Page 1

โทรคมนาคมเหมือน

ของประเทศ / พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ / - 20 SCOOP

DIGITAL MARKETING TREND @2012

- 22 VOICE OF EXECUTIVE วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ปรับจุดอ่อน ย�ำ้ จุดแข็ง ติดปีกให้ ธอส.

- 23 GET AHEAD ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โชค 1.0

Vo l . 3 l N o . 3 0 l J U N E 2 0 1 2


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมโยงไทย เชื่อมโยงโลก การค้าระหว่างประเทศเป็นหนึ่งภาคอุตสาหกรรมส�ำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทย และมีมูลค่า เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ งท่ามกลางเศรษฐกิจโลกทีน่ บั วันจะแข่งขันกันสูงมากขึน้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�ำคัญใน การสร้างความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือทางการค้ากับนานาประเทศ รวมถึงลดอุปสรรค ทางการค้าด้วยการเจรจาเขตการค้าเสรีกบั ประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญต่างๆ ทัง้ จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ เกาหลี และกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ทำ� หน้าทีน่ ไี้ ด้ดมี าตลอด 70 ปี ด้วยวิสยั ทัศน์ ‘ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประเทศ’ ดังที่เห็นได้ชัดในการประสานงานก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะ เกิดขึน้ ในปี 2558 ซึง่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อม ให้กับประเทศ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนในการสร้างความรู้และความเข้าใจ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิทธิอันพึงมี จากการตกลงในกรอบอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันทางการค้าที่ส�ำคัญ เพราะ จะเป็นการรวมประชากรกว่า 600 ล้านคนของ 10 ชาติอาเซียนเข้าเป็นตลาดเดียวกัน และ ทีส่ ำ� คัญการเปิดประเทศของพม่าถือเป็นก้าวส�ำคัญต่อการพัฒนาอาเซียน ประเทศไทยจึงมีบทบาท ที่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนพม่า ผลักดันให้ระดับการพัฒนาของชาติอาเซียนใกล้เคียงกัน มากทีส่ ดุ เพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกันของทัง้ ภูมภิ าค อีกทัง้ ยังต้องเตรียมความพร้อมเพือ่ ขยายการรองรับการเปิดเสรีของอาเซียน และ อาเซียน ต่อไปอีกในอนาคต ไม่เพียงแต่เวทีอาเซียนเท่านัน้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยังมีภารกิจในการท�ำความ ตกลงการค้าเสรี FTA ซึง่ ปัจจุบนั มีอยู่ 11 ฉบับ และอยูร่ ะหว่างการเจรจาอีก 3 ฉบับ รวมถึง ด�ำเนินการเจรจาในกรอบความร่วมมืออืน่ ๆ ในทุกเวที ทัง้ องค์การการค้าโลก เอเปค นอกจากการเชื่อมความสัมพันธ์กับนานาประเทศแล้ว การสร้างเครือข่ายและแสวงหา พันธมิตรภายในประเทศก็เป็นบทบาทส�ำคัญอีกประการหนึง่ เพือ่ กระตุน้ ให้ทงั้ ภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทีเ่ จรจามาแล้ว รวมถึงผลักดันให้มกี ารปรับกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับ กติกาการค้าโลก ตลอดจนแนะน�ำช่องทางทีเ่ ป็นบริบทใหม่ของการค้าและการลงทุนทีม่ งุ่ ให้ผปู้ ระกอบการไทยได้กา้ วไปประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้โดยสะดวก จะเห็นได้วา่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประตูหน้าด่านอันส�ำคัญของเศรษฐกิจ ระหว่างไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดีเสมอมา

+6

+3

วิสัยทัศน์ ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประเทศ

พันธกิจ เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ สร้างพันธมิตรและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ เจรจาการค้าเพือ่ ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทาง การค้า การลงทุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีสว่ นร่วมของ ทุกภาคส่วน พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล


3G หรือ 4G GMBiZ ฉบับนีส้ มั ภาษณ์ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์์ มะลิสวุ รรณ ประธานกรรมการ กิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. เราอยากรูว้ า่ เมือ่ ไหร่คนไทยจะได้ใช้ 3G จริงๆ กันสักที เพราะ 3G ทีม่ อี ยูใ่ นท้องตลาด เหมือนไม่ใช่ 3G อย่างทีเ่ ห็นและเป็นอยูใ่ นต่างประเทศ แล้ว 4G ล่ะ คนไทยจะมีโอกาสใช้บา้ งไหม เพราะตอนนีผ้ ลิตภัณฑ์ทร่ี องรับ 4G ออกมา มากมายก่ายกอง 4G 3G ไม่ใช่เอามาเล่น Social Media อย่างเดียวเท่านัน้ ทว่ามันมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ อ่าน Cover Story เล่มนี้ มีคำ�ตอบครับ

30

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

06 Global News 08 Local News 10 A-Z 12 How to Invest : มองภาพวัฏจักร ของราคา สินทรัพย์ ในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2543-2553) ตอน 3 : วัฏจักรหุ้นไทย หุ้นโลก และหุ้นประเทศเกิดใหม่ 13 Knowledge from The Guru : นิเวศวิทยาของอุตสาหกรรม + News : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ฉลองครบ 49 ปี ด้วยแนวคิด ‘เผชิญน�้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 14 Cover Story : พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โทรคมนาคมเหมือน Infastructure ของประเทศ 20 Scoop : Digital Marketing Trend @2012 22 Voice of Executive : วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ปรับจุดอ่อน ย�ำ้ จุดแข็ง ติดปีกให้ ธกส. 23 Get Ahead : โชค 1.0 + Think Out Loud : Green Heart Effect 24 SMEs : ประสงค์ ลิ้มเจริญ ความพยายามไม่เคยท�ำให้ใครพ่ายแพ้ 25 Winning : 3 ประเด็นที่ SMEs ไทยต้องค�ำนึง ยามเมื่อ AEC มาเยือน 26 Inspiration : ธมนธร อมรธีรสรรค์ เมื่อความฝันมิได้หลับไหล 27 IT Trend : ว่าด้วยแท็บเลตไทย 28 Inside Watch : CITIZEN คือความงามทีผ่ สานเทคโนโลยี 29 Smart Gadget 30 MKT Vocab : China Renaissance

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย หัวหน้าช่างภาพ : ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม, พิชญุตม์ คชารักษ์ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร ศิลปกรรมโฆษณา : กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 6886

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, วราพร ชัยศรีบุญเรือง, ชยตา แก้วมารินทร์ แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

สำ � นั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GMBiZ

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

พบกั บ นิ ต ยสาร GMBiz ได้ เ ป็ น ประจำ�ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ , ท่ า อากาศยานไทยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Café, Au Bon Pain, Café De Tu, Coffee World, Greyhound Café, Café DoiTung, iberry Homemade, Ka-nom Fashion Bakery, McDonald, Mc Café, BIGknit, ร้ า นกาแฟวาวี , TRUE Café, Häagen-Dazs, พรเกษมคลินิก, Chalachol Hair Studio, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุ สิ ต ธานี , The Oasis Spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพลานาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ตซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรมปาร์ค นายเลิศ,โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, GoetheInstitut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีทอินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาน์ซิล สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Seasons, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิตี้, อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรินรัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครองเซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C Auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องสมุด มารวย (อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์การค้า เอสพานาด), ห้ อ งค้ า หลั ก ทรั พ ย์ MFC, ศู น ย์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ของมหาวิยาลัยชั้นนำ�


How you react when the joke’s on you can reveal your character.

[ Robert Half ]

GLOBAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ผูน้ �ำ อินเดียเยือนเมียนมาร์ หวังเชือ่ มสะพานเศรษฐกิจ และพลังงานสองภูมภิ าค

ใครไม่ถา่ ย ยูทบู จัดให้!!! กับการถ่ายทอดสด กีฬาโอลิมปิก 2012 สู่ 64 ประเทศทัว่ โลก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ร่วมกับยูทูบถ่ายทอดสด การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-12 ส.ค.นี้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปยัง 64 ประเทศทีไ่ ม่มคี สู่ ญ ั ญาถ่ายทอดโอลิมปิกแบบดิจติ อลกับ IOC และประเทศไทยก็รวมอยูใ่ นนัน้ ด้วย โดยถ่ายทอดที่ช่อง IOC หรือ youtube.com/Olympic มีสตรีมสดคุณภาพระดับ HD จ�ำนวน 10 ช่องสัญญาณสลับกัน ถ่ายกีฬาชนิดต่างๆ พร้อมเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ นอกจากนัน้ ยังมีชอ่ งสรุปข่าว Olympic News Channel อีก 1 ช่อง

มานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีอนิ เดียเยือนเมียนมาร์ ครัง้ แรกในรอบ 25 ปี เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ ทัง้ ด้านการทูต การค้า และพลังงาน การเยือนเมียนมาร์ครัง้ นีเ้ ป็นหนึง่ ในนโยบาย ‘มองตะวันออก’ ทีอ่ นิ เดียมุง่ กระชับความสัมพันธ์ กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย ตะวันออก ซึง่ นอกจากเมียนมาร์จะเป็นจุดเชือ่ มต่อ ระหว่างอินเดียกับจีน และระหว่างเอเชียใต้กบั เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังมีแหล่งพลังงานคือ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติทอี่ นิ เดียต้องการเพือ่ ตอบรับ เศรษฐกิจของตนทีก่ ำ� ลังเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว

จีนจัดเต็ม เตรียมสร้างสนามบินอีก 70 แห่ง เสร็จภายใน 3 ปี จี น มี แ ผนขยายอุ ต สาหกรรม การบิน และจะสร้างท่าอากาศยาน ใหม่ 70 แห่งภายใน 3 ปี และขยาย ท่ า อากาศยานที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น 1 0 0 แ ห่ ง ใ ห้ ใ ห ญ่ ขึ้ น โ ด ย ตั้ ง เป้ า จะมี ท่ า อากาศยานเกิ น 230 แห่งให้ได้ภายในสิน้ ปี 2558 ระหว่างปี 2554-2558 จีนจะสัง่ ซือ้ เครือ่ งบินเฉลีย่ ปีละ กว่า 300 ล�ำ ซึง่ เมือ่ สนามบินทัง้ 70 แห่งเสร็จสิน้ สายการบิน ของจีนจะมีเครือ่ งบินอยูป่ ระมาณ 4,700 ล�ำ

โนเกียขายแบรนด์หรู VERTU เตรียมปลดพนักงาน 10,000 คน สูศ้ กึ มือถือ โนเกียมีแผนดำ�เนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้วยการลดจำ�นวนพนักงานครัง้ ใหญ่ถงึ 10,000 ตำ�แหน่งภายใน ช่วงสิน้ ปีหน้า พร้อมทัง้ มีแผนขายกิจการแบรนด์โทรศัพท์เคลือ่ นที่ สุดหรู ‘VERTU’ ให้กบั บริษทั อีควิ ที วีไอ ซึ่ ง โนเกี ย คาดว่ า มาตรการนี้ จ ะช่ ว ยให้ โ นเกี ย กลั บ มามี ศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นได้ หลังจากที่เพิ่งประสบ ความส� ำ เร็ จ ในการปรั บ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยขององค์ ก รได้ ป ระมาณ 700 ล้านยูโร ในช่วงไตรมาสแรก และวางเป้าจะปรับลดค่าใช้จา่ ย ได้อกี 1,600 ล้านยูโรในสิน้ ปีหน้า

อินดิเท็กซ์ ยักษ์ใหญ่แฟชัน่ ขึน้ แท่นเป็น บริษทั มีมลู ค่าตลาดสูงสุดในสเปน อินดิเท็กซ์ เจ้าของแบรนด์ซาร่า และแมสซิโม ดุตติ เข้าซือ้ กิจการ บริษทั เทเลโฟนิกา้ ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ายใหญ่ของสเปน กลายเป็นบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงสุดของประเทศ อินดิเท็กซ์นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่สเปน ได้รับผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ ในขณะที่เทเลโฟนิก้าถูกลดอันดับ จากสแตนดาร์ดพัวร์ (S&P) และราคาหุน้ ตกลงถึง 31% ในปีนี้ คาดว่าการควบรวมกิจการจะช่วยฟืน้ ธุรกิจของเทเลโฟนิกา้ และ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุนในสเปนได้

ยุคภัยร้ายจากไวรัสคอมฯ ผูเ้ ชีย่ วชาญเตือนทัว่ โลก เร่งทำ�สนธิสญ ั ญาต้านอาวุธไซเบอร์ ตอนนี้โลกกำ�ลังมุ่งสู่ยุคของสงครามไซเบอร์ไปเสียแล้ว เพราะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยได้ค้นพบไวรัสตัวร้ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อล้วงความลับหรือขโมย ข้อมูลสำ�คัญ ซึง่ ล่าสุด โรเอล สตูเวนเบิรก์ นักวิจยั ของ Kaspersky พบไวรัสทีถ่ กู สร้าง ขึน้ ให้มคี วามซับซ้อนมากกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ปกติเป็น 100 เท่า และสามารถเปลีย่ น ไมโครโฟนในคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นเครือ่ งดักฟังได้ ซึง่ ตอนนีไ้ วรัสเหล่านีก้ ำ�ลังระบาด ในประเทศตะวันออกกลาง ล่าสุด ยูจนี แคสเปอร์สกี ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านความมัน่ คงทางอินเตอร์เน็ตจึงออกมาเรียกร้องในทีป่ ระชุมซัมมิต รอยเตอร์ โกลบอล มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี เร่งให้ทวั่ โลกรับมือกับอาวุธไซเบอร์เสียที เพราะไวรัสเหล่านีม้ คี วามรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ

โตโยต้าหวังทวงแชมป์คนื วางแผนรุกตลาดเกิดใหม่ เปิดตัวรถเล็ก 8 รุน่

เศรษฐีจนี อูฟ้ ู่ เป็นชาติทซ่ี อ้ื อสังหาฯ ในสหรัฐฯ มากเป็นอันดับสอง

โตโยต้ า เสี ย ตำ � แหน่ ง ผู้ผ ลิ ต รถยนต์ ร ายใหญ่ ท่ีสุด ของโลกไป เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว จึงปรับตัวลดการพึง่ พาตลาดอิม่ ตัวในอเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ป่นุ โดยเน้นตลาดใหม่ท่เี ติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง จีน อินเดีย และบราซิล ตั้งเป้าทำ�ยอดขายจากตลาดเหล่านี้ ถึง 50% โตโยต้าวางแผนจะเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการ ออกแบบใหม่ เหมาะสมกับประเทศตลาดเกิดใหม่ 8 รุน่ ภายใน ปี 2558 และจะผลิตภายในท้องถิน่ รวมถึงตัง้ เป้าจะใช้ชนิ้ ส่วน รถยนต์ในท้องถิน่ 100% เพือ่ ลดต้นทุนด้วย

จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง ส ม า ค ม น า ย ห น้ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ห่ ง ช า ติ ส ห รั ฐ ฯ (NAR) พบว่ามีชาวจีนและฮ่องกงเป็น ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาซือ้ บ้านมากเป็นอันดับ สองรองจากชาวแคนาดา และยังเป็นกลุม่ ผูซ้ อ้ื ทีเ่ ติบโตขึน้ เร็วทีส่ ดุ โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีทผ่ี า่ นมา เป็นเพราะค่าเงินหยวนแข็งขึน้ เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ยังอยูใ่ นช่วงฟืน้ ตัว ท�ำให้ ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยมีราคาถูกกว่าแคนาดาหรือออสเตรเลีย

06 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


คุณสามารถดาวน์ โหลด

นิตยสารในเครือ GM Group

อาทิ GM, Home & Decor ,GM Watch, GM Car, 247 City Magazine, DL Free Magazine ในรูปแบบ Interactive ได้แล้วที่

วิธีการดาวน์ โหลดผ่าน App Store

1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อท�ำการ Subscribe เเละเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ท�ำการ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library

เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ


Education makes a people easy to lead, but difficult to drive; easy to govern; but impossible to enslave. [ Henry Bronte ]

LOCAL NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ แบรนด์ดังรุมจองพื้นที่ SENA Fest คอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกย่านฝั่งธนฯ

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เปิ ด โครงการ ‘SENA Fest’ คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ โครงการแรกของบริษัท ชูคอนเซ็ปต์ ‘ความสุขของ คนฝัง่ ธนฯ’ ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 600 ล้านบาท จับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนท�ำงานและกลุ่มครอบครัว คนรุ่นใหม่ ระดับกลาง-บน และเรียกได้ว่าประสบ ความส�ำเร็จตัง้ แต่ยงั ไม่เปิดตัวโครงการเพราะมีรา้ นค้า และผู้ให้บริการแบรนด์ดังต่างๆ มากมายจองพื้นที่ อาทิ Villa Market, Starbucks, iStudio, B2S, KFC

SCB Exclusive Concert with Kenny G

ธนาคารไทยพาณิชย์ชวนลูกค้าระดับพรีเมี่ยมร่วมดื่มด�ำ่ กับมนต์เสน่ห์จากเสียงแซกโซโฟนสุดคลาสสิก ในคอนเสิรต์ Kenny G : Heart & Soul Bangkok Live ณ ห้องรอยัล จูบลิ ี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดเป็นพิเศษรอบเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างดีเสมอมา

กสิกรไทยจับมือนิคมอุตฯ ไทย-จีน รุกลูกค้าเอสเอ็มอีจีนในไทยแบบ ครบวงจร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล Trusted Brand 2012

ธนาคารกสิกรไทยตอกย�้ำอันดับ 1 ในตลาด สิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี จั บ มื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรม ไทย-จี น ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น และ องค์ความรู้แบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีจีน โดยตั้งเป้าปล่อยเงินกู้ 2,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี เชือ่ ว่านักลงทุนพร้อม ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนอีกมาก เพราะไทยเป็นประเทศที่มีการท�ำเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคูค่ า้ มากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งทรัพยากรและวัตถุดบิ ทางการเกษตรทีส่ ำ� คัญ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ทไี่ ด้รบั การโหวตจากผูบ้ ริโภค โดยการส�ำรวจ จากนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ให้เป็น แบรนด์สดุ ยอด (Platinum) ในหมวด ของ ‘บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์’ ซึง่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเพียงบริษทั เดียวทัง้ ในประเทศไทย และเอเชียทีไ่ ด้ รับรางวัลในหมวดนี้ โดยไม่มผี ไู้ ด้รางวัลแม้แต่ Gold Award และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ได้รบั รางวัล Trusted Brand Platinum Award Winner ติดต่อกันถึง 7 ปี

ยูนิค รันนิ่ง ชวนร่วมวิ่งและท่องเที่ยว สัมผัสศิลปะดินแดนสุโขทัย

โออิชิ ราเมน แนะน�ำรสชาติใหม่ อร่อยเด็ด โดนใจ

ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ร่วมกับยูนคิ รันนิง่ ชวนคนไทยร่ ว มวิ่ ง และท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สั ม ผั ส ความงามของศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในบรรยากาศที่ โอบล้อมไปด้วยโบราณสถานในสุโขทัย ในกิจกรรม งานวิง่ เพือ่ มรดกโลก ‘ยูนคิ รันนิง่ สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน’ ในวันที่ 8 กรกฎาคม โดยรายได้สว่ นหนึง่ มอบเพือ่ สนับสนุนอุปกรณ์สำ� หรับดูแลรักษาพืน้ ที่ อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย เพือ่ สานต่อภาพแห่งประวัตศิ าสตร์อนั รุง่ เรืองต่อไป

โออิ ชิ ราเมน ต้ น ต� ำ รั บ ราเมนอร่ อ ยเส้ น อร่ อ ยซุ ป แนะน� ำ ราเมน 2 รสชาติใหม่จากโครงการ ‘คิดรสเด็ด’ เมนูโดนใจกับ โออิ ชิ ราเมน ปี ส อง ทั้ ง กลมกล่ อ มแบบราดหน้ า ทะเลราเมน กรอบ และจัดจ้านแบบราเมนน�้ำพริกเผาไข่เค็มซีฟู้ด ท้าพิสูจน์ ความอร่อยในราคาพิเศษชามละ 109 บาท ได้ถงึ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทีโ่ ออิชิ ราเมน ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

เอซุสเปิดเกมรุก อัด 5 สุดยอด เทคโนโลยีลงในโน้ตบุ๊คทุกรุ่น

เอซุสเปิดนโยบายใหม่ ‘ความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า’ น�ำเอา 5 สุดยอดเทคโนโลยีไว้ใน เครือ่ งเดียว ทัง้ ความงามทีล่ งตัวกับไลฟ์สไตล์, พลังเสียงอันทรงพลังของโซนิก มาสเตอร์, การสัมผัส Touchpad ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น และพร้อมรองรับการป้อนค�ำสัง่ ได้หลากหลาย รูปแบบ, เทคโนโลยี IOIC ทีจ่ ดั การกับแบตเตอรี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริการผ่านระบบ คลาวด์ ภายใต้สโลแกน ‘ASUS Customer Happiness 2.0’ โดยนโยบายดังกล่าวตอบ โจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้ โดยไม่จำ� เป็นต้อง ค�ำนึงถึงงบประมาณ

เลอโนโว เผยโฉม IdeaCentre A720 All-in-One PC คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ออลอินวัน

เลอโนโวส่งคอมพิวเตอร์ ออล-อิน-วัน IdeaCentre A720 ทีบ่ างทีส่ ดุ ในท้องตลอด ได้รบั รางวัลการันตี ให้เป็นสุดยอดคอมพิวเตอร์ออล-อิน-วัน เดสก์ทอ็ ป จากงาน CES 2012 ที่ ล าสเวกั ส ด้ ว ยดี ไ ซน์ สร้างสรรค์ทมี่ าพร้อมกับหน้าจอ 27 นิว้ ขับเคลือ่ น ด้วยหน่วยประมวลผล 3rd Generation Intel® Core™ Processors พร้อมอีกขัน้ ของการพัฒนากับ เทคโนโลยี Lenovo Enhanced Experience 3 (EE 3) เพือ่ เสริมสร้างการท�ำงานของระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 ให้รวดเร็วยิง่ ขึน้

โซนี่ผนึกก�ำลังไมโครซอฟท์สร้างประสบการณ์ บันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

โซนี่ ไ ทย ตอกย�้ ำ ถึ ง ความพร้ อ มของโซนี่ ใ นการสร้ า งสรรค์ ประสบการณ์ ค วามบั น เทิ ง ควบคู ่ ไ ปกั บ การมอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค การผนึกก�ำลังร่วมมือกับโซนี่มิวสิค และพันธมิตรส�ำคัญอย่างไมโครซอฟท์ จึงนับเป็นการน�ำจุดแข็ง และความโดดเด่นของแต่ละธุรกิจมาผสมผสาน และสร้างสรรค์ กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ผบู้ ริโภค ในงาน ‘VAIO Closer To You Concert’ ให้ลูกค้าไวโอ้ได้เข้าชมคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิด กับ 3 ศิลปินหนุ่มเสียงดีอย่าง ตู่-ภพธร, เบน-ชลาทิศ และ แสตมป์-อภิวชั ร์

Potenza Driving Lesson สนามแรก ปี 2555

ประสบความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่องส�ำหรับโครงการ อบรมการขับขี่แบบสปอร์ต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความ ปลอดภัยกับ Potenza Driving Lesson โครงการ จัดอบรมการขับขี่แบบสปอร์ตที่ได้รับการตอบรับจาก ลู ก ค้ า บริ ด จสโตนต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ปี ที่ 5 แล้ ว โดย ประเดิ ม เปิ ด การเรี ย นการสอนสนามแรกของปี นี้ ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (พัทยา) และในปีนยี้ งั เปิดให้มกี ารอบรมอีก 1 สนาม ซึง่ จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบให้เข้มข้นขึน้ ส�ำหรับผูเ้ คยผ่าน การอบรมมาแล้วในวันที่ 18 พฤศจิกายน ณ สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน อ.วังน้อย จ.อยุธยา

08 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


ตงฟง มอเตอร์ ส่ง ตงฟง V27 ขยายตลาดรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล

ค่ายรถยนต์ ตงฟง มอเตอร์ แนะน�ำ ‘ตงฟง V27’ รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ทีน่ งั่ (Compact MPV) หนึง่ ใน ตระกูล ‘V-Series’ สูต่ ลาดเมืองไทย เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อ ขยายฐานลูกค้าในประเทศสู่ตลาด รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มัน่ ใจได้รบั การ ตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาด

ปัญญา นิรันดร์กุล บุคคลของ สังคมปลอดบุหรี่

คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ ได้รับคัดเลือก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 25 ปี เพื่อ สังคมไทยปลอดบุหรี่ จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในงาน ‘25 ปี เพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี’่ ซึ่ ง จั ด โดยมู ล นิ ธิ ร ณรงค์ เ พื่ อ การ ไม่สบู บุหรี่ เมือ่ วันอังคารที่ 29 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรพี่ าร์ค (ถนนราชปรารภ) นับเป็นอีกหนึ่งรางวัล ทีภ่ าคภูมใิ จและนับเป็นบุคคลตัวอย่าง

ลูกบ้านแสนสิริประมูล Collectable Items กว่า 100 ชิ้นจากทุกมุมโลก

แสนสิริ จัดกิจกรรม ‘The Auctionista Party’ เชิญชวนลูกบ้านแสนสิรแิ ละผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมประมูล Collectable Items กว่า 100 ชิน้ ทีแ่ สนสิรไิ ด้คดั สรรมาจากทัว่ ทุกมุมโลก พร้อมส่งต่อสุดยอดไลฟ์สไตล์ ไอเท็มหายากให้บรรดาเหล่าผูม้ รี สนิยม ณ แสนสิริ เลานจ์ ชัน้ 3 สยามพารากอน โดยน�ำรายได้ทงั้ หมด จากการประมูลในวันงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 752,000 บาท โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ เข้าสนับสนุนคุณภาพ ชีวติ แก่เด็กๆ ในมูลนิธเิ สริมกล้า

เมืองไทยสไมล์คลับชวนสมาชิก ร่วมปฏิบัติการเพื่อความงาม และสุขภาพ

เมืองไทย Smile Club ชวนสมาชิกที่ รั ก สุ ข ภาพและรั ก สวยรั ก งามมาร่ ว ม กิ จ กรรมเพื่ อ รอยยิ้ ม แบบไม่ รู ้ จ บใน ‘เมืองไทย Smile Beauty Tip’ โดยมี แพทย์ ห ญิ ง พั ก ตร์ พิ ไ ล ทวี สิ น แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นศาสตร์ ก ารชะลอวั ย มาเพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ ส มาชิ ก ฯ ด้ ว ย เคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้มชี วี ติ ชีวาทัง้ ร่างกายและจิตใจ โดยมีกจิ กรรมมากมาย อาทิ Live Blood Analysis, Aroma & Body Scrub Workshop, นวดผ่อนคลายพร้อมบ�ำบัดและฟื้นฟูสุขภาพที่ S Medical Spa

บางกอกแอร์เวย์สเชิญร่วมสนุกกับ แคมเปญ Summer Fly Summer Free

อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่หมด! กับภารกิจล่าสุด...ย�่ำแดนมังกร ย้อนรอย ‘อวตาร’

อี ซู ซุ ดี แ มคซ์ รุ ่ น ใหม่ ห มดชวนสื่ อ มวลชนเดิ น ทางเพื่ อ สั ม ผั ส สมรรถนะอั น ยอดเยี่ ย มของรถ ถึ ง 15 คั น ผ่ า นเส้ น ทาง 3,400 กิ โ ลเมตร ไปกลั บ คุ น หมิ ง -จางเจี ย เจี้ ย ที่ โ ด่ ง ดั ง จาก ภูมทิ ศั น์ทแี่ ปลกตาของแท่งหินควอร์ตไซต์และยอดเขาสูงชันกว่า 3,000 ลูก เรียงรายกันอย่างน่าอัศจรรย์ จนได้เป็นฉากอันยิง่ ใหญ่ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ‘อวตาร’

ทรัพย์อนันต์ฯ ร่วมงาน THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2012

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จ�ำกัด น�ำทีมโดย คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อม เหล่ า พนั ก งาน ยกขบวนที ม ขาย น�ำผลิตภัณฑ์ในเครือ อาทิ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ ค์, เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์, โมกุ โมกุ, เพรียว คอฟฟี่, เพรียว ชานม, เพรียว คลอโรฟิลล์ ฯลฯ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2012 พร้อมกันนี้ยังท�ำการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เซ็ปเป้ สมา-ที ดริง้ ค์ (Sappe Sma-T Drink) เครือ่ งดืม่ ฟังชันนัลดริง้ ค์ผสม สารที่มีประโยชน์ต่อรูปร่างและสมอง มี 2 สูตร ได้แก่ สูตรอะมิโน-แอลคาร์นิทีน ช่วยดูแลรูปร่าง เผาผลาญไขมัน และสูตรใบแปะก๊วยและโสม ช่วยบ�ำรุงสมอง ของคนต้องคิดต้องจ�ำ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม ผ่ า นทาง Facebook ส� ำ หรั บ แคมเปญ Summer Fly Summer Free เชิญชวน ทุกท่านร่วมสนุกกับการประกวด Facebook Cover Contest หมดเขตในวั น ที่ 16 กรกฎาคมศกนี้ หรือร่วมโหวตภาพยนตร์ โฆษณา 2 ชุด ของ Summer Fly Summer Free คือ Time (เวลาที่หายไป) และเรื่อง Tune (ปรับรักให้ลงตัว) ภายในวันที่ 10 มิถนุ ายนนี้ ลุน้ รับของรางวัลใหญ่ ตัว๋ เครือ่ งบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมทีพ่ กั เกาะช้าง และเชียงใหม่

‘พาณิชย์’ จับมือผู้น�ำบิ๊กไทย–เทศ ถกอนาคตการค้าโลก

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ ก�ำหนดจัดการเสวนาเกี่ยวกับอนาคต ของระบบการค้าโลก ภายใต้หวั ข้อ High-Level Dialogue on the Future of Global Trading System เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็นและ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเจรจาการค้าในปัจจุบัน ขององค์การการค้าโลก รวมถึงกระบวนการและ ทิศทางของระบบการค้าโลกในอนาคต

ข้าวมหานครรุกตลาดโรงแรมร้านอาหาร (HORECA) ชูจุดแข็งเป็นผู้ผลิตครบวงจร

บริษทั มหานครไรซ์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายข้าวสารบรรจุถงุ ตรา ‘ข้าวมหานคร’ รุกตลาดโรงแรมร้านอาหาร (HORECA) ตัง้ เป้าเตรียมขึน้ เป็น เบอร์หนึง่ ปี 2556 โดยมีจดุ แข็งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตข้าวแบบครบวงจร ตัง้ แต่กระบวนการสีขา้ ว การปรับปรุงคุณภาพ จนถึงการส่งออก ตามมาตรฐาน GMP/HACCP พร้อมทัง้ ยังมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจสอบคุณภาพอันทันสมัยและครบถ้วนทีส่ ดุ ในประเทศ นอกจากนีย้ งั ดึงตัวหมึกแดง (มล.ศิรเิ ฉลิม สวัสดิวตั น์) เชฟ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาหารระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาเป็นทีป่ รึกษา และพรีเซ็นเตอร์ให้กบั ข้าวมหานคร รวมทัง้ คิดค้นและ พัฒนาสูตรข้าวมากกว่า 20 สูตร

09 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Debt

ทางฝั่ ง ยุ โ รปยั ง ประสบกั บ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ไม่รู้จบ ทำ�ให้บิสซิเนส อินไซเดอร์ประเมินความ เสี่ยงผิดนัดชำ�ระหนี้ 10 ประเทศ ซึ่งแชมป์ก็คือ กรีซ ที่มีค่าความเสี่ยงพุ่งสูงกว่ารองแชมป์อยู่ มากโข ถัดมาคือ อาร์เจนตินา, ไซปรัส, ยูเครน, โปรตุเกส, เวเนซุเอลา, ไอร์แลนด์, ฮังการี และ โครเอเชีย

: Euro 2012

: Apple One

ศึกฟาดแข้งระดับโลก Euro 2012 เปิดฉากความมันส์ขนึ้ โดยมีเจ้าภาพคือโปแลนด์และยูเครน ผูช้ มชาวไทยก็ยอม นอนน้อยเฝ้ารอชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน และจีเอ็มเอ็ม แซท ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอด สดในประเทศไทย และเปิดให้ช่องฟรีทีวี สามารถรับชมได้ แต่เกิดปัญหา ‘จอดำ�’ สำ�หรับทั้งจานดาวเทียมและเคเบิล ทีวีถูกล็อกสัญญาณ ซึ่ง ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องก็ พยายามทุกวิถที าง ให้ทุกแพลทฟอร์ม สามารถดู ไ ด้ ก่ อ น สิ้นสุดทัวร์นาเมนท์

สถาบันโซธบีย์นำ�คอมพิวเตอร์ แอปเปิ ล รุ่ น แรก ‘แอปเปิ ล วั น ’ ที่ส ตี ฟ จ็ อ บส์ และสตี ฟ วอซเนี ย ค ร่ ว มกั น สร้ า งในปี 2519 ออกมาประมู ล โดยคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวเป็นรุ่นที่ไม่มี หน้าจอ ทำ�งานด้วยระบบอินเตอร์เฟซแบบ ดั้งเดิม แม้ว่าจะสร้างมานาน แต่ก็ยังสามารถ ใช้ ง านได้ โดยหวั ง ว่ า จะทำ � ราคาประมู ล ได้ 120,000-180,000 ดอลลาร์

: Billionaire

ประเทศที่ มี เ หล่ า เศรษฐี ที่ มี ท รั พ ย์ สิ น มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ อาศัยอยู่มากที่สุด อยูใ่ นแถบเอเชียแปซิฟกิ นีเ่ อง ในขณะทีเ่ ศรษฐี ทางฝัง่ ยุโรปและอเมริกาเหนือลดลงจากปัญหา เศรษฐกิจ ซึ่งสิงคโปร์คือประเทศที่มีผู้มั่งคั่ง อาศัยอยู่มากที่สุดถึง 17.1% ของประชากร อันดับต่อมาคือ กาตาร์ คูเวต สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ไต้หวัน และบาห์เรน

: Cigarette

รั ฐ ค วิ เ บ ก ป ร ะ เ ท ศ แ ค น า ด า ยื่ น ฟ้ อ ง ค่ า เสียหายเป็นเงิน 6 หมื่น ล้ า นดอลลาร์ จากเหล่ า ผู้ ผ ลิ ต บุ ห รี่ ชั้ น นำ � ระดั บ โลก เพื่ อ ชดเชยความเสี ย หาย ที่ ทำ � ให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด โครงการประกั น สุ ข ภาพ เพราะการสูบบุหรี่ ซึ่งเงินจำ�นวนดังกล่าวจะ ครอบคลุมต้นทุนด้านสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ทีท่ างการต้องแบกรับตัง้ แต่ปี 2513 ถึง 2573

: Japan

หลั ง จากที่ ลู ก ค้ า ในญี่ ปุ่ น ส่ ง เสี ย ง เรียกร้องอุปกรณ์ที่จะมารับประกัน ความปลอดภัย หลังจากเหตุการณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิ ม ะ ซอฟต์ แ บงค์ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของญี่ ปุ่ น ก็ เ ปิ ด ตั ว สมาร์ทโฟนในซีรีส์ ‘แพนโทน’ ที่มีเซ็นเซอร์ ตรวจวัดว่าผู้ใช้งานรับรังสีไว้ในร่างกายเป็น ปริมาณเท่าใด และยังบันทึกข้อมูลปริมาณรังสี ในทุกๆ สถานที่เก็บไว้ได้ด้วย

: Korea

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้ ได้รับเลือกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดระดับโลก เป็นปีที่ 7 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2536-2554 ซึ่ ง เป็ น ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ โ ดยสารที่ ใ ช้ บริการสนามบินต่างๆ ทัว่ โลกกว่า 350,000 ราย ส่วนอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ ท่าอากาศยาน ชางงีของสิงคโปร์ และท่าอากาศยานนานาชาติ ปักกิ่ง

: Facebook

รอยเตอร์ท�ำส�ำรวจร่วมกับ lpsos พบว่ า 4 ใน 5 ของผู ้ ใ ช้ ง าน เฟซบุ ๊ ค ไม่ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ที่โฆษณาอยู่บนเว็บเลย แถมผู้ใช้งานเฟซบุ๊คยัง น้อย นอกจากนีก้ ารโฆษณาในเฟซบุค๊ มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อน้อยกว่า E-mail หรือ Direct-Mail Marketing ด้วยซ�้ำ

: Giorgio Armani

แบรนด์หรูระดับโลก อาร์มานี หวังพึ่งตลาดชนชั้นกลางในจีนช่วยให้ผ่านช่วง เวลาที่ตลาดแบรนด์หรูเติบโตช้าลง โดยวางแผน เปิ ด ร้ า นในจี น เพิ่ ม อี ก 80-100 ร้ า นภายใน 3 ปี และเจาะตลาดเมื อ งขนาดย่ อ มมากขึ้ น ซึ่ ง ร้ า นใหม่ จ ะมี ทั้ ง จิ อ อร์ จิ โ อ อาร์ ม านี และ เอาท์เล็ต ที่จำ�หน่ายสินค้าในราคาที่ชนชั้นกลาง สามารถซือ้ ได้อย่างเช่น ยีนส์ราคา 1,500 หยวน หรือ 7,500 บาท

: iPad

สายการบินต้นทุนต�ำ่ ของสิงคโปร์ Scoot Airlines เริ่มให้บริการแล้ว พร้อมกับ แจก iPad ซึ่งโหลดภาพยนตร์ รายการ โทรทั ศ น์ และเกมมาเรี ย บร้ อ ยให้ ผู ้ โ ดยสาร ชั้นธุรกิจใช้งานตลอดเส้นทาง โดยไอเดียดังกล่าว จะช่วยให้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าการ ติดตั้งจอโทรทัศน์ ในขณะที่ผู้โดยสารชั้นประหยัด ก็สามารถขอใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องจ่ายเพิ่ม 22 ดอลลาร์สิงคโปร์

10 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012

: Louis Vuitton

บริษัท แอลวีเอ็มเอช โมเอ็ด เฮนแนสซี่ หลุ ย ส์ วิ ต ตองส์ เอเอส ผู้ผลิตกระเป๋าแบรนด์หรู สัญชาติฝรั่งเศส ครองตำ�แหน่ง บริ ษั ท ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 7 ปี ติดต่อกันด้วยมูลค่า 25,900 ล้านดอลลาร์ ส่ ว นอั น ดั บ สองคื อ เจ้ า ของแบรนด์ เ ฮอร์ เ มส และตามมาด้วยนาฬิกาชือ่ ดังระดับโลก โรเล็กซ์


: Olympus

โอลิ ม ปั ส บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต กล้ อ ง ชือ่ ดังของญีป่ นุ่ หลังจากประสบ ปัญหาอื้อฉาวทางการเงินเกือบ สองพันล้านดอลลาร์ กำ�ลังตัดสินใจเลือกหนึ่งในห้าบริษัทญี่ปุน คือ ฟูจิฟิล์ม พานาโซนิค โซนี่ เทรโม และ บริษทั ญีป่ นุ่ อีกแห่งเพือ่ เป็นพันธมิตรด้านเงินทุน นอกจากนีย้ งั มีแผนจะขายสินทรัพย์บางส่วนและลดโรงงาน ให้เหลือ 18 แห่งจากปัจจุบันมี 30 แห่ง รวมถึงปลดพนักงาน 7%

: Olympic London 2012

โอลิมปิก ลอนดอน 2012 เผยโฉม มาสคอต 2 ตัว หน้าตาคล้ายมนุษย์ต่ า ง ด า ว มี ชื่ อ ว่ า เ ว น ล็ อ ค (Wenlock) และ แมนเดวิ ล ล์ (Mandeviell) จุ ด เด่ น อยู่ ที่ หั ว เป็นแท็กซี่สัญลักษณ์สำ�คัญของเมือง นอกจากนี้ยังมีตาเดียวเหมือนกล้องคอยบันทึก เหตุการณ์ทกุ อย่าง และทีล่ มื ไม่ได้กค็ อื โลโก้หา้ ห่วง ในรูปแบบของสายรัดข้อมือ โดยตัวนำ�โชคทั้งคู่จะ เดินทางไปทั่วสหราชอาณาจักร เพื่อโปรโมตการ เป็นเจ้าภาพ โอลิมปิก 2012

: Map

หลังจากปล่อยให้ Google Map ครองตลาดอยู่นาน แอปเปิ ล ก็ อ อกมาเปิ ด ตัวโปรแกรมแผนที่เอง ซึ่งจะครอบคลุมถึง การจราจรพื้ น ฐานแบบเรี ย ลไทม์ ซึ่ ง เจ้ า แผนที่ นี้ จ ะพร้ อ มใช้ ใ นระบบปฏิ บั ติ ก ารใหม่ iOS6 ที่จะมาในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

: Nobel Prize

การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกส่ ง ผลไปถึ ง เงิ น รางวั ล โนเบลทีป่ ระกาศลดลงถึง 20% จาก 10 ล้ า นโครนา หรื อ ประมาณ 44.6 ล้านบาท เหลือ 8 ล้านโครนา หรือประมาณ 35.7 ล้านบาท เนื่องจากวิกฤติ การเงินทั่วโลกทำ�ให้เงินลงทุนที่เป็นทรัพย์สิน ของอัลเฟรด โนเบล ได้ผลตอบแทนไม่ดีนัก

: Peaceful Nation

ประเทศไอซ์แลนด์ถูกจัดอันดับให้ เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ เพราะ ไอซ์แลนด์ไม่มีกองก�ำลังทหาร และมีอัตราการ ฆาตกรรมอยู่ในระดับต�่ำ รวมถึงไร้ความรุนแรง และข้อพิพาททั้งภายในและภายนอกประเทศ

: Rolls-Royce

กระทรวงอุตสาหกรรมไทยเผย ออกมาว่า บริษัท โรลส์-รอยซ์ ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละเครื่ อ งยนต์ สำ � หรั บ อากาศยานสนใจลงทุ น ในไทย เพื่ อ ใช้ เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในอาเซียน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน การลงทุน

:พลัUSA ง งานความร้ อ นใต้ พิ ภ พ

ก็ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานหนึ่ ง ที่ สามารถนำ � มาผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ และสหรั ฐ ฯ ก็ ค รองแชมป์ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จากพลังงานนี้มากที่สุดในโลกด้วยกำ�ลังการ ผลิตประมาณ 3,187 เมกะวัตต์ ตามมาด้วย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

: Vodafone

Vodafone เปิดตัวร่ม Vodafone Booster Brolly สำ�หรับ เทศกาลดนตรี Isle of Wight และที่แน่ๆ เจ้ า ร่ ม คั น นี้ ไ ม่ ธ รรมดาเพราะมากั บ แผง โซลาร์เซลล์ที่จะช่วยชาร์จสมาร์ทโฟนให้เต็ม ภายในเวลาไม่ถึงสามชั่วโมง และเสาสัญญาณ ขนาดเล็ ก ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม สั ญ ญาณมื อ ถื อ ของ Vodafone ด้วย แค่นี้ก็หมดปัญหาให้เหล่าคน รักดนตรีได้ดูคอนเสิร์ตอย่างสบายใจ

: Starbucks

สตาร์ บั ค ส์ ต กลงเข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ เบย์ เบรด เจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ ส ไ ต ล์ ฝ รั่ ง เ ศ ส ล า บู ร์ ล อ ง ค์ ด้วยราคา 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายธุรกิจ นอกเหนื อ จาก กาแฟ ซึ่ ง สตาร์ บั ค ส์ มี แ ผน จะวางขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากลาบู ร์ ล องค์ ใ นร้ า น สะดวกซื้ อ ที่ ท างบริ ษั ท ขายชาและกาแฟอยู่ พร้ อ มกั น ก็ เ ตรี ย มขยายสาขาร้ า นเบเกอรี่ ใ ห้ แพร่หลาย

: Thailand,s Got Talent

กลายเป็ น เรื่ อ งฉาวชั่ ว ข้ า มคื น เ มื่ อ ห นึ่ ง ใ น ผู้ เ ข้ า แ ข่ ง ขั น เ ว ที Thailand’s Got Talent Season 2 น้องปอนด์ดวงใจ จันทร์เสือน้อย ใช้หน้าอกเปลือยแทน พู่กันละเลงสีลงบนผืนผ้าใบ ทำ�เอากรรมการ สาวของรายการกดปุ่มยุติโชว์ ขณะที่สองหนุ่ม ให้โชว์นี้ผ่านไปได้ และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันใน สังคมไทยว่า นี่เป็น ‘ศิลปะ’ หรือ ‘อนาจาร’ กันแน่

11 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012

: Willow Glass

บริษัท Corning เปิดตัวกระจกจอแบบใหม่ใน ชื่อ Willow Glass ที่บางเพียง 100 ไมครอน หรื อ เท่ า กั บ กระดาษ 1 แผ่ น ที่ ส ามารถ ดั ด ให้ โ ค้ ง งอได้ โ ดยไม่ แ ตก ซึ่ ง ในอนาคต จอชนิ ด นี้ ส ามารถใช้ ง านได้ กั บ อุ ป กรณ์ พ วก Smart Surface หรือใช้กับแผ่นหลังจอของ LCD และ OLED ได้ อีกไม่นานคงได้เห็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Willow Glass กันแน่ๆ

: Yen-Yuan

ญี่ปุ่นเริ่มใช้เงินสกุลเยนและ สกุ ล หยวนในการดำ � เนิ น ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ญีป่ นุ่ -จีน แทนการใช้เงินดอลลาร์ ซึง่ จะช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการทำ�ธุรกรรมระหว่างกัน และลด ความเสี่ยงในคดีความทางการเงิน ขณะนี้จีน ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นถึง 60%


When you see a good man, think of emulating him; when you see a bad man, examine your own heart. [ Confucius ]

HOW TO INVEST

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด

มองภาพวัฏจักรของราคาสินทรัพย์ ในรอบ 10 ปี

(พ.ศ.2543-2553)

ดังที่กล่าวมาในฉบับที่ผ่านมาว่า 4 เงื่อนไขหลักๆ ของผมที่เป็น การระบุให้เฉพาะเจาะจงลงไปว่า ตราบใดทีท่ งั้ 4 เงือ่ นไขเป็นไปตามนี้ กล่าวคือ ประเทศไทยไม่เกิดสงครามกลางเมือง ประเทศจีนไม่มี ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง ไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) และสถาบันการเงินไทยในภาพรวมไม่ได้ปล่อยสินเชือ่ มากกว่า ปริมาณเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า 100% ของเงินฝากเป็นเวลา 2-3 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นไปตามนี้ ผมคิดว่าประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ ยุคทองของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นไปได้ ที่ในรอบ 7-10 ปีจากนี้ไปน่าจะเป็นยุคทองของการลงทุนใน หุน้ ไทย ทีใ่ ห้ผลตอบแทนมากกว่า 13-15% ต่อปี ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ หน้าที่ของนักลงทุนมีเพียงประการเดียว ครับ คือท่านจะต้องถอนตัวให้ทันก่อนที่ฟองสบู่จะพัง ใจความนี้ ท่านจะต้องย�ำ้ กับตนเองเลยว่า ในยุคเฟือ่ งฟูของนักลงทุน ไม่วา่ ใคร ก็สามารถเป็นนักลงทุนที่เก่งกาจได้ เพราะในช่วงนั้นใครๆ ก็ได้รับ ผลตอบแทนสูง แต่ทา่ นอย่าลืมว่า ในสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาค และจุ ล ภาคที่ เ กื้ อ หนุ น อย่ า งของไทยที่ ก�ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น นี้ ต่ อ ให้ นักลงทุนทีม่ สี ติปญ ั ญาและค้นคว้าศึกษาข้อมูลอย่างปานกลางก็มสี ทิ ธิ์ และความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลตอบแทนเทียบเท่ากับนักลงทุน ‘ขัน้ เทพ’ ได้ แต่การชีข้ าดนักลงทุนอย่างแท้จริงอยูต่ รงทีว่ า่ ท่าน จะต้องรักษาผลตอบแทนจากการลงทุนและเงินต้นรวมผลก�ำไรของ ท่านให้ได้ในยามขาลงของหุน้ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หลังจากปี 2544 อันเป็นปีที่ฟองสบู่หุ้นไอทีหรือหุ้นดอทคอมใน ตลาดหุ้นแนสแดคของสหรัฐฯ พังลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้กดอัตราดอกเบี้ยให้ต�่ำลงมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟู เศรษฐกิจจากภัยก่อการร้าย 9/11 ด้วย ผลคือเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น เฟื ่ อ งฟู ม าก และน� ำ ไปสู ่ วั ฏ จั ก รหุ ้ น / อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่ในสหรัฐฯ ซึ่งดึงคนจ�ำนวนมากมา เป็นนักลงทุนในหุน้ นายหน้าค้าบ้าน และผูล้ งทุนบ้าน ทัง้ ในรูปแบบ การลงทุนแบบการเก็งก�ำไรระยะสัน้ และลงทุนระยะยาว ในตอนนั้นมีผู้รู้บางท่านออกมาเตือนนักลงทุนว่า ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหุน้ ตลาดบ้าน และเศรษฐกิจ ล้วนมีวฏั จักร คือมีเฟือ่ งฟู ก็ตอ้ ง มีชะลอตัว และถดถอยในทีส่ ดุ แต่คนจ�ำนวนมากทัง้ ทีเ่ ป็นนักวิชาการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน นักลงทุนชั้นน�ำและนักลงทุนธรรมดาใน ภาคตลาดหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ล้วนออกมาโต้ผู้รู้จ�ำนวน น้อยเหล่านัน้ ด้วยใจความคล้ายๆ กันคือ “ครั้งนี้ (การลงทุนครั้งนี้) ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ที่ผลของ การลงทุนจะสิ้นสุดด้วยการชะลอตัวและถดถอย เพราะครั้งนี้ วัฏจักรเศรษฐกิจตายไปแล้ว อีกทัง้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสูเ่ ศรษฐกิจ ฐานความรู้ ดังนัน้ ระดับราคาหุน้ และราคาบ้านของสหรัฐฯ จะปรับ เพิม่ ขึน้ ไปตลอด ถ้าราคาปรับลงเป็นการปรับฐานสัน้ ๆ เท่านัน้ ฯลฯ” แล้วเป็นไงครับ ในปี 2551 บริษทั เลห์แมนบราเธอร์ลม้ ละลาย และเศรษฐกิจโลกเข้าสู่วิกฤติ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ พังลงทันที ก็ไหนว่าราคาบ้าน/ราคาหุ้นจะขึ้นไปตลอดกาล ไม่มีตกลง ไม่ใช่หรือ และราคาที่ลงเป็นการปรับฐานสั้นๆ เท่านั้น แต่จาก ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั ราคาบ้านสหรัฐฯ ตกลงอย่างต่อเนือ่ ง มีเพียง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่กลับมา แต่ดัชนีดาวน์โจนส์และดัชนีหุ้น S&P ไม่เคยกลับไปยังระดับสูงสุดก่อน ก.ย.2551 เลย แม้วา่ การกลับมา ของราคาหุน้ สหรัฐฯ นัน้ จะได้อานิสงส์จากการทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ พิมพ์เงินเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจกว่า 2.3 ล้านล้านเหรีญสหรัฐฯ ก็ตาม นั ก ลงทุ น ทั้ ง ในสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทบ้ า นและหุ ้ น ของสหรั ฐ ฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดาในตอนนี้ยังไม่ฟื้นจากการขาดทุนเลย มีเพียง นักลงทุนมืออาชีพและผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเท่านั้นที่อาศัย ประโยชน์จากการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ฟืน้ ผลตอบแทน ของการลงทุน ผมหวั ง ว่ า ในงานเขี ย นชุ ด ต่ อ ไป ผมจะเขี ย นบทความ เรื่องการถอนตัวจากการลงทุนก่อนฟองสบู่พัง ว่าจะต้องพิจารณา ปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างเพือ่ เป็นประโยชน์แก่นกั ลงทุนทีค่ ดิ จะถอนตัว หรือขายสินทรัพย์เป็นเงินสดไว้ ก่อนทีเ่ ศรษฐกิจจะเป็นขาลงอีกครัง้ หนึง่ หลังจากที่เคยเขียนเรื่องการลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจมาแล้ว แต่การเขียนในชุดต่อไป (การถอนตัวก่อนภาวะฟองสบูแ่ ตก) หลังจาก

/ตอน 3 : วัฏจักรหุน ้ ไทย หุน ้ โลก และหุน ้ ประเทศเกิดใหม่/

ที่มา : บลจ.ฟินันซ่าจำ�กัด

ระยะเวลาการลงทุนใน MSCI World ตั้งแต่ปี 2543-2553 หากใช้เวลาในการลงทุน 6 ปี หรือ 10 ปี จะทำ�ให้โอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นเหลือ 0%

จบชุดนี้ (มองภาพวัฏจักรของราคาสินทรัพย์ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 25432553)) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในการอ่านข้อมูล เศรษฐกิจและจับตาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินก่อนเพื่อที่จะ ถอนตัวจากการลงทุนทันก่อนทีฟ่ องสบูร่ าคาสินทรัพย์จะพัง 5. กลับมาที่เรื่องของวัฏจักรราคาสินทรัพย์ต่อ ผมขอน�ำท่าน ผู้อ่านเข้าสู่ภาพการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี หุน้ โลกหรือหุน้ ในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้ว ดังตารางด้านบนคือสิง่ ทีผ่ มอยากให้ ท่ า นผู ้ อ ่ า นเห็ น ภาพการเคลี่ อ นไหวของดั ช นี หุ ้ น โลกผ่ า นดั ช นี MSCI ซึง่ เป็นดัชนีของบริษทั Morgan Stanley Capital International ทีท่ ำ� การ รวบรวมราคาหุน้ ของบริษทั ในประเทศพัฒนาแล้วทัว่ โลกประมาณ 1,600 บริษทั ใน 24 ประเทศพัฒนาแล้วซึง่ ประกอบไปด้วยออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, แคนาดา, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรัง่ เศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮ่องกง, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, ญีป่ นุ่ , เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตฯ, อังกฤษ และสหรัฐฯ จากตารางข้างบนนีบ้ อกอะไรกับเรา ประการแรก ดัชนีทเี่ ลือกใช้คอื ดัชนีทรี่ วบรวมมาจากราคาหุน้ ของ ประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นหมายความว่าหุ้นที่ถูกคัดสรรมานี้จะมีระดับ ของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการค้า แบรนด์ และอัตรา ก�ำไร สภาพคล่อง ทีน่ า่ จะดีทสี่ ดุ ในโลก กล่าวง่ายๆ นีค่ อื ดัชนีทรี่ วมหรือ สกัดมาจากราคาหุ้นของบริษัทที่เป็นครีม (Cream) หรือบริษัทที่ดีที่สุด ในโลกเลยทีเดียว (The Best Blue Ship of The World) ประการทีส่ อง ผลตอบแทนจากการลงทุน MSCI World ด้วยการ ถือไปเฉยๆ (Buy and Hold) ต�ำ่ มาก จากตารางในรอบ 10 ปี พบว่า 1) ถ้าเราลงทุนในดัชนีหุ้นนี้ ถือตั้งแต่ปี 2543-2553 เราจะได้ ผลตอบแทนเพียง 0.47% เท่านัน้ เอง ช่างตรงข้ามกับภาพลักษณ์ของ 1,600 บริษทั ทีถ่ กู คัดสรรมาแล้วว่ายอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในโลกเสียจริง และถ้าพิจารณาต่อ เราพบว่าไม่วา่ นักลงทุนจะถือหุน้ ในปีที่ 1 (2543) และขายในต้นปีถดั ไป เขาจะได้ผลตอบแทนเพียง 3.18% และถ้าเขาถือต่อและขายออกไปในปีที่ ดีทสี่ ดุ คือสิน้ ปีที่ 5 ผลตอบแทนสูงสุดทีน่ กั ลงทุนจะได้คอื 3.61% เท่านัน้ ในขณะที่ความผันผวนของการลงทุนหรือที่เราถอดออกมาเป็น ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบว่าปีทผี่ นั ผวนมากทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 23.08% และ ผลตอบแทนระหว่างปีที่มากที่สุดอยู่ที่ 30.81% ผลตอบแทนต�่ำสุดคือ ขาดทุน 42.08% แต่ในภาพรวมคือถ้านักลงทุนถือพอร์ทการลงทุนนี้ ต่อมาเรือ่ ยๆ โดยไม่ขาย จะพบว่าถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเกิน 6 ปีหรือ ถือต่อถึง 10 ปี โอกาสทีน่ กั ลงทุนจะขาดทุนนัน้ เท่ากับ 0% ประการทีส่ าม ทัง้ หมดนีใ้ นวัฏจักรราคาของ MSCI World โดย ตัวของมันเองก�ำลังบอกอะไรกับเราและเมือ่ น�ำวัฏจักรราคาของ MSCI World ไปเปรียบเทียบกับวัฏจักรราคาหุน้ ไทยนัน้ ให้นยั หรือความหมายอะไร ค�ำตอบคือโดยตัวของ MSCI World นั้น ถ้าลงทุนโดยถือไว้เฉยๆ โดยไม่ขาย (Buy and Hold) กลับมีผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก ในขณะที่ ความเสี่ยง (ดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แม้จะต�่ ำกว่าหุ้นไทย (ดูราย

ละเอียด และตารางได้ในบทความชุดนี้ ตอนที่ 1 ใน GMBiZ ฉบับที่ 28) แต่ความเสี่ยงของการลงทุนก็ไม่ได้ต�่ำมากๆ อย่างมีนัยส�ำคัญอะไรเลย “ที่ส�ำคัญคือในรอบ 10 ปีที่ศึกษาตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในช่วงขากระทิง (Bull Period) แต่หนุ้ ทีเ่ ป็นหุน้ ทีด่ ที สี่ ดุ ของโลกกลับให้ผลตอบแทนแค่นี้ ค�ำถามทีผ่ มอยากให้ทา่ นผูอ้ า่ นคิดคือ ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ ? ค�ำตอบคือหุ้น 1,600 ตัวนี้เป็นหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่า มันดี เลยพากันไปแห่ซอื้ มากกว่าแห่ขาย ผลคืออุปสงค์ของการลงทุนใน หุ้นตัวนี้มันสูงกว่าจ�ำนวนหุ้นหรืออุปทานหุ้นที่มี ราคาหุ้นส่วนใหญ่เลย เต็มมูลค่าหรือสูงกว่ามูลค่าของหุ้นๆ นั้นไปมาก แม้ว่าหุ้นที่ถูกคัดสรรใน ตะกร้า MSCI World นีจ้ ะดีจริง แต่เมือ่ นักลงทุนสถาบัน, ผูจ้ ดั การกองทุน, และนักลงทุนทัง้ หลายล้วนคิดว่าหุน้ พวกนีด้ เี ลยพากันไปซือ้ ไปลงทุน ผลที่ ตามมาคือ ราคาหุน้ เหล่านีไ้ ปไกลเกินพืน้ ฐานไปมากเลยทีเดียว ซึง่ ทีส่ ดุ แล้ว ก็สร้างผลตอบแทนได้จ�ำกัดมาก คือไม่ถึง 4% เลย มิหน�ำซ�้ำเวลาที่ ตลาดหุ้นแกว่งลงจากปัจจัยหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที หุ้นที่ถือว่าดีเลิศ ประเสริฐเหล่านี้กลับปรับลงมาด้วย ดังจะเห็นจากแถวของผลตอบแทน ต�ำ่ ทีส่ ดุ ซึง่ มีตงั้ แต่ -42.08% จนถึง 1.52% แต่การทีค่ วามผันผวนของการลงทุนหุน้ MSCI World อยูใ่ นระดับ ที่สูงเมื่อคิดถึงคุณลักษณะของหุ้นนี้ที่เป็นหุ้นที่ดีเลศ น่าจะเกิดจากการที่ ผูจ้ ดั การกองทุนทีเ่ ป็นผูเ้ ก็งก�ำไร (Hedge Fund Manager) และหน่วยลงทุน ของสถาบันการเงินชัน้ น�ำของสหรัฐฯ และของโลก (Proprietary Trader) ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเก็งก�ำไร ด้วยอาศัยช่วงที่ตลาดปรับลงเพราะ ปัจจัยช็อกบางอย่าง ส่งค�ำสัง่ ขายหนักๆ กดให้ดชั นีลงและเข้าไปเก็บหุน้ ไว้ พอถึงเวลาก็ปล่อยขายในระดับราคาที่พอใจ สาเหตุที่นักลงทุนกล้า ท�ำอย่างนัน้ เพราะขณะนัน้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นายอลัน กรีนสแปน มีพฤติกรรมทีช่ อบออกนโยบายมาอุม้ ตลาดหุน้ เวลาหุน้ ตก (Greenspan Put) แต่กลยุทธ์พวกนีซ้ บั ซ้อนและมีลกั ษณะเป็นเชิงปริมาณมากเกินไป ไม่เหมาะ กับผู้อ่านที่ไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพ ที่เป็นเป้าหมายของผมในบทความ ที่ผมพยายามจะเลือกสินทรัพย์/หลักทรัพย์ที่ถือไปได้เรื่อยๆ และให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ใี นระยะยาวสัก 10 ปีได้ ดังนัน้ การลงทุนในหุน้ MSCI World จึงไม่นา่ จะเหมาะกับผูอ้ า่ น ทีเ่ ป็นนักลงทุนธรรมดาครับ ประการที่สี่ เมื่อเปรียบเทียบกับวัฏจักรหุ้นไทยแล้ว จะพบว่า หุ้นของไทยนั้นกลับให้ผลตอบแทนดีกว่า เมื่อประเมินในด้านความเสี่ยง แม้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นไทยจะสูงกว่า แต่ก็ไม่ได้สูงกว่าการ ลงทุนใน MSCI World มากมายนัก ดังนัน้ นักลงทุนควรระลึกว่า การลงทุนทีด่ ี ควรลงทุนในหุน้ หรือสินทรัพย์ทรี่ าคาต�ำ่ กว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง เพราะถึงแม้วา่ จะลงทุนในหุน้ ทีด่ เี ลิศ แต่ถา้ ราคาหรือต้นทุนในการลงทุนอยูใ่ นระดับทีส่ งู ก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเลิศได้ และถ้านักลงทุนท่านนั้นมิใช่ นักลงทุนมืออาชีพหรือมีเงินลงทุนในลักษณะก้อนใหญ่มากและมีเครือ่ งมือ บริหารความเสีย่ งทีด่ แี ล้ว การลงทุนในหุน้ ไทย น่าจะเหมาะสมและคุม้ ค่า กว่าการลงทุนในหุน้ MSCI World

12 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


KNOWLEDGE FROM GURU

นิเวศวิทยาของอุตสาหกรรม

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

ในธรรมชาติไม่มีของเสีย ไม่มีอะไรที่ถูกโยนทิ้ง ไม่มีสิ่งที่ เรียกว่าขยะ ของเสียจากอินทรีย์หนึ่งจะกลายเป็นวัตถุดิบ ของอีกอินทรียห์ นึง่ ดั ง นั้ น ถ้ า เราน� ำ วิ ธี ก ารเข้ า หา (Approach) แบบ นิเวศวิทยามาใช้กบั อุตสาหกรรม เราก็จะสามารถขจัดปัญหา ด้านมลพิษไปได้ เนื่องเพราะของเสียจากกระบวนการหนึ่ง จะกลายเป็นวัตถุดบิ ของอีกกระบวนการหนึง่ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ (IT) อนุญาตให้เกิดการ เคลื่อนตัวอย่างชาญฉลาดของวัตถุดิบซึ่งกลายเป็นปัญหา คอขวดมาโดยตลอด เพราะกระบวนการหนึง่ จะสร้างวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ กระบวนการอืน่ ๆ แต่ไม่มใี ครล่วงรู้ จากนัน้ จึงมักมีเศรษฐศาสตร์การขนส่ง แต่ทว่าข้อมูลและ เทคโนโลยีสามารถแก้ปญ ั หานีไ้ ด้ ในประเทศเดนมาร์กมีการทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของอุตสาหกรรม มีชุมชนของเครือข่าย อุตสาหกรรมหลายประเภท ซึง่ รวมทัง้ โรงงานซีเมนต์, ผูผ้ ลิตยิปซัม่ บอร์ด, ผูป้ ลูกต้นไม้ในเรือนกระจก, โรงงานบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และโรงจักรไอน�ำ้ ทีผ่ ลิตความร้อนให้หมูบ่ า้ น สิง่ ทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้ ก็คอื ส่วนใหญ่ของวัตถุดบิ จะหมุนเวียนอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ล็กๆ เหล่านี้ ดังนัน้ ของเสียจากโรงงานซีเมนต์ได้กลายเป็นวัตถุดบิ ของผูผ้ ลิตยิปซัม่ บอร์ด และความร้อนที่ ล้นเกินจากกระบวนการผลิตได้ไปให้ความร้อนแก่เรือนกระจก และของเสียจากหมูบ่ า้ น ถูกใช้เป็นปุย๋ แก่เรือนกระจก มันจบลงด้วยเครือข่ายทีใ่ กล้ชดิ กันยิง่ นัก เป็นวงจรทีใ่ กล้ชดิ กัน ของวัตถุดบิ และพลังงานทีแ่ ตกต่างกันทีไ่ หลเวียนอยูใ่ นชุมชนนี้ และจากภายนอกมันถูก มองว่าไม่มขี องเสีย เพราะไม่มอี ะไรทีอ่ อกมาจากทีน่ แี่ ล้วต้องถูกน�ำไปก�ำจัด นีเ่ ป็นวิธที ชี่ าญฉลาดเอามากๆ มีกระบวนการในลักษณะเดียวกันทีโ่ รงงานรีดเหล็กทีแ่ มสซาชูเซตส์ ซึง่ พวกเขา ใส่ปญ ั ญาเข้าไปในกระบวนการผลิตโดยการบ�ำบัดน�ำ้ เสียหลังจากทีใ่ ช้แล้วในอดีต น�ำ้ จะไหลจากแม่นำ�้ ไปสูโ่ รงงานแล้วพวกเขาจะใช้มนั จากนัน้ ก็ถกู ปล่อย ลงสูแ่ ม่นำ�้ หรือทะเลอีกครัง้ ซึง่ มีโลหะหนักอยูใ่ นน�ำ้ ด้วย

สถาบันวิจย ั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฉลองครบ 49 ปี ด้วยแนวคิด ‘เผชิญน�ำ้ ท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉลองครบรอบการด�ำเนินงาน 49 ปี จัดงาน เปิดโลกทัศน์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ‘เผชิญน�ำ้ ท่วม อย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ งานครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ วว. ในการสร้างสรรค์ ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของสังคม ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และถ่ายทอดใน เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลายส่วน ไม่วา่ จะเป็น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร่วมภาค ภูมใิ จกับความส�ำเร็จของ วว. ทีถ่ วายงานโครงการหลวง และพระราชกรณียกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการน�ำ้ นิทรรศการเทคโนโลยี เผชิญน�้ำท่วม พบกับเทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบ้าน และนวัตกรรมที่น�ำไปช่วยในวิกฤติ อุทกภัย เช่น เครือ่ งผลิตน�ำ้ ดืม่ ส�ำหรับผูป้ ระสบภัย การรับมือกับเชือ้ รา จากน�ำ้ ท่วม การปลูกผักลอยฟ้า นวั ต กรรมและบริ ก ารอุ ต สาหกรรม TISTR Innovation & Industrial Service น�ำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัยเด่น รวมถึง การเปิดเวทีเจรจาธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยมี เครือข่ายธนาคารร่วมแสดงนิทรรศการและจับคูเ่ จรจาธุรกิจ ซึง่ ทีผ่ า่ นมางานวิจยั จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เป็นรากฐานให้ผปู้ ระกอบการน�ำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และ เป็นธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จมาแล้วมากมาย

13 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012

NEWS

เรื่อง : กองบรรณาธิการ


06 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


COVER STORY

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงค์วัฒน์

โทรคมนาคมเหมือน

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการ โทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. เสนอวิสยั ทัศน์ให้แก่สมาชิก วุฒสิ ภาว่า “โทรคมนาคมเหมือน Infrastructure ของประเทศ เหมือนน�ำ้ เหมือนไฟฟ้า ถนน ตอนนีก้ ลายเป็นถนนทางด่วนข้อมูล เพื่อจะส่งผ่านความรู้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ถ้าประเทศ ส่งผ่านความรู้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งช้าก็เหมือนคนที่จะ ได้รับความรู้ หรือความรู้จากนวัตกรรมที่คนสร้างขึ้นมาเมื่อไม่กี่ วันทีแ่ ล้วช้า” จากผูส้ มัคร 136 ท่าน พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ได้คะแนนมาล�ำดับหนึง่ ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม GMBiZ คิดว่าท่านผูอ้ า่ นอยากรูว้ า่ อนาคตโทรคมนาคมไทย จะไปทางไหน เราจะได้ใช้ 3G กันเมือ่ ไหร่ 4G ล่ะจะมีโอกาสไหม AEC ทีจ่ ะมาถึงในปี 2558 ไทยจะแข่งขันได้ไหม พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ มีคำ� ตอบครับ

ของประเทศ / พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ / พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : คุณพ่อผมเป็นคนโพธาราม จังหวัด ราชบุรี เป็นทหารเหมือนกัน เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นหนึ่ง ครอบครัวก็อยูก่ บั ความเป็นทหารมาตลอด ก็เลยอยากเป็นทหาร มาโดยตลอด เห็นทหารไปตายในสนามรบ มีความรักชาติ แต่ตอนผมเป็นนักเรียนนายร้อยไม่ทราบว่าอยู่ๆ คุณพ่อ นึกอะไรบอกว่าผมต้องเรียนปริญญาเอกเพราะโลกมันเปลี่ยน ไปแล้ว โลกจะไม่ได้รบกันแบบนี้แล้ว แต่จะรบกันด้วยความรู้ ประกอบกับผมเป็นคนชอบเรียนหนังสือ ก่อนทีผ่ มจะเข้าเรียนที่ โรงเรียนนายร้อย ผมเรียนทีโ่ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จริงๆ จบจากโรงเรียนนายร้อยความใฝ่ฝนั ก็คอื ได้เป็นนักรบ เป็นทหารราบ นัน่ คือสมัยก่อน แต่พอสมัยหลังๆ มาเริม่ ทุม่ เท เรือ่ งเทคโนโลยีแล้ว การที่ จ ะเรี ย นปริ ญ ญาเอกได้ นั้ น มี ก รณี เ ดี ย วก็ คื อ มี ทุ น เหล่าสือ่ สารเท่านัน้ ผมก็คดิ ว่าไม่เป็นไร อีกหน่อยโลกก็คงเปลีย่ นไป

GMBiZ : ท�ำ Ph.D. ด้านไหน?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบสายอากาศ ออกแบบสายอากาศดาวเทียม สายอากาศเล็กๆ

ที่อยู่ในโทรศัพท์ เป็นสายโทรคมนาคมเลย ผมจบปริญญาตรี โท เอก สาขาโทรคมนาคมหมดเลย และก็ ไ ด้ เ กี ย รติ นิ ย ม (National Engineering Honor Society) กลับมาในปี 2000 พอดี ตอนนั้นอายุประมาณสัก 34-35 ก็ไปเป็นอาจารย์สอน หนังสือ และไปเรียนทีโ่ รงเรียนเสนาธิการทหารบก เรียนเสร็จปับ๊ ช่วงนัน้ มีรฐั ประหาร ท่านพลเอกสนธิเป็น ผบ.ทบ. และให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เป็นเสนาธิการทหารบก และก็เป็นประธานบริษทั CAT Telecom ด้วย ท่านเองไม่มคี วามรูท้ างด้านโทรคมนาคมก็เลยถามเพือ่ นผม ทีเ่ ป็นฝ่าย เสธ. ว่ามีใครไหม ซึง่ ก็มผี ม ท่านก็เลยเรียกผมไปคุย ตอนทีเ่ รียกนัน้ ผมไปพรีเซนต์งานวิจยั อยูท่ ฮี่ อ่ งกง

GMBiZ : ตอนนัน้ ท�ำอะไรอยูค่ รับ?

พั น เอก ดร.เศรษฐพงค์ : เป็ น อาจารย์ โ รงเรี ย นนายร้ อ ย ผมเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเสร็จก็ไปเป็นอาจารย์ และก็ไป พรีเซนต์งานวิจยั ผมไปบ่อยเพราะว่าผมได้ทนุ วิจยั พอกลับมาท่านก็เรียกผมไปพบ บอกว่า “พี่ต้องใช้น้อง มาช่วยงานพีห่ น่อย” ไปเป็นเลขาฯ ของประธานบอร์ด

ผมก็อยูก่ บั ท่าน ท่านก็ใช้งานเหมือนกับว่าทุกอย่างผมต้อง ตัดสินใจหมด เพราะว่าท่านงานเยอะมาก หลังจากนั้นประมาณปีครึ่งท่านก็หมดวาระ ท่านเห็นว่า ผมมีความสามารถทางด้านโทรคมนาคม ท่านก็บอกว่าน่าจะ ช่วย กทช. ได้ พอเสร็จสิน้ ภารกิจท่านก็บอกว่า “อยากเป็นผูพ้ นั ทีไ่ หนบอก” ผมก็บอกว่าไม่อยากเป็น ผมอยากท�ำงานแบบนี้ ท่านก็เลย ถามว่าอยากท�ำทีไ่ หน ท่านก็เลยเรียนพลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ปรากฏว่ า พลเอกชู ช าติ เ ป็ น เพื่ อ นคุ ณ พ่ อ เป็ น เตรี ย มทหาร รุ่นเดียวกันก็เลยมาช่วยเป็นคณะอนุกรรมการ และผมก็รู้ว่า นีแ่ หละคือสิง่ ทีเ่ ราชอบ เขาก็เปิดรับสมัครเลขาธิการพอดี ผมก็สมัคร กลายเป็นว่า ยกเลิก เพราะว่ามี พ.ร.บ.ใหม่ออกมา ผมสมัครผู้เชี่ยวชาญ เขาก็ยกเลิกอีก ผมน่าจะช่วยประเทศชาติได้มากกว่าเป็นทหารนัง่ โต๊ะฝ่าย เสธ. ให้เจ้านาย ผมก็เลยตัดสินใจสมัคร กสทช. เพราะเริม่ สมัครพอดี

15 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


ผมมานั่ ง คิ ด ว่ า มั น เกิ น ก� ำ ลั ง ของเราหรื อ เปล่ า แต่ พ อ เราก็มาดูประวัติตัวเองก็พบว่าท�ำงานเป็นคณะอนุกรรมการ เป็นคณะอนุกรรมาธิการ เป็นอะไรเกี่ยวกับ ICT หมดเลย และก็อยู่ในแวดวงมาโดยตลอดแต่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด มองดู คุณสมบัตติ วั เองว่าได้กเ็ ลยสมัคร ผมวางแผน Audience มี 150 คนเท่านัน้ ไม่ใช่ 60 ล้านคน ผมดูประวัติ วิเคราะห์กลุม่ ใช้หลักการตลาด

GMBiZ : Target Market

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ดู Target Group ก็แบ่ง Segment ผบ.ก็เซกเมนต์นึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไหน สนใจด้านไหน ผมก็จะรู้แล้วว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร ผมก็ใช้สื่อแบบโฟกัส ใช้ทกุ รูปแบบ ทัง้ เอาประวัตไิ ปวาง ไปแนะน�ำตัว แต่ผมไม่มสี ทิ ธิ ออกทีวเี พราะว่าผมไม่ดงั ไม่มใี ครรูจ้ กั ผม ผมใช้ Word of Mouth และการแนะน�ำตัวแบบถึงตัวเลย ขอเวลาหนึง่ นาที

GMBiZ : ในหนึง่ นาทีพดู อะไรบ้าง?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ผมบอกเลยว่า ผมขอโอกาสรับใช้ ประเทศชาติ ในความรูท้ ผี่ มมีผมมัน่ ใจว่าผมท�ำได้ และผมก็บอก ประวัติผมสั้นๆ ผมท�ำใบแนะน�ำตัวให้เล็กที่สุดเป็นแผ่นเดียว พลิกหน้าหลังก็จบ

GMBiZ : ไม่เยอะ เพราะเขาไม่อา่ นอยูแ่ ล้ว

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : เขาไม่มเี วลาแม้แต่จะคุยกับเราด้วยซ�ำ้ จะท�ำให้เขาอ่าน ต้องท�ำให้เล็กทีส่ ดุ เขาอ่านแบบสแกน แต่แค่นนั้ ก็คงไม่พอหรอก เพราะระยะเวลาตัง้ 60 วัน ผมจึง ใช้การกระตุน้ ความจ�ำด้วยการไปใส่ใน Box ของเขา ให้คนช่วยพูด ลูกศิษย์ผมเป็นเจ้าหน้าทีอ่ ยูใ่ นสภาฯ ก็ชว่ ยผม ช่วยแจก เขาก็เริม่ คุยกัน ผมก็จะรูว้ า่ ท่าน สว. เขาคุยกับใคร เราก็ไปคุยกับคนนัน้

วิธกี ารคิดของผมเป็นอย่างไร ระบบคิดในเรือ่ งโทรคมนาคม ของผมเป็นอย่างไร ในสากลเขาท�ำอย่างไร กิจการโทรคมนาคมไทย น่าจะเดินไปอย่างไร เขาให้แค่ 8 นาทีเท่านัน้

GMBiZ : ได้คะแนนเสียงเท่าไหร่?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : กสทช.มีทงั้ หมด 136 ท่าน ผมได้ 118 คะแนนเป็นทีห่ นึง่ ทุกคนก็เซอร์ไพรส์วา่ ท�ำไมผมได้ทหี่ นึง่ เพราะไม่มใี ครรูจ้ กั ผม แต่ถา้ ไปอ่านประวัตผิ มแล้วจะไม่สงสัยเลย ว่าท�ำไมถึงเลือกผม เหมือนโฆษณาสินค้าให้ตาย ถ้าสินค้าไม่ดมี นั ก็ไม่มที างอยูไ่ ด้ ชิมแป๊บเดียวก็เลิกเลย

GMBiZ : วันทีค่ ะแนนออกมาเป็นทีห่ นึง่ แล้ว คิดอย่างไร?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : เชือ่ ไหมว่าผมไม่ประหลาดใจ เพราะว่า ก่อนหน้าที่จะมีการคัดเลือกสองสามวัน ผมลองประเมินดูว่า ผมได้ 120 คะแนน ผมไม่เซอร์ไพรส์วา่ ผมได้ แต่ผมเซอร์ไพรส์ที่ ผมได้ทหี่ นึง่ ก็รสู้ กึ ดีใจและภาคภูมใิ จ

GMBiZ : หลังจากเป็น กสทช.แล้วท�ำอะไรบ้าง?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : พอเป็นปับ๊ น�ำ้ ท่วม (หัวเราะ) ตอนนัน้ ก็ระดมเหล่าวิทยุสมัครเล่น เป็นครั้งแรกเลย ผมไม่เคยคิด เรื่องวิทยุสมัครเล่นในหัว ผมนึกว่าเขามีไว้พูดฮัลโหลกันสนุกๆ แต่ปรากฏว่าคนพวกนีม้ จี ติ อาสา ผมก็ได้รบั การประสาน และก็ไป ทีศ่ นู ย์สายลม เขามาท�ำงาน เอาอุปกรณ์มาเองบ้าง มาเอาจาก เราไปบ้าง เราเห็นแล้วรูส้ กึ ว่าใจเรายังสูเ้ ขาไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้ คนพวกนีเ้ ราเหนือ่ ยแน่ เพราะระบบโทรคมนาคมมีลม่ เยอะ ตอนนัน้ น�้ำท่วมสูงมาก วิทยุสมัครเล่น (Walky Talky) เขาก็ออก ปฏิบตั กิ าร แล้วก็ Relay ข้อมูลกลับเข้ามา งานแรกของผมก็คอื การตัง้ คณะอนุกรรมการโทรคมนาคม เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผมเป็นประธาน อนุกรรมการ และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิทยุสมัครเล่น

โทรคมนาคมเหมือน Infrastructure ของ ประเทศ เหมือนน้ำ� เหมือนไฟฟ้า ถนน ตอนนี้กลายเป็น ถนนทางด่วนข้อมูลเพื่อจะส่งผ่านความรู้จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ถ้าประเทศส่งผ่านความรู้จากจุดหนึ่ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง ช้ า ก็ เ หมื อ นคนที่ จ ะได้ รั บ ความรู้ หรื อ ความรู้ จ ากนวั ต กรรมที่ ค นสร้ า งขึ้ น มา เมื่อไม่กี่วันที่แล้วช้า GMBiZ : ตอนนัน้ เสนออะไร?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : เสนอวิสยั ทัศน์ ผมก็บอกว่า โทรคมนาคม เหมือน Infrastructure ของประเทศ เหมือนน�ำ้ เหมือนไฟฟ้า ถนน ตอนนี้กลายเป็นถนนทางด่วนข้อมูลเพื่อจะส่งผ่านความ รู้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ถ้าประเทศส่งผ่านความรู้จาก จุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ ช้า ก็เหมือนคนทีจ่ ะได้รบั ความรู้ หรือความ รู้จากนวัตกรรมที่คนสร้างขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วช้า ไม่เหมือน อย่างประเทศเกาหลีใต้ เขาเป็น Broadband เพราะฉะนัน้ การ เคลือ่ นย้าย Knowledge จากทัว่ โลกมาสูส่ มองของประชาชนเขา จะเร็วมาก ฉะนัน้ ถ้าเราช้าเราก็จะเรียนรูช้ า้ กว่าคนอืน่ ดั ง นั้ น แล้ ว เราจะต้ อ งมาพั ฒ นากิ จ การโทรคมนาคม ถนน-ทางด่วนของเรา ซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรามี ปัญหามาก การแก้ ไ ขก็ คื อ การเอาโทรคมนาคมที่ ทั่ ว ถึ ง และบริ ก าร เพื่อสังคม โทรคมนาคมต้องทั่วถึงต้องครอบคลุมประชากร มากกว่า 80%

และความถี่ ภ าคประชาชน โดยมี พ ลเอกสุ กิ จ ขมะสุ น ทร เป็นประธานอนุกรรมการ ตอนนี้ เ ราก็ พ ยายามสร้ า งเครื อ ข่ า ย และก็ ส นั บ สนุ น เทคโนโลยีเพื่อให้เครือข่ายเขามีความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะ เชือ่ ว่าต้องเกิดขึน้ อีกไม่เรือ่ งใดก็เรือ่ งหนึง่

GMBiZ : หมายความว่าวิทยุสมัครเล่นสามารถช่วยใน เวลาทีม่ ภี าวะวิกฤติได้

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ เป็นแรงนึงทีส่ �ำคัญ แต่ไม่ได้เป็น โครงสร้างถาวร แต่ในภาวะที่ทุกอย่างล่ม วิทยุสมัครเล่นยัง ท�ำงานได้

GMBiZ : เทคโนโลยีไม่ได้ Advance มาก เอาไว้ใช้สำ� หรับ ช่วงวิกฤติ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ครับ ถูกต้องเลย จากนั้นก็ท�ำ แผนแม่บท เพราะถ้าแผนแม่บทไม่เสร็จจะไม่สามารถท�ำอะไร ได้เลยตามกฎหมาย จัดสรรคลื่นความถี่ไม่ได้ ก็ต้องท�ำให้เสร็จ

แต่เขาให้เวลาหนึ่งปี ท�ำกันแบบหนักมากเลย แต่ผมก็ท�ำไป พร้อมๆ กันกับการตัง้ อนุกรรมการประมูลคลืน่ ความถี่ 2.1 GHz ด้วยเทคโนโลยี 3G บางคนก็บอกว่าท�ำไมต้อง 3G ท�ำเป็น 4G เลยไม่ได้หรือ คลืน่ 2.1 GHz อุปกรณ์ในโลกนีผ้ ลิตอยูท่ ี่ 3.9 มันยังไม่ถงึ 4 คลื่น 2.1 GHz ที่จะประมูลกันเขาประมูลมาแล้วเมื่อ ประมาณสิบปีที่แล้ว เราเพิ่งมาประมูล จะแพ้ปากีสถานเอา เขาจะเป็นประเทศเกือบสุดท้ายทีจ่ ะประมูล และเราประมูลตอน เดือนตุลาคมนีก้ อ็ าจจะเป็นประเทศเกือบสุดท้ายได้เช่นกัน License 2.1 GHz ก�ำลังจะหมดแล้ว เขานิยมผลิตใน เทคโนโลยี 3G และพัฒนามาจนถึง 3.9G ในวันนี้ แต่ยงั ไม่กระโดด ไปถึง 4G เพราะยังอยูใ่ นความถีอ่ นื่ เลยต้องอธิบายให้เข้าใจว่า ท�ำไมถึงไม่ 4G

GMBiZ : ทีอ่ เมริกาท�ำ 4G ออกมานัน้ เป็นอย่างไร?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : มันมีคลืน่ 1800 MHz และ 2600 MHz เป็นคลืน่ ใหม่ และเทคโนโลยีกเ็ ริม่ พัฒนาไปยังคลืน่ เหล่านัน้ แต่อกี 3 ปีคลืน่ ทีเ่ ราจะประมูลจะกระโดดไป 4G ได้ ตอนนี้ 4G ในโลกก็ยงั ไม่เยอะมาก มี อเมริกา เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ยุโรป

GMBiZ : มันดีกว่า 3G อย่างไร?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : มันเร็วกว่าแบบ 20-30 เท่าตัว

GMBiZ : ของเราจะประมูลกันเดือนไหน?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ไม่เกินตุลาคม ผมพยายามจะให้ได้ใน เดือนกันยายน ถามว่าท�ำไมไม่ให้เร็วกว่านี้ เพราะว่าต้องมี Public Consultation

GMBiZ : พิธกี รรมทัง้ หลาย

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ตอนนี้ปัญหาของประเทศก็คือระบบ โทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ม่ดี ไม่ใช่เพราะโครงข่ายไม่ดี แต่เป็นเพราะถนน มันแคบแต่มรี ถวิง่ เยอะ ตอนเช้ามาจะเห็นว่าท�ำไมดาวน์โหลด อัพโหลดข้อมูลเร็วจัง ก็เพราะยังไม่มคี นตืน่ มาใช้ เปรียบเหมือนถนนกับรถเลย รถตุก๊ ๆ เปรียบเสมือน Voice รถเก๋งเปรียบเสมือนการอัพโหลดรูป อัพโหลดรูปพร้อมกันเยอะๆ Voice ก็วงิ่ ไม่ได้ เพราะสัญญาสัมปทานมันมี Bandwidth ทีแ่ คบ สมัยก่อนมี Voice แค่นกี้ ใ็ ห้แค่นี้ ยกตัวอย่างผูป้ ระกอบการ รายหนึ่งมี 17.5 แต่เจียดมา 5 เมกเท่านั้นเองเพื่อท�ำ 3G ทัว่ ประเทศ กลายเป็นว่าทัว่ ประเทศมีแค่ 5 เลนเอง

GMBiZ : Repeatable หรือครับ?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ครับ Repeatable ได้ เหมือนเซลล์นงึ Handle ได้ 50 คน ถ้าท�ำเซลล์ยงิ่ ขนาดใหญ่ ถ้าคนวิง่ หนาแน่น ก็จะวิ่งไม่ดี จะต้องท�ำเซลล์เล็กๆ เพื่อจะดูแลคนไม่ให้เกิน 50 มันก็ตอ้ งลงทุนสูงขึน้ เรือ่ ยๆ สิ่งที่ส�ำคัญก็คือเราต้องท�ำทางด่วนข้อมูล ต้องจัดประมูล และเปิดช่อง 45 MHz หรือถนน 45 เลน ตอนนีก้ อ็ ยูใ่ นการ ด�ำเนินการว่าเราจะแบ่งเลนอย่างไร เราจะประมูลด้วยวิธีไหน ไม่ให้มกี ารฮัว้ กัน

GMBiZ : Beauty Contest?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : Beauty Contest ไม่ได้ครับ ต้อง Auction อย่างเดียว Beauty Contest คือการแข่งขันกันโดย เสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า เช่น จะสร้างเน็ตเวิร์คที่เร็วกว่าคนอื่น จะให้บริการดีกว่าคนอืน่ เป็นการบลัฟ๊ (ฺBluff) ให้ชนะ แต่คราวนีเ้ รามีเกณฑ์ตงั้ ต้น เช่น ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้ไปจะ ต้องสร้างให้ครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 2 ปี ฯลฯ และผูท้ มี่ าจดทะเบียนจะต้องไม่ละเมิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกีเ่ ปอร์เซ็นต์ ถ้าครบก็เข้ามาประมูล คาดว่าจะรูผ้ ลในไม่กเี่ ดือนข้างหน้า และก็จะออกเป็น Public Consultation พอออกไปปับ๊ ก็เป็นไปตามกระบวนการแล้ว ผมก็ ชวนคนมาประมูล

GMBiZ : เมือ่ คราวทีแ่ ล้วทีม่ กี ารประมูลกัน กระบวนการ แบบนัน้ จะเกิดขึน้ ในเดือนตุลาคม?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ไม่เกินเดือนตุลาคม ไม่เดือนกันยายน ก็ตลุ าคม

16 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


31 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


ผมอยากเห็นประชาชน มีความสุขกับการใช้ บริการโทรคมนาคม ที่มีคุณภาพ และก็มี ราคาที่เป็นธรรม เราดูในวงการธุรกิจ วงการศึกษา เวลาเราใช้ เรารู้ว่ามันมีคุณค่า มีประโยชน์มหาศาล ในอนาคต ผมอยากเห็นประเทศ สามารถลดพลังงาน (Energy) ได้ โดยการใช้ IT

06 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


GMBiZ : กีค่ นทีเ่ ราจะให้?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ตอนนีเ้ รามีอยู่ 45 เลน เรายังไม่รวู้ า่ จะให้คนละ 15 เลน หรือจะเป็น 10-10-10-15 เลน เราก�ำลัง จะแบ่งอยู่ อาจจะเพือ่ ให้มผี ปู้ ระกอบการเยอะขึน้ มีการแข่งขัน ในตลาด แต่จริงๆ แล้วมาตรฐานโลก 10 เลนก็พอแล้ว

GMBiZ : รองรับได้เท่าไหร่?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : รองรับได้หรือไม่ได้อยูท่ กี่ ารออกแบบ เซลล์มากเซลล์นอ้ ย

GMBiZ : เหมือนมีทดี่ นิ อยู่ แล้วคุณจะไปสร้างเป็นตึกกีช่ นั้

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ครับ มันอยูท่ กี่ ารดีไซน์ อาจจะมี อิฐบล็อกไม่มากกว่าเขา แต่มเี ทคนิคทีด่ กี ว่า หรืออาจจะลงทุน ปูนที่แข็งแรงกว่า อยู่ที่ความช�ำนาญทางวิศวกรรม เป็นการ Optimize, Trade Off มันไม่ใช่ว่ามีถนนใหญ่ ถนน 15 เลน อาจจะไม่ชนะถนน 10 เลนก็ได้ ถ้าคนขับรถไม่มรี ะเบียบวินยั แต่ถา้ 20 เลนเทียบกับ 10 เลยมันแพ้กนั ขาด แต่ 10 เลน กับ 15 เลนใช้ฝมี อื สูก้ นั ได้ เพราะฉะนั้น Operator ที่มีเงินไม่มากพอที่จะทุ่มทุน สูไ้ ม่ไหวก็อาจจะซือ้ ไป 10 อันนี้ คือเราต้องการให้คนมาแข่งขัน

GMBiZ : สมมติมแี ค่ 3 ราย แต่ทเี่ หลือดูแล้วไม่นา่ จะได้

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : เอาอย่างนี้ครับ จริงๆ แล้ววงการ โทรคมนาคมแต่ละประเทศในโลกก็มอี ยูแ่ ค่นี้ มีผเู้ ล่น 3-5 ราย อย่างฮ่องกงเพิง่ ประมูลไป มีใบอนุญาตอยู่ 3 ใบ มา 3 เจ้าก็จบ เลยไม่ตอ้ งประมูล แต่ของเราท�ำไม่ได้ เราต้องประมูล อย่างไร เราก็ตอ้ งประมูล

GMBiZ : จะมีมาแค่ 3 รายไม่ได้

GMBiZ : ประสิทธิภาพ รวมถึงการอัพโหลด ดาวน์โหลด พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ทีเ่ ราใช้กนั อยูต่ อนนีม้ นั ไม่ใช่ประสิทธิภาพ จริง มันแย่กว่า มันแคบมาก

GMBiZ : ถ้าเปรียบเทียบเป็นถนนอย่างทุกวันนีก้ เี่ ลน

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : บางรายมี 5 เลน แต่ทเี่ ราจะเปิดประมูล คืออย่างน้อย 10 เลนต่อ 1 เจ้า อย่างน้อยก็เป็นเท่าตัวเลย

GMBiZ : บอกประชาชนไปว่าอย่างช้าเดือนตุลาคมเสร็จ ถัดจากนัน้ 6 เดือนประชาชนตามเมืองใหญ่จะได้ 3G จริงๆ บนความถี่ 2.1 GHz โดยผูป้ ระกอบการเอกชน ทีไ่ ด้ไป 3-4 เจ้า อาจจะเป็นคนละเท่าไหร่กแ็ ล้วแต่ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : 6 เดือนแรกก็คือเมืองใหญ่ทั้งหมด อย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ฯลฯ

GMBiZ : ใน 2 ปีจะครอบคลุมหมดไหม?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : 2 ปีกจ็ ะครอบคลุม 50% แต่อนั นี้ เป็นเงื่อนไขขั้นต�่ำ แต่โดยปกติผู้ประกอบการเขาอยากท�ำให้เร็ว กว่านั้นอยู่แล้ว เขาอยากได้ลูกค้าอยู่แล้ว ผมว่า 2 ปีน่าจะ ครอบคลุมเกิน 60%

GMBiZ : ทาง กสทช. คาดการณ์เกี่ยวกับ กสทช. อย่างไร?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ทราบหรือไม่ว่าตอนนี้มีจ�ำนวนผู้ใช้ โทรศัพท์ทใี่ ช้ Data เพียง 10% ของผูใ้ ช้ทงั้ หมด อีก 90% ยังไม่ได้ ใช้เลย เป็นเพราะ Hand Set ยังแพง แต่อกี 2 ปีมนั จะถูกลงมาก ท�ำไมมันถึงมีจราจรติดขัดบนโครงข่ายขนาดนี้ เพราะว่า iPad, iPhone, Samsung ฯลฯ มันมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว เป็นเพราะ Device ทีใ่ ช้ Data มาก ซึง่ ไม่ใช่ เพราะโครงข่ายไม่ดี แต่โครงข่ายรับไม่ไหว

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ไม่ได้ แต่วา่ มันมีการ Auction ไม่เหมือน กับสมัยก่อน ถ้า Demand ไม่เท่ากับ Supply ก็จะเกิดการต่อสูก้ นั ถูกไหมครับ ถ้า Demand เท่ากับ Supply ก็ไม่มกี าร Auction เรายังมีอีกวิธีนึงที่ยุโรปเขาท�ำกันก็คือ ผมมีความถี่ 45 เลน ผมแบ่งเป็นล็อต อาจจะ 5 เลนต่อ 1 ล็อต เท่ากับผมมี 9 ล็อต สมมติวา่ ผมมี 3 เจ้า เจ้าแรกขอ 4 ล็อต อีกเจ้าขอ 4 ล็อต อีกคนก็ขอ 4 ล็อต เป็น 12 ล็อต ซึง่ เกินทีม่ อี ยูค่ อื 9 ล็อต ก็ตอ้ งประมูลแข่งกัน ผมก็บอกว่าล็อตละ 100 บาท ทุกคนก็ตอ้ งการ 4 ล็อต เหมือนเดิม แต่พอผมบอกราคา 500 บาทบางคนยังสู้ แต่บางคน ไม่สแู้ ล้ว Demand เท่ากับ Supply เมือ่ ไหร่ผมหยุด อันนีเ้ ราเรียกว่า วิธี Simultaneous Ascending Bid Auction ซึง่ เป็นวิธที เี่ ราเลือก ใช้ในการประมูลครัง้ นี้ ถึงแม้ผปู้ ระกอบการจะไม่มาก แต่ถา้ ความต้องการมากกว่า ล็อตทีเ่ รามี นัน่ คือการ Auction

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ไม่มกี ารเพิม่ อะไรทัง้ สิน้ เหมือนเดิม ทุกประการ ย�ำ้ ว่าแค่ 10% เองนะ ด้าน Marketing ยังมอง โอกาสอีก 90% ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ อันนีค้ นรอใช้อยูเ่ พียงแต่วา่ ยังแพง เท่านั้นเอง แต่อีกหน่อยมันจะถูกทั้ง Device และค่าบริการ Data ทัว่ โลกเป็นอย่างเราหมด มีปญ ั หา ข้อมูลของประเทศไทย ปีนึงที่ผ่านมาการใช้ Data บนโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 300% เพียงปีเดียวเอง แล้วผมไปประชุมที่บาร์เซโลนาในงาน Mobile World Congress 2012 ท�ำนายว่าอีก 5 ปีขา้ งหน้า จะใช้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 20 เท่าของวันนี้ และตอนนีท้ วั่ โลกก�ำลังจะ ต้องมาจัดการกับการประมูลคลืน่ ความถี่

GMBiZ : ไม่ได้อยูท่ จี่ ำ� นวนผูเ้ ข้าประกวด แต่อยูท่ วี่ ธิ กี าร ประกวด

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : เราจะมี Infrastructure ทางด่วนข้อมูล ทีแ่ ย่มาก เหมือนกับว่าจะไปไหนก็รถติดหมด

GMBiZ : รถมหาศาลแต่ถนนเท่าเดิม ไม่มกี ารตัดเพิม่

GMBiZ : แสดงว่าถ้าประเทศไทยไม่มี กสทช. คงจะ โกลาหล

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ จะท�ำอย่างไรให้เกิดการแข่งขัน เท่านัน้ เองจบ ต้อง Auction ไม่ใช่วา่ ของ 3 ชิน้ มีคน 3 คน แต่เราต้องท�ำอย่างไรให้เกิดการแข่งขัน

GMBiZ : เราเป็นประเทศเกือบสุดท้ายในการท�ำ 3G จาก คลืน่ 2.1 GHz

GMBiZ : สมมติวา่ ให้ประมูลเดือนตุลาคม นัน่ เท่ากับว่า จะรูผ้ ลเลย?

GMBiZ : เราช้าไปไหม?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : รูเ้ ลยครับ

GMBiZ : ถัดจากนัน้ จะท�ำอย่างไร คนถึงจะได้ใช้ 3G

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : โดยทางเทคนิคแล้ว เมืองใหญ่ๆ จะใช้ได้ หลังจากผ่านไปไม่เกิน 6 เดือน คือไม่เกินต้นปีหน้า

GMBiZ : 3G ทุกวันนีไ้ ม่ได้เป็น 3G จาก 2.1 GHz

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ของ AIS อยูบ่ น 900 MHz ของ Dtac อยูบ่ น 1800 MHz ของ True move H อยูบ่ น 850 MHz

GMBiZ : 3G ทีจ่ ะประมูลกันจะเร็วกว่า 3G ปัจจุบนั ? พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ถามว่าเร็วกว่าไหม มันก็เร็วกว่า

GMBiZ : เยอะไหมครับ?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ผมว่าเร็วกว่าประมาณ 3-5 เท่า และ จะไม่มกี ารจราจรติดขัดหรือทีเ่ รียกว่า Congestion

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : เราช้า...ใช่ แต่เราสามารถกระโดดไป เท่าเขาได้

GMBiZ : แผนของเราเป็นอย่างไร ในขณะที่ประเทศ เพือ่ นบ้านอย่างลาว เขมร เวียดนามมีแล้ว และก�ำลัง จะไป 4G การทีเ่ ราช้าจะไปเหนีย่ วรัง้ การพัฒนาประเทศ อย่างไร

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ถูกต้อง ผมถึงบอกว่ามันเป็นภารกิจ เพื่อชาติ ผมไม่อยากดัง แต่ถ้าผมท�ำส�ำเร็จโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศจะพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประมูลคลืน่ ความถี่ 3G ไม่ใช่ Milestone เรารอ 4G 1800 MHz ซึง่ จะคืนสัญญาสัมปทาน เดือนกันยายนปีหน้า

GMBiZ : ตอนนีท้ ที่ ำ� 4G ไม่ได้ เพราะสัมปทานยังเป็น ของเอกชน?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ครับ กสทช.จะไปเกี่ยวข้องกับ สัมปทานได้ก็ต่อเมื่อหมดสัญญา และคลื่นความถี่กลับมาที่เรา แล้วเราก็จะจัดสรร เพราะฉะนัน้ คลืน่ 1800 MHz ซึง่ จะหมด สัญญาในเดือนกันยายนปี 2556 นั้นในต่างประเทศพัฒนาไป เป็น 4G หมดแล้ว

GMBiZ : จะประมูลตอนไหน?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ต้นปี 2556 เพราะพอหมดสัญญาแล้ว คนที่ประมูลได้ใหม่ก็จะได้นำ� ไปด�ำเนินการต่อแทนทันที เหมือน การส่งต่อไม้ CAT ก็ตอ้ งคืนคลืน่ ความถีส่ ญ ั ญาสัมปทาน อย่าง AIS จะหมดสัญญาสัปทานเดือนกันยายนปี 2558 ก็ต้องคืนคลื่น 900 MHz มา ผมก็ ต ้ อ งจั ด ประมู ล 4G บนคลื่ น ความถี่ 900 MHz เพราะมันมี 4G บน 900 MHz แล้ว

GMBiZ : เพราะฉะนัน้ ปีนเี้ ดือนตุลาคมประมูล 3G บน 2.1 MHz เดือนเมษายนปีหน้าเราได้ใช้ แล้วในเดือนไหน ถึงได้ประมูล 4G

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ผมจัดประมูล 4G

GMBiZ : เหมือนกับเราเป็นม้าตีนปลายเลยนะ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ลองคิดดู เปรียบประเทศเราเหมือนกับ ว่ามีบ้านเก่าๆ โทรมๆ อยู่ การจะไล่ที่เพื่อพัฒนามันก็จะยุ่ง แต่เขมร ลาว เขาเป็นทีโ่ ล่ง ไม่มบี า้ นเก่า เขาจะสร้างตึกก็สร้างได้ เลย คิดจะตัง้ 3G ก็ตงั้ ได้เลย แต่ของเรามี 2G อยูต่ อ้ งอัพเกรด มันไม่เหมือนกัน เทคโนโลยีไม่ได้เป็นแบบที่อยากจะทิ้งก็ทิ้งเลย มันต้องแทนที่เก่า แต่โชคดีที่โทรคมนาคมไม่เหมือนวิดีโอเทป ทีต่ อ้ งทิง้ ไปแล้วเอาซีดมี าแทน แต่มนั ทับกันเป็นชัน้ ๆ (Layer) มัน พัฒนาต่อเนือ่ ง จึงไม่ใช่การทีข่ องใหม่มาแล้วต้องทิง้ ของเก่าหมด

GMBiZ : คนที่ประมูล 4G ได้จะใช้เวลากี่เดือนถึงจะ โอเปอร์เรตได้?

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ทีจ่ ริงมันเหมือนกันคือ 6 เดือน แต่อยูท่ ี่ ว่าเขาจะท�ำอะไรกับ 2.5G ทีม่ อี ยูต่ อ่ จากนัน้ เพราะว่าลูกค้าจ�ำนวน มากเป็นคนต่างจังหวัดและไม่ได้สนใจ 4G คนทีส่ นใจคือคนทีใ่ ช้ Data โอเปอร์เรเตอร์กต็ อ้ งมาดูวา่ เขาจะพัฒนาแบบกระโดดข้ามไป 4G ทันทีไหม เพราะเขาต้องดูลกู ค้าเขาก่อน แต่ผมเชือ่ ว่าเขาคง รีบผมว่าหลังจากเดือนกันยายน 2557 ไม่นา่ เกิน 1 ปีเขาก็นา่ จะ เริม่ ท�ำ 4G ซึง่ ถือว่าไม่ชา้ เลยเพราะ 4G ทัว่ โลกเพิง่ เริม่ กันปีนเี้ อง และ Hand Set ก็ยังไม่มาก นั่นคือการก้าวกระโดดที่เราจะ เท่าเขา พอดีกับ AEC พอดี เราก็พร้อมต่อสู้กับการแข่งขันที่ รุนแรงระดับสากล ผมเลยคิดว่าช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ

GMBiZ : จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าปีหน้าเรามี 3G และปีถดั ไป มี 4G กับการพัฒนาประเทศ

พั น เอก ดร.เศรษฐพงค์ : อย่ า งที่ ผ มบอก การที่ จ ะท� ำ ให้ Knowledge เพิ่มขึ้นนั้นมันเห็นชัดเลยนะ แต่เราก็ต้องสอนให้ คนของเราใช้เป็น

GMBiZ : ยุคนีแ้ ข่งกันทีค่ วามเร็ว

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่ มันชัด ไม่ต้องอธิบายมากว่า การท�ำให้ประเทศเกิดความเร็ว เรื่อง Location ไม่ใช่ปัญหา อย่างประเทศที่เจริญแล้วเรื่อง Banking สังเกตได้จากไหน ดูวา่ เครือ่ ง ATM เขาไม่เยอะ เพราะเขาท�ำธุรกรรมทางโทรศัพท์ มือถือหมด

GMBiZ : ในฐานะ กสทช. อยากเห็นอะไร

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ผมอยากเห็นประชาชนมีความสุข กับการใช้บริการโทรคมนาคมทีม่ คี ณ ุ ภาพ และก็มรี าคาทีเ่ ป็นธรรม เราดูในวงการธุรกิจ วงการการศึกษา เวลาเราใช้เรารูว้ า่ มันมีคณ ุ ค่า มีประโยชน์มหาศาล ในอนาคตผมอยากเห็นประเทศสามารถ ลดพลังงาน (Energy) ได้โดยการใช้ IT

GMBiZ : คลืน่ 1800 MHz คือ 4G? พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ : ใช่

19 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


Laugh to forget, but don’t forget to laugh.

SCOOP

เรื่อง : Rujrada Wattanakosai

ถ้าเราย้อนเวลากลับไป ในยุคก่อนเราจะหยิบหนังสือพิมพ์ขนึ้ มาอ่านข่าวในช่วงเช้า ยุคถัดมาเราต้อง มาดูรายการเล่าข่าวก่อนไปท�ำงาน และเมือ่ มาถึงยุคนีค้ อื ยุคทีเ่ ราตืน่ ขึน้ มาหยิบโทรศัพท์หรือแท็บเลต ข้างกายขึน้ มาเช็กข่าวจากอินเตอร์เน็ต และเช่นกัน เราเปลี่ยนวิธีการสื่อสารมาใช้อินเตอร์เน็ต มากขึน้ ผูป้ ระกอบการทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายเป็นคนยุคใหม่ ต้องหัน มาให้ความส�ำคัญเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เพราะคนรุ่นใหม่หรือ ที่เราเรียกว่า Gen Y นี่แหละ คือกลุ่มคนที่มีบทบาทในการ จับจ่ายใช้สอย และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Digital Marketing 4.0 Integrated : Strategic 360๐ by I-Marketing Tools ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา เพือ่ พูดคุยกันถึงการท�ำการตลาดออนไลน์ ซึง่ อดิลฟิตรี ประพฤติสจุ ริตกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จ�ำกัด ผู้รับหน้าที่เป็นวิทยากร ได้ เ ล่ า ถึ ง เรื่ อ งดิ จิ ต อลมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง ที่ มี ทั้ ง โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ค อย่างเฟซบุค๊ ทวิตเตอร์ และแอพพลิเคชัน่ ทีจ่ ะมาทดแทนเว็บไซต์ ได้อย่างน่าสนใจ

เทรนด์ทเี่ ราต้องรูใ้ นปี 2012 มีอะไรบ้าง?

โซเชียลเน็ตเวิร์คยอดฮิตอันดับหนึ่งของคนไทยขณะนี้ยังเป็น เฟซบุค๊ ทีม่ คี นไทยเป็นสมาชิกอยูป่ ระมาณ 13 ล้านคน ก�ำลังเปลีย่ น หน้าเพจให้เป็นแบบไทม์ไลน์ เพราะฉะนั้นวิธีการวางโครงสร้าง เลย์เอาท์ของแฟนเพจก็ตอ้ งเปลีย่ นไป ในฐานะของผูจ้ ะท�ำเฟซบุค๊ มาร์เก็ตติง้ สิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำมี 3 อย่าง อย่างแรกคือ สร้าง Owned Media ของตัวเอง หลังจากนัน้ จะ ท�ำอย่างไรให้คนมาคอมเมนต์ให้ได้เยอะๆ นัน่ คือ Earn Media ยิง่ คนคอมเมนต์ตอ่ กันมากเท่าไร โอกาสทีจ่ ะขึน้ มาที่ Most Resent หรือขึน้ มาที่ New Feed ก็ยงิ่ มีความเป็นไปได้มาก อย่างสุดท้ายคือ Buy Media ซือ้ โฆษณา

[ Arnold Glasow ]

และสิ่งที่เราต้องรู้คือ แทบทุกเรื่องที่ถูกพูดถึงในเฟซบุ๊ค จะถูกตัดสินว่าจริงไว้ก่อน นั่นเป็นเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร ทีต่ อ้ งดูแล นอกจากนัน้ ปีนเี้ ป็นปีที่ Mobile Social Network มาแรง ประมาณ 30% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เล่นอยู่บนแพลตฟอร์ม ทีเ่ ป็นสมาร์ทโฟน และทีน่ า่ สนใจคือในปีนจี้ �ำนวนคนใช้แท็บเลต และ Internet TV จะเติบโตขึน้ อีก 15% การมาของ Internet TV หรือ Smart TV นัน้ สือ่ ความหมาย อะไร? จากเดิมที่อินเตอร์เน็ตอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ใน กระเป๋า ต่อไปนี้อินเตอร์เน็ตจะอยู่ในห้องนั่งเล่น วิธีการเรียกดู คอนเทนต์กจ็ ะเปลีย่ นไป ยุคใหม่เป็นยุคของความเป็นส่วนตัว คอนเทนต์เดียวกัน สามารถน�ำเสนอได้หลายสื่อ เช่น หากเราดูรายการโทรทัศน์ ไม่ ทั น เวลา สามารถกลั บ ไปดู ย ้ อ นหลั ง ได้ ที่ แ อพพลิ เ คชั่ น ผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ โดยไม่ตอ้ งดูพร้อมกัน เวลาไพรม์ไทม์จากเดิมคือเวลา 2 ทุม่ ก็จะถูกเปลีย่ นเป็น 5 ทุม่ ถึงตี 2 ช่องทางการสือ่ สารเปลีย่ นจากโทรทัศน์ มาเป็น เบราว์เซอร์ หรือแอพพลิเคชัน่ เพราะฉะนั้นเวลาท�ำมาร์เก็ตติ้ง จึงต้องคิดเรื่องแอพพลิเคชั่นที่จะเสิร์ฟการตลาดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ เช่น เราจะ เอาอะไรไปขายบน Instagram และจะเอาคอนเทนต์หรือแบรนด์ ไปขายบน Instagram อย่างไร อิ น เตอร์ เ น็ ต เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ต ้ อ งไปพึ่ ง พิ ง กั บ ดาราดัง หรือเซเลบริตี้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่คอื Micro Celebrity ที่ จ ะมี ก ลุ ่ ม ที่ ชื่ น ชอบเฉพาะกลุ ่ ม เช่ น แป้ ง โกะ โคม ปะการั ง สิ่ ง ที่ ค นท� ำ สื่ อ อยากได้ จ าก Micro Celebrity เหล่านี้คือ Earn Media ของเขา จากการที่สาวกของเขา พูดถึงแบรนด์เรา นัน่ หมายถึงว่าการท�ำการตลาดได้ผลมากกว่า

Focus 4 Digital Trend

แต่เทรนด์ทเี่ ราจะต้องให้ความส�ำคัญ สิง่ แรกคือ 3G ทีเ่ ฝ้าคอย กันมาตลอด การสื่อสารปัจจุบันโดยเฉพาะในโทรศัพท์มือถือ มักเป็น Non-Voice ตัง้ แต่การส่งข้อความ หรือใช้อนิ เตอร์เน็ต

20 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


และเมือ่ 3G เข้ามา คอนเทนต์กเ็ ปลีย่ นจากตัวหนังสือ มาเป็น การส่งรูปภาพ และคลิปวิดโี อ อย่างทีส่ อง คือเทคโนโลยี Web 3.0 จะเป็น Interactive Web อย่ า งแท้ จ ริ ง หากจะให้ เ ห็ น ภาพชั ด คงต้ อ งนึ ก ถึ ง แอพพลิเคชั่น Simsimi ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นได้ทันที หากเราย้อนกลับไปที่ Web 2.0 ที่เรา คุน้ เคยกัน ปัจจุบนั คือ Social Network, Blog หรือแม้กระทัง่ Twitter ก็เป็น Micro Blogging และหากถอยกลับไปที่ Web 1.0 เป็นเว็บไซต์ทเี่ ป็นการสือ่ สารทางเดียว นั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่ออินเตอร์เน็ตเร็วขึ้น คนก็อยาก มีสว่ นร่วมมากขึน้ และเราจะใช้ Web 3.0 ในการตลาดอย่างไร ปัจจุบนั มีบริษทั ทีใ่ ช้ Web 3.0 ปิดการขายได้สำ� เร็จ เมือ่ ลูกค้า เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหาข้อมูล ก็จะใช้กล่องแชทพูดคุย ให้ขอ้ มูลกับลูกค้าเบือ้ งต้นได้ทนั ที จากการท�ำรีเสิรช์ คนรุน่ ใหม่ มักไม่ชอบเซลส์ที่เป็นบุคคล เพราะรู้สึกว่าถูกบีบคั้น ดังนั้น Web 3.0 ก็เป็นตัวช่วยหนึง่ เว็บ 3.0 พัฒนามาจากเว็บ 2.0 ทีเ่ ราชอบโพสต์ขอ้ ความ เข้าไปในอินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกันนัน้ คอมพิวเตอร์กำ� ลังบันทึก พฤติกรรมของเรา เรือ่ งถัดมาเป็นเรือ่ งของ ‘Long Tail Marketing’ ยุคนี้ เป็นยุคของคอนเทนต์ทางเลือก เช่น เชฟหมี, Room 39 ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญในการท�ำการตลาด ก็ตอ้ งสนใจว่าเทคโนโลยีอะไร ทีเ่ กีย่ วกับ Long Tail บ้าง อาทิ Youtube, VoD หรือรายการ ทีวอี นิ ดี้ และทีข่ าดไม่ได้คอื เกมทีอ่ ยูบ่ นโซเชียลเน็ตเวิรค์ ซึง่ เป็นเกม ทีเ่ ล่นง่าย และไม่มจี ดุ จบ และสามารถ Tie-in โปรดักส์เข้าไปได้ ก็เป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือทางการตลาดทีน่ า่ สนใจ

Social Network Strategy (SNS) ก็ตอ้ งมี SWAT

ไม่ว่าจะเป็นการท�ำการตลาดแบบใดก็ตาม ก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ดี การท�ำดิจติ อลมาร์เก็ตติง้ ก็เช่นกัน แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้จ่ายหลักจะเป็น Gen Y แต่กลุ่ม Gen M (Mobile) ที่เกิดมาในยุคที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีก็เป็น กลุ่มที่ก�ำลังเติบโตขึ้นมา เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเช่นกัน ในการท�ำการตลาดจึงต้องก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แน่นอน เพราะแม้ทงั้ 2 เจนเนอเรชัน่ จะคาบเกีย่ วกัน แต่มเี ครือ่ งมือใน การสือ่ สารทีแ่ ตกต่างกัน

Long Tail Marketing หรือ การตลาดหางยาว เป็นการตลาด แนวใหม่ที่เสนอทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัด กลุม่ เป้าหมายเพราะข้อจ�ำกัดด้านเวลา สถานทีห่ รืองบประมาณ แต่จะอาศัย กลไกการตลาดแบบอัตโนมัตมิ าสนองความต้องการของลูกค้า โดยการตลาดลองเทลจะให้น�้ำหนักของกลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อน้อยกว่า แต่มจี ำ� นวนผูบ้ ริโภคมากกว่าและยังไม่คอ่ ยมีใครให้ความสนใจ และต้องให้ความส�ำคัญกับ New SNS Platform ต้องเลือก แพลทฟอร์มที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน เฟซบุ๊คก�ำลัง จะกลายเป็นแพลทฟอร์มยุคเก่า ในขณะทีม่ แี พลตฟอร์มยุคใหม่ เกิดขึน้ มากมาย อาทิ Pinterest, Path, Linkedin เป็นต้น

ท�ำการตลาดในยุคดิจติ อลให้มปี ระสิทธิภาพ

การท�ำโฆษณาออนไลน์ มี 4 แบบ คือในเว็บ Online Mass อย่างเช่นเว็บ Sanook, Kapook ในเว็บ Online Niche ในเว็บไซต์เกี่ยวกับกลุ่มคนเฉพาะ เช่น กลุ่มสาวกคนใช้ Mac ในเว็บ www.thaimacupdate.com หรือ www.macdd.com ในเฟซบุค๊ และยูทบู แต่ Online Advertising ทีจ่ ะมีประสิทธิภาพคือ การท�ำ ตลาดกับกลุม่ เฉพาะ (Niche) หรือบนเฟซบุค๊ และยูทบู ซึง่ การท�ำโฆษณาในเฟซบุค๊ มี 3 อย่าง คือ 1. Sponsor Ad. คือเป็นโฆษณาธรรมดา 2. Competitor Ad. คือสามารถเลือกได้วา่ จะแสดงให้เห็น เฉพาะแฟนเพจของเรา 3. Sponsor Story คื อ จะมี โ ฆษณาด้ า นขวาของ หน้าเพจ และใต้โฆษณาจะบอกว่ามีเพือ่ นคนไหนไลค์แคมเปญนี้ มาแล้วบ้าง ในยูทบู In Video Ad. จะได้ผลตอบรับทีด่ กี ว่า คือการ เป็นสปอนเซอร์รายการช่วงนัน้ เพราะฉะนัน้ วิดโี อทีม่ กี ารกดไลค์ หรือแชร์ ก็จะมีสนิ ค้าเราติดไปด้วย

เครื่องมือการตลาดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ การเล่น กับคีย์เวิร์ด การตั้งชื่อแคมเปญหรือโครงการให้จดจ�ำง่ายเพราะ ปัจจุบันไม่มีใครจดจ�ำ URL เว็บไซต์ยาวๆ แต่เลือกใช้คีย์เวิร์ด ทีจ่ ำ� ได้งา่ ย ลูกค้าสามารถเข้าไปเสิรช์ ในกูเกิล้ ได้ เรื่อง Electronic Direct Mail ในธุรกิจที่มีดาต้าเบส อย่างเช่นธุรกิจโรงแรม มีสมาชิกต่อเนือ่ ง ซึง่ แตกต่างจากอีเมล ขยะแบบเดิม คือต้องสามารถ Cross Platform ได้ สามารถ อ่านบนหน้าจอ บนเบราว์เซอร์ตา่ งๆ หรือบนมือถือได้ ทีส่ ำ� คัญ อีกอย่างหนึง่ คือต้องเช็กได้วา่ อีเมลทีส่ ง่ ไปมันมีคนอ่านหรือไม่ ในเรื่องภาพลักษณ์องค์กร การท�ำ Online Reputation Management (ORM) คือการเช็กแบรนด์เรา การเข้าไปดู แบรนด์ในโลกออนไลน์ ว่ามีใครมาโพสต์อะไร เราจะต้องไปโต้ตอบ อย่างไร แค่ไหน เช่น กระทู้ในพันทิป คนสามารถเข้าไปโพสต์ ขอให้เปลีย่ นโปรโมชัน่ โทรศัพท์มอื ถือได้แล้ว เป็นต้น Location Based Marketing คืออีกเครือ่ งมือทีน่ ยิ มใช้ เพราะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ มีฟังก์ชัน GPS การระบุพิกัด ซึง่ จะช่วยให้สร้าง Loyalty เพิม่ การกลับมาใช้บริการ หรือซือ้ ซ�ำ้ ช่วยหาลูกค้ารายใหม่ๆ กระตุน้ ยอดขายหรือดัน Promotion ได้ รวมถึงเป็นช่องทางดีๆ ในการรับฟังเสียงจากลูกค้า และแน่ น อนว่ า การท� ำ Mobile Marketing การใช้ เทคโนโลยีที่ยิ่งซับซ้อนน้อยก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้มากขึน้

ขอขอบคุณ :

21 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


A wise man should have money in his head, but not in his heart.

VOICE OF EXECUTIVE

เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำ�รงวัฒน์

วรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี ปรับจุดอ่อน ย้� ำ จุดแข็ง ติดปีกให้ ธอส.

ปี 2554 ทีผ่ า่ นมานับเป็นปีทที่ า้ ทายส�ำหรับผูบ้ ริหารอย่างวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพราะธุรกิจของ ธอส.เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ น�้ำท่วมใหญ่ แต่นั่นก็เป็นหนึ่งอุปสรรคที่ท�ำให้ผู้น�ำได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่จนได้รับต�ำแหน่ง New CEO of the year ในงานประกาศรางวัล Bloomberg Businessweek Thailand Awards 2012 วรวิทย์ตัดสินใจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ประชาชนทีป่ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมกว่า 1.2 แสนบัญชี วงเงินสินเชือ่ รวมกว่า 70,000 ล้านบาท โดยลูกค้าไม่ตอ้ งผ่อนเงินงวดค่าบ้านนาน 3-6 เดือน ซึ่งระหว่างนั้นธนาคารก็ไม่มีการคิดดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน กรณีลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วมก็สามารถ เข้ามากู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 2% ต่อปี นาน 5 ปี มาตรการช่วยเหลือครัง้ นีถ้ งึ แม้วา่ จะท�ำให้ธนาคารสูญเสียรายได้ เดือนละ 250 ล้านบาท นานถึง 6 เดือน แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไร เพราะไม่ กระทบผลการด�ำเนินงานธนาคารเนือ่ งจากสามารถจัดการและลดค่าใช้จา่ ย ส่วนอืน่ ได้ จนในทีส่ ดุ ธนาคารก็ยงั ท�ำก�ำไรได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% เป็นอีกโครงการที่ได้รับ การยอมรับและประสบความส�ำเร็จ ตอกย�้ำแบรนด์ ธอส. ในการเป็น ผู้น�ำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ครั้งแรก

ในช่วงกลางปี 2554 ที่เปิดให้คนที่ยังไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของ ตนเอง สามารถมาขอสินเชือ่ กับ ธอส.ได้ ส�ำหรับบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ 0% นาน 2 ปี ซึง่ ช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จา่ ยให้กบั ลูกค้าได้มาก อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี แม้จะเกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมขึ้น ก็ตาม โครงการบ้านหลังแรกตามนโยบายของรัฐบาลครัง้ นี้ ส�ำหรับลูกค้า ทีซ่ อื้ บ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ธอส.คิดอัตราดอกเบีย้ 0% นานถึง 3 ปี ซึง่ ไม่มสี ถาบันการเงินใดสามารถท�ำได้ การบริหารองค์กรให้มผี ลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น มีผลก�ำไร ตามเป้า ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สานต่อภารกิจหลักในการ สร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และช่วยเหลือ ดูแลลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ รวมถึงตอบโจทย์ของแบงค์ในเรือ่ งการ ปรับปรุงภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ดา้ นเงินฝาก

[ Jonathan Swift ]

นัน่ เป็นผลงานเด่นๆ ในรอบปี 2554 แต่ยงั มีความ เปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้การน�ำของ วรวิทย์ทตี่ อ้ งด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี เขาได้วางแผนส�ำหรับ ธอส. ไว้อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน “ในช่วงปีแรกผมสามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ของ ธอส. จากที่เป็นสถาบันการเงินที่ประชาชนส่วนใหญ่จะ รับรู้ว่าให้สินเชื่อเพียงอย่างเดียว ผมก็สร้างการรับรู้ด้าน เงินฝาก ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ เพราะ เราต้องสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้า ท�ำให้เขามี เงินออมเหลือ และสามารถช�ำระหนีไ้ ด้ตามก�ำหนด ถือว่า เป็นผลดีของทัง้ สองฝ่าย และปรับปรุงในเรื่องของการให้บริการด้านต่างๆ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ ห ลากหลายตอบสนองความ ต้องการลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มมีรายได้น้อย และปานกลาง กลุม่ ข้าราชการ และกลุม่ อาชีพอิสระต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับเงินฝาก” “ก่ อ นผมเข้ า มา ธอส.เปิ ด สาขาประมาณปี ล ะ 5 สาขา ผมมองว่ามันน้อยไป เพราะในปัจจุบันเรื่อง การให้ บ ริ ก ารค่ อ นข้ า งแข่ ง ขั น กั น เยอะ ผมในฐานะที่ เข้ามาใหม่ เรือ่ งงบประมาณต่างๆ ก็จำ� กัด ผมจึงปรับจาก 5 สาขา มาเป็น 14 สาขา ในปี 2554 และปี 2555 นี้ ผมก็ได้วางแผนขยายสาขา เพิ่มช่องทางการให้บริการ มากขึน้ โดยจะเปิดอีก 34 สาขาในปีเดียว” “สิ่งที่วาดหวังไว้ว่าจะท�ำ เช่น ท�ำอย่างไรให้คนมี ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ท�ำอย่างไรจะเพิ่มสาขาหรือปรับปรุง การให้บริการเพิ่มขึ้น ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ บริการลูกค้าหรือรองรับธุรกรรมทางการเงินของแบงค์ให้ มากขึ้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ท�ำการตลาดเชิงรุก เจาะกลุม่ ลูกค้ามากขึน้ ซึง่ ก็ทำ� ไปหมดแล้ว แต่ยงั ไม่ได้สำ� เร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์ บางอย่างต้องใช้เวลา เท่ากับเทอมผมคือ 4 ปี ก็ต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไป เพราะว่าบาง อย่างต้องยอมรับว่าเราไปเปลีย่ นแปลงอะไร 100% ทันที มันอาจจะเร็วเกินไป อาจจะไม่ได้เป็นผลดีนกั เพราะต้อง ท�ำควบคู่กับการบริหารบุคลากร และการฝึกอบรมด้วย ผมไม่ได้ก้าวไปคนเดียว แต่ต้องก้าวเดินไปทั้งองค์กร เพราะฉะนั้ น ผมต้ อ งท�ำ ให้ ทุ ก คนเข้ า ใจ แล้ ว ก็ ก ้ า วไป ข้างหน้าพร้อมๆ กัน ผมคิดแผน 4 ปี ในปีแรกถือว่าท�ำได้ ครบทุกอย่าง เพียงแต่วา่ มันต้องท�ำไปตามขัน้ ตอน” “การท� ำ ธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น เราจะเดิ น หน้ า ท� ำ ธุ ร กิ จ อย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องตอบโจทย์สังคมให้ได้ว่า คุณท�ำ ธุรกิจแล้วคุณมีอะไรที่ตอบแทนกลับสู่สังคม ในเมื่อเรา ท�ำซีเอสอาร์แล้ว เราจะให้ประชาชนมองภาพซีเอสอาร์ ของเราไปทางด้านไหน เพราะว่าแต่ละองค์กรธุรกิจเขา ก็มจี ดุ เด่นของเขา” “ผมมองว่าเราท�ำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้น เราก็ตอ้ งตอบแทนคืนสูส่ งั คมเรือ่ งของทีอ่ ยูอ่ าศัยเช่นเดียวกัน นะครับ ก็เลยเป็นทีม่ าว่าในปี 2554-2555 ผมก็จะจัดสรร งบประมาณซีเอสอาร์ครึง่ หนึง่ จะต้องท�ำในเรือ่ งของทีอ่ ยูอ่ าศัย นั บ ตั้ ง แต่ ค รั้ ง เกิ ด น�้ ำ ท่ ว มใหญ่ ท างภาคใต้ เ มื่ อ ต้นปี 2554 เราก็ลงไปสร้าง-ซ่อมบ้านให้ประชาชนที่ ประสบอุทกภัย สามารถสร้าง-ซ่อมบ้านได้กว่า 700-800 หลัง และช่วงน�ำ้ ท่วมใหญ่ทผี่ า่ นมา เราก็สร้าง-ซ่อมบ้านได้ ประมาณ 195 หลัง และมีแผนว่าจะสร้าง-ซ่อมบ้านเพิม่ เติมอีกประมาณ 500 หลัง นอกจากนัน้ มีการจัดท�ำโครงการร่วมกับทางช่อง 9 อสมท เป็นโครงการสร้างบ้านให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจาก น�้ำท่วม เพราะผมเล็งเห็นว่ากลุ่มคนพิการน่าเห็นใจมาก เพราะว่าเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถ ไปกูย้ มื เงินเพือ่ ไปซ่อมแซมบ้านได้” “แผนงานต่างๆ คือการเดินไปข้างหน้า ปรับปรุง จุดอ่อน และรักษาจุดแข็ง ในการด�ำรงความเป็นผู้น�ำ อันดับ 1 ทางด้านสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เราต้องครอง ต�ำแหน่งความเป็นทีห่ นึง่ ต่อไป”

22 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


ผมเคยเขียนไปแล้วว่าปัจจัยทีท่ ำ� ให้คนประสบความส�ำเร็จในฐานะมืออาชีพชัน้ น�ำนัน้ ‘โชค’ เป็นปัจจัยอันดับทีส่ าม ต่อจากการท�ำงานหนักและความทะเยอทะยาน บางคนบอกว่า ‘โชค’ มีความส�ำคัญกว่าสองปัจจัยแรกเสียอีก ก็วา่ กันไป แต่ละคนก็ตา่ งความคิด ส�ำหรับผมแล้ว โชคท�ำให้ท�ำอะไรสะดวกสบายราบรื่นขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ขณะที่คนอื่นกว่าจะได้งาน หรือ เมือ่ ได้ทำ� งานแล้วกว่าจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จก็เลือดตาแทบกระเด็น แต่คนทีม่ โี ชคอยูก่ บั ตัว ไม่ตอ้ งออกแรงเยอะ เหมือนคนอืน่ ซึง่ เมือ่ ใดทีเ่ ทพีแห่งโชคไม่อยูก่ บั คนๆ นัน้ แล้ว อาจจะไปไม่เป็นเลยก็ได้ ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยว่าการท�ำงานหนักด้วยความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงน่าจะเป็นปัจจัยแรกที่ควร ให้ความส�ำคัญ พูดง่ายๆ ก็คอื โชคมีความส�ำคัญมาก โชคอาจท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จได้ แต่อาจไม่ยงั่ ยืน ถ้าพึง่ เทพีแห่งโชค ค�ำถามทีน่ า่ สนใจก็คอื เราจะท�ำให้โชคมาหาเราได้อย่างไร หรือเราจะเดินไปหาโชคได้เอง ในด้านการหางานท�ำนัน้ คนทุกคนก็สามารถสร้างโชคให้ตนเองได้ ส�ำหรับการท�ำงานโชคของบัณฑิตใหม่กอ่ นจะออกหางานท�ำนัน้ หยุดคิดสักนิดว่างานทีจ่ ะท�ำนัน้ เป็น งานชัว่ คราวก่อนจะไปเรียนต่อปริญญาโท จบปริญญาโทแล้วจะกลับเข้าสูง่ านเดิมหรือเปล่า หรือว่า หางานท�ำระหว่างรอเรียนต่อปริญญาโท จบแล้วก็อาจไปท�ำงานอืน่ ต่อไป ซึง่ ไม่เกีย่ วกับงานเดิมแม้แต่นอ้ ย ถ้าจบโทแล้วยังยึดงานเดิม ในอุตสาหกรรมเดิมต่อไปเรือ่ ยๆ งานก็จะกลายเป็นอาชีพ อาชีพเป็นเรือ่ งระยะยาว แต่งานเป็นเรือ่ งระยะสัน้ ดังนัน้ ถ้าเราต้องการยึดงานแรกเป็นอาชีพเลยก็ตอ้ งพินจิ พิเคราะห์ให้จงหนัก จะเลือกท�ำงานบริษทั ไหน ในอุตสาหกรรมใด ซึง่ เรือ่ งนีผ้ มได้เขียนไป หลายตอนแล้วเหมือนกัน คนทีโ่ ชคดีนนั้ ก็คอื คนทีจ่ บมาในยามทีเ่ ศรษฐกิจบูม เรียนในสถาบันชัน้ น�ำ จบด้วยเกรดสูง อย่างนีเ้ รียกว่า ‘หล่อเลือกได้’

THINK OUT LOUD

GET AHEAD เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

โชค 1.0

Green Heart Effect

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee

เราคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า โลกนี้ เ ริ่ ม อยู ่ ย ากขึ้ น ทุ ก ที พัฒนากระบวนการพิมพ์แนวใหม่ที่ลดปริมาณการปล่อย หน้าร้อนนีช้ า่ งโหดร้ายใจยิง่ นัก เหงือ่ ไหลจัก๊ แทบอดรนทนไม่ไหว ภั ย ธรรมชาติ เ ริ่ ม เกิ ด ถี่ แ ละรุ น แรงมากขึ้ น เป็ น เท่ า ตั ว าซคาร์บอนฯ สู่ชั้นบรรยากาศจนได้รับเครื่องหมาย ออกจากตึกตอนแดดหมดหลบหลังไป ค�ำ่ แล้วไซร้นอนเปิดแอร์แช่นำ�้ เย็น ก๊Carbon แผ่ น ดิ น ไหวที่ โ น่ น สะเทื อ นถึ ง คนทางนี้ น�้ ำ ท่ ว มที่ โ น่ น Footprint บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เดือดร้อนถึงนักลงทุนทุกพืน้ ที่ ความวิปริตของภัยธรรมชาติ ที่ ใ ช้ ช านอ้ อ ยแทนเม็ ด โฟมและพลาสติ ก ในการผลิ ต ล้ ว นเกิ ด จากน�้ ำ มื อ มนุ ษ ย์ เ ป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ปริ ม าณ บรรจุภณ ั ฑ์ประเภทจาน ชาม ถ้วย และกล่องใส่อาหาร ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ร้าน Eco Shop ที่ขายสินค้าดีไซน์ที่เกิดจากการ ท�ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทุกปี รู้ทั้งรู้ว่ามันต้อง Reuse และ Recycle โดยน� ำวัสดุที่เหลือใช้ แก้ไข แต่ใครจะเป็นคนหาข้อสรุปว่าใครควรเป็น มาออกแบบเป็นสินค้าใหม่ที่มีประโยชน์ใช้สอย ผู้รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น คุ้มค่าเกินกว่าจะเป็นแค่ขยะ Bangkok Tree ณ ขณะนี้ เมือ่ ค�ำตอบยังมาไม่ถงึ เราจึงต้อง House Hotel โรงแรมขนาดย่อมทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเขียว ร่วมแรงท�ำตามก�ำลังศรัทธากันต่อไป ที่สุดในประเทศไทย เพราะเขาเลือกใช้พลังงาน ทดแทนจากแสงอาทิ ต ย์ แ ละลมในการก�ำ เนิ ด จากข้อมูลบนบล็อกของ (www.green. ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ด้านนอก การเลือกใช้วัสดุ in.th) บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในโลกหลายแห่ ง เริ่ ม และวัตถุดิบทางธรรมชาติในการประกอบอาหาร ตื่ น ตั ว กั บ ความพยายามในการเป็ น องค์ ก ร รวมถึงการน� ำมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ทดแทน ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการสร้างพลังงาน การใช้พลาสติกและวัสดุสิ้นเปลือง นอกจากนี้ สะอาดขึ้นมาใช้เอง การจัดซื้อจัดจ้างพลังงาน โรงแรมยังมีนโยบายในการลดปริมาณขยะในพื้นที่ สีเขียว หรือการซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน โดยรอบกับทุกๆ การจองทีพ่ กั อีกด้วย ในประเทศไทยเองก็มีหลายหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมา แม้จะมองไปทางไหนก็เจอแต่อปุ สรรค ไม่วา่ จะด้าน เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงานวิ จั ย การเผยแพร่ ต้นทุน แรงสนับสนุนจากรัฐบาล คูค่ า้ และลูกค้าประชาชน ผม องค์ความรู้ถึงประโยชน์ของทางเลือกใหม่กับพลังงาน เชือ่ ว่า ยังมีผปู้ ระกอบการหัวใจสีเขียวอีกตัง้ มากมายทีเ่ ล็งเห็นโอกาส สีเขียว แต่ประเด็นคือ ผูป้ ระกอบการยังมองว่าการใช้พลังงาน ในการท�ำธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หากพันธกิจขององค์กรไม่ได้ ทางเลือก รวมถึงการควบคุมปริมาณของเสียทีอ่ าจส่งผลกระทบ ถูกตัง้ มาเพือ่ หวังโกยก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ แต่เป็นการท�ำเพราะจิตส�ำนึก ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นท�ำให้ต้นทุนการผลิตสินค้านั้นสูงขึ้น ทีด่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ผลลัพธ์แห่งอุดมการณ์นนั้ ต้องตามมาแทนคุณเป็น ในขณะที่ผู้บริโภคก็ยังไม่มีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในทันดี ร้อยเท่าพันทวีแน่นอน พูดได้วา่ ยังไม่มแี รงจูงใจทีห่ นักแน่นพอ เรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป ในเมื่อเรา ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราต้องช่วยกันปลูกจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน เริม่ ต้น ต่างก็เป็นทัง้ โจทก์และจ�ำเลยในคนเดียวกัน มาช่วยกันประหยัดพลังงานเท่าทีเ่ ราพึงท�ำได้ ช่วย จากการให้ก�ำลังใจและสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการหัวก้าวหน้า ที่ยอมน� ำร่อง กันใส่ใจสักนิดก่อนทิง้ สารพิษสูธ่ รรมชาติ คงขอไม่มากไปกับการช่วยสนับสนุนกิจการเพือ่ สังคม ผลิตสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพราะนอกจากเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่า กิจการรักษ์โลกของคนหัวใจสีเขียว ปกติในการผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ทางการตลาดแล้ว เขายังต้องแบกรับภาระต้นทุนในการคิดค้น วิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้กระทบกระเทือนธรรมชาตินอ้ ยทีส่ ดุ หนึง่ ในนัน้ ก็มบี ริษทั Print City ทีย่ กเครือ่ ง Green Heart, Green Love, Green Doing for The Perfect Living.

23 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


Wisdom thoroughly learned, will never forgotten. SMEs

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

[ Pythagoras ]

ประสงค์ ลิม ้ เจริญ / ความพยายาม ไม่เคยทำ�ให้ใครพ่ายแพ้ /

นักธุรกิจทีย่ งิ่ ใหญ่บนดาวเคราะห์ทเี่ รียกกันว่า ‘โลก’ นัน้ แทบจะทุกคน มีคาแร็กเตอร์สำ� คัญ 2 สิง่ ทีเ่ หมือนๆ กันอยู่ นัน่ คือ ‘ความขยัน’ และ ‘การไม่ยอมแพ้’ แต่กไ็ ม่ได้เป็นการจ�ำกัดอยูแ่ ค่ ‘นักธุรกิจใหญ่’ เท่านัน้ ทีจ่ ะมีคณ ุ สมบัตเิ หล่านี้

คนทีม่ คี วามฝันทีจ่ ะก่อร่างสร้างธุรกิจ หรือ ผูป้ ระกอบการ ในระดับ SMEs เองก็ ‘ขยัน’ และ ‘ไม่ยอมแพ้’ ได้เช่นเดียวกัน ดั ง เช่ น ผู ้ ป ระกอบการในคอลั ม น์ SMEs ฉบั บ นี้ ที่ มี ชือ่ ว่า ประสงค์ ลิม้ เจริญ ผูซ้ งึ่ เริม่ ต้นชีวติ มาจากติดลบเสียด้วยซ�ำ้ กระทัง่ เติบโตขึน้ มาได้อย่างสวยงามจนทุกวันนี้ ประสงค์ เ ติ บ โตขึ้ น มาในครอบครั ว ที่ ท�ำ ไร่ ส ้ ม ทว่ า เกิ ด ‘ความล้มเหลวทางธุรกิจ’ ขึ้นอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เป็นพายุทโี่ หมกระหน�ำ่ ให้สวนส้มทีเ่ พิง่ ลงไปตายทัง้ สวน จากนัน้ ไม่นาน บิดาผูเ้ ป็นผูน้ ำ� ครอบครัวก็จากไปอย่างไม่มี วันหวนกลับ ประสงค์จึงตั้งใจเรียน และพยายามศึกษาให้จบการศึกษา ให้เร็วทีส่ ดุ หลั ง จากที่ ส อบเที ย บได้ ข ณะอยู ่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 สี่ปีหลังจากนั้นเขาจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเข้า ท�ำงานในบริษทั ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศทีเ่ ครือซิเมนต์ไทย จะว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็หาทราบได้ ขณะที่เขาเริ่ม ท� ำ งานเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ป ระเทศไทยเผชิ ญ กั บ พิ ษ เศรษฐกิ จ ที่ ขนานนามกันว่า ‘ต้มย�ำกุง้ ’ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประสงค์ได้เรียนรู้การบริหารงานในยาม วิกฤติ ซึง่ หาทีส่ อนกันไม่ได้งา่ ยๆ เมือ่ มีประสบการณ์ทมี่ ากพอ ญาติผใู้ หญ่ของประสงค์กช็ วน ให้เขาออกมาท�ำธุรกิจด้วยกัน นัน่ คือ ‘ธุรกิจผลไม้แปรรูปส่งออก’

แต่ใช่ว่าเส้นทางของเขาจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ธุรกิจของ พวกเขาไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ แต่ อ ย่ า งใด เพราะยั ง ขาดซึ่ ง ประสบการณ์ คงเป็นเพราะใจทีไ่ ม่ทอ้ ถอย เขาใช้เวลาเรียนรูแ้ ละ พัฒนาสินค้าอยู่ 2-3 ปี จึงเริ่มจับทางได้ว่าหัวใจของธุรกิจนี้ อยู่ตรงไหน ก็ได้เริ่มเป็น OEM ซัพพลายสินค้าให้กับลูกค้า ต่างประเทศได้ เมือ่ ธุรกิจส่งออกเริม่ อยูต่ วั และเติบโตได้อย่างทีค่ วรจะเป็น ประสงค์กเ็ ริม่ หันมาเล็งตลาดในประเทศ เริม่ แรกเขาท�ำผลไม้แปรรูปวางขายอยูต่ ามร้านขายของฝาก เชือ่ หรือไม่ครับท่านผูอ้ า่ น ยอดขาย 6 เดือนแรกมีตวั เลขกลมๆ อยูท่ ี่ 1,800 บาท อย่ า ว่ า แต่ จ ะเรี ย กว่ า ‘ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ’ เลย สถานการณ์เช่นนีจ้ ะเรียกว่า ‘ล้มเหลว’ เลยก็วา่ ได้ บทเรี ย นนี้ ส อนให้ เ ขาได้ รู ้ อ ะไรบางอย่ า งว่ า สิ น ค้ า ที่ ขายดี ใ นประเทศหนึ่ ง นั้ น ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะขายได้ ดี ใ น อีกประเทศหนึง่ ด้วย เพราะในขณะที่ผลไม้แปรรูปขายตามเทรนด์สุขภาพอย่าง แคนตาลู ป โลซู ก าร์ และฝรั่ ง โลว์ ซู ก าร์ ซึ่ ง ขายดิ บ ขายดี ในต่างประเทศ กลับแทบจะขายไม่ได้เลยในตลาดบ้านเรา ดังนัน้ ‘การอ่านตลาด’ ให้ขาด จึงเป็นสิง่ ทีป่ ระสงค์ยงั ไม่มี เพราะเขามุง่ เน้นแต่การผลิต บทเรียนดังกล่าวท�ำให้เขาท�ำการส�ำรวจตลาดก่อนพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทกุ ครัง้

ปัจจุบนั นีส้ ดั ส่วนรายได้ ของ Food Land เป็น การส่งออก 70% และ ตลาดในประเทศ 30% ในขณะที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขาก็ตั้งใจพัฒนาแบรนด์ ‘Food Land’ ไปด้วยพร้อมๆ กัน หลังจากทีส่ ง่ มะม่วงแรดซีด้ ออกมาเมือ่ 4 ปีกอ่ น ขายตามเซเว่นอีเลฟเว่น และคิง เพาเวอร์ ก็มีผลิตภัณฑ์ สตรอเบอรี่ ซี้ด, สตรอเบอรี่ และมิกซ์เบอรี่ ทีย่ งั ขายดีอยูใ่ นตลาด แต่ใช่ว่าเขาผลิตสินค้าเพียง 4 อย่างดังกล่าวเท่านั้น เพราะกว่าจะถึงปัจจุบัน เขาได้ทดลองและผลิตผลไม้แปรรูป ออกมานับไม่ถว้ นเพราะเขาและทีมงานตัง้ เป้าเอาไว้วา่ ในแต่ละ ไตรมาสจะต้องมีโปรดักต์ออกมา 1 อย่าง ทว่าสินค้าตัวไหนขายไม่ดี ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า ระยะเวลาไม่นานเขาก็จะเอาออกจากตลาด ไม่ทซู่ ฝี้ นื และพร้อม ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง หวังว่าผู้ประกอบการอย่างประสงค์ ลิ้มเจริญ จะเป็น ตัวอย่าง และแรงบันดาลใจให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ไทย ‘ขยัน’ และ ‘ไม่ยอมแพ้’ กับการท�ำธุรกิจกันนะครับ

24 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


Winning

เรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประเด็น ที่ SMEs ไทย ต้องคำ�นึง ยามเม่อ ื

มาเยือน!!!

แม้วา่ ความร่วมมือกันของกลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทีป่ ระกอบด้วย ผลประโยชน์ของ 3 เสาหลักคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมัน่ คง และด้านวัฒนธรรม แต่ ดู เ หมื อ นว่ า กระแสแห่ ง การรั บ รู ้ จ ะเทน�้ ำ หนั ก ไปที่ ด้านเศรษฐกิจ เสียมากกว่า หรือ AEC ซึง่ นัน่ ก็ไม่ผดิ คาดแต่อย่างใด เพราะเศรษฐกิจเป็นเรือ่ งของ ปากท้อง เป็นเรือ่ งทีจ่ บั ต้องได้ทสี่ ดุ ทีนี้ SMEs ไทยที่ก�ำลังเตรียมตัวต้อนรับการเปิด AEC อย่างเป็นทางการในปี 2015 หรือปี พ.ศ.2558 นัน้ ควรจะเตรียม ตัวอย่างไรบ้าง คอลัมน์ Winning ในฉบับนีม้ คี ำ� ตอบรออยู่ บรรทัดแรกเลยที่บรรดา SMEs ชาวไทยต้องเตรียมตัว ศึกษาหาข้อมูลคือเรือ่ งของ ‘ภาษี’ ไปดูว่า ‘สินค้า’ ที่ท�ำอยู่นั้น มีการลดภาษีไปถึงระดับใด มีการเจรจากันไปจนถึงภาษีเท่ากับ ‘ศูนย์’ แล้วหรือไม่ และ ประเทศแต่ละประเทศ คิดภาษีเท่าไหร่? เพราะมันจะไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดปกติยามเมื่อเราส่งออก สินค้า เราก็ไปดูเฉพาะภาษีของแต่ละประเทศ 9 ประเทศ แต่วนั นี้ ต้องดู 9 ประเทศเลย และต้องดูตวั เองเป็นประเทศที่ 10 ว่า ไปถึงไหน ...นีเ่ ป็นบรรทัดที่ 1 อันที่ 2 ใน AEC มีการตกลง การย้ายสินค้าจะ Free Flow จะปราศจากภาษี และภาษีกค็ อื ต้นทุนชนิดหนึง่ เมือ่ ไม่มภี าษี แน่นอนว่าเวลาตกลงกันก็จะมีการสวมสิทธิ์ การสวมสิทธิ์แปลว่าอาจจะไม่ได้ผลิตเอง แต่ไปเอาสินค้า ตัวนัน้ เข้ามาจากนอกเขต AEC เช่นน�ำเข้ามาจากอเมริกา หรือ

ยุโรป แล้วส่งเข้าไปขายในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างนีก้ แ็ ปลว่า ‘สวมสิทธิ’์ เป็นการสวมสิทธิภ์ าษีทอี่ าเซียน ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการสวมสิทธิ์ ประเทศสมาชิก จะต้องแน่ใจว่าสินค้านัน้ ๆ ผลิตในประเทศไทย และสินค้าแต่ละประเภทก็ไม่สามารถที่จะใช้วัตถุดิบจาก ในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ SMEs จึงต้องท�ำการบ้าน ว่าสินค้าแต่ละประเภทนั้นมีการเจรจาตกลงกันว่าจะต้องผลิต ในประเทศกีเ่ ปอร์เซ็นต์ (Value Content) เพราะสินค้าแต่ละ ประเภทมีขอ้ ตกลงทีต่ า่ งกัน ข้อที่ 3 คือเรือ่ งของ ‘มาตรฐาน’ ของแต่ละประเทศ เพราะสินค้าตามข้อตกลงของอาเซียนนัน้ มีมากกว่า 9,000 รายการ สินค้าทุกตัวมีการก�ำหนดมาตรฐาน แต่ค�ำถามคือ ใครจะเป็นคนก�ำหนด? และมาตรฐานของแต่ละประเทศเหมือนกัน หรือไม่? ยกตัวอย่างเช่น อย.ของแต่ละประเทศนัน้ มีมาตรฐานเหมือน หรือแตกต่างกันเพียงไร เป็นต้น ทัง้ 3 ประเด็นนึจ้ งึ เป็นการบ้านที่ SMEs ไทยต้องศึกษา เพราะไม่ ไ ด้ เ พี ย งแต่ เ ป็ น ความส�ำ คั ญ ที่ จ ะบุ ก ตลาดประเทศ เพือ่ นบ้าน แต่การรักษาตลาดเดิมในประเทศเองก็สำ� คัญไม่แพ้กนั เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจเรื่องภาษี และการลดต้นทุน (เพื่อให้แข่งขันได้ หลังจากไม่มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษี) ทั้งยัง ต้องผลิตสินค้าในถิ่นก�ำเนิดที่ก�ำหนด และยังต้องได้มาตรฐาน ทีก่ ำ� หนดอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดต่อได้ท่ี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Call Center 0 2507 7555 หรือ Website : www.dtn.go.th, www.thailandaec.com

25 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


A purpose is the eternal condition of success. INSPIRATION

‘พรสวรรค์ มื อ ซ้ า ย’ และเคารพในการ ตัดสินใจของลูกสาว การเดินทางสูญ ่ ปี่ นุ่ จึง เริม่ ขึน้ โดยมี ป้าแตน หรือ สุจนิ ดา อิซมุ ดิ ะ ช่วยหาข้อมูลโรงเรียนทีส่ อนวิชาการ์ตนู ให้ โรงเรียนมัธยมปลายเท็ตสึคายาม่า (Tezukayama Gakuin High School) เป็น โรงเรียนทีข่ นึ้ ชือ่ ลือชาในฐานะโรงเรียนศิลปะ การเขียนของญี่ปุ่น เรื่องมาตรฐานน่าจะ หายห่วง แต่อปุ สรรคอย่างเดียวของโรงเรียน หญิงล้วนนีค้ อื ไม่รบั นักเรียนต่างชาติ แต่ดว้ ย การเจรจาต่อรองของป้าแตน การทดสอบ และแฟ้มผลงานของหมอกท�ำให้ครูใหญ่เห็น ความพยายามและตกลงรับเธอเข้าเรียน

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

ธมนธร

อมรธีรสรรค์ / เมือ ่ ความฝัน มิได้หลับไหล /

ต่างชาติหนึง่ เดียวในโรงเรียน

เชือ่ ว่าหลังอ่านบทความนีจ้ บ หลายคนคงต้องเป่าปากฟูด่ ว้ ย ความตืน่ เต้นและรีบกลับไป รือ้ ลิน้ ชักแห่งความทรงจำ� ของตัวเองอุตลุด

สมัย ม.ปลายเราท�ำอะไรกันอยู?่ ส�ำหรับผม ผมเล่นบาสฯ กับเพือ่ น ทุกเที่ยง กินข้าวมันไก่เจ้าเดิมซ�้ำๆ เพราะต้องรีบมาจองสนาม พอสนาม ไม่ว่างก็นั่งทอดหุ่ยมองฟ้ามองฝนไปตามเรื่อง ติสต์ๆ หน่อยก็หาเรื่อง (ตืน่ เต้น) ใส่ตวั ด้วยการแอบโดดเรียนทางหลังวัดเป็นกิจวัตร “หนูอยากเป็นนักวาดการ์ตูนค่ะ” ค�ำพูดของ น้องหมอก-ธมนธร อมรธีรสรรค์ ท�ำให้ผมหยุดปลายปากกาบนสมุดและแค่นยิ้มปรามาสกับ ตัวเองในใจ หน้าใสๆ วัยเพียง 16 นี่หรือจะรู้ความโหดร้ายของโลกใบนี้ โลกที่คุณหลับและฝันว่าอยากเป็นนักเขียน อยากเป็นนักสร้างสรรค์ อยากเป็นจิตรกรชื่อดังระดับโลก แต่เมื่อลืมตาตื่นขึ้น วิญญาณของคุณ กลับเย็นเฉียบ มีเพียงร่างกายทีห่ มุนรอบไปตามกลไก ‘อุตสาหกรรม’ และ ใช้ศลิ ปะเป็นเครือ่ งมือหาข้าวสารกรอกหม้อไปวันๆ “หนูอยากเป็นและจะเป็นให้ได้” เธอตอบมั่นคงเมื่อผมแจกแจง อนาคต ‘ไส้แห้ง’ ของนักเขียนเป็นฉากๆ ดวงตาของเธอแวววับเหมือนสิงโต ผูส้ ง่างาม ริมฝีปากระบายยิม้ อบอุน่ ทว่าแน่วแน่ บรรยากาศหยุดชะงักไป

[ Theodore T. Munger ]

ชัว่ อึดใจก่อนผมจะบอกกับตัวเองว่าความน่าสนใจในตัวเด็กสาวตรงหน้าเพิม่ ขึน้ ทุกขณะ

เอือ้ มมือคว้าฝัน

หลายปีกอ่ น เด็กหญิงคนหนึง่ ด้อมๆ มองๆ อยูห่ น้าซุม้ โรงเรียนเขียนการ์ตนู (หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ‘มังงะ’) ที่นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้แก่พ่อแม่ด้วยการประกาศกร้าวมุ่งไป เรียนเขียนการ์ตนู ทีญ ่ ปี่ นุ่ ให้จงได้ แน่นอนว่าไม่มพี อ่ แม่คนไหนเชือ่ ว่าลูกสาว ที่ลืมตาดูโลกมาไม่กี่ปีจะเอาจริง หมอกจึงต้องอธิบายเหตุผลร้อยแปด ประการ ยกความดีทกุ อย่างหากได้ไปร�ำ่ เรียนทีน่ นั่ ตัง้ แต่ได้เรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ได้ประสบการณ์ ไปจนถึงเพือ่ ปูทางสูร่ ะดับมหาวิทยาลัยสายมังงะ น้องหมอกเป็นหลานของ วิธติ อุตสาหจิต หรือ บ.ก.วิตดิ๊ เจ้าของ อาณาจักรบันลือกรุป๊ และเราเชือ่ แล้วว่าเชือ้ ไม่ทงิ้ แถวจริงๆ ความมุง่ มัน่ และ อุ ป นิ สั ย เอาจริ ง เอาจั ง ของหมอกไม่ น านก็ ช นะใจพ่ อ แม่ ทั้ ง สองเชื่ อ ใน

26 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012

เมื่อต้องอยู่ในประเทศที่แม้แต่เวลาออก รถไฟฟ้ายังนับเป็นนาที ชีวิตของหมอก จึงถูกจัดระเบียบให้กลายเป็น ‘คนญี่ปุ่น’ ขนานแท้ การกินการอยู่ การใช้ชีวิตล้วน แล้วแต่ตอ้ งพึง่ พาตัวเอง ขณะเดียวกันก็ตอ้ ง ฝ่าก�ำแพงวัฒนธรรมทีญ ่ ปี่ นุ่ มีตอ่ ชาวต่างชาติ ให้ได้ ยังไม่ทนั เริ่มก็เจอบทพิสจู น์มากมาย หมอกยอมรับว่ามีทอ้ บ้าง แต่ความฝันของ เธอมีแต่ตวั๋ ขาไปไม่มขี ากลับ ดังนัน้ จึงมีแต่ ต้องเดินหน้าลุยอย่างเดียว หมอกร่ า งแผนการชี วิ ต อย่ า งเป็ น ระบบ ก�ำหนดเวลากิจวัตรประจ�ำวันโดย ไม่เคยหยุดวาดการ์ตนู เลยสักวัน การใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นระบบท�ำให้หมอกไม่เคยส่งงานช้ากว่า ก�ำหนดแม้แต่ครัง้ เดียว ผลของความมุ ่ ง มั่ น ท� ำ ให้ ค รู ใ หญ่ ยกย่องให้เป็นนักเรียนตัวอย่าง มีผลงาน เข้ารอบสุดท้ายประกวดการ์ตนู และยังเคย ส่งผลงานไปประกวดทีส่ ำ� นักพิมพ์ ค�ำติชม ของแต่ ล ะส� ำ นั ก พิ ม พ์ ท� ำ ให้ เ ธอพั ฒ นา ตั ว เองตลอดเวลา จนได้ ร างวั ล เข้ า รอบ สุดท้าย 1 แสนเยนในทีส่ ดุ หลั ง จบการศึ ก ษาด้ ว ยเกรดเฉลี่ ย ยอดเยี่ ย ม 4.9 (ที่ ญี่ ปุ ่ น มี ถึ ง เกรด 5) และสอบคะแนนภาษาญี่ปุ่นได้สูงกว่า 90 กว่าคะแนน (คนญีป่ นุ่ ได้คะแนนอยูท่ ี่ 50-60 คะแนนเท่านัน้ ) ปั จ จุ บั น หมอกมี ห นั ง สื อ เรื่ อ งเล่ า ประสบการณ์ ผ ่ า นภาพวาดของตั ว เอง ‘เส้ น ทางสู ่ ฝ ั น ม.ปลาย สายมั ง งะ’ ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมไดอารี่ ถ ่ า ยทอดชี วิ ต 3 ปี ใ นรั้ ว โรงเรี ย นผ่ า นภาพวาดน่ า รั ก ๆ แต่เนือ้ หาหนักหน่วง “บรรณาธิการแทบจะไม่แตะกับความ รู้สึกของหมอกเลย ปล่อยให้เป็นอย่างนั้น ใครอ่านจะรู้ว่าเรามีทั้งตอนล้มและตอนลุก สลับกันไปทั้งเรื่อง ซึ่งสื่อว่ามันหนักมาก แต่ก็อยากสื่อมาให้ทุกคนเห็นว่าเด็กไทย ทุกคนก็ทำ� อย่างเราได้” เมื่อหน่อความฝันแทงยอดออกจาก พื้นดิน หลายคนเลือกจะเก็บมันมาชื่นชม และวางคืนกลับที่เดิม ขณะที่บางคนเลือก จะเก็บมันไปปลูก รดน�ำ้ พรวนดินจนกลายเป็น ต้ น ใหญ่ อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ บั ง เกิ ด ดอกผล สวยงาม ...แล้วคุณล่ะจะเลือกทางไหน


IT TREND

เรื่อง : อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ www.blognone.com

ว่าด้วยแท็บเลตไทย

ผมขอร่วมวงแสดงความเห็นเรือ่ งแท็บเลตเพือ่ การศึกษาของรัฐบาลยิง่ ลักษณ์สกั หน่อยนะครับ โดยหลักการแล้ว แนวคิดเรื่องการน�ำระบบไอที เข้ามาใช้ในการศึกษาเป็นเรื่องดีมาก (จะเป็นแท็บเลต โน้ตบุก๊ หรือคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ อะไรก็ได้ทงั้ นัน้ ) เพราะ มันจะช่วยแก้ปญ ั หาเรือ่ งความไม่เท่าเทียมในการศึกษา ได้ ม าก ในทางทฤษฎี แ ล้ ว โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล ทีข่ าดแคลนครูสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้เท่ากับ เด็กนักเรียนของโรงเรียนดังในกรุงเทพฯ นอกจากนีไ้ อเดียเรือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา ยังช่วยพัฒนาวงการการศึกษาไทยที่เราบ่นกันมานาน นับสิบปี เพราะจะช่วยให้ ‘เด็กกลายเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้’ ได้อย่างแท้จริง เด็กสามารถเรียนเองได้ หาข้อมูลเองได้ รวมไปถึงสร้างบทเรียนของตัวเองได้ (ลองคิดเทียบกับการให้เด็กเล่นตัวต่อเลโก้ ไอเดีย เดียวกัน) ซึ่งจะต่างไปจากเดิมที่เด็กนั่งฟังครูบรรยาย อยู่หน้าชั้นไปเรื่อยๆ เป็นการเรียนการสอนทางเดียว เกือบหมด

ในทางปฏิบตั ิ ผมขอชืน่ ชมรัฐบาลทีส่ ามารถต่อรอง ซือ้ แท็บเลตจากประเทศจีนได้ในราคาถูก แต่แค่แท็บเลต อย่างเดียวยังไม่พอ เรายังมีมติ อิ นื่ ๆ ทีต่ อ้ งพัฒนาไปควบคู่ กัน เช่น การวางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังสถานศึกษา การวางระบบไร้สายภายในโรงเรียน การดูแลรักษา อุปกรณ์ เช่น การชาร์จไฟ การซ่อมเครือ่ งกรณีทำ� ตก หรือโดนน�ำ้ ฯลฯ แต่ประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ‘ซอฟต์แวร์ และคอนเทนต์’ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นแท็บเลต เท่าที่ติดตามจากข่าว กระทรวงศึกษาธิการจะ เตรียมเนื้อหาตามแบบเรียนภาคบังคับลงในแท็บเลต ท�ำให้แท็บเลตกลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ อ่านเนือ้ หาทีเ่ คยอยูใ่ นหนังสือฉบับกระดาษ อันนีถ้ อื ว่าดี แต่ยังไม่พอเช่นกันครับ แท็บเลตมีจุดเด่นตรงที่มัน ตอบโต้ แ ละเชื่ อ มต่ อ กั บ โลกออนไลน์ ไ ด้ ดั ง นั้ น ยั ง มี ศักยภาพอีกมากให้เด็กๆ ได้ดงึ พลังของมันออกมา และ

สร้างโลกของการเรียนรูข้ นึ้ มาใหม่แบบทีไ่ ม่เคยมีใครเห็น มาก่อน ลองนึกภาพดูนะครับ ว่าถ้าเราเปลีย่ นวิธกี ารเรียน ภูมิศาสตร์จากการดูแผนที่ประเทศไทยแบบกระดาษ ที่ แ สดงข้ อ มู ล เฉพาะขอบเขตจั ง หวั ด มาเป็ น แผนที่ ออนไลน์แบบ Google Earth ทีเ่ ด็กๆ เห็นหลังคาบ้าน ตัวเอง เห็นระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน เห็นขอบเขต อ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาของตน หรือการเรียนดนตรีโดยมี เครื่องดนตรีจ�ำลองในแท็บเลตให้ลองกดฟังเสียงได้ตาม ต้องการ ความน่าสนใจและประสิทธิภาพของการเรียน การสอนจะเปลีย่ นไปแค่ไหน ประเด็นเรือ่ งซอฟต์แวร์ แอพฯ คอนเทนต์ ถือเป็น โอกาสทองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และคอนเทนต์ใน เมืองไทย เพราะอีกไม่ชา้ เราจะมีตลาดแท็บเลตเกิดใหม่ ขนาดเท่าจ�ำนวนนักเรียนไทยทั้งประเทศหลายแสนคน ตลาดนีต้ อ้ งการคอนเทนต์อกี มากทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่สามารถตอบสนองได้เพียงพอ ท�ำให้เป็นโอกาสของ ภาคเอกชนไทยทีจ่ ะเข้ามาจับตลาดนีแ้ ทน เอกชนไทยจะมีกำ� แพงเรือ่ งภาษา ช่วยป้องกันไม่ให้ คู ่ แ ข่ ง จากต่ า งประเทศเข้ า มาตี ต ลาดได้ ง ่ า ยเกิ น ไป ผมเชื่อว่าช่วงเวลาลองผิดลองถูกจะอยู่ประมาณ 2-3 ปี ข้างหน้านี้ ดังนั้นถ้าใครท�ำซอฟต์แวร์หรือคอนเทนต์ ดิจติ อลอยู่ หันมาจับตลาดนี้ ท�ำดีๆ มีลนุ้ แน่นอนครับ

27 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.

[ Marcus Aurelius Antoninus ]

INSIDE WATCH

เรื่อง : Rujrada

คือความงามทีผ่ สานเทคโนโลยี ซิตเิ ซ็น (CITIZEN) เป็นแบรนด์นาฬิกาทีค่ นไทยรูจ้ กั ดีมานานถึง 49 ปี ตัง้ แต่ยงั ผลิตเพียงนาฬิกา ควอทซ์ทต่ี อ้ งใช้ถา่ นหรือแบตเตอรีช่ ว่ ยในการทำ�งาน กระทัง่ ปัจจุบนั นาฬิกากว่า 90% ของซิตเิ ซ็น ใช้ระบบ Eco Drive แทบทัง้ สิน้ ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา โรงงานทีญ ่ ป่ี นุ่ ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี และปรับคอนเซ็ปต์ของนาฬิกา เพือ่ ต้อนรับกับกลุม่ ผูบ้ ริโภคใหม่ๆ ในญีป่ นุ่ และทัว่ โลก เช่นเดียวกัน เพือ่ รุกตลาดผูบ้ ริโภคคนไทยรุน่ ใหม่ทม่ี รี สนิยมทีล่ ะเอียดอ่อน มร.ทาดาฮิโร ซูซกู ิ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั ซิตเิ ซ็น วอท์ช (ฮ่องกง) จำ�กัด สาขาสิงคโปร์ ได้เข้ามาดูแลตลาดในประเทศไทยเป็นครัง้ แรก จากเดิมทีท่ �ำ การตลาดผ่านทางตัวแทนจำ�หน่ายเท่านัน้ ซึง่ เขามองเห็นว่าตลาดในเมืองไทยมีกลุม่ คนรุน่ ใหม่อยูม่ าก และเป็นตลาดทีใ่ ห้ความสนใจสิง่ แวดล้อม มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ เมืองไทยจึงจัดอยูใ่ นตำ�แหน่งการตลาดทีส่ �ำ คัญแห่งหนึง่ ในโลก และนาฬิกา ทีใ่ ช้เทคโนโลยี Eco Drive ของซิตเิ ซ็นก็ได้รบั ความสนใจมาก มีลกู ค้าคนไทยไม่นอ้ ยทีก่ ลับมาซือ้ ซ�ำ้ นัน่ เป็นเพราะความเป็นซิตเิ ซ็น ทีป่ ระกอบขึน้ จาก ความเทีย่ งตรง พลังงาน และความงาม ‘ความเที่ยงตรง’ ของซิติเซ็น เกิดจากความสามารถปรับเวลาจากทั่วโลกได้โดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี 2 ระบบ คือ ระบบเรดิโอ คอนโทรล (Radio Controled watch) ทีป่ รับเวลา จากเสาสัญญาณวิทยุท่ีส่งคลื่นมาถึงตัวนาฬิกาเพื่อที่จะสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติ แต่ในโลกเรามี เพียงทีต่ ้งั เสาสัญญาณเพียง 5 เสา เพราะฉะนั้นจึงมี บางประเทศในโลกที่ไม่สามารถปรับเวลาอัตโนมัติได้ และนัน่ รวมถึงประเทศไทยเราด้วย

จึงเป็นเหตุผลทีใ่ นปีถดั มาซิตเิ ซ็นคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ คือ ความสามารถปรับเวลาได้จากสัญญาณ ดาวเทียม (Satellite wave watch) สามารถรับสัญญาณได้ทกุ แห่งในโลกและแสดงเวลาได้อย่างถูก ต้องแม่นยำ� ‘พลังงาน’ ในการขับเคลือ่ นนาฬิกาของซิตเิ ซ็นคือ Eco Drive คือใช้แสงไม่วา่ จะเป็นแสงอาทิตย์ หรือแสงไฟแปรเปลีย่ นเป็นพลังงาน และเก็บกักพลังงานนัน้ ไว้ใช้ได้ถงึ 8 เดือน ดังนัน้ หากนาฬิกาได้รบั แสงทุกวัน อายุการใช้งานจึงแทบจะถือว่าไม่มที ส่ี น้ิ สุด และคอนเซ็ปต์ทซ่ี ติ เิ ซ็นเพิง่ เปิดตัวในงาน ‘บาเซิล แฟร์’ สุดยอดงานนาฬิกาและเครือ่ งประดับอัญมณี ของโลก คือ นาฬิกาทีร่ บั แสงเข้ามาแล้วส่งพลังงานไปยังแบตเตอรีแ่ บบทุตยิ ภูมิ (Secondary Battery) ล้วนำ�พลังงานนัน้ มาแสดงเวลา ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแสงขึน้ มาใหม่ได้ เช่นเดียวกับพืชทีส่ ามารถ สร้างอาหารขึน้ ได้เอง ในด้าน ‘ความงาม’ ต้องยอมรับว่าการออกแบบนัน้ มีความโดดเด่นและแตกต่าง ออกแบบโดยคำ�นึง ถึงทัง้ ความสวยงามและเทคโนโลยีเฉพาะของซิตเิ ซ็น จุดเด่นของนาฬิกาซิตเิ ซนคือ นอกจากจะแสดงถึงวัฒนธรรมความเป็นญีป่ นุ่ แล้ว แต่ยงั โดดเด่นด้วย เทคโนโลยีทใ่ี หม่และดีกว่า ในวงการนาฬิกา มีเพียงซิตเิ ซ็นทีม่ เี ทคโนโลยีพอทีจ่ ะออกนาฬิกาใหม่ๆ ทุกปี และ มร.ทาดาฮิโร แสดงถึงจุดยืนของซิตเิ ซ็น คือการนำ�เทคโนโลยีขน้ั สูงมาทำ�ให้เกิดการผลิตแบบ Mass Product ทีค่ นกลุม่ ใหญ่สามารถหาซือ้ ใช้ได้ “การสร้างเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ถอื ว่ายากแล้ว แต่เราหวังสิง่ ทีย่ ากขึน้ ไปอีก คือการนำ�เทคโนโลยีนน้ั เผยแพร่ออกไป”

28 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500

GB030003WA Trimน่ 247x158 ความเข้ากันของแฟชั และเทคโนโลยี21-06-55 คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ดีไซน์สวยๆ เป็นหนึง่ เหตุผลทีท่ ำ� ให้เราเลือกแก็ดเจต สักชิน้ มาใช้ และเมาส์ไร้สาย Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 ก็ได้รบั อิทธิพลจากแฟชัน่ จากศิลปินชือ่ ดังระดับโลกถึง 5 คนมาออกแบบ ในสไตล์ของตัวเอง 5 แบบ เคนโซ มินามิ ศิลปินชาวญีป่ นุ่ ออกแบบในสไตล์ ‘Preciseแม่นย�ำ’ ซึง่ เชือ่ มต่อรวดเร็ว เหมาะกับผูม้ บี คุ ลิกมัน่ ใจและมุง่ มัน่ สตินา่ เพอร์สสัน ศิลปินจากกรุงสตอกโฮล์ม ได้รบั แรงบันดาลใจ จากลวดลายในยุค 70’s ทีผ่ สมผสานความมีสสี นั และธรรมชาติ สกวอค นักวาดภาพประกอบชาวฝรัง่ เศส ได้รบั แรงบันดาลใจ จาก ‘The Madness-ความบ้าคลัง่ ” เหมาะกับผูท้ ชี่ อบความท้าทาย ทชโม ศิลปินชาวออสเตรเลีย ใช้ความสดใสผ่านสีสันและ ลวดลายทีค่ าดหมายไม่ได้ ส�ำหรับผูร้ กั ความอิสระ แชลลี่ ซู ศิลปินจากเมืองเซี่ยงไฮ้ เน้นความตรงข้ามของ สือ่ ดิจติ อลและการร่างภาพด้วยมือออกแบบเป็นเมาส์ทเี่ หมาะกับผูท้ ชี่ อบ ความสนุกสนาน ไม่เพียงแต่โดดเด่นเรือ่ งดีไซน์ เมาส์ในคอลเลคชัน่ นีย้ งั ใช้งานง่าย ค�ำนึงถึงหลักสรีระศาสตร์ สะดวกต่อการพกพา ประหยัดพลังงาน และ ไม่ ทิ้ ง เทคโนโลยี ที่ ล�้ ำ หน้ า ตามแบบฉบั บ ไมโครซอฟท์ บอกได้ ว ่ า ลงตัวจริงๆ

SMART GADGET

Galaxy SIII

SAMSUNG เปิดตัว Galaxy SIII พร้อมกับสโลแกน ‘Inspired by Nature, Design for Human’ ซึ่งแน่นอนว่าโดดเด่น ในเรือ่ งของดีไซน์ทไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ด้วยเส้นโค้ง รอบตัวเครือ่ งท�ำให้สามารถจับโทรศัพท์ได้อย่างถนัดมือ และเจ้า Galaxy SIII ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับมนุษย์ เพราะว่ามันมีฟเี จอร์หลายๆ อย่างทีบ่ อกได้วา่ เข้าใจมนุษย์จริงๆ ไม่วา่ จะเป็น Smart Stay สัง่ งานด้วยตา หากตาเรายังจ้องอยู่ ทีห่ น้าจอละก็ มันก็จะยังไม่พกั หน้าจอ, Direct Call เมือ่ เรา ต้องการโทร.ออก เพียงเข้าไปทีร่ ายชือ่ คนๆ นัน้ แล้วยกโทรศัพท์ ขึน้ แนบหน้า มันก็โทร.ออกอัตโนมัตใิ ห้เลย หรือจะเป็น Smart Alert เมือ่ เราวางโทรศัพท์ทงิ้ ไว้สกั พัก แล้วกลับมาหยิบมันขึน้ มา มันก็จะแจ้งเตือนทันทีวา่ ระหว่างทีท่ งิ้ มันไว้ เราพลาดอะไรไปบ้าง หรือ Social Tag เมื่อเราถ่ายรูปแล้วแท็กเพื่อนลงไป มันจะสามารถจดจ�ำใบหน้าเพื่อน หลังจากนั้นเมื่อเราถ่ายรูป มันจะจ�ำให้เองโดยอัตโนมัติแถมเมื่อเราไปแตะที่ภาพก็จะเห็น สถานะของเพือ่ นในสังคมออนไลน์อพั เดทขึน้ มาทันที ทัง้ ยังแชร์ ไฟล์ไม่วา่ จะเป็นภาพ เพลง ได้งา่ ยรวดเร็วด้วย S-Beam นับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์แปลกใหม่ให้เล่นเยอะ แม้ ต อนแรกๆ หลายคนจะไม่ ค ่ อ ยถู ก ใจดี ไ ซน์ สั ก เท่ า ไร แต่เชือ่ ว่าถ้าได้ลองเล่นแล้วน่าจะตอบโจทย์ผใู้ ช้ได้ครบครัน

เรื่อง : Rujrada

Specification : SAMSUNG GALAXY SIII OS CPU Display Size Weight Camera

29 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012

Android OS Ice Cream Sandwich Quad Core 1.4 GHz 4.8” HD Super AMOLED 136.6 mm x 70.6 mm x 8.6 mm 133 g. 8 Mega pixel


Nothing and no one can destroy the Chinese People. They are relentless survivors. They are oldest civilized people on earth. Their civilization passes through phases but its basic characteristics remain the same.

[ Pearl S. Buck ]

MAKETING VOCAB

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

เลสเตอร์ ทูโรว์ หนึง่ ใน 16 กูรู แห่งหนังสือ ‘คิดใหม่เพือ่ อนาคต’ (Rethinking the Future) กล่าวถึงจีนว่า… จีนต้องรักษาอัตราการเจริญเติบโตระดับสูงสุดไว้เป็นเวลากว่า 100 ปี จึงจะวิง่ ไล่กวดประเทศโลกตะวันตกทัน แล้วลองคิดดูวา่ อีก 100 ปีขา้ งหน้า สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญีป่ นุ่ จะวิง่ ไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ถึงทีส่ ดุ แล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติตอ่ หัวของจีนก็คงอยูใ่ น ระดับครึง่ หรือสองในสามของประเทศพัฒนาแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีอ่ บุ ตั ใิ นขณะนีก้ ค็ อื ถนนทุกสายมุง่ สูป่ ระเทศจีน แสดงให้เห็นว่า GDP ในภาพรวมของจีนไม่ได้มคี วามหมายอะไรเลย… ย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ 7 ปี คำ�ว่า Federation เป็นคำ�ต้องห้ามในภาษาจีน บริษัทใดก็ตามที่ใช้คำ�นี้จักต้องถูกขอร้องให้เปลี่ยน แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็คือ จีนได้กลายเป็นสหพันธรัฐในทางปฏิบัติไปเสียแล้ว หากจะเป็นรองก็แต่เพียงสหรัฐอเมริกา เท่านัน้ จีนเป็นหนึง่ ประเทศสองระบบ ถึงจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ระบบเศรษฐกิจได้กลายเป็นทุนนิยม ไปแล้วในบางพืน้ ทีซ่ ง่ึ ประสบความสำ�เร็จอย่างล้นหลาม รั ฐ บาลกลางควบคุ ม ทั้ ง ประเทศก็ จ ริ ง แต่ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น จะมี รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ดู แ ลและ มีอำ�นาจในการปกครองตนเอง หากเป็นท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางเปิดโอกาสให้ใช้ระบบตลาดเสรีท้องถิน่ เหล่านัน้ ก็จะกลายเป็น Business Unit ทีเ่ ป็น Semiautonomous Region’s State เฉกเช่น หน่วยธุรกิจในโลกตะวันตกไปโดยปริยาย หากมองจีนแบบเลสเตอร์ ทูโรว์ ซึง่ เป็น การมองจีนแบบบูรณาการ ศตวรรษที่ 21 ย่อมไม่ใช่ศตวรรษจีน แต่ทว่าหากมองเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนทีเ่ ปิดเสรี จีนคือพญามังกรทีฟ่ น้ื จากการหลับใหลและ พร้อมทะยานฟ้าแล้ว เคนอิจิ โอมาเอะ เอกอัครมหาคุรคุ นเดียวของญีป่ นุ่ ถึงกับระบุวา่ …

China

ไม่เกินสองทศวรรษจากนี้ไป จีนจะกลายเป็นเสาหลักทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง พญามังกรจะครอบงำ�ทั้ง Politic และ Marketplace เปีย่ มด้วยนวัตกรรมและฟืน้ ตัวเร็ว แม้จะเผชิญความยากลำ�บากในอนาคต อิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศและความเป็นมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งอย่างถึงที่สุด จะเป็นรองก็เฉพาะ สหรัฐอเมริกาเท่านัน้ … การก้าวขึน้ สูค่ วามเป็นอภิมหาอำ�นาจในประวัตศิ าสตร์โลกนัน้ มักจะมีการเปลีย่ นกันทุกศตวรรษ ต้นศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาเริม่ คืบคลานเติบใหญ่จนกระทัง่ กลายเป็นอภิมหาอำ�นาจในเวลาต่อมา หลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม อังกฤษเริม่ ฉายแววโดดเด่น กระทัง่ ในทีส่ ดุ ก็กลายเป็น Super Power ไปในทีส่ ดุ มิพกั ต้องเอ่ยถึงมหาอาณาจักรโรมันทีค่ รองโลกมานานหลายศตวรรษ มองโกลก็เคยเหยียบโลกไว้ใต้ฝา่ เท้านานนับศตวรรษ ไม่ตอ้ งพูดถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชทีส่ ยบโลกไว้พกั ใหญ่ การก้าวขึน้ สูฐ่ านภาพอภิมหาอำ�นาจของจีนไม่ได้เกิดจากการฟลุค หรือเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวแต่อย่างใด แต่ทว่าเกิดจากการปรับโครงสร้าง จัดทัพ ปรับกำ�ลังคนในทุกๆ ส่วนอย่างต่อเนือ่ งและยาวนานจวบจนกระทัง่ ส่งผล มาตราบกระทัง่ ทุกวันนี้ ยุคสมัยฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ (Renaissance) กำ�ลังเกิดขึน้ ในประเทศจีน เช่นเดียวกับทีเ่ กิดในยุโรปหลังพ้นยุคมืด จีนเป็นประเทศทีท่ นุ ทางอารยธรรมสูงทีส่ ดุ ในบรรดาประเทศทัง้ หลายทัง้ ปวง เพราะจีนเป็นประเทศเดียวทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง ทางอารยธรรมกว่า 5,000 ปี โดยไม่ถกู ทำ�ลายล้างเฉกเช่นอารยธรรมอืน่ ๆ คนจีนเป็นหนึง่ ในเผ่าพันธุท์ ช่ี าญฉลาดทีส่ ดุ เผ่าพันธุห์ นึง่ สิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ หลายชนิดริเริม่ จากประเทศจีน เพียงแต่ไม่ได้ถกู สานต่ออย่างเป็นระบบ และคนจีนฆ่าฟันกันเองมากจนเกินไปเท่านัน้ จีนเป็นชนชาตินกั คิด พวกเขารูว้ า่ ความคิดหนึง่ ๆ จะใช้ได้ในห้วงเวลาหนึง่ แต่เมือ่ ถึงห้วงเวลาหนึง่ ความคิดหนึง่ ๆ จะใช้ได้ผล แล้วคนจีนจะคิดหาวิธใี หม่ สภาพเช่นนีส้ อดคล้องต่อยุคฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการโดยแท้ เมือ่ มันถูกนำ�มาใช้ในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ พญามังกรตนนีจ้ ะน่ากลัวเอามากๆ ไม่เพียงเฉพาะดาวบริวารไม่เฉพาะแถบเอเชีย… แม้แต่สหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ตอ้ งสยิว…

30 l GMBIZ THE BUSINESS LIFESTYLE FREE MAGAZINE l JUNE 2012


แนะข้อมูล ‘รู้ภาษาอาเซียน กับน้องอุ่นใจ’ รับ AEC

เอไอเอส หนุน SMEs

เหลือเวลาอีกเพียง 3 ปี ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสูก่ ารรวมตลาดและฐานการผลิต เป็นหนึง่ และในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นหนึง่ ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึง่ มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ซึง่ 10 ประเทศทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ในพืน้ ทีท่ งั้ ภูมภิ าคว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน เรียกเป็นทางการว่า ‘ประชาคมอาเซียน’ หรือ ‘ASEAN Community-AC’ นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 น่าจะเป็นโอกาสและประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากตลาดการค้า การลงทุนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจะมีประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ รวมกันประมาณ 570 ล้านคน เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม จึงได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นช่องทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งอ�ำนวย ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน และผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยจัดท�ำข้อมูล ‘รู้ภาษาอาเซียนกับน้องอุ่นใจ’ ซึ่งได้รวบรวมค�ำศัพท์ที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันของประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จ�ำนวน 10 ประเทศ ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. ค�ำทักทาย 2. อาหาร 3. การนับเลข-เวลา 4 .ช้อปปิง้ 5. สิง่ อ�ำนวยความสะดวก 6. สกุลเงิน และ 7. การเดินทาง และเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน และธุรกิจ SMEs สามารถน�ำข้อมูลความรู้ ค�ำศัพท์ของประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียนไปใช้ในการเจรจาติดต่อสือ่ สารทางธุรกิจ ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาข้อมูลค�ำศัพท์อาเซียนในหมวดต่างๆ ได้ ในเว็บไซต์ www.ais.co.th/bookstore ในหมวด Top Free แล้วค้นหาหนังสือ ‘รูภ้ าษาอาเซียนกับน้องอุน่ ใจ’ จากนัน้ เลือกหมวดทีต่ อ้ งการค้นหาค�ำศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง AIS Bookstore ในรูปแบบของ eBook เพือ่ เก็บไว้บน iPad, iPhone และแท็บเลตทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android ได้ฟรี

ลิ้มรสชาติ ต่างวัฒนธรรม ในเทศกาลอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายคนคงเคยลิ้มรสอาหารของประเทศเพื่อนบ้านเรามาบ้างแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรก ทีร่ วมอาหาร 4 สัญชาติ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา มาไว้ในทีเ่ ดียวกันในเทศกาล อาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเดอะสแควร์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ แม้ว่าอาหารของชาติอาเซียนจะมีความคล้ายคลึง แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของ แต่ละชาติอยู่ และในเทศกาลอาหารครั้งนี้ก็ได้แนะน�ำอาหารจากหลายภาคของแต่ละ ประเทศมาให้ลิ้มลอง เพื่อให้ชาวไทยได้ท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในกลุ่ม ประเทศอาเซียน และทีส่ ำ� คัญอาหารของทัง้ 4 ประเทศได้รบั การปรุงจากเชฟชัน้ น�ำ อาทิ เชฟสุบนิ เชาว์เลอเลิศ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์, เชฟ Chea Hel Sophy จากโรงแรมโซฟิเทล อังกอร์ โพคีธรา กอล์ฟแอนด์สปา เป็นตัวแทน จากกัมพูชา, เชฟ Tran Thi Thu Cuc จากโรงแรมโนโวเทล ฟาน เถียด โอเชียน ดูนส์ แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท ประเทศเวียดนาม และตัวแทนจากประเทศลาว คือเชฟ Phoutsady Nammavong และเชฟ Soutsada Simmala จากโรงแรมเมอร์เคียว เวียงจันทน์ ซึ่งเมนูเด็ดของแต่ละชาติที่ชาวไทยจะได้ลิ้มลองครั้งนี้ก็มีหลากหลาย ทั้งอาหาร ทีเ่ หมาะกับคนรักสุขภาพจากเวียดนาม เช่น เมีย่ งกุง้ หมีก่ ว๊าง หรือจะเป็นเมนูปลาสดๆ จากกัมพูชา เช่น Khmer Fish Curry, Khmer Fried Fish with Giger และเมนูรส จัดจ้านจากประเทศลาว อย่าง ย�ำไข่มดแดง ห่อหมกปลา เป็นต้น ส่วนอาหารไทยก็ยกมาให้ชมิ ทัง้ 4 ภาค ซึง่ เชฟคัดสรรความอร่อยครบรสมาให้ทาน กันอย่างจุใจ ทัง้ กุง้ นาง 3 รส ต้มย�ำปลาช่อนชายทุง่ ไก่ยา่ งมะดัน งานนีใ้ ครพลาดไปคงเสียดาย ต้องรอลิม้ รสได้อกี ครัง้ ในปีหน้า


GB#030  
GB#030  

GB#030 free magazine in Thailand

Advertisement