Page 1

สาระ ล่ำซำ

Happiness

you can ■

Scoop : 7Cs for Gen Y ■ MBA Creative : 3 หลักสูตรดัง MBA

ของ UTCC ที่ซัมเมอร์นี้คุณต้องเรียน ■ Change Management ของ Jack Welch ■ E-Class Estate

E250 Masterpiece of

Auto Mobile

APRIL 2010


‘เมืองไทย’ ทีม่ ี ‘สาระ’

Editor’s Talk

ผมค่อนข้างคุน้ เคยกับสาระ ล่ำซำ ทัง้ ๆ ทีเ่ คยสัมภาษณ์พเิ ศษครัง้ เดียวเมือ่ สักสองปีกอ่ น คิดๆ อยูเ่ หมือนกันว่า ‘ทำไม’ มาถึงบางอ้อก็เพราะผมติดตามงานของเขาโดยตลอดนัน่ เอง สาระ ล่ำซำ เป็นผูน้ ำทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะตัว เขาเป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามคิดและกลยุทธ์เป็นของตนเอง ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีเ่ ขาสามารถ ผลักดันให้ ‘เมืองไทยประกันชีวติ ’ ก้าวขึน้ เป็นอันดับสามอย่างไม่ยากเย็นนัก ขณะที่ ‘เมืองไทย’ อันเป็นทีร่ กั ของเรานัน้ ขณะทีก่ ำลังเขียนต้นฉบับอยูน่ นี้ นั้ มีสาระหรือไม่นนั้ แล้วแต่วา่ จะไปถามใคร เอาเป็นว่าทีเ่ ห็นและเป็นอยูใ่ นเวลานีก้ ค็ อื ‘วิกฤตการณ์ทางการเมือง’

ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ จะจบลงอย่างไร ผมไม่ได้หมายความเพียงเรื่องการย้ายสถานที่ชุมนุมของ นปช. เพราะแม้รัฐบาลจะยุบสภา

หรือเลือกการสลายการชุมนุม ซึ่งกว่า GMBiz ฉบับนี้จะออกวางตลาดก็คงรู้กันแล้วว่าผลจะลงเอย อย่างไร ไม่วา่ ผลของวิกฤติเฉพาะหน้านีจ้ ะลงเอยอย่างไร วิกฤติกไ็ ม่มวี นั หมดไปอย่างง่ายดาย น่าสงสารประเทศไทยจริงๆ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

05 06 10 14 24 26 27 29 30 34

บรรณาธิการทีป่ รึกษา

: CONTENTS

Global News 08 Local News 09 Big Idea, News In-dept

A-Z 12 MBA Creative : 3 หลักสูตรดัง MBA ของ UTCC ที่ซัมเมอร์นี้คุณต้องเรียน Scoop : 7Cs For Gen Y 18 Cover Story : สาระ ล่ำซำ Happiness You Can Insure How to Invest, SME’s Wisdom 25 Get Ahead : วิธีเลือกบริษัท ตอน 1 SME’s : ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ สินค้าและบริการครบวงจร เพื่อพุทธศาสนิกชน IT Trend 28 Woman@Work : ‘May’ I Can DO เมย์-ธัญสุดา ลิม้ ศิรโิ พธิท์ อง Cool Destination : Destination Boutique Beach Resort & Spa Motor Trend, Gadget 32 Health Me!! MKT Vocab. : Customer Lifetime Value (CLV)

ภาพประกอบ : http://amlbox.multiply.com

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management

สำนั ก งาน GM Biz :

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย’ จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟ็กซ์ : 0-2241-8008

WHERE TO FIND GM Biz

ประธานกรรมการบริหาร บรรณาธิการที่ปรึกษา : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา บรรณาธิการบริหาร : ธัชพล วงศ์ธนชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ รองประธานกรรมการบริหาร กองบรรณาธิการ : พลสัน นกน่วม, วัชรชน ปัญญาเดชา สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา หัวหน้าช่างภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม, พิชญุตม์ คชารักษ์ สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์, ธนพล ตีรณัมพงศ์วนิช พิสูจน์อักษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-6886 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ***GMBiZ เดือนมีนาคม 2553 คอลัมน์ The Specialist ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา เกิดความผิดพลาด ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์คือ แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 0-2241-5888 ‘คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์

พบกั บ นิ ต ยสาร GM Biz ได้ เ ป็ น ประจำที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ ท่ า อากาศยานไทยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Caf é, Au Bon Pain,

Caf é De Tu, Coffee World, Greyhound Caf é , Caf é

DoiTung, iberry Homemade, Ka-nom Fashion Bakery,

McDonald, Mc Caf é, BIGknit, ร้านกาแฟวาวี, TRUE Caf é,

Häagen-Dazs, พรเกษมคลิ นิ ก , Chalachol Hair Studio, ธารธารา

สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุ สิ ต ธานี , The Oasis Spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุ สิ ต

รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพลานาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ตซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์ มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรม ปาร์ค นายเลิศ,โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, GoetheInstitut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีทอินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาน์ซิล สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Seasons, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรินรัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครองเซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C Auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องสมุด มารวย (อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และศู น ย์ ก ารค้ า เอสพานาด), ห้ อ งค้ า หลั ก ทรั พ ย์ MFC, ศู น ย์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท

ของมหาวิยาลัยชัน้ นำ


Global

‘ Nothing

News เรื่อง : กองบรรณาธิการ

that is worth knowing can be

taught.’

[ Oscar Wilde ]

Anywhere@Anywhere

ทวิตเตอร์ผุดโปรเจ็กต์เพิ่มจำนวนประชากรชาวทวิตเตอร์ ด้วยการส่ง @Anywhere ฟีเจอร์ใหม่ที่จะผูกทวิตเตอร์ไว้บน หน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้บรรดาขาทวิตฯ สามารถรับส่งข้อความหรือ ติดตามชาวทวิตเตอร์คนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บทวิตเตอร์ โดยสามารถทำผ่านกล่องข้อความ ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บที่มีฟรีเจอร์นี้แปะอยู่ได้เลย ณ ตอนนี้มียักษ์ใหญ่แห่งโลกออนไลน์

อย่าง Bing, YouTube, Amazon และ Yahoo! ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 13 เว็บที่ร่วมภาคี

@Anywhere การมาถึงของ @Anywhere นัน้ ทำให้โลกออนไลน์มอี ะไรใหม่ๆ ให้เราได้สนุกอีกเยอะ

‘แม่แบบเศรษฐกิจใหม่’

แผนนำมาเลเซียสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

ข่าวลือที่อาจจะ เป็นจริง

สื่อลุงแซมผุดข่าวลือกูเกิ้ลจับมืออินเทล พั ฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม G o o g l e T V

บนผลิตภัณฑ์ของโซนี่ โดยแพลตฟอร์มนี้ จะครอบคลุ ม ทั้ ง โทรทั ศ น์ กล่ อ งรั บ สัญญาณท็อปบ็อกซ์ ไปจนถึงเครื่องเล่น บลู เ รย์ นั่ น ทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคจะเข้ า ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต และโฆษณาของกู เ กิ้ ล ได้ ง่ า ยขึ้ น แม้ จ ะนั่ ง ดู ที วี เ ฉยๆ แถมแว่ ว ว่ า มี ก ารพั ฒ นารี โ มตที่ มี คี ย์ บ อร์ ด เล็ ก ๆ แล้ ว ด้ ว ย ข่ า วลื อ เรื่ อ งนี้ มี เ ค้ า เป็ น ไปได้ เพราะเคยมี ข่ า วรั่ ว ถึ ง ชื่ อ พั น ธมิ ต ร โครงการนี้ ม าแล้ ว ตอนที่ ว อลล์ ส ตรี ท

เจอร์ น อลรายงานเรื่ อ งกู เ กิ้ ล ทดสอบ เครือข่ายสมาชิกเคเบิลทีวขี อง Dish Network เพื่อเก็บข้อมูลในการเตรียมการทำธุรกิจ โฆษณาบนทีวีติดอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ Google TV Ads จากแพลตฟอร์ ม

กูเกิล้ ทีว ี ถ้าเป็นจริงนี่อาจจะเป็นไม้ตายใหม่ เพื่อรับมือกับไมโครซอฟต์ที่เพิ่งจับมือกับ ยาฮูกไ็ ด้

ผู้นำมาเลเซียเผยแผนปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ ในชื่ อ ‘แม่ แ บบเศรษฐกิ จ ใหม่ ’ ตั้ ง เป้ า กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ น ำ การเติ บ โต เน้ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพแรงงาน ในประเทศ ลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทำให้ เ ศรษฐกิ จ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ภาครัฐ นาจิบ ราซัค นายกฯ มาเลเซียเชื่อว่าการปฏิรูป เศรษฐกิ จ ครั้ ง นี้ จ ะสามารถยกระดั บ ให้ มาเลเซี ย เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ในอี ก ไม่เกินปี 10 ปีขา้ งหน้า และชาวมาเลเซีย จะต้ อ งมี ร ายได้ ต่ อ คนต่ อ ปี 1.5 หมื่ น ดอลลาร์จากเดิมที่เคยได้ 7,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ยั ง ยกเลิ ก นโยบาย ‘ภู มิ บุ ต ร’

ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ชาวมุ ส ลิ ม มาเลเซี ย

กลุ่ ม ใหญ่ ข องประเทศ ซึ่ ง นโยบายนี้ ถู ก วิจารณ์วา่ ไม่กอ่ ให้เกิดการแข่งขันเลย หากสำเร็จมาเลเซียจะเป็นคู่แข่งด้าน เศรษฐกิจทีน่ า่ กลัวกับหลายประเทศในแถบ

อาเซียนเลยทีเดียว

EN-V รถพลังงานไฟฟ้า

แห่งอนาคตของ GM GM เปิดตัว Electric Networked-Vehicle รถแห่ ง อนาคตพลั ง งานไฟฟ้ า 2 ล้ อ ที่ ใ ช้ แ บตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออน

ในการทำงานและใช้การชาร์จไฟฟ้าจากไฟบ้านมาใช้ในการขับเคลื่อนได้ถึง 25 ไมล์ตอ่ การชาร์จ 1 ครัง้ จุดเด่นที่ GM นำเสนอคือ EN-V สามารถ สือ่ สารกับรถรอบข้างได้ดว้ ยเทคโนโลยี vehicle-to-vehicle ซึง่ ทำให้ผขู้ บั ขี่ สามารถแชร์ข้อมูลทางจราจรได้ และโหมดที่ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้รถ ขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติ รวมถึงขนาดของรถที่เล็กมากถึงขนาดที่จอดรถ

ในปัจจุบนั สามารถจอด EN-V ได้ 5 คัน! รถไฟฟ้าคันเล็ก น่ารัก สะอาด ปลอดภัยจะใช้ได้จริงไหมคำตอบนี้ รออีก 20 ปี GM ถึงจะพร้อมผลิตมาขาย

ร่วมคิดร่วมสร้างฉบับ

โตโยต้าและมาสด้า

โตโยต้าประกาศให้ความร่วมมือกับมาสด้าผูผ้ ลิตรถร่วมชาติ ด้วยป้อนเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้าทีใ่ ช้กบั รถโตโยต้า พริอสุ ซึง่ มาสด้าจะนำเทคโนโลยีไฮบริดไปใช้ในการผลิต รถยนต์ทใี่ ช้พลังงานลูกผสมเพือ่ นำมาใช้ชงิ ตลาดกับรถยนต์ เจ้าอืน่ ๆ ทีอ่ อกตัวนำไปก่อนหน้า หนึง่ ในนัน้ ก็คอื โตโยต้า ความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ไ ฮบริ ด ระหว่ า งโตโยต้ า

กับมาสด้าเคยมีการพูดถึงกันตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เพิ่งจะมาบรรลุข้อตกลงกัน เมือ่ ไม่นานมานี้ การลงมาช่วยเหลือมาสด้าในครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าโตโยต้าจะได้ อะไรตอบแทน แต่เชือ่ ว่าต้องเป็นการดีลกันทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ายแน่

ญี่ปุ่นเตรียมสร้างโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ 14 แห่งใน 20 ปี รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น เตรี ย มสร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พิ่ ม อี ก 14 แห่งในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อลดการนำเข้าพลังงานจาก ประเทศอื่ น ๆ และเพิ่ ม ปริ ม าณไฟฟ้ า ในประเทศเนื่ อ งจากญี่ ปุ่ น มีทรัพยากรพลังงานอยู่น้อย แต่มีความต้องการด้านพลังงานสูง เนื่ อ งจากเป็ น ประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ ใหญ่ อั น ดั บ 2 ของโลก กำหนดการคร่าวๆ นัน้ รัฐบาลจะเร่งสร้างโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ภายใน ปี 2020 ก่อนทีจ่ ะสร้างเพิม่ อีก 6 แห่ง ก่อนปี 2030 หากสำเร็จ จะสามารถเพิม่ ปริมาณไฟฟ้าได้ 70% อภิมหาโปรเจ็กต์นี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร รัฐบาลญี่ปุ่นจะ ให้คำตอบชัดเจนราวเดือนมิถนุ ายน

06


Local

News เรื่อง : กองบรรณาธิการ

‘ Some books are to be tasted; others swallowed; and some to be chewed and digested.

[ Francis Bacon]

Dtac ส่ง iPhone

DTAC เปิดตัว iPhone เสริมศักยภาพการเติบโตของ ตลาดสมาร์ทโฟน พร้อมการันตีเครือข่ายของดีแทค

เจาะกลุ่มผู้ใช้มือใหม่มัดใจด้วยบริการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว มี เ สถี ย รภาพครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ

พร้อมชูจดุ แข็งด้านเซอร์วสิ แก่ผใู้ ช้บริการมือใหม่ทสี่ นใจ iPhone โดยตัง้ ทีมงาน iPhone Budy คอยให้คำแนะนำลูกค้า เรือ่ งการใช้งานทัว่ ๆ ไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพิม่ ร้านตัวแทนจำหน่าย iPhone ให้ครอบคลุมรวมถึงกำหนดราคาเครือ่ ง และราคาค่าใช้บริการโดนใจ

‘THE ICONIC LIVING’ แนวคิดใหม่ของแสนสิริ

แสนสิ ริ เ ปิ ด ตั ว แนวคิ ด การตลาด เน้ น Emotional Approach ฉีกกฎการตลาด อสังหาฯ แบบเดิมๆ หวังเป็นกลยุทธ์เด็ดในการสร้าง ความภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ต่ อ แบรนด์ แ สนสิ ริ ใ น ระยะยาวด้วยแนวคิด ‘THE ICONIC LIVING’ ผ่าน 5 ธีมมาร์เกตติง้ หลัก ได้แก่ Inspiration, Tomorrow, Beautiful Community, Exclusive และ Goodwill พร้อมจับมือกับ LOVEiS พันธมิตรธุรกิจร่วมถ่ายทอดความ ประทั บ ใจแก่ ค รอบครั ว Sansiri Family ผ่ า นเสี ย งดนตรี จ ากศิ ล ปิ น ในค่ า ย อาทิ

ตู-่ ภพธ, Lipta และแสตมป์

สร้างสถิติปิดการขาย

2 โครงการ 3 ชั่วโมง

LPN สร้าง ส ถิ ติ ปิ ด การขาย ลุมพินี เพลส รัชโยธิน และ ลุมพินี เพลส พระราม 4กล้วยน้ำไท พร้อมทำ นิวไฮท์ดา้ นยอดขาย 4,700 ล้านบาท ภายใน 3 ชัว่ โมง เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม 2553 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ม็ อ บแดง เคลือ่ นไหว เหตุทคี่ อนโดลุมพินขี ายดี นัน่ เพราะความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ‘ลุมพินี’ รวมถึงปรับเวลาจองให้ เร็วขึน้ 1 ชัว่ โมง การสือ่ สารไปยังลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งผ่าน ช่องทางที่เข้าถึงได้โดยตรง การสื่อสารภายในองค์กรที่ รวดเร็ว และการกำหนดตัวผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ โครงการ ซึง่ ทัง้ หมดล้วนแต่เป็นปัจจัยสูค่ วามสำเร็จของ LPN

‘สินเชื่อ SME เลือกได้’

Kbank เอาใจผู้ประกอบการ SME รายเล็ก เปิดตัวสินเชื่อ ‘SME เลือกได้’ ที่ให้ ลูกค้าเลือกรูปแบบการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย และการแปลงเงินส่วนที่ผ่อนชำระแล้วมาเป็นวงเงิน เดินหน้าเต็มสูบมุ่งพัฒนา หมุนเวียนทางธุรกิจได้เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจ ซึง่ ถือเป็นครัง้ แรกในไทยทีม่ ธี นาคาร ออกสินเชือ่ ดีๆ ทีร่ ใู้ จลูกค้า โดยสินเชือ่ นีม้ งุ่ เจาะ

มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ร่ ว มกั บ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ SME ขนาดเล็กทีม่ ยี อดขายตัง้ แต่ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และเมโทรซิสเต็มส์ 10-50 ล้านบาทต่อปี และผูท้ ยี่ นื่ เรือ่ งขอใช้บริการสินเชือ่ เดินหน้าพัฒนาระบบไอทีเพื่อการศึกษาแจกโน้ตบุ๊คที่มี SME เลือกได้จะทราบผลการอนุมตั ภิ ายใน 3 วัน และ ฟั ง ก์ ชั น รองรั บ การเรี ย นระบบ Hybrid ให้ นั ก ศึ ก ษา รับเงินภายใน 7 วัน ตัง้ เป้าปล่อยกูป้ นี ี้ 3,000 ล้านบาท ที่มาสมัครเรียนปริญญาตรี ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัย

ที่ มุ่ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอนระบบ UTCC Hybrid Learning เพื่อยกระดับสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้ า นธุ ร กิ จ การค้ า ของเอเชี ย โดยปี นี้ จ ะขยายการสอน

ในระบบ Hybrid จากเดิม 70 วิชา เป็น 300 วิชา พร้ อ มติ ด ตั้ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และ Wi-Fi ให้ ครอบคลุ ม ทั่ ว มหาวิ ท ยาลั ย และเพิ่ ม My Choice อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล ของอาจารย์ ไ ว้ ช่ ว ยประเมิ น ผล การเรียนและสร้างปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียนกับนักศึกษา

TSL เน้นบริการหลังการขาย มัดใจลูกค้าด้วย Miracle Card TSL ทุม่ งบ 10 ล้าน เปิดโครงการ ‘Miracle Card’ สุดยอดบริการ หลังการขายมัดใจลูกค้าที่ให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่ลูกค้าที่ถือบัตร ทั้งบริการซ่อมรถในศูนย์บริการมาตรฐาน SMRT ใช้บัตรรับส่วนลดตามร้านค้าชั้นนำ ต่างๆ ใช้เป็นบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการ SMRT และสะสมแต้มหรือจะ ใช้เป็นบัตรแสดงตัวในการเข้างานอีเวนท์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ทีเอสแอลจัดขึ้น แถมยั ง ใจป้ ำ ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มรถจากทุ ก ค่ า ย ซึ่ ง บริ ก ารทั้ ง หมดนี้ คื อ การตอบโจทย์ นโยบาย Excellent Service หัวใจหลักของ TSL อย่างแท้จริง

08

บริการใหม่จาก


Big

Change Management ของ

Jack Welch

Idea เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ลุงแจ็ค เวลส์ อดีตซีอโี อผูย้ งิ่ ใหญ่ของ GE บอกว่าในบรรดาหัวข้อทีอ่ ตุ สาหกรรมต่างๆ

ให้ความสนใจมากทีส่ ดุ ประเด็นหนึง่ ก็คอื ‘การเปลีย่ นแปลง’ ซึง่ มักเขียนว่า Change or Die การเปลีย่ นแปลงเป็นส่วนสำคัญทีส่ ดุ ของธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเปลีย่ นก่อนทีค่ ณ ุ จะถูกบังคับให้เปลีย่ น อย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลง พวกเขารักความคุน้ เคยและชอบแพตเทิรน์ เดิมๆ พวกเขายึดติด ดังนัน้ การจัดการกับความเปลีย่ นแปลงบางครัง้ ก็ยากเหมือนเข็นครกขึน้ เขา แต่ทว่าการจัดการกับความ เปลีย่ นแปลงก็นา่ ตืน่ เต้นและให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ คุณเริม่ เห็นผล ลุงแจ็คเล่าให้ฟงั ว่าระหว่างทีเ่ ขาเดินทางไปบรรยายตามทีต่ า่ งๆ นัน้ มักจะถูกถามในช่วงถามตอบอยูเ่ สมอว่า

‘องค์กรของเราจำเป็นต้องเปลีย่ น เราจะเปลีย่ นได้อย่างไรในเมือ่ ทุกคนต้องการอยูแ่ บบเดิม’ คำตอบของลุงก็คอื ‘คุณเป็นคนเดียวทีเ่ ห็นความจำเป็นในการเปลีย่ นแปลงรึ’ ‘ถ้าคุณไม่ได้ไปไหน เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลง’ ถ้าสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนัก ซึ่งก็หมายความว่าคุณมีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

และมีผสู้ นับสนุนจำนวนหนึง่ คุณจะเปลีย่ นแปลงได้ ถ้าอ้าแขนรับหลักปฏิบตั ทิ งั้ 4 ประการ 1. การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นโง่

เหนือ่ ยและอ่อนแอ 2. จ้างและโปรโมตเฉพาะคนทีเ่ ชือ่ มัน่ ต่อการเปลีย่ นแปลง 3. กำจัดผูต้ อ่ ต้านการเปลีย่ นแปลง แม้วา่ จะเป็นคนทีท่ ำงานดีกต็ าม 4. มองไปทีซ่ ากปรักหักพัง ลุงแจ็คบอกว่าหากผูน้ ำ นำหลักการเหล่านีไ้ ปใช้ดว้ ยแรงปรารถนาและให้รางวัลแก่ผอู้ า้ แขนรับการเปลีย่ นแปลง เสียงนกเสียงกาทีต่ อ่ ต้านการเปลีย่ นแปลงจะเงียบสงัดโดยพลัน การเปลีย่ นแปลงจะกลายเป็นวัตรปฏิบตั ิ การเข็นครกขึน้ เขา ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป

เลย์โค้ด โค้ด!! น่าสนใจ

เหลียวไปมองวงการภาพยนตร์ ภายหลังจาก Avatar 3D ประสบความสำเร็ จ ด้ า นรายได้ แ ละคำชมอย่ า ง News มหาศาลจนก่อให้เกิดกระแส 3D ฟีเวอร์แก่ภาพยนตร์ที่ In-dept เข้าฉายหลังจากนัน้ หลายต่อหลายเรือ่ ง ล่าสุด Clash of Titan ก็ไม่ลืมต่อท้ายว่า 3D

เรื่อง : S&P เพือ่ ให้รวู้ า่ ดูแบบสามมิตกิ ไ็ ด้นะ นับแต่นไี้ ปเชือ่ ได้เลยว่าความมหัศจรรย์ของ 3D จะ ยังคงอยูต่ อ่ ไป และจะไม่ถกู จำกัดวงเฉพาะแต่วงการภาพยนตร์เท่านัน้ แต่ได้ลกุ ลามไป สูแ่ วดวงอืน่ ๆ อย่างเงียบเชียบ ขณะนีไ้ ด้แพร่ไปสูว่ งการการตลาดเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ หวังให้เกิดการดึงดูด และเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคให้มีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

ทีไ่ ม่เคยเจอมาก่อน บ้านเราเองก็มผี ปู้ ระกอบการหลายเจ้าทีน่ ำเอาประสบการณ์ 3D มาเพิม่ จุดขาย ให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง รายล่าสุดก็คอื บริษทั เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จำกัด ทีน่ ำเอา Augmented Reality (AR) มาเป็นเพิม่ จุดขายใส่ให้กบั เลย์ เลย์หยิบเอาเทคโนโลยีนี้มาใส่ในเลย์โค้ด ที่สามารถประมวลผลได้ด้วยการ สแกนผ่ า นกล้ อ งเว็ บ แคมให้ อ อกมาเป็ น ตั ว ละครหั ว ฝรั่ ง 3D เคลื่ อ นไหวไปมา หน้าจอคอมพ์ให้เราตืน่ ตาตืน่ ใจเล่นๆ ไม่เพียงเท่านัน้ เลย์ยงั เปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลด้วยการแต่งตัวหัวมัน 3D แล้วส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ซึง่ นีก่ น็ บั เป็น ประสบการณ์ของการร่วมสนุกแบบใหม่ที่ชวนให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมมากกว่าการส่งซองเปล่าหรือสะสมชิ้นส่วนที่แถมไปในซองเพื่อลุ้นรางวัล ซึง่ ไม่นา่ ดึงดูดเท่าไหร่ การเดินเกมครั้งนี้ของเลย์ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญบนเวทีการแข่งขันของตลาดสแน็ค โดยที่ก่อนหน้านั้น Oishi เคยเอาเทคโนโลยี QR Code มาช่วยสร้างความแตกต่าง เชือ่ ว่าเลย์โค้ดของเลย์นา่ จะทำให้ผบู้ ริโภคพูดถึงไม่มากก็นอ้ ย พูดถึงในแง่ของยอดขายของเลย์หลังจากทีเ่ ล่นแคมเปญเลย์โค้ดจะเปรีย้ งปร้างไหมอันนีเ้ ดาไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามความสงสัยของผู้บริโภคที่คิดว่าหัวมันฝรั่ง 3D นั้นจะออกมาให้เราเห็นได้อย่างไรบนหน้าจอคอมพ์ น่าจะเป็นจุดดึงดูดจุดใหญ่ ทีท่ ำให้ผบู้ ริโภคอยากซือ้ อยากลองเอาเลย์โค้ดไปสแกนผ่านเว็บแคมดูสกั ครัง้ ไม่โดนไม่เป็นไร แต่อยากลองสัมผัสความแปลกใหม่อะไรประมาณนัน้ แต่จะติดนิดนึงก็ตรงที่ คนทีไ่ ม่มคี อมพิวเตอร์ ไม่มเี ว็บแคมคงไม่สนุกด้วย เพราะเค้าไม่มปี ระสบการณ์รว่ มกับแคมเปญนี้

>> AR เป็ น เทคโนโลยี ที่ สามารถแสดงผลเป็ น ภาพ เคลื่อนไหวรูปแบบ 3D ที่เป็น Real Time ให้ปรากฎบนจอ หน้าคอมพิวเตอร์ได้ (หรือบน จออะไรก็ได้ทรี่ องรับ) เพียงแค่ สแกนโค้ ด ผ่ า น Webcam กล้ อ งมื อ ถื อ หรื อ อะไรก็ ต าม แต่ ที่ แ ปลงโค้ ด นั้ น ๆ ให้ เ ป็ น ภาพเคลือ่ นไหว 3D ได้

09


L

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

E A

: Earth Hour

: Apple iPad

แอปเปิ้ ล ออกมาประกาศแล้ ว ว่ า เมษายนนี้จะวางขาย iPad ในสหรัฐ โดยจะขายรุ่นที่มี Wi-Fi ก่อน ส่วนรุ่น

ที่มี 3G จะตามมาในไม่ช้า แม้กระแส ตอบรับจะอยู่ระหว่าง ‘เจ๋ง’ กับ ‘เจ๊า’ แต่แอปเปิ้ลบอกงานนี้ไม่มีถอย

กว่า 500 เมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงไทย ต่างก็รว่ มโครงการ Earth Hour 2010 ปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดการใช้พลังงานของ WWF แม้ ไ ม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า ปิ ด ไฟ

1 ชั่วโมงช่วยลดใช้พลังงานไปเท่าไหร่ แต่ ว่ า กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า

ทั่วโลกต่างเป็นห่วงโลกไม่แพ้กัน

B F

I

: Internet Explorer 9

ไมโครซอฟท์เผยรายละเอียดของ IE 9 พร้ อ มเปิ ด เดโม่ ใ ห้ ท ดลองใช้ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ IE9 เพิ่ ม มา ณ ตอนนี้ คื อ สนั บ สนุ น HTML5, JavaScript Engine ตัวใหม่ และใช้การ์ดจอมาช่วยในการเรนเดอร์ หน้าเว็บให้เร็วขึ้น ผ่านคำสั่ง Direct2D

: Lace Up Save Lives

Lace Up Save Lives แคมเปญ CSR ต้ า นเอดส์ ด้ ว ยเชื อ กแดงใน แอฟริ ก าของไนกี้ ซึ่ ง ล่ า สุ ด ออก

ลูกฟุตบอลลายเชือกแดงที่ทำขึ้นมา สนับสนุนโครงการนี้ด้วย โดยจะใช้ เตะในลี ก ดั ง ของยุ โ รปที่ มี ไ นกี้ เ ป็ น สปอนเซอร์

: BTS

ธนายง ทุ่มงบ 2.2 หมื่นล้านบาท

ซื้อหุ้น BTS จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ธนายง

มี ม ติ ใ ห้ ซื้ อ หุ้ น จ ำ น ว น ร ว ม 6,656,535,992 หุ้ น ภายใต้

ดีลนี้ธนายงจะถือหุ้นส่วนใหญ่ของ BTS เป็นจำนวนกว่า 94.60%

C

: Commart

คอมมาร์ ต 2010 ยอดดี ปิ ด 4 วั น กวาด 3.2 พันล้านบาท แม้จะมีคน

เข้างานแค่ 9 แสนคน น้อยกว่าที่ตั้งไว้ 1 ล้านคน แต่กว่า 75% มาเพื่อซื้อ โดยโน้ตบุ๊ค เน็ตบุ๊ค เป็นพระเอกได้ไป 1.96 พันล้านบาท รองมาเป็นแอลซีดี ทีวี แอลซีดีมอนิเตอร์ 200 ล้านบาท และสมาร์ทโฟน 188 ล้านบาท

D

: Data Center

TCC เทคโนโลยี ทุ่ม 200 ล้านบาท สร้ า งกรี น ดาต้ า เซ็ น เตอร์ ป ระหยั ด พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจและลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ พื้ น ที่ ชั้ น สองของศู น ย์ ด าต้ า เซ็นเตอร์ที่บางนา 1.6 หมื่นตารางฟุต และให้ IBM เป็นผู้ออกแบบ

10

: Facebook

เฟสบุ๊ ค แซงหน้ า กู เ กิ้ ล ขึ้ น แท่ น เว็ บ ไซต์ อันดับ 1 ทีช่ าวมะกันเข้ามากทีส่ ดุ แม้จะ เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เพราะภายหลังกูเกิล้ ก็ เ อาตำแหน่ ง คื น จนได้ แต่ ก็ ไ ม่ แ น่ ใน อนาคตกูเกิ้ลอาจจะถูกล้มแชมป์อย่าง ถาวรจากโซเชียลเน็ตเวิร์กรายนี้ก็ได้

G

: Gmail

Gmail เพิม่ ฟรีเจอร์ปอ้ งกันการโดนแฮ็ค อี เ มล์ เ ป็ น กล่ อ งข้ อ ความไว้ แ จ้ ง เตื อ น ความผิดปกติ เช่น IP แปลกไปจาก เดิมอย่างน่าสงสัย ซึ่งทันทีที่เข้าใช้งาน เราจะได้รับข้อความเตือนให้ทราบเพื่อ จะได้ตรวจสอบก่อนจะเสียท่า

H

: Hong Kong

กู เ กิ้ ล เตรี ย มย้ า ยเซิ ร์ ช เอนจิ้ น ภาษาจีนไปที่ฮ่องกง รวมทั้งได้ยุติ การเซ็ น เซอร์ ผ ลการค้ น หาของ ผู้ ใช้ ในจี น ด้ ว ย แต่ ยั ง คงให้ บ ริ ก าร

กู เ กิ้ ล เป็ น ภาษาจี น อยู่ โ ดยใช้ ผ่ า น google.com.hk ซึ่ ง จี น ก็ บ ล็ อ ก

กูเกิ้ลฮ่องกงบางส่วนแล้ว

J

: JAL

แอร์โฮสเตสสาวๆ ของสายการบิน JAL ที่ เ พิ่ ง ถู ก ลอยแพหมาดๆ ร่ ว ม 1.3

พั น คน หารายได้ พิ เ ศษด้ ว ยการขาย เครื่องแบบแอร์โฮสเตสของพวกเธอใน ตลาดมื ด ก่ อ นที่ เ ครื่ อ งแบบเหล่ า นั้ น บางส่วนอาจจะถูกไปใช้ในหนัง AV

K

: Kindle

Amazon เปิดให้สาวกแมคฯ ได้ดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อการอ่านอี-บุ๊ค อย่าง Kindle for Mac ไปใช้ได้แล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งออก Kindle For BB มาหมาดๆ แถมแว่วว่าจะออกใน เวอร์ชั่นที่ใช้งานบน iPad อีก

M

: Motorola Milestone ทรูมูฟเปิดตัว Motorola Milestone แอนดรอยด์ โ ฟนเวอร์ ชั่ น ล่ า สุ ด เอาใจ ลู ก ค้ า ทรู ซึ่ ง การเปิ ด ตั ว ‘ไมล์ ส โตน’ ทำให้ทรูมฟู กลายเป็นผูใ้ ห้บริการเครือข่าย มือถือรายแรกในไทย ที่มีสมาร์ทโฟน ขายให้ลูกค้าครบทุกแพลตฟอร์ม

N

: Nuclear Reactors บิ ล เกตส์ กั บ โตชิ บ า ร่ ว มพั ฒ นา Traveling Wave Reactor เตา ปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ข นาดเล็ ก ที่ ใ ช้ เ พี ย ง กากยู เ รเนี ย มเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ก็ ส ามารถ ทำงานได้ถึง 100 ปี โดยไม่ต้องเติมซ้ำ แ ต่ ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น เ ท่ า เ ต า ป ฏิ ก ร ณ์ นิ ว เ ค ลี ย ร์ ดั้ ง เ ดิ ม แ ถ ม ต้ น ทุ น ถู ก ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


O R

: Nexus One

Nexus One สหรัฐ เปิดตัวแย่หลังวาง ขายไป 74 วัน ทำได้เพียง 1.35 แสน เครื่ อ ง ขณะที่ ช่ ว งระยะเวลาเท่ า กั น Motorola Droid ทำได้ ถึ ง 1.05

ล้านเครื่อง สาเหตุเพราะกูเกิ้ลไม่ยอม ต่ อ ตลาดแบบขายพ่ ว งกั บ ค่ า ยมื อ ถื อ

ให้เน็กซัส วัน

P

: Personas

Firefox ส่ ง ฟรี เ จอร์ ใ หม่ Personas

ที่ ใ ห้ คุ ณ สามารถออกแบบและนำธี ม

ที่ชอบมาปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ได้เอง โดยมีธีมแจ่มๆ ให้เลือกนับพัน แถมยัง แชร์ธมี ให้คนอืน่ ทีเ่ ข้ามาใน ThemGallery ของ Personas ไปใช้ได้ด้วย

Q

: QR Code For BB Pin

DTAC แจกเสื้อ QR Code สุดพิเศษที่ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Pin ประจำ เครื่อง BB นั้นๆ เมื่อซื้อ BB รุ่น Bold 9700 และ Curve 8520 ซึ่งทำให้ผู้ใช้ BB สามารถแอด Pin กั น ได้ ง่ า ยๆ เพียงแค่สแกนเสื้อ

: RS

RS เปิด Skoolbuz.com เว็บคอมมูนติ ี้ เพื่อการศึกษาแห่งแรกของประเทศ

ที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาแบ่งตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษา และ เป็นห้องสมุดออนไลน์ ให้เด็กๆ ทั่ว ประเทศได้เข้าถึงความรู้ทัดเทียมกัน แถมยั ง มี พื้ น ที่ ใ ห้ ค รู กั บ นั ก เรี ย นได้ แชร์ความรู้กันอีกด้วย

S

U

: Universal Studios

: Skipfish

กู เ กิ้ ล ปล่ อ ย Skipfish ซอฟต์ แ วร์ โอเพนซอร์ ตัวล่าที่ใช้ตรวจสอบความ ปลอดภั ย ของเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ซึ่ ง สามารถใช้งานได้บน Linux, FreeBSD 7.0+, Mac OS X และ Windows (ผ่าน Cygwin) สนใจก็ไปหาใช้ด ู

T

: Thai Theep Station

ยั ง ดี บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ อิ น เ ด็ ก ซ์ ครี เ อที ฟ วิ ล เลจ สร้ า งแบรนด์ ใ ห้ อั ม พวาด้ ว ยการเปิ ด สถานี ไ ทยถี บ ร้ า นเช่ า จั ก รยานที่ อั ม พวา เพื่ อ ให้ บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยากเปลี่ ย น ฟิวล์มาปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย ลดโลกร้อนชมอัมพวา

สิ ง คโปร์ ก ลายเป็ น ชาติ แ รกในอาเซี ย น

ที่ได้สวนสนุกระดับโลก ‘ยูนิเวอร์เเซล สตูดิโอ’ มาสถิต และหลังจากนี้สิงคโปร์ จะรั บ ทรั พ ย์ เ ข้ า ประเทศจากกา ร

ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น แน่ น อน ส่ ว นจะ

เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเท่าไหร่นั้นแม้ยังไม่มี การเปิดเผย แต่เชื่อว่าตรึม

V

: VIV Magazine

นิตยสารบันเทิงและสาระสำหรับผู้หญิง VIV Mag เปิ ด ตั ว E-Magazine สำหรั บ iPad โดยเพิ่ ม ลู ก เล่ น สี สั น

ในเนื้อหาด้วยวิดีโอ ซึ่งฉีกกฎของ EMagazine เดิ ม ๆ แถมช่ ว ยดึ ง ดู ด

คนอ่านได้ดีทีเดียว

X

: Xbox Hard Disk

ไมโครซอฟท์ได้ฤกษ์วางขายฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Xbox 360 ความจุ 250GB ในอเมริ ก าไว้ ใ ห้ เ กมเมอร์ เ อาไปใช้ เ ก็ บ ข้อมูลที่ดาวน์โหลด ทั้งเกม หนัง เพลง และคอนเทนต์อื่นๆ ตามใจ สนนราคา เป็นเงินไทยก็ 4,300 บาท

Y

: Yahoo

บริ ษั ท แอนตี้ ไ วรั ส แจ้ ง เตื อ นชาวเน็ ต ให้ ระวังมัลแวร์ (ซอฟต์แวร์โฆษณาทีม่ ไี วรัส) จากโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ หนึ่งในนั้นคือยาฮูโดยคอมพิวเตอร์จะติด ไวรัสทันทีที่โหลดหน้าบราวเซอร์ ซึ่งยาฮู ก็เร่งตรวจสอบอยู ่

Z W : Windows Phone 7

Adobe กำลั ง พั ฒ นา Windows Phone 7 ให้กับสมาร์ทโฟนระบบ ปฏิบตั กิ ารณ์วนิ โดวส์โฟน 7 สามารถ เข้าเว็บที่มีไฟล์วิดีโอตะกูล Flash ของอโดบีได้ นั่นหมายถึงสมาร์ท วินโดวส์โฟน 7 กำลังจะเหนือกว่า iPhone ที่รองรับแค่เเอพพลิเคชั่น แฟลช

: miCoach Zone อาดิ ด าสโชว์ น วั ต กรรม miCoach Zone เครื่ อ งโค้ ช แบบติ ด ข้ อ มื อ

ที่ เ คยแนะนำการวิ่ ง ตามความ ต้องการของเราเสมือนมีโค้ชอยู่ด้วย เช่ น วิ่ ง เพื่ อ ลดน้ ำ หนั ก ซ้ อ มวิ่ ง มาราธอน โดยจะบอกข้อมูลด้วยสี ต่างๆ ของไฟที่หน้าปัด แถมยังช่วย ให้การวิ่งสนุกขึ้น

11


MBA

‘ What you do not want done to yourself,

Creative

do not do to others.’

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

[ Confucius ]

งฤดูกาลแห่งการหาสถานศึกษาเพื่อจะเรียนต่อใน หลักสูตรดัง มาถึ ระดับปริญญาโทอีกครัง้ ใครๆ จะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ

ย่อมนึกถึง MBA เป็นลำดับแรก เพราะตามชื่อหลักสูตร Master of Business Administration ก็พะยีห่ อ้ อยูแ่ ล้วว่าเป็นหลักสูตรสำหรับ การบริหารธุรกิจ เมียงมองไปในช่วงเดือน เม.ย. นี้ มีหลายๆ สถาบัน ทีท่ ำการเปิดรับสมัครนักศึกษา แต่ชว่ งเวลาทีใ่ กล้เคียงกับช่วงที่ GM Biz ฉบับที่ 5 จะสู่สายตาผู้อ่านนั้นใกล้เคียงกับช่วงเวลาของหลักสูตร MBA ของ UTCC พอดี คงไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ฉพาะช่ ว งเวลาเหมาะสมแต่ เ พี ย ง อย่างเดียวที่จะทำให้หลักสูตรของที่นี่น่าสนใจ แต่ถือ เสียว่าเป็นการต่อยอดมาจาก Scoop ‘ทิศทาง MBA ไทย’ ใน GM Biz เมือ่ สองฉบับทีแ่ ล้วด้วย กั บ 3 หลั ก สู ต รเด่ น ที่ สุ ด ของ MBA มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยที่ จ ะถู ก นำเสนอในลั ก ษณะข้ อ มู ล สำหรั บ การสมัครเรียน ดังต่อไปนี ้

ของ

ที่ซัมเมอร์นี้คุณต้องเรียน

หลักสูตรที่ 2 MBA Online

หลักสูตรแรก CEO MBA ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การมีสาขาครอบคลุมในหลาก หลายอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับความต้องการกับ แต่ละอุตสาหกรรมมากทีส่ ดุ เพราะถึงแม้พื้นฐานของการบริหารนั้นจะมี ‘องค์ความรู้’ ที่เหมือนกันอยู่ แต่ในระดับของ คาแร็ ก เตอร์ ข องแต่ ล ะอุ ต สาหกรรมนั้ น ย่ อ มมี แตกต่างกันไป CEO MBA จึงเป็นหลักสูตรที่จะฉายภาพ ทัง้ ระดับ Macro และ Micro ให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษา โฟกัสในแต่ละประเภทธุรกิจได้ดที สี่ ดุ โดยจะมีทงั้ การเรียนการสอน 3 โปรแกรม ก็คอื ภาคเสาร์-อาทิตย์, ภาคค่ำ และภาคปกติ โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันพุธที่ 21 เม.ย.นี ้

ภาคเสาร์-อาทิตย์

1. สาขาวิชาการจัดการ

2. สาขาวิชาการประกอบการ

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

4. สาขาวิชาการเงิน

5. สาขาวิชาการตลาด

6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7. สาขาวิชาภาษีอากร

8. สาขาวิชาการบัญชี

9. สาขาวิชาการบริหารความเสีย่ งและ

การประกันภัย

ภาคค่ำ

1. สาขาวิชาการจัดการ

2. สาขาวิชาการประกอบการ

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

4. สาขาวิชาการเงิน

5. สาขาวิชาการตลาด

6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาคปกติ

1. สาขาวิชาการจัดการ

2. สาขาการเงิน

3. สาขาวิชาการตลาด

4. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

12

เมื่ อ พู ด ถึ ง หลั ก สู ต รออนไลน์ แ ล้ ว แน่ น อนว่ า จุ ด เด่ น ก็ คื อ เป็ น การเรี ย น-การสอนที่ ส ะดวกสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ะดวกที่ จ ะ เข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเพราะด้วยเรื่องของงานประจำ ทีไ่ ม่เป็นเวลา หรือเป็นเพราะการเดินทางทีไ่ ม่สะดวกก็ตามที เหตุผลเหล่านี้คงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนปริญญาโท MBA อีกต่อไปในยุค Globalization นี ้ แต่ Key สำคัญ และโดดเด่นของหลักสูตร MBA Online ของ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยนั้ น อยู่ ที่ Content ของเนื้ อ หาและ รูปแบบการ Presentation สำหรับ e-Learning แบบ anytime, anyplace เพราะการเรียนแบบ Online นั้น เน้นหนักไปที่การเรียน ทฤษฎี และกรณีศึกษาด้วยตัวเอง ดังนั้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดึงดูดความสนใจผู้เรียน และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่าง สมบูรณ์ทสี่ ดุ ใช่ว่าจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดจนจบหลักสูตร แต่ผู้เรียน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมมนา ดูงาน และฝึกงานภาคสนามกับ วิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย จึ ง น่ า จะพู ด ว่ า ในบรรดาหลั ก สู ต ร MBA Online แล้ ว ทีม่ หาวิทยาลัยหอการค้าไทยนัน้ สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ โดยหลักสูตร MBA Online นี้ จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เช่นเดียวกัน

หลักสูตรที่ 3 Global MBA เป็นหลักสูตร International ที่จะฝึกให้นักศึกษามีความพร้อม สำหรับโลกการแข่งขันทางธุรกิจในระดับ Global Manager ในเมื่อเป็นเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยและตัวแปร สำหรับการสัประยุทธ์ย่อมที่จะมีเพิ่มขึ้นกว่าเฉพาะตลาดภายใน ประเทศ คูแ่ ข่งจึงรวมถึงทุกๆ ประเทศทัว่ โลก โปรเฟสเซอร์ ที่ ม าประสิ ท ธิ์ ป ระสาทในวิ ช านี้ ทุ ก ท่ า นได้ รั บ การยอมรับในระดับสากล อันเนื่องมาจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยทีม่ ี Connection กับมหาวิทยาลัยชัน้ นำจากทัว่ โลก รวมถึงการมีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยและมีข้อมูลครอบคลุมมาก ทีส่ ดุ เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จึงทำให้ Global MBA นั้น เกินความคาดหวังในประเทศ ไปแล้ว เพราะเป้าหมายของนักศึกษา Global MBA ทุกคนคือนำพา องค์กรให้ผงาดได้ในระดับ Global

l ดนัย อัคควัฒนานุกูล l

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท พโรทัยการพิมพ์ จำกัด CEO MBA รุ่น 4

UTCC Business Smart ต่อยอดความรู้ เพิม่ มุมมองธุรกิจ ส่วนถ้าใครอยากจะรูเ้ รียนปริญญาโทในหลักสูตรอืน่ หรือ โครงการปริญญาเอกก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.utcc.ac.th โทร. 0-2697-6000


14


‘The Best way to Predict the future is to Create it’ .

Scoop เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

[ Peter F. Drucker ]

ในฐานะที่ GMBiz เป็น Business Lifestyle Magazine เนื้อหาของ Scoop ฉบับนี้

จึงอยากจะนำเสนอถึง Life Style ของคน Gen Y เสียหน่อย Gen Y นั้นคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นทำงาน ไปจนถึงระดับกลาง และกลางสูง เป็นกลุ่มคนที่มีความทะเยอทะยานในการทำงาน เพื่อจะได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป ขณะเดียวกันก็เต็มที่กับกิจกรรมในเวลาที่นอกเหนือจากงาน ดังที่เรียกว่า Work Hard, Play Hard นั่นเอง 7 Cs คือ ตัวอักษรที่มี C นำหน้า 7 ตัวที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของคน Gen Y

ซึ่งประกอบไปด้วย Credit Card, Condo, Car, Computer, Cell Phone, Camera และ Community อาจจะไม่ครอบคลุมถึงทุกไลฟ์สไตล์ของ Gen Y แต่เชื่อแน่ๆ ว่าเหล่านี้คือไลฟ์สไตล์พื้นฐานที่ Gen Y ‘มี’ หรือ ‘เป็น’

Condominium

Credit Card

C ตัวแรกก็พูดถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันก่อนเลย ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดสำหรับการใช้ Credit Card แทนเงินสด จริ ง ๆ แล้ ว ก็ เ ป็ น เทรนด์ ที่ ม าตั้ ง แต่ ก่ อ นยุ ค Gen Y เสี ย อี ก ก่ อ นหน้ า นี ้ สิบยี่สิบปี ก็มี ก ารใช้ กั นอยู่แ ล้ ว เพีย งแต่ ว่ าอาจจะไม่ ได้ มีฐ านของผู้ ใช้ บั ตร เครดิตมากขนาดนี้ เครดิตการ์ดนั้นคือการนำเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะ ใช้ จ่ า ยเงิ น มากเท่ า ไหร่ ก็ ต าม (ภายใต้ ข้ อ จำกั ด ตามประเภทของเครดิ ต การ์ด) ก็สามารถใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา เมื่อถึงงวดที่ต้องจ่ายเงินคืนแก่ สถาบันการเงินก็จ่ายตามจำนวนที่ใช้จริงโดยไม่มีดอกเบี้ยแต่อย่างใด เผลอๆ อาจจะได้ พ้ อ ยต์ จ าก สถาบันการเงินอีกต่างหาก รายได้ของสถาบันการเงิน นั้นมาจากดอกเบี้ยของการที่ ผู้ ใ ช้ บั ต รเครดิ ต จ่ า ยเงิ น เป็ น งวดๆ หรื อ ก็ คื อ การผ่ อ นชำระ นั่นเอง และลูกค้าที่จ่ายคืนในลักษณะนี้ นั้ น มี จ ำนวนมากกว่ า ทำให้ ร ายได้ จ ากส่ ว นนี้ เป็นก้อนเค้กชิ้นโต ส่วนรายได้อีกทางก็มาจากดีลที่เกิดขึ้นกับร้านค้า นั่นจึงเป็นเหตุให้สถาบันการเงินมาเล่นในตลาดของธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบันมีผู้เล่นนับสิบราย เมื่อไลฟ์สไตล์ของคนเมืองนิยมใช้เครดิตการ์ด จึงทำให้เกิดการช่วงชิง กลุ่มลูกค้าขึ้น ทั้งจากโปรโมชั่นต่างๆ หรือการแจกพ้อยต์ทุกครั้งที่ใช้บัตร เครดิต หรือการ On Top เมื่อจะซื้อสินค้า Sale จากห้างดัง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พนักงานใหม่ต่างก็มีความต้องการจะทำเครดิต การ์ดเป็นอย่างแรก เพราะนั่นเท่ากับว่าพวกเขาจะมี ‘อำนาจในการใช้จ่าย’ (Purchasing Power) อยู่ในมือ เป็น ‘เครื่องมือ’ เบิกทางในการ ‘ใช้ชีวิต’ ได้อย่างที่อยากจะเป็น แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น Gen Y เองก็ ค วรที่ จ ะบริ ห ารเงิ น ของตั ว เองให้ ดี ด้ ว ย นั่นคือใช้จ่าย (เงินในอนาคต) ให้อยู่บนความเป็นไปได้ของ ‘รายได้’

ที่ตัวเองได้รับเสียด้วย

จะว่าไปแล้ว Condominium นั้นก็คือ ‘ที่อยู่อาศัย’

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 อันเป็น

สิ่งจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่แล้ว ‘ที่ ดิ น ’ นั้ น เป็ น ทุ น ที่ มี ค วามจำกั ด ยิ่ ง ถ้ า เป็ น ที่ ดิ น ในเมื อ งที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ อย่างหนาแน่นนั้นจะเกิดภาวะหาได้ยากขึ้น (Scarcity) นั่นหมายความว่าความต้องการ (Demand) จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ดิน (Supply) กลับคงที่ นั่นย่อมจะทำให้ ‘ราคา’ ของที่ดินเพิ่มสูงขึ้น หากจะสร้างบ้านเดี่ยว อยู่กันเพียง ครอบครัวเดียวคงต้องเป็นระดับเศรษฐี การขยายไปในแนวดิ่ ง อย่ า ง ‘Condo’ จึ ง เป็ น ทางออกที่ ค นเมื อ งสามารถเป็ น เจ้าของได้ และด้วยไลฟ์สไตล์การทำงานของ Gen Y ที่ทำงานออฟฟิศในเขต CBD ความจำเป็น ที่จะต้องพักอาศัยอยู่ในเขตที่สามารถเข้าสู่เส้นทางคมนาคมได้สะดวกจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ Condo กลายเป็นตัวเลือกลำดับแรก ยิ่ง ‘คอนโดฯ’ อยู่ใกล้กับ BTS หรื อ MRT ก็ จ ะทำให้ ชี วิ ต มี ค วาม สะดวกสบาย และสามารถคำนวณ เวลาในการเดินทางได้แม่นยำยิ่งขึ้น อย่ า งไรเสี ย C Condo จะอยู่ คู่กับ Gen ต่างๆ ไปอีกนาน

พู ด ถึ ง Condo แล้ ว ตอนนี้ มี โ ครงการ

ที่ น่ า สนใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในตอนนี้ คื อ โครงการ TheRoom สุ ขุ ม วิ ท 62 ของ Land and Houses ซึ่งโครงการนี้อยู่ติดกับ BTS สถานี ปุ ณ ณวิ ถี ซึ่ ง อยู่ ติ ด ถนนสุ ขุ ม วิ ท และ

อยู่ ใ กล้ ท างด่ ว นเดิ น ทางสู่ สี ล ม-สาทร โดยรถยนต์โดยใช้เวลาเพียง 15-20 นาที เท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการ 2 อาคาร ความสูง 23 ชั้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ นอกจากจะอยู่ ติ ด กั บ BTS และ ถนนสุขุมวิทแล้ว พื้นที่ของโครงการยัง ถู ก ออกแบบให้ มี ส วนธรรมชาติ ก ว่ า 2,000 ตารางเมตร พร้ อ มสระว่ า ยน้ ำ ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ Facilities ก็ครบครัน ทั้ ง ยั ง มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที ่ คุมเข้มด้วยกล้อง CCTV กว่า 73 ตัว กั บ ความเป็ น ส่ ว นตั ว แต่ ล ะปี ก

ของตึกมีเพียง 7-8 ยูนิตต่อชั้นเท่านั้น TheRoom สุขุมวิท 62

จึงเป็นตัวอย่างโครงการคอนโดฯ ในฝัน ของ Gen Y ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ อย่างชัดเจน

15


Computer Camera

เฉกเช่ น เดี ย วกั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

ตัวอืน่ ๆ ทีเ่ ทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็วมาก และก็ทำให้ราคาของ ‘กล้องถ่ายรูปดิจิตอล’ ถูกลง แต่มีความ สามารถเพิ่มสูงขึ้น สำหรับกล้องถ่ายรูปแบบคอมแพ็คท์ ก็สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถทำ อะไรก็ได้เพียงแค่สัมผัสจอ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกล้องถ่ายรูปที่จะประมวลผลและ ปฏิบัติตามคำสั่งเอง การแข่งขันของ ‘Compaq Camera’ นั้น จะแข่งกันที่การนำเสนอลูกเล่นใหม่ๆ ออกมา ดึงดูด รวมถึงการออกแบบกล้องให้มีขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพามากที่สุด ส่วนกล้องแบบ DSLR นั้นจะเข้าสู่กลุ่ม Mass มากขึ้น จากแต่เดิมนั้นจำกัดอยู่แต่เพียงช่างภาพมืออาชีพ เพราะว่าราคากล้องและ เลนส์นั้นสูงมาก แต่ปัจจุบันเมื่อราคาต่ำลง ผู้ที่สนใจที่จะถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก

ก็สามารถซื้อหามาครอบครองเป็นเจ้าของได้ เพราะเพิ่มราคาจากกล้องคอมแพ็คท์

ไม่มากนัก ตลาดของ DSLR จึงน่าจะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ เซกเมนต์ Gen Y ส่วนใหญ่นั้นเอนจอยกับกิจกรรม ‘ถ่ายรูป’ กันทุกคน ไม่ว่าจะเป็น คนถ่าย หรือ ‘แบบ’ ที่ถูกถ่าย ประกอบกับการเติบโตของ Social Network ที่สามารถแชร์รูป หรืออัพโหลด รูปให้กับเพื่อนๆ หรือกลุ่มของตัวเองได้เห็นกัน นอกจากนี้ Camera ยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ หรือคลิปได้อีกด้วย จึงเป็นที่ สนุกสนานของ Gen Y เอาเสียมากๆ

Community Gen Y นั้น มีความสุขเสมอเมื่อมีปาร์ตี้ หรือ การนัดพบปะสังสรรค์กนั ระหว่างกลุม่ เพือ่ น หรือ แม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่พร้อมที่จะเป็น เพือ่ นใหม่กนั ด้ ว ยพฤติ ก รรมเช่ น นี้ จึ ง ทำให้ Social Networking เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น Facebook, Twitter, Foursquare, Google Wave ฯลฯ เบื้องหลังของความสำเร็จของโปรแกรมเหล่านี้ก็เพราะ Gen Y นั้นต้องการ

ที่จะมี Community เป็นพื้นฐานนั่นเอง พวกเขาต้องการ ‘การยอมรับ’ จากกลุ่มเพื่อนและสาธารณชน การมีส่วนร่วมจึงเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่ง ‘การยอมรับ’ จะสังเกตได้ว่าทุกๆ Activities ใน Social Networking นั้นจะต้องออกแบบ มาให้เกิด ‘การมีส่วนร่วม’ ระหว่าง User แต่ละคน โดยเริ่มต้นที่ Community ที่ใกล้ตัวที่สุดของ User เป็นกลุ่มแรกเสมอ จากนั้นจึงจะค่อยๆ ขยายออกไป

16

อุปกรณ์สำคัญทีใ่ ช้ทำงานในออฟฟิศตัง้ แต่เวลา 9 โมง ไล่ไปจนถึง 5 โมงเย็น (Nine to Five) เมื่อเลิกงานแล้ว กลับถึงบ้านก็ใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันนี่เอง เล่นเกม, ดูดีวีดี, แชต หรือกระทั่ง เข้าเว็บไซต์ต่างๆ เป็นอุปกรณ์ที่ท่านผู้อ่านสามารถทายได้เลยว่าคืออะไร ใช่แล้ว อุปกรณ์ที่ว่าคือ Computer นั่นเอง ไม่ว่าอาชีพของ Gen Y จะเป็นอะไร นักการตลาด, นักการเงิน, กราฟิกดีไซเนอร์,

นักลงทุน ฯลฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับ Computer ไม่มากก็น้อย ถึงขนาดมีตลกร้ายกล่าวว่า “หากขาดคอมพิวเตอร์ไป คนยุคใหม่อาจจะทำงานไม่ได้เลย” ในตลาดของ Computer นั้น มีแบรนด์ชั้นนำวางขายอยู่ในบ้านเรามากเสียจนไล่ชื่อ

ไม่หมดในหนึ่งนาที กลยุทธ์ของแต่ละแบรนด์นั้นก็ถูกวางออกมาเพื่อช่วงชิงยอดขายกันอย่างหนักหน่วง มาถึงยุคนี้แล้วพูดถึง Computer เหล่า Gen Y จะนึกถึง Notebook หรือ Netbook มากกว่า PC ตั้งโต๊ะแล้ว ด้วยคุณสมบัติ Mobility และความสามารถที่ไม่ เป็นรอง PC เหมือนดั่งเช่นในอดีต ทำให้ยอดขาย

ของโน้ตบุ๊คเติบโตสวนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีของตัว Notebook นัน้ เกิดขึน้ ในทุกๆ เสี้ยววินาทีที่เรากะพริบตา ศักยภาพของโน้ตบุ๊ค ในยุคนี้ทำให้เราทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจปรารถนา ทุกวันนี้ Gen Y ต้องการสเปคเครื่องที่มี ประสิทธิภาพ บวกกับความสวยงาม

ของตัวเครื่อง และแบรนด์ที่สะท้อน เอกลักษณ์ของตัวเองเป็นปัจจัยหลักใน การเลือกซื้อ Computer แล้วค่อย ตามมาด้วย ‘ราคา’ สามเหตุผล หลั ก นี้ เ ป็ น

การบ้านให้แบรนด์ ต่างๆ ต้องพัฒนา โมเดลใหม่ๆ

ออกมาอยู่เสมอ

Vaio ‘S Series’ คือซีรสี่ ท์ โี่ ซนีห่ วังจะเจาะ กลุ่ม Gen Y ด้วยแบรนด์ Vaio ที่มี Positioning แข็งแกร่งในตลาดกลุ่มนี้อยู่แล้ว

จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลย S Series นั้นถูกออกแบบมาให้มี หลากหลายสีสันให้เลือก เพื่อสะท้อนถึง แต่ละไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนได้ ชัดเจน และเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้อย่างไม่เหมือนใครอีกด้วย ตัวเครื่องก็ทำจากแมกนีเซียมซึ่งให้ความแข็งแรงแต่เบากว่าพลาสติก ขนาดหน้าจอ 13.3 นิว้ จึงทำให้สะดวกต่อการพกพาไปไหนมาไหน แต่ถ้าต้องการสเปคที่สูงมากขึ้น รุ่น S116 และ S117

จะมีหน่วยประมวลผลที่สูงขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น และเพื่อความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ พิเศษยิ่งกว่าสำหรับ S117 มาพร้อมความจุถึง 500GB ไม่เพียงแต่สเปคจะสำคัญต่อการเลือกซื้อ สีและดีไซน์ก็เป็นอีกปัจจัยที่มี ความหมาย เพราะการถือ Notebook ไปทำงาน ก็คือการแสดงออกถึง

ตัวตนอีกทางหนึ่งเช่นกัน


Gen Y ที่ใช้ BlackBerry

เป็นคนที่ชอบสังคมกับกลุ่ม เพื่อน เพราะโปรแกรม

BBM นัน้ ทำให้พวกเขาแชต

กันได้อย่างสนุกสนาน

แต่สิ่งสำคัญพวกเขาจะบอก ต่อให้คนในกลุ่มต้องซื้อ BlackBerry มาแชตกั น

ในกลุ่ม

Gen Y ที่ใช้ iPhone เป็ น คน

ที่ชอบความบั นเทิ ง และ เพลิดเพลินไปกั บ การโหลด App ไม่ว่าจะใช้เพื่อเล่นเกม หรือเพื่ออรรถประโยชน์ต่างๆ แต่ทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่า เป็นคนชอบความหลากหลาย และไม่จำเจ

Gen Y ที่ใช้ Android เป็น OS เป็นคนที่ชื่นชอบใน เทคโนโลยี และ Gadget ชื่นชอบการแบ่งปัน

Car

เมื่อมี Credit Card แล้ว มี Condominium แล้ว เป้าหมายต่อไปของ Gen Y

ก็คือ ‘รถยนต์’ หรือ Car นั่นเอง แต่ ส ำหรั บ บางคนที่ ยั ง อาศั ย อยู่ กั บ ครอบครั ว

อาจจะเลือกทีจ่ ะมี Car โดยทีไ่ ม่อาศัย Condo ก็เป็นไปได้ Gen Y จำนวนไม่ น้ อ ยมี ร ถคั น แรกตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง นั่ น ขึ้ น อยู่ กั บ ฐานะการเงิ น ของครอบครัว และความจำเป็น ทว่ า เมื่ อ เข้ า สู่ วั ย ทำงาน เกื อ บทั้ ง หมดมี ค วาม ตั้ ง ใจว่ า จะมี ร ถยนต์ เ ป็ น ของตั ว เอง (ส่ ว นจะมี ไ ด้ จ ริ ง หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง) การมี ‘รถยนต์’ นั้น ความสำคัญลำดับแรกก็คง มีไว้เพื่อขับไปทำงาน ส่วนประเด็นรองนั้นก็คือมีไว้ใน ช่วงวันหยุด สำหรับการผจญภัย หรือไป Hang Out กับผองเพื่อน นอกจากหน้าที่ในการนำพาผู้ขับจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่งแล้ว ‘Car’ ยังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงบุคลิก ของผู้ขับอีกด้วย ถึงขนาดมีการทำวิจัยออกมาเลยว่า หากขับขี่รถ รุ่นนี้ แบรนด์นี้ เจ้าของจะมีลักษณะนิสัยอย่างไร นี่คือความจริงที่เราๆ ท่านๆ ก็ยอมรับกันได้ เทรนด์ของรถยนต์ในยุคที่การให้ความสำคัญกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการประหยั ด น้ ำ มั น เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ จึ ง ทำให้ Eco Car น่ า จะกลายมาเป็ น กระแสหลั ก สำหรับรถยนต์

Cell Phone Cell Phone หรือ ‘โทรศัพท์มือถือ” ในปัจจุบันนี้กำลังจะก้าวผ่าน

สู่ยุค Voice ไปสู่ Data แล้ว องค์ประกอบสำคัญคือตัว Device ที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว และโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถให้บริการส่งผ่านข้อมูลใน ยุค 3G ได้ เมื่ อ สองอย่ า งนี้ ล งล็ อ ก การเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส าย

ก็จะทำให้การให้บริการ Data นั้นเติบโตขึ้น ที่ไม่ได้เน้นเรื่อง Voice นั้นเป็นเพราะว่า ‘การคุยโทรศัพท์’ ผ่าน โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่ ว่ า Gen Y นั้ น ได้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั น ส่ ง ข้ อ มู ล หากั น ผ่ า นทาง โทรศัพท์มือถือกันเรียบร้อยแล้ว สังเกตได้จากโทรศัพท์ที่คนกลุ่มนี้ถืออยู่ นั้นเป็น Smart Phone เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น BlackBerry, iPhone, HTC ฯลฯ ซึ่งมีความสามารถ เป็นน้องๆ Computer เลยทีเดียว นั่นก็คือสามารถทำอะไรได้เกือบทุก อย่างแม้กระทั่งดูทีวี หรือถ่ายรูป ยังไม่นับ Application ต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดมาได้เพื่อเพิ่ม ความสามารถของ Smart Phone มากขึ้นไปอีก เราจึงรู้สึกได้ว่า Cell Phone นั้นได้กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของ Gen Y ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย Smart Phone แต่ละแบรนด์นั้นก็ได้สะท้อนถึงคาแร็กเตอร์

ของผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน

แต่สำหรับ Gen Y ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการมีอัตลักษณ์ของตัวเอง ย่อมที่จะแสวงหาความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ หนึ่งในรถยนต์ที่ถือว่า Cool ที่สุดโมเดลหนึ่ง ซึ่งค่าย รถยนต์นำเข้า TSL ได้ให้ข้อมูลมานั้นคือ Honda CR-Z Honda CR-Z เป็นรถสไตล์สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู ซึ่งใช้ เทคโนโลยีไฮบริด เน้นสมรรถนะการขับขี่ควบคู่กับการรักษา สิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลภาวะ ดู จ ากรู ป ลั ก ษณ์ แ ล้ ว ต้ อ งเช็ ด น้ ำ ลายที่ มุ ม ปาก เพราะ Gen Y คนไหนก็ตามทีไ่ ด้ CR-Z คันนีม้ าครอบครอง ต้องถือว่า

สุโค่ย เพราะถือเป็นคนแรกๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียว งามแค่ไหนดูกันเอาเอง


Cover

Story

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

สาระ ล่ำซำ

สาระ ล่ ำ ซำ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต

ชื่ อ นี้ แ ทบไม่ ต้ อ งแนะนำอะไรกั น อี ก นอกจากจะเป็ น ผู้ น ำของ

เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต แล้ ว เขายั ง รั้ ง ตำแหน่ ง นายกสมาคม

ประกันชีวิตไทย ทั้งบทบาทนี้เขาได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า ‘เขาคือ ของจริง’ ไม่ได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งได้เพราะนามสกุล ‘ล่ำซำ’ เมืองไทยประกันชีวิตก่อนยุคของเขากับยุคของเขานั้น

เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ สาระสร้างแบรนด์เมืองไทยประกันชีวิตให้กลายเป็นบริษัทของ

คนทันสมัย เขาเปลี่ยนมาใช้สีชมพู ซึ่งสะท้อนถึงความสุข เขานำความบันเทิงมาเขย่าวงการที่คนคิดเป็นแต่เรื่องซีเรียส เขาผลักให้เมืองไทยฯ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 จากเดิมที่เกือบจะ ตกไปสู่อันดับเลขสองตัวแล้ว ปี 2008 เมื่ อ บริ ษั ท ประกั น ยั ก ษ์ ใ หญ่ ข องโลกคลอนแคลน

ในฐานะนายกสมาคมฯ เขาดับความตื่นตระหนกได้ แม้กระทั่ง

ข่าวร้ายที่อุบัติกับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เขาก็เอาอยู่

Happine ด้วยเหตุนี้ GM Biz จึงเลือกเขาเป็น Cover Man ประจำเดือนที่ร้อนที่สุดของเมืองไทย

You Can Insure : ปี 2553 นี้ถือว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคของเมืองไทยประกันชีวิต?

สาระ : เป็ น โอกาสของทั้ ง อุ ต สาหกรรม ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นนั้ น ดี ขึ้ น มาตลอด ดี ใ นแง่ ข อง ภาพลักษณ์ ดีในแง่การตอบรับของคนไทยกับเรื่องของการทำประกัน คนเห็นคุณค่า เห็นประโยชน์มากขึ้น อันที่สองเรื่องนวัตกรรมของประกันนั้นมีเยอะเหลือเกิน ต่างประเทศมีอะไรประเทศ ไทยก็มีหมด ตามเทรนด์โลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครอง ออมเงิน การลงทุน ฯลฯ แต่ ข้ อ ดี ข องเราก็ คื อ ว่ า การที่ เ ราจะเอาเงิ น ไปทำอะไรต่ อ นั้ น ยั ง เป็ น แบบ Conservative คือลงทุนในระดับประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ความรู้ความเข้าใจของคนมีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีมากขึ้น การเข้าถึงมีมากขึ้น วันนี้ ตัวแทนประกัน 4 แสนคนทั่วประเทศ ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารมีผลิตภัณฑ์ประกัน

: พายุแห่งการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันที่เกิดขึ้นในรอบปีสองปีนี้จะ ส่งผลอะไรต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจประกัน?

สาระ : ผมว่าความเชื่อมั่นนั้นโอเค แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริง ต่อไปนี้คนซื้อประกัน จะซื้อเพราะ ‘เหตุผลอะไร’ และ ‘ซื้อกับใคร’ เหตุการณ์ตอนปี 2551 ถือว่าหนักที่สุด เพราะตอนปี 2540 นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ประกันเลย

ต่อไปนี้คนซื้อประกันจะซื้อเพราะ

‘เหตุผลอะไร’ และ ‘ซื้อกับใคร’ [Voice from Leader]

18

: พูดง่ายๆ ก็คือว่าภูเขาน้ำแข็งที่ดูเหมือนใหญ่โตมโหฬาร แต่วันหนึ่ง กลับละลายภายในวันเดียว

สาระ : มันคือการตื่นตระหนก (Panic) และด้วยการที่สื่อต่างๆ สื่อสารออกไป ทำให้คน ตกใจกลัว แต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทประกันทั้งหมดในประเทศไทยได้ออกมาอธิบายว่า ข้ อ เท็ จ จริ ง นั้ น บริ ษั ท ประกั น บริ ษั ท เชื้ อ ชาติ ใ ดก็ ต ามก็ ต้ อ งอยู่ ใ นประเทศไทยก็ ต้ อ งใช้ กฎหมายไทย


ess

19


แม้ว่า ผลิตภัณฑ์จะดีแค่ ไหนก็ตาม

ต้องทำให้คนเห็นว่าองค์กรผู้ผลิตนั้น

เป็นอย่างไร [Voice from Leader]

: ภาวะในฐานะที่ตอนนั้นเราเป็นนายกสมาคมฯ และตอนนั้นก็มีข่าวลือด้วย ตอนนั้นมีกระบวนการสื่อสารในการลดความตื่นตระหนกของลูกค้ากับอุตสาหกรรม และบริษัทของตัวเองอย่างไร?

สาระ : ในหมวดของนายกฯ นั้นก็ได้ซ้อมมือมาประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ แล้วพอมาเจอกับ ตั ว เองจากในหนึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ก็ ย อมรั บ ว่ า ถ้ า กระแสของความตื่ น ตระหนกยั ง อยู่ มั น ก็ ต กใจอยู่ เหมือนกัน เพราะไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องทำตามสเต็ปหนึ่ง สอง สาม สิ่งที่ทำก็คือผมเองก็ปรึกษากับกรรมการหลายท่านที่มีประสบการณ์ แต่ก็คิดว่าความจริง ก็คือความจริง ก็ออกมาพูดเลยว่าการดูบริษัทประกันนั้นต้องดูที่อะไร ความมั่นคงแข็งแกร่งนั้น คืออะไร เงินกองทุนคืออะไร เงินสำรองคืออะไร และเอาเงินสำรองของบริษัทไปลงทุนอะไร มีความเสีย่ งมากน้อยแค่ไหน เราก็ตอ้ งโชว์ออกมาเป็นภาพ และก็ตวั เลขจริงๆ ให้เห็น นอกจากนัน้ ก็ยังได้ตัวผู้กำกับดูแลเองออกมายืนยัน อีกด้านหนึ่งก็จะมี Third Party อย่างพวกบริษัท Credit Rating เข้ามาแบ็ค ซึ่งนั่นก็ช่วย ทำให้คนเข้าใจ และอีกปาร์ตี้นึงที่สำคัญมากก็คือ ‘สื่อ’ ซึ่งผมเองต้องให้เครดิตสูง เพราะว่า

สื่อเองมีความเข้าใจเรื่องประกัน และเข้าใจด้วยว่าในประเทศไทยเป็นอย่างไร เมื่อสื่อให้ความจริง ออกไปและก็อธิบาย ก็ทำให้ความตระหนกค่อยๆ เบาลง ‘การแตกตื่น’ นั้นของเราเองก็เป็นเหมือนกับประเทศอื่นๆ แต่ว่าเราโชคดีที่ได้ทั้งความ ช่วยเหลือของหลายๆ หน่วยงานเข้ามาช่วยกัน และทำให้คนเห็นภาพ และเข้าใจ

: ก่ อ นเกิ ด เหตุ วิ ก ฤติ ค รั้ ง นั้ น กั บ หลั ง เกิ ด วิ ก ฤติ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

สาระ : แต่เดิมผูบ้ ริโภคซือ้ ประกันเพราะความสัมพันธ์ ซึง่ ณ วันนีก้ ย็ งั เป็นอย่างนัน้ อยู่ แต่กอ่ นนี้ เขาซื้อด้วยความสัมพันธ์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้ว่าซื้อประกันไปเพราะอะไร แต่วันนี้ด้วยความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้น ผมว่าคนให้ความสำคัญมากขึ้นว่าเม็ดเงินที่เขาจ่ายไปนั้นคุ้มค่า ขนาดไหน และรู้ว่าซื้ออย่างไร ซื้อกับใคร ด้านเทคโนโลยีเอง ลูกค้าก็สามารถเช็กดูจากเว็บไซต์ของทั้งบริษัทประกันชีวิตเองได้ว่า สถานการณ์ของบริษัทเป็นอย่างไร หรือเช็กจากเว็บไซต์ของ คปภ. ว่าเป็นอย่างไร

ล้านคนคือ เป้าหมายของผม เพราะฉะนั้นการจะได้ทั้งหมดนี้ ต้องทำอย่างไร ผมใช้ทุกช่องทาง

ที่จะเข้าไปให้ ได้มากที่สุด

[Voice from Leader]

: ผู้บริโภคไปเร็วกว่าบริษัทประกันหรือไม่?

สาระ : ผมว่าตอนนีพ้ อๆ กันแล้ว บริษทั ประกันนัน้ อย่างไรก็ยงั มีการเดินหน้าไปก่อน เพราะตอนนี้ ก็เป็นยุคเปิดเสรีแล้ว การมีบริษัทต่างชาติเข้ามาอยู่ร่วมทุนกันก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นก็เดินตาม โมเดลในยุโรปและอเมริกา แต่ก็มีข้อดีก็คืออิงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยเป็นหลัก ผมยังเห็นภาพว่าผู้บริโภคก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้าใจอย่างมาก และก็ยังมีกลุ่มที่รู้สึกว่า อย่างไรก็ได้ เพราะฉะนัน้ ประเทศไทยเรานัน้ แปลกอาจจะเพราะด้วยการทีเ่ รามีชอ่ งว่างห่างกันเยอะ ผมก็คิดว่านี่เป็นความท้าทายของบริษัท มันไม่มีโมเดลตายตัว เพราะฉะนั้นต่อให้บริษัทบอกว่ามี ผู้ร่วมทุนเป็นต่างชาติ เดี๋ยวเอาแม่แบบมาวางก็ไม่ได้แปลว่าจะสำเร็จเสมอไป บางทีเราก็เป็น แม่แบบเสียเอง

: สมัยก่อนคนที่ซื้อประกันนั้นเขาซื้อเพราะอะไร และเป็นช่วงอายุไหน?

สาระ : คนทีซ่ อื้ ประกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 30 ปลายๆ และก็วงิ่ ไป 40 กว่า ถึง 50 กว่าก็มี

: สมัยก่อนนั้นคนซื้อเพราะว่ามีเพื่อนขาย ญาติขาย แล้วก็ทิ้งไปก็เยอะ

สาระ : สิ่งที่ทำตอนนี้ถ้าบอกว่าจะไม่ดูแลนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะประกันเป็นเรื่องของระยะยาว

: พฤติกรรมของคนไทยจะเป็นลักษณะที่เมื่อซื้อกับใครก็จะคาดหวังให้ตัวแทน มาดูแล เมื่อไรก็ตามที่ตัวแทนไม่ดูแลเขาก็จะไม่ส่งเงินประกัน พอไม่ส่งก็หายไปเลย สาระ : จริงๆ แล้วด้านนึงมาจากความไม่เข้าใจ คือไม่ได้ใส่ใจจริงๆ ว่าซื้อประกันเพื่ออะไร

แล้วประกันคืออะไร

: กี่เปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้?

สาระ : ถ้าตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นนั้ คงเป็นเรือ่ งลำบาก แต่ตอ้ งเรียนว่าการซือ้ ด้วยความสัมพันธ์นนั้ เป็นมาโดยตลอด แต่ไม่ได้เป็นเรือ่ งทีเ่ สียหาย ซึง่ ตัวแทนทีด่ แู ลลูกค้านัน้ มีเยอะ แต่กอ็ าจจะมีบางส่วน ที่ไม่สนใจลูกค้าก็คงมี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การเติบโตของธุรกิจประกันใน 7 ปีก่อนนั้นค่อนข้างช้า เหตุผลเพราะว่ามันมาจากภาพลักษณ์ ความรู้สึกที่ไม่เชื่อมั่นซึ่งไม่ใช่จากตัวองค์กรอย่างเดียว แต่ไม่เชื่อมั่นต่อตัวแทนด้วย เพราะคนที่มานำเสนอก็คือคนที่เชื่อใจ ซึ่งอยู่มาวันนึงหายไปก็มี และ มันก็เป็นปากต่อปาก ทำให้หลายปีก่อนนั้นมีการเติบโตที่ช้ามาก แต่ผมมองว่าวันนี้แม้แต่เด็กๆ ก็มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของประกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ใหม่ของประกันก็เกิดขึ้น การมีช่องทางใหม่ๆ ของธนาคารก็ทำให้สร้าง ความมั่นใจเพิ่มขึ้น

: ไม่ได้มองว่าธนาคารพาณิชย์จะมาเป็นคู่แข่งของบริษัทประกัน?

สาระ : ไม่มองว่าเป็นคู่แข่ง เพราะจริงๆ แล้วทุกบริษัทประกันก็มีธนาคารเป็นพาร์ตเนอร์

: แต่เมื่อก่อนธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ลงมาทำอย่างจริงจัง

สาระ : ก็ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีขึ้น

20


: ร่วมคิดร่วมสร้างตลาด?

สาระ : ธนาคารพาณิชย์นั้นเริ่มขายประกันมาประมาณเกือบ 5 ปี แ ล้ ว ตอนที่ เ ริ่ ม นั้ น ธนาคารมองตั ว เองเป็ น แค่ โ บรกเกอร์

ขายอย่างเดียว แต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปธนาคารเรียนรู้อะไร มากขึ้น ตอนนี้ก็เริ่มคิดด้วย เริ่มทำด้วย คิดว่าอะไรจะเป็นสินค้า ทีต่ รงกับฐานลูกค้าเขาทีส่ ดุ บางทีก่ ร็ ว่ มผลิตด้วยเลย เพราะฉะนัน้ เงินจากประกันที่ขายมา ธนาคารก็จะช่วยในการบริหารเงินด้วย ก็จะเป็นภาพของการร่วมกันทำ

: ผู้บริโภคจะเลือกความสะดวก หรือเลือกจาก ความสัมพันธ์? สาระ : ขึ้นอยู่กับตัวของเขาว่าเขาชอบไลฟ์สไตล์อย่างไร เขาก็จะ เลือกตามสไตล์นั้น บางคนก็อาจจะชอบจากการที่มีการขายทาง โทรศัพท์

: Positioning ของเมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต อยู่ ตำแหน่งไหน และ Competitive Position อยู่หนใด?

สาระ : ผมมีเป้าหมายที่จะเล่นกับทุกกลุ่มทั้ง บน ล่าง และ

ก็ฐานราก ผมจะเล่นอย่างนี้กับทุกกลุ่ม 65 ล้านคนคือเป้าหมาย ของผม เพราะฉะนั้นการจะได้ทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างไร ผมใช้ ทุกช่องทางที่จะเข้าไปให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะตัวแทนธนาคารกว่า 6 ธนาคาร มี ธ นาคารกสิ ก รไทย, LH Bank, ธกส., ธอส, ธนาคารอิสลาม และก็ ธ.เกียรตินาคิน เล่นกับห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะไฮเปอร์ซูเปอร์สโตร์ และก็ห้างสรรพสินค้าที่เป็นพันธมิตร และก็มีตัวแทนอีก 2 หมื่นกว่าคน ช่องทางทางโทรศัพท์ก็ขาย ผ่านทีวีก็ขาย

: ทำไมเราถัง่ โถมโหมไฟแรงในช่วงนี้ เพราะสามสีป่ ี ที่ผ่านมาก็ไม่รุกหนักขนาดนี ้ สาระ : เป็นเรื่องของการตอบรับของการประกันมากขึ้น

: เพราะเราวางไว้ว่าเป็น ‘บริษัทของคนรุ่นใหม่’ ด้วยหรือเปล่า?

สาระ : อันที่หนึ่งก็คือคนตอบรับมากขึ้น อันที่สองหลังจากที่ โอกาสเกิดขึ้นการที่เราเห็นภาพ Image ต่างๆ นั้นต้องทำให้ ลูกค้าเห็น แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะดีแค่ไหนก็ตามต้องทำให้คนเห็นว่า องค์กรผู้ผลิตนั้นเป็นอย่างไร

: เป็น CEO Branding เพราะในธุรกิจนี้ไม่มีใคร ออกมาเลย มีคุณสาระ คนเดียวเท่านั้นเอง

สาระ : อันนี้คงเป็นความบังเอิญ แต่ต่อให้แบรนดิ้งอย่างไรก็ตาม แต่ในหลักตอนจบนั้นต้องไม่กลวง องค์กรต้องไม่กลวง อย่างไร ประกันก็คือประกัน ต่อให้เมืองไทยประกันชีวิตไปเล่นเรื่องของ

แบรนดิ้ ง เรื่ อ งของความสุ ข แบรนด์ สี บ านเย็ น กิ จ กรรม เมืองไทยสไมล์คลับ หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ตอนจบแล้วเราก็คือ ประกัน สิ่งที่ต้องมีก็คือ โปรดักท์เรามีครบมือ เมืองนอกมีอะไร เราก็รู้ว่าเทรนด์จะเป็นอย่างไร เราก็หยิบมาใช้

: ตัว Differentiate คืออะไร?

สาระ : เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วผมเริ่มจากการแบรนดิ้งก่อน เพื่อให้ หนีจากความเป็นประกัน

: ทำไมคิดว่าต้องเริ่มที่ Branding ก่อน

สาระ : อย่ า งที่ บ อกว่ า ซื้ อ ประกั น ในตอนนั้ น ซื้ อ เพราะความ สัมพันธ์ ก็จะมีไม่กี่เจ้าที่ออกมาพูดว่าแข็งแรงอย่างนี้ หรือจะออก มาบอกว่าเป็นบริษัทของคนไทยก็มีอยู่มากมายหลายบริษัท หลังจากเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้ว เป็นคอนเซ็ปต์ของ ความสุ ข แล้ ว ก็ ไ ปนั่ ง ดู ว่ า แล้ ว จะทำอย่ า งไร ก็ เ ลยไปจั บ พวก เอนเตอร์เทน ไปจ้างดีไซเนอร์มาแต่งตัวใหม่ให้ดูสดใสมากขึ้น จะทำเอนเตอร์ เ ทนนั้ น ตอนแรกก็ ไ ม่ มี ใ ครอยากคุ ย ด้ ว ย ด้วยความทีเ่ ราเป็นประกัน จำได้วา่ ไปได้โปรแกรม Disney on Ice มาซึง่ ใช้เวลานานมากกว่าจะได้มา ตอนนีก้ เ็ ป็นพาร์ตเนอร์มา 7 ปีแล้ว จากนั้นมาที่ไหนที่คิดว่าเป็นที่ที่มีความสุข อาทิ สนามบิน ก็ไปใส่ป้ายแบรนด์ที่รถเข็นไว้ที่ห้างสรรพสินค้า จากนั้นเราก็ได้ไป เป็นพาร์ตเนอร์กับเอนเตอร์เทนหมดเลย ไม่ว่าจะบีอีซีเทโรหรือ โรงละครของคุณบอยที่เมืองไทยรัชดาลัย สวนสัตว์ เอาเป็นว่า ทุกอย่างที่มีความสุขมีเราหมด

: ผมคิดว่าเราจับคนรุ่นใหม่ จากคอนเซ็ปต์ ‘บริ ษั ท ของคนหั ว คิ ด ทั น สมั ย ’ ซึ่ ง ในเวลานั้ น เรา

ไม่สามารถจะเข้าไปจับทุกกลุ่มได้ จึงต้องเลือกกลุ่ม ที่ มี ศั ก ยภาพก่ อ น กลุ่ ม ที่ บ ริ ษั ท อื่ น ไม่ เ ห็ น ก่ อ น

เลยพุ่งไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่?

สาระ : คนรุ่นใหม่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ แต่จริงๆ แล้วอายุไม่ใช่ ประเด็นแต่อยู่ที่วิธีคิด คนหัวคิดทันสมัยนั้นไม่ได้ถูกจำกัด ด้วยเรื่องของอายุ แต่คนที่รู้จักใช้ประกันมาบริหารชีวิต

กับครอบครัวคือคนหัวคิดทันสมัย

: เพราะว่าตัวแทนเราไม่แข็ง?

สาระ : ตัวแทนเราก็แข็ง แต่วา่ จำนวนยังน้อยกว่าบางบริษทั เพราะฉะนัน้ ก็เลยเริม่ มาทำเป็น Multi Channel ก็เริม่ จาก ธนาคารซึง่ ทีแรกก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ผมต้องให้ Credit Rating เข้ามา ทัง้ S&P และ Fitch ซึง่ ผมเป็น BBB+ ซึง่ มีคนถาม ผมเยอะว่าทำไปเพื่ออะไร ที่ผมทำไปก็เพราะผมจะเข้า Multi Channel ดังนั้นพาร์ตเนอร์จะต้องถามว่าทำไมถึง ต้องเป็นเรา ทุกแบงก์กจ็ ะถามอย่างนี้ เราเลยต้องโชว์เขาไป และสองทำไปก็เพื่อจะเอาโครงสร้างที่เป็น Family ออกให้หมด เอาบอร์ด Independent เข้ามาอย่างเต็มที่ เมืองไทยประกันชีวิตเองก็มีบริษัทต่างชาติเข้ามาซึ่งก็เพื่อ จะเอา Know How จากเขา แม้วา่ จะมีเงินแต่กต็ อ้ งเสียเวลา ในการผสมผลิตภัณฑ์ก็เสียเวลาเพิ่มไป 2 ปี ดังนั้นการทีม่ ี บริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์อยูแ่ ล้วเข้ามาร่วม หยิบเอาแม่แบบมา ปรับแต่งให้เป็นภาพในประเทศไทยก็ใช้ได้เลยใน 2 อาทิตย์

: Corporate Culture เปลี่ยนไหม?

สาระ : ต้ อ งเปลี่ ย น Corporate Culture เยอะ

เพราะฉะนั้ น การสื่ อ สารสำคั ญ เหลื อ เกิ น อั น ที่ ห นึ่ ง ผม เปลี่ยนโครงสร้างคือแยกให้หมดเลยว่านี่คือช่องตัวแทน

นี่คือสายของเคแบงก์ นี่คือสาย Direct Marketing ฯลฯ ต้องแยกกันให้หมด แต่ทุกอย่างต้องเป็น Profit Center เพราะฉะนั้นก็จะมี Sub Community ย่อยๆ เต็มเลย

เพื่อให้เป็นเมทริกซ์ เฮดแต่ละคนสามารถจอยกันได้

: แสดงว่าตอนที่คุณสาระขึ้นมาต้องเปลี่ยน องค์กรอย่างมาก ตอนนั้นคุณสาระสร้าง Sense of Urgency ในองค์กรอย่างไรว่าเราต้องเปลี่ยนแล้ว

สาระ : ผมอยูม่ า 15 ปีจากเดิมเคยเป็นอันดับ 4 สมัยก่อน ปี 40 และหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจว่าอันดับตกไปเรื่อยๆ ไปจนถึงอันดับ 8 และอันดับ 9 ก็ไล่จี้ขึ้นมา เราก็บอกว่าการไปซื้อตัวคนนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ เราจะไม่ทำ ซึ่งก็ลงไปเรื่อยๆ ทำอย่างไรดี พอสุดท้ายเป็น ช่วงของการเปลี่ยนแปลงโดยมีตัวผมขึ้นมา สอง...ผมโชคดีที่ช่วงนั้นผมมีพาร์ตเนอร์ใหม่เข้ามา ดังนั้นคนที่จะเขม่นเราก็ช่างมัน แต่อีกมุมหนึ่งองค์กรมี การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง มีฝรั่งเข้ามาด้วย เพราะ ฉะนั้นก็เลยเริ่มรวมตัวกันได้ ในปีแรกนัน้ ก็มคี วามท้าทายเยอะ แต่ในความท้าทาย เหล่านีก้ เ็ ป็นตัวช่วยผม เพราะถ้าผมผ่านไปได้มนั ก็จะทำให้ เกิดความเป็นปึกแผ่นในองค์กรมากขึ้น และเราก็ผ่านมาได้

: คือคุณสาระต้องผลิตชัยชนะระยะสัน้ ขึน้ มา

สาระ : ผมว่าหลายๆ คนก็อยากจะทำ มันก็ตอ้ งทำให้เห็น

: Multi Channel ทำให้ยอดขึ้น?

สาระ : ปี แ รกก็ ขึ้ น ไม่ ม าก ประมาณค่ า เฉลี่ ย ของ อุตสาหกรรม ซึ่งก็ยังอยู่ที่ 8 เหมือนเดิม แต่ปีแรกนั้นเรา ใช้เวลาไปกับการทำอะไรเยอะ

: สื่ออย่างไรให้คนเข้าใจว่า You have to Change!

สาระ : ต้องให้เขาเห็นภาพจริงๆ แม้จะเปลีย่ นเป็นสีบานเย็น เป็นเรือ่ งของความสุข หรืออะไรก็ตาม แต่ตอ้ งให้รวู้ า่ ตอนจบ คืออะไร ก็คือต้องมีการเติบโต ต้องมีมาร์จิ้น Bottom Line ต้องมา

ต่อให้ เมืองไทยประกันชีวิต ไปเล่นเรื่องของแบรนดิ้ง

เรื่องของความสุข แบรนด์สีบานเย็น กิจกรรมเมืองไทยสไมล์คลับ หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ตอนจบแล้วเราก็คือประกัน [Voice from Leader]

บริ ษั ท ประกั น นั้ น ไม่ ใ ช่ แ ค่ Growth อย่ า งเดี ย ว เพราะว่าบริษัทประกันชีวิตเป็น Long Run ดังนั้นต้องโต ต้องมีเงินกองทุน ต้องมีเงินสำรอง และต้องมีกำไร เพราะว่า กำไรจะถูกตีกลับมาอยู่ในเงินกองทุน เงินกองทุนก็จะถูก นำไปใส่ในเงินสำรองได้ตลอดเวลา

: องคาพยพทั้งหมดต้องไป

สาระ : มันต้องไป ถ้าใครเข้ามาแล้วบอกว่าทำง่าย เดีย๋ วขาย ให้โต 100% เลย แต่ขณะเดียวกันนั้นบริษัทประกันนั้น ยิ่งขายก็จะยิ่งมีต้นทุน และถ้าขายผลิตภัณฑ์บางตัวต้อง วางเงินสำรองซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็จะทำให้กำไรหาย แล้ ว ถ้ า ไปเจอแต่ ล ะพาร์ ต เนอร์ เ ขาก็ จ ะบอกว่ า ต้ อ งเอา โปรดักท์อย่างนี้ๆ ก็ต้องบริหารให้ได้

: ของเราใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย?

สาระ : ครับ ของเราใช้ทเี่ ป็น Fellow ก็คอื มีประสบการณ์ ไปสะสมความรู้ไว้ ไปสอบมา เขาต้องคำนวณว่าขายอะไร แล้วเอาไปทำได้เท่าไหร่ ต้องสำรองเท่าไหร่ ความเสี่ยง เท่ า ไหร่ จะรองรั บ ในระยะยาวเท่ า ไหร่ ขณะเดี ย วกั น ก็ต้องไปร่วมกับนักการเงิน พวก Investment อีก

: เมืองไทยประกันชีวิตใช้การตลาดนำ?

สาระ : ใช้ ก ารตลาดนำแต่ ว่ า เราก็ มี เ รื่ อ งของประกั น เป็ น หลั ก เพราะฉะนั้ น เราจะไม่ ใ ช่ น โยบายดั๊ ม พ์ ร าคา เพราะว่าถ้าเจ๊งก็อย่าทำเลย ไม่รู้จะขายทำไม ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่มาร์เกตติ้งกินตลอดเวลา เราก็มี Community ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้คนมารวมตัวกัน แล้วพูดกัน เห็นภาพเดียวกัน

: คุณสาระดูอย่างไรว่าโปรดักท์ตัวนี้ต้องไป ช่องทางนี ้

สาระ : มันแยกเป็นช่องทาง และก็ทำเปรียบเทียบกับ ของปีที่แล้ว และก็เปรียบเทียบกับตัวเป้า

: ช่องทางไหนที่เป็นเบอร์ 1

สาระ : ช่องทางที่มาแรงในเบี้ยใหม่คือธนาคาร

: เหนือกว่าตัวแทน?

สาระ : ไม่ ความที่ตัวแทนอยู่มานานมาก จึงยังเป็น ตั ว หลั ก อยู่ ป ระมาณ 50% ส่ ว นธนาคารประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์

: มีแนวโน้มจะแซงตัวแทนหรือไม่?

สาระ : ถ้านับเป็นเบี้ยผมจะบอกว่าธนาคารมาแรงเพราะ ธนาคารขายเบี้ ย ก้ อ นใหญ่ อย่ า งที่ บ อกว่ า ขายประกั น พร้อมสรรพ ในขณะเดียวกันถ้านับเป็นเคสแบบตัวแทนก็ จะเคสเยอะ แต่ตัวแทนเขาเล่นกับกลุ่มที่เบี้ยอาจจะดูไม่สูง เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าดูจากไซซ์หรือดูเคส แต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็น เพราะผมมอง เห็นว่าธนาคารก็จะวิ่งแบบนี้ไปอีกสักประมาณอย่างน้อยๆ 5 ปี หลั ง จากนั้ น ก็ ค่ อ ยๆ ลดลงมาหน่ อ ย ผมยั ง เห็ น โอกาสของตัวแทนอีกเยอะเพราะคนไทยมีประกันเพียงแค่ 25% เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของ การเข้าถึงตัวแทนยังได้เปรียบอยูเ่ ยอะ

ผู้นำ?

: เซกเมนต์ไหนที่เมืองไทยประกันชีวิตเป็น

สาระ : อยู่ใน Top3 เกือบทุกเซกเมนต์

ยกเว้นอันเดียวที่ยังไม่ถึงก็คือ Direct Marketing คือการ ขายผ่านทางโทรศัพท์

21


แต่เดิมผู้บริโภคซื้อประกัน เพราะ ความสัมพันธ์

: ภาพในแง่ของ Target Market

สาระ : ตอนนี้เราเล่นกลาง กับบน ซึ่งเราอยู่ใน Top 3 อยูแ่ ล้ว ในขณะเดียวกันฐานรากนัน้ เรายังไม่ได้อยู่ 1 ใน 3 แต่ว่าแนวโน้มก็กำลังจะมา

[Voice from Leader]

: ความเสี่ยงของประกันอยู่ที่ไหน

สาระ : อยู่ ที่ อั ต รามรณะ ซึ่ ง ดู ว่ า ความอายุ ยื น ของ คนไทยนัน้ อยูท่ ไี่ หน ซึง่ เขาเก็บเป็นตัวเลขอยูแ่ ล้วกับคนไทย ที่มีประกันในทุกๆ สิบปี แล้วก็คิดออกมาเป็นเบี้ย เพราะ ฉะนั้นเบี้ยจะถูกรองรับไว้กับความเป็นจริงของคนไทย อี ก ด้ า นนึ ง ก็ คื อ ว่ า การลงทุ น แต่ ก ฎหมายของ ประเทศไทยนัน้ ดีมาก คือเป็นการลงทุนแบบ Conservative ซึ่งมุมนึงก็ดีมาก แต่อีกมุมนึงก็คือจะหาอะไรลงทุนนั้น ยากมาก แต่ประกันก็ไม่ได้หวังรายได้ที่มาจากการลงทุน อย่างเดียว แต่จะมาจากเรื่องของการตายมาก-ตายน้อย, ป่วยมาก-ป่วยน้อย ด้วย

: ของคุณสาระน่าจะมีสวัสดิการที่ครอบคลุม หมดแล้ว

สาระ : ผมซื้อโรคร้ายแรง

: ถ้าบริษัทมีสวัสดิการที่ดีมาก แนะนำให้ซื้อ แบบชดเชย

สาระ : ถูก ผมแนะนำให้ซื้อชดเชย ถ้าซื้อไปเขาก็จะไป ชดเชยรายได้ต่อวัน

: เรา Prepare and Protect

สาระ : ถูกต้อง คนเรานั้น แม้จะทำประกัน แต่ประกัน ก็ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกอย่าง เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น จะไปบอกว่ า ‘การประกั น ’ นั้ น จะมาแทนการฝากเงิ น ได้ ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกัน เพราะฉะนั้ น คนเราก็ ต้ อ งมี ก าร ‘ฝากเงิ น ’ เผื่ อ ว่ า จะต้ อ งมี Emergency Ready Cash ในขณะเดี ย วกั น ฝากระยะยาวกับ บลจ. หรืออะไรก็ว่ากันไป ส่วน ‘ประกัน’ ก็คือประกัน

: สาระ ล่ำซำ มีวิธิคิดในการซื้อประกัน ชีวิตให้ตัวเอง และครอบครัวอย่างไร? สาระ : กรมธรรม์แรกในชีวิตผมนั้นคุณพ่อเป็นคนซื้อให้ ตอนอายุสิบกว่าขวบเป็นแบบออมทรัพย์ชื่อว่า พุทธรักษา แบบบำนาญ แต่เป็นบำนาญแบบที่ไม่ต้องครบอายุ แต่ว่า ถ้าสะสมมาครบ 20 ปี ปีที่ 21 เริ่ม Activate บำนาญไป ตลอดชีวิต ก็คือทุกปีได้เงินๆ จนกระทั่งตายเลย

: ซื้อประกันอะไรให้ภรรยา?

: ฝากเท่าไหร่ครับตอนนั้น

สาระ : น้ อ ยมาก ทุ น ประกั น ที่ คุ ณ พ่ อ ซื้ อ ให้ ป ระมาณ 1 แสน ฝากปีนงึ 30% ก็ประมาณสามหมืน่ บาท ก็จา่ ยไป ยี่สิบปี

: ก็หยุดจ่ายตอนเป็นกรรมการผูจ้ ดั การพอดี?

สาระ : ยังครับ เป็นตอนอายุ 34 ปี

: แล้วได้คืนปีนึงเท่าไหร่?

สาระ : ได้ 10% ต่อไปเรื่อยๆ ก็คือปีละหมื่น

: ทำไมคุณพ่อซื้อประกันตัวนี้ให้ครับ?

สาระ : เพราะว่าตอนนั้นเป็นเด็ก เพราะฉะนั้นจะซื้อ

ออมทรัพย์เพื่อออมและก็มีเงินให้ในอนาคต

: กรมธรรม์แบบนีป้ จั จุบนั นีม้ ตี วั ไหนทีข่ ายดี

สาระ : ส่วนใหญ่จะให้ในเรื่องของการให้ฝากเบี้ยไม่นาน 6-7 ปี แล้วก็คุ้มครองจะวิ่งอยู่ประมาณ 10 ปีขึ้นไป เพราะเขาจะเอาเรื่องของลดหย่อนภาษี แต่ที่ผมซื้อเอง

ผมไม่ได้ซื้อตัวนี้ ที่ ผ มซื้ อ จริ ง ๆ คื อ 99 กั บ 20 หมายความว่ า คุ้มครองไปจนถึง 99 ปี และอายุของการชำระเบี้ย 20 ปี แต่เป็นประกันที่เบี้ยประกันจะไม่แพง และทุนประกันสูง ซื้อเอาทุนอย่างเดียว สมมติผมซื้อแบบทุนละล้านค่อยๆ สะสมไปเรื่อยๆ เป็ น สองล้ า น ห้ า ล้ า น สิ บ ล้ า น ซื้ อ ทุ ก ปี ล่ า สุ ด ซื้ อ 10 กรมธรรม์ทุนประกัน 10 ล้าน จ่ายอยู่ประมาณสัก 2 แสนกว่า ครอบคลุมในเรื่องของการตาย แต่อย่างที่ผม บอกว่าสาเหตุที่ต้องซื้อเพราะผมเป็นคนเดียวที่หารายได้ ให้ครอบครัว ลูกอายุ 12 ขวบ กับ 10 ขวบ เพราะ ฉะนั้นถ้าผมเป็นอะไรไปเขาก็อยู่ได้ แต่ต้องสะสมไปเรื่อยๆ

: อันนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง?

สาระ : ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง แต่เหมาะ สำหรับผู้นำครอบครัว ผมแนะนำให้ซื้อในระดับที่ไม่เป็น ภาระ คนมักจะมองว่าเสียดาย กลัวไม่ได้ใช้ แต่พวกนี้เป็น แบบที่เบี้ยถูกมาก

: แต่ถ้าเขากลายเป็นคนทุพพลภาพ?

สาระ : ก็ครอบคลุมด้วย และสามารถซื้อส่วนควบได้ด้วย ซึ่งครอบคลุมทั้งในกรณีที่เราตายไปแล้วส่งให้ทายาท หรือ ในกรณีที่เราทุพพลภาพทำงานไม่ได้

: ขายได้เยอะไหม?

: กี่ล้านแล้วครับกรมธรรม์แบบนี ้

สาระ : ผมซื้อมา 40-50 ล้าน ผมซื้อมาเรื่อยๆ และผม ก็ซื้อส่วนควบสุขภาพด้วย คือค่ารักษาพยาบาล ถ้าเกิดว่า ป่วยและต้องซื้อตัวโรคร้ายแรง เดี๋ยวนี้ออกมาเยอะกี่โรค ก็ตามเดี๋ยวนี้ออกมาใหม่ ถ้าผมเป็นมะเร็งเขาก็จะจ่ายให้ ผมทั้งก้อนแล้วก็ฉีกทิ้งเฉพาะมะเร็ง แต่ตัวอื่นยังอยู่ หัวใจ ยังอยู่ โรคอื่นยังอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าซื้อต้องซื้ออย่างนี้ด้วย ตั ว พวกนี้ เ ขาจะซื้ อ ได้ เ ต็ ม ที่ แ ค่ 3 ล้ า น ต่ อ ให้ มี ประกันแค่ไหนก็จะล็อกไว้แค่ 3 ล้าน จ่ายต่อปีเพียงแค่ หลักหมื่นในกรณีที่ต่อให้ซื้อเต็มที่ จ่ายเป็นปีต่อปีสำหรับ ส่วนควบ อีกอันหนึ่งด้วยความที่ผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ ก็ ต้ อ งทำประกั น อุ บั ติ เ หตุ ผมซื้ อ ไว้ เ ยอะมาก ประกั น อุบัติเหตุมีแบบชนิดที่จ่ายเฉพาะตายอย่างเดียว เบี้ยยอด ถู ก มาก และก็ จ ะมี แ บบที่ ไ ม่ ต าย แต่ บ าดเจ็ บ ก็ จ ะเป็ น 10% ของทุน อันนี้เป็นแบบเดี่ยวๆ เลย ไม่ต้องมีประกัน ชีวิต ก็ซื้อได้ทุกปี แล้วซื้อได้เต็มที่ถึง 5 ล้านบาท แต่ ค่ารักษาพยาบาลเต็มที่ได้ 2 แสน ผมก็ซื้อไว้เต็มที่แล้วคือ 5 ล้านบาท

: แล้วมีอะไรอีกบ้าง?

สาระ : มีประกันชีวิต มีเรื่องของส่วนควบของสุขภาพ จริ ง ๆ แล้ ว ต้ อ งถามอี ก ว่ า ถ้ า เรามี ส วั ส ดิ ก ารของบริ ษั ท อยู่ แ ล้ ว ก็ อ าจจะไม่ ต้ อ งไปซื้ อ ทั้ ง ก้ อ นตั้ ง แต่ บ าทแรก ใช้สวัสดิการไว้ก่อนแล้วไปซื้อ On Top สุขภาพจะมี 2 แบบ คือ อันนึงก็เป็นไปตามวงเงิน ค่ า ห้ อ ง สมมติ 5 พั น แล้ ว ก็ จ ะบอกมาว่ า ค่ า รั ก ษา ค่าหมอ ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด เป็นอย่างนี้ อันนี้เรียกว่า เป็นวงเงินแน่นอน และก็ มี อี ก อั น หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ‘ตั ว ชดเชยรายได้ ’ เข้าใจง่ายๆ ก็คือว่าเราหยุดงานไปหนึ่งวันนั้นเขาจะให้เรา เท่ า ไหร่ เพราะฉะนั้ น ถ้ า หากคนที่ มี ส วั ส ดิ ก ารอยู่ แ ล้ ว

บางคนก็จะนิยมมาเป็นแบบชดเชยรายได้

สาระ : ขายดีนะครับ เพราะคนไทยเริม่ เห็นภาพจริงๆ แล้ว : แต่ ถ้า คิด ว่ าสวั สดิ การที่บ ริษั ท ทำให้ นั้ น ว่าถ้ าซื้อคุ้ มครองต้องซื้อพวกอย่างนี้ อาจจะไม่ต้อ งถึง ไม่ครอบคลุมเราก็ซื้อแบบ On Top ไปเลย 99 ปี มีเทอมที่น้อยลงมาอีก เบี้ยประกันก็จะถูกลงมาอีก สาระ : เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งดู ตั ว เราเป็ น หลั ก ว่ า วั น นี้ เราตั้ ง มาเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง เพราะฉะนั้ น ผมจะซื้ อ แบบนี้ : คุณสาระซื้อทุกปี? ทั้งหมด แล้วก็รวมถึงอุบัติเหตุ สาระ : ผมซื้อทุกปีเป็นนิสัยแล้ว

22

สาระ : ภรรยาผมนั้ น ซื้ อ ประกั น แค่ เ รื่ อ งของสุ ข ภาพ

เพราะว่าภรรยาไม่ได้ทำอะไร แต่วา่ ในหลักการจริงๆ ถามว่าจะ ซื้ อ ประกั น ชี วิ ต ไหม อย่ า งไรจะซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพก็ ต้ อ ง มี ป ระกั น ชี วิ ต ก็ คื อ ซื้ อ ไว้ ห น่ อ ยก็ ดี เผื่ อ ว่ า ภรรยาไม่ อ ยู่ ต้องไปจ้างคนเลีย้ ง จะได้มเี งินไปจ้างคนเลีย้ งลูก (หัวเราะ) แต่ถ้าอยู่ในสมมติฐานที่ว่าภรรยามีชีวิตอยู่ ผู้หญิงนั้น เจ็ บ ตลอดเวลาแต่ ไ ม่ ต าย เพราะฉะนั้ น เราก็ จ ะซื้ อ ประกั น สุขภาพให้ผู้หญิง เดี๋ยวนี้มีโรคร้ายแรงของผู้หญิงเต็มไปหมด ก็ควรซื้อไว้

: ทุนประกันชีวิตเท่าไหร่?

สาระ : ผมก็ซื้อให้เหมาะสมหน่อย ซื้อไว้ล้านนึง แต่เน้น สุขภาพ ผมซื้อตัวคุ้มครองให้ เพราะว่าเบี้ยจะได้ไม่แพงมาก แล้วค่อยไปซื้อประกันเรื่องโรค จ่ายอยู่ประมาณ 4 หมื่นบาท มีครบแพ็ค

: ซื้อตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่?

สาระ : ตอนนี้ก็ยังซื้อให้อยู่ ล่าสุดก็ไปนั่งเปิดดู

: ซื้อเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ เพราะอายุมีผล ต่อเบี้ยด้วย

สาระ : ถู ก ต้ อ ง อายุ มี ผ ล ผมซื้ อ ให้ ภ รรยาผมตอนอายุ ประมาณ 35 ซึ่งจริงๆ เสียใจนะเพราะว่าแต่งงานตั้งแต่ตอน อายุ 26 รูอ้ ย่างนีซ้ อื้ ให้ตงั้ แต่ตอนอายุ 26 เบีย้ จะถูกกว่านีอ้ กี

: แล้วทำไมตอนนั้นไม่ซื้อล่ะครับ

สาระ : ลืม (หัวเราะ)

: ซื้อประกันอะไรให้ลูก?

สาระ : ซือ้ ประกันอุบตั เิ หตุให้ลกู เพราะธรรมชาติของเด็กนัน้ ซนมาก เพราะฉะนั้ น ซื้ อ ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ก ารรั ก ษา พยาบาลให้ลูก แล้วก็ซื้อประกันสุขภาพแบบออมทรัพย์ให้ แต่ถ้าถามว่าซื้อ ‘ออมทรัพย์’ ให้หรือไม่ ก็ต้องตอบว่าผมไม่ นิยมซื้อ เพราะผมคิดว่าผมไปลงทุนแบบออมทรัพย์ที่อื่นได้

: ประกันอุบัติเหตุซื้อตัวไหนให้?

สาระ : ผมซื้อทุนล้านนึง รักษาพยาบาลแสนนึง จ่ายปีนึง ประมาณ 4 พันบาท สำหรับลูกทั้ง 2 คน

: ประกันชีวิตล่ะครับ?

สาระ : ซื้อแบบทุนล้านนึงให้ เหมือนกับของภรรยา

: ถ้าเราจะมองว่าสไตล์การซื้อประกันของคุณ สาระเป็นแบบอย่างให้กับคนชั้นกลางได้ไหม? สาระ : ผมว่าได้นะ แต่จริงๆ แล้วในวิธีการของผม ผมคิดว่า เผื่ อ ผมไม่ อ ยู่ อ ย่ า งน้ อ ยลู ก มี เ งิ น สำหรั บ เรี ย นต่ อ ไปจนจบ ถึงตอนนั้นเขาก็จะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง และเขาคงหาอะไร ด้ ว ยตั ว เขาเองได้ ส่ ว นภรรยานั้ น ก็ จ ะมี อ ะไรใช้ อ ยู่ ใ น ระดับหนึ่ง


How to Invest

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม www.siamintelligence.com

is not enough; we must apply. ‘ Knowing Willing is not enough; we must do.’ [ Johann Wolfgang von Goethe ]

ครัง้ ทีแ่ ล้ว ผมได้เขียนแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนในปี 2553 ที่ขยายตัวเหนือประเทศตะวันตกและประเทศเศรษฐกิจดาวรุ่ง กลุม่ BRICs ครัง้ นีจ้ ะโยงมาทีแ่ นวคิดในการลงทุน

China

SME’s

เทคโนโลยีสมัยนี้ล้ำหน้ากว่ายุคเก่าไปมาก ใครจะไปคิดว่าเราจะบินข้ามโลก Wisdom ได้ภายในชัว่ ข้ามคืน วิวฒ ั นาการทางการแพทย์ทำให้อายุเฉลีย่ ของคนยาวขึน้ เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรสร จดหมายที่เคยส่งถึงกันข้ามเดือนข้ามปีเดี๋ยวนี้เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถ (http://twi tter.com/somchartlee) ส่งข้อความถึงกันได้ มนุษย์ประดิษฐ์เครื่องมืออัจริยะต่างๆ ขึ้นมามากมาย ทำให้ชวี ติ เราสะดวกสบายขึน้ แต่จะเป็นจริงเช่นนัน้ หรือเปล่า นีค่ อื เรือ่ งทีเ่ ราต้องพิสจู น์

Economic Technology Outlook |2| is not free การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน บอกอะไรในเรือ่ งการลงทุนกับเรา อย่างน้อยในปี 2553-2554 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะมาจากประเทศจีนเป็นสำคัญ เพราะประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำ อันเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ทีผ่ า่ นมา ดั ง นั้ น ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เศรษฐกิจจีน จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก กล่ า วคื อ ถ้ า เศรษฐกิ จ จี น มี ก าร ขยายตั ว ตามการคาดหมายคื อ มากกว่ า 10% ขึ้ น ไป จะส่ ง ผล ให้ ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก ยั ง คงสามารถขยายตั ว เฉลี่ ย ที่ ประมาณ 3.9% ต่ อ ปี ไ ด้ ในทาง ตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจจีนประสบภาวะฟองสบู่แตกหรือภาวะเศรษฐกิจ ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด คือต่ำกว่า 10% ต่อปีจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกจะ ขยายตัวต่ำกว่า 3.9% ซึง่ จะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกให้เติบโตในอัตราต่ำ ซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ ทัง้ ประเทศจีนเองและประเทศทีเ่ หลือทัว่ โลก แม้ว่าอิทธิพลของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G-3 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ใน 2 ปีจากนี้ไปจะลดลง แต่อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ของกลุม่ ประเทศ G-3 อาจจะกลับคืนมาในปี 2555 เป็นต้นไป ดังนัน้ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ยังคงต้องพึ่งพิงตลาดของประเทศ G-3 นี้ อาจจะต้อง อดทนรอจนถึงปี 2555 อันเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญีป่ นุ่ นัน้ ค่อยๆ กลับมาขยายตัวในอัตราทีส่ งู ขึน้ แต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องที่สงวนไว้เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินกำไรสะสม หรือเงินทุนค่อนข้างสูง หรือธุรกิจ/อุตสาหกรรมมีความได้เปรียบทางการตลาดสูง เพราะสามารถรอเวลาการฟื้นตัวของตลาดดังกล่าวได้ ในขณะที่ธุรกิจและ อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่เน้นตลาดส่งออกเป็นกลุ่ม ประเทศดังกล่าวอาจจะต้องเผชิญกับยอดขายที่ลดลงและที่สุดจะนำไปสู่การ เลิ ก กิ จ การหรื อ ลดต้ น ทุ น ผ่ า นการปลดคนงาน หรื อ ในกรณี ที่ ดี ที่ สุ ด ถ้าสามารถเปลี่ยนตลาดส่งออกหลักให้เป็นประเทศจีน อินเดีย จะสามารถ รอดพ้นภาวะยอดขายลดลงได้ ประเทศที่ เ น้ น การส่ ง ออกไปยั ง จี น จะยั ง คงความได้ เ ปรี ย บสู ง มาก ใน 2 ปีนี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือประเทศที่ผูกพันกับเศรษฐกิจประเทศจีนจะได้ อานิสงส์สงู ผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเท่าที่ผมประเมินในเบื้องต้น ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เป็ น กลุ่ ม ประเทศที่ มี ก ารส่ ง ออกไปยั ง ประเทศจี น ค่ อ นข้ า งสู ง โดยเฉพาะ ออสเตรเลี ย ที่ ส่ ง ออกทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ำนวนมหาศาลไปยั ง จี น จะได้ อานิสงส์คอ่ นข้างมากจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ดังนั้นการนำอนาคตของเศรษฐกิจโลกและประเทศสำคัญไปพิจารณา ควบคู่การลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวกับประเทศดังกล่าว หรื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ที่ มี ก ารส่ ง ออกในประเทศดั ง กล่ า วจะช่ ว ยตอบโจทย์

การประเมินผลตอบแทนและความเสีย่ งได้

24

ในฉบับนีผ้ มขอยกกระทูข้ นึ้ มาถามไถ่เพราะเริม่ ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีนนั้ นำสิง่ ทีด่ สี ชู่ วี ติ หรือทำให้คณ ุ ภาพชีวติ ของเราตกต่ำย่ำแย่กนั แน่

เราพัฒนา Digital Media/Content เพือ่ ประหยัดทรัพยากร กระดาษ แต่หลายคนก็ยงั ถนัดพิมพ์งานออกมาอ่าน

พิมพ์เอกสารออกมาเซ็น แถมยังสร้างไฟล์ขยะมากมายบน Cyber

Space เกินความจำเป็น นักวิทยาศาสตร์สร้างหุน่ ยนต์ กลไก เครือ่ งจักรเพือ่ ทุน่ แรงงานคน ทำงานผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ แต่ระวังต่อไปคนจบปริญญามาอาจต้อง แย่งงานเครือ่ งจักรทำ เราใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร อีกหน่อยคน

คงไม่ออกจากบ้านไปร่วมกิจกรรมงานสัมมนา เพราะดู Webinar แทนได้ นักเรียน ทัง้ หลายคงไม่อยากไปโรงเรียนเพราะคุณครูจบั นัง่ เรียนผ่าน VDO เราคงขาดเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ไ ด้ เ พราะไฟล์ ง านอยู่ ใ นนั้ น ทั้ ง หมด เราใช้ ทั้ ง เครือ่ งแฟกซ์ เครือ่ งสแกน เครือ่ งพิมพ์กนั อย่างฟุม่ เฟือยราวกับว่าไม่ตอ้ งเสียค่าไฟ แต่ขอ้ งใจทำไมเครือ่ งสมัยนีม้ กั ใช้ไม่คอ่ ยทน รีบเข็นรุน่ ใหม่ออกมายัว่ ลูกค้า อัพเกรดเปลีย่ น ซอฟต์แวร์กนั ให้วนุ่ ใช้ไม่ทนั คุม้ ก็ตอ้ งเปลีย่ นหาซือ้ ตัวใหม่อกี แล้ว เฮ้อ..หาเรือ่ งเสียตังค์แท้ๆ ระบบ GPS/Location-based Services ช่วยคนความจำไม่ดใี ห้ไม่หลงทาง สามารถใช้เป็นเครื่องติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ด้วย แต่ไฉนบางคนจึงเอาไว้ใช้ คอยติดตามคนใกล้ตวั ไปซะงัน้ โทรศัพท์มือถือก็เช่นกัน นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของคนในยุคปัจจุบันที่ขาด จากกันไม่ได้ นอกจากไว้ใช้ในการโทร.เข้าโทร.ออก ส่งข้อความ เดี๋ยวนี้สามารถถ่ายรูป เล่นอินเตอร์เน็ต แชตกับเพื่อนได้ด้วย อย่าง Blackberry ซึ่งแต่ก่อนจะมีแต่ผู้บริหาร เอาไว้ใช้เพื่อตรวจงานตามงานเมื่ออยู่นอก Office แต่เดี๋ยวนี้เด็กมัธยม มหาวิทยาลัย มีไว้กนั คนละเครือ่ งเพือ่ BB แชต เล่น Facebook, Twitter กันกระจาย แม้กระทัง่ เป็น แฟนนัง่ ติดกันแค่เอือ้ ม ก็ยงั ต้อง text ถึงกัน...บ้าไปกันใหญ่แล้ว คนติดยาบ้ายาเสพติดเรายังพยายามบอกให้เขาเลิก แต่สำหรับคนเป็น Technology Freak นอกจากจะบอกเลิกไม่ได้แล้ว บางคนยังไม่รตู้ วั ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยือ่ ของเครือ่ งมือนัน้ พอใช้เกินขนาดก็อาจเสียทัง้ เงิน ทัง้ เวลา

สิ้นสภาพเสียอิสรภาพและความเป็นส่วนตัวไปทีเดียว เทคโนโลยีนนั้ เปรียบเสมือนดาบสองคม มีทงั้ คุณ และโทษแล้วแต่จะหยิบเลือกด้านใดมาใช้ พระพุทธองค์ สอนให้เราเดินทางสายกลาง ไม่คาดหวังและคิดอะไร แบบสุ ด โต่ ง รู้ เ อาไว้ หาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต ามสมควร ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างคุณอนันต์เพียงแต่เรา ต้องรูจ้ กั ใช้มนั ด้วยความพอดี Technology is not free but it will set you free if you do it right. Technology has its cost, you will have a big gain, rather than a big loss if you learn to overcome the downsides.


Get

วิธีเลือกบริษัท |1|

Ahead เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

หนุม่ เอยสาวเอยทีร่ กั ความก้าวหน้าทีร่ กั ทัง้ หลายหวังว่าคงจำกันได้

ผมเขียนเมือ่ สองฉบับก่อนว่า ผูท้ จี่ ะประสบความสำเร็จนัน้ ก่อนอืน่ ต้องมี...

พลัง... มีผชู้ นื่ ชอบ... ปัญญา... คุณธรรม... แรงขับ...

อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยดังกล่าวจะครบถ้วนสมบูรณ์ พร้ อ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า หนุ่ ม เอยสาวเอยจะ ประสบความสำเร็จเสียเมือ่ ไหร่ ถ้ า หนุ่ ม เอยสาวเอยไม่ ใ ช่ ส ปี ชี ส์ ที่ ป ระสบ ความสำเร็จแล้วไซร้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ พึ ง ระลึ ก ไว้ ว่ า ความสำเร็ จ นั้ น เป็ น นิ สั ย แบบหนึ่ ง เพราะผู้ ที่ ป ระสบความสำเร็ จ แล้ ว ไซร้ ย่ อ มรู้ จั ก การบริหารตัวเอง มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง รูว้ ธิ กี าร ทำงานอย่างมีประสิทธิผล มีกลยุทธ์ในการบริหาร เจ้านาย (ใช่ครับพีน่ อ้ ง เจ้านายก็ตอ้ งบริหาร) ที่เขียนมาข้างต้นนั้น วันหน้าจะฉีกออกมาเป็นตอนๆ และแต่ละตอนนั้น น่าสนใจทัง้ นัน้ เพราะเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมาก วันนีเ้ อาเรือ่ งเลือกบริษทั ก่อน ว่ า กั น ว่ า คนที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงานนั้ น การอยู่ ใ นบริ ษั ท ทีถ่ กู ต้อง (Right Place) เป็นสิง่ แรกทีห่ นุม่ สาวควรให้ความสนใจอย่างมากๆ ดังนัน้ ท่านควรตัง้ คำถามว่า “นีเ่ รากำลังทำอะไรอยูต่ อนนีก้ นั เนีย่ ” “งานทีเ่ ราทำในปัจจุบนั นัน้ จะทำให้เราถึงฝัง่ ฝันทีต่ งั้ ใจเอาไว้หรือเปล่าอ่ะ” หนุ่มสาวบางท่านอาจบอกว่า “พี่ก็เขียนเกินไป แค่เรียนจบและขอให้มีงานทำ ก็พอใจแล้วจ้ะ จะเอาอะไรกันมากนักเล่า” เอาล่ะ ถ้าอย่างนัน้ ก่อนจะสมัครงานนัน้ ต้องถามตัวเองก่อนว่า

กำหนดเป้าหมายอาชีพ ของตนเองและจงหาทาง Establish Career Goal

ของตนให้ได้ จากนัน้ ก็ถามตัวเองว่า

“หนุ่ ม เอยสาวเอย สู เ จ้ า เป็ น คนแบบไหน” คุณเก่งอะไร หรืออะไรคือจุดแข็งของคุณ ปัจจัยใดทีท่ ำให้หนุม่ เอยสาวเอยมีความสุข หลังจากตอบคำถามข้างต้นได้แล้วไซร้ หนทางไปสูค่ วามสำเร็จก็อยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม


SME’s เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

‘ Peace comes from within. Do not seek it without.’

[ Buddha ]

“ผมจะทำห้างสรรพสินค้าสำหรับชาวพุทธซึง่ เป็นแห่งแรกของโลกให้จงได้” เป็ น วาจาที่ อ อกมาจากปากของสกล แสงมาลี ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของห้ า งสรรพสิ น ค้ า สังฆภัณฑ์แห่งนี้ น้ำเสียงของเขาหาได้เป็นท่วงทำนองของการเพ้อฝัน เกินจริงแต่อย่างใด ตรงกันข้าม กลับเป็นน้ำเสียงที่ราบเรียบ และมั่นใจในอุดมการณ์ของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง แม้ ‘ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์’ จะไม่ใช่ธุรกิจแรกของเขา แต่เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะ เป็นธุรกิจสุดท้ายที่เขาจะทำ เพราะสีหน้าของสกล ในวันนี้ดูเปี่ยมสุขเป็นอย่างยิ่ง ธุรกิจแรกในชีวิตของเขา และเป็นธุรกิจเดียวก่อนหน้านี้ก็คือ ‘โรงงานฉีดพลาสติก’ ซึ่งทำเงินให้กับเขาไม่น้อยเลยทีเดียว จุดวิกฤติของการเปลี่ยนกราฟธุรกิจในชีวิตของเขานั้นเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่าง ธุรกิจแรก และธุรกิจที่สองของเขาราวกับถูกโชคชะตากำหนด เดิมทีสกลก็รับออเดอร์อัดฉีดพลาสติกให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อยู่แล้ว ซึ่งธุรกิจก็ไปได้สวย แต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีลูกค้าให้มาอัดฉีดกรอบพระพลาสติก

เพื่อนำไปขายต่อให้กับหน้าร้านต่างๆ แต่ด้วยพฤติกรรมการใช้เงินส่วนตัวที่ไม่มีวินัยของ

ผูว้ า่ จ้าง จึงทำให้ ‘ติดหนี้’ สกล จำนวนไม่น้อย สกลจึงต้องคิดวิธีหาลูกค้าใหม่ ด้วยการติดเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านไปกับกรอบพระ ที่เขาผลิต ซึ่งกลับกลายเป็นว่า ‘ตลาดกรอบใส่พระ’ นั้นมีมหาศาล มีลูกค้าติดต่อมา

หาเขาเพื่อสั่งผลิตจำนวนมาก และเขาก็แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ จากกรอบใส่พระหนึ่งองค์

ก็มีกรอบใส่พระสององค์, กรอบใส่พระสามองค์, กรอบใส่พระห้าองค์ ฯลฯ จากการที่ เ ขาใส่ เ บอร์ โ ทรศั พ ท์ ล งไปในสิ น ค้ า และกลายเป็ น ผู้ ผ ลิ ต กรอบใส่ พ ระ แถวหน้าของวงการ ก็ทำให้เขาถูกเจ้าอาวาสหลายๆ วัดเรียกเข้าไปถวายงาน “หลวงพ่อต้องการลูกศิษย์ พระทุกรูปต้องการลูกศิษย์ถวายงาน พระเองนั้นไม่อยาก ไปเดินตามห้างเพื่อซื้อของ ก็จะมีพวกพระที่เพิ่งบวช หรือพระที่ใช้เวลาปิดเทอมมาบวช เหล่านี้มาเดินห้าง ส่วนหลวงพ่อเองนั้นไม่เดิน” การถู ก เรี ย กไปถวายงานนั้ น ก็ คื อ การที่ พ ระไหว้ ว านให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ด ำเนิ น การใน เรื่องต่างๆ ให้ อาทิเช่น เตรียมดำเนินการสำหรับการบวชช่วงฤดูร้อน ซึ่งก็จำเป็นต้องหา ซื้อข้าวของ สังฆภัณฑ์ที่จะมาใช้ประกอบในพิธีโดยไม่ให้มีการขาดตกบกพร่อง

>> สินค้าทีอ่ ยูใ่ นห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ สกลเป็นลูกศิษย์ที่ถวายงานให้กับพระหลายรูป และแต่ละวัดก็มี นัน้ จะคัดเลือกเฉพาะเกรด A มาขาย พิธีกรรมทางศาสนาต่อปีไม่น้อย จึงทำให้งานของเขามากขึ้นๆ >> การให้บริการจัดพิธีทางศาสนานั้น ...และนั่นก็ทำให้เขาเห็นโอกาสที่จะทำธุรกิจด้านสังฆภัณฑ์ เริ่มต้นที่ประมาณ 1 หมื่นบาท

แต่เพราะเขาเองไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี ้ โดยที่ทางห้างจะจัดการให้ทุกอย่าง มาก่อน จึงตัดสินใจเช่าห้องแถว 3 ปี เพือ่ เรียนรูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับ >> ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ยังมีสัดส่วน ธุรกิจนี้แถวฝั่งธน ก่อนที่จะเปิดห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ในเวลา ของพืน้ ทีใ่ นร้านในการประกอบพิธกี รรมทาง ต่ อ มา สกลมี แ รงบั น ดาลใจในการเปิ ด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สำหรั บ

ศาสนาในทุกๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธแห่งแรกนี้ด้วยเหตุผล 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ หนึ่ง...

และมีพื้นที่ไว้รับรองพระสงฆ์และญาติโยม เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการที่ได้เข้าไปถวายงานให้กับพระ สำหรับพักอาศัยได้กว่าร้อยชีวติ และสอง...มีข่าวโจมตีพระที่เดินห้างว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม >> สามารถติดต่อห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์

การที่มี ‘ห้างสรรพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ได้ ที่ www.sangkapan.com พุทธศาสนา’ ขึ้นมานั้นจึงน่าจะได้ทั้ง ‘เงิน’ และได้ทั้ง ‘กล่อง’ จุดเด่นของห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์นั้นก็ตรงกับนิยามของ ‘ห้างสรรพสินค้า’ คือ มีทุกสิ่งให้เลือกสรร โดยสรรพสิ่งเหล่านั้นคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และด้วย Position ของการเป็น ‘ห้าง’ จึงทำให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอสำหรับลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาอยู่ใน ‘ห้าง’ ได้อย่างเต็มที่ หรือหากต้องการสั่งซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ ทางห้างก็สามารถ Delivery ส่งให้ถึงบ้าน ของลูกค้าเช่นกัน ส่วนอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งถือเกิดขึ้นมาพร้อมกับ ‘ห้าง’ ตั้งแต่แรกก็คือ บริการรับจัดพิธีทางศาสนา ครบวงจรซึ่งกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก พิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่าง พิธีทำบุญบริษัท, พิธีทำบุญวันเกิด, พิธีแต่งงาน, งานบวช,

งานตั้งศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิเจ้าที่, งานศพ ฯลฯ นั้นทางห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ก็มีองค์ความรู้ และมี บุคลากรที่สามารถบริการ และจัดการได้อย่างถูกต้อง จุดนี้ถือเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็ว่าได้ เพราะสายสัมพันธ์ของสกลกับพระทั่วประเทศ หรือกระทั่ง องค์กรต่างๆ ทางศาสนานั้นถือว่าเหนียวแน่น ประกอบกับเครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านก็สามารถที่จะ

ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ณ วันนี้กลุ่มลูกค้าหลักของห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ยังเน้นที่ กทม. และปริมณฑล แต่ทั้งนี้หากจังหวัดอื่นๆ

ต้องการสินค้าและบริการ สกลก็ฝากบอกว่า ‘จัดให้’ ได้

ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์

สินค้าและบริการครบวงจร เพื่อพุทธศาสนิกชน

26


คุณผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินคนพูดถึง Android

ซึ่งเริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยๆ Android เป็นชื่อของ ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน พัฒนาโดยกูเกิ้ล และมีจุดมุ่งหมาย เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดกับ iPhone ของ

แอปเปิ้ลโดยเฉพาะ ในแง่ความสามารถของซอฟต์แวร์

จุดขายของ Android ที่เหนือกว่า

iPhone มีดังนี้

IT

Trend

เรื่อง : อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ ์ www.blognone.com

จะสามารถโค่น 1. เชื่อมต่อกับบริการของกูเกิ้ลอย่างแนบแน่น

ได้หรือไม่

ไม่ ว่ า จะเป็ น Gmail, Google Calendar, Google Maps, Google Talk ฯลฯ บริการของกูเกิ้ลจะถูกรวมมา กับตัวโทรศัพท์เลย เปิดเครื่องใช้ได้ทันทีไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่ม อัพเดทรุ่นใหม่ เร็วกว่า แถมมีความสามารถและลูกเล่นมากกว่าโปรแกรมของกูเกิ้ลบนมือถือค่ายอื่นๆ 2. ไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ถ้าใครเคยใช้ Windows Mobile ที่ต้องต่อกับโปรแกรม Outlook หรือ iPhone ที่บังคับให้เราใช้ iTunes สามารถลืมโปรแกรม เหล่านี้ไปได้เลย แค่เพียงต่อมือถือ Android เข้ากับอินเตอร์เน็ต (ผ่าน Wi-Fi หรือ EDGE) ข้อมูลเกือบทุกอย่างบน Android ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ ตารางนัดหมาย สมุดโทรศัพท์ ฯลฯ

โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมาต่อสายลิ้งค์กับคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก 3. ออกแบบมาสำหรับ Social Network และการสื่อสาร เนื่องจากกูเกิ้ลเน้น ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร เช่น อีเมล์และแชต ทำให้ Android เหมาะกับคนที่ต้องสื่อสาร เกือบตลอดเวลามาก เพราะมันมีแถบแจ้งเตือนด้านบน ซึ่งจะแสดงการอัพเดททุกอย่างให้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ใหม่ แจ้งเตือนการนัดหมาย ข้อความที่เข้ามาทาง SMS, Twitter และ Facebook ซึ่งเป็นจุดที่ iPhone ยังขาด นอกจากนี้ Android ยังมีระบบ Widget เป็นการ แสดงโปรแกรมขนาดเล็กบนหน้าจอเพื่อดูข่าวสารและข้อความต่างๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม Android ยังเป็นรอง iPhone ในด้านมัลติมีเดีย โดยเฉพาะการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ที่แอปเปิ้ลทำได้ดีกว่ามาก จุดแข็งอีกอย่างของ iPhone คือจำนวน โปรแกรมที่มีให้เลือกมากกว่า 150,000 ตัว ส่วน Android แม้ว่ามีมากถึง 30,000 ตัว

ในเวลาอันรวดเร็ว ก็ยังตาม iPhone อยู่ไกล ในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมยังต้อง ถือว่า iPhone ดีกว่า แม้ว่า Android จะเปิดตัวช้ากว่า iPhone ถึงสองปี แต่ยุทธศาสตร์ที่กูเกิ้ลเลือกใช้กลับ โดดเด่นเป็นอย่างมาก ในขณะที่แอปเปิ้ลเลือกผลิต iPhone เองทุกรุ่น และควบคุมระบบ

การทำงานทั้งหมดของ iPhone อย่างใกล้ชิด กูเกิ้ลกลับใช้การสร้างพันธมิตรเปิดเสรีระบบ ปฏิบัติการ Android ให้ทุกคนใช้ฟรี เมื่อบวกกับบริการออนไลน์ซึ่งกูเกิ้ลเป็นเจ้าตลาดอยู่ใน ปัจจุบัน ทำให้กระแส Android จุดติดได้ไม่ยาก ปัจจุบันผู้ผลิตมือถือแทบทุกค่าย เริ่มส่งมือถือ Android เข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็น HTC ที่มาเป็นรายแรกๆ Samsung, LG, Sony Ericsson แบรนด์ไทยอย่าง i-Mobile และ Wellcom รวมไปถึงโอเปอเรเตอร์อย่าง True Move ที่ร่วมกับ Motorola ส่งมือถือรุ่น Milestone วางตลาดเป็นทางการในประเทศไทย นี่ยังไม่รวมมือถือจากจีนที่เราไม่ค่อยรู้จักกัน อีกจำนวนหนึ่ง ในปีนี้ตลอดทั้งปี เราคงได้เห็นค่ายมือถือทยอยเปิดตัวและโปรโมต Android กันถ้วนหน้า กลับมาที่คำถามว่า Android จะสามารถโค่น iPhone ลงได้หรือไม่ ผมคิดว่าตลาด สมาร์ทโฟนเพิ่งเริ่มบูมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังถือเป็นตลาดใหม่ที่ขยายตัวได้อีกมาก ตอนนี้ระบบปฏิบัติการมือถือที่เป็นดาวรุ่งคือ Android และ iPhone ซึ่งทั้งคู่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเริ่มกินส่วนแบ่ง ตลาดของเจ้าเดิมอย่าง Nokia, Windows Mobile และ BlackBerry ไปเรื่ อ ยๆ สุ ด ท้ า ยแล้ ว ในอนาคตอั น ใกล้ Android กั บ iPhone น่ า จะมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดที่ ไ ม่ ทิ้ ง กั น มากนัก และเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดด้วยกันทั้งคู่ มือถืออีกค่ายที่น่าจับตาคือ Windows Phone 7 ที่ไมโครซอฟท์นำไปปรับปรุงมาใหม่หมดทั้งตัว เครื่องจริง น่าจะเริ่มวางขายในช่วงปลายปีนี้ เทียบกับคู่แข่งแล้ว ถือว่าออกช้าไปมาก แต่ที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ไล่ ตามคู่ แ ข่ ง เมื่ อ ไรก็ มั ก จะประสบความสำเร็ จ ทีหลังเกือบทุกครั้งไปนะครับ


Woman @work

เรื่อง : พลสัน นกน่วม ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

‘ Immaturity

is the incapacity to use one’s

intelligence without the guidance of another.’ [ Immanuel Kant]

เมย์-ธัญสุดา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง สาวสวยมากความสามารถผู้มีดีกรีปริญญา 2 ใบจาก BirminghamCity University ในคณะ Msc Supply Chain Management และ University oF St Andrews ในคณะ International Business เธอมีความฝัน ที่อยากจะทำธุรกิจของตนเอง ทั้งยังมีความสนใจด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์ และต้องการสนับสนุนดีไซเนอร์หน้าใหม่ฝีมือดีแต่ยังขาดพื้นที่แสดงผลงาน นอกจากนี้เธอยังเล็งเห็นถึงช่องทางความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจการขายสินค้า บนโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซ แม้จะยังไม่เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมในเมืองไทย แต่เธอมองว่านี่คือช่องทางในการทำธุรกิจที่น่าสนใจ เธอและเพื่อนๆ จึงตัดสินใจเปิด บริษัทสยามสแควร์ อีคอมเมิร์ช ผู้ดูแลเว็บไซต์ siamsquare.co.th ร้านขายเสื้อผ้า แฟชั่นออนไลน์ที่ผลิตสินค้าจากแบบสเกตช์ของดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่ได้รับการโหวตจาก ผู้ เ ข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ภ ายใต้ แ บรนด์ ส ยามสแควร์ เพื่ อ ขอเป็ น หนึ่ ง ในผู้ ผ ลั ก ดั น ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร์ ซ ให้ เ ติ บ โตพร้ อ มกั บ สนั บ สนุ น ดี ไ ซเนอร์ ห น้ า ใหม่ ใ ห้ มี พื้ น ที่ โ ชว์ ผ ลงาน ต่อสายตาชาวโลก “siamsquare.co.th เริ่มต้นจากที่ทีมงานไปเห็น Case Study ของเว็บไซต์ threadless.com ที่อเมริกาซึ่งใช้โมเดล Crowd Sourcing เพื่อเฟ้นหาภาพกราฟิก ของบรรดากราฟิกดีไซเนอร์ที่นำเสนอผลงานในเว็บไซต์ ผลงานที่ผู้บริโภคโหวตสูงสุด จะถูกผลิตเป็นลายบนเสื้อยืดเพื่อจำหน่าย และรายได้ของสินค้าที่ทำขึ้นมาจากเสียง โหวตของผู้ บ ริ โ ภคนั้ น ก็ ท ำรายได้ ใ ห้ threadless ถึ ง ราวๆ 20 ล้ า นเหรี ย ญ เราจึงมองเห็นว่าแนวทางนี้น่าสนใจหากเราจะเอามาเป็นแนวทางเพื่อช่วยโปรโมต แฟชั่นดีไซเนอร์ไทย พร้อมๆ กับทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบด้วยการขายสินค้า แฟชัน่ หนึง่ ในหมวดสินค้าทีเ่ ป็น Fast Moving Product ทีต่ รงกับความสนใจของเมย์” “siamsquare.co.th ผลิตสินค้าจากภาพสเกตช์ผลงานของดีไซเนอร์ที่ได้รับ การโหวตจากผู้บริโภค รวมถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ อย่างสินค้าชุด Love at First Sight เป็นผลงานของดีไซเนอร์หน้าใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งในครั้งนั้นเองผู้ชนะของเราเป็นนิสิตปีหนึ่ง จากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) คุณอภิสรา สารคุณประดิษฐ์ โดย เราเปิดรับโหวตรวมทั้งความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ดีไซเนอร์ในการนำความคิดเห็นหลากหลายมุมมองเหล่านั้นไปปรับใช้กับผลงานของตน ให้ตรงใจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด” “เรามีทีมงานดีไซเนอร์ระดับมืออาชีพที่ช่วยทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารไอเดียของ น้องๆ ดีไซเนอร์หน้าใหม่ทุกคน สู่ฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามไอเดียที่ดีไซเนอร์ ต้องการจะนำเสนอด้วย นอกจากนี้เรามีการช่วยเหลือดีไซเนอร์ในการแนะนำการดีไซน์ สินค้าให้ตอบโจทย์ของลูกค้า ให้คำแนะนำในการโปรโมตผลงานของดีไซเนอร์ รวมทั้ง เปิดเว็บไซต์นี้ให้เป็นพื้นที่แสดงผลงานออนไลน์ของน้องๆ (ออนไลน์พอร์ท ฟอริโอ้) ตลอดจนให้ดีไซเนอร์ของเราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงๆ ว่าเป็นเช่นไร เช่น

การสร้างแบรนด์ การบริหารร้าน เผือ่ ในอนาคตหากเขาโตขึน้ และมีแบรนด์เป็นของตัวเอง เขาจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารงานในกระบวนการต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงความสามารถ ด้านการดีไซน์เท่านั้น ซึ่งการคัดเลือกจากการประกวดครั้งที่ผ่านๆ จนถึงตอนนี้ เรามี ดีไซเนอร์ทั้งสิ้นประมาณ 30 คนแล้ว” “การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซของเราให้ได้รับการยอมรับนั้นเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะ สยามสแควร์เพียงเว็บไซต์เดียว แต่การที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะโต เราจะมองทั้งระบบ คือถ้าอีคอมเมิร์ซโต เว็บไซต์เราก็จะโตไปด้วย ดังนั้นจึงมองถึงการทำงานทั้งห่วงโซ่ อุปทาน คือมองทัง้ ในส่วนของการชำระเงินและเรือ่ งการขนส่ง โดยเฉพาะการชำระเงินนัน้ ผู้ บ ริ โ ภคยั ง คงวิ ต กกั ง วล ตรงส่ ว นนี้ เ ราจึ ง ทำงานร่ ว มกั บ Paysbuy ซึ่ ง เป็ น E-Payment Gateways ที่ได้มาตรฐานและสามารถการันตีความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งการทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ซนั้น การเกิดการชำระเงินผ่านเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญหากขั้น ตอนนี้ถูกแสดงให้เห็นว่ามีการการันตีด้านความปลอดภัยวางใจได้เราเชื่อว่า การซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มากขึ้น”

28

เมย์-ธัญสุดา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง

>> คุ ณ เมย์ เ ชื่ อ ว่ า การที่ ง านแฟชั่ น ดี ไ ซน์ ของสยามสแควร์ จ ะสามารถครองใจ ผู้ บ ริ โ ภคได้ นั้ น อยู่ ที่ 2 ปั จ จั ย หลั ก คื อ ศักยภาพของดีไซเนอร์และสินค้าที่สามารถ ตอบโจทย์ลูกค้า ตอบโจทย์เทรนด์ได้อย่าง ลงตัว ซึ่งถ้ามองในแง่ธุรกิจแล้ว ความคิด หรือสินค้าสร้างสรรค์เหล่านีเ้ ป็นเสมือนสินค้า ทีย่ งั่ ยืน มีคณ ุ ค่ามากกว่าสินค้าทัว่ ไป ดังนัน้ ตราบใดที่ เ ราไม่ ห ยุ ด คิ ด ไม่ ห ยุ ด พั ฒ นา งานสร้างสรรค์เหล่านี้จะไม่มีวันสูญหายไป อีกทั้งยังสามารถต่อยอด ก่อเกิดเป็นงาน สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่จบสิน้


Cool

Destination

เรื่อง : Summer Time ภาพ : Booonake A.

ต้นฤดูร้อนที่อากาศมีแต่ ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ ร้ อ น

เช่นนี้หากใครอยากจะไป พั ก ผ่ อ นหลบร้ อ นเสพ บรรยากาศรื่ น รมย์ บ น

รีสอร์ตริมทะเลสักแห่งละก็ ตามเรามาเลยครับ เพราะ วั น นี้ เ ร า จ ะ ข อ อ นุ ญ า ต พ า

ผู้อ่านมุ่งหน้าสู่เกาะสมุยเพื่อไปพบกับรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะสามารถสร้าง บรรยากาศการพักผ่อนทีแ่ สนรืน่ รมย์ จนคุณต้องติดใจ ซึง่ รีสอร์ตทีผ่ มอยากจะแนะนำก็ คือ ‘Destination Boutique Beach Resort & Spa’ Design : ด้านการออกแบบภายนอกและ >> Destination Boutique Beach ภายในนัน้ ในส่วนภายนอกซึง่ เป็นตัวอาคารนัน้ Resort & Spa ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก สนามบินสมุย ประมาณการใช้เวลา มี ก ารออกแบบที่ ส ามารถตอบโจทย์ ข อง ในการเดินทางมาถึงแค่สิบกว่านาที อารมณ์ ข องเกาะสมุ ย ที่ มี ค วามเรี ย บง่ า ย ไม่ เ กิ น นี้ แถมยั ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจาก เปีย่ มไปด้วยมิตรภาพ ผสมผสานด้วยรูปแบบ ตลาดสดตำบลบ่ อ ผุ ด จึ ง สามารถ ปูนเปลือยเท่ๆ แบบ Minimalist ฉาบทาด้วย เดิ น ซื้ อ จ่ า ยตลาดเพื่ อ หาซี ฟู้ ด สดๆ สี น้ ำ ตาลทรายอ่ อ น ล้ อ ไปกั บ บรรยากาศ มาทำกินเองได้อย่างสะดวก สำหรับ ริ ม ทะเล โดยมี ส่ ว นประกอบของไม้ สี เ ข้ ม คนที่ชอบสนุกสนานไปกับสีสันยาม มาตกแต่งร่วมกันในบางจุด บวกกับนำการ ค่ ำ คื น และใช้ เ วลาเพี ย ง 20 นาที จัดสวนเมืองร้อน แบบทรอปิคอลการ์เด้น ก็สามารถไปถึงหาดเฉวงเพื่อเต็มที่ ส่ ว นคอนเซ็ ป ต์ ใ นการตกแต่ ง ภายใน กับปาร์ตที้ สี่ ดุ เหวีย่ ง ทั้งหมดริเริ่มจากดีเอ็นเอพื้นถิ่นของเกาะสมุย นัน่ คือ ทราย มะพร้าว เปลือกหอย และเชือก ซึง่ เราจะสามารถพบเห็นสิง่ เหล่านีป้ รากฏอยูท่ วั่ ไป Room : ส่วนของห้องนัน้ ถือเป็นจุดเด่นทีน่ า่ สนใจมากๆ แถมยังมีแบบให้เลือก

อย่างหลากหลายตามแต่ความชอบ ทัง้ แบบห้องธรรมดา Deluxe Rooms Deluxe Suites ไปจนถึงแบบ Deluxe Pool Villas ทีส่ ระว่ายน้ำส่วนตัวอยูเ่ บือ้ งหน้าห้อง แต่ห้องที่ถือเป็นไฮไลท์ของ Destination คือห้องแบบ Grand Villas ที่มีขนาด

ใหญ่โตกว้างขวางถึง 147 ตารางเมตร วางหันหน้าเข้าหาหาดทรายที่ทอดตัวยาวไปจน จดทะเลในมุมมองแบบ Pamora เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในระดับห้าดาว พร้อมด้วยรวมถึงมินบิ าร์เล็กทีม่ เี ครือ่ งดืม่ หลากหลาย ห้องน้ำสุดหรูหรา และเตียงสปาส่วนตัวทีส่ ามารถเรียกพนักงานมาทำสปาได้ถงึ ห้อง Contact : Destination Beach Resort & Spa 69/34 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 Tel. : (+66) 077-417-300 Fax : (+66) 077-417-360 www.destinationatsamui.com

Boutique Beach Resort & Spa


Motor Trend

เรื่อง : Motor Mania

‘ It takes 20 years five minutes to ruin it.

to build a reputation and

If you think about that,

you’ll do things differently.’

[ Warren Buffett ]

E-Class Estate E250

หนึง่ ในแบรนด์ของรถยนต์ระดับหรูทหี่ ลายคนใฝ่ฝนั อยากเป็นเจ้าของ

เมอร์ซเี ดสเบนซ์ ต้องเป็นหนึง่ ในนัน้ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะรุน่ กลางอย่าง

E-Class ทีม่ คี วามลงตัวในด้านการออกแบบเฉพาะตัวทีโ่ ฉบเฉีย่ ว

แบบสปอร์ตขนาดกลาง หรูหราด้วยรูปแบบงานดีไซน์ระดับ Prestige

การขับขี่ที่นุ่มนวลและทรงประสิทธิภาพ หลายรุ่นหลาย Model ของซีรี่ส์นี้จึงได้รับ ความนิยมจากผูข้ บั ขีท่ วั่ โลก ยิ่งกับโมเดลล่าสุดของ E-Class อย่าง Mercedes-Benz E-Class Estate ทีไ่ ด้รบั การเผยโฉมออกมาในงานแฟรงเฟิรต์ มอเตอร์โชว์ลา่ สุดเมือ่ ปลายปี 2009 ยิง่ เรียกเสียงฮือฮามากมายให้กับกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ ที่อยากจะหารถสักคันที่ตอบโจทย์ด้านความหรูหราและการขับขี่เพื่อการเดินทางท่อง เทีย่ วได้ครบถ้วนทัง้ หมด E-Estate ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาบนแพลตฟอร์ ม และ เครื่องยนต์เดียวกันกับ E-Class โฉมใหม่ที่ออกมาก่อน หน้ า นี้ โดยรหั ส E250 แบ่ ง เป็ น สองรุ่ น คื อ ทั้ ง แบบ เครื่องยนต์เบนซินแบบ 4 สูบเรียง 1.8 ลิตร ให้กำลัง สูงสุด 204 แรงม้า ที่ 5,500 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 310 นิ ว ตั น -เมตร ที่ 2,000-4,300 รอบต่ อ นาที อีกรุ่นหนึ่งคือเครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบเรียง ขนาด 2.2 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 204 แรงม้า ที่ 4,200 รอบต่อนาที แรงบิ ด สู ง สุ ด 500 นิ ว ตั น -เมตร ที่ 1,600-1,800 รอบต่อนาที ในด้ า นการประหยั ด น้ ำ มั น ด้ ว ยเทคโนโลยี Blue Efficiency ทีช่ ว่ ยในการประหยัดน้ำมัน รุน่ เบนซินจะอยูท่ ี่ เฉลีย่ 7.0 ลิตร/100 กม. หรือ 14.3 กม./ลิตร ส่วนรุน่ ดีเซลเฉลีย่ 5.3 ลิตร/100 กม. หรือ 18.9 กม./ลิตร ดังนัน้ จึงบอกได้วา่ E-Class Estate เป็นรถสมรรถนะสูง ทีใ่ ส่ใจเรือ่ งการประหยัดพลังงานเช่นกัน

Lumix GF1

30

Masterpiece of Auto Mobile

นอกจากตอบโจทย์ด้านการขับขี่แล้ว เนื่องจากเป็นรุ่น Estate มิติของตัวรถจึงถูก สร้างให้ยาวมากขึน้ เป็น 4,895 มม. มากกว่ารุน่ Sedan ถึง 27 มม. ในด้านความสูง เพิม่ ก็เพิม่ มากขึน้ เป็น 1,512 มม. มากกว่าเดิมถึง 42 มม. ทัง้ สองปัจจัยส่งผลให้การขับขีม่ ี ความสบายมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับการเป็นรถหรูที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งเดี่ยว และแบบครอบครัว บวกกับงานดีไซน์ภายในทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวทีส่ ามารถผสานความ สวยงามแบบทู โ ทนหรู ห รา เข้ า กั น กั บ ความโฉบเฉี่ ย วแบบสปอร์ ต ที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ย อุปกรณ์มาตรฐานภายในมากมายทีท่ นั สมัยในโลกไฮเทคได้อย่างลงตัว Mercedes-Benz E-Class Estate E250 จึงน่าจะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่ง

ที่สามารถสร้างความตื่นเต้นในโลกของยานยนต์ได้อย่างมากมาย บนภาวะของเทรนด์ รถยนต์ประหยัดพลังงานที่กำลังมาแรงในทุกวันนี้ แล้วยิ่งน่าตื่นเต้นเมื่อได้ข่าวมาว่า TSL ผู้นำในตลาดเกรย์มาร์เกตได้นำรถรุ่นนี้เข้ามาให้ได้เป็นเจ้าของกันแล้ว ในขณะนี้เชื่อว่า

คงได้ใจสาวกเงินถึงทั้งหลายของค่ายดาวสามแฉกไม่น้อยทีเดียว เชิญชมและสัมผัสได้ที่ โชว์รมู ทีเอสแอล ทัง้ 3 สาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 0-2269-9999 อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments) : เบาะนัง่ คูห่ น้าปรับไฟฟ้า / ระบบ Lumbar

Support สำหรับทีน่ งั่ คนขับ / เบาะอุน่ สำหรับเบาะนัง่ คูห่ น้า / พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง

/ ระบบปรับอากาศ Automatic Climate Control, แยกปรับอิสระซ้าย-ขวา / กระจกหน้าต่าง

ปรับขึน้ -ลงด้วยระบบไฟฟ้าทัง้ 4 บาน พร้อมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงาน

เมือ่ มีสงิ่ กีดขวาง / กาบบันได Stainless พร้อมตัวอักษร ‘Mercedes-Benz’ บริเวณประตูหน้า สัญญาณกะระยะระหว่างตัวรถกับวัตถุ (Parktronic with advanced parking) / ระบบปัดน้ำฝน อัตโนมัตพ ิ ร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน (Rain-sensing Wipers)

/ ระบบเครือ่ งเสียง Audio 20 radio พร้อมจอ 5.8”, AM/FM, CD/MP3, Bluetooth,

ลำโพง 8 จุด / ปุ่ม Central Controller / เกียร์อัตโนมัติ 5 speed พร้อม Tipfunction และ Speedtronic Variable Speed Limiter

Lumix GF1 กล้องดิจติ อล Single Lens ระบบ Micro 4/3 ที่ เ ล็ ก และเบาที่ สุ ด

ในโลก ความละเอียดอยูท่ ี่ 12.1 ล้านพิกเซล ที่มีฟังก์ชัน Live View เลนส์ Pancake LUMIX G 20mm / F1.7 Gadget โน้ตบุค๊ แท็ปเลตคอนซูมเมอร์หน้าจอระบบ ASPH ระบบ Contrast ออโต้ โ ฟกั ส ความเร็ ว สู ง

สัมผัส 12.1 นิว้ ทีห่ มุนได้รนุ่ แรกของโลก บันทึกวิดโี อระดับ Full HD เรื่อง : Gadget Man ทีใ่ ช้เทคโนโลยีมลั ติ-ทัช ใช้งานง่าย พ ร้ อ ม ตัวเครื่องทำจากวัสดุอะลูมิเนียมชนิด ฟังก์ชนั การใช้งานที่ง่ายดาย เดียวกับทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน สามารถใส่ อุ ป กรณ์ เ สริ ม พร้อมการออกแบบทีท่ นั สมัย ต่ า งๆ มากมายเพื่ อ การ ด้วยลวดลายบนกราฟิกพลิว้ ไหว ถ่ า ย รู ป ที่ ส นุ ก ส น า น บนตัวเครือ่ ง ใช้ระบบการอ่าน เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก ล้ อ ง ที่ ลายนิว้ มือ Tm2 นอกจากนีย้ งั มา ช่ า ง ภ า พ ทุ ก ร ะ ดั บ ฝี มื อ พร้อมกับขุมพลัง Intel® Core™ 2 ควรมี ไ ว้ เ ป็ น กล้ อ งสามั ญ Duo2 รุน่ ล่าสุดทีก่ นิ ไฟต่ำ พ่วงด้วย ประจำตัว กราฟิกการ์ดของ Ati Discrete Graphics และระบบปฏิบัติการ Windows 7

เชือ่ ว่าไอทีแมนชาวไทยรอการมาถึงของ Tm2 ด้วยใจจดจ่อแน่นอน

HP TouchSmart Tm2


Health

Me!!

เรื่อง : Dr.k

‘Even a mistake may turn out to be the one thing necessary to a worthwhile achievement.’

[ Henry Ford ]

ตอนนีบ้ า้ นเราเข้าสูช่ ว่ งเดือนเมษายนกันแล้วคงไม่ตอ้ งบอกว่าอากาศตอนนีน้ นั้ คำว่า ‘ร้อน’ ยังนิยาม ได้ไม่พอเลยทีเดียว และแน่นอนว่าหน้าร้อน อากาศร้อน เป็นศัตรูตัวฉกาจของผู้ที่มีสภาพผิว บอบบางและแพ้งา่ ย ฉะนัน้ ในเมือ่ เราไม่สามารถย้ายหนีไปอยูป่ ระเทศอืน่ ทีม่ สี ภาพอากาศดีปลอดภัย ต่อผิวบอบบาง แพ้งา่ ยแล้วล่ะก็ เราขอแนะนำให้คณ ุ เผชิญกับมันซะเลย แต่จะเผชิญโดยทีไ่ ม่มอี ะไรไป ต่อกรก็กระไรอยู่ ส่วนวิธตี อ่ กรนัน้ ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ เพียงแค่เลือ่ นสายตาสูบ่ รรทัดถัดไปแล้วคุณจะพบ คำตอบ แสงแดด ฝุน่ ควัน และมลภาวะทีต่ อ้ งเผชิญใน แต่ละวัน ล้วนเป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดอนุมลู อิสระ ตัวการร้ายที่ทำให้เซลล์ผิวอ่อนแอ คล้ำเสีย เกิดริว้ รอยก่อนวัย ยิง่ ผิวแห้ง บอบบาง ก็ยงิ่ มี แนวโน้มต่อการเกิดอาการแพ้ เพียงสัมผัสสารเคมีบางชนิด สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หรือภาวะ ความเครียด ก็ทำให้ผวิ หนังเกิดอาการระคายเคือง คัน อักเสบเป็นผืน่ แดงได้ ดังนัน้ ผูท้ มี่ ผี วิ แห้ง บอบบาง จึงต้องพิถพี ถิ นั ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นพิเศษ ล่าสุด สถาบันวิจัยยูเซอริน ประเทศเยอรมนี ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้มีผิวบอบบาง แพ้ง่ายโดยเฉพาะ โดยสกัดเอาสารลิโคชาลโคน เอ (Licochalcone A) จากรากของต้นลิคอริซ (Chinese Licorice) ซึง่ มีคณ ุ สมบัตเิ ด่นคือทนต่อสภาพอากาศและแสงแดด มาพัฒนาเป็นกลไกทางชีวภาพทีช่ ว่ ยยับยัง้ กระบวนการสร้างอนุมลู อิสระ พร้อมลดอาการแดงคันทีม่ ี สาเหตุจากผิวแห้ง และลดการระคายเคืองของผิวหนัง โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญของ ผลิตภัณฑ์ยเู ซอริน คือ ยูเซอริน ซูททิง่ โลชัน่ 12% โอเมก้า โลชัน่ บำรุงผิวสูตรเข้มข้น

ที่ให้ความอ่อนโยนแม้กับผิวเด็ก ช่วยลดอาการคัน ระคายเคือง ผื่นแดงของผิวที่เป็น

โรคผื่ น ภู มิ แ พ้ และยู เ ซอริ น ซั น ฟลู อิ ด แมททิ ฟ ายอิ้ ง เอสพี เ อฟ 60 พลั ส ผลิตภัณฑ์กนั แดดทีไ่ ม่เพียงให้ประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากรังสียวู เี อ ยูวบี ี ในแสงแดด ยังปกป้องเซลล์ผิวจากอนุมูลอิสระภายในผิวหนัง ตัวการสำคัญของการ เกิดผิวคล้ำเสียและริ้วรอยแห่งวัย เหมาะกับผิวไวต่อแดดมากเป็นพิเศษและผิว ทีผ่ า่ นการทำเลเซอร์ทตี่ อ้ งการการปกป้องสูง มีจาํ หน่ายตามโรงพยาบาลชัน้ นําเท่านัน้ โดยทางยูเซอรินได้เปิดตัวนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ ‘ลิโคชาลโคน เอ’ เป็นครั้งแรกในงานประชุมสามัญประจำปีของ สมาคมแพทย์ผวิ หนังแห่งประเทศไทยทีผ่ า่ นมา และได้รบั เกียรติจาก รศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ เลขาธิการสมาคมแพทย์ ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย และ ดร.กิตตา นอยฟัง (Dr.Gitta Neufang) ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ผิวหนังจากประเทศเยอรมนี มาร่วมบรรยายถึงประสิทธิภาพของลิโคชาลโคน เอ พร้อมผลวิจัยทางการแพทย์จากผู้ทดลองใช้

กว่า 4,000 คน

32


MKT

Vocab เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

‘ Great emergencies and crises show us how much greater

our vital resources are than we had supposed.’ [ William James]

หลายทศวรรษทีผ่ า่ นมากรอบคิด 4P ครอบงำ ยุทธจักรการตลาดโลกมาโดยตลอด

Product Price Place Promotion

คือยอด พระคาถา สำหรับ นักการตลาด ทัว่ พิภพ

นักการตลาดรุ่นใหม่ที่ยึด Steve Job เป็นศาสดา ท่องคาถา Think Different ต่างพยายาม ‘คิดนอกกล่อง’ หาเวทมนต์การตลาด

ชุดใหม่เพือ่ ร่ายเวทย์สะกดผูบ้ ริโภคทัว่ โลก จุดหมายก็เพื่อ สร้างความภักดีต่อแบรนด์และบริษัทตลอด

กาลนิรนั ดร์

ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีการตลาดใหม่ๆ จึงมุ่งเน้นที่ด้านการดึงดูดและ

ตรึงลูกค้ากับตนเองให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ P ตัวที่ 5 และ 6 อย่าง Packaging และ Positioning

จึงกลายเป็นหลักทีน่ กั การตลาดไม่อาจละเลยได้

Customer

Lifetime Value กรอบคิดในโลกการตลาดยุคใหม่ตามความเห็น ของ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ ผูเ้ ขียน ‘คิดใหม่การตลาด’ ต้องเป็นกรอบคิดแบบองค์รวม

ทุกอย่างเชือ่ มประสานกันไปทัง้ หมด แกนกลางสำคัญคือ ‘คุณค่า’ (Value) คุณค่าที่เป็นสุดยอดปรารถนาของยอดนักการตลาดคือคุณค่า ตลอดช่วงชีวติ ของลูกค้า (Customer Lifetime Value = CLV) คาถาทีเ่ หล่านักการตลาดพร่ำบ่นมาโดยตลอดคือ ‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ วันนีย้ งั คงศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยูอ่ กี หรือ ลูกค้าแต่ละคนมีคณ ุ ค่าไม่เท่ากัน คุณค่าตลอดช่วงชีวติ ของลูกค้าแต่ละคนก็ยอ่ มไม่เท่ากัน ซึง่ ก็หมายความว่านักการตลาดจำเป็นต้องจัดชัน้ ลูกค้าเสียใหม่

ไม่ใช่ลกู ค้าทุกคนหรอกทีเ่ ป็นพระเจ้า ลูกค้าบางคนเท่านัน้ แหละทีเ่ ป็นพระเจ้า

34

หนังสือคิดใหม่การตลาด นักการตลาดทีช่ าญฉลาดต้องรูว้ า่ จะจับลูกค้ากลุม่ ใด (Marketing Moves) ระบุวา่ ลูกค้า ลูกค้าระดับ Top 20% จะทำรายได้ให้บริษทั ถึง 80% แบ่งออกเป็น และทำกำไรให้บริษทั เกือบ 100% - ระดับทองคำขาว (แพลทตินมั่ ) งบประมาณการตลาดส่วนจำนวนไม่นอ้ ยทุม่ เทไปทีก่ ลุม่ ทีไ่ ม่ใช่ลกู ค้า ถือเป็นสุดยอดลูกค้า อย่างมากมี ลูกค้าราว 5-30% เท่านัน้ ทีม่ ศี กั ยภาพพอในการเปลีย่ นสถานภาพในพีระมิดลูกค้า เพียง 1% - ระดับทองคำ จัดอยูร่ ะดับยอด ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเคลือ่ นย้ายในพีระมิด ลูกค้าเช่นกัน โดยเฉลีย่ มีเพียง 4% และการเคลือ่ นย้ายเพียง 2% ในพีระมิดลูกค้าอาจหมายถึงรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ - ระดับเหล็ก จัดอยูร่ ะดับปานกลาง มีประมาณ 15% 10% และกำไรเพิม่ ขึน้ 50% - ระดับตะกัว่ จัดเป็นลูกค้าชัน้ ล่าง ซึง่ ก็หมายความว่าคุณค่าของลูกค้านัน้ ไม่ได้หยุดอยูท่ กี่ ารซือ้ ครัง้ เดียว แต่มอี ยูถ่ งึ 80% แต่หมายถึงคุณค่าทีเ่ กิดจากการซือ้ สินค้าและบริการตลอดช่วงชีวติ ของลูกค้านัน้ ๆ Customer Lifetime Value (CLV) ก็คอื คุณค่าปัจจุบนั ของกระแสกำไรในอนาคตทีค่ าดหวังต่อการซือ้ ตลอด ช่วงชีวติ ของลูกค้านัน่ เอง


GB#005  

GB#005 free magazine in Thailand

GB#005  

GB#005 free magazine in Thailand

Advertisement