดุ เร็วทีส่ ดุ เพือ่ น�ำเงิน ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ตนเองเห็นว่ามีศักยภาพมากกว่าฟิล์ม ทีต่ ายแน่นอน Mindset ในการเปลี่ยนธุรกิจที่แตกต่างกัน ท�ำให้โกดัก และฟูจติ า่ งกันราวกับฟ้ากับดินในตอนนี้

จากทีวีดาวเทียม

สู่ทีวีดิจิตอล l1l

30 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MAY 2013


Gb#041  
Gb#041  

GB#041 free magazine in Thailand

Advertisement