Page 1

อดิลฟิตรี ประพฤติสจ ุ ริต

กูรแ ู ห่งวงการ มาร์เก็ตติง ้ ออนไลน์

ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเข้ามาลิ้มลองความ น่าตื่นเต้นบนโลกไร้สายกันทั้งนั้น สังเกต จากยอดประชากรที่ โ ดดเข้ า มามี ตั ว ตน

อยูบ่ นโลกอินเตอร์เน็ต อยูใ่ นเฟซบุก๊ อยูใ่ น

ทวิตเตอร์ ตัวเลขเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่าง มิอาจหยุดยัง้ ทุกปี อ่านต่อหน้า 25

ธันวดี วงศ์ธร ี ฤทธิ์

หญิงแกร่งแห่งยุค 2012

The new

iPad

ฤ าแรงสร้างสรรค์ จะโรยรา

Rimon Land

ธงของเราคือโครงการ ทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพทีส ่ ด ุ ในทุกเซ็กเมนต์

L.P.N.

เจาะตลาดกลุม ่ ผูส ้ ง ู วัย Hybrid Condominium เพราะเราเข้าใจกลุม ่ เบบีบ ้ ม ู เมอร์

WISDOM FROM DRUCKER

กรรมการผูจ ้ ด ั การ

8

บจก.ลีสซิง ่ กสิกรไทย

ก้าวเข้าสูป ่ ท ี ่ี

MARCH 2012


ASEAN Economic Community AEC ใครไม่พดู ถึง เชยระเบิด ปีทแี่ ล้วยังพูดถึงกันน้อยมาก เพราะเผชิญวิกฤตินำ้ ท่วมใหญ่ ไหนจะเลือกตัง้ ใหญ่กอ่ นหน้านัน้ ทำให้ไม่มกี ะจิตกะใจคิดเรือ่ งอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ หลังน้ำท่วมใหญ่ เริม่ ตืน่ ตัวเรือ่ ง AEC กันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทัง้ ในภาคสือ่ มวลชน และภาคธุรกิจ บริษทั ยักษ์บกุ ตลาดอาเซีย่ นเพือ่ รองรับ AEC ทีจ่ ะมาถึงในอีก 3 ปีขา้ งหน้า KSME ปรับหลักสูตรทีส่ อนผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เน้น AEC เป็นศูนย์กลาง GMBiZ ย่อมไม่พลาดการนำเสนอ เรือ่ ง AEC เช่นกัน โปรดติตามนะครับ

27

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

06 Global News 08 Local News 10 A-Z 12 Woman@work : ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

หญิงแกร่งแห่งยุค 2012 13 How to Invest : บทเรียนการลงทุนจากปี 2554 และแนวทางการลงทุน

ในปี 2555 (ตอนจบ) 14 Scoop : L.P.N. เจาะตลาดกลุ่มผู้สูงวัย Hybrid Condominium

เพราะเราเข้าใจกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 16 Cover Story : อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ ก้าวสู่ปีที่ 8 ก้าวเป็น

GREAT COMPANY 22 Voice of Executive : Raimon Land ธงของเราคือโครงการที่มีคุณภาพที่สุด

ในทุกเซ็กเมนต์ 23 GetAhead + Think Out Loud 24 IT Trend : Apple vs. Samsung

ใครคือผู้ไร้เทียมทานตัวจริง 25 Special Interview : อดิลฟิตรี ประพฤติสจุ ริต กูรแู ห่งวงการมาร์เก็ตติง้

ออนไลน์ 26 SMEs : ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล ทุกอย่างเริ่มต้นจาก การที่คุณต้อง ‘กล้า’

27 Knowledge from Guru + Comment the new iPad + Smart Gadget 28 Cool Destination : บ้านหมอนอุน่ ...อุน่ ไอรัก 29 New In-Dept 30 Hang Out : T-House / Yoshinoya 32 Urban Living : LEVO ลาดพร้าว 18 Revolution of Life 34 MKT Vocab : CULT BRAND

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

สำนั ก งาน GM BiZ :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GM BiZ

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย, วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร หัวหน้าช่างภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม, พิชญุตม์ คชารักษ์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร ศิลปกรรมโฆษณา : กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์, วรินทร์ญาพร ฐิติรัตนไชย พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 6886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, วราพร ชัยศรีบุญเรือง แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0 2241 5888

พบกั บ นิ ต ยสาร GM Biz ได้ เ ป็ น ประจำที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ ท่ า อากาศยานไทยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Caf é, Au Bon Pain,

Caf é De Tu, Coffee World, Greyhound Caf é , Caf é

DoiTung, iberry Homemade, Ka-nom Fashion Bakery,

McDonald, Mc Caf é, BIGknit, ร้านกาแฟวาวี, TRUE Caf é,

Häagen-Dazs, พรเกษมคลิ นิ ก , Chalachol Hair Studio, ธารธารา

สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุ สิ ต ธานี , The Oasis Spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุ สิ ต

รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพลานาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ตซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์ มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรม ปาร์ค นายเลิศ,โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, GoetheInstitut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีทอินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาน์ซิล สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Seasons, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรินรัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครองเซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C Auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องสมุด มารวย (อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และศู น ย์ ก ารค้ า เอสพานาด), ห้ อ งค้ า หลั ก ทรั พ ย์ MFC, ศู น ย์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท

ของมหาวิยาลัยชัน้ นำ


โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต

สาขาวิ ช าการบริ ห ารจั ด การกอล์ ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี กรุงเทพฯ / ลพบุรี / เชียงใหม่ • หลั ก สู ต รบริ ห ารจั ด การกอล์ ฟ (B.B.A. Golf Management) • หลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (B.B.A. Golf Instructor) ระดับปริญญาโท • หลักสูตรบริหารการจัดการกอล์ฟ (M.B.A. Golf Management) เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ สามารถเทียบโอนได้ นักกอล์ฟมือใหม่อบรมฟรี

และสาขาใหม่ที่ภาคใต้ สาขาวิทยบริการจังหวัดพังงา (เรียนภาคปฏิบัติที่ภูเก็ต) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2310 8670-1, 08 6386 3945 ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 08 1826 4552, 0 5322 6329 จังหวัดลพบุรี โทร. 08 7117 0124, 0 3665 2730 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ru.ac.th/rugolf


06

เรื่อง : Gift

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

‘ A budget tells us what we can’t afford, but it doesn’t keep

us from buying it.’ [ William Feather ]

Google เล็งให้บริการ Google Drive แข่งกับ Dropbox

กูเกิลยืนยัน อนาคต Chrome

จะมาแทน Android Browser

แม้ในช่วงนี้ Google จะยืนยันว่า จะโฟกัส ไปที่การพัฒนา Chorme for Android รุ่นเบต้า บน Android 4.0 ไปก่อน อย่างไรก็ตาม Google ยืนยันว่า Chrome น่าจะกลายเป็น Browser หลักในแอนดรอยด์ ทั้งนี้ กูเกิลยังไม่บอกว่าจะมีการพัฒนา Chorme สำหรับ Android 2.x และ 3.x หรือไม่

เป้าหมายต่อไปที่กูเกิลเล็งจะพัฒนาคือ

บริการ Google Drive ซึ่งเป็นสตรอเรจ

ออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Dropbox

โดยให้บริการบนฐานของ Cloud Storage

ซึ่งปัจจุบันกูเกิลได้ให้บริการสตรอเรจ-

คลาวด์ฟรี 1 GB สำหรับผู้ที่ใช้ Google

Docs ในขณะที่ Dropbox ให้พื้นที่

2 GB ฟรี นักวิจารณ์เชื่อว่าการเล็งบริการ Google Drive น่าจะช่วยสนับสนุน Chromebook ด้วย

Klout ซือ้ กิจการหน้าใหม่ Blockboard

Youtube เพิม่ ฟีเจอร์

ชุดใหญ่

สุดยอดเว็บวิดีโอแชร์ ยูทูป

เพิ่มลูกเล่นระลอกใหม่ ปุ่ม Google+ Profile ที่ช่วยให้คุณลิงค์กับโซเชียล

เน็ตเวิร์คได้มากขึ้น หลังจากที่มีปุ่ม Twitter

และ Facebook Profile แล้ว นอกจากนี้ยัง สามารถเพิ่มวิดีโอและ Playlist ในหน้า Channel Feed โดยตรง โดย Youtube จะเพิ่มช่องสำหรับ กรอก URL ของวิดีโอมาให้ เพื่อให้เราทำการแชร์ วิดีโอได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มความ สามารถข้อความบนวิดีโอ (Annotation) โดยเพิ่ม สีสันและรูปแบบใหม่ๆ

Klout บริการออนไลน์ที่ใช้วัด ความมีอิทธิพลของคุณในโลก

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เริ่มซื้อกิจการ Blockboard หลังจากได้รับเงินลงทุนราว

925 ล้านบาท โดยแอพพลิเคชั่น Blockboard ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารกับเพื่อนบ้านของตัวเอง ได้ทุกเรื่อง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการเข้าซื้อ

กิจการนี้จะทำให้ Klout สามารถขยายกิจการไปยัง ตลาดโมบายแอพพลิเคชั่นได้

แอปเปิลร่วมสมาคมแรงงาน ลบครหาใช้แรงงานทาสในจีน

เร็วๆ นี้แอปเปิลถูกโจมตีประเด็นละเมิด สิทธิแรงงานในประเทศจีน โดยใช้งานจน อาจเป็นเหตุให้คนงานฆ่าตัวตาย แอปเปิลจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมสมาคมแรงงาน Fair Labour Association

เพื่อให้สมาคมมาตรวจสอบสภาพโรงงาน ซึ่ง Auret van Heerden ประธานสมาคมแรงงานออกมาให้ความเห็น อย่างไม่เป็นทางการว่า โรงงานของแอปเปิลนั้นอยู่ในระดับ ‘First Class’ สาเหตุที่คนงานเครียดน่าจะเกิดจากการ ต้องเดินทางจากบ้านมาทำงานในเมืองมากกว่า

iPad ขายได้แล้วมากกว่าล้านเครือ่ งในเกาหลีใต้

หนังสือพิมพ์สัญชาติเกาหลีใต้คาดการณ์ว่า ยอดขายของ iPad ในประเทศเกาหลีใต้จะพุ่งขึ้นราว 1 ล้านเครื่อง

โดยนับตั้งแต่เริ่มวางขายเมื่อปลายปี 2010 ซึ่งในหนึ่งล้านเครื่องนี้คิดเป็นยอดขายจากปีที่แล้วถึง 7 แสนเครื่อง ยอดขายนี้ทำให้ส่วนแบ่งตลาดแท็บเลตในประเทศเกาหลีใต้ของแอปเปิลอยู่ราว 70-80% ซึ่งมาแรงแซง

คู่แข่งอย่าง Galaxy Tab ของซัมซุง สินค้าของเกาหลีเอง

HBO Go ได้ฤกษ์เปิดตัวลง

Samsung Internet TV

แม้ทีวีเชื่อมอินเตอร์เน็ตยังดูเป็น ของใหม่ แต่ HBO ผู้ผลิตซีรี่ส์

ชื่อดังมองการณ์ไกล ออก HBO Go App ซึ่งทำให้ผู้ชมสามารถดู ซีรี่ส์ของ HBO ผ่านอินเตอร์เน็ตทีวีได้อย่างอิสระ แต่ในขั้นแรก HBO ยังทำ App ให้รองรับกับ Samsung Internet TV ค่ายเดียวก่อน แต่ในอนาคต ก็คงขยายไปของค่ายอื่นเช่นกัน เห็นแบบนี้แล้ว บรรดาค่ายหนังที่ตั้งหน้าตั้งตาขึ้นราคาตั๋วคงเริ่ม หวั่นใจเพราะหนังในอนาคตอาจขายผ่านทีวีกันหมด

กูเกิลยืน่ จดลิขสิทธิระบบ

ปลดล็อกหน้าจอแบบใหม่

Google เริ่มโต้ตอบกรณีที่ Apple ฟ้องร้องเรื่องสิทธิบัตรแล้ว โดยยื่นจดสิทธิบัตรการ

ปลดล็อกหน้าจอ ในชื่อ Input to Locked Computing Device โดยใช้การใส่ข้อมูลของยูสเซอร์ เช่น การใส่

รหัสผ่าน การสัมผัสและลาก (Touch & Drag) และ

การใช้เสียง ผนวกกับการเรียก App หรือการเปิด โปรแกรมขึ้นมา และสิทธิบัตรใบนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุม สมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop และ Desktop อีกด้วย


No.1

*

TOP FREE iPad APPS INTERACTIVE PUBLICATION APPLICATION

สามารถดาวน์โหลด GM Magazine HD ในฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2555 นี้

*ข้อมูลจาก App Store ณ วันที่ 27 มกราคม 2555

วิธีการดาวน์โหลดผ่าน App Store 1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อ ท�ำการ Subscribe และเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ทำ� การ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ


08

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

‘ All lasting business is built on friendship.’ [ Alfred A. Montapert ]

แสนสิริ เลานจ์

ไลฟ์สไตล์สเปซ

เพือ่ สุนทรียรส

แห่งการอยูอ่ าศัย

แสนสิ ริ ส ร้ า งสรรค์ ‘แสนสิ ริ เลานจ์ ’ บนชั้ น 3 สยามพารากอน ให้ เ ป็ น ไลฟ์ ส ไตล์ สเปซเพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ พิเศษใหม่ๆ และความประทับใจแก่ลูกบ้าน ด้วยโซนต่างๆ ที่ตอบสนองความ ต้องการของลูกบ้านแสนสิริโดยเฉพาะ เช่น The Library ที่รวบรวมหนังสือ

ชั้ น เยี่ ย มจากทั่ ว โลก ทั้ ง ด้ า นการออกแบบ ศิ ล ปะ และไลฟ์ ส ไตล์ Sansriri Collecible Items มุมจัดแสดงของชิน้ พิเศษ หรือของใช้อนิ เทรนด์ รวบรวมและ นำเข้าจากทัว่ โลก Info & Services ทีค่ อยให้บริการข้อมูลโครงการของแสนสิริ ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ บริการลูกบ้านได้อย่างครบวงจร

D800 กล้องดิจติ อล แบบฟูลเฟรมรุน่ ใหม่ จากนิคอน

บริษทั นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัว D800 กล้ อ งดิ จิ ต อล-SLR ความละเอี ย ดสู ง สุ ด ถึ ง 36.3 ล้านพิกเซล ให้ภาพถ่ายคุณภาพระดับ สุดยอด เปีย่ มประสิทธิภาพในแบบฉบับ กล้องมืออาชีพ ให้ภาพคมชัดสมจริง ภายใต้รปู ทรงกะทัดรัดและน้ำหนักเบา และฟังก์ชนั การทำงานทีห่ ลากหลาย ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการใช้งานของ ช่างภาพทุกระดับ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานวโรกาสให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน บริษทั บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ มร.โชชิ อารากาวา ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ เนือ่ งในโอกาสที่ บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ มอบเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน 50 ล้านเยน (ประมาณ 20 ล้านบาท) โดยมอบให้แก่ มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ และ สภากาชาดไทย

ดีแทคเตรียมความ พร้อมทุกด้าน มุง่ สู่ ความเป็นเครือข่าย 3จี ทีด่ ที สี่ ดุ

ดี แ ทคเผยแผนเดิ น หน้ า ปรั บ ปรุ ง

ยกระดับเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศ ให้เสร็จสิ้นในปี 2555 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเครือข่าย 3จีที่ดีที่สุด ครอบคลุม ทุกอำเภอทัว่ ประเทศไทย มอบประสบการณ์สอื่ สารทีเ่ หนือกว่าด้วยแคมเปญ Life Network ภายใต้แผนลงทุน 40,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี พร้อม ย้ำความพร้อมในการร่วมประมูล 3จี บนคลืน่ ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต์ ซ์ ในปีน ี้

CS LOXINFO พร้อมให้บริการ IDC Tier 4 ตอบโจทย์ผนู้ ำ ICT Service Provider

บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน) ขยายพื้นที่การ

ให้บริการ CS LOXINFO IDC เฟสใหม่ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 45 ล้ า นบาทในการขยายพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ชั้ น 4 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตัง้ ระบบ Facility ที่ ได้มาตรฐานสากลขึ้นสู่ระดับ Tire 4 โดยการันตี Uptime ของการให้บริการ เพิ่มความเสถียรของระบบ ทำให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ตา่ งๆ จะทำงานได้อย่างราบรืน่

RU Golf จัดสัมมนา

ครูแนะแนวและครูพลศึกษา ประจำปี 2555

มหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง โดยโครงการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร จั ด การกอล์ ฟ จั ด โครงการสั ม มนาครู แนะแนวและครู พ ลศึ ก ษา ประจำปี

การศึกษา 2555 ณ โรงเรียนสอนกอล์ฟ ธงชัย ใจดี เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ระหว่ า งโครงการบริ ห ารจั ด การกอล์ ฟ และครู และเป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รบริ ห าร จั ด การกอล์ ฟ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ แนะแนวการศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น โดยมี คณะครูแนะแนวและครูพลศึกษาให้ความ สนใจเข้าร่วมสัมมนากันเป็นจำนวนมาก

Bowling ทุม่ 50 ล้าน รีแบรนด์ให้สดใส พร้อม แตกไลน์ Bowling Kids

โกลเด้ น โบล์ ปรั บ โฉมแบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า Bowling ต่อยอดความสำเร็จส่งซัมเมอร์

คอลเลคชัน่ 2012 ประเดิมโลโก้ใหม่ ปรับ ภาพลักษณ์ให้สดใสภายใต้แนวคิดที่มาจาก ธรรมชาติ เริ่มจากโลโก้เป็นเมล็ดซิกามอร์ เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวไกลและตัวแทน ของการเริ่มต้นใหม่ พร้อมกันนี้ยังต่อยอด ประสบการณ์ แ ตกไลน์ เ สื้ อ ผ้ า สำหรั บ เด็ ก Bowling Kids พัฒนาสินค้าสำหรับเด็กทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ ออกแบบภายใต้ปรัชญา Child Safe ด้ ว ยการใช้ ผ้ า ที่ ผ่ า นกระบวนการ Hygiene Wash สีทใี่ ช้ยอ้ มและเส้นด้ายผ่าน การทดสอบเรื่องการระคายเคืองไม่มีสารพิษ ตกค้าง


09

โซนีไ่ ทยเปิดโซนีส่ โตร์รปู แบบใหม่แห่งแรกในเมืองไทย และเอเซียแปซิฟกิ

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้า สร้างประสบการณ์บันเทิงอีกระดับ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคและลู ก ค้ า ของโซนี่ อย่างไม่หยุดยัง้ ประกาศเปิดโซนีส่ โตร์ รูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกที่โดดเด่น ด้วยแนวคิดใหม่ฉกี กรอบจากรูปแบบ เดิ ม ๆ พร้ อ มสรรพด้ ว ยนวั ต กรรม ล่าสุด ที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชมถึงต่างประเทศ และบริการพิเศษระดับ พรีเมียม โซนี่ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลและคำปรึกษา ลูกค้า ยังสามารถเลือกชมและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โซนีป่ ระเภทต่างๆ ร่วมกันในรูปแบบของ โซลูชั่น และคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งเกม เพลง ภาพยนตร์ ภายในร้านโซนี่สโตร์แห่งนี้ ทีเ่ ดียว

สีแ่ ผ่นดินรอบอำนวยศิลป์ คุ ณ เพชรชุ ด า เกษประยู ร ประธาน บริ ห าร โรงเรี ย นอำนวยศิ ล ป์ มอบ ดอกไม้แก่น้องพินต้า-ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ (นักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์) ณ เมื อ งไทยรั ช ดาลั ย เธี ย เตอร์ งาน ละครเวที สีแ่ ผ่นดิน รอบอำนวยศิลป์

คิวบิค แอชโซซิเอทส์ กรุป๊

จับมือทีโอที เสริมทัพ

รุกตลาด IPTV

บริ ษั ท คิ ว บิ ค แอชโซซิ เ อทส์ กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท

ที โ อที จำกั ด (มหาชน) ต่ อ ยอดการ ดำเนินธุรกิจขององค์กร รุกธุรกิจ IPTV (Internet Protocal Television) ผ่านกล่องรับสัญญาณที่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง เชื่อมโยงทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายเข้ากับการ เปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์ IPTV by Cubic พร้อม

เปิดตัวและวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี ้

กรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ การบินไทย รับรางวัลซีอโี อ

ยอดเยีย่ ม

นายปิ ย สวั ส ดิ์ อั ม ระนั น ทน์ กรรมการ

ผู้ อ ำนวยการใหญ่ บริ ษั ท การบิ น ไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ‘ซีอีโอ

ยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ’ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมี น ายไพบู ล ย์ นลิ น ทรางกู ร นายกสมาคมนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ และ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศรางวัล เอสเอเอ อวอร์ด ฟอร์ ลิสท์ คอมปานี 2011 (SAA Awards for Listed Companies 2011)

เติมพลังการเงิน ให้ SME ก้าวไกล

TMB SME ร่วมกับสำนักงานส่งเสริม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) และบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินสาย จัดงานสัมมนา ‘เติมพลังการเงินให้ SME ก้าวไกล’ เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน

และข่ า วสารเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ แก่ ผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ม าแล้ ว ใน หลายจังหวัด ทัง้ กรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ราชบุรี และ สุดท้ายทีจ่ งั หวัดระยอง

เมืองไทย Pass the Smile Forward Concert

เมืองไทยประกันชีวิตขอส่งต่อความสุข ให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ด้วย คอนเสิร์ตเมืองไทย Pass the Smile Forward Concert โดยศิลปิน 3 คู่ ที่มาร่วมส่งต่อบทเพลงอันไพเราะที่เคย ก้องหูในวันวานผสานกับบทเพลงหวาน ซึ้งตรึงใจในวันนี้จากรุ่นสู่รุ่น คู่ที่ 1 : เจ-เจตริน และ ชิน-ชินวุฒิ คู่ที่ 2 : มอส-ปฏิภาณ และ ริท เดอะสตาร์ คู่ที่ 3 : ตู่-นันทิดา และ แก้ม เดอะสตาร์ วันที่ 17 มีนาคม 2555 ชัน้ 4 MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

ททท. จับมือ

เวิรค์ พอยท์ จัดทริป พิเศษ ชมฟรีคอนเสิรต์ ‘เทีย่ วกับพระจันทร์ มันส์กบั ดาว’

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เวิ ร์ ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘เที่ยวกับพระจันทร์ มันส์กับดาว’ ภายใต้โครงการ ‘Beautiful Thailand : เมืองไทยสวยงาม’ ในรูปแบบฟรีคอนเสิร์ตและแพ็คเกจท่องเที่ยว โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูให้บรรยากาศการท่องเที่ยวได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง พร้อมทั้งช่วย กระตุน้ เศรษฐกิจในพืน้ ทีป่ ระสบภัยน้ำท่วม

ไทยพาณิชย์ สนับสนุนคอนเสิรต์ ‘เศรษฐา ศิระฉายา –The Impossibles’ สุ ภี พงษ์ พ านิ ช ผู้ อ ำนวยการ ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) ร่ ว มงานแถลงข่ า ว คอนเสิรต์ ‘เศรษฐา ศิระฉายาThe Impossibles’ คอนเสิรต์ ที่ นำเสนอเพลงดังในยุค 80’s มา ไว้มากที่สุด พร้อมแขกรับเชิญ สุดพิเศษ ณ Mello Yello, RCA

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รบั รางวัล CFO ยอดเยีย่ ม จาก สมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์

คุ ณ อดิ ศ ร ธนนั น ท์ น ราพู ล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จำกั ด (มหาชน) ได้รับรางวัล Chief Financial Officer ยอดเยี่ยม ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง จากการมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2011 ของสมาคม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis Association)


10

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Dunkin’ Doughnuts

: AirAsia X

โดนั ท ที่ ช าวไทยเราคุ้ น เคย กั น ดี อ ย่ า ง ดั ง กิ้ น โ ด นั ท วางแผนจะเปิ ด สาขาแรกในอิ น เดี ย โดยหวังเจาะตลาดคนหนุ่มสาวที่นิยมทาน อาหารตะวันตกมากขึ้น รวมถึงชนชั้นกลาง ที่นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาเป็นฐานลูกค้า สำคัญที่จะแวะดื่มกาแฟและกินฟาสต์ฟู้ด

: Google

ในที่สุดเจ้าหน้าที่ทางการ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป อนุมัติให้กูเกิลเทคโอเวอร์ โมโตโรลา โมบิลิตี้ในราคา 1.25 หมื่นล้าน ดอลลาร์ สิทธิบัตรจำนวนนับหมื่นชิ้นก็ตก เป็นของกูเกิล ในขณะที่ยังได้ระบบการผลิต ฮาร์ดแวร์เพือ่ พัฒนาสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ของตัวเองด้วย

: Harddisk

AirAsia X บริ ษั ท ลู ก ของ AirAsia ยกเลิ ก เที่ ย วบิ น ไปยั ง อิ น เดี ย และยกเลิ ก เส้นทางใหม่ที่บินไปมุมไบในเดือนกุมภาพันธ์ และยกเลิกเส้นทางบินไปปารีสและลอนดอน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม เพราะปัญหาทางด้าน ภาษี ท ำให้ ไ ม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารในราคา ประหยัด บวกกับปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป

: EU

: Kodak

หลั ง จากที่ ป ระกาศยกเลิ ก การผลิ ต ฟิ ล์ ม ไปก่ อ นหน้ า นี้ และยืน่ พิทกั ษ์ทรัพย์ลม้ ละลาย ต่ อ ศาลเมื่ อ ต้ น ปี โกดั ก เตรี ย มปิ ด กิ จ การ ส่วนกล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องวิดีโอแบบ พกพา และกรอบรูปดิจิตอล ก่อนประกาศ ขายแบรนด์ให้ผู้ผลิตรายอื่นต่อไป

มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต ฮาร์ดดิสก์ว่ากำลังการผลิต ทั่วโลกในไตรมาสแรกจะอยู่ที่ระดับ 140145 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของที่ เ คยผลิ ต ได้ ก่ อ นเหตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ ว ม ประเทศไทย และจะสามารถกลับมาผลิตที่ ระดับกำลังการผลิตปกติได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้แน่นอน

จากการประชุมสุดยอดผู้นำ สหภาพยุ โ รป ณ กรุ ง บรัสเซลส์ อียูจะมุ่งกระตุ้นการเติบโตและ สร้ า งงานเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ วิ ก ฤติ ห นี้ ยุ โ รปมาก กว่ามาตรการรัดเข็มขัดอย่างเดียวเหมือน ที่ผ่านมา รวมถึงจะลดอุปสรรคการค้าเสรี ในระหว่างชาติอียูด้วยกัน

: Linflation

:กลุ่มBRICS ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

(บริ ค ส์ ) หารื อ นอกรอบการ ประชุ ม จี 20 ว่ า ถึ ง เวลาที่ จ ะ ยกเลิกธรรมเนียมผูกขาดให้สหรัฐอเมริกานั่ง ตำแหน่งประธานธนาคารโลก และตัวแทนจาก ยุโรปครองตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF โดยจะส่งตัวแทนเข้าชิงตำแหน่งประธาน ธนาคารโลกคนใหม่ด้วย

: Cost

ร้ า นฟาสต์ ฟู้ ด ชื่ อ ดั ง ในจี น อย่ า ง เคเอฟซี พิ ซ ซ่ า ฮั ท และทาโก้ เ บลล์ ออกมา เผยว่ากำไรปีที่แล้วในสาขา จีนลดต่ำลง เหตุเพราะต้นทุนค่าจ้างแรงงาน เพิ่ ม ขึ้ น 20% ประกอบกั บ ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ แ พงขึ้ น อี ก 8% แต่ อ ย่ า งไรก็ ยั ง ทำกำไรได้ น่ า พอใจถึ ง 30% เมื่ อ เที ย บกั บ ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

:อินโดนี Indonesia เซียกลายเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แซงไทยไป แล้ว เพราะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นถึง 6.5% ต่ อ ปี ท ำให้ ป ระชากรจำนวนมากก้ า วขึ้ น เป็นชนชั้นกลางที่มีความต้องการรถ ทำให้ ผู้ผลิตรถยนต์จากยุโรปและอเมริกาหันมา มองตลาดนี้มากขึ้น ในขณะที่รถยนต์จาก ญีป่ นุ่ ยังครองความเป็นเจ้าตลาดอยูท่ ี่ 90%

: Football Club แม้ยุโรปจะเผชิญกับสภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำ แต่ไม่อาจ กระทบกับสโมสรฟุตบอลที่ยังทำรายได้ต่อ เนื่ อ ง โดยเรอั ล มาดริ ด ครองตำแหน่ ง สโมสรรายได้สูงสุดเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ด้วยเงิน 479.5 ล้านยูโร ตามมาด้วยบาร์ เซโลนา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บาร์เยิร์น มิวนิค และอาร์เซนอล

: Japan

ในปี ที่ แ ล้ ว บริ ษั ท ญี่ ปุ่ น นิ ย มออก ไปซื้ อ กิ จ การนอกประเทศมาก เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ถึ ง 70,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีจุดแข็งที่ค่าเงินแข็งตัว และมี เ งิ น สดสำรองมากกว่ า ยุ โ รปหรื อ อเมริ ก า แต่ ก็ ส ะท้ อ นว่ า เศรษฐกิ จ ภายใน ญี่ ปุ่ น กำลั ง หยุ ด นิ่ ง และประชากรกำลั ง จะ ลดลง โดยคาดว่าจะลดลง 30% ในปี 2016

ไม่กี่สัปดาห์ เจเรมี่ หลิน นักบาสดาวรุ่ง แห่ ง ที ม นิ ว ยอร์ ก นิ ก ส์ ก็ ก ลายเป็ น ปรากฏการณ์ ฟี เ วอร์ หรื อ เรี ย กกั น ว่ า ปรากฏการณ์ Linflation แบรนด์อุปกรณ์ กีฬาชื่อดังอย่างไนกี้และอาดิดาสต่างอยาก ได้ตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์ เสื้อแบบเดียวกับ เขาทำรายได้ เ ป็ น กอบเป็ น กำ แถมราคา

ตั๋วเข้าชมการแข่งยังเพิ่มขึ้นถึง 17%

: Mitsubishi

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ คอร์ป ออกมาเผยว่าจะ ยุ ติ ก ารผลิ ต รถยนต์ ที่ โรงงานในเนเธอร์แลนด์ ปลายปีนี้ ซึ่งผลิตรถยนต์ขนาดเล็กโคลท์ และรถยนต์อเนกประสงค์เอาท์แลนเดอร์ส เหตุจากภาวะหนี้สินในภูมิภาค แต่ยังผลิต จากโรงงานญี่ปุ่นและไทยส่งไปจำหน่ายใน ตลาดยุโรปต่อไป


: Qatar

Nokia

อย่ า งที่ รู้ กั น อยู่ ว่ า อดี ต เจ้ า ตลาดมื อ ถื อ อย่ า งโนเกี ย กำลังโดนเหล่าคู่แข่งรุมทึ้ง ส่ ว นแบ่ ง การตลาด และออกมารายงาน

ผลประกอบการของปี 2554 ว่ า บริ ษั ท ขาดทุนสุทธิ 1.2 พันล้านยูโร เพาะยอด ขายลดลงจาก 9% จากปีก่อน ลองดูว่าใน ปีนี้วินโดวส์โฟนจะกู้หน้าโนเกียกลับมาได้ บ้างหรือเปล่า

ฟอร์ บ ส์ จั ด อั น ดั บ ประเทศที่รวยที่สุดใน โลกโดยใช้ตัวเลขจีดีพี เป็นตัววัด ปรากฏว่า กาตาร์ เป็ น ประเทศที่ ร วยที่ สุ ด ของปี 2554 จากราคาทรั พ ยากรน้ ำ มั น และ

ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ พุ่ ง พรวด รองแชมป์ คื อ

ลั ก เซมเบิ ร์ ก และอั น ดั บ สามคื อ สิ ง คโปร์

ที่มีจุดแข็งเรื่องเทคโนโลยีภาคการผลิตและ เป็นศูนย์กลางการเงิน

: Obama :อ งRice ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แ ห่ ง

บารัก โอบามา เสนอ แนวทางลดความ เ ห ลื่ อ ม ล้ ำ ร ะ ห ว่ า ง คนรวยกั บ คนจนใน สหรัฐฯ ผ่านการเก็บภาษีจากผู้มีเงินรายได้ มากกว่า 250,000 ดอลลาร์ต่อปีในอัตรา เดียวกับรายได้ทั่วไป ซึ่งทำให้เหล่าคนรวย ต้องจ่ายภาษีในอัตราสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า ซึ่งจะเพิ่มภาษีให้รัฐราว 2.06 แสนล้าน ดอลลาร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

สหประชาชาติ (FAO) คาดว่ า ในปี นี้ แ ม้ สภาพอากาศแปรปรวนและเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ แต่ผลผลิตข้าวในเอเชียเพิ่มขึ้น กว่าปี 2553 ถึง 3% ในขณะที่ประเทศ ต่างๆ มีความต้องการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่ ลดลง 5% สำหรับประเทศไทยที่ขยายเวลา รั บ จำนำข้ า วเปลื อ กจะส่ ง ผลให้ ร าคาข้ า ว ส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น อาจส่ ง ผลถึ ง ประเทศ

ผู้นำเข้าอาจเลือกซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่ง ที่จำหน่ายในราคาถูกกว่า

: Tax

ปั จ จุ บั น ญี่ ปุ่ น เ ก็ บ ภ า ษี ผู้บริโภคเพียง 5% ซึ่งถือว่า ต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่ในภาวะที่ ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะสูงถึง 200% ของจีดีพี ไอเอ็ ม เอฟจึ ง ออกมาแนะให้ ญี่ ปุ่ น ค่ อ ยๆ ปรั บ ภาษี ผู้ บ ริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น จนกระทั่ ง ถึ ง 15% ในปี 2015 ซึ่งจะช่วยให้ลดสัดส่วน หนี้สาธารณะลงได้

: Unemployment

จากรายงานขององค์การสหประชาชาติเผย ผลสำรวจว่าเยาวชนทั่วโลกกำลังกังวลว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะไม่สามารถหางานทำได้ เพราะไม่ มั่ น ใจคุ ณ ภาพระบบการศึ ก ษาที่ เรียนมาจะช่วยให้มีอาชีพ และในสภาวะ เศรษฐกิจถดถอย คนรุ่นใหม่มักเป็นกลุ่ม สุดท้ายที่จะได้งาน และเป็นคนกลุ่มแรกที่ จะตกงาน

: Walmart

วอลมาร์ทกำลังมีแผน พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ โ ภ ช น า ก า ร สิ น ค้ า อาหาร หลั ง จากลด ราคาสินค้าผักและผลไม้สด ล่าสุดเตรียม แปะฉลากสีเขียว ‘Great for You’ บน สิ น ค้ า อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยไม่ ส งวน ลิขสิทธิ์นี้หากบริษัทอื่นอยากนำไปใช้บ้าง แต่สินค้านั้นต้องผ่านเกณฑ์ของวอลมาร์ท เท่านั้น

: Yuan

รั ฐ บ า ล เ ก า ห ลี เ ห นื อ ประกาศห้ า มพลเมื อ งใช้ เงินหยวนของจีน รวมถึง เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศอื่ น ๆ และให้ น ำเงิ น เหล่ า นั้ น ไปแลกเป็ น เงิ น วอนทั้ ง หมด ใครฝ่ า ฝื น นำเงิ น หยวนมาใช้ จ ะมี โ ทษ สถานหนั ก และถู ก ริ บ เงิ น ซึ่ ง มาตรการนี้ เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากประชาชนใช้ เ งิ น หยวน มากขึ้ น เพราะแผนปฏิ รู ป ค่ า เงิ น วอน ล้มเหลวเมื่อปี 2009

:เมือZurich งซูริค ในสวิตเซอร์แลนด์

:หลัPEPSI ง จากนี้ ต ลาดน้ ำ ดำคง

กลับมาคึกคักอีกครัง้ เป๊ปซี่ กลั บ มาให้ ค วามสำคั ญ กั บ ตลาดน้ ำ อั ด ลม หลั ง จากที่ หั น ไปโฟกั ส ตลาดเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพมาพั ก ใหญ่ ๆ โดยคราวนี้ เ พิ่ ม งบโฆษณาและการตลาด กว่ า 50% หรื อ ประมาณ 600 ล้ า น ดอลลาร์ เพื่ อ หาทางแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง การ ตลาดอันดับ 2 คืนจากไดเอท โค้ก แต่ใน ขณะเดียวกันก็มีแผนเตรียมปลดพนักงาน ทั่วโลก 8,700 ตำแหน่งเพื่อนำเงินมาใช้ใน การลงทุนครั้งนี้

: Samsung TV

ซั ม ซุ ง อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ว า ง แ ผ น ว า ง ที วี ร า ค า ประหยั ด ตอบรั บ ดี ม านด์ ตลาดล่ า ง หลั ง จากที่ ห้ า ง

ค้าปลีกรายใหญ่ในเกาะหลีใต้ วางขายที วี จ อแบนราคาต่ ำ กว่ า รุ่ น ทั่ ว ไป 40% แล้ ว ได้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี ผู้ บ ริ ห าร

ซัมซุงเผยว่ายอดขายโทรทัศน์ปีนี้ดีขึ้นกว่า ปีที่แล้วมาก โดยดีมานด์จากจีนยังคงเป็น ไปอย่างแข็งแกร่ง

: Vietnam

ธนาคาร HSBC จั ด ให้ เ วี ย ดนามเป็ น ประเทศอันดับที่ 7 ใน 10 ประเทศที่มี โอกาสดีในการเติบโตระยะยาว และคาด การณ์ว่าเวียดนามจะกลายเป็นศูนย์กลาง อิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ของเอเชีย หลังจาก ที่ อิ น เทลเป็ น บริ ษั ท ด้ า นไอที ร ายแรกที่ เข้ า ไปลงทุ น ในเวี ย ดนามเมื่ อ 6 ปี ก่ อ น และมีซัมซุง แคนนอน ฟ็อกซ์คอนน์ตาม เข้าไปติดๆ

กลายเป็นเมืองที่มีค่าครองชี พ แ พ ง ที่ สุ ด ใ น โ ล ก แ ซ ง แ ช ม ป์ เ ก่ า อ ย่ า ง โ ต เ กี ย ว ไ ป แ ล้ ว สาเหตุจากค่าเงินฟรังค์สวิสที่ปรับตัวสูงขึ้น อี ก ทั้ ง นั ก ลงทุ น มองว่ า สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ มี ความปลอดภัยในการนำเงินมาลงทุน

: Zuckerberg

มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก ประกาศลดเงินเดือน ตั ว เองจาก 500,000 เหรี ย ญ เหลื อ 1 ดอลลาร์ ต่ อ ปี ตามรอยผู้ บ ริ ห ารไอที ชื่อดังอย่าง สตีฟ จ็อบส์, อีริค สมิชด์ และ ลาร์ รี่ เพจ แต่ อ ย่ า งไรเขาก็ ยั ง มี หุ้ น ใน เฟซบุ๊ค 20% ที่มีมูลค่ารวม 1 แสนล้าน ดอลลาร์


12

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

quality improvement comes via simplification

‘ Almost all of design, manufacturing... layout, processes, and

procedures.

ด้วยใจรักในหลักตรรกะ

และศาสตร์ด้านการคำนวณ

ธันวดีไม่ลังเลที่จะเลือก เรียนต่อในคณะวิศวกรรม-

ศาสตร์ สาขาวิศวกรรม-

ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

ทั้งๆ ที่ในสมัยนั้น

วิศวะฯ ยังถือเป็น

คณะสำหรับ

ผู้ชาย ซึ่ง

การตัดสินใจ ของเธอถูก ตั้งคำถามจาก ครอบครัวและ คนใกล้ชิดอยู่เสมอ

ธันวดี วงศ์ธร ี ฤทธิ์ หญิงแกร่งแห่งยุค 2012

“เขาถามว่าต้องไปปีนเสาไฟฟ้าหรือเปล่า เราก็บอกว่าไม่ต้องหรอก แต่ในใจก็หวั่นๆ อยู่เหมือนกัน” หลังจากเรียนจบธันวดีมุ่งหน้าไปลิ้มลองงานบริษัทเอกชนซึ่งตัวเองมองว่าท้าทาย ความสามารถ แต่ทำอยู่ไม่นานก็ได้ทุนจาก กสท ไปเรียนต่อปริญญาโท Master of Science in Electrical Engineering ที่สหรัฐอเมริกา แดนอินทรีสอนให้ธันวดีรู้จักกับเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมๆ กับนำจิตสำนึกของความรัก ประเทศ อยากทำอะไรเพื่อประเทศมาเพาะหน่อเนื้อขึ้นในใจเธอ หลังจากหอบความรู้กลับ ประเทศในปี 2529 ธันวดีชี้ว่าในยุคนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารของไทยไม่ได้แตกต่างจากต่าง ประเทศมากนัก แต่ปจั จัยทีท่ ำให้เราพัฒนาช้ากว่าประเทศอืน่ ๆ น่าจะมาจากความต้องการของ ผูใ้ ช้ในประเทศในตอนนัน้ “ผู้ใช้งานของประเทศไทยในยุคนั้นยังไม่ต้องการดิจิตอลมาก เพราะโทรศัพท์แบบ อนาล็ อ คเขาก็ ยั ง ใช้ ไ ด้ น่ า จะเป็ น เหตุ ผ ลว่ า เมื่ อ ยั ง ไม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ งจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ทางหน่วยงานก็ยังไม่เห็น ความจำเป็นที่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งระบบ”

[ Tom Peters ]

ด้วยความคิดอยากทำให้ประเทศพัฒนาประกอบกับโอกาสมาถึง ธันวดีจึงเข้าร่วมเป็นหนึ่ง ในทีมพัฒนาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหลายประเทศในแถบเอเชีย “โปรเจกต์สำคัญที่เรามาทำคือเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งฝึกฝนตัวเราให้ทำงานระดับ ประเทศ ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงการดำเนินงาน ที่แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถทำให้สำเร็จตาม เป้าหมายได้ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากในช่วงนั้น” เมื่ อ ได้ ม าสั ม ผั ส จริ ง ๆ มุ ม มองที่ ธั น วดี มี ต่ อ งานกึ่ ง ราชการก็ เ ริ่ ม เปลี่ ย นไปในทางที่ ดี ขึ้ น เธอพบว่ารัฐวิสาหกิจก็มีงานหลายแบบ ไม่ซ้ำซากจำเจ แต่จุดร่วมคือต่างก็เป็นงานเพื่อประเทศชาติ เหมือนกัน หลังจากปลุกปล้ำกับงานด้านโครงข่ายระหว่างประเทศมากว่า 14 ปี ธันวดีก็เริ่มรู้สึกอิ่มตัว กับงานที่ทำประกอบกับโอกาสในการทำงานรูปแบบใหม่ได้เข้ามาอีกครั้ง จึงได้เริ่มหันเหไปสู่งาน ด้านบริหารมากขึ้น ช่วงเวลานี้ผู้บริหารหญิงยอมรับว่าเป็นเวลาที่ต้องปรับตัวและค่อนข้างเหนื่อย กับงานที่ต้องติดต่อและบริหารคนหมู่มาก “งานวิศวะเราทำงานกับระบบกับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมากก็ประสานงานกับคนที่เกี่ยวข้อง แต่ พ อมาทำงานบริ ห ารคนที่ มี ห ลายรู ป แบบ ทั้ ง พื้ น ฐานความรู้ และประสบการณ์ ก ารทำงาน ที่แตกต่างกัน มีทั้งช่างเทคนิค ทั้งวิศวกร เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ทำให้เราต้องเริ่มจากการทำความ เข้าใจพวกเค้าก่อน ยิ่งเมื่อเกิดปัญหาในการทำงานก็ต้องพยายามเข้าใจว่าถ้าเราเป็นเค้า ณ ตอนนั้น จะทำอย่างไร และค่อยๆ ปรับวิธีการไป ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดที่ความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง” อี ก เคล็ ด ลั บ หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ธั น วดี ก ลายเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหญิ ง ที่ เ ป็ น ที่ รั ก ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา คือความเอาใจใส่ลูกน้อง เปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน หากเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่องค์กร “ด้วยเราเป็นคนใฝ่รู้ และการที่เราขึ้นมาบริหารตอนที่อายุยังน้อย ก็เลยมีโอกาสได้เรียนรู้ จากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ เขาก็จะสอนเราว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างไร รวมทั้งสอนให้ เราเรียนรู้งานด้านอื่นๆ แม้ว่าจะไม่ใช่งานที่รับผิดชอบโดยตรง เพราะงานบริหารต้องเกี่ยวข้องกับ ทุกส่วน” แม้ที่ผ่านมา CAT จะมุ่งมั่น Another Part of Me พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น บริ ก ารโทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ เหรียญยังมีสองด้าน เมื่อธันวดีปลดเปลื้องหมวก ของผู้บริหารอันเฉียบขาดออกไป เธอจะกลายเป็น หรื อ บริ ก ารด้ า นการสื่ อ สารอื่ น ๆ นักผจญภัยผู้กระตือรือร้นและรักอิสระ เดินทางไป แต่ธันวดีก็ยอมรับว่า องค์กรแห่ง ยังสถานที่แปลกใหม่ทุกประเทศ และไม่ใช่แค่การ นี้ยังคงมีแต่โฉมหน้าของนักปฏิบัติ ซือ้ แพ็คเก็จทัวร์ แต่เธอเน้นเทีย่ วแบบแบ็คแพ็กเกอร์! มากกว่า นั่นคือ “ทำแต่ไม่ค่อย ลุยได้มากกว่าและสามารถไปในสถานที่ต่างๆ

พู ด ” เลยอาจจะเกิ ด ช่ อ งว่ า ง ได้ อย่างอิสระ ระหว่างลูกค้าและ CAT “ถ้าว่างสัก 5 วันก็เอาละ อยากไปต่าง “ เ ดี๋ ย ว นี้ เ ร า พู ด ม า ก ขึ้ น ประเทศ จัดโปรแกรมเอง อ่านรีวิวของคนอื่นทาง แล้วนะ (หัวเราะ) แต่ก่อนต้อง บล๊อกต่างๆ บ้าง หรืออ่านจากนิตยสารท่องเที่ยว ยอมรั บ ว่ า ด้ ว ยความที่ เ ราเป็ น บ้าง ที่สำคัญคือต้องวางแผนการเดินทางก่อน

หน่ ว ยงานราชการ เราจะทำแต่ จะต้องขึ้นลงหรือต่อรถที่ตรงไหน เพราะเป็นสิ่ง

ไม่ ค่ อ ยประชาสั ม พั น ธ์ อ อกไป ที่สำคัญ และจำเป็นมากเวลาท่องเที่ยว

เพราะการโฆษณาตั ว เองเนี่ ย ต่างประเทศ” ใ ช้ เ งิ น น ะ แ ล้ ว เ งิ น นั้ น ก็ ข อ ง จุดหมายในดวงใจของธันวดี ส่วนใหญ่จะ ประชาชน แต่มาพักหลัง พอเรา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

เป็ น บริ ษั ท ฯ เราก็ เ ริ่ ม รู้ สึ ก ว่ า ทั้งพิพิธภัณฑ์และมรดกโลกที่มีประวัติศาสตร์และ มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งลู ก ค้ า และเรา เรื่องราว ประเทศต่อไปที่ธันวด หมายตาจะไปให้ มากขึ้น ก็ต้องบ่งบอกให้ลูกค้ารู้ว่า ได้คือ เนเธอร์แลนด์ เพราะได้ข่าวว่ากำลังมีงาน เราทำอะไร เพราะบริ ก ารต่ า งๆ Floriade 2012 หรืองานพืชสวนโลกซึ่งจะจัดขึ้น ที่ เ ราทำก็ พั ฒ นามาจากความ ทุกๆ 10 ปี และปีนี้จะจัดที่เมือง Venlo ทางตอนใต้ ต้องการของลูกค้า เช่นปีที่ผ่านมา ของเนเธอร์แลนด์ เราได้ เ ปิ ด ตั ว โครงข่ า ย Next Generation Network (NGN) หรือโครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ ด้วยงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความ ต้องการใช้งานของลูกค้าในลักษณะ Multimedia Service ที่เพิ่มมากขึ้น” ธันวดีชี้ว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป คนอยู่บ้านน้อยลง และเริ่มเปลี่ยนผ่านจากยุค คอมพิ ว เตอร์ ม าเป็ น สมาร์ ท โฟนมากขึ้ น ธุ ร กิ จ ของ CAT ก็ ต้ อ งปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ความต้ อ งการ ที่เปลี่ยนไปมากขึ้นด้วย และนี่คงเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายกว่ายุคอนาล็อคที่เปลี่ยนเป็นดิจิตอล ที่ CAT จะต้องเปิดตัวเองสู่ความทันสมัย ให้ตรงใจกลุ่มเจเนอเรชั่นวายให้ได้ / PROFILE / ชื่อ : ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ / ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


บทเรียนการลงทุน จากปี 2554

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

และ แนวทางการลงทุน ในปี 2555 /ตอนจบ/

13

นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังมีประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น กรณีน้ำท่วม ที่ผ่านมา บริเวณดอนเมืองซึ่งในอดีตถือกันว่าเป็นที่มีพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพฯ จนถูกรัฐบาลเลือกเป็น ศูนย์กลางในการบัญชาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพราะความเชื่อมั่นในเรื่องทำเลความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ กลับประสบกับภาวะน้ำท่วมในระดับที่สูงมาก ดังภาพที่เราเห็นทางโทรทัศน์ คือภาพน้ำท่วมลานจอดเครื่องบิน สนามบินดอนเมือง ในขณะทีพ่ นื้ ทีล่ มุ่ อย่างรามคำแหงและสุขมุ วิทนัน้ กลับแทบไม่ได้เผชิญภาวะน้ำท่วมในระดับสูง เลย อาจมีพื้นที่บางส่วนซึ่งมีน้ำท่วมขังบ้าง แต่ระดับน้ำท่วมขังอยู่ในระดับที่ต่ำมากและน้ำขังเพียงไม่กี่วันก็แห้ง ไปอย่างรวดเร็ว ต่างจากดอนเมือง ซึ่งตามภูมิศาสตร์แล้วเป็นที่สูง กลับพบกับภาวะน้ำท่วมขังในระดับสูงและ นานแรมเดือน ดังนั้นตัวอย่างเรื่องภูมิศาสตร์และน้ำท่วมนี้ สะท้อนว่า ความได้เปรียบในอดีตก็มิได้หมายความว่า ความได้เปรียบนั้นจะธำรงอยู่ตลอดเวลา หากผู้อ่าน ชะล่าใจและยึดมั่นถือมั่นในภาวะความได้เปรียบในอดีต นั้นจะอยู่เป็นนิรันดร์อาจจะพบกับความสูญเสียได้ ในเรื่องของการลงทุนจึงจำเป็นเสมอที่ท่านผู้อ่านจะ ต้องคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ แม้ว่าท่านจะมีทรัพย์สินมาก หรือน้อยเพียงใดก็ตาม อันทีจ่ ริงผูท้ มี่ ที รัพย์สนิ น้อยกลับต้องคิดเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งมากกว่า

ผู้ที่มีทรัพย์สินมากเสียด้วยซ้ำไป

บทเรียนที่ 3 : การมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและสามารถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ ประเภทอื่นๆ ได้อย่างง่ายในกรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่ควรรู้ เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น ดังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Arab Spring) ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือในปี 2554 ที่จู่ๆ หลังจากที่มีพ่อค้าขายของริมถนนเผาตัวตายในตูนิเซียใน ปลายปี 2553 เพื่อประท้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รีดไถ แต่ผลหลังจากนั้น กลับสะเทือนยาวไกลกว่า ที่เจ้าตัวคิดไว้มาก เพราะเกิดคลื่นการประท้วงลามไปทั่วจนโค่นล้มบรรดาผู้นำประเทศหลาย ประเทศที่ อ ยู่ ยั้ ง ยื น ยงมานานหลายทศวรรษให้ พ้ น จากตำแหน่ ง หรื อ เสี ย ชี วิ ต ไป ในขณะที่ ประเทศนั้ น ๆ เกิ ด จลาจลอย่ า งรุ น แรงหรื อ เกิ ด สงครามกลางเมื อ งและการก่ อ ความไม่ ส งบ ลามไปทั่ว ด้วยเหตุนี้ ทรัพย์สินที่ปลอดภัยและมีสภาพคล่อง จึงจำเป็นต้องมีเก็บไว้เพื่อยามฉุกเฉิน ในยามที่จะต้องอพยพออกจากประเทศไปโดยอาจจะมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทนี้ประมาณ ไม่เกิน 10% ของพอร์ทการลงทุนเพื่อที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาและดำรงอยู่เป็นเวลาแรมเดือนหรือแรมปี และอาจจะต้องอพยพ ออกนอกประเทศ โดยทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและมีค่าไม่ผันผวนมากนักและสามารถแปร เปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อยามไปต่างประเทศคือ ทองคำความบริสุทธิ์ที่ 99.99%, เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ, เงินฟรังค์สวิตเซอร์แลนด์, เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นบทเรียนข้อสาม คือในกรณีที่ผู้อ่านเชื่อว่าในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน ขึ้นร้ายแรงในประเทศ การมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงและเป็นสากลคือไปประเทศใดล้วนยอมรับ ค่าของสินทรัพย์นั้นๆ เช่นทองคำที่ความบริสุทธิ์ระดับ 99.99% รวมทั้งเงินสกุลที่มีความ น่าเชื่อถือและสภาพคล่องสูง เช่นดอลลาร์สหรัฐฯ, ฟรังค์สวิตเซอร์แลนด์, เยนญี่ปุ่น จะช่วยให้ ท่านผู้อ่านมั่นใจได้ว่าในกรณีเลวร้ายที่สุด ท่านยังมีสินทรัพย์ที่มีค่าอยู่และสามารถเอาตัวรอดได้ ประสบการณ์เรื่องหนึ่งของผมอาจจะไม่ตรงกับตัวอย่างข้างต้นนัก คือในสมัยปี 2540 ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ธุรกิจล้มระเนระนาด ธุรกิจของ ครอบครัวเพื่อนสนิทของผมรอดมาได้โดยมีความเสียหายต่ำมาก เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจยังดี ครอบครัวนี้ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เก็บไว้ เหตุที่ซื้อเก็บไว้เพราะครอบครัวเพื่อนผมเป็นคนไทย เชื้อสายจีน และมีบทเรียนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศจีน สมัยที่เปลี่ยนจากระบอบ เจียง ไคเชก มาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ดังนั้นการเก็บสินทรัพย์ในรูปทองคำและสกุลเงิน

ต่างประเทศได้ช่วยให้บรรพบุรุษของครอบครัวเพื่อนผมสามารถมาตั้งหลักในประเทศไทยได้ ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้ครอบครัวเพื่อนผมซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เก็บเข้าตู้เซฟ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดในปี 2540 นั้นเอง เมื่อประเทศไทยพบกับปัญหาเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท อ่อนค่ามากกว่า 50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครอบครัวเพื่อนผม สะสมมาอย่างยาวนานก็ช่วยให้ครอบครัวผ่านวิกฤติ 2540 อย่างไม่ลำบากมากนัก มองไปข้างหน้า เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำและคงจะยังมีค่าต่ำต่อเนื่อง ไประยะหนึ่ง แต่ในระยะกลางและระยะยาว เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัว เพราะสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่มีโครงสร้างประชากรที่เหมาะสม คือเป็นสังคมที่คนชรามีจำนวนไม่มากนัก และอาศัยคนอพยพเข้าเมืองที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีการศึกษา มีมันสมอง มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สหรัฐฯ อีกทั้งศักยภาพทางการทหารของสหรัฐฯ ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ระบบการศึกษา และการสร้างนวัตกรรมของสหรัฐฯ ยังคงอยูใ่ นระดับแนวหน้า ดังนัน้ มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าและมีเสถียรภาพ ในขณะที่ราคาทองคำอาจจะปรับตัวลดลง

ปัจจุบนั สินทรัพย์ประเภททองคำราคาแพงมาก และอย่างทีผ่ มย้ำอยูเ่ สมอ การซือ้ สินทรัพย์ดี ในราคาที่ถูก จะมีส่วนช่วยสร้างกำไรมากกว่าการซื้อสินทรัพย์ดีในราคาที่แพง โดยมากการ ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้เป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ประมาณ 3-10 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณาสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระดับเลวร้ายทางการเมือง ที่ยังคงราคาต่ำอยู่ ผมเลือกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะกลับมามีเสถียรภาพ ดังนั้นการซื้อสินทรัพย์ที่มีอนาคตในราคาที่ต่ำ เป็นเรื่องที่เหมาะสม ขณะนี้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีราคาที่ต่ำ การเพิ่มหรือสะสมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในพอร์ท การลงทุนช่วงนี้เพื่อประโยชน์ในระยะยาวโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมือง ในกรณีเลวร้ายเป็นจังหวะที่เหมาะสม ส่วนสะสมแล้วจะเก็บอย่างไร ผมแนะนำว่าถ้าท่าน

ผู้อ่านจะสะสมในปริมาณที่มาก การฝากในตู้เซฟของธนาคารจะปลอดภัยกว่าและมีค่าใช้จ่าย ในระดับที่ต่ำกว่าครับ เพราะขณะนี้โจรผู้ร้ายมีเป็นจำนวนมาก และเริ่มมีคดีปล้นหลายคดี ทีก่ ลุม่ โจรเป็นชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาปล้นบ้าน ลักขโมยทรัพย์สนิ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อความไม่ประมาทการเก็บทรัพย์สินในตู้เซฟของธนาคารจะช่วยให้ท่านปลอดภัยมากกว่า เก็บ ณ บ้านพักของท่านเอง

สรุปบทเรียนที่ 3 ในกรณีที่ลงทุนเพื่อรองรับสถานการณ์เลวร้ายทางการเมือง ในอนาคต ผมเลือกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ทา่ นผูอ้ า่ นพิจารณาเลือกเป็นสินทรัพย์ ปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินเพราะราคาที่ต่ำ (ใช้เงินบาทจำนวนไม่มากในการซื้อ ดอลลาร์สหรัฐฯ) และสภาพคล่องที่สูงมากเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

บทเรียนที่ 4 : การลงทุนที่สำคัญจริงๆ สำหรับคนหนุ่มสาว คือการลงทุนซื้อ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องศึกษาแผนของรัฐบาลในการป้องกันน้ำท่วมให้ละเอียด สำหรับคนหนุ่มสาว ภาระทางการเงินที่สำคัญที่สุดและเป็นหนี้ระยะยาวคือการซื้อบ้าน ผมอยากแนะนำให้ผู้อ่านคิดเรื่องน้ำท่วมกับการคมนาคมที่สะดวกให้มากๆ เพราะเมื่อท่าน ก่อหนี้ด้วยการซื้อบ้านแล้ว ผลที่ตามมาคือถ้าบ้านของท่านอยู่ในโซนหรือพื้นที่ซึ่งรัฐบาล ประกาศให้เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะรับน้ำท่วม ท่านก็จะพบกับราคาบ้านของท่านจะตกลง ยกตัวอย่างเช่นบ้านของผม อยู่ที่ซอยท่าอิฐ รัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าออกไปทาง บางบัวทาง จากข้อมูลที่เริ่มเผยออกมาอย่างไม่เป็นทางการ ผมพบว่าอาจมีความเป็นไปได้ ที่แผนป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลจะดูแลเฉพาะโซนสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งแยกแครายไปและ ทิ้งอีกด้านให้มีความเสี่ยงที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วม โดยรัฐบาลจะชดเชยให้ ซึ่งอย่างที่เรา ทราบกั น ดี ว่ า เงิ น ชดเชยรั ฐ บาลอย่ า งเดี ย วที่ ดี ที่ สุ ด และคุ้ ม ค่ า คื อ ค่ า ชดเชยเวนคื น ที่ ดิ น นอกเหนือจากนั้นล้วนไม่คุ้มทั้งสิ้น เช่นเดียวกันบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เมื่อ พบกับภาวะน้ำท่วมอาจจะได้เงินชดเชยแค่หลักพันหรือไม่เกิน 1 หมื่นบาท ในขณะที่ความ เสียหายสูงกว่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้หลักคิดในการซื้อบ้านคือท่านผู้อ่านจะต้องศึกษาแผนน้ำท่วม ของรัฐบาลให้ดีๆ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญน้ำทะเลสูงท่วม พื้นที่ถาวร เช่น พื้นที่บางส่วนของบางขุนเทียน เป็นต้น หลักคิดของผมคือ ผมเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียระหว่างผลเสียของการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วม และผลดีของการที่ในอนาคตจะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกจากรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ นอกจากนี้ผมยังมองโอกาสในการซื้อจากการที่ราคาอสังหาฯ ในพื้นที่ผมจะ ต้องปรับราคาลงหลังจากที่แผนป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นทางการของรัฐบาลออกมา

สรุปบทเรียนข้อ 4 จากภาวะความแปรปรวนในธรรมชาติทั้งโลกร้อน เอลนีโญ, ลานีญา ผลก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์จะต้อง นำปัจจัยเรือ่ งความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติมาคิดด้วย เพราะอย่างทีเ่ ขียนในตอนต้น ว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนระยะยาวหรืออีกนัยหนึ่งคือการก่อหนี้ ระยะยาว โดยเหตุที่โดยปกติแล้ว ราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่การที่ โลกเราประสบกับภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติ ราคาบ้านในอนาคตแทนที่ จะเพิม่ ขึน้ กลับลดลงได้ เพราะภัยธรรมชาติ


14

L.P.N.

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

เจาะตลาดกลุม ่ ผูส ้ ง ู วัย

เพราะเราเข้าใจกลุม ่ เบบีบ ้ ม ู เมอร์ เพราะคนญี่ปุ่นเองก็ชอบเมืองไทยอยู่แล้ว อีกทั้งเมืองไทย เองก็ขนึ้ ชือ่ ว่ามีธรุ กิจบริการทีเ่ ป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับโลก ความคิ ด เช่ น นี้ อ าจจะทำให้ ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์มองว่า ไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะ เป็นโอกาส แต่สามารถที่จะปรับใช้กับผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุ ชาวไทยได้ พิเชษฐ์ ศุภกิจจานุสนั ติ์ และ ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข มังกรคู่แห่ง L.P.N. เองก็มองโอกาสนี้อยู่เงียบๆ ภายในใจ Position ของ L.P.N. นัน้ คือ เป็ น คอนโดฯ ที่ เ จาะตลาดกลุ่ ม

ชัน้ C- ไปจนถึงกลุม่ B นัน่ คือเป็น คอนโดมิ เ นี ย มที่ คุ้ ม ค่ า คุ้ ม ราคา Value for Money และแน่นอนว่า ราคาไม่สงู ดังนัน้ ทำเลทีต่ งั้ ของคอนโดฯ LPN จึงไม่ใช่คอนโดฯ ที่ ติดรถไฟฟ้า แต่อาจจะห่างออกไปสักหน่อย เป็ น การเจาะ ลู ก ค้ า กลุ่ ม Mass

ตั้ ง แ ต่ วั ย เ พิ่ ง เ ริ่ ม ทำงาน (First Jobber) ที่ ส ามารถซื้ อ คอนโดฯ ที่ ราคาเริม่ ต้นต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไปจนถึงขัน้ ล้านต้นๆ ได้ ด้วยการผ่อนเดือนนึงไม่ถงึ หลักหมืน่ บาท จึงทำให้เราเห็นคอนโดมิเนียม LPN อยู่ทั่ว กทม. แต่ละ โครงการมียนู ติ หลายร้อยไปจนถึงหลายพันยูนติ จนถึงปัจจุบันนี้ลูกบ้านของ LPN มีมาก ถึง 50,000 ครอบครัว คิดเป็นจำนวนคน ก็ ก ว่ า 120,000 คน จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การบริ ห ารชุ ม ชนน่ า จะเป็ น จุ ด แข็ ง ที่ สุ ด จุ ด นึ ง ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายนีก้ ว็ า่ ได้ เพราะการบริหารชุมชน ที่ มี จ ำ น ว น ม า ก ข น า ด นี้ ถ้าผลงานออกมาแย่ ย่อม ต้ อ ง มี ก า ร บ อ ก ต่ อ ข่ า ว

เคนอิชิ โอมาเอะ กูรเู ชือ้ ชาติ ญีป่ นุ่ เคยแสดงวิสยั ทัศน์

เกีย่ วกับความได้เปรียบ (Advantage) ของ

ประเทศไทยเอาไว้

ประการหนึง่ ว่า เมืองไทย

น่าจะ Position ตัวเองเป็น ศูนย์กลาง (Hub) สำหรับ

ผูอ้ ยูอ่ าศัยสูงวัย โดยเฉพาะ คนญีป่ นุ่


15

ในแง่ ล บนี้ อ อกไปอย่ า งรวดเร็ ว แต่ ก ลั บ กลายเป็ น ว่ า ออก โครงการใหม่ๆ ออกมาก็ยงั ขายได้ขายดีอย่างต่อเนือ่ ง ‘ความคิดที่อยู่ในใจ’ ของพิเชษฐ์ และทิฆัมพร ที่จะ สร้างคอนโดมิเนียมสำหรับผูส้ งู อายุยงั คงวนเวียนอยูใ่ นใจพวก เขา นอกจากเพราะโอกาสที่มองเห็นแล้ว อาจจะเป็นเพราะ เข้ า ใจคนวั ย เดี ย วกั น ว่ า ต้ อ งการอะไร แต่ ดู เ หมื อ นยั ง มี

‘จุดอ่อน’ บางอย่างอยู่ หากจะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีแต่

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ถึงแม้ว่าจะมี Facility อย่างเช่น หมอ พยาบาล ฯลฯ คอยดูแลอยูก่ ต็ าม แม้โปรเจกต์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ก็เป็นการบ้านที่ทั้งคู่ พยายามแสวงหาคำตอบ... กระทั่งได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทจากญี่ปุ่นที่ทำ ธุรกิจ Long Stay สำหรับผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นที่มาพักอยู่ท ี่ เมืองไทย ณ อพาร์ทเมนท์ตกึ ลุมพินี เรสซิเดนท์ และก็ยังได้มีโอกาสร่วมงานกับกาชาดในเรื่องของการ ดูแลผูส้ งู อายุ จึงทำให้การร่วมมือกับทั้ง 2 พาร์ทเนอร์ ได้ทำให้ L.P.N. มีขอ้ มูล และ Knowhow ว่า ‘ผูส้ งู วัย’ ต้องการอะไร มากขึน้ ? จากประสบการณ์จากทั้ง 2 ครั้งนี้ ทำให้มังกรคู่แห่ง L.P.N. ทราบแล้ ว ว่ า จะทำ ‘คอนโดฯ สำหรั บ ผู้ สู ง วั ย ’ เท่านัน้ คงไม่เวิรค์ เสียแล้ว และ Solution ที่ อ อกมาจึ ง เป็ น ลั ก ษณะของ คอนโดมิเนียมชนิด ‘Hybrid’ นัน่ ก็คอื มีทงั้ ‘ผูส้ งู วัย’ และก็ ‘คนวัยทำงาน’ “เมืองไทยยังไม่มคี นทำ ในคอนโดฯ เราก็มคี นสูงอายุถงึ 10% เพราะฉะนั้ น เราก็ ท ำคอนโดฯ ที่ มี Family Zone สมมติวา่ ตึกมี 20 ชัน้ เราก็มี Family Zone สัก 3 ชัน้ สำหรับ คนสูงอายุ และก็ออกแบบห้องสำหรับคนสูงอายุ แต่เป็น สู ง อายุ ที่ Independent นะไม่ ใ ช่ ค นสู ง อายุ แ บบที่ ต้ อ ง พยาบาล ช่วยตัวเองได้ แต่เราเพิม่ ความปลอดภัยเข้าไป และ ในชั้ น ก็ จ ะมี Family Zone คื อ แทนที่ จ ะตกเย็ น แล้ ว เข้าห้องหมด ก็มหี อ้ งดูทวี ดี ว้ ยกัน มีหอ้ งพยาบาล มีนางพยาบาล ตลอด 24 ชัว่ โมง กดปุม่ ปุบ๊ นางพยาบาลก็มาดูเลย”

จากคำพู ด ของ พิ เ ชษฐ์ ก็ ดู เ หมื อ นว่ า จะอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แล้วว่าทำไมถึงต้อง Hybrid เพราะพฤติ ก รรมของผู้ สู ง อายุ นั้ น พวกเขาเองไม่ ไ ด้ ต้องการที่จะอยู่แยกไปอย่างโดดเดี่ยว เพราะมันคงเป็นความ รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าไปอยู่บ้านบางแค ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ คนวัยชรา ถึงแม้ว่าอยากอยู่กับลูกหลาน แต่ขณะเดียวกันก็ยัง

มีความต้องการที่จะอยู่อย่างอิสระ หรือพวกเขาก็เข้าใจได้ว่า ลู ก หลานเองก็ ต้ อ งการที่ จ ะมี Space ส่ ว นตั ว สำหรั บ ครอบครัวทีแ่ ยกออกมาเหมือนกัน ...เปรียบได้ก็เหมือนกับอยู่ในบริเวณบ้านรั้วเดียวกัน แต่อยูก่ นั คนละหลัง ทาง L.P.N. ก็ได้นำภาพเช่นนี้มาใช้กับคอนโดมิเนียม ในโครงการใหม่ที่ ‘ลุมพินวี ลิ ล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์’ จันถึงศุกร์ แต่ละครอบครัวก็อาจจะใช้ชวี ติ ของตัวเองไป แต่พอวันอาทิตย์ ลูก-หลาน ทีอ่ ยูค่ อนโดฯ ชัน้ สูงๆ ก็อาจจะ ลงมาที่ ชั้ น ล่ า ง หรื อ ครั ว รวม ซึ่ ง ทางโครงการจั ด ไว้ ใ ห้ เพือ่ ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคน 2-3 เจเนอร์เรชัน่ เป็นการสร้างช่องว่างที่ลงตัวสำหรับครอบครัวรุ่นพ่อ สู่ครอบครัวรุ่นลูก เพราะผู้สูงวัยไทยเองก็ยังเป็นห่วงเป็นใย ลูก-หลานอยูเ่ สมอ แม้วา่ พวกเขาจะเติบใหญ่สกั แค่ไหนก็ตาม พิเชษฐ์ และ ทิฆมั พร น่าจะรูใ้ จของผูส้ งู วัยยุค Baby Boomer เป็นอย่างดี ดัง่ ทีท่ ฆิ มั พรพูดออกมาว่า “มันเป็นการพัฒนาจากวิถีครอบครัวแบบไทยๆ ซึ่งใน อดีตเราเป็นครอบครัวใหญ่ มา ณ ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า หนุ่ ม สาวยุ ค นี้ เ ขาต้ อ งการความมี อิ ส ระของชี วิ ต แต่ ข ณะ เดียวกันคนทีเ่ ป็นพ่อ แม่ อย่างรุน่ เราคือ Baby Boom เราก็ ต้องการความอิสระของเราในระดับหนึง่ เหมือนกัน แต่ขณะเดียวกันเราก็อยากอยู่ใกล้ลูกในบางช่วงเวลา อย่างขานี้เขาบอกว่าลูกต้องมากินข้าวกับพ่อวันอาทิตย์ ก็ลง

มาทานด้วยกันเลย และขณะเดียวกันก็เป็นการลบปัญหาใน เรื่องของครอบครัวที่ขยายไป ลูกสะใภ้จะมีปัญหากับแม่สามี ปัญหาเหล่านี้ก็จะมีระยะห่าง และผมว่าระยะห่างตรงนี้มี ความสำคัญ คุณอยากจะอยูใ่ กล้กไ็ ด้ อยากจะห่างก็ได้ ไม่หา่ ง จนเกินไป มีลกู ลูกก็สามารถอยูก่ บั ปูย่ า่ หรือตายายได้” การออกแบบ Facility โครงการลักษณะนี้ นอกจากจะ ออกแบบมาสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานดังปกติ เช่นเดียวกับ โครงการอื่นๆ แล้ว การออกแบบ Facility ที่เพิ่มขึ้นมา สำหรับผูส้ งู อายุกเ็ ป็นเรือ่ งทีถ่ กู ดีไซน์ไว้อยูแ่ ล้ว เพิ่ ม สิ่ ง อำนวยความสะดวกในพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง โดย Platinum Zone (โซนสำหรับลูกค้าสูงวัย) จะเพิ่มฟังก์ชัน ห้ อ งปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น รวมถึ ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำหรับกรณีฉกุ เฉินตลอด 24 ชัว่ โมง ...ห้องทำครัว ...ห้องคาราโอเกะ ...ห้องสมุดทีม่ ชี วี ติ ชีวา ...ห้องสันทนาการ หรือ Family Lounge ส่วนพืน้ ทีส่ ว่ นกลางก็เหมือนคอนโดฯ ทัว่ ไปของ L.P.N. คือ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนรวมใจ ฯลฯ

เมื่อบวกกับจุดเด่นในเรื่องของการบริหารชุมชน และ การสรรหากิ จ กรรมในแต่ ล ะโครงการ รวมไปถึ ง กิ จ กรรม ร ะ ห ว่ า ง โ ค ร ง ก า ร ก็ น่ า จ ะ ท ำ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ชื่ น ช อ บ ข อ ง ‘คนวั ย เกษี ย ณ’ ที่ จ ะได้ มี อ ะไรทำ ไม่ ใ ห้ จิ ต ใจเหี่ ย วเฉา ไปตามกาลเวลา แม้โครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ทั้งคู่ทำความคิด ให้ออกมาเป็นของจริงได้นั้นจะประสบความสำเร็จทางด้าน ยอดขายหรือไม่กต็ าม แต่อย่างน้อย L.P.N. ก็กล้าเริม่ ทีจ่ ะ มองหาตลาดใหม่ ๆ มาสนองตอบความต้ อ งการของ กลุม่ ใหม่ๆ ได้ โครงการต่อๆ ไปก็นา่ จะมีสดั ส่วน 10% สำหรับลูกค้า กลุม่ นี้ และถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ ซึ่ ง กลุ่ ม คนเกษี ย ณเป็ น กลุ่ ม คนที่ มี เ งิ น เก็ บ ได้ อ ย่ า งตรงใจ คงไม่เพียงแค่หนึ่งห้องต่อครอบครัวที่จะซื้อแต่ละโครงการ เพราะผู้ใหญ่ก็คงจะเป็น Influencer ให้ลูกหลานมาซื้อห้อง ในโครงการเดียวกันด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะเนีย่ ...


16

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

อัครนันท์ ฐิตสิรว ิ ท ิ ย์ กรรมการผูจ ้ ด ั การ บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย

นักวิเคราะห์หลายสำนักว่ากันว่าปีนเี้ ป็นปีทองของ ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ดว้ ยปัจจัยหลายๆ ด้าน ที่จะส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในบ้านเราน่าจะแตะ ที่ 1,000,000 คัน เมื่อตลาดรถยนต์คึกคักแน่นอนว่าธุรกิจที่ถูก จับตามองตามไปด้วยคงหนีไม่พ้น ‘ผู้ให้บริการ ด้านสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ หรือ ลีสซิง่ ’ ทาง GMBiZ ไม่รอช้ารีบคว้าตัวผูบ้ ริหารหนุม่ ไฟแรงแห่งลีสซิ่งกสิกรไทยที่เพิ่งได้รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา อัครนันท์ ฐิตสิรวิ ทิ ย์ นักบริหารวิสยั ทัศน์ไกล ผูค้ ร่ำหวอดใน วงการลีสซิง่ และเช่าซือ้ รถยนต์มาเกือบ 20 ปี รั บ รองว่ า เมื่ อ ได้ อ่ า นบทสั ม ภาษณ์ แ ล้ ว คุ ณ จะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอัครนันท์ถึงได้ก้าวขึ้นมา เป็นเบอร์หนึง่ ของ บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย

GMBiZ : ประวัตกิ ารทำงาน ความสำเร็จทีป่ ระทับใจ (Memorable Milestone) และความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้ เ ข้ า มาดำรงตำแหน่ ง กรรมการ ผูจ้ ดั การของ บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย?

อัครนันท์ : ผมโลดแล่นอยูใ่ นแวดวงการเงินการธนาคารเกือบ 20 ปี โดยเฉพาะ ธุรกิจเช่าซือ้ และลีสซิง่ รถยนต์ ซึง่ ณ ปัจจุบนั ผมได้รบั โอกาสจาก บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ให้พิสูจน์ความรู้ความสามารถใน ตำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ ง ผมมี ค วามประทั บ ใจตั้ ง แต่ ก้ า วแรกที่ เ ริ่ ม ทำงานกั บ บจก.ลี ส ซิ่ ง กสิกรไทย เพราะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางแผนระบบธุรกิจ กลยุทธ์ต่างๆ ร่วมกับ คุณอิสระ วงศ์รงุ่ ประธานกรรมการบริหาร มาตัง้ แต่ตน้ จนถึงปัจจุบนั เราได้รบั โจทย์วา่ ให้บริหารลีสซิง่ กสิกรไทย ให้มยี อดเติบโตอย่างรวดเร็ว จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 8 อย่างมัน่ คง ซึ่ ง ทำให้ เ กิ ด ความภู มิ ใ จว่ า เราสามารถทำได้ และสามารถตอบโจทย์ ก าร บริ ห ารงานภายใต้ ก รอบของธนาคารกสิ ก รไทย จำกั ด (มหาชน) ได้ ด้ ว ย เหมือนกัน ในเบื้องต้นธนาคารไม่เคยประกอบธุรกิจนี้ และอาจจะมีข้อจำกัด บางอย่าง แต่สิ่งที่ได้บริหารมาคือการผสมผสานธุรกิจของธนาคารและธุรกิจ ลีสซิง่ อย่างลงตัว ให้เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง และก้าวหน้าไปอย่างยัง่ ยืน

GMBiZ : Mission ทีข่ นึ้ มาสานต่อจาก คุณอิสระ วงศ์รงุ่ หลังจาก คุณอัครนันท์ได้รบั ตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การคืออะไร?

อัครนันท์ : ในมุมมองของผมการขึน้ มาบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ใน บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดีและมีแผนการดำเนินงานที่เป็น รู ป ธรรมอยู่ แ ล้ ว เพราะฉะนั้ น ไม่ ว่ า ใครจะขึ้ น มาอยู่ ใ นตำแหน่ ง นี้ ก็ ส ามารถ สานงานต่ออย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน เพราะบริษัทที่ดีต้องมีการวางแผนงานใน ระยะยาว (Long-Term Plan) ซึง่ แผนระยะยาวทีว่ างไว้ไม่ควรมีการปรับเปลีย่ น ในทุกๆ ครั้งที่มีการปรับตำแหน่ง เพราะบริษัทจะเดินไปไม่ถูกทาง แต่ถามว่า สามารถปรับได้หรือไม่ สามารถปรับได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถปรับแกน ทัง้ หมดได้ ซึง่ คุณต้องมีเหตุผลในการปรับแผนงานนัน้ ๆ หลั ง จากผมได้ ขึ้ น มารั บ ตำแหน่ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งสานต่ อ ก็ คื อ ชู จุ ด เด่ น ของ ผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างของลีสซิ่งกสิกรไทยจากบริษัทลีสซิ่งอื่นๆ ณ ตอนนีเ้ ราสร้าง Synergy ให้ลสี ซิง่ กสิกรไทย 1 ในเครือธนาคารกสิกรไทย จำกัด


Good Company มีเป้าหมายในการดำเนินการทีด ่ ี มีบค ุ ลากรทีด ่ ี ซึง ่ บุคลากรคือพลังสำคัญในการขับเคลือ ่ น ทีส ่ ำคัญยิง ่ ขององค์กรให้เป็น Great Company

เป็นบริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร หมายถึงลีสซิ่งกสิกรไทยสามารถ เชื่อมโยงรวมถึงต่อยอดในทุกๆ ผลิตภัณฑ์จาก 5 บริษัทของเครือธนาคารกสิกรไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นีค่ อื เป้าหมายและโจทย์หลักทีเ่ ราตัง้ ไว้ ซึ่ ง หมายความว่ า บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เ พี ย งมุ่ ง เน้ น แค่ ก ารทำธุ ร กิ จ ทางด้ า นลี ส ซิ่ ง อย่างเดียว แต่เราให้บริการทางการเงินด้านอืน่ ทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ทัง้ 5 บริษทั ในเครื อ ธนาคารกสิ ก รไทยคื อ เรามี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ ค รบทุ ก มิ ติ เมือ่ ลูกค้าเดินเข้ามาเพือ่ ใช้บริการของลีสซิง่ กสิกรไทย ไม่ได้แปลว่ามีความต้องการเช่าซือ้ รถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ลูกค้าอาจมีความต้องการที่จะใช้บริการทางด้านการเงินอื่นๆ เช่น เครดิตการ์ด สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งถือว่ามี Selling Point ในทุกๆ จุด เรียกได้ว่า ลีสซิ่งกสิกรไทยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร อย่างเหนือความคาดหมาย กว่า 7 ปีที่ บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทยได้ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าลีสซิ่ง กสิ ก รไทยเป็ น บริ ษั ท ที่ ดี (Good Company) มี เ ป้ า หมายในการดำเนิ น การที่ ดี มีบุคลากรที่ดี ซึ่งในฐานะที่ได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ตั้งเป้าที่จะ ส่ ง เสริ ม พร้ อ มผลั ก ดั น ให้ ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยเป็ น บริ ษั ท ที่ ดี เ ยี่ ย ม (Great Company) อย่างยั่งยืนในทุกๆ มิติ ไม่ใช่เน้นแต่ด้านยอดขายเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการพัฒนา บุคลากรของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งบุคลากรคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งของ องค์กรให้เป็น Great Company ซึ่งก็เป็นโจทย์ของเราว่าจะทำอย่างไรให้เราได้เป็น Great Company

GMBiZ : คุณอัครนันท์มวี สิ ยั ทัศน์ในการบริหารธุรกิจรูปแบบใด?

อัครนันท์ : ถ้ามองในแง่วสิ ยั ทัศน์ ผมคิดว่าการบริหารธุรกิจตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั จำเป็น ต้องมีการวางแผนงานที่ดี (Action Plan) และมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะพาองค์กร เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ โดยแต่ละองค์กรอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันคือ บางองค์กร อาจจะตัง้ เป้าหมายไว้ในระยะยาว บางองค์กรตัง้ ไว้ระยะกลาง จนถึงเป้าหมายในระยะสัน้ แต่ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายไว้ในระดับไหน ทุกๆ เป้าหมายต้องมีความสอดคล้องกัน และสามารถเอือ้ ประโยชน์ให้เกิดเป้าหมายในระยะยาวทีช่ ดั เจนได้ เพราะฉะนัน้ สิง่ เหล่านี้ ทำให้เรามีการวางแผนอย่างต่อเนือ่ ง ในระหว่างทางอาจจะมีการปรับเปลีย่ นแผนทีว่ างไว้ ได้บ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สำคัญที่เราต้องยึดความสำเร็จโดยรวมขององค์เป็นหลัก

ในการดำเนินตามแผนงานทีว่ างไว้


18 ลีสซิง ่ กสิกรไทย ชูจด ุ แข็งความ เป็นเครือธนาคาร กสิกรไทย สร้าง ความแตกต่าง ด้านธุรกิจลีสซิง ่ ทีเ่ หนือกว่า


19 GMBiZ : ปัจจุบัน บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทยได้มีการ วางเป้าในระยะยาวไว้อย่างไร?

อัครนันท์ : เรามุ่งเน้นให้ลีสซิ่งกสิกรไทยเป็นบริษัทที่ให้ บริการทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือลีสซิ่งที่แตกต่าง จากธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ทั่ ว ไปคื อ ลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร

ขอสินเชื่อส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าได้เงินมาแล้วก็เอาไป ซื้ อ รถ แต่ ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยมี ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารที่ มากกว่า โดยบริษทั ฯ มีความมุง่ หวังให้ลกู ค้าทีม่ าใช้บริการ กับลีสซิ่งกสิกรไทยได้เงินไปซื้อรถจริง อีกทั้งยังได้รับความ พึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต รงความต้ อ งการและได้ รั บ การ บริการทีด่ เี ลิศ รวมถึงความสมบูรณ์แบบของเครือธนาคาร กสิกรไทยที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบทุกมิติ ซึ่งก่อน หน้านีเ้ รามีให้บริการ อย่างเช่น เช่าซือ้ รถยนต์พร้อมอนุมตั ิ บัตรเครดิต โดยเมื่อปีที่ผ่านๆ มาลีสซิ่งกสิกรไทยได้ออก ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคู่กับรถยนต์ คนกู้บ้านก็ได้สินเชื่อ รถด้วย ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าทีด่ ี

GMBiZ : เมื่ อ ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยได้ เ ชื่ อ มโยงทุ ก ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเครือธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าจะได้รับความสะดวกด้านการตรวจสถานะ ทางการเงินทีง่ า่ ยขึน้ ? อัครนันท์ : ถูกต้องครับ เพราะวันนี้ลูกค้าหลายๆ ราย มีการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 1 ช่องทาง คือ วันนี้ลูกค้ามีความต้องการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับ ลีสซิง่ กสิกรไทย อีก 2 วัน ลูกค้ามีความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ขอสมัครบัตรเครดิตเพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการทำธุรกรรม ทางการเงิน เป็นต้น นี่ก็คือโจทย์ว่าทำไมเราไม่จับรวมกันเลยเพื่อให้ลูกค้า ได้ รั บ การบริ ก ารที่ ค รบทุ ก อย่ า งในที เ ดี ย ว (One Stop Service) เช่น ลูกค้าที่ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร กสิ ก รไทยได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการซื้ อ Accessories กับทางรถยนต์ที่ถูกกว่า หรือลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ไปแล้ว ทุ ก ปี ต้ อ งทำการต่ อ ประกั น ภั ย รถยนต์ ก็ ส ามารถนำบั ต ร เครดิตมาผ่อน 0% ได้ หรือเอามาซือ้ ประกันภัยผ่านลีสซิง่ กสิกรไทยอาจจะได้แต้มสะสมเพิ่ม รวมไปถึงเมื่อต่อภาษี รถยนต์และสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ เ ด่ น ๆ เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจ สู ง สุ ด ทั้ ง หมดนี้ คื อ ความมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ลี ส ซิ่ ง กสิกรไทยเป็น Great Company

GMBiZ : สภาวะตลาดรถยนต์เมื่อปีที่แล้วเป็น อย่างไรบ้าง ทำไมถึงมีการวิเคราะห์กนั ว่ายอดขาย รถจะเกินล้านคัน?

อัครนันท์ : ในปี 2554 อุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ 2 เหตุการณ์ด้วยกัน เหตุการณ์แรกสึนามิในประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ เดือนมีนาคม และ มหาอุทกภัยในประเทศไทยช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ ยอดขายรถยนต์ของปี 2554 ทำได้เพียงแค่ 800,000 คัน จากที่ทุกค่ายรถยนต์ได้คาดการณ์ไว้ว่าตลาดรถยนต์รวม ช่วงปีทแี่ ล้วน่าจะมียอดขายสูงทีส่ ดุ แตะถึง 1,000,000 คัน ตัง้ แต่มกี ารขายรถยนต์ในประเทศไทยมา เนื่ อ งจากว่ า ปี ที่ แ ล้ ว มี ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยเอื้ อ อำนวยต่ อ อุตสาหกรรมรถยนต์ 2 ปัจจัย หนึ่งคือมาตรการคืนภาษี รถยนต์คันแรกจากรัฐบาล และสองค่ายรถยนต์รายใหญ่

มี ก ารผลิ ต รถยนต์ ป ระเภทอี โ คคาร์ อ อกมามากขึ้ น ทั้งสองปัจจัยนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ในปีนี้ มีแนวโน้มยอดขายแตะที่ 1,000,000 คัน

GMBiZ : คุณอัครนันท์ มองว่าทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ปนี จี้ ะเป็นไปในทิศทางไหน? อัครนันท์ : ในมุมมองของผม คาดว่าในปีนมี้ แี นวโน้มดีกว่า ปีที่แล้วด้วย 2 ปัจจัย เพราะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ

ปี 2554 อุตสาหกรรมรถยนต์ได้รบั ผลกระทบโดยตรง จากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้ในปีนี้ยังคงมีออร์เดอร์

คงค้างที่ลูกค้าสั่งไว้จากปีที่แล้ว เพียงแต่เวลานี้ยังไม่มี รถส่งมอบให้กบั ลูกค้า และในปีนตี้ ลาดรถอีโคคาร์คอ่ นข้าง มาแรง ซึง่ ในงานมอเตอร์โชว์ครัง้ ที่ 33 ทีจ่ ะเกิดในช่วง ปลายเดือนมีนาคม–ต้นเมษายน ก็จะมีคา่ ยรถยนต์ 2 ค่ า ยใหญ่ คื อ Mitsubishi กั บ Suzuki ผลิ ต รถอีโคคาร์มาดึงส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่ง แปลว่าในบ้านเราตลาดรถประเภทนี้เราจะมี 4 ยี่ห้อ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในปีนเี้ พิม่ ขึน้ อย่างแน่นอน ปั จ จั ย แรกคื อ เรื่ อ งมาตรการลดภาษี ร ถยนต์ คันแรกของรัฐบาล ที่ตามเกณฑ์จะจบในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือก และตัดสินใจซือ้ รถยนต์มากขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคซือ้ รถยนต์ ประเภทอีโคคาร์จะได้รับภาษีคืนอย่างน้อย 70,00080,000 บาท ดังนั้นจึงน่าจะเป็นตัวเร่งการตัดสินใจ ให้ลกู ค้ารีบซือ้ รถยนต์ภายในปีนกี้ นั พอสมควร สำหรับ ตลาดรถปิคอัพ ปีทแี่ ล้วออกมา หลังจากเกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมทุกค่ายมีการปรับโฉมใหม่หมด ไม่ว่าจะเป็น Ford, Mazda หรือ Chevy Colorado เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ ในปีนผี้ บู้ ริโภคมีตวั เลือกเยอะมากขึน้ ซึ่ ง ทางศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยได้ ค าดการณ์ ว่ า ยอดขายรถยนต์ ใ นปี 2555 จะเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 14-19% จากปี ที่ แ ล้ ว และมี แ นวโน้ ม ว่ า ปี นี้ น่ า จะ จบได้ที่ประมาณล้านคัน แต่อีกมุมหนึ่งจากที่ได้พูดคุย กับผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Toyota หรือ Isuzu เขามอง ยอดขายทะลุถงึ 1.2 ล้านคัน ซึง่ ถือว่าเขามองไปไกล แต่ปจั จัยในยอดขายทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ ก็คงมีปจั จัยเสีย่ ง อยู่ ก็ คื อ เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ซึ่ ง ในปี นี้ ก็ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะเกิดขึน้ อีกหรือไม่ สองคือ เรื่องของภาคการผลิต ปัจจุบันลูกค้า มีกำลังซือ้ จริง แต่กระบวนผลิตและส่งมอบรถทันหรือไม่ เป็ น อี ก หนึ่ ง ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ แต่ จ ากที่ ไ ด้ คุ ย กั บ

ค่ายรถยนต์ทุกค่ายก็ให้ความเชื่อมั่นว่าสามารถผลิต พร้ อ มส่ ง มอบรถได้ ทั น ซึ่ ง ได้ วิ เ คราะห์ กั น ว่ า ลู ก ค้ า พร้อมที่จะมีรถประมาณเดือน 4 ในช่วง 2-3 เดือน แรกของปียอดขายน่าอยูท่ ี่ 200,000 คัน ซึง่ แปลว่า 9 เดือนที่เหลือค่ายรถยนต์ต้องขายรถในเดือนๆ หนึ่ง ให้ได้ประมาณเกือบแสนคันหรือประมาณ 80,00090,000 คัน แต่จากสถิติที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ จะสูงสุดในช่วงงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป อยู่ที่ประมาณ 70,000 คัน ทัง้ 2 ปัจจัยนีเ้ ป็นแรงผลักดันให้ผบู้ ริโภค ตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ก็ ต อบโจทย์ ที่ นั ก วิเคราะห์หลายๆ ท่านได้คาดการณ์ว่าปีนี้ยอดขายจะ แตะทีล่ า้ นคันอย่างแน่นอน ยกเว้นในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ อุทกภัยเกิดขึน้ ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์กอ็ าจกลับมา ซบเซาอีกเช่นเดียวกับปลายปีทแี่ ล้ว

GMBiZ : ช่ ว งที่ ป ระเทศไทยเกิ ด เหตุ ก ารณ์

มหาอุทกภัยขึน้ ทาง บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทยได้มี การออกมาตรการช่วยลูกค้าอย่างไรบ้าง? อั ค รนั น ท์ : ทาง บจก.ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทย ได้ อ อก มาตรการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า ที่ ป ระสบเหตุ ก ารณ์ อุทกภัยครั้งใหญ่ อาทิ การพักชำระหนี้ การยืดหนี้ รวมถึ ง การลดค่ า เบี้ ย ปรั บ ให้ ใ นกรณี จ่ า ยหนี้ ล่ า ช้ า สิง่ เหล่านีเ้ ราช่วยแบ่งเบาภาระให้กบั ลูกค้าเพือ่ ให้ลกู ค้า ได้กลับมาเริม่ ต้นชีวติ ทีเ่ ป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเราออกมาตรการดังกล่าวไปตั้งแต่ช่วงน้ำท่วม และก็ สิ้ น สุ ด ไปตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคมปี ที่ แ ล้ ว ลู ก ค้ า บางรายต้องยอมรับว่าปัจจุบันสามารถกลับมาตั้งต้น ได้ แ ล้ ว แต่ ก็ ยั ง มี บ างรายที่ ยั ง ตั้ ง ต้ น ได้ ไ ม่ 100%

ในส่วนนี้เรากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไร เพิม่ เติมได้บา้ ง เพราะว่าลูกค้าไม่ได้เป็นหนีเ้ สีย เพียงจาก เดิมลูกค้าอาจมีรายได้สูงกว่าปัจจุบัน แต่เวลานี้อาจขาด สภาพคล่องทางการเงิน เราต้องให้เวลาลูกค้าสักพักนึง เพือ่ ให้สามารถกลับมาตัง้ หลักได้

GMBiZ : ปัจจุบันวงการลีสซิ่งรถยนต์แข่งขันกัน มากไหม และเรื่องราคามีผลต่อการตัดสินใจของ ลูกค้าหรือไม่

อัครนันท์ : เรียกว่าดุเดือดแบบน้อยราย เนือ่ งจากปัจจุบนั บริ ษั ท ที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นลี ส ซิ่ ง รายใหญ่ ๆ ในตลาด

มีแค่ 5-6 ราย แต่ละรายเป็นรายใหญ่ลว้ นๆ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจลีสซิ่งจะแตกต่างจากสินค้าอื่น คือตัวสินค้าของเราคือ ‘เงิน’ ดังนัน้ ในอดีต ลูกค้าจะมอง ว่าเงินทีไ่ หนก็เหมือนกัน ขอให้ดอกเบีย้ ถูกกว่ากันเป็นใช้ได้ แต่ พ อเรามามองใหม่ ทำไมกาแฟบางยี่ ห้ อ ถึ ง แพงกว่ า บางยี่ห้อ แต่ทำไมคนยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อดื่มแบรนด์นี้ นั่ น แสดงว่ า ราคาไม่ ใ ช่ จุ ด ขายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ทุ ก วั น นี้ ต้นทุนผลิตภัณฑ์การเงินหลายแห่งใกล้เคียงกัน ในเมื่อ ราคาพอๆ กัน เราก็ต้องสร้างจุดต่างที่ทำให้ลูกค้าเกิด ความรูส้ กึ ว่าลีสซิง่ กสิกรไทยให้มากกว่า เข้าใจคุณมากกว่า

GMBiZ : บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทยตัง้ เป้าหมายธุรกิจ และปรั บ การทำธุ ร กิ จ เพื่ อ รองรั บ ดี ม านด์ ต ลาด

ทีส่ งู ขึน้ ในปี 2555 ไว้อย่างไร?

อั ค รนั น ท์ : ในปี นี้ ท าง บจก.ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยได้ ตั้ ง เป้ า

ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ใหม่ ร วมกว่ า หกหมื่ น ล้ า นบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 28-30% ในขณะที่เอ็นพีแอลอยากให้ลดเหลือ 0.9% ก็ถอื ว่าเป็นทีน่ า่ พอใจแล้วสำหรับการดำเนินธุรกิจใน ปีนี้ของลีสซิ่งกสิกรไทย ซึ่งผมมองว่าการแข่งขันทำตลาด ลีสซิง่ ในปีนคี้ อ่ นข้างสูงและรุนแรงพอสมควร เนือ่ งจากปีนี้ ยอดขายรถยนต์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยหลายๆ ปั จ จั ย ส่งผลให้ทุกค่ายรถยนต์รวมถึงธุรกิจด้านลีสซิ่งต้องปรับตัว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสามารถรองรั บ ความต้ อ งการที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความ พึงพอใจสูงสุด อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าต้องขายรถยนต์ให้ได้ ประมาณเดือนละ 80,000-90,000 คัน ผู้ให้บริการ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ทุ ก รายต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว เช่ น กั น เพราะถ้ารถยนต์ขายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ก็จะส่งผลดี

ให้กบั ธุรกิจลีสซิง่ โดยตรง บริษทั ทีใ่ ห้บริการธุรกิจด้านนีต้ อ้ ง สามารถปรั บ ระบบการทำงานที่ ส ามารถรองรั บ ความ ต้องการที่เพิ่มได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ไม่อย่างนั้นจะส่งผล ให้บริษทั นัน้ ๆ มีสดั ส่วนการตลาดทีเ่ ล็กลงไปทันที ซึง่ ต้องบอกว่า บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย มีศกั ยภาพด้าน การให้บริการสูงกว่าคนอื่น เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ทางการ เงินที่ครบวงจร เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ที่พร้อมให้บริการ ส่วนเรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับลูกค้าที่ เพิม่ ขึน้ คงมีแน่นอนและทางบริษทั ฯ ได้เริม่ เดินหน้าปรับตัว มาตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายปี ที่ แ ล้ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งบุ ค ลากร

โอเปอเรชั่น รวมถึงเรื่องการสร้างระบบการจัดการข้อมูล ต่างๆ จากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องเร็วและให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที คือ จากเดิม ลูกค้าหนึง่ รายใช้เวลา 2 วัน ถ้ามีลกู ค้าเยอะขึน้ แล้วคุณ ยังทำ Process เดิม 2 วัน แปลว่าคุณต้องเพิม่ พนักงาน

อีกจำนวนมาก แต่ถา้ คุณสามารถลดขัน้ ตอนจาก 2 วันลง มาเหลือ 1 วันได้ นัน่ แปลว่าคุณใช้คนเท่าเดิมก็ได้ เพราะ คุณลดเวลาลงครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย คุณต้องทำเพิ่มอีก 2 เท่าเพื่อบริการลูกค้าตรงนี้ นั่นคือ

สิง่ ทีเ่ ราต้องตอบโจทย์


20


GMBiZ : วันนี้สินเชื่อระหว่างรถใหม่ป้ายแดงกับ รถมือสองมีสดั ส่วนต่างกันมากเท่าไหร่? อัครนันท์ : จากสถิติที่ผ่านมา ข้อมูลการซื้อขายรถยนต์ ในตลาดทั้งหมดนั้น ยอดขายรถใหม่ตกปีหนึ่งประมาณ ปีละ 800,000 คัน โดยปกติสนิ เชือ่ รถป้ายแดงกับรถเก่า จะเป็น 2 : 1 ส่วนหนึ่งเพราะรถเก่าบางรายก็ไปซื้อขาย กันเองนอกระบบลีสซิ่งเยอะ แต่ถ้าถามว่าอนาคตจะเป็น แบบไหน ผมมองว่าอีโคคาร์จะทำให้รถมือสองกระทบแน่ๆ คนที่ มี เ งิ น ผ่ อ นรถเพี ย งเดื อ นละ 6,000-7,000 บาท ก็ ส ามารถมี ร ถป้ า ยแดงขั บ ได้ รถเก่ า จะขายได้ ก็ ค งต้ อ ง ปรับราคาตามกันลงมา

GMBiZ : รถยนต์ประเภท Eco Car ส่งผลกระทบ ต่อตลาดรถยนต์มอื สอง?

อัครนันท์ : ตลาดรถมือสองได้รับผลกระทบโดยตรงจาก รถยนต์ประเภทอีโคคาร์อย่างแน่นอนครับ เนื่องจากอีโคคาร์เป็นรถยนต์ที่มีการตั้งราคาไม่สูงมาก จากเดิมลูกค้าที่ ซื้อรถใหม่ทั่วไป อาจต้องผ่อนมากกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน แต่ถ้าหันมาใช้รถอีโคคาร์จะผ่อนเพียงประมาณ 2,000-3,000 ถึง 7,000 บาท ซึง่ สมัยก่อนลูกค้าทีห่ นั ไป ใช้รถเก่า เหตุผลหลักๆ คือกลัวว่าจะผ่อนรถใหม่ไม่ไหว แต่ถามว่าลูกค้าทีต่ อ้ งการซือ้ รถเก่ายังมีอยูม่ ยั้ ก็คงยังมีอยูแ่ ต่ อาจลดลง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ประเภทที่ รู้ จั ก อู่ ข ายรถยนต์ มือสองเป็นการส่วนตัว ก็อาจจะใช้รถเก่าแต่ขอรถขนาด ทีใ่ หญ่หน่อยสภาพยังดีอยู่ ลูกค้าในกลุม่ นีไ้ ม่คอ่ ยกระทบกับ รถใหม่เท่าไรนัก แต่ทจี่ ะได้รบั ผลกระทบจริงๆ จะเป็นกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการมีรถคันแรกเป็นของตัวเอง แต่ผอ่ นต่อเดือน ไม่สูงมาก ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของตลาดรถยนต์ประเภท อีโคคาร์ทเี่ ป็นอีกหนึง่ ทางเลือกสำหรับผูบ้ ริโภค

GMBiZ : อะไรคือปัจจัยหลักทีท่ ำให้ลกู ค้าตัดสินใจ เลือกใช้บริการของ ลีสซิง่ กสิกรไทย ?

อัครนันท์ : ด้วยที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีความต่าง จากสินเชื่อประเภทอื่นๆ คือสินเชื่อประเภทอื่นเป็นเรื่อง ของผูก้ กู้ บั ผูใ้ ห้กู้ เมือ่ ลูกค้าต้องการขอกูส้ นิ เชือ่ กับธนาคารก็ ติดต่อตรงไปทีธ่ นาคาร แต่สำหรับธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ เมื่อลูกค้ามีความต้องการซื้อรถยนต์ต้องไปติดต่อที่โชว์รูม เพือ่ เลือกรถยนต์ และต่อรองเรือ่ งราคา ส่วนลด ของแถม เป็นต้น ซึง่ ผูแ้ ทนจำหน่ายรถยนต์ (ดีลเลอร์) คือจุดขายหลัก ของธุรกิจลีสซิ่ง เพราะดีลเลอร์เป็นผู้แนะนำบริษัทที่ให้ บริการทางด้านเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งยังรวมไปถึงเรื่องของ ประกันภัยรถยนต์อกี ด้วยครับเพราะฉะนัน้ ดีลเลอร์สว่ นใหญ่ มักมีการให้บริการที่ครบและเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในการ ออกรถใหม่ สมั ย ก่ อ นเวลาทำธุ ร กิ จ ลี ส ซิ่ ง บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง จะมุ่ ง ทำการตลาดไปที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อสร้างความ สัมพันธ์อนั ดีระหว่างดีลเลอร์กบั บริษทั ลีสซิง่ ให้ทางดีลเลอร์ แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ลีสซิง่ ให้แก่ลกู ค้ารายบุคคล แต่ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อหลายๆ ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจลีสซิ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึง ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ไม่เพียงแต่ในเว็บไซต์ของบริษทั ยังมีอีกหลายๆ ช่องทางในการสื่อสารยุคใหม่ เช่นการนำ Social Network เข้ามาเป็นเครือ่ งมือในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย มากทีส่ ดุ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจคือ ต้องสร้าง ความเชื่อมั่นของแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจลูกค้า เพราะฉะนั้น ลีสซิง่ กสิกรไทยให้ความสำคัญทัง้ กับผูแ้ ทนจำหน่ายรถยนต์ และลูกค้ารายบุคคลเท่าๆ กัน จึงต้องมีการวางแผนการ ประชาสั ม พั น ธ์ บ ริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในวงกว้ า งมากขึ้ น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการขายรถยนต์ของดีลเลอร์ให้ง่ายขึ้น คือเมื่อดีลเลอร์เสนอสินเชื่อของลีสซิ่งกสิกรไทยให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ลีสซิ่ง กสิกรไทยอยู่แล้ว โชว์รูมนั้นๆ ก็สามารถปิดการขายโดย

ได้รบั ความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย

GMBiZ : สั ด ส่ ว นทางการตลาดของลี ส ซิ่ ง กสิกรไทยเป็นอย่างไร?

อั ค รนั น ท์ : ก่ อ นอื่ น ขออธิ บ ายว่ า มาร์ เ ก็ ต แชร์ ดู ไ ด้ ใ น หลายๆ มิติ ในแง่ของธุรกิจสินเชือ่ ดูได้ 2 มิติ คือ หนึง่ ใน แง่สินเชื่อคงค้าง และสองในแง่ของสินเชื่อที่ปล่อยไปใน แต่ละปี สำหรับสินเชือ่ คงค้างนัน้ วัดได้ยาก ลีสซิง่ กสิกรไทย ดำเนินธุรกิจมา 7 ปี แต่บริษทั ลีสซิง่ อืน่ ๆ ทีไ่ ด้ดำเนินธุรกิจ มาเป็น 10-20 ปี ผมคิดว่าสินเชือ่ คงค้างในสินเชือ่ เช่าซือ้ คงมานั่งวัดกันลำบาก เพราะตามกันไม่ทัน แต่ถ้าพูดถึง สินเชือ่ ใหม่ในปีๆ หนึง่ ลีสซิง่ กสิกรไทยมีสดั ส่วนการตลาด อยู่ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ เราอยู่ในอันดับประมาณที่ 4 หรือ 5 ของตลาด จากจำนวนผูเ้ ล่นประมาณ 7-8 ราย อย่ า งที่ บ อกว่ า ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยไม่ ไ ด้ ม องในตำแหน่ ง หนึ่ ง สองหรื อ สามของวงการเช่ า ซื้ อ รถยนต์ แต่ ต้ อ งการเป็ น แบรนด์ทคี่ รองใจลูกค้าเป็นอันดับ 1 เรือ่ งการให้บริการทีค่ รบใน ทุกๆ มิติ ซึง่ เป็นความสำคัญอันดับหนึง่ ในการดำเนินธุรกิจ ของเรา

ศูนย์วจ ิ ย ั กสิกรไทย คาดการณ์ตว ั เลข เพิ ่ ม ประมาณ

14-19%

จากปี ท ี ่ แ ล้ ว จบประมาณ 800,000 คัน ปีนน ้ี า ่ จะจบประมาณ ที่ 1,000,000 คัน ซึง่ ตลาดรถยนต์มหี ลายเซ็กเมนต์ ลีสซิง่ กสิกรไทยอยู่ ในช่วงขยายตลาดไปยังกลุม่ เซ็กเมนต์อนื่ ๆ ซึง่ แต่ละกลุม่ ก็มี ผลกำไรทีแ่ ตกต่างกัน โดยปัจจุบนั เรามัน่ ใจว่าเราเป็นอันดับหนึง่ บนเซ็กเมนต์ทเี่ ป็นลูกค้าระดับบน เช่น รถซูเปอร์คาร์ เฟอร์รารี พอร์ช เป็นต้น เพราะว่า ลีสซิ่งกสิกรไทยนั้นมีชื่อเสียงของแบรนด์ที่ดี เพราะลูกค้า

ทีซ่ อื้ รถยนต์ประเภทนีส้ ว่ นใหญ่มธี รุ กิจส่วนตัวทีม่ นั่ คง และ เลือกใช้บริการสถาบันการเงินทีม่ นั่ คงแข็งแรง

GMBiZ : ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ‘ลดต้น ลดดอก’ และ ‘กูแ้ สนผ่อน 1,500’ ของ ลีสซิง่ กสิกรไทย เป็นอย่างไรบ้าง?

อัครนันท์ : สินเชือ่ รถช่วยได้ ‘ลดต้น ลดดอก’ ถือว่าเป็น มิติใหม่ที่เราเพิ่งทำ และได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็น อย่ า งดี สิ น เชื่ อ รถช่ ว ยได้ คื อ อะไร เมื่ อ ลู ก ค้ า ซื้ อ รถ กู้สินเชื่อผ่าน ผ่อนหมด อยากได้เงินมาหมุนเวียน ลูกค้า สามารถนำรถยนต์ ม าขอสิ น เชื่ อ ได้ ซึ่ ง ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทย

ออกผลิตภัณฑ์ ‘ลดต้น ลดดอก’ เพื่อตอบสนองความ

21

ต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งการใช้ เ งิ น

ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องการปิดบัญชีลว่ งหน้าก่อนครบสัญญา สามารถดำเนิ น การดั ง กล่ า วได้ ซึ่ ง ต่ า งจากบริ ษั ท ลีสซิง่ อืน่ ๆ ทีล่ กู ค้าอาจจะต้องจ่ายค่าเสียโอกาสในการ ปิดบัญชีลว่ งหน้า ซึง่ สินเชือ่ รถช่วยได้ ‘ลดต้น ลดดอก’ เรี ย กได้ ว่ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทย

ทีป่ ระสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ‘กู้แสนผ่อน 1,500’ แคมเปญใหม่ลา่ สุดของปีนี้ เป็นปรากฏการณ์ หน้าใหม่ของวงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ผ่อนต่ำที่สุด ในวงการ เพื่อช่วยลดภาระให้ลูกค้าบางรายที่มีภาระ รายจ่ายค่อนข้างสูงทั้งในแง่การนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัว อย่างการซือ้ หาข้าวของใหม่แทนของเดิมทีเ่ สียหายจาก น้ำท่วม หรือนำไปใช้ในการเพิ่มโอกาสทางการค้าใน ธุรกิจต่างๆ ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงออกแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อ ช่วยลดภาระของลูกค้า โดยแคมเปญนี้นอกจากจะมี เงินผ่อนต่ำทีส่ ดุ ในวงการแล้ว ยังมีจดุ เด่นอยูท่ ลี่ กู ค้ายัง สามารถนำเงินต้นมาชำระคืนทัง้ ก้อน (โปะเงินต้น) ได้ เหมือนกับสินเชือ่ บ้านอยูอ่ าศัย และยังได้ประโยชน์จาก อั ต ราดอกเบี้ ย ลดต้ น ลดดอกคงที่ ต ลอดอายุ สั ญ ญา เช่าซือ้ โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ณ วันทีล่ กู ค้าสมัครขอสินเชือ่ ซึง่ ทำให้ลกู ค้าไม่ตอ้ งเสีย่ งกับอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ม่แน่นอน ในสภาวะดอกเบีย้ ขาขึน้ อย่างในปัจจุบนั อีกด้วย

GMBiZ : รถยนต์ป้ายแดงสามารถใช้บริการ

สินเชือ่ รถช่วยได้ ‘ลดต้น ลดดอก’ ได้หรือไม่? อัครนันท์ : รถป้ายแดงถือเป็นรถยนต์สถานะเช่าซื้อ ปกติ ซึ่งดอกเบี้ยเช่าซื้อนั้นต่ำกว่า ดอกเบี้ยเช่าซื้อ รถยนต์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถือว่ามีอัตราต่ำมาก แล้วถ้าเทียบเป็นดอกเบีย้ แบงค์อยูป่ ระมาณ 4% กว่าๆ แปลว่าถูกมาก แต่หากลูกค้ามีเงินก้อน ผมแนะนำว่า ให้นำเงินไปลงทุน เพราะได้ผลตอบแทนทีม่ กี ำไรมากกว่า ดอกเบี้ ย จึ ง ไม่ แ นะนำแคมเปญ ‘ลดต้ น ลดดอก’ เพราะอั ต ราดอกเบี้ ย มี ค วามแตกต่ า งกั น พอสมควร

GMBiZ : ‘แคมเปญ’ ในงานบางกอกอินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ 2012 เป็นอย่างไร?

อั ค รนั น ท์ : ปั จ จุ บั น ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยได้ พ ยายาม ตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อ รถยนต์ให้ได้มากที่สุด อย่างแคมเปญต่างๆ ที่ผ่านมา ของลีสซิ่งกสิกรไทย ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ด้ ว ย แต่ ส ำหรั บ ในงานบางกอกอิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล มอเตอร์ โ ชว์ ครั้ ง ที่ 33 นี้ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายนนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่ ปีนเี้ ป็นครัง้ แรก ที่ทาง บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย ได้รับเกียรติออกบูธใหญ่ ภายในงาน ในนาม บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย และเครือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด แน่นอนว่าในการออกบูธ

ครั้ ง นี้ ทางลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยต้ อ งมี โ ปรโมชั่ น และ

แคมเปญใหม่ๆ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ โดยล้อไปกับธีมใหญ่ของ งานมอเตอร์โชว์ในปีนี้ คือ Technology Difference หรือ ยนตรกรรมสรรสร้างเทคโนโลยี ซึ่งทางลีสซิ่ง กสิกรไทย ไม่เพียงแต่เน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้านดอกเบีย้ เป็นหลัก แต่จะหันไปเน้นออกแคมเปญใหม่ๆ คู่กับ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย และ โปรโมชัน่ ทีเ่ หนือกว่าทีอ่ นื่ ๆ ได้อตั ราดอกเบีย้ พิเศษและ รู้ผลอนุมัติสินเชื่อไว แต่คงไม่ได้แข่งขันด้านดอกเบี้ย เป็นหลัก เนือ่ งจากมีความต้องการรถยนต์สงู เกินกำลัง การผลิตอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยทิศทางตลาดเช่าซื้อใน เดือนก.พ.ที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เห็นได้จาก จำนวนรถยนต์ทเี่ ข้าในโชว์รมู เริม่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ คาดว่า ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า การแข่งขันจะเริ่มกลับมา รุนแรงขึน้ อย่างแน่นอน


22

เรื่อง : Rujrada W. ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธำรงค์วัฒน์

‘ An economist is an expert who will know tomorrow why [ Laurence J. Peter ]

the things he predicted yesterday didn’t happen today.’

อูแบร์ วิรอิ อท : กรรมการผูอ้ ำนวยการ บริษทั ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

RAIMON LAND ่ ค ี ณ ุ ภาพทีส ่ ด ุ ในทุกเซ็กเมนต์ / / ธงของเราคือโครงการทีม ในวันทีต่ ลาดคอนโดคึกคัก หลายแบรนด์ตา่ งผุดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึน้ มาตามแนวรถไฟฟ้าปัจจุบนั และแนวรถไฟฟ้าอนาคต ซึง่ ส่วนใหญ่กอ็ อกมาขายชนชัน้ กลางแทบทัง้ สิน้ จนเรียกได้วา่ การแข่ง ขันในวงการคอนโดมิเนียมระดับนีด้ เุ ดือดมาก

แต่กระนั้น ไรมอน แลนด์ที่แต่เดิมสร้างเฉพาะคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ก็ยังตัดสินใจกระโดดเข้าร่วม ชิงเค้กชิ้นนี้ โดยเปิดตัวแบรนด์ Unixx ขึ้นที่แรกที่พัทยา อะไรคือเหตุผลที่ไรมอน แลนด์ตัดสินใจเช่นนั้น และเขาจะตีโจทย์ตลาดได้อย่างไร เรามีโอกาสได้พดู คุยกับ อูแบร์ วิรอิ อท กรรมการผูอ้ ำนวยการ บริษทั ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ถึงเรือ่ งทีม่ าทีไ่ ปของการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี ้ อูแบร์บอกกับเราว่า เป็นเพราะไรมอน แลนด์อยากจะเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ของตัวเองในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย และเป็นการบริหารรายได้ทเี่ ข้ามาเป็นดับเบิลมากขึน้ แทนทีจ่ ะต้องโฟกัสเฉพาะโปรเจค ระดับลักชัวรี่ซึ่งเป็นตลาดที่เล็กเพียงอย่างเดียว แต่ถ้ากระจายไปเซ็กเมนต์อื่นๆ นั่นหมายความว่าก็จะได้เงิน เข้ามาเพิม่ แต่ไม่ได้เลิกทำลักชัวรี่ ยังทำอยู่ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งทำคือเงินทีม่ นั เข้ามามันต้อง Reinvest ต่อ ผูถ้ อื หุน้ และใครต่อใครรอดูผลกำไรอยูต่ ลอดเวลา ในพีรามิดจองตลาดอสังหาฯ ไรมอน แลนด์ประสบความสำเร็จในคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่มาแล้ว ดังนั้นอูแบร์จึงมาสนใจดีมานด์ที่อยู่ตรงฐานลงมานิดหน่อย ซึ่งความน่าสนใจของคนกลุ่มนี้คือ พวกเขาสนใจ สิ่งรอบตัว ชอบเดินทาง แล้วก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต และช่างค้นหา ไรมอน แลนด์ก็จะเสิร์ฟ สิง่ เหล่านัน้ ให้ “คนกลุ่มอายุน้อยจะ Open Mind คือชอบอะไรใหม่ๆ แล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่บ้าน ชอบอยู่คอนโดฯ ชอบไลฟ์สไตล์ทที่ นั สมัย ซึง่ มันตรงกับโพรดักส์ทเี่ ราทำอยู”่

อูแบร์มองว่าลูกค้าจะมองหาโปรเจคราคาถูก แต่ในตลาดตอนนี้ คำว่า “ราคาถูก” มักถูกจำกัดด้วยคุณภาพค่อนข้างต่ำ เขาไม่อยากให้ ตลาดมีแค่นี้ และอยากจะเป็น Top Quality ในทุกเซ็กเมนต์ ไม่วา่ จะ ถูกหรือแพง ก็ขอให้ทุกคนมีทางเลือก ในราคาเท่านี้อย่างน้อยสเป็ก ต้องดีกว่าคนอืน่ นีค่ อื สิง่ ทีไ่ รมอน แลนด์อยากทำ ผูบ้ ริหารอย่างอูแบร์ลงสำรวจตลาดด้วยตัวเอง เขาเห็นว่าคอนโดฯ ราคาประมาณ 1 ล้านบาทมักไม่ได้ของที่ดีเท่าไร ทั้งผนัง เพดาน จึงคิดว่าจะลองทำอะไรที่ดีในราคาขนาดนี้ไม่ได้หรือ อยากให้ลูกค้าได้ทั้ง วิวสวย สินค้าคุณภาพดี มีพนื้ ทีส่ เี ขียว จึงลองทำออกมา แล้วปรากฎว่า ผลตอบรับดีมาก เป็นปรากฎการณ์วา่ ของถูกแต่ดที ำได้ทไี่ รมอน แลนด์ “เอาเข้าจริงคอนโดฯ ทีข่ ายดิบขายดี มีเฟอร์นเิ จอร์บวิ ด์อนิ แต่พอ เอาออกมาแล้ว เขาก็ใช้แทคติคว่าขายพร้อมกับแพคเกจเฟอร์นิเจอร์ แต่ถ้าเอาเฟอร์นิเจอร์ออก แล้วพิจารณาที่ตัวห้อง พิจารณาที่สเปก จะเห็นเลยว่า ลูกบิด ประตู ฝ้า พืน้ ครัว ทุกอย่างคือมันไม่ดี จึงมองว่า ถ้าทำเป็นอัลเทอเนทีฟออฟชั่นให้ลูกค้าดีไหม ในราคาที่เท่ากัน ลูกค้า สามารถเลือกได้ ก็เหมือนลองเล่นตลาดดูวา่ ถ้าเรามาตลาดนี้ ฟีดแบค จะเป็นอย่างไร และปรากฎว่าฟีดแบคดีพอสมควร” “มีวิจัยมาว่า จริงๆ เขาอยากได้ของไรมอน แลนด์ แต่แพงจัง จริงๆ มีคนอยากได้คอนโดฯ ทีร่ าคาถูกลงมา ห้องเล็กลงมาหน่อยก็ได้ แต่เอาคุณภาพแบบนี้ ก็เลยเอามาคิด ตกผลึกมาเป็นเราทำห้องเล็ก ก็ได้ แต่ความทีเ่ ป็นควอลิตขี้ องไรมอน แลนด์ยงั อยู ่ โครงการ ZIRE วงศ์อำมาตย์เป็นจุดเปลี่ยนแรกที่ไรมอน แลนด์ ลองตลาดก่อน โดยเป็นโครงการที่ขายในราคาระดับกลางประมาณ 3 ล้านบาท ก่อนจะเปิดตัวแบรนด์ Unixx ในราคาประมาณ 1 ล้าน ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีไ่ รมอน แลนด์กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ และเรียกความ สนใจจากผูซ้ อื้ ได้ดที เี ดียว แล้วไรมอน แลนด์ทำของถูกแต่ดไี ด้อย่างไร นัน่ คือคำถามทีต่ ามมา คำตอบที่ได้จากอูแบร์คือ เขาทำโปรเจคที่ใหญ่ มีจำนวนยูนิตเยอะ มีสว่ นทีข่ ายทำรายได้ได้เยอะ จากปกติโปรเจคราคาแพง อย่างโครงการ 185 ราชดำริ สัดส่วนของประสิทภาพของตัวโปรเจค มีอยู่แค่ 56% ที่ ท ำรายได้ แต่ ส ำหรั บ โครงการ Unixx เป็ น สั ด ส่ ว นโปรเจคใหญ่ ห้ อ งเล็ ก ลง ขายได้ เ ยอะมากขึ้ น และต้ อ งสร้ า งให้ เ ร็ ว เพราะนั่ น หมายความว่าเงินก็จะเข้ามาเร็วด้วย ซึ่งจริงๆ ค่าใช้จ่ายของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ 2 อย่าง คือ ดอกเบีย้ และค่าวัสดุกอ่ สร้าง ค่าผูร้ บั เหมา ถ้าสร้างนานก็ตอ้ งจ่ายไป “ส่วนสำคัญที่จะทำให้กระบวนการนี้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับ การรับบรีฟของสถาปนิกด้วย สถาปนิกต้องเก่ง เขาจะต้องทำอย่างไรให้ แต่ละห้องมีวิวที่ดี มีโน่นมีนี่ที่ดี สถาปนิกต้องดีไซน์ว่าในพื้นที่ขนาดนี้ จำนวนห้องต้องเยอะ ขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องมองเห็นด้วยว่าพื้นที่ สีเขียวก็ต้องเยอะ ซึ่ง Unixx ใช้ดีไซน์เนอร์เดียวกับโครงการ ZIRE วงอำมาตย์” “สิง่ ทีอ่ ยากจะให้เข้าใจก่อนเลยคือ ลูกค้าเวลาจะซือ้ คอนโด อย่าง แรกเลยอยากจะให้ดคู อื Developer ว่า Developer เป็นใคร เพราะ สิ่งที่สำคัญเลยคือ Developer มีชื่อเสียงที่ดีแค่ไหน สามารถส่งมอบ โปรเจคได้ ห รื อ เปล่ า เพราะว่ า ในตลาดตอนนี้ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ใครๆ ก็กระโจนเข้ามาเป็น Developer คือดาราก็มาเป็น Developer คนรวย คนไหนก็มาเป็น Developer แต่เขามีความรูจ้ ริงๆ หรือเปล่าในการทีจ่ ะ มาพัฒนา โปรเจค ในการจะส่งมอบโปรเจคที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ซึง่ นัน่ คือสิง่ ทีส่ ำคัญ และในส่วนของนักลงทุน คือคุณอาจจะไม่ได้ซื้อหุ้น อยากให้มี ความเข้าใจตรงนี้ว่า เรียลเอสเตส เป็น Long Term investment อย่าเห็นว่าจะซื้อวันนี้แล้วในปีหน้ามันจะดับเบิล ไพรส์ ขอบอกว่า มันไม่ใช่ คือการลงทุนในเรียล เอสเตส จริงๆ แล้วมันเป็นเหมือนกับ กำไรมันค่อยๆ มา คือถ้าในปีหน้าคุณได้เงิน 2 เท่าถือว่าคุณโชคดี แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะได้ แ บบนี้ ทุ ก คน แล้ ว ก็ เ รี ย ลเอสเตสเป็ น Serious Business เพราะคนที่เข้ามาตรงนี้ต้องศึกษาให้ดี ถ้าคุณ ยอมรับได้ในการทีก่ ว่าจะค่อยๆ ได้กำไรก็โอเค ว่าตรงนัน้ ควรทีจ่ ะลงทุน อะไรที่ ลงเงินวันนี้แล้วจะได้พรุ่งนี้ เพราะมันก็ไม่ใช่การ Investment ทีด่ ”ี


ทุกองค์กรจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรกำกับอยู่ เข้าไปทำงาน วันแรกๆ อาจจะไม่รวู้ า่ วัฒนธรรมองค์กรทีว่ า่ นัน้ คืออะไร จอห์น พี. คอตเตอร์ กูรดู า้ นวัฒนธรรมองค์กร จากฮาร์เวิรด์ บิสสิเนส สคูล กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรต้องดำเนินการเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของกลุ่มหรือ วิถปี ฏิบตั ดิ งั้ เดิมของความประพฤติทคี่ นกลุม่ หนึง่ ได้พฒ ั นาขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง วิถีปฏิบัติของกลุ่มนี้ไม่เพียงเกิดซ้ำของแพ็ทเทิร์นพฤติกรรมที่เห็นได้ ในกลุม่ ทว่าเป็นการกระทำทีถ่ กู ตอกย้ำจากทุกคนโดยไม่รตู้ วั

วัฒธรรมองค์กร

กับความสำเร็จ

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag) สิ่งที่จะกลายเป็น ‘เชิงวัฒนธรรม’ ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดในกลุ่ม ประพฤติในวิถีปกติ สมาชิกคนอื่นๆ จะกระทุ้งเขาหรือเธอผู้นั้นให้กลับไปสู่วิถี ปฏิบตั เิ ดิมซึง่ เป็นทีย่ อมรับ ในระดับลึก วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าร่วมที่อยู่ภายใน ระหว่างกลุม่ คน เกีย่ วกับว่าอะไรคือสิง่ ทีส่ ำคัญ อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ดี และอะไรคื อ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง โดยปกติ แ ล้ ว คุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ สอดคล้องกับวิถปี ฏิบตั ขิ องกลุม่ อาจกล่าวได้วา่ วิถขี องพฤติกรรมได้สะท้อนคุณค่า และคุณค่าก็มแี นวโน้ม สะท้อนวิถขี องพฤติกรรม ดังนัน้ วัฒนธรรมองค์กร Represent แพทเทิรน์ ของพฤติกรรมหรือสไตล์ ขององค์กร ซึง่ พนักงานทีเ่ พิง่ เข้าทำงานวันแรกต้องปฏิบตั ติ ามโดยอัตโนมัต ิ พนั ก งานต้ อ งหมั่ น สั ง เกตให้ ดี ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบไหนที่ มี ค วาม สำคัญอย่างยิง่ ยวด ไม่สามารถละเมิด และวัฒนธรรมไหนเป็นเพียงเรือ่ งผิวเผิน ถ้าไม่รู้จักวางตัวในบริษัทที่มีวัฒนธรรมเข้มข้น ก็อาจจะทำให้บัณฑิตใหม่ ไม่สามารถเข้ากับรุน่ พีไ่ ด้ หากไม่มคี วามอดทน ก็อาจต้องกระเด็นไปจากองค์กร ก่อนจะพ้นโปร (Probation) ด้วยซ้ำไป ดังนั้น ศึกษาให้ดีวัฒนธรรมไหนเป็น ‘String Culture’ อันไหนเป็น ‘Soft Culture’ ดูเหมือนไม่คอ่ ยมีใครเตือนว่าเรือ่ งนีม้ คี วามสำคัญอย่างยิง่ ยวด แต่ผมขอเตือนครับ

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee

ของฝากของใคร

ถูกใจกว่ากัน

23

ช้อป ช้อป ช้อป คนไทยไปไหนก็ตอ้ งช้อป ขึน้ เชียงใหม่ ก็ตอ้ งแอบสอยไส้อวั่ น้ำพริกหนุม่ มาเป็นของฝาก มาจังหวัดตากต้องแวะซือ้ กล้วยอบน้ำผึง้ พอถึง นครสวรรค์กต็ อ้ งทานโมจิ อยากกินกะปิตอ้ งไประยอง มาระนองต้องซือ้ มะม่วงหิมพานต์ ถิน่ มะขามหวานยกให้ เพชรบูรณ์ ลงสตูลมาชิมขนุน อุดหนุนแหนมเนืองเมืองอุดรฯ โอ่งมังกรราชบุรี อัญมณีเมืองจันท์ ข้าวหลามหวานมัน เมืองชลฯ พอถึงเมืองนนท์แหวกกินทุเรียน หากยังไม่เอียนต่อ ด้วยหม้อแกงเมืองเพชร เด็ดสะระตีด่ ว้ ยกะหรีป่ บั๊ จังหวัดสระบุร.ี ..เฮ้ออิม่ ตลาดคือแหล่งรวมของฝากชั้นดีประจำจังหวัด แม่ค้าพ่อค้ารายย่อยต่างพากันมาเช่าแผง แบ่งล็อกกันขายของอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างคับแคบ ปัญหามีอยู่ว่าตลาดบางแห่งมีที่จอดรถไม่เพียงพอ อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว และทีส่ ำคัญไกด์ทงั้ หลายไม่คอ่ ยเชียร์ให้มาซือ้ ของตามตลาดเพราะไม่ได้ เปอร์เซ็นต์จากการแนะนำสินค้า เมื่อเกิดช่องว่างทางการตลาดตรงนี้ เลยทำให้มีผู้ประกอบการ หลายรายลงทุนซื้อที่ เพื่อตั้งร้านขายของที่ระลึกและของฝากขึ้นมา หวังอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้าสามารถซื้อของได้ครบจบในที่เดียว หากจะให้วิเคราะห์เจาะกะโหลกดูกลยุทธ์ของแต่ละที่ ดูเหมือนจะมีความต่างบนพื้นฐานของความเหมือนกันคือ ‘การเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองและ ของฝากประจำจังหวัด’ อย่าง บ้านขนมนันทวัน เขาโชว์จุดเด่นด้วยการรวบรวมของดีของจังหวัดเพชรบุรี อาทิ ขนมหม้อแกง และขนมไทยชนิดต่างๆ แต่ที่ติดอันดับสินค้าขายดีที่นี่คงไม่พ้น เค้กหม้อแกง, เค้กฝอยทอง, วุ้นกะทิน้ำตาลสด และวุ้นกะทิลูกตาลสด ขนมที่นี่ได้รับการพัฒนาเรื่องรสชาติและ แพ็คเกจจิง้ ให้ดหู น้าตาน่าทาน ซึง่ ถือเป็นวิธสี ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ขนมพืน้ บ้านทีด่ โู บราณเกินกว่าจะ เป็นของฝากของคนยุคใหม่ เมื่อขนมและบรรยากาศในร้านนั้นเริ่มจับลูกค้าได้อยู่หมัด บ้านขนม นันทวันก็คิดแตกไลน์สินค้าเพิ่มด้วยการเปิดร้านบูซาญ่า (แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นและของกิ๊บเก๋) ร้านนั่งกินลมชมเขาวัง (ร้านข้าวแกงแนวร่วมสมัยถูกใจวัยโจ๋) และร้านกาแฟสถาน (จิบกาแฟ อ่านหนังสือในห้องสมุดปันธรรม) กลยุทธ์ลกั ษณะนีเ้ ราเรียกว่า New Product Development คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สูต่ ลาดเพือ่ ตอบสนองลูกค้ากลุม่ เดิมเพือ่ หวังรายได้ทมี่ ากขึน้

หากพูดถึงร้านของฝากขนาดใหญ่ประจำจังหวัดภูเก็ต ใครๆ ก็คงรู้จัก ร้านพรทิพย์ซีสโตร์ ผูผ้ ลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง ผลิตภัณฑ์ทที่ ำจากหมู ผลไม้แปรรูป และมะม่วง หิมพานต์ นอกจากร้านพรทิพย์จะมีโรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นของตัวเองแล้ว ยังรับเป็นตัวแทน จำหน่ายให้กับสินค้าหลายชนิดอีกด้วย การเพิ่มรายได้ของร้านไม่ได้เกิดจากการขยายสาขาให้มาก แต่เป็นการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด กลยุทธ์ลักษณะนี้เรียกว่า Market Development คือการพัฒนาตลาดเพือ่ การเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ อีกร้านนึงที่ไม่พูดถึงเห็นทีจะไม่ได้คือ วนัสนันท์ ร้านขายของฝากเก่าแก่ประจำจังหวัด เชียงใหม่ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์นั้นผลิตอาหารแปรรูปค่อนข้างหลากหลาย แต่ของเด็ดของที่นี่ นอกจากจะเป็นน้ำพริกหนุม่ น้ำพริกอ่อง แกงฮังเลแล้ว แหนมไบโอเทค และแคบหมูปอ๊ ป ยังถือ ได้ว่าเป็นสินค้านวัตกรรมสุดฮอตที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเจาะตลาดเดิมที่มีความกังวลเรื่องสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการเจาะตลาดแบบ Market Penetration นอกจากนั้นวนัสนันท์ยังถือเป็นต้นแบบของ ร้านขายของฝากที่มีการเติบโตอย่างมีทิศทาง คือมีการทำ R&D พัฒนาสินค้าและตลาดอย่าง ต่อเนือ่ ง มีการขยายสาขาเฉพาะจุดและออกงานเอ็กซ์โปเพือ่ แนะนำสินค้า แต่อย่างหนึง่ ทีว่ นัสนันท์ ไม่ได้ทำคือการรับสินค้าต่างภูมภิ าคเข้ามาขายในร้าน อันนีถ้ อื เป็นความชัดเจนของแบรนด์ทไี่ ม่สกั แต่ เพิม่ ความหลากหลายของสินค้าจนลืมรากเหง้าและอัตลักษณ์ของความเป็นแบรนด์คนท้องถิน่ ยังมีรา้ นของฝากอีกมากมายทีเ่ ราพบเห็นเป็นประจำ บ้างก็โตวันโตคืน บ้างก็ไม่ปรับปรุงเสียเลย กลัวว่าจะเจ๊งก่อนเวลาอันควร ไม่วา่ คุณจะเปิดร้านขายอะไรก็ตาม จำไว้อย่างหนึง่ ว่าเรามีลกู ค้าคนเดียวกัน เงินในกระเป๋าตังค์ใครจะได้ไป ขึน้ อยูว่ า่ ของฝากติดมือของใครนัน้ ติดใจลูกค้าได้นานกว่ากัน


24

เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง @Worawisut, facbook.com/MktHub

‘ As a small businessperson, you have no greater

leverage than the truth.’

[ John Greenleaf Whittier ]

ถ้าติดตามตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเลตมาตลอด เมือ่ ปี 2011 ทีผ่ า่ นมา เชือ่ ว่าท่านผูอ้ า่ นจะได้เห็นการเกิดดับ การขับเคีย่ วแย่งชิงในสมรภูมติ า่ งๆ ทัง้ ตลาดแท็บเลต สมาร์ทโฟนระดับล่าง กลาง บน ทีม่ แี บรนด์ทงั้ ใหญ่และเล็กเข้าช่วงชิงสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันตลอดเวลา ยักษ์ดับรายแรก คือ Research in Motion (RIM) อดีตผู้นำอันดับหนึ่งของ สมาร์ทโฟน นาม BlackBerry ที่หาญกล้าส่งแท็บเลต BlackBerry PlayBook เข้าชิงชัยกับ iPad แต่วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผิดพลาด โดยการใช้เวลานานถึง 9 เดือนกว่าจะวางจำหน่ายนับตัง้ แต่วนั เปิดตัว แถมยังตัง้ ราคาแพงในระดับเดียวกับ iPad จนสุดท้ายต้องหัน่ ราคาขายของตนจนขาดทุนไปกว่า 485 ล้านเหรียญ โดยให้ฟงั ก์ชนั การใช้งานหลักๆ ในเครือ่ ง ต้องพึง่ พาอาศัยการเชือ่ มต่อกับตัวมือถือ กลายเป็นความลำบากของผู้ใช้ และไม่สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ BlackBerry ได้เลย และยังพลาดง่ายๆ อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะตัว PlayBook เอง ไม่มีแอพอ่าน อีเมลมาให้ กลายเป็นจุดอ่อนทีส่ ำคัญ ทำยอดขายทัง้ ปีเพียง 800,000 เครือ่ ง เทียบกับ ยอดขาย iPad แค่ไตรมาสล่าสุด (2012/Q1) ไตรมาสเดียวกว่า 15.43 ล้านเครื่อง จนในทีส่ ดุ ซีอโี อคูข่ องบริษทั ต้องลงจากตำแหน่ง เปิดโอกาสให้คนอืน่ มาแทน ยักษ์ดับรายที่ 2 คือ Hewlett-Package หรือ HP ที่อุตส่าห์ทุ่มเงินมหาศาลถึง 1,200 ล้านเหรียญไปซือ้ กิจการปาล์มมาเพือ่ จะนำระบบปฏิบตั กิ าร WebOS ของปาล์ม มาเพือ่ ใช้กบั HP TouchPad แท็บเลตของตน

เพียงแค่ 49 วันนับจากวันแรกทีจ่ ำหน่าย TouchPad ทาง HP ก็ออกมาประกาศ ว่าจะเลิกผลิต และทำการลดราคา TouchPad แบบกระหน่ำ เพือ่ โละสินค้าจากสต๊อก Samsung ตัวแทนจากแดนโสมแห่งเอเชีย กลายเป็นคูต่ อ่ กรของ Apple อย่างสม ศักดิศ์ รี ต่อสูก้ นั ทัง้ ในตลาดสมาร์ทโฟนและตลาดแท็บเลต ได้สสู กี ว่าใครในทุกไตรมาส ปี 2011 เป็นปีที่ Samsung ผงาด มาแรงเป็นทีห่ นึง่ มีจำนวนเครือ่ งทีข่ ายได้เพิม่ สูงขึ้นจากปีก่อนถึง 275% แซงหน้า Apple ที่ขายได้มากกว่าปีก่อน อยู่ที่ 128.4% มีส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของปี 2011 ขึ้นนำเป็นที่ 1 ของโลก โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 19.1% ตามมาด้วย Apple ทีม่ ี 19.0% เฉือนกันไปแค่ปลายจมูกเท่านัน้ กลยุทธ์ที่ Samsung ใช้ คือ ‘Multisegment Marketing’ หรือ การทำการตลาด หลาย Segment ครับ ตลาดสมาร์ทโฟนระดับบนก็มี Galaxy SII และ Galaxy Nexus เป็นหัวหมูท่ ะลวง ฟัน ส่วนตลาดสมาร์ทโฟนระดับล่างหรือแมส ก็มี Galaxy Y, Galaxy Ace เป็นตัวขับเคลือ่ นตลาดแท็บเลต Samsung

Apple vs. Samsung / ใครคือผูไ้ ร้เทียมทานตัวจริง/ ตีตลาดด้วยซีรยี ท์ ชี่ อื่ ว่า ‘Galaxy Tab’ โดยมีขนาดตัง้ แต่ 7”, 7.7”, 8.9” และ 10.1” ซึ่ ง Samsung เชื่ อ ว่ า ความต้ อ งการในตลาดมี ห ลากหลาย จึ ง ต้ อ งมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างกัน Galaxy Tab 7” กลายเป็นรุน่ ยอดฮิตในหมูส่ าวๆ ครับ เพราะขนาดเล็ก พกพาใส่ กระเป๋าสะพายได้ง่าย ต่างจาก iPad ที่ขนาดใหญ่ถึง 9.7” น้ำหนักก็มาก สาวๆ เลย เลือก Galaxy Tab 7” แทนการเลือก iPad ตรงข้ามกับกลยุทธ์ One Size Fits All ของ Apple ทีท่ งั้ iPhone และ iPad ต่าง มีให้เลือกเพียงแค่ขนาดเดียว ผูใ้ ช้ไม่มที างเลือกอืน่ ถ้าไม่พอใจในขนาดหรือน้ำหนักก็ตอ้ ง หันไปหาสินค้าแบรนด์อนื่ ๆ แม้วา่ ตัวเลขยอดขาย Galaxy ทัง้ หมด 94 ล้านเครือ่ ง มากกว่า iPhone ทีข่ ายได้ 93.2 ล้านเครื่อง แต่อย่าลืมว่า iPhone เป็นสมาร์ทโฟนระดับบน แต่สร้างยอดขายได้ เท่าๆ กับที่ Samsung ขายได้ในทุก Segment รวมกัน จำนวนเครือ่ งสูสี แต่กำไรต่างกันมหาศาลครับ ถ้าดูเฉพาะรุน่ ตลาดบน ยอดขาย Galaxy SII นับตัง้ แต่เปิดตัวมา 10 เดือน อยูท่ ี่ 20 ล้านเครือ่ ง แต่ยอดขาย iPhone ในไตรมาส 2011/Q4 อยูท่ ี่ 37 ล้านเครือ่ ง ก็นบั ว่าต่างกันพอสมควร ยอดขายโทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวเงินของทุกแบรนด์ทั้งโลกนี้รวมกัน จำนวน 40% ของยอดอยูท่ ี่ Apple และถ้าคิดกำไรเป็นตัวเงินของทุกแบรนด์รวมกันแล้ว Apple มีสว่ น แบ่งสูงถึง75% ของกำไรทั้งหมด ทั้งที่ส่วนแบ่งตลาดรวมเป็นจำนวนเครื่องที่ขายได้ Apple มีสว่ นแบ่งเพียงแค่ 9% เท่านัน้ กำไรต่อเครือ่ งของ Apple มหาศาล ยากทีใ่ ครจะมาต่อกรได้จริงๆ ก็คงจะมีแต่ Samsung กับ กลยุทธ์ ‘Multisegment’ ที ่ น่าสนใจว่าจะแข่งกับ Apple ได้สสู หี รือไม่


ยุคนี้ ใครๆ ก็อยากเข้ามาลิม้ ลองความน่าตืน่ เต้นบนโลกไร้สายกันทัง้ นัน้ สังเกตจากยอด ประชากรที่โดดเข้ามามีตัวตนอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต อยู่ในเฟซบุ๊ก อยู่ในทวิตเตอร์ ตัวเลขเหล่านีพ้ งุ่ สูงขึน้ อย่างมิอาจหยุดยัง้ ทุกปี

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร ภาพ : ..............................

อดิลฟิตรี ประพฤติสจ ุ ริต

25

/ กูรแู ห่งวงการมาร์เกตติง้ ออนไลน์ /

โลกออนไลน์ของพ.ศ.นี้ มิใช่แค่แฟชั่น หากแต่เป็น ไลฟ์สไตล์ที่จะอยู่คู่กับคนไปอีกหลายทศวรรษ ภาคธุรกิจ ของไทยเราที่ ยั ง ติ ด จั่ น อยู่ กั บ การตลาดแบบเก่ า ๆ การจั ด อีเวนท์ และการโฆษณาทางทีวี ต้องรีบปรับตัวด่วน ถึงเวลาต้อง Modernize องค์กรให้ทันสมัย ไม่เช่นนั้นจะตกยุค ไม่มีผู้บริโภคคบ อีกต่อไป อดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต หรือ อาจารย์โอม ของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลากหลาย มหาวิทยาลัยดังในเมืองไทย รวมถึงองค์กรและแบรนด์ดังมากมายต่างใช้บริการของเขา ปัจจุบันรั้งตำแหน่งหลักเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จำกัด ในเครือ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ของ 2 ซีอโี อแฝด เมฆและ หมอก มื อ อี เ วนท์ อั น ดั บ 1 ของเมื อ งไทย อ.โอมคนนี้ จ ะเรี ย กได้ ว่ า เป็ น กู รู รุ่ น ใหม่ ที่ปลุกปล้ำกับการตลาดบนโลกดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง และโซเชียล มีเดียมากว่า 15 ปี แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ เขาต้องผ่านอะไรมามากมายเกินจินตนาการ “ผมเคยทำมาหลายอย่าง เคยทำงานเขียนสคริปต์คอนเสิร์ต เคยทำงานนิตยสาร และก็มาลงเอยอาชีพสุดท้ายทีก่ ารทำเว็บไซต์ แต่ตอนนีเ้ จ๊งหมดแล้ว (หัวเราะ)” อดิลฟิต รียอ้ นความหลัง แม้จะมีพื้นฐานมาจากสายนิเทศศาสตร์ แต่ชายผู้นี้ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้คอมพิวเตอร์ Mac และชอบติดตามข่าวสารวงการไอทีเป็นประจำ ซึ่งในเวลาต่อมาความชื่นชอบนี้ได้ ทวีกำลังกลายเป็นเว็บไซต์ MacDD.com ซึ่งอัพเดทไลฟ์สไตล์และข่าวคราวของผู้ใช้ คอมพิวเตอร์แมคอินทอชอย่างถึงกึ๋น หากย้อนมองกลับไปแล้ว นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการเป็นกูรใู นวงการการตลาดออนไลน์ของอดิลฟิตรี “ตอนนั้นเราทำเว็บไซต์ MacDD.com ควบคู่ไปกับการเป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสารอสังหาริมทรัพย์ที่คุณไมค์ เชตเตอร์ ออกทุนให้ทำ แต่พอทำไปทำมาเริ่มแบ่ง เวลาไม่ถูก เอา MacDD.com ที่น่าจะเป็นงานรองมาเป็นงานหลัก ตอนหลังเลยขอ คุณไมค์ออกมาทำเว็บ MacDD.com เต็มตัว” อดิลฟิตรีกล่าวและว่า การตัดสินใจ ออกมาทำเว็บไซต์ MacDD.com เป็นงานหลักทำให้เขาต้องฝึกตัวเองให้มรี ะเบียบมากขึน้ ตืน่ มาทำงานแต่ 8 โมงเช้า เลิกงานตอน 6 โมงเย็น “คนทำงานครี เ อที ฟ หลายคนชอบมี พิ ธี ก รรมทางอารมณ์ เ ยอะ ต้ อ งมี อ ารมณ์ ต้องสูบบุหรี่ ต้องมีกาแฟ แต่สำหรับผม ไม่ต้องเลย เราต้องทำงานได้อย่างมืออาชีพ ทุกสภาวะ เพียงแต่มีเวลาเยอะผมคิดได้เยอะ มีเวลาน้อยผมก็คิดได้น้อย” อดิลฟิตรี กล่าวอย่างตรงไปตรงมา เว็ บ ไซต์ MacDD.com สามารถรั น ธุ ร กิ จ ได้ ผ ลกำไรดี เ ยี่ ย ม มี เ งิ น หมุ น เวี ย น 3-4 ล้านบาท แม้ในยุคที่เว็บไซต์ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย เพราะความทุม่ เททีเ่ ข้าไปลงมือเองทุกๆ อย่าง ด้วยสไตล์การทำงาน ทีบ่ า้ การควบคุม ตัง้ แต่ฝา่ ยขาย กองบรรณาธิการ จนถึงการเขียน โปรแกรมเว็ บ ในที่ สุ ด อดิ ล ฟิ ต รี ตั ด สิ น ใจขยายไลน์ ธุ ร กิ จ เป็ น นิตยสารหลายฉบับ แต่สุดท้ายก็สะดุดขาตัวเองเพราะมีปัญหา กับเอเจนซี ่ “ตอนนัน้ เราเป็นวัยรุน่ มาก อายุนา่ จะราว 23-25 เอเจนซี่ เขาอธิบายข้อดีข้อเสียของสินค้า เราก็ไม่ฟัง คิดว่าเขาจะให้เขียน เชียร์อย่างเดียว ผมอาร์ตมาก ถึงขนาดครั้งหนึ่งเอเจนซี่พูดไม่ถูกใจ

ผมเขวี้ยงเอกสารทิ้งแล้วปิดคอมฯ เดินออกจากห้องไปเลย” อดิลฟิตรีเล่า และว่า เมื่อไม่มีโฆษณาเข้านิตยสารที่สร้างมากับมือก็ต้องปิดตัวลงจนหมด เหลื อ แต่ เ ว็ บ ไซต์ MacDD.com บทเรี ย นจากครั้ ง นั้ น ทำให้ เ ขาเข้ า ใจว่ า

การสมดุลการตลาดกับสาระเป็นสิง่ สำคัญทีท่ ำให้ธรุ กิจอยูร่ อดได้ หลังจากเจ็บช้ำกับธุรกิจเก่า เป้าหมายต่อไปทีอ่ ดิลฟิตรีเล็งคือ การตลาดบนอินเตอร์เน็ต ด้วยความเชือ่ 3 อย่างคือ หนึง่ ...อัตรา คนใช้อนิ เตอร์เน็ตจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี สอง...อินเตอร์เน็ต เข้าไปสูม่ อื ถือ (สมาร์ทโฟน) และสาม...ทุกองค์กรต้องย้ายตัวเอง ขึน้ มาอยูใ่ นโลกดิจติ อล “จังหวะเดียวกัน ทางอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

โดยการแนะจากพี่ ช ายคนหนึ่ ง ก็ ไ ด้ แ นะนำให้ อ ดิ ล ฟิ ต รี ไ ด้ รู้ จั ก กั บ

พี่ เ มฆ-พี่ ห มอก 2 ซี อี โ อฝาแฝด โดยทั้ ง คู่ บ อกว่ า เขาอยากได้

ผู้เชี่ยวชาญที่มาทำด้านดิจิตอลเพื่อมาเสริมทัพที่อินเด็กซ์ ผมเลยท้าทายตัวเองเข้าไปทำ” อดิลฟิตรีกล่าวและว่า ทุกวันนี้ มีหลายบริษัทที่สนใจปรับเปลี่ยนตัวเองมาในโลกออนไลน์ อย่าง ISUZU ซึ่งสมัยก่อนเป็นแบรนด์ที่สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลย มีภาพลักษณ์ไม่ทันสมัย พอเอาเข้าสูโ่ ซเชียล มีเดีย หรือไปสนับสนุนรายการวัยรุน่ อย่าง iHere.tv หรือ เชฟหมี คนรุ่นใหม่ก็เริ่มมีความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น ไทยทีวีสีช่อง 3 ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์

ทีอ่ ดิลฟิตรีภมู ใิ จ เค้าทุม่ เททีช่ อ่ ง 3 ราวกับเป็นพนักงานประจำทีน่ นั่ เลยก็วา่ ได้ “ปัจจุบนั คนไทยมีคนใช้เฟซบุก๊ 13 ล้านคนทัว่ ประเทศ ขณะทีม่ ขี อ้ มูลระบุวา่ 80% ของจำนวนนีอ้ ยูใ่ น กทม.และปริมณฑล แต่ในช่วงปี 2554 องค์กรและแบรนด์สว่ นใหญ่ เหมือนอยู่ในช่วงทดลอง ลองผิดลองถูก สร้างหน้าแฟนเพจขึ้นมาที่หน้าแรก แต่ยังคง ทำได้แค่ทกั ทาย สวัสดีตอนเช้า ลากลับบ้านตอนเย็นค่ำ หาบทความความรูท้ วั่ ไปมาลง เท่านั้น” อดิลฟิตรีกล่าวและว่า การใช้โซเชียล มีเดียขององค์กรธุรกิจไทยมีแนวโน้ม เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำคัญ คือ สอดคล้องเชือ่ มโยง กับกลยุทธ์หลัก มีการ

ทำลักษณะเป็น

แคมเปญ เป็น FBML (Facebook Mark-Up Language) Campaign พยายามทำให้เกิดสิง่ ที ่ เรียกว่า Interactive กับลูกค้ามากขึน้ อดิลฟิตรีมงี านเขียน

และงานสัมมนาให้ความรู ้ เกีย่ วกับ Digital Marketing

บนโลกออนไลน์มากมาย

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

อดิลฟิตรียนื ยันว่า คุณจะได้

ความรูใ้ หม่ทใี่ สสะอาดและ

พร้อมใช้งานได้ทนั ที

หากสนใจลองเริม่ อ่านจาก

CEOs Blog ในเว็บไซต์

ของกรุงเทพธุรกิจกัน

ได้เลย


26

SMEs

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

‘ Business is a combination of war and sport.’ [ Andre Maurois ]

ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล ทุกอย่างเริม ่ ต้นจาก การทีค ่ ณ ุ ต้อง

‘กล้า’

หากไปถามคน Gen Y ซึง่ เป็นวัยทำงานอยูใ่ นตอนนีว้ า่ ถ้าให้เลือก ได้ว่าพวกเขาอยากเป็นพนักงานประจำ หรืออยากมีธุรกิจเป็นของ ตัวเอง เชื่อเหลือเกินว่า ถ้าไม่ใช่เป็น ‘ลูกจ้าง’ ในตำแหน่งระดับ บริหารแล้ว แทบทัง้ หมดคงอยากมีธรุ กิจเป็นของตัวเอง

นัน่ เพราะคน ‘เจนวาย’ มีความทะเยอทะยานอันเปีย่ มล้น เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการระดั บ SMEs คนนี้ ที่ เ ข้ า ข่ า ย ‘อายุ น้ อ ย’ และ ‘ร้อยล้าน’ ด้วยเหมือนกัน ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล เจ้าของโรงพิมพ์ Presstige คือหนุ่ม Gen Y คนที่ กล่าวถึง เขาเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าด้วยเงินเดือนที่เท่ากัน หากต้องไปทำงานให้กับ องค์กรอืน่ กับมาขยายอาณาจักรธุรกิจให้ครอบครัว อะไรน่าจะสร้าง ‘มูลค่า’ ได้มากกว่ากัน ท่านผูอ้ า่ นเดาไม่ผดิ หรอกครับ นาย ‘ต้น’ เลือกทีจ่ ะทำอย่างหลัง และก็ดว้ ยนิสยั ของ ‘Gen Y’ อี ก นั่ น แหละที่ ท ำให้ เ ขาไม่ ไ ด้ ส านต่ อ ธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ชนิ ด ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เลือกทีจ่ ะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กบั ธุรกิจเดิมของทีบ่ า้ น เดิ ม ที ธุ ร กิ จ ที่ บ้ า นของภานุ พ งศ์ คื อ ธุ ร กิ จ โรงพิ ม พ์ แต่ เ ป็ น การพิ ม พ์ แ บบ Silk Screen เมื่อต้นเริ่มมาช่วยงานที่บ้าน เขาสังเกตเห็นว่าลูกค้าเริ่มมีความต้องการงานแบบ Silk Screen น้อยลง บวกกับการเข้าฟังสัมมนาของคนในวงการนี้ ทำให้เขารูว้ า่ คลืน่ ลูกใหม่ คือ Inkjet หรือ Digital Print ส่วนทีค่ รองส่วนแบ่งเยอะทีส่ ดุ ก็คอื Offset นั่นจึงทำให้ต้นตั้งเงื่อนไขกับที่บ้านว่า “ถ้าหากจะให้เขาช่วยทำธุรกิจชนิดเต็มตัวจะ ต้องซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่มาให้เขา” เพราะตอนนี้โลกของวงการพิมพ์นั้นกำลังก้าวห่าง ออกไปจากยุคของพ่อแม่เขาแล้ว ฟังดูเผินๆ ท่านผูอ้ า่ นอาจจะคิดแค่วา่ ก็แค่การซือ้ เครือ่ งพิมพ์ใหม่ มันก็เป็นเรือ่ งที่ สมควรทำอยูแ่ ล้วนี.่ ..มิใช่หรือ? ถูกต้องครับ ถ้าเป็นวงการอื่นๆ อาจจะเป็นเช่นนั้น แต่สำหรับวงการนี้การซื้อ เครื่องพิมพ์ซึ่งมีราคาหลักหลายสิบล้านสำหรับเครื่องใหม่ถอดด้ามนั้นหาได้เป็นที่นิยมไม่ วงการบ้านเราเลือกที่จะสั่งซื้อเครื่องมือสองเข้ามามากกว่า เพราะมีราคาที่ถูกกว่ากัน อย่างมีนัยสำคัญ แถมเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้จากเครื่องพิมพ์นั้นก็อาจจะเข้าทำนองที่ว่า

‘มาก่อนกาล’ และอาจจะยังไม่ได้มคี วามจำเป็นถึงขัน้ นัน้ เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีภ่ านุพงศ์ทราบ แต่เขาก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีล่าสุด เพราะตัวเขาเองไม่ได้มีความ ชำนาญในการใช้เครื่องแบบเก่าๆ ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญสูงพอสมควร และประเด็น สำคัญก็คือ เทคโนโลยีใหม่จะให้ ‘ประสิทธิภาพที่สูงกว่า’ ทั้งในแง่จำนวนการผลิต ในแต่ละครั้ง และความเร็วในการพิมพ์ นั่นจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของเขาถูกลง มหาศาล

ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล เจ้าของโรงพิมพ์ Presstige

แถมยังสามารถใช้กบั พืน้ ผิวของผลิตภัณฑ์ทจี่ ะพิมพ์ได้หลากหลายกว่า เมือ่ อาวุธยุทโธปกรณ์ในการทำธุรกิจยุคของเขาพร้อม การเข้าไปนำเสนอให้ลกู ค้า ฟังเขาก็ไปพร้อมกับ Solution เพราะว่ามีการพิมพ์หลายแบบ ทัง้ จากของเขาและของ เดิมของทีบ่ า้ น นั่นทำให้ลูกค้าเก่าของครอบครัว รวมไปถึงลูกค้าใหม่ที่ตั้งใจจะใช้งาน Offset

ก็เลือกทีจ่ ะมาใช้บริการงานพิมพ์ของ Presstige จนถึงขนาดที่ภานุพงศ์บอกว่า “ผมพูดได้เลยว่าตอนนั้นไม่มีบริษัทไหนโตเร็ว เท่ากับของผม” ด้วยงานพิมพ์ลงบนแพ็กเกจจิ้ง ซึ่งสร้างผลตอบแทนอย่างมหาศาล ทำให้ยอด ขายของ Presstige โตแบบก้าวกระโดด และทุกครัง้ ทีม่ กี ารขยายกำลังการผลิต หรือเพิม่ ประเภทของเครือ่ งพิมพ์ ภานุพงศ์ ไม่ลังเลใจที่จะเลือกซื้อเครื่องใหม่มือหนึ่ง เพราะนั่นจะทำให้เขาฉีกและแตกต่างจาก

ผูเ้ ล่นรายอืน่ ๆ จากตอนที่เริ่มทำบริษัทตอนอายุ 22 ปี ถึงตอนนี้ก็ถือว่ารายได้ของบริษัทจาก ธุรกิจอยูต่ วั แล้ว การทำธุรกิจแบบ B2B จึงไม่ใช่เรือ่ งทีท่ า้ ทายสำหรับเขาอีก เป้าหมายต่อไปก็คอื เจาะ B2C ซึง่ ภานุพงศ์กม็ เี ว็บไซต์ youmake.in.th ซึง่ เป็น ธุรกิจรับทำนามบัตรออนไลน์ชนิดลูกค้าเลือกได้เอง แถมยังบริการส่งสินค้าถึงบ้านเพื่อ เจาะตลาด Mass อีกด้วย และแว่วมาว่ายังมีอีกหลายช่องทางธุรกิจที่เกิดจาก ‘การพิมพ์’ เพื่อสนอง

ตลาดคนรุน่ ใหม่ตามมาอีกหลายตัว ...แต่แค่เสียดายทีเ่ จ้าตัวบอกว่า “ขออุบไว้กอ่ น!!!” นีส่ ิ


เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

27

Wisdom from Drucker ปีเตอร์ ดรักเกอร์ เป็นคนแรกทีใ่ ห้คำจำกัดความของผูบ้ ริหารสูงสุดในฐานะ ผู้ พิ ทั ก ษ์ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และเขาเป็ น คนแรกที่ บ อกว่ า ความสำเร็ จ ทัง้ หลายทัง้ ปวงขึน้ อยูก่ บั วิสยั ทัศน์องค์กร ดรั ก เกอร์ เ ป็ น คนแรกที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า โครงสร้ า งองค์ ก รต้ อ งตามหลั ง กลยุทธ์องค์กร (Structure Follow Strategy) ดรักเกอร์เป็นคนแรกที่กล่าวว่า ความสำเร็จมาจากการมีรากฐานที่ มั่ น คง และเขาเป็ น คนแรกที่ ชี้ ว่ า คุ ณ ภาพเป็ น มาตรวั ด ของผลิ ต ภาพ (Productivity) เขาเป็นคนแรกที่พยากรณ์สังคมหลังยุคอุตสาหกรรมว่า จะมีการเพิ่มขึ้นของ Knowledge Worker และคอมพิวเตอร์ ดรักเกอร์เป็นคนแรกทีบ่ อกว่า ภารกิจของผูบ้ ริหารสูงสุดคือ การสนับสนุนการให้คำปรึกษาและ วางแผนอาชีพและพัฒนาผูบ้ ริหาร งานเขียนของดรักเกอร์นั้น จัดว่าเป็นงานอมตะ แจคส์ บีทตี้ ผู้เขียนประวัติของดรักเกอร์ ในหนังสือทีช่ อื่ The World According to Peter Drucker กล่าวว่า “มีหนังสืออยูเ่ พียงไม่กเี่ ล่ม เท่ า นั้ น ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นทศวรรษ 1960 แต่ ยั ง คงยื น ยงมาได้ ต ราบกระทั่ ง ปั จ จุ บั น The Age of Discontinuity เป็นหนึง่ ในจำนวนนัน้ ” ดรักเกอร์เป็นคนแรกที่กล่าวถึง Privatization เขากล่าวว่า “รัฐบาลไม่สามารถสร้าง สิ่งมหัศจรรย์ได้อีกต่อไปแล้ว” ดรักเกอร์สนับสนุน Privatization โดยมีพื้นฐานว่า รัฐบาล ทำหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ำกับ ไม่ใช่ลงมือทำเสียเอง เพราะทัง้ สองสิง่ ไปด้วยกันไม่ได้ ทว่า วิสยั ทัศน์ของดรักเกอร์แตกต่างจากพรรคอนุรกั ษ์นยิ มของนางแธตเชอร์ เพราะเขา เห็นว่าควร Privatize ทุกสถาบัน ไม่ควรจำกัดเฉพาะองค์กรธุรกิจเท่านัน้

The New iPad

/ ฤๅแรงสร้างสรรค์จะโรยรา /

แม้สนิ้ สตีฟ จ็อบส์ ปกเกล้าแอปเปิล แต่ตลาดทัว่ โลกยังคงร่ำร้องถึงสินค้า จากไร่แห่งนีม้ วิ างวาย เมือ่ วันที่ 7 มี.ค. 55 บริษทั เด็กแนวขวัญใจมหาชน ตอบสนองความใคร่กระหายของพลเมืองทั่วโลกด้วยการเข็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออก อวดโฉม อ๊ ะ อ๊ ะ ... ไม่ ใ ช่ iPad 3 ครั บ แต่ เ ป็ น The New iPad ชื่ อ ใหม่

ซึง่ ทิม คุก ซีอโี อของบริษทั มอบให้เพือ่ เป็นนิมติ แห่งยุค ‘The New Apple’ จะรุง่ หรือจะร่วง เอา iPad ใหม่มาพลิกหน้าพลิกหลังก็จะรู ้

เรื่อง : ไอทีIT ระบบประมวลผลการทำงานใช้ A5X Dual-Core พร้อมระบบ ปฏิบตั กิ าร iOS5 แน่นอนว่าเร็วกว่า iPad2 ทีใ่ ช้ชปิ A5 จอรุน่ ใหม่จะใช้ Retina Display แบบทีม่ ใี น iPhone4 ความละเอียดสูง 2048 x 1536 (มากกว่า iPad 2 เท่าตัว) ความหนาเพิม่ ขึน้ 0.6 มิลลิเมตร มี Apps เพิม่ ใหม่ 2 หมวด คือ iLife และหมวด iWork กล้องตัวหลักด้านหลัง ความละเอียดระดับ 5 ล้านพิกเซล มีระบบ โฟกัสภาพอัตโนมัติ ถ่ายภาพวิดโี อแบบ 1080p HD เพิม่ จาก iPad2 ทีเ่ ป็นเพียง VGA

เพิม่ 4G LTE และ Personal Hotspot เชือ่ มต่อ Device ได้ 5 เครือ่ ง ทีน่ า่ ผิดหวังคือ Siri ไม่ได้มาด้วย แถมตัวบอดีย้ งั ดีไซน์แบบเดิมๆ ไม่ตา่ งจนมีเอกลักษณ์สมเป็น The New iPad (มีขา่ วลือว่าเพราะสินค้าจากโรงงานในจีนยังใช้ไม่หมด...ก็เลย ไม่เปลีย่ น) Apps ใหม่อย่าง iLife หรือ iWork ก็มาในลักษณะ ‘จัดการ’ ข้อมูล ไม่ได้สร้างสรรค์ของเล่นใหม่มาให้แฟนๆ สนุกกัน การเปิดตัวครัง้ นีช้ วนให้เราคิดว่าแอปเปิลจากไร่แห่งนีช้ กั จะ ‘เหีย่ วเฉา’ จากไฟจินตนาการลงทุกวัน ฤา นีจ่ ะเป็น The End of The New ของบริษทั อนาคตของทายาทรุน่ ที่ 2 จะโรยราหรือไม่ หนังเรือ่ งนีเ้ ข้มข้นขึน้ ทุกวัน


28

เรื่อง : ศ.ศรทัตต์ ภาพ : บุษกร เบญจกุล, พรชัย บัวทอง

so healthy as when, like a chicken, it must

‘ Business isdonever a certain amount of scratching around for what

it gets.’ [ Henry Ford ]

บ้านทรงยูโรเปียนหลังใหญ่ แทรกตัวอย่างเงียบสงบอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจอย่าง ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผู้คนรถรามากมาย ราวกับเวลายามเย็นจวบจนค่ำคืนเป็นเวลา แห่งการพูดคุยและสังสรรค์อย่างยาวนาน โครงสร้างของบ้านหลังใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีหลังนี้ยังคงแข็งแรง เพราะเจ้าของเดิมดูแลเป็น อย่างดี ต่อมา คุณซิ่ว-วันวิสาข์ ขัตติยากรจรูญ และครอบครัว คิดว่าจะซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเป็นบ้าน สำหรับพักผ่อน แต่ก็เปลี่ยนใจเพราะเห็นว่าทำเลกลางเมืองเชียงใหม่เป็นทำเลที่ดี หากใช้เป็นบ้านพักที่มา เพียงปีละไม่กี่ครั้งก็จะไม่มีประโยชน์ จึงเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็น B&B กึ่งเกสต์เฮาส์ ที่มีร้านกาแฟและ เบเกอรี่ อ ยู่ ด้ า นหน้ า ที่ นี่ คื อ บ้านหมอนอุ่น มีคุณซิ่วและคุณธง (สามี) ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านใจดี คอยต้อนรับผูม้ าเยือน ด้านนอกรั้วโปร่งเป็นที่จอดรถ เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับแลนด์สเคปย่อยๆ ของการจัดวางต้นไม้ เส้นทางสัญจร มุมโต๊ะเก้าอี้สีหวาน ตั้งเป็นมุมน่ารักหลายมุมกลางสนามหญ้า ที่เต็มไปด้วยของตกแต่ง สวนชวนมอง มุมด้านหนึ่งมีบันไดสีขาวเดินขึ้นไปสู่ห้องพัก ซึ่งมีอยู่ 2 ห้องในโซนด้านหน้า ส่วนอีก 5 ห้องอยู่ด้านในอาคาร ด้ า นในอาคารตกแต่ ง สไตล์ อิ ง ลิ ช คอตเทจ ตั้ ง วางโต๊ ะ เก้ า อี้ แ บบสวยนั่ ง สบายเรี ย งกั น ห่ า งๆ มีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับเครื่องดื่ม กาแฟ ในตู้กระจกโชว์เค้กและเบเกอรี่ที่จัดแต่งอย่างสวยงาม หรือใคร อยากทานอาหารว่างอื่นๆ และอาหารจานเดียวก็สามารถสั่งได้ แต่ถ้าใครต้องการของที่ระลึกจากบ้าน หมอนอุ่น ที่เคาน์เตอร์ก็จะมีพวงกุญแจงานฝีมือจากผ้าลายสวยๆ ให้เลือกซื้อ บ้านหมอนอุ่นมีที่พักทั้งหมด 7 ห้อง แต่ละห้องตกแต่งอย่างไม่ซ้ำกัน โดยใช้ธีมชื่อของผ้าแบบต่างๆ เป็นคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งคือ แก้ว ฝ้าย ปอ ป่าน แพร ไหม และยีน คุณซิ่วและคุณธงเล่าว่าไม่อยาก ให้ที่นี่เป็นที่พักแบบธุรกิจ แต่อยากให้ผู้ที่มาบ้านหมอนอุ่นมีความรู้สึกเหมือนมาพักบ้านเพื่อนที่เชียงใหม่ และได้ความ ประทับใจกลับไป ไม่แน่อาจจะได้เพื่อนใหม่ในชมรมเรารักเชียงใหม่เช่นเดียวกับเธอและสามีก็เป็นได้

บ้านหมอนอุ่น... อุ่นไอรัก

บ้านหมอนอุ่น 99\38 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.08 9789 4735, 0 5389 2550 www.baanhmon-oon.com, www.facebook.com\baan.hmon.oon


Sansiri Lounge : สเปซแห่งความสุนทรีย์ นักการตลาดยุคนี้ไม่ได้มองลูกค้าเป็นพระเจ้า แต่มองลูกค้าเป็นเพื่อนรัก ที่อยากแนะนำสิ่งดีๆ ให้แก่กัน หลั ก ฐานคื อ ในยุ ค นี้ เราเริ่ ม เห็ น หลายบริ ษั ท ทำการตลาด Try Before You Buy แบบไม่ใช่การยัดเยียดให้ลูกค้าลองสินค้าแล้ว

ซื้อทันทีตามแผงชิมอาหารทั่วไป แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าเข้ามา

ใช้เวลา มานั่ง มานอนเล่นใน ‘สินค้าตัวอย่าง’ อย่างสบายใจก่อนจะเสนอ ขายเนียนๆ หากลูกค้าพอใจก็ซื้อ ไม่พอใจก็เดินออกไปได้ไม่ว่ากัน กลยุ ท ธ์ นี้ เ รา (อย่ า งน้ อ ยก็ ผ ม) คุ้ น เคยมาจาก Apple Store ซึ่งตอนแรกเรากล้าๆ กลัวๆ ที่จะเข้าไปกดไอพอด ไอโฟนเล่น แต่ตอนนี้ บริษัทมือถือหลายแห่งก็ตั้ง Shop ลักษณะนี้กันให้เกลื่อนเมือง ‘แสนสิริ เลานจ์’ ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ใหม่ในแง่ที่ว่าไม่เคยมีบริษัท ไหนในวงการอสังหาริมทรัพย์ทำเลานจ์แบบนี้มาก่อน! นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ เลานจ์ เป็นไลฟ์สไตล์สเปซแห่งแรกของ เมืองไทยที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์พัฒนาไว้เพื่อลูกบ้านโดยเฉพาะ โดย

คัดสรรสิ่งดีๆ ไว้บนพื้นที่กว่า 260 ตารางเมตรบนชั้น 3 สยามพารากอน เลานจ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ของลูกบ้านอย่างครบครัน อาทิ The Library ที่รวบรวมหนังสือดีๆ จาก ทั่วโลก ภายใต้ดีไซน์เก๋ๆ ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) Sansiri Collectible Items มุ ม จั ด แสดงของชิ้ น พิ เ ศษ อาทิ ผลงานการออกแบบ หรื อ ของใช้ อินเทรนด์ที่หาดูยาก Sansiri Collection เป็นส่วนที่จัดเตรียมสินค้าพิเศษสำหรับผู้ที่ ซื้อบ้านจากแสนสิริแล้ว อย่าง Sansiri Signature Tea Blend by No.57 หรือ Sansiri Signature Bedding Set with PASAYA ซึ่งจะ มีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ สุดท้ายคือ Info&Service ที่ให้ บริการข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ

Bowling เปลี่ยนโลโก้ เมล็ดซิกามอร์แสนสดใส

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

29

ยุคนี้เราเห็นหลายบริษัทลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลโก้ หรือ Rebanding กั น ยกใหญ่ อย่ า งเอไอเอสเปลี่ ย นจากลู ก โลกสี ฟ้ า กลายเป็ น รอยยิ้ ม สี เ ขี ย ว, สตาร์ บั ค ส์ ไ ทยตั ด ข้ อ ความรอบวงกลมออก หรื อ MCOT ที่พยายามจะรีแบรนด์แล้วแต่ถูกสกัดดาวรุ่ง เพราะถูกกล่าวหาว่ามีเอี่ยว การเมือง จะด้วยสาเหตุอะไร ความจำเป็นแบบไหน แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ เจ้าไหนมีศักยภาพรีแบรนด์ได้ แสดงว่าสินค้าต้องกินลมบนระดับหนึ่ง พูดง่ายๆ คือศัลยกรรมแล้วก็ยังมีคนตามมาซื้อเพราะยี่ห้อดัง การรีแบรนด์ของ Bowling ครั้งนี้จึงไม่น่าแปลกใจ...ในทางกลับกัน น่าแสดงความยินดีมากกว่า นายกนก ลีฬหเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Bowling เผยว่า หลังจาก บริษัทสะสมความเชี่ยวชาญในตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปมานานถึง 38 ปี ปีนี้ ได้ฤกษ์ปรับภาพลักษณ์ใหม่เพื่อสร้างความสดใสให้แก่แบรนด์ คอนเซ็ปต์ คือธรรมชาติ ฉะนั้นโลโก้ของ Bowling จึงมีที่มาจากเมล็ดซิกามอร์ที่มีปีก เหมื อ นใบพั ด ทำหน้ า ที่ พ ยุ ง เมล็ ด ให้ ร่ อ นบิ น ไกลออกไปจากบริ เ วณต้ น

เพื่อเติบโตขึ้นเป็นต้นใหม่ “เมล็ดซิกามอร์ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวไกล และตัวแทนของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ ยั่ ง ยื น งอกงาม แสดงถึ ง การตั้ ง ใจพั ฒ นาแบรนด์ อ ย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เพื่ อ ผู้บริโภคจะพบกับความหมายใหม่ๆ ของความสุขกับสินค้าและบริการของ เราเสมอ” นายกนกกล่าว นอกจากปรับแบรนด์แล้ว Bowling ยังขยายไลน์ไปยังเสื้อผ้าเด็ก ภายใต้แบรนด์ Bowling Kids อีกด้วย โดยต่อยอดจากภาพลักษณ์ของ แบรนด์ที่มีฐานลูกค้าในกลุ่มครอบครัว จุดเด่นของเสื้อผ้าเด็ก Bowling คื อ การออกแบบภายใต้ ป รั ช ญา Child Safe ด้ ว ยการใช้ ผ้ า ที่ ผ่ า น กระบวนการ Hygiene Wash สีที่ใช้ในการย้อมและเส้นด้ายผ่านการ ทดสอบเรื่องการระคายเคืองโดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง เน้นสีสันสดใสจาก Hygiene Cotton 100% ทั้งนี้เสื้อผ้าเด็กของ Bowling จะเริ่มต้นที่กลุ่ม อายุ 6-12 ปี เพาะโลโก้ใหม่ แถมเพาะไลน์ตลาดใหม่...น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง


30

เรื่อง : Rujrada ภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม, กิตินันท์ จรรยางาม

‘ Business, that’s easily defined - it’s other people’s money.’

T-HOUSE

[ Peter Drucker ]

/ ร่วมฤดี /

ลิม ้ รสอาหารเวียดนาม ตำรับชาววัง

ต้นตำรับข้าวหน้าเนื้อกว่า 112 ปี การันตีรสชาติมาแล้วเกือบทั่วโลก และเมื่อ ไม่นานมานี้ โยชิโนยะก็มาเปิดร้านให้เหล่าคนชอบเนื้อในเมืองไทยได้ลิ้มรสกัน ร้านโยชิโนยะเป็นต้นตำรับข้าวหน้าเนื้อ เป็นร้านสไตล์ฟาสต์ฟู้ด โดยมี อ งค์ ป ระกอบ 3 อย่ า งคื อ ราคาเป็ น กั น เอง เน้ น เรื่ อ ง ความเร็ว และรสชาติอร่อย แน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือ ข้าวหน้าเนื้อ ที่ใช้ เนื้อ US คุณภาพ มีอัตราส่วนของเนื้อและมันที่ได้ปริมาณ เหมาะสมกั บ ตั ว น้ ำ ซุ ป ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาให้ เ ข้ า กั บ เนื้ อ US โดยเฉพาะ สไลด์บางเพียง 0.3 มิลลิเมตร ทำให้เนื้อซึมซับ รสชาติ ก ลมกล่ อ มของน้ ำ ซุ ป ได้ ดี ทานกั บ ข้ า วญี่ ปุ่ น แท้ นุ่มเหนียว เต็มคำ อี ก เมนู ที่ น่ า สนใจคื อ ข้ า วหน้ า ไก่ เ ทอริ ย ากิ ตั ว ไก่ จ ะ ถูกทอดให้กรอบนอกนุ่มใน ราดซอสที่นำเข้าจากญี่ปุ่น สูตรเฉพาะ

ที่เป็นความลับจากร้านต้นตำรับ เพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่ารสชาติ แบบนี้หาทานได้ที่โยชิโนยะที่เดียว หรื อ จะสั่ ง ข้ า วหน้ า หมู เ ทมปุ ร ะ คนไทยอาจจะคุ้ น เคยกั บ กุ้ ง เทมปุ ร ะ

ที่ห่อหุ้มด้วยแป้งกรอบ แต่สำหรับข้าวหน้าหมูเทมปุระของที่นี่จะใช้แป้งอีกชนิด หนึ่งที่จะนุ่มกว่า ราดด้วยซอสสูตรพิเศษ อร่อยไปอีกแบบ หากสั่งเป็นเซต สามารถเลือกน้ำซุปได้ถึง 3 แบบ ทั้งซุปมิโซะ, ซุปสาหร่าย วากาเมะ และซุปสาหร่ายโนริ ที่ช่วยให้ทานอาหารได้คล่องคอมากขึ้น สั่งจานหลักมาแล้ว ต้องมีของทานเล่นสักหน่อย แนะนำเป็น ไก่คาราอะเกะ ที่ ท อดในอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม ไม่ อ มน้ ำ มั น และมี ก ารปรุ ง รสเนื้ อ ไก่ ม าแล้ ว เรียบร้อย รสชาติจัดจ้าน โดยไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มแยกเลย และที่พลาดไม่ได้คือ คุซึโมจิ ของหวานที่เป็นไฮไลต์ของร้าน เพราะขนม ชนิดนี้หาทานได้ที่โยชิโนยะที่เดียว คุซึโมจิใช้แป้งโมจิพิเศษผสมชาเขียว โรยด้วย ถั่วปั่น ทานตอนเย็นๆ ชื่นใจ จะอร่อย หวาน หอม ถูกใจคนชอบทานหวานสุดๆ ตอนนี้ มี โ ยชิ โ นยะในเมื อ งไทยแล้ ว 3 สาขา คื อ ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล ลาดพร้าว เทอร์มินอล 21 และเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

คออาหารเวียดนามคงคุ้นเคยกับชื่อเสียงของ T-House กันดี ทั้งกิตติศัพท์เรื่อง รสชาติและบรรยากาศ ตอนนี้มีสาขาร่วมฤดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา ใครที่อยากลอง รสชาติอาหารเวียดนามตำรับชาววังรีบตามมาเร็วไว เจ้าของร้าน T-House เนรมิตรบ้านเก่ากลางซอยให้กลายเป็นร้านอาหาร สไตล์โมเดิร์นไชนีส ที่ผสมผสานกลิ่นอายจีน เวียดนาม และฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน อย่างกลมกลืน ดูหรูหราและมีความเป็นส่วนตัว และอย่างที่บอกว่าไปตอนแรกอาหารของที่นี่เป็นตำรับชาววัง จากเมืองเว้ ซึ่ ง อยู่ ท างตอนใต้ ข องเวี ย ดนาม มี ร สจั ด ถู ก ปากคนไทย พิ เ ศษกว่ า ร้ า นอาหาร เวียดนามอื่นๆ ตรงที่ไม่ได้เน้นแค่ผักเท่านั้น แต่อุดมไปด้วยวัตถุดิบหลากหลาย

ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และซีฟู้ด มีผักพื้นบ้านเวียดนามวางเคียงไว้บนโต๊ะ พร้อมน้ำจิ้ม สูตรเฉพาะของทางร้าน ไม่เพียงแต่ถกู ปากคนรักสุขภาพ แต่ยงั อร่อยกันได้ทกุ เพศทุกวัย มีหลายเมนูที่อยากแนะนำให้ลองกัน ไม่ว่าจะเป็น บั้น แซ่ว หรือขนมถ้วย หน้าหมู ที่รสชาติออกเค็มแต่เมื่อทานคู่กับน้ำจิ้มรสหวานที่เสิร์ฟพร้อมกันแล้ว อร่อยกลมกล่อมพอดีกัน จ๋า หย่อ ปอเปี๊ยะทอด กรุบกรอบพอดีคำ ก้วน ฮั่น ต้นหอมม้วนทรงเครื่อง ครบเครือ่ งทัง้ หมูยอ ขนมจีน และกุง้ ตัวโตๆ อีกจานเป็นอาหารรสแซบ โนม ซับ คัม หรื อ อี ก ชื่ อ ว่ า ยำที เ ฮาส์ จั ด จ้ า นทั้ ง เผ็ ด ทั้ ง เปรี้ ย ว เต็ ม อิ่ ม ด้ ว ยกุ้ ง ปลาหมึ ก ไส้กรอก และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่วนจานเด็ดทีต่ อ้ งขอยกนิว้ ให้เป็นพิเศษ คือ โอค ฮัพ ลา กัง หอยโข่งเวียดนาม นำเนื้อหมูมาผสมกับเนื้อหอยโข่ง อบพร้อมกับเครื่องเทศและสมุนไพร รสจัด เผ็ด หน่อยๆ เหนียวนุ่ม ปิดท้ายด้วยน้ำลิ้นจี่ปั่นสมุนไพร ได้กลิ่นมินต์เย็นๆ หวานน้อย ชุ่มคอ หรือจะ เลือกดื่มน้ำตะไคร้เย็น ที่เสิร์ฟมาแบบไม่ใส่น้ำตาล น่าจะถูกใจสาวๆ แต่ก็สามารถ ขอน้ำเชื่อมมาเติมได้เช่นกัน ตามมาทานอาหารเวี ย ดนามสไตล์ T-House เดิ น ทางง่ า ยๆ เพี ย งนั่ ง รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีเพลินจิต แล้วตรงเข้ามาในซอยร่วมฤดีเพียง 500 เมตร ร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือโทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2650 9961-2 หรือคลิก www.t-houserestaurant.com

YOSHINOYA ้ ฟาสต์ฟด ู้ คุณภาพ/ / ข้าวหน้าเนือ


32

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

‘ Education makes the wise slightly wiser, but it make the fool vastly more dangerous.’

[ Nassim Taleb ]

ต้องยอมรับจริงๆ ว่าน้ำท่วมกรุงครั้งนี้ช่างมีอิทธิฤทธิ์ ถล่มบรรยากาศซื้อขายช่วงปลายปีให้กร่อยลงไปถนัดใจ หากแต่สำหรับ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ แล้ว ผู้บริหารยัง มองเห็นโอกาส เปิดเกมรุกตลาดคอนโดมิเนียม โดย เพิ่มแบรนด์ใหม่ล่าสุด ลีโว (LEVO) ลาดพร้าว 18 ภายใต้แนวคิด ‘Revolution Of Life’ LEVO เป็ น คอนโดฯ เหมาะสำหรั บ ไลฟ์ ส ไตล์

คนทำงานตอนต้ น ซึ่ ง ปฏิ วั ติ ว งการด้ ว ยคอนเซ็ ป ต์ 5 Revolution หนึ่ง Location ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด

0-3-46 ไร่ ทำเลสะดวก เดินทางสบาย ห่างจาก MRT ลาดพร้าวเพียง 350 เมตร ทัง้ ยังรายล้อมด้วยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า Lifestyle Mall และสถานที่พักผ่อน สังสรรค์ในหมู่เพื่อนมากมาย อาทิ เซ็นทรัลลาดพร้าว, เมเจอร์รัชโยธิน, เอสพานาด รัชดาฯ, Mansion 7, บิ๊กซี และโฮมโปร สอง Design ที่ไม่จำเจ ด้วยอาคารแบบ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่สไตล์ Modern Chic สูง 8 ชั้น สาม Living ซึ่งช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประหยัด เวลาเดิ น ทาง และอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ส ะอาดและ ร่มรื่น สี่ Relaxing เน้นธรรมชาติที่ร่มรื่น มีพื้นที่พักผ่อน ส่ ว นกลางที่ ก ว้ า งขวางและเพี ย งพอสำหรั บ ทุ ก คน

ห้า Security ระบบเข้าออกด้วยการ์ด มีกล้อง CCTV พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับตัวอาคาร มียูนิตขาย 129 ยูนิต โดยมี ห้องชุดพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 27-33.5 ตารางเมตร และแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 43 ตารางเมตร ระบบสาธารณูปโภค อาทิ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับจอดรถ ใครที่สนใจต้องรีบกันหน่อย เพราะ LEVO กำลัง เปิดพรีเซลส์ด้วยราคาพิเศษเพียง 1.8 ล้านบาท และ

มียอดจองไปแล้วกว่าครึง่ ! สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่ 0 2512 2460-1 หรือ www.levocondo.com

Transportation

MRT ลาดพร้าว 0.35 กิโลเมตร BTS หมอชิต 2.8 กิโลเมตร ทางด่วนวิภาวดีฯ (ดินแดง) 6.5 กิโลเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 1.8 ล้านบาท จำนวน : 129 ยูนิต ราคา : 7 หมื่นบาท/ตร.ม. ค่าส่วนกลาง : 35 บาท/ตร.ม. ค่าน้ำ : 18 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้า : ตามองค์การ


,

อดิลฟิตรี ประพฤติสจ ุ ริต กูรแ ู ห่งวงการ มาร์เก็ตติง ้ ออนไลน์

ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเขามาลิ้มลองความ นาตื่นเตนบนโลกไรสายกันทั้งนั้น สังเกต จากยอดประชากรที่ โ ดดเข า มามี ตั ว ตน อยูบ นโลกอินเตอรเน็ต อยูใ นเฟซบุก อยูใ น ทวิตเตอร ตัวเลขเหลานี้พุงสูงขึ้นอยาง มิอาจหยุดยัง้ ทุกป อ่านต่อหน้า 25

ธันวดี วงศ์ธร ี ฤทธิ์

หญิงแกร่งแห่งยุค 2012

The new

iPad

ฤ ๅแรงสร้างสรรค์ จะโรยรา

Rimon Land

ธงของเราคือโครงการ ทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพทีส ่ ด ุ ในทุกเซ็กเมนต์

L.P.N.

เจาะตลาดกลุม ่ ผูส ้ ง ู วัย Hybrid Condominium เพราะเราเข้าใจกลุม ่ เบบีบ ้ ม ู เมอร์

WISDOM FROM DRUCKER

กรรมการผูจ ้ ด ั การ

8

บจก.ลีสซิง ่ กสิกรไทย

ก้าวเข้าสูป ่ ท ี ่ี

MA RCH 2012


34

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

‘ Failure doesn’t mean you are a failure it just

ก่อนหน้าแมนฯ ยู สำแดงอิทธิฤทธิ์ 10 วัน ลิเวอร์พลู ที ม ที่ ป ระสบความสำเร็ จ มากที่ สุ ด ในเกาะอั ง กฤษ

ในอดี ต ได้ เ ดิ น ทางทั ว ร์ เ อเชี ย อาคเนย์ แ ละโชว์ โ ฉม

ซูเปอร์สตาร์ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชนื่ ชมด้วย ความแตกต่ า งระหว่ า งการเดิ น ทาง ของแมนฯ ยู ครั้งศึกทศวรรษและ ครั้งถัดจากนั้น แม้จะก่อให้เกิด ความตื่ น เต้ น ใกล้ เ คี ย งกั น แ ต่ สิ่ ง ที่ ผิ ด แ ผ ก กั น

อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ก็ คื อ

สปอนเซอร์ ที่ ร้ อ นแรง ยิ่ ง กว่ า เมื่ อ สี่ ปี ที่ แ ล้ ว อย่างทาบไม่ตดิ การเดิ น ทางมา เ ยื อ น เ มื อ ง ไ ท ย ข อ ง

แมนฯ ยู และลิเวอร์พู ล พร้ อ มๆ กั น นั้ น แม้จะไม่ได้ปะทะกัน ดั ง เช่ น ที่ เ คยเห็ น ใน พรี เ มี ย ร์ ลี ก ที่ เ ตะ กั น ที ไ รก็ ต้ อ งมี ง าน ‘วั น แดงเดื อ ด’ ให้ แฟนบอลเมื อ งไทย กระชุม่ กระชวยกันไปทัง้ บาง แต่ทว่าการโชว์เพลงเตะ ครั้ ง นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น การเปิ ด ‘สงครามการตลาด’ อย่ า ง

เต็มรูปแบบของสีแ่ บรนด์ดงั ทีซ่ ดกัน แบบตาต่อตา ฟันต่อฟันในทุกสมรภูมิ โค้กและเป๊ปซี่ รบกันทุกสมรภูม.ิ .. ขณะที่ เ อไอเอสและดี แ ทค ตามล้ า ง ตามเช็ดกันอย่างดุเดือด... ทัว่ โลก โค้กอาจจะชนะเป๊ปซี่ แต่ทนี่ .ี่ ..ประเทศไทย เป๊ปซีเ่ หนือกว่าโค้ก... ดีแทคตกเป็นรองเอไอเอส แม้วา่ จะปรับตัวแบบ ยกเครือ่ งแล้วก็ตาม... ลิเวอร์พูลเคยเป็นยอดทีมแห่งทศวรรษ แต่ทว่า วินาทีนี้ แมนฯ ยู คือ Market Leader อย่างทีไ่ ม่มี ใครกล้าท้าทาย การเดิ น ทางมาเยื อ นเมื อ งไทยของแมนฯ ยู ในครั้งนั้นจึงเป็นการจับมือกันระหว่างแบรนด์ที่เป็น ผู้นำตลาด ส่วนลิเวอร์พูลก็มีแบรนด์อันดับที่สองเป็น สปอนเซอร์สำคัญ แบรนด์ เ วิ ล ด์ ค ลาสส่ ว นใหญ่ มั ก ใช้ Sport Marketing เป็นยุทธวิธีในการเข้าไปนั่งในใจลูกค้า

และกีฬายอดนิยมที่เรียกได้ว่า Global Sport นั้น

means you haven’t succeeded yet.’

[ Robert H. Schuller ]

มีแต่ฟุตบอลหรือซอคเกอร์เท่านั้น เพราะฟุตบอลเป็นกีฬา Simplicity เล่นง่าย ...เล่นสนุกและเล่นกันได้ทวั่ โลก ...แม้บาสเกตบอล จะมีผนู้ ยิ มกันมาก แต่ ...ไม่เร้าใจมหาชนเท่า ฟุตบอลจึงกลายเป็นกีฬาของมหาชนโดยแท้ เมือ่ ระบบดาวเทียมเจริญก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ และมีไทคูน หัวใสอย่าง ‘รูเพิรต์ เมอร์ดอกซ์’ ออกโรงล็อบบีก้ อ่ ตัง้ พรีเมียร์ลกี ชิงสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด ทำให้ธุรกิจถ่ายทอดการแข่งขัน ฟุตบอลทางเคเบิลทีวีระบาดไปยังลีกอื่นๆ ทั้ง บุนเดสลีกา เยอรมัน, ลาลีกา สเปน และกัลโซ ซีรสี เ์ อ อิตาลี

ความคลั่งไคล้ใหลหลงในกีฬาประเภทนี้ผสาน

กับการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ทำให้สโมสรฟุตบอล อย่ า งแมนฯ ยู ได้ ก้ า วผ่ า นพ้ น พรมแดน เชื้ อ ชาติ และภาษา ทุ ก เพศทุ ก วั ย ต่ า งเป็ น แฟน แมนฯ ยู ได้ เมือ่ ถึงขัน้ หนึง่ สโมสรฟุตบอล อย่ า งปิ ศ าจแดงได้ แ ปรสภาพ กลายเป็นลัทธิ ผู้ ก่ อ ตั้ ง สโมรสรก็ คื อ เจ้าลัทธิหรือศาสดาผูน้ ำความ ผาสุกมาสูม่ วลชน ผู้ จั ด การที ม แมนฯ ยู ที่ น ำความสำเร็ จ มาสู่ ส โมสร ก็คอื ‘เจ้าอาวาส’ ขณะที่ เ หล่ า นั ก เตะ

ทัง้ หลายก็คอื ‘นักบวช’ ซู เ ป อ ร์ ส ต า ร์ อย่ า งเดวิ ด เบคแฮม หรือไรอัน กิก๊ ส์ อุปมา ได้ มี ส มณศั ก ดิ์ เ ข้ า ขั้ น ‘ราชาคณะ’ มี ย ศ เหนือกว่านักบวชรายอื่นๆ การเตะทุ ก สั ป ดาห์ ใ นการ

แข่งขันพรีเมียร์ลีกนั้นก็เหมือนกับ ‘การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา’ แน่ น อนว่ า แฟนบอลที่ จู ง ลู ก

จู ง หลานมาดู นั้ น ก็ เ หมื อ นกั บ เหล่ า สาวกทีเ่ ข้าโบสถ์ การเดินสายทัวร์ต่างประเทศเมื่อ

หยุดพักประจำฤดูกาลนัน้ ก็คอื การเผยแพร่ลทั ธิ ให้กว้างไกลออกไปในประเทศต่างๆ และหาจตุปจั จัย บำรุงลัทธิดว้ ย ความคลั่ ง ไคล้ ข องแฟนบอลในประเทศต่ า งๆ ก็เหมือนสาวกคลัง่ ลัทธิ ส่วนการอยากได้เสือ้ เบคแฮมและไรอัน กิก๊ ส์ นัน้ ก็เสมือนหนึง่ อยากได้เสือ้ ของนักบวชชัน้ ราชาคณะ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิ จึงต้องประมูล ด้วยราคาแพง ผู้ ประมู ลได้ จึง ถือ ว่ าเป็น สาวกชั้น พิเ ศษที่ย อม

ทุม่ ปัจจัยเพือ่ บำรุงลัทธิดว้ ย แบรนด์ใดถ้าอยากมีสาวก ก็ทำให้ยี่ห้อของตน เป็นแบบแมนฯ ยู หรือเดินทางลัดด้วยการเป็นสปอนเซอร์ เสมือนหนึง่ บรรลุนพิ พานแบบสำเร็จรูป นัน่ เอง!!!

ทศวรรษเศษๆ ทีผ่ า่ นมา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินทางมาเยือนเมืองไทยใน ‘ศึกศตวรรษ’ ซึง่ อยูใ่ นแพ็กเกจเดียวกับสโมสรเชลซี

และทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ หลังจากนั้นทีมปิศาจแดงหวนกลับมาโชว์เพลงเตะยังแดนสยามอีกคำรบหนึ่ง โดยขนนักเตะระดับเวิลด์คลาส

มาอย่างครบครัน ทัง้ เดวิด เบคแฮม, ไรอัน กิก๊ ส์ และฮวน เซบาสเตียน เวรอน


GB#027  

GB#027 free magazine in Thailand

Advertisement