Page 1

ี ่ี ้ขึ ปท น วิกรม กรมดิษฐ์ ผูก ้ อ ่ ตัง้ และ CEO บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

ตัน ภาสกรนที

เจ้าของเครือ ่ งดืม ่ ชาเขียว อิชต ิ น ั

วรวุฒิ อุน ่ ใจ

กรรมการผูจ ้ ด ั การ บมจ. ออฟฟิศเมท

ธนา เธียรอัจฉริยะ

ผูบ ้ ริหาร ทีวด ี าวเทียม One Sky

พัชร สมะลาภา

รองกรรมการผูจ ้ ด ั การ

ธนาคารกสิกรไทย

l ประณม ถาวรเวช l

PERSONALITY :

A KEY TO YOUR SUCCESS JANU AR Y-F EB R U AR Y 2012


2555 ปีแห่งการเตรียมพร้อม ทุกปี ผมมักจะคิดว่าสิง่ ดีๆกำลังจะเกิดขึน้ ตลอดเวลา แต่ปที ผี่ า่ นมาๆ บอกให้เรารูว้ า่ เราไม่สามารถมองโลกในแง่ดอี ย่างเดียวได้อกี ต่อไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังภัยน้ำท่วมใหญ่ทเี่ พิง่ จบไปจนบางคนลืมไปแล้วว่าเมือ่ เดือนสองเดือนที่ ผ่านมาเกิดอะไรขึน้ ดังนัน้ วิธคี ดิ หลังน้ำท่วมก็คอื วิกฤตการณ์เกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา เตรียมตัวรับมือให้ด ี เอาอยู่ = เอาไม่อยู ่ และ Planning for unexpected ครับ สวัสดีปมี งั กรครับ!!!

26

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (Twitter : @mktmag)

: CONTENTS

06 Global News 08 Local News 10 A-Z 12 Voice of Execlutive : วัตสัน ถิรภัทรพงศ์

ผู้บริหารเอชพี มุ่งสู่สมรภูมิไอเดีย 13 Get Ahead : เลือกบริษัทไหนทำงานดี I2I + Think Out Loud : พรธรรมใจ 9 ประการ 14 Scoop : BOI FAIR 2011 : เทรนด์เทคโนโลยี 2011 อะไรมา อะไรร่วง

16 Cover Story : ประณม ถาวรเวช Personality : a key to your sccess

เพราะบุคคลิกภาพ สำคัญพอๆ กับความรู้ ความสามารถ 22 SME’s : พิรยิ ะ อินเตอร์เนชัน้ แนล

ธุรกิจนำเข้าจักรยาน โดยอดีตนักกีฬาทีมชาติ 16 How to Invest : บทเรียนการลงทุนจากปี 2554

และแนวทางการลงทุนในปี 2555 24 Smart Gadget : Let’s Begin 25 Knowledge from Guru :

เลิกเรียนรู้จากอดีต #C.K. Prahalad + IT Trend : ‘Streaming’ อนาคตใหม่ของเพลงออนไลน์

26 Special Scoop : How to Manage 2012 32 Hang Out : L’ULIVO Italian Cuisin มากกว่าอาหาร แต่คอื แรงบันดาลใจ 34 MKT Vocab : Five Lively Marketing Boons I1I

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

สำนั ก งาน GM Biz :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา

WHERE TO FIND GM Biz

บรรณาธิการบริหาร : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ กองบรรณาธิการ : รุจรดา วัฒนโกศัย, วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร หัวหน้าช่างภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม, พิชญุตม์ คชารักษ์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร ศิลปกรรมโฆษณา : กรรัตน์ งามประสิทธิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์, วรินทร์ญาพร ฐิติรัตนไชย พิสูจน์อักษร : ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 6886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา, วราพร ชัยศรีบุญเรือง แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 02 241 5888

พบกั บ นิ ต ยสาร GM Biz ได้ เ ป็ น ประจำที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ ท่ า อากาศยานไทยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Caf é, Au Bon Pain,

Caf é De Tu, Coffee World, Greyhound Caf é , Caf é

DoiTung, iberry Homemade, Ka-nom Fashion Bakery,

McDonald, Mc Caf é, BIGknit, ร้านกาแฟวาวี, TRUE Caf é,

Häagen-Dazs, พรเกษมคลิ นิ ก , Chalachol Hair Studio, ธารธารา

สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุ สิ ต ธานี , The Oasis Spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุ สิ ต

รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพลานาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ตซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์ มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรม ปาร์ค นายเลิศ,โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, GoetheInstitut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีทอินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาน์ซิล สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Seasons, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรินรัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครองเซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C Auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องสมุด มารวย (อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และศู น ย์ ก ารค้ า เอสพานาด), ห้ อ งค้ า หลั ก ทรั พ ย์ MFC, ศู น ย์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท

ของมหาวิยาลัยชัน้ นำ


06

‘ It is those who use others who are the most upset when

someone uses them.’

เรื่อง : Gift

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

[ Nassim Taleb ]

Facebook Timeline

อาจมีปญ ั หาเรือ่ งละเมิด ความเป็นส่วนตัว

โนเกียเตรียมเปลีย่ นตัว ประธานบอร์ด

เพือ่ ก้าวสูโ่ นเกียยุคใหม่

ประธานบอร์ดบริหาร

คนปัจจุบันของโนเกียคือ Jorma Ollila ซึ่งเคยเป็นซีอีโอ ผู้ปลุกปั้นโนเกียจนกลายเป็น แบรนด์ระดับโลกกำลัง

จะลงจากตำแหน่งในเดือน พฤษภาคมนี้ โดยว่าที่ประธาน บอร์ดคนใหม่คือ Risto Siilasmaa ชาวฟินแลนด์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ความปลอดภัย F-Secure ที่โด่งดังในฟินแลนด์และอยู่ในบอร์ดของ โนเกียมาตั้งแต่ปี 2008 ว่ากันว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครั้งนี้จะ เป็นการเปลี่ยนขั้วก่อนจะเข้าสู่ยุคใหม่กับ Windows Phone

PayPal จับมือ Home Depot ทดสอบการจ่ายเงินแบบออฟไลน์

นักช้อปออนไลน์คงคุ้นเคยกับ PayPal กันดี แต่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุด เพราะ PayPal กำลังรุกคืบเข้าสู่ตลาดออฟไลน์ด้วย การใช้บัตรเครดิตที่ออกโดย PayPal เอง

นั่นแหละมาจ่ายเงินซื้อสินค้าที่จุดชำระเงินได้ โดยเลือกจับมือกับ Home Depot ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ เริ่มทดสอบระบบการจ่ายเงินนี้ใน 5 สาขา และกำลังทดสอบกับ พาร์ทเนอร์อีกหลายแห่ง แต่ก็ยังไม่ระบุแน่ชัดอยู่ดี

ว่าจะให้บริการจริงได้เมื่อไร

Electronic Privacy Information Center (EPIC) หน่วยงานภาคสังคมที่พิทักษ์สิทธิส่วนตัว บนโลกออนไลน์ ยื่นคำร้องต่อ FTC

ขอให้ตรวจสอบว่า Timeline ของ Facebook นั้นละเมิดเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวข้อที่ว่า ‘ห้าม Facebook เปลี่ยนค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ก่อนได้รับอนุญาต’ หรือไม่ ด้วยเหตุผลที่ว่าการเปลี่ยนเป็น Timeline ทำให้เห็นข้อมูลบางส่วน อย่างวันที่เริ่มใช้งานบน Facebook หรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม แต่ทาง Facebook ก็ออกแถลงการณ์ออกมาว่า Timeline ไม่ได้เปลี่ยนค่าใดๆ ของผู้ใช้ เพราะเป็นการ ตั้งค่าชุดเดิม แถมยังช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตัวเองง่ายขึ้นด้วยซ้ำ

Kodak ยังสู้ เปิดตัวกล้องดิจติ อล ติด Wi-fi ถ่ายปุบ๊ แชร์ปบั๊

เอกสารรุน่ ก่อตัง้ ‘แอปเปิล้ ’

ถูกประมูลในมูลค่าเกือบ 50 ล้าน

เอกสารฉบับประวัติศาสตร์ของแอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ หนังสือสัญญาที่ลงนามผู้ก่อตั้งทั้งสาม คือ นายโรนัลด์ จี เวย์น, สตีเวน พี จ็อบส์ และ

สตีเฟน จี วอซเนียก ซึ่งระบุว่านายเวย์น ได้รับ

เงินคืนเพียง 800 ดอลลาร์หลังจากตัดสินใจขายหุ้น ในบริษัท 10% และจะได้รับเพิ่มในภายหลังอีก 1,500 ดอลลาร์ เอกสารฉบับนี้ถูกนำออกมาประมูล และผู้ ป ระมู ล ได้ คื อ นายเอดู อ าร์ โ ด ซิ ส เนอรอส

ด้วยเงิน 1,594,500 ดอลลาร์ หรือประมาณ 49.43 ล้านบาท ทั้งที่ผู้จัดคาดหวังว่าจะทำเงินได้ เพียง 100,000-150,000 ดอลลาร์เท่านั้น

สาวก Xbox เตรียมพบกับเวอร์ชนั่ iOS และ Android

Chrome กินส่วนแบ่ง ตลาดเบราเซอร์แซง Firefox มีลนุ้ แซง IE

จากผลสำรวจของ StatCounter ในปี 2011 ที่ผ่านมา Chrome เป็นเบราว์เซอร์ดาวรุ่งที่ได้รับความนิยม

มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแซงรุ่นพี่อย่าง Firefox ขึ้นเป็นอันดับสองรองจาก Internet Exporer โดยภาพรวมในปี 2011 Chrome

มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ 10%

ขณะที่ Firefox ลดลงมาประมาณ 5% และ

เจ้าตลาดอย่าง IE ลดลงมาประมาณ

8% โดยมี Safari ค่อยๆ เติบโตมาอย่างช้าๆ ด้วยอัตรานี้อาจทำให้มีลุ้นว่า Chrome

อาจแซง IE ได้ภายในปี 2012 นี้ก็เป็นได้

แม้จะมีข่าวออกมาว่าโกดัก

ใกล้จะล้มละลายเต็มทน แต่ใน งาน CES 2012 เรากลับได้เห็น

โกดักเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายตัวด้วยกัน โดยมีไฮไลต์อยู่ ที่ EASYSHARE Wireless Camera M750 กล้องดิจิตอลความละเอียด 16 ล้านพิกเซล

ซูมได้ 5 เท่า และสิ่งที่ทำให้กล้องตัวนี้น่าสนใจก็คือ สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัว และกดแชร์ภาพ

ที่ถ่ายไปที่เฟซบุ๊คหรือ Kodak Gallery ได้ทันที หรือหากบริเวณนั้นไม่มี Wi-Fi ก็สามารถแชร์ผ่าน สมาร์ทโฟนทั้ง iPhone, Android, BlackBerry ได้ด้วยแอพพลิเคชั่น Kodak EASYSHARE Camera หรือจะถ่ายวิดีโอพร้อมอัพโหลดลง Facebook, E-mail และ YouTube ก็ได้

ไมโครซอฟท์กำลังจะทำ Xbox Live บน Android และ iOS หลังจากที่เก็บไว้เป็นฟีเจอร์เด็ดเฉพาะบน Windows Phone เท่านั้น โดยหวังจะตีเอาส่วนแบ่งจาก PlayStation Pocket และ Apple GameCenter

ได้ตวั ซีอโี อคนใหม่ของยาฮู ส่งสัญญาณสูต้ าย

ยาฮูปลดซีอีโอคนเดิม Carol Bartz ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว และใช้เวลาค้นหาตัวผู้มา ดำรงตำแหน่งอยู่นานหลายเดือน ในที่สุดจึงได้ตัว Scott Thompson

อดีตประธานของ Paypal บริษัทลูกของ eBay Scott ทำผลงานได้ดีในตำแหน่งประธาน Paypal และเข้าใจธุรกิจออนไลน์

เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่า Carol ซีอีโอคนเดิมที่ทำผลงานได้ไม่ดีนัก ซึ่งการสรรหาซีอีโอคนใหม่

ของยาฮูเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความเห็นของนักลงทุนที่ควรจะขายกิจการออกไปได้แล้ว และข่าวนี้ ทำให้หุ้นของยาฮูตกลงไปนิดหน่อย คอยดูกันต่อไปว่า Scott จะทำให้ยาฮูฟื้นตัวขึ้นมาได้แค่ไหน


08

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

‘ If someone gives you more than one reason why

he want then job, don’t hire them.’ [ Nassim Taleb ]

เปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

‘84 พรรษา มหาราชในดวงใจ’

บริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) บริ ษั ท มาสเตอร์ แอด จำกั ด (มหาชน)

และนิ ต ยสารเนชั่ น แนล จี โ อกราฟฟิ ก ฉบั บ ภาษาไทย ร่ ว มกั น จั ด ทำหนั ง สื อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บันทึกความทรงจำ 7 รอบพรรษา พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ที่บางภาพยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ‘84 พรรษา มหาราชในดวงใจ’ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานเปิดงาน ซึง่ หนังสือ

ทีจ่ ดั ทำจะส่งมอบไปยังห้องสมุดโรงเรียนทัว่ ประเทศจำนวน 4 หมืน่ เล่ม

เมืองไทยประกันชีวติ มอบความสุข รอบพิเศษพาสมาชิก Smile Club ชมสีแ่ ผ่นดิน เดอะมิวสิคลั

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด มอบความสุข

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ด้ ว ยละครเวที เ รื่ อ งยิ่ ง ใหญ่ ‘สี่ แ ผ่ น ดิ น เดอะมิ ว สิ คั ล ’ รอบพิ เ ศษ ณ เมื อ งไทย รัชดาลัยเธียร์เตอร์ อิ่มใจไปกับสุดยอดการแสดง จากศิลปินชัน้ นำ อาทิ สินจัย เปล่งพานิช, อาร์กัน-สิงโต-ตูมตาม เดอะสตาร์ กิจกรรมความสุขครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสมาชิกสุดอบอุ่น และประทับใจ

โซนีไ่ ทยวางตลาด Sony Tablet S1 แท็บเลต

รุน่ แรกในไทย

บริษทั โซนี่ ไทย จำกัด เปิดตัว โซนี่ แท็บเลต เอส เป็นครั้งแรกในตลาด เมื อ งไทย ที่ ผ สมผสานนวั ต กรรม

อั น ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง โ ซ นี่ เ อ า ไ ว้

ทั้ ง สร้ า งสรรค์ ป ระสบการณ์ บั น เทิ ง และสนุ ก ไปกั บ รู ป แบบการใช้ ง าน ค้นหาและแบ่งปันข้อมูล ด้วยระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.2 ซึ่งโซนี่ แท็บเลตจะเข้ามาเติมความสมบูรณ์ ในกลยุ ท ธ์ 4 Screen Strategy

ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ที วี บ ราเวี ย ไวโอ้ และโทรศัพท์โซนี่ อิรคิ สัน

จีเนท ส่ง Gpad Extreme 8.0

ด้วยราคาสุดกระชากใจ

บริ ษั ท จี เ นท อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าว Gpad Extreme Touch & Play เปิด ตั ว แท็ บ เลตรุ่ น ใหม่ ล่าสุด Extreme 8.0 ลงมา ลุ ย ต ล า ด ด้ ว ย ร า ค า เ ปิ ด ตั ว

แบบกระชากใจ เพื่อเอาใจคนไทย

ช่ ว งหลั ง ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤติ ม หาอุ ท กภั ย พร้อมกันนี้ ยังเปิดตัวฟีเจอร์โฟนอีก 2 รุน่ คือ G817 และ G818 ทีม่ ี ฟังก์ชันใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อ มารองรั บ กั บ ความต้ อ งการของ ตลาดที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในต้นปี 2555

กสิกรไทยเปิดตัวผูด้ แู ลสายงานเอสเอ็มอีคนใหม่

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเปิดตัวนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ผู้ ดู แ ลสายงานธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า ผู้ ป ระกอบการคนใหม่ พร้ อ มกั บ เผยเป้ า สิ น เชื่ อ รวมเอสเอ็ ม อี กสิกรไทยในปี 2555 ว่าจะโตขึ้น 12% หรือมูลค่า 482,000 ล้านบาท โดยมีรายได้

รวมราว 30,730 ล้ า นบาท จากค่ า ธรรมเนี ย มที่ ข ยายตั ว ขึ้ น 22% คิ ด เป็ น มู ล ค่ า

8,620 ล้านบาท


ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เพิม่ แบรนด์คอนโดฯ LEVO รับปีมงั กรทอง

09

ลลิ ล พร็ อ พเพอร์ ตี้ รั บ ปี มั ง กรทองด้ ว ยการแตกไลน์ ธุ ร กิ จ คอนโดมิเนียมเปิดแบรนด์ใหม่ลโี ว (LEVO) ภายใต้แนวคิด Revolution Of Life ประเดิม ทำเลแรกลาดพร้ า ว 18 ชู จุ ด ขายสะดวกสบายใกล้ ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ลาดพร้ า ว พร้ อ ม ความโดดเด่นกับสังคมส่วนตัว และรายล้ อ มด้ ว ยร้ า นอาหาร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ สถานที่พักผ่อนสังสรรค์ในหมู่เพื่อน

อัศวโสภณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งท้ายปี 2011

บริษทั อัศวโสภณ จำกัด นำโดย คุณไพศาล อัศวโสภณ ประธาน กรรมการ เปิดตัวสุดยอดเครื่อง เสียงโบส (BOSE) รุน่ ใหม่ทงั้ 5 รุน่ ได้แก่ Bose LS-135, Bose Video Wave, Bose Companion 20 และ Bose Sound Link พร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่มากับ ผลิตภัณฑ์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ แบงค์คอค

เอเชียทีค เฟสทิวลั มหกรรมความสุข หลากหลาย

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์

ฟรอนท์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ ช้ อ ป ปิ้ ง ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ ริ ม แ ม่ น้ ำ เจ้าพระยา จัดมหกรรมความสุข ด้ ว ย ก า ร เ น ร มิ ต ท่ า เ รื อ ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นสมั ย รั ช กาล

ที่ 5 ให้กลายเป็นลานกิจกรรม

‘เอเชียทีค เฟสทิวลั ’ ให้ได้สมั ผัส ความสุขกันก่อนจะเปิดให้บริการ โครงการเอเชี ย ที ค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ในเดือนเมษายน นี้ โดยจัดให้มี 4 กิจกรรมหลัก คือ Bangkok Bistro Riverfront รวมอาหารรสเลิศจากเชฟดังทั้ง ในและต่างประเทศ, Harbour Market รวมซุ้มสินค้าหลากหลายให้ เลือกซื้อ, งานเคาท์ดาวน์ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรม สุดท้ายคืองานวาเลนไทน์ งานนี้คู่สมรสที่จดทะเบียนกันในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ มารับแชมเปญไปฉลองได้เลย

เลอโนโวมอบแท็บเลต ไอเดียแพด A1

นำร่องนโยบายรัฐบาล

บริษทั เลอโนโว (ประเทศ ไทย) จำกั ด บริ จ าค คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เลต ไอเดี ย แพด A1 ให้ กั บ โรงเรี ย นในโครงการ นำร่องการประยุกต์และ บู ร ณาการคอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เลตเพื่ อ การเรี ย น การสอน เพื่อสนับสนุน ทางการศึกษาและยกระดับการใช้งานแท็บเลตของผู้บริโภคให้มากกว่าด้าน ความบันเทิง ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถนำมาใช้งานเพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนรักการอ่านและเพิม่ ความน่าสนใจให้การศึกษารูปแบบใหม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล คว้ารางวัลผูบ้ ริหารสูงสุดยอดเยีย่ ม

SET Awards 2011 รางวั ล SET Awards เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ บริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ในแวดวงตลาดทุ น รวม 7 ประเภท 35 รางวัล โดยดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 ด้วยความโดดเด่นในวิธีการบริหารองค์กร พร้อมความสามารถในการถ่ายทอด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแนวคิ ด ในการทำงานแก่ พ นั ก งานจนสามารถผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท มี ย อดขายโตกว่ า 10 เท่า ใน 6 ปี และก้าวจากการเป็นบริษัทขนาดเล็กสู่บริษัทขนาดกลางที่มีความโดดเด่นใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบนั


10

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

: Download

Google ประกาศความสำเร็จ หลั ง ยอดดาวน์ โ หลด แอพพลิเคชัน่ จาก Android Market ทะลุ 1 หมื่นล้านครั้ง หลังก่อตั้ง มาเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว ที่น่าสนใจคือเกมเป็นประเภทแอพที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดถึง 25% ขณะที่ยอด ดาวน์โหลดของ App Store คู่แข่งใหญ่ทะลุ 1.8 หมื่นล้านครั้งไปแล้ว

: Korea

: ebay

: Asia

นายลิม ซู เซียน นักกลยุทธ์ แห่ ง รอยั ล แบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ กรุ๊ป ในสิงคโปร์ เผยผลวิเคราะห์ ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ รั ฐ บาลเอเชี ย จะ ดำเนินนโยบายผิดพลาดมากขึ้นในปี 2555 เนื่ อ งจากถู ก วิ ก ฤติ ใ นแถบยุ โ รปและอเมริ ก า และมีความจำเป็นต้องลดต้นทุนกู้ยืม ซึ่งส่งผล ให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

ebay เกาะกระแสช่ ว ง ปีใหม่ด้วยการจัดแคมเปญ ร่ ว ม กั บ ร้ า น ข อ ง เ ล่ น Toy for Tots โดยทางร้ า นจะจั ด ตู้ โ ชว์ ของเล่นหน้าร้าน จากนั้นใครผ่านไปผ่านมา ก็ ส ามารถยกสมาร์ ท โฟนทั้ ง iPhone, BlackBerry และ Android เปิดแอพของ ebay ถ่ ายรู ป ของเล่น แล้ว กด ‘donate’ บริจาคให้เด็กยากไร้เพื่อส่งความสุขปีใหม่ เป็นของเล่น

: Hongkong

เฮอริ เ ทจ ฟาวน์ เ ดชั น สถาบั น วิ จั ย ที่ มี แนวคิดอนุรักษ์นิยมของสหรัฐฯ จัดอันดับ ฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพทาง เศรษฐกิจมากที่สุดในปีนี้ และครองแชมป์ ต่ อ เนื่ อ งกั น 18 ปี โดยดั ช นี ดั ง กล่ า ว ประเมิ น ระดั บ เสรี ภ าพทางเศรษกิ จ โดย พิ จ ารณาจากกฎหมาย ประสิ ท ธิ ภ าพใน การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และขนาดของ รัฐบาลและตลาดเสรี

: IKEA

: Burma

แม้ จ ะมี สั ญ ญาณที่ ดี ขึ้ น ในแง่ ป ระชาธิ ป ไตย แต่ ช าวพม่ า ต้ อ งตกอยู่ ใ นความหวาดระแวง รัฐบาลอีกครั้งเมื่อจู่ๆ ราคาแก๊สในพม่าจะเพิ่ม สู ง ขึ้ น 30% ตั้ ง แต่ ช่ ว งปี ใ หม่ โดยเพิ่ ม จากเดิม 2,500 จ๊าด หรือราว 37 บาท หรือกว่า 125 บาทต่อแกลลอน เป็น 3,350 จ๊าดต่อแกลลอน

: Currency Swap

รั ฐ บาลอิ น เดี ย และญี่ ปุ่ น ต ก ล ง เ ซ็ น ข้ อ ต ก ล ง Currency Swap หรือ การแลกเปลี่ยนเงิน ภายใต้อัตราที่กำหนดล่วงหน้า มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะช่วย สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ งิ น รู ปี ข องอิ น เดี ย ซึ่งมีสภาพย่ำแย่ที่สุดในเอเชียในปีนี้ และช่วย ญี่ปุ่นที่มีสภาพการเงินผันผวน

: France

นายคริ ส เตี ย น นอยเออร์ ผู้ ว่ า การธนาคารกลางฝรั่ ง เศส กล่ า วว่ า หากประเทศสมาชิ ก อี ยู เ ร่ ง ดำเนิ น การตาม ข้อตกลงต่างๆ ทีบ่ รรลุในการประชุมสุดยอด ที่ บ รั ส เซลส์ เงิ น สกุ ล ยู โ รก็ จ ะแข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ขึ้ น และะมี สิ ท ธิ ขึ้ น แท่ น เป็ น สกุ ล เงิ น สำคัญที่สุดของโลกภายใน 10 ปี

: Gold

ราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์ปิดพุ่งแตะระดับ สู ง สุ ด ในรอบ 2 สั ป ดาห์ โดยขยั บ ขึ้ น 0.8% ปิ ด ที่ 1,612.70 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ หลังนักลงทุนมองว่าความต้องการ ลงทุนในทองคำจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ อิหร่าน ที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอียูอาจ จะประกาศมาตรการคว่ ำ บาตรน้ ำ มั น อิหร่าน และอุตสาหกรรมธนาคาร

IKEA ออกแคมเปญไม่ธรรมดา ชื่ อ ‘Catch the Swedish light’ ต้ อ นรั บ คริ ส ต์ ม าส โดยนำแนวคิ ด มาจากเกมเก้ า อี้ ด นตรี คลิปนี้จะโชว์เฟอร์นิเจอร์เด่นชิ้นต่างๆ ของ อิเกีย 48 ชิ้น ที่ถ่ายทำในโรงนา และ เมื่ อ ใดที่ แ สงไฟสาดมาที่ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ นั้ น ให้คุณรีบกดหยุด แล้วสังเกตที่โค้ด 7 ตัว ที่มุมขวาบนของจอ จากนั้นคนแรกที่นำ โค้ดนี้ไปกรอกบนเว็บ และตอบได้ถูกต้อง เฟอร์นิเจอร์ชิ้นก็จะเป็นของเขาไปฟรีๆ

: Japan

แดนปลาดิบเตรียม เปิดตัวหอส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ โตเกียว สกาย ทรี หรือ นิวโดเกียวทาวเวอร์ ในเขต สุมิดะ กรุงโตเกียว ซึ่งความสูง 634 เมตร ทำให้มันกลาย เป็นหอกระจายเสียง ที่สูงที่สุดในโลก จาก การประเมินคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมวันละ 15,000 คน หรือคิดรวม ตลอดทั้งปีเป็น 5.4 ล้านคน

รายงานของธนาคารกลาง เกาหลีใต้ ระบุว่า นับจนถึง สิ้นเดือนธันวาคม เกาหลีใต้มีทุนสำรองที่ 3.064 แสนล้านดอลลาร์ ลดลง 2.23 พั น ล้ า นดอลลาร์ จ ากยอดเมื่ อ เดื อ น พฤศจิกายน ซึ่งการปรับตัวลดลงในเดือน ธันวาคมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการแปลง มูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์ เพราะ เงินยูโรและเงินปอนด์อังกฤษมีค่าลดลง

: Lee Hsien Loong

นายลี เซี ย น ลุ ง ยอมปรั บ ลดเงินเดือนตัวเองกว่า 36% เหลือ 1.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อลดแรงเสียดทาน หลั ง ประชาชนไม่ พ อใจเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ พุ่ ง สู ง ขึ้ น และปั ญ หาความ เหลื่ อมล้ ำทางรายได้ แม้ ก ระนั้น เขาก็ ยั ง เป็ น นายกฯ ที่ ค่ า ตั ว สู ง เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ

มากกว่าโอบามา ซึ่งมีค่าตอบแทน 4 แสน ดอลลาร์ต่อปี กว่าถึง 4 เท่า

: Mobile

ผลการสำรวจของ VisionMobile ผู้วิเคราะห์ตลาดมือถือ ระบุว่า ปัจจุบัน ทั่ ว โลกของเรามี ผู้ จั บ จองเป็ น เจ้ า ของ สมาร์ทโฟนแล้วถึง 27% โดยทวีปอเมริกา และยุโรปเป็นแหล่งที่ตลาดมือถืออัจฉริยะ บู ม เร็ ว ที่ สุ ด ในโลก ขณะที่ ผ ลการวิ จั ย ก่อนหน้านีร้ ะบุวา่ ประชากร 5.3 พันล้านคน ของโลกตอนนี้มีมือถือใช้ 77%


: X’mas

: Nand

ซั ม ซุ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ผู้ผลิตชิพความจำรายใหญ่ ที่สุดในโลก ได้รับอนุญาต จากรัฐบาลจีนให้ตั้งโรงงานผลิตชิพ Nand Flash Memory ที่ ใ ช้ ใ นสมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต และเครื่ อ งเล่ น เอ็ ม พี ส ามใน แดนมังกรแล้ว การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการ เข้าตีตลาดจีนที่น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่ง

: QR Code

John Lewis ในเมือง ไบรตั น ของอั ง กฤษ ปิ ด ป้ า ยโฆษณารู ป 30 สิ น ค้ า ที่ คุ ณ ต้ อ ง ช้อปเพื่อเป็นของขวัญ วันคริสต์มาส พร้อม QR Code ทุกๆ ชิ้น จากนั้นเมื่อสแกนก็จะ ไปยังหน้าเว็บที่ปรับขนาดพอเหมาะกับการ แสดงผลบนจอมือถือ เมื่อถูกใจก็กดสั่งได้ ทันที และมารับของที่ร้านช่วงบ่าย 2 ของ วันถัดไป

: Thai Airways

การบินไทย ปรับกลยุทธ์เน้นเพิ่มเที่ยวบิน ไปจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น หวังให้จำนวนผู้โดยสารกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยเร็วหลังเจอวิกฤตินำ้ ท่วมจนนักท่องเทีย่ ว ยกเลิ ก เที่ ย วบิ น มากมาย โดยจะเน้ น ท ำ ต ล า ด ใ น ช่ ว ง ปี ใ ห ม่ แ ล ะ ต รุ ษ จี น โปรโมชั่นที่น่าสนใจคือ กรุงเทพฯ-กว่างโจว ค่าตั๋วขายเป็นคู่เหลือ 4,750 บาท/คน

ก า ร จั บ จ่ า ย ช่ ว ง คริ ส ต์ ม าสของประเทศ อิตาลีในปีนี้เป็นไปอย่าง เงียบเหงาและซบเซาที่สุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ตาม ห้างร้านต่างๆ แทบไม่มีผู้คนเข้าไปหาซื้อ สินค้า โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครอบครัวช่วง คริสต์มาสปีนี้ อยู่ที่ 166 ยูโร หรือราว 6,700 บาท ลดลงจากเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว 48 ยูโร คาดว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่จะรอจับจ่าย ช่วงลดราคาวันที่ 5 มกราคมนี้

: Yahoo : Oil

การซื้ อ ขายน้ ำ มั น ดิ บ เ มื่ อ วั น อั ง ค า ร ที่ 3 ของปี 2555 ราคา ดีดตัวสูงเป็น 4.13 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิดตลาดที่ 102.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รับข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ ต ลาดยั ง กั ง วลต่ อ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ

: Recession

บีบีซีเผยว่า นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก กว่า 34 รายเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะคืนสู่ภูมิภาคยุโรปในปีหน้า และ 1 ใน 5 เชื่ อ ว่ า กลุ่ ม ยู โ รโซนจะไม่ มี ส มาชิ ก ครบ 17 ประเทศอีกต่อไป และส่วนใหญ่เห็นว่า มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า จะเกิดการแตกกลุ่ม ยูโรโซน ในอัตรา 30-40%

: United Kingdom ธนาคารแห่ ง อั ง กฤษเตื อ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ และ ภาคครั ว เรื อ นว่ า เครดิ ต การกู้ ยื ม ของ ประชาชนในประเทศอาจออกยากขึ้ น เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม ยูโรโซน

: Vietnam

: Philippines

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ขยายเวลา ทำการซื้อขายออกไปอีก 2 ชั่วโมง โดยปิด ทำการในเวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิน่ (14.30 น. ตามเวลาไทย) ซึ่งการเลื่อน เวลาซื้อขายครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดื อ น เพื่ อ เชื่ อ มระบบการซื้ อ ขายกั บ ตลาดหลักทรัพย์แห่งอื่นๆ ในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

: Sears

ห้างใหญ่แดนมะกัน เซียร์ส และ เคมาร์ท ภายใต้บริษัท เซียร์ส โฮลดิ้ง ประสบวิกฤติ การขายแม้ ใ นช่ ว งคริ ส ต์ ม าสที่ ผ่ า นมา โดยห้ า งในเครื อ ยอดตกลง 4.4% และ เซี ย ร์ ส 6% ข่ า วร้ า ยนี้ ท ำให้ ผู้ บ ริ ห าร ตัดสินใจเตรียมปิดสาขากว่า 120 สาขา เพื่อปรับโครงสร้างการเงินให้อยู่รอด

เ วี ย ด น า ม ท ำ ล า ย ส ถิ ติ ส่ ง อ อ ก ข้ า ว ม า ก ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ประเทศในปี ที่ ผ่ า นมา โดยส่ ง ออกข้ า ว มากถึ ง 7.1 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2553 ประมาณ 5% ทั้งนี้เหตุผลหลักที่ เวี ย ดนามมี ตั ว เลขส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น เพราะนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ทำให้ราคาส่งออกข้าวของไทยเพิ่มสูงขึ้น

สก็ อ ต ธอมป์ สั น กลาย เ ป็ น ป ร ะ ธ า น บ ริ ห า ร คนใหม่ ข องบริ ษั ท ยาฮู นั บ เป็ น ประธานบริ ห ารคนที่ 4 ในรอบ ไม่ถึง 5 ปีของยาฮู ทั้งนี้ ยาฮู ซึ่งเคยเป็น ผู้ น ำในตลาดเสิ ร์ ช เอนจิ้ น กำลั ง ตกที่ นั่ ง ลำบาก เพราะสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดใน หลายธุรกิจ โดยเฉพาะโฆษณาทางออนไลน์ ให้กับคลื่นลูกใหม่อย่างกูเกิ้ลและเฟซบุ๊ค

: Zero

สายการบิ น จี น ปฏิ เ สธที่ จ ะ จ่ายค่าธรรมเนียมการปล่อย คาร์ บ อนของ สหภาพยุ โ รป ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2555

ที่ผ่านมา โดย ชาย ไหโป รองเลขาธิการใหญ่ ส มาพั น ธ์ ก ารขนส่ ง ทางอากาศจี น (CATA) ยื น ยั น ว่ า จี น จะไม่ ร่ ว มมื อ กั บ สหภาพยุโรปในเรื่องระบบซื้อขายคาร์บอน (ETS) อย่างแน่นอน พร้อมยังขู่ว่าจะมี มาตรการตอบโต้ด้วย

:หลังเปิWallstreet ดทำการช่วงปีใหม่ หุ้นบลูชิพ

สหรัฐฯ ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลั ง จากทะยานขึ้ น อยู่ แ ดนบวก ช่วงปิดตลาดในวันแรกของการเทรด โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีก ทะยานขึ้นชดเชยหุ้นกลุ่มแบงก์และการเงินที่ปรับตัวลง ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆ ทรงตัวเป็นส่วนใหญ่


12

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

‘ Over the long term, you are more likely to fool yourself than other.’

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์

[ Nassim Taleb ]

/ ผูบ้ ริหารเอชพี มุง่ สูส่ มรภูมไิ อเดีย / ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ของมนุษย์ล้วนแล้วแต่ถูกขับเคลื่อน ด้วยพลังแห่งดิจติ อล

เราถ่ายภาพรถติดพลางอัพโหลดขึน้ เฟซบุค๊ ดินเนอร์ใต้แสงเทียน กับแฟนผ่านวิดโี อลิงค์ ติดต่อกับลูกค้าผ่านทางทวิตเตอร์ หรืออัพเดท ข่าวสารการลงทุนผ่านเว็บไซต์ เรียกว่าทุกมิติของชีวิตเราล้วนแต่ เกีย่ วข้องกับ ‘ไอที’ ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ เมือ่ ความจำเป็นและความกระหายในดิจติ อลคอนเทนต์แผ่ขยาย ไปทั่วทุกสังคม จึงไม่ยากเกินพยากรณ์ว่าธุรกิจที่จะมาแรง และแรง ขึน้ เรือ่ ยๆ ในพ.ศ.นีจ้ ะหนีไม่พน้ ธุรกิจไอที วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ คือผูบ้ ริหารหน้าใหม่ทขี่ นึ้ นัง่ เก้าอีผ้ จู้ ดั การ ทั่ ว ไป กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ภาพและการพิ ม พ์ ใ นประเทศไทย ของบริ ษั ท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอชพี เพราะจุดยืนที่ประกาศจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุด ของโลก มุง่ มัน่ สร้างสรรค์เทคโนโลยีสำหรับลูกค้า อันแบ่งกลุม่ ตลาด ออกเป็ น 4 กลุ่ ม คื อ ตลาดคอนซู เ มอร์ คอมเมอร์ เ ชี ย ล

เอ็นเตอร์ไพรซ์ รวมไปถึงกราฟิค หมากกระดานต่อไปที่วัตสันบรรจง โขกจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ “เรามองว่ า โลกกำลั ง ขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารเป็ น ดิ จิ ต อลมากขึ้ น บางคนอาจมองว่ามันเป็นเทรนด์ที่มาและก็จะผ่านไป แต่เรามองว่า มันเป็นโอกาส มีคนพยากรณ์วา่ ธุรกิจดิจติ อลจะโตขึน้ 10 เท่าภายใน 4-5 ปี เราจะมี ดิ จิ ต อลคอนเทนต์ ม ากมายมหาศาล” วั ต สั น แสดงความเห็น กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้สายตาของวัตสันเริ่มจับจ้อง ไปที่การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มากกว่าการแข่งขันลดราคา แบบเก่าๆ เขามองว่าความต้องการของผู้คนสมัยนี้คือความเป็น Mobility และ Personalize “Mobility เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับเรามาก เพราะกระแสทุกวันนี้ คือคนต้องการเคลื่อนไหวขณะเดียวกันก็ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดำเนินกิจกรรมและกิจการต่างๆ ความคาดหวังคือต้องทำอะไรและ ที่ไหนก็ได้” สำหรับวัตสันแล้ว ePrint คือคำตอบ โดยเทคโนโลยีนี้ จะช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์งานของคุณไปยัง Printer โดยตรง ผ่านระบบอีเมล ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั ความร่วมมือจาก Cloud อีกส่วนหนึง่ คือ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีอ่ ยากเป็นคนพิเศษ (Personalize) ซึง่ วัตสันตีโจทย์โดยมองจากสภาพตลาดทุ ก วั น นี้ ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ ท ำเพื่ อ ตอบสนองคนเฉพาะกลุม่ หลายครัง้ ไปได้สวยกว่าธุรกิจทีท่ ำแบบ ‘ตลาด’ มากเกินไป “กลยุทธ์ Personalize ของเราจะเน้นหนักไปทีก่ ารกราฟิคและการสัง่ ทำจำนวนน้อยๆ แต่มคี วามสร้างสรรค์ โดยเราเห็นว่าสมัยก่อนเราจะส่งการ์ดเชิญแต่งงาน หรือส่งจดหมายเชิญหาใครก็ต้องใช้แบบพิมพ์เยอะๆ ทำที เป็นหมื่นๆ แผ่น แต่สมัยนี้เรามีดิจิตอลคอนเทนต์ เราสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการเป็นรายๆ ไปได้

และสามารถนำประวัตกิ ารบริโภค หรือความสนใจพิเศษของลูกค้าเพือ่ มาสร้างสรรค์งานดีไซน์ทเี่ หมาะกับเขาได้”

วัตสันกล่าว นอกจากเรื่องการพิมพ์ที่ผลงานออกมาเป็นกระดาษแบบจับต้องได้แล้ว วัตสันยังมองล้ำหน้าไปอีกว่า

ผู้บริโภคไม่ควรมองสิ่งพิมพ์ว่า ใช้เพื่อการสื่อสารแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มันยังสามารถนำมาใช้เพื่อ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ได้ ไอเดียของวัตสันคือ การใช้กระดาษมาเป็นของประดับตกแต่ง เป็นวัตถุโฆษณา หรือเป็นงานศิลปะ ในหลายประเทศศิลปินใช้กระดาษเพื่อตกแต่งภายในอาคาร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา หรือกลาย เป็นงานศิลปะในหอศิลป์ อย่างประเทศญี่ปุ่นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะจากกระดาษ หากเราคนไทยก้าวข้าม ความเป็นกระดาษทีใ่ ช้เพือ่ สือ่ สารอย่างเดียว เชือ่ ว่านวัตกรรมใหม่ๆ ทีน่ า่ ตืน่ ตะลึงจะเกิดขึน้ พร้อมกับรสนิยม ทีใ่ จกว้างมากขึน้

คุณวัตสัน เคยเป็นผู้บริหารระดับอาวุ โ ส ของบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีประสบการณ์ คร่ำหวอดในแวดวง ไอที ม ากว่ า 22 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่ ง

ผู้จัดการทั่วไป ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจของซิสโก้มากว่า 8 ปี ดูแล ทั้งฝ่ายขายคอมเมอร์เชียล โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คุณวัตสันเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ขับเคลื่อนการเติบโตและการขยาย ธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย และมีประสบการณ์กว้างขวางในการ สร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า และยังมีส่วน ในการสร้างฐานลูกค้าและคู่ค้าที่เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างแข็งแกร่ง อีกด้วย นอกจากนี้ยังนำทีมงานประสบความสำเร็ จในการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระดับสูงสุดเทียบกับบรรดาตลาดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


เลือกบริษท ั ไหน ทำงานดี l 2 l

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

13

ครัง้ หนึง่ ผมเคยถามน้องคนหนึง่ ว่าทำไมคุณเลือกทำงานใน บริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนและอีกไม่นานจะถูกเทคโอเวอร์ แทนทีจ่ ะไปเลือกทำงานในบริษทั ทีใ่ หญ่โตมีชอื่ เสียงและมัน่ คงกว่านี้ ซึง่ คุณอยูใ่ นฐานะทีเ่ ลือกได้ “เพราะบริษทั นีใ้ ห้ตำแหน่งหน้าทีก่ ารงานทีด่ กี ว่า” เขาตอบ แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับตำแหน่งมากกว่าความมั่นคงของบริษัท เพราะเขา คิดว่าเมื่อมีตำแหน่งสูง เงินเดือนสูง จะสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ดีกว่าตำแหน่งงานเล็กๆ ใน บริษทั ใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียงและมัน่ คง คำถามสำหรับเด็กรุน่ ใหม่ทเี่ พิง่ เริม่ ทำงานก็คอื จะเลือกบริษทั ทำงานโดยดูจากปัจจัยอะไร บริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดใหญ่นั้น ก็พยายามสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของ

ทัง้ ลูกค้าและบัณฑิตใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ดงึ ดูดคนเก่งเข้ามาทำงานด้วย เพราะองค์กรทีไ่ ม่มคี นรุน่ ใหม่

ทีเ่ ก่งๆ นัน้ สุดท้ายก็ไม่สามารถจะเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ เพราะจะเต็มไปด้วยคนเก่าๆ ความคิดเก่า ในขณะทีโ่ ลกเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว ก็อาจจะประสบปัญหาในการทำธุรกิจได้ ดังนั้นบริษัทขนาดใหญ่ก็ต้องการได้คนเก่งที่จบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเข้ามา เป็นพนักงานใหม่อยูแ่ ล้ว คำถามก็คอื หนุม่ สาวเจ็นวายทีเ่ พิง่ จบการศึกษาจะเลือกบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงทำงานไหม อาจจะได้ตำแหน่งไม่ดนี กั และกว่าจะเลือ่ นตำแหน่งก็ตอ้ งใช้เวลานานทีเดียวเชียวล่ะ หรือจะไปอยู่บริษัทโนเนมสักหน่อย แต่ได้เงินเดือนสูงกว่าและระยะเวลาในการเลื่อน ตำแหน่งเร็วกว่า คำแนะนำของผมก็คอื แล้วแต่ตวั น้องๆ ก็แล้วกัน

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร http://twitter.com/somchartlee ปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นมากมายในทั่วโลก แต่ในที่สุดมันก็ได้ ผ่านพ้นไปพร้อมบทเรียนทีท่ งิ้ เอาไว้ให้จดจำไปนานแสนนาน ความเสี ย หาย ความแตกแยก คื อ ร่ อ งรอย บอบช้ ำ ที่ ท ำให้ เ ราหวั่ น กลั ว ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เ ลวร้ า ย ทีย่ งั มาไม่ถงึ ความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ภาพหายากที่ ไ ม่ ค่ อ ยพบเห็ น ในยามบ้ า นเมื อ ง เป็นปกติสขุ ไม่ ว่ า ‘วิ ก ฤติ นี้ จ ะมี อั ง กอร์ ห รื อ ไม่ หรื อ คุ ณ จะเชื่ อ หรื อ ไม่ ว่ า ‘โลกนี้ จ ะแตกในเร็ ว วั น ’ เราคงทำอะไรไม่ได้มากกว่า ‘การหาทางรับมือ’ และ ‘หาทางป้องกัน’ ไม่ให้มันเลวร้ายกว่าที่มัน ควรเป็น ในขณะที่ ใ ครหลายคน กำลั ง เดิ น สาย แสวงบุ ญ ขอพรให้ ปี นี้ เ ป็ น ปี แ ห่ ง โชคลาภ ไร้ภยั พิบตั ิ ซึง่ ค้านคำทำนายของโหรดังทุกสำนัก ผมขอยกหน้านีใ้ ห้ พรธรรมใจ 9 ประการนีเ้ ป็น เครือ่ งเตือนสติ ให้เราไม่หวัน่ แม้วนั มันมามาก ธุรกิจเสริมใยเหล็ก : ขอให้รวบรวม ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาวางแผน จัดการระบบการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และบริ ห ารงานนอกสถานที่ ในกรณี ที่ วิ ก ฤติ ห วนกลั บ มา อีกครัง้ หนึง่ เงินทองคล่องมือ : ขอให้จดั การกับสภาพคล่องทางการเงินได้ดี ลดการลงทุ น ระยะยาว งดสร้ า งหนี้ เ พิ่ ม โดยไม่ จ ำเป็ น แต่ หั น มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารตลาดด้ ว ยทรั พ ยากร ทีม่ อี ยูเ่ ท่าเดิม แคล้วคลาดจากภัยทัง้ ปวง : ขอให้พงึ่ เครือ่ งมือการจัดการความ เสี่ ย ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การประกั น ภั ย การเช่ า โกดั ง สิ น ค้ า ชั่ ว คราว การจำลองใช้ ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านสำรอง การ Outsource งานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักของบริษัทออกไปบ้าง รวมถึง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เชื่อมโยงและกระจายข้อมูลให้กับ

ทุกส่วนงานโดยไม่ให้เกิดอาการสะดุดเมือ่ เกิดเหตุคบั ขัน

ประสบโชคโอกาสดีทางธุรกิจ : ขอให้หมั่นเสาะแสวงหาช่องทางในการสร้าง ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และการลงทุ น ในปั จ จุ บั น เข้ายากไม่ว่า แต่ขอให้ออกง่าย เน้นเพิ่มมูลค่าจากการ เข้าถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมายมากกว่าการสร้างอาณาจักร ฐานการผลิตขนาดใหญ่ มากมีกัลยาณมิตร : ขอให้ผูกสัมพันธ์กับ

คู่ค้าที่มีประโยชน์เอื้อกัน คบเพื่อนที่พึ่งพิง ได้ในยามยาก แต่จงทำดีกบั พวกเขาเหล่านัน้ ให้มากพอกับทีเ่ ขาให้ใจเรามา บริวารดีรอบทิศ : ขอให้ความเป็นธรรมต่อ ลูกน้องทีข่ ยัน ซือ่ สัตย์ และจงรักภักดี และ จงระลึ ก เสมอว่ า ในยามวิ ก ฤติ คนคื อ ทรั พ ย์ ส มบั ติ ที่ มี ค่ า ที่ สุ ด อย่ า เอาแค่ บ ริ ษั ท อยูร่ อดได้ คนต้องอยูร่ อดด้วย อโรคยา ปรมา ลาภา : ขอให้มสี ขุ ภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ และที่ ส ำคั ญ คื อ อย่ า เครี ย ด เพราะโรคเครี ย ดคื อ ภั ย เงี ย บตั ว ฉกาจ ทีค่ ร่าชีวติ ใครต่อใครมาเยอะแล้ว ธรรมใจ ปล่อยวาง : ขอให้มีความพร้อมที่จะยินดีต่อ ความสำเร็ จ และพร้ อ มที่ จ ะยอมรั บ ต่ อ ความสู ญ เสี ย

ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายภาคหน้า เมือ่ ทำใจเป็นกลางไม่คาดหวัง มากเกิน จะได้กด็ ี ไม่ได้กไ็ ม่เป็นไร ชีวิตนี้มีกำไร : ขอให้คิดอยู่เสมอว่า การได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รัก และมีความสุขกับสิง่ ทีท่ ำทุกวัน คือกำไรของชีวติ แล้ว เมือ่ รับพรครบทัง้ 9 ข้อแล้ว ขอให้นำไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดด้วยการ ‘ทำทันที’ เพราะถ้าคำทำนายของเด็กชายปลาบู่แม่นจริง คุณคงได้ควักมัน ออกมาใช้ ไ ด้ ‘ทั น ท่ ว งที ’ แต่ ถ้ า คลื่ น ลมดู ส งบดี ไร้ วี่ แ ววมรสุ ม หรื อ

แรงสะเทือนจากพืน้ ดิน ก็ถอื ได้วา่ เราต่างทำบุญกันมาดี ปี 2555 จะหัวเราะออกหรือไม่ คงไม่นา่ จะเกีย่ วกับคำทำนายใดๆ ทัง้ สิน้ หัวเราะออกมาเถอะ ถ้าใจสัง่ มา (แม้วา่ คนร้องเพลงนีจ้ ะถูกแบน ไปแล้วก็ตาม) 555


14

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

‘ Usually what we call a “good listener” is

someone with skillfully polished indifference.’

[ Nassim Taleb ]

TOYOTA

เทรนด์เทคโนโลยี 2011 อะไรมา อะไรร่วง ใครไปดูงาน BOI Fair 2011 มาแล้ว คงเห็นพ้องต้องกันว่าปีนี้ ‘แผ่ว’ ไปนีด้ ส์นงึ ครับ โดยเฉพาะเมือ่ แวะชมโซนบริษทั จากแดนปลาดิบ เห็นชัดว่ายังไม่ได้โชว์กนึ๋ จัดเต็ม

อัตราศึกเท่าทีค่ วร ซึง่ จะว่าไปก็คงโทษใครไม่ได้ เมือ่ บริษทั ทัง้ หลายเพิง่ กลับมาหายใจหายคอได้คล่อง ปอดหลังผ่านวิกฤติสำลักน้ำท่วมกันเกือบตาย แต่สญ ั ญาณดีอย่างหนึง่ ทีร่ สู้ กึ ได้คอื ทุกบริษทั พยายามจัดงานให้ดยู งิ่ ใหญ่ ภายใต้

งบประมาณจำกัด ซึง่ น่าจะแสดงให้เห็น ‘ใจ’ ทีย่ งั ไม่ออกห่าง หนีไปตัง้ ฐานการผลิตทีป่ ระเทศอืน่ เป็นนิมติ ทีน่ า่ รักทีใ่ ห้โอกาสรัฐบาลได้แก้มอื เข็นนโยบายกันน้ำท่วมให้เป็นรูปธรรมก่อนทีจ่ ะสายเกินไป ทีน่ า่ จับตาอีกอย่างคือ บริษทั จากแดนกิมจิทงั้ หลายมี ‘ฟอร์ม’ ทีส่ ดมากในปีนี้ เห็นได้จากจำนวน เทคโนโลยีเยอะและน่าตืน่ ตาตืน่ ใจยิง่ ปีมงั กรปีนสี้ อ่ แววเป็นปีของเกาหลี ภาพรวมของงาน BOI Fair 2011 ทัว่ ไปเป็นงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมทีใ่ หญ่สดุ ในภูมภิ าค อาเซียน ทีผ่ ปู้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมแต่ละราย ได้มกี ารนำเสนอเทคโนโลยีในอนาคตเพือ่ แสดงศักยภาพ ของอุตสาหกรรมไทย โดยมีทงั้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าร่วมกันลงทุนก่อสร้างพาวิลเลียนถึง 42 พาวิลเลียน รวมๆ มูลค่าการลงทุน 2,000 ล้านบาท ในพืน้ ทีจ่ ดั แสดงทัง้ หมด กว่า 240,000 ตารางเมตร หลังใช้เวลา 1 วันเดินตะลอนไปทัว่ งาน เห็นหลายพาวิลเลียนน่าสนใจจึงอยากสรุปเป็นน้ำจิม้ ให้คณ ุ ๆ เห็นภาพรวมของงานสักหน่อย

Prius-C

โตโยต้า มาในคอนเซ็ปต์สมดุลระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ก่อให้เกิดสังคมแห่งความยัง่ ยืน การออกแบบอาคารคำนึงถึงการใช้พลังงาน อย่างคุม้ ค่า ควบคูก่ บั ความล้ำสมัย ผนังลายฉลุรอบอาคารป้องกันความร้อนจาก แสงอาทิตย์ มีกระจกม่านน้ำขนาดใหญ่ดา้ นหน้าอาคาร ช่วยลดปริมาณความร้อน ภายในพาวิลเลียนแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1 การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับโตโยต้า แสดงการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในโครงการ ‘ถนนสีขาว’

ทีน่ า่ สนใจ เช่น White Road Society App. ฟรีดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ห้ ความสนุกพร้อมสร้างจิตสำนึกของการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย โซนที่ 2 ก้าวไปกับเทคโนโลยีอนั ล้ำสมัยกับโตโยต้า เป็นไฮไลท์ของ โตโยต้า ก็วา่ ได้เพราะนอกจากรถยนต์ทปี่ ระหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมแล้ว โตโยต้า ยังได้พฒ ั นาหุน่ ยนต์ Partner Robot เพือ่ ให้เป็นผูช้ ว่ ยของมนุษย์ ทีม่ ที งั้ ความฉลาดและอ่อนโยน สามารถทำงานทีล่ ะเอียดอ่อนอย่างการเล่นไวโอลินได้ และยังจัดแสดง Whee ยานพาหนะส่วนบุคคลแบบพกพา ใช้พลังงานไฟฟ้า ในการขั บ เคลื่ อ น (อั น เดี ย วกั บ ที่ เ ราเห็ น ในหนั ง ฮอลลี วู้ ด หลายๆ เรื่ อ ง) สำหรับแฟน Prius โตโยต้ายังเผยโฉมต้นแบบของน้องเล็กตระกูล Prius-C รุน่ จำหน่ายจริงเปิดตัวในญีป่ นุ่ ไปแล้วด้วยชือ่ Toyota Aqua โซนที่ 3 การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ในอนาคตกั บ โตโยต้ า

เป็ น นิ ท รรศการแสดงรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต และการเชื่ อ มต่ อ ของเทคโนโลยี ใ น โลกอนาคต ทีม่ รี ะบบการจัดสรรการใช้พลังงานสำหรับการดำเนินชีวติ เพือ่ ให้เกิด ความคุ้มค่าจากการใช้พลังงานมากที่สุด ระบบที่น่าสนใจ ได้แก่ Smart Grid ระบบโครงข่ า ยพลั ง งานอั จ ฉริ ย ะ จั ด สรรการนำพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จาก แสงอาทิตย์และลม 3D Theatre ซึ่งจำลองบรรยากาศของโลกอนาคตแบบ 3 มิติ ให้ความรูส้ กึ เสมือนเป็นส่วนหนึง่ ของการใช้ชวี ติ ในโลกอนาคต

Partner Robot ไฮไลท์สำหรับโซนนีเ้ ราขอยกให้เจ้าหุน่ ยนต์ผชู้ ว่ ยแสนคล่องแคล่ว คาแร็คเตอร์ อบอุน่ และมีทกั ษะในการใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ ได้หลากหลาย โดยในงานนีจ้ ะมา แสดงความสามารถในการเล่นไวโอลิน ซึง่ เป็นเครือ่ งดนตรีทตี่ อ้ งใช้ทกั ษะอย่าง สูงในการควบคุมการเคลือ่ นไหวของ นิว้ มือซ้าย เพือ่ การไล่เมโลดี้ รวมถึง ความยืดหยุน่ ของข้อมือขวา ทีใ่ ช้ควบคุมน้ำหนักในการสีคนั ชัก แสดงให้เห็นถึง ความสามารถของ Partner Robot ทีม่ คี วามใกล้เคียงกับมนุษย์

PTT

PTT Group Pavilion เจ้าพ่อธุรกิจพลังงานจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘สร้ า งสรรค์ พ ลั ง ไทย สู่ อ นาคตที่ ยั่ ง ยื น ’ ตั ว อาคารเป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบ ผสมผสาน มีการจัดสวนแนวตั้งเป็นส่วนหนึ่งของผนังอาคารให้ความรู้สึกสดชื่น และใช้วสั ดุรไี ซเคิลและวัสดุธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบของพืน้ และผนัง เพือ่ ให้ สอดคล้องกับแนวคิด ‘โลกสดใส ไทยยัง่ ยืน’ ของงาน BOI Fair 2011 ภายใน อาคารแบ่งเป็น 6 ส่วนด้วยกัน มีส่วนที่แสดงสื่อผสมที่แสดงให้เห็นถึงความ ผูกพันระหว่างกลุม่ หนัง 4 มิตทิ แี่ สดงทีม่ าของพลังงาน ความยากลำบากของ การสำรวจเพื่ อ ให้ เ รามี พ ลั ง งานใช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และยั ง มี อ าคารที่ ใ ห้ ค วาม สนุกสนานและความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักพลังงาน สมกับสโลแกนที่ว่า ‘ปตท.

พลังทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ไทย’


15

LG

CANON

แคนนอนจัดแสดงในงานบีโอไอแฟร์ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘One for All Delight’

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 โซน พื้นที่น่าสนใจ ได้แก่ โซนแคนนอน ไฮเทค นำเสนอ โรงงานฐานการผลิตหลักของแคนนอนในประเทศไทยทีส่ ง่ ออกเครือ่ งอิงค์เจ็ท พรินเตอร์ ไปทั่วโลก Delight of Wonder จำลองโลกของหนังเรื่องอวตาร ซึ่งแสดงให้เห็น เทคโนโลยีที่ใช้ถ่ายทำวัตถุลงบนภาพพื้นหลังแบบแฟนตาซี ไม่ว่าจะเป็นลานซากุระ หรืออวกาศ Delight of Simplicity เทคโนโลยีออฟฟิศแห่งอนาคต นำเสนอซอร์ฟแวร์ อัจฉริยะ Canon Cloud Connect uniFLOW และ Therefore ซึง่ ทำให้เราสามารถสัง่ จัดการเอกสารได้ในระยะไกล ทีน่ า่ สนใจคือเทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานอย่างกระดาษที่ ใช้ความร้อนลบตัวหนังสือได้

แอลจี พาวิลเลียนมาภายใต้แนวคิด Smilenovation หรือนวัตกรรมสร้าง รอยยิ้ม ในไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงรวมถึง 3D Total Solutions ที่รวมทุก ความบันเทิงในรูปแบบ 3 มิตอิ ย่างครบวงจร ไม่วา่ จะเป็นจอมอนิเตอร์ 3 มิติ ทีไ่ ม่ตอ้ งสวมแว่นครัง้ แรกของโลก แอลจี ภายในโซน Smart Technology นำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีอันชาญฉลาด ทั้งใน กลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์และกลุ่มโทรศัพท์มือถือ จุดนี้คุณจะได้ทดลองเล่นเกมขับรถที่ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ ทดลองอินเตอร์เน็ตทีวี และ LG PRADA Phone ซึง่ เป็นมือถือสีบรอนซ์เงิน ดีไซน์เท่ ทีไ่ ด้

เจ้าแม่แฟชัน่ พราด้ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ได้แก่ LG Pentouch TV เป็นนวัตกรรมแห่งพลาสม่าทีวรี ะบบสัมผัสทีม่ าพร้อม ปากกาชนิดพิเศษที่ควบคุม ทุกฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจออย่างสะดวกสบายเสมือนการใช้งานพีซี และอินเตอร์เน็ต จอมอนิเตอร์ LG D2000 เป็นจอมอนิเตอร์ตวั แรกทีส่ ามารถชมภาพ 3 มิตไิ ด้ดว้ ย ตาเปล่า และเป็นรุ่นแรกของโลกที่มีเทคโนโลยีจับตำแหน่งของดวงตา (Eye-Tracking) เพื่อนำเสนอ ภาพสามมิตทิ สี่ มบูรณ์แบบ สำหรับหลากหลายมุมมองเทคโนโลยี Eye Tracking ที่โซน Innovative Green Living ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะเป็นการจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ THINQTM ซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งการทำงานของ

ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ และเครื่องดูดฝุ่นฮอมบอท ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทางสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นกึ่งคอมพิวเตอร์สามารถเลือกเวลาทำงาน และตัดสินใจบางอย่าง ตามโปรแกรมทีต่ งั้ ไว้

LG CINEMA 3D 47LW5700 (LG Full LED 3D) LG CINEMA 3D ใช้เทคโนโลยี Film Patterned Retarder (FPR) แสดงภาพ 3 มิตจิ าก

ตาซ้าย 540 เส้น ผสานกับตาขวาอีก 540 เส้นด้วยแว่นตา ทำให้ได้ภาพ 1,080 เส้น ซึง่ ที่ น่าตืน่ ตาคือหลังจากแอบไล่ดเู ทคโนโลยี 3D จากหลายบริษทั เราเห็น 3D ของ LG ดูเหมือน จริงชนิดคนดูอยากหยิบเพรชของนางแบบออกมาเชยชมกันเป็นแถว

Super Telephoto ไฮไลต์ของแคนนอนอยูท่ ี่ Delight of Exposure

(จุดชมวิว) บนชัน้ 2 ซึง่ มีกล้องและเลนส์ซมู ระยะไกล Super Telephoto 1200 mm ของแคนนอนทีม่ ี ความยาวทีส่ ดุ ในโลก เพือ่ ให้ชมสามารถชมและถ่ายภาพ บรรยากาศงานบีโอไอแฟร์ 2011 ในมุมสูงได้

กำลังขยายเยอะมากถึงขนาดตอนกลางคืนสามารถ

เอากล้องส่องดูพนื้ ผิวพระจันทร์ได้

SAMSUNG

Samsung TLCD นวัตกรรมนีโ้ ดนใจเรามาก อาจไม่ใช่ความใหม่สด แต่เป็นความ ‘คิดต่าง’ จากกระแส 3D ทีก่ ำลัง กลืนกินโลกเทคโนโลยี โดย Samsung TLCD เป็นการเปลีย่ นเครือ่ งโทรทัศน์ทแี่ ต่กอ่ นหนาและเป็น สีดำ ให้กลายเป็นโปร่งใสจนสามารถมองทะลุได้ คาดว่านีจ่ ะเป็นก้าวใหม่ของการดีไซน์โทรทัศน์

พาวิ ล เลี ย นของซั ม ซุ ง สามารถมองเห็ น

ได้ แ ต่ ไ กลเพราะติ ด ตั้ ง แอลอี ดี ข นาดยั ก ษ์ ด้านหน้า ที่เรียกว่า LED Flex Stripes ไว้ดา้ นหน้า ถ้ามาตอนเย็นมีการแสดงเทคนิค พิเศษ 3D Visual Motion Effect ทีแ่ สดง ภาพเคลื่ อ นไหว แสงสี ยิ่ ง ใหญ่ ต ระการตา ซัมซุงมาในคอนเซ็ปต์ Samsung Join in Smarter Life สะท้อนว่าความพยายามทีจ่ ะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีและชีวิต ของผูค้ นยุคใหม่ โซนทีน่ า่ สนใจมีดงั ต่อไปนี ้ โซนอิ น โนเวชั่ น (Innovation Zone) นวั ต กรรมใหม่ ที่ ซั ม ซุ ง จั ด มาคื อ ซั ม ซุ ง นาโน ชิพ (Samsung Nano Chip) ชิพอัจฉริยะทีไ่ ด้รบั การออกแบบและพัฒนาให้เล็กลง ทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ขนาดเล็กและบางมากยิง่ ขึน้ โซนดีไซน์ (Design Zone) ที่น่าสนใจคือโน้ตบุ๊คระดับซูเปอร์-เวิลด์คลาส ซัมซุง โน้ตบุค๊ ซีรสี ์ 9 (Samsung Notebook Series 9) ทีบ่ างและเบา ทำจากวัสดุ ดูราลูมนิ (Duralumin) ซึง่ เป็นชนิดเดียวกับทีใ่ ช้ทำเครือ่ งบินรบและกระสวยอวกาศ สร้างความรูส้ กึ ไฮคลาสแก่ผู้ใช้ซัมซุง กาแล็คซี เอส ทู (Samsung Galaxy S II) สมาร์ทโฟนที่ หน้าจอใหญ่ คมชัด เครือ่ งปรับอากาศ ซัมซุง โรส (Samsung Rose) แห่งการดีไซน์แบบ ตัง้ พืน้ ได้รบั แรงบันดาลใจจากความงดงามยามบานสะพรัง่ ของดอกกุหลาบ และเครือ่ งเล่น บลูเลย์สามมิตสิ เี งินเมทัลลิคทีม่ ขี นาดบางทีส่ ดุ ในโลกเพียง 0.09 นิว้ โซนคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence Zone) ด้วยแนวคิดผสานเทคโนโลยีสำหรับ

ใช้ในชีวติ ประจำวัน ซัมซุงจัดแสดงซัมซุง สมาร์ทเตอร์ โฮม (Samsung Smarter Home) ซึ่งเป็นบ้านที่จำลองโลกในอนาคตอันใกล้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านจะเป็นเหมือน ระบบอัจฉริยะทีส่ ามารถสือ่ สารกันได้เอง

เทรนด์ธร ุ กิจทีน ่ า ่ จับตามอง หลังจากได้เดินทัวร์หลายๆ พาวิลเลียนแล้ว เราพอ จะสรุปกลยุทธ์ทกี่ ลุม่ สินค้าเทคโนโลยีนำมาใช้กนั ดังนี ้ Design จากแต่ ก่ อ นที่ แ ข่ ง กั น แต่ เ รื่ อ ง เทคโนโลยี ใครเร็วกว่า ใครบางกว่ากัน มาวันนีห้ ลาย เจ้ า เริ่ ม ให้ ค วามสำคั ญ กั บ เรื่ อ งดี ไ ซน์ กั น มากขึ้ น สังเกตจาก LG ทีม่ มี อื ถือรุน่ LG PRADA Phone Convergence คือการที่เทคโนโลยีพยายาม ประสานตั ว เข้ า เป็ น สิ น ค้ า ในชี วิ ต ประจำวั น อย่ า ง บ้ า นที่ มี เ ครื่ อ งอำนวยความสะดวกสั่ ง การด้ ว ย สมาร์ ท โฟนทั้ ง หมด หรื อ พริ น เตอร์ ที่ เ ราสามารถ สั่งถ่ายสำเนาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เห็นได้ชัดว่า เทคโนโลยีเหล่านีพ้ ยายามเปลีย่ นจาก Gadget เป็น Daily Product Green จริงๆ เป็นเทรนด์ทอี่ นิ มานานแล้ว แต่ ก็ไม่เอาท์ออกไปซะที เพราะวิกฤติและภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้คนตื่นตัวในเรื่องนี้มาก แต่จาก การสังเกตเห็นว่าคนไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับ ซุม้ แนวนีส้ กั เท่าไหร่ Quality หลายบริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ผลิ ต สิ น ค้ า เทคโนโลยี แ บบ 3D ซึ่ ง แข่ ง ที่ คุ ณ ภาพว่ า 3D ใครสวยเนียนกว่ากัน แต่ต้องอย่าลืมข้อจำกัดว่าทีวี หรือเทคโนโลยี 3D ทุกชนิดต้องใช้กับสื่อที่รองรับ เท่านั้น และการดูโทรทัศน์แล้วสวมแว่นสามมิติไป ด้วยก็ไม่ใช่ความคิดทีด่ นี กั


John Robert Powers คือ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพทีอ ่ ยูค ่ ก ู่ บ ั เมืองไทย มาเกือบ 3 ทศวรรษ ถือเป็นสถาบันแห่งแรกของวงการนีเ้ ลยก็วา ่ ได้ โดยมีผก ู้ อ ่ ตัง ้ คือ ประณม ถาวรเวช ทีม ่ อง การณ์ไกลเห็นโอกาสทางธุรกิจทีจ ่ ะเกิดขึน ้ ยุคนัน ้ ผ่านมาจนถึงยุคนี้ พฤติกรรมของมนุษย์ ก็ได้เปลีย ่ นแปลงไปเป็นธรรมดา แต่การจะดำรงความเป็นสถาบันชัน ้ นำ แถวหน้าให้ยง ่ั ยืนอยูไ่ ด้ยอ ่ มถือเป็น เรือ ่ งน่าศึกษา บรรทัดถัดจากนีไ้ ปจะทำให้้ ท่านผูอ ้ า ่ นรูจ ้ ก ั กับ John Robert Powers มากขึน ้ และได้รว ู้ า ่ ทำไมถึงต้องมีธร ุ กิจ ‘พัฒนาบุคลิกภาพ’


เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

17

A KEY TO

YOUR SUCCESS เพราะบุคลิกภาพ สำคัญพอๆ กับความรู้ ความสามารถ

/ ประณม ถาวรเวช / GMBiZ : John Robert Powers เป็นมา อย่างไร?

ประณม : ถ้าพูดถึงจุดทีเ่ ริม่ ต้น John Robert Powers เลยก็คงประมาณกว่า 3 ทศวรรษแล้ว ตอนนัน้ เดิมที ดิ ฉั น ทำงานที่ แ รกอยู่ ใ นแผนกขายเครื่ อ งดื่ ม เป็ น Assistant to the Foods and Beverage Manager ทีโ่ รงแรม The Mandarin Oriental เพราะฉะนั้นด้วยเนื้องานก็คือ การที่เราจะต้อง ติดต่อพูดคุยกับบุคคลมากมาย โดยเฉพาะลูกค้าของ โอเรียนเต็ลก็เป็นลูกค้าระดับไฮเอนด์ จากสิ่งที่ได้รับ ตรงนั้นก็มองดูว่าถ้าคนเรามาถึงตรงจุดๆ นี้ได้ก็จะต้อง มีความพร้อมทุกด้าน มันไม่ใช่ความพร้อมในแค่เรื่อง ของความรูค้ วามสามารถ แต่อาจจะต้องมีความพร้อม ทางด้านบุคลิกภาพที่เราแสดงออก การกำกับท่าทาง ของเรา การกำกั บ การพู ด ลี ล าการเคลื่ อ นไหว สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องมีการจัดเพือ่ ให้เหมาะสมใน แต่ละกาลเทศะ นอกเหนือจากการเฝ้ามองตรงนัน้ แล้ว ตอนสมัย ที่เราเรียนด้านการโรงแรม ก็เป็นจุดๆ หนึ่งที่เราโดน กำกับมาเหมือนกันว่า เวลาที่อยู่ในงานบริการ คุณก็ ต้ อ งโดนฝึ ก มาก เพราะว่ า คนที่ อ ยู่ ใ นงานบริ ก ารนั้ น

จะเดิ น เหิ น โดยไม่ ร ะวั ง ตั ว ไม่ ไ ด้ ทุ ก อย่ า งถู ก กำกั บ มาหมด มันจึงเป็นการประกอบกันกลายเป็นว่าสิ่งนั้นฝัง อยูใ่ นความคิดลึกๆ ของเราอยูต่ ลอดเวลาว่า สิง่ เหล่านี้ จะทำให้ภาพของคนเราเกิดความน่าเชือ่ ถือ น่าเลือ่ มใส ศรั ท ธาขึ้ น มาได้ ใ นช่ ว งเวลาสั้ น ๆ และเกิ ด ขึ้ น ได้ กั บ ทุกๆ คน ทุกๆ เมือ่ อันนีค้ อื ทีม่ าทีไ่ ป

และอี ก ประการก็ คื อ สามี ข องดิ ฉั น มี เ พื่ อ นคนนึ ง ซึง่ ดูแล John Robert Powers ทางด้านแฟรนไชส์ เขา ก็ได้เอาอุดมการณ์ของ Mr.Powers มาให้ดู มาให้อ่าน

ซึ่งอ่านแล้วรู้สึกว่าอุดมการณ์ของเราเหมือนกัน ทุกคนก็ ต้ อ งรู้ จั ก การทำให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น สถานการณ์ใด ก็ตอ้ งมีความพร้อมอยูเ่ สมอ มันเป็นความคิดเดียวกับเรา พอจุดประกายตรงนี้ ก็สปาร์คขึน้ มาทันที สามีกเ็ ลยบอกว่านีเ่ ป็นงานทีค่ ดิ ว่าควร จะเป็น Business ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ ถ้าคุณมองย้อนกลับไป เมือ่ เกือบ 3 ทศวรรษทีแ่ ล้ว ก็ยงั ไม่มใี ครทำ ไม่มคี แู่ ข่งเลย ดิ ฉั น จึ ง เปิ ด สถาบั น นี้ ขึ้ น มา ถึ ง ตรงนี้ เ ราจะครบ 27 ปีในเดือนกันยายน ปี 2555 นี้ ถือว่าเป็นระยะเวลา ที่ยาวนานพอสมควรที่เราอยู่ในวงการนี้ เป็นสถาบันที่ ทุกคนรูจ้ กั เป็นผูท้ ปี่ ลุกตลาดเลยก็วา่ ได้ ปลุกทุกคนให้ตนื่ ขึน้ มาเกิดความกระตือรือร้น และสนใจ ใส่ใจเรือ่ งบุคลิกภาพ จากวันนั้นมาสู่วันนี้หลายๆ สิ่งก็เปลี่ยนไปตามกาล เวลา เพราะสมัยนัน้ เป็นลักษณะแบบ One For All เช่น ทรงผม ยุคนั้นคนที่ดังที่สุดคือ ปุ๋ย-ภรทิพย์ ผมทรงที่ฮิต ที่ สุ ด ก็ คื อ ทรง ‘ฟาร่ า ’ เพราะฉะนั้ น ทุ ก คนจะตั ด ทรง ‘ฟาร่า’ กันไปหมดไม่วา่ รูปหน้าจะเข้าหรือไม่เข้ากับทรงผม ก็ตาม หรือพอหนังเรือ่ ง กุมภาพันธ์ มาทุกคนก็ตดั ผมทรง ‘เจี๊ยบ โสภิตนภา’ กันหมด มันจะเปลี่ยนไปตามกระแส ตลอดเวลา การสอนในลักษณะนั้นก็ใช้ได้หมด ใช้ได้กับ

ทุกคน ทุกคนยอมรับและสนุกสนานกับมัน เวลาผ่ า นความต้ อ งการของบุ ค คลก็ เ ปลี่ ย น สิ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น ได้ คื อ ทุ ก คนมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ แ ตกต่ า งเป็ น เอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้นความต้องการในการพัฒนา บุคลิกภาพจึงมีลกั ษณะทีไ่ ม่ใช่ One Size Fit All อีกต่อไป

GMBiZ : อยากมีอตั ลักษณ์

ประณม : ใช่ ในปัจจุบนั หมดสมัยความดูดที เี่ ป็นสากลนิยม มีแต่สมัยนิยม กับอัตนิยม (นิยมในตัวเอง) เนื่องจาก คนทุกคนมีบคุ ลิกภาพทีแ่ ตกต่างกัน โดยสถาบันฯ ได้มีการเก็บข้อมูล ทำ Research โดยการใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา Five Factor Model ที่ นักจิตวิทยาได้คดิ ค้น และกล่าวถึงทฤษฎีนมี้ าเป็นเวลานาน แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยการนำข้อมูล ทั้งหมดไปเชื่อมโยงกับความรู้ในวิชาต่างๆ ที่สอนอยู่ใน ปัจจุบันให้การพัฒนาบุคลิกภาพมีความจำเพาะเจาะจง และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมของคนไทย ด้วยเหตุผลนีเ้ ราจึงพัฒนา ‘เครือ่ งมือตรวจวัด’ เหมือนกับ คนไข้ไปหาหมอก็ตอ้ งมีการตรวจวัด อันนีก้ เ็ ช่นกัน เพือ่ ให้ สถาบันฯ และผู้เรียนได้ทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของ ตนเอง จากการเก็บข้อมูลทำให้เราค้นพบว่าบุคลิกภาพของ กลุม่ คนสามารถแบ่งได้ 5 แบบ แบบแสดงตัว แบบหวัน่ ไหว แบบอ่อนโยน แบบมีสติ แบบเปิดรับประสบการณ์ เมื่อเราทราบลักษณะบุคลิกภาพแล้ว ในการพัฒนา เราต้องสอบถามข้อมูลในเรื่องของอายุ อาชีพ ตำแหน่ง หน้าทีก่ ารงานในปัจจุบนั เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เข้าใจและทราบว่า จะต้องพัฒนาผูเ้ รียนไปในทิศทางใด สามารถวิเคราะห์ลงไป ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า กลุ่ ม คนที่ มี บุ ค ลิ ก แบบแสดงตั ว เมื่ อ

เชือ่ มโยงกับอายุ, อาชีพ, ตำแหน่งหน้าทีท่ างการงาน และ เป้าหมาย ลักษณะการแต่งกาย ทรงผม การกำกับร่างกาย


18

ยืน เดิน นัง่ การแสดงออกทางสีหน้า รวมทัง้ การสือ่ สาร ควรจะเป็นอย่างไร

GMBiZ : จุดเด่นของเราคือ Customize มากขึน้ ? ประณม : ถูกต้องค่ะ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาจะไม่ใช่การ พัฒนาแค่เรื่องของภาพลักษณ์ หรือความต้องการที่เป็น ความต้องการดูดใี นแบบเดียวกัน One For All อีกต่อไป

GMBiZ : หมายความว่าถ้าเป็นเมือ่ ก่อนทีล่ กั ษณะ แพทเทิ ร์ น คนที่ ม าฝึ ก ที่ ส ถาบั น ก็ จ ะออกไปใน ลักษณะทีเ่ หมือนกัน เป็นแพทเทิรน์ เดียวกัน?

ประณม : ความต้องการในสมัยก่อนเป็นความต้องการดูดี ในแบบเดี ย วกั น ทุ ก คนจะคิ ด ว่ า ออกไปแล้ ว จะมี บุ ค ลิ ก เหมือนกัน ไม่ว่าจะเดินจะนั่ง เสื้อผ้า ผมเผ้า จะอยู่ใน แพทเทิ ร์ น เดี ย วกั น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลนิ ย ม และกาลเทศะ แต่ทนี ใี้ นบางครัง้ สิง่ ทีเ่ ป็นแพทเทิรน์ อาจจะไม่สอดคล้อง กับลักษณะบุคลิกภาพของเรา ทำให้รสู้ กึ ขัดๆ ฝืนๆ ไม่เป็น ตัวเองบ้าง อยากจะแต่งตัวแบบนีก้ ไ็ ม่ได้แต่ง จึ ง เป็ น ที่ ม าที่ ไ ปที่ เ ราต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นการพั ฒ นา บุคลิกภาพที่ Customize มากขึน้

GMBiZ : สิ่งที่อาจารย์เห็นว่าควรจะเปลี่ยนจาก ลักษณะของแพทเทิร์นมาเป็นลักษณะเฉพาะของ แต่ละคนนัน้ เกิดจากอะไร?

ประณม : เกิดจากการสังเกต บวกกับประสบการณ์ทเี่ ห็น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพราะตัวเราไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหาร ที่ทำการบริหารอย่างเดียว แต่เป็นวิทยากรด้วย เพราะ ฉะนั้นเวลาเป็นผู้ที่สอนเองก็จะเห็นและได้สัมผัสใกล้ชิดกับ

ผูเ้ รียน จะรูเ้ ลยว่าผูเ้ รียนต้องการอะไร แม้กระทัง่ วิธกี ารสอน ก็ไม่ได้มาบอกว่าต้องทำอย่างนี้ หนึง่ สอง สาม สี่ ห้า... มันมีรูปแบบของการทำกิจกรรมกลุ่มเกิดขึ้น หรือมีการ ออกไอเดียและเอาไอเดียที่ดีๆ มาผสมผสานกัน การเอนเตอร์เทนก็ตอ้ งเกิดขึน้ กลายเป็น Edutainment ในชัน้ เรียน

GMBiZ : ในทรรศนคติ ข องอาจารย์ ค ำว่ า ‘บุคลิกภาพ’ หมายความว่าอย่างไร?

ประณม : ‘บุคลิกภาพ’ พฤติกรรมการแสดงออกต่อ

เหตุกาณ์ตา่ งๆ ของบุคคลทัง้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ ของตนเอง และให้คนอืน่ รับรูย้ อมรับ เป็นคุณลักษณะ เฉพาะตน ที่ ท ำให้ เ รานั้ น แตกต่ า งจากคนอื่ น สิ่ ง ที่ สังเกตได้ง่ายคือ ด้านกายภาพที่เป็นลักษณะภายนอก รูปร่าง ท่าทางการยืนเดิน นั่ง สีหน้า การแต่งกาย ถัดมาเป็นด้านวาจา น้ำเสียง การพูดจา ทีค่ นอืน่ จะรับรู้ ได้จากการฟัง เช่น เป็นคนพูดกระโชกโฮกฮาก หรือ เป็นคนพูดจามีน้ำเสียงน่าฟังดูเป็นมิตร สองอย่างนี้ เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะสังเกตบุคลิกภาพของคนได้งา่ ยทีส่ ดุ โดยปกติบุคลิกภาพของเรานอกจากมีความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังต้องมีความคงที่ คือเรามี แนวโน้ ม ที่ จ ะแสดงออกทางพฤติ ก รรมในรู ป แบบใด รูปแบบหนึ่งบ่อยครั้ง เช่น เป็นคนที่โกรธแล้วเงียบ ไม่แสดงออกทางสีหน้า องค์ประกอบด้านอื่นของบุคลิกภาพ คือลักษณะ ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ที่เรียกว่า บุคลิกภาพ ภายใน หรือลักษณะทางจิต รวมถึงความสามารถใน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนที่หากไม่ได้ พบเจอกันบ่อยๆ อาจจะสังเกตได้ยาก เช่น เป็นคนมี ไหวพริ บ ความสามารถในการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น คิดเป็น อารมณ์ดี คงเส้นคงวา คนอารมณ์ฉนุ เฉียว

GMBiZ : Perception ของ แบรนด์ John Robert Powers ในขณะนี้ ข องลู ก ค้ า เป็ น อย่างไร และ ณ ตอนนีม้ คี แู่ ข่งหรือเปล่า?

ประณม : คู่ แ ข่ ง มี แ น่ น อน ทุ ก คนเมื่ อ นึ ก ถึ ง คำว่ า พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ มั ก นึ ก ถึ ง การแต่ ง เนื้ อ แต่ ง ตั ว ทำผม ซึง่ เป็นเรือ่ งของ ‘ภาพลักษณ์’ หรือการพัฒนา บุคลิกภาพภายนอก มีบ้างที่พูดถึงเราในลักษณะของ โรงเรียนสอนมารยาท

GMBiZ : บุคลิกภาพกับภาพลักษณ์ไม่เหมือนกัน

ประณม : การปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก แต่จริงๆ แล้วคำว่าบุคลิกภาพมันกว้างกว่าแค่เรื่อง ‘ภาพลักษณ์’

ทีเ่ ป็นแค่เรือ่ งเสือ้ ผ้า ทรงผม การแต่งหน้า แต่บคุ ลิกภาพ ของคนถูกผลักดันมาจากสิง่ ทีเ่ รียกว่าบุคลิกภาพภายใน คือ อารมณ์ ความคิด ความรูส้ กึ ทีจ่ ะสะท้อนออกมาให้เห็นได้ ด้วยการแต่งกาย กิริยาท่าทาง สีหน้า การพูดจาสื่อสาร ในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพจึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารพั ฒ นาแค่ เ รื่ อ งของ ภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีส่วนอื่นๆ เข้ามา ประกอบ ด้วย เช่น ความเข้าใจตนเอง อิรยิ าบถ และการสือ่ สาร กระบวนการจึงต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจ บุคลิกภาพภายในของแต่ละคน เพื่อให้เขาได้เข้าใจตัวเอง จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องมีการนำเครื่องมือทางจิตวิทยา มาใช้ เมื่อการพัฒนาเสร็จเขาก็จะมีบุคลิกที่เหมาะสมกับ ความเป็นตัวเอง และอาชีพ

GMBiZ : นีค่ อื จุดเด่นหรือข้อแตกต่างของ John Robert Powers?

ประณม : อันนีค้ อื จุดทีด่ ฉิ นั ให้ความสำคัญ ณ ปัจจุบนั นี้ เพือ่ เป็นจุดเด่นของสถาบันฯ

GMBiZ : บทบาทของ John Robert Powers ในทุกวันนีส้ ำหรับลูกค้า

ประณม : กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของเราคื อ กลุ่ ม คนในช่ ว ง

วัยทำงาน ผู้ใหญ่ตอนต้น–ผู้ใหญ่ตอนกลาง บุคลิกภาพ เชือ่ มโยงกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพ การยอมรับ ในสังคม ร่วมทั้งการมีชีวิตที่ดีในด้านอื่นๆ เราจึงทำหน้าที่ ช่วยเหลือ พัฒนา ให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แสดงออก ให้บคุ คลอืน่ รับรูอ้ ย่างเหมาะสมตามทีส่ งั คมคาดหวัง

GMBiZ : การเรียนการสอนจะไม่เหมือนกัน?

ประณม : การเรียนการสอนจะไม่เหมือนกัน ในการเริม่ ต้น พัฒนาเราต้องสอบถาม อายุ อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ของ ผู้เข้าเรียนทุกท่าน (Career Path) เพราะว่าการเรียน การสอนสำหรับวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การทำงาน เนื้อหาในการเรียนการสอนจะเป็นในเรื่องของการวางตัว การแต่งกายที่สอดคล้องกับบทบาท ทักษะการสื่อสารกับ เจ้านายและเพือ่ นร่วมงาน ในขณะเดี ย วกั น ถ้ า ข้ า มไปถึ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง และสูง บทบาทของคุณเป็นผู้บริหาร จะเป็นเรื่องของการ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ การเป็นหัวหน้างานที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีความคิดนอกกรอบ และจะต้องนำพาองค์กร


ให้ ไ ปยื น อยู่ แ ถวหน้ า ได้ หรื อ พาองค์ ก รวิ่ ง ไปข้ า งหน้ า ได้ ตลอดเวลา เรื่องพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดของการสอนแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นว่าเรื่องของบุคลิกภาพเป็น เรื่องของการเตรียมตัวล่วงหน้า เราจึงได้วางแผนหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยรุน่

GMBiZ : กลุม่ นีเ้ ป็น Target ใหม่?

ประณม : ใช่ค่ะ เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ กลุ่มวัยรุ่นเรียก ได้วา่ เป็นช่วงวัยทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ วัยทำงาน มีเรือ่ งของการเตรียมตัวสมัครงาน คุณจะสมัครงาน อย่ า งไร ตอบคำถามอย่ า งไร เพราะคำถามเดี๋ ย วนี้ ก็ มี หลากหลายรูปแบบ การสัมภาษณ์งานก็แตกต่างกันออกไป มันไม่ได้มแี พทเทิรน์ เหมือนสมัยก่อน นอกจากความพร้อม ในการสมัครงาน ถัดมาก็เป็นเรื่องของเป้าหมายในชีวิตซึ่ง เริม่ ต้นมาตัง้ แต่เลือกมหาวิทยาลัยและคณะทีเ่ รียนเพือ่ ออกมา ประกอบอาชีพตามทีค่ ดิ หรือวางแผนไว้ เราก็ตอ้ งมาเตรียม ความพร้อม พัฒนาให้เขามีบุคลิกที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับเป้าหมายทีต่ นเองอยากจะประกอบอาชีพในอนาคต

GMBiZ : สมัยนีก้ ลุม่ แม่บา้ นนิยมมาเรียนแบบนี้ กันอยู?่

ประณม : ถ้าถามว่ามีแม่บา้ นมาเรียนไหม ก็ตอบว่ามีบา้ ง แต่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ ซึง่ จะแตกต่างกับสมัยก่อน สมัยก่อนที่เปิดใหม่ๆ กลุ่มแม่บ้านจะมาเพราะจะมา เรียนวิธเี ข้าสังคม เพราะต้องไปเข้าสังคมกับสามี แต่สงั เกต ว่าในระยะหลัง ผูห้ ญิงจะเป็นแม่บา้ นน้อยลง เพราะผูห้ ญิง ก็ทำงานด้วย เพราะฉะนั้นในการเข้าสังคมก็จะชินอยู่แล้ว เพราะทีท่ ำงานก็เป็นสังคมอย่างหนึง่ กลุม่ นีก้ จ็ ะเห็นน้อยลง แต่ก็พอจะมีบ้างที่จะเข้ามาเพื่อจะไปออกงานสังคมซึ่งใน ตรงนัน้ เราก็มหี ลักสูตรรองรับ แต่กม็ ปี นี งึ แค่ 2 ครัง้

GMBiZ : เด็กทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีเ่ รียนอายุเท่าไหร่? ประณม : 7 ขวบค่ะ

GMBiZ : เขาเรียนอะไรกัน เรียนมารยาท?

ประณม : ส่วนใหญ่จะได้ยินว่าหลักสูตรสำหรับเด็กที่มี การสอนทีส่ ถาบันฯ จะเป็นเรือ่ งของมารยาท ซึง่ จริงๆ แล้ว มีหลายวิชามากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกสำหรับเด็ก ท่วงท่า

ในการเดิน ยืน นั่ง มารยาทในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารอารมณ์ หากผู้ปกครองบอกว่าเด็กว่า จะส่งไปเรียนโรงเรียน มารยาท เด็ ก ก็ ร้ อ ง ‘อุ้ ย ’ แล้ ว อยู่ ที่ โ รงเรี ย นก็ อ บรม มารยาทมาเยอะแล้ว แต่ความจริงไม่ใช่ เขาจะมาเรียนวิธี การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ รู้จักการมีเพื่อน รูจ้ กั การแบ่งปันซึง่ กันและกัน เสียสละ มีนำ้ ใจในกลุม่ เพือ่ น ซึง่ เพือ่ นในทีน่ อี้ าจจะไม่ใช่เพือ่ นในทีโ่ รงเรียน แต่เด็กๆ ได้เรียนรู้ ทีจ่ ะสร้างมิตรภาพกับเพือ่ นใหม่ทไี่ ด้พบเจออย่างมัน่ ใจ ข้อทีส่ องก็คอื เรือ่ งของการทำความเข้าใจคำว่า ‘สังคม’ สังคมของเด็กๆ ก็ประกอบไปด้วย ครอบครัว เพือ่ น คุณครู ทีโ่ รงเรียน เพือ่ นคุณพ่อคุณแม่ เด็กควรต้องรูจ้ กั การวางตัว ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม จนใครๆ ทีพ่ บเจอ ก็จะพูดว่า ‘ลูกใครน่ารักจัง’ นอกจากนัน้ จะมีเรือ่ งของการ เลือกใช้คำพูด ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น สอน ให้เด็กกล้าแสดงออกถูกกาลเทศะ นั่ น ก็ คื อ ช่ ว งเวลาปิ ด เทอม ซึ่ ง ก็ จ ะมี ปี ล ะสามครั้ ง เท่านัน้ เอง และก็จะมีคลาสสำหรับพ่อแม่ ซึง่ พ่อแม่จะไม่ได้ เข้าไปเรียนในชั้นเรียนลูกนะคะ แต่พ่อแม่จะเรียนรู้ว่าเรา สอนอะไรลูกคุณบ้าง เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อ เพื่อที่จะได้ นำสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากห้องเรียนไปช่วยพัฒนาต่อที่บ้าน อีกครัง้ นำไปสอดแทรกในชีวติ ประจำวันของเขา เด็กก็จะได้ ประโยชน์จากการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งมากขึน้

GMBiZ : ทำไมต้อง ‘พัฒนาบุคลิกภาพ?’

ประณม : อย่ า งที่ บ อกว่ า บุ ค ลิ ก ภาพเชื่ อ มโยงกั บ การ ประสบความสำเร็ จ ในอาชี พ เพราะเวลาส่ ว นใหญ่ ข อง คนเราก็คอื การทำงาน

GMBiZ : มันเกีย่ วกันแค่ไหน?

ประณม : ความรู้ ค วามสามารถก็ เ ป็ น ส่ ว นสำคั ญ บุคลิกภาพก็สำคัญเช่นกัน เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ คนอื่นรับรู้ความเป็นตัวเรา และมีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ในอาชีพ อย่าลืมว่าบทบาทของแต่ละคนมันไม่ได้กำหนด อยู่ แ ค่ ห น้ า ที่ Job Description แต่ ถู ก กำหนดจาก

คนรอบข้างที่มองเข้ามาหาเรา สังคมมีความคาดหวังต่อ บุคคลในตำแหน่งอาชีพนั้นๆ เป็นลักษณะบุคลิกภาพใน อุดมคติ และความคาดหวังเหล่านี้ได้ถูกสร้างมาเป็นเวลา นานแล้ว แต่ละอาชีพมีลกั ษณะทางบุคลิกภาพทีส่ งั คมคาดหวัง

19

ในการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงไม่ใช่การพัฒนาแค่ เรือ ่ งของภาพลักษณ์ เพียงอย่างเดียว แต่ยง ั ต้องมี ส่วนอืน ่ ๆ เข้ามาประกอบ ด้วย เช่น ความเข้าใจ ตนเอง อิรย ิ าบถ และการสือ ่ สาร


20 แตกต่างกัน เช่น คุณหมอ เสื้อผ้าหน้าผมต้องดูสะอาด น่ า เชื่ อ ถื อ น่ า ไว้ ว างใจ กิ ริ ย าท่ า ทางดู มี ส ติ การพู ด จา ใช้ ค ำพู ด ดู มี เ หตุ ผ ล การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพจึ ง มี ผ ลต่ อ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ การยอมรับในสังคม และการมีชวี ติ ทีด่ ใี นด้านอืน่ ๆ

GMBiZ : เป็น Perception

ประณม : ใช่ ค่ ะ สมมติ ว่ า คุ ณ จะต้ อ งไปเจอผู้ จั ด การ ธนาคารแห่งหนึ่ง คุณก็จะวาดภาพว่าคุณจะต้องไปเจอ ผู้จัดการธนาคารที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในการให้บริการ พูดจาสุภาพ แต่งตัวน่าเชื่อถือ อยู่ในใจของคุณ พอคุณ ไปถึงแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ก็จะเกิดความ ประทับใจ พึงพอใจในบริการ แต่ ถ้ า คุ ณ ไปถึ ง แล้ ว คุ ณ รู้ สึ ก ว่ า ไม่ ต รงกั บ ที่ คุ ณ คาดหวังไว้ ไม่ประทับใจในการให้บริการ ความรู้สึกใน เชิงบวกต่อบุคคลผูน้ นั้ ก็ลดลง เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นกับเราหลายๆ ครั้งเพียงแต่เราอาจ จะไม่ได้สังเกต สิ่งเหล่านี้อาจจะมีที่มาจากหลายสาเหตุ เป็นเพราะเขามีบุคลิกที่แสดงออกมาให้รับรู้ในรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ได้มกี ารกำกับให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัย บทบาท ตำแหน่งหน้าที่ ทำให้พฤติกรรมที่เห็นและสัมผัสทางด้าน ภาษาท่าทาง การพูดจา หรือการแสดงออกทางกายภาพ เช่น ทรงผม การแต่งกาย ดูไม่สอดคล้องกับบทบาท และ อาชีพ เพราะฉะนั้นคนทุกคนมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นของตัวเอง อยูแ่ ล้ว เพียงแต่ตอ้ งมีการปรับ ฝืนความเคยชินบางอย่าง ในพฤติกรรมที่ทำอยู่บ่อยๆ มาเป็นเวลานาน หรืออาจมี ความสับสนระหว่างความชอบ อารมณ์ การเลือกสรรของ ตนเองไม่รวู้ า่ ควรจะไปในทิศทางไหนดี ทัง้ หมดนีพ้ ฒ ั นาเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับอายุ อาชีพ ตำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน รวมถึง Brand ขององค์กร

GMBiZ : แสดงว่ามีผู้เรียนที่องค์กรส่งพนักงาน มาเรียนด้วย

ประณม : มีแน่นอนค่ะ ตอนนี้เปอร์เซ็นต์เกือบเท่าๆ กับ ที่ ส มั ค รกั น มาเรี ย นเอง แต่ ลู ก ค้ า องค์ ก รจะแตกต่ า งกั บ ลูกค้าทัว่ ไป ตรงทีล่ กู ค้าองค์กรจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการ พัฒนาที่ชัดเจนว่าต้องการให้สถาบันฯ ช่วยพัฒนา หรือ ฝึกอบรมทางด้านไหน และกลุม่ พนักงานทีส่ ง่ เข้ามารับการ ฝึกอบรมทำงานทางด้านไหน ปัญหาที่พบเจอมีอะไรบ้าง ดังนั้นในส่วนของลูกค้าองค์กรแต่ละสูตรจะต้อง Tailor Made ให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า และจะต้องมี การทำการบ้าน ศึกษาบุคลิกของ Brand อย่างละเอียด ก่อนทีจ่ ะมีการฝึกอบรมเกิดขึน้

GMBiZ : มี DNA ของแต่ละ Corporate

ประณม : ใช่ค่ะ ข้อแรกเราต้องทำความเข้าใจลักษณะ วั ฒ ธรรมองค์ ก ร ลั ก ษณะของ Brand องค์ ก รมี ค วาม คาดหวังต้องการให้พนักงานสะท้อนบุคลิกลักษณะไปใน ทิศทางไหน ถัดมาในบางองค์กรเราจะต้องเข้าไปสำรวจ Observe ก่อนการฝึกอบรมเพือ่ รวบรวมข้อมูลทัง้ สำหรับการ Tailor Made หลักสูตรทีต่ รงกับความต้องการ และสามารถแก้ไข ปัญหาให้ตามวัตถุประสงค์การอบรมของลูกค้าได้ เพราะฉะนั้ น เวลาที่ ท ำงานให้ อ งค์ ก รบางองค์ ก ร เราไม่ใช่แค่เพียงรับโทรศัพท์จากลูกค้าแล้วบอกว่าสามารถ ทำได้เลย โดยเฉพาะงานทางด้าน Service ต้องไปคุย ไปทำเป็นลูกค้าบ้าง เพื่อเข้าไปดูว่ามีตรงจุดไหนสำหรับ พนักงานในแผนกนีต้ ามวัตถุประสงค์การอบรมทีอ่ งค์กรของ ลูกค้าให้มาจะต้องแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาไปในทิศทางใด ที่จะสอดคล้องกับเป้าหมาย และ Brand ทั้งหมดเป็น การเตรียมพร้อมก่อนการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ

GMBiZ : บุคลิกภาพ เกีย่ วข้องกับนิสยั หรือไม่?

ประณม : นิ สั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบุ ค ลิ ก ภาพที่ ถู ก หล่อหลอมมาจากพันธุกรรม การอบรมเลีย้ งดู สิง่ แวดล้อม เมื่อเรามีพฤติกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ทำซ้ำๆ สิ่งนั้น จะกลายเป็ น นิ สั ย และพั ฒ นาเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพที่ ติ ด ตั ว จนคนอืน่ สามารถสังเกตเห็นได้

GMBiZ : คนที่นิสัยเกรี้ยวกราด มารยาทไม่ดี จะมาอบรมบุคลิกภาพได้หรือไม่? ประณม : คนทุกคนมีบุคลิกเฉพาะตนที่มีความแตกต่าง จากคนอื่ น คงไม่ ส ามารถมาระบุ ว่ า คนที่ มี นิ สั ย แบบนี้ ไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้ แต่ต้องเข้าใจว่า การมา อบรมบุคลิกภาพเป็นการมาพัฒนาเพื่อให้เขามีพฤติกรรม การแสดงทางกายภาพ หรือภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการ แต่งกาย ท่าทาง สีหน้า การพูดจาสือ่ สาร ให้ลกั ษณะทาง บุคลิกภาพของเขาเอื้ออำนวยและเกิดผลดีต่อการประกอบ อาชีพ สอดคล้องกับวัยและตำแหน่งทีเ่ ขาทำงานอยู่ เรียนรู้ วิธกี ารทีจ่ ะปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม และได้รบั การยอมรับ ในสังคม

GMBiZ : ไม่มกี ารปฏิเสธลูกค้าไม่วา่ จะประเภทไหน ประณม : ไม่มคี ะ่ เพราะเราเข้าใจว่าคนทุกคนมีบคุ ลิกภาพ ของตนเอง และสามารถที่ จ ะพั ฒ นาได้ เพี ย งต้ อ งมา พิจารณาและให้เขาเข้าใจตนเองว่าเขามีบุคลิกภาพเป็น แบบไหน จะได้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ตัวเขา จะได้รบั ประโยชน์ และเป็นตัวของตัวเองมากทีส่ ดุ สิ่ ง ที่ ย่ ำ เสมอคื อ เราต้ อ งสอบถามข้ อ มู ล ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ในการพัฒนา เหมือนกับทีค่ ณ ุ บอกว่ามันค่อนข้าง Customize ลงไปกว่าเดิมมากขึ้น ปัญหาของแต่ละคนก็ อาจจะมาจากรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการให้ ความเอาใจใส่ การดูแลก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ชั้นเรียนที่เป็น ขนาดใหญ่แบบ 20-30 คนก็จะไม่เวิร์คแน่นอน ถ้าเรียน ในลักษณะนี้แล้ว ชั้นเรียนควรจะเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กที่ ไม่เกิน 12 คน เพราะวิทยากรจะสามารถดูแลใส่ใจทุกคน ได้เป็นอย่างดี

GMBiZ : ทัง้ 12 คนในแต่ละคลาสต้องเป็นคน Type เดียวกัน?

ประณม : ไม่จำเป็นค่ะ ในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วย กลุม่ คนทีม่ บี คุ ลิกภาพแตกต่างกัน เวลาเราจะให้ขอ้ แนะนำ ต่างๆ เราจะมีการทำสัญลักษณ์ที่แสดงลักษณะบุคลิกภาพ ของผู้ เ รี ย น นอกจากนั้ น วิ ท ยากรต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล ของ ผู้เรียนตามประวัติก่อนที่จะเริ่มการอบรม แต่ไม่ได้แบ่งว่า กลุ่ ม เดี ย วกั น ต้ อ งเรี ย นคลาสเดี ย วกั น เพราะไม่ เ ช่ น นั้ น คุณจะไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะในสังคมคุณไม่ได้เจอ คนแค่ ก ลุ่ ม คนที่ มี นิ สั ย หรื อ บุ ค ลิ ก ภาพเหมื อ นๆ กั น เสมอไป เป็นการเรียนรูซ้ งึ่ กันเและกันตลอดเวลา Mr.John Robert Powers คนที่ก่อตั้งสถาบันนี้ เขาจะเน้ น มาตั้ ง แต่ โ บราณกาลแล้ ว ในเรื่ อ งของการ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน เพราะการแลกเปลีย่ น ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นบทเรียนที่สามารถเห็น ตัวอย่างได้ดกี ว่า แต่เมือ่ ก่อนอาจจะมองว่าประสบการณ์ใคร ประสบการณ์มัน ยุคนี้เป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ และสร้าง Connection ความหลากหลายของบุคลิกภาพ ช่วงวัย ตำแหน่ง หน้าที่การงานย่อมสร้างผลดี เช่นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น ทำงานก็จะได้ฟังและซักถามประสบการณ์จากกลุ่มผู้ใหญ่ ที่ ผ่ า นและเจออะไรมามากกว่ า อาจจะกลายเป็ น การ จุดประกายอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเกิดขึ้น และเกิด ความมัน่ ใจ นำเรือ่ งราวเหล่านัน้ ไปปรับใช้สำหรับตัวเขาเอง

ฉะนั้นเราจึงต้องสอบถามข้อมูลแหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น การสมัครฝึกอบรมเลยค่ะ

GMBiZ : ขนาดช่างตัดผมสมัยนีย้ งั ถามลูกค้า เลยว่าทำงานอะไร

ประณม : เห็ น มั้ ย คะ นั่ น คื อ การทำงานที่ ถู ก ต้ อ ง เราควรจะทราบสิ่ ง ที่ เ ขาทำอยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้

ข้อแนะนำ หรือเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่าง เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ เ ขาทำอยู่ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ก็ ค วรต้ อ งมี ท รงผมที่ เ หมาะสม กับตำแหน่ง ดูนา่ เชือ่ ถือ ในแบบฟอร์มที่เราให้เขากรอกก่อนมาเรียนที่นี่ จะมีคำถามถึงความใฝ่ฝันในชีวิต บุคคลที่เขาชื่นชอบ สิง่ เหล่านีเ้ ราก็ตอ้ งถาม เพือ่ เอาทัง้ หมดมาประกอบกัน และพอไปสำรวจบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของเขาว่ า เขาอยู่ ใ น กลุ่มไหนแล้ว เราจะได้ Lead เขาไปได้ถูก ได้นำพา เขาไปบนเส้นทางสายอาชีพของเขา ไปสูค่ วามสำเร็จได้ อย่างดี โดยทีเ่ ขามองเห็นตัวเขาเองชัดเจน มีบคุ ลิกภาพ ทีเ่ หมาะสม ฉะนั้นถามว่าทำงานสายบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมั้ย ท้าทายและน่าสนใจมากค่ะ เพราะทำให้ เราได้เห็นพฤติกรรมการแสดงออกทางบุคลิกของคน ในรู ป แบบต่ า งๆ จึ ง รู้ สึ ก ว่ า มี อ ะไรให้ ค้ น หา รู้ สึ ก อยากช่ ว ยเหลื อ และต้ อ งพั ฒ นาวิ ช าความรู้ ใ ห้ สอดคล้องกับพัฒนาการของคนตลอดเวลา ยิ่งไปกว่า นั้ น เมื่ อ เราเห็ น ความสำเร็ จ ที่ เ ขาได้ รั บ และเราเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง เขาจะพู ด ถึ ง เราหรื อ ไม่ พู ด ถึ ง เรา ก็แล้วแต่ แค่เรารู้ มันก็เป็นความสุขทีเ่ ราได้รบั อยูแ่ ล้ว การทำงานทางด้านนี้ต้องมีใจที่เป็นกุศล และเป็นผู้ให้ ทีพ่ ร้อมจะช่วยเหลือ

GMBiZ : ในคลาสเรียนเราสอนอะไร?

ประณม : ต้องเริ่มจากเรื่องของบุคลิกภาพภายใน เพราะอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมการแสดงออกของคน 1 คนที่เรามองเห็นในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา ถูกผลักดันมาจากข้างใน จากความรูส้ กึ นึกคิด อุดมคติ ความมุง่ หวัง ความสนใจต่างๆ สิง่ เหล่านีเ้ ราต้องทำให้ ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เป้าหมายที่วางไว้คืออะไร จะได้รู้ว่าการรับรู้ตนเอง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกไปให้ ค นอื่ น รั บ รู้ มี ค วาม สอดคล้ อ งกั น นำไปประกอบกั บ สถานะในปั จ จุ บั น สามารถพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้อย่างไร จากนัน้ ก็เป็นเรือ่ งของบุคลิกภาพภายนอก ทีเ่ ป็น พฤติ ก รรมที่ เ ราแสดงออกไปให้ ค นอื่ น รั บ รู้ ตั ว เรา ซึ่งเป็นเรื่องของ เสื้อผ้า ทรงผม การกำกับท่าทาง ยืน เดิน นัง่ ตามมาด้วยการพูดจาซึง่ เป็นการสือ่ สาร ระหว่ า งบุ ค คล เราก็ เ น้ น ถึ ง เรื่ อ งเทคนิ ค ในการฟั ง สี ห น้ า ท่ า ทาง น้ ำ เสี ย งเวลาที่ เ ราสื่ อ ต้ อ งปรั บ ตั ว

สือ่ อารมณ์กบั คนทีไ่ ม่ใช่ Type เดียวกับเรา หรือสือ่ สาร กับบุคคลต่างบุคลิก จะสือ่ สาร จูงใจ โน้มน้าวอย่างไร ให้ได้ใจคน ได้ใจความ นี่ คื อ วิ ช าโดยรวมทั่ ว ๆ ไป ถ้ า แบ่ ง เป็ น หมวด ก็จะมีหมวดภาพลักษณ์ หมวดสือ่ สาร หมวดจิตวิทยา หมวดเข้าสังคมค่ะ

GMBiZ : ความยากของธุรกิจนีค้ อื อะไร?

ประณม : คนทุ ก คนมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี เ ป็ น ของตั ว เอง บุคลิกภาพในอุดมคติก็เป็นเรื่องของการที่สังคมคาดหวัง หรือสร้างการรับรูใ้ นอาชีพนัน้ ๆ ซึง่ มีอยูแ่ ล้วไม่ได้มกี ารสร้าง ขึน้ มาใหม่

ประณม : ต้องเข้าใจคนค่ะ และรู้ว่าเขาต้องการอะไร ณ เวลานี้ เราก็ต้องดูสิ่งที่เขาเป็น อาชีพ ตำแหน่ง ความชอบส่ ว นบุ ค คล ประกอบกั บ ลั ก ษณะทาง บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไ ด้ จ ากการทำเครื่ อ งมื อ แบบวั ด มาเชื่อมโยงกันให้หมดเป็นตัวกำหนดแนวทางในการ พั ฒ นาเพื่ อ ตอบโจทย์ เ ขาให้ ไ ด้ แล้ ว ทำให้ เ ขาไปสู่ จุดมุง่ หมายสูงสุด ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นที่ ยอมรับของสังคม เป็นความท้าทาย ไม่ใช่ความยาก

ประณม : ไม่ มี ห นึ่ ง เดี ย วค่ ะ เป็ น เรื่ อ งช่ ว งวั ย อาชี พ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความคาดหวังของสังคมเพราะ

ประณม : ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน เราก็ต้องสัมภาษณ์ เหมือนหมอถามว่า เป็นอะไรมา มีอาการอย่างไร แต่

GMBiZ : บุคลิกภาพในอุดมคติมหี รือไม่?

GMBiZ : ไม่ได้มหี นึง่ เดียว?

GMBiZ : คอร์สนึงใช้เวลานานแค่ไหน?


ความท้าทายของธุรกิจนีค ้ อ ื ต้อง เข้าใจคน และรูว ้ า ่ เขาต้องการอะไร

เราจะถามว่าทำงานอะไร มีปญ ั หาอะไร คุณอยากไปสูเ่ ส้นทางไหน เราก็จะดูชว่ งอายุ เขาแล้วเราก็จัดคอร์สให้ เพราะฉะนั้นการที่บางครั้งเราได้เจอได้พูดคุยกับลูกค้าก่อน การสมัครฝึกอบรมเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นการช่วยให้เราได้เข้าใจความต้องการ และเห็นเป้าหมาย เพือ่ แนะนำหลักสูตรทีค่ วรจะต้องเรียนได้อย่างถูกต้อง

GMBiZ : การที่ John Robert Powers อยู่มาได้เกือบ 30 ปี เพราะอะไร?

ประณม : เพราะเรามีการศึกษา สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงหลักสูตร เพือ่ รักษามาตรฐาน พัฒนาคุณภาพของสถาบันฯ อยูต่ ลอด และหลังจากมีคนเรียน แล้วประสบความสำเร็จก็จะเกิดการบอกต่อๆ กันออกไป

อาชีพ และตำแหน่งทีม ่ าสมัครอบรมที่ John Robert Powers Biz Smart ระดับปฏับตั กิ าร + Middle Management

1. แพทย์ 2. ทำธุรกิจส่วนตัว 3. ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Consumer Product 4. วิศวกร และ Sales 5. สายการเงิน, บริษัทประกันชีวิต, ธนาคาร, กฎหมาย, ผู้จัดการฝ่ายบริษัท รถยนต์ และ Marketing 6. บริษทั IT + Hard Disk Manufacturing, Programmer, Graphic Design, นักวิเคราะห์ (ศูนย์วเิ คราะห์ทางการแพทย์ + Market Analysis), บริษทั ขาย อุปกรณ์ทางการแพทย์, สายการบิน และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานราชการ 7. บัญชี, ทีป่ รึกษาทางด้านภาษี, บริษทั พลังงาน และปิโตรเคมี, อาจารย์ และ บริษทั ทัวร์ 8. สถาปนิก, AE, ทหาร, อุตสาหกรรมด้านบันเทิง, เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรระหว่าง ประเทศ (UN + EU) 9. โรงงานอุตสาหกรรม

Pro-Ex middle management + Top management

1. เจ้าของกิจการ 2. บริษทั อสังหาริมทรัพย์ (ผูจ้ ดั การบริหารโครงการ + ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหาร + ผูอ้ ำนวยการฝ่ายออกแบบ) 3. แพทย์ 4. บริษัทประกัน (ผู้บริหารทีม), บริษัท IT (Department Manager + Solution Adviser) 5. บริษทั ทีป่ รึกษางานทรัพยากรบุคคล 6. บริษทั ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง (Account Manager กรรมการผูจ้ ดั การ), บริ ษั ท ผลิ ต ขายส่ ง Supplier วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ตกแต่ ง บ้ า น วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง (Business Planning + MD + Technical Service Manager), โรงแรม, Retail Developer, 7. Pharmaceutical, บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการแพทย์ (Medtronic), Consumer Product (Product Manager), บริษทั นำเข้า-ส่งออก, ธนาคาร 8. บริษทั ติดตัง้ -ดำเนินการทางด้านวิศวกรรม (Engineer, Director, Project Manager) 9. Sales and Marketing Agency (Media & Communication Manager), ราชการ 10. บริษัทด้านสาธารณูปโภค, บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ที่ปรึกษา ทางด้านภาษีและการเงิน (Associate Director), ธุรกิจขายตรง 11. บริษทั Software, บริษทั ผลิตวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ การเกษตร, บริษทั เคมีภณ ั ฑ์, บริ ษั ท ติ ด ตั้ ง และจำหน่ า ยเครื่ อ งครั ว เชิ ง พาณิ ช ย์ , บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการ ให้บริการเดินรถ, บริษทั ด้านพลังงาน ปิโตรฯ และน้ำมัน, บริษทั ขนส่งทางเรือ, Logistic 12. อาจารย์, บัญชี, บริษัทจัดการประมูล (ผู้จัดการการเงิน), ที่ปรึกษา รัฐมนตรี, นักกฎหมาย

21


22

SMEs

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

‘ It is objective definition of aging when a person

start to talk about aging.’

[ Nassim Taleb ]

พิรย ิ ะ อินเตอร์เนชัน ่ แนล

ธุรกิจนำเข้าจักรยาน โดยอดีตนักกีฬาทีมชาติ

พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล คือบริษัทน้ำเข้าจักรยาน และอุปกรณ์จักรยาน

รายใหญ่ ข องเมื อ งไทย ซึ่ ง ได้ สิ ท ธิ์ เ ป็ น ตั ว แทนแบรนด์ ดั ง ระดั บ โลกมากถึ ง 10 แบรนด์

ความน่าสนใจของ SMEs รายนี้ไม่ใช่แค่ว่า พิริยะฯ เป็นผู้นำของธุรกิจนำเข้าจักรยานจากกว่า 170 บริษัทเท่านั้น เพราะที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือตัวของ ‘เจ้าของกิจการ’ ‘บาส’ หรือ นพปฎล พิริยะกุล ซึ่งปลุกปั้นบริษัทนี้มากับมือนั้นเดิมทีเขาคือ ‘นักกีฬาจักรยาน

ทีมชาติ’ นพปฎล เป็นคนกีฬามาตั้งแต่เด็ก จากการเริ่มต้นเล่นปิงปองจนเป็นนักกีฬาเขต จนกระทั่งได้ ค้นพบตัวเองว่า ‘Mountain Bike’ คือ กีฬาที่ ‘ใช่’ ที่สุด ครั้งได้รับการฝึกสอนจากระดับโค้ชทีมชาติตอนที่เล่นปิงปองทำให้เขาได้รับความมีวินัย และการ หมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ และนำมาใช้กับการฝึกขี่จักรยาน ในการแข่งขันครั้งแรกที่ราชบุรี จังหวัดบ้านเกิด เขาก็ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ ชนะมืออาชีพจำนวนไม่น้อย และภายใน 2 ปีเขาก็ได้แชมป์ประเทศไทย กระทั่ ง เป็ น ตั ว แทนที ม ชาติ ไ ทย รวมถึ ง เป็ น นั ก แข่ ง ที่ มี สั ง กั ด มี ส ปอนเซอร์ ส นั บ สนุ น และเข้ า แข่ ง ขั น ล่ารางวัลด้วยวัยเพียงแค่ 18 ปี

10 แบรนด์ที่พิริยะฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบัน

ด้ ว ยค่ า นิ ย มของคนไทยที่ ‘การศึ ก ษา’ สำคั ญ ที่ สุ ด ‘บาส’ ก็ เ ข้ า เรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แต่ เ รี ย นอยู่ ที่ เ มื อ งไทยไม่ น านเขาก็ ยั ง กระหายถึ ง จั ก รยานอยู่ ต ลอด จึ ง ได้ ตัดสินใจไปเรียนต่อที่เบลเยียม และเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรยาน (และไม่ได้เข้าเรียนในชั้นเลย) อยู่ในยุโรปได้ไม่ถึงปีก็กลับมาเมืองไทยแล้วตัดสินใจเปิดบริษัท พิริยะฯ ขึ้นเมื่อตอนอายุ 22 ปี โดยใช้เงินก้อนแรกจากครอบครัวและญาติ และมี ‘บาส’ เป็นพนักงานคนเดียวที่ทำ ทุกหน้าที่อยู่ถึง 3 ปี ในครั้งแรกที่เขาเดินทางไป

การที่เขาไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ต่ า งประเทศ แต่ ไม่ ได้อะไรกลับมานั้น แต่ไม่สำเร็จการศึกษาถือเป็นจุดด่างในชีวติ ส่ ว นหนึ่งเป็นเพราะต่างชาติ ของเขา เพราะครอบครัวและญาติพี่น้อง ไม่ ม ั่นใจในตัวเขา ซึง่ ขณะนั้นเป็น ล้วนเป็นนักวิชาการทั้งสิ้น ชายหนุ่มรูปร่างกำยำไม่มีคราบของ การตัดสินใจมาทำธุรกิจของตัวเอง นักธุรกิจเลย เขาจึงตั้งใจว่า

จึงถือเป็นเรื่อง ‘ผ่าเหล่า’ และมีความ เมือ่ กลับมาแล้วจะต้องเพิม่ น้ำหนัก กดดันที่สูงกว่าปกติ แต่เขาจำคำสอนของ และสร้างมาด ‘เสี่ย’ ให้จงได้ พ่อได้ว่า ‘จงเชี่ยวชาญเถิด จะเกิดผล’ หมายความว่าให้รจู้ ริงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ก็จะสำเร็จได้ ก่อนทีจ่ ะประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ บาสยอมรั บ ว่ า เขาเคยคิ ด ถึ ง ขั้ น จะฆ่ า ตั ว ตายเพราะหลั ง จากใช้ เ งิ น เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ลงทุ น ไป

ต่างประเทศเพือ่ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนนำเข้าแบรนด์จกั รยานเข้ามา แต่ปรากฏว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลย พอมาในครั้งที่สองเขาเดินทางไปงานยูโรไบค์ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแฟร์จักรยาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเขียนจดหมายลาตายเตรียมไว้แล้ว หากยังล้มเหลว แต่เพราะเขา เตรี ย มตั ว มาดี คราวนี้ จึ ง ได้ เ ป็ น ตั ว แทนแบรนด์ ห มวกกั น น็ อ กสั ญ ชาติ อิ ต าลี และนำเข้ า ล็อตแรกมา 300 ใบ แม้ว่าจะมี ‘ของ’ อยู่ในมือแล้ว แต่บาสยอมรับว่าขณะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าจะ ‘ขาย’ ออกไปได้อย่างไร เพราะบริษัทพิริยะฯ ถือเป็นมือใหม่เอาเสียมากๆ ไม่ว่าจะโทรไปหาดีลเลอร์ หรือร้านไหนๆ ก็ได้รับคำปฏิเสธกลับมาทั้งสิ้น แต่จุดเปลี่ยนเริ่มต้นเมื่อเขาไปพบดีลเลอร์เจ้าหนึ่ง แล้วเจ้าของร้านจำได้ว่าเขาคือ

‘บาส ฮาโร่’ อดีตนักขี่จักรยานชื่อดัง จึงได้ตัดสินใจสั่งซื้อหมวก เพราะมั่นใจว่าเป็น ‘หมวกที่ บาสใส่’ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตอนที่เขาติดต่อดีลเลอร์ช่วงแรกๆ เขาแนะนำตัวว่า ‘นพปฎล’ ซึ่งไม่มีใครรู้จัก แต่ตรงกันข้ามกับการแนะนำตัวว่า ‘บาส ฮาโร่’ หลังจากนั้นเขาก็ใช้การตลาด ‘สินค้าที่บาสเลือก’ กับทุกดีลเลอร์และได้รับผลตอบรับ ดีมาก ผลประกอบการพุ่งพรวดในปีที่สี่ และเริ่มรับพนักงานเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งพนักงานทุกคนนั้นเขามั่นใจว่าเขาปั้นมากับมือ เพราะมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับจักรยานเป็นอย่างดี และพนักงานของเขาถูกซื้อตัวมากที่สุดในวงการนี้ และนั่นก็ ทำให้เขาให้ความสำคัญกับ HR เป็นอย่างมาก ปัจจุบันบาสได้เน้นไปทางสร้างแบรนด์ให้กับ ‘พิริยะฯ’ มากกว่าที่จะเน้นเฉพาะสร้าง

แบรนด์โปรดักต์เพียงอย่างเดียว โดยเป็นทิศทางที่ว่า ‘พิริยะเลือกแบรนด์อะไร แบรนด์นั้นมาแน่’

บทสรุป : ความสำเร็จของ พิริยะฯ และของ ‘บาส’ นั้นอาจจะเกิดขึ้นจาก ความไม่ได้ตั้งใจในทีแรก แต่กลับกลายเป็นความแตกต่างที่สำคัญของการทำธุรกิจ จักรยาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ‘Life Style’ นั่นคือเขาเป็น ‘นักกีฬาจักรยาน’ และ ‘คลั่งไคล้’ ในจักยานมากๆ คนหนึ่ง ดังนั้นธุรกิจนี้จึงเกิดจาก Passion ล้วนๆ (แม้ว่าจะมีอุปสรรเกิดขึ้นมาบ้าง) มันจึงไม่ใช่ธุรกิจที่ดำเนินงานโดยนักธุรกิจ แต่เป็น ‘ธุรกิจที่ดำเนินงานโดย นักธุรกิจ-นักกีฬา’ ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากข้างใน (Inner) แต่ในทางธุรกิจแล้วต้องยอมรับว่า ‘บาส’ ตาถึงในการเลือกแต่ละ ‘แบรนด์’ และไม่ ใ ช่ เ ลื อ กเฉพาะแบรนด์ ที่ ดั ง แล้ ว มาทำการตลาดเท่ า นั้ น แต่ แ บรนด์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ระดับโลก เขาก็สร้างยอดขาย และชิงส่วนแบ่งตลาดได้ไม่แพ้กัน อนาคตอันใกล้เขาจะขยายธุรกิจไปยังลาว เวียดนาม มาเลเซีย และจะก้าวสู่ ธุรกิจร้อยล้าน และถึงวันนั้นเขาอาจจะสร้างแบรนด์จักรยานของตัวเองก็ได้... ใครจะไปรู้!!!


บทเรียนการลงทุนจากปี 2554 และ แนวทางการลงทุน ในปี 2555 /ตอนที่ 1/

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม surasak.d@finansa.com บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

23

นักลงทุนที่ดีเมื่อถึงสิ้นปีจะต้องมาสรุปบทเรียนของการลงทุนในปีที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้าเพื่อหากลยุทธ์ในการลงทุนที่ดีต่อไป ในความเป็นจริง ผู้อ่านคอลัมน์นี้มิใช่นักลงทุนมืออาชีพ อีกทั้งไม่ได้มีเวลาตามข้อมูลข่าวสาร

หรื อ สามารถปรั บ กลยุ ท ธ์ เ ป็ น รายวั น ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ผ มจะเขี ย นต่ อ ไปนี้ จึ ง ตั้ ง ใจเขี ย นสำหรั บ

ผู้อ่านกลุ่มนี้เป็นสำคัญ ดังนั้น ข้อเขียนในเนื้อหานี้จึงอยู่บนระยะเวลาในการลงทุน 2-3 ปีขึ้นไป และเหมาะกับคนวัยทำงานระหว่าง 30-45 ปี ครับ บทเรี ย นที่ 1 การลงทุ น ในประเทศไทยยั ง คงเป็ น การลงทุ น ที่ ดี อ ยู่ แม้ ว่ า ดั ช นี ตลาดหลักทรัพย์ไทยในสิ้นปี 2554 เทียบกับต้นปี 2554 พบว่า ติดลบ -0.72% แต่ถ้ารวม ผลตอบแทนจากเงินปันผลแล้วพบว่า การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อต้นปี 54 ถึงสิ้นปี 54 จะให้ผลตอบแทนบวก 3.62% เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยและบริษัท จดทะเบียนของไทยยังคงแข็งแกร่ง แต่ดัชนีตลาดหุ้นนั้นปรับลงตามปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของ ยุโรป ซึ่งไทยมิได้เป็นศูนย์กลางของปัญหา แต่เมื่อยุโรปประสบปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเริ่มลาม มาที่สถาบันการเงินของยุโรปในส่วนของเงินกองทุนธนาคารที่เริ่มลดลง ดังนั้นสถาบันการเงิน ต่างๆ ในยุโรปจึงต้องเตรียมเพิ่มทุนหรือเพิ่มเงินกองทุน ด้วยเหตุนี้ สถาบันการเงินต่างๆ ในยุโรป จึงเรียกเงินกู้คืน และขายสินทรัพย์/หลักทรัพย์ทั่วโลก เพื่อนำเงินกลับมาช่วยตนเอง นอกจากนี้ ปัญหาในยุโรปทำให้นักลงทุนต่างๆ ทั่วโลกพากันลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ด้วยการขายหุ้น และวิ่ ง เข้ า ไปถื อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภั ย ที่ สุ ด คื อ ‘พั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ’ ผลก็ คื อ ในปี ที่ แ ล้ ว (2554) สินทรัพย์ทางการเงินที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ให้ผลตอบแทนในปีที่แล้ว 17% มองไปข้ า งหน้ า ในปี นี้ เราจะพบว่ า ความเสี่ ย งจากปี ที่ แ ล้ ว คื อ ปั ญ หาในยุ โ รปยั ง อยู่ มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นบ้างจากปัญหาความร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลให้เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และหนี้เสียของสถาบันการเงินจีน แต่แง่ดีคือจีนมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงมาก สามารถนำไปจัดการแก้ปํญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินในประเทศของตนได้ ดังนั้นความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจีนจะล่มสลาย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปแทบไม่ได้ ความเสี่ยงที่ ชัดเจนและเป็นไปได้ที่จะเกิด คือ อัตราการขยายตัวของจีดีพีจีน น่าจะลงจากระดับ 9% ต่อปี มาอยู่ ที่ 7-8% ต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายที่ รั ฐ บาลจี น ต้ อ งการมาตลอด ผลที่ ต ามมาคื อ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะต้องปรับลงบ้าง แต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนซึ่งจะมี ผู้ น ำใหม่ ใ นปลายปี 2555 จะเดิ น หน้ า เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ จี น จากพึ่งพาการลงทุนมาเป็นขับเคลื่อนด้วยการบริโภคของคนจีน ซึ่งยั่งยืน กว่าและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยที่เศรษฐกิจจีนกับไทยเริ่มผูกพันกันมากขึ้น การขับเคลื่อน ของเศรษฐกิ จ จี น จะส่ ง ผลดี ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย และการเกิ ด ขึ้ น ของ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะส่งผลดีต่อบริษัทจดทะเบียนของไทย โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ใน SET 50 ที่ดำเนินการเตรียมความพร้อมตรงนี้ มาตลอด ต่างจาก SMEs ไทยที่ยังขาดความพร้อมและน่าเป็นห่วงมาก สรุปบทเรียนข้อแรกคือ การลงทุนในระยะ 2-3 ปีขึ้นไป ของตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่น่าจะยังคงให้ ผลตอบแทนที่ดีอยู่ คำแนะนำคือ นักลงทุนควรจะสำรวจกองทุนรวมต่างๆ ของ บริษทั จัดการกองทุน (บลจ.) ทีเ่ น้นลงทุนในหุน้ ขนาดใหญ่ของไทย ทั้งหลาย โดยเฉพาะกองทุนรวมที่ออกแบบให้ลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET 50 (บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดมากสุด 50 อันดับแรกของ ตลาดหุ้นไทย) หรือลงทุนในหุ้น 25 อันดับแรกหรือ SET 25

โดยพยายามค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนดังกล่าวเมื่อดัชนีหุ้น ปรับเป็นขาลง โดยในส่วนของ บลจ.ฟินันซ่าเอง มีกองทุนดังกล่าวที่ชื่อว่า กองทุน เปิดฟินันซ่าระยะยาว (FAM LTF) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้น SET 50 ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการประหยัดภาษีได้อีกด้วย ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2352-4052 จังหวะการลงทุนที่ควรพิจารณา คือผมคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลก น่าจะปรับฐานลงอีกครั้งจากเรื่องยุโรปในครึ่งแรกของปี 2555 จังหวะที่ หุ้ น ลง นั่ น แหละเป็ น จั ง หวะที่ นั ก ลงทุ น ที่ อ ายุ 30-45 รั บ ความเสี่ ย งได้ ควรเข้ า ไปซื้ อ กองทุ น รวมประเภทนี้ เพราะจะได้ ห น่ ว ยลงทุ น ในราคาที่ ถู ก และ หลังจากนั้น ตลาดหุ้นไทยจะกลับมาอีกครั้งดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต้นเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ที่ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงไปมาก โดยอยู่ที่ 855 จุด แต่หลังจากนั้นก็ปรับขึ้น มาอยู่ในระดับเหนือกว่า 1 พันจุดในสิ้นปีที่ผ่านมา เพียงแต่ว่ากลยุทธ์การลงทุนครั้งนี้ ถ้าต้นปี 2555 ดัชนีหุ้นปรับลงแรงอีกครั้ง

คือต่ำกว่า 900 จุด ผู้ลงทุนไม่ควรหวังว่าดัชนีจะกลับมาเหนือกว่าพันจุดได้ในภายใน

2-3 เดือนอย่างปีที่แล้วครับ ควรมองไประยะยาวมากกว่า และเข้าไปลงทุนเรื่อยๆ ต่อเนื่อง ในช่วงที่ดัชนีหุ้นเป็นขาลง เพราะหลักการลงทุนคือยิ่งถือของดีในราคาที่ถูก ยิ่งได้กำไร มองอนาคตประเทศไทยที่กำลังผนึกกันในระดับประชาคมอาเซียนและทะยานไปพร้อมกับจีน และอินเดีย ซึ่งขนาดพม่ายังต้องยอมเปิดประเทศมีการเลือกตั้ง มีเศรษฐกิจพิเศษท่าเรือทวาย เพื่อร่วมตักตวงโอกาสของศตวรรษเอเชีย ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่ของไทย 50 บริษัท น่าจะมีความ พร้อมในการตักตวงโอกาสและทนทานต่อความเสี่ยง ดังพิสูจน์ให้เห็นจากวิกฤติการเมืองไทย วิกฤติอุทกภัย บริษัทขนาดใหญ่ของไทยยังผ่านมาได้ ผนวกกับมาตรการลดภาษีนิติบุคคลของ รัฐบาล ซึ่งมีผลในปี 2555 นี้ ยิ่งเพิ่มความได้เปรียบของบริษัทขนาดใหญ่ของไทยให้มากขึ้น การที่นักลงทุนรายย่อยเข้าลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ เสมือน กับเป็นการประกันความเสี่ยงกลายๆ เพราะเราไม่รู้ว่าบริษัทไหนจะชนะหรือแพ้ในสมรภูมิ ธุรกิจในอนาคต ดังนั้นถ้าเราเข้าไปลงทุนหุ้นรายตัวอาจจะพลาดได้เพราะเงินเราจำกัด เราคง ไม่สามารถซื้อหุ้น SET 50 ทุกตัวได้ แต่การเข้าไปลงทุนกับกองทุนรวมที่นำเงินลงทุนของ นักลงทุนมาเฉลี่ยไปซื้อหุ้นใน SET 50 จะยังช่วยให้เราเสมือนกับถือหุ้นใน SET 50 กลายๆ ที่สำคัญคือ การเข้าซื้อกองทุนรวมประเภทนี้ในราคาต่ำและถือไว้นานพอ พอได้กำไรตาม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการจึ ง ขาย หรื อ ถ้ า ครบปี ป ฏิ ทิ น 5 ปี ขึ้ น ไป (กรณี ก อง LTF) จึ ง ขาย ล้วนเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและดีที่สุดครับ บทเรี ย นที่ 2 การบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ไม่ ว่ า จะคุ ณ จะเป็ น บุ ค คล

ธรรมดาหรือเจ้าขององค์กรธุรกิจ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ บริษัท/บ้านของบุคคลที่ประสบ อุทกภัยในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะมีหลายท่านที่เพิ่งซื้อบ้านและถูกบังคับจากสถาบันการเงินที่ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ บ้ า นให้ ซื้ อ ประกั น ด้ ว ย ซึ่ ง โดยมากผู้ ซื้ อ จะคิ ด ว่ า เป็ น ประกั น เฉพาะอั ค คี ภั ย แต่ในความเป็นจริง มีการประกันอุทกภัยด้วย หลายท่านเลยได้อานิสงส์จากตรงนี้ไปชดเชย จากความเสี ย หายน้ ำ ท่ ว มในมู ล ค่ า ที่ ม ากกว่ า เบี้ ย ประกั น ที่ จ่ า ยไป ถื อ ว่ า กำไรไม่ ค าดฝั น นอกจากนี้จากรายงานข่าว เราก็ทราบว่าผู้เคราะห์ร้ายหลายท่านเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดในช่วง น้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี หลายครอบครัวต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวหลัก ที่หาเลี้ยงไป ในด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่สำคัญคือ เรื่องการล่มสลายของระบบสกุลเงินยูโร ซึ่งแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ต่ำ แต่การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อะไร ด้วยการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทย ซึ่งในทุก บลจ. ล้วนมี กองทุนรวมดังกล่าวทั้งสิ้น แต่ถ้าท่านผู้อ่านสนใจการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ของ บลจ.ฟินันซ่า สามารถติดต่อได้ในเบอร์โทร.ด้านบน สรุ ป บทเรี ย นข้ อ ที่ 2 คื อ นั ก ลงทุ น จำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งบริ ห าร ความเสี่ ย งอยู่ เ สมอ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งตรงนี้ ทั้งในเรื่องของการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต และ การลงทุนรวม ทั้งนำเงินส่วนหนึ่งเข้าไปลงทุนในกองทุน ตราสารหนี้ภาครัฐของไทย คำแนะนำคือ นักลงทุนลองติดต่อเรื่องการประกัน อัคคีภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ แล้วศึกษารูปแบบ

การจ่ายเบี้ยประกัน และการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตน มองไปข้างหน้า สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือ ภัยธรรมชาติจาก น้ำท่วมนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ เพราะโครงการแก้ปัญหา น้ ำ ท่ ว มของภาครั ฐ ต้ อ งใช้ เ วลาก่ อ สร้ า ง 2-5 ปี จึ ง แล้ ว เสร็ จ

และปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากภาวะ โลกร้อน ส่งผลให้ฝนตก พายุ มีระดับรุนแรงกว่าปกติ ในด้านสุขภาพพบว่า เนื่องจากคนไทยไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความสะอาด และอนามั ย ของอาหาร ดั ง นั้ น อาหารที่ เ รารั บ ประทานจึ ง เต็ ม ไปด้ ว ยสารพิ ษ ปริมาณมากน้อยแล้วแต่โชคของผู้รับประทาน ผมจำได้ในช่วงที่ผมจบจากจุฬาฯ เมื่อปี 2543 ได้ไปทำงานวิจัยเรื่องต้นทุนค่าขนส่งในประเทศไทย ผมพบว่า อาหาร ทีผ่ ลิตในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 เกรด เกรดทีส่ ะอาดและมีอนามัย ซึง่ มีเจ้าหน้าที่ จากสหภาพยุโรป (อียู) มาคอยตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอนั้น จะส่งออกไปยุโรป ในขณะที่อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกจำหน่ายในเมืองไทย ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวนี้ยังคงอยู่หรือไม่ แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยไม่มีทาง สนใจในเรื่องคุณภาพ ความสะอาด และอนามัยของอาหารในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่ ของอียูแน่นอน ดังนั้นความเสี่ยงที่คนไทยจะเป็นมะเร็ง หรือปัญหาสุขภาพ จึงเพิ่ม สูงขึ้น การคิดเรื่องการประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม (โปรดติดตามตอนต่อไป)


24

‘ If you want people to read a book, tell them

it is overrated.’

[ Nassim Taleb ]

Asus Zenbook

Nokia N9

สมาร์ทโฟนสุดล้ำพร้อมระบบ ปฏิบตั กิ าร MeeGo เวอร์ชนั่ 1.2 Harmattan และหน่วยประมวลผลความเร็ว 1 GHz ที่ช่วยให้ Nokia N9 ประมวลผลได้อย่างลื่นไหล ไม่ตดิ ขัด ตัวเครือ่ งสูง 116.5 มิลลิเมตร กว้าง 61.2 มิลลิเมตร หนา 12.0 มิลลิเมตร ชัง่ น้ำหนักรวมแบตเตอรีไ่ ด้ 137 กรัม หน้าจอแสดงผล AMOLED ให้ความสว่างสดใส ใช้วสั ดุกระจก Corning Gorilla ทนต่อรอยขีดข่วน หน้าจอขนาดใหญ่ 3.9 นิว้ ความละเอียด 854x480 พิกเซล แสดงผลได้สงู สุด 16.7 ล้านสี นอกจากนัน้ ด้านมัลติมเี ดีย Nokia N9 ก็แสดงผล ได้อย่างยอดเยีย่ มทัง้ การแสดงไฟล์ภาพ หรือวิดโี อระดับ HD, กล้องถ่ายรูปคุณภาพเยีย่ ม ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ทีม่ ฟี งั ก์ชนั ตกแต่งรูปภาพมากมาย ให้คณ ุ เลือกเล่น

จุดเด่นของรุน่ นีเ้ ห็นจะเป็นดีไซน์เรียบหรูทผี่ ผู้ ลิต นำคอนเซ็ปต์ของ Zen เข้ามาเพิม่ พลัง ด้วยลวดลาย อะลูมเิ นียมวนเป็นรัศมีเข้าหาศูนย์กลาง ดูทนทาน และเท่ชะมัด ด้านตัวเครือ่ งบางเฉียบ 3 มิลลิเมตร ด้านข้างหนา 9 มิลลิเมตร เหมาะแก่การพกพา ไปเพลิดเพลินตามร้านกาแฟ Super Hybrid Engine II เอกสิทธิ์เฉพาะของเอซุสเพิ่ม ประสิทธิภาพทำให้เครื่องตอบสนองเร็วปรู๊ด เพียง 2 วินาที สแตนบายเครือ่ งได้นานถึง 2 สัปดาห์ และเมือ่ แบตเตอรีเ่ หลือ 5% ก็มรี ะบบ สำรองข้อมูลอัตโนมัติ ระบบ SATA 6Gb/s Solid State Storage ทำให้คณ ุ ต้องตกใจกับเวลาบูสต์เครือ่ งทีเ่ ร็วกว่าปกติถงึ 7 เท่า สุดท้ายเพิม่ ให้หายห่วงเรือ่ งความปลอดภัย Asus Zenbook มีระบบล็อกอินด้วย การจดจำใบหน้าผูใ้ ช้แต่ยงั มีปญ ั หาบ้างเรือ่ งการจดจำคลาดเคลือ่ น

เพื่ อ แสดงความยิ น ดี กั บ ปี มั ง กรฮาเฮ (ซึ่ ง เราคาดว่ า คงมี ป รากฏการณ์ ใ ห้ ฮื อ ฮากั น ได้ ต ลอดปี ) กอง บรรณาธิการ GMBiZ จึงเห็นพ้องต้องกันให้ยืดขยาย คอลั ม น์ น วั ต กรรมนี้ เ ป็ น เต็ ม หนึ่ ง หน้ า กระดาษ โดยคอนเซ็ปต์เบิกฤกษ์ของเราคือความหลากหลายอัน จะนำคุณไปรู้จักกับ Gadget แปลกหน้าประจำเดือนนี้ ตั้งแต่ไฮคลาส ดีไซน์เฉียบหรู ไปจนถึง Gadget ที่เน้น ประโยชน์ ใ ช้ ง านแบบคุ้ ม เงิ น ทุ ก บาททุ ก สตางค์ และ ปิดท้ายด้วยการเกาะกระแส Gadget ติดอาวุธ 3D หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชอบใจกับ โฉมใหม่ที่เราปรับเปลี่ยนนะครับ

Samsung 3D Full HD LED TV

Canon EOS 7D

ถือว่าเป็นกล้องทีอ่ ยูใ่ นระดับโปรที ่ นักถ่ายภาพอยากได้กันนักแล เกือบจะ กล่าวว่าพัฒนาเพิม่ ให้อกี มากมาย เมือ่ เทียบกับ Canon EOS 50D ตัวกล้อง เป็นแมกนีเซียมกันฝุน่ กันละอองน้ำ ติดตัง้ เซ็นเซอร์รบั ภาพ CMOS ขนาด APS-C ทีพ่ ฒ ั นาใหม่ มีความละเอียดสูง ถึง 18 ล้านพิกเซล Image Processor ใช้ Dual DIGIG 4 Processor สามารถ ถ่ายภาพต่อเนือ่ งได้ดว้ ยความเร็วถึง 8 ภาพต่อวินาที ตัง้ ความไวแสงได้ตงั้ แต่ ISO 100 ถึง ISO 6400 และสามารถ เร่งได้ถงึ ISO 12800 โดยมีสญ ั ญาณ รบกวนทีต่ ำ่ จุดโฟกัสแบบ Cross Type 19 จุด ระบบวัดแสง 2 แบบ หนึง่ ระบบ วัดแสงแบบประมวลผลร่วมกับระยะทาง ในการโฟกัสภาพ สีของภาพ อีกแบบคือ Metering Sensor ใหม่ เป็น Dual Layer Sensor วัดแสงเป็น 64 พืน้ ที ่

สร้างความฮือฮาให้กบั ผูร้ ว่ มงาน BOI Fair 2012 มาก เพราะทีวสี ายพันธุใ์ หม่ของ Samsung นีม้ จี ดุ เด่นด้านเทคโนโลยีภาพ สามมิตทิ ดี่ สู มจริงมากๆ โดยเฉพาะซัมซุงแอลอีดี ทีวี รุน่ C9000 ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของปีน ี้ มีดไี ซน์บางทีส่ ดุ ในโลกเพียง 7.9 มม. พร้อม 3D HyperReal Engine ทีช่ ว่ ยให้การรับชมภาพ 3 มิตเิ หมือนกระโดด ออกมาจากจอจริงๆ พร้อมเทคโนโลยี Planet First ทีท่ ำให้ทวี ขี องซัมซุง เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพราะประหยัดพลังงานกว่าแอลซีดที วั่ ไปสูงสุด

ถึง 43% เทคโนโลยี CMR 60x16 เอกสิทธิข์ องซัมซุงช่วยให้เราเห็นภาพ ทีร่ าบรืน่ ดูเป็นธรรมชาติ ประมาณ 960 เฟรมต่อวินาที เชือ่ ว่านีจ่ ะเป็น ก้าวใหม่ทกี่ ระตุน้ ให้ผผู้ ลิตจัดเต็ม Content 3 มิตกิ นั มากขึน้

FUJI FinePix REAL

3D W1

ฟูจปิ ลุกกระแส 3 มิตใิ นกล้องจนได้ โดยพัฒนากล้อง 3 มิติแบบดิจิตอลขนาดเล็กตัวแรกของโลก สามารถให้ ภาพ 3 มิตสิ มบูรณ์แบบโดยไม่ตอ้ งใช้แว่นตา เพียงแต่

ต้องดูบนจอของกล้อง และอุปกรณ์ของฟูจิ ส่วนประกอบ มีเลนส์ 2 เลนส์ ถ่ายภาพได้ทงั้ แบบ 3 มิติ และ 2 มิติ แบบ 2 มิติสามารถบันทึกภาพที่แตกต่างกันได้พร้อมกัน 2 ภาพ ความละเอียดขนาด 10 ล้านพิกเซล จอ LCD ขนาด 2.8 นิว้ ความละเอียด 230,000 จุด น้ำหนักเฉพาะตัวบอดี้ 260 กรัม ด้านดีไซน์ ตัวกล้องทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังมีสดี ำเงา ส่วนขอบรอบๆ ตัวกล้อง เป็นโลหะสีบรอนซ์เงิน ดูสวยงามเรียบหรู โครงสร้างเป็น อะลูมเิ นียมอัลลอยขึน้ รูป


เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

25

เลิกเรียนรูจ ้ ากอดี ต - ซี.เค.พาฮาลัด - บริษัทจะต้องเลิกเรียนรู้จากอดีต และ ต้องลืมด้วย! อนาคตมิใช่การอนุมานจากอดีต มั น ก็ เ หมื อ นกั บ จรวดที่ ส่ ง ขึ้ น สู่ ดวงจันทร์ บริษัทต้องเต็มใจสละส่วนที่เป็น อดี ต ซึ่ ง ไม่ มี เ ชื้ อ เพลิ ง สำหรั บ การ

เดิ น ทางอี ก ต่ อ ไปแล้ ว เพราะจริ ง ๆ แล้วมันก็เป็นเพียงแค่กระเป๋าเดินทาง ส่วนเกิน นั่นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้สร้างอดีต และยังคงมีหุ้นส่วนทางอารมณ์กับสิ่งที่ลงทุนไปในอดีต ถ้ า หากคุ ณ ต้ อ งการหลี ก เลี่ ย งแรงดึ ง ดู ด จากอดี ต คุ ณ ต้ อ ง เต็มใจท้าทายความเชื่อถือดั้งเดิมของตนเองเพื่อก่อเกิดแก่นกลยุทธ์ ของคุณขึ้นมาใหม่ และคิดใหม่ถึงสมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการแข่งขันของคุณ แต่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ มั ก เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท จะลงมื อ ป้องกัน มันมีสำนึกแห่งเร่งรีบ เป็นสำนึกที่ว่าความสำเร็จในอนาคตของบริษัทมิใช่สิ่งที่ต้อง บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางบริ ษั ท สร้ า ง ‘วิ ก ฤตการณ์ ’ เพื่ อ ทำให้ เ กิ ด ความสำนึ ก แห่งเร่งรีบ (Sense of urgency) ในองค์กร

‘Streaming’

อนาคตใหม่ของเพลงออนไลน์ “เพลง” และ “ดนตรี” เป็นความบันเทิงขั้นพื้นฐาน ที่อยู่เคียงคู่กับโลกไอทีมานาน คนที่ใช้คอมพิวเตอร์มา นานหน่ อ ยคงจำยุ ค สมั ย ที่ เ ราตื่ น เต้ น กั บ เพลงแบบ MP3 ที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับซีดีเพลงแบบเดิม แต่ให้คุณภาพที่ทัดเทียมกัน พอมาถึงยุคอินเทอร์เน็ต หลายคนคงรู้ จั ก บริ ก ารแลกไฟล์ เ พลง (เถื่ อ น) แต่ ได้ รั บ ความนิ ย มสู ง อย่ า ง Napster (ซึ่ ง ผู้ ส ร้ า งคื อ Sean Parker ไปมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network ด้วย) ถั ด มาอี ก ยุ ค หนึ่ ง เป็ น ยุ ค ของเพลงออนไลน์ แ บบ ถู ก กฎหมาย ซึ่ ง ผู้ ช นะในเกมนี้ คื อ iTunes ของสตี ฟ จ็ อ บส์ ที่ เ จรจาจนค่ า ยเพลงต่ า งๆ ยอมให้ แ อปเปิ ล ขายเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จนกลายมาเป็นมาตรฐาน ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามในปัจจุบัน โลกยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้น แถมเครือข่าย ไร้สายอย่าง Wi-Fi, 3G และ 4G ก็พัฒนาขึ้นจนทำให้ การต่อเน็ตนอกบ้านเป็นจริงได้มากขึ้น วงการเพลงดิจิ ทั ล ก็ ป รั บ ตั ว ตามโลกใบใหม่ นี้ โดยเปลี่ ย นจากการซื้ อ ไฟล์ เ พลงมาฟั ง บนเครื่ อ ง ตามโมเดลที่ iTunes ประดิษฐ์ขึ้น มาเป็นการฟังเพลงสดๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกกันว่า “สตรีมมิ่ง” ได้ตามต้องการ ผู้ เ ล่ น ในตลาดนี้ ที่ น่ า สนใจมี ห ลายราย ทั้ ง บริ ษั ท อิสระขนาดเล็ก และบริษัทไอทีใหญ่ๆ ที่กระโจนเข้ามา เล่นในตลาดนี้ ที่ น่ า สนใจที่ สุ ด คื อ Spotify บริ ษั ท สวี เ ดนที่ บุ ก ตลาดเพลงออนไลน์มาจากฝั่งยุโรป ก่อนจะข้ามมหาสมุทร

มาบุกตลาดสหรัฐ Spotify ให้บริการฟังเพลงผ่านเน็ต แบบไม่ จ ำกั ด เราไม่ ต้ อ งซื้ อ เพลงก่ อ นแต่ เ สี ย ค่ า รายเดือน และเลือกฟังเพลงได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะบน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือว่ามือถือก็ตาม ช่วงหลัง Spotify ยังขยายฐานของตัวเองมาเป็นการแลกเพลง กันฟังกับเพื่อนๆ บนเฟซบุ๊ก นอกจาก Spotify แล้ว ในสหรัฐเองยังมีบริการ คล้ายๆ กันคือ Pandora และ Rdio (ที่ริเริ่มโดยหนึ่ง ในผู้สร้าง Skype) บริการทั้งสามตัวมีลักษณะคล้ายๆ กันแต่ต่างกันในรายละเอียด ในเบื้องต้นคงยังไม่มีผู้แพ้ชนะชัดเจน คงต้องรอดูไปอีกสักปี ส่วนบริษัทใหญ่ๆ ที่เข้ามาร่วมวงก็มีเพียบ เริ่มจาก Amazon ที่เปิดให้เราอัพโหลดเพลงไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ของ Amazon แล้วฟังแบบสตรีมมิ่งผ่านมือถือได้ กูเกิลเองก็มีบริการคล้ายๆ กันชื่อ Google Music ส่วนแอปเปิลเองก็เพิ่งเปิดตัว iTunes Match ที่รูปแบบใกล้เคียงกัน บริษัทที่น่าสนใจอีกรายคือโซนี่ โดยให้ บริการฟังเพลงออนไลน์ชื่อ Music Unlimited แถมมีจุดขายว่ามันใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องเล่นบลูเรย์ และทีวีของโซนี่ได้ด้วย บริการทุกตัวที่ว่ามายังไม่มีใครมาเปิด บริการในประเทศไทย ถือเป็นอีกช่องว่างที่ ผู้ประกอบการไทยยังมีเวลาให้ฉกฉวย เพราะ แนวโน้มของตลาดโลกชี้ให้เห็นชัดเจนว่า “มาแน่”

เรื่อง : อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์


26 ทุกๆ ปีเรามักจะตั้งคำถามว่า ปีหน้าหรือปีนี้ อะไรจะเกิดขึ้น คือ สำนักต่างๆ ก็จะรายงาน

ในสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้ม การรู้แนวโน้มว่าอะไร

จะเกิ ด ขึ้ น ทำให้ เ รารู้ ก่ อ นล่ ว งหน้ า และเรา สามารถจะเตรียมตัวรับมือได้ ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีเหตุการณ์หลายอย่าง เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และองค์กร หลายๆ องค์ ก รที่ ไ ม่ เ ตรี ย มรั บ เหตุ ก ารณ์

ไม่คาดฝันนี่ หรือรับได้ก็รับได้ไม่ดี จะประสบ

กับปัญหามากกว่าองค์กรทีเ่ ตรียมตัว ที นี้ นิ ต ยสาร GMBiZ หยิ บ 5 เทรนด์ สำคั ญ ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ปี 2555 555 นี่ บางคนนึกว่าเหมือนกับเราตอบใน เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ว่า 555 เหมือนกับเป็น

การหัวเราะนะ แต่ถา้ ใครเตรียมตัวไม่ดี หัวเราะ ไม่ออกนะครับ

ปีนเี้ รามีคอนเซ็ปต์ 555 ถามนักธุรกิจ 5 ท่าน ว่า 5 เทรนด์ทจี่ ะเกิดขึน้ คืออะไร และ 5 วิธกี าร รับมือ นักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ราเลือกมา ล้วนแล้วแต่มชี อื่ เสียง หนึง่ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ คนนีข้ นึ้ ปกเราไปทีหนึง่ แล้ว ซึง่ ปีนจี้ ะเดินทางไปมองโกล ก็จะมาบอกว่า อะไรคือเทรนด์ทเี่ ราไม่อาจหลีกเลีย่ ง คุณตัน ภาสกรนที เจ้าของอิชติ นั ปีทแี่ ล้วเจอมรสุม เจอน้ำท่วม แต่กย็ งั ทำ CSR

อย่างขะมักเขม้นนะครับ ปีนคี้ ณ ุ ตันมาฟันธงว่าอะไรจะเกิดขึน้ นอกจากนีอ้ กี สามคนก็จะเป็น คุณวรวุฒิ อุน ่ ใจ ซึง่ เพิง่ พาบริษทั ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

เข้าตลาดหลักทรัพย์ หุน้ เพิม่ ขึน้ กว่า 400% เขาจะมาชีใ้ ห้เห็นว่า e-commerce มาไหม เพราะเขากำลัง ทำเว็บไซต์ www.trenddyday.com อีกคนหนึง่ ก็จะเป็น คุณธนา เธียรอัจฉริยะ นักการตลาดมือหนึง่ เคยอยูด่ แี ทคมาก่อน ตอนนี ้ มาเป็นซีอีโอ แม็คยีนส์ แต่กำลังจะออกแล้ว ส่วนจะเป็นซีอีโอบริษัทไหน คุณธนาบอกขอติดไว้ก่อน

แต่ตอนนีเ้ น้นเรือ่ งสือ่ คุณธนาก็ฟนั ธงว่า ดาวเทียมมาแน่นอนนะครับ คนสุดท้ายเป็นคนทีม่ าทำงานแทนคุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เป็นแม่ทพั เอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทย เป็นคนหนุม่ สดๆ ร้อนๆ รองกรรมการผูจ้ ดั การธนาคารกสิกรไทย ดูสายธุรกิจเอสเอ็มอี


วิกรม กรมดิษฐ์

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

/ ผูก ้ อ ่ ตัง้ และ CEO บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน / พูดถึง 5 เทรนด์ในปีนี้ อย่างไรเสียก็ต้องถามถึงนักธุรกิจ

รุน่ เดอะอย่าง วิกรม กรมดิษฐ์ ว่ามีแนวโน้ม

จะเกิดอะไรขึน้ บ้าง วิสยั ทัศน์ในการมองอนาคตของเศรษฐกิจโลกให้ขาดนัน้

ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิง่ สำหรับนักธุรกิจทุกคน แม้จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเตรียมตัวรับมือทัน

ก็สามารถเป็นโอกาสได้ และถ้ายิง่ ภาพในอนาคตทีเ่ ห็น

กำลังจะเป็นโอกาสอยูแ่ ล้ว

ถ้าลงมือก่อน

ก็ยอ่ มได้เปรียบ

27

AEC มีได้และเสีย

เนือ่ งจากว่าอาเซียนเราจะเกิดการรวมตัวกัน 3 ปีขา้ งหน้า วันนีต้ อ้ งเริม่ ทีจ่ ะดู และเตรียมตัวแล้ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมามอง ก็ คื อ ว่ า มั น ก็ ไ ม่ มี พ รมแดนระหว่ า งบ้ า นเรา หมดเลย การที่ไม่มีพรมแดนอะไรมันจะเกิดขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก เนือ่ งจากบ้านเราอยูต่ รงกลาง และบ้านเราก็คงมีเรือ่ งของสิง่ ทีไ่ ด้เปรียบ สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในอาเซียน และคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยทำเลภูมิศาสตร์ก็คือคนไทย แล้วก็สินค้าไทย ผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้ว แต่ที่คนไทยมี คนพวกนี้เขาชอบหมด บวกกับการที่เขามาซื้อในราคาที่มันถูก ผมว่าแถวประตูน้ำ แถวมาบุญครอง จะกลายเป็นตลาดใหญ่มากเลยของการ เปลีย่ นแปลงเชิงภูมภิ าค นัน่ ก็คอื เรือ่ งสินค้า การไม่มีพรมแดน อะไรหลายๆ อย่างก็มีการปรับตัว ผมไม่ทราบว่า จะทันหรือไม่ ถ้าเราไม่มาเข้าใจเรื่องของอาเซียน (AEC) ตั้งแต่ตอนนี้ วันนี้ คนทีส่ นใจเรือ่ งของ AEC ไม่เยอะ มันเหมือนสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิด โห...อีกตัง้ 3 ปี วันนีเ้ ราจะต้องไปรีบทำอะไร และนีค่ อื ปัญหาทีท่ างคนไทยเป็นจุดอ่อนทีค่ นไทย จะต้องกลับมาดู

จีนเปลีย ่ นโลก

ภาพประกอบจาก GM MAGAZINE

ยักษ์ใหญ่เจ็บหนัก

ตอนนีก้ ำลังมีปญ ั หาเศรษฐกิจก่อตัวในยุโรป ซึง่ ก็ตดิ เชือ้ มาจากอเมริกา จาก Hamburger Crisis สิง่ หนึง่ ทีค่ ดิ ว่ามันจะขยายตัวเนีย่ ก็เพราะว่ามีหนีม้ าก และหนีท้ ไี่ ปซุกไว้กก็ ำลังโผล่ออกมาเรือ่ ยๆ ในเศรษฐกิจโลกวันนี้ หนีย้ โุ รปเป็น 26-27% ของ GDP โลก แต่วนั นีร้ วมกับอเมริกา ซึง่ ตอนนีม้ หี นี้ ของอเมริกาอยู่ 15 ล้านล้านเหรียญ อันนัน้ เป็นหนีส้ าธารณะนะ ซึง่ จะลากปัญหาทางเศรษฐกิจ ของปีหน้า นีค่ อื ปัญหาทีห่ นึง่ ทีผ่ มคิดว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับเรา เมืองไทยของเราทุกอย่างมันต้องอาศัยการส่งออก ตรงนี้อย่างที่เรามองอยู่มันก็คงจะส่งผลกระทบ ถ้า เกิดว่าคนผู้ซื้อสั่งสินค้าจากเรา เขาสั่งสินค้าจากเราน้อยลง และไม่ใช่น้อยลงอย่างเดียว เขาบอกว่า ราคามันแพงไป เพราะว่าอย่างน้อยๆ ของในเมืองจีน ขนาดเขาส่งมาในบ้านเรา ไม้ตยี งุ อันละ 99 บาท นีข่ นาดเขานำเข้ามาแล้ว เสียภาษีอะไรแล้ว บวกอะไรทุกอย่างแล้ว ถามว่าบริษทั ไทยทำได้ไหมที่ 99 บาท อันนี้เป็นภาพที่ฉายออกมาได้ว่า สินค้าใดๆ ที่พวกยุโรป พวกอเมริกา หรือพวกญี่ปุ่นซื้อจาก เมืองไทยไม่ได้ เนือ่ งจากว่าเขาเศรษฐกิจไม่ดี เขาก็ตอ้ งไปหาของที่ ถูกกว่าและคุณภาพยังใช้ได้กค็ อื จีน แล้ว ต่อไปจะตามมาด้วยอินเดีย เพราะว่าอินเดียก็มโี ครงสร้าง คล้ายจีน เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้มันจะส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะถือว่าแรงและก็ยาว ผมยังมองไม่ออก เหมือนกันว่าวิกฤตครัง้ นีจ้ ะลากยาวขนาดไหน เพราะยุโรปมันใหญ่มาก

วิกฤตภัยธรรมชาติ

ผมก็ ยั ง เชื่ อ ว่ า มั น จะมี เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ก ฤตทางธรรมชาติ เพราะว่ า เดี๋ ย วนี้ อ ะไรก็ ไ ม่ รู้ ทำไมมั น เปลีย่ นแปลงเร็วอย่างนี้ มันเป็นแบบสุดโต่ง สุดขัว้ บ้านเราเมื่อก่อนกรุมอุตุฯ เขาจะบอกอะไรเรามา อย่างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน่ะจะเป็น ประมาณ 1-3 องศา ตอนนีม้ นั จะไม่ใช่แล้ว มันจะเป็น 3-5 องศา ขึน้ ก็ขนึ้ สูง ลงก็ลงไปเลย อันนัน้ คือ ความสุดโต่งของอุณหภูมใิ นโลก คราวนี้เมื่อความสุดโต่งมันเกิดขึ้นมาก็ส่งผลกระทบต่อการผลิต อะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตร ถ้ามันขึน้ ลงเร็วผลิตภัณฑ์มนั ก็ตำ่ เสียหายเยอะ ตรงนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งภูมอิ ากาศ ฉะนั้นเรื่องธรรมชาติก็จะทำให้เรามีต้นทุน และก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงสูง ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า ใกล้ๆ บ้านเรา ต่อไปก็จะมีเรื่องให้เห็น อย่างทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าฟิลิปปินส์มีน้ำท่วม มันเป็นเรื่องสุดโต่ง หมดเลย เป็นเรือ่ งของธรรมชาติทกี่ ำลังมีปญ ั หา ดังนั้นการสมมติอะไรก่อนล่วงหน้า ถ้ามันเสี่ยง มันมีปัญหาอย่างนี้ๆ ต้องเป็นการสมมติ เช่นเรา บอกว่า เราสร้างโรงงานตรงนี้ ต้องเจอน้ำท่วมสูงเท่านีก้ เี่ มตร เราตัง้ ไว้เลยให้สงู มากๆ และเอาตรงนัน้ มา เป็นโจทย์ทตี่ งั้ ไว้ไปทำ ไปสร้างอะไรทีเ่ ราต้องเผือ่ เอาไว้ ตรงนัน้ เป็นเรือ่ งของการเตรียมเพือ่ ภัยธรรมชาติ อีกอันหนึ่งที่เรา ต้องมาเตรียมก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องแค่ภัยธรรมชาติอย่างเดียว เราต้องสมมติว่าโลกเราปกติจะโตประมาณ 4-5% ต่อปี เหมือนเมืองไทย เราปกติก็จะโต 4% 5%

อะไรต่ า งๆ ตอนนี้ เ หลื อ แค่ 1.5% อะไรอย่ า งนี้ เราไปสมมติ ใ ห้ สุ ด โต่ ง อย่ า งนั้ น ตามธรรมชาติ

เศรษฐกิจโลกไม่ดี เราจะเตรียมอย่างไร

อันนีผ้ มว่ามันจะมีการเปลีย่ นแปลงแบบรุนแรง และทีร่ นุ แรงมากทีส่ ดุ ก็คอื จีน คนจีนตอนนีไ้ ปอยูใ่ นแอฟริกา ผมว่าน่าจะมีประมาณ 5 ล้านกว่าคนแล้ว วันนี้แอฟริกาเป็นทวีปหนึ่งในเจ็ดของโลกที่ปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดใน เชิงของทางด้านเกษตรกรรม ในเชิงของทางด้านพลังงาน และก็มีพวก แร่ธาตุ เพราะฉะนัน้ จีนในวันนีเ้ ข้าไปอยูใ่ นแอฟริกาเยอะแยะหลายธุรกิจเหลือเกิน สาเหตุอะไรที่จีนต้องทำอย่างนั้น เพราะจีนมีการเติบโตทางด้าน GDP ของเขาถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% และการเติบโตทางด้านภายในประเทศ 15% จีนเขามีเงินมาก พอเขามีเงินมาก การทีเ่ ขาจะต้องไปขยายตลาดไปลงทุน จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมหาศาลในทศวรรษข้ า งหน้ า โดยจี น เพราะว่าตัวจักรที่สำคัญคือ จีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะ 3 ล้านล้านกว่าในขณะทีอ่ เมริกาติดหนี้ สาธารณะ 15 ล้านล้าน ยุโรปก็พอๆ กันติดหนี้ สาธารณะ ทีนี้คนมีเงินสดกับคนมีหนี้ มันก็เกิดการถ่ายเทกัน ระหว่างการซื้อขาย เทคโนโลยี กับการลงทุน จีนก็เลยต้องอาศัยโอกาสตรงนี้ ขยายเข้ามาในอาเซียน อย่างเหลือเชือ่ ดังนัน้ เราจะเห็นว่าวันนีส้ นิ ค้าจีนจะเข้ามาในอาเซียน มากขึน้ ๆ วันนีจ้ นี เขากำลังเลียนแบบญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน คือไปอยูใ่ นประเทศนัน้ ๆ แล้วก็ใช้ประเทศนัน้ ๆ เป็นฐานการผลิต เพือ่ จะใช้ FTA ขายในประเทศนัน้ ๆ และ ก็สง่ ออกด้วย และถ้าจีนทำระบบโลจิสติกส์การซือ้ ขายกันต่อไป ต่อไปไม่ตอ้ งซือ้ ดอลลาร์ ขายดอลลาร์ ตรงนัน้ จะทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในภูมภิ าคหนึง่

POINT OF SUCCESS

ร่วมกลุม ่ กีดกัน

เมื่อสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เทรนด์ที่ตามมผมคิดว่าคงจะมีเรื่องการรวมตัว การตั้ง ก๊ ก -เหล่ า ในโลกเกิ ด ขึ้ น มากขึ้ น เพราะว่ า แต่ ล ะประเทศก็ ต้ อ งกั น การหลุ ด รั่ ว มีการป้องกันสูงขึน้ เพราะตอนนีเ้ งินสดทัว่ โลก 60-65% ของโลกมากองอยูท่ เี่ อเซีย การที่ เ งิ น สดในช่ ว ง 30 ปี ได้ รั บ เข้ า มาโดยการส่ ง ออกประเทศในเอเซี ย ได้ ดุลทางการค้าแทบจะทั้งหมดเลย จะทำการค้ากับที่ไหนๆ ก็ได้ดุลการค้าหมดในช่วง 30 ปีนี้ เพราะฉะนัน้ ดุลการค้าหรือเงินทีเ่ ข้ามามันก็คอ่ ยๆ ไหลๆ อเมริ ก าขาดดุ ล สะสมไปเรื่ อ ยๆ ยุ โ รปก็ เ หมื อ นกั น น้ อ ยประเทศที่ จ ะได้ ดุ ล อย่างเยอรมันถือว่าเป็นพิเศษ เพราะคนเยอรมันเก่ง คนสวิสเก่ง เพราะฉะนั้น ประเทศอืน่ ๆ ในยุโรปก็ขาดดุลเป็นส่วนใหญ่ ตรงนี้ จ ะทำให้ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ ห นึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ‘วิ ก ฤตการณ์ ถ อนตั ว ’ หรื อ ‘วิ ก ฤตการณ์ ตั้ ง การ์ ด สู ง ’ ของประเทศที่ เ คยให้ GSP สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เป็นประเทศที่เราเมื่อก่อนเป็นประเทศที่เป็น เมืองขึน้ ของเขา เขาก็จะให้อภิสทิ ธิพ์ เิ ศษ แต่ตอนนี้อภิสิทธิ์พิเศษเหล่านี้ มันไปกัดกร่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ประเทศเหล่านี้ ฉะนั้นพวกนี้มันก็ลดลงๆ คราวนี้พอลดลงปั๊บ ความสามารถในการ แข่งขันของสินค้าก็ลดลง ตรงนัน้ มันก็เป็นสิง่ หนึง่ หนึง่ เป็นการลดสิทธิประโยชน์ ในขณะนั้ น เดี ย วกั น เขาเพิ่ ม อี ก ในเรื่ อ ง ‘กำแพงภาษี ’ เพราะในตอนนี ้ เขากรอบแล้ ว เพราะขื น ปล่ อ ยไปเรื่ อ ยๆ มั น ก็ ค งแย่ ต่ อ ไป ผมเชื่ อ ว่ า การกี ด กั น

การสร้างกำแพงภาษี การกำหนดอะไรต่อมิอะไรหลายๆ อย่างในประเทศที่เคย

ได้ชอื่ ว่ามีเงินเยอะจะค่อยๆ หายไป


28

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

ตัน ภาสกรนที / นักคิดนอกกรอบ /

ตัน อิชติ นั เจอมาทุกอย่างในปีแล้ว

เขาจะมาชีเ้ ทรนด์วา่ ปีนเี้ ราจะเจอะอะไร น้ำจะแล้ง เกษตรกรจะมีปญ ั หา

สิ่งแรกเลยปีนี้ทุกคนใจตุ้มๆ ต่อมๆ ว่าน้ำท่วมหรือเปล่า แต่ของเราเคยแล้ง มากกว่า จะมีฝนก็แล้งเพราะความเสียหายของปีทแี่ ล้วทำให้รฐั บาลนีจ้ ะทำทุก วิธไี ม่ให้เกิดขึน้ อีกเด็ดขาด คำว่า “ไม่ทว่ ม” นัน้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทว่ ม แต่กท็ ว่ มเหมือนเช่น ทีเ่ มืองไทยท่วมทุกปีอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ทว่ มขนาดทีน่ คิ มอุตสาหกรรมท่วมหมด หรือ ท่วมมิดหลังคา ผมจึงคิดว่ามีโอกาสทีจ่ ะแล้งมากกว่า เพราะถึงแม้ฝนจะมาผมก็ เชือ่ ว่าเขาจะปล่อยน้ำหมด แต่ไม่ว่าจะท่วมหรือจะแล้ง ตอนนี้ก็มีความกังวลว่าคนจะมีการชะลอ การลงทุน อย่างโรงงานทีผ่ มลงทุนไปแล้ว บางคนก็อาจจะไม่อยากจะลง รอให้ ชั ด เจนก่ อ น ผมยกตั ว อย่ า งเช่ น บ้ า นประชาชนหลายคนที่ อ ยู่ ใ นเขตที่ มี ความเสี่ยงว่าน้ำจะท่วมอีกเขาก็ไม่ซ่อมบ้าน เขาไปซื้อคอนโดอยู่เลย เพราะ ถ้าซ่อมไปแล้วน้ำมาอีกก็ต้องซ่อมอีกรอบนึง ในเมื่อยังไม่ชัดเจนก็ทิ้งเอาไว้ก่อน แต่คนพวกนีค้ อื คนทีฐ่ านะดี ในทางธุรกิจบางคนก็ยังไม่ลงทุน บางคนก็ย้ายโรงงานไปที่จังหวัดอื่น บางคนก็หนีจากไทยไปต่างประเทศ เกษตรกรจะมีปัญหา อย่างปลูกไม้ยืนต้นที่ต้องใช้ระยะเวลา อย่างไรปีนี้ ก็ไม่มี ของก็จะขาด ทุกอย่างก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของ ประวัตศิ าสตร์ของวงการธุรกิจ

ธุรกิจต้องรีบปรับตัว กล้าเสีย ่ ง!!

การแข่งขันของธุรกิจจะมากขึ้นเพราะปีที่ผ่านมาทำให้รายได้ของหลายบริษัท ขาดไป เกิดความได้เปรียบเสียบเปรียบเกิดมากขึ้น เช่นบางคนท่วมหลาย โรงงาน บางคนไม่ทว่ มเลย ยกตัวอย่างเป๊ปซี่ กับโค้ก ซึง่ จะส่งผลให้มาร์เก็ตแชร์ เปลี่ยนทันที โค้กอาจจะมาชนะเป๊ปซี่ซึ่งตลอด 50 ปีที่ผ่านมาเป๊ปซี่ชนะโค้ก มาตลอด ผมว่าปีนโี้ ค้กจะชนะ หรือตอนนีโ้ ค้กอาจจะชนะไปแล้วก็ได้ เพราะเขา ไม่ทว่ มเลย และเขาก็จะรุก ประกอบกับเป๊ปซีก่ เ็ ผชิญอุปสรรคภายในอีก แต่ผม ว่าหลักๆ มาจากน้ำท่วมทำให้แบรนด์นเี้ ปลีย่ นแปลง ธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบปั ญ หาจึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น โรงงานผมน้ ำ ท่ ว มวั น นี้ พรุ่ ง นี้ ผ มก็ คุ ย กั บ ญี่ ปุ่ น แล้ ว ก็ สั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รใหม่ บางคนมานัง่ รอแผนว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างไร นิคมฯ จะทำอย่างไร การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารจึ ง ต้ อ งกล้ า เสี่ ย ง อย่ า งผมตั ด สิ น ใจไปแล้ ว เครือ่ งจักรใหม่ของผมก็มาแล้ว แม้วา่ ตอนนีป้ ระกันจะไม่รบั แล้ว แต่ผมตัดสินใจ เสี่ยงเอง เป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับไว้เพราะชีวิตบางทีก็ต้องเสี่ยง ถ้าผมต้อง เปลี่ยนไปตั้งโรงงานใหม่ที่โคราช พื้นที่ปลูกสร้างต้องใช้เวลาก่อสร้างอีกปีกว่า สองปี สิ่ ง ที่ ผ มสู ญ เสี ย ไปก็ คื อ โอกาส โรงงานที่ ส ร้ า งอยู่ ที นี่ ก็ เ ป็ น พั น ล้ า น แต่อาคารซ่อมได้ มีกำลังการผลิตไม่ได้หมายความว่าเราชนะคู่แข่งแน่นอน แต่ถ้าไม่มี การผลิตยังไงก็ไม่มโี อกาสชนะ

IT มีผลต่อธุรกิจสูง

ปีนเี้ ป็นปีของการเข้าถึง IT หรือ Online Marketing อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แน่ๆ ตอนนีผ้ มก็มาสนใจเรือ่ ง IT เพราะมันมีผลต่อธุรกิจ และก็ 3G ของเรากำลัง เกิดขึน้ ถึงแม้ลาวจะไป 4G แล้ว แต่กถ็ งึ เวลาแล้ว 3G จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว การแข่งขันก็เปลี่ยน การสื่อสารก็เปลี่ยน เรากับลูกค้าจะเข้าถึงกันอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับว่าใคร สามารถทำตรงนีไ้ ด้ดกี ว่า คนไทยใช้ IT เป็นระดับต้นๆ ของโลกติด Top 5 Satellite TV ที่ไต้หวัน หรือว่าฮ่องกง เขาอาจจะเริ่มเมื่อสิบปีก่อน ของประเทศไทยเราอาจจะครึง่ ๆ กลางๆ แต่ผมว่าตอนนีถ้ งึ เวลาแล้ว มาเต็มๆ แล้ว จึงกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ IT ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้ว ต้องเฝ้าระวังและติดตามบริหารจัดการตรงนีใ้ ห้ดี ไม่เช่นนัน้ ก็จะตกกกระแส

ผู้บริหารบางคนอาจจะยังใช้ลูกคิดอยู่ ยั ง ใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขอยู่ มั น ก็ ไ ม่ ทั น แล้ ว ตอนนี้ ต้ อ งยอมรั บ ความจริ ง ว่ า โลกมั น เปลีย่ นแปลงแล้ว ผูบ้ ริหารก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลง เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ในบริ ษั ท การทำงานใน ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศก็ได้ ผมเอง ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ว่ า ต้ อ ง ท ำ ง า น ที่ อ อ ฟ ฟิ ศ

ต้องประชุมทีอ่ อฟฟิศ ทำทีไ่ หนก็ได้ เราก็ใช้ IT มาช่วย

AEC มาแน่

POINT OF SUCCESS ทุกองค์กรต้องทำ CSR

ธุ ร กิ จ ในเมื อ งไทยจะเกิ ด เทรนด์ ใ หม่ ขึ้ น มา คื อ CSR ซึ่ ง องค์ ก รและอาสาสมั ค รจะทำ สิ่งเหล่านี้มากขึ้น และทำกันอย่างจริงๆ จังๆ เป็นสิง่ ทีผ่ มเห็นแล้วผมดีใจมาก จากนี้ไปจะทำธุรกิจเพื่อองค์กร พนักงาน อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องทำ 3 อย่าง มีธรุ กิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ธุรกิจก็คอื มีบริษทั พนักงาน และลูกค้า อั น นี้ จ ะมี ก ารแข่ ง ขั น กั น ทำความดี ม ากขึ้ น ไม่วา่ จะทำเพือ่ PR หรือเพือ่ อะไรก็ชา่ งมันเถอะ ผมว่ า สิ่ ง นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี เราจะเห็ น ว่ า วั ย รุ่ น มี

จิตอาสามากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และก็จะคู่กับ ธุรกิจไปด้วยกัน อย่างน้อยเราก็ตอ้ งคิดถึงเขาด้วย

ตอนนี้ ทุ ก คนตื่ น ตั ว เรื่ อ งการค้ า เสรี AEC นอกจาก IT แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด คือเรื่อง การค้าเสรี ซึ่งมันกำลังจะเป็นจริงแล้วอย่าง รวดเร็ว และน่ากลัวมาก เราไม่สนใจไม่ได้ ไม่ ว่าคุณจะทำธุรกิจเกษตร ทำ IT ขายเสื้อผ้า รถยนต์ หรื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ถ้ า คุ ณ ปรั บ ตั ว ไม่ทนั ตายแน่นอน AEC จะส่งผลกระทบถึงทุกคน สิ่งที่เราทำกับเขาทำนั้นไม่เกี่ยวกับแค่เรื่องส่วนต่างของค่าขนส่ง เท่านัน้ ภาษีกไ็ ม่มแี ล้ว ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะเจาะตลาดของเขาได้ ส่วนทีเ่ ราสูเ้ ขาไม่ได้ตอ้ งเลิก ส่วนทีเ่ ราได้ เปรียบต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อไปเวียดนามจะมีความหมายว่าเป็นอีกจังหวัดหนึง่ เท่านัน้ ไม่ใช่ตา่ งประเทศแล้ว ห่างกันแค่เวลา ชัว่ โมงเดียว ฟูจเิ ข้าไปเปิดทีล่ าวแล้ว บิก๊ ซีกำลังจะเปิด ยกตัวอย่างที่ลาว จีนแดงก็ยึดธุรกิจไปแล้ว มาตั้งหมดแล้ว เป็นอีกมณฑลหนึ่งของจีนไปแล้ว ตอนนี้มีชาวจีนอยู่ในลาวประมาณ 1 แสนคน และคาดว่าจะมีถึง 1 ล้านคน โดยที่ลาวมีประชากร ประมาณ 5-6 ล้านคน อีกสิบปีขา้ งหน้าคนจีนอาจจะมากกว่าคนลาวก็ได้ สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ จริงเพียงแต่วา่ เราไม่ได้ไปดู บางทีเราก็คดิ ว่าอาจจะเป็นแค่ขา่ ว ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แต่มนั เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ตอนนีห้ า้ งร้านทีล่ าวมีแต่ภาษาจีนเต็มไปหมดเลย


วรวุฒิ อุน ่ ใจ

29

เรื่อง : วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

/ จากนีไ้ ปใครไม่ได้ทำสินค้าให้ดด ู ม ี ด ี ไี ซน์ จะเกิดขึน ้ ยาก / วรวุฒิ อุน่ ใจ กรรมการผูจ้ ดั การ บ.ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ผูร้ บั ช่วงร้านขาย

เครือ่ งเขียนจากเตีย่ จากนัน้ เปลีย่ น Business Model มาเป็นการขายผ่านแคตตาล็อก

และขายผ่านอินเตอร์เน็ต จัดส่งทัว่ ไทยเมือ่ ซือ้ 499 บาท

เขาใช้เวลาเพียง 10 ปี นำออฟฟิศเมท

เข้าตลาด MAI เขาเห็นวิกฤตและโอกาสอะไรในปีนี้ มองภาพแบบกว้างๆ

วรวุฒเิ ชือ่ ว่าจะพบคำตอบทีล่ มุ่ ลึก AEC

เทรนด์ ที่ ส ำคั ญ ในปี นี้ คื อ การรวมประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ทุ ก องค์ ก รจะต้ อ งศึ ก ษาและเอาจริ ง เอาจั ง การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะกระทบกับผู้ประกอบการรายเล็ก และรายกลางสูง เพราะยังไม่ค่อยรู้ตัวแถมยังไม่เริ่มศึกษา รายใหญ่ ไ ม่ ค่ อ ยน่ า ห่ ว งเพราะเขามี ร ะบบเตรี ย มพร้ อ ม อยูแ่ ล้ว ที่ว่าเตรียมตัวนี้คือ หนึ่ง...คุณได้คิดหรือยังว่าธุรกิจ ของคุณมี Strength มี Weakness อย่างไรบ้าง ถ้าคุณต้อง แข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน คุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขา นี่ยัง

ไม่นบั สิงคโปร์ ฮ่องกงทีจ่ ะต้องเข้ามาแน่นอนนะ สอง...คุณได้ ศึกษากฏหมาย กฏระเบียบหรือยังว่าหลังจากเปิด AEC แล้วมีกฏหมายอะไรที่จะทำให้คุณได้เปรียบหรือเสียเปรียบ บ้ า ง ถ้ า คุ ณ ทำอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์ จ ะเข้ า มาแข่ ง กับคุณเนีย่ กฏหมายให้เขาทำได้ไหมหรือมีขอ้ จำกัดยังไงบ้าง ธุ ร กิ จ ที่ คิ ด ว่ า น่ า จะได้ ป ระโยชน์ จ าก AEC คื อ

การท่ อ งเที่ ย วเพราะสามารถจั ด แพ็ ค เกจร่ ว มกั บ หลายๆ ประเทศ วีซ่าเดียวเข้าออกได้หมดทุกประเทศเหมือน EU ภาคบริการพวกเซอร์วิส สปา โรงแรม ได้รับประโยชน์ เพราะคนเข้ า ผ่ า นประเทศเยอะ มาลงทุ น มาทำธุ ร กิ จ

มาเทีย่ ว ส่วน Logistic น่าจะส่งผลกระทบด้านลบมากกว่า เพราะต้นทุนเราแพงมาก คนอืน่ เขาอาจจะไม่สง่ สินค้ามาให้ เราช่วยขายแล้ว และผูเ้ ล่นรายใหญ่ของ Logistic ในบ้านเรา ก็ไม่คอ่ ยมี ความเข้มแข็งสูพ้ วกฮ่องกง หรือสิงคโปร์ไม่ได้ สรุ ป คื อ AEC เข้ า มา ใครอ่ อ นแอจะตายเร็ ว ใครแข็งแรงจะรุง่ พุง่ แรงเพราะตลาดขยายไปทัว่ เอเชีย เรือ่ ง EU ก็ลนุ้ กันอยูว่ า่ ถ้าเกิดล้มขึน้ มาก็นา่ จะส่งผล กระทบกับประเทศไทยมากเพราะประเทศเราเน้นส่งออก ถ้ามีสัญญาณที่แย่ลงก็คงต้องถึงเวลาที่เราควรหันกลับมา ใส่ใจตลาดในประเทศมากขึ้น มาวิเคราะห์ว่าทำไมคนใน ประเทศไม่ใช้สนิ ค้าทีเ่ รากันเองผลิต

บริหารความเสีย ่ ง

ความเสี่ ย งของโลกทุ ก วั น นี้ มี เ ยอะมาก อย่ า งไทยเราก็ เพิ่งเจอน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว (2554) ปีนี้ก็ไม่รู้จะเจออีก หรือเปล่า ยังไม่นับว่าอาจจะมีแผ่นดินไหว หรือสึนามิ ที่ เ สี่ ย งอี ก อย่ า งก็ ปั จ จั ย การเมื อ งซึ่ ง ไม่ มี ใ ครเดา จะนิ่ ง เมื่ อ ไหร่ การเดิ น ขบวน การแบ่ ง ข้ า ง จะสงบเมื่ อ ไหร่ และนโยบายแรงงานขั้นต่ำ 150 บาท ถ้าเอามาใช้จริง ก็ทำให้ผปู้ ระกอบการต้องปรับตัวเยอะ ตรงนี้พอมาบวกกับเรื่องแรงงานที่อาจจะไหลเข้ามา จากนอกประเทศหลังจากเปิด AEC มันก็มองได้สองด้าน ด้านหนึ่งแรงงานมีฝีมือก็จะมาแย่งงานคนในประเทศหมด อย่าง หมอ หรือ ช่างเทคนิค เพราะคนของเราฝีมือสู้เขา ไม่ได้ ส่วนตลาดแรงงานไม่มีฝีมือ เราก็สู้เขาไม่ได้อีกเพราะ เราต้องการเงินเดือนสูงกว่าเขา การทีแ่ รงงานของไทยมีสถานะก้ำกึง่ คือจะเก่งก็ไม่เก่ง จะไร้ ฝี มื อ ก็ ไ ม่ ไ ร้ ฝื มื อ เป็ น เพราะเรามี ก ารบริ ห ารที่ ไ ม่ ดี ไม่สามารถโฟกัสได้ว่าจะนำพาองค์กรไปทางไหน พอโฟกัส ไม่ถกู ก็พฒ ั นาคนไม่ได้ เราก็ไม่รวู้ า่ เราต้องการคนแบบไหน

รัฐบาลขึน้ เงินเดือนให้ 150 บาท แต่ไม่ได้ Add Value อะไรลงไปในแรงงานของเราเลย ไม่มี การจัดงานแรงงาน หรือสนับสนุนการอบรมอะไร แล้วอย่างนีเ้ ราจะสูแ้ รงงานประเทศอืน่ ได้เหรอ อีกอย่างคือการบริหารความเสีย่ งจาก เทคโนโลยี เพราะเป็นทัง้ โอกาสและอุปสรรค เช่น สมัยก่อนขายประกันต้องมีเซลล์ แต่เดีย๋ วนีซ้ อื้ ขาย กันได้ผา่ นหน้าเว็บหมดแล้ว แต่เราก็ตอ้ งศึกษา พฤติกรรมผูบ้ ริโภคแบบใหม่ ปัจจุบนั เราใช้ เทคโนโลยีเพือ่ ธุรกิจน้อยเกินไป ถ้าใช้ดๆี ก็จะเป็น R&D สิง่ ทีจ่ ะแก้ปญ ั หาความเสีย่ งเหล่านีไ้ ด้คอื การบริหารคนทีด่ ี

ระบบภาษี

เป็นปีทนี่ า่ กลัว เพราะรัฐบาลเขาปรับลดภาษี นิติบุคคลให้เหลือ 23% แล้ว เป็นสัญญาณว่า ถ้าคุณไม่อยูใ่ นระบบนีอ่ าจจะเจ็บหนัก

รัฐบาลจะเฉ่งคุณหนักมากๆ โทษปราบปรามภาษี

จะหนักขึน้ เรือ่ ยๆ ความเข้มงวดจะเพิม่ ขึน้ หลายๆ ธุรกิจทีย่ งั เอ็นจอยกับการ หลบเลีย่ งภาษี คุณต้องปรับตัวด่วนมาก ไม่งนั้

จะได้ไม่คมุ้ เสีย ซึง่ เมือ่ ปรับตัวแล้วต้องยอมรับว่า

จะต้องมีรายจ่ายมากขึน้ ตรงนีก้ จ็ ะวัดกึน๋ ว่า

คุณมีการ Management ทีด่ แี ค่ไหน ต้องมีการทำ บัญชี มีระบบการจัดการทีโ่ ปร่งใส ตรงนีก้ ด็ เี พราะถือเป็นเตรียมตัวผูป้ ระกอบการ ให้จดั ระเบียบบริษทั รับมือ AEC ไปโดยปริยาย

ถ้าคุณไม่รอดตัง้ แต่ตรงนีก้ จ็ ะตายไป จุดอ่อนทีธ่ รุ กิจไทยต้องรีบลบ

คือระบบไม่โปรงใส มีสองบัญชี การบริหาร

ไม่เป็นระบบ ทำบัญชีไม่เป็น

การบริหารจัดการ

เป็นผลพวงต่อเนื่องกันมาจากที่เราต้องแข่งขันมากขึ้น เมือ่ ถึงเวลาเปิด AEC เราจะแข่งกับเขาได้ดขี นึ้ ก็ตอ้ ง แก้จดุ อ่อนทีก่ ารบริหารจัดการทีด่ ี หากอยากรูว้ า่ เปิด AEC แล้วจะเกิดอะไรขึน้ ให้ดู ตอน EU เขารวมกันได้ มีบริษทั ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผุดมากขึน้ บริษทั ใหญ่กจ็ บั มือกันเพือ่ เป็นเจ้าตลาด

และสร้างความได้เปรียบเหนือบริษทั ทีไ่ ม่จบั มือกับใคร ตรงนี้ ผมมองว่าหลายธุรกิจควรเริม่ มองหาทางหนีทไี่ ล่ได้แล้ว อีกหนึง่ ธุรกิจทีน่ า่ จะมาแรงคือธุรกิจให้คำปรึกษา หรือธุรกิจฝึกอบรมทัง้ หลาย พวกผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด การบริหาร อาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

จะเริม่ ได้รบั ความสนใจมากขึน้ อีกส่วนหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือธุรกิจสร้างสรรค์พวก Software เพราะมันตอบโจทย์การพัฒนา ระบบการบริหารธุรกิจ

POINT OF SUCCESS

Design

สุ น ทรี ย ศาสตร์ จากนี้ ไ ปใครไม่ ไ ด้ ท ำสิ น ค้ า

ให้ ดู ดี มี ดี ไ ซน์ จะเกิ ด ขึ้ น ยาก อาจจะเอ้ า ท์

ออกไปเฉยๆ อย่าง ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร ทุ ก วั น นี้ ไ ปอยู่ ใ นห้ า ง ตกแต่ ง สวยๆ ดู โ มเดิ ร์ น แต่ ภั ต ราคาร

อาหารจีนโบราณที่ทำอาหารด้วยฝีมือ เห็นว่า เริม่ ตาย เพราะมันขาดดีไซน์ ขาดลุก๊ ร้ า นกาแฟเราก็ เ ลื อ กที่ จ ะจ่ า ยแพงกว่ า

เพือ่ ไปกินที่ Starbuck เพราะมันได้ลคุ๊ มันดูเท่ ยิ่ ง ถ้ า เราไปแข่ ง ขั น กั บ ระดั บ นานาชาติ การมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์จะทำให้สินค้าเราส่ง ขายที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าเราไม่มีดีไซน์เราก็เสร็จ พวกแบรนด์ ดั ง ๆ ตั้ ง แต่ ยั ง ไม่ ทั น ออกนอก ประเทศด้วยซ้ำ จริ ง ๆ แรงงานของเราฝี มื อ ดี เ ยอะแยะ

คุยกันว่าส่งสินค้าออกนอกไปขายยุโรปบ้าง ญีป่ นุ่ บ้าง แต่นา่ แปลกทีค่ นในประเทศเราไม่ได้ ใช้ ห รอกของพวกนี้ เพราะเราให้ ฝ รั่ ง เขา

ออเดอร์มา ออกแบบมา เราก็ทำตามไม่ได้คิด จะปรับเปลี่ยน มาเป็นของเรา มาขายคนใน ประเทศบ้าง เ ร า ค ง ต้ อ ง เ ริ่ ม ฝึ ก ค น ข อ ง เ ร า ใ ห้ คิ ด สร้างสรรค์ ออกแบบเอง ทำเอง อย่าเน้นขาย ของเก่าๆ


30

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

ยอดนักการตลาดซึง่ อำลา จากการดีแทคอย่าง

สุดช็อก ก่อนจะไปรับ ตำแหน่ ง ซี อี โ อในบริ ษั ท แม็คยีนส์ และเร็วๆ นีเ้ ขาจะมี

งานใหม่ทอี่ าจจะกลับมา

สร้างความคึกคักให้วงการ เขามองเห็นอะไรว่าเป็น เทรนด์ในปีหน้า

ภาพประกอบจาก GM MAGAZINE

ธนา เธียรอัจฉริยะ

/ จุดอ่อนของประเทศไทยคือเราไม่สนใจอะไร

ทีเ่ กีย ่ วกับโลกภายนอกเลย / Mass Social Media

อย่ า งแรกที่ เ ห็ น ชั ด ๆ เลยก็ คื อ Mass Social Media ซึง่ ปกติ Social Media ก็พลังเยอะอยูแ่ ล้ว แต่ผมว่าตอนนี้ ด้ ว ยราคาถู ก ลง เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สื่ อ สารอย่ า ง facebook, twitter ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้ง่ายด้วย ตอนนี้ เครือข่าย 3G ก็เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ 3-4 อย่างนี้ทำให้ Social Media กลายเป็น Mass โตอย่ า งรวดเร็ ว และความเป็ น Mass ของ Social

Media นั้น ผมว่ามากกว่าอย่างอื่น เพราะว่ามันเพิ่มอย่าง

ทวีคนู เพราะฉะนัน้ พลังจะโตเร็วมาก สมัยก่อนใช้ dtacแล้วเครือข่ายล่มคงไม่ดังขนาดนี้ หรืออย่างปรากฏการณ์นำ้ ท่วมทีผ่ า่ นมาเราก็ได้เห็นข่าวอย่าง ใกล้ชิด ทำให้คนทุกคนในประเทศไทยที่ปกติก็โทรไปต่อว่า Call Center แต่ ต อนนี้ ทุ ก คนผิ ด ได้ ห มด ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ออกเสียงได้หมด ผลด้านบวกก็คงไปเร็ว ผลด้านลบก็คง ไปเร็ว ซึง่ พลังตรงนีม้ คี วามน่ากลัวและมีความยิง่ ใหญ่ของมัน และเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ ราหนี มั น ไม่ ไ ด้ และจะใหญ่ ขึ้ น

อย่างมากในปี 2555 สำหรับผมเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ไม่ว่า จะเป็นคนทำงาน นักบริหาร หรือนักการเมืองเองจะไม่เข้าใจ ไม่ ไ ด้ เพราะว่ า แป๊ บ เดี ย วคุ ณ อาจจะดั ง ในทางลบ หรื อ ทางบวกในชัว่ ข้ามคืน

ผู้บริหารไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าทำงานอยู่ต้อง หัดใช้เอง และต้องมีทีมงานที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อาจจะเป็น คนรุ่นใหม่ เพราะเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้ง คนที่ใช้ ประโยชน์กบั Social Media ก็จะช่วยประหยัดต้นทุน ซึ่ ง Social Media จะเปลี่ ย นพฤติ ก รรมคนและ

ก็กลายเป็น Trend

พฤติกรรมหลังน้ำท่วม

ปรากฏการณ์น้ำท่วมทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปหลาย อุ ต สาหกรรม และอี ก อย่ า งนึ ง คนก็ ไ ม่ รู้ ว่ า น้ ำ ท่ ว มจะมา

อีกหรือไม่ คนจะยอมจ่ายแพงขึ้นในสิ่งที่เขาเห็นผลทางลบ จากน้ำท่วม ยกตัวอย่างเช่น สีทมี่ คี ณ ุ ภาพสูง ป้องกันเชือ้ ราจะเริม่ ขายดีมากขึน้ เรือ่ ยๆ วิธกี ารคิดของคนซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย นายจ้ า งกั บ ลู ก จ้ า งก็ เ ห็ น ใจกั บ ตอนนี้ บางบริ ษั ท

แคร์ลูกจ้างเหลือเกิน บางบริษัทขนาดน้ำท่วมถึงอกยังให้มา ทำงาน เราก็จะเห็นว่าบริษทั ไหนทีเ่ ราฝากชีวติ ได้ อันนีก้ เ็ ป็นอย่างหนึง่ ทีท่ ำให้พฤติกรรมคนเปลีย่ น

ทีวด ี าวเทียมโต

เทรนด์ อี ก อั น หนึ่ ง ก็ คื อ เรื่ อ งช่ อ งดาวเที ย ม พฤติ ก รรม การเสพสื่อของคนจะเปลี่ยน เดิมเองก็เปลี่ยนเร็วอยู่แล้ว

ตอนนี้ช่องดาวเทียมก็เต็มหมดแล้ว เพราะคนก็พยายาม

จะขึน้ ช่องดาวเทียม มีเป็นหลายร้อยช่อง เดี๋ยวนี้คนก็จะเสพสื่อต่างกันออกไปแล้ว โดยเฉพาะ ทางต่ า งจั ง หวั ด สมั ย ก่ อ นเรามี ช่ อ ง 3,5,7,9 แต่ เ ดี๋ ย วนี ้ ช่องก็จะเป็น Format มากขึ้น ช่องนี้สำหรับบันเทิง ช่องนี้ เป็นช่องเพลง ช่องนี้เป็นกีฬา ฯลฯ การเสพสื่อผ่านหน้าจอ ที วี ก็ จ ะเปลี่ ย นไปเยอะ ดั ง นั้ น การลงโฆษณาเองก็ ต าม

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเปลี่ยน Prime Time

ซึ่งถ้าเทียบทีวีดาวเทียม กับช่องฟรีทีวี ช่วงเวลา Prime Time ก็เริม่ เปลีย่ น ซึง่ Prime Time ของ Satellite TV คือ 2 ทุม่ โดยประมาณ เหลือ่ มๆ กับฟรีทวี ที มี่ ี Prime Time ประมาณ 3 ทุ่ ม และ Satellite เวลาก็ จ ะไม่ Peak

เหมือนอย่างฟรีทวี ี แต่จะดูกนั ทัง้ วัน ต่อไปก็มีเรื่องเรตติ้งที่ยังไม่มีการวัด แต่ถ้ามีการวัด เรตติ้ ง มี ก ารซื้ อ สื่ อ ก็ จ ะทำให้ อุ ต สาหกรรมเปลี่ ย นเยอะ รวมถึง กสทช. ก็จะมีบทบาทเยอะในการทีจ่ ะบังคับทีวี วิทยุ ว่าจะออกรายการอะไรได้หรือไม่ได้ ทีไ่ ปสำรวจมาคนทีด่ กู นั หลักๆ เลยก็คอื รายการบันเทิง ข่าวกับกีฬา ตอนนี้คนดูจานดาวเทียมประมาณ 7-8 ล้าน เคเบิลต่างจังหวัดท้องถิน่ ประมาณ 3 ล้านกว่า ของทรูวชิ นั่ อีกประมาณ 1 ล้านกว่า เสาก้างปลาประมาณสิบล้านขึ้น

แต่ลดลงประมาณปีละ 3 ล้าน ความเหลือ่ มล้ำระหว่างฟรีทวี ี กับทีวดี าวเทียมก็จะลด น้อยลงเรือ่ ยๆ ทีน่ า่ สนใจก็คอื ในสายหนึง่ Social Media, Telecom, 3G โตอย่างรวดเร็วจะเป็น Mass อีกสายก็คอื Broadcast ก็กำลังจะเป็น Mass ด้วยจานดาวเทียม และสองอันนีม้ าวิง่ ชนกันโดยที่ กสทช. เป็นกรรมการ การขยายตั ว ตรงนี้ ข องทั้ ง สองข้ า งจะทำให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ที่ น่ า จะสนุ ก สนานมาก และผมคิ ด ว่ า จะมี

ผลกระทบต่อธุรกิจเยอะในสองปีตอ่ จากนี ้

POINT OF SUCCESS AEC

จุ ด อ่ อ นของประเทศไทยคื อ เราไม่ ส นใจอะไรที่ เ กี่ ย วกั บ โลกภายนอกเลย และยิ่ง AEC กำลังจะมา จีนก็พัฒนาไป อย่างรวดเร็วเรื่องต่างประเทศเรารับรู้น้อยมาก แต่เราหนี ไม่พน้ แล้วเมือ่ AEC กำลังจะเปิด สินค้าของจีนก็ไหลเข้ามา แต่ละธุรกิจของแต่ละคนเองก็คงสนใจอยูโ่ ดยภาพรวมจาก การให้ความรูจ้ ริงๆ จาก ภาครัฐ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านอื่นเราก็มีน้อยมาก ผมว่าตรงนี้น่าจะมีผลกระทบมากขึ้น เรือ่ ยๆ ในปี 2555 พวกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบช่วงแรกๆ ผมว่าเป็นสินค้าที่ จับต้องได้มากกว่าสินค้าบริการ คนก็จะไหลไปในสิ่งที่ถูกกว่า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ป ระเทศไหนผลิ ต ได้ ดี ก ว่ า ก็ จ ะไปทางนั้ น วัดง่ายๆ เลยถ้าต้นทุนเราแพงกว่าเขาเราก็คงแย่

รับมือ GenY, Gen Z

เป็นเรื่องของคน ในที่สุดทุกอย่างก็กลับมาที่เรื่องของคน คนเจเนอร์เรชั่นใหม่ที่โตขึ้นมาคือ Gen Y หรือ Gen Z ที่เข้ามานั้นเราจะเข้าใจเขาได้อย่างไร ถ้าเราไปใช้วิธีเดิม เหมือนทีเ่ ราโตขึน้ มา เด็กรุน่ ใหม่ทเี่ ก่งๆ เขาอาจจะรับเรือ่ ง พวกนีไ้ ม่ได้ เขามีความอดทนต่ำ เขาทำงานเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ คือมาทำงานกี่โมงก็ได้แต่ขอให้เสร็จ จะไปจับเขาตอกบัตร ก็ไม่ได้ ที นี้ ใ นการที่ จ ะเอาเจเนอร์ เ รชั่ น นึ ง ขึ้ น มาแทนเราได้ เราไม่ ส ามารถที่ จ ะใช้ วิ ธี เ ดิ ม ได้ เ พราะโลกของเราเปลี่ ย น เรื่ อ งคนจึ ง น่ า จะเป็ น เรื่ อ งที่ เ ราจะเจอวิ ก ฤตเจอปั ญ หา

เยอะแยะ แต่ทสี่ ดุ แล้วการทีเ่ ราจะบรรเทาปัญหาได้ หรือเรา จะบุกได้มนั ก็คอื ‘การสร้างคน’ ยิ่ ง เทรนด์ ต่ า งๆ เป็ น เรื่ อ ง Social Media เรื่ อ ง Broadcast เรื่องต่างประเทศเหล่านี้ต้องใช้คนรุ่นใหม่ทั้งนั้น คนที่ ส ามารถไปเจอต่ า งประเทศได้ คนรุ่ น อย่ า งพวกเรา ไม่ชอบออกต่างประเทศ บางคนก็ไม่ได้ใช้ Social Media เสพแต่สอื่ คนเก่าๆ ดังนั้นคนที่จะต่อสู้กับเทรนด์ต่างๆ ที่เข้ามาได้ก็ต้อง เป็นคนรุน่ ใหม่ เราจะให้โอกาสเขาได้อย่างไร เราจะไปสัง่ เขา ได้อย่างไรในเมือ่ เขาเป็นเด็กเมือ่ วานซืน ยังไม่มปี ระสบการณ์ แต่เขามีสงิ่ ทีเ่ ราไม่ม ี


31

ถือเป็นบทบาทใหม่สำหรับการเข้ามา ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้า

ผูป้ ระกอบการ หรือ SMEs ของ

ผูบ้ ริหารคนนี้ ประจวบเหมาะกับเป็น ช่วงเปิดศักราชใหม่ของปี

รองกรรมการท่านนี้มองเห็นเทรนด์ อะไรทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ SMEs ไทย

ในปีนบี้ า้ ง

พัชร สมะลาภา

/ เรือ ่ งของการใช้ เครือ ่ งมือเทคโนโลยีจะมา แรงขึ น ้ / เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

CSR & Networking

คนประเทศจะช่ ว ยเหลื อ กั น มากขึ้ น สิ่ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ช่วงตอนเริม่ น้ำท่วม พอคนหนึง่ ทำ อีกคนหนึง่ เห็นเข้าก็รสู้ กึ ดี ก็ทำด้วย ยิ่งทำก็ยิ่งมีความรู้สึกดีขึ้น ผมว่าสิ่งที่คนได้ประสบ เมื่อไตรมาสสี่ของปีที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤต คนกลุ่มหนึ่งได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย คนอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือและ

มีความรู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งๆ นั้น ผมว่าในปีต่อๆ ไป สิ่งเหล่านี้

จะเกิดขึ้นเยอะรวมถึงบริษัทเองด้วยที่ทำเรื่อง Corporate Social Responsibility เรือ่ งเหล่านีจ้ ะทำให้เกิดเทรนด์ขนึ้ 2 เทรนด์ เทรนด์แรกคือ คนทีพ่ ร้อมจะช่วยเหลือกันมากขึน้ เทรนด์ทสี่ องคือ ความสำคัญของเน็ตเวิรค์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมากๆ ในปีหน้าที่จะกระทบต่อธุรกิจก็คือ ถ้าหากขาดเหลืออะไร หากมี Community ของคนคนนึงทีเ่ ป็น คนกลุม่ เดียวกัน ในทีน่ กี่ ค็ อื SMEs ความช่วยเหลือ และความสามารถในการติดต่อของ กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น ผลดีกับเรา ในฐานะกสิกรไทย ลูกค้าของเรามีอยูเ่ ป็นจำนวนมาก เรามีโอกาสที่จะสร้าง Network ให้ได้ใหญ่ กลุ่มคน ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน ถ้าเกิดมีเยอะในด้านต่างๆ ก็จะ ครบมากขึน้

Co Creation

เรือ่ งของการเตรียมตัวของลูกค้าของเราคือกลุม่ ลูกค้า SMEs ในกรณีนี้ก็คือว่า อุทกภัยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือ ปีที่แล้ว ทุกปีมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลา การเตรียมตัวของเขา จะเตรี ย มตั ว อย่ า งไร กระทบธุ ร กิ จ เขาในด้ า นของต้ น ทุ น มากน้อยแค่ไหน ในที่นี้ตัวลูกค้าเองก็ต้องมาคิดแล้วว่าถ้าเกิด จะซือ้ ประกันน้ำท่วมในปีนี้ ควรจะตัดสินใจซือ้ หรือไม่ซอื้ เพราะฉะนั้นผลกระทบบนธุรกิจของเขาในเรื่องต้นทุน จะมีพอสมควรในเรือ่ งของการเตรียมตัว ในเรือ่ งของการทีเ่ มือ่ ก่อนนี้ถ้าเกิดลูกค้าของเรามีโรงงานอยู่หนึ่งโรงงาน ณ วันนี้ จำเป็นหรือไม่ทจี่ ะต้องมีการวางกลยุทธ์ เรือ่ งต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ขาควรจะคิด หน้าทีข่ องเรา ธุรกิจของเราเองก็มอี ยู่ 2 อัน หนึง่ ก็คอื ให้คำปรึกษาเขาได้มากน้อยแค่ไหน สองก็ คื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เขาได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน ความช่วยเหลือในที่นี้เป็นไปในแนวทางที่ว่าถ้าเผื่อเขาต้องการ อะไรทีท่ นี่ อกเหนือจากเงินกู้ เราสามารถแนะนำเขาไปในสถานการณ์ทมี่ ที ศิ ทางทีถ่ กู

วิกฤตจาก Euro

ผมเองไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึน้ หรือเปล่า แต่ผมมีความกลัวเหมือนกันว่า เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นยุโรป ณ วันนีจ้ ะเป็นเรือ่ งทีใ่ หญ่ขนึ้ มาก ยูโรโซนอาจจะไม่แตกแต่วา่ ระบบ Financial System ของยุโรป อาจจะเกิดช็อคขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระทบไม่ว่าเรา

Social Media ในฐานะแบงก์ที่ปล่อยกู้อยู่ หรือว่าลูกค้าเราในฐานะธุรกิจที่เขาทำอยู่ก็ เรื่องของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีก็จะมา จะได้รบั ผลกระทบแรงมาก ถ้าเผือ่ มันเกิดขึน้ มาจริงๆ แรงขึ้นในปีนี้ เพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อสาร สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ Liquidity ในระบบ ถ้าเผื่อมันเกิดตึงขึ้นมา ไปถึงกลุม่ ลูกค้าปลายทางของเรา ก็จะมากขึน้ อีกครั้งนึง เราก็จะต้องมานั่งนึกกันดูอีกทีว่าเงินดอลล่าร์ที่อยู่ในระบบ เพราะว่าการสื่อสารของจาก Single Point ไปสู่ Multiple Point ผ่านทางมีเดียที่มีคน เราเยอะๆ ถ้าเผื่อมันถูกดึงออกไปด้วยความรวดเร็ว ทางแบงก์ชาติ

เข้ามาใช้เยอะก็จะช่วยเหลือในเรือ่ งนีม้ ากขึน้ มีความสามารถ หรือมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเอาเงินเข้ามา เติมในส่วนนี ้ สิง่ เหล่านีเ้ กีย่ วข้องกับ SMEs ด้วย เพราะถ้า Liquidity ขาด แบงก์เองก็จะมีความพร้อมทีจ่ ะปล่อยกูน้ อ้ ยลง ลูกค้าทีเ่ มือ่ ก่อนนีเ้ คยมีรายทีส่ ามารถกูไ้ ด้ ถ้าเผือ่ ไม่สามารถทีจ่ ะได้รบั ความ ช่วยเหลือ หรือได้รบั เงินทุนมาในช่วงนีท้ จี่ ะเข้ามาช่วยในช่วงทีเ่ ขาขาด คือถ้าเขาขาดแล้วไม่มี ก็จะเกิดผลกระทบ การรับมือนัน้ ก็เป็นเรือ่ งของการเตรียมพร้อม ควรทีจ่ ะพยายามไม่ขยายอะไรมาก พยายามทำให้ตน้ ทุนของตัวเองอยูใ่ น ระดับทีค่ วบคุมได้ ถ้าเผือ่ มีโปรเจคท์อะไรทีใ่ หญ่ๆ ในช่วงปีสองปีแรกจะไม่มเี งินกลับเข้ามา ก็ให้รอดูสถานการณ์ตรงนีก้ อ่ น

POINT OF SUCCESS


32 เรื่อง : Rujrada

emails you sent that were not answered

‘ You remember better than emails that you did not answer. [ Nassim Taleb ]

/ Italian

มากกว่าอาหาร แต่คอ ื แรงบันดาลใจ

Cuisin /

ร้าน L’ULIVO Italian Cuisine ซอยนราธิวาส 7 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำารองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์ 0-2677 5756 และ www.lulivobkk.com

เราได้ รั บ คำเชิ ญ ให้ ไ ปลิ้ ม รสอาหารอิ ต าเลี ย นแท้

จากเชฟดานิโล่ เชฟฝีมือระดับภัตตาคารที่ตัดสินใจ

เป็นเจ้าของร้านอาหารเสียเอง พร้อมพกพาบรรยากาศ จากประเทศอิตาลีมาวางไว้กลางกรุงเทพมหานคร L’ULIVO เป็ น ร้ า นอาหารบรรยากาศอบอุ่ น นี้ ปรั บ ปรุ ง มาจากบ้ า นเก่ า โครงสร้ า งสวยอายุ ก ว่ า ครึ่ ง ศตวรรษให้ ก ลายมาเป็ น บ้ า นสไตล์ อิ ต าเลี ย น กระทั่งลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยือนบ้าน และได้รับการต้อนรับด้วยอาหารอร่อยๆ ฝีมือเจ้าบ้านนั่นเอง (แอบกระซิบเล็กๆ ว่ามี

ต้นมะกอกที่เชฟดานิโล่หอบขึ้นเครื่องจากอิตาลีมาปลูกไว้หน้าร้านด้วย) และอย่างที่บอกว่าเชฟฝีมือเอก เพราะฉะนั้นอาหารแต่ละจานที่เราได้ชิมนั้นบอกได้ เลยว่าติดใจ ไม่ว่าจะเป็นจานแรกเป็นรัสเซียนสลัด เสิร์ฟพร้อมกับแฮมเนื้อที่เรียกว่า แฮมเบชาโอล่า ราดซอสเพสโต้ ความหวานของผลไม้เข้ากันได้ดีกับแฮม อีกจานเป็นซีฟู้ดสลัด เสิร์ฟกับผักกรอบๆ กุ้งลายเสือและถั่ววอลนัท จานนี้ทั้ง กรุบกรอบและกลมกล่อม มาถึงเมนคอร์สเป็นสปาเก็ตตี้ชิทาร่าผัดกับปูอลาสก้าเยรูซาเลมอาติโช๊ค

หอยแมลงภู่ดำ และหอยวองโกเล่ตัวใหญ่ เป็นอีกเมนูที่เราขอยกนิ้วให้ ส่วนของหวานแนะนำให้ลองเค้กอามมาเรตติกับซอสซาบายองเน่และถั่วอัลมอล เคลือบคาราเมล บอกได้เลยว่านุ่มลิ้นและละลายในปาก ไม่ผิดหวังสำหรับคนชื่นชอบ ของหวานแน่นอน นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอีกหลายเมนู และที่สำคัญแต่ละเทศกาลอย่างต้อนรับปีใหม่ วาเลนไทน์ กระทั่งตรุษจีนก็จะมีเมนูพิเศษที่เชฟสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลอง และเพิ่ม บรรยากาศให้สดใสยิ่งขึ้น ใครอยากรู้ว่าเมนูในแต่ละเทศกาลจะแตกต่างกันอย่างไร เราขอเชิญไปชมและชิม ด้วยตัวเองที่ L’ULIVO Italian Cuisine


34

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (twitter.com/mktmag)

‘ It’s not enough to success.Other must fail. ’

ผมคิ ด จะเขี ย นถึ ง หนั ง สื อ เก่ า เล่ ม นึ ง ของ คอตเลอร์ คือ Ten Deadly Marketing Sins

แต่คดิ ไปคิดมา เก็บเอาไว้วนั หน้าดีกว่า ลองย้อนดูวา่ ถ้าไม่ใช่ ‘บาปทางการตลาด’ แต่ เปลีย่ นเป็น ‘บุญการตลาด’ ล่ะ จะเป็นเช่นไร คอตเลอร์ เขียนถึงบาป 10 ประการ ทีห่ ากทำ มากๆ จะส่งผลให้องค์กรล่มสลายได้ คอตเลอร์บอกว่าการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน ธุรกิจ ภารกิจของนักการตลาดคือ... Research หาโอกาสธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ และนำ

เครื่องมือ STP มาใช้เพื่อปรับทิศทางการตลาดให้ สอดคล้องกับ 4Ps จากนั้นนำแผนการตลาดไป Implement และ Monitor ผล ถ้าผลแตกต่างจากแผนการตลาดที่วางไว้ก็ต้อง ตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไร ...แผนดีแต่ทำจริงๆ แล้วห่วย ...4Ps ไปคนละทิศคนละทาง ...ใช้ STP ไม่ลงตัว ...หรือ Marketing Research แย่จริงๆ ฝ่ายการตลาดทุกวันนี้ มิได้ดำเนินกลยุทธ์ตามแผนที่ คุรคุ อตเลอร์วา่ ไว้ และจำนวนไม่ น้ อ ยเดิ น หน้ า สร้ า งบาปกรรม

การตลาด หรือ Marketing Sins คุรุคอตเลอร์พูดถึง ทศบาปการตลาด (The Ten Deadly Marketing Sins) แต่ไทยเป็นเมือง พุทธ ธันยวัชร์ไม่อยากเขียนเรือ่ งบาปกรรม อาจทำให้ ใจหดหู ่

[ Gore Vidal ]

เขียนเป็นสิบข้อก็ไม่ไหว เพราะเนื้อที่ไม่เอื้ออำนวย ส่ ว นจะเป็ น ตอนๆ ก็ ค งไม่ ทั น เพราะเท่ า ที่ เ ขี ย นมาเริ่ ม ตอนหนึง่ ก็ไม่รวู้ า่ ตอนต่อไปจะออกได้เมือ่ ไหร่ อย่ากระนั้นเลย ธันยวัชร์ขอเกาะกระแสคอตเลอร์ ทว่าขอเปลีย่ นจากบาปเป็นบุญ จาก 10 เหลือแค่ 5

จาก ‘ทศบาปการตลาด’ เหลือ ‘เบญจบุญ การตลาด’ ก็แล้วกัน

บุญหนึง่ จงมองคูแ่ ข่งแบบคูค่ า้ มิใช่คแู่ ค้น ถ้าไปถาม Al Ries และ Jack Trout ว่า “ธุรกิจ คืออะไร” เชื่อขนมกินได้เลยว่าคำตอบคือ “Business is war” เพราะทัง้ คูเ่ ขียนหนังสือชือ่ ‘Marketing Warfare’ นักการตลาดที่คิดว่า ธุรกิจคือสงคราม มักจะมี Mindset แบบ Zero Sum Game ไม่เพียงตัวเองจะ ประสบความสำเร็จเท่านัน้ แต่คนอืน่ ต้องล้มเหลวด้วย การตลาดต้องมุง่ เน้นทำลายล้างคูแ่ ข่งเป็นหลัก มองคูแ่ ข่งเป็นคูแ่ ค้น แม้คู่แข่งจะมีส่วนแบ่งตลาดห่างสักเพียงใด ก็ยังใช้ กลยุทธ์ทุกชนิดเพื่อบดขยี้ให้มันออกจากตลาดไปในที่สุด เพือ่ ครอบครองยุทธจักรแต่เพียงผูเ้ ดียว

นักการตลาดที่คิดเช่นนี้ ท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้มาก อย่างที่คิด เพราะคู่แข่งที่ถูกเบียดขับจากตลาดนั้นถึงที่สุด แล้ ว อาจจะได้ อั ศ วิ น ขี่ ม้ า ขาวที่ มี ทุ น ใหญ่ พ ร้ อ มรบทุ ก รูปแบบเข้าร่วมสัประยุทธ์ สงครามจะรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนท้ายทีส่ ดุ พังกัน ทัง้ วงการ ทว่าถ้ามองคูแ่ ข่งเป็นคูค่ า้ วันนีแ้ ข่งขันกัน วันหน้าก็อาจจะร่วมกัน ถือเป็น การแข่งขันเชิงเกือ้ กูล อาจจะได้มากกว่า ทีค่ ดิ แต่ไม่ใช่ฮวั้ เพราะการฮัว้ ก็คอื การสร้างบาปกรรมต่อ ผูบ้ ริโภคอีกแบบหนึง่ เขียนมาถึงนีก่ ไ็ ด้แต่ภาวนาว่าขอให้ตรงนีเ้ ป็นจริงและ นำหลักนี้ไปปฏิบัติให้มากๆ ด้วยเถอะ เพราะระยะหลัง ในทางธุรกิจเล่นกันหนักเหลือเกิน เหมือนกับไปรับความ แตกแยกทางการเมืองมาใช้ทางการตลาด ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัวมาก เพราะมันหมายถึงความรุนแรงมาเยือนโลกธุรกิจ หลังจากโลดแล่นในโลกการเมืองมานาน!!!

l1l


GB#026  

GB#026 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you