Page 1


Editor’s Talk

Contents

06 07 08 10

Global News Local News Get Ahead, News In-dept A-Z

12

GM Biz ฉบับปฐมฤกษ์ออกไปได้รบั การตอบรับอย่างอบอุน่ แต่ก็เช่นเดียวกับนิตยสารใหม่ทั้งหลายทั้งปวง นั่นคือยังไม่ สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงอีกมาก ซึง่ ผมและทีมงานก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจ แนวความคิดในการทำ GM Biz คือไคเซ็น ดีขนึ้ ทุกๆ วัน Betterness Everyday เล่มนีต้ อ้ งดีกว่าเล่มทีแ่ ล้ว เล่มหน้า ต้องดีกว่าเล่มนี ้ อะไรทีค่ ดิ ว่าดี ก็ใส่เข้ามา อะไรทีค่ ดิ ว่ามากเกินไป ก็อาจลด และอะไรทีไ่ ม่จำเป็น เราอาจตัดทิง้ ซึง่ ท่านผูอ้ า่ นจะเห็นภาพ GM Biz ชัดเจนตัง้ แต่เล่มนีเ้ ป็นต้นไป ธัชพล วงษ์ธนชัย บรรณาธิการบริหาร

Voice of Executive ธศพงษ์ รังควร : Data is King

กลยุทธ์สร้างไฮเอ็นด์แบรนด์ของ KTC 14 Emerging Executive Scoop ผ่าน ‘ปีเผาจริง’ มาได้ แล้วปีนี้ล่ะ ? 18 How to Invest, SMEs Wisdom 19 SMEs Cover Story บัญชา ชุมชัยเวทย์ : The Most Powerful Economic Anchor 28 Internet Opportunity, IT Trend Urban Living IDEO MORPH 38 คอนโดฯในฝันของคน Gen C

16

20 30

31 Thinking on Life

เบื้องหลังแผนคิดการใหญ่ของ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม 32 : Life After Work

34 MKT Vocab

The Influencer

The Business Lifestyle Free Magazine Money, Marketing & Management บรรณาธิการที่ปรึกษา : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย บรรณาธิการบริหาร : ธัชพล วงศ์ธนชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : บุญเอก อรุณเลิศสันติ กองบรรณาธิการ : พลสัน นกน่วม, วัชรชน ปัญญาเดชา หัวหน้าช่างภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม, พิชญุตม์ คชารักษ์ บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสุวรรณ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : ปิยะ แก้วซ้อน กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์, ธนพล ตีรณัมพงศ์วนิช หัวหน้าพิสูจน์อักษร : เจนจิรา ต่ายเทศ พิสูจน์อักษร : นพรัตน์ กลมกล่อม, พรกรัณย์ พลับพลี, รุ่งรดิศ เชาวนปรีชา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย แฟ็กซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 6886 บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ก้องวรงค์ สมสา ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : เกตุวดี แก้วลิ้มวัฒนา แฟ็กซ์ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : 02 241 5888

สำนั ก งาน GM Biz :

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM GROUP 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 www.gmgroup.in.th E-mail : gm@gmgroup.in.th โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 8008 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข

WHERE TO FIND GM Biz พบกับนิตยสาร GM Biz ได้เป็นประจำที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานไทยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Café, Au Bon Pain,

Café De Tu, Coffee World, Greyhound Café, Café Doi

Tung, iberry Homemade, Ka-nom Fashion Bakery,

McDonald, Mc Café, BIGknit, ร้านกาแฟวาวี, TRUE Café,

Häagen-Dazs, พรเกษมคลินิก, Chalachol Hair Studio, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, The Oasis Spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุสิต

รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพลานาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ตซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ น เซส, โรงแรมแลนด์ ม าร์ ค , โรงแรมรอยั ล เบญจา,

JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควี น ส์ ป าร์ ค , โรงแรม Siam@Siam, โรงแรมปาร์ ค นายเลิ ศ ,

โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, Goethe-Institut Bangkok, โรงเรี ย นวอลล์ ส ตรี ท อิ น สติ ติ ว ท์ , สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาน์ซิล สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็ น เตอร์ , All Seasons, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคาร

สิรนิ รัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟูด้ อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครองเซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสัน รัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C Auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้


Global News

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Win-Win

ระหว่างฟอร์ด และจีลี

facebook กระอัก

Lenovo หวนคืนธุรกิจมือถือ

ด้วยยอดผู้ใช้ที่พุ่งสูงถึง 300 ล้านแอ็คเคานต์ทั่วโลก

นับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงสำหรับสุดยอด Social Media อย่ า ง facebook แต่ แ ม้ ว่ า จะยิ่ ง ใหญ่ แ ค่ ไ หน

ก็ พ ลาดได้ เ ช่ น กั น ที่ น่ า สนใจกว่ า นั้ น ดั น ไปตกม้ า ตาย

ในประเทศที่กำลังคลั่งไคล้ Social Media อย่างแรงเช่น เวียดนาม ตามรายงานในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2509 จำนวนสมาชิก facebook ในเวียดนามมีมากถึง 3 ล้าน แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ผู้ใช้ facebook เริ่มประสบ ปัญหาในการเข้าเว็บไซต์ เนื่องจากรัฐบาลสั่งให้บล็อก เว็ บ ไซต์ เ พราะเห็ น ว่ า อาจจะเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการ

เผยแพร่ข้อมูลทำลาย ‘สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม’ นั ก วิ เ คราะห์ จ ากโลกตะวั น ตกมองว่ า เหตุ ก ารณ์ นี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านธุรกิจ เพราะปัจจุบัน Social Media คือช่องทาง

ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของหน่วยธุรกิจ ในเวี ย ดนาม คงต้ อ งตามดู ว่ า รั ฐ บาลเวี ย ดนามจะมี ทางออกในการประนีประนอมอย่างไรในกรณีนี้ เพื่อให้ เรื่องจบสวยๆ อย่างไรก็ตาม งานนี้คนที่กระอักเลือดที่สุด คงเป็น facebook แน่นอน ■

การกระเตื้ อ งขึ้ น ของภาพธุ ร กิ จ โดยรวมของ ตลาดสมาร์ ท โฟนเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ Lenovo Group ตั ด สิ น ใจครั้ ง สำคั ญ จ่ า ย 200 ล้ า น เหรียญให้กลุ่มทุนในฮ่องกง เพื่อซื้อกิจการแผนก โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของตั ว เองคื น หลั ง จากที่ ปี ก่ อ น เพิ่งขายออกไป เพื่อหวังเตรียมพัฒนาโทรศัพท์ สมาร์ ท โฟนเพื่ อ ตอบสนองโอกาสทางการค้ า

ในยุคอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่อย่างจริงจัง ล่ า สุ ด Lenovo เพิ่ ง จะส่ ง Lenovo Ophone มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ลงสู่ตลาดเพื่อแชร์ส่วนแบ่งในตลาดสมาร์ทโฟน และเชื่อว่าในปีนี้คงมีอีกหลายรุ่นออกมาอย่าง แน่นอน แต่ Lenovo จะพัฒนาโนว์ฮาว ด้าน นวัตกรรมเพื่อสร้างมือถือรุ่นใหม่ เพื่อท้าชิงกับ iPhone, BlackBerry หรือ Droid ของโมโตโรล่า ยืนขวางอยู่ได้ดีแค่ไหนไม่รู้ รู้อย่างเดียวว่างานนี้ ผู้ใช้มีทางเลือกใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกแล้ว ■

เวียดนามประกาศบล็อก

006

จัดทัพบุกตลาดสมาร์ทโฟน

ใกล้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป เสี ย ที ส ำหรั บ ดี ล ของบริ ษั ท ฟอร์ ด มอเตอร์ ที่ตกลงขายวอลโว่ ให้ ‘จีลี’ ค่ายรถยนต์ ยักษ์ใหญ่จากแดนมังกร ซึง่ ตามรายงานไฟแนนเชียล ระบุ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของฟอร์ ด เปิ ด เผยว่ า ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ด้านเนื้อหาทั้งหมด แล้ว รอเพียงขั้นตอนการอนุมัติจากรัฐบาลและ เงินทุนเท่านั้น แม้ว่ามูลค่าดีลทางผู้บริหารจะไม่ได้เปิดแผย ต่อสาธารณชน แต่แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดกับดีลนี้ระบุ ว่ามูลค่าการขายกิจการจะอยู่ที่ประมาณ 1.8-2 พั น ล้ า นดอลลาร์ โดยน่ า จะดำเนิ น การซื้ อ -ขาย เสร็จสิน้ ในไตรมาส 2 เชือ่ ว่าเงินก้อนนีจ้ ะช่วยเสริม สภาพคล่องให้กับบริษัทแม่ที่อเมริกาได้มากทีเดียว ในส่ ว นจี ลี จ ะเทกโอเวอร์ เ ครื อ ข่ า ยการขาย และการผลิตต่างประเทศของวอลโว่ รวมถึงการ ผลิ ต รถยนต์ ว อลโว่ ใ นจี น เพื่ อ ตอบสนองความ ต้องการรถหรูที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแดนมังกร ถือว่าวิน-วินทั้งคู่ทั้งฟอร์ดและจีลี แต่คำถามที่เกิด ขึ้นอยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับค่ายรถยนต์ของสวีเดน ก่อนหน้านี้ Saab ก็เพิ่งโดน GM ประกาศเลหลัง แล้วนี่ Volvo ก็จะโดนขายอีก มันยังไงกันเนี่ย ■

โตโยต้าครองแชมป์ งบ R&D ของโลก

ยอดผู้ ใช้กูเกิลวอยซ์ทะลุล้าน

กูเกิลวอยซ์ (Google Voice) ประกาศตัวเลขผู้ใช้งาน ทะลุ 1.4 ล้ า นคนในสหรั ฐ อเมริ ก าช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา

โดยจำนวนผู้ใช้งานต่อวันอยู่ที่ 570,000 คน คิดเป็น สัดส่วน 40% ตามรายงานที่กูเกิลแจ้งต่อคณะกรรมการ กำกับดูแลการค้าสหรัฐฯ หรือเอฟซีซี (FCC) นอกจากตัวเลขดังกล่าวแล้ว กูเกิลยังระบุเพิ่มเติม อีกว่าจะขยายบริการกูเกิลวอยซ์ไปยังตลาดโลก ซึ่งยอด

ผู้ ใ ช้ ง านเกิ น 1 ล้ า นคนในปี ห น้ า แน่ น อน การเปิ ด เผย ดังกล่าวกูรูทางด้านการสื่อสาร และนักวิเคราะห์ต่างแสดง ความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่ ปูทางไปสู่อนาคตแสนสดใสของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เ ชื่ อ เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น จ ะ ส ร้ า ง ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ การสื่ อ สารสมั ย ใหม่ แต่ ที่ ไ ด้

อานิสงส์เต็มๆ จากแอพพลิเคชั่นตัวนี้น่าจะเป็น Google Android ที่จะมีอาวุธใหม่ต่อกรกับ Window Mobile ได้ อย่างสนุกสูสี ■

กลยุทธ์ติดปีกเสริมความแกร่ง ของเจ้านกน้อย twitter

นั บ วั น เจ้ า นกน้ อ ยอย่ า ง twitter จะปี ก กล้ า

บิ น สู ง สู่ น่ า นฟ้ า ของวงการธุ ร กิ จ โลกขึ้ น ไปทุ ก ที

หลั ง จากเพิ่ ง ประกาศจั ด งานประชุ ม นั ก พั ฒ นา เพื่อให้ข้อมูลนโยบายของ twitter ในอนาคต อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ซานฟรานซิสโกตั้งแต่ ช่วงปลายปีที่แล้วไปหมาดๆ ไม่พอแค่นั้น ในปีนี้ล่าสุด twitter แถลง ข่าวเข้าซื้อกิจการบริษัทเกิดใหม่อย่าง ‘Mixer Labs’ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการระบบแผนที่เพื่อ ระบุตำแหน่งของผู้ใช้ที่ทำการ Tweet หรือส่ง ข้อความ ส่วนมูลค่าของดีลนี้มากน้อยแค่ไหน ไม่มีการระบุในเนื้อข่าว แต่เท่าที่สื่อต่างประเทศ คาดการณ์ กั น ว่ า นี่ คื อ การต่ อ ยอดด้ า นธุ ร กิ จ ที่

น่าสนใจของเจ้านกน้อย จนอาจทำให้ twitter สามารถสร้ า งรายได้ ที่ ม ากขึ้ น ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ได้ เป็นกอบเป็นกำอีกมากทีเดียว ■

แม้ ว่ า ในท่ า มกลางวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ของโลก

แต่หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกก็ยังทุ่มด้านวิจัย และพัฒนา (R&D) อย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดก่อน สิ้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปเผยข้อมูล R&D Investment Scoreboard ว่ามีสูงขึ้นกว่า ปี 2008 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 6.9% ส่ ว นบริ ษั ท ที่ ทุ่ ม เงิ น ในการวิ จั ย พั ฒ นา

มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ โตโยต้ า มอเตอร์ จากญี่ ปุ่ น

โดยทุ่ ม ทุ น ถึ ง 7.61 พั น ล้ า นยู โ ร เพิ่ ม ขึ้ น จาก

ปี ก่ อ นหน้ า 7.6% ตามมาด้ ว ย ไมโครซอฟท์ จากอเมริกา ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 6.48 พันล้าน ยูโร และบริษัทโรช จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็น อันดับ 3 ด้วยค่าใช้จ่ายมูลค่า 5.88 พันล้านยูโร ตั ว เลขดั ง กล่ า วน่ า จะพอสะท้ อ นถึ ง การให้ ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของโตโยต้า ได้เป็นอย่างดี เพราะใครก็รู้ว่าการวิจัยพัฒนานั้น มีความสำคัญกับการสรรค์สร้างนวัตกรรม การที่ โตโยต้ า ทุ่ ม เงิ น อย่ า งไม่ อั้ น นั บ ว่ า มาถู ก ทาง

ตอบรั บ กั บ การกระเตื้ อ งขึ้ น ของอุ ต สาหกรรม

ยานยนต์ในโลกอย่างทันท่วงที ■


Local News

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

TOT ประกาศความพร้อม ให้บริการ 3G ในที่สุด TOT ก็เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ประกาศเปิดใช้ ระบบ 3G สนองความต้องการไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี การสื่อสารแบบไร้พรมแดน โดยเริ่มต้นให้บริการเฟสแรกใน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ก่อนทีใ่ นอนาคต เฟสหน้าจะค่อยๆ ขยายสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป ส่วนฟีดแบ็ค

การตอบรับ 3G ในครัง้ นีบ้ อกได้คำเดียว ถล่มทลาย ■

ติดตาม facebook twitter ด้วยบริการใหม่ จาก AIS ไม่ จ ำเป็ น ที่ คุ ณ จะต้ อ งมี ส มาร์ ท โฟนอยู่ ใ นมื อ

คุณก็สามารถโพสต์ข้อความ รับข้อความ แจ้งการ อั พ เดทต่ า งๆ เพิ่ ม เพื่ อ น กระทั่ ง อั พ โหลดรู ป ผ่ า น มือถือได้เพียงใช้บริการ facebook & twitter alert เท่านี้คุณก็สามารถทำทุกอย่างที่เราบอกได้อย่างง่ายๆ ผ่าน SMS เช่นอัพเดท Fb หรือจะ Retwitt ได้ทันที ไตรมาสแรกตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 1 แสนคน คิดว่าคง ไม่ยากเกินไปสำหรับ AIS ■

ฝากทุกเดือนรับดอกเบี้ย 0.5% กั บแบงก์กรุงศรีฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชวนเปิดบัญชีฝากประจำรายเดือนพร้อม รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.5% ต่อปี ทั้งบัญชีเงินฝากกรุงศรีเซฟเวอร์ พลัส 6 เดือน และบัญชีเงินฝากประจำกรุงศรีปลอดภาษี 24 เดือน พร้อมรับของกำนัลทันทีที่เปิดบัญชี ทั้ง 2 รายการเริ่มต้น เงินฝากตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เอ้า! นักฝากทัง้ หลายได้ยนิ อย่างนีก้ ร็ บี นะครับ เพราะแคมเปญดีๆ อย่างนี้ หมดเขตแค่สิ้นเดือน กุมภาฯนี้เท่านั้น ■

เมเจอร์ฯ ทุ่ม 1,000 ล้าน เปิด ‘เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัตนาธิเบศร์’ เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ กรุ๊ ป ลงทุ น กว่ า 1,000 ล้ า นบาท รั ง สรรค์ พื้ น ที่ ใ จกลางเมื อ งนนทบุ รี เปิ ด ‘เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัตนาธิเบศร์’ โดยทางเมเจอร์ฯตั้งใจจะให้เป็น ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ความบันเทิงที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ในย่าน นนทบุรี แหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อระดับไฮเอ็นด์ รวมถึงรถไฟฟ้า สายสี ม่ ว งที่ ก ำลั ง จะตั ด ผ่ า นอี ก ไม่ น าน ที่ นี่ จึ ง เป็ น อนาคต ทางการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์อย่างแท้จริง ■

QR Code บริการรูปแบบ ใหม่ทางการสื่อสาร จากทรูมูฟ ทรู มู ฟ เปิ ด ตั ว บริ ก ารใหม่ อ ย่ า ง QR Code เพี ย ง ทุกครั้งที่พวกเขาเดินไปพบสัญลักษณ์ QR Code ตาม สื่อต่างๆ แล้วยกกล้องมือถือที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น QR Code Reader ผ่าน http://m.truelife .com เพื่อสแกน QR Code ที่อยู่เบื้องหน้า เท่านี้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและบริ ก ารต่ า งๆ การอั พ โหลดเพลง

ดูทีวี ไปจนถึงการรับสิทธิพิเศษที่ทรูมูฟต้องการจะแจ้ง แก่ลูกค้าส่งตรงถึงหน้าจอโทรศัพท์ทันที ■

ASUS Eee PC 1201 T เน็ตบุ๊คเหนือระดับรุ่นใหม่ของ ASUS และ AMD หลังทิศทางตลาดเน็ตบุ๊คเริ่มชัดเจนและแนวโน้มความนิยมของ เน็ตบุ๊คทำท่าจะดีขึ้นในเร็ววัน อัสซุสจึงต้องจับมือกับ เอเอ็มดี

ส่ง ASUS Eee PC 1201 T ซึ่งจุดเด่นของเน็ตบุ๊คเครื่องนี้

คือการพัฒนาหน้าจอให้กว้างถึง 12 นิ้ว แต่บางเบาแทบไม่น่าเชื่อ แถมยังสามารถเล่นเน็ต ดูหนัง ฟังเพลง แบบไฮเดฟ ตัวเครื่อง ประมวลผลได้เร็วขึ้น กินไฟน้อย ทั้งยังเล่นเกมออนไลน์บางเกมได้ ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ จึงเกิดคำถามว่า หรือ ASUS กำลังกำหนด นิยามใหม่ให้เน็ตบุ๊ค ■

จับจ่ายปลอดภัยในระดับแพลทินัมกับ ‘บัตรเครดิต ไชน่ายูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ’ ‘บัตรเครดิต ไชน่ายูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ’ บัตรเครดิตใบแรกของไทยที่มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรทุกท่านได้รับส่วนลดและ สิทธิพิเศษในฐานะบัตรแพลทินัมของไชน่ายูเนี่ยนเพย์ จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายในประเทศจีนและอีกกว่า 31 ประเทศ ทั่วโลก ทั้งยังมีจุดเด่นด้านระบบป้องกันความปลอดภัยในการใช้ชำระเงินและบริการทุกครั้งด้วยการกดรหัสประจำตัวบนเครื่อง ที่ติดตั้งในร้านค้า บัตรนี้จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้านักช้อปผู้ชอบเดินทางอย่างแท้จริง และนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ สำคัญในการขยายตลาดระดับไฮเอ็นด์ของธนาคารกรุงเทพในปีนี้ ■

007 029


Get Ahead

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

News In-dept

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ

ซิ ม กั น แดด SPF29 เพราะทำงานหนัก กลยุทธ์มัดใจสาวเจ๋งๆ จาก Dtac

ไม่มีใครตาย

008

สมัยเมือ่ สักสิบกว่าปีทแี่ ล้ว มีวลีหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในหมูค่ นหนุม่ ในยุคนัน้ (ซึง่ เรียกว่ายัปปี)้ ว่า Get Rich Quick หรือพวกรวยเร็ว Get Rich Quick ไม่เพียงเป็นชือ่ เรียกคนรุน่ นัน้ เท่านัน้ หากยังเป็นการ สะท้อนทัศนคติของการมุ่งเน้นแต่ความร่ำรวยอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำงาน หนัก จากนัน้ ก็เลิกทำงานก่อนเวลาอันควร เพราะรวยตัง้ แต่ยงั หนุม่ ก็ไม่จำเป็น ต้องทำงานอีกต่อไป แต่ทว่าการรวยเร็วนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องชั่วคราว จริงอยู่บางคนอาจจะทำได้ แต่ก็เป็นส่วนน้อย และถ้าอยากจะรวยเร็วเช่นนั้น

ก็คงต้องออกไปเป็นเถ้าแก่ด้วยตนเอง แต่ถ้ายังเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท ต่ า งๆ นั้ น ถ้ า อยากจะก้ า วหน้ า ก็ ค งต้ อ งศึ ก ษาจากเถ้ า แก่ ใ หญ่ ที่ ป ระสบ

ความสำเร็จอย่างยิ่งยวดที่เราเรียกว่าไทคูน (Tycoon) เถ้าแก่ระดับไทคูน

ทีว่ า่ นัน้ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของใหญ่โต พวกเขาเหล่านัน้ ล้วนสร้างตัวจากมือเปล่า ลีกาชิง อภิมหาเศรษฐีผรู้ ำ่ รวยทีส่ ดุ ของฮ่องกงและติดอันดับ 1 ใน 5 ของ เอเชียบอกปรัชญาในการทำงานของเขาข้อแรกว่า “กระผมเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการเป็นพนักงานขายส่งสินค้า จึงมีความ เข้าใจดีว่า การหาเงินไม่ใช่ของง่าย และการทำมาหากินก็ลำบากมาก เมื่อ

คนอืน่ เขาทำงานวันละ 8 ชัว่ โมง กระผมต้องทำงานวันละ 16 ชัว่ โมง” เมือ่ ไปถาม ตัน ภาสกรนที หรือ ตัน โออิชิ ว่าเคล็ดลับความสำเร็จของ เขาคืออะไร “ผมว่าในสูตรสำเร็จใดไม่มอี ะไรตายตัว คือบางครัง้ ใช้วธิ นี กี้ บั เรือ่ งนี้ มันประสบความสำเร็จ แต่ไปใช้กับเรื่องอื่นแล้วล้มเหลวก็มี ก็เหมือนกับการ เลีย้ งลูก บางครัง้ ใช้วธิ ตี กี บั ลูกคนนีไ้ ด้ผล แต่กบั ลูกอีกคนต้องพูดดีๆ ยิง่ ไปตีเขา ก็ยงิ่ ดือ้ ใหญ่เลยใช่ไหม เพราะฉะนัน้ มันไม่มสี ตู รสำเร็จ แต่กฎแห่งความสำเร็จ แน่ๆ เลยก็คอื ‘กฎแห่งความพยายาม’ ผมเชือ่ ว่าความมุง่ มัน่ ในทีส่ ดุ จะทำให้ ประสบความสำเร็จ” ขณะที่ ธนินท์ เจียรวนนท์ แห่งซีพี และ เทียม โชควัฒนา อดีตผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ สหพัฒน์เชือ่ ว่า “ไม่มใี ครตายเพราะทำงานหนัก” ซึ่งก็คงไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ เพราะหากทำงานหนักเกินขนาด

ก็อาจจะถึงตายได้ วลีนี้คงต้องการสื่อให้ลูกน้องขยัน เพราะเถ้าแก่ไม่ว่ายุคใด สมัยใดก็ตาม ต้องการลูกน้องที่ขยัน และหัวหน้าของท่านนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ เถ้าแก่กต็ าม ก็ไม่มใี ครอยากได้ลกู น้องขีเ้ กียจเด็ดขาด เพราะถ้าลูกน้องขีเ้ กียจ เจ้านายก็ต้องลงไปทำเอง ไม่งั้นจะไม่มีผล ตัน โออิชิ ที่พูดถึงกฎแห่งความ พยายามในสมัยทีเ่ ขาเริม่ ทำงานใหม่ๆ นัน้ เขามีสตู รว่า ‘ทำ 4 ได้ 1’ หมายความว่าตอนเริ่มต้นทำงานใหม่ๆ นั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จ

ทำอะไรก็ตอ้ งลงแรงมากกว่าคนอืน่ ๆ “แล้วมันก็ได้แค่ สมมุตวิ า่ ลงแรงไป 40% ก็อาจจะได้แค่ 10% เท่านั้น” แต่ทว่าแรงที่ลงไป มากกว่าพนักงานคนอื่นที่ทำงานในระดับเดียวกัน นั้น ก็คือ ‘ทุน’ ที่ก่อดอกออกผลในวันข้างหน้า นัน่ เอง “ผมทำทุ ก อย่ า งเกิ น กว่ า หน้ า ที่ เพราะผม ถือว่างานที่ทำเพิ่มนั้นก็คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ตัวเราเอง” เมือ่ ประสบความสำเร็จแล้ว คุณทำ 1 ก็จะได้ถงึ 4 ! ■

นัยว่ากลยุทธ์ Segmentation ธรรมดาๆ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้วสำหรับ ธุรกิจ Voice ของค่ายโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือของเมืองไทยที่ชิ้นเค้ก

คงจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ พัฒนาการของการแข่งขันระหว่างค่ายโทรศัพท์มอื ถือนัน้

ไล่มาตัง้ แต่แข่งขันด้านราคาของระบบโพสต์เพด ซึง่ ตอนนัน้ ก็มแี ต่การจ่ายเงิน หลังจากใช้งานในแต่ละเดือนเพียงอย่างเดียว ต่อมาก็มกี ารเพิม่ ประเภทบริการ ออกเป็น Prepaid และ Postpaid เรือ่ ยมาจวบจนถึงปัจจุบนั นี ้ ผลของการเพิ่มประเภทบริการครั้งนั้นทำให้ลูกค้าของแต่ละค่ายไหลทะลัก จาก Postpaid มาอยู่ Prepaid อย่างมหาศาล สัดส่วน Prepaid มากกว่า Postpaid เรียบร้อย ส่วนหนึง่ อาจจะเป็นเพราะ Prepaid ควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ ด้วยตัวเอง การช่วงชิงลูกค้า Voice ณ ปัจจุบันนี้จึงเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้า Prepaid เป็นหลัก ประหัตประหารกันด้วยแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับ Prepaid

เป็นหลัก dtac เองก็นา่ จะคิดเช่นนัน้ เพราะดูจากปีทผี่ า่ นมาแคมเปญของ Prepaid นัน้ ออกมาอย่างต่อเนือ่ งตลอดปี ไม่วา่ จะเป็น ซิมซินเจียยูอ่ ี่ ในช่วงต้นปี ตามติด มาด้วย ซิมคงกระพัน ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ถึง 1 ล้านราย และ

ปิดท้ายด้วยซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ ซึง่ กวาดลูกค้ามาได้อกี เฉียดๆ 2 ล้าน นั่นคือการเล่นกับการตลาดแบบ Segmentation คือเจาะกลุ่มลูกค้า

แต่ละกลุม่ ยกตัวอย่างเช่นกลุม่ 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ เป็นกลุม่ นักเรียนที ่ โทรฯช่วง 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นน้อย เพราะต้องเรียนหนังสือ และจะโทรฯหนัก ช่วงหลัง 4 ทุม่ ทว่าปีนกี้ ารออกแคมเปญให้ออกมาโดนใจนัน้ ยากยิง่ กว่าเดิม จึงเป็นเหตุให้ dtac ต้องเจาะให้ลกึ ยิง่ ไปกว่าเดิมเรียกว่า ‘Micro Segmentation’ ล่าสุดแคมเปญใหม่ของปี 2553 คือ ‘ซิมกันแดด SPF29’ โทรฯออกนาที ละ 29 สตางค์ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ซึง่ โฟกัสเจาะกลุม่ ทีเ่ ล็กลงกว่าเดิม จาก Data Mining (โปรแกรมทีน่ ำข้อมูลออกมาแสดงผลเพือ่ สนับสนุนการ ตัดสินใจ) ของ dtac ให้ผลการประมวลว่า กลุม่ ผูห้ ญิงอายุ 25-38 เป็นกลุม่ ทีม่ ี ARPU (Average Revenue Per User) สูงทีส่ ดุ กลุม่ นีม้ กี ารโทรฯเข้า-รับสาย มากทีส่ ดุ และเป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราการยกเลิกซิม (Churn Rate) น้อยทีส่ ดุ รวมถึง ช่วงเวลาทีม่ กี ารใช้งานสูงสุดของพวกเธอคือ 06.00-17.59 น. ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงเวลาทีม่ แี ดด การใช้ชอื่ ซิมว่า ‘ซิมกันแดด’

คงจะอธิบายได้ดใี นระดับหนึง่ แต่ทเี่ ป็นสตอรีม่ ากกว่านัน้ ก็คอื ผูห้ ญิงกลุม่ นีย้ นิ ดีทจี่ ะจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ เครือ่ ง สำอางต่อครัง้ มากกว่า 5,000 บาทเสียด้วย กระนั้นเองการตั้งชื่อว่า ‘ซิมกันแดด SPF29’ ซึ่งลิงค์กับเครื่องสำอาง

จึงเป็นการสือ่ ไปถึง ‘กลุม่ เป้าหมาย’ ได้อย่างตรงเผง และน่าจะคาดเดาได้ไม่ยาก ว่าการสือ่ สารการตลาดของแคมเปญนีจ้ ะมุง่ ไปทีก่ ลุม่ ผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นรายการ โทรทัศน์ วิทยุทเี่ กีย่ วกับผูห้ ญิง หรือสือ่ สิง่ พิมพ์สำหรับผูห้ ญิง กระทัง่ Social Network ที่กลุ่มผู้หญิงนิยมเล่นก็ตามที รู้ไว้ใช่ว่า...ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ทำ

ออกมาแล้วผูห้ ญิงติดอกติดใจ รับประกันกำไรแน่นอน ■


ดูไบเปิดตัว Burj Khalifa

ตึกที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งใช้งบกว่า

1.5 พันล้านดอลลาร์ในการเนรมิต

ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่านี่เป็น

ความสง่างามท่ามกลางการพังทลาย ของเศรษฐกิจดูไบ

A : AVATAR

สร้างสถิติเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ในบ็อกซ์ออฟฟิศที่กวาดรายได้ ทะลุพันล้านดอลลาร์โดยใช้เวลา เพียง 17 วัน!! ขึ้นแท่น ภาพยนตร์ที่รับทรัพย์ทะลุพันล้าน เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

ไปเรียบร้อยโรงเรียนคาเมรอน

ปีนี้ตลาดรถ Eco Car จะมาแรง อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยอานิสงส์ FTA อาเซียน-อินเดีย ลดหย่อนภาษีกว่า 90% นิสสันประเดิมก่อนใคร

ด้วยการเตรียมส่ง March ทำตลาด ส่วนซูซูกิอาจส่ง Swift เข้าชิง

ในไม่ช้า

E

B : Bada

H L I

: Eco Car

‘เบน เบอร์นันเก้’ ประธาน FED

ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ย

เพื่อป้องฟองสบู่จากการเก็งกำไร

ในตลาดทุนต่างๆ รอบใหม่ วิธีการ

ดังกล่าวอาจจะเป็นทางออกที่ดี

แต่ก็ค่อนข้างสวนทางกับการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

หรือไม่ลองคิดดู

G

การประชุมโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เรียกได้ว่า

ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก

ข้อตกลงที่จะแก้ปัญหาร่วมกันของ

แต่ละประเทศไม่มีข้อผูกพันทาง กฎหมายใดๆ ส่งผลให้หลายฝ่าย ไม่พอใจการประชุมครั้งนี้

D : Dubai

: FED

: GDP

ฮุนได มอเตอร์ ค่ายรถของเกาหลีใต้ บรรลุข้อตกลงในการก่อตั้งบริษัท

ร่วมทุนด้านยานยนต์มูลค่า

400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับบริษัท ผลิตรถบรรทุกของจีน เพื่อเจาะ ตลาดรถยนต์จีน ตลาดรถยนต์

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

: Intel

โดนฟ้องอีกแล้วโดยคณะกรรมการ การค้าของสหรัฐฯ (FCT) ข้อหา ผูกขาดการค้าด้านชิปประมวลผล ภาพกราฟิก (GPU) ซึ่ง Intel

ผูกขาดการค้าอย่างน่าเกลียดชนิด

ไม่ให้โอกาสค่ายอื่นได้ทำแข่งบ้างเลย

J : JAL

พนักงานสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ส จำนวน 2 ใน 3 ยอมรับข้อเสนอ

ลดเงินเดือนและพนักงานที่เกษียณ

ไปแล้ว 1 ใน 3 ยอมลดเงินบำนาญ เพื่อช่วยกู้วิกฤติพยุงกิจการของ

สายการบินอีกทางหนึ่ง

: Keep an eye on

: Copenhagen

F

: Hyundai Motor

K

010

ซัมซุงเปิดตัว Bada ระบบปฏิบัติการแบบใหม่บนมือถือที่ซัมซุง

เอามาแทนระบบซิมเบี้ยนกับ

มือถือซัมซุงอนาคต พร้อมปล่อย SDK ให้นักพัฒนาโปรแกรมเอาไป ทดลองใช้เพื่อพัฒนา Bada ได้ ตามใจ กลางปีเราคงได้เห็นกัน

ศูนย์วิจัยกสิกร-ม.หอการค้าประเมิน ภาวะ พร้อมใจฟันธงเศรษฐกิจไทย

ปี ’53 ไว้ว่า GDP โตไม่ต่ำกว่า 3.0% เพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจโลก

น่าจะดีขึ้น ส่งผลให้ไทยเราได้รับ

อานิสงส์ด้วย โดยเฉพาะภาคการ

ส่งออก และถ้าการเมืองมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวตามคาด

ก็อาจพุ่งถึง 4.0% ได้

สถานการณ์ราคาทองในขณะนี้ยังคง พุ่งแกว่งขึ้นๆ ลงๆ บ้างสลับกันไป ตามกระแสค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัว และปัจจัยเสริมอื่นๆ แต่ถึงแม้ราคา จะไม่คงที่ทว่าการลงทุนด้านทองก็ยัง คงน่าสนใจและควรจับตามองอยูด่ ใี นปีนี้

: Loxley

Loxley ผู้รับสัมปทานหวยออนไลน์ กำลังงานเข้ารับปีใหม่ เพราะนายกฯ สั่งเบรกออนไลน์ งานนี้ล็อกซเล่ย์ ที่ลงทุนไปแล้วกว่า 3,000 ล้าน

แต่รัฐก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อสร้าง สังคมที่ปราศจากการพนัน นี่คือ จุดยืนชัดเจนของนายกฯอภิสิทธิ์

M

: Magazine Trend ข้อสรุปจาก Tycoon แห่งวงการ แมกกาซีนอย่าง อินสไพร์, แกรมมี่ อมรินทร์ ฯลฯ ชี้เทรนด์แมกกาซีน

ปี ’53 ว่านิวมีเดียจะเป็นช่องทาง ใหม่เพือ่ ต่อยอด สร้างคอนเทนต์ใหม่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่วงการ นิตยสารบ้านเรา ดังนั้นใครที่เคยกลัว ก็ขอให้มองเสียใหม่นะครับ

N : Nook

ธันวาคมปีที่แล้วเครื่องอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ Nook ของ Barnes & Noble ที่อเมริกาขายดีชนิดผลิต ไม่ทัน สื่อถึงรสนิยมการอ่านหนังสือ ใหม่ๆ ของผู้บริโภคที่ชอบดาวน์โหลด หนังสือมาอ่านผ่าน E-Read

มากกว่าการอ่านแบบเดิมๆ

ไม่ช้าคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ของสื่อสิ่งพิมพ์ครั้งใหญ่

O

: Oishi Café City

Oishi สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ ผ่านเกม Oishi Café City เกม

บริหารร้านอาหารที่ใช้ QR Code ข้างกล่องของโออิชิในการเล่นครั้งแรก ในโลกผ่านเว็บ oishidrink.com


S

P

: Pai

คนแห่ไปเที่ยวเมืองปายเพื่อ

เคานต์ดาวน์กันคึกคักในค่ำคืนวัน

สิ้นปี ’52 โดยมีตัวเลขนักท่องเที่ยว ยืนยันว่าเพิ่มมากกว่าช่วงเดียวกัน ของปีก่อนถึง 20% ส่งผลให้เพียง ชั่วข้ามคืนกลับมีเงินสะพัดในปาย ถึง 200 ล้านบาท

Q

: QR Code

QR Code คือช่องทางการโฆษณา แบบใหม่ที่กำลังแรงในตอนนี้

QR Code สามารถโฆษณาสินค้า ส่งถึงผู้บริโภคง่ายๆ เพียงการ สแกนโค้ดโดยกล้องมือถือหรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการอ่าน

QR Code และสามารถออนไลน์ได้

เท่านี้คุณก็จะได้รับข้อมูลสินค้า

ในรูปแบบภาพ ข้อความ หรือคลิป โฆษณา ฯลฯ ทันที

: AIG Rebrand

AIG รีแบรนด์ใหม่เป็น Chartis

ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาล สหรัฐฯผู้ถือหุ้น AIG กว่า 80%

ที่ต้องการให้กลุ่ม AIG เดิมเข้ามา บริหารงานส่วนที่เป็นกลุ่มประกันภัย ซึ่งเป็นตัวทำกำไรที่สุด รัฐบาลเลย รีแบรนด์ใหม่แล้วแยกให้กลุ่มเก่า

เข้ามาบริหารงานเป็นเอกเทศ

R

: SMS

ช่วงเคานต์ดาวน์ที่ผ่านมาเพียง ข้ามคืนมีรายงานจำนวนผู้ใช้บริการ ส่ง SMS อวยพรปีใหม่เป็นจำนวน ไม่น้อย เช่นค่าย AIS ประมาณ 70 ล้าน dtac 60 ล้าน ฯลฯ ส่วนจะ เป็นเงินเท่าไหร่ลองเอาไปคูณ 3 กันดู

สัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักและมองเห็น ส่วนโค้งของโลก ใครอยากเห็น

ขอบโลกก็เตรียมเงินไว้ 2 แสน ดอลลาร์

X

V

T : TelePresence

คือเทรนด์ใหม่ของการสื่อสารทางไกล ในอนาคตที่ทำให้การประชุมทางไกล จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะสิ่งนี้ ช่วยให้เราสามารถพูดคุยโต้ตอบกับ คนอีกซีกโลกเสมือนอยู่ต่อหน้า

และเห็นภาพชัดเจน

U

: UGC Era

twitter facebook และโซเชียล เน็ตเวิร์กอื่นๆ ในยุคที่ UserGenerated Content กำลังฮิต ติดลมบน คือช่องทางใหม่ๆ ของ เหล่านักการตลาดที่ต่างก็พร้อมใจกัน

งัดกลยุทธ์ทางการตลาดส่งผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์กกันอุตลุด

รับ UGC Era ที่กำลังมาแรง คาดว่าช่องทางนี้แหละจะทำเงินได้ มหาศาล เวอร์จิ้น กาแล็กติก เปิดตัว ยานท่อง อวกาศเพื่อการพาณิชย์ลำแรกของ โลก ‘สเปซ ชิป 2’ ที่สามารถพาคุณ

V

: Virgin Galactic

W

: White is New Black

แม้ dtac เป็นเครือข่ายโทรศัพท์

มือถือรายล่าที่นำเข้า BB แต่เป็น เจ้าแรกที่สร้างความต่างของ รูปลักษณ์ BB เหนือผู้นำเข้าเจ้าอื่น ด้วยการส่ง BlackBerry Curve 8520 รุ่นพิเศษสีขาวที่ไม่เคยมี

ในไทยออกวางจำหน่าย

: XBible

Xbox เปิดให้ดาวน์โหลด Bible Navigator X แอพพลิเคชั่น คัมภีร์ไบเบิลได้จากระบบออนไลน์ อินดี้เกมแอพพลิเคชั่นนี้จะนำ เสนอข้อความจากคัมภีร์ไบเบิล บนธีม 10 แบบที่สามารถเลือก โหลดได้ เท่าที่ทราบไม่มีรายงาน ถึงกระแสต่อต้านแต่ประการใด

Y: YouTube Full HD

YouTube ประกาศพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดที่แสดงผลของวิดีโอ ในเว็บยูทูบให้สูงขึ้นจากเดิมที่ 720p ไปเป็นความละเอียดสูงสุด แบบ Full HD ที่มีความละเอียด ในการแสดงผลถึง 1080p

ยูทูบบอกอีกไม่นานได้ใช้แน่

Z

: Zii

นินเทนโด ซุ่มจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าใหม่หลายชื่อ

ที่จะเอาไปใช้กับวิดีโอเกมและ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในนั้น คือ Zii หลายฝ่ายลือว่านี่อาจจะ เป็นชื่อของคอนโซลตัวใหม่ต่อจาก นินเทนโด Wii ■

029 011


Voice of Executive

เรื่อง : บุญเอก อรุณเลิศสันติ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

ธศพงษ์ รังควร

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจบัตรเครดิต ‘เคทีซี’ Data is King กับกลยุทธ์สร้างไฮเอ็นด์แบรนด์ของ KTC

012

“เมื่อ 3 ปีที่แล้วเรามองว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจมันสโลว์ลงมา ในฐานะ

คนที่อยู่ในองค์กรจึงต้องคิดวิธีที่จะบริหารองค์กรให้ผ่านพ้นไปได้ เราก็เลย หันมาโฟกัสลูกค้าระดับบนมากขึ้น เนื่องจากเราดูแนวโน้มของหนี้เสีย

ที่ เ กิ ด จากลู ก ค้ า ผิ ด นั ด ชำระหนี้ ข องกลุ่ ม นี้ แ ทบจะไม่ มี เ ลย เพราะกลุ่ ม ไฮเอ็นด์เป็นพวกที่เรียกว่า Big Spender แต่ละคนมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ย อย่างต่ำที่ 2 แสนบาทต่อเดือน เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับที่ทำไม เราถึงโฟกัสมาที่กลุ่มนี้ “เคทีซีน่าจะเป็น First Mover ที่เริ่มเข้ามาทำการตลาดกับลูกค้า กลุ่ ม ไฮเอ็ น ด์ เ มื่ อ ประมาณ 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษา

หาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการและเข้ า ถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์ ข องกลุ่ ม คน

ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงได้ออกบัตรเครดิต ‘เคทีซี-วีซ่า อินฟินิท’ ซึ่งเป็น บัตรเครดิตประเภทที่สูงที่สุดของค่ายวีซ่า และเปิดตัวบัตรเครดิต ‘เคทีซีรอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด’ รวมถึงบัตรเครดิตประดับ อัญมณีรุ่น ‘The Jewel’ รายแรกในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์การเชิญ

เข้าเป็นสมาชิกโดยเฉพาะ (Invitation Only) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า

เราพร้อมในการบุกตลาดไฮเอ็นด์อย่างเต็มตัว “ล่ า สุ ด เคที ซี ไ ด้ จั บ มื อ กั บ มาสเตอร์ ก าร์ ด เปิ ด ตั ว แคมเปญยั ก ษ์ ‘Dream Destinations in 7 Delights’ เพื่อคืนกำไรให้กับสมาชิกบัตร เครดิต ‘เคทีซี-รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด’ และสมาชิก บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ดที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 1,000 ท่าน โดยสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวสูงสุด 7 ท่าน ระหว่าง วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2553 จะได้ท่องโลกแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปยังดินแดน ในฝั น 7 ประเทศ ได้ แ ก่ ฝรั่ ง เศส อั ง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก า อิ ต าลี ออสเตรเลี ย ญี่ ปุ่ น และฮ่ อ งกง รวมมู ล ค่ า รางวั ล กว่ า 4 ล้ า นบาท นอกจากนี้ เมื่อใช้จ่ายครบ 3 แสนบาท ยังรับสิทธิ์ซื้อแพ็คเกจกอล์ฟที่ โรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ ในราคาเพียง 2,500 บาท (จากปกติ 18,000 บาท) ประกอบด้วยห้องพักสุดหรู

1 คืน ออกรอบ 1 ครั้ง หรือเลือกรับบริการสปา 2 ชั่วโมง สำหรับ 2 ท่าน ใช้จ่ายครบ 1 ล้านบาท เลือกรับฟรี! แพ็คเกจพักผ่อน มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท ประกอบด้วยห้องพักแบบพูลวิลล่า 2 คืน พร้อมบริการ

สปา สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรมเดอะ ซิกเซ้นส์ เดสติเนชั่น สปา ภูเก็ต หรือที่พัก 2 คืน พร้อมบริการสปา สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรมเดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ อีกด้วย “เราสโคปไปที่โปรโมชั่นด้านท่องเที่ยว เพราะสมาชิกกลุ่มไฮเอ็นด์

จะให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสะสมคะแนนเพื่ อ แลกเป็ น ไมล์ และนี่ คื อ จุ ด

แตกต่างของเรา การที่เราได้ร่วมทำบัตรเครดิต Co-Brand กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีได้รับความ สะดวกในการนำคะแนนสะสม KTC Forever Rewards มาแลกเป็นไมล์ ได้ ณ จุดขายบัตรโดยสารของการบินไทย แต่อย่างไรก็ตาม เคทีซีก็ยัง

ให้ความสำคัญกับโปรโมชั่นในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ โรงแรม และกีฬา

เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ถือเป็นการสร้าง Loyalty ระหว่าง

เคทีซีและสมาชิกผู้ใช้บัตรเครดิต เพราะการท่องเที่ยว การกิน การช้อปปิ้ง เป็นไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้อยู่แล้ว

“เบื้องหลังความสำเร็จ คิดว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูล (Data Base) เพราะยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่ เราก็จะรู้จักตัวตนของสมาชิกมากยิ่งขึ้น รู้ถึงพฤติกรรม การใช้จ่ายและการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กิน เที่ยว หรือกิจกรรมส่วนตัวที่สมาชิก ชอบ อาทิ การเล่นกอล์ฟ และเราก็จะสามารถออกแบบโปรโมชั่นที่ตอบสนองความ ต้องการของสมาชิกได้มากที่สุด เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เคทีซีสร้างขึ้นมา สามารถรองรับ

ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างได้มากที่สุด เพราะทั้งหมดมาจากข้อมูล... Data is King ครับ” ■


Emerging Executive

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ธุรกิจและวิถีชีวิตของผม คอลัมน์ Emerging Executive เป็นคอลัมน์ที่จะเสาะ แสวงหา ‘นักธุรกิจ’ ที่น่าจับตามองในแวดวงต่างๆ โดย บุคคลที่ถูกคัดเลือกนั้นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

มาแล้วในระดับหนึ่ง กำลังจะ ‘แจ้งเกิด’ และมีอนาคต

ที่สดใสรออยู ่

014

‘อนาคต’ สดใสที่ ว่ า นั้ น ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น จากฝี มื อ และความ สามารถ มิใช่แต่เพียง ‘โชคช่วย’ เท่านั้น อรรฆรั ต น์ นิ ติ พ น คื อ บุ ค คลแรกของคอลั ม น์ Emerging Executive ใน GM Biz เล่มนี้ ในฐานะเจ้าของบริษัท Garlic Group และ Mushroom Television ซึ่งเป็นบริษัท Production House ที่มีความแตกต่าง หลายคนอาจจะไม่ รู้ จั ก ชื่ อ เขามากนั ก แต่ ถ้ า ดู รู ป ประกอบ และเรียกเขาว่า ‘ก้อง’ น่าจะรู้จักเขามากกว่า เพราะผลงานบน จอภาพยนตร์หรือจอทีวี เป็นสื่อที่ทำให้ได้รู้จักเขาในฐานะบุคคล เบื้องหน้า หรือ ‘พิธีกร’ เพียงเท่านั้น ทว่าในวงการบันเทิงแล้ว ‘ก้อง’ อรรฆรัตน์ นิติพน ยังเป็น เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงโดยตรงอีกด้วย หากมี ค นบอกเขาเมื่ อ ตอนเรี ย นจบมหาวิ ท ยาลั ย ใหม่ ๆ ว่ า อนาคตจะเป็นดังเช่นทุกวันนี้ แม้แต่ตัวเขาเองก็คงตอบว่า...ไม่เชื่อ เป็ น เพราะเขาไฝ่ ฝั น ที่ จ ะเดิ น บนเส้ น ทางของนั ก กฎหมาย มาตั้งแต่เด็ก ดั่งเช่นคุณปู่ซึ่งเป็นผู้พิพากษา ‘ก้อง’ ก็ได้เดินตามความปรารถนาของเขา จบการศึกษาทาง ด้านกฎหมาย และทำงานอยู่ในแวดวงนี้กว่า 2 ปี Turning Point ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่ทำให้เขาพบกับทางแรก ในอาชี พ การงานก็ คื อ การที่ พี่ ช ายคื อ ‘อ่ ำ ’ อั ม ริ น ทร์ นิ ติ พ น ชวนเขามาช่วยงานบริษัท ‘ไฮยีน่า’ ทำรายการทีวีเกี่ยวกับกีฬา กอล์ฟ ในขณะที่ ‘ก้อง’ ก็ยังทำงานอยู่ที่สำนักงานกฎหมายอยู่ เรียกได้ว่า ‘พี่อ่ำ’ ต้องการให้น้องชายช่วยเซตบริษัทให้เลย ด้วยซ้ำ นั่ น คื อ ‘ก้ อ ง’ ช่ ว ยหาลู ก ค้ า ทำด้ า นการตลาด ฯลฯ ไป พร้อมๆ กับทำงานที่บริษัทกฎหมายด้วย


คือ บริษัท Production House ที่รับผลิตรายการโทรทัศน์ และมี รายการทีวีของตัวเอง รวมทั้งผลิตสกู๊ปและสปอตโฆษณา รายการที วี ที่ เ ป็ น ฝี มื อ ของบริ ษั ท นี้ ที่ ป รากฏสู่ ส ายตา สาธารณชนก็คือ รายการ ‘เปรี้ยวปาก’, ‘Thailand Make Over’, ‘ไม่ ธ รรมดา’, ‘กู รู รู้ ท างรวย’, ‘The Next ก้ า วแห่ ง ความคิ ด ’, ‘Honey Moon Seat’, ‘Zaab Same Same’, ‘คนพันธุ์ R ปี 2’, ‘อั จ ฉริ ย ะนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ’ , ‘The Trainer ปั้ น ฝั น สนั่ น เวที ’ , ‘Honda So Fine So Fun’, ‘True Music Catch Up’, ‘Golf Mania’, ‘Sport Girl Club’ ฯลฯ จุ ด เด่ น ของบริ ษั ท Mushroom TV ที่ แ ตกต่ า งจาก Production House อื่นๆ คือ นอกจากจะมี Core Competency คื อ การรั บ ผลิ ต รายการแล้ ว Mushroom TV ยั ง มี ข้ อ มู ล ของ คอนเทนต์ที่สามารถเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น Location, Activity, Celebrity ที่สะสมมากว่า 6 ปี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมของจุดประสงค์ของรายการ หรือโฆษณานั้นๆ นั่นจึงทำให้ Mushroom อยู่ในฐานะของที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ด้วย ■

เมื่อถึงวันหนึ่งสถานการณ์บังคับให้เขาจำเป็นต้องเลือกว่าจะ โฟกัสงานในหน้าที่ใดกันแน่ ระหว่าง ‘กฎหมาย’ หรือ ‘บันเทิง’ ซึ่ง ‘งานบันเทิง’ นั้นนอกจากการช่วยงานบริษัทของพี่ชาย แล้ว เขาก็เริ่มมีผลงานการแสดงด้วยแล้วเช่นกัน ไม่ผิดอย่างที่ท่านผู้อ่านคาดเดา ‘หนุ่มก้อง’ ในวัย 23 ปี ก็เริ่มลาขาดกับเส้นทางของนักกฎหมายมาสู่เส้นทางของวงการ บันเทิงอย่างเต็มตัว เขาให้เหตุผลว่า ‘โอกาส’ บางอย่างในชีวิตไม่ได้เข้ามาหาเรา หลายครั้ง และการที่ได้มาช่วยงานให้พี่ชายนั้นก็เหมือนกับทำให้ กับบริษัทของตัวเอง อีกทั้งผู้คนที่รายล้อม ‘อ่ำ’ ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถใน วงการ และกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีของเขาอีกด้วย 3 ปีที่อดีตนักกฎหมายคนนี้ช่วยงานพี่ชาย คงเพียงพอกับ การมาถึงของจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้ง เมื่อเวลาสุกงอมเขาก็คิดว่า ถึงเวลาแล้วที่จะมีบริษัทเป็นของ ตัวเองในขณะที่อายุ 26 ปี ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาคิดว่าเขาพร้อม นอกจาก Capital

ในเรื่ อ งตั ว เงิ น แล้ ว เขายั ง มี Experience และ Connection

ในวงการบันเทิงพร้อมมาด้วย เมื่อ ‘ก้อง’ คิดการใหญ่ ก็เป็นจังหวะเดียวกับฟ้าได้ประทาน โอกาส ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น นั่นคือเป็นช่วงเวลาที่ UBC (ซึ่งปัจจุบันคือ True Visions) ได้เปิดช่องใหม่ขึ้นคือช่อง True INSIDE ซึ่งเป็นช่องแรกๆ ที่ให้ ผู้ผลิตที่เป็น Local เป็นคนผลิตรายการ ‘ก้อง’ จึงได้นำตัวเอง และบริษัท Garlic Group เข้าไปนำ เสนอคอนเซ็ปต์รายการที่จะอยู่ในสถานีนี้ คอนเซ็ปต์ที่เขานำเสนอก็คือ ไลฟ์สไตล์ ข่าวซุบซิบของคนใน วงการบันเทิง และเป็นที่มาของรายการ ‘แซบ เซม เซม’ ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นของรายการทีวีที่ผลิตโดยบริษัทของเขาเอง จากหนึ่ ง รายการก็ เ พิ่ ม เป็ น สองรายการ สามรายการ... มีสปอตโฆษณา มีสกู๊ปเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่ง บริษัทก็คือ Mushroom Television เพื่อที่จะโฟกัสการทำรายการ ทีวีโดยเฉพาะ ณ วันแรกที่ตั้งบริษัทตราบจนทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 6 ปีแล้ว การเติ บ โตของบริ ษั ท ตามยอดบิ ล ลิ่ ง ถื อ ว่ า เติ บ โตขึ้ น ทุ ก ปี โดย เป็นการเติบโตเป็นเท่าตัวทุกปีมาโดยตลอด ‘ก้อง’ ยอมรับว่า ในช่วงปีแรกๆ นั้นสนใจแต่ในแง่ Growth ของบริ ษั ท จึ ง สนใจยอดของบิ ล ลิ่ ง เป็ น สำคั ญ เมื่ อ ต้ อ งการ Growth ที่สูงขึ้น ทางบริษัทเองก็ต้องลงทุนกับ Fixed Cost มาก ขึ้นเพื่อเป็นการขยายตัว การให้ความสำคัญกับ ‘มาร์จิ้น’ จึงเป็นสิ่งสำคัญรองลงมา เพราะตอนนั้นกะจะ ‘เอามัน’ เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ก้องเองก็เติบโตขึ้น ประสบการณ์ทาง ธุรกิจก็มากขึ้น เขาจึงเลือกที่จะตัดหน่วยงานบางหน่วยไป อย่าง เช่น การรับจัดอีเวนท์ (ซึ่งมีการแข่งขันในด้านราคาสูง) ยอดบิลลิ่งของ Mushroom Television ณ ปีที่แล้วอยู่ที่ 65 ล้านบาท แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับคำพูดที่เขาบอกว่า “ทุกวันนี้เรื่องงาน กับเรื่องไลฟ์สไตล์แทบจะเป็นเรื่องเดียวกัน” นอกจากจะทำงานใน วันปกติ เมื่อถึงเวลาหลังเลิกงาน หรือสุดสัปดาห์เขาก็จะทำหน้าที่ พิธีกรในรายการของตัวเอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดูละคร เวที ดูภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ต ฯลฯ นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ ‘Business’ และ ‘Lifestyle’ ของหนุ่ม คนนี้เป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นที่มาของ ‘ความสำเร็จ’ และ ‘ความสุข’ ของ ‘ก้อง’ อรรฆรัตน์ นิติพน ■

029 015


016

ผ่าน ‘ปีเผาจริง’ มาได้ แล้วปีนี้ล่ะ?

ก่อนขึ้นปีพุทธศักราช 2552 นักวิเคราะห์หลายๆ คนได้ปรารภปี ‘ฉลู’ เอาไว้ว่าปีนี้เป็นปี ‘เผาจริง’ อย่างแน่นอน หากดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศในปีก่อนหน้า ‘เผาจริง’ ที่ว่าก็คือ คนในวัยทำงานจะมีอัน ต้ อ ง ‘ตกงาน’ ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง อั น เนื่ อ งมาจาก ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ จั ก ต้ อ งล้ ม หายตายจากไป

จากสมรภูมิธุรกิจ ทั้งพักรบ รอโอกาสดีๆ ค่อยกลับ มาใหม่ หรือจากไปอย่างมีหนี้สินตามไปด้วย เมื่อคนไม่มีงานทำ ครอบครัวก็มีรายได้ลดลง ย่อมส่งผลให้การบริโภค (Consume) ลดลงตาม ไปด้วย การจับจ่ายใช้สอยก็คงเป็นกราฟที่ตกลงๆ อย่ า งไม่ รู้ จ ะหยุ ด ตรงไหน นั่ น เท่ า กั บ ว่ า เป็ น การ ซ้ำเคราะห์ให้กับเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้นไปอีก

สภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นทั้งโลก ! แต่ปีที่ว่ากันว่าเป็นปี ‘เผาจริง’ นั้นกลับกลาย เป็ น ปี ที่ ท ำให้ ภ าคการลงทุ น ทางอ้ อ ม (Indirect Investment) ทำผลตอบแทนได้ ม ากเสี ย จนนั ก ลงทุนยิ้มแก้มปริ ฉายภาพของเหตุ ก ารณ์ ด้ า นการลงทุ น ของปี ที่แล้วนั้นเรียกได้ว่าผิดจากที่ใครๆ ได้ประเมินเอาไว้ ในทีแรก เพราะสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นปรากฏ ว่าตลาดหุ้นพลิกฟื้นทั้งในไทยและต่างประเทศ และ เป็นการพลิกฟื้นที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก เศรษฐกิจเริ่มประคองตัวขึ้นมาหลังจากผ่านพ้น เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับในประเทศไทยนั้นมีปัญหาด้านความ ขัดแย้งทางการเมืองมาขัดขาการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศอยู่ด้วย ทำให้การทะยานตัว ของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างไม่เต็มที่สักเท่าไรนัก


Scoop

พฤติ ก รรมการลงทุ น ของคนไทยนั้ น แม้ ว่ า จะมี ก าร เปลี่ยนแปลงมาลงทุนมากขึ้น แต่ก็ยังถือว่าแตกต่าง กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น คนอเมริกัน (Households) นั้นเงินสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 60% เป็นการลงทุนในหุ้น ส่วนของคนไทยนั้นอยู่ที่ 10% เท่านั้นที่เอาไปลงทุนในหุ้น

แต่หลังจากครึ่งปีหลังเป็นต้นมา สภาพการ ลงทุนได้เปลี่ยนไปชนิดหลังมือเป็นหน้ามือ ไม่ว่าจะ เป็นการลงทุนในน้ำมัน, การลงทุนในทองคำ, การ ลงทุนในหุ้น ฯลฯ ได้ผลตอบแทนที่ดีมาก เป็นการฟื้นตัวกลับไปใกล้เคียงกับสภาพก่อนที่ เศรษฐกิจจะพังทลายลง แม้ว่าจะไม่กลับไปถึงจุด สูงสุดดังเช่นในอดีตก็ตาม นอกจากกองทุ น ทองคำและกองทุ น น้ ำ มั น

ที่ ก ลายเป็ น กองทุ น ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง ประจำปี 2552 แล้ว อีกหนึ่งกองทุนที่ถือว่า ‘ฮอต’ มาก ก็คือ กองทุนเกาหลี ‘ฮอต’ ขนาดที่ว่า ออกกองทุนมาหลายกองทุน ต่อเนื่องก็ขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว กองทุนเกาหลีจึงได้เม็ดเงินจากเมืองไทยเราไป หลายแสนล้ า น กลายเป็ น ว่ า พั น ธบั ต รเกาหลี นั้ น มีไทยเป็นหนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่เสียแล้ว ส่วนปลายปี

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

ก็เฉกเช่นเดียวกับทุกปีนั่นคือมีการซื้อ-ขายกองทุน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการลดหย่ อ นภาษี ส่ ง ท้ า ยปี อ ย่ า ง LTF และ RMF เหล่านี้คือสภาพการลงทุนของปี ที่ ผ่ า นมา สำหรั บ การคาดการณ์ ส ภาพการลงทุ น ในปีหน้านั้น ดร. ศุภกร สุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้ จั ด การฝ่ า ยวิ จั ย และกลยุ ท ธ์ / ฝ่ า ยวิ ศ วกรรมการ เงิ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า “ปีที่แล้วเป็นปีแห่งการฟื้นตัว ตอนต้นปีนั้น ทุกคนไม่ได้คาดคิดว่ามันจะดี แต่มันกลับดี บางคน ก็ปรับตัวทันตอนกลางๆ ปี แต่ว่าปีนี้คนจะมองกัน ว่าปีนี้จะเริ่มดี ซึ่งจะทำให้การบริหารลงทุนลำบาก ขึ้นนิดนึง คือบางอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่น ทองคำ เป็นต้น แม้ว่าจะมีความเชื่อกันว่าทองคำในอนาคต นั้ น จะราคาสู ง ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ เช่ น เดี ย วกั บ น้ ำ มั น

แต่ ว่ า ผลตอบแทนคงไม่ ห วื อ หวา ไม่ สู ง เหมื อ นปี

ที่ผ่านมา “เช่นเดียวกับการลงทุนในเกาหลี ผมก็เชื่อว่า เขาอาจจะลดในเรื่ อ งของความแตกต่ า งระหว่ า ง ดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้รูปแบบของการ ลงทุ น นั้ น จะคล้ า ยๆ กั บ แบบเดิ ม เพี ย งแต่ ว่ า ผล ตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมา” สิ่ ง ที่ ดร. ศุ ภ กรให้ ค วามเห็ น นั้ น เป็ น ไปใน ลักษณะเดียวกับการอ่านเทรนด์การลงทุนของโลก ที่ เ ชื่ อ ว่ า การลงทุ น ในปี นี้ จ ะดี ขึ้ น แต่ ผ ลตอบแทน หรือมาร์จิ้นที่จะได้จากการลงทุนนั้นอาจจะไม่ได้สูง มากเหมือนปีที่ผ่านมา ที่ เ ป็ น เช่ น นั้ น ก็ เ ป็ น เพราะการคาดหวั ง (Expectation) ยกระดับสูงขึ้นจากปีก่อน และน่า จะใกล้เคียงกับสภาพเศรษฐกิจจริงมากขึ้น ส่วนหนึ่งของสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อันทำให้ การลงทุนออกมาในทิศทางที่ดีนั้นเป็นเพราะภาครัฐ ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบ ภาครั ฐ ที่ ว่ า นี้ ห มายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารประเทศใน ทุ ก ๆ ชาติ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น อเมริ ก าหรื อ ยุ โ รป กระทั่ ง เอเชียเองก็ตามที ที่ได้มีโครงการและการลงทุนจาก ภาครัฐเข้าไปในเศรษฐกิจของตัวเอง ของไทยเองก็มีโครงการ ‘ไทยเข้มแข็ง’ ซึ่งน่า จะมีการดำเนินงานในปีนี้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่ สิ่ ง ที่ อ าจจะมาลดทอนการฟื้ น ตั ว ของ เศรษฐกิจเองก็เป็น ‘การอัดเม็ดเงิน’ จากภาครัฐเอง นี่แหละ ด้ ว ยสภาพการณ์ ที่ เ ราเห็ น เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว นั้ น ต้ อ งยอมรั บ ว่ า นอกจากฝี มื อ ของภาคเอกชนแล้ ว อานิ ส งส์ ข องการเข้ า มาทุ่ ม งบประมาณลงไปของ ‘รัฐ’ ทั่วโลกก็มีส่วนสำคัญ แต่ด้วยความจำกัดของทรัพยากร รวมถึงเงิน คงคลังของประเทศนั้นอย่างไรเสียก็มีจำกัด สภาพเศรษฐกิ จ โลกที่ เ หมื อ นกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ฟื้ น

ขึ้นมาด้วยยาขนานใหญ่จากหมอจึงพอจะทำให้ลุก ขึ้นมาพูดจากับผู้มาเยี่ยมได้บ้าง แต่คงไม่ถึงขนาด ลุกขึ้นมาเดินหรือวิ่งได้เฉกเช่นปกติ ดังนั้นเมื่อยาโด๊ซนี้หมดฤทธิ์ หรือขาดแคลนยา อะไรที่ไม่อยากจะเห็นก็อาจจะเกิดขึ้น และปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ ‘ละเลย’ ไม่ได้ เลยก็คือ ‘การเมือง’ ในประเทศ หากความขัดแย้งไม่รุนแรงไปกว่านี้ก็คงไม่ทำให้

นั ก ลงทุ น ทั้ ง ไทยและเทศเสี ย ความมั่ น ใจไปกว่ า สภาวะที่เป็นอยู่ แต่ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น รวมถึง หากมีการเปลี่ยนขั้วเกิดขึ้น อุตสาหกรรมหลายๆ อย่ า งของไทยคงต้ อ งชะงั ก ไปเลย โดยเฉพาะการ ท่องเที่ยว ที่กำลังปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก ต่างประเทศก็จะมองผ่านบ้านเราไป ไม่เข้ามา ลงทุนโดยตรง (Direct Investment) อย่างที่ควร จะเป็น ทั้งที่ปัจจัยด้านอื่นของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ของไทยจะได้เปรียบชาวบ้านก็ตามที ทั้งหมดนี้คือการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจไทย และการลงทุนในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ‘เงินออม’ ที่จะกลายสภาพเป็น ‘การลงทุน’ ของ ท่ า นนั้ น ควรจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ตั ว ท่ า นเอง มากที่สุด การติดตามปัจจัยต่างๆ และสภาพความเป็น จริงของภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และ ของโลกเป็นสิ่งที่สำคัญ และเมื่อมองเห็น ‘จังหวะ’ ที่ดีแล้วก็อย่าให้พลาดโอกาสไป ■ แต่ก่อนนั้นคนไทยอาจจะลงทุนในรูปแบบของการฝาก เงินออมในธนาคาร เพื่อผลตอบแทนที่เป็น ‘ดอกเบี้ย’ แต่ปัจจุบันนั้นได้หันมาลงทุนประเภทอื่นอันมีสาเหตุ หลักๆ มาจากดอกเบี้ยที่ให้นั้นลดต่ำลงอย่างมาก และ รูปแบบกองทุนนั้นง่ายขึ้น ปัจจุบันตัวกองทุนมีรูปแบบง่ายขึ้น มีความเหมือน กับเงินฝากมากขึ้น อย่างเช่นกองทุนประเภท Term Fund ซึ่ ง มี อ ายุ ก ำหนดคงที่ 3 เดื อ น 6 เดื อ น กระทั่ง 1 ปี หรือ 2 ปี ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก โดยเปรียบเทียบ ปัจจัยแง่บวกในระดับมหภาคที่สนับสนุนการลงทุน ในปีน ี้ 1. สภาพเศรษฐกิจ และหลายๆ อุตสาหกรรม ที่ฟื้นตัวดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนของทั้งโลก ซึ่งจะนำมา ซึ่งผลตอบแทนดีขึ้น 2. รัฐมีนโยบาย ‘ไทยเข้มแข็ง’ เพื่อกระตุ้น การลงทุน และฉีดเม็ดเงินลงในระบบเศรษฐกิจ 3. การออกกองทุนใหม่ๆ และวิธีการนำเสนอ รูปแบบใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในระดับ Households ปัจจัยเสี่ยงในระดับมหภาคสำหรับการลงทุนในปีนี้ 1. มาตรการอั ด ฉี ด ระบบเศรษฐกิ จ ของรั ฐ โดยเฉพาะฝั่ ง อเมริ ก า ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ โลก หากหมดอายุลง แล้วเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเป็นปกติ อาจจะทำให้ เ ป็ น ตั ว ฉุ ด ในเรื่ อ งของการฟื้ น ตั ว ของ เศรษฐกิจนั้นไม่เจริญแบบยั่งยืน 2. มาตรการ ‘ไทยเข้มแข็ง’ ของไทยนั้นจะถูก นำไปใช้ อ ย่ า งไร แต่ ล ะโครงการจะถู ก นำไปสร้ า ง Infrastructure ให้ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ หรื อ ต่ อ แต่ละอุตสาหกรรมมากน้อยเพียงไร รวมถึงเรื่อง ประสิทธิภาพของโครงการและความโปร่งใส 3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย อย่างเช่น ‘มาบ- ตาพุด’ ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสจากการที่นักลงทุน จากต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศ

029 017


2 How to Invest 2

เรื่อง : สุรศักดิ์ ธรรมโม (www.siamintelligence.com)

ควรลงทุน

ในทองคำหรือไม่ ผมคงต้ อ งทบทวนความทรงจำของท่ า นผู้ อ่ า น

เล็กน้อยจากตอนที่แล้วนะครับว่า ในปัจจุบันราคา ทองที่สูงขึ้นไม่เกี่ยวโดยตรงกับเงินเฟ้อ แต่เกี่ยวข้อง โดยอ้อมผ่านการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตนะครับ เพราะปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังอยู่ในอัตราที่ ต่ำ แม้ว่าในช่วงต้นปี 2553 นี้ เราจะเห็นอัตรา เงิ น เฟ้ อ ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อั น เป็ น ผลจากฐานที่ ต่ ำ ในปี

ที่ผ่านมา แต่ถ้าพิจารณาการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อ โดยดู จ ากการนำอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เดื อ นล่ า สุ ด หาร

เดือนก่อนหน้า ยังพบว่าการเร่งตัวยังอยู่ในอัตราที่ ต่ำ แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะไต่ขึ้นไปที่ 80 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อบาร์เรลแล้วก็ตาม ทีนี้ แล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2553 มี แนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งการเดาค่าเงินหรือเดาอัตรา แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐฯนั้น เป็นการ คาดเดาที่ยากที่สุด แต่เราสามารถจะประเมินแนวโน้ม หรือทิศทางในเบื้องต้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ ในจุดนี้ ผมยังเชื่อเหมือนเดิมครับว่า ในช่วงครึ่ง ปีแรก 2553 นี้มีปัจจัยมากมายที่จะกดดันค่าเงิน

SMEs Wisdom 018

ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯให้ อ่ อ นก่ อ นที่ จ ะกลั บ มาแข็ ง ค่ า ใน ครึ่งปีหลัง ซึ่งนั่นน่าจะกระทบราคาทองคำให้ปรับลง หรืออีกนัยหนึ่งนะครับ ท่านที่ซื้อทองคำไปในช่วงปี ที่แล้วหรือต้นปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะขายทำกำไรในครึ่งปี แรก 2553 นี้ครับ ถ้าท่านพิจารณาว่าราคาในช่วง ครึ่งปี 2553 นี้เป็นราคาขายที่ทำกำไรให้กับท่าน คำถามหนึ่งที่ท่านผู้อ่านต้องนึกแน่ๆ ว่าราคา ทองคำที่เหมาะสมในการขายหรือราคาทองคำสูงสุด ในครึ่งปีแรก ณ ตอนนี้ ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 1,153 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ต่ำกว่าระดับราคา สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,226 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อ ต้นเดือนธันวาฯที่ผ่านมา ซึ่งผมเชื่อว่าใน 2 เดือนนี ้

คือ มกราฯ-กุมภาฯ ’53 ราคาทองคำมีโอกาสมากเลย ทีเดียวครับที่จะปรับสูงขึ้นมากกว่าราคาที่ 1,226 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านมีทองคำ หรือสัญญาซื้อขายราคาทองคำล่วงหน้า หรือ Gold Future ก็เตรียมพิจารณาแล้วกันนะครับว่า ถ้าราคา ปรั บ สู ง ขึ้ น ไปกว่ า ราคาที่ 1,226 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ประวัติการณ์ก็น่าจะช่วยให้ท่านทำกำไรได้อยู่แล้ว แต่ อย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนำท่านผู้อ่านคือ เป็นการ ยากครั บ ที่ เ ราจะขายในราคาสู ง สุ ด ดั ง นั้ น ท่ า น ผู้ อ่ า นเห็ น ว่ า ระดั บ ราคาในช่ ว งดั ง กล่ า วนั้ น สู ง กว่ า ต้ น ทุ น ซึ่ ง ที่ สุ ด ก็ คื อ อั ต รากำไรนั้ น เป็ น อั ต รากำไรที่ ท่านพอใจ ท่านก็ขายไปเถิดครับ เพราะพ้นจากเดือน กุมภาฯ ’53 มีความเสี่ยงมากมายที่จะส่งผลให้ราคา

เรื่อง : สมชาติ ลีลาไกรศร

เกาะติดอินเทรนด์...

เผยเคล็ดจับลูกค้าขี่หลังเสือ

ในเล่ ม ปฐมฤกษ์ ข องผมนี้ ข อเล่ า ถึ ง เทรนด์ ใ หม่

ที่ ก ำลั ง ก่ อ หวอดก่ อ กวนให้ เ ราเสี ย ศู น ย์ อาจเป็ น เพราะเรายังคิดไม่ถึงหรือภัยยังมาไม่ถึงตัว ฟังดูอาจ จะน่ากลัวแต่พูดแล้วทุกคนจะต้องร้องอ๋อเพราะมัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย เพียงแค่รู้หรือแกล้งทำเป็น ไม่รู้เท่านั้นเอง คุณสังเกตไหมว่า โลกเราร้อนขึ้น ภัยพิบัติเริ่ม ส่อเค้า มีโรคแปลกใหม่เกิดขึ้นมากมายจนตั้งชื่อแทบ

ไม่ ทั น ถ้ า ธุ ร กิ จ ไม่ เ คยวางแผนทำ Scenario Planning หรือการจำลองสถานการณ์ พอเจอวิกฤติ เราก็ได้แต่ร้องเพลง Whatever will be, will be. ผู้ประกอบการอย่าได้รอตอนน้ำขึ้นเพราะทุกคนก็จะ แย่งกันตัก ในช่วงที่คู่แข่งตั้งตัวไม่ติดขอให้เราคิดก่อน และฉวยลงมือก่อน หากคุ ณ เกิ ด มาทั น ยุ ค จิ น ตหรา สั น ติ สุ ข คื อ ซูเปอร์สตาร์ แจ้-ดนุพล เบิร์ด-ธงไชย คือนักร้องใน ดวงใจ คุณอาจจะไม่คุ้นเคยกับการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเน็ต แช็ตกับเพื่อนบน MSN ในขณะทำการบ้าน ของเด็ก Gen-Y และ Gen-M สมัยนี้ถือเป็นเรื่อง ธรรมดามั่ ก มั่ ก เขาใช้ ชี วิ ต คุ้ ม ค่ า แต่ ก่ อ นเรามี แ ค่ 5 C -Cash, Credit Card, Car, Condo และเป็น สมาชิก Club หรูๆ เด๋วนี้ (หมายถึงเดี๋ยวนี้) เขามี เพิ่มอีก 5 C คือ Computer (ถ้าใช้เครื่อง Apple จะ ดูไฮโซมากแม้จะใช้แค่พิมพ์รายงาน ทำ Powerpoint ก็ เ ถอะ) Call (มื อ ถื อ ต้ อ ง iPhone หรื อ BlackBerry เท่ า นั้ น ) Condom (พกไว้ เ ผื่ อ ยามฉุกเฉิน) Clip หลุดโลก ภาพถ่ายแอ๊บแบ๊ว โพสต์ บน YouTube, facebook เพื่อสร้างตัวตนบนโลก ออนไลน์ และอีกหนึ่ง C คือ Comment เด็กสมัยนี้ เขาชอบแสดงความคิ ด เห็ น เมนต์ กั น บน Social Network เขียน Blog เล่าประสบการณ์ตัวเองให้ เพื่อนฟัง การตลาดที่พึ่งโฆษณาอย่างเดียวเข้าไม่ถึง

ทองคำอาจจะปรับลง เพราะตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าฯ ’53 เป็ น ต้ น ไป มี ปั จ จั ย สำคั ญ หลายประการที่ อ าจจะดึ ง ให้ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯกลั บ มาแข็ ง ค่ า ขึ้ น ครั บ โดยเฉพาะ การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ยุตินโยบายการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing : QE) ที่ เ ข้ า ซื้ อ ตราสารทางการเงิ น จำนวนมหาศาลใน สิ้นเดือนมีนาฯ ’53 และเจ้านโยบาย QE นี่แหละ ที่เป็นตัวกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อธนาคาร กลางสหรัฐฯตัดสินใจไม่ดำเนินนโยบาย QE ต่อ ผลที่ คาดเดาได้แน่นอนคือ ปริมาณสภาพคล่องของเงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯจะลดลงและจะส่ ง ผลให้ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯจะทยอยแข็ ง ค่ า ขึ้ น ...จะกดราคา ทองคำในตลาดโลกให้ ล ดลง และถ้ า ตามด้ ว ย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ ธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ยิ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำ ในครึ่งหลังปี 2553 ลดลง สุ ด ท้ า ยครั บ การลงทุ น ในระยะยาวกั บ ทองคำ ผมคิดว่าการลงทุนที่มากกว่า 5 ปีขึ้นไปนั้นไม่น่าจะ ให้ผลตอบแทนที่ดีนัก เพราะผลการศึกษาของกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (IMF)* ในปี 2552 นั้น พบว่ า ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ร วมทั้ ง ทองคำให้ ผ ล ตอบแทนที่โดดเด่นกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ ในช่วงที่ เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าในระยะ สั้น (1-18 เดือน) เท่านั้น ในระยะยาวไม่สามารถสู้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หรือพันธบัตรที่ถือครองมากกว่า 3 ปีได้ ■ เขาใช้ Search Engine ในการหาข้อมูล เขาเชื่อเรื่อง ที่เพื่อนบอกมากกว่าอย่างอื่น จะเอาใจวัยรุ่นทั้งทีต้อง ทำตัวเป็นวัยรุ่น เขาไม่ใช่แค่มีปัญหาแต่เขาชอบตั้ง คำถามกวนๆ ให้ปวดกบาลเล่นไม่เว้นวัน ไม่ใช่แค่เด็ก รุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำ ตลาดในปัจจุบัน สว. สูงวัยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ ควรมองข้าม แก่จริง รวยจริง และก็มีเวลาเยอะมาก ด้วย อีกไม่ถึง 10 ปีคนผมสีดอกเลาจะครองเมือง ใครที่สามารถตอบโจทย์ สว. ได้โดนใจรับรองรวยเละ ในยุคเงินก้นถุงเริ่มร่อยหรอ วิธีทำการตลาดที่ ง่ายสุดคือการติดป้าย SALE หน้าร้าน คนไทยเริ่ม เคยชินกับเทศกาลลดราคา ไปช้อปปิ้งที่ไหนในทั่วทุก มุมโลกต้องเจอคนไทย จนประเทศไทยได้ถูกขึ้นบัญชี ดำว่าเป็น Bargain Hunter แต่ที่น่าสังเกตคือการลด ราคาอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเคย ธุรกิจไม่สามารถอยู่ รอดได้เฉพาะช่วงที่มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เมื่อ ลูกค้าจับทางได้ การขายของราคาปกติคือการค้ากำไร เกินควร ถ้าไม่อยากให้ลูกค้าดื้อยา ผู้ประกอบการ ต้องใช้วิธีสลับขาหลอกบ้าง ใช้การลดราคาเป็นทาง เลือกสุดท้าย ปี เ สื อ 2010 นี้ จ ะดุ ห รื อ ไม่ อย่ า มั ว แต่ ม องกระดานหุ้ น ดัชนีพยากรณ์ GDP หันมา โฟกัสเรื่องของเรา จะคว้า ลู ก ค้ า ให้ อ ยู่ ห มั ด อย่ า มั ว แต่ เขียนเสือให้วัวกลัว แต่ต้อง หลอกล่ อ ให้ ลู ก ค้ า ขี่ ห ลั ง เสื อ ให้ ไ ด้ เพราะถ้ า ขึ้ น แล้ว...ลงไม่ได้ครับผม ■


SMEs

e e f f o C a Group

94

m o r A ง อ ข ญ ั ค ำ ส ร ก ั จ กล

เชื่อเหลือเกินว่าถ้าถามถึงแบรนด์ร้านกาแฟที่มีหลายสาขา และเป็นที่รู้จักของคนกรุง แล้วละก็ ชื่อของร้านกาแฟ 94 ํ Coffee น่าจะติดอยู่ใน 3 อันดับแรกที่ท่านนึกถึง คนจำนวนไม่น้อยอาจจะทราบว่า 94 ํ Coffee เป็นร้านกาแฟที่มีคนไทยเป็น เจ้ า ของแบรนด์ แต่ น้ อ ยนั ก ที่ จ ะทราบว่ า เป็ น ร้ า นกาแฟในระบบแฟรนไชส์ ที่ ใ ครๆ

ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่คอลัมน์ SMEs จะนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้เปิด โลกทัศน์กัน เพราะเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยโมเดลธุรกิจของ อโรม่า กรุ๊ป บริษัทแม่ของบริษัท Ultimate Beverage Product ที่เป็นเจ้าของแบรนด์

94 ํ Coffee ว่าทำไมถึงต้องมีร้านกาแฟ 94 ํ Coffee ออกมา ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ Business Unit ที่ทำกำไรได้มหาศาลต่อตัวบริษัทเอง... “ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน จุดเริ่มต้นของธุรกิจในรุ่นพ่อนั้นมาจากการเป็นร้านขาย กาแฟโบราณ” เป็นการบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจกาแฟจากปากคำของ กิจจา วงศ์วารี Executive Director ของอโรม่า กรุ๊ป คงเป็นเพราะรุ่นคุณพ่อของเขา (ประยุทธ์ วงศ์วารี) เริ่มต้นจากการเป็นร้านขาย กาแฟโบราณมาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม และก็ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ข ายดี จึ ง ทำให้ ค งธุ ร กิ จ นี้ ม าต่ อ เนื่ อ ง

แต่เนื่องจากกาลเวลาเปลี่ยน ความนิยมเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยน จึงทำให้ตลาด เปลี่ยน เมื่อร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดเข้ามา ประกอบกับความนิยมในกาแฟคั่วบด

เริ่มมีมากขึ้น จึงทำให้ประยุทธ์หันมาสนใจกับกาแฟสด โดยทางอโรม่านั้นจะผลิตเมล็ด กาแฟสด และซั พ พลายกาแฟให้ กั บ ฟาสต์ ฟู้ ด และโรงแรมต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ยุ ค ดั ง กิ้ น โดนั ท แมคโดนัลด์สาขาแรกๆ เลยก็ว่าได้ เมื่อตลาดขยายตัว ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟคั่วบดมากขึ้น ก็ถือเป็นโอกาสของอโรม่า

ที่มียอดออร์เดอร์สั่งเข้ามาจำนวนมาก นั่นก็เป็นโอกาสและช่องทางของการแตกไลน์ธุรกิจ กาแฟของกลุ่มอโรม่า หลังจากที่กิจจากลับจากศึกษาต่อจากต่างประเทศ เขาเห็นพฤติกรรมการบริโภค กาแฟของคนไทยนั้นมีความใกล้เคียงกับอเมริกาและประเทศทางยุโรปมากขึ้น นั่นคือ

เรื่อง : ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

มีกลุ่มลูกค้าที่นิยมเข้าร้านกาแฟ และนิยมใช้เวลาอยู่ในร้านกาแฟ เช่น อ่านหนังสือ หรือนั่งทำงาน จึงทำให้เขาคิดว่า การเปิดร้านกาแฟขึ้นมานั้น น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ปี 2544 จึงถือเป็นวาระดีที่ 94 ํ Coffee ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในวงการ กาแฟไทย ในขณะที่ ณ ขณะนั้นก็มีแบรนด์นอกอย่าง Starbucks เข้ามา ทำตลาดในไทยแล้ว ซ้ำยังเป็นที่นิยมของคนกลุ่มเจเนอเรชั่น Y อีกด้วย

แต่แบรนด์ไทยอย่าง 94 ํ Coffee ก็ไม่ได้มีศักยภาพที่ยิ่งหย่อนไปกว่าคู่แข่ง ที่มาจากอีกซีกโลกหนึ่งแต่อย่างใด โมเดลธุ ร กิ จ ของ 94 ํ Coffee นั้ น ถู ก สร้ า งขึ้ น มาในลั ก ษณะของ

แฟรนไชส์ นั่ น คื อ ทางบริ ษั ท อั ล ติ เ มท เบเวอร์ เ รต โปรดั ก ส์ จะเป็ น

ผู้วางระบบทั้งหมดให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้านกาแฟในมาตรฐานเดียวกับแบรนด์จากต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การไปช่วยผู้ซื้อแฟรนไชส์ประเมินทำเลว่าสถานที่แห่งนั้น

มีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟมากน้อยเพียงไร จากนั้น

ก็ซัพพลายอุปกรณ์ในการทำกาแฟ ทั้งเครื่องชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ ขนม

เบเกอรี่ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กิจจาบอกว่าทางบริษัทได้ลงทุนไปกับทรัพยากรที่จะไปซัพพอร์ตกับ ระบบแฟรนไชส์เยอะมาก 8 ปีกับการลงทุนไปมากกว่า 100 ล้าน แต่ไม่ได้ กำไร และเพิ่งจะเท่าทุนเมื่อ 2 ปีล่าสุดนี้เท่านั้นเอง อะไรคือเหตุผลที่ 94 ํ Coffee ยังคงขยายสาขาต่อไป? ถ้าหากจะคิด ว่าในเมื่อ 2 ปีล่าสุดนี้เริ่มที่จะไม่ขาดทุนแล้ว การเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะทำกำไร ได้เองในปีถัดๆ ไปนั้นคงจะเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอกับ ‘ธุรกิจ’ ที่ไม่ได้แม้แต่ กำไรสักบาทมาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี แต่หากคิดอีกมุมหนึ่งว่า 94 ํ Coffee เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของ บริษัทในเครือ ‘อโรม่า’ เพราะบริษัทในเครือสามารถซัพพลายทั้งอุปกรณ์ และเมล็ดกาแฟให้กับทุกสาขาได้ ที่สำคัญร้าน 94 ํ Coffee ถือเป็น Contact Point สำคัญที่ทำให้

ผู้บริโภครู้จักแบรนด์เมล็ดกาแฟ ‘อโรม่า’ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่โฆษณา

ที่ไม่ต้องไปเปลืองงบ เป็นการสร้างแบรนด์ที่ได้ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ผ่านทาง ‘กาแฟ’ แต่ละถ้วย ที่ลูกค้าได้ลิ้มลอง (โดยยินดีจ่ายเงินซื้อดื่ม) 019 อีกต่างหาก เสมือนเป็นหัวใจสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกบริษัทในเครือทำงาน 029 ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ นั่ น แสดงว่ า ถึ ง แม้ วั น นี้ 94 ํ Coffee ไม่ ไ ด้ ท ำกำไรให้ กั บ อั ล ติ เ มท เบเวอร์เรต โปรดักส์ ด้วยตัวของมันเอง แต่ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สินค้า และบริการต่างๆ ในเครือของ ‘อโรม่า กรุ๊ป’ ได้กำไรมากขึ้นๆ ทุกปี อ้อ! ที่สำคัญ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกสาขา ก็ได้กำไรนะ ■

ชื่อของ 94 ํ Coffee

นั้ น เกิ ด จาก ตั ว เลข 94 องศาเซลเซี ย ส คื อ อุ ณ หภู มิ ข องน้ ำ

ในการชงกาแฟ ที่ให้รสชาติและกลิ่นที่ดีที่สุด

รู้ ห รื อ ไม่ ว่ า อโรม่ า กรุ๊ ป เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ระบบ และ ซั พ พ ล า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เ ม ล็ ด ก า แ ฟ ใ ห้ กั บ แ บ ร น ด์ Amazon ด้วย โดยปัจจุบันมีสาขาอยู่ประมาณ 380 สาขา และภายในต้ น ปี นี้ ตั ว เลขจะไปถึ ง 450 สาขา

ในไม่ช้า ■ ปัจจุบัน 94 ํ Coffee มีสาขาทั้งหมดประมาณ 40 สาขา ซึ่ ง เป็ น แฟรนไชส์ ป ระมาณ 70% ส่ ว นสาขาที่ บ ริ ษั ท

เป็ น เจ้ า ของนั้ น ผู้ ที่ ส นใจสามารถขอซื้ อ แฟรนไชส์ ส าขา นั้นๆ ได้เลย เพราะผู้บริหารเชื่อว่า ‘ความเป็นเจ้าของ’ ของผู้ซื้อแฟรนไชส์จะสามารถบริหารได้อย่างใกล้ชิด และ ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า ■


Cover Story

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

เพราะผมถือว่าอันนี้เป็นหลักของผมเลย เรามองว่าการใส่การตัดสินใจ การชี้นำ หรือทัศนคติ หรือไปโน้มน้าว ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง และผมคิดว่าตั้งแต่ผมทำเรื่องนี้ผมก็ยึดถือสี่ห้าข้อนี้มาโดยตลอด

บั ญ ชา ชุ ม ชั ย เวทย์ เป็ น ผู้ ป ระกาศข่ า วเศรษฐกิ จ ที่ เหมาะสมที่สุด อาจจะเก่งที่สุดแห่งยุคปัจจุบัน เขาก้าว จากเคเบิ ล ที วี สู่ จ อใหญ่ เ มื่ อ มิ่ ง ขวั ญ แสงสุ ว รรณ

เห็ น แวว เป็ น มื อ วางอั น ดั บ หนึ่ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ของ โมเดิร์นไนน์ ทว่าเมื่อหมดยุคมิ่งขวัญ บัญชาลาออก จาก อสมท ไปนั่งบริหารให้กับ Money Channel

020

อย่างไรก็ตาม มือดีระดับบัญชานั้นอยู่เคเบิลได้ ไม่ น าน ก็ ถู ก ช่ อ ง 3 กระชากตั ว ไป บั ญ ชา 2.0 กลายเป็ น มื อ วางอั น ดั บ หนึ่ ง ของผู้ ป ระกาศข่ า ว เศรษฐกิจของเมืองไทยอย่างไม่มีข้อสงสัย GM Biz ขอเวลาเขาเกื อ บ 3 ชั่ ว โมง เพื่ อ สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชาในทุกแง่มุม ที่ถือได้ว่าเข้มข้นที่สุด นับแต่เขาเคยคุยสัมภาษณ์มา เราคุ ย กั บ เขาหลายประเด็ น ตั้ ง แต่ มุ ม มอง

ข่ า วสารด้ า นเศรษฐกิ จ ความเป็ น ไปในวงการข่ า ว และอี ก มากมายหลายเรื่ อ งที่ มี น้ ำ หนั ก มากพอจะ สะท้อนภาพของธุรกิจข่าวทีวีได้อย่างชัดเจน รวมถึง สไตล์การเล่าข่าวเข้าใจง่ายฉาบรอยยิ้มแบบเฉพาะตัว ที่สามารถแปรเปลี่ยนวิกฤติในบางห้วงของเศรษฐกิจ ให้ดูมีความหวัง และที่สำคัญเราก็ยังไม่ลืมที่จะถาม ถึงมุมมองของเขาที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจปี ’53 ทั้งหมดล้วนเป็นประเด็นน่าสนใจที่จะสามารถ ติ ด อาวุ ธ ทางปั ญ ญาเพื่ อ เปิ ด ศั ก ราชใหม่ ใ นปี ’53

เรามาลองลู บ คมความคิ ด ของชายที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น

นั ก ข่ า วเศรษฐกิ จ ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในขณะนี้ ผ่านตัวหนังสือที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ GM Biz : ช่อง 3 ได้มอบภารกิจอะไรให้คุณ ณ วันที่

เข้ามา บัญชา : วิธีคิดของช่อง คือ อยากให้ผมนำเสนอ ออกมาเป็ น ผู้ รู้ ผู้ เ ข้ า ใจ ในเรื่ อ งของข่ า วสารและ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ แต่พอเป็นผู้รู้แล้ว ก็จะ ต้องย่อยได้ง่ายๆ และเป็นการย่อยได้ง่ายๆ ตั้งแต่ ระดับบนลงล่าง ซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่ เพราะ ว่ า ผมเองจะเคยทำสมั ย ตอนที่ ท ำช่ อ ง 9 จะเป็ น กลุ่มคนดูอีกกลุ่มหนึ่ง แต่พอเรามาทำช่อง 3 ตั้งแต่ข่าวระดับบนสุด ในเชิงนโยบายถึงรากหญ้า ไปถึงกลุ่มเสี่ยงโชคเล่น หวย เราจะต้องทำอย่างไรที่จะให้คนหลากหลาย กลุ่มเข้าใจ

GM Biz : เป็ น กู รู ต ลาดสด ต้ อ งพู ด ให้ ช าวบ้ า น

ชาวช่องเข้าใจ บั ญ ชา : เพราะถ้าชาวบ้านชาวช่องเข้าใจ คน ระดับบนก็จะเข้าใจอยู่แล้ว ถ้าเรามองดูไปในแต่ละ โปรไฟล์ของคนดู คนฟัง ก็จะมีแยกย่อยลงไปอีก

ต่างหาก ซึ่งอันนั้น เราก็คงจะหาจุดให้ชัดเพิ่มขึ้นว่า ถ้าวันนี้ทีวีมีหลายช่อง ช่อง 3 ช่อง 7 ช่องฟรีทีวี อื่นๆ ก็เป็นแมส ก็จะมีโปรไฟล์ของกลุ่มเป้าหมาย

ที่แตกต่างกัน คนในเมือง คนหัวเมือง คนนอกเมือง สิ่งที่ผมทำอยู่ขณะนี้คือไปตาม Positioning ของ ช่อง ซึ่งเราก็ต้องสอดรับกับตรงนั้น ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งช่องมี Positioning ที่ลึก มากกว่าเดิม ขยายออกไปมากกว่าเดิม งานข่าว ของเราก็ต้องปรับให้เข้าหาเป้าตรงนั้นมากกว่าเดิม GM Biz : ช่อง 3 นั้นมีผู้ชมคือคนหัวเมือง หรือคนใน เมื อ งเลย ถ้ า เป็ น ต่ า งจั ง หวั ด ก็ คื อ อำเภอเมื อ ง แต่ ว่ า

คู่แข่งอีกช่องหนึ่งนั้นลงไปตำบลเลย เพราะฉะนั้นภารกิจ ที่มอบหมายให้มาแบบนี้แสดงว่าต้องการลงไปแข่งถึง ระดับ ‘ตลาดสด’ เลย บัญชา : ก็เป็นไปได้ ถ้าถามว่าคนทั่วทุกหัวระแหง อยากดูข่าวหรือเปล่า ด้วยการแข่งขันของสมรภูมิ ข่ า วหรื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ และบั ง เอิ ญ ว่ า เศรษฐกิ จ กลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ข้าวยากหมาก แพง สองสามปี ม านี้ เ ราเจอแต่ เ รื่ อ งที่ เ ราเจ็ บ จาก เศรษฐกิ จ เพราะฉะนั้ น ระดั บ ลงล่ า งสุ ด ก็ อ ยากจะ เข้าใจ อยากจะหาโอกาสให้กับตัวเอง อยากจะรู้ว่า คนที่มีฐานะระดับกลางขึ้นบนเขาอยู่รอดได้อย่างไร

ในช่ ว งวิ ก ฤติ ที่ ผ่ า นมา เรื่ อ งแบบนี้ ค นระดั บ ล่ า งก็ อยากรู้ คนที่ระดับกลางถึงบนถึงแม้ว่าจะไม่เจ็บปวด เขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะฟื้น

เราเองก็เลยต้องทำการบ้าน ลงไปในแต่ละระดับ GM Biz : ทำอย่างไรถึงให้ชาวบ้านรู้ว่า ‘ซับไพรม์’ คืออะไร บัญชา : ใช่, ถูกต้อง GM Biz : ยากหรือไม่ครับ จากคนที่เคยอยู่ระดับบน มา แล้ววันดีคืนดีลงมาเล่นตรงนี้เลย บั ญ ชา : ผมมองว่ า มั น เป็ น ความท้ า ทาย คื อ ทุกอย่างมันยากหมด ถ้าเราทำให้คนดูเข้าใจได้แม้ว่า ระดับพื้นฐานความเข้าใจเขาจะไม่เท่ากัน ผมว่านั่น คือโจทย์ที่ท้าทาย


021


อย่างเมื่อกี้พูดถึง ‘ซับไพรม์’ พูดคำนี้ออกมา ใครเขาจะรู้เรื่อง โอเค คนใส่สูทผูกไท อยู่วงการธุรกิจ การลงทุน รู้จักซับไพรม์หมด รัฐบาลรู้จัก นายกฯรู้จัก แต่ถามว่ากำนันรู้จักหรือเปล่า ก็ไม่รู้ แล้วกำนันก็จะ บอกว่าอะไรทำให้มันพังได้ขนาดนี้ เราก็ต้องกลับมาพูดอีกเหมือนเดิมว่า ที่คุณปล่อย ให้กู้หนี้ยืมสิน ให้คนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เอาเงินกู้ไป สร้างบ้าน สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร บางทีก็หาคำจำกัด ความไม่เจอ แต่เราก็ต้องยกตัวอย่าง เพราะฉะนั้นการ ใช้วิธีของการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างมันเป็นทางอ้อม GM Biz : Positioning นี่ แ ข่ ง กั บ อาจารย์ วี ร ะ

ธีรภัทร หรือเปล่าครับ บั ญ ชา : (หั ว เราะ) ยั ง ครั บ ยั ง ไม่ ถึ ง ขั้ น นั้ น อาจารย์แกมานานแล้ว และก็มีกลุ่มที่ชัดเจน แต่ผม ยังมีรอยยิ้มอยู่หน่อย (หัวเราะ) ถามว่าชัดไหม นั่น คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมคนถึงสนใจเศรษฐกิจมากขึ้น ต่อให้เป็นเรื่องของคนขับแท็กซี่ หรือคนดูเรื่องสลาก หวยออนไลน์สองตัวสามตัว มันก็คือส่วนหนึ่งของ เศรษฐกิ จ เขาก็ จ ะได้ รู้ ว่ า อุ ต ส่ า ห์ ไ ปซื้ อ เครื่ อ งออก สลากหวยออนไลน์มาก็ยังไม่ได้ใช้ คนเดินโพยก็ยัง ไม่มีงานทำก็อยากทำเพราะมีค่าปันส่วนมาให้ แต่ก็ ยังไม่ได้เริ่มเสียที แล้วเมื่อไหร่ชีวิตเขาจะเริ่ม สำหรับ

022

General พูดได้ ตอนเช้าคุณสรยุทธก็พูดได้ว่า ไข่ไก่ แพงหรือไม่แพง เหตุเพราะอะไร ตกมาตอนเที่ยง

ผมก็อาจจะขยายความเพิ่มให้หน่อยว่า เกิดอะไรขึ้น พอไปถึ ง เย็ น ก็ มี คุ ณ ธี ร ะก็ พู ด ถึ ง เศรษฐกิ จ ในเชิ ง General ก็ได้ ตกดึกคุณกิตติก็สามารถจะพูดเจาะ ลึกในมุมที่แตกต่างก็ได้ GM Biz : ทำไมคนถึงจะต้องดู บัญชา ชุมชัยเวทย์ บัญชา : หลายคนที่ผมได้ไปพูดคุยมาเขาบอกว่า หนึ่ง, ผมพูดอะไรแล้วทำให้เขาทั้งเข้าใจง่าย และก็ เพลิ น จุ ด นี้ ก ลายเป็ น จุ ด ที่ ผ มมาค้ น พบที่ ช่ อ ง 3 ว่าการที่เรามีเวลาไม่มากเพียง 10-12 นาที แต่ใน การเอาประเด็นหนึ่งเชื่อมต่อกับประเด็นย่อยๆ ในวันหนึ่งอาจจะมีข่าวสัก 10 ชิ้นที่น่าสนใจ มาก แต่ถ้าเราจับกระแสปั๊บ เราจะพบว่ามันเป็น เรื่ อ งที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น หมด แล้ ว เราก็ เ อาข่ า วเหล่ า นี้

มาขมวดแล้วเชื่อมกันเสีย เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะดูผมก็ว่าก่อนหน้านี้ ไม่รู้หรอก คิดว่าผมนั้นฟังยาก แต่ผมพยายามพูด เชื่ อ มกั น ให้ เ ป็ น ประเด็ น แล้ ว ใช้ ภ าษาที่ ง่ า ยเข้ า ไป และอี ก อย่ า งคาแร็ ก เตอร์ ข องผมในวงการที่ ท ำมา ตลอดก็คือเรามองทุกอย่างเป็นแง่บวก (Positive) และถ่ายทอดออกไปด้วยความรู้สึกที่ว่า “มาสิ แล้ว

เรามองเห็นว่าทุกวันนี้พอเราทำมาพักหนึ่ง ซึ่ง ช่ ว งหนึ่ ง ที่ เ ศรษฐกิ จ แตกก็ จ ะมี แ ต่ ข่ า วการปลด

พนักงาน เราก็เข้าใจนะ จนกระทั่งมีคนดูมาคุยกับผม แล้วบอกว่า “คุณบัญชา คุณทำดีทุกอย่างเลย แต่ดูคุณ แล้วมันเครียด” คราวนี้ผมก็เข้าใจแล้ว เพราะว่าคราวที่ผมเสนอใน ช่วงนัน้ ก็คอื เช้านีก้ ป็ ลด เย็นนีก้ ป็ ลด พรุง่ นี้ก็ปลด แล้ว ปลดทีละสี่ห้าพันคน นั่นคือข่าวต่างประเทศนะครับ พอมาถึ ง บ้ า นเรา พอมี ค นบอกว่ า 2 ล้ า นคน

คนก็ เ ริ่ ม ห่ อ เหี่ ย วแล้ ว ผมก็ เ ลยรู้ สึ ก ว่ า ต้ อ งกลั บ มา ทำการบ้านแล้ว เหมือนกับเศรษฐกิจ พอมันดาวน์มาจนถึงจุดที่อยู่ ก้นเหว นับจากนี้ไปมันจะลุ่มๆ ดอนๆ บวกบ้าง ลบบ้าง ผสมกั น ไป ก็ จ ะฉี ก ในการนำเอาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น บวกมา

นำเสนอควบคู ่ GM Biz : จะบอกได้หรือไม่ว่า คาแร็กเตอร์ของคุณ คื อ เพื่ อ นที่ อ าจจะรู้ ม ากกว่ า แล้ ว วั น หนึ่ ง ก็ ม ายื น เล่ า

ให้ฟัง บัญชา : ก็เป็นไปได้ GM Biz : คนที่มานั่งคุยซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียว จากร้อย คน บุคลิกไหนที่เราคุยกับเขา

สิ่ ง ที่ ผ มทำอยู่ ข ณะนี้ คื อ ไปตาม Positioning ของช่ อ ง ซึ่ ง เราก็ ต้ อ ง

สอดรับกับตรงนั้ ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งช่องมี Positioning ที่ลึกมากกว่า เดิม ขยายออกไปมากกว่าเดิม งานข่าวของเราก็ต้องปรับให้เข้าหาเป้า ตรงนั้นมากกว่าเดิม ทุกคนตอนนี้เศรษฐกิจได้ซึมเข้าไปทุกจุดแล้ว อยู่ที่ว่าเราพยายามจับเซกเมนต์ตัวไหนชัดที่สุด แล้วมีโอกาสต่อยอดเซกเมนต์นั้นไหม ถ้ามีมาจาก เป้า Positioning ของนโยบายข่าวชัด และก็ตอบ GM Biz : เพราะว่าช่อง 3 เองก็เดินนโยบายเชิงรุก จากเดิ ม เป็ น ที วี เ พื่ อ คนในเมื อ งก็ ล งมาแมส กลยุ ท ธ์ ก็

ต้องเปลี่ยน เพราะฉะนั้นตัวผู้ประกาศข่าว พิธีกรข่าว

ก็ต้องปรับ และนโยบายช่อง 3 นั้นผมมองว่าเป็น Real Madrid Model ดึงคนที่เป็น The Best ของแต่ละทีม เข้ า มา มองว่ า คุ ณ เป็ น Game Changer ได้ ห รื อ ไม่

ครับ ? บัญชา : ผมคิดว่ามันเหมือนกับฟุตบอลที่เรียกว่า Total Football เรื่องของการนำเสนอข่าว ศักยภาพ ของผู้ ป ระกาศข่ า วเป็ น Total Football Game

ก็เหมือนกับ Total News Solution ถามว่ า วั น นี้ ใ นที ม ของผู้ ป ระกาศข่ า วช่ อ ง 3

ทุกคนพูดข่าวเศรษฐกิจได้หรือไม่ ได้ คำตอบ คือ ได้...แต่ถ้าอยากจะรู้ให้ลึก อยากจะเข้าใจมากกว่า นั้น ก็จะมีตัวที่เขาอยากจะสนใจดู แต่ถ้าพูดในเชิง

ผมจะบอกให้ฟัง” และอารมณ์ตรงนี้ก็จะสอดไส้ด้วย การที่เรา ‘ยิ้ม’ ด้วย เราต้อนรับในสิ่งที่เรานำเสนอ ผมก็เลยกลายเป็นคนที่คนดูชอบ และอยากดู GM Biz : คาแร็กเตอร์ของคุณในทีวี วางตัวเองไว้ อย่างไร ? บั ญ ชา : ก็ เ หมื อ นกั บ ที่ เ รานั่ ง คุ ย กั น อย่ า งนี้ คื อ หนึ่ ง , เป็ น คนมองโลกในแง่ บ วก (Positive Thinking) ให้ทุกอย่างเป็นมิตรอยู่เสมอ และการที่ ผมมองในลั ก ษณะอย่ า งนี้ เนื่ อ งจากว่ า เราเป็ น ประเภทหนึ่งของสื่อมวลชน เป็นนักวิเคราะห์ ความ เป็นกลางเราต้องมีสูง ทีนี้พอเราใส่ตรงนี้เข้าไป และ ความเป็นตัวของเราเอง เรามองว่ามันมีหลายมุม ของการนำเสนอข่าว ไม่ว่าจะเป็นมุมคอยสอดส่อง ดูแล มุมคอยฉีกประเด็นใหม่ มุมคอยสร้างความคิด สร้ า งสรรค์ มุ ม แตกประเด็ น มุ ม ต่ อ ยอดประเด็ น

เราก็จะจับพวกนี้แล้วมาดูว่า คนดู คนฟังหลักๆ ของ เราคือใคร บางท่านอาจจะไม่ชอบการไปซอกแซก บางท่านอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ ประตู แห่งทางออกอยู่ที่ไหน เราก็จับตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไป

บัญชา : คนไทยโดยพื้นฐานเป็นคนที่ยิ้มและเป็น มิตร และลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจับในระดับภาพรวม ผมก็เล่าสู่กันฟังแบบยิ้มๆ กันเองๆ ทำเรื่องเครียดให้ เป็นเรื่องที่คุณควรจะรู้ไว้ หรือบางเรื่องเป็นโอกาสที่ คุณน่าจะใส่ใจเพิ่มขึ้น ถ้าถามว่าลักษณะการนำเสนอ ถ่ายทอดแบบนี้ คนสูงอายุจะชอบหรือไม่ เขาจะชอบ คนมีอายุรอง ลงมาหน่ อ ยก็ ช อบ คนทำงานเองจะมี ค วามรู้ สึ ก ว่า...ก็เชื่อถือได้ ลงมาเป็นระดับวัยรุ่นซึ่งของผมน้อย มากอยู่แล้ว เขาก็จะมีความรู้สึกว่าก็ชอบเหมือนกัน ก็ เ ลยมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า แค่ เ ราใส่ ร อยยิ้ ม ตาม

ความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอด อยากเป็นเพื่อน เราเล่าสู่กันฟังนะ เรื่องที่คุณคิดว่าไม่ง่าย เดี๋ยวผม จะทำให้ มั น ง่ า ย พอคุ ณ รู้ สึ ก ง่ า ย คุ ณ ก็ จ ะรู้ สึ ก ว่ า

มั น ใช่ แต่ ถ้ า อยากรู้ เ พิ่ ม เติ ม ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร เดี๋ ย วผม ทำการบ้านเพิ่มขึ้น ผมจึงเชื่อว่าบุคลิกของการเป็นข่าวเศรษฐกิจ แบบเป็นมิตรเสมือนเพื่อน เล่าสู่กันฟัง อันนี้เป็นสิ่ง ที่ผมวางตัวผมเองไว้ชัดมาก


GM Biz : คุณใส่ ‘ทัศนคติ’ ลงไปในข่าวด้วยหรือไม่ ? บัญชา : ไม่ใส่ เพราะผมถือว่าอันนี้เป็นหลักของ

แต่ สุ ด ท้ า ยคนรั บ สื่ อ ก็ จ ะรู้ ว่ า คนนี้ เ อี ย ง ชี้ น ำ

ไม่ถูกต้อง บอกไม่หมด หรือไม่รู้จริง แล้วทำให้เกิด ปั ญ หาขึ้ น ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ เ ราทราบกั น ดี ว่ า สื่ อ มี ทั้ ง

ผมเลย เรามองว่าการใส่การตัดสินใจ การชี้นำ หรือ น้ำหนัก มีทั้งอิทธิพล ชี้นำได้ทุกรูปแบบ ซึ่งในช่วง ทัศนคติ หรือไปโน้มน้าว ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง ระวั ง และผมคิ ด ว่ า ตั้ ง แต่ ผ มทำเรื่ อ งนี้ ผ มก็ ยึ ด ถื อ สองสามปีมานี้จะเห็นได้ชัด เราไม่อยากทำให้เกิด ‘ภาวะวิกฤติ’ มากไปกว่านี้ สี่ห้าข้อนี้มาโดยตลอด แต่เราคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีครีเอทีฟ สร้าง คนดู ส มั ย นี้ ฉ ลาดขึ้ น กว่ า สมั ย ก่ อ น ทุ ก วั น นี้ ให้เกิดความคิดริเริ่มแบบใหม่ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด ข้อมูลวิ่งชนบ้านคุณ ไม่ใช่ว่าคุณต้องวิ่งออกมานอก ผมเชื่ อ ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ให้ ไ ปมั น น่ า จะเกิ ด ประโยชน์ มาก ถนนแล้วไปหาข้อมูล เพราะฉะนั้นถึงผมพูดไป มีคน กว่าโทษ Cross Check ว่าใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้ น ถ้ า เราบอกว่ า เราไปใส่ ทั ศ นคติ ผมอาจจะเร็วในการนำเสนอ แต่ข้อมูลเชิงลึก เอาละกลุ่มหนึ่งแฮปปี้พอใจแน่ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง ถ้ามันถูก มันใช่ก็ถือว่าเป็นเครดิต เพราะฉะนั้นการ จะรู้สึกว่าทำไมถึงพูดเอียงล่ะ และข่าวเศรษฐกิจเป็น ที่เราใส่ทัศนคติ ใส่ความคิดเห็น ใส่การชี้นำ หรือไป ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทองๆ มูลค่าสูง ถ้าเรา ฟันธง ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำ เป็นการดูถูกเขา ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ข่ า วเชิ ง การเมื อ ง สั ง คม ต่ า ง เพราะเราต้องไม่ลืมว่าคนคนหนึ่ง รับข่าวสาร ประเทศ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ฯลฯ นั่นคือทาง มีข้อมูล แล้วแต่มุมว่าเขาจะมองอะไร ถ้าเผอิญว่า ด้านจิตใจ ละเอียดอ่อน เรื่องของเราเกี่ยวกับเรื่อง เขามองในมุมที่ตรงกันข้ามกับเรามันก็จะกลายเป็น เงินๆ ทองๆ เกี่ยวกับทุกอย่าง เรื่องที่ต่อต้านขึ้นมา แต่ถ้ามองในส่วนที่เป็นของด้าน ถ้าเขาได้ข้อมูลไปผิด ไปทำการบ้านผิด ความ เรา ซึ่งเราพยายามมองให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับคนดู เสียหายเกิดขึ้น นี่คือสัญญาณอันตราย อันนั้นก็จะดีไป จะสั ง เกตได้ เ ลยว่ า งานข่ า วผมจะไม่ มี แ บบ ข้อมูลลงไปแล้วบอกว่า “มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น”, GM Biz : เพราะฉะนั้น Positioning ของบัญชา คือ ไม่ใช่ ‘นักเล่าข่าว’ “ผมว่ามีอะไรซ่อนอยู่” ซึ่งอันตราย บัญชา : ไม่ใช่ครับ ผมยังย้ำว่าผมเองเอาข้อมูลมา เรี ย งร้ อ ย เชื่ อ มต่ อ และนำเสนอเชิ ง วิ เ คราะห์ GM Biz : เราไม่ Imply บัญชา : ไม่ครับ แต่ถามว่าในการที่เราไม่ Imply ลักษณะเป็นกันเอง หรือเป็นมิตร ให้เกิดความเข้าใจ ทั้ ง หมด เพี ย งแต่ ว่ า เราจะเอาข้ อ มู ล มาบอกว่ า ได้ง่ายขึ้น สมมุติว่าน้ำมันขึ้น 7 วันติดกัน คุณคิดหรือว่าน้ำมัน GM Biz : เป็นภูษิตฟ้าไร้ตะเข็บ จะไม่ขึ้น แต่เราไม่ได้บอกในข่าวว่า “คุณคิดหรือว่า บั ญ ชา : อะไรทำนองนั้ น แล้ ว มี ก ารใส่ ข้ อ มู ล

น้ำมันจะไม่ขึ้น” เราไม่ได้พูดแบบนั้น 7 วันขึ้นมา 8 เพิ่มเติมเป็นแนววิเคราะห์ ถามว่า ‘เล่าข่าว’ หรือไม่ เหรียญ สิ่งที่เราจะเตือนก็คือบอกว่า 24-48 ชั่วโมง ผมว่าน้อยมาก อาจจะขึ้นนะ อย่างนี้เป็นต้น ผมมีเวลาแค่ 10-12 นาที แต่จะทำอย่างไรถึง จะให้ผู้ชมรู้เรื่อง ต้องครีเอทขึ้นมาเลยว่าอะไรผ่อน GM Biz : คือเราบอกความระหว่างบรรทัด บั ญ ชา : ถู ก ต้ อ ง อะไรที่ จ ะทำให้ ค นดู ต้ อ งควั ก แรงเราได้ ก็ ต้ อ งรี บ ทำ เช่ น กราฟิ ก ข้ อ มู ล ต่ า งๆ

ผ่อนแรงเราในการที่จะช่วยให้ข้อมูลเราไม่หลง สตางค์เพิ่มโดยไม่จำเป็น อาจจะเกิดจากการใช้จ่าย ถ้าเราจะไปเล่นแบบทื่อๆ แบบเดิมก็ไม่ได้แล้ว ไม่ประหยัด หรือว่าใช้จ่ายโดยสุรุ่ยสุร่าย หรืออะไรก็ เท่ า กั บ ว่ า โจทย์ เ ราตอบไม่ เ ต็ ม ว่ า แต่ ล ะข่ า วเป็ น แล้วแต่ ผมว่าในทางนี้บอกไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ประโยชน์อย่างไร แต่ละข่าวเชื่อมโยงกันทำให้เกิด แต่บางอย่างนั้นอันตราย อย่างเช่นเรื่องของ ความรู้ สึ ก ว่ า วั น นี้ คุ ณ มี อ ยู่ สิ บ ข่ า ว แต่ มั น เด่ น อยู่

การลงทุน เราบอกข้อมูล บอกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ สองสามข่าวทำอย่างไร เป็นบรรทัดฐานให้เขาตัดสินใจ เพราะว่าสุดท้ายคนที่ เซ็นเช็ค โอนเงิน เซ็นคำสั่งหุ้น คือผู้ชม นักลงทุน GM Biz : เลือก Priority ขึ้นมา ไม่ใช่ผม เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดไปบอกอย่างนั้น เรา บัญชา : ต้องจัดลำดับข่าวเลยครับ บางอย่างเรา ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเขาด้วย เห็ น ไม่ ต รงกั บ ที ม ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร แต่ ว่ า เรามี เ หตุ ผ ล GM Biz : แต่บางที ในฐานะคนทำสื่อก็ต้องการคนดู หักล้างกัน เพราะเราจัดในระดับนี้ วันพรุ่งนี้เราพอ มองเห็ น ว่ า กระแสมั น จะไปทางนี้ เราก็ จั ด ลำดั บ

การใส่ความคิดเห็นลงไปก็เป็นการเรียกคนดูได้ด้วย ? บั ญ ชา : อันนั้นอาจจะถูกต้อง เพียงแต่ว่าต้อง ข่ า วนี้ เ พื่ อ นำเสนอ วั น รุ่ ง ขึ้ น ก็ จ ะเกิ ด การตามต่ อ อย่างนี้เป็นต้น ระวัง อย่างทุกวันนี้ที่เราเห็น การรับสื่อรับข้อมูล มันก็จะมีกรอบความคิดของแต่ละคน เราใส่เข้าไปได้ GM Biz : จึงเป็น Functional บัญชา ไม่ใช่ Emoก็เพียงแต่กลุ่มหรือแฟนกลุ่มหนึ่ง แต่ขณะอีกกลุ่ม tional บัญชา หนึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกต่อต้านอยู่ในใจ บัญชา : ครับ Emotional นั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ เราทำทีวีกับแมส 20 กว่าล้านครัวเรือน เรา บอกไม่ ไ ด้ ห รอกว่ า คนซื้ อ Plasma กั บ คนซื้ อ ที วี ไม่เกิดกับตัวผมเลย คือเราก็เข้าใจว่าทุกคนอยากให้มี ข่าวดีอยู่ตลอด 14 นิ้ว เป็นความคิดเดียวกัน มันไม่ใช่ เขาอยากจะ ดูให้มันชัดขึ้น หรือดูให้มันเล็กลง

กระแสนี้ผมจับได้ตอนที่ผมรายงานแต่เรื่องปลด พนั ก งาน ก็ มี ค นมาถามผมว่ า ทำไมพู ด ถึ ง แต่ เ รื่ อ ง

ข่าวร้าย ผมก็บอกว่าดูดีๆ ข่าวร้ายที่รายงานทุกวัน

เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ วันหนึ่งถ้าหากมันมาถึงคุณล่ะ

วันหนึง่ ถ้ามาถึงครอบครัวคุณ คนรอบข้างคุณ แล้ววัน นั้นคุณจะบอกว่าทำไมไม่มีการบอกล่วงหน้า ผมบอกว่านั่นละให้มองอย่างนั้น ผมถึงได้บอก ว่าคนที่รับข่าวสารนั้นมีกรอบความคิด ถ้าเราตีกรอบ ไว้เฉยๆ อยากรับฟังข่าวดี โดยที่ข่าวร้ายไม่ได้ระวัง เมื่ออันตรายมาถึง ณ วันนั้นใครจะบอกว่าสายไป GM Biz : เทรนด์ ผู้ ป ระกาศข่ า วนั้ น ออกไปในเชิ ง Emotional มากไปหรือเปล่าในช่วงหลังๆ บั ญ ชา : น่ า จะขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะบุ ค คล เพราะว่ า แต่ละท่านนั้นมีประสบการณ์หรือชั่วโมงบิน หรือการ ที่คุ้นเคยกับแหล่งข่าว หรือการจับเซกเมนต์ของคนดู ข่าวแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน อย่างสมมุติว่าเราเข้าใจเรื่องการเมืองสำหรับ สองสามปี ที่ ผ่ า นมาว่ า มั น วุ่ น วาย มั น ก็ อ าจจะมี Emotional เกิดขึ้น ไม่ว่าจะไปด้วยวิธีการนำเสนอ การเลือกแหล่งข่าว การเลือกข้อมูลข่าว หรือการ ทำให้ ข่ า วให้ ป ระโยชน์ เ อื้ อ หรื อ ไม่ เ อื้ อ กั บ ฝ่ า ยไหน อย่างไร แต่ผมคิดว่าถ้าถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าถ้าเราทำ อย่ า งนั้ น ระยะยาวจะอยู่ ไ ด้ ไ ม่ น าน อย่ า ลื ม ว่ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองสามปี หรือนับจากนี้มันจะ เกิดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่เป็นวงจร (Cycle) หนึ่งที่ มันจะเกิด แต่ถ้าคนที่อยู่ในสายนี้มีวิธีคิดที่อยากจะ อยู่นาน เราอยากจะมีวิธีคิดที่ไกล แล้วเขาเชื่อหรือ 023 029 มั่นใจในตัวเราได้ในระยะไกล มันก็ต้องมีกรอบวิธีคิด ที่ชัดเจน ตัดคำว่า ‘ความคิดเห็นส่วนตัว’ ทิ้งไป ใช่, บางทีเวลาไปอ่านข่าวแล้วจะรู้สึกว่า “ไม่น่า ทำอย่างนั้น” ยกตัวอย่างในเรื่องเศรษฐกิจ เช่น เรื่อง ของการปิดท่าเรือ คนที่อยู่ในวงการธุรกิจจะรู้ว่ามัน เสียหาย แต่ในฐานะของสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว สิ่งที่ เราอยากจะบอกแทบตายเลยว่าถ้าปิดไปมันเจ๊งนะ แต่เราทำอย่างนั้นโดยตรงไม่ได้ในฐานะของคนที่รับ ผิดชอบหน้าจออยู่ สิ่งที่บอกได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ มันปิด รายได้ที่เกิดจากการส่งออก ตู้คอนเทนเนอร์ ออกมาได้กี่ตู้ นี่คือข้อมูลที่เราใส่ และเป็นข้อเท็จจริง เขาควรจะเห็นและคิดภาพเองออก ตู้คอนเทนเนอร์วันหนึ่งเคยขนได้ร้อย แล้ววันนี้ ร้ อ ยค้ า ง ในแต่ ล ะตู้ มี ผั ก สด ผลไม้ มั น ก็ จ ะเน่ า

แล้วถ้าทอนไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ส่งผลต่อชาวสวน ต่อโรงแรมเท่าไหร่ ผมจะดึงตรงนี้มาแล้วดึงเป็นฉาก ให้เห็น แล้วจบ GM Biz : พรีเซ้นต์ในเชิง Big Picture ให้เห็น บัญชา : คุณมองเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ คุณรู้หรือ ไม่ว่ากว่าจะได้มามันคืออะไร ถ้าวันนี้ตู้นี้ไม่ได้ออก เพียงเพราะว่าการเมือง นี่คือวิธีที่ผมจะสื่อกับผู้ชม ผ่านวิธีการนำเสนอที่แตกต่างออกไป และผมคิ ด ว่ า นี่ คื อ การทำให้ ผู้ ช มเกิ ด วิ ธี คิ ด ได้ ซึ่ง ‘วิธีคิด’ ตรงนี้ผมว่าสำคัญ คนดูข่าวสมัยก่อนฟัง


ในวันหนึ่งอาจจะมีข่าวสัก 10 ชิ้นที่น่าสนใจมาก แต่ ถ้ า เราจั บ กระแสปั๊ บ เราจะ พบว่ า มั น เป็ น เรื่ อ งที่ เ ชื่ อ ม ต่ อ กั น หมด แล้ ว เราก็ เ อา ข่ า วเหล่ า นี้ ม าขมวดแล้ ว เชื่อมกันเสีย

024


เห็นภาพตื่นเต้น สนุก เร้าใจ เสียใจร่วมกับมัน แต่ ถ้าเป็นตอนนี้ถ้าดูเสร็จปั๊บ มันต้องมีวิธีคิดต่อแล้ว เราอยากจะยอมให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า เราต้องให้วิธีคิดกับเขา ส่วนผลของวิธีคิด สุดท้าย ขึ้นอยู่กับผู้ชม ไม่ใช่ผม ผมคิ ด ว่ า ถ้ า ตอนนี้ เ ป็ น การพู ด ถึ ง ข่ า ว หรื อ วิเคราะห์ข่าว ถ้าดีที่สุดคนดูแล้วให้วิธีคิดเขา แล้วให้ เขาไปต่อยอดได้ GM Biz : อั น นี้ เ ป็ น วิ ธี คิ ด แบบฝรั่ ง คุ ณ มี Role Model ไหม บั ญ ชา : สำหรับเรื่องการนำเสนอข่าว ปีเตอร์ ครองไครส์ (Mr. Trust), ปีเตอร์ เจนนิ่ง ซึ่งก็น่า เสียดายที่คนเหล่านี้ได้จากไปเสียแล้ว ส่วนที่ยังมี ชีวิตอยู่ เช่น แอนเดอร์สัน คูเปอร์ ใน ซีเอ็นเอ็น และยังมี คัดโลว หรือแม้แต่ ซูซี่ ออร์แมน ใน ซีเอ็น บีซี GM Biz : ก็เลยเกิดคุณบัญชาขึ้นมา บัญชา : (หัวเราะ) ผมก็เลยคิดว่า นี่คือสิ่งที่เรา อยากให้ คือทั้งคนดูจะได้โอกาสตรงนี้ เสียดายแค่ เรื่องภาษาเป็นตัวบล็อก คนที่อยู่ในวงการเดียวกัน ผมก็เชื่อว่าเขาดู เพียงแต่ว่าบางทีต้องไปเอาใจตลาด ซึ่ ง เราต้ อ งกลั บ มาถามตั ว เองว่ า ถ้ า เราอยากจะ พัฒนาตัวเองให้คนรับรู้ข่าวสาร ไม่ต้องให้เหมือนกับ ต่างประเทศ แต่ถ้าเราค่อยๆ ปลูกฝังเข้าไป ดูแล้ว เกิดวิธีคิด ดูแล้วเอาไปใช้ต่อยอด อย่างนี้คือสิ่งที่เรา อยากทำ Role Model อื่นๆ ในเรื่องทั่วๆ ไป อย่าง เช่น แรลี่ คิงส์ ผมก็ดู เป็นคนที่ Talk General

ได้ทุกสไตล์ GM Biz : ความเป็น ‘บัญชา ชุมชัยเวทย์’ แตกต่าง จากผู้ ป ระกาศข่ า วคนอื่ น ตรงไหน เพราะคุ ณ เคยเป็ น

ผู้บริหารในธุรกิจภาคเอกชน เรียนจบเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ กลับมาแล้ว ช่วงแรกๆ ก็ทำธุรกิจเว็บไซต์ แล้วก็เข้ามาในวงการข่าว คุณไม่ ใช่นักข่าว แต่เป็นผู้มี ความรู้ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตรงนี้หล่อหลอมให้คุณมี องค์รวมที่แตกต่างจากผู้ประกาศอื่นๆ หรือเปล่า บัญชา : ถ้าถามว่าแตกต่างหรือเปล่า ผมมองว่า จุ ด นี้ เ ป็ น จุ ด ที่ เ รามี ค วามชั ด เจน และก็ โ ดดเด่ น ใน กลุ่มที่เราอยากจะถ่ายทอดงานลักษณะของข่าวให้ กั บ กลุ่ ม นั้ น มากขึ้ น กว่ า เดิ ม หลายคนก็ ถ ามผมว่ า

ได้ จ บมาทางด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ห รื อ วารสารศาสตร์ หรือเปล่า ผมก็บอกตรงๆ ว่าผมไม่ได้จบ แล้วถาม ต่อว่าทำไมถึงมีคนติดตามคุณ ผมว่าโดยพื้นฐานจะ งานอะไรก็แล้วแต่ มันอยู่ที่วิธีการนำเสนอ มันคือ หั ว ใจ ตั้ ง แต่ รั ฐ บาลจะขายนโยบาย ก็ อ ยู่ ที่ วิ ธี นำเสนอ สื่อมวลชนได้ข่าวมา มันก็ไม่ใช่แค่เขียนข่าว แต่มันต้องมีวิธีการนำเสนอ GM Biz : คุณหมายถึงการ Sharing Story บัญชา : ถูกต้อง หรือแม้แต่ CEO อยากจะให้ โปรเจ็กต์นี้เกิด มันก็ต้องอยู่ที่ ‘การนำเสนอ’ และ สิ่ ง ที่ ผ มสั่ ง สมประสบการณ์ ทั้ ง หมดมาคื อ วิ ธี ก าร

นำเสนอ เพียงแต่ว่าวันนี้เราเอามันไปใช้ในแง่ไหน

ก็บังเอิญว่าเรากระโดดเข้ามาอยู่ในส่วนของข่าวสาร เศรษฐกิจ ใช้ย้อนหลังไป 4-5 ปี ตั้งแต่ที่เริ่มทำงานทีวี จนกระทั่งวิทยุ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำ ประโยชน์ให้แล้ว และมันตกผลึกขึ้นมาแล้ว และเรา เห็นว่าเราจะย่อยมันต่ออย่างไร หลายคนอยากจะมีการนำเสนอเหมือนผม ผม บอกว่ า เป็ น ตั ว ของคุ ณ นั่ น แหละ สำคั ญ ที่ สุ ด คื อ บุคลิกของคนคนนั้นต้องเกิดมาก่อน เสร็จแล้วถ้าเรา จะเอาจุดเด่นของแต่ละคนนั้นมาผสมกับเทคนิค แต่ ว่ า ต้ อ งมี ค าแร็ ก เตอร์ ความรู้ พื้ น ฐาน และความ ชำนาญเฉพาะด้านที่ชัดเจนของเราเอง GM Biz : Be Yourself บัญชา : ครับ Common เลยก็คือ Presentation มีเพียง Skill เท่านั้นที่แตกต่าง โจทย์ที่ยากที่สุด Scope หรือเวลาที่เขาให้คุณ ปริมาณทีม่ า คุณภาพทีค่ ณ ุ ต้องการจะสือ่ สามอย่างนี้ คุณต้องทำการบ้านให้ดี นั่นแหละคือจุดน่าสนใจของ คนนำเสนอข่าว เพราะว่าตอนนี้เวลานั้นแข่งกันเยอะ ยิ่งทำทีวี กับแมส เวลาแต่ละเสี้ยววินาทีมันก็มีประโยชน์ ถ้า เป็นเคเบิลก็เป็นอีกแบบหนึ่ง จะลึกกว่า อยากจะลึก จนถึงสะดือทะเล แบบชั่วโมงหนึ่งคุยเรื่องเดียวมันก็ เป็นการเตรียมงานอีกแบบ แต่วันนี้เราอยู่กับคนกว่า 20 ล้านครัวเรือน คำว่า Be Yourself ของเราคือ ตรงนี้ Presentation Skill ของเรา Characteristic ของเรา GM Biz : คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างไร ? บัญชา : ผมมองว่าการที่เราได้เข้ามาสัมผัสเรื่อง ของสื่อสารมวลชนทำให้เรารู้สึกว่าการที่ถ้าวันหนึ่ง เราจะไปตั้ ง ต้ น ธุ ร กิ จ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ เรายั ง อยู่ ใ น วงการนี้ หรื อ ในเรื่ อ งของวงการเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ อาจจะเป็นการให้ความรู้ อาจจะเป็นแนว How to อาจจะเป็นแนวการทำ Training Course หรืออาจ จะเป็นเรื่องของการเข้าสู่วงการของสื่อที่มีเทคโนโลยี เข้ามาผสมมากขึ้น ผมคิดว่านั่นเป็น ‘ทาง’ ที่ผม มองอยู่ สื่อทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากหนังสือ เป็นฮาร์ดก๊อบปี้ มาสู่ซอฟต์ก๊อบปี้ มาสู่เทคโนโลยี ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ พื้นฐาน ของคนฉลาดมากขึ้น ก็มีการวางอนาคตไว้เหมือน กันว่าเราอยากจะไปในลักษณะของการให้ข่าวสาร ข้อมูลออกไปในเชิง Training หรือ Information แต่ จะเปลี่ยนตาม Tools ของเทคโนโลยี ซึ่งอันนี้เราก็ ต้องไว คนที่อยู่ในวงการสื่อเองก็ต้องไว ทุกวันนี้ห้องส่งแค่นี้ก็กลายเป็น Station หนึ่ง ของการออนแอร์ไปทั่วโลกก็ได้ คนที่ปรับอยู่ตลอด และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ผ สมกั บ ทั ก ษะของ ตัวเองก็จะเป็นคนที่จะอยู่รอดในอนาคตสำหรับคน ทำสื่อ เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ จริ ง อยู่ อย่ า งไรคุ ณ ยั ง ต้ อ งอาศั ย คนนำเสนอ

มีชีวิตชีวา เพียงแต่ว่าวันนี้มันไปได้ทุกซอกทุกมุม ไปในซอย ตรอกที่มากกว่าในอดีต

GM Biz : ถ้าจะมองว่าคุณเป็น Business Man ที่มา

อยู่ในวงการสื่อได้หรือไม่ครับ ? บัญชา : อาจจะพูดอย่างนัน้ ก็ได้ และก็มอี กี หลายคน ที่อยู่ในวงการนี้มานาน GM Biz : เพราะฉะนั้ น เวลาที่ น ำเสนอจะเข้ า ใจว่ า Business Man คิดอย่างไร แต่วันนี้จะทำให้ชาวบ้าน ร้านตลาดเข้าใจ แต่วันหนึ่งก็ต้องกลับไปสู่การทำธุรกิจ และวันนี้ก็กำลังมองว่าวิสัยทัศน์ ในธุรกิจนั้นจะไปในทาง ไหนโดยเฉพาะวงการสื่อ โดยใช้สื่อเป็นตัวกลาง บัญชา : ถูกต้อง คือพูดง่ายๆ ว่าเราเอาสื่อให้เป็น ประโยชน์กับทุกๆ ฝ่าย ทุกวันนี้คนเราอยากจะรับรู้ ข้อมูลข่าวสารทั้งนั้น สกรีนบ้าง รับบ้าง แต่สุดท้ายก็ จะมีข้อมูลที่เราต้องการจริงๆ อยู่ไม่กี่ตัว การที่เราได้ประสบการณ์ จากการที่เราเคยเป็น มนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ น เคยบริ ห ารธุ ร กิ จ มาตลอด

เราเข้ า ใจว่ า เราพู ด จุ ด นี้ ค นที่ ไ ม่ เ คยรู้ เ รื่ อ งธุ ร กิ จ

มาก่ อ นก็ จ ะเข้ า ใจมากขึ้ น คนที่ รู้ ธุ ร กิ จ เข้ า มาเรา พรีเซ้นต์ได้ถูกต้องมันก็เกิดจาก Believe ขึ้นมาเป็น Trust เราเองไม่ได้ตั้งต้นว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นผู้รู้ ไปเสียทุกเรื่อง แต่เราเป็นผู้ที่วิเคราะห์ เล่าสู่กันฟัง ให้ เ ข้ า ใจว่ า จะเกิ ด อะไรขึ้ น มี ก ารเป่ า นกหวี ด ให้ ร ู้ ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีการบอกว่า ณ ตอนนี้ คุณอยู่ตรงไหนของมันที่เกิดขึ้น และถ้าหากคุณอยู่ เฉยๆ คุณจะถูกตีให้กระเด็นออกจากเกม วันหนึ่ง

คุ ณ จะต้ อ งไปอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด (Worst Case) อย่างไร มีปัจจัยอย่างไร และคุณ เตรียมพร้อมที่จะรับมันหรือไม่ ถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต้มต่อหรือไม่ ผมคิดว่า 029 025 ส่วนหนึ่งใช่ และเอาตรงนี้มานำเสนอ แต่จริงๆ ผม เองก็ไม่ได้โทษหลายๆ ท่านที่ดูในข่าวเศรษฐกิจมา ก่อนหน้านี้ ในยุคนั้นเขามีทางของเขา จากการเป็นนักข่าว ตามจุดสำคัญของเรื่องเศรษฐกิจ แต่ผมก็อยากจะ เห็ น ว่ า ที่ สุ ด แล้ ว เขาอาจจะมี โ รลโมเดลคนอื่ น ก็ ไ ด้

มี ตั ว ผมบางส่ ว นก็ ไ ด้ หรื อ มี ค นที่ เ ขานั บ ถื อ อยู่ ใ น ใจมากๆ วันนี้เห็นแล้วว่ามันเขย่าออกมาเป็นสูตร อย่ า งนี้ และมี ค วามคิ ด ในทางบวก ในทางที่ ดี ขึ้ น วันหนึ่งมีคนที่ดีกว่าผมอีกเยอะแยะขึ้นมา เราอยาก เห็นอย่างนั้น และมันทำให้เราต้องพัฒนา ■


Cover Story

เรื่อง : บุญเอก อรุณเลิศสันติ ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

026

GM Biz : นายกฯบอกว่าเศรษฐกิจปี ’53 กำลังจะฟื้น

เป็นรูปตัววี เราเชื่อได้มากน้อยแค่ ไหนครับ บัญชา : เป็นได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับจังหวะ

และเวลา ต่างชาติฟื้นเร็วหรือไม่ ถ้าเร็วกลับมาซื้อ ของเราเร็วมันก็ตัววีชันๆ แต่ถ้ายังง่อนแง่นเขายังไม่ ถอนมาตรการ ก็ยังไม่มั่นใจในการซื้อข้าวของ มัน อาจจะไม่ใช่วี 45 องศา อาจจะเป็นวีป้านๆ ก็ได้ มันวีเหมือนกัน อยู่ที่กี่องศาเท่านั้น เราอาจจะต้อง เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย ที่ไม่ก่อให้เกิดการสะดุดหยุดลง GM Biz : สิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเศรษฐกิจ

ในปีนี้ ที่คุณอยากให้จับตาคือ บั ญ ชา : ผมว่ า ในปี ’53 ทั้ ง หมดขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายรั ฐ บาลว่ า ที่ สุ ด แล้ ว รั ฐ เองก็ ต้ อ งถอน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออก สองก็คือเรื่องของ ดอกเบี้ยเอายังไง ก็คือดอกเบี้ยแบงก์ชาติว่าจะขึ้น เมื่อไหร่ ขึ้นเท่าไหร่ สองสิ่งนี้อยากให้จับตาดูครับ GM Biz : อย่างนักวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจ

บ้านเราดีขึ้น แต่การปลดคนก็ยังมีอยู่ บางบริษัทไม่ ได้ โบนัส เงินเดือนไม่ขึ้น มันเป็นเพราะอะไร บัญชา : เพราะว่าการที่เราบอกว่าปี ’52 เห็นว่า ผลประกอบการดี อย่าลืมนะว่ามันมาจากการลด ต้นทุน ไม่ได้ขายของได้นะ อย่างเช่น ตลาดหุ้นอเมริกา

ที่ขึ้นกันมาระเนระนาดช่วงหนึ่งในปลายปี ที่มันดี เพราะคุณลดต้นทุน เป็นเพราะคุณบีบต้นทุนให้ต่ำ เป็ น เพราะคุ ณ ประกาศปลดพนั ก งาน แต่ ถ้ า ไปดู บัญชีขาเข้ามันไม่ใช่ มันไม่ได้เข้ามาอย่างที่ควรจะ เป็ น แต่ ที่ ไ ด้ ก ำไรเพราะคุ ณ ตั ด หมด ดั ง นั้ น ในปี ’53 จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าวันนี้คุณทำได้ดีแค่ไหน มัน จะฟ้ อ งว่ า สิ่ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง ในธุ ร กิ จ คุ ณ มั น เป็ น อย่ า งไร Revenue จากการขายของได้ จ ริ ง ๆ ของคุ ณ จะ กระโดดไปที่ เ ท่ า ไหร่ ในขณะที่ ยั ง คุ้ ม ต้ น ทุ น ต่ อ เพราะฉะนั้ น จะมองต้ อ งมองให้ ข าดว่ า ไอ้ ที่ ฟื้ น

ฟื้นเพราะขายได้หรือตัดต้นทุน GM Biz : อีกเรื่องคือปัญหาวิกฤติมาบตาพุด คุณว่า มันส่งผลเสียหายกับเศรษฐกิจด้านการลงทุนโดยรวม อย่างไรครับ บัญชา : ถ้าเทียบก็คือสึนามิด้านการลงทุน อย่าง ต้ น มกราฯนี้ ญี่ ปุ่ น ออกมาโวยวายเขาจั่ ว หั ว หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของเขาว่าเมืองไทยไม่ใช่เบอร์ หนึ่งในการลงทุน เป็นเพราะว่ามาบตาพุดไม่มีความ ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา คือเขาสงสัยอยู่สองด้าน ว่าทำไมคุณใช้เวลาแก้นานไป แล้วแก้แล้วเขาจะเดิน อย่ า งไรต่ อ แล้ ว ประเด็ น ที่ ส ามต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า อุตสาหกรรมใช้เงินกู้เกิน 50% เมื่อเรื่องทั้งหมดนี้ ติดบ่วง กฎหมายไม่รองรับ กฎหมายใหม่ไม่ออก องค์กรไม่เข้ามาเสริมเพื่อที่จะแก้ปัญหา ดอกเบี้ยก็ ขึ้นทุกวัน แล้วตอนนี้ก็ชัดเจนว่าธนาคารในบ้านเรา โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนเป้าในการปล่อย สินเชื่อ มาเน้นที่ SMEs นี่เป็นการส่งสัญญาณบาง อย่าง เวลาปกติถ้าเราทำ Project Financing เขา ใช้เวลาทำเป็นปีถึงห้าปี แต่ถ้าแบงก์ส่งสัญญาณว่า ไม่ปล่อยขนาดใหญ่ นั่นคือสิ่งที่ต้องระวัง ลองคิดดู ว่ า ขนาดธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี ข นาดพั น ล้ า นอั พ เขายั ง

ไม่ปล่อย ถ้าผมเป็นนักลงทุนญี่ปุ่น แน่นอนผมต้อง มีคำถามว่าฉันจะทำอย่างไรในสภาพนี้ GM Biz : แสดงว่าคุณไม่มีความจริงใจที่จะสนับสนุน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บั ญ ชา : ไม่เชิงว่าไม่มีความจริงใจ แต่มันเป็น Technical Error of Law คื อ ความบกพร่ อ ง

ทางเทคนิ ค ของกฎหมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมาย รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรองรับ ลองกลับไปดูใน รัฐธรรมนูญปี ’50 มาตรา 67 วรรค 2 ที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม นี่เป็นเพียงกรณีแรกที่มันขาดกลไกของ กฎหมายลูกที่จะเข้ามารองรับกฎหมายแม่ และใน หนึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมาก็ ไ ม่ มี ก ารสร้ า งตั ว นี้ เ ข้ า ไปรองรั บ ถามว่านักธุรกิจผิดอะไร? ก็ไม่ผิด เพราะเขาเดิน ตามกฎทุกอย่าง เพียงแต่ผู้กำหนดกฎได้ทำให้กฎ มันสมบูรณ์แบบหรือไม่ แล้วบังเอิญมันเกิดจึงเป็น

สึ น ามิ ก ารลงทุ น ครั้ ง ใหญ่ แล้ ว จำไว้ ด้ ว ยว่ า การที่ ญี่ปุ่นออกมาโวยมันจะไปฉุดทั้งไต้หวัน ทั้งจีน รวม ถึงกลุ่มทุนจากยุโรป ให้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ เพราะอย่างที่รู้กันว่าในวงการอุตสาหกรรมมันมีแค่

สีขาวกับสีดำ ไม่มีสีเทา เขาถึงสามารถคาดได้ว่าจะ เดินหรือจะถอย ผู้ประกอบการเขาอยากจะเดินอยู่ แล้วเมื่อกฎกติกามารยาทสมบูรณ์แบบ

GM Biz : ย้อนมองนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้

ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว เรายังมีความหวังได้ ไหมในปีน ี้ บัญชา : ก็เป็นไปได้ที่ยังหวังได้ เพราะผมเชื่อว่า อย่างรัฐบาลปัจจุบันกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เขาพยายามจะผลักดันอะไรหลายอย่าง แต่สิ่งที่ผม อยากเห็นคือความต่อเนื่อง เราเห็นว่าเมื่อ 5-6 ปี

ที่ แ ล้ ว มั น มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง มั น อาจจะเป็ น ความ

ต่อเนื่องในทางที่ไม่เหมาะสมก็แล้วแต่ใครจะมองกัน แต่ กั บ รั ฐ บาลปั จ จุ บั น ที่ ก ำลั ง เข้ า สู่ ปี ที่ ส อง ความ

ต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจเขาคืออะไร ผมอยาก เห็นตรงนั้น บอกให้ชัดว่าความต่อเนื่องของนโยบาย ด้านเศรษฐกิจเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่สองคืออะไร อย่าง น้อยคนทั่วไปจะมองได้ชัดว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้น ทุ ก ครั้ ง ของการสะดุ ด หยุ ด ลงล้ ว นมาจากความไม่

ต่อเนื่อง นั่นคือการบอนไซศักยภาพของประเทศ GM Biz : คุณมองว่าปัจจัยเรื่องการเมืองมีผลต่อ เศรษฐกิจมากน้อยแค่ ไหน บัญชา : แน่นอนแต่ละประเทศมีปัจจัยที่ต่างกัน โดยสิ้นเชิง คนจัดอันดับด้านเศรษฐกิจในโลกเขาก็รู้ ว่าเรามีปัญหาทางด้านการเมือง แต่ที่น่าสนใจก็คือ ญี่ปุ่น ในสองปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน การเมื อ งมาก แต่ เ ขาก็ ยั ง เป็ น เบอร์ ส องในด้ า น เศรษฐกิจ GM Biz : ฟังดูขัดแย้งนะครับ บัญชา : ใช่, ไม่นิ่งแต่เขาไม่ตก เพราะเศรษฐกิจ เขาเข้ ม แข็ ง จริ ง ๆ สามารถขึ้ น ถึ ง การจั ด ระดั บ ท็อปไฟว์แล้ว ระบบเศรษฐกิจจะสามารถยืนได้ด้วย เอกชนและประชาชน รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุน นี่ คื อ โมเดลของประเทศชั้ น นำ ในขณะที่ บ้ า นเรา ระบบเศรษฐกิจมันเป็นเหมือน Top Down เพราะ เอกชนกับประชาชนไม่แข็งแรง ยืนได้ไม่นาน ถ้า ธุรกิจและประชาชนแข็งแกร่งต่อให้รัฐบาลเปลี่ยนอีก มากมายก็ไม่กระทบภาคธุรกิจแน่นอน GM Biz : สุดท้ายในปีนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรในภาวะ เศรษฐกิจที่มันง่อนแง่นเช่นนี้ครับ บัญชา : ก็ใช้บทเรียนที่เราได้รับมาจากปีที่แล้ว ว่ า การที่ เ ราอยู่ ร อดมาได้ ใ นวั น นี้ มั น เพราะอะไร พยายามเข้ า ใจข้ อ มู ล ให้ ชั ด อย่ า มองแต่ ผิ ว เผิ น พยายามหาข้ อ มู ล มากๆ มานั่ ง วิ เ คราะห์ ว่ า จริ ง ๆ

มันคืออะไร สอง, เราต้องรู้จักประหยัดใช้จ่ายให้ ระมัดระวังในปีนี้ทั้งปี สามคือซื้อข้าวของอะไรก็แล้ว แต่ ต้องคำนึงถึง Value for Money ไม่ได้ซื้อเพียง เพราะ Emotional for Money อย่ า งเด็ ด ขาด

ปี ’53 เป็นปีที่ต้องระมัดระวัง ในขณะเดียวกันเมื่อ เศรษฐกิ จ เริ่ ม Kick Down จากจุ ด ต่ ำ สุ ด แต่ ยั ง

ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นได้แค่ไหน ยังเป็นช่วงเวลาที่เรา สามารถลงทุนหรือเก็บอะไรได้อีกเยอะแยะ เพราะ ฉะนั้นถ้ามีส่วนรายได้ที่พออย่าเสียดายโอกาสนี้เก็บไว้ ด้วย เช่น พันธบัตรรัฐบาล การเข้าไปลงทุนในหุ้น

บางตัว การเข้าไปซื้อทองคำ ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ■


Internet Opportunity

เรื่อง : Web Hot Hot

Internet Opportunity

www.brandidentityguru.com

www.google.com/finance www.thaigold.info

028

ตลาด Gold Future นับได้ว่าเป็นที่จับตาของนัก ลงทุนอย่างแท้จริง เพราะด้วยคุณลักษณะที่มีความ ผันผวนค่อนข้างคงที่หากเทียบกับตลาดเงิน ตลาดทุน หรื อ แม้ ต ลาดน้ ำ มั น นั ก ลงทุ น ที่ มี หั ว คิ ด ทั น สมั ย

จึงโฟกัสมาที่ตลาดนี้เป็นจำนวนมาก แต่อย่างว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นการ จะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ต ลาดทองก็ เ ช่ น กั น ถ้ า คุ ณ ต้ อ งการ ความรู้เรื่องทองอย่างละเอียดก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ นี้ เ ลยครั บ www.thaigold.info เขารวบรวม

เรื่องราวทุกแง่มุมของการลงทุนในทองคำไว้อย่าง ครบถ้วนเพื่อให้นักลงทุนมือใหม่ได้ศึกษากันอย่าง ถ่องแท้ก่อนลงสู่สนามจริง มากกว่ า นั้ น ยั ง มี ส่ ว นที่ เ รี ย กว่ า สภากาแฟ ซึ่ ง ก็ คื อ เว็ บ บอร์ ด เผยแพร่ ค วามรู้ แ สดงความคิ ด ที่ จ ะมี นั ก เล่ น ทองชั้ น เซี ย นหลากหลายท่ า นมาให้ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ทองหลากหลายแง่ มุ ม อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ อ่ า นง่ า ยเข้ า ใจได้ ไ ม่ ย าก

ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งจบเศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น ก็ เ ข้ า ใจได้

น่าสนใจไหมล่ะครับ ■

IT Trend

พู ด ถึ ง เว็ บ ไซต์ ทั้ ง ที จะไม่ เ อ่ ย ถึ ง ขาใหญ่ ใ นวงการ เว็ บ ไซต์ ก็ ดู จ ะกระไรอยู่ จริ ง ไหม? จะเป็ น ใคร

ซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่ google อีกหนึ่งคอนเทนต์หลัก ของ google ที่น่าสนใจที่เราจะนำมาบอกเล่านั่นคือ google.com/finance พื้ น ที่ บ นโลกไซเบอร์ ที่ รวบรวมเรื่อง Finance ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อการ

ค้นข้อมูลด้านการลงทุนในตลาดหุ้นสำคัญๆ ทั่วโลก แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในบรรจุด้วย ตารางความเป็นไปของราคาดัชนีหุ้นที่ขึ้น-ลงอย่าง

ต่อเนื่อง อัพเดทความเป็นไปของบริษัทท็อป 100 ทีละเซกเตอร์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน สกุลสำคัญในตลาดโลกแบบเจาะลึก มากกว่ า นั้ น คุ ณ ยั ง สามารถติ ด ตามข่ า วสาร

ในวงการธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกได้ โดยเขาคั ด ข่ า วสำคั ญ ๆ

มานำเสนอ รวมถึ ง บทวิ เ คราะห์ ต ลาดหุ้ น ที่ สุ ด

หลักแหลม สามารถเป็นตัวช่วยในการซื้อหุ้นของ นักลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก่าได้ google.com/finance จึงน่าจะเป็นเครื่องมือ ใหม่ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ให้ เ ป็ น นั ก ลงทุ น ที่ เ หนื อ กว่ า และ น่าจะเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ google มากกว่าการ เป็นแค่ Search Engine เพียงอย่างเดียว ■

คงไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธนะครั บ ว่ า การที่ สิ น ค้ า หนึ่ ง

จะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากสินค้าจะต้อง มี คุ ณ ภาพที่ ดี แ ล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ม าจากการสร้ า ง

แบรนด์หรือตราสินค้าให้ผู้ซื้อเกิดความจดจำได้ แต่จะว่าไปแล้วการสร้างแบรนด์ยังเป็นเรื่องที่ เข้าใจยากเนื่องจากยังไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว หาก ขาดซึ่งที่ปรึกษาที่ดีเจ้าของธุรกิจก็อาจจะไปไม่เป็น เอาง่ายๆ ดั ง นั้ น ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ มากๆ หากคุ ณ ยั ง หาไม่ ไ ด้ ลองเข้ า เว็ บ ที่ ชื่ อ ว่ า www. brandidentityguru.com น่าจะเป็นทางออกที่ดีใน ขั้นต้น เว็บดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษา และให้ ค วามรู้ ใ นการสร้ า งแบรนด์ สิ น ค้ า ภายใน บรรจุองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ไว้อย่าง มากมาย เช่น สิ่งสำคัญที่ควรสอดแทรกลงในแผน ธุรกิจ ข้อแนะนำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การ

สร้างเว็บไซต์ การสร้างโลโก้ให้เป็นที่ยอมรับ ข้อ แนะนำในการสื่อสารทางด้านการตลาด กระดาน ถาม-ตอบด้านการตลาดจากกูรูที่เป็นเว็บมาสเตอร์ รวมถึงเกมสนุกๆ เสริมสร้างทักษะด้านการตลาดให้ คุณเล่นเพลินๆ แต่ได้ความรู้ ลองเข้าไปดูครับแล้วจะรู้ว่าการสร้างแบรนด์ อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ มากกว่าที่คุณคิดก็ได้ ■

เรื่อง : วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง

Social Gaming โอกาสทอง ของนักธุรกิจซอฟต์แวร์

‘ปลูกผัก’ คือ เศรษฐกิจยุคใหม่ของโลก ถ้าพูดขึ้นมาแบบนี้ คิดว่าคงไม่มีใครเชื่อ เพราะเรื่องเกษตรกรรมเป็นเรื่องของ ประเทศที่กำลังพัฒนา จะเป็น ‘เศรษฐกิจใหม่’ ได้อย่างไร? บริษัทเกิดใหม่อย่าง ‘Zynga’ เป็นบริษัทที่ร่ำรวยขึ้นมาได้ จากการ ‘ปลูกผัก’ แต่ต้อง ‘ปลูกผัก’ อย่างไร เรามาดูกัน ‘Zynga’ เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การจั บ ตามอง อย่ า งมากในโลกของออนไลน์ บ้ า งก็ ว่ า ‘Zynga’

จะเป็น ‘Google’ คนต่อไป บ้างก็ว่า ‘Zynga’ จะเป็นยักษ์ ตัวใหม่ด้านเกมออนไลน์ บริษัท Zynga เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิด ตัวเมื่อกลางปี 2007 โดยผู้ก่อตั้ง คือ ‘Mark Pincus’ อดีต ผู้ก่อตั้ง ‘Tribes.net’ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Social Networking ยุคแรกๆ (ก่อตั้งก่อน MySpace.com 1 ปี) เป็นบริษัทที่ สามารถทำกำไรได้ในปีแรกที่ดำเนินการ ในขณะที่ Google ต้องรอถึง 3 ปี 2 ปีแรกของ Zynga ทำเงินมากกว่า 100 ล้านเหรียญ ศักยภาพในการทำกำไรสูงมาก

วิสัยทัศน์ของ Mark Pincus คือ การเชื่อมต่อผู้คนใน โลกออนไลน์ด้วยเกม ดังนั้น เขาจึงมองไปที่ประเภทของ เกมที่มีคนนิยมเล่นกันเยอะๆ และสามารถเล่นได้นานๆ ไม่ เบื่อง่ายๆ ซึ่งประเภทของเกมที่ตอบโจทย์นี้ คือ ‘Casual Game’ ซึ่งเป็นเกมที่เล่นเพลินๆ เอาไว้ ‘ฆ่าเวลา’ เล่นได้

ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้หญิง การนำเกมแนว Casual มาใส่ ใ ห้ บ ริ ก าร Social Networking ที่ มี จ ำนวนฐานผู้ ใ ช้ ห ลายร้ อ ยล้ า นอย่ า ง Facebook.com และ MySpace.com ทำให้เกมสามารถ ‘Connect’ ผู้คนจำนวนมากได้ง่าย เพราะบริ ก าร Social Networking ได้ ก ลายเป็ น

ส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เฉกเช่นการดูโทรทัศน์

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในด้าน Offline เปลี่ ย นจากการดึ ง ผู้ ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น

สถานที่ที่แตกต่างกัน ให้ออนไลน์เล่นเกมแข่งกัน มาเป็น การดึงผู้ใช้ Social Networking ที่เปรียบเสมือนอยู่ใน สถานที่เดียวกัน ให้มาออนไลน์เล่นเกมแข่งกัน เป็น ‘การ เปลี่ยนแปลง’ จาก ‘Online Gaming 1.0’ อย่าง Yahoo! Games หรือ MSN Game Zone มาเป็น ‘Social Game 2.0’ บน Facebook Game สอดคล้องกับ ‘Web 1.0 Era’ สู่ ‘Web 2.0 Era’ ■


Urban Living

เรื่อง : Boonake

IDEO MORPH 38 คอนโดฯในฝันของคน

030

Book

เรื่อง : GM Biz Team

เศรษฐศาสตร์ซชู ิ

: The Suchi Economy

ผู้เขียน : Sasha Issenberg แปล : อรนุช อนุศักดิ์เสถียร ราคา 240 บาท

Small Is

Smart :

SMEs’s Strategy + Mindset

ผู้เขียน : สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ราคา 160 บาท

รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ของ คนเมืองที่เปลี่ยนไป เป็น ตั ว ขั บ ดั น รู ป แ บ บ ข อ ง

ที่ อ ยู่ อ าศั ย เช่ น กั น โดย เฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่ม Gen C ซึ่ง เป็นประชากรคนรุ่นใหม่ ที่มีวิถีชีวิตในการ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ค นภายนอกด้ ว ยการสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง ยั ง แสวงหาชี วิ ต ที่ แ ปลกใหม่ ต ลอด เวลา สำหรั บ ความต้ อ งการที่ ก ล่ า วไปนั้ น

ถูกถมเต็มเมื่อ IDEO ยักษ์ใหญ่ด้านคอนโด-

มิเนียมหรูได้ทุ่มเงินกว่า 2,700 ล้านบาท ผุดโครงการคอนโดฯแห่งใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า IDEO MORPH 38 ใจกลางถนนสุขุมวิท 38 เพื่อตอบสนองและเติมความสุขให้แก่ คนกลุ่ม Gen C ได้อย่างเต็มที่ จุดเด่นของ IDEO MORPH 38 นั่นคือ การออกแบบห้ อ งโดย WOHA บริ ษั ท ออกแบบระดั บ โลกที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ

ระดั บ โลก จึ ง ถื อ เป็ น นวั ต กรรมด้ า น คอนโดมิ เ นี ย มแนวใหม่ ที่ มี ค วามครบ สมบูรณ์แบบในทุกมิติ ด้วยการดีไซน์ห้อง

ให้ มี รู ป แบบ Double Volume โดย

มี ค วามสู ง จากพื้ น ถึ ง เพดานเกิ น กว่ า มาตรฐานคอนโดมิเนียมอื่นๆ กว่า 2 เท่า

ส่ ว นห้ อ งนอนที่ ถู ก ยกเป็ น สเต็ ป ขึ้ น ไป

ถู ก วางแปลนในรู ป แบบ Mezzanine จึ ง ทำให้ บ ริ เ วณด้ า นล่ า งมี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยได้ ทั้ ง ห้องแบบเต็มพื้นที่ และมองดูเก๋มากกว่า คอนโดฯทั่วไป ตอบรับกับลักษณะนิสัยของ การแสวงหาสิ่งใหม่ของคน Gen C แบบมี สไตล์ อี ก หนึ่ ง ความแตกต่ า งของ IDEO MORPH 38 ก็คือส่วน Common Area ที่ จัดสรรให้เป็นมุมพักผ่อนและสันทนาการที่ สอดคล้องกับชีวิตคนเมือง รวมถึง Pocket Sky Garden สวนลอยที่ยื่นเว้าออกจาก ตั ว อาคารเสมื อ นยื น อยู่ ก ลางอากาศ

ที่ ท ำให้ มุ ม มองของตั ว อาคารดู น่ า สนใจ

มีเอกลักษณ์ที่เด่นในตัวเอง ไม่ใช่แค่ภายใน เท่ า นั้ น ภายนอกก็ ยั ง โดดเด่ น คลุ ม ด้ ว ย หน้ากากตึก Vertical Green Wall เพื่อ รักษาทัศนียภาพของกรุงเทพฯให้เป็นเมือง น่าอยู่อีกทางหนึ่ง IDEO MORPH 38 จึ ง ถื อ เป็ น ปรากฏการณ์หน้าใหม่แห่งความสมบูรณ์ แบบของคอนโดมิเนียมระดับหรู ที่ไม่ติด ยึ ด กั บ กฎเกณฑ์ ใ ดๆ ดั ง สโลแกน The Emergence of 6-D Living โดยถือเป็น พั ฒ นาการก้ า วหน้ า ไปอี ก ขั้ น หนึ่ ง ฉี ก ไป จากภาพรู ป แบบเดิ ม ๆ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างสมบูรณ์ แบบ ■

หนังสือชื่อ ‘เศรษฐศาสตร์ซูชิ’ งานเขียนของ Sasha Issenberg นักข่าวฝีมอื เยีย่ มจากหนังสือพิมพ์ The Philadelphia ผูส้ นใจเรือ่ งราวธุรกิจยุคโลกาภิวตั น์ ด้วยการเดินทางเก็บข้อมูลใน 14 ประเทศ 5 ทวีป เผยให้เห็น ถึงที่มาที่ไปของซูชิหนึ่งคำทั้งการเลี้ยง การทำฟาร์ม แง่มุมเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ในตลาดนี้ รวมถึงการบอกเล่าถึง ระบบโลจิสติกส์ ผ่านระบบซัพพลายเชนที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถนำปลาทูน่าครีบน้ำเงินคุณภาพเยี่ยมจาก

น่านน้ำในแคนาดา มาแผ่หลาให้เลือกในเช้ามืด 2 วันต่อมา ณ ตลาดซึกิจิ ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า เศรษฐศาสตร์ซูชิ เป็น The World Is Flat ภาคอาหาร ก็คงกล่าวได้ไม่ผิดนัก ไม่เชื่อลองอ่านดู ! ■ Small Is Smart หนังสือเล่มล่าสุดของ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล หัวหน้าคณะบริหารด้านการตลาด ของ AIS ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะของนักบริหาร และกูรูทางด้านตลาดที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง สรรค์ชัย

เปิดเผยกลยุทธ์ มุมมองวิธีคิดในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ SME อย่างหมดเปลือก ผ่านข้อเขียน

4 หัวข้อหลักที่ถือได้ว่าเป็น Key Factor หลัก อาทิ Marketing Strategy, Entrepreneurialship, Trend for Business และ Franchising มากกว่ า นั้ น ด้ ว ยประสบการณ์ ต กผลึ ก เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ล งลึ ก ถึ ง แก่ น แปรเปลี่ ย นเป็ น งานเขี ย นที่ ใ ช้ ประสบการณ์จริงเป็นแบ็คอัพ สื่อสารภาษาที่ธรรมดาๆ แต่ละบทย่อยสั้นกระชับ สอดแทรกแง่มุมต่างๆ ด้าน SME ที่น่าสนใจ จึงน่าจะสร้างแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ให้กับผู้ประกอบการ SME และ Entrepreneur หน้าใหม่ ได้อย่างดี ■


Thinking on Life

เรื่อง : บุญเอก อรุณเลิศสันติ ภาพ : วราวุธ อันศิริมงคล หนึ่งหน้ากระดาษต่อไปนี้ รับรองว่ามัน ใหญ่ มาก จริงๆ “ผมเริ่มทำ Fat Festival ประมาณ 9 ปี ก่อน มันทำให้ผมเห็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกัน ใน Music Festival ซึ่งเริ่มเป็นที่เข้าอกเข้าใจกัน ว่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่การเดินไปดูคอนเสิร์ตต่อไป อีกแล้ว พอเข้าไปในงานต้องวิ่ง ช่วงเวลานี้เวทีนี้ ใครกำลังขึ้น ดูเวทีนี้เสร็จต้องวิ่งย้ายไปดูอีกเวที หนึ่ ง เพื่ อ ดู อี ก วงหนึ่ ง แล้ ว ก็ มี ก ารเดิ น จั บ จ่ า ย

ซื้อของกันในงาน พอช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการไปจัด คอนเสิร์ตในป่าในเขา เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็พิสูจน์ ได้แล้วว่าคนไทยพร้อมแล้วกับงานลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้เวลาแล้วละที่เราจะทำ “ในงาน Big Mountain ครั้งนี้การออกแบบ งานสร้างทั้งหมดที่จะครีเอทให้ที่นี่เป็นเมืองย่อมๆ ที่ หั น ไปทางไหนต้ อ งเป็ น มุ ม มองที่ ไ ม่ เ คยเห็ น มา ก่อน มองไปทางนี้ก็เห็นไอเดียที่ศิลปินจำนวนมาก ต้องการจะสร้างสรรค์ ตรงนี้ทำให้เกิดปิ๊งอยากจะ กลับไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ตรงนี้ถือเป็นจุดเด่น ของงานครั้งนี้ อีกอย่างหนึ่งเราอยากให้งานนี้เต็ม ไปด้วยแรงบันดาลใจ นี่คือความคิดเบื้องหลังของ คอนเสิ ร์ ต ครั้ ง นี้ เหมื อ นกั บ ที่ Woodstock, Glastonbury หรือ Fuji Rock มี ในอนาคต

หวังว่าจะมีศิลปินต่างชาติที่เขามองว่าที่นี่จะเป็น Destination สำคัญที่จะเจาะเข้ามาในตลาดเอเชีย ผมอยากให้มันไปอยู่ในแผนที่ของ Music Festival โลก เมื่ อ ไหร่ ก็ ต ามที่ ก างแผนที่ ต้ อ งมี Big Mountain อยู่ในนั้น

เบื้องหลังแผนคิดการใหญ่ของ

ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม

ถ้ า จะบอกว่ า Ozzy Osbourne คื อ

ขาใหญ่แห่งวงการเมทัลที่สามารถสร้าง อภิมหาคอนเสิร์ตอย่าง Ozzfest ขึ้นมา ได้ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม ก็คงเจ๋ง

ไม่ แ พ้ กั น ในฐานะเจ้ า พ่ อ อิ น ดี้ ข าใหญ่ ของเมืองไทย ผู้สร้างกระแสคอนเสิร์ต โตๆ มันส์ๆ อย่าง ‘Fat Festival’ ที่จัด กันมาอย่างยาวนานเข้าสู่ปีที่ 9 ไปแล้ว ล่าสุดได้ข่าวว่าป๋ากำลังคิดการใหญ่ ด้วยการจัดอภิมหาคอนเสิร์ตที่ชื่อ ‘Big Mountain Music Festival’ บนพื้นที่ ขนาดมหึ ม าของไร่ โ บนั น ซ่ า เขาใหญ่ สามารถรองรับคนได้ถึง 30,000 คน ที่ จะมาสนุ ก สุ ด เหวี่ ย งกั บ วงดนตรี ห ลาก หลายแนวกว่า 30 วง ตลอด 2 วัน 2 คืน ของวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘มัน ใหญ่ มาก’ นี่เป็นโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขา เคยจัดมา ป๋าคอนเฟิร์มกับเราอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราเชื่อได้ว่าคอนเสิร์ตนี้ต้อง น่าสนใจแน่ๆ จะเป็นอย่างไรคงต้องให้ ป๋าทำหน้าทีเ่ ผยเบือ้ งหลังแผนคิดการใหญ่ นี้ ใ ห้ เ ราฟั ง บนพื้ น ที่ สั ม ปทานขนาด

“นี่ คื อ โปรเจ็ ก ต์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในชี วิ ต ผม เป็ น เรื่ อ งใหม่ ที่ ผ มไม่ เ คยได้ ท ำ แน่ น อนมั น อาจจะ กดดันบ้าง แต่บังเอิญผมเป็นคนที่มีความสุขกับ การได้เริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ข้อดีของการเริม่ ต้น งานใหม่ๆ อยู่เสมอ มันจะนำมาซึ่งความสด อันนี้ เป็ น ปรั ช ญาของริ ช าร์ ด แบรนสั น (Richard Branson) ซี อี โ อของเวอร์ จิ้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ขาทำ ธุรกิจใหม่เขาก็กลับไปบริสุทธิ์อีกครั้ง เช่นเดียวกัน ณ วันนี้เราเริ่มต้นโปรเจ็กต์ใหม่ที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ เราเคยทำ ดังนั้นมันก็ทำให้ผมสดชื่นอีกครั้ง “คำหนึ่งทีี่ผมใช้ยึดเป็นวรรคทองของชีวิตคือ คำพูดของสตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) ประโยค หนึ่งที่ว่า “Stay Hungry, Stay Foolish.” แปลว่า

ถ้ า เราหิ ว อยู่ เ ราก็ ค งต้ อ งขวนขวายเพื่ อ ดำรงชี พ

ต่ อ ไป ส่ ว นจงโง่ ต่ อ ไปนั่ น คื อ ไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะเรี ย นรู้ และไม่มั่นใจตนเองจนปิดกั้นการเรียนรู้ หลักคิด ตรงนี้ ท ำให้ ผ มไม่ เ คยสั ก ครั้ ง ที่ ท ำงานแล้ ว มี

ความรู้ สึ ก ว่ า ผมรู้ ห มดแล้ ว ก็ ท ำให้ พ ร้ อ มที่ จ ะ

รับฟังความเห็นของคนที่อยู่รอบข้าง พร้อมที่จะ ปรับปรุงในสิ่งที่เราบกพร่อง ดังนั้นถ้าจะถามว่า สำเร็จหรือยัง ก็ตอบว่ามีความสุขดี ไม่ได้รู้สึกว่า จะต้ อ งสำเร็ จ มากไปกว่ า นี้ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น

ก็ยังไม่หยุดสนุกสนานในสิ่งที่จะทำต่อไป” ■

031


Motor Intrend

เรื่อง : Motor Mania

เหตุผลความแรงที่มากกว่าเรื่องยนตรกรรมของ

Mazda2

ยอดขายของ Mazda2 ตอนนี้น่าจะมากกว่า 5,000 คัน เข้าไปแล้วกระมัง เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของค่ายนี้อย่าง แท้จริง เพราะแค่เดือนเดียวของการเปิดตัว เชื่อหรือไม่ ว่ายอดจองพุ่งขึ้นไปพันกว่าคันเข้าไปแล้ว ยิ่งมาตอกย้ำถึง ความนิยมในช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาที่มียอดจองถึง กว่า 3,000 คันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Mazda2 จึงถือ ได้ ว่ า เป็ น อาวุ ธ สุ ด ท้ า ยที่ ส่ ง มาสั่ น สะเทื อ นวงการ

คอมแพ็คท์คาร์บ้านเราอย่างแท้จริง แล้วหากจะถามว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ว่า ตอบกั น ซื่ อ ๆ ก็ ต้ อ งเป็ น รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกที่ ส วยงามใน แบบสปอร์ต ดุดันตามแบบฉบับของสำนักออกแบบของ มาสด้ า ที่ ส ร้ า งความโฉบเฉี่ ย วให้ กั บ รถในค่ า ยหลายรุ่ น รวมกั บ การขั บ ขี่ ที่ แ รงได้ ใ จ ทำให้ Mazda2 ได้ รั บ การ

ตอบรับที่ดี

อี ก ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ อย่ า งมาก นั่ น คื อ การทำการตลาดที่ น ำกลยุ ท ธ์ IMC (Integrated Marketing Communication) ที่มาสด้าเน้นเป็นพิเศษ เพื่อสร้างแบรนด์ Mazda2 ให้อยู่ในใจผู้บริโภค ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2552 ได้เจาะลึกประเด็นดังกล่าวว่า เริ่มต้นมาสด้าใช้เงิน 25% ของเงินงบประมาณด้านการตลาดสร้างการประชาสัมพันธ์ที่เหนือชั้น ในส่วน ของการเปิดตัวฝ่ายประชาสัมพันธ์กระจายข่าวล่วงหน้านับเดือน ทั้งยังกระจายข่าวไปยังสำนักข่าวใน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หลังจากวันเปิดตัวข่าวมาสด้า2 ถูกตีพิมพ์ไปทั่วอาเซียน นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักข่าวแล้ว ทีมงานมาสด้ายังทำแผนสร้างแบรนด์ ด้วยการ

ตัดสินใจเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นดารานักร้องขวัญใจวัยรุ่นอย่าง เป้-อารักษ์ มาสร้างภาพลักษณ์รถยนต์ ของคนรุ่นใหม่สุดฮิป ที่มีชีวิตนอกกรอบ ยิงโฆษณาแทบทุกสื่อถี่ยิบ คนจึงจดจำมาสด้า2 ได้เร็วขึ้น อีกส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมแบบ Below the Line ยังมีการสร้างกองทัพคนเสื้อเขียว ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์มาสด้า2 เดินขบวนโปรโมตไปตามสี่แยกหลักในกรุงเทพฯ และแหล่งวัยรุ่นสุดฮิป

ทั้งสยามสแควร์ สยามพารากอน จตุจักร ทำให้มาสด้า2 กลายเป็น ‘ทอล์กออฟเดอะทาวน์’ ชั่วข้ามคืน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแค่เวลาไม่ถึง 3 เดือนดีเช่นนี้ยอดขายจึงพุ่งแรงไม่หยุด เรียกว่าส่งรถแทบ ไม่ทัน แต่ถ้ามองลึกลงไปตามที่เราได้ขยายความให้ฟัง จะมองเห็นที่มาที่ไปอย่างชัดเจน เชื่อว่านี่คือกรณีศึกษาสำคัญในตลาดรถบ้านเรา ว่าความสำเร็จของรถรุ่นหนึ่งไม่ได้อิงอยู่เฉพาะกับการ ทำของที่ดีอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว การนำความคิดทางด้านการตลาดที่ชาญฉลาดเข้าไป ก็เป็นส่วนผสมที่ กลมกล่อมเหมือนที่มาสด้าได้ทำให้เราประจักษ์แล้ว ที่เหลือก็เป็นโจทย์ในปีนี้ของค่ายคู่แข่งที่จะหาวิธีการ อย่างไรเพื่อมาหยุดความแรงของ Mazda2 นั่นคือเรื่องสำคัญที่เราๆ จะต้องจับตาดู ■

Gadgets

032

เรื่อง : Samuel.net

LG Arena KM900

สมาร์ทโฟนทัชสกรีน ตัวใหม่ของ LG โดดเด่ น สะดุ ด ตาด้ ว ยตั ว เครื่องเล็ก บางและเบา ขนาด หน้ า จอกว้ า ง 3 นิ้ ว ง่ า ย

ต่อการใช้งาน รองรับภาษา ไทยได้ และมีแอพพลิเคชั่น พื้นฐานของมือถือยุคนี้ที่ควรจะมี จุดเด่นอยู่ที่กล้องขนาด 5 ล้ า นพิ ก เซลพร้ อ มแฟลช, ดาวเที ย มค้ น หาพิ กั ด

A-GPS, ส่ ง Instant Message และ E-Mail

การเชื่อมต่อบลูทูธ ไวร์เลส ทั้งยังสามารถรองรับ 3G

ได้อีกด้วย ■

Canon

G11 นี่ คื อ กล้ อ งตั ว ใหม่ ล่ า สุ ด

ที่ ยั ง ค ง ค อ น เ ซ็ ป ต์ เ ล็ ก กะทัดรัดพกพาง่าย แต่ กลั บ ปรั บ ลดความชั ด ลง เหลื อ เพี ย ง 10 ล้ า น

พิกเซล แต่ยังคงเลนส์ 28-140 mm ตามเดิม ที่พิเศษ กว่า G10 คือหน้าจอ 2.8 นิ้วที่ปรับหมุนได้ และพัฒนา CCD ให้มีความไวแสงมากกว่า G10 ถึง 2-stop (สู้กล้อง DSLR ได้เลยนะเนี่ย) คงบอกได้ว่าตอนนี้ G11 ไปไกลกว่า กล้องคอมแพ็คท์ทั่วไปแล้วละ ■

Inpulse Watch For BB

นาฬิกาบลูทูธ ผู้ช่วยของ BB แม้ หน้ า ตาจะธรรมดา แต่ ค วามเจ๋ ง ของมันอยู่ที่การแจ้งให้ทราบทุกครั้ง ที่ BB ของคุ ณ มี ส ายเรี ย กเข้ า มา หรือแสดงข้อความ SMS ที่ได้รับ

ตลอดจนข่ า วสารจากระบบฟี ด RSS หรื อ ที่ แ ชร์ กั น ในกลุ่ ม เพื่ อ น อย่ า ง twitter หรื อ facebook และเหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดมั น สามารถ

ทำหน้ า ที่ เ ป็ น นาฬิ ก าบอกเวลาได้ ด้วย ! (น่าตกใจมาก) ■

HP Envy 15 โน้ ต บุ๊ ค ที่ บ างเฉี ย บเพี ย ง 1 นิ้ ว มี

หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว พร้อมกล้องในตัว สามารถใช้ ง านนอกสถานที่ ไ ด้ น านขึ้ น ด้ ว ย

ขุมพลังการประมวลผลจากหน่วยประมวลผล Intel® CoreTM i7 Processor(2) หน้าจอ ปรับความสว่างได้ตามสภาพแวดล้อม และ

มี ร ะบบประมวลให้ เ ล่ น เกมที่ มี ก ราฟิ ก เทพๆ

ได้สบาย พ่วงด้วยหน่วยความจำระบบแบบ DDR3 1066 MHz สูงสุดถึง 16 กิกะไบต์ และสล็อตเสียบความจำอีก 4 ช่อง ! ■


Hang out

Princess Terrace Pub & Restaurant Contact :

สำรองโต๊ะได้ที่ 0-2860-3700 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.princessterrace.com

Recommended : ปลาช่อนทอดสมุนไพร กุ้งเทมปุระ ฉู่ฉี่ปลาแซลมอน ส้มตำที่เสิร์ฟพร้อมเปาะเปี๊ยะข้าวเหนียวทอด Vanilla Cream Brulee หรือจะเลือกเป็นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เบาๆ อย่าง Mint Lady

Style : ตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล ที่แฝงไว้ด้วย ความหรู ห ราทั น สมั ย เจื อ ด้ ว ยอารมณ์ แ ห่ ง ความ อบอุ่นด้วยสีหลักของร้านในโทนสีน้ำตาลอ่อนอบอุ่น เคร่งขรึม แถมยังใส่ความอ่อนช้อยลงไปด้วยแผ่นไม้ ถูกนำมาดัดให้มีลักษณะของเกลียวคลื่น ที่ประดับ เรี ย งรายอยู่ บ นฝ้ า เพดานเต็ ม ทั่ ว บริ เ วณ สร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ ห้ โ ร แ ม น ติ ก เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย แ ส ง ไ ฟ ดาวน์ไลท์นวลตา ให้อารมณ์แห่งความเนิบช้าแห่ง ความผ่อนคลายได้ดีทีเดียว ■

บรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำช่วงฟ้าสลัวทอดตัวทาบทาด้วยสีน้ำเงินแซมด้วยสี ชมพู เ ข้ ม ๆ ของแสงสุ ด ท้ า ยจากดวงอาทิ ต ย์ เป็ น บรรยากาศที่ โ รแมนติ ก ที เ ดี ย ว หากเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยอาหารรสเลิ ศ ที่ ผ่ า นการปรุ ง จากเชฟฝี มื อ ดี รวมถึ ง บรรยากาศของร้ า นอาหารที่ ส ร้ า งความรู้ สึ ก สบายๆ ด้ ว ยแล้ ว แม้

หลังจากนั้นค่ำคืนจะมืดมิดเพียงใดก็ยังเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนพิเศษอยู่ดี ความรู้สึกที่ว่าคงไม่ต่างอะไรจากสิ่งที่ผมซึมซับอยู่ขณะนี้ในร้านอาหารที่ชื่อ Princess Terrace Pub & Restaurant ที่ ซ่ อ นตั ว อิ ง แอบริ ม แม่ น้ ำ เจ้ า พระยาในซอยเจริ ญ นคร 21 ยิ่ ง ในช่ ว ง ต้นปีที่กลิ่นของวาระแห่งการเฉลิมฉลองยังไม่จางหาย หากได้มาแฮ็งเอาต์์บรรยากาศดีๆ เช่นนี้

นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีที่วิเศษไม่น้อยเลย

Top Shop

Health

เรื่อง : Mellowdy ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

Tuba 2 เทรนดี้เก๋ๆ ด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบ Retro

Tuba 2 เป็ น ร้ า นใหม่ ข อง Tuba ร้ า นเฟอร์ นิ เ จอร์ เรโทรชื่ อ ดั ง ในซอยเอกมั ย 21 หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ซอย แจ่มจันทร์นั่นละ จุดแตกต่างระหว่าง 2 สาขาก็อยู่ตรงที่ ร้านใหม่นี้เป็นร้านที่เน้นขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียว ไม่ใช่ เป็นกึ่งร้านอาหารอย่างที่เคยเป็นมา และที่สำคัญเพิ่งเปิด มาได้ 4 เดือนเศษๆ เท่านั้น สินค้าภายในร้านก็ยังคงสไตล์ Retro Chic ที่สวยเก๋ สีสันจัดจ้าน ตามแบบยุคบุปผาชน อีกทั้งยังมีมากมาย ทั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้รูปทรงแปลกตา บุหนัง บุผ้าหลาก สีสัน ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ไม้ โคมไฟหลายดีไซน์ทั้งแบบโลหะ และแชนเดอเลียร์เกลี้ยงๆ แบบแก้ว รวมถึงของตกแต่ง เล็กน้อยทั้งภาพเขียน แจกัน ของเล่นโบราณที่เราคุ้นเคย ในวัยเด็ก เพื่อใช้ประดับบ้านหรือร้านอาหารที่อยากสร้าง คอนเซ็ปต์แบบย้อนยุค ใครที่ ช อบอารมณ์ เ รโทร หรื อ หลงใหลกลิ่ น อาย อันสวยงามของวันวาน Tuba 2 น่าจะเป็นสวรรค์น้อยๆ ของคุณอย่างแท้จริง ■ Tuba 2: ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) Tel. 0-2711-5500

เรื่อง : Teastperiment ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

เรื่อง : Healthy Life

ช่วงเวลาดีๆ ของการออกกำลังกาย

ศาสตราจารย์ โ ทมั ส ไรลี แห่ ง สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการ ออกกำลังกาย จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล เผยผลสำรวจวิจัยชิ้นใหม่ออกมาว่า

ช่วงเวลาเหมาะที่สุดในการออกกำลังกายสำหรับคนส่วนใหญ่ราวร้อยละ 90 คือ ระหว่าง 16.00 น. ถึง 19.00 น. เพราะเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายมีกำลังมากที่สุด จากอุณหภูมิของ ร่างกายที่เพิ่มมากที่สุด ทำให้กล้ามเนื้อขยายตัว และมีความยืดหยุ่นสูง ลดความ เสี่ยงในการบาดเจ็บได้อย่างมาก แถมอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตต่ำ

จึงทำให้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวก

เคล็ดลับทำสมองไบรท์

แน่นอนสิ่งที่เป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ทำงาน นอกจากร่างกายที่ต้องใช้งานแล้ว อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ มากนั่ น คื อ สมอง เพื่ อ การคิ ด อ่ า นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เราก็ มี เคล็ดลับในการสร้างสมองให้ไบรท์ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในหนึ่งของการใช้ชีวิตมาฝาก ครับ เริ่มต้นด้วยการจิบน้ำบ่อยๆ ป้องกันเซลล์สมองเหี่ยว กินไขมันดีบำรุงสมอง เช่น น้ำมันปลา สารสกัดใบแป๊ะก๊วย ปลา นมถั่วเหลือง นั่งสมาธิวันละ 12 นาที หลังจากตื่นนอน หัวเราะและยิ้มบ่อยๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน ให้อภัยตัวเองทุกวัน

เพื่อลดภาระของสมอง เขียนบันทึกขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน และสุดท้าย ฝึกหายใจลึกๆ เป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง ควรนั่งหลังตรงเพื่อให้ออกซิเจน เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น เห็นไหม ไม่ยากเลย ผมเชื่อว่าคุณก็ทำได้ ■

029 033


MKT Vocab

เรื่อง : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

Social Network Media กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะไอโฟน บีบี Nexus One HTC ฯลฯ ได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าการเล่น facebook, twitter จากนี้ ไ ปเป็ น เรื่ อ งง่ า ยดายและเล่ น ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาอี ก

ต่างหาก Social Media โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง facebook, twitter นั้ น ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก จนกระทั่ ง

คนที่ เ ล่ น มากๆ แล้ ว ติ ด ขาดมั น ไม่ ไ ด้ แ ม้ แ ต่ น าที

มิเช่นนั้นอาจลงแดงได้ง่ายๆ ผู้เล่น facebook ที่มีเพื่อนมากๆ หรือเปิด Fan Page แล้วมีคนเข้ามาเป็นหมื่นๆ คนนั้น ย่อมกลายเป็น ผู้มีอิทธิพลไปโดยปริยาย ผู้เล่นที่ twitter ที่มี Followers มากมายหลาย หมื่น แสน หรือนับล้านคนนั้น ก็ต้องเป็น Influencer อย่างแน่นอน มั น ทำให้ นึ ก ถึ ง หนั ง สื อ ขายดี ข อง เดล คาร์ เ นกี้

นั่นคือ How to Win Friend and Influence People วันนี้นักการตลาดอาจต้องอ่านหนังสือ How to Win Influencer เพราะหากชนะใจ Influencer เหล่านี้ เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้จะ Exercise ผ่ า นเครื อ ข่ า ย Social Network ให้ เ กิ ด Viral Marketing กันสนั่นเมืองไปเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเอไอเอสและดีแทคจะเปิดตัว BlackBerry ก็แจก บีบีให้ Influencer เหล่านี้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นดารา หรือผู้มีชื่อเสียง นั่นคือ Influencer ในรูปแบบเก่า แต่ ท ว่ า วั น นี้ ไ ด้ เ กิ ด Influencer ที่ ส ร้ า งชื่ อ

มาจากการเขียน Blog ที่ตนเองเชี่ยวชาญ จากนั้นมา เล่น facebook มีมิตรรักนักเพลงเข้ามาตรึม และเมื่อ เล่น twitter ก็มีคนตามกันหลายพันหรือนับหมื่นคน ถ้ า นั ก การตลาดครองใจ Influencer เหล่ า นี้ ไ ด้

ก็เท่ากับได้ ‘แม่เหล็กการตลาด’ อยู่กับตัว ไม่ต้องกลัว ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ ■

034

The Influencer ในโลกการตลาดนั้ น ปรมาจารย์ ก ารตลาดล้ ว น

พร่ำสอนว่าให้หาความต้องการของลูกค้าและสนอง ความต้ อ งการนั้ น เพราะลู ก ค้ า คื อ พระเจ้ า แต่ ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ ลูกค้าทุกคนไม่ใช่ พระเจ้า ลูกค้าบางคนเท่านั้นที่เป็นพระเจ้า เพราะ ถ้าจะพูดกันตามตรงก็คือ ลูกค้าบางคนนั้นต้องทำ Demarketing คือทำทุกอย่างเพื่อให้เขาไปจากเรา เสียด้วยซ้ำ ลูกค้าประเภทหลังนี้อยู่แล้วเจ้าของแบรนด์ต่าง เข็ดขยาด แต่ต้องเรียนท่านทั้งหลายว่าลูกค้าแบบนี้ นี่แหละที่เจ้าของแบรนด์ต้องลงมาดูแลอย่างจริงจัง เพราะหาก Demarketing ไม่ประสบความสำเร็จ

ลูกค้าแบบนี้ยังคงใช้แบรนด์ของเราอยู่นั้น กลุ่มนี้

ถ้าไม่ลงมาดูแลเพื่อลดความไม่พึงพอใจนั้น อาจจะ เปลี่ ย นไปเป็ น Terrorist Customers ในที่ สุ ด

ซึ่งน่ากลัวมากๆ เพราะปัจจุบัน Social Network Media สามารถกระจายข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็ว มาก ก่อนหน้ามี Social Network ก็มีอีเมล กระทู้ ตามเว็บต่างๆ เช่น pantip.com แค่อีเมลหรือโพสต์ กระทูก้ เ็ หนือ่ ยแล้ว เดีย๋ วนีย้ งั มี twitter, facebook ที่เชื่อมกันเป็นเครือข่ายโยงใยไปไม่มีที่สิ้นสุด Word of Mouth จึงเกิดได้ง่ายกว่าสมัยก่อน เพราะ Social Media ขณะนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนที่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้ง Edge 3G Wifi ส่งผลให้

Case Study 13.0 : Managing Brand

In Recession Time

โดย ธันยวัชร์-อาทิตย์

วางตลาดแล้ว หาซื้อได้ที่

SE-ED หรือโทร. 08-1931-2316


ช่องทางความรู้ สู่เกษตรกร หนึง่ ในโครงการทำดีทกุ วันจากดีแทค โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเปิดศักราชใหม่ จับมือคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ร่ ว มใช้ เ ทคโนโลยี ห นุ น นำองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งข้อมูลสู่เกษตรกรผ่านศูนย์ฮอตไลน์

*1677 บริ ก ารข้ อ มู ล ทางการเกษตร พร้ อ มใช้ MMS SMS

และ clip ส่งผ่านข้อมูลถึงมือเกษตรกรภายในปี 2553 นี ้

สำหรั บ โครงการนี้ รศ.ดร. วิ จ ารณ์ วิ ช ชู กิ จ คณบดี ค ณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบซีดีรวบรวมความรู้เชิงวิชาการและ เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับด้านการเกษตรทัง้ หมด 30 หัวข้อ เช่น การเพิม่ มูลค่าสินค้าด้านการเกษตร การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช การเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการคัดเลือกโคนม การวิเคราะห์ดนิ ฯลฯ โดยข้อมูลทัง้ หมดนีม้ าจากการ คิดค้น วิจยั และพัฒนาโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้ โครงการทำดีทกุ วันนำไปเผยแพร่เป็นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ส่งให้สมาชิก ผูใ้ ช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรเพือ่ กระจายความรูแ้ ก่การเกษตร ซึง่ มีกว่า 200,000 เลขหมายทัว่ ประเทศ และเพือ่ เสริมศักยภาพการสือ่ สาร ทางดีแทคโดย คุณพีระพงษ์ กลิน่ ละออ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้าน เกิด ได้มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ มือสอง คุณภาพดีจำนวน 20 เครือ่ ง ให้แก่ คณะเกษตร เพือ่ สนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางวิชาการ สูส่ งั คมพร้อมทัง้ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเกษตรต่อไป ทั้งนี้ทางคณะเกษตรจะได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ยืมใช้ใน ระหว่างภาคการศึกษา เสริมประสบการณ์การเรียนและสร้างจิตอาสาแก่ นิสติ ภายในเวลาเดียวกันรวมทัง้ จัดสรรใช้ประโยชน์ในงานบริการวิชาการของ หลักสูตรการเกษตรพอเพียง โรงเรียนพระดาบส โครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันอย่าง บูรณาการ โดยมีเจตจำนงร่วมกันในการทำงานเพือ่ พัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเข้า มาเป็นเครือ่ งมือสำคัญในการดำเนินงาน ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์จาก หลากหลายสาขาของคณะเกษตร สาขาวิชาต่างๆ ได้มีช่องทางในการเผย แพร่องค์ความรูใ้ ห้เกษตรกรและผูส้ นใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง มากยิง่ ขึน้ ต่อไป

นอกจากนีด้ แี ทคยังได้พฒ ั นาการส่งข้อมูลถึงมือเกษตรกรผ่านระบบ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ พร้ อ มทั้ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ สถานี วิ ท ยุ ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น Happy Farmer และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดในการพัฒนาเป็นศูนย์ ประสานงานข้อมูลด้านการเกษตรผ่านเบอร์โทร *1677 ซึง่ เกษตรกรที่ ต้องการทราบข้อมูลเรื่องใดๆ สามารถโทรฯสอบถามได้ฟรี หรือศึกษา รายละเอียดได้จาก www.rakbankerd.com โครงการนีน้ บั เป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมิใจของดีแทคในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหนุนนำการ พัฒนาสังคมไทย เพือ่ ให้กา้ วต่อไปอย่างเข้มแข็งสูอ่ นาคต

โครงการ *1677 ทางด่ ว นข้ อ มู ล การเกษตรได้ รั บ รางวั ล Thailand ICT Excellence Awards 2008 จากสมาคมการ จั ด การธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย (Thailand Management Association) ประเภทรางวัลการขับเคลือ่ นธุรกิจด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) ใน สาขากลุ่มธุรกิจบริการ (Service Sector) และรางวัลบริษัท จดทะเบียนดีเด่น CSR Awards จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจำปี 2552 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกด้วย


GM#002  

GB#002 free magazine in Thailand

GM#002  

GB#002 free magazine in Thailand

Advertisement