Page 1

COVER STORY :

STRATEGIC BUSINESS DEVELOPMENT CENTER : HR Strategy TOWERS WATSON : Employee of Choice AMNUAY SILPA : Thinking School

UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE : CEO MBA SCB YEP : Business Trip Myanmar

THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY : MBA-MIM MBA-EEM

COMPETE WITH

EDUCATION Vol.4 MARCH 2013


Education And AEC ในบรรดาประเทศทีก่ า้ วข้ามจากโลกทีส่ ามกลายเป็นโลกทีห่ นึง่ ได้อย่างน่าทึง่ ภายในชัว่ ระยะเวลาเพียงไม่กปี่ นี นั้ ต้องยกให้สงิ คโปร์อยูใ่ นอันดับต้นๆ ของโลก และสิงคโปร์นแี่ หละทีจ่ ะได้เปรียบอีก 9 ประเทศมากทีส่ ดุ เมือ่ เออีซจี ะมาถึงในอีกสองปีขา้ งหน้า ค�ำถามก็คอื ประเทศไทยทีน่ า่ จะได้ประโยชน์จากเออีซมี ากทีส่ ดุ จะสร้างชาติรองรับเออีซดี ว้ ยอะไร จะเอาอะไรไปแข่งกับประเทศอืน่ ๆ ให้ได้เปรียบในยุคเออีซี ค�ำตอบก็คอื การศึกษา อย่างไรเล่า เรือ่ งนีจ้ งึ กลายเป็นเรือ่ งจากปกฉบับนีไ้ งครับ

39

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

06 Global News 08-09 Local News 10-11 A-Z 12 Get Ahead : หัวหน้าคุณ มองคุณอย่างไร + Knowledge from Guru : สร้างความได้เปรียบของวันพรุ่ง 13 Voice of Executive : KLeasing ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องรถแบบ K-Value Chain Solutions 14-15 Scoop : Samsung Galaxy S IV (S4) มีอะไรใหม่ที่จะท�ำให้ไอโฟนหาวรอ 16-17 Cover Story : Compete with Education 18-19 ศูนย์พฒ ั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) : HR Strategy + Towers Watson : Employee of Choice 20-22 โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ (Amnuay Silpa) : Thinking School 23 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ (Thai-Nichi Institute of Technology) : MBA-MIM, MBA-EEM 24-25 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) : CEO MBA 26-27 SCB YEP : Business Trip Myanmar 28 How to Invest : ข้อคิดส�ำหรับการลงทุนในยุคฟองสบู่ ตอนที่ 3 30 IT Trend : สงคราม Samsung vs. Apple ปี 2013 เริ่มต้นแล้ว! 32 Hang Out : Dialogue Coffee and Gallery บทสนทนา ขณะจังหวะชีวติ เนิบช้า + Think Out Loud : ชีวติ Unplugged 34 Thinking About Market : วิถแี ห่งสิงคโปร์ วิถี ลี กวนยิว

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ภัสสร เทียมเนียม ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย หัวหน้าช่างภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

พบกับนิตยสาร GMBiZ ได้เป็นประจำ�ที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา, โรบินสัน, บิ๊กซี ราชดำ�ริ, ตลาดต้นสน, Boomerang, UD Town, SCG Shop & Restaurant : Starbucks, Au Bou Pain, True Coffee, Coffee World, Cafe Amazon, Cafe De Tu, Cafe Au Luc, Wawee Coffee, Coffee Alley, Coffee Galley, Gloria Jeans Coffee, Coffee World, Mont Blanc, Ka-nomFashion Bakery, ไล-บรา-ลี,่ Gallery กาแฟ ดริป, To Fast To Sleep, ดิ อันดามัน, amici, Greyhound Cafe, Vanilla Garden, gustoso, The Fifth Food Avenue, The Manhattan Fish Market, นารายณ์ พิซซาเรีย, Subway Fitness : Sport City, สโมสรทหารบก, ไคโรฟิต Office Building : Park Venture, อับดุลราฮิม เพลส, จามจุรี สแควร์, ชาร์เตอร์ สแควร์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เอราวัณ บางกอก, อาคาร 208, เพลินจิต เซ็นเตอร์, มณียา เซ็นเตอร์, อาคารมโนรมย์, อาคารวานิสสา, ต้นสน ทาวเวอร์, สาธรซิตี้ ทาวเวอร์, สินธร ทาวเวอร์ 1, เลค รัชดา ทาวเวอร์, ทรู ทาวเวอร์, ทิปโก้ ทาวเวอร์ Showroom & Hotel : Rolls-Royce, Honda, Toyota, Benz ทองหล่อ, BMW : Autohaus bavaria, Isuzu, โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, โรงแรมโนโวเทล บางนา, โรงแรมหรรษา Bank & Finance : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, Bank of China, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, AYS, MFC, ห้องสมุดมาราย (อาคารตลาดหลัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้า เอสพลานาด, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) Other : คลิกเรดิโอ, True Life, True Shop, Perfect Shine, มหาวิทยาลัยชั้นนำ�, ศูนย์นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“A sense of duty is useful in work, but offensive in personal relations.” Bertrand Russell

สี จิน้ ผิง ประกาศฟืน้ ฟู จีนครัง้ ใหญ่ ต่อต้าน สุขนิยมและ ความฟุม่ เฟือย สี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี คนใหม่ของจีน ประกาศ จะฟื ้ น ฟู ป ระเทศจี น ครัง้ ใหญ่ตอ่ หน้าผูแ้ ทนเกือบ 3,000 คน และขอให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทกุ คน ต่อต้านการใช้ชวี ติ แบบสุขนิยมและความหรูหราฟุม่ เฟือย พร้อมทัง้ ให้ค�ำมัน่ สัญญา ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างโปร่งใส ในขณะที่ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีเตรียมจะลด เงินเดือนของรัฐบาลกลางและระงับการซือ้ ยานพาหนะใหม่ รวมทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ท่ามกลางรายได้ทลี่ ดลงของจีน แต่จะเพิม่ งบประมาณในโครงการด้านสังคมมากขึน้

พม่าเป็นขุมทรัพย์ ทางพลังงานโลก ดึงบริษทั ต่างชาติ เข้าลงทุน พม่ า มี แ หล่ ง น�้ ำ มั น และ ทรัพยากรธรรมชาติอยูอ่ ย่าง สมบู ร ณ์ และที่ ผ ่ า นมายั ง ไม่ มี ก ารลงทุ น เพื่ อ ส� ำ รวจ และขุดเจาะ จนกระทัง่ การปฏิรปู การเมืองส่งผลให้มกี ารเปิดโอกาสเพือ่ การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้นักลงทุนต่างชาติอยากเข้ามาขุดเจาะ ซึ่งในช่วงกลางเดือน มกราคมทีผ่ า่ นมาพม่าได้เปิดประมูลบ่อน�ำ้ มันชายฝัง่ จ�ำนวน 18 แปลง และจะเปิด ให้ประมูลแหล่งน�ำ้ มันนอกชายฝัง่ อีก 50 แปลงในเร็วๆ นี้ ข้อมูลจากทางการพม่า ระบุวา่ พม่าส่งออกก๊าซธรรมชาติในปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่าถึง 3.5 พันล้าน ดอลลาร์ โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศไทย ในปีนจี้ ะเริม่ ส่งออกก๊าซจากหลุม ในรัฐยะไข่ไปยังจีน โดยผ่านท่อส่งก๊าซความยาว 840 ไมล์

สิงคโปร์-มาเลเซีย สร้างรถไฟ ความเร็วสูงสานต่อ ระบบรถไฟ เชือ่ มถึงจีน สิงคโปร์และมาเลเซียประกาศ ร่วมมือกันแบบทวิภาคีสร้าง รถไฟความเร็ ว สู ง เส้ น ทาง สิงคโปร์ถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตั้ ง เป้ า ว่ า จะเสร็ จ ภายในปี 2563 เพือ่ ให้เกิดความสะดวก สบายในการเดินทางและเพิ่ม เส้นทางการเชื่อมต่อทางธุรกิจ น� ำ ไปสู ่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง เศรษฐกิจมากขึน้ ส�ำหรับทัง้ สอง ประเทศ โครงการนีจ้ ะท�ำให้การ เดินทางระหว่างสองประเทศ ใช้เวลาเพียง 90 นาที จากเดิมที่ ต้องใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ถึง 4 ชัว่ โมง ถือเป็นเฟสแรก ของโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่ เ ชื่ อ มต่ อ สิ ง คโปร์ กั บ เมื อ ง คุนหมิง ประเทศจีน

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ทัว่ โลกเริม่ ฟืน้ ตัว คุชแมน แอนด์เวคฟิลด์ ที่ปรึกษาด้าน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ คาดการณ์ ว ่ า ในปี นี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว มีมูลค่าการลงทุนขยายตัวขึ้นถึง 14% ซึ่ ง จะท� ำ ให้ มี มู ล ค่ า การลงทุ น สู ง สุ ด ใน รอบ 6 ปี ในปีนนี้ กั ลงทุนมีความเชือ่ มัน่ มากขึน้ เพราะปัจจัยเสีย่ งลดลง แต่ยงั เน้น ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง เน้ น ลงทุ น อาคารส� ำ นั ก งานในย่ า นที่ มี เศรษฐกิ จ ดี อ ย่ า ง นิ ว ยอร์ ก หรื อ กรุ ง ลอนดอน และคาดว่าสหรัฐฯ จะเป็น ผู้น�ำในการเติบโต มีปริมาณการซื้อขาย เพิม่ ขึน้ 15-20%

กรีซติดหนีค้ า่ ยามหาศาล บริษทั ยาข้ามชาติงดส่งยาจ�ำหน่าย บริ ษั ท ยาข้ า มชาติ ร ะงั บ การส่ ง ยาไปจ� ำ หน่ า ยให้ กั บ โรงพยาบาลของ รั ฐ บาลกรี ซ เนื่ อ งจากได้ ก� ำ ไรน้ อ ยและประสบปั ญ หาค้ า งช� ำ ระอยู ่ 1,900 ล้านยูโร หรือ 74,000 ล้านบาท ท�ำให้กรีซต้องเผชิญกับ สถานการณ์ขาดแคลนยากว่า 300 ชนิด รวมถึงยาที่ใช้ในการรักษา โรคมะเร็ง โรคไขข้ออักเสบ โรคความดันโลหิตสูง กระทั่งยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังเกิดความกังวลว่ายาที่ส่งมาอาจถูกพ่อค้าคนกลางจัดส่ง ไปจ�ำหน่ายในประเทศอื่นในยุโรปที่ให้ราคาสูงกว่า ซึ่งทางการกรีซได้มี ค�ำสัง่ ห้ามส่งออกยา 60 ชนิดไปท�ำก�ำไรในประเทศอืน่ และก�ำลังพิจารณา อีก 300 ชนิด ฝ่าฝืนมีบทลงโทษปรับ 2,000-20,000 ยูโร หรือประมาณ 78,000-780,000 บาท

จีน อินเดีย บราซิล จะโตทันประเทศอุตสาหกรรมชัน้ น�ำภายใน 7 ปี ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นดีพี ศึกษาผลผลิต ทางเศรษฐกิจของบราซิล จีน และอินเดียรวมกัน จะเหนือกว่าผลผลิตทาง เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมา จีดีพีของจีนและ อินเดียเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่าภายในเวลาไม่ถงึ 20 ปี แต่กอ่ นหน้านัน้ ประเทศเหล่านี้ ต้ อ งผ่ า นความท้ า ทายเรื่ อ งประชากรผู ้ สู ง อายุ ปั ญ หาสภาพแวดล้ อ ม ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ทีอ่ าจท�ำให้การพัฒนาชะงักลง

สหรัฐฯ เปิดทาง ให้นกั ธุรกิจและ พลเรือนสหรัฐฯ ท�ำธุรกรรมการเงิน กับ 4 ธนาคารพม่า กระทรวงการคลั ง ของสหรั ฐ อเมริกาออกใบอนุญาตทั่วไป ให้ กั บ ธนาคารรายใหญ่ ข อง พม่า 4 ราย คือ เมียนมาร์ อิโคโนมิคแบงก์, เมียนมาร์ อินเวสต์เมนท์ แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์, เอเชีย กรีน ดิเวลอปเมนท์ แบงก์ และ อิระวดี แบงก์ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั และประชาชนชาวสหรัฐฯ สามารถท�ำธุรกิจทางการเงิน กับธนาคารเหล่านีไ้ ด้ และเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ลงทุนจากต่างชาติ ให้หนั มาลงทุนในพม่า

มาเลเซีย ขุดพบน�ำ้ มันและ ก๊าซธรรมชาติ กลายเป็นผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรม ไฮโดรคาร์บอน ของอาเซียน ปีทแี่ ล้วมาเลเซียขุดพบน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติกว่า 1.4 พันล้านบีโออี (BOE) หรือคิดเป็น 72% ของการค้นพบทัง้ หมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ แหล่ง ก๊าซทีค่ น้ พบนีอ้ ย่างน้อย 6 แห่งรวมกัน มีปริมาณก๊าซส�ำรองถึง 7.3 ล้านคิวบิกฟุต ขึ้นแท่นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในอาเซียนแซงอินโดนีเซีย ทีม่ แี หล่งน�ำ้ มันและก๊าซแห่งใหม่ 20 แห่งให้ปริมาณน�้ำมันและก๊าซส�ำรองเพียง 13 ล้านบีโออี เมือ่ เทียบกับน�ำ้ มันดิบ

06 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไทยออยล์รว่ มสนับสนุน การประชาสัมพันธ์พธิ เี ปิด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรี รั ศ มิ์ พระวรชายาในสมเด็ จ พระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จ พระราชด� ำ เนิ น ทรงประกอบพิ ธี เ ปิ ด อาคาร ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งใช้เป็นสถานที่อ�ำนวย ความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง หน่ ว ยราชการกั บ ประชาชน โดยให้ บ ริ ก าร แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการนี้เครือไทยออยล์เข้าร่วมสนับสนุนการ ประชาสั ม พั น ธ์ พิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ร าชการในครั้ ง นี้ เป็นจ�ำนวนเงิน 500,000 บาท

LINE ตอกย�ำ้ ความแรง ปล่อยแอพฯ ใหม่ LINE Play กระแสดี ฮิตทัว่ โลก LINE เปิดตัวแอพฯ ใหม่ล่าสุด LINE Play ที่ให้ ผูเ้ ล่นได้ตกแต่งอวตารและพืน้ ที่ รวมถึงท�ำความรูจ้ กั กับเพือ่ นใหม่ได้ ครองใจผูเ้ ล่นมากกว่า 6 ล้านคน ทัว่ โลก ขึน้ เป็นแอพฯ ฟรีอนั ดับหนึง่ ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

BOWLING แจกครัง้ ใหญ่ ! สมนาคุณลูกค้า พาลัดฟ้า เยือน แดนอาทิตย์อทุ ยั คุ ณ กนก ลี ฬ หเกรี ย งไกร ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร บริ ษั ท โกลเด้ น โบล์ จ� ำ กั ด ผู ้ ผ ลิ ต เสื้ อ ผ้ า แบรนด์ Bowling และ Bowling Kids พร้อมผู้บริหาร และสักขีพยาน ฝ่ายต่างๆ ร่วมจัดงาน จับฉลากรางวัลจากคูปองทั่วประเทศ ในกิจกรรม ‘โบว์ลงิ่ ชวนคุณไปญีป่ นุ่ !’ จับฉลากทัง้ หมด 10 รางวัล รางวัลละ 2 ทีน่ งั่ ณ ห้องประชุม บริษทั โกลเด้นโบล์ จ�ำกัด

Design Excellence Award (Demark) เวทีประชันฝีมอื นักออกแบบไทยปี 2013 สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพือ่ การค้า กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมการสร้าง แบรนด์ให้กบั สินค้าไทยทีม่ กี ารออกแบบดี ผ่านโครงการ Design Excellence Award มาตลอด 5 ปี ในปีนจี้ ดั ประกวดในแนวคิด ‘Release Your Creativities มุ่งสู่สุดขีดแห่งพลังความคิด สร้างสรรค์’ เพราะคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน และ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

ดีแพค อินเตอร์ฯ วางกลยุทธ์ 4 นวัตกรรม ปัน้ แบรนด์ ‘HERO’ และ ‘สวัสดี’ ทีห่ นึง่ ในอาเซียน ดีแทครีวอร์ด จับมือ สยามฟิวเจอร์ และ เวสปิอาริโอ มอบเวสป้า-ลิเบอร์ตี้ แก่ลกู ค้าดีแทค ดี แ ทครี ว อร์ ด ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร สยามฟิ ว เจอร์ และ เวสปิ อ าริ โ อ จัดแคมเปญพิเศษมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ Vespa รุ่น LX 125ie มูลค่า 89,900 บาท จ�ำนวน 5 รางวัล และ Piaggio Liberty 125ie มูลค่า 71,900 บาท จ�ำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาทแก่ลกู ค้า ดีแทคผูโ้ ชคดีทรี่ บั ประทานอาหาร และใช้บริการร้านค้าใน Community Mall เครือสยามฟิวเจอร์ แคมเปญดังกล่าวเป็นการมอบรางวัลตอบแทนลูกค้า ทีใ่ ห้ความไว้วางใจใช้บริการของดีแทคและสยามฟิวเจอร์

ดีแพค อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน เดิ น หน้ า การตลาดเชิ ง รุ ก วาง 4 นวัตกรรมท� ำการ ตลาดในประเทศไทยและ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น สร้ า ง แบรนด์ HERO และ สวัสดี เพื่อเป็นแบรนด์ที่ได้รับการ ยอมรับสูงสุดในอาเซียน เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลุยกิจกรรม การตลาดสูท่ กุ กลุม่ เป้าหมาย ดันยอดขายปี 56 ที่ 1,200 ล้านบาท เติบโตปีละ 20% พร้อมเปิดตัวกิจกรรม ‘HERO Amazingly Clean Thailand : มหัศจรรย์เมืองไทยสะอาด’ เพือ่ ตอบแทนสังคม

คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานหารือ พัฒนาพลังงานไฟฟ้ากับสือ่ ท้องถิน่ ชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ ก�ำกับกิจการพลังงาน และผูบ้ ริหารส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ กิจการพลังงาน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ท้องถิน่ จังหวัดชลบุรี เรือ่ งการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ถูกต้องชัดเจนแก่ สื่อมวลชนท้องถิ่น และสามารถน�ำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

08 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013

การบินไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมฯ ศึกษาแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมอากาศยานและ โครงการจัดตัง้ ศูนย์ซอ่ มอากาศยาน ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาแผนธุ ร กิ จ อุตสาหกรรมอากาศยาน และโครงการจัดตั้งศูนย์ ซ่อมอากาศยาน เพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ ที่สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และศู น ย์ ซ ่ อ มอากาศยานของประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ นายวุฒชิ ยั สิง นายโชติศกั ดิ์ อาสภวิรยิ ะ และนายปรี ช าพร สุ วั ฒ โนดม เข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ การบินไทย ส�ำนักงานใหญ่

Strategic Center จัดอบรม Non-Customer Analysis ศูนย์พฒ ั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center) จัดอบรมหลักสูตร Non-Customer Analysis ให้กบั บุคคลทัว่ ไป โดยมี รศ.วิทวัส รุง่ เรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดแนวคิ ด การสร้ า ง ตลาดใหม่จากการวิเคราะห์กลุ่มคนที่ยังไม่ได้ เป็ น ลู ก ค้ า ให้ ม าเป็ น ลู ก ค้ า ภายใต้ แ นวคิ ด Blue Ocean Strategy ท่ า นที่ ส นใจ สามารถเข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.sbdc.co.th


สิทธิประโยชน์ ว๊าวๆ ส�ำหรับ สมาชิก เมืองไทย Smile Club

อีซซู จุ ดั งาน UNLEASH YOUR X-NIGHT ขอบคุณสือ่ มวลชน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด จัดงานเลี้ยง ‘อีซูซุ ขอบคุณสื่อมวลชน 2013’ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วย ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งดี ยิ่ ง ตลอดมา ภายใต้ แ นวคิ ด ‘UNLEASH YOUR X-NIGHT’ ในบรรยากาศที่ฉีกทุกกฎ แบบสุดขัว้ ณ BCC Hall เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

ธนาคารกสิกรไทย ปรับโครงสร้างการบริหาร นายบัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใหม่ ทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความ เห็นชอบการแต่งตัง้ ดังกล่าวแล้ว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

เมื อ งไทย Smile Club มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษส� ำ หรั บ สมาชิก เมือ่ ไปทานอาหาร ที่ ร ้ า น Ai Japanese Village จะได้ อิ่ ม อร่ อ ย พร้อมรับดับเบิ้ลความสุข ความสุขที่ 1 อิม่ 1 ฟรี 1 เมื่อสั่งข้าวหน้าไก่เทริยากิ ข้าวหน้าไก่คาราเกะหรือ ข้ า วหน้ า ไส้ ก รอกญี่ ปุ ่ น ทรงเครือ่ ง 1 จาน รับเพิม่ ฟรี อีก 1 จาน และความสุขที่ 2 อิม่ อร่อยทุก 1 ใบเสร็จ รับคูปอง 1 ใบ เพือ่ ลุน้ รางวัล Meet & Greet และรับประทานอาหารร่วมกับ ไมค์และมาร์กี้ ในวันที่ 27 เม.ย. 56 ณ ร้านอาหาร Ai Japanese Village เมกะบางนา จ�ำนวน 30 รางวัล ตัง้ แต่วนั นี-้ 15 เม.ย. 56 เท่านัน้

กฟผ. มอบหลอดผอมเบอร์ 5 แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เลอโนโวดัน แชมป์ Thailand Dance Delight หวังสร้างต�ำนานสตรีทแดนซ์ไทย ระดับเวิลด์คลาส

อิชติ นั ลุน้ โชค ฟรี 2 ชัน้ กับ ขับทัง้ บ้าน หน้าบานรับทอง ปี 3 บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด ร่วมกับ แม็คโคร สานต่อแคมเปญ ยิ่งใหญ่ เพื่อพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเท่านั้นในแคมเปญอิชิตัน ลุน้ โชค!! ขับทัง้ บ้าน หน้าบานรับทอง ปี 3 ลุน้ ง่ายๆ ส�ำหรับ ลู ก ค้ า อิ ชิ ตั น และแม็ ค โคร ที่ ซื้ อ ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม อิชิตันครบทุก 300 บาท รับคูปอง 2 ใบ เพื่อส่งชิงโชค ลุน้ เป็นผูโ้ ชคดี รางวัลที่ 1 รถ 4 คัน 4 สไตล์ ทัง้ รถยนต์ โตโยต้า วีออส, รถกระบะโตโยต้า วีโก้ แชมป์, จักรยานยนต์ ยามาฮ่ า ฟี โ น่   และจั ก รยาน LA ไบซิ เ คิ ล คนเดี ย วรั บ ไปทั้งหมด ได้ขับกันทั้งบ้าน รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองค�ำ จ�ำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลกว่า 3,300,000 บาท แล้วยังได้รับสิทธิ์โชคชั้นที่ 2 ในการส่งรหัสร่วมรายการ ‘อิชติ นั ลุน้ รหัสรวยเปรีย้ ง รีเทิรน์ ’

คอมพิวเตอร์เลอโนโวสนับสนุนการจัดแข่งขัน Thailand Dance Delignt Vol.1 ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และในท้ายสุด ผลการตัดสินก็ประกาศอย่างเป็นเอกฉันท์ให้กบั Zassy B*tch ทีมสาวแดนซ์กระชากใจรับรางวัลชนะเลิศ รับตั๋วเครื่องบิน และทีพ่ กั สูป่ ระเทศสิงค์โปร์ พร้อมโน้ตบุค๊ เลอโนโว IdeaPad Y500 ไปครองอย่างอิม่ อกอิม่ ใจ และมากไปกว่าของรางวัล รวมถึงได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันใน รายการ Singapore Dance Delight Vol.4 และคว้าโอกาส เข้าแข่งขันใน Japan Dance Delight Vol.20 ซึง่ มีทมี จาก หลายๆ ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน

โคโรลล่า อัลติส ทีอาร์ดี สปอร์ติโว ใหม่ สยบทุกความท้าทาย กับทีส่ ดุ ของพลังความแรงสไตล์สปอร์ต บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด แนะน�ำรถยนต์นงั่ รุน่ ยอดนิยม โคโรลล่า อัลติส ทีอาร์ดี สปอร์ตโิ ว ใหม่ มีพนื้ ฐาน มาจาก โคโรลล่า อัลติส รุน่ 1.8E โดยน�ำมาติดตัง้ อุปกรณ์ตกแต่ง ในสไตล์สปอร์ต เพือ่ ตอบสนองความต้องการของคนรุน่ ใหม่ ทีช่ นื่ ชอบดีไซน์ทโี่ ดดเด่น เร้าใจ ไม่เหมือนใคร ทัง้ ภายนอกและภายในห้องโดยสาร มีจำ� นวนจ�ำกัดเพียงแค่ 3,200 คัน

พันทิป เปิดโครงการยูสมีอะเกน ใส่ความคิดพิชติ ขยะ เพิม่ มูลค่าให้ขยะไอที วันฉัตร ผดุงรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์พนั ทิป ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผูอ้ ำ� นวย การสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพือ่ สิง่ แวดล้อม ร่วมเปิดโครงการยูสมีอะเกน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวั ส ดุ ไ อที เ หลื อ ใช้ ส่ ง เสริ ม การลดปริ ม าณ ขยะไอที ทีศ่ นู ย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

พล.ต.ท.ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรั ต น์ ผู ้ ช ่ ว ยรั ฐ มนตรี ว ่ า การ กระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในพิ ธี ม อบหลอดผอมเบอร์ 5 แก่ นายภักดี คงด�ำ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา พั ฒ นาการ โดยมี นายพงษ์ ดิ ษ ฐ พจนา รองผู ้ ว ่ า การการ ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น สักขีพยาน ซึ่งการด�ำเนินการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 ภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ�ำนวน 2,273 หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 91,000 หน่วยต่อปี หรือปีละ ประมาณ 3 แสนบาท และลด CO2 ได้ 53,000 กิโลกรัมต่อปี

เซ็นทรัล รีเทล รุกขยายการลงทุน ในยุโรป เข้าซือ้ อิลลุม (ILLUM) ห้างฯ ดัง สัญชาติสแกนดิเนเวีย เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ เข้าซือ้ กิ จ การห้ า งสรรพสิ น ค้ า อิ ล ลุ ม (ILLUM) ประเทศเดนมาร์ ก ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างที่มีชื่อเสียงใน กลุ่มชาวสแกนดิเนเวีย ถือเป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนกลยุ ท ธ์ ก าร ขยายกิจการของเซ็นทรัลรีเทลฯ หลังจากที่ได้เข้าซื้อ ลา รีนาเชนเต้ ห้างสรรพสินค้าหรูอันดับหนึ่ง ของอิตาลีไปแล้วเมื่อปี 2554 การลงทุนในครั้งนี้ประกาศศักยภาพ ของ บริษัท เซ็นทรัลรีเทลฯ ในฐานะผู้น�ำธุรกิจค้าปลีกสัญชาติไทย ทีก่ า้ วเข้าสูเ่ วทีการแข่งขันระดับโลก และเป็นอีกจุดเริม่ ต้นในการขยาย ขีดความสามารถสูต่ ลาดในทวีปยุโรป

อาเซียน ‘ร้อน’ แอร์-เครือ่ งใช้ไฟฟ้าขยายตัวกว่า 10% นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยตั้งเป้าหมายการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2556 เพิ่มขึ้น 5% หรือคิดเป็นมูลค่า 23,420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากปี 2555 ทีส่ ง่ ออก 22,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 2.6% แม้วา่ การส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อีย)ู ไม่ดนี กั แต่การส่งออกไปตลาดอาเซียนกลับขยายตัวมากกว่า 10% จึงท�ำให้การส่งออกภาพรวมยังขยายตัว โดยเครือ่ งปรับอากาศ ตูเ้ ย็น และเครือ่ งซักผ้าเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย เนือ่ งจาก เป็ น สิ น ค้ า ที่ ต ลาดอาเซี ย นต้ อ งการมากขึ้ น จากรายได้ ข อง ประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้

09 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


: Geothermal Energy ธ น า ค า ร โ ล ก ตั้ ง ก อ ง ทุ น

: Domain

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กลุ่ ม นั ก เขี ย นและสำ � นั ก พิ ม พ์ อเมริ กั น เรี ย กร้ อ งไม่ ใ ห้ ไ อแคน ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รดู แ ลโดเมนเนม ขายสิทธิบตั รโดเมนดอทบุค๊ (.book) ดอทออเธอร์ (.author) หรือดอทรี้ด (.read) ให้อเมซอนใช้ แต่เพียงผู้เดียว เพราะนั่นหมายถึงการผูกขาด ตลาดขายหนังสือออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด

: Australia

พิ เ ศษกว่ า ประเทศอื่ น เมื่ อ แอปเปิ้ ล ตั ด สิ น ใจเพิ่ ม ระยะ เวลารั บ ประกั น สิ น ค้ า ที่ ว าง จำ�หน่ายในออสเตรเลียจากเดิม 12 เดือน เป็น 24 เดือน ตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ของประเทศออสเตรเลีย ทีบ่ งั คับให้ผขู้ ายสินค้า ต้ อ งรั บ ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ในระยะเวลา ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง สำ � หรั บ อุ ป กรณ์ ป ระเภท คอมพิวเตอร์ก็คือ 2 ปีนั่นเอง

: Billboard

ช า ร์ ต อั น ดั บ เ พ ล ง ฮิ ต ข อ ง อเมริกา Billboard ร่วมมือกับ YouTube และ Nielsen นำ � ยอดชมมิวสิกวิดีโอบน YouTube มาคิดเป็น คะแนนเพื่อจัดอันดับเพลงแล้ว โดยจะนับ ทั้ ง ยอดจากมิ ว สิ ก วิ ดี โ ออย่ า งเป็ น ทางการ และมิวสิกวิดีโอที่ผู้ใช้สร้างเอง

งบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อโครงการ พั ฒ นาพลั ง งานความร้ อ นใต้ พิ ภ พในประเทศ กำ�ลังพัฒนา ซึง่ กว่า 40 ประเทศมีพลังงานความ ร้อนใต้พิภพเพียงพอสำ�หรับความต้องการไฟฟ้า ในประเทศ โครงการดังกล่าวจะได้ประโยชน์จาก การเป็นพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้ และสามารถ ผลิตได้เองภายในประเทศ

:ค ณHIV ะ นั ก วิ จั ย โ ร ง พ ย า บ า ล

จอห์ น สฮอปกิ น ส์ ในสหรั ฐ ฯ ได้ รั ก ษาทารกเพศหญิ ง ที่ ติ ด เชื้อเอชไอวีได้สำ�เร็จเป็นคนแรกของโลก โดยให้ ยาต้านไวรัสแก่เด็กหญิงตั้งแต่เธอคลอดออกมา ไม่ถงึ 30 ชัว่ โมง แม้วา่ จะต้องรักษากันแบบระยะยาว เพราะว่าเชื้อไวรัสยังไม่ถูกกำ�จัดออกจากร่างกาย จนหมด แต่ว่าก็ช่วยให้เด็กไม่ต้องกินยาต้านไวรัส ไปตลอดชีวิต

: EA

ค่ายเกม EA เป็นรายใหญ่รายแรก ที่ กำ � ลั ง จะทำ � ให้ ทุ ก เกมในค่ า ย มีระบบจ่ายเงินจริงเพื่อซื้อไอเทม ตัวละครเสริมและด่านเสริม โดยเป็นการจ่ายเงิน ครั้ ง ละไม่ ม ากนั ก ซึ่ ง จากการทดลองในเกม Dead Space3 ปรากฏว่าผูซ้ อื้ เองก็พงึ พอใจ วิธนี ี้ เป็ น การปรั บ ตั ว ของผู้ ผ ลิ ต เกมที่ จ ะอยู่ ร อดได้ ในอนาคต

: Firefox OS

เติบโตจากบราวเซอร์อินเตอร์เน็ต มาเป็ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารสำ � หรั บ สมาร์ทโฟนในชื่อ Firefox OS ซึ่ง Mozilla ตั้งใจจะให้ใช้กับสมาร์ทโฟนราคาถูก ที่ขายกับโอเปอเรเตอร์โดยตรง ตอนนี้มีผู้ร่วม ผลิตฮาร์ดแวร์แล้ว 4 ราย คือ Alcatel, Huawei, LG และ ZTE

:ไครสเลอร์ JeepจับมือCherokee เป็นพันธมิตรกับเฟียต ผลิตรถยนต์ที่ใช้เกียร์ระบบ 9 จังหวะแบบใหม่ และ

ในปีนี้ จี๊ปแบรนด์รถยนต์ในค่ายไครสเลอร์จับชื่อรุ่นเชอโรกีมาปัดฝุ่น หลังจากที่ใช้ชื่อลิเบอร์ตี้ มาพักใหญ่ ซึ่งคราวนี้เชอโรกีกลับมาพร้อมกับโฉมใหม่ ดูสปอร์ตกว่าเดิม และมีกระจังหน้า 7 ช่อง ตามสไตล์ของจี๊ป

: China

จี น กำ � ลั ง ก ล า ย เ ป็ น ตลาดใหญ่ที่สุดสำ�หรับ รถยนต์หรู ด้วยยอดขาย 1.25 ล้านคันเมื่อปีที่แล้ว และมีแนวโน้ม จะขึ้นไปถึง 2.25 ล้านคันในปีนี้ จากการ ที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น และต้องการ ยกระดับสถานภาพของตัวเอง โดยมีสาม ค่ า ยยั ก ษ์ ใ หญ่ ที่ ค รองตลาดรวมแล้ ว ถึ ง 80% ของตลาดรถหรูในจีน คือ ออดี้ บีเอ็ม ดับเบิลยู และเมอร์เซเดส เบนซ์

: Korea

กำ � ลั ง ม า แ ร ง ม า ก ใ น โ ซ เ ชี ย ล เน็ ต เวิ ร์ ก ไม่ ว่ า จะทั้ ง ชาย-หญิ ง รวมถึงดารา-นักร้องเกาหลี ก็พากันร้องเพลง Gwiyomi (ควีโยมี) พร้อมทำ�ท่าประกอบเพลงนี้ กั น ทั่ ว บ้ า นทั่ ว เมื อ ง วั ย รุ่ น ไทยก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า ต่างทำ�ท่าประกอบ 1-2-3-4-5-6 น่ารักแข่งกับ ต้นฉบับกันยกใหญ่

10 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013

: LTE

บริ ก าร 4G LTE จากค่ า ย ทรู มู ฟ จะพร้ อ มเปิ ด ใช้ บ ริ ก าร ครั้งแรกในประเทศไทยในเดือน เมษายน ด้วยความเร็วสูงสุด 84 Mbps พื้นที่ ที่ได้ใช้ก่อนคือ สยามสแควร์, สีลม, สาทร ก่อนจะขยายเพิ่มเป็น 2,100 เสา ครอบคลุม เมืองใหญ่ภายในสิ้นปีนี้


:แคสเปอร์ Malware สกี้ แลบ เปิดเผย

ว่ า มั ล แ ว ร์ ที่ ก่ อ ก ว น ใ น โทรศัพท์มือถือกว่า 90% มุ่งโจมตีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นหลัก โดยในปี 2555 พบว่ามีมลั แวร์ถงึ 6,300 ตัวต่อ เดือน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เอสเอ็มเอส โทรจัน ที่ดูดยอดเงินในโทรศัพท์โดยการส่ง ข้อความไปยังหมายเลขอื่น แบ็กดอร์ ที่เปิด ช่องทางให้ลงโปรแกรมที่มุ่งขโมยข้อมูลจาก โทรศัพท์ และสปายแวร์ลว้ งข้อมูลส่วนตัวอย่าง สมุดโทรศัพท์ รูปภาพ และพาสเวิร์ด

:ไมโครซอฟท์ The เNew Offifif The New :ผูใ้ ห้Qualcomm ปิ ด ตั ว ชุ ด โปรแกรม บริการเครือข่ายโทรศัพท์

มือถือแต่ละประเทศอาจใช้ คลื่ น ความถี่ สำ � หรั บ 4G (LTE) คนละย่ า น ทำ � ให้ โทรศัพท์บางรุ่นไม่สามารถ ใช้ LTE เมื่อไปต่างประเทศได้ ล่าสุด Qualcomm เปิดตัวภาครับสัญญาณ RF360 Front End Solution ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ คลื่ น LTE กว่ า 40 ย่ า น ทั่วโลก แถมยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี ห น้ า จอ แสดงผลแบบขาว-ดำ� อย่าง เป็ น ทางการ โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า ในปั จ จุ บั น โทรศั พ ท์ จ อสี มี ร าคาถู ก และไม่ สิ้ น เปลื อ ง แบตเตอรี่เหมือนสมัยก่อนแล้ว จึงไม่จำ�เป็น ต้องผลิตจอขาว-ดำ�อีกต่อไป พร้อมทั้งเปิดตัว ฟีเจอร์โฟนจอสีรุ่นราคาถูกมาทดแทน

:ถึ ง คราวที Panasonic ่ จ อพลาสมาต้ อ ง

อำ � ลาไป เมื่ อ พานาโซนิ ก ลด ขนาดธุรกิจทีวีด้วยการยกเลิก การผลิ ต จอพลาสมาที่ โ รงงานหลั ก ในเมื อ ง อามากาซากิ ตัง้ แต่ปงี บการเงิน 2557 หลังจาก ที่บริษัทมียอดขายที่ซบเซาจากภาวะชะลอตัว ในเศรษฐกิจโลก

:สหรัUAE ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ หรื อ

ยูเออี เปิดตัวโรงงานผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ในชื่อ ชามส์ 1 ในแคว้นอาบูดาบี คาดว่ า จะสามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้ า สำ � หรั บ ประชาชนใช้งานได้กว่า 20,000 หลัง หรือคิดเป็น 7% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศใน ปี 2020 และคิดเป็น 10% ของไฟฟ้าที่มาจาก พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก

:ห ลัRepublican ง จ า ก แ พ้ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง

:โ น เNokia กี ย ป ร ะ ก า ศ เ ลิ ก ผ ลิ ต

Office ใหม่ นอกจากความสามารถในงานเอกสาร แบบเดิมๆ แล้ว ที่พิเศษคือ สามารถทำ�งานบน เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และแบบอยูบ่ นบริการคลาวด์ ได้อีกด้วย สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะ เป็น Windows, iOS หรือ Android

: Xbox Live

Xbox Live นำ � ภาพยนตร์ มาฉายเป็ น ครั้ ง แรก ด้ ว ย ภาพยนตร์ อิ น ดี้ เ รื่ อ ง Pulp จากอั ง กฤษ ซึ่ ง ผู้ กำ � กั บ หนั ง เรื่ อ งนี้ บ อกว่ า ที่ ผ่ า นมาภาพยนตร์ อิ น ดี้ ใ นอั ง กฤษมี โ อกาส ฉายในโรงน้ อ ยลง การตั ด สิ น ใจฉายบน Xbox Live ทำ � ให้ ว งการภาพยนตร์ อิ น ดี้ มีช่องทางการนำ�เสนอมากขึ้น

ประธานาธิ บ ดี ใ ห้ กั บ พรรค เดโมแครต พรรครี พั บ ลิ กั น จึงเตรียมแผนการตลาดครั้งใหม่ ใช้งบประมาณ 10 ล้านดอลลาร์รีแบรนด์เพื่อดึงคะแนนเสียง จากสตรี ชนกลุ่มน้อย และเกย์ ซึ่งเป็นฐานเสียง สำ � คั ญ ของโอบามา และกำ � จั ด ภาพลั ก ษณ์ ของการเป็ น พรรคคนแก่ เข้ า ถึ ง ยาก โดยใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น

:แนวความคิ Socialmatic ดกล้อง 2 ระบบ ที่

รวมร่างกันระหว่างกล้องดิจิตอล และแบบใช้ฟิล์มแบบโพลารอยด์ อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในเร็วๆ นี้ Socialmatic โดยกล้องรุ่นนี้จะนำ�ภาพไอคอนของอินสตาแกรม ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมโค้งมาใช้เป็นรูปทรงบอดี้ ของกล้องเลย

:สำ � นัVatican ก วาติ กั น กำ � ลั ง วางแผนที่

จะแปลงเอกสารในห้ อ งสมุ ด วาติกันกว่า 40 ล้านหน้าให้เป็น ไฟล์ ดิ จิ ต อลทั้ ง หมด โดยเข้ า ร่ ว มกั บ โครงการ The Information Heritage Initiative ของ EMC Corporation ที่กำ�ลังวางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศขนาดใหญ่ การจัดเก็บเป็นไฟล์ดจิ ติ อล จะทำ�ให้ผู้คนเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเก็บรักษาเอกสารเก่าแก่ทอี่ าจเกิด การชำ�รุดได้ในอนาคต

:WiiWii ไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งเครื่ อ ง

เล่ น เกมอี ก ต่ อ ไป เพราะ วงการแพทย์ได้นำ� Wii ไปใช้ ฝึ ก ศั ล ยแพทย์ มื อ ใหม่ เ พื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ ก่ อ น ทำ�การผ่าตัดจริง ซึง่ ผลวิจยั โดย Gregoria Patrizi ที่ให้ศัลยแพทย์ 21 รายฝึกกับ Wii วันละชั่วโมง ปรากฏว่ า คนที่ เ ล่ น เจ้ า เครื่ อ งนี้ ส ามารถผ่ า ตั ด ได้ดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เล่น

11 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013

:แม้วZuckerberg ่าเฟซบุ๊คจะเริ่มได้รับความ

นิยมลดลง แต่มาร์ค ซัคเคอร์เบิ ร์ ก ยั ง ครองตำ � แหน่ ง ซี อี โ อ ที่ ดี ที่ สุ ด จากการจั ด อั น ดั บ โดยเว็ บ ไซต์ www.glassdoor.com ทีร่ วบรวมความคิดเห็น จากพนักงานในปัจจุบัน และอดีตพนักงาน ขององค์กรต่างๆ ที่มีผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน ของตัวเอง


GET AHEAD

Ralph Waldo Emerson

“A man comes to measure his greatness regreats, envies, hatreds of his competitors.”

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย คนส่วนใหญ่เมื่อได้งานท�ำแล้ว ก็มักจะท�ำงานแบบ ชิลชิล ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการท�ำงานแบบก�ำหนด ยุทธศาสตร์เป็นขัน้ เป็นตอน แต่ สิ่ ง ที่ ห ลายคน โดยเฉพาะพวกหวั ง ความ ก้าวหน้า ซีง่ ก�ำหนดแล้วว่า Career ของตนคืออะไร คนประเภทนีก้ งั วลว่า “เราท�ำงานเป็นไงบ้าง” หลายคนเห็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เก่งไปกว่าตน เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง ก่ อ นตนคนแล้ ว คนเล่ า จนรู ้ สึ ก ท้ อ และถามตัวเองว่า “หัวหน้ามองเราอย่างไร” “บริษทั มีนโยบายอย่างไร” “เราท�ำงานตามหน้าทีไ่ ด้ดขี นาดไหน” การเห็ น เพื่ อ นร่ ว มงานที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ก่ ง กว่ า ตนเอง ก้าวหน้าไปคนแล้วคนเล่านัน้ ย่อมสร้างความเจ็บปวดใจ ไม่มากก็นอ้ ย “นายคิดกับเราอย่างไรกันแน่” ก็ขนึ้ กับว่า “นายคุณมองคุณอย่างไร” ตามปกติในช่วงปลายปี หัวหน้างานต้องประเมิน ผลงานของลูกน้อง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีห่ วั หน้าบางคนไม่อยากท�ำเลย จริงอยู่ที่ว่า การประเมินผลงานนั้นคือบ่อเกิด แห่งอ�ำนาจประการหนึง่ เพราะหากหัวหน้าไม่มอี �ำนาจ ในการประเมินผลงานแล้วไซร้ เหล่าลูกน้องจะกลัวเกรง ได้อย่างไร เพราะไม่มอี ำ� นาจในการให้คณ ุ ให้โทษ การทีเ่ ป็นหัวหน้าหรือนายโดยตรงนัน้ หมายความ ว่านายส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้ลูกน้องเกลียดชังจากการ ประเมินอย่างเคร่งครัด ลูกน้องบางคนคิดว่าตนเอง น่าจะได้ขึ้นเงินเดือนมากๆ แต่ทว่าเมื่อดูจากผลงาน ของปีทผี่ า่ นมานัน้ ไม่ลดเงินเดือนก็บญ ุ โขแล้ว เมื่อคาดหวังมากแล้วไม่ได้ตามที่คาด ก็จะโกรธ หัวหน้า ต่อไปเมือ่ จะใช้งานก็ยาก หรือท�ำให้กท็ ำ� อย่างฝืนๆ

KNOWLEDGE FROM GURU เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ขณะทีเ่ ราก�ำลังก้าวสูศ่ ตวรรษที่ 21 การมียทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจน เป็นสิง่ จ�ำเป็นมาก เนือ่ งเพราะหากไม่มวี สิ ยั ทัศน์ทแี่ จ่มชัดเกีย่ ว กับการวางต�ำแหน่งที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ (Distinctly Different And Unique) ในอนาคต และต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งไปยังกลุ่ม ลูกค้าทีแ่ ตกต่าง บริษัทเหล่านั้นก็จะถูกกลืน ทั้งเนื่องมาจากความรุนแรง ของการแข่งขัน ช่วงทีต่ ลาดยังมีการแข่งขันไม่เข้มข้น คูแ่ ข่งมีไม่มาก บริษทั ต่างๆ นิยมใช้กลยุทธ์การเลียนแบบ (Me-Too Strategies) เพือ่ เข้าสูธ่ รุ กิจ ทว่าปัจจุบันบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การเลียนแบบก�ำลังถูก ลงโทษอย่างไร้ความปรานี ดังนัน้ การมียทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจนจึงทวีความส�ำคัญยิง่ ขึน้ ผมรู้สึกว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านไปนั้น บริษัทส่วนใหญ่ ทุม่ เทไปกับ... ...การยกเครือ่ ง (Reengineering) ...ลดขนาดองค์กร (Downsizing) ...ตัดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็นขององค์กร ค�ำถามทีเ่ ร้าใจ ก็คอื จากนีไ้ ปจะท�ำอะไรกันต่อไป? ค�ำตอบ ก็คอื บริษทั จ�ำเป็นต้องแสวงหาวิธกี ารเติบโต และ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันมากกว่าการพยายามขจัด ความเสียเปรียบเชิงการแข่งขันเท่านัน้

หัวหน้าคุณ มองคุณอย่างไร แต่ก็อีกนั่นแหละ ไม่อยากประเมินแต่ก็ต้องประเมิน เมื่อประเมินไปแล้ว บางทีก็ไม่บอก รายละเอียดกับลูกน้อง เพราะไม่รวู้ า่ จะพูดอย่างไรดี สุดท้ายก็คอื ไม่บอกผลการประเมินซะเลย เพราะพูดไปก็จะท�ำให้แตกร้าวเสียเปล่าๆ ขณะที่ฝ่ายลูกน้องนั้น ก็หวั่นเกรงผลการประเมินเช่นกัน เพราะลึกๆ แล้วก็กลัวว่าตนเอง จะท�ำได้ไม่ดอี ย่างทีห่ วั หน้าคาดหวังไว้ ซึง่ หัวหน้าก็ไม่เคยบอกเลยว่า คาดหวังอะไรกับเราไว้บา้ ง ดังนัน้ ลูกน้องก็เลยไม่กล้าทีจ่ ะไปถามไถ่หวั หน้า ว่า “ผลการประเมินเป็นอย่างไรบ้างครับ” เพราะกลัวถูกตอกกลับมาอย่างแรงๆ แล้วจะรับไม่ได้ แต่การทีท่ งั้ หัวหน้าและลูกน้อง ต่างคนต่างไม่ยอมพูดนัน้ ก็ยอ่ มไม่ใช่สงิ่ ทีด่ นี กั เพราะภาวะอึดอัด ทีอ่ ยากพูดอยากถามแต่ทำ� ไม่ได้นนั้ จะส่งผลต่อผลงานด้วย สุดท้ายงานก็เสียหาย หัวหน้าและลูกน้องก็อาจจะถ่างระยะห่างไปอีก ซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ องค์กรแม้แต่นอ้ ย

สร้างความได้เปรียบของวันพรุ่ง บริษทั ทุกแห่งหนต่างรีบร้อนในการน�ำความคิดล่าสุดด้านการจัดการมาใช้ กระทัง่ บางครัง้ ก็นำ� มาใช้มากเกินไป ทัง้ TQM (Total Quality Control)... การแข่งขันบนพืน้ ฐานของเวลา (Time-Based Competition...) การเทียบเคียงผูน้ ำ� ตลาด (Benchmarking)... ฯลฯ ส่วนใหญ่ความคิดต่างๆ เหล่านี้ก็ เพือ่ ท�ำให้ดขี นึ้ มันเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ การปรั บ ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นการ ปฏิบตั กิ าร การปรับปรุงเหล่านีเ้ พือ่ ให้อยูใ่ นเกมการแข่งขัน แต่ ก ารอยู ่ ใ นเกม แ ต ่ เ พี ย ง อ ย ่ า ง เ ดี ย ว ไม่เพียงพอแล้ว ถ้ า บริ ษั ท ทั้ ง หลาย ทั้งปวงล้วนแล้วแต่แข่งขัน กั น บ น ชุ ด ข อ ง ตั ว แ ป ร (Set of Variabies) เดี ย วกั น หลั ง จากนั้ น มาตรฐานอาจสู ง ขึ้ น แต่ไม่มบี ริษทั ใดก้าวหน้า

12 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013

การก้ า วล�้ ำ และอยู ่ เ หนื อ ผู ้ อื่ น นั้ น เป็นรากฐานของกลยุทธ์ ซึ่งก็คือการสร้าง ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน กลยุ ท ธ์ เ ป็ น เรื่ อ งการท� ำ ตั ว อยู ่ เ หนื อ การแข่งขัน มันจึงมิใช่การท�ำสิง่ ที่ดีอยู่แล้วให้ดีกว่า คูแ่ ข่ง แต่เป็นเรือ่ งของการสร้างความแตกต่าง


VOICE OF EXECUTIVE

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงค์วัฒน์

KLeasing ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องรถแบบ

K-Value Chain Solutions ฉบับนี้ทาง GMBiZ ได้พูดคุยกับ อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย บริษทั ผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ทคี่ รบวงจร และประกาศพร้อมเดินหน้ารุกตลาด สินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มรถกระบะเพิ่มขึ้นและตลาดรถจักรยานยนต์ บิก๊ ไบค์ โดยมองว่าเป็นโอกาสทีจ่ ะเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ อัครนันท์ คาดว่ายอดขายรวมรถยนต์ในปี 2556 นีอ้ าจ ลดลงจากปีทแี่ ล้วบ้าง เพราะคนส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิร์ ถคันแรกไปแล้ว เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา แต่ระดับของยอดขายคาดว่าจะแตะอยูท่ ี่ 1 ล้านคัน ช่วงระยะต้น-กลางปียอดขายรถยนต์ยังมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ ผ่านมา แต่เมื่อหมดช่วงกรกฎาคมไปอาจอยู่ในช่วงชะลอตัว ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ท�ำให้ค่ายรถยนต์ต้องงัดกลยุทธ์ส่งเสริม การตลาดกันอย่างหนักทั้งปี เพื่อรักษายอดขายไม่ให้ต�่ำกว่า ปีทแี่ ล้วมากนัก โดยปั จ จุ บั น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ น ่ า เป็ น กั ง วลหลั ง มาตรการ คืนภาษีรถยนต์คนั แรกหมดลง คือเรือ่ งหนีเ้ สีย (NPL) ทีต่ อ้ งยอมรับ ว่าตลาดโดยรวมคาดว่า NPL มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึน้ แม้ยงั ไม่ ได้สงู ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่มสี ญ ั ญาณบางอย่างทีบ่ อกว่าลูกค้า ผูข้ อสินเชือ่ รถยนต์คนั แรกในปีทแี่ ล้วมีคณ ุ ภาพทีด่ อ้ ยกว่าคุณภาพ ของลูกค้าทัว่ ไป ในส่วนของลีสซิง่ กสิกรไทย ณ ตอนนีย้ งั ไม่มตี วั เลขหนีเ้ สีย ออกมาชัดเจน และยังไม่น่าเป็นห่วง แต่อย่างไรก็ตามลีสซิ่ง กสิกรไทยได้มีการวางแผนรองรับปัญหาดังกล่าวโดยยึดหลัก ช่วยเหลือลูกค้าในพืน้ ฐานกฎหมายทีเ่ ป็นไปได้ เพราะเมือ่ หนีเ้ สีย เกิดขึน้ หมายถึงศักยภาพในการผ่อนช�ำระสินเชือ่ ของลูกค้าลดลง สิ่งที่เราท�ำได้คือ เมื่อลูกค้ามีปัญหาแล้ว เราจะเข้าไปช่วยเขา แก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสในการเดินหน้า ผ่อนช�ำระต่อ เพราะรถที่ออกจากนโยบายดังกล่าวไม่สามารถ เปลีย่ นชือ่ หรือซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากการช่วยเหลือลูกค้าข้างต้น ในปี 2556 ลีสซิ่ง กสิกรไทยมีแผนกระตุ้นยอดสินเชื่อรถยนต์เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าธุรกิจที่ตั้งไว้ ยังคงยึดหลักการใช้กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการยึ ด หลั ก การบริ ห ารงานที่ สอดคล้องกับบริษทั ของธนาคารกสิกรไทย ทีใ่ ห้บริการเชือ่ มโยง ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปยังบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แบบ One Stop Service อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ซึง่ ถือเป็น จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ของธนาคารกสิ ก รไทย ยั ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มีทิศทางการเติบโต ทั้งแง่ของผลการด�ำเนินงานที่มีการปล่อย สินเชือ่ เช่าซือ้ และลีสซิง่ รถยนต์ในแต่ละปีอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง มีผลก�ำไรรวมทีม่ กี ารเติบโตตลอดอย่างมัน่ คง ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทย หนึ่ ง ในบริ ษั ท ของธนาคารกสิ ก รไทย ยึดหลักการการบริหารงานโดยประสานกับบริษัทของธนาคาร กสิกรไทย พร้อมสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ด้วย การออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินครอบคลุมในรูปแบบทุกๆ ด้าน ในทุกๆ มิติ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงทุกๆ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ การออกแคมเปญร่วมกับผลิตภัณฑ์บริษทั ของธนาคารกสิกรไทย เรียกได้วา่ เป็นการบริการทีค่ รบครันแบบ One Stop Service ที่ สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการทางการเงินในรูปแบบ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเภทต่ า งๆ อย่ า งครบวงจร โดยใช้ แนวคิด K-VALUE CHAIN SOLUTIONS เพือ่ ตอบโจทย์คคู่ า้ และลูกค้าที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึงพอใจสูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีค่ รอบคลุมจากต้นน�้ำ ถึงปลายน�ำ้ ทัง้ ระดับบุคคล และนิตบิ คุ คลในการลงทุนท�ำธุรกิจ ซึ่ ง ผู ้ ดู แ ลลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ข องทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามรู ้

ปี 2555 ทีผ่ า่ นมา เรียกได้วา่ เป็นปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทีส่ ามารถดันยอดขาย รถยนต์ได้สงู ถึง 1.4 ล้านคัน ถือว่าเป็นยอดขายรถยนต์ทสี่ งู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ แน่นอนว่า เป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการฯ ลงไปเมื่อปลายปี แต่อานิสงส์จากโครงการรถยนต์คนั แรกยังคงแรงต่อเนือ่ งมาถึงต้นปี 2556 ทีย่ งั คงมียอด ผูข้ อใช้สทิ ธิ์ แต่ยงั ไม่ได้รบั รถท�ำให้ตอ้ งมารับรถยนต์ในปีนี้ ส่งผลให้เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ยอดขายรถยนต์เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้วกว่า 63% ถือเป็นอีกปีทหี่ ลายคนยังคงจับตามองธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนือ่ ง และทีข่ าดไม่ได้คงเห็นจะเป็นธุรกิจลีสซิง่ หรือสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์

อัครนันท์ ฐิตสิรวิ ทิ ย์ : กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ลีสซิง่ กสิกรไทย ความเข้าใจในความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าเป็นอย่างดี ว่าต้องการอะไรอย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นการสร้างความ แข็งแกร่งและสร้างจุดขายทีผ่ บู้ ริการอืน่ ไม่มี ปัจจุบัน ลีสซิ่งกสิกรไทย มุ่งเน้นการขยายพอร์ท เช่าซื้อส�ำหรับการให้บริการเช่าซื้อในกลุ่มรถกระบะเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาพรวมตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีอัตราการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) มีทั้งสิ้น 592,725 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 41 ของตลาดรถยนต์รวมในประเทศ ซึ่งยอดขายรถกระบะ ในปี 2556 นี้ น่าจะไม่ตำ�่ กว่า 500,000 คัน เมือ่ เทียบกับ ยอดขายรถกระบะในช่วงปกติทไี่ ม่มโี ครงการรถยนต์คนั แรก อยูท่ ปี่ ระมาณ 300,000 คันต่อปี นับว่าเป็นตัวเลขยอดขาย ที่สูงกว่าปกติค่อนข้างมาก โดยยอดคงค้างส่งมอบจาก ปีที่แล้วเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำ� คัญ และรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ คือกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ (Big Bike) มีความจุเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 cc.ขึ้นไป ในมุมมอง แนวโน้ ม ปี 2556 น่ า จะมี โ อกาสขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ไม่ต�่ำกว่า 53,000 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 4-5 ของยอดขายรถใหม่ ท�ำให้เป็นกลุม่ ลูกค้าใหม่ ทีม่ ขี นาดน่าสนใจ ทัง้ ด้วยเงือ่ นไขด้านปริมาณความต้องการ รถใหม่ วงเงินต่อคันที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับรถอีโคคาร์ ประกอบกับฐานลูกค้ากลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่มกี ำ� ลังซือ้ และเลือกซือ้ รถบิ๊ ก ไบค์ ส� ำ หรั บ เป็ น ทางเลื อ กในการใช้ ร ถเฉพาะกิ จ

การเจาะตลาดลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม นี้ จึ ง น่ า จะมี ค วามเสี่ ย งน้ อ ย เมือ่ เทียบกับภาพรวม ส่วนในงาน The 34th Bangkok International Motor Show 2013 ทีจ่ ะมีขนึ้ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-7 เมษายน 2556 นี้ ทางบริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ออกบูธในงานมอเตอร์โชว์ เพือ่ ให้บริการด้านสินเชือ่ เช่าซือ้ / ลีสซิง่ รถยนต์ พร้อมด้วยทาง เมื อ งไทยประกั น ภั ย ได้ น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ที่ ครบวงจรเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่เข้ามา ใช้บริการในที่เดียว โดยล้อไปกับธีมใหญ่ของงานมอเตอร์โชว์ใน ปีนี้ คือ ‘แฟชัน่ แห่งโลกยนตรกรรม’ ด้วยการเพิม่ สีสนั ให้แคมเปญ และโปรโมชั่นโดนใจ ที่พิเศษและได้รับประโยชน์สูงสุดในการ ใช้บริการที่เหนือกว่า เพิ่มสีสันความสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่ บูธลีสซิ่งกสิกรไทย และเมืองไทยประกันภัยได้ทุกวันตลอดงาน มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 34 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่ งานมหกรรมแสดงรถยนต์ไทยยังคงเป็นตัวแปรส�ำคัญ ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบ รวมถึงกระตุ้น เศรษฐกิจให้เติบโต แน่นอนว่าจะช่วยให้อตุ สาหกรรมยานยนต์ ของไทยคึกคัก และส่งผลให้ทกุ ธุรกิจทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ไม่วา่ จะ เป็น ธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ ธุรกิจจ�ำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจ ประกันภัย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระบบอุตสาหกรรม ยานยนต์ของไทย

13 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


SCOOP

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย / เรียบเรียง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

เช้าวันที่ 15 มีนาคม (ตามเวลาในประเทศไทย) ได้มกี ารเปิดตัวโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน ทีห่ ลายๆ คนรอคอย ก็คอื ‘Samsung Galaxy S IV (S4)’ Samsung เป็นบริษทั ทีผ่ ลิต และจ�ำหน่ายโทรศัพท์มอื ถือมาเหมือนกับ Nokia นัน่ ก็คอื ทัง้ สองบริษทั นีใ้ นเชิง แบรนด์นนั้ ไม่มี Sub Brand เวลาคน เรียกชือ่ รุน่ ก็จะเรียก Samsung หรือ Nokia ไปเลย และมีชอื่ ซีรสี่ อ์ อกมาแทน Samsung มีเรียกชือ่ รุน่ แต่ไม่โดน มีชอื่ รุน่ เหมือนไม่มี คนจ�ำไม่ได้ ถือว่าไม่เด่น

มีอะไรใหม่ทจี่ ะท�ำให้ ไอโฟนหาวรอ บริษัทสัญชาติเกาหลีแห่งนี้เป็นซัพพลายเออร์ให้กับ บริษทั Apple คอยซัพพลายหน้าจอ ซัพพลายเมมโมรี ฯลฯ ในตอนหลังจึงได้มาท�ำสมาร์ทโฟนแบบทีเ่ รียกว่าเป็น ‘Smart Phone’ จริงๆ ไม่ใช่สมาร์ทโฟนแบบ Symbian ของ Nokia การเกิดขึ้นของ iPhone ได้ก�ำหนดความหมายของ ‘Smart Phone’ ในยุคใหม่ขนึ้ ต่อมาในปี 2010 Samsung ก็เลยออกสมาร์ทโฟน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเรือธง (Flagship) ของเขา ก็คอื Samsung Galaxy S ขึน้ และรุน่ ถัดๆ มาก็ออก ทุกปี ในปี 2011, 2012 และ 2013  

เหยียบจมูก Apple ถึงถิน่

Albert Camus

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”

ล่าสุด Samsung ก็เปิดตัว Galaxy S IV (S4) ที่นิวยอร์ก ซึ่งก็มีประเด็นในเรื่องนี้ นั่นคือ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว Samsung เปิดตัว Galaxy S III ทีป่ ระเทศอังกฤษ นักข่าวได้ไปถาม Chief ของ Samsung Mobile ก็คอื J.K. Chin ว่าท�ำไมถึงไปเปิดตัวทีน่ วิ ยอร์ก ไม่เปิดตัวทีย่ โุ รปเหมือนเดิม เขาบอกว่า Market Share ของ Samsung ในยุโรปไม่คอ่ ยดีเมือ่ เปรียบเทียบกับ iPhone ของ Apple ในอเมริกา Apple มี Market Share ประมาณ 46% แต่ Samsung มี Market Share เพียง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า อเมริกาคือพื้นที่ของ Apple การเปิดตัวครั้งนี้จึงเหมือนกับการมาบุกถึงถิ่นของ Apple เลย เพราะถ้าไปเปิดตัวทีย่ โุ รป ก็คงจะมีนกั ข่าวเพียงไม่กคี่ น ถึงแม้วา่ จะสามารถดูการเปิดตัวผ่านโลก ออนไลน์ได้ แต่กค็ งไม่เหมือนกับการได้ไปดูการเปิดตัวยังสถานทีจ่ ริง นักข่าวทีอ่ เมริกาก็จะได้มกี ารรายงานข่าว กันเยอะๆ ว่าซัมซุงตัวใหม่มอี ะไรบ้าง และหวังว่าจะได้มาร์เก็ตแชร์เพิม่ ขึน้ Apple เป็นที่นิยมในดินแดนแห่งเสรีภาพแห่งนี้ก็เพราะ Apple เป็นแบรนด์ของคนอเมริกัน เป็น American Icon อย่างนึงเลยด้วยซ�ำ้ ค�ำถามก็คอื ว่า แล้ว Samsung Galaxy S IV (S4) ซึง่ เป็นเรือธงของ Samsung Mobile นัน้ มีอะไรใหม่? สิง่ ที่ Samsung คิดว่าจะสามารถโค่น Apple ให้ราบคาบ เพราะ Samsung โค่น Apple ไปแล้ว ถ้าดูจากยอดขายทัว่ โลก แต่ยอดขายสะสม Apple ยังเยอะกว่า และในตลาดอเมริกา Samsung ยังด้อยกว่า Apple อยู่ ซึง่ ในตลาดอเมริกาถือว่าเป็นตลาดทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เป็นตลาดทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง และเป็นตลาดทีซ่ อื้ Application กันเยอะ

14 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


มาครัง้ นี... ้ มีอะไรใหม่??? ตัวที่ Samsung สู้ Apple ไม่ได้ ก็ คื อ Software เพราะ Samsung ไม่ได้เป็นเจ้าของ Android ซึ่ง Android เป็ น ของ Google ทาง Samsung ก็เลยปรับปรุง Software ขึน้ เอง หน้าตาของ Galaxy S IV (S4) ก็คล้ายๆ กับหน้าตาของ Galaxy S III (S3) แต่ ว่าใหญ่ขนึ้ มาหน่อยนึง จาก 4.79 นิว้ เป็น 4.99 นิว้ คุณสมบัตทิ มี่ ใี น Samsung Galaxy S IV (S4) ก็ คื อ จะให้ ผู ้ ใ ช้ ส ามารถใช้ ต าของตั ว เองคอนโทรล สมาร์ทโฟนได้ ซึ่งค�ำถามคือ จ�ำเป็นหรือไม่? และถ้า เรากะพริบตาบ่อยๆ จะเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่า ในขณะที่ ท าง Apple ก� ำ ลั ง จะใช้ ล ายนิ้ ว มื อ เป็ น ตัวควบคุม เป็นตัวแทนรหัส Function Feature Benefit พื้ น ฐานนั้ น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะ ที่เพิ่มมาก็เป็นลูกเล่น เสียมากกว่า ให้คนรูส้ กึ ว่า ‘มีอะไรใหม่’ เท่านัน้ เอง เราสามารถคอนโทรล Galaxy S IV (S4) โดยใช้มอื ก็ได้ หรือจะใช้ตาควบคุมก็ได้ เวลาทีไ่ ปดูอเี มล ดูวิดีโอ ก็สามารถโบกมือได้เลยเพื่อบังคับให้ขึ้นลง โดยที่มือไม่ต้องสัมผัสกับหน้าจอ หรือจะสามารถรับ โทรศัพท์โดยไม่ต้องสัมผัสกับหน้าจอก็ได้ สามารถดู อีเมลได้โดยที่ไม่ต้องเปิด ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมแบบ ใหม่ๆ Apple เป็นคนเริม่ ไวยากรณ์ในการควบคุมทางมือ เช่น เลือ่ นซ้าย เลือ่ นขวา ซูมเข้า ซูมออก กดหน้าจอ สองครั้ง ฯลฯ จะมีภาษามือบนหน้าจอ ซึ่งตอนนี้ Samsung ได้ น� ำ เสนอวิ ธี ก ารสั่ ง งานด้ ว ยวิ ธี ข อง Samsung เป็นการเน้นความใหม่ แต่ยงั ไม่ได้รบั การพิสจู น์วา่ เน้นเรือ่ งพฤติกรรมผูบ้ ริโภคแล้วหรือยัง? เพราะถ้าหาก ว่าผู้บริโภคไม่ถนัดก็อาจจะเลือกใช้วิธีการแบบเดิม ต่อไป นอกจากนี้ ใ นตั ว เครื่ อ งยั ง มี เ ซ็ น เซอร์ ค อยจั บ ทั้งอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงตัวที่เอาไว้จับและ รายงานสุขภาพของผูใ้ ช้อกี ด้วย จึงเป็นที่แน่นอนว่าเทรนด์ของโทรศัพท์มือถือ รุ่นใหม่จะเน้นเรื่องเหล่านี้ เพราะเรื่องชิปประมวลผล เร็วที่สุด หน้าจอชัดที่สุด กล้องมีเมกะพิกเซลที่สูง ก็ถกู น�ำมาแข่งขันกันทัง้ สิน้ แล้ว

Samsung เองก็ก�ำลัง จะท� ำ ในสิ่ ง ที่ ค ล้ า ยๆ กั บ iTune เรียกว่า Samsung Hub สามารถซือ้ ดาวน์โหลด วิดโี อเกม หนังสือ เพลง ได้เช่น เดียวกัน ซึ่งคนที่จะออกอาการ หาวรอก็คือ Amazon เพราะขาย ของพวกนีอ้ ยู่ Apple จะใช้ iTune เป็นตัวดึงดูด และใช้ สร้าง Ecosystem ทาง Content ให้ทำ� งานคูก่ บั โทรศัพท์ได้อย่างดี นัน่ คือ ท�ำทัง้ คูแ่ ละท�ำได้ดกี ว่า ส่วนในเชิงของ Hardware หน้าจอ 5 นิ้ว ซึ่งใหญ่กว่าของเดิมคือ 4.8 นิ้ว ตัวเครื่องก็จะบางลง 0.31 นิว้ หนัก 130 กรัม ใช้ชปิ ทีเ่ ร็วขึน้ กว่าเดิม มีกล้อง 13 ล้านเมกะพิกเซล มีทงั้ กล้องหน้า กล้องหลัง และสามารถ ถ่ายภาพและวิดโี อได้พร้อมกันด้วยทัง้ 2 กล้อง สามารถใช้เทคโนโลยี LTE หรือว่า CG ได้ และสามารถ เชือ่ มต่อกับ WiFi Hi Speed Internet ได้ Samsung จะออกโทรศัพท์รุ่นนี้ในเดือนเมษายน ซึง่ ราคาคาดว่าน่าจะเท่ากับตัวเดิม จะวางตลาดใน 155 ประเทศ รวมทัง้ ตลาดอเมริกาด้วย Samsung นัน้ มีขอ้ ต�ำหนิอยูอ่ ย่างหนึง่ ก็คอื สินค้า ไม่ค่อยพรีเมียม แม้ว่าจะเปลี่ยนวัสดุแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่า พรีเมียม แต่สุดท้ายก็คือการทดแทนช่องว่างของตลาด แล้วปักหลักจนโต หรือก็คอื โตมาจากช่องว่าง ดังนัน้ การเป็น สินค้าพรีเมียมต้นทุนก็อาจจะสูงขึน้ J.K. Shin ซึง่ เป็นประธานของธุรกิจ Mobile ของ ซัมซุงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การแข่งขันของตลาดเร่งเร้า เข้ า มาเรื่ อ ยๆ ท� ำ ให้ ภู มิ ทั ศ น์ ข องตลาดสมาร์ ท โฟน ณ ปัจจุบนั นีต้ า่ งกับเมือ่ 3 ปีกอ่ นอย่างมาก เพราะฉะนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทงั้ ทีเ่ ป็น Hardware และก็ Software ด้วย จะเป็นด้านใดด้านหนึง่ อย่างเดียวไม่ได้” ในตอนนี้ Samsung ก็ไปเสีย่ งในเรือ่ งทีว่ า่ ซอฟท์แวร์ ตั ว ใหม่ ที่ อ าจจะเปิ ด ด้ ว ยตา หรื อ ใช้ มื อ โบก ฯลฯ นั้ น จะดึงดูดให้ผบู้ ริโภคมาซือ้ มากขึน้ ได้หรือไม่ เพราะว่าตลาด โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟนเริม่ อิม่ ตัว ซอฟท์แวร์ถือว่าเป็นจุดอ่อนของ Samsung ในการที่จะสู้กับ Apple ค�ำถามก็คือว่า Samsung ได้เคยถูก Apple ฟ้องมาแล้ว ดังนัน้ การดีไซน์ Galaxy S IV (S4) ตัวนีจ้ ะท�ำอย่างไร J.K. Shin ก็บอกว่า “การท�ำซัมซุงตัวใหม่ได้คยุ กับเจ้าของผลงานกว่า 120 Patents ซึง่ มีทงั้ User Interface ทัง้ ซอฟท์แวร์ ฯลฯ ทีจ่ ะใช้ใน Galaxy S IV (S4) ด้วยการไปจ้างนักเขียนซอฟท์แวร์ทเี่ ป็นมิตรจากอินเดีย จีน ยุโรป หรือแม้กระทัง่ รัสเซีย” ต้องไปดูตอ่ ว่าซอฟท์แวร์ในรุน่ ต่อๆ ไปของ Samsung จะพลิกกลับมาเป็นผูน้ ำ� อย่างเบ็ดเสร็จได้หรือไม่ และถ้าแซงได้กจ็ ะรับแรงกดดัน ในเรือ่ งนวัตกรรมได้ดเี พียงไร

ดูคแู่ ข่ง หาจุดอ่อนในจุดแข็ง มีการตัง้ ค�ำถามว่า เมือ่ Samsung Galaxy S IV (S4) ออกไปนัน้ การตอบรับของผูบ้ ริโภคจะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะถ้าการตอบรับของผูบ้ ริโภคกับ Galaxy S IV (S4) ไม่ดี นักวิเคราะห์คนหนึง่ คือ Anan Amhad บอกว่า Galaxy S IV (S4) อาจจะตกอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกับ iPhone 5 คือไม่มอี ะไรที่ ‘Wow’ ซึง่ จะส่งผล ต่อยอดขาย ผู้บริหารของซัมซุงบอกว่า เวลาที่เราท�ำ “มาร์เก็ตแชร์ไม่ได้ตอบทุกอย่าง ข้อมูลความ อะไรใหม่ สักประเดีย๋ วก็จะไม่มอี ะไรใหม่แล้ว เพราะ พอใจของลูกค้าต้องไปถามลูกค้าจริงๆ ว่าเป็น เดีย๋ วคนก็จะท�ำเลียนแบบได้ หรือท�ำได้เหมือนๆ กัน อย่างไร” ซึง่ ไม่ได้พดู อะไรใหม่วา่ จะต้องท�ำอย่างไร Samsung ควรจะต้องถาม Apple ว่าเขา แต่ทเี่ ป็นแบบนีก้ ไ็ ม่ได้หมายความว่า Apple ท� ำ อย่ า งไร หลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ กั บ ไม่ ท� ำ อะไร เพราะ Apple จะไม่ บ อกอะไร iPhone 5 มาก่อน เป็นบริษทั ทีช่ อบเก็บเป็นความลับ แต่ตอนหลังทีม่ ี ก่ อ นที่ Samsung จะเปิ ด ตั ว ไม่ กี่ วั น หลุดออกมาบ้าง อาจจะด้วยความจงใจ เป็นกลยุทธ์ ทางผู้บริหารของ Apple ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ หนึ่งเพื่อไม่ให้คนไปซื้อของคู่แข่งขัน หรือก็หลุด Wall Street Journal มาจากซัพพลายเออร์ Mr.Phil Schiller ซึ่งดูแลการตลาดของ เราจะเห็นว่า Apple ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ท�ำ Apple ก็ได้พดู เหมือนกับร่ายมนตร์บทเดิม และไม่มี iPad Mini แต่สดุ ท้าย iPad Mini ก็ออกมา Solution อะไรออกมาเลยว่า Apple จะท�ำอย่างไร Apple ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ� iPhone Low Cost หากมีคนถามเรือ่ ง Market Share ของ Apple แต่เดีย๋ ว iPhone Low Cost ก็จะออกมา ซึ่งถูก Samsung แซงไป Apple จะท�ำอย่างไร ...ฉะนัน้ ตอนนี้ Apple ซุม่ ท�ำอะไรอยู่ เขาก็จะแก้ตา่ งท�ำนองว่า

15 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


COVER STORY

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ปลายปีที่แล้ว ผมได้รับเชิญไปบรรยายให้โรงเรียนเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่ง ที่เห็น ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จาก ‘AEC’ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง ในอีกสองปีขา้ งหน้า Elizabeth I

“Do not tell secrets to those whose faith and silence you have not already tested.”

ถ้าหากวันนีไ้ ม่ปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว การเปลีย่ นแปลงนัน้ ต้องเริม่ จากตัวครู ทีไ่ ม่หลงละเมอกับความยิง่ ใหญ่

16 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


ครูต้องไม่คิดว่าตนเองเก่งเหนือเด็กนักเรียนอย่างห่างชั้น เฉกเช่นสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว แต่ครูตอ้ งยอมรับว่า ‘ยัง’ มีอกี หลายสิง่ หลายอย่างทีต่ นเองตามไม่ทนั ซึ่งท�ำให้ครูสมัยใหม่จ�ำเป็นต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนัน้ อาจตามโลกสมัยใหม่ไม่ทนั หลักสูตรก็เช่นกัน ไม่อาจวนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิมๆ เหมือนเมือ่ หลายสิบปีกอ่ นหน้าแล้ว การเปลี่ ย นแปลงจึ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง อาคารเรี ย น ทันสมัย เครือ่ งมืออุปกรณ์ทนั สมัย แต่คอื ‘คน’ และ ‘หลักสูตร’ ส�ำหรับโดยส่วนตัวของผมเองนั้น ก็เป็นอาจารย์สอนใน หลักสูตรเอ็มบีเอ วิชาการตลาดและแบรนด์ ทั้งเป็นอาจารย์ ประจ�ำวิชา และอาจารย์รับเชิญในหลายสถาบัน ทั้งของรัฐ และเอกชน สองปี ที่ ผ ่ า นมา ผมค่ อ นข้ า งซี เ รี ย สกั บ การสอนมาก เป็นพิเศษ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นผมก็สอนแบบเอาจริงเอาจัง มากอยูแ่ ล้ว ซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษาบางสถาบัน (ซึง่ น่าแปลกใจมาก เพราะเป็นสถาบันชั้นน�ำด้วย) เมื่อตอนประเมินการสอนของ อาจารย์และคอมเมนต์กลับมา ได้ความว่า “อาจารย์ให้การบ้านมากเกินไป” “อาจารย์ใช้คำ� พูดไม่ถนอมน�ำ้ ใจนักศึกษา”

เมื่อเห็นผลการประเมินของนักศึกษาในสถาบันชั้นน�ำ ดั ง กล่ า วแล้ ว ผมก็ นึ ก ไปถึ ง บทความชิ้ น หนึ่ ง ที่ อ าจารย์ มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำแห่งหนึง่ ของสหรัฐฯ เขียนไว้วา่ “นักศึกษาไม่ใช่ลกู ค้าของอาจารย์” ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องจริง เพราะถ้าหากนักศึกษา เป็นลูกค้าของอาจารย์ นักศึกษาเหล่านั้นก็คงจะต่อรองกับ อาจารย์อย่างหนักหน่วงเป็นแน่ กลับมาทีเ่ รือ่ งลีลาการสอนของผม ผมบอกนักศึกษาว่า ที่ผมเอาจริงเอาจังมากๆ ช่วงนี้ เป็นเพราะไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสูเ่ ออีซี ขณะทีน่ กั ศึกษาเรียนเอ็มบีเออยูน่ นั้ “คุณคิดเหรอว่านักศึกษาชาติอื่นเขาจะไม่เรียนอย่างคุณ หรืออาจจะเรียนทีเ่ หนือกว่าทีพ่ วกคุณเรียนก็ได้ เพราะเออีซนี นั้ ไม่ได้หมายเพียงสิบประเทศอาเซียนเดิมเท่านัน้ แต่ยงั บวกอีกสาม และบวกหก ซึง่ รวมไปถึง จีน, ญีป่ นุ่ , เกาหลี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดียอีกล่ะ”

“พวกคุณจะเอาอะไรไปสู้ ถ้ายังขยันเท่ากับรุน่ ทีผ่ า่ นๆ มา คุณต้องเก่งกว่า สร้างสรรค์กว่า และอดทนด้วย” ทีเ่ ขียนมาข้างต้นนี้ ก็เพือ่ จะน�ำไปสูป่ ระเด็นทีว่ า่ อีกสองปี เออีซกี จ็ ะมาถึงแล้ว หลั ก สู ต รเอ็ ม บี เ อที่ เ ปิ ด กั น มากมายในท้ อ งตลาดนั้ น มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทรนด์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงหรือยัง อาจารย์เตรียมพร้อมหรือยัง และนักศึกษาทีเ่ ป็นทัง้ Input และ Output ของสถาบัน การศึกษาต่างๆ นัน้ จะออกมามีหน้าตาอย่างไร เนือ่ งจากเวลาจ�ำกัด สัมภาษณ์ได้เพียงไม่กแี่ ห่ง พอจะให้ภาพคร่าวๆ ซึง่ ปีหน้าก็จะน�ำเสนอในประเด็นนีต้ อ่ ไป

17 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีก่อน ฝ่ายงานที่ดูแลเรื่อง ‘คน’ นั้นเรียกว่า ‘บุคคลธุรการ’ มีหน้าที่ดูแลเพียงเรื่องกฎระเบียบ การขาดลามาสาย และผลตอบแทนของพนักงานเท่านั้น ทว่าปัจจุบัน HR จะเป็ น เรื่ อ งในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น (HR Strategy) จะต้ อ ง ตอบสนองกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยการพัฒนาคนนัน้ ไม่ใช่เพียงพัฒนา คนให้เก่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังจ�ำเป็นต้องพัฒนาคนให้สอดคล้องกับทิศทาง ขององค์กรนัน้ ๆ ด้วย ดังนัน้ ปัจจุบนั HR ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรือ่ งดูแลคนให้มปี ระสิทธิภาพ แต่เป็นเรือ่ งเชิงกลยุทธ์อย่างจริงจัง ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือเชิงกลยุทธ์ และ Strategic Partner ขององค์กร รัฐ ด�ำรงศรี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์พฒ ั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ จ�ำกัด (Strategic Business Development Center) ได้แนะน�ำถึงทิศทาง ของกลยุทธ์การพัฒนาคนไว้อย่างน่าสนใจ “ผมมองว่าองค์กรก็เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่งที่จะต้องมีเป้าหมาย ในชีวิต มีการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถ ดังนั้นแล้วเราจะเห็น ได้ เ ลยว่ า กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาคนขององค์ ก รต่ า งๆ ที่ ทั น สมั ย นั้ น จะมุง่ เน้นให้องค์กรหรือคนในองค์กรมีความรูค้ วามสามารถ มีพฤติกรรม และวัฒนธรรมที่ตอบเป้าหมายดังกล่าวด้วยโปรแกรมการพัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การพัฒนา Competency ของคนในองค์กร การมี ระบบ KM (Knowledge Management) การสร้างภาวะผูน้ ำ� และการ สร้าง Core Culture ขององค์กร เป็นต้น แม้ ว ่ า การพั ฒ นาคนในปั จ จุ บั น จะมี เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสอนงาน ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรม (Training) ก็ยงั ถือว่าเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญ อันดับต้นๆ ทีท่ ำ� ให้เข้าถึงการพัฒนาคนมากขึน้ อยู่ รัฐ ด�ำรงศรี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์พฒ ั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ จ�ำกัด

รัฐ ด�ำรงศรี

ทิศทางการพัฒนาคน ส�ำหรับองค์กรแห่งอนาคต

ในอดีตเราจะมองว่าธุรกิจใดทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้นนั้ จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการผลิต โดยใครมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทแี่ ตกต่างจาก ผู้อื่น ก็จะเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ ในระยะเวลาต่อมาด้วย เทคโนโลยีทพี่ ฒ ั นาขึน้ ท�ำให้ความสามารถในการผลิตนัน้ มีมากขึน้ จึงสามารถผลิตสินค้าได้เหมือนกัน ดังนั้น ‘ผลิตภัณฑ์’ ไม่ใช่ กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จอีกต่อไป กลายเป็นว่า องค์กรต่างๆ ก็หนั มา แข่งขันกันที่การขายและการตลาดแทน แต่ในปัจจุบันโลกก็ได้ เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน มีการแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การขาย และการตลาด ดังนั้น ‘คน’ ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ ได้กลายมาเป็นกุญแจที่น�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ ทีอ่ งค์กรยุคใหม่ได้มงุ่ เน้น

KM : Knowledge Management

หลักของการจัดการความรูใ้ นองค์กร อาจใช้คำ� สัน้ ๆ ได้วา่ ‘ความรู้ คูอ่ งค์กร’ ซึง่ หมายความว่า ความรูจ้ ะอยูต่ ดิ กับองค์กร ไม่ใช่ออกไป ตามพนักงานเก่งๆ ทีล่ าออก หรือเกษียณออกไป หรือ ความรูน้ นั้ ติดอยูก่ บั แค่คนบางคน ไม่ได้ถกู แชร์และใช้ประโยชน์ได้ การฝึกอบรม ณ ปัจจุบนั ไม่ได้มงุ่ เน้นเพียงพัฒนาความรูเ้ ท่านัน้ แต่ยงั มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาทัศนคติและทักษะมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการพัฒนาในระบบคิด นับว่าเป็นเรือ่ งทีด่ มี ากๆ เพราะระบบคิดเป็น พื้นฐานของการเริ่มต้นของการพัฒนาความสามารถในเชิงธุรกิจได้ อาทิ มีหลักสูตรเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดเชิง สร้างสรรค์ ซึง่ ได้กลายเป็นหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็นอย่างยิง่ และผม ก็เชือ่ ว่า มีแนวโน้มทีจ่ ะยังคงสนใจต่อเนือ่ งไปยังอนาคต” ส�ำหรับในยุคที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) การปรับตัวด้านการพัฒนาคนเองก็ตอ้ งปรับหางเสือไปในทิศทาง ทีถ่ กู ต้องด้วยเช่นกัน “องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามสภาวการณ์ที่จะ มาถึง โดยการเปิด AEC ย่อมหมายถึงการเปิดประตูส�ำหรับความ ร่วมมือ และการแข่งขันของกลุม่ ประเทศในกลุม่ อาเซียน ดังนัน้ แล้วองค์กร จึงเสมือนถูกบังคับให้ต้องยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น คนในองค์กรก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ ดังกล่าว การพัฒนาคนจึงต้องมุง่ เน้นเพือ่ รองรับการแข่งขัน และพัฒนา คุณภาพสูร่ ะดับสากล นอกจากนี้ ผลของ AEC ท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่อิสระ มากขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิก เกิดการไหลเข้าไหลออกของแรงงาน ทัง้ แรงงานทีม่ ฝี มี อื และแรงงานทีไ่ ร้ฝมี อื จึงท�ำให้เรือ่ งการบริหารพัฒนาคน และการรักษาคนที่มีความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องใส่ใจ และ ควรให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน” แต่ ถึ ง แม้ จ ะมี ป ั จ จั ย เรื่ อ ง AEC เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ การบริหารพัฒนาคน ซึ่งเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ โดยองค์กรแห่งอนาคต ก็ต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคนที่มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การเก็บคนเก่งไว้ในองค์กร (Talent Management) เป็นเรื่องที่ ต้ อ งใส่ ใ จ และสุ ด ท้ า ย การมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาคนให้ มี ค วามสามารถ และผูกพันอยู่ทุ่มเทให้กับองค์กร (Engagement) จัดเป็นปัจจัย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ อ งค์ ก รสามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น คื อ ประเด็ น ที่ รัฐ ด�ำรงศรี ฝากไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.sbdc.co.th

18 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


ด้วยประสบการณ์ทไี่ ด้ให้บริการในเมืองไทยมาถึง 15 ปี ได้เห็น การเปลีย่ นผ่าน รวมไปถึงพัฒนาการของวงการ HR มาอย่างโชกโชน กับระยะเวลาอีก 2 ปีเท่านัน้ ทีไ่ ทยจะเข้าสูก่ ารเป็นประชาคม อาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ พิชญ์พจี สายเชือ้ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ทาวเวอร์ส วัทสัน จ�ำกัด ทีป่ รึกษาด้านการบริหาร จัดการบุคคลและการพัฒนาองค์กร ก็ได้มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับองค์กรของไทยให้ฟงั

นายจ้างมีทางเลือก

ในส่วนของนายจ้างนัน้ จะมีทางเลือกมากขึน้ เพราะ AEC จะเปิด โอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์จากประเทศสมาชิกเข้า-ออก และท�ำงาน ได้อย่างเสรี ส่วนการแข่งขันเชิงธุรกิจนั้นก็จะทวีความรุนแรงของ การแข่งขัน “คนทีเ่ ป็นนายจ้าง คือเจ้าของกิจการ จะเกิดการแข่งขันสูงขึน้ นัน่ คือข้อจ�ำกัด แต่ขอ้ ดีคอื อะไร ถ้าพูดถึงเรือ่ งการบริหารจัดการคน นายจ้างจะมี Supply มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สมมติแผนก IT ที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่าตัวจะแพงมาก แต่ถ้าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ทเี่ ก่ง IT พูดภาษาอังกฤษได้ คนไทยทีเ่ ป็น IT พูดภาษา อังกฤษได้ก็อาจจะมีข้อจ�ำกัด คือไม่ได้เป็นคนที่เขาจะเลือกแล้ว เพราะมี Supply มากขึ้ น นี่ คื อ มุ ม มองของนายจ้ า งที่ เ ขามี Supply มากขึน้ ในการเลือกใช้คน นีค่ อื ข้อดี เพราะฉะนัน้ นายจ้าง ท�ำอะไร นายจ้างก็ตอ้ งเลือกคนทีค่ มุ้ ทีส่ ดุ ”

พนักงานแบบไหน ที่ใครๆ ก็ตอ้ งการ

ด้านของลูกจ้าง หรือพนักงาน แน่นอนว่าเมือ่ ตลาดแรงงานใหญ่ขนึ้ คูแ่ ข่งมีมากขึน้ ‘คน’ ทีม่ กี ารท�ำงาน (Performance) ทีด่ กี ย็ อ่ ม ได้เปรียบ เป็นทางเลือกแรกก่อน ซึง่ ในการนีพ้ ชิ ญ์พจีกใ็ ห้แนวทาง ของคุณสมบัตขิ องพนักงานทีจ่ ะเป็นทีต่ อ้ งการไว้ ว่า “ลูกจ้างก็มี 2 ประเภท คือลูกจ้างที่ Performance ดี กับ ลูกจ้างที่ Performance ไม่ดี ลูกจ้างที่ Performance ดีเขาก็จะมี โอกาสมากขึน้ หมายถึงว่าเขาสามารถทีจ่ ะแข่งขันกับคนชาติอนื่ ๆ ได้ เขาก็มโี อกาสมากขึน้ เพราะเขามีบริษทั ต่างๆ เข้ามาในประเทศเรา มากขึน้ เขาก็มที างเลือกมากขึน้ ถ้าลูกจ้างที่ Performance ไม่ดี ก็เป็นความเสีย่ ง เพราะอะไร เพราะนายจ้างเขาจะมี Supply มากขึ้น ก็อาจจะไม่ถูกเลือกก็ได้ เพราะฉะนัน้ ลูกจ้างต้องปรับตัว ท�ำอย่างไรให้คณ ุ เป็น Employee of Choice ท�ำอย่างไรทีน่ ายจ้างจะเลือกคุณจาก Supply ตัง้ เยอะตัง้ แยะ

พิชญ์พจี สายเชือ้ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาวเวอร์ส วัทสัน จ�ำกัด

ค�ำแนะน�ำจากมืออาชีพด้าน HR หลัง AEC มาเยือน จาก Towers Watson HR ก็ตอ้ งปรับตัว ข้อที่ 1 ก็คือ ภาษาอังกฤษ พูดกับเขาไม่รู้เรื่อง เขาก็ไม่เลือกคุณ ข้อที่ 2 คือ ความสามารถทีจ่ ะโยกย้ายได้ (Mobility) วันนี้คุณต้องแพ็คกระเป๋าไปมาเลเซีย วันมะรืนคุณแพ็ค กระเป๋าไปฟิลปิ ปินส์ คุณพร้อมไหมทีจ่ ะเป็น Mobility ถัดไปก็คือ Flexibility คุณต้องมีความสามารถที่ จะปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ หรือปรับกระบวนการ ท�ำงานให้เหมาะสม และสุดท้ายก็คอื Culture Sensitive คุณต้องเข้าใจ ทุกวัฒนธรรที่เกี่ยวข้องกับเรา สมัยก่อนเราต้องรู้จักแค่ คนไทย หากสมมติคนไทยท�ำงานแบบเรือ่ ยๆ เอือ่ ยๆ แล้ว ต้องไปอยู่สิงคโปร์คุณจะช็อกกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปไหม สิงคโปร์ทำ� งานวันเดียวเหมือนกับเราท�ำตัง้ 5 วัน ต้องเข้าใจ วัฒนธรรมเขา Cross Culture Sensitive จะต้องเกิดขึน้ ยิง่ เมือ่ เปิด AEC คุณสมบัตทิ เี่ ขาอยากได้ คือคนทีม่ ี Innovation มี Creativity ให้คดิ เอง ให้คดิ นอกกรอบ และ ท�ำอย่างไรให้คนเปิดใจ ให้คนพูด และสามารถระดมสมอง กล้าพูดกล้าท�ำ นีเ่ ป็นคุณสมบัตทิ อี่ งค์กรมองหา”

และในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวงการของ HR เอง กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ทาวเวอร์ส วัทสัน จ�ำกัด คนนีก้ บ็ อกว่า ต้องปรับตัวขนานใหญ่เช่นกัน หลังจากทีม่ กี ารท�ำงานข้าม วัฒนธรรมเกิดขึน้ (Cross Culture) “ส�ำหรับ Specialist อย่าง HR ก็ตอ้ งปรับตัวแน่ๆ ในเมือ่ มี Cross Culture สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือมี Mobility HR ต้องมีโครงสร้าง (Infrastructure) ทีส่ นับสนุนอย่างเต็มที่ ให้คน Mobilize ได้ เช่น คนสิงคโปร์มาอยูเ่ มืองไทย ภาษี (Tax) เป็นอย่างไร Work Permits เป็นอย่างไร HR ต้องซัพพอร์ต ตรงนีไ้ ด้ เรื่องที่สองคือ โครงสร้าง HR และการพัฒนาคน ของ HR ต้องสอดคล้องกับเรือ่ ง Culture เช่น บอสส่ง คนไทยไปอยู่เวียดนาม เราต้องบอกเขาก่อนว่าวัฒนธรรม เวียดนามเป็นอย่างไร หรือ HR ต้องท�ำอย่างไรให้คนไทย ทีไ่ ปอยูเ่ วียดนามไม่เกิดอาการ Culture Chock นีค่ อื สิง่ ที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม นอกเหนือไปจากการปรับ โครงสร้างอะไรทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อม” ทัง้ หมดคือไอเดียทีฝ่ า่ ย HR, พนักงาน, ผูป้ ระกอบการ ขนาดเล็กไล่ไปจนถึงขนาดใหญ่ต้องฟัง และเตรียมตัว ให้พร้อมก่อนที่การแข่งขันจะถาโถมเข้ามา เพราะนั่น หมายถึงอุปสรรคและโอกาสในคราเดียวกัน

19 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


AEC

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

แห่งแรกของเอเชีย เปิดทางโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์รกุ การศึกษา การหลอมรวมประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในอี ก 2 ปี ข ้ า งหน้ า ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการเปิ ด เสรี ท าง เศรษฐกิจ การค้า ทางสังคมในมิตใิ หม่ ของอาเซียน แนวคิดทีจ่ ะเปิดเสรีทมี่ ตี น้ แบบจากการ รวมประชาคมยุโรปเป็นความพยายาม ที่จะสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค โดยการขยายโอกาสการกระจายสินค้า และบริการ แต่อีกในด้านหนึ่งก็เป็น ‘ความเสีย่ ง’ ทีป่ ระเทศสมาชิกจะต้อง เผชิญกับการแข่งขันทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ ในสถานการณ์เช่นนี้ สมรรถนะความ พร้อมของประชากรเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งสร้าง และหล่อหลอมมาอย่างดี วิสยั ทัศน์ทางด้านการศึกษาของอ�ำนวยศิลป์เป็นทีป่ ระจักษ์มาตัง้ แต่ เมือ่ 20 ปีกอ่ น เมือ่ อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ได้วางรากฐานใหม่ ให้แก่โรงเรียนโดยน�ำการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) เข้ามา พลิกโฉมโรงเรียน จากนัน้ ก็มกี ารปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบ CHILD–CENTRED ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ฉีกแนวจากระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่ เน้นบทบาทของครูเป็นส�ำคัญ เสริมความน่าสนใจด้วยการสอนแบบ Project Approach ต่อมามีการพัฒนาห้องเรียน Bilingual ในรูปแบบ Synchronised Dual Teaching ทีป่ ระสบความส�ำเร็จมาแล้วในญีป่ นุ่ และเกาหลี เรือ่ ยมาจนถึงการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรไทย-อังกฤษภายใต้ มาตรฐานของศูนย์การสอบนานาชาติเคมบริดจ์

ม า สู ่ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า อ ย ่ า ง ‘Thinking School’ ที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ สะสมความเชีย่ วชาญมาหลายปี จนได้รบั การ รับรองจากมหาวิทยาลัย Exeter ประเทศ อังกฤษ ว่ามีมาตรฐานในระดับดีเด่น หรือ Outstanding นับเป็น Thinking School แห่ง แรกในประเทศไทยและในเอเชีย ล่าสุด การก่อตัง้ TSI Asia เป็นการร่วมทุน ระหว่างโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์กับ Thinking Schools International ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากผลของความส�ำเร็จใน การสร้าง Thinking School แห่งแรกของ เอเชียขึน้ ท�ำให้ TSI ต้องการปัน้ TSI Asia ขึน้ เป็นศูนย์กลางในภูมภิ าคเอเชียเพือ่ เชือ่ มโยง เครือข่ายความร่วมมือข้ามทวีประหว่างนักการ ศึ ก ษาที่ มุ ่ ง หวั ง จะพั ฒ นาการศึ ก ษาส� ำ หรั บ ศตวรรษที่ 21 เป็นประจักษ์พยานทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ ของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ในการเตรียมความ พร้อมให้กับนักเรียนไว้ล่วงหน้าแล้ว ก่อน ประเด็นเรือ่ ง AEC จะเป็นเทรนด์อย่างทุกวันนี้ “การขยายมิ ติ ก ารท� ำ งานที่ มี ป ั จ จั ย ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม กฎหมาย และ อื่นๆ เข้ามาเพิ่มท�ำให้โจทย์ในการท�ำงานใน

Thinking School Thinking School เป็นวิธีการในการจัดการเรียน การสอนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาแบบ Child– Centred Education หรือทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในชือ่ ว่าการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ Thinking School ฝึกให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการคิด Child Centered Education นัน้ เป็นหลักการ ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น เสมื อ นหั ว ใจของการจั ด การศึ ก ษา ยุคใหม่เพราะผลการศึกษาวิจัยชี้ชัดว่าการจัดการ ศึกษาที่ดีภายใต้หลักการนี้จะส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ ความมัน่ คงทางอารมณ์ การเรียนรู้ และ การคิดอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน Thinking School เป็นนวัตกรรมด้านการศึกษา ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ก�ำลังแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกการศึกษาก็วา่ ได้ ผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย Exeter เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 พบว่ า ในระหว่ า ง ปี 2554-2556 โรงเรี ย นในประเทศอั ง กฤษ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thinking School จ�ำนวน 80 โรงเรียน มีผลการเรียนของนักเรียน สูงขึน้ 79 โรงเรียน ไม่เปลีย่ นแปลง 1 โรงเรียน

20 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


อนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะ ฉะนั้นโรงเรียนหรือการศึกษาจะต้องเตรียม เด็กให้มีสมรรถนะที่พร้อมจะเดินไปในโลกนี้ ก่อน หน้านีม้ กี ารตืน่ ตัวทางด้านภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้ว ต่อมาก็ ตืน่ ตัวในเรือ่ งของเทคโนโลยี แต่มติ กิ ารท�ำงานมีความซับซ้อน มากกว่านัน้ ” “เรื่องของการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพ พัฒนาให้เด็กยุคใหม่ มีความเป็น Global Citizen เป็นเรื่องของทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ เรื่องของความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นที่ข้ามวัฒนธรรม ความยินดีที่ จะเปิดรับ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นเรือ่ งของ Thinking School”

TSI Asia รุกสร้างโอกาสจาก AEC เนือ่ งจากโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ได้นำ� รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Thinking School มาใช้กว่า 4 ปี และได้ทำ� การพัฒนาจนได้รบั การรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย Exeter เป็นโรงเรียนแรกในเอเชีย อ�ำนวยศิลป์จงึ มีความพร้อมในด้านบุคลากรทัง้ ฝ่ายไทยและต่างประเทศทีจ่ ะขยายถ่ายทอดความรู้ เกีย่ วกับระบบ Thinking School สนองตอบกระแสเทรนด์การศึกษาของโลกสูป่ ระชาคมการศึกษา ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน AEC ซึง่ ทุกประเทศก�ำลังตืน่ ตัวในการพัฒนา การศึกษาในประเทศเพือ่ รองรับการเปิดตลาดการค้าและความสัมพันธ์ไร้พรมแดน จึงถือเป็นโอกาสดี ทีอ่ ำ� นวยศิลป์จะขยายเครือข่าย Thinking School ในภูมภิ าคเอเชีย

21 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


Thinking Schools International มีการ ท�ำงานและการสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและ นักการศึกษาในอังกฤษ อเมริกา อินเดีย แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ ลิธวั เนีย และมาเลเซีย ทางโรงเรี ย นอ� ำ นวยศิ ล ป์ มี เ ครื อ ข่ า ยความ ร่วมมือกับนิวซีแลนด์ เวลส์ และอังกฤษ และมี ความพร้อมของบุคลากรที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียน ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั้งโรงเรียนของ ท้องถิน่ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ ซึง่ บริการเหล่านีจ้ ะพร้อมสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมทีจ่ ะถึงนี้ จึงสามารถพูดได้เต็มปากว่า เมื่อ AEC เปิดอย่างเป็นทางการ โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์มสี มรรถนะพร้อมส�ำหรับช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของภูมภิ าคเอเชีย

About TSI

TSI ในมาเลเซีย

เมือ่ ปี 2554 รัฐบาลมาเลเซียได้มอบหมายให้ TSI ท�ำการพัฒนาโรงเรียน รัฐบาลทัว่ ประเทศจ�ำนวน 10,000 โรงเรียน ให้เป็น Thinking School ภายใน ปี 2556 โครงการ i-THINK ของรัฐบาลมาเลเซียมีความคืบหน้าทีน่ า่ พึงพอใจแม้จะไม่สามารถขยายจ�ำนวนโรงเรียน ได้ตามเป้าหมาย แต่เป็นที่คาดหมายว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีการพัฒนาถึงระดับเป็นต้นแบบและพัฒนาโรงเรียนอื่น ต่อไปในเร็ววันนี้

อ�ำนวยศิลป์ เพิม่ สมรรถนะเด็กไทย!

โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ในทุกวันนีจ้ งึ ไม่ใช่แค่โรงเรียนทีม่ กี ารเรียนการสอนแบบสองภาษา มาตรฐานหลักสูตรเทียบเท่าโรงเรียน อินเตอร์เท่านัน้ แต่นกั เรียนก็ยงั สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในคณะยอดนิยมได้ทกุ ปี นอกจากผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว โรงเรียนได้รบั รางวัลจากผลการสอบ O-NET คะแนนยอดเยีย่ มตลอดมา รวมถึงหลักสูตรการสอนและการเป็นศูนย์การสอบของ Cambridge International Examinations นักเรียนสามารถ สอบ IGCSE และ A level เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยทีต่ า่ งประเทศได้ เมือ่ ผนวกกับการเรียนการสอนแบบ Thinking School ซึง่ เป็นนวัตกรรมล่าสุด โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์จงึ ก้าวไปสูท่ ศิ ทางของ การเป็นโรงเรียนแถวหน้าของเอเชียอย่างไม่มขี อ้ สงสัย

Thinking Schools International หรือ TSI ก่อตั้ง เมือ่ ปี 2553 โดยเกิดจากความร่วมมือของนักการศึกษาระดับโลกสอง กลุม่ กลุม่ แรกคือ Thinking Foundation ในอเมริกา ซึง่ ท�ำการ พัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้ Thinking Map เป็น เครือ่ งมือในการส่งเสริมการคิดทีไ่ ด้รบั การตอบรับอย่างกว้างขวาง จากโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ผลที่เกิดขึ้นคือการพลิกสถานการณ์ในห้องเรียนในอเมริกา โรงเรียนทีน่ ำ� รูปแบบนีไ้ ปใช้ได้ผลดีทำ� ให้เกิดการขยายจ�ำนวนของ Thinking School เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว กลุม่ ที่ 2 เป็นนักการศึกษาในอังกฤษในนามของ Kestrel Education ได้ท�ำการศึกษาการท�ำงานของสมองต่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมการคิดในห้องเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย Exeter Thinking Schools International เกิดจากความร่วมมือของ Kestrel Education UK กับ Thinking Foundation USA โดย จดทะเบียนในประเทศอังกฤษเมือ่ ปี 2554

จากนักเรียนสูพ ่ ลเมืองโลก ลลิตา กิตติศรีกงั วาน (ริตา้ )

หนึง่ ในความภาคภูมใิ จของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ จากความฝันทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจ จากคุณพ่อและพีส่ าวทีเ่ คยได้รบั ทุนเรียนต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย จนท�ำให้ ริต้าเองก็อยากเป็นนักเรียนทุนและสามารถสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาที่ ต่างประเทศได้สำ� เร็จ การเรียนทีโ่ รงเรียนอ�ำนวยศิลป์กช็ ว่ ยสนับสนุนความตัง้ ใจ และส่งเสริมให้รติ า้ คว้าทุนนีม้ าได้ “ทีอ่ ำ� นวยศิลป์ ครูไม่ได้สอนให้เราจ�ำอย่างเดียวค่ะ เป็นการเรียนทีเ่ ก็บเกีย่ วความรูไ้ ปเรือ่ ยๆ ครูจะใช้เครือ่ งมือ เยอะแยะเพือ่ ให้เราจ�ำได้ ตอนหนูไปสอบก็จะนึกออกว่าตอนนัน้ ครูพดู อะไร และนึกถึงใบงานว่าเราเขียนอะไรไปบ้าง” ใบงานที่ริต้าพูดถึง ส่วนใหญ่จะมีคำ� ถามว่า ‘ส่งผลต่อตัวเองอย่างไร’ ‘ส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไร’ หรือ ‘ส่งผลต่อสังคมอย่างไร’ ซึง่ นอกจากจะเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส�ำหรับการสอบแล้ว ยังเป็นการเตรียมให้ นักเรียนก้าวสูพ่ ลเมืองโลกทีด่ อี กี ด้วย “ทีน่ สี่ อนแบบสองภาษาอยูแ่ ล้ว เราได้รบั รูว้ ฒ ั นธรรมของชาวต่างชาติเยอะ ครูทา่ นจะสอนตลอดเวลาว่าเจอ ชาวต่างชาติตอ้ งท�ำอย่างไร พอเราไปเมืองนอกเราก็จะรู้ เพราะเคยเจอมาแล้ว เคยผ่านมาแล้ว ครูไทยจะคอยอบรม ทางด้านวัฒนธรรมไทยด้วย เราได้ทงั้ สองอย่าง เราสามารถอยูไ่ ด้ทงั้ สองวัฒนธรรมค่ะ”

กฤชพร เอมอมร (กิก)ี้

นิสติ ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีเ่ ข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบอุตสาหกรรมด้วยวิธกี ารสอบตรงทีร่ กู้ นั ว่ายากแสนยาก กิกสี้ นใจศิลปะมาตัง้ แต่เด็ก และเธอบอกว่าครูทโี่ รงเรียนอ�ำนวยศิลป์กส็ นับสนุน เธออย่างเต็มที่ จนเธอคว้ารางวัลด้านศิลปะมามากมาย “ครูที่สอนหนู หนูสามารถเข้าไปปรึกษาท่านได้มากกว่าเรื่องที่เรียนค่ะ หนูสนใจอะไร ท่านก็จะช่วยมากเลย อย่างเรียนศิลปะเราก็จะวาดในกระดาษ แต่วา่ ตอนนั้นหนูอยากจะปั้นเป็น 3 มิติ ครูท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วท่านก็สนับสนุนหนูมากเลย แล้วงานหนูก็เป็นรูป เป็นร่าง และถูกใจกรรมการด้วยค่ะ” “ทีน่ เี่ ป็นเหมือนอีกครอบครัวหนึง่ คุณครูกเ็ ปรียบเสมือนพ่อแม่อกี คนหนึง่ ทีใ่ ครก็ตามก็สามารถให้คำ� แนะน�ำ ได้ตลอด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเล็กน้อย กระทัง่ เรือ่ งความรัก หรือปัญหาทะเลาะกับใคร คือรูส้ กึ ว่าเราสามารถคุยกับครู ได้ทกุ เรือ่ ง ไม่ได้มองว่าเรือ่ งทีเ่ ราเอามาปรึกษาเป็นเรือ่ งไร้สาระ ท่านก็ให้คำ� แนะน�ำได้”

22 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


ถ้าถามว่าเมือ่ มีการเปิด AEC ในปี 2558 แล้ ว ประเทศไหนจะมี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในความคิดขั้นแรกเราก็คงจะนึกถึงประเทศ ในสมาชิก AEC ประเทศใดประเทศหนึง่ เป็น ค�ำตอบ แต่หากมองลึกไปอีกขั้น ประเทศที่มีฐานการผลิตครอบคลุมอยู่ใน AEC หลายประเทศ สร้าง Supply Chain ไปทัว่ ทัง้ อาเซียนแล้ว ประเทศนัน้ ก็คอื ‘ญีป่ นุ่ ’ นัน่ เอง และมีแนวโน้มทีจ่ ะลงทุนเพิม่ ขึน้ โดยการใช้ทงั้ ประเทศไทย และอินโดนีเซีย หรือทัง้ คู่ เป็น Hub ของภูมภิ าคนี้ เพราะฉะนั้น วิศวกรและบุคลากรชาวไทยที่ทำ� งานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นก็จะมี โอกาสไปท�ำงานในประเทศอืน่ ๆ มากขึน้ ตามไปด้วย เพราะอินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ต่างก็ขาดแคลนบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) คือ สถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มศี กั ยภาพทีพ่ ร้อม โดยทีผ่ า่ นมา TNI สามารถส่งนักศึกษาเข้าไป ท�ำงานในองค์กรต่างๆ ทัง้ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ ได้มากทีส่ ดุ เพราะ ข้อได้เปรียบนอกจากภาษาญีป่ นุ่ แล้ว ด้านวัฒนธรรม รวมถึงปรัชญาการท�ำงาน แบบญีป่ นุ่ ก็จะได้รบั การถ่ายทอดไปจากสถาบันแห่งนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี-โท แต่สำ� หรับหลักสูตร MBA แล้ว TNI เปิดสอน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม (MBA-MIM) และหลักสูตรการจัดการวิสาหกิจส�ำหรับ ผูบ้ ริหาร (MBA-EEM) MBA ทัง้ 2 หลักสูตรนี้ เปิดมา 6 ปีแล้ว เพราะเรามัน่ ใจว่าญีป่ นุ่ ต้องเข้ามา มีบทบาทด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น เราต้องสร้างคนให้มคี วามพร้อมไม่วา่ อาเซียนจะเปิดหรือไม่กต็ าม แต่หากมีการเปิด AEC ก็ยงิ่ เป็นโอกาสของนักศึกษาของ TNI มากขึน้ อ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ กล่าว หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (MBA-MIM) เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นสร้าง บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นโรงงานให้มแี นวคิด ทักษะ และประสบการณ์ทสี่ งู ขึน้ โดยเฉพาะ ในแนววิถแี บบญีป่ นุ่ เพือ่ พัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเป็นผูบ้ ริหารในสายโรงงาน และสายงานการผลิต หลักสูตรนี้เน้นการเรียนการสอนที่ใช้แนวคิดระบบคุณภาพแบบญี่ปุ่น หรือ Q-C-D (Quality, Cost and Delivery) คือ การผลิตสินค้าใดๆ ก็ตามจะต้อง ตอบสนองความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมว่าต้องการอะไร ท�ำอย่างไร ให้สนิ ค้ามีคณ ุ ภาพดี มีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ และส่งมอบได้ตรงเวลา และจะต้องพัฒนาอย่าง ต่อเนือ่ ง

3 T 1 S คียเ์ วิรด์ ของหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม (MBA-MIM) T ทีห่ นึง่ TQM : Total Quality Management T ทีส่ อง TPM : Total Productive Maintenance T ทีส่ าม TPS : ย่อมาจาก Toyota Production System คือจะท�ำให้มี คุณภาพ (Quality) ทีด่ ไี ด้อย่างไร ท�ำให้ตน้ ทุน (Cost) ต�ำ่ ได้อย่างไร มีการ ส่งมอบทีต่ รงเวลา (Deliver) ได้อย่างไร (Q-C-D) ซึ่ง TPS เป็นองค์ความรู้ที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน สถาบันฯ ได้รบั การสนับสนุนจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. (TMAP-EM) โดยส่งผูเ้ ชีย่ วชาญมาเป็นวิทยากร พิเศษ รวมถึงหนังสือ ต�ำรา และอุปกรณ์ในการที่จะฝึกนักศึกษาให้เข้าใจ อย่างสมบูรณ์ ส่วน S คือ Shindan (ชินดัง) คือ ค�ำว่า “วินจิ ฉัย” เป็นศาสตร์ของญีป่ นุ่ ก่อนทีเ่ ราจะท�ำอะไรเราต้องมาวินจิ ฉัยตัวเองก่อนว่ามีศกั ยภาพแค่ไหน ส่วนหลักสูตรการจัดการวิสาหกิจส�ำหรับผูบ้ ริหาร (MBA-EEM) เน้นการเรียนรู้ หลักการในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ (Venture Business) หลักการบริหารจัดการ แบบญีป่ นุ่ (Japanese Style) และเสริมความรูท้ างด้านอืน่ ๆ เช่น International Marketing, International Business และยังให้ความส�ำคัญกับการวางแผนการท�ำ ธุรกิจโดยใช้เนือ้ หาวิชา Shindan (ชินดัง) เข้าไปปฏิรปู ธุรกิจของตัวเองให้สามารถ โกอินเตอร์ได้

อ.วิฐณ ิ ฐั ภัคพรหมินทร์ รองคณบดี ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

อ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เมือ่ AEC เปิด

ญีป่ นุ่ จะมีบทบาทอย่างยิง่

หลักสูตรนีเ้ หมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการมีธรุ กิจเป็นของตัวเอง หรือส�ำหรับผูท้ มี่ ธี รุ กิจอยูแ่ ล้วแต่ตอ้ งการน�ำความรู้ ทีไ่ ด้ไปพัฒนาองค์กรให้มคี วามเป็นระบบระเบียบมากขึน้ ตามสไตล์ของญีป่ นุ่ “Shindan” แปลเป็นภาษาไทยได้วา่ การวินจิ ฉัย คือ การส�ำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั โดยรวมของ องค์กรว่ามีปญ ั หาอะไร ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้มมุ มองทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น, จุดด้อย, โอกาส, อุปสรรค ขององค์กร และมาเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของปัญหาเพือ่ จะจัดล�ำดับการแก้ไขปัญหา ก่อน-หลัง หรือทีเ่ รียกว่า SWOT Analysis นอกจากความเข้มข้นของเนื้อหาแล้ว จุดเด่นที่ส�ำคัญอีกจุดหนึ่งของหลักสูตร MBA ที่สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ นุ่ คือ การลงพืน้ ทีจ่ ริง และมีการจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ ให้นกั ศึกษาเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยใช้ หลักทีเ่ รียกว่า MONOZUKURI (โมโนซุครุ )ิ หรือ มุง่ มัน่ คิด มุง่ มัน่ ท�ำ อย่างสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นปรัชญาส�ำคัญของ ญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� ให้ญปี่ นุ่ ได้กลายเป็น “โรงงานของโลก” มาแล้ว เมือ่ คุยถึงประเด็นทีว่ า่ ญีป่ นุ่ ท�ำอย่างไรถึงท�ำสินค้าให้ขายได้ ขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ อ.วิฐณ ิ ฐั ภัคพรหมินทร์ รองคณบดี ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ จากคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “ญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีผ่ ลิตสินค้าด้วยหลักการ โมโนซุครุ ”ิ คือการผลิตสิง่ ของให้มคี ณ ุ ภาพสูง และมีตน้ ทุนต�่ำ ซึง่ จะต้องให้ความส�ำคัญในทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่ เรือ่ งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงขัน้ ตอนการส่งมอบถึงมือลูกค้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ (TNI) ได้นำ� ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) มาประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบการเรียนการสอนให้กบั นักศึกษาตามแบบ “โมโนซุครุ ”ิ Monozukuri (มุง่ มัน่ คิด มุง่ มัน่ ท�ำ อย่างสร้างสรรค์) โดยใช้หลักการ 5G

หลัก 5G แห่ง โมโนซุครุ ิ G ทีห่ นึง่ : Genri (เก็นริ) คือ การเรียนรูจ้ ากหลักการ ทฤษฎี G ทีส่ อง : Gensoku (เก็นโซกุ) คือ การเรียนรูจ้ ากหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขัน้ ตอน G ทีส่ าม : Genba (เก็นบะ) คือ การเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นหน้างานจริง G ทีส่ ี่ : Genbutsu (เก็นบุตสึ) คือ การเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นของจริง หรือผลิตภัณฑ์จริง G ทีห่ า้ : Genjitsu (เก็นจิตสึ) คือ การเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ (TNI) มีขอ้ ก�ำหนดให้นกั ศึกษา MBA ทัง้ 2 หลักสูตร ได้เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ จากห้องปฏิบตั กิ ารโมโนซุครุ ิ ทีส่ ถาบันฯ ก่อน ซึง่ เป็นห้องปฏิบตั กิ ารจ�ำลอง (Simulation) ทีไ่ ด้จำ� ลองเหตุการณ์ หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในโรงงาน/สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา แล้ว หลังจากนัน้ จึงให้นกั ศึกษาได้ลงไปวิเคราะห์ปญ ั หาในสถานประกอบการจริง/พืน้ ทีจ่ ริง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จึงอาจสรุปได้วา่ หลักสูตร MBA ทัง้ 2 สาขา จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ นัน้ เป็นโอกาสส�ำคัญทีจ่ ะ เสริมความรู้ และสร้างโอกาสให้กบั ผูท้ มี่ องเห็นอนาคต รวมถึงหวังสร้างคอนเนคชัน่ กับบริษทั ญีป่ นุ่ อีกด้วย

“MBA มิติใหม่ สไตล์ญปี่ นุ่ แบบ Monozukuri” สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ (TNI) 1771/1 ถ.พัฒนาการ 35-37 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0 2763 2601-5 E-mail: tniinfo@tni.ac.th www.tni.ac.th

23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขึน้ ชือ่ เรือ่ งการมีหลักสูตร MBA ในสาขาเฉพาะทีห่ ลากหลาย และทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : นิพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “หลักสูตร MBA ของเรา พร้อมรับ AEC”

ล่าสุดการมี MBA ในหลักสูตร ‘การจัดการการตลาดค้าปลีก’ ออกมา เพือ่ รองรับกับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และไม่เพียงแต่ MBA ‘ค้าปลีก’ เท่านัน้ หลักสูตร MBA สาขาอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมก็ได้มกี ารเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเพือ่ รองรับกับอนาคตดังกล่าว จึงเป็นเรือ่ งดีที่ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA (สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย และ ดร.พีรพงษ์ ฟูศริ ิ ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ได้มาแสดงทรรศนะเกีย่ วกับ AEC ให้กบั GMBiZ

ค้าปลีกไทยต้องปรับตัว!

ตัวเลขค้าปลีกของไทยแสดงให้เห็นว่า เป็นธุรกิจซึง่ เป็นหัวใจ ส�ำคัญของเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ยิง่ เมือ่ เปิด AEC ตัวเลขค้าปลีกจะยิง่ เติบโตเป็นเท่าทวี “AEC ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าปลีกอย่างมาก เราต้ อ งปรั บ ตั ว เยอะ จริ ง ๆ 2-3 ปี ที่ ผ ่ า นมา ตั ว เลข การค้าปลีกของประเทศเราอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ ของประเทศเลย ปีทแี่ ล้วถ้าจ�ำไม่ผดิ อยูท่ ี่ 1.4 ล้านล้านบาท ที นี้ พ อเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นมั น เกิ ด อะไรขึ้ น ก็มที งั้ เข้าและออก ‘ออก’ หมายความว่าอย่างไร ตลาดบ้านเราของเดิม อยูท่ ี่ 65-67 ล้านคน เมือ่ เปิด AEC ก็กลายเป็น 600 ล้านคน แสดงว่าตลาดใหญ่โตมโหฬาร แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ พร้อมกับสภาพตลาดใหญ่ขนาดนั้น ก็จะเป็นปัญหาท�ำให้ เราไม่สามารถไปรองรับการเปลีย่ นแปลงทีว่ า่ นีไ้ ด้ ขณะเดียวกันเรามองว่าเราจะออกไปเก็บตลาดข้างนอก จ�ำนวน 600 ล้านคน ประเทศอืน่ ๆ ก็เหมือนเรา ก็ตอ้ งมอง เข้ามาเหมือนกัน ถ้าเรียงล�ำดับการพัฒนาของประเทศต่างๆ ไล่มาจากสิงคโปร์ แล้วมาถึงประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาอยู่ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เขาก็ตอ้ งปรับตัวหมด” ดร.โรจนศักดิ์ ฉายภาพให้เห็นถึงความส�ำคัญของค้าปลีก ซึ่งจะได้รับ ผลกระทบจาก AEC”

UTCC พร้อมแล้ว

ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

จากสภาวการณ์ดังกล่าว ดร.พีรพงษ์ให้ความมั่นใจว่า หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อม รับมือเต็มที่ “ในกลุม่ วิชาหลักๆ ทีเ่ รามี ผมว่ามันพร้อมทีจ่ ะรองรับ ในส่วนของการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอีก 2 ปีข้างหน้า เพราะว่ากลุ่มวิชาหลักๆ อย่างเช่น รูปแบบของวิชาการจัดการ การเป็นผูป้ ระกอบการ การตลาด โลจิ ส ติ ก ส์ เรื่ อ งหลั ก ๆ พวกนี้ เ รามี ค วามพร้ อ มหมด แต่สงิ่ ทีส่ �ำคัญ คือการปรับปรุงตัวหลักสูตรให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงจาก AEC และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งเรา ท�ำการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ งอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้ น ผมคิ ด ว่ า การเตรี ย มความพร้ อ มใน เรือ่ งการศึกษา ทุกๆ หลักสูตรก็คงมีการตืน่ ตัวเรือ่ งนีอ้ ยูแ่ ล้ว หลักสูตรการเรียนการสอน ต้องปรับให้พร้อมกับสภาพ การเปิด AEC เช่น ขนาดก่อน จะท�ำอย่างไรให้รองรับ ขนาดใหญ่โตตรงนัน้ ได้

24 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013

ประการที่สองคือ ความแตกต่างเชิงภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นปัญหาใหญ่ ถ้าเราดูงา่ ยๆ เลย ไม่ตอ้ งไปไกล ดูทปี่ ระเทศ เราเอง ถ้าไปตามโรงพยาบาลที่มีการเปิด ให้ บ ริ ก ารคนต่ า งประเทศ จะเห็ น ว่ า ตาม โรงพยาบาลต่างๆ ต้องมีคนทีพ่ ดู ภาษานัน้ ๆ ได้ ถึงแม้จะบอกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ตาม แต่ ความไว้ใจหรือการสือ่ สารให้เข้าใจก็ยงั จ�ำเป็น ต้องใช้ภาษาของชาตินนั้ ๆ ซึง่ สถาบันการศึกษา ต้องปรับให้เข้ากับรูปแบบนัน้ อย่างทางของเรา ไม่ว่าจะเป็น CEO MBA ก็ตาม หรือ MBA ‘ค้าปลีก’ ก็ตาม เรามีความพร้อมในส่วนนี้ ก็อาจจะไม่ใช่เป็น วิชาบังคับ แต่เป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ใน มหาวิทยาลัยเรา จริงๆ แล้วมีเกือบทุกภาษา เราปรับปรุงหลักสูตรไปเมือ่ กลางปีทแี่ ล้ว คือ ส�ำหรับปีการศึกษา 2555 แล้วก็ 2556 ใน ส่วนของการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และองค์ประกอบอืน่ ๆ ของหลักสูตร ก็จะมีการ ปรับอีกครัง้ ในปีการศึกษา 2557 นีค่ อื ทิศทาง คือความพร้อมในทางวิชาการ ในส่ ว นของกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร นับจากตรงนีเ้ ดือนละ 2 ครัง้ นักเรียนของเราจะ ได้เจอกับเบอร์ 1 ขององค์กรทีม่ ปี ระสบการณ์ ในส่วนของการไปค้าขายกับประเทศในกลุ่ม อาเซียนอีก 9 ประเทศ ในส่วนของรูปแบบ การค้าการขาย เขาก็จะมาแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นกัน ว่าที่เขาไปค้าขายแล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึน้ บ้าง นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ด็กเราได้เรียนรู้ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ เรื่อง หลักๆ นัน่ คือเป็นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ส่วนเรื่องการไปดูงาน หรือไปฝึกงาน นัน่ ก็เป็นเรือ่ งปกติทเี่ ราท�ำอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ ด็ก ได้เรียนรูจ้ ริง นัน่ คือ ‘ประสบการณ์’ เพราะว่า ผูล้ งทุนหรือผูป้ ระกอบการทีจ่ ะมาแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประสบ ความส� ำ เร็ จ แล้ ว กลั บ มาอธิ บ ายว่ า ที่ เ ขา ไปลงทุ น ในแต่ ล ะประเทศเขาเจออะไรบ้ า ง สิ่ ง ที่ ณ วั น นี้ ทุ ก คนจะต้ อ งหั น กลั บ มาให้ ความใส่ใจและสนใจกันมากขึน้ เมือ่ มันจะถึง ช่วงเวลานั้น เราให้ความส�ำคัญในเรื่องอะไร นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น นอกห้องเรียน กับผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตรง”


ความพร้อมของคนไทย

กับอีกประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ ณ วันนีค้ นไทยรับรู้ และเข้าใจ แค่ไหนในประเด็นของ AEC ทัง้ คูก่ ถ็ กถึงเรือ่ งนี้ “ถ้าถามผมเอง ณ วันนี้ ในระดับรากหญ้าคือได้ยิน แต่ความเข้าใจ ผมไม่คดิ ว่าเขาเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ต้องอาศัย การปรับตัวเมือ่ สภาวการณ์นนั้ มันเกิดการเปลีย่ นแปลง เช่น ผมมีรา้ นค้าอยูป่ ระตูชายแดน ณ วันนีก้ ย็ งั ค้าขายตามปกติ แล้วก็ไม่รวู้ า่ เมือ่ วันนัน้ มาถึงจะเกิดอะไรขึน้ ระดับรากหญ้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการอยู่รอดในระยะสั้น เสมออยูบ่ อ่ ยครัง้ นีค่ อื สิง่ ทีป่ ระเมินได้ ในส่วนของระดับกลาง ถ้าเป็นพนักงานกินเงินเดือน มีความรู้ความเข้าใจที่น้อยเหมือนกัน ซึ่งจะปรับตัวตาม องค์กร ตามผูเ้ ป็นนาย เพราะไม่รวู้ า่ มันจะสร้างปัจจัยบวก หรือ ปัจจัยลบต่อเรา จะรับมือหรือจะฉวยโอกาสนัน้ อย่างไร คนที่ รูเ้ รือ่ ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใคร ผูบ้ ริหาร พวกอุตสาหกรรม ใหญ่ๆ พวกนีม้ กี ารตืน่ ตัว มีการวางแผน มีความพร้อม ณ วันนีเ้ หลือเวลาเหมือนจะเยอะ เป็นแรมปี แต่สงิ่ ที่ ส�ำคัญจริงๆ ก็คอื ว่า เมือ่ จะเกิดการค้าด้วยกัน 10 ประเทศ สิง่ ที่ ณ วันนีย้ งั ไม่ลงตัวเลยก็คอื ‘กฎหมายการค้า’ แล้วใคร รูเ้ รือ่ งบ้าง ไม่ตอ้ งพูดถึงระดับรากหญ้า ระดับกลางยังไม่มเี ลย นัน่ คือสิง่ ที่ ณ วันนีใ้ นแต่ละกลุม่ วิชาทีเ่ รียนรูอ้ ยู่ เราก็จะอาศัย หลักเกณฑ์ทวี่ นั นีม้ ี ท�ำการสอน และ Practice ให้กบั เขา เพื่อที่เมื่อเขาเห็นโอกาสหรือเจอะเจอปัญหาจะได้รู้วิธีการ จัดการปัญหาเบื้องต้น และสามารถบริหารจัดการอย่างไร ได้บา้ ง” ดร.พีรพงษ์เริม่ วิเคราะห์ ด้าน ดร.โรจนศักดิไ์ ด้วเิ คราะห์เพิม่ เติมในแง่ของธุรกิจ ค้าปลีก “ในส่วนของธุรกิจค้าปลีก ต้องบอกว่ายังขาดอีกเยอะ นโยบายค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ 300 บาท หรือว่าจบปริญญาตรี มีเงินเดือนขัน้ ต�ำ่ 15,000 บาท อันนัน้ ก็เป็นปัจจัยหนึง่ ที่ เร่งให้คนต้องมีทักษะ เพราะถ้าไม่มีทักษะจะไปเรียกร้อง อัตราผลตอบแทนขนาดนัน้ ก็เป็นไปได้ยาก ถ้ามาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ก่อน คือเป็น Large Enterprise คือบริษทั ใหญ่ เช่น เป็น Chain ต่างๆ อย่าง คอนวีเนียน สโตร์ อีกกลุ่มหนึ่งคือ Small and Medium Company พวกกลุม่ ใหญ่ๆ ด้านบุคลากรจะเห็นว่าเมือ่ เราลองไปดู ตามร้านค้าปลีกทีว่ า่ ดู ความเข้าใจเรือ่ งสินค้า ความเข้าใจเรือ่ ง ระบบการบริหารจัดการร้านเอง ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ การบริการ จะเห็นว่ายังขาดอีกเยอะ แสดงว่าคนของเรายัง ขาดทักษะในเชิงปฏิบตั กิ าร อันนัน้ อีกมุมหนึง่ แต่อกี มุมหนึง่ ในระดับบริหาร ส่วนใหญ่ถา้ เราไปสืบค้นดู ก็จะเป็นการเติบโตมาจากระดับปฏิบัติการ เพราะฉะนั้ น ค�ำถามคือ คนกลุม่ นีจ้ ดุ แข็งคือประสบการณ์ แต่จะมีจดุ อ่อน คือความเข้าใจในเรือ่ งองค์ความรู้ และการขยายแนวทางการ ตัดสินใจบนฐานของข้อมูล ประเทศเราจะมีปัญหาหนึ่งคือ ตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์มากกว่าบนฐานข้อมูล ซึง่ จริงๆ แล้วเราควรจะใช้การตัดสินใจบนฐานของข้อมูลเพิ่มขึ้น ถ้ า เที ย บกั บ ประเทศที่ พั ฒ นาไปไกลแล้ ว ในโซนนี้ อ ย่ า ง สิงคโปร์ ประเทศเขาไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเยอะแยะเลย แต่ เ ขาใช้ ก ารตั ด สิ น ใจและใช้ ฐ านข้ อ มู ล ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ในประเทศต่างๆ ตอนนี้คนส่วนใหญ่หรือบริษัทส่วนใหญ่ต้องการคนที่ สามารถจะ Practice ได้ ซึ่งเราก็เทรนโดยการให้เขาไป สัมผัสกับของจริง มีประสบการณ์จริง ไปดูงานจริง เพราะว่า มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยได้ เ ปรี ย บในเชิ ง ของการมี พันธมิตร มีสภาหอการค้าไทย มีหอการค้าไทย และมี พันธมิตรเป็นบริษทั เป็นองค์กร เราสามารถจะเชือ่ มโยงเครือ ข่ายด้วยกันอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ ตรงนีไ้ ม่มปี ญ ั หา”

ใหญ่แค่ไหนจึงจะอยูร่ อด ใน AEC ? ในการจะอยูร่ อด และเติบโตได้ดยี ามเมือ่ เปิด AEC แล้วนัน้

เรือ่ งของขนาดของธุรกิจก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญ องค์กรขนาดใหญ่ อาจจะได้เปรียบเรื่องต้นทุน แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าบริษัท

ดร.พีรพงษ์ ฟูศริ ิ ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ขนาดเล็ก หรือ SMEs จะไม่มที ยี่ นื เสียเลย ดร.พีรพงษ์บอกว่า วิธดี ำ� เนินธุรกิจให้อยูไ่ ด้นนั้ มีอยู!่ !! “เราต้องแบ่งส่วนออกมาให้ชัดเจนว่า เรามองว่าเราเป็น ผูผ้ ลิต ส่วนทีส่ องเราเป็นผูค้ า้ หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ส่วนทีส่ ามเราเป็น ผูใ้ ห้บริการ เพราะฉะนัน้ ต้องดูวา่ ในแต่ละส่วน เราอยูใ่ นส่วนไหน และต้องดูอกี ว่า เราอยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทใด การอยูร่ อดได้หรืออยูร่ อดไม่ได้มผี ล เพียงแต่วา่ ไม่ทกุ กลุม่ เพราะเมือ่ เกิดการค้าระหว่างประเทศเกิดขึน้ ใน 10 ประเทศสมาชิก สิ่งที่เราสามารถศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้ผลิต จะเห็น ได้ว่ารูปแบบวิธีการของการจัดการ การสร้างห่วงโซ่อุปทาน ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยู่ที่ใครสามารถวิเคราะห์ได้ดีกว่า สังเคราะห์ได้เร็วกว่า คนนัน้ ก�ำหนดวิธกี ารจัดการได้เหมาะสมกว่า นัน่ คือสิง่ ทีอ่ าจจะไม่สามารถชีไ้ ด้วา่ ถ้าไม่เล็กเกินไปก็ใหญ่ ไปเลย จริงๆ แล้วมีโอกาสทุกระดับ เพราะถ้าเจอระดับยักษ์ใหญ่ ปะทะกันก็มโี อกาสสูง เพียงแต่วา่ ดูศกั ยภาพของฐานใครมัน่ คงกว่า อย่าลืมว่าการได้มาซึง่ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ” ดร.โรจนศักดิ์ ก็กล่าวเสริมอีกว่า รายเล็กเองก็มอี ย่างอืน่ เป็น ‘ทุน’ “ต้องกลับมาวิเคราะห์กอ่ นว่า รายใหญ่ตอ้ งให้ใหญ่เพราะ อะไร เพราะมีความได้เปรียบในเชิงของทุนและต้นทุน ทุนคือ มีเงินเยอะ กับต้นทุนทีต่ ำ�่ กว่า เพราะมันคือ Economy of Scale รายย่ อ ยก็ ไ ม่ มี ท างมี ทุ น เยอะ และไม่ มี ท างลดต้ น ทุ น ได้ตำ�่ กว่า ค�ำถามคือ แล้วเขาจะอยูอ่ ย่างไร ก็ตอ้ งมีจดุ แข็งหรือมีทนุ ทางด้านอืน่ ตัวอย่างเช่น ร้านขายอาหารริมถนน ถ้าเปิด AEC แล้ว ค� ำ ถามคื อ จะอยู ่ ไ ด้ ไ หม ถ้ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า ง ผมก็ คิ ด ว่ า เราเสริมในเรื่องทุน ทุนในเรื่องของการสร้างความแตกต่าง

มีการสร้างเรือ่ งราว (Story) หรือเนือ้ หา (Content) ของอาหาร ที่เขาขายอยู่ เช่น แนะน�ำวิธีปรุงอาหาร เอาลูกค้าเข้ามาใน กระบวนการปรุงอาหาร มันก็สร้างความแตกต่างได้ ในขณะเดียวกัน ผมเชื่อว่าโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่จีนท�ำได้ ส�ำเร็จ คือจีนมีคนไปอยู่ในประเทศต่างๆ เยอะมาก จีนก็เลย มี Chinatown และมีอาหารจีนส่งออกไปอยู่ในประเทศต่างๆ เยอะมาก ก็ท�ำนองเดียวกัน ผมก็เชื่อว่าเมื่อเกิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ก็จะมีคนจากประเทศต่างๆ เข้ามา ทุกวันนี้ เราท� ำ แต่ อ าหารไทยนะ เราไม่ เ คยไปท� ำ อาหารเวี ย ดนาม อาหารเมียนมาร์ ถ้าเราท�ำแบบนีแ้ ล้วมีเรือ่ งราว (Story) อย่างนี้ ร้านเล็กก็อยูไ่ ด้ แต่อย่าลืมอีกว่า ร้านเล็กก็มปี ญ ั หาตามมาอีกได้ อยูไ่ ด้ตอนนี้ แต่กม็ กี ารลอกเลียนแบบเร็ว ถูกไหม จะท�ำอย่างไรให้เรามีสตู ร เฉพาะเหมือนทีม่ นี ำ�้ จิม้ สูตรเฉพาะ ท�ำให้คนลอกเลียนแบบได้ยาก โดยสรุปก็ต้องบอกว่าทั้งรายเล็กและรายใหญ่สามารถอยู่ รอดได้และเติบโตได้ แต่ต้องมีความแตกต่างในเชิงทุน เช่น รายเล็กอาจจะต้องมีทุนในรูปแบบอื่น อาจจะไม่ใช่ในรูปของ ตัวเงิน ซึง่ ผมเน้นเรือ่ งความแตกต่าง” และสุดท้าย ดร.พีรพงษ์ ก็ฝากถึงผูป้ ระกอบการทุกคนไว้วา่ ยังมีโอกาสให้กบั คนทีร่ จู้ กั เรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ “ผมว่ า มั น มี โ อกาส แต่ ว ่ า การหลบหลี ก อุ ป สรรคนี่ ใครเรียนรู้ได้ดีกว่ากัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือ รายเล็ก พอเจอะเจอคูแ่ ข่งในระดับเดียวกัน มันก็คงต้องมี value บางอย่าง การจะมี value ได้กข็ นึ้ อยูก่ บั ว่า สามารถ Create Demand ของลูกค้าได้หรือไม่”

25 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


ไทยพาณิชย์ สนับสนุนทายาทธุรกิจรุน่ ใหม่ เตรียมความพร้อม ต่อยอดความรู้ เปิดประตูสู่ AEC กับโครงการ

SCB YEP Business Trip Myanmar

โครงการ SCB YEP (Young Entrepreneur Program) เป็น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ธนาคาร ไทยพาณิชย์และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนา หลั ก สู ต รเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ ทายาท ธุรกิจรุ่นใหม่ ในการบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจทีเ่ ข้มแข็ง ให้สามารถสืบทอดและต่อยอด ธุรกิจของครอบครัวให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมการถ่ายทอดความรู้จากทายาท นักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้เป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด (รุ่น 13 จบหลักสูตร เมือ่ ปลายปี 2555) 26 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


ในสภาวะที่ ก� ำ ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC ทีม่ ที งั้ โอกาส ความท้าทาย และข้อควรระวัง ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จึงจัดโครงการพิเศษ ‘SCB YEP Business Trip Myanmar’ ขึ้ น น� ำ ทายาทธุ ร กิ จ รุน่ ใหม่จากโครงการ SCB YEP เดินทางไปยัง กรุงย่างกุง้ สหภาพเมียนมาร์ เพือ่ หาโอกาส ในการค้ า และการลงทุ น ที่ ป ระเทศพม่ า อีกทั้งน�ำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา ใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดย โครงการได้ท�ำการจัดไปแล้ว 2 ครั้งด้วยกัน คือ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555 และครั้งที่ 2 เมื่อในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่ า่ นมานี้ โครงการได้รบั เกียรติจาก คุณชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ อุปทูตไทยแห่งสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์, คุณวิชยั แก่นระหงส์ ผูช้ ว่ ย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ กรุงย่างกุง้ และ Mr. U Moe Myint Kwaw, Executive Committee จากหอการค้าประเทศ เมียนมาร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ‘โอกาส ความท้าทายในการลงทุน และการสนับสนุน จากภาครั ฐ ’ รวมถึ ง การบรรยายพิ เ ศษ เกี่ยวกับ ‘ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้นกับพม่าเมื่อเข้าสู่ AEC’ ที่ให้ความรู้ หลากมุมมองต่อเศรษฐกิจพม่าอย่างเจาะลึก ซึง่ นอกจากความรูจ้ ากหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ล้ว ยั ง มี โ อกาสในการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความ คิดเห็นกับนักธุรกิจพม่าทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และนั ก ธุ ร กิ จ ไทยที่ ม าลงทุ น ในประเทศนี้ อย่างใกล้ชิด ท�ำให้เห็นโอกาส ลู่ทางในการ ลงทุ น ในพม่ า นอกจากนั้ น เพื่ อ ให้ ท ายาท นักธุรกิจที่ร่วมเดินทาง รับทราบถึงความ สนั บ สนุ น ของธนาคารฯ ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ที่ ส นใจ ลงทุนในพม่า จึงน�ำทุกท่านเยีย่ มชม Yangon Representative Office ทีธ่ นาคารฯ เตรียม พร้อมเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจไทย พร้ อ มสั ม ผั ส รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของชาวพม่ า ในย่ า นการค้ า ที่ ส� ำ คั ญ ของกรุ ง ย่ า งกุ ้ ง ก่ อ นเดิ น ทางไปสั ก การะ ศาสนสถานส�ำคัญของชาวย่างกุ้ง เป็นการ สร้างความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวพม่ายุคใหม่ ในช่วงเวลาทีก่ า้ วเข้าสูก่ ารเปิดประเทศ

การเดินทางในครัง้ นี้ ถือเป็นการเดินทางทีไ่ ด้ทงั้ ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจในพม่า และเสริมมุมมองทางธุรกิจในเชิงลึก ทีส่ ามารถ ช่วยให้ทายาทนักธุรกิจน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของครอบครัว ซึง่ เป็นไปตามจุดมุง่ หมายของโครงการ SCB YEP ทีเ่ น้นการส่งต่อธุรกิจจากรุน่ สูร่ นุ่ อย่างมัน่ คง

27 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


HOW TO INVEST เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด

ข้อคิดส�ำหรับการลงทุนในยุคฟองสบู่ ตอนที่ 3 กล่าวคือ ถ้าเป็นเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ธรรมดาตาม รูปแบบพื้นฐานของวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งผมเคยเอ่ยถึงในพื้นที่ คอลัมน์สว่ นนีไ้ ปแล้วใน GMBiZ ฉบับก่อนๆ นักลงทุนเมือ่ เผชิญ กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และขายสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ไม่ทัน จากจุดสูงสุดในวัฏจักรเศรษฐกิจหรือ จุดสูงสุดของวัฏจักรราคาสินทรัพย์ นักลงทุนอาจจะต้องท�ำใจนิง่ ๆ สัก 1.5-2 ปี ในการให้เศรษฐกิจค่อยๆ กลับมาฟืน้ ตัว (Recovery) และอาจจะต้องรอประมาณ 1-3 ปีเพือ่ ให้ราคาสินทรัพย์กลับมา จุดสูงสุดของราคาเดิมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงก่อน แต่ถา้ เป็นวิกฤติเศรษฐกิจ (Economic Crisis) อาจจะใช้เวลา มากกว่า 4-5 ปีในการทีเ่ ศรษฐกิจฟืน้ ตัว และอาจจะใช้เวลานับ 10 ปี หรือมากกว่านั้นในการที่ดัชนีหลักทรัพย์จะกลับมาแตะยังระดับ สูงสุดทีเ่ คยลงทุน และในกรณีทเี่ ลวร้ายคือ บริษทั ทีน่ กั ลงทุนไปถือหุน้ หรือลงทุนอาจจะล้มละลาย และท�ำให้นกั ลงทุนสูญเงินทัง้ หมด ด้วยเหตุนี้ ผมถึงมักจะย�้ำเสมอว่า ถ้าท่านผู้อ่านคิดจะเป็น นักลงทุนที่จริงจังกับการลงทุน ท่านจะต้องจับตาดูตัวแปรมหภาค โดยเฉพาะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ระดับหนี้สาธารณะ ระบบ อัตราแลกเปลีย่ น อัตราหนีเ้ สีย (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ให้จงดี เพราะตัวแปรเหล่านี้จะบอกถึงระดับของวัฏจักรเศรษฐกิจ ว่าช่วงต่อไปข้างหน้า เศรษฐกิจจะเป็นแค่การชะลอตัว (Slow Down) หรือเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) หรือเป็นวิกฤติ เศรษฐกิจ (Economic Crisis) ซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจนี้ถือว่าเป็น ปัจจัยน่ากลัวที่สุดส�ำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือ มือสมัครเล่น สัญญาณอันตรายของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่จะเตือนไว้ คือ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงกว่า 4-5% ของจีดพี ี ระดับหนี้ สาธารณะเพิม่ ขึน้ มากกว่า 60% ต่อจีดพี ี ระบบอัตราแลกเปลีย่ น เริม่ มีสญ ั ญาณการอ่อนค่าของสกุลเงินเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราหนีเ้ สีย (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์เริม่ เพิม่ ขึน้ และสูงกว่า 8% ของสินเชื่อทั้งหมด เพราะ ณ ระดับหนี้เสียที่ 8% ขึ้นไปนั้น จะเริ่มกินเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งอยู่ที่ 8.5% อย่างมี นัยส�ำคัญ และส่งผลให้สถาบันการเงินนัน้ ๆ จะต้องเตรียมเพิม่ ทุน ผมอยากให้ทา่ นผูอ้ า่ นโปรดระลึกว่า หนีเ้ สียของสถาบันการเงิน นัน้ เป็นตัวแปรทีถ่ กู เล่นกลหรือตบตามากทีส่ ดุ ทัง้ จากสถาบันการเงิน นัน้ ๆ เอง และจากธนาคารกลางของประเทศ ตลอดจนองค์กรทีก่ ำ� กับ ดูแลสถาบันการเงิน เพราะสถาบันการเงินทีใ่ ดๆ ในโลกนัน้ อยูไ่ ด้ดว้ ย ความเชือ่ มัน่ และใช้เงินทุนของตนเองระดับต�ำ่ ในการปล่อยสินเชือ่ และใช้เงินฝากหรือเงินกู้จากตลาดการเงินเป็นหลักในการปล่อย สินเชือ่ ถ้าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนีเ้ ชือ่ ว่า หรือคาดว่าสถาบันการเงินนัน้ จะล้ ม พฤติ ก รรมที่ เ หมื อ นกั น ของมนุ ษ ย์ ทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษา ทุกวัฒนธรรม คือ ผูฝ้ ากเงินจะแห่ไปถอนเงิน และเจ้าหนีห้ รือตลาด การเงินจะไม่ปล่อยกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินนัน้ ๆ ท่านผูอ้ า่ นโปรดจ�ำไว้วา่ แม้วา่ สถานะทางการเงินของธนาคารนัน้ จะดีมรี ะดับหนีเ้ สียต�ำ่ แต่ถา้ ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนีใ้ นตลาดการเงิน เชื่อว่าสถาบันการเงินนั้นจะล้ม และพากันไปถอนเงินฝากและ ไม่ปล่อยกู้ตามล�ำดับ ผลคือสถาบันการเงินนั้นๆ จะล้มได้ และ อาจจะน�ำพาสถาบันการเงินอืน่ ๆ ให้ลม้ ตามกันไปหมดเป็นโดมิโน ถ้ารัฐบาลเข้ามาอุ้มไม่ทันหรือมีหนี้สาธารณะมากจนไม่สามารถ เข้าไปอุม้ ธนาคารได้ ในกรณีของวิกฤติเลห์แมนบราเธอร์ และวิกฤติการเงินยุโรป ใน 4-5 ปีทผี่ า่ นมา ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มสี ถาบันคุม้ ครอง เงินฝาก ซึง่ เชือ่ ว่าผูฝ้ ากเงินจะจัดการดูแลตนเองได้ในการทีจ่ ะจัดสรร เงินฝากของตนเองไปยังสถาบันการเงินทีเ่ สีย่ งต�ำ่ แต่ในความเป็นจริง คือ เมื่อเกิดวิกฤติการเงินขนาดใหญ่ สถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ เอาไม่อยู่ รัฐบาลจะต้องเข้ามาค�ำ้ ประกันเงินฝาก เพราะฉะนัน้ ค�ำกล่าว ทีบ่ อกว่า ถ้าประเทศไหนมีสถาบันคุม้ ครองเงินฝากแล้ว ความเสีย่ ง ต่อระบบการเงินในภาพรวมจะลดลง จึงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จริงจากกรณี วิกฤติเลห์แมนบราเธอร์ และวิกฤติการเงินยุโรป เป็นต้น ในส่วนของการซุกซ่อนหนีเ้ สียนัน้ ธนาคารพาณิชย์จะประเมิน ว่าลูกหนี้รายใหญ่ที่ไม่ช�ำระดอกเบี้ยรายเดือนต่อเนื่องกันจนยอด การผิดนัดช�ำระดอกเบีย้ ใกล้จะครบ 3 เดือนนัน้ ธนาคารพาณิชย์ อาจจะแก้ปญ ั หาด้วยการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ให้ลกู หนีน้ นั้ ๆ น�ำสินเชือ่

มาจ่ายดอกเบี้ยก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดชั้นสินเชื่อเหล่านั้นเป็น หนีเ้ สีย หลังจากนัน้ ธนาคารพาณิชย์จะด�ำเนินการแก้ปญ ั หาหนีเ้ สีย เหล่านั้นอย่างเร่งรีบ ครั้นเมื่อธนาคารกลางรู้ว่า ธนาคารพาณิชย์ ซื้อเวลาด้วยการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ลูกหนี้น�ำมาจ่ายเป็นดอกเบี้ย ธนาคารกลางจะแกล้งปิดตาข้างหนึ่ง และสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ ด�ำเนินการแก้ปญ ั หาหนีเ้ สียนัน้ ทันที หรือเตรียมกันส�ำรองหนีเ้ สียนัน้ ในอนาคตอย่างเร็วทีส่ ดุ ซึง่ ในกรณีทเี่ ศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไป ได้ดว้ ยดี วิธกี ารแบบนีก้ ไ็ ม่ได้สร้างปัญหาอะไร แต่สงิ่ ทีเ่ ราเรียนรูจ้ าก เรื่องนี้ คือระดับหนี้เสียของระบบการเงินที่เป็นทางการดังที่เห็นใน รายงานของธนาคารกลางนั้นมักจะต�่ ำกว่าความเป็นจริงเสมอ ถ้าระดับหนีเ้ สียของระบบสถาบันการเงินอยูท่ ี่ 5% ท่านผูอ้ า่ นก็บวก เพิ่มได้เลยประมาณ 1.5-2.5% ซึ่งน่าจะได้ตัวเลขหนี้เสียที่แท้จริง แต่ถ้าเศรษฐกิจเกิดทรุดลงอย่างฉับพลัน หรือเกิดวิกฤติ เศรษฐกิ จ ผลคื อ ระดั บ หนี้ เ สี ย ที่ พ ยายามแก้ ไ ขกั น อยู ่ ห ลั ง ม่ า น จะทะยานขึน้ มากและเร่งตัวขึน้ สูง กล่าวคือ สมมติวา่ ก่อนเศรษฐกิจ จะพังลงอย่างฉับพลัน ระดับหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินอยู่ที่ ประมาณ 8.5% ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจทรุดอย่างทันทีทันใด ระดับ หนีเ้ สียจะเร่งขึน้ ทันที โดยอาจจะอยูท่ ี่ 10-15% ขึน้ ไปภายใน 6 เดือน ซึ่งถ้าสถาบันการเงินนั้นๆ เพิ่มทุนไม่ทัน หรือรัฐบาลไม่เข้ามา ช่วยเหลือทั้งหมด ผลคือจะเกิดวิกฤติการเงินหรือวิกฤติสถาบัน การเงิน ซึ่งจะเพิ่มระดับความรุนแรงของวิกฤติเศรษฐกิจให้รุนแรง มากขึน้ ไปอีก เศรษฐกิจ ทรุ ด อย่า งฉั บ พลัน โดยมากจะเกิ ดจากปัจ จัย ดังต่อไปนี้ เกิดการโจมตีค่าเงิน ส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลออก และท�ำให้ เงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศลดลงต�่ำมาก ผลคือเกิดการลด ค่าเงินและท�ำให้เกิดวิกฤติหนี้ต่างประเทศขึ้น และวิกฤติสถาบัน การเงินดังกรณีของไทยในปี 2540 ทีผ่ ลการลดค่าเงินหลังจากวันที่ 2 ก.ค. 40 คือการล้มลงของระบบการเงินอย่างฉับพลัน จนป็นวิกฤติ สถาบันการเงิน และตามมาด้วยการพังทลายของภาคเศรษฐกิจจริง และเป็นวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ของประเทศไทย เกิดการล้มลงของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของโลกมากกว่า หนึง่ แห่ง เช่น ในวันที่ 15 ก.ย. 51 มีการล้มของสถาบันการ เงินอย่างบริษทั เลห์แมนบราเธอร์ โดยตัวของบริษทั นีม้ ไิ ด้กอ่ ให้เกิด ความเสีย่ งต่อระบบการเงินโลกมากเท่าใดนัก แต่การล้มลงของบริษทั เอไอจี ซึง่ เป็นเจ้าของบริษทั ประกันภัยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกอย่าง ‘เอไอเอ’ ต่างหากทีส่ ำ� คัญต่อระบบการเงินโลก ผลคือตอนนัน้ เมือ่ ข่าวบริษทั เอไอจีจะล้มละลายแพร่หลายไปทั่วโลก เกิดการขาดความเชื่อมั่น ในสถาบันการเงินและระบบการเงินทั่วโลก เกิดการถอนเงินฝาก และหยุดการปล่อยกู้ สภาพคล่องทัว่ โลกหายไปทัง้ ระบบ และสิง่ ที่ ตามมาคือ วิกฤติการถดถอยของเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ของโลก (Great Recession) นับตัง้ แต่ปี 2472 (ค.ศ.1929) เป็นต้นมา เกิ ด การพั ง ทลายของราคาหุ ้ น และราคาที่ ดิ น ราคา อสังหาริมทรัพย์พร้อมๆ กัน และน�ำไปสูก่ ารขาดทุนมหาศาล ของสถาบันการเงิน เพราะได้ถอื ครองหุน้ ทีด่ นิ อสังหาริมทรัพย์ ดังเช่น ประสบการณ์ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2533 ซึ่งราคาหุ้นของญี่ปุ่นหลังจาก ทะยานขึ้นต่อเนื่องกันมาจนเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานไปมาก โดยท�ำ ระดับสูงสุดในปลายปี 2532 ซึง่ น�ำพาให้ธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BoJ) ต้องขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายเพือ่ ชะลอความร้อนแรง หรือลดการเร่งตัว ของเงินเฟ้อ เมือ่ นักลงทุนเกิดความรูส้ กึ ว่า ภายใต้ตน้ ทุนทางการเงิน ซึ่งคือดอกเบี้ยที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องนั้นไม่มีทางที่บริษัทและการ ด�ำเนินธุรกิจจะสร้างผลตอบแทนของทุนหรือผลประกอบการได้ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาของหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดิน นักลงทุนจะเริม่ เทขายหุน้ อสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ เมื่อนักลงทุนรายใหญ่กลุ่มแรกๆ เทขายสินทรัพย์จะเกิด แรงกดดันให้ราคาหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และราคาที่ดินปรับตัวลง และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการเทขายของนักลงทุนส่วนใหญ่ ในระยะต่อมา ผลคือระดับราคาสินทรัพย์จะปรับลงไปอีก ทัง้ นี้ ในยามทีห่ นุ้ อสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ มีราคาทะยานขึน้ จะมีนกั ลงทุนน�ำหุน้ และทีด่ นิ ไปเป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันจากสถาบัน การเงิน เพื่อขอเงินกู้มาด�ำเนินกิจกรรมธุรกิจ หรือการลงทุนแบบ เก็งก�ำไร อีกทัง้ สถาบันการเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่าวในพอร์ต

การลงทุนของธนาคารเองอีกด้วย ดังนั้นเมื่อเกิดการทรุดลงของ ราคาทีด่ นิ ราคาอสังหาริมทรัพย์ และราคาหุน้ ผลคือการทรุดลง ของสถาบันการเงินตามไปด้วย และสิ่งที่ตามมาคือหนี้เสียที่เร่งตัว ขึ้นมาก โดยกรณีของญี่ปุ่นนั้นถือว่าลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่นและ ถือว่าไม่เกิดวิกฤติสถาบันการเงิน เพราะสถาบันการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของระบบบริษัทเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ‘เคอิเรสึ’ (Keiretsu) ซึ่งสามารถอาศัยบริษัทในเครือที่ผลิตสินค้าเพื่อการ ส่งออก น�ำรายได้จากการส่งออกมาเป็นเงินทุนธนาคารเพือ่ รองรับ ความเสียหายจากหนีเ้ สียได้ แต่ไม่สามารถปล่อยสินเชือ่ ใหม่ กลายเป็น ‘ธนาคารซอมบี’้ คือธนาคารไม่ลม้ แต่ไม่สามารถปล่อยสินเชือ่ ใหม่ได้ เมือ่ ไม่มสี นิ เชือ่ ใหม่ๆ มาหล่อเลีย้ งกิจกรรมทางเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ผลคือ ภาคเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงของญีป่ นุ่ ทรุดตัวหลังจากการพังทลาย ลงของดัชนีหนุ้ และราคาทีด่ นิ ในปี 2533 เป็นต้นมา แม้วา่ ญีป่ นุ่ ซึ่งอาศัยศักยภาพของการส่งออก ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลก มาหล่อเลี้ยงธนาคารซอมบี้ไม่ให้ล้ม แต่ผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจ ญีป่ นุ่ ชะงักงันกว่า 20 ปี แทบไม่มกี ารขยายตัวของเศรษฐกิจ ราคา หุ้นและที่ดินยังเดินทางไม่ถึงจุดสูงสุดที่เคยท�ำไว้ในปลายปี 2532 จนกล่าวได้วา่ ญีป่ นุ่ เผชิญ 2 ทศวรรษแห่งการสาบสูญทางเศรษฐกิจ (Two Lost Decades) มองไป ณ ปัจจุบนั ในปี 2556 และในอนาคต ผมก�ำลังเริม่ คิดว่า สถานการณ์กลุ่มประเทศใช้เงินสกุลยูโร (ยูโรโซน) ในภาพรวม เริม่ ซ�ำ้ รอยญีป่ นุ่ ในปี 2533 แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ทจี่ ะแย่กว่า เพราะยูโรโซนในภาพรวมนั้นไม่มีศักยภาพในการส่งออกในระดับ สูงเท่ากับญีป่ นุ่ การทีส่ ถาบันการเงินในยูโรโซนอยูไ่ ด้ เพราะมาตรการปล่อยกู้ ฉุกเฉินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่อัดสภาพคล่องตรงไปยัง สถาบันการเงิน และการพิมพ์เงินในโครงการ OMT ของธนาคารกลาง ยุ โ รปที่ จ ะช่ ว ยเข้ า ไปซื้ อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลยุ โ รปที่ ป ระสบปั ญ หา ดอกเบีย้ สูง และถ้าเราตัดเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ออกไป ยุโรปนั้น มีอนาคตทีม่ ดื มนมากกว่าไทยในปี 2540 เพราะยุโรปในภาพรวมเป็น กลุม่ ประเทศทีม่ หี นีส้ นิ ล้นพ้นตัว ระบบการเงินยูโรโซนนัน้ อันทีจ่ ริง จะต้องเผชิญกับวิกฤติสถาบันการเงินขนาดใหญ่ แต่สามารถซือ้ เวลา ไปได้ด้วยการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังเชื่อมั่นในเยอรมนีจะยังคง สนับสนุนสหภาพยุโรป หรือโดยนัยคือประชาชนเยอรมันจะรับช�ำระ ใช้หนี้ของพลเมืองประเทศอื่นๆ ในยูโรโซน ดังนั้นตลาดการเงิน โลก จึงยังลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลยูโรโซน และยังรับยูโรเป็น เงินส�ำรองระหว่างประเทศ และใช้เงินยูโรช�ำระธุรกรรมสินค้าและ บริการระหว่างประเทศ สิง่ ทีผ่ มจะย�ำ้ กับท่านผูอ้ า่ นคือ การอ่านแนวโน้มของสถาบัน การเงินว่าจะเกิดวิกฤติสถาบันการเงินหรือไม่ คือการชี้ขาดว่า เศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นวิกฤติหรือไม่ หรือแค่เศรษฐกิจชะลอตัว ธรรมดา หรือเศรษฐกิจถดถอย ดังตัวอย่างทีใ่ กล้ตวั คือ ประเทศไทย ในปลายปี 2554 เกิดภาวะน�ำ้ ท่วมใหญ่ในพืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศ เมืองหลวงและเขตนิคมอุตสาหกรรม ผลคือเศรษฐกิจไทยในไตรมาส ที่ 4 ของปี 2554 หดตัวสูงมากถึง 8.9% แต่ไทยมิได้เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจทีร่ า้ ยแรง เพราะสถาบันการเงินของไทยมิได้รบั ผลกระทบ จากวิกฤติน�้ำท่วมทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ การทีเ่ ศรษฐกิจไทยในไตรมาสนัน้ หดตัวสูงทีส่ ดุ นับตัง้ แต่หลังปี 2540 จึงไม่เกิดผลกระทบต่อไทยใน ลักษณะวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะความเข้มแข็งของสถาบันการเงินไทย นัน่ เอง ส�ำหรับผมเมือ่ ใดก็ตามทีต่ วั แปรเศรษฐกิจมหภาคออกอาการ เข้าข่ายนี้ โดยเฉพาะตัวแปรสถาบันการเงินในประเทศทีส่ มุ่ เสีย่ งจะ เกิดวิกฤติสถาบันการเงิน ผมจะเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของตนเอง จากการลงทุนในประเทศด้วยการขายสินทรัพย์เสีย่ ง พวกหุน้ ทีด่ นิ หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ออกไปให้หมด และเริ่ม พิจารณาทองค�ำ ตราสารหนี้ และเงินฝากสกุลเงินของประเทศที่ สถานะเศรษฐกิจและการคลังมัน่ คงเป็นทางเลือกในการลงทุน หมายเหตุ : โปรดติดตามตอนต่อไป และบทความนีเ้ ป็นทัศนะส่วนตัว ของผูเ้ ขียนไม่เกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีส่ งั กัด

28 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


IT TREND

เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง

ปี 2013 นี้ ตลาดสมาร์ทโฟนร้อนระอุตงั้ แต่ชว่ งไตรมาสแรก เมือ่ ผูผ้ ลิตมือถือต่างก็เข็นผลิตภัณฑ์ Flagship ออกมาแข่งกัน อย่างดุเดือด นอกจากการดิน้ รนของ BlackBerry และ Nokia แล้ว ยังมีการแย่งชิงต�ำแหน่งผู้น�ำว่าจะเป็นใคร ระหว่างแอปเปิ้ล ผูท้ เี่ พิง่ เสียแชมป์ผนู้ ำ� ตลาดสมาร์ทโฟน และซัมซุง ผูท้ ขี่ นึ้ มาเป็น เบอร์หนึง่ ในตลาดนี้ เมือ่ พิจารณาจากยอดขายรวมทัง้ หมด ซัมซุงเริม่ เปิดไพ่กอ่ นครับ ด้วยมือถือ Flagship รุน่ Galaxy S IV ทีผ่ บู้ ริหารตัง้ ใจเลือกเปิดตัวทีน่ วิ ยอร์ก เพราะไม่พอใจยอดขาย ในสหรัฐฯ ที่แพ้แอปเปิ้ลขาด จึงเลือกที่นี่เป็นสถานที่เปิดตัว Galaxy S IV เพราะถ้าชนะตลาดนีไ้ ด้ ก็เหมือนได้รบั ชัยชนะไปทัง้ โลก เช่นกันกับถ้าไอโฟนชนะซัมซุงได้ในตลาดเกาหลี สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ซัมซุงตั้งใจจะสร้างความแตกต่างในเรื่อง นวัตกรรมใหม่ๆ ในการใช้งาน โดยใส่ลูกเล่นซอฟท์แวร์ต่างๆ มามากมาย ไม่วา่ จะเป็นฟีเจอร์ Air Gesture ทีผ่ ใู้ ช้สามารถ ควบคุมเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับสาย เปลี่ยนแทร็คเพลง เลือ่ นขึน้ ลงเวลาดูหน้าเว็บเพจ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งสัมผัสหน้าจอ เพียง แค่โบกไม้โบกมือตรงหน้าเครือ่ ง ตามแพตเทิรน์ ทีก่ ำ� หนดไว้ มันก็ จะท�ำตามค�ำสัง่ ได้ หรือจะเป็นฟีเจอร์ Smart Pause ทีส่ ามารถ หยุดเล่นคลิปวิดีโอได้เมื่อสายตาเราไม่ได้มองที่หน้าจอมือถือ Smart Scroll ที่สามารถเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงได้จากการ จับความเคลือ่ นไหวหน้าเราเวลามองจอ

George Henry Lewes

“No man ever made a great discovery without the exercise of the imagination.”

สงคราม

Samsung vs. Apple ปี 2013 เริ่มต้นแล้ว !

ซัมซุงได้จ้างวิศวกรจ�ำนวนมากจากทั่วโลก ทั้งจีน อินเดีย รัสเซีย และในยุโรปเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมทัง้ ยืน่ จดสิทธิบตั รทีเ่ กีย่ วกับการใช้งานดังกล่าวกว่า 120 รายการ นอกจากผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ จับตามองอย่าง Galaxy S IV แล้ว ย่างก้าวในเชิงกลยุทธ์ ก็นา่ ติดตามเป็นอย่างยิง่ ปี 2012 เป็นปีที่ซัมซุงขึ้นสู่บัลลังก์ผู้น�ำตลาดสมาร์ทโฟนแทนแอปเปิ้ล จากสินค้าตระกูล Galaxy ทั้งหลาย ทีอ่ อกมารุมอัดแอปเปิล้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดรุกหนักหลายเซกเมนต์ ตัง้ แต่ระดับบนสุด จนถึงระดับล่างสุด ราคาตัง้ แต่ 3 พันกว่า จนถึง 2 หมืน่ กว่า รวมๆ มากกว่า 10 รุน่ ในบ้านเรา และทัว่ โลกเกือบ 20 รุน่ เทียบกับไอโฟนทีอ่ อกมาเพียงแค่ปลี ะ 1 รุน่ ขายตลาดบนเพียงตลาดเดียว จะไม่ให้แอปเปิล้ แพ้ได้ยงั ไงครับ โดนรุกหนักขนาดนี้ เรียกว่าตีทกุ ประตู ทุกตลาด ทุกเซกเมนต์ นอกจากแอปเปิล้ จะเสียแชมป์แล้ว แบรนด์คแู่ ข่งแบรนด์อนื่ ก็สซู้ มั ซุงไม่ได้เช่นกัน สมาร์ทโฟนตลาดล่าง ซัมซุงแทบจะยึดหัวหาดได้ในทุกทวีป

แต่ถา้ มองตลาดระดับบนอย่างเดียว แอปเปิล้ ก็ยงั ครองแชมป์ได้อยู่ เพราะไอโฟนขายไปทัง้ ปีรวมกัน 125.04 ล้านเครือ่ ง เทียบกับยอดขาย Galaxy S III ทีข่ ายไปราว 40 ล้านเครือ่ ง และ Galaxy Note II อีกประมาณ 5 ล้านเครือ่ ง เมือ่ นับ ในช่วงเวลาเดียวกัน ปีนคี้ าดว่า Galaxy S IV น่าจะขายดีกว่า S III ในปี 2012 และเมือ่ รวมกับยอดขาย Galaxy Note II และ Note III ทีจ่ ะออกมาปลายปี ช่องว่างระหว่างแอปเปิล้ กับซัมซุงในตลาดบนน่าจะหดแคบลง นอกจากเรือ่ งของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ส่วนกลยุทธ์องค์กร ก็มคี วามน่าสนใจไม่แพ้กนั แอปเปิล้ เดินหน้าฟ้องร้องซัมซุงในหลายๆ ประเทศ ขณะเดียวกันก็พยายามผลิตโทรศัพท์และแท็บเลต โดยใช้ชนิ้ ส่วนต่างๆ จากซัมซุงน้อยลง เพื่อลดบทบาทความส�ำคัญของซัมซุงในผลิตภัณฑ์ตัวเองให้น้อยลง และหันไปซื้อจากซัพพลายเออร์ รายอื่นแทน เพื่อเป็นการตัดก�ำลังในส่วนของรายได้ที่ซัมซุงเคยได้จากแอปเปิ้ลมหาศาล และจะส่งผลกระทบกับก�ำลัง การผลิตของโรงงานทีซ่ มั ซุงมี ท�ำให้เครือ่ งจักรท�ำงานเดินเครือ่ งได้ไม่เต็มที่ (เพราะยอดออเดอร์การผลิตลดลง) จนน�ำไปสู่ ต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ และยังเป็นการเสริมก�ำลังให้คแู่ ข่งของซัมซุงแข็งแรงขึน้ มาเป็นหอกข้างแคร่ คอยทิม่ ซัมซุงอยูห่ า่ งๆ ในตัว แต่เรื่องก็ไม่ง่ายครับ เพราะการใช้ชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์อื่นๆ ก็ต้องใช้เวลาที่จะรอซัพพลายเออร์รายนั้นๆ สร้างโรงงาน พัฒนาขัน้ ตอนกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนให้ทนั สมัย ได้มาตรฐาน และอยูใ่ นกรอบเวลาทีต่ อ้ งการ สุม่ เสีย่ งว่า จะท�ำให้กระบวนการผลิตไอโฟน ไอแพดทัง้ หมดต้องสะดุดไป ซัมซุงเดินหมากแก้เกมนีด้ ว้ ยการเข้าซือ้ หุน้ บริษทั ชาร์ป 3% เพือ่ ให้ชาร์ปมาช่วยตัวเองผลิตจอ หมากเกมนีฉ้ ลาดมากครับ เพราะชาร์ปเป็นผูผ้ ลิตจอรายใหญ่ให้กบั ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล้ ถึง 1 ใน 3 ของทัง้ หมด ท�ำให้แอปเปิ้ลเกิดอาการหนาวๆ ร้อนๆ เพราะในอนาคตชาร์ปอาจจะต้องแบ่งก�ำลังการผลิตหน้าจอส่วนหนึ่งที่เคยผลิต ให้แอปเปิล้ ไปผลิตจอให้ซมั ซุงแทน แต่ซมั ซุงเองก็ลำ� บากไม่นอ้ ย เพราะจะต้องขายโทรศัพท์ตวั เองให้ได้เยอะๆ เอาก�ำลังการผลิตทีม่ อี ยูม่ าผลิตสินค้าของตัวเอง ไม่งนั้ ธุรกิจในส่วน Semiconductor ก็จะมีปญ ั หา ถ้าไม่สามารถหาใครมาแทนแอปเปิล้ ได้ (ซึง่ ก็หายากมากๆ เช่นกัน) นอกจากเกมการตลาดที่ 2 ฝ่ายต้องแข่งอย่างเอาเป็นเอาตาย กลยุทธ์องค์กรในส่วนของการท�ำ Vertical Integration เพือ่ สร้างความได้เปรียบเรือ่ งต้นทุนการตลาด และซัพพลายเชน ก็ยงั ต้องแข่งกันหนักอีกเช่นกัน รอติดตามไอโฟนรุน่ ต่อไปครับ ว่าจะออกมาปราบ Galaxy S IV ได้หรือไม่

30 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


HANG OUT

เรื่อง : Louch La La / ภาพ : ยงยุทธ์ น้อมกลาง

Dialogue Coffee and Gallery บทสนทนา ขณะจังหวะชีวิตเนิบช้า

Albert Einstein

“The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it. ”

“เราอยากให้คนทีม่ าทีน่ รี่ สู้ กึ ว่าจังหวะชีวติ มันช้าลง แล้วมานัง่ คุยกันถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ในชีวติ ทีน่ อกเหนือจากเรือ่ งงาน” นัน่ คือประโยคจากบทสนทนาของเรากับหนึง่ ในเจ้าของร้าน Dialogue Coffee and Gallery และเป็นทีม่ าของคอนเซ็ปต์ ‘Free Space For Slow Life’ ชื่อร้าน Dialogue สื่อถึงการพูดคุยที่มากกว่าการพูดคุย แต่เป็นการสนทนา ทีท่ ำ� ให้เกิดการแลกเปลีย่ น ในบรรยากาศแบบคาเฟ่กงึ่ แกลเลอรี ทีเ่ น้นความเรียบง่ายของโครงสร้างเดิมของ ตัวบ้าน อาทิ เสาไม้เก่าๆ หรือหลังคาสังกะสี ประกอบเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์ โมเดิร์น ตกแต่งด้วยภาพวาดและภาพถ่ายตามมุมต่างๆ ผสานกันเป็นความงามใน ความไม่สมบูรณ์แบบ เก้าอี้ไม้ทรงสูง ที่อาจจะสูงกว่ามาตรฐานร้านอื่นๆ ท�ำให้สามารถหันไปคุยกับ คนทีเ่ ดินเข้ามา หรือนัง่ อยูท่ เี่ คาน์เตอร์ได้นานขึน้ ร้านนี้ไม่เพียงแต่จะมีกาแฟกรุ่นๆ ยังเป็นสถานที่แฮงเอาท์ไปกับเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เบาๆ อย่างเบียร์ หรือไวน์รสชาติดี ควบคู่ไปกับอาหารทานง่าย เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้บทสนทนาลืน่ ไหล ส่วนจะออกรสออกชาติแค่ไหน ต้องขึน้ อยูก่ บั คูส่ นทนาของคุณ

THINK OUT LOUD เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee ทุกครัง้ ทีเ่ ดินเข้าร้านอาหาร ร้านกาแฟ คุณมองหาอะไรเป็นสิง่ แรก? เมนู ทีน่ งั่ หรือว่าเด็กเสิรฟ์

ภาพประกอบจากร้าน Dialogue Coffee and Gallery

CONTACT : Dialogue Coffee and Gallery 533 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 14.00-23.00 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ 11.00-23.00 น. โทร.08 6548 7890, 08 4754 8799

ชีวิต unplugged

ถ้าเป็นแต่กอ่ นผมจะคอยจ้องหามุมดีๆ วิวงามๆ หรือไม่ก็ ทีๆ่ มีเก้าอีห้ รือโซฟานุม่ ๆ ไว้ให้พงิ กายระหว่างละเลียดทานอาหาร จานโปรดหรือตอนจิบกาแฟหอมละมุนอย่างมีความสุข แต่เดีย๋ วนี้ โจทย์จะซับซ้อนไปกว่าเดิมคือนอกจากร้านทีว่ า่ นีจ้ ะต้องดังขึน้ ชือ่ ฮิตกระแสแล้ว ขอให้มมี มุ ทีส่ ะดวกต่อการนัง่ คุยหรือท�ำงานเป็น เวลานานโดยไม่ตอ้ งกังวลว่าบริกรจะเดินมาไล่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื ต้องมี ‘ปลั๊กไฟ’ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าคนสมัยนี้ท�ำไมชอบนั่งตามเสา ตามขือ่ ทีๆ่ มีรใู ห้เสียบ คุณเคยคิดสงสัยบ้างไหมว่าวันๆ หนึ่งเราใช้ไฟกันเปลือง ขนาดไหน โทรทั ศ น์ แ ต่ ก ่ อ นมี เ พี ย งแค่ เ ครื่ อ งเดี ย วดู กั น ทั้ ง ครอบครัว เดีย๋ วนีแ้ ยกกันดูหอ้ งใครห้องมัน คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ เครื่องเดียวจริงๆ ก็ท�ำงานได้แล้ว เดี๋ยวนี้ต้องมีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ ส�ำรองอีกเครือ่ งไว้พกพายามอยูอ่ ยูน่ อกบ้านหรือออฟฟิศ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มี แ ค่ เ บอร์ เ ดี ย วน่ า จะพอเอาอยู ่ แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ต้ อ งมี เ ผื่ อ ไว้ ส องเบอร์ เ ผื่ อ อี ก ค่ า ยหนึ่ ง ล่ ม จะได้ ไ ม่ ข าดการ ติดต่อกับโลกภายนอก เครื่องนึงใช้โปร voice เน้นโทรเข้า โทรออก อี ก เครื่ อ งใช้ โ ปร data เอาไว้ ต ่ อ เน็ ต เล่ น เฟสบุ ๊ ค นีย่ งั ไม่นบั แทบเบล็ตทีพ่ ว่ งมาเป็นอุปกรณ์เสริมอีกต่างหาก มันเยอะไปไหมครับคุณ? ผมเคยลองท�ำโพลล์เล่นๆ ถามเพือ่ นบนเฟสบุค๊ ว่า ถ้าวันนี้คุณเกิดลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้าน คุณจะท�ำ อย่างไร? คนจ�ำนวนน้อยที่ไม่ยี่หระต่อสิ่งที่เกิดขึ้น คิดเสียว่าวันนั้น เป็นวันพักผ่อน ไม่ตอ้ งรับโทรศัพท์ให้เมือ่ หู ในขณะทีค่ นจ�ำนวน มากกว่า 90% จะลงทุนขับรถกลับบ้านไปเอาเพราะว่าเก็บข้อมูล ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตไว้ในนั้น ประมาณว่า “ขาดเธอ ฉันคงขาดใจ”

ค�ำถามคือ “เราจะอยู่ได้ไหม โดยไม่ต้องมีเทคโนโลยี?” ผมคิดว่าเรามาไกลเกินกว่าจะย้อนเวลากลับไปยุคทีเ่ รายังคงเล่น หมากเก็บ หมากฮอส แทนเกมส์ LINE POP และ Fruit Ninja ค�ำถามทีน่ า่ สนใจยิง่ ไปกว่านัน้ คือ “ท�ำอย่างไร เราจึงจะมีอสิ รภาพ กั บ การใช้ ชี วิ ต โดยไม่ ต ้ อ งพึ่ ง พิ ง เทคโนโลยี ม ากจนเกิ น ไป?” ผมมีขอ้ แนะน�ำง่ายๆ อยู่ 5 ข้อส�ำหรับการใช้ชวี ติ โดยไม่ตอ้ งใช้ไฟ พยายามทานอาหารทีป่ รุงสดๆ จากครัวในบ้านให้มากทีส่ ดุ หลีกเลีย่ งการทานอาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็งทีต่ อ้ งใช้เตาไมโครเวฟ อุน่ (การทาน) เล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น วิ่งในสวนสาธารณะ หรือปั่น จักรยาน แทนการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีความบันเทิงครบสูตร อยูบ่ นจอทัชสกรีน (การออกก�ำลังกาย) พยายามอ่านหนังสือ และพบปะผูค้ นบ้าง เพือ่ ชดเชยเวลา ที่เสียไปกับการนั่งอยู่หน้าคอมพ์และใช้โทรศัพท์มือถือทั้งวัน (การผ่อนคลาย) หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ หาสมุดบันทึกดีๆ สัก 2 เล่ม เล่มแรกเอา ไว้จดแผนงานและตารางงานที่ต้องท�ำในแต่ละวัน เล่มที่สอง เอาไว้จดข้อมูลส่วนตัว เรื่องส�ำคัญและรหัสลับ แล้วเก็บในที่ๆ ปลอดภัยเอาไว้ใช้อา้ งอิงยามจ�ำเป็น (การท�ำงาน) วางโทรศัพท์มือถือให้ไกลจากหัวเตียง ปิดโทรศัพท์มือถือ เพือ่ ไม่ให้คลืน่ สัญญาณรบกวนการนอน (การพักผ่อน) เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท�ำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่มันต้อง ไม่ ล�้ ำ เส้ น ท� ำ ให้ เ รากลายเป็ น ทาสมั น จนขาดจากกั น ไม่ ไ ด้ ลองถอดปลัก๊ ไฟบ้างดูบา้ ง แล้วคุณจะไม่หงุดหงิดงุน่ ง่านกับหา ปลัก๊ ชาร์จแบตตลอดเวลา

32 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


THINKING ABOUT MKT

วิถีแห่งสิงคโปร์ วิถี ลี กวนยิว Joseph Collins

“A prudent person profit from personal experience, a wise one from the experience of others.”

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในบรรดาสิบประเทศของเออีซนี นั้ ประเทศทีด่ จู ะเหนือกว่าประเทศอืน่ อย่าง ชัดเจน ก็คอื ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศพ่อค้าคนกลาง ทีท่ ำ� การตลาดเก่งทีส่ ดุ ยุคก่อนเออีซี ไทยมองสิงคโปร์ด้วยความระมัดระวังว่าสิงคโปร์จะ เข้ามาท�ำอะไรในประเทศไทยในยุคเออีซี เพราะขนาดไม่ถึงยุคเออีซียัง ช้อปปิง้ ธุรกิจไทยไปเพียบ ทัง้ ๆ ทีส่ งิ คโปร์เป็นเพียงเกาะทีเ่ ล็กกว่าภูเก็ต ประชากรรึกน็ อ้ ยกว่ากรุงเทพฯ หลายเท่า อย่าว่าแต่จะวัดกันว่าประเทศไทยมีประชากรถึง 62 ล้านคน ประวัตศิ าสตร์ของไทยก็ตอ่ เนือ่ งและยาวนาน ถ้านับจากสมัยกรุงสุโขทัย ก็มคี วามต่อเนือ่ งถึง 700 ปี สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยเป็นมหาอ�ำนาจทีน่ า่ เกรงขาม อาณาบริเวณ ด้านใต้ไกลไปถึงไทรบุรี กลันตันโน่น ลาวและเขมรก็ตกเป็นเมืองขึน้ ของไทย ส�ำมะหาอะไรกับสิงคโปร์ทเี่ ป็นเพียงจุดเล็กๆ บนแผนทีเ่ ท่านัน้ แต่วันนี้ประเทศที่เป็นจุดเล็กๆ บนแผนที่นี้ ได้คืบคลานเทกโอเวอร์ ธุรกิจส�ำคัญของเมืองไทยไปเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงของประเทศ การเทกโอเวอร์กลุม่ ชินคอร์ป ซึง่ ล้วนแล้วแต่ธรุ กิจสัมปทานนัน้ นอกจาก จะเป็นชนวนขับไล่ผู้น�ำประเทศแล้ว ก็ยังเป็นจุดตั้งต้นของการต่อต้านธุรกิจ สิงคโปร์ในเมืองไทยอีกด้วย จริงๆ แล้วสิงคโปร์รกุ คืบเข้าสูป่ ระเทศไทยอย่างเป็นล�่ำเป็นสันนับตัง้ แต่ หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 แล้ว เพราะธุรกิจไทยขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ท�ำให้ตอ้ งขายหุน้ ให้ตา่ งชาติจำ� นวนมาก และหนึง่ ในประเทศทีพ่ าเหรดซือ้ หุน้ ของธุรกิจไทยก็คอื ‘สิงคโปร์’ เพราะสิงคโปร์ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ 2540 แต่กลับใช้โอกาสนี้ ในการช้อปปิง้ สินทรัพย์ตา่ งๆ ในประเทศทีเ่ ศรษฐกิจล่มสลายอย่างไทย วันนีเ้ ราจึงจ�ำเป็นต้องศึกษาประเทศสิงคโปร์อย่างลึกซึง้ ไทยไม่เพียงต้องอยู่ร่วมกับสิงคโปร์เท่านั้น หากยังต้องสู้กับสิงคโปร์ อีกต่างหาก การศึกษาสิงคโปร์นนั้ ต้องศึกษาที่ ‘ลี กวนยิว’ เพราะเขาคือ ผูส้ ร้างชาติ สิงคโปร์จากประเทศโลกทีส่ ามให้กลายเป็นประเทศโลกทีห่ นึง่ ได้ ลี กวนยิว นัน้ ถือว่าเป็นคนทีเ่ รียนเก่งมาก และพูดได้หลายภาษา พูดภาษามลายู อังกฤษ และกวางตุง้ ต่อมา ลียงั เรียนภาษาญีป่ นุ่ อีกต่างหาก นอกจากนี้ เขายังพูดภาษาจีนกลาง และฮกเกีย้ นได้ เพราะเป็นสิง่ จ�ำเป็น ส�ำหรับคนจีนในสิงคโปร์ ว่ากันว่า ลีเคยถูกทหารญีป่ นุ่ ตบหน้าและสัง่ ให้คกุ เข่า เพราะไม่โค้งค�ำนับ ทหารผูน้ นั้ ระหว่างข้ามสะพาน ระหว่างญี่ปุ่นยึดสิงคโปร์นั้น ลีท�ำงานให้ญี่ปุ่นในฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อ แม้จะมีขา่ วลือว่า เขาเป็นสปายของอังกฤษ ก็ตาม ลี กวนยิว จบกฎหมายจากเคมบริดจ์ด้วยคะแนนสูงสุด แต่เขาไม่ได้ ยึดอาชีพนักกฎหมายนานนัก เพราะอีก 4 ปีต่อมาเขาได้ค้นพบว่าสิ่งที่ เขาชอบจริงๆ ก็คอื ‘การเมือง’ สีป่ ตี อ่ มา เขาก่อตัง้ พรรค ‘People’s Action Party’ และอีก 5 ปีถดั มา เขาชนะการเลือกตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ก่อนประกาศเอกราช แยกจากสหพันธรัฐมลายา เมือ่ ปี 1965 สิงคโปร์ตอ้ งอยูท่ า่ มกลางประเทศทีไ่ ม่เป็นมิตร ทัง้ มาเลเซียและอินโดนีเซีย พรรคการเมืองของลี กวนยิว เป็นขวัญใจชาวสิงคโปร์มาโดยตลอด เลือกตั้งทีไรก็ชนะการเลือกตั้งทุกที กวาดทุกที่นั่งในสภา จนกระทั่งไม่เหลือ ที่นั่งเอาไว้ให้ฝ่ายค้านเลยแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งถูกกล่าวหาว่าเป็น ‘เผด็จการรัฐสภา’ ต่อมาเพื่อลดข้อครหาดังกล่าวจึงปล่อยให้มีฝ่ายค้าน สักคนสองคนเอาไว้อา้ งว่านีเ่ ป็นประชาธิปไตยทีม่ ที งั้ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ในฐานะผู้น�ำของชาติที่เป็นเกาะเล็กๆ ในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งอยู่ติดกับ ประเทศทีไ่ ม่เป็นมิตรอย่างมาเลเซีย ประเทศทีไ่ ม่มที รัพยากรธรรมชาติ และมีประชากรเพียงน้อยนิด การน�ำพา ประเทศทีเ่ พิง่ ตัง้ เป็นประเทศใหม่ๆ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย ลี กวนยิว เห็นช่องว่างทีย่ งั ไม่มศี นู ย์กลางทางการเงินในเอเชียอาคเนย์ ดังนั้นเขาลงทุนศึกษาหาทางให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินให้ได้ ซึ่งในที่สุดก็ประสบความส�ำเร็จ เพราะสิงคโปร์มาต่อจิ๊กซอว์อีกหนึ่งตัวพอดี ท�ำให้ธรุ กรรมทางการเงินสามารถท�ำได้ตลอด 24 ชัว่ โมง หลังจากเป็นศูนย์กลางทางการเงินส�ำเร็จ ก็ท�ำตัวเป็นศูนย์กลางอื่นๆ อีกมาก บรรดาส�ำนักงานประจ�ำภูมภิ าคล้วนไปตัง้ ทีส่ งิ คโปร์จนหมดสิน้ การค้าทอง การค้าน�ำ้ มัน ก็อยูท่ สี่ งิ คโปร์ !!!

34 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l MARCH 2013


GB#039  

GB#039 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you