Page 1

45

th year anniversary of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) One Community to create the Asean Economic Community (AEC)


The Evolution of ASEAN รัฐมนตรีวาการกระทรวง การต า งประเทศของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ไดแก อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ฟลิปปนส สิงคโปร และ ไทย ไดลงนามใน ‘ปฏิญญา กรุ ง เทพฯ’ (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้ง สมาคมความร ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใตภายใต ชื่ อ ‘สมาคมประชาชาติ แห ง เอเชี ย ตะวั น ออก เฉี ย งใต (Association of South East Asian Nations : ASEAN)

2510 (1967) 2542

(1999)

กั ม พู ช าได เ ข า ร ว มเป น ส ม า ชิ ก ป ร ะ เ ท ศ ที่ สิ บ หลั ง จากรั ฐ บาลกั ม พู ช า มีความมั่นคงแลว

อาเซี ย นจึ ง ได ต  อ นรั บ สมาชิกใหมประเทศที่ 6 คือ บรูไน ดารุสซาลาม หลั ง จากอาเซี ย นเกิ ด ได 17 ป

2527 (1984) 2545

(2002)

ในการประชุ ม สุ ด ยอด ผู  นํ า อาเซี ย น (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 ณ กรุง พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู  นํ า อาเซี ย นได เ ห็ น ชอบ ให อ าเซี ย นกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานให แน ชั ด เพื่ อ นํ า ไปสู  ก าร เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อ า เ ซี ย น ( A S E A N Economic Community : AEC)

มีการลงนามใชแผนอัตรา ภาษีศุลกากรพิเศษที่เทา กัน (Common Effective Preferential Tariff) และ เริ่ ม จั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยอาศัยการเปดเสรีดาน การค า และการลดภาษี และอุปสรรคขอกีดขวาง ทางการค า ที่ มิ ใ ช ภ าษี รวมทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย น โครงสร า งภาษี ศุ ล กากร เพื่อเอื้ออํานวยตอการคา เสรี โดยกฎหมายดังกลาว เป น โครงร า งสํ า หรั บ เขต การคาเสรีอาเซียน

2535 (1992) 2550

(2007) ก ลุ  ม ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น ไ ด  ล ง น า ม ใ น กฎบัตรอาเซียน ซึง่ เปนกฎ ขอบังคับในการดูแลความ สัมพันธระหวางประเทศ สมาชิกกลุมอาเซียน และ ยกระดั บ กลุ  ม อาเซี ย น ให เ ป น องค ก ารระหว า ง ประเทศอยางถูกตองตาม กฎหมาย เขตการคาเสรี จีน-อาเซียน มีผลบังคับใช เมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นับเปนเขตการคา เสรีที่มีประชากรมากที่สุด ในโลก และมีมูลคาจีดีพี คิดเปนอันดับที่ 3 ของโลก

การจั ด ตั้ ง เขตการลงทุ น อ า เ ซี ย น ( A S E A N Investment Area : AIA) เพื่ อ ให อ าเซี ย น เ ป  น แ ห ล  ง ดึ ง ดู ด ก า ร ลงทุนทั้งจากภายในและ ภายนอกอาเซียน

2538 (1995) 2552

(2009)

มีการลงนามความตกลง การคาเสรีระหวางภูมภิ าค อาเซี ย น 10 ประเทศ กั บ นิ ว ซี แ ล น ด  แ ล ะ ออสเตรเลีย

ลาวและพมาไดเขารวมเปน สมาชิกประเทศที่แปดและ เกาตามลําดับ และอาเซียน ได เริ่ ม ก อ ตั้ ง องค ก าร หลายแห ง โดยเริ่ ม จาก กอตั้งองคกรอาเซียนบวก สาม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ กับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ตามดวยการประชุมเอเชีย ตะวั น ออก ซึ่ ง มี อี ก สาม ประเทศที่เขารวมดวย คือ อินเดีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด

2540 (1997) 2555

(2012) ผู  นํ า อาเซี ย นได รั บ รอง เอกสาร ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่ ง เป น กรอบและ หลั ก การพื้ น ฐานในการ เจรจาทําความตกลงขยาย การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ในภูมภิ าคโดยการจัดทําความ ตกลงการคาเสรี (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement : RCEP) กับคูภาคีในความ ตกลง FTA ที่อาเซียนมีอยู ในปจจุบัน


ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน

...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคผลิตสู่ AEC

โครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน

(AEC Vocational Ambassador)

ประชาคมอาเซียนที่เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และจะมีความสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมเยาวชนให้มีความรู้ความ เข้าใจในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ประชาชนทุกประเทศในประชาคม อาเซียนต้องถือปฏิบัติ นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงสนับสนุน ให้เยาวชนที่เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญต่อภาคการผลิตและบริการของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และเป็นเสมือนทูตอาชีวศึกษาท�ำหน้าที่ขยายองค์ความรู้ ไปสู่เพื่อนในสถานศึกษาและประชาชนในชุมชน รวมถึงไปเยือนประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชน จากประเทศสมาชิก โครงการนี้จัดขึ้นในระดับภูมิภาคและกรุงเทพฯ ครอบคลุมสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย เน้นกิจกรรม กระตุน้ ให้นกั เรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรูด้ า้ นอาเซียน เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค 4 ภาคๆ ละ 90 คน รวม 360 คน จากนัน้ จะน�ำนักเรียน นักศึกษากลุม่ นีม้ าจัดกิจกรรมแข่งขันคัดเลือกระดับชาติให้เหลือเพียง 100 คน เพื่อให้เป็นยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน

ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

ที่ปรึกษาประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ

ในการเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน เริ่มต้นแรงงานที่มีฝีมือก่อน คือ 7 อาชีพที่มีสมาคมวิชาชีพรองรับอยู่ ไม่ว่าจะเป็น หมอ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร นักส�ำรวจ นักบัญชี เป็นต้น เพราะฉะนัน้ ต่อไปก็จะเป็นเรือ่ งของโรงแรม และการจัดการท่องเทีย่ ว ซึง่ ตรงนีก้ จ็ ะเห็นว่า เขาจะดูเรือ่ ง ของสมรรถนะเป็นส�ำคัญ เพราะฉะนั้นทุกประเทศก็จะ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคน ว่าท�ำอย่างไรให้คนของ เขามีสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพือ่ เตรียมการรองรับเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ถ้าพูดถึงเด็กอาชีวะ ของเราก็ไม่ได้นอ้ ยหน้าใครใน ประเทศอาเซียน แต่ว่าเราเองก็มีจุดอ่อนหลายเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะอาชีวศึกษา แต่เป็นจุดอ่อนของทัง้ ระบบ การศึกษา ในเรื่องของภาษา ในเรื่องของการคิด วิเคราะห์ การน�ำเสนอ เพราะฉะนั้นเราเองก็ ต้องพัฒนาศักยภาพในเรื่องของสมรรถนะของ เด็กอาชีวะและต้องพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ เพื่อที่ว่าเราเองเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเราจะไม่แพ้ใคร ท�ำอย่างไรให้เขา เชื่อมโยงเป็นเพื่อนกันกับอีก 9 ประเทศ ถ้าเรามีความรูเ้ กีย่ วกับการเป็นผูป้ ระกอบการ มีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ โอกาส ความคิด สร้างสรรค์ของเด็กไทยดี ถ้าหากมีศักยภาพ ด้านอื่นๆ มาเพิ่มเติม ก็ท�ำให้เราเป็นผู้น�ำใน ระดับอาเซียนได้

พุทธชาด ศุภลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ 3 สำ�นักความร่วมมือ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรามีความสามารถทัง้ ในด้านนวัตกรรม ในเรือ่ งของทักษะ ในการเรียน เมื่อมีการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้องมีการ เปิดเสรี มีการค้าขาย มีการเชือ่ มโยงแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้น โอกาสของเด็กอาชีวศึกษาจะเป็นส่วนที่ ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจริงๆ ถ้าหากว่า เด็กของเราไม่มีการพัฒนา เราก็จะเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันระหว่างประเทศไม่ได้ แต่จุดเริ่มต้นของการ คัดเลือก AEC Vocation Ambassador เราคิดว่า เป็นการจุดประกายให้กับเด็ก มีเด็กหลายคนเขาพูด ออกมาเลยว่าเขาจะต้องกระตุน้ ตัวเอง หรือพัฒนาตัว เองขึน้ มา เพราะเขาได้เห็นเพือ่ นๆ หรือเห็นประเทศ ต่างๆ ที่เขาได้เรียนรู้จากวิทยากร เก่งกว่าเขา เพราะฉะนัน้ เขาต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้เท่าเพือ่ นๆ และเมื่อมีสังคม มีเครือข่าย จะมีการพัฒนา ตัวเอง การพัฒนาการที่เขาจะมองไปข้างนอก ไปหาเพื่ อ นข้ า งนอกมั น ก็ มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ขณะเดียวกันเขาก็เริ่มมองว่าประเทศต่างๆ ไม่น่ากลัว น่าจะมีความพร้อมที่จะออกไปท�ำงาน ต่างประเทศได้ เราไม่อยากให้เขามีตลาดเดียว


AEC

Vocational Ambassador ระดับชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับส�ำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประกวด AEC Vocational Ambassador ระดับชาติ ขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการยุวทูตอาชีวศึกษา อาเซียน (AEC Vocational Ambassador) เพื่อน�ำร่องเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นเตรียมพร้อมแรงงานอาชีวะของไทยสู่ AEC ปี 2558

ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียนเหล่านี้จะเข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเป็นภาษา กลางในอาเซียน มีการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการเป็นผู้น�ำ เหล่ายุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียนรวมพลังกันปลูกต้นไม้ ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ณ โครงการ สวนกลางมหานคร ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

งานฉลองครบรอบ 45 ปี ข องการก่ อ ตั้ ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสมาคมอาเซียน ซึง่ ตัวแทนยุวทูอาชีวศึกษา อาเซียนจากแต่ละภาคจัดการแสดงสวยงาม บนเวที

ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียนที่ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 100 คน ที่จะท�ำ หน้าที่เป็น AEC อาสา ตัวแทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ สู่ชุมชนในแต่ละจังหวัด


ถูกบล็อค

เพราะข้อจ�ำกัดของตัวเอง

คุยกับนายกสมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.พั ช รา ตัณฑยรรยง

คิดออกนอกใจ

ปรากฏการณ์แม็กนั่ม ที่ทำ�ให้หลายคน

เราอยากจะเป็น

‘FIN’

มาแล้วหลายรอบ

ศรีรัรษฐปานะ ัตน์

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์

ทิศทางของโลกคือ

การสร้างพันธมิตร Vol.3 AUGUST 2012


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการนิตยสาร GMBIZ ในเครือ GM GROUP


เหรียญทอง ผมนัง่ ดูการชกของแก้ว พงษ์ประยูร รอบชิงชนะเลิศ หวังอยูล่ กึ ๆ ว่าไทยน่าจะมีเหรียญทอง กลับบ้านสักเหรียญ เพราะนับตัง้ แต่สมรักษ์ ค�ำสิงห์ คว้าเหรียญทองเป็นเหรียญแรกจาก แอตแลนต้า เมือ่ ปี 1996 ไทยก็คว้าเหรียญทองมวยสมัครเล่นมาโดยตลอด ทว่าความไม่แน่ใจก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ ทราบว่าคูช่ กของแก้วคือแชมป์โอลิมปิก ทีแ่ ก้ว เคยแพ้มาแล้ว ‘ซูซหิ มิง’ คือมือวางอันดับหนึง่ ของโลกในรุน่ นีอ้ ยูด่ ว้ ย แต่ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรทีแ่ น่นอน ยังไงก็หวังเอาไว้กอ่ น ระหว่างการชก ความหวังเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะแก้วยิง่ ชกยิง่ ดี แม้คะแนนจะเป็นรองอยูบ่ า้ ง ในสองยกแรก แต่กไ็ ม่ได้หา่ งมาก เมือ่ เห็นการกระหน�ำ่ ใส่พายุหมัดของแก้วในยกทีส่ าม ท�ำให้ความมัน่ ใจเพิม่ ขึน้ เป็นทวีคณ ู แต่เมือ่ เห็นผลคะแนนทีค่ า้ นสายตา แก้วได้แค่เหรียญเงิน ผมก็ผดิ หวังเช่นเดียวกับคนไทยทัง้ ประเทศ และก็เช่นเดียวกับคนไทยทัง้ ประเทศ แก้วควรได้เหรียญทอง

32

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

08 Global News 10 Local News 12 A-Z 14 Special Interview : ศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทิศทางของโลกคือ การสร้างพันธมิตร 16 Scoop : ปรากฏการณ์ MAGNUM ทีท่ ำ� ให้หลายคน ‘FIN’ มาแล้วหลายรอบ 18 Knowledge from Guru 19 Get Ahead + Think Out Loud 20 Cover Story : ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เราอยากจะเป็น Lifestyle Banking 25 How to Invest 26 IT Trend 27 The Future is Here : บทบาท เทคโนโลยี 3G ต่อการศึกษา 28 MBA Creative : รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�ำปาเงิน จัดทัพคณาจารย์ โครงการบริหารธุรกิจจัดการกอล์ฟ รับมือ AEC 29 Winning : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขยายการค้า ของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 30 Voice of Executive : ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง ถึงเวลา ของนวัตกรรมรับสร้างบ้าน 32 Smart Gadget + Book Brief 33 SMEs : KUNNA ถึงเป็นขนมเพือ่ สุขภาพ แต่ก.็ ..อร่อย 34 Hang out : 1000 เส้น + The Square 36 Inspriration : หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร Wonderful Words to Wonderful Minds 38 MKT Vocab : Innovation is not enough

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย หัวหน้าช่างภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม, พิชญุตม์ คชารักษ์ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร ศิลปกรรมโฆษณา : กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 4133

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, ชญาตา แก้วมรินทร์ แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

พบกั บ นิ ต ยสาร GMBiz ได้ เ ป็ น ประจำ�ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ , ท่ า อากาศยานไทยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Café, Au Bon Pain, Café De Tu, Coffee World, Greyhound Café, Café DoiTung, iberry Homemade, Ka-nom Fashion Bakery, McDonald, Mc Café, BIGknit, ร้ า นกาแฟวาวี , TRUE Café, Häagen-Dazs, พรเกษมคลินิก, Chalachol Hair Studio, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุ สิ ต ธานี , The Oasis Spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพลานาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ตซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรมปาร์ค นายเลิศ,โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, GoetheInstitut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีทอินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาน์ซิล สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Seasons, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิตี้, อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรินรัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครองเซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C Auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องสมุด มารวย (อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์การค้า เอสพานาด), ห้ อ งค้ า หลั ก ทรั พ ย์ MFC, ศู น ย์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ของมหาวิยาลัยชั้นนำ�


GLOBAL NEWS

Highly educated bores are by far the worst; they know so much, in such fiendish detail, to be boring about.

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

[Louis Kronenberger]

มาเลเซียเปิดตลาดตัน ราซัค เป็นศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่ของโลก

ฮุนไดกระทบหนัก สหภาพแรงงาน ประท้วงยกเลิกท�ำงานกะดึก

มาเลเซียจัดตั้งตลาดตัน ราซัค ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นตลาด พันธบัตรอิสลามทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลกมูลค่า 4.44 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่ จะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และ จะสนับสนุนให้มาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงิน แห่งหนึ่ง ตลาดแห่งนี้จะสามารถสร้างงานกว่า 5 แสนต�ำแหน่ง และดึงดูดบริษทั ชัน้ น�ำทัว่ โลกมากกว่า 100 แห่งมาลงทุน ผ่านทาง มาตรการจูงใจทางด้านภาษีพเิ ศษ เพือ่ เป้าหมายผลักดันให้มาเลเซีย เป็นประเทศทีม่ รี ายได้สงู ในปี 2563

สหภาพแรงงานที่ น� ำ โดย นายมูน ยองมูน เรียกร้อง ให้บริษัทฮุนได มอเตอร์ โค ยกเลิ ก การท� ำ งานในกะดึ ก โดยในปีนี้ การนัดหยุดงาน เพือ่ ประท้วงเกิดขึน้ หลายครัง้ จนท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ของฮุ น ได หายไปประมาณ 40,000 คัน หรือประมาณ 24,135 ล้านบาท และท�ำให้สินค้าคงคลังอยู่ในระดับต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สิ่ ง ที่ ส หภาพแรงงานต้ อ งการคื อ ลดเวลาท�ำ งาน โดยแบ่งเป็นท�ำงานกะละ 8 ชัว่ โมง และเพิม่ จ�ำนวนคนงาน เพือ่ รักษาปริมาณการผลิต เรียกร้องให้หยุดท�ำงานกลางคืน และขอเงินเดือนเพิม่ อีก 4,550 บาท

ราคาหุน ้ บริษท ั ด้านออนไลน์พากันดิง่ ต�ำ่ กว่าราคาไอพีโอเริม่ ต้น แม้วา่ ยุคนีจ้ ะเป็นยุคอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์โซเชียลมีเดียดังประสบความส�ำเร็จเพียงชัว่ เวลาไม่นาน แต่ทา่ มกลางความคึกคักเหล่านัน้ ธุรกิจโซเชียลมีเดียทีเ่ ข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง กลับมีราคาหุน้ ทีต่ กฮวบอย่างน่าเป็นห่วง ไม่วา่ จะเป็น ซิงก้า ผูพ้ ฒ ั นาเกมยอดนิยมอย่างฟาร์มวิลล์ จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมือ่ ธันวาคมปี 2554 ด้วยราคาเสนอขาย ต่อสาธารณะชนครัง้ แรกหุน้ ละ 10 ดอลลาร์ แต่ปจั จุบนั มีราคาหุน้ ซือ้ ขายอยูเ่ พียง 3.15 ดอลลาร์ตอ่ หุน้ ในขณะทีเ่ ว็บไซต์ขายของ กรุป๊ ปอง ราคาไอพีโอร่วงจาก 20 ดอลลาร์มาอยูท่ ี่ 7 ดอลลาร์ตอ่ หุน้ ล่าสุดเฟซบุค๊ ทีเ่ พิง่ ออกมาท�ำไอพีโอเมือ่ เดือนพฤษภาคม ก็ราคาตกลงมาเหลือเพียง 1 ใน 3 ของราคาไอพีโอตอนแรกคือ 38 ดอลลาร์ตอ่ หุน้ เห็นทีความรุง่ โรจน์ของบริษทั ออนไลน์เหล่านี้ จะมาไวไปเร็วไม่ตา่ งจากความเร็วอินเตอร์เน็ต

บริษท ั ค้าปลีกหลายแห่ง ประกาศแผนจ่ายเงินผ่านมือถือ วอลมาร์ท ทาร์เก็ต เซเว่นอีเลฟเว่น และซันโตโน มีแผนจะ ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟน แข่งขัน กับบริการกูเกิล วอลเล็ต ในระบบแอนดรอยด์ แม้ ป ั จ จุ บั น ยั ง มี ผู ้ จ ่ า ยเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ ไ ม่ ม ากนั ก แต่เชื่อว่าอีกไม่นานการช�ำระเงินด้วยวิธีนี้จะเป็นที่นิยม ไม่ต่างจากการใช้เดบิตการ์ดและเครดิตการ์ด โดยคาดว่า จะในปี 2559 จะมีคนใช้บริการนี้เพิ่มเป็น 6 แสนล้าน ดอลลาร์

โลกอาจเผชิญวิกฤติอาหาร หลังสภาพอากาศเลวร้ายกระทบ การเพาะปลูก

ฟินแลนด์เตรียมแยกตัวจากยูโรโซน ฟินแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกยูโรโซนเพียงประเทศเดียวที่ยัง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับทริปเปิ้ล-เอ ก�ำลังเตรียมแยกตัวออกจากยูโรโซน ทัง้ นีก้ ารแยกตัวครัง้ นี้ ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของสหภาคยุโรป แต่จะท�ำให้ สหภาพยุโรปสามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้ดขี นึ้

จากสภาพอากาศ ที่ เ ล ว ร ้ า ย ใ น พื้ น ที่ เ พ า ะ ป ลู ก ส� ำ คั ญ ๆ ของโลก อาทิ เผชิญ กั บ ภั ย แล้ ง หนั ก สุ ด ในรอบ 50 ปี ท�ำเอา ราคาข้ า วโพดและ ถั่ ว เ ห ลื อ ง ท� ำ ส ถิ ติ สูงสุด หรือในอังกฤษ ที่ข้าวสาลีเสียหายจากฝนตกหนัก รวมถึงน�้ำท่วมฉับพลันในรัสเสีย ที่กระทบต่อการปลูกข้าวสาลี ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีทะยานขึ้นกว่า 50% ราคาข้าวโพดสูงขึ้น 40% และราคาถั่วเหลืองพุ่งไปอีก 30% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ท�ำให้เนื้อสัตว์ราคาแพงขึ้นด้วย เป็นการ ซ�้ ำ เติ ม วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลก และยิ่ ง กระทบต่ อ ประชาชนผู ้ ย ากจน ทีใ่ ช้รายได้วา่ 75% ไปกับค่าอาหาร

Gamesys เปิดตัวเกมแนวคาสิโน ใช้เงินเล่นได้จริงบนเฟซบุค ๊ ค่ายเกม Gamesys ประกาศเปิดตัวเกมใหม่บนเฟซบุ๊ค โดยเป็นเกมแนวคาสิโน ไม่ว่าจะเป็นตู้สล็อต บิงโก และ สามารถเล่นเพื่อให้ได้เงินจริงๆ เกมดังกล่าวอนุญาตให้ ผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีเล่นได้ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน เพือ่ ป้องกันผูท้ อี่ ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี หรืออาศัยอยูน่ อกอังกฤษ สามารถเล่นเกมนีไ้ ด้ และเกมนีจ้ ะไม่แสดงบน News Feed ของผูใ้ ช้ ในขณะทีค่ า่ ยเกมคูแ่ ข่งอย่าง Zynga ก็มแี ผนท�ำเกม ทีใ่ ช้เงินจริงเล่นเช่นกัน

08 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


LOCAL NEWS

There is only one thing worse than fighting with allies and that is fighting without them.

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

[Winston Churchillt]

6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว

พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ศรี รั ศ มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธาน เปิดงานมหกรรม ‘๖ ปี สายใยรักแห่ง ครอบครัว’ ประจ�ำปี 2555 ซึง่ เป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมและหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด ‘สายน�ำ้ สายชีวติ สายใยรัก’ ซึง่ ก�ำหนด จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 25 กรกฎาคม-2 สิ ง หาคม 2555 (9 วัน) ณ อาคาร 7 และ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ลามินา่ ครบรอบ 17 ปี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบโครงการมูลนิธชิ ยั พัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ บริหาร น�ำโดย คุณบัวทิพย์ และคุณโฆษิต รานพวรรณ, คุณชัยณรงค์ สายสมร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายขาย พร้อมพนักงาน บริษทั เทคโนเซล (เฟรย์) จ�ำกัด ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายฟิลม์ กรองแสง รถยนต์และฟิลม์ กรองแสงอาคาร ‘ลามินา่ ’ ฟิลม์ กลุม่ พิเศษ ‘ลูมา่ ร์’ ผลิตโดย ซีพฟี ลิ ม์ อิงค์ สหรัฐอเมริกา มาตรฐาน ISO 9001 รวมถึงอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ ‘ธูเล่’ จากสวีเดนแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ เพือ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบโครงการมูลนิธชิ ยั พัฒนา เนือ่ งในวาระการด�ำเนินงาน ครบ 17 ปี ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรดา

แอพพลิเคชัน่ IMPACT Event Calendar ค้นหาอีเวนท์ทอี่ มิ แพ็ค

อิมแพ็ค เปิดตัวแอพพลิเคชั่น IMPACT Event Calendar เพื่อให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลตารางการ จัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุม สัมมนา งานคอนเสิ ร ์ ต และกิ จ กรรมพิ เ ศษต่ า งๆ ที่ จั ด ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว ผ่านมือถือและแท็บเลตที่มีระบบปฏิบัติ การไอโอเอส (iOS) พร้อมด้วยลิงค์การจองตั๋ว คอนเสิร์ตและสามารถส่งต่อหรือแชร์ไฟล์ให้เพื่อน หรือเลือกแสดงความเห็นไปยังเฟซบุ๊คของอิมแพ็คได้ทันที และแอพพลิเคชั่นนี้ยังได้รวบรวมโปรโมชั่น ของร้านอาหาร รวมถึงบริการอืน่ ๆ ของอิมแพ็คไว้อย่างครบครัน

กสิกรไทย บสย. และมหิดล จัดโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอีมอื ใหม่

อีซซู สุ นับสนุนกิจกรรมค่ายศิลปะ เพือ่ มวลมนุษย์ตอ่ เนือ่ งนานนับสิบปี

คุณสุกมุ ล คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง วัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายศิลปะเพือ่ มวลมนุษย์ Art for All ครัง้ ที่ 16 และมอบโล่เกียรติคณ ุ แก่มลู นิธกิ ลุม่ อีซซู ุ ในฐานะผูท้ ำ� ประโยชน์แก่สงั คม โดยมีคณ ุ วิชยั สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด เป็นผูแ้ ทนรับมอบ ซึง่ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านค่ายศิลปะได้อย่าง มีความสุข ณ ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ

เลอโนโวจับมือดีแทค รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี

เลอโนโวและดี แ ทคร่ ว มมื อ กันสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ งานเพื่ อ สั ง คมกั บ โครงการ ‘Mobile Battery for Life’ แบตเตอรี่ มี พิ ษ คิ ด สั ก นิ ด ก่ อ นทิ้ ง โดยเปิ ด กล่ อ งรั บ ขยะอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ที่ ร ้ า นเลอโนโว เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ สโตร์ และ ศูนย์บริการเลอโนโวทั้ง 20 แห่ง และส�ำนักงานบริการลูกค้า ดีแทค 22 สาขาทัว่ ประเทศ ก่อนจะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการก�ำจัดอย่าง ถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบจากสารพิษที่พร้อมเข้าสู่ สภาพแวดล้อมและสร้างอันตรายต่อวงจรชีวติ ธรรมชาติ พร้อมทัง้ ให้ความรูป้ ระชาชนเพือ่ สร้างความใส่ใจ และตระหนักปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคาร กสิ ก รไทย ร่ ว มกั บ นายวิ บู ล ย์ เพิ่ ม อารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุน่ สวัสดิ์ คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการ ‘สนับสนุน ผู ้ ป ระกอบการมื อ ใหม่ ให้ ไ ปไกลเกิ น ฝั น ’ เพิ่ ม วงเงินสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการมือใหม่ด้วยอัตรา ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้ อ มเติ ม องค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง ลึ ก ส� ำ หรั บ การเริ่ ม ต้ น ท�ำธุรกิจใหม่แบบยัง่ ยืน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบ ‘LH Privilege’ สิทธิประโยชน์พเิ ศษสุดส�ำหรับลูกบ้าน

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบ LH Privilege สิทธิประโยชน์พเิ ศษสุด ได้แก่ ส่วนลดพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ ส�ำหรับใช้ในร้านค้าและร้านอาหารในจังหวัดท่องเทีย่ ว เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เขาใหญ่ พัทยา กว่า 100 ร้านค้า ซึง่ ร้านค้าเหล่านัน้ จะ มีปา้ ยสัญลักษณ์ LH Privilege แสดงไว้ ส�ำหรับลูกบ้าน 30,000 ครอบครัว โดยลูกบ้านสามารถใช้สทิ ธิได้ไม่จำ� กัด

หัวเว่ยเปิดตัวสมาร์ทโฟน ซีรสี ์ ‘Ascend’

ผู้น�ำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ซีรีส์ Ascend ในประเทศไทย ที่ ค รบเครื่ อ งด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพอั น โดดเด่นและราคาสุดคุ้มค่า ได้แก่ รุ่น Ascend P1, Ascend G300, Ascend Y200 โดยตั้งเป้ายอดขาย สมาร์ทโฟนและแท็บเลตทัง้ หมดไว้ทรี่ าว 100,000 เครือ่ ง ในปีนี้

10 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


ซีเอส ล็อกซอินโฟ ก�ำไรครึ่งปีแรก 198 ล้านบาท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีก�ำไรสุทธิรวมส�ำหรับ ไตรมาส 2/2555 เท่ ากับ 91 ล้านบาท หรือ 0.15 บาท/หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรรวมส�ำหรับ ครึ่ ง ปี แ รกเท่ า กั บ 198 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น 0.33 บาท/หุ้น ลดลงร้อยละ 4 จากครึ่งปีก่อน (206 ล้านบาท) เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลง ของธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ ง มาจากวิกฤตการณ์น�้ำท่วมในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางบริษัทต้องเลื่อนการรับรู้รายได้และต้นทุน การจัดพิมพ์สมุดหน้าเหลืองไปเป็นเดือนพฤษภาคม เพือ่ ให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของสมุดหน้าเหลือง เช่นกัน อย่างไรก็ตามผลประกอบการของธุรกิจอินเตอร์เน็ต และธุรกิจ Voice & Mobile Content ยังคง มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น

เอซุส โน้ตบุ๊ก N Series ความบันเทิงที่ไร้ขีดจ�ำกัด

เอซุสแนะน�ำโน้ตบุก๊ N Series รุน่ N46 และ N56 โน้ตบุก๊ ระดับไฮเอนด์ ทีม่ าพร้อม สุดยอดเทคโนโลยีการเล่นมัตมิ เี ดีย ไม่วา่ จะเป็นคุณภาพเสียง Sonic Master ขับเคลือ่ นด้วย หน่วยประมวลผล Intel Core เจนเนอเรชัน่ ที่ 3 ของไอวีบ่ ริดจ์ และมาพร้อม Instance On รีซมู ระบบ ได้ใน 2 วินาที และการันตีความสวยงาม ของดีไซน์ดว้ ยรางวัล Reddot 2012 Design Award

Star 360 เปิด Asics Shop ณ เซ็นทรัลเวิลด์

Asics ผู้น�ำผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาระดับโลก ตอกย�้ ำ ความเป็ น นวั ต กรรมรองเท้ า กี ฬ า ทุกประเทศ เปิด Asics Shop Central World ชั้ น 3 โซน C รวบรวมรองเท้ า เสื้ อ ผ้ า ชุดออกก�ำลังกาย กระเป๋า ทุกรูปแบบ โดยดีไซน์ ให้เข้ากับสตรีทแฟชั่นที่ทันสมัยและล�ำลอง อย่างมีสไตล์ยงิ่ ขึน้ เพือ่ ตอบโจทย์ผทู้ ตี่ อ้ งการ สวมใส่ ร องเท้ า กี ฬ าในสตรี ท แวร์ ลุ ค โดยที่ ไม่จำ� เป็นต้องใช้เพือ่ การวิง่ เพียงอย่างเดียว

เมลโล่ ดิจิทัล ชูจุดแข็งเทคโนโลยีจอแอลอีดี เร่งขยายตลาดเพิ่ม 50 ประเทศ

บริษทั เมลโล่ ดิจทิ ลั อินโนเวชัน่ ส์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและให้บริการจอแอลอีดี (LED : Light-Emitting-Diod) แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘TOTAL LED’ ชูจุดแข็งหนึ่งเดียวในประเทศเจ้าของเทคโนโลยี กางแผนตั้ ง ไทยเป็ น ศู น ย์ น วั ต กรรมและทดลองใช้ สิ น ค้ า คาดทั้ ง ปี โ กยรายได้ 200 ล้ า นบาท จากมูลค่ารวม 300 ล้านบาท เตรียมแผนเร่งขยายตลาดเพิ่มอีก 50 ประเทศทั่วโลกในปีถัดไป พร้อมทุม่ งบเสริมศักยภาพสินค้ารองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซใี นปี 2558

จิตอาสาไทยประกันชีวิตฟิตฝึกวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้สู่ บ้านโฮมฮัก

การบินไทยเปิดให้บริการบัตรทีน่ งั่ แบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดให้ บริ ก ารบั ต รที่ นั่ ง แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า น ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตั้งแต่บัดนี้ เป็ น ต้ น ไป ส� ำ หรั บ ผู ้ โ ดยสารเที่ ย วบิ น ภายในประเทศที่เช็กอินผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ ท โฟน เฉพาะเที่ ย วบิ น ที่ อ อกจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต เพือ่ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วแก่ผโู้ ดยสาร และยังลด การใช้บตั รทีน่ งั่ แบบกระดาษ ซึง่ เป็นการร่วม รักษาสิง่ แวดล้อม

สก๊อต มอบผลิตภัณฑ์แห่งความรักแท้

บริษทั สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบ ความรักความห่วงใยในเทศกาลวันแม่ กับผลิตภัณฑ์ สก๊อต รังนกแท้ รอเยล พรีเมี่ยม มานูก้า ฮันนี่ อัศจรรย์แห่ง ธรรมชาติทผี่ สมผสานความล�ำ้ ค่าจากสองซีกโลก รังนกแท้ สีเหลืองทอง และมานูก้า ฮันนี่ น�ำ้ ผึง้ แท้จากนิวซีแลนด์ ให้เป็นของขวัญอันล�ำ้ ค่า ทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ มอบให้คนทีร่ กั

พนักงานจิตอาสา หรือ CSR Volunteer บริษัท (มหาชน) ทั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และ ฝ่ายขาย พร้อมใจกันเดินทาง สู ่ มู ล นิ ธิ สุ ธ าสิ นี น้ อ ยอิ น ทร์ เพื่ อ เด็ ก และเยาวชน หรื อ บ้ า นโฮมฮั ก ที่ อ� ำ เภอกุ ด ชุ ม จังหวัดยโสธร เพือ่ น�ำความรูจ้ ากการฝึกอบรมงานหัตถกรรม ได้แก่ งานเครือ่ งหนัง งานถักตุก๊ ตาไหมพรม และงานเดคูพาจสอนให้แก่ น้องๆ บ้านโฮมฮักและชาวบ้านในชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อม แนะน�ำและจัดหาตลาดรองรับสินค้า และให้ความรู้การสร้าง ตลาดในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพือ่ เป็นวิชาชีพในการสร้าง รายได้และพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน

กรมเจรจาฯ จับมือพาณิชย์จังหวัดพัทลุง และสภาหอการค้าฯ จัดสัมมนา เพิม่ ศักยภาพการผลิตสินค้าพืชน�ำ้ มัน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง และสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย ก�ำหนดจัดสัมมนา ในหัวข้อเรือ่ ง ‘โอกาส ศักยภาพสินค้าพืชน�ำ้ มัน (ปาล์มน�ำ้ มัน, มะพร้าว) ในกรอบการค้าเสรี AEC/FTAs’ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวังโนรา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การค้าพืช น�้ำมัน การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ และมีความเข้าใจกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า เพื่อการ ก้าวสู่ AEC/FTAs ในปี 2558

11 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


: GMM Grammy

: DreamWorks

ดรีมเวิร์คเตรียมทุน 3.1 พันล้าน ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในการสร้ า ง ศู น ย์ เ อนเตอร์ เ ทนเมนต์ ใ นเซี่ ย งไฮ้ ในชื่ อ ดรีม เซ็นเตอร์ ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม วางแผนจะเปิดในปี 2559 ซึง่ ในคอมเพล็กซ์ดงั กล่าวจะมี ดรีม วอล์คส์ จอไอแม็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

หลั ง ยกเลิ ก นำ�มิ ว สิ ก วิดโี อลง YouTube ได้เพียง ไม่นาน ในที่สุด GMM Grammy ต้อง ยอมกลั บ มาใช้ ง าน YouTube อี ก ครั้ ง โดยเผยแพร่ผ่านแชแนลอย่างเป็นทางการ ของ GMM คือ gmmgrammyofficial แต่ ผู้ ใ ช้ จ ะไม่ ส ามารถค้ น หามิ ว สิ ก วิ ดี โ อ ต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ YouTube ได้ แต่ต้องค้นหาผ่าน Gmember เท่านั้น

: Hotel

อิเกีย แบรนด์เฟอร์นเิ จอร์ชอื่ ดัง สั ญ ชาติ ส วิ ดิ ช จั บ ธุ ริ จ ใหม่ เปิ ด ตั ว ธุ ร กิ จ โรงแรมที่ มี ก ารออกแบบสุ ด เก๋ แต่ราคาประหยัดถึง 100 แห่งทั่วทวีปยุโรป เป็ น การเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งตลาดจากปั ญ หา เศรษฐกิจในยุโรปทำ�ให้เหล่านักเดินทางต้องการ ห้องพักที่ดีในราคาไม่แพง แต่ในโรงแรมจะไม่มี เฟอร์นิเจอร์หรือสัญลักษณ์ของอิเกียให้เห็น

: Apple

แอปเปิล้ แซงหน้าไมโครซอฟท์ เป็นหุ้นที่มี Market Value สู ง ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ ด้ ว ยราคาหุ ้ น 623.52 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ซึ่ ง สู ง กว่ า ราคาปิ ด ของไมโครซอฟท์ เ มื่ อ ปี 1999 ที่ปิดที่ราคา 616.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ

: Kodak

หลังจากโกดักเปิดประมูลสิทธิ บั ต รเกี่ ย วกั บ การถ่ า ยภาพ ดิ จิ ต อล ทั้ ง กู เ กิ ล แอปเปิ ล ซัมซุงและ HTC ต่างสนใจเข้าประมูล และ ล่าสุดบริษัททั้งหมดนี้อาจรวมตัวกันประมูล สิทธิบัตร เพื่อที่จะกดราคาให้ต่ำ�กว่าที่โกดัก คาดหวังไว้ในตอนแรกคือ 2.2-2.6 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากโกดักไม่พอใจราคาก็มี สิทธิถอนตัวจากการประมูลนี้ได้เช่นกัน

: eBay Now

: Brazil

บราซิลเตรียมงบประมาณ 66 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพื่ อ รองรั บ การเป็ น เจ้ า ภาพการ แข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 และโอลิมปิก เกมส์ในปี 2016 โดยงบดังกล่าวนำ�ไปปรับปรุง ระบบขนส่งมวลชน ตัดถนนไฮเวย์ ก่อสร้าง รางรถไฟเพิ่มเติม อีกทั้งปรับปรุงสนามบิน ในอนาคต

อีเบย์เปิดตัวแอพพลิเคชั่น eBay Now สำ�หรับ iOS และบริการ ส่ ง สิ น ค้ า ภายในวั น ที่ สั่ ง ได้ ทั น ที ตั ด หน้ า Amazon ที่ เ คยประกาศออกมาว่ า บริการนี้เป็นไปได้ยาก อีเบย์เริ่มเปิดบริการนี้ สำ�หรั บ ลู ก ค้ า ในเมื อ งซานฟรานซิ ส โกเท่ า นั้ น โดยต้องซื้อสินค้าจากร้านในเมืองเดียวกัน มูลค่า มากกว่ า 25 ดอลลาร์ ขึ้ น ไป และคิ ด ค่ า ส่ ง 5 ดอลลาร์

: ICT

กระทรวง ICT เตรียมติดตั้งระบบฟรี ไวไฟ เปิดให้บริการในพื้นที่สาธารณะ ทัง้ 77 จังหวัด ด้วยความเร็ว 2 เมกะบิต ต่อวินาที โดยตั้งเป้าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะติดตั้ง ให้ได้ประมาณ 100,000 จุด โดยคาดว่าต้นปีหน้า จะติดตั้งไม่ต�่ำกว่า 250,000 จุด เป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

: Japan

: Credit Card

พ ม่ า นั บ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ เนื้ อ หอมที่ น่ า ลงทุ น ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ในขณะนี้ และธุ ร กิ จ บั ต ร เครดิตนานาชาติ 3 ราย คือ วีซ่า, ซียูพี (ไชนา ยูเนียน เพย์) และเจซีบี (เจแปน เครดิต บูโร) ก็เตรียมเปิดให้บริการที่พม่า ในปี 2556 เพื่ อ อำ�นวยความสะดวกให้ ผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้าไปเยือน

:ฟูจิFuji Xerox ซีรอ็ กซ์ เตรียมลงทุน 9 พันล้าน

เยน เปิ ด โรงงานในเวี ย ดนาม เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งใช้ สำ�นั ก งาน ประเภทเครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร เครื่ อ งพิ ม พ์ ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า เวี ย ดนามเป็ น ฐานการผลิ ต และมีทำ�เลที่เหมาะแก่การขนส่งไปยังจีน ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐบาลญีป่ นุ่ มีนโยบายทีจ่ ะออกวีซา่ แบบ Multiple ให้กบั บุคคลสัญชาติ ไทยที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย และ มี จุ ด ประสงค์ ที่ จ ะไปประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ การ ท่ อ งเที่ ย ว เยี่ ย มญาติ และอื่ น ๆ โดยวี ซ่ า ประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 3 ปี หรือน้อยกว่า แล้วแต่กรณี และระยะเวลาการพำ�นักทีป่ ระเทศ ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง (สูงสุด 90 วัน) ขึ้ น อ ยู่ กั บ ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ผู้ ยื่ น แ ล ะ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของสถานทู ต ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2207 8503, 0 2696 3003 หรือศูนย์รับยื่นวีซ่า ประเทศญีป่ นุ่ (JVAC) กรุงเทพฯ โทร. 0 2632 1541-4

12 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012

: Myanmar

เศรษฐกิจในพม่ากำ�ลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริ ษั ท ใหญ่ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น 8 แห่ ง คื อ แคทเตอร์พิลลาร์, ซิตี้แบงค์, คราฟต์ฟู้ดส์, จีอี อีเนอร์จี, ฟอร์ด มอเตอร์, เบลล์ เฮลลิ คอปเตอร์, ฮิวเล็ต-แพคการ์ด คอร์เปอเรชั่น และแอร์โรว เทคโนโลยี สนใจที่จะเข้าลงทุน ในพม่า


: Qualcomm : New York Times

มาร์ค ธอมป์สัน ซีอีโอคนใหม่ ของเดอะ นิ ว ยอร์ ก ไทมส์ มี ง านท้ า ทายคื อ การนำ� นิ ว ยอร์ ก ไทมส์ เ ข้ า สู่ การเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมและหนังสือพิมพ์ เข้าสู่โลกดิจิตอลและให้ครอบคลุมกับผู้อ่าน ทั่ ว โลกมากขึ้ น อี ก ไม่ น านอาจได้ เ ห็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ล่ ม นี้ ก ลั บ มาผงาดอี ก ครั้ ง เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ธ อมป์ สั น เคยทำ � ผลงานให้ บีบีซีเป็นเว็บไซต์ที่โด่งดังไปทั่วโลก

Qualcomm เจาะตลาด สมาร์ ท โฟนในจี น โดย จับมือกับ Lenovo ออก ส ม า ร์ ท โ ฟ น ดู อั ล ค อ ร์ ราคาถู ก ในจี น 2 ตั ว คือ Lenovo S686 และ Lenovo A700e เป็นมือถือที่ใช้ชิป Snapdragon ทีท่ �ำ ให้ผลิตภัณฑ์ทงั้ สองตัวใช้เวลาพัฒนาเพียงแค่ 2 เดือนก็วางขายได้แล้ว และทีแ่ น่ๆ ราคาถูกด้วย

: Tax

คณะรัฐมนตรีของไทยอนุมัติมาตรการ ยกเว้นภาษีสำ�หรับการขายพลอย, ทับทิม, มรกต, บุษราคัม, โกเมน, โอปอล, นิล, เพทาย, หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกันที่ยังไม่ได้เจียระไน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า และการผลิตอัญมณี

: USA

: Recycle

: ohmygags.com

เว็บไซต์แรกของไทยที่ให้ คนที่อยากปล่อยมุขหรือ โชว์มุมมองเท่ๆ มาสร้าง เรื่ อ งเล่ า ในรู ป แบบของ ภาพเล่าเรื่อง ผ่านฟังก์ชัน สร้างแก๊กของเว็บนี้ เมื่อสร้างเสร็จก็สามารถ กดแชร์แก๊กของเราหรือแก๊กที่ถูกใจผ่าน FB หรือ Twitter ได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก

: Paypal

PayPal จับมือกับแมคโดนัลด์ ทดลองทำ�ระบบจ่ายเงินด้วย มือถือ โดยสามารถจ่ายเงินได้ จากแอพพลิเคชั่น จ่ายออนไลน์ และจ่ายเงิน ด้วยเครดิตของ PayPal ได้ คาดว่าไม่เกิน 24 เดือนข้างหน้า จะได้เห็นบริการนี้แน่นอน

ฮอนด้ า จะเริ่ ม ด�ำเนิ น การ รีไซเคิลแร่หายาก และวัตถุดิบ ส�ำคั ญ ต่ า งๆ จากแบตเตอรี่ รถยนต์ ไ ฮบริ ด เป็ น รายแรกของโลก ในเดื อ น กันยายน-ตุลาคมนี้ นับเป็นก้าวส�ำคัญที่ฮอนด้า จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบริษัทสีเขียว และมี ความฝันที่อยากจะให้รถยนต์ของค่ายใช้พลังงาน เฉพาะที่มาจากธรรมชาติ และปล่อยน�้ำออกมา เท่านั้น

สำ�นักงานงบประมาณแห่งสภา คองเกรสสหรัฐฯ คาดว่าตัวเลข หนี้ สิ น ของรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ใน สิน้ ปีนจี้ ะพุง่ ถึง 70% ของจีดพี ี นับเป็นตัวเลขสูงสุด นับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

: Vietnam

เวี ย ดนามผู ้ ส ่ ง ออกข้ า วอั น ดั บ สองของโลก ตั้ ง เป้ า จะส่ ง ออก ข้าวอย่างน้อย 6-7 ล้านตันต่อปี ไปจนถึงปี 2558 เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา เขตสามเหลี่ ย มดิ น แดงปากแม่ น�้ ำ โขงที่ เ ป็ น แหล่งผลิตข้าวประมาณ 50% ของเวียดนาม ในขณะที่ ป ี นี้ ตั้ ง เป้ า ส่ ง ออก 7-7.3 ล้ า นตั น โดยมี จี น เป็ น ประเทศที่ ซื้ อ ข้ า วจากเวี ย ดนาม มากที่สุด

: Strabuck

ร้านสตาร์บคั ส์ในสหรัฐฯ เริม่ รองรับ แพลตฟอร์ ม การจ่ า ยเงิ น แบบ อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Square ใน 7,000 สาขา และยังร่วมลงทุนใน Square อีก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลักดัน Android Pay with Square แอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้ได้ ทัง้ iOS ทีใ่ ห้ลกู ค้าจ่ายเงินแก่รา้ นค้าได้โดยไม่ตอ้ ง ใช้บัตรเครดิต

13 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012

: Work

บางครัง้ ชัว่ โมงการทำ�งาน ทีน่ อ้ ยจะสะท้อนถึงความ มัง่ คัง่ ของประเทศ เพราะ เมื่อมีขีดความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่ง และใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนคนก็ทำ�ให้จำ�นวน ชั่ ว โมงทำ � งานลดลง และประเทศที่ ค นใช้ เวลาทำ�งานน้อยที่สุดคือ เยอรมนี ที่ทำ�งาน ประมาณ 25.6 ชั่วโมงต่อชั่วโมง ตามมาด้วย เนเธอร์แลนด์ ที่ทำ�งานราว 25.7 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ และฝรั่งเศส ที่ทำ�งาน 26.8 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

: YouTube

ปัจจุบันวัยรุ่นสหรัฐฯ นิยม ฟังเพลงจาก YouTube มาก ที่สุดถึง 64% ตามมาด้วย สื่อเก่าอย่างวิทยุ 56% และ iTunes และซีดี ตามลำ�ดับ แต่คนมักจะรู้จักเพลงใหม่ๆ จาก วิทยุมากกว่าถึง 48% ในขณะที่รู้จักเพลงจาก YouTube เพียง 7% เท่านั้น

: ZTE

บริ ษั ท ZTE ผู้ ผ ลิ ต มื อ ถื อ รายใหญ่ ข องจี น ถื อ ว่ า เป็ น หน้าใหม่ที่มาแรงในปีนี้ เพราะ ขึ้นเป็นอันดับ 5 ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของโลก โดยขายมือถือได้ 8 ล้านเครื่อง ครองส่วนแบ่ง การตลาด 5.2% และเติบโตขึ้น 300% เมื่อ เทียบกับปีที่แล้ว ทั้งๆ ที่ยอดขายในตลาด สมาร์ทโฟนโลกเติบโตเพิม่ ขึน้ เพียง 1% เท่านัน้


Special Interview เรื่อง รุจรดา วัฒนาโกศัย / ภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์

ทิศทางของโลก

คือการสร้างพันธมิตร

ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อย่างสมบูรณ์ ในช่วงการเตรียมตัวของภาคธุรกิจเช่นนี้ เราต้องขอเปิดประเด็นกับอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ศรีรตั น์ รัษฐปานะ ในฐานะเจ้าภาพดูแล ภาคเศรษฐกิจของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักอยู่ 3 ด้าน หนึง่ คืองาน เจรจาท�ำข้อตกลงกับประเทศคูค่ า้ ต่างๆ เช่น การเจรจาการค้าเสรีเอฟทีเอ หรือ การเจรจาข้อตกลงในเออีซี สอง คือ การปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน พันธกรณีตา่ งๆ ในความตกลง และดูแล ก�ำกับให้ได้ผลลัพธ์ตามทีไ่ ด้ตกลงกันระหว่างรัฐบาล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทีอ่ าจท�ำให้ไม่เป็นไปตามข้อตกลง และสาม คือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เมื่อเจรจาและได้ผลลัพธ์แล้ว ต้องสือ่ สารให้เกิดการรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์ทรี่ ฐั บาลได้สร้างโอกาสเพือ่ เอกชน “เป็นงานทีห่ นักมาก แต่เป็นงานทีเ่ ป็นไปในทิศเดียวกันหมด ก็คอื ทิศทีเ่ รา จะต้องเจรจากับประเทศคู่ค้า ผู้ลงทุนที่จะน�ำเอาเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ เราก�ำลังจะท�ำให้ฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยแข็งแรงขึน้ และเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ ความเป็นสากลมากขึน้ ช่วยเชือ่ มโยง ช่วยสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้มากขึน้ ”

ผูส้ ร้างสมดุลภาคธุรกิจระหว่างประเทศ

ศรีรัรษฐปานะ ัตน์ อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาฯ อยู่ในฐานะผู้สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ ตัวละครเอกในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ คือ เหล่าผูป้ ระกอบการเอกชน ให้สามารถ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เร็วและยัง่ ยืนได้ และต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องสร้างสมดุลในระบบเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ ยืนอยูต่ รงกลางระหว่างคนนอกกับคนใน คนนอก คือ รัฐบาลและเอกชนต่างชาติ ทีต่ อ้ งหันมาพึง่ กรมเจรจาฯ เมือ่ เกิดอุปสรรคทีไ่ ม่สอดคล้องกับกติกาทีเ่ จรจากันไว้ ในขณะเดียวกันเมื่อภาคเอกชนไทยมีอุปสรรคในการเข้าตลาดของคู่ค้า กรมเจรจาฯ มีสิทธิบอกให้แก้ไข และด�ำเนินการเรื่องกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ของประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ “ด้วยความที่เราสร้างความสมดุล ต้องท�ำให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเรา ว่าเราไม่ได้คิดจะไปเอื้อประโยชน์ให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องมองภาพเพื่อ ผลประโยชน์ของส่วนรวมตลอดเวลา ก็ตอ้ งสร้างความสมดุลระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้ได้ ไม่ใช่แค่ในภาคเศรษฐกิจเท่านั้น ก็ต้องมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับ สังคม เช่น ในด้านของการรักษาสิง่ แวดล้อม ในด้านของการดูแลสุขภาพของคนไทย ดูแลให้เกิดสวัสดิการความเป็นอยูท่ ดี่ ี เอาผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจออกมากระจาย” การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีโจทย์ใหม่อยูต่ ลอดเวลาตามวิวฒ ั นาการ ของเศรษฐกิจโลก ทีต่ อ้ งมีการพัฒนาความร่วมมือของประเทศต่างๆ ซึง่ มีความยาก ขึน้ เรือ่ ยๆ เช่นกัน สิง่ ทีก่ รมเจรจาฯ พยายามท�ำคือท�ำให้กฎกติกาการค้าง่ายขึน้ โปร่งใสมากขึน้ เพือ่ ให้คนท�ำธุรกิจได้สะดวกมากขึน้ และลดต้นทุนลง “เพราะฉะนัน้ ทิศทางของโลกจริงๆ แล้วก็คอื การสร้างพันธมิตร การสร้างมิตร การพึง่ พากันทางเศรษฐกิจ การแบ่งงานกันท�ำตามความแข็งแรงของเรา”

ปรับทิศเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิม ่

ในช่ ว งนี้ ถื อ ว่ า เออี ซี เ ป็ น เรื่ อ งร้ อ นแรง ที่ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า งตื่ น ตั ว เพือ่ เตรียมพร้อมรับการแข่งขันทีจ่ ะยิง่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ “วิถขี องเศรษฐกิจโลก ต้องมีการแข่งขันต่อเนือ่ ง โลกเศรษฐกิจมีสงิ่ แวดล้อม ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ผันผวน ท�ำให้เศรษฐกิจทั้งองคาพยพอยู่นิ่ง ไม่ได้อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ เรือ่ งการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเป็นเรือ่ งที่ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และขึน้ อยูก่ บั ว่าคุณเองสนใจตลาดไหน ก็ตอ้ งปรับตัวให้


ประวัตก ิ ารทำ�งาน ปัจจุบนั

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ต.ค. 2552 – ส.ค. 2553 อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก

พ.ย. 2551 – ต.ค. 2552 เข้ากับตลาด ต้องเรียนรูต้ ลาด สังคมเขาเป็นอย่างไร เขาต้องการสินค้าอะไร คูแ่ ข่งเป็นอย่างไร และต้องพร้อมจะรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ ตรงนีถ้ อื ว่าเป็นความท้าทาย” “แต่ ว ่ า ประเทศไทยเรี ย กว่ า เป็ น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อยู ่ ใ นระดั บ กลาง ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 11 ประเทศ เราก็มีความแข็งแรงอยู่ในด้านพื้นฐานอยู่แล้ว และ ความสามารถของเราในบางอุตสาหกรรมก็มคี วามโดดเด่น อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิน้ ส่วน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมด้านของแฟชัน่ ดีไซน์ เรือ่ งของธุรกิจสิง่ พิมพ์กต็ อ้ ง ถือว่าเราเป็นหนึ่ง เราเป็นอันดับต้นๆ ในอาเซียนทีเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสทาง ธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ มหาศาล” เมื่อมองภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในปัจจุบันเป็นช่วงที่โลกต้องเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่เศรษฐกิจ ยุคใหม่ ผู้ประกอบการจึงต้องมียุทธศาสตร์ในการปรับทิศเศรษฐกิจ โดยเข้าไปสู่ธุรกิจที่สร้าง มูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น บริหารต้นทุนให้ตำ�่ ลง และสร้างความพร้อมในสิ่งที่ขาด เพื่อให้สามารถ แข่งขันกับนานาประเทศได้

เสริมนวัตกรรม พัฒนาทุนมนุษย์

ในมุมมองของอธิบดีกรมเจรจาฯ ผูป้ ระกอบการไทยต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่ง เรือ่ งนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจ่ ะเข้ามาศึกษาวิจยั และพัฒนาสินค้า ในขณะเดียวกัน เรือ่ งทุนมนุษย์ ยังถือว่าเป็นจุดอ่อน เพราะยังขาดแรงงานทีม่ ที กั ษะฝีมอื ในหลายวงการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ บริการ การจะยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เป็นเศรษฐกิจทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ต้องพัฒนาธุรกิจบริการ ให้แข็งแรงขึน้ ต้องอาศัยแรงงานคน และองค์ความรูส้ มัยใหม่ในเรือ่ งการบริหารจัดการ และ ความรูท้ างเทคนิคเชิงวิจยั และพัฒนา “ทีส่ ำ� คัญคือทรัพยากรมนุษย์ของเรา เราเชือ่ มัน่ ว่าคนไทยไม่ได้ดอ้ ยกว่าใคร มันสมองเรา ทักษะความสามารถของเรา ฝีมือของเรา ความละเมียดละไมของวัฒนธรรมไทย สิ่งเหล่านี้ เกือ้ หนุนเรา เพียงแต่วา่ อาจจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการศึกษา สร้างความ ตืน่ ตัวในการเรียนรู้ ต้องใฝ่ทจี่ ะปรับตัวเองให้เข้ากับโลกยุคใหม่ ในทางทีส่ ร้างสรรค์ หรือระบบ กฎหมายไทย เรือ่ งของโครงสร้างอัตราภาษีตา่ งๆ”

สร้างพันธมิตรรอบประชาคมฯ

นอกจากการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เราต้องปรับตัวกันภายในประเทศสมาชิก เองแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาส�ำคัญทีต่ อ้ งสร้างพันธมิตรเข้ามาในประชาคม ไม่วา่ จะเป็น จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย รวมถึงงานส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ของกรมเจรจาฯ คือการเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ไทยมีขอ้ ตกลงเอฟทีเออยูแ่ ล้ว 11 ฉบับ และต่อไปก�ำลังเจรจาเพิม่ ขึน้ อีก 3 ฉบับ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้เสร็จภายใน 2 ปี กับประเทศคูค่ า้ 3 ประเทศ คือ อินเดีย เปรู และชิลี “สมาชิกในประชาคมเหมือนเป็นญาติกนั แต่วา่ ประเทศพันธมิตรก็ตอ้ งถือว่าเป็นเพือ่ นสนิท ทีเ่ ราก�ำลังจะผูกสัมพันธ์มากขึน้ เพราะฉะนัน้ ในเชิงเศรษฐกิจต้องมีการเชือ่ มตลาดกันแนบแน่นขึน้ เป็นความท้าทายในช่วง 2-3 ปีขา้ งหน้า”

ประวัตก ิ ารศึกษา พ.ศ. 2550

Certificate - Advanced Management Program (AMP) : Transforming Proven Leaders into Global Executives; Harvard Business School, Harvard University

พ.ศ. 2548/49

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.48)

พ.ศ. 2547

Certificate - Executive Education Program ‘The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations and Rules’, John F. Kennedy School of Government, Harvard University

พ.ศ. 2546

ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.2) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2520-21

ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ University of California, Santa Barbara, USA

พ.ศ. 2515-19

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นักบริหาร ระดับสูง) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ต.ค. 2548 – ต.ค. 2551

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ย. 2546 – ต.ค. 2548

ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ�ำ ด้านการค้าระหว่างประเทศ (เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) หัวหน้าส�ำนักงานผูแ้ ทนการค้าไทย ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

มี.ค. 2544 – พ.ย. 2546

รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ต.ค. 2541 – ก.พ. 2544

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์ฯ) (นักวิชาการพาณิชย์ 9) คณะผูแ้ ทนถาวรไทย ประจ�ำ องค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา (ปฏิบตั หิ น้าที่ ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารพาณิชย์ตา่ งประเทศ ส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ธ.ค. 2540 – ก.ย. 2541

ผูอ้ ำ� นวยการกองการค้าพหุภาคี (เศรษฐกร 8) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

2540

ประธาน Asian Women’s Club, Moscow

2538 – 2540

อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) (นักวิชาการพาณิชย์ 8) หัวหน้าส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซีย

2536 – 2538

อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) (นักวิชาการพาณิชย์ 8) ประจ�ำส�ำนักงาน พาณิชย์ฯ ในคณะผูแ้ ทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา และส�ำนักงานคณะผูแ้ ทนถาวรไทย ประจ�ำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

2532 – 2535

เลขานุการเอก (นักวิชาการพาณิชย์ 6) ประจ�ำส�ำนักงานพาณิชย์ฯ ณ นครเจนีวา

2530 – 2531

เศรษฐกร 5 กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

2524 – 2530

เศรษฐกร 4 กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ


COVER STORY เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

ในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา กระแสความคลัง่ ไคล้ของ สินค้าตัวหนึง่ เกิดขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ...เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์กว็ า่ ได้ สินค้าทีว่ า่ นัน้ ก็คอื ไอศกรีมทีช่ อื่ ว่า ‘Magnum’ นอกจากกระแสทีเ่ ป็นทีพ่ ดู ถึงในโลกออนไลน์แล้ว พอไปดูตวั เลขในเชิงสถิติ ก็พบว่า เป็นเช่นนัน้ จริงๆ เพราะจากยอดขายทัง้ ปีของปีทแี่ ล้วมียอดขาย อยูท่ ี่ 5 ล้านแท่ง แต่หลังจากเปิดตัวใหม่ (Relaunch) เมือ่ ปลายเดือนมิถนุ ายน ผลปรากฏว่าเพียงแค่ 4 สัปดาห์ยอดขายปาเข้าไปแล้ว 10 ล้านแท่ง อะไรคือ ‘กุญแจ’ ไขความส�ำเร็จของปรากฏการณ์ดงั กล่าว?!?!

ปรากฏการณ์ ทีท ่ ำ�ให้หลายคน ขยายฐานลูกค้า

เดิมทีในวงการไอศกรีมนั้นเน้นให้ความส�ำคัญ กับตลาดลูกค้ากลุม่ เด็กหรือเยาวชน เป็นหลัก จากการส� ำ รวจข้ อ มู ล พบว่ า ‘คนไทย’ นั้ น บริโภคไอศกรีมปริมาณ 1.7 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถ้า เปรี ย บเที ย บกั บ ยุ โ รป อเมริ ก า หรื อ ออสเตรเลี ย ต่างก็มากกว่า 6 ลิตรต่อคนต่อปีทั้งสิ้น และช่องว่าง ดังกล่าวนัน้ สามารถสร้างได้ เพราะไม่ได้เกิดจากการ ไม่ชอบในสินค้า ...ซึง่ นัน่ ถือว่าเป็นโอกาสอันมหาศาล เมือ่ ปีทแี่ ล้ว Wall ก็ขยายตลาดขึน้ ด้วยการเจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภค ที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult) มากขึ้น ด้วยการออก Fruttare เพื่อ เขย่าตลาด โดยเน้นไปทีก่ ลุม่ ลูกค้าผูห้ ญิง และสือ่ สารการตลาด ออกมาโดยโฟกัสไปทีก่ ลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะ มาในปีนกี้ ถ็ อื เป็นการสานต่อของการขยายตลาดผูใ้ หญ่ ประกอบกับ มีการเปลีย่ นแปลงของ Magnum เกิดขึน้ ในระดับ Global และถือเป็น Global Relaunce ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของ Unilever เรียกว่าปรับโฉม Magnum ใหม่หมด ทาง พีจ่ มุ๋ -สุพตั รา เป้าเปีย่ มทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจอาหารและไอศกรีม แห่ง Unilever เลยตั้งใจว่า ‘แคมเปญนี้ ส�ำหรับเมืองไทยก็ตอ้ งจัดเต็ม’

มาแล้วหลายรอบ ด้วยงบประมาณในหลัก 100 ล้านก็ถอื ว่าสูงทีส่ ดุ ในการท�ำตลาด ในวงการไอศกรีมบ้านเรา และสุพตั รา หรือ ‘พีจ่ มุ๋ ’ บอกว่า “ความส�ำเร็จ จากกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้ มีแต่แม็กนัม่ เท่านัน้ ...ทีท่ ำ� ได้”

Product is hero

เพราะหัวใจส�ำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของแคมเปญนีก้ ค็ อื ‘สินค้า’ ต้องมีคณ ุ ภาพที่ ‘สุดยอด’ การปรับโฉมไอศกรีม ‘Magnum’ ในครัง้ นีถ้ อื ว่าท�ำอย่างทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ ไอศกรีม ข้างในทีน่ มุ่ ขึน้ โดยเฉพาะพระเอกของงานนี้ และถือเป็นไฮไลท์เด็ดจนสามารถน�ำมาสือ่ สารตลาดเพือ่ ชูจดุ แข็งในงานนีไ้ ด้กค็ อื ‘The Best Chocolate’ ทีส่ ง่ ตรงมาจากเบลเยียม

16 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


“ในวงการช็อกโกแลตนัน้ มีความซับซ้อนอยู่ มีหลายเกรด คล้ายๆ กับวงการไวน์ ช็อกโกแลตที่ดีระดับโลกก็ต้องมาจาก เบลเยียม คุณภาพของช็อกโกแลตทีด่ นี นั้ อันทีห่ นึง่ คือ ‘ความละเอียด’ หมายถึง ความเนียนนุม่ การละลายของช็อกโกแลตทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้เราดืม่ ด�ำ่ และช็อกโกแลตทีน่ ำ� มาท�ำแม็กนัม่ นัน้ ละเอียด ถึง 20-30 ไมครอน แน่นอนว่าตอนทานก็จะละมุนลิน้ มีรสชาติ เป็นช็อกโกแลตแท้” นอกจากคุณภาพของช็อกโกแลตแล้ว Magnum ยังมี เทคโนโลยี ที่ ท� ำ ให้ มี เ สี ย งและความรู ้ สึ ก ‘Crack’ เวลาที่ ลิน้ สัมผัส หรือใช้ฟนั กัดช็อกโกแลต อย่างทีล่ กู ค้าทีเ่ คยได้ลอง น่าจะเคยได้รบั ประสบการณ์นแี้ ล้ว “การทีจ่ ะท�ำให้ Crack ได้นนั้ ต้องเป็นช็อกโกแลตทีล่ ะเอียด และก็ระดับดีเท่านัน้ ถึงจะท�ำได้ นอกจากนีช้ อ็ กโกแลตคุณภาพดี จะละลายทีอ่ ณ ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ดังนัน้ ถ้ามาวางไว้ตาม ร้านที่บ้านเราก็จะละลาย แต่เมื่อมาอยู่บนไอศกรีมคุณภาพดี ก็จะท�ำให้ชอ็ กโกแลตทีด่ ยี งั คงคุณภาพทีด่ เี ยีย่ ม” พีจ่ มุ๋ เล่าให้ฟงั ถึงคุณภาพของช็อกโกแลตระดับโลก ซึง่ ‘พีจ่ มุ๋ ’ นิยามว่ามันคือ ‘Double Happiness’ ทีไ่ ด้จาก ไอศกรีม ‘Magnum’ นอกจากมีการปรับที่ตัวโปรดักต์แล้ว แพ็กเกจจิ้งก็ถูก ออกแบบใหม่ รวมถึงเพิม่ สูตรใหม่ขนึ้ มาคือ Chocolate Truffle บวกกับของเดิมคือ Classic และ Almond ท�ำให้มี Magnum อยูใ่ นตลาดบ้านเราทัง้ หมด 3 สูตร กลยุทธ์ Product is hero จึงเป็นการตอกย�ำ้ ความคิด ที่ว่า ‘คุณภาพของสินค้าคือหัวใจที่ส�ำคัญที่สุด’ ไม่ว่าจะมี งบประมาณเท่าไหร่ โฆษณาเก่งสักเพียงไหน ถ้าสินค้าไม่ดกี ค็ ง ไปไม่รอด หรือถ้าไปได้กไ็ ม่ยงั่ ยืน

The Magic Price Unchanged

แม้ว่าอาจจะมีหลายคนเข้าใจว่า Relaunch ของ Magnum ครัง้ นีท้ ำ� ให้ราคาสูงขึน้ จาก 15 หรือ 20 บาท เพิม่ เป็น 40 บาท ทว่าความเข้าใจนี้คงเป็นของกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้อุดหนุน แม็กนั่มมาไม่น้อยกว่า 7 ปี เพราะราคาของ Magnum นั้น ได้ มี ก ารปรั บ มามากกว่ า 7 ปี แ ล้ ว ซึ่ ง นั่ น หมายความว่ า ‘ความพรีเมีย่ ม’ ทีส่ งู ขึน้ ในการปรับครัง้ นีย้ งั คงราคาเดิมไว้อยู่ และการจะ ‘คงราคา’ นีไ้ ว้ได้ แม้ตน้ ทุนจะเพิม่ ขึน้ ก็ตอ้ ง ใช้กลยุทธ์ Economy of Scale คือผลิตปริมาณมหาศาลเพือ่ จะให้ตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วยนัน้ ลดต�ำ่ ลง และวางขายในระดับ Mass Scale ในขณะที่ไอศกรีมที่มีลักษณะคล้ายๆ กันของแบรนด์อื่น มีราคาสูงในระดับหลักร้อยบาทขึน้ ไป แต่มกี ลุม่ ลูกค้าเฉพาะกลุม่ (Niche Market) จึงไม่สามารถท�ำราคามาแข่งได้

The Faces of Magnum

ทางทีมงานฝ่ายการตลาดของ Magnum ได้เลือก Magnum Ambassadors ระดับหาตัวจับยากของ Celeb เมืองไทยมาถึง 5 คน ได้แก่ ชมพู-่ อารยา เอฮาร์เก็ต, อนันดา เอเวอริง่ แฮม, เต๋อ-ฉันทวิทย์, โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ และ ชวพร เลาหพงศ์ชนะ ซึง่ เป็น Fashionista ในโลกออนไลน์ โดยทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีภาพลักษณ์ของ ‘สุขนิยม’ รวมทัง้ มีแฟนคลับอยูท่ งั้ ในโลกออฟไลน์ และออนไลน์ จ�ำนวนมหาศาล

ซึ่งนั่นจะท�ำให้เกิด Viral Marketing ได้โดยง่ายจาก การทีเ่ ซเลบฯ เหล่านีถ้ า่ ยรูป หรือท�ำกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับ Magnum แล้วกดแชร์ผา่ น Social Media จากนัน้ บรรดาแฟนคลับ ก็จะ Share ต่อๆ กันเป็นทอดๆ

Record Breaking Marketing Budget

เมือ่ สินค้าดี แถมมีงบประมาณชนิดทุม่ ทุนสร้างระดับเป็นสถิติ ของวงการ กับงบโฆษณาสูงสุด ท�ำลายสถิติวงการไอศกรีม เปิดตัวด้วยหนังโฆษณา 1 นาทีเต็มครัง้ แรก และจัดเต็มหนัง 30 และ 15 วินาที ชนิดยิงยาวไม่มหี ยุดก็ถอื ว่าฮือฮาแล้ว กับหนังโฆษณา Royal Treatment ‘คุณคือคนพิเศษ’ บวกกับการจัดอีเวนท์ทเี่ ชิญเหล่าเซเลบฯ และสือ่ มวลชนมา สัมผัสกับช็อกโกแลตระดับโลกให้เข้าใจถึงความซับซ้อนของระดับ ของช็อกโกแลต รวมถึงคุณภาพ โดยการผลิตจากเชฟเจ้าต�ำรับ เป้าหมายคือ Educate ตลาด และตอกย�ำ้ ว่า Magnum เท่ากับไอศกรีมเนื้อละมุน ห่อหุ้มด้วยช็อกโกแลตชั้นเยี่ยม จากเบลเยียม สมกับเป็น ‘ไอศกรีมเลอค่า’ ในราคาทีซ่ อื้ หาได้

5 High Impact 360 Degrees Media

แม้จะมีงบประมาณมากมายถึง 100 ล้าน แต่กใ็ ช่วา่ จะใช้จา่ ย กับอะไรก็ได้ แต่ทีมงานแมกนั่มก็สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่าง ลงตัวทัง้ Above the line และ Below the line ซึง่ เป็น สือ่ ดัง้ เดิม (Traditional Media) ส่วนสื่อยุคดิจิตอล อย่างสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram หรือ Twitter ก็ทำ� ได้ครบ แต่ทใี่ ห้ความส�ำคัญมาก ทีส่ ดุ ก็หนีไม่พน้ Facebook เพราะเป็น Social Media ทีค่ นไทย ใช้เวลาขลุกอยูด่ ว้ ยโดยเฉลีย่ ประมาณวันละ 8 ชัว่ โมงเลยทีเดียว และจากการส�ำรวจ และวิจยั แล้วผลปรากฏว่า Facebook และ Magnum มีกลุม่ ลูกค้ากลุม่ เดียวกัน คือ อายุนอ้ ยกว่า 40 ปี ดังนัน้ การจะสร้างแคมเปญนีจ้ งึ ต้องออกแบบด้วยคนวัยเดียวกัน ทัง้ นี้ ‘พีจ่ มุ๋ ’ บอกว่าต้องชืน่ ชมและให้เครดิตทีมการตลาด ของ Magnum ที่รังสรรค์แคมเปญ ‘Magnum Fin Photo’ ขึน้ มาได้อย่างงดงาม ด้วยพฤติกรรมของผูเ้ ล่นเฟซบุค๊ ชาวไทยนัน้ ชอบ Update Photo และ Share Photo มากกว่าการ Update Status เมื่อเทียบกันแล้วคนไทยชอบ กด Like และก็ Share มากกว่า Comment

ท่านทราบหรือไม่วา่ การ Relaunch ไอศกรีม Magnum ผ่านทางสือ่ ต่างๆ (โดยเฉพาะหนังโฆษณา) รวมไปถึง การจัดอีเวนท์เปิดตัว Magnum ในช่วงเวลานัน้ ยังไม่มี สินค้าขายในท้องตลาดเลย เป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ทเี ดียวกว่าผูบ้ ริโภคทัว่ ไป จะได้ลมิ้ ลอง Magnum โฉมใหม่!! กลยุทธ์เชิงนีถ้ อื ว่ามี ‘ความเสีย่ ง’ ทีเดียว เพราะ อัดหนังโฆษณาด้วยงบประมาณขนาดนั้น แต่ลูกค้า กลับไม่เจอสินค้าในท้องตลาด อาจจะท�ำให้เสียโอกาส ในการขายสินค้าไปหรือไม่??? แต่ในทางตรงกันข้าม การทีล่ กู ค้ายังไม่ได้บริโภค สินค้า แต่ด้วยแรงปรารถนาจึงอาจจะท�ำให้เกิดการ ‘รอคอย’ เสมื อ นประหนึ่ ง การเฝ้ า รอคอยคนรั ก ก็ไม่ผดิ นัก และข้อดีอกี ข้อหนึง่ ก็คอื ช่องทางจัดจ�ำหน่ายต่างๆ ไม่วา่ จะร้านค้า, โชห่วย, ร้านสะดวกซือ้ ฯลฯ ต่างก็สงั่ ออร์เดอร์ Magnum เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก จากการที่ ลูกค้าเฝ้ามาถามหาสินค้าทุกวัน

ดังนั้นการให้ผู้บริโภคสร้าง Content ขึ้นมา โดยที่มี ‘Magnum’ ของผู้บริโภคอยู่ใน Content นั้นๆ เพื่อเป็นการ มีสว่ นร่วม แล้วมีการกด Like และกด Share กันต่อ จึงน่าจะถูกกับ จริตของคนไทยอย่างมาก ด้วยค่าเฉลีย่ ของจ�ำนวน Friends ใน Facebook ของ คนไทยหนึง่ คน อยูท่ ปี่ ระมาณ 343 คน ก็ได้ถกู Share กันเป็นทอดๆ จนกลายเป็น Viral Marketing ในทีส่ ดุ และแน่นอนว่าผูท้ เี่ ป็น ‘ตัวเริม่ ต้น’ ในการ ‘จุดกระแส’ นัน้ ก็มเี ซเลบฯ ทัง้ 5 คนรวมอยูด่ ว้ ยอย่างแน่นอน

The Last Key

จากกลยุทธ์ทงั้ 5 ทีว่ า่ มานัน้ รวมกันจะไม่สามารถแผ้วทางให้ ไปสูจ่ ดุ หมายได้อย่างสวยงามได้เลยหาก ‘กุญแจดอกสุดท้าย’ ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้ กุญแจทีว่ า่ ก็คอื ‘ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย’ ทีต่ อ้ งเข้าไปถึง กลุ่ม Mass Scale เพื่อท�ำให้ยอดขายสูงพอที่จะคุ้มกับราคา ต่อหน่วย 40 บาท เพราะที่ผ่านมา ‘พี่จุ๋ม’ เล่าว่า Magnum มีช่องทาง จ�ำหน่ายเพียงแค่ 3% เท่านั้น โดยเน้นไปยังจังหวัดที่เป็น จังหวัดท่องเทีย่ ว โดยมีกลุม่ ลูกค้านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเป็น กลุม่ ลูกค้าหลัก (ลูกค้าต่างชาติรจู้ กั Magnum อยูแ่ ล้ว และหาก เทียบราคาเป็นเงินบาทแล้วถือว่าราคาทีเ่ มืองไทยถูกอย่างมาก) จนปัจจุบนั ช่องทางจัดจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศมากกว่า 90% แล้ว และท�ำให้ทำ� ยอดขาย 10 ล้านแท่งได้ภายใน 4 สัปดาห์ อย่างทีท่ ราบกัน

17 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


App ‘แผนทีน่ ำ�ทาง’ ขัน้ เทพ บนสมาร์ทโฟน

สำ�หรับคนรุ่นใหม่

ครั้งแรกของโลก ตามรอยเช็คอินเพื่อนในเฟซบุ๊คได้เลย!

เคยมั้ย เวลาขับรถไปไหนก็หลงทางตลอด... เคยมั้ย เห็นเพื่อนเช็คอินร้านน่ากิน แล้วอยากตามไปกินบ้าง แต่ก็ไปไม่ถูก ไม่รู้ทาง... ต่อไปนี้ ปัญหาเหล่านีจ้ ะหมดไป เมือ่ ล่าสุดเอไอเอสได้เปิดให้บริการแอพพลิเคชัน่ แผนทีน่ �ำทางใหม่ลา่ สุด ชือ่ ‘AIS Guide & Go’ ทีถ่ กู ให้เป็น แผนทีน่ ำ� ทางทีด่ ที สี่ ดุ บนสมาร์ทโฟน ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ ภายใต้แนวคิด Social Navigator ทีเ่ ป็นครัง้ แรกของโลกเลย ทีใ่ ห้ผใู้ ช้สามารถเชือ่ มต่อ โซเชียล เน็ตเวิรก์ เพือ่ ใช้นำ� ทางไปยังจุดเช็คอินบนเฟซบุค๊ ได้เลย เรียกว่าพร้อมใช้บนมือถือได้ทนั ที เสมือนพกพาอุปกรณ์น�ำทางติดตัว ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ช่วยเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ โดยเอไอเอสได้รว่ มมือกับพาร์ทเนอร์ HOODDUDE ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบน�ำทางชัน้ น�ำของไทย พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ‘AIS Guide & Go’ ขึน้ ซึง่ การันตีดว้ ยข้อมูลแผนทีป่ ระเทศไทยจาก NOSTRA Map ทีล่ ะเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยทีส่ ดุ พร้อมต�ำแหน่งสถานทีส่ ำ� คัญให้คน้ หา กว่า 830,000 ต�ำแหน่ง ลงลึกในระดับถนน ซอย แบ่งแยกหมวดหมูช่ ดั เจน ทัง้ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิง้ ออฟฟิศ หมูบ่ า้ น วัด โรงเรียน ธนาคาร จนถึงตู้ ATM ฯลฯ ด้วยมาตรฐานเทียบเท่า GPS แต่เหนือชั้นกว่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่แสนง่าย พกพาสะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของ คนรุ่นใหม่ยุคโซเชียล เน็ตเวิร์กเป็นอย่างยิ่ง มีให้เลือกใช้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งส�ำหรับ คนไทยและชาวต่างชาติในการเดินทาง เสมือนพกอุปกรณ์น�ำทางไว้ติดตัวตลอดเวลา

นอกจากนี้ ในแอพฯ AIS Guide & Go ยังมีฟังก์ชันใช้งานที่หลากหลาย ประกอบด้วย AIS Privilege แสดงต�ำแหน่งร้านค้าที่ร่วมสิทธิพิเศษกับเอไอเอส ส่ง SMS, MMS บอก Location ต�ำแหน่งพิกัดที่เราอยู่ ไปให้เพื่อนได้ น�ำทางไปยังสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัว กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน อาทิ ปั๊มน�้ำมัน, โรงพยาบาล, สถานีต�ำรวจ ฯลฯ รวมถึงอู่ซ่อมรถ ที่จะทยอยเพิ่มเข้ามาในอนาคต รายงานจราจรในกรุงเทพฯ แบบ Real-Time โดยเบือ้ งต้น แอพฯ AIS Guide & Go เปิดให้รองรับบนระบบแอนดรอยด์ เวอร์ชนั่ 2.2 ขึน้ ไป และจะพัฒนาต่อเนือ่ งบนระบบ iOS ต่อไป ลูกค้าเอไอเอสดาวน์โหลดแอพฯ AIS Guide & Go ได้ง่ายๆ เพียงกด *900 แล้วโทร.ออกเพื่อดาวน์โหลดแอพฯ มาเก็บไว้ที่เครื่อง จากนั้นเข้าไปดาวน์โหลดแผนที่มาลงบนมือถือได้ที่เว็บไซต์เอไอเอสที่ www.ais.co.th/appstore/guideandgo คิดค่าบริการ 499 บาท/ปี

Knowledge from Guru

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

โดย...ฟิลปิ คอตเลอร์

เราจะเห็นการเคลือ่ นย้ายจุดโฟกัสทางการตลาด ในแต่ละทศวรรษตัง้ แต่หลังยุคสงครามโลก ...จากวัยทารกไปสูว่ ยั รุน่ ...จากวัยรุน่ สูว่ ยั หนุม่ สาว ...จากวัยหนุม่ สาวสูว่ ยั กลางคนตอนต้น ...และปัจจุบนั ก็สวู่ ยั กลางคนตอนปลาย ขณะที่กลุ่ม ‘เบบี้บูมเมอร์’ เริ่มย่างเข้าสู่ วัยห้าสิบและหกสิบ จุดโฟกัสจะเคลื่อนย้ายไปสู่ สินค้าสุขภาพ ต้องการบ้านพักในวัยเกษียณและ การพักผ่อนทีไ่ ม่ใช้พละก�ำลังมากมายนัก ทุกวันนี้เราคิดว่าการดูแล สุขภาพนั้นเป็นเรื่องจ�ำเป็น ในยามที่ เ จ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ ว ย เท่านัน้ ทว่ า ในอนาคต ก ลุ ่ ม ผู ้ สู ง อ า ยุ นั้ น ต้ อ งการมี สุ ข ภาพดี

ตลอดไป ดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอมากกว่าช่วงอายุก่อนๆ เช่นเดียวกับการน�ำรถไป ตรวจเครือ่ งยนต์ประจ�ำปี และเหล่าบุคลากรทางการแพทย์จะให้ค�ำแนะน�ำด้าน การออกก�ำลังกาย โภชนาการ และการจัดการความเครียด เราสังเกตเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอาหารเบาๆ เครื่องดื่มที่มีแคลอรี่น้อย อุปกรณ์ออกก�ำลังกายภายในบ้าน วิตามิน เครื่องส�ำอางบ�ำรุงผิว หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ ท�ำให้ลูกค้ากลุ่มนั้นรู้สึกมีอายุน้อยกว่า และมีสุขภาพที่ดีกว่า วัยทีแ่ ท้จริง ผู้บริโภคที่สูงวัยมีเงินมากพอ และพร้อมที่จะจ่ายเพื่อ ของฟุม่ เฟือย เช่น การศัลยกรรมความงาม ครูฝกึ ออกก�ำลังกาย ส่วนตัว การท่องเที่ยวแบบแปลกๆ และโปรแกรมการเรียน เพิม่ เติม ในอดีต ผูบ้ ริโภคทีส่ งู วัยมักถูกซอยออกเป็นสามกลุม่ หนึง่ -กลุม่ go-gos สอง-กลุม่ go-slow และสาม-กลุ่ม no-gos จุดโฟกัสจะเคลื่อนย้ายจาก กลุม่ สุดท้ายไปสูก่ ลุม่ แรก เราเคยคิดว่าวัยเกษียณอายุนั้น หมายถึง ช่วงเวลาที่ ไม่กระฉับกระเฉง แต่จากนีไ้ ปภาพเก่าๆ เห็นทีจะต้องเปลีย่ นแปลง ไปอย่างสิน้ เชิง ลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นวัย 55 ปีของวันพรุง่ นี้ บางทีอาจมีทศั นคติ และหน้าตาเฉกเช่นคนทีอ่ ยูใ่ นวัย 35 ปีเท่านัน้ พวกเขาคิดว่า ตนเองอ่อนวัยอยูเ่ สมอ ดังนั้น นักการตลาดคนไหนที่มองเห็นความต้องการ เหล่ า นี้ อ อก ก็ จ ะผลิ ต สิ น ค้ า ออกมาสนองความต้ อ งการ ได้อย่างถูกต้อง

18 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


ถูกเพราะข้Block อจ�ำกัดของตัวเอง

GET AHEAD เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

คนท�ำงานทีเ่ ก่งๆ เมือ่ ท�ำงานมาได้สกั ระยะหนึง่ มักจะรูส้ กึ ว่าตนเองไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ได้พบปะเพือ่ นฝูง พูดคุยกันถึงต�ำแหน่ง ก็รสู้ กึ น้อยหน้ากว่าเพือ่ นรุน่ เดียวกันทีไ่ ปถึงไหนต่อไหนแล้ว แต่ตวั เองยังย�ำ่ อยูก่ บั ที่ ยิ่งความอดทนของคนรุ่นนี้ค่อนข้างต�่ำกว่าคน Gen X ด้วยแล้ว จึงออกจากงานกันเป็นว่าเล่น จนกระทัง่ หลายคนเบือ่ การเป็นลูกจ้าง จึงคิดออกมาท�ำธุรกิจเองเลยจะดีกว่า SMEs จึงเกลือ่ นเมืองอย่างทีเ่ ห็นกัน อั น ที่ จ ริ ง การท� ำ งานแล้ ว ไม่ ก ้ า วหน้ า ทั้ ง ที่ ต นเองเก่ ง (หรือคิดว่าตัวเก่ง) อาจจะมีจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน สาเหตุหนึง่ ก็คือท�ำงานไปวันๆ อย่างที่ผมเคยเขียนไว้แล้วว่าผู้ที่ประสบ ความส�ำเร็จนัน้ ไม่มใี ครอยูไ่ ปวันๆ เพราะการท�ำเช่นนี้ ไม่มอี นาคต คนทีไ่ ม่มอี นาคต นอกจากจะไม่กา้ วหน้าแล้ว ถ้าโชคร้าย ก็อาจจะถูกบริษทั ลอยแพออกก็ได้ แม้วา่ บริษทั จะยังท�ำก�ำไรอยู่ ก็ตาม เพราะคุณคือไขมันส่วนเกิน บริษทั ต้องการกล้ามเนือ้ ถ้าคิด จะเป็นไขมันขององค์กร ก็ตอ้ งเป็นไขมันทีด่ แี ละไม่เป็นส่วนเกิน คนเก่งที่ท�ำงานแล้วไปไม่ถึงไหนนั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ใครหรอก แต่ ที่ อ ยู ่ ที่ ตั ว เองนั่ น แหละ ส่ ว นใหญ่ ท� ำ งานดี แต่ไม่ดเี ป็นพิเศษ

Good แต่ไม่ Extraordinary ถ้าบอกว่าตัวเองเก่ง คนแบบนีก้ ห็ าได้เยอะแยะไปในท้องตลาด ไม่จ�ำเป็นต้องจ้างเรา ก็ตอ้ งตอบตัวเองให้ได้วา่ จะเป็นแบบแรกหรือแบบทีส่ อง แบบแรกนั้นท�ำงานตามสั่งได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ถ้าเป็นโรงงานก็เป็นโรงงานแบบ OEM คือรับจ้างผลิตตาม ค�ำสัง่ เท่านัน้ คิดเองไม่เป็น โรงงานแบบนีต้ อ้ งสูก้ นั ด้วยราคา อย่างเดียว ถ้าทีไ่ หนให้ราคาถูกกว่า ผูว้ า่ จ้างก็จะย้ายไปจ้าง โรงงานที่ถูกกว่า โรงงานแบบนี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก เลิกว่าจ้าง ใครที่เป็นพนักงานแบบ OEM แต่เพียงอย่างเดียว ก็จะมีความเสีย่ งเช่นเดียวกัน วันใดทีท่ ำ� งานผิดพลาดขึน้ มา ก็จะกลายเป็นเรือ่ งใหญ่ เพราะคุณค่าของตนเองในสายตาของ นายจ้างมีคอ่ นข้างน้อย คุณล่ะ อยากเป็นคนเก่งแบบไหน

คิดออกนอกใจ

THINK OUT LOUD เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee

คุณเคยคิดนอกใจลูกค้ามัย้ ครับ ร้อยทัง้ ร้อยผมว่าเคย เพียงแต่คณ ุ รูส้ กึ ตัวช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง มันอดใจไม่ได้ทจี่ ะหยิบยกประเด็นนีม้ าพูด เพราะไม่วา่ จะอยูใ่ นองค์กรเล็กหรือใหญ่ อาการทีม่ กั เจออยูเ่ นืองๆ คืออาการ ‘เสียหน้าไม่ได้’ ทีเ่ ห็นคูแ่ ข่งได้ดบิ ได้ดจี นออกนอกหน้านอกตา ตอนนัน้ เหมือนผีเข้าสิง คือคิดจะเอาชนะอยูอ่ ย่างเดียว จนบางครัง้ ลืมโจทย์ใหญ่ทสี่ ำ� คัญไปคือ ‘การชนะใจลูกค้า’ เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนมากขึน้ เราลองมาย้อนดูกนั สักหน่อยว่าการดูแลลูกค้ากับการแลดูคแู่ ข่งนัน้ มีแง่คดิ และมุมมองทีต่ า่ งกันตรงไหนบ้าง

ลูกค้า (Customer)

คูแ่ ข่ง (Competitor)

รูอ้ ย่างนีแ้ ล้วอย่าบ้าจีม้ วั แต่เล่นเกมธุรกิจ ความเข้าใจผิด อะไรหลายๆ อย่างท�ำให้เกิดความหายนะจนเกือบฉิบหาย ไม่ ว ่ า เกมธุ ร กิ จ มั น จะทวี ค วามรุ น แรงขนาดไหน อย่ า เพิ่ ม แรงเสี ย ดทานด้ ว ยการเติ ม ไฟชนิ ด เดี ย วกั น เข้ า ไป สุ ด ท้ า ย มันจะกลายเป็น Zero Sum Game คือเกมทีม่ ผี ลลัพธ์เป็นศูนย์ มีข้อแนะน�ำสั้นๆ ง่ายๆ 3 ข้อเพื่อเตือนใจก่อนเสียรู้ให้ ศัตรูตวั ฉกาจ นัน่ คือความไม่รวู้ า่ ตัวเองไม่ควรท�ำอะไร คาถาทีว่ า่ คือ ‘อย่าแก้ผา้ หน้าด้าน และดูถกู ’ การแก้ผา้ ทีว่ า่ คือการเปิดทุกประตู บอกสรรพคุณความยาว เต็มหน้ากระดาษฟุลสแก๊ป ลูกค้าไม่ได้ตอ้ งการซือ้ กิจการของคุณ แต่ต้องการซื้อสินค้าของคุณ จงโม้เฉพาะเรื่องส�ำคัญที่เป็น ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของลูกค้าก็พอ ข้อมูลทีเ่ ยอะมันย่อยยาก และมันยังท�ำให้คณ ุ กลายเป็นคนทีน่ า่ เบือ่ โดยไม่รตู้ วั อีกด้วย การหาลูกค้าใหม่นั้นส�ำคัญพอๆ กับการรักษาลูกค้าเก่า ฉะนัน้ อย่ามัวแต่หว่ งลูกค้าทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้า จนลืมผูม้ พี ระคุณทีอ่ ยู่ เบือ้ งหลัง จงอย่ากลัวว่าจะมีคแู่ ข่งรายใหม่ แต่จงกลัวว่าคนในบ้าน จะหนีออกไปเพียงเพราะเจ้าของบ้านดูแลเขาไม่ดี ถ้าถังน�ำ้ เดิมนัน้ ไม่รั่วเติมน�้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็มีแต่ล้น ที่เราเหนื่อยกันทุกวันนี้ เป็นเพราะถังรัว่ ๆ ใบเดิมทีพ่ อเติมน�ำ้ ลงไปเท่าไหร่มนั ก็ไม่ยอมเต็ม ต่างหาก ของถูกไม่ใช่ของดีเสมอไป พยายามแต่งองค์ทรงเครือ่ งให้ ดูน่าสนใจเหมาะกับบุคลิกของแบรนด์ อย่าลดราคาสินค้า พร�ำ่ เพรือ่ จนลูกค้าคาดเดาได้ ลองขายพ่วงกับผลิตภัณฑ์อนื่ แถม สินค้าทีด่ ไี ปด้วยกันได้ หรือเน้นพัฒนาการบริการทีป่ ระเมินมูลค่า ไม่ได้เข้าไป ถ้าเป็นไปได้ ขอให้การลดราคาเป็นทางเลือกสุดท้าย นัน่ แหละคือคุณค่าทีค่ ณ ุ คูค่ วร ซื่ อ กิ น ไม่ ห มด คดกิ น ไม่ น าน หมั่ น ท� ำ การบ้ า น อย่าเกียจคร้าน ริคดิ นอกใจ (ลูกค้า)


COVER STORY

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย ปลุกปัน้

‘เค เอสเอ็มอี’ จนระบือลือลัน่ ครองแชมป์ตดิ ต่อกันหลายปี ปลายปีทแี่ ล้ว เขาถูกโยกไปดูแล ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) สมรภูมทิ ยี่ งั ไม่มแี บงก์ใดเป็นแชมป์อย่างเด็ดขาด เขาจะบรรลุภารกิจอันยิง่ ใหญ่หรือไม่นนั้ บทสัมภาษณ์บรรทัดต่อจากนีไ้ ป ท่านผูอ้ า่ นจะได้เรียนรู้ การท�ำการตลาดของรีเทล แบงกิง้ อย่างละเอียด โปรดอย่าพลาดนะครับ

เราอยากจะเป็น

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ GMBiZ : ในฐานะทีด่ ู เค เอสเอ็มอี มาตัง้ แต่ตน้ แล้วมาดูฝา่ ยรีเทล แบงกิง้ ลักษณะงานต่างกันไหม

ปกรณ์ : พูดถึงเรือ่ งสโคปงานก็จะกว้างขึน้ ตอนทีด่ เู อสเอ็มอีนนั้ ลักษณะจะเป็นทีมงาน ทีด่ แู ลลูกค้า และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้กบั ลูกค้า โฟกัสในเรือ่ งของ ลูกค้าเอสเอ็มอีดูแลทุกช่องทางโอกาสธุรกิจของลูกค้า แต่พอมาดูรีเทลนั้นจะมีงาน 3 ด้านด้วยกันคือ หนึง่ เป็นเรือ่ งของสาขาทีเ่ ป็นช่องทาง ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ป็น คอลเซ็นเตอร์ สาขา และอิเล็กทรอนิกส์ แชแนล สอง คือ ดูแลในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์รเี ทล ทัง้ หมด ซึง่ ก็มเี ยอะแยะมากมาย และสาม ก็คอื ดูแลในเรือ่ งของกลยุทธ์ในกลุม่ ลูกค้า ซึง่ แบ่งเป็น 3 เซกเมนต์ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วสโคปงานกว้าง พนักงานที่อยู่ในความดูแลก็ประมาณ 8,000 คนซึง่ ก็เยอะ

GMBiZ : จากเดิมกีค่ นครับ

ปกรณ์ : สาย ‘เอสเอ็มอี’ ก็ประมาณ 1,000 คน ก็เพิม่ เป็น 8,000 คน ก็ถอื ว่าเยอะ แต่จริงๆ แล้วในเรือ่ งของเป้าหมาย (Objective) ก็ไม่ได้ตา่ งกัน ตอนอยู่ เอสเอ็มอี เราก็บอกว่าเราต้องการเป็นทีห่ นึง่ ในตลาด

20 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


GMBiZ : ซึง่ ก็เป็นแล้ว?

ปกรณ์ : ซึง่ ก็เป็นมา 3-4 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายมา ทีนพี้ อมาทีน่ ี่ เราก็บอกว่า เราอยากเป็นธนาคารทีอ่ ยูใ่ นใจลูกค้าเป็นอันดับหนึง่ หมายความว่าอยากให้ลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่ม ก็คือตั้งแต่เป็น นักศึกษา เรียนจบเริม่ ท�ำงาน ท�ำธุรกิจของตัวเอง ไปจนเกษียณ อายุ ฯลฯ และทุกพื้นที่ทั่วไทยใช้บริการจากธนาคารของเรา เป็นหลัก

GMBiZ : ให้อยูใ่ นอันดับ 1 ของ Customer Mind ปกรณ์ : ใช่ อันนีค้ อื จุดประสงค์

GMBiZ : เป็น Mission หรือเป็นแค่ Objective?

ปกรณ์ : เป็น Mission เลย ซึ่งถามว่าถ้าจะไปถึงตรงนั้นได้ กลยุทธ์หลักๆ เลยคืออะไร

GMBiZ : ก่ อ นหน้ า นี้ ส ภาพของรี เ ทล แบงกิ้ ง ทัง้ อุตสาหกรรมเป็นอย่างไร?

ปกรณ์ : ผมรูส้ กึ ว่ารีเทล แบงกิง้ นัน้ มีการแข่งขันทีร่ นุ แรง สินค้า และบริการไม่ได้แตกต่างกันมาก จะเห็นว่าถ้าเปิดหนังสือพิมพ์ดู ทุกวันทุกแบงก์ก็จะมีโฆษณาของผลิตภัณฑ์รีเทล เงินฝากก็ มีแคมเปญเหมือนกัน แบงก์ไหนบอกว่า นี่เป็นแบงก์แรกที่มี นวัตกรรมใหม่ อีกไม่นานแบงก์อนื่ ก็ออกมา สามารถก๊อปปีก้ ไ็ ด้ เหมือนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะให้ลกู ค้ามาใช้บริการกับธนาคาร ผมว่า ต้ อ งสร้ า งความแตกต่ า ง ‘การตลาด’ จึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ท�ำอย่างไรถึงจะเข้าถึงอารมณ์ของลูกค้า ให้ลกู ค้ามีอารมณ์อยากใช้ ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เราถึงเน้นไปในเรือ่ งของการท�ำการตลาด ค่อนข้างมาก แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ สินค้าก็ตอ้ งดีดว้ ย

GMBiZ : อะไรคือ Key Success Factor ของการท�ำ รีเทล แบงกิง้ ?

ปกรณ์ : มี 4 อย่าง อันแรกคือเรือ่ ง ‘Convenience’ หรือ ความ สะดวกสบายในการใช้บริการช่องทางต่างๆ ลูกค้าทั่วประเทศ ทุกกลุม่ ต้องสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการ

เพราะฉะนัน ้ การทีจ่ ะให้ลก ู ค้ามาใช้บริการ กับธนาคาร ผมว่าต้องสร้างความแตกต่าง ‘การตลาด’ จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ทำ�อย่างไรถึงจะเข้าถึง อารมณ์ของลูกค้า ให้ลก ู ค้ามีอารมณ์อยากใช้ ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร นอกจากนี้ พืน้ ฐานอีกอันหนึง่ ก็คอื การให้บริการผ่านเครือข่ายสาขา เพราะอย่างไรก็ตามลูกค้าก็ยงั ต้องใช้บริการทีส่ าขาอยูด่ ี ทีนกี้ ารด�ำเนินการในทัง้ 4 เสานัน้ ทีเ่ ราอยากจะท�ำก็คอื เราอยากจะเป็น ‘Lifestyle Banking’

GMBiZ : ไม่เคยมีมาก่อน หรือมีแต่ไม่ชดั

ปกรณ์ : ไม่ชดั เพราะอย่างทีบ่ อกว่าเราต้องการทีจ่ ะอยูใ่ นใจของ ลูกค้าในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ ทุกพืน้ ที่ ซึง่ ตรงนีแ้ ม้วา่ จะเป็น ลูกค้ากลุม่ เดียวกัน ไลฟ์สไตล์ของเขาก็ยงั ต่างกัน รู ป แบบการเปิ ด สาขาของธนาคารก็ จ ะเปลี่ ย นไปแล้ ว เราจะไปเปิดสาขาบนสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของ คนอยู่บนรถไฟฟ้า ตอนเย็นจะกลับบ้านก็ต้องเดินไปแวะแบงก์ ก็ไปท�ำธุรกรรมทีส่ าขารถไฟฟ้าได้ หรืออย่างคอมมูนิตี้ มอลล์ ซึ่งเปิดกันเยอะแยะทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เราก็ไปเปิดเป็นสาขาย่อย แล้วคอนเซ็ปต์ ของสาขา รูปแบบก็จะให้เข้ากับสถานทีน่ นั้ ๆ ซึง่ จะมีความยืดหยุน่ สูง ถ้าเทียบกับเมือ่ ก่อนทีค่ ดิ ว่า คุม้ หรือไม่คมุ้ ถ้าจะเปิด อันนีเ้ ราได้อนุมตั จิ ากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ในการ ให้เปิดในรูปแบบนีแ้ ล้ว ปีนเี้ ราจะเปิดทัง้ หมดประมาณ 60 สาขา เข้าไปในไลฟ์สไตล์ของคนทัว่ ประเทศ

GMBiZ : บนรถไฟฟ้ามีกสี่ าขา?

ปกรณ์ : บนรถไฟฟ้าประมาณ 12 สาขา

GMBiZ : รถไฟในต่างจังหวัดท�ำได้ไหม? Convenience นั้นทั้งในเชิง ของ Physical Channel ที่ เ ป็ น สาขา และเป็น Electronic Banking คื อ ส่ ว นของ e-Channel นั้ น เยอะขึ้ น ธนาคารมีลูกค้าที่ใช้ Mobile Banking และ Cyber Banking ประมาณ 5 ล้าน ซึง่ เยอะทีส่ ดุ สองคือ ‘บริการ’ เพราะการทีเ่ ราบริการลูกค้าดีกจ็ ะท�ำให้ ลูกค้าประทับใจ และใช้บริการของธนาคารนานๆ เรามีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า สกอร์ของเรา อยูท่ ี่ 88 ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในทุกอุตสาหกรรมในเมืองไทยตอนนี้ แต่พอ ผมมาผมคิดว่าสกอร์เท่านีย้ งั ไม่พอ เราต้องการเป็นเวิลด์คลาส เพราะฉะนัน้ เราไปดูในต่างประเทศว่าในอุตสาหกรรมการเงินนัน้ สกอร์เขาอยูท่ เี่ ท่าไหร่ ซึง่ อยูท่ ี่ 91 เราก็ปกั ธงไว้ที่ 91 และ ต้องไปให้ถงึ สามก็คือ ‘ความสัมพันธ์กับลูกค้า’ ผ่าน พนักงานทีด่ แู ลลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย เพือ่ ตอบโจทย์ชวี ติ ลูกค้า สี่ คือ ‘Advisory’ หรือ การให้คำ� ปรึกษา ลูกค้าต้องการค�ำตอบทางด้านการเงิน ถ้าเปรียบเป็นบ้าน ทัง้ 4 อันนีเ้ ปรียบเสมือน เสา 4 ต้น ซึง่ จะท�ำให้เกิดข้างบน แต่ถามว่าอะไร คือฐาน ทั้ ง 4 ตั ว นี้ ข อ ง เ ร า นั้ น เ ป ็ น ข อ ง ดี แต่ ว ่ า ต้ อ งท� ำ ให้ ลู ก ค้ า รู ้ ว ่ า เรามี ข องดี เพราะ ฉะนั้ น เรื่ อ งการสื่ อ สารการตลาดเป็ น เรื่ อ ง ทีส่ ำ� คัญมาก

ปกรณ์ : ท�ำได้ คือต้องบอกว่ากลยุทธ์ของธนาคารจะรุกไป ต่ า งจั ง หวั ด มากขึ้ น เพราะว่ า ประเทศไทยไม่ ใ ช่ ก รุ ง เทพฯ อีกต่อไปแล้ว ดูจดี พี ขี องประเทศ 40% อยูก่ รุงเทพฯ อีก 60% อยู่ ต่างจังหวัด แต่ปริมาณธุรกิจรีเทล แบงกิง้ ทีธ่ นาคารกสิกรไทยมี 60% อยูก่ รุงเทพฯ อีก 40% อยูต่ า่ งจังหวัด มันต้องกลับกัน เพราะฉะนัน้ เราจะรุกตลาดต่างจังหวัดมากขึน้ เราวางหมากไว้ ประมาณ 14 จังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีแต่ละไลฟ์สไตล์ทตี่ า่ งกัน

GMBiZ : จังหวัดที่จะไป เป็นจังหวัดหลักๆ อย่าง เชียงใหม่, ขอนแก่น, ภูเก็ต ฯลฯ หรือจะเป็นจังหวัด พระรองขึน้ มา

ปกรณ์ : เป็นจังหวัดหลักก่อน ต้องมั่นใจว่าจังหวัดหลักนั้น เราครองส่วนแบ่งตลาด และประการทีส่ อง เรือ่ งไลฟ์สไตล์โปรดักต์ อย่างเช่น เดบิต การ์ดลายแองกรี้ เบิรด์

GMBiZ : เล่าให้ฟงั หน่อยว่าเป็นอย่างไร เมือ่ ก่อนเป็น แบบ One to One ลูกค้าอยากได้รปู ตัวเองก็ถา่ ยรูปตัวเองไป

ปกรณ์ : จริงๆ มันก็เริม่ จากตรงนัน้ เริม่ จากให้ถา่ ยรูปตัวเอง ลงบนบัตรได้ ซึง่ ตอนนัน้ ก็ปอ๊ ปปูลา่ ร์ในหมู่ Gen Y ซึง่ ก็คอื กลุม่ ที่ มีอายุ 18-22 ปี มีศกั ยภาพสูง คือคนทีก่ ำ� ลังจะจบ หรือวัยเริม่ ท�ำงาน ปีหนึง่ ประมาณ 4 แสนคนออกมาในตลาด ส�ำหรับกลุ่มนี้เราอยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาตั้งแต่ เขาเรียนมหาวิทยาลัย ก็คอื คนทีเ่ ป็นนักศึกษา ผลิตภัณฑ์การเงิน เริ่มแรกที่เขาใช้ก็คือเปิดบัญชีออมทรัพย์ และมีผู้ปกครองโอน เงินมาให้ พอเขาเรียนจบ มีงาน มีเงินเดือน ก็อยากมีบา้ นมีรถ อยากจะกูก้ น็ กึ ถึงกสิกรไทย และพอท�ำงานไปเรือ่ ยๆ ก็เอาเงินไปฝาก ลงทุนในกองทุน ซือ้ ประกัน ฯลฯ เราเริม่ เข้าไปอยูใ่ นชีวติ ทางการเงินของเขาตัง้ แต่แรก พอเขาเรียนจบ ท�ำงาน มีความมัง่ คัง่ (Wealth) มากขึน้ ก็จะ นึกถึงธนาคารกสิกรไทย

แต่วา่ คาแร็กเตอร์ของ Gen Y นัน้ เขาชอบความเป็นตัวของ ตัวเอง ไม่ชอบอะไรทีเ่ หมือนใคร เพราะฉะนัน้ ตอนท�ำแคมเปญ K My เป็นอะไรทีน่ ยิ มมาก ทีนี้เราก็ส�ำรวจไปเลยว่าถ้าธนาคารจะท�ำบัตรเดบิตรูป คาแร็กเตอร์ คุณอยากได้รปู อะไรก็ให้เขาบอก เป็นเสียงจากลูกค้า เขาบอกว่าสิง่ ทีเ่ ขานึกถึงอันดับต้นๆ ก็คอื แองกรี้ เบิรด์ , โดราเอมอน, คิตตี้ เพราะฉะนั้นพอเรารู้โจทย์ปั๊บเราเข้าไปดีล กับเจ้าของลิขสิทธิ์ของพวกนี้แล้วล็อกไว้เลยว่า เราจะท�ำบัตร เดบิตลายนี้ เพราะฉะนัน้ ธนาคารอืน่ จะท�ำไม่ได้ เป็นเอ็กซ์คลูซฟี ของเราภายใต้ระยะเวลาประมาณปีสองปี โดยเราก็เริม่ จากลาย แองกรี้ เบิรด์ ตอนทีเ่ ราเลือกแองกรี้ เบิรด์ เป็นตัวแรก เพราะว่าเป็นเกมที่ มีคนดาวน์โหลดมากทีส่ ดุ ในโลก ขณะนัน้ มีคนดาวน์โหลดประมาณ 500-600 ล้านดาวน์โหลด และคนเล่นเกมนีก้ ว้างมาก ตัง้ แต่เด็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่ และเป็นครั้งแรกที่เราท�ำโฆษณาทีวีเพราะว่า เป็นตลาดทัว่ ประเทศ การท�ำทีวนี นั้ ได้สองต่อก็คอื หนึง่ เป็นการสือ่ สารออกไปว่า ธนาคารมีบตั รลายนี้ กับสอง เพือ่ สร้างการรับรู้ (Perception) ให้คนรู้ว่าธนาคารกสิกรไทยเราเป็นเจ้าตลาดบัตรเดบิตในเรื่อง คาแร็กเตอร์ คนก็เลยมองว่าตอนนีอ้ อกแองกรี้ เบิรด์ แล้วต่อไป จะเป็นลายอะไร บัตรปกตินนั้ เดือนนึงมีคนเปิดบัญชีประมาณ 2 แสนบัญชี ท�ำบัตร 2 แสนใบ พอมาเป็นลายแองกรี้ เบิรด์ เพิม่ เป็น 3 แสนบัตร พอมาลายคิตตี้ ซึง่ ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆ เพราะว่าโฆษณาน้อยมาก

GMBiZ : ใช้ทางอินเตอร์เน็ต?

ปกรณ์ : ใช่ ใช้ทางสื่อออนไลน์อย่างเดียว เราเลือกคิตตี้ เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีอายุถึง 40 ปี และแฟนคลับมีทั้งรุ่น คุณแม่มาจนถึงรุน่ เด็กๆ เป็นแบรนด์ทชี่ ว่ งอายุของแฟนคลับกว้าง ทีส่ ดุ ตอนเปิดตัวเราบอกว่า ลูกค้า 100 คนแรกในช่วง 3 วัน ที่มาท�ำบัตรเราแจกกระเป๋าลายคิตตี้ที่เราน�ำเข้ามาจากญี่ปุ่น เชือ่ ไหมว่าลูกค้ามารอตัง้ แต่ตี 5

GMBiZ : อายุประมาณเท่าไหร่ครับ

ปกรณ์ : มีคุณยายอายุ 80 ปี มาจากนครสวรรค์มาเข้าคิว ถือว่าคิตตีป้ ระสบความส�ำเร็จมาก เปิดตัวตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ตอนนีส้ าขาสัง่ ไปประมาณ 3 แสนกว่าใบแล้วซึง่ เยอะมาก

GMBiZ : คือชิงลูกค้าใหม่ได้ไหม คือลูกค้าที่มีบัญชี อยูก่ บั ธนาคารอืน่ แล้วพอเห็นแองกรี้ เบิรด์ แล้วมาเปิด กับเราอีกอันนึง

ปกรณ์ : ผมว่าเป็นอย่างนั้น เพราะว่าในปัจจุบันมีบัตรเดบิต ทัง้ หมดประมาณ 65 ล้านใบ จึงเป็นไปได้วา่ ประชากรคนนึงถือ บัตรเดบิตมากกว่า 1 ใบ ทีส่ ำ� คัญถ้าเขาเปิดบัญชีและท�ำบัตรกับ เราแล้วท�ำอย่างไรให้เขาเดินบัญชีกบั เราเป็นธนาคารหลัก

GMBiZ : นโยบายคุณบัณฑูร ว่าจะมีกธี่ นาคารก็วา่ ไป แต่ให้ใช้แบงก์ของเรามากทีส่ ดุ

ปกรณ์ : ใช่ เวลาเราท� ำ บั ต รเราไม่ ไ ด้ ท� ำ บั ต รอย่ า งเดี ย ว เราเสนอขายอย่างอื่นด้วยเป็นแพ็กเกจ (Cross Selling) อย่างเช่น เรามีบริการ SMS Alert ก็คอื ส่วนใหญ่ลกู ค้ารายย่อย ครึง่ นึงท�ำธุรกิจส่วนตัว เราจะมีแจ้งเตือนเวลาขายของแล้วมีเงิน โอนก็จะมีเอสเอ็มเอสเตือน ถ้าสิน้ เดือนก็จะมียอดบาลานซ์ ซึง่ พวก เอสเอ็มอีจะชอบเพราะท�ำให้เรื่องการเงินของเขาเป็นเรื่องง่าย อันนีค้ อื ทีม่ า คือ ‘ไลฟ์สไตล์ โปรดักต์’

21 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


อีกอันนึงก็คอื ในเรือ่ งของ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วสิ ปกติเวลาเรา เดินเข้าสาขา โบรชัวร์กจ็ ะเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เวลาอยากจะกูบ้ า้ นพนักงานก็จะหยิบโบรชัวร์กบู้ า้ นให้ อยากจะ ซือ้ รถพนักงานก็หยิบโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เช่าซือ้ รถยนต์ให้ แต่เรา เปลีย่ นคอนเซ็ปต์ เราเป็น ‘Customer Centric’ เรามาดูวา่ ในทุกช่วงชีวติ ของคนทุกอาชีพเขามีความอยากอะไรกับชีวติ บ้าง ความอยากของคนเราในชีวติ มีอยู่ 14 อย่าง อยากมีบา้ น, อยากมีรถ, อยากเกษียณก่อนวัย, อยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอก ฯลฯ ความอยากทัง้ หมดแบ่งเป็น 3 กลุม่ อันแรกก็คอื อยาก ในเรือ่ งท�ำอย่างไรให้การจัดการทางการเงินเป็นเรือ่ งง่าย อยาก ประหยัดภาษี, อยากวางแผนภาษี กลุม่ ทีส่ องคือ อยากท�ำความฝันให้เป็นจริง เช่น อยากมีบา้ น, อยากมีรถ ฯลฯ กลุ่มที่สามคือ อยากมีความมั่งคั่งในอนาคต อย่างเช่น มีเงินเก็บให้กบั ลูกหลาน ฯลฯ ความอยากทัง้ 14 อย่างเราเอามาท�ำเป็น Need-Base Guidebook แทน โปรดักต์ โบรชัวร์ อันนี้ก็คือมองในมุม Customer Centric เราแจก Need-Base Guidebook ให้ลกู ค้า ไปอ่าน แล้วการตอบความอยากของลูกค้านั้นด้วยผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร ถึงตอนนั้นเราก็มีโบรชัวร์ให้ เป็นธนาคารแรก ทีท่ ำ� แบบนี้ พอเดินเข้าสาขาปุบ๊ เดิมทีจะเป็น Product Domain Wall แยกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์, กลุม่ ออมทรัพย์ และกลุม่ นักลงทุน

GMBiZ : ซึง่ ทุกธนาคารก็ทำ� แบบนี้

ปกรณ์ : ใช่ ถามว่าในมุมลูกค้าบางทีเขาไม่รวู้ า่ เขาต้องการอะไร เราเปลีย่ นจาก Product Domain Wall เป็น Need-Base Wall คือเป็นรูปลูกค้าเลย ซึง่ แต่ละสาขารูปไม่เหมือนกันนะ

GMBiZ : อย่างสาทร สีลม

ปกรณ์ : ครับ บางพื้นที่เป็นกลุ่มลูกค้า Middle Income ก็จะเป็นรูป เป็นไลฟ์สไตล์ของเขา และที่ Wall เราก็จะมีชอ่ งใส่ Need-Base ให้ดว้ ย

GMBiZ : Tailor Made ตามพืน้ ที่

ปกรณ์ : ใช่ แต่มี 14 อันก็แล้วแต่ในพืน้ ทีน่ นั้ ว่าความอยากของ เขาเป็นอะไร

GMBiZ : เทรนคนอย่างไร?

ปกรณ์ : เราเพิง่ เปิดตัวบริการใหม่เรียกว่า ‘K Expert Team’ ในเสา 4 หลักที่เราบอกไว้ตอนแรกข้อหนึ่งเรื่อง Advisory เราวางโพสิชนั่ ของธนาคารว่าเป็น Advisory Bank เป็นธนาคาร ทีส่ ามารถปรึกษาได้ทกุ เรือ่ ง ถามปุบ๊ มีคำ� ตอบ ตอนเราเปิดตัวเมือ่ 31 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา เราบอกว่า 800 สาขาของธนาคาร เมือ่ คุณเดินเข้าไปคุณจะพบ K Expert ทีจ่ ะคอยให้คำ� ปรึกษาคุณทุกเรือ่ ง

GMBiZ : เราจะทราบได้อย่างไรว่าใครเป็น K Expert

ปกรณ์ : เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว เราเอาคนที่เก่งของ แต่ละสาขา เลือกมาอย่างน้อยสาขาละคนก่อนมาเข้าแคมป์ ผ่านการเทรน 500-600 ชัว่ โมง จนเข้มข้น เพราะฉะนัน้ เขาจะ มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ มีความรู้เรื่องการให้ค�ำปรึกษาลูกค้า ตอนนีเ้ รามีครบแล้ว 800 กว่าคน เราก็เปิดตัว K Expert เลย พอลู ก ค้ า เดิ น เข้ า ไป หน้ า โต๊ ะ จะมี ป ้ า ยชื่ อ ที่ เ ขี ย นว่ า K Expert มีชอื่ ของพนักงาน

GMBiZ : ต้องหน้าตาดีมยั้ ?

ปกรณ์ : บุคลิกดี น่าเชือ่ ถือ ต้องบอกว่า K Expert นัน้ สิง่ ส�ำคัญ คือต้องสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า ถ้าลูกค้าเชือ่ มัน่ แล้วเขาก็ จะไว้วางใจ และก็จะปรึกษาได้ทกุ เรือ่ ง

GMBiZ : ท�ำอย่างไรให้ลกู ค้าเชือ่ มัน่

ปกรณ์ : ผมมีหน้าที่สร้างแบรนด์ให้คนอยากเข้าไปขอรับ ค�ำปรึกษา แต่ Customer Experience เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ลูกค้า จะได้ประสบการณ์ตามทีโ่ ฆษณาไว้หรือไม่กข็ นึ้ อยูก่ บั K Expert ถ้าเขาสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ สร้างความประทับใจ ให้ลกู ค้าได้ ลูกค้าก็จะเชือ่ มัน่

GMBiZ : K Expert เป็นอาวุธลับ?

ปกรณ์ : ลองดูสิครับว่าไม่มีแบงก์ไหนท�ำ ทุกคนก็บอกว่า

“อยากปรึกษาให้มาที่แบงก์” แต่ปรึกษาอะไรก็จับต้องไม่ได้ แต่ของเราจับต้องได้เพราะว่า K Expert เราเป็นคน เราเป็นทีม

GMBiZ : ก็คอื ท�ำให้เป็นรูปธรรมมากขึน้

ปกรณ์ : ใช่ ให้ไลฟ์สไตล์ แบงกิง้ ทัง้ หมดนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานกลยุทธ์ หลักของเราก็คอื Customer Centricity เราท�ำรีเสิร์ชเยอะมาก ลูกค้าธนาคารมี 9 ล้าน เราท�ำ รีเสิร์ชในหลายๆ มิติและท�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้ว่าลูกค้าทั้ง 9 ล้านของเรา ธนาคารยังมีชอ่ งว่างอะไรในการให้บริการในชีวติ เขา และมาพัฒนาเป็นเรือ่ งพวกนี้

GMBiZ : หมายถึงว่าในตลาดทัง้ หมดเรามีบริการอันนี้ แต่อันไหนเรายังไม่ให้บริการแต่คู่แข่งให้บริการแล้ว เราก็จะไปเติมเต็ม ปกรณ์ : ใช่ๆ เพราะฉะนัน้ ผมว่าใน รีเทล แบงกิง้ จะบอกว่าใคร เป็นผูน้ ำ� นัน้ ผมว่ามันยากเพราะว่ามันมีหลายตัวอย่าง

GMBiZ : คืออยู่ที่ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวตั้ง ถ้าบอกว่า เป็นผูน้ ำ� เรือ่ งเงินฝากแบงก์นกี้ ไ็ ด้ เป็นผูน้ ำ� เรือ่ งสินเชือ่ อีกแบงก์กไ็ ด้ไป ปกรณ์ : ใช่

GMBiZ : เราจะสร้าง Category ใหม่?

ปกรณ์ : บอกว่าเป็น “ธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการเป็นหลัก” ถ้าอย่างนี้ก็คือความหมายของการเป็นผู้น� ำของทางธนาคาร กสิกรไทยแล้ว

GMBiZ : มีความถีใ่ นการท�ำธุรกรรมมากทีส่ ดุ

ปกรณ์ : ใช่ และก็อกี ตัวนึง เมือ่ กีเ้ รือ่ ง Lifestyle Advisory คราวนีม้ าเรือ่ ง Lifestyle Service ซึง่ เราก็มกี ารเปลีย่ น เราไป ดูว่าสาขานั้นส่วนใหญ่คนท�ำธุรกรรมเดียว แล้วท�ำไมคนท�ำ ธุ ร กรรมเดี ย วต้ อ งมาเข้ า คิ ว นาน เราก็ ท�ำ ช่ อ งบริ ก ารด่ ว น (Fast Lane) สาขาในห้างฯ สมมติวา่ ช่องน้อย ก็ทำ� บูธข้างหน้าเลยแล้วเรา ก็เขียนว่าจ่ายบิลด่วน ค่าน�ำ้ -ค่าไฟมาจ่ายทีน่ ไี่ ด้

GMBiZ : แยกตาม Need-Base

ปกรณ์ : คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าสามารถจ่ายค่าน�้ำ-ค่าไฟ ฯลฯ ที่ แ บงก์ ไ ด้ เขาคิ ด ว่ า มาแบงก์ ต ้ อ งท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น อย่างเดียว เราก็อยากให้ลูกค้าที่มาแบงก์ มาฝากมาถอนเงิน ที่แบงก์อยู่แล้วก็จ่ายค่าน�้ำ-ค่าไฟ ฯลฯ ที่แบงก์ไปด้วยเลย เราก็เลยมีแคมเปญจ่ายเงินกับโดราเอมอน

GMBiZ : คืออะไรครับ?

ปกรณ์ : ถ้าจ่ายเงินตอนนีใ้ ห้สะสมแสตมป์และก็ไปแลกของ

GMBiZ : เราจะ Repositioning ตัวเคแบงก์ให้เป็น Lifestyle Bank ปกรณ์ : ไลฟ์ ส ไตล์ ใ นเรื่ อ งของโปรดั ก ต์ ก็ จ ะมี อี ก อย่ า ง เช่น บัตร Wisdom หรือบัตร Premier ซึง่ เป็นเครดิตการ์ด Premier นั้ น ถื อ เป็ น เจ้ า แรกของเมื อ งไทย คื อ ปกติ บัตรเครดิตที่มีสิทธิพิเศษให้ช่วงมันจะกว้างมาก สมมติว่า บางแบงก์กจ็ ะให้คนทีม่ ี 2 ล้านไปจนถึงร้อยๆ ล้าน ซึง่ ไลฟ์สไตล์ หรือความต้องการของคนนัน้ แตกต่างกัน เราก็มาเจอว่ากลุม่ Middle Income ของธนาคารคือคนที่ รายได้ 1.5 หมืน่ บาทต่อเดือนขึน้ ไป หรือมี Wealth 2-10 ล้าน เราเรียกว่า Top Middle Income ซึง่ กลุม่ นีม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเติบโต ไปกลุม่ Wisdom ในอนาคต กลุ ่ ม นี้ ส ่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเป็ น นั ก ธุ ร กิ จ เป็ น คนรุ ่ น ใหม่ คาแร็กเตอร์ของเขาคือ มีความภูมิใจในความส�ำเร็จของตัวเอง เป็น Young Success และยังไม่พอ ยังต้องการความส�ำเร็จ มากกว่านีอ้ กี พอเรารูว้ า่ เขาคือใคร เราวางโพสิชนั่ ของบัตรใบนี้ เลยว่าเป็น ‘Your Pride Your Joy’ คือคุณรูส้ กึ ภูมใิ จ และ เอนจอยชีวติ เพราะฉะนัน้ สิทธิประโยชน์ของบัตรนีท้ ใี่ ห้กค็ อื ตอบโจทย์ ใน 3 เรือ่ ง หนึง่ คือในเชิง Financial Service ก็คอื เราจะมีสทิ ธิพเิ ศษ ทีจ่ ะให้เขาในเรือ่ งธุรกรรมทางการเงิน สอง ในเรือ่ งของ Wealth Management ก็คอื ว่าเราจัด สัมมนาให้เขาท�ำธุรกิจได้เก่งขึน้

และสาม เรือ่ ง Lifestyle ส่วนใหญ่กค็ อื สิทธิพเิ ศษในเรือ่ ง ของฟิตเนส เพราะคนกลุม่ นีจ้ ะใส่ใจสุขภาพ เป็นต้น ส่วน Wisdom นัน้ แตกต่างกัน กลุม่ นีป้ ระสบความส�ำเร็จ แล้ว เราต้องใช้คำ� ว่า ‘The Symbol of Smart Success’ สิ่งที่กลุ่มนี้ต้องการคือ ท�ำให้ Wealth ของเขายั่งยืน (Sustainable) และก็สง่ ต่อให้ลกู หลาน เพราะฉะนัน้ ไลฟ์สไตล์ ของคนกลุ่มนี้ก็คือ ไหว้พระ 9 วัด หรือชิมไวน์ แฟชั่นโชว์ เครือ่ งเพชร ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ อันนีเ้ ป็นไลฟ์สไตล์ในรูปของบัตรเครดิต

GMBiZ : ทีมงานท�ำอย่างไร เพราะว่าคุณปกรณ์ยา้ ยมา จาก เค เอสเอ็มอี

ปกรณ์ : สิง่ ทีผ่ มท�ำตอนมา 3 เดือนแรก ผมก็รวี วิ กลยุทธ์ ทัง้ หมด อย่างทีบ่ อกว่ามีทงั้ ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และก็กลุม่ ลูกค้า ทัง้ 3 ทีมนีม้ าท�ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างท�ำ เมื่อก่อนแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายของแต่ละคนที่ชัดเจน เขาก็เดินไป แต่ผมก็อยากจะชัดเจนว่ามันไปในทิศทางเดียวกัน อย่ า งเช่ น คนออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ อ งแน่ ใ จว่ า หน้ า งาน หรื อ คนขายนั้ น เอาด้ ว ยหรื อ เปล่ า ขายง่ า ยหรื อ เปล่ า ไม่ ใ ช่ ว ่ า ขัน้ ตอนของการขายยากมาก หรือว่าลูกค้าอาจจะไม่ชอบ หรืออย่างกลุม่ ทีเ่ ป็นเซกเมนต์ดแู ลความต้องการของลูกค้า กับกลุ่มดูแลผลิตภัณฑ์ ก็ต้องมาถามกลุ่มที่ดูแลความต้องการ ของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร กลุ่มที่ดูแลความต้องการของ ลูกค้าก็ต้องท�ำรีเสิร์ชเพื่อจะบอกได้ อย่างสมมติกลุ่ม Middle Income เขาต้องการอะไร ยังมีช่องว่างอะไรที่ธนาคารยังให้ บริการเขาไม่ได้ เอาโจทย์ตัวนี้มาให้กลุ่มที่ดูแลผลิตภัณฑ์คิด เพราะไม่ ใ ช่ อ ยู ่ ดี ๆ กลุ ่ ม ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะคิ ด ขึ้ น มาเอง เพราะฉะนัน้ จึงต้องไปในทิศทางเดียวกันหมด พอเข้าใจตรงกัน จากแผนตรงนี้ท�ำให้ผลประกอบการ ของฝ่ายรีเทลดีมาก ผมใช้คอนเซ็ปต์เวลาสือ่ ความถึงทีมงานว่า “We can do, together” เราท�ำได้ ไม่มอี ะไรทีท่ ำ� ไม่ได้ และ ท�ำร่วมกัน รายได้ ค ่ า ธรรมเนี ย มของธนาคารครึ่ ง ปี เ ราจบที่ 8 พันล้านบาท โต 25% เป้าหมายทัง้ ปีอยูท่ ี่ 1.7 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ ผม คิ ด ว่ า น่ า จะได้ จึ ง ถื อ ว่ า ประสบความส�ำ เร็ จ มาก คิ ด ดู ว ่ า 40,000 ล้านโต 25% นัน้ เยอะนะ อันนี้ก็เป็นแนวทางในการท�ำงาน ซึ่งก็คงเป็นหลักการ ในการท�ำงานต่อไป

GMBiZ : มีวธิ สี อื่ ความอย่างไร เวลาเราจะเปลีย่ น

ปกรณ์ : การเปลี่ยนนั้น หนึ่งต้องได้รับการยอมรับจากคนที่ ปฏิบตั ดิ ว้ ย กับ สอง ต้องมี ตัวแทน (Change Agent) ในแต่ละ เลเวล เพราะว่าคนตัง้ 8 พันคน เพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะจาก ผูบ้ ริหารระดับสูง คือ ตัวผมเอง ผมวางแผนไว้เมือ่ ตอนต้นปี ผมสือ่ ความกับพนักงานเอง ในระดับหัวหน้างาน ถ้าเป็นระดับในส�ำนักงานใหญ่ ผมก็เชิญระดับ หัวหน้างานมา และก็เล่ากลยุทธ์ สือ่ ให้ฟงั ว่ากลยุทธ์เป็นอย่างนีน้ ะ เราจะไปด้วยกันนะ เสร็จแล้วผมก็เดินสายไปที่สาขา เชิญ ผู้จัดการสาขาในแต่ละภาคทั้ง 7 ภาคมา และก็เล่าทิศทาง ให้ฟงั ว่าส�ำนักงานใหญ่จะสนับสนุนอย่างไรบ้าง ปีนงึ ผมอยากจะท�ำอย่างนี้ 2 ครัง้ ง่ายๆ ก็คอื Plan, Do, Check, Act และกลางปีนกี้ จ็ ะท�ำเช่นกัน แต่ ใ นระดั บ ที่ ถั ด ลงไปที่ ดู แ ลที ม งานของเขาเองก็ ต ้ อ ง แน่ใจว่า ‘สาส์น’ ทีส่ ง่ ไปนัน้ ตรงกัน เพราะฉะนัน้ ต้องสือ่ สารอย่าง ต่อเนือ่ ง ขนาดของคน 8 พันคนนัน้ เป็นอะไรทีย่ ากมากทีจ่ ะท�ำให้ เขาเข้าใจทุกอย่างได้ครบถ้วน เพราะฉะนัน้ เรือ่ งการสือ่ สารผมว่า ส�ำคัญคือ ต้องท�ำถี่ และท�ำอย่างต่อเนือ่ ง

GMBiZ : กระบวนการท�ำงานซึง่ ได้ขา่ วว่ามีการเปลีย่ นแปลง พอสมควร เพราะคุณปกรณ์เป็นสไตล์บู๊

ปกรณ์ : ท�ำให้เขาเห็นว่าปัญหาทุกอย่างนั้นแก้ได้ถ้าท�ำงาน เป็นทีม เพราะหน้าที่ผมคือท�ำให้พนักงานประสบความส�ำเร็จ ในมิสชัน่ ของเขา เราก็เข้าไปแก้ปญ ั หา ยกตัวอย่าง บางผลิตภัณฑ์ ท�ำอย่างไรก็ขายได้นอ้ ย ตัวเลขไม่เดิน แต่เขาไม่คยุ กับฝัง่ สาขาเลย เพราะว่าไม่ได้คยุ กัน เราก็จดั เซกชัน่ ให้ได้คยุ กัน ซึง่ พอฝัง่ สาขา เห็นว่าโปรดักต์ก็ดีนะ แต่ว่าต้องปรับให้มีช่องทางในการขาย

22 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


การเปลีย ่ นนัน ้ หนึง่ ต้องได้รบ ั การ ยอมรับจากคนที่ ปฏิบต ั ด ิ ว้ ย กับ สอง ต้องมี Change Agent ในแต่ละเลเวล เพราะว่าคนตัง้ 8 พันคน

23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


ให้มันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสาขาเขาก็อยากได้เพราะว่าเขา ก็ได้ผลงานถ้าหากผลิตภัณฑ์ขายได้ดี ฝั่งผลิตภัณฑ์ก็สามารถ มีวอลุม่ ก็ตอ้ งมีการคุยกัน อีกอันหนึง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื Share Goal การประสานงาน ก็ต้องมีตัววัดเคพีไอที่ชัดเจนในแต่ละทีม และก็มีการ Share Goal ถามว่าท�ำได้ดีแล้วหรือยัง ผมก็คิดว่าก็ยังดีในระดับนึง เพราะยังเพิง่ เริม่ ยังต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง

GMBiZ : การสือ่ สารไปยังภายนอก?

ปกรณ์ : ก็เข้มข้นไม่แพ้กัน เพราะตั้งแต่ผมมาปีนี้เป็นปีที่ท�ำ หนังโฆษณาเยอะมาก และมีแคมเปญเยอะมาก เรามีโฆษณาทีวี ของฝ่ายรีเทลทุกเดือน ตัง้ แต่แองกรี้ เบิรด์ โฆษณาประกันชีวติ เราเป็นธนาคารเดียวทีท่ ำ� โฆษณาประกันชีวติ เราท�ำมา 3 ปีแล้ว และมันก็ได้ผล เพราะตอนนี้คนรู้แล้วว่าซื้อประกันชีวิตที่สาขา ของธนาคารได้ ไม่ตอ้ งไปซือ้ จากเอเย่นต์ อันทีส่ ามคือ โฆษณาบัตรเดรดิตแคมเปญ ‘ช้อป 1,000 คืน 1,000’ ที่ 3 ห้างฯ ดัง อันนัน้ ก็ประสบความส�ำเร็จ ตอนนีก้ ม็ ี ‘K Express Cash’ และก็มี ‘เงินฝาก 15%’ โปรดักต์พวกนี้เป็นโปรดักต์ที่กลุ่มแมสใช้ทั้งนั้นทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และยังไปได้อีกด้วย แต่เราก็เพิ่มสัดส่วนในการใช้ สื่อทางเคเบิ้ลทีวีด้วย เพราะอย่างที่บอกว่าตลาดเคเบิ้ลทีวี ในต่างจังหวัดก็เพิม่ สัดส่วนขึน้ มาด้วย และก็มอี อนไลน์ อย่างพวก Facebook คือ KBank Live ซึ่งถ้าเป็นธนาคารด้วยกันเราก็เป็นอันดับหนึ่ง ในตอนนี้มีแฟน 2 แสนคนแล้ว

GMBiZ : วัฒนธรรมองค์กรในส่วนเฉพาะของฝ่ายรีเทล นัน้ เปลีย่ นไหม?

ปกรณ์ : อย่างที่บอก ผมพยายามสร้างการสนับสนุนกัน ระหว่าง 3 กลุม่ และก็เรายังยึดอยูบ่ นค่านิยมหลักๆ ซึง่ ในนัน้ มี 4 ตัวก็คอื Customer Centricity, Product Innovation, Teamwork, Professionalism ซึง่ ส�ำคัญทุกตัว แต่สายงานที่ เป็นสายงานธุรกิจทีต่ อ้ งเจอลูกค้า เรือ่ ง Customer Centricity นัน้ ส�ำคัญ บางทีหน่วยงานทีส่ นับสนุนไม่ได้เจอลูกค้าโดยตรง เช่น หน่วยงานทีเ่ ป็น Operation Processing การทีเ่ ขามีคา่ นิยมคือ Customer Centricity นัน้ เขาก็อยากจะท�ำอย่างไรก็ได้ ให้สง่ มอบประสบการณ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้า เช่น สามารถอนุมตั ิ บัตรเครดิตได้รวดเร็ว

GMBiZ : มอบอ�ำนาจให้เขามากขึน้

ปกรณ์ : ใช่ ซึง่ ตรงนีผ้ มว่าเรือ่ งของการสร้างค่านิยม ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงก็ให้ความส�ำคัญ และก็เน้นย�ำ้

GMBiZ : ถ้าถามว่าสไตล์การบริหารของ คุณปกรณ์คอื อะไร ปกรณ์ : ของผมน่าจะเป็นการท�ำให้บรรลุ ผลส�ำเร็จ (Achievement)

24 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JULY 2012


HOW TO INVEST

มองภาพวัฏจักรของราคาสินทรัพย์ ในรอบ 10 ปี

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด

(พ.ศ.2543-2553)

/ตอน 4 : วัฏจักรหุน ้ ไทย หุน ้ โลก และหุน ้ ประเทศเกิดใหม่/ ทีนี้ เรามาดูวัฏจักรของอัตราผลตอบแทนของหุ้นประเทศ เกิดใหม่ หรือประเทศก�ำลังพัฒนา โดยในที่นี้ผมใช้ดัชนีของ MSCI Emerging Market Index หรือ MSCI EM เป็นตัวแทนของดัชนีหนุ้ ประเทศเกิดใหม่นะครับ ตัวดัชนีหนุ้ MSCI EM กระจายอยูใ่ น 3 ทวีปทัว่ โลก ประกอบ ไปด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของประเทศดังต่อไปนี้ บราซิล, ชิลี, โคลัมเบีย, เม็กซิโก, เปรู, สาธารณรัฐเชก, อียิปต์, ฮังการี, โมร็อกโก, โปแลนด์, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, ตุรกี, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลปิ ปินส์, ไต้หวัน และประเทศไทย ของเรานัน่ เอง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2543-2553) มีเหตุการณ์ส� ำคัญ ที่กระทบต่อการลงทุนดังนี้ กล่าวคือ มี 2 วิกฤติเศรษฐกิจใหญ่ๆ ของโลกคือ วิกฤติฟองสบู่หุ้นไฮเทคสหรัฐฯ แตก ในปี 2544 และ วิกฤติเลห์แมนบราเธอร์ ในปี 2551 รวมทัง้ ผลตกค้างจากวิกฤติระดับ ภูมิภาคเอเชีย หรือวิกฤติต้มย�ำกุ้งในปี 2540 ที่ยังส่งผลสะเทือน มาจนถึงปี 2543-2545 ทัง้ นี้ ผมพบว่า 1. ในส่วนของผลตอบแทนเฉลีย่ 10 ปีนนั้ พบว่า การลงทุน ในประเทศเกิดใหม่โดยอิงตามดัชนี MSCI EM ให้ผลตอบแทนต่อปี อยู่ที่ 13.18% ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี หรือใกล้เคียง กับผลตอบแทนของหุ้นไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอยู่ที่ 14.39% ต่อปี และดีกว่าการลงทุนในหุน้ ประเทศพัฒนาแล้ว (MSCI World) ซึง่ ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันของ MSCI World อยูท่ ี่ 0.47% ต่อปี แต่ถ้าเราขยายช่วงระยะเวลาของข้อมูลเพิ่มเติมโดยมองไป ในอดีตให้ไกลที่สุด โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2531-2553 หรือ 22 ปี ดังตารางด้านล่าง ผมพบว่าผลตอบแทนต่อปีของการลงทุนระยะยาว MSCI EM ในช่วง 20 ปีอยูท่ ี่ 10.66% ต่อปี แต่ถา้ มองแค่ 10 ปีแรก ของการลงทุน พบว่าผลตอบแทนอยูท่ ี่ 8.67% ต่อปีเท่านัน้ เอง ถือว่า พอใช้ได้ แต่อาจจะไม่มากเท่ากับผู้ลงทุนคาดหวังไว้ เพราะผู้ลงทุน ในหุ้นแทบทั้งหมดมักจะชอบคาดหวังผลตอบแทนที่เกินกว่า 2 หลัก หรือมากกว่า เท่ากับ 10% ต่อปีขนึ้ ไป ทัง้ ๆ ทีผ่ ลตอบแทนที่ 8.67% นี้ ถ้ า เราใช้ ก ฎ 72 กล่ า วคื อ ถ้ า เราเอาเงิ น ก้ อ นหนึ่ ง ไปลงทุ น ให้ ไ ด้ ผลตอบแทนเป็น x% ต่อปีทบต้น เราจะใช้เวลาทัง้ หมดเท่ากับ 72/x ปี ในการทีจ่ ะท�ำให้เงินทีเ่ ราลงไปนัน้ โตเป็นสองเท่า ถ้าผลตอบแทนต่อปีของการลงทุนใน MSCI EM อยูท่ ี่ 8.67% ต่อปี เราจะใช้เวลาเพียง 8 ปีกับ 4 เดือนในการเพิ่มเงินลงทุน ของเราเป็น 2 เท่า!!!! ถ้าผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 10.66% จะใช้ เวลาประมาณ 6 ปี 10 เดือนในการเพิม่ เงินลงทุนเป็น 2 เท่าและ ถ้าผลตอบแทนเป็น 13.18% ต่อปี จะใช้เวลาประมาณ 5 ปี 6 เดือน ในการเพิม่ เงินลงทุนเป็น 2 เท่า ยิง่ ไม่ตอ้ งเอ่ยว่าถ้าผลตอบแทนต่อปี สูงกว่านี้ ระยะเวลาในการเพิม่ เงินลงทุนบวกกับผลตอบแทนให้อยูท่ ี่ 1 เท่านัน้ จะใช้เวลาสัน้ ลงขนาดไหน ในขณะที่ ค วามเสี่ ย งของการลงทุ น ไม่ ว ่ า จะพิ จ ารณาใน ระยะเวลา 10 ปี หรือ 22 ปี พบว่าความเสี่ยงลดลงตามล�ำดับ เมื่อเราถือครองเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งผมจะขยายความประเด็น ดังกล่าวในข้อถัดไป เวลา 8 ปี 6 เดือนนัน้ ผมถือว่าไม่นานนะครับ อย่างวิกฤติ การเมืองไทยที่เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เผลอแป๊บๆ ก็ผ่านไป 7 ปีแล้ว ไม่ น านเลย หรื อ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ‘แฟนฉั น ’ ที่ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นคุ ้ น ๆ ว่าเหมือนดูไปเมื่อไม่นาน อันที่จริงก็ผ่านไปกว่า 10 ปีแล้วนะครับ ถ้ า ท่ า นผู ้ อ ่ า นเก็ บ เงิ น ออมสั ก ก้ อ นหนึ่ ง และลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ ผ ลตอบแทนประมาณ 8-12% ต่ อ ปี และถื อ ต่ อ เนื่ อ งกั น ตลอดใน 10 ปี มี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากที เ ดี ย ว เพี ย งช่ ว งเวลา ผ่านไป เงินลงทุนของท่านจะขยายตัวเพิม่ อีกเท่าตัวทีเดียว กลับมาที่ผลตอบแทนอีกทีหนึ่ง ทีนี้ท่านผู้อ่านเห็นข้อแตกต่าง ไหมครับ ข้อแตกต่างคือ 22 ปีทใี่ ช้ในการดูวฏั จักรและ 10 ปีทใี่ ช้ในการ ดูวฏั จักร ผลตอบแทนกลับแตกต่างกัน ทีนี้ เราก็ต้องมาคิดว่าโครงสร้างของพื้นฐานเศรษฐกิจของ ประเทศและบริ ษั ท ในตลาดหุ ้ น MSCI EM มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ในเชิงโครงสร้างหรือไม่ และผลการเปลีย่ นแปลงนัน้ ดีหรือไม่ดี และมอง ไปข้างหน้านัน้ น่าจะเป็นอย่างไร ค�ำตอบแรก มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับ ค�ำตอบ ที่สอง ผลการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว่าดีและมองไปข้างหน้าน่าจะดี ต่อเนือ่ งไปอีกอย่างน้อย 15-20 ปี เหตุทเี่ ป็นเช่นนี้ เพราะประเทศ

MSCI Emerging Market: จ�ำนวนปีทลี่ งทุน

1 ปี

2 ปี

ความน่าจะเป็นทีผ่ ลตอบแทนจะไม่ตดิ ลบของการลงทุนในดัชนีหนุ้ ประเทศเกิดใหม่ หรือหุน้ กลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา (MSCI Emerging Market) ตัง้ แต่ปี 2543-2553

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี 10 ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่

19.35% 16.35% 14.49% 16.20% 16.91% 16.65% 15.75% 13.61% 14.11% 13.18%

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

35.58% 23.19% 16.03% 12.18% 10.26% 5.55%

อัตราผลตอบแทนสูงสุด

74.50% 42.50% 34.23% 32.95% 33.65% 25.59% 20.70% 18.70% 15.39% 13.18%

อัตราผลตอบแทนต�ำ่ สุด

-54.48% -21.18% -7.07%

ความน่าจะเป็นทีจ่ ะได้รบั อัตราผลตอบแทนจะไม่ตดิ ลบ

1.13%

30.00% 33.33% 25.00% 0.00%

5.39%

6.10%

1.81%

-

5.07% 11.69% 8.64%

6.85% 12.83% 13.18%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ทีม่ าข้อมูล : บลจ.ฟินนั ซ่า จ�ำกัด ระยะเวลาการลงทุนใน MSCI Emerging Market ตัง้ แต่ปี 2543-2553 หากใช้เวลาการลงทุน 4 ปีขนึ้ ไป จะท�ำให้โอกาสการสูญเสีย เงินต้นเหลือ 0% ก�ำลังพัฒนาหลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดมากทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น จีน ในช่ ว งปี 2531-2543 เศรษฐกิ จ จี น นั้ น เริ่ ม ขยายตั ว ก็ จ ริ ง แต่ก็ไม่ได้สร้างความโดดเด่นอย่างน่าอัศจรรย์ จนกระทั่งจีนเข้าเป็น สมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) ในปี 2544 หลังจากนัน้ สินค้าจีน เริม่ รุกตลาดโลกและกลายเป็นชาติมหาอ�ำนาจทีม่ งั่ คัง่ และร�ำ่ รวย แม้วา่ คนในชาติบางส่วนยังยากจนอยู่ แต่กด็ ขี นึ้ มากเมือ่ เทียบกับอดีต นอกจากนี้ ถ้าเรามองไปทีร่ สั เซีย อินเดีย บราซิล ซึง่ เมือ่ รวมกับ จีนแล้วจะเรียกว่าประเทศกลุ่มบริกส์ (BRICS) จะพบว่าประเทศ เหล่านี้คือประเทศดาวรุ่งของเศรษฐกิจโลก ที่มองไปในอนาคตนั้น จะเป็นชาติที่มาแทนสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น นอกจากนี้ กลุ่มบริกส์ เดิมได้รวมสมาชิกใหม่อย่าง แอฟริกาใต้ เข้าไปด้วย (BRICS) และ บริกส์เวอร์ชั่นล่าสุด ที่รวมแอฟริกาใต้นั้นมีความร่วมมือทางการค้า การเงิ น และการลงทุ น ระหว่ า งกั น ซึ่ ง ผลคื อ จะยิ่ ง ช่ ว ยให้ พื้ น ฐาน ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศบริ ก ส์ นั้ น ขยายตั ว และแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้ ดั ช นี หุ ้ น ประเทศเหล่ า นี้ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น และ ท�ำให้ในภาพรวมดัชนี MSCI EM จากนี้ไป 10-15 ปีข้างหน้า ผลตอบแทนของ MSCI EM น่าจะอยู่ในระดับที่ให้ผลตอบแทน เฉลี่ยต่อปีในกรอบ 11-13% ได้ เพราะสมาชิกประเทศอื่นๆ ใน ดัชนี MSCI EM มีความเข้มแข็งและพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจดีเช่นกัน อาทิเช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ไทย ไต้หวัน เป็นต้น ประเด็ น ที่ ผ มจะสื่ อ คื อ เมื่ อ มองไปในอนาคต ผมเชื่ อ ว่ า ผลตอบแทนในหุน้ MSCI EM จะดีขนึ้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เทียบกับในอดีต เพราะพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ของประเทศในกลุ ่ ม ดั ช นี

MSCI Emerging Market : จ�ำนวนปีทลี่ งทุน อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

MSCI EM มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ยิ่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมาซ�้ำเติมด้วย วิกฤติหนี้สินภาครัฐในยุโรป ผลคือ เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว จะขยายตั ว ช้ า ลง ในขณะที่ ป ระเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาจะเริ่ ม ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว เพราะสถาบั น การเงิ น ของ ประเทศก�ำลังพัฒนาไม่ได้เสียหายมากจากวิกฤติเลห์แมนบราเธอร์ เช่นเดียวกับสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา หนี้สินภาครัฐไม่ได้สูง เหมือนยุโรป ซึง่ กดดันให้ตอ่ ไปประเทศในฝัง่ ยุโรปต้องเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาเหล่านี้โดยเปรียบเทียบแล้วดีกว่าประเทศ พัฒนาแล้ว ดังนั้นประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้ า งจ� ำ นวนชนชั้ น กลางให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและกระแส เงิ น ทุ น ของประเทศพั ฒ นาแล้ ว น่ า จะไหลเข้ า มาลงทุ น ในประเทศ เกิดใหม่หรือประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งเมื่อรวมปัจจัยบวกที่กล่าวมา ในข้ า งต้ น แล้ ว ดั ช นี หุ ้ น ของประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาประเทศต่ า งๆ (MSCI EM) มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งหรื อ ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะทีค่ วามเสีย่ งน่าจะลดลงเมือ่ เทียบกับในอดีต เมื่ อ มองไปข้ า งหน้ า และประเมิ น แบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย มแล้ ว การลงทุนใน MSCI EM น่าจะยังคงรักษาผลตอบแทนไม่ต�่ำกว่า ค่ า ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของ MSCI EM ในช่ ว งปี 2531-2553 ซึง่ อยูท่ ี่ 10.66% ต่อปี และมีโอกาสมากเช่นกันทีอ่ ตั ราผลตอบแทน ต่อปีน่าจะอยู่ที่ 13.18% อันเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ความน่าจะเป็นทีผ่ ลตอบแทนจะไม่ตดิ ลบของการลงทุนในดัชนีหนุ้ ประเทศเกิดใหม่ หรือหุน้ กลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา (MSCI Emerging Market) ตัง้ แต่ปี 2531-2553

1 ปี 5 ปี 18.51% 11.82% 34.36% 13.63%

10 ปี 8.67% 7.39%

13 ปี 8.50% 5.07%

15 ปี 9.28% 3.64%

20 ปี 10.66% 2.48%

อัตราผลตอบแทนต�ำ่ สุด

76.53% 34.57% 21.32% 16.29% 14.40% 13.87% -49.97% -12.66% -3.44% 0.01% 2.96% 6.91%

ความน่าจะเป็นทีจ่ ะได้รบั อัตราผลตอบแทนจะไม่ตดิ ลบ

39.13% 31.58% 14.29%

อัตราผลตอบแทนสูงสุด

0.00%

0.00%

0.00%

ทีม่ าข้อมูล : บลจ.ฟินนั ซ่า จ�ำกัด ระยะเวลาการลงทุนใน MSCI Emerging Market ตัง้ แต่ปี 2531-2553 หากลงทุน 13 ปี ท�ำให้โอกาสการสูญเสียเงินต้นเหลือ 0%

25 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


IT TREND

เรื่อง : อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ยุคทองของสมาร์ทโฟน กำ�ลังจะสิน ้ สุดลง? ข่าวเล็กๆ ทีน่ า่ สนใจของวงการไอทีในรอบเดือนให้หลัง ผมคิดว่า เป็นรายงานสถิตยิ อดขายสมาร์ทโฟนทัว่ โลกประจ�ำไตรมาส ทีส่ องของปี 2012 จากบริษทั วิจยั ตลาดไอที IDC ทีไ่ ด้รบั การยอมรับมาโดยตลอด

IDC บอกว่าไตรมาสที่สองของปีนี้ มีสมาร์ทโฟนถูกขายออกไปทัง้ สิน้ 406 ล้าน เครื่อง ตัวเลขนี้ถือว่าเยอะมากแน่นอน แต่ ตั ว เลขที่ น ่ า สนใจมากกว่ า คื อ อั ต รา การเติ บ โตของยอดขายเมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสทีส่ องของปีทแี่ ล้ว เพิม่ ขึน้ มาเพียง แค่ประมาณ 1% เท่านัน้ ผมคิ ด ว่ า นี่ อ าจเป็ น สั ญ ญาณบ่ ง ชี้ ว ่ า ยุ ค ทองของสมาร์ ท โฟนที่ ด� ำ เนิ น มา หลายปี พ อสมควรก� ำ ลั ง จะสิ้ น สุ ด ลงแล้ ว ความร้อนแรงของตลาดสมาร์ทโฟนทีเ่ ติบโตด้วยเลข สองหลักมาหลายไตรมาสติดต่อกันเริม่ หยุดลงอย่างช้าๆ ถ้าลองย้อนอดีตสักหน่อย จุดเริ่มต้นของสมาร์ทโฟน ยุคใหม่คงเป็นการเปิดตัวไอโฟนรุ่นแรกของแอปเปิลประมาณ ต้นปี 2007 (ซึ่งนับถึงวันนี้ก็ห้าปีแล้วนะครับ นานทีเดียว) แต่ไม่ใช่ว่าแอปเปิลเปิดตัวไอโฟนแล้วจะขายดีทันที ต้องใช้เวลา พอสมควรกว่าจะจุดติด และกระแสสมาร์ทโฟนจะเริม่ บูมขึน้ มา อีกค่ายที่ก้าวตามไอโฟนมาติดๆ คือแอนดรอยด์จากกูเกิล เริ่มวางขายครั้งแรกช่วงปลายปี 2008 แต่กว่าจะเริ่มฮิตก็ต้อง รอถึงปลายปี 2009 เมื่อโมโตโรลาวางขายสมาร์ทโฟน Droid ในสหรัฐฯ ช่วยสร้างกระแสความนิยมในสหรัฐฯ ได้สำ� เร็จ และ ตามมาด้วย Galaxy S ของซัมซุงประมาณกลางปี 2010 ทีช่ ว่ ยให้ แอนดรอย์กลายมาเป็นสินค้ากระแสหลัก และกลายเป็นสมาร์ทโฟน อันดับหนึง่ ในทุกวันนี้

รอบปี ส องปี ใ ห้ ห ลั ง เราเห็ น ปรากฏการณ์ ส มาร์ ท โฟนฟี เ วอร์ ไปทัว่ โลก การทีม่ อื ถือมีความสามารถ เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาถูกลง ย่อมส่งผล ให้ผู้ใช้ซื้อมาใช้งานกันมากขึ้นโดยธรรมชาติ ผลก็คือยอดขายสมาร์ทโฟนฮิตทะลุชาร์ท บริษัท ทีท่ ำ� สมาร์ทโฟนขายได้เยอะๆ อย่างซัมซุงและแอปเปิล มีก�ำไรมหาศาล แต่ภาวะการเติบโตพวกนี้ย่อมมีวันสิ้นสุดลง สักวันหนึง่ การที่ยอดขายสมาร์ทโฟนเริ่มเติบโตช้าลง หมายความว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มสี มาร์ทโฟนในครอบครองกันหมดแล้ว อัตราการ เปลีย่ นเครือ่ งใหม่ยอ่ มช้ากว่าการย้ายจากมือถือแบบเดิม (ทีเ่ รียก กันว่าฟีเจอร์โฟน) มาเป็นสมาร์ทโฟนอยูแ่ ล้ว บรรดาผูผ้ ลิตโทรศัพท์จงึ ต้องมองหาตลาดใหม่ๆ เพือ่ สร้าง ยอดขายให้ตวั เองมากขึน้ ซึง่ ตรงนีผ้ มขอยืมค�ำของโนเกียทีบ่ อกว่า ต้องการเจาะกลุม่ The Next Billion หรือคนอีก 1 พันล้านคน ต่อไป ที่มาของค�ำว่า The Next Billion คือปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตอยูเ่ พียง 1 พันล้านคนจากประชากรโลก 6 พันล้านคน เท่านัน้ คนอีก 5 พันล้านคนทีเ่ หลือยังมีศกั ยภาพต่อการใช้งาน อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอีกมาก เพียงแต่เราต้องมีวธิ คี ดิ และ น�ำเสนอสินค้าต่อคนกลุ่มนี้ที่ต่างออกไป เนื่องจากเป็นคนที่มี โอกาส-ก�ำลังซื้อน้อยกว่าคนกลุ่ม 1 พันล้านคนแรก (ที่มีเงินมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีอยูแ่ ล้ว) ในอีกไม่ชา้ นีเ้ ราคงเห็นสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงเรือ่ ยๆ เช่น สมาร์ทโฟนตลาดล่างในปัจจุบนั อาจลงไปอยูท่ รี่ ะดับ 2-3 พันบาท ในขณะทีส่ มาร์ทโฟนระดับกลางลดลงมาอยูท่ รี่ าว 5 พันบาทแทน ซึ่งราคาที่ต�่ำลงแบบนี้ย่อมท�ำให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น อย่างแน่นอน (แต่ในทางกลับกัน ส่วนต่างก�ำไรของบริษทั มือถือ ก็จะบางลงด้วยเช่นกัน ตลาดก็คงแข่งกันดุเดือดขึน้ ) เมื่ อ ตั ว ฮาร์ ด แวร์ มี ร าคาถู ก ลงแล้ ว ล� ำ ดั บ ต่ อ ไปคื อ การกดราคาการเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นมื อ ถื อ ให้ ล ดลง ตามมาด้วย รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นเว็บ หรือแอพฯ ทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ The Next Billion มากขึน้ ด้วยครับ

26 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


THE FUTURE IS HERE เรื่อง : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

เทคโนโลยี 3G มีบทบาทอันเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา หลายประการนัก ทีส่ ามารถนึกภาพออกได้อย่างง่ายดาย ก็คือ การเรียนการสอนผ่าน Video Conference ซึง่ เป็นการประชุมกันผ่านหน้าจอโดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องอยู่ สถานทีเ่ ดียวกัน วิธีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องบุคลากรคุณภาพที่อาจจะขาดแคลนได้ เป็นการลดช่องว่างการเข้าถึงคุณครู หรืออาจารย์เก่งๆ ที่อยู่ในตัวเมือง มากกว่าพืน้ ทีห่ า่ งไกล ทัง้ ยังจะช่วยประหยัดการเดินทาง ค่าอาหารนอกบ้าน และต้นทุนทางสังคม หรือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเรียนการสอนแบบสดๆ (Real Time) ก็สามารถเรียนรูผ้ า่ น Video Clip ได้เช่นเดียวกัน นั่ น หมายความว่ า ทั้ ง เทคโนโลยี ข องการศึ ก ษา และเทคโนโลยี การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น 3G หรือ 4G ในอนาคตอันใกล้ จะสามารถ ท�ำให้การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชาติสามารถ เข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียม ทั้งการเรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้กลาง ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน Video Conference ผ่านคลิปวิดีโอ หรือสื่อใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

บทบาทเทคโนโลยี

ต่อการศึกษา และนีก่ อ็ าจจะเป็นเหตุการณ์หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ในยุค 3G “อาจารย์ท่านหนึ่งท�ำงานอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ มีความจ�ำเป็น จะต้องไปประชุมราชการที่จังหวัดเชียงรายโดยด่วน ไม่สามารถที่จะเข้าสอน ในช่วงเวลาปกติได้ แต่อาจารย์ทา่ นดังกล่าวอยูใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ องรับการใช้งาน 3G และอาจารย์ก็มีอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อาทิ โน้ตบุ๊ก, สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต อาจารย์ก็จะส่งข้อความถึงหัวหน้าห้องผ่าน Social Network ที่ทั้ง อาจารย์ และนักเรียนใช้กนั อยูใ่ นการส่งข้อความ หรือแม้กระทัง่ จะสอนหนังสือ ผ่าน Video Conference จาก Device ของอาจารย์ ไปยังหน้าจอทีอ่ ยูใ่ น ห้องเรียน ซึง่ ก็เท่ากับว่าอาจารย์กส็ ามารถสอนได้เสมือนเป็นปกติ” ในฝั่งการศึกษาของนักเรียนนั้น อินเตอร์เน็ตก็ทำ� ให้ความรู้นั้นไม่จำ� กัด อยูแ่ ค่หน้าห้องเรียนอีกต่อไป เพราะ 3G และ 4G ท�ำให้นกั เรียนสามารถ เข้าห้องสมุดบนสมาร์ทโฟน และแท็บเลตได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เป็นข้อมูลทีห่ ลัง่ ไหล มาจากทั่วโลกตามแต่ใจของนักเรียนจะต้องการค้นคว้า อุปสรรคที่เคยมีก็ ถูกก�ำจัดจนแทบหมดสิน้ เพราะ ‘เยาวชน’ คืออนาคตของชาติทจี่ กั พาประเทศชาติไปสูต่ ำ� แหน่ง แถวหน้าได้ในยุคถัดไป การหล่อหลอมให้พวกเขามี ‘ความรู’้ และ ‘ความดี’ ด้วยการมอบ ‘การศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ ในยุคแห่งการเปลีย่ น ผ่านนีจ้ งึ เป็นสิง่ ส�ำคัญเหลือคณา

27 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


MBA CREATIVE

เรื่อง : Rujrada ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงค์วัฒน์

“ Knowledge is a treasure but practice is the key to it.” [Thomas Fuller]

รองศาสตราจารย์เริงรัก จำ�ปาเงิน

/ จัดทัพคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจ จัดการกอล์ฟ รับมือ AEC / โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ กอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สถาบันแรกทีผ่ ลิตบุคลากรเพือ่ ตลาดแรงงานกอล์ฟ ถึงเวลาเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหม่ แต่งตัง้ ประธาน โครงการคนใหม่ รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�ำปาเงิน ซึง่ ในปัจจุบนั ก็ดำ� รงต�ำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายการคลังไปพร้อมกันด้วย ในขวบปีที่ 9 ของโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร จัดการกอล์ฟ การเปลี่ยนแปลงผู้น�ำทัพมาพร้อมกับนโยบายที่จะพัฒนาการ ทางวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ ให้บณ ั ฑิตทีส่ ำ� เร็จออกไปสามารถไปประกอบอาชีพได้ ตามมาตรฐานสากล และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีขา้ งหน้า สิ่งแรก รศ.เริงรัก คัดสรรเหล่าอาจารย์รุ่นก่อตั้งโครงการ ไม่ว่าจะเป็น อ.สิทธิพร โรจนศิริ อ.วิชิต บัณฑุวงศ์ อ.เชาวรัตน์ เขมรัตน์ และ อ.ปรัศว์ มาลากุล ณ อยุธยา ทีเ่ คยดูแลโครงการมาตัง้ แต่แรกกลับมาช่วยเหลือกันอีกครัง้ รศ.เริงรักมองว่าธุรกิจกอล์ฟในประเทศไทยยังสามารถเติบโตได้อีกมาก แต่กอ่ นหน้าจะประสบความส�ำเร็จก็ตอ้ งมีวนิ ยั และต้องฝึกหนัก “อาชีพนีเ้ ป็นอาชีพทีน่ า่ สนใจ คนทีม่ าเรียนไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง เป็นโปรฯ นะ แต่งานในวงการธุรกิจกอล์ฟมีเยอะแยะ ไม่วา่ จะเปิดสนามกอล์ฟ, ร้านอาหาร, โรงเรียนสอนกอล์ฟ หรือร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟก็ได้” และการมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นโอกาสหนึ่งส�ำหรับธุรกิจ กอล์ฟด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทางโครงการฯ ก็มีการเตรียมตัวที่จะผลิตบุคลากร เพือ่ รองรับ “อันหนึง่ ทีเ่ ราควรจะต้องเน้นหนักคือ ‘ภาษา’ เท่าทีด่ กู ารวิจยั หรือประเมิน กันมา เราเสียเปรียบมากเลย ในอาชีพเดียวกันเองเราอยูอ่ นั ดับท้ายๆ หมายถึงว่า สู้สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ หรือแม้กระทั่งมาเลเซียที่เค้าใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ถ้าเรายังไม่พฒ ั นาตรงนีเ้ ราจะล�ำบาก แต่ ว ่ า ตอนนี้ เ รามี ค วามร่ ว มมื อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทกั บ มหาวิ ท ยาลั ย แองเกลีย รัสกิน้ (Anglia Ruskin University) ประเทศอังกฤษ หมายถึงว่า จบ MBA มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ถ้าภาษาอังกฤษของคุณได้มาตรฐาน สามารถไปเรียนต่อกับเขาได้ อีก 4 วิชา เทอมเดียว ก็ได้รบั ปริญญา Master of Science in Management (MSC) เป็นอันหนึง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนด้านภาษา และเรามีสถาบันภาษา มีอบรมให้ลกู ศิษย์อยูเ่ รือ่ ยๆ ได้อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมาบ้าง อบรมภาษาอะไรมาบ้าง ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ศิษย์ทจี่ ะจบไป ท�ำงาน ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของเรา เราจะพูดชัดคงไม่ได้ แต่ขอให้ สือ่ สารได้กพ็ อแล้ว การจะสือ่ สารได้ ผมว่าคุณต้องเสียสละเวลาไปสักเทอมเดียว มันจะอัพเดทได้เร็วมากเลย เทอมเดียวเท่านัน้ แหละครับ อันนีเ้ ป็นประสบการณ์ ตัวผมเอง ผมกล้าพูดกล้าเถียงกับมัน” “ไม่ใช่เฉพาะวงการกอล์ฟ แต่หมายถึงทุกวงการธุรกิจและการศึกษา ในประเทศไทย การทีเ่ ราจะเป็นประชาคมซึง่ ใหญ่ขนึ้ เราต้องพร้อม คืออย่างน้อย ภาษาเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็น ถ้าสือ่ สารกันไม่ได้ เราจะท�ำมาค้าขายกับใคร แม้กระทัง่ ภาษาจีน คนทีใ่ ช้ภาษาจีนเดีย๋ วนีอ้ าจจะมากกว่าใช้ภาษาอังกฤษด้วย และต้องคิดด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมต่างกันเยอะ จะค้าขาย หรือจะท�ำอะไร ต้องศึกษาเขาด้วย ต้อง ‘รูเ้ ขารูเ้ รา’

I รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�ำปาเงิน I ประธานโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

28 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


CAMBODIA

LAOS

BRUNEI

INDONESIA

MALAYSIA

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ ขยายการค้าของไทยสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

WINNING

เรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หลายฉบับก่อนหน้านีไ้ ด้นำ� เสนอถึงข้อมูล และกรอบความคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ AEC ในหลายๆ ด้าน มาในฉบับนี้ เราลองมาดูกนั ว่าทางภาครัฐโดยเฉพาะอย่างเรือ่ งของ การส่งออกได้วางแผนหรือนโยบายในปีนไี้ ว้อย่างไรบ้าง เพือ่ ทีท่ า่ นจะได้วางกลยุทธ์ทสี่ ามารถใช้นโยบายดังกล่าวเพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ ของท่านเอง อ่านกรอบนโยบายได้ตงั้ แต่บรรทัดถัดไป กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอาเซียน ปี 2555

ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยทีต่ รงกับความ ต้องการของตลาดอาเซียน ผลักดันผูป้ ระกอบธุรกิจบริการทีม่ คี วามพร้อม มีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ส่งเสิรมการขยายการลงทุนระหว่างไทยและ อาเซียนในภาคการผลิตทีม่ กี ารเปิดเสรีการลงทุน ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ และภาคอุตสาหกรรม พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการลงทุนให้ สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการไทย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐของไทย และอาเซียนอย่างแน่นแฟ้น

เตรียมความพร้อมผู้ส่งออกไทยรองรับการแข่งขัน ในประเทศและในภูมภิ าคอาเซียน โดย ส่งเสริมการน�ำเข้าวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ประสิทธิภาพมากขึ้นและการใช้ประโยชน์จากการ เชือ่ มโยงเส้นทางขนส่งในอาเซียน ส่งเสริมการสร้างความแตกต่าง เพิม่ มูลค่าให้แก่ สินค้า เช่น ตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของผูส้ ง่ ออกไทย

โครงการจัดสัมมนาด้านการตลาด 4 โครงการ (โอกาสตลาดอาเซียน, อาหาร, แฟชัน่ , โลจิสติกส์) โครงการพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้ SMEs โครงการคณะผูแ้ ทนธุรกิจบริการเยีย่ มอาเซียน 4 โครงการ (การศึกษา, ซอฟท์แวร์, สปา และธุรกิจสุขภาพ) โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 7 รายการ งานแสดงสินค้าไทย (Thailand Trade Exhibition) 13 โครงการ (พนมเปญ, พระตะบอง, ไฮฟอง, ฮานอย, โฮจิมนิ ห์, ย่างกุง้ (2), สิงคโปร์ (2), มะนิลา, จาการ์ตา, กัวลาลัมเปอร์) การส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในอาเซียน 6 โครงการ (กัมพูชา (2), พม่า, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม) คณะผูแ้ ทนการค้าไปเจรจาการค้าในอาเซียน 9 โครงการ (อาหาร, ชิน้ ส่วนยานยนต์, แฟชัน่ , ผลไม้, วัสดุก่อสร้าง, เครือ่ งจักรการเกษตร และสินค้าทัว่ ไป) โครงการส่งเสริมการไปด�ำเนินธุรกิจใน AEC โครงการคณะผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ไทยไปสร้างเครือข่าย ธุรกิจในอาเซียน

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดต่อได้ท่ี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Call Center 0 2507 7555 หรือ Website : www.dtn.go.th, www.thailandaec.com

PHILLIPINE

THAILAND

MYANMAR

VIETNAM

SINGAPORE

29 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


VOICE OF EXECUTIVE

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

“ Business is more exciting than any game.” [Lord Beaverbrook]

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง / ถึงเวลาของนวัตกรรมรับสร้างบ้าน /

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง เข้ารับต�ำแหน่งนายกหญิงคนแรกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในปีที่ 8 ของสมาคมฯ ทีเ่ ธอเป็นหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ การก่อตัง้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนัน้ เป็นการรวมตัวกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และตอกย�้ำความเชื่อมั่น ให้กบั ผูบ้ ริโภค เพราะแต่ละบริษทั ทีเ่ ป็นสมาชิกล้วนแต่เป็นทีร่ จู้ กั และด�ำเนินธุรกิจมานานแล้วทัง้ สิน้ ดร.พัชรา เล่าให้ฟงั ถึงนโยบายทีจ่ ะท�ำในวาระ 2 ปีทเี่ ธอ ด�ำรงต�ำแหน่งคือ สร้างการรับรู้ในแบรนด์ของสมาคมฯ ว่าเป็น แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจเรื่อง บริการการรับสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพดี เป็นส่วนแรก และยกระดับ มาตรฐานอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน คือพัฒนาและปรับปรุง ในเรือ่ งขององค์ความรู้ “ในปีนี้เราก็พยายามที่จะสื่อให้ผู้บริโภคทราบมากขึ้น ว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นการบริการแบบ One-Stop Service คือ ขั้นตอนและกระบวนการ หนึ่ง คือการออกแบบ และมีการ ประมาณราคาโดยสถาปนิกวิชาชีพ มีการจัดการจากทีมงานหาช่าง มีการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงในการด�ำเนินการก่อสร้างเราจะมี ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีผู้ควบคุมงานที่จะตรวจสอบและดูแลบ้าน ให้มีคุณภาพมาตรฐานกลางแบบที่ได้ออกแบบไว้ ในที่สุดก็จะมี การส่งมอบ เพราะฉะนัน้ เป็นการบริการทีค่ รบวงจรมากๆ ซึง่ สังเกต ว่าแตกต่างจากผูร้ บั เหมาโดยสิน้ เชิง แต่พวกเราเองพัฒนามาจาก ผูร้ บั เหมาจนกลายเป็นธุรกิจรับสร้างบ้าน” ในส่วนของการพัฒนาอาชีพ จะมีการจัดสัมมนาวิชาการ ประจ�ำปี ซึ่งปีนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยรรยง พวงราช มาเป็นผูบ้ รรยายเรือ่ ง AEC ซึง่ ได้รบั การตอบรับ จากผู้สนใจ 500-600 คน และหลังจากนั้นได้จัดท�ำโครงการ พัฒนาวิชาชีพอีก 6 ครัง้ ตัง้ แต่เรือ่ งการบริหารเวลา การบริหาร ต้นทุน การบริหารคุณภาพ การบริหารการตลาด การติดต่อราชการ ตลอดจนให้รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ในการท�ำงานรับสร้างบ้าน การพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเตรียมตัวรับกับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย

“เราคาดกันว่า AEC น่าจะมีผลดีกบั เรา ทีเ่ ราคาดการณ์ อย่างนั้นเพราะว่าในส่วนของสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การออกแบบบ้าน แต่ละท่าน แต่ละบริษัทมีแบบบ้านอยู่มาก และเรามีการออกแบบใหม่ทกุ ปี และรวมเล่มเป็น New Home Design ให้กบั ผูบ้ ริโภคในงานทุกปี จะเป็นเทรนด์แบบบ้านใหม่ เราเชือ่ ว่า แบบบ้านในเมืองไทยเป็นแบบบ้านทีม่ ากทีส่ ดุ แล้วค่ะ แล้วก็ในส่วน ของวิชาชีพเอง เราตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากกว่า บริษทั ในอาเซียนคงจะเข้ามาได้ยากหน่อย และถ้าเข้ามาก็คงต้อง อาศัยเวลาในการศึกษาตลาด เขาจะไม่เข้าใจว่าความต้องการ บ้านของคนไทยเป็นอย่างไร เขาต้องมาศึกษาเยอะ เรือ่ งกฎหมาย เรือ่ งขออนุญาตปลูกสร้าง” “เรายินดีมาก หากจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามา ตอนนีต้ ลาด แรงงานขาดแคลน ตั้งแต่น�้ำท่วม ไม่มีแรงงานพม่ากลับมาเลย พอน�ำ้ มาเขาก็ลากลับบ้าน แล้วไม่กลับมาเลย เพราะตอนนีแ้ รงงาน พม่าเนือ้ หอมมาก และเขาฝึกงานก่อสร้างจากไทยไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะคะ อุตสาหกรรม โรงงานทัง้ หมด รวมถึงค่าแรง 300 บาททีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย ขาดแคลน แรงงานแต่คา่ แรงเพิม่ ค่าแรงทีเ่ พิม่ เราต้องพัฒนาเรือ่ งของฝีมอื เราต้องปรับตัวเข้าสูน่ วัตกรรมการก่อสร้าง ทีจ่ ะต้องใช้คน ให้นอ้ ยลง ใช้เครือ่ งมือให้มากขึน้ ซึง่ ก็ควรเป็นแนวโน้มทีต่ อ้ งเป็น เหมือนกับต่างชาติแน่ๆ เหมือนกับออสเตรเลีย เหมือนอเมริกา ทีเ่ ขาใช้นวัตกรรมในเรือ่ งเครือ่ งมือเข้ามาช่วย จากก่ออิฐฉาบปูน ต้องปรับเป็นคานส�ำเร็จ เสาส�ำเร็จ หรือทัง้ หมดเลย ผูบ้ ริโภคก็ ต้องปรับตัวไปพร้อมๆ กับเรา อันนีก้ ค็ งจะเป็นธรรมชาติของกลไก ในเรือ่ งของแรงงานทีเ่ ราต้องเป็น” และ ดร.พัชรามัน่ ใจว่าตลาดคอนโดมิเนียมทีก่ ำ� ลังเติบโต ขึน้ อย่างมากนัน้ จะไม่กระทบกับตลาดของธุรกิจรับสร้างบ้าน “คอนโดมิเนียมและหมู่บ้านเป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์ แต่รบั สร้างบ้านจะเป็นการบริการ ในส่วนของคอนโดมิเนียมเท่าที่ เราสังเกตตลาดดู ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดของเด็กรุน่ ใหม่ทเี่ ริม่ ต้น ครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าจะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวต่อไปในอนาคต เมื่อฐานะมั่นคงขึ้น เมื่อมีการขยายครอบครัวขึ้น ค่อนข้างจะ เห็นได้ชดั ว่าตลาดของเราจะเป็นตลาดของครอบครัวทีม่ นั่ คงแล้ว นั่ น คื อ การพั ฒ นาของการอยู ่ อ าศั ย เริ่ ม จากคอนโดมิ เ นี ย ม เป็นทาวน์เฮาส์ เป็นบ้านหลังย่อมๆ และเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้น พอถึงช่วงอายุหนึง่ ทุกคนก็ตอ้ งมองหาบ้าน เพราะการสร้างบ้านเป็น การลงหลักปักฐานของชีวติ จึงเป็นดีมานด์ทตี่ อ่ เนือ่ ง เป็นดีมานด์ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอด ตราบใดทีย่ งั เป็นปัจจัย 4 อยู”่ นอกเหนือไปจากการวางแผนส�ำหรับสมาคมในระยะยาว ในเวลาทีเ่ ธอเพิง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง ยังต้องแก้ปญ ั หาทีต่ กค้าง มาจากสถานการณ์นำ�้ ท่วมปลายปีทแี่ ล้ว “ไม่ คิ ด ว่ า จะเกิ ด น�้ ำ ท่ ว มเยอะขนาดนี้ พวกเราก็ไม่ได้เตรียมตัวกัน ทัง้ ผูป้ ระกอบการ ลูกค้า ช่างก็ไม่ได้เตรียมตัว สิ่งที่เกิดขึ้น ในไตรมาสนั้นก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบ

ทัง้ นัน้ ทุกอย่างหยุดหมด ถือว่าตอนนัน้ ธุรกิจนิง่ เลยค่ะ ไม่มคี วาม เคลือ่ นไหว ก็สง่ ผลให้ปี 2555 เราคิดอยูเ่ หมือนกันว่าเราจะทราบ สัญญาณของผูบ้ ริโภคได้อย่างไร เราจึงจัดงาน Home Focus ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ปรากฏว่าได้รบั ผลตอบรับอย่างดี ท�ำให้เรามัน่ ใจ ขึน้ เยอะเลย นัน่ แปลว่า เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้านัน้ ทีเ่ ราจัดงาน ตอนต้นปี ยอดขายเราเพิม่ ขึน้ ประมาณ 15% สัญญาณการซือ้ ดีขนึ้ ” “พอดีขึ้น เราก็ลองมาดูว่า เมื่อกลางปีผ่านไปจะเป็น อย่างไรบ้าง เราเชื่อมั่นว่าในปีนี้เรื่องของยอดขาย มูลค่าตลาด น่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 10-15% เนื่องจาก หนึ่ง...ปัจจัย ความต้องการบ้านทีต่ อ่ เนือ่ งไปเรือ่ ยๆ สอง...เป็นผลมาจากการ ขยายราคาวัสดุทมี่ ากขึน้ ค่าแรงทีม่ ากขึน้ รวมถึงมูลค่าของบ้าน ราคาก็สงู ขึน้ ด้วย” ซึง่ ในช่วงวันที่ 23-26 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ทางสมาคมฯ จัดงานรับสร้างบ้านขึน้ ทีศ่ นู ย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ มีบริษทั รับสร้างบ้านชัน้ น�ำกว่า 50 บริษทั ทีจ่ ะเข้าไปร่วม จัดงาน รวมถึงผูผ้ ลิตสินค้า ผูผ้ ลิตวัสดุกอ่ สร้าง ธนาคาร และ อสังหาริมทรัพย์ “คอนเซ็ปต์งานในแต่ละปีจะไม่ซำ�้ กัน เราจัดเป็นปีที่ 9 แล้ว ในปีนี้ใช้คอนเซ็ปต์ Across the Line ก้าวข้ามความคิดเดิม เริม่ ต้นความคิดใหม่ ซึง่ เป็นแนวความคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมใหม่ๆ ของวงการรับสร้างบ้านให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมว่ามันเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง มีความรูเ้ รือ่ งวิธกี ารก่อสร้าง วิธกี ารตกแต่งทีแ่ ตกต่าง จากเดิมทัง้ ในแง่วชิ าการและปฏิบตั ิ แล้ ว ก็ มี ส ถาบั น อื่ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มกั บ เรา ทั้ ง สถาบั น เหล็ ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสาขาวิชานวัตกรรมการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาร่วมจัดงาน และมีการจัดประกวด ออกแบบบ้าน ทีส่ ำ� คัญยังมีการสัมมนาเรือ่ งของการออกแบบบ้าน นวัตกรรมใหม่ดว้ ย” นอกจากนัน้ ทางสมาคมยังจัดบูธวิชาการเพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ ง การรับสร้างบ้าน มีโปรโมชัน่ พิเศษ แบบบ้านใหม่ๆ และหนังสือ New Home Design และ HBA Impression สร้างบ้านสร้างสุข “เรือ่ งของค่าแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ เราพยายามจะตรึงราคาให้นาน ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะนานได้ เชือ่ ว่าในงานรับสร้างบ้านจะเป็นราคาสุดท้าย แล้วค่ะ หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งเป็นราคาทีป่ รับขึน้ อะไรทีพ่ อจะบริการ ลูกค้าได้เราก็เต็มที”่ ผูช้ มทีเ่ ข้ามาชมงานในการจัดงานครัง้ ทีผ่ า่ นมา ประมาณ 50,000-70,000 คน ซึง่ ก็ถอื ว่าประสบความส�ำเร็จในการจัดงาน รับสร้างบ้านทุกปี และแน่นอนว่าปีนกี้ ค็ งคึกคักไม่แพ้กนั

30 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


I ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง I กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มีนบุรรี บั สร้างบ้าน และผูร้ ว่ มก่อตัง้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

29 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


SMART GADGET เรื่อง : IT อิท

A man shoould always consider how much he has more than he wants and how much more unhappy he might be than he really is. [Joseph Addison]

/ Motorola RAZR MAXX /

เจ้าสมาร์ทโฟนตระกูลแอนดรอยด์จากโมโตโรลาเครื่องนี้เป็นฝาแฝดกับ Motorola Razr ทีเ่ ปิดตัวมาเมือ่ ปลายปีกอ่ น ซึง่ ออกแบบมาในโทนสีดำ� และโลหะสีเงิน ออกจะเหมาะกับผูช้ าย มากกว่า แถมยังใช้ เคฟลาร์ (Kevlar) วัสดุทใี่ ช้ในเสือ้ เกราะกันกระสุน จึงช่วยป้องกันรอย ขีดข่วนได้เป็นอย่างดี แต่ถงึ อย่างนัน้ จุดขายของมันอยูท่ คี่ วามบางเพียง 8.99 มิลลิเมตรเท่านัน้ ส่วนตัวซอฟท์แวร์มาพร้อมกับ Android 4.0 Ice Cream Sanwitch และทีส่ ำ� คัญ เจ้า RAZR MAXX ตัวนีอ้ อกมาแก้ปญ ั หาสมาร์ทโฟนทีแ่ บตเตอรีห่ มดเร็ว ด้วยการเพิม่ แบตเตอรีข่ นึ้ มาเป็น 3300 mAh ใช้งานได้เกินหนึง่ วัน โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าเครือ่ ง จะหลับสนิทไปโดยไม่รตู้ วั ซึง่ คุณสมบัตแิ บตฯ สุดอึดนีย้ งั ไม่มใี นสมาร์ทโฟนรุน่ อืน่

/ Samsung GALAXY Note 10.1 /

หลังจากที่ซัมซุงเปิดตัว Galaxy Note รุ่นแรกออกมาด้วยขนาดที่เรียกได้ไม่เต็มปากว่า เป็นแท็บเลต มาครัง้ นี้ Galaxy Note 10.1 ตัวใหม่ลา่ สุดทีเ่ พิง่ เปิดตัวออกมา มีขนาดทีเ่ บา และใหญ่ขนึ้ กว่าเดิมด้วยขนาด 10.32x7.1x0.35 นิว้ น�ำ้ หนัก 18 กรัมเท่านัน้ จนครัง้ นี้ พูดได้เต็มปากว่าเจ้า Galaxy Note 10.1 นีเ่ ป็นแท็บเลตแน่ๆ ตัวซอฟท์แวร์แรงเต็มสูบด้วย CPU Quad Core 1.4 GHz พร้อม RAM 2GB และจุดเด่น อีกอย่างหนึ่งคือ ปากกา S-Pen ที่ออกแบบใหม่ ให้สามารถใช้งานได้เหมือนปากกาจริง และสามารถเลือกใช้ลายเส้นได้ถงึ 5 รูปแบบ Galaxy Note 10.1 ก�ำหนดวางขายในไทยสิน้ เดือนนี้ และจะมีเพียงรุน่ 3G+WiFi

/ TOSHIBA Satellite M840 /

เพราะโน้ตบุค๊ บ่งบอกสไตล์ของผูใ้ ช้ได้ การเป็นเจ้าของ Satellite M840 จึงเป็นการประกาศ ให้เห็นถึงความชัดเจนเกินใคร และโดดเด่นในทันที ด้วยดีไซน์และสีสันในแบบสี Metallic Mirror ท�ำให้วัสดุบนโน้ตบุ๊คเครื่องนี้มีเงาสะท้อนได้เหมือนกระจก ทั้งสี Gold Blaze, Pink Blush และ Blue Horizon และคุณสมบัตกิ ารใช้งานง่ายเต็มศักยภาพด้วยชุดประมวลผล 3rd Generation จาก Intel เพราะมาพร้อมกับ Touch Pad และคียบ์ อร์ดทีอ่ อกแบบมาให้มขี นาดใหญ่ ในตัวเครือ่ ง ทีน่ ำ�้ หนักเบาไม่ถงึ 2 กิโลกรัม ให้โน้ตบุค๊ ในมือสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณ

BOOK BRIEF เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

How will you measure your life?

ชือ่ ของ Clayton M. Christensen ผูกติดกับ Disruptive Innovation เปรียบดังเครื่องหมายการค้าอย่างแยกกันไม่ออก ผมซื้อ หนังสือของเขาเกือบทุกเล่ม จะเว้นเล่มเดียว ก็คงจะเป็น The Innovator’s Prescription เท่านั้น หนังสือของเขาเกือบทุกเล่มเป็น งานเขียนต่อยอดจากทฤษฎี Disruptive Innovation แต่ทว่าหนังสือเล่มล่าสุดของเขา ไม่ได้ เกีย่ วกับทฤษฎีดงั ของเขาแต่อย่างใด มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดความสุข ของชีวติ ซึง่ ก็ตรงกับชือ่ หนังสือของเขา นัน่ คือ How will you measure your life?

คริสเตียนเซ็นเล่าให้ฟงั ในตอนเกริน่ น�ำว่า ตอนท้าย การบรรยายในหลักสูตรเอ็มบีเอ ที่ Harvard Business School เขาได้เล่าให้นักศึกษาฟังถึงเพื่อนๆ ร่วมชั้นที่ HBS ของเขาที่จบออกไปแล้วห้าปีและได้กลับมางาน ชุมนุมศิษย์เก่า แต่ละคนในช่วงนั้นดูมีความสุขเพราะ ทุกคนมีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์ แต่ทว่างานชุมนุมศิษย์เก่าปีทสี่ บิ เพือ่ นๆ ทีค่ ดิ ว่า น่าจะมีชวี ติ สมบูรณ์แบบก็หายหน้าหายตากันไป เขาไป สืบข้อมูลจนรู้มาว่า พวกที่หายหน้าหายตาไปเหล่านั้น ล้วนประสบปัญหา ถ้าไม่ใช่ดา้ นหน้าทีก่ ารงาน ก็ตอ้ งเป็น เรือ่ งชีวติ ครอบครัว หนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นของคริสเตียนเซ็นก็คือ Jeff Skilling ซึ่งเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆ เป็น Partner

ทีม่ อี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของแมคคินเซย์ฯ ทัง้ เรียนเก่ง ท�ำงานเก่ง และเป็นคนดีมากๆ แต่ทำ� ไม ต่อมาได้เดินทางมืด เอ็นรอน เป็นบริษทั ทีอ่ อื้ ฉาวทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ ธุรกิจอเมริกันยุคใหม่ และซีอีโอเอ็นรอนในขณะที่ เกิดการโกงครัง้ มโหฬารก็คอื Jeff Skilling นัน่ เอง คริสเเตียนเซ็นก็เลยอยากเขียนหนังสือขึ้นมา สักเล่มหนึ่ง ที่ต้องการตอบค�ำถามว่า How will you measure your life? น่าอ่านมากครับเล่มนี้

32 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


SMEs

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

ถึงเป็นขนมเพือ่ สุขภาพ แต่ก.็ ..อร่อย ส�ำหรับกลุม่ คนทีน่ ยิ มรับประทานอาหาร เพือ่ สุขภาพในทุกๆ มือ้ ทว่าหากบางมือ้ เกิดความต้องการทีจ่ ะทานขนม (Snack) ด้วย จะท�ำเช่นไร?!? ‘คันนา’ คือ แบรนด์ขนมเพือ่ สุขภาพ และรสชาติอร่อยสมกับการเป็น ‘ขนม’ และ เข้ามาตอบโจทย์ดงั กล่าว เดิมทีเทรนด์ของการบริโภค ‘อาหาร เพื่อสุขภาพ’ นั้นเริ่มแพร่หลายในเมืองไทย มานับสิบปีแล้ว แต่เซกเมนต์ทเี่ ป็น ‘ขนม’ นัน้ ยัง ไม่เห็นว่ามีมากนัก ที่เห็นๆ กันในท้องตลาด ก็จะมีแต่เพียง ‘ผลไม้’ และ ‘ผัก’ เสียเป็น ส่วนใหญ่ ขนมแบรนด์ ‘คันนา’ เกิดขึน้ ในความคิด ของ ณชา จึงกานต์กลุ เมือ่ ประมาณ 3-4 ปี ทีแ่ ล้วจากโต๊ะอาหารในบ้านของเธอ ครอบครัว ‘จึงกานต์กลุ ’ ใส่ใจต่อสุขภาพ จึงรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ แต่เธอเห็นว่า หลั ง จากมื้ อ หลั ก คุ ณ พ่ อ ก็ ยั ง ทานขนมที่ มี น�ำ้ ตาล แคลอรี่ ฯลฯ เยอะอยูด่ ี ณชา หรือ ‘น้องโบว์’ ของที่บ้านก็มีความคิดว่าจะต้อง ท� ำ ขนมที่ ไ ม่ ท� ำ ร้ า ยสุ ข ภาพอย่ า งที่ เ ป็ น อยู ่ ในท้องตลาดให้จงได้ หลังจากมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่เซี่ยงไฮ้ ระยะหนึ่ ง ณชาเห็ น ว่ า ผลไม้ จ ากบ้ า นเรา ส่งออกไปยังเมืองจีนเป็นจ�ำนวนมาก แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องเมื อ งไทย เป็ น อย่ า งมาก แต่ นั่ น ก็ เ ป็ น ผลไม้ ส ดแทบ ทั้ ง สิ้ น เธอจึ ง อยากจะส่ ง ออกอาหาร ซึ่ ง มี น วั ต กรรมบางอย่ า งไปยั ง ต่ า งประเทศ ในอนาคต เมื่ อ เอาความคิ ด ทั้ ง ขนมเพื่ อ สุ ข ภาพ ผนวกกับอาหารที่ต้องมีนวัตกรรมมารวมกัน

ณชาจึงตัดสินใจที่จะท�ำไอเดียดังกล่าวให้กลายเป็น รู ป ธรรมขึ้ น ด้ ว ย โดยการไปปรึ ก ษากั บ สถาบั น ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และท�ำการทดลองร่วมกัน เธอใช้ เ วลาประมาณปี ก ว่ า ๆ ก็ ไ ด้ ‘ขนม’ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ออกมาถึงเกือบ 20 ชนิด ภายใต้ แบรนด์ ‘คันนา’ ที่สื่อถึง ความเป็นธรรมชาติ และความเป็นไทย ปัจจุบนั นี้ ‘คันนา’ มีวางจ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศ และส่งออกไปยังญีป่ นุ่ ฟิลปิ ปินส์ จีน สิงคโปร์ ฯลฯ ด้ ว ยระยะเวลาไม่ ถึ ง ปี กั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ หลากหลาย สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ที่ ชื่ น ชอบก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ แต่ละกลุม่ ลูกค้า ซึง่ ณชา บอกว่า “อย่ า งลู ก ค้ า ญี่ ปุ ่ น สิ น ค้ า ที่ เ ค้ า ชอบก็ เ ป็ น มะพร้าวอบกรอบ มะม่วงเนื้อทองชนิดนุ่ม ช็อกโกแลตแบบถ้ ว ย สามตั ว นี้ ช อบมาก ส่ ว นกลุ ่ ม ลูกค้าคนไทยก็ชอบลูกเดือยอบกรอบ แก้วมังกร ซึ่งสาวไทยชอบเพราะควบคุมน�้ำหนักได้ มีส้มแขก ซึง่ ก็ลดความอ้วนเหมือนกัน” ส� ำ หรั บ การเจาะตลาดในเมื อ งไทยนั้ น ‘คันนา’ มีช่องทางจัดจ�ำหน่ายอยู่ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, K-Village, Terminal 21, ฟู้ดฮอลล์ในเซ็นทรัลชิดลม และ เซ็นทรัลเวิลด์ ฯลฯ แม้จะเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ของกลุม่ แม่บา้ นทีต่ อ้ งการ ขนมรสชาติดเี พือ่ สุขภาพแล้ว การสือ่ สารการตลาด

นวัตกรรมในการผลิตขนมเพือ่ สุขภาพ ของคันนาเป็นทัง้ การทอดแบบ สุญญากาศ อบแห้ง อบกรอบ โดยทีไ่ ม่ใช้นำ�้ มัน ไม่ใส่นำ�้ ตาล ขนมทีม่ สี ว่ นประกอบเป็น ช็อกโกแลต ก็เลือกช็อกโกแลตพรีเมีย่ ม เกรดจากเบลเยียม โลว์คอเลสเตอรอล กลูเตนฟรี และก็ไม่มี Trans Fat รวมถึงการคัดเลือกวัตถุดบิ ชัน้ ดี ในประเทศ จนได้เมนูขนมเหล่านี้ เนือ้ มะพร้าวน�ำ้ หอมอบกรอบ / ลูกเดือยอบกรอบปรุงรส / กล้วยหอม ทองกรอบ / แมคาเดเมียอบ / เบอรีร่ วมอบแห้ง (แครนเบอรี-่ เชอรี-่ สตรอเบอรี)่ / สตรอเบอรีอ่ บแห้ง / ส้มแขกแช่อมิ่ เสวย / มะม่วงอบแห้ง เคลือบช็อกโกแลตนม / ตะลิงปลิงแช่อมิ่ อบแห้ง / มะเขือเทศอบแห้งเสวย / แก้วมังกรอบแห้ง / งาด�ำผสมน�ำ้ ผึง้ ป่า อัดแท่ง / ขนมวาฟเฟิลกะทิสอดไส้ ช็อกโกแลตนม / ขนมช็อกโกแลต อบกรอบ ชนิดถ้วย ฯลฯ ออกไปให้เป็นที่รู้จักก็ยังเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอยู่ ช่ อ งทางจั ด จ� ำ หน่ า ยในส่ ว นของออนไลน์ จึ ง มี บ ทบาทมากในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของธุ ร กิ จ ที่ ทุนไม่ได้หนา รวมถึงการท�ำโปรโมชัน่ ให้ลกู ค้า มีโอกาสได้ทดลองใช้สนิ ค้า ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ใ ส่ ใ จในสุ ข ภาพ และหักห้ามใจทีจ่ ะทาน ‘ขนม’ ไม่ได้ ‘คันนา’ จึงถือเป็น ‘ขนมทางเลือก’ ทีน่ า่ จะตอบโจทย์ ท่านได้ และหากอยากรูว้ า่ อร่อยแค่ไหนก็ตอ้ ง ลองด้วยตัวท่านเอง

33 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


HANG OUT เรื่อง : In Vieng ภาพ : กาญจนา วัฒนมงคลศรี

The golden rule for every business man is this; Put yourself in your customer’s place. [Orison Swett Marden]

1000 เส้น Mix เส้น Match ซุป ค้นหารสชาติของตัวเอง

CONTACT : ร้าน 1000 เส้น อยูช่ นั้ 2 โครงการสนัน่ นภา ปากซอยอารีย์ (พหลโยธิน7) ถ.พหลโยธิน เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-21.00 น. โทร. 08 6066 1000 www.facebook.com/1000Zen

ไม่ว่ามุมไหนของเมืองไทยก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวให้ได้แวะทานกัน แต่จะมีสักกี่ร้านที่จะถูกใจต่อมรับรสที่แตกต่างกันของทุกคนได้ แต่ถา้ มาร้านนีบ้ อกได้วา่ น่าจะถูกใจบรรดาคนกินเส้นนักแล ครั้งนี้เราอยากแนะน� ำร้านก๋วยเตี๋ยวหมู ที่จะท� ำให้ คุณรังสรรค์ก๋วยเตี๋ยวในแบบของคุณเอง ในร้านตกแต่งแบบ Outside-In ให้บรรยากาศเหมือนได้นงั่ ทานอยูร่ มิ ถนนแถบยุโรป ไฮไลท์ของร้าน 1000 เส้น คือให้ลกู ค้ามิกซ์แอนด์แมตช์ เส้น ซุป และท็อปปิง้ ได้หลากหลายตามสไตล์ กับ 3 ขัน้ ตอนง่ายๆ ขัน้ แรกคือเลือกเส้นทีช่ อบ ทัง้ เส้นเล็ก ใหญ่ บะหมีไ่ ข่แบน พาสต้า เฟตตูชนิ ี่ มาม่า เกีย้ มอี๋ ไม่วา่ จะเป็นแบบไทย จีน ฝรัง่ ก็เลือกได้ ตามใจ ขั้นต่อมาเลือกท็อปปิ้งแบบหมูๆ ไม่ว่าจะเป็น หมูย่าง หมูกรอบ หมูสบั ก้อนทอด หมูตนุ๋ กระดูกหมูอบ ซึง่ เป็นสูตร ของทางร้านปรุงเอง จากนัน้ ก็ไปขัน้ ตอนสุดท้ายคือเลือกน�ำ้ ซุป ว่าชอบแบบซุปหมูตนุ๋ สูตรเฉพาะหรือต้มย�ำ ส�ำหรับใครที่เห็นความละลานตาของเมนูแล้วยังนึก ไม่ออก เราแนะน�ำเมนูสดุ ฮิตของ 1000 เส้น คือ เกีย้ มอีห๋ มูสบั เด้งมะนาว พาสต้าเกลียวกระดูกหมูอบก็นา่ ทาน แต่กอ่ นจะสัง่ จานหลัก อย่าลืมสั่งออเดิร์ฟอร่อยๆ อย่างหมูปิ้งนมสด และหมูกรอบซีอวิ๊ หวาน รับรองว่าถูกปากจนอยากจะสัง่ มา ทานอีกแน่นอน

ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ

The Square

ร้ า นอาหารนานาชาติ ใ จกลางเมื อ ง ที่ ต กแต่ ง สไตล์ โมเดิร์น สีโทนด�ำแดง ภายใต้คอนเซ็ปต์รูปสี่เหลี่ยม ตามชือ่ ของห้องอาหาร ‘เดอะสแควร์’ และประดับด้วย โคมไฟสี่ เ หลี่ ย มสี แ ดงและสี ข าวที่ ห ้ อ ยเรี ย งราย ให้แสงสว่างก�ำลังดี บรรยากาศภายในห้องอาหารเหมาะทั้งส�ำหรับการพบปะของ เพือ่ นฝูง หรือแม้แต่การพูดคุยทางธุรกิจ อาหารของทีน่ เี่ ป็นเมนูเด็ดจากทุกมุมโลก ทีป่ รุงอาหารให้นกั ชิมได้ทานกันสดๆ ในห้องครัวแบบเปิด ให้คนทานได้มองศิลปะการท�ำอาหารไปแบบเพลินๆ ไม่วา่ จะเป็น อาหารไทย, อินเดีย, ญีป่ นุ่ หรือยุโรป และสลัดบาร์สำ� หรับคนรักสุขภาพ เมนูเด็ด ทีต่ อ้ งลองคือ ‘แซลมอนรมควัน’ สดและหอมกรุน่ ส�ำหรับคนรักขนมหวาน อาจเลือกไม่ถูกกับเมนูที่ละลานตา ทั้งวัฟเฟิล, ทาร์ต, เค้ก, พุดดิง้ หรือเครปร้อนๆ ราดด้วยท็อปปิง้ ทานคูก่ บั ไอศกรีมสไตล์อติ าเลียน และพบกั บ ธี ม อาหารใหม่ ๆ เช่ น ธี ม ซี ฟู ้ ด บุ ฟ เฟต์ ทุ ก คื น วั น พฤหั ส บดี อาหารแบบเมดิเตอเรเนียนทุกค�่ำวันเสาร์ และเอาใจคนรักครอบครัวด้วยมื้อสาย ในทีมซันเดย์บรันช์

+ บุฟเฟต์นานาชาติมอื้ กลางวัน ตัง้ แต่เวลา 11.30–14.30 น. ราคาท่านละ 650 บาท++ + บุฟเฟต์นานาชาติมอื้ เย็น ตัง้ แต่เวลา 18.00–22.30 น. ราคาท่านละ 899 บาท++ Contact : ชัน้ 2 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ สยามสแควร์ซอย 6 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-22.30 น. โทร. 0 2209 8888 ต่อ เดอะสแควร์ หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ www.novotelbkk.com

34 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


เทศกาลงานที่จัดขึ้นเพื่อครอบครัวและเด็ก

พาเหรดสินค้าเพื่อคนรักลูก รักครอบครัว จุใจ !

ครบครัน !

กับกิจกรรมสาระประโยชน์ เพื่อคุณแม่และเด็กยุคใหม่

ศูนย์รวมผลิตภััณฑ์เพื่อ คุณแม่ คุณลูก สารพันสินค้า หลายพันรายการ

สนุกสนาน !

สุดคุ้ม !

กับการแสดง การประกวด เกมส์มากมาย เพื่อครอบครัว และเด็ก

แคมเปญ ลดราคา ทั้งลด ทั้งแถม เต็มที่

6-14 ตุลาคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.30 - 21.00 น.

งานเดียวที่คนรักลูก รักครอบครัวต้องไม่พลาด! จั ด โ ด ย :

ส นั บ ส นุ น โ ด ย :

นิ ต ย ส า ร


INSPIRATION

เรื่อง : Rujrada ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

“ Who likes not his business, his business likes not him.” [William Hazlitt]

หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร WONDERFUL WORDS TO หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร ประธานผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั ซีซี นอลเลจ เบสท์ จ�ำกัด เป็นผู้หนึ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการท�ำงาน และชีวิตของเขาก็ไม่ได้ น่าเบือ่ หน่ายอย่างทีห่ ลายคนก�ำลังเป็นอยู่ เพราะเขามักมีแรงบันดาลใจในการ ท�ำงานอยูเ่ สมอ

หม่อมหลวงชัยวัฒน์บอกว่างานของเขาเป็น Content Business ทั้งการเป็น ทีป่ รึกษาธุรกิจให้กบั บริษทั ต่างๆ การสอนธุรกิจที่ CC Knowledge Base รวมไปถึง การเขียนหนังสือ และงานเพลงอัลบัม้ AJM ซึง่ เป็นการสือ่ สารไปยังคนกลุม่ ต่างๆ เขาน�ำเอาประสบการณ์การท�ำงานการตลาดเกือบ 20 ปีเข้าสู่กระบวนการคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ “จริงๆ ต้องยอมรับว่ารักการอ่าน และคิดว่าผมได้ประโยชน์จากการอ่านเยอะ ในชีวติ ทีเ่ ติบโตขึน้ ทุกวัน ได้มชี วี ติ ทีด่ ี เพราะว่าชอบอ่านหนังสือ ต้องยอมรับว่าการอ่าน หนังสือท�ำให้ผมมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ เพราะว่าธุรกิจของ CC Knowledge Base ถึงวันนีก้ ็ 11 ปีแล้ว ถือว่าเป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการอ่านหนังสือโดยเฉพาะ” “มีหนังสือเล่มหนึง่ ของรัชกาลที่ 6 พระองค์ทา่ นพูดถึงความส�ำเร็จของคนให้กบั นักศึกษาวชิราวุธ ว่าคนที่จะประสบความส�ำเร็จ หรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ต้อง พึง่ พาตัวเอง มีแนวคิดอะไรบ้าง ผมชอบหนังสือเล่มนัน้ มากเลย และผมคิดว่านัน่ ก็เป็น แรงบันดาลใจส่วนหนึง่ ของผมเหมือนกันทีอ่ ยากท�ำให้คนประสบความส�ำเร็จ” จากทีเ่ ป็นคนชอบอ่านหนังสือ ท�ำให้เขาชอบเขียนด้วยเช่นกัน หนังสือทีห่ ม่อมหลวงชัยวัฒน์เขียน ส่วนใหญ่เป็นแนว How to เช่น วิธกี ารท�ำธุรกิจ จอมยุทธ์การตลาด น�ำเอาประสบการณ์การตลาดมาเล่าให้คนอืน่ ฟัง ด้วยมุมมองแบบ Innovative Vision ใช้มมุ มองในการจัดการแบบใหม่วา่ ธุรกิจทีท่ ำ� นัน้ จะต้องมีมมุ มองอย่างไร “พอถึงจุดหนึง่ คนเริม่ ถามผมว่า อาจารย์หม่อมมีอะไรทีจ่ ะอธิบายให้พวกเราฟังว่า แรงบันดาลใจหรือคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในโลกเขาจะใช้อะไรทีเ่ หมือนกัน ผมก็เลยคิด ค�ำขึน้ มา ยกตัวอย่าง Patient, Creative, Panic, Time, Learning, Relax, Idol, Connection ผมรวบรวมเขียนมาได้ 21 ค�ำ ค่อยๆ ท�ำ และพยายามท�ำออกมาให้ดี เพราะเป็นเล่มทีห่ ลายคนรอคอย” “ผมคิดว่า Wonderful Words to Wonderful Minds หมายถึง ค�ำทีท่ ำ� ให้เรา มีกำ� ลัง ความส�ำเร็จมันเป็นจิกซอว์ ส่วนทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ไม่ใช่เรือ่ งเดียว คนมีความรูก้ ไ็ ม่ประสบความส�ำเร็จนะ ทัศนคติทดี่ เี กีย่ วกับการท�ำงานก็อาจจะไม่ประสบ ความส�ำเร็จเพราะมันต้องประกอบกัน เพราะฉะนัน้ ความส�ำเร็จก็ขนึ้ อยูก่ บั ส่วนประกอบ เราก็พบว่าคนทัว่ ไปคนนัน้ ก็เก่ง คนนีก้ ข็ ยัน แต่วา่ เผอิญมันน้อยไป อย่างนักกีฬาแบดมินตัน น้องเมย์ เราพาน้องเมย์มาตีแบดฯ กับลูกค้า เชิญมาเป็นเกสต์ มาเล่าให้ฟงั ว่าความส�ำเร็จเขาเกิดจากอะไร น้องเมย์กเ็ ป็นคนหนึง่ ทีเ่ ก่งมาก ตีคม ชนะได้ แต่วันนั้นที่น้องเมย์แพ้จะเห็นได้ว่าอีกคนหนึ่งเขามีมากกว่า ฉะนั้นคนที่ส�ำเร็จก็จะมี คนทีม่ มี ากกว่า” “ทีจ่ ริงการเขียนนีเ้ กิดจากการทีผ่ มอยากจะสอนลูกน้อง ผมเรียกว่า Sunday News ส่ง E-mail ให้ตอนเช้าวันอาทิตย์ ผมตืน่ ขึน้ มาตี 5 มานัง่ เขียน เหมือนกับอบรมพนักงานว่า คุณต้องมีความอดทน และความอดทนนีเ่ กิดจากอะไรบ้าง พวกนีไ้ ด้แรงบันดาลใจมาจาก การคิดหลายอย่าง คิดว่า Sunday News จะเป็นคอนเทนท์ทสี่ อนได้ไม่ใช่แค่พนักงาน แต่สอนทุกคน ทีอ่ ยากประสบความส�ำเร็จได้ดว้ ย เลยตัง้ ใจว่าเขียนให้มนั เป็นเรือ่ งเป็นราว” เชือ่ ว่าพนักงานของ CC Knowledge Base คงได้รบั แรงบันดาลใจจากหม่อมหลวง ชัยวัฒน์ไปไม่น้อย ส�ำหรับพวกเราคงต้องรอหนังสือ 21Wonderful Words to Wonderful Minds ทีจ่ ะเสร็จสมบูรณ์ออกวางตลาดในเร็ววันนี้

36 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


คุณสามารถดาวน์ โหลด

นิตยสารในเครือ GM Group

อาทิ GM, GM W, GM CAR, 247 City Magazine ในรูปแบบ Interactive ได้แล้วที่ ‘Marketing Analytic Service’ ส�ำหรับผู้ลงโฆษณานิตยสาร ในรูปแบบ Interactive วันนี้ สามารถเช็ก ‘Marketing Analytic’ สถิติจ�ำนวนการเข้าชมและการมีส่วนร่วม (Play) ในหน้าโฆษณา เพื่อวัดประสิทธิผล การลงโฆษณาของท่าน ในแต่ละครั้งได้ฟรี!

วิธีการดาวน์ โหลดผ่าน App Store

1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อท�ำการ Subscribe เเละเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ท�ำการ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library

เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ


MKT VOCAB

The Superior man understands what is right; The inferior man understands what will sell.

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

[Confucius]

ในบรรดาหัวใจทางความคิดของเหล่าปรมาจารย์ทางการจัดการและกลยุทธ์ทนี่ ำ� เสนอในหนังสือ ‘คิดใหม่เพือ่ อนาคต’ (Rethinking The Future) นัน้ การสร้างนวัตกรรมถือว่ามีความส�ำคัญอยูใ่ นอันดับหนึง่ ไมเคิล อี.พอร์เตอร์ กูรกู ลยุทธ์ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของโลก ในรอบสามสิบปี กล่าวว่าหนึง่ ในความได้เปรียบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของศตวรรษที่ 21 คื อ ความได้ เ ปรี ย บทางนวั ต กรรม (Innovation Advantage) นวัตกรรมโยงใยกับทิศทางด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยูจ่ ำ� เป็นต้องมีวสิ ยั ทัศน์เชิงยุทธ์ดว้ ย แกรี่ ฮาเมล กูรกู ลยุทธ์รนุ่ ใหม่ทมี่ าแรงทีส่ ดุ กล่าวว่า การ Invent อนาคตใหม่ดว้ ยจินตนาการนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งส่วนตัว ของผู้น�ำองค์กร แต่ทว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนที่ ล้อมรอบ ซึง่ ผูน้ ำ� มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ อภิมหาปรมาจารย์เจ้าของฉายา ‘บิดาแห่งการจัดการ’ เขียนบทความ Innovation or Die อีกครัง้ หลังจากเขียน Innovation and Entrepreneurship เมือ่ หลายทศวรรษก่อน ดูเหมือนว่าโลกธุรกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ก่ อ นที่ ‘จิ ว ยี่ ’ จะรากเลื อ ดตายในเรื่ อ งสามก๊ ก นั้ น เขาได้กล่าวอมตะวาจาประโยคหนึ่งว่า “ฟ้าให้จิวยี่มาเกิด ไฉนให้ขงเบ้งมาเกิดด้วยเล่า”

หากจะปรับให้เข้ากับท้องเรื่องของบทความชิ้นนี้ก็คือ “ฟ้าให้ก�ำเนิดนวัตกรรม ไฉนอุ้มบุญ CopyCat ออกมา ด้วยเล่า” ดู เ หมื อ นนวั ต กรรมคื อ จุ ด สู ง สุ ด ของธุ ร กิ จ บริ ษั ท ทั้งหลายทั้งปวงจึงมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่ นวัตกรรม เลสเตอร์ ทูโรว์ เขียนใน ‘คิดใหม่เพื่ออนาคต’ ว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศทีม่ อี ตั รา GDP เฉลีย่ ต่อหัว 30-40% ของเนเธอร์แลนด์เท่านัน้ แต่ทว่าเกาหลีใต้ลงทุนด้าน R&D ในอัตราส่วนที่มากกว่าเนเธอร์แลนด์ ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจ ว่าท�ำไมเกาหลีใต้จึงเป็นประเทศที่อุดมด้วยนวัตกรรมและ ก้าวไปสูแ่ ถวหน้าของเอเชียในปัจจุบนั แต่ น วั ต กรรมไม่ ไ ด้ ด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ น าน เปรี ย บเสมื อ น ‘กระดานหมากล้อม’ เมื่อมีหมากขาวก็ย่อมต้องมีหมากด�ำ มีนวัตกรรมก็ตอ้ งมีผลู้ อกเลียนแบบหรือ Copy Cat BusinessWeek เรียกเศรษฐกิจทีม่ กี ารลอกเลียนแบบ เป็นสรณะว่า Copy Cat Economy เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ� ให้การก๊อปปีง้ า่ ยเพียงชัว่ ข้ามคืน Entry Barrier ในการก้าวเข้าสูช่ มรม Copy Cat แทบ จะกลายเป็นศูนย์

ค�ำถามทีน่ า่ สนใจก็คอื แล้วจะสร้างนวัตกรรมกันไปท�ำไม เพราะนวัตกรรมในด้านหนึ่งก็คือความสุ่มเสี่ยงต่อความ ล้มเหลว และต้นทุนมหาศาลทีล่ งไปก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ สู้ปล่อยให้องค์กรที่คลั่งไคล้ใหลหลงนวัตกรรมทุ่มเท งบประมาณกับ R&D และทดลองตลาดไปให้เห็นว่าประสบ ความส�ำเร็จอย่างแน่นอนแล้วค่อยกระโดดไปก็ไม่สาย ในแง่นี้ Copy Cat ย่อมเป็นค�ำตอบสุดท้าย ซึง่ ก็หมายความว่า INNOVATION IS NOT ENOUGH เพราะทุกบริษทั ต่าง INNOVATE กันหมด Copy Cat ก็ลยุ ลอกกันชัว่ ข้ามคืน อย่างนัน้ อะไรคือค�ำตอบสุดท้าย อัล รีย์ กล่าวไว้ในคิดใหม่เพือ่ อนาคตว่าต้องสร้างแบรนด์ ผูกขาดไร้คแู่ ข่งขัน เฉกเช่นทีไ่ มโครซอฟท์ทำ� ได้กบั WINDOW เพียงแต่วา่ การผูกขาดยุคนีท้ ำ� ได้ไม่งา่ ย แต่ไม่ได้หมายความว่าท�ำไม่ได้เลย!!!

38 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l AUGUST 2012


GB#032  

GB#032 free magazine in Thailand

GB#032  

GB#032 free magazine in Thailand

Advertisement